Engel | IB144 | ÖSSZEHASONLÍTÓ IBODALOMTOBTÉNELMI LAPOK.

ÖSSZEHASONLÍTÓ IBODALOMTOBTÉNELMI LAPOK.
1877. január 31.
If.
B
z
ÖSSZEHASONLÍTÓ IBODALOMTOBTÉNELMI LAPOK.
ZEITSCHRIFT FÜR VERGLEICHENDE LITTERATUR.
JOURNAL D'HISTOIRE DES LITTÉRATURES COMPARÉES.
Periodico pella Ftoria
A weekly paper for the compariPapel periodico p o r l a corr,?;-.nìcion
letteraria comparativa.
son of history of literattires.
de las prodnciones de l a s ìiterahiras.
Tanulmányozzuk a régi kor s más nemzetek nagy iróit, de ne utánozzuk. — A m a g , mely máshol fává nütt, t a l á i kikel a mi földünkben is, de a felnőtt fa. melyet átültetünk, elsatnyul s
kivész és pedig annál hamarább s bizonyosabban, mennél szebb és nagyobb volt «redeti helyén.
Br. EÖTVÖfs (Gondolatok.)
Szerkesztik és kiadják: I > r . B r a s s a i
© á m u e l
és T>i*. > X e l t z l
H u g ó .
Szerkesztő
és kiadóhivatal (Bureau de redaction
et administration):
Kolozsvár,
(Clausenbourg)
Transilvanie
(Hongrie,)
Főtér, Tivoli.
Megjelen minden másod héten, a szünidő Julius és Augustus kitételével,
rendszerint
'/^—^ *
tartalommal;
egész éven ót Itga'ább 20 íves kötélben. Ára e?ész évre: 6 frt.
félévre 3 fri», negyedévre I frt. 50 kr. 0 é.
Külföldön
Németország
kivételével;
egész évre 20
francs.
ü
}
Edd i c m e g n y e r t Írótársak. ( C o l l a b o r a t e u r s . ) Dr. S c h o t t W i l h e l m , egyet, tanár Berlinben, Dr. Mink­
w i t z J. egyet, tanár Lipcsében, D. Cassone Giuseppe magántudós Notoban (Sicilia), Dr. Hőman O. egyet, tanár Ko­
lozsvárt, I m r e Sándor, egyet, tanár ugyanott, Dr. M a y e t I*. a es. j a p . Bioin Toko egyetem tanára Tokióban, fVeddo.) Dr. W e s s e i y J . E. magántudós Lipcsében. Dr. S e h e r r J o b a n n e s , műegyetemi tanár Zürichben. Dr. A v e n a r î u s
B . egyet, magánt. Lipcsében, P r . F r a c e a r o l i <». aiciliában. Dr. T h o m s e n Y. egyet, tanár Kopenhagaban. Dr. W o : k e
5Í. «gyet. magántanár Dorpatban.
E G Y
T E I G L O T T IMI TT.
Az olcs4 eléd. The clieaj) d i n n e r : t r a n s ­
lated from the German into Hungarian and E n g ­
l i s h , w i t h an Allegory and a few Fables by Fay,
transi, from t h e Hungarian i n t o E n g l i s h a n d
German by E. D. Butler,
of the British M u s e u m .
London, H a u g t h o n and Co. 10 Paternoster Row.
12° 1 2 4 11 (1 Lithographiával A. G. B u t l e r
rajza után.,) Évszám nélkül.
Ez a hosszú czime egy fájdalom igen
kicsi, de csinos könyvecskének, melynek
eredetisége azonban elég nagy, hogy bő­
vebben szóljunk róla. Aztán mily nagy
örömmel tesszük ezt, mikor ily szép gyö­
nyörű
meglépésben részesülünk Lon­
donból ! Buttler ur magyarsága oly cor­
rect, hogy az ember alig hisz szemének,
midőn angol publicatióban angol ember
tollából lát ilyesmit!
A könyvnek tartalomjegyzéke is triglott. íme közöljük az angol szövegét :
T h e Cheap Dinner, p . 1 1 ; T h e divine
Protection p. 3 1 . Fables (The Fox and
the Hare ; The Cat and the Yellow-ham­
m e r ; the P a r c h m e n t : the Sloe-tree: the
Ass and the Foal; The Weather Prophet;
Thu Storks The Bear-dance; Condescen­
sion of the Great.) p . 63 Proverbs p. 97
The Wanderers Song p . 1 1 7 .
Az első darab egy német mese
fordítása magyar nyelvre ; szép fordítás,
melyet egyik közelebbi számunkban tel­
jesen fogunk közölni, miután ez alkalom­
mal, terünk szűke, fájdalom, eltiltja hogy
érdeme szerint foglalkozzunk vele. Erre
következik F a y A . allegóriája, szintén an­
golul és németül. Majd 9 magyar mese
szintúgy. Erre „Mondatok" : 40 magyar
velős példabeszéd*) és legvégül Kisfalu­
dy K. „Vándor dala" szintén triglott
alakban. Ez utóbbi angol fordítását Buttlertől legyen szabad csak két első szakaszá­
ban megismertetni olvasóinkkal :
Sweet home of my parents and all I
hold dear!
*) Elén a (korszeriij : Do not rouse the Hun­
garian*. ( N e h á n t s d a m a g y a r t ! )
3
35
W h e n agaia will thy beautiful bor­
ders appear ?
Wherewer I wander o'er valley
and hill.
The love of my country remains
with me still.
F r o m ev'ry bright warbler that h i ­
ther doth roam.
I ask with fond longing: „How fa­
res it with h o m e ? "
And implore that this prayer a swift
answer may find,
P r o m the white-wingéd clouds and
the whispering wind. stb. stb.
A magyar irodalom nagy köszönettel tar­
tozik Butler urnák.
Meiul.
FORDÍTÁS
PÉLDÁJA.
Milton. Irta Macaulay B. J. Angolból fordította
B. P. — Budapest,. 1 8 7 6 . Frankliutársulat.
(Vége.)
C. Szórend. (6. 1.) ,.Hasonló okból
felhasználjuk." Igaz. használjuk fel. —
(7. 1.) „A . . . világ . . . szavazata he­
lyét a művészet legnagyobb mesterei közt
jelölte ki." E szónak: ..helyét", vagy leg­
eiül vagy' leghátul a helye. — (97. 1.)
„A varázs elveszti" (az) „erejét ; és az
ki még ekkor is idézni reménylene vele.
. . . ." Igaz. ,,
ekkor is re­
ménylene idéz(het)ni vele s a t " - (19. 1.)
,
igyekezett ez ellenséges ele­
meket összeolvasztani, de tökéletes siker­
rel soha." Igaz. „igyekezett összeolvasz­
tani ez e. el., de sohasem tökéletes si­
kerrel.'- — (20. 1.) „Valóban Job könyve
menetére és modorára nézve nagyon ha­
sonlít némely drámájához." l g . : „némely
drámájához valóban hasonlit nagyon a
Jób könyve mind menetére mind modo­
rára nézve." — „ . . . soha felül nem
mulatott erőben és pompában." Ig.: „erő­
ben és pompában soha nem mulatott fe­
lül." „Vázlataiban az emberekről." Ig.:
„az emberekről rajzólt vázlataiban.*' —
(29. 1.) „Azok az anyagok, melyekből .
. . ." Ig.: „Az anyagok azok, melyekből
. . . ." — Melyeknek Gibbon a keresz­
tyénség gyors elterjedését a világon tu­
lajdonítja." l g . : „melyeknek tulajdonítja
Gibbon a k. gy. eit." — ( 3 1 . 1) „Az
emberek képzelnie nagy mértékben véle­
mény-ok ellenőrködése alatt áll," lg. „az
e. v. nagy mértékben áll vél. elleuőrk,
alatt. — (33. 1.) „Talán Aeschylus iste­
nei s daemonjai leginkább kiállják a ha­
sonlítást
Jg.: „Talán Aesc. ist. s
daeni. állják ki leginkább a h." — ( 4 2 1 . )
,(Az észnek tökélyesen tekintélyek alá va­
ló rendelését." — (46. 1.) „Miért nem
szelídebb rendszabályokhoz nyúltak." Ig.:
„miért nem nyúltak sz r." (50 1.)
„E kérdést nagy kiinduló pontjánál kez­
deni." — (54. I.) „melyet az utolsó 160
év lefolyta alatt szokás volt . . . szórni",
a helyett h o g y : ..volt szokás". — (59. 1.)
„JSern védünk önkényes és törvénytelen
hatalmat még az ő kezeiben sem " lg.:
„Önkényes és korlátlan hatalmat még az
ő kezeiben sem védünk." — (60 1.) „Nagy
személyes tulajdonai". — (64. 1.) „bu­
zogtak merően türhoí(ct)len fényébe néz­
hetni" — merően nézhetni türh. fényé­
be. — (72. 1.) „ezrek, tízezrek kortársai
közt eniöltek szót" = a korabeliek közt
ezrek, tízezrek ein. sz. — (75. 1.) „ki­
válnak s különösen emlékének szentelvék. "
— (77. 1.) csodás erősítő és gyógyító ha­
tásuk" =
erősítő s gyógy, csodás ha­
tásuk.
D Mondatszerkezet. Megjegyez­
zük, hogy az ide vonatkozó hibák legna­
gyobb részét a szórói-szóra fordításnak
tulajdonithatni.
(7, 1.) „jónak látta sok durva tréfa
czélpontjává tenni." (Kit? vagy mit ?). —
(10. 1.) „vagy éppeu nem g o n d o l k o z h a t ,
e tárgyról." Igaz. „lehet hogy éppen nem
37
38
gondolkozik a t.-' A franezia élesen meg­ kái szineztettek volna egyéni érzületektől."
különbözteti a kettőt. .,11 ne pent pas = munkáit színezték volna egy. érzüle­
penser" és „11 peut ne pas penser". Az teik. — (36. 1.) „Csodás szörnye/.-, fél
angol „may" szükségtelenné tesz ilyes állat és fél ember, bortól dülöngörte, í'akülönböztetést. — ,.Az elme egy bizonyos j lánkságtól (dobzódástól) felpuffadv« sat."
betegsége nélkül". Rútul felkapott szeren­ j — (39. ].) „nemesítve az elme oly jócsétlen szólam. Vagy az „egyet" kell ki­ \ zansága . . . által". Igaz. „elméjének oly
dobni, vagy a birtokos szót ,,nak"kal ra­ józanságával." — (45. 1.) „Az alaptör­
gozni. — ( 1 1 . 1.) ,csalódást gyakorol " = vények megszegése a fejedelem részéről
amit. — (17. 1.) „Gyakran hallunk a ellenállásra jogasit." (Jelző hátul.) — (48.
költészet bűvös befolyásáról
'— „Min­ 1.) „Cromvell szegény volt . . .'?" (Sze­
den jelző szöveg egy stanzára. ' (T. i. szö­ gény volt-é? — Az è hijját nem pótolveget bir szolgáltatni) — ( 2 0 . 1.) „Soph. ja ki a kérdő jel.) — ( 5 1 . 1.) „Ha ural­
oly drámaivá tette a drámát, a mint csak kodóink szenvedtek, csak is azért, mert
összefért eredeti alakjával." — ( 2 1 . 1.) sat." (Verb, finitimi hiányzik: „volt v.
„áradoztatja
szellemi kincseit, a nélkül történt". A k á r : ..csakis a volt az oka '.)
hogy egy gondolatot vesztegessen sat."
— (56. 1.) „Melyet egy kormány sem
Az „a nélkül" idegenszerű. Magyar úgy merhet biztosan sérteni."! (Azaz: a me­
irná : „s nem veszteget egy gondolatot is" lyet egy kormánynak sem tanácsos sér­
— (24. ].) ..A modern kor egyetlen köl­ teni : vagy : a melyet egy kormány sem
teménye, mely összehasonlítható az El­ bánthat veszély nélkül.) — (67. 1.) ..tulveszett paradicsommal
a Divina Comoe- I magasak, hogy sem . . . .'' — (72. 1.)
dia. Igaz. „A mod. kor k. közül csu­ „Ezek a tárgyak, melyeket Milton h e ­
pán csak a Biv. Comediat hasonlíthatni lyesen tartott ; legfontosabbaknak." =
össze az Elvesztett paradicsommal."
v. 'Ezeket a tárgyakat tartotta Milton sat.
„Csak egyetlen egy mod. költeményt, a — (76. 1.) „vetekednénk a kiváltságért
Divina Comediat hasonlíthatni sat. — olvasni Homert neki."
„Ha lerázza a fáradtságot, két nem illő
E. Az eredetihez folyamodás nél­
stylt egyesitm." — (27. 1.) Ő maga az k ü l meg nem érthetők. (5. 1.) „öltö­
ember, ki hallá
ki olvasta . . zetét, de nem ruháját viseli." (the garb,
. . , k i f u t o t t . . . . " Igaz. „<") maga hal­ but not the clothes — — „A bibliai
lotta
maga olvasta . . . . maga szöveg rendezése, " (digest of scriptural
futott
" Hát mire való az isten­ i texts.) — (18. 1.) „elzárt szesz." (close
adta mondataeeentus a magyarban ? Arra packed essence) — (20. I.) ..keleti sty-,
with
Oriental
hogy ne vegyük hasznát? — „Hirtelen lus szinezte" (tinctured
bosszankodással dobná el az olvasó sat." style.) — (25. 1.) „ügynök-modorban."
— (28.1.) „Nem magyarázzuk ki azokat. ' (business-like manner). — (27. j.) „a ne— (32.1.) „A sajátságos mesterség, mely- ! vek feletti neg-édelt gyöngédség." (the
lyel eszméjét . . . . közölni tudta és az affected delicacy about Names). — ( 3 3 .
által, hogy többre czélzott, mint a meny­ ; 1.) „Minden érdes . . . ." (All is rug­
nyit kifejezett, képessé tették." Újra le- ged) . . .) — (35, 1.) „A folytonos tűzforditni lehet, de ezt a fordítást kiigazitni ben égő márga." (the mad burning with
nem. — (35. 1.) „Kedélyök meztelensé­ j solid fire). — „Elkeseredés" (asperity).
gemé és sebeik feltárolásával." — Mun­ — (36. 1.) „Féktelen" (licentious).
—
a
1
-
u
f
1
1
30
40
(55. 1.) „Meggyalázták ' (attainted).
—
(62. 1.) „csőcselék, kik körülrajoDgják ut­
vonalukat" (who protei round its line of
mardi). — (70.1.) „szabadszellem." (freet
hinker hitetlen). — (71.1.) ,,egyedárusitott
(monopolised). — (73. 1.) „ tíonilokkötőt
szemei közt"! (frontlets). — (74. 1.) „Ő
azok mellett szólalt fel, melyeket honfi­
társai nagy része elvetett mint vétkese­
ket, vagy kigúnyolt, mint különösöket."
(He took his own stand upon these [parts]
which the great body of his
countrymen
reprobated as vicions, or derided as par­
adoxical.
Brassai.
Zur vergleichenden Aesthetik
der Lyrik.
Bei Gelegenheit einer geistreichen
Besprechung der 2. Ausg. von „Des Min­
nesangs Frühling" ( In Steinmeyer's
Zeitsehr. für deutsches Altort. u. deutsche
Litt. 1876. Anzeiger Mai. 199.) einer
Kritik, welche auch ihres sonstigen be­
lehrenden Inhalts wegen unsrem Blatte
nicht gleichgültig sein kann, deutet W.
Scherer mit wenigen Strichen die Grund­
linien eines vielversprechenden Unterge­
bietes an aus unsrer riesigen Zukunftswis­
senschaft, der vergi. Litteratur. Seine
prophetischen Worte sind (S. 1 1 9 ) : „Das
Unternehmen einer historischen u. ver­
gleichenden Poetik musz über kurz oder
lang gewagt werden. Dazu drängt schon
die E n t w i c k l u n g der Ethnographie,
welche sich freilich bisher wenig um
das Problem gekümmert hat. — — —
—
—
Wenn die Poetik
nicht ausgetretene alte Pfade immer von
Neuem treten will, so versteht es sich
eigentlich von selbst, dasz sie ihre Sätze
aus dem gesammten erreichbaren Material
ableiten, dasz sie von den einfachen BilduDgen zu den coinplieierteren aufstei­
gen, von der Poesie der Naturvölker aus­
gehen u. die Spuren der primitiven E r ­
scheinungen inmitten der höheren Cultur
aufsuchen musz. U.s.w." ßaummangel ver­
bietet uns, Scherers wahrhaft goldne Sätze
weiter zu verfolgen. Wir beschränken uns,
bei dieser Gelegenheit nur auf zwei Volks­
lieder hinzuweisen, welche zwei ganz ver­
schiedenen Nationen angehören, aber den­
selben Gegenstand behandeln. Nun ist
es äusserst interessant, die totale Verschie­
denheit in der Behandlung desselben Sujets
zu beobachten.
Das eine Volkslied ist ein magya­
risches aus Erdélyi's schöner Sammlung,
zu welchem ich meine wörtliche Ver­
deutschung, (nicht Übersetzung !) hinzu­
füge, während ich das zweite ein czechisches Volkslied nur in Daumer's (wohl
schwerlich wörtlicher) Verdeutschung mit­
zuteilen in der Lage bin (Polydora II. 81) :
Magyarisch:
Schätzchens Mutter zürnt gar schwer,
Weil ihr Sohn mich liebt so sehr.
Mag sie ihn vor mir denn retten :
Leg' sie seinen F u s z in K e t t e n .
Regenbogenfarben Band
Schlinge sie um seine Hand.
Bind ihn au den Baum, den alten;
Wache lasse sie dort
mich halten.
Czechisch:
Die alte, böse Hexe
Da drüben ist wie toll ;
Dasz ich ihrem Sohne gefalle,
D a s macht, dasz sie der Galle,
Der giftigen Wut so voll.
Ich will ihr Eat erteilen:
U m recht gewisz zu sein,
Dasz ihm. kein hübsches Dirucheu
Verrücke das Gehirnchen,
So sperre sie ihn ein!
U n d dasz er nicht erprobe
Zum Fenster hinaus sein Glück —
E i n Pfosten ist im Stübchen;
D a biade sie ihr Bübchen
F e : t an mit einem Strick.
Ich kann schlieszlieh nichtu mhin, mi
noch auf Einen sehr interessanten Umstani
aufmerksam zu machen. E s liegt auf dpa
42
41
Hand, dasz Ausgang und Mitte beider Lieder vollkommen identisch sind. Um so auffallender musz daher im magyarischen die
Abweichung in der Sehluszzeile erscheinen.
Diese Pointe iu der magyarischen Überlieferung ist bei feinerer Ironie künstlerisch entschieden vollendeter, dabei das Ganze viel
knapper, in acht kurzen Zeilen welch arti­
ges Genrebildchen ! Ob indessen die brei­
tere Fassung der czechischen Überliefe­
rung (bei geringerem Inhalte !) blosz Danmer's übrigens meisterhafter
Verdeut­
schung zuzuschreiben sei, darüber könnte
nur eine Vergleichung mit dem czechi­
schen Original entscheiden. So wie beide
Lieder jetzt vor uns liegen, musz man
die magyarische Fassung für die ursprüng­
liche halten. Andernfalls müsste man
meiner Überzeugung nach eine alte ver­
lorene oder verderbte slavische Quelle
annehmen, welche dann eben in unsrem
magyarischen Volkslied sich erhalten hätte.
Übrigens möge dahin gestellt bleiben, ob
sich Lieder verwandten Inhalts nicht auch
bei andren Völkern finden.
H. v. M.
Die verhängnissvollen Tränen.
Dramatisches Gedicht nach dem
Japanischen.
Aus dem Origiualmanuscript der französischen f r e i e n Be­
arbeitung Charles H a m i l t o n s verdeutscht von
Dr. L. Gedicke.*)
Personen :
Tochter eines reichen Yeddoer S e i ­
denhändlers.
Damino, ihre Zofe.
Matsu, Maler in Yeddo, Tsuridonos Geliebter.
Der Chinese, Diener eines Lord Warren.
Zwei Züge Fusiyama-Wallfahrer. Volk u. Kinder.
j gründe links von einem stilvollen Landhaus mit
heller geräumiger Veranda quer abgeschlossen wird
! Ihr gegenüber erhebt sich im Vordergrande aus
\
i
j
j
einem Beei -eine auffallend grosse Gartenkugel.
I m Übrigen zeugt Alles von reichstem japanischen
Geschmack : Miniaturwasserfälle, Brücken im
Zick-Zack , Kioske und dgl. m. E i n zierliches
B a m b u s g i t t e r , zum Teil von dichtem Gebüsch
verdeckt und mit einer Türe versehn, sperrt i m
Hintergrund den Garten von dem anstossenden
Gässchen ab. Das Gässchen selbst umsäumt den
ganzen Garten in einem mäszigen Halbbo­
gen. Auf der anderen Seite des Gässchens t i e ­
fer im Hintergrund erblicxt man das Nachbar­
haus, ein teilweise stockhohes Gebäude, mit ei­
nem concentrisch laufenden Gärtchen. I n der Per­
spektive ein japanisches Dorf, über welchem aus
weiter Entfernung eine Meeresbucht schimmert
und darüber der Gipfeides Fusi-Yama. Die H a n d '
l u n g spielt abwechselnd in der wohleingerichteten Veranda ui.d im Garten.
Erster
Tsurid.
Auftritt.
Tsuridono. Später Dainino.
(I™ Vordergrund aus dem llause
tretend)
Blauer Himmel, goldne Sonne,
Welch ein Morgen voll von Wonne !
Heut bin ich allein im Haus.
Vater flog schon gestern aus.
Kaufgeschäfte, bunte Sorgen,
Halten ihn umstrickt bis Morgen.
Mutter fuhr nach Yeddo fort,
Auch die Brüder weilen dort,
Sind gefolgt dem Menschenwalle
Aus dem Dorf. Sie wollen alle
Schaun das Fest, das heut mit Pracht
Feirt der Kaiser bis zur Nacht
Tsuridono,
Landsitz im Dorf Odsi, nächst der kaiserlichen
Residenzstadt Yeddo (jetzt Tokio.; Anderthalb
Jahre vor Eröffnung der Wiener Weltausstellung.
r>en ganzen Vorder- und Mittelgrand der B ü h ­
ne nimmt ein Gärtchen ein, welches im Mittel*) Wie man weisz, gibt es kein Culturvolk
auf Erden, dessen Litteratur derart unbekannt
wäre, als die japanische, welche selbst in den
modernen einschlägigen Werken, wie in dem aus •
gezeichneten Bildersaale Schern, gar nicht ver­
treten ist. Namentlich wissen wir von japanischer
Poesie bislang nicht viel mehr, als was De
Bomy's
vortreffliche Anthologie japonaise auf die Lyrik be­
schränkt bietet. Vorliegendes Stück ist unsres
Wissens der allererste (wenn auch leider, wie es
scheint, etwas zu sehr europäisierte) Versuch, ein
dramatisches Erzeugniss der japanischen Poesie
i n eine europäische Sprache zu verpflanzen. Wir be­
schränken uns hier wie im Nachfolgenden nur
auf die notwendigsten Anmerkungen. •
44
43
Still der Garten, still die Hall,
Still das Dorf, kein Tritt noch Schall
Eegt sich weit und breit im Haus.
Auch die Nachbarfrau, mein Graus,
Die coquette Sakura
Drüben, blieb heut wohl nicht da ;
Schwirrt heut nicht, wie gestern
munter
Bald treppauf, und bald treppimter :
Stille dort, wie hier im Haus —
Leis, ganz leis nur piept die Maus.
Ich, die Zof, die — Maus, wir drei
Stehn verlassen hier: es sei!
Wollen uns die Zeit vertreiben
Langeweil soll ferne bleiben.
(Reiskörner
in die Ecke der
Veranda
streuend.)
Nimm dies Körnchen, Mäuschen klein,
Heut bliebst du mir treu allein.
(Ruft
ins
Haus.)
Dainino! — Wo die mag weilen?
Scheint sich heut nicht zu beeilen.
(Nachdenklich
:)
Zeigt Matsu in letzter Zeit
Nicht zu viel Gleichgültigkeit? . . .
Liesz der Mann drei Tag verstreichen
Seit er weder Brief noch Zeichen
Mir gesandt, noch selbst gekom­
men ! . . . .
Was kann solche Lieb mir frommen?
(Zu Dainino, die mit Wasserkrug
und
von der Gartenseite
auftritt)
Bündel
Ei, so wirst du endlich sichtbar ?
Scheint dir heut noch nichts verrichtbar
Da du früh lustwandelst —
Dainino.
(.),
Herrin, eifre doch nicht so!
Sieh! vom Brunnen eiligst kam ich
Graden Wegs und nichts vernahm ich
W a s da rechts und links geschah.
Plötzlich steht er vor mir d a !
Bat, beschwor mich —
Tsu.
Wer?
Dai.
Und drängte
Ob ich gleich hindurch mich zwängte,
Faszt er sanft mich —
Tsu.
Treibst Du Spasz,
Törin! wer, sprich, wo und was?
Dai. Ei wer denn? Der Lord war das!
Ihm zur Seit die Diener beide;
Bleich der Lord, wie weisze Seide,
Sprach von Dir nur stets —
Tsu.
Und dann?
Ei was geht der Lord uns —
Dai.
Au?
Gestern dacht ich auch so, heute —
(Für
sich :)
Seheint er mir willkommene Beute.
Tsu. Möchtest du noch etwas sagen?
Dai. Herrin, darf ein Wort ich wagen?
Tsu. Sprich !
Dai.
Wirst du nicht böse werden?
Tsu. Nein.
Dal
Auf unser Heimaterden
Taugt kein Mann, — Matsu selbst nicht,
Denn —
Tsu. Welch dummes Zeug die spricht;
Weiszt Du nichts gescheidtres,
schweige!
(Für
sich, als ob sie Daininos vorlaute
gar nicht merke:)
Reden
Geht Matsus Lieb wohl zur Neige?
Garst'ger Mann, drei Tag schon ferne !
Dai.
(Hinhorchend
:)
Herrin, öfter gleicht dem Sterne
Männerlieb, verlischt im Nu !
Tsu. Seine Lieb gehört dazu ! —
Garst'ger Mann, bleib, bleib denn aus,
Jetzt umkreist ein Lord mein Haus!
Wahrlich und nur sehr beschwerlich
Wärst Du heut mir und entbehrlich :
Bleibe, bleib' denn heut noch ferne.
(Seufzend :)
Morgen hätt ich dich wohl gerne.—
Dai.
(Wie
o.)
Herrin, was dein Herz auch spricht,
Glaub an seine Liebe nicht.
Tsu. (Wie o.)
Diese Magd hat scharfen Blick —
Aber ich, voll Ungeschick
Soll mich länger narren lassen? —
45
46
Bis das Stelldichein im Garten
Dai. Lieben wahrlich heiszt nicht spaszen.
Erst vorbei? —
Tsu. (Wie o.)
Heut sei denn der Tag dem Lord. — Tsu. (Verwirrt:)
Das Stell —
Dai. Alles andre über Bord ! — —
Dai.
Dich ein!
Tsu. Hab ihn Nachts gesehn im Traume Tsu. Sprach der Lord davon?
Dai.
Ich mein' !
.Just wie gestern stehn am Baume«
Wart es ab, sonst furcht' ich gar,
Was die Nacht versprach, das beut
Scheucht die Kalt ihn
Wohl der helle Tag J Tsu.
Fort?
Dai.
Noch heut!
, Dai.
Ganz klar.
Tsu.
(Auffahrend:)
Hier darf Niemand spröde tun.
Schweig ! — (Neugierig-.) Was hast du
j
Lass ein Stündchen Alles ruhn.
da für Dinger?
Dai. Meinst du diesen ß i n g am Finger ?— Tsu. Nun gewährt sei Dir's!
t
(Abwechselnd
ihre Hände
hehend:)
Dai.
])ies Geschenk ist mein, das Dein —
Tsu. Mein"?
Dai.
Ja, — Sammt und Edelstein!
Tsu. Ha, wie konntest Du das wagen?
Wirst du gleich zurück es tragen !
Bist von Sinnen, wähnst wohl schier
Dein Geschenke — gälte mir?
Dai.
(Ihr zu Füssen
stürzend:)
Herriii, ich, ich bin nicht Schuld;
Hör', o hör' mich an mit. Huld,
Eichte dann —
Tsu.
Sprich!
Dai.
AVollt ich's n e h m e n ?
Musst mich aber doch bequemen:
Seine Mienen, seine Bitten
Zeigten klar, was er gelitten
Schon um Dich, da gal) ich nach;
0, und wie beredt er sprach;
Seine Sprach verstand ich zwar
Gar nicht, dennoch ward mir klar —
Tsu. Klar?
Dai.
Man musz ira Auge lesen !
Tsu. Schwätz nicht weiter, albern Wesen!
Trag mir Alles jetzt zurücke,
Noch ist Zeit zu unsrem Glücke,
Trag mir Alles wieder fort,
Dai. Alles?
Tsu.
Hörst Du!
Dai.
Nur ein Wort,
Herrin, mochtest Du nicht warten
(Für
sich:)
Hi,
hi!
ICramcon. jetzt verwirr mir sie,
Hunderthänd'ger Gott der Liebe ;
Impfst Du ein ihr Deine Triebe,
Machst Du, dasz mein Fischzug glückt.
Bin doch wahrlich nicht verrückt:
Braucht die Herrin kein Geschenke,
Nimmt die Zof es? Nun, ich denke.
Tsu.
(Nach geraumer
Pause:)
Zeig mir doch die fremden Sachen !
Sonderbar !
Dai.
Das reizt zum Lachen!
Tan
(Eine Pariser Rohe enfallend,
die verschiedensten
Blumen
deren
zeigt)
Dessin
Solche Muster sah ich nie:
Sieh, nur diese Blumen, sieh! —
Welche Sonne mag dort scheinen,
W o die Blumen so sieh einen?
Wo mit Frühlingsanemonen
Astern selbst beisammenwohnen?
Käfer, Falter, Blutendolden
Alles prangt so fremd, so golden —
Dai. Mume blüht zugleich mit Ban,
An Verrücktheit gränzt das an.*,)
*) Mume u. Ban spielen eine grosze Eolla
i m japanischen Blumencultus, worin bekanntlich
der japanische Geschmack das Prinzip strengstem
Synchron'stik als etwas so durchaus Selbstver­
ständliches behandelt, dasz eine Ausnahme d a ­
von gar nicht menschliche Willkühr erscheint,
sondern - • monströses Naturspiel!
47
48
Tsu. Ob der Himmel dort auch blau ist? Tsu. Hab nun Acht und salb mir fein
Ob von Diamant der Tau ist ?
Meine Haar die schlaffen ein.
Seltsam scheints und wunderbar
Dai.
(Geschäftig hin und her
trippelnd:)
Leibt und lebt der Menschen Sehaar,
Salb von Simomura. Band,
Die von dort herüber wandern:
Nadeln hegen längst zur Hand ;
Einer gleicht aufs Haar dem Andern —
Fehlt ein Motoyui nur noch —
Tsu.
(Auf eine Matte sich niederlassend :)
Dai. Alle weisz mit roten Haaren !
Knüpf
die Flechten mir recht hoch!
Tsu. Welcher Bund, welch sonderbarer —
Dai. Wählst du heut von Gold die Nadeln?
Dai. "Welch pikanter, schöner, rarer!
Tsu.
(Nickend.-)
Tsu. Sieh, wo sich mit Lilien paaren
Die des Haares Schönheit adeln.
Eosen ! Auch der weisze Mann
Dai.
(Ihre Herrin frisierend :)
Wie so schön er gestern sann —
Manches
hätt ich noch gesagt,
Dai. Schön —
Hübsch erzählt auch ungefragt,
Tsu.
Ach, schon und wie er träumend,
Doch Dein Zorn hat ganz verwirrt
Scheu am Nachbargitter säumend,
Meinen Kopf und arg durchschwirrt.
Schmachtend stand —
Tsu.
Sprich n u r !
Dai.
Versteckt ! Und husch !
Dai.
Hab ich nicht geirrt,
Tsu. Schnell verschwunden drauf —
Wird
er
pünktlich
heut am Garten —
Dm.
Im Busch!
Tsu.
Heut!
Tsu. Kaum, dasz recht ich ihn gesehn,
Dai.
Wie gestern dich erwarten ;
Muszt er eiligst weiter gehn !
Drum entbot er auch zum Grusz —
Dai. Schien mir doch sein ganzes Wesen
Tsu.
(Finster:)
A r g verliebt: schon hielt den Besen
Die Geschenk?
HochgeschwungeD meine Hand —
Dai. (Für sich o
Ich Thörin, musz
Tsu. Als ich selbst Dir ihn entwand.
Dies verpönte Wort —
Dai. Könnt ich ahnen, dasz der blasse,
Tsu.
Zum Grusz?
Fremde Mann auf offner Strasse
Grusz, den du zurück wirst geben,
Heimlich AVohlgefallen fand?
Sonst verspielst du dir das Leben!
Tsu. O wie gern schaut ich das Land,
Dai. B r r !
W o der schöne Lord zu Hause.
Tsu.
(Fúr
sich:)
Dünkt mich doch gleich einer Klause
Wem soll der Plunder dienen?
Meine Heimat drückend fast
War er selbst statt ihm erschienen.
Seit sie aufnahm solchen Gast.
All mein Denken, gleich den Bienen,
Aber soll ich unterdessen
Wenn an Einer Blut' sie nippen,
Ganz und gar Matsu —
Hängt an diesen fremden Lippen,
Dai. (ffinhorchend:)
Vergessen?
Die im Traum mich angelacht.
Ei, was thut E r unterdessen?
Dai.
(Hinhorchend:)
Freilich !
Diese Bienen selbst zur Nacht
Tsu.
W e r d mir nicht vermessen !
Sehwärmen sie und sammeln froh
Wer erlaubte dir zu plaudern?
Honig Dir —
Will gekämmt sein ohne Zaudern!
Tsu.
Nur Stacheln — o !
Dai.
(Für
sich:)
I, da schlug der Blitz schnell ein!
Dai.
(Fin
Theetischchen
herbeischaffend:)
Herrin, wer hätt wohl gedacht,
Rendkívüli melléklet az
„Osszehasonl. irodalomtört.
Lapok"
II.
számához.
49
50
Dasz die Lieb Dich so entfacht! —
Hier der Thee schon angemacht —
Tsa. Denkst Du Dir mein Herz yon Stein ?
Dai. Ja, von edlem mags wohl sein.
Tsu. Schmeichlerin, das bleibt sich gleich.
Dai.
(Mit verstohlenem Blick auf das offne
Bündel.)
Nein doch, Edelstein macht reich.
Tsu. O mein Herz ist trostlos a r m !
Lai. Eeich umsummt vom — Bienenschwarm.
Tsu.
(Zusammenfahrend
:)
Frostgeknickt, voll Winter's H a r m !
Dai.
(Ein Pariser
Mantelet aus dem Bündel
umhängend:)
Hält vielleicht sein Shawl Dir
Tsu.
ihr
warm.
(Zornig:)
Närrin !
Dai.
(Ein
Handspiegel
ihr
vorhaltend:)
Ei, das steht nicht schlecht.
Tau. Seltsam wohl ; — doch seh ich recht
Meinst Du nicht, dasz Nipons Seide
Mich um gar nichts besser kleide ?
Dai. Freilich, setz nur auf den H u t ; —
Ei, wie steht das Ding erst gut.
Jetzt den Sehmuck —
Tsu.
Halt ein, g e n u g !
Meinst Du wohl ich sei nicht klug? —
Damino, mm lasz dir sagen,
Dasz Bedenken sehr mich plagen —
Dal Welche?
Tsu.
Wenn Matsu jetzt käme,
Aller Spasz ein Ende nähme
Dai. So?
Tsu. Mir bangt —
Dai,
"Warum ?
21?/«.
Ists Liebe,
Oder F u r c h t ? Gesetzt er bliebe
Hier —
Dai. Bei D i r ?
Tsu.
J a , und am Gitter
Stund erwartungsvoll —
Dai.
(Gleiehgüiig:)
Tsu. J a —
Dai.
Der L o r d ?
Ein
Tsu.
Die P e i n !
Dai.
W a r bitter? —
Strömten nicht zum Feste heute
Nah und fern zur Stadt die Leute?
Ho, Matsu blieb sicher dort —
Dritter.
Zweiter
Auftritt.
Die Vorigen. Matsu.
Matsu. (Durch das Haus rasch eintretend'^)
Ho, Matsu? der g i n g just fort!
Dai. Groszer Buddha ! Er i s t da !
Weh!
, TSU..
(Verwirrt:)
Matsu ? — Verrückte, hah !
(Auf
der
Flucht ins Haus
nicht rasch genug
die fremde
abwerfend)
Toiletta
Dummkopf Du, mit diesen Stücken
Mich als Vogelscheuehe schmücken!
Ma. Sieh, kaum tret ich auf die Schwelle.
Hui, enthuscht sie mir so schnelle
Wie dem Löwen die Gazelle,
Ei. Du bist ja recht geputzt,
Und empfängst mich doch verdutzt ?
(Eilt ihr ins Zimmer
nach)
(Fortsetzung f o l g t . )
ITALIA.
(OLASZOKSÁa.)
Da Petőfi
Sándor.
Alfin son stanchi di strisciar per terra,
Si l i v a n tutti un dopo 1' altro e a v a n t i ;
F u il lor sospiro una divina guerra,
E per armi hanno ancor ceppi sonanti —
Sanguinee rose da le piante, ov' era
La smorta arancia, or pendano laggiù . . .
Al trionfo, ciré tua la santa schiera,
Dio de la libertà, guidala tu !
Ebben ! tiranni da la ria baldanza.
Il sangue de le guance ove s' asconde ?
Bianca, di laive avete la sembianza;
E uno spirto v'appare, or come e donde?
Ben' è desso uno spirto, ecco, la fiera
Alma è di Bruto che ritorna su . . .
A l trionfo, etc. etc.
Bruto dormì gran tempo e alfin s' e desto ;
II campo ei guida già ; dice .• «Proscritto
F u Tarquinio il superbo un dì da questo
Suolo e v i cadde Cesare trafitto.
4
52
51
Qui si piegare- i g i g a n t i in quell' èra,
E vi piegate a' nani ora voi più ?"
Al trionfo, etc. etc.
Son venuti i bei giorni, or son venuti
Cui le speranze mie drizzaro il volo,
Come d' autunno raminghi pennuti
P i ù bel cielo a cercar volano a stuolo.
Verdeggiante or sarà la terra intera,
Ch' ogni tiranno pòssa alfln va g i ù . . .
A l trionfo eh'è tuo la santa schiera,
Dio de la libertà, guidala tu ! *)
?ioto
(Sicilia.)
IRODALMI
G.
Cassone.
SZEMLE.
Inländische Revue. (Magyar
szemle.)
„*„ P. Hun/alvy's
Ethnographie Ungarns
i s t vor Kurzem auch in der deutschen Ubersetzung
Schwicker's erschienen i m Verl. der Franklingesellschaft in Budapest. Schade, dergleichen
wichtige Publikationen, die doch nur für das
Ausland berechnet sind, in einem inländischen
Verlag erscheinen zu lassen.
— Prof. Aurel Mayr, der Verf. des „Indisches Erbrecht," in Budapest soll an einer magyarischen Übersetzung der Sakuntala arbeiten.
,% Karl Szász ist gegenwärtig der bedeutendste Goetheaner in Ungarn. Seine Übersetzung
von Goethes Lyrik ist in 2 Bänden vor einem
Jahr erschienen. Ungefär zu derselben Zeit h a t t e er auch die magyarische Übersetzung von
Lewes Goethebiographie publiziert.
Die bedeutendste litterarische Erschein u n g des alten Jahres i s t die 2. Auflage der
sogenannten „vollständigen" Ausgabe von P e tőfi's Gedichten. (Budapest, Verl. des Athenäum
1877.) Die erste Aasgabe mit zahlreichen Illus­
trationen versehen, durchwegs von der Hand u n ­
garischer Maler, erschien in einem Folioband
E n d e 1 8 7 5 . E s ist diesz der allererste Fall in
der Geschichte des ungarischen Bucjihandels,
dasz ein derartiges Prachtwerk binnen Jahres­
frist 2 Auflagen erlebte. Die neue Auflage ist
durch bedeutende Illustrationen namhafter Ma­
ler wie Liezen-Mayer, Benczúr, Zichy u. A. be­
reichert, hat aber immerhin noch _ g e n u g der
unaesthetischen Bilder, welche wohl ein Vermächtnisz des ursprünglichen Rédacteurs der ersten
Auflage sind. Viel wichtiger u. unvergleichlich
schöner ist daher eine Edition in kl. 8 ° , welche
*) Petőfi schrieb dieses feurige Gedicht auf die erste
Kachricht vom Ausbruch der Revolution in. Sizilien, im
Januar 1818.
Anm. d. Red.
gleichzeitig mit der erwänten illustrierteu er­
schienen ist in 4 Bänden W a s äuszere Ausstat­
t u n g anbelangt, so ist diese Ausgabe neben Bow­
l i n g s englischer Übersetzung die erste, welche
des groszen Genius einigermaszen würdig ge­
nannt werden kann. Befremdend u. auffallend
ist es, dasz sich bei dieser zweiten Ausgabe
kein Herausgeber oder Rédacteur nennt. Bei der
früher üblichen pietätlosen und pseudoaestli e ti­
schen Texteswirtschaft, hätte sich docli dies­
mal eine ernste Rechenschaftsablegung von selbst
verstanden. Übrigens war die Redaction sicher­
lich in den besten Händen, wenn sich das Ge­
rücht bestätigt, dasz sie von Prof. Dr. Gyulai
besorgt wurde. Bei der auszerordentlichen Wich­
tigkeit dieser Publication, versteht es sich von
selbst, dasz wir uns ihre eingehende Besprechung
vorbehalten.
— Bereits vor vielen Jahren wurden, ur­
sprünglich auf Anregung Georg Imre's
u. spä­
ter des Grafen Franz Haller, Sammlungen ver­
anstaltet zur Errichtung eines Denkmals für
Petőfi auf dem Schlachtfeld von Schässburg, wo
bekanntlich der Dichter (als in Civil gekleideter
passiver Teilnehmer an der Schlacht) unter Ko­
sakenlanzen sein junges Leben ausgehaucht hat.
Jetzt hat die retöfigesellschaft (auf Antrag K.
Papp's) die Angelegenheit in die Hand genom­
m e n u. zur Durchführung derselben eine Comission entsendet , bestehend aus ihren siebenbürgischen Mitgliedern (Kovács Gy., Meltzl, K.
P a p p , Szász G.)
— I n Budapest hält der bekannte Publi­
zist Rogeard
auch diesen Winter Vorlesungen
über französische Litteratur im Salon einer Mag­
natin. (Életképek 1876. 163.)
— Gleichfalls in Budapest hält
Amadéé
Saissy einen Cyclus Vorlesungen über die E n t wickelung der französischen Litteratur bis zum
17. Jahrh. u. die französische Gesellschaft im 1 7 .
Jahrb.. (Ib. 1 4 4 — 1 5 5 , 1 6 0 )
— V o n Schef/eVs Bergpsalmen
soll eine slovenische Übersetzung erschienen sein : wo ? Ob
in Ungarn, verschweigt J. J. Weber's Leipziger
„lllustr. Zeitung", welcher wir diese Notiz ent­
nehmen.
— E i n unbekannter, mit köstlichem Humor
geschriebener Brief Petőfis ist jüngst in einem.
Provinzialblatt ans Tageslicht g e k o m m e n . (Hon,
1 8 7 6 . 18. December, Abendblatt.)
— V o n Petőfi társaság
lapja
(Budapest,
Weiszman,) dem Organ der Petofigesellschaft,
liegen uns die 2 ersten N u m m e r n vor. Wir wer­
den darauf noch zurückkommen, da Raumman-
53
54
touché, corrigé, amélioré jusqu' à i a fin de sa vie",
miként a Journal des deb. kritikusa mondja. (Ná­
lunk a fordítók nem olyan nehézkesek és kényesek.)
*„ Janet P. Les causes finales, (Paris, Ger­
mer-Baillière et Ce 1876. 747 pp.) cz. m ü v é t
Frank Ad. két hosszú czikkben bírálja a Journ.
Külföldi s z e m l e .
des débats
Január 8. és 9. számaiban. Ezt a
(Ausländische
Revue.)
bírálatot csak azért említjük, mert világosan bebizonyítja, h o g y Parisban akadémiai körökben
N é m e t o r s z á g . Scheffel „Gaudeamus* cz. is­
m é g nincsenek tisztában Schopenhauer
„Wille"meretes gyűjteménye Stuttgartban Bonz-nál 2 2 .
változatlan kiadásban jelent m e g , 1876-ban. Qhris- I jével. Sőt Franck annyira megy, hogy Janet m ű ­
topoulos Athanasias szép költeményecskének (Tlíovvében a „Wille" ellen felhozott érveket fölösle­
tov óiv (Uhi) pompás német fordítását belőle
geseknek m o n d j a : „Minek" (quoi) kiált fel hár­
felemlíteni lapunk tisztje.
mas anaphorával, ily tant megczáfolni, mely
maga magát legjobban czáfolja m e g ? Legjobb a
„.%. Dr. Fromann Károly a Germanische Mu­
harmadik „quoi": ,,Quoi de plus contradictoire
seum egyik igazgatója : „Die deutschen Mund­
«icore qu' une intelligence, qui est le produit
arten, Zeitschrift für Dichtung, Forschung und
d'une volonté inintelligente, qui o été créée, (!)
Kritik" czimü, egy ízben már megszűnt folyóira­
pour servir d'instrument à cette puissance, e t
tát uj életre ébresztette. Neue Folge I. Band.
I. Heft Halle 1875. Ez a folyóirat a német dia­
qui, loin d'être un secours, nest qu'un obstacle
lectologia s népköltészet, stúdiumára nélkülözhe­
puisque l'aveugle instinct réussit mieux qu'elle
tetlen.
à accomplir les fins de la nature ?" Erre mi
— Dr. Schramm Macdonald és Dr. Diercks csak ennyit mondunk : Mr. Franck n'avait pas le
pressentiment, que ,,1'aveugle instinct" qui
szerkesztése alatt havonként 2-szer újévtől fogva
„réussit mieux", nest que — la volonté même de
sajátságos nemzetközi folyóirat jelen m e g Drez­
Schopenhauer!
dában: „Biographisches
Magazin.
Centralblatt
A n g l i a . Gladstone W. E. Homeric Synchfúr die biogr. Litt, und für Familiennachrichten."
ronism, Time and Place of Homer. London, MacFölötte becses cultur- és irodalomtörténelmi formillan et Comp. 1876. egyik legkiválóbb újdonrás-gyüjtemény lesz.
sága ez országnak. Közelebb német fordításban
*% Dr. Weske Mihály derék munkatársunk
fog megjelenni. (Das Ausland 1876. nov. 13.)
Dorpatbau, az utóbbi két év alatt beutazta több
t*%,,The cosmopolitan critic and
controversialist"
izben az egész Estlandot és sikérült neki köz­
cz. folyóirat (London, Elliot Stock 62 Pater n o s vetlenül a nép ajkáról 1200 est népdalt feljeter Row) újévtől fogva havonként egyszer fog
jegyezni. Ez érdekes útról irt jelentését egyik
megjelenni, A januáriusi szám t. k. a következő
közelebbi alkalommal fogjuk bemutatni. Weske
két czikket tartalmazza: *The utility of contro­
különben még ez év folyamában reményli befe­
versy. *Is cosmopolitanism preferable to patrio­
jezhetni német-est szótárát, úgymint est gram­
tism? (A * jegygyei ellátott czikkekre az olvasók
matikáját is. Ez utóbbit a történelmi módszer
rövid ellenvetései-t kéri a szerkesztőség.)
alapján irta.
J a p á n . — Japáni német újdonságok: Dat
— A Tó Qo'miov rpéfiii
cz. Petőfi-féle dal
schSne Mädchen von Pao. Erzählung aus der Ge­
névtelenül már 1874-ben jelent m e g a K. Pappschichte China's. Aus dem Chines, v. C. Arendt.
féle Történ. Lapokban. A jeles fordító nevét azon­
ban csak most sikerült megtudni : Schönstein
Pál, (Yokohama, Buchdr. des „Echo du Japon" 1876.)
— Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft
für
volt tagja az „Akademisch-philosoph. Verein"Naturkunde
u. Völkerkunde
Ostasiens 9. füzet,
nek Lipcsén. Dr. Avenariu» munkatársunk közve­
1876. Martius. (Yokohama Verl d. Gesellschaft.)
títette ezt a fordítást.
— Uj illustrait Faust (I. rész.) jelent m e g
5 0 Carton-nal Liezen-Mayer Sándor hazánkfiától.
Ornamentek Seitz Rudolftól. München és N e w Magyarische Volkslieder.
York, Strolfer és Kirchnernél.
in.
F r a u e z i o r s z á g . — Manzonihoz m é l t ó for­
( E r d é l y i a., a. O. 108.)
dítása az „I prometti sposi" cz. regénynek csak '
egy van a francziáknak : Montgrand-é, mely m o s t
N i e i m Leben wieder
jelent m e g 2. kiadásban ( P a r i s , Garnier.) A for­ [
Will ich das probieren,
dító egész életét szentelé e müvének ; mely : „re- !
" U n d zu meinem Röschen
I
Meinen Freund hinfüren!
4*
gel für heute näheres Eingehen verbietet auf
dieses seiner äuszeren Ausstattung nach elegan­
teste aller unserer Journale. Redaction : Alexan­
der Balázs und Thoma» Szana.
f
Ä
55
56
Hat sie da umarmet,
Könnt' ihm's gar nicht wehren,
F a s t v o m Schlag getroffen
Muszt ich rasch umkehren.
IV.
(Ib. 85.)
Meiner Veilchen harr' ich
A m besäten P l ä t z c h e n ;
Harr' ich bis sie blühen,
D a n n k o m m t auch mein Schätzchen.
U n d nun bliih'n die Veilchen —
Aber ach, verkümmert;
U n d n u n kam mein Schätzchen —
Aber ach, verschlimmert.
A
( Vidor
pillangó é s m é h .
Hugo, Le papillon et l'abeille.)
Mikor jó. idő van
— Pajzán lepke igy fecseg —
Mikor jó idő van,
Csapongok a rét i'e'ett.
É n m e g , — szólt a m é h bölcsen, —
Mézes munkám végezem,
Mikor jó idő van.
Varga Imre.
BIBLIOGRAPHIE.
(In diese Hubrik kommen alle v e r g l e i e h e n d - l i t t e r a r i s c ü e n
Novitäten, welche der Redaction zugeschickt, bez. von ihr
angeschafft worden sind u . besprochen werden sollen.)
Engel,
E. Lord Byron. Eine Autobiographie nach
Tagebüchern u Briefen. Mit E M . u Er-.
laut. Berlin 1 8 7 6 Stuhr ( G e r s t m a n n ) 2 .
Aufl. (Disraeli gewidmet ) kl. 8." X X - f 2 3 1 .
Hildebrand
K. Die Lieder der älteren Edda etc.
Paderborn, Schöningh. 1 8 7 6 , 8° X I V + 3 2 3 .
Westphal R. Theorie der nhd. Metrik, 2. sehr
verm. etc. Ausg. Jena, Doebereiner 1 8 7 7
kl. 8° X X X I V + 2 9 0 .
Minckwitz
J. A u s Deutschlands grösster Zeit e t c .
3 . Aufl. Leipz. 1 8 7 6 . Oehmigke (Geiszler:
8° V I L T + 4 8 6 .
Scheffel J. V. D e r Trompeter von Säkkingen etc.
Jubiläumsausgabe.
50. Aufl. Stuttgart, Bonz
Comp. 1 8 7 6 . 8°, 280. (Mit Photogr. d. VerfJ
<?. Lubricii A. A nevelés történelme. Budapest.
3 B d e Lex. 8°. I. B. 1874. 7 7 + 3 9 0 . 1 1 .
B. 1 8 7 6 . 1 . Abt. 647. 2. Abt. 4 8 0 + 3 + V I I I .
t§or
respondance.
Magyarország íróihoz és könyvárusaihoz
azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk, hogy
szíveskedjenek recensioi példányokat minél előbb
beküldeni, természetesen csak az olyan újdonsá­
gokból, melyek az „Előszó"-ban (I. s •.) bővebben
kijelölt körünkbe vágnak. Egyéb- rokon, vagy hatáitudsomány- k termékeire csak ritka kivételes
asetben lehetünk t e k i n t e t t e l , minthogy csak
olyasmire vállalkozhatunk, mihez értünk ; ellen­
kezőt pedig a — Fővárosi Lapok (f. h. 2 6 . sz.)
„K." kritikusára bizunk, kinek mérnöki classi­
ons tanácsát fájdalom nem követhetjük. ( E z a
„tárgyilagos" kritikus kisfaludizáló hevében m é g
lapunknak czimét is félreolvasta ós irta. A t ö b ­
bi sületlenségeihez m é g csak az hiányzik hogy
lapunktól „Vidéki farsang", „ H y m e n ' etc. poly­
glott rovatot követelj eu a hazai mivelődés ér­
dekében.)
O l v a s ó i n k h o z . I. számunk szán'talan
apró sajtóhibáit az egyik szerkesztő távolléte és
a másiknak szembaja okozták; tehát abnormális
viszonyok, melyekért bocsánatot kérünk.
y helyben. Ugyan ne kövesse
kegyed is a
tudatlanságot és a— zsebszótárokból merített nyelvismereteket.
Havonként 2 szer megjelenő lapot az
angol rendszerint ,,s e mi month
ly"-nak
vagy
„for tn i g htly''-nek
nevez. Mindkettő
ugyishoszszu és nehézkes tudományos czimbe nem való. Arni
havonként többször, mint egyszer jelen meg, az ter­
mészetesen inkább —helilap(weekly),
mint havi folyó­
irat (monthly.) Ezt még at irodalmi
napszámosnak
ephemer mohó munkálkodással megrongált
logikája
is beláthatná. Ä mi azt illeti, hogy lapunk
hexagütt
czimei közt az egyik nem azószerénti fordítása a má­
siknak, azt egyrészt az unalmas monotóniára
való
tekintet, másrészt a helynek csinos és czélszerü be­
osztása és végül — a különféle nyelvek
különféle
szelleme parancsolta
igy. Naturalistáknak
ilyes­
miről természetesen semmi fogalmuk. — Különben
vigasztalja
magát o. teljességgel identicus értelem­
ben használható
két rendbeli fordulatnak
u. m. az
„Összehasonlító
nyelv tudom ány"-nak
és „Öszszehasonlitó nyelv"-nek
analógiájával.
A „tudomány"-é az, a mit itten összehasonlítanák,
vagy a
„nyelv''? Es az összehasonl.
irodalomtörténélemben
a „történelem"-é az, a mit összehasonlítanak,
vagy
az ,,irodalom" ?
Bizza a
betüvadászatot
amaz üres fejekre, kiknek az mindig legerősebb
oldaluk volt, ugy nyugaton, mint — keleten.
Dr.
^7T. 1*1. Dorpat. Levelét véltem. Köszönöm. A je­
lentést várva
várom.
T a r t a l o m . Egy triglott mű. M e l t z l , 33 1. B r a s s a i
Fordítás példája 85 1. H. v. M. Znrvergleichenden Aesthetik der Lyrik 39 1. Dr. (ìedìcke, Die verhängnissvollen
Tränen (Dramat. Gedicht nach dem Japanischen) il Ì.
Cassone, Italia (Olaszország) da Petőfi 50 1. Irodalmi
szemle 51 1. Symmikta. (Magyarische Volkslieder III. IV.
5á 1. Varga, A pillangó és méh, Hugó Victortól 55 1.)
Bibliographie 55 1. Correspondance 55 1.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising