Black Box | AC328A-R4 | AMA Magazín 1997 č.4

AMA Magazín 1997 č.4
ROČNÍK 7, ČÍSLO 4
SRPEN 1997
ANTÉNY BEVERAGE
PŘIJÍMAČ R4
GEM QUAD
OKDX TOP
Vydavatel a editor:
AMA nakladatelství
Karel Karmasin, OK2FD
Adresa redakce:
AMA magazín
Gen.Svobody 636, 674 01 Třebíč
tel.: 0602 - 720289
fax: 0618-840831
E-mail: ok2fd@contesting.com
AMA
4
Návrh nových
"Provozních pravidel"
AMA M LÁ D E Ž I................
6
GEM Q U A D NA 30 M ...
Rada ČRK:
Místopředseda:
G K 1 X U , Jan Litomiský,
Vítězná 13,
150 00 Praha 5
Hospodář + VKV manažér:
O K 1 A G E, Hladký Stanislav,
Masarykova 881,
252 63 Roztoky u Prahy,
tel: 02/397570
KV manažér:
O K 1 A D M , Dr.Všetečka Václav,
U kombinátu 2803/37,
100 00 Praha 10, tel: 02/7821028
Manažér Paket rádio:
O K 1 V E Y , M ajce Svetozar,
B ří Čapků 471, 534 01 H olice,
tel: 0456/3211
Manažér pro publicitu a propagaci:
O K 1 U U L , Rosenauer Jan,
Větrná 2725, 40011 Ústí n ,L.,
tel: 047/44872
Krátké zastavení na jedné
z DX expedic Baldura, DJ6SI
Sazba a litografie: R S TU D IO v.o.s.
Eliščina 24, 674 01 Třebíč
Tisk: PP s.r.o., Brtnická 25, Jihlava
Novinové výplatné povoleno JmŘS Brno,
dne 2.1.91, č.j. P/3 - 15005/91.
Dohlédacípošta Třebíč 5.
11
Popis rozšířeného přijímače
z vojenských zásob od našeho
recenzenta B.
Zkušenosti se stavbou GEM Qquadu
a jeho modifikace pro pásmo
30 m popisuje Pepa, OK1PD
T T 8 D X ...............................
IH9 STORY 97/11.............
19
Silent keys
Výsledky AC160, PA, SSB Liga,
Představujeme: Milan Ruský OK1MR
Pro začínající - QSL morálka
K V ........................................... 21
Kalendář závodů na září/říjen 97
Podmínky a výsledky závodů
13
C O N T E S T IN G ...................
22
Nová rubrika pro závodníky:
"Příručka podvodníka" (od I2UIY)
O L7H Q v IARU H F1997
14
OK DX T O P ........................
24
Stav k 30.6.97
15
AMA IN Z E R C E ...................
26
Dokončení z minulého
čísla - z průběhu závodu
D I G .....................................
15
Výsledky letošních závodů DIG
Zprávy poslední minuty:
Setkání příznivců PACKET RADIA: pořádá dne 2 0 .9 . nezávislý radioklub OK1 RKV.
Setkání proběhne v prostorách společenského sálu pohostinství PR O D EX v Karlových
Varech-Tašovicích (na místo setkání je možné se dopravit M H D linkou č.1 6 . Tém aticky
bude setkání zaměřeno na SW a H W podporu radioamatérům, kteří PR z nejrůznějších
důvodů dosud n evyu žívají jako význam né radioamatérské inform ační médium. Předběžný
program,: 08.30-1200 - prezentace, diskuse, burza, 13.00-18.00 - přednášky. Bude vydán
sborník, který ale nebude expedován poštou. K dispozici bude i omezené množství desek
pro stavbu modemu B A YC O M . Přihlášky je nutno zaslat do 10.9. na adresu: Radioklub
O K 1 R K V , Česká 145, 36018 Karlovy Vary nebo via PR na OK1 FXM@OKOPKL. V přihlášce
je nutno uvést, zda si účastník přeje objednat oběd (v ceně 40,- Kč) a sborník (v ceně do
50,- Kč).
w Podzimní seminář C C C : na téma software a počítače v závodním provozu pořádá ve
dnech 20.-21.9 Czech Contest C lub. Místo semináře bude zvoleno podle počtu přihlášek v
některé z lokalit poblíž Telče. Předpokládaný program: používání programů C T , NA a TR,
sim ulační závod na počítači, práce v síti. Začátek semináře se předpokládá v sobotu ve
13.00, ukončení pak v neděli ve 12.00. Závazné přihlášky je třeba zaslat nejpozději do
12.9. na O K 2 FD , přihlášení pak obdrží poštou další informace.
Registrováno MK ČR pod čís. 5315.
Čfslo indexu 46 071
16
Kalendář závodů na září/říjen 97
PD 97 - komentáře účastníků
24. Marconi Memoriál - výsledky
ll.subregionál 97 - výsledky
O K TOPLIST VHF/UHF/EME
Podmínky OKSSB a Plzeň.pohár
Diplom "Kroměříž 98"
Teorie i praxe s anténami
pro příjem DX na nižších pásmech
v překladu článku od ON4UN
Předseda ČRK:
O K1M P, Ing. Prostecký M iloš,
Na Lázeňce 503,
107 00 Praha 10 Dubeč,
tel: 02/704620 (02/7992205)
Předplatné časopisu:
pro členy ČRK: zdarma
nečlenové ČRK:
předplatné 200,- Kč poštovní
poukázkou na adresu redakce
V K V ......................................
Q T C ......................................
7
ANTÉNY B EV ER A G E......
PŘIJÍMAČ R 4 ...................
OSL služba:
P.O.BOX 6 9 ,1 1 3 27 Praha 1,
tel: 02/8722253
S R P EN 1997
OBSAH :
Systém RST
Výsledky závodů za 6/97
Česky radioklub:
Sekretariát:
U Pergamenky 3 ,1 7 0 00 Praha 7,
tel: 02/8722240 fax: 02/8722209
E-mail: crklub@mbox.vol.cz
Tajemník ČRK:
O K 1 A G A , Jindřich Günther
M A G A ZÍN .
Č A S O P IS Č E S K É H O R A D IO KLU B U
Č R K .....................................
Předseda redakční radv:
Radek Zouhar, 0 K 2 0 N
M alenovice 808, 763 02 Zlín
tel: 067-62079
ro čn ík 7
K titulní straně: O L7 H Q v IARU HF Championship 1997 - blíže na straně 23
CRK
J a n L ito m is k ý O K 1 X U , V ítě z n á 13, 150 0 0 P ra h a 5
Návrh nových „Provozních pravidel"
ž 4 - Doklady amatérské stanice
Na základě připomínek k současně platným
Povolovacím podmínkám, které dostal Český
radioklub a též byly nalezeny v síti PR vypra­
covala pracovní skupina - OK1AVI, OK1MP,
OK1PG, OK1RR (SCR), OK2FD a OK2WW
(SMSR) návrh nových Provozních pravidel.
Tento návrh společně předloží všechny orga­
nizace, které byly v pracovní skupině za­
stoupeny, Českému telekomunikačnímu úřa­
du. Jsme si vědomi, že do návrhu nebylo
možno zahrnout všechny potřeby, např. zave­
dení „novických tříd", které jsou i součástí
doporučení CEPT T/R 61-02.
Tento návrh vychází z platné Vyhlášky FMS
č. 390/1992 Sb. o povolování amatérských
vysílacích rádiových stanic. Větší změny by si
vyžádaly i změnu Vyhlášky. Současná situace
je však taková, že by vznikly minimálně pro­
blémy s Legislativní radou a výsledek by
nepřinesl to, co je zapotřebí.
Proto předpokládáme, že pracovní skupina
bude pokračovat ve své práci a připraví návrh
nové „Vyhlášky" a na ní pak navazujících
Provozních pravidel.
S návrhem nových „Provozních pravidel",
tak jak bude předložen během následujícho
měsíce ČTU, Vás chceme dnes seznámit a
proto jej otiskujeme v plném znění. Přílohou
budou i základní platné bandplány IARU,
které uveřejníme v dalším čísle AMA.
O K1M P
Provozní pravidla pro amatérské vysílací
rádiové stanice
§ 1 - Účel a rozsah platnosti
(1) Tato provozní pravidla jsou povolovacími
podmínkami ve smyslu vyhlášky FMS
č .390/1992 Sb. ve zněni' novely č .74/1993
Sb..
(2) Provozní pravidla pro amatérské vysílací
rádiové stanice (dále jen „provozní pravidla")
stanoví způsob zřizo ván í a
provozu
amatérských stanic.
(3) Držitel povolení seznámí osoby, jež mají
stanici obsluhovat, s obsahem povolení a s
provozními pravidly, a dbá dodržování těchto
ustanovení.
5 2 - Povolení ke zřízení a provozování
Amatérské vysílací rádiové stanice (dále jen
„stanice") mohou být zřizovány a provo­
zovány jen na základě povolení.
5 3 - Odpovědnost
(1) Za zřízení a provozování stanice v souladu
se zněním povolení a s provozními pravidly
odpovídá držitel povolení. Je-li držitelem
právnická osoba, nese odpovědnost vedoucí
operátor (VO), který je ustaven oprávněnými
orgány právnické osoby a je povolovacím
orgánem zapsán do povolení. Vedoucí operá­
tor musí mít vlastní platné povolení. Zastupuje
držitele povolení vůči povolovacímu orgánu.
(2) Majitel či provozovatel stanice učiní
přiměřená opatření k zabezpečení stanice
proti neoprávněnému držení a provozování.
(1) U stanice musí být k disposici:
a) povolení (při práci mimo trvalé stanoviště
alespoň úředně ověřená kopie),
b) seznam operátorů, provozuje-li stanici
trvale více operátorů (§ 9 odst. (1) a § 10
odst.(1) těchto pravidel)
(2) Držitel povolení učiní přiměřená opatření,
aby doklady byly zabezpečeny proti
poškození, ztrátě, odcizení a zneužití. Dojdeli k takové události, podá o ní neprodleně
písemné oznámení povolovacímu orgánu, v
případě poškození, ztráty nebo odcizení povo­
lení současně i žádost o vydání duplikátu.
Operátorské třídv
1 !
(1)
Operátoři jsou na základě zkoušky
zařazeni do jedné z operátorských tříd A, B, C
a D. Výkony a kmitočty povolené jednotlivým
třídám jsou následující:
Třída
Výkon [W]
Kmitočty a druhy provozu dle tabulek v Příloze
A
B
1500
Tabulka 1
500
Tabulka 1
C
100
Tabulka 2
D
100
Tabulka 3
(2) Výkonem zde uvedeným se rozumí výkon
efektivní.
(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených
v Tab.1 - Tab.4 jsou operátoři povinni
používat druhy provozu a jejich technické
parametry v souladu s Národní kmitočtovou
tabulkou ČR a s doporučeními Mezinárodní
radioamatérské unie (IARU), pokud_ tato
doporučení nejsou v rozporu s předpisy ČR.
Provoz amatérských stanic
£6
(1) Amatérské stanice slouží k sebevzdělání,
vzájemnému spojení, technickému studiu a
radioamatérské sportovní činnosti.
(2) Provoz amatérských stanic nesmí být zdro­
jem zisku.
(3) Není-li předpisy ČR pro amatérské stanice
stanoveno jinak, platí pro jejich provoz
Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomu­
nikační unie (ITU) a doporučení Mezinárodní
radioamatérské unie (IARU).
nebo D a jen pod dozorem vedoucího operá­
tora nebo zapsaných držitelů povolení. Za
jejich provoz odpovídá dozírající operátor.
12
(1) Stanice mohu se souhlasem držitele pov­
olení a za jeho dozoru provozovat v rozsahu
oprávnění tříd C nebo D začín ající operátoři
od deseti let věku. Za jejich provoz odpovídá
držitel povolení.
(2) Stanice mohou se souhlasem držitele pov­
olení a k vlastní odpovědnosti obsluhovat i jin í
držitelé povolení amatérské stanice včetně
držitelů povolení jiných států v rozsahu své
operátorské třídy, nejvýše však v rozsahu
operátorské třídy držitele povolení.
(3) C iz í státní příslušníci, kteří jsou držiteli po­
volení CEPT, použijí volací značku v souladu s
doporučením CEPT T/R 61 -01.
(4) Vedle oprávněných operátorů mohou pro­
střednictvím amatérských stanic sdělit krátký
pozdravný text i další osoby, jestliže
a) stanici při navazování spojení a vysílán í
textu obsluhuje kvalifikovaný a oprávněný
operátor,
b) trvání vysílání textu nepřesáhne 2 minuty a
obsah bude odpovídat ustanovením § 12 těch­
to pravidel,
c) každá taková osoba vyšle během jednoho
spojení stanici, se kterou bylo navázáno spo­
jení, jen jeden pozdravný text.
110
(1) Dojde-li v přímé a prokazatelné souvislosti
s provozem amatérské stanice k rušení:
a) jiných řádně povolených a řádně provozo­
vaných radiokomunikačních služeb, nebo
b) příjmu rozhlasového nebo televizního vysí­
lání na přijím ačích vybavených řádnou
venkovní anténou, jejichž provozovatel řádně
uhrazuje zákonem stanovené poplatky,
a rušené zařízen í bude splňovat technické
předpisy ČR, bude v řádném technickém
stavu, případně schváleno pro provoz v ČR,
u činí držitel povolení přiměřené kroky k
omezení rušení. Sporné případy řeší povolo­
vací orgán.
(2) Nebrání-li tomu zvláštní důvody, může
povolovací orgán povolit:
a) vyšší výkon,
b) jiné druhy provozu, než uvedené v ta­
bulkách Tab.1 -Tab.3,
c) jiná pásma, než uvedená v tabulkách.
17
Obsah vysílání
Držitelé povolení jsou oprávněni zřizovat a
provozovat v ysílací a přijím ací zařízení
potřebná k činnosti amatérské stanice. Mohou
přechovávat i jiné stanice určené k přestavbě
na stanice amatérské.
18
(1) V seznamu operátorů stanice právnické
osoby uvede VO operátory s vlastním pov­
olením a operátory, jimž vydává trvalý souhlas
k obsluze stanice. U všech operátorů uvede
operátorské třídy.
(2) Operátoři bez vlastního povolení zapsaní v
seznamu operátorů dle odst. 1) mohou stanici
provozovat pouze v rozsahu oprávnění tříd C
U 1
(1) Stanic je dovoleno používat jen k vysílání
zpráv, které se vzhledem k jejich významu
zpravidla nedopravují po jednotné telekomu­
nikační síti a týkají se radioamatérské činnosti
a radioamatérů.
(2) Je dovoleno vysílat jen v otevřené řeči. Tím
se rozumí i použití zkratek, mezinárodních
kódů a komunikačních protokolů. Na začátku
a na konci každého spojení musí být použity
úplné vo lací značky obou korespondujících
stanic druhem provozu použitým při spojení.
Trvá-li spojení déle než pět minut, zařadí
operátor alespoň vlastní volací značku nejdéle
po pěti minutách. V radioamatérských závo­
dech, soutěžích a expedičním provozu není
nutné uvádět obě značky.
(3) Při ohrožení lidského života nebo zdraví,
ohrožení významných hmotných a nehmot­
ných hodnot, při živelních pohromách a z
jiných naléhavých důvodů lze amatérských
stanic použít k předávání zpráv sloužících k
odvrácení nebezpečí.
(4) Podmínky mezinárodního provozu ama­
térských stanic v případě přírodních katastrof
určuje Resoluce 640 Radiokomunikačního
řádu ITU. Pro tento provoz mohou být použita
pásma: 3,5 až 3,8 M Hz, 7,0 až 7,1 M Hz,
10,10 až 10,15 M Hz, 14,00 až 14,35 M Hz,
18,068 až 18,168 M Hz, 21,00 až 21,45 MHz,
24,89 až 24,99 MHz a 144,0 až 146,0 MHz.
(5) Vysílače pro radioamatérský orientační běh
(ARDF) mohou vysílat pouze mezinárodně
používané znaky M O, M OE, M OI, MOS,
M OH, M 05 v pásmech uvedených v Tabulce
4. Může je provozovat i osoba poučená drži­
telem povolení. Za provoz odpovídá držitel
povolení.
£12
Je zakázáno vysílat:
- zprávy obsahující skutečnosti, které jsou
předmětem
státního,
hospodářského
a
služebního tajemství, popř. porušující jinou
zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti,
- zprávy a pořady m ající povahu reklamního,
rozhlasového a jiného komerčního vysílání,
- vulgární a obscénní výrazy,
- zprávy a sdělení pro třetí osoby nesouvisející
s radioamatérskou činností s výjimkou po­
zdravného textu vyslaného dle § 9 odst. 4
těchto pravidel,
- bez uvedení volací značky.
£13
Operátoři jsou povinni zachovávat telekomu­
nikační tajemství podle platných zákonných
ustanovení. Tím se rozumí mlčenlivost o
zprávách, které zachytili a nejsou pro ně urče­
ny.
5 14 - Staniční deník
(1) U stanic je účelné vést staniční deník v
písemné nebo elektronické formě.
(2) Do deníku se obvykle zaznamenává
datum, čas, použité kmitočtové pásmo, znač­
ka protistanice, případně další údaje.
Stanoviště
£15
(1) Držitel povolení může stanici trvale provo­
zovat jen na stanovištích uvedených v povolo­
v a cí listině. Při trvalé změně stanoviště je
držitel povolení povinen do třiceti dnů
požádat povolovací orgán o vyznačení změny
v povolovací listině.
(2) Držitel povolení může provozovat stanici
z přechodného stanoviště. V o lací znak pak
doplní o údaj ,,/p" nebo „portable". V radioa­
matérských závodech, soutěžích a expedičním
provozu není údaj ,,/p" povinný.
(3) Držitel povolení může vysílat z pohy­
blivého prostředku nebo za pohybu stanice,
vo lací znak pak doplní o údaj ,,/m" nebo
„mobil".
Technická ustanovení
£12
£19
Vysílač amatérské stanice musí vyhovovat
těmto podmínkám:
1. Kmitočtová stabilita musí odpovídat součas­
nému stavutechniky. Držitel povolení musí
zajistit, aby v žádném případě aničástí vyza­
řovaného spektra nepřekročil hranice amatér­
ských pásem (s výjimkou složek nežádoucího
vyzařování - viz bod 9). Kmitočtová stabilita
musí splňovat alespoň hodnoty uvedené v
následující tabulce:
Pracovníci a spolupracovníci orgánů pro­
vádějících kontrolu stanice ve smyslu zákona
č .110/1964 Sb. o telekomunikacích jsou
povinni zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech zjištěných při provádění kon­
troly včetně existence stanice, a o osobních,
majetkových a jiných poměrech držitele pov­
olení.
Kmitočet
<470 MHz
.
4 a ž 29,7MHz
pásmo 145 MHz
pásmo 430 MHz
Výkon
<200 W
>200 W
<5Ď0W
>500W
< 5W
> 5W
< 5W
> 5W
470 - 2450 MHz
2450-10500 MHz
10,5-40 GHz
Stabilita
100.10-6
50.10-6
20.10-6
¡0.10-6
15.10-6
7,5.10-6
5.10-6
2,5,10-6
20.10-6
Poznámky
uSSBmax. 50Hz<500VV
20 Hz > 500 W
100.10-6
300.10-6
řádkový kmitočet
obrazový kmitočet
: 15625 Hz
:
25 Hz
počet půlsnímků
:
50
směr snímkování obrazu: zleva doprava a shora dolů
8. Šířka pásma zabraná vysíláním musí odpo­
vídat minimální šířce pásma potřebné pro pře­
nos informace daným druhem provozu.
9. Nežádoucí vyzařování: výkon jednotlivých
složek nežádoucího vyzařování nesmí pře­
kročit hodnoty uvedené v následující tabulce:
Výkon
Potlačení nežádoua složky
- 40 dB, nejvýše však 50 mW výkonu
>25 W
<25 W
235 M H z-96 0 MHz
>25 W
<25 W
■ 60 dB, nejvýše však 1 mW výkonu
- 40 dB, nejvýíe však 25 mW výkonu
-6 0 d 8
- 40 dB, nejvíce však 25 mW
96 0M H z-1 7.7C H z
- 5 0 dB
30 M H z - 235 M Hz
> 17.7 CH z
> 10 W
< 10 W
V ysílací zařízen í a jeho příslušenství musí
odpovídat bezpečnostním předpisům a musí
být zabráněno úrazu elektrickým proudem.
£11
2. Radiotelefonní provozy - jsou povoleny dru­
hy vysílání: A3E, H3E, J3E, R3E, F3E a G3E.
3. Radiotelegrafní provoz abecedou MTA č.1
(Morseova abeceda) - jsou povoleny druhy vy­
sílání: A1 A, A2A, F1 A, F2A, J2A, C 1 A a G2A.
4. Automatická telegrafie
a) jsou povoleny druhy vysílání: A1 B, A2B,
F1B, F2B a J2B.
b) kódování a rychlost vysílání - mohou být
používány následující systémy:
dálnopis: 5-ti bitový start-stop systém používa­
jíc í abecedu MTA č.2 (Baudot) o rychlostech
45.45, 50, 75, 100 a 200 Bd.
dálnopis: 7-mi bitový start-stop systém
používající abecedu MTA č.5 (ASCII) o
rychlostech 110, 300 a 1200 Bd.
AM TO R: 7-mi bitový synchronní systém s
korekcí chyb s telegrafní abecedou podle do­
poručení CCIR č.625 o rychlosti 100 Bd.
5. Data - jsou povoleny druhy vysílání: A1 B,
A2B, F1B, F2B a J2B.
6. Facsimiie a SSTV - jsou povoleny druhy
vysílání: A1C, A2C, A3C, J2C, J3C, F1C, F2C,
F3C, G1C, G2C a G3C.
7. Amatérská televize
g) jsou povoleny druhy vysílání: A3F, C3F a F3F.
h) doporučuje se, aby obrazový signál byl ta­
kový, aby byla možná jeho detekce a zobra­
zení pomocí části televizních přijímačů podle
normy CCIR G.
Kmitočtový rozsah
9 kHz - 30 MHz
£20
Přechodná a závěrečná ustanovení
nejvýše 100 mW výkonu
(1) Provoz zařízení, jejichž technické parame­
try neodpovídají ustanovením tohoto přepisu,
je držitel povolení povinen zastavit d o .............
(2) Operátoři stanic zařazení podle Povolo­
vacích podmínek ze dne 1.července 1992 do
operátorských tříd A, B, C a D jsou nadále
zařazeni v těchto třídách. Povolení zvýšených
výkonů a povolení pásem a druhů provozu
neuvedených v povolovacích podmínkách ze
dne 1 .července 1992 zůstávají v platnosti,
pokud tato pravidla pro jejich provoz neurčila
jiné podmínky.
(3) Při případných změnách těchto provozních
pravidel provedou držitelé povolení případné
změny na zařízení stanic vlastním nákladem.
(4) Zrušují se Povolovací podmínky pro
amatérské vysílací rádiové stanice vydané jako
Příloha k opatření č.1 73/1992 VS.
j 22
Tato provozní pravidla nabývají účinnosti
dnem ..................
V Praze d n e ..........
PROGRAMY
K D 7P ver.3.53
pro vedení staničního deníku
cena 2000 Kč
N6TR
ver. 6.04
pro vedení deníků
v KV i VKV závodech
cena 2000 Kč
PŘEDPLATNÉ
PRO ČASOPISY
CQ a CQ CONTEST
cena 1500 za 1 rok
si můžete objednat u
a> nejniiší podle současného stavu techniky
£18
£16
K provozu na lodích a letadlech je nutný
souhlas provozovatele lodi či letadla.
výjimkou družicového provozu.
(1) Veškeré zkušební vysílán í musí být
prováděno do umělé zátěže s výjimkou nas­
tavení anténních obvodů vysílače.
(2) Během změny vysílacího kmitočtu nesmí
být vyzařována anténou žádná energie s
A M A OK2FD
Karel Karmasin, OK2FD
Gen.Svobody 636, 674 01 Třebíč
Fax: 0618-840831
E-maii: ok2fd@contesting.com
A N A mládeži
Jo se f Č e c h OK2-4857, T yršo v a 735, 675 51 Ja ro m ě řice n.Rok.
V
minulých číslech AMA magazínu jsem
vám přiblížil činnost posluchače, jak může
získat pracovní číslo posluchače, jak si má
správně zaznamenávat odposlouchaná spojení
ve staničním deníku a vést přehled značek
stanic, kterým poslal svůj QSL lístek. Dnes
vám vysvětlím, jak máte pravdivě hodnotit
signály poslouchané stanice, které nazýváme
reportem - RST - a jak jej správně udávat.
Dá se říci, že předání reportu je z celého
spojení údaj nejdůležitější a proto je nutné,
aby se každý radioamatér naučil report
správně posuzovat. Rozhodně žádné stanici
neprospějete, když ji report nadhodnotíte.
Dosti často můžete být na pásmu svědky toho,
jak některá stanice vysílá tónem méně kvalit­
ním, navazuje jedno spojení za druhým a
mnohé stanice jí docela bez uzardění předají
report ten nejlepší. To snad z obavy, že by jim
nepotvrdila spojení QSL lístkem, který možná
potřebuje pro nějaký diplom. Je to nesprávné a
vědomně tak klamou protistanici, která možná
ani neví o závadě na svém zařízení. Dalo by
se to přirovnat k tomu, když třeba těžce
nemosného utěšujeme, že je docela zdráv.
Stejně tak nevhodné je nepravdivé posuzování
i síly signálu protistanice. Tím , že stanici
předáte nebo na QSL lístku uvedete v reportu
„lepší" přijatý signál, j í možná zalichotíte,
nikdy j í však nepomůžete. Dostane-li taková
stanice od řady protistanic report podstatně
horší, pak sama pozná, že jste j í report
nadlepšili nebo že asi máte opravdu vynikající
přijímač a anténu.
Co je tedy report RST - RS ?
Report je skupina číslic, která vyjadřuje
údaje o přijímaném signálu. V radioama­
térském provozu používáme jednotné ozna­
čení RST při provozu telegrafním a RS při
provozu fonickém.
Písmeno R udává čitelnost (z anglického
Readability)
R1 - zcela nečitelné
2 - občas čitelné (pouze ojedinělá slova)
3 - obtížně čitelné
4 - čitelné
5 - dokonale čitelné
Písmeno S vyjadřuje sílu signálu (z anglického
Strength)
S1 - signál na hranici slyšitelnosti
2 - velmi slabý signál
3 - slabý signál
4 - přijímatelný signál
5 - téměř dobrý signál
6 - dobrý signál
7 - středně silný signál
8 - silný signál
9 - mimořádně silný signál
Písmeno T vyjadřuje jakost tónu (z anglického
lone)
T1 - mimořádně hrubý syčivý tón
2 - hrubý tón střídavého proudu
3 - hrubý tón s velmi slabým záznějem
4 - hrubý tón se středním záznějem
5 - dosti hrubý tón se silnou modulací
střídavého proudu
6 - tón s modulací střídavého proudu
7 - skoro čistý tón as nádechem střídavé
složky
8 - čistý tón s nepatrným nádechem
střídavé složky
9 - nejčistší tón
Při provozu fonickém se předává skupina
RS a jakost modulace se vyjadřuje otevřenou
řečí, například modulace výborná, dobrá a
podobně.
K tomu, abychom mohli stanici předat prav­
divý report je třeba určitého cviku. Proto věnu­
jte správnému posuzování přijímaného signálu
hodně času již při výcviku radioamatérského
provozu přímo poslechem na pásmech pod
dohledem zkušených radioamatérů, kteří vám
nejlépe poradí a na příkladech vysvětlí
správné posouzení reportu. Vždyť mnohdy
objektivní posouzení přijímaného signálu s
vyznačením reportu je rozhudující, zda vám
stanice potvrdí vaši poslechovou zprávu vlast­
ním QSL lístkem. Z každého potvrzeného QSL
lístku máme všichni radost. Všem nám je
přece jasné, že QSL lístek není jen potvrzením
poslechové zprávy nebo spojení mezi stanice­
mi, ale je i odměnou za obětovaný čas a za
nadšení pro radioamtérský sport.
Závody a soutěže
Každý měsíc se do našich celoročních
soutěží zapojují další účastníci a posílají
měsíční hlášení. Máme z toho radost a těšíme
se, že se také vy zapojíte a pošlete hlášení.
Hodnocen bude každý, kdo během roku pošle
alespoň jedno m ěsíční hlášení. Podmínky
soutěží a tiskopis měsíčního hlášení vám na
požádámí zdarma zašlu.
Přeji vám hodně úspěchů a těším se na vaše
dopisy.
73! Josef, OK2-4857
OK-Maraton ČERVEN 97:
Posluchači:
1. O K I-22729
2. OK2-31097
3. O K1-35020
64220
57785
29131
4. OK2-4649
21459
5 .0 K 2 -3 4 8 2 8
19540
dále O K1-11819, O K I -15764, O K2-32931, OK214391, OK2-4324, OK2-22169, OK2-4857.
Posluchači do 18 roků:
1. O KL 201
46362
2. O K I -34813
22198
3. O K I-34734
9110
4. OK1-35126
6448
Klubovní stanice:
1. OK1KCF
2. O K IO D X
3. OK5SW L
OK-třída D:
1 .0 K 1 U D F
2. O K1VUB
3. O K I HXH
OK-třída C:
1 .0 K 2 P M N
2. O K I DQP
3. OK1JBA
OK-třída B+A:
1 .0 K 1 K Z
2. OK1BA
3. OK2EC
4. O K I DKS
5. OK2HI
6. O K1DO L
7. OK1M NV
KV OK ACTIVITY ČERVEN 97
Posluchači:
1. OK2-31097
400
2. OK1-23233
380
3. OK1-35020
251
4. OK2-4649
124
5. OK1-15764
105
dále O K2-34828, O K2-34862, O K1-34734, OK222169, OK2-4857, O KI-35126, OK1-34813.
Vysílači:
1. OK1 FJD
2. OK2HI
3 .0 K 1 K Z
4. OK2M NV
5 .0 K 1 B A
6. O K I DOL
7. OK2EC
dále 1TJ, 1 DKS, 1AO U,
Klubovní stanice:
1 .0 K 1 K C F
2. O K IO D X
3 .0 K 5 S W L
493
492
475
446
411
295
248
2SW D, 1JST.
225
94
42
VKV OK ACTIVITY ČERVEN 97
Posluchači:
1. OK2-34828
428
2. OK1-34813
51
3. OK1-34734
35
dále: OK2-22169, OK1-35126.
Vysílači:
1 .0 K 1 H J
384
2 .0 K 1 IE I
336
3 .0 K 1 D K S
266
dále 1DOL, 1KZ.
Klubovní stanice:
1. OK1 KCF
80
vyhodnotil OK2-4857
TISK QSL
43442
11469
7970
32303
3476
891
25147
22948
21360
71574
60484
58020
56998
56965
54634
44545
dále O M 3CA Z, 1TJ, 1A O U , 0 M 8 0 N , 1JST, 1 FJD,
1ARQ, 1HJ, 1U H Z, 1 DBF, 2 0 N , OM 3TU.
Tisk čtyřbarevných QSL
na křídovém papíře z Vašich vlastních
barevných fotografií nebo diapozitivů
Vám provede
R Studio v.o.s„, Eliščina 24,
674 01 Třebíč
Tel/fax: 0618 - 840831
Minimální náklad je 1000 ks
ccna za 1000 ks je 1800 Kč
2000 ks 3400 Kč
(ceny vč . DPH).
Doba dodání od zadání 4-8 týdnů.
ANTÉNY BEVERAGE
Jo h n D e v o ld e re , O N 4U N - p ře lo že n o d le C Q D L 7/92
Od vysílacích antén očekáváme, že všech­
nu přivedenou vysokofrekvenční energii vyzáří
do požadovaného směru a pod optimálním
vyzařovacím úhlem. V radioamatérské liter­
atuře nacházíme jen velmi málo údajů k vyza­
řovacímu úhlu antén pro dolní pásma (3,5 a 7
MHz).
V
tabulce 1 jsou extrapolované výsledky
pokusů pro směry mezi Anglií a Severní
Amerikou.
Pásmo
40 m
80 m
M ax.úhel Min.úhel
37°
11°
53°
13°
Průměr
22°
33”
Odborná literatura se zabývá většinou
pokusy na kmitočtech v blízkosti MUF (max­
imální použitelný kmitočet.) V radioama­
térském provozu se ovšem vyskytuje také
provoz v oblasti kmitočtů LUF (nejnižší
použitelný kmitočet). Možnosti úspěšného
navázání spojení s DX stanicemi v pásmech
160 a 80 m přiměly řady operátorů k pokusům
s dlouhodrátovými anténami.
Vlastní experimentování vedlo k celé řadě
poznatků o optimálním vyzařovacím úhlu. Je
mnoho faktorů, které tento úhel ovlivňují,
např: denní doba, roční doba, MUF na straně
příjmu, průběh cesty vyzařování podél, skrz
nebo v oblasti aurory, průběh cesty vyzařování
v rovníkových zónách. Poučka, že "čím nižší
je vyzařovací úhel, tím lépe" pro spodní
pásma vždy neplatí. Ukazuje se, že na 80 m
jsou optimální vyzařovací úhly pro určité
druhy Šíření:
šíření východ - západ v noci do vzdálenosti
6000 km - 34° až 45°
v ranním svítání a večerním stmívání do 6000
km - 20° až 40°
větší vzdálenosti při svítání a stmívání - 15° až
25°
cesty v nebo v blízkosti aurorárních území,
také vzdálenosti do 1600 km - 15° až 25°
cesty v rovníkových zónách - 35° až 60°
Pro účinnou anténu pro DX provoz není v
žádném případě žádoucí, aby vyzařovací úhel
byl větší než 50°.
Požadavky pro přijímací antény jsou trochu
jiné než pro antény vysílací. Tyto antény musí
přijímat signály z určitých směrů a určitých
úhlů. Dobrý přijímací anténní systém musí
být rychle přepínatelný do různých směrů. V
praxi to znamená používat několik různě
směrovaných antén.
Antény Beverage
Tyto antény, pojmenované podle Harolda
Beverage W2BM L, byly v roce 1921 použity
při prvních transatlantických pokusech na
kmitočtu 1,2 M Hz. Upadly však postpně u
radioamatérů v zapomnění. Před časem byly
opět objeveny v souvislosti s rozvojem pro­
vozu na dolních pásmech.
Obrázek č.1 ukazuje základní pohled na
anténu Beverage. Anténu tvoří jeden dlouhý
drát délky 1x až 4x lambda v relativně malé
vzdálenosti od povrchu zemského. Přes tak
nízké umístění vůči terénu má anténa
Beverage velmi zajímavou směrovou chara­
kteristiku, ale poměrně malou účinnost. Z
tohoto důvodu se používá v první řadě pro
příjem na dolních pásmech. Anténu Beverage
můžeme posuzovat jako otevřené vedení,
když drát je jedno vedení a země druhé.
Jestliže chceme přijímat jen z jednoho
směru, musí být anténa na svém konci
ukončena odporem, který odpovídá je jí chara­
kteristické impedanci. Jestliže chceme anténu
Beverage používat na velmi nízkých kmi­
točtech, je rychlost šíření v obou vedeních
různá. K tomu je při nízkých kmitočtech s
úhlem 0 dopadající signální fronta směrována
k drátu a indukuje v drátu napětí. Z toho
důvodu pracuje Beverage při špatné půdní
vodivosti nejlépe. Na spodních amatérských
pásmech je ale situace jiná, protože dopada­
jíc í signály nemají nikdy úhel 0”. DXové signá­
ly na 160 a 40 m přicházejí pod úhlem 10°až
40". Z těchto důvodů nemá vodivost půdy až
tak velký vliv.
Někteří autoři pochybují, zda anténa Beve­
rage je pro kratší vlny než 160 m smysluplná.
Toto ale neodpovídá zkušenostem četných
aktivních amatérů, kteří tuto vynikající anténu
používají s velmi dobrými výsledky také na 80
a 40 m pásmech.
Většinou se předpokládá, že přijímaný
signál je s délkou antény silnější. Zisk ale
stoupá jen do určité délky antény. Při větší
délce ale opět klesá. Toto délkové omezení
souvisí s rychlostí šíření signálu v anténě a v
úhlu dopadajícího signálu. Pokles síly signálu
má svůj důvod ve velkém fázovém posunu
mezi šířením vln ve volném prostoru a v drátu
(z důvodu rozdílné rychlosti šíření v různých
médiích). S rostoucí délkou drátu se dosáhne
bodu, kdy fázový posun je větší než 90” a
dopadající signál se odečítá a zisk je menší.
Teoretická maximální délka pro úhel dopadu
0” je:
Lmax = A x V f/ 4 x (100-Vf)
A, = provozní kmitočet
Vf = zkracovací faktor antény
Pro všechny ostatní úhly dopadu platí vzorec:
Lmax = A, x Vf/4 x (100-Vf x cos a)
Tímto způsobem je možno vypočítat maxi­
mální délku antény. Když ji ale uděláme delší,
zisk se zmenší, ale horizontální vyzařovací
diagram bude užší a vertikání úhel dopadu
menší.
Pod zkracovacím činitelem rozumíme
poměr rychlosti šíření v anténním drátu k
témuž ve vákuu. Zkracovací faktor antény
Beverage je normálně mezi 90% na 160 m a
95% na 40 m. Tyto čísla platí pro výšku
antény cca 3 m, při menších výškách je zkra­
covací faktor menší, asi 85% pro výšku 1 m.
Použitím těchto vzorců pro maximální délku
vychází Lmax = 480 m pro pásmo 80 m a 786
m pro pásmo 160 m pro úhel dopadu 0°. Když
uvažujeme úhel pod 30”, pro 160 m vychází
maximální délka 214 m, pro pásmo 80 m a
úhel 20” je délka 196 m. Anténa o délce 200
m je určitě dobrý kompromis pro pásma 80 a
160 m.
Směrová charakteristika a zisk
Obr. 2 ukazuje horizontální vyzařovací dia­
gramy u dobře zakončených antén Beverage o
délkách 1 ,2 a 3X. My teď víme, že od určité
délky zisk klesá. Při špatné nebo průměrné
vodivosti se šíře horizontálního diagramu s
délkou mění velmi rapidvě. Nad půdou s
dobrou vodivostí je lehké odhadnout vlastnosti
antény s malou výškou (0,3 až 1m). Pro
většinu amatérů jsou malé výšky nepraktické,
pro s tím spojené nebezpečí pro lidi i zvířata.
Přesto mají nízké Beverage nad vlhkým
terénem vynikající příjmové vlastnosti ve verti­
kální rovině.
Na 3,7 MHz mají změny výšky antény mezi
1 až 3 m nad špatným nebo průměrným
terénem velmi malý vliv na horizontální vyza­
řovací diagram. Výška antény má větší vliv na
šířku vertikálního diagramu při kratších anté­
nách (100 - 200 m) než na delších (300 - 400
m). Delší antény mají při malých výškách
trochu užší diagram. Vertikální úhel ve směru
vyzařování je při výšce 1 m nad zemí trochu
nižší a nemění se ani příliš při výškách 2 - 3
m. Velmi dlouhé antény (400 m a více) mají
trochu menší úhel při větších výškách, rozdíl
je ale malý. Krátké antény (100 m) mají
dostatečný zisk i při malých výškách. Při
dlouhých anténách se mění zisk při větších
Obr.2: Typické směrové charakteristiky antén
Beverage pro délky 1x, 2x a 3 x lambda.
Hlavní laloky mají pak šíři 48, 35 resp. 24
stupňů.
výškách nad zemí o 5 až 10 dB (u 4000 m
Beverage).
Zdálo by se, že Beverage má jen jeden
lalok. To ale nesouhlasí. Na obr. 3 jsou laloky
80 m antény ve výšce 3 metry nad zemí pro
délky 0,5; 1,1; 2,0 a 4X.
Dle kvality půdy a úhlu dopadajícího
signálu bylo dosaženo vynikajících výsledků
na 80 m s anténami dlouhými až 600 m.
W B3G CG používá s úspěchem systém s osmi
anténami, jejichž délky 150, 300, 600 m lze
přepínat.. Obr. 4 ukazuje příklad zapojení
přepínání. Zkušenost autora s přepínáním
délek ukázala, že jeho anténa 300 m dlouhá
je výrazně lepší než všechny kratší. To ale
neznamená, že jedna anténa pouze o jedné
vlnové délce je investicí, která nepřináší žádný
zisk.
Impedance antény Beverage
Charakteristická impedance jednodrátové
Beverage antény je dána průměrem drátu a
výškou nad zemí. Platí tedy Z = 138 log (4h/d)
přičemž h = výška nad zemí, d = průměr
drátu. Z tabulky 2 můžeme odečíst vypočte­
nou impedanci jednodrátové antény, jejíž
hodnotu použijeme pro ukončení a výpočet
přizpůsobovacího obvodu.
Výška
nad zem í
0,3 m
1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
Impedance v ohmech
Drát 1.3
1.6
2.0 mm
409
396
383
481
469
456
523
510
497
547
535
521
564
552
539
Vidíme, že změny výšky a výpočtu a
průměru drátu se na hodnotě impedance příliš
neprojevují. Velmi nízké antény nemají (jak se
někdy pochybuje) velmi nízkou impedanci.
Belrose vypovídá o změnách impedance mezi
cca 420 až 550 ohmů na 110 m dlouhé
anténě a 1,1 m vysoké anténě, kterou měřil v
rozsahu 2 až 10 M Hz. Optimální hodnota
zakončovacího odporu se dá zjisit experimen­
tálně. K tomu se použije grid-dipmetr připo­
jený na 2 závity cívky připojené na konci
antény. Druhý konec antény zakončíme
odporem 300 ohmů a měníme kmitočet G D O
mezi 1 až 7 M Hz. V tomto rozsahu uvidíme
mnoho dipů, jejichž hloubku si zazna­
menáme. Měníme hodnotu zakončovacího
odporu tak dlouho, až nenalezneme žádné
dipy. S takovou hodnotou zakončovacího
odporu je anténa plně aperiodická. Přesná
impedance se může měnit s ohledem na vnější
podmínky (roční doba, vlhkost, atd.)
Připojení antény Beverage
Běžně zakončujeme jednodrátovou anténu
Beverage tak, že na jejím konci zapojíme
odpor 400 až 500 ohmů mezi drát a zem.
Mimo velmi nízké kmitočty ale není toto
řešení příliš vhodné, je to zejména proto, že
vertikální přívod k zakončovacímu odporu je
nezanedbatelná část vlnové délky a sama
proto přijímá signály. Tímto efektem se může
směrová charakteristika zhoršit. Pro Beverage s
výškou více jak 1 m nad zem í nelze toto
zakončení vůbec doporučit. Obr. 5 ukazuje,
jak se může vlivem přívodu k zakončovacímu
odporu zhoršit směrový vyzařovací diagram.
Kruhová charakteristika 3 m dlouhého verti­
kálního přívodu se tomto případě sčítá se
směrovým diagramem antény 2X dlouhé, a
nežádoucí signály se přitom zvýší o 15 dB.
Obr. 6 ukazuje vedle klasického připojení
alternativy, kterými můžeme tyto nežádoucí
příjmové efekty zmenšit. Čtvrtvlné zakončení
(B) je účinné pouze na jednom pásmu. Pro
vícepásmový provoz můžeme zapojit paralel­
ně více čtvrtvlných úseků pro jednotlivá
pásma. Ve více provedeních se autorovi velmi
osvědčilo šikmé připojení (C). Úhel přívodu k
odporu je menší než nejmenší úhel dopada­
jícího signálu.
Při dané výšce antény můžeme v tabulce 3
dole najít potřebnou délku šikmého přívod­
ního drátu. Při výšce antény 3 m nad zemí
vychází pro úhel 10 přívod dlouhý 17,3 m pro
pásmo 80 m. Protože tento přívod je vlastně
součástí celkové délky antény, zůstává anténa
aperiodická.
Výška
nad zem í
0,3 m
1,0 m
2,0 m
4 ,0 m
Délka šikmého napaječe v m
a=10 15" 2 0 ” 25° 30° 35°
1,2
0,9
0,7 0,6 0,5
1,7
5,8
3,9
2,9
2,4 2,0 1,7
11,5 7,7
5,8
4,7 4,0 3,5
17,3 11,6 8,8
7,1 6,0 5,2
Zemní systém antény Beverage
Zemní systém pro tuto anténu má být
nejméně 2 až 3 m dlouhé uzemňovací tyče na
každé straně antény. Kratší zemnící tyče
účinkují optimálně, když jsou ve vzdálenosti
1,5 až 2 m od sebe. Při vlhké zemi jeden sys­
tém tyčí stačí. Můžeme také dodatečně
zakopat množství holých drátů o délce 0,25
do hloubky 10 cm. Neměli bychom tyto dráty
pokládat pouze na povrch, protože by mohli
přijímat nežádoucí signály, jestliže nejsou
položeny přesně ve směru drátu antény. Ve
skalnatém terénu, kde nemůžeme použít zem­
nící tyče, můžeme použít řadu kratších radiálů
na zemi, nebo raději pod povrchem země,
přičemž se asi nevyhneme nežádoucímu příj­
mu. Je nejlepší orientovat polohu zemnících
drátů ve směru drátu antény nebo v malých
úhlech okolo. Při použití šikmého připojení je
výhodné nezapouštět zemnící tyč celou do
země, ale použít ji podle obr. 7 jako zakotvení
šikmého připojení.
Napájení a přizpůsobení antény Beverage
K tomu, abychom anténu Beverage s její
impedancí 400 až 550 ohmů mohli přizpůso­
bit na obvykle používaný koaxiální kabel 50
nebo 75 ohmů se nabízí jako nejjednodušší
použití širokopásmového toroidního transfor­
mátoru. jako materiál těchto transformátorů
používáme ferit nebo práškové železo. Ferity
dosahují mnohem vyšší permeabilitu (až do
10000), než materiály z práškového železa
(jen 100). Ferity jsou však při vyšších kmi­
točtech méně stabilní a rychleji přebuditelné.
Protože ale širokopásmové transformátory pro
připojení antény Beverage nemusí přenášet
žádné velké výkony, nabízí se použití feritů.K
dispozici je celá řada různých velikostí a
materiálů. Pro příjem stačí použít toroid o
průměru 6 mm, nebo i méně. Při použití
většího toroidu můžeme při použití malého
výkonu pomocí PSV metru změřit poměr sto­
jatých vln. Podmínkou ale je, že transformátor
je na straně antény zatížen odpovídajícím
odporem. Po změření zapojíme trafo k anténě
a provedeme měření znovu. Přizpůsobení
antény můžeme také změřit pomocí šumového můstku. Autorovi se velmi osvědčili feri­
tové materiály s vysokou permeabilitou. Pro­
tože se jedná jen o velmi málo závitů, je zho­
tovení transformátoru snadné. K přizpůsobení
na 50 nebo 75 ohmů je impedanční poměr
transformace asi 9:1 (poměr vinutí je 3:1), trifilárně vinuto.
Obr. 8 ukazuje praktické zhotovení a
schematické zapojení impedančního transfor­
mátoru. Při použití toroidu typu Indiana
General BBR 7731 potřebujeme pro transfor­
mátor z 50 na 450 ohmů jen tři trifilární závi-
Materiál
ferit
ferit
ferit
ferit
ferit
ferit
ferit
pr.železo
pr.železo
pr.železo
Rozměry v mm
vnitřní vněiší výška
12,5
12,5
5,3
7,1
13,2
21,0
6,3
19,0
29,0
7,5
12,5
5,3
7,1
13,2
21,0
6,3
19,0
29,0
7,5
7,6
12,5
4,8
12,5
20,2
6,3
14,5
12,6
11,1
al
10000
5000
5000
5000
125
125
125
10
10
10
ty. Pro nejnižší kmitočty musí být počet závitů
násoben 1,414. V tabulce 4 jsou toroidy
různých velikosti' a materiálů pro transformáto­
ry na impedanci 50 a 75 ohmů. Uvedené hod­
noty platí pro kmitočtový rozsah 1,8 až 7
M Hz. Transformátory z materiálu s vysokou
permeabilitou mají z důvodu malého počtu
závitů také malou kapacitu vinutí, proto lze
přenášený kmitočtový rozsah rozšířit směrem
k vyšším kmitočtům. Počty závitů v tabulce 4
jsou vypočteny na trojnásobnou hodnotu
impedance vinutí na nejnižším přenášeném
kmitočtu. Pomocí hodnoty AI z tabulky 4
můžeme
vypočítat
pro
požadovanou
indukčnost potřebný počet závitů pro použitý
toroid. Proto platí vzorec: N=100 SQR (L/Al),
kdeN=počet závitů,
L = požadovaná
indukčnost, AI = konstanta z tabulky 4.
Označení ve sloupci TYP se vztahuje k
výrobkům firmy AMIDON mimo řádek 1, kde
se jedná o Indiana General. Detailní parame­
try toroidů jsou uvedeny např. v ARRL Handbooku.
Šikmý drát k napájení
Problém nežádoucích příjmů na vertikálním
přívodu není pouze na straně zakončení
antény, totéž platí pro stranu napájecí. Platí
zde stejné délky, výšky a úhly jako na straně
zakončení.
Jednoduchá jednodrátová anténa Beverage
Na obr. 9 je příklad konstrukce jednoduché
antény Beverage. Od jedné podpěry o výšce 3
až 4 m jsou vedeny oboustraně dva 80 m
dlouhé dráty k zemi. Úhel sklonu drátu je jen
2,2 stupně, což je vynikající hodnota pro pří­
jem signálů dopadajících pod velmi malými
úhly. Na obou koncích je 2 až 3 m dlouhá
zemnící tyč, která slouží současně pro kotvení.
Místo pro anténu Beverage
Zkušenosti autora s anténami Beverage se
vztahují k plochému území s vlhkým podkla­
dem. Protože antény Beverage přijímají ver­
tikálně polarizované signály, nelze doporučit
jejich umístění v blízkosti vertikálních antén.
Při vzdálenosti méně než 1/4 vlnové délky
vzniká nebezpečí, že se Beverage sfázuje s
2750
2950
3170
68
73
79
49
55
135
Počet závitů pro
50 O
75 n
3
4
7
9
7
9
6
8
44
57
42
55
41
53
52
67
48
63
31
40
TYP
BBR-7731
FT-50-75
FT-82-75
FT-114-75
FT-50-61
FT-82-61
FT-114-61
T-50-2
T-80-2
T-106-2
vertikálním zářičem a ztratí směrové vlastno­
sti. Není podstatné mít konec přijímací strany
antény blízko stanice. S použitím dobře
stíněného a dobře přizpůsobeného napájecího
vedení může být připojovací bod antény
vzdálen mnoho vlnových délek od vlastního
přijímače. Zrovna tak, jako se nedoporučuje
postavit vertikální zářič mezi vysoké stromy,
nedoporučuje se natahovat Beverage lesem.
Mnoho amatérů sice popisuje přijatelné vý­
sledky antén Beverage, které jsou vedeny
lesem, je ale jisté, že tyto antény umístěné v
lepším prostředí budou mít ještě lepší výsled­
ky. Antény Beverage pro různé směry se
mohou křížit za předpokladu minimálního
odstupu 30 cm a úhlu křížení mezi 45° až
90°. Tím se zamezí vazba mezi anténami.
Také musíme zamezit natažení antény paralel­
ně s telef. vedením, drátěnými ploty a pod.
Mechanická stavba antény Beverage
Pro výstavbu antény Beverage můžeme
použít všechny možné podpěry. Autor
používá 4 m dlouhé vodovodní roury o
průměru 30 mm, které jsou asi 1 m zapuštěny
do země. Na každé podpěře je izolátor z poly­
etylénu, které se používají pro elektrické
ohradníky. Koncové podpěry o průměru 5 cm
jsou z důvodu větší stability v malém
betonovém základu. Jako anténí drát autor
používá bronzový drát o průměru 1,6 mm,
který je napnut silou asi 45 kg. Poměděný
železný drát je taky vynikající. Pokud ale
musíme počítat s námrazou, napneme drát
silou jen asi 14 kg. Přitom bude při dlouhých
vzdálenostech průvěs tak velký, že bude nutno
použít dalších přídavných podpěr. V oblastech
bez námrazy použijeme každých 80 až 100 m
jednu podpěru, to znamená, že 160 až 200 m
dlouhá Beverage anténa má mimo 2 ks kon­
cových podpěr jen jednu středovou podpěru.
Při šikmém provedení antény odpadají 2 kon­
cové podpěry, které nahrazují přímo zemnící
tyče. Dráty z měkkého měděného materiálu
jsou nepoužitelné pro dlouhé vzdálenosti
kvůli velkému průhybu, nebo musíme použít
větší množství podpěr. Velmi vhodným mate­
riálem v našich podmínkách je vodič typu
PK1. V žádném případě nelze anténní drát
omotávat okolo větví nebo stromů, protože by
se vlastnosti antény výrazně zhoršily.
Skupina z antén Beverage
Podle poznatků autora byly skupiny antén
dosud používány jako vysílací. Můžeme beze
všeho takové skupiny nainstalovat, avšak pro
přijímací účely nemá taková skupina žádné
přednosti, protože zisk, který získáme, zužuje
vyzařovací diagram jednotlivých antén a
musíme použít větší počet antén, abychom
pokryli všechny směry. Není proto příliš
užitečné stavět skupiny antén Beverage za tím
účelem, abychom získali velké vstupní napětí.
Síla signálu jedné antény dlouhé 2 až 3 vlnové
délky v úrovni rušení na dolních pásmech je
víc než dostačující.
Přijímací vlastnosti antén Beverage
Autor uvádí, že za posledních 50 (z více
než 300) zemí na 80 m vděčí jen svým
anténám Beverage. Někteří uživatelé těchto
antén si stěžují na nízkou úroveň přijímacího
napětí, kterou zvětšují použitím předzesilovače. Ale při správně konstruované a správně
přizpůsobené anténě toto není nutné.
Očekávaná úroveň přijímacího napětí leží
mezi -3 až -10 dBi, to je jen asi o 1 až 1,5 S
méně, než dlouhá vertikální anténa. Ale
protože úroveň rušení a QRM velmi výrazně
poklesne, je relativní zisk proti dlouhé anténě
a nízkovyzařující vertikální anténě několik S.
Ve více případech byla síla pole signálů ze
vzdálenosti 500 až 8000 km a anténami
Beverage s napájecím vedením 45 až 150 m z
koaxiálního kabelu RG-214 jen o několik dB
nižší než z 27 m vysoké vysílací antény. V
mnohých případech, ale není to vždy pravi­
dlem, byly DX signály dokonce silnější.
Rozumí se samo sebou, že v žádném případě
nebyl předzesilovač ani nutný, ani žádoucí.
To ale neznamená, že signály z antény
Beverage v méně ideálním prostředí (např.
mezi stromy nebo ve velmi malé výšce) nebo
při ne zcela bezeztrátovém napájecím vedení
trochu nezesílíme. V těchto případech musí
být ale předzesilovač umístěn přímo u antény
a ne u přijímače. Zapojení vhodného předzesilovače uvádí např. pramen [3],
Shrnutí
Antény Beverage mají klíčové postavení pro
DX práci amatérské vysílací stanice na dolních
pásmech. Úspěch nebo
neúspěch souvisí od
pečlivého
plánování
anténí soustavy. Na dol­
ních pásmech se na­
chází více vzácných
DXů, o kterých bychom
si před lety mohli nechat
jen zdát, přičemž konku­
rence je stále tvrdší. Kdo
tuto konkurenci bere
jako výzvu, musí stále
přemýšlet, jak své antén­
ní systémy vylepšovat.
Literatura:
[\]John Bel rose: Beverage Antennas for
Amateur Communications, Q ST Sep 82, p. 11
[2] Doug De M aw: Build this Quickie Preamp,
Q ST A pr 77, p.43
[3]Doug De M A w : Receiver Preamps and how
to use them, Q ST A pr 84, p. 19
Vojenský příjjímač R4
R4 je KV elektronkový superhet běžné kon­
cepce, v klasickém provedení, s jednou
přeměnou kmitočtu a s doplňky, jaké má mít
dobrý komunikační přijímač. Pracuje od 1,5
MHz do 12,5 M Hz v pěti rozsazích. Díky
miniaturním elektronkám, má poměrně malé
rozměry a malou hmotnost. Byl určen pro
rádiové vozy (T805), rádiové ústředny a posle­
chovou službu. Nebyl vhodný k přenášení,
měl pevné stanoviště ve speciálním vozidle
nebo v ústředně. Byl konstruován pro
nepřetržitý provoz. Ve stacionárním použití
mohlo být připojeno až pět přijímačů na
společnou anténu a pochopitelně také na
společný přívod elektrovodné sítě.
Při
stanovování odposlechových kmitočtů se musí
brát v úvahu rušivé vyzařování oscilátorů
jiných - vedlejších přijímačů. Přijímač je
"ARMY LOOK" a amatérům slouží dodnes.
Setkáváme se s ním v inzertním odděleních
časopisů. Jsou možné druhy provozu A1, A2,
A3 a s konvertorem lze přijímat dálnopis F1
/50 Baud (rychlost informací).
Udávané parametry: citlivost na všech
rozsazích přijímače při A1 je lepší než 0,5
mikrovoltů, při A3 je lepší než dva mikrovolty,
vše s odstupem 10 dB. Šíře pásma je plynule
nastavitelná od 200 Hz do 8 kHz (+-100 Hz
až +-4 kHz). Potlačení zrcadlového a mezifrekvenčního kmitočtu je větší než 80 dB.
Útlumová nf charakteristika je rovná od 300
Hz do 2,5 kHz (3 dB). Pro sluchátka 4.000
ohmů je výstupní výkon 10 mW, pro modu­
lační linku 600 ohmů také 10 mW a pro
reproduktory 5 ohmů je 20 mW, při tvarovém
zkreslení 10%. Anténa je přizpůsobená na dva
vstupy: nízkoohmový 70 ohmů a vysokoohmový. Přepínatelný ručkový měřící přístroj
METRA DHR3 s mechanickou nulou vpravo,
umožňuje rychlý přehled stavu anodových
proudů elektronek, zjištění velikosti žhavícího
a anodového napětí a měření relativní síly
pole signálu - Smetr. Použité elektronky: 11 ks
miniaturních heptálových elektronek 6F31
(6BA6), 1 ks stabilizátor TESLA 14TA31 a ve
zdroji 1 ks usměrňovači elektronka 6ZS31.
Velikost žhavícího proudu jsou 2A, odběr z
anodového zdroje 45 mA. Napájení přijímače
lze provozovat z energetické rozvodné sítě 50
Hz, běžných napětí 120 V a 220 V, nebo z
vozidlové baterie či stacionární baterie - aku­
mulátoru 12 V, odebíraný pracovní proud je
5,5 A, pomocí jednokotvového rotačního
měniče ZK42. Zdroj se síťovým transformá­
torem, měničem a příslušenstvím, je vestavěn
ve zvláštní přístrojové skříni ZS4, o hmotnosti
14 kg. Přijímač, také zasunut ve vodotěsné
skříni rozměrů 355x290x230 mm, má hmot­
nost 16 kg. Souprava je nastříkána vojenskou
olivovou zelení, přijímač má ryté bílé popisy.
Podívejme se na zapojení přijímače, repre­
zentovaného zjednodušeným zapojením. Vf
signál z antény - anténa je vlastně zesilovač je zesilovaný řízenými AVC elektronkami E1 a
E2. Doutnavka N1 typ PN2 chrání vstupní
obvod před poškozením vyšším vf napětím,
např. sousedním vysílačem a pod. Před
náhodným dotykem antény s elektrovodnou
sítí je přijímač chráněn kondenzátorem C70
zapojeným před vstupní anténní cívkou,
jemné doladění antény je pomocí kondenzá­
tem C l 2, ladíme na největší výchylku Smetru, jehož ovládací knoflík je umístěn na
panelu v těsné blízkosti anténních zdířek.
Vstupní obvody a oscilátor jsou laděny solidně
provedeným kvartálem C1, C2 a C3. Místní
oscilátor ladí zbývající, čtvrtý kondenzátor
kvartálu C4. V těsné blízkosti vysílače se přijí­
mač spolehlivě blokuje záporným napětím
30V, připojeným pomocí relé. Elektronka E6
pracuje jako směšovač, dostává zesílený
vstupní a oscilátorový signál na řídící elektro­
du. Třístupňový MF zesilovač, naladěný na
kmitočet 1 M Hz, je osazen elektronkami E7,
E8 a E9. Mezi elektronkami E6a E7 je zapo­
jený selektivní filtr s PKJ X1 o kmitočtu 1 MHz,
jehož kapacita držáku je kompenzována trimrem C38. Protiběžné - diferenciální kondenzátory C40 a C41 nastavují šíři přenášeného
pásma. Na řídící elektrodu eletronky F9 je také
přiveden, přes kondenzátory C49 a C67, přeladitelný signál z BFO, osazený elektronkou
El 0 se základním kmitočtem 1 MHz a
rozlaďovaný v rozmezí +-3 kHz až 4,5 kHz.
Směšován s kmitočtem MF zesilovače, dá
vzniknout slyšitelnému záznějovému tónu.
Elektronka E11 je detektor - dioda řídící elek­
troda/katoda - zdroj AVC a zesilovač pro Smetr. Elektronka E4 je místní - pomocný
oscilátor, pracující v osvědčeném tříbodovém
zapojení s katodovou vazbou. Signál se ode­
bírá z horkého konce obvodu L/C přes malý
kondenzátor C27 2,5 pF na řídící elektrodu
směšovací elektronky E6. V pokynech se upo­
zorňuje na nežádoucí vyzařování oscilátoru a
tím rušení příjmu jiných přijímačů. Dopo­
ručuje se tedy vzdálenost přjímač/anténa od
sebe od 10 metrů do 250 metrů. Čím vyšší je
přijímaný kmitočet, tím musí být vzdálenost
větší. Mřížkové proudy oscilátoru jsou od 200
do 40 mikroampér. Elektronka E5 je nf kon­
cový zesilovač s výstupním transformátorem
Tri, který má, kromě primárního vinutí, ještě
dvě sekundární vinutí: s odbočkou pro modu­
lační linku s možností přenosu na vzdálenější
pracoviště (600 ohmů), pro sluchátka (4.000
ohmů) a druhé vinutí pro reproduktor s imped­
ancí 5 ohmů/20 mW. V obvodu vstupního
signálu je zařazen selektivní nf filtr, L1/C69.
Cejchovací generátor má PKJ o kmitočtu 500
kHz - X2, jeosazen elektronkou E3. Krystal je
zapojen mezi řídící elektrodu a stínící mřížku.
Výstupní signál má spektrum kmitočtů PKJ násobků 500 kHz a je přiveden přes malý kon-
denzátor C l 8 na řídící elektrodu elektronky
E6. Při cejchování a dolaďování stupnice na
nulové zázněje se na červené značky stup­
nice, malým posunem rysky opraví přesnost.
Řízení hlasitosti má potenciometr P2 M5/G,
potenciometr PÍ M1/N ovládá vf zesílení přijí­
mače změnou záporného mřížkového předpětí elektronek napětím - 30 V. Jeho získání je
velice jednoduché. Použijeme známého zdvo­
jovače napětí ze žhavícího napětí transformá­
toru 12,6 V, jehož jeden konec je uzemněn,
pomocí dvou libovolných Ce nebo Si diod a
tří elektrolytických kondenzátorů 10 M / 30 V.
Odběr proudu je nepatrný. Stabilizátor TESLA
14TA31, který není umístěn ve zdrojové skříni,
napájí stabilizovaným napětím o velikosti 75
až 80 V stínící mřížky elektronek a oscilátor.
Proud stabilizátoru se nastaví na 5 až 30 mA
drátovým potenciometrem
B42 - 6k8.
Nestabilizované anodové napětí přijímače je
186 V, při odběru proudu od 45 mA do 60
mA.
Ručkový měřící přístroj v provedení proti
otřesům o citlivosti 200 mikroampér, je
přepínán na bočníky jednotlivých elektronek
pomocí dvanáctipolohového přepínače funkcí
přístroje. Zjištění vadné nebo slabé elektronky
je snadné. Stejnosměr - napětí jsou měřena
normálně s předřadnými odpory, střídavě
žhavící napětí je usměrněno můstkovým
selénovým usměrňovačem US1 (nesouvisí s
US1 ve zdrojové skříni). Vedle měřícího
přístroje vlevo, je osa se zářezem pro
šroubovák, kterou se mechanicky nastaví
ukazatel stupnice na červenou cejchovací
značku. Dílky stupnice jsou od sebe vzdáleny
na nižších kmitočtech - do třetího rozsahu po
10 kHz, na vyšších kmitočtech - od 4. rozsahu
- po 20 kHz. Hrubé ladění je větším knoflíkem
se složitější mechanikou se dvěma možnostmi
volby aretace kmitočtu, červená a modrá
značka. Jemné ladění je knoflíkem pod stup­
nicí vlevo. Vstupní a oscilátorové cívky jsou
mezi sebou stíněny a umístěny v komůrkách
na karuselu, který lehce přepíná rozsahy 1 až
5. Pravá třetina panelu je plná ovládacích
prvků, předpokládalo se, že operátor je
"pravák". Pod měřícím přístrojem vlevo
nahoře, je knoflík šíře pásma od min a max
hodnoty v sedmi informačních bílých ryskách,
vedle je přepínač funkcí měřícího přístroje,
níže je laditelný BFO se sedmi ryskami, vedle
je provozní přepínač: vypnuto, A1, A2, A3 a
kalibrace - cejchování. Vlevo dole je nf
zesílení, vedle je vf zesílení ručně, kombino­
vané s vypínačem AVC. Úplně vpravo je zem­
nící zdířka-svorka. Je-li přijímač uzemněn, pak
je protiváha zbytečná a není dodávána. Pod
stupnicí jsou dvě svorky pro modulační linku,
případně magnetofon nebo komplementární
tranzistorový výkonnový stupeň. Dále vidíme
zajišťovatelný vypínač osvětlení stupnice a
dvojzdířku pro sluchátka 4.000 ohmů. Bílý
obdélník umožňuje poznamenání kmitočtů
nebo časů vysílání protistanice. Vlevo nahoře
jsou anténní zdířky ANT1 a ANT2, levé pro
drátovou anténu, pravá pro koaxiální kabel.
Těsně pod nimi je knoflík doladění antény.
Antény lze vyzkoušet, aby byl vstup imped­
ančně přizpůsoben, pozná se to podle max
výchylky přístroje. Jinak je citlivost přijímače
menší. Vstup ANT2 70 ohmů vyžaduje přizpů­
sobovací členy.
TESLA Vrchlabí vyráběla elektronky 6F31 a
stabilizátory 14TA31 začátkem padesátých let.
Přijímač byl dodáván výrobním závodem
TESLA Přelouč později. Amatérům - ÚRK - byl
předán z armády před léty. Na svoji dobu, byl11 v pořádku, vyhověl i náročnějším poža­
davkům. Pokud se vyskytly závady, daly se
snadno
podle
dokumentace
odstranit.
Problémy vznikaly při zasunutí přijímače do
skříně, přijímač "vysadil". Stačilo vnitřek
skříně vyložit tenkou pertinaxovou vložkou, a
zabránit tak dotyku součástí s kostrou. Stal se
případ, že poslední rozsah zcela nového
přístroje nepracoval. Staticky i napětí a proudy
elektronek byly v pořádku. Po demontáži a
hledání závady ve vstupních obvodech
karuselu bylo zjištěno, že se u cívky oscilátoru
dotýkal kondenzátor kostry komůrky. Velmi se
osvědčila možnost doladění antény a laditelný
BFO, kterým se daly při troše trpělivosti přijí­
mat i signály SSB. Pokud dnes přijímač nevy­
hoví náročnějším amatérům, zcela určitě
posluchači amatéři jsou s ním spokojeni.
Často ho nacházíme v inzertních rubrikách
časopisů. Vteřinové tiky vysílačů W W V - Fort
Collins Colorado - Coordinated Universal
Time - na 5 MHz a 10 MHz jsou, podle příj­
mových podmínek dobře slyšet prakticky po
celý den. Výjimečně lze slabě a kolísavě
zaslechnout, opět podle příjmových podmínek
po půlnoci k ránu, i signály W W H KVA
Havajské ostrovy na kmitočtu 2,5 M Hz, místo
bývalé OMA 2,5 z Č. Brodu. Recenzent před
léty poslouchal na kus drátu asi 3 metry
dlouhý volně položený, kdy byl S-metr
poněkud líný. Teoreticky: při doporučené
délce antény 20 metrů (!), se musí parametry
přijímače podstatně zlepšit, včetně S-metru.
Usměrňovač pro přijímač je pro amatéry
jednoduchý a snadno zhotovitelný. Síťový
transformátor má primární vinutí pro 220 V
(120 V se snad nevyskytuje), sekundární vinutí
2x140 V (do 100 mA a žhavící napětí 12,6 V)
3A. Místo usměrňovači elektronky výhodně
použijeme vhodné Si diody s bohatým filtrem.
Výstupní
napětí
upravíme
předřadným
odporem na hodnotu pod 180 V. Při návrhu
transformátoru počítejme raději s menším výs­
tupním napětím než 180 V, snížíme vlastní
šum přijímače, spotřebu a oteplení. Zhasne-li
stabilizátor, můžeme mu pomoci potenciome­
trem R42-100 ohmů. Na výrobcích od čísla
061230 jsou provedeny menší změny. Jejich
objevení nečiní zvláštní námahu a nároky.
Osazení jednotným typem elektronek mělo
jistě po vojenské a zejména polní činnosti svůj
zásadní význam. Pro nenásilné zlepšovatele je
zde několik možností. Bez hrubších zásahů
vyměníme elektronky E3, E4 a E10 ta typ 6F32
(6AK5) a E6 za 6F36. Získáme tak spolehlivé
nasazení oscilací a v případě 6F36 větší
směšovací strmost, musí se ovšem mírně dola­
dit je jí vstupní obvody v karuselu a v prvním
mezifrekvenčním transformátoru. Složitější
činnost s hledáním spojeným s bádáním nas­
tane přepojením žhavících obvodů. Žhavení
elektronek je sérioparalelní zapojení, vždy po
dvou elektronkách v sérii. Nabízí se možnost
přepojení všech elektronek na paralelní zapo­
jení 6,3 V, případně použít elektronky 12F31
(12BA6) a žhavit 12,6 V. jeden pól žhavení je
uzemněn, druhý přepojíme na objímce elek­
tronky. Lichý počet elektronek je vyrovnán
drátovým potenciometrem R34 (100 ohmů).
Zemnící vodič zjistíme žárovkovou zkoušečkou. Stupnice je osvětlena sufitkou 12V/3W.
Příslušenství a náhradní díly obsahují: drá­
tovou horizontální anténu o délce 20 metrů i
se svodem a navijákem, díly vertikální tyčové
antény z pěti trubek po délce 1,2 metru,
náhradní elektronky a stabilizátor, žárovky,
doutnavky, popisem a návodem k obsluze a
pod. Výška vertikální složené antény se
doporučuje 3,6 m až 4,8 metrů.
V
servisní brožurce je popsáno: péče o přijí­
mač, mazání, čištění, sladovací předpis,
závady a jejich odstranění, nastavení BFO, Smetru, oscilátoru, směšovače a vstupu, způso­
by umístění antény a pod.
Pro úplnost ještě krátce popišme přístro­
jovou skříň rozměrů 251x351x293 mm a
hmotnosti 14 kg, s označením ZS4. Je zde
síťový transformátor Tri (bez žhavícího vinutí elektronky jsou žhaveny z baterie), usměrňo­
vači elektronka 6Z31, filtrační obvody L/C,
stykač, pojistky, dále Ge usměrňovač Usl
dodávající s fitračními obvody záporné napětí
-30 V pro ruční vf řízení, můstkový selénový
usměrňovač Us2 pro napájení relé Es1, které
se také ovládá napětí baterie, při přerušenídodávky el. proudu. Usměrňovači elektronka
je žhavena ze síťového transformátoru T r i.
Rotační měnič ZK42, výrobce MEZ Náchod, je
jednorotorový, dynamicky vyvážený proti
odstředivým silám, pracuje jako derivační
motor s dvojím výstupním napětím: anodovým
a pro stínící mřížky. Otáčky měniče jsou
poměrně vysoké, 5.500 ot/min. Obvody jsou
odrušeny filtry L/C. K soupravě ještě náleží
propojovací kabely s konektory.
Přijímač i měnič jsou uloženy ve vodotěs­
ných skříních, jsou odolné proti stékající vodě.
Dovolený rozsah teplot je od -35° do +15°,
rozdíl teplot je tedy 60° (!). O
Prameny:
Příručka přijímače R4 -1961
Valo, M .: cenné a neznámé informace
osobní zkušenosti
GEM QUAD
I PRO 30 M
J o s e f P lz á k O K 1 P D , A .S t a š k a 6 3 , 1 4 0 0 0 P ra h a 4
Antény typu Q UAD se vyznačují vynikající­
mi elektrickými vlastnostmi - stručně řečeno
dvouprvkový quad „dosáhne dál a déle" než
tříprvková YA G I směrovka, provozovaná ve
stejné výšce. Je to však anténa velmi náročná
na mechanické provedení. Quad je anténa
velmi úzkopásmová, takže jakákoliv změna
mechanického systému ovlivní vyzařovací dia­
gram, resp. i přizpůsobení a zisk antény.
Neustálá potřeba údržby quadu vlastní kon­
strukce (a zvláště letošní vichřice spojené
s námrazou) mne přivedla k tomu, že jsem
rezignoval a začal se probírat firemními nabíd­
kami. Z profesionálních antén u nás nabí­
zených mne zaujal dvouprvkový pětipásmový
GEM quad.
GEM quad na první pohled zaujme promy­
šlenou konstrukcí, nízkou váhou (dvouprv­
ková pětipásmová verze v áží pouze 11 kg!),
nízkým odporem proti větru (tím i vysokou
odolností vůči vichřicím), kompaktností a me­
chanickou stabilitou. Konstantní optimální
vlnová vzdálenost mezi zářičem a reflektorem
slibuje optimální vyzařování na všech pás­
mech.
GEM quad je konstruován jako „spider" se
čtvercově uspořádanými prvky. Každé z ra­
men antény je zhotoveno ze tří sklolaminátových prutů, tvořících až do 2/3 délky
příhradový nosník, vyztužený rozpěrkami
a laminátovým opletem.
Výrobce původně zkonstruoval tuto anténu
pro třípásmový provoz. Doporučuje nej­
jednodušší možné napájení - paralelní propo­
jení všech zářičů, napájených prostřednictvím
balunu. Při rozšíření na pět pásem ponechává
na uživateli, jakým způsobem ošetří přizpů­
sobení - mimo paralelní propojení všech
zářičů zmiňuje i možnost separátní kombinace
pouze několika pásem, nebo individuální
napájení jednotlivých pásem.
Spojení všech zářičů do jednoho balunu se
ukázalo jako zcela nevhodné: přizpůsobení se
pohybovalo mezi PSV = 3 až 10. Proto jsem
rozpojil centrální propojení a proměřil jed­
notlivé zářiče měřičem impedance. Zjistil
jsem, že v originální délce zářič pro 20 m
rezonuje na 13,9 M Hz, zářič pro 17 m na
19,15 M Hz, zářič pro 12 m na 26 MHz a zářič
pro 10 m na 30 M Hz. Jednotlivé zářiče jsem
samostatně vyvedl na svorkovnici. K propojení
svorkovnice, na níž jsem vyvedl ukončení jed­
notlivých zářičů, s napáječem, jsem použil
smyčky, jejichž délkou jsem doladil zářiče do
rezonance.
Po úpravě délek zářičů do rezonance (20 m:
-16 cm, 17 m: +45 cm, pásmo 12 m: +40 cm,
pásmo 10 m: +40 cm) jsem postupným propo­
jováním zářičů hledal kombinace, při nichž by
se pohybovalo přizpůsobení do PSV3; avšak
pouze kombinace pásem 20 m a 12 m byla
přijatelná.
Dalším krokem bylo ověření, zda nepomo­
hou oddělovací úseky vedení ze 75 Q koaxi­
álního kabelu. Čtvrtvlnné úseky nejen přiblíží
vstupní impedanci k impedanci 50 £2, ale
především působí jako symetrizátory. Avšak
ani takto ošetřené zářiče nebylo možné připo­
jit k jedinému napáječi.
Konečným řešením bylo přepínání antén
pomocí sady relé; pásma s výraznou induktancí (20 m, 15 m) jsem doladil sériovými
kapacitami (slídové trimry o maximální kapa­
citě 500 pF) vloženými mezi relé a čtvrtvlnná
vedení.
U GEM quadu jsem velmi postrádal pásmo
10 MHz. Rozhodl jsem se, že si původní kon­
strukci upravím tak, aby bylo možno instalovat
i toto pásmo. Plnorozměrový quad s rameny
prodlouženými o 30 % však nepřipadá v úva­
hu - prodloužením by se nepřijatelně narušila
mechanická pevnost a tím i elektrická stabilita
antény. Proto bylo nutné zvolit elektrické zkrá­
cení rozměrů smyček. Z možných řešení prodloužení indukčností zapojenou v uzlech
proudu, vedením zapojeným v uzlech proudu,
prodloužení trapem a kapacitou v kmitnách
napětí jsem zvolil poslední. Prodloužení ra­
men o 70 cm (tím prodloužení zářiče a reflek­
toru o 4 m) ještě neohrožuje mechanické
vlastnosti antény. Tím se ale dosáhne rezo­
nančního kmitočtu pouze 11,8 M Hz, další
elektrické snížení rezonančního kmitočtu je
možné dosáhnout kapacitou, připojenou do
napěťových kmiten obou smyček (obdoba
známého kapacitního klobouku vertikálních
antén). Tuto kapacitu lze vytvořit pomocí
vodičů, paralelně vedených k vertikálním
úsekům zářiče i reflektoru a ve středu připo­
jených do napěťových kmiten (viz obr.2).
Velikost kapacity, a tím rezonanční kmitočet
závisí na délce vodičů a na vzdálenosti vodičů
od vertikálních úseků antény. Pomocí počí­
tačové simulace jsem zjišťoval závislost rezo­
nančního kmitočtu na vzdálenosti a na délce
kapacitních vodičů. Vypočtený výsledek je
v grafu na obr. 3. Zisk takto upravené smyčky
se snižuje oproti plnorozměrovému quadu při­
bližně o 0,6 dB, vstupní impedance se pohy­
buje okolo 70 Í2.
Po smontování antény podle údajů výrobce
jsem prodloužil ramena antény o 70 cm po­
m ocí laminátových tenkostěnných telesko­
pických trubek, nasunutých na konce ramen a
stažených ocelovými páskovými svěrkami. Na
ramena jsem upevnil měděný polotvrdý drát o
průměru 1,2mm (drát je vložen do nylo­
nových trubiček, uchycených na konce pro­
dloužených ramen). Paralelně s vertikálními
úseky jsem upevnil čtvrtvlnné vodiče, upro­
střed vodivě spojené s kmitnami napětí.
Nákres smyčky a prodlužovacích kapacit je
na obrázku nahoře. Orientační hodnoty
vzdáleností mezi smyčkou a kapacitními
vodiči v cm:
d2(kmitna) dl d3
zářič
8
20 nastav 10,1 MHz
reflektor 15
35 nastav
9,6 MHz
(Definitivní zafixování polohy d3 reflektoru až při
nastavovánínejvětšího předozadního poměru)
Po vztyčení antény jsem se především
přesvědčil, zda je možné doladit zářič do
rezonance na 10,1 M Hz a reflektor na 9,6
M H z. O b o jí bylo možné a po napojení na
balun jsem anténu ověřil na pásmu. Při spo­
jení na vzdálenost 6,5 km OK1ADM potvrdil,
že quad má zisk oproti vertikálu 0,25 X více
než 10 dB. Předozadní poměr lze velmi snad­
TT8D X
B a ld u r D ro b n ica , D J 6 S I
no nastavit polohou d3 (za pomocí signálu
z protisměru nastavit na minimální hlasitost).
V
definitivním provedení jsem připojil na
svorkovnici se zapájenými zářiči čtvrtvlnná
vedení z kabelu o impedanci 75 f í. Fyzická
délka těchto vedení závisí na dielektrické kon­
stantě použitého kabelu. Délku vedení je
nutné zkontrolovat (grid-dipem: jeden konec
zkratovat, u zkratu kontrolovat rezonanci
nataženého kabelu). Koaxiální kabely jsem
ukončil ve skříňce uchycené ke stožáru.
Kabely jsem zafixoval do jednoho svazku tak,
aby se při otáčení antény mechanicky
nenamáhaly (umístil jsem je do pružné elek­
troinstalační trubice - „husího krku"). Skříňka
obsahuje sadu relé, přepínajících jednotlivá
pásma do jediného kabelu o impedanci 50 Q.
Přizpůsobení vstupní impedance se pohybuje
od ČSV=1 do ČSV=2,1.
Provozní zkušenosti s anténou jsou vynika­
jící. Nejenže se dovolávám všech stanic, které
slyším, ale slyším i to, co vertikální anténa,
kterou používám pro srovnání, vůbec neza­
chytí. Reporty DX protistanic vůči vertikálu
jsou o dvě až čtyři S lepší. Nejvýmluvněji
o vlastnostech antény vypovídá spojení
s F05PP (14 M Hz, CW , 700 W , short path):
na vertikál nebyla protistanice vůbec slyšet, na
quad přicházela v síle 5. Můj přijatý report na
vertikál S4, na quad S8. Srovnatelně se anténa
chová i v pásmu 10 MHz.
Několik jarních bouří a větrů o rychlosti až
25 m/sek v nárazech anténa přežila bez újmy.
GEM quad je řešen modulově : dvouelement je možno i dodatečně rozšířit až na
čtyřelement - takže kdoví?... □
OK1PD
Za letu při mé poslední DX expedici
do Konga jsem si udělal krátký výlet
do Tchadu. To mne vedlo k myšlence aktivo­
vat tuto zem i. Licenci jsem dostal via DHL
od mého známého v Tchadu. Po příletu do
hlavního města NDjameny mě už čekal můj
dobrý přítel Adam, který mě zavedl na kon­
trolní stanoviště. Celou dobu zde čekal se
mnou, aby mohl zakročit, kdyby bylo třeba.
Žádné potíže však nenastaly a tak mě osobně
odvezl z letiště do města. Byl řidičem, průvod­
cem c iz í zem í a pomáhal mi také při stavbě
obou dipólů Fritzel FD4 a Kelemen DKP-160.
Měl jsem malý byt na okraji města. Byly zde
dokonce dva větší stromy, na které jsem
pověsil FD4. Terén však nebyl příliš ideální,
Windomka byla pověšena asi ve výši
12 metrů, zato však dipól s trapy pro 160m byl
poměrně nízko.Nebyla možnost ho pověsit
výše. Jedině poměrná blízkost (200 metrů)
pohraniční řeky s Kamerunem, splavné Chari,
to trochu vylepšila.
Protože byly velice špatné podmínky, musel
jsem každé malé okno na JA a USA co nejlépe
využít. Bohužel pochopení Evropanů pro tuto
činnost jsem nenašel. Evropu jsem mohl dělat
kdykoliv během 24 hodin. Někdy byl dokonce
možný provoz současně na 24 i 28 M Hz.
Na 160 metrech jsem udělal pouze 12 QSO.
Jedenáct evropských, jedno s USA. Po sedmi
dnech jsem uzavřel deník s celkem 7468 spo­
jením i. Poslední spojení jsem udělal s JA.
Děkuji všem, kteří přispěli ke zdaru této
mé další expedice: DL3IAW , DL6FDB, JA1IST,
TT8ED , Adamu Oumarovi a zvláště firmě
Yaesu Musen. □
IH 9 -sio ry 97/11 DIG
Miados Doucha OK1MD, Kodaňská 87, 101 00 Praha 10
S
úderem půlnoci (samozřejmě v UTC prove­
deno to vypuklo. Podle krátce předtím sesta­
veného rozpisu připadla čest „prvního výkopu"
na mne - proto jsem si už předem s TS-950
a ET091B dělal místo na 160 m, kde jsme
už před odjezdem slíbili být první hodinu.
Vzápětí po startovním výstřelu přišel na první
CQ TEST de IH9/OK5DX Jack, VE1ZZ! Po půl­
hodině absolvované stylem „de to, ale dře
to" (21 QSO) sliby/nesliby rychle nahoru na 80
m, ale ani tam to nebylo to pravé ořechové.
Potvrdily se obavy už z testovacího provozu obtížný poslech vzhledem k silnému QRN
a kromě toho jsme se i těžko prosazovali na kmi­
točtu v konkurenci silných evropských stanic,
takže se nedařilo rozjet pile-up. Byla to škoda,
neboť na dolních pásmech má každé spojení
dvojnásobnou bodovou hodnotu oproti horním
pásmům a nám tak zbývala prakticky pouze
čtyřicítka. Po další půlhodině (39 QSO) proto
znovu QSY nahoru. Teprve na 40 m se deník
začal utěšeně plnit a rate se ve špičkách pohy­
boval okolo 120. Při ladění PA se však bohužel
někomu podařilo naladit TS-850 na druhém
„čenichacím" pracovišti na stejné pásmo a bylo po ní, museli jsme vzít na milost TS-870.
Nad ránem opět na chvilku zpět na 80 m, amid
se nekonali, tak honem zase nahoru, rovnou
na 20m - tam už na nás čekali! W6,W7,
EU a rate neklesal pod 100, po dopoledním QSY
na 15 m a poledním na 10 m průměrný rate
někde kolem 130! Desítka se ale brzo zavřela
(po 12 UTC), patnáctka začala skomírat po 18
UTC, takže první část večera se odjela na 20m
a závěr prvního dne na 40m.
V polovině závodu 2175 QSO - je to hodně
nebo málo? Asi to ujde, podle odposlechnuté
konkurence, ale chybějí násobiče. Celý první
den se odjel prakticky na výzvu a nedal za prav­
du hlasům, že je třeba jet pile-up a násobiče
se pohrnou samy od sebe. Do druhého dne byl
úkol tedy jasný - pokusit se na násobičovém pra­
covišti hlídat nejen pásma, ale i násobiče. Uká­
zalo se to jako velmi problematické vzhledem
k pravidlu 10 minut na jednom pásmu bez
možnosti odskočit si pro násobič jinam. V praxi
to vždy z namenalo ztrátu kmitočtu a pile-upu a
než se podařilo znovu vrátit rate do patřičných
mezí, uplynula v průměru půlhodina. Tudy zře­
jmě cesta nevedla. Ale kudy tedy?
Po půlnoci kluci krátce pobyli na 15 m, kde
stále ještě chodily stanice z USA. Další 4 hodiny
vzali na milost 80 m s tím, že docilovaný rate
50 až 70 odpovídal bodově ratům 100 až 140
na horních pásmech, navíc rušení bylo podstat­
ně méně než předchozí noc a procházely i sig­
nály z USA. Ranní intermezzo na 40 m trvalo
necelé 3 hodiny, pak druhé pracoviště hlásí
nebývalé živou patnáctku - tedy hurá tam a rate
rázem skáče kolem 130. Po 10 UTC totéž
na desítce, vydržela otevřená o hodinu déle než
první den.
Dvanáct hodin před koncem závodu 3168
QSO, ale akutní nedostatek násobičů! Odpo­
ledne se kluci jedou vykoupat do „laga", Martin
1RR sedí u run-station na 20 m, já na druhém
pracovišti na 15 m a taktika je velmi jedno­
duchá: násobiče, násobiče a zase násobiče.
Přehazujeme si pásma jak pingpongový míček,
každý má 10 minut na vyhledání a potom dal­
ších 10 minut na udělání, zatímco druhý už opět
čenichá na druhém pásmu. Šest hodin před kon­
cem závodu předáváme stanici vykoupaným
a napapaným kolegům a jdeme načerpat síly do
finiše. Martin 1FUA a Vláda 1CW mezitím
ždímají dvacítku takříkajíc „do mrtě", quad
otočen na W , yagi na JA - chodí to ze všech
stran, podmínky jsou nejlepší za celý závod
a rate i v této závěrečné části závodu znovu
šplhá ke stovce.
Po 22 UTC sedám k druhé stanici, ještě ho­
nem na 80 m pro zbytek tuplované bodovaných
QSO, Martin 1FUA mezitím připravuje násobiče
na 20 m a znovu jedeme pásmový ping-pong,
zprvu 20/80 m, pak 20/40 m, závěrečnou půl­
hodinu Martin dojíždí na 40 m. Napětí vrcholí počet spojení sice stoupá ke čtyřem tisícům, ale
dotáhnout se je zřejmě už nepodaří. Zato ale
díky výlovu násobičů v poslední pětině závodu
je už před koncem závodu jasné, že loňský
výsledek se podaří opět překonat. Ve 23.59
Martin loguje poslední spojení s OH2LNH
a celá místnost propuká v jásot - máme to za
sebou a laťka je znovu posunuta o kousek výš.
Za rozjařeného cinkotu „veselých kalíšků" hod­
notíme: 3946 platných spojení, 740 násobičů
a 11.043.760 bodů! Pozdější analýzy doplňují
další statistické údaje: 104 země DXCC, 34 zóny
WAZ a 43 zóny ITU, nejvyšší průměrný rate 131
v 9. hodině, nejnižší 40 v 27. hodině závodu.
Rozdělení spojení podle pásem:
160 m
21 QSO
80 m
322 QSO
40 m
706 QSO
20 m
1175 QSO
15 m
1135 QSO
10 m
592 QSO
Víme, že lepší výsledek mají H22A (LY-expedice) a ZD8W (ten však v kategorii 1op/všechna
pásma), zhruba někde na naší úrovni jeli Němci
z 3V8BB, při troše štěstí by to mohlo opět vydat
na druhé místo na světě!
Napětí a závodní trans postupně opadá, nevy­
spáni se daří dohonit. Zůstáváme na ostrově
ještě další tři dny a jak jen to jde, jsme v éteru.
Celkem jsme z Pantellerie navázali téměř
10.000 spojení, z toho asi 80% telegrafním
provozem na všech pásmech včetně WARC
a dokonce i na 50 MHz.
Náš dík patří v prvnířadě sponzorům, tj. firmě
ERICSSON a Českému radioklubu, kteří nám
pomohli snížit zatížení vlastní kapsy. I tak však
jeden každý z nás musel oželet cca 20.000 Kč je to hodně nebo akorát za tu spoustu zážitků?
Dále bychom rádi a z celého srdce poděkovali
Vám všem, kteří jste podpořili naše úsilí a podle
svých možností s námi navazovali spojení,
ať už v závodě, tak i mimo něj, a rovněž i těm
z Vás, kteří o naší aktivitě dávali vědět prostřed­
nictvím DX-clusterů.
Na pěti pásmech s námi v závodě pracovali:
Zdeněk / OK1 DSZ, Honza / OK1MNV, radio­
klub O K IO D X , Olda / OK1YM, radioklub
OM3RKA a Alexander / OM3YCA. Na čtyřech
pásmech to byly stanice: OK1 ABF, AU, AVY,
DCF, DRQ, DSA, HCG, HX, JOC, OFM, PFM,
TA ,TJ, OK2 ABU, EC, FD, XTE, OK5IPA,
OK7DX, OL5T, OL5Z, OM3IF, OM3LU, OM7F.
Mezi „pakeťáky" byli nejaktivnější Béda
/ OK1DOZ a Miloš / OK1MP, kteří nás „inze­
rovali" šestkrát, resp. pětkrát.
jak jsme již před odjezdem slíbili, pro všech­
ny jmenované stanice máme připraveno malou
upomínku jako výraz našich díků - je to ori­
ginální vulkanická hornina z Pantellerie, ostrova
sopečného původu. Kdo si jí nepřevzal
na besedě o expedici Pantelleria v Praze,
má další příležitost koncem srpna na setkání
v Holicích.
Zpáteční cesta po stejné ose jako cesta tam
uběhla velice rychle, takže otázka „Pantelleria
počtrvté?" zůstala nezodpovězena. Kdo ví ...
rozhodně nás ještě někdy odněkud uslyšíte, na­
sbírané zkušenosti je třeba zhodnotit, ne?
za tým EXPEDICE PANTELLERIA ISLAND 1997
Mladoš, O K1M D
Zdeněk Říha, OK1AR
Výsledky DIG Fruehjahrscontestu 1997
CW ÍOSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dále
BODU
SSB (OSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dále
DIG DXCC NAS CELKEM)
0K1AR
46
370
36
10
46
0K1AXB
45
378
37
8
45
0K1FFU
37
324
32
6
38
0K1AW
37
307
30
7
37
0K1D0L
35
305
30
7
37
0K1TJ
32
239
23
10
33
0K1A0U
28
244
24
6
30
0K1DKR
28
235
23
7
30
0K1GR
' 28
235
23
6
29
0K1KZ
29
227
22
6
28
0K1AYD, 2BEE, 1FFV, 1RV, 0L8M, 1FED, 1MQY
BODU
17.020
17.010
12.312
11.359
11.282
7.887
7.320
7.050
6.815
6.356
DIG DXCC NAS CELKEM)
0K1AR
98
0K1FFTJ
62
0K1AW
55
0K1AXB
46
0K1KZ
44
0K1AYD
43
0K1RV
34
0K1KCF
32
0K1MQY
25
0K1DKR
24
0K2BEE, 1FED, 1TJ
737
557
450
388
341
331
257
248
187
186
71
55
44
38
33
32
25
,.,24
'18
18
8
4
5
4
4
4
2
3
4
3
79
59
49
42
37
36
27
27
22
21
58.223
32.863
22.050
16.296
12.617'
11.916
6.939
6.696
4.114
3.906
Výsledky DIG QSO Party 1997
KV (SSB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dále
OSO
BODU
OK1AO
401
0K1AR
387
0K1AYD
215
0K1DKS
201
0K1D0Y
128
0K1FKV
128
0K1WU
105
0K2KDS
105
0K1KZ
133
0K1IR
75
0K1RV, 2BXR, 2BBI,
DIC, DXCC MUL TOT)
2912
200
65
265
2612
188
70
258
1673
135
43
178
1389
111
34
145
1027
95
26
121
974
89
29
118
816
65
27
92
780
65
27
92
727
50
26
76
624
49
13
62
5DIG, 1TJ, 1KCF, 1MQY, 1DHP
771.680
673.896
297.794
201.405
124.267
114.932
75.072
71.760
55.252
38.688
a 1A0B
SWL KV SSB
1. OK1-33168
157
1237
107
34
151
174.417
KV CW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dále
1KL
0K1AXB
336
0L8M
356
0K1AR
317
0K1AW
238
0K1D0Y
196
0K1TJ
183
0K1FED
148
0K2BXR
135
0K1KZ
133
0K1FKV
105
0K1AYD, 1RV, 1DD0,
144-C W (O SO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dále
0K1AK
0K1DCF
0K5DIG
0K1VQ
0K1DD0
0K1HJ
0K1AL
0K1IAS
0K1KRQ
0K1FKV
0K5SAZ, 1ABF,
2289
169
60
229
524.181
2358
119
70
189
445.662
2035
146
67
213
433.455
1732
128
57
185
320.420
1429
112
47
159
227.211
1345
118
41
159
213.855
1137
98
27
125
141.125
1080
90
38
128
138.240
1005
84
36
120
120.600
789
68
32
100
78.900
1IR, 2PBR, 1KCF, IDOL, 1A0U, 5DIG,
BODU DIG
32
4580
21
5460
26
4112
30
2499
17
1664
12
1693
13
1524
14
1217
12
1734
11
623
1DRQ, 1WU
144-MIX (OSO
BODU
DIG
1. 0K5DIG
134
34658
2. 0K1AR
140
24946
3. 0K1UYL
139
24836
4. 0K1AYD
76
10834
5. 0K1HQY
76
10834
6. 0K1U0Z
32
8522
7. 0K1HJ
46
6164
8. 0K1XDL
40
5548
9. 0K1KRQ
40
4383
10. 0K1DKS
36
5341
dále 0K1IAS, 1XTN, 1AL, 1AXB, 1VQ,
1XFJ, 1ABF, 1DHP, 1WU, IDOL, 1IFF,
1DRQ, 1KI, 1TJ a 1HAL
70 CM -m ix (OSO
1.
2.
0K1AYD
0K1MQY
5
5
CELKEM)
21
16
15
18
14
10
9
10
7
8
CFI KFM)
50
1.732.900
55
1.372.030
54 1.341.144 YL
31
335.854
31
335.854
24
204.528
22
135.586
24
133.152
21
92.043
16
85.456
5SAZ, 1FKV, 1AXG, 1MZM,
1XST, IM S, 1IAL, IKffil,
BODU DIG
235
235
96.180
87.360
61.680
44.982
23.296
16.930
13.716
12.170
12.138
4.984
4
4
CELKEM)
940
940
VKV
Franta Lo o s O K2Q I, Seifertova 661, 79001 J e s e n ík
Kalendář závodů na VKV
Z Á Ř Í 1997
den
závod
pásma
UTC od - do
2.9.
Nordic Activity
144 MHz
17.00-21.00
6.-7.9.
IARU Reg.l.-VHF Contestl) 144 MHz 14.00-14.00
9.9.
Nordic Activity
432 MHz
17.00-21.00
9.9.
VKV CW Party
144 MHz
18.00-20.00
14.9.
Paolo Bonio Memor. Day (I) 144 MHz 06.00-16.00
21.9.
ACGH Activity
432 M H z-76 GHz
21.9.
OE Activity
432 M H z-10 GHz
21.9.
Provozní VKV aktiv
1 4 4 M H z-1 0 G H z
07.00-10.00
07.00-12.00
08.00-11.00
20.-21.9. Citta di Spoleto Cont.(l)
144 MHz
23.9.
Nordic Activity
50 MHz
23.9.
VKV CW Party
144 MHz
27.-28.9. Lombardia VHF Contest (I) 144 MHz
14.00-14.00
17.00-21.00
18.00-20.00
14.00-14.00
1) podmínky viz AMA 1/1997 a PE-AR 2/1997, deníky na
OK1MG
Ř 11 E N 1997
den
závod
pásma
UTC od-do
4.-5.10. IARU R.I.-UHF/Micr.Cont.1) 432 MHz - 76 GHz
14.00-14.00
7.10.
Nordic Activity
144 MHz
17.00-21.00
11.-12.10 .L Y VHF Contest
144 MHz
21.00-01.00
12.10.
LYU H F Contest
432 MHz
01.00-03.00
12.10.
LYSHF Contest
1.3 GHz
03.00-05.00
12.10.
VERON Autumn Contest (PA)* 144 MHz -10 GHz
12.10.
Contest di Grosseto (I)
50 MHz
14.10.
Nordic Activity
432 MHz
17.00-21.00
14.10.
VKV CW Party
144 MHz
18.00-20.00
18.10.
Veneto Contest (I)
144 MHz
14.00-23.00
19.10.
Veneto Contest
432 MHz a výše
19.10.
Provozní VKV aktiv
144 MHz -10 GHz
19.10.
AGGH Activity
432 MHz - 76 GHz
19.10.
OE Activity
432 M H z-10 GHz
28.10.
Nordic Activity
50 MHz
17.00-21.00
28.10.
VKV CW Party
144 MHz
18.00-20.00
07.00-15.00
08.00-18.00
07.00-15.00
08.00-11.00
08.00-11.00
Evropa. Na pořádnou šanci ještě čekám. Zatím
48 zem í a 197 LOC. Ludva OK2BDS.
O K 1 IB L IQ 60C G O TH A š. Vašek píše: Pro
zaneprázdněnost mi spousta věcí unikla. Výpis
zajímavějších stanic: 4.6.97 OHO, OJO JP90,
O H 5 ,O H 6 K P 1 1 , K P 1 3 , 1 7 .6 .9 7 Z 3 1 G K
KN11, SV8 KM39, SV9 KM15, 19.7.97 OH9
KP25, KP26, LA5TFA JP99, 3.7.97 LZ, SV2.
9.7.97 Z32MA KN02, ZA1MH JN91 (QSL via
Z32KV). 10.7.97 SP2 J0 9 2 , 94, SP5 K 0 0 2 ,
SP9 J0 9 0 , SPO KN19, OH1 KPOO, OZ J0 4 4 ,
45, 46, 56. ES K 0 1 8 , 26, 28. LA J0 2 8 , 59,
JP32, LY K 0 2 5 , YL KO I 6, TF/PA3DWD IP03,
VE1PZ FN85. 12.7.97 OjO, VE1 PZ. 19.7.97
4Z5JA KM72. Vašek má 77 zemí a 377 LOC.
O K I D D O O TH Horní Slavkov IQ 6 0 ID . Pár
info od Jirky: 6 .6 .9 7 R1MWI KP40, 8 .6 .9 7
OH5AB/MVI KP40. 3.6.97 OJO/DL5IO JP90.
3 .7 .9 7 YM 7PA K N 9 1 . 1 2 .7 .9 7 OJO JP 90 ,
V E 1 P Z FN 85, KN 1H FN 4 2 , W 3EP FN 31,
KA 1 A FN 4 3 , W 1 R A F N 4 1 . 1 3 .7 .9 7
C U /D L3 L A B H M 77, C U 2 / D K 2 0 Y H M 77.
16.7.97 W 4M W EM95. 19.7.97 4Z5JA KM72.
Celkem 88 zemí a 390 LOC.
O K I KT IQ70WE OTH Hradec Králové. Vráťa
zachytil pěkné m nožství nových lokátorů.
22.5.97 otevření na EA a F: 6xEA JN01, 11,
12, IN82, IM99, 3xLZ KN13, 22, 5xF JN23,
24, 25 a po 1 stanici IT9 JM77 a 9H1 JM75.
2 7 .5 .9 7 M M O 1075, EA IN 53, GIO 1064,
2 8 .5 .9 7 2 x9 H . 2 9 .5 .9 7 S V 1 0 H KM 18, GO
1083, EH6FB JM08, IKO JN61. 3.6.97 OHOLIZ
K 0 0 9 , O JO /D L5 IO K P 0 9 , O JO /D L6 G V a
GMOFKP 1075. 4.6 .9 7 T97M JN93, Y 0 7 V S
KN 14, 9A5I JN 95, pěkné otevření celkem :
4 x Y O , UXOFF K N 4 5 , Z 3 2 M A , IT9 JM 7 6 ,
I8TWK, I0JHY, IZOARL, ES3RM, UR4LL K 0 7 0 ,
ESI C W , R A 3 Y O K 0 7 A 3 , U A 1W J K 0 5 7 ,
SV8DTD KM39, 8xOH KP41, 32, 20, 11, 00,
25, 01. LA2GHA J0 3 2 , LAOBY J0 5 9 , 4xGM ,
4xGW , 3xGI a pár G a F stns. 5.6.97 5xOZ,
3xSM , OJO /DL1IAN , OHOJLR, 6 x G , 2 x G I,
GM 3JHM . 9 .6 .9 7 SV9/DL8SET, 4 xF, 2 8 xG ,
6 x G I, 3 x E I, R 1 M V I, 1 2 .6 .9 7 S V 9 A N K ,
SV 9/D L8SET. 2 2 .6 .9 7 EH 1 N V IN 73, 4 xG ,
19 x O H , 6xSM JP80 , J 0 9 9 , JP82. 1 9 .7 .9 7
YM7PA, LZ1ZP. ISOQDV.
07.00-12.00
1) podmínky viz AMA 1/97 a PE-AR 2/97, deníky na OK1PG
* není potvrzeno pořadatelem
Závod uvedený na 4. až 5.října 1997 se celým názvem
jmenuje: IARU Region I. - UHF/Microwave Contest.
OK1MG
50 MHz
OK1VBN OTH České Budějovice: Josef píše:
Při Nordic Activity to zrovna chodilo na sever
a udělal jsem 20 sp o jen í s O H , ES a SM.
Pásmo sleduji skoro každý den. Udělal jsem
hodně spojení a mezi nové země a pěkná spo­
je n í patří: LY2BA W K 0 2 5 , OJ/DL5IO JP90,
SP1M VA /M M
IM 6 5 ,
YM 7PA
KN 91,
C U 2 /D L 3 L A B H M 7 7 , M/PE1 PZS/p IN 6 9 ,
F5HRY/p IN78, SPOYDV KN19, SV9/DL8SET
KM 15. 2 2 .5 .9 7 jsem slyšel JY9QJ a 4 X 1 IF.
12.7.97 VE1PZ FN85. Udělal jsem 31 nových
LOC, takže nyní celkem 293. V O K I a OK2
je z d í na 50 M H z hodně sta n ic, tak ať se
pochlubí.
O K2BD S O TH T řeb íč: V podstatě stále jen
Polní den 1997
V pátek před PD tlaková níže postupovala z
Itálie na severovýchod. Radiolokační snímky
obsahovaly nad Alpami několik silných center.
Teplý vzduch je schopen se nejvíce nasytit
vlhkostí a pak vykonat své, ale že to bude sto­
letá voda to nikdo nečekal...
OK2PHM /p J0 8 0 IA kóta Čankovice 800 m
n.m. pásmo 432 M Hz. Milan zaměřil přípravu
na PD na d o la d ě n í nové A N T É N Y a je jí
přizpůsobení na nejmenší PSV a sděluje další
zajímavosti: Po dostavění stožáru a natažení
koaxiálu začalo pršet a dosud ještě nepřestalo
(p o n d ělí po PD 1 5 ,3 0 SEČ) a Šumperk je
odříznut od světa. Všude silná mlha, viditel­
nost na 15 m. V závodě jsem za první dvě
hodiny navázal 50 QSO. V neděli dopoledne
se otevřely podmínky na jih , kdy občas vy­
stoupily stanice ze Slovinska a Itálie. O D X
14JED/4 747 km navázán v 0946 UTC. Celkem
navázáno 125 QSO a 20872 bodů. Průměr
167 km na spojení. Pracováno s 9-ti zeměmi,
23 lokátorů. 88 QSO SSB a 37 QSO CW , ale
bodově asi 1:1. RIG: Kenwood TM455E, out
30 W , RX 3 SK184, A N T 1x23 el Yagi dle
DL6W U 9 m A G D . Milan OK2PHM.
Q K IA IY /p Zlaté návrší v Krkonoších. Pavel
píše: Byl to můj už 39.Polní den a 33. na mou
značku. V sobotu odpoledne se mraky pro­
trhaly. Udělali jsme ještě spojení s OK1UFL/p
na 47 Ghz a 76 Ghz. Co se stihlo na 10 GHz
a 24 G H z udělat do v e č e ra , to b ylo . Po
20 .hodině vítr zesílil a začalo pršet. Vítr nabral
na rychlosti a lilo tak, že nebylo slyšet vlast­
ního slova. Odšrouboval jsem paraboly a PD
tím skončil. Noc byla dlouhá, jen 5°C. Ráno
po poradě s O K I MS (přes převaděč) o situaci
z d ru ž ic e M eteosat bylo ro zh o dn u to co
nejrychleji pryč, než vítr převrátí auto. Antény
spadly a tůstala jen hromádka šrotu... Odjezd
z kopce, jak se během neděle večer ukázalo,
bylo vlastně štěstí, protože siln ice se stala
nesjízdnou. Voda, která k nám "přilétla" ze
Žalého, byla hrozná.
O K I KYT/p I0 6 0 U Q O TH Bouřňák 869 m
n.m. Pásma 144 a 432 M H. Luděk píše: Na
průběhu závodu se výrazně podepsal přechod
studené fronty se silnými srážkami a silným
větrem. Statné stromy svíraly se zemí úhel asi
60 stupňů. Toto trvalo celou noc. Samotné
vysílání šlo špatně. Na 144 MHz 366 QSO a
79998 bodů. O D X 849 km s Y T 7 W . TRX
BNT225+PA 150 W , ant 4xG W 4CQ T. Na 432
MHz 101 QSO a 18580 bodů, O DX I4LCK/4
741 km. Rig: TS790 30 W , ant 21 el.F9FT.
Pracováno z auta jen 12 hodin. Pracovali
OK1 FHJ, 1JAD, 1JAS, 1JFP, 1U GB a 1DZR.
OK1 KLL/p IN79IW. pásma 432, 1296 a 2320
MHz.Josef OK1IJ výstižně poznamenává: D'šť,
vítr, antény na půl žerdě, aby je vítr neodnesl,
špatné podmínky. Na 432 M Hz proti loňsku
jen poloviční výsledek - vítr nám rozebral u
čty řče te d v o u lin k y , p raco váno na jednu
anténu. Slyšeli jsme PJ6C a další stanice, ale
pro silný vítr jsme museli předčasně provoz
ukončit. Špatné podmínky na východ a na jih.
Na 1296 M H z navázáno 34 Q SO a 3664
bodů, O D X O L7Q /p 273 km, průměr 111
km/QSO. Na 2320 MHz navázáno 9 spojení a
985 bodů, O DX 155 km s OK1KRQ/p, průměr
109 km/QSO. Nedokončeno QSO s OE2CAL,
slyšen OE5VRL.
O K1KIB/p IN 79IO O TH M ezivrata. Honza
OK1M AC sdělil o PD97: Polní den začal u nás
tentokrát trochu dříve. Postarali se o to Katka
(14), Honza (13) a David (11), kteří měli svoji
premiéru v PDM . Samotný PD byl pozna­
menán špatným počasím a tomu odpovídaly i
podmínky šíření. Na 144 MHz jsme navázali
571 QSO a z toho 39 QSO nad 600 km. Na
432 MHz 133 QSO a na 1296 MHz 29 QSO.
Na 144 MHz 4x13 el F9FT, která má i elevaci
a spodní ant jsou 11 m nad věží, takže celý
systém vidí do okolí. Rig: 3xBMT226, na vyšší
pásma transvertory.
O K2BD S IN79W F O TH Třebíč, pásmo 432
M Hz.Ludvovi to z vícero důvodů na kopec
nevyšlo. Nakonec ale "ze své třebíčské rokle",
což jej mile překvapilo, udělal 60 spojení a
10800 bodů. R IG : HT323 40 W , ant 15 el
Yagi + 20 m koax.
OK1VAM IN79IX pásmo 10 G H z. Jenda pra­
coval z chaty QTH východně od Prahy se stn:
OK1 KIR/p, 1JKT/p, 1AIY/p, 1UFL/p, 1KKD/p a
1MDK/p.
OK1IKT/p IQ 6 0 0 K QTH 875 m n.m., pásmo
10 G H z. Karel píše: 1.7. byl u mne O K1UW Y
a přednastavil si nový rig pro 10 G H z .V
přípravě jsme měli QSO z J0 6 0 Q C . Během
PD jsem udělal 21 spojení se stanicemi z DL,
OK, OE a SP z lokátorů: J0 3 0 , 40, 42, 50, 60,
61, 70, 80, JN57, 68, 78 a 79. Karel navázal
via rainscatter spojeni' s D L3 A LI/p J 0 5 0 ,
DJ5BV J0 3 0 , DJ1 KP J0 4 0 a D L0C TH . Rig: 1,3
W , ant dish 1,2 m, NF=2 dB.
OK2QI/P IQ 8 0 0 C O TH Praděd, pásma 70,
23, 13 a 3 cm . Telegrafní signály na 3 cm
p řich ázející bez zázněje (RS) od OK1JKT/p
brzy po začátku závodu zan ikly v prodech
vody. OK2TF/p hládí, že v jeho QTH strašně
lije, odkládá QSO na 3 cm na neděli. Stejná
jsou info od OK2KAU/p a OK2KHF/p. OL7Q/p
na Lysé Hoře mají vodu v zařízení, ozvou se
až ji vysuší. O K lM D K /p a O K lC A /p úplně
promoklí se suší na jiném Q TH, QSO na 3 cm
také na neděli. Dohovor na 144.400 MHz s
0 ,5 W jde s OKlJKT/p i s ostatními v O K bez
problémů. NA hukot severního větru, chlad a
občasné výboje se brty v 80 m AG D přivykne,
nechce se spát a spojení přibývají, ale nic
moc. Na 23 cm a 13 cm O DX s SP9FG 220
km, o d lo že n á s p o je n í s O K 1 M D K /p a
O K2KHF/p na 3 cm byla uskutečněna bez
problémů SSB. Při cestě z PD šlo o štěstí za
světla dojet se synem domů, nezastavit v kalné
vodě. Přes noc běsnící živel sebral několik
mostů a úseků vozovky. Rig: all transistor 70
cm 5 W , 23 cm 3 W , 13 cm 0,5 W , 3 cm 40
mW.
OL7Q/p IN99FN O TH Lvsá Hora. Polní den
byl poznamenán silným deštěm. Stanoviště 2
m ve stanu bylo zcela promáčené. Spojení na
jih šla celkem slušně. Celkem 376 Q SO a
89614 bodů, O D X 4N 7P 836 km. Na 432
M Hz 165 Q SO a 37822 bodů, O D X I4LCK
812 km. Na 23 cm 49 Q SO a 9880 bodů,
O DX 9A5Y 450 km. Pracoviště pro 6 a 3 cm
instalovaná pod širým nebem zcela promoklo.
Na 10 G Hz jen jedno místní QSO.
Mikrovlny závod
O KlVAM /p IQ60LI Klínovec. pásmo 10 G H z.
Jenda píše: Na závod bylo "p říliš pěkně'',
takže rainscatter se konal jen v poslední hod­
ině z á v o d u . M im o D J5 B V a D F0 C I nikdo
neměl významné množství spojení. Posílám
deník místo komentáře. Jenda pracoval se
stanicemi z DL, OE, SP a O K z lokátorů J0 3 0 ,
50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, JN47, 49, 67, 68,
7 7 , 78 , 79 a 9 9 . O D X 4 2 0 km s D J5 B V .
Celkem 35 QSO a 6029 bodů. Jenda z praxe
profesionální návrháře m ikrovlných tras při
práci na mikrovlnách pokládá za nejdůležitější
sm ěrování antény a k tomu píše: Bohužel
směrování antény věršina stanic u nás pod­
ceňuje. Přitom čím menší výkon, tím je nut­
nější vědět přesný směr a hlavně jej nastavit.
N ejlepší je mít sebou počítač s příslušným
programem, ale i to se dá obejít pomocí mapy
a úhloměru, nebo co je lepší, nechat si pře­
dem a zim u ty sp o čítat od toho, kdo tuto
možnost má. Toto se mi vždy vyplatilo. Při
"kontrolním" pootočení anténou jsem se vždy
vrátil na vypočítaný a na stativu nastavený
azim ut. Předpokládá se staviv se směrovou
růžicí. Bez tohoto se nedá seriózně pracovat.
K práci přes rainscatter Jenda poznamenává:
Podobá se práci via Auroru. Směrování je do
příslušného mraku poměrně široké a dají se
dělat stanice skutečně za optickým obzorem.
Není nutný ani příliš velký výkon vysílače.
Povedlo se mi kdysi spojení s OK1 KZN/p na
vzdálenost cca 180 km s pouhými 6 mW.
O K lIK T /p IQ 6 0 0 K 875 m n.m ., pásmo 10
G H z. Karel navázal 30 spojení z lokátorů jako
OK1VAM/p a zaslal info po únorové diskuzi
při vyh o d nocování IA RU V H F Contestu v
Plzni ke spojením via rainscatter - zkratka RS.
Karel do 30.6.navázal RS 25 spojení, které mu
se spojeními Tropo daly 26 LOC. Od 11.6 do
4.7. navázal via RS dalších 30 QSO. Spojení
via RS s DC8EC JN57 upravilo jeho nynější
skóre 27 lokátorů na 10 GHz!
OK1 KLL/p IN79IW pásmo 1296 a 2320 M Hz.
Josef O K1IJ poslal kopie deníků. Na 1296
MHz navázali 29 spojení a získali 3716 bodů,
O DX OL7Q/p a OK2BLE 273 km, průměr 128
km. Kostatoval, že podmínky byly horší než
loni. Na 2320 MHz navázali 7 spojení a 782
bodů, průměr 11 km/QSO, slyšeli O L7Q/p,
O K2Q U/p a OK1 VEC/p. Pěkný O D X 263 s
OE2CAL JN67NT.
OK2QI/P IQ 8 0 0 C OTH Praděd, pásma 23, 13
a 3 cm. Cílem bylo uskutečnit spojení na 3 cm
na v z d á le n o s t 305 km s O K 1 V A M /p na
K lín ovci a OK1JKT/p v J 0 6 0 0 K . Nejistotu
vyvolával malý výkon vysílače na mé straně.
Spojení s O K 2 B P R , O L7Q /p a O K1M DK/p
bylo uskutečněno C W i SSB s RST 599/59.
K d yž jsem z a s le c h n u té v o lá n í C Q od
OK1VAM/p pustil na dohovorovém kmitočtu
1 4 4 .4 0 0 M H z P e p ík o v i O K 1 M D K /p na
JN79PX, ujistil mě, že to půjde. Povedlo se. Z
Klínovce jsem od Jendy dostal 539 a od Karla
519. Jendu jsem slyšel 559, Karla 539. Radost
byla veliká, O DX 305 km. Celkem 5 spojení,
průměr 186 km/QSO. Rig: all tranzistor, na 3
cm transvertor DB6NT out jen 0,04 W.
OL7Q/p IN99FN OTH Lvsá Hora. Boris píše:
Celý závod probíhal v poklidu. Na 23 cm 29
Q SO , O D X před půlnocí s OK1 KRQ/p 421
km. Na 13 cm 9 QSO, O DX s OE5CRL/p 329
km. Na 5,7 G H z QSO pouze s OE3XKW 254
km a to s výkonem 1 mW. Provoz v pásmu 10
G H z byl dobrý. Z večera dnes již "konzumní"
spojení s O K2Q I/p, pak O E3XKW ve velké
s íle . V n ed ěli dopo led n e O K 1 JK T /p ,
OK1 V A M /p O D X 4 0 4 km . Po O K 2 B P R
p č ic h á z í s iln ě O E3 W R A /3 a n ako n ec
OE5VRL/5. Balíme v celku spokojeni.
Letošní M ikrovlnný závod byl nejkvalitnější v
dosavadní h istorii tohoto závodu. Z v ý šil se
počet zúčastněných stanic, zaslaných deníků
bylo o 30 % více než loni a účastníků ještě
více. Závodilo se letos na sedmi mikrovlnných
p á sm ech a b y ly d o sa ž e n y v e lic e k v a litn í
výsledky zvláště na pásmech vyšších. Přispěla
k tomu větší aktivita v sousedních zem í a také
stále se z v y š u jíc í techn ická úroveň p o u ž í­
vaných z a říz e n í ja k je vidět z výsled ko vé
listiny. Potěšitelné je ž e kvalitní výsledky byly
dosaženy ja k už tradičně z e západní oblasti
ČR, tak i z oblasti OK2, např. spojení s Lysé
Hory a Praděda do Krušných hor v pásmu 10
G H z . K v a litn í vý sle d k y v pásm u 10 G H z
dokumentuje fakt, ž e vítěz v kategorii single
dosáhl lepšího výsledku než vítěz v pásmu
1296 M H z . Také n e jd e lš í s p o je n í b y lo
u skutečněno v pásm u 10 G H z . O K1A1Y a
O K 1 U F L r o z š íř ili sv o je bohaté te ch n ick é
vybavení o pásmo 76 G H z, kde v letošním
roce navázali prvá spojení. Všechny tyto sku­
te čn o sti js o u p říslib e m p ro d a lš í ro č n ík y
Mikrovlnného závodu a pozvánkou pro další
stan ice. Vzhledem k výše uvedeným sk u ­
tečnostem se rozhodl O K VHF Club letos vy­
hlásit celkovéh o vítěze v kategorii single a
multi na principu h odn o cen í O VERA LL pro
UHF/SHF Contest I Region IARU. Jako vztažné
n e jn iž ší pásm o pro u rčen í koeficientů bylo
vzato pásmo 1296 M H z. Podrobnosti tohoto
h o d n o ce n í b y ly vysvětleny v samostatném
článku ve sborníku z M ikrovlnného setkání
1997, zbylé sborníky jsou ještě k dispozici u
O K I C A . Le to šn í M ik ro vln n ý z á v o d se stal
skutečně výbornou přípravou na Polní Den a
protože tyto řádky píši až po Polním Dnu 97,
kde velice špatné p o č a s í a prům ěrné p o d ­
mínky neum ožnili kvalitní spojení, zvu vše­
chny příznivce mikrovln k účasti na největší
závod sezóny, UHF/SHF/Mikrovlnný Contest I
Region IA RU , a také na M ikrovlnný závod
1998.
O K I CA
144 MHz TROPO
OK2DTF/p IN 89Q F: Drahoš s novým ALLAM AT dělá nové LOC a pěkná spojení. V OM
Contestu byl překvapen velkou aktivitou stanic
9A a S5. 8.6. v neděli ráno pracoval s: 11x9A,
12xS5, 6xHA a řadou dalších stanic. Spojení s
9A9R JN74LT O D X 524 km, obostranně 59.
Maják HG1BVA IN87CW 900 m n.m. je pře­
laděný na 144,461 MHz, sděluje O K2DTF.
MS
O K I KT obdržel QSL od expedice DL stanic v
3V8BB. Vráťa pracoval také s OJO Markét Reff,
což byla nová země na 144 M Hz, pak ještě
několik I a G stanic.
ES
O K I M AC 3 .7 .9 7 4 xE A 7 IM 87C S 1 3 .4 7 14.07 UTC.
Děkuji za Vaše příspěvky a prosím zprávy a
zajím avosti do V KV rubriky do 2 5 .z á ří na
mou adresu. TNX a 73!
O K2Q I
23. Marconi Memorial Contest VHF IARU
Region 1 CW
Umístění O K stanic (originál tnx OK1 MAC):
Section A - Single Operator
1. I4XCC
152265
JN63GV
314
2. OK1MAC
137668
JN7910
415
3. DL5MAE
127030
JN58VF
360
4. DL/PA3FJY J05 0 V F
114378
365
5. S55AW
112882
JN75DS
318
6. OK2XTE
111816
JN89AR
350
7. O K I DIG/p J060XN
108006
337
12. O K I FHL/p JO70LJ
94996
316
13. OK1 DKZ/p JN69VP
93666
314
14. OK1 AR/p
92231
J060LJ
320
28. O K I AES/p J0 6 0 U Q 249
73661
32. O KlV Q /p
68967
J060TP
243
39. OK1JAD/p 62376
41. O K I AOV
59639
42. OK1 FFG/p 58623
43. OK1 DMX/p 58439
47. O K I FAB/p 57429
57. O K1DH C
49963
64. OK2WM/p 44816
69. OK2SGY/p 44161
71. OK1MWR 42392
75. OK1HX
41099
82. OK2PKF/p 37869
83. O K1VW
37812
87. OK1MXM 36601
89. O K1M GW 36334
94. OK1 DTG/p 35016
117. OK1M G
29209
129. O K I AL
26639
130. OK1IAS
26632
138. O K I D DO
25309
184. OK1 D W /p 16165
194. O K I ANP
14195
201. OK2PHM
13353
Section B - Multi iOperator
1. DK0BN/p
185733
JN39VX
492
155844
2. TM6P
381
JN19PG
149009
3. DKOOG
JN68GI
429
12. OK1KYY
118688
371
JN69JJ
112567
21. O K I KIM
J060RN
346
98117
29. OK1 KSF/p JN78DU
312
31. OK1 KKD/p 97155
33. OK1KPA
93019
34. OK1 KKIVp 92114
37. OK1 KCR/p 90568
38. OK1 KVK/p 90489
41. OK2KSU/p 86497
46. OL7Q/p
80207
51. OK1 KCB/p 73498
55. OK2KYC/p 69019
O K VHF/UHF/SHF TOPLIST
stav k 31.7.1997
C A LL
W W LO C
D X C C T R O P A U R O MS
ES
F2
DAT
50MHz___________________________________________________________________________________________
O K 1D D O
J0 6 0
393
88
620
1423 1340
6100 13300
07/97
O K 1 IB L
J0 6 0
377
77
530
1320 1717
6941 11816
07/97
O K I FAV
J0 6 0
325
74
579
1093 6250 10366
07/97
O K1V B N
JN78 293
59
455
5793
07/97
O K 1FFD
J0 6 0
291
74
580
1231
6250 13300
07/97
O K2ZW
JN89
286
15580
11/96
O K1VQ
J0 6 0
212
44
245
539
2002 2755
07/97
O K2PPP
JN99
176
40
3200
06/97
O K2XTE
JN79 138
42
162
2419
05/97
O K1UDX
JN79
90
36
333
1054
1978
02/97
O K 1D K S
J0 7 0
62
32
934
1973 8514
03/97
144MHz_______________ _________________________________________________________________________
OK2ZW
JN89 445
1417 1775
2113
2471
11/96
O K 2V M D
JN89 425
1662 1765
2031
3605
11/96
O K1FM
JN69 402
55
1843 1438 2200
2150
07/97
OK1JKT/P
J0 6 0 385
51
1701 1764 2121
2269
07/97
O K 1D K S
J0 7 0 333
56
1230 1308
3530
03/97
O K 1M G
J0 7 0 319
49
1526 1590
2632
06/97
O K 1A XH
J0 7 0 300
2142 1486
1366
1768
10/96
O K1D FC /P J0 6 0
291
51
1775 2099 2024
2016
05/97
O K 1FFD
J0 6 0 283
47
1388 1720 1937
2154
07/97
O K 1 IB L
J0 6 0 266
50
1438 1462 2003
3398
07/97
O K2PN N
JN89 234
149 1216
3771
08/96
O K 1PG
J0 7 0 229
1773
3488
05/97
O K1VBN
JN78 223
45
1578 1682 1915
2209
07/97
OK1 VMS
J0 7 0 201
1692 1232
2225
02/97
O K1DDO
J0 6 0 196
46
1329 1500 1720
2418
07/97
O K1SC
J0 7 0 195
1490 1673
1729
09/96
O K 1C A
J0 7 0 156
1540 1065
950
2096
10/96
OK2PM N
JN88 141
871 1547
887
2101
03/97
O K 2 U FB
JN99 135
27
1526
1983
06/97
O K 2K D S
JN99 134
1568
1983
12/96
O K2XTE
JN79 111
33
1362
2267
05/97
O K2PH M JN89
94
20
829
1265 2262
07/97
O KI UDX
JN79 63
19
537
2197
02/97
432MHz__________________________________________________________________________________________
OK1AXH
J0 7 0
181
1861 1239
10/96
OK1CA
J0 7 0
146
1670
10/96
O K1KIR/P J0 6 0
133
28
1773
02/97
O K1DKS/P J0 6 0
102
23
1118
03/97
OK1 VMS
J0 7 0
89
1315
02/97
O K 1K PA
JN79
89
1176
01/97
O K IO K L
J0 6 0
88
1199
10/96
O K 2K D S
JN99
79
1212
12/96
O K 1 FFD
J0 6 0
74
23
1339
07/97
O K 1M G
J0 7 0
74
18
1045
06/97
O K2PW Y
JN89
69
1135
12/96
O K2PN N
JN89
69
918
08/96
O K1SC
J0 7 0
63
1310
758
09/96
O K1D FC /P J0 6 0
63
17
1032
05/97
O K 2 U FB
JN99
56
1232
06/97
O K 1PG
J0 7 0
54
1773
05/97
O K 1V B N
JN78
53
10
723
753
07/97
O L5Z
JN89
51
12
716
05/97
O K2PH M JN89
38
9
746
07/9
O K 2XTE
JN79
32
11
658
05/97
OK2PM N
JN88
13
362
03/97
1296MHz________________________________________________________________________________________
OK1AXH
J0 7 0
118
1444
10/96
OK1KIR/P J0 6 0
92
22
1208
02/97
O K1D FC /P J0 6 0
73
16
1176
05/97
OK1CA
J0 7 0
70
1421
10/96
O K IO K L
J0 6 0
63
1177
10/96
O K1DKS/P J0 6 0
62
13
1207
03/97
O K I FFD
J0 6 0
58
14
1058
07/97
O K 1V B N
JN78
22
9
950
07/97
O K1PG
J0 7 0
21
985
05/97
O K 1K PA
JN79
19
783
01/97
O K1SC
J0 7 0
10
440
09/96
OK2BFF/P JN89
10
6
427
05/97
O K 2PH M
JN89
10
341
07/97
58.
OK2KMT
67837
60.
OK1KPL
66301
62.
OK1 KRY/p 66040
63.
O K I KLL/p
63322
64.
O K I KUW
62290
68.
OK1KZE
57470
74.
OK2KIS
51192
75.
OK2KJT
50008
77.
OK1 KJP/p
49597
80.
OK1 KKT/p 48301
88.
OK1KCU
39712
89.
OK2KDS/p 35795
91.
OK2KYD/p 34254
93.
0K20A S/p 32863
94.
OK1 KPU/p 32262
97. O K I KOB
30829
98. OK2KET/p
30818
102. OK1KSD
27847
103. O K IO Z Y
27538
108. OK1KAO
23103
121. OK2RSC
11890
127. OL5L
8693
V kategorii A bylo hodnoceno 321 stanic a v
kategorii B bylo hodnoceno 136 stanic.
Diskvalifikace: O K I AQT/p,
OK2PTS/p a 12
stanic z dalších zemí.
Všechny stanice OK poslaly deníky do hodno­
cení. TNX!
A R I - A s o c i a c e r a d io a m a t é r ů It á li e z v e
radio am atéry k ú ča sti ve 2 4 . ro čn ík u M M C
dne 1.-2. listopadu 1997, 1400 - 1400 U T C .
I.subregionál 1997 -1.3. a 2.3.97
Kategorie I. - 144 MHz SO:
1. OK1AGE/p 155335
2. OK2XTE
124621
3. OK1 DKZ/p 103450
4. OK1AR/p 97249
5. OK1DH C 55229
6. OK1VKC 54454
7. O K1UUL 48889
8. O K2VDV 48347
9. OK1HX
48275
10. OK2EC
47450
11. OK2PMN/p 47421
12. OK1XDL 47307
13. OK1 DTG/p 40972
14. OK1M IQ 35578
15. OK1FID
33349
16. OK1 IFF/p 32377
17. OK2PYA/p 31295
18. O K1UBA 24199
19. OK1 DSX/p 22645
20. O K I AL
21060
21. OK1FCD 20379
22. OK1 HRR/p 20227
23. OK1MO
19178
24. OK2BHL/p 19046
25. OK1UDJ 17367
26. OK2BPR 15290
27. OK1 AXG/p 13081
28. OK2PKF
12560
29. O K2BUT 12105
30. OK1VM K 11966
31. OK2M HC 11711
32. O K I DDV/p 11584
33. OK2UIN 11348
34. OK1DKS 10890
35. OK2JJO
10569
36. OK1HJ
8861
37. OK2VP
8632
38. O K1DOL 8391
39. OK2UFU 8248
40. OK2JQR 8119
41. O K I IEI
7514
42. OK2PMS 6770
43. OK1FEN 6285
44. OK1DRJ
6194
45. OK2PM
5555
46. OK2UPG/p 3694
47. OK1TRW 3638
558
452
390
404
235
248
276
225
220
214
209
224
216
169
138
169
137
120
139
105
113
133
100
122
96
95
88
77
74
80
72
65
84
81
87
82
71
44
59
82
80
50
48
58
54
48
19
OTC
R a d e k Z o u h a r 0 K 2 0 N , M a le n o v ice 8 0 8 , 7 6 3 0 2 Z lín
a Parlamentu ČR řada akcí na počest tohoto
S ILE N T K E Ý S
výročí. Radioamatéři radioklubu O K2KTE Hanácké Athény Kroměříž, chtějí připome­
OK2BKA Antonín Kocián
Olomouc
nout toto výročí provozem stanice ÓL5VKM,
soutěží a diplomem „KROMĚŘÍŽ 98".
Podmínky soutěže jsou následující:
1. Pro soutěž platí všechna spojení navázaná
OK SSB ZÁVOD
od 30.06.1997 do 30.06.1998. Spojení
POZOR ! Změna začátku závodu !
se navazují na jakémkoliv radioamatérském
Závod vyhlašuje Český radioklub a koná se
pásmu a lze použít všechny povolené druhy
vždy třetí sobotu v září od 04.00 do 06.00
provozu. S každou stanicí lze navázat jedno
UTČ (od 06 do 08 místního času). Letošní rok
platné spojení. Neplatí spojení přes pozemní
se závod koná v sobotu 20. září. Soutěží se
převáděče. Podmínkou je navázat spojení se
ve dvou jednohodinových etapách pouze
stanicí OL5VKM.
provozem SSB v kmitočtovém rozmezí 1860
2. Pro získání diplomu musí žadatel podle
až 1900 kHz a 3700 až 3775 kHz. Závodu se
odst. 1. získat minimálně 100 bodů (DX sta­
mohou účastnit české i slovenské stanice.
nice 50 bodů) za spojení se stanicemi vysíla­
Vyhodnocení bude provedeno pro každou
jícími z města Kroměříže a okresu Kroměříž.
zemi v kategoriích: a) obě pásma, b) pásmo
Tato spojení jsou bodována následovně:
3.5
M Hz, c) QRP o výkonu max. 5 W obě
25 bodů OL5VKM
pásma, d) posluchači.
20 bodů za klubovou stanici z města
Vyměňuje se kód složený z RS a pětimístné
Kroměříže
skupiny písmen, kde prvá tři písmena udávají
15 bodů za klubovou stanici z okresu
okresní znak, poslední dvě si každá stanice
Kroměříž ( okr.znak GKR)
zvo lí libovolně a v průběhu závodu je nemění.
15 bodů za individuální stanici z města
Každé navázané spojení se hodnotí jedním
Kroměříže
bodem, násobiče jsou jednotlivé okresní
10 bodů za ostatní stanice vysílající z okresu
znaky na každém pásmu zvlášť, ale bez ohle­
Kroměříž
du na etapy. Deníky je třeba zaslat do 14 dnů
3. Podmínky soutěže k získání plakety.
po závodě na adresu: Radioklub O K IO FM ,
Podle odst.1. navázat co největší počet spo­
c/o Pavel POK, Sokolovská 59, 323 12
je n í se stanicemi vysílajícím i z okresu
PLZEŇ.
Kroměříž včetně OL5VKM . Z došlých hlá­
šení bude sestaveno absolutní pořadí. Stanice
PLZEŇSKÝ POHÁR
na prvních třech místech obdrží pamětní
Závod pořádá radioklub O K IO FM vždy třetí
plaketu.
sobotu v měsíci říjnu od 07.00 do 08.30 hod.
4. Žádost o diplom nebo přihlášení výsledku
místního času. Závod se koná v pásmu 80 m
do soutěže se podává formou výpisu z deníku
provozem CW a SSB v kmitočtových seg­
a musí obsahovat: datum, značku stanice,
mentech 3520 - 3570 kHz a 3700 - 3770 kHz.
čas U TC, pásmo, reporty, druh provozu.
Kategorie : CW , MIX a SWL.
Doplní se čestným prohlášením a odešle
Předávaný kód : RS nebo RST + libovolné
se do 31.07.1998 na adresu: OK2TH, Miroslav
dvoumístné číslo které se během závodu
Vrána, prof. Tučka 3508, 76701 Kroměříž.
nesmí měnit.
Poplatky za vydání diplomu: OK/OM stanice
Bodování: CW spojení - 2 body,
6 0 ,- Kč, zahraniční stanice 10 IRC.
SSB spojení - 1 bod,
Vyhlášení výsledků se předpokládá v průběhu
S každou stanicí je možné navázat jedno
měsíce září 1998. Slavnostní setkání radio­
spojení CW a jedno SSB. Spojení se stanicí
amatérů bude součástí probíhajících oslav.
pořadatele se hodnotí dvojnásobně (tato sta­
O termínu bude včas radioamatérská veřejnost
nice se pozná podle toho, že předává
informována.
třímístný kód).
RK OK2KTE
Celkový výsledek se rovná prostému součtu
bodů za spojení. V případě rovnosti bodů
o pořadí rozhodne větší počet bodů získa­
AKTIVITA 160 CW - KVĚTEM 997
ných v prvních 30 minutách.
KAT. QRO: O K I DRZ, 1D OL, 1MAC/P, 1 KT,
Deníky ze závodu se posílají nejpozději
1A YY, 1 D RU , 1HC, 1 SI, 2PRF, 1A V Y , 1TJ,
do 10. listopadu na adresu: O K1D RQ , Pavel
2VVN, 1FPS, 2UW Y, 1EV, 1DLB, 1KZ, 1KCF,
POK, Sokolovská 59, 323 12 PLZEŇ.
2PIP, 10 F M , 1DQP, 2Q X, 2PHC, 2BN D ,
Stanice na prvních třech místech obdrží
2PWJ, 1 DBF, 2W M , 1MPM, 1FFW , 1FO G ,
diplomy a vítězové jednotlivých kategorií
1 POY, 5SAZ/p, 2D U , 1M ZB, 1VSL, 1KOB,
a další vylosovaní podle počtu došlých deníků
1DSZ, 1 DRQ, 1ARQ, 1M QY; 45 stanic.
obdrží věcné ceny od sponzora závodu.
KAT. QRP: OK2BEE, 1AEE, 1 H C G , 1 HFP,
2FH, 2BTT, 11AL, 1JVS, 2MSA, 1U RY; 12 st.
DIPLOM „ K R O M Ě Ř Í Ž 98"
KAT. SWL: O K1-13 188, 2-18 136;
V roce 1998 si připomeneme 150. výročí
AKTIVITA 160 CW - ČERVENI 997
konání Ustavodámého říšského sněmu v roce
KAT. QRO: OK2PRF, 1 DRU, 1EV, 1AYY, 1 SI,
.1848. Sněm, který byl zahájen původně
1AVY, 1KZ, 1DRZ, 1 DBF, 1DLB, 1TJ, 1DQP,
ve Vídni, byl posléze přesunut do poklidné­
1MYA, 1 KCF, 1FO C , 1FRT, 1KOB/p, 1AYD,
ho moravského města
Kroměříže. Město
2BN D , 1 POY, 1 DSZ, 1 D RQ , 1GS, 1 D O L,
se po dobu konání sněmu stalo významným
2DU, 1MQY, 1MNV, 1ARQ, 1TY; 30 stanic.
politickým centrem tehdejšího RakouskoKAT.QRP: OK2BEE, 1AEE, 2VVN,
Uherska, a přesáhlo svým významem hranice
2FH, 1 H CG ; 7 stanic.
tohoto mocnářství.
KAT. SWL: OK1 -13 188, 2-18 136;
V roce 1998 proběhne pod záštitou vlády
AKTIVITA 160M CW -ČERVENEC
1997
KAT. QRO: O K I DOL, 1DRU, 2PMA/p, 2PRF,
1AVY, 1Sl/p, 1 FOG, 1TJ, 1 DLB, 2SAT, 1KZ,
1DBF, 1KCF, 2SY, 1DQP, 2PKX, 1POY, 1 PRF,
1MNV, 2BND, 1A O U , 1ANF, 1ARQ, 1DAM,
2PSA, 1 0 D X , 1MQY; 28 stanic
KAT. QRP: OK2BEE, 1AYY, 1 HFP, 1AEE; 5 st.
KAT. SWL: OK2-18136;
Zkušebně se vybírají výsledky po skončení
kola od 23.00 místního času na kmitočtu
1850kHz, SSB i CW .
Vyhodnotil O K I KZ
TNX Pavle!
KV PA-ČERVEN 1997
KAT. QRO: O K I Pl, 2UQ , 1D OL, 1EV 2DU,
1DEH , 2EC,
1 DRU, 1FO G , 1A YY,
1 DSZ,
1AMM, 1AN, 1 FPS, 1AEE, 1ARN , 1AVY,
2BG A , 11F,
2PM N, 1 MNV,
1MSP,1AKJ,
1FCA, 2Q X,
1 D Q P, 2KJ, 1 0 B , 1TJ, 1 BA,
2 PSA, 1DBF, 1DLB, 1RV, 2GG, 1ILM, 1FHP,
2PBR, 2PTS, 2PKY, 1KT, 1MDM, 2BJK, 1 DSA,
1 KZ, 1JVS, 1ARQ, 1 KCF, 1FFP, 1 DAM;
KAT. QRP: OK1 HCG, 1NG, 2PRM, 2PYA,
1DVX, 2BIU, 2BKA;
KV PA-ČERVENEC 1997
KAT. QRO: OK1 DQP, 1A Q R, 1MSP, 1 FCA,
2PBR, 1JST, 1AYY, 1TJ, 2BGA, 1MNV, 1AMM,
1EV, 1A V Y, 2LC , 11LM, 2SW D, 1 KZ, 2BJK,
2 0 U , 2BEE, 1DBF, 1 0 B , 1KCF, 1 DSA, 1JVS,
1RV, 2KVI, 2BBJ, 1ARQ ;
KAT. QRP: OK1 NG, 2PYA, 2PRM, 1DVX,
1H CG, 1 FHD, 1MDM, 1 0 G U ;
SSB LIGA-ČERVEN 1997
KAT. QRO: O K2V H , 2BEH, 1AMM 1JPO,
1 EV, 2EC, 1FLX, 2SMS, 1 Pl, 1AN, 2UQ ,
1D Q P, 2BG A , 1 D O L, 1M NV, 1IPS, 1D EH ,
1KZ, 1KCF, 1DKS, 1DRU, 2BKP, 2PMN, 2PHI,
1DSZ, 2BGE, 1 FGY, 2BDB, 1 FBW, 5SCT, 1TJ,
11LM, 1JBA, 1 FOG, 1SAS, 2BJK, 2VG D,2BQ Z,
2PTS, 2BRQ , 1M CZ, 1PHP, 1JVS, 1HKW ,
1A YY, 5SW L, 1A RQ , 2SW D, 1AEE, 11VR;
celkem 57 stanic.
KAT. QRP: OK2KRT
KAT. SWL: OK1-22672, OK2-18136;
SSB LIGA - ČERVENEC 1997
KAT. QRO: OK1 DSZ, 1AMM , 1 M NV, 1EV,
1 FLX, 2BDB, 1JPO, 1ILM, 1AYY, 1AQR, 2PHI,
1 DQP, 2QU, 2BGA, 2VP, 1 KZ, 2BKP, 2BRQ,
1ZSV, 1 KCF, 2WM, 1MQY, 1DBF, 1TJ, 1AVY,
1A RQ , 1 HKW , 2BJK, 1MSP, 1JVS, 1 H C G ,
1 RV, 1MYA;
KAT. SWL: OK2-18136, O K1-22672:
ROČNÍ VYHODNOCENÍ KV PA 1996/97
KAT. QRO: OK st.
2. OK1AMM, 3. OK2BGA, 5. OK1AEE,
7.0K1AN, 9.0K 10B, 10.0K2EC, a dále 2UQ,
2WM , 1 DQP, 1AKJ, 1MNV, 1 FO G , 1 DEH,
1 EV, 2LN , 1A YY, 1 DMS, 1ARN, 1FHI, 1TJ,
2LC, 1 KZ, 1DSZ, 1 DRU, 2PMN, 1FCA, 1DBF,
1 D O L, 2D U , 1A VY, 2PIM, 1FHP, 2SW D,
2BND, 1JVS, 1 Pl, 2PBR, 1MSP, 2BEH, 1ILM,
1 H C, 1 FF, 1KCF, 11AL, 2B U , 1 FKV, 1 RV,
11AR, 1 FPS, 2 PCN, 1A O U , 1SI, 1CM, 2Q X,
1AQR, 1NG, 1 HFP, 1JST, 2PTS, 1AOV, 1 DSA,
2 0 U , 2PKX, 2KJ, 11PS, 2RTV, 2PJW, 1ARQ,
1 KT, 11R, 2PKY, 2 PSA, 1AU, 1FED, 1MD,
1 D IG , 11F, 1 U RY, 1 FCJ, 1A Y, 1 H CD , 2ZU,
2VVN , 1YM ,
2PRM, 2BVM , 1M DM, 1 BA,
1 D LB, 2 G G ,
2KVI, lO G U , 2BJK,
1FLC,
1MYA, 2PDK, 1 FRT, 2BVX, 1DXI, 2PO,
2PHC, 1DCS, 1 HAS, 1AW , 1FR, 1 FKR, 2LF,
2BIQ , 1MZB, 1H D U , 1W U , 1FRO, 2VPQ ,
2PKE, 1 FM D, 2BSU , 2BW Z, 1 FFP,
1 RRR,
1MBL, 1KMU, 1FC,1 DAM, 1KOB, 1UHZ;
Hodnoceno bylo 125 O K a 27 OM stanic.
KAT. QRP: O K st. 2.0K 1H CG , 4.0K2PRM,
5.0K1DVX, a dále 1M DM, 2BIU , 1FKD,
2BTK, 2BKA, 1HC, IN C , 2PYA, 2FH, 1FRO,
11LM, 1FHD, 1MBL, 2BCF;
KAT. SWL: 1. O K I-34856 2. OK2-31097
ROČNÍ VYHODNOCEN SSB LIGY 1996/97
KAT.QRO: 1. OK2BEH 2. OK2WM 3. OK1DQP,
a dále 1AN, 2VH, 1MNV, 2PHI, 2UQ , 1AEE,
2BKP, 1EV, 1JPO, 2EC, 1FGY, 2BGE, 1AMM,
2B D B, 1KZ, 1FU U , 2SMS, 1KCF, 2XA,
2PMN, 2BRQ, 1TJ, 1 DMS, 1 Pl, 1FHI, 1FLX,
1DEH , 1D O L, 1JVS, 1 D BF, 2 V G D , 1ARQ,
1DKS, 2LC , 1A W , 1ILM, 1 DSZ, 2D U , 1FF,
1 DCS, 1 H C D , 1 PHP, 1RV, 1 H KW , 2ŠW D,
2BVM , 2VPQ , 11VR, 1W G U , 11 PS,
1AO U,
1KDT, 1ZSV, 1MTX, 2BU , 2PIM,
1 DPR,
1AQR, 1SI, 1BQT, 1MSP, 2Q U, 2BGA, 2VP,
1SAS, 2RTV, 1MCZ, 1A VY, 1G W , 1 FO G,
1 RRR, 1JBA, 1A U C , 1 U H Z, 2VW B, 2PTS,
1JST, 1HC, 1FC, 1NG , 2PKX, 2BN D , 2KVI,
1 KT, 2BJK, 2QX, 2KDS, 2BAQ, 1UFM, 2PJW,
1YM , 2 B U , 1A YY , 1AO V, 1 FPS, 1D RU,
1M QY, 1M YA, 1 DLJ, 1 FBW , 1MD, 1 U RY,
1FMX, 5SCT, 10M , 2PCN, 5SAZ, 1GB, 1FKR,
1FWW, 1 DXI, 2BQZ, 1 HFP, 2LS, 1MZB, 2LF,
11AL, 2BSU, 5SW L, 1A YD , 2 DSZ, 1KVI,
1 H D U , 1AXX, 1 FCJ, 2BVG , 1 FRT, 1 UN,
1FED, 2SNX, 11R, 1W U , 2BW R, 1KOB,
1 FMD, 2BWZ, 2 PSA, 1DAM;
KAT. QRP: 2 .0 K 2 K R T , 4. O K2BH , 2U ED ,
11LM, 2PTS, 1 HC,
KAT. SWL: O K I-22672, OK1-18136,
OK1 -23233, OK1 -35079, OK1 -18188;
Představují se noví členové rady ČRK
I v dnešním vydání vám představíme dalšího
nového člena rady ČRK, který byl zvolen
na sjezdu v roce 1996.
Milan RUSKÝ OK1MR
Narodil se v roce 1946, bydliště
Holýšov. Podnikatel v oblasti radiotechniky
a za- bezpečovací techniky. Radioamatérské
činnosti se věnuje od svých dětských let,
díky péči kterou mu věnoval jeho otec.
Nejdříve
jako
posluchač O K1-18851,
později
jako operátor stanic O K2KN E,
O K1KR Q , O K1KQ J. Od roku 1969 vlastní
koncesi
OK1IM R,
později
změněnou
na OK1MR. Po celou dobu se převážně věnu­
je provozu na KV pásmech, je členem klubu
O K I KQJ (OL3A) kde se iniciativně zapojuje
do krátkovlnných závodů. Jeho firma
je sponzorem tohoto klubu. V poslední
době preferuje digitální druhy provozu,
RTTY, SSTV, AM TO R, PACTOR a vše
co je spojeno s využitím výpočetní tech­
niky při provozu radioamatérské stanice.
Je autorem českého manuálu k programu
HAM COM M pro RTTY. Podílí se na vý­
stavbě a provozu kontestové počítačové sítě
u OK1 KQJ / OL3A.
Významně se podílí i na organizování
každoročního setkání radioamatérů ve Staň­
kově. Je propagátorem digitálních druhů pro­
vozu na radioamatérských pásmech a využí­
vání výpočetní techniky při závodech. Je
členem V R K a O KD X Foundation. Vlastní
řady diplomů z celého světa.
Do rady ČRK byl zvolen poprvé v roce
1996. Je zapojen v pracovní skupině pro KV.
Jeho vysoké profesní znalosti, znalosti kontestového a DX provozu spolu s odhodláním
prospět společnému zájmu všech radio­
amatérů, dávají záruku pro úspěšné vyko­
návání funkce.
Veterán Rádio Klub
Výroční schůze tohoto, u nás populárního,
klubu proběhla 28. června 1997 v Brně. Člen­
ská základna klubu čítá 310 členů kteří pro
členství splňují podmínky. Zajím avý pohled
skýtá pohled na rozvrstvení základny podle
věku. Do 50 let 30 členů, ve věku 50 až 60
je to 115, od 60 do 70 má 106 členů a 70 až
80 roků dosahuje 52 členů, konečně nad
80 roků 7 členů. Průměrný věk je 64 roků.
Aktivity na kterých se mohou podílet i ne­
členové klubu je vydávání diplomu za spojení
s členy VRK. Bylo jich dosud vydáno 180
a za provoz na VKV 24.
K tomu 135
doplňkových známek. O přízeň mezi kontestmany se uchází „Závod VRK na 80m".
Letošní druhý ročník přilákal víc jak 140 stanic
(zaslaly log k hodnocení). Ročník 1998
se uskuteční ale v jiném termínu (kolize s DIG
závodem). Navíc bylo novému výboru VRK
uloženo kontaktovat se s kolegy OTC v OM
a O TC v SP a nabídnout uspořádat společný
závod. O termínu a podmínkách budou
čtenáři včas informováni.
Pro své členy vydává VRK 4 x ročně
„Členský zpravodaj". Presentaci klubu na pás­
mech zajišťuje stanice OK5VRK. Za svou exi­
stenci navázala víc jak 3000 QSO.
Do čela VRK byl pro následující období
zvolen OK2LS František Frýbert, diplomovým
manažerem je OK2BEH, soutěžním mana­
žerem O K2TH. Dalšími funkcionáři klubu
byli zvoleni OK2M Z, OK2BJT, OK2AIS.
«NKJNPOSTAiE
COUPON.SEPONSE
iM T6BNATW N#t.
CN 01
; ! m M n 0 'iX)
Ce coupao <jst échangeabte ciam touš tes pays óe O*ox>n oostate universeBe centre on oa pRíSieure timbres-poste representant 1'affranchissoment
fnsínmaí <fm envoi pnoňlatre ou ďun© íetlre ordinaifft expédióe á ¡'étranger
zinárodní poštovní cenina platná v zemích
které jsou členy Mezinárodní poštovní únie.
Jeho nominální hodnota je asi 1 USD (mění
se). Lze ji na kterékoliv poště zakoupit nebo
vyměnit za známky, případně jimi uhrazovat
poštovní služby. Česká pošta je pod titulem
„mezinárodní odpovědka" prodává za 40 Kč
a směňuje za hodnotu známky 9 Kč (v roce
1995). Pošta, která vám kupon prodá, otiskne
denní razítko v levé části kuponu. Pokud jeho
hodnotu využijete k úhradě poštovného,
pošta, která přijímá tento kupon, jej znehod­
notí na pravé straně denním razítkem.
SAE - Self Adressed Envelope - obálka s na­
QSL MORÁLKA
psanou vlastní adresou.
Obdržel jsem několik dotazů jak a kam
SASE - Self Adressed Stamped Envelope se odesílají Q SL, proč lístky docházejí se
obálka s vlastní adresou a s nalepenou
značným zpožděním nebo vůbec nedojdou,
známkou země, odkud bude odesílána. Hod­
co je to IRC a dotazy jak a kde získat informa­
nota známky musí být ve výši požadovaného
ce o QSL manažerech.
způsobu přepravy. Pokud nemáte potřebnou
V
posledním čísle, v souvislosti s povídáním
známku, můžete použít IRC kupony v hod­
0 diplomech, jsme se dotkli otázky QSL
notě výše poštovného nebo přiložit potřebnou
lístků. Pro HAMa, který se zabývá provozem
hodnotu v konvertibilní měně. Dolar nebo
na pásmech, sbírá body do DXCC a jiných
marku.
diplomů, je QSL lístek tečkou za navázaným
Zapamatujte si: Pokud posíláte lístek přímo,
spojením. Jeho obsah o ledasčem napoví.
přiložte obálku se zpáteční adresou a částku
Mnohdy objevně, jindy budicí úžas. Obsah
na úhradu poštovného.
lístku, jeho výtvarné řešení je záležitostí
Jak zasílat QSL přes ústředí si povíme příště.
vkusu, kulturní a technické úrovně ale
Úspěšně pracovat na pásmech nelze bez
1 finančních prostředků. Odeslání QSL je v
dostatečného přístupu k informacím. Bez
každém případě jen splněním džentlmenské
různých časopisů, bulletinů, bez PR, Internetu,
dohody operátorů, vzájemně si QSL lístkem
se neobejdete. Spolupracovat s DX Clusterem
potvrdit navázané spojení. Poměr odeslaných
je dnes nutnost. Okamžité informace o dění
lístků a počet lístků obdržených nevypovídá
na pásmech dávají větší šanci dovolat se.
0 vysoké morálce, o ctění HAM SPIRITU
Databáze adres a QSL manažerů jsou přístup­
mnoha a mnoha stanic.
né všem. Jejich adresáře v DX Clusteru mají
Nevymlouvejme se na dobu, že je taková
názvy: IO TA, Q SL, LO K, CAL, M GR, ADR,
nebo jinaká. Začněme důsledně každý u sebe.
UKW , BUCKM ASTER, HAM CALL. Po navá­
Slibuji zaslání QSL při spojení i když vím,
zán í spojení s DX Clusterem se vám tento
že žádné lístky nemám, tudíž je nemohu
představí a nabídne databáze, které jsou u něj
je poslat? Budu mít radost z lístku od protipřístupné. Příkazem SH/ si pak vyžádáte
stanice, která se mého lístku nikdy nedočká?
potřebné (předpokládám, že základní znalosti
Odpověděl jsem na všechny SWL lístky?
0 provozu DX Clusteru operátor načerpal
Budme už konečně čestní! Nemám lístky,
ve vhodné literatuře.) Číst DX informace
neposílám a nemám zájem o lístek protistav BBS lze hlavně v adresáři DXNEW S. Sle­
nice. Toto sdělení je čestné a poctivé. Jistě
dovat jednotlivé DX bulletiny jako IDXP,
se mnou nebude mnoho operátorů souhlasit.
QRZ-DX, 425 DX NEWS, OHIO/PENN DX
Jsem přesvědčen, že by měl mít každý operá­
BULLETIN, IOTA NEWS, RTDX (RTTY BULL.),
tor stanice vlastní staniční lístky. Není to ale
ARDX (ARRL DX BULLETIN), DX-NL lze nejen
nikde předepsáno a nelze nikoho nutit.
na paketu, ale i v síti Internetu. I zde jsou
Jedním z důvodů, proč některé stanice
informace o QSL manažerech, uváděny jsou
neposílají lístky, je jejich poměrně vysoká
1 adresy, kam posílat lístky. Databáze QSL
cena. Pomocí by jistě byly tzv. bianko lístky.
manažerů bývají i součástí některých pro­
Rozvoj podnikání umožnil vzniknout velké­
gramů pro vedení deníku (KD7P). Čas od času
mu množství tiskáren. Dost jich vlastní
jsou vydávány i publikace se seznamy QSL
1 radioamatéři. Bohužel, žádná nenabízí něko­
manažerů. Dříve tiskem a nyní většinou na
lik verzí lístků s možností dotisku volačky.
CD-ROMech. Jsou ale poměrně finančně dost
jsem přesvědčen, že mnoho stanic by tuto
náročné, 30 až 50 dolarů a myslím si, že pro
nabídku využilo. Najde se vhodná iniciativa
začínajícího amatéra vysílače nebo poslucha­
za výhodnou cenu? Jistě by se vyřešilo mnoho
če nejsou nezbytně nutné. Rozhodně považuji
problémů.
za užitečnější vybavit si stanici provozem
Kam QSL lístky posílat? V zásadě máme dvě
PR a zde hledat hlavní zdroj informací. Dále
možnosti. Buď přes QSL ústředí nebo přímo
doporučuji pravidelně sledovat i aktivně se
(direkt) na adresu stanice nebo jejího mana­
účastnit OK/OM DX kroužku každou neděli
žera. Pokud si stanice přeje zasílat QSL pouze
na frekvenci 3750 kHz v 7.30 místního času.
direkt (přímo), nezbude než lístek zabalit
Dalším zdrojem informací je i styk s přáteli na
do obálky a odeslat. V takovém případě se
pásmech, v místě bydliště, klubu a pod.
můžeme setkat s následujícími pojmy: IRC,
Informace takto získané m ají mnohdy cenu
SAE, SASE.
zlata. Tak jako přátelství mezi radioamatéry.
IRC - International Response Coupon - me­
73! DX ur Radek 0 K 2 0 N
KV
K a re l K arm asin O K2FD , G en .Svobody 636, 67401 T řeb íč
KALENDÁŘ ZÁVODŮ
ZÁŘÍ
6.
7.
6.
6.-7.
6.-7.
6.-7.
13.-14.
13.-14.
20.
20.-21.
27.-28.
SSB Liga
SSB
PA KV
CW
AGCW Straight Key CW
All Asia DX
SSB
Field DAY
SSB
LZ DX Contest
CW
SAC CW
CW
WAE SSB
SSB
OK SSB závod
SSB
SAC SSB
SSB
CQ WW RTTY
RTTY
0400-0600
0400-0600
1300-1600
0000-2400
1500-1500
1200-1200
1500-1800
0000-2400
0300-0500
1500-1800
0000-2400
Ří IEN
4.
4.
4.
5.
4.-5.
4.-5.
5.
11.
11.-12.
12.
18.-19.
18.-19.
19.
25.-26.
SSB Liga
EU SPRINT SSB
UCWC Contest
PA KV
VK/ZL
Concurso lbero
RSGB 21/28 MHz
EU SPRINT CW
VK/ZL
FISTS Fall Sprint
JARTS WW RTTY
WAG Contest
RSGB 21/28 MHz
CQ WW SSB
SSB
SSB
CW
CW
SSB
CW
SSB
CW
CW
CW
RTTY
MIX
CW
SSB
0500-0700
1500-1900
0000-0800
0500-0700
1000-1000
2000-2000
0700-1900
1500-1900
1000-1000
1700-2100
0000-2400
1500-1500
0700-1900
0000-2400
L IS T O P A D
1.
1.-2.
1.-2.
2.
8.-9.
SSB Liga
SSB
Ukrainian DX Contest Mix
IPA Contest
CW
PA KV
CW
OK/OMDX
MIX
0500-0700
1200-1200
2 etapy
0500-0700
1200-1200
ZÁŘÍ
Scandinavian Activity Contest (SAC) má dvě
samostatné části - CW třetí víkend v září, SSB
čtvrtý víkend v září. Kategorie jsou: A) SOMB,
B) MOST, C) MOMB. Klubové stanice závodí
v kategoriích B) nebo C) bez ohledu na počet
operátorů pracujících na stanici během doby
závodu. Závodí s v pásmech 3.5 až 28 MHz.
Vyměňuje se report a pořadové číslo spojení,
každé sp o jen í se hodnotí jedním bodem.
Násobiče jsou jednotlivé číselné oblasti zemí,
se kterými se navazuje v závodě spojení (JW,
JX, LA, OH , OJ, OX, O Y, OZ, SM, TF). Součet
bodů za spojení vynásobený součtem náso­
bičů z je d n o tlivých pásem dává konečný
výsledek. Deníky je třeba zaslat vždy do 15.
října. Letos je pořadatelem NRRL a deníky se
za síla jí na: Jan Almedal LA9H W , Tunet, N1825 Tom ter, N orw ay nebo E-m ailem na
adresu: sac@contesting.com.
CQ WW RTTY DX Contest se koná poslední
sobotu a neděli v září. Závodí se pouze digi­
tálním i druhy provozu.. Závod trvá celých
48 hodin, ale stanice s jedním operátorem
se mohou účastnit nejvýše po dobu 30 hodin.
Zbytek m ůže být vybrán k d yko liv během
z á v o d u , ale nejm éně ve tříh o d in o v ý ch
blocích. Doby odpočinku musí být v deníku
vyznačeny. Stanice s více operátory mohou
závodit po celou dobu závodu. Pokud stanice
s jedním operátorem závodí déle jak 30 hodin,
do závo d u se z a p o č ítá v á po uze p rvých
30 hodin provozu. Kategorie: 1) stanice s jed­
ním operátorem, práce na všech pásmech
nebo na jednom pásmu, zde se připouští aby
stanice, která pracovala na všech pásmech
a má na jednom pásmu dobrý v ýsle d e k,
se přihlásila mimo kategorie práce na všech
pásmech i v kategorii práce na jednom pásmu.
2) stanice s jedním operátorem, s asistencí,
všechna pásma, 3) stanice s více operátory,
jedním vysílačem, všechna pásma. V této kate­
gorii je povoleno p raco vat jen s jedním
signálem na jednom pásmu během deseti
minut, čas poslechu se počítá za čas provozu.
Výjim ka: na jedno, a pouze jedno pásmo je
možno odskočit tehdy a jen tehdy, když spo­
je n í tam navázané dá nový násobič. Pokud
někdo tuto podmínku překročí, bude automat­
icky klasifikován v kategorii 4) stanice s více
operátory a s více vysílači všechna pásma, kdy
může být použit libovolný počet vysílačů, ale
na každém pásmu smí být vysílán pouze jeden
signál a vysílače musí být rozmístěny v okruhu
500 metrů. Druhy provozu: BA U D O T, ASCII,
AMTOR (FEC nebo ARQ), PACKET. Není pří­
pustný provoz v sítích nebo přes digit. pře­
vaděče. Pracuje se v pásmech 80, 40, 20,
15 a 10 metrů. S jednou sta n icí je platné
na každém pásmu jen jedno spojení bez ohle­
du na použitý druh provozu. Předává se RST,
a číslo CQ zóny, stanice USA a Kanady navíc
zkratku státu nebo provincie. První stanice
z USA a Kanady je platná jak pro násobič
země, tak státu (ev. oblasti). Za spojení s vlast­
ní zemí se počítá 1 bod, za spojení s jinými
zeměmi 2 body a za spojení s jinými konti­
nenty 3 body. N áso biče jsou na každém
pásmu zvlášť: a) jednotlivé americké státy (48)
a kanadské oblasti (13), b) země podle sezna­
mu D XC C a W A E, c) jednotlivé C Q zóny.
Pozn: KH6 a KL7 platí jen jako DXCC násobič,
kanadské oblasti jsou V O l, V 0 2 , VE1 N .B .,
VE1 N .S., VE1 P .E .I., V E2 , V E3, VE4, VE5,
VE6, VE7, VE8 N .W .T a VY Yukon. Celkový
počet násobičů je dán součtem násobičů
ad. a), ad b) a ad c). C elkový součet bodů
je dán vynásobením součtu bodů za spojení
součtem všech násobičů.
Deníky musí obsahovat: všechny časy v UTC,
všechny vysílané a přijímané údaje, bodové
h o d n o cen í sp o jen í, v y z n a č e n í n áso b ičů,
každé pásmo m usí být na zvláštním listu,
podle pásem musí být provedena kontrola
opakovaných spojení a násobičů, deník musí
být včetně sum arizačního listu s uvedením
počtu je d n o tliv ý c h n á so b ič ů , bodového
výsle d ku a čestného p ro h lá še n í. D e n íky
je třeba zaslat nejpozději do konce listopadu
na adresu CQ nebo přímo na managera: Roy
Gould, CQ W W RTTY DX Contest Director,
P.O.Box DX, Stow, MA 01775 USA.
Ř ÍJE N
EU SPRINT - podzimní kolo se koná opět ve
dvou částech - SSB 1 .sobotu v říjnu a CW
2.sobotu v říjnu. Předává se kód složený z
pořad, čísla spojení a jm éna či přezdívky
operátora a to v délce minimálně tří znaků.
Závodí se pouze kategorii 1 operátor v pás­
mech 80, 40 a 20 m. Co platné spojení to 1
bod. Násobiče v tomto závodě nejsou žádné.
Musí být vyměněn kód sestávající se z obou
značek, pořad.čísla spojení (počínaje 001) a
jména či přezdívky operátora v délce minimál­
ně 3 znaků - Příklad výměny:
OK2FD de I2U1Y 118 Paul k
I2UIY 105 Karel de OK2FD k
Doporučuje se uvedené pořadí značek při
potvrzování spojení, protože v závodě platí
d ů le ž ité p ra vid lo Q S Y , které z n í: pokud
kterákoliv stanice volá výzvu (CQ, QRZ?),
pak může navázat na svém kmitočtu pouze
jedno spojení a pak se odladit minimálně o 2
kHz. Kontrola deníku bude provedena počí­
tačově, všich n i účastníci obdrží podrobné
vyhodnocení svého deníku a výsledkovou
listinu. Deníky se zasíla jí (pokud možno na
d isk etě PC , fo rm át S P R IN T nebo N 6 TR )
nejpozději do 31.10. na adresu: Paolo Cortese
12UIY, P.O.Box 14, 27043 Broni (PV), Italy za
část SSB a za část CW na: K.Karmasin OK2FD,
G en.Svobody 6 3 6 , 67401 Třeb íč, nebo Emailem na: ok2fd@contesting.com.
VK/ZL Oceania DX Contest má kategorie:
SOM B, M OM B, SW L. Závodí se v pásmech
3 ,5 až 28 M H z , v y jm a pásem W A R C .
V ym ěňuje se kód slo žen ý z RS nebo RST
a pořadového čísla spojení. Navazují se spo­
jení pouze se stanicemi z Oceánie: v pásmu
80 m 1 Q SO = 10 bodů, v pásmu 40 m 1
Q SO = 5 bodů, v pásmu 20 m 1 Q SO = 1
bod, v pásmu 15 m 1 Q S O = 2 body a v
pásmu 10 m 1 QSO = 3 body. Násobiče jsou
prefixy O ceán ie na každém pásmu zvlášť.
Konečný výsledek dává součet bodů za spo­
je n í vynásobený součtem násobičů z jed ­
n o tliv ý c h pásem . D e n ík y se z a s íla jí
nejpozději do 6 týdnů po závodě na: NZART
Manager John Litten ZL1AAS, Onemana Post,
Whangamata, New Zealand.
RSGB 21/28 MHz Phone Contest se koná
v n ed ěli druh éh o ce lé h o v ík e n d u říjn a .
Navazují se spojení se všemi stanicemi na brit­
ských ostrovech vyjma GB v rozmezí 211502 1 3 5 0 a 2 8 4 5 0 -2 9 0 0 0 k H z výh ra d n ě
radiotelefonním provozem. Změna z jednoho
pásma na druhé je povolena po 10 minutách
provozu. Kategorie jsou SOMB, MOST a SWL
(účastník nesmí mít vlastní licenci k vysílání).
Vyměňuje se kód složený z RS a pořadového
čísla spojení, stanice britských ostrovů předá­
v a jí RS a zkratku oblasti (dříve hrabství).
U posluchačů platí, že jednu a tutéž protistanici je možné uvést v deníku až po poslechu
dvou jin ých protistanic, vyjm a případu že
stanice poslouchaná je novým násobičem.
Každé spojení se hodnotí třemi body, násobiče
jsou na každém pásmu jedno tlivé oblasti.
Deníky musí mít odesílací razítko nejpozději
1.12. a zasílají se na adresu: RSGB HF Contest
Com m ittee, P .O .B o x 73, Lich fie ld , Staffs.,
WS13 6UJ England.
JARTS WW RTTY Contest pořádá JARL 3.víkend v říjnu, závodí se provozem RTTY v pás­
mech 80 až 10 m v k a te g o riích S O M B ,
MOMB, SEL. Vje se kód složený z RST a dvoj­
číslí udávající věk operátora (YL dávají 00).
N avazují se spojení se všemi stanicemi, za
Q SO s vlastním kontinentem jsou 2 body, s
DX 3 body. Násobičem i jsou země D XCC
(mimo JA), a číselné distrikty JA, W , VE a VK,
na každém pásmu zvlášť. Deníky se posílají na
ad resu : JA R TS C ontest M anager, H iro shi
Aihara JH1BIH, 1-29 Honcho 4 Shiki Saitama
353 Japan, (orig.podmínky 97)
Worked All Germany (WAG) Contest probíhá
v pásm ech 1 ,8 až 28 M H z mimo W A R C
pásem a to CW i SSB provozem v kategoriích
SOM B C W , SOM B M IX, SOM B M IX Q RP
(max 5 W out), M OST a SW L. N avazují se
s p o je n í pouze s n ěm eckým i s ta n ic e m i,
s každou stanicí je možné na každém pásmu
pracovat SSB i C W provozem. Vyměňuje se
kód složený z RS(T) a pořadového čísla spo­
jení, německé stanice předávají RS(T) a DOK.
Každé s p o je n í se ho d n o tí třem i body.
Násobiče jsou jednotlivá písmena z DOKŮ
(např. C12 je násobič C) na každém pásmu
zv lá šť bez ohledu na druh p ro vo zu .
Posluchači si hodnotí každou novou značku
německé stanice 1 bodem na SSB, 3 body
pokud pracuje CW . Jednu a tutéž stanici lze
zaznamenat na každém pásmu jednou CW a
jednou SSB provozem . D eníky se z a s íla jí
do 20.11. na adresu: Klaus Voigt, DL1 DTL,
P.O.Box 72 04 27, D-01023 Dresden, Germany.
RSGB 21/28 MHz CW Contest má shodné
podm ínky se závodem RSGB 21/28 M H z
phone, ale probíhá vžd y v neděli třetího
ce lé h o v ík e n d u v ř íjn u , z á v o d í se jen
telegraficky v pásmu 21 M H z mimo úsek
21075-21 125 kH z a ve z v lá š tn í kategorii
z á v o d í s ta n ice Q R P s výko n em m ax.
10 W . Termín k odeslání deníků je 1 7 .1 2 .,
adresa je stejná.
C Q W orld W ide DX Contest se koná
každoročně va dvou částech: FO N E vždy
poslední celý víkend v říjnu, CW vždy posled­
ní celý víkend v listopadu. Začátek je vždy
v sobotu v 00.00, konec v neděli ve 24.00
U TC . Kategorie: A) jeden operátor všechna
pásm a, B) jeden o peráto r je d n o pásm o,
C) jeden operátor všechna pásma max. 100W,
D) jeden operátor jedno pásmo max. 100W,
E) jeden operátor všechna pásma s pomocí
(DX Cluster), F) stanice s více operátory jeden
v ysílač, G) stanice s více operátory a více
vy síla či (jeden signál na každém pásmu),
H) stanice QRP s výkonem max. 5W . Závodí
se na všech pásmech 1,8 až 28 MHz vyjma
pásem W A R C, přičem ž se vyměňuje report
RS nebo RST a číslo zóny W A Z . S p o jení
se stanicemi vlastní země se bodově nehod­
notí, spojení se stanicemi na vlastním konti­
nentu se hodnotí jedním bodem, sp o jen í
se stanicemi jiných kontinentů třemi body.
Násobiče jsou: a) každá DXCC a WAE země
(navíc platí IH9 za zv lá štn í zem - A frická
Itálie), b) každá zóna W AZ, vždy na každém
pásmu zvlášť. Součet bodů za spojení ze všech
pásem se vynásobí součtem všech násobičů ze
všech pásem. Stanice v kategorii více operá­
torů - jeden vysílač mohou přejít z jednoho
pásm a na druhé tep rve po 10 m inutách
provozu, s výjimkou přechodu na jedno jediné
pásmo k navázání jediného spojení, které
dá nový násobič. Deníky v obvyklé formě se
sumářem a přehledem stanic k vylo u če n í
du p licitních spojení se z a s íla jí do m ěsíce
po skončení každé části na: CQ Magazíne, 76
North Broadway, Hicksville, N.Y. 11801 USA.
Výsledky závodů
JARTS RTTY 1996:
1 .K 1 IU
708
1798
2.
DJ3IW
5931416
46. OK2EQ
194
412
143. OK2PHI
39
78
SWL:
1 .0 N L 3 8 3
233
500
2. OK2-21478 173
336
AGCW QRP 1997:
Třída A:
1. DL7AMM 6020
19. O K1DO L 1155
22. OK2BND 1004
35. OK2BPG 258
37. OK2M BQ 182
SWL:
1 .0 N L 3 8 3
2214
3. OK1-13188 456
167
193
89
17
300266
273288
36668
1326
96
22
48000
7392
CO N TESTIN G
Martin Huml OK1 FUA, ol5y@ contesting.com
Dnes poprvé se na tomto místě objevuje nová
rubrika, nazvaná CONTESTING. Bude j i vést
Martin OK1FUA, který je spíše znám ve světě
contestu p o d zn a čko u OL 1 A a lo n i z a ča l
používat jako člen CCC značku OL5Y. Podle
jeho i mých představ by se měla rubrika věno­
vat podrobněji závodům, zejména z hlediska
analýz výsledků, taktiky, contestových expe­
dic, zkušeností a podobně. Pokusí se také vás
seznámit s contestovými superstanicemi i ope­
rátory od nás i z e zah ran ičí. N en í to úkol
jednoduchý a Martin určitě uvítá pom oc od
dalších našich contestm anů i členů C zech
Contest Clubu.
OK2FD
Tragikomické putování mezi žertem a realitou
(Příručka Správného Podvodníka)
Podle článku I2UIY (CQ Contest)
především symbolické.
V ím , že m nozí soutěží jen pro záb avu .
Domnívám se, že většina účastníků vysílá ze
svých oblíbených křesel, ze svých teplých
domovů, používají stejné antény jako každý
jiný den, "závodí" s přestávkami v závislosti na
rodině, práci a jiných zálibách. Jde zhruba o
90 - 95% ze všech účastníků. Oni netouží
zvítězit. Závodí pro potěšení ze soutěžení.
Zbývajících 5 - 10% účastníků těší snaha
dobře se umístit. Někdo cestuje do vzácných
zem í, někdo "na návštěvu" takových stanic
jako např. K1 EA. Kvůli jejich touze zvítězit,
musíme připustit, že jejich motivace je odlišná
od výše uvedených "rekreačních" závodníků.
Oni se chtějí pobavit, to ano, ale ego je tím,
co je skutečně pohání. Ego může být velmi
silné palivo pro dosažení špičkového výsled­
ku. Na druhé straně, jestliže skutečně posedlý
závodník zjistí, že nemá šanci dobýt vítěznou
plaketu, může si vsugerovat, že všechny cesty
jak docílit co nejlepšího výsledku jsou správné
- včetně podvodu. Jak se říká - účel světí
prostředky.
N y n í mi dovolte zah rát si na "ďáblova
advokáta" a ukázat několik možností, jak se
stát podvodníkem. Radioamatérské závodění
dodává odvahu podvádět, protože tém ěř
každý soutěží sám, ze svého vlastního Q TH.
Díky tomu mnoho podrobností nemůže být
ověřeno a musí být založeno na důvěře. V
několika posledních letech vzniklo mnoho
nových kategirií se snahou povzbudit začína­
jíc í závodníky. Ale tím vzniklo rovněž více
příležitostí pro podvodníky.
Z hru b a před 25 lety z a č a lo n ě k o lik
soutěžních komisí studovat přesnost zápisu
Q SO do deníků. Prvn í pokusy byly usku­
tečněny bez neocenitelné pomoci počítačů, a
tak spolehlivost nebyla právě vysoká. Začátky
jsou vždy těžké.
Časem se počítač stal běžným nástrojem a
kon tro ln í metody se z le p šily díky rafin o ­
vanějším algoritmům. Pojem "přesnost" je v
našem případě nejčastěji založený na analýze
"uniques" ("unique" je značka zapsaná pouze
v je d in é m deníku a n ikd e jin d e ) a na
sro v n á v á n í zap saných zn a če k s d ata b ází
obsahující všechny existující značky v dané
zemi.
V
závislosti na procentu deníků získaných v
Jak ?
datové podobě (z počítačových programů pro
vedení závodních deníků) je možné zkontrolo­
Podvádět není těžké. Jakm ile se jednou
vat každé jednotlivé QSO v obou denících rozhodnete to dělat, většina práce je učiněna.
včetně předávaných kódů. V některém z
Opravdu důležité je vybrat si správnou kate­
gorii. To není problém, protože velké závody
dalších čísel se dozvíte více informací o těchto
technikách.
nabízejí velký výběr. Jako ve všem, je nutné
být maximálně profesionální ve snaze získat
Uvedené postupy předpokládají, že všichni
účastníci jsou čestní, poctiví a nikdo nepod­
co nejlepší výsledky. Tady jsou základy:
vádí. S touto filozofií je každý omyl nalezený
Z á k la d n í p o d vo d n íko vo p ra v id lo je :
"Pamatujte, že komise od vás obdrží pouze
v deníku brán jako neúm yslný a výsledky
d e n ík . V šech n o , co nem ůže být ověřeno
tohoto "prosévánf jsou použity především pro
statistické účely. Občas si některý závodník
použitím vašeho deníku, je možné použít k
podvodu.".
stěžuje, když mu jsou odečteny penalizační
Je mnoho rozdílných způsobů jak se stát
body, a pak lze získ a n á data p o užít pro
"uznávaným" podvodníkem. Některé jsou trivi­
vysvětlení těchto penalizací. Každá soutěžní
ální, zatímco jiné jsou více promyšlené, více
kom ise p ro v á d ě jící kontrolu deníků však
rafin o va n é, a v íc e ď ábelské. N e n í to tak
objeví čas od času nějakého podvodníka dávno, kdy bylo snadné přidat několik stovek
dokonce i v takzvaných malých soutěžích.
vymyšlených QSO do deníku - nyní je nemy­
Než budu pokračovat, chci zdůraznit, že
slitelné se pokusit použít tuto techniku. Vedla
nepoctivých závodníků je jen malé procento.
Naprostá většina soutěžících je slušná a čest­
by přímou cestou k d isk v a lifik a ci. Je tedy
ná, ale přesto není možné zastřít, že takoví
vhodné řídit se některými pokyny:
darebové existují. V těchto případech je velmi
1. Výkon. Nejsnazší způsob jak podvádět je
nebezpečné zevšeo becňo vat, nicm éně je
manipulace s výkonem. Ve většině závodů
vhodné na toto chování poukázat.
jsou tři výkonové kategorie: Q R O , LP (low
power - nízký výkon, 100W ) a Q RP (5W ).
Poslední dvě poskytují plodnou půdu pro pod­
Proč ?
Proč by někdo v závodech podváděl ? Je to
vod. Je snadné používat 100 wattů a potom se
jen hra, záliba, tak proč si dělat těžkou hlavu.
přihlásit do QRP. Nebo použít PA 1kW a zaú­
Máte pravdu, ale ne zcela. Zodpovězme si
točit na Low Power. Nikdo to nemůže zkon­
ještě jednu otázku - proč vlastně závodíme ?
trolovat.
Možná ze stejného důvodu. M nozí z nás po
Doporučení: nepřehánějte.
navázání spojení se vzácnou zemí netrpělivě
2. Jeden operátor s pomocí (Single Operátor
če ka jí na pošťáka, který přinese vytoužený
Assisted). Magické slovo "s pomocí" znamená,
QSL lístek. Tento QSL bude zřejmě použit pro
že můžete užívat jakýkoliv druh pomoci při
nějaký diplom a pověšen na stěnu. Tak zabi­
vyhledávání stanic. Avšak přihlásit se do této
jeme dvě mouchy jednou ranou: (1) většina
kategorie může být d e m o tivu jící - většina
"borců" se účastní ve více renomované kate­
našich přátel bude bledá závistí a (2) naše ego
bude spokojené. Ego, to je to magické slovo. V
gorii "non-assisted".
radioam atérských soutěžích je ego jediný
jak statečný podvodník v í, je možné sle­
rozumný motiv pro soutěžení - od určité doby
dovat místní DX Cluster, bez vlastního připo­
se vítězům nedávají věcné ceny, odměny jsou
je n í. M ůžete také být připo jeni použitím
volačky vašeho nejlepší přítele a získat tak
tuto výhodu. Nikdo nemůže kontrolovat co
děláte a ve vašem deníku žádné stopy nezůs­
tanou - používáte přece jinou značku.
3. Jedno pásmo. Kategorie jedno pásmo nabízí
více příležitostí pro nejvíce podnikavé pod­
vodníky. Jak asi víte, pokud chcete uspět v této
kategorii, musíte udělat na zvoleném pásmu
vše - k tomu je moc užitečné mít jednoho
nebo v íc e sp o le h liv ý c h sp o lu p a ch a te lů .
Podvodník se bude soustředit na pile-up u d ržo vat co n e jv ě tší tempo (tz v . "rate").
Nebude ztrácet čas hledáním násobičů; jeho
spolupachatelé budou dávat pozor za něj.
Každý společník pracuje ze svého vlastního
stanoviště (n e zále ží na tom, jak daleko od
podvodníkova QTH - čím dále tím lépe, kvůli
případnému rušení). Jeho povinností je najít je
a udělat je, zkoušet volat pouze jednou nebo
dvakrát - tak si lidé nevšimnou, že má více
signálů současně. Spojení mezi podvodníkem
a jeho spo lu p ach ateli je u držováno přes
Packet, protože dva počítače s programem CT
(K1 EA) lze použitím dvou TNC a TRX propojit
(možná o této vlastnosti nevíte - podvodník o
ní však v í dobře). Tato konfigurace zajistí, že
každý člen týmu uvidí všechny QSO stejně
ja ko přeh led y n á so b ičů . Tato metoda je
použitelná i v kategorii Více operátorů - jeden
vysílač. Přehánějte. Nikdo vám nebude věřit,
ale vyhrajete.
4. Jeden operátor - všechna pásma. Účastníci
tzv. All Band kategorie mohou použít před­
ch áze jící metodu, pouze jestliže jsou jejich
stanice dobře vyb aven y. V kategorii V íce
operátorů - jeden vysílač musíte svádět boj
ještě s 10-minutovým pravidlem, což dělá hru
složitější. Není to však nepřekonatelná bariéra,
č a sy s p o je n í lze u p ra vit a p řizp ů so b it.
Doporučení: pamatujte, že hodiny lze zrychlit
nebo zp o m alit, ale není možné to udělat
současně.
5. Přátelé. Mít přátele na celém světě může
být velká pomoc - zvláštně jestliže ž ijí ve
zem ích zn ám ých jako “v z á c n ý n á so b ič” .
Pravděpodobně žádný z nás nemá přítele
žijícího v Kingman Reef - ale je pravděpodob­
né, že tam žije někdo jin ý. Váš přítel bude
pravděpodobně sledovat vás na všech pás­
m ech , za tím c o HAM z Kingm an Reef
p o slo u ch á i vaše k o n k u re n ty . M ůže být
užitečné sjednat nějaký SKED před závodem.
Statistiky však říkají, že jen málo těchto SKEDů
je úspěšných; ale protože ty vaše nejsou běžné
SKEDy, procento úspěchu bude neočekávané.
Doporučení: žádejte vaše přátele aby dělali
spojení s konkurencí jen na snazších pásmech.
6. Druhy provozu. Jsou některé závody, kde se
v jednom v ík e n d u so u tě ž í oběm a druhy
provozu. Opravdový podvodník vždy vstoupí
do smíšené kategorie. Jestliže se předává fixní
kód, bude snadné um ístit stanici d á v a jíc í
výzvu (tzv.run-station, CQ ing) na jednom
módu a hledat stanice (tzv. search&pounce
nebo S&P) na jiném. Když pomáhají sluneční
skvrny, dvě CQing stanoviště a alespoň jedno
S&P jsou vytížena. Jestliže je předávaný kód
proměnný (pořadové číslo), pracovní čas bude
dělený do 10-minutových úseků a v každém
úseku bude umožněno udělat 20 Q SO CQ
nebo S&P. Nějaký čas pak bude vyžadovat
rozluštění deníku.
7. Více operátorů - více vysílačů (MultiMulti).
Kategorie která nabízí nejméně příležitostí k
p o dvo du . Zde je (tém ěř) vše ch n o ja sn ě
stanoveno: C Q stanice na každém pásmu,
násobičová stanice na každém pásmu, DX
Cluster, plný výkon. Tak, kde je prostor pro
podvod? Ano, správně, když je většina pásem
otevřená, je velmi těžké umístit čtyři nebo pět
kilowatových stanic současně běžících na jed­
nom místě. Řešení tohoto vážného problému
se spoléhá na lingvisty. Jestliže si uvědomíme
široký smysl slova "stejné místo", hádanku
vyřeším e. Někdy dokonce podvodník chce
ukázat, že je to on, kdo se drží pravidel, a tak
musí vysvětlit význam "stejného místa." Jestliže
najdem e naše Q TH v nějakých budovách
patřících stejnému vlastníkovi (např. státu),
vzdálenost mezi objekty již není problémem,
pokud je majetek dostatečně rozlehlý. Stát
vlastní skoro všude alespoň něco - přinej­
menším cesty. V důsledku toho, pokud jsou
QTH na cestě, všechna QTH jsou ve stejném
vlastnictví. Šikovné, že ?
A tak...
Jak titul říká, toto bylo Tragikomické puto­
vání mezi žertem a realitou. Bylo by hezké,
kdyby šlo pouze o cestu žertovnou a zcela
vymyšlenou - ale každý vyhodnocovatel ví, že
tomu tak není. Když kom ise o b je v í něco
podezřelého, m usí si hrát na soukromého
detektiva. Je nucena přemýšlet jako podvod­
ník, aby mohla zabránit jeho činnosti. To kazí
radost ze závodění. A tak se stává, že několik
lumpů tak může ničit zábavu všem.
Počítače všechno mění. Avšak stejně jako
počítače způsobily převrat ve vyhodnocování
závodů, i podvodníci zle p šily své metody.
Neuvěřitelné rekordy dosažené podvodem
mohou být překonány, bohužel především
stále stejnými podvodníky. Nepochybně vznik­
nou (nebo už existuji-) kluby podvodníků, kde
si mohou vyměňovat informace a zkušenosti.
Jak již bylo řečeno, všechny soutěžní komise
budou pokračovat ve zkoušení dokonalých
kontrolních technik. Avšak pravděpodobně
vždy bude existovat také někdo, kdo si myslí,
že vítězství je důležitější než cokoli jiného.
Ten někdo musí být obdivován kvůli své vytr­
valosti - pravděpodobně se nikdy ničeho
nevzdá. Avšak počkat ! Plaketa za první místo
stojí okolo 1000 Kč, takže jestli ji "závodník"
skutečně chce, dobře, dejme mu ji a on bude
spokojený.
Netrapte se tím - jak někdo řekl, je to jen
hra !
OL7HQ a IARU HF World Championship 97
Tento 24hodinový KV závod, který pořádá
IARU každoročně během druhého víkendu
v červenci, je vlastně celosvětovým mistrov­
stvím radioklubů členských zem í IARU. Po ne­
povedeném loňském ročníku jsme věnovali
přípravě toho letošního podstatně více času
s cílem dokázat světu, že se s O K amatéry
musí stále vážně počítat, a to nejen s několika
vynikajícím i jednotlivci, ale i s naším repre­
zentačním týmem v krátkovlném mistrovství
světa IA RU . Na závěrečné vyhodnocení si
budeme muset ještě pěkných pár měsíců poč­
kat (až IARU zveřejní výsledkovou listinu),
nicméně zde je první d ílč í výsledek našeho
snažení.
V y h o d n o cen í došlých dvanácti d ílč íc h
deníků a zkompletování do sumárního deníku
za celou českou reprezentační stanici OL7HQ
znam enalo sice cca 40 hodin strávených
u počítače, ale nakonec bylo možno konstato­
vat potěšující skutečnost:
Navázali jsme celkem 10.059 platných spo­
jení, což by v celkovém součtu mělo zname­
nat výsledek přes 9 miliónů 860 tisíc bodů.
Pro srovnání - je to asi o 3 tisíce spojení a 4,3
m ilió n u bodů v íc e než v lo n i ! A i d a lš í
s ro v n á n í s loňským ro čn íkem je v e lm i
pozoruhodné: udělali jsme o 1,3 miliónu bodů
více, než loňský vítěz DA0HQ !!
Moje poděkování coby manažera O L7H Q
patří všem operátorům jednotlivých stanic
O L7H Q za velmi dobré výkony (až na jednu
výjimku - stanice 160m SSB), zejména bych
však chtěl vyzdvihnout skvělý výsledek obou
Jirků, OK1 Rl a OK1RF, u stanice 20m SSB.
Hned v z á p ě tí p a tří naše sp o lečn é
poděkování i mimořádně aktivním radioa­
matérům z O K, kteří svými Q SO podpořili
ú s ilí a snahu operátorů H Q s ta n ic e .
Vyhodnocení vyhlášené soutěže proběhne
v Holicích, zde je sedm nejaktivnějších, kteří
navázali spojení se všemi dvanácti stanicemi
O L7H Q : O K1M G , O K1D CS, O K1M N V,
O K IO D X , O K 1 X W , O K 1 E P a OK1 KFX ti všichni se mohou těšit na výsledek losování
o bednu šampaňského v H o licích . Osmou
stan icí, která se o bjevila 12x v soutěžním
deníku O L7H Q , je slovenská reprezentační
stanice OM 7HQ.
Nyní nezbývá než čekat, o kolik se letos
zlepšili všichni ostatní a na které místo v cel­
kovém pořadí nám bude tento jistě dobrý
výsledek stačit. Současně však setkáním operá­
torů HQ stanic v Holicích a vyhodnocením
letošní účasti začíná i příprava na příští ročník
- rádi mezi sebou přivítáme všechny zájemce
o dobrou reprezentaci O K značky ve světo­
vých závodech ! Zastavte se v Holicích v pátek večer anebo se ozvěte přímo mně, případ­
ně přes Český radioklub - jednou budeme
určitě nejlepší!
Mladoš, O K IM D - Manažer H Q stanice
OL7HQ 1997
QTH
160
160
80
80
40
40
20
20
15
15
10
10
OPs
CW OK1KQJ
OK1MR
Staňkov
OKlFJD
SSB OKlTP
OKlTP
Rtyně
CW OL1A
OKlCW
Poděbrady OK1FUA
SSB OKlINT
OKlNI
Liberec OK1JN
CW OKlKQJ
OKICM
Staňkov
OK1AY
SSB OK1KSO
OK1CF
Krušné h .
CW OK2FD
OK2FD
nr Třebíč OK2BEE
OK2XTE
SSB OK1RF/RI OK1RF
Březina OKlRI
CW OKlKSO
OKlWF
Krušné h.
SSB OKlAU
OK1AU
Nymburk OK1AXB
OKI DG
CW OL5X
OK1TN
Bradlec
OK1TA
SSB OL5T
OK1DNR
Holice
OK1NR
OK1HSK
OKlMKI
OK1FLM
CELKEM
CELKOVÝ VÝSLEDEK:
v ý s l e d e k
QSO
QSO
platná
372
372
Body
676
Průměr
1 QSO
1,817
HQ
13
ZONE
ITU
14
85
85
119
1,400
10
4
781
780
1618
2,074
15
22
531
531
997
1,878
1144
1144
4100
3,584
1255
1252
3266
2,609
21
36
1402
1402
5642
4,024
18
46
10026
4,017
2496
2496
14
21
29
13
14
19
25
28
39.
31
54
22
35
17
15
18
34
52
734
733
2049
2,795
17
32
511
509
1297
2,548
18
20
373
371
833
2,245
17
12
385
384
986
2,568
8
11
10069
10059
31609
3,142 201
HQ
ZONE
celkem na pásmu
301
130
182
9 862 632 bodů
• K DX TOPLIST
Značka
OK2DB
OK1RD
OK1MP
OK2SG
OK2FD
OK1ADM
OK1MG
OK1KT
OK1AD
OK1WT
OK2PO
OK1 KQJ
OK1AFC
O KI TA
OK1AW
OK1JN
OK2PCL
OK1 DX
OK1KH
OK1WV
OK2RU
OK1AWZ
OK1EP
OK1CZ
OK1VD
OK1AFO
OK1ANO
OK2RN
OK1FIW
OK1AWH
OK1FAU
OK1AHG
O KI BA
OK1FAK
0K 20N
OK1AOZ
OK1ACF
OK1ZL
OK2BDI
OK1PG
OK1WF
OK2KOD
OK1HCD
O K I-4215
OK1KSL
OK1-17323
OK1TD
OK1AU
OK1AYN
OK1FCA
OK1KPA
OK1DKS
OKI XJ
OK1 DG
O K I-11819
OK1JST
OK2-4649
OK2-9329
OK1AXB
OK2SWD
OK1AYW
OK1DOT
OK2-20219
OK2KVI
OK2BHE
ALL
2320
2274
2194
2007
1941
1913
1735
1606
1606
1592
1539
1519
1511
1509
1478
1471
1447
1438
1428
1403
1373
1360
1324
1303
1298
1282
1250
1223
1207
1160
1110
1104
1082
1073
1038
976
954
944
939
931
917
895
893
885
867
855
836
819
804
767
762
741
710
664
650
636
613
589
584
519
501
473
432
393
303
160
147
179
106
86
108
112
173
73
33
67
52
112
118
44
89
69
40
146
19
20
31
22
53
97
59
35
43
48
55
48
32
81
34
42
7
28
45
0
50
14
71
54
0
0
40
0
55
35
27
21
37
33
13
37
29
17
234
4
16
2
80
251
250
253
222
230
283
232
118
84
187
124
185
201
141
185
150
85
157
166
154
176
220
122
134
135
187
141
150
74
112
113
152
101
68
74
68
84
32
78
93
105
107
77
119
74
86
134
84
75
110
85
88
162
67
40
61
69
47
68
51
52
30
40
45
33
40
287
298
286
266
255
313
266
214
158
255
182
257
230
188
212
165
142
206
201
211
243
236
168
193
203
241
191
208
134
180
169
164
178
103
144
217
153
128
140
133
146
136
125
133
101
103
98
136
58
145
104
86
222
92
109
84
67
57
95
51
43
36
55
44
59
stav k 30.6.1997
17
15
20
30
245 327 256 311
249 325 269 290
186 328 214 321
176 324 183 313
178 319 178 300
89 327
96 328
60 316
56 292
157 296 171 253
188 295 194 275
89 298
79 321
164 296 169 249
59 295
41 308
55 272
103 280
67 323
70 326
98 281 139 227
76 268 139 250
176 288 157 281
99 245 154 188
63 315
53 322
18 298
130 288
7 314
323
48 263
62 297
81 266
112 279
122 236 114 196
45 292
45 320
293
318
287
310
67 224
57 293
112 228 155 221
68 222
77 250
132 159 125 173
294
9 320
85 165
99 247
29 257
72 283
90 186
81 248
287
246
24 145
50 242
7 253
46 249
90 197
53 209
50 200
43 197
213
293
209
221
39 207
40 260
97 104
82 160
22 261
0 238
47 202
3 205
96
305
34 155
61 195
234
226
194
0 171
186
7 176
2 201
33 174
75
251
21 150
37 158
36 154
47 174
157
38 166
29 119
22 190
1 170
7 182
10 168
5 150
158
9 141
20 121
23 154
95
50
102
178
0 104
7 116
0
75
0 117
12
210
172
193
147
120
46
40
115
146
27
102
18
8
34
67
127
110
69
24
28
13
45
53
16
0
80
29
92
92
8
31
12
14
34
26
16
62
1
0
25
23
10
286
242
307
290
253
319
300
209
233
269
210
244
244
316
180
227
168
174
265
256
279
199
198
158
242
243
262
189
160
174
92
117
83
172
150
158
202
208
110
144
160
172
115
57
117
162
203
89
211
147
149
99
6 106
5 64
93
12
72
1 111
2 49
80
2 69
36
53
0 61
0
17
MIX
328
328
328
327
327
328
328
321
319
326
308
324
CW
327
322
328
326
316
324
327
301
327
310
300
308
308
328
327
328
319
312
325
286
223
275
280
328
312
321
326
326
326
325
292
313
250
327
266
327
300
308
283
325
270
283
322
274
292
200
320
322
263
301
254
270
227
275
210
221
239
238
208
187
233
SSB RTT
62
327
328
328 265
327
88
315 142
328
306
7
283
319 324
307 89
318 304 105
327
271 116
296 100
296
69
247 111
328
305
327
318
283 281
274
8
320
310 303
317 315
302 305
287 155
245
318
259
316
281
279
260
294
257
262
292
235
284
170
290
271
228
245
249
253
263
60
274
207
256
184
200
218
179
160
107
310
202
265
59
114
9
282
215
203
93
165
260
226
101
167
219 150
316
162
265
103
98
218
68
85
182
157
178
155
151
217 212
58
143 127 106
151 148
54
T O P TEN 1.8
OK1 DOT
OK1RD
OK1MG
OK2DB
OK1 DX
OK1AFC
OK1KQJ
OK1ADM
OK2FD
OK1MP
M Hz
234
179
173
147
146
118
112
112
108
106
TOP TEN 7 MHz
OK1ADM
OK1RD
OK2DB
OK1MP
OK2SG
O KI MG
OK1KQJ
OK1WT
OK2FD
OK2RU
313
298
287
286
266
266
257
255
255
243
TOP TEN 14 MHz
OK1ADM
OK1MP
OK2DB
OK1TA
OK1RD
OK2SG
OK2RU
OK1KH
O KI WT
OK1VD
328
328
327
326
325
324
323
322
321
320
TOP TEN 21 MHz
OK1ADM
OK1TA
OK1MP
OK1MG
OK1KH
OK2RU
OK2SG
OK2DB
OK2FD
OK1WT
327
323
321
316
315
314
313
311
300
298
TOP TEN 28 MHz
3
OK1ADM
OK1TA
OK1MP
OK1MG
OK2SG
OK2DB
OK2RU
OK1WT
OK1KH
OK1ANO
319
316
307
300
290
286
279
269
265
262
TOP SIX WPXCW
OK1TA
OK2DB
OK2PO
OK2FD
OK2SG
OK1FCA
2373
2365
2224
1977
1932
1800
T O P TEN 3.5
OK1ADM
OK1MP
OK2DB
OK1RD
OK1MG
OK2FD
OK2SG
OK1AWZ
OK1AFC
OK1AFO
M Hz
283
253
251
250
232
230
222
220
201
187
TOP TEN 10 MHz
OK1RD
OK2DB
OK1AD
OK1MP
OK2FD
OK2PCL
OK2SG
OK2PO
OK1KT
OK1FAU
249
245
188
186
178
176
176
164
157
132
TOP TEN 18 MHz
OK1RD
OK2DB
OK1MP
OK1AD
OK2SG
OK2FD
OK1 KT
OK2PO
OK2PCL
OK1FIW
269
256
214
194
183
178
171
169
157
155
TOP TEN 24 MHz
OK2DB
OK1MP
OK1RD
OK2SG
OK1AD
OK1JN
OK2FD
OK1KT
OK2PCL
OK2PO
210
193
172
147
146
127
120
115
110
102
TOP TEN WPXMIX
OK2DB
OK1TA
OK2FD
OK2SG
OK2RU
OK1MP
OK2PO
OK2PCL
0K20N
OK1JN
3098
2934
2567
2431
2321
2256
2226
2207
2030
1951
TOP SIX WPXSSB
OK2DB
O KI TA
OK2PCL
OK1DKS
OK2FD
OK1MP
2289
2007
1942
1874
1869
1652
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising