SCS41800S0
SCS41800S0
DA KØLE-FRYSESKAB
DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK
ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR
BRUGSANVISNING
BENUTZERINFORMATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES
2
25
52
2
INDHOLD
4
7
8
9
11
13
15
17
23
24
OM SIKKERHED
BETJENING
IBRUGTAGNING
DAGLIG BRUG
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
HVIS NOGET GÅR GALT
INSTALLATION
STØJ
TEKNISKE DATA
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din
lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
BESØG VORES WEBSTED FOR:
- Produkter
- Brochurer
- Brugsanvisninger
- Fejlfinding
- Serviceoplysninger
www.aeg.com
TEGNFORKLARING
Advarsel - Vigtige sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
DANSK
3
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at
læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEGapparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra
specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Når du kontakter service, skal du sørge for at have følgende data
tilgængelige.Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Model
PNC
Serienummer
4
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem
(inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige
fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at
alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og
sørg for, at den følger med apparatet,
hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle
der bruger apparatet er fortrolige med
dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer
eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
SIKKERHED FOR BØRN OG
UDSATTE PERSONER
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, med
mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret
dem eller har kontrolleret, at de kan
betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra
børn. Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan
få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med
fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
inden du kasserer det. Det sikrer, at
det ikke kan blive en dødsfælde for
et barn.
GENERELT OM SIKKERHED
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring
af madvarer og/eller drikkevarer i en
almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks.
ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor
apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets
specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver
skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor)
skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver
klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller be-
DANSK
•
•
•
•
skadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for
elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan)
ikke sidder korrekt monteret på
den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet
med fugtige eller våde hænder. Det
kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret
med belysning) til dette apparat er
specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet
til oplysning i almindelige rum.
DAGLIG BRUG
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis
apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen,
når de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
('brus') i frostrummet, da det skaber
tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis
de spises lige fra fryseren.
1) Hvis beregnet til tilslutning til vand.
5
VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at
skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet
for afrimningsvand. Rens afløbet efter
behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
INSTALLATION
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så
olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig
ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt
skal apparatets bagside stå op mod
en væg, så man ikke kan komme til at
røre eller hænge fast i varme dele
(kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme
til netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning
(vandværksvand).1)
6
SERVICE
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der
må kun bruges originale reservedele.
MILJØHENSYN
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller
isoleringsmaterialer. Apparatet
må ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffald og
jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser:
Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås
hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige
køleenheden, især på bagsiden
ved siden af varmeveksleren. De
materialer i apparatet, der er
, kan
mærket med symbolet
genvanvendes.
DANSK
7
BETJENING
TÆNDE
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
SLUKNING
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
TEMPERATURINDSTILLING
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimum
køling.
• Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
I reglen er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Hvis den omgivende temperatur
er høj eller skabet er helt fyldt,
og termostatknappen står på
det koldeste trin, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på bagvæggen.
Hvis det sker, sættes termostatknappen på en højere temperatur, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
8
IBRUGTAGNING
INDVENDIG RENGØRING
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne
den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DANSK
9
DAGLIG BRUG
INDFRYSNING AF
FERSKVARER
Frostrummet er velegnet til nedfrysning
af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen
mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere, drejes termostatknappen hen på en
højere indstilling for at få maksimal køling.
I så fald kan temperaturen i køleafdelingen komme under 0°C.
Hvis det sker, sættes termostatknappen på en varmere indstilling.
Anbring de madvarer, der skal fryses, i
øverste rum.
OPBEVARING AF FROSNE
MADVARER
Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Hvis der skal opbevares store mængder
mad, tages alle skuffer og kurve ud, og
maden lægges på hylderne.
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de
pågældende madvarer kan opbevares.
Madvarens kvalitet og behandling før
nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste tal for opbevaringstid gælder.
ISTERNINGBAKKER
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger. Fyld bakkerne med vand,
og sæt dem i frostafdelingen.
ADVARSEL
Sørg for ikke at overskride den
maks. frysekapacitet, der er angivet på siden af øverste afdeling (hvis relevant).
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den
angivne optøningstid, er det
nødvendigt at spise madvarerne
eller at tilberede dem og derefter fryse dem ned igen (efter afkøling).
OPTØNING
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald
forlænges tilberedningstiden.
DYBFROSTKALENDER
Brug ikke metalgenstande til at
tage bakkerne ud af frostrummet.
FRYSEELEMENTER
Fryseren leveres med et eller flere fryseelementer; de forlænger det tidsrum,
som maden kan holde sig i tilfælde af
strømafbrydelse eller svigt.
10
FLYTBARE HYLDER
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
ISÆTNING AF HYLDER I DØR
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
DANSK
11
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
ENERGISPARETIPS
RÅD OM FRYSNING
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på det
koldeste trin, og skabet er helt fyldt,
kan kompressoren køre konstant, så
der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Her er nogle vigtige tips om, hvordan
du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet
pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så
den indfryses hurtigt og jævnt. Så
kan du også hurtigt optø netop den
mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen
er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har
styr på holdbarheden.
RÅD OM KØLING AF FRISKE
MADVARER
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den
RÅD OM KØLING
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: Bør pakkes ind og kan stilles
på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt
og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle
lufttætte beholdere eller pakkes ind i
alufolie eller polyætylenposer, så luften
holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med
mindre de er pakket ind.
TIPS OM OPBEVARING AF
FROSTVARER
For at få den største fornøjelse af dette
skab, skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren;
• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end
højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses
igen.
12
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
DANSK
13
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres
af en autoriseret tekniker.
REGELMÆSSIG RENGØRING
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør)
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Rens kondensatoren (det sorte gitter)
og kompressoren bag på skabet med
en børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener
indeholder kemikalier, der kan angribe
og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales
det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og
efterlader kraftig lugt.
AFRIMNING AF KØLESKABET
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk hver
gang kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende
og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor
det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet. Brug
den medfølgende specialflaskerenser,
der sidder i afløbshullet ved leveringen.
AFRIMNING AF FRYSEREN
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne
i frostrummet og rundt om øverste afdeling.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
14
Ca. 12 timer før afrimningen
sættes termostatknappen på en
højere indstilling for at opbygge
tilstrækkelig ekstra køling til afbrydelsen i driften.
Rimlaget fjernes på følgende måde:
1. Sluk apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak
dem ind i flere lag avispapir, og
læg dem et koldt sted.
3.
BEMÆRK
Rør ikke frostvarer med våde
hænder. Hænderne kan fryse
fast til pakken.
Lad døren stå åben, og sæt plastskraberen ind i den tilhørende holder midt i bunden. Sæt en skål nedenunder til at opsamle afrimningsvandet.
4.
Sæt evt. en grydefuld varmt
vand i frostafdelingen for at
fremskynde optøningen. Fjern
efterhånden de stykker is, der
går løs under afrimningen.
Når afrimningen er afsluttet, tørres
skabet grundigt af indvendigt, og
skraberen gemmes til næste gang.
Tænd for apparatet.
Efter 2-3 timer lægges madvarerne
ind igen.
5.
6.
Brug aldrig skarpe metalgenstande til
at skrabe rim af fryseren. Det kan beskadige den.
Hvis dybfrostvarernes temperatur er
steget under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed.
PAUSE I BRUG
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør
apparatet og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at
forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet:
Bed nogen se til det en gang imellem,
så maden ikke bliver fordærvet, hvis der
har været strømsvigt.
DANSK
15
HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne
brugsanvisning må kun afhjælpes af en autoriseret installatør
eller anden fagmand.
Der kommer lyde under normal
drift (kompressor, kølekredsløb).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Køleskabet virker ikke. Lampen virker ikke.
Der er slukket for køleskabet.
Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til køle- Prøv at tilslutte et andet
skabet. Der er ingen strøm elektrisk apparat i den påi stikkontakten.
gældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Lampen virker ikke.
Lampen er i stand-by.
Luk og åbn døren.
Lampen er defekt.
Se under "Udskiftning af
lampen".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
rumtemperatur, før de sættes i køleskabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand på
køleskabets bagplade.
Rimen afrimes på bagpladen under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i
køleskabet.
Vandudløbet er tilstoppet. Rens vandudløbet.
Kompressoren kører
hele tiden.
Madvarerne forhindrer
vandet i at løbe ned i
vandudløbet.
Vandet løber ud på
gulvet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør ved bagpladen.
Smeltevandsudløbet løber Tilslut smeltevandsudløbet
ikke ned i fordampningstil fordampningsbakken.
bakken over kompressoren.
16
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Temperaturen i køleskabet er for lav.
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i køleskabet er for høj.
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i køleskabet.
Der er lagt for store
mængder mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i køleskabet er for høj.
Der cirkulerer ikke kold luft Kontrollér, at der cirkulerer
i køleskabet.
kold luft i køleskabet.
Temperaturen i fryse- Madvarerne ligger for tæt
ren er for høj.
på hinanden.
Læg madvarerne, så den
kolde luft kan cirkulere.
Der dannes for meget rim.
Maden er ikke rigtigt indpakket.
Pak maden rigtigt ind.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Temperaturen er ikke rigtigt indstillet.
Vælg en højere temperatur.
UDSKIFTNING AF PÆRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LUKKE DØREN
1.
2.
Rengør dørpakningerne.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
3.
Tag stikket ud af kontakten.
Fjern skruen i lampedækslet.
Fjern lampedækslet (se ill.).
Udskift den brugte pære med en,
der har samme effekt, og som er
specielt beregnet til husholdningsapparater (den maksimale effekt er
angivet på lampeglasset).
Montér lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn lugen. Se efter, at pæren lyser.
Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
DANSK
17
INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
OPSTILLING
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
kvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt
jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør
til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler
ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
følgende. EU-direktiver.
VENDING AF DØR
ELEKTRISK TILSLUTNING
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og freApparatets dør åbner til højre. For at
åbne døren mod venstre, gør du følgende, inden apparatet installeres.
• Løsn øverste drejetap og tag den ud.
• Tag den øverste dør af.
• Fjern afstandsstykket.
• Løsn midterhængslet.
• Tag den underste dør af.
18
• Løsn og fjern den underste stift.
I den modsatte side:
• Skru nederste drejetap fast.
• Sæt den nederste dør på.
• Skru midterhængslet fast.
• Sæt afstandsstykket på.
• Sæt øverste dør på.
• Skru øverste drejetap fast.
KRAV TIL LUFTTILFØRSEL
5 cm
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
INSTALLATION AF APPARAT
Gør følgende:
BEMÆRK
Sørg for, at elkablet kan bevæges frit.
Klip eventuelt isolerbåndet af, og sæt
det på apparatet, som vist på tegningen.
x
x
DANSK
2
19
Installér køleskabet i nichen.
Skub apparatet i retning af pilen (1), til
den øverste dækliste støder mod køkkenskabet.
Skub apparatet i retning af pilen (2),
op mod skabet modsat hængselsiden.
1
Tilpas køleskabet i nichen.
Sørg for, at afstanden mellem køleskabet og skabets forkant er 44 mm.
Det underste hængsels afdækning (i
posen med tilbehør) sikrer, at afstanden mellem apparatet og køkkenskabet er korrekt.
Sørg for, at afstanden mellem apparatet og skabet er 4 mm.
Åbn lugen. Sæt det underste hængsels afdækning på plads.
4 mm
44 mm
Fastgør køleskabet til nichen med 4
skruer.
I
I
20
Fjern den rigtige del fra hængslets afdækning (E). Sørg for at fjerne den
højre del på det højre hængsel og
den venstre del på det venstre hængsel.
Sæt afdækningerne (C, D) i øskenerne
og hængselhullerne.
Montér udluftningsristen (B).
Sæt hængselafdækningerne (E) på
hængslet.
C
D
E
E
B
G
H
Forbind apparatet til køkkenmodulets
side:
1. Skru skruerne i del (G) løs, og flyt
delen (G) til køkkenskabets sidevæg.
2. Stram skruerne på delen (G) igen.
3. Fastgør delen (H) til delen (G).
DANSK
21
Adskil delene (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd).
Monter del (Ha) på indersiden af køkkenskabslågen.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Tryk del (Hc) fast på del (Ha).
Ha
Hc
Åbn køleskabets dør og skabslågen i
en vinkel på 90°.
Sæt den lille firkantede plade (Hb) i
skinnen (Ha).
Sæt apparatets dør sammen med
skabslågen og afmærk hullerne.
8 mm
Ha
Hb
22
Fjern beslagene og afmærk en afstand på 8 mm fra dørens udvendige
kant, hvor sømmet skal fastgøres (K).
8 mm
K
Ha
Anbring den lille vinkel på skinnen
igen og fastgør den med de medfølgende skruer.
Flugt skabslågen og apparatets dør
ved at stille på del (Hb).
Hb
Tryk del (Hd) fast på del (Hb).
Foretag en sidste kontrol for at sikre,
at:
• Alle skruer er strammet.
• Isolerbåndet slutter helt tæt til kabinettet.
• Døren åbner og lukker rigtigt.
Hb
Hd
DANSK
23
STØJ
Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
24
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Temperaturstigningstid
24 t
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket.
DEUTSCH
25
INHALT
27
30
31
32
34
36
40
43
50
51
SICHERHEITSHINWEISE
BETRIEB
ERSTE INBETRIEBNAHME
TÄGLICHER GEBRAUCH
TÄGLICHER GEBRAUCH
REINIGUNG UND PFLEGE
WAS TUN, WENN …
MONTAGE
GERÄUSCHE
TECHNISCHE DATEN
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE:
- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen
www.aeg.com
LEGENDE
Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
26
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist
mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu
lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom
Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Modell
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer
DEUTSCH
27
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich
der Ratschläge und Warnungen. Es ist
wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das
Gerät benutzen, mit der Bedienung
und den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei
einem Weiterverkauf des Gerätes dem
neuen Besitzer, so dass jeder während
der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an
die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der
Hersteller bei Missachtung derselben
von jeder Haftung freigestellt ist.
SICHERHEIT VON KINDERN
UND HILFSBEDÜRFTIGEN
PERSONEN
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung
durch eine verantwortungsbewusste
Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des
Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie
die Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass
das Gerät nicht zu einer Todesfalle
für Kinder wird.
ALLGEMEINE
SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in
Kühlgeräten, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für
diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Aufstellung des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
28
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie
in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn
vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht
beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie
mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen
oder Kälteverbrennungen führen
kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen)
in diesem Gerät sind Speziallampen,
die nur für Haushaltsgeräte geeignet
sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
TÄGLICHER GEBRAUCH
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf
die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben
aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach
der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
REINIGUNG UND PFLEGE
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten
immer das Gerät ab und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum
Entfernen von Reif und Eis im Gerät
verwenden. Verwenden Sie einen
Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen
Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf
dem Boden des Geräts an.
DEUTSCH
MONTAGE
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden
Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in
diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an
die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
29
KUNDENDIENST
• Sollte die Wartung des Gerätes
elektrische Arbeiten verlangen, so
dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem ElektroFachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
UMWELTSCHUTZ
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase.
Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden.
Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften
entsorgt werden; sie erhalten
diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere
nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die
bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit
markiert sind,
dem Symbol
können recycelt werden.
30
BETRIEB
EINSCHALTEN DES GERÄTS
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
"O".
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten
Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so
kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen.
In diesem Fall muss eine höhere
Temperatur gewählt werden,
die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch.
DEUTSCH
31
ERSTE INBETRIEBNAHME
REINIGUNG DES
INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einem neutralen Reinigungsmittel.
Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche
beschädigt wird.
32
TÄGLICHER GEBRAUCH
EINFRIEREN FRISCHER
LEBENSMITTEL
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren
Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel
ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C
fallen. Ist dies der Fall, drehen
Sie den Temperaturregler auf
eine wärmere Einstellung.
Legen Sie die einzufrierenden frischen
Lebensmittel in das obere Fach.
LAGERUNG GEFRORENER
PRODUKTE
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie
Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.
Sollen große Mengen an Lebensmitteln
aufbewahrt werden, entfernen Sie alle
Körbe und Schubladen aus dem Gerät
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in
Monaten für das entsprechende Gefriergut an. Es hängt von der Qualität
der Lebensmittel und ihrer Behandlung
vor dem Einfrieren ab, ob der obere
oder der untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
und setzen Sie die Lebensmittel auf
Kühlablagen, um die optimale Leistung
zu erhalten.
WARNUNG!
Bitte achten Sie unbedingt darauf, die Beladungsgrenze nicht
zu überschreiten, die seitlich im
oberen Teil angegeben ist (wo
zutreffend)
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger
dauerte als der in der Tabelle
mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten
Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr
rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
AUFTAUEN
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je
nach der zur Verfügung stehenden Zeit
im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter
Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
GEFRIERKALENDER
EISWÜRFELBEREITUNG
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die
Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
DEUTSCH
Bitte verwenden Sie zum Herausholen der Schalen aus dem
Gefrierschrank keine Utensilien
aus Metall.
33
verlängern die Zeitdauer, in der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder
einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.
KÄLTEAKKU(S)
Der Gefrierschrank wird mit einem oder
mehreren Kälteakku(s) geliefert. Diese
VERSTELLBARE ABLAGEN/EINSÄTZE
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
POSITIONIERUNG DER
TÜREINSÄTZE
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
34
TÄGLICHER GEBRAUCH
ENERGIESPARTIPPS
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist und der Temperaturregler
auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist,
kann es zu andauerndem Betrieb des
Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG
FRISCHER LEBENSMITTEL
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch
in lebensmittelechte Tüten und legen
Sie diese auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei
Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw.
in lebensmittelechte Tüten eingepackt
werden, um so wenig Luft wie möglich
in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie
Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, außer diese sind
dafür speziell verpackt.
HINWEISE ZUM EINFRIEREN
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden
eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell
und vollständig gefrieren und Sie
später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte
Gefrierbeutel verpackt werden, um
so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen
Kontakt mit Gefriergut bekommen,
da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach ver-
DEUTSCH
wendet, können Sie zu Frostbrand
auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick
über die Lagerzeit zu haben.
HINWEISE ZUR LAGERUNG
GEFRORENER PRODUKTE
So erzielen Sie die besten Ergebnisse
mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
35
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel
in der kürzest möglichen Zeit in das
Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie die Tür nicht länger
offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
36
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt
werden.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
DEUTSCH
37
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft
durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über
dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung des Tauwassers in der
Mitte des Kühlschrankkanals, damit das
Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen
Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der
Ablauföffnung befindet.
ABTAUEN DES
GEFRIERSCHRANKS
Auf den Ablagen des Gefrierschranks
und im Innern des oberen Fachs wird
sich stets etwas Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn
die Reifschicht eine Stärke von etwa 3
bis 5 mm erreicht hat.
Stellen Sie den Temperaturregler bitte 12 Stunden vor dem
Abtauen auf eine kühlere Einstellung, damit eine ausreichende Kälte als Reserve für die Unterbrechung im Betrieb entstehen kann.
38
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend
erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in
mehrere Schichten Zeitungspapier
und lagern Sie es an einem kühlen
Ort.
3.
4.
5.
6.
VORSICHT!
Fassen Sie gefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen
an. Ihre Hände könnten an den
Lebensmitteln festfrieren.
Lassen Sie die Tür des Geräts offen
stehen und setzen Sie den Kunststoffschaber in die entsprechende
Aufnahme unten in der Mitte; stellen Sie eine Schale zum Auffangen
des Tauwassers darunter.
Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in das Gefrierfach,
um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie bereits während des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die sich
lösen lassen.
Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen
Oberflächen gründlich ab und bewahren Sie den Kunststoffschaber
für eine spätere Verwendung auf.
Schalten Sie das Gerät ein.
Nachdem das Gerät zwei bis drei
Stunden in Betrieb ist, können Sie
die ausgelagerten Lebensmittel
wieder in den Gefrierraum hineinlegen.
Entfernen Sie Reif und Eis vom Verdampfer bitte niemals mit scharfen metallischen Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige
Hilfsmittel zu beschleunigen.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Geräts kann
die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
DEUTSCH
STILLSTANDZEITEN
Bei längerem Stillstand des Gerätes
müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der
Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
39
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt,
um das Entstehen unangenehmer
Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des
Gerätes verdirbt.
40
WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Benutzerinformation
nicht beschrieben ist, darf nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten
Person durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb
ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt
nicht richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe ist im StandbyModus.
Öffnen und schließen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Austauschen
der Lampe".
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Die Tür ist nicht richtig ge- Siehe hierzu "Schließen der
schlossen.
Tür".
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemhoch.
peratur.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen AbDas ist normal.
tauen fließt das abgetaute
Wasser an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserabflusskanal ist Reinigen Sie den Ablauf.
verstopft.
41
Abhilfe
Die eingelagerten Lebens- Stellen Sie sicher, dass die
mittel verhindern, dass das Lebensmittel nicht die
Wasser zum Kollektor
Rückwand berühren.
fließt.
Wasser fließt auf den
Boden.
Der Tauwasserablauf läuft
nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig ge- Siehe hierzu "Schließen der
schlossen.
Tür".
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Temperatur im
Kühlschrank ist zu
hoch.
Die Kaltluft kann nicht im
Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
hoch.
Die einzufrierenden Packungen liegen zu dicht aneinander.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkuliert
und die Lebensmittel dies
nicht verhindern.
Es bildet sich zu viel
Reif oder Eis.
Die Lebensmittel sind
nicht richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Tür ist nicht richtig ge- Siehe hierzu "Schließen der
schlossen.
Tür".
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
42
ERSETZEN DER LAMPE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SCHLIESSEN DER TÜR
1.
2.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Lösen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (siehe hierzu die Abbildung).
Ersetzen Sie die defekte Lampe
durch eine Lampe mit der gleichen
Leistung, die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (Die maximale Leistung ist auf der Lampenabdeckung angegeben.)
Bringen Sie die Lampenabdeckung
an.
Ziehen Sie die Schraube an der
Lampenabdeckung fest.
Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob
die Lampe brennt.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
DEUTSCH
43
MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät an einem
Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt,
die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
nung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose
mit einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie
das Gerät bitte gemäß den geltenden
Vorschriften erden und fragen Sie dafür
einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen,
die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
WECHSEL DES
TÜRANSCHLAGS
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die NetzspanDie Tür des Geräts öffnet sich nach
rechts. Wenn die Tür sich nach links öffnen soll, gehen Sie vor der Montage
des Geräts bitte nach den folgenden
Anweisungen vor:
• Lösen und entfernen Sie den oberen
Bolzen.
• Entfernen Sie die obere Tür.
• Nehmen Sie das Distanzstück ab.
44
• Lösen Sie das mittlere Scharnier.
• Entfernen Sie die untere Tür.
• Lösen und entfernen Sie den unteren
Bolzen.
Auf der gegenüberliegenden Seite:
• Ziehen Sie den unteren Bolzen fest.
• Bringen Sie die untere Tür an.
• Ziehen Sie das mittlere Scharnier fest.
• Setzen Sie das Distanzstück ein.
• Bringen Sie die obere Tür an.
• Ziehen Sie den oberen Bolzen fest.
ANFORDERUNGEN AN DIE BELÜFTUNG
5 cm
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
INSTALLATION DES GERÄTS
VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass sich
das Netzkabel des Gerätes frei
bewegen kann.
Gehen Sie wie folgt vor:
DEUTSCH
45
Schneiden Sie bei Bedarf den Dichtungsstreifen zu und bringen Sie ihn,
wie in der Abbildung gezeigt, am Gerät an.
x
x
2
1
4 mm
44 mm
Setzen Sie das Gerät in die Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung (1), bis die obere Spaltabdeckung am Küchenmöbel anliegt.
Schieben Sie das Gerät auf der den
Scharnieren gegenüberliegenden Seite in Pfeilrichtung (2) soweit wie möglich gegen die Seitenwand des Küchenmöbels.
Richten Sie das Gerät in der Einbaunische aus.
Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und der
Schrankvorderkante 44 mm beträgt.
Mit der unteren Scharnierabdeckung
(im Beipack) können Sie sicherstellen,
dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Küchenmöbel richtig ist.
Achten Sie darauf, dass der Abstand
zwischen dem Gerät und dem
Schrank 4 mm beträgt.
Öffnen Sie die Tür. Stecken Sie die
untere Scharnierabdeckung auf.
46
Befestigen Sie das Gerät mit 4
Schrauben in der Einbaunische.
I
I
Entfernen Sie das entsprechende Teil
aus der Scharnierabdeckung (E). Achten Sie darauf, im Falle eines rechten
Scharniers Teil DX bzw. bei einem gegenüberliegenden Scharnier Teil SX
zu entfernen.
Setzen Sie die beiliegenden Abdeckkappen (C, D) in die Befestigungsund Scharnierlöcher ein.
Bauen Sie das Belüftungsgitter (B) ein.
Stecken Sie die Scharnierabdeckungen (E) auf das Scharnier auf.
C
D
E
E
B
DEUTSCH
G
H
47
Schließen Sie das Gerät seitlich wie
folgt an das Küchenmöbel an:
1. Lösen Sie die Schrauben von Teil
(G) und verschieben Sie Teil (G)
zur Küchenmöbel-Seitenwand.
2. Ziehen Sie die Schrauben vom
Teil (G) erneut fest.
3. Befestigen Sie Teil (H) am Teil (G).
Trennen Sie die Teile (Ha), (Hb), (Hc)
und (Hd) ab.
Montieren Sie die Führungsschiene
(Ha) an der Innenseite der Tür des Küchenmöbels.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
48
Drücken Sie das Teil (Hc) auf das Teil
(Ha).
Ha
Hc
Öffnen Sie die Gerätetür und die Möbeltüre in einem Winkel von 90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in
die Führungsschiene (Ha) ein.
Halten Sie die Gerätetür an die Tür
des Küchenmöbels, und markieren
Sie die Bohrungen.
8 mm
Ha
Hb
Nehmen Sie die Halterungen wieder
ab. Markieren Sie 8 mm ab der Türaußenkante die Stelle, an der der Nagel
(K) eingesetzt werden muss.
8 mm
K
Ha
DEUTSCH
49
Setzen Sie das Führungsstück erneut
auf die Führungsschiene und schrauben Sie es mit den mitgelieferten
Schrauben fest.
Richten Sie die Tür des Einbaumöbels
und die Gerätetür mit dem Führungsstück (Hb) aus.
Hb
Drücken Sie Abdeckung (Hd) auf das
Führungsstück (Hb).
Führen Sie eine Endkontrolle durch,
um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen
sind.
• Der Dichtungsstreifen sicher am
Gerät befestigt ist.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Hb
Hd
50
GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
DEUTSCH
HISSS!
51
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
TECHNISCHE DATEN
Abmessung der Aussparung
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
24 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen
links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
52
ÍNDICE DE MATERIAS
54
57
58
59
61
63
67
70
76
77
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
FUNCIONAMIENTO
PRIMER USO
USO DIARIO
CONSEJOS ÚTILES
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
QUÉ HACER SI…
INSTALACIÓN
RUIDOS
DATOS TÉCNICOS
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el
símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.
CONSULTE EN NUESTRO SITIO WEB:
- Productos
- Folletos
- Manuales del usuario
- Solución de problemas
- Información sobre servicios
www.aeg.com
NOTAS
Advertencia - Información importante sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones
ESPAÑOL
53
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que
facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para
disfrutar de todas sus ventajas.
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario para la perfecta limpieza y
funcionamiento de todos sus electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama
de accesorios diseñados y fabricados conforme a los elevados estándares de calidad
característicos de la marca, desde utensilios de cocina especializados a cestos de
cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado de prendas delicadas...
Visite la tienda web en
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, asegúrese de tener a
mano los siguientes datos. Puede encontrar la información en la placa de
características.
Modelo
PNC
Número de serie
54
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el
funcionamiento correcto del aparato,
antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual
del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las
personas que utilicen el aparato estén
perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y
no olvide mantenerlas junto al aparato
en caso de su desplazamiento o venta
para que quienes lo utilicen a lo largo
de su vida útil dispongan siempre de la
información adecuada sobre el uso y la
seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes,
siga las normas de seguridad indicadas
en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños
provocados por omisiones.
SEGURIDAD DE NIÑOS Y
PERSONAS VULNERABLES
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes,
a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o
instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen
con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo
de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga
el enchufe de la toma, corte el cable
de conexión (tan cerca del aparato
como pueda) y retire la puerta para
impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a
un aparato más antiguo con cierre de
muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle
antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que se convierta en
una trampa mortal para niños.
INSTRUCCIONES GENERALES
DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una
vivienda normal, como se explica en
este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el
proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas para hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
a menos que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas natural con un alto nivel
de compatibilidad medioambiental,
aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación
del aparato, cerciórese de que ninguno de los componentes del circuito del refrigerante sufra daños.
Si el circuito del refrigerante resulta
dañado:
– mantenga el aparato alejado de
las llamas y de cualquier fuente de
combustión
– ventile bien la habitación en la que
se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en
modo alguno. Cualquier daño en el
cable de alimentación puede provo-
ESPAÑOL
car un cortocircuito, un incendio o
una descarga eléctrica.
ADVERTENCIA
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un
técnico autorizado o personal
de reparaciones profesional a
fin de evitar riesgos.
1.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se
debe prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso
al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no
introduzca el enchufe. Existe
riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa
de la bombilla (si está provisto
de ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener
precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas, ya que
podría sufrir abrasión de la piel o
quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del
aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este
aparato (si está provisto de ellas) son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos
domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.
USO DIARIO
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya que podrían estallar.
55
• No coloque alimentos directamente
contra la salida de aire de la pared
posterior. (Si el aparato es No Frost,
es decir, no acumula escarcha)
• Los alimentos que se descongelen
no deben volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados,
que se adquieren ya envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del
aparato sobre el almacenamiento.
Consulte las instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o
con gas en el congelador, ya que se
genera presión en el recipiente, que
podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se
pueden sufrir quemaduras causadas
por el hielo.
CUIDADO Y LIMPIEZA
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Utilice un
raspador plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el
agua se acumulará en la base del
aparato.
INSTALACIÓN
Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe
que no tiene daños. No conecte el
aparato si está dañado. Informe de
los posibles daños de inmediato a la
56
•
•
•
•
•
•
tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
Es recomendable esperar al menos
dos horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese al compresor.
El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya
que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
Siempre que sea posible, la parte
posterior del producto debe estar
contra una pared, para evitar que se
toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan
quemaduras.
El aparato no debe colocarse cerca
de radiadores ni de hornillas de cocina.
Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el
electrodoméstico.
Realice la conexión sólo a un suministro de agua potable (si está prevista una conexión de agua).
SERVICIO TÉCNICO
• Un electricista homologado deberá
realizar las tareas que se requieran
para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio
técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
Este aparato no contiene gases
perjudiciales para la capa de
ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe
desechar junto con los residuos
urbanos. La espuma aislante
contiene gases inflamables: el
aparato se debe desechar de
acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la
unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del
intercambiador de calor. Los
materiales de este aparato marson recados con el símbolo
ciclables.
ESPAÑOL
57
FUNCIONAMIENTO
ENCENDIDO
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia
la derecha, a un ajuste intermedio.
APAGADO
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición
"O".
REGULACIÓN DE LA
TEMPERATURA
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la
manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el
frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el
frío máximo.
Lo más conveniente es ajustar la
temperatura en una posición intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Si la temperatura ambiente es
elevada o el aparato está totalmente lleno y se ha ajustado a
las temperaturas más bajas,
puede mantenerse en marcha
de manera continua provocando la formación de escarcha en
la pared posterior. En tal caso,
el mando debe colocarse a temperatura más elevada para permitir la descongelación automática y reducir así el consumo
energético.
58
PRIMER USO
LIMPIEZA DE LAS PARTES
INTERNAS
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico
olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
No utilice detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían dañar
el acabado
ESPAÑOL
59
USO DIARIO
CONGELACIÓN DE
ALIMENTOS FRESCOS
El compartimento congelador está
ideado para la congelación de alimentos frescos y para la conservación a largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es
necesario cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación más rápida, gire el regulador de
temperatura a un ajuste más alto para
obtener el frío máximo.
En esa situación, la temperatura
del compartimento frigorífico
puede descender por debajo
de 0 °C. En ese caso, sitúe el regulador de temperatura en un
ajuste menos frío.
Coloque los alimentos que vaya a congelar en el compartimento superior.
ALMACENAMIENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante 2 horas con un ajuste alto antes de
colocar los productos en el compartimento.
Si se va a guardar una gran cantidad de
alimentos, retire todos los cajones y
cestos del aparato y coloque los alimentos en los estantes de enfriamiento
para obtener el mejor rendimiento.
Los símbolos muestran los distintos tipos de alimentos congelados.
Los números indican los tiempos de almacenamiento en meses de cada tipo
de alimento congelado. Que el valor
superior o inferior del tiempo de almacenamiento indicado sea válido dependerá de la calidad de los alimentos y
ADVERTENCIA
Compruebe que los alimentos
no superen el límite de carga indicado en un lado de la sección
superior (cuando corresponda)
.
En caso de producirse una descongelación accidental, por
ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, si la interrupción
ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características técnicas bajo "tiempo de elevación", los alimentos
descongelados deben consumirse cuanto antes o cocinarlos
de inmediato y volverlos a congelar (después de que se hayan
enfriado).
DESCONGELACIÓN
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden
descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente del congelador; en tal caso, el
tiempo de cocción será más prolongado.
CALENDARIO DE ALIMENTOS
CONGELADOS
del tratamiento aplicado antes de la
congelación.
PRODUCCIÓN DE CUBITOS
DE HIELO
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos
de hielo. Llene las bandejas con agua y
60
colóquelas en el compartimento congelador.
No utilice instrumentos metálicos para retirar las bandejas del
congelador.
mentan el tiempo de conservación de
los alimentos en caso de que se produzca un corte de corriente o una avería.
ACUMULADORES DE FRÍO
El congelador está provisto de uno o
varios acumuladores de frío que incre-
ESTANTES MÓVILES
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los estantes del modo que se prefiera.
COLOCACIÓN DE LOS
ESTANTES DE LA PUERTA
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta
se pueden colocar a diferentes alturas.
ESPAÑOL
61
CONSEJOS ÚTILES
CONSEJOS PARA AHORRAR
ENERGÍA
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura del aparato se ha
ajustado en los valores más altos y
está totalmente lleno, el compresor
podría funcionar de manera continua, provocando la formación de escarcha o hielo en el evaporador. Si
esto sucede, gire el regulador de
temperatura a valores inferiores para
permitir la descongelación automática y ahorrar en el consumo eléctrico.
CONSEJOS PARA LA
REFRIGERACIÓN DE
ALIMENTOS FRESCOS
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que
el aire pueda circular libremente entre ellos.
CONSEJOS PARA LA
REFRIGERACIÓN
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de
ese modo durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..:
los debe cubrir y puede colocarlos en
cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a
conciencia y colocar en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bol-
sas de plástico, para excluir tanto aire
como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y
se colocarán en el estante para botellas
de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y
los ajos, si no están empaquetados, no
deben guardarse en el frigorífico.
CONSEJOS SOBRE LA
CONGELACIÓN
Estos consejos son importantes para
poder aprovechar al máximo el proceso
de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se
muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere
24 horas. Durante ese periodo no deben añadirse otros alimentos para
congelación;
• congele sólo productos alimenticios
de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
• prepare los alimentos en porciones
pequeñas para que se congelen de
manera rápida y total, así como para
poder descongelar posteriormente
sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de
aluminio o polietileno y compruebe
que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y
sin congelar entren en contacto con
alimentos ya congelados, para evitar
el aumento de temperatura de los
segundos;
• los alimentos magros se congelan
mejor que los grasos; la sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los
alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congelador, puede provocar quemaduras por congelación
en la piel;
62
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha de congelación
para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
CONSEJOS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS
Para obtener el máximo rendimiento
de este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador
en el menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la
puerta o dejarla abierta más del
tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden
congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de
los alimentos.
ESPAÑOL
63
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a
cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
LIMPIEZA PERIÓDICA
El equipo debe limpiarse de manera
habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior
del armario.
No utilice detergentes, polvos
abrasivos, productos de limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya que dañarán
la superficie y dejarán un fuerte
olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y
el compresor de la parte posterior del
aparato con un cepillo. Esa operación
mejorará el rendimiento del aparato y
reducirá el consumo eléctrico.
Tenga cuidado para no dañar el
sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos
que pueden atacar o dañar los plásticos
del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie
sólo con agua templada a la que se
añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.
64
DESCONGELACIÓN DEL FRIGORÍFICO
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada
vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El
agua de la descongelación se descarga
por un canal hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del
aparato, sobre el motor compresor,
desde donde se evapora.
Limpie periódicamente el orificio de salida del agua de descongelación situado en la mitad del canal del compartimento frigorífico para evitar que el
agua se desborde y caiga sobre los alimentos del interior Utilice el limpiador
especial suministrado, que hallará ya
colocado en el orificio de desagüe.
DESCONGELACIÓN DEL
CONGELADOR
Siempre se forma un poco de escarcha
en los estantes del congelador y en torno al compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando
la capa de escarcha alcance un grosor
de unos 3 a 5 mm.
Unas 12 horas antes de realizar
la descongelación, coloque el
regulador de temperatura en los
niveles más elevados, con el fin
de acumular frío suficiente para
la interrupción del funcionamiento.
ESPAÑOL
65
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados,
envuélvalos en varias hojas de papel de periódico y colóquelos en
un sitio fresco.
3.
4.
5.
6.
PRECAUCIÓN
No toque los alimentos congelados con las manos mojadas.
Podrían congelarse al contacto
con los alimentos.
Deje la puerta abierta e introduzca
el raspador plástico en el centro de
la base, después de colocar un recipiente debajo para recoger el
agua de la descongelación.
Para acelerar el proceso de descongelación, coloque un recipiente con agua tibia en el compartimento congelador. Además, retire los trozos de hielo
que se desprendan antes de
que finalice la descongelación.
Finalmente, seque bien el interior y
conserve el raspador para su uso
futuro.
Encienda el aparato.
Al cabo de dos o tres horas, vuelva
a introducir los alimentos que retiró
previamente.
No utilice herramientas metálicas afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya que podría dañarlo.
No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación, excepto los
recomendados por el fabricante.
El aumento de la temperatura de los
paquetes de alimentos congelados durante la descongelación puede acortar
su tiempo de almacenamiento.
PERIODOS SIN
FUNCIONAMIENTO
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red
eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie el aparato y todos sus accesorios.
66
• deje la puerta(s) entreabierta para
prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha,
solicite a alguien que lo inspeccione de
vez en cuando para evitar que los alimentos se echen a perder en caso de
un corte de energía.
ESPAÑOL
67
QUÉ HACER SI…
ADVERTENCIA
Antes de realizar cualquier reparación, desconecte el enchufe
del aparato de la toma de red.
Sólo un electricista o un técnico
profesional debe llevar a cabo
cualquier reparación que no figure en este manual.
Se producen ruidos durante el
funcionamiento normal (compresor, circulación del refrigerante).
Problema
Causa probable
Solución
El aparato no funciona. La bombilla no
funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está correctamente enchufado a la
toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la toma de red.
El aparato no recibe suministro eléctrico. No hay
tensión en la toma de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de
corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla no funciona.
La bombilla es defectuosa. Consulte "Cambio de la
bombilla".
El compresor funciona continuamente.
La temperatura no se ha
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
La puerta se ha abierto
con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la
puerta más tiempo del necesario.
La temperatura de los pro- Deje que la temperatura de
ductos es demasiado alta. los alimentos descienda a
la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Reduzca la temperatura
ambiente.
El agua fluye por la
placa posterior del
frigorífico.
Durante el proceso de
descongelación automática, el hielo se descongela
en la placa posterior.
Esto es normal.
El agua fluye al interior del frigorífico.
La salida de agua está
obstruida.
Limpie la salida de agua.
68
Problema
Causa probable
Solución
Los alimentos impiden
que el agua fluya al colector de la misma.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la placa posterior.
El agua fluye hacia el
suelo.
El agua de la descongela- Fije la salida de agua de
ción no fluye hacia la ban- descongelación a la bandedeja de evaporación situa- ja de evaporación.
da sobre el compresor.
La temperatura del
aparato es demasiado baja.
El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura del
aparato es demasiado alta.
El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
La temperatura de los pro- Deje que la temperatura de
ductos es demasiado alta. los alimentos descienda a
la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos alimentos al
mismo tiempo.
La temperatura del
frigorífico es demasiado alta.
No hay circulación de aire
frío en el aparato.
Compruebe que el aire frío
circula libremente en el
aparato.
La temperatura del
congelador es demasiado alta.
Los alimentos están dema- Disponga los productos de
siado juntos.
modo que el aire frío pueda
circular entre ellos.
Hay demasiada escar- Los alimentos no están
cha.
bien envueltos.
Envuelva bien los alimentos.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre
de la puerta".
El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
ESPAÑOL
69
CAMBIO DE LA BOMBILLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CIERRE DE LA PUERTA
1.
2.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte "Instalación".
3.
Desenchufe el aparato de la toma
de red.
Retire el tornillo de la tapa de la
bombilla.
Extraiga la tapa de la bombilla
(consulte la ilustración).
Cambie la bombilla usada por otra
de la misma potencia diseñada específicamente para aparatos domésticos (la potencia máxima se indica en la tapa de la bombilla).
Instale la tapa de la bombilla.
Apriete el tornillo de la tapa de la
bombilla.
Conecte el enchufe a la toma de
red.
Abra la puerta. Compruebe que la
bombilla se ilumina.
Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico.
70
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Lea atentamente la "Información sobre seguridad" para garantizar su propia seguridad y el
correcto funcionamiento del
electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.
COLOCACIÓN
Instale el aparato en un punto en el
que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada
en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
Temperatura ambiente
climática
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que
aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la
vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra.
El enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal fin.
Si la toma de red de la vivienda carece
de conexión a tierra, conecte el aparato
a una toma de tierra conforme con la
normativa, después de consultar a un
electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones
antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
CAMBIO DEL SENTIDO DE
APERTURA DE LA PUERTA
La puerta del aparato se abre hacia la
derecha. Si desea abrir la puerta hacia
la izquierda, siga estas instrucciones antes de instalar el aparato.
• Afloje y retire el perno superior.
• Retire la puerta superior.
• Retire el separador.
• Desatornille la bisagra central.
• Retire la puerta inferior.
ESPAÑOL
71
• Afloje y retire el perno inferior.
En el lado opuesto:
• Apriete el perno inferior.
• Vuelva a colocar la puerta inferior.
• Apriete la bisagra central.
• Coloque el separador.
• Coloque la puerta superior.
• Apriete el perno superior.
REQUISITOS DE VENTILACIÓN
5 cm
El aire debe poder circular libremente
por la parte posterior del aparato.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
INSTALACIÓN DEL APARATO
Ejecute los pasos siguientes:
PRECAUCIÓN
Compruebe que el cable de alimentación de red pueda moverse con facilidad.
Si es necesario, corte la cinta selladora adhesiva y péguela al aparato como se muestra en la figura.
x
x
72
2
Instale el aparato en el hueco.
Empuje el aparato en el sentido de la
flecha (1) hasta que la cubierta de la
separación superior haga tope contra
el mueble de cocina.
Empuje el aparato en el sentido de la
flecha (2) contra el mueble en el lado
opuesto de la bisagra.
1
Ajuste el aparato en el hueco.
Asegúrese de que haya una distancia
de 44 mm entre el aparato y el borde
delantero del mueble.
La tapa de la bisagra inferior (incluida
en la bolsa de accesorios) garantiza
que la separación entre el aparato y el
mueble de cocina sea la adecuada.
Asegúrese de que quede un espacio
de 4 mm entre el aparato y el mueble.
Abra la puerta. Coloque la tapa de la
bisagra inferior en su lugar.
4 mm
44 mm
Fije el aparato al hueco con cuatro
tornillos.
I
I
ESPAÑOL
73
Retire la parte correcta de la tapa de
la bisagra (E). No olvide extraer la pieza DX, en el caso de la bisagra derecha, y la pieza SX en el caso contrario.
Fije las tapas (C, D) a las lengüetas y a
los orificios de la bisagra.
Instale la rejilla de ventilación (B).
Fije las tapas (E) a la bisagra.
C
D
E
E
B
G
H
Conecte el aparato lateralmente con
la puerta del mueble de cocina:
1. Afloje los tornillos de la pieza (G)
y desplace la pieza (G) hasta la
puerta del mueble.
2. Vuelva a apretar los tornillos de la
pieza (G).
3. Fije la pieza (H) a la pieza (G).
74
Desconecte las piezas (Ha), (Hb), (Hc)
y (Hd).
Instale la pieza (Ha) en el lado interno
del mueble de cocina.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Empuje la pieza (Hc) contra la pieza
(Ha).
Ha
Hc
Abra la puerta del aparato y la puerta
del mueble de cocina en un ángulo
de 90°.
Introduzca el cuadrado pequeño (Hb)
en la guía (Ha).
Coloque juntas la puerta del aparato
y la puerta del mueble de cocina y
marque los orificios.
8 mm
Ha
Hb
ESPAÑOL
75
Quite los soportes y ponga una marca
a una distancia de 8 mm desde el
borde exterior de la puerta en la que
se debe colocar el clavo (K).
8 mm
K
Ha
Vuelva a colocar el cuadrado pequeño en la guía y fíjelo con los tornillos
suministrados.
Alinee las puertas del mueble de cocina y del aparato mediante el ajuste
de la pieza (Hb).
Hb
Presione la pieza (Hd) contra la pieza
(Hb).
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La cinta selladora se ha fijado con
firmeza al armario.
• La puerta abre y cierra correctamente.
Hb
Hd
76
RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del
aparato suelen producirse ciertos rui-
dos (compresor, circulación del refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
ESPAÑOL
HISSS!
77
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
1780 mm
Anchura
560 mm
Profundidad
550 mm
Tiempo de estabilización
24 h
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en
la placa de características, situada en el
lado interior izquierdo del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
78
ESPAÑOL
79
www.aeg.com/shop
222348856-A-362011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising