DVBT01
DVB-T HD TUNER
Instrukcja obsługi
User’s Manual
DVB-T HD TUNER
Instrukcja obsługi
Zapoznaj się z instrukcją............................................................................................................................................................3
Panel przedni................................................................................................................................................................................4
Panel tylny.....................................................................................................................................................................................4
Pilot.................................................................................................................................................................................................5
Podłączenie baterii.....................................................................................................................................................................5
Sterowanie przy użycia pilota....................................................................................................................................................6
Podłączenie tunera......................................................................................................................................................................6
Podstawowe operacje.................................................................................................................................................................7
Ustawienia programów..............................................................................................................................................................7
Ustawienia Obrazu.....................................................................................................................................................................8
Wyszukiwanie kanałów..............................................................................................................................................................9
Ustawienie czasu.......................................................................................................................................................................9
Opcje.............................................................................................................................................................................................10
Ustawienia systemowe.............................................................................................................................................................11
Ochrona rodzicielska...............................................................................................................................................................11
Ustawienie hasła......................................................................................................................................................................11
Przywróć ustawienia fabryczne..............................................................................................................................................11
Informacje systemowe.............................................................................................................................................................11
USB...............................................................................................................................................................................................11
Multimedia.................................................................................................................................................................................11
Konfiguracja zdjęć....................................................................................................................................................................11
Ustawienia Wideo.....................................................................................................................................................................12
Specyfikacja napisów..............................................................................................................................................................12
Rozwiązywanie problemów.....................................................................................................................................................13
Specyfikacja techniczna...........................................................................................................................................................14
2
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
zz Żadne odkryte źródła ognia, takie jak zapalone świece,
nie mogą być umieszczane na urządzeniu.
zz Baterie powinny być używane zgodnie z zasadami
ochrony środowiska. Wyczerpane baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
zz W celu bezpiecznego pozbycia się urządzenia należy
go zostawić w miejscu wskazanym przez sprzedawcę.
Nie wolno wyrzucać tego produktu z odpadami gospodarstwa domowego. Symbol przekreślonego kosza
na śmieci oznacza, że produkt podlega Dyrektywie
Europejskiej.
Uwaga!
Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania,
sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi
produktów.
Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych
w instrukcji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów
w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko pożaru albo
porażenia elektrycznego, nie narażaj urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Zapoznaj się z instrukcją
OSTRZEŻENIE: Baterie nie mogą być wystawione
na działanie nadmiernego źródła ciepła takiego jak światło
słoneczne, ogień, grzejnik itp.
zz Przestrzegaj przepisów zawartych w tej instrukcji.
zz W przypadku transportowania urządzenia w temperaturze poniżej 5 st.C urządzenie przed podłaczeniem
należy odstawić w celu ogrzania się urządzenia do
temperatury otoczenia.
zz Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
zz Czyść urządzenie wyłącznie suchą ścierką.
zz Nie zatykaj żadnych otworów wentylacyjnych.
zz Podłącz tuner zgodnie z instrukcją.
zz Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani aparatury wytwarzającej ciepło (włączając wzmacniacze).
zz Chroń przewód zasilający przed załamaniem, szczególnie przy wtyczce sieciowej i w miejscu gdzie wychodzi
on od aparatu.
zz Używaj tylko akcesoriów wskazanych przez
producenta.
zz Wyłącz urządzenie z gniazdka sieci elektrycznej jak
i odłącz antenę w przypadku zbliżania się burzy jak
również kiedy nie używasz go przez dłuższy okres
czasu.
zz Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Naprawa jest wymagana w każdym przypadku
uszkodzenia urządzenia, kiedy sznur albo wtyczka
sieciowa jest uszkodzona, w przypadku zalania wodą,
wystawienia na działanie wilgoci lub deszczu, upuszczenia bądź niepoprawnego działania.
zz Wtyczka sieciowa jest używana do odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, Wyłączenie z sieci elektrycznej
powinno być łatwą i szybką czynnością.
zz Wentylacja nie powinna być utrudniana przez zakrywanie otworów takimi przedmiotami jak: gazety, obrus,
zasłony, książkami, innymi urządzeniami itp. Dla zachowania odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp
minimum 10 cm z każdej strony urządzenia.
Symbol wskazuje na występowanie niebezpiecznego
napięcia stanowiącego ryzyko porażenia prądem.
Symbol wykrzyknika umieszczony w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na to,
że są wytyczne obsługi i konserwacji (obsługa techniczna),
w postaci pisemnej instrukcji załączonej do egzemplarza
urządzenia.
Symbol wskazuje, że ten produkt posiada podwójną izolację między napięciem sieci zasilania a dostępnymi elementami. Do naprawy należy używać wyłącznie identycznych
części zamiennych.
OSTRZEŻENIE:
Kiedy urządzenie było pod działaniem pól magnetycznych
bądź elektrostatycznych, może nastąpić błędne działanie
i może być konieczny reset przez użytkownika (w tym celu
należy wyłączyć urządzenie z sieci po czym ponownie
wlączyć po kilku minutach)..
3
Instrukcja obsługi
Panel przedni
Oznaczenia na panelu przednim:
WYŁĄCZNIK ZASILANIA (POWER): włączenie/wyłączenie głównego zasilania sieci energetycznej.
W GÓRĘ/W DÓŁ (UP/DOWN): wybieranie kanałów (następnego lub poprzedniego).
CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA (REMOTE CONTROL SENSOR): odbiera sygnał z pilota.
KLAWISZ ZATWIERDZAJĄCY (OK)
LEWO/PRAWO (LEFT/RIGHT)
USB (USB PORT): gniazdo USB do podłączenia pamięci
masowej bądź dysku twardego.
Panel tylny
Oznaczenia na panelu tylnym:
AC IN: napięcie zasiania 90-240V.
Y / Pb / Pr: wyjście komponentowe.
VIDEO: wyjście wideo.
R i L: wyjście prawego i lewego kanału audio.
HDMI: wyjście HDMI.
COAX: wyjście Coaxial do podłączenia wzmacniacza.
RF OUT: wyjście sygnału antenowego.
RF IN: gniazdo antenowe.
4
Instrukcja obsługi
u u FWD: przewijanie do przodu podczas
odtwarzania.
tt REV: przewijanie do tyłu podczas odtwarzania.
uII PLAY/PAUSE: start lub zatrzymanie odtwarzania.
MUTE: wyłączenie/włączenie dźwięku.
TTX: wyświetlanie teletekstu na ekranie.
SUBTITLE: wybór języka napisów.
EXIT: wyjście z bieżącego menu I powrót do
poprzedniego.
OK: wybór podświetlonej pozycji.
TV/RADIO: wybór programów telewizyjnych lub
radiowych.
RECALL: powrót do poprzednio wybranego kanału
lub katalogu.
uuI NEXT: Przeskok do następnego nagrania.
Itt PREV: Przeskok do poprzedniego nagrania.
 STOP: zatrzymanie odtwarzania.
Kolorowe przyciski: funkcje zgodnie z objaśnieniami menu
ekranowego.
Pilot
Podłączenie baterii
Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie w pilocie zdalnego
sterowania i włóż do środka baterie rozmiaru AAA zachowując biegunowość. Rysunki wewnątrz pojemnika przedstawią
poprawny sposób instalacji baterii.
1. Otwórz pokrywę
STANDBY: włączenie/wyłączenie urządzenia.
lub utrzymanie w funkcji czuwania.
EPG: (Electronic Program Guide) elektroniczny przewodnik po programach.
INFO: pokazuje informację o bieżącym programie.
AUDIO: wybór języka Audio oraz trybu.
PVR (REC): zapis programu TV (Personal Video
Record).
MENU: wejście do Menu Głównego tunera.
STRZAŁKI W PRAWO/W LEWO: wybór funkcji
menu.
VOL-/VOL+: wzmocnienie lub ściszenie dźwięku.
FAVOURITE: wyświetlenie i edycja listy ulubionych
programów.
STRZAŁKI W GÓRĘ/W DÓŁ: poruszanie się po
menu, wybór kanałów.
0-9 (klawisze numeryczne): wybór kanału bądź
ustawień.
2. Włóż baterie
3. Zamknij pokrywę
5
Instrukcja obsługi
Sterowanie przy użycia pilota
1. HDMI
2. Sygnał Komponentowy Y Pb Pr
3. SCART
5. Sygnał wideo
Sterowanie pilotem działało poprawnie, gdy pilot jest
skierowany równolegle w kierunku urządzenia (odbiornik
znajduje się w zaznaczonym punkcie) a jego kąt działania
to maksymalnie 60 stopni a maksymalna odległość od urządzenia to 7 metrów.
Zdalne sterowanie nie działa jeśli na drodze miedzy pilotem a urządzeniem znajduje się jakaś przeszkoda.
UWAGA: Światło słoneczne lub bardzo intensywne
światło sztuczne może osłabić działanie pilota.
UWAGA: W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu
możliwe jest stosowanie poniższych polaczeń, wymieniono
je od najwyższej do podstawowej jakości:
Podłączenie tunera
Ostrzeżenie:
Upewnij się czy napięcie sieci w gniazdku jest zgodne
z przewidzianym dla tego urządzenia. By zapobiec ryzyku porażenia prądem, nie otwieraj metalowej pokrywy
urządzenia.
6
Instrukcja obsługi
Pierwsza instalacja
Po poprawnym podłączeniu tunera, włącz odbiornik telewizyjny i upewnij się czy tuner podłączony jest do prądu.
Naciśnij przycisk STANDBY. Jeśli podłączasz urządzenie
po raz pierwszy albo przywracasz ustawienia fabryczne na
ekranie zobaczysz Menu Główne.
Ustawienie ulubionych programów
Możesz stworzyć skróconą listę ulubionych
programów.
−− Wybierz typ ulubionego programu: „Wideo”, „Wiadomości”, „Sport”, „Muzyka.
−− Wybierz preferowany program naciskając przycisk
FAVOURITE i strzałkami wybierz typ programu, naciskając czerwony przycisk przenieś do ulubionych.
−− Powtórz poprzednie kroki by wybrać następne ulubione
programy.
−− By potwierdzić i wyjść z Menu, naciśnij przycisk
EXIT.
Przegląd ulubionych programów
Naciśnij przycisk FAVOURITE, żeby wyświetlić listę ulubionych programów.
Strzałkami wybierz program.
Naciśnij przycisk OK, żeby wybrać twój ulubiony
program.
Usuwanie programów telewizyjnych lub
radiowych
Wybierz program który chcesz usunąć I naciśnij NIEBIESKI przycisk a następnie OK. Program zostanie usunięty
z listy.
Powtórz poprzedni krok, żeby usunąć więcej
programów.
Żeby zatwierdzić I wyjść z menu naciśnij EXIT.
Pomijanie programów telewizyjnych i
radiowych
−− Wybierz program który chcesz pominąć I wciśnij ZIELONY przycisk. Pojawi się symbol pominięcia. Program
jest zaznaczony jako pominięty.
−− Powtórz poprzednią czynność jeśli chcesz pominąć
więcej programów.
−− Żeby zatwierdzić I wyjść z tego menu wciśnij EXIT.
Przywrócenie pominiętych programów:
Wciśnij ZIELONY przycisk, żeby przywrócić pominięty
program.
Wybierz język menu (OSD) naciskając prawy lub lewy
przycisk strzałek. Domyślne ustawiony jest język polski.
Wybierz kraj. Domyślne ustawiona jest Polska.
Wyszukaj kanały ręcznie lub automatycznie.
Kiedy wyszukiwanie kanałów zakończy się możesz oglądać program telewizyjne.
Podstawowe operacje
Ustawienia programów
Naciśnij Przycisk MENU i wybierz [Programowanie].
Wyświetlone zostaną dostępne opcje ustawień. Wybierz
opcję i naciśnij OK albo zmień ustawienia strzałkami pilota
W PRAWO lub W LEWO. Naciśnij przycisk EXIT by wyjść
z tej zakładki Menu
Edycja programu
By ustawić twoje preferencje (blokada, pominięcie, ulubione, przesunięcie czy usunięcie programu) będziesz potrzebować wejść do [Edycja programu]. Wymaga to podania
hasła dostępu. Domyślne hasło to „000000”.
7
Instrukcja obsługi
Przesuwanie programów telewizyjnych i
radiowych
Wybierz preferowany program I naciśnij CZERWONY
przycisk. Pojawi się symbol przesunięcia.
Przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ przemieść program na
liście.
Naciśnij OK, żeby zatwierdzić.
Powtórz poprzednią czynność, żeby przesunąć więcej
programów.
Blokada programów
Możesz zablokować oglądanie określonych kanałów
telewizyjnych:
Strzałkami wybierz program który chcesz zablokować I
naciśnij ŻÓŁTY przycisk. Pojawi się symbol blokady. Program
będzie dostępny po podaniu hasła.
Powtórz poprzednią czynność jeśli chcesz zablokować
więcej programów.
Żeby zatwierdzić I wyjść z Menu, wciśnij przycisk EXIT.
Naciśnik ŻÓŁTY przycisk, żeby odblokować program.
Żeby oglądać zablokowane programy musisz wpisać
hasło. Domyślne hasło to: “00000”.
ZMIANA NAZWY: naciśnij RECALL, żeby wywołać okienko klawiatury i zmień nazwę programu.
Przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ wybierz program. Jeżeli
jest więcej niż jedna strona informacji, użyj NIEBIESKIEGO
przycisku - strona w górę i ŻÓŁTEGO - strona w dół.
Sortowanie
Ustaw kolejność kanałów na liście wg następujących
opcji:
[Nazwa programu] - lista kanałów w kolejności wg
nazwy.
[ID programu] - lista kanałów wg ID.
[Wg LCN] - lista kanałów wg LCN.
LCN (Logical Channel Number) Lokalny numer
kanału
Wybierz LCN [Włączone] bądź [Wyłączone]
Ustawienia Obrazu
Naciśnij przycisk MENU I wybierz [Obraz]. Menu ukazuje
opcje ustawień obrazu. Strzałkami W GÓRĘ/W DÓŁ wybierz
opcję. Strzałkami W PRAWO/W LEWO możesz zmienić
ustawienia. Naciśnij EXIT żeby wyjść z Menu.
EPG (Electronic Program Guide) Elektroniczny
Przewodnik
EPG to elektroniczny przewodnik za pomocą którego
możesz uzyskać informacje o wybranym programie i zaprogramować nagranie na siedem dni naprzód. Naciśnij
przycisk EPG na pilocie zdalnym sterowania by wyświetlić
Menu [Przewodnik].
Proporcje obrazu
Możesz zmienić ustawienia formatu obrazu na: [4:3
Latter Box ] - proporcje obrazu zostają zachowane, [16:9
Wide Screen] - szeroki ekran w formacie 16;9, [Auto] - wybór automatyczny, [4:3 Full] - obraz na całym ekranie, [4:3
Pan&Scan] - obcięcie bocznych fragmentów obrazu na
ekranach telewizorów 4:3.
8
Instrukcja obsługi
Rozdzielczość
Jeśli obraz nie wyświetla się poprawnie, możesz zmienić
ustawienia rozdzielczości i wybrać najbardziej właściwe
dla HDMI.
[480i]: dla systemu NTSC.
[480P]: dla systemu NTSC.
[576i]: dla systemu PAL.
[576P]: dla system PAL.
[720P]: dla system NTSC lub PAL.
[1080 i]: dla systemów NTSC lub PAL.
Format TV
Jeśli obraz nie wyświetla się poprawnie, możesz zmienić
ustawienia formatu najbardziej odpowiednie dla systemu
nadawania w Twoim kraju.
[PAL]: dla systemu nadawania PAL.
[NTSC]: dla system nadawania NTSC.
Wyjście Wideo
[CVBS]: wyjście CVBS.
[YPBPR]: wyjście YPbPr.
Wyszukiwanie ręczne
Zainstaluj nowe kanały ręcznie. Możesz dodać nowe
kanały bez zmieniania aktualnej listy.
1. Wybierz [Wyszukiwanie ręczne] następnie naciśnij OK.
Strzałką wybierz kanał.
Wyszukiwanie kanałów
Naciśnij przycisk MENU i wybierz [Wyszukiwanie kanałów]. Wybierz opcję i strzałkami W GÓRĘ/W DÓŁ a
następnie strzałkami W PRAWO/W LEWO przejdź do wyszukiwania kanałów. Naciśnij przycisk EXIT żeby wyjść z
Menu wyszukiwania kanałów.
2. Strzałkami W PRAWO/W LEWO wybierz numer
kanału.
3. Naciśnij OK, żeby rozpocząć wyszukiwanie.
Jeśli kanał został znaleziony, zostanie zapisany I dodany
do listy kanałów. Jeśli kanał nie zostanie znaleziony, nastąpi
automatyczny powrót do Menu.
Kraj
Wybierz kraj w którym jest zainstalowane urządzenie.
Domyślny kraj: Polska.
Zasilanie anteny
Umożliwia zasilanie wzmacniacza zewnętrznej anteny
aktywnej.
Wyszukiwanie automatyczne
Zainstaluj wszystkie kanały automatycznie. Ta opcja
zmieni poprzednie ustawienia.
1. Wybierz [Wyszukiwanie automatyczne] i naciśnij
strzałkę W PRAWO. Nastapi automatyczne wyszukiwanie
kanałów.
2. Żeby przerwać wyszukiwanie kanałów naciśnij przycisk EXIT.
Ustawienie czasu
Naciśnij przycisk MENU I wybierz [Czas]. Na ekranie
zostaną wyświetlone opcje ustawienia czasu.
9
Instrukcja obsługi
Strzałkami W GÓRĘ/W DÓŁ wybierz opcję. Strzałkami
W PRAWO/W LEWO możesz zmienić ustawienia. Naciśnij
EXIT jeśli chcesz wyjść z Menu ustawień czasu.
Opcje
Wyrównanie różnicy (strefy) czasowej
Wybierz ręczne lub automatyczne dodanie lokalnej różnicy
czasowej do czasu GMT.
Region
Wybierz [Region] jeśli [Wyrównanie różnicy czasowej]
jest ustawione jako [Automatyczne].
Naciśnij przycisk MENU i wybierz [Opcje]. W tym Menu
możesz dostosować język OSD, język napisów, język Audio
i rodzaj cyfrowego Audio. Wybierz opcję. Strzałkami W
PRAWO/W LEWO dostosuj ustawienia. Naciśnij przycisk
EXIT by wyjść z Menu.
Strefa czasowa
Wybierz strefę czasową kiedy [Wyrównanie różnicy czasowej] jest [Ręcznie].
Wyłączenie zasilania
Naciśnij przycisk MENU i wybierz czas włączenia I wyłączenia urządzenia.
Wybierz kursorem [Włączenie zasilania] [Włączone] lub
[Wyłączone].
Po dokonaniu ustawień ukaże się poniższy ekran. Naciśnij
OK i EXIT, żeby wyjść.
Język OSD
Wybór języka OSD (On Screen Language) - język Menu
wyświetlany na ekranie.
Język napisów
Wybierz preferowany język.
Język Audio
Wybierz preferowany język Audio podczas oglądania
programów telewizyjnych.
Jeśli inny język nie będzie dostępny, zostanie wybrany
język domyślny.
Cyfrowe Audio
PCM: wybór sygnału wyjściowego jako PCM.
RAW: wybór sygnału wyjściowego jako RAW.
Off: wyłączone wyjście cyfrowego sygnału Audio.
10
Instrukcja obsługi
Informacje systemowe
Ustawienia
systemowe
Informacja o modelu I wersji oprogramowania.
Naciśnij przycisk MENU I wybierz [System].
Menu pokazuje dostępne opcje ustawień.
Strzałkami W GÓRĘ/W DÓŁ wybierz opcję, strzałkami
W PRAWO/W LEWO możesz zmienić ustawienia. Naciśnij
EXIT, żeby wyjść z Menu.
USB
Naciśnij przycisk MENU I wybierz [USB].
Urządzenie czyta pliki MP3,WMA,JPEG,BMP,AVI,MP4
DIVX itp.
Tuner współpracuje z urządzeniami USB w systemach
plików NTFS, FAT i FAT32.
Ochrona rodzicielska
Multimedia
Możesz ograniczyć dostęp do kanałów, które są niewłaściwe dla dzieci.
By zmienić ustawienia, musisz wpisać własne hasło (domyślne hasło „000000”).
Jeśli nie jest podłączone urządzenie USB na ekranie
pojawi się komunikat „Nie znaleziono urządzenia USB”.
Ustawienie hasła
By zmienić hasło dostępu do zablokowanych programów,
podaj twoje stare hasło albo hasło domyślne „000000”.
Zostaniesz poproszony o podanie nowego hasła. By potwierdzić, ponownie podaj twoje nowe hasło. Potwierdź i
naciśnij EXIT aby wyjść z Menu.
Uwaga: jeżeli zapomniałeś hasło, wpisz „888888” by
odblokować tę opcję.
Przywróć ustawienia fabryczne
Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych.
W Menu Głównym, strzałkami W PRAWO/W LEWO wybierz [System], strzałkami W GÓRZĘ/W DÓŁ wybierz [Przywróć ustawienia fabryczne], naciśnij OK. Podaj twoje hasło
lub hasło domyślne „000000” i naciśnij OK. Ta opcja usunie
wszystkie wstępnie wyznaczone kanały i ustawienia.
Konfiguracja zdjęć
- Czas slajdu: strzałkami wybierz czas wyświetlania zdjęcia od 1 do 8 sekund.
- Tryb slajdów: wybór efektów podczas wyświetlania
slajdów.
- Proporcje obrazu: zachowanie oryginalnych proporcji obrazu lub wyświetlenie zdjęcia w trybie pełnoekranowym.
11
Instrukcja obsługi
USB] wtedy nacisnij przycisk PVR. Ukaże się napis [Rozpoczęcie zapisu, czekaj…] . Urządzenie jest w trybie zapisu. W
lewym, górnym rogu ekranu pojawi się ikona czas zapisu
00:00:15.
Wyjście z trybu zapisu: naciśnij przycisk STOP, pojawi się
informacja [Czy chcesz przerwać nagrywanie?]. Naciśnij OK
jeśli chcesz potwierdzić. Ikona zapisu i czas zapisu 00:00:37
znikną z ekranu. Przez ponowne naciśnięcie przycisku PVR
użytkownik może znów wejść do trybu zapisu.
Ustawienia Wideo
Specyfikacja napisów
[Mały]: Napisy wyświetlane są jako małe.
[Normalny]: Napisy normalne.
[Duży]: Napisy duże.
Napisy BG (tła):
[Biały]: napisy wyświetlane na białym tle.
[Transparentny]: napisy wyświetlane na tle
przezroczystym.
[Szary]: napisy wyświetlane na szarym tle.
[Żółto-zielony]: napisy wyświetlane na tle żółtozielonym.
Kolor czcionki napisów:
[Biały]: czcionka napisów biała.
[Czarny]: czcionka napisów czarna.
[Czerwony]: czcionka napisów czerwona.
[Niebieski]: czcionka napisów niebieska.
[Zielony]: czcionka napisów zielona.
Uwaga:
Nie możemy zagwarantować zgodności działania tunera ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej USB
i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek
utratę danych, która może zdarzyć się kiedy pamięć jest
połączona.
Jeśli jest duża pojemność plików, system może potrzebować więcej czasu do ich odczytania z pamięci masowej
USB.
Niektóre pamięci USB mogą nie być właściwie
rozpoznawalne.
Nawet jeśli format pamięci jest poprawny, niektóre pliki
mogą być nierozpoznawalne.
Odtwarzanie zapisanych nagrań. W zakładce Menu
[Multimedia] wybierz pozycję PVR i naciśnij OK. Na liście
Twojego dysku został automatycznie utworzony katalog
[PVRRECORD]. Nagrania PVR są zapisane w tym katalogu
z podaniem daty MMDDRRRR (miesiąc, dzień, rok), użytkownik może zmienić nazwę bądź skasować nagranie.
Lista zaprogramowanych nagrań
Podczas oglądania programu telewizyjnego naciśnij NIEBIESKI przycisk na pilocie. Zobaczysz listę zaprogramowanych nagrań jak na rysunku poniżej:
Konfiguracja zapisu
Podłącz urządzenie pamięci masowej do gniazda USB.
Na ekranie telewizora zobaczysz napis [Włożono urządzenie
12
Instrukcja obsługi
−− Naciśnij CZERWONY przycisk jeśli chcesz dodać następne nagranie.
−− Strzałkami na pilocie i klawiszami numerycznymi możesz zaprogramować nagranie.
−− Po wybraniu kanału, czasu początku I końca nagrania
I trybu [Zapis] lub [Przeglądanie], zaprogramowane
nagranie zostanie dopisany do listy.
−− Potwierdź operację klawiszem OK.
−− Po dokonaniu tych czynności nagranie pojawi na liście
zaprogramowanych nagrań.
−− Naciśnij EXIT, żeby przejść do oglądania programu
telewizyjnego.
−− Przesunięcie (opóźnienie) czasowe
−− Jeśli oglądasz program telewizyjny na żywo i chcesz
zatrzymać obraz żeby oglądać program z opóźnieniem,
postępuj następująco:
−− Podłącz pamięć masową do gniazda USB.
−− Naciśnij przycisk PLAY, żeby wznowić oglądanie programu. Przyciskami REV I FWD możesz przewijać
zapisywane nagranie.
−− Naciśnij EXIT, żeby przejść do oglądania programu
telewizyjnego.
−− Naciśnij przycisk PAUSE, obraz zostanie zatrzymany.
W lewym górnym rogu pojawi się ikona nagrywania i
licznik czasu.
Rozwiązywanie
problemów
PROBLEM
Brak obrazu
Ekran pokazuje brak
sygnału
Brak dźwięku w
głośnikach
PRZYCZYNA
SPOSÓB NAPRAWY
Sznur sieciowy nie jest włączony
Włącz zasilanie
Przełącznik sieciowy jest wyłączony
Naciśnij przełącznik zasilania
Nie włączony kabel DVB-T
Włącz kabel DVB-T
Błędne zaprogramowanie kanałów
Ustaw właściwe
Błędne podłączenie kabli
Podłącz właściwie
Włączony przycisk [MUTE]
Włącz dźwięk przyciskiem MUTE
Niepoprawna ścieżka dźwiękowa
Spróbuj innego nagrania
Tylko dźwięk, brak obra- Niepodłączony lub źle podłączony kabel AV
zu na ekranie
Program jest kanałem radiowym
Pilot nie działa
Obraz zatrzymuje się
badź jest mozaika
Podłącz właściwie kabel wideo
Wciśnij przycisk TV/RADIO
Zużyte baterie
Zmień baterie
Pilot nie jest skierowany bezpośrednio w kierunku tunera lub znajduje się zbyt daleko
Trzymaj pilot we właściwej pozycji I
odległości
Sygnał jest zbyt słaby
Wzmocnij sygnał (właściwa antena i kierunek ustawienia)
13
Specyfikacja
techniczna
POZYCJA
Instrukcja obsługi
OPCJA
PARAMETRY
Czestotliwość wejściowa
170-866.MHz
Poziom sygnału wejść. RF
-20~78dBm
Szerokość pasma IF
7MHz
Tuner
Modulacja
QPSK, 16QAM, 64QAM
Format dekodowania
MPEG-2(ISO/IEC 13818-2)
MPEG-4(ISO/IEC 14496)
H.264 (ISO/IEC 14496-10)
1080i@30fps
Format obrazu
4:3,16:9, Letter Box
1920*1080i, 1280*720P, 720*576i
Porty wyjściowe
VEDIO,YPbPr,HDMI
Format dekodowania
MPEG-1&MPEG-2(layer1&layer2)
AAC,AAC+/HE-AAC,AC3
Wyjście Audio
Digital audio: S/PDIF
Napięcie
100~240V,50~60HZ
Moc (pobór prądu)
Max 10 W
Wideo
Audio
Zasilanie
Dział Obsługi Klienta
tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.
Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE
14
Download PDF

advertising