(FishEasy 320c -245ds - 245 B\346rbar)

FishEasy 320C,
245 DS,
245 Bærbar
Installation og betjeningsvejledning
1
Dette ekkolod er blandt de seneste medlemmer af Lowrance familiens højkvalitets ekkolodder med en højopløst skærm. Disse instrumenter er nemme at
betjene ud fra menuer og skærmknapper (softkeys). Instrumenterne kan også
vise fart og tilbagelagt distance (kræver speciel sensor).
Specifikationer
Eagle FishEasy 320C:
Dimensioner:
14,7 cm høj - 10,8 cm bred – 6.4 cm dyb
Sendefrekvens:
200 kHz
Sendestyrke:
800 watt (peak-to-peak)
100 watt (RMS)
Display:
3.5” 320X240 pixels, 256-color active matrix TFT LCD
Sprog:
Dansk m. fl.
Eagle FishEasy 245 DS:
Dimensioner:
14,7 cm høj - 10,8 cm bred – 6.4 cm dyb
Sendefrekvens:
83/200 kHz
Sendestyrke:
1500 watt (peak-to-peak)
188 watt (RMS)
Display:
4” 240X160 pixels, Monochrome Film SuperTwist, 4level
Sprog:
Dansk m. fl.
Eagle FishEasy 245 Bærbar:
Dimensioner:
14,7 cm høj - 10,8 cm bred – 6.4 cm dyb
Sendefrekvens:
83/200 kHz
Sendestyrke:
1500 watt (peak-to-peak)
188 watt (RMS)
Display:
4” 240X160 pixels, Monochrome Film SuperTwist, 4level
Sprog:
Dansk m. fl.
Vigtigt om temperaturforhold:
Opbevaringstemperaturen for instrumentet er minus 20 til plus 75 grader Celsius. Hvis instrumentet opbevares under koldere eller varmere temperaturer
end dette interval, kan der opstå skade på displayets TFT krystaller, og sådanne skader vil ikke være omfattet af garantien.
2
Indhold
Transducerinstallation
Placering - generelt…..................………….4 Indenbords montering - forberedelse ...........7
Indenbords eller hækmontering …...............5 Indenbords installation ...........………...…...8
Samling og montering af transducer ……....5
Installering
Bøjlemontering……................................….9 Snaplåsmontage ...........................................9
Tilkobling af strøm……....……………….9 Fart- og Temperaturtilkobling....................11
Hurtig beskrivelse af ekkoloddet
Tastaturet………........…………………..13 Sider og tilstande (MODE)…...............…..15
Menuer………….....................…………14
Gennemgang af funktioner
ASP™……………………….......……….16
Alarmer………….............……………...17
Dybdealarm………………….......……..17
Fish Alarm………….…………………...18
Kalibrering af fart………...........................18
Skærmens lystsyrke ...................................19
Chart speed……...............………………..19
Cololine (farvelinie) ...................................20
Kontrast ......................................................21
Dybdecursor................................................22
Range - Automatisk (Dybdeskala)….......22
Range - Manuel (Dybdeskala)….......…..22
Øvre og nedre dybdegrænser…..................23
FasTrack....................................................25
FISH I. D. ™ (Fiskesymboler)............….26
FishTrack (fiskedybder)…....…..........….27
FisReveal....................................................25
Skift af transducerfrekvens.........................27
Overlay Data...............................................27
Ping Speed & HyperScroll..........................28
Popop hjælp................................................29
Nulstil indstillinger.....................................29
Sensitivitet (følsomhed)….....................….30
Automatisk sensitivitet...............................30
Køljustering (Keel Offset)………….......31
Vælg Sprog.................................................31
Softwareversion.........................................31
Ekkolod farveindstillinger...........................32
Forskellige ekkolodskærme (MODE).........32
Fuld ekkolodskærm.....................................32
Delt Zoom ekkolodskærm...........................32
Digital udlæsning samt ekkolodskærm.......32
Blinklod......................................................33
Simulatoren……………...................…...33
Stop ekkolod (frys billede)..........................33
Surface Clarity………......................……..34
Måleenheder…………….................…...34
Gennemsigtighed .......................................35
Lydstyrke ...................................................35
Zoom…….............................…………...35
Zoom - Automatisk tilstand.........................35
Zoom - Manuel tilstand…..................…….35
Zoom - Panorering .....................................36
Range - Manuel (Dybdeskala) ....................36
I tilfælde af problemer med ekkoloddet
Instrumentet tænder ikke:………...............37 Bundekkoer forsvinder ved høj fart m.m.38
Instrumentet fryser m.m……..............…..37 Ingen fiskebuer når Fish ID er slået fra…...39
Svagt bundekko m.m….......................…...38
3
Transducerinstallation
Til visse ekkolodder medfølger en transducer til hækmontering. Den kan
monteres på hækken eller, i en glasfiberbåd, hvor den støbes fast inde i båden.
Læs denne vejledning omhyggeligt før installationen påbegyndes. Bestem
hvilken montering, der egner sig bedst til båden. Vær meget omhyggelig ved
montering indeni skroget, da det ikke kan gøres om når epoxy limen først er
størknet. Husk at placering af transducere er det mest kritiske ved ekkolod
installation.
Placering – Generelt – Alle transducere
1. Transduceren skal placeres et sted hvor vand flowet er homogent, dvs.
uden luftbobler og turbulens. Hvis transduceren skal monteres indenbords
dvs. på indersiden af skroget, skal ydersiden, altid være i vandet. Hvis
transduceren ikke sidder et sted med konstant vandflow og uden forstyrrelser, ses interferens på skærmen i form af tilfældige linier eller prikker
når båden bevæger sig.
2. Transduceren bør placeres vandret så lydbølgerne går lodret ned.
3. Hvis transduceren monteres på hækken, så vær sikker på at den ikke er i
vejen for traileren eller udsat ved søsætning. Husk også at holde en afstand
til skruen på omkring 30 cm for at undgå støj. Vælg helst et sted så langt
nede i vandet som muligt.
4. Hvis det er muligt, føres transducerkablet udenom andre ledninger. Al
elektrisk støj fra ledninger kan ses på ekkoloddet.
Bemærk! Fastgør transducerkablet til hækken nær
transduceren. Derved forhindres at transduceren
slynges op i båden, hvis den
river sig løs.
God placering
Dårlig placering
Dårlig vinkel
God placering
4
Indenbords montering eller hækmontering (kun for 20°° transducer)
Typisk vil en indenbords montering give et meget fint billede ved høj fart, og
et nogenlunde resultat i dybden. Tilmed er den beskyttet mod slag fra sten og
ting, der flyder i vandet, og den kan ikke slås af under søsætning.
Imidlertid er der visse ulemper ved en indenbords montering.
For det første mister man noget signal fordi ekkoet skal igennem (og tilbage)
skroget. Selv på de bedst egnede skrog vil der være et tab. Dette skyldes
skrogets konstruktion. For det andet kan transducerens vinkel ikke justeres.
Dette kan være et problem i de skrog, hvor der er en stor forskel på bådens
vinkel i fart og når den ligger stille. Følg vejledningen herunder for at afgøre
om en indenbords montering er en god ide.
Samling og montering af transducer – kun 20°° transducer
Den bedste måde at installere denne transducer, er ved at samle delene først,
uden at stramme skruerne, og holde beslaget fast på hækken, for at undersøge
om transduceren kan indstilles vandret.
1. Pres de to små plastskiver (”tandhjul”) ind i siderne på beslaget som vist
på tegningen. Bemærk de små bogstaver der er indstøbt i dem. Placer hvert
beslag så prikken på beslaget står udfor ”A”. (Se tegning.) Denne position
sætter transduceren vandret på en hæk med 14° hældning. De fleste hække
har sådan en hældning.
2. Skub transduceren ind imellem de to skiver. Skyd bolten midlertidigt igennem transducerbeslaget og hold det mod hækken. Se om den sidder
vandret. Gør den det, er ”A” -valget korrekt.
Er den ikke vandret startes forfra med transduceren drejet til position ”B” osv.
3. Når den korrekte position er fundet, samles
transducer og beslag
som vist på tegningen.
Stram ikke bolt og møtrik endnu.
5
4. Hold transducer og beslag mod hækken. Transduceren skulle nu gerne
være nogenlunde vandret. Bunden af
beslaget skal flugte med undersiden
af skroget. Beslaget må under ingen
omstændigheder gå ud over kanten!
Marker to borehuller på 4 mm
(5/32”),til de #10 skruer, der leveres
med instrumentet. Bor hullerne.
5. Fjern transduceren fra beslaget og
saml det hele igen med kablet løbende bagom (se tegningen). Sæt beslaget med transducer på hækken. Skub
beslaget op eller ned så det flugter
med skrogets bund. Fastgør beslaget
i skroget. Juster trans-duceren så den
er vandret. Stram bolten indtil den
rører skiven, og drej derpå yderligere 1/4 gang rundt. Stram ikke bolten
for meget! Gør man det, kan transduceren ikke give efter og svinge op,
hvis den rammer noget.
6. Før kablet op til ekkoloddet. Læg
det ikke alt stramt. Der må gerne
være lidt at give af. Husk at undgå,
at kablet ligger op ad strømførende
kabler. Elektriske felter fra kabler
kan resultere i støj i ekkolodbilledet.
Advarsel:
Fastgør transducerkablet til hækken
tæt på transduceren. Det er med til at
sikre, at transduceren ikke slynges
ind i båden, hvis den skulle rives af
ved et uheld.
7. Foretag en testsejlads for at se om
det fungerer som det skal. Hvis bun6
den tabes ved høj fart, eller der optræder støj på skærmen, så prøv at flytte
beslaget længere ned (såfremt det er monteret højt på hækken). Ellers undersøg om andre kabler ligger så tæt, at de kan forstyrre signalet.
Indenbords montering – forberedelse – (kun for 20° transducer)
En transducer der skal monteres indenbords, skal sidde et sted hvor der ikke
er luftbobler i limen eller flere lag glasfiber. Forudsætningen for at transduceren kan skyde igennem skroget, er at det er homogent. Er der flere lag eller lim med luft i, vil lydbølgerne reflekteres af disse og derfor aldrig kunne
virke efter hensigten. Skal transduceren monteres på et dobbeltskrog, skal
der skæres igennem inderskroget, så transduceren kan placeres på indersiden
af yderskroget. Transduceren kan nu limes fast på yderskroget med epoxylim. Når limen er hærdet, er skroget vandtæt og sikkert. Husk at ekkosignalet kun kan gå igennem massivt glasfiber. Luftbobler/hulrum i skrog eller
lim vil reducere eller fjerne ekkosignalet.
Når den bedste indenbords placering skal findes, kan man gøre det på søen.
Anker op på ca. 20 meter vand. Hæld lidt vand i bunden af båden (hvor skroget er blotlagt). Tilslut transducer til ekkolod, tænd for loddet og hold transduceren nede i vandet fra rælingen. Juster sensitiviteten indtil et sekundært
bundekko ses på skærmen. (Man skal slukke for både automatisk indstilling
og ASP.) Lad herefter indstillingerne være!
Dernæst, tag transduceren ud af vandet og sæt den i vandet i bunden af båden.
Læg mærke til om der et mærkbart fald i sensitiviteten. Det sekundære bund7
ekko forsvinder muligvis og bundekkoet taber sin intensitet.
Flyt transduceren indtil det bedste sted findes. Hvis sensitiviteten skal
øges meget for at kompensere for skroget, skal transduceren monteres udenbords i.e. på hækken. Hvis ikke, så marker det bedste sted på inderskroget og
følg de næste instruktioner om fastgørelse af transducer.
Indenbords installation – (kun for 20°° transducer)
1. Sørg for at stedet hvor transduceren skal limes fast, er helt rent, tørt og fri
for rester af olie eller fedt. Slib begge flader med 100 grit sandpapir. Overfalden af skroget skal være helt plan således at hele transducerfladen er i
kontakt.
2. Følg instruktionerne på epoxylimen, og mix det grundigt men langsomt, så
der ikke røres luftbobler ned i det. Fordel en lille smule på transduceren
som vist på tegningen, og fordel en lille smule på det slebne område af
skroget.
3. Placer transduceren i epoxylimen; drej den grundigt ned og mas den lidt
rundt så alle luftbobler presses ud. Transduceren skulle gerne sidde helt
plant med skroget med et minimum af epoxy imellem. Når limen er hærdet, føres kablet til instrumentet.
Smør epoxylim på her
Slib denne overflade
Lim transducer fast til inderskroget
8
Installation af ekkolod
Tilkobling af strøm
Instrumentet bruger 12 volt. Forbind strømkablet via sikringsholderen direkte
til batteriet. Strømkablet kan forbindes til en anden enhed eller terminal, men
der kan opstå problemer med elektrisk interferens med denne løsning. Det er
derfor bedst at bruge første løsning (se tegning). Er kablet ikke langt nok, forlænges det med en ledning af tilsvarende eller kraftigere dimension.
Vigtigt! Brug ikke ekkoloddet uden en 3 amp. sikring. Såfremt det undlades
bortfalder garantien ved skade.
Snaplåsmontering
Lowrance X-67C leveres med en snaplåsmontage. Den er nem og enkel at
montere og det er nemt at tage ekkoloddet med sig efter brug. Bemærk de små
åbninger i soklen der låser kablet fast. Ekkoloddet frigøres med et let pres på
de to fingerknapper.
9
10
Fart– og Temperaturtransducere
Ekkoloddet kan tilsluttes 2 temperatur transducere, således at både overfladevandet samt vandet et andet sted (længere nede, i en dam) kan måles. Til disse
kan tilsluttes en fart transducer. Men man kan kun bruge én ekstra sensor ad
gangen. Hvis man vil anvende en fart transducer og en sekundær temperatur
sensor på det samme tidspunkt, skal man bruge en kombinationsenhed.
Bemærk: Hvis der anvendes en sekundær temperatur transducer, skal det være en model TS-2U. Denne model har en fast elektronisk ”adresse” der gør
den sekundær af de to sensorer.
11
Farttransduceren skal sættes på hvor hækken møder bunden. Sæt den ved siden af
dybdetransduceren og følg monteringsvejledningen til denne.
Ekkoloddet kan også skotmonteres. Se venligst den engelske manual.
12
Betjening
Tastaturet
Tastaturet på ekkolodderne er ganske enkelt. Det består af 5 knapper. Enklere
kan det næppe blive. Hver gang en knap/tast aktiveres lyder der et kort bip.
1. MENU/PWR (menu og tænd/sluk)
Denne knap hedder blot MENU i manualen. Tryk på den for at tænde eller
slukke for ekkoloddet. Med denne knap åbnes menuer med adgang til mange
indstillinger og funktioner. Tryk MENU for adgang til Ekkolod menuen, eller dobbelt for adgang til Hovedmenuen.
Bemærk: For at slukke, skal man holde knappen nede indtil nedtællingen til
lukning starter.
13
2. ENTER/PAGES (Enter & Pages)
Denne knap refereres i teksten som ENT. Knappen bruges til valg på menuer.
Udenfor menuer bruges knappen til at skifte skærmtyper for ekkoloddet.
3. EXIT
Tryk på denne knap for at rense skærmen for menuer og vende tilbage til ekkoloddet. Man kan også anvende EXIT til at stoppe alarmer eller til at rense
skærmen for beskeder.
4. OP/NED pile
I teksten refereres til disse som ”pile”. Brug til at vælge på menuer og til justering af de fleste indstillinger.
Hukommelse
Instrumentet har en permanent hukommelse indbygget der gemmer alle brugerindstillinger, selv når strømmen afbrydes. Det bruger ikke et internt backupbatteri.
Menuer
Ekkoloddet er indstillet til at fungere optimalt fra fabrikken, men naturligvis
bliver der behov for justeringer. Det sker via menuen. Hovedmenuen rummer
alt det ekkolodmenuen ikke har. Den er ret omfattende men nem at sætte sig
ind i. Sidst i denne manual er der en grundig gennemgang af samtlige indstillinger og funktioner.
14
Sider og tilstande (MODE)
Instrumentet har fire forskellige sider: Fuldt ekkolodbillede, Delt ekkolodbillede med zoom, delt ekkolodbillede med 2 frekvenser (kun hvis det er muligt), Digitale data og Blinklod (FlashGraf) For hver af disse sider er der en
række valgmuligheder. For at vælge en side trykkes på ENT. Et skærmbillede
som herunder ses. Tryk på op eller ned for at vælge sidelayout, og tryk derefter venstre eller højre for at vælge funktion på den givne side. EXIT fjerner
menuen igen.
15
Gennemgang af funktioner
ASP™ (Advanced Signal Processing)
ASP er et støjreducerende system der er indbygget i instrumentet. ASP funktionen er et effektivt værktøj til at bekæmpe støj. Den tager højde for bådens fart,
vandmiljø og mulige signalforstyrrelser i sin signalbehandling, således at ekkoloddet tegner det bedst mulige billede. Støj ses som uønskede ekkoer på skærmen, og skyldes elektriske eller mekaniske forhold som f.eks. lænsepumper,
tændingssystemet, ledningsføring, luftbobler der passerer transduceren samt
vibrationer fra motoren.
ASP funktionen har fire niveauer: Fra, Lav Medium og Høj. Hvis man er generet af meget støj anvendes ”Høj”. Den bedste løsning er naturligvis at søge at
finde støjkilderne, og i videst mulig omfang fjerne dem. ASP kan ikke kompensere for tabte signaler. Der er situationer, hvor det bedst kan svare sig at slå
ASP fra og vurdere alle ekkoer uden ASP filtrering.
ASP niveauet ændres ved at trykke på MENU. Vælg Ekkolodfeatures og støjreduktion. Tryk på ENT og vælg niveau med piletasten. Rens skærmen med
EXIT.
16
Alarmer
Instrumentet har to typer ekkolod-alarmer. Den første er Fiske-Alarmen. Den
lyder hver gang Fish I.D. identificerer et ekko eller samling af ekkoer, som
fisk. Den anden alarm er Dybde/Lavt vand Alarmen. Kun ekkoer fra bunden
udløser denne alarm. Denne alarm er nyttig som Ankervagt, lavt vands alarm
eller ved navigation.
Dybdealarm
Dybdealarmerne aktiveres, når dybden bliver mindre end ”Shallow Alarm”
(lavvands alarm) er stillet til, eller større end ”Deep Alarm” (dybvandsalarm)
er stillet til. Hvis ”Shallow Alarm” f.eks. sættes til 10 fod vil alarmen advare,
når der bliver mindre end 10 fod dybt. Den vil blive ved med at advare, indtil
der igen er mere end 10 fod til bunden.
”Deep Alarm” virker lige modsat, den advare hvis dybden overstiger den
valgte værdi. Begge alarmer virker kun på det digitale bundsignal. Derved
undgås at andre ekkoer aktiverer alarmerne. Slås den digitale dybde fra, fungerer disse alarmer ikke. Alarmerne kan i øvrigt bruges samtidigt eller hver
for sig.
Advarsel: Dybdealarmerne slukkes når FasTrack bruges.
For at justere lavtvandsalarmen fremhæves ”Shallow Depth”. For at justere
dybtvandsalarmen fremhæves ”Deep Depth”. Begge alarmer justeres identisk.
Her bruges Shallow Alarm som eksempel. Tryk dobbelt på MENU og fremhæv ”Shallow Depth”. Tryk på ENT. Indstil dybden med pilene og tryk på
17
ENT. Fremhæv Shallow Alarm Enabled og tryk på ENT samt EXIT. For at
slukke alarmen igen gentages ovenstående.
Dybdealarmen indstilles på samme måde. Den advarer hver gang dybden
overstiger grænsen.
Fish Alarm
Fiskealarmen aktiveres når fisk eller andre objekter, der er oppe i vandet opdages af Fish I.D. Hver størrelse fiskeekko har sin tone. Man aktiverer Fish
Alarm ved at vælge ”Fish Alarm” på ekkolods alarmmenuen med pilene og
trykke på ENT. Gentag sekvensen når den skal deaktiveres.
Bemærk: Hvis instrumentet er i manuel tilstand, slukkes for automatisk tilstand og Fish I.D. når Fish Alarm bruges.
Kalibrering af fart
Hvis man har monteret en fartmåler, kan man kalibrere farten. Dette gøres ved
at markere ”Kalibrer Fart” på menuen (MENU MENU). Hvis den udlæste
hastighed (digital speed) er lavere end den faktiske, øges med en procent, der
angives med pileknapperne. Afslut med EXIT.
18
Skærmens lysstyrke
For at justere lysstyrke trykkes på MENU MENU og ENT. Her indstilles så
lysstyrke med pilene.
Chart Speed
Den hastighed billedet kører over skærmen med, kaldes for Chart Speed
(Skærm Fart). Den kan justeres ved at trykke på MENU, fremhæve ”Skærm
Fart”, trykke på ENT, og regulere farten med pilene. Man bakker ud af menuen og fjerner den fra skærmen ved at trykke på EXIT. Driver man langsomt
kan der tabes detaljer ved høj skærmfart.
19
Colorline©
Colorline lader dig skelne mellem stærke og svage ekkoer. Den ”tegner” kun
de signaler, der er stærkere end den valgte tærskel. På den måde kan man
f.eks. skelne mellem blød og hård bund. Eksempelvis vil en blød, mudret eller
grødedækket bund sende et svagere signal, hvilket ses med en smal Colorline
– eller slet ingen. En hård bund sender et kraftigt signal tilbage, der tegner en
bred Colorline.
Hvis du har to ekkoer af samme størrelse (f.eks. et gult og et rødt) er det det
ekko med den klare gule farve, der er det kraftigste. På den måde kan man
lære at skelne f.eks. grøde over bunden fra en trærod, eller fisk fra sten.
Colorlinien kan justeres. Eftersom Colorline viser forskellen mellem svage og
stærke ekkoer, kan en justering af følsomheden også kræve en justering af
Colorlinien. Colorlineværdien når instrumentet tændes er velegnet til de fleste
situationer, men du kan eksperimentere for at finde den Colorlineværdi, der
passer bedst til dit fiskeri.
Colorline justeres med MENU. Fremhæv og tryk på en pil. Med Pileknappen
skubbes bjælken op eller ned, indtil niveauet er passende. Menuen fjernes fra
skærmen med EXIT.
20
Kontrast
Justering af skærmens kontrast sker med Menu MENU + ENT. Kontrast indstilles med pilene.
21
Notes:
Notes:
Importør i Danmark:
Palby Marine
Korsvej 3
DK-6000 Kolding
Tlf: 75 88 13 11
www.palby.dk
80