Сушилня
Sušilica
Sušička
Dryer
DC 7130
Прочетете това ръководство за употреба преди първоначалното
използване на продукта!
Уважаеми клиенти,
Ние желаем закупеният от вас уред, произведен по най-модерни технологии и
преминал през стриктни процедури по качествен контрол, да ви осигури много добри
резултати.
Съветваме ви да прочетете внимателно това ръководство преди да използвате уреда,
като го запазите и за справка в бъдеще.
Това ръководство за употреба ще
• ви помогне да използвате машината по-най-бърз и безопасен начин.
• Прочетете ръководството за употреба преди да инсталирате и влючите продукта.
• Обърнете особено внимание на инструкциите, свързани с безопасността.
• Пазете ръководството за употреба на удобно място за справка в бъдеще.
• Моля, прочетете всяка допълнителна документация, доставена с машината.
Помнете, че това ръководство за употреба се отнася за няколко други модела.
Легенда на символите
В ръководството са използвани следните символи:
A
Важна информация за безопасността Предупреждение за рискови ситуации с опасност за живота и имуществото.
B
Предупреждение за захранващ ток.
Внимание; Предупреждение за опасност от пожар.
Внимание; Предупреждение за гореща повърхност.
Прочетете указанията.
Полезна информация. Важна информация или полезен съвет за употреба.
Този продукт носи символа за разделно събиране на отпадъчно електрическо и
електронно оборудване (WEEE).
Това означава, че при рециклиране или разглобяване продуктът трябва да се третира
съобразно Директива 2002/96/EC с цел минимални последствия за околната среда. За
повече информация се свържете с местните или регионалните власти.
вещества.
Електронните продукти, които не са включени в разделното събиране на отпадъци,
са потенциално опасни за околната среда и здравето поради наличието на опасни
2 BG
2960310338_BG/070113.2004
C
1 Важна информация за безопасността
Този раздел включва информация
за безопасността, за предпазване
от рискове от телесна повреда или
материални щети. Неспазването
на тези указания прави гаранцията
и отговорността на производителя
невалидни.
•
Обща безопасност
• Никога не поставяйте уреда върху
под, покрит с мокет, в противен случай
липсата на въздушен поток под
уреда може да доведе до прегряване
на електрическите части. Това ще
предизвика проблеми с вашия уред.
• Ако захранващият кабел или щепсел са
повредени, се свържете с оторизирания
сервиз за ремонт.
• Уредът не трябва да е включен в
захранването по време на монтажа,
поддръжката и поправки. Такива
дейности винаги трябва да се
извършват в технически сервиз.
Производителят не носи отговорност за
повреди, причинени от дейностите на
неоторизирани лица.
• Свържете уреда към заземен контакт,
защитен с предпазител, на подходящо
напрежение, посочено в таблицата със
спецификации.
• Работете с уреда при температури
между +5°C и +35°C.
• Не поставяйте електрически
устройства в уреда.
• Не свързвайте въздушните отводи на
уреда с комини, които се изполват за
отдушник на устройства, работещи с
газ или други типове гориво.
• Трябва да осигурите достатъчна
вентилация за да предотвратите
навлизането в стаята на газовете,
излизащии от устройствата, работещи с
други видове горива.
• Винаги почиствайте филтъра за
влакънца преди или след всяко
зареждане.
• Никога не изполвайте сушилнята без
филтъра за влакънца.
• Не позволявайте влакна, прах и
мръсотия да се натрупват около изхода
на вентилатора и прилежащите райони.
• Контактът, където е включена
машината, трябва да е леснодостъпен
след монтажа.
• За да намалите риска от токов удар
не използвайте външни кабели,
разклонители или адаптори за да
включите сушилнята към захранването.
• Не правете никакви промени по
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
кабела, предоставен с уреда. Ако не
е съвместимм с контакта, подмяната
на контакта трябва да се извърши пот
квалифициран електротехник.
Части, почистени или измити с газеол/
гориво,химически препарати и други
запалими или взривни материали,
както и части замърсени или с пръски
от такива материали не трябва да
се подсушават в уреда, тъй като те
отделят запалими и експлозивни пари.
В сушилнята не поставяйте предмети,
почистени с индустриални химикали.
Не сушете непрани дрехи в сушилнята.
Дрехи, замърсени с готварска мазнина,
ацетон, алкохол, горива, керосин,
препарат за премахване на петна,
терпентин, парафин и парафинови
препарати трябва да се изпират в
топла вода с повече количество
перилен препарат преди да се поставят
в сушилнята.
Облекла или възглавници с гумена пяна
(латексова пяна), шапки за къпане,
водоустоичиви дрехи, платове с гумена
подплата и гумени подплънки не трябва
да се сушат в уреда.
Не използвайте омекотители за тъкани
или антистатици, освен ако не са
препоръчани от производителите им.
Уредът трябва да бъде заземен.
Заземената инсталация намалява
риска от токов удар, като намалява
електрическия поток към уреда
в случай на повреда или дефект.
Захранващият кабел на уреда е
снабден с електрически проводник
и заземен щепсел, които позволяват
заземяването на уреда. Този щепсел
трябва да бъде монтиран правилно
и да се постави в заземения контакт
в съответствие с местнитезакони и
разпоредби.
уредът да не се инсталира зад врата с
катинар, плъзгаща се врата или врата,
чийто панти са срещу пантите на
сушилнята.
Не монтирайте или оставяйте уреда
на места, където ще бъде изложен на
атмосферното влияние.
Не си играйте с копчетата за управление
на уреда.
Не извършвайте никакви поправки или
подмени по частите на уреда дори ако
можете да ги извършите, освен ако не
е ясно предложено в инструкциите за
употреба или сервизното ръководство.
Вътрешната и външната част на
3 BG
изпускателната тръба трябва
да се почистват периодично от
квалифициран служител.
• Погрешното свързване на заземения
електрически проводник може да
предизвика токов удар. Ако имате
каквито и да е съмнения относно
заземената свръзка, извикайте
квалифициран електротехник,
сервизен представител или сервизен
персонал.
• Не пъхайте ръце в уреда ако барабанът
се върти.
• Извадете щепсела от контакта когато
не ползвате нашината.
• Никога не мийте уреда с маркуч
за вода! Съществува риск от
електрически удар! Винаги
изключвайте от контакта преди
почистване.
• Никога не пипайте щепсела с мокри
ръце. Никога не изваждайте щепсела
като дърпате за кабела, винаги
хващайте за щепсела. Не използвайте
уреда ако захранващият кабел или
щепсел са повредени!
• Никога не опитвайте сами да
поправяте уреда, в противен случай ще
застрашите както своя, така и живота
на тези около вас.
• За дефекти, които не могат да се
решат чрез информацията, дадена в
инструкциите за безопасност:
Изключете пералнята, извадете
щепсела от контакта, затворете
крана за водата и се свържете с
оторизирания сервиз.
• Не спирайте сушилнята преди цикълът
на изсушаване да е приключил, освен
ако не искате бързо да извадите
цялото пране и да оставите топлината
да се разпръсне.
• Отстранете вратата на сушилното
отделение преди да изведете от
експлоатация или да изхвърлите уреда.
• Последният етап от цикъла на
изсушаване (цикълът на охлаждане)
протича без прилагане на топлина
за да може дрехите да останат на
температура, която няма да ги повреди.
• Омекотители за тъкани и други подобни
продукти, трябва да се ползват
съгласно указанията върху тях.
• Бельо с метални закопчалки не трябва
да се поставя в сушилнята. Сушилнята
може да се повреди ако те се
разкопчаят по време на сушенето.
• Проверете всички джобове за
забравени запалки, монети, игли, и др.
преди да ги пуснете в машината.
• “Когда сушильный автомат не
используется, а также после того, как
из него по окончании цикла сушки
было вынуто белье, выключайте его
кнопкой «Вкл./Выкл.». В тех случаях,
когда кнопка «Вкл./Выкл.» нажата
(на сушильный автомат подается
электропитание), держите дверцу
сушильного автомата закрытой.”
• „Когато сушилнята не се ползва или
след като извадите прането след
завършаване на сушилния процес,
изключете чрез бутон Вкл/Изкл. В
случай, че бутон Вкл/Изкл е включен
(когато на сушилнята се подава
ток) дръжте вратата на сушилнята
затворена.”
Желателна употреба
• Този уред е предназначен за домашна
употреба. Не трябва да се изполва за
други цели.
• Използвайте уреда за сушене на дрехи,
които са маркирани по съответния
начин.
• В уреда сушете само артикулите,
отбелязани в това ръководство.
• Този продукт не е предназначен да
се използва от лица с физически,
сензорни и умствени увреждания или
без достатъчно знания или неопитни
хора (включително деца), освен ако
те не са наблюдавани от лице, което
ще отговаря за тяхната безопасност и
което ще ги инструктира за ползването
на продукта.
Детска безопасност
• Електроуредите са опасни за децата.
Дръжте децата далеч от машината
когато тя работи. Не им позволявайте
да си играят с нея.
• Електроуредите са опасни за децата.
Дръжте опаковъчните материали
далеч от деца или ги изхвърлете
в съответствие с изискванията за
разделно изхвърляне на отпадъци.
• Не позволявайте да сядат/да се качват
върху уреда или да влизат в него.
• Не оставяйте децата без наблюдение
за да сте сигурни, че не си играят с
уреда.
• Затваряйте вратата когато не се
намирате в близост до уреда.
4 BG
2 Инсталация
За монтажа на уреда се обърнете към
най-близкия оторизиран сервизен агент.
CПодготвянето на мястото и
електрическата инсталация на уреда е
отговорност на клиента.
BИнсталацията и електрическите
връзки, трябва да се извършват от
квалифицирани лица.
AПреди инсталацията, погледнете дали
уредът няма някакъв дефект по
него. Ако е така, не го монтирайте.
Повредените електроуреди носят риск
за вашата безопасност.
Подходящо място за
инсталиране
AУверете се, че сте отстранили
• Инсталирайте продукта на място,
където няма опасност от замръзване,
в стабилно и равно положение.
• Ползвайте продукта в добре
проветрено помещение без прах.
• Не затискайте въздушните канали
отпред и отдолу на уреда с материали
от рода на черки или дървени дъски.
• Не поставяйте продукта върху черга
или подобна повърхност.
• Уредът да не се монтира зад врата с
катинар, плъзгащи врати или врати с
панти, които могат да го ударят.
• След като уреда е монтиран, трябва
да стои на същото място където е
направено електрическото свързване.
При инсталирането на уреда се
уверете, че задната му част не се
допира никъде (кран, контакт и т.н.),
а също така и да бъде монтиран на
място, където ще остане за постоянно.
BНе поставяйте уреда върху
електрическия кабел.
• Оставете поне 1.5 см дистанция до
стената или другата мебелировка.
Отстраняване на обезопасителните
приставки за транспортиране
AОтстранете обезопасителните
приставки за транспортиране преди да
използвате уреда за първи път..
1. Отворете вратата.
2. В барабана има наилонова торбичка,
в която е поставено паряе стереопор.
Хванете я откъм участъка, означен с
ХХ.
3. Издърпайте найлона към себе си и
изведете обезопасителната приставка
за транспортиране.
обезопасителните приставки за
транспортиране (найлон + стереопор)
преди да използвате уреда за първи
път.. В барабана не бива да остава
нищо.
Инсталация под рафт
• Специална част (Част No.: 297 360
0100) която да замени горната плоскост
трябва да бъде предоставена и
инсталирана от оторизирания сервиз
за да може да ползвате машината под
рафт или в шкаф. Никога не бива да
бъде ползвана без горната плоскост.
• Оставете поне 3 см разстояние между
страничните и задна повърхност
на уреда и тезгяха/шкафа когато
инсталирате машината под рафт или в
шкаф.
Монтаж над пералня
• Между двете машини трябва да се
постави свързващо приспособление.
Лагерната конзола (Част номер 297 720
0200 бяла/297 720 0500 сива) трябва
да се монтира от оторизиран сервизен
представител.
• Поставете машината върху здрав
под. Ако е поставена върху пералня,
приблизителното тегло на двете заедно
може да достигне 180кг когато са
пълни. Подът трябва да издържа този
товар!
Регулиране на крачетата
За да работи машината безшумно, без
да вибрира, трябва да стои в равно и
балансирано положение на крачетата.
Балансирайте уреда с тяхна помощ.
Нагласете ги така, че пералнята да бъде
нивелирана и стабилна.
5 BG
глави на това ръководство.
Изхвърляне на опаковъчния
материал
Електроуредите са опасни за децата.
Дръжте опаковъчните материали
на недостъпно за децата място.
Опаковъчните материали на вашия
уред са направени от рециклиращи се
материали. Сортирайте и изхвърлете
в съответствие с инструкциите
за рециклиращ се отпадък. Не ги
изхвърляйте заедно с обикновенните
битови отпадъци.
C Никога не изваждайте крачетата от
Транспортиране на машината
техните гнезда.
Свързване към електрическата
инсталация
Свържете уреда към заземен контакт,
защитен с предпазител, на подходящо
напрежение, посочено в таблицата със
спецификации. Фирмата ни не носи
отговорност за повреди, възникнали
в следствие на включване на уреда в
незаземен контакт.
• Свързването трябва да е направено в
съответствие с държавните стандарти.
• Ако настоящата стойност на
предпазителя или прекъсвача е
по-малко от 16 ампера, извикайте
квалифициран електротехник, който да
я направи 16 амперова.
• Щепселът на захранващия кабел
трябва да е леснодостъпен след
монтажа.
• Волтажът и допустимата защита
на предпазителя или прекъсвача
са уточнени в раздел “Технически
спесификации”.
• Посоченото напрежение трябва да
отговаря на напрежението на вашата
електрическа мрежа.
• Не правете свързвания чрез външни
кабели или разклонители.
• Главният бушон и прекъсвачите трябва
да са на растояние от поне 3мм един от
друг.
BПовреден захранващ кабел трябва
да се подмени от квалифициран
електротехник.
BАко уредът е повреден не трябва да се
работи с него докато не бъде поправен!
Съществува риск от електрически удар!
1. Изключете машината от
захранването.
2. Отстранете отводняващата част (ако
има) и връзките към комина.
3. Източете изцяло останалата в
машината вода преди транспортиране.
Изхвърляне на старата машина
Изхвърлете старата машина по
еколигично чист начин.
Обърнете се към местния агент или
голям център за събиране на отпадъци
в общината ви, за да се информирате по
какъв начин да изхвърлите машината.
Преди да изхвърлите старата си
машина, отрежете захранващия кабел и
направете неизползваема ключалката на
вратата за да е безопасна за децата.
Първо ползване
• Преди да се обадите на оторизиран
сервизен представител и да използвате
своя уред се уверете, че мястото
и захранващата инсталация са
подходящи. Ако не са, се обадете на
квалифициран електротехник за да
извърши всички необходими дейности.
• Уверете се, че електрическите
свръзки на уреда са в съответствие с
инструкциите, дадени в съответните
6 BG
Tеxнически спецификации
BG
2
Височина (регулируема)
84.6 см
Широчина
59.5 см
Дълбочина
53 см
Капацитет (макс)
7 кг
Тегло (нето)
35 кг
Напрежение
Номинал на входящето напрежение
Виж етикета с данни
Код на модела
Етикетът с данни се намира зад вратата на машината.
7 BG
3 Първоначална подготовка за сушене
Какво да направим за да
спестим енергия:
• Трябва да ползвате уреда на
максималния му капацитет, но
внимавайте да не го превишите.
• Въртете прането на възможно найсилната скорост при изпирането. По
този начин се скъсява времето на
сушене и се понижава разхода на
енергия.
• Старайте се да сушите заедно само
еднакъв вид материя.
• Следбвайте указанията в
ръководството за употреба при избора
на програма.
• Проверете дали има достатъчно
пространство отпред и отзад на
сушилнята за добра циркулация на
въздуха. Не блокирайте решетката в
предната част на уреда.
• Не отваряйте вратата на машината
по време на сушене, освен ако
не е наложително. Ако е съвсем
наложително да отворите вратата,
внимавайте да не я държите отворена
твърде дълго.
• Не добавяйте ново (мокро) пране по
време на сушенето.
• Мъхът и влакната, които се отделят от
прането по време на сушилния цикъл,
се събират във филтъра за мъх. Преди
или след всяко сушене трябва да
почиствате филтрите.
• При моделите с кондензатор, той
трябва да се почиства редовно поне
веднъж на месец или след всеки 30
цикъла.
• При моделите с отдушник, следвайте
указанията за свързване на комина в
ръководството за употреба и обърнете
внимание как да го почиствате.
• Проветрявайте добре стаята, където
е разположена сушилнята, по време на
сушене.
• „С цел пестене на енергия при модели с
лампа, когато сушилнята не се ползва,
дръжте вратата затворена ако бутон
Вкл/Изкл е натиснат (на сушилнята се
подава ток).”
Пране, подходящо за машинно
сушене
CВинаги следвайте указанията върху
етикетите на дрехите. Сушете
само пране, което носи етикет,
обозначаващ, че е подходящо за
сушилня, като изберете подходящата
програма.
A B C D
Сушене при Сушене при
ниска
висока
температура температура
Подходящо
за сушилня
Да не се
суши в
сушилня
l n m
Да се суши на
Да се суши
Да се
хоризонтално простира без закачалка
изстискване
o p q
Може да се Може да се
глади с гореща глади с
топла ютия
ютия
Да не се глади
Пране, неподходящо за машинно
сушене
• Металните части в прането, като
закопчалки на сутиени или катарами на
колани могат да повредят сушилнята
Ви.
• Не сушете вълнени или копринени
дрехи, найлонови чорапи, деликатни
бродерии, дрехи с метални части по
тях, както и спални чували и други
подобни.
• Деликатни и скъпи тъкани, както
и дантелените пердета може да се
намачкат. Не ги сушете в сушилнята!
• Не сушете дрехи от химични влакна
като възглавници и юргани в
сушилнята.
• Дунапренени или гумени материали
може да се деформират.
• Не сушете дрехи съдържащи гума в
машината.
• Не сушете дрехи, които са били в
допир с петрол, масло, запалими или
експлозивни материали в сшилнята,
дори и да са били изпрани преди това.
• Прекалено мокро пране, от което
се стича вода, не бива да се слага в
сушилнята.
• Части, почистени или измити с газеол/
гориво,химически препарати и други
запалими или взривни материали,
както и части замърсени или с пръски
от такива материали не трябва да
се подсушават в уреда, тъй като те
отделят запалими и експлозивни пари.
• В сушилнята не поставяйте предмети,
почистени с индустриални химикали.
• Не сушете неизпрани дрехи в
8 BG
сушилнята.
• Дрехи, замърсени с готварска мазнина,
ацетон, алкохол, горива, керосин,
препарат за премахване на петна,
терпентин, парафин и парафинови
препарати трябва да се изпират в топла
вода с повече количество перилен
препарат преди да се поставят в
сушилнята.
• Облекла или възглавници с гумена пяна
(латексова пяна), шапки за къпане,
водоустоичиви дрехи, платове с гумена
подплата и гумени подплънки не трябва
да се сушат в уреда.
• Не използвайте омекотители за тъкани
или антистатици, освен ако не са
препоръчани от производителите им.
• Не сушете бельо с метални части по него
в сушилнята. Ако тези метални части се
разхлабят и счупят при сушенето, те ще
повредят сушилнята.
Подготовка на прането за сушене
• Проверете всички дрехи преди да ги
заредите в уреда за да се уверите, че по
джобовете или другаде не са останали
запалки, монети, метални парчета, игли и
др.
• Фабрични омекотители и други
подобни продукти трябва да се ползват
в съответствие с указанията на
производителя на съответните продукти.
• Всяко пране трябва да се суши на найвисоката позволена скорост на въртене
за този вид тъкан.
• Прането може да се е оплело след
прането. Разделете го преди да го
поставите в сушилнята.
• Сортирайте прането според вида тъкан и
дебелината. Сушете еднакъв вид дрехи
заедно. Напр.: фини кухненски кърпи или
покривки съхнат по-бързо от дебелите
хавлии.
Спазване капацитета на прането
на натоварване.
CДобавяне на пране в машината над
посоченото ниво не се препоръчва.
Качеството на сушене намалява когато
машината е препълнена. Освен това,
сушилнята или дрехите може да се
повредят.
CПоставете дрехите в барабана
разделени едни от други за да не
оплитат.
CГолямо пране (Напр.: спални чаршафи,
калъфки за юргани, големи покривки)
може да се оплетат. Спрете сушилнята
1-2 пъти по време на сушилния процес
за да ги разделите.
