Uniden | UBC60XLT | programowalny skaner rêczny ubc 60 xlt – 2

PROGRAMOWALNY SKANER RĘCZNY UBC 60 XLT – 2
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wstęp
Za pomocą wykonanego w nowoczesnej technologii skanera UBC60XLT-2 można odsłuchiwać 8 różnych
zakresów fal radiowych i zapamiętywać do 80 różnych częstotliwości w 80-ciu kanałach.
Co to jest „skanowanie” ?
W odróżnieniu od zwykłych audycji radiofonicznych AM i FM, które emitowane są bez przerw, większość
dwustronnych transmisji radiokomunikacyjnych zajmuje częstotliwości w sposób nieciągły.
UBC60XLT-2 sprawdza zaprogramowane kanały tak długo, aż na którymś z nich natrafi na odbierany sygnał,
na którym zatrzymuje się na czas jego trwania. Potem skanuje kanały dalej, aż do ponownego znalezienia
aktywnej częstotliwości.
Co to jest „przeszukiwanie” ?
Skanowanie i przeszukiwanie, to procesy podobne – obydwa szukają sygnału w obrębie zadanych grup
częstotliwości. Różnica polega na tym, że w procesie skanowania poszukiwane są sygnały w obrębie
zaprogramowanych wcześniej grup częstotliwości, zapamiętanych pod numerami kanałów, a „przeszukiwanie”
polega na poszukiwaniu wszystkich częstotliwości w obrębie zadanego zakresu częstotliwości. W razie
znalezienia interesującej częstotliwości – można ją w wygodny sposób zapamiętać jako numer kanału.
Najważniejszym celem funkcji „Przeszukiwanie” jest znalezienie aktywnych częstotliwości, które można potem
zapisać w kanałach pamięci.
Skaner UBCXLT-2 możemy zaprogramować na jednoczesne, lub kolejne przeszukiwanie 5-ciu różnych
zakresów częstotliwości. Zakresy, których nie chcemy przeszukiwać – możemy dowolnie włączać i wyłączać z
tej funkcji.
Rodzaje odbieranej komunikacji,
którą możemy odsłuchiwać, to:
• służbowe rozmowy przez radiostacje i radiotelefony
• Publiczne służby stałe
• Rozmowy radiowe służb transportowych i dostawczych
• Służby morskie i łączność amatorska
• i wiele innych, w następujących zakresach częstotliwości:
Zakres częstotliwości:
Rodzaj pasma:
66 – 88 MHz
137 – 144 MHz
144 – 148 MHz
148 – 174 MHz
406 – 420 MHz
420 – 450 MHz
450 – 470 MHz
470 – 512 MHz
- VHF – pasmo dolne
- lądowe siły zbrojne
- amatorskie pasmo 2 m
- VHF – pasmo górne
- niemiecka łączność lądowa
- amatorskie pasmo 70 cm
- UHF – standardowe pasmo
- UHF – zakres „T”
Uwagi dot. bezpieczeństwa
•
•
•
•
Należy używać tylko zalecanych miniaturowych słuchawek monofonicznych, lub stereofonicznych
słuchawek nagłownych 32 Ω. Wyjście słuchawkowe urządzenia jest monofoniczne. Przed podłączeniem
słuchawek – należy najpierw ustawić siłę głosu na znośny poziom. Gwałtowny wzrost poziomu dźwięku
może uszkodzić słuch – szczególnie w przypadku miniaturowych słuchawek wkładanych do ucha.
Urządzenie to nie jest wodoszczelne – należy go więc chronić przed deszczem i wilgocią.
Użycie, lub w ogóle posiadanie skanera w samochodzie jest w niektórych krajach obwarowane
ograniczeniami, lub wręcz zabronione. Informacji w tym zakresie powinna udzielić miejscowa Policja.
Baterii nie wolno zwierać, ani zużytych wrzucać w ogień (grozi to eksplozją). Baterii alkalicznych nie
wolno ładować w skanerze, gdyż doprowadzi to do uszkodzenia i wygaśnięcia gwarancji. Akumulatory NiCd ładować tylko za pomocą załączonego w dostawie zasilacza sieciowego.
•
Należy używać tylko 4 jednakowych baterii / akumulatorków danego typu. Przełącznik wewnątrz
pojemnika baterii ustawić na odpowiedni, zastosowany typ baterii: - dla baterii alkalicznych – w pozycję
„REG.ALK.BATT.”, lub dla akumulatorków Ni-Cd – w pozycję „Ni-Cd BATT.”. W tym ostatnim
wypadku, podczas pracy z dołączonym zasilaczem sieciowym, akumulatorki wewnątrz skanera są
ładowane.
Elementy obsługowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wyświetlacz LCD
Klawiatura numeryczna
Enter
Priorytet
Blokada / Pominięcie
Pogoda (nie dla Europy)
Głośnik
Tryb skanowania
Tryb ręczny
Przeszukiwanie
Zatrzymanie przeszukiwania
Blokada klawiatury (zapobiega przypadkowemu naciśnięciu)
Wybór
Oświetlenie
15.
16.
17.
18.
Złącze anteny (BNC)
Gniazdo słuchawkowe
Regulator blokady szumów
Włącznik zasilania / regulator głośności
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Wskaźnik przeszukiwania
Wskaźnik częstotliwości
Wskaźnik blokady klawiatury
Wskaźnik niskiego stanu baterii
Wskaźnik kanału priorytetowego
Wskaźnik kanału
Wskaźnik funkcji
Cechy urządzenia
•
80 kanałów: - w każdym zapis jednej częstotliwości. Do skanowania musi być obłożony przynamniej jeden
kanał.
• 66 MHz – 512 MHz: - zakres częstotliwości kontrolowany przez skaner. Nie jest pokryty płynnie.
• Przeszukiwanie: - można ustanowić 5 różnych zakresów, które mogą być jednocześnie przeszukiwane.
• Skanowanie kanału priorytetowego: - można zaprogramować jeden kanał priorytetowy, który będzie
skanowany co 2 sekundy, jeśli aktywna będzie funkcja „Priorytet”.
• Ręczny dostęp do kanałów: - dostęp bezpośredni do każdego kanału.
• Podtrzymanie pamięci: - w razie zaniku zasilania, zaprogramowane częstotliwości pozostają w pamięci
przez 3 dni.
• 2-sekundowa zwłoka: - skaner podejmuje z 2-sekundowym opóźnieniem od nowa poszukiwanie aktywnej
częstotliwości po ustaniu ostatnio odbieranej emisji.
• Oświetlenie LCD: - po naciśnięciu „LIGHT”, jeszcze przez 15 sekund pozostaje włączone podświetlenie
wyświetlacza LCD.
UWAGA ! W razie występowania interferencji, lub zakłóceń odbioru – odsunąć skaner od źródła sygnałów
zakłócających. W celu ewentualnej poprawy odbioru – należy wmiast załączonej w dostawie giętkiej anteny z
wtykiem BNC, użyć szerokopasmowej anteny zewnętrznej.
Ustawienie blokady szumów (SQUELCH)
W celu ustawienia blokady szumów, skaner musi być włączony w trybie ręcznym i nie powinien odbierać
żadnych sygnałów.
1. Nacisnąć przycisk „MANUAL” i wybrać częstotliwość wolną od wszelkich odbieralnych sygnałów.
Słychać tylko szum z głośnika.
2. Ustawić siłę głosu „VOLUME” na żądanym poziomie.
3. Należy sobie wyobrazić blokadę szumów,
jako zaporę, która ustawiona na
maksymalnej swej wysokości (pokrętło
„SQUELCH” maksym. w lewo) – nie
przepuszcza żadnych sygnałów, nawet
najsilniejszych.
4. Pokrętło „SQUELCH” ustawić w
PRAWYM skrajnym położeniu: - teraz
„zapora” jest najniższa i przepuszcza
wszystko - słychać szum własny
odbiornika, oraz zarówno silne, jak i najsłabsze nawet sygnały ponad nim, jeśli jakieś są odbierane.
5. Teraz skręcić pokrętło „SQUELCH” w lewo, do momentu ustania szumu z głośnika. Od tej chwili blokada
szumów przepuszcza tylko sygnały najsilniejsze – jak pokazano na rysunku.
Blokada klawiatury
W celu zabezpieczenia skanera przed przeprogramowaniem w czasie pracy z powodu przypadkowego
naciśnięcia któregoś z przycisków – nacisnąć i przytrzymać przycisk z symbolem klucza, aż symbol ten ukaże
się na wyświetlaczu. W celu ponownego odblokowania klawiatury – ponownie przytrzymać przycisk z kluczem,
aż zgaśnie symbol klucza na wyświetlaczu.
Programowanie
Zanim można będzie odebrać jakiekolwiek emisje na UBC60XLT-2, musi zostać zaprogramowana
przynajmniej jedna częstotliwość na jednym kanale. Przed rozpoczęciem skanowania zaprogramować wszystkie
żądane kanały.
1.
2.
3.
Wybrać częstotliwość.
Nacisnąć przycisk „MANUAL”.
Wybrać kanał.
a) Wpisać numer kanału.
b) Nacisnąć przycisk „MANUAL.
4. Podać częstotliwość.
a) Wpisać liczbę oznaczającą częstotliwość.
b) Nacisnąć „E” (Enter).
Uwaga: w razie popełnienia błędu, można wpis skasować podwójnym
naciśnięciem przycisku „CLEAR” i zacząć jeszcze raz.
Jeśli wpisana wartość leży poza zakresem odbieranych przez skaner
częstotliwości – rozlega się sygnał ostrzegawczy (patrz – lista zakresów na
tylnej ściance skanera). Nacisnąć „CLEAR” i zacząć jeszcze raz.
Ostrzeżenie o zdublowaniu kanału
Jeśli wpiszemy częstotliwość, która została już wcześniej zapisana w którymś
innym kanale – rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, oraz na displayu ukaże się
numer tego kanału.
Nacisnąć „CLEAR” w celu powtórzenia wpisu, lub „E” (Enter”) – w celu potwierdzenia zapisu tej samej
częstotliwości w dwóch różnych kanałach.
Rady praktyczne
• Zapisujmy podobne częstotliwości w sąsiednich kanałach, np. programujmy częstotliwości policyjne w
kanałach 1 – 10, Sraż Pożarną / Pogotowie w kanałach 11 – 20 itd.
• Najważniejszą, wzgl. najczęściej sprawdzaną częstotliwość zapiszmy w kanale priorytetowym.
• W celu szybkiego zaprogramowania kilku kanałów naraz – zaczynajmy od numeru najniższego. Jeśli na
przykład chcemy zapisać 5 nowych częstotliwości w kanałach 4 – 8, zacznijmy od zapisu w kanale nr 4.
•
•
Gdy dokonamy zapisu w danym kanale, naciskamy „MANUAL”, albo przycisk kursora (ze strzałką w
górę), w celu przeniesienia się do wyższego, sąsiedniego kanału.
W celu skasowania kanału, naciskamy przycisk „0” i potwierdzamy
przyciskiem „E”. Kanały bez przypisanej im częstotliwości są
automatycznie pomijane w procesie skanowania.
Kanały i częstotliwości dobrze jest zewidencjonować w zeszycie, żeby w razie utraty zawartości pamięci
skanera, łatwo móc ją odbudować.
Skanowanie
W momencie włączenia zasilania, skaner automatycznie znajduje się w trybie
skanowania.
W trybie normalnego skanowania, pomijane są kanały nie zaprogramowane, oraz
wyłączone.
W momencie natrafienia na zajętą częstotliwość (emisję jakiejś stacji), skaner
zatrzymuje się na tym kanale. Po zaniku emisji skaner czeka jeszcze 2 sekundy i
podejmuje skanowanie automatycznie od nowa.
W celu zatrzymania skanowania na wybranym kanale, nacisnąć „MANUAL”.
W celu kontynuacji skanowania – nacisnąć „SCAN”.
Wyłączenie kanału
Każdy kanał można wyłączyć z normalnego procesu skanowania, oraz go potem przywrócić.
Wyłączenie w trybie ręcznym
1.
2.
3.
Nacisnąć „MANUAL”.
Wybrać kanał.
a) Wpisać numer kanału.
b) Nacisnąć „MANUAL”.
Nacisnąć „SKIP” w celu wyłączenia kanału.
Wyłączenie kanału podczas skanowania
np. w celu wyłączenia któregoś z kanałów, na którym skaner zawsze się zatrzymuje z powodu np. znajdowania
się na tej częstotliwości jakiegoś szumu, zakłócenia, lub innej nieinteresującej nas emisji.
1.
2.
3.
Odczekać, aż skaner zatrzyma się na tym kanale.
Nacisnąć przycisk „SKIP”.
Skaner podejmuje proces skanowania, z pominięciem jednak wyłączonego właśnie kanału.
Rady praktyczne
• W celu wyłączenia wielu kanałów naraz, zaczynajmy od numeru najniższego. Jeśli zamierzamy wyłączyć z
procesu skanowania kanały 4, 7, 8, 12 i 15 – zaczynamy od kanału 4 i naciskamy „SKIP”. Kolejne wybrane
numery osiągamy wielokrotnym naciskaniem „MANUAL”, wyłączając każdy przyciskiem „SKIP”.
• Zanotujmy numery (i zwartość) wyłączonych kanałów w zeszycie, żeby zawsze móc wygodnie do nich
wrócić.
Przywrócenie wyłączonego wcześniej kanału
1. Nacisnąć MANUAL”.
2. Wybrać numer wyłączonego kanału.
a) Wpisać numer kanału.
b) Ponownie nacisnąć „MANUAL”.
3. Nacisnąć „SKIP” w celu odblokowania kanału.
Przywrócenie wszystkich wyłączonych kanałów naraz
1. Nacisnąć „MANUAL”.
Uwaga:
Aby móc przywrócić wyłączone uprzednio kanały - skaner musi się znajdować w trybie ręcznym.
2.
Przytrzymać przycisk „SKIP” przez ok. 2 sekundy. W momencie odblokowania kanałów rozlegną się dwa
sygnały dźwiękowe.
Skanowanie priorytetowe
Jeśli aktywna jest funkcja priorytetu, skaner sprawdza co 2 sekundy kanał priorytetowy. W razie odbioru
jakiegoś sygnału, skaner pozostaje na kanale do czasu zakończenia trwania emisji
na nim.
Każdemu z 80-ciu kanałów UBC60XLT-2 można przypisać priorytet.
W celu aktywacji funkcji priorytetu, zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym:
1.
2.
Naciskamy „PRI”
Uwaga: jeśli kanał priorytetowy jest wyłączony, a włączymy funkcję, na
wyświetlaczu ukaże się meldunek:
Powtórne naciśnięcie „PRI” deaktywuje funkcję.
Zmiana kanału priorytetowego
Każdy z 80-ciu kanałów można zaprogramować, jako priorytetowy.
1.
2.
3.
Nacisnąć „MANUAL”.
Wybrać nowy kanał priorytetowy.
a) Wpisać numer kanału.
b) Powtórnie nacisnąć „MANUAL”.
Przytrzymać przez 2 sekundy przycisk „PRI” w celu przeniesienia funkcji priorytetu na nowy numer kanału.
Dwa sygnały dźwiękowe potwierdzają dokonanie tej operacji.
Tryb przeszukiwania
-
służy do wykrywania aktywnych częstotliwości w miejscu naszej lokalizacji. Można zaprogramować 5
zakresów przeszukiwania i wszystkie pięć może zostać kolejno przeszukane. Można również wyłączyć z
procesu przeszukiwania jeden, lub więcej zakresów, co czyni cały proces szczególnie wygodnym w użyciu.
Programowanie zakresu przeszukiwania
Jeśli nie zaprogramowano uprzednio żadnego zakresu przeszukiwania, wzgl.
wszystkie zaprogramowane zakresy zostaną wyłączone, to po naciśnięciu „SRCH”
na wyświetlaczu ukaże się „ERROR”.
Napis „ERROR” gaśnie automatycznie i wybrany zostanie zakres „1”, jeśli
wszystkie są jeszcze puste.
Nacisnąć „MANUAL” w celu przełączenia w tryb normalnego skanowania, lub „SLCT” (select) w celu
zaprogramowania żądanego zakresu częstotliwości.
W celu zapisania nowo ustanowionego zakresu przeszukiwania pod jednym z
numerów w pamięci:
1. Nacisnąć „SLCT”, aż na wyświetlaczu ukaże się żądany numer pamięci.
2. Ustalić dolną granicę zakresu przeszukiwania.
a) Wpisać częstotliwość.
b) Potwierdzić przyciskiem „E”.
Uwaga: na wyświetlaczu naprzemiennie ukazuje się górna i dolna (zerowa)
częstotliwość graniczna zakresu.
3.
Ustalić górną granicę zakresu przeszukiwania.
a) Wpisać częstotliwość.
b) Potwierdzić przyciskiem „E”.
Uwaga: na wyświetlaczu naprzemiennie ukazuje się górna i dolna częstotliwość
graniczna. W przypadku błędnego wpisu – nacisnąć „0”, potwierdzić „E” w celu
skasowania wpisu i wyzerowania granic zakresu, po czym powtórzyć postępowanie
od początku.
4.
Nacisnąć „SRCH” w celu rozpoczęcia przeszukiwania.
Uwaga: skaner przeszukuje wszystkie wybrane zakresy częstotliwości. Na
wyświetlaczu miga numer aktualnie przeszukiwanego zakresu. Inne wybrane zakresy
też są wyświetlane, ale nie migają.
-
ALBO –
Nacisnąć „SLCT” w celu przełączenia do następnego numeru zakresu
przeszukiwania.
Uwaga: bezpośredni dostęp do numeru zakresu daje naciśnięcie jego cyfry i potem dopiero „SLCT”.
5.
W celu wyłączenia jednego z zakresów z procesu przeszukiwania – nacisnąć
jego cyfrę.
Jeśli na przykład wybrano zakresy 1, 2 i 3 i chcemy wyłączyć z przeszukiwania
zakres 3 – naciskamy „3”.
Przerwanie procesu przeszukiwania
1.
2.
W każdym momencie można nacisnąć , albo
w celu przerwania przeszukiwania. Strzałka w górę
przełącza do najbliższej częstotliwości w górę, strzałka w dół – do najbliższej w dół.
Naciśnięcie „SRCH” pozwala kontynuować przeszukiwanie.
Uwaga: przeszukiwanie jest kontynuowane w górę, lub w dół częstotliwości w zależności od tego, która strzałka
kursora została naciśnięta jako ostatnia.
Pominięcie kanału
Jeśli któraś z zupełnie nas nie interesujących częstotliwości ciągle powoduje nam przerywanie przeszukiwania,
można zaprogramować jej pomijanie.
Naciskamy w tym celu przycisk „SKIP” w momencie zatrzymania się skanera na tej częstotiwości.
Uwaga: można wprogramować 10 takich pominięć. Próba zapisania 11-go miejsca spowoduje przepisanie
pominiętej częstotliwości na miejscu 1.
W celu przywrócenia (ponownego włączenia) wszystkich pominiętych częstotliwości naraz:
1. Naciskamy podczas trwania przeszukiwania jedną ze strzałek kursora , lub .
Uwaga: przeszukiwanie musi ulec przerwaniu, jeśli pominięte częstotliwości mają zostać ponownie włączone.
2.
Przytrzymujemy przez ok. 2 sekundy przycisk „SKIP”. Odblokowanie wszystkich pominiętych
częstotliwości sygnalizowane jest dwoma sygnałami dźwiękowymi.
Zapisywanie częstotliwości
Każdą ze znalezionych częstotliwości można szybko zapisać. Przedtem jednak należy wybrać wolny kanał, bo w
przeciwnym wypadku może ulec skasowaniu jakaś inna, przedtem zapisana częstotliwość.
1.
2.
3.
Nacisnąć „MANUAL”
Wybrać kanał.
a) Wpisać numer kanału.
b) Ponownie nacisnąć „MANUAL”
Wybrać jeden, lub więcej, zakresów przeszukiwania (np. CHAIN 2)
Uwaga: tych przykładowych częstotliwości użyto w punkcie „Programowanie
zakresu przeszukiwania”.
4.
Nacisnąć „SRCH”.
5.
Gdy skaner zatrzyma się na żądanej częstotliwości, nacisnąć, albo.
Uwaga: Po tej czynności przeszukiwanie ulega przerwaniu. W celu kontynuacji
nacisnąć ponownie „SRCH”.
6.
W celu zapisania częstotliwości w wybrany wcześniej kanał – nacisnąć teraz „E”.
Uwaga: skaner znajduje się teraz w trybie ręcznym.
Powtórzyć kroki 2 do 6 w celu zapisania wszystkich interesujących nas
częstotliwości.
Uwaga: należy pamiętać, że mamy do dyspozycji w sumie 80 kanałów do zapisu częstotliwości, obojętnie, czy
zapisujemy bezpośrednio, czy też w czasie trwania procesu przeszukiwania.
Uwagi dotyczące eksploatacji
Wskazówki praktyczne
• Wyłączyć skaner przed wyjęciem wtyku zasilacza z sieci, oraz przed wymianą baterii.
• Zaprowadzić sobie ewidencję zaprogramowanych częstotliwości, żeby w razie skasowania pamięci skanera
móc łatwo przywrócić wszystkie dane.
• W razie utraty zawartości pamięci skanera, każdy kanał musi zostać od nowa zaprogramowany. Dla
każdego skasowanego kanału na wyświetlaczu widnieje liczba „000.000”.
• Przyciski naciskać pewnie i jednoznacznie tak, żeby za każdym razem słyszalny był dźwięk potwierdzenia
naciśnięcia.
Lokalizacja urządzenia
• Nie używać skanera w miejscach wilgotnych, typu kuchnia, czy łazienka.
• Chronić przed gorącem.
• Jeśli skaner odbiera silne interferencje, czy zakłócenia – oddalić antenę od ich źródeł. Im wyżej znajdje się
antena – tym silniejszy odbierany sygnał.
• Przy pracy z zasilacza sieciowego pamiętać, że dłuższy zanik napięcia sieciowego (przerwa energetyczna,
lub wyjęcie zasilacza z gniazda sieciowego) spowoduje utratę zawartości pamięci skanera.
Częstotliwości „pasożytnicze”
• Wszystkie odbiorniki radiowe odbierają również i fałszywe częstotliwości (tzw. częstotliwości
pasożytnicze) generowane przez własne układy elektroniczne. Może się więc zdarzyć, że skaner zatrzyma
się na jakiejś częstotliwości, pomimo braku rzeczywistego, odbieranego sygnału.
• Należy wtedy nacisnąć „LO” w celu wyłączenia tego kanału z procesu skanowania, po czym nacisnąć
„SCAN” w celu kontynuowania skanowania.
Naprawy
- należy zlecać fachowemu personelowi, nie podejmując samodzielnych prób ich dokonywania. Urządzenie
nie zawiera żadnych elementów wymienialnych przez użytkownika.
Najczęściej występujące problemy i możliwe przyczyny:
Problem
Skaner nie działa
Zła jakość odbioru
Skanowanie nie zatrzymuje się
Skaner nie skanuje
Propozycja postępowania
1. Sprawdzić zasilanie
1. Sprawdzić wejście antenowe, lub antenę postawić w innym miejscu.
2. Postawić gdzie indziej skaner.
3. Znajdujemy się w miejscu, gdzie odbiór radiowy jest tak słaby, że
konieczne jest użycie zewnętrznej anteny szerokopasmowej.
1. Ustawić próg blokady szumów (SQUELCH)
2. Sprawdzić wejście antenowe.
3. Sprawdzić, jak wiele kanałów jest wyłączone ze skanowania. Im mnie
kanałów do skanowania – tym mniejsze prawdopodobieństwo
natrafienia na akurat aktywną częstotliwość. Może się zdarzyć, że
akurat nie ma żadnych odbieralnych emisji.
4. Sprawdzić zapisane częstotliwości w kanałach – czy są właściwe, albo
czy pamięć nie uległa skasowaniu.
1. Nacisnąć ponownie „SCAN”.
2. Ustawić właściwie blokadę szumów.
3. Sprawdzić, czy przypadkiem nie są wyłączone WSZYSTKIE kanały z
procesu skanowania.
Dane techniczne
Kanały:
Zakresy przeszukiwania:
Zakresy częstotliwości:
Temperatura pracy:
Szybkość skanowania:
Szybkość przeszukiwania:
Zwłoka skanowania:
Wyjście audio:
Zasilanie:
Antena:
Wymiary:
Masa:
80
8 fabrycznie zaprogramowanych zakresów fal
5 programowalnych przez użytkownika zakresów częstotliwości przeszukiwania
66 – 88 MHz
- VHF – pasmo dolne
137 – 144 MHz
- lądowe siły zbrojne
144 – 148 MHz
- amatorskie pasmo 2 m
148 – 174 MHz
- VHF – pasmo górne w krokach 5 kHz
406 – 420 MHz
- niemiecka łączność lądowa
420 – 450 MHz
- amatorskie pasmo 70 cm
450 – 470 MHz
- UHF – standardowe pasmo
470 – 512 MHz
- UHF – zakres „T” w krokach 12,5 kHz
- 20°C do + 60°C
10 kanałów na sekundę
10 kroków na sekundę
2 sekundy
240 mW / 8 Ω - głośnik wewnętrzny
50 mW / 32 Ω - słuchawki stereo
12 mW / 64 Ω - słuchawka miniaturowa mono
12 V DC – zasilacz sieciowy
4 x bateria alkaliczna, lub akumulator NC, typ „AA” (R6)
Giętka antena gumowa (w dostawie)
(Szer. x Głęb. x Wys.) 63,5 x 38 x 178 mm
340 g
Zmiany zastrzeżone !
Ważna uwaga do eksploatacji skanera:
Do eksploatacji skanera nie jest wymagane posiadanie żadnego zezwolenia, gdyż konstrukcja tego urządzenia
umożliwia jedynie odbiór radiowy.
Obowiązuje jednak zasada, że wolno odsłuchiwać jedynie częstotliwości jawne publicznie, a nie wolno
podsłuchiwać częstotliwości roboczych służb publicznych. Tak samo – zabronione jest przekazywanie osobom
trzecim wiadomości podsłuchanych z radiowych emisji / łączności niepublicznych.
Download PDF

advertising