ViewSonic PJD6235-S, PJD6543w, PJD6235 User guide

ViewSonic PJD6235-S, PJD6543w, PJD6235 User guide

PJD6235/PJD6245/PJD6543w

DLP Projektori

Käyttöopas

Model No. VS14931/VS14933/VS14934

Hyväksyntä

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy hyväksyä minkä tahansa vastaanotetun häiriön, mukaanlukien häiriön, joka voi aiheuttaa eihalutun toiminnon.

Tämä laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sääntöjen kohdan 15 digitaalilaitteiden luokituksen B mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kotikäytössä riittävän suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitä ettei yksittäisessä asennuksessa esiintyisi häiriöitä.

Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-lähetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle. Häiriöiden poistamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä: y

Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.

y y y

Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.

Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.

Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/TV-asentajaan.

Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai muunnelmat, joita yhdenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä valtuutesi käyttää laitteistoa.

Kanadaa varten

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten

Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin 2004/108/EC ja matalajännitedirektiivin 2006/95/EC mukainen.

Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita:

Oikealla näkyvä tunnus vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa (WEEE) koskevaa direktiiviä 2002/96/EY.

Tällä tunnuksella merkittyjä laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana vaan ne on vietävä hävitettäväksi paikkakunnalla olevaan keräys- tai palautuspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti.

Jos laitteen paristoissa, akuissa tai nappiparistoissa on kemiallinen symboli Hg, Cd, tai Pb, se tarkoittaa, että pariston raskasmetallisisältö on yli 0,0005 % elohopeaa tai yli

0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.

i

Tärkeitä turvaohjeita

1. Lue nämä ohjeet.

2. Säilytä nämä ohjeet.

3. Ota huomioon kaikki varoitukset.

4. Noudata kaikkia ohjeita.

5. Älä käytä laitetta veden lähellä. Varoitus: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi

älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.

6. Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.

7. Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8. Älä asenna laitetta lähelle lämpölähteitä kuten esimerkiksi lämpöpatteria, lämpörekisteriä tai uunia sekä muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka tuottavat lämpöä.

9. Älä jätä huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta.

Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta varten. Leveä terä ja kolmas piikki on turvatae. Jos pistoke ei sovi sähkörasiaasi, ota yhteyttä sähkömieheen, joka vaihtaa sähkörasian pistokkeeseen sopivaksi.

10. Varmista että virtajohdon yli ei kävellä tai ettei sitä puristeta varsinkaan pistoke- ja liitinkohdista, sekä laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista että virtalähde on lähellä laitetta helposti saavutettavissa.

11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitännäisiä/apulaitteita.

12. Käytä ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa, joka on valmistajan määrittelemä. Käyttäessäsi rattaita, ole varovainen liikuteltaessa laite/ratasyhdistelmää, jotta välttyisit vahingolta sen kaatuessa.

13. Irroita laitteen virtajohto, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

14. Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttä huoltoon, jos laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke vahingoittuu, nestettä kaatuu laitteen päälle tai tavaroita kaatuu laitteeseen, laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi normaalisti tai putoaa.

ii

Selvitys RoHS2-yhteensopivuudesta

Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2011/65/

EU-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elktroniikkalaitteistossa (RoHS2-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisen komission (TAC) asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan:

Aine

Lyijy (Pb)

Elohope (Hg)

Kadmium (Cd)

Kuudenarvoinen kromi (Cr6+)

Polybromibifenyyli (PBB)

Polybromidifenyylieetteri (PBDE)

Ehdotettu enimmäispitoisuus

0.1%

0.1%

0.01%

0.1%

0.1%

0.1%

Todellinen pitoisuus

< 0.1%

< 0.1%

< 0.01%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS2-direktiivin liitten III mukaisesti.

Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat:

1. Elohopean määrä kylmäkatodiloisteputkissa ja ulkoelektrodiloisteputkissa (CCFL ja EEFL) erikoistarkoituksiin eivät ylitä arvoja (lamppua kohti):

(1) Lyhyt pituus (≦500 mm): maksimi 3,5 mg lamppua kohti.

(2) Keskivälin pituus (>500 mm ja ≦1.500 mm): maksimi 5 mg lamppua kohti.

(3) Pitkä pituus (>1.500 mm): maksimi 13 mg lamppua kohti.

2. Lyijy katodisädeputkien lasissa.

3. Lyijyn määrä lasisissa loisteputkissa ei ylitä 0,2 % painosta.

4. Lyijy alumiinin seososana sisältää painosta enintään 0,4 %.

5. Kupari seososana sisältää painosta enintään 4 %.

6. Lyijy korkea sulamislämpötila -tyyppisissä juotteissa (eli lyijypohjaisissa seoksissa, jotka sisältävät 85 % painosta tai enemmän lyijyä).

7. Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa muussa kuin eristävässä keramiikassa kondensaattoreissa, esim. pietsoelektronisissa laitteissa tai lasi- tai keramiikkamatriisiyhdisteessä.

iii

Copyright-tiedot

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä.

PS/2, VGA ja XGA ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan teknisistä tai painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai käytöstä.

Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta.

Tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Tuotteen rekisteröinti

Rekisteröi tuotteesi ViewSonic internet-sivuilla, jotka sisältävät lisätietoja tuotteesta ja tietoja uusista ja tulevista tuotteista osoitteessa: www.viewsonic.com. ViewSonic Wizard CD-levyltä voi tulostaa rekisteröintilomakkeen, jonka voi joko postittaa tai lähettää faksilla ViewSoniciin.

Tuotteen nimi:

Rekisteritiedot

PJD6235/PJD6245/PJD6543w

Mallinumero:

Asiakirjan numero:

Sarjanumero:

Ostopäivä:

ViewSonic DLP Projector

VS14931/VS14933/VS14934

PJD6235/PJD6245/PJD6543w_UG_FIN Rev. 1B 05-14-13

___________________________________________

___________________________________________

Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa

Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa, joka voi olla vaarallista sinulle ja ympäristölle.

Käsittele sitä varoen ja hävitä paikallisten tai alueellisten säädösten mukaisesti.

ViewSonic kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään vihreästi. Kiitos, kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn. Katso lisätietoja ViewSonicin web-sivustolta.

Yhdysvallat ja Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Eurooppa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

iv

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita............2

Johdanto............................4

Projektorin ominaisuudet ..................... 4

Toimitussisältö ..................................... 5

Projektori ulkoapäin nähtynä ............... 6

Säätimet ja toiminnot ........................... 7

Projektorin sijoittaminen paikalleen ........................12

Sijaintipaikan valinta ......................... 12

Projisointikoot.................................... 13

Liitäntä............................15

Tietokoneen tai monitorin liittäminen 16

Videolähdelaitteiden liittäminen ........ 17

Käyttö..............................20

Projektorin käynnistäminen ............... 20

Valikoiden käyttö............................... 21

Salasanatoiminnon käyttäminen ........ 22

Tulosignaalin kytkeminen.................. 25

Projisoidun kuvan säätäminen ........... 26

Yksityiskohtien suurentaminen ja etsiminen ............................................ 27

Kuvasuhteen valinta........................... 28

Kuvan optimointi ............................... 31

Esitysajastimen asettaminen .............. 35

Kuvan kätkeminen ............................. 36

Ohjauspainikkeiden lukitseminen ...... 36

Kuvan pysäyttäminen......................... 37

Käyttö korkeissa ympäristöissä.......... 37

CEC-toiminnon käyttö ....................... 37

3D-toimintojen käyttö ........................ 38

Projektorin ohjaus LAN-ympäristön kautta ................................................. 39

Projektorin käyttäminen valmiustilassa..................................... 46

Projektorin pysäytys .......................... 47

Valikon käyttö ................................... 48

Ylläpito............................57

Projektorin hoito ................................ 57

Lampun tietoja ................................... 58

Vianetsintä ......................64

Spesifikaatiot ..................65

Projektorin spesifikaatiot................... 65

Mitat................................................... 67

Kattoasennus...................................... 67

Määrityskaavio .................................. 68

Tekijänoikeustiedot........71

Liite..................................72

Infrapunan ohjaustaulukko ................ 72

RJ45-vastaustaulukko........................ 74

RS232-komentotaulukko ................... 74

1

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Projektori on suunniteltu ja testattu vastaamaan informaatioteknisten laitteiden viimeisimpiä standardeja. Tämän tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi on kuitenkin tärkeää, että noudatat tämän käyttöohjeen ohjeita sekä tuotteeseen kiinnitettyjä merkintöjä.

Turvallisuusohjeet

1.

Lue tämä käyttöohje ennen projektorin käyttöä. Säilytä se tulevaa käyttöä varten.

2.

Älä katso suoraan projektorin linssiin käytön aikana. Voimakas valonsäde saattaa vahingoittaa silmiä.

3.

Käänny huoltoasioissa pätevän huoltoammattilaisen puoleen.

4.

Avaa aina linssin suljin tai poista linssin suojus projektorin lampun ollessa päällä.

5.

Joissakin maissa verkkojännite EI ole vakaa. Tämä projektori on suunniteltu toimimaan turvallisesti, kun verkkojännite on 100 - 240 VAC, mutta häiriöitä saattaa tulla, jos on ±10 V sähkökatkoksia tai syöksyaaltoja. Alueilla, joilla verkkojännite

saattaa heilahdella tai katketa, suositellaan, että kytket projektorin jännitestabilisaattorin, syöksyaaltosuojaimen tai katkottoman teholähteen (UPS) kautta.

6.

Älä peitä projektorin linssiä millään esineellä projektorin ollessa käynnissä, koska tämä voisi aiheuttaa kohteen lämpenemistä ja muodon muuttumista tai jopa aiheuttaa tulipalon. Lampun hetkellistä sammuttamista varten paina BLANK projektorilla tai kaukosäätimellä.

7.

Lamppu tulee äärimmäisen kuumaksi käytön aikana. Anna projektorin jäähtyä noin

45 minuutin ajan ennen kuin poistat lamppuasennelman vaihtamista varten.

8.

Älä käytä lamppuja lampun nimelliskestoiän yli. Lamppujen käyttäminen niiden nimelliskestoiän yli saattaa joskus johtaa niiden rikkoutumiseen.

9.

Älä milloinkaan vaihda lamppuasennelmaa tai mitään elektroniikkakomponenteista, ellei projektorin pistoke ole irrotettuna.

10.

Älä laita tätä tuotetta epävakaaseen kärryyn, jalustalle tai pöydälle. Laite saattaa pudota, jolloin seurauksena on suuri vaurio.

11.

Älä yritä purkaa tätä projektoria. Sisällä on vaarallisen suuria jännitteitä, mistä voi olla seurauksena kuolema jännitteellisiin osiin kosketettaessa. Ainut käyttäjän huollettavissa oleva osa on lamppu, jolla on oma irrotettava suojansa.

Mitään suojia ei saa missään tapauksessa avata tai poistaa. Anna huoltaminen vain pätevän ammattimaisen huoltohenkilöstön tehtäväksi.

12.

Älä sijoita tätä projektoria mihinkään seuraavista ympäristöistä.

- Tila, joka on huonosti tuuletettu tai rajoitettu. Varaa vähintään 50 cm vapaata tilaa seinistä, vapaa ilmavirtaus projektorin ympärillä on välttämätön.

- Paikat, missä lämpötilat voivat tulla liian korkeiksi, kuten auton sisällä kaikkien ikkunoiden ollessa suljettuina.

- Paikat, missä liiallinen kosteus, pöly, tai tupakansavu voi pilata optisia komponentteja, lyhentäen kestoikää ja himmentäen kuvaa.

- Paikat, jotka ovat lähellä palohälyttimiä

- Paikat, joiden ympäristölämpötila on yli 40°C / 104°F

- Paikat, joiden korkeudet ovat yli 3000 m (10000 jalkaa).

2

13.

Älä tuki ilmastointiaukkoja. Jos ilmastointiaukot ovat hyvin tukossa, projektorin sisäosat saattavat syttyä palamaan.

- Älä aseta tätä projektoria huovan, sängyn tai muun pehmeän pinnan päälle.

- Älä peitä tätä projektoria kankaalla tai muulla vastaavalla.

- Älä laita mitään herkästi syttyvää projektorin lähelle.

14.

Laita projektori aina tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle käytön ajaksi.

- Älä käytä laitetta, jos se on kallistuneena vasemmalle tai oikealle yli 10 astetta, tai eteen- tai taaksepäin yli 15 astetta. Projektorin käyttäminen silloin, kun se ei ole täysin vaakatasossa, saattaa aiheuttaa lampun toimintahäiriön tai vioittumisen.

15.

Älä aseta projektoria pystyyn. Jos näin tehdään, siitä voi olla seurauksena projektorin keikahtaminen kumoon, vamman aiheutuminen tai projektorivika.

16.

Älä astu projektorin päälle tai laita mitään esineitä sen päälle. Jos näin tehdään, projektoriin tulevien mahdollisten fyysisten vaurioiden lisäksi siitä voi aiheutua tapaturmia ja mahdollinen vamma.

17.

Älä laita mitään nesteitä projektorin lähelle. Nesteiden pääseminen projektorin sisään saattaa aiheuttaa sen epäkuntoon joutumisen. Jos projektori kostuu, irrota se seinäpistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen huoltopisteeseen sen huoltamiseksi.

18.

Tämä tuote kykenee näyttämään nurinpäin olevia kuvia kattoasennuksia varten.

Käytä vain hyväksyttyä kattoasennussarjaa projektorin asennukseen ja varmista, että se on turvallisesti asennettu.

19.

Projektorin ollessa käytössä saatetaan aistia ilmastointiritilästä tulevaa kuumaa ilmaa tai sen hajua. Se on normaalia, eikä se ole laitevika.

20.

Älä käytä turvapalkkia kuljetukseen tai asennukseen. Sitä tulee käyttää kaupasta satavan varkaudenestokaapelin kanssa.

Projektorin kattoasennuksen turvallisuusohjeet

Toivomme, että projektorista on sinulle iloa, ja että kiinnität tähän turvallisuusasiaan huomiota henkilöihin ja omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi.

Jos aiot asentaa projektorin kattoon, suosittelemme kovasti, että käytät asianmukaista projektorin kattoasennussarjaa, ja että varmistat, että se on varmasti sekä turvallisesti asennettu.

Jos käytät epäasianmukaista projektorin kattoasennussarjaa, on olemassa turvallisuusriski, että projektori saattaa pudota katosta huonon kiinnityksen seurauksena tai vääränkokoisten tai -mittaisten ruuvien johdosta.

Projektorin kattoasennussarja voidaan ostaa sieltä, mistä projektorikin on ostettu.

Suosittelemme, että ostat erillisen Kensington-lukkoon yhteensopivan turvakaapelin, ja että kiinnität sen varmasti projektorin kumpaankin Kensington-lukon aukkoon sekä kattoasennuskiinnikkeen alaosaan. Tämä on toissijainen projektorin paikallaan pitämisen osatekijä, jos sen kiinnitys asennuskiinnittimestä irtoaa.

3

Johdanto

Projektorin ominaisuudet

Projektorissa yhdistyvät huipputehoinen optinen projektio ja käyttäjäystävällinen suunnittelu, jotka tekevät siitä luotettavan ja helppokäyttöisen.

Projektorissa on seuraavat ominaisuudet.

• Dynaaminen PC- ja Dynaaminen elokuva- toiminto, joka säätää lampun virrankulutusta projisoitavan kuvan kirkkauden mukaan.

• DynamicEco Timer -toiminto vähentää lampoon virrankulutusta jopa 30%: lla, jos tulosignaalia ei havaita tiettyyn aikaan.

• Esityksen ajastin parempaan ajanhallintaan esitysten aikana

• LAN-asetukset mahdollistaen projektorin hallinnan etätietokoneelta

• Tukee 3D-näyttöä

• Värienhallinnalla voit säätää värejä mieltymystesi mukaan

• Alle 0,5W:n tehonkulutus, kun tehonsäästötila on käännetty päälle.

• Valkokankaan värin korjaus, jolloin pinnoille voidaan projisoida useita esimääritettyjä värejä

• Automaattinen pikahaku signaalinhavaitsemisprosessin nopeuttamiseksi

• Väri- ja referenssitilat, joissa on valintoja eri projisointitarkoituksiin

• Valittava virran sammutuksen pikanäppäimen toiminto.

• Yksinäppäiminen automaattisäätö parhaan kuvan laadun näyttämiseksi

• Digitaalinen trapetsivääristymän korjaus vääristyneiden kuvien korjaamiseen

• Säädettävä värihallinta data-/videonäyttöä varten

• 1,07 miljardin värin näyttökyky

• Monikieliset ruutunäyttö (OSD) -valikot

• Vaihdettavissa olevat normaalit ja taloudelliset tilat virrankulutuksen vähentämiseksi

• Component HDTV-yhteensopivuus (YP b

P r

)

• HDMI CEC (Consumer Electronics Control) –toiminto sallii synkronoidun virran päällä/pois päältä-toiminnon projektorin ja CEC-yhteensopivan laitteen välillä, joka on liitetty projektorin HDMI-tuloon

• Näkyvän, projisoidun kuvan kirkkaus vaihtelee ympäristön valoisuusolosuhteista, valitun sisääntulosignaalin kontrasti-/kirkkausasetuksesta riippuen, ja on suoraan suhteessa projisointietäisyyteen.

• Lampun kirkkaus heikkenee ajanoloon ja saattaa muuttua lampun valmistajan spesifikaatioiden rajoissa. Tämä on normaalia ja sellaista on odotettavissakin.

4

Toimitussisältö

Pura varovasti pakkauksesta ja tarkista, että siinä ovat kaikki alla esitetyt osat. Jos joitakin osia puuttuu, ota yhteyttä ostopaikkaan.

Vakiovarusteet

Toimitetut varusteet ovat alueellesi sopivia, ja ne saattavat poiketa kuvatuista.

Projektori Virtajohto VGA-kaapeli

Monikielinen käyttöohje-CD

Valinnaiset varusteet

1.

Vaihtolamppu

2.

Pehmeä kantolaukku

3.

VGA-komponenttiadapteri

Pikakäynnistysopas Kaukosäädin ja paristot

5

Projektori ulkoapäin nähtynä

3

4

1

2

5

19

Etusivu / yläpuoli

Taka-/alaosa

8 9 10 11 12

7

6

13 14 15 16 17

18

1.

Ulkopuolinen ohjauspaneeli

(katso yksityiskohtia "Projektori" sivulta 7 .)

2.

Lampun suoja

3.

Ilmastointiaukko (kuuman ilman poisto)

4.

Edessä oleva IR-kaukosäätimen anturi

5.

Säädinjalka

6.

Tarkennus- ja zoomausrengas

7.

Projisointilinssi

8.

RS-232-ohjausportti

9.

RJ45 LAN-tuloportti

10.

Tyypin B USB-portti

11.

HDMI-portti

12.

RGB (PC)/komponenttivideo

(YPbPr/YCbCr) signaalin tuloliitin-2

13.

RGB (PC)/komponenttivideo

(YPbPr/YCbCr) signaalin tuloliitin-1

14.

RGB-signaalin lähtöliitin

15.

S-videon tuloliitin

16.

Videon tuloliitin

17.

Äänisignaalin tuloliitin

Äänisignaalin lähtöliitin

18.

Kensingtonvarkaudenestolukituksen reikä

19.

AC-virtajohdon tulo

Varoitus

• TÄMÄ LAITE TÄYTYY MAADOITTAA.

• Laitetta asentaessasi liitä helposti käytettävissä oleva katkaisulaite kiinteään johdotukseen tai kytke virtapistoke lähellä olevaan helposti saavutettavaan virtarasiaan. Jos tulee vika laitteen käytön aikana, käytä katkaisulaitetta syöttövirran katkaisemiseksi tai irrota virtapistoke.

6

Säätimet ja toiminnot

Projektori

1

2

3

3

6

4

5

M E N U

E X I T

7

8

9

10

11

12

1.

Tarkennusrengas

2.

3.

4.

Säätää projisoidun kuvan tarkkuutta.

Zoomausrengas

Säätää kuvan kokoa.

Trapetsivääristymä-/nuolinäppäimet

( / ylös, / alas)

Korjaa manuaalisesti vääristyneet kuvat, jotka johtuvat kulmikkaasta projisoinnista.

Vasen/Blank

Piilottaa näyttöruudun kuvan.

5.

POWER (Virta-ilmaisimen valo)

8.

9.

Oikea

Aktivoi paneelin näppäinlukon.

Kun ruutunäyttö (OSD) –valikko on aktivoitu, käytetään #3, #4, ja #8 näppäimiä suuntanuolina halutun valikon valitsemiseksi ja säätöjen tekemiseksi.

LAMP (Lamppu-ilmaisimen valo)

Näyttää lampun tilan. Palaa tai vilkkuu, kun lampussa on ongelmaa.

10.

AUTO

Määrittää automaattisesti näytetylle kuvalle parhaat kuva-ajoitukset.

11.

TEMP (Lämpötila-ilmaisimen valo)

Palaa tai vilkkuu, kun projektori on käytössä.

POWER

Vaihtokytkee projektorin valmiustilan ja päällä olon välillä.

6.

SOURCE

Näyttää lähteen valintapalkin.

7.

MENU/EXIT

Kytkee päälle ruutunäyttö (OSD) -valikon

Menee takaisin edelliseen OSD-valikkoon, poistuu ja tallentaa valikkoasetukset.

Näyttää punaista, kun projektorin lämpötila nousee liian korkeaksi.

12.

MODE/ENTER

Valitsee käytettävissä olevan kuvan asetustilan.

Hyväksyy ruutunäyttö (OSD) -valikon kohdan.

7

Kaukosäädin

1

4

5

2

3

9

10

11

12

13

15

16

17

6

4

8

18

19

7

20

21

22

14

23

24

25

Kaukohiiriohjausnäppäimien käyttämiseksi (Page Up, Page Down,

, ja ), katso "Kaukohiirisäätimen käyttö" sivulta 10 yksityiskohtia.

1.

POWER

Vaihtokytkee projektorin valmiustilan ja päällä olon välillä.

2.

Lähteen valintapainikkeet

(VGA/Video)

Valitsee tulolähteen näyttöön.

VGA

Valitsee D-Sub / Comp. 1 tai

D-Sub / Comp. 2 lähteen näytölle.

Video

Valitsee Video (HDMI/Video/

S-Video) tulolähteen näyttöön.

3.

Source

Näyttää lähteen valintapalkin.

4.

Keystone-näppäimet ( / )

Korjaa manuaalisesti vääristyneet kuvat, jotka johtuvat kulmikkaasta projisoinnista.

5.

/ / /

Valitsee halutut valikkokohdat ja tekee säädöt.

6.

Enter

Hyväksyy ruutunäyttö (OSD) -valikon kohdan.

7.

My Button

Käyttäjä voi määritellä pikanäppäimen kaukosäätimeen, ja toiminnon kohta valitaan OSDvalikossa.

8.

Menu

Kytkee päälle ruutunäyttö (OSD) valikon

9.

Suorittaa saman toiminnon kuin vasen hiiripainike, kun hiiritila aktivoidaan.

10.

Suorittaa saman toiminnon kuin oikea hiiripainike, kun hiiritila aktivoidaan.

11.

Mouse

Vaihtaa normaalin ja hiiritilojen välillä.

Page Up, Page Down, , : aktiivinen painamisen jälkeen Mouse.

Kuvake ilmestyy näyttöruudulle osoittamaan hiiritilan akivoimisen.

8

12. Magnify

Näyttää zoomauspalkin, joka suurentaa tai pienentää heijastetun kuvan kokoa.

13. Lock

Aktivoi tai deaktivoi paneelin näppäinlukon.

14. Freeze

Pysäyttää projisoidun kuvan.

15. Pattern

Näyttää sulautetun testikuvion.

16. Blank

Piilottaa näyttöruudun kuvan.

17. DynamicEco

Vähentää lampun virrankulutusta jopa

30%.

• Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli 4 minuuttia.

Jos projektori palautetaan käyttämällä

Älyk. uud.käynn.-ominaisuutta, tämä toiminto voidaan suorittaa välittömästi.

• 30 minuutin jatkuvan käytön jälkeen

D.Eco mode (D.Eco-tilassa) projektori palaa Normaali-tilaan 5 minuutiksi ennen vaihtumista takaisin D.Eco mode

(D.Eco-tilaan).

18. Auto Sync

Määrittää automaattisesti näytetylle kuvalle parhaat kuva-ajoitukset.

19. Color Mode

Valitsee käytettävissä olevan kuvan asetustilan.

20. Exit

Menee takaisin edelliseen OSDvalikkoon, poistuu ja tallentaa valikkoasetukset.

21. PgUp (Page Up)/PgDn (Page Down)

Käyttää näyttösi ohjelmiston ohjelmaa

(liitetyllä PC:llä), mikä vastaa sivu ylös/ alas -komentoja (kuten Microsoft

PowerPoint), kun hiiritila aktivoidaan.

22. Volume -näppäimet (+, -)

Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.

23.

Vaihtokytkee projektorin äänen päälle ja pois välillä.

24. Aspect

Valitsee näytön kuvasuhteen.

25. Timer

Näyttää esityksen ajastimen asetusvalikon.

Kaukosäädin

Projektori voidaan varata kahdelle eri kaukosäätimen koodille, A:lle tai B:lle. Kun useita vierekkäisiä projektoreita on käynnissä samaan aikaan, kaukosäätimen koodien vaihtaminen estää häiriöt muilta kaukosäätimiltä. Aseta projektorin kaukosäätimen koodi ensin ennen kuin vaihdat sen kaukosäätimelle.

Vaihtaaksesi projektorin koodin, valitse A tai B JÄRJESTELMÄN ASETUS :

Kehittynyt > Kaukosäätimen koodi valikosta.

Vaihtaaksesi kaukosäätimen koodin, paina PgUp ja PgDn painikkeita kaukosäätimessä yhdessä ainakin 5 sekunnin ajan. Alkukoodi on asetettu A:lle.

Jos projektorilla ja kaukosäätimellä on eri koodit, kaukosäädin ei vastaa. Sen jälkeen vaihda kaukosäätimen koodi uudelleen.

9

Kaukohiirisäätimen käyttö

Kyky käyttää tietokonettasi kaukosäätimellä antaa sinulle enemmän joustavuutta, suoritat esityksiä.

1.

Liitä projektori PC:lle tai kannettavaan tietokoneeseen USB-kaapelilla ennen kaukosäätimen käyttämistä tietokoneesi hiiren sijaan. Katso lisätietoja "Tietokoneen liittäminen" sivulta 16 .

2.

Aseta tulosignaali paikkaan D-Sub / Comp. 1, D-Sub / Comp. 2.

3.

Paina Mouse kaukosäätimellä vaihtaaksesi normaalitilasta hiiritilaan. Kuvake ilmestyy näyttöruudulle osoittamaan hiiritilan akivoimisen.

4.

Suorita halutut hiiren ohjaukset kaukosäätimelläsi.

• Siirtääksesi kohdistinta näyttöruudulla paina / / / .

• Vasemmalla napsautusta varten paina .

• Oikealla napsautusta varten paina .

• Käyttääksesi näyttösi ohjelmiston ohjelmaa (liitetyllä PC:llä), mikä vastaa sivu ylös/alas -komentoja (kuten Microsoft PowerPoint), paina PgUp/PgDn.

• Palataksesi normaalitilaan paina Mouse uudestaan tai muita näppäimiä paitsi hiireen liittyviä monitoiminäppäimiä.

Kaukosäätimen vaikutusalue

Infrapuna (IR) –kaukosäädin sijaitsee projektorin etuosassa. Kaukosäädintä tulee pitää 30 asteen kulman sisäpuolella kohtisuoraan projektorin IR-kaukosäätimen anturiin päin oikean toiminnon aikaansaamiseksi.

Kaukosäätimen ja anturin välinen etäisyys ei saa ylittää

8 metriä (~ 26 jalkaa).

Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin IR-anturin välissä ole esteitä, jotka voisivat estää infrapunasädettä.

Noin 30

°

10

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

1.

Pariston kannen avaamiseksi käännä kaukosäädin ympäri nähdäksesi sen takaosan, työnnä sormiotteella kantta ja liu’uta sitä nuolen suuntaan kuvauksen mukaisesti.

Kansi liukuu pois.

2.

Poista kaikki olemassa olevat paristot (tarvittaessa) ja asenna kaksi AAA-paristoa huomioiden paristojen napaisuudet kuten paristolokeron pohjassa osoitetaan.

Positiivinen (+) menee positiiviseen ja negatiivinen (-) menee negatiiviseen.

3.

Sovita kansi takaisin kohdistamalla ja liu’uttamalla se takaisin alas paikalleen.

Pysäytä kun se napsahtaa paikalleen.

• Vältä kaukosäätimen ja paristojen jättämistä liialliseen lämpöön tai kosteaan ympäristöön kuten keittiöön, kylpyhuoneeseen, saunaan, aurinkoiseen tilaan tai suljettuun autoon.

• Vaihda ainoastaan samaan tai samantyyppiseen paristoon kuin valmistajan suosittelema.

• Hävitä paristot valmistajan ohjeiden ja alueesi paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.

• Älä milloinkaan heitä paristoja tuleen. Se saattaa räjähtää.

• Jos paristossa ei ole virtaa, tai et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta kaukosäädin ei vahingoitu mahdollisesta pariston vuodosta.

11

Projektorin sijoittaminen paikalleen

Sijaintipaikan valinta

Huonejärjestelyt tai henkilökohtainen mieltymys sanelevat valittavan asennuspaikan. Ota huomioon valkokankaan koko ja sijainti, sopivan pistorasian sijaintipaikka, sekä myös projektorin ja muun laitteiston välinen sijainti sekä etäisyys.

Projektori on suunniteltu asennettavaksi yhteen neljästä mahdollisesta asennuspaikasta:

1.

Eteen pöytä

Valitse tämä paikka, jossa projektori on lähellä lattiaa valkokankaan edessä. Tämä on tavallisin tapa siirtää ja asentaa projektori nopeasti paikalleen.

2.

Eteen katto

Valitse tämä paikka, jossa projektori on katossa ylösalaisin riippuvassa asennossa valkokankaan edessä.

Osta projektorin kattoasennussarja jälleenmyyjältä kattoon asennusta varten.

Aseta Eteen katto JÄRJESTELMÄN ASETUS :

Perus > Projektorin asento -valikossa, kun olet kytkenyt projektorin päälle.

3.

Taakse katto

Valitse tämä paikka, jossa projektori on katossa ylösalaisin riippuvassa asennossa valkokankaan takana.

Huomaa, että tähän sijoitteluun vaaditaan erityinen takaprojektiokangas ja projektorin kattoasennussarja.

Aseta Taakse katto JÄRJESTELMÄN

ASETUS : Perus > Projektorin asento valikossa, kun olet kytkenyt projektorin päälle.

4.

Taakse pöytä

Valitse tämä paikka, jossa projektori on lähellä lattiaa valkokankaan takana.

Huomaa, että vaaditaan erityinen takaprojektiokangas.

Aseta Taakse pöytä JÄRJESTELMÄN

ASETUS : Perus > Projektorin asento valikossa, kun olet kytkenyt projektorin päälle.

12

Projisointikoot

Katso tämän projektorin linssikokojen keskikohta "Mitat" sivulta 67 ennen oikean sijaintipaikan arviointia.

Alla mainittu “ruutu” viittaa projisointiruutuun, joka koostuu yleensä sen pinnasta ja tukirakenteesta

PJD6235/PJD6245

• 4:3 kuva 4:3 valkokankaalla

(a)

(b)

(e)

(a)

(f)

(d)

(c)

(c)

(d)

(f)

(e) (b)

• 16:9 kuva 4:3 valkokankaalla

(b)

(a)

(d)

(c)

(f)

(e)

(e): Valkokangas (f): Linssin keskikohta

(a)

(c)

(d)

(b)

(e)

(f)

(a)

Valkokanka an koko

[tuumaa

(m)]

4:3 kuva 4:3 valkokankaalla

(b) Projisointietäisyys

[m (tuumaa)] min.

max.

(c) Kuvan korkeus

[cm

(tuumaa)]

(d)

Pystypoikk eama

[cm

(tuumaa)]

16:9 kuva 4:3 valkokankaalla

(b) Projisointietäisyys

[m (tuumaa)] min.

max.

(c) Kuvan korkeus

[cm

(tuumaa)]

(d)

Pystypoikke ama

[cm

(tuumaa)]

30 (0,8) 1,1 (45) 1,2 (49) 46 (18) 5 (1,8) 1,1 (45) 1,2 (49) 34 (14) 10,3 (4,1)

40 (1,0) 1,5 (59) 1,7 (65) 61 (24) 6 (2,4) 1,5 (59) 1,7 (65) 46 (18) 13,7 (5,4)

50 (1,3) 1,9 (74) 2,1 (82) 76 (30) 8 (3,0) 1,9 (74) 2,1 (82) 57 (23) 17,1 (6,8)

60 (1,5) 2,3 (89) 2,5 (98) 91 (36) 9 (3,6) 2,3 (89) 2,5 (98) 69 (27) 20,6 (8,1)

70 (1,8) 2,6 (104) 2,9 (114) 107 (42) 11 (4,2) 2,6 (104) 2,9 (114) 80 (32) 24,0 (9,5)

80 (2,0) 3,0 (119) 3,3 (131) 122 (48) 12 (4,8) 3,0 (119) 3,3 (131) 91 (36) 27,4 (10,8)

90 (2,3) 3,4 (134) 3,7 (147) 137 (54) 14 (5,4) 3,4 (134) 3,7 (147) 103 (41) 30,9 (12,2)

100 (2,5) 3,8 (149) 4,2 (163) 152 (60) 15 (6,0) 3,8 (149) 4,2 (163) 114 (45) 34,3 (13,5)

120 (3,0) 4,5 (178) 5,0 (196) 183 (72) 18 (7,2) 4,5 (178) 5,0 (196) 137 (54) 41,1 (16,2)

150 (3,8) 5,7 (223) 6,2 (245) 229 (90) 23 (9,0) 5,7 (223) 6,2 (245) 171 (68) 51,4 (20,3)

200 (5,1) 7,5 (297) 8,3 (327) 305 (120) 30 (12,0) 7,5 (297) 8,3 (327) 229 (90) 68,6 (27,0)

250 (6,4) 9,4 (371) 10,4 (409) 381 (150) 38 (15,0) 9,4 (371) 10,4 (409) 286 (113) 85,7 (33,8)

300 (7,6) 11,3 (446) 12,5 (490) 457 (180) 46 (18,0) 11,3 (446) 12,5 (490) 343 (135) 102,9 (40,5)

13

PJD6543w

• 16:10 kuva 16:10 ruudulla

(b)

(a)

(d)

(c)

(e)

(f)

• 16:10 kuva 4:3 ruudulla

(b)

(a)

(d)

(c)

(f)

(e)

(e): Valkokangas (f): Linssin keskikohta

(a)

(a)

(c)

(d)

(c)

(d)

(b)

(b)

(e)

(f)

(e)

(f)

(a)

Valkokanka an koko

[tuumaa

(m)]

(b) Projisointietäisyys

[m (tuumaa)] min.

16:10 kuva 16:10 ruudulla max.

(c) Kuvan korkeus

[cm

(tuumaa)]

(d)

Pystypoikk eama

[cm

(tuumaa)]

(b) Projisointietäisyys

[m (tuumaa)] min.

16:10 kuva 4:3 ruudulla max.

(c) Kuvan korkeus

[cm

(tuumaa)]

(d)

Pystypoikk eama

[cm

(tuumaa)]

30 (0,8) 0,97 (38) 1,06 (42) 40 (16) 0 (0,0) 0,91 (36) 1,00 (40) 38 (15) 3,8 (1,5)

40 (1,0) 1,29 (51) 1,42 (56) 54 (21) 0 (0,0) 1,22 (48) 1,34 (53) 51 (20) 5,1 (2,0)

50 (1,3) 1,61 (64) 1,77 (70) 67 (26) 0 (0,0) 1,52 (60) 1,67 (66) 64 (25) 6,4 (2,5)

60 (1,5) 1,94 (76) 2,13 (84) 81 (32) 0 (0,0) 1,83 (72) 2,01 (79) 76 (30) 7,6 (3,0)

70 (1,8) 2,26 (89) 2,48 (98) 94 (37) 0 (0,0) 2,13 (84) 2,34 (92) 89 (35) 8,9 (3,5)

80 (2,0) 2,58 (102) 2,84 (112) 108 (42) 0 (0,0) 2,43 (96) 2,68 (105) 102 (40) 10,2 (4,0)

90 (2,3) 2,90 (114) 3,19 (126) 121 (48) 0 (0,0) 2,74 (108) 3,01 (119) 114 (45) 11,4 (4,5)

100 (2,5) 3,23 (127) 3,55 (140) 135 (53) 0 (0,0) 3,04 (120) 3,35 (132) 127 (50) 12,7 (5,0)

120 (3,0) 3,87 (152) 4,26 (168) 162 (64) 0 (0,0) 3,65 (144) 4,02 (158) 152 (60) 15,2 (6,0)

150 (3,8) 4,84 (191) 5,32 (210) 202 (79) 0 (0,0) 4,56 (180) 5,02 (198) 191 (75) 19,1 (7,5)

200 (5,1) 6,45 (254) 7,10 (279) 269 (106) 0 (0,0) 6,09 (240) 6,70 (264) 254 (100) 25,4 (10,0)

250 (6,4) 8,06 (318) 8,87 (349) 337 (132) 0 (0,0) 7,61 (300) 8,37 (329) 318 (125) 31,8 (12,5)

300 (7,6) 9,68 (381) 10,65 (419) 404 (159) 0 (0,0) 9,13 (359) 10,04 (395) 381 (150) 38,1 (15,0)

Näiden lukujen suhteen on 3% toleranssi johtuen optisesta komponenttivaihtelusta.

Suositellaan, että jos aiotaan asentaa projektorin pysyväksi, projisointikoko ja etäisyys testataan fyysisesti käyttämällä projektoria itse paikalla ennen sen asentamista pysyvästi paikalleen, jotta tämän projektorin optiset ominaisuudet saadaan esiin. Tällä edesautetaan tarkan asennuspaikan määrittämistä, jotta se sopisi parhaiten valitsemaasi asennuspaikkaan.

14

Liitäntä

Kun liität signaalilähteen projektoriin, varmista:

1.

Kytke koko laitteisto pois päältä ennen liitäntöjen tekemistä.

2.

Käytä kuhunkin lähteeseen oikeita signaalikaapeleita.

3.

Varmista, että kaapelit on laitettu tiukkaan.

• Alla esitetyissä liitännöissä jotkut kaapelit eivät ehkä kuuluu projektorin toimitukseen

(katso "Toimitussisältö" sivulta 5 ). Niitä on saatavissa elektroniikka-alan liikkeistä.

• Alla olevat liitäntäluvaukset ovat vain viitteeksi. Projektorilla olevat takaliitäntäjakit vaihtelevat kunkin projektorin mallin mukaan.

• Yksityiskohtaisia liitäntämenettelyjä varten katso sivut 16-19.

Kannettava ja työpöytätietokone

A/V-laite

Näyttö

(VGA)

1

tai

2

(DVI)

3

1 7

8 4 7 5 6

Kaiuttimet

7

1.

VGA-kaapeli

2.

VGA DVI-A-kaapeliin

3.

USB-kaapeli

4.

Komponenttivideo VGA (D-Sub) adapterikaapeliin

5.

S-videokaapeli

6.

Videokaapeli

7.

Äänentoistokaapeli

8.

HDMI-kaapeli

15

Tietokoneen tai monitorin liittäminen

Tietokoneen liittäminen

Projektorissa on kaksi VGA-tuloliitintä, joista se liitetään sekä IBM®:n että Macintosh®:in kanssa yhteensopiviin tietokoneisiin. Mac-adapteri tarvitaan, jos kytket laillisiin Macintoshversion tietokoneisiin.

Projektorin liittäminen kannettaviin tai pöytätietokoneisiin:

1.

Ota toimitettu VGA-kaapeli ja liitä toinen pää tietokoneen D-Sub-lähtöliittimeen.

2.

Liitä VGA-kaapelin toinen pää projektorin COMPUTER IN 1 tai

COMPUTER IN 2 -signaalintulon liittimeen.

3.

Jos haluat käyttää kaukohaku-toimintoa, ota USB-kaapeli ja liitä suurempi pää tietokoneen USB-porttiin, ja pienempi pää MINI USB projektorilla olevaan liittimeen. Katso lisätietoja "Kaukohiirisäätimen käyttö" sivulta 10 .

Monet kannettavat tietokoneet eivät käynnistä ulkoisia videoporttejaan, kun ne liitetään projektoriin. Useimmiten näppäinyhdistelmä, kuten FN + F3 tai CRT/LCD, käynnistää ja sammuttaa ulkoisen näytön. Etsi kannettavasta tietokoneestasi toimintonäppäin, jossa on

CRT/LCD-merkintä tai toimintonäppäin, jossa on näytön symboli. Paina FN-näppäintä ja merkittyä toimintonäppäintä samanaikaisesti. Katso kannettavan tietokoneesi asiakirjoista kannettavan tietokoneesi näppäinyhdistelmä.

Näytön liittäminen

Jos haluat katsoa esitystäsi näytöstä lähitarkasteluna sekä myös valkokankaalta, voit tehdä liitännän VGA-kaapelilla projektorin signaalin MONITOR OUT -lähtöliittimestä ulkoiseen näyttöön alla olevien ohjeiden mukaisesti:

Projektorin liittäminen näyttöön:

1.

Liitä projektori tietokoneeseen kuten on kuvattu kohdassa "Tietokoneen liittäminen" sivulta 16 .

2.

Ota sopiva VGA-kaapeli (vain toimitettuna oleva) ja liitä kaapelin toinen pää videonäytön D-Sub-tuloliittimeen.

Tai jos näytössäsi on DVI-tuloliitin, ota VGA DVI-A-kaapeliin ja liitä kaapelin DVIpää videonäytön DVI-tuloliittimeen.

3.

Liitä kaapelin toinen pää projektorin MONITOR OUT -liittimeen.

• MONITOR OUT -lähtö toimii vain silloin, COMPUTER IN 1 kun projektoriin on tehty liitännät.

• Käyttääksesi tätä liitäntämenetelmää projektorin ollessa valmiustilassa käännä Aktiivinen

VGA Out -toiminto päälle kohdassa JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus > Valmiusasetukset

-valikko.

16

Videolähdelaitteiden liittäminen

Voit liittää projektorin eri videolähdelaitteisiin, joissa on jokin seuraavista lähtöliittimistä:

• HDMI

• Komponenttivideo

• S-Video

• Video (komposiitti)

Kytke projektori videolähdelaitteeseen käyttämällä vain yhtä yllä olevista liitäntämenetelmistä, mutta kussakin on eri laatutason videon ominaisuudet. Valitsemasi menetelmä todennäköisimmin riippuu sekä projektoriin että videolähdelaitteeseen saatavissa olevista sopivista liittimistä sekä projektorissa että videolähdelaitteessa, kuten alla kuvataan:

Paras videolaatu

Paras saatavilla oleva videoliitäntätapa on HDMI. Jos lähdelaitteessasi on HDMI-liitäntä, pääset nauttimaan pakkaamattomasta digitaalisen videon laadusta.

Katso "HDMI-laitteen liittäminen" sivulta 18 tietoja, kuinka liität projektorin HDMIlähdelaitteeseen.

Jos HDMI-lähdettä ei ole saatavilla, seuraavaksi paras videosignaali saadaan komponenttivideolla (ei saa sekoittaa komposiittivideoon). Digitaalinen TV-viritin ja

DVD-soittimien lähtö Komponenttivideo alkuperäisesti, eli jos se on käytettävissä laitteillasi, tämän tulisi olla parhaaksi valittu liitäntämenetelmä (komposiitti-) videolle.

Katso "Komponenttivideolähdelaitteen liittäminen" sivulta 18 kuinka projektori liitetään komponenttivideolaitteeseen.

Parempi videolaatu

S-videomenetelmä tarjoaa paremmanlaatuisen analogisen videon kuin vakiokomposiittivideo. Jos sinulla on sekä komposiittivideo että S-video-lähtöliittimet videolähdelaitteessasi, sinun tulee valita käyttöön S-video-vaihtoehto.

Katso "S-videolähdelaitteen liittäminen" sivulta 19 kuinka projektori liitetään

S-videolaitteeseen.

Huonoin videon laatu

Komposiittivideo on analoginen video, ja se tuottaa täydellisesti hyväksyttävän, mutta vähemmän kuin optimaalisen tuloksen projektoristasi, ollen vähäisin käytettävissä olevien menetelmien videolaatu, joka tässä kuvataan.

Katso "Komposiittivideolähdelaitteen liittäminen" sivulta 19 kuinka projektori liitetään komposiittivideolaitteeseen.

Audion liittäminen

Projektorissa on yksi sisäänrakennettu kaiutin, joka on suunniteltu tarjoamaan perusäänitoimintoja tietojen esitykselle pelkästään yrityskäytössä. Niitä ei ole suunniteltu, tai tarkoitettu stereoäänen toistamiseen kotiteattereissa. Mikä tahansa stereoäänitulo (jos sellainen on mukana), sekoitetaan yleiseen monoäänilähtöön projektorin kaiuttimen kautta.

Halutessasi voit käyttää hyväksesi projektorin (sekoitettu mono) kaiutinta esityksissäsi, ja liittää myös erillisiä vahvistettuja kaiuttimia projektorin audiolähtöpistokkeeseen.

Audiolähtö on sekoitettu monosignaali, jota projektorin äänenvoimakkuus- ja mykistysasetukset ohjaavat.

Jos sinulla on erillinen äänijärjestelmä, haluat todennäköisimmin liittää videolähdelaitteesi

äänilähdön tuohon äänijärjestelmään monoääniprojektorin sijaan.

17

HDMI-laitteen liittäminen

Projektorin ja HDMI-laitteiden väliseen liitäntään tulisi käyttää HDMI-kaapelia.

Projektorin liittäminen HDMI-laitteeseen:

1.

Ota HDMI-kaapeli ja liitä toinen pää videolaitteen HDMI-lähtöporttiin.

2.

Liitä kaapelin toinen pää projektorin HDMI -liittimeen.

• Vaikka on epätodennäköistä, että liität DVD-soittimeen projektorin HDMI -tulon kautta ja projektorin kuva näyttää vääriä värejä, vaihda väriavaruus YUV-tilaan. Katso lisätietoja

"HDMI-tuloasetusten muuttaminen" sivulta 25 .

• Projektori pystyy toistamaan vain sekoitettua monoääntä, jopa silloin kun stereoaudiotulo on liitettynä. Katso yksityiskohtia "Audion liittäminen" sivulta 17 .

Komponenttivideolähdelaitteen liittäminen

Tutki videolähdelaitteesi määrittääksesi onko siinä saatavilla joukko käyttämättömiä komponenttivideolähtöliittimiä:

• Jos näin on, voit jatkaa tällä proseduurilla.

• Jos ei, sinun tarvitsee arvioida uudelleen mitä menetelmää voit käyttää laitteeseen liittämiseen.

Liittääksesi projektorin Komponenttivideolähdelaitteeseen:

1.

Ota VGA (D-Sub) –adapterikaapeliin ja liitä pää 3:lla RCA-tyypin liittimellä videolähdelaitteen Komponenttivideolähtöliittimiin. Sovita liittimien väri liittimien väriin; vihreä vihreään, sininen siniseen, ja punainen punaiseen.

2.

Liitä Komponenttivideon toinen pää VGA (D-Sub) -adapterikaapeliin (D-Sub-tyypin liittimellä) COMPUTER IN 1 tai COMPUTER IN 2 -pistokkeeseen projektorilla.

• Projektori pystyy toistamaan vain sekoitettua monoääntä, jopa silloin kun stereoaudiotulo on liitettynä. Katso yksityiskohtia "Audion liittäminen" sivulta 17 .

• Jos valittua videokuvaa ei näytetä projektorin käynnistämisen jälkeen ja oikea videolähde on valittu, tarkasta, että videolähdelaite on käynnissä ja toimii oikein. Tarkasta myös signaalikaapelien oikea asennus.

VGA-komponenttiadapteri

(ViewSonic P/N: CB-00008906)

18

S-videolähdelaitteen liittäminen

Tutki videolähdelaitteesi määrittääksesi onko siinä käyttämätön S-videolähtöliitin saatavilla:

• Jos näin on, voit jatkaa tällä proseduurilla.

• Jos ei, sinun tarvitsee arvioida uudelleen mitä menetelmää voit käyttää laitteeseen liittämiseen.

Liittääksesi projektorin S-videolähdelaitteeseen:

1.

Ota S-videokaapeli ja liitä toinen pää videolähdelaitteen S-Videolähtöliittimeen.

2.

Liitä S-videokaapelin toinen pää projektorin S-VIDEO -liittimeen.

• Projektori pystyy toistamaan vain sekoitettua monoääntä, jopa silloin kun stereoaudiotulo on liitettynä. Katso yksityiskohtia "Audion liittäminen" sivulta 17 .

• Jos valittua videokuvaa ei näytetä projektorin käynnistämisen jälkeen ja oikea videolähde on valittu, tarkasta, että videolähdelaite on käynnissä ja toimii oikein. Tarkasta myös signaalikaapelien oikea asennus.

• Jos olet jo tehnyt Komponenttivideoliitännän projektorin ja tämän S-videolähdelaitteen välillä käyttämällä Komponenttivideoliitäntöjä, sinun ei tarvitse liittää tähän laitteeseen

S-videoliitäntää käyttäen, koska tämä tekee tarpeettomaksi toisen liitännän, jossa on huonompi kuvan laatu. Katso yksityiskohtia "Videolähdelaitteiden liittäminen" sivulta 17 .

Komposiittivideolähdelaitteen liittäminen

Tutki videolähdelaitteesi määrittääksesi onko siinä saatavilla joukko käyttämättömiä komposiittivideolähtöliittimiä:

• Jos näin on, voit jatkaa tällä proseduurilla.

• Jos ei, sinun tarvitsee arvioida uudelleen mitä menetelmää voit käyttää laitteeseen liittämiseen.

Liittääksesi projektorin komposiittivideolähdelaitteeseen:

1.

Ota videokaapeli ja liitä toinen pää videolähdelaitteen komposiittivideolähtöliittimeen.

2.

Liitä videokaapelin toinen pää projektorin VIDEO -liittimeen.

• Projektori pystyy toistamaan vain sekoitettua monoääntä, jopa silloin kun stereoaudiotulo on liitettynä. Katso yksityiskohtia "Audion liittäminen" sivulta 17 .

• Jos valittua videokuvaa ei näytetä projektorin käynnistämisen jälkeen ja oikea videolähde on valittu, tarkasta, että videolähdelaite on käynnissä ja toimii oikein. Tarkasta myös signaalikaapelien oikea asennus.

• Sinun tarvitsee liittää tämä laite vain käyttämällä komposiittivideoliitäntää, jos

Komponenttivideo ja S-videotulot eivät ole käytettävissä. Katso lisätietoja

"Videolähdelaitteiden liittäminen" sivulta 17 kohdasta.

19

Käyttö

Projektorin käynnistäminen

1.

Liitä virtajohto projektoriin ja seinäpistorasiaan.

Kytke seinärasian kytkin päälle (jos sellainen on).

2.

Käynnistä projektori painamalla projektorin tai

RS-232

LAN

MINI USB kaukosäätimen

POWER-painiketta.

POWER (Virta-ilmaisimen valo) pysyy sinisenä, kun projektori on päällä.

Kierrä (tarvittaessa) tarkennusrengasta kuvan selvyyden säätämiseksi.

• Jos projektori on yhä kuuma edellisestä toiminnasta, sen jäähdytystuuletin käy noin

60 sekunnin ajan ennen lampun sytyttämistä.

• Jotta lampun kestoikä säilyisi, aina kun kytket projektorin päälle, odota ainakin

5 minuuttia ennen kuin kytket sen pois päältä.

3.

Jos projektori aktivoidaan ensimmäistä kertaa, valitse OSD-kielesi seuraamalla näyttöruudun ohjeita.

4.

Kytke kaikki liitetyt laitteet päälle.

5.

Projektori alkaa etsiä tulosignaaleja. Skannattaessa saatu tulosignaali näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Jos projektori ei havaitse kelpaavaa signaalia, näytetään ilmoitusta 'Ei signaalia', kunnes tulosignaali löytyy.

Voit myös valita haluamasi tulosignaalin painamalla SOURCE -painiketta projektorissa tai kaukosäätimessä. Katso lisätietoja "Tulosignaalin kytkeminen" sivulta 25 .

Jos tulosignaalin taajuus/resoluutio ylittää projektorin toiminta-alueen, tyhjään näyttöön tulee ilmoitus 'Alueen ulkopuolella' . Vaihda tulosignaaliin, joka on yhteensopiva projektorin resoluution kanssa, tai aseta tulosignaali alemmalle tasolle. Katso lisätietoja "Määrityskaavio" sivulta 68 .

20

Valikoiden käyttö

Projektorissa on näyttöruudun (OSD) valikot erilaisten säätöjen ja asetusten tekemiseksi.

Alla olevat OSD-ruutukaappaukset ovat vain viitteellisiä, ja voivat erota todellisesta kuvasta.

Alla on yleiskuva OSD-valikosta.

Päävalikon kuvake

Korostus

Alivalikko

äytön väri

Kuvasuhde

Keystone

Sijainti

Vaihe

H.-koko

Zoomaa

3D-asetukset

Värihallinta

Analoginen RGB

16

0

Pois

Automaattinen

ENTER

Nykyinen tulosignaali

MENU Lopeta

Ennen kuin käytät OSD-valikoita, aseta ne haluamallesi kielelle.

1.

Paina MENU/EXIT projektorissa Menu tai kaukosäätimessä OSD-valikon kytkemiseksi päälle.

3.

Paina

Tila

Mene edelliselle sivulle tai lopeta.

Kieli ja paina / valitaksesi haluamasi kielen.

äytön väri

Kuvasuhde

Keystone

Sijainti

Vaihe

H.-koko

Zoomaa

3D-asetukset

Värihallinta

Analoginen RGB

16

0

Pois

Automaattinen

MENU Lopeta

Kieli

Projektorin asento

Automaattinen sammutus

Tyhjä ajastin

Paneelin Näppäinlukko

Splash-kuva

Viesti

LAN-ohjausasetukset

Valmiusasetukset

CEC

Analoginen RGB suomi

Eteen pöytä

Poista käytöstä

Poista käytöstä

Pois

ViewSonic

Päälle

Pois

MENU Lopeta

2.

Käytä / valitessasi

JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus valikon.

Kieli

Projektorin asento

Automaattinen sammutus

Tyhjä ajastin

Paneelin Näppäinlukko

Splash-kuva

Viesti

LAN-ohjausasetukset

Valmiusasetukset

CEC

Analoginen RGB suomi

Eteen pöytä

Poista käytöstä

Poista käytöstä

Pois

ViewSonic

Päälle

Pois

MENU Lopeta

4.

Paina MENU/EXIT kahdesti* projektorissa tai Exit kaukosäätimessä poistuaksesi ja asetusten tallentamiseksi.

*Ensimmäinen painaminen vie takaisin päävalikkoon ja toinen painaminen sulkee OSD-valikon.

: NÄYTÄ

: KUVA

: LÄHDE

: JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus

: JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt

: TIETOJA

21

Salasanatoiminnon käyttäminen

Turvallisuussyistä ja auttamaan estämään luvattoman käytön projektori sisältää valinnan salasanaturvan asettamiseksi. Salasana voidaan asettaa ruutunäyttö (OSD) –valikon kautta.

OSD-valikon käytön yksityiskohtia varten katso "Valikoiden käyttö" sivulta 21 .

Sinua hankaloitetaan, jos aktivoit salasanan toiminnallisuuden ja myöhemmin unohdat salasanan. Tulosta tämä käyttäjän käsikirja (tarvittaessa) ja kirjoita salasana, jota käytit tässä käsikirjassa, ja pidä turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Salasanan asettaminen

1.

Avaa OSD-valikko ja mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt >

Turvallisuus-asetukset-valikkoon. Paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä. Turvallisuus-asetukset-sivu tulee esiin.

2.

Korosta Käynnistä lukitus ja valitse Päälle painamalla / .

3.

Kuten kuvattu oikealle neljä nuolinäppäintä

ANNA SALASANA

( , , , ) vastaavasti edustaa 4 numeroa

(1, 2, 3, 4). Salasanan mukaan, jonka haluat asettaa, paina nuolinäppäimiä antaaksesi kuusi numeroa salasanalle.

4.

Vahvista uusi salasana syöttämällä uuden salasanan uudestaan.

Kun salasana on asetettu, OSD-valikko palaa Turvallisuus-asetukset -sivulle.

5.

Poistuaksesi OSD-valikosta paina MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä.

MENU Takaisin

• Kun salasana on asetettu, projektoria ei voida käyttää, ellei oikeaa salasanaa ole syötetty joka kerta kun projektori on käynnistetty.

• Syötettävänä olevat numerot näytetään tähtinä näyttöruudulla. Kirjoita valitsemasi salasana tässä ylös tähän käyttäjän käsikirjaan etukäteen tai heti syötettyäsi salasanan niin, että se on käytettävissäsi, jos joskus unohdat sen.

Salasana: __ __ __ __ __ __

Säilytä tämä käyttäjän käsikirja turvallisessa paikassa.

Jos unohdat salasanan

Jos salasanatoiminto aktivoidaan, sinua pyydetään syöttämään kuusinumeroisen salasanan joka kerta käynnistäessäsi projektorin. Jos syötät väärän salasanan, oikealla kuvattu salasanan virheviesti näytetään kestäen kolme sekuntia, ja viesti 'ANNA

SALASANA' seuraa. Voit yrittää uudestaan

Salasanavirhe

Yritä uudestaan.

syöttämällä toisen kuusinumeroisen salasanan, tai jos et tallentanut salasanaa tähän käyttäjän käsikirjaan, etkä ehdottomasti muista sitä, voit käyttää salasanan kutsumisproseduuria. Katso lisätietoja "Salasanan kutsumisproseduurin syöttäminen" sivulta 23 .

Jos syötät virheellisen salasanan 5 kerta peräkkäin, projektori pysäytetään automaattisesti lyhyessä ajassa.

22

Salasanan kutsumisproseduurin syöttäminen

1.

Avaa OSD-valikko ja mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt >

Turvallisuus-asetukset > Muuta salasana -valikkoon.

2.

Paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä. Viesti 'ANNA

NYKYINEN SALASANA' näytetään.

3.

Paina ja pidä AUTO projektorilla tai Auto Sync kaukosäätimellä 3 sekunnin ajan. Projektor näyttää koodatun numeron näyttöruudulla.

4.

Kirjoita ylös numero ja sammuta projektori.

5.

Hae apua paikallisesta huotokeskuksesta numeron tulkitsemiseksi. Sinua saatetaan pyytää toimittamaan ostoasiakirjan tositteen vahvistaaksesi, että olet projektorin luvallinen käyttäjä.

PERUUTA SALASANA

Kirjoita peruutuskoodi, ja ota yhteys ViewSonic:n asiakaspalvelukeskukseen.

Takaisinkutsun koodi:

0 2 1 2

MENU

Exit

Salasanan muuttaminen

1.

Avaa OSD-valikko ja mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt >

Turvallisuus-asetukset > Muuta salasana -valikkoon.

2.

Paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä. Viesti 'ANNA

NYKYINEN SALASANA' näytetään.

3.

Syötä vanha salasana.

• Jos salasana on oikein, toinen viesti 'SYÖTÄ NYKYINEN SALASANA' näytetään.

• Jos salasana on virheellinen, salasanavirheen viesti näytetään kolmen sekunnin ajan, ja viesti 'ANNA NYKYINEN SALASANA' näytetään uutta yritystäsi varten. Voit painaa MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä peruuttaaksesi muutoksen tai yritä muuta salasanaa.

4.

Syötä uusi salasana.

5.

Vahvista uusi salasana syöttämällä uuden salasanan uudestaan.

6.

Olet onnistuneesti kiinnittänyt uuden salasanan projektoriin. Muista syöttää uusi salasana, kun projektori seuraavan kerran käynnistetään.

7.

Poistuaksesi OSD-valikosta paina MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä.

Syötettävänä olevat numerot näytetään tähtinä näyttöruudulla. Kirjoita valitsemasi salasana tässä ylös tähän käyttäjän käsikirjaan etukäteen tai heti syötettyäsi salasanan niin, että se on käytettävissäsi, jos joskus unohdat sen.

Salasana: __ __ __ __ __ __

Säilytä tämä käyttäjän käsikirja turvallisessa paikassa.

23

Salasanatoiminnon käyttäminen

Poistaaksesi salasanan suojauksen käytöstä mene takaisin JÄRJESTELMÄN ASETUS :

Kehittynyt > Turvallisuus-asetukset > Käynnistä lukitus -valikkoon avattuasi OSDvalikkojärjestelmän. Valitse Pois painamalla / . Viesti 'ANNA SALASANA' näytetään. Syötä nykyinen salasana.

• Jos salasana on oikein, OSD-valikko palaa Turvallisuus-asetukset -sivulle

'Pois' kanssa näyttäen rivillä Käynnistä lukitus. Sinun ei tarvitse syöttää salasanaa seuraavalla kerralla, kun käynnistät projektorin.

Jos salasana on virheellinen, salasanavirheen viesti näytetään kolmen sekunnin ajan, ja viesti 'ANNA SALASANA' näytetään uutta yritystäsi varten. Voit painaa MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä peruuttaaksesi muutoksen tai yritä muuta salasanaa.

Vaikka salasanatoiminto on poistettu käytöstä, sinun tarvitsee säilyttää käsillä vanha salasana, jos joskus sinun tarvitsee aktivoida uudestaan salasanatoiminto syöttämällä vanhan salasanan.

24

Tulosignaalin kytkeminen

Projektori voidaan liittää moniin laitteisiin samalla kertaa. Voidaan kuitenkin näyttää vain yksi kokoruutunäyttö kerrallaan.

Varmista, että Nopea automaattihaku -toiminto LÄHDE-valikossa on Päälle, jos haluat projektorin automaattisesti hakevan signaalit.

Voit valita halutun signaalin myös manuaalisesti painamalla yhtä lähdevalinnan näppäimistä kaukosäätimellä, tai kiertää käytettävissä olevien tulosignaalien läpi.

D-Sub / Comp. 1

1.

Paina SOURCE projektorissa tai kaukosäätimessä. Näytetään lähteen valintapalkki.

2.

Paina / , kunnes haluamasi signaali on valittu ja paina MODE/ENTER projektorilla tai

Enter kaukosäätimessä.

Kun se havaitaan, valitun lähteen tiedot näkyvät näytössä muutaman sekunnin ajan. Jos projektoriin on liitettynä useita laitteita, toista vaiheet 1-2 jonkun toisen signaalin etsimiseksi.

D-Sub / Comp. 2

HDMI

Video

S-Video

• Projisoidun kuvan kirkkaustaso muuttuu sen mukaan, kuinka vaihdat eri tulosignaalien välillä. Datan (graafinen esitys) "PC"-esitykset, joissa käytetään useimmiten pysyviä kuvia, ovat yleensä kirkkaampia kuin käytettäessä "Video"-toimintoa, joka käyttää useimmiten liikkuvia kuvia (elokuvia).

• Tulosignaalityyppi vaikuttaa valintoihin, jotka ovat käytettävissä asetukseen Väri-tila.

Katso yksityiskohtia "Kuvatilan valinta" sivulta 31 .

• Katso "Projektorin spesifikaatiot" sivulta 65 nähdäksesi tämän projektorin alkuperäisen näyttöresoluution. Parhaan näyttökuvan aikaansamiseksi tulee valita ja käyttää tulosignaalia, jolla on tämä resoluutio. Muut resoluutiot projektori skaalaa riippuen

'kuvasuhde'-asetuksesta, joka saattaa aiheuttaa kuvan vääristymiä tai kuvan selkeyden heikkenemistä. Katso lisätietoja "Kuvasuhteen valinta" sivulta 28 .

HDMI-tuloasetusten muuttaminen

Jos vahingossa yhdistät projektorin laitteeseen (kuten DVD- tai Blu-ray-soittimeen) projektorin HDMI tulon kautta, ja projisoitu kuva näyttää vääriä värejä, vaihda väriavaruus sellaiseen, johon lähtölaitteen väriavaruusasetukset sopivat.

Tehdäksesi tämän:

1.

Avaa OSD-valikko ja mene LÄHDE -valikkoon.

2.

Paina / valitaksesi sopivan väriavaruuden liitetyn lähtölaitteen väriavaruuden asetuksen mukaisesti.

RGB: Asettaa väriavaruuden RGB:ksi.

YUV: Asettaa väriavaruuden YUV:ksi.

Automaattinen: Asettaa projektorin havaitsemaan tulosignaalin väriavaruusasetuksen automaattisesti.

3.

Paina HDMI-alue ja paina / valitaksesi sopivan HDMIväriavaruuden liitetyn lähtölaitteen väriavaruuden asetuksen mukaisesti.

Parannettu: Asettaa HDMI-värialueeksi 0-255.

25

Normaali: Asettaa HDMI-värialueeksi 15-235.

• Tämä toiminto on käytettävissä vain kun HDMI-tuloportti on käytössä.

• Katso laitteen asiakirjoja saadaksesi tietoja väriavaruusasetuksista.

Projisoidun kuvan säätäminen

Projisointikulman säätäminen

Projektorissa on säädinjalka. Se muuttaa kuvan korkeutta ja pystysuuntaista projisointikulmaa.

Ruuvaa säädinjalkaa hienosäätääksesi kulmaa, kunnes kuva on siinä kohdassa, mihin haluat sen.

Jos projektoria ei ole asetettu tasaiselle pinnalle tai valkokangas ja projektori eivät ole kohtisuorassa toisiinsa nähden, projisoidusta kuvasta tulee puolisuunnikkaan näköinen. Katso lähemmin tämän tilanteen korjaamiseksi kohtaa

"Trapetsivääristymäkorjaus" sivulta 27 .

Älä milloinkaan katso linssiin lampun palaessa. Voimakas lampun valo saattaa vahingoittaa silmiäsi.

Kuvan automaattisäätö

Joissakin tapauksissa kuvan laatua joudutaan tarkentamaan. Tehdäksesi tämän, paina projektorissa AUTO tai kaukosäätimessä Auto Sync. Sisäänrakennettu älykäs automaattisäätö säätää 3 sekunnin kuluessa taajuus- ja kelloarvot parhaimman kuvan laadun aikaansaamiseksi.

Nykyiset lähteen tiedot näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa 3 sekunnin ajan.

• Näyttö on tyhjä, kun AUTO on toiminnassa.

• Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun PC-signaali (analoginen RGB) on valittuna.

Kuvan selvyyden hienosäätö

1.

Säädä projisoitu kuva tarvitsemaasi kokoon käyttämällä zoomausrengasta.

2.

Tarvittaessa tarkenna kuvaa tarkennusrengasta pyörittämällä.

26

Trapetsivääristymäkorjaus

Trapetsivääristymä viittaa tilanteeseen, jossa projisoitu kuva on havaittavasti leveämpänä joko ylä- tai alaosasta. Sitä esiintyy silloin, kun projektori ei ole kohtisuorassa valkokankaaseen.

Tämän korjaamiseksi projektorin korkeussäädön lisäksi se tulee tehdä manuaalisesti noudattaen jotakin seuraavista vaiheista.

• Kaukosäätimen käyttö

Paina / projektorissa tai kaukosäätimessä saadaksesi trapetsivääristymäkorjaussivun näyttöön. Trapetsivääristymä korjataan painamalla kuvan yläosassa. Trapetsivääristymä korjataan painamalla kuvan alaosassa.

Paina

/

Paina

/

• OSD-valikon käyttäminen

1.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina

/ , kunnes

NÄYTÄ

valikko korostetaan.

2.

Paina Keystone ja paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter kaukosäätimellä. Keystone-korjaussivu tulee esiin.

3.

Paina korjataksesi kuvan yläosan trapetsivääristymän tai paina korjataksesi kuvan alaosan trapetsivääristymän.

Yksityiskohtien suurentaminen ja etsiminen

Jos haluat löytää projisoidun kuvan yksityiskohtia, suurenna kuvaa. Käytä kuvassa navigointiin suuntapainikkeita.

• Kaukosäätimen käyttö

1.

Paina kaukosäätimessä Magnify näyttääksesi zoomauspalkin.

2.

Paina toistuvasti suurentaaksesi kuvaa haluttuun kokoon.

3.

Navigoidaksesi kuvaan paina MODE/ENTER projektorissa, tai Enter kaukosäätimessä vaihtaaksesi laiteparin muodostustilaan ja paina suuntanuolia

( , , , ) kuvassa.

4.

Kuvan pienentämiseksi paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä vaihtaaksesi zoomaustoimintoon, ja paina AUTO/Auto Sync palauttaaksesi kuvan sen alkuperäiseen kokoon. Voit myös painaa toistuvasti, kunnes se palautuu alkuperäiseen kokoonsa.

• OSD-valikon käyttäminen

1.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina

/ , kunnes NÄYTÄ valikko korostetaan.

2.

Paina

Zoomaa ja paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter kaukosäätimellä. Zoomauspalkki tulee esiin.

3.

Toista vaiheet 2-4 yllä olevasta kappaleesta Kaukosäätimen käyttö.

• Kuvassa voidaan navigoida vasta sen jälkeen kun kuvaa on suurennettu. Voit suurentaa edelleen kuvaa yksityiskohtia etsiessäsi.

• Kuvia voidaan suurentaa 120% asti, kun kuvasuhde on Leveä tai Anamorfinen.

27

Kuvasuhteen valinta

'Kuvasuhde' on kuvan leveyden suhde kuvan korkeuteen. Useimpien analogisten TVvastaanottimien ja tietokoneiden kuvasuhteena on 4:3, ja digitaalisten TV-vastaanottimien ja DVD-laitteiden kuvasuhteena on tavallisesti 16:9.

Digitaalisen signaalin tullessa digitaalisten näyttölaitteet, kuten tämä projektori, voivat muuttaa ja skaalata dynaamisesti kuvan ulostulon eri kuvakokoon kuin mitä kuvan tulosignaali on.

Projisoidun kuvakoon muuttaminen (riippumatta siitä, mikä lähteen kuvakoko on):

• Kaukosäätimen käyttö

1.

Paina Aspect nähdäksesi nykyisen asetuksen.

2.

Paina Aspect toistuvasti valitaksesi kuvakoon, joka sopii videosignaalin formaattiin ja näyttövaatimuksiisi.

• OSD-valikon käyttäminen

1.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina

/ , kunnes NÄYTÄ valikko korostetaan.

2.

Paina valitaksesi Kuvasuhde.

3.

Paina / valitaksesi kuvakoon, joka sopii videosignaalille ja on näytön vaatimusten mukainen.

28

Tietoja kuvasuhteesta

Alla olevissa kuvissa mustat osat ovat inaktiivisia alueita ja valkoiset osat aktiivisia alueita.

OSD-valikot voidaan näyttää noilla käyttämättömillä mustilla alueilla.

1.

Automaattinen: Skaalaa kuvan suhteessa projektorin alkuperäiseen resoluutioon sopivaksi sen vaakaleveydeltä. Tämä on sopiva tulevaan kuvaan, joka ei ole suhteessa 4:3 eikä

16:9, mutta haluat käyttää hyväksi koko valkokankaan muuttamatta kuvasuhdetta.

Kuvasuhteena

16:10

Kuvasuhteena

15:9

2.

4:3: Skaalaa kuvan siten, että se näkyy valkokankaan keskellä kuvasuhteen ollessa 4:3.

Tämä on sopivin kuvasuhteen 4:3 kuville esim. tietokoneen näytössä, vakio TVvastaanottimissa ja kuvakoon 4:3 DVDelokuvissa, koska ne näkyvät kuvakokoa muuttamatta.

Kuvasuhteena

4:3

3.

16:9: Skaalaa kuvan siten, että se näkyy valkokankaan keskellä kuvasuhteen ollessa

16:9. Tämä on sopivin kuville, joiden kuvasuhteena jo on 16:9, kuten teräväpiirtotelevisio, koska ne näkyvät kuvakokoa muuttamatta.

Kuvasuhteena

16:9

4.

16:10 (PJD6543w vain): Skaalaa kuvan siten, että se näkyy näyttöruudun keskellä kuvasuhteen ollessa 16:10. Tämä on sopivin kuville, jotka jo ovat 16:10-kuvasuhteessa, koska se näyttää ne ilman kuvasuhteen muutosta.

Kuvasuhteena

16:10

5.

Leveä (PJD6543w vain): Skaalaa 4:3 kuvasuhteen pystysuunnassa ja vaakasuunnassa epälineaarisesti, niin että se täyttää ruudun

16:9 –kuvasuhteella.

Kuvasuhteena 4:3

29

6.

Anamorfinen (PJD6235/PJD6245 vain):

Skaalaa 16:9 kuvasuhteen pystysuunnassa ja vaakasuunnassa epälineaarisesti, niin että se täyttää ruudun 4:3 –kuvasuhteella.

Kuvasuhteena

16:9

30

Kuvan optimointi

Kuvatilan valinta

Projektoriin on esiasetettuna useita esiasetettuja kuvatiloja, jolloin voit valita jonkun, joka sopii toimintaympäristöön ja kuvan tulosignaalin tyyppiin.

Valitse tarpeisiisi sopiva toimintatila ja noudata jotakin seuraavista vaiheista.

• Paina MODE/ENTER projektorilla tai Color Mode kaukosäätimellä toistamiseen, kunnes haluamasi tila on valittu.

• Mene KUVA > Väri-tila -valikkoon ja paina / haluamasi tilan valitsemiseksi.

Eri signaalityyppien tilat

Eri signaalityyppien käytettävissä olevat kuvatilat on lueteltu alla.

PC:n tulosignaalit: D-Sub / Comp. 1/2 (analoginen RGB)

1.

Kirkkain tila: Suurentaa projisoidun kuvan kirkkautta. Tämä tila sopii ympäristöihin, joissa tulee olla erittäin valoisaa, kuten käytettäessä projektoria hyvin valaistuissa huoneissa.

2.

PC tila: Suunniteltu päivänvalossa tapahtuviin esityksiin PC:n ja kannettavan tietokoneen väreihin sopivaksi.

3.

ViewMatch tila: Vaihda erittäin kirkkaan suorituskyvyn tai tarkkuusvärin suorituskyvyn välillä.

4.

Elokuva tila: On sopiva värielokuvien toistamiseen, videoleikkeiden toistamiseen digitaalikamerasta tai DV:n toistamiseen PC:n välityksellä parhaimman kuvan saamiseksi hämärässä (hiukan valoa) ympäristössä.

5.

Dynaam. PC tila: Suunniteltu päivänvalossa tapahtuviin esityksiin PC:n ja kannettavan tietokoneen väreihin sopivaksi. Lisäksi projektori optimoi kuvan laadun käyttäen dynaamista tietokonetoimintoa projisoidun sisällön mukaisesti.

Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli

4 minuuttia.

Jos projektori palautetaan käyttämällä Älyk. uud.käynn.-ominaisuutta, tämä toiminto voidaan suorittaa välittömästi.

6.

Dynaaminen elokuva tila: On sopiva värielokuvien toistamiseen, videoleikkeiden toistamiseen digitaalikamerasta tai DV:n toistamiseen PC:n välityksellä parhaimman kuvan saamiseksi hämärässä (hiukan valoa) ympäristössä. Lisäksi projektori optimoi kuvan laadun käyttäen dynaaminen elokuva-toimintoa projisoidun sisällön mukaisesti.

Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli

4 minuuttia.

Jos projektori palautetaan käyttämällä Älyk. uud.käynn.-ominaisuutta, tämä toiminto voidaan suorittaa välittömästi.

7.

Käyttäjä 1/Käyttäjä 2 tila: Hakee takaisin mukautetut asetukset, jotka perustuvat sillä hetkellä käytettävissä oleviin kuvatiloihin. Katso lisätietoja "Käyttäjä 1/Käyttäjä

2-tilan asettaminen" sivulta 32 .

Videon tulosignaalit: S-Video, Video, D-Sub / Comp. 1/2 (YPbPr) / HDMI

1.

Kirkkain tila: Optimoitu päivänvalo-katseluun olohuonetason ympäristökirkkaudella.

2.

Pelaaminen tila: Sopiva kaiken tyyppisille viihdemedioille, mukaan lukien pelaaminen ja elokuvat.

31

3.

ViewMatch tila: Vaihda erittäin kirkkaan suorituskyvyn tai tarkkuusvärin suorituskyvyn välillä.

4.

Elokuva tila: Sopii hämärässä (hiukan valoa) katseltaviin elokuviin tai DVDelokuviin kotona tai aulaympäristössä.

5.

Dynaaminen elokuva tila: Sopii hämärässä (hiukan valoa) katseltaviin elokuviin tai

DVD-elokuviin kotona tai aulaympäristössä. Lisäksi projektori optimoi kuvan laadun käyttäen dynaaminen elokuva-toimintoa projisoidun sisällön mukaisesti.

Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli

4 minuuttia.

Jos projektori palautetaan käyttämällä Älyk. uud.käynn.-ominaisuutta, tämä toiminto voidaan suorittaa välittömästi.

6.

Käyttäjä 1/Käyttäjä 2 tila: Hakee takaisin mukautetut asetukset, jotka perustuvat sillä hetkellä käytettävissä oleviin kuvatiloihin. Katso lisätietoja "Käyttäjä 1/Käyttäjä

2-tilan asettaminen" sivulta 32 .

Käyttäjä 1/Käyttäjä 2-tilan asettaminen

On kaksi käyttäjän määritettävissä olevaa tilaa, jos nykyiset kuvatilat eivät sovellu tarpeisiisi. Voit käyttää kuvatiloista yhtä (paitsi Käyttäjä 1/Käyttäjä 2) lähtökohtana ja mukauttaa asetukset.

1.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ruutunäyttö (OSD) valikon avaamiseksi.

2.

Mene KUVA > Väri-tila -valikkoon.

3.

Paina / Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2.

4.

Paina valitaksesi

Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2 -tila on valittuna Väritila -alivalikkokohdassa.

5.

Paina / valitaksesi kuvatilan, joka vastaa tarpeitasi.

6.

Valitse muutettava alivalikkokohta painamalla ja säädä arvoa painikkeilla / .

Katso tarkemmin alla olevaa Kuvan laadun hienosäätö käyttäjätiloissa .

7.

Kun kaikki asetukset on tehty, korosta Tallenna asetukset ja paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter kaukosäätimellä asetusten tallentamiseksi.

8.

Näyttöön tulee vahvistusilmoitus 'Asetus tallennettu'.

Käytettäessä toimintoa äytön väri

Tilanteessa, jossa projisoit värilliselle pinnalle, kuten maalattu seinä, joka ei ehkä ole valkoinen, äytön väri -ominaisuus voi olla avuksi projisoidun kuvan värin korjaamiseksi lähteen ja projisoitujen kuvien välisen mahdollisen värieron välttämiseksi.

Käyttäessäsi tätä toimintoa mene NÄYTÄ > äytön väri -valikkoon ja paina / sen värin valitsemiseksi, joka on lähinnä projektiopinnan väriä. Valittavana on useita esikalibroituja värejä: Kirjoistustaulu, Vihreä taulu, ja Blackboard.

Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun PC-tyypin tulosignaali on valittuna.

32

Kuvan laadun hienosäätö käyttäjätiloissa

Havaitun signaalityypin mukaan käytettävissä on joitakin käyttäjän määritettäviä toimintoja, kun valitaan Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2 -tila. Näihin toimintoihin voidaan tehdä säätöjä tarpeen mukaan.

Kun olet valmis säätöjen kanssa, muista mennä KUVA > Tallenna asetukset -valikkoon ja paina MODE/ENTER tallentaaksesi asetukset.

Säätö Kirkkaus

Valitse KUVA > Kirkkaus -valikko ja paina / .

Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi kuva. Ja mitä pienempi arvo, sitä tummempi kuva. Säädä tämä säätö siten, että kuvan mustat alueet pysyvät yhtä mustina ja että yksityiskohdat näkyvät pimeillä alueilla.

Säätö Kontrasti

Valitse KUVA > Kontrasti -valikko ja paina / .

+30

+50

+70

Mitä suurempi arvo, sitä voimakkaampi kontrasti.

Käytä tätä valkoisen huipputason asettamiseksi sen jälkeen kun olet aikaisemmin säätänyt Kirkkausasetuksen valitsemaasi tuloon ja katseluympäristöön sopivaksi.

Säätö Väri

Valitse KUVA > Väri -valikko ja paina / .

-30

0

Alemmat säätöarvot tuottavat vähäkylläisempiä värejä. Jos asetusarvo on liian korkea, kuvan värit ovat liian voimakkaita, mikä tekee kuvasta epätodenmukaisen.

Säätö Sävy

Valitse KUVA > Sävy -valikko ja paina / .

+30

Mitä suurempi arvo, sitä punaisemmaksi kuva tulee. Mitä alempi arvo, sitä vihreämmäksi kuva tulee.

Säätö Terävyys

Valitse KUVA > Terävyys -valikko ja paina / .

Mitä suurempi arvo, sitä terävämmäksi kuva tulee. Mitä alempi arvo, sitä pehmeämmäksi kuva tulee.

Säätö Brilliant Color

Valitse KUVA > Brilliant Color -valikko ja paina / .

Ominaisuus käyttää hyväksi uutta värinkäsittelyalgoritmia ja järjestelmän tason parannustoimenpiteitä lisäämään kirkkautta tuottaen todenmukaisempia, voimakkaampia värejä projisoituun kuvaan. Se mahdollistaa yli 50%:n kirkkauden lisäyksen keskisävykuviin, mikä on tavallisia videossa ja luonnonoloissa, joten projektori tuottaa todellisuutta vastaavia värikuvia. Jos haluat tuonlaatuisia kuvia, valitse Päälle. Ellet tarvitse sitä, valitse Pois.

Kun valitaan Pois, Värilämpötila -toiminto ei ole käytettävissä.

33

Valittaessa Värilämpötila

Valitse KUVA > Värilämpötila -valikko ja paina / .

Valinnat, jotka ovat käytössä värilämpötilan* asetuksiin, vaihtelevat valitun signaalityypin mukaan.

1.

T1: Värilämpötilan ollessa suurimmillaan T1 saa kuvan näyttämään paljon sinivalkoisemmalta kuin muut asetukset.

2.

T2: Saa kuvat näyttämään sinivalkoiselta.

3.

T3: Säilyttää normaalin valkovärin.

4.

T4: Saa kuvat näyttämään punavalkoiselta.

*Tietoja värilämpötiloista:

On monia vivahteita, joita voidaan pitää "valkoisina" erilaisiin tarkoituksiin. Eräs tavallisimmista valkovärin esitysmenetelmistä tunnetaan nimellä “värilämpötila”.

Valkoväri, jolla on alhainen värilämpötila, näyttää punavalkoiselta. Valkoväri, jolla on korkea värilämpötila, näyttää sinisemmältä.

Värihallinta

Värihallinta tulee huomioida vain pysyvissä asennuksissa ohjatuilla valaistustasoilla, kuten kokoushuoneet, luentosalit, tai kotiteatterit. Värihallinta tarjoaa tarkan värin ohjauksen asettamisen sallimaan tarkemman värin toisinnon, mikäli tarvitset sitä.

Jos olet ostanut testilevyn, joka sisältää erilaisia väritestimalleja, ja sitä voidaan käyttää testaamaan väriesitystä näytöillä, TVssä, projektoreissa, jne., voit heijastaa minkä tahansa kuvan levyltä näyttöruudulle ja mennä Värihallinta -valikkoon tekemään asetuksia.

Asetusten muuttaminen:

1.

Mene NÄYTÄ -valikkoon ja korosta Värihallinta.

2.

Paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter kaukosäätimellä ja Värihallinta sivu näytetään.

3.

Korosta Ensisijainen väri ja paina / valitaksesi värin joukosta Punainen,

Keltainen, Vihreä, Syaani, Sininen, tai Magenta.

4.

Paina Värisävy ja paina / valitaksesi sen alueen. Alueen lisääminen sisällyttää värejä, jotka koostuvat useammasta annoksesta sen kahta viereistä väriä.

Katso oikealla olevaa piirrosta kuinka värit liittyvät toisiinsa.

Jos esimerkiksi valitset Punainen, ja asetat sen alueen arvossa 0, heijastetussa kuvassa valitaan vain puhdas punainen. Sen alueen lisääminen sisältää punaisen lähellä keltaista ja punaisen lähellä magentaa.

PUNAINEN

Keltainen

VIHREÄ

5.

Paina

Värikylläisyys ja

Magenta

Syaani

aseta sen alueet mieleiseksesi painamalla

SININEN

/ . Jokainen tehty asetus heijastuu kuvaan välittömästi.

Jos esimerkiksi valitset Punainen, ja asetat sen alueen arvossa 0, vain puhtaan punaisen kyllästymiseen vaikutetaan.

34

Värikylläisyys on tuon määrä videokuvassa. Alemmat asetukset tuottavat vähemmän kyllästettyjä värejä; arvon “0” asetus poistaa tuon värin kokonaan kuvasta. Jos kyllästäminen on liian korkea, tuo väri on ylivahvistunut ja epärealistinen.

6.

Paina

Vahvistus ja aseta sen alueet mieleiseksesi painamalla

/ . Valitsemaasi päävärin kontrastitasoon vaikutetaan. Jokainen tehty asetus heijastuu kuvaan välittömästi.

7.

Toista vaiheet 3 - 6 muille väriasetuksille.

8.

Varmista, että olet tehnyt kaikki halutut asetukset.

9.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä lopettaaksesi ja tallentaaksesi asetukset.

Esitysajastimen asettaminen

Esitysajastin voi osoittaa esitysajan näyttöruudulla auttamaan sinua saavuttamaan paremman ajanhallinnan esitelmiä antaessasi. Käytä tätä toimintoa näitä vaiheita noudattamalla:

1.

Paina Timer kaukosäätimellä päästäksesi Esityksen ajastin valikkoon tai mennäksesi JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Esityksen ajastinvalikkoon ja paina MODE/ENTER näyttääksesi Esityksen ajastin-sivun.

2.

Korosta Ajastinjakso ja päätä aikajakson painamalla / . Ajan pituus voidaan asettaa välillä 1 - 5 minuuttia 1-minuutin portain ja 5 - 240 minuuttia 5-minuutin portain.

Jos ajastin on jo päällä, ajastin käynnistyy uudestaan aina kun Ajastinjakso nollataan.

3.

Paina

Ajastimen näyttö ja valitse, jos haluat ajastimen näkyvän näyttöruudulla painamalla / .

Valinta

Aina

Kuvaus

Näyttää ajastimen näyttöruudulla koko esityksen ajan.

1 min/2 min/3 min Näyttää ajastimen näyttöruudulla loput 1/2/3 minuuttia.

Ei koskaan Piilottaa ajastimen koko esityksen ajaksi.

4.

Paina Ajastimen paikka ja aseta ajastimen sijainti painamalla

/

.

Ylhäällä vasen

Ylhäällä oikea

Alhaalla vasen

Alhaalla oikea

5.

Paina

Ajastimen laskentasuunta ja valitse haluamasi laskentasuunta painamalla / .

Valinta

Laske ylös

Laske alas

Kuvaus

Lisääntyy arvosta 0 esiasetettuun aikaan.

Pienenee esiasetetusta ajasta arvoon 0.

35

6.

Paina Äänimuistuttaja ja päätä haluatko aktivoida

äänimuistuttajan painamalla / . Jos valitset Päälle, kaksoispiippausääni kuullaan vähintään 30 sekuntia laskemisesta alaspäin/ylöspäin, ja kolmoispiippausääni tuotetaan ajastimen ollessa ylhäällä.

7.

Aktivoidaksesi esitysajastimen paina ja paina / korostaaksesi Käynnistä

laskeminen ja paina MODE/ENTER.

8.

Näkyy vahvistusilmoitus. Korosta Kyllä ja paina MODE/ENTER projektorilla tai kaukosäätimellä vahvistaaksesi. Näet viestin “Ajastin on päällä” näkyen näyttöruudulla. Ajastin käynnistää laskemisen ajastimen ollessa päällä.

Ajastimen peruuttamiseksi suorita seuraavat vaiheet:

1.

Mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Esityksen ajastin-valikkoon ja korosta Pois. Paina MODE/ENTER. Näkyy vahvistusilmoitus.

2.

Korosta Kyllä ja paina MODE/ENTER vahvistaaksesi. Näet viestin “Ajastin on

Pois päältä” näkyen näyttöruudulla.

Kuvan kätkeminen

Yleisön huomion kiinnittämiseksi täysin esittäjään voidaan käyttää projektorin toimintoa

tai kaukosäätimen toimintoa Blank valkokankaan kuvan kätkemiseksi. Paina jotakin projektorin tai kaukosäätimen painiketta kuvan palauttamiseksi. Sana 'BLANK' ilmestyy valkokankaan alakulmaan, kun kuva on kätketty.

Voit asettaa pimeysajan kohdassa

JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus > Tyhjä ajastin

-valikko , jolloin projektori palauttaa kuvan automaattisesti sen jälkeen kun tyhjällä valkokankaalla ei tapahdu mitään.

Kun painetaan Blank, projektori menee Taloudellinen-tilaan automaattisesti.

VARO

Älä estä projektiolinssiä projisoimasta, sillä siitä voi aiheutua estävän kohteen kuumeneminen ja vaurioituminen tai se saattaa syttyä palamaan.

Ohjauspainikkeiden lukitseminen

Projektorin ohjauspainikkeiden ollessa lukittuna estetään projektorin asetusten muuttaminen vahingossa (esim. lasten toimesta). Kun Paneelin Näppäinlukko on päällä, mitkään projektorin ohjauspainikkeet eivät toimi, paitsi POWER-painike.

1.

Paina tai kaukosäätimessä, tai mene

JÄRJESTELMÄN

ASETUS : Perus > Paneelin Näppäinlukko

-valikkoon, ja valitse Päälle painamalla / projektorissa tai kaukosäätimessä.

2.

Näkyy vahvistusilmoitus. Vahvista valitsemalla Kyllä.

Paneelin avainlukon vapauttamiseksi paina ja pidä painettuna projektorissa tai Lock kaukosäätimessä 3 sekunnin ajan.

Voidaan myös käyttää kaukosäädintä ja mennä kohtaan JÄRJESTELMÄN ASETUS :

Perus > Paneelin Näppäinlukko -valikko ja painaa / ja valita Pois.

• Kaukosäätimen painikkeet ovat yhä toiminnassa, kun paneelin näppäinlukko otetaan käyttöön.

36

• Jos kytket projektorin pois päältä painamalla POWER ottamatta paneelin näppäinlukkoa pois päältä, projektori on yhä lukittuna, kun se seuraavan kerran kytketään päälle.

Kuvan pysäyttäminen

Pysäytä kuva painamalla kaukosäätimessä Freeze. Sana 'FREEZE' ilmestyy valkokankaan vasempaan yläkulmaan. Toiminto vapautetaan painamalla jotakin projektorin tai kaukosäätimen painiketta.

Vaikka kuva pysähtyy valkokankaalla, kuvat kulkevat videossa tai muussa laitteessa. Jos liitetyillä laitteilla on aktiivinen äänen ulostulo, kuulet vielä äänen, vaikka kuva valkokankaalla on pysäytetty.

Käyttö korkeissa ympäristöissä

Suosittelemme, että käytetään toimintoa Korkean paikan tila, kun ympäristö sijaitsee

1500 m–3000 m merenpinnan yläpuolella ja lämpötila on 0°C–35°C.

VARO

Älä käytä toimintoa Korkean paikan tila, jos korkeus on 0 m - 1500 m ja lämpötila 0°C - 35°C.

Projektori alijäähtyy, jos kytket tilan päälle sellaisissa olosuhteissa.

Aktivoidaksesi Korkean paikan tila-toiminnon:

1.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina / , kunnes JÄRJESTELMÄN ASETUS :

Kehittynyt valikko korostetaan.

2.

Paina Korkean paikan tila ja

Ilmoitus

Suosittelemme, että käytät Suuren korkeuden tilaa valitsemalla sen aina kun ympäristösi on korkeammalla kuin 1500 m.

Haluatko ottaa käyttöön Suuri korkeus -tilan?

Kyllä Ei

paina / Päälle. Näkyy vahvistusilmoitus.

3.

Korosta Kyllä ja paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä.

Käyttö toiminnossa "Korkean paikan tila" saattaa aiheuttaa korkeamman desibelin

äänenvoimakkuuden tuulettimen nopeuden lisääntymisen takia, mitä tarvitaan koko järjestelmän jäähdyttämisen ja tehon parantamiseen.

Jos käytät tätä projektoria muissa ääriolosuhteissa yllä mainittua lukuun ottamatta, silloin saattaa tapahtua automaattista laitteen sammuttamispyrkimystä, mikä on tarkoitettu suojaamaan projektoria ylikuumenemiselta. Tällaisissa tapauksissa on kytkettävä päälle

Korkean paikan tila tällaisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Tällä toiminnollakaan tämä projektori ei saata toimia missä tahansa ankarissa tai äärimmäisissä olosuhteissa.

CEC-toiminnon käyttö

Tämä projektori tukee CEC (Consumer Electronics Control)-toimintoa synkronoidulle virran päälle/pois-toiminnolle HDMI-liitännän kautta. Eli jos laite, joka tukee CECtoimintoa, on liitettynä projektorin HDMI-tulon projektorin virran ollessa sammutettuna, liitetyn laitteen virta menee pois päältä automaattisesti. Kun liitetyn laitteen virta kytketään päälle, projektorin virta menee päälle automaattisesti.

Käynnistääksesi CEC-toiminnon:

1.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ruutunäyttö (OSD) valikon avaamiseksi.

2.

Mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus > CEC -valikkoon.

3.

Paina / Päälle.

37

• Jotta CEC-toiminto toimisi kunnolla, varmista, että laite on oikein liitetty projektorin HDMItuloon HDMI-kaapelilla, ja sen CEC-toiminto on päällä.

• Liitetystä laitteesta riippuen CEC-toiminto ei saata toimia.

3D-toimintojen käyttö

Tämän projektorin ominaisuutena on 3D-toiminto, mikä mahdollistaa sinulle nauttimisen

3D-elokuvista, videoista, ja urheilutapahtumista realistisemmalla tavalla esittämällä kuvien syvyyden. Tarvitset 3D-lasit 3D-kuvien näkemiseksi.

Jos 3D-signaali on tulo HDMI 1.4a-yhteensopivasta laitteesta, projektori havaitsee signaalin r 3D-synkronointi tietona ja kun se on havaittu, se projisoi kuvia 3D-formaatissa automaattisesti. Muissa tapauksissa3D-synkronointi -formaatin 3D-kuvien oikeaan projisointiin.

Valitaksesi 3D-synkronointi formaatin:

1.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina

/ , kunnes NÄYTÄ valikko korostetaan.

2.

Paina

3D-asetukset ja paina MODE/ENTER projektorilla tai

Enter kaukosäätimellä.

3.

Paina

3D-synkronointi ja paina MODE/ENTER projektorilla tai

Enter kaukosäätimellä.

4.

Paina valitaksesi 3D-synkronointi asetuksen alla olevan taulukon mukaan ja paina sitten projektorissa MODE/ENTER tai kaukosäätimessä Enter vahvistaaksesi valinnan.

Kun 3D-synkronointi -toiminto on päällä:

• Heijastetun kuvan kirkkaustaso laskee.

• Väri-tila ei voida asettaa.

• Zoomaa voi suurentaa kuvat vain rajoitettuihin kokoihin.

Kun havaitset 3D-kuvan syvyyden kääntymisen, aseta3D-synkronointi käännä toiminto

“Käännä” korjataksesi ongelman.

38

Projektorin ohjaus LAN-ympäristön kautta

Projektori tulee Crestron

®

-ohjelmistoa. Oikeilla asetuksilla LAN-ohjausasetukset valikolle voit hallita projektoria tietokoneesta käyttämällä webselainta, kun tietokone ja projektori on oikein liitetty samaan paikallisalueverkkoon.

(Esimerkki liitännästä)

Konfiguroidaan LAN-ohjausasetukset

Jos olet DHCP-ympäristössä:

1.

Ota RJ45-kaapeli ja liitä toinen pää tietokoneen RJ45 LAN -tulojakkiin ja toinen pää

RJ45-porttiin.

2.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina

/ , kunnes JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus valikko korostetaan.

3.

Paina

LAN-ohjausasetukset ja paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter kaukosäätimellä. LAN-ohjausasetukset-sivu tulee esiin.

4.

Paina DHCP ja paina / valitaksesi Päälle.

5.

Paina Käytä ja paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter kaukosäätimellä.

6.

Odota noin 15 - 20 sekuntia, ja sen jälkeen syötä uudestaan LAN-ohjausasetukset sivu. Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski, Oletusyhdyskäytävä, ja DNS-

palvelin -asetukset näytetään. Kirjoita ylös IP-osoite, joka näytetään Projektorin IP-

osoite -rivillä.

• Jos Projektorin IP-osoite ei vieläkään ilmesty, ota yhteys verkkosi ylläpitäjään.

• Jos RJ45-kaapelit eivät ole oikein liitettyjä, Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski,

Oletusyhdyskäytävä, ja DNS-palvelin -asetukset näytetään arvona 0.0.0.0. Varmista, että kaapelit ovat oikein liitettyjä ja suorita ylä oleva menettely uudestaan.

• Jos projektori täytyy yhdistää valmiustilassa, aseta Virransäästö to Pois.

Jos olet ei-DHCP-ympäristössä:

1.

Toista yllä olevat vaiheet 1-3.

2.

Paina DHCP ja paina / valitaksesi Pois.

3.

Ota yhteys ITS-ylläpitäjääsi saadaksesi tiedot Projektorin IP-osoite,

Aliverkkomaski, Oletusyhdyskäytävä, ja DNS-palvelin -asetukset.

4.

Paina valitaksesi kohdan, jota haluat muuttaaj ja paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä.

5.

Paina / siirtääksesi kohdistimen ja paina / syöttääksesi arvon.

39

6.

Tallentaaksesi asetukset paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä. Jos et halua tallentaa asetuksia, paina MENU/EXIT projektorissa tai Menu kaukosäätimessä.

7.

Paina

Käytä ja paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter kaukosäätimellä.

• Jos RJ45-kaapelit eivät ole oikein liitettyjä, Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski,

Oletusyhdyskäytävä, ja DNS-palvelin asetukset näytetään arvona 0.0.0.0. Varmista, että kaapelit ovat oikein liitettyjä ja suorita ylä oleva menettely uudestaan.

• Jos haluat liittää projektoriin sen ollessa valmiustilassa, varmista, että olet valinnut RJ45 ja saanut Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski, Oletusyhdyskäytävä, ja DNS-palvelin tietoja, kun projektori on päällä.

Projektorin hallinta web-selaimella

Jos sinulla on oikea IP-osoite projektorille ja projektori on päällä- tai valmiustilassa, voit käyttää mitä tahansa tietokonetta, joka on samassa paikallisalueverkossa projektorin ohjaamiseksi.

• Jos käytät Microsoft Internet Exploreria, varmista, että versio on 7.0 tai uudempi.

• Alla olevat OSD-ruutukaappaukset ovat vain viitteellisiä, ja voivat erota todellisesta kuvasta.

1.

Syötä projektorin selaimesi osoite osoitepalkissa ja paina Enter.

2.

Verkonhallinnan pääsivu tulee näkyviin.

3

4

5

Siirtyminen Network Settings (Verkkoasetukset) tai Email Alert (Sähköposti-ilmoitus) –sivulle vaatii ylläpitäjän salasanan. Oletussalasana on “0000”.

40

3.

Tällä sivulla voit tehdä säätöjä AMX- ja SNMP-asetuksiin. AMX-laitteen etsintärivillä, kun laite on päällä (ON), AMX:n ohjaimet tunnistavat projektorin, joka on liitetty samaan verkkoon. Lisätietoja AMX Device Discovery

(AMX-laitetunnistus) –sovelluksesta saat käymällä AMX:n verkkosivulla osoitteessa http://www.amx.com/ .

4.

Jos projektorisi on liitetty verkkoon, joka tukee SMTP-protokollaa (Simple Mail

Transfer Protocol), voit määritellä sen ilmoittamaan sinulle sähköpostilla tärkeistä tapahtumista.

5.

Crestron (e-Control) –sivun näyttää Crestron e-Control käyttöliittymän. Katso lisätietoja "Tietoja Crestron e-Control®-toiminnosta" sivulta 43 .

Kiinnitä huomiota syötön pituuden rajoitukseen (mukaan lukien välilyönti ja muut välimerkkinäppäimet) alla olevassa luettelossa:

41

Kategoria-nimike Syötön pituus

Merkkien maksimimäärä

Network Settings

(Verkkoasetukset)

Email Alert

(Sähköpostiilmoitus)

Network (Verkko)

Password (Salasana)

DHCP/Manual

(DHCP/Manuaalinen)

(N/A)

IP Address (IP-osoite) XXX.XXX.XXX.XXX

Subnet Mask

(Aliverkkomaski)

Gateway

(Yhdyskäytävä)

XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX

DNS Server

(DNS-palvelin)

XXX.XXX.XXX.XXX

AMX device discovery

(AMX-laitetunnistus)

(N/A)

Administrator

(Ylläpitäjä)

New Password

(Uusi salasana)

(N/A)

4

SNMP

Confirm Password

(Vahvista salasana)

SysLocation

SysName

4

Email Setting

(Sähköpostiasetukset)

SMTP Setting

(SMTP-asetukset)

SysContact

To (Vastaanottaja)

Cc (Kopio)

Subject (Aihe)

From (Lähettäjä)

Server (Palvelin)

User Name

(Käyttäjänimi)

40

Password (Salasana) 14

40

30

40

30

22

22

22

40

Alert Condition

(Hälytyksen ehto)

Fan Error

(Tuuletinvirhe)

Lamp Error

(Lamppuvirhe)

(N/A)

(N/A)

Over Temperature

(Ylikuumeneminen)

(N/A)

Lamp Time Alert

(Lampun ajan hälytys)

(N/A)

(N/A) Submit (Lähetä)

Issue Test Mail

(Lähetä testisähköposti)

(N/A)

/ > < $ % + \ ' " ovat kiellettyjä

/

42

Tietoja Crestron e-Control

®

-toiminnosta

1.

Crestron e-Control

®

-toiminnosta-sivu tarjoaa paljon erilaisia virtuaalisia näppäimiä projektorin hallitsemiseen tai projisoitujen kuvien säätämiseen.

i ii i

Voit painaa

/ paljastaaksesi lisää painikkeita.

i

i. Nämä painikkeet toimivat samoin kuin ne, jotka ovat OSD-valikoissa tai kaukosäätimessä. Katso "2. KUVA-valikko" sivulta 52 ja "Projektori" sivulta 7 lisätietoja.

ii. Vaihtaaksesi eri tulosignaalien välillä napsauta haluamaasi signaalia.

• Valikkopainiketta voidaan käyttää myös menemään takaisin edellisiin OSD-valikkoihin, lopettamaan ja tallentamaan valikkoasetuksia.

• Lähdeluettelo vaihtelee projektorissa käytettävissä olevien liittimien mukaan.

• Kun käytät projektorin ohjauspaneelia tai kaukosäädintä muuttaaksesi OSD-valikon asetuksia, voi viedä hetken aikaa, kun webselain synkronoi nämä muutokset projektorin kanssa.

2.

Työkalut-sivu antaa sinun hallita projektoria, konfiguroida LAN-ohjausasetuksia ja varmistaa kaukoverkkokäytön pääsyn tällä projektorilla.

i ii iii vi iv v

i.

Tätä osaa käytetään vain Crestron-ohjausjärjestelmän kanssa. Ota yhteys

Creston’iin tai katso käyttäjän käsikirjasta asetustietoja.

ii. Voit nimetä projektorin, jäljittää sen sijaintia ja siitä vastuussa olevaa henkilöä.

43

iii. Voit asettaa LAN-ohjausasetukset.

iv. Kun asetettu, pääsy kaukoverkkokäyttöön tällä projektorilla on ollut salasanasuojattu.

v. Kun asetettu, pääsy työkalut-sivulle on ollut salasanasuojattu.

• Estääksesi virheitä, syötä työkalut-sivulle vain englantilaisia aakkosia ja numeroita.

• Tehtyäsi asetukset paina Lähetä-painiketta ja data tallennetaan projektoria varten.

vi. Paina Lopeta mennäksesi takaisin kaukoverkkokäyttö-sivulle.

Kiinnitä huomiota syötön pituuden rajoitukseen (mukaan lukien välilyönti ja muut välimerkkinäppäimet) alla olevassa luettelossa:

Kategoria-nimike

Crestron Control

(Crestron-ohjaus)

Projector (Projektori)

Network Configuration

(Verkon konfigurointi)

User Password

(Käyttäjän salasana)

Admin Password

(Ylläpitäjän salasana)

Syötön pituus

Merkkien maksimimäärä

IP Address (IP-osoite)

IP ID (IP ID)

Port (Portti)

Projector Name

(Projektorin nimi)

Location (Sijainti)

Assigned To

(Kiinnitetty paikkaan)

DHCP (Enabled (otettu käyttöön))

IP Address (IP-osoite)

Subnet Mask

(Aliverkkomaski)

Default Gateway

(Oletus-yhdyskäytävä)

16

4

5

32

32

32

(N/A)

16

16

16

DNS Server (DNS-palvelin) 16

Enabled (Otettu käyttöön) (N/A)

New Password

(Uusi salasana)

26

Confirm (Vahvista) 26

Enabled (Otettu käyttöön) (N/A)

UNew Password

(Uusi salasana)

Confirm (Vahvista)

26

26

44

3.

Info-sivu näyttää tämän projektorin tiedot ja statuksen.

Paina Exit

(Lopeta)

mennäksesi takaisin kaukoverkkokä yttö-sivulle.

4.

“Contact IT Help”-painikkeen painamisen jälkeen HELP DESK –ikkuna tulee näkyviin ylhäällä näyttöruudun oikeassa kulmassa. Kykenet toimittamaan viestit

RoomView™-ohjelmiston ylläpitäjille/käyttäjille, jotka yhdistävät samaan paikallisalueverkkoon.

Lisätietoja varten vieraile osoitteessa http://www.crestron.com

ja www.crestron.com/getroomview .

**Crestron RoomView

Syötä “Muokkaa huonetta” -sivulta IP-osoite (tai verkkoaseman nimi) sellaisena, kuin se se näkyy projektorin näyttöruudun näytön (OSD) valikossa, ja “02” IPID:iä varten, “41794” varattua Crestron-ohjausporttia varten.

Lukeaksesi Crestron RoomView™:n asetus- ja komentomenetelmästä tietoja mene alla olevalle web-sivustolle saadaksesi RoomView™:n Käyttäjän oppaan ja lisää tietoa: http://www.crestron.com/products/roomview_connected_embedded_projectors_devices/ resources.asp

45

PJLink™, SNMP, AMX ja Xpanel –formaatteja tuetaan

Tämä projektori on yhteensopiva PJLink™:n, SNMP V.1:n, AMX:n ja Xpanel V1.10:n kanssa. Lisätietoja saat käyttöoppaasta tai verkkosivulta koskien projektorien hallintaa.

Projektorin käyttäminen valmiustilassa

Jotkut projektorin toiminnot ovat käytettävissä valmiustilassa (liitetty, mutta ei käännetty päälle). Näiden toimintojen käyttämiseksi varmista, että olet kääntänyt päälle vastaavat valikot kohdassa JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus > Valmiusasetukset, ja että kaapeliliitännät on tehty oikein. Liitäntämenettelyjä varten katso kappale Liitäntä.

Virransäästö

Alle 0,5W:n tehonkulutus kun Virransäästö tila on päällä.

Kun Virransäästö on Päälle, verkkotoiminton ei ole saatafvilla, kun projektori on valmiustilassa.

Aktiivinen VGA Out

Valitsemala Päälle lähettää VGA-signaalin kun COMPUTER IN 1 ja COMPUTER OUT liittimet ovat oikein liitettyinä laitteisiin. Projektori lähettää vain signaalin, joka tulee liitännästä COMPUTER IN 1.

Aktiivinen Ääni ulos

Valitsemalla Päälle lähettää audiosginaalin, kun AUDIO IN ja AUDIO OUT litännät ovat oikein yhdistettyjä laitteisiin.

Virran pikasammutus

Valitsemalla Päälle voidaan toiminto ottaa käyttöön, ja projektori ei siirry jäähdytystoimintoon sammutuksen jälkeen. Valitsemalla Pois ottaa toiminnon pois käytöstä, ja projektori siirtyy jäähdytystoimintoon sammutuksen jälkeen.

• Jos yrität uudelleen käynnistä projektorin heti kun se on sammutettu, se ei saata mennä päälle onnistuneesti ja käynnistää uudelleen jäähdytysprosessin.

• Kun Pois on valittuna, the Älyk. uud.käynn.–toiminto sammutetaan automaattisesti.

46

Projektorin pysäytys

1.

Paina POWER ja vahvistuksen kehotusviesti ilmestyy.

Ellet vastaa muutamassa sekunnissa, ilmoitus häviää.

RS-232

LAN

MINI USB

2.

Paina POWER toisen kerran.

3.

Irrota virtajohto seinärasiasta, jos projektoria ei käytetä pitkiin aikoihin.

VARO

• Projektori ei reagoi lampun suojaamiseksi mihinkään käskyyn jäähdyttämisen aikana.

• Jäähdytysajan lyhentämiseksi voi myös aktivoida Virran pikasammutus -toiminnon. Katso lisätietoja "Virran pikasammutus" sivulta 46 .

• Älä irrota virtajohtoa ennen kuin projektorin sulkemisprosessi on valmis.

47

Valikon käyttö

Valikkojärjestelmä

Huomaa, että ruutunäytön (OSD) valikot vaihtelevat valitun signaalityypin mukaan.

Valikkokohdat ovat käytettävissä silloin, kun projektori havaitsee vähintään yhden kelpaavan signaalin. Ellei projektoriin ole liitettynä mitään laitteistoa eikä havaita mitään signaalia, pääsy on vain rajallisiin valikkokohtiin.

Päävalikko

1.

NÄYTÄ

2.

KUVA

Alivalikko Valinnat

äytön väri

Kuvasuhde

Pois/Blackboard/Vihreä taulu/

Kirjoistustaulu

Automaattinen/4:3/16:9/

16:10 (PJD6543w vain)/Leveä

(PJD6543w vain)/Anamorfinen

(PJD6235/PJD6245 vain)

Keystone

Sijainti

Vaihe

H.-koko

Zoomaa

3D-asetukset

Värihallinta

Väri-tila

Referenssi-tila

Kirkkaus

Kontrasti

Väri

Sävy

Terävyys

Brilliant Color

Värilämpötila

Tallenna asetukset

3D-synkronointi

3D-synkronointi käännä Poista käytöstä/Käännä

Ensisijainen väri

R/G/B/C/M/Y

Värisävy

Automaattinen/Pois/Frame

Sequential/Frame Packing tekniikka/Ylhäältä-alas/Vieri vieressä

Värikylläisyys

Vahvistus

PC-lähde: Kirkkain/PC/ViewMatch/Elokuva/Dynaam. PC/

Dynaaminen elokuva/Käyttäjä 1/Käyttäjä 2

Videolähde: Kirkkain/Pelaaminen/ViewMatch/Elokuva/

Dynaaminen elokuva/Käyttäjä 1/Käyttäjä 2

PC-lähde: Kirkkain/PC/ViewMatch/Elokuva/Dynaam. PC/

Dynaaminen elokuva

Videolähde: Kirkkain/Pelaaminen/ViewMatch/Elokuva/

Dynaaminen elokuva

Päälle/Pois

T1/T2/T3/T4

48

Päävalikko

3. LÄHDE

4.

JÄRJESTEL

MÄN

ASETUS :

Perus

Alivalikko Valinnat

Nopea automaattihaku

HDMI-formaatti

HDMI-alue

DynamicEco Timer

Älyk. uud.käynn.

Pattern

Oma painike

Poista käytöstä/5 min/10 min/

15 min/30 min

Pois/Päälle

Pois/01/02/03/04/05

Projektio (Projektorin asento)/3D-synkronointi/

Lamppu-tila/DCR/Suljettu kaappaus/Autom.

Sammutus (Automaattinen sammutus)/Viesti/äytön väri/CEC/Automaattihaku (Nopea automaattihaku)/

Tietoja

Kieli

Pois/Päälle

RGB/YUV/Automaattinen

Parannettu/Normaali

Projektorin asento

Automaattinen sammutus

Tyhjä ajastin

Monikielinen OSD-valinta

Eteen pöytä/Taakse pöytä/

Taakse katto/Eteen katto

Poista käytöstä/5 min/10 min/

20 min/30 min/40 min/50 min/

60 min

Poista käytöstä/5 min/10 min/

15 min/20 min/25 min/30 min

Timer

Paneelin Näppäinlukko

Splash-kuva

Viesti

Uniajastin

Pois/30 min/1 tunti/2 tuntia/3 tuntia/4 tuntia/8 tuntia/12 tuntia

Päälle/Pois

Musta/Sininen/ViewSonic/Pois

Päälle/Pois

LANohjausasetukset

DHCP

Projektorin IP-osoite

Aliverkkomaski

Oletusyhdyskäytävä

Päälle/Pois

CEC

DNS-palvelin

Käytä

Virransäästö Päälle/Pois

Valmiusasetukset

Aktiivinen VGA Out Päälle/Pois

Aktiivinen Ääni ulos Päälle/Pois

Virran pikasammutus Päälle/Pois

Päälle/Pois

49

Päävalikko

5.

JÄRJESTEL

MÄN

ASETUS :

Kehittynyt

6.

TIETOJA

Alivalikko Valinnat

Korkean paikan tila

DCR

Ääniasetukset

Valikkoasetukset

Suljettu kaappaus

Lamppu-asetukset

Mykistä

Päälle/Pois

Päälle/Pois

Päälle/Pois

Äänenvoimakkuus

Valikon näyttöaika

Valikon sijainti

5 sec/10 sec/15 sec/20 sec/25 sec/30 sec

Center/Top-Left/Top-

Right/Bottom-Left/

Bottom-Right

Suljetun kaappauksen ottaminen käyttöön

Päälle/Pois

Kaappaus-versio

Lamppu-tila

Resetoi lampun ajastin

Vastaava lampun tuntimäärä

CC1/CC2/CC3/CC4

Normaali/Taloudellinen

Esityksen ajastin

1~240 minuuttia

Aina/1 min/2 min/3 min/Ei koskaan

Ylhäällä-vasen/alhaallavasen/ylhäällä-oikea/ alhaalla-oikea

Ajastimen laskentasuunta

Laske alas/laske ylös

Äänimuistuttaja

Päälle/Pois

Käynnistä laskeminen/Pois

Turvallisuus-asetukset

Muuta salasana

Käynnistä lukitus Päälle/Pois

Kaukosäätimen koodi A/B

Resetoi asetukset

Ajastinjakso

Ajastimen näyttö

Ajastimen paikka

Resetoi kaikki asetukset

Palauta väriasetukset

Reset/Peruuta

Nykyinen järjestelmän tila

Lähde

Väri-tila

Resoluutio

Värijärjestelmä

Vastaava lampun tuntimäärä

MAC-osoite

50

Kunkin valikon kuvaus

Toiminto

äytön väri

Kuvasuhde

Keystone

Sijainti

Vaihe

Kuvaus

Korjaa projisoidun kuvan värin, kun projektiopinta ei ole valkoinen.

Katso lisätietoja "Käytettäessä toimintoa äytön väri" sivulta 32 .

Kuvan kokosuhteen asettamiseksi on useita vaihtoehtoa tulosignaalin lähteestä riippuen. Katso lisätietoja "Kuvasuhteen valinta" sivulta 28 .

Korjaa kuvan trapetsivääristymän. Katso lisätietoja

"Trapetsivääristymäkorjaus" sivulta 27 .

Näyttää paikansäätösivun. Projisoitua kuvaa siirretään käyttämällä suuntanuolipainikkeita. Sivun alakohdassa olevat arvot muuttuvat aina kun painiketta painetaan, kunnes ne saavuttavat maksiminsa tai miniminsä.

Säätää kellovaiheen kuvan vääristymän vähentämiseksi.

H.-koko

Säätää kuvan vaakaleveyttä.

Zoomaa

Suurentaa tai pienentää projisoitua kuvaa. Katso lisätietoja

"Yksityiskohtien suurentaminen ja etsiminen" sivulta 27 .

3D-asetukset

Katso lisätietoja "3D-toimintojen käyttö" sivulta 38.

Värihallinta

Katso lisätietoja "Värihallinta" sivulta 34 .

51

Toiminto Kuvaus

Väri-tila

Referenssi-tila

Kirkkaus

Kontrasti

Väri

Käytettävissä ovat esimääritetyt kuvatilat, joten voit optimoida projektorin kuvan asetuksen ohjelmatyyppiin sopivaksi. Katso lisätietoja "Kuvatilan valinta" sivulta 31 .

Valitsee kuvatilan, joka vastaa parhaiten haluamaasi kuvan laatua ja kuvan lisähienosäätöä perustuen alla olevaan saman sivun valintaluetteloon. Katso lisätietoja "Käyttäjä 1/Käyttäjä 2-tilan asettaminen" sivulta 32 .

Säätää kuvan kirkkautta. Katso lisätietoja "Säätö Kirkkaus" sivulta

33 .

Säätää asteen koskien tummuus- ja valoisuuseroa kuvassa. Katso lisätietoja "Säätö Kontrasti" sivulta 33 .

Säätää värin kylläisyystason – kunkin värin määrän videokuvassa.

Katso lisätietoja "Säätö Väri" sivulta 33 .

Säätää kuvan punaisen ja vihreän värin sävyt. Katso lisätietoja "Säätö

Sävy" sivulta 33 .

Sävy

Terävyys

Brilliant Color

Toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Video tai S-Video

NTSC-järjestelmän kanssa on valittuna.

Säätää kuvan sen saamiseksi näyttämään terävämmältä tai pehmeämmältä. Katso lisätietoja "Säätö Terävyys" sivulta 33 .

Säätää valkohuippuja oikean värin esityksen säilyessä. Katso lisätietoja "Säätö Brilliant Color" sivulta 33 .

Värilämpötila

Katso lisätietoja "Valittaessa Värilämpötila" sivulta 34 .

Tallenna asetukset

Tallentaa asetukset, jotka on tehty Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2 -tilaa varten.

52

Toiminto Kuvaus

Nopea automaattihaku

Katso lisätietoja "Tulosignaalin kytkeminen" sivulta 25 .

HDMI-formaatti

HDMI-alue

Katso lisätietoja "HDMI-tuloasetusten muuttaminen" sivulta 25 .

DynamicEco

Timer

Älyk. uud.käynn.

Pattern

Oma painike

Mahdollistaa projektorin kytkeytymisen pois päältä automaattisesti, ellei tulosignaalia havaita asetetun ajan jälkeen.

Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli 4 minuuttia.

Valitsemalla Päälle voit käynnistää projektorin heti 150 sekunnin sisällä sammutuksesta. Jos projektoria ei käynnistetä uudelleen 150 sekunnin jälkeen, se siirtyy suoraan valmiustilaan.

•Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli 4 minuuttia.

Jos projektori palautetaan käyttämällä Älyk. uud.käynn.ominaisuutta, tämä toiminto voidaan suorittaa välittömästi.

•Kun Päälle on valittuna, Virran pikasammutus asetetaan automaattisesti “Päälle”.

Projektori voi näyttää useita testikuvioita. Se auttaa kuvan koon ja tarkennuksen säätämisessä ja tarkastamaan, että projisoitu kuva ei ole vääristynyt.

Asettaa hotkey-näppäimen kaukosäätimeen.

53

Toiminto

Kieli

Projektorin asento

Automaattinen sammutus

Timer

Paneelin

Näppäinlukko

Splash-kuva

Viesti

Kuvaus

Asettaa näyttöruudun (OSD) valikkokielen. Katso lisätietoja

"Valikoiden käyttö" sivulta 21 .

Projektori voidaan asentaa lattialle tai valkokankaan taakse tai olla varustettuna yhdellä tai useammalla peilillä. Katso lisätietoja "Sijaintipaikan valinta" sivulta 12 .

Mahdollistaa projektorin kytkeytymisen pois päältä automaattisesti, ellei tulosignaalia havaita asetetun ajan jälkeen. Katso lisätietoja "Asetus Automaattinen sammutus" sivulta 58 .

Tyhjä ajastin

Asettaa tyhjän kuvan ajan, kun Blank-ominaisuus aktivoidaan, ja kun se on kulunut umpeen, kuva palautuu valkokankaalle.

Katso lisätietoja "Kuvan kätkeminen" sivulta 36 .

Uniajastin

Antaa projektorin sammua automaattisesti tietyn ajan jälkeen, jos tulevaa signaali havaitaan tai ei.

Poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön kaikki paneelin painiketoiminnot, paitsi projektorin POWER-painikeen ja kaukosäätimen painikkeet. Katso lisätietoja

"Ohjauspainikkeiden lukitseminen" sivulta 36 .

Mahdollistaa valinnan mikä logonäyttö tulee näyttöön projektorin käynnistyessä.

Valitsemalla Päälle näyttää nykyiset tiedot näyttöruudulla, kun projektori havaitsee tai etsii signaalia.

LANohjausasetukset

Katso lisätietoja "Projektorin ohjaus LAN-ympäristön kautta" sivulta 39 .

Valmiusasetukset

CEC

Katso lisätietoja "Projektorin käyttäminen valmiustilassa" sivulta 46 .

Katso lisätietoja "CEC-toiminnon käyttö" sivulta 37 .

54

Toiminto

Korkean paikan tila

Kuvaus

Korkeilla alueilla tapahtuvan käytön tila. Katso lisätietoja "Käyttö korkeissa ympäristöissä" sivulta 37 .

DCR

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä DCR (Dynamic Contrast

Ratio) -toiminnon. Valinta Päälle ottaa toiminnon käyttöön, jolloin projektori kytkee automaattisesti lampputilan normaaliin tai taloudelliseen tilaan havaitun tulevan kuvan mukaisesti.

Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun PC-lähde on käytössä.

Ääniasetukset

Kun DCR on otettu käyttöön, lampputilan usein toistuva muuttaminen saattaa lyhentää lampun käyttöikää ja kohinataso vaihtelee käytön aikana.

Alla kuvatunlaiset äänen säädöt vaikuttavat projektorin kaiuttimeen. Varmista, että olet tehnyt oikean liitännän projektorin

äänen tuloon/lähtöjakkeihin. Katso lisätietoja "Liitäntä" sivulta

15 .

Mykistä

Mykistää äänen, joka vastaanotetaan AUDIO IN.

Valikkoasetukset

Äänenvoimakkuus

Asettaa äänen tason, joka vastaanotetaan AUDIO IN.

Valikon näyttöaika

Asettaa ajan pituuden, jolloin OSD pysyy aktiivisena, kun viimeksi on painettu painiketta. Aika-alue on 5 - 30 sekuntia

5 sekunnin lisäyksin.

Suljettu kaappaus

Valikon sijainti

Asettaa ruutunäyttö (OSD) -valikon paikan.

Suljetun kaappauksen ottaminen käyttöön

Aktivoi toiminnon valitsemalla Päälle, kun valitun tulosignaalin mukana on suljettuja kuvatekstejä.

• Kuvatekstit: Ruutunäyttö, jossa on keskustelua, kerrontaa ja

TV-ohjelmien ja videoiden ääniefektejä varustettuna suljetuilla kuvateksteillä (niillä on tavallisesti TV-luetteloissa merkintänä "CC").

Tämä toiminto on käytettävissä silloin, kun komposiittivideon tai S-Videon tulosignaali on valittuna ja sen järjestelmäformaattina on NTSC.

Kaappaus-versio

Valitsee halutun suljetun kuvatekstitilan. Valitse kuvatekstien katselemiseksi CC1, CC2, CC3 tai CC4 (CC1 näyttää alueella ensimmäiseksi kieleksi valitulla kielellä).

55

Toiminto

Lamppuasetukset

Kuvaus

Lamppu-tila

Katso lisätietoja "Asetus Lamppu-tilaTaloudellinen-tilaksi" sivulta

58 .

Resetoi lampun ajastin

Katso lisätietoja "Lampun ajastimen nollaaminen" sivulta 62 .

Vastaava lampun tuntimäärä

Katso lisätietoja "Lampun käyttötuntien tietojen saaminen" sivulta

58 , kuinka lampun kokonaistuntimäärä lasketaan.

Muistuttaa esittäjää esityksen lopettamisesta tietyn aikavälin sisällä. Katso lisätietoja "Esitysajastimen asettaminen" sivulta 35 .

Esityksen ajastin

Turvallisuusasetukset

Katso lisätietoja "Salasanatoiminnon käyttäminen" sivulta 22 .

Kaukosäätimen koodi

Katso lisätietoja "Kaukosäädin" sivulta 9 .

Resetoi asetukset

Resetoi kaikki asetukset

Palauttaa kaikki asetukset tehtaan esiasetusarvoihin.

Seuraavat asetukset kuitenkin pysyvät: Keystone, Kieli,

Projektorin asento, Korkean paikan tila, Turvallisuusasetukset, Kaukosäätimen koodi.

Nykyinen järjestelmän tila

Palauta väriasetukset

Palauttaa kaikki asetukset tehtaan esiasetusarvoihin.

Lähde

Näyttää nykyisen signaalilähteen.

Väri-tila

Näyttää valitun tilan KUVA-valikossa.

Resoluutio

Näyttää tulosignaalin alkuperäisen resoluution.

Värijärjestelmä

Näyttää tulojärjestelmäformaatin, NTSC, PAL, SECAM tai RGB.

Vastaava lampun tuntimäärä

Näyttää lampun käyttötuntimäärän.

MAC-osoite

Näyttää projektorisi MAC-osoite -tiedon.

MAC-osoite tarkoittaa Media Access Control -osoitetta, joka on fyysisen kerroksen osoite, jota käytetään ainutkertaisena tunnisteena verkkosolmulle.

56

Ylläpito

Projektorin hoito

Projektori tuskin kaipaa huoltamista. Ainoastaan linssin puhtaanapidosta tulee huolehtia säännöllisin väliajoin.

Älä milloinkaan irrota mitään muita osia lamppua lukuun ottamatta. Ota yhteyttä myyjään, jos muita osia on vaihdettava.

Linssin puhdistaminen

Puhdista linssi aina kun huomaat sen pinnalla likaa tai pölyä.

• Käytä pölyn poistamiseen paineilmapulloa.

• Jos on likaa tai tahroja, käytä linssinpuhdistuspaperia tai kastele pehmeä kangas linssinpuhdistusaineeseen ja pyyhi linssin pinta kevyesti.

VARO

Älä milloinkaan hankaa linssiä hiovilla aineilla.

Projektorin kotelon puhdistus

Ennen kuin puhdistat kotelon, kytke projektori pois päältä käyttäen asianmukaista pysäytystoimenpidettä, joka on kuvattu kohdassa "Projektorin pysäytys" sivulta 47 ja irrota virtajohto.

• Poista lika tai pöly pyyhkimällä koteloa pehmeällä, nukkaantumattomalla kankaalla.

• Poista tiukassa oleva lika tai tahra kastamalla kangas veteen ja neutraalin pH:n pesuaineeseen. Pyyhi sitten kotelo.

VARO

Älä milloinkaan käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai muita kemiallisia puhdistusaineita.

Nämä voivat vahingoittaa koteloa.

Projektorin säilytys

Jos projektoria on säilytettävä pitempiä aikoja, noudata alla olevia ohjeita:

• Varmista, että säilytystilan lämpötila ja kosteus ovat projektorille suositeltujen rajojen sisällä. Katso kohta "Spesifikaatiot" sivulta 65 tai kysy neuvoa myyjältä koskien vaihtelurajoja.

• Vedä säätöjalka sisään.

• Poista paristo kaukosäätimestä.

• Pakkaa projektori sen alkuperäiseen pakkaukseen tai vastaavaan.

Projektorin kuljettaminen

Suositellaan, että kuljetat projektoria sen alkuperäisessä pakkauksessa tai vastaavassa.

57

Lampun tietoja

Lampun käyttötuntien tietojen saaminen

Kun projektori on käytössä, lampun käytön kestoaika (tunneissa) lasketaan automaattisesti sisäänrakennetulla ajastimella.

Lampun käyttötuntimäärän selville saaminen:

1.

Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina

/ , kunnes JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt valikko korostetaan.

2.

Paina Lamppu-asetukset ja paina MODE/ENTER projektorilla tai ENTER kaukosäätimellä. Lamppu-asetukset-sivu tulee esiin.

3.

Näkyy valikon tiedot Vastaava lampun tuntimäärä.

4.

Poistuaksesi valikosta paina MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä.

Voit saada lampun käyttötuntitiedot TIETOJA -valikosta.

Lampun kestoiän pidentäminen

Heijastuslamppu on kulutustavaraa. Lampun kestoiän pitämiseksi mahdollisimman pitkänä

OSD-valikossa voidaan tehdä seuraavia asetuksia.

Asetus Lamppu-tilaTaloudellinen-tilaksi

Käytettäessä Taloudellinen-tilaa järjestelmän ääni ja virrankulutus vähenevät 20%:lla. Jos

Taloudellinen-tila on valittuna, valoteho pienenee ja projisoiduista kuvista tulee tummempia.

Asetettaessa projektori Taloudellinen-tilaan pidentää myös lampun käyttöikää. Aseta

Taloudellinen-tila menemällä JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Lamppu-

asetukset > Lamppu-tila -valikkoon ja painamalla

/ .

Asetus Automaattinen sammutus

Tämä toiminto mahdollistaa projektorin kytkeytymisen automaattisesti pois päältä, ellei havaita tulolähdettä asetetun ajan jälkeen, jolloin estetään lampun turha kuluttaminen.

Aseta Automaattinen sammutus menemällä JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus >

Automaattinen sammutus -valikkoon ja painamalla / . Jos nykyiset aikapituudet eivät sovi esitykseen, valitse Poista käytöstä. Projektori ei pysähdy automaattisesti tietyssä ajassa.

58

Lampun vaihdon ajoitus

Kun LAMP (Lamppu-ilmaisimen valo) palaa punaisena tai tulee ilmoitus, jossa ehdotetaan lampun vaihtamista, laita sisään uusi lamppu tai ota yhteyttä myyjään. Vanha lamppu saattaa aiheuttaa toimintahäiriön projektoriin, ja joissakin tapauksissa lamppu saattaa räjähtää.

VARO

LAMP (Lamppu-ilmaisimen valo) ja TEMP (Lämpötila-ilmaisimen valo) syttyvät, jos lamppu kuumenee liikaa. Katkaise virta ja anna projektorin jäähtyä 45 minuutia. Jos lampun ja lämpötilan merkkivalo yhä palaa laitettaessa virta jälleen päälle, ota yhteyttä myyjään. Katso lisätietoja "Merkkivalot" sivulta 63 .

Seuraavat lampun varoitusilmoitukset muistuttavat lampun vaihtamisesta.

Tila

Laita uusi lamppu optimaalisen tehon saamiseksi.

Jos projektori toimii normaalisti, kun

Taloudellinen on valittuna (katso "Asetus

Lamppu-tilaTaloudellinen-tilaksi" sivulta 58 ), voit jatkaa projektorin käyttämistä, kunnes seuraava tunnin lamppuvaroitus ilmestyy.

Viesti

Ilmoitus

Tilaa vaihtolamppu

Lamppu > ____ tuntia

OK

Uusi lamppu tulee laittaa hankaluuksien välttämiseksi, kun projektori käy yli lampun kestoajan.

Ilmoitus

Vaihda lamppu pian

Lamppu > ____ tuntia

OK

Suositellaan kovasti, että vaihdat lampun tässä vaiheessa. Lamppu on kulutustavaraa. Lampun kirkkaus vähenee käytön myötä. Tämä on normaalia lampulle. Voit vaihtaa aina kun huomaat, etä kirkkaustaso on huomattavasti alentunut. Ellei lamppua vaihdeta sitä ennen, se tulee vaihtaa kun näet tämän viestin.

Lamppu ON vaihdettava ennen projektorin normaalia käyttämistä.

Ilmoitus

Vaihda lamppu nyt

Lamppu > ____ tuntia

Lampun käyttöikä on ylitetty

OK

Ilmoitus

Lampun käyttöiän ulkopuolella

Vaihda lamppu (Katso käyttäjän käsikirja)

Sen jälkeen resetoi lampun ajastin

OK

59

Lampun vaihtaminen

Valmistellaksesi uuden lampun ota yhteys myyjään ja kerro lampun tyypin numeron.

Tyypin numero: RLC-078 (PJD6235/PJD6245)

Tyypin numero: RLC-085 (PJD6543w)

VAROITUS

Hg - lamppu sisältää elohopeaa. Toimi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Katso web-sivulta www.lamprecycle.org

• Varo rikkoutuvaa lasia lamppua vaihdettaessa.

• Pidä suojalaseja ja käsineitä suorittaessasi asennustyötä.

• Sähköiskun vaaran välttämiseksi tulee projektori aina kytkeä pois päältä ja irrottaa virtajohto ennen lampun vaihtamista.

• Vakavien palovammojen välttämiseksi anna projektorin jäähtyä vähintään 45 minuuttia ennen lampun vaihtamista.

• Sormivammojen tai sisäisille komponenteille kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi tulee huomioida varoitus kappaleiksi pirstoutuneita lampun lasinpalasia poistettaessa. Puhdista lampun kotelo ja hävitä puhdistusmateriaalit ennen lampun vaihtamista. Varo lampun kotelon teräviä reunoja. Pese kädet lampun vaihdon jälkeen.

• Vain ViewSonicin hyväksymät lamput on testattu tällä projektorilla. Muiden lamppujen käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon.

1.

Kytke virta pois päältä ja irrota projektorin pistoke seinäpistorasiasta. Jos lamppu on kuuma, vältä palovammoja odottamalla noin 45 minuuttia, kunnes lamppu on jäähtynyt.

2.

Irrota ruuvit, jotka varmistavat lampun suojan projektorin molemmilla puolilla, kunnes lampun suoja irtoaa.

3.

Poista lampun suojus projektorista.

VAROITUS

• Älä laita projektoria päälle lampun suojuksen ollessa irrotettuna.

• Älä laita sormia lampun ja projektorin väliin.

Projektorin sisällä olevat terävät reunat saattavat aiheuttaa vammoja.

Poista ja hävitä lampun suojakalvo.

60

4.

Avaa lampun suojan ruuvi.

5.

Irrota lampoon virtaliitin projektorista, ja nosta sitten kahvaa niin että projektori nousee pystyyn. Käytä kädensijaa lampun vetämiseksi hitaasti ulos projektorista.

VARO

• Liian nopea vetäminen saattaa aiheuttaa lampun rikkoutumisen ja rikkoutuneen lasin pirstoutumisen projektoriin.

• Älä aseta lamppua paikkoihin, joissa siihen saattaa roiskua vettä, lapset voivat päästä siihen käsiksi, tai herkästi syttyvien materiaalien läheisyyteen.

• Älä laita käsiä projektoriin sen jälkeen kun lamppu on poistettu. Jos kosketat sisäisiin optisiin komponentteihin, seurauksena voi olla värin epätasaisuutta ja projisoitujen kuvien vääristymistä.

6.

Laita uusi lamppu lamppukoteloon ja varmista, että se on kunnolla projektorissa.

Yhdistä uuden lampoon johto projektoriin.

2

1

3

7.

Kiristä lampun suojan ruuvi.

VARO

• Löysä ruuvi saattaa aiheuttaa heikon yhteyden, mistä voi seurata toimintahäiriö.

• Älä kiristä ruuvia liikaa.

8.

Varmista, että kädensija on täysin vaakasuorassa ja lukittu paikalleen.

61

9.

Laita toimitettu lampun suojakalvo uuden lampun kanssa lampun koteloon.

10.

Laita lampun suojus projektoriin paikalleen.

11.

Kiristä lampun suojuksen ruuvit.

VARO

• Löysä ruuvi saattaa aiheuttaa heikon yhteyden, mistä voi seurata toimintahäiriö.

• Älä kiristä ruuveja liikaa.

12.

Käynnistä projektori uudelleen.

VARO

Älä laita projektoria päälle lampun suojuksen ollessa irrotettuna.

Lampun ajastimen nollaaminen

13.

Avaa käynnistyslogon jälkeen näyttöruudun

(OSD) valikko.

14.

Mene JÄRJESTELMÄN ASETUS :

Kehittynyt > Lamppu-asetukset valikkoon. Paina MODE/ENTER projektorissa tai ENTER kaukosäätimessä.

Lamppu-asetukset-sivu tulee esiin.

15.

Paina

Resetoi lampun

ajastin ja paina MODE/ENTER projektorilla tai ENTER kaukosäätimellä.

Varoitusilmoitus tulee esiin ja kysyy, haluatko nollata lampun ajastimen.

16.

Korosta Reset ja paina MODE/ENTER projektorissa tai ENTER kaukosäätimessä.

Lampun ajastin asetetaan '0':aan.

Huomio

Resetoi lampun ajastin

Reset Peruuta

VARO

Älä nollaa, jos lamppu ei ole uusi tai vaihdettu, sillä tästä voi aiheutua vahinkoa.

62

Merkkivalot

Valo Tila ja kuvaus

POWER TEMP LAMP

Virtatoiminnot

Sininen

Vilkkuva

Sininen

Sininen

Sininen

Vilkkuva

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Valmiustila

Päällekytkentä

Normaali käyttö

Normaali virrankatkaisujäähdytys

Lampun toiminnot

Sininen

Vilkkuva

Pois Punainen

Projektoria on jäähdytettävä 60 sekuntia.

Pois

Sininen

Pois

Pois

Punainen

Projektori on sammunut automaattisesti. Jos yrität käynnistää projektorin uudelleen, se sammuu jälleen.

Kysy apua jälleenmyyjältäsi.

Punainen

CW käynnistysvika (30 s)

Lämpötapahtumat

Pois

Pois

Punainen Pois

Punainen Punainen

Purppura Punainen Punainen

Projektori on sammunut automaattisesti. Jos yrität käynnistää projektorin uudelleen, se sammuu jälleen.

Kysy apua jälleenmyyjältäsi.

63

Vianetsintä

Projektori ei kytkeydy päälle.

Syy

Virtakaapelista ei tule virtaa.

Yritettäessä käynnistää projektori uudelleen jäähdytystilan aikana.

Korjaus

Kytke virtajohto projektorin AC-tuloon, ja kytke virtajohto virtapistorasiaan. Jos virtapistorasiassa on kytkin, varmista, että se on kytketty päälle.

Odota, kunnes jäähdytys on suoritettu loppuun.

Ei kuvaa

Syy Korjaus

Videolähdettä ei ole kytketty päälle tai kytketty oikein.

Projektori ei ole kytketty oikein tulosignaalilaitteeseen.

Kytke videolähde päälle ja tarkista, että signaalikaapeli on kytketty oikein.

Tarkista liitäntä.

Tulosignaalia ei ole valittu oikein.

Valitse oikea tulosignaali projektorin tai kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.

Hämärä kuva

Syy

Projektiolinssiä ei ole tarkennettu oikein.

Projektoria ja valkokangasta ei ole suunnattu oikein.

Korjaus

Säädä linssin tarkennusta tarkennusrenkaalla.

Säädä laitteen projisointikulmaa ja suuntaa sekä projektorin korkeutta tarvittaessa.

Kaukosäädin ei toimi

Syy

Paristossa ei ole virtaa.

Kaukosäätimen ja projektorin välissä on este.

Olet liian kaukana projektorista.

Korjaus

Vaihda paristo uuteen.

Poista este.

Seiso enintään 8 metrin (26 jalkaa) päässä projektorista.

64

Spesifikaatiot

Projektorin spesifikaatiot

• Oikeudet kaikkien spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään ilman ilmoitusta.

• Kaikki mallit eivät ole saatavilla alueellasi.

Yleinen

Tuotteen nimi

Optinen

Resoluutio

DLP-projektori

PJD6235/PJD6245

:

1024 x 768 XGA

Näyttöjärjestelmä

Lamppu

Sähköjärjestelmä

Virtalähde

Tehonkulutus

Mekaaninen

PJD6543w

:

1280 x 800 WXGA

1-CHIP DMD

190 W lamppu

AC100–240V, 50-60 Hz (automaattinen)

250 W (Max); < 0,5 W (Valmius)

Paino

Tuloliitin

2,1 Kg (4,63 lbs)

Tietokoneen tulo

RGB-tulo

Videosignaalin tulo

D-Sub 15-nastainen (naaras) x 2

S-VIDEO

VIDEO

Mini DIN 4-piikkinen portti x 1

RCA-jakkiliitin x 1

SD/HDTV signaalin tulo

Analoginen - D-Sub <–> Komponentti RCA-jakki x 3

(RGB-tulon kautta)

Digitaalinen - HDMI V1.4a x 1

Äänisignaalin tulo PC-audioliitin x 1

65

Lähtöliitin

RGB-lähtö

Äänisignaalin lähtö

Kaiutin

Ohjausliitin

D-Sub 15-nastainen (naaras) x 1

PC-audioliitin x 1

2 W x 1

RS-232 sarjaliitäntäohjaus

LAN

USB-sarjaohjaus

Infrapunavastaanotin

9-nastainen x 1

RJ45 x 1

Tyyppi mini B x 1 (Edessä)

Ympäristövaatimukset

Käyttölämpötila

Suhteellinen kosteus käytössä

Käyttökorkeus

0°C–40°C merenpinnan tasolla

10%–90% (ilman tiivistymistä)

• 0–1499 m 5°C–35°C:ssa

• 1500–3000 m 5°C-25°C:ssa (Korkean paikan tila -tilan ollessa päällä)

66

Mitat

268 mm (L) x 84,4 mm (K) x 221 mm (S) (Poislukien ulostulevat osat)

268

221

84,4

Kattoasennus

110.05

55

Kattoasennusruuvit:

M4 x 8 (Max. L = 8 mm)

Yksikkö: mm

67

Määrityskaavio

Tuettu ajoitus PC-tulolle

Resoluutio Mode

Pysty taajuus

(Hz)

70,087 720 x 400

640 x 480

800 x 600

1024 x 768

1280x720

1280 x 800

1280 x 1024

1280 x 960

1400X1050

1600x1200

[email protected]

[email protected]

[email protected]

720x400_70

VGA_60**

VGA_72

VGA_75

VGA_85

SVGA_60**

SVGA_72

SVGA_75

SVGA_85

SVGA_120*

(Reduce Blanking)

XGA_60**

XGA_70

XGA_75

XGA_85

XGA_120*

(Reduce Blanking)

1280x720_120*

WXGA_60**

WXGA_75

WXGA_85

SXGA_60**

SXGA_75

SXGA_85

1280 x 960_60**

SXGA+_60**

UXGA**

MAC13

MAC16

MAC21

119,854

119,989

120

59,810

74,934

84,880

75,025

85,024

60,000

59,978

60,000

66,667

74,546

75,06

• *Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.

Vaaka taajuus

(kHz)

31,469

77,425

97,551

90,000

49,702

62,795

71,554

Pikselitaaj uus (MHz)

28,3221

83,000

115,500

148,500

83,500

106,500

122,500

79,976

91,146

60,000

135,000

157,500

108

65,317 121,750

75,000 162,000

35,000

49,722

30,240

57,280

68,68 100,00

• **Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-, Ylä-Ala- ja Vierekkäin-formaatissa.

68

Tuettu ajoitus komponentti-YP b

P r

-tulolle

Ajastus

480i*

480p*

576i*

576p*

720/50p

720/60p

1080/50i

1080/60i

1080/50P

1080/60P

Resoluutio

720 x 480

720 x 480

720 x 576

720 x 576

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

Vaakataajuus

(kHz)

15,73

31,47

15,63

31,25

37,5

45,00

28,13

33,75

56,25

67,5

*Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.

Pystytaajuus

(Hz)

59,94

59,94

50

50

50

60

50

60

50

60

Tuettu ajoitus video- ja S-videotuloille

Pikselikellotaajuus

(MHz)

13,5

27

13,5

27

74,25

74,25

74,25

74,25

148,5

148,5

Videotila Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus (Hz)

NTSC*

PAL*

SECAM*

PAL-M*

PAL-N*

PAL-60*

NTSC4.43*

15,73

15,63

15,63

15,73

15,63

15,73

15,73

60

50

50

60

50

60

60

*Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.

Tuettu ajoitus HDMI-tulolle

Värin apukantoaaltotaajuus

(MHz)

3,58

4,43

4,25 tai 4,41

3,58

3,58

4,43

4,43

Videotila

480i*

480p*****

576i*

576p*****

720/50p***

720/60p***

1080/50i****

1080/60i****

1080/24P**

1080/50P

1080/60P

Resoluutio

720(1440) x 480

720 x 480

720(1440) x 576

720 x 576

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

Vaakataajuus

(kHz)

15,73

31,47

15,63

31,25

37,5

45,00

28,13

33,75

27

56,25

67,5

• *Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.

Pystytaajuus

(Hz)

59,94

59,94

50

50

50

60

50

60

24

50

60

Pikselikellotaajuus

(MHz)

• **Tuettu ajastus 3D-signaalille Ruudunpakkaus- ja Ylä-Ala-formaatissa.

• ***Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-, Ruudunpakkaus- ja Ylä-Alaformaatissa.

• ****Tuettu ajastus 3D-signaalille Vierekkäin-formaatissa.

• *****Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut- ja Ylä-Ala-formaatissa.

27

27

27

27

74,25

74,25

74,25

74,25

74,25

148,5

148,5

69

Resoluutio

720 x 400

640 x 480

800 x 600

1024 x 768

1280x720

1280 x 800

1280 x 1024

1280 x 960

1400X1050

1600x1200

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Mode

720x400_70

VGA_60**

VGA_72

VGA_75

VGA_85

SVGA_60**

SVGA_72

SVGA_75

SVGA_85

SVGA_120*

(Reduce Blanking)

XGA_60**

XGA_70

XGA_75

XGA_85

XGA_120*

(Reduce Blanking)

1280x720_120*

WXGA_60**

WXGA_75

WXGA_85

SXGA_60**

SXGA_75

SXGA_85

1280 x 960_60**

SXGA+_60**

UXGA**

MAC13

MAC16

MAC21

Pysty taajuus

(Hz)

Vaaka taajuus

(kHz)

Pikselitaajuus

(MHz)

70,087 31,469 28,3221

59,940 31,469 25,175

72,809 37,861 31,500

75,000 37,500 31,500

85,008 43,269 36,000

60,317 37,879 40,000

72,188 48,077 50,000

75,000 46,875 49,500

85,061 53,674 56,250

119,854

120

59,810

74,934

84,880

75,025

85,024

60,000

59,978

60,000

66,667

74,546

75,06

77,425

90,000

49,702

62,795

71,554

83,000

60,004 48,363 65,000

70,069 56,476 75,000

75,029 60,023 78,750

84,997 68,667 94,500

119,989 97,551 115,500

148,500

83,500

106,500

122,500

79,976

91,146

60,000

135,000

157,500

108

65,317 121,750

75,000 162,000

35,000

49,722

30,240

57,280

68,68 100,00

• *Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.

• **Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-, Ylä-Ala- ja Vierekkäin-formaatissa.

70

Tekijänoikeustiedot

Tekijänoikeus

Copyright 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa mihinkään tallennusjärjestelmään tai kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muulla tavalla ilman ViewSonic

Corporationin sitä edeltävää kirjallista lupaa.

Vastuuvapauslauseke

ViewSonic Corporation ei anna tähän liittyviä suoria tai epäsuoria takuita ja irtisanoutuu erityisesti kaikista takuista, kaupallisuuteen tai tiettyyn tarkoitukseen liittyvästä sopivuudesta. Lisäksi ViewSonic Corporation varaa oikeuden tarkistaa tämän julkaisun ja tehdä aika ajoin muutoksia tähän sisältöön antamatta niistä ennakkoilmoitusta.

*DLP ja Digital Micromirror Device (DMD) ovat Texas Instrumentsin tavaramerkkejä.

Muut tekijänoikeudet kuuluvat vastaaville yrityksille tai organisaatioille.

71

Liite

Infrapunan ohjaustaulukko

Koodi A

Painike

Power

Auto Sync

VGA

Video

Source

Color Mode

Ylös /

NäppäinS +

Vasen

Enter

NEC

Oikea/

Alas /

NäppäinS -

Menu

My Button

Exit

Hiiren vasen näppäin

Hiiren oikea näppäin

PgUp

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

PgDn

Mouse

Magnify

Volume +

Volume -

Paneelin

Näppäinlukko

NEC

Freeze

Pattern

Blank

Mykistä

NEC

NEC

NEC

NEC

DynamicEco™ NEC

Timer NEC

Aspect NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

Muoto Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4

83

83

83

83

83

83

F4

F4

F4

F4

F4

F4

52

04

10

17

08

41

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

0B

0E

15

0F

0C

36

37

2B

27

13

03

55

07

14

32

82

83

05

06

31

30

56

28

57

FA

F9

CE

CD

7D

7C

E8

F7

BE

AD

FB

EF

F4

F1

EA

F0

F3

CF

A9

D7

C9

C8

A8

FC

AA

F8

EB

D4

D8

EC

72

Koodi B

Painike

Power

Auto Sync

VGA

Video

Source

Color Mode

Ylös /NäppäinS +

Vasen

Enter

Oikea/

Hiiren vasen näppäin

Hiiren oikea näppäin

NEC

NEC

NEC

NEC

Alas / NäppäinS NEC

Menu NEC

My Button

Exit

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

PgUp

PgDn

Mouse

Magnify

Volume +

Volume -

Paneelin

Näppäinlukko

Freeze

Pattern

Blank

Mykistä

DynamicEco™

Timer

Aspect

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

Muoto Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4

68

6C

6D

6E

67

69

6B

6A

60

63

64

66

7D

9E

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

38

39

61

7E

62

9D

7F

9C

9A

5C

5D

9B

99

5A

5B

5E

A3

A2

64

66

A5

A4

97

93

92

91

98

96

94

95

9F

9C

9B

99

82

61

C7

C6

A1

9E

81

9D

62

80

63

65

73

RJ45-vastaustaulukko

Tila

Kirjoita

Vastaus

Normaali => ACK

Väärä => ERROR ACK

Aikakatkaisu (>100ms)

Vastauskoodi

0x03 0x14 0x00 0x00 0x00 0x14

0x00 0x14 0x00 0x00 0x00 0x14

N/A

Tila Vastauskoodi

BYTE0 BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5 BYTE6 BYTE7~N BYTE N+1

Luettu

0x05 0x14 0x00 LSB MSB 0x00 0x00 Data

Ex1. Lue virtatila: 0x05 0x14 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0x18

Tarkistussumma

Ex2. Lue kirkkaus: 0x05 0x14 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x4A

=

Päälle

= 50

Ex3. Lue lampun tunnit: 0x05 0x14 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00

0x00 0x00 0x42

= 40

• RJ45-komentoja voidaan vastaanottaa vain TCP-portin 4661 kautta.

• Katso komennot alla olevasta RS232-komentotaulukosta.

RS232-komentotaulukko

<Nastakiinnitys tälle kahdelle päälle>

5

7

9

Pin

1

3

<Liitäntä>

Kuvaus

NC

TX

GND

RTSZ

NC

Pin

2

4

6

8

Kuvaus

RX

NC

NC

CTSZ

Tiedonsiirtonopeus

Dataun pituus

Paritettitarkastus

Seis-bitti

Virtauksensäätö

RS-232-protokolla

115200 bps (oletus)

8-bittinen

Ei mitään

1-bittinen

Ei mitään

<RS232/RJ45-komentotaulukko>

Toiminto Tila

Virta

Reset

Kirjoita

Lue

Toiminta

Kytke päälle

Sammuta

Virran tila (päällä/ pois päältä)

Suorita cmd

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00

0x5E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F

74

Palauta väriasetukset

Suorita 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87

Splash-kuva

Virran pikasammutus

Korkean paikan tila

Lamppu-tila

Viesti

Projektorin asento

3D-synkronointi

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Tervetuloanäyttöruutu musta

Tervetuloanäyttöruutu sininen

Tervetuloanäyttöruutu

ViewSonic

Splash-kuva Pois

Tervetuloanäyttöruudun tila

Virran pikasammutus pois päältä

Virran pikasammutus päälle

Virran pikasammutuksen tila

Korkean korkeusasteen tila

Pois

Korkean korkeusasteen tila

Päälle

Korkean korkeusasteen tilan status

Lampun tila

Normaali

Lampun tila

Taloudellinen

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A

0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B

0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C

0x6A

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E

Lampun tilan status

Viesti Pois

Viesti Päälle

Viestin tila

Eteen pöytä

Taakse pöytä

Taakse katto

Eteen katto

Projektorin asennon tila

POIS

Automaattinen

Frame Sequential tekniikka

Frame Packing tekniikka

Ylhäältä-alas

Vieri vieressä

3D-synkronointi-tila

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10

0x6E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27

0x85

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00

0x5F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20

0x7F

75

3D-synkronointi käännä

Kontrasti

Kirkkaus

Kuvasuhde

Automaattisäätö

Vaakasijainti

Pystysijainti

Värilämpötila

Tyhjä

Trapetsivääristy mä-pysty

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Pois

Päälle

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80

3D synkronointi käännä -tila

Kontrastisuhde

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21

0x80

Kontrastin vähennys 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60

Kontrastin lisäys 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02

0x61

Kirkkauden vähennys

Kirkkauden lisäys

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61

Kirkkaus

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03

0x62

Autom. kuvasuhde 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62

Kuvasuhde 4:3

Kuvasuhde 16:9

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62 Kuvasuhde 16:10

Laajakuvasuhde/

Anamorf.

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x06 0x68

Kuvasuhde

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04

0x63

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63 Suorita

Vaakasijainnin siirto oikealle

Vaakasijainnin siirto vasemmalle

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64

Vaakasijainti

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06

0x65

Pystysijainnin siirto ylös

Pystysijainnin siirto alas

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66 lue pystysijainti

Värilämpötila T1

Värilämpötila T2

Värilämpötila T3

Värilämpötila T4

Värilämpötilan tila

Tyhjä päälle

Tyhjä pois

Tyhjä-tila

Vähennä

Lisää

Trapetsivääristymätila

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07

0x66

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08

0x67

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09

0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A

0x69

76

Väritila

Ensisijainen väri

Värisävy

Värikylläisyys

Vahvistus

Pysäytä

Lähdetulo

Nopea automaattihaku

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirkkain

Elokuva

Käyttäjä 1

Käyttäjä 2

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x02 0x6B

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x03 0x6C

PC / Pelaaminen

ViewMatch

Dynaam. PC

Dynaaminen elokuva

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x05 0x6E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x06 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x07 0x70

Esiasetus-tila

Pääväri R

Pääväri G

Pääväri B

Pääväri C

Pääväri M

Pääväri Y

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B

0x6A

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72

Päävärin tila

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10

0x6F

Sävyn lasku

Sävyn lisäys

Värisävy

Kylläisyyden lasku

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11

0x70

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70

Kylläisyyden nosto 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71

Värikylläisyys

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12

0x71

Vahvistuksen lasku 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71

Vahvistuksen nosto 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72

Vahvistus

Pysäytys päälle

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13

0x72

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60

Pysäytys pois

Pysäytys-tila

Tulolähde VGA

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00

0x60

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60

Tulolähde VGA2

Tulolähde

Komposiitti

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65

Tulolähde SVIDEO 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66

Tulolähde HDMI

Source

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01

0x61

Nopea automaattihaku päälle

Nopea automaattihaku pois

Nopean automaattihaun tila

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02

0x62

77

HDMI-formaatti

HDMI-alue

Mykistä

Äänenv oimakkuus

Kieli

Lampun aika

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

RGB

YUV

Automaattinen

HDMI-formaatin tila

Parannettu

Normaali

HDMI-alueen tila

Mykistys päälle

Mykistys pois

Mykistys-tila

Lisää

äänenvoimakkuutta

Vähennä

äänenvoimakkuutta

Äänenvoimakkuus

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28

0x86

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29

0x87

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00

0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03

0x64

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kieli

Nollaa lampun käyttötunti

Lampun käyttötunti

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00

0x62

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01

0x63

78

Virhetila

CEC

Brilliant Color

Etähallintakoodi

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Kirjoita

Lue

Lue virhe -tila

Pois

Päälle

CEC status

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D

0x66

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B

0x89

Brilliant Color pois päältä

0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D

Brilliant Color päällä 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E

Brilliant Color tila

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F

0x6E

Etähallintakoodi A 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0

Etähallintakoodi B 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1

Etähallintakoodin tila

0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x048

0xA1

79

Asiakastuki

Katso teknisen tuen ja huollon yhteystiedot alla olevasta taulukosta tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron.

Maa/alue

Suomi

Web-sivusto Puhelin Sähköpostia

[email protected]

80

Rajoitettu takuu

ViewSonic

®

Projektori

Mitä takuu kattaa:

ViewSonic takaa, että sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja takuuaikana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai työn laadusta johtuva vika takuuaikana, ViewSonic korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman harkintansa mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat sisältä uudelleen valmistettuja tai uusittuja osia tai komponentteja.

Rajoitettu kolmen (3) vuoden yleinen takuu

Rajoitetumman, alla esitetyn yhden (1) vuoden takuun alainen, Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Kolmen

(3) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle, kolmen (3) vuoden takuu työlle ja yhden (1) vuoden takuu alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen.

Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältäsi tai paikallisesta ViewSonictoimistosta.

Rajoitettu yhden (1) vuoden raskaan käytön takuu:

Raskaan käytön asetuksissa, jossa projektorin käyttö sisältää yli neljätoista (14) tuntia keskimääräistä päivittäistä käyttöä, Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle, yhden (1) vuoden takuu työlle ja yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen, Eurooppa. Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle, yhden (1) vuoden takuu työlle ja yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen.

Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältäsi tai paikallisesta ViewSonictoimistosta.

Lampun takuu alistettuna määräyksille ja ehdoille, tarkastukselle ja hyväksynnälle. Pätee vain valmistajan asentamalle lampulle. Kaikki tarvikelamput erikseen ostettuina taataan 90 päivän ajaksi.

Ketä takuu suojaa:

Tämä takuu on voimassa vain tuotteen ensimmäiselle ostajalle.

Mitä tämä takuu ei kata:

1. Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu.

2. Vahinkoja, vaurioita, epäonnistumisia tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijöistä: a. Onnettomuus, vä rinkäyttö, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut luonnonilmiöt, virheellinen ylläpito, luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden laiminlyönti.

b. Käyttö tuotteen teknisten tietojen ulkopuolella.

c. Tuotteen käyttö muissa kuin tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa tai epänormaaleissa olosuhteissa.

d. Muiden kuin ViewSonic in valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset tai korjausyritykset.

e. Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana.

f. Tuotteen poisto tai asennus.

g. Tuotteen ulkoiset tekijät, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkeaminen.

h. Muiden kuin ViewSonic in teknisiä erittelyjä vastaavien osien tai tarvikkeiden käyttö.

i. Normaali kuluminen.

j. Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan.

3. Laitteen poistosta, asennuksesta tai asetusten tekemisestä aiheutuneet kulut.

81

Kuinka saat palvelua:

1. Pyyd tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteytt ViewSonic in asiakastukeen (Katso

Asiakaspalvelu -sivulta). Sinun on annettava tuotteen sarjanumero.

2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperäinen päivätty ostotosite, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero.

3. Vie tai lähetä tuote rahti maksettuna alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic huoltokeskukseen tai ViewSonic ille.

4. Pyydä lisätietoja tai lähimmän ViewSonic-huoltokeskuksen osoite ViewSonic ilta.

Takuun rajoitukset:

Tässä kuvatun takuun lisäksi ei ole olemassa mitä n muita takuita, ei ilmaistuja eikä oletettuja, mukaan lukien oletettu takuu myytävyydestä ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Vahinkojen rajoittaminen:

Viewsonic in vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai korvauksen hintaan. Viewsonic ei ole vastuussa seuraavista:

1. Toiseen tuotteeseen kohdistuva vahinko, joka aiheutuu tuotteen valmistusviasta, vahingot, jotka perustuvat epämukavuuteen, tuotteen käytön menetykseen, ajan menetykseen, voittojen menetykseen, liikemahdollisuuden menetykseen, liikearvon menetykseen, liikesuhteiden keskeytykseen tai muuhun kaupalliseen menetykseen, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

2. Mitk n muut vahingot, joko satunnaiset, seurannaiset tai muunlaiset.

3. Mik n asiakasta tai kolmatta osapuolta vastaan esitetty korvausvaatimus.

Paikallisen lain vaikutukset:

Tämä takuu on laillisesti sitova ja ostajalla voi olla lisäksi muita lakeihin perustuvia oikeuksia, jotka voivat vaihdella paikallisten säädösten mukaan. Jotkut lainsäädännöt eivät salli takuuehtojen rajoittamista tai satunnaisten ja välillisten vahinkojen poissulkemista. Edellä mainitut rajoitukset ja pois jättämiset eivät ehkä koske sinua.

Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella:

Pyydä takuutietoja ja huoltoa ViewSonic in USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille tuotteille ottamalla yhteyttä ViewSonic iin tai paikalliseen ViewSonic in jälleenmyyjään.

Tämän tuotteen takuuaika Manner-Kiinassa (Hong Kongia, Macaota ja Taiwania lukuunottamatta) on

Huoltotakuukortin ehtojen alainen.

Täydelliset tiedot Euroopassa ja Venäjällä myönnetyistä takuista löytyvät osoitteesta www.

viewsoniceurope.com kohdasta Support/Warranty Information.

Projector Warranty Term Template In UG

VSC_TEMP_2005

82

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project