Zenoah | BCZ4200CL | Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
PL
WYKRYWANIE USTEREK
11. TABELA WYKRYWANIA USTEREK.
1. Problemy z uruchomieniem silnika
SPRAWD•
PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
zbiornik paliwa
niew³aœciwe paliwo
filtr paliwa
zatkany filtr
œruba regulacji gaŸnika
Ÿle ustawiona
iskrê œwiecy
œwieca jest zabrudzona/wilgotna
nieprawid³owa szczelina œwiecy
œwieca zap³onowa
od³¹czona
2. Silnik uruchamia siê, ale gaœnie/utrudnione ponowne uruchomienie.
SPRAWD•
PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
zbiornik paliwa
niew³aœciwe lub stare paliwo
œruba regulacji gaŸnika
Ÿle ustawiona
t³umik, cylinder
utworzy³ siê nagar
(otwory wylotowe)
filtr powietrza
zatkany kurzem
o¿ebrowanie cylindra,
zabrudzone, zatkane
os³ona wlotu powietrza
ŒRODKI ZARADCZE
wylej stare paliwo i wlej w³aœciwe
wyczyϾ
ustaw w³aœciwie
wyczyϾ/osusz
skoryguj ( 0.6 – 0.7 mm)
pod³¹cz
INSTRUKCJA OBS£UGI
Kosa spalinowa
ŒRODKI ZARADCZE
opró¿nij zbiornik, wlej w³aœciwe paliwo
ustaw w³aœciwie
usuñ nagar
wyczyϾ
wyczyϾ
modele:
BCZ4000DL
BCZ4000DW
BCZ4200CL
Jeœli urz¹dzenie z dalszym ci¹gu nie pracuje prawid³owo, zg³oœ siê do swojego dealera/serwisanta KOMATSY ZENOAH.
GWARANCJA
WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE S¥ W DO£¥CZONEJ DO URZ¥DZENIA KARCIE GWARANCYJNEJ.
INSTRUKCJA OBS£UGI ORAZ KARTA GWARANCYJNA S¥ INTEGRALNA CZÊŒCI¥ URZ¥DZENIA.
Jeœli chcesz uzyskaæ wiêcej informacji, skontaktuj siê z najbli¿szym dealerem/serwisantam KOMATSU ZENOAH.
POSTÊPOWANIE ZE ZU¯YTYMI MASZYNAMI, OCHRONA ŒRODOWISKA.
Je¿eli któregoœ dnia dojdziecie Pañstwo do wniosku, ¿e Wasza pilarka wymaga wymiany lub nie jest Wam ju¿
potrzebna, pamiêtajcie o ochronie œrodowiska. Niektóre autoryzowane Punkty Serwisowe i punkty sprzeda¿y
przyjmuj¹ stary sprzêt i utylizuj¹ go w sposób bezpieczny dla œrodowiska.
W razie jakichkolwiek niejasnoœci lub w¹tpliwoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ pilarki nale¿y zwróciæ siê do
autoryzowanego punktu serwisowego lub do sprzedawcy.
WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH
Aktualny wykaz punktów serwisowych Komatsu Zenoah dostêpny jest na stronie internetowej dystrybutora w Polsce
lub u dealerów: www.komatsuzenoah.pl
KOMATSU ZENOAH CO.
1-9 Minamidai, Kawagoe-city, Saitama, 350-1192 Japan
IMPORTER:
P.P.H.U. GRASS Marta £oziñska s.j. ul. Krakowska 221-223
32-080 Zabierzów k/Krakowa
tel. (012) 285-22-44 fax. (012) 285-41-45
www.komatsuzenoah.pl e-mail: info@komatsuzenoah.pl
Wydanie nr 1, kwiecieñ 2007
PL
CERTYFIKAT
PL
OBS£UGA I KONSERWACJA
DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE
d³u¿sz¹ chwilê po jego zatrzymaniu, stwarzaj¹c
niebezpieczeñstwo powa¿nych o poparzeñ. Zawsze
zak³adaj rêkawice ochronne.
• Dokonuj¹c przegl¹du urz¹dzenia przed
przyst¹pieniem do pracy, dok³adnie sprawdŸ okolice
t³umika i usuñ wszelkie zabrudzenia, œcinki trawy,
drewna itp., które mog³y siê tam dostaæ. Zaniechanie tej
czynnoœci mo¿e prowadziæ do przegrzania t³umika i w
rezultacie do zapalenia siê silnika i po¿aru. Zawsze,
przed przyst¹pieniem do pracy, upewnij siê, ¿e t³umik i
jego okolice s¹ wolne od wszelkich zanieczyszczeñ
typu trawa, œcinki trawy, wióry i inne.
• Sprawdzaj otwór wlotu powietrza ch³odz¹cego, oraz
okolice cylindra I o¿ebrowania cylindra co 25 godzin,
w celu usuniêcia wszelkich zabrudzeñ I
zanieczyszczeñ, które mog¹ utrudniæ przep³yw
powietrza I ch³odzenia silnika. W tym celu nale¿y
usun¹æ górn¹ i doln¹ os³onê (patrz rysunek) w celu
udostêpnienia dostêpu do silnika.
My, KOMATSU ZENOAH CO.,
1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japonia
0.6~0.7mm
deklarujemy z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e nastêpuj¹ce
produkty s¹ zgodne z:
DYREKTYWA 89/336/EEC, 98/37/EC, 2000/14/EC,
2002/88/EC, 2002/44/EC, EN ISO 11806: 1997
Produkty do których odnosi siê deklaracja:
OPIS
: KOSA SPALINOWA
MODELE
: BCZ4000DL
BCZ4000DW
BCZ4200CL
NUMERY SERYJNE : 60800101 i nastêpne
Przedsiêbiorstwo wskazane wy¿ej bêdzie przechowywaæ
nastêpuj¹c¹ dokumentacje techniczn¹ dla celów kontroli.
- Instrukcje obs³ugi
- Plany i rysunki
- Opis metod zapewnienia jakoœci
- Inn¹ dokumentacjê techniczn¹: Arkusz specyfikacji
Standard badania
Podpisano w Saitama, Japonia
• WYMIEÑ ŒWIECÊ ZAP£ONOW¥ NA NGK CMR7H
! WA¯NE !
•
•
T£UMIK
UWAGA !
•
1 Sierpieñ 2006
•
Masahiko GOUDA
Dyrektor Generalny, Departament Zapewnienia Jakoœci
OSTRZE¯ENIE !!!
LWA
118
RYZYKO USZKODZENIA S£UCHU
ZAK£ADAJ OCHRONNIKI G£OWY, OCZU I S£UCHU
BCZ4000DL
TARCZA TN¥CA
BCZ4000DL G£OWICA ¯Y£KOWA
BCZ4000DW
TARCZA TN¥CA
BCZ4000DW G£OWICA ¯Y£KOWA
BCZ4200CL
TARCZA TN¥CA
BCZ4200CL G£OWICA ¯Y£KOWA
ddB
POZIOM WIBRACJI
POZIOM HA£ASU
ISO 22868 ISO 10884
ISO 7916
bieg
pe³ne
LwA
LpAav
gwarantowany ja³owy
obci¹¿enie
40.1 cm3
40.1 cm3
40.1 cm3
40.1 cm3
40.1 cm3
40.1 cm3
102 dB(A)
103 dB(A)
101 dB(A)
102 dB(A)
101 dB(A)
102 dB(A)
118 dB(A)
118 dB(A)
118 dB(A)
118 dB(A)
118 dB(A)
118 dB(A)
7.6 m/s2
8.2 m/s2
4.9 m/s2
4.3 m/s2
3.2 m/s2
3.2 m/s2
NUMER APROBATY CE DLA EMISJI SPALIN DYREKTYWA 97/68/EC
ZMIENIONA 2002/88/EC
e13*97/68SH2G3*2002/88*0272*01
2
Kontroluj t³umik regularnie pod k¹tem jego
poluzowania, uszkodzenia czy korozji. Jeœli
stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenia lub
nieszczelnoœæ, natychmiast wymieñ t³umik na nowy.
Pamiêtaj, ¿e praca z nieprawid³owo zamocowanym,
uszkodzonym lub nieszczelnym t³umikiem mo¿e byæ
zaplenia siê silnika i po¿aru.
! WA¯NE !
CHWYTACZ ISKIER
ZNACZENIE SYMBOLI I INFORMACJI UMIESZCZONYCH NA MASZYNACH.
MODEL
Pamiêtaj, ¿e u¿ywanie œwiecy zap³on owej innej ni¿
zalecana mo¿e utrudniæ pracê silnika oraz prowadziæ do
przegrzania silnika i jego zniszczenia.
Montuj¹c œwiecê zap³onow¹, dokrêæ j¹ mocno palcami,
a nastêpnie dokrêæ o æwieræ obrotu kluczem do œwiec.
Moment dokrêcenia œwiecy: 9.8 -11.8 N.m.
5.0 m/s2
5.4 m/s2
3.2 m/s2
2.9 m/s2
2.1 m/s2
2.1 m/s2
T³umik wyposa¿ony jest w chwytacz iskier w celu wy³apania
rozgrzanych drobin wêglowych. Okresowo sprawdzaæ i
czyœciæ przy pomocy szczotki drucianej.
(1) Chwytacz iskier
(2) Wodzik
(3) Œruba
CZYNNOŒCI OBS£UGOWO-KONSERWACYJNE,
CO 100 GODZIN PRACY
1. Zdemontuj t³umik, przy pomocy œrubokrêta usuñ nagar z
otworu wlotowego i wylotowego.Usuwaj nagar z
otworów t³umika i otworu wylotowego cylindra
jednoczeœnie.
2. Dokrêæ wszystkie elementy mocuj¹ce.
3. SprawdŸ, czy olej lub smar nie dosta³y siê pomiêdzy
ok³adzinê sprzêg³a i bêben (kosz) sprzêg³a. Jeœli tak,
wyczyœæ czyst¹, bezo³owiow¹ benzyn¹.
PRZEK£ADNIA K¥TOWA
•
•
Dostanie siê zanieczyszczeñ do
otworu wlotowego powietrza
ch³odz¹cego i o¿ebrowania
cylindra mo¿e spowodowaæ
przegrzanie silnika i powa¿nego
uszkodzenia silnika z powodu
przegrzania.
(1) Cylinder
(2) .Otwór wlotowy powietrza
Elementy przek³adni k¹towej smarowane s¹ smarem
przek³adniowym na baize litu. Smaryj przek³adniê
k¹tow¹, co 25 godzin lub czêœciej, w zale¿noœci od
warunków pracy.
Usuñ œruby po obu stronach przek³adni k¹towej.
WprowadŸ nowy smar w otwór do smarowania. Stary
smar powinien byæ wypchniêty przez nowy, przez otwór
po drugiej stronie przek³adni. Po wymianie smaru, dokrêc
dok³adnie œruby po obu stronach przek³adni.
10. PRZECHOWYWEANIE.
U¿ywanie starego paliwa jest jedn¹ z g³ównych przyczyn
problemów z uruchomieniem silnika. Przed
przechowywaniem urz¹dzenia, opró¿nij zbiornik paliwa i
uruchom silnik. W celu wypalenia resztek paliwa ze
zbiornika, przewodów paliwowych i gaŸnika, pozostaw silnik
na obrotach a¿ sam zgaœnie. Przechowuj urz¹dzenie w
pomieszczeniach, pamiêtaj o podjêciu œrodków
zabezpieczaj¹cych przed rdzewieniem.
(1)Smar.
OTWÓR WLOTOWY POWIETRZA CH£ODZ¥CEGO
UWAGA !
•
Nigdy nie dotykaj cylindra, t³umika i œwiecy
zap³onowej go³¹ d³oni¹, bowiem elementy te
rozgrzewaj¹ siê do bardzo wysokich temperatur
podczas pracy silnika i pozostaj¹ bardzo gor¹ce przez
15
PL
OBS£UGA I KONSERWACJA
WYMIANA ¯Y£KI TN¥CEJ
OSTRZE TN¥CE
1. U¿ywaj wy³¹cznie ¿y³ki o œrednicy 2.4mm (0.095 cala).
Szpula mo¿e zmieœciæ do 6 metrów (20 stóp) w g³owicy o
œrednicy 10cm (4 cale). Nie stosuj grubszej I d³u¿szej
¿y³ki, bowiem mo¿e to prowadziæ do pogorszenia
jakoœci koszenia i uszkodzenia urz¹dzenia.
•
•
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZE¯EÑ
SprawdŸ, czy ostrze i elementy mocuj¹ce nie s¹
poluzowane, pêkniête lub wygiête.
SprawdŸ, czy krawêdzie tn¹ce s¹ ostre i naostrz p³askim
pilnikiem.
UWAGA !
Dla bezpieczeñstwa, nie u¿ywaj ¿y³ki wzmacnianej drutem.
2. Naciœnij zaczepy po obu stronach os³ony szpuli o od³¹cz
doln¹ pokrywê.
3. Wyci¹gnij szpulê I usuñ resztki starej ¿y³ki. Przewlecz
jeden koniec nowej ¿y³ki przez otwory w szpuli w
wyci¹gnij tak, aby d³ugoœæ ¿y³ki po obu stronach szpuli
by³a identyczna.
4. Nawiñ obydwie czêœci ¿y³ki na szpulê, w kierunku
oznaczonym na szpuli.
5. Zahacz ka¿dy koniec ¿y³ki w szczelinie na krawêdzi
szpuli, a nastêpnie przewlecz koñcówki przez metalowe
przelotni w pokrywie. Upewnij siê, ¿e sprê¿yna i
podk³adki s¹ na miejscu
6. Dociskaj¹c szpulê do dolnej pokrywy, poci¹gnij koñce
¿y³ki, uwalniaj¹c je ze szczelin na krawêdzi szpuli.
7. Dopasuj szczeliny w dolnej pokrywie do zaczepów w
górnej pokrywie, a nastêpnie dociœnij obydwa elementy,
a¿ zaskocz¹ z charakterystycznym klikniecie.
! WA¯NE !
1. Naro¿niki na koñcówce ostrza musz¹ byæ ostre.
2. Zaokr¹glij nasadê krawêdzi tn¹cej okr¹g³ym pilnikiem.
3. Nie u¿ywaj wody podczas ostrzenia.
Metalowe ostrze tn¹ce powinno byæ bardzo dok³adnie
wywa¿one, w celu unikniêcia nadmiernych wibracji I
uszkodzenia urz¹dzenia. Dlatego:
• Zalecamy, aby ostrzenia ostrza tn¹cego dokonywali
specjaliœci.
• Ostrzenie wielozêbnej tarczy tn¹cej mo¿e byæ
wykonywanie wy³¹cznie przez specjalistê.
UWAGA !
Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek czynnoœci
obs³ugowo – konserwacyjnych i serwisowych wy³¹cz silnik i
odczekaj, a¿ ostygnie. Kontakt z poruszaj¹cym siê
elementem tn¹cym lub gor¹cym t³umikiem mo¿e prowadziæ
do powa¿nych obra¿eñ cia³a.
FILTR POWIETRZA
Filtr powietrza, je¿eli jest zabrudzony,
pogarsza prac urz¹dzenia.
Sprawdzaj filtr i czyœæ, jeœli potrzeba,
papierowy element filtra,
p r z e d m u c h u j ¹ c s p r ê¿ o n y m
powietrzem. Jeœli filtr jest mocno
zabrudzony, wymieñ na nowy.
(1) Element papierowy
FILTR PALIWA
Je¿eli silnik pracuje nieprawid³owo z
powodu utrudnieñ w dop³ywie
paliwa, sprawdŸ czy odpowietrznik w
zakrêtce zbiornika paliwa i filtr paliwa
nie s¹ zabrudzone. Oczyœæ, je¿eli
zachodzi taka koniecznoϾ.
(1) Filtr paliwa
SPIS TREŒCI
BEZPIECZEÑSTWO JEST NAJWA¯NIEJSZE
1. Budowa .......................................................................... 3
2. Dane techniczne ............................................................ 4
3. Symbole ostrzegawcze umieszczone na urz¹dzeniu.. 4
4. Symbole umieszczone na urz¹dzeniu .......................... 4
5. Zasady bezpieczeñstwa ............................................... 5
6. Monta¿ ........................................................................... 8
7. Paliwo ............................................................................. 9
8. Praca .............................................................................. 10
9. Utrzymanie I konserwacja ............................................. 13
10. Przechowywania ........................................................... 15
11. Wykrywanie usterek ..................................................... 16
Zapisy ostrzegawcze, zawarte w tej instrukcji I oznaczone
symbolem „
” s¹ niezwykle wa¿ne i musz¹ byæ
przestrzegane w celu unikniêcia mo¿liwych, powa¿nych
obra¿eñ cia³a. Dlatego u¿ytkownik jest zobowi¹zany do
dok³adnego przeczytania instrukcji obs³ugi i zapisów
ostrzegawczych i bezwzglêdnego ich przestrzegania.
OSTRZE¯ENIA ZAWARTE W INSTRUKCJI
OBS£UGI
OSTRZE¯ENIE !
To oznaczenie wskazuje instrukcje I zalecenia, które musz¹
byæ bezwzglêdnie przestrzegane w celu unikniêcia
wypadków, mog¹cych prowadziæ do powa¿nych obra¿eñ
cia³a lub œmierci.
PRZEZNACZENIE KOSY SPALIOWEJ
Kosy spalinowe: BCZ4000DL, BCZ4000DW, BCZ4200CL
s¹ urz¹dzeniami przeznaczonymi do wykaszania trawy i
chwastów. U¿ywanie kosy spalinowej do innych celów ni¿
opisane powy¿ej jest zabronione.
! WA¯NE !
To oznaczenie wskazuje instrukcje, które musz¹ byæ
przestrzegane w celu unikniêcia awarii urz¹dzenia, jogo
uszkodzenia lub zniszczenia.
UWAGA !
To oznaczenia wskazuje podpowiedzi I zalecenia przydatne
w u¿ytkowaniu urz¹dzenia.
1. BUDOWA
typ DL
(1) Pompka paliwowa
(2) Pokrywa filtra powietrza
z g³owic¹
(3) DŸwignia ssania
¿y³kow¹
(4) Zbiornik paliwa
(5) Uchwyt linki rozrusznika
(6) Ostrze tn¹ce
(7) Przek³adnia k¹towa
(8) Os³ona przed odpadami z ciecia
(9) Uchwyt jednorêczny
(10) Rura wa³u napêdowego
(11) Zaczep pasów noœnych (uprzê¿y)
(12) DŸwignia gazu
(13) Prze³¹cznik zap³onu
(14) Linka gazu
(15) Uchwyt
(16) G³owica ¿y³kowa
typ DW
z tarcz¹
tn¹c¹
ŒWIECA ZAP£ONOWA
Problemy z uruchomieniem silnika i zap³onem s¹ czêsto
powodowane przez zabrudzon¹ lub uszkodzon¹ œwiecê
zap³onow¹. Czyœæ i sprawdzaj szczelinê œwiecy. Je¿eli
zachodzi taka koniecznoœæ, wymieñ œwiecê zap³onow¹ na
now¹, zgodn¹ ze specyfikacjê KOMASU ZENOAH.
14
PL
BEZPIECZEÑSTWO, BUDOWA KOSY
3
typ DL
z tarcz¹
tn¹c¹
PL
DANE TECHNICZNE, SYMBOLE
2. DANE TECHNICZNE
BCZ4500DL
BCZ4000DW
BCZ42000CL
Model
Wymiary (D³ x Sz x Wys) mm 1890 x 392 x 291
1900 x 660 x 520
1890 x 660 x 496
6,9
7,3
8,5
Waga w stanie suchym
kg
Silnik Model
Zenoah GZ40N
40,1
PojemnoϾ
cm3
Mieszanka paliwowo-olejowa 50 : 1 (benzyna 50 do olej 1)
Paliwo
Przeponowy
GaŸnik
C.D.I
System zap³onowy
NGK CMR7H
Œwieca zap³onowa
0,75
PojemnoϾ zbiornika paliwa l
rêczny
Rozrusznik
Sprzêg³o
odœrodkowe
1.4
Prze³o¿enie
Przeciwny z ruchem wskazówek zegara (z punktu widzenia operatora)
Kierunek obrotu g³owicy tn¹cej
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia
PL
CZYNNOŒCI OBS£UGOWE
utraty równowagi i utraty kontroli nad urz¹dzeniem.
5. Nie przenoœ ca³ego ciê¿aru pracy na ramiona i rêce,
kieruj urz¹dzenie biodrem.
6. Uwa¿aj, aby d³uga trawa, chwasty, drut itp. nie nawija³y
siê wokó³ g³owicy, ostrza, przek³adni k¹towej i dolnej
czêœci rury wa³ka napêdu, bowiem mo¿e to prowadziæ
do blokowania elementu tn¹cego i powodowaæ
œlizganie siê sprzêg³a, a w rezultacie do jego
uszkodzenia. Nawiniête materia³y mog¹ równie¿
upoœledzaæ ch³odzenie przek³adni k¹towej, g³owicy i
rury wa³ka napêdu i prowadziæ do ich uszkodzenia.
•
Jeœli d³ugoœæ ¿y³ek prawej I lewej jest inna, równowaga i
wywa¿enie g³owicy ¿y³kowej ulega zachwianiu.
Prowadzi to zwiêkszenia wibracji urz¹dzenia i
uszkodzenia urz¹dzenia.
•
Jeœli czujesz zwiêkszenie wibracji rury wa³ka napêdu,
przek³adni k¹towej, g³owicy podczas pracy, natychmiast
wy³¹cz silnik, sprawdŸ przyczynê zwiêkszonej wibracji i
usuñ j¹.
REGULACJA D£UGOŒCI ZY£KI TN¥CEJ.
•
•
3. SYMBOLE OSTRZEGAWCZE NA MASZYNIE (naklejki ostrzegawcze)
•
D³ugoœæ prawej i lewej ¿y³ki jest inna
>>> Wyrównaj d³ugoœci ¿y³ek
Pokrywa g³owicy jest luŸna lub zdemontowana
>>> Zainstaluj pokrywê prawid³owo I bezpiecznie
Na g³owicy s¹ pêkniêcia lub jest uszkodzona
>>> Wymieñ uszkodzon¹ czêœæ lub ca³¹ g³owicê.
Twoja wykaszarka (kosa) spalinowa wyposa¿ona jest w
pó³automatyczn¹ g³owicê z nylonow¹ ¿y³k¹ tn¹c¹, która
pozwala operatorowi urz¹dzenia na wysuwanie
(rozwijanie) ¿y³ki bez zatrzymywania silnika. Jeœli ¿y³ka
jest za krótka, uderz delikatnie g³owic¹ o pod³o¿e,
utrzymuj¹c pe³ne obroty silnika.
Ka¿de uderzenie o pod³o¿e powoduje wysuniêcie ¿y³ki o
oko³o 25mm. Uderzaj o go³y grunt lub tward¹ glebê.
Unikaj uderzania w grub¹, wysok¹ trawê, bowiem silnik
mo¿e zostaæ zablokowany z powodu przeci¹¿enia.
Pamiêtaj, ¿e d³ugoœæ prawej i lewej ¿y³ki powinna byæ
taka sama. Pracuj¹c g³owic¹ ¿y³kow¹, pamiêtaj o
zainstalowaniu oryginalnej, KOMATSU ZENOAH,
os³ony przed odpadami z ciêcia.
•
•
Jeœli nadmierna wibracja wystêpuje w dalszym ci¹gu,
nawet po dokonaniu wy¿ej wymienionych napraw, i nie
mo¿esz znaleŸæ przyczyny, skontaktuj siê z
autoryzowanym serwisem/dealerem KOMATSU
ZENOAH w celu dokonania naprawy.
Nigdy nie pracuj urz¹dzeniem, je¿eli wystêpuj¹
nadmierne wibracje elementu tn¹cego, wa³u
napêdowego lub ca³ego urz¹dzenia.
!
4. SYMBOLE UMIESZCZONE NA URZ¥DZENIU.
W celu zapewnienia bezpiecznego u¿ytkowania o obs³ugi urz¹dzenia, na obudowie urz¹dzenia wyt³oczono symbole. Zapoznaj
siê z nimi i nie pope³nij b³êdu.
Wlew mieszanki paliwowo-olejowej
Miejsce umieszczenia: zakrêtka zbiornika paliwa
Kierunek przymkniêcia przepustnicy (w³¹czenia ssania)
Miejsce umieszczenia: pokrywa silnika
wytrzyj
wycieki i rozlanie paliwa
zbiornik paliwa, filtr powietrza i paliwa sprawd٠i wyczyϾ
œruba regulacji biegu ja³owego
patrz rozdz.: regul.
biegu Ja³owego
wyczyϾ
œwieca zap³onowa
i ustaw szczelinê
o¿ebrowanie cylindra,
otwory wlotowe powietrza
4
co 100
godzin
co 50
godzin
Uwagi
wymieñ jeœli potrzeba
wymieñ gaŸnik jeœli
potrzeba
szczelina (0.6-0.7mm)
wymieñ jeœli trzeba
wyczyϾ
t³umik, iskro³ap
wyczyϾ
otwór wydechowy cylindra
sprawdŸ dzia³anie
dŸwignia gazu, prze³¹cznik
sprawdŸ, wymieñ jeœli uszkodzone
elementy tn¹ce
przek³adnia k¹towa
nasmaruj
œruby / nakrêtki / blokady
dokrêæ / wymieñ
os³ona przed odpadami œciêcia
Kierunek otwarcia przepustnicy (wy³¹czenia ssania)
Miejsce umieszczenia: pokrywa silnika
CzynnoϾ
co 25
godzin
Element urz¹dzenia
SILNIK
1 Przed przest¹pieniem do u¿ytkowania urz¹dzenia przeczytaj instrukcjê obs³ugi.
2 Zawsze zak³adaj kask ochronny, okulary ochronne i ochronniki s³uchu.
3 Zawsze zak³adaj obuwie ochronne
4 Zawsze zak³adaj rêkawice ochronne
5 Niebezpieczeñstwo odrzutu
6 Niebezpieczeñstwo
7 Utrzymuj dzieci, osoby postronne, pomocników i zwierzêta w odleg³oœci 15 metrów od urz¹dzenia.
Nigdy nie dokonuj ¿adnych przeróbek w urz¹dzeniu.
Jeœli naklejka ostrzegawcza odklei siê, ulegnie
przeróbki urz¹dzenia i nieprzestrzeganie
zniszczeniu lub jest nieczytelna, zwróæ siê do
! Wszelkie
zapisów instrukcji obs³ugi spowoduje uniewa¿nienie
sprzedawcy od którego kupi³eœ urz¹dzenie w celu
gwarancji.
zakupu nowej naklejki i umieœæ j¹ we w³aœciwym
miejscu na urz¹dzeniu.
Przed
u¿yciem
9. CZYNNOŒCI OBS£UGOWE I KONSERWACYJNE
sprawd٠poprawnoϾ
za³o¿enia
13
nie dotyczy œrub
regulacyjnych gaŸnika
PL
CIÊCIE
twarde, zdrewnia³e pn¹cza lub zaroœla, kamienie,
p³oty, metal, wystaj¹ce korzenie itp.
c. B¹dŸ przygotowany na odbicie w mocno
zaroœniêtych, gêstych miejscach, gdzie nie mo¿esz
widzieæ czy tarcza uderz w przeszkodê.
d. Ostrze tn¹ce musi byæ zawsze bardzo ostre. Stêpione
ostrze zwiêksza ryzyko wyst¹pienia zjawiska
odbicia.
e. Unikaj zbyt szybkiego przesuwania ostrza (koszenia).
Odbicie mo¿e wyst¹piæ, gdy prêdkoœæ koszenia jest
wiêksza ni¿ zdolnoœæ ostrza do ciêcia.
f. Koœ (tnij) wy³¹cznie z prawej strony na lew¹.
g. Utrzymuj œcie¿kê dostêpu, po której siê posuwasz,
woln¹ od œciêtej roœlinnoœci (pokosu) i innych
odpadów.
CIÊCIE METALOW¥ TARCZ¥ TN¥C¥.
(a) Tnij lew¹, przedni¹ czêœci¹ ostrza.
(b) ProwadŸ ostrze z prawej strony na lew¹, lekko
przechylone na lew¹ stronê.
(c) Kosz¹c szerokie pasy, zaczynaj od lewego pasa, aby
unikn¹æ zahaczania ostrzem o œciêt¹ trawê.
(d) Ostrze tn¹ce (tarcza) mo¿e zostaæ przychwycone i
zablokowane przez chwasty i trawê, jeœli obroty silnika
s¹ za niski, lub jeœli ostrze wprowadzane jest zbyt
g³êboko chwasty. Dostosuj prêdkoœæ obrotow¹ silnika i
g³êbokoœæ koszenia do wykonywanej pracy i gêstoœci i
charakteru wycinanych chwastów i traw.
UWAGA !
•
•
Jeœli trawa, chwast lub inne materia³y przychwyc¹ i
zablokuj¹ ostrze, lub jeœli urz¹dzenie zaczyna
wibrowaæ, wy³¹cz silnik i dokonaj oglêdzin ca³ego
urz¹dzenia w celu ustalenia, czy nie dosz³o do jego
uszkodzenia. Jeœli ostrze jest uszkodzone, wymieñ na
nowe.
Wy³¹cz silnik i upewnij siê, ¿e ostrze tn¹ce (tarcza)
zatrzyma³o siê ca³kowicie zanim przyst¹pisz do
sprawdzania stanu ostrza i usuwania przedmiotów
(chwasty, trawy, inne), które zostaæ przychwycone lub
owin¹æ siê wokó³ elementu tn¹cego, przek³adni k¹towej
lub rury wa³ka napêdu.
3. Jak zachowaæ najlepsz¹ kontrolê nad
urz¹dzeniem?
a. Trzymaj uchwyty mocno i pewnie obiema rêkoma.
Pewny uchwyt pomaga neutralizowaæ odbicie. Kciuki
i palce powinny obejmowaæ uchwyty dooko³a.
b. Pracuj w lekkim rozkroku, w wygodnej i pewnej
pozycji. B¹dŸ przygotowany na mo¿liwoœæ
wyst¹pienia odbicia. Nie siêgaj urz¹dzeniem za
daleko, zapewnij stabilne pod³o¿e dla nóg i
równowagê cia³a.
CIÊCIE (KOSZENIE) G£OWIC¥ ¯Y£KOW¥
UWAGA !
1. Podczas pracy zawsze noœ okulary ochronne lub
os³onê oczu I twarzy. Nie pochylaj siê nad rotuj¹c¹
g³owic¹ tn¹c¹. Odrzucane przez g³owicê œcinki,
kamienie I inne przedmioty mog¹ trafiæ w oczy lub
twarz I spowodowaæ powa¿ne obra¿enia.
2. Os³ona przed odpadami z ciêcia powinna zawsze byæ
prawid³owo za³o¿ona podczas pracy urz¹dzeniem.
UWAGA !
KONTROLA ODBICIA (ODRZUTU) OSTRZA.
•
Odbicie ostrza mo¿e spowodowaæ powa¿ne obra¿enia
cia³a. Dok³adnie zapoznaj siê z tym rozdzia³em instrukcji
obs³ugi. Jest bardzo wa¿ne, abyœ dok³adnie zrozumia³
co powoduje odbicie ostrza, jak mo¿esz zredukowaæ
ryzyko jego wyst¹pienia i jak zachowaæ kontrolê nad
urz¹dzeniem jeœli dojdzie do odbicia.
CIÊCIE (KOSZENIE) TRAWY I CHWASTÓW
Pamiêtaj, ¿e to koñcówka ¿y³ki dokonuje ciêcia. Najlepsze
rezultaty osi¹gniesz nie wprowadzaj¹c g³owicy tn¹cej zbyt
g³êboko w ciêt¹ trawê lub chwasty. Tnij koñcówk¹ ¿y³ki,
pozwól, aby urz¹dzenie kosi³o w³asnym tempem.
1. Co jest przyczyn¹ odbicia?
•
Odbicie mo¿e wyst¹piæ, gdy obracaj¹ce siê ostrze
natrafia ja przedmiot, którego nie mo¿e przeci¹æ.
Powoduje to natychmiastowe zatrzymanie ostrza i
gwa³towne odbicie (odrzut) od uderzonego przedmiotu.
Operator mo¿e utraciæ kontrolê nad urz¹dzeniem i ostrze
mo¿e powa¿nie zraniæ operatora lub osoby znajduj¹ce
siê w pobli¿u, w przypadku kontaktu z jakakolwiek
czêœci¹ cia³a.
1. Trzymaj urz¹dzenie w taki
sposób, aby g³owica nie
dotyka³a pod³o¿a i by³a
nachylona oko³o 20 stopni w
kierunku ciêcia (koszenia).
2. Unikniesz rozrzucania œcinków,
jeœli bêdziesz kosi³ z lewej strony
na praw¹.
3. Grub¹ i gêst¹ roœlinnoœæ koœ powoli i rozwa¿nie. Tempo
ciêcia zale¿y od rodzaju ciêtej roœlinnoœci. Gêsta i gruba
roœlinnoœæ wymaga powolnego tempa koszenia, lekk¹
mo¿na kosiæ szybciej.
4. Nie wymachuj urz¹dzeniem, mo¿e to prowadziæ do
2. Jak mo¿na ograniczyæ ryzyko odbicia?
a. Pamiêtaj, ¿e odbicie mo¿e siê zdarzyæ. Zrozumienie
tego zjawiska pomo¿e wykluczyæ element
zaskoczenia.
b. Tnij (koœ) wy³¹cznie w³ókniste chwasty i trawê. Nie
pozwól na kontakt ostrza z takimi przedmiotami jak
12
PL
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
5. ZASADY BEZPIECZEÑSTWA PODCZAS PRACY KOS¥ SPALINOW¥.
1. Przeczytaj dok³adnie niniejsz¹ instrukcjê
obs³ugi i zrozum j¹ i przestrzegaj
wszystkich zaleceñ odnoœnie
bezpieczeñstwa, pracy i obs³ugi.
2. Zawsze trzymaj niniejsz¹ instrukcjê “pod
rêk¹”, aby na bie¿¹co siêgn¹æ do niej w
przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci I
pytañ. Jeœli masz jakiekolwiek pytania,
na które nie znajdziesz odpowiedzi w
instrukcji obs³ugi, lub jakiekolwiek
w¹tpliwoœci, skontaktuj siê ze
sprzedawca, od którego kupi³eœ
urz¹dzenie.
3. Zawsze, sprzedaj¹c, po¿yczaj¹c lub w
jakikolwiek sposób zmieniaj¹c formê
posiadania i w³asnoœci urz¹dzenia,
do³¹czaj do niego instrukcjê obs³ugi.
4. Urz¹dzenia mo¿e byæ obs³ugiwane
wy³¹cznie przez osoby doros³e. Nigdy
nie pozwalaj osobom niezapoznanym z
instrukcj¹ obs³ugi i nierozumiej¹cym jej
do u¿ytkowania urz¹dzenia.
1. Nigdy nie uzupe³niaj paliwa i nie
uruchamiaj silnika w zamkniêtych
pomieszczeniach lub budynkach.
Paliwo jest palne, a jego opary
wybuchowe. Spaliny zawieraj¹ truj¹ce
substancje (tlenek wêgla)
niebezpieczne dla zdrowia i ¿ycia.
2. Nigdy nie u¿ywaj urz¹dzenia:
a. jeœli pod³o¿e jest œliskie lub jeœli nie
jesteœ w stanie utrzymaæ stabilnej
pozycji.
b. W nocy, we mgle, w warunkach
ograniczonej widocznoœci, gdy nie
nasz dobrej widocznoœci miejsca
pracy.
c. Podczas deszczu, burzy, przy
wiej¹cym wietrze lub w
jakichkolwiek warunkach
pogodowych ograniczaj¹cych
bezpieczeñstwo pracy
urz¹dzeniem.
ŒRODKI OCHRONY PRACY
PLAN PRACY
1. U¿ywaj¹c tego urz¹dzenia, zawsze
zak³adaj ubranie ochronne i sprzêt
ochronny:
(1) Helm ochronny
(2) Ochronniki s³uchu
(3)Okulary ochronne lub os³onê twarzy
(4) Grube rêkawice ochronne
(5)Buty robocze z podeszw¹
antypoœlizgow¹.
2. Zawsze miej ze sob¹:
(1) Do³¹czone do urz¹dzenia narzêdzia
(2)Prawid³owo przygotowane i
przechowywane paliwo (mieszankê
paliwowo-olejow¹)
(3) Zapasowe elementy tn¹ce (tarcza
tn¹ca, ¿y³ka)
(4) Rzeczy niezbêdne do oznaczenia
miejsca pracy (liny, taœmy i znaki
ostrzegawcze
(5)Gwizdek (do sygnalizacji i
ostrzegania)
(6) Siekierkê i pi³kê (do usuwania
przeszkód)
3. Noœ dobrze dopasowane ubranie. Nie
wolno pracowaæ w krótkich spodniach,
sanda³ach lub boso. Nie noœ niczego
(luŸne ubranie, bi¿uteria), co mo¿e byæ
przychwycone przez ruchome czêœci
urz¹dzenia. Zwi¹¿ w³osy powy¿ej
ramion.
1. Nigdy nie u¿ywaj tego urz¹dzenia jeœli
jesteœ pod wp³ywam alkoholu, gdy
jesteœ zmêczony, œpi¹cy, chory, w
trakcie leczenia œrodkami
farmakologicznymi, które mog¹
ograniczaæ i zaburzaæ ocenê sytuacji i
czas reakcji, lub jeœli zachodz¹
jakiekolwiek okolicznoœci obni¿aj¹ce
twoj¹ zdolnoœæ do bezpiecznej i
prawid³owej obs³ugi urz¹dzenia.
2. Przed przyst¹pieniem do pracy
zaplanuj czas pracy I zarezerwuj czas
na przerwy. Czas pracy ci¹g³ej
urz¹dzeniem nie mo¿e przekraczaæ 30
– 40 minut, po czym nale¿y zrobiæ
przerwê 10-20 minut. £¹czny czas
pracy nie powinien przekraczaæ 2
godzin dziennie.
WARUNKI I ŒRODOWISKO PRACY
UWAGA !
1. Nie przestrzeganie zalecanego czasy
pracy, albo praca w niew³aœciwy
sposób mo¿e prowadziæ do powstania
schorzeñ d³oni i ramion. Je¿eli Ÿle siê
czujesz, odczuwasz puchniêcie i
zaczerwienienie palców lub innych
czêœci cia³a, natychmiast skontaktuj siê z
lekarzem.
2. Aby unikn¹æ narzekañ na ha³as, pracuj
urz¹dzeniem w godzinach od 8 do 17,
a w weekendy od 9 do 17.
5
PL
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
PL
PRACA URZ¥DZENIEM
U¯YWANIE METALOWEJ TARCZY (OSTRZA)
TN¥CEJ.
REGULACJA LINKI GAZU
OSTRZE¯ENIE !
zaczyna siê obracaæ natychmiast po
uruchomieniu silnika dziêki ustawieniu
dŸwigni gazy w pozycji startowej.
Uruchamiaj¹c silnik, po³ó¿ urz¹dzenia
na ziemi, na p³askim pod³o¿u i trzymaj
mocno w miejscu, aby unikn¹æ kontaktu
elementu tn¹cego lub dŸwigni gazu z
jak¹kolwiek przeszkod¹ lub
przedmiotem..
SprawdŸ i przestrzegaj lokalnych przepisów
odnoœnie poziomu ha³asu i dopuszczalnych
godzin pracy urz¹dzenia.
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA
1. Obszar o promieniu 15 metrów od
operatora urz¹dzenia jest obszarem
zagro¿enia, do którego nie mog¹ mieæ
wstêpu ¿adne osoby. Jeœli zachodzi
taka koniecznoœæ, dooko³a obszaru
pracy, w promieniu 15 metrów od
pracuj¹cego urz¹dzenia umieœæ taœmê i
znaki ostrzegawcze. Je¿eli dwie lub
wiêcej osób pracuje kosami
spalinowymi jednoczeœnie, w
s¹siedztwie, nale¿y przez ca³y czas
kontrolowaæ miejsce, gdzie siê znajduj¹
i utrzymywaæ bezpieczny dystans
pomiêdzy nimi.
2. SprawdŸ, czy w terenie, na którym
bêdziesz pracowa³, nie wystêpuje
niebezpieczeñstwo wyst¹pienia
wypadku w wyniku uderzenia w
niewidoczne przeszkody lub
przedmioty, takie jak kamienie, butelki,
puszki, rozbite szk³o, pniaki, korzenie
itp.
! WA¯NE !
Nigdy nie ustawiaj dŸwigni gazu na pe³ne
obrotu podczas uruchamiania silnika.
3. Po uruchomieniu silnika, upewnij siê, ¿e
element tn¹cy zatrzymuje siê po
zwolnieniu dŸwigni gazu. Jeœli w
dalszym ci¹gu siê obraca, wy³¹cz silnik i
skontaktuj siê z autoryzowanym
dealerem - serwisantem KOMATSU
ZENOAH w celu regulacji lub naprawy
urz¹dzenia.
PRACA URZ¥DZENIEM
UWAGA !
U¿ywaj urz¹dzenia wy³¹cznie do ciêcia
materia³ów wskazanych przez producenta,
do prac i zadañ objaœnionych w niniejszej
instrukcji obs³ugi.
! WA¯NE !
Usuñ wszelkie przeszkody I przedmioty z
obszaru pracy.
1. Trzymaj urz¹dzenie za uchwyty obiema
rêkoma, u¿ywaj¹c ca³ej d³oni.
Rozstaw lekko nogi (trochê szerzej ni¿
szerokoœæ barków), aby równomiernie
roz³o¿yæ ciê¿ar cia³a.
Zawsze utrzymuj stabiln¹ równowagê i
postawê podczas pracy.
2. Utrzymuj element tn¹cy poni¿ej
poziomu pasa.
3. Utrzymuj obroty silnika na poziomie
niezbêdnym do wykonania ciecia,
nigdy nie podnoœ obrotów silnika na
poziom wy¿szy ni¿ to niezbêdne.
4. Jeœli urz¹dzenie zaczyna trz¹œæ siê lub
wibrowaæ, wy³¹cz silnik i sprawdŸ ca³e
urz¹dzenie.
Nie u¿ywaj urz¹dzenia, a¿ problem
zostanie rozpoznany i usuniêty.
5. Utrzymuj wszystkie czêœci cia³a z dala
od rotuj¹cych elementów tn¹cych i
gor¹cych powierzchni.
3. Przed przyst¹pieniem do pracy
sprawdŸ, czy elementy urz¹dzenia nie
s¹ poluzowane i czy nie ma wycieków
paliwa. Upewnij siê, ¿e element tn¹cy
jest prawid³owo, mocno i bezpiecznie
zamocowany.
4. Upewnij siê, ¿e os³ona przed odpadami
jest mocno zamocowana. 5. Zawsze
u¿ywaj pasów noœnych (uprzê¿y).
Wyreguluj pasy tak, abyœ móg³
wygodnie pracowaæ, tak, aby lewa rêka
wygodnie trzymaæ uchwyt na wysokoœci
pasa.
URUCHAMIANIE SILNIKA
1. Utrzymuj osoby postronne I zwierzêta w
odleg³oœci minimum 15 metrów od
miejsca pracy. Jeœli ktoœ siê zbli¿a,
natychmiast wy³¹cz silnik.
2. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w
sprzêg³o odœrodkowe. Element tn¹cy
6
Prawid³owy luz linki gazu wynosi 1-2 mm, mierzony od strony
gaŸnika. Jeœli zachodzi koniecznoœæ, wyreguluj przy pomocy
œruby regulacyjnej.
1. SprawdŸ œrubê mocuj¹c¹ tarczê I upewnij siê, ¿e nie jest
uszkodzona, starta lub zu¿yta.
2. Upewnij siê, ¿e tarcza I uchwyt tarczy s¹ prawid³owo I
bezpiecznie zamocowane, zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi,
i ¿e tarcza obraca siê g³adko, nie powoduj¹c
nienaturalnego ha³asu i dŸwiêku.
(1) Regulator linki
(2) 0.04” (1-2mm)
REGULACJA OBROTÓW BIEGU JA£OWEGO
UWAGA !
•
•
(1) Œruba regulacji
biegu ja³owego
•
1. Je¿eli silnik gaœnie na obrotach ja³owych, przekrêæ œrubê
regulacyjn¹ w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara).
2. Jeœli element tn¹cy obraca siê po zwolnieniu dŸwigni
gazu, przekrêæ œrubê regulacyjn¹ w lewo (przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara).
•
OSTRZE¯ENIE !
UWAGA !
Rozgrzej silnik przed przyst¹pieniem do regulacji obrotów
biegu ja³owego.
•
Zawsze stosuj pasy noœne i os³onê przed odpadami z
ciêcia, w celu unikniêcia powa¿nych zagro¿eñ,
szczególnie przypadku poœliŸniêcia siê lub utraty
równowagi.
•
U¿ywaj wy³¹cznie
Oryginalnych czêœci
do monta¿y tarczy (ostrza)
i oryginalnych tarcz
KOMATSU ZENOAH.
Nie wolno stosowaæ specjalnych tarcz (ostrzy), takich jak
ostrza (tarcze) rozdrabniaj¹ce itp. Ich stosowanie mo¿e
prowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia i stwarza
zagro¿enie wypadkiem. BCZ4000DL, BCZ4000DW nie u¿ywaj tarcz ZENAOH 848-JLO-92A2 lub tarcz
których gruboœæ jest mniejsza ni¿ 2mm.
ELEMENTY TN¥CE
•
•
Nieprawid³owe zamontowania rotuj¹cych elementów
(tarczy, g³owicy tn¹cej), mo¿e byæ przyczyn¹
powa¿nego wypadku I zranienia operatora
urz¹dzenia i osób postronnych.
Upewnij siê, ¿e tarcza (ostrze) tn¹ca nie jest wygiêta,
pêkniêta, skrêcona, z³amana lub w jakikolwiek inny
sposób uszkodzona.
Jeœli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenie tarczy,
wyrzuæ j¹ i zmieñ na now¹, zatwierdzon¹ przez
KOMATSU ZENOAH.
U¿ywaj¹c pasów noœnych (uprzê¿y), zawieœ
urz¹dzenie po swojej prawej stronie. Wyreguluj
d³ugoœæ pasów noœnych tak, aby element tn¹cy (tarcza,
g³owica) ustawiony by³ równolegle do pod³o¿a, nie
dotykaj¹c go.
Stosuj elementy tn¹ce w³aœciwe do rodzaju
wykonywanej pracy i materia³u, który bêdzie ciêty.
Wymieniaj¹c tarczê tn¹c¹, zawsze upewnij siê, ¿e jest
dopuszczona, przez KOMATSU ZENOAH, do
stosowania w urz¹dzeniach KOMATSU ZENOAH i
posiada odpowiedni certyfikat producenta urz¹dzenia.
UWAGA !
Dokonuj¹c wymiany, ostrzenia, kontroli i jakichkolwiek innych
czynnoœci z tarcz¹ (ostrzem) tn¹c¹, zawsze zak³adaj mocne,
grube rêkawice ochronne i u¿ywaj tylko w³aœciwych narzêdzi
i wyposa¿enia, w celu unikniêcia zranienia.
11
PL
PRACA URZ¥DZENIEM
8. PRACA URZ¥DZENIEM
uruchomieniu silnika dziêki ustawieniu dŸwigni gazy w
pozycji startowej. Uruchamiaj¹c silnik, po³ó¿ urz¹dzenia
na ziemi, na p³askim pod³o¿u i trzymaj mocno w miejscu,
aby unikn¹æ kontaktu elementu tn¹cego lub dŸwigni gazu z
jak¹kolwiek przeszkod¹ lub przedmiotem.
URUCHAMIANIE SILNIKA
OSTRZE¯ENIE !
Element tn¹cy (tarcza, g³owica ¿y³kow¹) zacznie siê obracaæ
po uruchomieniu silnika.
1. Uzupe³nij zbiornik paliwa I dokrêæ mocno I bezpiecznie
korek wlewu paliwa.
2. Po³ó¿ urz¹dzenie na p³askim, stabilnym pod³o¿u.
Element tn¹cy siê mo¿e dotykaæ pod³o¿a ani ¿adnych
przedmiotów i przeszkód, poniewa¿ element tn¹cy
zaczyna siê obracaæ po uruchomieniu silnika.
3. Naciœnij pompkê paliwow¹ kilka razy, do jej
wype³nienia przez paliwo.
PL
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
6. Nigdy nie dotykaj t³umika, œwiecy
zap³onowej I metalowych elementów
silnika podczas jego pracy lub
natychmiast po jego wy³¹czeniu,
bowiem mo¿e to prowadziæ do
powa¿nych oparzeñ lub pora¿enia
pr¹dem.
5. Stosuj wy³¹cznie oryginalne czêœci
zamienne I akcesoria tn¹ce, nosz¹ce
znak KOMATSU ZENOAH i zalecane
do twojego urz¹dzenia.
6. W ¿adnych okolicznoœciach nie wolno
dokonywaæ demonta¿u urz¹dzenia,
g d y ¿ m o ¿ e t o p r ow a d z i æ d o
uszkodzenia I zniszczenia produktu I
uczyniæ go niezdatnym do u¿ytkowania.
• GDY KTOŒ SIÊ ZBLI¯A
1. B¹dŸ czujny przez ca³y czas i
uwa¿aj na niebezpieczne sytuacje.
Ostrze¿ doros³ych, aby
utrzymywali dzieci i zwierzêta z
dala od miejsca pracy urz¹dzenia.
B¹dŸ ostro¿ny, gdy ktoœ siê zbli¿¹.
Odrzucane przez urz¹dzenie
przedmioty i odpady z ciêcia mog¹
kogoœ zraniæ.
2. Gdy ktoœ ciê wo³a lub w inny
sposób przerywa ci pracê, zawsze,
zanim siê odwrócisz, wy³¹cz silnik.
! WA¯NE !
Unikaj wyci¹gania linki rozrusznika na ca³¹ d³ugoœæ i nie
wypuszczaj uchwytu linki rozrusznika z rêki, Mo¿e to
prowadziæ do uszkodzenia rozrusznika.
7. Naciœnij dŸwigniê gazu w celu powrotu dŸwigni gazu do
pozycji “PRACA”.
UWAGA !
4. Przestaw dŸwigniê ssania do pozycji “SSANIE”.
Dzwignia ssania powraca do pozycji” PRACA”
automatycznie po naciœniêciu dŸwigni gazu.
8. Pozwól, aby silnik zagrza³ siê przez kilka minut przed
przest¹pieniem do pracy.
UWAGA !
(1) DŸwignia ssania
(2) Zamkniête
(3) Otwarte
5. W³¹cz prze³¹cznik zap³onu do pozycji “PRACA”. Po³ó¿
urz¹dzenie na p³askim, stabilnym pod³o¿u. Element
tn¹cy nie mo¿e dotykaæ pod³o¿a i ¿adnych
przedmiotów.
1. Uruchamiaj¹c silnik wkrótce po jego wy³¹czeniu, nie
w³¹czaj ssania. Pozostaw dŸwigniê ssania w pozycji
„PRACA”.
2. Zalanie silnika mo¿e utrudniæ uruchomienie silnika w
zwi¹zku z dostarczeniem zbyt du¿ej iloœci paliwa. Jeœli
silnik nie zapala po kilku próbach, przestaw dŸwigniê
ssania do pozycji „PRACA” i spróbuj ponownie, lub
wykrêæ œwiecê i wysusz j¹.
WY£¥CZENIE SILNIKA
1. Zwolnij dŸwigniê gazu I pozwól, aby silnik pracowa³ na
niskich obrotach przez pó³ minuty.
2. Przestaw prze³¹cznik zap³onu do pozycji “STOP”.
(1) Prze³¹cznik zap³onu
6. Trzymaj¹c mocno urz¹dzenie, poci¹gaj linkê
rozrusznika a¿ silnik zapali.
(1) Prze³¹cznik zap³onu
! WA¯NE !
UWAGA !
Z wyj¹tkiem sytuacji niebezpiecznych, nie wolno wy³¹czaæ
silnika pracuj¹cego na wysokich obrotach, z dociœniêt¹
dŸwigni¹ gazu.
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w sprzêg³o odœrodkowe.
Element tn¹cy zaczyna siê obracaæ natychmiast po
10
OBCHODZENIE SIÊ Z PALIWEM
1.
OBS£UGA I KONSERWACJA
1.
W celu zachowania twojego
urz¹dzenia w dobrym stanie z
zapewnienia w³aœciwej jego pracy,
przestrzegaj zaleceñ obs³ugowych i
konserwacyjnych w opisanych w
niniejszej instrukcji okresach.
2. Zawsze wy³¹czaj silnik przed
przyst¹pieniem do jakichkolwiek
czynnoœci obs³ugowo –
konserwacyjnych czy oglêdzin
urz¹dzenia.
2.
3.
UWAGA ! Metalowe czêœci i
elementy urz¹dzenia osi¹gaj¹ wysokie
temperatury podczas pracy i po wy³¹czeniu
silnika.
3. Wymieniaj¹c elementy tn¹ce lub
jakiekolwiek inne czêœci, lub
wymieniaj¹c olej czy inne materia³y
smarne, u¿ywaj wy³¹cznie produktów
KOMATSU ZENOAH lub produktów
zatwierdzonych przez KOMATSU
ZENOAH do stosowania w
urz¹dzeniach KOMATSU ZENOAH.
4. Je¿eli zachodzi koniecznoœæ dokonania
jakichkolwiek czynnoœæ obs³ugo
konserwacyjnych, innych ni¿ opisane w
tej instrukcji obs³ugi do wykonania przez
u¿ytkownika, lub je¿eli zachodzi
koniecznoœæ wymiany jakiejœ czêœci,
zwróæ siê do najbli¿szego
dealera/serwisanta KOMATSU
ZENOAH.
4.
5.
S i l n i k K O M A T S U Z E N OA H
zamontowany w tym urz¹dzeniu
przeznaczony jest do pracy z
mieszank¹ paliwowo-olejow¹, która
zawiera wysoce paln¹ i wybuchow¹
benzynê. Nigdy nie przechowuj
pojemników z paliwem i nie uzupe³niaj
zbiornika paliwa w urz¹dzeniu w
pobli¿u podgrzewaczy wody
(broilerów), kuchenek i piekarników,
otwartego ognia, urz¹dzeñ
elektrycznych, Ÿróde³ iskier
elektrycznych, urz¹dzeñ spawalniczych
i jakichkolwiek innych Ÿróde³ wysokiej
temperatury, ognia lub iskier, które
mog¹ spowodowaæ zap³on paliwa lub
jego oparów.
Nigdy nie pal tytoniu podczas pracy
urz¹dzeniem, przygotowywania
mieszanki I uzupe³niania zbiornika
paliwa.
Przed przyst¹pieniem do uzupe³niania
zbiornika paliwa, wy³¹cz silnik I
odczekaj a¿ ostygnie. SprawdŸ, czy w
pobli¿u nie ma Ÿróde³ ognia, iskier lub
wysokiej temperatury.
Po nape³nieniu zbiornika paliwa wytrzyj
rozlane paliwo przy u¿ywaj¹c suchej
szmatki.
Po uzupe³nieniu paliwa, zakrêæ
dok³adnie korek wlewu paliwa. Przed
uruchomieniem silnika odsuñ siê o 3
metry od miejsca nape³niania zbiornika
paliwa.
TRANSPORT URZ¥DZENIA.
7
1. Przenosz¹c urz¹dzenie w rêkach, jeœli
zachodzi taka koniecznoϾ, zakryj
element tn¹cy. Podnieœ urz¹dzenie i
przenieœ, zwracaj¹c uwagê na tarczê
(ostrze tn¹ce).
2. Transportuj¹c urz¹dzenie samochodem
na d³u¿szych dystansach, zawsze
opró¿niaj zbiornik paliwa w celu
unikniêcia wycieków paliwa ze
zbiornika i urz¹dzenia.
PL
MONTA¯: G£OWICA, UCHWYT
4. MONTA¯ UCHWYTU I G£OWICY
PL
PALIWO i OLEJ
4. PALIWO I OLEJ
PALIWO - OSTRZE¯ENIE
MONTA¯ UCHWYTU (BCZ4500DL/5000DL)
Ustaw uchwyt i poprzeczkê na
wsporniku. Zamocuj mocno i
bezpiecznie dostarczonymi z
urz¹dzeniem œrubami.
MONTA¯ G£OWICY ¯Y£KOWEJ
1. Ustaw podk³adkê centruj¹c¹ wewnêtrzn¹ w taki sposób,
aby otwór w jej ko³nierzu pokrywa³ siê z wyciêciem na
krawêdzi przek³adni k¹towej i zablokuj dostarczonym
kluczem k¹towym.
2. Odkrêæ nakrêtkê mocuj¹c¹ (w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara) i œci¹gnij podk³adkê œlizgow¹ (1). 3.
Zakrêæ g³owicê ¿y³ow¹ na gwintowan¹ koñcówkê wa³ka
napêdu i dokrêæ rêcznie, mocno i bezpiecznie, w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
MONTA¯ UCHWYTU (BCZ4500DW/5000DW)
Odkrêæ 4 œruby w górnej czêœci
wspornika uchwytu, zdejmij j¹.
Wstaw uchwyt, za³ó¿ górn¹ czêœæ
wspornika uchwytu, dokrêæ œruby
mocno i bezpiecznie.
MONTA¯ UCHWYTU (BCZ4500CL/5000CL)
Odkrêæ ga³kê mocuj¹c¹ górn¹ czêœæ
wspornika uchwytu. Wstaw uchwyt,
za³ó¿ górn¹ czêœæ wspornika
uchwytu. Dokrêæ ga³kê mocno i
bezpiecznie.
czytelny sposób, aby unikn¹æ pomy³ki z czyst¹ benzyn¹ i
innymi kanistrami.
6. Oznaczenie powinno zawieraæ opis zawartoœci kanistra i
datê sporz¹dzenia mieszanki.
• Benzyna (paliwo) i mieszanka paliwowo-olejowa s¹
wysoce palne i wybuchowe. W pobli¿u paliwa nie wolno
paliæ, nie wolno zbli¿aæ siê z ogniem lub iskr¹. Przed
uzupe³nieniem paliwa odczekaj, a¿ silnik ostygnie.
Uzupe³niaj paliwo w przeznaczonym do tego miejscu, a
po nape³nieniu zbiornika, przed uruchomieniem silnika,
odsuñ siê co najmniej 3 metry od miejsca tankowania.
• Silniki KOMATSU ZENOAH s¹ przeznaczone do pracy z
mieszank¹ paliwowo-olejow¹. Smarowanie odbywa siê za
pomoc¹ zawartego w mieszance specjalnego oleju do
silników dwusuwowych ch³odzonych powietrzem. Jeœli olej
Komatsu Zenoah jest niedostêpny, nale¿y stosowaæ
najwy¿szej jakoœci oleje z antyutleniaczami, przeznaczone
do silników dwusuwowych ch³odzonych powietrzem klasy
JASO FC lub ISO EGC.
• Nie wolno stosowaæ olejów przeznaczonych do silników
dwusuwowych ch³odzonych ciecz¹ (klasy BIA lub TCW).
U¿yty olej musi zawsze byæ olejem markowym, najwy¿szej
jakoœci. Uszkodzenia silnika spowodowane stosowaniem
niew³aœciwej jakoœci oleju powodowaæ bêd¹ utratê
gwarancji.
UZUPE£NIANIE ZBIORNIKA PALIWA.
1. Odkrêæ zakrêtkê zlewu paliwa i od³ó¿ na czyste miejsce.
2. Wlej paliwo do zbiornika, wype³niaj¹c go do 80%
pojemnoœci.
3. Zakrêæ zakrêtkê zbiornika paliwa. Wytrzyj pilarkê i pod³o¿e
z rozlanego paliwa.
OSTRZE¯ENIE !
1. Paliwo uzupe³niaj na p³askim i czystym pod³o¿u.
2. Przed uruchomieniem silnika odsuñ siê o co najmniej 3 metry
od miejsca uzupe³niania paliwa.
3. Przed uzupe³nianiem paliwa wy³¹cz silnik i odczekaj, a¿
ostygnie. Wykorzystaj ten czas na ponowne, dok³adne
wymieszanie mieszkanki w kanistrze, potrz¹saj¹c
energicznie.
W CELU ZAPEWNIENIA ¯YWOTNOŒCI SILNIKA:
1. Unikaj stosowania benzyny bez oleju. Prowadzi to
rozleg³ych uszkodzeñ silnika. Pamiêtaj o w³aœciwej proporcji
benzyny i oleju.
2. Unikaj stosowania benzyny z dodatkiem alkoholi – mo¿e to
prowadziæ do uszkodzenia elementów wykonanych z gumy
i tworzyw sztucznych oraz pogorszyæ smarowanie silnika.
3. Unikaj stosowania olejów do silników 4-suwowych. Mo¿e to
powodowaæ zablokowanie i zabrudzenia elementów
wewnêtrznych pilarki i t³umika.
4. Unikaj u¿ywania starszej ni¿ 30 dni mieszanki paliwowoolejowej. Mo¿e to prowadziæ do pogorszenia pracy pilarki,
a nawet jej uszkodzenia.
5. Przed przechowywaniem pilarki przez d³u¿szy czas,
opró¿nij zbiornik paliwa, a nastêpnie uruchom silnik i
pozwól aby pracowa³ do momentu a¿ zgaœnie, w celu
wypalenia resztek paliwa.
Pamiêtaj, aby opakowania po oleju i zu¿yte kanistry na
benzynê utylizowaæ w sposów bezpieczny dla œrodowiska,
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa.
KO£NIERZ OCHRONNY DO CIÊCIA G£OWIC¥
¯Y£KOW¥
U¿ywaj¹c g³owicy ¿y³kowej, pamiêtaj o za³o¿eniu ko³nierza
ochronnego do os³ony przed odpadami z ciêcia, , w sposób
pokazany na rysunku.
U¿ywaj¹c metalowego ostrza tn¹cego, zdejmij ko³nierz
ochronny.
INSTALACJA OS£ONY PRZED ODPODAMI Z
CIÊCIA
Zamocuj os³onê do wspornika na
rurze wa³ka napêdowego. Dokrêæ
dostarczonymi z urz¹dzeniem
œrubami mocno i bezpiecznie.
MONTA¯ TARCZY TN¥CEJ (OSTRZA TN¥CEGO)
WYWA¯ENIE URZ¥DZENIA
1. Ustaw podk³adkê centruj¹c¹ wewnêtrzn¹ (2) w taki
sposób, aby otwór w jej ko³nierzu pokrywa³ siê z
wyciêciem na krawêdzi przek³adni k¹towej i zablokuj
dostarczonym kluczem k¹towym (1).
2. Odkrêæ nakrêtkê mocuj¹c¹ (w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara) i œci¹gnij podk³adkê
œlizgow¹ (4) i podk³adkê centruj¹c¹ zewnêtrzn¹.
3. Za³ó¿ ostrze tn¹ce gwintowan¹ koñcówkê wa³ka
napêdowego i podk³adkê centruj¹c¹ wewnêtrzn¹ (2) ,
w taki sposób, aby napisy na ostrzu skierowane by³y w
stronê przek³adni.
4. Za³ó¿ podk³adkê centruj¹c¹ zewnêtrzn¹ (3) na tarczê i
gwintowan¹ koñcówkê wa³ka, wg³êbieniem w stronê
tarczy.
5. Za³ó¿ podk³adkê œlizgow¹ (4) i mocno i bezpiecznie
dokrêæ nakrêtkê mocuj¹c¹, w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
1. Za³ó¿ pasy noœne (uprz¹¿). Zapnij klamrê na pasie
noœnym do zaczepu na rurze wa³ka napêdu.
2. Poluzuj œrubê zaczepu, przesuñ zaczep tak, aby element
tn¹cy (tarcza tn¹ca, g³owica tn¹ca) znalaz³a siê na
pod³o¿em, nie dotykaj¹c go. Dokrêæ œrubê zaczepu
mocno I bezpiecznie. W urz¹dzeniach z zaczepem w
postaci grzebienia z otworami, wywa¿ urz¹dzenie
zapinaj¹c klamrê w odpowiednim otworze zaczepu.
8
Zalecana proporcja mieszanki paliwowo-olejowej :
benzyna 50 : olej 1.
• Silniki Komatsu Zenoah przeznaczone s¹ do pracy z
benzyn¹ bezo³owiow¹.
• Minimalna liczba oktanowa stosowanej benzyny wynosi 89
• Stosowanie benzyny o ni¿szej ni¿ zalecana liczbie
oktanowej mo¿e prowadziæ do wzrostu temperatury silnika i
jego uszkodzenia, np. zatarcia.
• Zalecane jest stosowanie benzyny bezo³owiowej, w celu
zredukowania zanieczyszczenia powietrza oraz ochrony
twojego zdrowia i œrodowiska naturalnego.
• Benzyna niskiej jakoœci mo¿e uszkodziæ uszczelnienia,
przewody paliwowe, zbiornik paliwa, gaŸnik i silnik.
UWAGA !
JAK MIESZAÆ PALIWO
Szczegó³owe zapisy dotycz¹ce udzielonej na produkt
gwarancji znajduj¹ siê w karcie gwarancyjnej. Przestudiuj
je dok³adnie. Wszelkie uszkodzenia bêd¹ce rezultatem
niew³aœciwej obs³ugi, nieprzestrzegania zapisów
niniejszej instrukcji obs³ugi nie s¹ objête gwarancj¹.
• Pamiêtaj o dok³adnym wymieszaniu sk³adników.
1. Odmierz iloœci benzyny i oleju, które maj¹ byæ zmieszane.
2. Wlej trochê benzyny do specjalnie do tego
przeznaczonego, atestowanego kanistra.
3. Wlej do benzyny odmierzon¹ iloœæ oleju i bardzo dok³adnie
wymieszaj.
4. Wlej resztê odmierzonej iloœci benzyny i mieszaj dok³adnie,
potrz¹saj¹c energicznie kanistrem, przez co najmniej jedn¹
minutê. Niektóre oleje ciê¿ko mieszaj¹ siê z benzyn¹,
dlatego nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dok³adne
mieszanie oleju z benzyn¹. Niew³aœciwe wymieszanie oleju
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising