инструкцию
LAVATHERM 86280IC
PL SUSZARKA
RU СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
2
30
2
SPIS TREŚCI
4
6
7
8
10
11
11
13
17
19
25
27
28
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OCHRONA ŚRODOWISKA
OPIS URZĄDZENIA
AKCESORIA
PANEL STEROWANIA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
PROGRAMY
OBSŁUGA URZĄDZENIA
WSKAZÓWKI I PORADY
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
DANE TECHNICZNE
INSTALACJA
SERWIS
Kontaktując się z serwisem należy
dysponować poniższymi informacjami.
Informacje te można znaleźć na tabliczce
znamionowej.
Model
Numer produktu
Numer seryjny
W niniejszej instrukcji użyte zostały
następujące symbole:
Ostrzeżenie – Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
POLSKI
3
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut
na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co niezbędne do utrzymania urządzeń AEG
w doskonałym stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy akcesoriów,
zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce, półki na butelki oraz torby do delikatnego
prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
- Informacje na temat produktów
- Dostęp do broszur
- Dostęp do instrukcji obsługi
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów
- Informacje serwisowe
www.aeg.com
4
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz w celu zapewnienia prawidłowej
eksploatacji, przed instalacją i pierwszym
użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz ze
wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni poznać
zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli
to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Instrukcję obsługi należy przechowywać przez cały czas używania urządzenia i należy ją przekazać w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia kolejnemu
użytkownikowi.
– przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Należy upewnić się, że małe dzieci lub
zwierzęta domowe nie weszły do bębna. W
tym celu przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie
lub inne twarde lub ostre przedmioty mogą
spowodować poważne uszkodzenie i nie
wolno ich wkładać do urządzenia.
• W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów
takich jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne (jeśli nie jest dostępny specjalny program suszenia), ubrania powlekane gumą
oraz ubrania lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
• Po zakończeniu suszenia, a przed czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować
samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą skutkować urazami ciała
lub wadliwym działaniem urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym serwisem.
Należy zawsze domagać się oryginalnych
części zamiennych.
• Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak
olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku należy przed wysuszeniem w suszarce
wyprać w gorącej wodzie ze zwiększoną
ilością detergentu.
• Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno
suszyć w suszarce rzeczy, które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn do czyszczenia chemicznego
itp.). Ponieważ są to substancje lotne, mogą one spowodować eksplozję. W suszarce
można suszyć wyłącznie rzeczy wyprane w
wodzie.
• Zagrożenie pożarem: rzeczy, które zostały
zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym, stanowią potencjalne
zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich umieszczać w suszarce.
• Jeśli pranie zostało przeprowadzone z użyciem odplamiacza, przed rozpoczęciem suszenia w suszarce należy wykonać dodatkowy cykl płukania.
• Należy się upewnić, czy przez przypadek w
kieszeniach ubrań, które są wkładane do
urządzenia, nie pozostawiono zapalniczek
lub zapałek.
• Woda ze zbiornika na skropliny nie nadaje
się do picia ani do przyrządzania potraw.
Jej spożycie przez ludzi lub zwierzęta może
spowodować problemy zdrowotne.
• Nie wolno siadać ani opierać się o otwarte
drzwi urządzenia. Urządzenie mogłoby się
przechylić.
POLSKI
OSTRZEŻENIE!
• Zagrożenie pożarem! Aby uniknąć zagrożenia samozapłonem,
nie należy zatrzymywać suszarki
przed zakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej wszystkich
rzeczy i rozłożyć ich w celu rozproszenia ciepła.
• Nie wolno dopuścić do gromadzenia się fragmentów włókien
w suszarce.
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nie wolno polewać urządzenia wodą.
• Ostatnia część cyklu suszenia jest wykonywana bez nagrzewania (cykl chłodzenia),
aby rzeczy zostały schłodzone do temperatury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.
• Nie używać suszarki, jeśli do czyszczenia
zastosowano przemysłowe środki chemiczne.
• Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia
spalin z urządzeń zasilanych materiałami
opałowymi lub z kominka, należy w miejscu
instalacji zapewnić odpowiednią wentylację.
INSTALACJA
• Urządzenie jest ciężkie. Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia.
• Podczas odpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone.
W przypadku wątpliwości nie uruchamiać
urządzenia i skontaktować się z serwisem.
• Przed użyciem należy usunąć wszystkie
elementy opakowania. W przeciwnym razie
może dojść do niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni
rozdział w instrukcji obsługi.
• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka
lub inną kompetentną osobę.
• Tył urządzenia musi znajdować się przy
ścianie.
• Jeśli urządzenie ma być ustawione na wykładzinie dywanowej lub podobnym podłożu, należy wyregulować jego nóżki. Pod
urządzeniem należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza.
5
• Po zainstalowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie został przyciśnięty jego
przewód zasilający.
• Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce,
należy obowiązkowo zastosować zestaw
łączący (wyposażenie dodatkowe – patrz
rozdział „AKCESORIA”).
PRZEZNACZENIE
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego. Nie należy go używać do żadnych innych celów.
• W urządzeniu należy suszyć wyłącznie tkaniny nadające się do suszenia w suszarce.
Należy przestrzegać wskazówek umieszczonych na metkach ubrań.
• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które
nie zostały wyprane.
• Nie należy wkładać do urządzenia więcej
prania niż jest to zalecane. Nie przekraczać
maksymalnej wielkości wsadu. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
• Nie wolno wkładać do suszarki odzieży, z
której kapie woda.
• W suszarce nie wolno suszyć ubrań, które
miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy
naftowej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z
odzieży przed umieszczeniem w urządzeniu.
• Nie wolno używać suszarki z uszkodzonym
przewodem zasilającym lub gdy panel sterowania, blat lub podstawa są uszkodzone
w taki sposób, że dostępne jest wnętrze suszarki.
• Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne
produkty należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów.
• Zagrożenie pożarem! Nie wolno suszyć
uszkodzonych rzeczy, w których znajduje
się wypełnienie (poduszek, kurtek, kołder
itp.). Wypełnienie mogłoby wydostać się na
zewnątrz i zapalić się.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
• To urządzenie nie jest przeznaczone do
obsługi przez małe dzieci lub osoby niesamodzielne bez nadzoru.
• Dzieci często nie rozumieją zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi. Na-
6
leży pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
OSTRZEŻENIE!
• Zagrożenie uduszeniem! Elementy
opakowania (np. folia, polistyren)
mogą stanowić zagrożenie dla
dzieci – należy przechowywać je
poza zasięgiem dzieci.
• Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy upewnić się, że dzieci lub zwierzęta
domowe nie weszły do bębna.
UTYLIZACJA URZĄDZENIA
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować i wyrzucić zatrzask drzwi. Pozwala to uniknąć zagrożenia zamknięcia
się dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Występuje zagrożenie
uduszeniem.
OCHRONA ŚRODOWISKA
OPAKOWANIE
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać recyklingowi. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
na produkcie lub na opakowaniu
Symbol
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów domowych.
Należy oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
POLSKI
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Zbiornik na skropliny
2 Panel sterowania
7 Szczeliny wentylacyjne
8 Regulowane nóżki
3 Oświetlenie bębna
4 Drzwi (możliwość zmiany kierunku otwierania)
5 Filtr
9 Drzwi skraplacza
10 Pokrywa skraplacza
6 Przesuwany przycisk do otwierania drzwi
skraplacza
11 Pokrętła blokujące
12 Tabliczka znamionowa
7
8
AKCESORIA
ZESTAW ŁĄCZĄCY
podłogi. Wąż nie może być zapętlony. Jeśli to
możliwe, skrócić wąż.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.
COKÓŁ Z SZUFLADĄ
Nazwa produktu: SKP11.
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy.
Zestaw łączący wolno stosować wyłącznie z
pralkami wymienionymi w ulotce. Patrz dołączona ulotka.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.
ZESTAW DO ODPROWADZANIA
SKROPLIN
Nazwa produktu: PDSTP10.
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy.
Pozwala umieścić urządzenie wyżej, aby ułatwić załadunek i wyjmowanie prania.
Szuflada może służyć do przechowywania
rzeczy – np. ręczników, środków czyszczących itp.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do produktu.
PÓŁKA DO SUSZENIA
Nazwa produktu: DK11.
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy (może być dołączony do niektórych modeli suszarek).
Zestaw instalacyjny do odprowadzenia skroplin do umywalki, syfonu, kanału ściekowego
itp. Po jego zainstalowaniu zbiornik na skropliny jest opróżniany automatycznie. Zbiornik na
skropliny musi pozostać w urządzeniu.
Zainstalowany wąż musi znajdować się na
wysokości od 50 cm (min.) do 1 m (maks.) od
Nazwa produktu: RA11.
POLSKI
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy (może być dołączony do niektórych modeli suszarek).
Półka do suszenia umożliwia bezpieczne suszenie w suszarce:
• obuwia sportowego
• rzeczy wełnianych
• pluszowych zabawek
• bielizny
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.
9
10
PANEL STEROWANIA
1
6
2
5
4
3
1 Pokrętło wyboru programów
2 Wskazanie
4 Przyciski funkcji
5 Wskaźniki programów
3 Przycisk
6 Przycisk
Start/Pauza
Auto Off
WSKAZANIE
Symbol
,
poziom ekstra suchy: minimalne, umiarkowane, maksymalne
,
,
poziom delikatności: domyślne, umiarkowane,
maksymalne
,
,
Opis
—
czas działania funkcji ochrony przed zagnieceniami: domyślne, interwał (0 min–120 min)
włączony brzęczyk
włączona blokada uruchomienia
włączona funkcja czasu suszenia
kontrolka Opróżnij zbiornik na skropliny
kontrolka Wyczyść filtr
kontrolka Wyczyść skraplacz
wskaźnik fazy cyklu suszenia
wskaźnik fazy cyklu chłodzenia
POLSKI
Symbol
11
Opis
wskaźnik fazy cyklu ochrony przed zagnieceniami
włączone opóźnienie rozpoczęcia programu
czas trwania cyklu
interwał czasu trwania programu (10 min–2
godz.)
-
interwał opóźnienia rozpoczęcia programu (30
min–20 godz.)
-
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Wytrzeć bęben suszarki wilgotną ściereczką
lub ustawić krótki program suszenia (np. 30minutowy) z ładunkiem wilgotnych ściereczek.
PROGRAMY
Programy
Wsad1)
Charakterystyka
Dostępne
funkcje
Bawełna
8 kg
Do suszenia odzieży bawełnianej. Poziom suszenia: ekstra suche.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas
8 kg
Do suszenia odzieży bawełnianej. Poziom suszenia: suche do szafy.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas
8 kg
2)
Do suszenia odzieży bawełnianej. Poziom suszenia: odpowiednie do prasowania.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas
Bardzo
ciche
8 kg
Aby delikatnie wysuszyć bawełnianą
odzież przy minimalnym poziomie hałasu. Program można stosować w nocy.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas 3)
3 kg
Do suszenia pościeli takiej jak: pojedyncze i podwójne prześcieradła, poszewki
na poduszki, narzuta.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas
suche
Ekstra
Suche do
szafy 2)
Suche
do prasowania
Pościel
Oznaczenie
na metce
12
Programy
Koce
Czas
Mieszane bardzo szybkie
Wsad1)
Charakterystyka
Dostępne
funkcje
3 kg
Do suszenia pojedynczych lub podwójnych kołder i poduszek (z wypełnieniem
z pierza, puchu lub włókien syntetycznych).
wszystkie z
wyjątkiem
Ochrona przed
zagnieceniami
Suszenie
i
na czas 3)
8 kg
Do suszenia prania z nastawą czasu
użytkownika.
wszystkie z
wyjątkiem
Dodatkowe
suszenie
3 kg
wszystkie z
Do suszenia tkanin bawełnianych i syn- wyjątkiem:
tetycznych, stosowana jest niska tempe- Delikatne i
ratura.
Suszenie na
czas
Syntetyczne
3,5 kg
Do suszenia grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. swetrów, pościeli, obrusów.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas
3,5 kg
Do suszenia cienkich tkanin, które nie
będą prasowane, np. koszule niewymagające prasowania, obrusy, ubrania
dziecięce, skarpetki, bielizna z fiszbinami.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas
3,5 kg
Do suszenia cienkich tkanin, które będą
prasowane, np. dzianiny, koszule.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas
Bardzo
ciche
3,5 kg
Aby delikatnie wysuszyć syntetyczną
odzież przy minimalnym poziomie hałasu. Program można stosować w nocy.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas 3)
Łatwe prasowanie
Do suszenia tkanin nie wymagających
prasowania, takich jak koszule i bluzy;
aby zminimalizować konieczność praso1 kg wania. Efekty mogą być różne, zależnie
(lub 5 od rodzaju tkaniny i jej wykończenia.
koszul) Tkaniny w suszarce ułożyć prosto. Po
zakończeniu cyklu natychmiast wyjąć
wysuszone tkaniny i rozwiesić na wieszakach.
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas 3)
suche
Ekstra
Suche do
szafy 2)
Suche
do prasowania
Oznaczenie
na metce
POLSKI
Programy
Dla aktywnych
Delikatne
Wełna
Wsad1)
2 kg
Charakterystyka
Dostępne
funkcje
13
Oznaczenie
na metce
wszystkie z
Do suszenia odzieży turystycznej, techwyjątkiem
nicznej, sportowej, tkanin z włosem, kur- Ochrona przed
tek z wodoodpornych i oddychających
zagnieceniami
materiałów, kurtek z odpinanym futerSuszenie
i
kiem lub wewnętrzną podpinką.
na czas 3)
wszystkie z
wyjątkiem
Suszenie na
czas 3)
3 kg
Do suszenia delikatnych tkanin.
1 kg
Dodatkowe suszenie ,
Sygnał
Suszenie odzieży wełnianej. Odzież sta- dźwiękowy ,
je się miękka i przytulna. Zalecamy wySuszenie
jęcie odzieży natychmiast po zakończe4),
na
czas
niu programu.
Opóźnienie
rozpoczęcia
programu 3)
1) maks. ciężar suchej odzieży
2) Wyłącznie na potrzeby ośrodków przeprowadzających testy:
W celu przeprowadzenia testu wydajności należy użyć programów standardowych, które określono w
dokumencie EN 61121. Jeśli poziom wilgotności prania nie mieści się w dopuszczalnym zakresie, należy
Dodatkowe suszenie .
dostosować program korzystając z funkcji
3)
Program Delikatne włączony domyślnie
4) Tylko z półką do suszenia RA11 — patrz rozdział AKCESORIA
OBSŁUGA URZĄDZENIA
PRZYGOTOWANIE PRANIA
W urządzeniu można suszyć wyłącznie rzeczy nadające się do suszenia
w suszarce. Należy upewnić się, że
wyprana odzież nadaje się do suszenia w suszarce. W tym celu należy
sprawdzić oznaczenia na metkach
ubrań.
Ozna- Właściwości
czenie
na metce
Nadaje się do suszenia w suszarce.
Ozna- Właściwości
czenie
na metce
Nadaje się do suszenia w suszarce w standardowej temperaturze
Nadaje się do suszenia w suszarce w obniżonej temperaturze
Nie nadaje się do suszenia w suszarce
Odpowiednio przygotować pranie:
• Zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć poszwy i zawiązać troczki lub tasiemki (np.
14
troczki fartuchów) – w przeciwnym razie
mogłoby dojść do splątania się prania.
• Opróżnić kieszenie – wyjąć metalowe
przedmioty (spinacze, agrafki itp.).
• Wywrócić rzeczy dwuwarstwowe na lewą
stronę (np. w kurtce z bawełnianą podpinką
bawełniana warstwa powinna być wywrócona na zewnątrz).
Suszyć wyłącznie:
• tkaniny bawełniane i pościel przy użyciu
programów Bawełniane
• tkaniny syntetyczne i mieszane przy użyciu
programów Syntetyczne
• oddzielnie tkaniny o żywych kolorach i o
jasnych kolorach – tkaniny mogą farbować
• tkaniny typu jersey i dzianiny bawełniane
tylko przy użyciu odpowiednich programów
– rzeczy mogą się skurczyć
Nie przekraczać maksymalnej ładowności urządzenia, która wynosi 8 kg.
WKŁADANIE PRANIA
Lista symboli przycisków funkcyjnych
Auto Off
Dodatkowe suszenie
Delikatne
Ochrona przed zagnieceniami
Sygnał dźwiękowy
Suszenie na czas
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Start/Pauza
FUNKCJA AUTO OFF
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja automatycznego trybu czuwania wyłącza urządzenie:
• jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty
przycisk Start/Pauza ;
• po pięciu minutach od zakończenia programu.
Nacisnąć przycisk Auto Off, aby włączyć urządzenie.
USTAWIANIE PROGRAMU
1.
2.
3.
Otworzyć drzwi urządzenia.
Luźno włożyć pranie.
Zamknąć drzwi urządzenia.
UWAGA!
Nie przytrzasnąć prania między
drzwiami urządzenia a gumową uszczelką.
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Nacisnąć przycisk Auto Off, aby włączyć lub
wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie wskaźniki.
Ustawić program za pomocą pokrętła wyboru
programów. Zostanie wyświetlony przewidywany czas trwania programu.
POLSKI
Wyświetlany czas suszenia odnosi
się do 5 kg ładunku w programach do
suszenia tkanin bawełnianych i odzieży jeansowej. W przypadku innych
programów czas suszenia odnosi się
do zalecanych wielkości ładunków.
Czas suszenia w programach do suszenia tkanin bawełnianych i odzieży
jeansowej przy ładunku większym niż
5 kg jest dłuższy.
FUNKCJE SPECJALNE
Wraz z programem suszenia można ustawić
jedną lub więcej funkcji specjalnych.
Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, należy nacisnąć odpowiedni przycisk.
15
ceniami. Podczas trwania fazy chroniącej
przed zagnieceniami można wyjąć pranie.
FUNKCJA SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Gdy funkcja sygnału dźwiękowego jest włączona, sygnał dźwiękowy jest emitowany w
przypadku:
• zakończenia cyklu
• rozpoczęcia i zakończenia fazy chroniącej
przed zagnieceniami
• przerwania cyklu
Funkcja sygnału dźwiękowego jest domyślnie
stale włączona. Można jej użyć w celu włączenia lub wyłączenia sygnału dźwiękowego.
FUNKCJA SUSZENIE NA CZAS
Działa tylko wraz z programem Suszenie na
czas . Umożliwia samodzielne ustawienie czasu suszenia w zakresie od 10 minut do 2 godzin (w odstępach co 10 minut).
W chwili włączenia funkcji na wyświetlaczu
pojawia się odpowiedni symbol.
FUNKCJA OPÓŹNIENIE
ROZPOCZĘCIA PROGRAMU
Umożliwia opóźnienie rozpoczęcia
programu suszenia w zakresie od 30
minut do 20 godzin.
FUNKCJA DODATKOWE SUSZENIE
Funkcja ta pozwala uzyskać lepiej wysuszone
pranie. Możliwe są 3 ustawienia:
minimalne – domyślne ustawienie odpowiednie dla danego programu.
umiarkowane – ustawienie zapewniające
uzyskanie lekko wysuszonego prania.
maksymalne – ustawienie zapewniające uzyskanie bardziej wysuszonego prania.
FUNKCJA DELIKATNE
Do bardziej łagodnego suszenia tkanin delikatnych i wrażliwych na wysoką temperaturę
(np. akrylu, wiskozy itp.). Do tkanin oznaczo. Program działa
nych na metce symbolem
przy obniżonej temperaturze.
FUNKCJA OCHRONA PRZED
ZAGNIECENIAMI
Wydłuża fazę chroniącą przed zagnieceniami
(30 minut) pod koniec cyklu suszenia do 90
minut. Funkcja ta chroni pranie przed zagnie-
1.
2.
Ustawić program suszenia i funkcje.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Opóźnienie rozpoczęcia programu , aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opó, jeśli program ma rozźnienia (np.
począć się po upływie 12 godzin).
3.
Aby włączyć funkcję Opóźnienie rozpoczęcia programu , należy nacisnąć przycisk Start/Pauza . Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu do rozpoczęcia programu.
FUNKCJA BLOKADY
URUCHOMIENIA
Funkcja blokady uruchomienia uniemożliwia
dzieciom zabawę urządzeniem. Powoduje ona
zablokowanie działania wszystkich przycisków
i pokrętła wyboru programów (funkcja nie blokuje działania przycisku Auto/Off). Aby włączyć funkcję blokady uruchomienia, należy
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski
Dodatkowe suszenie i Delikatne , aż na wy-
16
świetlaczu pojawi się symbol . W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć i
przytrzymać te same przyciski, aż symbol
zniknie z wyświetlacza.
Funkcję blokady uruchomienia można włączyć:
• przed naciśnięciem przycisku Start/Pauza –
nie będzie można uruchomić urządzenia
• po naciśnięciu przycisku Start/Pauza – zostanie zablokowane działanie wszystkich
przycisków i pokrętła wyboru programów
URUCHAMIANIE PROGRAMU
Następnie nacisnąć przycisk Auto/Off w celu
włączenia urządzenia i ponownego ustawienia
programu.
PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU
Po zakończeniu cyklu suszenia na wyświetlaczu zacznie migać symbol . Jeśli włączona
jest funkcja Sygnał dźwiękowy , przez minutę
emitowany będzie przerywany sygnał dźwiękowy.
Wyjmowanie prania:
1. Nacisnąć przycisk Auto/Off na 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.
Po każdym cyklu suszenia:
Aby włączyć program, należy nacisnąć przycisk, jak pokazano na ilustracji. Kontrolka nad
przyciskiem zaświeci się na czerwono.
ZMIANA PROGRAMU
Aby zmienić program, należy nacisnąć przycisk Auto/Off w celu wyłączenia urządzenia.
• oczyścić filtr
• opróżnić zbiornik na skropliny
(patrz rozdział KONSERWACJA I CZYSZCZENIE).
POLSKI
17
WSKAZÓWKI I PORADY
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
EKOLOGII
TWARDOŚĆ I PRZEWODNOŚĆ
WODY
• Do prania, które będzie suszone w suszarce, nie należy dodawać płynu zmiękczającego do tkanin. W suszarce pranie staje się
miękkie w naturalny sposób.
• Używać skroplin jak wody destylowanej, np.
do prasowania z wykorzystaniem pary. W
razie potrzeby należy uprzednio je oczyścić
(np. za pomocą filtra do kawy), aby usunąć
drobne elementy włókien.
• Nie zatykać szczelin wentylacyjnych na
spodzie urządzenia.
• Przestrzegać zaleceń dotyczących ciężaru
wsadu zawartych w rozdziale z omówieniem programów.
• Upewnić się, że w miejscu instalacji urządzenia jest zapewniony dobry przepływ powietrza.
• Czyścić filtr po każdym cyklu suszenia.
• Dobrze odwirowywać pranie przed suszeniem.
Zależnie od miejsca twardość wody może
przyjmować różną wartość. Twardość wody
ma wpływ na przewodność wody i działanie
czujnika przewodności w urządzeniu. Jeśli
znana jest wartość przewodności wody, istnieje możliwość regulacji czujnika, aby uzyskać
lepsze efekty suszenia.
Aby zmienić ustawienie czujnika przewodności:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na
dostępny program.
2. Nacisnąć jednocześnie 2 przyciski (patrz
ilustracja). Przytrzymać przyciski, aż na
wyświetlaczu pojawi się jeden z następujących symboli:
ŚREDNI CIĘŻAR PRANIA
szlafrok
1200 g
poszwa
700 g
robocza koszula męska
600 g
piżama męska
500 g
prześcieradło
500 g
obrus
250 g
koszula męska
200 g
koszula nocna
200 g
poszewka na poduszkę
200 g
ręcznik frotte
200 g
bluzka
100 g
figi damskie
100 g
slipy męskie
100 g
serwetka
100 g
ściereczka
100 g
–
cm
niska przewodność <300 µS/
–
3.
4.
średnia przewodność 300–
600 µS/cm
–
wysoka przewodność >600
µS/cm
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk, aż zostanie ustawiony odpowiedni poziom (patrz
ilustracja).
Aby zapisać ustawienie w pamięci, należy nacisnąć jednocześnie 2 przyciski, jak
podano w punkcie 2.
18
PEŁNY ZBIORNIK NA SKROPLINY
— WSKAZANIA KONTROLKI
Domyślnie kontrolka
zawsze świeci się.
Zapala się po zakończeniu cyklu lub gdy
zbiornik na skropliny jest pełny. Jeśli stosowane jest dodatkowe wyposażenie do opróżniania zbiornika, kontrolka może być zgaszona.
Aby wyłączyć wskazania kontrolki:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na
dostępny program.
2. Nacisnąć jednocześnie 2 przyciski (patrz
ilustracja) i przytrzymać, aż pojawi się
odpowiednie ustawienie:
– wskaźnik
ka
wskaźnik
– wskaźnik
nie świeci się, a kontrolzaczyna świecić —
jest trwale wyłączony
świeci się, a kontrolka
zaczyna świecić — wskaźnik
jest włączony
POLSKI
19
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
CZYSZCZENIE FILTRA
Na filtrze gromadzą się fragmenty
włókien. Fragmenty włókien osadzają
się podczas suszenia ubrań w suszarce.
Po zakończeniu każdego cyklu zapala się
kontrolka
(wyczyść filtr) informująca o konieczności wyczyszczenia filtra.
Czyszczenie filtra:
1.
Otworzyć drzwi.
2.
Wyciągnąć filtr.
3.
Otworzyć filtr.
20
4.
Oczyścić filtr wilgotną ręką.
5.
Jeśli to konieczne, oczyścić filtr ciepłą
wodą za pomocą szczotki.
Zamknąć filtr.
6.
Usunąć fragmenty włókien z kieszeni filtra. W tym celu można użyć odkurzacza.
Umieścić filtr w kieszeni filtra.
7.
UWAGA!
Nie wolno używać suszarki bez filtra
lub z zablokowanym bądź uszkodzonym filtrem.
Czyścić filtr po każdym cyklu suszenia. Zapchany filtr powoduje wydłużenie cyklu suszenia i większe zużycie
energii.
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA
SKROPLINY
Zbiornik na skropliny należy opróżniać po każdym cyklu suszenia.
Jeśli zbiornik na skropliny jest pełny, następuje automatyczne zatrzymanie programu i zapala się kontrolka informująca o konieczności
opróżnienia zbiornika. Aby kontynuować
program, należy opróżnić zbiornik na skropliny
i nacisnąć przycisk Start.
Aby umożliwić automatyczne opróżnianie zbiornika na skropliny, należy
zamontować zestaw do odprowadzania skroplin (patrz rozdział: AKCESORIA).
POLSKI
21
Aby opróżnić zbiornik na skropliny:
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zatrucia. Woda
ze zbiornika na skropliny nie nadaje
się do picia ani do przyrządzania potraw.
Skropliny można stosować jako wodę
destylowaną, np. do prasowania z zastosowaniem pary. W razie potrzeby
należy ją przefiltrować (np. za pomocą filtra do kawy), aby usunąć jakiekolwiek pozostałości i drobne elementy włókien.
1.
Wyciągnąć zbiornik na skropliny.
2.
Przesunąć zbiornik na skropliny do położenia poziomego.
3.
Wyciągnąć plastikową złączkę i wylać zawartość zbiornika do miski lub innego naczynia.
4.
Wsunąć plastikową złączkę i zamontować zbiornik na skropliny.
CZYSZCZENIE SKRAPLACZA
Jeśli świeci się kontrolka
wyczyść skraplacz, konieczne jest oczyszczenie skraplacza.
22
Czyszczenie skraplacza:
1.
Otworzyć drzwi urządzenia.
2.
Przesunąć przycisk zwalniający w dolnej
części otworu drzwi urządzenia i otworzyć drzwi skraplacza.
3.
Obrócić 2 blokady w celu otwarcia pokrywy skraplacza.
4.
Opuścić pokrywę skraplacza.
POLSKI
UWAGA!
Nie wolno używać suszarki, jeśli skraplacz jest zablokowany włóknami.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie
suszarki. Zwiększa to również zużycie energii.
Do czyszczenia skraplacza nie należy
używać ostrych przedmiotów. Uszkodzony skraplacz może przeciekać.
Nie wolno używać suszarki bez skraplacza.
23
5.
Chwycić za uchwyt i wyciągnąć skraplacz
z dolnego przedziału. Wyjmować skraplacz poziomo, aby nie rozlać pozostałej
wody.
6.
Czyścić skraplacz w pionowym położeniu
nad miską lub brodzikiem. Spłukać dokładnie prysznicem.
7.
Oczyścić filtr skraplacza. Spłukać dokładnie prysznicem.
8.
Umieścić skraplacz wewnątrz dolnego
przedziału.
9.
Zamknąć pokrywę skraplacza.
10.
Obrócić 2 blokady do zatrzaśnięcia.
11.
Zamknąć drzwi skraplacza.
CZYSZCZENIE BĘBNA
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy je odłączyć od zasilania.
Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni i żeber bębna należy stosować obojętny detergent na bazie mydła. Osuszyć wyczyszczone
powierzchnie miękką szmatką.
24
UWAGA!
Do czyszczenia bębna nie wolno używać materiałów ściernych ani myjek
stalowych.
CZYSZCZENIE PANELU
STEROWANIA I OBUDOWY
Do czyszczenia panelu sterowania i obudowy
należy stosować obojętny detergent na bazie
mydła.
Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.
UWAGA!
Do czyszczenia urządzenia nie stosować środków do czyszczenia mebli
lub środków czyszczących, które
mogłyby spowodować korozję.
POLSKI
25
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem1)
Suszarka nie
działa.
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Suszarka nie jest podłączona do
źródła zasilania.
Podłączyć wtyczkę do gniazdka.
Sprawdzić bezpiecznik w szafce z
bezpiecznikami (instalacja domowa).
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Nie naciśnięto przycisku Auto/Off.
Nacisnąć przycisk Auto/Off.
Nie naciśnięto przycisku Start/Pauza . Nacisnąć przycisk Start/Pauza .
Urządzenie znajduje się w trybie czuwania.
Nacisnąć przycisk Auto/Off.
Wybrano niewłaściwy program.
Wybrać odpowiedni program. 2)
Filtr jest zatkany.
Wyczyścić filtr. 3)
Zmienić ustawienie funkcji DodatkoFunkcja Dodatkowe suszenie była uswe suszenie na średni lub maksymaltawiona na minimalny poziom.
ny poziom.
Skraplacz jest zatkany.
Niezadowalające efekty su- Zbyt głośna praca urządzenia.
szenia.
Drzwi nie zamykają się.
Nie przekraczać maksymalnej wielkości wsadu.
Kratka wentylacyjna jest zatkana.
Oczyścić kratkę wentylacyjną na spodzie urządzenia.
Zabrudzona wewnętrzna powierzchnia bębna.
Oczyścić wewnętrzną powierzchnię
bębna.
Zbyt wysoki poziom twardości wody.
Ustawić odpowiedni poziom twardości wody4).
Filtr nie został zablokowany we właściwym położeniu.
Umieścić filtr we właściwym położeniu.
Pranie jest przytrzaśnięte między
drzwiami a uszczelką.
Włożyć pranie prawidłowo do bębna.
Próbowano zmienić program lub
Wskazanie Err funkcję po rozpoczęciu się cyklu su(błąd) na wy- szenia.
świetlaczu.
Funkcja, którą próbowano włączyć,
nie działa z wybranym programem.
Nie działa oświetlenie bębna
Oczyścić skraplacz. 3)
Uszkodzone oświetlenie bębna.
Wyłączyć, a następnie włączyć suszarkę. Dokonać nowego wyboru.
Wyłączyć, a następnie włączyć suszarkę. Dokonać nowego wyboru.
Skontaktować się z serwisem w celu
wymiany oświetlenia bębna.
26
Problem1)
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Czas trwania
programu nie
jest zgodny z
czasem widocznym na
wyświetlaczu.
Czas do zakończenia programu jest
obliczany na podstawie ilości i stopnia wilgotności prania.
Jest to procedura automatyczna i nie
oznacza usterki urządzenia.
Program nie
działa.
Zbiornik na skropliny jest pełny.
Opróżnić zbiornik na skropliny3), nacisnąć przycisk Start/Pauza .
Zbyt mała ilość prania.
Wybrać program sterowany czasowo.
Pranie jest zbyt suche.
Wybrać program sterowany czasowo
lub wyższy poziom wysuszenia (np.
Ekstra suche ).
Filtr jest zatkany.
Wyczyścić filtr.
Zbyt głośna praca urządzenia.
Nie przekraczać maksymalnej wielkości wsadu.
Pranie nie jest wystarczająco odwirowane.
Prawidłowo odwirować pranie.
Cykl suszenia
jest za krótki.
Cykl suszenia
jest za długi 5)
Bardzo wysoka temperatura w pomieJeśli to możliwe, obniżyć temperaturę
szczeniu – nie jest to usterka urząw pomieszczeniu.
dzenia.
1) Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie (np. E51): Wyłączyć, a następnie włączyć suszarkę. Dokonać
wyboru nowego programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza . Urządzenie nadal nie działa? Skontaktować
się z punktem serwisowym i podać kod błędu.
2) należy zapoznać się z opisem programów — patrz rozdział PROGRAMY
3) patrz rozdział KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
4) patrz punkt TWARDOŚĆ WODY w rozdziale PORADY I WSKAZÓWKI
5) Uwaga: Po maksymalnie 5 godzinach cykl suszenia kończy się automatycznie (patrz punkt Zakończenie
cyklu suszenia).
OŚWIETLENIE BĘBNA
Urządzenie posiada oświetlenie wewnętrzne,
które włącza się w momencie otwarcia drzwi i
wyłącza po ich zamknięciu.
OSTRZEŻENIE!
Widoczne światło emitowane przez
diodę świecącą – nie wpatrywać się
bezpośrednio w wiązkę światła.
Aby wymienić oświetlenie wewnętrzne, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Dioda świecąca to urządzenie KLASY 1,
zgodne z normą IEC 60825-1:1993 + A1:1997
+ A2:2001.
POLSKI
DANE TECHNICZNE
wysokość x szerokość x głębokość
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
pojemność bębna
118 l
maksymalna głębokość przy otwartych
drzwiach
1090 mm
maksymalna szerokość przy otwartych
drzwiach
950 mm
regulowane nóżki
850 mm (+ 15 mm – regulacja nóżek)
masa urządzenia
43 kg
maksymalna ładowność
8 kg
napięcie
230 V
częstotliwość
50 Hz
niezbędny bezpiecznik
10 A
moc całkowita
2250 W
klasa energetyczna
B
zużycie energii w kWh/cykl 1)
4,48 kWh
roczne zużycie energii
271,4 kWh
rodzaj użytkowania
na potrzeby gospodarstwa domowego
dopuszczalna temperatura otoczenia
od +5°C do +35°C
1) 8 kg bawełny odwirowanej z prędkością 1000 obr/min, zgodnie z normą EN 61121
27
28
INSTALACJA
USTAWIENIE URZĄDZENIA
• Suszarkę należy ustawić w czystym miejscu, gdzie nie gromadzi się kurz.
• Wokół urządzenia musi być zapewniony
swobodny przepływ powietrza. Upewnić
się, że nie są zatkane przednie szczeliny
wentylacyjne na spodzie urządzenia.
• Aby ograniczyć do minimum drgania i hałas
podczas pracy suszarki, należy ją ustawić
na stabilnej i poziomej powierzchni.
• Po ustawieniu urządzenia w docelowym
miejscu należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy stoi poziomo. Jeśli nie, należy
wyregulować jego nóżki.
• Nie demontować nóżek. Nie należy zmniejszać prześwitu pod urządzeniem poprzez
ustawianie go na grubych wykładzinach,
podkładach drewnianych itp. Mogłoby to
spowodować kumulację ciepła zakłócającą
pracę urządzenia.
Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania transportowego.
Aby usunąć blokady styropianowe:
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2.
Wyciągnąć z bębna 2 plastikowe węże z
blokadami styropianowymi.
• Temperatura powietrza wewnątrz
suszarki może osiągać wartość
60°C. Z tego względu nie można
stawiać urządzenia na podłożu,
które nie jest odporne na działanie
wysokiej temperatury.
x2
• Podczas pracy suszarki temperatura w pomieszczeniu, w którym się
ona znajduje, nie może być niższa
Istnieje możliwość regulacji wysokości suszarniż +5°C i wyższa niż +35°C, poki. W tym celu należy wyregulować wysokość
nieważ mogłoby to niekorzystnie
nóżek (patrz rysunek).
wpływać na działanie urządzenia.
• Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia, powinno to
odbywać się w pozycji pionowej.
• Nie wolno instalować urządzenia
15mm
za zamykanymi lub przesuwanymi
drzwiami lub drzwiami, których zawiasy umieszczone są po przeciwnej stronie zawiasów urządzenia w
taki sposób, że całkowite otwarcie
suszarki jest niemożliwe.
ROZPAKOWANIE
UWAGA!
MONTAŻ POD BLATEM
Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią przestrzeń (patrz rysunek).
POLSKI
600 mm
> 850 mm
600 mm
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA
DRZWI
Gdy miejsce jest ograniczone istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi urządzenia (patrz osobna ulotka).
PODŁĄCZENIE DO SIECI
ELEKTRYCZNEJ
• Gniazdko, do którego będzie podłączona
suszarka, musi mieć uziemienie zgodne z
obowiązującymi normami.
29
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce
znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy.
Zagrożenie pożarem.
• Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać wyłącznie w punkcie serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść
ani nie uszkodzić wtyczki oraz przewodu
zasilającego za urządzeniem.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć
za wtyczkę.
• Wtyczka musi być sucha.
30
СОДЕРЖАНИЕ
32
34
35
36
38
39
39
41
45
47
53
55
56
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММЫ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
УХОД И ОЧИСТКА
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ В СЕРВИСЦЕНТРЕ
При обращении в сервис-центр следует
иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке
с техническими данными.
Модель
PNC (код изделия)
Серийный номер
В данном руководстве по эксплуатации
используются следующие символы:
Внимание – Важные сведения по технике
безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется
РУССКИЙ
31
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить
Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые
облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах.
Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу от своей
покупки.
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В интернет-магазине AEG Вы сможете найти все необходимое для того, чтобы все ваши
приборы AEG сверкали чистотой и радовали Вас безотказной работой. Помимо этого, здесь
Вы найдете широкий выбор аксессуаров, разработанных и изготовленных по самым
высоким стандартам, какие только можно представить – от профессиональной кухонной
посуды до лотков для хранения ножей, от держателей бутылок до мешков для деликатного
белья…
Посетите Интернет-магазин по адресу
www.aeg.com/shop
На нашем веб-сайте можно найти:
- Продукцию
- Брошюры
- Руководства пользователя
- Мастер устранения неполадок
- Информацию о техническом обслуживании
www.aeg.com
32
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения Вашей безопасности, а
также для надлежащей эксплуатации
прибора перед его установкой и первым
использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская
советы и предупреждения. Во избежание нежелательных ошибок и несчастных случаев важно, чтобы все, кто пользуется данным прибором, подробно
ознакомились с его работой и правилами техники безопасности. Сохраните настоящее руководство и в случае продажи прибора или его передачи в пользование другому лицу передайте вместе с
ним и данное руководство, чтобы новый пользователь получил соответствующую информацию о правильной
эксплуатации и правилах техники безопасности.
- Перед использованием прибора
ознакомьтесь с настоящим руководством.
•
•
•
•
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
• Опасно вносить какие-либо изменения в
характеристики прибора или его конструкцию.
• Данный прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими или сенсорными способностями, с недостаточным
опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность,
или без получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор.
• Следите за тем, чтобы маленькие дети
или домашние животные не забирались
в барабан. Во избежание этого проверяйте барабан перед использованием
прибора.
• Не допускайте попадания в машину монет, булавок, заколок, винтиков, камней
или любых других твердых острых предметов, так как они могут привести к ее
серьезному повреждению.
• Нельзя сушить в сушильном барабане
изделия из вспененной резины (латекс-
•
•
•
•
ная губка), шапочки для душа, водостойкие текстильные изделия (если для их
сушки отсутствует специальная программа), изделия на резиновой основе, а также одежду и подушки со вставками из
вспененной резины.
Убедитесь, что после установки имеется
доступ к вилке.
После использования и перед чисткой и
техобслуживанием прибора всегда отключайте его от электросети.
Никогда не пытайтесь отремонтировать
машину самостоятельно. Ремонт, выполненный некомпетентным лицом, может
привести к получению травм или к серьезным повреждениям прибора. Обращайтесь в местный сервисный центр.
Всегда настаивайте на использовании
только оригинальных запчастей.
Перед тем как сушить в сушильном барабане вещи, загрязненные такими веществами, как кулинарный жир, ацетон,
бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления
воска, их следует выстирать в горячей
воде с увеличенным количеством стирального порошка.
Опасность взрыва. Никогда не сушите
в барабане вещи, находившиеся в контакте с огнеопасными растворителями
(бензином, метиловым спиртом, жидкостями для химчистки и т.д.). Так как эти
вещества являются летучими, они могут
вызвать взрыв. Сушите в барабане только вещи, выстиранные в воде.
Опасность возгорания. Вещи, испачканные или пропитанные растительным
маслом или кулинарным жиром, являются огнеопасными и не подлежат сушке в
сушильном барабане.
Если при стирке белья использовался
пятновыводитель, то перед тем, как помещать белье в сушильный барабан,
следует выполнить дополнительный
цикл полоскания.
Не допускайте того, чтобы в карманах
одежды, подлежащей сушке в приборе,
случайно оставались газовые зажигалки
или спички.
РУССКИЙ
• Водяной конденсат непригоден для питья или приготовления пищи. Он может
причинить вред здоровью людей и домашних животных.
• Не садитесь и не вставайте на загрузочную дверцу. Прибор может наклониться.
ВНИМАНИЕ!
• Существует опасность возгорания! Во избежание самовозгорания не останавливайте сушильный барабан до завершения цикла сушки за исключением того случая, когда белье
быстро вынимается и расстилается для обеспечения рассеивания тепла.
• Следите за тем, чтобы в сушильном барабане не накапливался ворс.
• Существует опасность поражения
электрическим током!Не направляйте
на прибор струи воды.
• Заключительный этап цикла сушки в сушильном барабане выполняется без нагрева (этап охлаждения) для того, чтобы
конечная температура белья позволила
обеспечить его сохранность.
• Не используйте сушильный барабан для
сушки вещей, подвергшихся чистке с помощью химических веществ.
• Обеспечьте надлежащую вентиляцию
для того, чтобы избежать обратного притока газов в помещение, создаваемого
устройствами, в которых происходит сгорание других видов топлива (включая камины).
УСТАНОВКА
• Прибор имеет большой вес. Будьте осторожны при перемещении прибора.
• При распаковке прибора убедитесь, что
он не поврежден. В случае сомнений не
пользуйтесь им, а обратитесь в сервисный центр.
• Перед началом эксплуатации следует
удалить все элементы упаковки. Если
этого не сделать, возникает вероятность
опасного повреждения изделия или дру-
•
•
•
•
•
33
гого имущества. См. соответствующий
раздел в руководстве пользователя.
Все работы по электрическому подключению, необходимые для установки прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным
специалистом.
Задняя сторона прибора должна располагаться у стены.
В случае установки прибора на ковровое
или аналогичное покрытие следует отрегулировать ножки. Воздух должен свободно циркулировать под днищем прибора.
После установки прибора убедитесь, что
он не раздавил сетевой кабель и не
стоит на нем.
Если сушильный барабан устанавливается поверх стиральной машины, необходимо использовать специальный
монтажный комплект (приобретается отдельно – см. Главу "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ").
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Данный прибор предназначен только
для бытового применения. Запрещено
использовать его в других целях.
• Сушите только ткани, для которых допускается сушка в сушильном барабане.
Следуйте инструкциям на ярлыке каждого изделия.
• Не сушите в сушильном барабане нестиранные вещи.
• Не превышайте рекомендуемый объем
загрузки. Превышать максимальную загрузку запрещено. См. соответствующую
главу в руководстве пользователя.
• В сушильный барабан нельзя помещать
невыжатые вещи, с которых еще капает
вода.
• Не следует сушить в машине вещи, находившиеся в контакте с летучими нефтепродуктами. Если такие летучие
жидкости использовались для чистки
одежды, необходимо полностью удалить
их перед тем, как класть вещи в прибор.
• Не эксплуатируйте сушильную машину в
случае повреждения ее сетевого кабеля
или таких повреждений панели управления, рабочего стола или цоколя, которые
34
открывают доступ во внутреннюю часть
машины.
• Смягчители для ткани и аналогичные
средства следует применять в сответствии с инструкциями изготовителей
этих средств.
• Существует опасность возгорания! Не
сушите поврежденные изделия с набивкой или наполнителями (подушки, куртки, одеяла и т.д.) Набивка и наполнители
могут оказаться снаружи, став причиной
возгорания.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
• Данная машина не предназначена для
эксплуатации детьми или недееспособными лицами, находящимися без присмотра.
• Зачастую дети не осознают, насколько
опасными могут быть приборы. Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с прибором.
• Храните все моющие средства в надежном месте, недоступном для детей.
• Следите за тем, чтобы дети и домашние
животные не забирались в барабан.
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
• Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
• Отрежьте и утилизируйте сетевой кабель.
• Удалите замок дверцы. Это предотвратит риск запирания дверцы в случае попадания в прибор детей или домашних
животных. Существует риск смерти от
удушья.
ВНИМАНИЕ!
• Существует опасность смерти от
удушья! Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая
пленка и пенопласт) могут быть
опасными для детей. Держите их
вне досягаемости детей.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы с символом
следует сдавать на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора
вторичного сырья.
на изделии или на его упаковке
Символ
указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов.
Вместо этого его следует сдать в
соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы поможете
предотвратить причинение окружающей
среде и здоровью людей потенциального
ущерба, который возможен в противном
случае, вследствие неподобающего
обращения с подобными отходами. За
более подробной информацией об
утилизации этого изделия просьба
обращаться к местным властям, в службу
по вывозу и утилизации отходов или в
магазин, в котором Вы приобрели изделие.
РУССКИЙ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Емкость для воды
2 Панель управления
7 Вентиляционные щели
8 Регулируемые ножки
3 Лампа освещения барабана
4 Загрузочная дверца (с изменяемой
стороной навески)
5 Фильтр
9 Дверца конденсатора
10 Крышка конденсатора
6 Ползунок, открывающий дверцу конденсатора
11 Кнопки блокировки
12 Табличка с техническими данными
35
36
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
чески. Контейнер для сбора конденсата
должен оставаться в приборе.
Установленный шланг должен находиться
на высоте не менее 50 см и не более 1 м от
уровня пола. Петля не должна попадать в
образовавшуюся петлю. Длина шланга может быть уменьшена.
Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к комплекту.
ЦОКОЛЬ С ЯЩИКОМ
Наименование изделия: SKP11
Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине. Комплект для вертикальной сборки может использоваться только
со стиральными машинами, перечисленными в буклете. См. приложенный буклет.
Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к комплекту.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЛИВА
КОНДЕНСАТА
Наименование изделия: DK11.
Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине (возможна установка на
сушильные барабаны нескольких типов)
Комплект для проточного слива конденсата
в таз, сифон, канализацию и т.д. После установки слив конденсата из контейнера для
сбора конденсата производится автомати-
Наименование изделия: PDSTP10.
Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине.
Предназначен для установки прибора на
более высоком уровне для облегчения загрузки и выгрузки белья.
Ящик может быть использван для хранения
белья (например, полотенец), моющих
средств и т.д., а также в других целях.
Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к данной дополнительной принадлежности.
РУССКИЙ
СУШИЛЬНАЯ ПОЛКА
37
Наименование изделия: RA11.
Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине (возможна установка на
сушильные барабаны нескольких типов)
Дополнительная принадлежность: сушильная полка, позволяющая безопасно сушить
в сушильном барабане:
• спортивную обувь
• шерсть
• мягкие игрушки
• женское белье
Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к комплекту.
38
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
6
2
5
4
3
1 Селектор программ
2 Дисплей
4 Кнопки режимов
5 Индикаторы программ
3 Кнопка
6 Кнопка
Старт/Пауза
Auto Off
ДИСПЛЕЙ
Символ
,
уровень дополнительной сушки минимальный, средний, максимальный
,
,
уровень бережности: по умолчанию, средний, максимальный
,
,
Описание
—
время антисминания: по умолчанию, заданный интервал (0 мин – 120 мин)
включен звуковой сигнал
включена функция защиты от детей
включен режим "Время сушки"
индикатор "Слейте воду из контейнера"
индикатор "Требуется очистка фильтра"
индикатор "Требуется очистка конденсатора"
индикатор этапа сушки
РУССКИЙ
Символ
39
Описание
индикатор этапа охлаждения
индикатор этапа антисминания
включена задержка старта
время цикла
выбор продолжительности программы (10
мин – 2 час)
-
выбор времени задержки старта (30 мин –
20 час)
-
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Протрите сушильный барабан влажной
тряпкой или установите короткую програм-
му сушки (например, 30 минут) и высушите
одну загрузку влажной ткани.
ПРОГРАММЫ
Программы
Загрузка1)
Описание
Доступные
режимы
Хлопок
Очень
8 кг
Сушка изделий из хлопка. Степень
сушки: очень высокая.
все кроме
функции
Время сушки
В шкаф
8 кг
Сушка изделий из хлопка. Степень
сушки: "в шкаф".
все кроме
функции
Время сушки
Под
8 кг
Сушка изделий из хлопка. Степень
сушки: пригодна для глажки.
все кроме
функции
Время сушки
Очень
тихая
8 кг
Нежная сушка изделий из хлопка при
сниженном до минимума уровне шума. Программа может использоваться
в ночное время.
все кроме
функции
Время сушки
Постельное
белье
3 кг
Для сушки такого постельного белья,
как простыни, пододеяльники, наволочки и наматрасники.
все кроме
функции
Время сушки
сухое
2)
утюг 2)
3)
Символы
на ярлыке
40
Программы
Одеяла
Сушка
по времени
Очень быстрая Микс
Загрузка1)
Описание
Доступные
режимы
3 кг
Сушка простыней, пододеяльников и
подушек (с перовым, пуховым или
синтетическим наполнением).
все кроме
функций
АнтисминаВрение и
мя сушки 3)
8 кг
Время сушки белья задается пользователем.
все кроме
функции
Доп. степень
сушки
3 кг
Сушка изделий из хлопка и синтетических тканей при низкой температуре.
все кроме
функций:
Щадящая сушка и
Время сушки
Синтетика
3,5 кг
Сушка вещей из толстых и многослойных тканей, например, джемперов, постельного или столового белья.
все кроме
функции
Время сушки
В шкаф
3,5 кг
Сушки изделий из тонких тканей, не
подлежащих глажке, например, рубашек, не требующих ухода, столового
белья, детской одежды, носков, женского белья на "косточках" или на
проволочной основе.
все, кроме
функции
Время сушки
Под
3,5 кг
Сушка изделий из тонких тканей, подлежащих глажке, например, трикотажных изделий, рубашек.
все кроме
функции
Время сушки
3,5 кг
Нежная сушка изделий из синтетики
при сниженном до минимума уровне
шума. Программа может использоваться в ночное время.
все кроме
функции
Время сушки
сухое
2)
утюг
Очень
Очень
тихая
Легкая глажка
1 кг
(или 5
рубашек)
Сушка одежды, не требующей глажки,
такой как рубашки и блузки. Результаты могут различаться в зависимости
от типа и вида обработки ткани. Сразу поместите текстиль в сушильный
барабан. По окончании программы
немедленно выньте высушенную одежду и повесьте ее на "плечики".
3)
все кроме
функции
Время сушки
3)
Символы
на ярлыке
РУССКИЙ
Программы
Одежда
для активного
отдыха
Деликатные ткани
Шерсть
Загрузка1)
Описание
Доступные
режимы
2 кг
Сушка уличной одежды, теходежды,
спортивной одежды, тканей с начесом, водонепроницаемых и дышащих
курток, штормовок со съемным флисовым или внутренним теплоизолирующим слоем.
все кроме
функций
Антисминание и
Время сушки 3)
Сушка деликатных тканей.
все кроме
функции
Время сушки
3 кг
41
Символы
на ярлыке
3)
1 кг
Сушка одежды из шерсти. Одежда
становится мягкой и уютной. Рекомендуется извлечь одежду немедленно по окончании работы программы.
Доп. степень сушки ,
Звуковой
сигнал ,
Время сушки
4),
Задержка старта 3)
1) максимально допустимый вес сухих вещей
2) Только для тестирующих организаций:
Для тестирования производительности используйте стандартные программы, приведенные в
документации EN 61121. Если уровень остаточной влажности белья неприемлемо высок,
Доп. степень сушки .
скорректируйте программу при помощи функции
3) по умолчанию включается функция
Щадящая сушка
4) Для применения только с сушильной полкой RA11 — см. Главу "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ"
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ
Сушите только изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Убедитесь, что выбранные изделия допускается сушить в сушильном барабане. Проверьте символы на ярлыках одежды.
Символы
на ярлыке
Описание
Символы
на ярлыке
Описание
Допускается сушка в сушильном барабане при стандартной
температуре
Допускается сушка в сушильном барабане при пониженной
температуре
Сушка в сушильном барабане
не допускается
Допускается сушка в сушильном барабане
Как следует подготовьте одежду:
• Застегните молнии, пуговицы на чехлах
и пододеяльниках, завяжите распущен-
42
ные завязки и ленты (например, ленты
фартуков), чтобы исключить спутывание
белья.
• Убедитесь, что карманы пусты – удалите
все металлические предметы (скрепки,
булавки и т.д.).
• Вещи, состоящие из двух слоев ткани,
выверните наизнанку (например, следует вывернуть наружу хлопчатобумажную подкладку куртки с капюшоном).
Соблюдайте следующие правила сушки:
• Для хлопка и льна выбирайте программу
Хлопок .
• Для синтетики и смесовых тканей используйте программу Синтетика .
• Сушите ткани темных и светлых оттенков раздельно – белье может полинять.
• Сушите трикотаж и хлопковые изделия
только при помощи соответствующих
программ – вещи могут сесть.
Не превышайте максимально допустимую загрузку, которая составляет 8 кг.
ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ
Список символов кнопок режимов
Auto Off
Доп. степень сушки
Щадящая сушка
Антисминание
Звуковой сигнал
Время сушки
Задержка старта
Старт/Пауза
ФУНКЦИЯ AUTO OFF
Для снижения энергопотребления прибор
автоматически переходит в режим ожидания в следующих случаях:
• Если кнопка Старт/Пауза не была нажата в течение пяти минут.
• Через пять минут после завершения программы.
Для включения прибора нажмите на кнопку
Auto Off.
ВЫБОР ПРОГРАММЫ
1.
2.
3.
Откройте дверцу прибора.
Загрузите белье.
Закройте дверцу прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Позаботьтесь о том, чтобы белье
не было зажато между дверцей и
резиновым уплотнением.
ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР.
Прибор включается и выключается при помощи кнопки Auto Off. При включении прибора на дисплее высвечивается ряд индикаторов.
Для выбора программы воспользуйтесь селектором программ. На дисплее отобразится информация об ориентировочной продолжительности выбранной программы.
РУССКИЙ
Время сушки, которое Вы видите
на дисплее, рассчитывается исходя из загрузки 5 кг изделий из хлопка и джинсовой ткани. Информация
о других программах рассчитывается исходя из рекомендованных для
них объемов загрузки. На сушку загрузки изделий из хлопка и джинсовой ткани, превышающей 5 кг изделий, потребуется больше времени.
ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ
Одновременно с программой можно выбрать одну или более особых функций.
Данные функции включаются и выключаются нажатием на соответствующую кнопку.
43
ФУНКЦИЯ АНТИСМИНАНИЕ
Увеличение стандартного времени этапа
"Антисминание" (30 минут) по окончании
цикла сушки до 90 минут. Данная функция
предотвращает образование складок на
ткани. Во время выполнения этапа "Антисминание" белье можно вынуть из прибора.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
При работе этой функции звуковые сигналы выдаются в следущих случаях:
• Завершение цикла.
• Начало и окончание фазы антисминания.
• Прерывание цикла.
По умолчанию звуковая сигнализация
включена. При помощи данной функции
можно включать и отключать звуковую сигнализацию.
ФУНКЦИЯ ВРЕМЯ СУШКИ
При включении функции на дисплее высвечивается соответствующий символ.
ФУНКЦИЯ ДОП. СТЕПЕНЬ СУШКИ
Данная функция обеспечивает дополнительную сушку белья. Имеется 3 варианта
выбора:
минимальный – значение, устанавливаемое для конкретной программы по умолчанию.
средний — значение, обеспечивающее незначительную дополнительную сушку.
максимальный — значение, обеспечивающее более ощутимую дополнительную сушку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
ЩАДЯЩАЯ СУШКА
Сушка более легких, деликатных тканей,
боящихся высоких температур (например,
акрила, вискозы). Для изделий с символом
на ярлыке. В этой программе сушка
производится при пониженной температуре.
Используется только с программой Время
сушки . Самостоятельное задание пользователем времени сушки от 10 минут до 2
часов (шагами по 10 мин).
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКА СТАРТА
Задержка запуска программы сушки от 30 минут (минимум) до 20
часов (максимум).
1.
2.
3.
Выберите программу сушки и дополнительные функции.
Несколько раз нажмите кнопку Задержка старта так, чтобы на дисплее
высветилась нужная величина задерждля пуска
ки старта (например,
программы через 12 часов).
Для включения функции Задержка
старта нажмите на кнопку Задержка
старта . На дисплее пойдет отсчет
времени, остающегося до старта.
ФУНКЦИЯ "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ"
Чтобы дети не играли с прибором, можно
установить защиту от детей. Эта функция
выполняет блокировку всех кнопок и селек-
44
тора программ (кнопку Auto/Off она не блокирует). Для включения функции защиты от
детей одновременно нажмите на кнопки
Доп. степень сушки и Щадящая сушка , пока на дисплее не высветится значок .
Для отключения функции снова нажмите
указанные выше кнопки, чтобы данный значок исчез с дисплея.
Функцию защиты от детей можно включить:
• до нажатия на кнопку Старт/Пауза – прибор будет невозможно запустить;
• После нажатия на кнопку Старт/Пауза –
при этом все кнопки и селектор программ перестанут реагировать на действия пользователя.
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
включения прибора и выбора программы
заново снова нажмите на кнопку Auto/Off.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ
По окончании цикла сушки на дисплее замигает значок . Если включена функция
Звуковой сигнал , в течение одной минуты
будет выдаваться прерывистый звуковой
сигнал.
Выемка белья:
1. Нажмите на кнопку Auto/Off на две секунды для выключения прибора.
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.
После каждого цикла сушки:
• Произведите очистку фильтра.
• Слейте воду из контейнера для сбора
конденсата.
(См. Главу УХОД И ОЧИСТКА).
Для запуска программы нажмите на кнопку,
как показано на рисунке. Светодиод над
кнопкой загорится красным.
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫБРАННОЙ
ПРОГРАММЫ
Для смены программы нажмите на кнопку
Auto/Off для выключения прибора. Для
РУССКИЙ
45
УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЭКОЛОГИЧНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
кухонное полотенце
• Не используйте в ходе стирки смягчитель для ткани, если белью предстоит
сушка. Высушенное в сушильной машине белье автоматически становится мягким.
• Конденсат можно использовать в качестве дистиллированной воды, например
при паровой глажке. При необходимости
вначале отфильтруйте конденсат (например, с помощью кофейного фильтра)
для удаления из него частичек ворса.
• Всегда следите за тем, чтобы вентиляционные щели в цоколе машины не были перекрыты.
• Придерживайтесь норм загрузки, указанных в Главе "Программы".
• Обеспечьте хорошую вентиляцию в месте установки прибора.
• Чистите фильтр после каждого цикла сушки
• Отжимайте белье перед сушкой.
100 г
ЖЕСТКОСТЬ И ПРОВОДИМОСТЬ
ВОДЫ
Жесткость воды варьируется в зависимости от географической местности.
Жесткость воды влияет на проводимость воды и на поведение установленного в приборе датчика проводимости.
Зная величину проводимости воды, можно
настроить датчик и улучшить результаты сушки.
Настройка датчика проводимости:
1. Поверните селектор программ на доступную программу.
2. Одновременно нажмите на 2 кнопки
(см. рисунок). Удерживайте их до тех
пор, пока на дисплее не высветится
один из символов:
СРЕДНИЙ ВЕС БЕЛЬЯ
купальный халат
1 200 г
пододеяльник
700 г
толстая мужская
рубашка
600 г
мужская пижама
500 г
простыня
500 г
скатерть
250 г
мужская рубашка
200 г
ночная рубашка
200 г
наволочка
200 г
махровое полотенце
200 г
блузка
100 г
женские трусы
100 г
мужские трусы
100 г
салфетка
100 г
–
мкС/см)
низкая проводимость (<300
–
3.
4.
средняя проводимость
(300-600 мкС/см)
–
высокая проводимость
(>600 мкС/см)
Нажимайте кнопку до тех пор, пока на
дисплее не высветится нужный уровень проводимости (см. рисунок).
Для занесения настройки в память одновременно нажмите две кнопки, как
указано в шаге 2.
46
ИНДИКАЦИЯ НАПОЛНЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА
КОНДЕНСАТА
По умолчанию индикация
всегда включена. Она включается в конце цикла или в
случае, если контейнер для конденсата
полон. При использовании внешнего оборудования для слива конденсата индикацию можно отключить.
Включение и выключение индикации:
1. Поверните селектор программ на доступную программу.
2. Одновременно нажмите на две кнопки
(см. рисунок) и удерживайте их, пока
не появится требуемая настройка:
– индикация
выключена и высве— инчивается индикатор
дикация
постоянно выключена
– индикация
выключена и высвечивается индикатор
— индикация
включена
РУССКИЙ
47
УХОД И ОЧИСТКА
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
Фильтр собирает ворс. Ворс образуется при сушке одежды в сушильном барабане.
В конце каждого цикла загорается индикатор
(произведите очистку фильтра),
чтобы напомнить о необходимости очистки
фильтра.
Чистка фильтра:
1.
Откройте дверцу.
2.
Потяните фильтр.
3.
Откройте фильтр.
48
4.
Очистите фильтр влажной рукой.
5.
При необходимости почистите фильтр
щеткой в теплой воде.
Закройте фильтр.
6.
Удалите ворс из гнезда для фильтра.
Для этого можно использовать пылесос.
Установите фильтр в гнездо для
фильтра.
7.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не эксплуатируйте сушильный барабан без фильтра для ворса или с
поврежденным или засоренным
фильтром.
Очищайте фильтр после каждого
цикла сушки Забитый фильтр увеличивает время сушки и увеличивает расход электроэнергии.
СЛИВ ВОДЫ ИЗ КОНТЕЙНЕРА
ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА
Опорожняйте контейнер для конденсата
после каждого цикла сушки.
Если контейнер для сбора конденсата заполнен, программа автоматически прерывается и высвечивается индикатор
"Слейте воду из контейнера". Чтобы программа продолжила работу, слейте воду из
контейнера и нажмите на кнопку "Старт".
Для автоматического слива воды
из контейнера можно установить
дополнительную принадлежность
для слива воды (см. Главу ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ).
РУССКИЙ
49
Слив воды из контейнера для сбора конденсата:
ВНИМАНИЕ!
Существует риск отравления. Водяной конденсат не пригоден для
питья или приготовления пищи.
Конденсат можно использовать в
качестве дистиллированной воды,
например, для глажки с использованием пара. При необходимости
отфильтруйте конденсат (например, с помощью кофейного фильтра) для удаления из него возможных загрязнений и частичек ворса.
1.
Вытяните контейнер для сбора конденсата.
2.
При перемещении держите контейнер
в горизонтальном положении.
3.
Вытяните пластиковый соединитель и
слейте содержимое контейнера для
сбора конденсата в раковину или подходящую емкость.
4.
Вставьте пластиковый соединитель и
установите контейнер для сбора конденсата на место.
ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА
Загоревшийся индикатор
"Требуется
очистка конденсатора" указывает на необходимость очистки конденсатора.
50
Очистка конденсатора
1.
Откройте загрузочную дверцу.
2.
Нажмите на фиксирующую кнопку, расположенную внизу на загрузочном проеме, и откройте дверцу конденсатора.
3.
Для отпирания крышки конденсатора
поверните две блокирующих рычага.
4.
Откиньте крышку конденсатора.
РУССКИЙ
51
5.
Нащупайте ручку и вытяните конденсатор из цокольного отделения. При
перемещении держите конденсатор горизонтально, чтобы не пролить остающуюся в нем воду.
6.
Очистите конденсатор, перевернув его
в вертикальное положение над раковиной или тазом. Промойте его при помощи душевой насадки.
7.
Очистите фильтр конденсатора. Промойте его при помощи душевой насадки.
8.
Установите конденсатор обратно в цокольное отделение.
9.
Закройте крышку конденсатора.
10.
Закройте два блокирующих рычага до
щелчка.
11.
Закройте дверцу конденсатора.
52
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не эксплуатируйте сушильный барабан, если конденсатор забит
ворсом. Это может привести к повреждению сушильного барабана.
Это также увеличивает расход
электроэнергии.
Не используйте для чистки конденсатора острые предметы. Повреждение конденсатора может привести к протечке.
Не используйте сушильный барабан без конденсатора.
ЧИСТКА БАРАБАНА
ВНИМАНИЕ!
Перед очисткой отключите прибор
от электросети.
Для мытья внутренней поверхности барабана и его ребер используйте нейтральное
моющее средство. Протрите вымытые поверхности мягкой тряпкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не используйте для чистки барабана абразивные материалы или металлические губки.
ОЧИСТКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
И КОРПУСА
Для мытья панели управления и корпуса
используйте нейтральное моющее средство.
Для очистки используйте влажную тряпку.
Протрите вымытые поверхности мягкой
тряпкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не используйте для мытья прибора
средства для мытья мебели и чистящие вещества, которые могут
вызвать коррозию.
РУССКИЙ
53
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность1)
Сушильный
барабан не
работает.
Возможная причина
Способ устранения
Сушильный барабан не подключен
к электросети.
Вставьте вилку в розетку. Проверьте предохранитель на домашнем
распределительном щите.
Открыта загрузочная дверца.
Закройте загрузочную дверцу.
Не была нажата кнопка Auto/Off.
Нажмите на кнопку Auto/Off.
Не была нажата кнопка Старт/Пауза .
Нажмите на кнопку Старт/Пауза .
Прибор находится в режиме ожидаНажмите на кнопку Auto/Off.
ния.
Неверно выбрана программа.
Выбери подходящую программу. 2)
Засорен фильтр.
Прочистите фильтр. 3)
Был выбран минимальный уровень
Измените уровень Доп. степень сусушки с помощью функции Доп.
шки на средний или максимальный.
степень сушки .
Засорен конденсатор.
Результаты
сушки неудо- Превышена максимальная загрузвлетворитель- ка.
ны.
Засорена вентиляционная решетка.
Очистите конденсатор. 3)
Превышать максимальную загрузку
запрещено.
Очистите вентиляционную решетку
на цоколе прибора.
Загрязнение на внутренней поверх- Очистите внутреннюю поверхность
ности барабана.
барабана.
Слишком высокий уровень жесткости воды.
Правильно задайте жесткость воды4).
Фильтр не зафиксирован.
Установите фильтр как следует.
Дверца не заМежду
дверцей
и
уплотнителем
заКак следует уложите белье в баракрывается.
жато белье.
бан.
На дисплее
высвечивается "Err"
("Ошибка").
Не работает
лампа освещения барабана.
Была произведена попытка изменить программу или дополнительную функцию после запуска цикла
сушки.
Выключите и снова включите сушильный барабан. Снова задайте
параметры.
Функция, которую Вы пытаетесь
Выключите и снова включите сувключить, не подходит к выбранной шильный барабан. Снова задайте
программе.
параметры.
Неисправность лампы освещения
барабана.
Обратитесь в сервисный центр для
замены лампы освещения барабана.
54
Неисправность1)
Возможная причина
Способ устранения
Неверный отсчет времени, Время до окончания цикла рассчи- Время вычисляется автоматически
тывается исходя из объема и влаж- – это не является неисправностью
отображаюности белья.
прибора.
щегося на
дисплее.
Программа не Контейнер для сбора конденсата
выполняется. полон.
Слишком короткий цикл
сушки.
Слейте воду из контейнера для
конденсата3) и нажмите на кнопку
Старт/Пауза .
Объем загрузки слишком мал.
Выберите программу с заданным
временем сушки.
Белье слишком сухое.
Выберите программу с заданным
временем сушки или более высокую степень сушки (напр., Очень
сухое )
Засорен фильтр.
Прочистите фильтр.
Превышена максимальная загрузка.
Превышать максимальную загрузку
запрещено.
Слишком
длинный цикл Белье недостаточно хорошо отжато.
сушки.5)
Слишком высокая температура окружающей среды – это не является
неисправностью прибора.
Как следует отожмите белье.
Если есть такая возможность,
уменьшите температуру воздуха в
помещении.
1) В случае, если на дисплее высвечивается сообщение об ошибке (напр., "E51"), Выключите и снова
включите сушильный барабан. Выберите новую программу. Нажмите на кнопку Старт/Пауза .
Прибор не работает? Обратитесь в сервисный центр и сообщите код ошибки.
2) руководствуйтесь описанием программы — см. Главу ПРОГРАММЫ
3) см. Главу УХОД И ОЧИСТКА.
4) см. раздел ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ в Главе УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
5) Примечание: По истечении примерно пяти часов цикл автоматически завершается (см. раздел
Завершение цикла сушки)
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ БАРАБАНА
В данном приборе имеется лампа внутреннего освещения, которая включается при
открытии и выключается при закрытии
дверцы.
ВНИМАНИЕ!
Светодиодное свечение в видимой
части спектра: не допускайте попадания светового луча непосредственно в глаза.
Для замены лампы внутреннего освещения обращайтесь в сервисный
центр.
Светодиодные лампы относятся к КЛАССУ
1 и соответствуют нормативам IEC
60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
РУССКИЙ
55
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
высота x ширина x глубина
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
объем барабана
118 л
максимальная глубина с открытой загрузочной дверцей
1090 мм
максимальная ширина с открытой загрузоч950 мм
ной дверцей
регулируемая высота
850 мм (+ 15 мм – регулировка высоты ножек)
вес прибора
43 кг
максимальная загрузка
8 кг
напряжение
230 V
частота
50 Гц
необходимый предохранитель
10 A
полная мощность
2250 W
класс энергопотребления
B
энергопотребление в кВт·ч/цикл 1)
4,48 кВт·ч
годичное энергопотребление
271,4 кВт·ч
тип использования
Бытовая техника
допустимая температура окружающей среды
от +5°C до +35°C
cтепень защиты от попадания влаги
IPX4
1) 8 кг хлопка, с отжимом со скоростью 1 000 об/мин согласно EN 61121
56
УСТАНОВКА
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА
• Температура горячего воздуха
внутри сушильного барабана может достигать 60°C. Запрещается устанавливать прибор на полу, не обладающем устойчивостью к воздействию высоких
температур.
• Эксплуатация сушильного барабана при температурах ниже
+5°C и выше +35 °C запрещена.
Температуры вне этого диапазона могут отрицательно сказаться
на эффективности работы прибора.
• При необходимости перемещения прибора следует сохранять
его вертикальное положение.
• Не устанавливайте прибор за
дверью, запираемой на замок, за
раздвижной дверью или за
дверью с петлями, расположенными на противоположной стороне по отношению к петлям на
дверце прибора так, что полное
открывание дверцы сушильного
барабана делается невозможным.
• Сушильный барабан следует устанавливать в чистом месте, в котором не скапливается грязь.
• Воздух должен свободно циркулировать
вокруг прибора. Вентиляционные щели
на передней стороне цоколя прибора не
должны быть ничем закрыты.
• Для снижения до минимума уровня вибрации и шума во время работы сушильного барабана устанавливайте его на
твердой и ровной поверхности.
• После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня
убедитесь в том, что прибор стоит абсолютно ровно. При необходимости выровняйте его, изменяя высоту ножек.
• Не удаляйте ножки прибора. Не уменьшайте расстояние от днища до пола коврами с высоким ворсом, деревянными
планками и аналогичными средствами.
Это увеличит нагрев прибора, что может
помешать нормальной его работе.
РАСПАКОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед включением прибора следует удалить все элементы его защитной упаковки.
Извлечение вставок из полистирола:
1. Откройте загрузочную дверцу.
2.
Вытяните из барабана две пластиковых рукава с вставками из полистирола.
РУССКИЙ
57
СМЕНА СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ
ЗАГРУЗОЧНОЙ ДВЕРЦЫ.
Если сторона открывания загрузочной
дверцы является препятствием для установки прибора, она может быть изменена
пользователем на противоположную (см.
отдельный буклет).
x2
Высота сушильного барабана регулируется. Для этого воспользуйтесь регулировочными ножками (см. рисунок).
15mm
УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ
Прибор может быть установлен как отдельно, так и под столешницу, если под ней достаточно места (см. рисунок).
600 mm
> 850 mm
600 mm
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
• Включайте машину в заземленную розетку в соответствии с действующими
правилами по эксплуатации электрических сетей.
• Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствуют
параметрам электросети.
• Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
• Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. Существует опасность возгорания.
• В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена
нашим сервисным центром.
• Убедитесь, что при установке сетевой
кабель и кабель сзади прибора не были
передавлены или повреждены.
• Для отключения прибора от электросети
не тяните за сетевой кабель. Всегда беритесь за вилку.
• Вилка должна быть сухой.
58
РУССКИЙ
59
www.aeg.com/shop
136915990-A-072011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising