DeWalt | DCD990-XE | DCD932 DCD937 DCD990 DCD995

509212-28 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCD932
DCD937
DCD990
DCD995
Rysunek 1
e
d
f
g
b
a
DCD990
i
c
l
k
i
j
h
Rysunek 2
h
i
m
2
h
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 6
Rysunek 5
e
e
f
f
Rysunek 7
Rysunek 8
d
Rysunek 9
g
n
3
BEZSZCZOTKOWA 13 MM AKUMULATOROWA
WIERTARKO-WKRĘTARKA DCD932, DCD990
BEZSZCZOTKOWA 13 MM AKUMULATOROWA
WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA DCD937,
DCD995
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Rodzaj akumulatora
Moc wyjściowa
W
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
1. bieg
obr/min
2. bieg
obr/min
3. bieg
obr/min
Częstotliwość udaru:
1. bieg
1/min
2. bieg
1/min
3. bieg
1/min
Maks. moment obrotowy
(twardy/miękki)
Nm
Maks. rozwarcie szczęk
mm
Maksymalna średnica wiercenia w
drewnie
mm
metalu
mm
murze
mm
Masa (bez akumulatora)
kg
LPA (poziom ciśnienia
akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru )
LWA (poziom mocy akustycznej)
K WA (niepewność pomiaru)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCD932
14,4
2
litowo-jonowy
520
DCD937
14,4
2
litowo-jonowy
520
DCD990
18
2
litowo-jonowy
650
DCD995
18
2
litowo-jonowy
650
0-420
0-1250
0-1850
0-420
0-1250
0-1850
0-450
0-1300
0-2000
0-450
0-1300
0-2000
-
0-7140
0-21250
0-31450
-
0-7650
0-22100
0-34000
75/38
1,5-13
75/38
1,5-13
80/42
1,5-13
80/42
1,5-13
45
13
1,5
45
13
14
1,55
50
13
1,5
50
13
16
1,55
71
3
82
3
92
3
103
3
71
3
82
3
92
3
103
3
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745:
Wartość skuteczna przy wierceniu
m/s²
2,7
2,7
2,7
2,7
w metalu ah,D =
Dokładność pomiaru K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Wartość skuteczna przy wierceniu
udarowym ah,ID =
m/s²
10,5
10,5
Niepewność pomiaru K =
m/s²
1,5
1,5
4
Wartość skuteczna przy bezudarowym
m/s²
wkręcaniu wkrętów ah =
Niepewność pomiaru K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
< 2,5
1,5
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie EN 60745
i dzięki temu można ją wykorzystywać do
porównań z innymi narzędziami oraz tymczasowej
oceny ekspozycji drganiowej.
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
< 2,5
1,5
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
VGS
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,30
VGS
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,40
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas ładowania
min
Masa
kg
VAC
DCB105
230
Li-Ion
30
40
55
70
90
(akumulatory (akumulatory (akumulatory (akumulatory (akumulatory
1,5 Ah)
2,0 Ah)
3,0 Ah)
4,0 Ah)
5,0 Ah)
0,49
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
5
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu ciała, ale przy zignorowaniu
może skutkować szkodami
rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
WIERTARKA/WKRĘTARKA/WIERTARKA
UDAROWA
DCD932, DCD937, DCD990, DCD995
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
DCD932, DCD937, DCD990, DCD995 opisane
w p. „Dane techniczne” zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
WE oraz 201165/UE. Więcej informacji na ten
temat można uzyskać pod podanym niżej adresem
lub w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Horst Großmann
Wiceprezes ds. Konstrukcji i Rozwoju Produkcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
23.09.2013
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na doznanie urazu ciała, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
6
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
f)
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu ciała.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
7
b)
c)
d)
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wiertarek/wiertarko-wkrętarek/
wiertarek udarowych
• Przy pracy z wiertarką udarową zakładaj
nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
• Używaj należących do zakresu dostawy
dodatkowych rękojeści. Utrata panowania
nad wiertarką może stać się przyczyną
obrażeń ciała.
• W razie niebezpieczeństwa natrafienia
na ukryte przewody elektryczne trzymaj
wiertarkę za izolowane rękojeści. W chwili
przecięcia przewodu elektrycznego napięcie
dochodzi do wszystkich gołych metalowych
części elektronarzędzia, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
• Przedmiot obrabiany zawsze mocuj do
stabilnej powierzchni przy użyciu zacisków
lub innych odpowiednich środków. Nie
przytrzymuj przedmiotu obrabianego ręką ani
ciałem, gdyż jest to niepewny sposób i grozi
utratą panowania nad elektronarzędziem.
8
• Przy dłuższym wierceniu udarowym
zakładaj nauszniki ochronne. Długotrwały
intensywny hałas grozi chwilową utratą słuchu
lub nawet poważnym uszkodzeniem błony
bębenkowej.
• Zakładaj okulary ochronne lub w inny
sposób chroń oczy. Przy wierceniu
udarowym i bezudarowym odpryskujące
odłamki są wzbijane w powietrze i mogą trafić
w oczy, co grozi ich uszkodzeniem.
• W czasie pracy narzędzia robocze
nagrzewają się. W razie potrzeby chwytaj je
poprzez rękawice ochronne.
Pozostałe zagrożenia
Elektronarzędzia stwarzają niebezpieczeństwo
doznania urazu ciała:
– wskutek dotknięcia obracających się lub
gorących elementów maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m.in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
drzewnego wzbijanego podczas pracy;
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie w miejscu połączenia
elektronarzędzia z akumulatorem:
Przykład:
2014 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik ten
zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy
ładowarki DCB105.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i zasilanym elektronarzędziu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
się przegrzać i pęknąć, co niechybnie
grozi doznaniem urazu ciała i szkód
rzeczowych. Nigdy nie ładuj baterii.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawić
się urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Tak samo postępuj przed
czyszczeniem ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Gdy ładowarka jest używana na wolnym
powietrzu, musi to być suche miejsce.
W razie potrzeby użyj odpowiedniego
przedłużacza. Kable niedopuszczone do
eksploatacji w tych warunkach zwiększają
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie zasłaniaj górnych i bocznych szczelin
wentylacyjnych w ładowarce. Trzymaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwłocznie powinien zostać wymieniony
na nowy przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub wykwalifikowanego
specjalistę.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
9
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
Ładowarki
Ładowarka DCB105 służy do ładowania
akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 10,8 V,
14,4 V i 18 V (DCB121, DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183
i DCB184).
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona
bardzo łatwa w obsłudze.
Procedura ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza,
a następnie znów załącza, gdy akumulator
osiągnie odpowiednią temperaturę. Funkcja ta
ma na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatorów.
2. Następnie włóż akumulator (i) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces ładowania.
Akumulatory litowo-jonowe XR zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowo-jonowy
do ładowarki aż do pełnego naładowania.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej
2 razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania
nie zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym
czasie się ogrzeje.
Wskazania stanów
akumulatora
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora w trakcie ładowania.
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
numer katalogowy i wartość napięcia.
Stan akumulatora
Akumulator jest
ładowany
––
––
––
––
Akumulator jest
całkowicie naładowany
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
x
–– • –– • –– •
–– •
Problem z akumulatorem
lub ładowarką
••••••••••••
Problem z zasilaniem
•• •• •• •• •• ••
Ładowarka ta nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów. W razie takiego uszkodzenia
ładowarka nie świeci się lub informuje o nim,
wskazując stan „Problem z akumulatorem lub
ładowarką”.
10
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie pyły lub pary
mogą się zapalić.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
• Elektronarzędzia i akumulatora nigdy
nie składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 °C (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
• Elektronarzędzie osiąga największą
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj, by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może
być nawet śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy wiertarko-wkrętarka
nie jest używana, odłóż ją na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
występuje ryzyko potknięcia się
ani zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre wiertarko-wkrętarki z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Modele DCD932 i DCD937 są zasilane
z akumulatora o napięciu 14,4 V.
Modele DCD990 i DCD995 są zasilane
z akumulatora o napięciu 18 V.
Można stosować akumulatory DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCD182, DCD183 i DCB184. Więcej informacji na
ten temat podano w p. Dane techniczne.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej składowane,
wybierz chłodne, suche miejsce poza
ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Czas ładowania podano w Danych
technicznych.
11
100%
100%
Ładowanie akumulatora w toku.
1 rękojeść boczna
Akumulator naładowany.
1 rysunek wiertarko-wkrętarki w rozłożeniu na
części
Akumulator uszkodzony.
Wstrzymywanie pracy z powodu
zimnych/gorących akumulatorów.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
Natychmiast wymień uszkodzone kable
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C
Używaj tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Ładuj akumulatory DEWALT tylko
wyznaczonymi ładowarkami DEWALT.
Ładowanie akumulatorów innych niż
wyznaczone akumulatory DEWALT
z użyciem ładowarki DEWALT może
spowodować ich wybuch lub prowadzić
do innych niebezpiecznych sytuacji.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa (modele DCD932, DCD990)
1 bezszczotkowa udarowa wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa (modele DCD937, DCD995)
2 akumulatory litowo-jonowe (M2)
2 akumulatory litowo-jonowe (P2)
3 akumulatory litowo-jonowe (M3)
3 akumulatory litowo-jonowe (P3)
1 kuferek transportowy
1 ładowarka
12
1 instrukcja obsługi
WSKAZÓWKA: W modelach serii N akumulatory,
ładowarki i kuferki transportowe nie należą do
zakresu dostawy.
• Sprawdź, czy wiertarko-wkrętarka
i przynależne akcesoria nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis wiertarko-wkrętarki
(rys. 1)
OSTRZEŻENIE! By nie narażać
się na doznanie szkód rzeczowych
i osobowych, nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu.
a. Wyłącznik
b. Przełącznik kierunku obrotów
w prawo/w lewo
c. Lampka diodowa
d. Uchwyt wiertarski
e. Pierścień nastawczy momentu obrotowego
f. Przełącznik biegów
g. Rękojeść boczna
h. Akumulator
i. Przycisk zwalniający akumulatora
j. Zaczep na pasek
k. Wkręt mocujący
l. Uchwyt do końcówki wkrętarskiej
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Wiertarko-wkrętarki/wiertarko-wkrętarki udarowe
są przeznaczone do profesjonalnego wiercenia
bezudarowego i udarowego oraz do wkręcania
i wykręcania wkrętów.
NIE UŻYWAJ ich w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Wiertarko-wkrętarki te stanowią elektronarzędzia
profesjonalne.
NIE POZWALAJ dotykać ich dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się elektronarzędziami.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą EN 60335
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Przedłużacz stosuj tylko wtedy, gdy jest
bezwzględnie konieczny. Używaj przedłużacza,
który został dopuszczony do eksploatacji
i wytrzymuje pobór mocy przez ładowarkę (patrz:
Dane techniczne). Zaleca się, by minimalny
przekrój żył kabla wynosił 1 mm², a jego długość
nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora najpierw wyłącz
elektronarzędzie.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora (rys. 2)
WSKAZÓWKA: Najlepsze wyniki uzyskuje się,
gdy akumulator jest całkowicie naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator (i) odpowiednio względem
rękojeści (rys. 2).
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia i sprawdź, czy został dobrze
zamocowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (i)
i zdecydowanym ruchem wyciągnij akumulator
z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarki”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
WSKAZANIA STANU NAŁADOWANIA
AKUMULATORA (RYS.2)
Niektóre akumulatory DEWALT posiadają wskaźnik
naładowania z trzema zielonymi lampkami LED,
które wskazują stan naładowania akumulatora. Aby
włączyć wskaźnik wciśnij guzik (m). Kombinacja
3 lampek LED świeci i wskazuje stan naładowania.
Jeśli stan naładowania jest niewystarczający, aby
korzystać z urządzenia, wskaźnik już nie świeci
i akumulator należy doładować.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik naładowania jest tylko
oszacowaniem stanu naładowania akumulatora.
Nie wskazuje on możliwości urządzenia
i podlega zróżnicowaniu, ze względu na budowę,
temperaturę i rodzaju zastosowania przez
użytkownika.
Wyłącznik z regulatorem
prędkości obrotowej (rys. 1)
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik
(a). By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij
wyłącznik. Elektronarzędzie to zawiera hamulec.
Po całkowitym zwolnieniu wyłącznika uchwyt
wiertarski natychmiast się zatrzymuje.
WSKAZÓWKA: Nie zaleca się ciągłego używania
wiertarko-wkrętarki przy zmiennej prędkości
obrotowej, gdyż może to doprowadzić do
uszkodzenia wyłącznika.
Rękojeść boczna (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, ZAWSZE
używaj wiertarko-wkrętarki z założoną
rękojeścią boczną. Bez rękojeści
bocznej łatwo stracić panowanie
nad elektronarzędziem. Dla
bezpieczeństwa trzymaj je obiema
rękami.
Rękojeść boczną (g) zamocowaną z przodu na
obudowie przekładni można obrócić o 360°, by
wiertarko-wkrętarką mogły się posługiwać zarówno
osoby prawo-, jak i leworęczne. Rękojeść musi
być dobrze dokręcona, by móc przeciwstawić się
przeciwnemu momentowi obrotowemu w razie
zablokowania się narzędzia roboczego. Trzymanie
rękojeści za tylny koniec ułatwia panowanie nad
wiertarko-wkrętarką.
13
Gdy rękojeść boczna nie jest zamocowana,
trzymaj wiertarko-wkrętarkę jedną ręką za
rękojeść, a drugą - za obudowę akumulatora.
WSKAZÓWKA: Wszystkie modele są
wyposażone w rękojeść boczną.
Przełącznik kierunku obrotów
w prawo/w lewo (rys. 1)
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo (b)
decyduje o kierunku obrotów wrzeciona i służy
również do jego blokowania.
By wybrać obroty w prawo, zwolnij wyłącznik
i naciśnij przełącznik z prawej strony wiertarkowkrętarki.
By wybrać obroty w lewo, zwolnij wyłącznik
i naciśnij przełącznik z lewej strony wiertarkowkrętarki.
W pozycji środkowej przełącznika wiertarkowkrętarka jest zablokowana. Przy zmianie kierunku
obrotów zawsze zwalniaj wyłącznik.
WSKAZÓWKA: Przy załączaniu wiertarkowkrętarki po raz pierwszy i przy zmianie kierunku
obrotów może być słyszalne stuknięcie, ale jest to
zjawisko normalne i nie świadczy o usterce.
Lampka robocza (rys. 1)
Pod spodem urządzenia znajduje się lampka
robocza (c). Lampka ta włącza się z chwilą
naciśnięcia wyłącznika i automatycznie gaśnie po
20 sekundach od chwili zwolnienia wyłącznika.
WSKAZÓWKA: Lampka robocza służy tylko do
oświetlania bezpośredniego obszaru pracy, a nie
jako latarka kieszonkowa.
Pierścień nastawczy momentu
obrotowego /sprzęgło
elektroniczne (rys. 3 - 5)
Wiertarko-wkrętarka ta zawiera elektroniczny
mechanizm nastawczy momentu obrotowego
pomocny przy wkręcaniu i wykręcaniu wielu
wkrętów o różnych kształtach i wielkościach. Na
obwodzie pierścienia (e) znajdują się liczby, które
informują o momencie dokręcającym. Im większa
liczba, tym większy moment obrotowy i tym silniej
zostanie wkręcony wkręt. By wybrać określony
moment obrotowy, tak długo obracaj pierścień, aż
strzałka wskaże żądaną liczbę.
Trzybiegowa przekładnia
(rys. 1, 3 - 5)
Trzybiegowa przekładnia umożliwia wybranie
biegu najodpowiedniejszego dla zaplanowanej
14
pracy. By wybrać 1. bieg (największy moment
obrotowy), wyłącz wiertarko-wkrętarkę i odczekaj,
aż całkowicie się zatrzyma. Przesuń przełącznik
(f) do przodu do oporu. Pozycja środkowa
(2. bieg) oznacza średni moment obrotowy
i średnią prędkość obrotową. By wybrać 3. bieg
(maksymalna prędkość obrotowa), przesuń
przełącznik do tyłu.
WSKAZÓWKA: Nie zmieniaj biegu, gdy
w wiertarko-wkrętarka jeszcze pracuje. Najpierw
odczekaj, aż wrzeciono całkowicie się zatrzyma.
W razie problemu ze zmianą biegu sprawdź,
czy przełącznik znajduje się dokładnie w jednej
z trzech ustalonych pozycji.
Jeżeli szybkość przełączania utyka lub wybór
żądanego biegu jest utrudniony, pociągnij
wyłącznik zwalniający (a), aby silnik obracał się.
Nastaw następnie bieg.
Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy z niedzielonĄ tuleją
(rys. rys. 6 - 8)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie próbuj
mocować wiertła (lub innego narzędzia
roboczego) przez przytrzymanie
przedniej części uchwytu wiertarskiego
i załączenie wiertarko-wkrętarki.
Mogłoby to doprowadzić do
uszkodzenia uchwytu wiertarskiego
i urazu ciała. Przy wymianie
akcesoriów zawsze blokuj wyłącznik.
OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem
wiertarko-wkrętarki zawsze się
upewniaj, czy wiertło jest dobrze
zamocowane. Luźne wiertło może
wyskoczyć i spowodować uraz.
Wiertarko-wkrętarka zawiera uchwyt wiertarski
szybkozaciskowy z obracaną tuleją umożliwiającą
jednoręczną obsługę uchwytu. By włożyć
narzędzie robocze, wykonaj następujące operacje:
1. Zablokuj wyłącznik w pozycji wyłączenia.
Wyłącz wiertarko-wkrętarkę i odłącz ją od
zasilania.
2. Jedną ręką chwyć czarną tuleję uchwytu
wiertarskiego (d), a drugą mocno przytrzymaj
wiertarko-wkrętarkę, jak pokazano na
rysunku 6. Obracając tuleję w lewo (patrząc
od przodu), na tyle otwórz uchwyt wiertarski,
by móc włożyć żądane narzędzie robocze.
3. Włóż narzędzie robocze w uchwyt wiertarski
na głębokość ok. 19 mm (rys. 7) i zaciśnij
uchwyt przez obrócenie go w prawo jedną
ręką, a drugą przytrzymując elektronarzędzie
(rys. 8). Obracaj uchwyt aż do zadziałania
grzechotki, która informuje o prawidłowym
zamocowaniu.
By wyjąć narzędzie robocze, wykonaj czynności
opisane w punktach 1 i 2.
Maksymalną siłę zacisku uchwytu wiertarskiego
uzyskuje się, jedną ręką dokręcając tuleję, a drugą
- przytrzymując wiertarko-wkrętarkę.
Zaczep na pasek i uchwyt do
końcówki wkrętarskiej (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu ciała, przed założeniem
lub zdjęciem akcesoriów bądź
przed rozpoczęciem wykonywania
regulacji wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij z niego akumulator.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na doznanie poważnego urazu ciała,
NIGDY NIE trzymaj elektronarzędzia
nad głową ani nie zawieszaj innych
przedmiotów na zaczepie. Zaczep
zaczepiaj TYLKO o pasek.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie poważnego urazu
ciała, zawsze sprawdzaj, czy
wkręt mocujący zaczep jest dobrze
dokręcony.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Do mocowania zaczepu
na pasek bądź uchwytu do końcówki służy
wyłącznie dostarczony wkręt (k). Ostatecznie
sprawdź, czy został dobrze dokręcony.
Zaczep na pasek (j) i uchwyt do końcówki
wkrętarskiej (l) można łatwo zamocować
z lewej lub prawej strony wiertarko-wkrętarki
za pomocą dostarczonego wkrętu (k) tak, by
elektronarzędziem łatwo mogły się posługiwać
zarówno osoby lewo-, jak i praworęczne. Można je
też zdjąć, gdy nie są potrzebne.
By zmienić pozycję zaczepu na pasek lub uchwytu
do końcówki, wykręć wkręt mocujący (l) i wkręć
go z drugiej strony. Sprawdź, czy został dobrze
dokręcony.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu ciała, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed rozpoczęciem
wykonywania regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij z niego
akumulator.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 9)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu
ciała, ZAWSZE prawidłowo trzymaj
elektronarzędzie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu
ciała, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie potrzeby
móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
Zaleca się trzymać wiertarko-wkrętarkę jedną
ręką za rękojeść główną (n), a drugą - za rękojeść
boczną (g).
Wiercenie (rys. 4)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu
ciała, przed dokonaniem jakiejkolwiek
regulacji i przed każdym wyjęciem/
włożeniem narzędzia roboczego
wyłącz wiertarko-wkrętarkę i odłącz ją
od zasilania.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu ciała,
ZAWSZE dobrze mocuj przedmiot
obrabiany. Wiercenie w cienkim
materiale grozi jego uszkodzeniem.
By temu zapobiec, podłóż drewniany
klocek.
1. Przełącznikiem biegów wybierz prędkość
obrotową/moment obrotowy najbardziej
odpowiedni do zaplanowanej pracy. Pierścień
nastawczy trybu pracy ustaw w pozycji
symbolu wiertła.
2. Do wiercenia w DREWNIE najlepsze są
wiertła śrubowe, wiertła piórkowe, wiertła kręte
i wiertła cylindryczne. Do METALU najlepsze
są wiertła śrubowe ze stali szybkotnącej
i wiertła cylindryczne. Przy wierceniu w metalu
używaj chłodziwa. Tylko żeliwo i mosiądz
powinno się wiercić na sucho.
3. Wywieraj nacisk tylko w osi wiertła. Powinien
on być wystarczająco duży dla zapewnienia
odpowiedniego postępu wiercenia, ale też nie
15
za mocny, by nie przeciążyć silnika ani nie
wygiąć wiertła.
4. Wiertarko-wkrętarkę trzymaj obiema rękami,
by cały czas mieć nad nią pełną kontrolę.
5. PRZYCZYNĄ ZABLOKOWANIA SIĘ
WIERTŁA zwykle jest przeciążenie maszyny.
NATYCHMIAST ZWOLNIJ WYŁĄCZNIK,
wyjmij wiertło z przedmiotu obrabianego
i spróbuj znaleźć przyczynę zablokowania.
NIE WŁĄCZAJ I NIE WYŁĄCZAJ
WYŁĄCZNIKA, BY W TEN SPOSÓB
ROZRUSZAĆ ZABLOKOWANE WIERTŁO,
GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO
USZKODZENIA WIERTARKI.
6. Przy wycofywaniu wiertła z otworu nie
wyłączaj silnika, by narzędzie robocze się nie
zakleszczyło.
Wkręcanie i wykręcanie
wkrętów (rys. 3)
1. Przełącznikiem biegów (f) wybierz prędkość
obrotową/moment obrotowy najbardziej
odpowiedni dla zaplanowanej pracy. Na
początku pierścień nastawczy momentu
obrotowego (e) nastaw na prędkość 2 lub
3. Gwarantuje to kontrolę nad sposobem
mocowania i umożliwia mocne wkręcanie
wkrętu odpowiednio do specyfikacji.
WSKAZÓWKA: Zastosuj najpierw najniższe
ustawienie momentu obrotowego (1)
i podwyższaj do ustawienia najwyższego
(11), aby ściągnąć mocowanie na potrzebną
głębokość. Im niższy numer, tym niższy
moment obrotowy.
2. Pierścieniem nastawczym (e) nastaw
żądany moment obrotowy. By określić
właściwą pozycję pierścienia nastawczego,
wykonaj kilka prób na kawałku odpadu lub
w jakimś niewidocznym miejscu.
WSKAZÓWKA: Pierścień nastawczy momentu
obrotowego może być nastawiony na dowolną
wartość, ale działa on tylko w trybie wkręcania
i wykręcania wkrętów, a nie w trybie wiercenia
i wiercenia udarowego.
Wiercenie udarowe (rys. 5)
1. Przełącznikiem biegów wybierz prędkość
obrotową/moment obrotowy najbardziej
odpowiedni dla zaplanowanej pracy. Pierścień
nastawczy trybu pracy (e) ustaw w pozycji
symbolu młotka.
16
2. Poprzez przesunięcie przełącznika biegów (f)
do tylu (z dala od uchwytu) wybierz ustawienie
na wysoką prędkość 3.
3. Wywieraj na wiertarkę wystarczająco silny
nacisk, by zbytnio nie odskakiwała. Nie
może on jednak być zbyt duży, gdyż maleje
wówczas prędkość obrotowa i postęp
wiercenia, a wiertło przegrzewa się.
4. Naciskaj wiertarkę w osi wiertła i trzymaj ją
prostopadle do materiału. Nie wywieraj na
wiertło bocznego nacisku, gdyż powoduje
to zapychanie się jego rowków spiralnych
i spadek prędkości obrotowej.
5. Gdy przy wierceniu głębokich otworów
prędkość wiertarki udarowej spada,
niewyłączając elektronarzędzia, wysuń wiertło
częściowo z otworu, by usunąć zwierciny.
6. Do wiercenia w murze stosuj wiertła ze
spiekami węglikowymi lub wiertła udarowe.
Równomierne wydostawanie się pyłu
z wierconego otworu świadczy o prawidłowym
postępie wiercenia.
KONSERWACJA
Elektronarzędzie DEWALT odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest regularne czyszczenie
elektronarzędzia.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu ciała, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed rozpoczęciem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
z niego akumulator. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
Ładowarka i akumulator nie wymagają
konserwacji. W ich wnętrzu nie ma żadnych
elementów podlegających konserwacji przez
użytkownika.
Smarowanie
Wiertarko-wkrętarka nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Załóż przy tym
okulary ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów wiertarkowkrętarki nie używaj żadnych
rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów, gdyż mogą
one osłabić materiał. Najlepsza do
tego celu jest szmata zwilżona wodą
z mydłem. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części wiertarko-wkrętarki nie
zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki usuwaj
szmatą lub miękką szczoteczką (nie
metalową). Nie używaj do tego celu
wody ani żadnych rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tej
wiertarko-wkrętarki, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
zst00240341 - 11-07-2014
17
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
18
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising