Przemienniki cz´stotliwoÊci 0,12 kW - 90 kW
Katalog DA 51.2 • 2001
TANDARD DRIVE
MICROMASTER 440 (Vector)
A&D w internecie na stronach WWW
Wykaz katalogów “Nap´dów standardowych”
MICROMASTER 440 (Vector)
DA 51.2•2001
Nr zamówieniowy
Niemiecki: E86060-K5151-A121-A2
Angielski: E86060-K5151-A121-A2-7600
MICROMASTER 420
DA 51.2
Nr zamówieniowy
Niemiecki: E86060-K5151-A121-A1
Angielski: E86060-K5151-A121-A1-7600
MICROMASTER, MICROMASTER VECTOR,
MIDIMASTER VECTOR, COMBIMASTER
Nr zamówieniowy
Niemiecki: E20002-K4064-A101-A2
Angielski: E20002-K4064-A101-A2-7600
DA64
REGULATORY
DA68
FAZOWE SIVOLT A/V
Nr zamówieniowy
Niemiecki: E20002-K4068-A101-A1
D¸AWIKI KOMUTACYJNE
DA93.1
Nr zamówieniowy
Niemiecki: E20002-K4093-A121-A2
D¸AWIKI SIECIOWE 3-FAZOWE DA93.3
Nr zamówieniowy
Niemiecki: E20002-K4093-A131-A1
Przy planowaniu i projektowaniu uk∏adów automatyki
niezb´dna jest szczegó∏owa
znajomoÊç spektrum produktów, dost´pnoÊç s∏u˝b
serwisowych itp.
Informacje muszà byç zawsze mo˝liwie aktualne.
Biuro A&D (Automation &
Drives) stworzy∏o do tego
celu obszerne strony WWW
aby mieç bezproblemowy
i komfortowy dost´p do danych.
Pod adresem
http://www.siemens.de
http://www.siemens.pl
znajdziecie Paƒstwo wszystko o produktach, doradztwie
technicznym, serwisie itp.
Wybór produktu z interaktywnych katalogów
BEZPIECZNIKI SZYBKIE SITOR DA94.1
do zabezpieczania pó∏przewodników
Nr zamówieniowy
Niemiecki: E20002-K4094-A111-A3
Angielski: E20002-K4094-A111-A3-7600
SILNIKI NISKONAPI¢CIOWE
M11
Nr zamówieniowy
Niemiecki: E86060-K1711-A101-A1
Angielski: E86060-K1711-A101-A1-7600
AUTOMATYKA I
CA01 CD-ROM
TECHNIKA NAP¢DOWA
Nr zamówieniowy
Niemiecki: E86060-D4001-A100-B4
Angielski: E86060-D4001-A100-B4-7600
Znaki Firmowe / Internet
COMBIMASTER, MICROMASTER, MIDIMASTER,
SIMOVIS, SITOR I SIVOLT sà znakami firmowymi firmy
SIEMENS. Pozosta∏e oznaczenia w tym katalogu mogà byç
znakami firmowymi, których u˝ycie przez osoby trzecie do
ich celów, mo˝e naruszyç prawo w∏asnoÊci.
Zapraszamy goràco do odwiedzenia naszych stron
internetowych z bran˝y “Automatyka i Technika Nap´dowa”
Nasz adres http://www.ad.siemens.de
http://www.siemens.pl
...Interaktywne katalogi CA01
oraz ET01 zawierajà obszernà ofert´ biura A&D (oko∏o
80 000 produktów) wraz ze
szczegó∏owymi informacjami
i funkcjami komfortowej obs∏ugi. W katalogach tych
znajdziecie Paƒstwo wszystko co potrzebne do rozwiàzaƒ Automatyki , Techniki
¸àczeniowej Niskiego
Napi´cia, Techniki Instalacyjnej i Nap´dowej.
Dost´p do tych informacji
jest prosty i szybki dzi´ki
konstrukcji programu obs∏ugujàcego.
Informacje na temat katalogu interaktywnego CA01
znajdziecie Paƒstwo w Internecie
http://www.ad.siemens.de/
ca01
Przemiennik
cz´stotliwoÊci
MICROMASTER 440
0,12 kW - 90 kW
Katalog DA 51.2 - 2001
Produkty zawarte w tym
katalogu wyst´pujà równie˝ w
katalogu CA01, na CD-Rom
Dodatki dokumentacja
E86060-D4001-A100-B4
Zwróçcie si´ Paƒstwo do
najbli˝szego biura
sprzeda˝y firmy
SIEMENS
Produkty i systemy zawarte w
tym katalogu zosta∏y wytworzone zgodnie z systemem
Zarzàdzania JakoÊcià
DQS wg DIN EN
ISO9001 (Rejestr certyfikatu: FM 25845).
DQS jest dokumentem
we wszystkich krajach sieci
EQ. (Rejestr nr FM 25845)
Strona
OPIS
2
SCHEMATY
PO¸ÑCZENIOWE
4
DANE
TECHNICZNE
6
WYBÓR
I NUMERY ZAMÓWIENIOWE
8
OPCJE
10
WYMIARY
16
MICROMASTER 440
Opis
Zakres zastosowaƒ
Przemiennik cz´stotliwoÊci
MICROMASTER 440 jest zalecany do licznych zastosowaƒ w uk∏adach nap´dowych o zmiennej pr´dkoÊci
obrotowej.
Szczególnie polecany jest do
aplikacji wymagajàcych pozycjonowania np. w systemach dêwigowych i podajnikach, w przemyÊle spo˝ywczym, maszynach pakujàcych
oraz przemyÊle tekstylnym.
MICROMASTER 440 stanowi
idealne rozwiàzanie optymalizacji kosztów poprzez funkcjonalnoÊç oraz komfortowà
instalacj´. Szeroki zakres napi´ç zasilajàcych umo˝liwia
uniwersalne zastosowanie.
Budowa
MICROMASTER 440 posiada
modu∏owà technik´ monta˝u
osprz´tu opcjonalnego. Panele obs∏ugi, modu∏y komunikacyjne PROFIBUS mogà
byç wymieniane bez u˝ycia
jakichkolwiek narz´dzi.
2
Siemens DA 51.2 · 2001
Uwagi ogólne
■ proste uruchomienie
■ optymalna konfiguracja
sprz´towa poprzez modu∏owà budow´
■ 6 swobodnie programowalnych, galwanicznie izolowanych wejÊç cyfrowych
■ 2 skalowalne wejÊcia analogowe (-10/0V do +10V,
0mA do 20mA); mo˝liwoÊç ich wykorzystania jako kolejnych wejÊç cyfrowych
■ 2 programowalne wyjÊcia
analogowe (0mA - 20mA)
■ 3 programowalne wyjÊcia
przekaênikowe (30VDC/5A,
obcià˝enie rezystancyjne;
250VAC/2A, obcià˝enie indukcyjne)
■ cicha praca silnika dzi´ki
wysokiej cz´stotliwoÊci
noÊnej MSI*
■ ca∏kowita ochrona silnika
i przemiennika cz´stotliwoÊci
Opcje
■ filtry klasy A i B spe∏niajàce
wymogi dyrektyw kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
■ wejÊciowe d∏awiki sieciowe
■ d∏awiki wyjÊciowe
■ os∏ony ekranowe dla zacisków przy∏àczeniowych
■ panel operatorski BOP*
do konfiguracji przemienników cz´stotliwoÊci
■ tekstowy panel operatorski
AOP*; wieloj´zyczny wyÊwietlacz LCD
■ modu∏ komunikacyjny magistrali PROFIBUS-DP
■ zestaw po∏àczeniowy do
PC (interfejs RS232)
■ zestaw monta˝owy do
zabudowania paneli operatorskich na drzwiach
frontowych szaf
■ oprogramowanie uruchomieniowo-diagnostyczne
pod Win 95/98 i NT/2000
* BOP - Basic Operator Panel - bazowy panel operatorski
* MSI - Modulacja SzerokoÊci Impulsów
* AOP - Advanced Operator Panel - tekstowy rozszerzony panel operatorski
Normy mi´dzynarodowe
■ MICROMASTER 440 posiada znak
, spe∏nia
wszelkie dyrektywy niskiego napi´cia i kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
■ Certyfikaty ,
■ c-tick ✔
MICROMASTER 440
Opis
Dane mechaniczne
Dane jednostki mocy
■ budowa modu∏owa
■ zakres temperatur pracy
-10° do +50ºC
■ mo˝liwoÊç monta˝u falowników obok siebie
■ komfortowy dost´p do
listew przy∏àczeniowych;
listwy zasilania i silnika
rozdzielone w celu zapewnienia optymalnej kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
■ zdejmowane panele operatorskie
■ bezÊrubowe zaciski listwy
sterujàcej i zdejmowana
p∏ytka wejÊç/wyjÊç
■ udoskonalona technologia
tranzystorów IGBT *
■ sterownie cyfrowe, mikroprocesorowe
■ tryb sterowania wektorowego dla zwi´kszenia
momentu obrotowego i
dynamiki silnika
■ tryb sterowania FCC*, regulacja strumieƒ-pràd stojana dla lepszej dynamiki
i optymalizacji sterowania
silnikiem indukcyjnym
■ tryb sterowania U/f o charakterystyce liniowej
■ tryb sterowania U/f o charakterystyce kwadratowej
■ tryb sterowania U/f o charakterystyce programowalnej
■ sterowanie momentem
obrotowym
– sta∏y moment
– zmienny moment
■ tryb sterowania z optymalizacjà zu˝ycia energii
■ funkcja lotnego startu
■ kompensacja poÊlizgu silnika
■ automatyczny ponowny
rozruch po ustàpieniu b∏´du lub powrocie napi´cia
zasilania
■ regulator PID z funkcjà samostrojenia
■ programowane czasy
przyspieszania / hamowania w zakresie 0- 650s
Ochrona
■ wyg∏adzanie zbocza ramp
przyspieszania/hamowania
■ funkcja szybkiego ograniczenia pràdu (FCL*) dla
zapewnienia pewnej pracy
■ szybka i powtarzalna reakcja wejÊç dwustanowych
na wymuszenie sygna∏owe
■ dok∏adne zadawanie pr´dkoÊci za poÊrednictwem
10 bitowych wejÊç analogowych
■ hamowanie pràdem sta∏ymi, mieszane dla kontrolowanego i szybkiego zatrzymania silnika
■ wbudowany „chopper“ hamulca do pod∏àczenia zewn´trznego rezystora hamujàcego
■ 4 niezale˝nie ustawiane
cz´stotliwoÊci zabronione
■ mo˝liwoÊç usuni´cia kondensatorów “Y” (ga∏´zi
poprzecznej) w celu dostosowania przemiennika
cz´stotliwoÊci do pracy w
sieci IT
■ 50% przecià˝alnoÊç pràdowa przez 60 sek. w cyklu
co 5 min lub 100% przez
3 sek. w cyklu co 5 min.
■ przed zbyt niskim i za wysokim napi´ciem
■ przed przekroczeniem
temperatury przemiennika
cz´stotliwoÊci
■ przed doziemieniem
■ przed zablokowaniem mechanicznym silnika
■ przed utykiem
■ zabezpieczenie silnika poprzez wbudowane w uzwojenia silnika czujniki PTC;
dedykowane wejÊcie PTC
■ termiczna ochrona I2t
■ blokada wprowadzania
parametrów za pomocà
kodu PIN
*IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor tranzystor bipolarny z izolowanà bramkà
* FCC Fast Current Control - szybka kontrola pràdu
* FCL Fast Current Limited - szybkie ograniczenie pràdu
Siemens DA 51.2 · 2001
3
MICROMASTER 440
Schematy
Przeglàd schematów po∏àczeniowych
200-240 V 1/3 AC
380-480 V 3 AC
500-600 V 3 AC
Panel operatorski
(opcja)
lub
Protokó∏
szerego
wy dla
BOP
Optoizolacja
Zwora
(montowana
fabrycznie)
lub
WyjÊcie +24 V
(izolowane)
Rezystor
hamujàcy
WyjÊcie 0 V
(izolowane)
Czujnik
temperatury
PTC
Aby uzyskaç dodatkowe wejÊcia
cyfrowe (DIN 7, DIN 8) nale˝y
dokonaç po∏àczenia przedstawionego
na poni˝szym rysunku:
0-20 mA,
max. 500 Ω
0-20 mA,
max. 500 Ω
Styki
przekaêników
wyjÊciowych
250 V AC,
max. 2 A
(obcià˝enie
indukcyjne)
30 V DC,
max. 5 A
(obcià˝enie
rezystancyjne)
Prze∏àczniki DIP (na
przemienniku cz´stotliwoÊci)
Prze∏àczniki DIP (na
module wejÊç/wyjÊç)
4
Siemens DA 51.2 · 2001
Uwaga:
• Je˝eli wejÊcie analogowe
wykorzystywane jest jako wejÊcie
cyfrowe, wówczas progi prze∏àczeƒ
majà nast´pujàce wartoÊci:
1.75 V DC = wy∏àczone
3.7 V DC = w∏àczone
• AIN1: 0 - 10 V, 0 - 20 mA
oraz –10 do +10 V
AIN2: 0 - 10 V
oraz 0 - 20 mA
• Zacisk 9 (24 V) mo˝e byç
wykorzystywany do zasilania wejÊç
analogowych skonfigurowanych
jako wejÊcia cyfrowe.
Zaciski 2 i 28 (0 V) muszà byç
zwarte ze sobà.
MICROMASTER 440
Schematy po∏àczeniowe
Listwy sterujàce
Przemiennik cz´stotliwoÊci bez modu∏u wejÊç / wyjÊç
Gniazdo wtykowe
panela
operatorskiego
Zaciski obwodu
pràdu sta∏ego
Obszar A
Przy∏àcze
sieciowe
Przy∏àcze
silnika
Obszar A
Prze∏àczniki DIP
0 mA - 20 mA
lub
0 V - 10 V
WyjÊcia przkaênikowe
WyjÊcie
analogowe 1
Napi´cia
zasilania 10V
WejÊcia
cyfrowe
WejÊcie
analogowe 1
WyjÊcie
analogowe 2
WejÊcia cyfrowe
RS-485
(Protokó∏ USS)
WejÊcie
analogowe 2
Siemens DA 51.2 · 2001
5
MICROMASTER 440
Dane techniczne
MICROMASTER 440
Napi´cie zasilania
/ zakres mocy
Cz´stotliwoÊç sieci
Cz´stotliwoÊç wyjÊciowa
Wspó∏czynnik mocy
SprawnoÊç
Przecià˝alnoÊç
(obcià˝enie sta∏omomentowe)
Pràd wst´pnego ∏adowania
Tryby sterowania:
Cz´stotliwoÊç noÊna MSI
Cz´stotliwoÊci zadane sta∏e
Cz´stotliwoÊci zabronione
RozdzielczoÊç sygna∏ów
sterujàcych
WejÊcia cyfrowe
WejÊcia analogowe
WyjÊcia przekaênikowe
Interfejsy szeregowe
KompatybilnoÊçç
elektromagnetyczna
Hamowanie
Stopieƒ ochrony
Temperatura pracy
CT
VT
Temperatura sk∏adowania
WilgotnoÊç wzgl´dna
WysokoÊç instalacji
Zabezpieczenia przed:
Normy
Znak CE
Wymiary/Waga
(bez os∏on ekranowych)
6
Siemens DA 51.2 · 2001
CT (obcià˝enie sta∏omomentowe)
VT (obcià˝enie zmiennomomentowe)
200 - 240V 1 AC±10%
0,12 - 3kW
0,12 - 4kW
200 - 240V 3 AC±10%
0,12 - 45kW
0,25 - 45kW
380 - 480V 3 AC±10%
0,37 - 75kW
0,55 - 90kW
500 - 600V 3 AC±10%
0,75 - 75kW
1,50 - 90kW
47-63Hz
0-650Hz
≥ 0,7
96-97%
50% pràdu znamionowego przez 60sek. w cyklu co 5 min. lub 100% przez 3 sek. w cyklu co 5 min.
nie wi´kszy od znamionowego wejÊciowego
wektorowy bezczujnikowy, sterowanie momentem, U/f liniowa; U/f kwadratowa; U/f programowalna;
FCC (regulacja strumieƒ / pràd); U/f z optymalizacjà zu˝ycia energii
2-16 kHz (krok co 2 kHz)
15 (programowalne)
4 (programowalne)
0,01 Hz dla zadajnika cyfrowego
0,01 Hz dla zadajnika z portu szeregowego
10 bit dla zadajnika analogowego
6 programowalnych, izolowanych galwanicznie; prze∏àczalne pnp/npn
2 • 0 do 10V, 0 do 2mA oraz –10 do +10V
• 0 do 10V oraz 0 do 20mA
3 konfigurowalne 30VDC/30A (obcià˝enie rezystancyjne), 250VAC/2A (obcià˝enie indukcyjne)
RS-485, opcjonalnie RS-232
dost´pne (opcjonalnie) filtry klasy A lub B spe∏niajàce normy EN 55 011; filtry klasy A mogà byç
wbudowane
pràdem sta∏ym, mieszane, hamowanie dynamiczne – wbudowany „chopper“ hamulca
IP 20
–10oC do +50oC
–10oC do +40oC
–40oC do +70oC
95% ( zraszanie niedopuszczalne )
do 1000m n.p.m. bez redukcji mocy
- niskim napi´ciem,
- przepi´ciem
- przecià˝eniem
- doziemieniem
- zwarciem
- utykiem silnika
- zablokowaniem wirnika silnika
- przekroczeniem temperatury silnika I2t, PTC
- przekroczeniem temperatury przemiennika cz´stotliwoÊci
- blokada zmiany parametrów has∏em
,
,
,c-tick ✔
spe∏nienie norm 73/23/EWG i norm kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
Obudowa
wysokoÊç x g∏´bokoÊç x szerokoÊç
waga [kg]
A:
73 x 173 x 149
1,0
B:
149 x 202 x 172
3,3
C:
185 x 245 x 195
5,0
D:
275 x 520 x 245
17
E:
275 x 650 x 245
22
F bez filtra:
350 x 850 x 320
56
F z filtrem:
350 x 1150 x 320
75
MICROMASTER 440
Dane techniczne
Krzywe korekcyjne
Cz´stotliwoÊç noÊna MSI
Znamionowy pràd wyjÊciowy w A
przy cz´stotliwoÊci impulsowania:
Znamionowy pràd wyjÊciowy
Moc
znamionowa
(3 x 400V AC)
Temperatura pracy
Temperatura pracy
Instalacja powy˝ej 1000 m n.p.m.
Dopuszczalne napi´cie w sieci w %
max. mo˝liwego napi´cia sieci
Znamionowy pràd wyjÊciowy
w przygotowaniu
Znamionowy pràd wyjÊciowy w A
Instalacja powy˝ej poziomu morza
przy cz´stotliwoÊci impulsowania:
w przygotowaniu
Dopuszczalny pràd wyjÊciowy w %
znamionowego pràdu wyjÊciowego
Napi´cie sieciowe
Moc
znamionowa
(3 x 500V AC)
Instalacja powy˝ej poziomu morza
Siemens DA 51.2 · 2001
7
MICROMASTER 440
Wybór i numery zamówieniowe
MICROMASTER 440 bez filtra
CT (obcià˝enie sta∏omomentowe)
Moc
kW
hp
Pràd wejÊciowy
A
Zasilanie 1x200-240 V AC
Zasilanie 3x200-240 V AC
Zasilanie 3x380-480 V AC
Zasilanie 3x500-600 V AC
8
Siemens DA 51.2 · 2001
VT (obcià˝enie zmiennomentowe)
Pràd wyjÊciowy
A
Moc
kW
hp
Pràd wejÊciowy
A
MICROMASTER 440 bez filtra
Pràd wyjÊciowy
A
WielkoÊç
Waga
obudowy (FS) kg
Nr zamówieniowy
MICROMASTER 440
Wybór i numery zamówieniowe
MICROMASTER 440 z wbudowanym filtrem klasy A
CT (obcià˝enie sta∏omomentowe)
Moc
kW
hp
Pràd wejÊciowy
A
VT (obcià˝enie zmiennomentowe)
Pràd wyjÊciowy
A
Moc
kW
hp
Pràd wejÊciowy
A
MICROMASTER 440 z filtrem klasy A
Pràd wyjÊciowy
A
WielkoÊç
Waga
obudowy (FS) kg
Nr zamówieniowy
Zasilanie 1x200-240 V AC
Zasilanie 3x200-240 V AC
Zasilanie 3x380-480 V AC
Przemienniki cz´stotliwoÊci
MICROMASTER 440 sà dostarczane z Panelem
WyÊwietlacza Statusu (SDP).
Bazowy panel operatorski
(BOP), zawansowany panel
operatorski (AOP) oraz inne
opcje musza byç zamówione oddzielnie (patrz strona
3/11 do 3/15).
Silniki dla Micromaster 440
Wybór i nr katalogowe silników, które przeznaczone sà
do pracy z MICROMASTEREM 440 zawarte sà w katalogu M11.
Siemens DA 51.2 · 2001
9
MICROMASTER 440
Opcje
Osprz´t dodatkowy zale˝ny od przemiennika cz´stotliwoÊci:
Filtr wejÊciowy RFI klasy A
Filtry dla przemiennika cz´stotliwoÊci bez wbudowanych filtrów
- 3x200 - 240V AC, wielkoÊç
obudowy przemiennika cz´stotliwoÊci A i B
- 3x380 - 480V AC, wielkoÊç
obudowy przemiennika cz´stotliwoÊci A
Pozosta∏e przemienniki cz´stotliwoÊci sà dost´pne z wbudowanymi filtrami klasy A
Filtr wejÊciowy RFI klasy B
Filtr dla przemiennika cz´stotliwoÊci bez wbudowanych filtrów
- 3x200 - 240 V AC wielkoÊç
obudowy przemiennika A i B
- 3x380 - 480 V AC wielkoÊç
obudowy przemiennika A
Przemiennik cz´stotliwoÊci przy
wspó∏pracy z tego typu filtrem
spe∏nia normy emisji EN 55011
klasy B.
Dodatkowy filtr RFI klasy B
Dost´pne dla przemienników
cz´stotliwoÊci z wbudowanym filtrem klasy A. Przemiennik cz´stotliwoÊci przy wspó∏pracy z tego typu filtrem spe∏nia normy
emisji EN 55011 klasy B.
Filtr klasy B z obni˝onà wartoÊcià pràdów up∏ywowych
Przeznaczone dla przemiennika
cz´stotliwoÊci na napi´cia 1x200
- 240VAC wielkoÊç obudowy A i
B, wersja bez wbudowanych filtrów klasy A.
Przemiennik cz´stotliwoÊci przy
wspó∏pracy z tego typu filtrem
spe∏nia normy emisji EN 55011
klasy B.
Pràdy doziemienia sà zredukowane do wartoÊci <3,5mA.
Przy systemach wtykowych “roz∏àcznych” maksymalna wartoÊç
pràdów doziemienia mo˝e wynosiç 3,5mA.
Przy trwa∏ym okablowaniu instalacji dopuszczalne sà wi´ksze
pràdy doziemienia. Obowiàzujà
jednak˝e pewne ograniczenia
dla pracy przemiennika w po∏àczeniu z wy∏àcznikiem ró˝nicowo- pràdowym.
Urzàdzenia ze standardowym filtrem wejÊciowym RFI mogà
wspó∏pracowaç z wy∏àcznikiem
ró˝nicowo-pràdowym o wartoÊci
wyzwolenia 30mA. W przypadku,
gdy pod jednym wy∏àcznikiem
ró˝nicowo-pràdowym ma byç
pod∏àczonych kilka przemienników, wymagane jest u˝ycie filtrów klasy B o obni˝onej wartoÊci
pràdu up∏ywu.
WejÊciowy d∏awik komutacyjny
D∏awiki komutacyjne sà stosowane w celu wyg∏adzenia napi´cia
wejÊciowego (piki, przepi´cia)
lub zmniejszenia wp∏ywu komutacji. Poza tym d∏awik redukuje
oddzia∏ywania wy˝szych harmonicznych na przemienniki cz´stotliwoÊci i sieç. W przypadku, gdy
impedancja sieci jest <1%, zale-
cane jest zastosowanie d∏awika
aby zmniejszyç piki pràdowe.
D∏awik wyjÊciowy
Stosowany jest w celu redukcji
wp∏ywu pojemnoÊciowych pràdów up∏ywu na przemiennik cz´stotliwoÊci oraz zmniej-szenie
stromoÊci zbocz napi´ciowych
(po modulacji MSI) przy d∏ugich
przewodach silnikowych: ekranowanych >50m i >100m przy nieekranowych.
Os∏ony ekranowe
U∏atwiajà przy∏àczenie ekranu
przewodów si∏owych i sterujàcych, gwarantujàc jednoczeÊnie
spe∏nienie norm kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej . Spe∏niona
jest równie˝ norma NEMA 1.
W przypadku przemienników
cz´sto-tliwoÊci wielkoÊci D, E i F
os∏ony ekranowe sà
standardowo zamontowane.
Osprz´t dodatkowy zale˝ny od przemiennika cz´stotliwoÊci
BOP- bazowy panel
operatorski
Z panelem BOP mo˝na dokonaç
indywidualnej parametryzacji
przemiennika cz´stotliwoÊci.
Dzi´ki 5-cyfrowemu wyÊwietlaczowi LCD (7 segmentowy) ist-
nieje mo˝liwoÊç odczytu wartoÊci
oraz jednostek (Hz, V, A, itp.).
BOP pozwala na u˝ycie go do
parametryzacji wielu przemienników, mo˝e byç nabudowany
bezpoÊrednio na p∏ycie czo∏owej
MICROMASTER 440 lub poprzez
zestaw monta˝owy na drzwiach
frontowych szafy.
AOP - tekstowy zaawansowany
panel operatorski
Umo˝liwia zapami´tywanie zestawu parametrów zawartego
w przemienniku oraz ponowne
za∏adowanie go do jednostki nap´dowej. (funkcja Upread/Download). W trwa∏ej pami´ci panelu
AOP mo˝na zapisaç do 10 zró˝-
10
Siemens DA 51.2 · 2001
nicowanych zestawów parametrów. Tekstowy (wieloj´zyczny)
wyÊwietlacz LCD umo˝liwia
przejrzyste przeglàdanie danych.
Poprzez wbudowany protokó∏
komunikacji szeregowej- USS,
panel AOP umo˝liwia sterowanie
do 31 jednostek nap´dowych
w sieci. Mo˝e byç wbudowany
bezpoÊrednio na p∏ycie czo∏owej
MICROMASTER 440 lub poprzez
odpowiedni zestaw monta˝owy
na drzwiach szafy.
PROFIBUS - DP
Przeznaczony jest do pod∏aczenia MICROMASTER 440 do magistrali PROFIBUS - DP z transmisjà danych cyfrowych
≤12MBaud. Poprzez ten modu∏
MICROMASTER 440 mo˝e byç
w pe∏ni zdalnie sterowany. Budowa modu∏owa przemiennika cz´stotliwoÊci umo˝liwia jednoczesnà obs∏ug´ (kombinacj´) poprzez modu∏ PROFIBUS - DP
i nabudowany panel BOP lub
AOP. Modu∏ PROFIBUS - DP mo˝e byç zasilony przez zewn´trzne
êród∏o 24VDC, co przy braku napi´cia sieciowego zapewnia ciàg∏à komunikacj´.
Pod∏àczenie nast´puje poprzez
9-biegunowe gniazdo typu D
(dost´pne jako opcja).
Zestaw ∏àczeniowy
PC-MICROMASTER 440
Zestaw ∏àczeniowy PC-MICROMASTER 440 zapewnia sterowanie przemiennikiem cz´stotliwoÊci poprzez komputer klasy PC
z odpowiednim oprogramowaniem (np. Drive Monitor). Modu∏
komunikacyjny RS232 izolowany
galwanicznie gwarantuje pewne
po∏àczenie punkt-punkt. Zestaw
zawiera gniazdo typu D oraz kabel standardowy RS232 o d∏ugoÊci 3 m.
Zestaw ∏àczeniowy PC-AOP
Zestaw ∏àczeniowy PC-AOP zapewnia po∏àczenie panelu AOP
z PC. Umo˝liwia parametryzacj´
i archiwizacj´ danych w trybie
OFF-LINE. Zestaw zawiera: standardowy przewód RS232 o d∏ugoÊci 3 m., gniazdo typu D, uniwersalny zasilacz i zestaw DeskTop do nabudowy panelu AOP.
BOP-AOP zestaw monta˝owy
na drzwiach szafy, pojedynczy
nap´d
Do zamocowania panelu BOPlub AOP na drzwiach szafy s∏u-
˝y specjalny zestaw monta˝owy.
Zapewnia wysoki stopieƒ ochrony IP56. Zestaw zawiera : adapter kablowy z bezÊrubowymi zaciskami w celu u˝ycia “w∏asnego” przewodu.
AOP- zestaw monta˝owy na
drzwiach szafy z mo˝liwoÊcià
komunikacji z 31 jednostkami
nap´dowymi MICROMASTER
440.
Zestaw s∏u˝y do monta˝u panelu
AOP na drzwiach szafy . Zapewnia wysoki stopieƒ ochrony IP56.
Dzi´ki interfejsowi RS485 AOP
mo˝e komunikowaç si´ z wi´kszà iloÊcià przemienników cz´stotliwoÊci. Wykorzystywany jest
wówczas protokó∏ transmisji szeregowej USS (Universal Serial
Schnittstelle). Zestaw nie zawiera
4-˝y∏owego przewodu po∏àczeniowego panelu AOP z RS485
(∏àczàcego przemiennik cz´stotliwoÊci i listw´ êród∏a zasilania
24VDC)
Program uruchomieniowy
Drive Monitor
Drive Monitor jest oprogramowaniem uruchomieniowym
przemiennika cz´stotliwoÊci MICROMASTER 440 i MASTERDRIVE w Êrodowisku Win-dows95/
NT. Listy parametrów mogà byç
czytane , zmianiane, zapami´tywane, wczytywane i drukowane.
MICROMASTER 440
Opcje
Opcje zale˝ne od przemiennika cz´stotliwoÊci
Opcje:
● filtry
● d∏awiki
● bezpieczniki
Moc
●
●
Przemiennik cz´stotliwoÊci
bez filtra
wy∏àcznik mocy
os∏ony ekranowe
Komponenty nale˝y dobraç
odpowiednio do danego
typu przemiennika cz´stotliwoÊci.
Przemienniki cz´stotliwoÊci
i przynale˝ne im opcje posiadajà
jednakowe znamionowe napi´cia
pracy. Wszystkie opcje posiadajà
certyfikat .
Nr zamówieniowy opcji
Filtr klasy A
Filtr klasy B
Dodatkowy filtr klasy B
kW
Zasilanie 1x200-240 V AC
Zasilanie 3x200-240 V AC
Zasilanie 3x380-480 V AC
Zasilanie 3x500-600 V AC
Siemens DA 51.2 · 2001
11
MICROMASTER 440
Opcje
Opcje zale˝ne od przemiennika cz´stotliwoÊci
Moc
Przemiennik cz´stotliwoÊci
bez filtra
Nr zamówieniowy opcji
D∏awik sieciowy
D∏awik wyjÊciowy
w przygotowaniu
w przygotowaniu
w przygotowaniu
w przygotowaniu
w przygotowaniu
w przygotowaniu
kW
Zasilanie 1x200-240 V AC
Zasilanie 3x200-240 V AC
Zasilanie 3x380-480 V AC
Zasilanie 3x500-600 V AC
12
Siemens DA 51.2 · 2001
MICROMASTER 440
Opcje zale˝ne od przemiennika cz´stotliwoÊci
Moc
Przemiennik cz´stotliwoÊci
bez filtra
kW
Nr zamówieniowy opcji
Bezpiecznik
(patrz katalog NSK)
Wy∏àcznik mocy
Os∏ona ekranowa
Zasilanie 1x200-240 V AC
w przygotowaniu
Zasilanie 3x200-240 V AC
w przygotowaniu
Zasilanie 3x380-480 V AC
w przygotowaniu
Zasilanie 3x500-600 V AC
w przygotowaniu
Siemens DA 51.2 · 2001
13
MICROMASTER 440
Opcje
Opcje zale˝ne od przemiennika cz´stotliwoÊci
Moc
kW
Przemiennik cz´stotliwoÊci
z wbudowanym filtrem
Klasy A
Nr zamówieniowy opcji
Dodatkowy
filtr klasy B
D∏awik wejÊciowy
D∏awik wyjÊciowy
w przygotowaniu
w przygotowaniu
D∏awik wejÊciowy
D∏awik wyjÊciowy
Zasilanie 1x200-240 V AC
Zasilanie 3x200-240 V AC
Zasilanie 3x380-480 V AC
Moc
kW
Przemiennik cz´stotliwoÊci
z wbudowanym filtrem
Klasy A
Nr zamówieniowy opcji
Dodatkowy
filtr klasy B
Zasilanie 1x200-240 V AC
w przygotowaniu
Zasilanie 3x200-240 V AC
w przygotowaniu
Zasilanie 3x380-480 V AC
w przygotowaniu
14
Siemens DA 51.2 · 2001
MICROMASTER 440
Opcje
Numery zamówieniowe i dane techniczne opcji niezale˝nych od przemiennika cz´stotliwoÊci
Przedstawione poni˝ej opcje
mo˝liwe sà do zastosowania
dla wszystkich przemienni-
ków cz´stotliwoÊci serii
MICROMASTER 440.
Opcja
Numer zamówieniowy
Bazowy panel operatorski BOP
Zaawansowany tekstowy panel operatorski AOP
Modu∏ komunikacyjny PROFIBUS-DP
Wtyczka przy∏àcza sieciowego RS485
Zestaw po∏àczeniowy PC- MICROMASTER 440
Zestaw po∏àczeniowy PC-AOP
Zestaw monta˝owy dla BOP/AOP na drzwiach szafy, praca z pojedyƒczym nap´dem
Zestaw monta˝owy dla AOP na drzwiach szafy dla wielu nap´dów (protokó∏ USS)
Oprogramowanie uruchomieniowe DRIVE Monitor (w zakresie dostawy przemiennika cz´stotliwoÊci na CD-Rom)
–
Dane techniczne modu∏u komunikacyjnego PROFIBUS-DP 6SE6400-1PB00-0AA0
Wymiary (wysokoÊç x szerokoÊç x g∏´bokoÊç)
Akceptowalny stopieƒ zanieczyszczenia
OdpornoÊç na wibracje
Instalacja stacjonarna
Odchylenie
Przyspiesznie
Odchylenie
Przyspieszenie
Transport
Warunki klimatyczne
Metoda ch∏odzenia
Dopuszczalne temperatury otoczenia
• temperatura pracy
• temperatura sk∏adowania
WilgotnoÊç wzgl´dna
• wilgotnoÊç pracy
• wilgotnoÊç sk∏adowania
Napi´cie zasilania
–10ºC do +50ºC
–25ºC do +70ºC
Napi´cie wyjÊciowe
Pr´dkoÊç transmisji
KompatybilnoÊç elektromagnetyczna
161mm x 73mm x 43,5mm
2 wg IEC 60664-1 (DIN VDE 0110/T1),
zraszanie niedopuszczalne
Wg DIN IEC 60068-2-6
(przy poprawnej instalacji modu∏u)
0,15mm w zakresie cz´stotliwoÊci 10-58Hz
19,6m/s2 w zakresie cz´stotliwoÊci 58-500Hz
3,5mm w zakresie cz´stotliwoÊci 5-9Hz
9,8m/s2 w zakresie cz´stotliwoÊci 9-500Hz
3K3 wg DIN IEC 60721-3-3
Naturalne, powietrzne
Emisja
≤85% – bez kondensacji
≤95%
6,5V±5%, max. 300mA,
wewn´trzne z przemiennika cz´stotliwoÊci
24V±10%, max. 350mA, zewn´trzne
5V±10%, max. 100mA, izolacja galwaniczna
• do zasilenia terminatora sieci lub
• do zasilenia modu∏u OLP (z∏àcze Êwiat∏owodowe)
Max. 12 Mbaud
Wg EN 55011 (1991) Klasa A
Wg IEC 60801-3 i EN 61000-4-3
Dokumentacja
Typ dokumentacji
Docu-Pack (zbiór dokumentacji),
dostarczany z ka˝dym przemiennikiem
cz´stotliwoÊci na p∏ycie CD-ROM1
i Skrócona Instrukcja Obs∏ugi2 (wersja drukowana)
Instrukcja Obs∏ugi2
J´zyk
Numer zamówieniowy
Wieloj´zyczna
Niemiecki
Angielski
Francuski
W∏oski
Hiszpaƒski
Podr´cznik Informacyjny2
Lista Parametrów2
1
P∏yta CD-ROM zawiera instrukcj´ obs∏ugi, podr´cznik informacyjny, list´ parametrów,
oprogramowanie DRIVE Monitor i STARTER.
2
Dost´pne w Internecie pod adresem http://www.siemens.de
Siemens DA 51.2 · 2001
15
MICROMASTER 440
Wymiary
MICROMASTER 440
WielkoÊç obudowy
A
B
C
200V-240V 1/3 AC
0,12 - 0,75 kW
1,1 - 2,2 kW
3 - 5,5 kW
380V-480V 3 AC
0,37 - 1,5 kW
2,2 - 4 kW
5,5 - 11 kW
500V-600V 3 AC
—
—
0,75 - 11 kW
Podane moce znamionowe
dotyczà aplikacji
sta∏omomentowej
Rozk∏ad otworów i mocowaƒ
Szyna monta˝owa
WielkoÊç obudowy A
Mocowanie :
2 Êruby M4, 2 nakr´tki M4
2 podk∏adki M4 lub monta˝ na
szynie 35mm
Moment dokr´cania Êrub
(z podk∏adkami) 2,5 Nm
WielkoÊç obudowy A
z os∏onà ekranowà
Rozk∏ad otworów
WielkoÊç obudowy B
Mocowanie :
4 Êruby M4, 4 nakr´tki M4
4 podk∏adki M4
Moment dokr´cania Êrub
(z podk∏adkami) 2,5 Nm
WielkoÊç obudowy B
z os∏onà ekranowà
Rozk∏ad otworów
WielkoÊç obudowy C
Mocowanie :
4 Êruby M5, 4 nakr´tki M5, 4 podk∏adki M5
Moment dokr´cania Êrub (z podk∏adkami) 3,0 Nm
WielkoÊç obudowy C
z os∏onà ekranowà
W przypadku stosowania modu∏u PROFIBUS g∏´bokoÊç
przemiennika cz´stotliwoÊci wzrasta o 23 mm(0.91cala).
16
Siemens DA 51.2 · 2001
Wszystkie wymiary w mm (wartoÊci w nawiasach wyra˝one w calach)
MICROMASTER 440
Wymiary
MICROMASTER 440
WielkoÊç obudowy
D
E
F
200V-240V 3 AC
7,5 - 15 kW
18,5 - 22 kW
37 - 45 kW
380V-480V 3 AC
15 - 22 kW
30 - 37 kW
45 - 75 kW
500V-600V 3 AC
15 - 22 kW
30 - 37 kW
45 - 75 kW
Podane moce dotyczà
aplikacji sta∏omomentowej
WielkoÊç obudowy D
WielkoÊç obudowy E
WielkoÊç obudowy F bez filtra
WielkoÊç obudowy F
z wbudowanym filtrem
Wszystkie wymiary w mm (wartoÊci w nawiasach wyra˝one w calach)
Siemens DA 51.2 · 2001
17
MICROMASTER 440
Wymiary
Filtry i d∏awiki
Filtr dla obudowy wielkoÊci A
D∏awik dla obudowy
wielkoÊci A
Filtr dla obudowy wielkoÊci B
D∏awik dla obudowy
wielkoÊci B
Filtr dla obudowy wielkoÊci C
D∏awik dla obudowy
wielkoÊci C
Przyk∏ad: Zestawienie przemiennik cz´stotliwoÊci +
d∏awik + filtr
Dodatkowy osprz´t musi byç
montowany z boku
Wszystkie wymiary w mm
(wartoÊci podane w nawiasach wyra˝one w calach )
18
Siemens DA 51.2 · 2001
MICROMASTER 440
Filtry i d∏awiki
Filtry i d∏awiki dla obudów wielkoÊci D, E, F w przygotowaniu
Rezystory hamujàce
Rezystory hamujàce w przygotowaniu
Siemens DA 51.2 · 2001
19
MICROMASTER 440
Dodatek
Zasoby naturalne. Ârodowisko, przetwarzanie.
SIEMENS AG dok∏ada wszelkich staraƒ w celu ochrony
Êrodowiska i surowców naturalnych. Ma to wielkie znaczenie dla naszej produkcji
i produktów.
Ju˝ w fazie projektowej bierzemy pod uwag´ ewentualny wp∏yw na Êrodowisko naturalne, dà˝ymy do unikni´cia lub do maksymalnej redukcji jego zanieczyszczenia
zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami.
Certyfikat ISO 9001
20
Siemens DA 51.2 · 2001
Najwa˝niejsze przedsi´wzi´cia w ochronie Êrodowiska
naturalnego :
■ Respektujemy przepis
o ochronie Êrodowiska,
wykorzystywaniu energii
i zasobów naturalnych.
■ Podejmujemy wszelkie konieczne Êrodki by redukowaç zanieczyszczenie Êrodowiska.
■ Wp∏yw na Êrodowisko jest
oceniany i brany pod uwag´ ju˝ we wst´pnej fazie
planowania produktu
i produkcji.
■ Wykorzystywany przez nas
system zarzàdzania
ochronà Êrodowiska zapewnia, ˝e nasza polityka
Êrodowiskowa jest w pe∏ni
wprowadzona. Wszelkie
konieczne techniczne i organizacyjne post´powanie
jest regularnie kontrolowane i nast´pnie modyfikowane.
■ Ochrona Êrodowiska jest
zadaniem ka˝dego pracownika. Oznacza to zadbanie o ochrone Êrodowiska na ka˝dym poziomie i w nast´pstwie wprowadzenie okreÊlonych
czynnoÊci.
■ Wspó∏pracujemy z kompetentnymi w∏adzami.
■ Podajemy do wiadomoÊci
publicznej fakty o przedsi´wzi´ciach naszej firmy
i podejmowanych czynnoÊciach wzgl´dem ochrony
Êrodowiska.
■ Dokumentacje drukowane
sà na papierze bezchlorowym.
MICROMASTER 440
Dodatek
Normy
Znak CE Normy niskiego napi´cia
Dyrektywy kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
• EN 61 800-3
elektryczne systemy nap´dowe z regulowanà pr´dkoÊcià
obrotowà,
cz´Êç 3: KompatybilnoÊç elektromagnetyczna : normy produktu, instrukcje legalizacyjne
Przemiennik cz´stotliwoÊci MICROMASTER 440 spe∏nia
wszelkie ˝àdania norm niskiego napi´cia 72/23/EWG
i przy poprawnej instalacji zgodny z dyrektywami kompatybilnoÊci elektromagnetycznej 89.336/EWG.
Na ˝yczenie mo˝e byç wystawione Êwiadectwo zgodnoÊci.
Urzàdzenia sà certyfikowane wg nast´pujàcych dyrektyw.
Normy niskiego napi´cia
• EN 60 146-1-1
ogólne ˝àdanie przemienników pó∏przewodnikowych i prostowników z komutacjà sieciowà
• EN 60 204
bezpieczeƒstwo maszyn, elektryczne wyposa˝enie maszyn
• EN 50 178
wyposa˝enie urzàdzeƒ silnopràdowych z elektronicznymi
Êrodkami pracy
KompatybilnoÊç elektromagnetyczna
Przemienniki cz´stotliwoÊci MICROMASTER 440 spe∏niajà ˝àdania dyrektyw o KompatybilnoÊci Elektromagnetycznej 89/
336/EWG dzi´ki poprawnej instalacji i u˝yciu ich zgodnie z
przeznaczeniem. Poprzez zastosowanie zasad prawid∏owej instalacji obni˝ajàcej emisj´ zak∏óceƒ elektromagnetycznych,
urzàdzenia te mogà byç montowane w maszynach. Maszyny
te muszà byç certyfikowane zgodnie z zasadami budowy maszyn.
Poni˝sze tabele zawierajà wyniki pomiarów ze wskazaniem na
emisj´ i odpornoÊç przemienników cz´stotliwoÊci MICROMASTER 440. Przemienniki instalowano odpowiednio do zasad:
z przewodami silnikowymi ekranowanymi i nieekranowanymi
przewodami sygna∏owymi.
Tekst / Norma
Pomiar
Warunki
WartoÊci graniczne
EN 55 011 zak∏ócenia
wysokocz´stotliwoÊciowe
Przewodzone przez
przewód sieciowy
150kHz - 30MHz
Wypromieniowanie
od strony nap´du
30MHz - 1 GHz
Bez filtra - nietestowane
Wewn´trzny / zewn´trzny Filtr:
- Klasy A
- Klasy B
(zale˝y od typu filtra)
Wszystkie urzàdzenia
- Klasa A
EGB
IEC 61 000-4-2
odpornoÊç na zak∏ócenia
elektrostatyczne
- wy∏adowania w powietrzu
- wy∏adowania przez dotyk
Stopieƒ 3
Stopieƒ 3
8 kV
6 kV
IEC 61 000-4-3
odpornoÊç na zak∏ócenia
wzgl´dem pól elektrycznych
Pole elektryczne przy∏o˝one
do urzàdzenia
Stopieƒ 4
26 MHz - 1 GHz
10 V/m
IEC 61 000-4-4 odpornoÊç
na zak∏ócenia wzgl´dem
impulsów zak∏ócajàcych
Przy∏o˝ony do wszystkich
przy∏àczy kablowych
Stopieƒ 4
4 kV
IEC 61 000-4-5 OdpornoÊç na
zak∏ócajàce piki napi´ciowe
Przy∏o˝ony do przewodów
sieciowych
Stopieƒ 3
2 kV
IEC 61 000-4-6 odpornoÊç
na zak∏ócenia wzgl´dem zak∏óceƒ
wysokocz´stotliwoÊciowych
przesy∏anych przewodami
Przy∏o˝ony do przewodów
sieciowych , silnika i
sterujàcych
Stopieƒ 4
0,15 MHz - 80 MHz
80% AM (kHz)
10 V
Certyfikat c UL
Przemienniki sà certyfikowane
zgodnie z , z
, oraz UL50083.
Przemienniki do zastosowaƒ w
otoczeniu o stopniu zanieczyszczenia 2
Siemens DA 51.2 · 2001
21
Siemens Sp. z o.o. – regionalni przedstawiciele bran˝y techniki nap´dowej
81-366 Gdynia
44-100 Gliwice
40-028 Katowice
30-110 Kraków
ul. Batorego 28-32
tel.: 058-785 84 90
fax: 058-785 84 99
ul. Dolnych Wa∏ów 7
tel.: 032-775 08 98
fax: 032-775 08 97
ul. Francuska 70
tel.: 032-208 41 34
fax: 032-208 41 39
ul. Kraszewskiego 36
tel.: 012-422 77 52
fax: 012-427 26 29
61-371 Poznaƒ
71-017 Szczecin
03-821 Warszawa
53-238 Wroc∏aw
ul. Romana Maya 1
tel.: 061-650 28 22
fax: 061-650 28 24
ul. Mieszka I 82/83
tel.: 091-482 42 29
fax: 091-482 41 95
ul. ˚upnicza 11
tel.: 022-870 90 26
fax: 022-870 98 68
ul. Ostrowskiego 30
tel.: 071-364 70 14
fax: 071-364 70 30
Technika nap´dowa – doradztwo techniczne
Siemens Sp. z o.o.
03-821 Warszawa
ul. ˚upnicza 11
tel.: 022-870 85 38
fax: 022-870 91 69
Dodatkowo znajdziesz nas w Internecie:
http://www.siemens.pl/falowniki
e-mail: falowniki@waw1.siemens.pl
Download PDF

advertising