AEG LAVATHERM 86280IC User manual

AEG LAVATHERM 86280IC User manual

LAVATHERM 86280IC

PL SUSZARKA

RU СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

2

30

2

SPIS TREŚCI

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

6 OCHRONA ŚRODOWISKA

7 OPIS URZĄDZENIA

8 AKCESORIA

10 PANEL STEROWANIA

11 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

11 PROGRAMY

13 OBSŁUGA URZĄDZENIA

17 WSKAZÓWKI I PORADY

19 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

25 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

27 DANE TECHNICZNE

28 INSTALACJA

SERWIS

Kontaktując się z serwisem należy dysponować poniższymi informacjami.

Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Model

Numer produktu

Numer seryjny

W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole:

Ostrzeżenie – Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Informacje i wskazówki ogólne

Informacje dot. ochrony środowiska

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia

POLSKI 3

Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH

Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.

AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co niezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałym stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce, półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...

Odwiedź sklep internetowy pod adresem www.aeg.com/shop

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:

- Informacje na temat produktów

- Dostęp do broszur

- Dostęp do instrukcji obsługi

- Pomoc w rozwiązywaniu problemów

- Informacje serwisowe www.aeg.com

4

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji, przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz ze wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Instrukcję obsługi należy przechowywać przez cały czas używania urządzenia i należy ją przekazać w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia kolejnemu użytkownikowi.

– przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

OGÓLNE ZASADY

BEZPIECZEŃSTWA

• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

• Należy upewnić się, że małe dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna. W tym celu przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość bębna.

• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty mogą spowodować poważne uszkodzenie i nie wolno ich wkładać do urządzenia.

• W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów takich jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne (jeśli nie jest dostępny specjalny program suszenia), ubrania powlekane gumą oraz ubrania lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.

• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.

• Po zakończeniu suszenia, a przed czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą skutkować urazami ciała lub wadliwym działaniem urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym serwisem.

Należy zawsze domagać się oryginalnych części zamiennych.

• Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku należy przed wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie ze zwiększoną ilością detergentu.

Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno suszyć w suszarce rzeczy, które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn do czyszczenia chemicznego itp.). Ponieważ są to substancje lotne, mogą one spowodować eksplozję. W suszarce można suszyć wyłącznie rzeczy wyprane w wodzie.

Zagrożenie pożarem: rzeczy, które zostały zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym, stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich umieszczać w suszarce.

• Jeśli pranie zostało przeprowadzone z użyciem odplamiacza, przed rozpoczęciem suszenia w suszarce należy wykonać dodatkowy cykl płukania.

• Należy się upewnić, czy przez przypadek w kieszeniach ubrań, które są wkładane do urządzenia, nie pozostawiono zapalniczek lub zapałek.

• Woda ze zbiornika na skropliny nie nadaje się do picia ani do przyrządzania potraw.

Jej spożycie przez ludzi lub zwierzęta może spowodować problemy zdrowotne.

• Nie wolno siadać ani opierać się o otwarte drzwi urządzenia. Urządzenie mogłoby się przechylić.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem! Aby unik-

nąć zagrożenia samozapłonem, nie należy zatrzymywać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu rozproszenia ciepła.

Nie wolno dopuścić do groma-

dzenia się fragmentów włókien w suszarce.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nie wolno polewać urządzenia wodą.

• Ostatnia część cyklu suszenia jest wykonywana bez nagrzewania (cykl chłodzenia), aby rzeczy zostały schłodzone do temperatury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.

• Nie używać suszarki, jeśli do czyszczenia zastosowano przemysłowe środki chemiczne.

• Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia spalin z urządzeń zasilanych materiałami opałowymi lub z kominka, należy w miejscu instalacji zapewnić odpowiednią wentylację.

INSTALACJA

• Urządzenie jest ciężkie. Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia.

• Podczas odpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone.

W przypadku wątpliwości nie uruchamiać urządzenia i skontaktować się z serwisem.

• Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania. W przeciwnym razie może dojść do niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.

• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.

• Tył urządzenia musi znajdować się przy ścianie.

• Jeśli urządzenie ma być ustawione na wykładzinie dywanowej lub podobnym podłożu, należy wyregulować jego nóżki. Pod urządzeniem należy zapewnić swobodny przepływ powietrza.

POLSKI

• Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie został przyciśnięty jego przewód zasilający.

• Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce, należy obowiązkowo zastosować zestaw łączący (wyposażenie dodatkowe – patrz rozdział „AKCESORIA”).

5

PRZEZNACZENIE

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do żadnych innych celów.

• W urządzeniu należy suszyć wyłącznie tkaniny nadające się do suszenia w suszarce.

Należy przestrzegać wskazówek umieszczonych na metkach ubrań.

• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie zostały wyprane.

• Nie należy wkładać do urządzenia więcej prania niż jest to zalecane. Nie przekraczać maksymalnej wielkości wsadu. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.

• Nie wolno wkładać do suszarki odzieży, z której kapie woda.

• W suszarce nie wolno suszyć ubrań, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z odzieży przed umieszczeniem w urządzeniu.

• Nie wolno używać suszarki z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gdy panel sterowania, blat lub podstawa są uszkodzone w taki sposób, że dostępne jest wnętrze suszarki.

• Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów.

• Zagrożenie pożarem! Nie wolno suszyć uszkodzonych rzeczy, w których znajduje się wypełnienie (poduszek, kurtek, kołder itp.). Wypełnienie mogłoby wydostać się na zewnątrz i zapalić się.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

• To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe dzieci lub osoby niesamodzielne bez nadzoru.

• Dzieci często nie rozumieją zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi. Na-

6

leży pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

OSTRZEŻENIE!

• Zagrożenie uduszeniem! Elementy opakowania (np. folia, polistyren) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci – należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

• Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Należy upewnić się, że dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna.

OCHRONA ŚRODOWISKA

OPAKOWANIE

Materiały oznaczone symbolem należy poddać recyklingowi. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych.

Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.

• Wymontować i wyrzucić zatrzask drzwi. Pozwala to uniknąć zagrożenia zamknięcia się dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Występuje zagrożenie uduszeniem.

złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

POLSKI 7

OPIS URZĄDZENIA

1 2

12

11

10

5

6

3

4

1

2

9

Zbiornik na skropliny

Panel sterowania

Oświetlenie bębna

Drzwi (możliwość zmiany kierunku otwierania)

Filtr

Przesuwany przycisk do otwierania drzwi skraplacza

9

10

11

12

7

8

Szczeliny wentylacyjne

Regulowane nóżki

Drzwi skraplacza

Pokrywa skraplacza

Pokrętła blokujące

Tabliczka znamionowa

3

4

5

6

7

8

8

AKCESORIA

ZESTAW ŁĄCZĄCY

podłogi. Wąż nie może być zapętlony. Jeśli to możliwe, skrócić wąż.

Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

COKÓŁ Z SZUFLADĄ

Nazwa produktu: SKP11.

Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy.

Zestaw łączący wolno stosować wyłącznie z pralkami wymienionymi w ulotce. Patrz dołączona ulotka.

Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

ZESTAW DO ODPROWADZANIA

SKROPLIN

Nazwa produktu: PDSTP10.

Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy.

Pozwala umieścić urządzenie wyżej, aby ułatwić załadunek i wyjmowanie prania.

Szuflada może służyć do przechowywania rzeczy – np. ręczników, środków czyszczących itp.

Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do produktu.

PÓŁKA DO SUSZENIA

Nazwa produktu: DK11.

Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy (może być dołączony do niektórych modeli suszarek).

Zestaw instalacyjny do odprowadzenia skroplin do umywalki, syfonu, kanału ściekowego itp. Po jego zainstalowaniu zbiornik na skropliny jest opróżniany automatycznie. Zbiornik na skropliny musi pozostać w urządzeniu.

Zainstalowany wąż musi znajdować się na wysokości od 50 cm (min.) do 1 m (maks.) od

Nazwa produktu: RA11.

Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy (może być dołączony do niektórych modeli suszarek).

Półka do suszenia umożliwia bezpieczne suszenie w suszarce:

• obuwia sportowego

POLSKI

• rzeczy wełnianych

• pluszowych zabawek

• bielizny

Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

9

10

PANEL STEROWANIA

1 2

1

6 5

Pokrętło wyboru programów

2

Wskazanie

3

Przycisk Start/Pauza

WSKAZANIE

4

4

Przyciski funkcji

5

Wskaźniki programów

6

Przycisk Auto Off

3

, ,

, ,

, —

Symbol Opis

poziom ekstra suchy: minimalne, umiarkowane, maksymalne poziom delikatności: domyślne, umiarkowane, maksymalne czas działania funkcji ochrony przed zagnieceniami: domyślne, interwał (0 min–120 min) włączony brzęczyk włączona blokada uruchomienia włączona funkcja czasu suszenia kontrolka Opróżnij zbiornik na skropliny kontrolka Wyczyść filtr kontrolka Wyczyść skraplacz wskaźnik fazy cyklu suszenia wskaźnik fazy cyklu chłodzenia

-

-

Symbol

POLSKI 11

Opis

wskaźnik fazy cyklu ochrony przed zagnieceniami włączone opóźnienie rozpoczęcia programu czas trwania cyklu interwał czasu trwania programu (10 min–2 godz.) interwał opóźnienia rozpoczęcia programu (30 min–20 godz.)

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Wytrzeć bęben suszarki wilgotną ściereczką lub ustawić krótki program suszenia (np. 30minutowy) z ładunkiem wilgotnych ściereczek.

PROGRAMY

Programy

Wsad

1)

Charakterystyka

Dostępne funkcje

Oznaczenie na metce

suche

Ekstra

Suche do szafy

2) do prasowania

2) ciche

Suche

Bardzo

Bawełna

8 kg

8 kg

8 kg

Do suszenia odzieży bawełnianej. Poziom suszenia: ekstra suche.

Do suszenia odzieży bawełnianej. Poziom suszenia: suche do szafy.

Do suszenia odzieży bawełnianej. Poziom suszenia: odpowiednie do prasowania.

8 kg

Aby delikatnie wysuszyć bawełnianą odzież przy minimalnym poziomie hałasu. Program można stosować w nocy.

wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas

3)

Pościel

3 kg

Do suszenia pościeli takiej jak: pojedyncze i podwójne prześcieradła, poszewki na poduszki, narzuta.

wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas

12

Programy

Wsad

1)

Koce

Czas

Mieszane bardzo szybkie

3 kg

8 kg

3 kg

Do suszenia pojedynczych lub podwójnych kołder i poduszek (z wypełnieniem z pierza, puchu lub włókien syntetycznych).

Charakterystyka

Do suszenia prania z nastawą czasu użytkownika.

Do suszenia tkanin bawełnianych i syntetycznych, stosowana jest niska temperatura.

Dostępne funkcje

wszystkie z wyjątkiem

Ochrona przed zagnieceniami i Suszenie na czas

3) wszystkie z wyjątkiem

Dodatkowe suszenie wszystkie z wyjątkiem:

Delikatne i

Suszenie na czas

Oznaczenie na metce

suche

Suche do szafy

2) do prasowania ciche

Łatwe prasowanie

Ekstra

Suche

Bardzo

3,5 kg

Syntetyczne

Do suszenia grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. swetrów, pościeli, obrusów.

3,5 kg

3,5 kg

3,5 kg

Do suszenia cienkich tkanin, które nie będą prasowane, np. koszule niewymagające prasowania, obrusy, ubrania dziecięce, skarpetki, bielizna z fiszbinami.

Do suszenia cienkich tkanin, które będą prasowane, np. dzianiny, koszule.

Aby delikatnie wysuszyć syntetyczną odzież przy minimalnym poziomie hałasu. Program można stosować w nocy.

wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas

3)

1 kg

(lub 5 koszul)

Do suszenia tkanin nie wymagających prasowania, takich jak koszule i bluzy; aby zminimalizować konieczność prasowania. Efekty mogą być różne, zależnie od rodzaju tkaniny i jej wykończenia.

Tkaniny w suszarce ułożyć prosto. Po zakończeniu cyklu natychmiast wyjąć wysuszone tkaniny i rozwiesić na wieszakach.

wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas

3)

POLSKI 13

Programy

Wsad

1)

Charakterystyka

Dostępne funkcje

Oznaczenie na metce

Dla aktywnych

Delikatne

2 kg

3 kg

Do suszenia odzieży turystycznej, technicznej, sportowej, tkanin z włosem, kurtek z wodoodpornych i oddychających materiałów, kurtek z odpinanym futerkiem lub wewnętrzną podpinką.

Do suszenia delikatnych tkanin.

wszystkie z wyjątkiem

Ochrona przed zagnieceniami i Suszenie na czas

3) wszystkie z wyjątkiem

Suszenie na czas

3)

Wełna

1 kg

Suszenie odzieży wełnianej. Odzież staje się miękka i przytulna. Zalecamy wyjęcie odzieży natychmiast po zakończeniu programu.

Dodatkowe suszenie ,

Sygnał dźwiękowy ,

Suszenie na czas

4)

,

Opóźnienie rozpoczęcia programu

3)

1) maks. ciężar suchej odzieży

2) Wyłącznie na potrzeby ośrodków przeprowadzających testy:

W celu przeprowadzenia testu wydajności należy użyć programów standardowych, które określono w dokumencie EN 61121. Jeśli poziom wilgotności prania nie mieści się w dopuszczalnym zakresie, należy dostosować program korzystając z funkcji Dodatkowe suszenie .

3)

Program Delikatne włączony domyślnie

4) Tylko z półką do suszenia RA11 — patrz rozdział AKCESORIA

OBSŁUGA URZĄDZENIA

PRZYGOTOWANIE PRANIA

W urządzeniu można suszyć wyłącznie rzeczy nadające się do suszenia w suszarce. Należy upewnić się, że wyprana odzież nadaje się do suszenia w suszarce. W tym celu należy sprawdzić oznaczenia na metkach ubrań.

Oznaczenie na metce

Właściwości

Nadaje się do suszenia w suszarce.

Oznaczenie na metce

Właściwości

Nadaje się do suszenia w suszarce w standardowej temperaturze

Nadaje się do suszenia w suszarce w obniżonej temperaturze

Nie nadaje się do suszenia w suszarce

Odpowiednio przygotować pranie:

• Zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć poszwy i zawiązać troczki lub tasiemki (np.

14

troczki fartuchów) – w przeciwnym razie mogłoby dojść do splątania się prania.

• Opróżnić kieszenie – wyjąć metalowe przedmioty (spinacze, agrafki itp.).

• Wywrócić rzeczy dwuwarstwowe na lewą stronę (np. w kurtce z bawełnianą podpinką bawełniana warstwa powinna być wywrócona na zewnątrz).

Suszyć wyłącznie:

• tkaniny bawełniane i pościel przy użyciu programów Bawełniane

• tkaniny syntetyczne i mieszane przy użyciu programów Syntetyczne

• oddzielnie tkaniny o żywych kolorach i o jasnych kolorach – tkaniny mogą farbować

• tkaniny typu jersey i dzianiny bawełniane tylko przy użyciu odpowiednich programów

– rzeczy mogą się skurczyć

Nie przekraczać maksymalnej ładowności urządzenia, która wynosi 8 kg.

WKŁADANIE PRANIA

Lista symboli przycisków funkcyjnych

Auto Off

Dodatkowe suszenie

Delikatne

Ochrona przed zagnieceniami

Sygnał dźwiękowy

Suszenie na czas

Opóźnienie rozpoczęcia programu

Start/Pauza

FUNKCJA AUTO OFF

Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja automatycznego trybu czuwania wyłącza urządzenie:

• jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty przycisk Start/Pauza ;

• po pięciu minutach od zakończenia programu.

Nacisnąć przycisk Auto Off, aby włączyć urządzenie.

USTAWIANIE PROGRAMU

1. Otworzyć drzwi urządzenia.

2. Luźno włożyć pranie.

3. Zamknąć drzwi urządzenia.

UWAGA!

Nie przytrzasnąć prania między drzwiami urządzenia a gumową uszczelką.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Nacisnąć przycisk Auto Off, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie wskaźniki.

Ustawić program za pomocą pokrętła wyboru programów. Zostanie wyświetlony przewidywany czas trwania programu.

Wyświetlany czas suszenia odnosi się do 5 kg ładunku w programach do suszenia tkanin bawełnianych i odzieży jeansowej. W przypadku innych programów czas suszenia odnosi się do zalecanych wielkości ładunków.

Czas suszenia w programach do suszenia tkanin bawełnianych i odzieży jeansowej przy ładunku większym niż

5 kg jest dłuższy.

FUNKCJE SPECJALNE

Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej funkcji specjalnych.

Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję, należy nacisnąć odpowiedni przycisk.

W chwili włączenia funkcji na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni symbol.

FUNKCJA DODATKOWE SUSZENIE

Funkcja ta pozwala uzyskać lepiej wysuszone pranie. Możliwe są 3 ustawienia: minimalne – domyślne ustawienie odpowiednie dla danego programu.

umiarkowane – ustawienie zapewniające uzyskanie lekko wysuszonego prania.

maksymalne – ustawienie zapewniające uzyskanie bardziej wysuszonego prania.

FUNKCJA DELIKATNE

Do bardziej łagodnego suszenia tkanin delikatnych i wrażliwych na wysoką temperaturę

(np. akrylu, wiskozy itp.). Do tkanin oznaczonych na metce symbolem . Program działa przy obniżonej temperaturze.

FUNKCJA OCHRONA PRZED

ZAGNIECENIAMI

Wydłuża fazę chroniącą przed zagnieceniami

(30 minut) pod koniec cyklu suszenia do 90 minut. Funkcja ta chroni pranie przed zagnie-

POLSKI

ceniami. Podczas trwania fazy chroniącej przed zagnieceniami można wyjąć pranie.

15

FUNKCJA SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Gdy funkcja sygnału dźwiękowego jest włączona, sygnał dźwiękowy jest emitowany w przypadku:

• zakończenia cyklu

• rozpoczęcia i zakończenia fazy chroniącej przed zagnieceniami

• przerwania cyklu

Funkcja sygnału dźwiękowego jest domyślnie stale włączona. Można jej użyć w celu włączenia lub wyłączenia sygnału dźwiękowego.

FUNKCJA SUSZENIE NA CZAS

Działa tylko wraz z programem Suszenie na czas . Umożliwia samodzielne ustawienie czasu suszenia w zakresie od 10 minut do 2 godzin (w odstępach co 10 minut).

FUNKCJA OPÓŹNIENIE

ROZPOCZĘCIA PROGRAMU

Umożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu suszenia w zakresie od 30 minut do 20 godzin.

1. Ustawić program suszenia i funkcje.

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Opóźnienie rozpoczęcia programu , aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia (np. , jeśli program ma rozpocząć się po upływie 12 godzin).

3. Aby włączyć funkcję Opóźnienie rozpoczęcia programu , należy nacisnąć przycisk Start/Pauza . Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu do rozpoczęcia programu.

FUNKCJA BLOKADY

URUCHOMIENIA

Funkcja blokady uruchomienia uniemożliwia dzieciom zabawę urządzeniem. Powoduje ona zablokowanie działania wszystkich przycisków i pokrętła wyboru programów (funkcja nie blokuje działania przycisku Auto/Off). Aby włączyć funkcję blokady uruchomienia, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski

Dodatkowe suszenie i Delikatne , aż na wy-

16

świetlaczu pojawi się symbol . W celu wyłączenia funkcji należy ponownie nacisnąć i przytrzymać te same przyciski, aż symbol zniknie z wyświetlacza.

Funkcję blokady uruchomienia można włączyć:

• przed naciśnięciem przycisku Start/Pauza – nie będzie można uruchomić urządzenia

• po naciśnięciu przycisku Start/Pauza – zostanie zablokowane działanie wszystkich przycisków i pokrętła wyboru programów

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Następnie nacisnąć przycisk Auto/Off w celu włączenia urządzenia i ponownego ustawienia programu.

PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU

Po zakończeniu cyklu suszenia na wyświetlaczu zacznie migać symbol . Jeśli włączona jest funkcja Sygnał dźwiękowy , przez minutę emitowany będzie przerywany sygnał dźwiękowy.

Wyjmowanie prania:

1. Nacisnąć przycisk Auto/Off na 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

2. Otworzyć drzwi urządzenia.

3. Wyjąć pranie.

4. Zamknąć drzwi urządzenia.

Po każdym cyklu suszenia:

Aby włączyć program, należy nacisnąć przycisk, jak pokazano na ilustracji. Kontrolka nad przyciskiem zaświeci się na czerwono.

ZMIANA PROGRAMU

Aby zmienić program, należy nacisnąć przycisk Auto/Off w celu wyłączenia urządzenia.

• oczyścić filtr

• opróżnić zbiornik na skropliny

(patrz rozdział KONSERWACJA I CZY-

SZCZENIE).

POLSKI 17

WSKAZÓWKI I PORADY

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

EKOLOGII

• Do prania, które będzie suszone w suszarce, nie należy dodawać płynu zmiękczającego do tkanin. W suszarce pranie staje się miękkie w naturalny sposób.

• Używać skroplin jak wody destylowanej, np.

do prasowania z wykorzystaniem pary. W razie potrzeby należy uprzednio je oczyścić

(np. za pomocą filtra do kawy), aby usunąć drobne elementy włókien.

• Nie zatykać szczelin wentylacyjnych na spodzie urządzenia.

• Przestrzegać zaleceń dotyczących ciężaru wsadu zawartych w rozdziale z omówieniem programów.

• Upewnić się, że w miejscu instalacji urządzenia jest zapewniony dobry przepływ powietrza.

• Czyścić filtr po każdym cyklu suszenia.

• Dobrze odwirowywać pranie przed suszeniem.

ŚREDNI CIĘŻAR PRANIA

szlafrok poszwa robocza koszula męska piżama męska prześcieradło obrus koszula męska koszula nocna poszewka na poduszkę ręcznik frotte bluzka figi damskie slipy męskie serwetka ściereczka

1200 g

700 g

600 g

500 g

500 g

250 g

200 g

200 g

200 g

200 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

TWARDOŚĆ I PRZEWODNOŚĆ

WODY

Zależnie od miejsca twardość wody może przyjmować różną wartość. Twardość wody ma wpływ na przewodność wody i działanie czujnika przewodności w urządzeniu. Jeśli znana jest wartość przewodności wody, istnieje możliwość regulacji czujnika, aby uzyskać lepsze efekty suszenia.

Aby zmienić ustawienie czujnika przewodności:

1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dostępny program.

2. Nacisnąć jednocześnie 2 przyciski (patrz ilustracja). Przytrzymać przyciski, aż na wyświetlaczu pojawi się jeden z następujących symboli:

niska przewodność <300 µS/ cm

średnia przewodność 300–

600 µS/cm

wysoka przewodność >600

µS/cm

3. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk, aż zostanie ustawiony odpowiedni poziom (patrz ilustracja).

4. Aby zapisać ustawienie w pamięci, należy nacisnąć jednocześnie 2 przyciski, jak podano w punkcie 2.

18

PEŁNY ZBIORNIK NA SKROPLINY

— WSKAZANIA KONTROLKI

Domyślnie kontrolka zawsze świeci się.

Zapala się po zakończeniu cyklu lub gdy zbiornik na skropliny jest pełny. Jeśli stosowane jest dodatkowe wyposażenie do opróżniania zbiornika, kontrolka może być zgaszona.

Aby wyłączyć wskazania kontrolki:

1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dostępny program.

2. Nacisnąć jednocześnie 2 przyciski (patrz ilustracja) i przytrzymać, aż pojawi się odpowiednie ustawienie:

– wskaźnik

nie świeci się, a kontrolka zaczyna świecić — wskaźnik jest trwale wyłączony

– wskaźnik

świeci się, a kontrolka

zaczyna świecić — wskaźnik

jest włączony

POLSKI 19

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE FILTRA

Po zakończeniu każdego cyklu zapala się kontrolka (wyczyść filtr) informująca o konieczności wyczyszczenia filtra.

Czyszczenie filtra:

Na filtrze gromadzą się fragmenty włókien. Fragmenty włókien osadzają się podczas suszenia ubrań w suszarce.

1. Otworzyć drzwi.

2. Wyciągnąć filtr.

3. Otworzyć filtr.

20

4. Oczyścić filtr wilgotną ręką.

5. Jeśli to konieczne, oczyścić filtr ciepłą wodą za pomocą szczotki.

Zamknąć filtr.

UWAGA!

Nie wolno używać suszarki bez filtra lub z zablokowanym bądź uszkodzonym filtrem.

Czyścić filtr po każdym cyklu suszenia. Zapchany filtr powoduje wydłużenie cyklu suszenia i większe zużycie energii.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA

SKROPLINY

Zbiornik na skropliny należy opróżniać po każdym cyklu suszenia.

6. Usunąć fragmenty włókien z kieszeni filtra. W tym celu można użyć odkurzacza.

7. Umieścić filtr w kieszeni filtra.

Jeśli zbiornik na skropliny jest pełny, następuje automatyczne zatrzymanie programu i zapala się kontrolka informująca o konieczności

opróżnienia zbiornika. Aby kontynuować program, należy opróżnić zbiornik na skropliny i nacisnąć przycisk Start.

Aby umożliwić automatyczne opróżnianie zbiornika na skropliny, należy zamontować zestaw do odprowadzania skroplin (patrz rozdział: AKCESO-

RIA).

Aby opróżnić zbiornik na skropliny:

POLSKI

1. Wyciągnąć zbiornik na skropliny.

21

2. Przesunąć zbiornik na skropliny do położenia poziomego.

3. Wyciągnąć plastikową złączkę i wylać zawartość zbiornika do miski lub innego naczynia.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo zatrucia. Woda ze zbiornika na skropliny nie nadaje się do picia ani do przyrządzania potraw.

Skropliny można stosować jako wodę destylowaną, np. do prasowania z zastosowaniem pary. W razie potrzeby należy ją przefiltrować (np. za pomocą filtra do kawy), aby usunąć jakiekolwiek pozostałości i drobne elementy włókien.

4. Wsunąć plastikową złączkę i zamontować zbiornik na skropliny.

CZYSZCZENIE SKRAPLACZA

Jeśli świeci się kontrolka wyczyść skra-

placz, konieczne jest oczyszczenie skraplacza.

22

Czyszczenie skraplacza:

1. Otworzyć drzwi urządzenia.

2. Przesunąć przycisk zwalniający w dolnej części otworu drzwi urządzenia i otworzyć drzwi skraplacza.

3. Obrócić 2 blokady w celu otwarcia pokrywy skraplacza.

4. Opuścić pokrywę skraplacza.

POLSKI 23

5. Chwycić za uchwyt i wyciągnąć skraplacz z dolnego przedziału. Wyjmować skraplacz poziomo, aby nie rozlać pozostałej wody.

6. Czyścić skraplacz w pionowym położeniu nad miską lub brodzikiem. Spłukać dokładnie prysznicem.

7. Oczyścić filtr skraplacza. Spłukać dokładnie prysznicem.

UWAGA!

Nie wolno używać suszarki, jeśli skraplacz jest zablokowany włóknami.

Mogłoby to spowodować uszkodzenie suszarki. Zwiększa to również zużycie energii.

Do czyszczenia skraplacza nie należy używać ostrych przedmiotów. Uszkodzony skraplacz może przeciekać.

Nie wolno używać suszarki bez skraplacza.

8. Umieścić skraplacz wewnątrz dolnego przedziału.

9. Zamknąć pokrywę skraplacza.

10. Obrócić 2 blokady do zatrzaśnięcia.

11. Zamknąć drzwi skraplacza.

CZYSZCZENIE BĘBNA

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania.

Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni i żeber bębna należy stosować obojętny detergent na bazie mydła. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

24

UWAGA!

Do czyszczenia bębna nie wolno używać materiałów ściernych ani myjek stalowych.

CZYSZCZENIE PANELU

STEROWANIA I OBUDOWY

Do czyszczenia panelu sterowania i obudowy należy stosować obojętny detergent na bazie mydła.

Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

UWAGA!

Do czyszczenia urządzenia nie stosować środków do czyszczenia mebli lub środków czyszczących, które mogłyby spowodować korozję.

POLSKI

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem

Suszarka nie działa.

Niezadowalające efekty suszenia.

Drzwi nie zamykają się.

1)

Wskazanie Err

(błąd) na wyświetlaczu.

Prawdopodobna przyczyna Środek zaradczy

Suszarka nie jest podłączona do źródła zasilania.

Drzwi urządzenia są otwarte.

Nie naciśnięto przycisku Auto/Off.

Podłączyć wtyczkę do gniazdka.

Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa).

Zamknąć drzwi urządzenia.

Nacisnąć przycisk Auto/Off.

Nie naciśnięto przycisku Start/Pauza . Nacisnąć przycisk Start/Pauza .

Urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

Nacisnąć przycisk Auto/Off.

Wybrano niewłaściwy program.

Wybrać odpowiedni program.

2)

Filtr jest zatkany.

Funkcja Dodatkowe suszenie była ustawiona na minimalny poziom.

Wyczyścić filtr.

3)

Zmienić ustawienie funkcji Dodatkowe suszenie na średni lub maksymalny poziom.

Skraplacz jest zatkany.

Zbyt głośna praca urządzenia.

Kratka wentylacyjna jest zatkana.

Zabrudzona wewnętrzna powierzchnia bębna.

Zbyt wysoki poziom twardości wody.

Oczyścić skraplacz.

3)

Nie przekraczać maksymalnej wielkości wsadu.

Oczyścić kratkę wentylacyjną na spodzie urządzenia.

Oczyścić wewnętrzną powierzchnię bębna.

Ustawić odpowiedni poziom twardości wody

4)

.

Umieścić filtr we właściwym położeniu.

Filtr nie został zablokowany we właściwym położeniu.

Pranie jest przytrzaśnięte między drzwiami a uszczelką.

Próbowano zmienić program lub funkcję po rozpoczęciu się cyklu suszenia.

Funkcja, którą próbowano włączyć, nie działa z wybranym programem.

Włożyć pranie prawidłowo do bębna.

Wyłączyć, a następnie włączyć suszarkę. Dokonać nowego wyboru.

Wyłączyć, a następnie włączyć suszarkę. Dokonać nowego wyboru.

Nie działa oświetlenie bębna

Uszkodzone oświetlenie bębna.

Skontaktować się z serwisem w celu wymiany oświetlenia bębna.

25

26

Problem

1)

Czas trwania programu nie jest zgodny z czasem widocznym na wyświetlaczu.

Prawdopodobna przyczyna

Czas do zakończenia programu jest obliczany na podstawie ilości i stopnia wilgotności prania.

Środek zaradczy

Jest to procedura automatyczna i nie oznacza usterki urządzenia.

Program nie działa.

Cykl suszenia jest za krótki.

Zbiornik na skropliny jest pełny.

Zbyt mała ilość prania.

Pranie jest zbyt suche.

Opróżnić zbiornik na skropliny

3) cisnąć przycisk Start/Pauza .

, na-

Wybrać program sterowany czasowo.

Wybrać program sterowany czasowo lub wyższy poziom wysuszenia (np.

Ekstra suche ).

Wyczyścić filtr.

Filtr jest zatkany.

Zbyt głośna praca urządzenia.

Nie przekraczać maksymalnej wielkości wsadu.

Cykl suszenia jest za długi

5)

Pranie nie jest wystarczająco odwirowane.

Bardzo wysoka temperatura w pomieszczeniu – nie jest to usterka urządzenia.

Prawidłowo odwirować pranie.

Jeśli to możliwe, obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.

1) Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie (np. E51): Wyłączyć, a następnie włączyć suszarkę. Dokonać wyboru nowego programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza . Urządzenie nadal nie działa? Skontaktować się z punktem serwisowym i podać kod błędu.

2) należy zapoznać się z opisem programów — patrz rozdział PROGRAMY

3) patrz rozdział KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

4) patrz punkt TWARDOŚĆ WODY w rozdziale PORADY I WSKAZÓWKI

5) Uwaga: Po maksymalnie 5 godzinach cykl suszenia kończy się automatycznie (patrz punkt Zakończenie

cyklu suszenia).

OŚWIETLENIE BĘBNA

Urządzenie posiada oświetlenie wewnętrzne, które włącza się w momencie otwarcia drzwi i wyłącza po ich zamknięciu.

OSTRZEŻENIE!

Widoczne światło emitowane przez diodę świecącą – nie wpatrywać się bezpośrednio w wiązkę światła.

Aby wymienić oświetlenie wewnętrzne, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Dioda świecąca to urządzenie KLASY 1, zgodne z normą IEC 60825-1:1993 + A1:1997

+ A2:2001.

POLSKI 27

DANE TECHNICZNE

wysokość x szerokość x głębokość pojemność bębna maksymalna głębokość przy otwartych drzwiach maksymalna szerokość przy otwartych drzwiach

850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)

118 l

1090 mm

950 mm regulowane nóżki masa urządzenia maksymalna ładowność napięcie częstotliwość niezbędny bezpiecznik moc całkowita

850 mm (+ 15 mm – regulacja nóżek)

43 kg

8 kg

230 V

50 Hz

10 A

2250 W

B

klasa energetyczna zużycie energii w kWh/cykl

1) roczne zużycie energii

4,48 kWh

271,4 kWh rodzaj użytkowania dopuszczalna temperatura otoczenia na potrzeby gospodarstwa domowego od +5°C do +35°C

1) 8 kg bawełny odwirowanej z prędkością 1000 obr/min, zgodnie z normą EN 61121

28

INSTALACJA

USTAWIENIE URZĄDZENIA

• Suszarkę należy ustawić w czystym miejscu, gdzie nie gromadzi się kurz.

• Wokół urządzenia musi być zapewniony swobodny przepływ powietrza. Upewnić się, że nie są zatkane przednie szczeliny wentylacyjne na spodzie urządzenia.

• Aby ograniczyć do minimum drgania i hałas podczas pracy suszarki, należy ją ustawić na stabilnej i poziomej powierzchni.

• Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy stoi poziomo. Jeśli nie, należy wyregulować jego nóżki.

• Nie demontować nóżek. Nie należy zmniejszać prześwitu pod urządzeniem poprzez ustawianie go na grubych wykładzinach, podkładach drewnianych itp. Mogłoby to spowodować kumulację ciepła zakłócającą pracę urządzenia.

• Temperatura powietrza wewnątrz suszarki może osiągać wartość

60°C. Z tego względu nie można stawiać urządzenia na podłożu, które nie jest odporne na działanie wysokiej temperatury.

• Podczas pracy suszarki temperatura w pomieszczeniu, w którym się ona znajduje, nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +35°C, ponieważ mogłoby to niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia.

• Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia, powinno to odbywać się w pozycji pionowej.

• Nie wolno instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których zawiasy umieszczone są po przeciwnej stronie zawiasów urządzenia w taki sposób, że całkowite otwarcie suszarki jest niemożliwe.

Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania transportowego.

Aby usunąć blokady styropianowe:

1. Otworzyć drzwi urządzenia.

2. Wyciągnąć z bębna 2 plastikowe węże z blokadami styropianowymi.

Istnieje możliwość regulacji wysokości suszarki. W tym celu należy wyregulować wysokość nóżek (patrz rysunek).

15mm

x2

ROZPAKOWANIE

UWAGA!

MONTAŻ POD BLATEM

Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią przestrzeń (patrz rysunek).

600 mm

> 850 mm

600 mm

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA

DRZWI

Gdy miejsce jest ograniczone istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi urządzenia (patrz osobna ulotka).

PODŁĄCZENIE DO SIECI

ELEKTRYCZNEJ

• Gniazdko, do którego będzie podłączona suszarka, musi mieć uziemienie zgodne z obowiązującymi normami.

POLSKI 29

• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.

• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.

• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy.

Zagrożenie pożarem.

• Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w punkcie serwisowym.

• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz przewodu zasilającego za urządzeniem.

• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.

• Wtyczka musi być sucha.

30

СОДЕРЖАНИЕ

32 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

34 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

35 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

36 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

38 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

39 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

39 ПРОГРАММЫ

41 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

45 УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

47 УХОД И ОЧИСТКА

53 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

55 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

56 УСТАНОВКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ В СЕРВИС-

ЦЕНТРЕ

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.

Модель

PNC (код изделия)

Серийный номер

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

Внимание – Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации

Информация по защите окружающей среды

Право на изменения сохраняется

РУССКИЙ 31

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить

Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах.

Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу от своей покупки.

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В интернет-магазине AEG Вы сможете найти все необходимое для того, чтобы все ваши приборы AEG сверкали чистотой и радовали Вас безотказной работой. Помимо этого, здесь

Вы найдете широкий выбор аксессуаров, разработанных и изготовленных по самым высоким стандартам, какие только можно представить – от профессиональной кухонной посуды до лотков для хранения ножей, от держателей бутылок до мешков для деликатного белья…

Посетите Интернет-магазин по адресу www.aeg.com/shop

На нашем веб-сайте можно найти:

- Продукцию

- Брошюры

- Руководства пользователя

- Мастер устранения неполадок

- Информацию о техническом обслуживании www.aeg.com

32

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения Вашей безопасности, а также для надлежащей эксплуатации прибора перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская советы и предупреждения. Во избежание нежелательных ошибок и несчастных случаев важно, чтобы все, кто пользуется данным прибором, подробно ознакомились с его работой и правилами техники безопасности. Сохраните настоящее руководство и в случае продажи прибора или его передачи в пользование другому лицу передайте вместе с ним и данное руководство, чтобы новый пользователь получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации и правилах техники безопасности.

- Перед использованием прибора ознакомьтесь с настоящим руководством.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТИ

• Опасно вносить какие-либо изменения в характеристики прибора или его конструкцию.

• Данный прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими или сенсорными способностями, с недостаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность, или без получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор.

• Следите за тем, чтобы маленькие дети или домашние животные не забирались в барабан. Во избежание этого проверяйте барабан перед использованием прибора.

• Не допускайте попадания в машину монет, булавок, заколок, винтиков, камней или любых других твердых острых предметов, так как они могут привести к ее серьезному повреждению.

• Нельзя сушить в сушильном барабане изделия из вспененной резины (латексная губка), шапочки для душа, водостойкие текстильные изделия (если для их сушки отсутствует специальная программа), изделия на резиновой основе, а также одежду и подушки со вставками из вспененной резины.

• Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.

• После использования и перед чисткой и техобслуживанием прибора всегда отключайте его от электросети.

• Никогда не пытайтесь отремонтировать машину самостоятельно. Ремонт, выполненный некомпетентным лицом, может привести к получению травм или к серьезным повреждениям прибора. Обращайтесь в местный сервисный центр.

Всегда настаивайте на использовании только оригинальных запчастей.

• Перед тем как сушить в сушильном барабане вещи, загрязненные такими веществами, как кулинарный жир, ацетон, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска, их следует выстирать в горячей воде с увеличенным количеством стирального порошка.

Опасность взрыва. Никогда не сушите в барабане вещи, находившиеся в контакте с огнеопасными растворителями

(бензином, метиловым спиртом, жидкостями для химчистки и т.д.). Так как эти вещества являются летучими, они могут вызвать взрыв. Сушите в барабане только вещи, выстиранные в воде.

Опасность возгорания. Вещи, испачканные или пропитанные растительным маслом или кулинарным жиром, являются огнеопасными и не подлежат сушке в сушильном барабане.

• Если при стирке белья использовался пятновыводитель, то перед тем, как помещать белье в сушильный барабан, следует выполнить дополнительный цикл полоскания.

• Не допускайте того, чтобы в карманах одежды, подлежащей сушке в приборе, случайно оставались газовые зажигалки или спички.

• Водяной конденсат непригоден для питья или приготовления пищи. Он может причинить вред здоровью людей и домашних животных.

• Не садитесь и не вставайте на загрузочную дверцу. Прибор может наклониться.

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность возго-

рания! Во избежание самовоз-

горания не останавливайте сушильный барабан до завершения цикла сушки за исключением того случая, когда белье быстро вынимается и расстилается для обеспечения рассеивания тепла.

Следите за тем, чтобы в су-

шильном барабане не накапливался ворс.

Существует опасность поражения

электрическим током!Не направляйте на прибор струи воды.

• Заключительный этап цикла сушки в сушильном барабане выполняется без нагрева (этап охлаждения) для того, чтобы конечная температура белья позволила обеспечить его сохранность.

• Не используйте сушильный барабан для сушки вещей, подвергшихся чистке с помощью химических веществ.

• Обеспечьте надлежащую вентиляцию для того, чтобы избежать обратного притока газов в помещение, создаваемого устройствами, в которых происходит сгорание других видов топлива (включая камины).

УСТАНОВКА

• Прибор имеет большой вес. Будьте осторожны при перемещении прибора.

• При распаковке прибора убедитесь, что он не поврежден. В случае сомнений не пользуйтесь им, а обратитесь в сервисный центр.

• Перед началом эксплуатации следует удалить все элементы упаковки. Если этого не сделать, возникает вероятность опасного повреждения изделия или дру-

РУССКИЙ 33

гого имущества. См. соответствующий раздел в руководстве пользователя.

• Все работы по электрическому подключению, необходимые для установки прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным специалистом.

• Задняя сторона прибора должна располагаться у стены.

• В случае установки прибора на ковровое или аналогичное покрытие следует отрегулировать ножки. Воздух должен свободно циркулировать под днищем прибора.

• После установки прибора убедитесь, что он не раздавил сетевой кабель и не стоит на нем.

• Если сушильный барабан устанавливается поверх стиральной машины, необходимо использовать специальный монтажный комплект (приобретается отдельно – см. Главу "ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ").

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Данный прибор предназначен только для бытового применения. Запрещено использовать его в других целях.

• Сушите только ткани, для которых допускается сушка в сушильном барабане.

Следуйте инструкциям на ярлыке каждого изделия.

• Не сушите в сушильном барабане нестиранные вещи.

• Не превышайте рекомендуемый объем загрузки. Превышать максимальную загрузку запрещено. См. соответствующую главу в руководстве пользователя.

• В сушильный барабан нельзя помещать невыжатые вещи, с которых еще капает вода.

• Не следует сушить в машине вещи, находившиеся в контакте с летучими нефтепродуктами. Если такие летучие жидкости использовались для чистки одежды, необходимо полностью удалить их перед тем, как класть вещи в прибор.

• Не эксплуатируйте сушильную машину в случае повреждения ее сетевого кабеля или таких повреждений панели управления, рабочего стола или цоколя, которые

34

открывают доступ во внутреннюю часть машины.

• Смягчители для ткани и аналогичные средства следует применять в сответствии с инструкциями изготовителей этих средств.

• Существует опасность возгорания! Не сушите поврежденные изделия с набивкой или наполнителями (подушки, куртки, одеяла и т.д.) Набивка и наполнители могут оказаться снаружи, став причиной возгорания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

• Данная машина не предназначена для эксплуатации детьми или недееспособными лицами, находящимися без присмотра.

• Зачастую дети не осознают, насколько опасными могут быть приборы. Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с прибором.

ВНИМАНИЕ!

• Существует опасность смерти от удушья! Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка и пенопласт) могут быть опасными для детей. Держите их вне досягаемости детей.

• Храните все моющие средства в надежном месте, недоступном для детей.

• Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не забирались в барабан.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

• Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

• Отрежьте и утилизируйте сетевой кабель.

• Удалите замок дверцы. Это предотвратит риск запирания дверцы в случае попадания в прибор детей или домашних животных. Существует риск смерти от удушья.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.

Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.

Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

РУССКИЙ 35

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1 2

12

11

10

5

6

3

4

1

2

9

Емкость для воды

Панель управления

Лампа освещения барабана

Загрузочная дверца (с изменяемой стороной навески)

Фильтр

Ползунок, открывающий дверцу конденсатора

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

Вентиляционные щели

Регулируемые ножки

Дверца конденсатора

Крышка конденсатора

Кнопки блокировки

Табличка с техническими данными

36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

чески. Контейнер для сбора конденсата должен оставаться в приборе.

Установленный шланг должен находиться на высоте не менее 50 см и не более 1 м от уровня пола. Петля не должна попадать в образовавшуюся петлю. Длина шланга может быть уменьшена.

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к комплекту.

ЦОКОЛЬ С ЯЩИКОМ

Наименование изделия: SKP11

Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине. Комплект для вертикальной сборки может использоваться только со стиральными машинами, перечисленными в буклете. См. приложенный буклет.

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к комплекту.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЛИВА

КОНДЕНСАТА

Наименование изделия: PDSTP10.

Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине.

Предназначен для установки прибора на более высоком уровне для облегчения загрузки и выгрузки белья.

Ящик может быть использван для хранения белья (например, полотенец), моющих средств и т.д., а также в других целях.

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к данной дополнительной принадлежности.

Наименование изделия: DK11.

Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине (возможна установка на сушильные барабаны нескольких типов)

Комплект для проточного слива конденсата в таз, сифон, канализацию и т.д. После установки слив конденсата из контейнера для сбора конденсата производится автомати-

СУШИЛЬНАЯ ПОЛКА

РУССКИЙ 37

Наименование изделия: RA11.

Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине (возможна установка на сушильные барабаны нескольких типов)

Дополнительная принадлежность: сушильная полка, позволяющая безопасно сушить в сушильном барабане:

• спортивную обувь

• шерсть

• мягкие игрушки

• женское белье

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к комплекту.

38

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 2

1

6 5

Селектор программ

2

Дисплей

3

Кнопка Старт/Пауза

ДИСПЛЕЙ

4 3

4

Кнопки режимов

5

Индикаторы программ

6

Кнопка Auto Off

, ,

, ,

, —

Символ Описание

уровень дополнительной сушки минимальный, средний, максимальный уровень бережности: по умолчанию, средний, максимальный время антисминания: по умолчанию, заданный интервал (0 мин – 120 мин) включен звуковой сигнал включена функция защиты от детей включен режим "Время сушки" индикатор "Слейте воду из контейнера" индикатор "Требуется очистка фильтра" индикатор "Требуется очистка конденса-

тора"

индикатор этапа сушки

-

-

Символ

Программы

Загрузка

1)

РУССКИЙ

Описание

индикатор этапа охлаждения индикатор этапа антисминания включена задержка старта время цикла выбор продолжительности программы (10 мин – 2 час) выбор времени задержки старта (30 мин –

20 час)

39

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Протрите сушильный барабан влажной тряпкой или установите короткую програм-

ПРОГРАММЫ

му сушки (например, 30 минут) и высушите одну загрузку влажной ткани.

Описание

Доступные режимы

Символы на ярлыке

сухое

Очень

2)

В шкаф утюг

2)

Под

Очень тихая

Постельное белье

8 кг

8 кг

8 кг

8 кг

3 кг

Хлопок

Сушка изделий из хлопка. Степень сушки: очень высокая.

Сушка изделий из хлопка. Степень сушки: "в шкаф".

Сушка изделий из хлопка. Степень сушки: пригодна для глажки.

Нежная сушка изделий из хлопка при сниженном до минимума уровне шума. Программа может использоваться в ночное время.

все кроме функции

Время сушки все кроме функции

Время сушки все кроме функции

Время сушки все кроме функции

Время сушки

3)

Для сушки такого постельного белья, как простыни, пододеяльники, наволочки и наматрасники.

все кроме функции

Время сушки

40

Программы

Одеяла

Сушка по времени

Очень быстрая Микс

Загрузка

1)

3 кг

8 кг

3 кг

Сушка простыней, пододеяльников и подушек (с перовым, пуховым или синтетическим наполнением).

Время сушки белья задается пользователем.

Сушка изделий из хлопка и синтетических тканей при низкой температуре.

Описание

сухое

2) утюг

В шкаф

Под

Очень тихая

Очень

3,5 кг

3,5 кг

3,5 кг

3,5 кг

Легкая глажка

1 кг

(или 5 рубашек)

Синтетика

Сушка вещей из толстых и многослойных тканей, например, джемперов, постельного или столового белья.

Сушки изделий из тонких тканей, не подлежащих глажке, например, рубашек, не требующих ухода, столового белья, детской одежды, носков, женского белья на "косточках" или на проволочной основе.

Сушка изделий из тонких тканей, подлежащих глажке, например, трикотажных изделий, рубашек.

Нежная сушка изделий из синтетики при сниженном до минимума уровне шума. Программа может использоваться в ночное время.

Сушка одежды, не требующей глажки, такой как рубашки и блузки. Результаты могут различаться в зависимости от типа и вида обработки ткани. Сразу поместите текстиль в сушильный барабан. По окончании программы немедленно выньте высушенную одежду и повесьте ее на "плечики".

все кроме функции

Время сушки все, кроме функции

Время сушки все кроме функции

Время сушки все кроме функции

Время сушки

3) все кроме функции

Время сушки

3)

Доступные режимы

все кроме функций

Антисминание и Время сушки

3) все кроме функции

Доп. степень сушки все кроме функций:

Щадящая сушка и

Время сушки

Символы на ярлыке

РУССКИЙ 41

Программы

Одежда для активного отдыха

Деликатные ткани

Загрузка

1)

2 кг

Описание

Сушка уличной одежды, теходежды, спортивной одежды, тканей с начесом, водонепроницаемых и дышащих курток, штормовок со съемным флисовым или внутренним теплоизолирующим слоем.

3 кг Сушка деликатных тканей.

Доступные режимы

все кроме функций

Антисминание и Время сушки

3) все кроме функции

Время сушки

3)

Символы на ярлыке

Шерсть

1 кг

Сушка одежды из шерсти. Одежда становится мягкой и уютной. Рекомендуется извлечь одежду немедленно по окончании работы программы.

Доп. степень сушки ,

Звуковой сигнал ,

Время сушки

4)

, Задержка старта

3)

1) максимально допустимый вес сухих вещей

2) Только для тестирующих организаций:

Для тестирования производительности используйте стандартные программы, приведенные в документации EN 61121. Если уровень остаточной влажности белья неприемлемо высок, скорректируйте программу при помощи функции Доп. степень сушки .

3) по умолчанию включается функция Щадящая сушка

4) Для применения только с сушильной полкой RA11 — см. Главу "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ"

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ

Сушите только изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Убедитесь, что выбранные изделия допускается сушить в сушильном барабане. Проверьте символы на ярлыках одежды.

Символы на ярлыке

Описание

Допускается сушка в сушильном барабане

Символы на ярлыке

Описание

Допускается сушка в сушильном барабане при стандартной температуре

Допускается сушка в сушильном барабане при пониженной температуре

Сушка в сушильном барабане не допускается

Как следует подготовьте одежду:

• Застегните молнии, пуговицы на чехлах и пододеяльниках, завяжите распущен-

42

ные завязки и ленты (например, ленты фартуков), чтобы исключить спутывание белья.

• Убедитесь, что карманы пусты – удалите все металлические предметы (скрепки, булавки и т.д.).

• Вещи, состоящие из двух слоев ткани, выверните наизнанку (например, следует вывернуть наружу хлопчатобумажную подкладку куртки с капюшоном).

Соблюдайте следующие правила сушки:

• Для хлопка и льна выбирайте программу

Хлопок .

• Для синтетики и смесовых тканей используйте программу Синтетика .

• Сушите ткани темных и светлых оттенков раздельно – белье может полинять.

• Сушите трикотаж и хлопковые изделия только при помощи соответствующих программ – вещи могут сесть.

Не превышайте максимально допустимую загрузку, которая составляет 8 кг.

ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

Список символов кнопок режимов

Auto Off

Доп. степень сушки

Щадящая сушка

Антисминание

Звуковой сигнал

Время сушки

Задержка старта

Старт/Пауза

ФУНКЦИЯ AUTO OFF

Для снижения энергопотребления прибор автоматически переходит в режим ожидания в следующих случаях:

• Если кнопка Старт/Пауза не была нажата в течение пяти минут.

• Через пять минут после завершения программы.

Для включения прибора нажмите на кнопку

Auto Off.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

1. Откройте дверцу прибора.

2. Загрузите белье.

3. Закройте дверцу прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Позаботьтесь о том, чтобы белье не было зажато между дверцей и резиновым уплотнением.

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР.

Прибор включается и выключается при помощи кнопки Auto Off. При включении прибора на дисплее высвечивается ряд индикаторов.

Для выбора программы воспользуйтесь селектором программ. На дисплее отобразится информация об ориентировочной продолжительности выбранной программы.

Время сушки, которое Вы видите на дисплее, рассчитывается исходя из загрузки 5 кг изделий из хлопка и джинсовой ткани. Информация о других программах рассчитывается исходя из рекомендованных для них объемов загрузки. На сушку загрузки изделий из хлопка и джинсовой ткани, превышающей 5 кг изделий, потребуется больше времени.

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

Одновременно с программой можно выбрать одну или более особых функций.

Данные функции включаются и выключаются нажатием на соответствующую кнопку.

При включении функции на дисплее высвечивается соответствующий символ.

ФУНКЦИЯ ДОП. СТЕПЕНЬ СУШКИ

Данная функция обеспечивает дополнительную сушку белья. Имеется 3 варианта выбора: минимальный – значение, устанавливаемое для конкретной программы по умолчанию.

средний — значение, обеспечивающее незначительную дополнительную сушку.

максимальный — значение, обеспечивающее более ощутимую дополнительную сушку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

ЩАДЯЩАЯ СУШКА

Сушка более легких, деликатных тканей, боящихся высоких температур (например, акрила, вискозы). Для изделий с символом

на ярлыке. В этой программе сушка производится при пониженной температуре.

РУССКИЙ

ФУНКЦИЯ АНТИСМИНАНИЕ

43

Увеличение стандартного времени этапа

"Антисминание" (30 минут) по окончании цикла сушки до 90 минут. Данная функция предотвращает образование складок на ткани. Во время выполнения этапа "Антисминание" белье можно вынуть из прибора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

При работе этой функции звуковые сигналы выдаются в следущих случаях:

• Завершение цикла.

• Начало и окончание фазы антисминания.

• Прерывание цикла.

По умолчанию звуковая сигнализация включена. При помощи данной функции можно включать и отключать звуковую сигнализацию.

ФУНКЦИЯ ВРЕМЯ СУШКИ

Используется только с программой Время сушки . Самостоятельное задание пользователем времени сушки от 10 минут до 2 часов (шагами по 10 мин).

ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКА СТАРТА

Задержка запуска программы сушки от 30 минут (минимум) до 20 часов (максимум).

1. Выберите программу сушки и дополнительные функции.

2. Несколько раз нажмите кнопку Задержка старта так, чтобы на дисплее высветилась нужная величина задержки старта (например, для пуска программы через 12 часов).

3. Для включения функции Задержка старта нажмите на кнопку Задержка старта . На дисплее пойдет отсчет времени, остающегося до старта.

ФУНКЦИЯ "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ"

Чтобы дети не играли с прибором, можно установить защиту от детей. Эта функция выполняет блокировку всех кнопок и селек-

44

тора программ (кнопку Auto/Off она не блокирует). Для включения функции защиты от детей одновременно нажмите на кнопки

Доп. степень сушки и Щадящая сушка , пока на дисплее не высветится значок .

Для отключения функции снова нажмите указанные выше кнопки, чтобы данный значок исчез с дисплея.

Функцию защиты от детей можно включить:

• до нажатия на кнопку Старт/Пауза – прибор будет невозможно запустить;

• После нажатия на кнопку Старт/Пауза – при этом все кнопки и селектор программ перестанут реагировать на действия пользователя.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

включения прибора и выбора программы заново снова нажмите на кнопку Auto/Off.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ

По окончании цикла сушки на дисплее замигает значок . Если включена функция

Звуковой сигнал , в течение одной минуты будет выдаваться прерывистый звуковой сигнал.

Выемка белья:

1. Нажмите на кнопку Auto/Off на две секунды для выключения прибора.

2. Откройте дверцу прибора.

3. Выньте белье.

4. Закройте дверцу прибора.

После каждого цикла сушки:

• Произведите очистку фильтра.

• Слейте воду из контейнера для сбора конденсата.

(См. Главу УХОД И ОЧИСТКА).

Для запуска программы нажмите на кнопку, как показано на рисунке. Светодиод над кнопкой загорится красным.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫБРАННОЙ

ПРОГРАММЫ

Для смены программы нажмите на кнопку

Auto/Off для выключения прибора. Для

РУССКИЙ 45

УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ЭКОЛОГИЧНОМУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• Не используйте в ходе стирки смягчитель для ткани, если белью предстоит сушка. Высушенное в сушильной машине белье автоматически становится мягким.

• Конденсат можно использовать в качестве дистиллированной воды, например при паровой глажке. При необходимости вначале отфильтруйте конденсат (например, с помощью кофейного фильтра) для удаления из него частичек ворса.

• Всегда следите за тем, чтобы вентиляционные щели в цоколе машины не были перекрыты.

• Придерживайтесь норм загрузки, указанных в Главе "Программы".

• Обеспечьте хорошую вентиляцию в месте установки прибора.

• Чистите фильтр после каждого цикла сушки

• Отжимайте белье перед сушкой.

СРЕДНИЙ ВЕС БЕЛЬЯ

купальный халат пододеяльник толстая мужская рубашка мужская пижама простыня скатерть мужская рубашка ночная рубашка наволочка махровое полотенце блузка женские трусы мужские трусы салфетка

1 200 г

700 г

600 г

500 г

500 г

250 г

200 г

200 г

200 г

200 г

100 г

100 г

100 г

100 г кухонное полотенце

100 г

ЖЕСТКОСТЬ И ПРОВОДИМОСТЬ

ВОДЫ

Жесткость воды варьируется в зависимости от географической местности.

Жесткость воды влияет на проводимость воды и на поведение установленного в приборе датчика проводимости.

Зная величину проводимости воды, можно настроить датчик и улучшить результаты сушки.

Настройка датчика проводимости:

1. Поверните селектор программ на доступную программу.

2. Одновременно нажмите на 2 кнопки

(см. рисунок). Удерживайте их до тех пор, пока на дисплее не высветится один из символов:

– мкС/см)

низкая проводимость (<300

средняя проводимость

(300-600 мкС/см)

высокая проводимость

(>600 мкС/см)

3. Нажимайте кнопку до тех пор, пока на дисплее не высветится нужный уровень проводимости (см. рисунок).

4. Для занесения настройки в память одновременно нажмите две кнопки, как указано в шаге 2.

46

ИНДИКАЦИЯ НАПОЛНЕНИЯ

КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА

КОНДЕНСАТА

По умолчанию индикация всегда включена. Она включается в конце цикла или в случае, если контейнер для конденсата полон. При использовании внешнего оборудования для слива конденсата индикацию можно отключить.

Включение и выключение индикации:

1. Поверните селектор программ на доступную программу.

2. Одновременно нажмите на две кнопки

(см. рисунок) и удерживайте их, пока не появится требуемая настройка:

– индикация

выключена и высвечивается индикатор — индикация постоянно выключена

– индикация

выключена и высвечивается индикатор — индикация включена

РУССКИЙ 47

УХОД И ОЧИСТКА

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

В конце каждого цикла загорается индикатор (произведите очистку фильтра), чтобы напомнить о необходимости очистки фильтра.

Чистка фильтра:

Фильтр собирает ворс. Ворс образуется при сушке одежды в сушильном барабане.

1. Откройте дверцу.

2. Потяните фильтр.

3. Откройте фильтр.

48

4. Очистите фильтр влажной рукой.

5. При необходимости почистите фильтр щеткой в теплой воде.

Закройте фильтр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не эксплуатируйте сушильный барабан без фильтра для ворса или с поврежденным или засоренным фильтром.

Очищайте фильтр после каждого цикла сушки Забитый фильтр увеличивает время сушки и увеличивает расход электроэнергии.

СЛИВ ВОДЫ ИЗ КОНТЕЙНЕРА

ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Опорожняйте контейнер для конденсата после каждого цикла сушки.

6. Удалите ворс из гнезда для фильтра.

Для этого можно использовать пылесос.

7. Установите фильтр в гнездо для фильтра.

Если контейнер для сбора конденсата заполнен, программа автоматически прерывается и высвечивается индикатор

"Слейте воду из контейнера". Чтобы программа продолжила работу, слейте воду из контейнера и нажмите на кнопку "Старт".

Для автоматического слива воды из контейнера можно установить дополнительную принадлежность для слива воды (см. Главу ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНО-

СТИ).

Слив воды из контейнера для сбора конденсата:

РУССКИЙ 49

1. Вытяните контейнер для сбора конденсата.

2. При перемещении держите контейнер в горизонтальном положении.

3. Вытяните пластиковый соединитель и слейте содержимое контейнера для сбора конденсата в раковину или подходящую емкость.

ВНИМАНИЕ!

Существует риск отравления. Водяной конденсат не пригоден для питья или приготовления пищи.

Конденсат можно использовать в качестве дистиллированной воды, например, для глажки с использованием пара. При необходимости отфильтруйте конденсат (например, с помощью кофейного фильтра) для удаления из него возможных загрязнений и частичек ворса.

4. Вставьте пластиковый соединитель и установите контейнер для сбора конденсата на место.

ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА

Загоревшийся индикатор "Требуется

очистка конденсатора" указывает на необходимость очистки конденсатора.

50

Очистка конденсатора

1. Откройте загрузочную дверцу.

2. Нажмите на фиксирующую кнопку, расположенную внизу на загрузочном проеме, и откройте дверцу конденсатора.

3. Для отпирания крышки конденсатора поверните две блокирующих рычага.

4. Откиньте крышку конденсатора.

РУССКИЙ 51

5. Нащупайте ручку и вытяните конденсатор из цокольного отделения. При перемещении держите конденсатор горизонтально, чтобы не пролить остающуюся в нем воду.

6. Очистите конденсатор, перевернув его в вертикальное положение над раковиной или тазом. Промойте его при помощи душевой насадки.

7. Очистите фильтр конденсатора. Промойте его при помощи душевой насадки.

8. Установите конденсатор обратно в цокольное отделение.

9. Закройте крышку конденсатора.

10. Закройте два блокирующих рычага до щелчка.

11. Закройте дверцу конденсатора.

52

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не эксплуатируйте сушильный барабан, если конденсатор забит ворсом. Это может привести к повреждению сушильного барабана.

Это также увеличивает расход электроэнергии.

Не используйте для чистки конденсатора острые предметы. Повреждение конденсатора может привести к протечке.

Не используйте сушильный барабан без конденсатора.

ЧИСТКА БАРАБАНА

ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой отключите прибор от электросети.

Для мытья внутренней поверхности барабана и его ребер используйте нейтральное моющее средство. Протрите вымытые поверхности мягкой тряпкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте для чистки барабана абразивные материалы или металлические губки.

ОЧИСТКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

И КОРПУСА

Для мытья панели управления и корпуса используйте нейтральное моющее средство.

Для очистки используйте влажную тряпку.

Протрите вымытые поверхности мягкой тряпкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте для мытья прибора средства для мытья мебели и чистящие вещества, которые могут вызвать коррозию.

РУССКИЙ 53

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность

1)

Возможная причина Способ устранения

Сушильный барабан не подключен к электросети.

Сушильный барабан не работает.

Открыта загрузочная дверца.

Не была нажата кнопка Auto/Off.

Не была нажата кнопка Старт/Пауза .

Прибор находится в режиме ожидания.

Неверно выбрана программа.

Результаты сушки неудовлетворительны.

Засорен фильтр.

Был выбран минимальный уровень сушки с помощью функции Доп.

степень сушки .

Засорен конденсатор.

Превышена максимальная загрузка.

Засорена вентиляционная решетка.

Загрязнение на внутренней поверхности барабана.

Слишком высокий уровень жесткости воды.

Дверца не закрывается.

На дисплее высвечивается "Err"

("Ошибка").

Фильтр не зафиксирован.

Между дверцей и уплотнителем зажато белье.

Была произведена попытка изменить программу или дополнительную функцию после запуска цикла сушки.

Функция, которую Вы пытаетесь включить, не подходит к выбранной программе.

Не работает лампа освещения барабана.

Неисправность лампы освещения барабана.

Вставьте вилку в розетку. Проверьте предохранитель на домашнем распределительном щите.

Закройте загрузочную дверцу.

Нажмите на кнопку Auto/Off.

Нажмите на кнопку Старт/Пауза .

Нажмите на кнопку Auto/Off.

Выбери подходящую программу.

2)

Прочистите фильтр.

3)

Измените уровень Доп. степень сушки на средний или максимальный.

Очистите конденсатор.

3)

Превышать максимальную загрузку запрещено.

Очистите вентиляционную решетку на цоколе прибора.

Очистите внутреннюю поверхность барабана.

Правильно задайте жесткость воды

4)

.

Установите фильтр как следует.

Как следует уложите белье в барабан.

Выключите и снова включите сушильный барабан. Снова задайте параметры.

Выключите и снова включите сушильный барабан. Снова задайте параметры.

Обратитесь в сервисный центр для замены лампы освещения барабана.

54

Неисправность

1)

Неверный отсчет времени, отображающегося на дисплее.

Возможная причина

Время до окончания цикла рассчитывается исходя из объема и влажности белья.

Способ устранения

Время вычисляется автоматически

– это не является неисправностью прибора.

Программа не выполняется.

Слишком короткий цикл сушки.

Контейнер для сбора конденсата полон.

Объем загрузки слишком мал.

Белье слишком сухое.

Слейте воду из контейнера для конденсата

3)

Старт/Пауза .

и нажмите на кнопку

Выберите программу с заданным временем сушки.

Выберите программу с заданным временем сушки или более высокую степень сушки (напр., Очень сухое )

Прочистите фильтр.

Засорен фильтр.

Превышена максимальная загрузка.

Белье недостаточно хорошо отжато.

Превышать максимальную загрузку запрещено.

Слишком длинный цикл сушки.

5)

Как следует отожмите белье.

Слишком высокая температура окружающей среды – это не является неисправностью прибора.

Если есть такая возможность, уменьшите температуру воздуха в помещении.

1) В случае, если на дисплее высвечивается сообщение об ошибке (напр., "E51"), Выключите и снова включите сушильный барабан. Выберите новую программу. Нажмите на кнопку Старт/Пауза .

Прибор не работает? Обратитесь в сервисный центр и сообщите код ошибки.

2) руководствуйтесь описанием программы — см. Главу ПРОГРАММЫ

3) см. Главу УХОД И ОЧИСТКА.

4) см. раздел ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ в Главе УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5) Примечание: По истечении примерно пяти часов цикл автоматически завершается (см. раздел

Завершение цикла сушки)

ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ БАРАБАНА

В данном приборе имеется лампа внутреннего освещения, которая включается при открытии и выключается при закрытии дверцы.

ВНИМАНИЕ!

Светодиодное свечение в видимой части спектра: не допускайте попадания светового луча непосредственно в глаза.

Для замены лампы внутреннего освещения обращайтесь в сервисный центр.

Светодиодные лампы относятся к КЛАССУ

1 и соответствуют нормативам IEC

60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.

РУССКИЙ 55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

высота x ширина x глубина объем барабана максимальная глубина с открытой загрузочной дверцей максимальная ширина с открытой загрузочной дверцей

850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)

118 л

1090 мм

950 мм регулируемая высота вес прибора максимальная загрузка напряжение частота необходимый предохранитель полная мощность класс энергопотребления

850 мм (+ 15 мм – регулировка высоты ножек)

43 кг

8 кг

230 V

50 Гц

10 A

2250 W

B

энергопотребление в кВт·ч/цикл

1) годичное энергопотребление тип использования допустимая температура окружающей среды

4,48 кВт·ч

271,4 кВт·ч

Бытовая техника от +5°C до +35°C cтепень защиты от попадания влаги IPX4

1) 8 кг хлопка, с отжимом со скоростью 1 000 об/мин согласно EN 61121

56

УСТАНОВКА

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА

• Сушильный барабан следует устанавливать в чистом месте, в котором не скапливается грязь.

• Воздух должен свободно циркулировать вокруг прибора. Вентиляционные щели на передней стороне цоколя прибора не должны быть ничем закрыты.

• Для снижения до минимума уровня вибрации и шума во время работы сушильного барабана устанавливайте его на твердой и ровной поверхности.

• После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что прибор стоит абсолютно ровно. При необходимости выровняйте его, изменяя высоту ножек.

• Не удаляйте ножки прибора. Не уменьшайте расстояние от днища до пола коврами с высоким ворсом, деревянными планками и аналогичными средствами.

Это увеличит нагрев прибора, что может помешать нормальной его работе.

• Температура горячего воздуха внутри сушильного барабана может достигать 60°C. Запрещается устанавливать прибор на полу, не обладающем устойчивостью к воздействию высоких температур.

• Эксплуатация сушильного барабана при температурах ниже

+5°C и выше +35 °C запрещена.

Температуры вне этого диапазона могут отрицательно сказаться на эффективности работы прибора.

• При необходимости перемещения прибора следует сохранять его вертикальное положение.

• Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой на замок, за раздвижной дверью или за дверью с петлями, расположенными на противоположной стороне по отношению к петлям на дверце прибора так, что полное открывание дверцы сушильного барабана делается невозможным.

РАСПАКОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед включением прибора следует удалить все элементы его защитной упаковки.

Извлечение вставок из полистирола:

1. Откройте загрузочную дверцу.

2. Вытяните из барабана две пластиковых рукава с вставками из полистирола.

Высота сушильного барабана регулируется. Для этого воспользуйтесь регулировочными ножками (см. рисунок).

15mm

x2

УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

Прибор может быть установлен как отдельно, так и под столешницу, если под ней достаточно места (см. рисунок).

600 mm

РУССКИЙ 57

СМЕНА СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ

ЗАГРУЗОЧНОЙ ДВЕРЦЫ.

Если сторона открывания загрузочной дверцы является препятствием для установки прибора, она может быть изменена пользователем на противоположную (см.

отдельный буклет).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

• Включайте машину в заземленную розетку в соответствии с действующими правилами по эксплуатации электрических сетей.

• Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствуют параметрам электросети.

• Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.

• Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. Существует опасность возгорания.

• В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим сервисным центром.

• Убедитесь, что при установке сетевой кабель и кабель сзади прибора не были передавлены или повреждены.

• Для отключения прибора от электросети не тяните за сетевой кабель. Всегда беритесь за вилку.

• Вилка должна быть сухой.

> 850 mm

600 mm

58

РУССКИЙ 59

www.aeg.com/shop 136915990-A-072011

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement