BeoLab 6002
Vejledning
Daglig brug
Når du har sat højttalerne op
som beskrevet på de følgende
sider, skal du sætte strøm til
hele systemet. Indikatorlampen
lyser rødt, hvilket betyder,
at højttalerne står på standby
og er klar til brug. Højttalerne
er beregnet til at stå på standby,
når de ikke er i brug.
3
Hvis højttalerne er tilsluttet et
system, der ikke er fra Bang &
Olufsen, tændes de, når de
modtager et signal fra systemet
(se side 6). De slukkes et par minutter
efter, at signalet er slukket.
Højttalerbeskyttelse
Højttalerne er udstyret med et
termisk beskyttelsessystem, der
forhindrer overophedning. Hvis der
Tænd og sluk – indikatorlampe
Indikator
Når Bang & Olufsen systemet tændes, opstår en fejl, eller højttalerne bliver
tændes højttalerne samtidig. Det
overophedet, sætter systemet
røde lys i standbyindikatoren skifter automatisk højttalerne på standby,
til grønt, hvilket angiver, at
og indikatorlampen bliver orange.
Rengør højttaleren
højttalerne er tændt.
Tør støv af overfladerne med en
Sådan løses problemet:
tør, blød klud. Pletter og snavs kan
Når du slukker for systemet eller slår >Afbryd strømmen til højttalerne.
fjernes med en blød klud fugtet
lyden fra, bliver indikatorlampen
>Giv systemet tid til at blive
med en opløsning af vand og et
straks rød, hvilket angiver, at
nulstillet (ca. 3-5 minutter).
mildt rengøringsmiddel, f.eks.
højttalerne ikke er i brug.
>Slut strømmen til højttalerne igen. opvaskemiddel.
Hvis problemet varer ved, skal du
kontakte din Bang & Olufsen
forhandler.
Brug aldrig sprit eller andre
opløsningsmidler til rengøring af
højttalerne!
BEMÆRK! Høj musik i længere tid
kan medføre høreskader.
4
Opsæt højttaleren
Det anbefales at følge
Forholdsregler
nedenstående fremgangsmåde: – Sørg for, at højttalerne placeres
– Tag systemets netledning ud af
og tilsluttes i overensstemmelse
stikkontakten.
med instruktionerne i denne
– Placer højttalerne i din opsætning.
vejledning. Brug kun godkendte
– Indstil omskifterne korrekt –
Bang & Olufsen stande eller
se afsnittet Tilpas højttalerne
vægbeslag for at undgå
til din opsætning (side 6-7).
personskade!
– Tilslut højttalersystemet.
– Højttalerne kan kun slukkes helt
– Slut strøm til hele systemet igen.
ved at tage stikket ud af
stikkontakten.
Hvis du vil montere højttaleren på
– Højttalerne er udelukkende
et vægbeslag, skal du ikke montere
beregnet til indendørs brug
foden på højttaleren.
under tørre forhold og inden for
et temperaturområde på 10-40 °C.
– Husk, at hver højttaler i en
opsætning skal tilsluttes en
stikkontakt. Bang & Olufsen
højttalere er designet til at være
tilsluttet lysnettet hele tiden,
så de automatisk tændes.
– Forsøg aldrig at åbne
højttaleren! Produktet må kun
åbnes af en uddannet
servicetekniker.
Søjle og fod
Det er nemmest at montere foden
på højttalersøjlen, hvis højttaleren
ligger på et bord.
Det anbefales at lægge
indpakningsskummet på bordet
først for at beskytte bordet og
søjlen mod ridser.
Sæt foden fast på de to stifter i
bunden af højttalersøjlen. Pas på,
at du ikke taber foden! Sæt de tre
skruer i, og skru dem godt fast.
Kabeltilslutninger
Højttalerne kan bruges sammen
med Bang & Olufsens musik-,
video- og linksystemer. De kan
også bruges sammen med
systemer, der ikke er fra Bang &
Olufsen. Se vejledningen til det
pågældende system for at få
oplysninger om dets
tilslutningsmuligheder.
5
POWER LINK stik
1
POWER LINK
SETUP
2
POSITION
POSITION-omskifter
SETUP-omskifter
LEFT RIGHT LINE CORNER WALL FREE
Strømtilslutning
Stikpanelet sidder i bunden af
højttalerne.
Power Link tilslutninger: Disse
tilslutninger sender både højre og
venstre lydsignal. Derfor kan du
1 trække to Power Link kabler fra
Bang & Olufsen systemet direkte
til hver højttaler.
2 trække et Power Link kabel fra
dit Bang & Olufsen system til
den første højttaler, og derefter
trække et andet Power Link
kabel fra den første højttaler til
den anden. Det vil minimere
kabelrod.
POWER LINK
LEFT
RIGHT
Af sikkerhedsmæssige årsager skal
kabler trækkes til og fra højttaleren
gennem kabelskjulere.
1
LEFT
2
POWER LINK
RIGHT
Netledning: Den medfølgende
netledning og stikket på den er
specielt beregnet til dette produkt.
Hvis du ændrer netledningens stik
eller beskadiger netledningen, skal
du købe en ny hos din Bang &
Olufsen forhandler.
Tilpas højttalerne til din opsætning
6
Højttalerne kan placeres næsten
hvor som helst i rummet. Du
opnår dog den mest naturlige
lyd, hvis de opstilles som
beskrevet på disse sider.
SETUP-omskifter
Denne omskifter har tre indstillinger:
LEFT, RIGHT og LINE.
Sæt omskifteren på LEFT eller
RIGHT, hvis højttalerne tilsluttes
et Bang & Olufsen system.
Sæt omskifteren på LINE, hvis
højttalerne tilsluttes et system,
der ikke er fra Bang & Olufsen.
Med et Bang & Olufsen system
Brug de vedlagte Power Link kabler
til at slutte højttalerne til dit
system. Sæt SETUP-omskifteren på
hhv. LEFT og RIGHT (venstre og
højre lydkanal).
Med et system, der ikke er fra
Bang & Olufsen
Brug en speciel adapter med et
almindeligt phono/RCA-stik i den
ene ende og et DIN-stik i den
anden. Afhængigt af din opsætning
kan det også være nødvendigt at
tilslutte en adapter med phono/
RCA-stik og minijackstik
(ekstraudstyr, der kan købes hos
din Bang & Olufsen forhandler).
Sæt SETUP-omskifteren på LINE.
POSITION-omskifter
Når en højttaler placeres i et hjørne
eller tæt på en væg, bliver
basniveauet højere i forhold til
basniveauet i en højttaler, der
placeres mere fritstående.
Hvis du vil undgå denne
forstærkning af bassen, skal du
indstille POSITION-omskifteren for
at sikre, at basniveauet passer til
højttalerens placering. Den
korrekte indstilling af omskifteren
afhænger af afstanden fra
højttaleren til rummets vægge
og hjørner. Følg de her nævnte
retningslinjer, når du skal
bestemme, hvilken af de tre
indstillingsmuligheder du skal
vælge for hver højttaler.
De viste positionsområder på
næste side er kun vejledende – du
kan selvfølgelig sætte omskifteren
på lige netop den indstilling, du
foretrækker.
7
Positionsområder: De tre
indstillinger (CORNER – WALL –
FREE) svarer til de afmærkede
positionsområder, der er mærket
med forskellige grå nuancer.
CORNER
WALL
FREE
CORNER
Brug denne indstilling, hvis
højttaleren er placeret i et hjørne
(de mørkegrå områder på
illustrationen).
WALL
Brug denne indstilling, hvis
højttaleren er placeret mindre end
15 cm fra væggen og mindst 50 cm
fra et hjørne (de grå områder langs
væggene på illustrationen).
Brug denne indstilling, hvis
højttaleren er monteret på et
vægbeslag.
FREE
Brug denne indstilling, hvis
højttaleren er placeret mere end
15 cm fra væggen og mindst 50 cm
fra et hjørne (de lysegrå områder
på illustrationen).
Hvordan måler du? De beskrevne
afstande måles som vist på
ovenstående illustration
(højttaleren set fra oven).
8
Bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) –
Miljøbeskyttelse
Elektrisk og elektronisk udstyr, dele
og batterier, der er mærket med
dette symbol, må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt
husholdningsaffald, og alt elektrisk
og elektronisk udstyr, alle dele
samt alle batterier skal indsamles
og bortskaffes separat. Når
elektrisk og elektronisk udstyr samt
batterier bortskaffes ved hjælp af
de indsamlingssystemer, der
anvendes i dit land, beskyttes
miljøet og andre menneskers
helbred. Desuden bidrages der til
en betryggende og rationel
anvendelse af naturlige ressourcer.
Indsamling af elektrisk og
elektronisk udstyr, batterier og
affald forhindrer mulig forurening
af naturen med farlige stoffer, som
kan være indeholdt i elektriske og
elektroniske produkter og udstyr.
Din Bang & Olufsen forhandler kan
rådgive dig om den korrekte
bortskaffelsesmetode i dit land.
I tilfælde af, at et produkt er for
lille til at vise dette symbol, er det i
stedet vist i vejledningen, på
garantibeviset eller på emballagen.
Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og
2006/95/EF.
9
Tekniske specifikationer, funktioner
og brug heraf kan ændres uden
varsel.
Alle produkter fra Bang & Olufsen
overholder den gældende
miljølovgivning i de lande, hvor
produkterne sælges.
3510480 1002
Download PDF

advertising