132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
1
LAVAMAT 72850
Návod k použití
Pračka
Návod na použitie
Práčka
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
2
2
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
S tímto spotřebičem získáte dokonalou kombinaci funkčního designu a
špičkové technologie.
Přesvědčte se, že naše spotřebiče jsou navrženy tak, aby poskytovaly ten
nejlepší výkon a dokonalé ovládání - naše normy jsou samozřejmě nastaveny
na maximální kvalitu.
Poznáte také, že nedílnou součástí našich spotřebičů jsou úspora životního
prostředí i energie.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a
správný chod svého spotřebiče. Poskytne vám rady k dokonalému a co
nejúčinnějšímu používání spotřebiče.
Návod uložte na bezpečném místě, abyste ho mohli kdykoliv znovu použít.
Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
V tomto návodu se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
3
Obsah
3
Obsah
Návod k použití
6
Bezpečnostní informace
6
Popis výrobku
10
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
10
Ovládací panel
11
Displej
11
První použití
12
Vlastní nastavení
Akustický signál
Dětská bezpečnostní pojistka
12
12
12
Denní používání
Vložení prádla
Odměření pracího prostředku a aviváže
Volba požadovaného programu
Volba teploty
Volba funkce Rychlost odstředění, Zastavení máchání nebo Noční provoz
Tlačítka funkcí programu
Volba funkce předpírky
Volba funkce Skvrny
Volba funkce Citlivý
Volba funkce Extra máchání
Volba funkce Rychlý
Displej
Volba funkce Start/Pauza
Volba Odloženého Startu
Ukazatel průběhu programu
13
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
17
18
19
19
20
132998280_CZ.qxd
4
09/07/2007
12.00
Pagina
4
Obsah
Změna funkce nebo probíhajícího programu
Přerušení programu
Zrušení programu
Otevření dvířek po spuštění programu
Na konci programu
20
21
21
21
21
Prací programy
22-25
Informace o programu
26-27
Rady pro praní
Třídění prádla
Teplota
Před vložením prádla
Maximální náplň prádla
Váha prádla
Odstraňování skvrn
Prací prostředky a přísady
Množství použitého pracího prostředku
Stupně tvrdosti vody
28
28
28
28
29
29
30
30
31
31
Mezinárodní kódy symbolů praní
33
Čištění a údržba
Odvápnění
Po každém vyprání
Čištění vnějších ploch
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Vypouštěcí čerpadlo
Filtr přívodní hadice
Opatření proti vlivu mrazu
Nouzové vypouštění
Něco nefunguje
34
34
34
34
34
35
36
37
37
38
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
5
Obsah
5
Technické údaje
42
Údaje o spotřebě
43
Instalace
Vybalení
Umístění a vyrovnání
Přívod vody
Zařízení Aquastop
Čerpání vody
Elektrické připojení
44
44
46
46
47
47
48
Upozornění k ochraně životního prostředí
Obalové materiály
Starý spotřebič
Ekologické rady
49
49
49
49
Záruka
50
Střediska služeb zákazníkům
52
132998280_CZ.qxd
6
09/07/2007
12.00
Pagina
6
Bezpečnostní informace
Návod k použití
Bezpečnostní informace
Před prvním použitím
• Bezpečnost elektrických spotřebičů AEG/ELECTROLUX odpovídá
průmyslovým normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost
spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je naší povinností
poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění. MUSÍTE si je
před instalací nebo používáním spotřebiče pozorně přečíst.
• Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli
ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu
majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke
spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl
seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
• Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně
přečíst.
• Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě
k poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou
nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
• V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod
bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24
hodin při pokojové teplotě.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je
nebezpečná.
• V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou
teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
• Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu.
Raději proto před praním vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a
jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do
spotřebiče proto nepatří.
• Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku.
Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit
tkanina. Vždy používejte množství doporučené výrobcem.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
7
Bezpečnostní informace
7
• Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v
pracím pytli k tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože
jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
• Nepoužívejte pračku na praní výrobků s kosticemi, materiálu, který
není zaobroubený, nebo který se zatrhává.
• Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a
vypněte přívod vody.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému
poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní
středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
Instalace
• Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V
případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní
středisko.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní
prvky. Pokud se neodstraní, může se výrobek a jeho funkce vážně
poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
• Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na
elektrickém přívodním kabelu, přívodní hadici nebo vypouštěcí hadici.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl
kolem volně proudit vzduch.
• Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení
voda.
• Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte
si kapitolu “Nebezpečí zamrznutí “.
• Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení myčky, smí provádět
pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným
oprávněním.
132998280_CZ.qxd
8
09/07/2007
12.00
Pagina
8
Bezpečnostní informace
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné
účely než pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte
pokyny na visačce prádla.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
• Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a
zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním
odstraňte z prádla skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s
kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
• Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát
v pračce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí roztoky, musíte se
přesvědčit, že byl roztok z oděvu odstraněn před umístěním do pračky.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy
uchopte zástrčku.
• Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel,
pracovní plocha nebo podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek pračky
je přístupný.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné
za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani
nemohoucí osoby.
• Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) uschovejte z dosahu
dětí, mohl by pro ně být nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho z
dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti
nemají přístup.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
9
Bezpečnostní informace
• Zajistěte, aby se děti ani malá
domácí zvířata nemohly dostat do
bubnu. Aby k tomu nedošlo, je
pračka vybavena speciální funkcí.
Toto zařízení se aktivuje pootočením
tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek
doprava, až je zářez vodorovně.
Můžete použít i minci. Zařízení se
vypne pootočením tlačítka doleva,
až je zářez svisle; nyní se dvířka
dají opět zavřít.
9
132998280_CZ.qxd
10
09/07/2007
12.00
Pagina
10
Popis spotřebiče
Popis spotřebiče
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní
prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku.
1
2
3
4
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Ovládací panel
Držadlo dvířek
Typový štítek
5
6
Vypouštěcí čerpadlo
Tři seřiditelné nožičky,
zadní nožička vlevo je
automatická.
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Komora pro fázi předpírky používanou při hlavním praní.
Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek používaná pro
hlavní praní.
Komora pro tekuté přísady (aviváž, škrob).
Komora pro odstraňovače skvrn použité pro hlavní praní s funkcí
SKVRNY.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
11
Ovládací panel
11
Ovládací panel
ECO
OK
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Volič programu
Tlačítko teploty
Tlačítko snížení rychlosti odstředění
Tlačítko funkcí
Tlačítko OK
5
6
7
8
9
6 7
8
9
Tlačítko Rychlý
Displej
Tlačítko Start/Pauza
Tlačítko Odložený start
Displej
1
3
2
4
1
2
3
4
Teplota - symbol
Rychlost odstředění, Zastavení
máchání, Noční provoz - symbol
Fáze programu - symboly
Funkce
5 6
7
8
5
Dvířka - symbol (zablokovaná dvířka)
6
7
Rychlý - symbol funkce
Délka pracího programu nebo
odložený start
Odložený start - symbol
8
132998280_CZ.qxd
12
09/07/2007
12.00
Pagina
12
Použití
První použití
Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci.
Odstraňte polystyren a veškerý další obalový materiál z bubnu.
Nalijte 2 litry vody do komory pro hlavní praní , zásuvky na prací
prostředky, abyste aktivovali ventil Eco. Pak spusťte cyklus pro bavlnu na
95°C s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily poslední zbytky
pachů a mastnoty z výroby. Nalijte polovinu dávky pracího prostředku do
zásuvky dávkovače a zapněte spotřebič.
Vlastní nastavení
Zvukové signály
Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením,
které se rozezní v následujících případech:
OK
● při volbě pracího programu
● stisknutím tlačítek funkcí
1
2
● na konci cyklu
● v případě provozních problémů
Současným stisknutím tlačítek ODSTŘEDĚNÍ a FUNKCE na asi 6 vteřin se
zvukový signál vypne (s výjimkou případu provozních problémů).
Dalším stisknutím těchto 2 tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.
Dětská bezpečnostní pojistka
Toto zařízení umožňuje ponechat pračku
bez dohledu a přitom bez obav, že se děti
zraní nebo spotřebič poškodí.
OK
Funkce dětské pojistky zůstává aktivní, i
když pračka-sušička zrovna nepere.
1
2
Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma
způsoby:
● před stisknutím tlačítka START/PAUZA: pak není možné pračku spustit.
● po stisknutí tlačítka START/PAUZA, pak nebude možné změnit program
ani funkci.
Chcete-li tuto funkci zapnout (vypnout), stiskněte současně na asi 6 vteřin
tlačítka FUNKCE a OK, až se na displeji objeví (zmizí) ikona
.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
13
Použití
Denní používání
Vložení prádla
1. Otevřete dvířka opatrným zatažením za
držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte
do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně
ho protřepte.
2. Zavřete dobře dvířka. Během zavírání
musíte slyšet kliknutí.
Upozornění! Nenechávejte prádlo mezi
dvířky a těsněním.
Odměření pracího prostředku a aviváže
Váš nový spotřebič byl navržen tak, aby snížil spotřebu vody, energie a
pracích prášků.
1. Vytáhněte zásuvku dávkovače až na
doraz. Odměřte požadované množství
pracího prostředku, nasypte ho do
komory pro hlavní praní
, a pokud
chcete provést předpírku, nasypte
prací prostředek nebo odstraňovač
skvrn do komory označené
. Pokud
si přejete provést funkci Skvrny,
přidejte odstraňovač skvrn do komory
označené
.
2. V případě potřeby nalijte prostředek
pro aviváž tkanin do komory označené
použité množství nesmí
přesáhnout značku MAX v zásuvce).
Dávkovač lehce zavřete.
13
132998280_CZ.qxd
14
09/07/2007
12.00
Pagina
14
Použití
Volba požadovaného programu
Zvolte správný program pro jakýkoliv druh ECO
prádla podle popisu v tabulce pracích
programů (viz Prací programy).
Otočte voličem programu do požadované
polohy. Volič programu určuje typ pracího
cyklu (např. hladinu vody, otáčení bubnu,
počet máchání) a prací teplotu podle druhu
prádla.
Kontrolka START/PAUZA začne blikat a na
displeji se zobrazí doba trvání zvoleného programu.
Voličem programu je možné otáčet doprava i doleva.
Poloha O/Vyp slouží k resetování programu/vypnutí pračky.
Na konci programu je nutné pootočit programový volič do polohy
O/Vyp k vypnutí pračky.
Podrobnosti o souvislosti mezi ikonami voliče a pracími programy najdete v
části “Prací programy”.
Upozornění!
l Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, žlutá
KONTROLKA START/PAUZA 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva Err na
znamení špatného výběru. Pračka nově zvolený program neprovede.
Volba teploty
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu,
chcete-li prádlo vyprat s jinou teplotou, než je teplota navržená pračkou.
Maximální teploty pro každý prací program
můžete zjistit v části “ Prací programy”.
Symbol Studené praní odpovídá
( ).
OK
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
15
Použití
Volba funkce Rychlost odstředění
Zastavení máchání .
, Noční provoz
15
nebo
Opakovaným stisknutím tlačítka odstředění lze změnit rychlost odstředění,
pokud chcete prádlo odstředit s jinou
rychlostí, než je rychlost přednastavená
pračkou.
Maximální rychlosti jsou:
OK
● pro BAVLNU, HYGIENICKÝ, SMĚS 4060, EKONOMICKÝ, DŽÍNY,
SYNTETICKÉ, SNADNÉ ŽEHLENÍ,
JEMNÉ, VISKÓZA, VLNA, DÁMSKÉ PRÁDLO, HEDVÁBÍ, SPORT
INTENZIVNÍ, 20 MIN.-3 KG, RYCHLÝ INTENZIVNÍ: 1200 ot/min;
● pro SPORTOVNÍ BUNDY a DEKY: 800 ot/min;
Možnost kombinace funkcí a pracích programů viz kapitola viz kapitola “Prací
programy”.
Zastavení máchání
: jestliže zvolíte tuto funkci, pračka neodčerpá vodu z
posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Na konci programu začne 0
a symbol blikat na displeji., symbol
- (zablokovaná dvířka) svítí,
kontrolka Start/Pauza zhasne a dvířka zůstávají zablokovaná na znamení, že
se musí nejprve vypustit voda.
Abyste mohli odčerpat vodu:
● otočte programovým voličem na O/Vyp
● vyberte program (Čerpání) nebo Odstředění.
● pokud je to třeba, snižte rychlost odstředění pomocí příslušného tlačítka
● stiskněte tlačítko Start/Pauza
● jestliže program skončil, na displeji se objeví blikající 0. Symbol
zhasne a je možné otevřít dvířka.
Noční provoz
: volbou této funkce pračka neodčerpá vodu z posledního
máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Tím, že neproběhnou fáze odstředění,
je tento prací cyklus velmi tichý a může být tedy zvolen pro praní v nočních
hodinách nebo tehdy, jsou-li omezeny náklady na dodávku elektrické
energie. U programů Bavlna, Směs 40-60, Syntetické, Džíny, Jemné,
Viskóza, Dámské prádlo, Hedvábí a SPORT INTENZIVNÍ ( s výjimkou
Snadné žehlení, Přikrývka, 20 Min. - 3 kg a Sportovní bundy) se máchání
provede s použitím většího množství vody. Na konci programu bliká na
-symbol dvířek
-(zablokovaná dvířka) svítí, kontrolka
displeji 0 a
Start/Pauza zhasne a dvířka zůstávají zablokovaná na znamení, že se musí
nejprve vypustit voda.
Při vypouštění vody postupujte dle předchozí části o funkcích.
132998280_CZ.qxd
16
09/07/2007
12.00
Pagina
16
Použití
Tlačítka funkcí programu
V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé funkce.
Upozornění: Ne všechny funkce jsou vzájemně slučitelné. Symboly
neslučitelných funkcí zmizí.
Jestliže je vybrána funkce, která není kompatibilní se zvoleným pracím
programem nebo jakoukoli funkcí, na displeji se na několik vteřin zobrazí
zpráva Err a žlutá kontrolka START/PAUZA začne blikat.
Funkce musíte zvolit po nastavení programu, ale před stisknutím tlačítka
START/PAUZA. Stiskněte tlačítko FUNKCE: Všechny symboly funkcí se
objeví na displeji.
Stisknutím tlačítka FUNKCE projděte seznam dostupných funkcí. Na displeji
se objeví příslušný symbol a začne blikat.
Stiskněte tlačítko OK k zapnutí a potvrzení volby. Pod zvoleným symbolem se
objeví černá pomlčka a signalizuje nastavení funkce. Stiskněte stejné tlačítko
k vypnutí funkce.
Po výběru funkcí počkejte asi 10 vteřin, až se displej vrátí zpět do výchozího
nastavení. Zvolené funkce se objeví na displeji.
Volba funkce PŘEDPÍRKA
Zvolte tuto funkci, chcete-li prádlo ještě před hlavním praním předeprat na
30°C.
Předpírka končí krátkým odstředěním u
programů pro BAVLNU a SYNTETICKÉ u
programů pro JEMNÉ tkaniny se ale voda
pouze vypustí.
OK
Možnost kombinace této funkce a pracích
programů viz kapitola “Prací programy”.
Na displeji se objeví příslušný symbol.
1
2
Volba funkce SKVRNY
K vyprání velmi zašpiněného prádla nebo
prádla se skvrnami pomocí odstraňovače
skvrn (prodloužené hlavní praní s
optimalizovanou fází odstraňování skvrn).
Tato funkce není k dispozici u programů s
teplotou nižší než 40°C.
Možnost kombinace této funkce a pracích
programů viz kapitola “Prací programy”.
OK
1
2
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.00
Pagina
17
Použití
17
Upozornění! Pokud chcete použít program s funkcí odstraňování skvrn, nalijte
odstraňovač skvrn do komory
.
Volba funkce CITLIVÝ
Jestliže stiskněte toto tlačítko, intenzita praní
se sníží. U programů BAVLNA, 40°-60° MIX
a SYNTETICKÉ pračka přidá jedno
máchání.
Tato funkce není slučitelná s funkcí Extra
máchání
.
.
OK
1
2
Možnost kombinace této funkce a pracích
programů viz kapitola “Prací programy”.
Tato funkce se doporučuje pro nestálobarevné prádlo.
Volba přídavného máchání
Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Pro lidi s velmi citlivou kůží
(alergickou na prací prostředky) je však
nezbytné máchat prádlo ve větším množství
vody (extra máchání).
Možnost kombinace této funkce a pracích
programů viz kapitola “Prací programy”.
Chcete-li zapnout tuto funkci trvale pro
každý prací cyklus, stiskněte současně
2
tlačítka TEPLOTY a ODSTŘEDĚNÍ na asi 6 1
vteřin: na displeji se rozsvítí symbol
.
Tato funkce zůstane aktivní trvale.
Chcete-li ji zrušit, stiskněte stejná tlačítka, až symbol zmizí.
OK
Volba funkce RYCHLÝ
Pračka je z výroby nastavena tak, že nabízí
prací cyklus pro “Normálně zašpiněné
prádlo”. Prací cyklus může zkrátit pomocí
tlačítka RYCHLÝ.
OK
Tuto funkci lze zvolit se všemi programy pro
BAVLNU, SYNTETICKÉ a JEMNÉ.
Jedním stisknutím tohoto tlačítka se na
displeji rozsvítí příslušný symbol doba praní
bude zkrácena pro praní lehce zašpiněného denního prádla.
Na displeji se objeví zkrácený čas. Používá se pro velmi zašpiněné prádlo.
Maximální náplň je 7 kg pro BAVLNU a 3,5 kg pro SYNTETICKÉ a JEMNÉ.
132998280_CZ.qxd
18
09/07/2007
12.00
Pagina
18
Použití
Dvojím stisknutím tohoto tlačítka zůstane příslušná kontrolka na displeji svítit
a můžete doba praní zkrátit pro praní lehce zašpiněného prádla. Na displeji
se objeví zkrácený čas praní.
Na displeji se objeví zkrácený čas. Používá se pouze pro velmi lehce
zašpiněné prádlo. Maximální náplň je 3,5 kg pro BAVLNU a 2 kg pro
SYNTETICKÉ a JEMNÉ.
Displej
Na displeji se objevují následující údaje:
Délka zvoleného programu
Po volbě programu se na displeji zobrazí
délka praní v hodinách a minutách
(například 2.05). Délka se vypočítává
automaticky na základě doporučeného
maximálního množství prádla vhodného pro
určitý druh tkaniny.
Po spuštění programu se zbývající čas
aktualizuje každou minutu.
OK
Odložený start
Odložený start (max. 20 hodin) nastavený
OK
pomocí příslušného tlačítka se objeví na
displeji asi na 3 vteřiny, potom se znovu
zobrazí délka zvoleného programu.
Na displeji se objeví symbol pro ODLOžENÝ START
.
Doba se snižuje o jednu jednotku každou hodinu, když zůstane pouze 1
hodina, snižuje se čas každou minutu.
Nesprávná volba funkce
Jestliže je vybrána funkce, která není kompatibilní se zvoleným programem,
dole na displeji se na 2 vteřiny se zobrazí
zpráva Err a žlutá kontrolka START/PAUZA
bliká.
OK
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
19
Použití
Poplachové kódy
V případě provozních problémů se na
displeji mohou zobrazit poplachové kódy,
např. E20 (viz oddíl “Něco nefunguje”).
OK
Konec programu
Po skončení programu se zobrazí blikající
nula (0, symbol Dvířka
- zhasne a je
možné dvířka otevřít.
OK
Volba funkce START/PAUZA
Zvolený program spustíte tlačítkem
START/PAUZA; příslušná červená kontrolka přestane blikat.
Symbol DVÍŘKA
se objeví na displeji na znamení, že pračka zahájila
provoz a dvířka jsou zablokována.
Symbol DVÍŘKA
upozorní, kdy mohou
být dvířka otevřena:
● symbol DVÍŘKA
svítí: dvířka
OK
nemohou být otevřena. V pračce probíhá
prací program.
● symbol DVÍŘKA
je vypnutý: dvířka je
možné otevřít. Prací program je u konce.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka
START/PAUZA: příslušná červená kontrolka začne blikat.
K opětovnému spuštění programu od místa, ve kterém byl přerušen,
stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.
Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká žlutá kontrolka tlačítka
START/PAUZA, asi na 2 vteřiny se na displeji zobrazí zpráva Err.
Volba funkce ODLOžENÝ START
Před spuštěním programu, pokud chcete
odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko
ODLOžENÝ START, k volbě požadovaného
odkladu.
Na displeji se objeví příslušný symbol.
OK
19
132998280_CZ.qxd
20
09/07/2007
12.01
Pagina
20
Použití
Zvolená doba Odloženého startu (až o 20 hodin) se asi na 3 vteřiny objeví
na displeji, potom se znovu zobrazí délka programu.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka
Start/Pauza.
Odložení je možné kdykoli změnit nebo zrušit před stisknutím tlačítka
Start/Pauza.
Chcete-li do pračky přidat prádlo během doby odložení startu, stiskněte
tlačítko Start/Pauza k uvedení spotřebiče do stavu pauzy. Pak počkejte
několik minut, až symbol Dvířka
přestane blikat; pak můžete dvířka
otevřít. Po zavření dvířek stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Pomocí tohoto tlačítka může být prací program odložen o 30 - 60 - 90 minut,
2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.
Volba odloženého startu:
● Zvolte program a požadované funkce.
● Vyberte odložený start
● Stiskněte tlačítko Start/Pauza: pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po
hodinách. Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.
Zrušení odloženého startu:
● Nastavte pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka Start/Pauza;
● Stiskněte tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU, až se na displeji objeví
symbol 0’;
● Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza, abyste spustili program.
Funkce Odložený start nemůže být zvolena u programu Čerpání.
Ukazatel průběhu programu
Displej zobrazení průběhu programu ukazuje prací fázi zvoleného programu.
Během praní bliká pod symbolem prací fáze
probíhajícího programu černá čárka. Na
konci každéprací fáze přestane čárka pod
příslušným symbolem blikat.
Pokud se na konci programu rozsvítí symbol
Předávkováno, znamená to,
že bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
Změna funkce nebo probíhajícího programu
Každou funkci je možné změnit ještě před jejím provedením programem.
Před provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu pauzy
stisknutím tlačítka Start/Pauza.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
21
Použití
21
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte
voličem programu do polohy O/Vyp, a potom na nově zvolený program. Voda
z pracího bubnu se nevypustí. Spusťte nový program opětovným stisknutím
tlačítka Start/Pauza.
Přerušení programu
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka Start/Pauza,
příslušná kontrolka začne blikat. Stiskněte stejné tlačítko k restartování
programu.
Zrušení programu
Otočte volič na O/Vyp, abyste zrušili právě probíhající program. Nyní můžete
zvolit nový program.
Otevření dvířek po spuštění programu
Nejprve nastavte pračku do stavu pauzy stisknutím tlačítka Start/Pauza.
● Jestliže symbol Dvířka
zhasne, dvířka je možné otevřít.
● Jestliže symbol Dvířka
nezhasne, znamená to, že pračka již ohřívá
vodu a úroveň vody již přesahuje spodní okraj dvířek. V takovém případě
se dvířka nemohou otevřít.
● Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně potřebujete, vypněte pračku
otočením voliče programu na O/Vyp. Asi po 3 minutách můžete dvířka
otevřít (dávejte pozor na hladinu vody a na teplotu!).
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví, kontrolka tlačítka Start/Pauza zhasne, na
displeji se objeví blikající 0 a na dvě minuty zazní zvukový signál.
Pokud je zvolena funkce Zastavení máchání
nebo Noční provoz
symbol Dvířka
stále svítí a dvířka zůstávají zablokována na znamení, že
vodu je nutné před otevřením dvířek vypustit.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány u funkce Zastavení
máchání.
Otočte voličem programu do polohy O/Vyp k vypnutí pračky. Vyjměte prádlo z
bubnu a pozorně zkontrolujte, zda buben zůstal prázdný.
Jestliže už nebudete prát, zavřete přívod vody. Nechte dveře pootevřené,
abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
132998280_CZ.qxd
22
09/07/2007
12.01
Pagina
22
Prací programy
Prací programy
Program/
Teplota
BÍLÁ BAVLNA
95°-60°
Druh prádla
Bílá bavlna: např.
prostěradla, ubrusy,
lněné prádlo
Barevná bavlna a len:
BAREVNÁ pracovní oděvy,
BAVLNA
prostěradla, lněné
40°-30°-studená prádlo, spodní prádlo,
ručníky
HYGIENICKÝ Speciální program pro
bílou bavlnu
60°
Funkce
Snížení rychlosti
/
odstředění/
-
(*) -
-
(*) -
-
Snížení rychlosti
odstředění/
/
(*) -
-
-
Snížení rychlosti
odstředění/
/
(*) -
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní od 60°C
do studená
4 máchání
krátké odstředění
Snížení rychlosti
odstředění/
-
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
dlouhé odstředění
Hlavní praní od 60°C
do studená
5 máchání
dlouhé odstředění
/
-
Hlavní praní od 95°C
do 60°C
3 máchání
dlouhé odstředění
Hlavní praní při 60°C
dlouhé odstředění
(*)
Syntetické nebo
smíšené tkaniny:
spodní prádlo, barevné
SYNTETICKÉ
prádlo, nemačkavé
40°-30°-studená
košile, blůzy
Jemné prádlo: např.
JEMNÉ
40°-30°-studená záclony
-
Snížení rychlosti
odstředění/
Snížení rychlosti
odstředění/
Syntetické nebo
smíšené tkaniny:
spodní prádlo, barevné
prádlo, nemačkavé
košile, blůzy
-
Snížení rychlosti
/
odstředění/
Speciální program pro
DžÍNY
oděvy jako kalhoty,
60°-50°-40°-30°- košile nebo džínové
studená
bundy
SNADNÉ
žEHLENÍ
60°-50°-40°-30°studená
Popis programu
-
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
132998280_CS.qxd
29/06/2007
0.03
Pagina 23
Prací programy
23
Prací programy
Program/
Teplota
Druh prádla
VISKÓZA
Oděvy z viskózy
40°-30°- studená
JEMNÉ
MÁCHÁNÍ
ČERPÁNÍ
ODSTŘEDĚNÍ
Samostatný máchací
cyklus pro ručně prané
prádlo
Funkce
Snížení rychlosti
odstředění/
/
-
(*) -
Snížení rychlosti
odstředění/
/
Používá se pro odčerpání
vody z posledního máchání
u programů s funkcí
Zastavení máchání
a
Noční provoz
a
Samostatné odstředění
pro bavlnu
PŘIKRÝVKA Krátký cyklus pro
deky
40°-30°
Oděvy s visačkou
“Čistá střižní vlna,
VLNA
nesrážlivá, možno
40°-30°- studená prát v pračce” nebo
“Ruční praní”
Popis programu
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
Krátké odstředění
Čerpání
Snížení rychlosti
odstředění
Čerpání a dlouhé
odstředění
Snížení rychlosti
odstředění
Hlavní praní od 40°C
do 30°C
2 máchání
Krátké odstředění
Snížení rychlosti
odstředění /
/
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
DÁMSKÉ
PRÁDLO
40°-30°-studená
Speciální program pro
a velmi jemné ručně
prané oděvy
Snížení rychlosti
odstředění /
/
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
HEDVÁBÍ
30°- studená
Prádlo vyžadující
jemné praní a
odstředění
Snížení rychlosti
odstředění /
/
Hlavní praní od 30°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
132998280_CS.qxd
24
29/06/2007
0.03
Pagina 24
Prací programy
Prací programy
Program/
Teplota
Druh prádla
SPORTOVNÍ Speciální program pro
BUNDY
sportovní oděvy
40°-30°- studená
Speciální program pro
SPORT
velmi znečištěné
INTENZIVNÍ
40°-30°- studená sportovní oděvy
20 MIN.
- 3 kg
30°
Pro lehce zašpiněné
oděvy, s výjimkou vlny
RYCHLÝ
INTENZIVNÍ
60°-50°-40°
Pro bavlněné nebo
smíšené tkaniny,
lehce zašpiněné,
nebo nošené pouze
jednou
ECO
60°
Bílá a barevná
bavlna - ekonomický
lehce až normálně
zašpiněné prádlo,
košile, spodní prádlo
O/Vyp
Ke zrušení probíhajícího pracího programu nebo vypnutí
pračky
Popis programu
Funkce
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
Snížení rychlosti
odstředění/
Předpírka při 30°
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
Snížení rychlosti
odstředění/
/
Hlavní praní při 30°
2 máchání
krátké odstředění
Snížení rychlosti
odstředění
Hlavní praní od 60°do
40°C
3 máchání
krátké odstředění
Snížení rychlosti
odstředění /
Snížení rychlosti
odstředění /
/
-
(*) -
-
Hlavní praní při 60°C
2 máchání
dlouhé odstředění
* Funkci Skvrny můžete zvolit pouze u teploty 40°C nebo vyšší.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
25
Prací programy
Prací programy
Druh tkaniny
Max. náplň
7 kg
BAVLNA
SYNTETICKÉ, JEMNÉ A VISKÓZA
3,5 kg
DžÍNY
3,5 kg
SNADNÉ žEHLENÍ
1,5 kg
PŘIKRÝVKA
2 kg
VLNA (RUČNÍ PRANÍ)
2 kg
DÁMSKÉ PRÁDLO
a
HEDVÁBÍ
1 kg
SPORTOVNÍ BUNDY
3 kg
20
3 kg
MIN.
-3
KG
SPORT INTENZIVNÍ
3 kg
EKONOMICKÝ
7 kg
RYCHLÝ INTENZIVNÍ
5 kg
25
132998280_CZ.qxd
26
09/07/2007
12.01
Pagina
26
Informace o programu
Informace o programu
HYGIENICKÝ
Prací program pro bílou bavlnu. Tento program
odstraňuje mikrorganismy praním při 60°C a přídavným
mácháním. Tímto způsobem je program účinnější. Do
komory SKVRNY přidejte speciální přísadu pro hygienu
a zvolte funkci SKVRNY.
SMĚS 40-60
Speciální program pro bílou a barevnou bavlnu, vhodný
pro různé prací teploty. Tento program lze použít pro
prádlo, které se pere při 40°C nebo odděleně při 60°C.
Tak můžete využít celou kapacitu bubnu a ušetřit tak
energii a vodu. Dosáhnete stejně dobrého pracího
výsledku jako při normálním programu 60°C.
DžÍNY
S tímto programem je možné vyprat oděvy pro volný čas
jako džínové kalhoty, košile a bundy, nebo žerzej vyrobený
z hi-tech materiálů. (Funkce Extra máchání se zapne
automaticky).
SNADNÉ žEHLENÍ
Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a
odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Tímto
způsobem je pak žehlení jednodušší. Pračka navíc
provede přídavná máchání.
VISKÓZA
PŘIKRÝVKA
VLNA
RUČNÍ PRANÍ
DÁMSKÉ PRÁDLO
Speciální program pro tkaniny jako viskóza, cupro,
lyocell, které se vyperou mnohem šetrněji než s
programem Jemné, a praní bude intenzivnější, než u
programu “Ruční praní”.
Prací program pro jednu syntetickou deku, prostěradlo
apod. Teplota praní je 30°C a 40°C.
Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i pro
ručně prané vlněné tkaniny a jemné tkaniny se symbolem
“ruční praní”
.
Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo, jako
dámské prádlo, podprsenky apod. Maximální prací teplota
je 40°C.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
27
Informace o programu
27
Informace o programu
HEDVÁBÍ
Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené
syntetické prádlo. Prací teplota je 30°C.
SPORTOVNÍ BUNDY
Speciální program pro sportovní oděvy. Maximální teplota
je 40°C. Při tomto programu nepřidávejte žádné další
přísady.
SPORT INTENZIVNÍ
Tento program se hodí pro praní velmi zašpiněných
sportovních oděvů.. Pračka automaticky přidá fázi
předpírky před hlavním praním, chcete-li odstranit skvrny
od bahna. Doporučujeme NEPŘIDÁVAT prací prostředek
do komory
zásuvky na prací prostředky. Prací teplota
je 40°C.
20 MIN. - 3 kg
Speciální program při 30°C, délka asi 20 minut, ideální
pro prádlo k osvěžení: např. a sportovní bundy nošené
jen jednou nebo lehce zašpiněné či nové oblečení.
RYCHLÝ INTENZIVNÍ
Rychlý prací program, používá se pouze pro lehce
znečištěné bílou/stálobarevnou bavlnu a smíšené tkaniny.
ECO
Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně
zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba
praní bude delší.. S tímto programem dosáhnete dobrého
pracího výsledku a ušetříte energii.
JEMNÉ MÁCHÁNÍ
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit oděvy
vyprané ručně. Pračka provede 3 máchání a závěrečné
dlouhé odstředění. Rychlost odstředění může být
zkrácena stisknutím tlačítka SNÍžENÍ RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ.
ČERPÁNÍ
Používá se pro odčerpání vody z posledního máchání u
programů s funkcí Zastavení máchání a NOČNÍ PROVOZ .
Nejprve otočte programovým voličem do polohy O/Vyp,
potom zvolte program ČERPÁNÍ a stiskněte tlačítko
START/PAUZA.
ODSTŘEDĚNÍ
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po
programech s funkcí ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ a NOČNÍ
PROVOZ . Před zvolením tohoto programu je nutné
pootočit voličem programu do polohy O/Vyp). Můžete
zvolit rychlost odstředění prostřednictvím příslušného
tlačítka podle typu prádla, které má být odstředěno.
132998280_CZ.qxd
28
09/07/2007
12.01
Pagina
28
Příprava pracího cyklu
Příprava pracího cyklu
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte
pokyny výrobce pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické,
jemné, vlněné.
Teploty
95 °C nebo 90 C°
pro normálně zašpiněné bílé bavlněné a lněné prádlo
(např. utěrky, ručníky, ubrusy, prostěradla...).
60°/50°
pro normálně zašpiněné, barevně stálé oděvy (např.
košile, noční prádlo, pyžama...) ze lněných, bavlněných
nebo syntetických tkanin a pro lehce zašpiněné bílé
bavlněné prádlo (např. spodní prádlo)
40 °C-30 °C- Studená
pro choulostivé kousky prádla (např. síťové záclony),
smíšené prádlo včetně syntetických vláken a vlny se
značkou “čistá střižní vlna, možno prát v pračce,
nesráží se”.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo společně. Bílé prádlo by při takovém
praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu, a proto by se poprvé mělo
prát samostatně.
Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např.
sponky do vlasů, špendlíky zavírací i obyčejné apod.).
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty.
Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem
nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je
vložte do nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
29
Příprava pracího cyklu
29
Maximální náplň prádla
Doporučená množství prádla jsou vyznačena v tabulkách programů.
Obecné zásady:
Bavlna, len: plný buben, ale ne napěchovaný;
Syntetické: buben plný pouze do poloviny;
Jemné prádlo a vlna: buben plný do jedné třetiny.
Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje nejefektivnější využití
vody a energie.
U silně zašpiněného prádla snižte množství vloženého prádla.
Váha prádla
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
koupací plášť
ubrousek
povlak na přikrývku
prostěradlo
povlak polštáře
ubrus
osuška
utěrka
noční prádlo
dámské kalhotky
pánská pracovní košile
pánská košile
pánské pyžamo
blůza
pánské spodky
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
132998280_CZ.qxd
30
09/07/2007
12.01
Pagina
30
Příprava pracího cyklu
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem.
Doporučuje se proto odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes
noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně
vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou
látku a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou
látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo
odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte
opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se
mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen
bílé a stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem (*), položte kus
na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě a pak skvrny
ošetřete metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a
ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy
odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem (*), pak
kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a
pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn,
metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím
prostředkem.
(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití
správného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního
prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které
ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu existující v
přírodě.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
31
Příprava pracího cyklu
31
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná,
bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací
prostředky, určené pro automatické pračky:
• práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,
• práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60°C) a vlnu,
• tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60°C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální
prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího
programu dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže používáte koncentrovaný práškový nebo tekutý prací prostředek,
zvolte program bez předpírky.
Pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální
využití koncentrovaného pracího prostředku.
Tekutý prací prostředek nalijte do komory zásuvky dávkovače označené
ještě před spuštěním programu.
Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do oddílu
označeného
ještě před spuštěním pracího programu.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího
prostředku a nepřekračujte značku “MAX” na zásuvce dávkovače
pracího prostředku.
Množství použitého pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny,
množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
• perete malé množství prádla,
• prádlo je lehce zašpiněné,
• při praní se tvoří velké množství pěny. Při ošetřování skvrn před
pracím cyklem se řiďte dávkováním a pokyny výrobce daného
prostředku. Pokud použijete prací prostředek k ošetřování skvrn,
musíte ihned spustit prací cyklus.
Stupně tvrdosti vody
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své
domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním
úřadě.
132998280_CZ.qxd
32
09/07/2007
12.01
Pagina
32
Příprava pracího cyklu
Poznámka: Změkčovač vody se musí přidávat, jakmile má voda střední
stupeň tvrdosti (od stupně tvrdosti II). Řiďte se pokyny výrobce. Množství
pracího prostředku pak lze vždy určit podle stupně tvrdosti I (= měkká).
Stupně tvrdosti vody
Úroveň
Charakteristika
německé
°dH
francouzské
°T.H.
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
33
Mezinárodní kódy symbolů praní
33
132998280_CZ.qxd
34
09/07/2007
12.01
Pagina
34
Čištění a údržba
Čištění a údržba
Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič ODPOJIT od přívodu
proudu.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Je užitečné pravidelně používat v
pračce změkčovač vody v prášku. Tento postup provádějte samostatně,
nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího prášku.
Tím se zabrání usazování vodního kamene.
Po každém vyprání
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vytváření
zápachu uvnitř v pračce. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní
těsnění.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
• Použijte normální dávku pracího prostředku, musí to být pouze prášek s
biologickými vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté
důkladně vysušte.
Důležité: K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, ředidla a
podobné prostředky.
Zásuvka dávkovače pracích
prostředků
Zásuvku dávkovače pracích prostředků
je nutné čistit pravidelně.
1. Pevným tahem vyjměte zásuvku
dávkovače pracího prostředku.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
35
Čištění a údržba
35
2. Vyjměte vložku na aviváž z prostřední komory.
3. Všechny části omyjte vodou.
4. Zasuňte vložku na aviváž zpět co
nejdále, aby pevně seděla na svém
místě.
5. Očistěte kartáčkem všechny díly
pračky, zejména trysky v horní části
komor.
6. Vložte zásuvku dávkovače pracích prostředků do kolejniček a zasuňte ji
dozadu.
Vypouštěcí čerpadlo
Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména, jestliže
• pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
• pračka je během čerpání vody neobvykle hlučná, což je způsobeno
předměty, jako jsou zavírací
špendlíky, mince apod. které blokují
čerpadlo.
Postupujte následovně:
1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se
voda ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla.
4. Umístěte pod čerpadlo nádobu na
vodu, která vyteče z pračky.
5. Vyjměte nouzovou vypouštěcí
hadičku, vložte ji do nádoby a
odšroubujte uzávěr.
132998280_CZ.qxd
36
09/07/2007
12.01
Pagina
36
Čištění a údržba
6. Když voda přestane vytékat,
odšroubujte kryt čerpadla a čerpadlo
vyjměte. Připravte si hadřík na utírání
vody, která by mohla vytéct při
odmontování čerpadla.
7. Otáčením vyjměte všechny předměty
z oběžného kola čerpadla.
8. Nasaďte uzávěr na nouzovou
vypouštěcí hadičku a vraťte na
původní místo.
9. Čerpadlo úplně zašroubujte.
10. Zavřete dvířka čerpadla.
Upozornění!
Jestliže je pračka v provozu, může být v
závislosti na vybraném programu v
čerpadle horká voda. Nikdy nesnímejte
kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy
čekejte, dokud pračka neskončí cyklus, a
je prázdná. Jestliže nasazujete kryt zpět,
ujistěte se, že je bezpečně utažen tak,
aby nemohla prosakovat voda a malé
děti ho nemohly odšroubovat.
Filtr přívodní hadice
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní vodou, zkontrolujte
filtr umístěný ve šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního
kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na
vodovodní kohoutek.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
37
Čištění a údržba
37
Opatření proti vlivu mrazu
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést
určitá opatření:
1. Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici od kohoutu.
2. Vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do
nádoby umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky.
3. Přívodní hadici přišroubujte zpět ke kohoutku a po nasazení uzávěru
vraťte nouzovou vypouštěcí hadičku na své místo.
Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda z pračky, a tím se
zabrání tvorbě ledu a případnému poškození příslušných částí pračky.
Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota
nad 0°C.
Důležité upozornění! Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí nouzové
vypouštěcí hadice, musíte nalít asi 2 l vody do komory pro prací prostředek k
hlavnímu praní a zapnout vypouštěcí program. Tím se aktivuje ECO VENTIL,
který zabrání tomu, aby při následujícím praní část pracího prostředku zůstala
v pračce nevyužitá.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
4. otevřete dvířka čerpadla;
5. umístěte na podlahu nádobu a vložte do ní konec nouzové vypouštěcí
hadičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby. Když je
nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte. Mísu vylijte. Opakujte postup, dokud
voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených pokynů.
7. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět;
8. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete dvířka.
132998280_CZ.qxd
38
09/07/2007
12.01
Pagina
38
Něco nefunguje
Něco nefunguje
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím
a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do
servisního střediska proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Během provozu spotřebiče je možné, že žlutá kontrolka Start/pauza začne blikat,
na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů a současně zazní
každých 20 s zvukové signály k signalizaci, že pračka nefunguje:
• E10 : problém s přívodem vody
• E20 : problém s čerpáním vody
• E40 : otevřená dvířka.
• EF0 : Aktivace systému Aquastop proti vyplavení
Po odstranění problému stiskněte tlačítko START/PAUZA k restartování
programu. Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního
servisního střediska.
Problém
Možná příčina/Řešení
Dvířka nebyla zavřena. E40
• Zavřete dobře dvířka.
Zástrčka není řádně zasunuta do síťové zásuvky.
• Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
V zásuvce není proud.
• Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti.
Pračka nezačne prát:
Je spálená síťová pojistka.
• Vyměňte pojistku.
Volič programu není správně nastaven a tlačítko
START/PAUZA nebylo stisknuto.
• Otočte voličem programu a stiskněte opět
tlačítko START/PAUZA.
Zvolili jste odložený start.
• Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte
odložený start.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
39
Něco nefunguje
Problém
39
Možná příčina/Řešení
Vodovodní kohoutek je zavřený. E10
• Otevřete vodovodní kohoutek.
Pračka se neplní vodou:
Přívodní hadice je někde přiskřípnutá nebo
zkroucená. E10
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Flitr v přívodní hadici je zanesený.E10
• Vyčistěte filtr v přívodní hadici.
Dvířka nejsou správně zavřena. E40
• Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned ji
vypustí:
Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko.
• Viz příslušný odstavec v části “čerpání vody”.
Hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá.
• Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
Došlo k ucpání vypouštěcího čerpadla. E20
• Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo.
Pračka nevypouští vodu a/nebo
neodstřeďuje:
Zvolili jste funkci Zastavení máchání nebo
NOČNÍ PROVOZ.
• Vypněte funkci ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ nebo
NOČNÍ PROVOZ.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
Bylo použito nadměrné množství anebo
nevhodný prací prostředek (dochází k nadměrné
tvorbě pěny).
• Snižte množství pracího prostředku, nebo
použijte jiný.
Na podlaze je voda:
Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve
spojkách přívodních hadic. V některých
případech není únik vody z hadice bezprostředně
viditelný; zkontrolujte proto, zda není vlhká.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Vypouštěcí hadice je poškozená.
• Vyměňte ji za novou.
Uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky nebyl po
vyčištění čerpadla správně nasazen.
• Nasaďte uzávěr zpět na nouzovou vypouštěcí
hadičku a vraťte hadičku na původní místo.
132998280_CZ.qxd
40
09/07/2007
12.01
Pagina
40
Něco nefunguje
Problém
Možná příčina/řešení
Použili jste málo pracího prostředku, nebo
nevhodný prostředek.
• Zvyšte množství pracího prostředku, nebo
použijte jiný.
Špatné prací výsledky:
Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny.
• K odstranění odolných skvrn používejte čisticí
prostředky.
Nezvolili jste správnou teplotu.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu.
Nadměrné množství prádla.
• Dejte do bubnu méně prádla.
Program ještě běží.
• Počkejte na konec pracího cyklu.
Dvířka nejdou otevřít:
Zablokování dvířek není uvolněno.
• Počkejte několik minut.
V bubnu je voda.
• Zvolte program čerpání nebo odstředění k
vypuštění vody.
Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení.
• Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče.
Pračka vibruje nebo je hlučná:
Nožičky nejsou seřízeny.
• Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
V pračce může být příliš málo prádla.
• Vložte více prádla.
K zahájení odstředění dochází
později nebo vůbec:
Elektronické zařízení na kontrolu stability
přerušilo odstředění, protože prádlo není v bubnu
rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v
opačném směru se systém snaží o lepší
rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát,
než nerovnováha zmizí a může se dokončit
normální odstředění. V případě, že ani po
uplynutí několika minut není prádlo rovnoměrně
rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí.
• Rozložte znovu prádlo.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
41
Něco nefunguje
Problém
Pračka vydává zvláštní zvuk :
41
Možná příčina/řešení
Pračka je vybavena typem motoru, který vydává
ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk.
Nový motor zajišťuje měkčí začátek a
rovnoměrnější rozdělení prádla v bubnu při
odstředění, a také zvýšenou stabilitu pračky.
Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi
V bubnu není vidět žádnou vodu: úsporně s menší spotřebou vody při zachování
stejného výkonu.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit,
obraťte se prosím na naše servisní středisko.
Dříve než budete telefonovat do servisu,
poznamenejte si model, sériové číslo a datum
zakoupení pračky; servisní středisko se na tyto
údaje bude dotazovat.
.....
.
Se
r. No
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
132998280_CZ.qxd
42
09/07/2007
12.01
Pagina
42
Technické údaje
Technické údaje
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
(včetně dvířek)
60 cm
85 cm
63 cm
Napětí elektrické sítě Celkový výkon - Pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
typovém štítku na vnitřním okraji dveří pračky.
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
Maximální náplň
Bavlna
Syntetické, jemné a viskóza
Džíny
Přikrývka a vlna (ruční praní)
Sportovní bundy
Sport intenzivní
Snadné žehlení
Dámské prádlo a hedvábí
Rychlý intenzivní
Rychlost odstředění
Maximální
0,05 MPa
0,80 MPa
7,0
3,5
3,5
2,0
3,0
3,0
1,5
1,0
5,0
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1200 ot/min
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
43
Údaje o spotřebě
43
Údaje o spotřebě
Spotřeba energie (v
kWh)
Bavlna 95°
65
2,15
Hygienický 60°
72
1,7
MIX 40°
49
1,35
Džíny 60°
57
0,9
Syntetické 40°
53
0,6
Snadné žehlení 40°
63
0,45
Jemné 40°
63
0,6
Viskóza 40°
65
0,55
Máchání
50
0,1
Čerpání
-
-
Odstředění
-
-
Přikrývka 40°
75
0,35
Vlna 40°
61
0,45
Dámské prádlo 40°
59
0,4
Hedvábí 30°
53
0,3
Sportovní bundy 40°
72
0,5
Sport intenzivní 40°
70
0,75
MIN. 20 3 kg 30°
39
0,18
Rychlý intenzivní 60°
50
1,05
(*) Eco 60°
49
1,19
Délka programu
(v minutách)
Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího panelu.
Spotřeba vody
(v litrech)
Program
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit
v závislosti na množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.
Údaje se vztahují k nejvyšší teplotě každého pracího programu.
(*) “Program Ekonomický 60°C s náplní 7 kg je výchozí program pro údaje uvedené
na energetickém štítku podle směrnice EHS 92/75.
132998280_CZ.qxd
44
09/07/2007
12.01
Pagina
44
Instalace
Instalace
Vybalení
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a
obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je
mohli použít při případné další dopravě
spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte
pračku opatrně na zadní stranu, abyste
mohli odstranit polystyrénový podstavec
ze spodní části spotřebiče.
HEC0008
2. Vyjměte elektrický přívodní kabel a vypouštěcí
hadici z držáků na zadní straně pračky.
HEC0001
3. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte
prostřední zadní šroub A.
A
HEC00022
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
45
Instalace
45
4. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte
dva velké zadní šrouby B a šest menších
šroubků C.
C
HEC0003
C
5. Odstraňte konzolu D a utáhněte šest
menších šroubků C. Vytáhněte
příslušnou plastovou rozpěrku. E.
B
D B
E
C
HEC0023
C
6. Otevřete dvířka, vytáhněte přívodní hadici
z bubnu a odstraňte polystyrénový blok,
přilepený k těsnění dvířek lepicí páskou.
HEC0010
7. Do malého horního otvoru a dvou
širokých otvorů vložte odpovídající
plastové krytky, které jsou uložené v
sáčku s návodem k použití.
8. Připojte přívodní hadici podle popisu v části
“Přívod vody“.
Všechny různé krytky se dodávají spolu se
spotřebičem v plastovém sáčku, do kterého je
vložen i návod k použití.
HEC0005
132998280_CZ.qxd
46
09/07/2007
12.01
Pagina
46
Instalace
Umístění a vyrovnání
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem
spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi
apod.
Před instalací na malé dlaždice položte
gumovou podložku.
HEC007S
Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti
podlahy podkládáním pračky kartónem, dřevem a podobnými materiály.
Pokud se nemůžete vyhnout umístění pračky vedle plynového sporáku
nebo kamen na uhlí, musí být mezi oběma spotřebiči izolační panel
pokrytý hliníkovou folií na straně směrem ke sporáku nebo kamnům.
Spotřebič se nesmí instalovat v místnostech, kde teplota může klesnou
pod bod mrazu.
Přívodní ani vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucené.
Uvědomte si prosím, že spotřebič musí být po instalaci dobře přístupný
pro technika v případě závady.
Pečlivě spotřebič vyrovnejte povolením nebo utažením regulovatelných
nožiček. Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním
kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.
Automatická nožička: Zadní nožička na levé
straně pračky je zkonstruována tak, aby
pohlcovala nárazy, proto se zatížená pračka
vyrovnává poklesem v levém zadním rohu.
Automatická nožička je zárukou, že se pračka
nepohne ani při vysoké rychlosti odstředění.
Automatickou nožičku není nutné nastavovat.
Přívod vody
HEC0006
Přívodní hadice se dodává se spotřebičem a najdete ji v bubnu pračky..
Pro přívod vody nepoužívejte hadice z
předchozího spotřebiče.
Tento spotřebič musí být připojen k
přívodu studené vody.
1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím úhlového
spoje.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
47
Instalace
47
Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů. Zahněte hadici doleva
nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.
3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice.
Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste dotáhli matici, aby
neunikala voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4” závitem. Vždy použijte hadici
dodávanou s pračkou.
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš krátká a nechcete
přemístit kohoutek, musíte koupit novou delší hadici, která je speciálně
určená pro tento účel.
Bezpečnostní zařízení na zastavení vody
Přívodní hadice se dodává s bezpečnostním
zařízením na zastavení vody, které chrání před
A
škodami způsobenými prosakováním vody v
hadici, jež může být způsobeno přirozeným
stárnutím hadice. Tato porucha je signalizována
352
červeným polem v okně “A“. Zjistíte-li tuto
poruchu, zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska se
žádostí o výměnu hadice.
Čerpání vody
Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi
různými způsoby:
Zaháknutím umělohmotného kolena
dodávaného s pračkou za okraj umyvadla.
Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice
nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla.
Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na zdi.
Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato odbočka se musí nacházet nad
sifonem tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od
podlahy.
Přímo do odpadního potrubí, které se nachází ve výšce minimálně 60
cm a maximálně 90 cm od podlahy.
Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr
odpadního potrubí musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.
132998280_CZ.qxd
48
09/07/2007
12.01
Pagina
48
Instalace
P1118
Důležité upozornění!
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry.
Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním
servisním středisku.
Připojení k elektrické síti
Spotřebič je určen pro jednofázové napájení 220-230 V a
50 Hz.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální zatížení
pračky (2,2 kW) i případné další současně zapnuté domácí
elektrospotřebiče.
Pračku připojte k uzemněné zásuvce.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví
a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených bezpečnostních pokynů.
Stálé připojení
V případě stálého připojení je nutné instalovat mezi spotřebič a
elektrickou síť dvoupólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3
mm; tento spínač musí odpovídat požadovanému zatížení a musí
odpovídat platným elektrickým předpisům.
Spínač nesmí v žádném bodě přerušit žlutý a zelený zemnicí kabel.
Tento postup smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář.
Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.
Kdybyste potřebovali vyměnit napájecí kabel, výměna musí byt
provedena naším servisním střediskem.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
49
Poznámky k ochraně životního prostředí
49
Poznámky k ochraně životního prostředí.
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
jsou recyklovatelné.
>PE <=polyetylen
>PS <=polystyrén
>PP <=polypropylen
Tyto materiály musí být vhozeny do příslušných sběrných kontejnerů, aby
mohlo dojít k jejich druhotnému využití.
Starý spotřebič
K likvidaci starého spotřebiče využijte schválených sběrných míst.
Neznečišťuje svoji zem!
Symbol
na výrobku nebo na jeho obalu udává, že tento spotřebič
nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do příslušného
sběrného dvora elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto spotřebiče získáte na místním obecním úřadu, středisku pro likvidaci
domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.
Ekologické rady
Abyste ušetřili vodu i energii a přispěli k ochraně životního prostředí,
doporučujeme dodržet následující rady:
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte tak
prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
• Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny
a zašpiněná místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla
a stupně zašpinění.
132998280_CZ.qxd
50
09/07/2007
12.01
Pagina
50
Záruka/Zákaznická služba
Záruka/Zákaznická služba
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu
spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v
domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to
od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,
popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrn - právo
na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen
při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek
nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze
Záruky přitom je, že:
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s
návodem k obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je
kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň
musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované
vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době
tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním
středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady
výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému
servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na
odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění vady do
provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění
podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat
Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv
Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho
obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
51
Záruka/Zákaznická služba
51
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou
odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku
shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i
Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v
souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky.
Nevztahuje e na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného
poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními
podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není
závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k
podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží
podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
132998280_CZ.qxd
52
09/07/2007
12.01
Pagina
52
Evropská záruka
Evropská Záruka
Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích uvedených v
zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak
zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka
na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit
předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí
v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na
další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux
a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi
pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují
podle zákona.
132998280_CZ.qxd
09/07/2007
12.01
Pagina
53
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.06
Pagina
54
54
Vážený spotrebiteľ
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov.
Tento spotrebič Vám pomôže odhaliť dokonalú kombináciu funkčného dizajnu a
dokonalej technológie.
Presvedčte sa sami, že naše spotrebiče sú navrhnuté tak, aby poskytovali najvyšší
výkon a najdokonalejšie ovládanie - staviame na najvyššie štandardy.
Okrem toho sú charakteristikou našich výrobkov úspornosť energie a ohľad na
životné prostredie.
Aby ste zabezpečili optimálnu a dokonalú výkonnosť Vášho spotrebiča, prečítajte si,
prosím, pozorne tento návod na použitie. Umožní Vám to využívať čo najlepšie a čo
najúčinnejšie všetky procesy.
Aby ste mohli do návodu na použitie nahliadnuť, vždy keď to budete potrebovať,
odporúčame Vám odložiť ho na bezpečnom mieste. Odovzdajte ho aj prípadnému
budúcemu majiteľovi spotrebiča.
Želáme Vám veľa radosti z Vášho nového spotrebiča.
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
Dôležité informácie týkajúce sa vašej osobnej bezpečnosti a informácie o
tom, ako predísť poškodeniu spotrebiča
Všeobecné informácie a tipy
Informácie o ochrane životného prostredia
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.06
Pagina
55
Obsah
55
Obsah
Návod na použitie
58
Bezpečnostné pokyny
58
Popis spotrebiča
62
Zásuvka na pracie prostriedky
62
Ovládací panel
63
Displej
63
Prvé použitie
64
Úpravy podľa osobných potrieb
Zvukový signál
Detská poistka
64
64
64
Každodenné použitie
Vkladanie bielizne
Dávkovanie pracích a avivážnych prostriedkov
Nastavenie želaného programu
Nastavenie teploty
Nastavenie rýchlosti odstreďovania, odloženia odstreďovania
alebo nočného cyklu
Tlačidlá voliteľných funkcií
Nastavenie funkcie predprania
Nastavenie funkcie Škvrny
Nastavenie funkcie šetrného prania
Nastavenie doplnkového plákania
Nastavenie funkcie rýchleho prania
Displej
Nastavenie Štart/Pauza
Nastavenie odloženia štartu
65
65
65
65
66
67
68
68
68
69
69
69
70
70
70
132998280_SK.qxd
56
09/07/2007
14.06
Pagina
56
Obsah
Displej postupu programu
Zmena funkcie alebo prebiehajúceho programu
Prerušenie programu
Zrušenie programu
Otvorenie dvierok po zapnutí programu
Po ukončení programu
72
72
73
73
73
73
Programy prania
74-77
Informácie o programe
78-79
Rady pri praní
Triedenie bielizne
Teploty
Pred vložením bielizne
Maximálne náplne
Hmotnosti bielizne
Odstraňovanie škvŕn
Pracie a avivážne prostriedky
Množstvo používaného pracieho prostriedku
Stupne tvrdosti vody
80
80
80
80
81
81
82
82
83
83
Medzinárodné symboly na visačkách bielizne
85
Starostlivosť a čistenie
Odstraňovanie vodného kameňa
Po každom praní
Čistenie povrchu
Zásuvka na pracie prostriedky
Vypúšťacie čerpadlo
Filter prívodu vody
Ochrana proti zamrznutiu
Núdzové odčerpanie vody
86
86
86
86
86
87
88
89
89
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.06
Pagina
57
Obsah
57
Niečo nefunguje
90
Technické údaje
94
Hodnoty o spotrebe
95
Inštalácia
Vybalenie
Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy
Prívod vody
Zariadenie Aqua-stop
Odčerpanie vody
Zapojenie do elektrickej siete
96
96
98
98
99
99
100
Ochrana životného prostredia
Obalový materiál
Starý spotrebič
Ekologické rady
101
101
101
101
Záruka
102
Zákaznícke servisné strediská
103
132998280_SK.qxd
58
09/07/2007
14.06
Pagina
58
Bezpečnostné pokyny
Návod na použitie
Bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím
• Bezpečnosť spotrebičov AEG/ELECTROLUX vyhovuje odvetvovým
normám a zákonným požiadavkám na bezpečnosť spotrebičov. Ako
výrobcovia však považujeme za svoju povinnosť poskytnúť vám
nasledujúce bezpečnostné poznámky. Pred inštaláciou a používaním
spotrebiča si ich MUSÍTE pozorne prečítať.
• Veľmi dôležitou podmienkou je, aby ste si návod odložili a mohli doň
nahliadnúť aj v budúcnosti. Ak by spotrebič bol predaný alebo
prenechaný inému používateľovi, vždy zaručte, aby tento návod
sprevádzal spotrebič, aby sa nový vlastník mohol oboznámiť s
funkciami spotrebiča a príslušnými varovaniami.
• Pred inštaláciou alebo používaním spotrebiča si ho MUSÍTE pozorne
prečítať.
• Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či nebol počas prepravy
poškodený. Nikdy nezapájajte poškodený spotrebič. Ak je spotrebič
poškodený, oznámte to čo najskôr predajcovi.
• Ak bol spotrebič doručený v zimných mesiacoch, keď sú teploty pod
nulou: Pred prvým použitím nechajte spotrebič 24 hodín pri izbovej
teplote.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo akýmkoľvek iným
spôsobom sa pokúšať o zmeny na tomto spotrebiči.
• Počas programov s vysokou teplotou sa sklo na dvierkach môže veľmi
zohriať. Nedotýkajte sa ho!
• Dbajte, aby malé domáce zvieratá nevliezli do bubna. Aby ste tomu
predišli, pred použitím bubon skontrolujte.
• Predmety ako mince, sponky, ihly, skrutky, kamene alebo iné tvrdé a
ostré predmety môžu spôsobiť vážne poškodenie a preto sa nesmú
dostať do vnútra spotrebiča.
• Používajte iba odporúčané množstvá avivážnych a pracích
prostriedkov. Preplnenie bubna môže spôsobiť poškodenie tkanín.
Dodržiavajte množstvá odporúčané výrobcom.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.06
Pagina
59
Bezpečnostné pokyny
59
• Malé kusy bielizne, ako ponožky, stuhy, opasky a pod. perte vo vrecku
na pranie alebo v obliečke vankúša, pretože by sa mohli dostať do
priestoru medzi bubnom a vnútornou časťou práčky.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené, ani
natrhnuté odevy.
• Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, zatvorte jeho
prívodný vodovodný ventil a vyčistite ho.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť spotrebič sami. Opravy
vykonané nezaškolenými osobami môžu spôsobiť zranenia alebo
vážne poruchy spotrebiča. Zavolajte najbližšie servisné stredisko. Vždy
trvajte na použití originálnych náhradných dielov.
Inštalácia
• Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Ak máte nejaké
pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a spojte sa s predajcom.
• Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky časti obalu a
prepravné skrutky. Pri nedodržaní týchto pokynov hrozí vážne
poškodenie spotrebiča a iných vecí v domácnosti. Pozrite si príslušnú
časť návodu na použitie.
• Po ukončení inštalácie skontrolujte, či spotrebič nestojí na prívodnom
elektrickom káble alebo prívodnej alebo odtokovej hadici a či ich
nestláča.
• Ak je spotrebič umiestnený na koberci, upravte nožičky tak, aby bolo
umožnené voľné prúdenie vzduchu
• Po inštaláci vždy skontrolujte, či z hadíc neuniká voda a či sú správne
zapojené.
• Ak je spotrebič nainštalovaný na mieste, kde by mohol byť vystavený
mrazu, prečítajte si, prosím, kapitolu “nebezpečenstvo zamrznutia”.
• Všetky vodoinštalačné práce potrebné pri inštalácii spotrebiča musí
vykonať kvalifikovaný inštalatér alebo zaškolená osoba.
• Všetky elektrické zapojenia potrebné pri inštalácii spotrebiča musí
vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.
132998280_SK.qxd
60
09/07/2007
14.06
Pagina
60
Bezpečnostné pokyny
Použitie
• Tento spotrebič je navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Môže sa
používať iba na účely, pre ktoré bol navrhnutý.
• Perte iba bielizeň určenú na pranie v práčke. Dodržiavajte pokyny na
visačke.
• Spotrebič neprepĺňajte. Pozrite si príslušnú časť návodu na použitie.
• Pred praním skontrolujte, či sú všetky vrecká prázdne a či sú gombíky a
zipsy zapnuté. V práčke neperte rozstrapkané alebo natrhnuté kusy
bielizne a škvrny od farby, atramentu, hrdze a tuku odstráňte ešte pred
praním. Podprsenky s kosticami sa NESMÚ prať v práčke.
• Odevy, ktoré sa dostali do kontaktu s prchavými ropnými látkami, sa
nesmú prať v práčke. Pri použití prchavých čistidiel dávajte pozor a
skontrolujte, či sa čistidlá z odevov odstránili, až potom ich vložte do
práčky.
• Nikdy nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel; vždy
držte zástrčku.
• Práčku nikdy nepoužívajte, keď je poškodený jej prívodný elektrický
kábel, ovládací panel alebo pracovný povrch a základňa tak, že
umožňujú prístup k vnútru práčky.
Detská poistka
• Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými, ani psychickými schopnosťami, ani s
nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami o používaní spotrebiča, ak
ich o tom nepoučila osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
• Práčku nesmú používať bez dozoru malé deti, ani nevládne osoby.
• Nenechajte malé deti bez dozoru, aby ste mali istotu, že sa nebudú so
spotrebičom hrať.
• Časti obalu (napr. plastová fólia, polystyrén) môžu byť pre deti
nebezpečné - hrozí nebezpečenstvo udusenia! Uskladňujte ich mimo
dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky skladujte na bezpečnom mieste, kde k nim
deti nebudú mať prístup.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.06
Pagina
61
Bezpečnostné pokyny
• Dbajte, aby deti ani domáce zvieratá
nezaliezali do bubna. Aby sa tomu
predišlo, práčka je vybavená
špeciálnym zariadením. Aby ste toto
zariadenie aktivovali, otočte gombík
(bez stlačenia) vnútri dvierok
smerom vpravo tak, aby bol zárez
vo vodorovnej polohe. Ak je to
potrebné, použite mincu. Aby ste
zariadenie dezaktivovali a mohli
dvierka opäť zatvoriť, otočte gombík
smerom vľavo, kým nebude zárez
vo vertikálnej polohe.
61
132998280_SK.qxd
62
09/07/2007
14.06
Pagina
62
Popis spotrebiča
Popis spotrebiča
Táto nová automatická práčka spĺňa všetky požiadavky na moderné pranie
bielizne s nízkou spotrebou vody, energie a pracieho prostriedku.
1 Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov 5 Vypúšťacie čerpadlo
2 Ovládací panel
6 Tri nastaviteľné nožičky;
Zadná nožička na ľavej
3 Rukoväť na otvorenie dvierok
strane je automatická
4 Výrobný štítok
Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
Priehradka pre fázu predpierania používaná pri hlavnom praní
Priehradka na práškový alebo tekutý prací prostriedok používaný pri
hlavnom praní.
Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (avivážny prípravok, škrob).
Priehradka na odstraňovač škvŕn používaný pri hlavnom praní s funkciou
ŠKVRNY.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.06
Pagina
63
Ovládaci panel
63
Ovládací panel
ECO
OK
1
2
3
4
5
1 Volič programu
2 Tlačidlo teploty
3 Tlačidlo zníženia rýchlosti odstreďovania
4 Tlačidlo voliteľných funkcií
5 Tlačidlo OK
6
7
8
9
6 7
8
9
Tlačidlo rýchleho prania
Displej
Tlačidlo Štart/Pauza
Tlačidlo odloženia štartu
Displej
1
3
2
4
1
2
3
4
Symbol teploty
Symboly Rýchlosť
odstreďovania, Odloženie
odstreďovania, Nočný symbol
Symboly fáz programu
Voliteľné funkcie
5 6
7
8
5
Symbol Dvierka (Zablokované dvierka)
6
7
Symbol funkcie rýchleho prania
Doba programu prania alebo odloženia
zapnutia
Symbol odloženého zapnutia
8
132998280_SK.qxd
64
09/07/2007
14.06
Pagina
64
Použitie
Prvé použitie
Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na
inštaláciu.
Z vnútra bubna vyberte polystyrén a všetok ostatný materiál.
Do priehradky na hlavné pranie
vlejte 2 litre vody, aby sa aktivoval ECO
ventil. Potom zapnite cyklus prania pre bavlnu pri 95°C bez bielizne v bubne,
aby sa z bubna a nádrže odstránili prípadné zvyšky z výroby. Do priehradky
na hlavné pranie nadávkujte polovičné množstvo pracieho prostriedku a
spustite práčku.
Úprava podľa osobných potrieb
Zvukové signály
Práčka je vybavená zvukovým zariadením,
ktoré zaznie v nasledujúcich prípadoch:
● pri voľbe programu prania
OK
● pri stlačení tlačidiel voliteľných funkcií
● po ukončení cyklu
1
2
● v prípade problémov činnosti
Súčasným stlačením tlačidiel ODSTREĎOVANIE a VOLITEĽNÉ FUNKCIE
na približne 6 sekúnd sa zvukový signál zruší (s výnimkou prípadov
problémov s činnosťou).
Opätovným stlačením týchto 2 tlačidiel sa akustický signál opätovne aktivuje.
Detská poistka
Toto zariadenie umožňuje nechať spotrebič
bez dozoru, pričom sa nemusíte obávať o
zdravie detí, ani toho, že by mohli práčku
poškodiť.
Táto funkcia ostane aktívna aj vtedy, keď
práčka-sušička nie je v činnosti.
Túto voliteľnú funkciu môžete nastaviť
dvoma spôsobmi:
●
●
OK
1
2
pred stlačením tlačidla Štart/Pauza: práčka sa nebude dať zapnúť.
po stlačení tlačidla Štart/Pauza nebude možné zmeniť žiaden program, ani voliteľnú
funkciu.
Aby ste túto funkciu aktivovali (zrušili), stlačte súčasne na približne 6 sekúnd
nezobrazí (nezmizne) na (z)
tlačidlá Voliteľné funkcie a O, kým sa symbol
displeji.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.06
Pagina
65
Použitie
65
Každodenné použitie
Vložte bielizeň
1. Otvorte dvierka opatrným potiahnutím za ich
rukoväť. Vkladajte bielizeň voľne do bubna,
kus po kuse, bielizeň čo najviac rozložte.
2. Zatvorte dvierka. Pri zatvorení musíte počuť
kliknutie.
Dôležité upozornenie! Dávajte pozor, aby
sa bielizeň nezachytila medzi dvierkami a
gumovým tesnením.
Nadávkujte prací a avivážny prostriedok
Váš nový spotrebič bol navrhnutý tak, aby znižoval spotrebu vody, energie a
pracieho prostriedku.
1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
Odmerajte potrebné množstvo
pracieho prostriedku a nadávkujte ho
do priehradky na hlavné pranie
a,
ak chcete vykonať aj cyklus
predpierania, nadávkujte prostriedok
aj do priehradky s označením
.
Ak chcete aktivovať aj funkciu škvrny,
nadávkujte prostriedok na škvrny aj do
priehradky s označením
.
2. Podľa potreby nalejte avivážny
prípravok do priehradky označenej
(prostriedok nesmie presahovať
značku MAX v zásuvke). Zásuvku
opatrne zatvorte.
132998280_SK.qxd
66
09/07/2007
14.06
Pagina
66
Použitie
Nastavte požadovaný program
Môžete nastaviť vhodný program pre každý ECO
druh bielizne podľa popisov v tabuľke
pracích programov (pozrite Programy
prania).
Otočte volič programov do polohy želaného
programu. Volič programov určuje type
pracieho cyklu (t. j. úroveň vody, pohyby
bubna, počet plákaní) a praciu teplotu podľa
typu bielizne.
Kontrolka Štart/Pauza začne blikať a na displeji sa zobrazí dĺžka trvania
nastaveného programu.
Koliesko voliča možno otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek alebo proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
Poloha O= Zrušenie programu/Vypnutie spotrebiča.
Po ukončení programu musíte otočiť ovládač programov do polohy
O/Off, tým spotrebič vypnete.
Spojitosť symbolov voliča programov a programami prania nájdete v časti
«Programy prania».
Dôležité upozornenie!
Pri otočení voliča programu do polohy iného programu počas činnosti práčky,
žltá kontrolka Štart/Pauza 3-krát zabliká a na displeji sa zobrazí Err, čo
indikuje nesprávnu voľbu. Práčka nový nastavený program nevykoná.
Nastavenie teploty
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla
môžete zvýšiť alebo znížiť teplotu prania, ak
chcete aby bola bielizeň vypraná pri inej
teplote, ako je teplota určená práčkou.
Maximálne teploty pre každý program
prania môžete skontrolovať v časti
«Programy prania».
( ).
Symbol studenej vody zodpovedá
OK
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.06
Pagina
67
Použitie
Nastavenie rýchlosti odstreďovania
odloženia odstreďovania
, Nočný cyklus
67
alebo
Opakovane stláčajte tlačidlo rýchlosti
odstreďovania, ak chcete bielizeň odstrediť
pri rýchlosti odlišnej od rýchlosti
naprogramovanej na práčke.
Maximálne rýchlosti odstreďovania sú:
OK
● pre BAVLNU, HygiEnický, MIX 40-60,
Úsporný, Džínsy, Syntetiku, JEDN.
ŽEHLENIE, Jemnú bielizeň, Viskózu,
VLNU, Spodnú bielizeň, HODVÁB, Šport INTENZÍVNY, 20 Min.-3 KG,
Rýchly INTENZÍVNY: 1200 ot/min ;
● pre ŠPORTOVÉ BUNDY a PRIKRÝVKY: 800 ot/min;
Možnosti voľby funkcií s určitými programami nájdete v časti «Programy
prania».
: nastavením tejto voliteľnej funkcie sa voda z
Odloženie odstreďovania
posledného plákania nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Po
ukončení programu, 0 a
-symbol bude blikať na displeji,
- symbol
(zablokované dvierka) ostane svietiť, kontrolka Štart/Pauza zhasne a
dvierka ostanú zablokované, čo indikuje, že pred ich otvorením treba najprv
vypustiť vodu z bubna.
Vypustenie vody:
● otočte volič programov do polohy O
● nastavte Program Odčerpanie vody alebo Odstreďovanie
● použitím príslušného tlačidla podľa potreby znížte rýchlosť odstreďovania
● stlačte tlačidlo Štart/Pauza
● po ukončení programu sa na displeji zobrazí blikajúca 0. Symbol
zhasne a dvierka sa budú dať otvoriť.
Nočný cyklus
: nastavením tejto voliteľnej funkcie práčka neodčerpá
vodu z posledného plákania, aby sa bielizeň nepokrčila. Keďže všetky fázy
odstreďovania sú zrušené, tento cyklus prania je veľmi tichý a môžete ho
nastaviť v noci alebo v dobe, kedy je elektrina lacnejšia. U programov Bavlna,
Mix 40-60, Syntetika, Džínsy, Jemná bielizeň, Viskóza, Spodná bielizeň,
Hodváb a Šport intenzívny, (s výnimkou Jedn. žehlenie, Prikrývky, 20 Min. - 3
KG a Športové bundy) sa plákanie vykoná s väčším množstvom vody. Po
-blikať na displeji, symbol dvierok
ukončení programu bude symbol 0 a
-(Zatvorené dvierka) ostane svietiť, kontrolka Štart/Pauza zhasne a
dvierka ostanú zablokované, čo znamená, že treba najprv odčerpať vodu.
Postup na vypustenie vody nájdete v popise predchádzajúcej voliteľnej
funkcie.
132998280_SK.qxd
68
09/07/2007
14.06
Pagina
68
Použitie
Tlačidlá možností programov
V závislosti od programu možno kombinovať rôzne funkcie.
Dôležité upozornenie: Nie všetky možnosti sa dajú vzájomne kombinovať.
Symboly funkcií, ktoré sa nedajú nastaviť, zhasnú.
V každom prípade, ak niektorá funkcia nie je k dispozícii pri nastavenom
programe, alebo sa nedá nastaviť v kombinácii s inou funkciou, na displeji sa
na niekoľko sekúnd zobrazí správa Err a žltá kontrolka Štart/Pauza začne
blikať.
Voliteľné funkcie musíte nastaviť po nastavení programu, ale pred stlačením
tlačidla Štart/Pauza. Opakovane stláčajte tlačidlo voliteľných funkcií: Všetky
symboly voliteľných funkcií sa zobrazia na displeji.
Aby ste sa mohli pohybovať po po voliteľných funkciách, ktoré sú k dispozícii,
stlačte tlačidlá voliteľných funkcií. Príslušný symbol sa zobrazí na displeji a
začne blikať.
Stlačte tlačidlo OK, aby ste aktivovali a potvrdili vašu voľbu. Pod zvoleným
symbolom sa zobrazí čierna pomlčka, ktorá indikuje, že daná funkcia bola
nastavená. Opätovným stlačením tlačidla funkciu zrušíte.
Po nastavení voliteľných funkcií počkajte približne 10 sekúnd, kým sa displej
neprepne do štandardného stavu. Nastavené voliteľné funkcie sa zobrazia na
displeji.
Nastavenie funkcie predpierania
Túto funkciu nastavte, ak chcete bielizeň
predprať pri 30°C pred hlavným praním.
Predpieranie končí krátkym odstredením pri
OK
programoch bavlna a syntetika, pri
programoch na pranie jemnej bielizne sa
1
2
voda iba odčerpá bez odstreďovania.
Možnosti voľby funkcií s určitými programami nájdete v časti «Programy
prania».
Na displeji sa zobrazí príslušný displej.
Nastavenie voliteľnej funkcie Škvrny
Túto funkciu nastavte, ak chcete prať veľmi
špinavú bielizeň alebo ak chcete bielizeň
OK
ošetriť čističom škvŕn (hlavné pranie sa
predĺži o dobu fázy odstraňovania škvŕn).
Táto funkcia nie je k dispozícii pri teplotách
1
2
nižších ako 40°C.
Možnosť nastavenie tejto funkcie pri rôznych programoch prania nájdete v
časti «Programy prania».
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
69
Použitie
69
Dôležité upozornenie! Ak chcete vykonať program s voliteľnou funkciou na
odstraňovanie škvŕn, nadávkujte prostriedok na škvrny do priehradky .
Nastavenie voliteľnej funkcie šetrného
prania
Stlačením tohto tlačidla sa zníži intenzita
prania. Práčka pridá jedno plákanie pri
programoch BAVLNA, 40°-60° MIX a
Syntetika.
Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii s
programom doplnkového plákania
.
OK
1
2
Možnosti voľby tejto funkcie s programami prania nájdete v časti «Programy
prania».
Táto funkcia sa odporúča pre nestálofarebnú bielizeň.
Nastavenie doplnkového plákania
Spotrebič bol navrhnutý tak, aby šetril vodu. Napriek tomu pre osoby s veľmi
citlivou pokožkou (alergické na pracie
prostriedky) môže byť potrebné vyplákať
bielizeň použitím väčšieho množstva vody
(doplnkové plákanie).
OK
Možnosti voľby tejto funkcie s programami
prania nájdete v časti «Programy prania».
1
Ak chcete, aby bola táto voliteľná funkcia
2
aktívna pri všetkých cykloch prania, stlačte spoločne tlačidlá Tepl. a
ODSTREĎOVANIE na približne 6 sekúnd: na displeji sa rozsvieti symbol
.
Táto voliteľná funkcia ostane aktívna natrvalo.
Ak ju chcete zrušiť, podržte stlačené tie isté tlačidlá, kým symbol nezmizne.
Nastavenie funkcie rýchleho prania
Práčka je normálne nastavená na pranie
«Bežne zašpinenej bielizne». Cyklus prania
možno skrátiť prostredníctvom tlačidla
RÝCHLE PRANIE.
OK
Túto voliteľnú funkciu možno nastaviť s
programami BAVLNA, SYNTETIKA a
JEMNÁ BIELIZEŇ.
Jedným stlačením tohto tlačidla sa na displeji zobrazí príslušný symbol a bude
možné cyklus prania skrátiť na pranie «Denne zašpinenej bielizne».
Na displeji sa zobrazí skrátená doba prania. Používa sa na denne zašpinenú
132998280_SK.qxd
70
09/07/2007
14.07
Pagina
70
Použitie
bielizeň. Maximálna veľkosť náplne je 7 kg pre bavlnu a 3,5 kg pre syntetiku
a jemnú bielizeň.
Ak stlačíte toto tlačidlo dvakrát, príslušný symbol ostane svietiť na displeji a
bude možné skrátiť dobu prania na pranie «mierne zašpinenej bielizne». Na
displeji sa zobrazí doba skráteného prania.
Na displeji sa zobrazí skrátená doba prania. Používa sa na iba pre mierne
zašpinenú bielizeň. Maximálna hmotnosť náplne je 3,5 kg pre bavlnu a 2 kg
pre syntetiku a jemnú bielizeň.
Displej
Displej zobrazuje nasledujúce informácia:
Dĺžka trvania nastaveného programu
Po nastavení programu sa dĺžka trvania
programu zobrazí v hodinách a minútach
(napríklad 2.05). Dĺžka sa počíta automaticky
na základe odporúčanej maximálnej náplne
každého druhu tkanín.
Po spustení programu sa zostávajúca doba
prepočítava a aktualizuje každú minútu.
OK
Odloženie zapnutia
Nastavené odloženie (max. 20 hodín), ktoré
ste nastavili prostredníctvom príslušného
OK
tlačidla, sa zobrazí na displeji na približne 3
sekundy, potom sa bude znovu zobrazovať
doba predtým nastaveného programu.
.
Na displeji sa zobrazí symbol odloženého zapnutia
Doba odloženia štartu sa znižuje každú hodinu o jednotku, keď zostane iba 1
hodina, doba sa bude skracovať s minútovým krokom.
Nesprávne nastavenie doplnkových funkcií
Pri nastavení voliteľnej funkcie, ktorá nie je
vhodná pre nastavený program prania, na
displeji sa na približne 2 sekundy zobrazí
správa Err a začne blikať žltá kontrolka
Štart/Pauza.
OK
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
71
Použitie
Kódy alarmu
V prípade problémov činnosti sa môžu
zobraziť kódy alarmu, napríklad E20 (pozrite
odsek «Niečo nefunguje»).
71
OK
Koniec programu
Po ukončení programu sa zobrazí blikajúca
nula (0, symbol «Dvierka»
- zhasne a
dvierka sa budú dať otvoriť.
OK
Nastavenie Štart/Pauza
Aby ste spustili nastavený program, stlačte tlačidlo Štart/Pauza; príslušná
červená kontrolka prestane blikať.
Symbol Dvierka
sa zobrazí na displeji,
čo znamená, že spotrebič spustil program a
dvierka sa nedajú otvoriť.
kontrolka Dvierka
indikujúca možnosť
OK
otvorenia dvierok:
● symbol Dvierka
svieti: dvierka
Spotrebič
nemožno otvoriť. ●
vykonáva program prania.
● symbol Dvierka
nesvieti: dvierka možno otvoriť. Program prania je
ukončený.
Aby ste prebiehajúci program prerušili, stlačte tlačidlo Štart/Pauza: začne
blikať príslušná červená kontrolka.
Aby ste program znovu zapli v bode, v ktorom bol prerušený, stlačte tlačidlo
Štart/Pauza ešte raz.
Ak ste nastavili odloženie štartu, spotrebič začne odratávanie času.
Ak ste nastavili nesprávnu voliteľnú funkciu, žltá kontrolka tlačidla Štart/Pauza
3-krát zabliká a na displeji sa na približne 2 sekundy zobrazí správa Err.
Nastavenie odloženého zapnutia
Pred spustením programu, ak chcete
odložiť jeho štart, stláčajte opakovane
tlačidlo na odloženie štartu, kým
nedosiahnete želanú dobu odloženia.
OK
132998280_SK.qxd
72
09/07/2007
14.07
Pagina
72
Použitie
Príslušný symbol sa zobrazí na displeji.
Nastavená doba odloženia (až 20 hodín) sa zobrazí na displeji na približne 3
sekundy, potom sa znovu zobrazí dĺžka trvania programu.
Túto funkciu musíte nastaviť po nastavení programu a pred stlačením tlačidla
Štart/Pauza.
Môžete zrušiť dobu odloženia štartu kedykoľvek pred stlačením tlačidla
Štart/Pauza.
Ak počas odloženia štartu chcete do práčky pridať ďalšiu bielizeň, stlačte
tlačidlo Štart/Pauza, čím sa činnosť práčky preruší. Potom počkajte niekoľko
minút, aby symbol Dvierka
prestal blikať, potom dvierka otvorte. Po
zatvorení dvierok stlačte tlačidlo Štart/Pauza ešte raz.
Toto tlačidlo umožňuje odloženie zapnutia programu prania o 30 min - 60 min
- 90 min, 2 hodiny a potom s 1 hodinovým krokom o maximálne 20 hodín.
Výber odloženého štartu:
● Nastavte program a želané voliteľné funkcie;
● Nastavte dobu odloženia;
● Stlačte tlačidlo Štart/Pauza: práčka začína odratávanie po hodinách.
Program sa spustí po uplynutí zvoleného odkladu.
Zrušenie odloženého štartu:
● prerušte činnosť práčky stlačením tlačidla Štart/Pauza;
● stláčajte tlačidlo odloženého štartu, aby sa zobrazil symbol 0’;
● stlačte tlačidlo Štart/Pauza ešte raz, aby sa zapol program.
Voliteľnú funkciu odloženého zapnutia nemožno nastaviť s programom
odčerpania vody.
Displej postupu programu
Na displeji sa zobrazujú jednotlivé fázy
nastaveného programu.
Počas prania pod symbolom prebiehajúcej fázy programu bliká čierna
pomlčka. Po ukončení každejfázy prania pomlčka pod príslušným symbolom
prestane blikať.
Ak sa rozsvieti symbol
Predávkovanie po ukončení programu, znamená
to, že ste použili príliš veľa pracieho prostriedku.
Zmena voliteľnej funkcie alebo prebiehajúceho programu
Je možné zmeniť akúkoľvek voliteľnú funkciu predtým, ako ju program
vykoná. Predtým, ako urobíte akúkoľvek zmenu, musíte práčku zastaviť
stlačením tlačidla Štart/Pauza .
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
73
Použitie
73
Prebiehajúci program možno zmeniť iba po jeho zrušení. Otočte volič
programu do polohy O a potom do polohy nového programu. Voda z prania
sa nevypustí z bubna práčky. Najprv prerušte činnosť spotrebiča stlačením
tlačidla Štart/Pauza.
Prerušenie programu
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza, aby ste prerušili prebiehajúci program, začne
blikať príslušná kontrolka. Opätovným stlačením tlačidla program znovu
spustíte.
Zrušenie programu
Otočte volič programu do polohy O, aby ste zrušili prebiehajúci program.
Teraz môžete nastaviť nový program.
Otvorenie dvierok po spustení programu
Najprv prerušte činnosť spotrebiča stlačením tlačidla Štart/Pauza.
● Ak symbol Dvierka
zmizne, dvierka možno otvoriť.
● Ak symbol Dvierka
nezmizne, znamená to, že spotrebič už ohrieva
vodu a hladina vody je nad spodným okrajom dvierok. V uvedených
prípadoch sa dvierka nedajú otvoriť.
● Ak nemôžete dvierka otvoriť, ale potrebujete ich otvoriť, musíte práčku
vypnúť otočením voliča programu do polohy O. Približne o 3 minúty
možno dvierka otvoriť (pozor na úroveň vody a teplotu!).
Po ukončení programu
Práčka sa vypne automaticky, kontrolka tlačidla Štart/Pauza zhasne, na
displeji sa zobrazí blikajúca 0 počas 2 minút bude znieť zvukový signál.
Ak boli nastavené funkcie “odloženie odstreďovania”
alebo Nočný cyklus
, symbol Dvierka
ostane svietiť a dvierka
ostanú zablokované, čo znamená, že pred ich otvorením treba odčerpať
vodu.
Postup na vypustenie vody je uvedený v odseku Odloženie
odstreďovania.
Otočte volič programov do polohy O, aby ste spotrebič vypli. Vyberte bielizeň
z bubna a pozorne skontrolujte, či je bubon prázdny.
Ak do bubna nechcete vložiť druhú náplň, zatvorte vodovodný ventil. Dvierka
nechajte otvorené, aby ste predišli tvorbe plesní a nepríjemného
zápachu.
132998280_SK.qxd
74
28/06/2007
22.50
Pagina
74
Programy prania
Programy prania
Program/
Teplota
Druh bielizne
Biela bavlna: napr.
plachty, obrusy,
BIELA BAVLNA posteľná ľanová
95°-60°
bielizeň
FAREBNÁ
BAVLNA
40°-30°-studená
voda
Voliteľné funkcie
Popis programu
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
/
-
(*) -
-
Farebná bavlna a ľan:
Zníženie rýchlosti
pracovné odevy,
odstreďovania/
/
plachty, uteráky a
(*) utierky, spodná
bielizeň, obrusy
HYGIENICKÝ Špeciálny program
pre bielu bavlnu
60°
Špeciálny program
DžÍNSY
pre odevy , ako
60°-50°-40°-30°- nohavice, košele a
studená voda
bundy z džínsoviny
Syntetické alebo
zmesové tkaniny:
SYNTETIKA spodná bielizeň,
40°-30°-studená farebné odevy,
voda
nezrážavé košele,
blúzky
Syntetické alebo
zmesové tkaniny:
JEDN.
spodná bielizeň,
žEHLENIE
60°-50°-40°-30°- farebné odevy,
nezrážavé košele,
studená voda
blúzky
JEMNÁ
Jemné tkaniny:
BIELIZEŇ
40°-30°-studená napríklad záclony
voda
(*)
Hlavné pranie pri
teplotách od 60°C po
studenú vodu
5 plákaní
Dlhé odstreďovanie
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
/
-
(*) -
-
-
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
/
(*) -
Hlavné pranie pri
teplotách od 40°C po
studenú vodu
3 plákania
Krátke odstreďovanie
Hlavné pranie pri
teplotách od 60°C po
studenú vodu
4 plákania
Krátke odstreďovanie
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
-
Hlavné pranie pri
teplotách od 40°C po
studenú vodu
3 plákania
Dlhé odstreďovanie
Hlavné pranie pri
60°C
Dlhé odstreďovanie
Zníženie rýchlosti
odstreďovania//
-
Hlavné pranie pri
teplote od 95°C po
60°C
3 plákania
Dlhé odstreďovanie
-
Hlavné pranie pri
teplotách od 40°C po
studenú vodu
3 plákania
Krátke odstreďovanie
132998280_SK.qxd
28/06/2007
22.51
Pagina
75
Programy prania
75
Programy prania
Program/
Teplota
Druh bielizne
VISKÓZA
40°-30°-studená Bielizeň z viskózy
voda
ŠETRNÉ
PLÁKANIA
ODČERPANIE
VODY
Osobitný cyklus
plákaní pre bielizeň
určenú na ručné
pranie
Zníženie rýchlosti
/
-
(*) -
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
PRIKRÝVKY Krátky cyklus pre
prikrývky
40°-30°
Špeciálne testovaný
program pre vlnené
odevy s visačkou
VLNA
40°-30°-studená “Čistá strižná vlna,
ktorá sa nezráža a
voda
môže sa prať v
práčke”
SPODNÁ
Špeciálny program
BIELIZEŇ
pre mimoriadne
40°-30°-studená jemnú bielizeň
voda
Hodvábna bielizeň,
ktorá sa musí prať a
odstreďovať šetrným
spôsobom
Popis programu
Hlavné pranie pri
teplotách od 40°C po
studenú vodu
3 plákania
Krátke odstreďovanie
Krátke odstreďovanie
/
Na vypustenie vody po
poslednom plákaní v
programoch s voliteľnými
funkciami Odloženie
odstreďovania
a Nočný
cyklus
voliteľné funkcie
Samostatné
odstreďovanie pre
ODSTREĎOVANIE bavlnu
HODVÁB
30°-studená
voda
Voliteľné funkcie
Odčerpanie vody
Zníženie rýchlosti
odstreďovania
Odčerpanie vody a
dlhé odstreďovanie
Zníženie rýchlosti
odstreďovania
Hlavné pranie pri
teplotách od 40°C po
30°C
2 plákania
Krátke odstreďovanie
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
/
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
/
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
/
Hlavné pranie pri
teplotách od 40°C po
studenú vodu
3 plákania
Krátke odstreďovanie
Hlavné pranie pri
teplotách od 40°C po
studenú vodu
3 plákania
Krátke odstreďovanie
Hlavné pranie pri
teplotách od 30°C po
studenú vodu
3 plákania
Krátke odstreďovanie
132998280_SK.qxd
76
28/06/2007
22.51
Pagina
76
Programy prania
Programy prania
Program/
Teplota
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
ŠPORTOVÉ
Špeciálny program
BUNDY
40°-30°-studená pre športové odevy
voda
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
ŠPORT
Špeciálny program
INTENZÍVNY
pre veľmi špinevé
40°-30°-studená športové odevy
voda
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
20 MIN. 3 Kg
30°
Pre mierne zašpinené
tkaniny, okrem vlny
Zníženie rýchlosti
odstreďovania
RÝCHLY
INTENZÍVNY
60°-50°-40°
Používa sa pre
bavlnené alebo
zmesové tkaniny,
mierne zašpinené
alebo iba raz
oblečené
EKO
60°
Hospodárny
program pre bielu a
farebnú bielizeň, pre
mierne zašpinené
odevy, košele a
spodnú bielizeň.
O/Off
Na zrušenie
prebiehajúceho
programu a na
vypnutie práčky.
/
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
Zníženie rýchlosti
odstreďovania/
/
-
(*) -
-
Popis programu
Hlavné pranie pri
teplotách od 40°C po
studenú vodu
3 plákania
Krátke odstreďovanie
Predpieranie pri 30°
Hlavné pranie pri
teplotách od 40°C po
studenú vodu
3 plákania
Krátke odstreďovanie
Hlavné pranie pri 30°
2 plákania
Krátke odstreďovanie
Hlavné pranie pri
teplotách od 60° po
40°C
3 plákania
Krátke odstreďovanie
Hlavné pranie pri 60°C
2 plákania
Dlhé odstreďovanie
* Voliteľnú funkciu Škvrny môžete nastaviť pri teplotách vyšších ako 40°C.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
77
Programy prania
Programy prania
Druh tkaniny
Max. Náplň
7 kg
BAVLNA
SYNTETIKA, JEMNÁ BIELIZEŇ A VISKÓZA
3,5 kg
DžÍNSY
3,5 kg
JEDN. žEHLENIE
1,5 kg
2 kg
PRIKRÝVKY
VLNA
(RUČNÉ
PRANIE)
2 kg
a
1 kg
SPODNÁ BIELIZEŇ
HODVÁB
ŠPORTOVÉ BUNDY
3 kg
20
3 kg
MIN.
-3
KG
ŠPORT INTENZÍVNY
3 kg
ÚSPORNÝ
7 kg
RÝCHLY INTENZÍVNY
5 kg
77
132998280_SK.qxd
78
09/07/2007
14.07
Pagina
78
Informácie o programe
Informácie o programe
HYGIENICKÝ
Program prania pre bielu bavlnu. Tento program
odstraňuje mikroorganizmy vďaka praniu pri 60°C a
doplnkovému plákaniu. Zvyšuje sa tým jeho účinnosť. Do
priehradky ŠKVRNY pridajte špeciálny hygienický
prostriedok a nastavte funkciu ŠKVRNY.
MIX 40-60
Špeciálny program pre bielu a farebnú bielizeň, vhodný
pre rôzne teploty prania. Tento program možno používať
pre bielizeň, ktorú treba prať osobitne pri 40°C alebo
60°C. Môžete tak do bubna vložiť maximálnu náplň, aby
sa ušetrila energia a voda. Dosiahnete rovnako dobré
výsledky ako pri bežnom programe pri 60°C.
DžÍNSY
S týmto programom môžete prať odevy ako nohavice,
košele alebo bundy z džínsoviny, ako aj z technologických
úpletov. (Automaticky sa nastaví funkcia doplnkového
plákania).
JEDN. žEHLENIE
Pri nastavení tohto programu sa bielizeň bude prať a
odstreďovať šetrne, aby sa predišlo jej pokrčeniu. Uľahčí
sa tým žehlenie. Okrem toho práčka vykoná niekoľko
doplnkových plákaní.
VISKÓZA
Špeciálny program na pranie tkanín ako viskóza, umelý
hodváb, lyocell, ktoré treba prať ešte šetrnejšie ako pri
programoch Jemná bielizeň a účinnejšie ako pri
programe «Ručné pranie».
PRIKRÝVKY
Program prania pre jednoposteľové syntetické prikrývky,
deky a pod. Teplota prania je 30°C a 40°C.
VLNA
RUČNÉ PRANIE
Program prania pre vlnu vhodnú na pranie v práčke a pre
vlnené a veľmi jemné zmesové tkaniny označené
visačkou “ručné pranie”
.
SPODNÁ BIELIZEŇ
Tento program je vhodný pre jemnú bielizeň ako spodná
bielizeň, podprsenky, nohavičky a pod. Maximálna teplota
prania je 40°C.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
79
Informácie o programe
79
Informácie o programe
HODVÁB
Šetrný program prania vhodný pre hodvábnu bielizeň a
zmesové syntetické tkaniny. Teplota prania je 30°C.
ŠPORTOVÉ BUNDY
Špeciálny program pre športové odevy. Maximálna teplota
prania je 40°C. Pri nastavení tohto programu nepridávajte žiadne
pracie prostriedky.
ŠPORT INTENZÍVNY
Tento program je vhodný na pranie veľmi špinavých
športových vecí. Pred hlavným praním práčka automaticky
vykoná cyklus prepierania, aby sa odstránili škvrny od blata.
Odporúčame vám NEDÁVKOVAť prací prostriedok do
priehradky
v zásuvke na pracie prostriedky. Teplota prania
je 40°C.
20 MIN. - 3 kg
Špeciálny program pri 30°C, trvajúci približne 20 minút,
ideálny pre bielizeň, ktorú treba osviežiť: napr. športové
bundy oblečené iba raz alebo mierne zašpinené nové odevy.
RÝCHLY INTENZÍVNY
Rýchly program prania, používa sa pre mierne zašpinené
bielu/stálofarebnú bavlnu a zmesové tkaniny.
EKO
Tento program môžete nastaviť pre mierne alebo bežne
zašpinenú bavlnenú bielizeň. Teplota prania sa zníži a doba
prania sa predĺži. Dosiahne sa tým dobrá účinnosť prania a
úspora energie.
ŠETRNÉ PLÁKANIA
S týmto programom môžete vyplákať a odstrediť kusy bielizne,
ktoré ste vyprali ručne. Práčka vykoná 3 plákania, po nich
záverečné odstreďovanie. Rýchlosť odstreďovania môžete znížiť
stlačením tlačidla ZNÍžENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA .
ODČERPANIE VODY
Na vypustenie vody po poslednom plákaní v programoch s
voliteľnými funkciami ODLOžENIE ODSTREĎOVANIA a
NOČNÝ CYKLUS voliteľné funkcie.
Najprv otočte volič programu do polohy O, potom nastavte
program ODČERPANIE VODY a stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.
ODSTREĎOVANIE
Samostatné odstreďovanie určené pre ručne vypranú bielizeň a
po programoch s funkciami ODLOžENIE ODSTREĎOVANIA a
NOČNÝ CYKLUS. Pred nastavením tohto programu musíte
ovládač programov otočiť do polohy O). Rýchlosť odstreďovania
môžete zvoliť pomocou príslušného tlačidla, v závislosti od
druhu tkanín.
132998280_SK.qxd
80
09/07/2007
14.07
Pagina
80
Príprava pracieho cyklu
Príprava pracieho cyklu
Triedenie bielizne
Dodržiavajte symboly na visačke bielizne na každom kuse bielizne a pokyny
výrobcu. Bielizeň roztrieďte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú
bielizeň.
Teploty
95° alebo 90°
pre bežne zašpinenú bielu bavlnenú a ľanovú bielizeň
(napr. obrúsky, uteráky, obrusy, plachty...).
60°/50°
pre bežne zašpinenú, stálofarebnú bielizeň (napr.
košele, nočné košele, pyžamá...) z ľanu, bavlny alebo
syntetických vláken a mierne zašpinenú bielu bavlnenú
bielizeň (napr. spodnú bielizeň).
40°-30°- Studená voda
pre jemnú bielizeň (napr. čipkové záclony), zmesové
tkaniny obsahujúce syntetické vlákna a vlnu označené
visačkou «čistá strižná vlna, vhodná na pranie v
práčke, nezráža sa».
Pred vložením bielizne
Nikdy neperte bielu a farebnú bielizeň spoločne. Biela bielizeň by mohla
praním stratiť svoju “belosť”.
Nová farebná bielizeň by pri prvom praní mohla pustiť farbu; preto ju
prvýkrát perte oddelene.
Skontrolujte, aby na kusoch bielizne neostali kovové predmety
(napr. vlasové sponky, zatváracie spony, špendlíky).
Zapnite gombíky, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte všetky opasky alebo
stužky.
Pred praním odstráňte silné škvrny.
Mimoriadne zašpinené oblasti vydrhnite špeciálnym prostriedkom alebo
čistiacou pastou.
Mimoriadnu pozornosť venujte záclonám. Odstráňte háčiky alebo ich
uzavrite do vrecka alebo sieťky.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
81
Príprava pracieho cyklu
81
Maximálne náplne
Odporúčané náplne sú uvedené v tabuľkách programov prania.
Všeobecné pravidlá:
Bavlna, ľan: plný bubon, ale nie napchatý;
Syntetika: nenapĺňajte bubon viac ako do polovice;
Jemná bielizeň a vlna: nenapĺňajte bubon viac ako do tretiny.
Pri praní maximálnej náplne je najúčinnejšie využitie vody a energie.
Ak je bielizeň veľmi špinavá, znížte náplň v práčke.
Pri praní maximálnej náplne je najúčinnejšie využitie vody a energie. Ak
je bielizeň veľmi špinavá, znížte náplň v práčke.
Hmotnosť bielizne
Nasledujúce hmotnosti sú iba orientačné:
kúpací plášť
obrúsok
obliečka na perinu
plachta
obliečka na vankúš
obrus
uterák
utierka
nočná košeľa
dámske nohavičky
pánska pracovná košeľa
pánska košeľa
pánske pyžamo
blúzka
pánske spodky
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
132998280_SK.qxd
82
09/07/2007
14.07
Pagina
82
Príprava pracieho cyklu
Odstraňovanie škvŕn
Silne zájdené škvrny sa nedajú odstrániť iba vodou a pracím prostriedkom.
Odporúčame pokúsiť sa o ich odstránenie pred praním.
Krv: Čerstvé škvrny ošetrite studenou vodou. Zaschnuté škvrny nechajte cez
noc namočené v špeciálnom pracom prostriedku a potom ich vydrhnite
mydlovou vodou.
Olejové farby: navlhčite benzínovým čističom škvŕn, položte odev na mäkkú
tkaninu a škvrnu vytierajte; postup niekoľkokrát zopakujte.
Zaschnuté olejové škvrny: navlhčite terpentínom, položte na mäkkú
tkaninu, škvrnu vytierajte bavlnenou handričkou omotanou na konci prsta.
Hrdza: rozpusťte kyselinu šťaveľovú v horúcej vode alebo použite
odstraňovač hrdze za studena. Pri odstraňovaní starých hrdzavých škvŕn
buďte opatrní, pretože štruktúra látky by už mohla byť narušená a pri čistení
by sa mohla tkanina prederaviť.
Plesňové škvrny: ošetrite bielidlom, dobre vypláchajte (iba biele a
stálofarebné tkaniny).
Tráva: mierne namydlite a ošetrite bielidlom (iba biele a stálofarebné
tkaniny).
Guličkové pero a lepidlo: navlhčite acetónom (*), položte odev na mäkkú
tkaninu a škvrnu vytierajte.
Rúž: navlhčite acetónom ako hore, potom škvrnu ošetrite metylalkoholom.
Zvyšné stopy odstráňte bielidlom.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostriedkom, vypláchnite a
ošetrite octom alebo kyselinou citrónovou, potom vypláchnite. Zvyšné stopy
odstráňte bielidlom.
Atrament: v závislosti od druhu atramentu navlhčite tkaninu najprv
acetónom (*), potom octom; zvyšky na bielych tkaninách odstráňte bielidlom
a potom starostlivo vypláchnite.
Škvrny od dechtu: najprv ošetrite odstraňovačom škvŕn, metylalkoholom
alebo benzínom, potom vydrhnite čistiacim prostriedkom.
(*) na umelý hodváb nepoužívajte acetón.
Pracie prostriedky a prídavné prostriedky
Dobré výsledky prania závisia od voľby pracieho prostriedku a používania
vhodných dávok, aby sa predchádzalo plytvaniu a chránilo sa životné
prostredie.
Napriek tomu, že sú biologicky odbúrateľné, pracie prostriedky obsahujú
látky, ktoré môžu narušiť citlivú rovnováhu v prírode.
Voľba pracieho prostriedku závisí od druhu tkaniny (jemná bielizeň, vlna,
bavlna a pod.), farby, teploty prania a stupňa zašpinenia.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
83
Príprava pracieho cyklu
83
V tomto spotrebiči môžete používať všetky bežne dostupné pracie
prostriedky:
• práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín,
• práškové pracie prostriedky pre jemnú bielizeň (60°C max) a vlnu,
• kvapalné pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou
teplotou (60°C max) pre všetky druhy tkanín alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Prací prostriedok a prídavné prostriedky musíte nadávkovať do
príslušných priehradok zásuvky pred zapnutím programu prania.
Pri používaní koncentrovaných práškových alebo kvapalných pracích
prostriedkov musíte vybrať program bez predpierania.
Práčka je vybavená recirkulačným systémom, ktorý umožňuje optimálne
využitie koncentrovaných pracích prostriedkov.
Tekutý prací prostriedok nadávkujte do priehradky zásuvky s označením
tesne pred zapnutím programu.
Každý avivážny prípravok alebo škrobiaci prostriedok treba naliať do
priehradky označenej
pred spustením pracieho programu.
Pri dávkovaní dodržiavajte odporúčania výrobcu a neprekračujte značku
«MAX» v priehradke zásuvky.
Množstvo pracieho prostriedku potrebné na pranie
Druh a množstvo pracieho prostriedku závisí od druhu tkaniny, veľkosti
náplne, stupňa zašpinenia a tvrdosti používanej vody.
Dodržiavajte pokyny výrobcu o množstve pracieho prostriedku pri praní.
Menej pracieho prostriedku použite, ak:
• periete malé množstvo bielizne,
• bielizeň je iba mierne zašpinená,
• sa pri praní tvorí veľké množstvo peny. Si vous utilisez du produit de
lavage pour traiter les taches, vous devez démarrer immédiatement le
cycle de lavage.
Stupne tvrdosti vody
Tvrdosť vody sa označuje tzv. “stupňami” tvrdosti. Informácie o tvrdosti
vody vo Vašej oblasti Vám poskytne príslušná vodárenská spoločnosť
alebo miestny úrad.
132998280_SK.qxd
84
09/07/2007
14.07
Pagina
84
Príprava pracieho cyklu
Poznámka: Zmäkčovač vody sa musí pridávať, ak má voda stredný až
vysoký stupeň tvrdosti (od stupňa tvrdosti II). Postupujte podľa pokynov
výrobcu. Množstvo pracieho prostriedku potom možno vždy upraviť podľa
stupňa tvrdosti I (= mäkká).
Stupne tvrdosti vody
Úroveň
Charakteristiky
Nemecké
°dH
Francúzske
°T.H.
1
2
3
4
mäkká
stredná
tvrdá
veľmi tvrdá
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
85
Medzinárodné značky na visačkách bielizne
85
132998280_SK.qxd
86
09/07/2007
14.07
Pagina
86
Starostlivosť a čistenie
Starostlivosť a čistenie
Pred každým čistením a údržbou musíte ODPOJIť spotrebič od elektrického
napájania.
Odstraňovanie vodného kameňa
Voda bežne obsahuje rozpustené minerálne látky, ktoré sa usadzujú vo
forme vodného kameňa. Preto je dobrým pravidlom pravidelne používať
zmäkčovací prostriedok. Robte tak nezávisle na praní, dodržiavajte pokyny
výrobcu zmäkčovadla.
Napomôže to predchádzať tvorbe vodného kameňa.
Po každom praní
Určitú dobu nechajte dvierka otvorené. Predídete tak tvorbe plesne a
nepríjemného pachu, ktoré by sa mohli tvoriť vnútri spotrebiča. Pootvorenie
dvierok po praní okrem toho napomáha ochrane tesnenia dvierok.
Program prania na údržbu práčky
Pri používaní nízkych teplôt prania je možné, že sa vnútri bubna budú
usadzovať zvyšky z prania.
Odporúčame vám preto pravidelne vykonávať program prania na údržbu
práčky.
Vykonanie programu na údržbu:
• Bubon musí byť prázdny.
• Nastavte program prania pri najvyššej teplote.
• Použite bežné dávkovanie pracieho prostriedku, musí to byť prášok s
biologickými vlastnosťami.
Čistenie vonkajšieho povrchu práčky
Vonkajší povrch práčky umývajte iba vodou so saponátom, potom ho
dôkladne osušte.
Dôležité upozornenie: na čistenie práčky nepoužívajte metanol, rozpúšťadlá
ani iné podobné prostriedky.
Zásuvka dávkovača pracích
prostriedkov
Zásuvku na pracie protriedky musíte
pravidelne čistiť.
1. Zásuvku na pracie prostriedky
vyberte rozhodným potiahnutím.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
87
Starostlivosť a čistenie
87
2. Vyberte vložku na avivážny prostriedok zo strednej priehradky.
3. Jednotlivé časti umyte vodou.
4. Zatlačte vložku na avivážny
prostriedok nadoraz, aby zapadla na
miesto.
5. Vyčistite časti práčky, hlavne dýzy v
hornej časti zásuvky kefkou.
6. Vložte zásuvku na pracie prostriedky
na lišty a zatlačte ju.
Vypúšťacie čerpadlo
Čerpadlo sa musí pravidelne kontrolovať, a to predovšetkým
• voda z práčky sa neodčerpáva a/alebo práčka neodstreďuje
• práčka vydáva nezvyčajný zvuk následkom sponiek, mincí a pod., ktoré
blokujú čerpadlo.
Postupujte nasledovne:
1. Spotrebič odpojte od siete.
2. Ak je to potrebné, počkajte, kým
voda nevychladne.
3. Otvorte dvierka čerpadla.
4. pod čerpadlo umiestnite nádobu, v
ktorej sa zachytí vytekajúca voda.
5. Vytiahnite pohotovostnú vypúšťaciu
hadičku, nasmerujte ju do nádoby a
odstráňte viečko.
132998280_SK.qxd
88
09/07/2007
14.07
Pagina
88
Starostlivosť a čistenie
6. Keď voda prestane vytekať,
odskrutkujte kryt čerpadla a vyberte
ho. Pri vyberaní čerpadla majte vždy
poruke handru, aby ste mohli utrieť
vytečenú vodu.
7. Odstráňte všetky predmety, ktoré by
mohli prekážať v otáčaní čerpadla.
8. Namontujte viečko späť na
pohotovostnú vypúšťaciu hadičku a
vložte ju na miesto.
9. Úplne zaskrutkujte kryt čerpadla.
10. Zatvorte dvierka čerpadla.
Upozornenie!
Počas používania spotrebiča a v
závislosti od nastaveného programu
môže byť v čerpadle horúca voda. Kryt
čerpadla nikdy nevyberajte počas cyklu
prania, vždy počkajte, kým spotrebič
neukončí cyklus a kým sa nevyprázdni.
Pri spätnom umiestnení krytu
skontrolujte, či je dobre utiahnutý, aby sa
predišlo vytečeniu vody a aby ho nemohli vybrať malé deti.
Filter prívodu vody
Ak spozorujete, že trvá dlhšie, kým sa práčka naplní, skontrolujte, či nie je
upchatý filter v prívodnej hadici.
1. zatvorte vodovodný ventil.
2. Odskrutkujte hadicu z vodovodného ventilu.
3. Filter v hadici vyčistite tvrdou kefou.
4. Hadicu naskrutkujte späť na vodovodný
ventil.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
89
Starostlivosť a čistenie
89
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Ak je práčka nainštalovaná na mieste, kde môžu teploty klesnúť pod 0°C,
postupujte nasledovne:
1. Zatvorte vodovodný ventil a prívodnú hadicu odskrutkujte z ventilu.
2. Vložte koniec pohotovostnej vypúšťacej hadičky a koniec prívodnej hadice
do vaničky položenej na podlahe a nechajte vodu vytiecť.
3. Prívodnú hadicu naskrutkujte späť a po uzavretí viečkom vložte
pohotovostnú vypúšťaciu hadičku na jej miesto.
Keď to urobíte, z práčky sa odstráni všetka voda. Vylúči sa tak možnosť
tvorby ľadu a tým aj poškodenia spotrebiča.
Keď chcete práčku znovu použiť, skontrolujte, či je teplota v miestnosti vyššia
ako 0°C.
Dôležité upozornenie! Po každom vypustení vody pomocou pohotovostnej
vypúšťacej hadičky treba naliať 2 litre vody do priehradky na prací prostriedok
pre hlavné pranie a potom spustiť program odčerpania vody. Tým sa aktivuje
zariadenie EKO VENTILU, aby sa predišlo tomu, že časť pracieho prostriedku
ostane pri nasledujúcom praní nevyužitá.
Pohotovostné vypustenie vody
Ak sa voda nedá odčerpať, pri vypustení vody z práčky postupujte nasledovne:
1. vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky;
2. zatvorte vodovodný ventil;
3. ak je to potrebné, počkajte, kým voda nevychladne;
4. Otvorte dvierka čerpadla;
5. na podlahu položte vaničku a koniec pohotovostnej vypúšťacej hadičky
nasmerujte do vaničky. Odstráňte viečko. Voda vytečie do vaničky. Keď je
vanička <plná, naskrutkujte viečko späť na hadičku. Vyprázdnite vaničku.
Zopakujte postup, kým voda neprestane vytekať;
6. podľa potreby vyčistite čerpadlo podľa horeuvedených pokynov;
7. po uzavretí a po zapojení práčky k elektrickej sieti vráťte pohotovostnú
vypúšťaciu hadičku na miesto;
8. zaskrutkujte kryt čerpadla a zatvorte dvierka.
132998280_SK.qxd
90
09/07/2007
14.07
Pagina
90
Niečo nefunguje
Niečo nefunguje
Niektoré problémy sú spôsobené nedodržaním jednoduchých úkonov údržby
alebo prehliadnutím a možno ich jednoducho odstrániť bez pomoci technika.
Predtým, ako zavoláte servisné stredisko, skontrolujte doluuvedený zoznam.
Počas činnosti práčky je možné, že začne blikať žltá kontrolka ŠTART/PAUZA, na
displeji sa zobrazí jeden z nasledujúcich kódov alarmu a bude znieť každých 20
sekúnd zvukové znamenie, čo znamená, že spotrebič nefunguje:
• E10 : problém s prívodom vody
• E20 : problém s odtokom vody
• E40 : otvorené dvierka.
• EF0 : Aktivovaný systém proti vytopeniu
Po odstránení problému stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA, aby sa program znovu
zapol. Ak po všetkých kontrolách problém pretrváva, zavolajte miestne servisné
stredisko.
Problém
Možná príčina/Riešenie
Dvierka nie sú zatvorené. E40
• Zatvorte dvierka.
Zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky
elektrickej siete.
• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
V zásuvke nie je elektrina.
• Prosím, skontrolujte elektrickú sieť v
domácnosti.
Práčka sa nezapne:
Vypálila sa hlavná poistka.
• Vymeňte poistku.
Volič programu nie je v správnej polohe a nie je
stlačené tlačidlo ŠTART/PAUZA.
• Prosím, otočte volič programu a stlačte ešte
raz tlačidlo ŠTART/PAUZA.
Bolo nastavené odloženie štartu.
• Ak sa má bielizeň vyprať hneď, zrušte
odloženie štartu.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
91
Niečo nefunguje
Problém
91
Možná príčina/Riešenie
Zatvorený prívodný ventil vody. E10
• Otvorte vodovodný ventil.
Práčka nenapúšťa vodu:
Prívodná hadica je zalomená alebo stlačená. E10
• Skontrolujte zapojenie prívodnej hadice.
Je upchatý filter v prívodnej hadici. E10
• Vyčistite filter v prívodnej hadici.
Dvierka nie sú dobre zatvorené. E40
• Zatvorte dvierka.
Práčka sa napĺňa, ale ihneď
vypúšťa vodu:
Koniec odtokovej hadice je príliš nízko.
• Pozrite príslušný odsek v časti «odčerpanie
vody».
Odtoková hadica je stlačená alebo zalomená. E20
• Skontrolujte zapojenie odtokovej hadice.
Je upchaté vypúšťacie čerpadlo. E20
• Vyčistite vypúšťacie čerpadlo.
Voda z práčky sa neodčerpáva
a/alebo práčka neodstreďuje:
Je nastavená voliteľná funkcia ODLOŽENIE
ODSTREĎOVANIA alebo NOČNÝ CYKLUS.
• Zrušte voliteľnú funkciu ODLOŽENIE
ODSTREĎOVANIA alebo NOČNÝ CYKLUS.
Bielizeň nie je dobre rozložená v bubne.
• Bielizeň v bubne rozložte znovu.
Použili ste veľké množstvo pracieho prostriedku
alebo nevhodný prostriedok (tvorba veľkého
množstva peny).
• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo
použite iný.
Na podlahe je voda:
Skontrolujte, či voda neuniká na niektorom prípoji
prívodnej hadice. Nie vždy je to ľahké, pretože
voda steká po hadici; skontrolujte, či nie je vlhká.
• Skontrolujte zapojenie prívodnej hadice.
Odtoková hadica je poškodená.
• Vymeňte ju za novú.
Po čistení čerpadla ste nenasadili späť viečko na
pohotovostnú vypúšťaciu hadičku.
• Namontujte viečko späť na pohotovostnú
vypúšťaciu hadičku a vložte ju na miesto.
132998280_SK.qxd
92
09/07/2007
14.07
Pagina
92
Niečo nefunguje
Problém
Možná príčina/Riešenie
Bolo použité malé množstvo pracieho prostriedku
alebo nevhodný prací prostriedok.
• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo
použite iný prášok.
Neuspokojúce výsledky prania:
Zájdené škvrny neboli ošetrené pred praním.
• Na odolné škvrny použite prostriedky dostupné
na trhu.
Nebola nastavená správna teplota prania.
• Skontrolujte, či ste nastavili správnu teplotu.
Nadmerné množstvo bielizne.
• Vložte do bubna menej bielizne.
Program je ešte v činnosti.
• Počkajte na ukončenie cyklu prania.
Dvierka sa nedajú otvoriť:
Zámka dvierok sa neuvoľnila.
• Počkajte niekoľko minút.
V bubne práčky je voda.
• Na vypustenie vody zvoľte program odčerpanie
vody alebo odstreďovanie.
Neboli odstránené prepravné skrutky a obalový
materiál.
• Skontrolujte správnu inštaláciu spotrebiča.
Neboli správne nastavené vyrovnávacie nožičky
Práčka vibruje alebo je nadmerne • Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej
polohe.
hlučná:
Bielizeň nie je dobre rozložená v bubne.
• Bielizeň v bubne rozložte znovu.
Možno je v bubne málo bielizne.
• Vložte viac bielizne.
Zariadenie na elektronickú detekciu
nevyváženosti prerušilo cyklus, pretože bielizeň
nie je v bubne rovnomerne rozložená. Bielizeň sa
opätovne rozloží pri opačnom otáčaní bubna.
Odstreďovanie sa spúšťa s
Toto sa môže niekoľkokrát zopakovať, kým sa
oneskorením alebo práčka vôbec
odstráni nerovnováha a kým sa bielizeň nezačne
neodstreďuje:
normálne odstreďovať. Ak po niekoľkých
minútach nie je bielizeň v bubne rovnomerne
rozložená, práčka nebude odstreďovať.
• Bielizeň v bubne rozložte znovu.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
93
Niečo nefunguje
93
Problém
Možná príčina/Riešenie
Práčka vydáva nezvyčajný zvuk:
Spotrebič je vybavený motorom, ktorého zvuk sa
odlišuje od zvuku bežných motorov. Tento nový
motor zabezpečuje jemnejšie zapnutie a
rovnomernejšie rozloženie bielizne pri
odstreďovaní, ako aj zvýšenie stability práčky.
V bubne nevidno vodu:
Práčky s modernou technológiou pracujú veľmi
hospodárne, s minimálnym množstvom vody bez
toho, že by bola znížená ich účinnosť.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Ak problém neviete identifikovať a vyriešiť,
zavolajte naše servisné stredisko. Predtým,
ako zavoláte, poznačte si model, sériové číslo
a dátum nákupu práčky: servisné stredisko
bude tieto informácie vyžadovať.
.....
.
Se
r. No
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
132998280_SK.qxd
94
09/07/2007
14.07
Pagina
94
Technické údaje
Technické údaje
Rozmery
Šírka
Výška
Hĺbka
(vrátane dvierok)
60 cm
85 cm
63 cm
Elektrické zapojenie
Napätie - Príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom
štítku, ktorý sa nachádza na vnútornom okraji dvierok
spotrebiča
Tlak privádzanej vody
Minimálny
Maximálny
Maximálna náplň
Bavlna
Syntetika, Jemná bielizeň a Viskóza
Džínsy
Prikrývky a Vlna (ručné pranie)
Športové bundy
Šport intenzívny
Jedn. žehlenie
Spodná bielizeň a hodváb
Rýchly intenzívny
Rýchlosť odstreďovania
Maximálna
0,05 MPa
0,80 MPa
7,0
3,5
3,5
2,0
3,0
3,0
1,5
1,0
5,0
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1200 ot/min
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
95
Údaje o spotrebe
95
Údaje o spotrebe
Spotreba energie v kWh
Bavlna 95°
65
2,15
Hygienický 60°
72
1,7
MIX 40°
49
1,35
Džínsy 60°
57
0,9
Syntetika 40°
53
0,6
Jedn. žehlenie 40°
63
0,45
Jemná bielizeň 40°
63
0,6
Viskóza 40°
65
0,55
Plákania
50
0,1
Odčerpanie vody
-
-
Odstreďovanie
-
-
Prikrývky 40°
75
0,35
Vlna 40°
61
0,45
Spodná bielizeň 40°
59
0,4
Hodváb 30°
53
0,3
Športové bundy 40°
72
0,5
Šport intenzívny 40°
70
0,75
20 MIN.- 3 Kg 30°
39
0,18
Rýchly intenzívny 60°
50
1,05
(*) Eko 60°
49
1,19
Dĺžka programu
(v minútach)
Dĺžky trvania programov sú na displeji ovládacieho panela.
Spotreba vody
(v litroch)
Program
Údaje o spotrebe v tejto tabuľke sú iba orientačné, pretože sa môžu meniť v
závislosti od množstva a druhu bielizne, od teploty privádzanej vody a od teploty
prostredia. Údaje sa pri každom programe vzťahujú na najvyššie teploty.
(*) “Úsporný program pri 60°C” s hmotnosťou náplne 7 kg je referenčným
programom pre údaje pre štítok s energetickými údajmi, v súlade s európskou
normou EHS 92/75.
132998280_SK.qxd
96
09/07/2007
14.07
Pagina
96
Inštalácia
Inštalácia
Rozbalenie
Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky prepravné skrutky a
obaly.
Odporúčame Vám odložiť si všetky prepravné súčiastky, aby ste ich v
prípade nasledujúcej prepravy mohli
namontovať.
1. Po kompletnom odstránení obalu opatrne
uložte zariadenie na zadnú stranu, aby
ste mohli odstrániť polystyrénový
podstavec, na ktorom je uložené.
HEC0008
2. Uvoľnite napájací kábel a vypúšťaciu hadicu z
úchytiek na zadnej strane zariadenia.
HEC0001
3. Použitím vhodného kľúča odskrutkujte a
vytiahnite stredovú zadnú skrutku A.
A
HEC00022
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.07
Pagina
97
Inštalácia
4. Vyskrutkujte a vyberte dve veľké zadné
skrutky B a šesť menších skrutiek C.
5. Odmontujte konzolu D a utiahnite šesť
menších skrutiek C. Vytiahnite príslušnú
plastovú vymedzovaciu vložku E.
6. Otvorte dvierka, vytiahnite prívodnú hadicu
z bubna a odstráňte polystyrénový blok
prilepený k tesneniu dvierok lepiacou páskou.
7. Do malého horného otvoru a dvoch širokých
otvorov vložte odpovedajúce plastové krytky
uložené vo vrecúšku obsahujúcom návod na
použitie.
8. Pripojte prívodnú vodovodnú hadicu podľa popisu v
odseku «Prívod vody».
Všetky rôzne plastové zasúvacie viečka sa dodávajú so
spotrebičom v plastovom vrecku s návodom.
97
132998280_SK.qxd
98
09/07/2007
14.07
Pagina
98
Inštalácia
Umiestnenie a vyrovnanie do
vodorovnej polohy
Práčku nainštalujte na plochú a tvrdú podlahu.
Ubezpečte sa, že koberec, podlahová krytina a
pod. nebráni cirkulácii vzduchu.
Pred postavením na malé dlaždice podložte
gumovú podložku.
HEC007S
Nikdy sa nepokúšajte naprávať nerovnosti
podkladu podkladaním kúskov dreva, lepenky alebo podobných
materiálov pod práčku.
Ak nie je možné vyhnúť sa umiestneniu práčky vedľa plynového sporáka
alebo piecky na uhlie, medzi oba spotrebiče musíte vložiť izolačný panel
pokrytý hliníkovou fóliou zo strany obrátenej k sporáku alebo piecke.
Práčka sa nesmie inštalovať v miestnostiach, kde teplota môže klesnúť
pod nulu.
Prívodná vodovodná hadica ani vypúšťacia hadica nesmie byť zalomená.
Dbajte, aby bol nainštalovaný spotrebič ľahko prístupný technika v
prípade vzniku poruchy.
Práčku pozorne vyrovnajte do vodorovnej polohy zaskrutkovaním nastaviteľných nožičiek. Na vyrovnanie nerovností podlahy pod práčku nikdy
neklaďte lepenku, drevenú dosku a podobný materiál.
Automatická nožička: Zadná nožička na ľavej
strane práčky má funkciu pohlcovať vibrácie na
ľavom zadnom rohu pri zaťažení spotrebiča.
Automatická nožička zaručí, že spotrebič sa pri
žiadnej rýchlosti odstreďovania nebude
pohybovať. Za bežných podmienok automatickú
nožičku netreba nastavovať.
Prívod vody
HEC0006
S práčkou sa dodáva prívodná hadica, ktorú nájdete v bubne práčky.
Na pripojenie vody nepoužívajte hadicu z
predošlého zariadenia.
Tento spotrebič musí byť pripojený k
rozvodu studenej vody.
1. Otvorte presklené dvierka a vyberte
prívodnú hadicu.
2. Hadicu pripájajte rohovou prípojkou
k práčke.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.08
Pagina
99
Inštalácia
99
Neumiestňujte prívodnú hadicu smerom dolu. Nasmerujte hadicu
doľava alebo doprava v závislosti od polohy vášho vodovodného
kohútika.
3. Nastavte správne hadicu povolením kruhovej matice.
Po nastavení prívodnej hadice do predpísanej polohy sa uistite, že ste
dotiahli maticu, aby ste zabránili úniku vody.
4. Zapojte hadicu k uzáveru so závitom 3/4. Vždy používajte hadicu dodanú
spolu so zariadením.
Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je veľmi krátka a nemožno
premiestniť vodovodný ventil, musíte kúpiť novú dlhšiu hadicu, špeciálne
navrhnutú pre tento druh použitia.
Zariadenie proti vytopeniu Water-stop
Prívodná hadica sa dodáva s vodným uzáverom
A
chrániacim proti poškodeniu spôsobenému únikmi
vody v hadici, ku ktorým môže dochádzať v
dôsledku prirodzeného starnutia hadice. Túto
chybu indikuje červený ukazovateľ v okienku “A”. 352
Ak by k tomu došlo, zatvorte vodovodný ventil a
obráťte sa na Servisné Stredisko so žiadosťou o výmenu hadice.
Vypúšťanie vody
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť troma
spôsobmi:
Zavesený cez okraj umývadla použitím
plastového ohybu, ktorý sa dodáva spolu s
práčkou.
V tomto prípade dávajte pozor, aby sa koniec
nemohol pri vypúšťaní vody uvoľniť.
Hadicu môžete upevniť kúskom špagátu ku
kohútiku umývadla alebo k stene.
Do odtokového potrubia umývadla. Táto prípojka musí byť nad sifónom,
aspoň 60 cm nad podlahou.
Priamo do odtokového potrubia vo výške aspoň 60 cm a najviac 90 cm.
Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t.j. vnútorný priemer
odtokového potrubia musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.
Odtoková hadica nesmie byť zalomená.
132998280_SK.qxd
100
09/07/2007
14.08
Pagina
100
Inštalácia
P1118
Dôležité upozornenie!
Vypúšťacia hadica môže byť predĺžená najviac na 4 metre. Ďalšia vypúšťacia
hadica a spojka je k dispozícii v miestnom servisnom stredisku.
Elektrické zapojenie
Táto práčka je navrhnutá na činnosť pri jednofázovom napájaní s napätím
220-230 V a 50 Hz.
Skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti znesie požadované zaťaženie
(2,2 kW), pričom berte do úvahy aj činnosť iných spotrebičov.
Práčku zapojte do elektickej siete prostredníctvom uzemnenej
zásuvky. Práčka musí byť uzemnená!
Výrobca nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za ujmu ani za úraz
spôsobený nedodržaním hore uvedenej bezpečnostnej zásady.
Priame zapojenie
V prípade trvalého pripojenia je potrebné, aby ste si nainštalovali dvojpólový spínač medzi spotrebič om elektrickým rozvodom (sieťou), s minimálnym odstupom 3 mm medzi prepínacími kontaktmi a typu vhodného
pre požadované zaťaženia, a súlade s platnými elektrotechnickými predpismi.
Prepínač nesmie v žiadnom mieste prerušiť žltozelený uzamňovací kábel.
Túto operáciu musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
Po inštalácii práčky musí byť prívodný elektrický kábel ľahko
prístupný.
Ak napájací kábel spotrebiča treba vymeniť, výmenu smie vykonať
iba pracovník servisného strediska.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.08
Pagina
101
Ochrana životného prostredia
101
Ochrana životného prostredia
Obalový materiál
Materiály označené symbolom
sú recyklovateľné.
>PE<=polyetylén
>PS<=polystyrén
>PP<=polypropylén
Znamená to, že sa môžu recyklovať po ich vložení do príslušných zberných
nádob.
Starý spotrebič
Starý spotrebič odovzdajte v príslušnom zbernom stredisku. Pomôžte udržať
Vaše mesto čisté!
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale znamená, že sa s ním nemôže
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať
v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste
predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by
bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku dostanete od zástupcov výrobcu, v
zberných surovinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.
Ekologické rady
V záujme úspory vody a energie, ako aj v záujme ochrany životného
prostredia odporúčame dodržiavať niekoľko rád:
• Bežne zašpinenú bielizeň perte bez predprania, ušetríte tak prací
prostriedok, vodu a čas (chráni sa tým aj životné prostredie!).
• Práčka pracuje hospodárnejšie s plnou náplňou.
• Vhodným ošetrením pred praním môžete odstrániť škvrny a hrubú špinu;
potom môžete bielizeň vyprať pri nižšej teplote.
• Pracie prostriedky dávkujte v závislosti od tvrdosti vody, stupňa
ušpinenia a množstva bielizne, ktoré treba vyprať.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.08
Pagina
102
Európska záruka
102
Záruka/Servisná služba
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča.
Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte
od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčast’ou záručného listu je aj zoznam
zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976
e-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Európska Záruka
Spoločnost’ Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku vo všetkých krajinách,
ktorých zoznam sa uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v
záruke na spotrebič alebo určenej zákonom. Ak sa prest’ahujete z jednej z týchto
krajín do inej krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich
podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:-
•
Záručná lehota na spotrebič začína plynút’ dátumom prvého zakúpenia spotrebiča
preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe vydaného predajcom
tohto spotrebiča.
•
Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a
dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre daný konkrétny
model alebo typový rad spotrebičov.
•
Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a
nemôže byt’ prevedená na iného používateľa.
•
Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými
spoločnost’ou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa
na komerčné účely.
•
Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi platnými
vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruky nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo
zákona.
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.08
Pagina
103
Zákaznícke centrum
103
www.electrolux.com
!
!
"
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 - Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+38 51 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Longmile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania
+370 5 27 80 609
Verkiu, 2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ «Олимпик»
192 998 280-00-272007
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění
Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia
132998280_SK.qxd
09/07/2007
14.08
www.electrolux.com
www.aeg.electrolux.cz
www.aeg.electrolux.sk
Pagina
104
Download PDF

advertising