TEST GRUPOWY Subwoofery aktywne (700-4000 z∏)
Velodyne CHT-10R
5/2007
Jeden z dwóch najtaƒszych subwooferów, debiutujàcego
na naszych ∏amach, specjalisty od niskiego basu
– firmy Velodyne – to prawdziwie udana konstrukcja
Firma Velodyne, z siedzibà w Morgan Hill (Kalifornia),
od lat uchodzi za jednego z najbardziej uznanych specjalistów od aktywnych g∏oÊników subniskotonowych.
Seria CHT-R to propozycje najtaƒsze, ró˝niàce si´ wielkoÊcià (g∏oÊniki od 8 do 15 cali). CHT-10R jest drugà konstrukcjà, liczàc od do∏u oferty. Wydaje si´, ˝e to w∏aÊnie
ten model jest najlepiej dostosowany do polskich realiów.
BUDOWA
Czarna skrzynia o konwencjonalnych proporcjach i lekko zaokràglonych kraw´dziach skrywa rzadko spotykane rozwiàzania. 10-calowy woofer z papierowà membranà nap´dzanà przez 50-mm cewk´ ma wentylowany uk∏ad magnetyczny Êredniej wielkoÊci (masa – 1 kg).
Obudowa jest wentylowana, przy czym zamiast konwencjonalnego okràg∏ego otworu zdecydowano si´
na szczelin´ u do∏u przedniej Êcianki. W komplecie
z subwooferem otrzymujemy pilota, co przy cenie
2400 z∏ stanowi swego rodzaju niespodziank´. Tym
wi´kszà, ˝e ma on funkcje niespotykane u konkurentów. Oferuje mianowicie mo˝liwoÊç wybrania jednej
z czterech charakterystyk pracy subwoofera: Movie,
Rock/Pop, Jazz/Classical i Game. KolejnoÊç ta odpowiada spadajàcemu nat´˝eniu niskiego basu. Ró˝nice sà
podczas ods∏uchu s∏yszalne, choç wcale nie drastyczne.
Akurat takie, jak byç powinny. Pilot pozwala te˝ regulowaç g∏oÊnoÊç subwoofera (lub ca∏kowicie go wyciszyç),
Velodyne nie ma automatycznego
wy∏àcznika sieciowego ani typowego
potencjometru
32 AUDIOVIDEO
jak równie˝ „przesunàç go w fazie”. Prócz standardowych ustawieƒ: 0º i 180º, wprowadzono dwa dodatkowe (poÊrednie): 90º i 270º. Daje to mo˝liwoÊç bardziej precyzyjnego zintegrowania subwoofera z systemem g∏oÊnikowym. Oprócz tego dost´pna jest bardzo
przydatna funkcja Night Mode, limitujàca maksymalny
poziom wyjÊciowy. Wszystkie te zaawansowane funkcje
kontroluje uk∏ad DSP. W tej klasie to ewenement. Jednà
z funkcji procesora jest DLS (Dynamic Limiting System),
która nie dopuszcza do przesterowania g∏oÊnika
i wzmacniacza.
Sygna∏ wejÊciowy najlepiej doprowadziç poprzez jedno
lub par´ gniazd niskopoziomowych. Ga∏ka regulujàca
cz´stotliwoÊç filtru dolnoprzepustowego w swym skrajnym (maksymalnym) po∏o˝eniu od∏àcza ten˝e filtr (Direct), zapewniajàc mniejszy poziom zniekszta∏ceƒ, jeÊli
sygna∏ pochodzi z wyjÊcia LFE w procesorze A/V. To bardzo cenna opcja, nie zawsze dost´pna w subwooferach. 185-watowy wzmacniacz to konstrukcja konwencjonalna, zrealizowana na bazie pojedynczej pary tranzystorów C3519 / A1386. Rzadko spotykanym rozwiàzaniem jest prze∏àcznik cz´stotliwoÊci filtru górnoprzepustowego (80/100 Hz). CHT-10R jest jedynym subwooferem w teÊcie, obok JBL LSR4312SP, wyposa˝onym
w filtrowane wyjÊcie liniowe (para cinchów). Rozwiàzanie to pozwala realnie myÊleç o w∏àczeniu CHT-10R
w audiofilski tor ods∏uchowy ze wzmacniaczem dzielonym lub integrà wyposa˝onà w roz∏àczalnà sekcj´
przedwzmacniacza i koƒcówki mocy.
Zupe∏nie nie rozumiem, dlaczego producent nie wyposa˝a CHT-10R w kolce lub chocia˝ gumowe stopki. Do∏àczone w komplecie podk∏adki przydadzà si´ jedynie
w wypadku ustawienia subwoofera na twardej pod∏odze. Jak pokaza∏y ods∏uchy, posadzenie subwoofera na
dobrych sto˝kach (u˝y∏em aluminiowych do∏àczanych
do Avalonów Opus Ceramique) daje s∏yszalne korzyÊci.
I jeszcze jedno. Velodyne ma jaskrawoniebieskà lampk´
w lewej dolnej cz´Êci. Nie jest to tylko bajer, ale równie˝
sygnalizacja wybranej charakterystyki pracy, g∏oÊnoÊci,
ustawienia fazy. Informacje sà przekazywane alfabetem
Morse’a. To oczywiÊcie ˝art. Dioda b∏yska tyle razy, ile
wynika z wprowadzonych ustawieƒ. WyÊwietlacz by∏by
o wiele wygodniejszy, ale nie przesadzajmy. Ten subwoofer i tak ma mnóstwo funkcji, a kosztuje 2400 z∏.
BRZMIENIE
Na rynku znajdziemy wiele subwooferów, które przy
odtwarzaniu Êcie˝ek z filmów akcji zrobià na nas wi´ksze wra˝enie. Subwooferów, które zapewniajà pot´˝niejszy niski bas. Co z tego, skoro przy odtwarzaniu
muzyki dudnià i buczà? Nie CHT-10R. To wyjàtkowy
subwoofer. Zarówno na tle grupy, jak i w ogóle. Zestrojenie go nie zaj´∏o mi wiele czasu, chocia˝ brak konwencjonalnego potencjometru g∏oÊnoÊci (zamiast niego sà przyciski i brak jakiejkolwiek skali) poczàtkowo
wydawa∏ mi si´ deprymujàcy. Migajàca dioda sygnalizuje liczbà b∏yÊni´ç, jak wysoka czu∏oÊç zosta∏a ustawiona.
Optymalne efekty przy s∏uchaniu muzyki zapewni∏o
ustawienie drugie – Jazz/Classical, w którym bas jest
najs∏abszy, ale i najbardziej dok∏adny.
Velodyne oferuje bas, jakiego nie powstydzi∏aby si´
niejedna kolumna high-end. Nie, nie upad∏em na
OCENA
Dystrybutor
Fast
tel. 0 12 613 37 50
www.audiofast.pl
ok. 2400 z∏ (760 USD)
Ceny:
Barwa
9/10
❚ Brzmienie niskich tonów ma sporo wyrafinowania typowego bardziej
dla drogich zestawów g∏oÊnikowych ni˝ subwooferów.
Rozciàgni´cie pasma
8/10
❚ Niezbyt spektakularne, choç z pewnoÊcià nie s∏abe. Najni˝sza oktawa
Papierowa
membrana
z piankowym
resorem – stare,
sprawdzone
rozwiàzanie
g∏ow´. Twierdz´ tak na podstawie ods∏uchów czysto
muzycznych w systemie z∏o˝onym m.in. z du˝ych trójdro˝nych Zollerów Temptation. BezpoÊrednie porównania dêwi´ku z w∏àczonym i wy∏àczonym subwooferem (przy w∏àczonym kolumny pracowa∏y jako ma∏e,
odtwarzajàc zakres powy˝ej 110 Hz) ukaza∏y, ˝e bas
jest czystszy, mniej rezonansowy ni˝ z samych kolumn.
W mojej dotychczasowej praktyce jest to sytuacja nieomal bezprecedensowa. OczywiÊcie winne takiemu
stanowi rzeczy jest pomieszczenie, w którym dla konkretnego po∏o˝enia kolumn wyst´pujà okreÊlone mody. Byç mo˝e dzi´ki temu, ˝e ustawienie subwoofera
mog∏em zoptymalizowaç dowolnie (ponad 2 metry
od Êcian), uzyskany efekt by∏ tak dobry. Bez wàtpienia
Pilot
z pami´ciami
ustawieƒ
i ustawianiem
fazy to rzadkoÊç
w tej klasie
jedynie zaznaczona.
RytmicznoÊç
10/10
❚ Wykop, dobre termo po∏àczone ze Êwietnà dynamikà. W tej materii nie
ma chyba konkurentów.
Dynamika (LFE)
8/10
❚ Swobodnie radzi sobie z g∏oÊnymi impulsami a uk∏ad DSP nie dopuszcza
do przesterowania.
Wyposa˝enie
10/10
❚ Na uznanie zas∏ugujà prze∏àczane z pilota charakterystyki pracy oraz
wyjÊcia liniowe filtrowane. Rewelacja!
Ocena ∏àczna
KATEGORIA SPRZ¢TU
AV
jednak jest tu wielka zas∏uga samego g∏oÊnika.
Bas Velodyne jest twardy i precyzyjny. Najwi´ksze wra˝enie zrobi∏ na mnie zupe∏ny brak tej gumowatoÊci, pow∏óczystoÊci niskich tonów, znany z wi´kszoÊci subów.
CHT-10R brzmi czysto i precyzyjnie, tak˝e w górnych
zakresach dzia∏ania – tj. w okolicach 100 Hz. Wysokie
ustawienie cz´stotliwoÊci podzia∏u (110-120 Hz)
w amplitunerze nie rujnowa∏o jakoÊci niskich tonów.
CHT-10R to najbardziej rytmiczny subwoofer, z jakim
mia∏em do czynienia.
Pewne zastrze˝enia mo˝na mieç do rozciàgni´cia basu.
Ju˝ przy 30 Hz czuç by∏o wyraêny spadek. Taƒszy JBL
E250P ma na tym polu wi´cej do zaoferowania. Mimo
to efekty niskotonowe z filmów katastroficznych sà od-
8,80
B
★★★★★
JAKOÂå/CENA
twarzane z ca∏kowicie satysfakcjonujàcà swobodà.
Mankamentem jest te˝ ha∏asujàca (szum turbulencyjny)
szczelina basrefleksu, szczególnie w okolicach 30 Hz.
KONKLUZJA
CHT-10R to najlepszy muzycznie subwoofer spoÊród
ponad 20 modeli, jakie mia∏em okazj´ testowaç w ciàgu ostatnich 3 lat. Pod wzgl´dem szybkoÊci i barwy basu bije nawet 4-krotnie dro˝szego Naima n-sub, Sonusa
Fabera Gravis i kilka innych, taƒszych konstrukcji. Mi∏oÊnicy wy∏àcznie wysokich poziomów SPL znajdà bardziej spektakularne konstrukcje, ale do s∏uchania muzyki w normalnych pomieszczeniach Velodyne nadaje si´
doskonale. Jest przy tym bardzo uniwersalny. ■
Download PDF

advertising