Fagor-VCE180 (Έλληνας)

Fagor-VCE180 (Έλληνας)
portada.qxd
19/6/03
16:11
Página 1
E
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS FOR USE
MANUEL D’UTILISATION
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
ENTY¶√ √¢∏°πøN
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
• Normas de seguridad
• Descripción general
• Montaje
• Funcionamiento
• Regulación de la potencia
• Cambio de bolsa y de filtros
• Limpieza
• Accesorios
• Almacenamiento
• Transporte
F
1
7-8
9
10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17
18
18
P
• Normas de segurança
• Descrição geral
• Montagem
• Funcionamento
• Regulação da potência
• Substituição dabolsa e de filtros
• Limpeza
• Acessórios
• Armazenamento
• Transporte
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.
Reservados os direitos de alteração.
Subject to change without notice.
Sous réserve de modifications.
Das Recht zu technischen Änderungen behalten wir uns vor.
Con riserva di modifiche.
∆ιατηρουµ
v ε κατ v αποκλειστικοτ
v ητα το δικαιω
v µα για τεχνικες
v τροποποιησ
v εις.
A műszaki adatváltozás jogát fenntartjuk.
Možnost změny vyhrazena.
Možnosť zmeny vyhradená.
ASPIRADOR / VACUUM CLEANER /
ASPIRATEUR / STAUBSAUGER /
ASPIRAPOLVERE / H§∂KTPIKH EKOY¶A /
PORSZÍVÓ / VYSAVAČ
MOD.:
VCE-150
VCE-160
VCE-180
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
Junio 2003
D
2
7-8
9
10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17
18
18
• Sicherheitsnormen
5
• Allgemeine beschreibung
7-8
• Montage
9
• Funktionsweise
10
• Leistungseinstellung
11 - 12
• Wechseln der staubbeutel und filter 13 - 14
• Reinigung
15 - 16
• Zubehör
17
• Aufbewahrung
18
• Transport
18
I
GB
• Safety regulations
• General description
• Assembly
• Operation
• Adjusting the suction power
• Changing the bag and filters
• Cleaning
• Accessories
• Storing
• Transport
• Normes de sécurité
4
• Description générale
7-8
• Montage
9
• Fonctionnement
10
• Réglage de la puissance
11 - 12
• Changement du sac et des filtres 13 - 14
• Nettoyage
15 - 16
• Accessoires
17
• Rangement
18
• Transport
18
3
7-8
9
10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17
18
18
• Norme di sicurezza
6
• Descrizione generale
7-8
• Montaggio
9
• Funzionamento
10
• Regolazione della potenza
11 - 12
• Sostituzione del sacchetto e dei filtri 13 - 14
• Pulizia
15 - 16
• Accessori
17
• Stoccaggio
18
• Trasporto
18
portada.qxd
19/6/03
16:11
Página 2
GR
• ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
• ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
• ΛΕΙΤΟΨΡΓΙΑ
• ΡϒΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧϒΟΣ
• ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΚΟϒΛΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• ΑΞΕΣΟϒΑΡ
• ΑΠΟΘΗΚΕϒΣΗ
• ΜΕΤΑΦΟΡΑ
E
CZ
19
23 - 24
25
26
27 - 28
29 - 30
31
32
33
33
• Bezpečnostní pokyny
• Všeobecný popis
• Montáž
• Pokyny k použití
• Nastavení sacího výkonu
• Výměna sáčků a filtrů
• Čištění
• Příslušenství
• Skladování
• Přenášení
21
23 - 24
25
26
27 - 28
29 - 30
31
32
33
33
Estimado cliente,
Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las siguientes
instrucciones y guárdelas para posteriores consultas. Respete las normas de seguridad
y si entrega el aparato a otra persona, asegúrese de incluir también este manual.
NORMAS DE SEGURIDAD
Este aparato es conforme con las siguiente Directivas Europeas:
73/23/CEE (modificada por la 93/68/CEE) Directiva de Baja Tensión
89/336/CEE (modificada por la 91/263/CEE, la 92/31/CEE y la 93/68/CEE)
•
H
• Biztonsági előírások
• Műszaki leírás
• Összeszerelés
• Használat
• Teljesítmény szabályzó
• A porzsák és szűrő cseréje
• Tisztítás
• Tartozékok
• Tárolás
• Szállítás
SK
20
23 - 24
25
26
27 - 28
29 - 30
31
32
33
33
• Bezpečnostné pokyny
• Všeobecný opis
• Montáž
• Pokyny na používanie
• Nastavenie sacieho výkonu
• Výmena vrecka a filtrov
• Čistenie
• Príslušenstvo
• Skladovanie
• Prenášanie
22
23 - 24
25
26
27 - 28
29 - 30
31
32
33
33
230V ~ 50 Hz 12A
• Este aparato se ha destinado al uso doméstico para aspirar materiales secos. Con
este aparato no se deben aspirar personas ni animales
• No tirar del cable para extraer la clavija de la toma de corriente o para desplazar
al aparato. No pisar el cable con el aparato ni presionarlo contra aristas vivas o
atraparlo con una puerta.
• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
• No utilice el aparato si:
- El cable está dañado
- El aparato parece dañado
• Con este aparato no se deben aspirar:
- Líquidos
- Moquetas o alfombra húmedas
- Objetos duros o punzantes
- Cerillas, cenizas o colillas de cigarros
- Polvo muy fino como cemento, polvo de impresoras o fotocopiadoras, polvo de
escayola, etc.
• No exponga al aparato a las inclemencias climáticas, a la humedad o a fuentes de
calor.
• Limpiar el aparato con un paño seco o ligeramente humedecido. No limpiarlo con
agua.
• Antes del uso compruebe que todos los filtros están correctamente colocados. No
aspirar sin los filtros.
Atención: Si la bolsa no está colocada en su alojamiento, la tapa no cerrará. No
fuerce la tapa.
• Desconecte el aparato de la red cuando no lo esté utilizando.
• En caso de avería, apague el aparato sin intentar repararlo y lleve el aparato a un
servicio de asistencia técnico autorizado y solicite que sean utilizados accesorios y
repuestos originales.
• No utilice ningún aparato eléctrico que tenga la clavija o el cable deteriorados. Si
el cable ha sido dañado lleve el aparato a un servicio de asistencia técnico para su
sustitución.
• El fabricante no será responsable de daños que puedan derivar del uso incorrecto
erróneo o irresponsable y/o de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.
1
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 1
P
Estimado cliente,
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente as seguintes
instruções e guarde-as para futuras consultas. Respeite as normas de segurança e se
entregar o aparelho a outra pessoa, inclua igualmente este manual.
NORMAS DE SEGURANÇA
Este aparelho está em conformidade com as seguintes Directivas Europeias:
73/23/CEE (modificada pela 93/68/CEE) Directiva de Baixa Tensão
89/336/CEE (modificada pela 91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE)
• 230V ~ 50 Hz 12A
• Este aparelho está destinado para uso doméstico para aspirar materiais secos.
Com este aparelho não se devem aspirar pessoas ou animais
• Não puxar o cabo para retirar a ficha da tomada ou para deslocar o aparelho. Não
pisar o cabo com o aparelho nem pressionar contra arestas vivas ou entalá-lo
numa porta.
• Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
• Não utilize o aparelho se:
- O cabo estiver danificado
- O aparelho parecer danificado
• Com este aparelho não se devem aspirar:
- Líquidos
- Carpetes ou tapetes húmidos
- Objectos duros ou afiados
- Fósforos, cinzas ou beatas de cigarros
- Pó muito fino como cimento, pó de impressoras ou fotocopiadoras, pó de gesso, etc.
• Não exponha o aparelho à intempérie, humidade ou fontes de calor.
• Limpar o aparelho com um pano seco ou ligeiramente humedecido. Não limpar
com água.
• Antes de utilizar, verifique se todos os filtros estão correctamente colocados. Não
aspirar sem os filtros.
Atenção: Se a bolsa não estiver colocada no seu encaixe, a tampa não fecha. Não
force a tampa.
• Desligue o aparelho da rede quando não o estiver a utilizar.
• Em caso de avaria, apague o aparelho sem tentar repará-lo e leve o aparelho a um
serviço de assistência técnico autorizado e solicite o uso de acessórios e peças de
substituição originais.
• Não utilize nenhum aparelho eléctrico que tenha a ficha ou o cabo deteriorados.
Se o cabo tiver sido danificado leve o aparelho a um serviço de assistência técnico
para ser substituído.
• O fabricante não será responsável por danos que possam ser provocados pelo uso
incorrecto erróneo ou irresponsável e/ou de reparações efectuadas por pessoal
não qualificado.
2
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 2
GB
Dear customer,
Before using your appliance for the first time, read the following instructions
carefully and keep them for future reference. Please respect all safety regulations and
if you give or lend the appliance to another person, make sure that you give them a
copy of this manual also.
SAFETY REGULATIONS
This appliance complies with the following European Directives:
73/23/EEC (modified by 93/68/EEC) Low Voltage Directive
89/336/EEC (modified by 91/263/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC)
• 230V ~ 50 Hz 12A
• This appliance is designed for domestic use and for vacuuming dry materials only.
It is not designed for vacuuming people or animals.
• Do not pull on the cable to remove the plug from the socket or to move the
appliance. Do not place the appliance on top of the cable, press the cable against
sharp edges or let it become trapped by a closed door.
• Keep the appliance out of the reach of children.
• Do not use the appliance if:
- The cable is damaged
- The appliance appears to be damaged
• The appliance should not be used to vacuum:
- Liquids
- Wet carpets or rugs
- Hard or sharp objects
- Matches, ashes or cigarette ends
- Very fine dust such as cement, printer or photocopier power or plaster dust, etc.
• Do not expose the appliance to the elements, humidity or heat sources.
• Clean the appliance using a dry or damp cloth. Do not clean with water.
• Before using, check that all the filters are correctly positioned. Do not use the
appliance without filters.
Warning: If the bag is not correctly positioned in its housing, the cover will not
shut. Do not use excessive force to shut the cover.
• Unplug the appliance from the mains when not in use.
• In the event of a malfunction, switch the appliance off and do not try to repair it
yourself. Take it to an authorised technical assistance centre and always demand
the use of original accessories and spare parts.
• Never use an electric appliance if the plug or cable are damaged. If the cable has
been damaged, have it replaced by an authorised technical assistance centre.
• The manufacturer accepts no responsibility for damage resulting from incorrect,
unsuitable or irresponsible use and/or repairs carried out by unqualified
personnel.
3
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 3
F
Cher Client,
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, lisez attentivement les instructions
suivantes et conservez-les pour les consulter ultérieurement. Respectez les normes
de sécurité et si vous remettez l’appareil à une autre personne, assurez-vous de lui
fournir ce mode d’emploi.
NORMES DE SÉCURITÉ
Cet appareil est conforme aux Directives Européennes suivantes:
73/23/CEE (modifiée par la 93/68/CEE) Directive sur la Basse Tension
89/336/CEE (modifiée par la 91/263/CEE, la 92/31/CEE et la 93/68/CEE)
• 230V ~ 50 Hz 12A
• Cet appareil est destiné à un usage ménager pour aspirer des matières sèches. En
aucun cas il ne peut être utilisé pour aspirer des personnes ou des animaux.
• Ne tirez pas sur le cordon pour retirer la fiche de la prise de courant ou pour
déplacer l’appareil. N’écrasez pas le cordon avec l’appareil, ne faites pas pression
dessus contre des arêtes vives et ne le coincez pas non plus dans une porte.
• Maintenez l’appareil hors de la portée des enfants.
• N’utilisez pas l’appareil si:
- Le cordon est endommagé
- L’appareil semble endommagé
• N’utilisez pas cet appareil pour aspirer:
- Liquides
- Moquettes ou tapis humides
- Objets durs ou pointus
- Allumettes, cendres ou mégots de cigarettes
- Poussière très fine comme le ciment, la poussière des imprimantes ou
photocopieuses, poussière de plâtre, etc.
• N’exposez pas l’appareil aux intempéries, à l’humidité ou à des sources de
chaleur.
• Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon sec ou légèrement humide. Ne le nettoyez
pas à l’eau.
• Avant de l’utiliser, vérifiez que tous les filtres sont mis en place correctement.
N’aspirez pas sans les filtres.
Attention: Si le sac n’est pas bien mis en place dans son compartiment, le
couvercle ne se fermera pas. Ne forcez pas sur le couvercle.
• Débranchez l’appareil du secteur lorsque vous ne l’utilisez pas.
• En cas de panne, éteignez l’appareil sans essayer de le réparer et adressez-vous à
un service d’assistance technique agréé et demandez à ce que des accessoires et
pièces de rechange d’origine soient utilisés.
• N’utilisez aucun appareil électrique si le cordon ou la fiche est détérioré(e). Si le
cordon a été endommagé, amenez l’appareil à un service d’assistance technique
pour le faire remplacer.
• Le fabricant ne sera pas responsable des dommages qui pourraient être liés à
l’utilisation incorrecte, erronée voire irresponsable et/ou des réparations
effectuées par un personnel non qualifié.
4
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 4
D
Sehr geehrter Kunde,
vor dem ersten Gebrauch des Gerätes sollten Sie die folgenden Anweisungen
aufmerksam durchlesen und für spätere Rückfragen aufbewahren. Beachten Sie die
Sicherheitsnormen. Soll das Gerät an Dritte weitergegeben werden, so denken Sie
bitte daran, dieses Handbuch ebenfalls auszuhändigen.
SICHERHEITSNORMEN
Dieses Gerät entspricht den folgenden europäischen Verordnungen:
73/23/CEE (geändert durch 93/68/CEE) Niederspannungsverordnung
89/336/CEE (geändert durch 91/263/CEE, 92/31/CEE und 93/68/CEE)
• 230V ~ 50 Hz 12A
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und zwar zum Aufsaugen von
trockenen Stoffen bestimmt. Mit diesem Gerät dürfen weder Menschen noch Tiere
abgesaugt werden.
• Nicht an dem Kabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen oder
um das Gerät zu bewegen. Das Kabel nicht mit dem Gerät quetschen oder gegen
scharfe Kanten drücken oder in einer Tür einklemmen.
• Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Das Gerät in folgenden Fällen nicht benutzen:
- Das Kabel ist beschädigt.
- Das Gerät sieht beschädigt aus.
• Das Gerät darf nicht zum Aufsaugen folgender Stoffe und Materialien benutzt
werden:
- Flüssigkeiten.
- Feuchter Teppichboden oder Teppiche.
- Harte oder spitze Gegenstände.
- Streichhölzer, Asche oder Zigarettenkippen.
- Sehr feiner Staub wie beispielsweise Zement, von Druckern oder Kopierern
abgegebener Staub, Gipsstaub, usw.
• Das Gerät sollte weder klimatischen Einflüssen noch Feuchtigkeit oder der
Einwirkung von Wärmequellen ausgesetzt werden.
• Das Gerät mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Auf keinen
Fall mit Wasser reinigen.
• Vor Gebrauch vergewissern Sie sich bitte, dass alle Filter ordnungsgemäß
eingesetzt sind. Das Gerät nicht ohne Filter einschalten.
Achtung: Ist der Staubbeutel nicht ordnungsgemäß in seine Aufnahme eingesetzt, kann
der Deckel nicht geschlossen werden. Den Deckel nicht mit Gewalt schließen.
• Das Gerät von der Stromversorgung trennen, wenn es nicht benutzt wird.
• Im Störungsfall das Gerät ausschalten und nicht versuchen, es zu reparieren, sondern
zu dem zuständigen, autorisierten Kundendienst bringen. Darauf achten, dass
ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile verwendet werden.
• Elektrische Geräte mit beschädigtem Stecker oder Kabel dürfen auf keinen Fall
benutzt werden. Bei beschädigtem Kabel muss das Gerät zum Auswechseln
desselben zum zuständigen Kundendienst gebracht werden.
• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die auf nicht
sachgemäßen, fehlerhaften oder unverantwortlichen Gebrauch und/oder auf nicht
von Fachpersonal vorgenommene Reparaturen zurückzuführen sind.
5
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 5
I
Caro cliente,
Prima di usare questo apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le
seguenti istruzioni e conservarle per poterle consultare in futuro. Rispettare le norme
di sicurezza e, in caso di trasferimento dell’apparecchio ad un’altra persona,
assicurarsi di allegare anche questo manuale.
NORME DI SICUREZZA
Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive europee:
73/23/CEE (modificata dalla 93/68/CEE) Direttiva sulla bassa tensione
89/336/CEE (modificata dalla 91/263/CEE, dalla 92/31/CEE e dalla 93/68/CEE)
• 230V ~ 50 Hz 12A
• Questo apparecchio è destinato all’uso domestico per l’aspirazione di materiali
asciutti. Con questo apparecchio non si devono aspirare persone, né animali.
• Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa di corrente o per spostare
l’apparecchio. Non calpestare il cavo con l’apparecchio, né farlo scorrere contro
spigoli vivi o schiacciarlo sotto una porta.
• Mantenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
• Non usare l’apparecchio se:
- Il cavo è danneggiato.
- L’apparecchio sembra danneggiato.
• Con questo apparecchio non si devono aspirare:
- Liquidi
- Moquette o tappeti umidi
- Oggetti duri o appuntiti
- Cerini, cenere o mozziconi di sigarette
- Polvere molto fine come cemento, polvere di stampanti o fotocopiatrici, polvere
di gesso, ecc.
• Non lasciare l’apparecchio esposto alle intemperie, all’umidità o a fonti di calore.
• Pulire l’apparecchio con un panno asciutto o leggermente inumidito. Non pulirlo
con acqua.
• Prima dell’uso, accertarsi che tutti i filtri siano sistemati correttamente. Non
aspirare senza i filtri.
Attenzione: se il sacchetto di raccolta non è sistemato correttamente nella propria
sede, non è possibile chiudere il coperchio. Non forzare il coperchio.
• Disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione quando non lo si usa.
• In caso di guasto, spegnere l’apparecchio, non cercare di ripararlo e rivolgersi ad
un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato, richiedendo l’uso di accessori e
pezzi di ricambio originali.
• Non usare l’apparecchio in caso di danneggiamento della spina o del cavo. Se il
cavo è stato danneggiato, per la sostituzione rivolgersi ad un Servizio di Assistenza
Tecnica autorizzato.
• Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso
errato o irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
6
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 6
E
DESCRIPCIÓN GENERAL
F
DESCRIPTION GÉNÉRALE
P
DESCRIÇÃO GERAL
D
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
GENERAL DESCRIPTION
I
DESCRIZIONE GENERALE
GB
7
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 7
E
F
1. Pedal marcha – paro
2. Pedal recogecables
3. Regulador de potencia
4. Indicador bolsa llena
5. Tubo flexible
6. Regulador de aire manual
7. Tubo telescópico
8. Tubos ajustables (VCE-150)
9. Cepillo
10. Cable de alimentación
11. Cepillo especial para parquet
1. Pédale Marche – Arrêt
2. Pédale Enrouleur de cordon
3. Réglage de la puissance
4. Indicateur Sac plein
5. Flexible
6. Réglage manuel de l’air
7. Tube télescopique
8. Tubes réglables (VCE-150)
9. Brosse
10. Cordon d’alimentation
11. Brosse spéciale parquet
P
D
1. Pedal marcha – paragem
2. Pedal recolhe-cabos
3. Regulador de potência
4. Indicador bolsa cheia
5. Tubo flexível
6. Regulador de ar manual
7. Tubo telescópico
8. Tubos ajustáveis (VCE-150)
9. Escova
10. Cabo de alimentação
11. Escova especial “parquet”
1. Ein-/Aus-Pedal
2. Pedal Kabelaufwickler
3. Leistungsregler
4. Füllstandsanzeige Staubbeutel
5. Schlauch
6. Manueller Luftregler
7. Teleskoprohr
8. Einstellbare Rohre (VCE-150)
9. Bürste
10. Netzkabel
11. Spezialbürste für Parkett
GB
I
1. Start – stop button
2. Cable winder pedal
3. Power adjuster
4. Bag full indicator
5. Flexible tube
6. Manual air regulator
7. Telescopic tube
8. Adjustable tubes (VCE-150)
9. Brush
10. Power cable
11. Special brush for parquet
1. Pedale Start – Stop
2. Pedale avvolgicavo
3. Regolatore di potenza
4. Indicatore sacchetto pieno
5. Tubo flessibile
6. Regolatore manuale dell’aria
7. Tubo telescopico
8. Tubi regolabili (VCE-150)
9. Spazzola
10. Cavo di alimentazione
10. Spazzola special parquet
8
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 8
E
MONTAJE
F
MONTAGE
P
MONTAGEM
D
MONTAGE
ASSEMBLY
I
MONTAGGIO
GB
9
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 9
E
FUNCIONAMIENTO
F
FONCTIONNEMENT
P
FUNCIONAMENTO
D
FUNKTIONSWEISE
OPERATION
I
FUNZIONAMENTO
GB
•
E
•
•
P
•
•
GB
•
•
F
•
•
D
•
•
I
•
Tire del cable y conéctelo en una toma de corriente. Cuando quiera recogerlo,
pulse el pedal
y guíe el cable con la mano para que se enrolle derecho.
Para poner en marcha el aparato pulse el pedal
. Para pararlo pulse
nuevamente el mismo pedal.
Puxe o cabo e ligue-o a uma tomada. Quando quiser recolhe-lo, pressione o
pedal
e guie o cabo com a mão para que possa ser enrolado correctamente.
Para ligar o aparelho pressione o pedal
. Para desligá-lo pressione
novamente o mesmo pedal.
Pull out the cable and plug into a socket. When you want to rewind the cable,
press the pedal
and guide the cable with your hand in order to prevent
tangles.
To switch the appliance on, press
. To switch it off, simply press the same
pedal once again.
Tirez sur le cordon et branchez-le sur une prise de courant. Lorsque vous
voulez le ramasser, appuyez sur la pédale
et guidez le cordon en vous
aidant de la main pour l’enrouler droit.
Pour mettre l’appareil en marche, appuyez sur la pédale
. Pour l’arrêter,
appuyez de nouveau sur cette pédale.
Das Kabel herausziehen und den Stecker in die Steckdose stecken. Zum
Aufwickeln des Kabels das Pedal
drücken und das Kabel mit der Hand so
führen, dass es sauber einlaufen kann.
Das Pedal
drücken, um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten das
Pedal erneut drücken.
Estrarre il cavo e inserire la spina in una presa di corrente. Per riavvolgerlo,
premere il pedale
e guidare il cavo con la mano per avvolgerlo
correttamente.
Per mettere in moto l’apparecchio, premere il pedale
. Per fermarlo,
premere lo stesso pedale.
10
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 10
E
REGULACIÓN
DE LA POTENCIA
F
RÉGLAGE
DE LA PUISSANCE
P
REGULAÇÃO
DA POTÊNCIA
D
LEISTUNGSEINSTELLUNG
ADJUSTING
THE SUCTION POWER
I
REGOLAZIONE
DELLA POTENZA
GB
•
•
E
Ajuste la potencia de aspiración con el regulador de potencia.
La fuerza de aspiración puede también puede reducirse deslizando la
corredera de regulación de aire manual.
• Cuanto mayor es la potencia, mayor es la fuerza de aspiración. Si nota que el
cepillo se desliza con dificultad, reduzca la potencia de aspiración.
Atención: Para evitar que el fusible salte cuando pone en marcha el aspirador,
regule la potencia la mínimo y después de ponerlo en marcha, seleccione una
potencia superior.
11
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 11
•
•
P
Ajuste a potência de aspiração com o regulador de potência.
A potência de aspiração também pode ser reduzida deslizando a corrediça de
regulação de ar manual.
• Quanto maior for a potência, maior é a força de aspiração. Se notar que a
escova desliza com dificuldade, reduza a potência de aspiração.
Atenção: Para evitar que o fusível salte quando ligar o aspirador, regule a potência
para mínimo e, depois de ligar, seleccione uma potência superior.
•
•
GB
Use the power adjuster to increase or decrease suction power.
The suction power can also be reduced by opening the manual air regulation
mechanism.
• The higher the power setting, the greater the suction force generated. If you
notice that the brush is difficult to move, reduce the suction power.
Warning: In order to prevent the fuse from blowing when the vacuum cleaner is
switched on, turn the power control knob to the minimum setting and then
gradually increase the suction power once the appliance is running.
•
F
Réglez la puissance d’aspiration à l’aide du système de réglage de la
puissance.
• La force d’aspiration peut être réduite en glissant le curseur manuel de
réglage de l’air.
• Plus la puissance est importante, plus la force d’aspiration est importante. Si
vous remarquez que la brosse glisse difficilement, réduisez la puissance
d’aspiration.
Attention: Pour éviter que le fusible ne saute quand vous mettez l’aspirateur en
marche, réglez la puissance sur la position minimum puis, une fois l’appareil mis
en marche, sélectionnez une puissance supérieure.
•
•
D
Die Saugleistung mit dem Leistungsregler einstellen.
Die Saugkraft kann ebenso durch Verschieben des manuellen Luftreglers
eingestellt werden.
• Mit zunehmender Leistung steigt die Saugkraft. Spüren Sie Widerstand beim
Verschieben der Bürste, so sollten Sie die Saugleistung senken.
Achtung: Um zu vermeiden, dass die Sicherung beim Einschalten des Staubsaugers
herausspringt, sollte die Leistung auf den niedrigsten Wert eingestellt, das Gerät
eingeschaltet und die Leistung dann schrittweise gesteigert werden.
•
•
I
Regolare la potenza di aspirazione con il regolatore di potenza.
La forza di aspirazione si può ridurre anche facendo scorrere il regolatore
manuale dell’aria.
• Quanto maggiore è la potenza, maggiore è la forza di aspirazione. Se si nota
che la spazzola si sposta con difficoltà, ridurre la potenza di aspirazione.
Attenzione: Per evitare che il fusibile salti quando si mette in moto l’aspirapolvere,
regolare la potenza al minimo e, una volta in moto, selezionare una potenza
superiore.
12
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 12
E
CAMBIO DE BOLSA
Y DE FILTROS
F
CHANGEMENT
DU SAC ET DES FILTRES
P
SUBSTITUIÇÃO
DA BOLSA E DE FILTROS
D
WECHSELN DER
STAUBBEUTEL UND FILTER
CHANGING
THE BAG AND FILTERS
I
SOSTITUZIONE DEL
SACCHETTO E DEI FILTRI
GB
•
E
•
Cambie la bolsa de papel cuando el indicador de bolsa llena esté
completamente rojo, estando el cepillo levantado del suelo. Aunque la bolsa
no esté llena, si el indicador está rojo, debe cambiar la bolsa porque sus poros
pueden estar cerrados por partículas de polvo fino.
Cambie los filtros cada 5 cambios de bolsa.
Si cuando cambia de bolsa, el indicador de bolsa llena sigue estando en rojo,
cambie los filtros.
13
interior.qxd
19/6/03
•
P
•
•
GB
•
•
F
•
•
D
•
•
I
•
15:39
Página 13
Substitua a bolsa de papel quando o indicador de bolsa cheia estiver
completamente vermelho, com a escova levantada do chão. Embora a bolsa
não esteja cheia, se o indicador estiver vermelho, deve substituir a bolsa
porque os seus poros podem estar fechados por partículas de pó fino.
Substitua os filtros por cada 5 substituições de bolsa.
Se no momento a seguir a substituir a bolsa, o indicador de bolsa cheia
continuar a vermelho, substitua os filtros.
Change the paper bag when the bag full indicator turns completely red when
the brush is away from the floor.
Even if the bag is not in fact full, you should change it when the indicator turns
red, because its pores may have become blocked by fine dust particles.
Change the filters every fifth bag change.
If, when you change the bag, the indicator remains red, change the filter.
Changez le sac en papier lorsque l’indicateur de sac plein est entièrement
rouge, et veillez auparavant à bien lever la brosse du sol. Si l’indicateur est
rouge mais le sac n’est pas plein, vous devez quand même changer le sac car
ses pores peuvent être fermés par des particules de poussière fine.
Changez les filtres tous les 5 changements de sac.
Après avoir changé de sac, si l’indicateur de sac plein continue d’être rouge,
changez les filtres.
Die Staubbeutel aus Papier wechseln, sobald die Füllstandsanzeige bei vom
Boden abgehobener Bürste vollkommen rot ist. Auch wenn der Staubbeutel
trotz roter Füllstandsanzeige noch nicht ganz voll sein sollte, muss der
Staubbeutel ausgewechselt werden, da seine Poren möglicherweise durch feine
Staubteilchen verstopft sind.
Die Filter sollten nach jeweils 5 erfolgten Wechseln der Staubbeutel
ausgetauscht werden.
Sollte die Füllstandsanzeige trotz erfolgtem Wechsel des Staubbeutels weiterhin
rot sein, tauschen Sie bitte die Filter aus.
Sostituire il sacchetto di carta quando il relativo indicatore è completamente in
rosso, con la spazzola sollevata da terra. Anche se il sacchetto non è pieno, se
l’indicatore è in rosso, occorre sostituire il sacchetto perché i pori possono
essere stati ostruiti da particelle di polvere fine.
Sostituire i filtri ogni 5 sostituzioni del sacchetto.
Se dopo la sostituzione del sacchetto, il relativo indicatore è ancora in rosso,
sustituire i filtri.
14
interior.qxd
E
19/6/03
15:39
Página 14
LIMPIEZA
Antes de proceder a efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza,
pare el aparato y desenchúfelo.
Puede pasar la carcasa con un paño ligeramente humedecido, secándolo a
continuación.
No utilice disolvente ni productos abrasivos para su limpieza.
No limpie el aparato con agua.
El cepillo para suelos debe limpiarse regularmente aspirándolo con la boquilla
para ranuras.
P
LIMPEZA
Antes de realizar qualquer tipo de operação de manutenção ou limpeza, desligue o
aparelho e retire a ficha da tomada.
Pode passar a carcassa com um pano ligeiramente húmido, secando-o em seguida.
Não utilize dissolvente nem produtos abrasivos para a limpeza.
Não limpe o aparelho com água.
A escova para chão deve ser limpa regularmente aspirando-a com a boquilha para
ranhuras.
GB
CLEANING
Before carrying out any cleaning or maintenance operations, switch the appliance
off and unplug the cable from the mains socket.
Wipe the outer shell with a damp cloth and then dry.
Do not clean the appliance with solvents or abrasive products.
Do not clean the appliance with water.
The floor brush should be cleaned regularly using the groove nozzle.
15
interior.qxd
F
19/6/03
15:39
Página 15
NETTOYAGE
Avant de procéder à une opération de maintenance ou de nettoyage, arrêtez
l’appareil et débranchez-le.
Vous pouvez passer un chiffon légèrement humide sur la paroi extérieure de
l’appareil, en la séchant immédiatement après.
N’utilisez pas de solvant ni de produits abrasifs pour le nettoyage.
Ne nettoyez pas l’appareil à l’eau.
La brosse pour les sols doit être nettoyée régulièrement en l’aspirant à l’aide de la
buse prévue pour les rainures.
D
REINIGUNG
Das Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen, bevor mit der
Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten begonnen wird.
Das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen und anschließend
trocknen.
Zur Reinigung dürfen werden Lösungsmittel noch scheuernde Mittel verwendet
werden.
Das Gerät auf keinen Fall mit Wasser reinigen.
Die Fußbodenbürste sollte regelmäßig gereinigt werden, indem sie mit der
schmalen Düse abgesaugt wird.
I
PULIZIA
Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione o di pulizia, arrestare
l’apparecchio e disinserire la spina dalla presa di corrente.
L’involucro esterno dell’apparecchio si può pulire con un panno leggermente
inumidito e asciugare poi con uno asciutto.
Per la pulizia, non usare solventi né prodotti abrasivi.
Non pulire l’apparecchio con l’acqua.
La spazzola per il pavimento si deve pulire regolarmente aspirandola con
l’accessorio per fessure.
16
interior.qxd
19/6/03
15:39
Página 16
E
ACCESORIOS
F
ACCESSOIRES
P
ACESSÓRIOS
D
ZUBEHÖR
GB
ACCESSORIES
I
ACCESSORI
17
interior.qxd
19/6/03
15:40
Página 17
E
ALMACENAMIENTO
F
RANGEMENT
P
ARMAZENAMENTO
D
AUFBEWAHRUNG
STORING
I
STOCCAGGIO
E
TRANSPORTE
F
TRANSPORT
P
TRANSPORTE
D
TRANSPORT
GB
TRANSPORT
I
TRASPORTO
GB
18
interior.qxd
19/6/03
15:40
Página 18
GR
Αγαπητοιv καταναλωτεςv ,
Πριν χρησιµοποιησ
v ετε τη συσκευηv για πρωτ
v η φορα,v διαβασ
v τε προσεκτικαv τις παρακατ
v ω
v ς και,
οδηγιεv ς και φυλαξv τε τες για µελλοντικεςv αναφορεςv . Να σεβv εστε τους κανονv ες ασφαλεια
αν παραχωρησ
v ετε τη συσκευηv σε καπ
v οιο αλ
v λο ατ
v οµο, βεβαιωθειτ
v ε οτ
v ι εχ
v ετε παραδωσ
v ε
v ης το παρον
v εν
v τυπο.
επισ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συσκευη
ηv αυτη
ηv πλληρρειv τις ακολv ουθες Οδη
ηγιεv ς τη
ης Ευρωππα˚κη
ηςv Ενωση
ης:
73/23/CEE (τροποποιηµενv η αποv την 93/68/CEE) Οδηγια
v Χαµηλης
v Τασ
v ης
89/336/CEE (τροποποιηµενv η αποv την 91/263/CEE, την 92/31/CEE kai την 93/68/CEE).
• 230V ~ 50 Hz 12A
• Η συσκευηv αυτηv προοριζv εται για οικιακηv χρησ
v η και, συγκεκριµεν
v α, για να
v .
απορροφαv ξηραv υλικα.v ∆εν πρεπv ει να την χρησιµοποιειτv ε σε ατv οµα ηv ζωα
• Μην τραβατv ε αποv το καλωδv ιο για να βγαλv ετε το βυσ
v µα αποv την πριζ
v α ηv για να
v ετε τη συσκευη.v Μην πατατ
v ε το καλωδ
v ιο µε τη συσκευη,v µην το
µετακινησ
συµπιιζv ετε σε αιχµηρεςv γωνιεv ς και µην το αφηνv ετε να πιανv εται αποv τις πορv τες.
• Να διατηρειτv ε τη συσκευηv µακριαv αποv τα παιδια.v
η χρη
ησιµοπποιειτv ε τη
η συσκευη
ηv αν:
• Μη
- Το καλωδv ιο εχv ει υποστειv ζηµιαv
- Η συσκευηv φαινv εται να εχv ει βλαβv η
η συσκευη
ηv αυτη
ηv δεν πρρεπv ει να αππορροφειτv ε:
• Με τη
- ϒγραv
- ϒγρεςv µοκετv ες ηv χαλιαv
- Σκληραv ηv αιχµηραv αντικειµv ενα
- Σπιρv τα, σταχv τες ηv γοπv ες αποv τσιγαρv α
- Πολυv λεπτεςv σκονv ες οπv ως τσιµενv το, σκονv ες εκτυπωτωνv ηv φωτοτυπικωνv , σκονv ες
v ου, κλπ.
γυψ
• Μην εκθετv ετε τη συσκευηv σε αντιξv οες καιρικεςv συνθηκv ες, σε υγρασια
v ηv σε πηγες
v
θερµοτv ητας.
• Να καθαριζv ετε τη συσκευηv µε ενv α στεγνοv ηv ελαφραv βρεγµενv ο πανι.v Μην την
καθαριζv ετε µε νερο.v
v ε οτ
v ι ολ
v α τα φιλ
v τρα ειν
v αι τοποθετηµεν
v α σωστα.v
• Πριν αποv τη χρησ
v η της βεβαιωθειτ
Μην κανv ετε απορροφv ηση χωριςv τα φιλv τρα.
Προσοχη
η:v Αν η σακουλv α δεν εινv αι τοποθετηµενv η στη θεσ
v η της, δεν θα κλειν
v ει το
v ετε µε βια
v .
καπακv ι. Μην το πιεσ
• Να αποσυνδεεv τε τη συσκευηv αποv το ρευµv α οτv αν δεν την χρησιµοποιειτv ε.
• Σε περιπv τωση βλαβv ης, σβησ
v τε τη συσκευηv χωρις
v να προσπαθησ
v ετε να τη
v ετε και προσκοµεισ
v τε την σε εν
v α εξουσιοδοτηµεν
v ο τεχνικοv σερ
v βις,
διορθωσ
ζητωνv τας να χρησιµοποιηθουνv πρωτοτv υπα αξεσουαρv και ανταλλακτικα.v
• Μη χρησιµοποιειτv ε καµµιαv ηλεκτρικηv συσκευηv της οποια
v ς το βυσ
v µα ηv το καλωδ
v ιο
v τε τη συσκευηv σε
παρουσιαζv ουν ζηµια.v Αν εχv ει βλαφθειv το καλωδv ιο, προσκοµεισ
v ουν.
ενv α τεχνικοv σερv βις για να το αντικαταστησ
• Ο κατασκευαστηςv δεν θα εινv αι υπευθv υνος για βλαβv ες που εχv ουν προκληθειv αποv
εσφαλµενv η ηv ανευθv υνη χρησ
v η της συσκευης
v και/ηv αποv επισκευες
v που εχ
v ουν γιν
v ει
αποv µη εξουσιοδοτηµενv ο προσωπικο.v
19
interior.qxd
19/6/03
15:40
Página 19
H
Kedves Fogyasztónk,
A készülék használatbavétele előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót. Kérjük, tartsa be
a biztonsági előírásokat és ha más személy részére átadja a készüléket, ne feledje a használati
útmutató továbbítását sem.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ez a készülék az alábbi Európai Szabványoknak felel meg:
73/23/CEE (93/68/CEE szerint módosítva)
89/336/CEE (91/263/CEE, la 92/31/CEE és a 93/68/CEE szerint módosítva)
• 230V ~ 50 Hz 12A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék háztartási felhasználásra gyártódott. Csak száraz felületen alkalmazható.
Ne húzza a készüléket a hálózati kábelnél fogva.
Ne lépjen a hálózati kábelre, ne tőrje meg és ne zárja rá az ajtót.
A gyermekek elől elzárva tárolja a készüléket.
Tilos a készüléket használatba venni, ha:
- sérült a hálózati kábel
- sérült a készülék
A készülékkel nem szabad felszívni:
- folyadékot
- nedves szőnyeget
- kemény vagy hegyes tárgyakat
- gyufát, hamut vagy cigarettacsikket
- cementport, fénymásológép porfestéket, stb.
Ne tegye ki a készüléket a hőingadozásnak, helyezze távol a nedves helyektől.
A készülék külső felületét enyhén nedves ronggyal takarítsa.
A használatbavétel előtt győződjön meg arról, hogy az összes szűrő a helyén van.Szűrő
nélkül nem szabad üzemeltetni a porszívót.
Figyelem: Ha a porzsák nincs pontosan a helyén, a fedél nem zárható le. Ne erőltesse a
fedelet.
Húzza ki a készüléket ha nem használja.
Meghibásodás esetén, kapcsolja le a készüléket és ne kísérelje meg a hiba elhárítását. A
készülék garanciajegyén feltüntetett szervizközpontba kell szállítani a készüléket a
készülék vásárlását igazoló számla kíséretében.
Soha ne használjon készüléket sérült hálózati kábellel.
A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használata esetén bekövetkezett
sérülésekért.
20
interior.qxd
19/6/03
15:40
Página 20
CZ
Vážený zákazníku,
Dříve než poprvé použijete Váš spotřebič, přečtěte si důkladně tyto pokyny a uschovejte si je pro
informaci kdykoliv v budoucnosti. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny a v případě, že
spotřebič dáte nebo půjčíte někomu dalšímu, přesvěčte se, že jste mu také dali návod k použití.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:
73/23/EEC (upravená 93/68/EEC) směrnice o nízkém napětí
89/336/EEC (upravená 91/263/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC).
Deklarovaná hladina akustického výkonu vyzařovaného spotřebičem a šířeného vzduchem
je 74 dB (A).
• 230V ~ 50 Hz 12A
• Tento spotřebič je zkonstruován k použití v domácnosti a pouze na vysávání suchých
materiálů. Nehodí se k vysávání lidí nebo zvířat.
• Netahejte za síťový přívod pokud chcete vytáhnout zástrčku přívodu ze zásuvky nebo vysávač
přemístit. Nepokládejte spotřebič na síťový přívod, nepřitlačujte přívod k ostrým hranám a
nedovolte, aby se přivřel v zavřených dveřích.
• Spotřebič skladujte tak, aby k němu neměly přístup děti.
• Nepoužívejte spotřebič když:
- Je poškozený síťový přívod.
- Je poškozený spotřebič.
• Spotřebič nepoužívejte k vysávání:
- Tekutin.
- Mokrých koberců nebo předložek.
- Tvrdých a ostrých předmětů.
- Zápalek, popela nebo cigaretových špačků.
- Velmi jemných prašných častíc jako je cement, náplň tiskáren nebo fotokopírky nebo
sádrový prášek a pod..
• Nevystavujte spotřebič působení vnějších přírodních podmínek, zdrojům vlhkosti a tepla.
• Na čištění spotřebiče používejte suchou nebo vlhkou prachovku. Nečistěte spotřebič vodou.
• Před použitím zkontrolujte zda jsou všechny filtry nasazeny ve správné poloze. Nepoužívejte
vysavač bez filtrů.
Upozornění: Když není správně nasazený sáček na svém místě, nedá se kryt uzavřít. Při
uzavírání krytu nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
• Pokud spotřebič nepoužíváte odpojte jej od elektrické sítě.
• V případě závady spotřebič vypněte a nesnažte se jej opravovat sami. Odneste jej do
autorizovaného servisu a vždy požadujte, aby k opravě bylo použito originálního příslušenství
a originálních náhradních dílů.
• Nikdy nepoužívejte elektrický spotřebič pokud jsou zástrčka nebo síťový přívod poškozený.
Když se poškodí síťový přívod, nechte jej opravit v autorizovaném servisu.
• Výrobce nezodpovídá za škodu způsobenou nesprávným, nevhodným nebo nezodpovědným
používáním a / nebo opravami provedeny nekvalifikovanými osobami.
21
interior.qxd
19/6/03
15:40
Página 21
SK
Vážený zákazník,
predtým, než po prvý krát použijete Váš prístroj, prečítajte si dôkladne tieto pokyny a uschovajte
si ich pre informáciu kedykoľvek v budúcnosti. Dodržiavajte prosím všetky bezpečnostné pokyny a
v prípade, že prístroj dáte alebo požičiate niekomu ďalšiemu, uistite sa, že ste mu taktiež dali kópiu
tohoto návodu na použitie.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento prístroj je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:
73/23/EEC (upravená 93/68/EEC) smernica o nízkom napätí
89/336/EEC (upravená 91/263/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC)
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 74 dB(A), čo predstavuje hladinu A
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
• 230V ~ 50 Hz 12A
• Tento prístroj je skonštruovaný na používanie v domácnosti a iba na vysávanie suchých
materiálov. Nehodí sa na vysávanie ľudí alebo zvierat.
• Neťahajte za prívodný elektrický kábel ak chcete vytiahnuť zástrčku kábla zo zásuvky
alebo vysávač premiestniť. Neodkladajte prístroj na prívodný kábel, nepritláčajte kábel k
ostrým hranám a nedovoľte, aby sa zasekol v zatvorených dverách.
• Prístroj skladujte tak, aby k nemu nemali prístup deti.
• Nepoužívajte prístroj ak:
- Prívodný elektrický kábel je poškodený.
- Prístroj sa zdá byť poškodený.
• Prístroj nesmie byť používaný na vysávanie:
- Tekutín.
- Mokrých kobercov alebo predložiek.
- Tvrdých a ostrých predmetov.
- Zápaliek, popola alebo cigaretových ohorkov.
- Veľmi jemných prašných častíc ako je cement, náplň tlačiarne alebo fotokopírky alebo
sadrový prášok a pod..
• Nevystavujte prístroj pôsobeniu vonkajších prírodných podmienok, zdrojom vlhkosti a
tepla.
• Na čistenie prístroja používajte suchú alebo vlhkú prachovku. Nečistite prístroj vodou.
• Pred použitím skontrolujte či sú všetky filtre nasadené v správnej polohe. Nepoužívajte
vysávač bez filtrov.
Upozornenie: Ak vrecko nie je správne nasadené na svojom mieste, kryt sa nedá uzavrieť. Pri
uzatváraní krytu nepoužívajte neprimeranú silu.
• Ak prístroj nepoužívate odpojte ho od elektrickej siete.
• V prípade akéhokoľvek zlyhania, prístroj vypnite a nesnažte sa vykonať opravu sám.
Odneste ho do autorizovaného servisného strediska a vždy požadujte, aby na opravu bolo
použité originálne príslušenstvo a náhradné diely.
• Nikdy nepoužívajte elektrický prístroj ak je zástrčka alebo prívodný kábel poškodený. Ak sa
prívodný kábel poškodil, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
• Výrobca nie je zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nevhodným alebo
nezodpovedným používaním a / alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými osobami.
22
interior.qxd
GR
H
19/6/03
15:40
Página 22
ΓΕΝ
ΝΙΚΗ ΠΕΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η
CZ
VŠEOBECNÝ POPIS
MŰSZAKI LEÍRÁS
SK
VŠEOBECNÝ OPIS
23
interior.qxd
19/6/03
15:40
Página 23
GR
CZ
1. Πενταλv λειτουργια
v ς
v <παυσ
v ης
2. Πενταλv περιτυλv ιξης καλωδιοv υ
3. Ρυθµιστηςv ισχυοv ς
4. ∆εικv της γεµατv ης σακουλv ας
5. Ευκv αµπτος σωληνv ας
6. Ρυθµιστηςv αερv α χειροκινv ητος
7. Τηλεσκοπικοςv σωληνv ας
8. Ρυθµιζοµ
v ενοι σωλην
v ες (VCE-150)
9. Βουρv τσα
10. Καλωδv ιο τροφοδοσια
v ς
11. Ετδικηv βουρv τσα για παρκεv
1. Tlačítko zap./vyp
2. Pedál na navíjení síťového přívodu.
3. Regulátor výkonu
4. Ukazatel výměny sáčku
5. Pružná hadice
6. Ruční regulace sání
7. Teleskopická trubice
8. Nastavitelná trubice (VCE-150)
9. Podlahová hubice
10. Síťový přívod
11. Hubice na dřevěnou podlahu s kartáčem
H
SK
1. Start-stop pedál
2. Kábelcsévélő pedál
3. Teljesítményszabályzó
4. Porzsák telítettség jelző
5. Műanyag szívócső
6. Kézi fokozatkapcsoló
7. Teleskópos cső
8. Összeilleszthető csövek (VCE-150)
9. Kefe
10. Hálózati kábel
11. Speciális kefe parkettához
1. Tlačidlo zapnutie - vypnutie
2. Pedál na navíjanie kábla
3. Regulátor výkonu
4. Ukazovateľ výmeny vrecka
5. Pružná hadica
6. Ručná regulácia prisávania
7. Teleskopická trubica
8. Nastaviteľná trubica (VCE-150)
9. Podlahová hubica
10. Prívodný elektrický kábel
11. Hubica na drevenú podlahu s kartáčom.
24
interior.qxd
GR
H
19/6/03
15:40
Página 24
ΜΟΝ
ΝΤΑ
ΑΡΙΣΣΜΑ
Α
CZ
MONTÁŽ
ÖSSZESZERELÉS
SK
MONTÁŽ
25
interior.qxd
19/6/03
15:40
Página 25
GR
ΛΕΕΙΤΟϒΡΡΓΙΑ
CZ
POKYNY K POUŽITÍ
H
HASZNÁLAT
SK
POKYNY NA POUŽÍVANIE
•
GR
•
•
H
•
•
SK
•
•
CZ
•
Τραβηξv τε το καλωδv ιο και συνδεσ
v τε το σε µια πριζ
v α ρευµ
v ατος. Οταν θελ
v ετε να
v ετε, πιεσ
v τε το πενταλ
v
και οδηγεισ
v τε το καλωδ
v ιο µε το χερ
v ι σας
το µαζεψ
v τε να τυλιχτειv ισ
v ια.
ετv σι ωσ
Για να θεσ
v ετε σε λειτουργια
v τη συσκευη,v πιεσ
v τε το πενταλ
v
. Για να τη
v ετε ξαναπιεσ
v τε το ιδ
v ιο πενταλ
v .
σταµατησ
Húzza ki a hálózati kábelt és csatlakoztassa a fali aljzatra. Ha befejezte a munkát, a
pedál lenyomásával csévélheti fel a vezetéket
A készülék működését a
pedál lenyomásával kezdheti meg. A leállításhoz nyomja
meg ismételten a pedált.
Vytáhněte síťový přívod z vysavače a zapojte jej do zásuvky. Pokud chcete síťový přívod
znovu navinout, vytáhněte jej ze zásuvky a stlačte
pedál a rukou zaveďte síťový
přívod do otvoru, tím zabráníte případnému zamotaní přívodu.
Když chcete spotřebič zapnout, stiskněte tlačítko . K vypnutí spotřebiče jednoduše
stiskněte totéž tlačítko ještě jednou.
Vytiahnite prívodný elektrický kábel a zapojte ho do zásuvky. Ak budete chcieť prívodný
kábel znovu navinúť, stlačte pedál
a rukou navádzajte kábel do otvoru, čím zabránite
prípadnému skríženiu.
Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte tlačidlo
. Aby ste prístroj vypli, jednoducho stlačte
to isté tlačidlo ešte raz.
26
interior.qxd
GR
H
19/6/03
15:40
Página 26
ΡϒϒΘΜΙΣΣΗ ΤΗΣΣ ΙΣΣΧϒϒΟΣΣ
CZ
NASTAVENÍ SACÍHO
VÝKONU
TELJESÍTMÉNY
SZABÁLYZÓ
SK
NASTAVENIE SACIEHO
VÝKONU
27
interior.qxd
19/6/03
15:40
Página 27
Ρυθµισ
v τε την ισχυv απορροφ
v ησης µε τον ρυθµιστηv ισχυο
v ς.
Η δυνv αµη απορροφv ησης µπορειv επισ
v ης να ελαττωθειv αν µετακινησ
v ετε τον
ολισθηροv διακοπv τη χειροκινv ητης ρυθv µισης του αερv α.
• Οσο µεγαλυτv ερη εινv αι η ισχυςv , τοσ
v ο µεγαλυτ
v ερη ειν
v αι η δυν
v αµη απορροφ
v ησης.
Αν αισθανv εσθε οτv ι η βουρv τσα µετακινειτv αι µε δυσκολια
v , ελαττωσ
v τε την ισχυv
απορροφv ησης.
Προσοχη
η:v Για να αποφυγv ετε το γεγονοςv να πεσ
v ει η ασφαλ
v εια οτ
v αν θετ
v ετε σε
v τη σκουπ
v α, ρυθµισ
v τε την ισχυv στο ελαχ
v ιστο και, αφουv την θεσ
v ετε σε
λειτουργια
v , επιλεξ
v τε µια µεγαλυτ
v ερη ισχυ.v
λειτουργια
•
•
GR
Állítsa be a szívóteljesítményt a teljesítményszabályzóval.
A szívóteljesítményt a kézi fokozatkapcsolóval is szabályozhatja.
Minél magasabb a teljesítmény fokozata, annál nagyobb a szívóteljesítmény. Ha úgy
érzékeli, hogy a szívófej nehezen csúszik, csökkentse a teljesítményszabályzó fokozatát.
Figyelem: A készülék elindításánál először egy alacsonyabb fokozattal kezdje meg a
használatot, majd néhány perc múlva kapcsoljon magasabb fokozatba.
•
•
•
H
Použijte regulátor výkonu, abyste zvýšili nebo snížili sací výkon.
Sací výkon je možné také snížit otevřením mechanizmu na ruční regulaci sání.
Nastavením vyššího výkonu se vytváří větší sací síla. Pokud zjistíte, že z důvodu přisátí se
podlahová hubice těžko pohybuje po podlaze, snižte sací výkon.
Upozornění: Abyste zabránili vyhození pojistky při zapnutí vysavače, otočte před jeho
zapnutím knoflíkem regulace výkonu do polohy minimum a potom zvyšujte sací výkon
postupně už za chodu vysavače.
•
•
•
CZ
Použite regulátor výkonu, aby ste zvýšili alebo znížili sací výkon.
Sací výkon je možno taktiež znížiť otvorením mechanizmu na ručnú reguláciu prisávania.
Nastavením vyššieho výkonu je vytváraná väčšia sacia sila. Ak si všimnete, že z dôvodu
prisatia sa podlahová hubica ťažko pohybuje po podlahe, znížte sací výkon.
Upozornenie: Aby ste zabránili vypáleniu poistky v momente, keď vysávač zapínate,
otočte gombík na kontrolu výkonu do polohy minimum ešte pred zapnutím a potom
zvyšujte sací výkon postupne už počas chodu vysávača.
•
•
•
SK
28
interior.qxd
GR
H
19/6/03
15:40
Página 28
ΑΛΛΑΓΓΗ ΣΑΚ
ΚΟϒΛΑΣ
ΚΑ
ΑΙ ΦΙΙΛΤΤΡΩΝ
CZ
VÝMĚNA SÁČKŮ A FILTRŮ
A PORZSÁK ÉS SZŰRŐ
CSERÉJE
SK
VÝMENA VRECKA A
FILTROV
29
interior.qxd
19/6/03
•
GR
•
•
H
•
•
CZ
•
•
SK
•
15:40
Página 29
Αλλαξv τε την χαρv τινη σακουλv α οτv αν ο δεικv της γεµατv ης σακουλv ας εινv αι εντελωςv
v η κι αν η
κοκv κινος και εχv οντας τη βουρv τσα σηκωµενv η αποv το πατv ωµα. Ακοµ
v ον ο δεικ
v της ειν
v αι κοκ
v κινος θα πρεπ
v ει να την
σακουλv α δεν εινv αι γεµατv η, εφοσ
αλλαξv ετε γιατιv µπορειv να εινv αι κλειστοιv οι πορv οι της αποv σωµατιδv ια λεπτηςv
σκονv ης.
Να αλλαζv ετε τα φιλv τρα σε καθv ε 5 αλλαγεςv σακουλv ας.
Αν, οτv αν αλλαξv ετε τη σακουλv α, ο δεικv της γεµατv ης σακουλv ας εξακολουθειv να
εινv αι στο κοκv κινο, αλλαξv τε τα φιλv τρα.
Akkor cserélje ki a porzsákot, ha a telítettség kijelzője pirosan jelez akkor is, ha a szívófej
nincs a földön. Annak ellenére ki kell cserélni a porzsákot, ha a kijelző jelzi, de fizikálisan
még nem egészen telitett.
Ha a porzsák cseréjének ellenére még mindig pirosan jelez a telítettség kijelzője, cserélje
le a szűrőket is.
Vyměňte papírový sáček tehdy, když se ukazatel výměny sáčku zbarví zcela červeně a
přitom podlahová hubice není na podlaze. Papírový sáček byste měli vyměnit i když není
plný, ale indikátor se zbarví červeně, neboť póry sáčku mohou být ucpané částečkami
jemného prachu.
Filtry vyměňte po každé páté výměně sáčku.
Jestliže zůstane ukazatel výměny sáčku červený, i po výměně sáčku, vyměňte filtry.
Vymeňte papierové vrecko ak sa ukazovateľ výmeny vrecka úplne sfarbí dočervena a
pritom podlahová hubica nie je na podlahe. Papierové vrecko by ste mali vymeniť aj
pokiaľ nie je celkom plné, ale indikátor sa zafarbí dočervena, keďže póry vrecka môžu
byť upchaté čiastočkami jemného prachu.
Filtre vymeňte po každej piatej výmene vrecka.
Ak zostane ukazovateľ výmeny vrecka červený, i po výmene vrecka, vymente filtre.
30
interior.qxd
GR
19/6/03
15:40
Página 30
ΚΑ
ΑΘΑ
ΑΡΙΣΣΜΟΣΣ
Πριν προχωρησ
v ετε σε οποιαδηπ
v οτε διαδικασια
v συντηρ
v ησης ηv καθαρισµου,v
σταµατησ
v τε τη συσκευηv και αποσυνδεσ
v τε την αποv το ρευµ
v α.
Μπορειτv ε να περασ
v ετε τα εξωτερικαv µερ
v η της συσκευης
v µε εν
v α πανιv βρεγµεν
v ο
v ετε στη συνεχ
v εια.
ελαφραv και να τα στεγνωσ
Μη χρησιµοποιειτv ε διαλυτικαv ουτv ε αποξεστικαv υλικαv για τον καθαρισµο.v
Μην καθαριζv ετε τη συσκευηv µε νερο.v
Πρεπv ει να καθαριζv ετε τακτικαv τη βουρv τσα για πατèµατα περνωνv τας την µε τον
v ιο για εγκοπες
v .
απορροφητηρv α και χρησιµοποιωνv τας το στοµ
H
TISZTÍTÁS
Mielőtt hozzákezdene a készülék tisztításához, állítsa le a készüléket és húzza ki a vezetéket.
Enyhén nedves ronggyal törölje át a külső felületet.
Ne alkalmazzon vegyszereket a tisztításnál.
CZ
ČIŠTĚNÍ
Dříve než začnete vykonávat jakékoliv čistící nebo údržbářské činnosti, vypněte spotřebič a
vytáhněte zástrčku síťového přívodu ze zásuvky.
Otřete vnější stěny vlhkou utěrkou a nechte oschnout.
Nečistěte spotřebič rozpouštědly nebo drsnými čistícími prostředky.
Nečistěte spotřebič vodou.
Podlahová hubice by se měla čistit pravidelně.
SK
ČISTENIE
Predtým než začnete vykonávať akékoľvek čistiace alebo údržbárske činnosti, prístroj
vypnite a vytiahnite zástrčku prívodného elektrického kábla zo zásuvky.
Utrite vonkajšie steny vlhkou handrou a nechajte oschnúť.
Nečistite prístroj rozpúšťadlami alebo drsnými čistiacimi prostriedkami.
Nečistite prístroj vodou.
Podlahovú hubicu by ste mali čistiť pravidelne použitím drážkovej trysky.
31
interior.qxd
19/6/03
GR
H
15:40
Página 31
ΑΞ
ΞΕΣΟ
ΟϒΑΡΡ
CZ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
TARTOZÉKOK
SK
PRÍSLUŠENSTVO
32
interior.qxd
19/6/03
15:40
Página 32
ΑΠΟ
ΟΘΗΚΕϒΣΗ
Η
CZ
SKLADOVÁNÍ
TÁROLÁS
SK
SKLADOVANIE
GR
ΜΕΤΑ
ΑΦΟΡΑ
Α
CZ
PŘENÁŠENÍ
H
SZÁLLÍTÁS
SK
PRENÁŠANIE
GR
H
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement