DeWalt DW340K Technical data

®
DW340K
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
20
Français
26
Italiano
32
Nederlands
38
Norsk
44
Português
50
Suomi
56
Svenska
62
EÏÏËÓÈη
68
Copyright DEWALT
5
4
2
3
1
3
A
4
B
C
1
D
E
DANSK
VARMLUFTSPISTOL DW340K
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 5
da - 6
DW340K
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 55014, EN 50144, EN 60335,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DW340K
LpA
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Lufttemperaturområde
(ved mundstykket)
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
V
W
DW340K
230
2.000
°C
kg
50 - 600
0,85
(lydniveau)
dB(A)*
75
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
88
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
10 A
DW340K
< 2,5 m/s2
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Angiver risiko for elektrisk stød.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe).
Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks. høj fugtighed,
forekomst af metalstøv osv.) kan den elektriske
sikkerhed øges ved at tilkoble en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares
på et tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
da - 2
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få
den repareret hos et autoriseret serviceværksted,
hvis den er beskadiget. Kontroller
forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem,
hvis de er beskadigede. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
2
DANSK
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug
ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er gået i
stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og at
andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
autoriseret serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Ekstra sikkerhedsanvisninger for varmluftspistoler
General
• Anbring ikke hånden over lufthullerne og spær
ikke hullerne på nogen måde.
• Mundstykke og tilbehør til dette værktøj bliver
særdeles varme under brugen. Lad disse dele
køle af, før du berører dem.
• Sluk altid for værktøjet før du lægger det ned.
• Forlad ikke værktøjet, mens det er tændt.
• Der kan opstå brand, hvis apparatet ikke bruges
med forsigtighed.
3
• Varmen kan ledes til brændbare materialer, der er
uden for synsvidde. Brug den ikke i en fugtig
atmosfære, hvor der kan være letantændelige
gasarter, eller i nærheden af brændbare materialer.
• Lad værktøjet køle helt af, før det opbevares.
• Sørg for passende ventilation, da der kan dannes
giftig røg.
• Må ikke bruges som hårtørrer.
• Spær ikke for hverken luftindtaget eller
mundstykkets udløb, da dette kan bevirke, at der
dannes for megen varme, hvorved værktøjet kan
blive beskadiget.
• Ret ikke varmluftsblæsten mod andre mennesker.
• Rør ikke metalmundstykket, da det bliver meget
varmt under brugen og bliver ved med at være
varmt i op til 30 minutter efter brugen.
• Anbring ikke mundstykket mod noget, mens
apparatet er i brug eller lige efter brugen.
• Puf ikke noget ned i mundstykket, da dette kan
give elektrisk stød. Se ikke ned i mundstykket,
mens enheden arbejder, da der dannes høje
temperaturer.
• Sørg for at der ikke klæber maling til
mundstykket eller skraberen, da der kan gå ild i
det efter nogen tid.
Fjerne maling
• Brug ikke dette værktøj til at fjerne maling, der
indeholder bly. Afskrab, rester og dampe fra maling
kan indeholde bly, der er giftig. Alle bygninger fra før
1960 kan i fortiden være blevet malet med maling,
der indeholder bly, og derefter dækket med
yderligere lag maling. Når denne maling først er
anbragt på fladerne, kan hånd-til-mund kontakt
resultere i, at man indtager bly. Udsættelse for selv
lave blykoncentrationer kan give uoprettelig skade
på hjernen og nervesystemet. Små og ufødte børn
er særlig sårbare.
• Sørg for at arbejdsområdet er aflukket, mens du
fjerner maling. Bær helst en støvmaske.
• Brænd ikke malingen. Brug den medfølgende
skraber og hold mundstykket på en afstand af
mindst 25 mm fra den malede overflade. Når du
arbejder i lodret retning, arbejd da nedad for at
forhindre, at der falder maling ned i værktøjet og
kommer i brand.
• Bortskaf alle rester af malingen sikkert og sørg for
at arbejdsområdet er gjort grundigt rent,
når arbejdet er afsluttet.
da - 3
DANSK
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Varmluftspistol
1 Sæt tilbehør
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Indstilling af lufttemperaturen (fig. B)
Lufttemperaturen kan justeres, så den passer til en
lang række anvendelser. I tabellen nedenfor er
foreslået indstillinger til forskellige anvendelser.
Indstilling
Anvendelser
Lav (1. sektor)
• Tørre maling og fernis
• Fjerne selvklæbende mærkater
Beskrivelse (fig. A)
• Vokse og fjerne voks
Din DEWALT varmluftspistol DW340K er beregnet til at
fjerne gammel maling, lodde rør, krympe PVC, svejse
og bøje plastic samt til almindelig tørring og optøning.
1 Afbryder
2 Lufthuller
3 Montering af holder
4 Knap til justering af lufttemperaturen
5 Mundstykke
• Tørre vådt tømmer, før det spartles
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Værktøjet skal tilsluttes til jordet
stikkontakt.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et treleder-rkabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer).
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
• Krympe PVC emballering og isoleringsrør
• Tø frosne rør op
Medium (2. sektor)
• Bøje plasticrør og plader
• Løsne rustne eller stramme møtrikker og bolte
Høj (4. sektor)
• Fjerne maling og lak
• Lodde sammenføjninger i vandrør
• Hvis du ikke er sikker på, hvad der er den
korrekte indstilling, start da med at indstille en lav
temperatur og øg temperaturen gradvis, indtil du
opnår det bedste resultat.
Montere det korrekte tilbehør
Dette værktøj er udstyret med et sæt tilbehør til
forskellige anvendelser.
Ikon
Beskrivelse
Formål
Glasbeskyttende
Beskytter vinduerne, mens
mundstykke
man fjerner maling fra
Skeformet
Lodde rør
rammerne
reflektormundstykke
Konisk mundstykke
Svejse, krympe slanger
(varmen koncentreret over
et lille område)
Fiskehalemundstykke
Tørre, optø (varmen spredt
over et større område)
Skraber
da - 4
• Svejse plastic
Fjerne maling og fernis
4
DANSK
• Sørg for at værktøjet er slukket, og mundstykket
er afkølet.
• Sæt det ønskede tilbehør på mundstykket.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Brug kun én hånd til at holde værktøjet
med (fig. C). Anbring ikke den anden
hånd over lufthullerne (fig. D).
Før værktøjet tages i brug:
• Montér det korrekt tilbehør til formålet.
• Indstil den ønskede lufttemperatur.
Tænd og sluk (fig. E)
• Værktøjet tændes ved, at sætte til/fra-kontakten
i position I. Der kan komme lidt røg ud efter
tændingen; dette betyder ikke at der er et
problem.
• Værktøjet slukkes ved at sætte til/fra-kontakten
i position O. Lad værktøjet køle af, før du flytter
det eller lægger det til opbevaring.
Fjerne gammel maling (fig. F)
• Montér et passende tilbehør.
• Indstil en høj lufttemperatur.
• Tænd for værktøjet.
• Ret den varme luft mod den maling, der skal
fjernes.
• Når malingen bliver blød, skrabes den af med en
håndskraber.
• Fjern ikke gammel maling på
vinduesrammer af metal, da varmen kan
ledes over på glasset og knuse det.
• Brug det glasbeskyttende mundstykke,
når du tager gammel maling af andre
vinduesrammer.
• Hold ikke værktøjet rettet mod ét sted i
for lang tid for at forhindre, at overfladen
antændes.
• Undgå at samle maling op på
skrabetilbehøret, da dette kan antændes.
Fjern om nødvendigt omhyggeligt rester af
maling fra skrabetilbehøret med en kniv.
5
Stationær brug (fig. G)
Dette værktøj kan også bruges stationært.
• Anbring værktøjet på arbejdsbænken som vist.
• Fastgør kablet for at forhindre at det trækker
værktøjet ned fra arbejdsbænken.
• Tænd forsigtigt for værktøjet.
• Sørg for at mundstykket altid peger væk
fra dig selv og alle omkringstående.
• Pas på ikke at tabe noget ned i
mundstykket.
Afkøling
Mundstykket og tilbehøret bliver meget varmt under
brugen. Lad dem køle af, før du prøver at flytte eller
lægge værktøjet til opbevaring.
• Afkølingstiden forkortes ved at tænde for
værktøjet, mens det er indstillet til den laveste
lufttemperatur, og lade det køre et par minutter.
• Sluk for værktøjet og lad det køle af i mindst 30
minutter.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
da - 5
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og
er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
da - 6
6
DEUTSCH
HEISSLUFTGERÄT DW340K
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
DW340K
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 55014,
EN 50144, EN 60335, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme
(Watt)
Lufttemperaturbereich (an der Düse)
(°C)
Gewicht
(kg)
DW340K
230
2.000
50 - 600
0,85
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien
der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG und
98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
DW340K
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
75
dB(A)
88
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW340K
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
< 2,5 m/s2
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
7
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16
Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
de - 2
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
8
DEUTSCH
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie
Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie
sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle
Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist.
Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Heißluftgeräte
Allgemeines
• Halten Sie niemals die Hände über die Luftdüsen
und blockieren Sie die Düsen unter keinen
Umständen.
• Düse und Zubehörteile dieses Werkzeugs
werden beim Gebrauch äußerst heiß. Lassen Sie
diese Teile abkühlen, bevor Sie sie berühren.
9
• Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie
es hinlegen.
• Lassen Sie das Werkzeug niemals unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
• Wird das Werkzeug nicht vorsichtig gehandhabt,
kann ein Feuer entstehen.
• Hitze kann auf brennbare Stoffe übergehen, die
außerhalb der Sicht liegen. Verwenden Sie das
Werkzeug niemals in einer feuchten Umgebung,
in der brennbare Gase vorhanden sein könnten,
und niemals in der Nähe von brennbaren Stoffen.
• Lassen Sie das Werkzeug vollständig abkühlen,
bevor Sie es lagern.
• Stellen Sie eine angemessene Be-/Entlüftung
sicher, da giftige Gase entstehen könnten.
• Verwenden Sie das Werkzeug niemals als
Haartrockner.
• Behindern Sie weder den Lufteinlaß, noch den
Düsenauslaß, da dies einen übermäßigen
Hitzeaufbau verursachen kann, der das Werkzeug beschädigt.
• Richten Sie den Heißluftstrom niemals auf
Personen.
• Berühren Sie niemals die Metalldüse, da diese
beim Gebrauch sehr heiß wird und auch
30 Minuten nach Gebrauch noch heiß ist.
• Lehnen Sie die Düse beim Gebrauch oder
unmittelbar nach Gebrauch nicht an etwas an.
• Stecken Sie niemals Gegenstände durch die
Düse, da dies zu einem Stromschlag führen
kann. Schauen Sie wegen der hohen Temperaturen niemals in die Düse hinein, solange das
Werkzeug in Betrieb ist.
• Verhindern Sie, daß Farbe an der Düse oder am
Schaber kleben bleibt, da sich die Farbe nach
einiger Zeit entzünden kann.
Entfernen von Farbe
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, um
bleihaltige Farbe zu entfernen. Die Farbschichten,
Rückstände, und Farbdämpfe können giftiges Blei
enthalten. Gebäude, die vor 1960 errichtet
wurden, sind in der Vergangenheit unter Umständen mit bleihaltiger Farbe gestrichen, die von
weiteren Farbschichten überdeckt ist. Ein Hand-/
Mundkontakt kann dann zu einer Bleiaufnahme
führen. Selbst wenn Sie nur geringen Bleimengen
ausgesetzt sind, kann dies zu irreversiblen Gehirnund Nervenschäden führen.
de - 3
DEUTSCH
Kleinkinder und Ungeborene sind besonders
gefährdet.
• Beim Entfernen von Farbe stellen Sie sicher,
daß der Arbeitsbereich abgeschlossen ist.
Das Tragen einer Staubmaske ist ratsam.
• Verbrennen Sie die Farbe nicht. Verwenden Sie
den mitgelieferten Schaber und halten Sie die
Düse mindestens 25 mm von der gestrichenen
Oberfläche entfernt. Falls Sie in senkrechter
Richtung arbeiten, arbeiten Sie nach unten hin,
um zu verhindern, daß Farbe in das Werkzeug
hineinfällt und verbrennt.
• Entsorgen Sie die gesamten Farbreste sicher und
stellen Sie sicher, daß der Arbeitsbereich nach
Beendigung der Arbeit gründlich gereinigt wird.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Heißluftgerät
1 Zubehör
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Der Anschluß dieses Elektrowerkzeuges
muß mit einem Schutzleiter versehen sein.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes, dreiadriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle
immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Beschreibung (Abb. A)
Ihr DEWALT Heißluftgerät DW340K wurde für das
Entfernen von Farbe, das Verlöten von Rohren,
das Schrumpfen von PVC, das Verschweißen und
Biegen von Kunststoffen sowie für allgemeine
Trocknungs- und Auftauzwecke konstruiert.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Luftöffnungen
3 Aufrechtstellung
4 Einstellknopf für Lufttemperatur
5 Düse
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Einstellen der Lufttemperatur (Abb. B)
Die Lufttemperatur kann auf eine Vielzahl von
Anwendungen eingestellt werden. Die Tabelle unten
enthält die Einstellungen für die verschiedenen
Anwendungen.
Einstellung
Anwendungen
Niedrig (1. Bereich)
• Trocknung von Farbe und Lack
• Entfernen von Aufklebern
Elektrische Sicherheit
• Wachsen und Entwachsen
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
• Trocknen von nassem Holz vor dem
Verspachteln
• Schrumpfen von PVC-Schrumpfschläuchen
und Isolationsrohren
• Auftauen von eingefrorenen Rohren
de - 4
10
DEUTSCH
Mittel (2. Bereich)
• Verschweißen von Kunststoffen
• Biegen von Kunststoffrohren und -schichten
• Lösen von festgerosteten oder zu fest
angezogenen Muttern und Schrauben
Hoch (4. Bereich)
• Entfernen von Farbe und Lack
• Verlöten von Sanitärinstallations-Verbindungen
• Falls Sie nicht sicher sind, welche Einstellung Sie
verwenden sollten, beginnen sie mit der
niedrigsten Temperatureinstellung und erhöhen
Sie die Temperatur allmählich, bis Sie ein
optimales Ergebnis erzielen.
Anbringen des richtigen Zubehörteils
Dieses Werkzeug wird mit einem Zubehörsatz für
verschiedene Anwendungen ausgeliefert.
Icon
Beschreibung
Aufgabe
Glasschutzdüse
Schützt Fenster, wenn Farbe
an den Rahmen beseitigt
werden soll.
Reflektordüse
Punktdüse
Verlöten von Rohren
Schweißen, Schrumpfen
(die Hitze wird auf eine kleine
Fläche konzentriert)
Flachdüse
Trocknen, Auftauen
(die Hitze wird auf
eine breitere Fläche verteilt)
Schaber
Entfernen von Farbe und Lack
• Stellen Sie sicher, daß das Werkzeug ausgeschaltet und die Düse abgekühlt ist.
• Setzen Sie das erforderliche Zubehör auf die Düse.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Halten Sie das Werkzeug nur mit einer
Hand (Abb. C). Legen Sie die andere
Hand nicht auf die Luftöffnungen
(Abb. D).
11
Vor dem Betrieb:
• Setzen Sie das richtige Zubehörteil für die
entsprechende Anwendung auf.
• Stellen Sie die gewünschte Lufttemperatur ein.
Ein- und Ausschalten (Abb. E)
• Um das Werkzeug einzuschalten, stellen Sie den
Ein/Aus-Schalter auf Stellung I. Beim Einschalten
tritt möglicherweise etwas Rauch aus; dies ist
jedoch nicht ungewöhnlich.
• Um das Werkzeug auszuschalten, stellen Sie den
Ein/Aus-Schalter auf Stellung 0. Lassen Sie das
Werkzeug abkühlen, bevor Sie es bewegen oder
lagern.
Entfernen von Farbe (Abb. F)
• Setzen Sie das entsprechende Zubehörteil auf.
• Stellen Sie eine hohe Lufttemperatur ein.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Richten Sie die Heißluft auf die zu entfernende
Farbe.
• Sobald die Farbe weich wird, schaben Sie die
Farbe mit einem Handschaber ab.
• Entfernen Sie nicht Farbe von Metallfensterrahmen, da die Hitze auf das Glas
übergehen kann und Glasschäden
entstehen können.
• Beim Entfernen von Farbe an anderen
Fensterrahmen verwenden Sie die
Glasschutzdüse.
• Richten Sie das Werkzeug nicht zu lange
auf eine Stelle, um zu verhindern, daß
sich die Oberfläche entzündet.
• Vermeiden Sie, daß sich Farbe auf dem
Schaberzubehör ansammelt, da sich die
Farbe entzünden kann. Falls erforderlich,
entfernen Sie die Farbreste vorsichtig mit
einem Messer vom Schaberzubehör.
Stationärer Gebrauch (Abb. G)
Dieses Werkzeug kann auch stationär eingesetzt
werden.
• Setzen Sie das Werkzeug wie angegeben auf die
Werkbank.
• Sichern Sie das Kabel, um zu verhindern, daß
das Werkzeug von der Werkbank heruntergezogen wird.
• Schalten Sie das vorsichtig Werkzeug ein.
de - 5
DEUTSCH
• Stellen Sie sicher, daß die Düse von
Ihnen oder anderen Personen wegweist.
• Achten Sie darauf, daß nichts in die
Düse hineinfällt.
Abkühlen
Düse und Zubehör werden beim Gebrauch sehr
heiß. Lassen Sie die Teile abkühlen, bevor versucht
wird, das Werkzeug zu bewegen oder zu lagern.
• Um die Abkühlzeit zu verringern, schalten Sie das
Werkzeug mit der niedrigsten Temperatureinstellung ein und lassen Sie es einige Minuten laufen.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und lassen Sie
es mindesten 30 Minuten abkühlen.
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement
von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht.
de - 6
12
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von
30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
13
de - 7
ENGLISH
HEATGUN DW340K
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 6
Technical data
Voltage
V
Power input
W
Air temperature range (at nozzle) °C
Weight
kg
Fuses:
Europe
230 V tools
U.K. & Ireland
230 V tools
DW340K
230
2,000
50 - 600
0.85
DW340K
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 50144,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
DW340K
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
75
dB(A)
88
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW340K
10 Amperes,
mains
13 Amperes,
in plugs
< 2.5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of
non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
en - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
14
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
15
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
en - 2
ENGLISH
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed. Do not use the tool if the
switch is defective. Have the switch replaced by
an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety instructions for heatguns
General
• Do not place your hand over the air vents or
block the vents in any way.
• The nozzle and accesories of this tool become
extremely hot during use. Let these parts cool
down before touching.
• Always switch the tool off before putting it down.
• Do not leave the tool unattended while it is
switched on.
• A fire may arise if the appliance is not used with care.
• Heat may be conducted to combustible materials
that are out of sight. Do not use in a damp
atmosphere, where flammable gases may be
present or near combustible materials.
• Allow the tool to cool fully before storing.
• Ensure adequate ventilation as toxic fumes may
be produced.
• Do not use as a hairdryer.
• Do not obstruct either the air intake or nozzle
outlet, as this may cause excessive heat build up
resulting in damage to the tool.
• Do not direct the hot air blast at other people.
• Do not touch the metal nozzle as it becomes very
hot during use and remains hot for up to
30 minutes after use.
• Do not place the nozzle against anything while
using or immediately after use.
• Do not poke anything down the nozzle as it could
give you an electric shock. Do not look down the
nozzle while the unit is working because of the
high temperatures being produced.
• Do not allow paint to adhere to the nozzle or
scraper as it could ignite after some time.
en - 3
Removing paint
• Do not use this tool to remove paint containing
lead. The peelings, residue and vapours of paint
may contain lead, which is poisonous.
Any pre-1960 building may have been painted in
the past with paint containing lead and covered
with additional layers of paint. Once deposited on
surfaces, hand to mouth contact can result in the
ingestion of lead. Exposure even to low levels of
lead can cause irreversible damage to the brain
and nervous system. Young and unborn children
are particularly vulnerable.
• When removing paint, ensure that the work area
is enclosed. Preferably wear a dust mask.
• Do not burn the paint. Use the scraper provided
and keep the nozzle at leat 25 mm away from the
painted surface. When working in a vertical
direction, work downwards to prevent paint from
falling into the tool and burning.
• Dispose of all paint debris safely and ensure that
the work area is thoroughly cleaned after
completing the work.
Package contents
The package contains:
1 Heatgun
1 Set of accessories
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT heatgun DW340K has been designed
for stripping paint, soldering pipes, shrinking PVC,
welding and bending plastics as well as general
drying and thawing purposes.
1 On/off switch
2 Air vents
3 Stand locations
4 Air temperature adjustment knob
5 Nozzle
16
ENGLISH
Electrical safety
Using an extension cable
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
If an extension cable is required, use an approved
3-core extension cable suitable for the power input of
this tool (see technical data).
The minimum conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely. Also refer to the table below.
This tool must be connected to an
earthed mains outlet.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2),
blue is for Neutral (N) (4) and green/yellow is for
Earth (E).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Setting the air temperature (fig. B)
The air temperature can be adjusted to suit a wide
range of applications. The table below suggests
settings for different applications.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Setting
Applications
Low (1st sector)
• Drying paint and varnish
• Removing stickers
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
• Waxing and dewaxing
• Drying wet timber prior to filling
• Shrinking PVC wrapping and insulation tubes
• Thawing frozen pipes
17
en - 4
ENGLISH
Medium (2nd sector) • Welding plastics
• Bending plastic pipes and sheets
• Loosening rusted or tightly fastened nuts
and bolts
High (4th sector)
• Removing paint and lacquer
• Soldering plumbing joints
• If you are not sure about the correct setting,
start with a low temperature setting and gradually
increase the temperature until you achieve
optimum results.
Mounting the correct accessory
This tool is supplied with a set of accessories for
different applications.
Icon
Description
Purpose
Glass protection nozzle
Protecting windows when
stripping frames
Spoon reflector nozzle
Soldering pipes
Cone nozzle
Welding, shrink sleeving (heat
concentrated over small area)
Fish tail surface nozzle
Drying, thawing
(heat spread over wider area)
Scraper
Stripping paint and varnish
• Make sure that the tool is switched off and the
nozzle has cooled down.
• Set the desired accessory onto the nozzle.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Use only one hand to hold the tool
(fig. C). Do not place your other hand
over the air vents (fig. D).
Prior to operation:
• Mount the correct accessory for the application.
• Set the desired air temperature.
en - 5
Switching on and off (fig. E)
• To switch the tool on, set the on/off switch to
position I. Some smoke may be emitted after
switching on; this does not indicate a problem.
• To switch the tool off, set the on/off switch to
position O. Let the tool cool down before moving
or storing it.
Stripping paint (fig. F)
• Mount an appropriate accessory.
• Set a high air temperature.
• Switch the tool on.
• Direct the hot air onto the paint to be removed.
• When the paint softens, scrape the paint away
using a hand scraper.
• Do not strip metal window frames, as the
heat may be conducted onto the glass
and crack it.
• When stripping other window frames,
use the glass protection nozzle.
• Do not keep the tool directed at one
spot too long to prevent igniting the
surface.
• Avoid collecting paint on the scraper
accessory, as it may ignite. If necessary,
carefully remove paint debris from the
scraper accessory using a knife.
Stationary use (fig. G)
This tool can also be used in stationary mode.
• Place the tool onto the workbench as shown.
• Secure the cable to prevent pulling the tool off
the workbench.
• Carefully switch the tool on.
• Make sure that the nozzle always points
away from you and any bystanders.
• Make sure not to drop anything into the
nozzle.
Cooling down
The nozzle and accessory become very hot during
use. Let them cool down before attempting to move
or store the tool.
• To reduce the cooling time, switch the tool on at
the lowest air temperature setting and let in run
for a few minutes.
18
ENGLISH
• Switch the tool off and let it cool down for at least
30 minutes.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT
repair agent, please use the appropriate telephone
number on the back of this manual. Alternatively, a
list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on
the Internet at www.2helpU.com.
19
en - 6
ESPAÑOL
PISTOLA DE AIRE CALIENTE DW340K
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 6
DW340K
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 55014, EN 50144, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW340K
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Rango de temperaturas
del aire (en la boquilla)
Peso
75
dB(A)
88
* al oído del usuario
V
W
DW340K
230
2.000
°C
kg
50 - 600
0,85
Fusibles
Herramientas 230 V:
dB(A)*
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
10 A
DW340K
< 2,5 m/s2
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 1
20
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada.
No utilice Herramientas Eléctricas en la
proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo
recogido y cubierto.
21
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado
produce polvo u otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar.
Desenchufe la herramienta cuando no se utilice
y antes de proceder al mantenimiento o sustituir
accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
es - 2
ESPAÑOL
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar o
sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté
defectuoso. Haga sustituir el interruptor en un
Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Instrucciones suplementarias de seguridad para
las pistolas de aire caliente
Generalidades
• No ponga su mano encima de los respiraderos ni
los bloquee de ninguna forma.
• La boquilla y los accesorios de esta herramienta
alcanzan temperaturas muy elevadas durante su
funcionamiento. Deje que se enfríen estas partes
antes de tocarlas.
• Antes de depositar la herramienta, apáguela
siempre.
es - 3
• No deje la herramienta abandonada mientras
esté funcionando.
• En el caso de que el aparato no se utilizase con
cuidado se podría originar un incendio.
• Se puede transmitir el calor a los materiales
combustibles que no se ven a primera vista.
No utilice el aparato en una atmósfera húmeda
en la que pueda haber gases inflamables ni cerca
de combustibles materiales.
• Deje que la herramienta se enfríe totalmente
antes de guardarla.
• Asegúrese de que hay una ventilación adecuada
ya que podrían generarse gases tóxicos.
• No lo utilice como secador de pelo.
• No obstruya la toma de aire ni la boquilla de salida,
ya que esto podría originar un recalentamiento
excesivo y la consiguiente avería de la herramienta.
• No dirija el chorro de aire caliente hacia otras
personas.
• No toque la boquilla de metal ya que se pone
muy caliente durante el funcionamiento y así
sigue hasta 30 minutos después de terminar.
• No permita que la boquilla permanezca en
contacto con ningún otro objeto mientras la
utilice ni inmediatamente después de haber
estado funcionando.
• No deje caer nada en el interior de la boquilla ya
que podría recibir una descarga eléctrica.
No mire hacia el interior de la boquilla mientras
está funcionando por el riesgo que se deriva de
las elevadas temperaturas que hay en su interior.
• No permita que se pegue pintura a la boquilla o
rascador ya que podría incendiarse algún tiempo
después.
Eliminación de la pintura
• No utilice esta herramienta para quitar pintura que
contenga plomo. Las virutas, los residuos y los
vapores de la pintura pueden contener plomo,
el cual es un elemento venenoso. Cualquier edificio
anterior a 1960 podría haber sido pintado en
alguna ocasión con pintura que contuviese plomo,
y ésta haber quedado cubierta con otras capas de
pintura posteriores. Una vez depositada sobre la
superficie, el contacto con la mano o con la boca
puede originar la ingestión del plomo.
La exposición al plomo, incluso a bajas dosis,
puede ocasionar lesiones irreversibles en el cerebro
y el sistema nervioso.
22
ESPAÑOL
Los niños pequeños y en gestación son
especialmente vulnerables.
• Cuando quite la pintura, asegúrese de que el área
de trabajo queda cerrada. Es muy recomendable
que utilice una máscara contra el polvo.
• No queme la pintura. Utilice el rascador que se
suministra y mantenga la boquilla apartada de la
superficie pintada a unos 25 mm como mínimo.
Cuando actúe en dirección vertical, hágalo hacia
abajo para impedir que la pintura caiga dentro de
la herramienta y se queme.
• Deseche todos los residuos de pintura por un
procedimiento controlado para garantizar que
el área de trabajo queda completamente limpia
después de terminar su labor.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Pistola de aire caliente
1 Juego de accesorios
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Se requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado de tres hilos, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Ajuste de la temperatura del aire (fig. B)
Se puede ajustar la temperatura del aire para que se
adapte a una amplia gama de aplicaciones.
La tabla siguiente le aconseja valores concretos
para distintas aplicaciones.
Ajuste
Bajo (Primer sector)
Aplicaciones
• Secado de pintura y barniz
Descripción (fig. A)
• Eliminación de pegatinas
Su pistola de aire caliente DEWALT DW340K ha sido
concebida para decapar, soldar tuberías, contraer el
PVC, soldar y doblar plásticos, así como para
funciones generales de secado y descongelación.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Respiraderos
3 Posiciones de los piés
4 Selector de temperatura del aire
5 Boquilla
• Encerado y retirada de la cera.
• Secado de maderos húmedos antes de
su tratamiento
• Contracción de revestimientos de PVC
y de tubos aislantes
• Descongelación de tuberías heladas
Medio (segundo sector)
• Soldadura de plásticos
• Moldeo de tuberías y planchas
• Aflojado de tuercas y tornillos oxidados
o fuertemente apretados
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
23
Alto (cuarto sector)
• Decapado de pintura y esmalte
• Soldadura de empalmes de fontanería
• Si no está seguro de qué valores son los
adecuados, empiece a baja temperatura y vaya
incrementándola hasta que consiga resultados
óptimos.
es - 4
ESPAÑOL
Montaje de los accesorios correctos
Esta herramienta se suministra con un juego de
accesorios para distintas aplicaciones.
Icono
Descripción
Objetivo
Boquilla de
Protección de las ventanas
protección de vidrio
cuando se estén decapando
marcos
Boquilla reflectante
Soldadura de tuberías
de cuchara
Boquilla cónica
Soldadura, contracción de
manguitos (concentración de
calor en una zona reducida)
Boquilla de
Secado, descongelación
superficie en cola
(calor difundido por una
de pescado
zona extensa)
Rascador
Decapado de pintura y barniz
• Asegúrese de que la herramienta está apagada
y la boquilla, fría.
• Acople a la boquilla el accesorio que le interese.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Utilice únicamente una mano para
sostener la herramienta (fig. C).
En ningún caso ponga la otra mano en
los respiraderos (fig. D).
Antes de trabajar:
• Monte el accesorio adecuado para la aplicación.
• Ajuste la temperatura del aire.
Encender y apagar (fig. E)
• Para encender la herramienta, ponga el
interruptor on/off en la posición I. Puede salir
algo de humo después del encendido; esto no
es necesariamente anómalo.
• Para apagar la herramienta, ponga el interruptor
on/off en la posición O. Deje que la herramienta
se enfríe antes de trasladarla o guardarla.
es - 5
Decapar pintura (fig. F)
• Monte el accesorio adecuado.
• Ajuste la temperatura del aire para que salga
muy caliente.
• Encienda la herramienta.
• Dirija el aire caliente hacia la pintura a extraer.
• Cuando se reblandezca la pintura, levántela
rascando con un rascador de mano.
• No decape marcos de ventanas
metálicas, ya que el calor podría
transmitirse al vidrio y quebrarlo.
• Cuando decape marcos de otras
ventanas, utilice la boquilla de protección
de vidrio.
• No mantenga la herramienta dirigida a
un mismo punto durante demasiado
tiempo para no quemar la superficie.
• No deje que se acumule la pintura en el
rascador ya que se podría incendiar.
En caso necesario, retire los residuos de
pintura del rascador utilizando un
cuchillo.
Uso inmóvil (fig. G)
Esta herramienta también se puede utilizar en modo
estático.
• Coloque la herramienta en el banco de trabajo,
tal como se muestra.
• Fije el cable para impedir que tire de la
herramienta fuera del banco de trabajo.
• Encienda la herramienta con precaución.
• Asegúrese de que la boquilla siempre
apunta lejos de usted y de quienes le
acompañen.
• Asegúrese de que no cae nada dentro
de la boquilla.
Refrigeración
La boquilla y los accesorios se ponen muy calientes
cuando funcionan. Deje que se enfríen antes de
trasladar o guardar la herramienta.
• Para reducir el tiempo de refrigeración, ponga en
marcha la herramienta ajustada a la temperatura
mínima y déjela funcionar así durante algunos
minutos.
• Apague la herramienta y deje que se enfríe
durante un mínimo de 30 minutos.
24
ESPAÑOL
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
25
es - 6
FRANÇAIS
DECAPEUR THERMIQUE DW340K
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT.
Depuis de nombreuses années, DEWALT produit
des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 6
DW340K
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 55014, EN 50144,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW340K
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Température de l’air (à la buse)
Poids
Fusible:
Outils 230 V
V
W
°C
kg
DW340K
230
2.000
50 - 600
0,85
10 A
dB(A)*
75
dB(A)
88
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur
à 85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
DW340K
< 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Dénote la présence de tension
électrique.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
fr - 1
26
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à
la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes
(par exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle
anti-dérapante. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
27
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour
la protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement
immobilisé avant de le laisser, de procéder à
l’entretien ou au changement d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement.
Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Vérifier régulièrement
l’état du câble d’alimentation et, s’il est
endommagé, le faire changer par votre Service
agréé DEWALT.
fr - 2
FRANÇAIS
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité
et toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
décapeurs thermiques
Généralités
• Veillez à ne pas placer vos mains sur les orifices
de ventilation pour ne pas les obturer.
• La buse et les accessoires de cet outil peuvent
atteindre des températures très élevées lors de
l’utilisation. Laissez-les refroidir avant de les
toucher.
• Veillez à toujours éteindre l’outil avant de le
déposer.
• Ne laissez pas l’outil sans surveillance lorsqu’il
est allumé.
• Le décapeur doit être utilisé avec soin,
pour éviter tout risque d’incendie accidentel.
• La chaleur peut se propager à des matériaux
combustibles hors du champs de vision.
N’utilisez pas cet outil dans des conditions
humides, en présence de gaz inflammables ou
à proximité de matériaux combustibles.
• Laissez l’outil refroidir totalement avant de
le ranger.
• Prenez soin de bien aérer correctement la zone
de travail pour éviter la formation de vapeurs
toxiques.
• Ne pas utiliser comme sèche-cheveux.
fr - 3
• Prenez garde à n’obstruer ni l’orifice d’entrée d’air,
ni la bouche de la buse car ceci pourrait provoquer
une chaleur excessive et endommager l’outil.
• Ne dirigez pas le souffle d’air chaud vers d’autres
personnes.
• Ne touchez pas la buse en métal ; elle atteint en
effet des températures très élevées pendant
l’utilisation et reste très chaude pendant
30 minutes environ après utilisation.
• Ne laissez pas reposer la buse contre un support
quelconque lors de l’utilisation ou immédiatement
après.
• N’enfoncez rien dans la buse, pour éviter toute
électrocution. Ne regardez pas dans la buse
lorsque l’outil est en marche en raison des
températures très élevées produites lors du
fonctionnement.
• Veillez à ce qu’aucune trace de peinture n’adhère
à la buse ou au grattoir car elle pourrait
s’enflammer à la longue.
Décoller la peinture
• Cet outil ne doit pas être utilisé pour décoller de la
peinture au plomb. Les écailles, les résidus et les
vapeurs de peinture peuvent contenir du plomb,
qui peut se révéler toxique. Les immeubles
construits avant 1960 peuvent avoir été recouverts
d’une couche de peinture au plomb, elle-même
recouverte par la suite de plusieurs autres couches
de peinture. En présence de ces peintures en
surface, évitez tout contact avec la bouche qui
pourrait entraîner une ingestion de plomb.
L’exposition au plomb même dans des proportions
très faibles peut entraîner des dommages
irréversibles dans le cerveau et le système nerveux.
Les jeunes enfants et les femmes enceintes sont
particulièrement vulnérables.
• Lors du décollement de la peinture, assurez-vous
que la zone de travail est bien isolée. Il est
conseillé de porter un masque anti-poussière.
• Ne pas brûler la peinture. Utilisez le grattoir et
maintenez la buse à au moins 25 mm de
distance de la surface peinte. Lors du travail
vertical, travaillez du haut vers le bas pour éviter
que la peinture ne tombe sur l’outil et ne brûle.
• Déposez tous les débris de peinture dans un
endroit sûr et assurez-vous que la surface de
travail est bien correctement nettoyée lorsque le
travail est terminé.
28
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
Câbles de rallonge
L’emballage contient:
1 Décapeur thermique
1 Accessoires
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué à 3 fils adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Description (fig. A)
Votre décapeur thermique DEWALT DW340K a été
conçu pour décoller la peinture, souder les tuyaux,
rétracter le PVC, souder et plier les plastiques ainsi
que pour tous travaux de séchage et de dégivrage
en général.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Orifices de ventilation
3 Emplacement des mains
4 Bouton de réglage de température
5 Buse
Régler la température de l’air (fig. B)
La température de l’air peut être réglée en fonction
des nombreuses applications possibles.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des
conseils de réglage pour plusieurs applications.
Réglage
Applications
Basse (1e groupe)
• Faire sécher de la peinture et du vernis
• Enlever des étiquettes
• Cirer et décoller de la cire
• Faire sécher du bois avant remplissage
Sécurité électrique
• Contracter les emballages de PVC et les
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
• Dégivrer les tuyaux gelés
gaines d’isolation
Moyenne (2ème. Groupe)
• Souder des plastiques
• Plier des tuyaux en plastiques et
des feuilles
• Dévisser les écrous ou boulons oxydés
Cet outil doit être branché à la terre.
ou trop serrés
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
29
Température élevée
• Décoller la peinture et la laque
(4ème. groupe)
• Souder les joints de plomberie
• Si vous n’êtes pas sûr du niveau de température
correct à appliquer, commencez avec une
température faible et augmentez-la
progressivement jusqu’à ce que vous obteniez
les résultats souhaités.
Monter l’accessoire adapté
Cet outil vous est livré avec un jeu d’accessoires à
installer en fonction des diverses applications
possibles.
fr - 4
FRANÇAIS
Symbole
Description
Application
Buse protège vitre
Protection des fenêtres lors du
• Lorsque la peinture commence à ramollir,
écaillez-la à l’aide d’un grattoir à main.
décapage de cadres
Buse réflectrice
Buse conique
Soudure de tuyaux
Soudure, contraction
(chaleur concentrée sur
une petite surface)
Buse large
Séchage, dégivrage
(chaleur répartie sur
une surface plus large)
Grattoir
Écaillage de la peinture et
du vernis
• Assurez-vous que l’outil est bien éteint et que la
buse a bien refroidi.
• Fixez l’outil souhaité sur la buse.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Tenez l’outil d’une seule main (fig. C)
Veillez à ne pas obturer les orifices de
ventilation avec l’autre main (fig. D).
Avant la mise en marche:
• Mettez en place l’accessoire correct pour
l’application souhaitée.
• Fixez la bonne température d’air.
Mise en marche et arrêt (fig. E)
• Pour allumer l’outil, placez l’interrupteur de
marche/arrêt en position I. De la fumée peut
s’échapper immédiatement après la mise en
marche, ceci est normal et n’indique pas de
problème particulier.
• Pour éteindre l’outil, mettez l’interrupteur de
marche/arrêt en position 0. Laissez l’outil refroidir
avant de le déplacer ou de le ranger.
Écailler de la peinture (fig. F)
• Montez l’outil souhaité.
• Fixez une température élevée.
• Allumez l’outil.
• Dirigez l’air chaud sur la peinture à enlever.
fr - 5
• N’écaillez pas la peinture sur les cadres
de fenêtre métalliques, car la chaleur
peut se propager sur la vitre et la briser.
• Lors de l’écaillage de la peinture sur
d’autres cadres de fenêtre, utilisez la
buse protège-vitre.
• Ne maintenez pas l’outil dirigé sur un
seul point pendant trop longtemps pour
ne pas risquer d’enflammer la surface.
• Évitez toute accumulation de peinture
sur le grattoir, pour ne pas risquer de
l’enflammer. Au besoin, débarrassez
soigneusement le grattoir des débris de
peinture à l’aide d’un couteau.
Utilisation en position fixe (fig. 6)
Cet outil peut être utilisé en mode fixe.
• Placez l’outil sur un banc de travail comme indiqué.
• Coincez le câble électrique pour ne pas risquer
de faire tomber l’outil du banc de travail.
• Allumez l’outil avec précaution.
• Assurez-vous que la buse n’est pas
dirigée contre vous ou contre d’autres
personnes présentes dans la pièce.
• Veillez à ne rien laisser tomber dans la
buse.
Refroidissement
La buse et l’accessoire atteignent des températures
très élevées durant l’utilisation. Veillez à bien les
laisser refroidir avant d’essayer de déplacer ou de
ranger l’outil.
• Pour réduire le temps de refroidissement, réglez
l’outil à la position de température la plus faible,
et laissez-le fonctionner pendant quelques
minutes.
• Éteignez l’outil et laissez-le refroidir pendant au
moins 30 minutes.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
30
FRANÇAIS
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de la retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service après-vente
agréé pour un remboursement intégral ou un
échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg,
retournez votre machine à DEWALT.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
31
fr - 6
ITALIANO
PISTOLA TERMICA DW340K
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 6
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Limiti della temperatura
dell’aria (sul beccuccio)
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW340K
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 55014, EN 50144,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW340K
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
75
LWA (potenza sonora)
dB(A)
88
* all’orecchio dell’operatore
V
W
DW340K
230
2.000
°C
kg
50 - 600
0,85
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
10 A
DW340K
< 2,5 m/s2
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Indica pericolo di scossa elettrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 1
32
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso
soltanto di un cavo di prolunga di tipo idoneo,
appositamente previsto e contrassegnato per
l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
33
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore.
Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF
prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Staccare
la spina dalla presa se l’utensile rimane inutilizzato
e prima di eseguire qualsiasi operazione
di manutenzione dell’utensile o di sostituzione
degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
it - 2
ITALIANO
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare
periodicamente lo stato del cavo di alimentazione,
e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT.
Tenere gli organi di comando puliti, asciutti e privi
di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso
e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Istruzioni di sicurezza supplementari per pistole
termiche
Generalità
• Non tappare le aperture di ventilazione con la
mano né bloccarle in altro modo.
• Il beccuccio e gli accessori di questo apparecchio
raggiungono temperature estremamente alte
durante l’uso. Fare raffreddare queste parti prima
di toccarle.
• Spegnere sempre l’apparecchio prima di poggiarlo.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito mentre è
acceso.
• Se l’apparecchio non viene usato con attenzione
può sussistere il pericolo di incendio.
• Il calore può essere condotto verso materiali
combustibili nascosti. Non usare l’apparecchio in
ambienti umidi, dove possono essere presenti
gas infiammabili, o vicino a materiali combustibili.
it - 3
• Fare raffreddare completamente l’apparecchio
prima di conservarlo.
• Accertarsi di ventilare bene l’ambiente per eliminare
i fumi tossici prodotti.
• Non usare come asciugacapelli.
• Non ostruire né l’ingresso dell’aria né il beccuccio
di uscita, per evitare la formazione eccessiva di
calore che può danneggiare l’apparecchio.
• Non dirigere il getto di aria calda verso altre
persone.
• Non toccare il beccuccio di metallo in quanto
durante l’uso raggiunge temperature estremamente
elevate e resta caldo fino a 30 minuti dopo l’uso.
• Non poggiare oggetti contro il beccuccio durante
o immediatamente dopo l’uso.
• Non introdurre oggetti nel beccuccio per evitare
scosse elettriche. Non guardare nel beccuccio
mentre l’apparecchio è in funzione a causa
dell’elevata temperatura.
• Non fare attaccare vernice al beccuccio o al
raschietto perché potrebbe prendere fuoco in
un secondo momento.
Eliminazione della vernice
• Non usare questo apparecchio per eliminare vernici
contenenti piombo. Le scaglie, i residui e i vapori
della vernice possono contenere piombo, che è
velenoso. Qualsiasi costruzione anteriore al 1960
può essere stata verniciata in passato con vernice
contenente piombo, e ricoperta con altri strati
di vernice. Una volta depositata sulla superficie delle
mani, il contatto con la bocca può provocare
l’ingestione di piombo. Anche un’esposizione a
bassi livelli di piombo può causare danni irreversibili
al cervello e al sistema nervoso. Bambini e neonati
sono particolarmente vulnerabili.
• Quando si rimuove la vernice, accertarsi che la
zona in cui si lavora sia protetta. È preferibile
indossare una maschera anti-polvere.
• Non bruciare la vernice. Usare il raschietto fornito
e mantenere il beccuccio almeno a 25 mm dalla
superficie verniciata. Quando si lavora in direzione
verticale, lavorare verso il basso per evitare che la
vernice ricada nell’apparecchio e si bruci.
• Smaltire tutti i residui di vernice in condizioni di
sicurezza e accertarsi che l’ambiente di lavoro sia
completamente pulito prima di completare il
lavoro.
34
ITALIANO
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Pistola termica
1 Set di accessori
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, a tre fili e di
dimensione idonee a garantire l’alimentazione
elettrica dell’apparecchio (vedere le caratteristiche
tecniche). La dimensione minima del conduttore è
1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo
per l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
La pistola termica DEWALT DW340K è stata
progettata per lavori di eliminazione di vernici,
saldatura di tubi, contrazione di materiali in PVC,
saldatura e piegatura di materiali plastici nonché di
asciugatura generale e scongelamento.
1 Interruttore acceso/spento
2 Condotti di ventilazione
3 Posizioni
4 Manopola di regolazione della temperatura dell’aria
5 Bocchetta
Regolazione della temperatura dell’aria (fig. B)
La temperatura dell’aria può essere regolata per
adeguarsi ad un’ampia gamma di applicazioni.
La tabella in basso suggerisce le impostazioni per
diverse applicazioni.
Norme di sicurezza elettrica
Impostazione
Applicazioni
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Bassa (1º settore)
• Asciugare pittura e vernici
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
• Rimozione adesivi
• Inceratura e deparaffinazione
• Asciugatura di legno bagnato prima del
riempimento
• Contrazione di involucri in PVC e tubi isolanti
• Scongelamento tubi congelati
L’utensile deve essere collegato a terra.
Media (2º settore)
CH
CH
35
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
• Saldatura di materiali plastici
• Piegatura di tubi e fogli di plastica
• Allentamento di dati e bulloni arrugginiti o stretti
saldamente
Alta (4º settore)
• Eliminazione di pittura e vernice
• Saldatura di giunti idraulici
• Se non si è sicuri che l’impostazione sia corretta,
iniziare con una temperatura bassa e aumentarla
gradualmente fino a raggiungere la temperatura
ottimale.
it - 4
ITALIANO
Montaggio dell’accessorio adeguato
Questo apparecchio viene fornito con un set di
accessori per diverse applicazioni.
Icona
Descrizione
Scopo
Proteggivetri
Proteggere le finestre quando
si rimuove la vernice dall’intelaiatura
Riflettore
Saldare tubi
a cucchiaio
Ugello conico
Saldare, contrarre manicotti
(calore concentrato su
una zona limitata)
Accessorio
Asciugare, scongelare
a ventaglio
(calore sparso su una zona
più ampia)
Raschietto
Rimuovere pittura e vernici
• Accertarsi che l’apparecchio sia spento e che il
beccuccio si sia raffreddato.
• Collocare l’accessorio desiderato sul beccuccio.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Usare solo una mano per tenere
l’apparecchio (fig. C). Non poggiare
l’altra mano sulle aperture per la
ventilazione (fig. D).
Prima del funzionamento:
• Montare il corretto accessorio per l’applicazione
desiderata.
• Impostare la temperatura desiderata.
Accensione/spegnimento (fig. E)
• Per accendere l’apparecchio, collocare
l’interruttore on/off sulla posizione I.
Dopo l’accensione l’apparecchio potrebbe
emettere del fumo, il che non rappresenta
un problema.
• Per spegnere l’apparecchio, collocare
l’interruttore on/off sulla posizione O.
Fare raffreddare l’apparecchio prima di
trasportarlo o conservarlo.
it - 5
Rimuovere la pittura (fig. F)
• Montare l’accessorio corretto.
• Impostare una temperatura elevata.
• Accendere l’apparecchio.
• Dirigere l’aria calda verso la pittura da rimuovere.
• Quando la pittura si ammorbidisce, raschiarla
usando un raschietto manuale.
• Non trattare le intelaiature di metallo delle
finestre perché il calore potrebbe arrivare
sul vetro e romperlo.
• Quando si trattano intelaiature di finestre di
altro tipo, usare il beccuccio di protezione
per i vetri.
• Non tenere troppo l’apparecchio su
un punto per evitare che la superficie
prenda fuoco.
• Evitare di raccogliere la pittura sul
raschietto accessorio perché potrebbe
prendere fuoco. Se necessario,
rimuovere con cura i residui di pittura dal
raschietto accessorio usando un coltello.
Uso dell’apparecchio in posizione fissa (fig. G)
Questo apparecchio può essere anche usato in
posizione fissa.
• Collocare l’apparecchio sul tavolo da lavoro,
come illustrato.
• Fissare il cavo per evitare di tirare l’apparecchio
via dal tavolo di lavoro.
• Accendere con cura l’apparecchio.
• Accertarsi che il beccuccio non sia
rivolto verso sé stessi o altre persone
presenti.
• Assicurarsi di non far cadere alcun
oggetto dentro al beccuccio.
Raffreddamento
Il beccuccio e l’accessorio raggiungono temperature
estremamente elevate durante l’uso.
Lasciarli raffreddare prima di trasportare o conservare
l’apparecchio.
• Per ridurre il tempo di raffreddamento, accendere
l’apparecchio impostando la temperatura sul
valore più basso e farlo funzionare per qualche
minuto.
• Spegnere l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
per almeno 30 minuti.
36
ITALIANO
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche
di funzionamento o presentasse difetti
di lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi
dalla data di acquisto, provvederemo alla
sostituzione gratuita delle parti difettose
o a nostro giudizio, alla sostituzione gratuita
dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro
di assistenza DEWALT, con la prova della data
di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
37
it - 6
NEDERLANDS
HETELUCHTPISTOOL DW340K
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 6
Technische gegevens
DW340K
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 55014, EN 50144,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW340K
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
75
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
88
* op de werkplek
Spanning
V
Opgenomen vermogen
W
Luchttemperatuur (bij mondstuk) °C
Gewicht
kg
DW340K
230
2.000
50 - 600
0,85
Zekeringen:
230 V machines
10 A
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
DW340K
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Geeft elektrische spanning aan.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
nl -1
38
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
39
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar.
Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in
het stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de
machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij
het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken.
nl - 2
NEDERLANDS
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn.
Ga na of de accessoires en hulpstukken correct
zijn gemonteerd en of aan alle andere
voorwaarden voor een juiste werking is voldaan.
Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
heteluchtpistolen
Algemeen
• Plaats uw hand niet over de luchtgaten en
blokkeer de gaten ook niet op een andere
manier.
• Het mondstuk en de hulpstukken van deze
machine worden erg heet tijdens gebruik.
Laat deze delen afkoelen voordat u ze aanraakt.
• Schakel de machine altijd uit voordat u deze
neerlegt.
• Laat de machine niet onbeheerd achter wanneer
deze is ingeschakeld.
• Er kan brand ontstaan wanneer het apparaat niet
voorzichtig wordt gebruikt.
• Hitte kan overslaan naar brandbare materialen
die niet in het zicht liggen.
nl - 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik de machine niet in een vochtige omgeving,
waar brandbare gassen aanwezig kunnen zijn of in
de buurt van brandbare materialen.
Laat de machine volledig afkoelen voordat u
deze opbergt.
Zorg voor voldoende ventilatie, omdat giftige
gassen kunnen ontstaan.
Gebruik deze machine niet als haardroger.
Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet, omdat
hierdoor de machine te heet wordt en kan
beschadigen.
Richt de hete luchtstraal niet op andere mensen.
Raak het metalen mondstuk niet aan, omdat het
tijdens gebruik erg heet wordt en na gebruik nog
ongeveer 30 minuten heet blijft.
Plaats het mondstuk tijdens of direct na gebruik
nergens tegenaan.
Steek niets in het mondstuk, omdat u hierdoor
een elektrische schok kunt krijgen. Kijk niet in het
mondstuk wanneer de machine in gebruik is,
vanwege de hoge temperaturen die worden
geproduceerd.
Laat verf niet aan het mondstuk of de schraper
plakken, omdat deze na enige tijd kan ontbranden.
Verwijderen van verf
• Gebruik deze machine niet voor het verwijderen
van loodhoudende verf.
De snippers, overblijfselen en dampen van de
verf kunnen giftig lood bevatten. Ieder gebouw
van voor 1960 kan in het verleden met
loodhoudende verf zijn geverfd en daarna
overgeverfd met andere lagen verf. Wanneer het
lood eenmaal op het oppervlak zit, kan het
contact met handen en mond resulteren in
opname van lood. Blootstelling aan zelfs een lage
dosis lood kan onomkeerbare schade aan de
hersenen en het zenuwstelsel tot gevolg hebben.
Met name jonge en ongeboren kinderen zijn zeer
kwetsbaar.
• Zorg ervoor dat bij het verwijderen van verf het
werkgebied is afgeschermd. Draag bij voorkeur
een stofmasker.
• Verbrandt de verf niet. Gebruik de meegeleverde
schraper en houd het mondstuk tenminste
25 mm van het geverfde oppervlak. Wanneer u in
verticale richting werkt, werk dan naar beneden
om te voorkomen dat verf in de machine valt en
verbrandt.
40
NEDERLANDS
• Gooi alle verfafval op een veilige en verantwoorde
manier weg en zorg dat u het werkgebied na
afloop goed schoon achterlaat.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Heteluchtpistool
1 Set hulpstukken
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Instellen van de luchttemperatuur (fig. B)
De luchttemperatuur kan worden aangepast voor een
groot aantal toepassingen. De onderstaande tabel
geeft suggesties voor de verschillende toepassingen
Instelling
Toepassingen
Laag (1ste sector)
• Drogen van verf en lak
• Verwijderen van stickers
• In de was zetten en verwijderen van was
Beschrijving (fig. A)
• Drogen van nat hout alvorens het op te vullen
Uw DEWALT heteluchtpistool DW340K is ontwikkeld
voor het strippen van verf, solderen van buizen,
krimpen van PVC, lassen en buigen van kunststoffen
alsmede voor gewone droog- en ontdooiklussen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Luchtgaten
3 Vlakken voor het neerzetten van de machine
4 Instelknop voor de luchttemperatuur
5 Mondstuk
• Krimpen van PVC wikkelmateriaal en isolatiebuizen
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Deze machine dient op een geaard
stopcontact te worden aangesloten.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
• Ontdooien van bevroren leidingen
Midden (2de sector) • Lassen van kunststoffen
• Buigen van kunststof buizen en vellen
• Losmaken van vastgeroeste of erg vast
aangedraaide moeren en bouten
Hoog (4de sector)
• Verwijderen van verf en lak
• Solderen van sanitair verbindingsstukken
• Als u niet zeker weet welke stand u moet
gebruiken, begin dan met een lage
temperatuursinstelling en verhoog de temperatuur
langzaam totdat u het optimale resultaat heeft
bereikt.
Bevestigen van het juiste hulpstuk
Deze machine wordt met een set hulpstukken voor
verschillende toepassingen geleverd.
Pictogram
Omschrijving
Glasbeschermer
Doel
Beschermt de ramen bij het strippen
van de kozijnen
Lepelvormig
Solderen van buizen
mondstuk
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd drie-aderig verlengsnoer, dat
geschikt is voor het vermogen van de machine (zie
technische gegevens). De aders moeten minimaal
een doorsnede hebben van 1,5 mm2.
41
Kegelvormig
Lassen, krimpen van kousen
mondstuk
(warmte geconcentreerd op
een klein gebied
nl - 4
NEDERLANDS
Vlak mondstuk
Drogen, ontdooien
(warmte verspreid over
een groter gebied)
Schraper
Strippen van verf en lak
• Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en
dat het mondstuk is afgekoeld.
• Plaats het gewenste hulpstuk op het mondstuk.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Houd de machine met een hand vast
(fig. C). Plaats uw andere hand niet over
de luchtgaten (fig. D).
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Monteer het juiste hulpstuk voor de toepassing.
• Stel de gewenste luchttemperatuur in.
In- en uitschakelen (fig. E)
• Om de machine in te schakelen zet u de aan/uitschakelaar in stand I. Na het inschakelen kan er
een klein beetje rook uit de machine komen;
dit duidt niet op een probleem.
• Om de machine uit te schakelen zet u de aan/uitschakelaar in stand O. Laat de machine eerst
afkoelen voordat u deze weglegt of opbergt.
Strippen van verf (fig. F)
• Monteer het juiste hulpstuk
• Stel een hoge luchttemperatuur in.
• Schakel de machine in.
• Richt de hete lucht op de verf die moet worden
verwijderd.
• Wanneer de verf zacht wordt, schraap de verf
dan weg met behulp van een handschraper.
• Strip geen metalen raamkozijnen,
omdat de warmte naar het raam kan
worden geleid en het glas kan barsten.
• Gebruik de glasbeschermer, bij het
strippen van andere raamkozijnen.
nl - 5
• Houd de machine niet te lang op een
plaats gericht om te voorkomen dat het
oppervlak vlam vat.
• Voorkom dat verf aan de schraper blijft
plakken, omdat deze verf vlam kan
vatten. Indien nodig, verwijder de verf van
de schraper met behulp van een mes.
Stationair gebruik (fig. G)
Deze machine kan ook stationair worden gebruikt.
• Plaats de machine op de werkbank zoals
afgebeeld.
• Zet het snoer vast om te voorkomen dat de
machine van de werkbank wordt getrokken.
• Schakel de machine in.
• Zorg ervoor dat het mondstuk altijd van
u en eventuele omstanders is gericht.
• Zorg ervoor dat niets in het mondstuk valt.
Afkoelen
Het mondstuk en het hulpstuk worden tijdens
gebruik erg heet. Laat ze afkoelen alvorens de
machine te verplaatsen of op te bergen.
• Om de afkoeltijd te verminderen, schakelt u de
machine op de laagste luchttemperatuur in en
laat deze gedurende enkele minuten draaien.
• Schakel de machine uit en laat deze tenminste
30 minuten afkoelen.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
42
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG»
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet: ww.2helpU.com.
43
nl - 6
NORSK
VARMLUFTPISTOL DW340K
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy.
Årelang erfaring, konstant produktutvikling og
fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
DW340K
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 55014, EN 50144, EN 60335,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens
bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW340K
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Lufttemperaturområde
(ved munnstykke)
Vekt
dB(A)*
75
dB(A)
88
* ved brukerens øre
V
W
°C
DW340K
230
2.000
50 - 600
kg
0,85
Sikring:
230 V
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
10 A
DW340K
< 2,5 m/s2
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
no - 1
44
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen
for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål
det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne
kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
45
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke
i ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
no - 2
NORSK
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet
i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for varmluftpistoler
Generelt
• Ikke plasser hånden over ventilasjonsåpningene
eller sperr åpningene.
• Verktøyets munnstykke og tilbehør blir svært
varmt under bruk. La disse delene avkjøles før
du berører dem.
• Slå alltid av verktøyet før du legger det fra deg.
• Når verktøyet er slått på, må du aldri la det være
ubevoktet.
• Det kan oppstå brann hvis verktøyet ikke brukes
med forsiktighet.
• Varme kan ledes til brennbart materiale som ikke
er synlig. Bruk aldri verktøyet i fuktige rom, der
det finnes brennbare gasser eller i nærheten av
brennbare materialer.
• Avkjøl verktøyet helt før det legges bort.
• Påse at du har god ventilasjon fordi det kan
utvikles giftige gasser.
• Bruk aldri verktøyet som hårtørker.
no - 3
• Påse at ventilasjonsåpningene eller munnstykket
ikke er tildekket. Temperaturen kan da bli for høy
og skade verktøyet.
• Rett ikke varmluftstrømmen mot andre.
• Ta ikke på metallmunnstykket da det blir svært
varmt og holder seg varmt i cirka 30 minutter
etter bruk.
• Ikke plasser munnstykket mot noe når verktøyet
er i bruk eller umiddelbart etter bruk.
• Ikke stikk noe inn i munnstykket. Dette kan forårsake
elektrisk støt. Se heller ikke inn i munnstykket når
pistolen er på, tenk på den høye temperaturen.
• Ikke la maling feste seg på munnstykket eller
skraperen. Det kan ta fyr etter en viss tid.
Fjerne maling
• Ikke bruk verktøyet til å fjerne blyholdig maling.
Blydamp og støv som inneholder blypartikler, er
ekstremt helsefarlig. Bygninger som er bygget før
1960, kan ha blitt malt med blyholdig maling og
være dekket med flere lag annen maling.
Ved blyholdig maling på overflatene kan hånd til
munn-kontakt føre til inhalering av bly. Eksponering
for selv små mengder bly kan føre til uopprettelige
hjerneskader eller skader på nervesystemet.
Små barn og fostre er spesielt utsatt.
• Steng av arbeidsplassen når du fjerner maling.
En støvmaske bør brukes.
• Ikke brenn malingen. Bruk skraperen som følger
med, og hold munnstykket minst 25 mm fra den
malte flaten. Når du arbeider vertikalt, må du
arbeide nedover for å hindre at maling kommer
inn i verktøyet og begynner å brenne.
• Kasser alle malingrester på en sikker måte,
og gjør godt rent etter at arbeidet er avsluttet.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Varmluftpistol
1 Tilbehør
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
46
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
DEWALT-varmluftpistolen DW340K er utviklet for
fjerning av maling, lodding av rør, krymping av PVC,
sveising og bøying av plast samt for generelle
tørke- og tineformål.
1 Strømbryter
2 Ventilasjonsåpninger
3 Ståposisjoner
4 Knapp for justering av lufttemperatur
5 Munnstykke
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Middels (2. område)
• Sveising av plast
• Bøying av plastrør og -ark
• Løsning av rustede eller svært tilstrammede
muttere og bolter
Høy (4. område)
• Fjerning av maling og lakk
• Lodding av rørledd
• Hvis du ikke er sikker på hvilken innstilling du skal
bruke, starter du med lav temperatur og øker
temperaturen gradvis til du får ønsket resultat.
Montere riktig tilbehør
Verktøyet leveres med diverse tilbehør for ulike
bruksområder.
Ikon
Beskrivelse
Bruk
Glassbeskyttelse
Beskytter vinduer ved fjerning av
maling/lakk på innfatninger
Verktøyet må kobles til et jordet uttak.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Skjæreflektor
Lodding av rør
Konisk munnstykke Sveising, krymping
(varme konsentrert på lite område)
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man
bruke en godkjent, jordet skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Fiskehale
Tørking, tining
(varme spredt på større område)
Skrape
Fjerning av maling og lakk
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Innstille lufttemperaturen (fig. B)
Lufttemperaturen kan justeres slik at den passer til
ulike bruksområder. Tabellen nedenfor inneholder
forslag til innstillinger for forskjellige bruksområder.
Innstilling
Lav (1. område)
Bruksområde
• Tørking av maling og lakk
• Kontroller at verktøyet er slått av og at
munnstykket er avkjølt.
• Plasser ønsket tilbehør på munnstykket.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Hold verktøyet med bare én hånd (fig. C).
Ikke legg den andre hånden over
ventilasjonsåpningene (fig. D).
• Fjerning av klistremerker
• Voksing og fjerning av voks
• Tørking av vått treverk før sparkling
• Krymping av PVC-emballasje og isolasjonsrør
• Tining av frosne rør
47
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig tilbehør for det aktuelle
bruksområdet.
• Still inn ønsket lufttemperatur.
no - 4
NORSK
Start - stopp (fig. E)
• For å slå på verktøyet setter du på/av-bryteren
på I. Det kan avgis noe røyk etter at du slår på
verktøyet, dette utgjør ikke et problem.
• For å slå av verktøyet setter du på/av-bryteren på
O. La verktøyet kjølne helt før du flytter eller
legger det bort.
Fjerne maling (fig. F)
• Sett på riktig tilbehør.
• Bruk høy lufttemperatur.
• Slå på verktøyet.
• Rett varmluften mot malingen som skal fjernes.
• Når malingen blir myk, skraper du den vekk ved å
bruke en håndskraper.
• Ikke bruk verktøyet på vindusinnfatninger
i metall, varmen kan ledes til glasset og
føre til at det knuses.
• Når du bruker verktøyet på andre
vindusinnfatninger, bruker du
glassbeskyttelsen.
• Ikke la verktøyet hvile for lenge på ett
sted. Da kan flaten ta fyr.
• La ikke maling feste seg på skraperen.
Den kan ta fyr. Hvis det er nødvendig,
fjerner du malingrester forsiktig fra
skraperen ved hjelp av en kniv.
Stasjonær bruk (fig. G)
Dette verktøyet kan også brukes i stasjonær modus.
• Plasser verktøyet på arbeidsbenken som vist.
• Sikre kabelen for å unngå at verktøyet dras av
arbeidsbenken.
• Slå verktøyet forsiktig på.
• Sørg for at munnstykket alltid peker vekk
fra deg og eventuelle andre personer.
• La ikke noe falle inn i munnstykket.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Avkjøling
Munnstykket og tilbehøret blir svært varmt under bruk.
La dette kjøle helt før du flytter eller legger bort
verktøyet.
• For å minske avkjølingstiden slår du verktøyet på
ved den laveste lufttemperaturen og lar det være
på i noen minutter.
• Slå verktøyet av og la det kjølne i minst
30 minutter.
no - 5
48
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted.
Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
49
no - 6
PORTUGUÊS
PISTOLA DE AR QUENTE DW340K
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT.
Muitos anos de experiência, um desenvolvimento
contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis
para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 6
DW340K
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 55014,
EN 50144, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW340K
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Limites de temperatura do
ar (no bocal)
Peso
LpA
V
Watts
°C
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
DW340K
230
2.000
50 - 600
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
75
dB(A)
88
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
0,85
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
10 Ampéres
DW340K
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do
não-cumprimento das instruções deste
manual.
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica tensão eléctrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
pt - 1
50
POR4TUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais
como humidade elevada, execução de soldadura,
etc.) a segurança eléctrica pode ser aumentada
intercalando-se um transformador de separação ou
um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
51
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
pt - 2
PORTUGUÊS
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem danificados.
Mantenha os comandos secos, limpos e sem óleo
ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e a
obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Instruções de segurança adicionais para pistolas
de ar quente
Considerações gerais
• Não coloque a mão sobre as grades de
ventilação e nem bloqueie as mesmas.
• O bocal e os acessórios desta ferramenta
tornam-se extremamente quentes durante o uso.
Deixe que tais peças esfriem antes de tocá-las.
• Desligue a ferramenta sempre antes de soltá-la.
• Não descuide da ferramenta enquanto ela estiver
ligada.
• Existe risco de incêndio caso o aparelho não seja
utilizado com cuidado.
• O calor poderia atingir materiais combustíveis
situados fora do campo de visão. Não utilize perto
de materiais combustíveis ou em lugares húmidos
nos quais possa haver gases inflamáveis.
pt - 3
• Deixe que a ferramenta esfrie antes de guardá-la.
• Cuide para que o ambiente esteja arejado,
já que pode haver liberação de vapores tóxicos.
• Não utilize como secador de cabelos.
• Não obstrua a entrada de ar nem o bocal de
saída, já que isso poderia provocar um
aquecimento excessivo e danificar a ferramenta.
• Não dirija o jacto de ar quente para outras
pessoas.
• Não toque no bocal, já que durante o uso ele se
aquece muito, permanecendo assim durante até
30 minutos após a utilização.
• Não apoie o bocal em nada durante ou logo
após a utilização.
• Não deite nada no bocal, pois isso pode provocar
choques eléctricos. Não olhe dentro do bocal
enquanto o aparelho estiver a funcionar, já que o
mesmo trabalha gerando altas temperaturas.
• Não permita a adesão de tintas ou detritos no
bocal, já que tais materiais poderiam vir a
incendiar-se.
Remoção de tinta
• Não utilize esta ferramenta para remover tintas
que contenham chumbo. As películas, resíduos e
vapores desse tipo de tinta podem ser
venenosos. Edifícios anteriores a 1960 podem
ter sido pintados com tintas que continham
chumbo e cobertos posteriormente com
camadas adicionais. Uma vez em contacto com
as superfícies, levar a mão à boca pode resultar
na ingestão de chumbo. Mesmo a exposição a
níveis baixos de chumbo podem causar danos
irreversíveis ao cérebro e ao sistema nervoso.
Crianças pequenas e bebés ainda no útero são
especialmente vulneráveis.
• Quando estiver a remover tintas, assegure-se de
que a área de trabalho esteja fechada.
De preferência, utilize uma máscara de
protecção anti-pó.
• Não queime a tinta. Utilize o raspador fornecido e
mantenha o bocal a uma distância de ao menos
25 mm da superfície pintada. Quando estiver a
trabalhar na vertical, oriente seus movimentos
para baixo para evitar que a tinta caia na
ferramenta e se queime.
• Desfaça-se dos resíduos de tinta de maneira
segura e certifique-se de que a área de trabalho
fique bem limpa depois de terminado o trabalho.
52
PORTUGUÊS
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pistola de ar quente
1 Conjunto de acessórios
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Ajuste da temperatura do ar (fig. B)
É possível ajustar a temperatura do ar para
adequá-la a diferentes aplicações. A tabela abaixo
sugere ajustes para diversas situações.
Ajuste
Aplicações
Baixo (primeiro sector)
• Secagem de tintas e vernizes
• Remoção de adesivos
• Aplicação e remoção de ceras
• Secagem de madeira molhada antes
Descrição (fig. A)
Sua pistola de ar quente DeWALT DW340K foi
projectada para remover tintas, soldar tubos,
efectuar a redução de PVC, soldar e torcer
plásticos, assim como para tarefas gerais de
secagem e descongelamento.
1 Interruptor on/off
2 Grade de ventilação
3 Lugares de colocação
4 Botão de ajuste de temperatura do ar
5 Bocal
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
Esta ferramenta deve ser ligada a uma
tomada com ligação à terra.
do preenchimento
• Redução de envoltórios de PVC
e tubos de isolamento
• Descongelamento de tubos
Médio (segundo sector)
• Soldagem de plásticos
• Modelagem de tubos e lâminas de plástico
• Liberação de porcas e parafusos oxidados
ou muito apertados
Alto (quarto sector)
• Remoção de tintas e esmaltes
• Solda de conexões de tubos
• Caso não esteja seguro sobre o ajuste correcto,
comece com uma temperatura baixa e aumente
gradualmente até atingir os resultados desejados.
Montagem do acessório correcto
Esta ferramenta é fornecida com um conjunto de
acessórios destinados a diversas aplicações.
Descrição
Finalidade
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Ícone
Bocal protector
Protecção de janelas durante
de vidro
a remoção de tinta da estrutura
Difusor
Soldagem de tubos
Extensões
Bico cónico
Soldagem e redução de luvas
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
de três condutores, conveniente para a corrente
desta ferramenta (veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
53
(concentração do calor em áreas
pequenas)
pt - 4
PORTUGUÊS
Bico rectangular
Secagem, descongelamento
(calor difundido sobre áreas amplas)
Raspador
Remoção de tintas e vernizes
• Assegure-se de que a ferramenta esteja
desligada e o bocal já esteja frio.
• Coloque no bocal o acessório desejado.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Segure a ferramenta com apenas uma
das mãos (fig. C). Não coloque a outra
mão nas grades de ventilação (fig. D).
Antes da operação:
• Monte o acessório correcto para a aplicação em
questão.
• Ajuste a temperatura do ar desejada.
Ligar e desligar (fig. E)
• Para ligar a ferramenta, coloque o botão
liga/desliga na posição I. É possível que o
equipamento libere um pouco de fumaça depois
de ligado, mas isso não é sinónimo de problemas.
• Para desligar a ferramenta, coloque o interruptor
na posição O. Deixe que a ferramenta se esfrie
antes de movê-la ou guardá-la.
Remoção de tintas (fig. F)
• Monte o acessório adequado.
• Seleccione uma temperatura de ar elevada.
• Ligue a ferramenta.
• Dirija o ar quente para a tinta a ser removida.
• Quando a tinta estiver mole, utilize o raspador
manual para retirá-la.
• Não remova a tinta de estruturas de
janelas metálicas, já que o calor pode
ser conduzido ao vidro fazendo com que
este se parta.
• Quando for remover a tinta de outras
esquadrias, utilize o bocal protector de
vidro.
pt - 5
• Não mantenha a ferramenta orientada a
um só ponto durante muito tempo para
evitar que a superfície se queime.
• Evite juntar tinta no acessório raspador,
já que a mesma poderia incendiar-se.
Se necessário, remova cuidadosamente
os resíduos de tinta do raspador com a
ajuda de um garfo.
Uso estático (fig. G)
É possível utilizar a ferramenta em modo estático.
• Coloque-a na bancada de trabalho conforme
o mostrado.
• Fixe o cabo para evitar arrancar a ferramenta da
bancada.
• Ligue a ferramenta com cuidado.
• Assegure-se de que o bocal esteja a
apontar sempre para longe de si e
outras pessoas.
• Certifique-se de não deixar cair nada no
bocal.
Resfriamento
O bocal e o acessório tornam-se muito quentes
durante o uso. Deixe-os esfriar antes de tentar
mover ou guardar a ferramenta.
• Para reduzir o tempo de resfriamento, ligue a
ferramenta na temperatura mínima e deixe-a
funcionar durante alguns minutos.
• Desligue a ferramenta e deixe-a esfriar durante
ao menos 30 minutos.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
54
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Se não estiver completamente satisfeito com a sua
ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa,
bem como a factura de compra e ser-lhe á
apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses a
partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
55
pt - 6
SUOMI
KUUMAILMAPISTOOLI DW340K
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 5
fi - 6
DW340K
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 50144,
EN 60335, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW340K
LpA
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Ilman lämpötilan vaihteluväli
(suuttimen kohdalla)
Paino
Sulakkeet:
230 V
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
75
dB(A)
88
DW340K
230
2.000
50 - 600
* käyttäjän korvassa
V
W
°C
kg
0,85
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
10 A
DW340K
< 2,5 m/s2
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
fi -1
56
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan
suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa käsipyörösahalla
oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin.
57
Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita
ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä
kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä
terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat.
fi - 2
SUOMI
Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen
vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat
toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat ovat
kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat
tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Kuumailmapistoolin turvallista käyttöä koskevia
lisäohjeita
Yleistä
• Älä aseta kättäsi ilma-aukkojen päälle tai tuki niitä
millään tavalla.
• Tämän työkalun suutin ja lisäosat lämpenevät
käytön aikana erittäin kuumiksi. Anna näiden
osien jäähtyä ennen koskettamista.
• Sammuta työkalu aina ennen kuin lasket sen
käsistäsi.
• Älä jätä työkalua valvomatta sen ollessa päälle
kytkettynä.
• Huolimattoman käytön seurauksena saattaa olla
tulipalo.
• Lämpöä saattaa johtua näkymättömissä olevaan
syttyvään materiaaliin. Älä käytä kosteassa
ilmassa, paikassa, jossa saattaa olla tulenarkoja
kaasuja tai lähellä syttyviä materiaaleja.
• Anna työkalun jäähtyä kokonaan ennen
varastointia.
• Varmista riittävä tuuletus, sillä käytössä saattaa
syntyä myrkyllisiä kaasuja.
• Älä käytä hiustenkuivaajana.
• Älä peitä ilmanottoaukkoa eikä suutinta, sillä
tämä aiheuttaa liiallista kuumenemista, mikä voi
vahingoittaa työkalua.
fi - 3
• Älä suuntaa puhallettavaa kuumaa ilmaa kohti
toisia ihmisiä.
• Älä kosketa metallisuutinta, sillä se lämpenee
käytön aikana erittäin kuumaksi ja pysyy
kuumana jopa 30 minuuttia käytön jälkeen.
• Älä aseta suutinta mitään vasten käytön aikana
tai välittömästi käytön jälkeen.
• Älä työnnä mitään suuttimeen, sillä voit saada
sähköiskun. Älä katso suuttimeen laitteen
toimiessa, sillä se tuottaa erittäin korkean
lämpötilan.
• Älä päästä maalia tarttumaan suuttimeen tai
raaputtimeen, sillä se saattaa syttyä jonkin ajan
kuluttua.
Maalia poistettaessa
• Älä käytä tätä työkalua lyijyä sisältävän maalin
poistamiseen. Maalin lastut, jäänteet ja huurut
saattavat sisältää lyijyä, joka on myrkyllistä.
Mikä tahansa ennen vuotta 1960 rakennettu
rakennus on voitu joskus maalata lyijyä sisältävällä
maalilla, ja se on voitu peittää muilla maalikerroksilla.
Kun lyijyä on joutunut pinnoille, sitä saattaa joutua
ruuansulatuselimistöön käden ja suun kosketuksen
kautta. Altistuminen jopa vähäiselle lyijymäärälle voi
aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita aivoihin ja
hermostoon. Nuoret ja syntymättömät lapset ovat
erityisen haavoittuvaisia.
• Kun poistat maalia, varmista, että työalue on
suljettu. On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.
• Älä polta maalia. Käytä toimitettua raaputinta ja
pidä suutin ainakin 25 mm:n päässä maalatusta
pinnasta. Kun työskentelet pystysuunnassa,
etene alaspäin, jotta maalia ei pääse putoamaan
pistooliin ja palamaan.
• Hävitä kaikki maalijätteet turvallisesti ja varmista,
että työalue on puhdistettu huolellisesti työn
valmistuttua.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kuumailmapistooli
1 Lisälaitesarja
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
58
SUOMI
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Asetus
Käyttökohteet
Matala (1. alue)
• Maalin ja vernissan kuivattaminen
• Tarrojen poistaminen
Kuvaus (kuva A)
• Vahaus ja vahan poistaminen
DEWALT-kuumailmapistooli DW340K on suunniteltu
maalin poistamiseen, putkien juottamiseen,
PVC:n kutistamiseen, muovien hitsaamiseen ja
taivuttamiseen sekä yleisiin kuivaus- ja
sulatustarkoituksiin.
1 Virtakytkin
2 Ilma-aukot
3 Tukipisteet
4 Ilman lämpötilan säätönuppi
5 Suutin
• Märän puun kuivattaminen ennen kittausta
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneen saa kytkeä ainoastaan
maadoitettuun pistokkeeseen.
• PVC-kääreiden ja eristeputkien kutistaminen
• Jäätyneiden putkien sulattaminen
Keskitaso (2. alue) • Muovien hitsaaminen
• Muoviputkien ja -levyjen taivuttaminen
• Ruostuneiden tai tiukalle kiristettyjen mutterien ja
pulttien löyhdyttäminen
Korkea (4. alue)
• Putkiliitosten juottaminen
• Mikäli et ole varma oikeasta asetuksesta, aloita
matalalla lämpötila-asetuksella ja nosta lämpötilaa
hitaasti, kunnes saavutat parhaan tuloksen.
Oikean lisälaitteen asentaminen
Tämän työkalun mukana toimitetaan sarja lisälaitteita
erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Kuvake
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
• Maalin ja lakan poistaminen
Kuvaus
Tarkoitus
Lasisuulake
Suojaa ikkunoita poistettaessa maalia
puitteista
Kourusuulake
Putkien juottaminen
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä maadoitettua
jatkojohtoa, joka sopii työkalun virran käyttöön (katso
tekniset tiedot). Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli
aina täysin auki.
Pyöreä suulake
Hitsaaminen, kutistusliitokset
(lämpö keskitetään pienelle alueelle)
Leveä suulake
Kuivattaminen, sulattaminen
(lämpö levitetään laajalle alueelle)
Asennus ja säädöt
Raaputin
Maalin ja vernissan poistaminen
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Ilman lämpötilan asettaminen (kuva B)
Ilman lämpötila voidaan säätää soveltuvaksi moniin
käyttötarkoituksiin. Seuraavassa taulukossa
ehdotetaan asetuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin.
59
• Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja että
suutin on jäähtynyt.
• Aseta haluttu lisälaite suuttimen päälle.
fi - 4
SUOMI
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Pidä laitteesta kiinni ainoastaan yhdellä
kädellä (kuva C). Älä aseta toista kättäsi
ilma-aukkojen päälle (kuva D).
Ennen käyttämistä:
• Kytke oikea lisälaite käyttötarkoitusta varten.
• Aseta haluttu ilman lämpötila.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva E)
• Laite kytketään päälle kääntämällä virtakytkin
I-asentoon. Laite saattaa hieman savuta päälle
kytkemisen jälkeen; tämä ei merkitse ongelmia.
• Laite kytketään pois päältä kääntämällä
virtakytkin O-asentoon. Anna laitteen jäähtyä
ennen siirtämistä tai varastoimista.
Maalin poistaminen (kuva F)
• Kytke oikea lisälaite.
• Aseta ilman lämpötila korkeaksi.
• Kytke laite päälle.
• Suuntaa kuuma ilma poistettavaan maaliin.
• Kun maali pehmenee, raaputa se pois
käsiraaputtimella.
• Älä käytä laitetta maalin poistamiseen
metallisista ikkunanpuitteista, sillä lämpö
saattaa johtua lasiin ja rikkoa sen.
• Käytä lasisuulaketta poistaessasi maalia
muunkaltaisista ikkunanpuitteista.
• Älä pidä laitetta suunnattuna yhteen
paikkaan liian pitkää aikaa, ettei pinta
syty palamaan.
• Varo, ettei maalia keräänny
raaputinlisäosaan, sillä se saattaa syttyä
palamaan. Mikäli tarpeen, poista huolellisesti
veitsellä maalin jäänteet raaputtimesta.
Kiinteä käyttö (kuva G)
Tätä laitetta voidaan käyttää myös kiinteästi.
• Aseta laite työpöydälle kuvan mukaisesti.
• Varmista virtajohto, ettei se nykäise laitetta alas
työpöydältä.
• Kytke laite varovasti päälle.
fi - 5
• Varmista, että suutin ei koskaan osoita
sinua tai ketään sivullista kohti.
• Varmista, ettet pudota mitään
suuttimeen.
Jäähdyttäminen
Suutin ja lisäosat lämpenevät käytön aikana erittäin
kuumiksi. Anna niiden jäähtyä ennen kuin yrität
siirtää tai varastoida laitetta.
• Jäähdytysajan lyhentämiseksi voidaan laite
kytkeä päälle alimmalla lämpötila-asetuksella ja
antaa sen käydä muutaman minuutin ajan.
• Kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä ainakin
30 minuutin ajan.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
60
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
61
fi - 6
SVENSKA
VARMLUFTSPISTOL DW340K
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 5
sv - 6
DW340K
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 55014,
EN 50144, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW340K
LpA
Tekniska data
Spänning
V
Ineffekt
W
Lufttemperatur (vid munstycket) °C
Vikt
kg
DW340K
230
2.000
50 - 600
0,85
Säkring:
230 V
10 A
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
75
dB(A)
88
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
Följande symboler har använts i handboken:
DW340K
< 2,5 m/s2
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Anger risk för elektrisk stöt.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 1
62
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg
i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med
verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg.
63
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för: använd t.ex. inte handcirkelsåg för
att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och
fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
sv - 2
SVENSKA
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan
Du ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Extra säkerhetsföreskrifter för varmluftspistoler
Allmänt
• Placera inte handen över luftventilerna och
blockera inte luftventilerna på något annat sätt.
• Munstycket och tillbehören till detta verktyg blir
mycket heta vid användning. Låt dessa delar
svalna av innan de berörs.
• Stäng alltid av verktyget innan du lägger det ifrån
dig.
• Lämna inte verktyget obevakat när det är
påslaget.
• Det kan uppstå eldsvåda om verktyget används
vårdslöst.
sv - 3
• Värme kan ledas till brännbara material som finns
utom synhåll. Använd inte i fuktiga utrymmen,
där det kan finnas brännbara gaser eller nära
brännbart material.
• Låt verktyget svalna innan det läggs undan.
• Se till att det finns fullgod ventilation eftersom
giftiga gaser kan uppstå vid användning.
• Använd inte som hårtork.
• Blockera inte luftintaget eller munstycket,
eftersom detta kan orsaka överhettning och
verktyget kan ta skada.
• Rikta inte varmluftsstrålen mot andra människor.
• Rör inte metallmunstycket eftersom det blir
mycket varmt vid användning och kan vara varmt
i upp till 30 minuter efter användning.
• Lägg inte munstycket mot något medan
verktyget används eller direkt efteråt.
• Peta inte ner något i munstycket eftersom det
kan ge en elektrisk stöt. Titta inte ner i
munstycket när verktyget är på, på grund av de
höga temperaturer som uppstår vid användning.
• Låt inte färg fastna på munstycket eller
skrapverktyget eftersom det kan ta eld efter en
viss tid.
Ta bort färg
• Använd inte detta verktyg för att ta bort färg som
innehåller bly. Färgflagorna, resterna och ångorna
kan innehålla bly som är giftigt. Byggnader som
är byggda innan 1960 kan tidigare ha målats
med färg som innehåller bly och sedan vara
ommålade med ytterligare färglager.
När det avsatts på ytor kan det räcka med
handkontakt för att få det i sig. Att utsättas för till
och med låga doser av bly kan ge kroniska
skador på hjärna och nervsystem. Små barn och
foster är extra utsatta och känsliga.
• När du tar bort färg, se till att arbetsytan är
avskärmad. Använd helst en skyddsmask.
• Bränn inte färgen. Använd det medföljande
skrapverktyget och håll munstycket minst 25 mm
från den målade ytan.
När du arbetar i lodrät riktning, arbeta uppifrån
och ner för att hindra att färgflagor faller ner
i munstycket och fattar eld.
• Kasta bort alla färgrester på ett säkert sätt och se
till att arbetsytan rengörs ordentligt efter att
arbetet avslutats.
64
SVENSKA
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Varmluftspistol
1 Tillbehör
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Ställa in lufttemperatur (fig. B)
Lufttemperaturen kan ställas in för att passa de
flesta användningsområden. Tabellen nedan ger
förslag på olika inställningar.
Inställning
Användningsområden
Låg (1a delen)
• Torka färg och lack
• Ta bort klistermärken
• Vaxning och borttagande av vax
• Torka vått timmer innan fyllning
Beskrivning (fig. A)
• Krympa PVC och isoleringsrör
Din DEWALT DW340K varmluftspistol har tillverkats för
att ta bort färg, löda rör, krympa PVC, svetsa och böja
plast såväl som för allmän torkning och upptining.
1 Strömbrytare
2 Luftventiler
3 Ställningar
4 Reglage för temperaturinställning
5 Munstycke
• Tina frusna rör
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt verktyg måste kopplas till jordat
uttag.
Medium (2a delen)
• Svetsa plast
• Böja plaströr och plastark
• Lossa rostade eller hårt åtskruvade skruvar
och bultar
Hög (4e delen)
• Ta bort färg och lack
• Löda rörfogar
• Om du inte är säker på den rätta inställningen,
börja med en låg temperatur och öka sedan
temperaturen gradvis till dess att du uppnår
önskat resultat.
Montera rätt tillbehör
Med detta verktyg följer tillbehör för olika
användningsområden.
Beskrivning
Ändamål
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Ikon
Glasskyddsmunstycke
Skyddar fönsterglas
Reflektor
Löda rör
Bruk med förlängningssladd
Koniskt munstycke
Svetsning, krympa omhölje
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd, jordad förlängningssladd
lämpad för den här apparatens strömförbrukning
(se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
65
när du tar bort färg
på fönsterkarmar
(värmen koncentreras över
ett litet område)
Rektangulärt munstycke
Torkning, upptining
(värmen sprids över ett
större område)
Skrapa
Ta bort färg och lack
sv - 4
SVENSKA
• Se till att verktyget är avstängt och att
munstycket har svalnat.
• Montera önskat tillbehör i munstycket.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Använd endast en hand för att hålla
verktyget (fig. C). Placera inte din andra
hand över luftventilerna (fig. D).
Innan Du börjar:
• Montera lämpligt tillbehör för önskat
användningsområde.
• Ställ in önskad lufttemperatur.
Till- och från-koppling (fig. E)
• Vrid on/off-kontakten till läge I för att sätta på
verktyget. Lite rökutveckling kan uppstå efter att
verktyget slagits på, detta betyder inte att något
ät fel.
• Vrid on/off-kontakten till läge 0 för att stänga av
verktyget. Låt verktyget svalna innan det flyttas
eller läggs undan.
Ta bort färg (fig. F)
• Montera lämpligt tillbehör.
• Ställ in hög lufttemperatur.
• Sätt på verktyget.
• Rikta varmluften mot den färg som ska tas bort.
• När färgen blir mjuk kan den skrapas bort med
en handskrapa.
• Använd inte verktyget för att ta bort färg
från fönsterkarmar av metall eftersom
värmen kan ledas till glaset och spräcka
det.
• När du tar bort färg på andra
fönsterkarmar, använd munstycket som
skyddar glaset.
• Håll inte munstycket riktat mot samma
ställe alltför länge eftersom ytan kan
antändas.
• Undvik att färg samlas på skrapan
eftersom den kan antändas. Om det
behövs kan du försiktigt ta bort
färgrester från skrapan med hjälp av en
kniv.
Stillastående användning (fig. G)
Detta verktyg kan även användas i stillastående läge.
• Placera verktyget på arbetsbänken enligt bilden.
• Fäst kabeln så att den inte kan dra ner verktyget
från arbetsbänken.
• Sätt på verktyget försiktigt.
• Se till att munstycket hela tiden pekar
ifrån dig och eventuella åskådare.
• Se till att inte tappa något i munstycket.
Svalna
Munstycket och tillbehören blir mycket varma vid
användning. Låt dem svalna innan verktyget flyttas
eller läggs undan.
• Minska nedkallningstiden genom att ställa in den
lägsta lufttemperaturen och låta verktyget gå i ett
par minuter.
• Stäng av verktyget och låt det kallna i minst
30 minuter.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
sv - 5
66
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
67
sv - 6
∂§§∏¡π∫∞
¶π™∆√§π £Eƒª√À ∞Eƒ∞ DW340K
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
√ÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·¤Ú·
(ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ)
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù·
V
W
DW340K
230
2.000
ÆC
kg
50 - 600
0,85
230 V
10 A
DW340K
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 55014,
EN 50144, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW340K
75
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
88
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
DW340K
< 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 1
68
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
69
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
el - 3
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
ÈÛÙfiÏÈ· ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú·
°ÂÓÈο
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Â¿Óˆ ·fi Ù·
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Ô‡Ù ӷ ÊÚ¿ÛÛÂÙ ÌÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ.
• ∆Ô ÛÙfiÌÈÔ Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜. ∞Ê‹ÛÙ ·˘Ù¿ Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ó· ÎÚ˘ÒÛÔ˘Ó ÚÈÓ Ù· ·ÁÁ›ÍÂÙÂ.
• ™‚‹ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ ÙÔ ·Ôı¤ÛÂÙÂ.
• ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜
¯ÂÈÚÈÛÙ‹ fiÙ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓÔ.
• E¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌÂ
ÚÔÛÔ¯‹, ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ˘Úη˚¿.
• ªÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ıÂÚÌfiÙËÙ· ÛÂ
‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜
ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ Û·˜ ‰›Ô˘. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÂ
˘ÁÚ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Û ÛËÌ›· fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó·
˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ·ÙÌÒÓ ‹ ÎÔÓÙ¿
Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÈÓ
ÙÔ ·ÔıË·ÛÂÙÂ.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ Â·Ú΋ ·ÂÚÈÛÌfi, ·ÊÔ‡
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÙÔÍÈΤ˜ ·Ó·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ.
• ªËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ˆ˜ ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ ÁÈ· Ù·
Ì·ÏÏÈ¿.
• ªËÓ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·¤Ú· Ô‡ÙÂ
ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó·
Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ô˘ ı·
¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ıÂÚÌfi ·¤Ú· Û ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·.
• ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÙfiÌÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô
ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ηÈ
·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÂÚÌfi ¤ˆ˜ Î·È 30 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙË
¯Ú‹ÛË.
• ªËÓ ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ Â¿Óˆ Û ¿ÏÏ·
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi
·˘Ù‹Ó.
• ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ̤۷ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ,
·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ¿ıÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
ªËÓ ÎÔÈٿ٠ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔÌ›Ô˘ fiÙ·Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È.
• ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ‚·Ê‹˜ ÛÙÔ
ÛÙfiÌÈÔ ‹ ÙË Û¿ÙÔ˘Ï·, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈÎÚfi
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÏÂÁ›.
70
∂§§∏¡π∫∞
∞Ê·›ÚÂÛË ‚·Ê‹˜
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ
·Ê·›ÚÂÛË ÌÔÏ˘‚‰Ô‡¯ˆÓ ‚·ÊÒÓ.
∏ ·ÔÊÏÔȈ̤ÓË ‚·Ê‹, Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ
·ÙÌÔ› Ù˘ ‚·Ê‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó
ÌfiÏ˘‚‰Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰ËÏËÙËÚÈ҉˘.
√ÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎÙ›ÚÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÚÈÓ ÙÔ 1960
ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‚·ÊÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂ
ÌÔÏ˘‚‰Ô‡¯· ‚·Ê‹, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯ÂÈ
Î·Ï˘Êı› Ì ÚfiÛıÂÙ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ‚·Ê‹˜.
∞fi ÙËÓ ·fiıÂÛË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿, Ë
Â·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ÌÔÚ› Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÔÛË ÌÔχ‚‰Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË
·ÎfiÌ· Î·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÌÔχ‚‰Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˜ ‚Ï¿‚˜
ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Î·È ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.
π‰È·›ÙÂÚ· ¢¿ÏˆÙ· Â›Ó·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Î·È Ù·
·Á¤ÓÓËÙ· ‚Ú¤ÊË.
• √Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ·Ê·›ÚÂÛË ‚·Ê‹˜, Ó·
‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ›ӷÈ
ÎÏÂÈÛÙfi˜. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÊÔÚ¿Ù ÌÈ· Ì¿Ûη
ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË.
• ªËÓ Î·›Ù ÙË ‚·Ê‹. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ
·Ú¯fiÌÂÓË Û¿ÙÔ˘Ï· Î·È Îڷٿ٠ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ
Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25 mm ·fi ÙË
‚·Ì̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. √Ù·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÛÂ
ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË, ‰Ô˘Ï‡ÂÙ ÚÔ˜ Ù· οو
ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ‚·Ê‹˜ ̤۷
ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ Î·‡ÛË Ù˘.
• ∞ÔÚÚ›ÙÂÙ fiÏ· Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ‚·Ê‹˜ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ó· ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜
ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Ú›˙ÂÙ·È Î·Ï¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÈÛÙfiÏÈ ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú·
1 ™ÂÙ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
71
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÈÛÙfiÏÈ ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú· DEWALT DW340K ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊÏÔ›ˆÛË ‚·Ê‹˜,
ÙË Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ, ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË PVC,
ÙË Û˘ÁÎfiÏÏËÛË Î·È Î¿Ì„Ë Ï·ÛÙÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ ηÈ
ÁÈ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Í‹Ú·ÓÛË Î·È Ù‹ÍË.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ∞ÓÔ›ÁÌ·Ù· ·ÂÚÈÛÌÔ‡
3 £¤ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢
4 ¢È·ÎfiÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·¤Ú·
5 ™ÙfiÌÈÔ
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚ›ÎψÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ
Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘
·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·¤Ú· (ÂÈÎ. B)
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·¤Ú· ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÒÛÙÂ
Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·
ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›
ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
ƒ‡ıÌÈÛË
EÊ·ÚÌÔÁ¤˜
÷ÌËÏ‹ (1Ë ‰È·‚¿ıÌÈÛË)
• ™Ù¤Áӈ̷ ‚·Ê‹˜ Î·È Ï¿Îη˜
• ∞Ê·›ÚÂÛË ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙˆÓ
• ∫‹ÚˆÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÎËÚÔ‡
• •‹Ú·ÓÛË ˘ÁÚ‹˜ ͢Ï›·˜ ÚÈÓ ÙÔ
Á¤ÌÈÛÌ¿ Ù˘
• ™˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Û˘Û΢·ÛÈÒÓ PVC
Î·È ÌÔÓˆÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ
• •Â¿ÁˆÌ· ·ÁˆÌ¤ÓˆÓ ۈϋӈÓ
ªÂÛ·›· (2Ë ‰È·‚¿ıÌÈÛË)
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ∫ڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ ¤Ó· ÌfiÓÔ
¯¤ÚÈ (ÂÈÎ. C). ªË ‚¿˙ÂÙ ÙÔ ¿ÏÏÔ Û·˜
¯¤ÚÈ Â¿Óˆ ·fi Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·
·ÂÚÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ. D).
• ™˘ÁÎfiÏÏËÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ
• ∫¿Ì„Ë Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Ê‡ÏψÓ
• ÷ϿڈÛË ÛÎÔ˘ÚÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‹ Ôχ
ÛÊȯÙÒÓ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ
À„ËÏ‹ (4Ë ‰È·‚¿ıÌÈÛË)
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∞Ê·›ÚÂÛË ‚·Ê‹˜ Î·È Ï¿Îη˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·¤Ú·.
• ™˘ÁÎfiÏÏËÛË ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ
• E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË,
ÍÂÎÈÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Ú‡ıÌÈÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
Î·È ·˘Í‹ÛÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙ·‰È·Î¿ ¤ˆ˜
fiÙÔ˘ ÂÈÙ‡¯ÂÙ ٷ ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
¶ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÛÂÙ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
EÈÎfiÓ·
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
™ÎÔfi˜
™ÙfiÌÈÔ
¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ù˙·ÌÈÒÓ Î·Ù¿
ÚÔÛÙ·Û›·˜
ÙËÓ ·ÔÊÏÔ›ˆÛË ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ
Ù˙·ÌÈÒÓ
·Ú·ı‡ÚˆÓ
™ÙfiÌÈÔ
™˘ÁÎfiÏÏËÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ
·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·Û˘
ÁÈ· ÎfiÏÏËÛË
∫ˆÓÈÎfi ÛÙfiÌÈÔ
ÌÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË (Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘
„·ÚÈÔ‡
•‹Ú·ÓÛË, Ù‹ÍË
(‰È·ÛÔÚ¿ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÛÂ
¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹)
™¿ÙÔ˘Ï·
∞ÔÊÏÔ›ˆÛË ‚·Ê‹˜ Î·È Ï¿Îη˜
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È Û‚ËÛÙfi ηÈ
fiÙÈ ÙÔ ÛÙfiÌÈfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ˘ÒÛÂÈ.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙÔ
ÛÙfiÌÈÔ.
el - 5
∞ÔÊÏÔ›ˆÛË ‚·Ê‹˜ (ÂÈÎ. F)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• EÈϤÍÙ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
• ∞Ó¿„Ù ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ıÂÚÌfi ·¤Ú· ÚÔ˜ ÙË ‚·Ê‹
Ô˘ ı· ·Ê·ÈÚÂı›.
• √Ù·Ó Ì·Ï·ÎÒÛÂÈ Ë ‚·Ê‹, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙËÓ
͇ÓÔÓÙ·˜ Ì ÌÈ· Û¿ÙÔ˘Ï· ¯ÂÈÚfi˜.
™˘ÁÎfiÏÏËÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÈÙˆÓ›Ô˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹)
™ÙfiÌÈÔ Ô˘Ú¿˜
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. E)
• °È· Ó· ·Ó¿„ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚¿ÏÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË on/off ÛÙË ı¤ÛË I. πÛˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›
Ï›ÁÔ˜ ηÓfi˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË.
∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ·.
• °È· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚¿ÏÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË on/off ÛÙË ı¤ÛË O. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ‹
ÙÔ ·ÔıË·ÛÂÙÂ.
• ªËÓ ·ÔÊÏÔÈÒÓÂÙ ·fi ÌÂÙ·ÏÏÈο
ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·Ú·ı‡ÚˆÓ, ·ÊÔ‡ Ë
ıÂÚÌfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ
Ù˙¿ÌÈ Î·È Ó· ÙÔ Ú·Á›ÛÂÈ.
• √Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ·ÔÊÏÔ›ˆÛË ÛÂ
ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·Ú·ı‡ÚˆÓ ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜
Ù˙·ÌÈÒÓ.
• ªËÓ Îڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ·
¿Ú· Ôχ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ
·Ó·ÊÏÂÁ› Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
72
∂§§∏¡π∫∞
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‚·Ê‹˜ ÛÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ù˘ Û¿ÙÔ˘Ï·˜, ·ÊÔ‡ Ë
‚·Ê‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÏÂÁ›.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·Ê·ÈÚ›Ù ÚÔÛÂÎÙÈο
Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ‚·Ê‹˜ ·fi ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ù˘ Û¿ÙÔ˘Ï·˜ Ì ¤Ó·
Ì·¯·›ÚÈ.
™Ù·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÂÈÎ. G)
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ηÈ
·Î›ÓËÙÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÏ›ÛÂÙÂ
ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÚ·‚˯Ù› ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi
ÙÔÓ ¿ÁÎÔ.
• ∞Ó¿„Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÛÂÎÙÈο.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿
ÂÛ¿˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ.
¶ÚÔÛ¤ÍÙ ӷ ÌËÓ ¤ÛÂÈ Ù›ÔÙ ̤۷
ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
æ‡ÍË
∆Ô ÛÙfiÌÈÔ Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Ôχ
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜. ∞Ê‹ÛÙ ٷ Ó·
ÎÚ˘ÒÛÔ˘Ó ÚÈÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙÂ ‹
Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• °È· Ó· ÂÏ·ÙÙˆı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ „‡Í˘, ·Ó¿„Ù ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿.
• ™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
73
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT,
·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ·
Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
el - 7
74
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
09-00
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7