Следващите тегла са само примерни.
Домашни артикули
Памучни калъфки за
юрган (двойни)
Памучни калъфки за
юрган (единични)
Спални чаршафи
(двойни)
Спални чаршафи
(единични)
Големи покривки за
маса
Малки покривки за
маса
Чаени салфетки
Кърпи за баня
Кърпи за ръце
Дрехи
Блузи
Памучни ризи
Ризи
Памучни рокли
Рокли
Дънки
Носни кърпички (10
броя)
Тениски
Зареждане
AСледвайте инструкциите в "Таблицата за
Приблизително
тегло (г)
1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
Приблизително
тегло (г)
150
300
200
500
350
700
100
125
• Отворете вратата.
• Поставете прането отделно едно от
друго в сушилнята.
• Натиснете врата за да я затворите.
Внимавайте прането да не бъде
защипано от вратата.
избор на програма". Винаги стартирайте
програмата в съответствие с капацитета
9 BG
4 Избор на програма и работа с Вашия уред
Контролен панел
1
2
4
3
7
6
5
1. Предупредителна лампичка за
почистване на филтъра
Предупредителната лампичка светва
когато филтърът е пълен.
2. Индикатор за прогрес на програма
Използва се за проследяване прогреса
на текущата програма.
3. Отказ от аудио сигнал
Използва се за отказ от звуковия
сигнал, който се чува в края на
програмата.
4. Бутон Вкл/Изкл
Използва се за включване и
изключване на машината.
Експрес
35
5. Копче за избор на програма
Използва се за избор на програма.
6. Бутон Старт/Пауза/Отказ
Използва се за стартиране, пауза или
отказ на програма.
7. Предупредителна лампичка за водния
резервоар*
Предупредителната лампичка светва
когато водният резервоар е пълен.
8. Бутон за отлагане на старта*
Използва се за настройка на
забавянето на старта.
* Може да се промени в зависимост от
характеристиките на сушилнята ви
Предпазване Изсушени за
от
намачкване
гладене
Екстра сухо Изсушени за Изсушени за
обличане Плюс
носене
Ежедневни Ниво на
сухота
Защита
Спорт Центрофуг смесен
иране
за бебето
Отлагане Освежаван Вълнена
е на
на старта
кошница
вълнени
10 BG
Деликатни
тъкани
Подготовка на машината
неиздръжливо пране. Тя суши при по ниска
температура в сравнение с програмата
за памучни тъкани. Препоръчва се за
синтетично пране (като ризи, блузи,
смесено синтетично-памучно пране и др.)
CНе сушете пердета и дантели в
машината.
Предпазване от намачкване
Ако не извадите прането след свършване
Избор на програма
на програмата се активира 2-часова
Изберете подходящата програма от таблицата
програма за предпазване от намачкване.
по-долу, която включва температурата на
Тази програма върти прането на
сушене в градуси. Изберете желаната програма 10-минутни интервали за да го предпази от
от копчето за избор на програма.
намачкване.
• Експрес 35
Екстра сухо
Сушете само памучно
Можете да използвате тази програма за
пране при висока
да изсушите памучни материи, които
температура. Дебело
са центрофугирани на високи обороти в
и многопластово
пералната машина. Може да изсуши 2 кг
пране (Напр.: кърпи,
памучно пране (2 ризи / 5 тениски) за 35
чаршафи, дънки) се
минути.
суши по такъв начин,
че да не се изисква
C За постигане на по-добър резултат от
да ги гладите преди
програмите за изсушаване, прането Ви
да ги приберете в
трябва да е изпрано с подходяща програма
гардероба.
и центрофугирано с препоръчителните
Изсушени за
Нормално пране
обороти на Вашата перална машина
носене
(Напр.: покривки,
• Ризи
бельо) се суши по
Изсушавайте ризите по внимателен начин,
такъв начин, че да
така че да бъдат слабо намачкани и да се
не се изисква да
гладят лесно.
ги гладите преди
C Ризите може да са леко влажни в края
да ги приберете в
на програмата Не е препоръчително да
чекмеджетата.
оставяте ризите в сушилнята.
Изсушени
Нормално пране
• Дънки
за обличане
(Напр.: покривки,
Можете да използвате тази програма за да
Плюс
бельо) се суши по
изсушите дънки, които са центрофугирани
такъв начин, че да
на високи обороти в пералната машина.
не се изисква да
C Прегледайте съответната част от
ги гладите преди
таблицата с програми.
да ги приберете в
• Деликатни тъкани
чекмеджетата.
Особено деликатните тъкани, които могат
Изсушени за
Нормално пране
да се сушат или за които се препоръчва
гладене
(Напр. Ризи, рокли) се
ръчно пране (копринени блузи, дантелено
сушат до готовност за
бельо, и др.) може да сушите при по-ниска
гладене.
температура.
• Вентилация
Извършва се вентилация в продължение
CЗа повече информация относно
на 10 минути без да се пуска горещ
програмите виж “Таблица за избор на
въздух. Може да проветрите дрехи,
програма”
стояли продължително време в затворени
Основни програми
пространства благодарение на тази
В зависимост от типа на прането, има
няколко основни програми:
програма, която унищожава неприятните
• Памучни материи
миризми.
С тази програма може да сушите
• Програми с таймер
издръжливо пране. Суши се при висока
Може да изберете между 10мин, 20мин,
температура. Препоръчва се за памучното 40мин и 60мин програми с таймер за да
Ви пране (като спални чаршафи, калъфки постигнете желаната крайна сухота при
за юргани и възглавници, хавлии, долно
ниски температури. Програмата суши за
бельо и др.)
колкото време сте избрали, независимо от
• Синтетични тъкани
температурата на сушене.
С тази програма може да сушите по1. Включете пералнята в контакта.
2. Поставете прането в пералната машина.
3. Натиснете бутона Вкл./ Изкл.
C Натискането на бутона “Вкл/Изкл” не
означава непременно, че програмата
е стартирана. Натиснете бутон “Старт/
Пауза/Отказ” за да стартирате
програмата.
11 BG
Избор на програма и таблица с консумацията
BG
6
Програми
Капацитет (кг)
Скорост на
въртене на
машината
(об/м)
Приблизително
Време на сушене
количество
(минути)
остатъчна влага
Памучни/Цветни тъкани
A
Изсушени за носене
7
1000
% 60
116
A
Изсушени за носене +
7
1000
% 60
120
A
Изсушени за гладене
7
1000
% 60
90
Експрес 35
2
1200
%50
35
1.5
1200
%50
40
4
1200
%50
80
1.75
600
%40
40
3.5
800
% 40
45
Капацитет (кг)
Скорост на
въртене на
машината
(об/м)
Памучни, ленени тъкани
Изсушени за носене
7
1000
% 60
4.15
Памучни материи Изсушени за
гладене
7
1000
% 60
3.25
Синтетично готово за обличане
3.5
800
% 40
1.42
Ризи
Дънки
Деликатни тъкани
Синтетични тъкани
B
Изсушени за носене
Консумация на енергия
Програми
Приблизително
Консумация на
количество
енергия kWh
остатъчна влага
* : Стандартна програма с енергиен етикет (EN 61121:2012)
Всички стойности в таблицата трябва да са съобразени със стандарта EN 61121:2012.
Тези стойности могат да се отклоняват от таблицата в зависимост от типа на прането,
скоростта на въртене, условията на средата и колебания в ел.захранването.
12 BG
Допълнителни функции
Звуков сигнал за отказ
Сушилнята издава звуков сигнал при
завършване на програмата. Ако не
желаете да чувате предупредителния
звуков сигнал, натиснете бутон “Отказ
от звуков сигнал”. Съответната лампичка
светва когато този бутон е натиснат и
в края на програмата не се чува звуков
сигнал.
Предупредителни индикатори
C Предупредителните индикатори може
да варират в зависимост от модела на
сушилнята.
Чистене на филтъра
Предупредителната лампичка се включва
за да Ви напомни да почистите филтъра
след приключване на програмата.
CАко предупредителната лампичка на
филтъра свети продължително, моля
погледнете в раздела “Възможни
решения на възникнали проблеми”..
Воден резервоар
Предупредителен дисплей светва в края
на програмата или когато резервоарът
е пълен с вода. Машината спира работа
когато предупредителният дисплей
светне по време на програма. За да
стартирате машината отново, източете
водата от водния резервоар. Натиснете
бутона Старт/Пауза/Отказ за старт на
програмата след като сте изпразнили
водния резервоар. Предупредителният
дисплей изгасва,а програмата започва
работа.
Стартиране на програма
1. Натиснете бутон “Старт/Пауза/Отказ”
за да стартирате програмата.
2. Индикаторът на бутона “Старт/Пауза/
Отказ” ще светне, което показва, че
програмата е стартирана.
Прогрес на програмата
Напредъкът на програмата се показва
чрез индикатора за прогрес на
програмата.
В началото на всяка стъпка от
програмата светва индикаторът
на съответната стъпка, а този на
завършената стъпка изгасва.
“Сушене”:
- Нивото на сушене е осветено през
цялото време на сушилния процес докато
степента на сухота достигне “сухо за
гладене”.
„Изсушени за гладене”:
- Започва да свети когато степента на
сухота достигне стъпката “сухо за гладене”
и остава светнато до следващата стъпка.
„Готови за обличане”:
Започва да свети когато степента на
сухота достигне стъпката “изсушени за
носене” и остава светнато до следващата
стъпка.
“Край/Предпазване от намачкване”:
- Светва при свършване на програмата и
се активира функцията за предпазване от
намачкване.
C Ако повече от един светлинен дисплей
светят или премигват едновременно,
това означава, че има някаква
нередност или повреда (моля вижте:
Възможни решения на възникнали
проблеми).
Добавяне/махане на пране когато
сушилнята е в режим на готовност
За да добавите или извадите пране след
започване на програмата:
1. Натиснете бутона Старт/Пауза/Отказ,
за да превключите сушилнята в режим
пауза. Сушилният процес спира.
2. Отворете вратата в позиция “Пауза” и
затворете отново след като добавите
или извадите пране.
3. Натиснете бутон “Старт/Пауза/Отказ”
за да стартирате програмата.
C Всяко пране добавено след започване
на сушилния процес може да доведе
до смесване на вече сухите дрехи с
мокри и резултатът ще бъде мокри
дрехи след края на сушенето.
C Пране може да бъде добавяно или
вадено колкото пожелаете по време
на сушилния процес, но това ще
смущава сушенето непрекъснато,
ще увеличи продължителността на
програмата и ще увеличи разхода на
енергия. Затова е препоръчително да
сложите прането преди началото на
сушилния процес..
Добавяне/махане на пране
когато сушилнята е в режим на
готовност
За да добавите или извадите пране след
започване на програмата:
1. Натиснете бутона Старт/Пауза/Отказ,
за да превключите сушилнята в режим
пауза. Сушилният процес спира.
2. Отворете вратата в позиция “Пауза” и
затворете отново след като добавите
или извадите пране.
3. Натиснете бутон “Старт/Пауза/Отказ”
за да стартирате програмата.
C Всяко пране добавено след започване
на сушилния процес може да доведе
до смесване на вече сухите дрехи с
мокри и резултатът ще бъде мокри
дрехи след края на сушенето.
13 BG
C Пране може да бъде добавяно или
вадено колкото пожелаете по време
на сушилния процес, но това ще
смущава сушенето непрекъснато,
ще увеличи продължителността на
програмата и ще увеличи разхода на
енергия. Затова е препоръчително да
сложите прането преди началото на
сушилния процес.
Заключващ механизъм за защита
от деца
Предвиден е заключващ механизъм
за защита от деца, който да предпази
прекъсване на програмата поради
натискане на копчетата ппри работеща
програма. Вратата на сушилнята и всички
копчета освен бутона “Вкл/Изкл” се
деактивират когато е активна защитата
от деца.
За да включите защитата от деца,
натиснете бутоните “Старт/Пауза/Отказ”
и “Отказ от звуков сигнал” едновременно
за 3 секунди.
За да стартирате нова програма след
приключване на програмата или да я
прекъснете, трябва да деактивирате
защитата от деца. Натиснете същите
бутони отново за 3 секунди за да
деактивирате защитата от деца.
CЗащитата от деца се деактивира когато
машината се рестартира с натискане
на бутон Вкл/Изкл.
C Натиснете съответните бутони за 3
секунди за да активирате защитата
от деца. Чува се дълго бипкане и
защитата от деца се активира. Двойно
бипкане се чува когато натиснете кой
да е бутон или завъртите селектора за
програмите когато защитата от деца
е активна. Натиснете бутоните за 3
секунди за да деактивирате защитата
от деца. Чува се единично бипкане и
защитата от деца се деактивира.
A Двойно бипкане се чува ако
завъртите селектора за програмите,
а защитата от деца е активна. Ако
деактивирате защитата от деца без да
върнете селектора зна програмите в
предишната позиция, програмата ще
бъде прекратена, тъй като позицията
на селектора е променена. Светва
само предупредителна лампичка
сушене, а машината спира докато
бъде избрана нова програма и бъде
натиснат бутон “Старт/Пауза/Отказ”.
Завършване чрез отказ от
програма
За отказ от всички избрани програми:
Натиснете бутона Старт/Пауза/Отказ
в продължение на около 3 секунди.
Предупредителни лампички “Почистване
на филтъра”, “Воден резервоар” и “Край/
Против намачкване” ще светнат в края
на периода с цел напомняне.
A Тъй като вътрешността на сушилнята
ще бъде крайно гореща, когато
отказвате програмата, докато
сушилнята все още работи,
активирайте програмата за
вентилация за да я охладите.
Край на програма
Предупредителни лампички “Почистване
на филтъра”, “Воден резервоар” и “Край/
Против намачкване” върху индикатора
на прогреса на програмата светват когато
програмата завъшрши. Вратата може да
се отвори и машината сега е готова за
втори цикъл.
Натиснете бутона Вкл./Изкл. за да
изключите сушилнята.
CПоследната стъпка от сушилния цикъл
(стъпка охлаждане) се извършва
без загряване с цел поддържане на
дрехите на температура, която няма
да ги повреди.
CАко не извадите прането след
свършване на програмата се активира
2-часова програма за предпазване от
намачкване.
CАко няма да вадите прането веднага,
не изключвайте сушилнята преди
сушилният процес да е завършил.
CПочиствайте филтъра след всяко
сушене (моля вижте: Чистене на
филтъра).
CИзточвайте водния резервоар след
всяко сушене (моля вижте: Воден
резервоар).
14 BG
5 Поддръжка и Почистване
1. Отворете вратата на сушилнята.
2. Оставете машината първо да изстине
ако е било извършено сушене
3. Забършете металните сензори с мек
парцал, напоен с оцет и след това ги
подсушете.
CПочиствайте металните сензори 4 пъти
в годината.
AНикога не използвайте разтвори,
почистващи препарати и други
подобни вещества за почистването,
тъй като те могат да предизвикат
пожар или експлозия!
Гнездо за филтъра / Вътрешна
повърхност на вратата
Мъхът и влакната, които се отделят
от прането във въздуха по време на
сушилния цикъл, се събират в гнездото
на филтъра.
Воден резервоар
CТези мъхове и влакна обикновено се
образуват при носене и миене.
CВинаги почиствайте филтъра и
вътрешността на капака след всеки
сушилен процес.
CМоже да почистите филтъра и
пространството около него с
прахосмукачка.
За да почистите филтъра:
1. Отворете вратата.
2. Извадете филтъра като го издърпате
нагоре и го отворете.
3. Почистете натрупаните мъхове,
влакна или памук с ръка или с мек
парцал.
4. Затворете филтъра и го поставете
обратно на мястото му.
CВъзможно е повърхността на филтъра
да се задръсти след като използвате
машината известно време; ако това се
случи, изплакнете филтъра с вода и
подсушете преди повторна употреба.
CПочистете цялата вътрешна повърхност
на капака и уплатнението на вратата
Влагата от мокрото пране излиза от
него и се кондензира. Източвайте
водния резервоар след всеки сушилен
цикъл или по време на сушенето, когато
предупредителната лампичка на водния
резервоар светне.
AКондензираната вода не е подходяща
за пиене!
AНикога не изваждайте водния
резервоар докато програмата работи!
Ако забравите да източите водния
резервоар, машината Ви ще спре
работа през следващите сушилни
цикли когато водния резервоар е
пълен и предупредителната лампичка
на резервоара свети. В този случай
натиснете бутона Старт/Пауза/Отказ за
да продължите сушилния цикъл след
като източите водата от резервоара.
За да източите водата от водния
резервоар:
1. Внимателно отстранете водния
резервоар като отворите долния
капак/отворите чекмеджето.
Сензор
В сушилнята Ви са разположени сензори,
които определят дали прането е сухо или
не.
За да почистите сензора:
15 BG
2. Източете водата като отворите капака
на водния резервоар.
3. Ако във водния резервоар са се
натрупали мъхове, ги почистете и
натиснете капака за да затворите.
4. Поставете водния резервоар обратно
на мястото му.
3. Извадете кондензатора.
4. Почистете кондензатора под водна
струя със специален душ и изчакайте
водата да се стече.
За кондензатора
Топлият и влажен въздух в кондензатора
се охлажда от студения въздух в стаята.
ÏПо този начин, влажният въздух, който
циркулира в сушилнята се кондензира и
се кондензира в резервоара.
CПочиствайте кондензатора след всеки
30 сушилни цикъла, или веднъж в
месеца.
За да почистите кондензатора:
1. Ако е извършен сушилен цикъл,
отворете вратата на машината и
изчакайте да се охлади.
2. Откопчайте двете заключалки на
кондензатора след като отворите
долния капак.
5. Поставете кондензатора в гнездото
му. Затегнете двете заключалки и
проверете дали са добре закрепени на
мястото си.
6. Затворете долния капак.
16 BG
6
Възможни решения на възникнали проблеми
Сушилният процес продължава твърде дълго
• Мрежите на филтъра може да са задръстени. Изплакнете с вода
Прането все още е мокро в края на сушенето.
• Мрежите на филтъра може да са задръстени. Изплакнете с вода.
• Може да сте препълнили сушилнята с пране. Не претоварвайте сушилнята.
Сушилнята не се включва или програмата не се стартира. Машината не се активира
когато се настрои.
• Може да не е включена в контакта. Проверете дали машината е включена.
• Вратата на барабана може да е открехната. Уверете се, че вратата е плътно
затворена.
• Програмата може да не е настроена или бутонът «Старт/Пауза/Отказ» да не е
натиснат. Проверете дали програмата е настроена и дали не е в режим «Пауза».
• Може да е активирана защитата от деца. Деактивирайте защитата от деца.
Програмата прекъсва без причина.
• Вратата на барабана може да е открехната. Уверете се, че вратата е плътно
затворена.
• Може да е спрял тока. Натиснете бутон «Старт/Пауза/Отказ» за да стартирате
програмата.
• Водният резервоар може да е пълен Източете водата от водния резервоар.
Прането се е свило, сплъстило или повредило.
• Може да не сте ползвали подходяща програма за този тип пране. Сушете само
пране, което е подходящо за сушене в сушилня след като проверите етикетите
на дрехите.
• Изберете програма с подходяща ниска температура за сушене на дрехите ви.
Лампичката на барабана не светва. (При моделите с лампа)
• Сушилнята може да не е включена от копчето «Вкл/Изкл». Проверете дали
сушилнята е включена от копчето.
• Лампичката може да е изгоряла. Повикайте квалифициран техник да смени
лампичката.
Индикаторът за “Край/Предпазване от намачкване” премигва.
• 2-часовата програма против намачкване може да се е активирала. Изключете
сушилнята и извадете прането.
Дисплеят за “Край/Предпазване от намачкване” свети.
• Програмата е свършила. Изключете сушилнята и извадете прането.
Дисплей “Сушене” примигва
• Има повреда в топлинния сензор. Сушилнята спира програмата без да нагрява.
Изключете сушилнята и извадете прането. Свържете се с оторизирания сервиз
Предупредителният дисплей за почистване на филтъра свети.
• Филтърът може да не е почистен. Почистете филтъра.
От капака изтича вода
• Почистете цялата вътрешна повърхност на капака и уплатнението на вратата.
Капакът се отваря ненадейно.
• Натиснете го докато чуете звука от затварянето му.
17 BG
При продукти с кондензатор:
Предупредителният дисплей за пълен резервоар свети.
• Водният резервоар може да е пълен Източете водата от водния резервоар.
Дисплеят за почистване на кондензатора свети.
• Кондензатрът може да не е почистен. Почистете филтрите в кондензатора в
долната част на уреда.
A Обадете се в оторизирания сервиз ако проблемът не изчезва.
18 BG
Prije rada s uređajem, molimo pročitajte ovaj korisnički priručnik!
Poštovani kupci,
Nadamo se da će Vam Vaš proizvod, proizveden u suvremenim postrojenjima i koji je prošao
strogi postupak kontrole kvalitete, dati jako dobre rezultate.
Savjetujemo Vam da prvo pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvate ga za ubuduće.
Ovaj korisnički priručnik će
• Vam pomoći da Vaš stroj koristite brzo i sigurno.
• Pročitajte Korisnički priručnik prije ugradnje i uključivanja Vašeg stroja.
• Posebno slijedite upute vezane za sigurnost.
• Čuvajte ovaj Korisnički priručnik na lako dostupnom mjestu za ubuduće.
• Molimo pročitajte sve dodatne dokumente koji su dostavljeni s ovim strojem.
Molimo imajte na umu da se ovaj Korisnički priručnik može odnositi i na nekoliko drugih modela.
Objašnjenje simbola
Kroz cijeli Korisnički priručnik, koristit će se sljedeći simboli:
B
Važne sigurnosne informacije. Upozorenje o situacijama koje su opasne po život i imovinu.
Pažnja; upozorenje o naponu napajanja.
Pažnja; upozorenje o opasnosti od požara.
Pažnja; upozorenje o vrućim površinama.
Pročitajte upute.
C
Korisne informacije. Važne informacije ili korisni savjeti o uporabi.
Ovaj proizvod nosi oznaku selektivnog razvrstavanja za odbačene električke i elektroničke
uređaje (WEEE).
To znači da se s proizvodom mora postupati prema Europskoj smjernici 2002/96/EC da bi se
reciklirao ili rastavio da bi se smanjio njegov utjecaj na okoliš. Za dodatne informacije, molimo
javite se vašim lokalnim ili regionalnim vlastima.
Elektronski uređaji koji nisu uključeni u ovaj proces selektivnog razvrstavanja su potencijalno
opasni za okoliš i ljudsko zdravlje zbog prisutnosti štetnih tvari.
20 HR
2960310338_HR/070113.2004
A
1 Važne sigurnosne informacije
Ovaj dio sadrži sigurnosne informacije koje
će pomoći u zaštiti od opasnosti od ozljeda
i oštećenja. Nepoštovanje ovih uputa će
uzrokovati poništenje svih jamstava.
Opća sigurnost
•
• Nikada ne stavljajte uređaj na pod prekriven
tepihom, inače nedostatak protoka
zraka ispod uređaja može prouzročiti
pregrijavanje električnih dijelova. To će
uzrokovati probleme s Vašim uređajem.
• Ukoliko su strujni kabel ili utikač oštećeni,
za popravku morate zvati Ovlašteni servis.
• Proizvod ne smije biti uključen tijekom
instalacije, održavanja i popravaka. Takve
radove uvijek treba vršiti tehnička služba.
Proizvođač se neće smatrati odgovornim
za oštećenja do kojih dođe uslijed
postupaka koje vrše neovlaštene osobe.
• Spojite proizvod na uzemljenu utičnicu
zaštićenu osiguračem odgovarajućeg
kapaciteta kako je navedeno u tablici
tehničkih specifikacija.
• Neka vaš uređaj radi na temperaturama
između +5°C i +35°C.
• Ne koristite električne uređaje u proizvodu.
• Ne spajajte izlaz zraka uređaja na otvore na
dimnjaku koji se koriste za ispušne plinove
uređaja koje rade s plinom ili drugim
vrstama goriva.
• Morate osigurati dovoljno ventilacije da
biste spriječili da se plinovi koji izlaze iz
uređaja koji rade s drugim vrstama goriva,
uključujući otvoreni plamen, nakupljaju u
prostoriji zbog efekta vraćanja nazad.
• Uvijek čistite nakupine prije ili nakon svakog
punjenja.
• Nikad ne radite s vašom sušilicom a da
prethodno ne stavite filtar za nakupine.
• Ne puštajte da se vlakna, prašina i
prljavština nakupljaju oko ispušnog izlaza i
susjednih područja.
• Utikač kabela mora biti lako dostupan
nakon instalacije.
• Ne koristite produžne kabele, višestruke
utikače ili adaptere da biste spojili sušilicu
na napajanje da biste smanjili opasnost od
električnog udara.
• Ne radite bilo kakve izmjene na utikaču
dostavljenom s proizvodom. Ako
nije kompatibilan s utičnicom, neka
kvalificirani električar promijeni utičnicu
odgovarajućom.
• Predmeti koji se čiste ili peru benzinom/
gorivom, otapalima za kemijsko čišćenje
i drugim zapaljivim ili eksplozivnim
materijalima kao i oni koji su isprljani ili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21 HR
pošpricani takvim materijalima se ne smiju
sušiti u proizvodu jer ispuštaju zapaljivu ili
eksplozivnu paru.
Nemojte u sušilici sušiti predmete čišćene
industrijskim kemikalijama.
Ne sušite neoprane predmete u sušilici.
Predmeti isprljani uljem za kuhanje,
acetonom, alkoholom, gorivom,
kerozinom, sredstvima za uklanjanje mrlja,
terpentinom, parafinom i sredstvima za
uklanjanje parafina se moraju oprati u toploj
vodi s puno deterdženta prije nego se
osuše u sušilici.
Odjeća ili jastuci punjeni gumenom pjenom
(pjena od lateksa), kape za tuširanje,
tkanine otporne na vodu, materijali s
gumenim pojačanjima i jastučićima od
pjene se ne smiju sušiti u sušilici.
Ne koristite omekšivače tkanina ili
antistatičke proizvode osim ako to ne
preporučuje proizvođač omekšivača ili
proizvoda.
Ovaj uređaj mora biti uzemljen. Instalacija
uzemljenja smanjuje rizik od električnog
udara otvaranjem staze s niskim otporom
za protok električne energije u slučaju
greške u radu ili kvara. Kabel napajanja
proizvoda je opremljen vodičem i
uzemljenim utikačem koji omogućava
uzemljenje proizvoda. Ovaj utikač mora biti
pravilno instaliran i umetnut u utičnicu koja
je uzemljena u skladu s lokalnim zakonima i
pravilima.
Ne instalirajte proizvod iza vrata s bravom,
kliznih vrata ili vrata sa šarkama pored šarki
sušilice.
Ne montirajte i ne ostavljajte ovaj proizvod
na mjestima gdje će biti izložen vanjskim
uvjetima.
Ne dirajte kontrolne tipke.
Ne vršite bilo kakve popravke ili postupke
zamjene dijelova na proizvodu čak i ako
znate i možete ih obaviti osim ako to nije
jasno navedeno u uputama za rad ili je to
objavljeno u korisničkom priručniku.
Unutrašnjost i ispušni dio proizvoda mora
povremeno očistiti kvalificirano osoblje
servisa.
Pogrešno spajanje vodiča za uzemljenje
proizvoda može uzrokovati električni udar.
Ako imate bilo kakve sumnje o spajanju
uzemljenja, neka to provjeri kvalificirani
električar, serviser ili osoblje servisa.
Ne posežite u uređaj dok se bubanj kreće.
Isključite perilicu kad se ne koristi.
• Nikada nemojte prati aparat vodom!
Postoji opasnost od strujnog udara! Uvijek
isključujte iz struje prije čišćenja.
• Nikada nemojte dirati utikač mokrim
rukama. Nikada nemojte isključivati tako da
povlačite za kabel, uvijek povlačite tako da
vučete samo za utikač. Ne uključujte stroj
ako su kabel ili utikač oštećeni!
• Nikada ne pokušavajte sami popraviti
uređaj, inače ćete svoj život i život drugih
ljudi dovesti u opasnost.
• Za kvarove koji se ne mogu popraviti
prateći informacije dane u sigurnosnim
uputama:
Isključite uređaj, isključite ga iz struje,
zatvorite pipu za vodu i javite se
ovlaštenom servisu.
• Ne isključujte sušilicu prije nego što ciklus
dođe do kraja osim ako ne budete brzo
izvadili svo rublje iz sušilice da biste ga
raširili i raspršili toplinu.
• Uklonite vrata odjeljka za sušenje prije
stavljanja uređaja izvan pogona ili odlaganja
uređaja.
• Do zadnjeg koraka ciklusa sušenja (ciklus
hlađenja) dolazi bez primjene topline da bi
se osiguralo da se predmeti ostavljaju na
toplini koja im neće štetiti.
• Omekšivači tkanina i slični proizvodi se
trebaju koristiti prema uputama omekšivača
tkanina.
• Donje rublje koje sadrži metalna pojačanja
se ne smije stavljati u sušilicu. Ako se
tijekom sušenja metalna pojačanja
oslobode, može doći do oštećenja sušilice.
• Provjerite svu odjeću za zaboravljene
upaljače, novčiće, metalne dijelove, igle itd.
prije punjenja.
• U vrijeme kad se vaša sušilica ne koristi
ili kad se rublje izvadi nakon dovršetka
postupka sušenja, isključite pomoću tipke
za uključivanje/isključivanje.“ U slučajevima
kad je tipka za uključivanje/isključivanje
uključena (kad je sušilica pod naponom),
držite vrata sušilice zatvorenima.
odgovorna za njihovu sigurnost ili će ih
uputiti o pravilnoj uporabi uređaja.
Sigurnost djece
• Električni uređaji su opasni za djecu. Držite
djecu podalje od perilice kad radi. Ne dajte
im da diraju perilicu.
• Materijali za pakiranje su opasni za djecu.
Držite materijale pakiranja dalje od dosega
djece ili ih odložite sortiranjem prema
uputama o sortiranju smeća.
• Ne dopuštajte djeci da sjede ili da se penju
ili ulaze u uređaj.
• Djeca se trebaju nadzirati da bi se osiguralo
da se ne igraju uređajem.
• Zatvorite vrata za rublje kad izlazite iz
prostora gdje se uređaj nalazi.
Namjeravana uporaba
• Ovaj proizvod je napravljen samo za
uporabu u kućanstvu.. Ne smije se koristiti
u druge svrhe.
• Koristite proizvod samo za sušenje rublja
koje je tako označeno.
• U uređaju sušite samo one predmete
koji su navedeni u ovom korisničkom
priručniku.
• Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu
od strane osoba s tjelesnim, osjetilnim ili
metalnim nedostacima te neobrazovanih ili
neiskusnih osoba (uključujući djecu) osim
ako nisu pod nadzorom osobe koja će biti
22 HR
2 Instalacıja
Za instalaciju vašeg proizvoda, javite se
najbližem ovlaštenom serviseru.
CPriprema lokacije i elektroinstalacija
proizvoda je odgovornost kupca.
BUgradnju i elektroinstalaciju mora izvršiti
kvalificirana osoba.
APrije instalacije, pregledajte ima li proizvod
bilo kakvih vidljivih oštećenja. Ako ima,
nemojte ga instalirati. Oštećeni proizvodi će
uzrokovati opasnost za vašu sigurnost.
Odgovarajuće mjesto za
postavljanje
• Postavite proizvod u okruženju u kojem
nema opasnosti od zamrzavanja i da je u
stabilnom i ravnom položaju.
• Radite s vašim proizvodom u okolini koja je
dobro ventilirana i nema prašine.
• Ne blokirajte izlaze zraka ispred i ispod
proizvoda materijalima kao što su dugi
sagovi i drveni podlošci.
• Ne stavljajte svoj proizvod na sag ili slične
površine.
• Ne postavljajte uređaj iza vrata s bravom,
kliznih vrata ili vratima sa šarkama koje
mogu udariti proizvod.
• Kad postavite proizvod, treba ostati
na istom mjestu gdje je povezan. Kod
ugradnje proizvoda, pazite da stražnja
strana ne dodiruje nešto (pipu, utičnicu,
itd.) i također pazite da postavite proizvod
na mjesto gdje će stalno stajati.
BNe stavljajte uređaj na strujni kabel.
• Držite udaljenost od najmanje 1.5 cm
prema zidovima i drugom namještaju.
Uklanjanje sigurnosnog sklopa za
transport
AUklonite sigurnosni sklop za transport prije
prve uporabe proizvoda.
1. Otvaranje vrata za punjenje.
2. U bubnju se nalazi najlonska vrećica koja
sadrži komad stiropora. Držite je s dijela
označenog s XX.
3. Povucite najlon prema sebi i uklonite
sigurnosni sklop za transport.
APazite da ukonite sigurnosni sklop (najlon +
komade stiropora) za transport prije prve
uporabe proizvoda. Ne ostavljajte bilo kakve
predmete unutar bubnja.
Instalacija ispod radne površine
• Posebni dio (dio br. 297 360 0100) koji
zamjenjuje gornji dio mora dobaviti i postaviti
ovlašteni serviser da bi se uređaj koristio
ispod pulta ili u ormaru. Nikada ne smije
raditi bez gornjeg dijela.
• Ostavite prostor od najmanje 3 cm između
bočnih i stražnjih stijenki proizvoda i stijenki
pulta/ormara kad instalirate proizvod ispod
pulta ili u ormaru.
Montaža iznad perilice
• Kod instalacije iznad perilice, između dva
stroja se treba postaviti uređaj za montažu.
Podupirač (dio br. 297 720 0200 bijeli/297
720 0500 sivi) mora montirati ovlašteni
serviser.
• Stavite proizvod na čvrsti pod. Ako se stavi
na perilicu, približna masa oba stroja može
dosegnuti 180 kg kad su puni. Pod zato
mora biti u stanju nositi teret na sebi!
Prilagođavanje nogu
Da biste osigurali da rad vašeg uređaja bude tih
i bez vibracija, mora stajati ravno i u ravnoteži
na svojim nogama.
C. Otpustite nožicu rukom.
Podešavajte nogu dok vaš proizvod ne
bude stajao ravno i čvrsto na podu.
23 HR
Elektroinstalacija
Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu
osiguračem odgovarajućeg kapaciteta kako
je navedeno u tablici tehničkih specifikacija.
Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakva
oštećenja do kojih može doći kad se uređaj
koristi na vodu bez uzemljenja.
• Spajanje treba biti u skladu s nacionalnim
odredbama.
• Ako je trenutna vrijednost osigurača ili
prekidača u kućištu manja od 16 Ampera,
neka kvalificirani električar ugradi osigurač
od 16 Ampera.
• Utikač kabela napajanja mora biti lako
dostupan nakon instalacije.
• Napon i dozvoljena zaštita osiguračem su
naznačeni u dijelu “Tehničke specifikacije”.
• Naznačeni napon mora biti jednak naponu
Vaše struje.
• Ne spajajte preko produžnih kabela ili
višestrukih utičnica.
• Glavni osigurač i sklopke moraju imati
minimalnu udaljenost od 3 mm.
BOštećeni strujni kabel mora zamijeniti
ovlašteni električar.
• Ako je proizvod u kvaru, s njim se ne smije
raditi dok se ne popravi! Postoji opasnost
od strujnog udara!
Transport uređaja
1. Isključite uređaj iz napajanja.
2. Uklonite otpadnu vodu (ako postoji) i
spojeve na dimnjak.
3. Prije transporta, do kraja odlijte vodu koja
je ostala u uređaju.
Odlaganje starog uređaja
Odložite vaš stari uređaj na način na koji ne
šteti okolišu.
Možete se javiti Vašem lokalnom komunalnom
gospodarstvu ili otpadu u Vašoj općini da biste
saznali kako odložiti Vaš aparat.
Prije odlaganja vašeg starog uređaja, odrežite
utikač na kabelu i onemogućite bravu za
zatvaranje vrata da bi se izbjegli opasni uvjeti
za djecu.
Prva uporaba
• Da bi proizvod bio spreman za rad, prije
zvanja ovlaštenog servisera pazite da su
lokacija i instalacije napajanja odgovarajuće.
ako nisu, neka ovlašteni električar provjeri
potrebne preinake.
• Pazite da su spojevi napajanja proizvoda u
skladu s uputama danim u odgovarajućim
poglavljima ovog korisničkog priručnika.
Odlaganje materijala za pakiranje
Materijali za pakiranje su opasni za djecu.
Držite materijale pakiranja na sigurnom
mjestu podalje od dosega djece. Materijali
za pakiranje vašeg proizvoda su proizvedeni
od materijala koji se mogu reciklirati.
Odlažite ih na odgovarajući način i sortirajte
u skladu s uputama o reciklaži otpada.
Ne odlažite ih s uobičajenim otpadom iz
kućanstva.
24 HR
Tehničke specifikacije
HR
2
Visina (prilagodljiva)
84.6 cm
Širina
59.5 cm
Dubina
53 cm
Kapacitet (max.)
7 kg
Masa (neto)
35 kg
Napon
Označeni ulaz snage
Pogledajte tipsku pločicu
Šifra modela
Tipska pločica se nalazi iza vrata za punjenje.
25 HR
3 Početne pripreme za sušenje
Što treba uraditi za uštedu
energije:
• Pazite da uređaj radi s punim kapacitetom,
ali ga nemojte prelaziti.
• Kod pranja stavljajte rublje na najjaču
moguću centrifugu. Tako se vrijeme
sušenja skraćuje a potrošnja energije se
smanjuje.
• Pazite da zajedno sušite istu vrstu rublja.
• Za odabir programa, slijedite upute u
korisničkom priručniku.
• Pazite da ostane dovoljno mjesta na
prednjoj i stražnjoj strani sušilice zbog
cirkulacije zraka. Ne blokirajte rešetku na
prednjem dijelu proizvoda.
• Ne otvarajte vrata uređaja tijekom sušenja
osim ako nije prijeko potrebno. Ako
svakako morate otvoriti vrata, pazite da ih
ne držite otvorena dugo.
• Ne dodajte novo (mokro) rublje tijekom
sušenja.
• Nakupine i vlakna otpuštena iz rublja u
zrak tijekom ciklusa sušenja se sakupljaju
u “Filtru za nakupine”. Pazite da čistite filtre
prije ili nakon svakog sušenja.
• Kod modela s kondenzatorom, pazite
da redovito čistite kondenzator najmanje
jednom mjesečno ili svakih 30 ciklusa
sušenja.
• Kod modela s ventilacijom, slijedite upute
za spajanje dimnjaka u korisničkom
priručniku i pazite na čišćenje dimnjaka.
• Tijekom sušenja dobro prozračujte
prostoriju gdje je smještena sušilica.
• Kod modela sa štednjom energije s
lampicama, u vrijeme kad se sušilica ne
koristi, držite vrata zatvorena ako je tipka
za uključivanje/isključivanje pritisnuta (ako
je sušilica pod naponom).
Rublje podesno za sušenje u stroju
CUvijek slijedite upute na etiketama rublja.
Sušite samo rublje koje ima etiketu koja
označava da je ono podesno za sušenje u
sušilici i pazite da odaberete odgovarajući
program.
A B C D
Sušenje na
Susenje pri
normalnim
niskoj
temoperaturama temperaturi
Za sušenje u
sušilici
Ne sušiti u
sušilici
l n m
Sušiti
vodoravno
Vješati bez
centrifuge
Sušiti na
vješalici
o p q
Može se
Može se glačati
vrelim glačalom glačati toplim
glačalom
Ne glačati
Rublje koje nije podesno za
sušenje u stroju
• Rublje s metalnim dodacima kao što su
kopče remena i metalna dugmad mogu
oštetiti stroj.
• Ne sušite u sušilici predmete od vune,
svilenu odjeću i najlonske čarape, osjetljive
tkanine s čipkom, rublje s metalnim
dodacima i predmete kao što su vreće za
spavanje.
• Rublje napravljeno od osjetljivih i vrijednih
tkanina, kao i zavjese od čipke, se može
zgužvati. Ne sušite ih u sušilici!
• Ne sušite u sušilici predmete napravljene
od hermetičkih vlakana kao što su jastuci i
popluni.
• Rublje od pjene ili gume će se deformirati.
• U sušilici ne sušite rublje koje sadrži gumu.
• Ne sušite u sušilici rublje izlagano nafti,
gorivu, zapaljivim ili eksplozivnim agensima
čak i ako je prije toga oprano.
• Pretjerano mokro rublje ili rublje s kojeg
kaplje voda se ne smije stavljati u sušilicu.
• Predmeti koji se čiste ili peru benzinom/
gorivom, otapalima za kemijsko čišćenje
i drugim zapaljivim ili eksplozivnim
materijalima kao i oni koji su isprljani ili
pošpricani takvim materijalima se ne smiju
sušiti u proizvodu jer ispuštaju zapaljivu ili
eksplozivnu paru.
• Nemojte u sušilici sušiti predmete čišćene
industrijskim kemikalijama.
• U sušilici ne sušite neoprano rublje.
• Predmeti isprljani uljem za kuhanje,
acetonom, alkoholom, gorivom,
kerozinom, sredstvima za uklanjanje mrlja,
terpentinom, parafinom i sredstvima za
26 HR
uklanjanje parafina se moraju oprati u toploj
vodi s puno deterdženta prije nego se osuše
u sušilici.
• Odjeća ili jastuci punjeni gumenom pjenom
(pjena od lateksa), kape za tuširanje, tkanine
otporne na vodu, materijali s gumenim
pojačanjima i jastučićima od pjene se ne
smiju sušiti u sušilici.
• Ne koristite omekšivače tkanina ili
antistatičke proizvode osim ako to ne
preporučuje proizvođač omekšivača ili
proizvoda.
• Ne sušite u sušilici donje rublje pojačano
metalnim dijelovima. Ako se ta metalna
pojačanja otpuste tijekom sušenja, oštetit će
vašu sušilicu.
Priprema rublja za sušenje
• Provjerite sve predmete za pranje prije
nego ih stavite u uređaj da biste bili sigurni
da u njihovim džepovima ili bilo kojim
dijelovima nema upaljača, kovanica, metalnih
predmeta, igala, itd.
• Omekšivači tkanina i slični proizvodi
se moraju koristiti u skladu s uputama
proizvođača tog proizvoda.
• Svo rublje se mora oprati na najjačoj
centrifugi koju vaš stroj dozvoljava za taj tip
rublja.
• Rublje može biti zapetljano nakon pranja.
Odvojite svoje rublje prije nego što ga stavite
u sušilicu.
• Sortirajte vaše rublje prema vrsti i debljini.
sušite istu vrstu rublja zajedno. Npr.: tanki
kuhinjski ručnici i stolnjaci se suše brže od
debelih kupaonskih ručnika.
Odgovarajući kapacitet punjenja
CNe preporučuje se dodavanje rublja u uređaj
više od razine prikazane na slici. Učinak
sušenja će biti lošiji ako je stroj pretovaren.
Nadalje, vaša sušilica i vaše rublje se mogu
oštetiti.
CStavite svoje rublje u bubanj labavo tako da
se ne zapetlja.
CVeliki predmeti (Npr.: plahte, navlake za
poplun, veliki stolnjaci) se mogu nakupiti u
gomilu. Zaustavite sušilicu 1-2 postupka
sušenja da biste razdvojili nakupljeno
rublje.
Sljedeće mase su dane kao primjeri.
Kućanski predmeti
Približna masa (g)
Pamučni prekrivači
(dvostruki)
Pamučni prekrivači
(jednostruki)
Plahte (dvostruke)
Plahte (jednostruke)
Veliki stolnjaci
Mali stolnjaci
Čajni ubrusi
Kupaonski ručnici
Ručnici za ruke
Odjeća
1500
500
350
700
250
100
700
350
Približna masa (g)
Bluze
Pamučne košulje
Košulje
Pamučne haljine
Haljine
Traperice
Rupčići (10 komada)
Majice
150
300
200
500
350
700
100
125
Punjenje
1000
• Otvaranje vrata za punjenje.
• Stavljajte predmete u sušilicu tako da nisu
nabijeni.
• Gurnite prednja vrata da biste ih zatvorili.
Pazite da vrata ne zahvaćaju nijedan
predmet.
APridržavajte se informacija iz "Tablice za
izbor programa". Uvijek uključujte program u
skladu s maksimalnim kapacitetom punjenja.
27 HR
4 Odabir programa i rad s Vašim aparatom
Upravljačka ploča
1
2
4
3
7
6
5
1. Svjetlo upozorenja za čišćenje filtra
Svjetlo upozorenja se uključuje kad je filtar
pun.
2. Oznaka za slijed programa
Koristi se za praćenje napretka trenutnog
programa.
3. Opoziv zvučnog upozorenja
Koristi se za opoziv zvučnog upozorenja
koje se daje na kraju programa.
4. Tipka za uključivanje/isključivanje
Koristi se za uključivanje i isključivanje
uređaja.
5. Tipka za odabir programa
Koristi se za odabir programa.
Pamuk
Sintetika Ekspresno
35
Tajmer Ventilacija
program
* Može se mijenjati, ovisno o značajkama
vašeg uređaja
Protiv Spremno za
gužvanja glačanje
Jako
suho
Start/
Pauza/
Opoziv
Košulje
Zaštita Sportska Centrifuga Miješano
zbog djece odjeća
6. Tipka za početak/pauzu/opoziv
Koristi se za početak, pauziranje ili opoziv
programa.
7. Svjetlo upozorenja za vodu u spremniku*
Svjetlo upozorenja se uključuje kad je
spremnik vode pun.
8. Tipka za odabir odgode vremena*
Koristi se za postavljanje odgode vremena.
Odgoda
vremena
Osvježi
vunu
28 HR
Svakod
nevno
Košara za
vunu
Sušenje
Razina
suhoće
Priprema uređaja
1. Uključite stroj u struju.
2. Stavite rublje u stroj.
3. Pritisnite gumb za “Uključivanje/
isključivanje”.
C Pritisak na tipku “Uključivanje/isključivanje”
ne znači nužno da je program započeo.
Pritisnite tipku “Start/Pauza/Opoziv” da
biste uključili program.
Odabir programa
Odaberite odgovarajući program iz tablice
dolje koja sadrži temperaturu sušenja u
stupnjevima. Odaberite željeni program tipkom
za izbor programa
Jako suho
Spremno za
nošenje
Spremno za
nošenje Plus
Spremno za
glačanje
Sušite na visokoj
temperaturi samo za
pamučno rublje. Debele
i višeslojne tkanine (npr.
ručnici, posteljina, traper)
se suše na način da im
ne treba glačanje prije
stavljanja u ormar.
Normalno rublje (npr.
stolnjaci, donje rublje)
se suši na način da mu
ne treba glačanje prije
stavljanja u ladice.
Normalno rublje (npr.
stolnjaci, donje rublje)
se suši na način da mu
ne treba glačanje prije
stavljanja u ladice, ali više
nego u opciji Spremno za
nošenje.
Normalno rublje (npr.
majice, haljine) se suše
spremni za glačanje.
CZa dodatne informacije o programu,
pogledajte „Tablicu za odabir programa"
Glavni programi
Ovisno o vrsti rublja, dostupni su sljedeći
glavni programi:
•Pamuk
Ovim programom možete sušiti izdržljivu
odjeću. Sušenje na visokoj temperaturi.
Preporučuje se za uporabu za pamučne
predmete (kao što su plahte, pokrivači
popluna, donje rublje, itd.).
•Sintetika
Ovim programom možete sušiti suhu i manje
izdržljivu odjeću. Suši se na nižoj temperaturi u
usporedbi s programom pamuka. Preporučuje
se za Vašu sintetičku odjeću (kao što su
košulje, bluze, odjeća od sintetike/miješano s
pamukom, itd.).
CNe sušite zavjese i čipku u stroju.
•Protiv gužvanja
2-satni program protiv gužvanja koji sprječava
gužvanje rublja će biti uključen ako ne izvadite
rublje kad program dođe do kraja. Ovaj
program okreće rublje u intervalima od 10
sekundi da bi se spriječilo gužvanje.
•Posebni programi
Za posebne slučajeve, postoje također i
dodatni programi:
C Dodatni program se mogu razlikovati prema
modelu vaše perilice.
•Ekspresno 35
Možete koristiti ovaj program za sušenje
pamuka koji se okreće na velikoj brzini u Vašoj
perilici. Možete sušiti pamučno rublje od 2 kg
(2 košulje /5 majice) u roku od 35 minuta.
C Da biste dobili bolje rezultate na
programima za sušenje, Vaše rublje se treba
prati na odgovarajućem programu i vrtjeti se
na odgovarajućim brzinama centrifuge u Vašoj
perilici.
•Košulja
Suši košulje na osjetljiviji način tako da se
manje gužvaju i lakše glačaju.
C Košulje mogu sadržavati malo vlage
na kraju programa. Savjetujemo da ne
ostavljate košulje u sušilici.
•Traperice
Možete koristiti ovaj program za sušenje
trapera koji se okreće na velikoj brzini u Vašoj
perilici.
C Provjerite odgovarajući dio tablice
programa.
•Osjetljivo
Možete sušiti na nižim temperaturama Vaše
jako osjetljivo rublje (svilene bluze, fino donje
rublje, itd.) koje se može sušiti ili rublje za koje
se preporučuje pranje na ruke.
C Preporučljivo je koristiti vreću za odjeću
da bi se izbjeglo gužvanje ili oštećenje
određene osjetljive odjeće i rublja. Odmah
izvadite svoje rublje iz sušilice i objesite
ga nakon dovršetka programa da bi se
spriječilo gužvanje.
•Ventilacija
Samo ventilacija se obavlja 10 minuta bez
puhanja toplog zraka. Možete prozračiti
svoju odjeću koju ste čuvali zatvorenu dulje
vrijeme zahvaljujući programu koji dezodorira
neugodne mirise.
Vremenski ograničeni programi
Možete odabrati jedan od programa tajmera
od 10 min., 20 min., 40 min. i 60 min. da biste
postigli željenu razinu osušenosti na kraju
na nižim temperaturama. Program se suši u
odabrano vrijeme bez obzira na temperaturu
sušenja.
29 HR
Tablica odabira programa i potrošnje
HR
Programi
Kapacitet (kg)
Brzina centrifuge Prosječna količina
perilice (o/min) preostale vlažnosti
Vrijeme
sušenja
(minute)
Pamuk/obojeno
A
Spremno za nošenje
7
1000
% 60
116
A
Spremno za nošenje +
7
1000
% 60
120
A
Spremno za glačanje
7
1000
% 60
90
2
1200
%50
35
1.5
1200
%50
40
Traperice
4
1200
%50
80
Osjetljivo
1.75
600
%40
40
3.5
800
% 40
45
Ekspresno 35
Košulja
Sintetika
B
Spremno za nošenje
Vrijednosti potrošnje energije
Programi
Pamuk lan Spremno za nošenje*
Kapacitet (kg)
Brzina centrifuge Prosječna količina Potrošnja
perilice (o/min) preostale vlažnosti energije kWh
7
1000
% 60
4.15
Pamuk Spremno za glačanje
7
1000
% 60
3.25
Sintetika spremna za nosenje
3.5
800
% 40
1.42
* : Standardni program energetskih oznaka (EN 61121:2012)
Sve vrijednosti navedene u tablici su postavljene prema standardu EN 61121:2012. Ove
vrijednosti mogu biti različite od tablice prema vrsti rublja, brzini centrifuge rublja, uvjetima
okoliša i promjenama napona.
30 HR
Pomoćne funkcije
Opoziv zvučnog upozorenja
Vaš stroj će poslati zvučno upozorenje kad
program dođe do kraja. Ako ne želite čuti
zvučno upozorenje, pritisnite tipku “Opoziv
zvučnog upozorenja”. Kad pritisnete ovu tipku,
odgovarajuća lampica će zasvijetliti a zvučni
signal se neće oglasiti kad program dođe do
kraja.
C Možete odabrati ovu funkciju ili prije ili
nakon početka programa.
Oznake upozorenja
C Ako više od jedne LED lampice svijetli ili
bljeska istodobno, to znači da postoji greška
u radu ili kvar (molimo pogledajte, Prijedlozi
rješenja problema).
Promjena programa nakon
početka
Možete koristiti ovu mogućnost kad Vaša
perilica počne sušiti odjeću na višim ili nižim
temperaturama.
Na primjer;
C Oznake upozorenja se mogu razlikovati
prema modelu vašeg uređaja.
Čišćenje filtra
Svjetlo upozorenja će zasvijetliti da bi
podsjetilo na čišćenje filtra kad program bude
gotov.
C Ako svjetlo upozorenja za čišćenje
filtra stalno svijetli, molimo pogledajte,
“Prijedloge rješenja problema”.
Spremnik za vodu
Svjetlo upozorenja počinje treptati kad je
spremnik ispunjen vodom. Sušilica prestaje s
radom ako se svjetlo upozorenja uključi kad
program radi. Da biste ponovno pokrenuli
sušilicu, odlijte vodu u spremniku za vodu.
Pritisnite tipku “Početak/pauza/opoziv”
da biste pokrenuli program nakon što ste
ispraznili spremnik. Lampica upozorenja se
isključuje a program nastavlja s radom.
Odgoda vremena
Uključivanje programa
1. Pritisnite tipku “Start/Pauza/Opoziv” da
biste uključili program.
2. Tipka “Start/pauza/opoziv” će se upaliti da
bi označila da je program započeo.
Napredak programa
funkcija protiv gužvanja.
Napredak programa u tijeku je prikazan na
oznaci slijeda programa.
Na početku svakog koraka programa,
odgovarajuća lampica oznake će se upaliti i
svjetlo završenog koraka će se isključiti.
“Sušenje”:
- Razina sušenja će biti osvijetljena tijekom
cijelog postupka sušenja dok razina sušenja
ne dosegne “suho za glačanje”.
“Spremno za glačanje”:
- Počinje svijetliti kad razina osušenosti
dosegne korak “suho za glačanje” i nastavlja
svijetliti do sljedećeg koraka.
“Spremno za nošenje”:
Počinje svijetliti kad razina osušenosti dosegne
korak “spremno za nošenje” i nastavlja svijetliti
do sljedećeg koraka.
“Završno/Protiv gužvanja”:
- Svijetli kad program dođe do kraja i uključi se
1. Pritisnite i držite tipku “Start/pauza/opoziv”
na 3 sekunde da biste “Opozvali” program
da biste odabrali program “Posebno suho”
umjesto programa “Suho za glačanje”.
2. Odaberite program “Ekstra suho”
okretanjem tipke za odabir programa.
3. Pritisnite tipku “Start/Pauza/Opoziv” da
biste uključili program.
C Pritisnite tipku start na 3 sekunde da biste
opozvali program ili okrenuti tipku za odabir
programa u bilo kojem smjeru da biste
zaustavili program dok uređaj radi. Lampice
spremnika za vodu i za čišćenje filtra su
uključene da bi upozorili korisnika kad je
program opozvan pritiskom na tipku Start/
pauza/opoziv na 3 sekunde. Međutim,
lampice upozorenja se ne uključuju kad
je program opozvan okretanjem tipke
za odabir programa. Samo se lampice
za sušenje uključuju a uređaj ostaje na
čekanju dok se ne odabere novi program
i ne pritisne se tipka Start/pauza/opoziv.
Zaključavanje uređaja zbog djece ne smije
biti uključeno da bi se izvršile ove dvije
operacije. Ako je zaključavanje zbog djece
uključeno, isključite ga prije obavljanja ovih
operacija.
Dodavanje/vađenje rublja na pasivnom
režimu rada
Da biste dodali ili uklonili rublje nakon početka
programa:
1. Pritisnite tipku “Start/Pauza/Opoziv”
da biste prebacili vaš stroj na „Pauzu“.
Postupak sušenja će se zaustaviti.
2. Otvorite vrata na položaju Pauza i zatvorite
ih opet nakon dodavanja ili vađenja rublja.
3. Pritisnite tipku “Start/Pauza/Opoziv” da
biste uključili program.
C Svo rublje dodano nakon početka
postupka sušenja može dovesti do toga
da se već suho rublje u stroju izmiješa s
mokrim rubljem a rezultat će biti mokro
rublje nakon kraja postupka sušenja.
C Rublje se može dodati ili izvaditi po
želji tijekom postupka sušenja, ali će taj
postupak prekinuti sušenje u kontinuitetu,
produžit će trajanje programa i povećati
31 HR
potrošnju energije. Zato se preporučuje
dodavanje rublja prije početka programa
sušenja.
Brava koju djeca ne mogu otvoriti
Postoji brava koju djeca ne mogu otvoriti da
bi se spriječio svaki prekid programa zbog
pritiskanja tipki dok je program uključen.
Kad je uključeno zaključavanje zbog djece,
isključuju se vrata za punjenje i sve tipke osim
tipke “Uključivanje/isključivanje” na ploči.
Da biste uključili bravu koju djeca ne mogu
otvoriti, pritisnite istodobno na tipke “Start/
Pauza/Opoziv” i “Opoziv zvučnog upozorenja”
3 sekunde.
Da biste uključili novi program nakon
završetka programa ili da prekinete program,
trebate isključiti zaključavanje zbog djece.
Pritisnite tipke na 3 sekunde da biste isključili
zaključavanje zbog djece.
C Zaključavanje zbog djece se isključuje kad
se uređaj ponovno pokrene pritiskom na
tipku za uključivanje/isključivanje.
kraju ovog razdoblja upalit će se lampice
upozorenja “Čišćenje filtra”, “Spremnik za
vodu” i “Završno/ Protiv gužvanja”.
AKako će unutrašnjost stroja biti jako vruća,
kad opozovete program dok stroj radi,
uključite program za ventilaciju da je ohladi.
Kraj programa
Lampice upozorenja “Završno/protiv
gužvanja”, “Čišćenje filtra” i “Spremnik za
vodu” na oznaci slijeda programa će zasvijetliti
kad program dođe do kraja. Vrata se mogu
otvoriti i stroj je sada spreman za drugi ciklus.
Pritisnite tipku za “Uključivanje/isključivanje” da
biste isključili vašu perilicu.
CZavršni korak ciklusa sušenja (korak
hlađenja) se obavlja bez primjene topline
da bi se predmeti održavali na temperaturi
koja im neće štetiti.
C2-satni program protiv gužvanja koji
sprječava gužvanje rublja će biti uključen
ako ne izvadite rublje kad program dođe
do kraja.
C Ako odmah nećete izvaditi rublje, ne
zaustavljajte sušilicu prije dovršetka
postupka sušenja.
COčistite filtar nakon svakog sušenja
(molimo pogledajte Čišćenje filtra).
CIspraznite spremnik za vodu nakon svakog
sušenja (pogledajte Spremnik za vodu)
C Pritisnite odgovarajuće tipke na 3 sekunde
da biste uključili zaključavanje zbog djece.
Oglasit će se dugi zvučni signal i uključit
će se zaključavanje zbog djece. Dvostruki
zvučni alarm će se začuti ako pritisnete
bilo koju tipku za odabir ili okrenete tipku
za odabir programa dok je zaključavanje
zbog djece uključeno. Pritisnite tipke na
3 sekunde da biste isključili zaključavanje
zbog djece. Oglasit će se jedan zvučni
signal i isključit će se zaključavanje zbog
djece.
A Označit će se dvostruki zvučni signal ako
okrenete tipku za odabir programa dok
uređaj radi, a zaključavanje zbog djece
je uključeno. Ako isključite zaključavanje
zbog djece bez vraćanja tipke za odabir
porigrama na prethodni položaj, program
će biti prekinut jer je položaj tipke za odabir
programa promijenjen. Samo se lampice
za sušenje uključuju a uređaj ostaje na
čekanju dok se ne odabere novi program i
ne pritisne se tipka Start/pauza/opoziv.
Završetak opozivom programa
Za opoziv bilo kojeg programa;
Pritisnite tipku “Start/Pauza/Opoziv” na
otprilike 3 sekunde. Kao podsjetnik, na
32 HR
5 Održavanje i čišćenje
Uložak filtra / unutarnja površina
vrata
Nakupine i vlakna otpuštena iz rublja u zrak
tijekom ciklusa sušenja se sakupljaju u “Ulošku
filtra”.
njemu.
3. Obrišite metalne senzore mekom krpom
natopljenom octom i osušite ih.
CČistite metalne senzore 4 puta godišnje.
ANikada ne koristite otapala, sredstva
za čišćenje ili slične tvari kod čišćenja,
jer ti materijali mogu uzrokovati požar i
eksploziju!
Spremnik za vodu ;
CTakva vlakna i nakupine se formiraju tijekom
nošenja i pranja.
CUvijek nakon svakog postupka sušenja
očistite filtar i unutarnje površine poklopca
CMožete očistiti filtar i područje filtra
usisavačem.
Za čišćenje filtra:
1. Otvaranje vrata za punjenje.
2. Uklonite poklopac filtra tako da ga
povučete gore i otvorite filtar.
3. Očistite nakupine, vlakna i ostatke pamuka
rukom ili mekom krpom.
4. Zatvorite filtar i stavite ga nazad na mjesto.
Vlaga u mokrom rublju se izvlaèi iz rublja i
kondenzira. Ispraznite spremnik s vodom
nakon svakog ciklusa pranja ili kad se uključi
svjetlo “Spremnik za vodu”.
AKondenzirana voda se ne smije piti!
ANikada ne vadite spremnik za vodu dok
program radi!
Ako zaboravite isprazniti spremnik za vodu,
vaša sušilica će se zaustaviti tijekom sljedećih
ciklusa sušenja kad je spremnik za vodu pun i
zasvijetlit će lampica upozorenja “Spremnik za
vodu”. U tom slučaju, pritisnite tipku “početak/
pauza/opoziv” da biste nastavili ciklus sušenja
nakon pražnjenja spremnika za vodu.
Za pražnjenje spremnika za vodu
1. Pažljivo uklonite spremnik za vodu
otvaranjem tipske pločice/povlačenjem
ladice.
CDo začepljenja može doći na površini filtra
nakon nekog vremena uporabe vašeg
stroja; ukoliko se to još dogodi, operite filtar
vodom i osušite ga prije ponovne uporabe.
COčistite cijelu unutarnju površinu poklopca i
brtve vrata.
Senzor
2. Izbacite vodu iz spremnika za vodu.
U sušilici postoje senzori za vlagu koji otkrivaju
je li rublje suho ili ne.
Za čišćenje senzora:
1. Otvorite vrata za punjenje sušilice.
2. Pustite da se uređaj ohladi ako je sušeno u
3. Ukoliko postoje nakupine u lijevku
spremnika za vodu, očistite ga pod vodom.
4. Stavite spremnik za vodu na mjesto.
33 HR
Za čišćenje kondenzatora:
Topao i vlažan zrak u kondenzatoru se hladi
hladnim zrakom iz sobe. Na taj način se vlažni
zrak koji cirkulira u vašoj sušilici kondenzira i
zatim upumpava u spremnik.
COčistite kondenzator svakih 30 ciklusa
sušenja ili jednom mjesečno.
Za čišćenje kondenzatora:
1. Ako je postupak sušenja izvršen, otvorite
vrata uređaja i čekajte dok se ne ohladi.
4. Očistite kondenzator vodom pod tlakom
glavom tuša i sačekajte dok se voda ne
odlije.
5. Stavite kondenzator u njegovo kućište.
Pričvrstite 2 brave i pazite da sigurno
sjednu na mjesto.
2. Otključajte 2 brave kondenzatora nakon
otvaranja tipske pločice
6. Zatvorite poklopac tipske pločice.
3. Izvucite kondenzator.
34 HR
6 Prijedlozi za rješavanje problema
Postupak sušenja traje predugo
• Možda su začepljene mrežice filtra. Operite vodom.
Rublje je na kraju sušenja izašlo mokro.
• Možda su začepljene mrežice filtra. Operite vodom.
• Možda ste stavili previše rublja. Nemojte preopteretiti sušilicu.
Stroj se ne uključuje ili program ne počinje. Stroj nije aktiviran poslije postavljanja.
• Možda nije uključen u struju. Provjerite je li stroj uključen u struju.
• Vrata za punjenje mogu biti pritvorena. Pazite da su vrata za punjenje dobro zatvorena.
• Program možda nije postavljen ili tipka “Početak/pauza/opoziv” nije pritisnuta. Pazite da je
program postavljen i da nije na „Pauzi“.
• Možda je uključeno „Zaključavanje zbog djece“. Isključite zaključavanje zbog djece.
Program je bez razloga prekinut.
• Vrata za punjenje mogu biti pritvorena. Pazite da su vrata za punjenje dobro zatvorena.
• Možda je nestalo struje. Pritisnite tipku “Start/Pauza/Opoziv” da biste uključili program.
• Voda može biti puna. Izbacite vodu iz spremnika za vodu.
Rublje se skupilo, nastale su mrlje ili je oštećeno.
• Možda niste koristili odgovarajući program za tu vrstu rublja. Sušite samo rublje koje se
može sušiti u Vašem stroju nakon provjere etiketa na Vašoj odjeći.
• Odaberite program s odgovarajućom niskom temperaturom za vrstu rublja da biste osušili
Vaše rublje.
Svjetlo bubnja se ne pali.
• Stroj možda nije uključen pomoću tipke za Uključivanje/isključivanje. Provjerite je li stroj
uključen.
• Možda je pregorjela žarulja. Pozovite ovlašteni servis da zamijeni žarulju.
*Bljeska dioda „Zadnje / protiv gužvanja“.
• Možda je uključen 2-satni program protiv gužvanja da bi se spriječilo gužvanje. Isključite
stroj i izvadite rublje.
*Svijetli dioda „Zadnje / protiv gužvanja“.
• Program je došao do kraja. Isključite stroj i izvadite rublje.
*Dioda „Čišćenje filtra“ je uključena.
• Filtar možda nije očišćen. Očistite filtar poklopca.
Voda izlazi iz poklopca.
• Očistite cijelu unutarnju površinu poklopca i brtve vrata.
Poklopac se otvara spontano.
• Gurajte ga dok ne čujete da je zatvoren.
Za proizvode s kondenzatorom:
*Dioda upozorenja „Spremnik vode“ svijetli.
• Voda može biti puna. Izbacite vodu iz spremnika za vodu.
*Dioda „Čišćenje kondenzatora“ je uključena.
• Kondenzator možda nije očišćen. Očistite filtre u kondenzatoru pod tipskom pločicom.
AUkoliko problem potraje, nazovite ovlašteni servis.
35 HR
Před prvním použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod!
Vážený zákazníku,
Doufáme, že váš výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a prošel přísným postupem
kontroly kvality, vám přinese ty nejlepší výsledky.
Proto vám doporučujeme přečíst si pozorně tuto příručku, než výrobek použijete, a uschovat ji
pro další použití.
Tato příručka vám
• Pomůže používat pračku rychle a bezpečně.
• Příručku pro používání si prosím přečtěte před nainstalováním a spuštěním přístroje.
• Pozornost věnujte hlavně pokynům, které se týkají bezpečnosti.
• Skladujte tuto příručku na dosah pro budoucí použití.
• Přečtěte si i další dokumenty dodávané s touto pračkou.
Nezapomeňte, že tato příručka může platit pro několik dalších modelů.
Vysvětlení symbolů
V této příručce se používají následující symboly:
A
B
Důležité bezpečnostní pokyny. Varování před nebezpečnými situacemi pro život a
materiál.
Upozornění; Varování pro napájecí napětí.
Upozornění; Varování na riziko požáru.
Upozornění; Varování na horké plochy.
Přečtěte si pokyny.
Užitečné informace. Důležitá informace nebo užitečné tipy pro používání.
2960310338_CZ/070113.2004
C
Obalový material spotřebiče je recyklovatelný. Napomozte jej recyklovat a ochraňujte životní
prostředí jeho předáním do městských center určených pro tento účel.
Váš spotřebič take obsahuje velké množství recyklovatelného materiálu. Je označen touto etiketou,
jež znamená, že použité spotřebiče by se neměly směšovat s ostatním odpadem. Recyklace
spotřebičů organizovaná vaším výrobcem bude tak provedena v souladu s Evropskou směrnicí
2002/96/EC o Likvidaci elektrického a elektronického vybavení. Kontaktujte městský úřad nebo
prodejce kvůli nejbližším bodům recyklace u vašeho bydliště.
Děkujeme za váš příspěvek k ochraně životního prostředí.
36 CZ
1 Důležité bezpečnostní pokyny
Tento oddíl obsahuje bezpečnostní informace,
které pomáhají ochraňovat před rizikem
zranění osob nebo škodami na materiálu.
Nedodržením těchto pokynů dojde k zrušení
platnosti záruky a závazků odpovědnosti.
Obecné bezpečnostní pokyny
• Nikdy neumisťujte stroj na podlahu
zakrytou kobercem, jinak může nedostatek
proudícího vzduchu pod strojem způsobit
přehřátí elektrických součástí. Tím by
mohly vzniknout potíže s vaší pračkou.
• Pokud je poškozen napájecí kabel nebo
zástrčka, nutně požádejte o opravu
autorizovaný servis.
• Výrobek nezapojujte během instalace,
údržby a oprav. Tyto činnosti by vždy měl
provádět technický servis. Výrobce nenese
odpovědnost za škody vzniklé procesy
prováděnými nepovolanými osobami.
• Připojte výrobek do uzemněné zásuvky
chráněné pojistkou vhodné kapacity
dle ustanovení tabulky s technickými
parametry.
• Výrobek používejte při teplotách +5ºC až
+35ºC.
• Nepoužívejte elektrická zařízení ve výrobku.
• Nepřipojujte vzduchový vývod výrobku k
otvorům do komínu, jež se používají pro
výfukové plyny zařízení na plyn či jiné druhy
paliv.
• Musíte zajistit dostatečnou ventilaci, aby se
plyny ze zařízení pracujících na jiné druhy
paliv včetně holého plamene nehromadily v
místnosti vlivem efektu zpětného tahu.
• Vždy čistěte filtr na nečistoty před každou
dávkou nebo po ní.
• Nepoužívejte sušičku bez filtru na nečistoty.
• Nepřipusťte hromadění vláken, prachu a
nečistot kolem výstupu a okolních oblastí.
• Zástrčka napájecího kabelu musí být
snadno dosažitelná.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely,
rozdvojky či adaptéry na připojení sušičky
ke zdroji, aby se snížilo riziku zásahu
elektrickým proudem.
• Neprovádějte žádné změny zástrčky
dodávané s výrobkem. Pokud není
se zásuvkou kompatibilní, požádejte
kvalifikovaného elektrikáře o výměnu za
vhodný typ.
• Předměty čištěné nebo prané s benzínem/
palivovým olejem, suchými čistidly na
prádlo a dalšími hořlavými či výbušnými
materiály i předměty, které jsou znečistěny
těmito materiály v zařízení nečistěte, neboť
vydávají hořlavé či výbušné výpary.
• Nesušte předměty čistěné průmyslovými
chemikáliemi.
• Nesušte v sušičce neprané oděvy.
• Předměty znečistěné oleji na vaření,
acetonem, lihem, palivovým olejem,
benzínem, odstraňovačem skvrn,
terpentýnem, parafínem a odstraňovači
parafínu je nutno prát v teplé vodě s
dostatečným množstvím čistidla, než je
vysušíte v sušičce.
• Oděvy či polštáře s gumovým lemováním
(latexová pěna), čepice na koupání,
voděvzdorné textilie, materiály s gumovou
výztuhou a podložkami z gumové pěny v
sušičce nesušte.
• Nepoužívejte aviváže nebo produkty proti
statické elektřině, pokud k tomu nevyzývá
výrobce aviváže nebo produktu.
• Tento spotřebič musí být uzemněn.
Instalace uzemnění snižuje riziko zásahu
elektrickým proudem otevřením dráhy s
nízkým odporem pro odvedení elektřiny v
případě poruchy či závady. Napájecí kabel
tohoto produktu je vybaven vodičem a
zemnicí zástrčkou, která umožňuje uzemnit
výrobek. Tuto zástrčku je nutno řádně
nainstalovat a zasunout do zásuvky, která
je uzemněna v souladu s místními zákony a
vyhláškami.
• Neinstalujte produkt za dveře se zámkem,
posuvné dveře nebo dveře s jediným
závěsem proti závěsu sušičky.
• Neinstalujte a nenechávejte tento
výrobek na místech, kde bude vystaven
povětrnostním vlivům.
• Neupravujte ovladače.
• Neprovádějte žádné opravy ani výměny
součástí výrobku, i když víte či máte
znalosti na provedení této činnosti, neníli to jasně doporučeno v pokynech pro
použití nebo vydaném návodu na obsluhu.
• Vnitřní a vývodní vedení výrobku musí být
pravidelně čištěno kvalifikovaným servisním
personálem.
• Nesprávné zapojení zemnícího vodiče
výrobku může způsobit zásah elektrickým
proudem. Pokud máte jakékoli pochybnosti
o připojení uzemnění, nechte je
zkontrolovat od kvalifikovaného elektrikáře,
servisního zástupce či servisního
pracovníka.
• Nesahejte do spotřebiče, když se buben
otáčí.
• Odpojte stroj, když jej nepoužíváte.
• Nikdy neumývejte zařízení proudem vody!
Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
Vždy odpojujte od sítě vytažením zástrčky,
37 CZ
než přistoupíte k čištění.
• Nikdy se nedotýkejte zásuvky mokrýma
rukama. Nikdy neodpojujte přístroj taháním
za kabel, vždy tahejte až za zástrčku.
Nepoužívejte stroj, pokud je napájecí kabel
nebo zástrčka poškozena.
• Nepokoušejte se stroj opravit sami, jinak
ohrozíte život svůj a životy ostatních osob.
• Závady, které nelze odstranit podle
informací uvedených v bezpečnostních
pokynech:
Vypněte zařízení, odpojte je ze sítě, zavřete
vodní kohoutek a kontaktujte autorizovaný
servis.
• Nezastavujte sušičku před dokončením
sušicího cyklu, pokud prádlo ze sušičky
nevyjmete a rychle je nerozložíte, aby se
mohlo uvolnit teplo.
• Vyjměte dvířka sušicího prostoru, než
výrobek odstraníte z provozu nebo
zlikvidujete.
• Poslední krok sušicího cyklu (cyklus
ochlazování) už probíhá bez ohřívání, aby
se zajistilo, že předměty zůstanou v teplotě,
která je nepoškodí.
• Aviváže či podobné produkty používejte
podle pokynů na aviváži.
• Spodní prádlo s obsahem kovových
výztuží nevkládejte do sušičky. Může dojít
k poškození sušičky, pokud se během
sušení uvolní kovové výztuhy.
• Zkontrolujte, zda v oděvech nejsou
zapalovače, mince, kovové části, jehly,
atd., než je vložíte.
• Pokud sušičku nepoužíváte nebo po
vyjmutí prádla po dokončení procesu
sušení, vypněte přístroj pomocí tlačítka
Zapnout/vypnout. Pokud je tlačítko
Zapnout/vypnout zapnuto (sušička je pod
napětím), udržujte dvířka sušičky zavřená.
hrát si se strojem.
• Obalové materiály jsou pro děti
nebezpečné. Skladujte obaly mimo dosah
dětí nebo je zlikvidujte podle příslušných
odpadových směrnic.
• Nedovolte dětem sedat/lézt na výrobek či
do něj.
• Děti kontrolujte, aby si s spotřebičem
nehrály.
• Zavřete vkládací dvířka, když opouštíte
místo, kde je sušička instalována.
Určené použití
• Tento produkt byl vyroben pro domácí
použití. Neměl by se používat pro jiné
účely.
• Produkt používejte jen na sušení řádně
označeného prádla.
• Ve výrobku sušte jen ty předměty, které
jsou uvedeny v tomto návodu.
• Tento výrobek není určen pro použití
osobami s tělesnými, smyslovými či
duševními poruchami nebo nezkušenými a
neškolenými osobami (včetně dětí), pokud
nad nimi nedohlíží osoba odpovědná za
jejich bezpečnost nebo která je k použití
výrobku řádně vyškolí.
Bezpečnost dětí
• Elektrické spotřebiče jsou pro děti
nebezpečné. Udržujte děti mimo dosah
stroje, když je v provozu. Nedovolte jim
38 CZ
2 Instalace
Instalaci výrobku svěřte nejbližšímu
autorizovanému servisu.
C Přípravu umístění a elektrickou instalaci
výrobku zajišťuje zákazník na svou
odpovědnost.
B Instalaci a elektrické zapojení musí provést
kvalifikovaný personál.
A Před instalací zkontrolujte vizuálně, zda
není výrobek jakkoli poškozen. Pokud je,
nenechte jej instalovat. Poškozené výrobky
znamenají bezpečnostní riziko.
Vhodné umístění pro instalaci
• Spotřebič nainstalujte v prostředí, kde
nehrozí zamrznutí, na rovné a stabilní
místo.
• Stroj používejte v dobře odvětrávaném
bezprašném prostředí.
• Neblokujte vzduchová vedení před a pod
strojem materiály, jako jsou koberce s
dlouhým vlasem a dřevěné pásky.
• Neumisťujte spotřebič na koberec s
dlouhým vlasem ani na podobné plochy.
• Neinstalujte stroj za dveře se zámkem,
posuvné dveře nebo dveře se závěsem,
které by mohly do stroje narážet.
• Jakmile je stroj instalován, měl by zůstat
na stejném místě, kde byl připojen. Při
instalaci produktu ověřte, zda se jeho
zadní strana ničeho nedotýká (kohout,
zásuvka, atd.) a dávejte také pozor na to,
aby produkt byl instalován na místě, kde
zůstane trvale.
• Neumisťujte spotřebič na napájecí kabel.
B Od ostatního nábytku nechte nejméně 1,5
cm odstup.
Instalace pod pracovní desku
• Speciální díl (číslo dílu: 295 970 0100)
nahrazující horní okraj musí poskytnout a
instalovat autorizovaný servis tak, aby bylo
možno stroj použít pod deskou či ve skříni.
Nikdy jej nepoužívejte bez horního okraje.
• Nechte nejméně 3 cm volného místa mezi
bočními a zadními stěnami stroje a stěnami
desky/skříňky, když instalujete stroj pod
desku nebo do skříňky.
AZkontrolujte, zda je přepravní bezpečnostní
sestava demontována (nylonové a
polystyrénové části), než výrobek poprvé
použijete. Nenechávejte v bubnu žádné
předměty.
Instalace pod pracovní desku
• Speciální díl (číslo dílu: 297 360 0100)
nahrazující horní okraj musí poskytnout a
instalovat autorizovaný servis tak, aby bylo
možno stroj použít pod deskou či ve skříni.
Nikdy jej nepoužívejte bez horního okraje.
• Nechte nejméně 3 cm volného místa mezi
bočními a zadními stěnami stroje a stěnami
desky/skříňky, když instalujete stroj pod
desku nebo do skříňky.
Montáž nad pračkou
• Pro použití na pračce je nutno použít
propojovací zařízení. Držák (díl č.297
720 0200 bílá/297 720 0500 šedá) musí
instalovat autorizovaný servisní pracovník.
• Postavte spotřebič na rovnou plochu.
Pokud ji mate umístit na pračku,
nezapomeňte, že přibližná hmotnost obou
spotřebičů při zaplnění může dosáhnout
až 180 kg. Podlaha musí unést hmotnost
pračky!
Upravování nožek
Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez
vibrací, musí stát rovně a vyváženě na
nožkách. Vyrovnejte spotřebič pomocí nožek.
Otočte nožky, dokud stroj nestojí pevně.
Demontáž přepravní bezpečnostní
sestavy
ADemontujte přepravní bezpečnostní
sestavu, než výrobek poprvé použijete.
1. Otevřete dveře.
2. V bubnu je nylonová taška obsahující kus
polystyrénu. Přidržujte ji za oddíl označený
XX.
3. Přitáhněte nylon k sobě a vyjměte
přepravný bezpečnostní sestavu.
39 CZ
C Nikdy nevyšroubovávejte nastavitelné
Likvidace starého spotřebiče
nožky z pouzder.
Elektrické zapojení
Připojte výrobek do uzemněné zásuvky
chráněné pojistkou vhodné kapacity dle
ustanovení tabulky s technickými parametry.
Naše společnost nezodpovídá za škody
vzniklé používáním přístroje na vedení bez
uzemnění.
• Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
• Pokud je hodnota pojistky v domě nižší než
16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře
o instalaci pojistky s 16 A.
• Zástrčka napájecího kabelu musí být
snadno dosažitelná.
• Napětí a povolená ochrana pojistek jsou
uvedeny v oddíle “Technické parametry”.
• Stanovené napětí musí být shodné s
napětím ve vaší síti.
• Propojení neprovádějte pomocí
prodlužovacích kabelů nebo rozdvojek.
• Hlavní pojistka a spínače musí mít
kontaktní vzdálenost nejméně 3 mm.
BPoškozený napájecí kabel musí vyměnit
kvalifikovaný elektrikář.
BSpotřebič nesmíte používat, dokud není
důkladně opraven! Hrozí riziko zásahu
elektrickým proudem!
Spotřebič zlikvidujte způsobem šetrným k
životnímu prostředí.
Informace o likvidaci stroje vám poskytne
místní prodejce nebo středisko sběru tuhých
odpadů ve vaší obci.
Než starý stroj zlikvidujete, odřízněte zástrčku
napájecího kabelu a znemožněte použití
zámku dveří, aby nedošlo k ohrožení dětí.
První použití
• Pro přípravu výrobku k použití, než
přivoláte pracovníka autorizovaného
servisu, ověřte, zda je vhodné jeho
umístění a napájení. Pokud nejsou,
přivolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby
provedl všechny nezbytné úpravy.
• Ověřte, zda jsou napájecí spojení produktu
v souladu s pokyny z příslušných kapitol
tohoto návodu.
Likvidace obalového materiálu
Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné.
Všechny obaly skladujte na bezpečném místě
mimo dosah dětí. Obalové materiály vašeho
spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných
materiálů. Likvidujte je v souladu s pokyny pro
recyklaci odpadových materiálů. Nelikvidujte
jej společně s běžným domovním odpadem.
Přeprava přístroje
1. Odpojte přístroj ze sítě.
2. Odpojte vývod vody (pokud existuje) a
připojení do komína.
3. Vypusťte vodu zbývající ve stroji, než stroj
začnete přepravovat.
40 CZ
3 Počáteční přípravy na sušení
Postup pro úsporu energie:
• Ověřte, zda používáte produkt na plnou
kapacitu, ale dávejte pozor, aby nedošlo k
jejímu překročení.
• Při praní prádlo vyždímejte na nejvyšší
možnou rychlost. Čas sušení se tak zkrátí
a sníží se spotřeba energie.
• Dávejte pozor, abyste sušili stejné typy
prádla společně.
• Dodržujte pokyny v návodu k použití při
volbě programu.
• Dávejte pozor, aby byl v přední a zadní
části dostatečný prostor pro cirkulaci
vzduchu. Neblokujte mřížku na přední
straně produktu.
• Neotevírejte dvířka přístroje během sušení,
pokud to není nezbytné. Pokud už musíte
otevřít dvířka, dávejte pozor, aby nebyla
otevřená dlouho.
• Nepřidávejte nové (vlhké) prádlo během
sušení.
• Prach a vlákna uvolněné z prádla do
vzduchu během sušení se hromadí v
“Prachovém filtru”. Před nebo po každém
sušení je nutno filtry vyčistit.
• U modelů s kondenzátorem je nutno
pravidelně kondenzátor čistit, nejméně
jednou měsíčně nebo po 30 cyklech.
• U modelů s odvětráváním dodržujte
pokyny pro připojení ke komínu v návodu k
použití a dávejte pozor na čištění komína.
• Větrejte v místnosti, kde je sušička
umístěna.
• “Pro úsporu energie u modelů se světlem,
pokud sušičku nepoužíváte, mějte dvířka
zavřená, pokud je tlačítko Zapnout/vypnout
stisknuto (sušička je pod napětím).”
Oděvy vhodné pro sušení v
sušičce
C Vždy dodržujte pokyny na štítcích prádla. S
touto sušičkou sušte jen oděvy s etiketou,
jež uvádí vhodnost sušení v sušičce, zvolte
vždy vhodný program.
A B C D
Sušení při
nízké
teplotě
l n m
o p q
Oděvy nevhodné pro sušení v
sušičce
• Předměty s kovovými částmi, jako jsou
spony pásků a kovové knoflíky, mohou
poškodit pračku.
• Nevkládejte předměty, jako jsou vlněné,
hedvábné oděvy a nylonové punčochy,
jemné krajkové tkaniny, oděvy s kovovými
doplňky a spací pytle.
• Oděvy z jemných a cenných tkanin i
krajkové záclony by se mohly zmačkat.
Nesušte je v sušičce!
• Nesušte předměty z hermetických tkanin,
jako jsou polštáře a deky.
• Oděvy z pěny či gumy by se mohly
deformovat.
• Nesušte oděvy obsahující gumu.
• Nesušte oděvy vystavené petroleji, oleji,
hořlavým či výbušným činidlům, i když je
předtím vyperete.
• Příliš mokré prádlo nebo prádlo, z něhož
kape voda, nevkládejte do sušičky.
• Předměty čištěné nebo prané s benzínem/
palivovým olejem, suchými čistidly na
prádlo a dalšími hořlavými či výbušnými
materiály i předměty, které jsou znečistěny
těmito materiály v zařízení nečistěte, neboť
vydávají hořlavé či výbušné výpary.
• Nesušte předměty čistěné průmyslovými
chemikáliemi.
• Nesušte nevyprané oděvy.
• Předměty znečistěné oleji na vaření,
acetonem, lihem, palivovým olejem,
benzínem, odstraňovačem skvrn,
terpentýnem, parafínem a odstraňovači
parafínu je nutno prát v teplé vodě s
dostatečným množstvím čistidla, než je
41 CZ
vysušíte v sušičce.
• Oděvy či polštáře s gumovým lemováním
(latexová pěna), čepice na koupání,
voděvzdorné textilie, materiály s gumovou
výztuhou a podložkami z gumové pěny v
sušičce nesušte.
• Nepoužívejte aviváže nebo produkty proti
statické elektřině, pokud k tomu nevyzývá
výrobce aviváže nebo produktu.
• Nesušte spodní prádlo s kovovými
výztužemi. Pokud se tyto kovové výztuže
uvolní a prasknou během sušení, poškodí
sušičku.
Příprava prádla na sušení
• Zkontrolujte všechny kusy prádla, než je
vložíte do přístroje, abyste zajistili, že v nich
nejsou žádné zapalovače, mince, kovové
předměty, jehly atd.
• Aviváže a podobné prostředky používejte
v souladu s pokyny výrobce příslušných
produktů.
• Všechny oděvy je třeba vyždímat na nejvyšší
možné otáčky, které vaše pračka povoluje
pro daný typ látky.
• Prádlo se může po praní zamotat. Než
prádlo vložíte do sušičky, oddělte jednotlivé
kusy.
• Roztřiďte prádlo podle typu a tloušťky. Sušte
dohromady stejný typ prádla. Např.: Jemné
kuchyňské utěrky a ubrusy schnou rychleji
než silné osušky.
Správná maximální zátěž
a oddělte smotané prádlo.
Uvedené hmotnosti jsou jen jako příklad.
Domácí oděvy
Bavlněné povlečení
(dvojité)
Bavlněné povlečení
(jednoduché)
Prostěradla (dvojitá)
Prostěradla
(jednoduchá)
Velký ubrus
Malý ubrus
Ubrousky
Osuška
Ručník
Oděvy
Halenky
Bavlněné košile
Košile
Bavlněné šaty
Šaty
Džíny
Kapesníky (10 kusů)
Trička
Vkládání
Přibližná hmotnost
(g)
1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
Přibližná hmotnost
(g)
150
300
200
500
350
700
100
125
• Otevřete dveře.
• Vložte prádlo volně do sušičky.
• Zatlačte na přední dvířka a tím je zavřete.
Ujistěte se, že ve dveřích nejsou žádné
kusy prádla zachycené.
ADodržuje prosím pokyny v “Tabulce pro výběr
programu”. Spusťte vždy program v souladu
s maximální zátěží.
CNedoporučujeme přidávat prádlo do
spotřebiče přes úroveň uvedenou na
obrázku. Při přetížení sušičky dojde ke
snížení účinnosti sušení. Navíc může dojít k
poškození vašeho spotřebiče i oděvů.
CVložte své oděvy do bubnu volně, aby se
nezapletly.
CVelké oděvy (např.: Prostěradla, povlečení,
velké ubrusy) se mohou smotat do koule.
Vypněte stroj 1-2krát během procesu sušení
42 CZ
4 Volba programu a ovládání vašeho přístroje
Kontrolní panel
1
2
4
3
7
6
5
1. Výstražné světlo čištění filtru
6. Tlačítko start/pauza/zrušit
Používá se ke spuštění, pozastavení nebo
zrušení programu.
7. Výstražné světlo nádrže na vodu*
Výstražné světlo se rozsvítí, když je nádrž
na vodu plná.
8. Tlačítko pro odložený start*
Používá se k nastavení odloženého startu.
4. Hlavní vypínač
* Může se změnit podle specifikací vašeho
stroje
Výstražné světlo se rozsvítí, když je filtr
plný.
2. Ukazatel průběhu programu
Používá se ke sledování postupu
aktuálního programu.
3. Akustická výstraha zrušení
Používá se ke zrušení akustické výstrahy na
konci programu.
Používá se k zapnutí a vypnutí přístroje.
5. Tlačítko výběru programu
Používá se k volbě programu.
Bavlna Syntetické Express Programy s Ventilace
časovačem
35
Čištění filtru
Citlivá
pokožka
Džíny
Sport
Košile
Ždímání
Zrušit
zvukovou
výstrahu
Smíšené
Vypínač
Bez
mačkání
Na žehlení
Extra
sušení
start/pauza/
storno
Vodní
nádrž
Dětský
zámek
Denně
Míra
usušení
Sušení
Jemné
Závěrečné/
bez
pomačkání
Odložený Osvěžení Košík na
start
vlnu
vlny
43 CZ
Suché na Suché na
nošení nošení Plus
Příprava přístroje
•Bez mačkání
2-hodinový program proti mačkání brání
mačkání prádla a spustí se, pokud nevyjmete
prádlo po skončení programu. Tento program
otáčí prádlo v 10-minutových intervalech, aby
nedocházelo k pomačkání.
Zvláštní programy
Pro zvláštní případy jsou k dispozici i další
programy:
C Další programy se mohou lišit podle modelu
vaší pračky.
•Expres 35
Tento program můžete použít k vysušení
bavlny, která se ždímá při vysoké rychlosti ve
vaší pračce. Vysuší 2 kg bavlněného prádla (2
trička / 5 košile) během 35 minut.
1. Zapojte pračku do sítě.
2. Vložte do spotřebiče prádlo.
3. Stiskněte tlačítko spínače.
C Stisk tlačítka “Zapnout/Vypnout” nemusí
znamenat, že program je započatý.
Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno”,
program se spustí.
Volba programu
Zvolte vhodný program z tabulky níže, kde
jsou uvedeny teploty pro sušení ve stupních.
Tlačítkem volby programu zvolte požadovaný
program.
Extra sušení
Suché na
nošení
Suché na
nošení Plus
Na žehlení
Sušení při vysoké
teplotě jen pro bavlněné
oděvy. Silné a vícevrstvé
oděvy (např.: Ručníky,
plátno, džíny) se suší
tak, že nepotřebují před
uložením do skříně
vyžehlit.
Normální prádlo (např.:
Ubrusy, spodní prádlo) se
suší tak, že nepotřebují
před uložením do skříně
vyžehlit.
C Pro dosažení lepších výsledků programů
sušičky musíte prát prádlo s vhodným
programem a ždímat na doporučenou rychlost
v pračce.
•Košile
Vysuší košile citlivěji, takže nejsou tak
pomačkané a snadněji se žehlí.
C Košile mohou obsahovat na konci
programu malé množství vlhkosti.
Nedoporučujeme nechávat košile v
sušičce.
•Džíny
Tento program můžete použít k vysušení
džínů, které se ždímají při vysoké rychlosti ve
vaší pračce.
Normální prádlo (např.:
ubrusy, spodní prádlo) se
suší tak, že nepotřebují
před uložením do skříně
vyžehlit, ale více než
oděvy ve volbě suché na
nošení.
Normální prádlo (např.
košile, šaty) se vysuší pro
žehlení.
CDalší podrobnosti o programech naleznete v
oddíle “Tabulka volby programu”
Hlavní programy
Podle typu textilu jsou dostupné následující
hlavní programy.
•Bavlna
S tímto programem můžete sušit své
odolnější oděvy. Sušení na vysokou teplotu.
Doporučujeme používat pro bavlněné oděvy
(například prostěradla, povlečení, spodní
oděvy, atd.)
•Syntetické
S tímto programem můžete sušit své méně
odolné oděvy. Suší při nižší teplotě ve srovnání
s programem bavlna. Doporučuje se pro
syntetické oděvy (košile, halenky, syntetické/
bavlněné směsové oděvy, atd.).
CV tomto spotřebiči nesušte záclony a krajky.
C Viz patřičná část tabulky programu.
•Jemné
Při nižší teplotě můžete sušit velmi jemné
oděvy (hedvábné halenky, jemné spodní
prádlo, atd.), které lze sušit, nebo prádlo, u
něhož se doporučuje praní v ruce.
CDoporučujeme používat sáček na oděvy,
aby nedošlo k pomačkání či poškození
některých jemných oděvů. Vyjměte své
oděvy okamžitě ze sušičky a pověste je
po skončení programu tak, aby nedošlo k
jejich zmačkání.
•Ventilace
Jen ventilace probíhá 10 minut bez foukání
horkého vzduchu. Můžete nechat provětrat
své oděvy, které byly delší dobu v uzavřeném
prostředí, tímto programem odstraníte
nepříjemný pach z nich.
•Programy s časováním
Můžete zvolit některý z programů s
časovačem na 10 min, 20 min, 40 min a 60
min pro dosažení požadovaného konečného
usušení
při nízké teplotě. Program suší ve zvolené
době bez ohledu na teplotu sušení.
44 CZ
Tabulka volby programů a spotřeby
CZ
Programy
Zátěž (kg)
Rychlost
otáček
v pračce (ot/
min)
Přibližné
množství
zbývající
vlhkosti
Doba sušení
(minuty)
Bavlna / Barevné
A
Suché na nošení
7
1000
% 60
116
A
Suché na nošení plus
7
1000
% 60
120
A
Na žehlení
7
1000
% 60
90
2
1200
%50
35
Košile
1.5
1200
%50
40
Džíny
4
1200
%50
80
Jemné
1.75
600
%40
40
3.5
800
% 40
45
Zátěž (kg)
Rychlost
otáček
v pračce (ot/
min)
Přibližné
množství
zbývající
vlhkosti
Hodnota
spotřeby energie
v kWh
7
1000
% 60
4.15
7
1000
% 60
3.25
3.5
800
% 40
1.42
Expres 35
Syntetické
B
Suché na nošení
Hodnoty spotřeby energií
Programy
Bavlna k uložení*
Bavlna k žehlení
Konfekce ze syntetiky
* : Standardní program energetické spotřeby (EN 61121:2012)
Všechny hodnoty uvedené v tabulce byly stanoveny podle normy EN 61121:2012. Tyto hodnoty
se mohou lišit od tabulky podle typu prádla, rychlostí ždímání, podmínek okolí a výkyvů napětí.
45 CZ
Pomocné funkce
Zrušit zvukovou výstrahu
Váš spotřebič vyšle zvukovou výstrahu, když
program dospěje na konec. Pokud nechcete
zapnout zvukovou výstrahu, stiskněte
tlačítko “Zrušit zvukovou výstrahu”. Rozsvítí
se příslušná kontrolka, jakmile toto tlačítko
stisknete, a zvuková výstraha nezazní, když
program dospěje ke konci.
Ukazatele výstrahy
C Ukazatele výstrahy se mohou lišit podle
modelu vaší sušičky.
Čištění filtru
Rozsvítí se výstražná kontrolka na znamení
nutnosti vyčistit filtr po skončení programu.
C Pokud svítí výstražná kontrolka nepřetržitě,
viz “Návrhy řešení závad”.
Vodní nádrž
Výstražná kontrolka začne blikat, je-li nádrž
plná vody. Sušička se zastaví, pokud se
rozsvítí výstražné světlo, když je program
spuštěný. Vypusťte vodu z nádrže a sušičku
znovu spusťte. Stiskněte tlačítko “Start/
Pauza/Storno” pro spuštění programu po
vyprázdnění nádrže. Výstražné světlo zhasne a
program se znovu spustí.
Spouštění programu
1. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno”,
program se spustí.
2. Kontrolka tlačítka “Start/Pauza/Storno” se
rozsvítí na znamení, že program se spustil.
Postup programu
Postup probíhajícího programu se zobrazuje
pomocí ukazatele postupu programu.
Na začátku každého programového kroku
se rozsvítí příslušná kontrolka a světlo
dokončeného kroku zhasne.
„Sušení“:
- Úroveň sušení bude svítit během celého
procesu sušení, dokud stupeň usušení
nedosáhne úrovně “na žehlení”.
„Na žehlení“:
- Začne svítit, když stupeň usušení dosáhne
kroku “na žehlení”, a zůstane svítit až do dalšího
kroku.
„Suché na nošení“
Začne svítit, když stupeň usušení dosáhne
kroku “na nošení”, a zůstane svítit až do
dalšího kroku.
„Závěrečné / Bez mačkání“:
- Rozsvítí se, když program dospěje ke konci
a spustí se funkce proti mačkání.
C Pokud více než jedna kontrolka bliká nebo
svítí, znamená to, že došlo k závadě (viz návrhy
řešení závad).
Změna programu po spuštění
programu
Tuto funkci můžete využít, pokud sušička
začala sušit vaše oděvy při vyšší nebo nižší
teplotě.
Například:
1. Stiskněte a přidržte tlačítko “Start/Pauza/
Storno” asi na 3 sekundy pro “Stornování”
programu a zvolte program “Extra sušení”
namísto programu “Sušení k žehlení”.
2. Program “Extra sušení” zvolíte otočením
programového tlačítka.
3. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno”,
program se spustí.
C Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno”
na 3 sekundy pro zrušení programu nebo
otočte tlačítko volby programu libovolným
směrem pro ukončení programu, když
je stroj v provozu. Kontrolky nádrže na
vodu a čištění filtru se zapnou a upozorní
uživatele, když se program zruší stiskem
tlačítka “Start/Pauza/Storno” na 3 sekundy.
Výstražné kontrolky se ale nezapnou, když
program zrušíte otočením tlačítka volby
programu. Rozsvítí se pouze kontrolka
sušení a stroj zůstane pozastavený, dokud
nezvolíte nový program a nestisknete
tlačítko “Start/Pauza/Storno”. Dětský
zámek stroje by neměl být aktivní, aby bylo
možno provést tyto dvě operace. Pokud
je aktivní dětský zámek, vypněte jej, než
provedete tyto operace.
Přidávání/odebírání prádla v
pohotovostním režimu
Přidání nebo odebrání prádla po spuštění
programu:
1. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno” pro
přepnutí sušičky do režimu „Pozastavení“.
Sušení se vypne.
2. Otevřete dveře v poloze “Pauza” a zase je
zavřete pro přidání nebo vyjmutí prádla.
3. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno”,
program se spustí.
C Prádlo přidané po spuštění prcesu sušení
může způsobit zamotání již vysušených
oděvů s mokrými a výsledkem po skončení
sušení bude mokré prádlo.
CPrádlo lze přidávat nebo vyjímat podle
potřeby během procesu sušení, ale jelikož
tento proces přeruší průběžné sušení,
prodlouží se délka programu a zvýší se
spotřeba. Je tedy doporučeno přidávat
prádlo před zahájením programu sušení.
Dětský zámek
Pračka je vybavena dětským zámkem, který
brání přerušení programu vlivem stisku
tlačítek, když je program v chodu. Vkládací
dvířka a všechna tlačítka kromě spínače na
panelu se vypnou, jakmile aktivujete dětský
zámek.
Pro aktivaci dětského zámku stiskněte
současně tlačítka “Start/Pauza/Storno” a
“Zrušit zvukovou výstrahu” na 3 sekundy.
46 CZ
Pro spuštění nového programu po skončení
programu nebo pro přerušení programu je
nutné dětský zámek vypnout. Stiskněte stejná
tlačítka znovu na 3 sekundy pro vypnutí
dětského zámku.
CDětský zámek je vypnutý, když stroj
restartujete stiskem tlačítka Zapnout/Vypnout.
CPokud prádlo nevyjmete okamžitě,
nezastavujte sušičku, dokud proces sušení
není úplný.
CFiltr čistěte po každém sušení (viz čištění
filtru).
CVyprázdněte vodní nádrž po každém sušení
(viz vodní n
CStiskněte příslušná tlačítka na 3 sekundy pro
aktivaci dětského zámku. Ozve se dlouhé
pípnutí a dětský zámek se aktivuje. Ozve
se dvojité pípnutí, pokud stisknete jakékoli
tlačítko nebo otočíte tlačítkem volby
programu, když je aktivní dětský zámek.
Stiskněte tlačítka na 3 sekundy pro vypnutí
dětského zámku. Ozve se jedno pípnutí a
dětský zámek se vypne.
A Ozve se dvojité pípnutí, pokud otočíte
tlačítkem volby programu, je-li stroj zapnutý
a dětský zámek je aktivní. Pokud vypnete
dětský zámek bez vrácení tlačítka volby
programu do předchozí polohy, program
se ukončí, jelikož se změní poloha tlačítka
volby programu. Rozsvítí se kontrolka
sušení a stroj zůstane pozastavený, dokud
nezvolíte nový program a nestisknete
tlačítko “Start/Pauza/Storno”.
Zakončení stornováním programu
Stornování libovolného programu;
Stiskněte tlačítko „Start/Zrušit/Pauza“ na 3
sekundy. Na konci tohoto období se z důvodu
upozornění rozsvítí kontrolky „Čištění filtru”,
“Vodní nádrž” a “Konec / Proti mačkání”.
A Vnitřek sušičky bude velice horký, když
stornujete program, když je stroj v chodu,
aktivujte program ventilace pro jeho
ochlazení.
Konec programu
Když program skončí, rozsvítí se výstražné
kontrolka “Konec/Proti mačkání”, “Čištění
filtru” a “Vodní nádrž”. Dveře lze otevřít a
sušička se připraví na druhý cyklus.
Stiskem vypínače sušičku vypnete.
CPoslední krok cyklu sušení (chlazení) se
provede bez aplikace tepla tak, aby
položky zůstaly na teplotě, která jim
neuškodí.
C2-hodinový program proti mačkání brání
mačkání prádla a spustí se, pokud
nevyjmete prádlo po skončení programu.
47 CZ
Tehnické parametry
CZ
2
Výška (nastavitelná)
84.6 cm
Šířka
59.5 cm
Hloubka
53 cm
Kapacita (max.)
7 kg
Hmotnost (čistá)
35 kg
Napětí
Nominální příkon
Viz typový štítek
Kód modelu
Typový štítek je umístěn za vkládacími dvířky.
48 CZ
5 Údržba a čištění
Kazeta filtru / vnitřní povrch dveří
PPrach a vlákna uvolněné z prádla do
vzduchu během sušení se hromadí v “Kazetě
filtru”.
probíhalo sušení.
3. Otřete kovové sensory měkkým hadříkem
namočeným v octě a osušte je.
C Kovové sensory čistěte 4krát za rok.
A Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí
prostředky nebo podobné látky při čištění,
mohlo by dojít k požáru a výbuchu!
Vodní nádrž
C Tato vlákna a prach se obvykle nahromadí
během nošení a praní.
C Filtr a vnitřní plochy krytu vyčistěte vždy po
každém sušení.
C Filtr a oblast filtru můžete vyčistit
vysavačem.
Čištění filtru:
1. Otevřete dveře.
2. Vyjměte filtr krytu tak, že jej vytáhnete
nahoru a filtr otevřete.
3. Vyčistěte prach, vlákna a nečistoty rukou
nebo jemným hadříkem.
4. Zavřete filtr a vložte jej zpět na místo.
C Může dojít k ucpání povrchu poté, co
přístroj nějakou dobu používáte; Pokud k
tomu dojde, umyjte filtr vodou a vysušte jej,
než jej znovu použijete.
C Vyčistěte celou vnitřní část krytu a těsnění
dveří.
Senzor
Vlhkost mokrého prádla se odvádí z prádla
a kondenzuje. Vodní nádrž vylijte po každém
cyklu sušení nebo během sušení, pokud se
rozsvítí kontrolka “Vodní nádrž”.
AKondenzovaná voda není pitná!
ANikdy nevyjímejte nádrž, když je program
spuštěný!
Pokud zapomenete vylít vodní nádrž,
spotřebič se vypne během následujících
cyklů, když se vodní nádrž zaplní a rozsvítí
se kontrolka “Vodní nádrž”. Dojde-li k tomu,
stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno” pro
obnovení cyklu sušení po odčerpání vodní
nádrže.
Vypouštění vodní nádrže:
1. Opatrně vyjměte vodní nádrž tak, že
otevřete kryt/vytáhnete zásuvku.
2. Odčerpejte vodu z nádrže
Váš spotřebič obsahuje senzory vlhkosti, které
zjišťují, zda je prádlo suché neb one.
Čištění snímače:
1. Otevřete vkládací dvířka sušičky.
2. Nechte spotřebič vychladnout, pokud
49 CZ
3. Pokud dojde k nahromadění nečistoty v
přívodu nádrže, vyčistěte je tekoucí vodou.
4. Vraťte vodní nádrž zpět na místo.
Kondenzátor
4. Kondenzátor vyčistěte tlakem vody
sprchovou armaturou a počkejte, až
oschne.
Horký a vlhký vzduch v kondenzátoru se
ochlazuje chladným vzduchem z místnosti.
Vlhký vzduch cirkulující ve vašem stroji se tak
kondenzuje a pak odčerpává do nádrže.
CKondenzátor čistěte po každých 30 cyklech
nebo jednou měsíčně.
Čištění kondenzátoru:
1. Pokud proběhl proces sušení, otevřete
dvířka stroje a počkejte, až se ochladí.
5. Umístěte kondenzátor na místo. Utáhněte
oba zámky a ověřte, zda jsou pevně
umístěny.
2. Odemkněte 2 zámky kondenzátoru po
otevření krytu.
6. Zavřete kryt.
3. Vytáhněte kondenzátor.
50 CZ
6
Navrhovaná řešení problémů
Proces sušení trvá moc dlouho
• Možná jsou zanesené mřížky filtru. Propláchněte ve vodě
Prádlo je mokré na konci sušení.
• Možná jsou zanesené mřížky filtru. Propláchněte ve vodě.
• Nejspíš jste vložili příliš mnoho prádla. Nenaplňujte sušičku příliš.
Sušička se nezapíná nebo se nespustí program. Sušička se nezapne po nastavení.
• Možná není zapojen. Přesvědčte se, že je spotřebič zapojen.
• Možná jsou otevřené dveře. Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřená.
• Možná není nastaven program nebo jste nestiskli tlačítko „Start/Pauza/Storno“. Ujsitěte
se, že program je nastaven a není v režimu “Pauza”.
• Možná je aktivován “Dětský zámek”. Vypněte dětský zámek.
Program je přerušen bez důvodu.
• Možná jsou otevřené dveře. Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřená.
• Možná je odpojena elektřina. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno”, program se spustí.
• Možná je plná nádrž. Odčerpejte vodu z nádrže.
Prádlo se srazilo, je zplstnatělé nebo poškozené.
• Nepoužili jste program vhodný pro daný typ prádla. Sušte jen prádlo vhodné pro sušení v
sušičce, zkontrolujte štítky na oděvech.
• Zvolte program s vhodně nízkou teplotou pro typ prádla na sušení vašich oděvů.
Nesvítí osvětlení bubnu. (Pro modely s osvětlením)
• Sušička možná není spuštěna spínačem. Přesvědčte se, že je sušička zapnutá.
• Možná je prasklá žárovka. Požádejte autorizovaný servis o výměnu žárovky.
Bliká kontrolka „Závěrečné / Bez mačkání“:
• 2-hodinový program proti pomačkání bránící pomačkání prádla byl spuštěn. Vypněte
sušičku a vyjměte prádlo.
Svítí kontrolka „Závěrečné / Bez mačkání“:
• Program je na konci. Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.
Bliká kontrolka „Sušení“
• Došlo k chybě senzoru tepla. Sušička ukončí program bez zahřívání. Vypněte sušičku a
vyjměte prádlo. Kontaktujte autorizovaný servis
Svítí kontrolka “Čištění filtru”.
• Možná není vyčistěn filtr. Vyčistěte filtr krytu.
«Z krytu vytéká voda»
• Vyčistěte celý vnitřní prostor krytu a těsnění dveří.
«Kryt se samovolně otevírá».
• Zatlačte na něj, dokud neuslyšíte, že je zavřený.
Pro výrobky s kondenzátorem:
Svítí kontrolka “Vodní nádrž”
• Možná je plná nádrž. Odčerpejte vodu z nádrže.
Svítí kontrolka “Čištění kondenzátoru
• Možná není vyčistěn kondenzátor. Vyčistěte filtry v kondenzátoru pod krytem.
A Pokud závade přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.
51 CZ
Read this manual prior to initial operation of the product!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been manufactured in modern facilities and passed
through a strict quality control procedure, will give you very good results.
We advise you to read through this manual carefully before using your product and keep it for
future reference.
This User Manual will
• Help you use your machine in a fast and safe way.
• Read the User Manual before installing and starting your product.
• In particular, follow the instructions related to safety.
• Keep this User Manual within easy reach for future reference.
• Please read all additional documents supplied with your product.
Remember that this User Manual is also applicable for several other models.
Explanation of symbols
Throughout this User Manual the following symbols are used:
B
Important safety information. Warning for hazardous situations with regard to life and property.
Caution; Warning for supply voltage.
Caution; Warning for fire hazard.
Caution; Warning for hot surfaces.
Read the instructions.
C
Useful information. Important information or useful hints about usage.
This appliance’s packaging material is recyclable. Help recycle it and protect the
environment by dropping it off in the municipal receptacles provided for this purpose.
Your appliance also contains a great amount of recyclable material. It is marked with
this label to indicate the used appliances that should not be mixed with other waste.
This way, the appliance recycling organised by your manufacturer will be done under
the best possible conditions, in compliance with European Directive 2002/96/EC on
Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your town hall or your retailer for the used
appliance collection points closest to your home. We thank you doing your part to protect the
environment.
52 EN
2960310338_EN/070113.2004
A
1 Important safety information
This section includes safety information that
will help protection from risks of personal
injuries or materialistic damages. Failure
to follow these instructions shall cause
any warranty and reliability commitment to
become void.
General safety
• Never place the machine on a carpetcovered floor, otherwise, lack of airflow
beneath the machine may cause electrical
parts to overheat. This will cause problems
with your machine.
• If the power cable or mains plug is
damaged, you must call Authorised Service
Agent for repair.
• The product should not be plugged in
during installation, maintenance and repair
works. Such works should always be made
by the technical service. Manufacturer
shall not be held responsible for damages
arising from processes carried out by
unauthorised persons.
• Connect the product to a grounded outlet
protected by a fuse of suitable capacity as
stated in the technical specifications table.
• Operate your product at temperatures
between +5°C and +35°C.
• Do not use electrical devices in the
product.
• Do not connect the air exit of the product
to the chimney holes which are used for
the exhaust fumes of the devices operating
with gas or other types of fuel.
• You must provide enough ventilation in
order to prevent gases exiting from devices
operating with other types of fuels including
the naked flame from accumulating in the
room due to the back fire effect.
• Always clean the lint filter before or after
each loading.
• Never operate your dryer without the lint
filter installed.
• Do not allow fibre, dust and dirt
accumulation around the exhaust exit and
at adjacent areas.
• Power cable plug must be within easy
reach after installation.
• Do not use extension cords, multi-plugs
or adaptors to connect the dryer to power
supply in order to decrease the risk of
electric shock.
• Do not make any changes on the plug
supplied with the product. If it is not
compatible with the socket, have a
qualified electrician change the socket with
a suitable one.
• Items cleaned or washed with gasoil/
fuel oil, dry-laundry solvents and other
combustible or explosive materials as
well as the items that are contaminated
or spotted with such materials should not
be dried in the product since they emit
flammable or explosive vapor.
• Do not dry items cleaned with industrial
chemicals in the dryer.
• Do not dry unwashed items in the dryer.
• Items soiled with cooking oils, acetone,
alcohol, fuel oil, kerosene, stain remover,
turpentine, paraffin and paraffin removers
must be washed in hot water with plenty of
detergent before being dried in the dryer.
• Garments or pillows bolstered with rubber
foam (latex foam), shower bonnets, water
resistant textiles, materials with rubber
reinforcement and rubber foam pads
should not be dried in the dryer.
• Do not use fabric softeners and anti-static
products unless they are recommended by
the manufacturers of the fabric softener or
the product.
• This product must be grounded.
Grounding installation decreases the risk of
electric shock by opening a path with low
resistance for the electricity flow in case of
a malfunction or failure. Power cable of this
product is equipped with a conductor and
a grounding plug that allows for grounding
the product. This plug must be installed
appropriately and inserted into a socket
which is grounded in accordance with the
local laws and regulations.
• Do not install the product behind a door
with a lock, sliding door or a door that has
a hinge against the hinge of the dryer.
• Do not install or leave this product in
places where it will be exposed to outdoor
conditions.
• Do not tamper with the controls.
• Do not perform any repair or part replacing
procedures on the product even if you
know or have the ability to perform unless
it is clearly suggested in the operating
instructions or the published service
manual.
• Inside and exhaust duct of the product
must be cleaned by the qualified service
personnel periodically.
• Wrong connection of grounding conductor
of the product can cause electric shock. If
you have any suspect about the grounding
connection, have it checked by a qualified
53 EN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
electrician, service representative or service
personnel.
Do not reach into the machine when the
drum is spinning.
Unplug the machine when it is not in use.
Never wash down the appliance with
water! There is the risk of electric shock!
Always disconnect by unplugging from the
mains before cleaning.
Never touch the plug with wet hands.
Never unplug by pulling on the cable,
always pull out by grabbing the plug only.
Do not operate the machine if the power
cable or plug is damaged!
Never attempt to repair the machine
yourself, otherwise, you will be putting your
life and others’ lives in danger.
For malfunctions that cannot be solved by
following the information given in the safety
instructions:
Turn off the machine, turn off and contact
an authorised service agent.
Do not stop the dryer before the drying
cycle comes to an end unless you will
remove all laundry from the dryer fast in
order to lay them and dissipate the heat.
Remove the door of the drying
compartment before decommissioning or
disposing of the product.
The final step of the drying cycle (cooldown cycle) occurs without applying
heat to ensure that the items are left at a
temperature that will not damage them.
Fabric softeners or similar products should
be used as specified by the fabric softener
instructions.
Underwear that contains metal
reinforcements should not be placed in
a dryer. Damage to the dryer can result if
metal reinforcements come loose during
drying.
Check all garments for forgotten lighters,
coins, metal pieces, needles, etc. before
loading.
At times when your dryer is not in use or
after the laundry is taken out following the
completion of drying process, turn off by
using the On/Off button. In cases when
the On/Off button is on (while the dryer
is energized), keep the door of the dryer
closed.
Intended use
• This product has been designed for
domestic use. It should not be used for
other purposes.
• Use the product only for drying laundry that
are marked accordingly.
• Dry only those articles in your product that
are stated in this manual.
• This product is not intended to be used by
persons with physical, sensory or mental
disorders or unlearned or inexperienced
people (including children) unless they
are attended by a person who will be
responsible for their safety or who will
instruct them accordingly for use of the
product.
Children’s safety
• Electrical appliances are dangerous for
the children. Keep children away from the
machine when it is operating. Do not let
them tamper with the machine.
• Packaging materials are dangerous to
children. Keep the packaging materials out
of reach of children or dispose them by
classifying according to waste directives.
• Do not allow children sit/climb on or enter
in the product.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the product.
• Close the loading door when you leave the
area where the product is located.
54 EN
2 Installation
Refer to the nearest Authorised Service Agent
for installation of your product.
CPreparation of location and electrical
installation for the product is under
customer’s responsibility.
BInstallation and electrical connections must
be carried out by a qualified personnel.
APrior to installation, visually check if the
product has any defects on it. If so, do not
have it installed. Damaged products will
cause risks for your safety.
Appropriate installation location
• Install the product in an environment which
has no risk of freezing and is in a stable
and level position.
• Operate your product in a well ventilated,
dust-free environment.
• Do not block the air ducts in front of and
under the product with materials such as
long pile rugs and wooden bands.
• Do not place your product on a long pile
rug or on similar surfaces.
• Do not install the product behind a door
with a lock, sliding door or a hinged door
which can strike the product.
• Once the product is installed, it should stay
at the same place where its connections
have been made. When installing the
product, make sure that the rear wall of it
does not touch anywhere (tap, socket, etc.)
and also pay attention to install the product
at a place where it will stay permanently.
B Do not place the product on top of the
power cable.
• Keep at least 1.5 cm distance to walls of
other furniture.
Removing the transportation
safety assembly
ARemove the transportation safety assembly
before using the product for the first time.
1. Open the loading door.
2. There is a nylon bag inside the drum that
contains a piece of styrofoam. Hold it from
its section marked with XX.
3. Pull the nylon towards yourself and remove
the transportation safety assembly.
AMake sure that you have removed
the transportation safety assembly
(nylon+styrofoam pieces) before using the
product for the first time. Do not leave any
items inside the drum.
Under counter installation
• A special part (Part no. 297 360 0100)
replacing the top trim must be provided and
installed by the Authorised Service Agent in
order to use the machine under a counter or
in a cupboard. It should never be operated
without the top trim.
• Leave at least 3 cm of space between
the side and rear walls of the product and
the walls of the counter/cupboard when
installing your product under a counter or in
a cupboard.
Mounting over a washing machine
• A fitting device should be used between
the two machines when installing above a
washing machine. The bracket (Part no.
297 720 0200 white/297 720 0500 grey)
must be installed by the Authorised Service
Agent.
• Place the product on a firm floor. If it will be
placed on top of a washing machine, the
approximate weight of both machines may
reach 180 kg when they are full. Therefore,
the floor must be capable of carrying the
load on it!
Adjusting the feet
In order to ensure that your machine operates
more silently and vibration-free, it must stand
level and balanced on its feet. Balance the
machine by adjusting the feet.
Rotate the feet to adjust until the machine
stands level and firmly.
55 EN
Disposing of packaging material
CNever unscrew the adjustable feet from their
housings.
First use
• To have the product ready for operation
before calling the authorised service agent,
make sure that its location and power
supply installations are appropriate. If they
are not, call a qualified electrician to have
any necessary arrangements carried out.
• Make sure that the power connections of
the product are in accordance with the
instructions given in relevant chapters of this
manual.
Electrical connection
Connect the machine to a grounded outlet
protected by a fuse of suitable capacity as
stated in the technical specifications table. Our
company shall not be liable for any damages
that will arise when the machine is used on a
circuit without grounding.
• Connection must comply with national
regulations.
• If the current value of the fuse or breaker
in the house is less than 16 Amps, have a
qualified electrician install a 16 Amp fuse.
• Power cable plug must be within easy reach
after installation.
• The voltage and allowed fuse or breaker
protection are specified in the “Technical
Specifications” section.
• The specified voltage must be equal to your
mains voltage.
• Do not make connections via extension
cables or multi-plugs.
• The main fuse and switches must have a
contact distance of minimum 3 mm.
BDamaged power cable must only be
replaced by a qualified electrician.
BIf the product is faulty, it must not be
operated unless it is repaired! There is the
risk of electric shock!
Packaging materials are dangerous to
children. Keep packaging materials in a safe
place out of reach of children. Packaging
materials of your product are manufactured
from recyclable materials. Sort and dispose
of them in accordance with recycled waste
instructions. Do not dispose of them with
normal domestic waste.
Transportation of the machine
1. Unplug the machine from the mains.
2. Remove the water drain (if any) and
chimney connections.
3. Drain water remained in the machine
completely before transportation.
Disposing of the old machine
Dispose of your old machine in an
environmentally friendly manner.
Refer to your local dealer or solid waste
collection centre in your area to learn how to
dispose of your machine.
Before disposing of your old machine, cut off
the power cable plug and make the loading
door lock unusable to avoid dangerous
conditions to children.
56 EN
Technical specification
EN
2
Height (adjustable)
84.6 cm
Width
59.5 cm
Depth
53 cm
Capacity (max.)
7 kg
Weight (net)
35 kg
Voltage
Rated power input
See type label
Model code
Type label is located behind the loading door.
57 EN
3 Initial preparations for drying
hings to be done for energy
saving:
• Make sure that you operate the product
at its full capacity but pay attention to not
exceeding it.
• Spin your laundry at the highest speed
possible when washing them. Thus,
the drying time is shortened and energy
consumption is decreased.
• Pay attention to dry same types of laundry
together.
• Follow the instructions in the user manual
for programme selection.
• Make sure that sufficient clearance is
provided at the front and rear side of the
dryer for air circulation. Do not block the
grill at the front side of the product.
• Do not open the door of the machine
during drying unless necessary. If you must
certainly open the door, pay attention not
to keep it open for a long time.
• Do not add new (wet) laundry during
drying.
• Lint and fibres released from the laundry to
the air during the drying cycle are collected
in the “Lint Filter”. Make sure that you
clean the filters before or after each drying.
• In models with condenser, make sure that
you clean the condenser regularly at least
once every month or after every 30 drying
cycles.
• In vented models, follow the chimney
connection rules in the user manual and
pay attention to the chimney cleaning.
• Ventilate the room, where the dryer is
located, well during drying.
• For power saving in models with lamps, at
times when your dryer is not in use, keep
the door closed if the On/Off button is
pressed (if the dryer is energized).
Laundry suitable for drying in the
machine
C Always follow the suggestions on the
laundry labels. Dry only the laundry having
a label stating that they are suitable for
drying in a dryer and make sure that you
select the appropriate programme.
A B C D
Low
l n m
o p q
Laundry unsuitable for drying in
the machine
• Laundry items with metal attachments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
58 EN
such as belt buckles and metal buttons
can damage your dryer.
Do not dry items such as woollens, silk
garments and nylon stockings, delicate
embroidered fabrics, laundry with metal
accessories and items such as sleeping
bags in the dryer.
Laundry made of delicate and valuable
fabrics as well as lace curtains can be
creased. Do not dry them in the dryer!
Do not dry items made of hermetic fibres
such as pillows and quilts in the dryer.
Laundry made of foam or rubber will be
deformed.
Do not dry laundry containing rubber in the
dryer.
Do not dry laundry exposed to petroleum,
oil, combustible or explosive agents in the
dryer even if they are washed beforehand.
Overly wet laundry or laundry with dripping
water must not be put into the dryer.
Items cleaned or washed with gasoil/
fuel oil, dry-laundry solvents and other
combustible or explosive materials as
well as the items that are contaminated
or spotted with such materials should not
be dried in the product since they emit
flammable or explosive vapor.
Do not dry items cleaned with industrial
chemicals in the dryer.
Do not dry your unwashed laundry in the
dryer.
• Items soiled with cooking oils, acetone,
alcohol, fuel oil, kerosene, stain remover,
turpentine, paraffin and paraffin removers
must be washed in hot water with plenty of
detergent before being dried in the dryer.
• Garments or pillows bolstered with rubber
foam (latex foam), shower bonnets, water
resistant textiles, materials with rubber
reinforcement and rubber foam pads should
not be dried in the dryer.
• Do not use fabric softeners and anti-static
products unless they are recommended by
the manufacturers of the fabric softener or
the product.
• Do not dry the underwear reinforced with
metal parts in the dryer. If these metal
reinforcements loosen and break during
drying, they will damage your dryer.
Preparing laundry for drying
• Check all laundry items before loading them
•
•
•
•
into the product to make sure that there are
no lighters, coins, metal items, needles and
etc. in their pockets or on any part of them.
Fabric softeners and similar products must
be used in accordance with the instructions
of the manufacturer of the relevant
products.
All laundry must be spun at the highest spin
speed that your washing machine allows for
the laundry type.
Laundry may be tangled after washing.
Separate your laundry before placing them
into your dryer.
Sort your laundry according to their types
and thicknesses. Dry the same type of
laundry together. E.g.: fine kitchen towels
and table cloths dry faster than the thick
bath towels.
Correct load capacity
C Adding laundry to the machine more
than the level shown in the figure is not
recommended. Drying performance will
degrade when the machine is overloaded.
Furthermore, your dryer and your laundry
can be damaged.
C Place your laundry into the drum loosely so
that they will not get tangled.
CLarge pieces (E.g.: bed sheets, quilt covers,
large tablecloths) may bunch-up. Stop the
dryer 1-2 times during drying process to
separate bunched-up laundry.
Following weights are given as examples.
Home articles
Cotton quit covers (double)
Cotton quit covers (single)
Bed sheets (double)
Bed sheets (single)
Large tablecloths
Small tablecloths
Tea napkins
Bath towels
Hand towels
Garments
Blouses
Cotton shirts
Shirts
Cotton dresses
Dresses
Jeans
Handkerchiefs (10 pieces)
T-Shirts
Loading the laundry
Approximate
weights (g)
1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
Approximate
weights (g)
150
300
200
500
350
700
100
125
1. Open the loading door.
2. Place the laundry in the machine without
compressing.
3. Push the loading door to close.
Ensure that no items are caught in the door.
A Consider the information in the “Programme
Selection Table”. Always start the
programme in accordance with the
maximum load capacity.
59 EN
4 Selecting a Programme and Operating Your Machine
Control panel
1
2
4
3
7
6
5
1. Filter cleaning warning light
5. Programme selection knob
2. Program follow-up indicator
6. Start/Pause/Cancel button
Used to select a programme.
Warning light turns on when the filter is full.
Used to follow-up the progress of the current
programme.
3. Cancel audio warning
Used to cancel the audio warning given at the
end of the programme.
4. On/Off button
Used to turn on and off the machine.
Used to start, pause or cancel the programme.
7. Water tank warning light*
Warning light turns on when the water tank is
full.
8. Time delay selection button*
Used to set the time delay.
* It may change according to the specifications
of your dryer
Anti
Cottons Synthetics Express Timer Ventilation
Creasing
35’ programs
Filter
cleaning
Jeans
BabyProtect Sport
Shirt
Spin
Iron dry
Extra
dry
Buzzer/
cancel
On/Off
Start
pause
cancel
Tank
full
Child-proof
lock
Mixed
Timer
Delay
Wool
Refresh
Drying
Rack
Drying
60 EN
Cupboard Cupboard
dry
dry plus
Daily
Dryness
Level
Delicates End/anticreasing
Preparing the machine
1. Plug in your machine.
2. Place the laundry in the machine.
3. Press the “On/Off” button.
C Pressing the “On/Off” button does not
necessarily mean that the programme has
started. Press “Start/Pause/Cancel” button
of the machine to start the programme.
Programme selection
Decide the appropriate programme from
the table below which includes drying
temperatures in degrees. Select the desired
programme with the programme selection
button.
Extra dry
Cupboard
dryr
Cupboard
dry plus
Iron dry
Dry at high temperature only
for cotton laundry. Thick and
multi layered laundry (E.g.:
towels, linens, jeans) are dried
in a way that they do not
require ironing before placing
in the wardrobe.
Normal laundry (E.g.:
tablecloths, underwear) are
dried in a way that they do
not require ironing before
placing in the drawers.
Normal laundry (E.g.:
tablecloths, underwear) are
dried in a way that they do
not require ironing before
placing in the drawers, but
more than those in the ready
to wearoption.
Normal laundry (E.g., Shirts,
dresses) are dried ready to be
ironed.
C For further program details, see, “Program
Selection Table”
Main programmes
Depending on the type of laundry, the
following main programmes are available:
•Cottons
You can dry your durable laundry with this
programme. Dries at high temperature. It
is recommended to use for your cotton
items (such as bed sheets, quilt cover,
underclothing, etc.).
•Synthetics
You can dry your less durable laundry with this
programme. It dries at a lower temperature
compared to the cottons programme. It is
recommended for your synthetic laundry (such
as shirts, blouses, synthetic/cotton blended
laundry, etc.).
C Do not dry curtains and lace in your
machine.
•Anti-creasing
A 2-hour anti creasing programme to prevent
laundry from creasing will be activated if
you do not take the laundry out after the
programme is over. This programme rotates
the laundry in 10-minute intervals to prevent
creasing.
Special programmes
For special cases, there are also extra
programmes available:
C Additional programmes may differ
according to the model of your machine.
•Express 35
You can use this programme to dry the
cottons that are spun at high speeds in
your washing machine. It can dry your 2 kg
Cotton laundry (2 Shirts / 5 T-Shirts) within 35
minutes.
C In order to obtain better results from the
dryer programs, your laundry must be
washed with suitable program and spun
at the recommended spin speeds in your
washing machine.
•Shirt
Dries the shirts in a more sensitive way so that
they are less creased and ironed easily.
C Shirts may contain little amount of
dampness at the and of the program. It is
advised not to leave the shirts in the dryer.
•Jeans
You can use this program to dry the jeans
that are spun at high speeds in your washing
machine.
C Review the relevant part of the program
table.
•Delicates
You can dry at a lower temperature your very
delicate laundry (silk blouses, fine underwear,
etc.) that are suitable for drying or laundry
which is advised to be hand-washed.
C It is recommended to use a cloth bag
to avoid certain delicate garments and
laundry from getting creased or damaged.
Take your garments immediately out of the
dryer and hang them after the programme
ends in order to prevent them being
creased.
•Ventilation
Only ventilation is performed for 10 minutes
without blowing hot air. You can air your
clothes that have been kept at closed
environments for a long time thanks to this
program to deodorize unpleasant odors.
•Timer programs
You can select one of the 10 min., 20 min.,
40 min. and 60 min. timer programmes
to achieve the desired final drying level at
low temperatures. Programme dries at
the selected time regardless of the drying
temperature.
61 EN
Program selection and consumption table
EN
Spin speed in
Capacity (kg) washing machine
(rpm)
Programs
Approximate
amount of
remaining
humidity
Drying time
(minutes)
Cottons / Coloreds
A
Cupboard dry
7
1000
% 60
116
A
Cupboard dry plus
7
1000
% 60
120
A
Iron dry
7
1000
% 60
90
2
1200
%50
35
1.5
1200
%50
40
4
1200
%50
80
1.75
600
%40
40
3.5
800
% 40
45
Express 35'
Shirt
Jeans
Delicates
Synthetics
B
Cupboard dry
Energy consumption values
Programs
Spin speed in
Capacity (kg) washing machine
(rpm)
Approximate
Energy
amount of
consumption value
remaining
kWh
humidity
Cottons linen Cupboard dry*
7
1000
% 60
4.15
Cottons iron dry
7
1000
% 60
3.25
3.5
800
% 40
1.42
Synthetics Cupboard dry
* : Energy Label standard program (EN 61121:2012)
All values given in the table have been fixed according to EN 61121:2012 Standard. These
values may deviate from the table according to the laundry type, laundry spin speed,
environmental conditions and voltage fluctuations.
62 EN
Auxiliary function
Cancel audio warning
Your dryer will give an audio warning when the
programme comes to an end. If you do not
want to hear the audio warning, press “Cancel
Audio Warning” button. The relevant light
will turn on when this button is pressed and
an audio warning will not be given when the
programme comes to an end.
CYou can select this function either before or
after the programme starts.
Warning indicators
CWarning indicators may differ according to
the model of your dryer.
Filter cleaning
A warning light will turn on to remind filter
cleaning after the programme finishes.
CIf the filter cleaning warning light lights up
continuously, please refer to, “Suggested
solutions for problems”.
Water tank
Warning light starts flashing when the tank is
filled with water. The dryer stops operating if
the warning light turns on when a programme
is running. Drain the water in the water tank
to restart the dryer. Press “Start/Pause/
Cancel” button to start the programme after
you have emptied the water tank. The warning
light turns off and the programme resumes
operating.
Starting the programme
1. Press “Start/Pause/Cancel” button to start
the programme.
2. Light of the “Start/Pause/Cancel” button
will turn on to indicate that the programme
has started.
Progress of program
Progress of a running program is shown
through the program follow-up indicator.
At the beginning of every program step, the
relevant indicator LED will light up and light of
the completed step will turn off.
“Drying”:
- Drying level will be illuminated during the
whole drying process until the drying degree
reaches “iron dry”.
“Iron Dry”:
- Starts to illuminate when the drying
degree reaches “iron dry” step and remains
illuminated until the next step.
“Ready to wear”:
Starts to illuminate when the drying degree
reaches “Ready to wear” step and remains
illuminated until the next step.
“Final / Anti-creasing”:
- Illuminates when the program comes to an
end and anti-creasing function is activated.
C If more than one LED light up or
flash concurrently, it means there is
malfunctioning or a failure (please see,
Solution suggestions for problems).
Changing the programme after it has
started
You can use this feature to dry your clothes
under higher or lower temperatures after your
dryer has started.
For example;
1. Press and hold the “Start/Pause/Cancel”
button for about 3 seconds to “Cancel”
the programme in order to select “Extra
Dry” programme instead of “Iron Dry”
programme.
2. Select the “Extra Dry” programme by
rotating the programme selection button.
3. Press “Start/Pause/Cancel” button to start
the programme.
CPress “Start/Pause/Cancel” button for 3
seconds to cancel the programme or turn
the programme selection knob in any
direction to end the programme while the
machine is running. Water tank and filter
cleaning warning lights turn on to warn the
user when the programme is cancelled by
pressing the “Start/Pause/Cancel” button
for 3 seconds. However, the warning
lights do not turn on when the programme
is cancelled by turning the programme
selection knob. Only the drying light turns
on and the machine remains in hold until
a new programme is selected and the
“Start/Pause/Cancel” button is pressed.
Child-proof lock of the machine should not
be active in order to perform these two
operations. If the child-proof lock is active,
deactivate it before performing these
operations.
Adding/removing laundry in standby
mode
In order to add or remove laundry after the
programme starts:
1. Press the “Start/Pause/Cancel” button to
switch the dryer to “Pause” mode. Drying
process will stop.
2. Open the door at “Pause” position and
close it again after adding or taking out
laundry.
3. Press “Start/Pause/Cancel” button to start
the programme.
CAny laundry added after the drying process
has started may cause the dried clothes in
the machine intermingle with wet clothes
and the result will be wet laundry after the
drying process is over.
CLaundry may be added or taken out
as much as desired during a drying
process, but this process will extend the
63 EN
programme duration and increase energy
consumption since the drying will be
interrupted continuously. Therefore, it is
recommended to add laundry before the
drying programme has started.
Child-proof lock
There is a child-proof lock to prevent any
programme interruption due to the pressing
of button while the programme is running.
The loading door and all buttons except
the “On/Off” button on the control panel
are deactivated when the child-proof lock is
active.
Press the “Start/Pause/Cancel” and “Cancel
audio warning” buttons simultaneously for 3
seconds to activate the child-press lock.
To start a new programme after the
programme is over or to interrupt the
programme, the child-proof lock should be
deactivated. Press the same buttons for 3
sec. again to deactivate the child-proof lock.
CChild-proof lock is deactivated when the
machine is restarted by pressing the On/
Off button.
C Press the relevant buttons for 3 seconds
Finishing by canceling the
programme
To cancel any selected programme:
Press “Start/Pause/Cancel” button for about
3 seconds. The “Filter cleaning”, “Water tank”
and “End/ Anti-creasing” warning lights will
turn on at the end of this period for reminding
purposes.
A As the inside of the dryer will be excessively
hot when you cancel the programme while
the dryer is running, activate the ventilation
programme to cool it down.
End of programme
to activate the child-proof lock. A long
beep will be heard and the child-proof lock
will be activated. A double beep will be
heard if you press any button or turn the
programme selection knob while the childproof lock is active. Press the buttons for 3
seconds to deactivate the child-proof lock.
Single beep will be heard and child-proof
lock will be deactivated.
A A double beep will be heard if you turn
the programme selection knob when the
machine is running and the child-proof
lock is active. If you deactivate the childproof lock without returning the program
selection knob to its previous position, the
programme will be terminated since the
position of the programme selection knob
is changed. The drying light turns on and
the machine remains on hold until a new
programme is selected and the “Start/
Pause/Cancel” button is pressed.
The “End/Anti-creasing”, “Filter cleaning” and
“Water tank” warning lights on the programme
follow up indicator will turn on when the
programme comes to an end. The door can
be opened and the machine becomes ready
for a second cycle.
Press “On/Off” button to turn off the dryer.
CFinal step of the drying cycle (cooling step)
is performed without heat application in
order to keep the items at a temperature
that would not harm them.
CA 2-hour anti creasing programme to
prevent laundry from creasing will be
activated if you do not take the laundry out
after the programme has come to an end.
CIf you will not take the laundry out
immediately, do not stop the dryer before
the drying process is complete.
CClean the filter after each drying (please see,
Filter cleaning).
CDrain the water tank after each drying
(please see, Water tank)
64 EN
5 Maintenance and cleaning
Filter Cartridge / Door Inner
Surface
Lint and fibres released from the laundry to the
air during the drying cycle are collected in the
“Filter Cartridge”.
There are humidity sensors in your dryer that
detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensor:
1. Open the loading door of the dryer.
2. Allow the machine to cool down if drying
has been carried out.
3. Wipe the metal sensors with a soft cloth,
dampened with vinegar and dry them.
CClean metal sensors 4 times a year.
ANever use solvents, cleaning agents
or similar substances when cleaning
since these materials can cause fire and
explosion!
Water tank;
C Such fibre and lint are generally formed
during wearing and washing.
C Always clean the filter and the inner
surfaces of the cover after each drying
process.
C You can clean the filter and filter area by
vacuum cleaner.
To clean the filter:
1. Open the loading door.
2. Remove the cover filter by pulling it up and
open the filter.
3. Clean lint, fibre, and cotton raveling by
hand or with a soft piece of cloth.
4. Close the filter and place it back into its
seat.
C Clogging may arise on the filter surface
after using your machine for some time; if
this occurs, wash the filter with water and
dry it before using again.
The moisture in the damp laundry is taken
from the laundry and condens ed. Drain the
water tank after each drying cycle or during
drying when “Water tank” warning light turns
on.
ACondensed water is not drinkable!
ANever take out the water tank when the
programme is running!
- Inside the drawer on the panel
- Behind the kick plate cover
If you forget to drain the water tank, your dryer
will stop during the following drying cycles
when the water tank is full and the “Water
tank” warning light will turn on. If this is the
case, press the “Start/Pause/Cancel” button
to resume the drying cycle after draining the
water tank.
To drain the water tank:
1-Carefully remove the water tank by opening
the kick plate cover/pulling the drawer.
C Clean the entire inner surface of the cover
and door gasket.
Sensor
2-Drain the water in the tank
65 EN
3-If there is lint accumulation in the funnel of
the water tank, clean it under running water.
4-Place the water tank into its seat.
4. Clean the condenser by applying
pressurized water with a shower armature
and wait until the water drains.
For the condenser;
Hot and humid air in the condenser is cooled
with the cold air from the room. Thus,
the humid air circulating in your dryer is
condensed and then pumped into the tank.
CClean the condenser after every 30 drying
cycles or once a month.
To clean the condenser:
1. If a drying process has been carried out,
open the door of the machine and wait
until it cools down.
5. Place the condenser in its housing. Fasten
the 2 locks and make sure that they are
seated securely.
2. Unlock the 2 condenser locks after opening
the kick plate.
6. Close the kick plate cover.
3. Pull out the condenser.
66 EN
6 Suggested solutions for problems
Drying process takes too much time
• Meshes of the filter may be clogged. Wash with water
Laundry comes out wet at the end of drying.
• Meshes of the filter may be clogged. Wash with water.
• Excessive laundry might have been loaded in. Do not load the dryer in excess.
Dryer does not switch on or the programme does not start. Dryer is not activated when set.
• It might have not been plugged in. Make sure that the machine is plugged in.
• The loading door may be ajar. Make sure that the loading door is properly closed.
• Programme might have not been set or the «Start/Pause/Cancel» button might have not
been pressed. Make sure that the programme has been set and it is not in “Pause” mode.
• «Childproof lock» might have been activated. Deactivate the childproof lock.
Programme has been interrupted without any cause.
• The loading door may be ajar. Make sure that the loading door is properly closed.
• Electricity may be cut off. Press «Start/Pause/Cancel» button to start the programme.
• Water may be full. Drain the water in the tank.
Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.
• A programme suitable for the laundry type might have not been used. Dry only the laundry
which is suitable for drying in dryer after checking the labels on your clothes.
• Select a programme with suitable low temperature for the laundry type to dry your
clothes.
Drum lightning does not come on. (For models with lamp)
• Dryer might have not been started by using the «On/Off» button. Make sure that the dryer
is on.
• Bulb may have blown. Call the authorized service to replace the bulb.
“Final / Anti-creasing” LED flashes.
• The 2-hour anti creasing programme to prevent laundry from creasing might have been
activated. Turn off the dryer and take out the laundry.
“Final / Anti-creasing” LED is on.
• Programme has come to an end. Turn off the dryer and take out the laundry.
The “Drying” LED flashes.
• A heat sensor failure has occurred. Dryer ends the programme without heating. Turn off
the dryer and take out the laundry. Call your authorized service
“Filter cleaning” LED is on.
• Filter might have not been cleaned. Clean the cover filter.
“Water comes out the cover”
• Clean the entire inner surface of the cover and door gasket.
“Cover opens spontaneously.”
• Push it until you hear that it is closed.
For products with a condenser:
“Water tank” warning LED is on.
• Water may be full. Drain the water in the tank.
“Condenser cleaning” LED is on.
• Condenser might have not been cleaned. Clean the filters in the condenser under the kick
plate.
A Call an authorized service if the problem persists.
67 EN