AEG | FAVORIT 40650 | FAVORIT 60660 - Vanden Borre

FAVORIT 60660 - Vanden Borre
FAVORIT 60660
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Afwasmachine
Lave-vaisselle
Geschirrspülmaschine
Downloaded from www.vandenborre.be
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningsinstructies
3
Wasprogramma's
Veiligheidsinformatie
Correct gebruik
Algemene veiligheid
De veiligheid van kinderen
Installatie
Beschrijving van het product
3
3
3
3
4
5
Een wasprogramma selecteren en starten
Bedieningspaneel
Digitaal display
Functietoetsen
Instelmodus
Het eerste gebruik
6
7
7
7
8
De waterontharder instellen
Handmatig instellen
Elektronisch instellen
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van glansspoelmiddel
De glansmiddeldosering instellen
Dagelijks gebruik
8
9
9
9
10
11
11
De vaatwasser inruimen
Het onderrek
De bestekmand
Bovenrek
De hoogte van het bovenrek aanpassen
12
13
13
14
15
Gebruik van vaatwasmiddelen
16
Afwasmiddel doseren
16
De Multi-tabfunctie
17
In- of uitschakelen van de Multitab-functie
18
19
20
De vaatwasser uitruimen
21
Onderhoud en reiniging
De filters reinigen
De sproeiarmen reinigen
Buitenkant reinigen
De binnenkant van de machine reinigen
21
21
23
23
Technische gegevens
Aanwijzingen voor testinstituten
25
25
Installatie-instructie
27
23
Als de afwasmachine langere tijd niet wordt
gebruikt
23
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
23
De machine verplaatsen
23
Problemen oplossen
23
Montage
27
Bevestiging onder een aanrecht (keukenblad
of gootsteen)
27
Waterpas installatie
28
Aansluiting aan de waterleiding
28
Wateraansluitingen
28
Watertoevoerslang met veiligheidsklep
28
Aansluiting waterafvoerslang
29
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
30
Milieubescherming
Verpakkingsmateriaal
30
31
Wijzigingen voorbehouden
Downloaded from www.vandenborre.be
Veiligheidsinformatie
3
Bedieningsinstructies
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als
het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van
het apparaat.
Correct gebruik
• Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine.
• Doe geen oplosmiddelen in de afwasmachine. Dit kan een explosie veroorzaken.
• Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punt naar beneden
in de bestekmand worden geplaatst of horizontaal in het bovenrek worden gelegd.
• Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor afwasmachines.
• Open de deur niet als het apparaat in werking is; er kan hete stoom ontsnappen.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.
• Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur
en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
• Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren. Reparaties
die worden uitgevoerd door onervaren personen veroorzaken letsel of storingen. Raadpleeg ELECTROLUX Service. Sta te allen tijde op het gebruik van originele reserveonderdelen.
Algemene veiligheid
• Afwasmiddelen kunnen chemische brandwonden veroorzaken aan de ogen, de mond en
de keel. Deze kunnen levensbedreigend zijn! Houd u aan de veiligheidsinstructies van de
afwasmiddelfabrikant.
• Het water in uw afwasmachine is geen drinkwater. Resten van afwasmiddel kunnen nog
in de machine aanwezig zijn.
• Zorg ervoor dat de deur van de afwasmachine altijd gesloten is als het apparaat niet
wordt in- of uitgeruimd. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur struikelt en zich
bezeert.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
De veiligheid van kinderen
• Dit apparaat is bestemd voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen de afwasmachine
niet zonder toezicht gebruiken.
Downloaded from www.vandenborre.be
4
Veiligheidsinformatie
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer uw afwasmachine op eventuele transportschade. Sluit nooit een beschadigde
machine aan. Neem contact op met uw leverancier als de machine beschadigd is.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten verwijderd worden voordat u het apparaat in gebruik
neemt.
• Alle elektrische en loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van dit
apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en competent persoon.
• Om veiligheidsredenen is het gevaarlijk wijzigingen aan te brengen in de specificaties of
dit product op enigerlei wijze te modificeren.
• Gebruik de afwasmachine nooit als het aansluitsnoer of de waterslangen beschadigd
zijn; of als het bedieningspaneel, het werkblad of de plint zodanig beschadigd zijn dat
het inwendige van de machine vrij toegankelijk is. Raadpleeg ELECTROLUX Service om
gevaarlijke situaties te voorkomen.
• In de behuizing van de afwasmachine mogen geen gaten worden geboord ter voorkoming van schade aan hydraulische en elektrische onderdelen.
WAARSCHUWING!
Voor de aansluiting van elektriciteit en water dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
Downloaded from www.vandenborre.be
Beschrijving van het product
Beschrijving van het product
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bovenrek
Aanpassen van de waterhardheidsinstelling
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bovenblad
Downloaded from www.vandenborre.be
5
6
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
7
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aan-/uittoets
RESET toets
Programmakeuzetoetsen
NIGHT CYCLE toets
MULTITAB toets
Toets uitgestelde start
Digitaal display
Functietoetsen
Controlelampjes
Programmalampjes
Controlelampjes
MULTITAB
Geeft het activeren/deactiveren van de MULTITAB-functie aan (zie MULTITAB-functie)
Zout
Gaat branden als het speciale zout op is. 1)
Downloaded from www.vandenborre.be
Bedieningspaneel
7
Controlelampjes
Glansmiddel
Gaat branden als het glansmiddel op is. 1)
1) De controlelampjes voor zout en glansmiddel branden nooit als een afwasprogramma bezig is, zelfs niet als
bijvullen van zout en/of glansmiddel noodzakelijk is.
Digitaal display
Het display geeft aan:
• op welke stand de waterontharder is ingesteld,
• de geschatte resterende tijd van het lopende programma,
• inschakelen/uitschakelen van glansmiddeldosering (ALLEEN wanneer Multitab -functie
actief is),
• het einde van een afwasprogramma (op het display verschijnt een nul),
• het aftellen van de uitgestelde start,
• de foutcodes betreffende een storing van het apparaat.
NIGHT CYCLE toets
Night Cycle is een stil afwasprogramma dat u niet zal storen, zelfs niet als u slaapt. Het kan
voor de nacht worden ingesteld of op tijdstippen dat u een goedkoper energietarief heeft.
Tijdens de Night Cycle werkt de pomp op een hele lage snelheid waardoor het geluidsniveau
met 25% gereduceerd wordt in vergelijking met het gewone programma. Dit heeft tot
gevolg dat het programma lang duurt.
Functietoetsen
De volgende functies kunnen met behulp van deze toetsen worden geprogrammeerd:
• het instellen van de waterontharder,
• de glansmiddeldosering in- of uitschakelen wanneer de Multitab-functie actief is.
Instelmodus
Het apparaat staat in de instelmodus als ALLE programmalampjes branden.
Vergeet nooit dat bij het uitvoeren van handelingen zoals:
– het selecteren van een afwasprogramma,
– het instellen van de waterontharder,
– het in-/uitschakelen van de glansmiddeldosering,
dat het apparaat in de instelmodus MOET staan.
Als een lampje van een programma gaat branden, dan is het laatst uitgevoerde of geselecteerde programma nog steeds ingesteld. Om in dit geval terug te keren naar de instelmodus moet het programma worden geannuleerd.
Een ingesteld programma of een lopend programma annuleren
Houd de RESET-toets ingedrukt tot alle programmalampjes gaan branden. Het programma
is geannuleerd en de machine bevindt zich nu in de instelmodus.
Downloaded from www.vandenborre.be
8
Het eerste gebruik
Het eerste gebruik
Voordat u uw afwasmachine in gebruik neemt:
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen uit de binnenkant van het apparaat
• De waterontharder instellen
• Giet 1 liter water in het zoutreservoir en vul het reservoir vervolgens met regenereerzout
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
Als u gebruik wilt maken van gecombineerde afwasmiddelblokjes zoals: "3 in 1", "4 in 1", "5
in 1" enz... dient u deMultitab-functie in te stellen (zie "Multitab-functie").
De waterontharder instellen
De afwasmachine is uitgerust met een waterontharder die is ontworpen om mineralen en
zouten uit het leidingwater te verwijderen die een schadelijk of negatief effect zouden
hebben op de werking van het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen en zouten is, des te harder is het water. De
hardheid van water wordt gemeten in equivalente eenheden, Duitse hardheid (°dH), Franse
hardheid (°TH) en mmol/l (millimol per liter - internationale eenheid voor de hardheid van
water).
De ontharder moet worden ingesteld in overeenstemming met de hardheid van het water
in uw omgeving. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats.
De waterontharder moet op beide manieren worden ingesteld: handmatig, met behulp van
de waterhardheidstoets en elektronisch.
Waterhardheid
Aanpassen van de waterhardheidsinstelling
Gebruik van
zout
°dH
°TH
mmol/l
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
niveau 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
nee
Downloaded from www.vandenborre.be
Gebruik van zout voor de vaatwasser
9
Handmatig instellen
De afwasmachine wordt in de fabriek ingesteld op stand 2.
1. Open de deur van de afwasmachine.
2. Neem het onderrek uit de afwasmachine.
3. Zet de waterhardheidstoets in stand 1 of
2 (zie tabel).
4. Plaats het onderrek terug.
Elektronisch instellen
De afwasmachine is in de fabriek ingesteld op stand 5.
1. Druk op de toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen B en C en houd deze ingedrukt totdat de lampjes van
de toetsen A, B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op toets A, de controlelampjes van toets B en C gaan uit terwijl het controlelampje
van toets A blijft knipperen. Op het display ziet u het huidige niveau.
Voorbeelden:
op het display = niveau 5
op het display = niveau 10
4. Om het niveau te wijzigen dient u de toets A in te drukken. Elke keer dat deze toets
wordt ingedrukt, wordt het niveau gewijzigd. (Zie de tabel voor de selectie van het
nieuwe niveau)..
Voorbeelden: als het huidige niveau 5 is, wordt door toets A één keer in te drukken,
niveau 6 geselecteerd. als het huidige niveau 10 is, wordt door toets A één keer in te
drukken, niveau 1 geselecteerd.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uit-toets
te drukken.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
WAARSCHUWING!
Gebruik alleen zout dat specifiek is bestemd voor gebruik in afwasmachines. Alle andere
soorten zout die niet specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik in een afwasmachine, in het
bijzonder tafelzout, zullen schade toebrengen aan de waterontharder. Vul alleen zout bij
vlak voordat u een van de volledige afwasprogramma's gaat starten. Hiermee wordt voorkomen dat gemorste zoutkorrels of zout water enige tijd op de bodem van de machine
achterblijven, hetgeen corrosie kan veroorzaken.
Vullen:
Downloaded from www.vandenborre.be
10
Gebruik van glansspoelmiddel
1. Open de deur, neem het onderrek uit de machine en schroef het deksel van het zoutreservoir los door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.
2. Giet 1 liter water in het reservoir (dit is alleen nodig als de machine de eerste keer
met zout wordt gevuld) .
3. Giet met behulp van de bijgeleverde
trechter zout in het reservoir totdat het
vol is.
4. Plaats het deksel terug en zorg er voor dat
er geen zoutresten achterblijven op de
schroefdraad of op de pakking.
5. Draai het deksel goed vast door het met
de klok mee te draaien tot de aanslag (u
hoort een klik).
Maak u geen zorgen als er bij het vullen met
zout water uit de vulopening stroomt, dit is
heel normaal.
Het zoutcontrolelampje op het bedieningspaneel kan 2-6 uur blijven branden nadat het
zout is bijgevuld, ervan uitgaande dat de afwasmachine ingeschakeld blijft. Als u gebruik
maakt van zout dat minder snel oplost, kan dit nog langer duren. De werking van de machine
wordt hierdoor niet beïnvloed.
Gebruik van glansspoelmiddel
WAARSCHUWING!
Gebruik alleen merkglansmiddelen voor afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit zou het apparaat beschadigen.
Glansmiddel zorgt ervoor dat het serviesgoed grondig wordt gespoeld en vrij van vlekken
en strepen opdroogt.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste keer spoelen automatisch gedoseerd.
1. Open het reservoir door op de ontgrendelknop (A) te drukken.
Downloaded from www.vandenborre.be
Dagelijks gebruik
11
2. Giet glansmiddel in het reservoir. Het
maximale vulniveau wordt aangegeven
door "max".
Het doseerbakje bevat ongeveer 110 ml
glansmiddel, voldoende voor tussen de 16
en 40 afwascycli, afhankelijk van de ingestelde dosering.
3. Zorg ervoor dat het deksel na het vullen
goed wordt gesloten.
Neem eventueel bij het vullen gemorst glansmiddel op met een absorberende doek om de
volgende keer als u een programma draait buitensporige schuimvorming te voorkomen.
De glansmiddeldosering instellen
Stel de dosering van het glansmiddel in overeenstemming met de bereikte eind- en droogresultaten in met behulp van de 6-standenschakelaar (stand 1 = minimumdosering, stand
6 = maximumdosering).
De dosering wordt in de fabriek ingesteld op stand 4.
Verhoog de dosering als er na afloop van het programma waterdruppels of kalkvlekken op het serviesgoed achterblijven.
Verlaag de dosering als er kleverige witachtige
strepen op het serviesgoed achterblijven of een
blauwzweem op glaswerk of op de lemmeten van
messen.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
Controleer of het nodig is regenereerzout of glansmiddel bij te vullen.
Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
Afwasmiddel doseren.
Selecteer een programma dat geschikt is voor het bestek en het serviesgoed.
Start het afwasprogramma.
Downloaded from www.vandenborre.be
12
De vaatwasser inruimen
De vaatwasser inruimen
Sponzen, huishoudtextiel en voorwerpen die water kunnen absorberen mogen niet in de
afwasmachine worden gereinigd.
• Voordat u het serviesgoed in de machine plaatst, dient u:
– alle etensresten en vuil te verwijderen.
– Laat aangebakken etensresten in pannen eerst inweken
• Let bij het plaatsen van serviesgoed en bestek op de volgende punten:
– Borden en bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet belemmeren.
– Plaats holle voorwerpen zoals kopjes, glazen, pannen, enz. met de opening naar beneden zodat ze niet vol water lopen.
– Borden en bestek mogen niet in elkaar liggen of elkaar bedekken.
– Zorg er ter voorkoming van schade aan glaswerk voor dat glazen elkaar niet raken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast
te houden; deze voorwerpen drogen niet zo goed als voorwerpen van porselein en staal.
• Lichte voorwerpen (kunststofbakjes enz.) moeten in het bovenrek worden geplaatst en
zo worden neergezet dat ze niet kunnen bewegen.
Het volgende serviesgoed en bestek is voor reiniging in de afwasmachine
niet geschikt:
in beperkte mate geschikt:
• bestek met houten, hoornen, porseleinen of • Reinig aardewerk alleen in de afwasmachine
parelmoeren handgrepen.
als het door de fabrikant specifiek wordt ge• voorwerpen van kunststof die niet hittebekenmerkt als afwasmachinebestendig.
stendig zijn.
• Geglazuurde dessins kunnen vervagen als ze
• ouder bestek met gelijmde onderdelen die
vaak in de afwasmachine gewassen worden.
niet hittebestendig zijn.
• Zilveren en aluminium hebben de neiging om
• gelijmd bestek of gelijmde borden.
tijdens het reinigen te verkleuren: etensres• tinnen of koperen voorwerpen.
ten, bijv. eiwit, eidooier en mosterd, veroor• glaswerk van loodkristal.
zaken op zilver vaak verkleuring en vlekken.
• gemakkelijk roestende stalen voorwerpen.
Verwijder etensresten dan ook onmiddellijk
• houten schotels.
van zilver, als dit niet meteen na gebruik
• voorwerpen gemaakt van synthetische vezels.
wordt afgewassen.
Open de deur en schuif de rekken naar buiten om het serviesgoed te plaatsen.
Downloaded from www.vandenborre.be
De vaatwasser inruimen
13
Het onderrek
Plaats groter en sterk vervuild serviesgoed in het
onderrek.
Om het plaatsen van grote borden makkelijker te
maken, kunnen de 2 rechter bordenrekken in het
onderrek neergeklapt worden.
De bestekmand
WAARSCHUWING!
Rechtop geplaatste lange messen zijn een potentieel gevaar. Lang en/of scherp snijgereedschap zoals bijvoorbeeld vleesmessen moeten horizontaal in het bovenrek worden gelegd.
Pas op bij het plaatsen of uitnemen van scherpe voorwerpen zoals messen.
Opdat alle bestekdelen in de bestekmand door water worden omspoeld, moet u:
Downloaded from www.vandenborre.be
14
De vaatwasser inruimen
1. de roosterinzet op de bestekmand plaatsen.
2. vorken en lepels met de greep naar onderen in de bestekmand plaatsen.
Voor groter kookgerei, zoals gardes, een
helft van het bestekrooster weghalen.
Bovenrek
Plaats klein, teer serviesgoed of lange, puntige bestekdelen in het bovenrek.
• Plaats serviesgoed op en onder de neergeklapte
kopjesrekken, zodanig dat ze elkaar niet raken
en het water alle voorwerpen kan bereiken.
Downloaded from www.vandenborre.be
De vaatwasser inruimen
• De kopjesrekken kunnen worden opgeklapt
zodat er plaats is voor hoge serviesdelen.
• Leg of hang wijn- en cognacglazen in de
gleuven in de kopjesrekken.
• Voor glazen met een lange voet, kan de glazenhouder naar rechts of links worden geplaatst.
• De rij pinnen aan de linkerkant van het bovenrek bestaat ook uit twee delen en kan
weggeklapt worden.
Met de pinnen niet weggeklapt: plaats glazen, mokken enz. in het bovenrek.
Met de pinnen weggeklapt: meer ruimte voor
dekschalen.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Maximale hoogte van borden in:
het bovenrek
het onderrek
Met bovenrek in hoogste stand 22 cm
30 cm
Met bovenrek in laagste stand
29 cm
24 cm
De hoogte van het bovenrek kan ook versteld worden als het rek gevuld is.
Downloaded from www.vandenborre.be
15
16
Gebruik van vaatwasmiddelen
Hoger/lager plaatsen van het bovenrek:
1. Trek het bovenrek helemaal naar buiten.
2. Houd het bovenrek vast bij de handgreep,
trek het zo ver mogelijk naar boven en laat
het dan verticaal naar beneden zakken.
Het bovenrek klikt in de onderste of bovenste positie vast.
WAARSCHUWING!
Sluit na het vullen van de machine altijd de
deur, want een open deur kan gevaarlijk zijn.
Controleer alvorens de deur te sluiten dat de
sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik uitsluitend afwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in afwasmachines.
Neem de aanbevelingen van de fabrikant voor dosering en bewaren op de verpakking van
het afwasmiddel in acht.
Het gebruik van niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel draagt bij aan minder
milieuverontreiniging.
Afwasmiddel doseren
1. Open het deksel.
Downloaded from www.vandenborre.be
De Multi-tabfunctie
17
2. Vul het afwasmiddelbakje (1) met afwasmiddel. De markering geeft de doseerniveaus aan:
20 = ca. 20 g afwasmiddel
30 = ca. 30 g afwasmiddel.
3. Alle programma's met voorwas hebben
een extra dosering afwasmiddel nodig
(5/10 g) dat in het afwasmiddelbakje voor
de voorwas (2) moet worden gedaan.
Deze dosering wordt gebruikt tijdens de
voorwasfase.
4. Bij gebruik van afwasmiddeltabletten, het
tablet in vakje (1) leggen
5. Sluit het deksel en druk totdat het op zijn
plaats klikt.
Afwasmiddeltabletten
Afwasmiddeltabletten van verschillende fabrikanten lossen niet allemaal even snel op. Daarom bereiken bepaalde afwasmiddeltabletten
tijdens korte programma's niet hun volledige
reinigingswerking. Kies daarom bij het gebruik
van afwasmiddeltabletten lange programma's,
om ervoor te zorgen dat tabletresten volledig
worden verwijderd.
De Multi-tabfunctie
Dit apparaat is uitgerust met de "Multitab-functie", die het gebruik van combitabletten
"Multitab" mogelijk maakt.
Dit zijn producten met een gecombineerde reinigings-, glans- en zoutfunctie. Ook kunnen
zij verschillende andere middelen bevatten afhankelijk van de soort tabletten die u kiest ("3
in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc...).
Controleer of deze producten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie de instructies van
de fabrikant.
Deze functie kan worden geselecteerd in combinatie met alle programma's. Met de selectie
van deze functie wordt de toevoer van glansmiddel en zout vanuit de desbetreffende reservoirs automatisch stopgezet en ook de controlelampjes voor zout en glansmiddel worden
gedeactiveerd.
Selecteer de "Multitab-functie" alvorens een afwasprogramma te starten.
Als deze functie is geselecteerd (controlelampje brandt) blijft hij ook actief gedurende de
volgende afwasprogramma's.
Downloaded from www.vandenborre.be
18
De Multi-tabfunctie
Bij gebruik van de "Multitab-functie" kan de duur van de cyclus veranderen. In dat geval
zal de indicatie van de duur van het programma op het display automatisch worden bijgewerkt.
Als het programma eenmaal draait, kan de "-functie" MultitabNIET meer veranderd worden.
Als u de "Multitab -functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde programma
annuleren en vervolgens de "Multitab -functie" deactiveren.
In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen.
In- of uitschakelen van de Multitab-functie
Druk op de Multitabtoets: het bijbehorende controlelampje brandt. Dit betekent dat de
functie actief is.
Om de functie uit te schakelen nogmaals de Multitab toets indrukken: het controlelampje
gaat uit.
Als u niet tevreden bent over het droogresultaat adviseren wij u:
1. het glansmiddeldoseerbakje te vullen met glansmiddel.
2. de glansmiddeldosering te activeren.
3. de dosering van het glansmiddel in te stellen op stand 2.
• Het glansmiddeldosering kan alleen worden geactiveerd/gedeactiveerd als de "Multitabfunctie" is ingeschakeld.
Activering/deactivering van de glansmiddeldosering
1. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Druk tegelijkertijd op toetsen B en C, totdat de lampjes van toetsen A , B, en C beginnen
te knipperen.
3. Druk op toets B, de lampjes van toetsen A en C gaan uit terwijl het lampje van toets
B blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan:
= Glansmiddeldosering gedeactiveerd.
= Glansmiddeldosering geactiveerd.
4. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de
nieuwe instelling aan.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uit-toets
te drukken.
Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren
wij u:
1. Deactiveer de Multitab-functie.
2. het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje opnieuw te vullen.
3. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma,
zonder serviesgoed, draaien.
4. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het water in
uw omgeving.
5. De glansmiddeldosering in te stellen.
Downloaded from www.vandenborre.be
Wasprogramma's
19
Gemengd
normaal en
sterk vervuild
Serviesgoed, bestek, potten en pannen
INTENSIV
CARE 70°
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek, potten en pannen
30 MIN 60°
houden 4)
Licht vervuild
Serviesgoed en
bestek
ECO 50°5)
Normaal
vervuild
Serviesgoed en
bestek
Normaal
vervuild
Teer aardewerk en
glaswerk
Alles
Gedeeltelijke lading
(later op de
dag verder
te vullen) 6)
-
Normaal
vervuild
Serviesgoed en
bestek
12 - 23 Water (liter)
16 - 18
9
12 - 13
14 - 15
4
13 - 14
1,1 - 1,7 Energie (kWh)
1,5 -1,7
0,9
0,1 0,8 -0,9 1,0 - 1,1
-
-
-
- Duur (minuten) 2)
1)
1.1 - 1.3
NIGHT CYCLE
Verbruikswaarden
-
3)
Drogen
AUTO 45-70°
Laatste spoelgang
Beschrijving programma
1/2x Tussentijdse spoelgang
Soort serviesgoed
Hoofdwas
Mate van
vervuiling
Voorwas
Programma
-
Wasprogramma's
1) De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het water,
maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid serviesgoed.
2) De duur van het programma is te zien op het display.
3) Tijdens het afwasprogramma "Auto" wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid
van het water. De programmaduur en het water- en energieverbruik kunnen variëren; dit hangt af van het feit
of het apparaat geheel of gedeeltelijk is gevuld en of het servies licht of sterk is vervuild. De temperatuur van
het water wordt automatisch ingesteld tussen 45° C en 70° C.
Downloaded from www.vandenborre.be
20
Een wasprogramma selecteren en starten
4) Ideaal voor gebruik bij een gedeeltelijk gevulde afwasmachine. Dit is het perfecte dagelijkse programma, speciaal
bedoeld voor een gezin bestaande uit 4 personen om alleen het serviesgoed van het ontbijt en het avondeten
af te wassen.
5) Testprogramma voor testinstanties.
6) Voor dit programma hoeft geen afwasmiddel gebruikt te worden
Een wasprogramma selecteren en starten
Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint
pas nadat de deur is gesloten. Tot dat moment kunnen de instellingen nog worden
gewijzigd.
1.
2.
3.
4.
Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Controleer of de waterkraan is geopend.
Druk op de Aan-/uittoets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
Druk op één van de twee programmatoetsen om een wasprogramma te selecteren. (Zie
de "Wasprogrammatabel").
Als er een programma is geselecteerd gaat het overeenkomstige programmalampje
branden en knippert de programmatijd op het digitale display.
Als u het programma NIGHT CYCLE in wilt stellen, drukt u op de toets NIGHT CYCLE,
het bijbehorende lampje gaat branden.
5. Sluit de deur van de afwasmachine, het programma start automatisch.
Het programma instellen en starten met "uitgestelde start"
1. Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot op het display
het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen
afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden.
2. Sluit de deur van de afwasmachine, het aftellen start automatisch.
3. Het aftellen vindt plaats in stappen van 1 uur.
4. Het openen van de deur onderbreekt het aftelproces. Sluit de deur; het aftellen gaat
verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
5. Als de uitgestelde start is verstreken, start het programma automatisch.
De selectie van het afwasprogramma en de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de
deur dicht. Onthoud dat u op deze wijze, als een programmatoets eenmaal is ingedrukt, u
nog SLECHTS 3 seconden de gelegenheid hebt om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen, waarna het gekozen programma automatisch zal starten.
WAARSCHUWING!
Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut
noodzakelijk is. Let op! Als de deur wordt geopend kan hete stoom vrijkomen. Open
de deur voorzichtig.
Een uitgestelde start of een lopend programma annuleren
• Druk op de RESET-toets tot alle programmalampjes gaan branden.
• Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogramma
geannuleerd. In dit geval moet u het afwasprogramma opnieuw instellen.
Downloaded from www.vandenborre.be
De vaatwasser uitruimen
21
• Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit.
Een lopend afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van de afwasmachine; het programma stopt. Sluit de deur; het programma
gaat verder waar het was onderbroken.
• Druk op de Aan-/uit-toets, alle lampjes gaan uit. Druk opnieuw op de Aan-/uit-toets; het
programma gaat verder waar het was onderbroken.
Einde van het afwasprogramma
• De afwasmachine stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het programma is afgelopen.
• Het controlelampje van het zojuist beëindigde programma blijft branden.
• In het display verschijnt een nul.
1. Schakel de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken.
Het wordt aanbevolen het apparaat uit te schakelen als het wasprogramma is afgelopen.
Als dit niet gebeurt, dan gaan alle controlelampjes automatisch na ongeveer 3 minuten na
het einde van het programma uit. Op het digitale display verschijnt één horizontale streep.
Dit helpt om het energieverbruik te verminderen als het apparaat niet uitgeschakeld wordt
nadat het programma is afgelopen.
Druk op een willekeurige toets (behalve Aan/Uit) en het bedieningspaneel geeft dezelfde
situatie weer (controlelampjes en digitaal display) als toen het programma was afgelopen.
2. Open de deur van de afwasmachine, laat hem op een kier staan en wacht een paar
minuten voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn
afgekoeld en ook beter zijn gedroogd.
De vaatwasser uitruimen
• Hete borden zijn gevoelig voor stoten.
Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit
te ruimen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er water van
het bovenrek op het serviesgoed in het onderrek druppelt.
• Er kan water op de zijkanten en de deur van de afwasmachine ontstaan omdat roestvrij
staal uiteindelijk koeler zal worden dan het serviesgoed.
LET OP!
Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te
trekken en de kraan dicht te draaien.
Onderhoud en reiniging
De filters reinigen
De filters moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd en gereinigd. Vuile filters beïnvloeden het afwasresultaat negatief.
Downloaded from www.vandenborre.be
22
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld voordat de filters worden schoongemaakt.
1. Open de deur, neem het onderrek uit de machine.
2. Het filtersysteem van de afwasmachine
omvat een grof filter (A), een microfilter
(B) en een platte filter. Ontgrendel het filtersysteem met behulp van de hendel op
het microfilter en neem het filter uit het
filtersysteem.
3. Draai de greep ongeveer een kwartslag
naar links en verwijder het filtersysteem.
4. Pak het grof filter (A) beet bij de greep en
verwijder het microfilter (B).
5. Maak alle filters onder stromend water
grondig schoon.
6. Verwijder het platte filter uit de bodem
van het afwascompartiment en reinig het
filter grondig aan beide kanten.
7. Plaats het platte filter terug in de bodem
van het afwascompartiment en controleer
of het filter goed op zijn plaats zit.
8. Plaats het grof filter (A) in het microfilter
(B) en druk ze tegen elkaar.
9. Breng de filtercombinatie terug op zijn
plaats en vergrendel het geheel door de
hendel tot de aanslag met de wijzers van
de klok mee te draaien. Let er bij deze procedure op dat het platte filter niet boven
de bodem van het afwascompartiment uitsteekt.
WAARSCHUWING!
Gebruik de afwasmachine NOOIT zonder filters. Een onjuiste terugplaatsing en bevestiging
van de filters heeft slechtere afwasresultaten tot gevolg en kan resulteren in schade aan
het apparaat.
Downloaded from www.vandenborre.be
Problemen oplossen
23
De sproeiarmen reinigen
Probeer NOOIT de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een cocktailprikker.
Buitenkant reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek. Gebruik - indien nodig - alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik nooit
schurende producten, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichloorethyleen, enz.).
De binnenkant van de machine reinigen
Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het afwasmiddelbakje en glansmiddeldoseerbakje regelmatig met een vochtige doek worden gereinigd.
Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een afwasprogramma voor ernstig vervuild serviesgoed te draaien met afwasmiddel, maar zonder serviesgoed.
Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt
Als u de afwasmachine gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u:
1. de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien.
2. de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen.
3. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 °C. Als het toch niet
anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat
deze leeglopen.
De machine verplaatsen
Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz.):
1. trek de stekker uit het stopcontact.
2. draai de waterkraan dicht.
3. verwijder de watertoevoer- en -afvoerslang.
4. trek de machine samen met de slangen naar voren.
Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer.
Problemen oplossen
De afwasmachine start niet of stopt als hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het gevolg van
een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de tabel hieronder beschreven
aanwijzingen.
Zet de afwasmachine uit en voer de volgende voorgestelde corrigerende handelingen uit.
Downloaded from www.vandenborre.be
24
Problemen oplossen
Storingscode en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• Voortdurend knipperen van het controle• De waterkraan is verstopt of aangezet met
lampje programma bezig
kalkaanslag.
•
verschijnt in het display.
Maak de waterkraan schoon.
• onderbroken geluidssignaal
• De waterkraan is dicht. Draai de waterkraan
De afwasmachine wordt niet gevuld met water.
open.
• Het filter (indien aanwezig) in de schroeffitting van de slang bij de waterinlaatklep is verstopt.
Reinig het filter in de schroeffitting.
• De watertoevoerslang is niet juist geplaatst of
is gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de wateraanvoerslang.
• Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig
•
verschijnt in het display.
• onderbroken geluidssignaal
Het afwaswater wordt niet afgevoerd.
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
• De waterafvoerslang is niet juist geplaatst of
is gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de waterafvoerslang.
• Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig
•
verschijnt in het display.
• onderbroken geluidssignaal
Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd.
• Draai de waterkraan dicht en neem contact
op met onze service-afdeling.
Het programma begint niet.
• De deur van de afwasmachine is niet goed
gesloten. Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact. Steek
de stekker in het stopcontact.
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• Uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start als het serviesgoed direct moet worden afgewassen.
Nadat u deze controles hebt uitgevoerd, schakelt u het apparaat in: Het programma gaat
verder op het punt waar het was onderbroken.
Als de storing of storingscode zich opnieuw voordoet, dient u contact op te nemen met
onze service-afdeling.
Voor andere, niet in de bovenstaande tabel beschreven storingscodes dient u ook contact
op te nemen met onze service-afdeling, onder vermelding van het model (Mod.), productnummer (PNC) en serienummer (S.N.).
Deze informatie is te vinden op het typeplaatje aan de zijkant van de deur van de afwasmachine.
Wij adviseren u deze nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand hebt:
Model : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productnummer :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Downloaded from www.vandenborre.be
Technische gegevens
25
Serienummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afwasresultaat is niet bevredigend
De borden zijn niet schoon
• Het verkeerde afwasprogramma is geselecteerd.
• Het serviesgoed is zo geplaatst dat het water
niet alle delen van het oppervlak kan bereiken.
De rekken moeten niet te vol worden geladen.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als
gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
• De filters in de bodem van het afwascompartiment zijn vuil of onjuist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
• Als er kalkresten op het serviesgoed achterblijven; het zoutreservoir is leeg of de waterontharder is op het onjuiste niveau ingesteld.
• De afvoerslang is niet correct aangesloten.
• Het deksel van het zoutreservoir is niet goed
gesloten.
Het serviesgoed is nat en dof
• Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige vlekken of een blauwzweem
• Verlaag de dosering van het glansmiddel.
Opgedroogde waterdruppels op glazen en borden
• Verhoog de dosering van het glansmiddel.
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem
contact op met de consumentenlijn van de
afwasmiddellenfabrikant.
Als het probleem na al deze controles aanhoudt, neem dan contact op met onze serviceafdeling.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte x Hoogte x Diepte (cm) 60 x 85 x 63,5
Elektrische aansluiting - Volta- Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het tyge - Totale vermogen - Zeke- peplaatje op de binnenrand van de deur van de afwasmachine
ring
Leidingwaterdruk
Minimaal - Maximaal (MPa)
0,05 - 0,8
Capaciteit
Couverts
12
Aanwijzingen voor testinstituten
Het testen in overeenstemming met EN 60704 moet uitgevoerd worden met een volledig
geladen apparaat en met gebruik van het testprogramma (zie "Wasprogramma's")
Downloaded from www.vandenborre.be
26
Aanwijzingen voor testinstituten
Het testen in overeenstemming met EN 50242 moet worden uitgevoerd nadat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn met respectievelijk zout en glansmiddel
en met gebruik van het testprogramma (zie "Wasprogramma's")
Volledige belading: 12 standaardcouverts
Hoeveelheid benodigd afwasmiddel:
5 g + 25 g(type B)
Instelling glansmiddel:
stand 4 (type III)
Voorbeelden voor het inruimen van de afwasmachine:
Bovenrek 1)
Onderrek met bestekmand
Bestekmand
1) Als er kopjesrekken aan de linkerkant zijn geplaatst of als de bestekmand op zijn plaats zit, verwijder deze dan.
Downloaded from www.vandenborre.be
Montage
27
Installatie-instructie
Montage
WAARSCHUWING!
Alle elektrotechnische en/of loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie
van het apparaat dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen alvorens de machine te plaatsen.
Plaats de machine indien mogelijk naast een waterkraan en een afvoer.
Bevestiging onder een aanrecht (keukenblad of gootsteen)
Door het bovenblad van de machine te verwijderen, kunt u deze onder een nauw passende
gootsteen of reeds aanwezig blad installeren, mits de afmetingen van de nis overeenkomen
met die zoals in de afbeelding.
Ga als volgt te werk:
1. Verwijder het bovenblad van de machine
door de beide achterste bevestigingsschroeven los te draaien. Trek het bovenblad naar voren en laat het uit de voorste
gleuven glijden door het op te tillen.
2. Plaats de machine in de opening na met
de stelvoetjes de juiste hoogte te hebben
ingesteld.
Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de machine voor dat de watertoevoer- en afvoerslang niet worden geknikt of platgedrukt.
Tijdens alle werkzaamheden waarbij interne onderdelen toegankelijk zijn, dient de stekker
uit het stopcontact te worden getrokken.
Zorg ervoor dat wanneer het apparaat eenmaal is geplaatst, de servicetechnicus er gemakkelijk bij kan voor eventuele reparaties.
Wanneer de afwasmachine later wordt gebruikt als een vrijstaand apparaat, dan moet het
oorspronkelijke bovenblad weer bevestigd worden.
Downloaded from www.vandenborre.be
28
Aansluiting aan de waterleiding
De sokkel van vrijstaande apparaten is niet verstelbaar.
Waterpas installatie
Een machine die goed waterpas staat is essentieel voor een goede sluiting en afdichting
van de deur. Als het apparaat goed waterpas staat, raakt de deur aan geen van de kanten
de behuizing. Als de deur niet goed sluit, draai dan de stelvoetjes in of uit totdat de machine
perfect waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
Wateraansluitingen
Dit apparaat kan worden aangesloten aan een heet (max. 60°) of koud water kraan.
Als de aansluiting is gemaakt op een heetwaterkraan, vermindert het energieverbruik aanzienlijk. Dit hangt echter af van hoe het hete water geproduceerd wordt. (We raden alternatieve energiebronnen aan die milieuvriendelijker zijn zoals bijv. zonne- en fotovoltaïsche
panelen en eolische panelen).
Voor het tot stand brengen van de aansluiting zelf is de wartelmoer die aan de waterslang
van de machine is bevestigd, geschikt voor montage op een leidinguiteinde van 3/4" gasdraad of op een speciale kraan met snelkoppeling zoals de Press-block.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden zoals vermeld in de "Technische specificaties". Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de gemiddelde leidingwaterdruk
in uw omgeving.
De watertoevoerslang mag tijdens het aansluiten niet zijn geknikt, worden platgedrukt of
in de knoop zitten.
De afwasmachine is voorzien van een vul- en afvoerslang die afhankelijk van de installatie
door middel van de sluitmoer naar links of naar rechts kunnen worden gedraaid.
De sluitmoer moet goed worden bevestigd om waterlekkage te voorkomen.
(Let op! NIET alle modellen afwasmachines hebben vul- en afvoerslangen die zijn uitgerust
met een sluitmoer. In dit geval is deze voorziening niet mogelijk). Als de machine wordt
aangesloten op nieuwe leidingen of op leidingen die lang niet zijn gebruikt, dient u het
water enkele minuten te laten doorlopen alvorens de toevoerslang aan te sluiten.
Gebruik GEEN aansluitslangen die eerder voor een oude machine zijn gebruikt.
Dit apparaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat het in de machine
gebruikte water terugkeert in het drinkwatersysteem. Dit apparaat voldoet aan de van
toepassing zijnde regelgeving voor loodgieterswerk.
Watertoevoerslang met veiligheidsklep
Na aansluiting van de dubbelwandige watertoevoerslang bevindt de veiligheidsklep zich bij
de kraan. Daarom bevindt de watertoevoerslang zich alleen onder druk als het water loopt.
Als de watertoevoerslang dan begint te lekken, sluit de veiligheidsklep het stromende water
af.
Pas op als u de watertoevoerslang installeert:
• de elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. Dompel de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in water.
• Ais de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct de
stekker uit het stopcontact.
Downloaded from www.vandenborre.be
Aansluiting aan de waterleiding
29
• Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door een specialist of door ELECTROLUX Service.
WAARSCHUWING!
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.
Aansluiting waterafvoerslang
Het uiteinde van de afvoerslang kan op de volgende manieren worden aangesloten:
1. Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het werkoppervlak.
Hiermee wordt voorkomen dat gootsteenwater de machine inloopt.
2. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm.
De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte
bevinden van tussen de 30 cm (minimum) en 100
cm (maximum) vanaf de bodem van de afwasmachine.
De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar
links of naar rechts lopen.
Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of
platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van
water kan vertragen of in de weg staan.
De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine
water aan het afvoeren is, aangezien het water
dan weer in de machine terug kan lopen.
Als u voor de afvoerslang een verlengstuk gebruikt, mag dit niet langer zijn dan 2 meter en
de binnendiameter mag niet kleiner zijn dan de diameter van de meegeleverde slang.
Evenmin mag de binnendiameter van de voor de aansluitingen aan de afvoer gebruikte
koppelingen kleiner zijn dan de diameter van de bijgeleverde slang.
Downloaded from www.vandenborre.be
30
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Bij het aansluiten van de afvoerslang op een sifon
onder de gootsteen moet het gehele plastic
membraan (A) verwijderd worden. Indien niet
het gehele membraan wordt verwijderd zullen
zich op den duur voedseldeeltjes verzamelen die
de afvoerslang van de afwasmachine kunnen verstoppen.
Onze apparaten worden geleverd met een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat vuil water
niet terug kan lopen in de machine. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede waterafvoer
van uw afwasmachine in de weg staan. Wij adviseren u dan ook de terugslagklep te verwijderen.
Om te voorkomen dat er lekkage optreedt na de installatie, moet u ervoor zorgen dat de
waterkoppelingen stevig vast zitten.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Het apparaat moet volgens de veiligheidsvoorschriften worden geaard.
Alvorens het apparaat in gebruik te nemen dient u zich ervan te verzekeren dat de nominale
spanning en het spanningstype op het typeplaatje in overeenstemming zijn met de netspanning waarop de machine aangesloten gaat worden.
Ook de waarde van de zekering is te vinden op het typeplaatje.
Steek de stekker altijd in een correct geïnstalleerd schokbestendig stopcontact. Gebruik
geen meervoudige stekkers, verloopstekkers en verlengkabels.
Hierdoor kan brandgevaar door oververhitting ontstaan.
Laat indien nodig de wandcontactdoos van de huisinstallatie verplaatsen. Neem contact
op met onze service-afdeling als het aansluitsnoer moet worden vervangen.
De stekker moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.
Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact. Trek altijd aan de stekker zelf.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als boven genoemde veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Downloaded from www.vandenborre.be
Milieubescherming
31
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in
de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Als u het apparaat afdankt:
• trek de stekker uit het stopcontact.
• snijd het aansluitsnoer met de stekker af en gooi het weg.
• Verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun
leven in gevaar brengen.
Downloaded from www.vandenborre.be
32
Sommaire
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
Sommaire
Notice d'utilisation
Consignes de sécurité
Utilisation
Consignes de sécurité
Sécurité des enfants
Installation
Description de l'appareil
33
34
34
34
35
35
36
Bandeau de commande
Affichage numérique
Touches de fonction
Mode programmation
Première utilisation
37
38
38
38
39
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage manuel
Réglage électronique
Utilisation du sel régénérant
Utilisation du liquide de rinçage
Réglage de la dose de liquide de rinçage
39
40
40
40
41
Utilisation quotidienne
Rangement des couverts et de la vaisselle
42
43
43
Panier inférieur
44
Panier à couverts
45
Panier supérieur
46
Réglage de la hauteur du panier supérieur
47
Utilisation du produit de lavage
47
Versez le produit de lavage dans le
compartiment correspondant
48
Fonction "Tout en 1"
49
Activation/désactivation de la fonction
Multitab
49
Programmes de lavage
50
Sélection et départ d'un programme de lavage
51
Déchargement du lave-vaisselle
53
Entretien et nettoyage
Nettoyage des filtres
Nettoyage des bras d'aspersion
Nettoyage de la carrosserie
Nettoyage interne
En cas d'absence prolongée
Précautions contre le gel
Transport de l'appareil
Que faire si…
53
53
54
55
55
55
55
55
55
Caractéristiques techniques
57
Conseils pour les organismes de test
Instructions d'installation
58
59
Installation
59
Encastrement (sous un plan de travail ou un
évier)
59
Mise à niveau
60
Raccordement à l'arrivée d'eau
60
Raccordements à l'arrivée d'eau
60
Tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de
sécurité
60
Raccordement du tuyau de vidange
61
Branchement électrique
62
En matière de protection de l'environnement
62
Matériaux d'emballage
63
Sous réserve de modifications
Downloaded from www.vandenborre.be
33
Notice d'utilisation
Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets
pour une utilisation sur le territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l’environnement, vous devez d’abord lire impérativement les préconisations suivantes avant
toute utilisation de votre appareil.
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de détérioration de l’appareil, transportez-le dans sa position
d’utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle). Au déballage de celuici, et pour empêcher des risques d’asphyxie et corporel, tenez les matériaux d’emballage hors de la portée des enfants.
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l’installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la
maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT
Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage
domestique normal. Ne l’utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou
pour d’autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des
risques matériel et corporel.
AVERTISSEMENT
Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N’utilisez
que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection
d’eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d’électrocution.
AVERTISSEMENT
Si votre appareil est équipé d’un éclairage, débranchez l’appareil avant de procéder
au changement de l’ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s’électrocuter.
AVERTISSEMENT
Afin d’empêcher des risques d’explosion et d’incendie, ne placez pas de produits
inflammables ou d’éléments imbibés de produits inflammables à l’intérieur, à proximité ou sur l’appareil.
Downloaded from www.vandenborre.be
34
Consignes de sécurité
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que
toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses options de
sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à
une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne, afin que le
nouvel utilisateur soit correctement informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.
Utilisation
• Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins
commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être
lavés en machine.
• N'utilisez pas de solvants dans votre lave-vaisselle. Ceux-ci pourraient provoquer une
explosion.
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier
à couverts avec la pointe vers le bas, ou placez-les en position horizontale dans le panier
supérieur.
• N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour
lave-vaisselle.
• Évitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante peut s'en
échapper.
• Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle avant la fin du cycle de lavage.
• Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée
d'eau.
• Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
• N'essayez en aucun cas de réparer le lave-vaisselle vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais
fonctionnement du lave-vaisselle. Contactez le Service Après-vente. Exigez des pièces
d'origine.
Consignes de sécurité
• Les personnes (y compris les enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou qui ne connaissent pas la machine, ne doivent pas utiliser l'appareil.
Elles doivent être supervisées ou guidées par la personne responsable de leur sécurité.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle peuvent occasionner des brûlures chimiques
au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Potentiellement dangereux ! Respectez
les instructions de sécurité du fabricant de produit de lavage pour lave-vaisselle.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produit de lavage peuvent
subsister dans votre appareil.
• Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est toujours correctement fermée lorsque
vous n'êtes pas occupé à le remplir ou le vider. Vous éviterez ainsi que quelqu'un ne
trébuche sur la porte ouverte et ne se blesse.
Downloaded from www.vandenborre.be
Consignes de sécurité
35
• Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de votre appareil.
Sécurité des enfants
• Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Ne laissez pas les enfants utiliser
l'appareil sans surveillance ou jouer avec celui-ci.
• Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
• Éloignez les enfants à bonne distance de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
AVERTISSEMENT
Le produit de lavage pour lave-vaisselle est dangereux!
Le produit de lavage est très corrosif; tout accident provoqué par ce détergent doit impérativement faire l’objet d’un appel à votre centre antipoison régional et à un médecin. Si
quelqu’un a avalé du produit de lavage pour lave-vaisselle, il faut immédiatement contacter
le centre antipoison régional et un médecin. En cas de projection de produit de lavage dans
les yeux, baignez abondamment à l’eau en attendant l’intervention du médecin. Veillez à
ranger ce produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne laissez jamais la porte
ouverte lorsque l’appareil contient du détergent.
Nous vous recommandons de remplir le réservoir de produit de lavage juste avant de démarrer un programme.
Installation
• Vérifiez que le lave-vaisselle n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez
jamais un appareil endommagé. Si votre lave-vaisselle est endommagé, adressez-vous à
votre revendeur.
• Retirez tous les emballages avant utilisation.
• Les branchements électriques et hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil ne
doivent être effectués que par un électricien et/ou un plombier qualifié.
• Pour des raisons de sécurité, il est interdit de modifier les spécifications ou de tenter de
modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
• N'utilisez jamais le lave-vaisselle si le câble électrique ou les tuyaux d'eau sont endommagés ; ou si le bandeau de commande, le plan de travail de l'appareil ou le socle sont
endommagés au point que l'intérieur de l'appareil en est accessible. Contactez votre
Service Après-vente pour éviter tout danger.
• Les parois du lave-vaisselle ne doivent jamais être percées, pour éviter d'endommager
les composants hydrauliques et électriques.
AVERTISSEMENT
Avant de procéder aux branchements électriques et hydrauliques, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans les paragraphes spécifiques de cette
notice.
Downloaded from www.vandenborre.be
36
Description de l'appareil
Description de l'appareil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir à sel
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
Plan de travail
Downloaded from www.vandenborre.be
Bandeau de commande
37
Bandeau de commande
7
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Touche Marche/Arrêt
Touche RESET
Touches de sélection des programmes
Touche NIGHT CYCLE
Touche MULTITAB
Touche Départ différé
Affichage numérique
Touches de fonction
Voyants
Voyants de programme
Voyants
MULTITAB
Indique que la fonction MULTITAB est activée/
désactivée (voir fonction MULTITAB)
Sel
Il s'allume quand le réservoir à sel est vide. 1)
Downloaded from www.vandenborre.be
38
Bandeau de commande
Voyants
Produit rinçage
Il s'allume quand le distributeur de liquide de
rinçage est vide. 1)
1) Les voyants des réservoirs à sel et liquide de rinçage ne sont jamais allumés pendant qu'un programme est en
cours, même s'il est nécessaire d'ajouter du sel et/ou du liquide de rinçage.
Affichage numérique
L'affichage numérique indique :
• le niveau de dureté sur lequel est réglé l'adoucisseur d'eau,
• le temps restant (approximatif ) avant la fin du programme,
• l'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage (UNIQUEMENT si la
fonction Multitab est activée),
• la fin du programme de lavage (affichage d'un zéro),
• le décompte du départ différé,
• les codes d'anomalie du lave-vaisselle.
Touche NIGHT CYCLE
Night Cycle est un programme très peu bruyant. Il peut être sélectionné la nuit ou aux
heures creuses pour profiter d'un tarif avantageux.
Pendant le Night Cycle, la pompe fonctionne à très faible vitesse pour atteindre une réduction du niveau sonore de 25 % par rapport au programme déclaré. Le programme
économique dure donc plus longtemps.
Touches de fonction
Ces touches servent aussi à régler les fonctions suivantes :
• le réglage de l'adoucisseur d'eau,
• l'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage si la fonction Multitab
est activée.
Mode programmation
L'appareil est en mode programmation lorsque TOUS les voyants de programme sont allumés.
Rappelez-vous que pour effectuer une opération quelconque, comme par exemple :
– sélectionner un programme de lavage,
– régler l'adoucisseur d'eau,
– activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage,
l'appareil DOIT être en mode programmation.
Si un voyant de programme est allumé, cela signifie que le dernier programme de lavage
exécuté ou sélectionné est encore en mémoire. Dans un tel cas, pour restaurer le mode
programmation, il sera nécessaire d'annuler le programme.
Downloaded from www.vandenborre.be
Première utilisation
39
Pour annuler un programme sélectionné ou en cours
Appuyez et maintenez appuyée la touche RESET jusqu'à ce que tous les voyants de programme s'allument. Le programme est alors annulé et l'appareil se trouve en mode programmation.
Première utilisation
Avant d'utiliser votre lave-vaisselle pour la première fois :
• Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes aux
instructions d'installation
• Retirez tous les emballages présents à l'intérieur de l'appareil
• Réglez l'adoucisseur d'eau
• Versez 1 l d'eau dans le réservoir à sel, puis approvisionnez en sel
• Remplissez le distributeur de liquide de rinçage
Si vous souhaitez utiliser des pastilles de détergent multifonctions telles que : "3 en 1", "4
en 1", "5 en 1" etc., programmez la fonction Multitab (voir "Fonction Multitab").
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
Plus la teneur en minéraux et en sels est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est
calculée en échelles équivalentes, degrés allemands (°dH), degrés français (°TH) et mmol/l
(millimol par litre - unité internationale de dureté de l'eau).
L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré de dureté de l'eau de votre région. Renseignez-vous auprès de la Compagnie locale de distribution des eaux pour connaître le
degré de dureté de l'eau de votre zone d'habitation.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé des deux façons suivantes : manuellement, à l'aide du
sélecteur de dureté de l'eau, et électroniquement.
Dureté de l'eau
Réglage de la dureté de l'eau
Utilisation du
sel régénérant
°dH
°TH
mmol/l
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
oui
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
niveau 9
oui
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
oui
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
oui
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
oui
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
oui
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
oui
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
oui
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
oui
Downloaded from www.vandenborre.be
40
Utilisation du sel régénérant
Dureté de l'eau
Réglage de la dureté de l'eau
°dH
°TH
mmol/l
manuel
électronique
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
Utilisation du
sel régénérant
non
Réglage manuel
Le lave-vaisselle est réglé d'usine sur la position 2.
1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
2. Sortez le panier inférieur du lave-vaisselle.
3. Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur
la position 1 ou 2 (voir tableau).
4. Replacez le panier inférieur.
Réglage électronique
Le lave-vaisselle est réglé d'usine sur la position 5.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le lave-vaisselle doit se trouver en mode programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches B et C, et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que les voyants correspondant aux touches A, B et C clignotent.
3. Appuyez sur la touche A, les voyants correspondant aux touches B et C s'éteignent
tandis que le voyant correspondant à la touche A continue de clignoter. Le niveau réglé
apparaît sur l'affichage numérique.
Exemples :
affiché = niveau 5
affiché = niveau 10
4. Pour modifier le niveau, appuyez sur la touche A. Chaque pression de la touche détermine le passage au niveau suivant (pour le réglage, reportez-vous au tableau).
Exemples : si le niveau de dureté est réglé sur 5, une pression supplémentaire sur la
touche A, détermine la sélection du niveau 6. si le niveau de dureté est réglé sur 10,
une pression supplémentaire sur la touche A détermine la sélection du niveau 1.
5. Pour mémoriser cette opération, mettez à l'arrêt le lave-vaisselle en appuyant sur la
touche Marche/Arrêt.
Utilisation du sel régénérant
AVERTISSEMENT
Downloaded from www.vandenborre.be
Utilisation du liquide de rinçage
41
Utilisez uniquement du sel spécial pour lave-vaisselle. Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut
endommager l'adoucisseur d'eau. Approvisionnez en sel avant de démarrer un programme
de lavage complet. Vous éviterez ainsi que des grains de sel ou de l'eau salée qui a débordé
n'entre en contact avec le fond de la cuve pendant un laps de temps prolongé, engendrant
de la corrosion.
Pour réapprovisionner :
1. Ouvrez la porte, sortez le panier inférieur et dévissez le bouchon du réservoir à sel en
le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 l d'eau à l'intérieur du réservoir (cette opération est nécessaire uniquement
lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois) .
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir, jusqu'à ce que le réservoir soit rempli.
4. Remettez le bouchon en place en
veillant à ce que le filetage et le joint
ne présentent aucune trace de sel.
5. Serrez le bouchon en le tournant
dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous entendiez un
clic.
Ne vous préoccupez pas si de l'eau déborde du réservoir lorsque vous le remplissez. Cela est parfaitement normal.
Assurez-vous qu’il n’y ait pas de dépot de sel à l’extérieur du réservoir. Un résidu
de sel qui stagne sur la cuve pendant un certain temps perce la cuve.
Le voyant du réservoir à sel peut rester allumé pendant 2 à 6 heures après le remplissage,
à condition que le lave-vaisselle reste sous tension. Si vous utilisez un sel peu soluble, il se
peut que cette opération prenne davantage de temps. le fonctionnement de l'appareil n'en
sera pas pour autant entravé.
Utilisation du liquide de rinçage
AVERTISSEMENT
Utilisez exclusivement des liquides de rinçage de marque, spéciaux pour lave-vaisselle.
Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (par ex. un
agent de nettoyage pour lave-vaisselle, un produit de lavage liquide). Cela aurait pour effet
d'endommager la machine.
Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans taches ni striures.
Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté au cours du dernier rinçage.
Downloaded from www.vandenborre.be
42
Utilisation du liquide de rinçage
1. Ouvrez le distributeur en appuyant sur le
levier de fermeture (A).
2. Versez le liquide de rinçage dans la goulotte de remplissage. Le niveau maximum
de remplissage est signalé par "max".
Le distributeur contient environ 110 ml de
liquide de rinçage, quantité suffisante
pour 16 à 40 cycles de lavage, en fonction
du réglage de la dose programmée.
3. Vérifiez que le couvercle est fermé après
chaque remplissage.
Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin d'éviter
une formation excessive de mousse lors du lavage suivant.
Réglage de la dose de liquide de rinçage
En fonction des résultats de brillance et de séchage obtenus, adaptez le dosage du liquide
de rinçage à l'aide du sélecteur à 6 positions (position 1 = dosage minimum, position 6 =
dosage maximum).
La dose est réglée d'usine sur la position 4.
Downloaded from www.vandenborre.be
Utilisation quotidienne
43
Augmentez le dosage si vous constatez la présence
de gouttes d'eau ou de taches de calcaire sur la
vaisselle au terme du lavage.
En revanche, si des rayures blanches sont présentes
sur la vaisselle, ou si les verres et les lames de couteaux sont recouverts d'un film bleuâtre, il convient de réduire le dosage.
Utilisation quotidienne
•
•
•
•
•
Contrôlez le niveau du réservoir de sel et du distributeur de liquide de rinçage.
Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant.
Sélectionnez un programme adapté au lavage des couverts et de la vaisselle.
Démarrez le programme.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
• Avant de charger la vaisselle, veillez à :
– enlever tous les restes d' aliments.
– Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés
ou attachés
• Lorsque vous chargez la vaisselle et les couverts, veillez à prendre les précautions suivantes :
– La vaisselle et les couverts ne doivent pas entraver la rotation des bras d'aspersion.
– Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant, de
manière à ce que l'eau ne s'accumule pas dans le creux ou dans un fond bombé.
– La vaisselle et les couverts ne doivent pas être insérés les uns dans les autres, ou se
chevaucher.
– Pour éviter que les verres ne se brisent, évitez qu'ils ne se touchent.
– Déposez les petits objets dans le panier à couverts.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes
d'eau ; ces articles ne seront pas séchés aussi bien que les articles en porcelaine et en
acier.
• Les articles légers (bols en plastique, etc.) doivent être rangés dans le panier supérieur et
disposés de façon à ce qu'ils ne puissent se retourner.
Downloaded from www.vandenborre.be
44
Rangement des couverts et de la vaisselle
Pour le lavage au lave-vaisselle, les couverts et plats suivants
ne sont pas adaptés :
peuvent convenir dans une mesure limitée :
• Couverts à manche en bois, en corne, en por- • Lavez au lave-vaisselle uniquement de la vaiscelaine ou en nacre.
selle en faïence garantie lavable en machine
• Articles en plastique non résistant à la chapar le fabricant.
leur.
• Les décors vernis peuvent se ternir au fil des
• Couverts anciens dont certains éléments sont
lavages.
collés et ne résistent pas à la température.
• Les pièces en argent et en aluminium ont ten• Couverts ou vaisselle présentant des soududance à se décolorer au cours du lavage : les
res.
résidus de blanc d'œuf, de jaune d'œuf et de
• Articles en étain ou en cuivre.
moutarde provoquent souvent une décolora• Verres en cristal au plomb.
tion et la formation de taches sur l'argent. Par
• Articles en acier sujets à la rouille.
conséquent, veillez à toujours éliminer les res• Plateaux en bois.
tes d'aliments de la vaisselle en argent si vous
• Articles en fibres synthétiques.
ne la lavez pas immédiatement après utilisation.
Ouvrez la porte et tirez les paniers vers vous pour y charger la vaisselle.
Panier inférieur
Rangez les casseroles et les grands plats très sales
dans le panier inférieur.
Pour faciliter le rangement des grands plats, vous
pouvez rabattre vers le bas les deux supports d'assiettes qui sont à droite dans le panier inférieur.
Downloaded from www.vandenborre.be
Rangement des couverts et de la vaisselle
45
Panier à couverts
AVERTISSEMENT
Les couteaux à longue lame disposés avec le manche vers le bas représentent un danger
potentiel. Les couteaux et les autres ustensiles pointus ou coupants doivent être placés en
position horizontale dans le panier supérieur. Soyez prudent lorsque vous chargez ou déchargez des articles coupants du lave-vaisselle.
Pour vous assurer que tous les couverts placés dans le panier à couverts seront bien lavés,
procédez comme suit :
1. Placer la grille sur le panier à couverts.
2. Placer les cuillères et les fourchettes manche tourné vers le bas dans le panier à
couverts.
Pour les ustensiles de taille plus importante, tels que les fouets, ne mettez en place
qu'une moitié de la grille du panier à couverts.
Downloaded from www.vandenborre.be
46
Rangement des couverts et de la vaisselle
Panier supérieur
Rangez la petite vaisselle fragile et les couverts
pointus ou coupants dans le panier supérieur.
• Disposez les articles en quinconce au-dessus et
au-dessous des supports pour tasses, de façon
à ce que l'eau puisse atteindre toute la vaisselle.
• Pour la vaisselle de grande dimension, vous
pouvez rabattre les supports pour tasses vers
le haut.
• Couchez ou suspendez les verres à vin et à
dégustation dans les fentes des supports
pour tasses.
• Pour les verres à long pied, rabattez-le support pour verres vers la droite ou vers la gauche.
Downloaded from www.vandenborre.be
Utilisation du produit de lavage
47
• La rangée d'ergots à gauche du panier supérieur peut également être rabattue en deux
parties.
Rangée d'ergots non rabattue : disposez les
verres, tasses, etc. dans le panier supérieur.
Rangée d'ergots rabattue : plus de place pour
les plats.
Réglage de la hauteur du panier supérieur
Hauteur maximale de la vaisselle dans :
Panier supérieur
Panier inférieur
Avec le panier supérieur relevé 22 cm
30 cm
Avec le panier supérieur abaissé 24 cm
29 cm
Vous pouvez aussi régler la hauteur du panier supérieur lorsque le panier est plein.
Pour relever / abaisser le panier supérieur :
1. Tirez complètement le panier supérieur
pour le faire sortir.
2. Tout en le maintenant par la poignée, relevez le panier supérieur le plus possible
puis abaissez-le verticalement.
Le panier supérieur se verrouille dans sa
position la plus haute ou la plus basse.
AVERTISSEMENT
Après avoir chargé l'appareil, veillez à toujours
refermer la porte, car une porte ouverte est
source de danger.
Avant de refermer la porte, assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement.
Utilisation du produit de lavage
Utilisez exclusivement des produits de lavage spécialement conçus pour une utilisation au
lave-vaisselle.
Veuillez respecter le dosage et les consignes de stockage du fabricant figurant sur l'emballage.
Downloaded from www.vandenborre.be
48
Utilisation du produit de lavage
En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la
protection de l'environnement.
Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant
1. Ouvrez le couvercle.
2. Versez le produit de lavage dans le distributeur (1). Le repère indique le niveau de
dosage :
20 = environ 20 g de produit de lavage
30 = environ 30 g de produit de lavage.
3. Tous les programmes avec prélavage nécessitent une dose supplémentaire de produit de lavage (5 à 10 g) à placer dans le
compartiment de prélavage (2).
Ce produit de lavage agira au cours de la
phase de prélavage.
4. Si vous utilisez du produit de lavage en
pastilles, placez la pastille dans le compartiment (1)
5. Fermez le couvercle et appuyez jusqu'à ce
qu'il soit verrouillé.
Produit de lavage en pastilles
Les produits de lavage en pastilles de différents
fabricants présentent un taux de dissolution
variable. C'est pourquoi certains produits de
lavage en pastilles n'atteignent pas leur pouvoir de nettoyage optimal au cours des programmes courts. Par conséquent, veuillez sélectionner un programme de lavage long si
vous utilisez des produits de lavage en pastilles, afin d'éliminer complètement les résidus de lessive.
Downloaded from www.vandenborre.be
Fonction "Tout en 1"
49
Fonction "Tout en 1"
Cet appareil est doté de la fonction "Multitab ", ce qui vous permet d'utiliser les pastilles
de détergent multifonctions "Multitab".
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Ils peuvent également contenir d'autres substances selon le type de pastille
utilisé ("3 en 1", "4 en 1", "5 en 1", etc.).
Vérifiez que ces produits de lavage sont appropriés au degré de dureté de l'eau d'alimentation. Consultez à cet effet les instructions du fabricant.
Cette fonction peut être sélectionnée avec tous les programmes de lavage. Lorsque cette
fonction est sélectionnée, l'alimentation en liquide de rinçage et en sel à partir des bacs
respectifs est automatiquement désactivée, de même que les voyants correspondant au sel
et au liquide de rinçage.
Sélectionnez la "fonction Multitab " avant de lancer un programme de lavage.
Dès que cette fonction est sélectionnée (le voyant correspondant s'allume), elle restera
également activée pour les programmes de lavage suivants.
L'utilisation de la fonction "Multitab ", peut entraîner une modification de la durée du cycle.
Dans ce cas, la durée du programme est automatiquement mise à jour sur l'affichage numérique.
Une fois que le programme a démarré, la fonction "Multitab " NE peut PLUS être modifiée.
Si vous souhaitez annuler la fonction "Multitab" il vous faudra d'abord annuler la sélection
du programme de lavage, puis désactiver la fonction "Multitab ".
Dans ce cas, vous devrez régler à nouveau le programme de lavage (et les options souhaitées).
Activation/désactivation de la fonction Multitab
Appuyez sur la touche Multitab : Le voyant correspondant s'allume. Cela signifie que la
fonction est activée.
Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur la touche de fonction Multitab : le
voyant s'éteint.
Si le séchage n'est pas satisfaisant, nous vous suggérons de :
1. Remplir le distributeur de liquide de rinçage.
2. Activer le distributeur de liquide de rinçage.
3. Régler le dosage du liquide de rinçage sur la position 2.
• L'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage est possible uniquement si la "fonction Multitab" est activée.
Activation/désactivation du distributeur de liquide de rinçage
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le lave-vaisselle doit se trouver en mode programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches B et C, jusqu'à ce que les voyants correspondant
aux touches A, B et C clignotent.
3. Appuyez sur la touche B, les voyants correspondant aux touches A et C s'éteignent
tandis que le voyant correspondant à la touche B continue de clignoter. L'affichage
numérique visualise le réglage actuel :
= Distributeur de liquide de rinçage désactivé.
Downloaded from www.vandenborre.be
50
Programmes de lavage
= Distributeur de liquide de rinçage activé.
4. Pour modifier un paramètre, appuyez à nouveau sur la touche B, le nouveau paramètre
apparaît sur l'affichage numérique.
5. Pour mémoriser cette opération, mettez à l'arrêt le lave-vaisselle en appuyant sur la
touche Marche/Arrêt.
Si vous souhaitez réutiliser des produits de lavage traditionnels, nous vous recommandons
de :
1. Désactiver la "fonction Multitab".
2. Approvisionner à nouveau le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage.
3. Régler la position maximale du degré de dureté de l'eau et d'effectuer 1 programme
normal sans charger l'appareil.
4. Régler ensuite le degré de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre
région.
5. Régler la dose de liquide de rinçage.
Programmes de lavage
-
0,9
Moyennement sale
Vaisselle et
couverts
-
Moyennement sale
Vaisselle
délicate et
verres
-
0,8 -0,9 1,0 - 1,1
ECO 50°5)
Downloaded from www.vandenborre.be
12 - 23 Eau (litres)
16 - 18
9
Vaisselle et
couverts
12 - 13
30 MIN 60° 4) Légèrement sale
14 - 15
Séchage
Vaisselle,
couverts,
plats et
casseroles
1,1 - 1,7 Énergie (kWh)
Très sale
1,5 -1,7
INTENSIV
CARE 70°
- Durée (minutes) 2)
Normale et Vaisselle,
très sale
couverts,
plats et
casseroles
3)
Valeurs de consommation 1)
-
AUTO 45-70°
Rinçage final
Description du programme
1/2x Rinçage intermédiaire
Type de
vaisselle
Lavage
Degré de
salissure
Prélavage
Programme
Sélection et départ d'un programme de lavage
4 Eau (litres)
13 - 14
Séchage
0,1 Énergie (kWh)
Vaisselle et
couverts
1.1 - 1.3
Moyennement sale
- Durée (minutes) 2)
Charge
partielle (à
compléter
dans la
journée) 6)
Valeurs de consommation 1)
-
NIGHT CYCLE
Tous
Rinçage final
Description du programme
Rinçage intermédiaire
Type de
vaisselle
Lavage
Degré de
salissure
Prélavage
Programme
51
1) Les valeurs de consommation sont fournies à titre indicatif et varient en fonction de la pression et de la
température de l'eau, des variations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
2) La durée du programme de lavage apparaît sur l'affichage numérique.
3) Au cours du programme "Auto", le degré de salissure de la vaisselle est déterminé par le degré de turbidité de
l'eau. La durée du programme, les niveaux de consommation d'eau et d'énergie peuvent varier ; tout dépend
de la charge du lave-vaisselle (pleine ou demi-charge) et du degré de salissure de la vaisselle. La température
de l'eau est automatiquement ajustée entre 45 °C et 70 °C.
4) Idéal pour le lavage d'un lave-vaisselle partiellement chargé. Programme de lavage journalier parfait, adapté
aux besoins d'une famille de 4 personnes qui souhaitent seulement laver la vaisselle et les couverts du dîner et
du petit déjeuner.
5) Programme de test des organismes de contrôle.
6) Ce programme n'utilise pas de produit de lavage
Sélection et départ d'un programme de lavage
Sélectionnez le programme et le départ différé en laissant la porte légèrement ouverte. Le départ du programme ou le décompte du départ différé démarrera uniquement après que vous aurez refermé la porte. Vous pouvez effectuer toutes les
modifications souhaitées jusqu'à ce moment-là.
1. Vérifiez que les paniers ont été chargés correctement et que les bras d'aspersion tournent librement.
2. Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le lave-vaisselle doit se trouver en mode programmation.
4. Pour sélectionner un programme de lavage, appuyez sur l'une des deux touches de
programme. (Voir le tableau des "Programmes de lavage").
Lorsqu'un programme est sélectionné le voyant correspondant s'allume et la durée du
programme clignote sur l'affichage numérique.
Downloaded from www.vandenborre.be
52
Sélection et départ d'un programme de lavage
Si vous souhaitez sélectionner le programme NIGHT CYCLE, appuyez sur la touche
NIGHT CYCLE, le voyant correspondant s'allume.
5. Fermez la porte du lave-vaisselle, le programme démarre automatiquement.
Réglage et départ du programme avec "départ différé"
1. Après avoir sélectionné le programme de lavage, appuyez sur la touche de départ différé
jusqu'à ce que le nombre d'heures correspondant au départ différé souhaité apparaisse
sur l'affichage numérique. Le départ du programme de lavage peut être différé de 1
heure à 19 heures.
2. Fermez la porte du lave-vaisselle, le décompte démarre automatiquement.
3. Le décompte s'effectue d'heure en heure.
4. L'ouverture de la porte interrompt le décompte. Fermez la porte ; le décompte reprend
là où il a été interrompu.
5. Dès que la durée du départ différé est écoulée, le programme démarre automatiquement.
Il vous est possible de sélectionner le programme de lavage et la durée du départ différé
également lorsque la porte est fermée. N'oubliez pas dans ce cas que lorsque la touche d'un
programme de lavage est appuyée, vous disposez de 3 secondes SEULEMENT pour sélectionner un autre programme ou un départ différé, après quoi le programme sélectionné
démarre automatiquement.
AVERTISSEMENT
Interrompez ou annulez un programme en cours UNIQUEMENT si cela s'avère strictement nécessaire. Attention! Un nuage de vapeur peut s'échapper par la porte du
lave-vaisselle lorsque vous l'ouvrez. Soyez prudent en effectuant cette opération.
Annulation d'un départ différé ou d'un programme en cours
• Appuyez sur la touche RESET jusqu'à ce que tous les voyants de programme s'allument.
• L'annulation d'un départ différé détermine l'annulation du programme de lavage sélectionné. Dans ce cas, vous devez répéter la sélection du programme de lavage.
• Si vous voulez sélectionner un nouveau programme, vérifiez qu'il y a du produit de lavage
dans le distributeur correspondant.
Interruption d'un programme en cours
• Ouvrez la porte du lave-vaisselle ; le programme s'arrête. Fermez la porte ; le programme
reprendra là où il a été interrompu.
• Appuyez sur la touche Marche/Arrêt : tous les voyants s'éteignent. Appuyez à nouveau
sur la touche Marche/Arrêt ; le programme reprendra là où il a été interrompu.
Fin du programme de lavage
• Le lave-vaisselle s'arrête automatiquement et un signal sonore vous informe de la fin du
programme.
• Le voyant du programme qui vient de se terminer reste allumé.
• Un zéro apparaît sur l'affichage numérique.
1. Mettez à l'arrêt le lave-vaisselle en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
Downloaded from www.vandenborre.be
Déchargement du lave-vaisselle
53
Dès que le programme est terminé, mettez l'appareil à l'arrêt. Sinon, tous les voyants s'éteignent automatiquement dans les 3 minutes qui suivent la fin du programme. Sur l'affichage
numérique apparaît 1 barre horizontale.
Cela vous aidera à réduire la consommation d'énergie si vous oubliez de le faire ou si, pour
une raison ou une autre, vous ne réussissez pas à mettre l'appareil à l'arrêt à la fin du
programme.
Appuyez sur une touche quelconque (sauf Marche/Arrêt) ; le bandeau de commande affiche
alors la même situation (voyants et affichage numérique) qu'à la fin du programme.
2. Ouvrez la porte du lave-vaisselle, laissez-la entrouverte et attendez quelques minutes
avant de décharger la vaisselle ; cela permet de la laisser refroidir et améliore le processus de séchage.
Déchargement du lave-vaisselle
• Les plats encore chauds sont sensibles aux chocs.
C'est pourquoi il est préférable de laisser refroidir la vaisselle avant de la décharger de
la machine.
• Videz en premier lieu le panier inférieur, puis le panier supérieur ; ceci permettra d'éviter
que de l'eau ne s'égoutte du panier supérieur sur la vaisselle du panier inférieur.
• Il se peut que de l'eau soit présente sur les parois externes et sur la porte du lave-vaisselle,
car l'acier inoxydable est en définitive plus froid que les plats.
ATTENTION
Dès que le programme est terminé, débranchez le lave-vaisselle et fermez le robinet d'arrivée
d'eau.
Entretien et nettoyage
Nettoyage des filtres
Contrôlez et nettoyez les filtres très régulièrement. Des filtres non nettoyés réduisent les
performances de lavage.
AVERTISSEMENT
Avant de nettoyez les filtres, assurez-vous que l'appareil est mis à l'arrêt.
1. Ouvrez la porte, sortez le panier inférieur.
Downloaded from www.vandenborre.be
54
Entretien et nettoyage
2. Le système de filtrage du lave-vaisselle
comporte un filtre grossier ( A ), un microfiltre ( B ) et un filtre plat. Desserrez le
système de filtrage à l'aide de la poignée
du microfiltre et sortez-le.
3. Tournez la poignée dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre et effectuez 1/4
de tour pour enlever le système de filtrage.
4. Saisissez le filtre grossier ( A ) par la poignée annulaire et retirez-le du microfiltre
( B ).
5. Nettoyez minutieusement tous les filtres à
l'eau courante.
6. Retirez le filtre plat du fond de la cuve et
nettoyez minutieusement les deux faces.
7. Réinstallez le filtre plat dans le fond du
compartiment de lavage en veillant à ce
qu'il soit bien installé.
8. Introduisez le filtre grossier ( A ) dans le
microfiltre ( B ) et appuyez sur les deux
filtres à la fois.
9. Mettez l'ensemble de ces filtres en place
et bloquez-les en tournant la poignée
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à la butée. Au cours de cette opération, contrôlez que le filtre plat ne dépasse
pas du fond de la cuve.
AVERTISSEMENT
N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans les filtres. Si les filtres n'ont pas été correctement
réinstallés, les performances de lavage pourront être compromises et l'appareil pourrait
être endommagé.
Nettoyage des bras d'aspersion
Ne retirez JAMAIS les bras d'aspersion.
Downloaded from www.vandenborre.be
Que faire si…
55
Si des résidus de salissures ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à
l'aide d'un cure-dent.
Nettoyage de la carrosserie
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commande, à l'aide
d'un chiffon doux humide. Le cas échéant, utilisez uniquement des produits nettoyants
neutres. N'utilisez en aucun cas de substances abrasives, de tampons métalliques ou de
solvants (acétone, trichloréthylène, etc.).
Nettoyage interne
Essuyez régulièrement les joints situés autour de la porte et des distributeurs de produit de
lavage et de liquide de rinçage à l'aide d'un chiffon humide.
Nous vous conseillons d'effectuer tous les 3 mois un lavage pour vaisselle très sale mais
sans vaisselle et avec produit de lavage.
En cas d'absence prolongée
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, veillez à :
1. Débrancher l'appareil et à fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Laisser la porte entrouverte pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
3. Nettoyer soigneusement l'intérieur de l'appareil.
Précautions contre le gel
Évitez d'installer l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C.
Si cela n'est pas possible, videz l'appareil, fermez la porte, débranchez le tuyau d'arrivée
d'eau et vidangez.
Transport de l'appareil
Si vous devez transporter l'appareil (en cas de déménagement, etc.) :
1. Retirez la fiche de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Retirez les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.
4. Tirez l'appareil hors de sa niche ainsi que les tuyaux.
Évitez d'incliner l'appareil au cours du transport.
Que faire si…
Le lave-vaisselle ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme. Certaines
anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d'opérations d'entretien non correctes ou
d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications fournies dans le tableau, sans faire
appel à un technicien.
Mettez le lave-vaisselle à l'arrêt et effectuez les contrôles que nous vous suggérons ci-après.
Code d'erreur et anomalie de fonctionnement
Cause possible et solution
• le voyant du programme en cours clignote en • Le robinet d'arrivée d'eau est obstrué ou inpermanence
crusté de tartre.
•
apparaît sur l'affichage numérique.
Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
• répétition du signal sonore
Le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en eau.
Downloaded from www.vandenborre.be
56
Que faire si…
Code d'erreur et anomalie de fonctionnement
Cause possible et solution
• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. Ouvrez le
robinet d'arrivée d'eau.
• Le filtre (s'il est présent) situé dans l'embout
à vis du tuyau au niveau de la soupape d'admission est bouché.
Nettoyez le filtre situé dans l'embout à vis du
tuyau.
• Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été installé
correctement, est plié ou écrasé.
Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée
d'eau.
• le voyant du programme en cours clignote en • Le robinet de l'évier est bouché.
permanence
Nettoyez à fond le robinet de l'évier.
•
apparaît sur l'affichage numérique. • Le tuyau de vidange n'a pas été installé cor• répétition du signal sonore
rectement, est plié ou écrasé.
Le lave-vaisselle ne vidange pas.
Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange.
• le voyant du programme en cours clignote en • Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez
permanence
le Service Après-vente.
•
apparaît sur l'affichage numérique.
• répétition du signal sonore
Le système de sécurité anti-débordement s'est
déclenché.
Le programme ne démarre pas.
• La porte du lave-vaisselle n'a pas été fermée
correctement. Fermez la porte.
• La fiche n'est pas branchée. Insérez la fiche
dans la prise secteur.
• Le fusible a grillé dans la boîte à fusibles.
Remplacez le fusible.
• Le départ différé a été réglé.
Si la vaisselle doit être lavée immédiatement,
annulez le départ différé.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche : Le programme reprendra
là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste ou que le code d'erreur s'affiche à nouveau, contactez le Service Aprèsvente.
Si des codes d'erreurs non décrits dans le tableau ci-dessus s'affichent, contactez le Service
Après-vente, communiquez le modèle, le numéro de code produit et le numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur le côté du lave-vaisselle.
Afin de pouvoir disposer à tout moment de ces numéros, nous vous recommandons de les
inscrire ici :
Modèle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° code produit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de série : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Downloaded from www.vandenborre.be
Caractéristiques techniques
57
Les résultats de lavage sont insatisfaisants
La vaisselle n'est pas propre
• Vous n'avez pas sélectionné le programme
approprié.
• La vaisselle est disposée de manière telle à
empêcher l'eau d'atteindre toutes les surfaces. Ne surchargez pas les paniers.
• La rotation des bras d'aspersion est entravée
par de la vaisselle mal rangée.
• Les filtres situés dans le fond de la cuve sont
encrassés ou mal installés.
• Vous avez utilisé trop peu de produit de lavage
ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
• Si des dépôts de tartre sont présents sur la
vaisselle ; cela signifie que le réservoir de sel
est vide ou que vous n'avez pas réglé correctement le niveau de l'adoucisseur d'eau.
• Le raccordement du tuyau de vidange n'a pas
été réalisé correctement.
• Le bouchon du réservoir à sel n'a pas été vissé
correctement.
La vaisselle est mouillée et terne
• Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Les verres et la vaisselle présentent des rayures, • Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
des taches blanches ou un film bleuâtre
Des gouttes d'eau ont séché sur les verres et la
vaisselle
• Augmentez le dosage du liquide de rinçage.
• Il se peut que le produit de lavage soit en
cause. Contactez le service clientèle du fabricant du produit de lavage.
Si, après avoir effectué tous ces contrôles, le problème persiste, contactez le Service Aprèsvente.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur x Hauteur x Profondeur 60 x 85 x 63,5
(cm)
Branchement électrique - Ten- Les informations concernant le branchement électrique figurent
sion - Puissance totale - Fusible sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte
du lave-vaisselle
Pression de l'eau d'alimentation
Minimum - Maximum (MPa)
0,05 - 0,8
Capacité
Couverts
12
Downloaded from www.vandenborre.be
58
Conseils pour les organismes de test
Conseils pour les organismes de test
Les essais, conformément à la normeEN 60704 doivent être réalisés avec l'appareil à pleine
charge et à l'aide du programme de test (voir "Programmes de lavage").
Les essais, conformément à la norme EN 50242 , doivent être réalisés après avoir approvisionné le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage et à l'aide du programme
de test (voir "Programmes de lavage").
Pleine charge : 12 couverts
Quantité de produit de lavage requise :
5 g + 25 g (Type B)
Réglage du dosage du liquide de rinçage :
position 4 (Type III)
Exemples de rangements de la vaisselle :
Panier supérieur 1)
Panier inférieur avec panier à couverts
Panier à couverts
1) Enlevez, le cas échéant, les supports pour tasses qui se trouvent à gauche, ou le range couverts.
Downloaded from www.vandenborre.be
Installation
59
Instructions d'installation
Installation
AVERTISSEMENT
Les branchements électriques et les raccordements hydrauliques nécessaires à l'installation
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié et/ou un plombier ou autre
personne compétente.
Retirez tous les emballages avant d'installer la machine.
Dans la mesure du possible, placez-la à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un dispositif d'évacuation.
Encastrement (sous un plan de travail ou un évier)
En retirant le plan de travail de l'appareil, vous pouvez encastrer celui-ci sous un évier ou
sous un plan de travail déjà existant, à condition que la niche corresponde aux dimensions
du croquis.
Procédez comme suit :
1. Retirez le plan de travail du lave-vaisselle.
Pour cela, dévissez les deux vis de fixation
situées à l'arrière, puis tirez le plan de travail par l'arrière et dégagez-le des emboîtements avant, en le soulevant.
2. Encastrez l'appareil après avoir ajusté sa
hauteur en vissant ou dévissant ses pieds
de réglage.
Pendant l'encastrement de l'appareil, veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau
de vidange ne soient ni entortillés ni écrasés.
Avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
Après son installation, le lave-vaisselle doit être facilement accessible par un technicien en
cas d'intervention.
Downloaded from www.vandenborre.be
60
Raccordement à l'arrivée d'eau
Si le lave vaisselle ne doit plus être encastré dans un deuxième temps, il faut réinstaller le
plan de travail.
Le socle du lave vaisselle n'est pas réglable.
Mise à niveau
Une bonne mise à niveau est indispensable pour une parfaite fermeture et étanchéité de
la porte. Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle se ferme correctement sansfrottement
latéraux. Si la porte ne ferme pas correctement, dévissez ou vissez les pieds jusqu'à ce que
l'appareil soit parfaitement de niveau et d'aplomb.
Raccordement à l'arrivée d'eau
Raccordements à l'arrivée d'eau
Cet appareil peut être alimenté en eau chaude (max. 60°) ou en eau froide.
Avec une alimentation en eau chaude, vous pouvez réduire votre consommation d'énergie
électrique de manière spectaculaire. Cela dépend, toutefois, de la manière dont l'eau chaude
est produite. (Nous suggérons d'autres sources d'énergie plus écologiques telles que, par
ex., les panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques, et les éoliennes).
Pour réaliser le raccordement proprement dit, l'écrou-raccord installé dans le tuyau d'alimentation de l'appareil doit être vissé sur une goulotte avec filetage "Witworth" pour tuyau
3/4" ou à un robinet à raccord rapide spécialement conçu à cet effet de type "Press-block".
La pression de l'eau doit se situer dans les limites indiquées dans les "Caractéristiques techniques". Pour connaître la pression d'alimentation moyenne de votre région, adressez-vous
à votre Compagnie locale de distribution des eaux.
Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas enroulé, écrasé ou enchevêtré lorsque
vous effectuez le raccordement.
Le lave-vaisselle est doté de tuyaux d'alimentation et de vidange pouvant être orientés à
gauche ou à droite selon les besoins de l'installation, à l'aide du contre-écrou.
Il est nécessaire que le contre-écrou soit installé correctement pour éviter toute
fuite d'eau.
(Attention ! Les lave-vaisselle ne sont PAS tous dotés de tuyaux d'alimentation et de vidange
avec contre-écrou. Dans ce cas-ci, cette option n'est pas disponible). Si l'appareil est raccordé au moyen de tuyaux neufs ou de tuyaux ayant peu servi, faites s'écouler l'eau pendant
quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau.
N'utilisez PAS des tuyaux provenant d'un ancien appareil.
Cet appareil est doté de fonctions de sécurité destinées à empêcher que l'eau utilisée dans
l'appareil ne soit réintroduite dans le système d'eau potable. Cet appareil est conforme aux
règlements applicables en matière de tuyauterie.
Tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité
Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à double paroi, la soupape de sécurité se situe
à proximité du robinet. Par conséquent, le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement lorsque l'eau s'écoule. Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit au cours de cette opération, la
soupape de sécurité interrompt l'écoulement de l'eau.
Faites attention au moment d'installer le tuyau d'arrivée d'eau :
Downloaded from www.vandenborre.be
Raccordement à l'arrivée d'eau
61
• Le fil électrique de la soupape de sécurité est situé à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau
à double paroi. N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans
l'eau.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, remplacez immédiatement la prise secteur.
• Le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité relève de la compétence exclusive d'un professionnel ou du Service Après-vente.
AVERTISSEMENT
Attention ! Tension dangereuse.
Raccordement du tuyau de vidange
L'extrémité du tuyau de vidange peut être raccordée de deux façons :
1. Au robinet de sortie de l'évier, en la fixant à la partie inférieure de la surface de travail.
Cela empêchera que les eaux usées de l'évier ne pénètrent dans l'appareil.
2. À une conduite fixe dotée d'une évacuation murale dotée d'une ventilation spéciale,
diamètre intérieur de 4 cm minimum.
Le raccordement de vidange doit être situé à une
hauteur comprise entre 30 cm (minimum) et 100
cm (maximum) par rapport à la base du lave-vaisselle.
Le tuyau de vidange peut être orienté à droite ou
à gauche du lave-vaisselle.
Assurez-vous que le tuyau n'est pas courbé ou
écrasé, sous peine d'empêcher ou de ralentir l'évacuation de l'eau.
Le bouchon d'évier ne doit pas être mis en place
lorsque l'appareil évacue l'eau, sous peine de provoquer un effet de siphon et un reflux de l'eau vers l'appareil.
Si vous utilisez une rallonge de tuyau, celle-ci ne doit pas dépasser 2 mètres et son diamètre
intérieur ne doit pas être inférieur au diamètre du tuyau fourni.
De même que le diamètre intérieur des raccords utilisés pour les branchements ne doit pas
être inférieur au diamètre du tuyau d'évacuation fourni.
Downloaded from www.vandenborre.be
62
Branchement électrique
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un
embout du siphon sous l'évier, n'oubliez pas
d'enlever toute la membrane de plastique
(A). Si vous oubliez d'enlever toute la membrane,
des particules d'aliments risquent de s'accumuler
avec le temps et de boucher l'embout du tuyau de
vidange du lave-vaisselle.
Nos appareils sont équipés d'un dispositif de sécurité empêchant le reflux des eaux usées vers
l'appareil. Si le robinet de votre évier est doté d'un
clapet de retenue incorporé, cela pourrait entraver la vidange correcte de votre lave-vaisselle. C'est pourquoi nous vous recommandons de le retirer.
Pour éviter toute fuite d'eau après l'installation, assurez-vous que les raccords des tuyauteries d'eau sont bien serrés.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
L'appareil doit être relié à la terre conformément aux normes en vigueur.
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez que la tension nominale et le type
d'alimentation figurant sur la plaque signalétique correspondent aux valeurs d'alimentation
de la pièce où l'appareil doit être installé.
La puissance nominale du fusible figure également sur la plaque signalétique.
Branchez toujours la fiche principale dans une prise correctement installée, protégée contre
les chocs et comportant une borne de mise à la terre. L'appareil ne doit pas être raccordé
à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple.
Risque d'incendie.
Si nécessaire, remplacez la prise femelle de l'installation électrique de votre habitation. Si
le câble électrique doit être remplacé, contactez le Service Après-vente.
La prise doit rester accessible une fois que l'appareil est installé.
Pour débrancher l'appareil, ne tirez jamais sur le cordon mais tirez toujours la prise.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité
mentionnées dans ce chapitre.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Downloaded from www.vandenborre.be
En matière de protection de l'environnement
63
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus dans le respect de l'environnement et sont recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE <, >PS <, etc.
Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte
des déchets de votre commune.
AVERTISSEMENT
Si vous n'utilisez plus votre appareil :
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble et la fiche et jetez-les.
• Éliminez le loquet de la porte, cela évitera aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et
de mettre ainsi leur vie en danger.
Downloaded from www.vandenborre.be
64
Inhalt
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
Inhalt
Gebrauchsanweisung
Sicherheitshinweise
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Allgemeine Sicherheitshinweise
Kindersicherung
Aufstellung
Gerätebeschreibung
65
65
65
65
65
66
67
Bedienblende
Digital-Display
Funktionstasten
Einstellmodus
Erste Inbetriebnahme
68
69
69
69
70
Einstellen des Wasserenthärters
Manuelle Einstellung
Elektronische Einstellung
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Gebrauch von Klarspülmittel
Einstellung der Klarspüldosierung
Täglicher Gebrauch
Laden von Besteck und Geschirr
Unterkorb
Besteckkorb
Oberkorb
Höhenverstellung des Oberkorbs
Gebrauch von Spülmittel
Füllen Sie Reiniger ein
Funktion "Multi-tab"
Ein-/Abschalten der Multitab Funktion
70
71
71
72
72
73
74
74
75
75
76
77
78
78
79
Spülprogramme
81
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
82
Entladen des Geschirrspülers
Reinigung und Pflege
Filterreinigung
Reinigung der Sprüharme
Reinigung der Außenseiten
Reinigung des Geräteinneren
Längerer Gerätestillstand
Frostschutzmaßnahmen
Transport des Gerätes
Was tun, wenn …
Technische Daten
83
84
84
85
85
85
85
85
85
85
87
Hinweise für Prüfinstitute
88
Installationsanweisungen
89
Gerät aufstellen
89
Installation als Einbaugeschirrspüler (unter
einer Arbeitsplatte oder einer Spüle)
89
Ausrichten
90
Wasseranschluss
90
Wasseranschluss
90
Wasserschlauch mit Sicherheitsventil
90
Anschluss des Ablaufschlauchs
91
Elektrischer Anschluss
92
Umwelttipps
92
Verpackungsmaterial
93
80
Änderungen vorbehalten
Downloaded from www.vandenborre.be
Sicherheitshinweise
65
Gebrauchsanweisung
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von
Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den
Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert
ist.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Dieser Geschirrspüler ist nur zum Reinigen von spülmaschinenfestem Haushaltsgeschirr
bestimmt.
• Keine Lösungsmittel in den Geschirrspüler geben. Es besteht Explosionsgefahr.
• Messer und andere spitze Gegenstände müssen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb gestellt oder waagerecht in den oberen Korb gelegt werden.
• Nur für Geschirrspüler geeignete Produkte (Klarspüler, Reinigungsmittel und Salz) verwenden.
• Nicht die Tür während des Gerätebetriebs öffnen; es kann heißer Dampf austreten.
• Kein Geschirr vor dem Ende des Spülgangs aus dem Geschirrspüler entnehmen.
• Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und drehen Sie den Wasserhahn zu.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original -Ersatzteile.
• Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen
durch unerfahrene Personen können zu schwerwiegenden Fehlfunktionen und Verletzungen führen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Bestehen Sie immer auf Original-Ersatzteilen.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Spülmittel für Geschirrspüler können Verätzungen an Augen, Mund und Kehle verursachen. Lebensgefahr! Halten Sie sich immer an die Sicherheitsanweisungen der Spülmittelhersteller.
• Das Wasser in Ihrem Geschirrspüler ist kein Trinkwasser. In der Maschine können immer
Spülmittelrückstände vorhanden sein.
• Sorgen Sie dafür, dass die Tür des Geschirrspülers außer beim Be- und Entladen immer
geschlossen ist. So verhindern Sie, dass jemand über die offene Tür stolpern und sich
verletzen kann.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Kindersicherung
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Der Geschirrspüler
darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern benutzt werden.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Erstickungsgefahr.
Downloaded from www.vandenborre.be
66
Sicherheitshinweise
• Spülmittel außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern.
Aufstellung
• Kontrollieren Sie das Gerät auf Transportschäden. Nehmen Sie niemals ein schadhaftes
Gerät in Betrieb. Verständigen Sie Ihren Händler, wenn Ihr Geschirrspüler beschädigt ist.
• Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial.
• Der elektrische Anschluss des Gerätes und alle sonstigen Installationsarbeiten dürfen nur
von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.
• Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen an den technischen Merkmalen oder
dem Produkt selbst vorgenommen werden.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie mit einem beschädigten Netzkabel oder einem defekten Wasserschlauch; oder wenn die Bedienblende, die Arbeitsfläche oder der Sockel
defekt sind, so dass das Geräteinnere frei zugänglich ist. Wenden Sie sich zur Vermeidung
von Unfällen an den lokalen Kundendienst.
• Die Seiten des Geschirrspülers dürfen auf keinen Fall angebohrt werden, da dadurch die
hydraulischen und elektrischen Bauteile beschädigt werden können.
WARNUNG!
Halten Sie sich für den elektrischen und den Wasseranschluss strikt an die Anweisungen
der betreffenden Abschnitte.
Downloaded from www.vandenborre.be
Gerätebeschreibung
Gerätebeschreibung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oberkorb
Einstellung der Wasserhärtestufe
Salzbehälter
Behälter für Reinigungsmittel
Dosiergerät für Klarspülmittel
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
Arbeitsplatte
Downloaded from www.vandenborre.be
67
68
Bedienblende
Bedienblende
7
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ein-/Aus-Taste
RESET Taste
Programmwahltasten
NIGHT CYCLE Taste
MULTITAB Taste
Zeitvorwahl-Taste
Digital-Display
Funktionstasten
Kontrolllampen
Programmanzeige
Kontrolllampen
MULTITAB
Zeigt an, ob die Funktion MULTITAB (siehe Funktion MULTITAB) ein- oder ausgeschaltet ist
Salz
Leuchtet auf, sobald Spezialsalz nachgefüllt
werden muss. 1)
Downloaded from www.vandenborre.be
Bedienblende
69
Kontrolllampen
Klarspüler
Leuchtet auf, sobald Klarspülmittel nachgefüllt
werden muss. 1)
1) Die Salz- und Klarspülmittel-Kontrolllampen leuchten nie während eines Spülprogramms auf, selbst wenn Salz
oder Klarspülmittel nachgefüllt werden müssen.
Digital-Display
Im Digital-Display wird Folgendes angezeigt:
• der Härtegrad, auf den der Wasserenthärter eingestellt ist,
• die ungefähre Restlaufzeit des laufenden Programms,
• das Ein-/Abschalten des Klarspülmitteldosierers (NUR bei aktiverMultitab Funktion),
• das Ende des Spülprogramms (im Digital-Display erscheint eine Null),
• der Ablauf der Zeitvorwahl, und
• Fehlercodes im Fall von Fehlfunktionen des Geschirrspülers.
NIGHT CYCLE Taste
Night Cycle ist ein Silent-Waschprogramm, das so flüsterleise arbeitet, dass es Sie auch
nachts im Schlaf nicht stört. Es kann nachts laufen oder zu Zeiten mit günstigeren Stromtarifen.
Beim Night Cycle arbeitet die Pumpe mit sehr niedriger Drehzahl und erreicht damit eine
Geräuschreduktion von 25 % im Vergleich zum deklarierten Programm. Allerdings ist die
Laufzeit in diesem Fall sehr viel länger.
Funktionstasten
Mit diesen Tasten können folgende Funktionen eingestellt werden:
• die Einstellung des Wasserhärtegrads, und
• das Ein-/Abschalten der Klarspülmitteldosierung, wenn die Multitab Funktion aktiv ist.
Einstellmodus
Das Gerät befindet sich im Einstellmodus, wenn ALLE Kontrolllampen der Programmtasten
leuchten.
Denken Sie daran, dass sich der Geschirrspüler:
– beim Auswählen eines Spülprogramms,
– bei der Einstellung des Wasserenthärters und
– beim Ein-/Abschalten des Klarspülmitteldosierers
im Einstellmodus befinden MUSS.
Leuchtet eine Programmkontrolllampe, ist das zuletzt ausgeführte oder ausgewählte Programm noch immer eingestellt. In diesem Fall muss das Programm gelöscht werden, um
zum Einstellmodus zurückzukehren.
Downloaded from www.vandenborre.be
70
Erste Inbetriebnahme
Löschen eines eingestellten oder laufenden Programms
Drücken und halten Sie die RESET Taste so lange, bis alle Kontrolllampen der Programmwahltasten leuchten. Das Programm ist gelöscht und das Gerät befindet sich wieder im
Einstellmodus.
Erste Inbetriebnahme
Vor der ersten Benutzung Ihres Geschirrspülers:
• Vergewissern Sie sich, dass der elektrische Anschluss und der Wasseranschluss den Installationsanweisungen entsprechen
• Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial aus dem Geräteinneren
• Einstellen des Wasserenthärters
• Gießen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter und füllen Sie ihn dann mit Salz für Geschirrspüler
• Füllen Sie das Klarspüldosiergerät mit Klarspüler
Bei Verwendung von Komit-Reinigertabs wie: "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc. wählen Sie bitte
die Multitab Funktion (siehe hierzu "Multitab Funktion").
Einstellen des Wasserenthärters
Der Geschirrspüler ist mit einem Wasserenthärter ausgestattet, der die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurückhält, die den Gerätebetrieb negativ und nachhaltig beeinträchtigen können.
Je höher der Mineral- und Salzgehalt ist, um so härter ist Ihr Wasser. Die Wasserhärte wird
in gleichwertigen Einheiten gemessen, Deutsche Wasserhärtegrade (°dH), Französische
Grade (°TH) und mmol/l (Millimol pro Liter - internationale Einheit der Wasserhärte).
Der Enthärter muss entsprechend der Wasserhärte Ihres Gebietes eingestellt werden. Ihr
lokales Wasserwerk kann Sie über die Härte Ihres Leitungswassers informieren.
Der Wasserenthärter muss sowohl: manuell mit dem Härtebereichsschalter als auch elektronisch eingestellt werden.
Wasserhärte
Einstellung der Wasserhärtestufe
Zusatz von
Salz
°dH
°TH
mmol/l
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
Stufe 10
Ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
Stufe 9
Ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
Stufe 8
Ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
Stufe 7
Ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
Stufe 6
Ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
Stufe 5
Ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
Stufe 4
Ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
Stufe 3
Ja
Downloaded from www.vandenborre.be
71
Einstellen des Wasserenthärters
Wasserhärte
Einstellung der Wasserhärtestufe
Zusatz von
Salz
°dH
°TH
mmol/l
Manuell
Elektronisch
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
Stufe 2
Ja
<4
<7
< 0,7
1
Stufe 1
Nein
Manuelle Einstellung
Der Wasserenthärter ist werkseitig auf Härtestufe 2 eingestellt.
1. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.
2. Entfernen Sie den Unterkorb aus dem Geschirrspüler.
3. Stellen Sie den Härtebereichsschalter auf
Härtestufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
4. Setzen Sie den Unterkorb wieder ein.
Elektronische Einstellung
Der Wasserenthärter ist werkseitig auf Härtestufe 5 eingestellt.
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus befinden.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten B und C, bis die Kontrolllampen der Tasten A, B und
C zu blinken beginnen.
3. Drücken Sie Taste A. Die Kontrolllampen der Tasten B und C erlöschen, während die
Kontrolllampe der Taste A weiter blinkt. Im Digital-Display wird die aktuelle Stufe angezeigt.
Beispiele:
wird angezeigt = Stufe 5
wird angezeigt = Stufe 10
4. Drücken Sie zur Änderung der Härtestufe Taste A. Mit jedem Druck auf die Taste wechselt die Stufe. Die verfügbaren Stufen sind in der Tabelle aufgeführt.
Beispiele: Ist die aktuelle Härtestufe 5, wird durch einmaliges Drücken von Taste A
Härtestufe 6 ausgewählt. Ist die aktuelle Härtestufe 10, wird durch einmaliges Drücken
der Taste A Härtestufe 1 ausgewählt.
5. Schalten Sie mit der Ein-/Aus-Taste den Geschirrspüler aus, um die ausgewählten Optionen zu speichern.
Downloaded from www.vandenborre.be
72
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
WARNUNG!
Verwenden Sie ausschließlich Spezialsalz für Geschirrspüler. Alle anderen Salzarten, die
nicht eigens für Geschirrspüler bestimmt sind, insbesondere Speisesalz, führen zu Schäden
des Wasserenthärters. Füllen Sie den Salzbehälter erst kurz vor dem Start eines kompletten
Spülprogramms. Das verhindert, dass verschüttetes Salz oder Salzwasser für längere Zeit
auf dem Geräteboden bleibt und Korrosion verursacht.
Einfüllen:
1. Öffnen Sie die Tür, entfernen Sie den Unterkorb und schrauben Sie die Verschlusskappe
des Salzbehälters nach links ab.
2. Gießen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (dies ist nur vor dem ersten Befüllen
mit Salz erforderlich) .
3. Füllen Sie den Behälter mithilfe des mitgelieferten Trichters mit Salz.
4. Die Verschlusskappe wieder anbringen
und sicherstellen, dass kein Salz auf dem
Gewinde oder der Dichtung vorhanden
ist.
5. Schrauben Sie die Verschlusskappe nach
rechts bis zum Anschlag zu. Ein Klicken
zeigt an, dass die Kappe fest verschlossen
ist.
Seien Sie unbesorgt, wenn beim Einfüllen
Wasser aus dem Salzbehälter ausfließt; das ist
ganz normal.
Die Salzkontrolllampe kann noch 2-6 Stunden nach dem Nachfüllen von Salz leuchten,
vorausgesetzt, der Geschirrspüler bleibt eingeschaltet. Bei Verwendung von Salz, das sich
langsamer auflöst, kann dieser Vorgang länger dauern. Der Gerätebetrieb wird dadurch
nicht beeinträchtigt.
Gebrauch von Klarspülmittel
WARNUNG!
Nur Markenklarspülmittel für Geschirrspülmaschinen verwenden.
Füllen Sie nie andere Produkte (Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiniger) in den
Behälter für Klarspüler. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.
Klarspülmittel sind eine Garantie für ein perfektes Spülergebnis und flecken- und streifenfreies Trocknen.
Das Klarspülmittel wird automatisch beim letzten Spülgang zugesetzt.
Downloaded from www.vandenborre.be
Gebrauch von Klarspülmittel
73
1. Drücken Sie auf die Entriegelungstaste (A),
um den Behälter zu öffnen.
2. Füllen Sie das Klarspülmittel in den Behälter. Der maximale Füllstand wird durch die
Markierung "max" angezeigt.
Das Dosiergerät fasst ca. 110 ml Klarspülmittel; die Menge reicht je nach der Dosiereinstellung für 16 bis 40 Spülzyklen.
3. Vergewissern Sie sich nach jedem Füllen,
dass der Deckel geschlossen ist.
Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel sofort mit einem saugfähigen Tuch auf, um übermäßige Schaumbildung beim folgenden Spülzyklus zu vermeiden.
Einstellung der Klarspüldosierung
Stellen Sie je nach gewünschtem End- und Trockenergebnis die Klarspülmitteldosierung
mit dem 6-Stufenschalter ein (Stufe 1 geringste Dosierung, Stufe 6 maximale Dosierung).
Die Dosierung ist werkseitig auf Stufe 4 eingestellt.
Erhöhen Sie die Dosierung, wenn auf dem Geschirr
nach dem Spülen Wassertropfen oder Kalkflecken
zurückbleiben.
Verringern Sie die Dosierung, wenn weißliche
Streifen auf dem Geschirr oder ein bläulicher Überzug auf Gläsern und Messerklingen zu sehen sind.
Downloaded from www.vandenborre.be
74
Täglicher Gebrauch
Täglicher Gebrauch
• Kontrollieren Sie, ob der Geschirrspüler mit Salz oder Klarspülmittel aufgefüllt werden
muss.
• Laden Sie das Besteck und Geschirr in den Geschirrspüler.
• Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
• Wählen Sie ein für Besteck und Geschirr geeignetes Spülprogramm.
• Starten Sie das Spülprogramm.
Laden von Besteck und Geschirr
Schwämme, Putzlappen und Gegenstände, die Wasser aufsaugen, dürfen nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.
• Vor dem Laden des Geschirrs:
– Speisereste und Abfall entfernen.
– Töpfe mit angebrannten Speiseresten einweichen
• Beachten Sie beim Laden des Geschirrs und Bestecks folgendes:
– Geschirr und Besteck dürfen nicht die Drehung der Sprüharme behindern.
– mit der Öffnung nach unten einlegen, so dass sich in den Behältern kein Wasser ansammeln kann.
– Geschirr und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig abdecken.
– Gläser dürfen sich zur Vermeidung von Bruchschäden nicht berühren.
– Kleine Gegenstände in den Besteckkorb legen.
• Kunststoffgeschirr und Töpfe mit Antihaftbeschichtung neigen dazu, Wassertropfen zurückzuhalten; diese Art Geschirr trocknet deshalb schlechter als Porzellan und Edelstahl.
• Leichte Gegenstände (Kunststoffschüsseln usw.) so in dem Oberkorb anordnen, dass sie
nicht verrutschen können.
Folgendes Geschirr und Besteck ist zum Waschen im Geschirrspüler
ungeeignet:
• Besteck mit Holz-, Horn-, Porzellan- oder
Perlmuttgriffen.
• Nicht hitzebeständige Kunststoffteile.
• Älteres Besteck, dessen Klebeverbindungen
temperaturempfindlich sind.
• Geklebte Geschirr- oder Besteckteile.
• Zinn- bzw. Kupfergegenstände.
• Bleikristallglas.
• Rostempfindliche Stahlteile.
• Frühstücksbrettchen.
• Gegenstände aus Kunstfasern.
beschränkt geeignet:
• Waschen Sie Steingut nur dann im Geschirrspüler, wenn es vom Hersteller als geschirrspülerfest deklariert wird.
• Glasierte Muster können bei häufigem Waschen ihren Glanz verlieren.
• Silber- und Aluminiumteile tendieren beim
Waschen zum Verfärben: Speisereste wie Eiweiß, Eigelb und Senf verfärben Silber und
hinterlassen darauf oft Flecken. Entfernen Sie
daher sofort Speisereste von Silberbesteck,
wenn es nicht sofort nach dem Gebrauch gewaschen wird.
Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie die Körbe zum Laden des Geschirrs heraus.
Downloaded from www.vandenborre.be
Laden von Besteck und Geschirr
75
Unterkorb
Größeres und stark verschmutztes Geschirr im Unterkorb einordnen.
Zum leichteren Einstellen großer Teller können die
beiden Tellereinsätze auf der rechten Seite des Unterkorbs nach unten geklappt werden.
Besteckkorb
WARNUNG!
Messer mit langer Klinge in aufrechter Stellung stellen eine potentielle Gefahr dar. Langes
und/oder scharfes Besteck wie Tranchiermesser müssen waagerecht in den Oberkorb gelegt
werden. Seien Sie vorsichtig beim Laden oder Herausnehmen von scharfen Gegenständen
wie Messern.
Damit alle Besteckteile im Besteckkorb vom Wasser umspült werden, sollten Sie:
Downloaded from www.vandenborre.be
76
Laden von Besteck und Geschirr
1. den Gittereinsatz auf den Besteckkorb aufstecken.
2. Gabeln und Löffel mit dem Griff nach unten in den Besteckkorb stellen.
Für größere Gegenstände wie Schneebesen eine Hälfte des Besteckgitters entfernen.
Oberkorb
Laden Sie kleineres, empfindliches Geschirr und
lange, scharfe Besteckteile in den Oberkorb.
• Stellen Sie das Geschirr so auf und unter die
hochklappbaren Tassenablagen, dass sie sich
nicht berühren und gut vom Wasser umspült
werden können.
Downloaded from www.vandenborre.be
Laden von Besteck und Geschirr
• Für größeres Geschirr können die Tassenablagen nach oben umgeklappt werden.
• Stellen oder hängen Sie Kelchgläser in die
Schlitze der Tassenablagen.
• Für langstielige Gläser die Glasauflage nach
rechts umklappen, sonst nach links weggeklappt lassen.
• Die Stachelreihe auf der linken Seite des
Oberkorbs ist zweiteilig und lässt sich beiseite
klappen.
Stachelreihe nicht umgeklappt: Stellen Sie
Gläser, große Tassen usw. in den Oberkorb.
Stachelreihe umgeklappt: mehr Platz für Essteller.
Höhenverstellung des Oberkorbs
Maximale Geschirrhöhe im:
Oberkorb
Unterkorb
Bei angehobenem Oberkorb
22 cm
30 cm
Bei abgesenktem Oberkorb
24 cm
29 cm
Die Höhenverstellung des Oberkorbs ist auch bei beladenem Korb möglich.
Downloaded from www.vandenborre.be
77
78
Gebrauch von Spülmittel
Anheben / Absenken des Oberkorbs:
1. Den Korb ganz herausziehen.
2. Den Oberkorb am Griff halten, bis zum Anschlag anheben und dann senkrecht absenken.
Der Oberkorb rastet in der unteren oder
oberen Position ein.
WARNUNG!
Schließen Sie nach dem Laden immer die Tür
des Geschirrspülers; eine offene Tür stellt stets
eine Unfallgefahr dar.
Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der
Tür, dass die Sprüharme beim Drehen nicht durch Geschirr behindert werden.
Gebrauch von Spülmittel
Verwenden Sie ausschließlich Reiniger für Geschirrspülmaschinen.
Befolgen Sie die Herstellerangaben für Dosierung und Aufbewahrung auf den Packungen.
Die Verwendung der richtigen Dosierung der Reiniger trägt zum Schutz der Umwelt bei.
Füllen Sie Reiniger ein
1. Öffnen Sie den Deckel.
Downloaded from www.vandenborre.be
Funktion "Multi-tab"
79
2. Füllen Sie den Behälter für Reinigungsmittel (1) mit Reiniger. Achten Sie auf die
Dosiermarkierungen:
20 = ca. 20 g Reiniger
30 = ca. 30 g Reiniger.
3. Bei Programmen mit Vorspülen zusätzlichen Reiniger (5/10 g) in die Vorspülkammer (2) füllen.
Das Reinigungsmittel wird in der Vorspülphase verwendet.
4. Legen Sie Reinigertabletten in das Fach (1)
5. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie
ihn an, bis er einrastet.
Reinigertabletten
Reinigertabletten der verschiedenen Hersteller
lösen sich mit unterschiedlicher Schnelligkeit
auf. Einige Reinigertabletten erreichen aus
diesem Grund nicht ihre volle Waschkraft bei
kurzen Spülprogrammen. Benutzen Sie daher
bei Verwendung von Reinigungstabletten längere Spülprogramme, um sicher zu sein, dass
alle Reinigungsmittelreste beseitigt werden.
Funktion "Multi-tab"
Dieses Gerät ist mit der "Multitab Funktion" ausgestattet. Sie ermöglicht die Verwendung
von "Multitab" Kombi-Reinigungstabletten.
Bei diesen Produkten handelt es sich um Reiniger mit kombinierten Reinigungs-, Klarspülund Salzfunktionen. Je nach Art der verwendeten Tabletten ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc.)
können sie auch andere Zusätze enthalten.
Stellen Sie sicher, dass diese Reinigungstabletten für Ihre Wasserhärte geeignet sind. Siehe
hierzu die Herstellerangaben.
Diese Funktion kann bei allen Spülprogrammen angewählt werden. Bei der Anwahl dieser
Funktion wird der Zufluss von Klarspüler und Salz von den betreffenden Behältern automatisch gesperrt; die Kontrolllampen für Klarspüler und Salz sind ebenfalls deaktiviert.
Wählen Sie vor dem Start eines Spülprogramms die "Multitab Funktion".
Nach der Auswahl bleibt diese Funktion (die betreffende Kontrolllampe leuchtet) auch für
die folgenden Spülprogramme aktiv.
Bei Verwendung der "Multitab Funktion" kann sich die Dauer der Programme ändern. In
diesem Fall wird die Anzeige der Restlaufzeit des laufenden Programms im Digital-Display
automatisch aktualisiert.
Downloaded from www.vandenborre.be
80
Funktion "Multi-tab"
Nach dem Programmstart kann die "Multitab Funktion" NICHT mehr geändert werden.
Wenn Sie die "Multitab Funktion" aufheben möchten, müssen Sie zunächst das Programm
löschen und dann die "Multitab Funktion" abschalten.
In diesem Fall müssen Sie ein Spülprogramm (und die gewünschten Optionen) neu einstellen.
Ein-/Abschalten der Multitab Funktion
Drücken Sie die Multitab Taste: Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet. Dies zeigt an,
dass die Funktion aktiv ist.
Drücken Sie zum Abschalten der Funktion erneut Taste Multitab: die Kontrolllampe erlischt.
Sollte das Geschirr nicht trocken genug sein, empfehlen wir Folgendes:
1. Füllen Sie den Klarspüldosierer mit Klarspüler auf.
2. Schalten Sie den Klarspüldosierer ein.
3. Bringen Sie den Klarspüldosierer in Stellung 2.
• Das Ein-/Abschalten der Klarspülmitteldosierung ist nur bei aktiver Multitab möglich.
Ein-/Abschalten des Klarspülmitteldosierers
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus befinden.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten B und C solange, bis die Kontrolllampen der Tasten
A, B und C zu blinken beginnen.
3. Drücken Sie Taste B. Die Kontrolllampen der Tasten A und C erlöschen, während die
Kontrolllampe der Taste B weiter blinkt. Im Digital-Display wird die aktuelle Einstellung
angezeigt:
= Klarspülmitteldosierer abgeschaltet.
= Klarspülmitteldosierer eingeschaltet.
4. Drücken Sie zum Wechseln der Einstellung erneut Taste B. Im Digital-Display wird die
neue Einstellung angezeigt.
5. Schalten Sie mit der Ein-/Aus-Taste den Geschirrspüler aus, um die ausgewählten Optionen zu speichern.
Wenn Sie wieder zu normalen Reinigungsmitteln zurückkehren möchten, vergessen Sie
nicht:
1. Die " Multitab Funktion" auszuschalten.
2. Den Klarspüler- und Salzbehälter wieder zu füllen.
3. Die Wasserhärte auf die höchste Härtestufe einzustellen und 1 normalen Spülgang
ohne Geschirr auszuführen.
4. Die Wasserhärte entsprechend der Wasserhärte Ihres Gebietes einzustellen.
5. Einstellung der Klarspüldosierung.
Downloaded from www.vandenborre.be
Spülprogramme
81
Spülprogramme
12 - 23 Wassermenge (in Liter)
16 - 18
Geschirrspüler teilweise gefüllt (wird
im Tagesverlauf
vollständig
gefüllt) 6)
4
Normal
verschmutzt
Geschirr
und Besteck
13 - 14
14 - 15
-
12 - 13
Beliebig
0,8 -0,9 1,0 - 1,1
Empfindliches Geschirr und
Gläser
-
Normal
verschmutzt
0,1
9
Trocknen
Geschirr
und Besteck
1.1 - 1.3
NIGHT CYCLE
Normal
verschmutzt
-
ECO 50°5)
Geschirr
und Besteck
-
30 MIN 60° 4) Leicht verschmutzt
1,1 - 1,7 Energie (kWh)
Geschirr,
Besteck,
Töpfe und
Pfannen
1,5 -1,7
Stark verschmutzt
0,9
INTENSIV
CARE 70°
- Dauer (in Minuten) 2)
Geschirr,
Besteck,
Töpfe und
Pfannen
-
Normal
und stark
verschmutzt
3)
Verbrauchswerte 1)
-
AUTO 45-70°
Klarspülen
Programmbeschreibung
1/2 x Zwischenklarspülgang
Art der Beladung
Hauptspülgang
Grad der
Verschmutzung
Vorspülen
Programm
1) Die Verbrauchswerte sind Richtwerte, die von dem Druck und der Temperatur des Wassers, den Schwankungen
der Stromversorgung und der Geschirrmenge abhängen.
2) Im Digital-Display wird die Programmdauer angezeigt.
3) Während des automatischen Spülprogramms wird der Verschmutzungsgrad des Geschirrs durch den Grad der
Wassertrübung bestimmt. Programmdauer, Wasser- und Stromverbrauch sind unterschiedlich; je nachdem, ob
der Geschirrspüler ganz oder teilweise beladen ist und ob das Geschirr nur leicht oder stärker verschmutzt ist.
Die Wassertemperatur wird automatisch auf 45° C bis 70° C eingestellt.
Downloaded from www.vandenborre.be
82
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
4) Ideal, wenn der Geschirrspüler nur teilweise beladen ist. Dies ist das perfekte tägliche Spülprogramm für eine
4-köpfige Familie, die lediglich das Frühstücks- und Abendessensgeschirr samt Besteck spülen möchte.
5) Testprogramm für Prüfinstitute.
6) Für dieses Programm ist kein Reinigungsmittel erforderlich
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Wählen Sie das Spülprogramm und die Zeitvorwahl bei leicht geöffneter Tür. Der
Programmstart oder der Ablauf der Zeitvorwahl setzen erst nach dem Schließen der
Tür ein. Bis dahin können die Einstellungen noch geändert werden.
1. Kontrollieren Sie, dass die Körbe richtig beladen sind und die Sprüharme beim Drehen
nicht behindert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn geöffnet ist.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus befinden.
4. Wenn Sie ein Spülprogramm auswählen möchten, drücken Sie bitte eine der beiden
Programmwahltasten. (Siehe "Spülprogramm-Tabelle").
Wenn ein Programm ausgewählt ist, leuchtet die entsprechende Programmkontrolllampe, und die Programmdauer blinkt auf dem Display.
Wenn Sie das Programm NIGHT CYCLE einstellen möchten, drücken Sie die Taste NIGHT
CYCLE und die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
5. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers; das Programm startet automatisch.
Einstellen und Starten des Programms mit der Zeitvorwahl
1. Drücken Sie nach Auswahl des Spülprogramms die Zeitvorwahl-Taste, bis die Anzahl
der Stunden der Zeitvorwahl auf dem Digital-Display erscheint. Mit dieser Option kann
der Start des Spülprogramms von 1 bis 19 Stunden verzögert werden.
2. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers. Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt jetzt
automatisch.
3. Der Ablauf der Zeitvorwahl nimmt in Schritten von jeweils 1 Stunde ab.
4. Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Schließen Sie die Tür des
Geschirrspülers; der Ablauf der Zeitvorwahl wird jetzt an dem Punkt fortgesetzt, an
dem er unterbrochen wurde.
5. Nach Ablauf der Zeitvorwahl beginnt das Spülprogramm automatisch.
Die Auswahl des Spülprogramms und der Startvorwahl kann auch bei geschlossener Tür
erfolgen. Denken Sie daran, dass Sie nach dem Drücken einer Programmwahltaste NUR 3
Sekunden Zeit haben, um ein anderes Programm oder die Zeitvorwahl zu wählen; danach
startet das gewählte Programm automatisch.
WARNUNG!
Unterbrechen oder löschen Sie ein laufendes Spülprogramm NUR, wenn es absolut
notwendig ist. Achtung! Beim Öffnen der Tür kann heißer Dampf entweichen. Öffnen Sie die Tür vorsichtig.
Abbrechen einer laufenden Zeitvorwahl oder eines laufenden Spülprogramms
• Drücken Sie die RESET Taste, bis die Kontrolllampen aller Programmwahltasten aufleuchten.
Downloaded from www.vandenborre.be
Entladen des Geschirrspülers
83
• Wenn Sie die Zeitvorwahl löschen, wird auch das eingestellte Spülprogramm gelöscht.
In diesem Fall müssen Sie erneut ein Spülprogramm einstellen.
• Soll ein neues Spülprogramm gewählt werden, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Unterbrechen eines laufenden Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers; das Programm hält an. Schließen Sie die Tür des
Geschirrspülers; das Programm wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem es unterbrochen
wurde.
• Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Alle Kontrolllampen erlöschen. Drücken Sie die Ein-/AusTaste erneut; das Programm wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem es unterbrochen
wurde.
Ende des Spülprogramms
• Der Geschirrspüler stoppt automatisch, und ein Signalton zeigt das Ende des Spülprogramms an.
• Die Kontrolllampe für das gerade abgelaufene Programm leuchtet weiterhin.
• Im Digital-Display erscheint eine Null.
1. Schalten Sie mit der Ein-/Aus-Taste den Geschirrspüler aus.
Nach dem Ende des Spülprogramms sollten Sie das Gerät ausschalten. Wird das Gerät nicht
ausgeschaltet, erlöschen automatisch alle Kontrolllampen circa 3 Minuten nach dem Ende
des Programms. Im Digital-Display erscheint 1 horizontale Linie.
Dies reduziert den Energieverbrauch, wenn Sie es vergessen sollten oder es Ihnen nicht
möglich war, das Gerät sofort nach dem Ende des Programms auszuschalten.
Drücken Sie eine beliebige Taste (außer Ein/Aus), und die Bedienblende wird die gleiche
Situation mit den Kontrolllampen und dem Digital-Display angeben wie beim Ende des
Programms.
2. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspüler einen Spaltbreit und warten Sie einige Minuten,
bevor Sie das Geschirr entnehmen; Auf diese Weise kühlt das Geschirr rascher ab und
die Trockenwirkung wird verbessert.
Entladen des Geschirrspülers
• Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
Lassen Sie daher das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät entnehmen.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb; dadurch wird vermieden, dass
Wasser vom Oberkorb auf das Geschirr im Unterkorb tropft.
• Auf den Wänden und der Tür des Geschirrspülers kann sich Kondenswasser absetzen, da
sich Edelstahl schneller als Geschirr abkühlt.
VORSICHT!
Nach dem Ende des Spülprogramms sollten Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen und
den Wasserhahn schließen.
Downloaded from www.vandenborre.be
84
Reinigung und Pflege
Reinigung und Pflege
Filterreinigung
Die Filter müssen regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden. Schmutzige Filter beeinträchtigen das Spülergebnis.
WARNUNG!
Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Filter, dass die Maschine ausgeschaltet ist.
1. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie den Unterkorb.
2. Das Filtersystem des Geschirrspülers umfasst einen Grobfilter (A), einen Mikrofilter
(B) und ein Filtersieb. Entriegeln Sie das
Filtersystem mit dem Griff des Mikrofilters
und ziehen Sie das Filtersystem heraus.
3. Drehen Sie den Griff um 1/4 Umdrehung
nach links und ziehen Sie das Filtersystem
heraus.
4. Fassen Sie den Grobfilter (A) am Handgriff
und ziehen Sie ihn aus dem Mikrofilter
(B).
5. Reinigen Sie alle Filter sorgfältig unter
fließendem Wasser.
6. Nehmen Sie das Filtersieb aus dem Spülraumboden und reinigen Sie beide Seiten
sorgfältig.
7. Setzen Sie das Filtersieb wieder in den
Spülraumboden ein und vergewissern Sie
sich, dass es fest sitzt.
8. Setzen Sie den Grobfilter (A) in den Mikrofilter (B) ein und drücken Sie die beiden
Filter zusammen.
9. Das Filtersystem einsetzen und durch Drehen des Griffs nach rechts bis zum Anschlag verriegeln. Achten Sie darauf, dass
Downloaded from www.vandenborre.be
Was tun, wenn …
85
das Filtersieb nicht über den Spülraumboden hervorragt.
WARNUNG!
Benutzen Sie den Geschirrspüler NIEMALS ohne Filter. Falsches Einsetzen der Filter führt zu
schlechten Spülergebnissen und kann Schäden am Gerät verursachen.
Reinigung der Sprüharme
Versuchen Sie NIE, die Sprüharme auszubauen.
Eventuell durch Schmutz verstopfte Löcher der Sprüharme mit einem Partystick reinigen.
Reinigung der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des Gerätes mit einem weichen feuchten Tuch. Benutzen Sie bei Bedarf nur neutrale Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton, Trichloräthylen usw.).
Reinigung des Geräteinneren
Reinigen Sie die Gummidichtungen der Türen und des Reinigungsmittel- und Klarspülerbehälters regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
Alle 3 Monate sollten Sie das Spülprogramm für stark verschmutztes Geschirr ohne Geschirr,
aber mit Verwendung von Spülmitteln ausführen.
Längerer Gerätestillstand
Vor einem längerem Stillstand des Geschirrspülers sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:
1. Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Wasserhahn.
2. Öffnen Sie die Tür einen spaltbreit, um dem Entstehen unangenehmer Gerüche vorzubeugen.
3. Reinigen Sie das Geräteinnere.
Frostschutzmaßnahmen
Stellen Sie den Geschirrspüler nicht in einem Raum auf, in dem die Temperatur unter 0°C
absinkt. Sollte dies nicht vermeidbar sein, die Maschine entleeren, die Gerätetür schließen,
den Wasserzulaufschlauch entfernen und entleeren.
Transport des Gerätes
Halten Sie sich bei einem Transport des Gerätes (Umzug usw.) an folgende Anweisungen:
1. Netzstecker ziehen.
2. Den Wasserhahn schließen.
3. Den Wasserzulauf- und den Ablaufschlauch abnehmen.
4. Ziehen Sie das Gerät zusammen mit den Schläuchen heraus.
Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht umkippen.
Was tun, wenn …
Der Geschirrspüler startet nicht oder hält während des Betriebs an. Einige Störungen sind
durch nachlässige Instandhaltung oder Versehen bedingt und können mithilfe der in der
Downloaded from www.vandenborre.be
86
Was tun, wenn …
folgenden Tabelle beschriebenen Maßnahmen ohne Hilfe des Kundendienstes behoben
werden.
Schalten Sie den Geschirrspüler ab und führen Sie folgende Kontrollen durch.
Fehlercode und Störung
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Die Kontrolllampe für das laufende Programm blinkt ständig
•
wird im Digital-Display angezeigt.
• unterbrochener Signalton
Der Geschirrspüler füllt kein Wasser ein.
• Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Den Wasserhahn reinigen.
• Der Wasserhahn ist geschlossen. Drehen Sie
den Wasserhahn auf.
• Der Filter (soweit vorhanden) in der Schlauchverschraubung des Wasserzulaufs ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter in der Schlauchverschraubung.
• Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig
verlegt oder gequetscht.
Den Anschluss des Zulaufschlauchs kontrollieren.
• Die Kontrolllampe für das laufende Programm blinkt ständig
•
wird im Digital-Display angezeigt.
• unterbrochener Signalton
Der Geschirrspüler pumpt nicht ab.
• Der Siphon ist verstopft.
Den Siphon reinigen.
• Der Wasserablaufschlauch ist nicht richtig
verlegt oder geknickt oder gequetscht.
Den Anschluss des Ablaufschlauchs kontrollieren.
• Die Kontrolllampe für das laufende Programm blinkt ständig
•
wird im Digital-Display angezeigt.
• unterbrochener Signalton
Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
• Schließen Sie den Wasserhahn und wenden
Sie sich an den lokalen Kundendienst.
Das Programm startet nicht.
• Tür des Geschirrspülers nicht richtig geschlossen. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
• Netzstecker nicht eingesteckt. Netzstecker
einstecken.
• Die Sicherung der Hausinstallation ist durchgebrannt.
Sicherung ersetzen.
• Zeitvorwahl eingestellt.
Löschen Sie die Zeitvorwahl, wenn das Geschirr sofort gewaschen werden soll.
Schalten Sie nach diesen Kontrollen das Gerät ein: Das Programm wird an dem Punkt
fortgesetzt, an dem es unterbrochen wurde.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Störung fortbesteht oder erneut auftritt.
Sollten Fehler auftreten, die nicht in der o. a. Tabelle behandelt werden, rufen Sie bitte den
Kundendienst und halten Sie folgende Angaben bereit: Modell (Mod.), Produktnummer
(PNC) und Seriennummer (S.N.).
Diese Daten sind aus dem Typenschild auf der Seite der Geschirrspülertür ersichtlich.
Downloaded from www.vandenborre.be
Technische Daten
87
Notieren Sie diese Nummern hier, um sie stets bei Bedarf zur Hand zu haben:
Modell (Mod.). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produkt-Nummer (PNC) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serien-Nr. (S.N.). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend
Das Geschirr ist nicht sauber
• Wahl eines falschen Spülprogramms.
• Geschirr falsch geladen, so dass das Spülwasser nicht alle Teile des Geschirrs erreicht hat.
Die Körbe dürfen nicht überladen werden.
• Falsche Beladung behindert die Drehung der
Sprüharme.
• Die Filter im Spülraumboden sind verstopft
oder falsch eingesetzt.
• Zu hohe oder zu geringe Reinigungsmitteldosierung.
• Bei Kalkbelägen auf dem Geschirr; der Salzbehälter ist leer oder falsche Einstellung des
Wasserenthärters.
• Ablaufschlauch falsch verlegt.
• Verschlusskappe des Salzbehälters nicht richtig geschlossen.
Das Geschirr ist nass und glanzlos
• Es wurde kein Klarspüler verwendet.
• Der Behälter für Klarspüler ist leer.
Schlieren, Streifen, milchige Flecken oder blauschimmernder Belag auf Gläsern und Geschirr
• Klarspülerdosierung reduzieren.
Eingetrocknete Wassertropfen auf Gläsern und
Geschirr
• Klarspülerdosierung erhöhen.
• Die Ursache kann beim Reinigungsmittel liegen. Wenden Sie sich an den Kundendienst
des Herstellers.
Wenn die Störungen nach diesen Kontrollen fortbestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen
Breite x Höhe x Tiefe (cm)
60 x 85 x 63,5
Elektrischer Anschluss - AnDie Daten der elektrischen Anschlusswerte befinden sich auf dem
schlussspannung - Gesamtleis- Typenschild an der Innenkante der Geschirrspülertür
tung - Sicherung
Wasserdruck
Mindestdruck - Höchstdruck
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapazität
Gedecke
12
Downloaded from www.vandenborre.be
88
Hinweise für Prüfinstitute
Hinweise für Prüfinstitute
Die Prüfung muss nach EN 60704bei voller Beladung mit dem Testprogramm (siehe Tabelle
"Spülprogramme") durchgeführt werden.
Die Prüfung muss nach EN 50242mit vollem Salz- und Klarspülmittelbehälter und mit dem
Testprogramm (siehe "Spülprogramme") durchgeführt werden.
Volle Beladung: 12 Maßgedecke
Reinigungsmitteldosierung:
5 g + 25 g (Typ B)
Klarspülereinstellung:
Position 4 (Typ III)
Beispiel für Beladungsmöglichkeiten:
Oberkorb 1)
Unterkorb mit Besteckkorb
Besteckkorb
1) Eventuell auf der linken Seite vorhandene Tassenablagen oder Besteckkörbe entfernen.
Downloaded from www.vandenborre.be
Gerät aufstellen
89
Installationsanweisungen
Gerät aufstellen
WARNUNG!
Der elektrische Anschluss des Gerätes und alle sonstigen Installationsarbeiten dürfen nur
von qualifizierten Elektrikern und Installateuren ausgeführt werden.
Entfernen Sie vor dem Aufstellen der Maschine das gesamte Verpackungsmaterial.
Das Gerät möglichst in der Nähe eines Wasserhahns und eines Wasserablaufs aufstellen.
Installation als Einbaugeschirrspüler (unter einer Arbeitsplatte oder einer
Spüle)
Die Arbeitsplatte des Geschirrspülers ist abnehmbar. Dadurch kann das Gerät als Einbauvariante unter einem passenden Spülbecken bzw. einer bereits vorhandenen Arbeitsplatte
installiert werden, vorausgesetzt, die Abmessungen des Einbauraumes entsprechen den in
der folgenden Abbildung angegebenen Maßen.
Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
1. Entfernen Sie die Arbeitsplatte des Geschirrspülers, indem Sie die beiden hinteren Befestigungsschrauben abschrauben,
die Arbeitsplatte von hinten nach vorn
schieben und aus den vorderen Schienen
herausheben.
2. Richten Sie den Geschirrspüler mit den
einstellbaren Füßen horizontal aus und schieben Sie ihn in die Einbaunische.
Stellen Sie beim Einschieben des Gerätes in den Einbauraum sicher, dass die Schläuche für
die Wasserzufuhr und den Abfluss nicht geknickt oder eingeklemmt werden.
Bei allen Arbeiten, die den Zugang zu den inneren Bauteilen erfordern, muss zuvor der
Netzstecker gezogen werden.
Vergewissern Sie sich nach der Installation des Geschirrspülers, dass er für einen Servicetechniker im Falle einer Reparatur gut zugänglich ist.
Downloaded from www.vandenborre.be
90
Wasseranschluss
Soll der Geschirrspüler nicht mehr als Einbauvariante genutzt werden, ist die Arbeitsplatte
wieder anzubringen.
Der Sockel solcher Geräte ist nicht einstellbar.
Ausrichten
Korrektes Ausrichten ist die Voraussetzung dafür, dass die Tür wasserdicht schließt. Bei
richtiger Ausrichtung darf die Tür beim Öffnen auf keiner Seite des Küchenmöbels anstoßen.
Die Geräteausrichtung ggf. durch Anziehen oder Lockern der Stellfüße nachstellen.
Wasseranschluss
Wasseranschluss
Das Gerät kann mit Warmwasser (max. 60°) wie auch mit Kaltwasser gespeist werden.
Mit einer Warmwasserversorgung können Sie unter Umständen deutlich Energie sparen.
Allerdings kommt es dabei darauf an, wie das Warmwasser aufbereitet wird. (Wir empfehlen
alternative Energiequellen, die besonders umweltfreundlich sind wie zum Beispiel Solarbzw. Photovoltaikanlagen oder Windenergie).
Die Kopplungsmutter des Wasserschlauchs des Geschirrspülers ist für ein Rohrgewinde 3/4"
ausgelegt oder für spezielle Schnellkupplungen wie zum Beispiel Press-block.
Der Wasserdruck muss innerhalb des Bereichs der in den "Technischen Daten" aufgeführten
Werten liegen. Ihr Wasserwerk kann Sie über die durchschnittlichen Druckwerte in Ihrem
Gebiet informieren.
Der Wasserzulaufschlauch darf beim Anschluss nicht geknickt, gequetscht oder verdreht
werden.
Der Zulauf- und Ablaufschlauch können nach rechts oder links verlegt werden, um die
Installation mit Klemmmuttern zu erleichtern.
Die Klemmmutter muss zur Vermeidung von Lecks richtig angebracht werden.
(Achtung! NICHT alle Geschirrspülermodelle werden mit Zulauf- und Ablaufschläuchen mit
einer Klemmmutter geliefert. In diesem Fall ist die genannte Verlegung nicht möglich). Falls
der Geschirrspüler mit neuen oder lange Zeit nicht benutzten Schläuchen angeschlossen
wird, vor dem Anschluss des Zulaufschlauchs einige Minuten lang Wasser durch denselben
fließen lassen.
BENUTZEN Sie KEINE Anschlussschläuche von Altgeräten.
Das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen, die verhindert, dass das im Geschirrspüler verwendete Wasser in das Trinkwassersystem zurücklaufen kann. Das Gerät
entspricht den gültigen Vorschriften für Installationsarbeiten.
Wasserschlauch mit Sicherheitsventil
Nach dem Anschluss des doppelwandigen Wasserschlauchs befindet sich das Sicherheitsventil in der Nähe des Wasserhahns. Der Wasserschlauch steht daher nur während der
Versorgung des Geschirrspülers unter Druck. Sobald der Wasserschlauch zu lecken beginnt,
unterbricht das Sicherheitsventil die Wasserversorgung.
Berücksichtigen Sie bei der Verlegung des Wasserschlauchs:
• Das Elektrokabel des Sicherheitsventils befindet sich in dem doppelwandigen Wasserschlauch. Den Wasserschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser tauchen.
Downloaded from www.vandenborre.be
Wasseranschluss
91
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn der Wasserschlauch oder das Sicherheitsventil
beschädigt ist.
• Ein Wasserschlauch mit Sicherheitsventil darf nur von einer Fachkraft oder dem Kundendienst ersetzt werden.
WARNUNG!
Warnung! Gefährliche Spannung.
Anschluss des Ablaufschlauchs
Das Ende des Ablaufschlauchs kann wie folgt angeschlossen werden:
1. An einen Siphon; dabei den Schlauch an der Unterseite der Arbeitsplatte befestigen.
Dadurch wird verhindert, dass Abwasser aus dem Siphon in das Gerät zurückfließen
kann.
2. An ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung und Innendurchmesser von mindestens 4
cm.
Der Abwasseranschluss muss sich in einer Höhe
von mindestens 30 cm und maximal 100 cm vom
Boden des Geschirrspülers befinden.
Der Ablaufschlauch kann nach rechts oder links
verlegt werden.
Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht
geknickt oder gequetscht wird, da das den Wasserablauf behindern kann.
Der Spülbeckenstöpsel darf während des Abpumpens des Gerätes nicht eingesetzt sein, da dadurch
das Wasser wieder in die Maschine gesaugt werden kann.
Bei Verwendung eines Verlängerungsschlauchs darf dessen Länge maximal 2 Meter betragen; der Innendurchmesser des Verlängerungsschlauchs darf nicht kleiner als der des Ablaufschlauchs sein.
Ebenso darf der Innendurchmesser der Verbindungen für den Anschluss an den Ablauf nicht
kleiner sein als der Durchmesser des mitgelieferten Schlauchs.
Downloaded from www.vandenborre.be
92
Elektrischer Anschluss
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon unter
einem Becken angeschlossen wird, muss die gesamte Kunststoffmembran (A) entfernt werden. Wird die Membran nicht vollständig entfernt,
setzt sich der Ablaufschlauch im Laufe der Zeit
durch Ablagerungen von Speiseresten im Siphon
zu.
Unsere Geräte verfügen über eine Sicherheitseinrichtung, die den Rückfluss von Schmutzwasser in
die Maschine verhindert. Falls der Siphon Ihrer
Spüle mit einem "Rückschlagventil" ausgestattet ist, kann dadurch der Ablauf Ihres Geschirrspülers beeinträchtigt werden. Sie sollten das Ventil daher entfernen.
Zur Vermeidung von Undichtigkeiten müssen die Wasseranschlüsse vollkommen dicht sein.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Die Sicherheitsbestimmungen schreiben die Erdung des Gerätes verbindlich vor.
Stellen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes sicher, dass die Netzspannung und frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Die Nennwerte der Sicherung sind ebenfalls aus dem Typenschild ersichtlich.
Benutzen Sie für den Netzstecker immer eine berührungssichere Steckdose. Vielfachsteckdosen, Steckverbinder und Verlängerungskabel dürfen nicht verwendet werden.
Es besteht Brandgefahr durch Überhitzung.
Lassen Sie ggf. die Steckdose versetzen. Wenden Sie sich für einen eventuellen Austausch
des Netzkabels an den Kundendienst.
Der Stecker muss auch nach der Installation des Geschirrspülers zugänglich sein.
Um das Netzkabel von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie stets am Netzstecker. Niemals
am Netzkabel ziehen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle, die aus der Missachtung dieser Vorschrift entstehen sollten.
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Downloaded from www.vandenborre.be
93
Verpackungsmaterial
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial bitte entsprechend seiner Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
WARNUNG!
Vor der Entsorgung von Altgeräten:
• Netzstecker ziehen.
• Das Netzkabel abtrennen und entsorgen.
• Das Türschloss entfernen. Damit verhindern Sie, dass spielende Kinder sich einschließen
und gefährden können.
Downloaded from www.vandenborre.be
94
Downloaded from www.vandenborre.be
95
Downloaded from www.vandenborre.be
www.electrolux.com
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren
Onlineshop unter:
www.aeg-electrolux.at
www.aeg-electrolux.de
www.aeg-electrolux.fr
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.aegelectrolux.be
117964430-00-102008
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur: www.aeg-electrolux.be
Downloaded from www.vandenborre.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising