Downloaded from www.vandenborre.be

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
BELANGRIJK
CAUTION
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de aandacht van de
gebruiker te trekken op de aanwezigheid van
belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de handleiding bij
dit toestel.
Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste
behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten
en batterijen.
Symbolen
voor batterijen
D3-4-2-1-1_A1_Nl
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de
stekker de eerste maal in het stopcontact steekt.
De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt
afhankelijk van het land waar het apparaat wordt
verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar
het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de
bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) aangegeven
op de achterkant van het apparaat.
D3-4-2-1-4*_A1_Nl
Als de netstekker van dit apparaat niet geschikt is
voor het stopcontact dat u wilt gebruiken, moet u de
stekker verwijderen en een geschikte stekker
aanbrengen. Laat het vervangen en aanbrengen van
een nieuwe netstekker over aan vakkundig
onderhoudspersoneel. Als de verwijderde stekker per
ongeluk in een stopcontact zou worden gestoken,
kan dit resulteren in een ernstige elektrische schok.
Zorg er daarom voor dat de oude stekker na het
verwijderen op de juiste wijze wordt weggegooid.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te
gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie gaat).
D3-4-2-2-1a_A1_Nl
2
Nl
Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar
maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen
met de plaatselijke overheid of een verkooppunt.
WAARSCHUWING
Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals
een brandende kaars) op de apparatuur zetten.
Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de europese unie.
D3-4-2-1-7a_A1_Nl
Gebruiksomgeving
Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
gebruik:
+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)
Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats
en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge
vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige
verlichting).
D3-4-2-1-7c*_A1_Nl
BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE
DE VENTILATIE
Let er bij het installeren van het apparaat op dat er
voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een
goede doorstroming van lucht te waarborgen
(tenminste 40 cm boven, 10 cm achter en 20 cm aan de
zijkanten van het apparaat).
Pb
Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact
opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering
van het product.
K058a_A1_Nl
Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk
gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden
of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld
langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke
doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als
gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties
in rekening gebracht worden, ook als het apparaat
nog in de garantieperiode is.
K041_A1_Nl
LET OP
De STANDBY/ON schakelaar van dit apparaat
koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet.
Aangezien er na het uitschakelen van het apparaat
nog een kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet
u de stekker uit het stopcontact halen om het
apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen.
Plaats het apparaat zodanig dat de stekker in een
noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kan
worden gehaald. Om brand te voorkomen, moet u de
stekker uit het stopcontact halen wanneer u het
apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken (bijv.
wanneer u op vakantie gaat).
D3-4-2-2-2a*_A1_Nl
WAARSCHUWING
De gleuven en openingen in de behuizing van het
apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een
betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen
en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te
voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen
nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden
door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of
door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een
bed.
D3-4-2-1-7b*_A1_Nl
e
.b
D3-4-2-1-3_A1_Nl
Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of
batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt
gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.
re
Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een
elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp
dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten
(bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op
andere wijze blootstellen aan waterdruppels,
opspattend water, regen of vocht.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WAARSCHUWING:
OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE
SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF
RUG) NIET VERWIJDEREN. AAN DE
BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN
ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER
KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL
DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE
BEDIENEN.
m
De lichtflash met pijlpuntsymbool in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de
aandacht van de gebruikers te trekken op
een niet geïsoleerde “gevaarlijke spanning”
in het toestel, welke voldoende kan zijn om
bij aanraking een elektrische shock te
veroorzaken.
De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan
dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone
huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.
fro
Symbool voor
toestellen
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
d
de
oa
Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en
batterijen
Een bron afspelen.......................................... 29
Een iPod afspelen.......................................... 29
Een USB-apparaat afspelen......................... 30
Luisteren naar de radio................................. 32
Bluetooth ADAPTER voor draadloos
genieten van muziek...................................... 33
06 Luisteren naar het systeem
Automatisch afspelen................................... 35
Luisteren met surroundgeluid...................... 35
Directe stroom gebruiken............................. 36
Voorgedefinieerde MCACC-instellingen
selecteren....................................................... 36
e
.b
05 Basisbediening voor afspelen
De audio-opties instellen.............................. 46
De video-opties instellen............................... 48
Overschakelen naar andere
luidsprekeraansluitingen.............................. 49
MULTI-ZONE bediening gebruiken.............. 50
Een audio- of video-opname maken............ 50
Het niveau van een analoog signaal
verlagen.......................................................... 51
De slaaptimer gebruiken.............................. 51
Het display dimmen...................................... 51
De instellingen van het systeem
controleren..................................................... 51
De standaardinstellingen van het
systeem herstellen......................................... 51
re
De apparatuur aansluiten............................. 11
Achterpaneel.................................................. 11
De toepassing van de luidsprekers
bepalen........................................................... 12
De luidsprekers opstellen............................. 13
De luidsprekers aansluiten........................... 13
Het luidsprekersysteem installeren............. 14
Kiezen van het luidsprekersysteem............. 15
Meer over de audio-aansluitingen............... 16
Meer over de video-omzetter........................ 16
Meer over HDMI............................................. 16
Uw TV en weergave-apparatuur
aansluiten....................................................... 17
Een HDD-/DVD-recorder, BD-recorder
en andere videobronnen aansluiten............ 19
09 Andere functies gebruiken
or
nb
de
an
.v
w
03 De apparatuur aansluiten
Over de HDMI-bedieningsfunctie................ 43
Gebruik van Control met HDMIaansluitingen................................................. 43
HDMI-instellingen......................................... 43
Voordat u de synchronisatie gebruikt.......... 44
Meer over gesynchroniseerde bediening.... 44
De PQLS-functie instellen............................. 44
Waarschuwingen betreffende de
Control met HDMI-functie............................ 45
w
Afstandsbediening.......................................... 8
Display.............................................................. 9
Voorpaneel..................................................... 10
Veranderen van de OSD-displaytaal
(OSD Language)............................................ 25
Automatisch uitvoeren van de optimale
geluidsafstellingen (Full Automatic
MCACC).......................................................... 25
Het menu Input Setup................................... 27
Instelling bedieningsstand........................... 27
08 Control met HDMI-functie
w
02 Bedieningselementen en displays
04 Basisinstellingen
Genieten van uw Home Media Gallery........ 38
Kenmerken van Home Media Gallery.......... 38
Inleiding.......................................................... 38
Afspelen met Home Media Gallery.............. 39
Geavanceerde bedieningsfuncties voor
internetradio................................................... 40
Meer over netwerkweergave......................... 41
Meer over de afspeelbare
bestandsformaten......................................... 42
Over het menu Remote Setup...................... 53
Meerdere receivers bedienen....................... 53
De afstandsbediening instellen voor de
bediening van andere apparaten................. 53
Vooraf ingestelde codes rechtstreeks
kiezen.............................................................. 54
Signalen van andere
afstandsbedieningen programmeren......... 54
Een van de knopinstellingen van de
afstandsbediening wissen............................ 55
Alle geleerde instellingen wissen die in
een bepaalde ingangsfunctie zijn................ 55
Directe functie............................................... 55
De functies Multi Operation en
System Off...................................................... 55
De instellingen van de
afstandsbediening resetten.......................... 56
Bedienen van apparaten............................... 57
m
De inhoud van de verpakking controleren.... 6
De receiver installeren.................................... 6
De batterijen plaatsen..................................... 6
Bereik van de afstandsbediening................... 6
Annuleren van de demonstratie..................... 6
Over de bediening van de receiver via
mobiele apparatuur (iPod, iPhone, enz.)....... 6
Over het gebruiken van AVNavigator
(meegeleverd op CD-ROM)............................. 6
07 Afspelen met HOME MEDIA
GALLERY signaalbronnen
10 De rest van uw systeem bedienen
fro
01 Voordat u begint
Het ingangssignaal kiezen........................... 36
Beter geluid met fasecontrole...................... 37
d
de
oa
Inhoud
Een receiver voor satelliet/kabel-TV of
een andere set-top box aansluiten............... 19
Andere audio-apparatuur aansluiten.......... 20
AM/FM-antennes aansluiten........................ 20
MULTI-ZONE instellingen............................. 21
Aansluiten op het netwerk via de LANinterface.......................................................... 21
De los verkrijgbare Bluetooth ADAPTER
aansluiten....................................................... 22
Een iPod aansluiten...................................... 22
Een USB-apparaat aansluiten...................... 22
Een HDMI-geschikt apparaat
aansluiten op de ingang op
het voorpaneel............................................... 23
Gebruiken van de video-aansluiting op
het voorpaneel............................................... 23
Verbinden met een draadloos LAN.............. 23
Een infraroodontvanger aansluiten............. 23
Andere Pioneer-apparaten bedienen
met de sensor van dit apparaat.................... 24
De receiver aansluiten op het
stopcontact.................................................... 24
nl
ow
D
Hartelijk dank voor uw aankoop
van dit Pioneer product. Lees deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door,
zodat u vertrouwd raakt met de bediening van dit apparaat. Bewaar na het
doorlezen deze gebruiksaanwijzing
op een veilige, gemakkelijk te onthouden plaats, voor latere naslag.
11 Het menu Advanced MCACC
De receiver instellen via het menu
Advanced MCACC......................................... 59
Automatic MCACC (Expert).......................... 59
Handmatige MCACC-instelling.................... 61
De MCACC-gegevens controleren............... 64
Data Management........................................ 65
12 De menu’s System Setup en Other
Setup
De receiver instellen via het menu
System Setup................................................. 66
Luidsprekers handmatig instellen............... 66
Menu voor netwerkinstelling........................ 68
Controleren van de netwerkinformatie........ 70
Het menu Other Setup.................................. 70
Nl
3
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nl
fro
4
d
de
oa
Oplossen van problemen 1........................... 73
Oplossen van problemen 2........................... 79
Problemen oplossen met het draadloze
LAN................................................................. 82
Meer over de statusmeldingen..................... 83
Belangrijke informatie over de HDMIaansluiting...................................................... 84
Het apparaat schoonmaken......................... 84
Surroundgeluidsindelingen......................... 84
Meer over iPod............................................... 84
Meer over FLAC.............................................. 85
Automatische surround, ALC en
Directe stroom met verschillende
ingangssignaalindelingen............................ 85
Woordenlijst................................................... 86
Functielijst...................................................... 89
Specificaties................................................... 90
Lijst met vooraf ingestelde codes................. 91
nl
ow
D
13 Aanvullende informatie
j
6 Veranderen van de OSD-displaytaal (OSD Language) (bladzijde 25)
j
(Wanneer andere aansluitingen dan de aanbevolen aansluitingen worden gemaakt)
j
9 Basisbediening weergave (bladzijde 29)
! De inhoud van de verpakking controleren op bladzijde 6
! De batterijen plaatsen op bladzijde 6
j
2 De toepassing van de luidsprekers bepalen (bladzijde 12)
! 7.1-kanaals surroundsysteem (Hoog-voor)
! 7.1-kanaals surroundsysteem (Breed-voor)
! 7.1-kanaals surroundsysteem & Luidsprekers B aansluiting
! 5.1-kanaals surroundsysteem & Dubbele versterking van voorkanalen (Surroundgeluid van hoge
kwaliteit)
! 5.1-kanaals surroundsysteem & ZONE 2 aansluiting (Meerdere zones)
j
3 De luidsprekers aansluiten
! Gebruik van de diverse luisterfuncties (bladzijde 35)
! Beter geluid met fasecontrole (bladzijde 37)
! Het totale EQ-type meten (SYMMETRY/ALL CH ADJ/FRONT ALIGN) (bladzijde 59)
! Het kanaalniveau tijdens het luisteren veranderen (bladzijde 68)
! Akoestische kalibratie-EQ, Auto Sound Retriever of Dialog Enhancement in/uitschakelen
(bladzijde 46)
! De PQLS-functie instellen (bladzijde 44)
! De audio-opties instellen (bladzijde 46)
! De video-opties instellen (bladzijde 48)
j
e
.b
1 Voordat u begint
re
Belangrijk
j
10 Geluids- en beeldkwaliteit naar wens instellen
or
nb
de
an
.v
w
8 Het menu Input Setup (bladzijde 27)
w
w
! Automatisch uitvoeren van de optimale geluidsafstellingen (Full Automatic MCACC) op bladzijde 25
j
De begininstellingen van de receiver kunnen op de computer worden gemaakt met behulp van
Wiring Navi op de AVNavigator CD-ROM die wordt meegeleverd met de receiver. In dit geval kunt
u op een interactieve manier vrijwel dezelfde aansluitingen en instellingen maken als bij de stappen
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Voor aanwijzingen voor het gebruiken van AVNavigator zie Over het gebruiken
van AVNavigator (meegeleverd op CD-ROM) op bladzijde 6 .
m
Dit apparaat is een multifunctionele AV-receiver die is uitgerust met talloze voorzieningen en aansluitingen. Het apparaat kan gemakkelijk worden gebruikt door de onderstaande aanwijzingen te
volgen voor het maken van de aansluitingen en instellingen.
Vereiste instelling: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Instellingen die naar wens kunnen worden gemaakt: 6, 8, 10, 11, 12
fro
7 MCACC-luidsprekerinstellingen
Stroomschema voor het aansluiten en instellen van de receiver
d
de
oa
5 De stroom inschakelen
nl
ow
D
Stroomschema voor de instellingen
op de receiver
11 Andere optionele afstellingen en instellingen
! Control met HDMI-functie (bladzijde 43)
! Het menu Advanced MCACC (bladzijde 59)
! De menu’s System Setup en Other Setup (bladzijde 66)
j
12 Optimaal gebruik van de afstandsbediening
! Meerdere receivers bedienen (bladzijde 53)
! De afstandsbediening instellen voor de bediening van andere apparaten (bladzijde 53)
! De luidsprekers opstellen op bladzijde 13
! De luidsprekers aansluiten op bladzijde 13
! Het luidsprekersysteem installeren op bladzijde 14
! Dubbele versterking van de luidsprekers op bladzijde 15
j
4 De apparatuur aansluiten
! Meer over de audio-aansluitingen op bladzijde 16
! Meer over de video-omzetter op bladzijde 16
! Uw TV en weergave-apparatuur aansluiten op bladzijde 17
! AM/FM-antennes aansluiten op bladzijde 20
! De receiver aansluiten op het stopcontact op bladzijde 24
j
Nl
5
nl
ow
D
01
Voordat u begint
1 Zet de receiver in de stand-bystand.
De batterijen plaatsen
WAARSCHUWING
! Batterijen mogen niet in direct zonlicht of
op een erg warme plaats, zoals in de buurt
van een verwarming of in een auto die in de
zon staat, gebruikt of opgeborgen worden.
Dit kan resulteren in lekkage, oververhitting,
explosie of in brand vliegen van de batterijen.
Bovendien kan de levensduur van de batterijen
afnemen.
Bereik van de
afstandsbediening
Onder de volgende omstandigheden werkt de
afstandsbediening mogelijk niet goed:
! Er bevinden zich obstakels tussen de
afstandsbediening en de sensor van de
afstandsbediening op de receiver.
! Er valt direct zonlicht of tl-licht op de sensor
van de afstandsbediening.
! De receiver staat dicht bij een apparaat dat
infraroodstralen uitzendt.
! De receiver wordt tegelijkertijd met een andere
infrarood-afstandsbediening bediend.
U ziet RESET c NO d op het display.
3 Selecteer ‘FL DEMO’ met TUNE i/j.
4 Gebruik PRESET k/l om FL DEMO c
OFF d te selecteren en druk vervolgens op
het voorpaneel op u STANDBY/ON.
Over de bediening van
de receiver via mobiele
apparatuur (iPod, iPhone, enz.)
De receiver kan worden bediend via mobiele
apparatuur door een speciale applicatie te
installeren op de mobiele apparatuur. Zie voor
details de productinformatie op de Pioneer
website.
Deze speciale applicatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of geannuleerd.
30°
30°
WAARSCHUWING
Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage
of het barsten van de batterijen tot gevolg hebben. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht:
! Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door
elkaar.
! Plaats de batterijen zodanig dat de plus- en
minpolen overeenkomen met de merktekens
in het batterijvak.
2 Terwijl u ENTER op het voorpaneel
ingedrukt houdt, drukt u op u
STANDBY/ON.
7m
Annuleren van de
demonstratie
Op deze receiver staat de demonstratiefunctie
standaard ingeschakeld. Wanneer de stroom
wordt ingeschakeld, wordt de demonstratie aan
e
.b
Met de batterijen die bij het apparaat worden
geleverd, kunt u controleren of alles juist werkt;
het is mogelijk dat deze batterijen geen lange
levensduur hebben. Wij raden u aan alkalibatterijen met een lange levensduur te gebruiken.
re
Nl
or
nb
de
an
.v
w
6
w
! Installeer dit apparaat op een vlak en stabiel
oppervlak.
! Installeer het niet op de volgende plaatsen:
—op een kleuren-TV (het beeld kan hierdoor
vervormen)
—dicht bij een cassettedeck (of een ander
apparaat dat een magnetisch veld opwekt).
Dit kan storingen in het geluid veroorzaken.
—in direct zonlicht
—in een vochtige of natte ruimte
—in een extreem hete of koude ruimte
—op plaatsen met vibratie of andere
bewegingen
—in zeer stoffige ruimtes
—in een ruimte met hete stoom of olie (zoals
een keuken)
! Raak het onderpaneel van deze receiver niet
aan terwijl het apparaat is ingeschakeld of
meteen nadat het apparaat is uitgeschakeld.
w
De receiver installeren
m
Controleer of u de volgende bijgeleverde toebehoren hebt ontvangen:
! Instelmicrofoon (kabel: 5 m)
! Afstandsbediening
! AAA-formaat IEC R03-drogecelbatterijen
(voor het controleren van de werking van het
systeem) x2
! AM-raamantenne
! FM-draadantenne
! iPod-kabel
! Netsnoer
! Garantiekaart
! CD-ROM (AVNavigator)
! Snelstartgids
Het onderpaneel is warm wanneer het
apparaat is ingeschakeld (en is nog warm
meteen nadat het apparaat is uitgeschakeld)
waardoor u zich kunt verbranden.
gezet en verschijnen er allerlei aanduidingen op
het display op het voorpaneel. Om de demonstratie te annuleren moet u de stekker in het
stopcontact doen en dan de handeling hieronder uitvoeren.
! De demonstratie wordt automatisch
geannuleerd wanneer de Full Auto MCACChandeling wordt uitgevoerd.
fro
De inhoud van de verpakking
controleren
! Batterijen met dezelfde vorm kunnen een
verschillende spanning hebben. Gebruik
verschillende soorten batterijen niet samen.
! Bij het wegruimen van gebruikte batterijen
gelieve men rekening te houden met de
in eigen land of streek van toepassing
zijnde milieuwetten en andere openbare
reglementeringen.
d
de
oa
Voordat u begint
Over het gebruiken van
AVNavigator (meegeleverd op
CD-ROM)
De meegeleverde AVNavigator CD-ROM bevat
Wiring Navi waarmee u de aansluitingen en
begininstellingen van de receiver via gemakkelijke dialogen kunt verrichten. U kunt gemakkelijk zeer precieze begininstellingen maken door
de instructies op het scherm te volgen voor de
aansluitingen en instellingen.
nl
ow
D
Gebruiksomgeving
! Deze CD-ROM kan worden gebruikt onder
Microsoft® Windows® XP/Vista/7.
! Voor AVNavigator wordt soms een browser
(bladerprogramma) gebruikt. Als browser
worden ondersteund Microsoft Internet
Explorer 6, 7 en 8. Bij andere browsers is het
mogelijk dat sommige functies beperkt zijn, of
niet correct kunnen worden weergegeven.
Voorzorgen voor het gebruik
! Deze CD-ROM is bedoeld voor gebruik met
een pc. Deze schijf kan niet worden gebruikt
met een DVD-speler of CD-speler voor muziek.
Als er wordt geprobeerd deze CD-ROM af te
! PIONEER CORPORATION geeft geen garantie
betreffende de werking van deze CD-ROM
op persoonlijke computers met één van de
genoemde besturingssystemen. Daarbij
aanvaardt PIONEER CORPORATION geen
aansprakelijkheid voor enige schade als
gevolg van gebruik van deze CD-ROM en is
niet verantwoordelijk voor enige compensatie.
De namen van bedrijven, producten en
andere dingen die hierin beschreven
worden zijn gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaren.
U kunt de volgende methode gebruiken om
AVNavigator te verwijderen van uw pc.
% Verwijderen via het
configuratiescherm van de pc.
e
.b
Omgaan met de CD-ROM
Algemene verklaring van afstand
AVNavigator beschikt over de volgende
functies:
! Wiring Navi – Leidt u met dialoogvensters
door het maken van de aansluitingen en de
begininstellingen. Op deze manier kunt u
gemakkelijk zeer precieze begininstellingen
maken.
! Interactive Manual – Toont automatisch
pagina’s met uitleg over de functies die op de
receiver worden gebruikt. U kunt de receiver
ook vanuit de Interactieve Handleiding
bedienen.
! Glossary – Toont de woordenlijst.
! MCACC Appli – Toont een grafische
afbeelding van de Advanced MCACC
meetresultaten op de computer.
Er zijn speciale bedieningsaanwijzingen
voor de MCACC-applicatie. Deze instructies
zijn te vinden in de menu’s van AVNavigator
Interactive Manual. Raadpleeg deze
wanneer u de MCACC-applicatie gebruikt.
! Software Update – Maakt het mogelijk
verschillende typen software bij te laten
werken.
! Settings – Gebruikt om diverse AVNavigatorinstellingen te maken.
! Detection – Gebruikt voor het detecteren van
de receiver.
AVNavigator verwijderen
re
3 Plaats de meegeleverde AVNavigator
CD-ROM in het CD-station van de
computer.
2 Selecteer en gebruik de gewenste
functie.
or
nb
de
an
.v
w
Wanneer “Afsluiten” (Finish) wordt geselecteerd, is de installatie voltooid.
! De auteursrechten op de gegevens op
deze CD-ROM behoren toe aan PIONEER
CORPORATION. Overdracht, duplicatie,
uitzending, openbare overdracht, vertaling,
verkoop, uitleen of andere dergelijke
handelingen die verder gaan dan wat
gemeenlijk kan worden verstaan onder
“persoonlijk gebruik” of “citeren” zoals
gedefinieerd in de op het auteursrecht
betrekking hebbende regelgeving zonder
toestemming kan onderwerp vormen van
gerechtelijke actie. Toestemming tot gebruik
van deze CD-ROM wordt onder licentie
verleend door PIONEER CORPORATION.
w
2 Volg de aanwijzingen op het scherm
om te installeren.
Voorwaarden voor gebruik
AVNavigator wordt opgestart de Wiring Navi
zal worden geopend. Het taalkeuzescherm
verschijnt. Volg de aanwijzingen op het scherm
om de aansluitingen en automatische instellingen te maken.
Wiring Navi start alleen automatisch op wanneer AVNavigator voor de eerste keer wordt
opgestart.
Opmerking
Om de AVNavigator van een ander model te
kunnen gebruiken, moet u eerst de AVNavigator
voor deze receiver verwijderen en daarna de
AVNavigator voor het andere model installeren.
w
! Het installatiescherm verschijnt. Ga door
naar stap 2.
! Als het installatiescherm niet verschijnt,
dubbelklikt u op het CD-ROM pictogram en
start dan het installatieprogramma (AVNV_
XXX_xxx.exe).
! U dient akkoord te gaan met de “Voorwaarden
voor gebruik” hieronder voor u deze CD-ROM
gaat gebruiken. Gebruik de CD-ROM niet als
u niet akkoord wilt gaan met de voorwaarden
voor gebruik ervan.
1 Klik op [AVNavigator] op uw
bureaublad om AVNavigator op te starten.
m
1 Plaats de meegeleverde AVNavigator
CD-ROM in het CD-station van de
computer.
Licentie
Gebruiken van AVNavigator
fro
Installeren van AVNavigator
spelen met een DVD-speler of muziek CDspeler, kunnen de luidsprekers beschadigd
raken of kan uw gehoor zelfs beschadigd
raken vanwege het hoge volume.
d
de
oa
Er zijn ook andere mogelijkheden die een
gemakkelijk gebruik van allerlei functies
mogelijk maken, waaronder een Interactieve
Handleiding voor de receiver, updaten van allerlei typen software en een MCACC-applicatie
waarmee u de MCACC-meetresultaten in een
3D-grafiek kunt laten zien.
01
Voordat u begint
Klik in het Startmenu op “Program”
d “PIONEER CORPORATION” d
“AVNavigator(VSX-1021 of VSX-921)” d
“Uninstall”.
Nl
7
nl
ow
D
02
Bedieningselementen en displays
DVR
HMG
VIDEO
INPUT SELECT
ZONE 2
RECEIVER
TV CONTROL
VOL
CH
MUTE
AUDIO
PARAMETER
VIDEO
PARAMETER
LIST
TUNE TOOLS
T.EDIT
GUIDE
TOP MENU
BAND
ENTER
PRESET
PRESET
PTY
SEARCH
RETURN
HOME
MENU
iPod CTRL
TUNE
MENU
PGM
HDD
DVD
PHASE CTRL
TV / DTV
9
MPX
AUDIO
2
SIGNAL SEL MCACC
4
5
CH LEVEL A.ATT
7
8
D.ACCESS
/ CLR
10
3
SLEEP
INFO
6
DISP
DIMMER
9
CLASS
0
AUTO / ALC /
DIRECT STEREO STANDARD ADV SURR
RECEIVER
Nl
CH
ENTER
LISTENING MODE
8
STATUS
PQLS
S.RETRIEVER
1
12
13
2 MULTI OPERATION
14
3 RCU SETUP
MASTER
VOLUME
INPUT
8
ADPT
TV CTRL
15
Gebruik deze knop voor het uitvoeren van een
geprogrammeerde bedieningsreeks (bladzijde
55).
Gebruik deze knop om de vooraf ingestelde
code in te voeren bij het maken van de afstandsbedieningsinstellingen en voor het instellen van
de afstandsbedieningsmodus (bladzijde 53).
4 Ingangsfunctie-knoppen
Druk hierop om de bediening van andere apparaten te selecteren (bladzijde 53).
Gebruik INPUT SELECT c/ d om de ingangsfunctie te selecteren (bladzijde 29).
5 ZONE 2
Hiermee kan de bediening worden omgeschakeld voor ZONE 2 (bladzijde 50).
6 TV CONTROL toetsen
Deze knoppen zijn gereserveerd voor de
bediening van de TV die is toegewezen aan de
TV CTRL knop.
7 Knoppen voor de receiverinstellingen
Druk eerst op
om deze functie te
gebruiken:
! AUDIO PARAMETER – Hiermee krijgt u
toegang tot de audio-opties (bladzijde 46).
! VIDEO PARAMETER – Hiermee krijgt u
toegang tot de video-opties (bladzijde 48).
9 Knoppen voor de receiverbediening
Druk eerst op
om deze functie te
gebruiken:
! PHASE CTRL – Druk op deze knop om
fasecontrole aan of uit te zetten (bladzijde
37).
! STATUS – Druk hierop om de geselecteerde
receiverinstellingen te controleren (bladzijde
51).
! PQLS – Druk hierop om de PQLS-instelling te
selecteren (bladzijde 44).
! S.RETRIEVER – Druk hierop om
gecomprimeerde geluidsbronnen weer terug
te brengen op CD-kwaliteit (bladzijde 46).
! SIGNAL SEL – Hiermee selecteert u een
ingangssignaal (bladzijde 36).
! MCACC – Druk op deze knop om te
schakelen tussen voorgedefinieerde MCACCinstellingen (bladzijde 36).
! SLEEP – Hiermee zet u de receiver in de
slaapstand en stelt u de tijd in voordat
de receiver overschakelt naar slaapstand
(bladzijde 51).
! CH LEVEL – Druk verschillende malen
op deze knop om een kanaal te kiezen en
pas vervolgens het niveau aan met k/l
(bladzijde 68).
! A.ATT – Verzwakt (verlaagt) het niveau van
een analoog ingangssignaal om vervorming
te voorkomen (bladzijde 51).
! DIMMER – Hiermee verlaagt of verhoogt u
de helderheid van het display (bladzijde 51).
11 Afstandsbediening-LED
Dit lampje brandt wanneer er een opdracht
vanaf de afstandsbediening wordt gestuurd.
12 TV CTRL
Stel de vooraf ingestelde code van de fabrikant
van uw TV in voor de bediening van de TV (bladzijde 54).
13
Hiermee stelt u de afstandsbediening in voor
bediening van de receiver (deze knop wordt
gebruikt om de witte opdrachten te selecteren).
Gebruik deze knop voor het omschakelen voor
bediening in de hoofdzone.
Gebruik deze knop ook om het surround-geluid
in te stellen.
14 MASTER VOLUME +/–
Hiermee stelt u het luistervolume in.
15 MUTE
Hiermee dempt u het geluid of herstelt u het
oorspronkelijke geluidsniveau nadat het geluid
is gedempt (door het regelen van het volume
wordt het geluidsniveau eveneens hersteld).
e
.b
CD
TUNER
TV
USB
5
7
Hiermee zet u de receiver aan of stand-by.
SAT
iPod
6
1 u RECEIVER
HDMI
re
DVD
or
nb
de
an
.v
w
11
BDR
BD
4
SOURCE
RCU SETUP
w
RECEIVER MULTI
OPERATION
Gebruik de pijltoetsen wanneer u het surroundgeluidssysteem (bladzijde 59) en de audio- of
video-opties (bladzijde 46 of 48) instelt.
w
1
2,3
8 i/j/k/l/ENTER
! AUTO/ALC/DIRECT – Hiermee schakelt u
tussen de functies Automatische surround
(bladzijde 35), Automatische niveauregeling
en Directe stroom (bladzijde 36).
! STEREO – Druk hierop om de stereoweergavefunctie te selecteren (bladzijde 35).
! STANDARD – Druk hierop voor
standaarddecodering en voor het
omschakelen van diverse instellingen (2
Pro Logic, Neo:6, enz.) (bladzijde 35).
! ADV SURR – Hiermee schakelt u tussen de
verschillende surroundfuncties (bladzijde
36).
m
In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de
afstandsbediening van de receiver beschreven.
De afstandsbediening heeft een handige kleurcodering overeenkomstig de componentbediening,
waarbij het volgende systeem wordt gebruikt:
! Wit – Bediening van de receiver, bediening
van de TV
! Blauw – Andere bedieningsfuncties (zie de
bladzijden 29, 30, 32, 33 en 57.)
10 LISTENING MODE bedieningsorganen
fro
Afstandsbediening
! HOME MENU – Hiermee krijgt u toegang tot
het Home Menu (bladzijden 25, 27, 43, 59 en
66).
! RETURN – Druk hierop om te bevestigen en
om het huidige menuscherm te sluiten.
d
de
oa
Bedieningselementen en displays
nl
ow
D
02
Bedieningselementen en displays
AUTO SURROUND
STREAM DIRECT
7
8
9
10
11
12
MSTR CD
CD-R
TUNER
iPod
DVD TV
BD DVR
13 14
dB
VIDEO HMG USB
HDMI [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
2PROLOGIC x Neo:6
ADV.SURROUND
STANDARD
SLEEP
SP AB
15
16
17
Deze lampjes gaan branden om het geselecteerde ingangssignaal aan te geven. AUTO
brandt wanneer de receiver is ingesteld voor
automatische selectie van het ingangssignaal
(bladzijde 36).
2 Indicators van de programma-indeling
Deze lampjes branden om de kanalen aan te
geven waarop digitale signalen binnenkomen.
! L/R – Linker/rechter voorkanaal
! C – Middenkanaal
! SL/SR – Linker/rechter surroundkanaal
! LFE – Kanaal voor lage frequentie-effecten
(de (( ))-indicators branden wanneer een LFEsignaal binnenkomt)
! XL/XR – Twee kanalen, met uitzondering van
de bovenstaande kanalen
! XC – Een ander kanaal maar niet
een van de bovenstaande kanalen,
het mono-surroundkanaal of de
matrix-codeermarkering
3 Indicators van de digitale indeling
Deze lampjes branden wanneer een signaal
dat is gecodeerd met de bijbehorende indeling
wordt aangetroffen.
! 2 DIGITAL – Brandt bij Dolby Digital
decodering.
! 2 DIGITAL PLUS – Brandt bij Dolby Digital
Plus decodering.
19
! 2 TrueHD – Brandt bij Dolby TrueHD
decodering.
! DTS – Brandt bij DTS decodering.
! DTS HD – Brandt bij DTS-HD decodering.
! 96/24 – Brandt bij DTS 96/24 decodering.
! DSD PCM – Dit lampje brandt tijdens DSD
(directe stroom digitaal) naar PCM omzetting
met SACD’s.
! PCM – Dit lampje brandt tijdens weergave
van PCM-signalen.
! MSTR – Dit lampje brandt tijdens weergave
van DTS-HD Master Audio-signalen.
4 MULTI-ZONE
Dit lampje brandt wanneer de MULTI-ZONEfunctie in werking is (bladzijde 50).
5 SOUND
Dit lampje brandt wanneer DIALOG E (functie voor het verbeteren van de weergave van
spraak) of TONE (toonregeling) is geselecteerd
(bladzijde 46).
6 S.RTRV
Dit lampje brandt wanneer de Sound Retrieverfunctie geactiveerd is (bladzijde 46).
7 Luisterfunctie-indicators
! AUTO SURROUND – Dit lampje brandt
wanneer de Automatische surroundfunctie
is ingeschakeld (bladzijde 35).
8
(PHASE CONTROL)
Dit lampje brandt wanneer fasecontrole is ingeschakeld (bladzijde 37).
9 Indicators voor analoge signalen
Deze lampjes branden om aan te geven dat het
niveau van een analoog signaal moet worden
verlaagd (bladzijde 51).
10 Tunerindicators
! TUNED – Brandt wanneer een uitzending
wordt ontvangen.
! STEREO – Brandt tijdens de ontvangst van
een stereo FM-uitzending in de automatische
stereofunctie.
! MONO – Brandt wanneer de monofunctie
wordt ingesteld met MPX.
! RDS – Brandt wanneer een RDS-uitzending
wordt ontvangen.
11
16 SLEEP
Dit lampje brandt wanneer de receiver in de
slaapstand staat (bladzijde 51).
17 Indicators van
matrix-decoderingsindelingen
e
.b
1 Signaalindicators
18
Deze lampjes branden om het momenteel gebruikte luidsprekersysteem met de
SPEAKERS aan te geven (bladzijde 49).
re
7
15 Luidsprekerindicators
or
nb
de
an
.v
w
XC
LFE
R
SR
XR
5 6
w
C
4
w
L
SL
XL
3
2DIGITAL PLUS
DSD PCM
TUNED RDS
2TrueHD
MULTI-ZONE
PQLS ALC
ATT STEREO
DTS HD ES 96/24 S.RTRV SOUND UP MIX OVER MONO
Deze lampjes branden wanneer er nog meer
selecteerbare onderdelen zijn bij het maken van
de diverse instellingen.
m
HDMI
DIGITAL
ANALOG
2
14 Scroll-indicators
fro
1
AUTO
! ALC – Dit lampje brandt wanneer de
ALC (automatische niveauregeling) is
geselecteerd (bladzijde 35).
! STREAM DIRECT – Dit lampje brandt
wanneer Direct/Zuiver direct is geselecteerd
(bladzijde 36).
! ADV.SURROUND – Dit lampje brandt
wanneer een van de Geavanceerde
surroundfuncties is geselecteerd (bladzijde
36).
! STANDARD – Dit lampje brandt wanneer
een van de Standaard surroundfuncties is
ingeschakeld (bladzijde 35).
d
de
oa
Display
! 2PRO LOGIC IIx – Dit lampje brandt om
aan te geven dat 2 Pro Logic II- / 2 Pro
Logic IIx-decodering wordt gebruikt (bladzijde
35).
! Neo:6 – Wanneer een van de Neo:6-functies
van de receiver is ingeschakeld, brandt dit
lampje om de Neo:6-verwerking aan te geven
(bladzijde 35).
18 Lettertekendisplay
Hierop worden diverse systeemgegevens
weergegeven.
19 Indicator voor
afstandsbedieningsmodus
Dit lampje brandt om de instelling van de
afstandsbedieningsmodus van de receiver aan
te geven. (Wordt niet aangegeven indien ingesteld op 1.) (bladzijde 71)
Dit lampje brandt wanneer het geluid is
gedempt.
12 Hoofdvolumeniveau
Geeft het algehele volumeniveau aan.
“---” is het minimumniveau en “+12dB” is het
maximumniveau.
13 Ingangsfunctie-indicators
Deze lampjes geven de geselecteerde ingangsfunctie aan.
Nl
9
nl
ow
D
02
Bedieningselementen en displays
4
5
6
3
7
8
FL OFF
HDMI
iPod iPhone iPad
7 Sensor voor de afstandsbediening
Ontvangt de signalen van de afstandsbediening
(bladzijde 6).
8 MASTER VOLUME-knop
SPEAKERS
CONTROL – MULTI-ZONE – ON/OFF
BAND
AUTO SURR/ALC/
STREAM DIRECT
TUNER EDIT
STANDARD
SURROUND
TUNE
PRESET
9 SPEAKERS
ENTER
iPod iPhone iPad
SOUND
RETRIEVER AIR DIRECT CONTROL
ADVANCED
SURROUND
PHONES
5V
MCACC
SETUP MIC
9 10 11
12
iPod
iPhone
iPad
Sluit hierop een koptelefoon aan. Wanneer
een koptelefoon is aangesloten, wordt er geen
geluid weergegeven via de luidsprekers.
2.1 A
USB
HDMI 2 INPUT
13
14
16
17
VSX-1021
VIDEO 2 INPUT
5V
MCACC
SETUP MIC
L
AUDIO R
VIDEO
iPod
iPhone
iPad
2.1 A
USB
VSX-921
12
1 u STANDBY/ON
Hiermee zet u de receiver aan of stand-by.
2 INPUT SELECTOR-knop
Gebruik deze knop om een ingangsfunctie te
selecteren.
3 Indicators
! ADVANCED MCACC – Dit lampje brandt
wanneer EQ op ON is ingesteld in het menu
AUDIO PARAMETER (bladzijde 46).
! FL OFF – Licht op wanneer uit (“off”;
geen aanduiding) is geselecteerd voor de
dimmerinstelling van het display (bladzijde
51).
! HDMI – Dit lampje knippert wanneer een met
HDMI uitgerust apparaat wordt aangesloten.
Het lampje brandt onafgebroken zodra het
apparaat is aangesloten (bladzijde 17).
10
Nl
15
13
! iPod iPhone iPad – Dit lampje brandt om
aan te geven dat een iPod/iPhone/iPad is
aangesloten (bladzijde 22).
4 Bediening van de MULTI-ZONE
11 Knoppen voor luisterfuncties
! AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT –
Hiermee schakelt u tussen de functies
Automatische surround (bladzijde 35),
Automatische niveauregeling en Directe
stroom (bladzijde 36).
! STANDARD SURROUND – Druk hierop
voor standaarddecodering en voor het
omschakelen van diverse instellingen (2
Pro Logic, Neo:6, Stereo enz.) (bladzijde 35).
! ADVANCED SURROUND – Hiermee
schakelt u tussen de verschillende
surroundfuncties (bladzijde 36).
Als u MULTI-ZONE aansluitingen hebt gemaakt
(bladzijde 21), kunt u met deze bedieningselementen de secundaire zone bedienen vanuit de
hoofdzone (bladzijde 50).
12 MCACC SETUP MIC-aansluiting
5 Lettertekendisplay
13 iPod iPhone iPad USB-aansluitingen
Zie Display op bladzijde 9 .
6 Bediening van de TUNER
! BAND – Hiermee schakelt u tussen de
radiogolfbanden AM en FM (bladzijde 32).
! TUNER EDIT – Gebruik deze toets samen met
TUNE i/j, PRESET k/l en ENTER om
zenders op te slaan in het geheugen en deze
een naam te geven (bladzijde 32).
Sluit hierop de bijgeleverde microfoon aan
(bladzijde 25).
Sluit hierop een Apple iPod/iPhone/iPad als
geluidsbron en videobron aan (bladzijde 22),
of sluit een USB-apparaat voor weergave van
geluid en foto’s aan (bladzijde 22).
14 HDMI-ingangsaansluiting
Gebruik deze aansluiting voor het aansluiten
van een compatibel HDMI-apparaat (videocamera enz.) (bladzijde 23).
17 iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL
Schakel de receiver over naar de iPod als signaalbron en schakel de iPod-bediening in op de
iPod (bladzijde 30).
e
.b
10 PHONES-aansluiting
STANDBY/ON
Wanneer deze toets wordt ingedrukt, wordt er
overgeschakeld naar de ADAPTER PORT als
signaalbron en wordt de luisterfunctie automatisch ingesteld op SOUND RETRIEVER AIR
(bladzijde 34).
re
MASTER
VOLUME
INPUT
SELECTOR
Hiermee kiest u een andere luidsprekeraansluiting (bladzijde 49).
16 SOUND RETRIEVER AIR
or
nb
de
an
.v
w
ADVANCED
MCACC
VSX-1021
w
AUDIO/ VIDEO MULTI- CHANNEL RECEIVER
w
3
Zie Gebruiken van de video-aansluiting op het
voorpaneel op bladzijde 23 .
m
2
15 AUDIO/VIDEO ingangsfunctie
fro
1
! TUNE i/j – Afstemmen op
radiofrequenties (bladzijde 32).
! PRESET k/l – Afstemmen op
voorkeuzezenders (bladzijde 32).
d
de
oa
Voorpaneel
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
d
de
oa
VSX-921
VIDEO 1 IN
BD IN
DVD IN
DVR/BDR IN
LAN (10/100) COAXIAL
OUT
ASSIGNABLE
OUT
R
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
OUT
IN
DVD IN IN
A
IN
IN 1
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2 FRONT HEIGHT / WIDE /
L(Single)
R
R
L
B
R
(DVD)
ASSIGN
ABLE
IN 2
WAARSCHUWING
VIDEO IN
BD IN
DVD IN
DVR/BDR IN
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABLE IN
IN 1
IN 2
OUT
DC OUTPUT
2
(DVD)
(CD)
AC IN
(TV/SAT) (DVR/BDR)
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
L
TV/SAT VIDEO
IN
IN OUT
MONITOR
OUT
OPTICAL
ASSIGNABLE
0.6 A MAX)
AUDIO
VIDEO
OUT
OUT
PB
PR
TV/SAT VIDEO 1
OUT
R
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
OUT
IN
DVD IN IN
A
IN
IN 1
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2 FRONT HEIGHT / WIDE /
L(Single)
R
R
L
B
R
(DVD)
ASSIGN
ABLE
IN 2
L
(DVR/
BDR)
IN
IN
R
MONITOR
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SPEAKERS
SELECTABLE SEE INSTRUCTION MANUAL
SELECTABLE VOIR LE MODE D’EMPLOI
De onderstaande ingangsfuncties zijn standaard toegewezen aan de verschillende ingangsaansluitingen van de receiver. Zie Het menu Input Setup op bladzijde 27 om de toewijzingen te veranderen
wanneer andere aansluitingen worden gebruikt.
TV/SAT VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SPEAKERS
Ingangsaansluiting
Digitaal
HDMI
Apparaat
COAX-1
(DVD)
IN 1
(BD)
BD
IN
1
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
OUT
Y
COMPONENT VIDEO
DVD
ASSIGNABLE 1
IR IN
MONITOR
OUT
Ingangsfunctie
VSX-1021
IN
R
e
.b
Achterpaneel
IN 1
IN
Opmerking
Belangrijk
De afbeelding toont de VSX-1021, maar de aansluitingen voor de VSX-921 zijn hetzelfde, tenzij
anders aangegeven.
CONTROL
IN
re
Voordat u aansluitingen maakt of wijzigt, zet u het apparaat uit en haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. U steekt de stekker pas weer in het stopcontact als u alle apparatuur hebt
aangesloten.
HDMI
L
(DVR/
BDR)
AC IN
or
nb
de
an
.v
w
L
MONITOR TV/SAT VIDEO 1
OUT
IN
IN OUT
IR IN
OUT
OPTICAL
w
OUT
2
(TV/SAT) (DVR/BDR)
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
IN
Met deze receiver hebt u vele verschillende mogelijkheden om apparatuur aan te sluiten, maar dat
hoeft niet ingewikkeld te zijn. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke apparatuur u kunt aansluiten
om het thuistheatersysteem samen te stellen.
(DVD)
AUDIO
VIDEO
IN
1
ASSIGNABLE
0.6 A MAX)
w
De apparatuur aansluiten
CONTROL
IN
IN 1
DC OUTPUT
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
m
HDMI
fro
De apparatuur aansluiten
SELECTABLE SEE INSTRUCTION MANUAL
SELECTABLE VOIR LE MODE D’EMPLOI
TV/SAT
OPT-1
DVR/BDR
OPT-2
(DVR/BDR)
VIDEO
<a>
(VIDEO)
VIDEO 1
<b>
(VIDEO 1)
HDMI 1
<a>
IN 1
HDMI 2
<a>
(HDMI 2)
CD
IN 2
COAX-2
<a>
a Alleen voor de VSX-1021
b Alleen voor de VSX-921
Nl
11
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
*Standaardinstelling
! Speaker System instelling: Normal(SB/FH)
! Speaker System instelling: Normal(SB/FW)
FWR
L
C
C
SR
SW
[D] 5.1-kanaals surroundsysteem &
Dubbele versterking van voorkanalen
(Surroundgeluid van hoge kwaliteit)
SR
! Speaker System instelling: Front Bi-Amp
Aansluitingen voor dubbele versterking van de
voorkanalen geeft een hoge geluidskwaliteit
met 5.1-kanaals surround.
SW
FWL
SBR
SL
SBR
SBL
SBL
Een 9.1-kanaals surroundsysteem verbindt de
linker en rechter voorluidspreker (L/R), de middenluidspreker (C), de linker en rechter hoogvoorluidspreker (FHL/FHR), de linker en rechter
surroundluidspreker (SL/SR), de linker en rechter surround-achterluidspreker (SBL/SBR) en de
subwoofer (SW).
Het is niet mogelijk om gelijktijdig geluid
weer te geven via de hoog-voorluidsprekers of de breed-voorluidsprekers en de
surround-achterluidsprekers.
Dit surroundsysteem biedt een meer realistisch
geluid vanaf boven.
Front Bi-Amp
Bij deze opstelling zijn de linker en rechter
hoog-voorluidspreker aangegeven in [A] vervangen door de linker en rechter breed-voorluidspreker (FWL/FWR).
Het is niet mogelijk om gelijktijdig geluid
weer te geven via de hoog-voorluidsprekers of de breed-voorluidsprekers en de
surround-achterluidsprekers.
Dit surroundsysteem biedt een realistisch
geluid over een breed gebied.
[C] 7.1-kanaals surroundsysteem &
Luidsprekers B aansluiting
R
L
R
SR
L
SW
SL
12
Nl
SBR
SBL
L
C
SW
SR
SL
[E] 5.1-kanaals surroundsysteem & ZONE 2
aansluiting (Meerdere zones)
! Speaker System instelling: Speaker B
C
R
Speaker B
! Speaker System instelling: ZONE 2
Met deze aansluitingen kunt u gelijktijdig
genieten van 5.1-kanaals surroundgeluid in de
hoofdruimte en stereoweergave op een ander
apparaat in ZONE 2. (De keuze van ingangsapparaten is beperkt.)
e
.b
re
! De Speaker System-instelling moet worden
gemaakt als u een van de onderstaande
aansluitingen gebruikt, met uitzondering
van [A] (zie Luidsprekersysteem instellen op
bladzijde 66 ).
! Het geluid wordt niet gelijktijdig via de hoogvoorluidsprekers, de breed-voorluidsprekers,
de luidsprekers B en de surroundachterluidsprekers weergegeven. De gebruikte
luidsprekers verschillen afhankelijk van het
ingangssignaal en de luisterfunctie.
R
R
L
or
nb
de
an
.v
w
w
FHR
FHL
SL
Belangrijk
Met deze aansluitingen kunt u gelijktijdig
genieten van 5.1-kanaals surroundgeluid in de
hoofdruimte en stereoweergave van hetzelfde
geluid via de B luidsprekers. Dezelfde aansluitingen bieden ook 7.1-kanaals surroundgeluid
in de hoofdruimte wanneer de luidsprekers B
niet worden gebruikt.
w
[B] 7.1-kanaals surroundsysteem
(Breed-voor)
m
[A] 7.1-kanaals surroundsysteem
(Hoog-voor)
fro
Met dit apparaat kunt u diverse surroundsystemen opzetten, overeenkomstig het aantal
luidsprekers dat u hebt.
! Zorg dat er altijd luidsprekers op het linker en
rechter voorkanaal worden aangesloten (L en
R).
! Het is ook mogelijk om slechts één paar
surround-achterluidsprekers (SB) of geen aan
te sluiten.
Kies een van de onderstaande opstellingen [A]
tot [E].
d
de
oa
De toepassing van de
luidsprekers bepalen
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
SR
Secundaire
zone
SL
SL
! U kunt uw favoriete luidsprekeraansluitingen
kiezen ook wanneer u minder dan 5.1
luidsprekers hebt (met uitzondering van de
linker/rechter voorluidsprekers).
! Wanneer er geen subwoofer wordt
aangesloten, moet u luidsprekers die
lage frequenties kunnen weergeven
op de voorkanalen aansluiten. (Als de
voorluidsprekers dit niet kunnen, worden
zij mogelijk beschadigd wanneer de lage
frequenties bestemd voor de subwoofer via
deze luidsprekers worden weergegeven.)
! Na het maken van de aansluitingen moet
de Full Auto MCACC (instelling van
luidsprekeromgeving) procedure worden
uitgevoerd. Zie Automatisch uitvoeren van de
optimale geluidsafstellingen (Full Automatic
MCACC) op bladzijde 25 .
60
120
FWR
120
SR
60
SBL
Andere luidsprekeraansluitingen
30
60
SB
SBR
! Zet de surroundluidsprekers op 120° vanaf het
midden. Als u (1) surround-achterluidsprekers
gebruikt en (2) geen hoog-voorluidsprekers/
breed-voorluidsprekers gebruikt, raden wij u
aan de surroundluidsprekers vlak naast u te
zetten.
! Als u van plan bent om slechts één surroundachterluidspreker aan te sluiten, moet u deze
vlak achter u plaatsen.
! Plaats de linker en rechter hoogvoorluidspreker minimaal 1 meter meteen
boven de linker en rechter voorluidspreker.
Enkele tips voor het verbeteren
van de geluidskwaliteit
De plaats van de luidsprekers in de ruimte heeft
een groot effect op de geluidskwaliteit. De volgende richtlijnen helpen u het beste geluid uit
het systeem te krijgen.
! U kunt de subwoofer op de grond zetten. In het
ideale geval bevinden de andere luidsprekers
zich ongeveer op oorhoogte wanneer u luistert.
Het wordt niet aanbevolen de luidsprekers op
e
.b
L
30
FWL
WAARSCHUWING
! Deze luidsprekeraansluitingen hebben
een GEVAARLIJKE spanning. Om
een elektrische schok te voorkomen
bij het aansluiten of losmaken van de
luidsprekerkabels, moet u het netsnoer
losmaken voordat u eventuele niet-geïsoleerde
onderdelen aanraakt.
! Zorg dat de ontblote draaduiteinden van de
luidsprekerkabel stevig in elkaar zijn gedraaid
en volledig in de luidsprekeraansluiting
steken. Als een gedeelte van de ontblote
draaduiteinden van de luidspreker contact
maakt met het achterpaneel, kan de
stroomvoorziening worden afgesloten als
beveiliging.
re
R
ZONE 2
R
or
nb
de
an
.v
w
L
w
FHR
C
Elke luidsprekeraansluiting op de receiver
bestaat uit een positieve (+) en een negatieve
(–) aansluiting. Controleer of deze overeenkomen met de aansluitingen op de luidsprekers.
w
SW
FHL
m
C
SW
De luidsprekers aansluiten
fro
L
Zie het onderstaande schema voor de plaats
van de luidsprekers die u wilt aansluiten.
de grond te zetten (behalve de subwoofer) of
hoog aan de muur te bevestigen.
! U krijgt het beste stereo-effect als u de
voorluidsprekers 2 m tot 3 m uit elkaar zet op
gelijke afstand van de TV.
! Als u de luidsprekers rondom uw beeldbuis-TV
opstelt, moet u afgeschermde luidsprekers
gebruiken of de luidsprekers op voldoende
afstand van uw beeldbuis-TV plaatsen.
! Als u een middenluidspreker gebruikt, stelt u
de voorluidsprekers iets schuiner op. Zo niet,
dan plaatst u ze minder schuin.
! Plaats de middenluidspreker boven of onder
de TV zodat het geluid van het middenkanaal
zich bij het TV-scherm bevindt. Zorg er ook
voor dat de middenluidspreker de lijn die
wordt gevormd door de voorste randen van de
luidsprekers links en rechts voor niet snijdt.
! De luidsprekers worden het beste schuin in
de richting van de luisterpositie geplaatst.
Hoe schuin hangt af van de afmetingen van
de ruimte. Plaats ze minder schuin in grotere
ruimten.
! Surround- en surround-achterluidsprekers
moeten 60 cm tot 90 cm boven oorhoogte
en lichtjes neerwaarts gekanteld worden
opgesteld. Plaats de luidsprekers niet naar
elkaar toe. Voor DVD-Audio moeten de
luidsprekers directer achter de luisteraar
staan dan voor thuistheaterweergave.
! Probeer de surround-luidsprekers niet verder
van de luisterpositie te plaatsen dan de vooren middenluidsprekers. Dit kan het surroundgeluidseffect verminderen.
d
de
oa
Hoofdzone
R
De luidsprekers opstellen
Aansluitingen met ontblote draad
WAARSCHUWING
Controleer of alle luidsprekers stevig staan of
zijn bevestigd. Dit geeft niet alleen een betere
geluidskwaliteit, maar verkleint ook de kans
op schade of letsel als gevolg van luidsprekers die worden omgestoten of die vallen bij
aardschokken.
1 Draai de losse kerndraadjes in elkaar.
2 Draai de aansluitschroef los en steek
de kerndraad naar binnen.
Nl
13
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
3
De minimale configuratie bestaat uit de luidsprekers links- en rechtsvoor. De belangrijkste
surround-luidsprekers moeten altijd als paar worden aangesloten, maar u kunt desgewenst
slechts één surroundachterluidspreker aansluiten die moet worden aangesloten op de
linker-surround-achteraansluiting.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
10 mm
Het luidsprekersysteem installeren
m
2
fro
1
d
de
oa
3 Draai de aansluitschroef weer vast.
Standaard surroundaansluitingen
De aansluitingen voor de hoog-voorluidsprekers kunnen ook worden
gebruikt voor de breed-voorluidsprekers en de luidsprekers B.
Hoog-voor instelling
e
.b
! Raadpleeg de handleiding bij de luidsprekers
voor meer informatie over het aansluiten van
het andere uiteinde van de luidsprekerkabels
op de luidsprekers.
! Gebruik een kabel met tulpstekkers om
de subwoofer aan te sluiten. U kunt geen
luidsprekerkabels gebruiken.
re
Opmerking
Hoog-voor links
Hoog-voor rechts
Breed-voor instelling
Breed-voor rechts
Breed-voor links
Luidsprekers B instelling
Luidsprekers B - rechts
Luidsprekers B - links
Rechtsvoor
Midden
Linksvoor
Subwoofer
LINE LEVEL
INPUT
HDMI
BD IN
VIDEO IN
IN 1
DVD IN
DVR/BDR IN
OUT
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABLE IN
IN 1
IN 2
DC OUTPUT
ASSIGNABLE 1
IN
1
2
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
CONTROL
OUT
OUT
IR IN
OUT
L
TV/SAT VIDEO
IN OUT
IN
MONITOR
OUT
OPTICAL
ASSIGNABLE
(DVD)
(CD)
AC IN
(TV/SAT) (DVR/BDR)
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
IN
0.6 A MAX)
AUDIO
VIDEO
OUT
R
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
OUT
IN
DVD IN IN
A
IN
IN 1
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2 FRONT HEIGHT / WIDE /
L(Single)
R
R
L
B
R
(DVD)
ASSIGN
ABLE
IN 2
L
(DVR/
BDR)
IN
IN
R
MONITOR
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
TV/SAT VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SELECTABLE SEE INSTRUCTION MANUAL
SELECTABLE VOIR LE MODE D’EMPLOI
SPEAKERS
De aansluitingen voor de surround-achterluidsprekers
kunnen ook worden gebruikt voor ZONE 2.
5.1-kanaals surroundinstelling
Niet aangesloten
Surroundrechts
Niet aangesloten
6.1-kanaals surroundinstelling
Niet aangesloten
Surround-achter
7.1-kanaals surroundinstelling
Surround-rechtsachter
Surround-linksachter
ZONE 2 instelling
ZONE 2 - Rechts
14
Nl
ZONE 2 - Links
Surroundrechts
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
Luidspreker geschikt
voor dubbele
versterking
VIDEO IN
IN 1
BD IN
DVD IN
DVR/BDR IN
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABLE IN
IN 1
IN 2
OUT
DC OUTPUT
ASSIGNABLE 1
IN
1
2
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
CONTROL
IR IN
OUT
L
TV/SAT VIDEO
IN
IN OUT
MONITOR
OUT
(CD)
AC IN
(TV/SAT) (DVR/BDR)
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
OUT
OUT
OPTICAL
ASSIGNABLE
(DVD)
AUDIO
VIDEO
IN
0.6 A MAX)
OUT
R
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
OUT
IN
DVD IN IN
A
IN
IN 1
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2 FRONT HEIGHT / WIDE /
L(Single)
R
R
L
B
R
(DVD)
ASSIGN
ABLE
IN 2
L
(DVR/
BDR)
IN
IN
R
MONITOR
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
TV/SAT VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
Subwoofer
CAUTION:
SPEAKER
6 -16 .
ATTENTION:
IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
Surround-rechts
SPEAKERS
SELECTABLE SEE INSTRUCTION MANUAL
SELECTABLE VOIR LE MODE D’EMPLOI
Surround-links
WAARSCHUWING
! De meeste luidsprekers die over zowel High- als Low-aansluitingen beschikken, hebben twee
metalen plaatjes die de High-aansluitingen met de Low-aansluitingen verbinden. Deze moeten
worden verwijderd wanneer u de luidsprekers dubbel versterkt. Als u dit niet doet, kan de versterker
ernstig beschadigd raken. Zie de gebruiksaanwijzing bij de luidsprekers voor meer informatie.
! Als de luidsprekers een verwijderbaar crossovernetwerk hebben, mag u dit niet verwijderen voor
dubbele versterking. Dit kan beschadiging van de luidsprekers veroorzaken.
% Als u een luidspreker dubbel
wilt bedraden, moet u twee
luidsprekersnoeren aansluiten op de
luidsprekeraansluiting op de receiver.
e
.b
HDMI
Low
re
Midden
Low
WAARSCHUWING
! Sluit niet verschillende luidsprekers op deze
manier aan op dezelfde aansluiting.
! Bij gebruik van dubbele bedrading moet u de
waarschuwingen voor dubbele versterking
hierboven in acht nemen.
or
nb
de
an
.v
w
High
De aansluitingen voor de hoog-voorluidsprekers
kunnen worden gebruikt voor het aansluiten
van de breed-voorluidsprekers en de luidsprekers B, in aanvulling op het gebruik voor de
hoog-voorluidsprekers. Bovendien kunnen de
aansluitingen voor de surround-achterluidsprekers worden gebruikt voor dubbele versterking
en ZONE 2 aansluitingen, in aanvulling op het
gebruik voor de surround-achterluidsprekers.
Maak deze instelling overeenkomstig de
gewenste toepassing.
w
High
w
Linksvoor
Uw luidsprekers kunnen ook via dubbele
bedrading worden aangesloten als ze dubbele
versterking ondersteunen.
! Bij deze aansluitingen is de Speaker Systeminstelling niet van belang.
Kiezen van het
luidsprekersysteem
m
Rechtsvoor
Luidspreker geschikt
voor dubbele
versterking
Dubbele bedrading van de
luidsprekers
fro
Dubbele versterking, ook wel bi-amping genoemd, betekent dat u de hogefrequentie-aansturing
en de lagefrequentie-aansturing van de luidsprekers aansluit op verschillende versterkers voor een
betere scheiding van de frequenties. Deze mogelijkheid bestaat alleen als de luidsprekers geschikt
zijn voor dubbele versterking, dat wil zeggen dat ze afzonderlijke aansluitingen hebben voor hoge
en lage frequenties. De geluidsverbetering hangt af van het type luidsprekers dat u gebruikt.
d
de
oa
Dubbele versterking van de luidsprekers
Opstelling van de
hoog-voorluidsprekers
*Standaardinstelling
1 Sluit een paar luidsprekers
aan op de aansluitingen voor de
hoog-voorluidsprekers.
Zie Standaard surroundaansluitingen op bladzijde 14 .
2 Indien nodig kunt u ‘Normal(SB/FH)’ in
het menu Speaker System selecteren.
Zie Luidsprekersysteem instellen op bladzijde 66
voor de juiste procedure.
Opstelling van de
breed-voorluidsprekers
1 Sluit een paar luidsprekers
aan op de aansluitingen voor de
hoog-voorluidsprekers.
Zie Standaard surroundaansluitingen op bladzijde 14 .
2 Selecteer ‘Normal(SB/FW)’ in het menu
Speaker System.
Zie Luidsprekersysteem instellen op bladzijde 66
voor de juiste procedure.
Nl
15
nl
ow
D
De apparatuur aansluiten
1 Sluit luidsprekers die geschikt
zijn voor dubbele versterking
aan op de voorkanaal- en de
surround-achterluidsprekeraansluitingen.
Zie Dubbele versterking van de luidsprekers op
bladzijde 15 .
2 Selecteer ‘Front Bi-Amp’ in het menu
Speaker System.
Zie Luidsprekersysteem instellen op bladzijde 66
voor de juiste procedure.
ZONE 2 instellingen
Met deze aansluitingen kunt u gelijktijdig
genieten van 5.1-kanaals surroundgeluid in de
hoofdruimte en stereoweergave op een ander
apparaat in ZONE 2.
1 Sluit een paar luidsprekers aan op de
surround-achterluidsprekeraansluitingen.
Zie Standaard surroundaansluitingen op bladzijde 14 .
16
Nl
Kwaliteit van geluidssignaal
Conventionele digitale
audio
Digitaal (Optisch)
RCA (Analoog)
(Wit/Rood)
Conventionele analoge
audio
! Met een HDMI-kabel kunnen video- en
audiosignalen met hoge kwaliteit via een
enkele kabel worden overgebracht.
Meer over de video-omzetter
De video-omzetter zorgt ervoor dat alle videobronnen hun uitgang hebben via alle MONITOR
VIDEO OUT-aansluitingen. De enige uitzondering is HDMI: aangezien deze resolutie niet kan
worden gedownsampled, moet u de monitor/tv
aansluiten op de HDMI-uitgangen van de receiver wanneer u deze videobron aansluit.
Als meerdere video-apparaten aan dezelfde
ingangsfunctie zijn toegewezen (zie Het menu
Input Setup op bladzijde 27 ), geeft de omzetter
voorrang aan HDMI, componentvideo en ten
slotte samengestelde video (in deze volgorde).
Y
PB
PR
Y
PB
PR
COMPONENT
VIDEO IN
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO IN
VIDEO
MONITOR OUT
Videosignalen kunnen worden uitgevoerd
Opmerking
! Als het videosignaal niet op de TV wordt
weergegeven, probeert u de resolutieinstellingen op het apparaat of het scherm te
wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige
apparatuur, zoals videospelletjesapparatuur,
resoluties hebben die niet kunnen worden
omgezet. In dit geval kunt u proberen om de
Digital Video Conversion (in De video-opties
instellen op bladzijde 48 ) op OFF te zetten.
! De ingangssignaalresoluties die van de
componentvideo-ingang kunnen worden
omgezet voor de HDMI-uitgang zijn 480i/576i,
480p/576p, 720p en 1080i. 1080p signalen
kunnen niet worden omgezet.
! Alleen ingangssignalen met een
resolutie van 480i/576i kunnen worden
omgezet van de componentvideo-ingang
voor de samengestelde MONITOR
OUT-aansluitingen.
Questo prodotto incorpora una tecnologia
di protezione dalla copia a sua volta protetta
da brevetti statunitensi e da altri diritti alla
proprietà intellettuale detenuti dalla Rovi
Corporation. Il reverse engineering ed il disassemblaggio sono proibiti.
e
.b
Aansluitingen voor dubbele versterking van de
voorkanalen geeft een hoge geluidskwaliteit
met 5.1-kanaals surround.
Digitaal (Coaxiaal)
HD-audio
Via de HDMI-aansluiting wordt niet-gecomprimeerde digitale video overgedragen, alsmede
bijna alle typen digitale audio.
Deze receiver bevat High-Definition Multimedia
Interface (HDMI®) technologie.
Deze receiver ondersteunt de hieronder
beschreven functies via de HDMI-aansluitingen.
! Digitale overdracht van niet-gecomprimeerde
video (contents beschermd door HDCP
(1080p/24, 1080p/60, enz.))
! 3D-signaaloverdracht
! Deep Color-signaaloverdracht
! x.v.Color-signaaloverdracht
! ARC (Audio Return Channel)
! Invoer van meerkanaals lineaire PCM digitale
audiosignalen (192 kHz of minder) voor
maximaal 8 kanalen
! Invoer van de volgende digitale
audio-indelingen:
—Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, audio
met hoge bitrate (Dolby TrueHD, DTS-HD
Master Audio, DTS-HD audio met hoge
resolutie), DVD-Audio, CD, SACD (DSDsignaal), video-CD, super-VCD
! Gesynchroniseerde werking met apparaten die
de gebruiken Control met de HDMI-functie
(zie Control met HDMI-functie op bladzijde 43 )
re
Instellingen voor dubbele
versterking
HDMI
HDMI OUT
or
nb
de
an
.v
w
Zie Luidsprekersysteem instellen op bladzijde 66
voor de juiste procedure.
Overdraagbare
audiosignalen
HDMI IN
w
Typen kabels en
aansluitingen
2 Selecteer ‘Speaker B’ in het menu
Speaker System.
Meer over HDMI
w
Zie Standaard surroundaansluitingen op bladzijde 14 .
Meer over de
audio-aansluitingen
Aansluiting voor
verbinding met TVmonitor
m
1 Sluit een paar luidsprekers
aan op de aansluitingen voor de
hoog-voorluidsprekers.
Zie Luidsprekersysteem instellen op bladzijde 66
voor de juiste procedure.
Aansluiting voor
verbinding met
bronapparaat
fro
U kunt luisteren naar stereoweergave in een
andere ruimte.
2 Selecteer ‘ZONE 2’ in het menu
Speaker System.
d
de
oa
Luidsprekers B instellen
Beeld met hoge kwaliteit
03
Opmerking
! Een HDMI-aansluiting kan alleen worden
gemaakt met apparaten die zijn uitgerust
met DVI en die compatibel zijn met zowel DVI
en HDCP (High Bandwidth Digital Content
Protection). Als u ervoor kiest om aan te
sluiten op een DVI-aansluiting, hebt u hiervoor
een aparte adapter nodig (DVIdHDMI).
Een DVI-aansluiting is niet geschikt voor
audiosignalen. Vraag uw plaatselijke
audiodealer om meer informatie.
! Als u een apparaat aansluit dat niet
compatibel is met HDCP, verschijnt het
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
m
Aansluiten via HDMI
w
w
Als u apparatuur hebt die is uitgerust met HDMI of DVI (met HDCP) (zoals een Blu-ray Disc-speler
(BD) enz.), kunt u deze aansluiten op de receiver met een los verkrijgbare HDMI-kabel.
Als de TV en de weergave-apparaten de Control met HDMI-voorziening ondersteunen, kan de handige Control met de HDMI-functies worden gebruikt (zie Control met HDMI-functie op bladzijde 43 ).
HDMI/DVI-compatibele
Blu-ray disc-speler
Ander apparaat
uitgerust met HDMI/DVI
HDMI OUT
Eén selecteren
HDMI IN
DIGITAL OUT
COAXIAL OPTICAL
BD IN
VIDEO IN
DVD IN
DVR/BDR IN
OUT
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABLE IN
IN 1
IN 2
DC OUTPUT
ASSIGNABLE 1
IN
1
2
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
CONTROL
OUT
OUT
IR IN
OUT
L
TV/SAT VIDEO
IN OUT
IN
MONITOR
OUT
OPTICAL
ASSIGNABLE
(DVD)
(CD)
(TV/SAT) (DVR/BDR)
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
IN
0.6 A MAX)
AUDIO
VIDEO
AUDIO OUT
R ANALOG L
Deze aansluiting moet
worden gemaakt om
het geluid van de TV via
de receiver weer te
geven.
Alleen voor de
VSX-1021
IN 1
e
.b
HDMI/DVIcompatibele monitor
HDMI OUT
HDMI
re
or
nb
de
an
.v
w
“x.v.Color” en
zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Uw TV en weergave-apparatuur aansluiten
fro
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing, LLC in de Verenigde Staten en
andere landen.
d
de
oa
bericht HDCP ERROR op het display op het
voorpaneel. Bij sommige apparaten die
compatibel zijn met HDCP zal het bericht ook
verschijnen, maar zolang als de video normaal
wordt weergegeven duidt dit niet op een
storing.
! Afhankelijk van het apparaat dat u hebt
aangesloten, is het mogelijk dat een DVIaansluiting onbetrouwbare signaaloverdracht
geeft.
! Deze receiver ondersteunt SACD, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio.
Om deze indelingen te kunnen gebruiken,
moet u erop letten dat de apparatuur die op
deze receiver is aangesloten eveneens de
corresponderende indeling ondersteunt.
! Gebruik een High Speed HDMI® kabel. Als
een andere kabel dan een High Speed HDMI®
kabel wordt gebruikt, is het mogelijk dat geen
juiste werking wordt verkregen.
! Wanneer een HDMI-kabel met een
ingebouwde equalizer wordt aangesloten, is
het mogelijk dat geen juiste werking wordt
verkregen.
! Signaaloverdracht is alleen mogelijk bij
aansluiting op een compatibel apparaat.
! Overdracht van digitale audio met
HDMI-indeling vereist een langere
herkenningstijd. Daarom is het mogelijk dat
er een onderbreking in het geluid is bij het
overschakelen tussen de audio-indelingen of
het beginnen met afspelen.
! Wanneer u de apparatuur die is aangesloten
op de HDMI OUT-aansluiting van dit apparaat
tijdens weergave in/uitschakelt, of de HDMIkabel tijdens weergave aansluit/losmaakt,
kunnen er stoorgeluiden zijn of kan het geluid
worden onderbroken.
OUT
R
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
OUT
IN
DVD IN IN
A
IN
IN 1
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2
R
L(Single)
R
(DVD)
ASSIGN
ABLE
IN 2
L
(DVR/
BDR)
IN
IN
R
MONITOR
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
TV/SAT VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
SPEAKER
6 -16 .
ATTENTION:
IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
SPEAKERS
SEL
SEL
! Voor ingangsapparaten zijn ook andere aansluitingen dan HDMI-aansluitingen mogelijk (zie Een
DVD-speler zonder HDMI-uitgang aansluiten op bladzijde 18 ).
! Als u het geluid van de TV via de receiver wilt beluisteren, dienen de receiver en de TV met
audiokabels met elkaar te worden verbonden.
—Wanneer de tv en de receiver via de HDMI-aansluitingen met elkaar zijn verbonden en de tv
de HDMI ARC (Audio Return Channel) functie ondersteunt, wordt het geluid van de tv via de
HDMI OUT-aansluiting naar de receiver gestuurd en hoeft er dus geen audiokabel te worden
aangesloten. In dit geval zet u TV Audio bij HDMI Setup op via HDMI (zie HDMI-instellingen op
bladzijde 43 ).
Nl
17
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
d
de
oa
Een TV zonder HDMI-ingang aansluiten
De onderstaande afbeelding toont de aansluiting van een TV (met een HDMI-ingang) en een DVDspeler (of ander weergave-apparaat zonder HDMI-uitgang) op de receiver.
De onderstaande afbeelding toont de aansluiting van een TV (zonder HDMI-ingang) en een DVDspeler (of ander weergave-apparaat) op de receiver.
! Bij deze aansluitingen zal het beeld niet naar de TV worden uitgevoerd, zelfs als de DVD-speler
met een HDMI-kabel is aangesloten. Sluit de videosignalen van de DVD-speler met een snoer voor
samengestelde video of componentvideo aan.
m
fro
Een DVD-speler zonder HDMI-uitgang aansluiten
DVD-speler enz.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
HDMI/DVI-compatibele
monitor
DVD-speler enz.
Eén selecteren
VIDEO OUT
VIDEO
TV
COMPONENT VIDEO OUT
PR
PB
Y
Eén selecteren
COMPONENT VIDEO IN
PR
PB
Y
HDMI
BD IN
VIDEO IN
IN 1
DVD IN
DVR/BDR IN
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABLE IN
IN 1
IN 2
OUT
DC OUTPUT
ASSIGNABLE 1
CONTROL
OUT
OUT
IR IN
OUT
L
TV/SAT VIDEO
IN OUT
IN
MONITOR
OUT
OUT
R
(CD)
OUT
IN
DVD IN IN
2
HDMI
ADAPTER PORT
CONTROL
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2 FR
R
L(Single)
OUT
IR IN
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
TV/SAT VIDEO
L
TV/SAT VIDEO
IN OUT
IN
MONITOR
OUT
OUT
R
OUT
IN
DVD IN IN
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SPEAKERS
SELECTA
SELECTA
IN 2
OPTICAL
(TV/SAT) (DVR/BDR)
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
A
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2
R
L(Single)
L
(DVR/
BDR)
IN
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
! Als u het geluid van de TV via de receiver wilt beluisteren, dienen de receiver en de TV met
audiokabels met elkaar te worden verbonden (bladzijde 17).
—Wanneer de tv en de receiver via de HDMI-aansluitingen met elkaar zijn verbonden en de tv
de HDMI ARC (Audio Return Channel) functie ondersteunt, wordt het geluid van de tv via de
HDMI OUT-aansluiting naar de receiver gestuurd en hoeft er dus geen audiokabel te worden
aangesloten. In dit geval zet u TV Audio bij HDMI Setup op via HDMI (zie HDMI-instellingen op
bladzijde 43 ).
! Als u een optische digitale audiokabel gebruikt, moet u opgeven op welke digitale ingang de speler
is aangesloten (zie Het menu Input Setup op bladzijde 27 ).
(CD)
R
IN
R
Nl
2
ASSIGNABLE
(DVD)
ASSIGN
ABLE
MONITOR
OUT
18
IN
1
0.6 A MAX)
ANTENNA
IN
IN 1
(DVD)
SUBWOOFER
DVD
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABLE IN
IN 1
IN 2
DC OUTPUT
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
IN
R
AUDIO OUT
R ANALOG L
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
OUT
R
L
IN
OUT
AUDIO
VIDEO
IN
OUT
IN 2
DVR/BDR IN
for WIRELESS LAN
R
(DVR/
BDR)
DVD IN
(OUTPUT 5 V
ASSIGN
ABLE
MONITOR
OUT
BD IN
VIDEO IN
IN 1
ASSIGNABLE 1
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
A
DIGITAL OUT
COAXIAL
OPTICAL
OPTICAL
ANTENNA
IN
IN 1
(DVD)
Eén selecteren
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
PR
PB
Y
(TV/SAT) (DVR/BDR)
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
Eén selecteren
ASSIGNABLE
(DVD)
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
IN
0.6 A MAX)
AUDIO
VIDEO
VIDEO OUT
VIDEO
VIDEO
IN
1
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
VIDEO IN
TV/SAT VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SPEAKERS
SELEC
SELEC
! Maak de aansluiting met behulp van een HDMI-kabel om te luisteren naar HD-audio op de receiver.
Gebruik geen HDMI-kabel voor het invoeren van de videosignalen.
Afhankelijk van het video-apparaat is het mogelijk dat geen signalen kunnen worden uitgevoerd
die gelijktijdig via HDMI en andere methoden zijn aangesloten, en ook kan het nodig zijn om
uitgangsinstellingen te maken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het betreffende apparaat
wordt geleverd voor meer informatie.
! Als u het geluid van de TV via de receiver wilt beluisteren, dienen de receiver en de TV met
audiokabels met elkaar te worden verbonden (bladzijde 17).
! Als u een optische digitale audiokabel gebruikt, moet u opgeven op welke digitale ingang de speler
is aangesloten (zie Het menu Input Setup op bladzijde 27 ).
e
.b
HDMI IN
Eén selecteren
DIGITAL OUT
COAXIAL
OPTICAL
re
AUDIO OUT
R ANALOG L
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
d
de
oa
Een receiver voor satelliet/kabel-TV of een andere set-top box
aansluiten
De receiver beschikt over twee sets audio/video-ingangen en -uitgangen die geschikt zijn voor
het aansluiten van analoge of digitale video-apparatuur, waaronder HDD-/DVD-recorders en
BD-recorders.
Wanneer u de receiver instelt, moet u opgeven op welke ingang de recorder is aangesloten (zie ook
Het menu Input Setup op bladzijde 27 ).
Receivers voor satelliet- en kabel-TV en externe digitale tuners zijn voorbeelden van zogenaamde
‘set-top boxes’.
Wanneer u de receiver instelt, moet u opgeven op welke ingang de set-top box is aangesloten (zie
Het menu Input Setup op bladzijde 27 ).
m
fro
Een HDD-/DVD-recorder, BD-recorder en andere videobronnen
aansluiten
or
nb
de
an
.v
w
w
w
STB
HDD-/DVD-recorder, BD-recorder enz.
AUDIO IN
AUDIO OUT
R ANALOG L
R ANALOG L
AUDIO OUT
e
.b
VIDEO IN
VIDEO
Eén selecteren
re
Eén selecteren
VIDEO OUT
VIDEO
DIGITAL OUT
COAXIAL OPTICAL
R ANALOG L
VIDEO OUT
VIDEO
DIGITAL OUT
COAXIAL
OPTICAL
HDMI
BD IN
VIDEO IN
IN 1
DVD IN
DVR/BDR IN
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABLE IN
IN 1
IN 2
OUT
DC OUTPUT
ASSIGNABLE 1
IN
1
2
for WIRELESS LAN
HDMI
BD IN
VIDEO IN
IN 1
DVD IN
DVR/BDR IN
LAN (10/100)
OUT
DC OUTPUT
ASSIGNABLE 1
COAXIAL ASSIGNABLE
IN 1
IN 2
IN
IN
1
2
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
CONTROL
OUT
(CD)
L
OUT
R
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
OUT
IN
DVD IN IN
IN 1
R
A
IN
DVD IN IN
R
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2
R
L(Single)
(DVR/
BDR)
IN
IN 2
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
TV/SAT VIDEO
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2 F
R
L(Single)
L
IN
IN
R
MONITOR
OUT
IN
R
MONITOR
OUT
A
R
(DVR/
BDR)
L
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ASSIGN
ABLE
ASSIGN
ABLE
IN 2
(TV/SAT) (DVR/BDR)
ANTENNA
IN
IN 1
(DVD)
FRONT
(CD)
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
OUT
R
(DVD)
OUT
DVR/
BDR
ANTENNA
IN
L
TV/SAT VIDEO
IN OUT
IN
MONITOR
OUT
(DVD)
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
OUT
IR IN
OPTICAL
ASSIGNABLE
0.6 A MAX)
AUDIO
VIDEO
IN
(TV/SAT) (DVR/BDR)
ADAPTER PORT
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
OUT
CONTROL
OUT
TV/SAT VIDEO
IN OUT
IN
MONITOR
OUT
(DVD)
0.6 A MAX)
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
OUT
OUT
IR IN
OPTICAL
ASSIGNABLE
AUDIO
VIDEO
IN
(OUTPUT 5 V
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
TV/SAT VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
SPEAKER
6 -16 .
ATTENTION:
IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
SPEAKERS
SELECT
SELECT
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SPEAKERS
SELEC
SELEC
! Om te kunnen opnemen, moet u de analoge audiokabels aansluiten (de digitale aansluiting is
alleen voor weergave) (bladzijde 50).
! Als uw HDD/DVD-recorder, BD-recorder enz. is uitgerust met een HDMI-uitgangsaansluiting, raden
wij u aan deze met de HDMI DVR/BDR IN-aansluiting van de receiver te verbinden. Wanneer u dit
doet, moet u de receiver en de tv ook via HDMI aansluiten (zie Aansluiten via HDMI op bladzijde 17 ).
! Alleen voor de VSX-1021:
Als uw set-top box is uitgerust met een HDMI-uitgangsaansluiting, raden wij u aan deze met de
HDMI IN 1-aansluiting van de receiver te verbinden. Wanneer u dit doet, moet u de receiver en de tv
ook via HDMI aansluiten (zie Aansluiten via HDMI op bladzijde 17 ).
Nl
19
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
d
de
oa
AM/FM-antennes aansluiten
Deze receiver beschikt over zowel digitale als analoge ingangen, zodat u digitale audio-apparatuur
kunt aansluiten voor afspelen.
Wanneer u de receiver instelt, moet u opgeven op welke ingang het apparaat is aangesloten (zie
Het menu Input Setup op bladzijde 27 ).
Sluit de AM-raamantenne en de
FM-draadantenne aan zoals hieronder is afgebeeld. Voor een betere ontvangst en optimale
geluidskwaliteit moet u buitenantennes aansluiten (zie Buitenantennes aansluiten op bladzijde
20 ).
3
ANTENNA
FM UNBAL
75
U kunt de FM-ontvangst verbeteren als u een
FM-buitenantenne aansluit op FM UNBAL 75
W.
AM LOOP
4
fig. a
HDMI
VIDEO IN
IN 1
BD IN
DVD IN
DVR/BDR IN
OUT
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABLE IN
IN 1
IN 2
DC OUTPUT
ASSIGNABLE 1
1
2
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
CONTROL
OUT
OUT
IR IN
OUT
L
TV/SAT VIDEO
IN
IN OUT
MONITOR
OUT
OUT
OPTICAL
ASSIGNABLE
(DVD)
(CD)
ANTENNA
(TV/SAT) (DVR/BDR)
R
FM UNBAL
75
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
IN
DVD IN IN
A
IN
IN 1
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2
R
L(Single)
R
(DVD)
ASSIGN
ABLE
IN 2
L
(DVR/
BDR)
IN
IN
R
MONITOR
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
TV/SAT VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SPEAKERS
SELEC
SELEC
! Als u een recorder aansluit, verbindt u de analoge audio-uitgangen met de analoge audio-ingangen
van de recorder.
! Als de platenspeler line-level-uitgangen heeft, dat wil zeggen een ingebouwde voorversterker, sluit u
deze aan op de CD-ingangen.
20
Nl
AM LOOP
ANTENNA
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
OUT
75 Ω coaxiale kabel
fig. c
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
IN
0.6 A MAX)
AUDIO
VIDEO
fig. b
IN
1 Verwijder de isolatie van beide draden
van de AM-antenne.
2 Duw de lipjes open, steek een draad
volledig in elke aansluiting en laat de
lipjes los om de AM-antennedraden vast
te zetten.
3 Bevestig de AM-raamantenne aan de
standaard.
Om de standaard aan de antenne vast te
maken, buigt u deze in de richting aangegeven
door de pijl (afb. a) en klemt dan de antenne in
de standaard (afb. b).
! Als u de AM-antenne aan een muur of
ander oppervlak wilt monteren, moet u de
standaard met schroeven aan het oppervlak
vastmaken (afb. c) voordat u de antenne in de
standaard vastklemt. Zorg dat er een goede
ontvangst is.
Als u de AM-ontvangst wilt verbeteren, sluit u
een met vinyl beklede draad van 5 m tot 6 m aan
op de aansluitingen AM LOOP zonder de bijgeleverde AM-raamantenne los te koppelen.
U krijgt de beste ontvangst wanneer u de kabel
buiten horizontaal ophangt.
Buitenantenne
Binnenantenne
(met vinyl beklede
draad)
ANTENNA
FM UNBAL
75
5 m tot 6 m
AM LOOP
e
.b
5
re
DIGITAL OUT
COAXIAL OPTICAL
R ANALOG L
or
nb
de
an
.v
w
AUDIO OUT
U krijgt de beste resultaten als u de FM-antenne
helemaal uitstrekt en vastmaakt aan een muur
of deurpost. Laat de antenne niet losjes of opgevouwen hangen.
Buitenantennes aansluiten
Eén selecteren
AUDIO IN
R ANALOG L
w
2
5 Sluit de FM-draadantenne op de FManteneaansluiting aan.
w
1
m
CD-R, MD, DAT, enz.
4 Zet de AM-antenne op een vlakke
ondergrond en draai deze in de richting
die de beste ontvangst geeft.
fro
Andere audio-apparatuur aansluiten
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
1 Sluit een aparte versterker aan op de
AUDIO ZONE 2 OUT-aansluitingen van
deze receiver.
Op de versterker in de secundaire zone moet
een paar luidsprekers worden aangesloten
zoals in de volgende afbeelding.
ZONE 2
AUDIO
VIDEO
OUT
L
TV/SAT VIDEO
IN
IN OUT
MONITOR
OUT
IR IN
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
IN
OUT
OUT
R
AN
CD FM
75
L
DVR/
BDR
OUT
OUT
IN
DVD IN IN
IN
IN
IN
IN 1
R
(DVD)
ASSIGN
ABLE
IN 2
L
(DVR/
BDR)
R
AUDIO IN
R
MONITOR
OUT
L
Y
PB
PR
TV/SAT VIDEO
DVD
COMPONENT VIDEO
Door de receiver via de LAN-aansluiting met
het netwerk te verbinden kunt u luisteren naar
internet-radiozenders. Om naar internet-radiozenders te kunnen luisteren, moet u vooraf een
contract afsluiten met een ISP (Internet Service
Provider).
Bij deze aansluitingen kunt u audiobestanden
afspelen die zijn opgeslagen op apparaten
in het netwerk, waaronder uw computer,
via gebruik van de HOME MEDIA GALLERY
ingangen.
LAN (10/100) C
OUT
DC OUTPUT
for WIRELESS LAN
MULTI-ZONE instellingen
met gebruik van de
luidsprekeraansluitingen (ZONE 2)
U moet ZONE 2 selecteren in
Luidsprekersysteem instellen op bladzijde 66 om
deze opstelling te kunnen gebruiken.
1 Sluit een paar luidsprekers aan op de
surround-achterluidsprekeraansluitingen.
(OUTPUT 5 V
Secundaire zone
(ZONE 2)
Internet
ADAPTER PORT
TENNA
UNBAL
Modem
AM LOOP
A
R
FRONT
L
CENTER
SUBWOOFER
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
LAN
3
2
HDMI
ASSIGNABLE
COAXIAL
VIDEO
IN
IN
IN 1
IN 2 1
IN 1
IR IN
OUT
(CD)
2
OPTICAL
(TV/SAT) (DVR/BDR)
PC
ZONE 2
OUT
OUT
VIDEO IN
TV/SAT
IN
MONITOR
OUT
DVR/
BDR
OUT
IN
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2 FRONT HEIG
L(Single)
R
R
IN 1
(DVD)
ASSIGN
ABLE
IN 2
(DVR/
BDR)
R
naar LANpoort
IN
ASSIGNABLE
(DVD)
VIDEO
IN
WAN
LAN-kabel
(los verkrijgbaar)
ASSIGNABLE 1
CONTROL
1
Router
Hoofdzone
Alleen voor de
VSX-1021
L
0.6 A MAX)
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
2 VSX-1021 alleen: Sluit een beeldscherm
aan op de VIDEO ZONE 2 OUT-aansluiting
van deze receiver.
Secundaire
Beschikbare ingangsfuncties
zone
DVD, TV/SAT, DVR/BDR, VIDEO,
HOME MEDIA GALLERY, iPod/
USB, CD, CD-R/TAPE, TUNER,
ADAPTER PORT
(Uitvoer van analoge audio en composiet video.)
DVR/BDR IN
DVD IN
e
.b
De volgende tabel toont de signalen die naar
ZONE 2 kunnen worden uitgevoerd:
In geval van de VSX-1021
MULTI-ZONE basisopstelling (ZONE
2)
BD IN
re
MULTI-ZONE luisteropties
CONTROL
VIDEO IN
DVD, TV/SAT, DVR/BDR, VIDEO 1,
VIDEO 2, CD, CD-R/TAPE, TUNER,
ADAPTER PORT
(Er kan alleen analoge audio worden
geproduceerd.)
Het is niet mogelijk de audio-ingangssignalen die binnenkomen via de HDMIingangsaansluitingen of de digitale ingangsaansluitingen (OPTICAL en COAXIAL) terug
te brengen zodat ze kunnen worden uitgevoerd
naar ZONE 2.
VIDEO IN
IN 1
ASSIGNABLE 1
or
nb
de
an
.v
w
Het is mogelijk deze aansluitingen te maken
als u een aparte tv en luidsprekers hebt voor
de secundaire zone (ZONE 2). U hebt ook een
aparte versterker nodig als u geen gebruik
maakt van de MULTI-ZONE instellingen met
gebruik van de luidsprekeraansluitingen (ZONE
2) op bladzijde 21 voor de secundaire zone.
HDMI
w
MULTI-ZONE aansluitingen tot
stand brengen
Alleen voor de
VSX-1021
Secundaire
Beschikbare ingangsfuncties
zone
ZONE 2
w
Het VSX-921-model kan geen beeldscherm
aansluiten in de secundaire zone.
Hoofdzone
Secundaire zone (ZONE 2)
Aansluiten op het netwerk via
de LAN-interface
m
Belangrijk
2 VSX-1021 alleen: Sluit een beeldscherm
aan op de VIDEO ZONE 2 OUT-aansluiting
van deze receiver.
fro
Met deze receiver kunt u maximaal twee onafhankelijke systemen in verschillende ruimten
aansturen, nadat u de benodigde MULTI-ZONEaansluitingen hebt gemaakt.
U kunt gelijktijdig verschillende bronnen in de
twee zones laten weergeven, of u kunt, als u dat
wilt, dezelfde bron in beide zones gebruiken.
De hoofdzone en secundaire zone worden onafhankelijk aangestuurd (de hoofdzone kan uit
staan terwijl de secundaire zone aan staat) en
de secundaire zone kan worden bediend met de
afstandsbediening of de bedieningselementen
op het voorpaneel.
Het is niet mogelijk de audio- en video-ingangssignalen die binnenkomen via de HDMIingangsaansluitingen, de digitale ingangsaansluitingen (OPTICAL en COAXIAL) en de
COMPONENT VIDEO-ingangsaansluitingen
terug te brengen zodat ze kunnen worden uitgevoerd naar ZONE 2.
In geval van de VSX-921
d
de
oa
MULTI-ZONE instellingen
MONITOR
OUT
Y
PB
COMPONENT VI
SPEAKERS
SELECTABLE SEE INST
SELECTABLE VOIR LE M
Verbind de LAN-aansluiting van de receiver met
de LAN-aansluiting van de router (met of zonder
ingebouwde DHCP-serverfunctie) met behulp
van een straight LAN-kabel (CAT 5 of hoger).
Schakel de DHCP-serverfunctie van de router
in. Als de router niet is uitgerust met een ingebouwde DHCP-serverfunctie moet u de netwerkinstellingen handmatig maken. Zie Menu voor
Nl
21
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
Een USB-apparaat aansluiten
HDMI 2 INPUT
Het is mogelijk om audio- en fotobestanden
weer te geven door een USB-apparaat op deze
receiver aan te sluiten. U kunt ook een USBtoetsenbord (met VS-internationaal lay-out) op
de receiver aansluiten voor het invoeren van
tekst in de volgende GUI-schermen.
! Ingangsnamen veranderen in het menu
Input Setup (bladzijde 27).
! Namen geven aan de radiovoorkeurzenders
(bladzijde 32).
OUT
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABLE IN
IN 1
IN 2
DC OUTPUT
IN
1
2
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
OPTICAL
ASSIGNABLE
0.6 A MAX)
(DVD)
O
(CD)
iPod-kabel
(bijgeleverd)
(TV/SAT) (DVR/BDR)
R CD-R/TAPE ZONE 2
L
OUT
R
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
MENU
ANTENNA


CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
A
IN
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK / ZONE 2 F
L(Single)
R

R
L
In geval van de VSX-921
IN
R
T VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
SPEAKER
6 -16 .
ATTENTION:
IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
SPEAKERS
SELECT
SELECT
CONTROL
ON / OFF
Belangrijk
! Verplaats de receiver niet wanneer de
Bluetooth ADAPTER is aangesloten. Dit kan
resulteren in beschadigingen of een defect
contact.
VIDEO 2 INPUT
5V
MCACC
SETUP MIC
L
AUDIO R
iPod
iPhone
VIDEO iPad
2.1 A
USB
% Zet de receiver in de stand-by-stand
en sluit de Bluetooth ADAPTER op de
ADAPTER PORT aan.
! Zie Paren van de Bluetooth ADAPTER met het
apparaat voorzien van Bluetooth draadloze
technologie op bladzijde 33 voor instructies
voor het afspelen van een apparaat voorzien
van Bluetooth draadloze technologie.
22
Nl
iPod
iPod-kabel
(bijgeleverd)
MENU



e
.b
2.1 A
USB
iPod
DVR/BDR IN
! Het is ook mogelijk om de aansluiting te
maken met de kabel die bij de iPod wordt
geleverd, maar u kunt dan wel geen beelden
via de receiver bekijken.
! Zie tevens de handleiding van uw iPod voor
het aansluiten van de kabel.
! Zie Een iPod afspelen op bladzijde 29 voor
instructies voor het afspelen van een iPod.
re
5V
iPod
iPhone
iPad
MCACC
SETUP MIC
Bluetooth® ADAPTER
DVD IN
or
nb
de
an
.v
w
ON / OFF
w
Deze receiver beschikt over een speciaal voor
de iPod gereserveerde aansluiting waarmee
u de weergave van het audiomateriaal van de
iPod kunt bedienen met de bedieningselementen van de receiver.
In geval van de VSX-1021
CONTROL
% Zet deze receiver in de stand-bystand
en gebruik dan de bijgeleverde iPod-kabel
om uw iPod op de iPod iPhone iPad USBaansluiting op het voorpaneel van deze
receiver aan te sluiten.
w
Opmerking
! Raadpleeg de handleiding van de apparatuur
die u gebruikt voor uw verbinding en let erop
dat de aansluitmethode mede afhangt van uw
internetomgeving.
! Wanneer u een breedband internetverbinding
wilt gebruiken, heeft u een overeenkomst met
een internet service provider nodig. Neem
voor meer informatie contact op met uw
plaatselijke internet service provider.
Wanneer de Bluetooth® ADAPTER (AS-BT100
of AS-BT200) op deze receiver is aangesloten,
kunt u een product dat is voorzien van Bluetooth
draadloze technologie (mobiele telefoon, digitale muziekspeler enz.) gebruiken om draadloos
naar muziek te luisteren.
! Het apparaat voorzien van Bluetooth
draadloze technologie moet A2DP-profielen
ondersteunen.
! Pioneer kan geen juiste verbinding en
bediening garanderen van dit apparaat met
alle apparatuur die voorzien is van Bluetooth
draadloze technologie.
Een iPod aansluiten
m
! LAN-aansluiting : Ethernet-aansluiting
(10BASE-T/100BASE-TX)
De los verkrijgbare Bluetooth
ADAPTER aansluiten
fro
Specificaties van de LAN-aansluiting
d
de
oa
netwerkinstelling op bladzijde 68 voor verdere
informatie.
nl
ow
D
03
De apparatuur aansluiten
d
de
oa
CONTROL
DC OUTPUT
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
TENNA
2.1 A
UNBAL
L
AUDIO R
VIDEO
iPod
iPhone
iPad
AM LOOP
USB
A
R
FRONT
L
CENTER
R
SURROUND
ON / OFF
SUBWOOFER
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SPEA
Internet
or
nb
de
an
.v
w
CONTROL
w
5V
MCACC
SETUP MIC
HDMI 2 INPUT
IN 2
(CD)
ADAPTER PORT
VIDEO 2 INPUT
2.1 A
USB
IN 1
(DVD)
w
MCACC
SETUP MIC
iPod
iPhone
iPad
0.6 A MAX)
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
Alleen voor de VSX-1021
5V
LAN (10/100) COAXIAL ASSIGNABL
OUT
ON / OFF
m
Een HDMI-geschikt apparaat
aansluiten op de ingang op
het voorpaneel
ON / OFF
fro
CONTROL
Modem
Router
iPod
iPhone
iPad
e
.b
MCACC
SETUP MIC
2.1 A
USB
HDMI 2 INPUT
USB-toetsenbord
! Deze receiver ondersteunt niet het gebruik van
een USB-hub.
! Zie Een USB-apparaat afspelen op bladzijde
30 voor instructies voor het afspelen van een
USB-apparaat.
L
R
VIDEO
AUDIO/VIDEO OUTPUT
Videocamera, enz.
USBmassageheugenapparaat
% Zet de receiver in de stand-bystand
en sluit dan uw USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting op het voorpaneel van de
receiver.
re
WAN
5V
Videocamera, enz.
Gebruiken van de videoaansluiting op het voorpaneel
Alleen voor de VSX-921
De VIDEO 2-aansluitingen kunt u bedienen met
de INPUT SELECTOR op het voorpaneel, of met
de INPUT SELECT c/d-toets op de afstandsbediening. Deze verbinding is uitgerust met
standaard audio/video-aansluitingen. Maak de
verbindingen op dezelfde manier als die op het
achterpaneel.
Verbinden met een draadloos
LAN
Via een draadloze LAN-verbinding is het mogelijk het toestel zonder bedrading aan te sluiten
op een netwerk. Gebruik de los verkrijgbare
AS-WL300 voor een dergelijke verbinding.
! Zie Menu voor netwerkinstelling op bladzijde 68
voor instructies betreffende de instelling van
de draadloze LAN-adapter.
DC 5V
Ethernet
WPS
Draadloze LAN-adapter (AS-WL300)
Een infraroodontvanger
aansluiten
Als de stereoapparatuur in een afgesloten
kast staat of als u de afstandsbediening van
de secundaire zone in een andere zone wilt
gebruiken, kunt u een optionele infraroodontvanger gebruiken (zoals een Niles- of Xantechapparaat) en hiermee het systeem bedienen in
plaats van met de afstandsbedieningssensor op
het voorpaneel van de receiver.
! Het is mogelijk dat de bediening op afstand
niet werkt als er direct licht van een sterke
fluorescentielamp op het sensorvenstertje van
de infraroodontvanger valt.
! Houd er rekening mee dat andere
fabrikanten mogelijk geen gebruikmaken
van infraroodtechnologie. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing bij het apparaat
om te controleren of het geschikt is voor
infraroodbediening.
Nl
23
De apparatuur aansluiten
BD IN
DVD IN
DVR/BDR IN
OUT
LAN
DC OUTPUT
for WIRELESS LAN
(OUTPUT 5 V
OUT
OUT
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
IN
OUT
IR IN
L
TV/SAT VIDEO
IN
IN OUT
MONITOR
OUT
0.6 A MAX)
AUDIO
VIDEO
OUT
R
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
CD FM UNBAL
75
L
AM LOOP
DVR/
BDR
OUT
IN
DVD IN IN
A
IN
IN 1
R
FRONT
L
C
R
(DVD)
Belangrijk
ASSIGN
ABLE
IN 2
L
(DVR/
BDR)
IN
IN
R
MONITOR
OUT
Y
PB
PR
TV/SAT VIDEO
COMPONENT VIDEO
SUBWOOFER
DVD
PRE OUT
CAUTION:
ATTENTION
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPE
6 -16 .
6 -16 .
Infraroodontvanger
2 Sluit de IR IN-aansluiting van een ander
apparaat aan op de IR OUT-aansluiting op
de achterkant van de receiver om deze te
koppelen aan de infraroodontvanger.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de infraroodontvanger voor informatie over het type
kabel dat nodig is voor de verbinding.
! Als u een Pioneer-apparaat wilt koppelen
aan de infraroodontvanger, raadpleegt u
Andere Pioneer-apparaten bedienen met de
sensor van dit apparaat op bladzijde 24 voor
aansluiting op de CONTROL-aansluitingen in
plaats van de IR OUT-aansluiting.
Nl
! Als u deze functie gebruikt, zorgt u ervoor dat
ten minste één set analoge audio-, video- of
HDMI aansluitingen is aangesloten op een
ander apparaat voor een goede aarding.
1 Bepaal van welk apparaat u de
afstandsbedieningssensor wilt gebruiken.
Als u een willekeurig apparaat in de reeks wilt
bedienen, is dit de afstandsbedieningssensor
waarnaar u de betreffende afstandsbediening
moet richten.
2 Sluit de aansluiting CONTROL
OUT van dat apparaat aan op de
aansluiting CONTROL IN van een ander
Pioneer-apparaat.
Gebruik hiervoor een kabel met een monoministekker aan beide uiteinden.
CONTROL
OUT
DVR/BDR CD-R/TAPE ZONE 2
ZONE 2
OUT
IR IN
AUDIO
VIDEO
IN
OUT
L
TV/SAT VIDEO
IN
IN OUT
MONITOR
OUT
OUT
R
DVR/
BDR
CD
L
OUT
IN
DVD IN IN
IN
IN 1
R
(DVD)
ASSIGN
ABLE
IN 2
L
(DVR/
BDR)
IN
IN
R
MONITOR
OUT
Y
PB
PR
TV/SAT VIDEO
DVD
COMPONENT VIDEO
IN
OUT
CONTROL
IN
OUT
CONTROL
3 Voeg alle gewenste apparaten toe aan
de reeks.
De receiver aansluiten op het
stopcontact
Steek de stekker pas in het stopcontact als u
alle andere apparaten, waaronder de luidsprekers, hebt aangesloten op de receiver.
WAARSCHUWING
! Houd het netsnoer bij de stekker vast. Trek de
stekker niet uit het stopcontact door aan het
snoer te trekken en raak het netsnoer nooit
met natte handen aan. Dit kan kortsluiting
of een elektrische schok tot gevolg hebben.
Zorg ervoor dat u dit apparaat, een meubel
of een ander voorwerp niet op het netsnoer
plaatst en dat het netsnoer niet op een andere
manier wordt afgekneld. Maak geen knopen
in het netsnoer en bind het niet samen met
andere kabels. Leid de netsnoeren zodanig dat
de kans klein is dat iemand erop gaat staan.
Een beschadigd netsnoer kan brand of een
elektrische schok veroorzaken. Controleer de
staat van het netsnoer regelmatig. Als u een
beschadiging vaststelt, neemt u contact op
1 Sluit het geleverde netsnoer aan op de
AC IN-aansluiting aan de achterkant van
de receiver.
2 Steek het andere einde in het
stopcontact.
! Nadat de receiver op een stopcontact is
aangesloten, begint er een 2 tot 10-seconden
HDMI initialisatieproces. Tijdens dit proces
kunt u geen bedieningshandelingen
uitvoeren. De HDMI-indicator op het
display op het voorpaneel knippert tijdens
dit procues en u kunt de receiver pas
inschakelen zodra de indicator stopt met
knipperen. Als u de Control met HDMI op
OFF zet, kunt u dit proces overslaan. Zie
Control met HDMI-functie op bladzijde 43
voor verdere informatie over de Control met
HDMI-functie.
e
.b
VIDEO IN
IN 1
ASSIGNABLE 1
CONTROL
met een onafhankelijke, door Pioneer erkende
onderhoudsdienst voor een nieuw netsnoer.
! Gebruik uitsluitend het bij dit apparaat
geleverde netsnoer.
! Gebruik het geleverde netsnoer niet voor
andere doeleinden dan hieronder beschreven.
! Haal de stekker van dit apparaat uit het
stopcontact wanneer u het langere tijd niet
gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie
gaat.
DVR/BD
re
HDMI
IR
IN
OUT
DVD IN
or
nb
de
an
.v
w
CONTROL
IN
BD IN
w
Niet-Pioneerapparaat
VIDEO IN
IN 1
ASSIGNABLE 1
w
Pioneerapparaat
Veel Pioneer-apparaten hebben SR CONTROLaansluitingen. Deze kunnen worden gebruikt
om apparaten aan elkaar te koppelen zodat u
de afstandsbedieningssensor van één apparaat
kunt gebruiken. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, wordt het bedieningssignaal
doorgestuurd naar het juiste apparaat.
! Zie bladzijde 53 als u al uw apparatuur met
de afstandsbediening van deze receiver wilt
bedienen.
! Als u een afstandsbediening hebt
aangesloten op de CONTROL IN-aansluiting
met behulp van een ministekkerkabel,
kunt u dit apparaat niet bedienen via de
afstandsbedieningssensor.
HDMI
m
Afgesloten kast en dergelijke
Andere Pioneer-apparaten
bedienen met de sensor van
dit apparaat
fro
1 Sluit de sensor van de
infraroodontvanger aan op de aansluiting
IR IN aan de achterkant van de receiver.
d
de
oa
! Als u twee afstandsbedieningen gelijktijdig
gebruikt, heeft de afstandsbedieningssensor
van de infraroodontvanger voorrang op de
afstandsbedieningssensor op het voorpaneel.
24
nl
ow
D
03
nl
ow
D
4 Selecteer ‘OSD Language’ in het menu
System Setup.
5 Selecteer de gewenste taal.
6 Selecteer ‘OK’ om de taal te
veranderen.
De instelling is voltooid en het menu
System Setup verschijnt weer automatisch.
5V
MCACC
SETUP MIC
iPod
iPhone
iPad
2.1 A
USB
HDMI 2 INPUT
Microfoon
WAARSCHUWING
! De testtonen die worden voortgebracht tijdens
de Full Automatic MCACC-instelling klinken
erg hard.
THX®
! THX is een handelsmerk van THX Ltd. dat in
sommige rechtsgebieden gedeponeerd kan
zijn. Alle rechten voorbehouden.
Statief
Controleer of er zich geen obstakels tussen de
luidsprekers en de microfoon bevinden.
Als u een statief hebt, kunt u dit gebruiken
om de microfoon ongeveer op oorhoogte te
plaatsen op de normale luisterpositie. Als u niet
beschikt over een statief, kunt u de microfoon
ook opstellen met een ander geschikt voorwerp.
Plaats de microfoon op een stabiele ondergrond. Wanneer de microfoon op een van de
volgende plaatsen staat, kan er geen nauwkeurige meting worden uitgevoerd:
! Zitbank of andere zachte ondergrond.
! Op een hoge plaats zoals op een tafel of
bovenaan op een zitbank.
Het Full Automatic MCACC-display verschijnt eenmaal wanneer de microfoon wordt
aangesloten.
e
.b
3 Selecteer ‘System Setup’ in het Home
Menu.
3 Selecteer de parameters die u wilt
instellen.
re
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
Return
! Als u langer dan vijf minuten geen
bediening op het GUI-scherm uitvoert, zal de
screensaver verschijnen.
ON / OFF
Belangrijk
! Verplaats de microfoon en de luidsprekers niet
tijdens de Full Automatic MCACC-instelling.
! De instellingen die via de Full Automatic
MCACC-instelling worden gemaakt,
vervangen alle bestaande instellingen voor
de voorgedefinieerde MCACC-instelling die u
selecteert.
! Voordat u de Full Automatic MCACC-instelling
gebruikt, dient u de hoofdtelefoon los te
maken.
Exit
or
nb
de
an
.v
w
2 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
CONTROL
START
w
Zorg dat de video-invoer van de TV op deze
receiver is ingesteld (als u bijvoorbeeld deze
receiver op de VIDEO aansluitingen van de TV
hebt aangesloten, moet u controleren of de
VIDEO ingang is geselecteerd).
Bij de Full Automatic MCACC-instelling worden de akoestische eigenschappen van de
luisterruimte gemeten, rekening houdend met
omgevingsgeluid, luidsprekeraansluitingen
en luidsprekerformaten, en worden zowel de
kanaalvertraging als het kanaalniveau getest.
Nadat u de microfoon die bij het systeem wordt
geleverd hebt ingesteld, kiest de receiver op
basis van de informatie van een reeks testtonen
de optimale luidsprekerinstellingen en egalisatie voor de luisterruimte.
2 Sluit de microfoon aan op de
aansluiting MCACC SETUP MIC op het
voorpaneel.
: Normal(SB/FH)
: SYMMETRY
: M1.MEMORY 1
:
NO
w
1 Druk op u RECEIVER om de receiver en
uw tv aan te zetten.
Automatisch uitvoeren van de
optimale geluidsafstellingen
(Full Automatic MCACC)
A/V RECEIVER
Speaker System
EQ Type
MCACC
THX Speaker
m
De taal die gebruikt wordt op het scherm van
de grafische gebruikersinterface kan veranderd
worden.
! De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing
zijn van toepassing wanneer Engels als de
taal voor de grafische gebruikersinterface is
ingesteld.
Zorg dat de video-invoer van de TV op deze
receiver is ingesteld.
1a.Full Auto MCACC
fro
Veranderen van de OSDdisplaytaal (OSD Language)
1 Druk op u RECEIVER om de receiver en
uw tv aan te zetten.
d
de
oa
Basisinstellingen
04
Basisinstellingen
! Nadat de gegevens zijn gemeten, zullen de
gegevens over de galmeigenschappen (zowel
vóór als na de kalibratie) die in de receiver
zijn opgeslagen, worden overschreven.
! Wanneer andere gegevens over de
galmeigenschappen worden gemeten dan
die van SYMMETRY, worden de gegevens
niet gemeten na de correctie. Als u moet
meten nadat de gegevens gecorrigeerd
zijn, dient u de meting uit te voeren met
behulp van het menu EQ Professional in de
Manual MCACC-instelling (bladzijde 61).
Als de luidsprekers zijn aangesloten via een
andere opstelling dan Normal(SB/FH), dient
Speaker System te worden ingesteld voordat
de Automatic MCACC-instelling wordt uitgevoerd. Zie Luidsprekersysteem instellen op
bladzijde 66 .
! Speaker System – Toont de huidige
instellingen. Wanneer dit wordt geselecteerd
en dan op ENTER wordt gedrukt,
verschijnt het selectiescherm voor het
luidsprekersysteem. Selecteer het juiste
luidsprekersysteem en druk dan op RETURN
om terug te keren.
Als u de voorluidsprekers met bi-amp
wilt aansturen of een afzonderlijk
luidsprekersysteem wilt opstellen in een
andere ruimte, leest u Luidsprekersysteem
instellen op bladzijde 66 en sluit u de
Nl
25
Basisinstellingen
Exit
OK
A/V RECEIVER
YES
YES
Cancel
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
RETRY
Cancel
De op het scherm getoonde configuratie
moet overeenstemmen met de werkelijke
luidsprekeropstelling.
! Als u een ERR-melding ziet (of als de
weergegeven luidsprekeropstelling niet
juist is), kan er een probleem zijn met de
aansluiting van de luidsprekers. Als het
probleem niet is verholpen nadat u RETRY
hebt geselecteerd, zet u de receiver uit en
controleert u de luidsprekeraansluitingen.
Als er geen probleem lijkt te zijn, gebruikt
u i/j om de luidspreker te selecteren en
k/l om de instelling te wijzigen en door te
gaan.
! Als de luidspreker niet naar de microfoon
is gericht (luisterplaats) of als luidsprekers
worden gebruikt die de fase beïnvloeden
(dipool-luidsprekers, reflectie-luidsprekers
enz.), kan Reverse Phase worden
aangegeven hoewel de luidsprekers correct
zijn aangesloten.
Als Reverse Phase wordt aangegeven,
kunnen de luidsprekerdraden (+ en –)
verwisseld zijn. Controleer de aansluitingen
van de luidsprekers.
8 De Full Automatic MCACC-instelling
is voltooid en het menu Home Menu
verschijnt weer automatisch.
Zorg dat u de microfoon losmaakt van de receiver nadat de Full Automatic MCACC-instelling
is voltooid.
De instellingen die worden vastgelegd met de
Full Automatic MCACC-instelling geven normaal gesproken een uitstekend surroundgeluid
van het systeem, maar u kunt deze instellingen ook handmatig invoeren met Het menu
Advanced MCACC op bladzijde 59 of De menu’s
System Setup en Other Setup op bladzijde 66 .
! Afhankelijk van de eigenschappen van uw
kamer, worden soms verschillende formaten
ingesteld voor identieke luidsprekers met
conusafmetingen van ongeveer 12 cm. U
kunt de instelling handmatig corrigeren
met de Luidsprekers handmatig instellen op
bladzijde 66 .
! De afstand van de subwoofer tot de
luisterpositie kan groter worden ingesteld
dan de werkelijke afstand. Deze instelling
moet nauwkeurig zijn (rekening houdend
met de vertraging en de eigenschappen van
de ruimte) en hoeft normaal gesproken niet
te worden gewijzigd.
Als de omgevingsomstandigheden niet optimaal zijn voor de Automatic MCACC-instelling
(te veel achtergrondruis, weerkaatsing van
echo’s door de muren, obstakels tussen de luidsprekers en de microfoon), kunnen de eindinstellingen onjuist zijn. Controleer of andere
huishoudelijke apparatuur (airconditioning,
koelkast, ventilator, enz.) in de omgeving geen
storingen veroorzaken en zet ze indien nodig
uit. Als instructies worden weergegeven op het
display op het voorpaneel, moet u deze volgen.
! Sommige oudere TV’s kunnen de werking van
de microfoon storen. Zet in dit geval de TV uit
tijdens de Automatic MCACC-instelling.
e
.b
Exit
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Problemen tijdens het
gebruik van de Automatic
MCACC-instelling
re
Nl
U ziet een voortgangsrapport op het scherm
terwijl de receiver meer testtonen voortbrengt
om de optimale receiverinstellingen te bepalen.
Probeer ook nu zo stil mogelijk te zijn terwijl dit
gebeurt. Dit kan 3 tot 10 minuten duren.
1a.Full Auto MCACC
L
FHL
C
FHR
R
SR
SBR
SBL
SL
SW
10
or
nb
de
an
.v
w
U ziet een voortgangsrapport op het scherm
terwijl de receiver testtonen voortbrengt om te
bepalen welke luidsprekers aanwezig zijn in de
opstelling. Probeer zo stil mogelijk te zijn terwijl
dit gebeurt.
Als er langer dan 10 seconden geen bedieningshandeling wordt verricht terwijl het luidsprekerconfiguratie-controlescherm wordt getoond,
zal de Full Automatic MCACC-instelling automatisch hervat worden. In dit geval hoeft u niet
‘OK’ te selecteren en op ENTER te drukken in
stap 7.
! Bij foutmeldingen (zoals Too much ambient
noise! of Check microphone.) selecteert
u RETRY nadat u het omgevingsgeluid
(zie Problemen tijdens het gebruik van de
7 Controleer of ‘OK’ is geselecteerd en
druk op ENTER.
Environment Check
Ambient Noise
: OK
Microphone
:
Speaker YES/NO :
w
6 Wacht tot de testtonen
hebben geklonken en bevestig
de luidsprekerconfiguratie op het
GUI-scherm.
2/9
w
Controleer of de microfoon is aangesloten en
controleer als u een subwoofer gebruikt of de
subwoofer aan staat en op een aangenaam
volume is ingesteld.
A/V RECEIVER
! Als de meetresultaten van de Full Automatic
MCACC-instelling verkeerd zijn als gevolg
van de interactie tussen de luidsprekers
en de kijkomgeving, raden wij u aan de
instellingen handmatig te maken.
m
en selecteer START.
1a.Full Auto MCACC
Now Analyzing...
— Als de aansluitingen verkeerd zijn,
schakelt u het apparaat uit, trekt dan het
netsnoer uit het stopcontact, waarna u de
aansluitingen opnieuw maakt. Vervolgens
voert u de Volautomatische MCACCprocedure opnieuw uit.
— Als de aansluitingen in orde zijn, kiest u
voor GO NEXT en gaat u door.
fro
4 Druk op
5 Volg de instructies op het scherm.
Automatic MCACC-instelling op bladzijde 26
) en de aansluiting van de microfoon hebt
gecontroleerd. Als er geen probleem lijkt
te zijn, selecteert u gewoon GO NEXT om
verder te gaan.
d
de
oa
luidsprekers op de juiste manier aan voordat
u doorgaat naar stap 4.
! EQ Type – Hiermee wordt bepaald hoe de
frequentiebalans wordt afgesteld.
! MCACC – De zes voorgedefinieerde
MCACC-instellingen worden gebruikt om
instellingen voor surroundgeluid op te slaan
voor verschillende luisterposities. Gebruik
voorlopig een ongebruikte voorgedefinieerde
instelling (u kunt deze later een andere naam
geven in Data Management op bladzijde 65 ).
! THX Speaker – Selecteer YES wanneer u
een THX-luidsprekersysteem gebruikt (alle
luidsprekers, behalve de voor-luidsprekers,
worden ingesteld op SMALL). In andere
gevallen kunt u deze instelling op NO laten
staan.
26
nl
ow
D
04
nl
ow
D
4.System Setup
A/V RECEIVER
a.Manual SP Setup
b. Input Setup
c. OSD Language
d. Network Setup
e. HDMI Setup
f. Other Setup
4b.Input Setup
7 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
A/V RECEIVER
Exit
Input
Input Name
Input Skip
:
:
:
DVD
Rename
OFF
Digital In
HDMI Input
Component In
:
:
:
COAX-1
Return
DVD
Exit
U keert terug naar het menu System Setup.
In-1
Finish
4 Selecteer de ingangsfunctie die u wilt
instellen.
De standaardnamen komen overeen met de
namen naast de aansluitingen op het achterpaneel (zoals DVD of BD) die op hun beurt
Standaardinstellingen en
mogelijk instellingen voor de
ingangsfunctie
De aansluitingen van de receiver corresponderen meestal met de naam van een van de
ingangsfuncties. Als u apparaten op een andere
manier op deze receiver hebt aangesloten dan
met de hieronder vermelde standaardinstellingen of als u extra apparatuur hebt aangesloten,
raadpleegt u Het menu Input Setup op bladzijde
Apparaat
(DVD)
IN 1
(BD)
BD
TV/SAT
OPT-1
k
<a, b>
k
DVR/BDR
OPT-2
(DVR/
BDR)
IN 2
VIDEO
<b>
(VIDEO)
k
VIDEO 1
<c>
(VIDEO 1)
k
VIDEO 2
<c>
HDMI 1
<b>
IN 1
HDMI 2
<b>
(HDMI 2)
HOME MEDIA
GALLERY
iPod/USB
CD
COAX-2
<b>
CD-R/TAPE
k
TUNER
ADAPTER
PORT
a Wanneer Control met HDMI op ON staat, kunnen
er geen toewijzingen worden gemaakt (zie Control
met HDMI-functie op bladzijde 43 ).
b Alleen voor de VSX-1021
c Alleen voor de VSX-921
1 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
e
.b
3 Selecteer ‘Input Setup’ in het menu
System Setup.
HDMI
COAX-1
re
2 Selecteer ‘System Setup’ in het
Home Menu.
Er zijn optionele instellingen in aanvulling op de
toewijzing van de ingangsaansluitingen:
! Input Name – U kunt de naam van
de ingangsfunctie wijzigen om deze
gemakkelijker te herkennen. Selecteer
Rename om de naam te wijzigen of Default
om terug te gaan naar de standaardnaam.
! Input Skip – Indien ingesteld op ON,
zal die ingang worden overgeslagen
bij het selecteren van de ingang met
INPUT SELECT. (De DVD en andere
ingangen kunnen nog steeds rechtstreeks
met de ingangsfunctieknoppen worden
geselecteerd.)
Digitaal
or
nb
de
an
.v
w
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
DVD
w
6 Wanneer u klaar bent, gaat u door
naar de instellingen voor de andere
ingangen.
Ingangsfunctie
Deze receiver is uitgerust met een groot aantal
functies en instellingen. De functie voor het kiezen van de bedieningsstand (Operation Mode)
is bedoeld voor gebruikers die het lastig vinden
om al deze functies en instellingen onder de
knie te krijgen.
U kunt kiezen uit twee instellingen voor de
Operation Mode: Expert en Basic.
w
1 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
Als de DVD-speler bijvoorbeeld alleen een optische uitgang heeft, moet u de DVD-instelling
van de Digital In-ingangsfunctie wijzigen van
COAX-1 (standaardinstelling) in de optische
ingang waarop u het apparaat hebt aangesloten. De nummering (OPT-1 tot OPT-2) komt
overeen met de nummers naast de ingangen op
de achterkant van de receiver.
Ingangsaansluiting
Instelling bedieningsstand
m
5 Selecteer de ingang(en) waarop u het
digitale apparaat hebt aangesloten.
fro
U hoeft instellingen in het menu Input Setup
alleen te wijzigen als u de digitale apparatuur
niet hebt aangesloten volgens de standaardinstellingen (zie Standaardinstellingen en mogelijk
instellingen voor de ingangsfunctie op bladzijde
27 ). In dit geval moet u de receiver laten weten
welke digitale apparatuur is aangesloten op
welke aansluiting, zodat de knoppen op de
afstandsbediening overeenkomen met de aangesloten apparatuur.
27 om de receiver te laten weten hoe u de apparatuur hebt aangesloten. De stippen (k) geven
mogelijke toewijzingen aan.
d
de
oa
weer overeenkomen met de namen op de
afstandsbediening.
Het menu Input Setup
04
Basisinstellingen
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
2 Selecteer ‘Operation Mode Setup’ in
het Home Menu.
3 Selecteer de gewenste instelling voor
de bedieningsstand.
! Expert (standaardinstelling) – De gebruiker
kan alle functies zelf instellen.
! Basic – Het aantal functies dat ingesteld kan
worden wordt beperkt en de functies die niet
door de gebruiker instelbaar zijn worden
automatisch ingesteld op de door Pioneer
aanbevolen geluids- en beeldinstellingen. De
functies die kunnen worden ingesteld staan
hieronder vermeld. Deze kunnen naar wens
of behoefte worden ingesteld aan de hand
van de instructies.
Instelbare
functies/
items
Beschrijving
Pagina
HOME MENU
Full Auto
MCACC
Maakt het instellen van
zeer precieze geluidsvelden mogelijk.
25
Nl
27
nl
ow
D
04
Basisinstellingen
27
Software
Update
Werkt de software bij tot
de nieuwste versie.
71
Network
Information
Controleert het IP-adres
van de receiver.
Pairing
Bluetooth
Setup
Koppelt met een
Bluetooth-apparaat met
behulp van AS-BT100 of
AS-BT200.
Schakelt de ingangsaansluiting om.
29
MASTER
VOLUME
+/–, MUTE
Hiermee stelt u het luistervolume in.
29
70
LISTENING
MODE
Alleen standen die door
Pioneer worden aanbevolen kunnen worden
geselecteerd.
35
33
PQLS
Zorgt voor weergave met
de PQLS-functie.
44
MCACC
(Voorgedefinieerde
MCACCinstelling)
Selecteert uw favoriete
MCACC-voorinstelling.
46
DELAY
(Geluidsvertraging)
Regelt de algehele vertraging van de geluidsweergave.
46
S.RTRV
(Auto Sound
Retriever)
Geeft gecomprimeerde
geluidssignalen weer met
een hoge geluidskwaliteit.
46
DUAL
(Dual mono)
Tweevoudige mono audioinstelling.
46
V.SB
(Virtueel
surroundachterkanaal)
Creëert een virtueel surround-achterkanaal dat
kan worden weergegeven.
46
V.HEIGHT
(Virtueel
hoogte-voorkanaal)
Creëert een virtueel
hoogte-voorkanaal dat kan
worden weergegeven.
46
Nl
re
INPUT
SELECT
(INPUT
SELECTOR)
Audioparameters
28
w
Andere functies
Voor weergave met gecorPHASE CTRL
rigeerde fase voor de lage
(Fasesturing)
tonen.
37
SOUND
RETRIEVER
AIR
Schakelt de ingang over
naar ADAPTER PORT en
geeft gecomprimeerde
geluidssignalen weer met
een hoge geluidskwaliteit.
34
iPod iPhone
iPad DIRECT
CONTROL
Schakelt de ingang over
naar iPod/USB en stelt de
stand in voor bediening
via de iPod.
30
4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het Home Menu.
e
.b
Input Skip
Ingangen die niet worden
gebruikt, worden overgeslagen (niet getoond).
Pagina
or
nb
de
an
.v
w
27
Beschrijving
w
Ingevoerde namen kunnen naar wens worden
veranderd voor een groter
gebruiksgemak.
Instelbare
functies/
items
m
Input Name
Pagina
fro
Beschrijving
d
de
oa
Instelbare
functies/
items
nl
ow
D
05
Basisbediening voor afspelen
4 Druk op AUTO/ALC/DIRECT
(AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) om
‘AUTO SURROUND’ te selecteren en te
beginnen met het afspelen van de bron.
Als u een geluidsbron met Dolby Digital- of DTSsurroundgeluid afspeelt, moet u surroundgeluid horen. Als u een stereobron afspeelt, hoort
u alleen geluid uit de voorluidsprekers links/
rechts in de standaardluisterfunctie.
! U moet mogelijk de instellingen voor de
digitale audio-uitgang van de DVD-speler
of digitale satellietontvanger controleren.
Deze moeten zijn ingesteld op Dolby Digital,
DTS en 88,2 kHz / 96 kHz PCM-audio via 2
kanalen. Als er een optie voor MPEG-audio is,
5 Gebruik MASTER VOLUME +/– om het
volume in te stellen.
Zet het volume van de TV zacht zodat al het
geluid uit de luidsprekers komt die zijn aangesloten op deze receiver.
Een bron afspelen die via HDMI is
aangesloten
% Gebruik INPUT SELECT om de
ingangsfunctie voor de HDMIingangsaansluitingen van de receiver te
selecteren.
U kunt deze bediening ook uitvoeren met de
knop INPUT SELECTOR op het voorpaneel of
door enkele malen op HDMI op de afstandsbediening te drukken.
! Stel de HDMI-parameter in De audio-opties
instellen op bladzijde 46 in op THROUGH als u
Zie Een iPod aansluiten op bladzijde 22 .
! U kunt de iPod ook op de iPod zelf bedienen,
zonder dat u het TV-scherm gebruikt. Zie De
iPod-bedieningselementen omschakelen op
bladzijde 30 voor verdere informatie.
e
.b
3 Druk op
om de bedieningsstand
van de receiver te kiezen.
1 Druk op u RECEIVER om de receiver en
uw tv aan te zetten.
re
U kunt hiervoor de ingangsfunctieknoppen op
de afstandsbediening, INPUT SELECT, gebruiken, of de draaiknop INPUT SELECTOR op het
voorpaneel.
! Als u het type ingangssignaal handmatig
moet wijzigen, drukt u op SIGNAL SEL
(bladzijde 36).
Deze receiver beschikt over een iPod iPhone
iPad USB aansluiting waarmee u de weergave van het audiomateriaal van de iPod kunt
bedienen met de bedieningselementen van de
receiver.
! Deze receiver is compatibel met de audio en
video van een iPod nano (alleen audio voor de
iPod nano 1G/2G), iPod vijfde generatie (alleen
audio), iPod classic, iPod touch, iPhone en
iPad. Het is echter mogelijk dat sommige
functies bij sommige modellen beperkt zijn.
Deze receiver is niet compatibel met de iPod
shuffle.
! Deze receiver is ontwikkeld en getest voor
de softwareversie van de iPod/iPhone/iPad
die staat aangegeven op de Pioneer website
(http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/).
! Installeren van andere softwareversies dan
zoals aangegeven op de Pioneer website
op uw iPod/iPhone/iPad kan leiden tot
incompatibiliteit met deze receiver.
! iPod, iPhone en iPad zijn gelicentieerd
voor weergave van materiaal waarop geen
auteursrechten rusten of materiaal waarvoor
de gebruiker de wettelijke toestemming heeft
om het weer te geven.
! Functies als de equalizer kunt u niet bedienen
via de receiver. Bovendien wordt aangeraden
de equalizer uit te zetten voordat u de iPod
aansluit.
or
nb
de
an
.v
w
2 Selecteer de gewenste ingangsfunctie.
Een iPod afspelen
w
Begin door de weergave-apparatuur (bijvoorbeeld een DVD-speler), uw tv en uw subwoofer
(als u die heeft) aan te zetten, en zet vervolgens
de receiver aan (druk op u RECEIVER).
Zorg dat de video-invoer van de TV op deze
receiver is ingesteld.
w
1 Zet de apparatuur van het systeem en
de receiver aan.
m
Dit zijn algemene instructies voor het afspelen van een bron, zoals een DVD, met het
thuistheatersysteem.
stelt u deze in op conversie van MPEG-audio
naar PCM.
! Zie ook Luisteren naar het systeem op
bladzijde 35 voor informatie over de
verschillende manieren om naar bronnen te
luisteren.
Het is mogelijk om op het display op het voorpaneel te controleren of meerkanaals weergave wel of niet correct wordt uitgevoerd. Zie
Automatische surround, ALC en Directe stroom
met verschillende ingangssignaalindelingen op
bladzijde 85 voor verdere informatie.
Bij gebruik van een surround-achterluidspreker
wordt 2D+PLIIx MOVIE weergegeven bij
het afspelen van Dolby Digital-signalen
en DTS+Neo:6 bij het afspelen van DTS
5.1-kanaals signalen.
Als de aanduiding op het display niet overeenkomt met het ingangssignaal en de luidsprekerfunctie, moet u de aansluitingen en instellingen
controleren.
! Pioneer kan onder geen enkele omstandigheid
aansprakelijk worden gesteld voor directe of
indirecte schade als gevolg van een foutieve
werking of verlies van opgenomen materiaal,
veroorzaakt door een defect van de iPod.
! Bij het luisteren naar een track op de iPod
in de hoofdzone, is het ook mogelijk om de
secundaire zone te bedienen, maar u kunt in
de secundaire zone niet naar een andere track
luisteren dan de track die in de hoofdzone
wordt afgespeeld.
fro
Een bron afspelen
HDMI-audio wilt beluisteren via de TV (er komt
geen geluid uit de receiver).
! Als het videosignaal niet op de TV wordt
weergegeven, probeert u de resolutieinstellingen op het apparaat of het scherm te
wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige
apparatuur, zoals videospelletjesapparatuur,
resoluties hebben die niet kunnen worden
omgezet. Gebruik in dit geval een analoge
videoverbinding.
d
de
oa
Basisbediening voor afspelen
2 Druk op iPod USB van de
afstandsbediening om de receiver over te
schakelen naar de iPod/USB.
Loading verschijnt op het GUI-scherm terwijl
de aansluiting wordt gecontroleerd en gegevens worden opgehaald van de iPod.
Wanneer u het iPod Top-hoofdmenu op het
display ziet, kunt u muziek afspelen van de iPod.
! De bedieningsorganen van uw iPod zullen
niet werken wanneer het apparaat op deze
receiver is aangesloten.
Audiobestanden afspelen die op
een iPod zijn opgeslagen
Om te navigeren door de liedjes op uw iPod,
kunt u het GUI-scherm gebruiken dat wordt
weergegeven op het beeldscherm van de TV die
op deze receiver is aangesloten. De bediening
voor het luisteren naar muziek kan ook volledig
via het display op het voorpaneel van deze receiver worden geregeld.
! Tekens die niet op deze receiver kunnen
worden weergegeven, worden als # getoond.
Nl
29
nl
ow
D
05
Basisbediening voor afspelen
DVD
Zoeken wat u wilt afspelen
2 Gebruik i/j om een categorie te
selecteren en druk dan op ENTER om door
die categorie te lopen.
! Als u terug wilt naar het vorige niveau, drukt
u op RETURN.
3 Gebruik i/j om door de
geselecteerde categorie, bijvoorbeeld
albums, te bladeren.
! Gebruik k/l om naar vorige/volgende
niveaus te gaan.
4 Blader net zo lang tot u hebt gevonden
wat u wilt afspelen. Druk op d om het
afspelen te starten.
Opmerking
! U kunt alle nummers in een bepaalde
categorie afspelen als u de optie All
selecteert boven aan de categorielijst. U kunt
bijvoorbeeld alle nummers van een bepaalde
artiest afspelen.
Basisbediening voor afspelen
De knoppen op de afstandsbediening van deze
receiver kunnen worden gebruikt voor de basisbediening voor het afspelen van bestanden op
een iPod.
30
Nl
ENTER
PQLS
S.RETRIEVER
PTY
SEARCH
HOME
MENU
iPod CTRL
MPX
PRESET
RETURN
TUNE
1
AUDIO
2
SIGNAL SEL MCACC
4
5
3
SLEEP
INFO
6
DISP
! Tijdens Audiobook-weergave drukt u op i/j
om de afspeelsnelheid te veranderen: Snel f
Normaal f Langzaam.
De iPod-bedieningselementen
omschakelen
U kunt de iPod-bedieningselementen omschakelen tussen de iPod en de receiver.
! U kunt deze functie niet gebruiken wanneer
een iPod van de vijfde generatie of een iPod
nano van de eerste generatie is aangesloten.
1 Druk op iPod CTRL om over te schakelen
naar de iPod-bedieningsorganen.
U kunt nu de bediening en weergave op de
iPod uitvoeren en de afstandsbediening en
het GUI-scherm van deze receiver worden
uitgeschakeld.
2 Druk nog een keer op iPod CTRL om
terug te keren naar de bediening met de
bedieningselementen op de receiver.
Opmerking
! Schakel de ingang van de receiver in één keer
over naar de iPod door op het voorpaneel op
de iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL-toets
te drukken om iPod-bediening op de iPod
mogelijk te maken.
1 Druk op u RECEIVER om de receiver en
uw tv aan te zetten.
Zie Een USB-apparaat aansluiten op bladzijde
22 .
! Zorg dat de receiver in de stand-bystand staat
bij het losmaken van het USB-apparaat.
2 Druk op iPod USB van de
afstandsbediening om de receiver over te
schakelen naar de iPod/USB.
Loading verschijnt op het GUI-scherm wanneer
deze receiver het USB-apparaat begint te herkennen. Wanneer u het USB Top-menu op het
display ziet, kunt u het USB-apparaat afspelen.
Opmerking
Als het bericht Over Current op het display
verschijnt, zijn de stroomvereisten van het USBapparaat te hoog voor deze receiver. Probeer in
dat geval een van de volgende dingen:
! Zet de receiver uit en dan weer aan.
! Sluit het USB-apparaat opnieuw aan terwijl de
receiver uitgeschakeld is.
! Gebruik een speciale netspanningsadapter
(die bij het USB-apparaat wordt geleverd) voor
de USB-stroomvoorziening.
Als dit het probleem niet verhelpt, is uw USBapparaat waarschijnlijk niet geschikt.
1 Gebruik i/j om ‘Music’ in het
USB Top-menu te selecteren.
2 Gebruik i/j om een map te
selecteren en druk dan op ENTER om door
die map te lopen.
e
.b
1 Gebruik i/j om ‘Music’ in het
iPod Top-menu te selecteren.
TV / DTV
PRESET
Het maximumaantal niveaus dat u kunt selecteren in stap 2 (hieronder) is 8. Ook kunt u tot 30
000 mappen en bestanden weergeven en afspelen binnen een USBgeheugenapparaat.
! Niet-Romeinse tekens in een afspeellijst
worden weergegeven als #.
re
Wanneer uw iPod op deze receiver is aangesloten, kunt u op afspeellijst, naam van de artiest,
naam van het album, naam van het nummer,
genre of componist door de liedjes bladeren die
in uw iPod zijn opgeslagen, net als wanneer u
de iPod rechtstreeks gebruikt.
STATUS
T.EDIT
GUIDE
or
nb
de
an
.v
w
PHASE CTRL
TOP MENU
BAND
U kunt bestanden afspelen via het USBinterface aan de voorzijde van deze receiver.
! Compatibele USB-apparaten zijn externe
magnetische harde schijven, draagbare
flashgeheugendrives (in het bijzonder
keydrives) en digitale audiospelers (MP3spelers) met indeling FAT16/32.
! Pioneer kan geen compatibiliteit (bediening
en/of bus-power) garanderen met alle USBmassageheugenapparaten en kan ook niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventueel
gegevensverlies bij aansluiting op deze
receiver.
w
TUNE TOOLS
MENU
PGM
HDD
w
LIST
VIDEO
PARAMETER
Audiobestanden afspelen die op
een USB-geheugenapparaat zijn
opgeslagen
m
AUDIO
PARAMETER
Een USB-apparaat afspelen
fro
! Druk op iPod USB om de afstandsbediening
over te schakelen naar de iPod/
USB-afstandsbedieningsfunctie.
d
de
oa
! Deze functie is niet beschikbaar voor foto’s in
uw iPod. Om foto’s weer te geven, schakelt
u de bediening van de iPod over naar de
iPod (zie De iPod-bedieningselementen
omschakelen op bladzijde 30 ).
! Als u terug wilt naar het vorige niveau, drukt
u op RETURN.
3 Blader net zo lang tot u hebt gevonden
wat u wilt afspelen. Druk op d om het
afspelen te starten.
! Audiobestanden waarop auteursrechten
rusten kunnen niet met de receiver worden
afgespeeld.
! DRM-beveiligde audiobestanden waarop
auteursrechten rusten kunnen niet met de
receiver worden afgespeeld.
Basisbediening voor afspelen
De knoppen op de afstandsbediening van deze
receiver kunnen worden gebruikt voor de basisbediening voor het afspelen van bestanden op
een USB-geheugenapparaat.
! Druk op iPod USB om de afstandsbediening
over te schakelen naar de iPod/
USB-afstandsbedieningsfunctie.
AUDIO
PARAMETER
LIST
VIDEO
PARAMETER
TUNE TOOLS
MENU
PGM
HDD
DVD
PHASE CTRL
TOP MENU
BAND
T.EDIT
GUIDE
TV / DTV
PRESET
ENTER
MPX
PQLS
2
3
PRESET
S.RETRIEVER
PTY
SEARCH
HOME
MENU
iPod CTRL
STATUS
RETURN
TUNE
1
AUDIO
SIGNAL SEL MCACC
4
5
SLEEP
INFO
6
DISP
nl
ow
D
05
Basisbediening voor afspelen
Functie
Toont de foto-informatie.
Diaserie-instellingen
3 Blader net zo lang tot u hebt gevonden
wat u wilt afspelen. Druk op d om het
afspelen te starten.
Het gekozen materiaal wordt schermvullend
weergegeven en er wordt gestart met een
diaserie.
Nadat een diaserie start, kunt u op ENTER
drukken om tussen afspelen en pauze om
te schakelen (alleen wanneer Theme in
de Slideshow Setup op Normal (OFF) is
ingesteld).
! Als een diaserie langer dan 5 minuten in de
pauzestand staat, zal het lijstscherm weer
verschijnen.
Basisbediening voor afspelen
Knop(pen)
Functie
ENTER, d
Start de weergave van een foto en
het vertonen van een diaserie.
RETURN, k
Stopt de speler en keert terug naar
het voorgaande menu.
o
<a>
Toont de vorige foto.
p
<a>
Toont de volgende foto.
e
<a>
Pauzeert/hervat de diaserie.
Extensie
Datastroom
1 Gebruik i/j om ‘Slideshow Setup’ in
het USB Top-menu te selecteren.
Bemonsteringsfrequentie
Kwantisering-bitrate
MP3
<a>
.mp3
MPEG-1, 2, 2.5 Audio
Layer-3
2 Selecteer de gewenste instelling.
! Theme – Toevoegen van diverse effecten aan
de diaserie.
! Interval – Instellen van het interval voor de
weergave van de foto’s. Dit is misschien niet
mogelijk afhankelijk van de Theme-instelling.
! BGM – Afspelen van muziekbestanden op
het USB-apparaat tijdens weergave van de
foto’s.
! Music Select – Selecteer de map die de
muziekbestanden bevat die afgespeeld
moeten worden wanneer BGM op ON wordt
gezet.
3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het menu USB Top.
WAV
.wav
WMA
.wma
LPCM
WMA8/9
<b>
Kanaal
8 kHz tot 48 kHz
16 bit
2 kanalen
Bitrate
8 kbps tot 320 kbps
VBR/CBR
Ondersteund/Ondersteund
Bemonsteringsfrequentie
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Kwantisering-bitrate
8 bit, 16 bit
Kanaal
2 kanalen, mono
Bemonsteringsfrequentie
8 kHz tot 48 kHz
Kwantisering-bitrate
16 bit
Kanaal
2 kanalen
Bitrate
8 kbps tot 320 kbps
VBR/CBR
Ondersteund/Ondersteund
e
.b
! Als u terug wilt naar het vorige niveau, drukt
u op RETURN.
Categorie
U kunt diverse instellingen maken voor het
tonen van diaseries van fotobestanden.
re
2 Gebruik i/j om een map te
selecteren en druk dan op ENTER om door
die map te lopen.
Muziekbestanden
or
nb
de
an
.v
w
1 Gebruik i/j om ‘Photos’ in het
USB Top-menu te selecteren.
w
a U kunt deze knop alleen gebruiken wanneer Theme
in de Slideshow Setup op Normal (OFF) is ingesteld.
De USB-functie van deze receiver ondersteunt de volgende bestandsformaten. Het is mogelijk dat
sommige bestandsformaten toch niet afgespeeld kunnen worden, hoewel ze toch vermeld worden
in de lijst met afspeelbare bestandsformaten.
w
! Fotobestanden kunnen niet worden
afgespeeld in de secundaire zone.
Meer over de afspeelbare bestandsformaten
m
DISP
<a>
fro
Knop(pen)
d
de
oa
Fotobestanden afspelen die op
een USB-geheugenapparaat zijn
opgeslagen
a “MPEG Layer-3 audiodecodering-technologie gelicentieerd van Fraunhofer IIS en Thomson multimedia.”
b Bestanden gecodeerd met Windows Media Codec 9 kunnen worden afgespeeld, maar sommige delen van de
specificatie worden niet ondersteund; in het bijzonder Pro, Lossless, Voice.
Fotobestanden
Categorie
JPEG
Extensie
.jpg
.jpeg
.jpe
.jif
.jfif
Indeling
Moet voldoen aan de volgende
condities:
! Baseline JPEG-indeling (inclusief
bestanden opgenomen met de
Exif/DCF-indeling)
! Y:Cb:Cr - 4:4:4, 4:2:2 of 4:2:0
Resolutie
30 tot 8184 pixels verticaal, 40 tot
8184 pixels horizontaal
Nl
31
nl
ow
D
05
Basisbediening voor afspelen
2 Gebruik indien nodig BAND om de
radioband (FM of AM) te wijzigen.
Dit kan op drie manieren:
! Automatisch afstemmen – Houd
TUNE i/j ongeveer één seconde lang
ingedrukt om te zoeken naar zenders op de
geselecteerde golfband. De receiver begint
te zoeken naar de volgende zender en stopt
wanneer een zender is gevonden. Herhaal
deze stap om nog meer zenders te zoeken.
! Handmatig afstemmen – Druk op TUNE
i/j om de frequentie stap voor stap te
wijzigen.
! Afstemmen met hoge snelheid – Houd
TUNE i/j ingedrukt om af te stemmen met
hoge snelheid. Laat de knop los wanneer de
gewenste frequentie is bereikt.
FM-geluid verbeteren
Als de indicator TUNED of STEREO niet gaat
branden wanneer u afstemt op een FM-zender
omdat het signaal zwak is, drukt u op MPX om
de receiver om te schakelen naar mono-ontvangst. Hierdoor verbetert de geluidskwaliteit
gewoonlijk en kunt u ongestoord genieten van
de uitzending.
3 Druk op D.ACCESS (Direct Access).
Druk verschillende malen om door de klassen A
tot G te lopen.
4 Voer de frequentie van de zender in
met de cijfertoetsen.
3 Druk op PRESET k/l om de gewenste
voorkeurzender te selecteren.
Als u bijvoorbeeld wilt afstemmen op 106.00
(FM), drukt u op 1, 0, 6, 0, 0.
Als u tijdens het invoeren een fout maakt, drukt
u tweemaal op D.ACCESS om de frequentie te
annuleren en begint u opnieuw.
Voorkeurzenders opslaan
Als u vaak naar een bepaalde zender luistert,
is het handig als u de frequentie opslaat in het
geheugen van de receiver om de zender later
gemakkelijk te kunnen oproepen. Zo hoeft u niet
telkens handmatig af te stemmen op de zender.
Op deze receiver kunt u maximaal 63 zenders
opslaan in het geheugen. Dit gebeurt in zeven
geheugenklassen (A tot G) van elk 9 zenders.
1 Stem af op de gewenste zender.
Zie Luisteren naar de radio op bladzijde 32 voor
verdere informatie.
2 Druk op T.EDIT (TUNER EDIT).
Op het display verschijnt PRESET MEMORY en
vervolgens een knipperende geheugenklasse.
32
Nl
2 Druk op CLASS om de klasse te kiezen
waarin de zender is opgeslagen.
! U kunt de voorkeurzender ook oproepen met
de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Voorkeurzenders een naam geven
U kunt voorkeurzenders een naam geven om ze
gemakkelijker te kunnen herkennen.
1 Kies de voorkeurzender die u een
naam wilt geven.
Zie Luisteren naar voorkeurzenders op bladzijde
32 voor verdere aanwijzingen.
2 Druk op T.EDIT (TUNER EDIT).
Op het display verschijnt PRESET NAME en
vervolgens een knipperende cursor op de eerste
tekenpositie.
3 Voer de gewenste naam in.
Gebruik i/j om een teken te selecteren, k/l
om de plaats in te stellen en ENTER om uw
selectie te bevestigen.
e
.b
3 Stem af op een zender.
1 Druk op TUNER om de tuner te
selecteren.
re
1 Druk op TUNER om de tuner te
selecteren.
Een inleiding tot RDS
or
nb
de
an
.v
w
2 Gebruik indien nodig BAND om de
radioband (FM of AM) te wijzigen.
Luisteren naar voorkeurzenders
4 Druk op ENTER.
w
Rechtstreeks afstemmen op een
zender
Nadat u op ENTER hebt gedrukt, knipperen de
klasse en het nummer van de voorkeurzender
niet langer en wordt de zender opgeslagen.
U kunt het voorkeurnummer ook kiezen met de
cijfertoetsen.
w
1 Druk op TUNER om de tuner te
selecteren.
Opmerking
! Als u een zendernaam wilt wissen, herhaalt u
stap 1 tot 3 en voert u in plaats van een naam
acht spaties in.
! Zodra u een voorkeurzender een naam hebt
gegeven, kunt u tijdens het luisteren naar een
zender op DISP drukken om afwisselend de
naam en de frequentie weer te geven op het
display.
m
Deze functie maakt gebruik van Neural
SurroundTM technologieën voor het verkrijgen van een optimaal surroundgeluid van de
FM-radio.
! Druk tijdens het luisteren naar de FM-radio op
AUTO/ALC/DIRECT voor Neural Surround.
! De Neural Surround functie kan ook met
STANDARD worden geselecteerd.
3 Druk op CLASS om een van de zeven
klassen te selecteren en druk vervolgens
op PRESET k/l om het gewenste
voorkeurnummer te kiezen.
fro
Hieronder wordt beschreven hoe u afstemt op
FM- en AM-radiozenders met de automatische
(zoek) en handmatige (stap) afstemfuncties.
Als u de frequentie van de zender weet, zie
Rechtstreeks afstemmen op een zender hieronder. Zodra u hebt afgestemd op een zender,
kunt u de frequentie opslaan voor later. Zie
Voorkeurzenders opslaan op bladzijde 32 voor
meer informatie.
Gebruik van Neural Surround
d
de
oa
Luisteren naar de radio
Radio Data System (RDS), is een systeem dat
wordt gebruikt door FM-radiozenders om luisteraars van allerlei informatie te voorzien, bijvoorbeeld de naam van de zender en het soort
programma dat men aan het uitzenden is.
Een functie van RDS is dat u kunt zoeken op
programma’s van een bepaald type. Zo kunt u
bijvoorbeeld zoeken naar een station dat een
programma van het type JAZZ uitzendt.
U kunt zoeken op de volgende programmatypes:
! Bovendien zijn er nog twee andere
programmatypen, TEST en NONE. U kunt hier
niet naar zoeken.
nl
ow
D
05
Basisbediening voor afspelen
3 Druk op PRESET k/l om het
programmatype te selecteren dat u wilt
horen.
Apparaat dat is
voorzien van
Bluetooth
draadloze
technologie:
mobiele
telefoon
Bluetooth
draadloze
technologie.
Digitale
muziekspeler
+
Bluetooth
audiozender (los
verkrijgbaar)
Apparaat dat is
voorzien van
Bluetooth
draadloze
technologie:
Digitale
muziekspeler
RDS-informatie weergeven
Druk op de knop DISP om de verschillende
beschikbare types RDS-gegevens weer te
geven.
! Als er ruis optreedt terwijl de RT-tekst over het
scherm loopt, kunnen sommige tekens onjuist
worden weergegeven.
! Wanneer de tekst NO RT DATA op het RTdisplay verschijnt, betekent dit dat er geen RTgegevens worden uitgezonden door de zender.
! Wanneer de tekst NO PS DATA op het PSdisplay verschijnt, betekent dit dat er geen
PS-gegevens kunnen worden ontvangen.
! Wanneer de tekst NO PTY DATA op het
PTY-display verschijnt, betekent dit dat er geen
PTY-gegevens kunnen worden ontvangen.
% Druk op DISP voor RDS-gegevens.
Bij elke druk op de toets verandert het display
als volgt:
! Radiotekst (RT) – Door de radiozender
uitgezonden boodschappen. Een radiozender
die een praatshow uitzendt, zou bijvoorbeeld
een telefoonnummer kunnen weergeven als RT.
Bluetooth®
ADAPTER
Muziekgegevens
Deze receiver
AUDIO/ VIDEO MULTI- CHANNEL RECEIVER
ADVANCED
MCACC
SPEAKERS
FL OFF
HDMI
CONTROL – MULTI-ZONE – ON/OFF
BAND
AUTO SURR/ALC/
STREAM DIRECT
TUNER EDIT
STANDARD
SURROUND
ADVANCED
SURROUND
TUNE
PRESET
VSX-1021
iPod iPhone iPad
ENTER
SOUND
iPod iPhone iPad
RETRIEVER AIR DIRECT CONTROL
MASTER
VOLUME
INPUT
SELECTOR
STANDBY / ON
PHONES
PUSH
OPEN
Gebruik van de
afstandsbediening
Draadloze muziekweergave
Wanneer de Bluetooth ADAPTER (AS-BT100 of
AS-BT200) op dit toestel is aangesloten, kunt
u een product dat is voorzien van Bluetooth
draadloze technologie (mobiele telefoon,
Gebruik van de afstandsbediening
Met de afstandsbediening die bij dit apparaat
wordt geleverd kunt u media starten en stoppen
en ook nog andere bedieningsfuncties regelen.
! Het apparaat dat is voorzien van Bluetooth
draadloze technologie moet AVRCP-profielen
ondersteunen.
! Wij kunnen niet garanderen dat de
afstandsbedieningsfuncties werken met alle
apparaten die zijn voorzien van Bluetooth
draadloze technologie.
e
.b
PTY SEARCH verschijnt op het display.
is voorzien van
re
2 Druk op PTY SEARCH.
Apparaat dat niet
or
nb
de
an
.v
w
! RDS wordt alleen uitgezonden op de
FM-band.
Als u niet op ENTER drukt, zoekt het systeem
verder.
Als NO PTY op het display verschijnt, betekent
dit dat de tuner op dit moment geen programma van het gewenste type heeft kunnen
vinden.
! Het RDS doorzoekt alle zenderfrequenties.
Als het programmatype niet kan worden
gevonden in de zenderfrequenties, wordt
NO PTY aangegeven.
Bluetooth ADAPTER voor
draadloos genieten van
muziek
w
1 Druk op TUNER om de FM-golfband te
selecteren.
5 Als u naar deze zender wilt blijven
luisteren, moet u binnen deze vijf
seconden op ENTER drukken.
digitale muziekspeler enz.) gebruiken om draadloos naar muziek te luisteren. Bovendien kunt u
via gebruik van een los verkrijgbare zender die
Bluetooth draadloze technologie ondersteunt,
naar muziek luisteren op een apparaat dat niet
is voorzien van Bluetooth draadloze technologie.
De AS-BT100 en AS-BT200 modellen ondersteunen SCMS-T inhoudbeveiliging, wat betekent
dat u ook kunt luisteren naar muziek op apparatuur met SCMS-T type Bluetooth draadloze
technologie.
w
Een van de nuttigste aspecten van RDS is
de mogelijkheid om naar een bepaald soort
radioprogramma te zoeken. U kunt naar alle
programmatypes zoeken die hierboven worden
opgesomd.
Het systeem doorzoekt alle zenderfrequenties op uitzendingen van het gewenste type.
Wanneer het er één vindt, stopt het zoeken en
speelt de desbetreffende zender gedurende vijf
seconden.
! Programmaservicenaam (PS) – De naam van
de radiozender.
! Programmatype (PTY) – Geeft het soort
programma aan dat wordt uitgezonden.
! Huidige frequentie van de tuner.
m
Zoeken naar RDS-programma’s
4 Druk op ENTER om naar dit
programmatype te zoeken.
fro
FINANCE - Beursberichten, zakelijk nieuws,
handel, enz.
CHILDREN - Kinderprogramma’s
SOCIAL - Sociale aangelegenheden
RELIGION - Religieuze
programma’s
PHONE IN - Praatprogramma’s met telefonische deelname van
luisteraars
TRAVEL - Reisinformatie
LEISURE - Vrijetijdsbesteding en hobby’s
JAZZ - Jazz
COUNTRY - Countrymuziek
NATION M - Populaire
muziek in een andere taal
dan het Engels
OLDIES - Populaire
muziek uit de jaren 50
en 60
FOLK M - Folkmuziek
DOCUMENT - Documentaires
d
de
oa
NEWS - Nieuws
AFFAIRS - Actualiteit
INFO - Algemene informatie
SPORT - Sport
EDUCATE - Educatief
DRAMA - Hoorspelen en
dergelijke
CULTURE - Nationale of
regionale cultuur, theater, enz.
SCIENCE - Wetenschap
en technologie
VARIED - Meestal praatprogramma’s, zoals
quizzen of interviews.
POP M - Popmuziek
ROCK M - Rockmuziek
EASY M - Easy listening
LIGHT M - ‘Lichte’ klassieke muziek
CLASSICS - ‘Serieuze’
klassieke muziek
OTHER M - Muziek die
niet in de bovenstaane
categorieën valt
WEATHER - Weersvoorspellingen
Paren van de Bluetooth ADAPTER
met het apparaat voorzien van
Bluetooth draadloze technologie
Het “paren” moet worden uitgevoerd voordat
u begint met het afspelen van de muziek van
het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze
technologie met de Bluetooth ADAPTER. Voer
het paren uit wanneer u het systeem de eerste
maal gebruikt of als de paringsgegevens zijn
gewist. Het paren is nodig om het apparaat
voorzien van Bluetooth draadloze technologie
te registreren en zo Bluetooth communicatie
mogelijk te maken. Zie de gebruiksaanwijzing
van uw apparaat voorzien van Bluetooth draadloze technologie voor verdere informatie.
! Paren is vereist wanneer u het apparaat
voorzien van Bluetooth draadloze technologie
en de Bluetooth ADAPTER de eerste maal
gebruikt.
Nl
33
Basisbediening voor afspelen
6 Als u ‘Others’ hebt geselecteerd in stap
5, voert u nu het wachtwoord in.
Gebruik i/j om een cijfer te selecteren en
gebruik k/l om de cursor te verplaatsen.
7 Volg de instructies op het GUI-scherm
om het paren met het apparaat voorzien
van Bluetooth draadloze technologie uit
te voeren.
Schakel het apparaat voorzien van Bluetooth
draadloze technologie waarmee u wilt paren in,
9 Selecteer Bluetooth ADAPTER in
de lijst met apparaten voorzien van
Bluetooth draadloze technologie en voer
het wachtwoord in dat u in stap 5 hebt
geselecteerd.
! In sommige gevallen wordt het wachtwoord
aangeduid als PASSKEY of PIN-code.
De knoppen op de afstandsbediening van deze
receiver kunnen worden gebruikt voor de basisbediening voor het afspelen van bestanden op
apparaten voorzien van Bluetooth draadloze
technologie.
! Het apparaat voorzien van Bluetooth
draadloze technologie moet compatibel zijn
met het AVRCP-profiel.
! Afhankelijk van het apparaat voorzien van
Bluetooth draadloze technologie dat u
gebruikt, kunnen de functies verschillen
van hetgeen er op de knoppen van de
afstandsbediening wordt aangegeven.
MENU
PGM
HDD
DVD
PHASE CTRL
TV / DTV
MPX
PQLS
2
3
S.RETRIEVER
Luisteren naar de muziek van een
apparaat voorzien van Bluetooth
draadloze technologie via uw
systeem
1 Druk op ADPT van de
afstandsbediening om de receiver over te
schakelen naar de ADAPTER PORT ingang.
! De ADAPTER PORT-ingang kan ook
worden geselecteerd door op de receiver
op SOUND RETRIEVER AIR te drukken. In
dit geval wordt de optimale luisterfunctie
(SOUND RETRIEVER AIR) automatisch is
geselecteerd.
! Als de Bluetooth ADAPTER niet in de
ADAPTER PORT is gestoken, wordt er
1
STATUS
AUDIO
4 Bij het luisteren naar een bron
zet u de afstandsbediening in de
receiver-bedieningsstand en drukt
dan herhaaldelijk op ADV SURR om
SOUND RETRIEVER AIR te selecteren.
Het merk Bluetooth® en de logo’s daarvan zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. PIONEER CORPORATION gebruikt
deze onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
e
.b
Selecteer hetzelfde wachtwoord als op het
apparaat voorzien van Bluetooth draadloze
technologie dat u wilt aansluiten.
! 0000/1234/8888 – Selecteer het
wachtwoord uit deze opties. Dit zijn de
wachtwoorden die in de meeste gevallen
kunnen worden gebruikt.
! Others – Selecteer dit om een ander
wachtwoord te gebruiken dan de hierboven
vermelde wachtwoorden.
3 Begin met het afspelen van de muziek
opgeslagen op het apparaat voorzien van
Bluetooth draadloze technologie.
re
5 Selecteer de gewenste ‘Passcode’
instelling.
Wanneer er verbinding is met het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze technologie:
CONNECTED verschijnt op het display van de
receiver.
! Het systeem kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens worden mogelijk
niet juist weergegeven.
Wanneer er geen verbinding is met het apparaat
voorzien van Bluetooth draadloze technologie:
Ga terug naar de wachtwoordinstelling in stap
5. In dit geval probeert u de verbinding te maken
vanaf het apparaat voorzien van Bluetooth
draadloze technologie.
or
nb
de
an
.v
w
4 Selecteer ‘Pairing Bluetooth Device’ en
druk op ENTER.
2 Voer op het apparaat voorzien van
Bluetooth draadloze technologie de
bediening uit voor het aansluiten van de
Bluetooth ADAPTER.
w
3 Selecteer ‘Other Setup’ en druk op
ENTER.
8 Controleer of de Bluetooth ADAPTER
door het apparaat voorzien van
Bluetooth draadloze technologie wordt
gedetecteerd.
w
2 Selecteer ‘System Setup’ en druk op
ENTER.
NO ADAPTER weergegeven wanneer de
ingang ADAPTER PORT wordt geselecteerd.
m
1 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
plaats het apparaat bij de receiver en zet het in
de paringsstand.
fro
Nl
! Koppel slechts één apparaat tegelijkertijd.
! Wanneer u deze receiver via Bluetooth
verbindt met apparatuur met een Bluetoothfunctie om naar muziek te luisteren, moet u
geen andere apparatuur dan deze receiver
via Bluetooth verbinden met het Bluetoothweergavetoestel. Als er al een Bluetoothverbinding tot stand is gebracht met andere
apparatuur dan deze receiver, koppel dan
eerst die andere apparatuur los voor u deze
receiver probeert te koppelen.
d
de
oa
! Om Bluetooth communicatie mogelijk te
maken, moet het paren van uw systeem met
het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze
technologie worden uitgevoerd.
! Als de beveiligingscode van de apparatuur
met Bluetooth draadloze technologie is
ingesteld op “0000”, is het niet nodig om de
beveiligingscode apart in te stellen op de
receiver. Druk op ADPT om over te schakelen
naar de ADAPTER PORT-ingang en voer
vervolgens de vereiste koppelingshandelingen
uit op de gebruikte apparatuur met Bluetooth
draadloze technologie. Als het koppelen
met succes is voltooid, is het niet nodig de
koppelingshandelingen hieronder uit te voeren.
! Alleen bij gebruik van de AS-BT200: Dit toestel
voldoet aan de Bluetooth specificaties Ver. 2.1.
Wanneer dit toestel en een ander apparaat
dat is uitgerust met Bluetooth draadloze
technologie allebei voldoen aan de Bluetooth
specificaties Ver. 2.1, kunnen ze zonder
wachtwoord aan elkaar gekoppeld worden.
In een dergelijk geval is het wel mogelijk
dat er een wachtwoord wordt getoond op
deze receiver en op het andere apparaat
met Bluetooth draadloze technologie. Als
dit gebeurt, moet u controleren of hetzelfde
wachtwoord verschijnt op deze receiver en op
het andere apparaat met Bluetooth draadloze
technologie, waarna u YES selecteert met de
k en l toetsen en op ENTER drukt. Voer
vervolgens de vereiste koppelingshandeling op
het Bluetooth-apparaat in kwestie uit. Als het
wachtwoord niet overeenkomt met de code op
het Bluetooth-apparaat dat u wilt aansluiten,
selecteert u NO om het koppelen te annuleren
en moet u het opnieuw proberen.
Druk op ADPT om over te schakelen naar de
ADAPTER PORT-ingang en voer vervolgens
de vereiste koppelingshandelingen uit op
de gebruikte apparatuur met Bluetooth
draadloze technologie. Als het koppelen
met succes is voltooid, is het niet nodig de
koppelingshandelingen hieronder uit te voeren.
34
nl
ow
D
05
nl
ow
D
06
Luisteren naar het systeem
Standaard-surround-geluid
De volgende functies leveren standaardsurroundgeluid voor stereobronnen en bronnen
met meerdere kanalen.
% Druk tijdens het luisteren
naar een bron op STANDARD
(STANDARD SURROUND).
Druk indien nodig meerdere keren om een
luisterfunctie te selecteren.
! Als de bron gecodeerd is met Dolby Digital,
DTS of Dolby Surround, wordt automatisch
de juiste decoderingsindeling gekozen en
getoond op het display.
! Als er geen surround-achterluidsprekers zijn
aangesloten, zal 2 Pro Logic IIx veranderen
naar 2 Pro Logic II (5.1-kanaals geluid).
e
.b
Met deze receiver kunt u elke bron beluisteren
in surround-geluid. De beschikbare opties hangen echter af van de luidsprekeropstelling en
het type bron dat u beluistert.
re
AUTO SURROUND verschijnt kortstondig
op het display, waarna de decoderings- of
weergave-indeling wordt getoond. Aan de hand
van de indicators van de digitale indeling op het
display op het voorpaneel kunt u zien hoe de
bron wordt verwerkt.
! Als de bron gecodeerd is met Dolby Digital,
DTS of Dolby Surround, wordt automatisch
de juiste decoderingsindeling gekozen en
getoond op het display.
! Wanneer u naar de FM-radio luistert, wordt
de functie Neural Surround automatisch
geselecteerd (zie Gebruik van Neural Surround
op bladzijde 32 voor verdere informatie).
! Wanneer u luistert naar weergave van
de ADAPTER PORT-ingang, wordt de
SOUND RETRIEVER AIR-functie automatisch
geselecteerd.
Luisteren met surroundgeluid
or
nb
de
an
.v
w
% Druk tijdens het luisteren naar
een bron op AUTO/ALC/DIRECT
(AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) om
een bron automatisch af te spelen.
Opmerking
! Wanneer u een ALC selecteert, kunt u het
effectniveau aanpassen met de parameter
EFFECT in De audio-opties instellen op
bladzijde 46 .
w
Er zijn vele manieren om naar bronnen te luisteren met deze receiver, maar de eenvoudigste,
meest directe manier is de automatische surroundfunctie. Het type bron dat u afspeelt wordt
automatisch herkend en op basis hiervan wordt
stereoweergave of weergave via meerdere kanalen geselecteerd.
w
Automatisch afspelen
m
! De luisterfuncties en veel andere functies
die worden beschreven in dit gedeelte zijn
mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk
van de huidige bron, de instellingen en de
status van de receiver.
ALC – In de automatische niveauregelingsstand
(ALC) corrigeert deze receiver het geluidsniveau
van de weergave.
Ook worden de lage en hoge tonen, dialogen,
surroundeffecten enz. die moeilijk te horen kunnen zijn bij een laag volume geoptimaliseerd
voor het ingestelde volume. Deze stand is bij
uitstek geschikt wanneer u ’s avonds laat wilt
luisteren.
6.1-kanaalsbronnen (zoals Dolby Digital
Surround EX)
! DTS-ES – Hiermee kunt u DTS-ES-bronnen
beluisteren via 6.1 kanalen
! DTS Neo:6 – Hiermee kunt u DTS-bronnen
beluisteren via 6.1 kanalen
! Neo:6 – Maakt 6.1-kanaals weergave mogelijk
! 2 Pro Logic IIz HEIGHT – Zie hierboven
! WIDE SURROUND MOVIE – Zie hierboven
! WIDE SURROUND MUSIC – Zie hierboven
! STEREO – Zie hierboven
! Rechtstreeks decoderen – Weergeven zonder
de bovenstaande effecten.
fro
Belangrijk
Bij bronnen met twee kanalen hebt u de keuze
uit:
! 2 Pro Logic IIx MOVIE – Geeft tot
7.1-kanaals geluid (surround-achter), vooral
geschikt voor filmbronnen
! 2 Pro Logic IIx MUSIC – Tot 7.1-kanaals
geluid (surround-achter), vooral geschikt voor
muziekbronnen
! 2 Pro Logic IIx GAME – Geeft tot
7.1-kanaalsgeluid (surround-achter), vooral
geschikt voor videospelletjes
! 2 PRO LOGIC – 4.1-kanaals-surround-geluid
(het geluid van de surround-luidsprekers is
mono)
! 2 Pro Logic IIz HEIGHT – Tot 7.1-kanaals
geluid (hoog-voor)
! WIDE SURROUND MOVIE – Geeft tot
7.1-kanaalsgeluid (breed-voor), vooral geschikt
voor filmbronnen
! WIDE SURROUND MUSIC – Geeft tot
7.1-kanaalsgeluid (breed-voor), vooral geschikt
voor muziekbronnen
! Neo:6 CINEMA – 7.1-kanaals geluid
(surround-achter), vooral geschikt voor
filmbronnen
! Neo:6 MUSIC – 7.1-kanaals geluid (surroundachter), vooral geschikt voor muziekbronnen
! Neural Surround – Tot 7.1-kanaals geluid
(surround-achter), vooral geschikt voor
muziekbronnen
! STEREO – De audio wordt met uw
geluidsinstellingen weergegeven en u kunt
nog steeds de audio-opties gebruiken.
Bij bronnen met meerdere kanalen, als u surround-achterluidsprekers, hoog-voorluidsprekers
of breed-voorluidsprekers hebt aangesloten, hebt
u de keuze uit (overeenkomstig de indeling):
! 2 Pro Logic IIx MOVIE – Zie hierboven
! 2 Pro Logic IIx MUSIC – Zie hierboven
! Dolby Digital EX – Geeft surroundachterkanaalgeluid voor 5.1-kanaalsbronnen
en biedt zuivere decodering voor
d
de
oa
Luisteren naar het systeem
Opmerking
! Wanneer met de functie 2
Pro Logic IIz HEIGHT naar een bron wordt
geluisterd, kunt u ook het effect H.GAIN
aanpassen (zie De audio-opties instellen op
bladzijde 46 ).
! Wanneer u luistert naar bronnen met 2
kanalen met de Dolby Pro Logic IIx Musicfunctie, zijn er drie extra parameters die u
kunt instellen: C.WIDTH, DIMENSION en
PANORAMA. Zie De audio-opties instellen op
bladzijde 46 om deze in te stellen.
! Wanneer u luistert naar bronnen met 2
kanalen in de Neo:6 Cinema of Neo:6 Musicmodus, kunt u het middenbeeld aanpassen
(zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 ).
! Neural Surround kan worden geselecteerd
voor 2-kanaals signalen waarvoor het
ingangssignaal PCM (48 kHz of minder), Dolby
Digital of DTS is, of voor analoge 2-kanaals
bronnen.
! De stereostand kan ook worden geselecteerd
door op de afstandsbediening op de STEREOtoets te drukken.
! Wanneer u via een hoofdtelefoon luistert, kunt
u alleen de STEREO-stand selecteren.
Nl
35
nl
ow
D
06
Luisteren naar het systeem
36
Nl
! SOUND RETRIEVER AIR – Geschikt voor het
luisteren naar het geluid van een apparaat
voorzien van Bluetooth draadloze technologie.
De SOUND RETRIEVER AIR-luisterfunctie
kan alleen geselecteerd worden wanneer er
via een hoofdtelefoon wordt geluisterd naar
een ingangssignaal dat binnenkomt via de
ADAPTER PORT-ingang.
! PHONES SURR – Geeft een volwaardig
surround-geluid wanneer u met een
koptelefoon luistert.
Opmerking
! Wanneer u een geavanceerde
surroundluisterfunctie selecteert, kunt u het
effectniveau aanpassen met de parameter
EFFECT in De audio-opties instellen op
bladzijde 46 .
Met F.S.SURR FOCUS, F.S.SURR WIDE en
SOUND RETRIEVER AIR kan het effectniveau
niet worden geregeld.
! Met de functie Geavanceerde voorpodiumsurround (F.S.SURR FOCUS en
F.S.SURR WIDE) kunt u natuurlijke
surroundeffecten creëren met gebruik van
enkel de voorluidsprekers en de subwoofer.
% Druk tijdens het luisteren naar
een bron op AUTO/ALC/DIRECT
(AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) om de
gewenste functie te selecteren.
Aan de hand van de indicators van de digitale
indeling op het display op het voorpaneel kunt u
zien hoe de bron wordt verwerkt.
! AUTO SURROUND – Zie Automatisch
afspelen op bladzijde 35 .
! ALC – Luisteren met automatische
niveauregeling (bladzijde 35).
! DIRECT – Het geluid van de bron wordt met
de minste modificatie, met uitzondering van
PURE DIRECT, weergegeven. Bij DIRECT zijn
de enige modificaties die aan de PURE DIRECT
weergave worden toegevoegd de kalibratie van
het geluidsveld door het MCACC-systeem en
het fasecontrole-effect.
! PURE DIRECT – Het geluid wordt ongewijzigd
weergegeven met slechts minimale digitale
signaalverwerking. Er komt geen geluid uit de
Luidsprekers B bij deze functie.
Opmerking
! Wanneer u via een hoofdtelefoon luistert,
kunt u alleen de ALC of PURE DIRECT-stand
selecteren.
1 Druk op
om de bedieningsstand
van de receiver te kiezen.
e
.b
! ACTION – Deze functie is speciaal bedoeld
voor actiefilms met dynamisch geluid
! DRAMA – Deze functie is speciaal bedoeld
voor films met veel gesproken tekst
! SCI-FI – Deze functie is speciaal bedoeld voor
science fiction met veel speciale effecten
! MONO FILM – Geeft surround-geluid van
monogeluid
! ENT.SHOW – Geschikt voor muziekbronnen
! EXPANDED – Creëert een extra ruimtelijk
stereobeeld
! TV SURROUND – Geeft surroundgeluid bij
zowel mono als stereo TV-bronnen
! ADVANCED GAME – Geschikt voor
videospelletjes
! SPORTS – Geschikt voor sportprogramma’s
! CLASSICAL – Geeft geluid zoals in een grote
concertzaal
! ROCK/POP – Creëert het geluid van een ‘live’
concert van rock- en/of popmuziek
! UNPLUGGED – Geschikt voor akoestische
muziekbronnen
! EXT.STEREO – Geeft meerkanaals geluid
bij een stereobron, met gebruik van alle
luidsprekers
! F.S.SURR FOCUS – Gebruik deze functie voor
een rijk surroundeffect gericht op het midden
re
% Druk verschillende malen op
ADV SURR (ADVANCED SURROUND) om
een luisterfunctie te selecteren.
or
nb
de
an
.v
w
Rechtervoorluidspreker
! Standaardinstelling: MEMORY 1
Als u het systeem hebt gekalibreerd voor verschillende luisterposities, kunt u schakelen
tussen de instellingen voor optimale weergave
van de bron die u beluistert en de luisterpositie
(bijvoorbeeld als u naar een film kijkt vanaf de
bank of een videospelletje speelt vlak voor de
TV).
w
Linkervoorluidspreker
Voorgedefinieerde MCACCinstellingen selecteren
w
WIDE-instelling
Gebruik de Directe stroom-functies wanneer u
de meest waarheidsgetrouwe reproductie van
een bron wilt beluisteren. Alle onnodige signaalverwerking wordt overgeslagen en u hoort
de pure analoge of digitale geluidsbron.
De verwerking verschilt afhankelijk van het
ingangssignaal en of er wel of geen surroundachterluidsprekers zijn aangesloten. Zie
Automatische surround, ALC en Directe stroom
met verschillende ingangssignaalindelingen op
bladzijde 85 voor verdere informatie.
m
FOCUS-instelling
(Aanbevolen)
LinkervoorRechtervoorluidspreker
luidspreker
Directe stroom gebruiken
fro
Met de geavanceerde surround-effecten kunnen
diverse extra surround-geluidseffecten worden
verkregen. De meeste geavanceerde surroundfuncties zijn bedoeld voor het beluisteren van
filmgeluid, maar sommige zijn ook geschikt
voor muziekbronnen. Probeer verschillende
instellingen uit met diverse geluidsopnamen
om te zien welke instelling u het meest bevalt.
waar de geluidsprojectie van de linker en de
rechter voorluidspreker samenvalt.
! F.S.SURR WIDE – Gebruik deze functie voor
een surroundeffect dat een breder gebied
beslaat dan bij de FOCUS instelling.
d
de
oa
De geavanceerde surroundeffecten gebruiken
2 Druk tijdens het luisteren naar een
bron op MCACC.
Druk enkele malen op de knop om een van de
zes voorgedefinieerde MCACC-instellingen te
selecteren. Zie Data Management op bladzijde
65 om de huidige instellingen te controleren en
te beheren.
! Deze instellingen hebben geen effect
wanneer er een hoofdtelefoon is
aangesloten.
! U kunt ook op k/l drukken voor het
selecteren van de voorgedefinieerde
MCACC-instelling.
Het ingangssignaal kiezen
Op deze receiver is het mogelijk om de ingangssignalen voor de verschillende ingangen om te
schakelen zoals hieronder is beschreven.
! Deze receiver kan alleen de digitale
signaalindelingen Dolby Digital, PCM (32
kHz tot 192 kHz) en DTS (inclusief DTS 96/24)
weergeven. De compatibele signalen via de
HDMI-aansluitingen zijn: Dolby Digital, DTS,
PCM (32 kHz tot 192 kHz), Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD
Master Audio en SACD.
! Het is mogelijk dat u digitaal geluid te horen
krijgt wanneer een LD-, CD-, DVD- of BD-speler
nl
ow
D
06
Luisteren naar het systeem
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
De fasecontrolefunctie van de receiver maakt
gebruik van fasecorrectiemetingen om ervoor
te zorgen dat het geluid de luisterpositie op
het juiste moment bereikt en voorkomt dat het
geluid wordt vervormd of verkleurd.
De fasecontroletechnologie zorgt voor
coherente geluidsreproductie dankzij het
w
Beter geluid met fasecontrole
De indicator PHASE CONTROL op het voorpaneel gaat branden.
w
Bij elke druk op de knop verandert de optie als
volgt:
! AUTO – De receiver selecteert het eerst
beschikbare signaal in deze volgorde: HDMI;
DIGITAL; ANALOG.
! ANALOG – Er wordt een analoog signaal
geselecteerd.
! DIGITAL – Er wordt een optisch of coaxiaal
digitaal signaal geselecteerd.
! HDMI – Er wordt een HDMI-signaal
geselecteerd.
— Wanneer de parameter voor de HDMI
audio-uitgang op THROUGH is ingesteld,
wordt het geluid via uw TV en niet vanaf
deze receiver weergegeven.
Wanneer ingesteld op DIGITAL, HDMI of AUTO
(alleen DIGITAL of HDMI geselecteerd), branden de indicators overeenkomstig het signaal
dat gedecodeerd wordt (zie Display op bladzijde
9 ).
2 Druk op PHASE CTRL (PHASE
CONTROL) om de fasecorrectie in te
schakelen.
m
2 Druk op SIGNAL SEL om het
ingangssignaal te kiezen dat overeenkomt
met het bronapparaat.
1 Druk op
om de bedieningsstand
van de receiver te kiezen.
! In de volgende gevallen kan de
PHASE CONTROL functie niet op ON worden
gezet:
—Wanneer de PURE DIRECT functie is
ingeschakeld.
—Wanneer de parameter voor de HDMI audiouitgang op THROUGH is ingesteld in De
audio-opties instellen op bladzijde 46 .
fro
1 Druk op
om de bedieningsstand
van de receiver te kiezen.
samenvallen van de fasen voor een optimaal
geluidsbeeld. Deze functie is standaard ingeschakeld en u wordt aangeraden de functie
ingeschakeld te laten voor alle geluidsbronnen.
d
de
oa
die compatibel is met DTS een analoog
signaal weergeeft. Om ruis te voorkomen
moet u de juiste digitale aansluitingen maken
(bladzijde 16) en het ingangssignaal instellen
op DIGITAL.
! Sommige DVD-spelers geven geen DTSsignalen weer. Zie de gebruiksaanwijzing bij
de DVD-speler voor meer informatie.
Opmerking
! Het samenvallen van de fasen is een
zeer belangrijke factor voor een correcte
geluidsreproductie. Als twee golfvormen ‘in
fase’ zijn vallen de toppen en dalen samen,
met als gevolg een grotere amplitude,
helderheid en aanwezigheid van het
geluidssignaal. Als de top van een golf
samenvalt met een dal is het geluit ‘uit fase’
en wordt er een onbetrouwbaar geluidsbeeld
geproduceerd.
! De PHASE CONTROL functie is ook
beschikbaar wanneer de hoofdtelefoon is
aangesloten.
! Als uw subwoofer een fasecontroleschakelaar
heeft, moet u deze op het plus (+) teken (of
0°) zetten. Het effect dat u werkelijk verkrijgt
wanneer PHASE CONTROL op deze receiver
op ON staat, hangt af van het type subwoofer
dat u hebt. Stel de subwoofer zo in dat een
maximaal effect wordt verkregen. Wij raden u
ook aan een weinig te experimenteren met de
richting en de plaats van de subwoofer.
! Zet de ingebouwde
laagdoorlaatfilterschakelaar van de subwoofer
op uit. Als dit niet mogelijk is op de subwoofer,
moet u de afsnijfrequentie op een hogere
waarde instellen.
! Als de luidsprekerafstand niet juist is
ingesteld, is het mogelijk dat geen maximaal
PHASE CONTROL effect wordt verkregen.
Nl
37
Afspelen met HOME MEDIA GALLERY signaalbronnen
Met de Home Media Gallery kunt u muziek
afspelen op mediaservers die op dezelfde
LAN (Local Area Network) als de receiver zijn
Deze receiver ondersteunt AirPlay audiostreaming van iPod touch (2e, 3e en 4e generatie),
iPhone 4, iPhone 3GS, iPad met iOS 4.2 of nieuwer en iTunes 10.1 (Mac en PC) of nieuwer.
Om AirPlay te kunnen gebruiken, moet u uw
receiver selecteren op uw iPod touch, iPhone,
iPad of in iTunes. *1
e
.b
Over DLNA-netwerkapparatuur
waarvan kan worden
weergegeven
Gebruiken van AirPlay op iPod
touch, iPhone, iPad en iTunes
re
Inleiding
or
nb
de
an
.v
w
Nl
U kunt uw favoriete internet-radiozenders
kiezen en beluisteren uit de lijst met internetradiozenders die opgesteld, bewerkt en beheerd
wordt door de vTuner databaseservice, speciaal
opgezet voor gebruik met Pioneer producten.
dZie Afspelen met Home Media Gallery op bladzijde 39 en Luisteren naar internet-radiozenders
op bladzijde 39 .
w
De receiver is uitgerust met een LANaansluiting. U hebt de beschikking over de
volgende functies wanneer u apparatuur met
deze aansluitingen verbindt.
2 Luisteren naar internet-radiozenders
w
Kenmerken van Home Media
Gallery
Met dit apparaat kunt u diverse muziekbestanden afspelen die op een PC zijn opgeslagen.
dZie Afspelen met Home Media Gallery op
bladzijde 39 en Audiobestanden afspelen die
op apparaten in het netwerk zijn opgeslagen op
bladzijde 39 .
! Naast muziekbestanden op een PC kunt
u ook muziekbestanden afspelen die op
andere apparaten zijn opgeslagen door
gebruik te maken van de ingebouwde
mediaserverfunctie gebaseerd op de DLNA
1.0 of DLNA 1.5 structuur en protocols
(bijv. netwerk-geschikte harde schijven en
audio-installaties).
m
Met de Home Media Gallery-functie van deze
receiver kunt u luisteren naar audiobestanden
of luisteren naar internet-radiozenders van een
computer of ander apparaat aangesloten op de
LAN-aansluiting van de receiver. In dit hoofdstuk worden de instellingen en afspeelprocedures beschreven die vereist zijn voor gebruik van
deze functies. Lees tevens de handleiding die
bij uw netwerkapparaat wordt geleverd.
! Om naar internet-radiozenders te kunnen
luisteren, moet u vooraf een contract afsluiten
met een ISP (Internet Service Provider).
! Foto- of videobestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
! Met Windows Media Player 11 of Windows
Media Player 12 kunt u zelfs audiobestanden
waarop auteursrechten rusten met deze
receiver afspelen.
1 Muziekbestanden afspelen die op een
PC zijn opgeslagen
De receiver zal automatisch overschakelen naar
de Home Media Gallery als signaalbron wanneer AirPlay wordt gebruikt. *2
De volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd in de AirPlay-stand:
! Instellen van het volume van de receiver via
iPod touch, iPhone, iPad of iTunes.
! Pauzeren/hervatten, volgende/vorige
muziekstuk en willekeurige weergave (shuffle)/
herhalen via de afstandsbediening van de
receiver.
! Tonen van de informatie over het spelende
muziekstuk op het display van de receiver,
inclusief artiest, songtitel en albumtitel.
*1: Zie de Apple website (http://www.apple.
com) voor meer informatie.
*2: De receiver gaat automatisch aan wanneer
Network Standby bij Network Setup is ingesteld op ON.
fro
Genieten van uw Home Media
Gallery
aangesloten. Dit apparaat biedt de mogelijkheid
bestanden af te spelen die zijn opgeslagen op:
! PC’s die onder Microsoft Windows Vista of
XP draaien met Windows Media Player 11
geïnstalleerd
! PC’s die onder Microsoft Windows 7 draaien
met Windows Media Player 12 geïnstalleerd
! DLNA-compatibele digitale mediaservers (op
PC’s of andere apparaten)
Bestanden opgeslagen op een PC of DMS
(Digitale Media Server) zoals hierboven
beschreven kunnen alleen worden afgespeeld
via een opdracht vanaf een externe Digitale
Media Controller (DMC). Apparaten bestuurd
door deze DMC voor het afspelen van bestanden worden DMR’s (Digitale Media Renderers)
genoemd. Deze receiver ondersteunt deze
DMR-functie. In de DMR-stand kunnen bedieningsfuncties zoals afspelen en stoppen van
bestanden vanaf de externe bedieningseenheid
worden uitgevoerd. Instellen van het volume
en regeling van de dempingsfunctie zijn ook
mogelijk. De DMR-functie komt te vervallen als
de afstandsbediening in de DMR-stand wordt
bediend (met uitzondering van bepaalde knoppen, waaronder MASTER VOLUME +/–, MUTE
en DISP).
! Afhankelijk van de externe controller die
wordt gebruikt, kan deweergave onderbroken
worden wanneer het volume vanaf de
controller wordt ingesteld. In dit geval moet
u het volume vanaf de receiver of met de
afstandsbediening instellen.
d
de
oa
Afspelen met HOME MEDIA
GALLERY signaalbronnen
38
nl
ow
D
07
Opmerking
! Een netwerkomgeving is vereist om AirPlay te
kunnen gebruiken.
! De naam van de receiver zoals deze
verschijnt in de AirPlay-interface op de
iPod touch, iPhone, iPad en in iTunes kan
worden veranderd via Friendly Name onder
Network Setup.
! De AirPlay applicatie op deze receiver
is ontwikkeld en getest op basis van de
softwareversies voor de iPod, iPhone, iPod
en iTunes zoals aangegeven op de Pioneer
website. Het is mogelijk dat AirPlay niet
compatibel is met andere iPod, iPhone,
iPad of iTunes softwareversies dan die staan
aangegeven op de Pioneer website.
Over de DHCP-serverfunctie
Om audiobestanden af te spelen die op apparaten in een netwerk zijn opgeslagen of om
naar internet-radiozenders te luisteren, moet u
de DHCP-serverfunctie van de router inschakelen. Als de router niet is uitgerust met een
nl
ow
D
07
Afspelen met HOME MEDIA GALLERY signaalbronnen
******
Favorites
Recently Played
Setup
1/5
! Er is geen toegang mogelijk tot een server
zonder het symbool.
2 Gebruik i/j om de categorie te
selecteren die u wilt afspelen en druk dan
op ENTER.
Selecteer een categorie uit de volgende lijst:
! Internet Radio – Internetradio
4 Herhaal stap 3 om het gewenste
nummer of foto af te spelen.
Zie de hieronder aangegeven paragrafen voor
gedetailleerde bedieningsaanwijzingen.
! Internet-radiozenders – Zie Luisteren naar
internet-radiozenders op bladzijde 39 .
! Server – Zie Audiobestanden afspelen die op
apparaten in het netwerk zijn opgeslagen op
bladzijde 39 .
LIST
VIDEO
PARAMETER
TUNE TOOLS
TOP MENU
BAND
PRESET
TV / DTV
MPX
PHASE CTRL
PRESET
RETURN
TUNE
STATUS
PQLS
S.RETRIEVER
PTY
SEARCH
HOME
MENU
iPod CTRL
DVD
T.EDIT
GUIDE
ENTER
MENU
PGM
HDD
e
.b
Top Menu
A/V RECEIVER
Internet Radio
AUDIO
PARAMETER
re
1
or
nb
de
an
.v
w
Het kan een paar seconden duren voordat de
receiver toegang heeft tot het netwerk. Het
volgende scherm verschijnt wanneer de Home
Media Gallery als de ingangsbron is geselecteerd. Het getal naast geeft het aantal aangesloten servers aan.
Druk op i/j om naar boven of onder in de lijst
te gaan en het gewenste onderdeel te selecteren. Als u op ENTER drukt, begint het afspelen
met het weergavescherm dat getoond wordt
voor het geselecteerde onderdeel. Om terug te
gaan naar het lijstscherm, drukt u op RETURN.
Wanneer het lijstscherm vanaf het weergavescherm wordt getoond, zal het weergavescherm
automatisch opnieuw verschijnen als er langer
dan 10 seconden geen bedieningshandeling
wordt verricht terwijl het lijstscherm wordt
getoond.
Alleen audiobestanden met de markering
kunnen worden afgespeeld. In geval van bestanden met het symbool gebruikt u i/j en
ENTER om de gewenste map en audiobestanden te selecteren.
U kunt de volgende bedieningshandelingen
verrichten met de afstandsbediening van de
receiver. Sommige toetsen zijn niet beschikbaar
voor de bediening afhankelijk van de categorie
die op het moment wordt afgespeeld.
! Druk op HMG om de afstandsbediening in de
HOME MEDIA GALLERY-stand te zetten.
w
1 Druk op HMG om Home Media Gallery
als de ingangsbron te selecteren.
3 Gebruik i/j om de map, het
muziekbestand of de internet-radiozender
te selecteren die u wilt afspelen en druk
dan op ENTER.
w
! Bij het afspelen van audiobestanden wordt
‘Connecting...’ getoond voordat het afspelen
begint. Deze aanduiding kan een paar
seconden getoond worden afhankelijk van het
type bestand.
! Als er een domein is geconfigureerd in een
Windows netwerkomgeving, kunt u geen
toegang krijgen tot een PC in het netwerk
terwijl u op het domein bent ingelogd. In
plaats van inloggen op het domein, moet u op
de lokale apparatuur inloggen.
! Er zijn gevallen waarin de verstreken
speelduur niet juist wordt weergegeven.
Audiobestanden afspelen die op
apparaten in het netwerk zijn
opgeslagen
m
De receiver moet geautoriseerd worden om af
te kunnen spelen met gebruik van Home Media
Gallery. Dit gebeurt automatisch wanneer de
receiver via het netwerk een verbinding maakt
met de PC. Als dit niet het geval is, moet u de
receiver handmatig op de PC autoriseren. De
autorisatiemethode (of de toestemming) voor
toegang varieert afhankelijk van het type server
waarmee verbinding wordt gemaakt. Raadpleeg
de handleiding van de server voor verdere informatie over het autoriseren van de receiver.
Belangrijk
! Servernaam – Serverapparaten op het
netwerk
! Favorites – Favoriete nummers die nu
geregistreerd zijn
! Recently played – Luistergeschiedenis van
internetradio (de 20 laatste gebeurtenissen)
Afhankelijk van de geselecteerde categorie
worden de namen van de mappen, bestanden
en internet-radiozenders weergegeven.
fro
De receiver autoriseren
Afspelen met Home Media
Gallery
d
de
oa
ingebouwde DHCP-serverfunctie moet u de
netwerkinstellingen handmatig maken. Anders
kunt u geen audiobestanden afspelen die op
apparaten in het netwerk zijn opgeslagen en
kunt u ook niet naar internet-radiozenders
luisteren. Zie Menu voor netwerkinstelling op
bladzijde 68 voor verdere informatie.
1
AUDIO
2
SIGNAL SEL MCACC
4
5
3
SLEEP
INFO
6
DISP
Luisteren naar
internet-radiozenders
Internetradio is een audio-uitzendservice die
radio-uitzendingen via internet verzorgt. Er zijn
vele internet-radiozenders die diverse services bieden vanuit alle hoeken van de wereld.
Sommige zijn opgericht en worden beheerd
door privépersonen terwijl andere de internetuitvoering zijn van de corresponderende terrestrische radiozenders of radionetwerken. Maar
in tegenstelling tot terrestrische of OTA (viade-lucht) radiozenders die geografisch beperkt
worden door het bereik van de radiogolven die
vanaf het zendstation via de lucht worden uitgezonden, zijn internet-radiozenders toegankelijk
vanaf elke plaats op de wereld, zolang er een
verbinding is met internet, aangezien de uitzendingen niet via de lucht maar via het World
Wide Web plaatsvinden. Met deze receiver kunt
u internet-radiozenders op genre en op regio
kiezen.
Nl
39
Afspelen met HOME MEDIA GALLERY signaalbronnen
De toegangscode die vereist is voor registratie
op de speciale Pioneer internet-radiosite wordt
weergegeven. Maak een notitie van dit adres.
Op het scherm Help kunt u het volgende
controleren:
! Get access code – De toegangscode
die vereist is voor registratie op de
speciale Pioneer internet-radiosite wordt
weergegeven.
! Show Your WebID/PW – Na registratie op
de speciale Pioneer internet-radiosite worden
de geregistreerde ID en het wachtwoord
weergegeven.
! Reset Your WebID/PW – Hiermee wordt alle
informatie die geregistreerd is op de speciale
Pioneer internet-radiosite gereset. Bij het
resetten worden tevens alle geregistreerde
zenders gewist. Wilt u weer naar dezelfde
zenders luisteren, dan moet u deze na het
resetten opnieuw registreren.
Audiobestanden en internetradiozenders registreren in en
verwijderen uit de favorietenmap
Druk op PGM terwijl een nummer wordt afgespeeld of gestopt is. Het geselecteerde nummer
wordt dan in de favorietenmap geregistreerd.
In totaal kunnen er 20 nummers of internetradiozenders worden geregistreerd.
Om een geregistreerd nummer te verwijderen,
selecteert u de favorietenmap, dan het nummer
dat u uit de map wilt verwijderen en daarna
drukt u op CLR. Het geselecteerde nummer
wordt uit de favorietenmap verwijderd.
De receiver kan de internet-radiozenders waarnaar u vaak luistert in zeven groepen opslaan (A
t/m G) met maximaal negen zenders per groep,
zodat er in totaal 63 zenders kunnen worden
opgeslagen.
1 Stem op de internet-radiozender af die
u wilt opslaan.
e
.b
3 Gebruik i/j om ‘Get access code’ te
selecteren en druk dan op ENTER.
U kunt in totaal 20 favoriete nummers of
internet-radiozenders in de favorietenmap
registreren. Merk op dat alleen audiobestanden
die zijn opgeslagen op apparaten in het netwerk
geregistreerd kunnen worden.
Internet-radiozenders opslaan
re
2 Gebruik i/j om ‘Help’ te selecteren
en druk dan op ENTER.
Uw favoriete nummers afspelen
or
nb
de
an
.v
w
Nl
Om het internet-radiolijstscherm weer te geven,
volgt u de stappen 1 t/m 3 in Afspelen met
Home Media Gallery op bladzijde 39 .
Zowel zenders die niet op de vTuner-lijst zijn als
zenders die wel op de vTuner-lijst zijn, kunnen
worden geregistreerd. De zenders worden in de
receiver als favoriete zenders geregistreerd en
kunnen worden beluisterd.
w
Het opslaan en oproepen van internet-radiozenders is bijzonder gemakkelijk. Zie Geavanceerde
bedieningsfuncties voor internetradio op bladzijde 40 voor verdere informatie.
! Om naar internet-radiozenders te kunnen
luisteren, moet u breedband-internet hebben
met hoge snelheid. Bij gebruik van een 56 K of
ISDN-modem is het vaak niet mogelijk om een
goede kwaliteit van het geluid van de internetradiozenders te verkrijgen.
! Het poortnummer varieert afhankelijk van
de internet-radiozender. Controleer de
firewall-instellingen.
! De lijst met internet-radiozenders die geleverd
wordt door de vTuner databaseservice is
onderhevig aan wijzigingen en er kunnen
zenders verwijderd worden, zonder
voorafgaande kennisgeving.
! Uitzendingen kunnen gestopt of onderbroken
worden, afhankelijk van de internetradiozender. In dit geval kunt u dan niet meer
luisteren naar de radiozender die geselecteerd
is in de lijst met internet-radiozenders.
1 Geef het internet-radiolijstscherm
weer.
5 Registreer de gewenste zenders als uw
favorieten aan de hand van de instructies
op het computerscherm.
w
Internet-radiozenders opslaan en
oproepen
http://www.radio-pioneer.com
Ga naar de bovenvermelde site en gebruik de
toegangscode uit stap 3 om de gebruikersregistratie uit te voeren, waarna u de instructies
opvolgt die op het scherm verschijnen.
Geavanceerde
bedieningsfuncties voor
internetradio
m
De lijst met internet-radiozenders op deze
receiver wordt opgesteld, bewerkt en beheerd
door de vTuner databaseservice, exclusief voor
gebruik met deze receiver. Zie vTuner op bladzijde 87 voor verdere informatie over vTuner.
Met deze receiver kunt u zenders die niet zijn
opgenomen in de vTuner-lijst registreren en
afspelen. Bepaal de toegangscode die vereist
is voor registratie in de receiver en gebruik
deze toegangscode voor toegang tot de speciale Pioneer internet-radiosite, waarna u de
gewenste radiozenders in uw favorietenlijst
registreert. Het adres van de speciale Pioneer
internet-radiosite is:
http://www.radio-pioneer.com
4 Ga met behulp van uw computer naar
de speciale Pioneer internet-radiosite en
volg het registratieproces.
fro
Over de lijst met
internet-radiozenders
Zenders registreren die niet op de
vTuner-lijst zijn van de speciale
Pioneer-site
d
de
oa
Afhankelijk van de omstandigheden van de
internetverbinding is het mogelijk dat er onderbrekingen in het geluid zijn bij het luisteren
naar internetradio.
40
nl
ow
D
07
Stem af op de gewenste internet-radiozender
zoals beschreven in de stappen 1 t/m 3 op bladzijde 39.
2 Druk op T.EDIT om de
zenderopslagfunctie in te schakelen.
3 Druk op CLASS om de groep te
selecteren waarin u de zender wilt
opslaan.
U kunt de groep selecteren uit A t/m G.
4 Gebruik i/j om het nummer te
selecteren waarmee u de zender wilt
opslaan en druk dan op ENTER.
U kunt het zendernummer ook met de cijfertoetsen selecteren. Selecteer een nummer tussen
1 en 9.
Opgeslagen internet-radiozenders
oproepen
U moet de internet-radiozenders eerst opslaan
voordat u ze kunt oproepen. Als er nog geen
internet-radiozenders zijn opgeslagen, ga dan
naar Internet-radiozenders opslaan op bladzijde
40 en sla ten minste één internet-radiozender
op voordat u naar de volgende stappen
doorgaat.
nl
ow
D
07
Afspelen met HOME MEDIA GALLERY signaalbronnen
Zie Windows Media Player 11/
Windows Media Player 12 op bladzijde 88 voor
verdere informatie.
Windows Media DRM
Microsoft Windows Media Digital Rights
Management (WMDRM) is een platform om
content te beschermen en veilig af te leveren
voor weergave op computers, draagbare
apparaten en netwerkapparaten. Home Media
Gallery functioneert als een WMDRM 10 voor
genetwerkte apparaten. WMDRM-beveiligde
content kan alleen op mediaservers worden
afgespeeld die WMDRM ondersteunen.
Contenteigenaars gebruiken de WMDRMtechnologie om hun intellectuele eigendom,
inclusief de auteursrechten, te beschermen. Dit
apparaat maakt gebruik van WMDRM-software
voor toegang tot WMDRM-beveiligde content. Als
de WMDRM-software de content niet beschermt,
kunnen de contenteigenaars Microsoft vragen
DLNA CERTIFIEDTM audiospeler
De Digital Living Network Alliance (DLNA) is
een wereldwijde organisatie van fabrikanten
van consumentenelektronica, computerapparatuur en mobiele apparaten. Digital Living biedt
consumenten een gemakkelijke uitwisseling
van digitale media via een bedraad of draadloos
thuisnetwerk.
Het DLNA-certificatielogo maakt het gemakkelijk om producten te vinden die voldoen aan de
DLNA Interoperability Guidelines. Dit apparaat
voldoet aan de DLNA Interoperability Guidelines
v1.5.
Wanneer een PC met DLNA-serversoftware of
een ander DLNA-compatibel apparaat op deze
speler wordt aangesloten, kunnen er bepaalde
wijzigingen in de software-instellingen of in
de instellingen op het andere apparaat vereist
zijn. Raadpleeg de handleiding van de software
Beperking van aansprakelijkheid
voor materiaal van derden
Toegang tot informatie van derden vereist een
high speed internet verbinding, en vereist soms
registratie van de account of een betaalde
inschrijving.
Informatie services van derden kan veranderd,
uitgesteld, onderbroken of gestopt worden, op
elk moment zonder verwittiging. Pioneer is niet
verantwoordelijk voor dergelijke gevallen.
Pioneer vertegenwoordigt of garandeert niet dat
dergelijke diensten aangeboden blijven gedurende een bepaalde periode, bijgevolg wordt
daar geen garantie (uitdrukkelijk of stilzwijgend)
op verleend.
Nl
e
.b
Windows Media Player
re
DLNA
or
nb
de
an
.v
w
De netwerkweergavefunctie van dit apparaat
maakt gebruikt van de volgende technologieën:
w
Meer over netwerkweergave
! Sommige bestanden worden mogelijk niet
juist afgespeeld, ook wanneer ze in een
compatibel formaat zijn gecodeerd.
! Film- of fotobestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
! Er zijn gevallen waarin u niet naar een
internet-radiozender kunt luisteren, zelfs als de
zender in de lijst met radiozenders kan worden
geselecteerd.
! Sommige functies worden wellicht niet
ondersteund, afhankelijk van het servertype of
de versie die wordt gebruikt.
! De ondersteunde bestandsformaten variëren
per server. Bestanden niet die door uw server
worden ondersteund, worden niet op dit
apparaat weergegeven. Neem contact op
met de fabrikant van uw server voor verdere
informatie.
! Het afspelen kan stoppen wanneer de PC
wordt uitgeschakeld of als er mediabestanden
die op de PC zijn opgeslagen worden gewist
tijdens het afspelen van content.
! Als er problemen zijn binnen de
netwerkomgeving (veel dataverkeer enz.),
bestaat de kans dat er content niet wordt
weergegeven of niet juist wordt afgespeeld
(het afspelen wordt onderbroken of stopt).
Voor een optimale prestatie wordt een
100BASE-TX verbinding tussen de speler en
PC aanbevolen.
! Als er meerdere clients gelijktijdig afspelen,
wat mogelijk is, kan het afspelen onderbroken
worden of stoppen.
! Afhankelijk van de beveiligingssoftware die
op de aangesloten PC is geïnstalleerd en de
instellingen van de betreffende software, kan
een netwerkverbinding geblokkeerd worden.
Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor een foutieve werking van de speler en/of
de Home Media Gallery-functies als gevolg van
communicatiefouten/defecten in de netwerkverbinding en/of de PC of andere aangesloten
apparatuur. Neem contact op met de fabrikant
van uw PC of de internetserviceprovider.
“Windows MediaTM” is een handelsmerk van
Microsoft Corporation.
Dit product bevat technologie die het eigendom
is van Microsoft Corporation en die niet gebruikt
of gedistribueerd mag worden zonder toestemming van Microsoft Licensing, Inc.
Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista,
Windows®XP, Windows®2000,
Windows®Millennium Edition, Windows®98 en
WindowsNT® zijn gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
w
U kunt het zendernummer ook met de cijfertoetsen selecteren.
‘Preset Not Stored’ verschijnt wanneer u een
internet-radiozender selecteert die nog niet is
opgeslagen.
Content die via een netwerk kan
worden afgespeeld
Meer over de eigenschappen bij
afspelen via een netwerk
m
2 Gebruik i/j om het zendernummer
te selecteren waarvan u de zender wilt
oproepen.
of het betreffende apparaat voor verdere
informatie.
DLNATM, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIEDTM
zijn handelsmerken, dienstenmerken of certificatiemerken van de Digital Living Network Alliance.
fro
Bij enkele malen indrukken van CLASS wordt
er beurtelings tussen de groepen A t/m G
omgeschakeld.
om de mogelijkheid van de software om WMDRM
te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van
beveiligde content te herroepen. Herroeping
is niet van invloed op niet beveiligde content.
Wanneer u licenties voor beveiligde content
downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft
een herroepingslijst bij de licenties kan voegen.
Contenteigenaars kunnen eisen dat u WMDRM
upgradet voor toegang tot hun content. Als u
geen upgrade uitvoert, hebt u geen toegang tot
content die de upgrade vereist.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft.
Gebruik of verspreiding van beschermde technologieën van dit product is niet toegestaan zonder
een licentie van Microsoft.
d
de
oa
1 Selecteer de groep waaruit u een
internet-radiozender wilt oproepen.
41
Afspelen met HOME MEDIA GALLERY signaalbronnen
Ondersteund/Ondersteund
Bemonsteringsfrequentie
8 kHz tot 48 kHz
Kwantisering-bitrate
16 bit, 20 bit, 24 bit
Kanaal
2 kanalen
Bemonsteringsfrequentie
In geval van de VSX-1021
8 kHz tot 192 kHz
In geval van de VSX-921
8 kHz tot 96 kHz
Kwantisering-bitrate
16 bit, 20 bit, 24 bit
Kanaal
2 kanalen
Bemonsteringsfrequentie
8 kHz tot 48 kHz
Kwantisering-bitrate
16 bit
Kanaal
2 kanalen
Bitrate
5 kbps tot 320 kbps
VBR/CBR
Ondersteund/Ondersteund
Bemonsteringsfrequentie
8 kHz tot 48 kHz
Kwantisering-bitrate
16 bit
Kanaal
2 kanalen
Bitrate
5 kbps tot 320 kbps
VBR/CBR
Ondersteund/Ondersteund
16 kbps tot 320 kbps
VBR/CBR
Ondersteund/Ondersteund
Bemonsteringsfrequentie
8 kHz tot 96 kHz
Kwantisering-bitrate
8 bit, 16 bit, 24 bit
Kanaal
2 kanalen
Bitrate
—
VBR/CBR
—
a “MPEG Layer-3 audiodecodering-technologie gelicentieerd van Fraunhofer IIS en Thomson multimedia.”
b Betreft alleen streaming-gegevens van servers, dus er is geen extensie.
e
.b
.wma
WMA9
Nl
8 kbps tot 320 kbps
VBR/CBR
LPCM
WMA2/7/8
WMA
2 kanalen
Bitrate
2 kanalen
Bitrate
re
.wav
LPCM
16 bit
Kanaal
FLAC
Kanaal
or
nb
de
an
.v
w
WAV
—
<b>
MPEG-1 Audio
Layer-3
8 kHz tot 48 kHz
Kwantisering-bitrate
.flac
32 kHz tot 48 kHz
16 bit
w
LPCM
.mp3
Bemonsteringsfrequentie
FLAC
Kwantisering-bitrate
w
Categorie Extensie Datastroom
AAC
MPEG-4 AAC LC
MPEG-4 HE AAC
(aacPlus v1/2)
m
Muziekbestanden
Bemonsteringsfrequentie
.m4a
.aac
.3gp
.3g2
fro
De Home Media Gallery-functie van deze receiver ondersteunt de volgende bestandsformaten. Het
is mogelijk dat sommige bestandsformaten toch niet afgespeeld kunnen worden, hoewel ze toch
vermeld worden in de lijst met afspeelbare bestandsformaten. De compatibiliteit van de bestandsformaten varieert tevens afhankelijk van het type server. Controleer de gegevens van uw server om
te weten te komen of de bestandsformaten ondersteund worden.
! Internetradio-weergave kan invloed ondervinden van de internet-gebruiksomgeving en in
voorkomende gevallen is het mogelijk dat ook de hier vermelde bestandsindelingen niet kunnen
worden weergegeven.
MP3
<a>
d
de
oa
Categorie Extensie Datastroom
Meer over de afspeelbare bestandsformaten
42
nl
ow
D
07
nl
ow
D
08
Control met HDMI-functie
2 Selecteer ‘System Setup’ en druk op
ENTER.
3 Selecteer ‘HDMI Setup’ en druk op
ENTER.
4 Selecteer de gewenste ‘Control’
instelling.
U kunt de Control met HDMI-functie van dit
apparaat op ON of OFF zetten. Kies de ON
instelling voor gebruik van de Control met
HDMI-functie.
Bij gebruik van een apparaat dat de Control
met HDMI-functie niet ondersteunt, zet u dit
onderdeel op OFF.
! ON – De Control met HDMI-functie is
ingeschakeld. Wanneer dit apparaat is
uitgeschakeld en een ondersteunde bron
begint met weergeven terwijl de Control
met HDMI-functie wordt gebruikt, zullen
Kies of u de HDMI voor alle gekoppelde functies
of alleen voor de PQLS-functie wilt inschakelen. Display Power Off zal echter de instellingen activeren die in stap 6 hieronder zijn
aangegeven.
! ALL – Ingeschakeld voor alle gekoppelde
functies.
! PQLS – Alleen ingeschakeld voor de PQLSfunctie. Wanneer PQLS is geselecteerd, is
het mogelijk dat andere gekoppelde functies
dan de PQLS-functie niet juist werken. Als
u alle gekoppelde functies wilt gebruiken,
selecteer dan ALL.
e
.b
1 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
5 Selecteer de gewenste ‘Control Mode’
instelling.
re
U moet de instellingen op de receiver en ook
de instellingen op de aangesloten Control met
HDMI-compatibele apparaten aanpassen om
de Control met HDMI-functie te kunnen gebruiken. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzingen van de andere apparaten.
or
nb
de
an
.v
w
Belangrijk
! Voordat dit systeem wordt aangesloten of
aansluitingen worden gewijzigd, moet u
altijd eerst de apparatuur uitschakelen en de
stekkers van de netsnoeren uit het stopcontact
halen. Nadat de aansluitingen zijn voltooid,
sluit u de netsnoeren weer op het stopcontact
aan.
! Nadat de receiver op een stopcontact is
aangesloten, begint er een 2 tot 10-seconden
HDMI initialisatieproces. Tijdens dit proces
kunt u geen bedieningshandelingen uitvoeren.
HDMI-instellingen
w
! Bij Pioneer apparaten worden de Control met
HDMI-functies aangeduid als “KURO LINK”.
! U kunt deze functie niet gebruiken met
apparaten die geen Control met HDMI
ondersteunen.
! Wij garanderen uitsluitend dat deze receiver
zal werken met Pioneer Control met HDMIcompatibele apparatuur of apparatuur van
andere fabrikanten die de Control met
HDMI-functie ondersteunt. Wij kunnen echter
niet garanderen dat alle gesynchroniseerde
bedieningsfuncties zullen werken met
apparaten van andere fabrikanten die de
Control met HDMI-functie ondersteunen.
! Gebruik een High Speed HDMI® kabel
wanneer u de Control met HDMI-functie wilt
U kunt de bediening van een aangesloten tv en
in totaal zes (VSX-1021)/vier (VSX-921) andere
apparaten met elkaar synchroniseren.
! Zorg dat de audiokabel van de tv op de audioingang van dit apparaat wordt aangesloten.
Wanneer de tv en de receiver via de HDMIaansluitingen met elkaar zijn verbonden en
de tv de HDMI ARC (Audio Return Channel)
functie ondersteunt, wordt het geluid van de tv
via de HDMI OUT-aansluiting naar de receiver
gestuurd en hoeft er dus geen audiokabel
te worden aangesloten. In dit geval zet u
TV Audio bij HDMI Setup op via HDMI (zie
HDMI-instellingen op bladzijde 43 ).
Zie Uw TV en weergave-apparatuur aansluiten op
bladzijde 17 voor verdere informatie.
w
Belangrijk
Gebruik van Control met
HDMI-aansluitingen
m
De onderstaande gesynchroniseerde bediening met een Control met HDMI-compatibele
Pioneer tv of Blu-ray Disc-speler of met apparatuur van een andere fabrikant dat de Control
met HDMI-functies ondersteunt, is mogelijk
wanneer het apparaat met een HDMI-kabel op
de receiver is aangesloten.
! U kunt het volume van de receiver instellen
of het geluid dempen met behulp van de
afstandsbediening van de TV.
! De receiver schakelt automatisch over naar de
juiste signaalbron wanneer het tv-kanaal wordt
veranderd of wanneer er wordt weergegeven
van Control met HDMI-compatibele
apparatuur.
! De receiver komt ook in de stand-bystand
te staan wanneer de TV in de stand-bystand
wordt gezet.
gebruiken. De Control met HDMI-functie
werkt mogelijk niet juist als een ander type
HDMI-kabel wordt gebruikt.
! Zie voor nadere bijzonderheden betreffende
de bediening, instellingen enz. tevens de
handleidingen van de andere apparaten.
de audio- en video-uitvoer van de HDMIverbinding via de TV worden weergegeven.
! OFF – De Control met HDMI-functie is
uitgeschakeld. Gesynchroniseerde bediening
is niet beschikbaar. Wanneer dit apparaat
uitgeschakeld is, zullen de audio- en
videobronnen die via HDMI zijn aangesloten
niet worden uitgevoerd.
fro
Over de
HDMI-bedieningsfunctie
De HDMI-indicator op het display op het
voorpaneel knippert tijdens dit procues en
u kunt de receiver pas inschakelen zodra
de indicator stopt met knipperen. Als u de
Control met HDMI op OFF zet, kunt u dit
proces overslaan. Zie Control met HDMIfunctie op bladzijde 43 voor verdere informatie
over de Control met HDMI-functie.
! Om optimaal profijt van deze functie te
hebben, raden wij u aan uw HDMI-apparaat
niet op de TV aan te sluiten maar rechtstreeks
op de HDMI-aansluiting van deze receiver.
d
de
oa
Control met HDMI-functie
6 Selecteer de gewenste
‘Display Power Off’ instelling.
Als de TV wordt uitgeschakeld terwijl de
Control met HDMI-functie wordt gebruikt, zal
de receiver ook worden uitgeschakeld (volledige uitschakeling). U kunt deze functie ook
annuleren.
! YES – De volledige uitschakeling is
geactiveerd. De receiver wordt uitgeschakeld
wanneer de TV wordt uitgeschakeld.
Deze functie werkt alleen wanneer de
ingangsfunctie voor een apparaat dat via
een HDMI-verbinding op de receiver is
aangesloten wordt geselecteerd of wanneer
TV wordt gekeken.
! NO – De volledige uitschakeling is
geannuleerd. De receiver wordt niet
uitgeschakeld wanneer de TV wordt
uitgeschakeld.
Nl
43
Control met HDMI-functie
2 Schakel alle apparaten in, waarbij u de
TV als laatste inschakelt.
Nl
De onderstaande gesynchroniseerde bedieningsfuncties kunnen worden gebruikt wanneer
de Control met HDMI-functie van de receiver is
verbonden met een TV van een andere fabrikant
dan Pioneer welke de Control met HDMIfunctie ondersteunt. (Afhankelijk van de TV is
e
.b
1 Zet alle apparaten in de stand-bystand.
re
Nadat u alle aansluitingen en instellingen hebt
voltooid, moet u het volgende doen:
Over de aansluiting op een
product van een andere fabrikant
dat de Control met HDMI-functie
ondersteunt
or
nb
de
an
.v
w
Voordat u de synchronisatie
gebruikt
w
9 Druk op HOME MENU wanneer u klaar
bent.
Het Control met HDMI-compatibele apparaat
aangesloten op de receiver werkt synchroon
zoals hieronder beschreven.
! Als u via het menuscherm van de Control
met HDMI-compatibele TV de audiobron
instelt die door de receiver moet worden
weergegeven, schakelt de receiver over naar
de gesynchroniseerde versterkerfunctie.
! Wanneer de gesynchroniseerde
versterkerfunctie is ingeschakeld, kunt u het
volume van de receiver instellen of het geluid
dempen met behulp van de afstandsbediening
van de TV.
! Wanneer de gesynchroniseerde
versterkerfunctie is ingeschakeld, zal
deze geannuleerd worden wanneer de
receiver wordt uitgeschakeld. Om de
gesynchroniseerde versterkerfunctie opnieuw
in te schakelen, stelt u de audiobron die door
de receiver moet worden weergegeven weer
op het menuscherm enz. van de TV in. De
receiver wordt ingeschakeld en schakelt over
naar de gesynchroniseerde versterkerfunctie.
! Wanneer de gesynchroniseerde
versterkerfunctie wordt geannuleerd, zal
de receiver worden uitgeschakeld als u op
de TV aan het kijken was naar een HDMIingangsbron of een TV-programma.
! Wanneer de gesynchroniseerde
versterkerfunctie is ingeschakeld, zal
deze geannuleerd worden als er op het
w
Wanneer een tv die de HDMI ARC (Audio
Return Channel) functie ondersteunt op de
receiver wordt aangesloten, kan het geluid van
de tv via de HDMI OUT-aansluiting worden
ingevoerd.
! Normal – Het geluid van de TV wordt
ingevoerd via de audio-ingangsaansluitingen,
met uitzondering van de HDMI-ingangen.
! via HDMI – Het geluid van de TV wordt via de
HDMI-aansluiting ingevoerd. Dit kan alleen
geselecteerd worden wanneer Control op
ON staat.
Meer over gesynchroniseerde
bediening
het echter mogelijk dat sommige Control met
HDMI-functies niet werken.)
! Wanneer de TV in de stand-bystand wordt
gezet, komt de receiver ook in de standbystand te staan. (Alleen wanneer de
ingangsfunctie voor een apparaat dat via
een HDMI-verbinding op de receiver is
aangesloten wordt geselecteerd of wanneer TV
wordt gekeken)
! Het geluid van tv-programma’s, of van
een externe signaalbron die op de tv is
aangesloten, kan ook worden weergegeven
via de luidsprekers die op de receiver zijn
aangesloten. (Als de tv de HDMI ARC (Audio
Return Channel) functie niet ondersteunt, is
de aansluiting van een optische digitale kabel
enz. vereist in aanvulling op de HDMI-kabel.)
De onderstaande gesynchroniseerde bedieningsfuncties kunnen worden gebruikt wanneer
de Control met HDMI-functie van de receiver is
verbonden met een speler of recorder van een
andere fabrikant dan Pioneer welke de Control
met HDMI-functie ondersteunt.
! Wanneer het afspelen op de speler of de
recorder begint, schakelt de ingangsfunctie
van de receiver naar de HDMI-ingang waarop
het betreffende apparaat is aangesloten.
Bezoek de Pioneer-website voor de meest
recente informatie over de modellen van
niet-Pioneer fabrikanten en producten die de
Control met HDMI-functie ondersteunen.
m
8 Selecteer de gewenste ‘TV Audio’
instelling.
4 Controleer of alle apparaten die op
de HDMI-ingangen zijn aangesloten, juist
worden weergegeven.
menuscherm enz. van de TV een bediening
wordt uitgevoerd waarbij geluid via de TV
wordt geproduceerd.
! Wanneer de TV in de stand-bystand wordt
gezet, komt de receiver ook in de standbystand te staan. (Alleen wanneer de
ingangsfunctie voor een apparaat dat via
een HDMI-verbinding op de receiver is
aangesloten wordt geselecteerd of wanneer TV
wordt gekeken.)
! De receiver schakelt de ingangsfunctie
automatisch om wanneer wordt begonnen
met afspelen van het Control met HDMIcompatibel apparaat.
! De receiver schakelt de ingangsfunctie
automatisch om wanneer het ingangssignaal
van de tv wordt omgeschakeld.
! De gesynchroniseerde versterkerfunctie
blijft actief ook wanneer de ingangsfunctie
van de receiver naar een ander apparaat
dan een HDMI-aangesloten apparaat wordt
overgeschakeld.
De onderstaande bedieningsfuncties kunnen
ook op Pioneer Control met HDMI-compatibele
TV’s worden gebruikt.
! Wanneer het volume van de receiver wordt
ingesteld of het geluid wordt uitgeschakeld,
zal de volume-aanduiding op het scherm van
de TV worden weergegeven.
! Wanneer de OSD-taal op de TV wordt
veranderd, zal tegelijk de taalinstelling op de
receiver worden gewijzigd.
fro
Zolang als Control op ON staat, is het mogelijk
om de signalen van een HDMI-aangesloten
speler naar de TV over te brengen wanneer de
receiver in de stand-bystand staat, maar het
stroomverbruik zal dan wel toenemen. Door het
apparaat in de stand-bystand te zetten zal het
stroomverbruik wel zo laag mogelijk zijn.
! Normal – Dit is de normale instelling. De
opstarttijd vanuit stand-by is kort.
! Eco – Er wordt stroom in de stand-bystand
verbruikt. De opstarttijd is langer dan bij de
instelling Normal.
3 Kies de HDMI-ingang waarmee de
TV met de receiver is verbonden en kijk
of de video-uitvoer van de aangesloten
apparaten juist op het scherm wordt
weergegeven.
d
de
oa
7 Selecteer de gewenste
‘Standby Through’ instelling.
44
nl
ow
D
08
De PQLS-functie instellen
PQLS (Precision Quartz Lock System) is een
technologie voor regeling van de overdracht
van digitale audiosignalen met gebruik van de
Control met HDMI-functie. Deze technologie
biedt een betere geluidskwaliteit via regeling
van de audiosignalen van de receiver naar een
PQLS-compatibele speler enz. De technologie
elimineert de jitter die een negatieve invloed
heeft op de geluidskwaliteit en bij de signaaloverdracht wordt gegenereerd.
nl
ow
D
08
Control met HDMI-functie
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
! Sluit de TV rechtstreeks op deze receiver
aan. Wanneer de verbinding via andere
versterkers of via een AV-omzetter (zoals een
HDMI-schakelaar) wordt gemaakt, kunnen er
bedieningsfouten optreden.
! Sluit alleen apparatuur (Blu-ray Disc-speler
enz.) aan die u als een bron voor de HDMIingang van de receiver wilt gebruiken.
Wanneer de verbinding via andere versterkers
of via een AV-omzetter (zoals een HDMIschakelaar) wordt gemaakt, kunnen er
bedieningsfouten optreden.
! Wanneer Control op ON is ingesteld, zal
de HDMI Input in Het menu Input Setup op
bladzijde 27 automatisch op OFF staan.
! Wanneer de Control van de receiver op ON
staat, kunt u zelfs wanneer de receiver uit
(stand-by) staat, de audio- en videosignalen
uitvoeren van een speler die via HDMI op
de tv is aangesloten zonder dat er geluid
via de receiver wordt weergegeven, maar
alleen wanneer er een Control met HDMIcompatibele apparatuur (Blu-ray Disc-speler
enz.) en een compatibele tv zijn aangesloten.
In dit geval wordt de receiver ingeschakeld en
gaan het aan/stand-by-lampje en de HDMIindicator branden.
m
Waarschuwingen betreffende
de Control met HDMI-functie
fro
% Druk op de afstandsbediening op
en dan op PQLS om de PQLSinstelling te selecteren.
d
de
oa
! Alleen voor de VSX-1021: Bij spelers compatibel
met PQLS Bit-stream werkt PQLS voor alle
bronnen.
! Bij spelers compatibel met PQLS Multi
Surround werkt PQLS voor alle bronnen. Stel
de audio-uitgang van de speler in op lineaire
PCM.
! Bij spelers compatibel met PQLS 2-kanaals
audio werkt PQLS alleen bij het afspelen van
CD’s.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
speler wordt geleverd voor meer informatie.
Deze functie wordt geactiveerd wanneer
Control op ON wordt gezet.
! Als er een andere luisterfunctie dan
AUTO SURROUND, ALC, DIRECT,
PURE DIRECT of STEREO wordt geselecteerd
terwijl het PQLS-effect is geactiveerd, zal het
PQLS-effect worden uitgeschakeld.
! Wanneer deze receiver via een HDMI-kabel
op een Pioneer speler is aangesloten die
compatibel is met de PQLS-functie via
een HDMI-verbinding en opnieuw HDMIauthenticatie wordt uitgevoerd (de HDMIindicator knippert), wordt het PQLS-effect
geactiveerd en komt de luisterfunctie op
AUTO SURROUND te staan als er een andere
luisterfunctie dan AUTO SURROUND,
ALC, DIRECT, PURE DIRECT of STEREO is
geselecteerd.
De instelling wordt op het display op het voorpaneel weergegeven.
! PQLS AUTO – PQLS is ingeschakeld. De
nauwkeurige kwartsregeling in deze receiver
elimineert vervorming veroorzaakt door
timingfouten (jitter), zodat u een optimale
digitaal-naar-analoog omzetting verkrijgt
wanneer u de HDMI-interface gebruikt.
Dit werkt als een HDMI-functie voor PQLScompatibele spelers.
! PQLS OFF – PQLS is uitgeschakeld.
Nl
45
nl
ow
D
09
Andere functies gebruiken
Functie
TONE
(Toonregeling)
Hiermee past u de toonregeling voor hoge en lage
tonen toe op een bron of negeert u deze volledig.
Deze instelling wordt alleen getoond wanneer de
luisterfunctie STEREO is, Auto surround (STEREO), of
SOUND RETRIEVER AIR.
Optie(s)
BASS
<a>
Hiermee past u de hoeveelheid lage tonen aan.
c –6 t/m +6 (dB) d
Standaard-instelling:
0 (dB)
TREBLE
<a>
Hiermee past u de hoeveelheid hoge tonen aan.
c –6 t/m +6 (dB) d
Standaard-instelling:
0 (dB)
OFF
S.RTRV
(Auto Sound Retriever)
<b>
Bij de Auto Sound Retriever-functie wordt DSP-verwerking gebruikt om te compenseren voor het verlies van
audiogegevens bij de compressie, waardoor het gevoel,
de dichtheid en de modulatie van het geluid worden
verbeterd.
Wanneer ON wordt geselecteerd, wordt het Sound
Retriever-effect geoptimaliseerd op basis van de
informatie omtrent de bitsnelheid van het audiomateriaal afkomstig van het USB-geheugenapparaat en
de HOME MEDIA GALLERY (alleen digitale audioingangssignalen) om een hoge geluidskwaliteit te
realiseren.
DNR
(Digitale ruisonderdrukking)
Hiermee kunt u de geluidskwaliteit verbeteren van een
bron met ruis, zoals een videoband met veel achtergrondgeluid.
Dit werkt alleen bij 2-kanaals ingangssignalen.
OFF
DIALOG E
(Dialog Enhancement)
<c>
Hiermee plaatst u de dialogen in het middenkanaal,
waardoor ze duidelijker naar voren komen dan andere
achtergrondgeluiden bij het bekijken van TV-programma’s of films. Wanneer u van UP1 via UP2 en UP3 naar
UP4 omhooggaat, lijkt het alsof de geluidsbron naar
boven wordt verschoven.
DUAL
(Dual mono)
Hiermee geeft u op hoe Dolby Digital-geluidsopnamen
die gecodeerd zijn in dual mono moeten worden weergegeven. Dual mono wordt niet veel gebruikt, maar
is soms nodig wanneer twee talen naar afzonderlijke
kanalen moeten worden gestuurd.
m
3 Gebruik k/l om de benodigde instelling te maken.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de beschikbare opties voor elke instelling.
4 Druk op RETURN om te bevestigen en het menu af te sluiten.
Audioparametermenu
Instelling
Functie
Optie(s)
MCACC
(Voorgedefinieerde
MCACC-instelling)
Hiermee selecteert u uw favoriete voorgedefinieerde
MCACC-instelling wanneer meerdere voorgedefinieerde
instellingen zijn opgeslagen. Wanneer een voorgedefinieerde MCACC-instelling van een andere naam is
voorzien, wordt de nieuwe naam getoond.
c M1. MEMORY 1 t/m
M6. MEMORY 6 d
Standaard-instelling: M1.
MEMORY 1
EQ
Hiermee schakelt u de effecten van de EQ Pro in/uit.
(Akoestische kalibratie-EQ)
46
ON
OFF
ON
S-WAVE
(Staande golf)
Hiermee schakelt u de effecten van de Staande golf
in/uit.
Phase C+
(Fasesturing plus)
Voor schijven die een andere standaard dan fasesturing
(Phase Control) gebruiken, wordt het LFE-kanaal al bij
c 0 t/m 16 (ms) d
de opname vertraagd. Deze functie corrigeert voor het
Standaardinstelling: 6ms
verschuiven van de fase op zulke schijven.
DELAY
(Geluidsvertraging)
Bepaalde monitors hebben een kleine vertraging bij het
vertonen van video, waardoor het geluid niet helemaal
synchroon loopt met het beeld. Door een kleine vertraging toe te voegen zorgt u ervoor dat het geluid gelijk
loopt met het beeld.
Nl
OFF
c 0,0 t/m 10,0 (frames) d
1 seconde = 25 frames
(PAL)
Standaard-instelling: 0.0
ON
ON
c OFF/FLAT/UP1/UP2/
UP3/UP4 d
Standaardinstelling: OFF
CH1 – Alleen kanaal 1 is
hoorbaar
CH2 – Alleen kanaal 2 is
hoorbaar
CH1 CH2 – Beide kanalen zijn hoorbaar via de
voorluidsprekers
e
.b
Afhankelijk van de huidige status / functie van de receiver kunt u bepaalde opties mogelijk niet
selecteren. In de volgende tabel vindt u hierover meer informatie.
re
2 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen met i/j.
or
nb
de
an
.v
w
1 Druk op
om de bedieningsstand van de receiver te kiezen en druk dan op
AUDIO PARAMETER.
ON
w
Belangrijk
! Als een instelling niet voorkomt in het menu AUDIO PARAMETER, is deze niet beschikbaar voor de
huidige bron, de huidige instelling en/of de status van de receiver.
BYPASS
w
Er zijn een aantal extra geluidsinstellingen die u kunt maken in het menu AUDIO PARAMETER. De
standaardwaarden zijn vetgedrukt.
Instelling
fro
De audio-opties instellen
d
de
oa
Andere functies gebruiken
nl
ow
D
09
Andere functies gebruiken
LFE
(LFE verzwakken)
Sommige audiobronnen bevatten ultralage bastonen.
Stel de LFE-verzwakker naar vereist in om te voorkomen
dat de ultralage bastonen het geluid van de luidsprekers vervormen.
De LFE is niet begrenst wanneer deze op 0 dB, dat is de
aanbevolen waarde, is ingesteld. Bij de –5 dB, –10 dB,
–15 dB of –20 dB instelling is de LFE overeenkomstig
de betreffende waarde begrenst. Wanneer OFF is geselecteerd, zal er geen geluid via het LFE-kanaal worden
weergegeven.
SACD GAIN
<e>
Zorgt voor gedetailleerde weergave van SACD’s door
maximaliseren van het dynamisch bereik (tijdens
digitale signaalverwerking).
0dB
HDMI
(HDMI Audio)
<f>
Hiermee geeft u op hoe het HDMI-audiosignaal van de
receiver (amp) wordt doorgestuurd naar een TV. Wanneer THROUGH wordt geselecteerd, zal er geen geluid
via de receiver worden uitgevoerd.
AMP
OFF
A.DELAY
(Automatische vertraging)
<g>
Deze functie corrigeert automatisch de audio-tot-video
vertraging tussen apparaten aangesloten via een
HDMI-kabel. De audio-vertragingstijd wordt ingesteld
afhankelijk van de werkingsstatus van het beeldscherm
aangesloten via een HDMI-kabel. De video-vertragingstijd wordt automatisch aangepast overeenkomstig de
audio-vertragingstijd.
C.WIDTH
(Breedte middenkanaal)
(Deze instelling is alleen
beschikbaar wanneer u
een middenluid-spreker
gebruikt)
<h>
Hiermee mengt u het geluid van de voorluidsprekers
beter door het middenkanaal te spreiden over de
luidsprekers rechts en links voor, waardoor het geluidsbereik breder (hogere instellingen) of smaller (lagere
instellingen) wordt.
MAX
MID
OFF
c OFF/ –20dB/ –15dB/
–10dB/ –5dB/ 0dB d
Standaardinstelling: 0dB
+6dB
THROUGH
ON
c 0 t/m 7 d
Standaard-instelling: 3
PANORAMA
<h>
Hiermee breidt u het stereobeeld vooraan uit met de
surround-luidsprekers en creëert zo een ‘omhullend’
effect.
C.IMAGE
(Middenbeeld)
(Deze instelling is alleen
beschikbaar wanneer u
een middenluid-spreker
gebruikt)
<i>
Hiermee past u het middenbeeld aan zodat u een
breder stereo-effect krijgt bij vocale muziek. Stel het
effect in van 0 (alle middenkanaalsignalen gaan naar de
luidsprekers links en rechts voor) tot 10 (de middenkanaalsignalen gaan alleen naar de middenluidspreker).
c 0 t/m 10 d
Standaardinstellingen:
Neo:6 MUSIC: 3
Neo:6 CINEMA: 10
EFFECT
Hiermee stelt u het effectniveau voor de momenteel
geselecteerde geavanceerde surroundfunctie of ALC in
(u kunt elke functie afzonderlijk instellen).
c 10 t/m 90 d
Standaardinstellingen:
EXT.STEREO: 90
Overige: 50
H.GAIN
(Versterking hoogtekanaal)
Hiermee past u de weergave van de hoog-voorsprekers
aan bij het luisteren met de functie 2 Pro Logic IIz
HEIGHT. Bij de instelling HIGH is het geluid van boven
meer benadrukt.
LOW
V.SB
(Virtueel surround-achterkanaal)
<j>
Wanneer u geen surround-achterluidsprekers gebruikt,
kunt u met deze functie een virtueel surround-achterkanaal horen via de surround-luidsprekers. U kunt
ook luisteren naar bronnen zonder informatie voor een
surround-achterkanaal.
OFF
V.HEIGHT
(Virtueel hoogte-voorkanaal)
<k>
OFF
Wanneer u geen hoog-voorluidsprekers gebruikt, kunt u
met deze functie een virtueel hoogte-voorkanaal horen
ON
via de voorluidsprekers.
c –3 t/m +3 d
Standaard-instelling: 0
OFF
ON
e
.b
AUTO
DIMENSION
<h>
re
Hiermee stelt u het niveau van het dynamisch bereik in
voor filmgeluid geoptimaliseerd voor Dolby Digital, DTS,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD en DTS-HD
Master Audio (u hebt deze functie soms nodig bij het
luisteren naar surroundgeluid met laag volume).
Optie(s)
or
nb
de
an
.v
w
DRC
(Regeling dynamisch
bereik)
<d>
ON
Functie
Hiermee stelt u de diepte van de surround-geluidsbalans van voor naar achter in, waardoor het geluidsveld
naar achteren (negatieve instellingen) of naar voren
(positieve instellingen) wordt verplaatst.
w
Fixed PCM
Instelling
w
OFF
m
Optie(s)
fro
Functie
Dit is bijvoorbeeld handig als het even duurt voordat
met OFF het PCM-signaal op een CD wordt herkend.
Wanneer ON is geselecteerd, kunt u ruis horen bij het
afspelen van niet-PCM-bronnen. Selecteer een ander
ingangssignaal als dit een probleem is.
d
de
oa
Instelling
MID
HIGH
ON
a Deze aanpassing kan alleen worden gemaakt wanneer TONE op ON is ingesteld.
b Bij de iPod/USB, HOME MEDIA GALLERY of ADAPTER PORT ingangsfunctie is S.RTRV standaard ingesteld
op ON.
c UP1 tot UP4 kunnen alleen geselecteerd worden wanneer er hoog-voorluidsprekers zijn aangesloten. De aanwezigheid of afwezigheid van effecten hangt af van de luisterfunctie.
d De begin-instelling AUTO is alleen beschikbaar voor Dolby TrueHD signalen. Selecteer MAX of MID voor
andere signalen dan Dolby TrueHD.
e U kunt dit met de meeste SACD-discs gebruiken, maar als het geluid vervormd klinkt is het beter om de versterkingsinstelling terug op 0dB te zetten.
f ! De HDMI Audio-instelling kan niet veranderd worden wanneer er een gesynchroniseerde versterkerbediening
wordt uitgevoerd.
! De gesynchroniseerde versterkerfunctie moet ingeschakeld zijn om de HDMI audio- en video-ingangssignalen
die de receiver ontvangt van de tv te kunnen weergeven wanneer de receiver stand-by staat. Zie Meer over gesynchroniseerde bediening op bladzijde 44 .
Nl
47
nl
ow
D
09
Andere functies gebruiken
d
de
oa
De video-opties instellen
m
fro
Er zijn een aantal extra beeldinstellingen die u kunt maken in het menu VIDEO PARAMETER. De
standaardwaarden zijn vetgedrukt.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Belangrijk
! Als een optie niet geselecteerd kan worden in het menu VIDEO PARAMETER, is deze niet
beschikbaar voor de huidige bron, de huidige instelling en/of de status van de receiver.
! Alle onderdelen kunnen worden ingesteld voor elke ingangsfunctie.
! Andere onderdelen dan V.CONV kunnen alleen worden ingesteld wanneer V.CONV op ON staat.
2 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen met i/j.
Afhankelijk van de huidige status / functie van de receiver kunt u bepaalde opties mogelijk niet
selecteren. In de volgende tabel vindt u hierover meer informatie.
3 Gebruik k/l om de benodigde instelling te maken.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de beschikbare opties voor elke instelling.
4 Druk op RETURN om te bevestigen en het menu af te sluiten.
Videoparametermenu
Instelling
V.CONV
(Digitale videoomzetter)
<a>
Functie
Hiermee zet u de videosignalen om voor uitvoer via de MONITOR OUT-aansluitingen (inclusief de HDMI OUT-aansluiting)
voor alle typen video (zie bladzijde 16).
Optie(s)
ON
OFF
AUTO
RES
(Resolutie)
<b>
Hiermee geeft u de uitgangsresolutie van het videosignaal op
(wanneer video-ingangssignalen bij de HDMI OUT-aansluiting
worden uitgevoerd, stelt u dit onderdeel in overeenkomstig de
resolutie van uw monitor en de beelden die u wilt bekijken).
PURE
480p/576p
720p
1080i
1080p
48
Nl
PCINEMA
(PureCinema)
<c>
Deze instelling optimaliseert de werking van het progressive
scancircuit voor het weergeven van filmmateriaal. Gewoonlijk
moet u dit onderdeel op AUTO instellen. Als het beeld onnatuurlijk is, schakelt u over naar ON of OFF.
P.MOTION
(Progressieve beweging)
<c>
Hiermee wordt de beweging en de kwaliteit van stilstaande
beelden ingesteld wanneer de video-uitvoer op progressief is
ingesteld.
AUTO
ON
OFF
c –4 t/m +4 d
Standaard-instelling: 0
e
.b
1 Druk op
om de bedieningsstand van de receiver te kiezen en druk dan op
VIDEO PARAMETER.
re
g Deze voorziening is alleen beschikbaar wanneer het aangesloten beeldscherm automatische audio/video
synchronisatie (‘lip-synchronisatie’) voor HDMI ondersteunt. Als de automatisch ingestelde vertragingstijd niet
geschikt is, zet u A.DELAY op OFF en stelt dan de vertragingstijd handmatig in. Neem rechtstreeks contact op
met de fabrikant voor meer informatie over de lip-synchronisatiefunctie van uw beeldscherm.
h Alleen beschikbaar wanneer u luistert naar bronnen met 2 kanalen in de modus Dolby Pro Logic IIx Music/
Dolby Pro Logic II Music.
i Alleen beschikbaar als u bronnen met 2 kanalen beluistert in de modus Neo:6 MUSIC/CINEMA.
j ! U kunt de virtuele surround-achterkanaalfunctie niet gebruiken wanneer de koptelefoon op deze receiver is
aangesloten of wanneer de stereofunctie, Geavanceerde voorpodium-surround, Sound Retriever Air of Directe
stroom is geselecteerd.
! U kunt het virtuele surround-achterkanaal alleen gebruiken als de surroundluidsprekers zijn ingeschakeld en
SB is ingesteld op NO of als Front Bi-Amp of ZONE 2 is geselecteerd bij Speaker System. De functie kan ook
worden gebruikt wanneer Speaker B is geselecteerd bij Speaker System en SP:dA+B ON is geselecteerd met
de SPEAKERS knop.
k ! U kunt de functie virtueel hoogtekanaal niet gebruiken wanneer de koptelefoon op deze receiver is aangesloten of wanneer de stereofunctie, Geavanceerde voorpodium-surround, Sound Retriever Air of Directe stroom is
geselecteerd.
! U kunt de functie virtueel hoogtekanaal alleen gebruiken als de surroundluidsprekers zijn ingeschakeld en FH
is ingesteld op NO. De functie kan ook niet worden gebruikt bij de weergave van signalen die reeds informatie
voor een hoogte-voorkanaal bevatten.
nl
ow
D
09
Andere functies gebruiken
LCD
MEMORY
DETAIL
<d, e>
Hiermee wordt de scherpte van de randen ingesteld.
c –4 t/m +4 d
Standaard-instelling: 0
SHARP
(Scherpte)
<d, f>
Regelt de randscherpte van hoogfrequente (gedetailleerde)
beeldelementen.
c 0 t/m +8 d
Standaardinstelling: 0
BRIGHT
(Helderheid)
<d, f>
Hiermee stelt u de algemene helderheid in.
c –6 t/m +6 d
Standaard-instelling: 0
CONTRAST
<d, f>
Hiermee past u het contrast aan tussen licht en donker.
c –6 t/m +6 d
Standaard-instelling: 0
HUE
<d, f>
Hiermee regelt u de balans tussen rood en groen.
c –6 t/m +6 d
Standaard-instelling: 0
CHROMA
(Chromaniveau)
<d, f>
Hiermee stelt u de verzadiging in van dof tot helder.
c –6 t/m +6 d
Standaard-instelling: 0
Instellen van het zwartniveau aan de hand van het videoingangssignaal.
Gewoonlijk moet u 0 selecteren. Als het zwartniveau te hoog
is als gevolg van de combinatie met de aangesloten monitor,
selecteert u 7.5.
0
BLK SETUP
(Zwartinstelling)
<g>
THROUGH
ASP
(Beeldverhouding)
<h>
Hier geeft u de beeldverhouding op wanneer ingangssignalen
bij de HDMI-uitgang worden uitgevoerd. Maak de gewenste
instellingen terwijl u elke instelling op het beeldscherm controleert (als het beeld niet bij uw monitortype past, kan het beeld
worden afgesneden of verschijnen er zwarte banden).
7.5
NORMAL
a Als het videobeeld slechter wordt wanneer dit onderdeel op ON wordt gezet, zet u het onderdeel op OFF.
b ! Wanneer een resolutie is ingesteld waarvoor de tv (monitor) niet geschikt is, zal er geen beeld worden weergegeven. Ook zal er in sommige gevallen geen beeld zijn omdat de signalen voorzien zijn van auteursrechtbeveiliging (copyright). In dit geval moet u de instelling veranderen.
! Wanneer AUTO is geselecteerd, zal de resolutie automatisch worden geselecteerd overeenkomstig de eigenschappen van het via HDMI aangesloten beeldscherm. Wanneer PURE wordt geselecteerd, worden de signalen
met dezelfde resolutie uitgevoerd als waarmee ze binnenkomen (zie Meer over de video-omzetter op bladzijde 16 ).
! Als dit onderdeel op iets anders dan PURE is ingesteld en er 480i/576i analoge signalen worden ingevoerd,
worden 480p/576p signalen uitgevoerd via de component-uitgangsaansluitingen.
! De standaardinstelling is PURE wanneer HDMI als ingang is geselecteerd.
Overschakelen naar andere
luidsprekeraansluitingen
Als u Normal(SB/FH),
Normal(SB/FW) of Speaker B hebt geselecteerd bij Luidsprekersysteem instellen op
bladzijde 66 , kunt u tussen de luidsprekers
schakelen met de SPEAKERS knop. Als u
Front Bi-Amp of ZONE 2 hebt geselecteerd,
schakelt u met deze knop alleen de hoofdluidsprekeraansluitingen in of uit.
% Gebruik SPEAKERS op het voorpaneel
om een luidsprekersysteeminstelling te
kiezen.
Als u Front Bi-Amp of ZONE 2 hebt geselecteerd, schakelt u met deze knop de hoofdluidsprekeraansluiting (A) in of uit, zoals hierboven
is vermeld.
Druk verschillende malen op de knop om
te kiezen uit de volgende opties voor de
luidsprekeraansluitingen:
Wanneer u Normal(SB/FH) selecteert, kunt u
kiezen uit:
! SP: SB/FH ON – Surround-achter of voorhoogte kanalen worden toegevoegd aan
de voor-, midden- en surroundkanalen
(maximaal 5 kanalen) en er worden maximaal
7 kanalen weergegeven. De surround-achter
en voor-hoogte kanalen worden automatisch
e
.b
Hiermee wordt de ruis in het luminantiesignaal (Y) verminderd.
c 0 t/m +8 d
Standaard-instelling: 0
re
YNR
<d, e>
or
nb
de
an
.v
w
PRO
w
FPJ
! Deze instelling is alleen geldig voor de component-uitgangen en de HDMI-uitgang.
! P.MOTION is uitgeschakeld wanneer PCINEMA op ON staat.
! Deze instelling wordt alleen getoond wanneer de onderstaande videosignalen worden ingevoerd:
— 480i of 576i analoge videosignalen
Instelling is niet mogelijk als V.ADJ (Geavanceerde videoregeling) niet is ingesteld op MEMORY.
! Deze instelling wordt alleen getoond wanneer de onderstaande videosignalen worden ingevoerd:
— 480i of 576i analoge videosignalen
! Deze instelling wordt alleen getoond wanneer de onderstaande videosignalen worden ingevoerd:
— 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i analoge videosignalen
— 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 HDMI-videosignalen
Deze instelling is alleen mogelijk wanneer 480i signalen binnenkomen via de composiet video-aansluitingen.
! Als het beeld niet overeenkomt met uw type beeldscherm, moet u de beeldverhouding op het bronapparaat of
op het beeldscherm aanpassen.
! Deze instelling wordt alleen weergegeven wanneer 480i/p of 576i/p videosignalen worden ingevoerd.
w
Stelt de optimale beeldkwaliteit in voor het type beeldscherm
dat is aangesloten. Selecteer PDP voor plasmaschermen, LCD
voor vloeibare kristalschermen (lcd), FPJ voor projectoren, PRO
voor professionele monitoren. Als u de instellingen voor de
beeldkwaliteit aan uw eigen smaak wilt aanpassen, selecteert
u MEMORY.
PDP
V.ADJ
(Geavanceerde videoregeling)
c
d
e
f
g
h
m
Optie(s)
fro
Functie
d
de
oa
Instelling
omgeschakeld aan de hand van het
audio-ingangssignaal.
! SP: SB ON – Surround-achterkanalen
worden toegevoegd aan de voor-, midden- en
surroundkanalen (maximaal 5 kanalen) en er
worden maximaal 7 kanalen weergegeven.
! SP: FH ON – Voor-hoogtekanalen worden
toegevoegd aan de voor-, midden- en
surroundkanalen (maximaal 5 kanalen) en er
worden maximaal 7 kanalen weergegeven.
! SP: OFF – Er klinkt geen geluid uit de
luidsprekers.
Wanneer u Normal(SB/FW) selecteert, kunt u
kiezen uit:
! SP: SB/FW ON – Surround-achter of voorbreedte kanalen worden toegevoegd aan
de voor-, midden- en surroundkanalen
(maximaal 5 kanalen) en er worden maximaal
7 kanalen weergegeven. De surround-achter
en voor-breedte kanalen worden automatisch
omgeschakeld aan de hand van het
audio-ingangssignaal.
! SP: SB ON – Surround-achterkanalen
worden toegevoegd aan de voor-, midden- en
surroundkanalen (maximaal 5 kanalen) en er
worden maximaal 7 kanalen weergegeven.
! SP: FW ON – Voor-breedtekanalen worden
toegevoegd aan de voor-, midden- en
surroundkanalen (maximaal 5 kanalen) en er
worden maximaal 7 kanalen weergegeven.
Nl
49
Andere functies gebruiken
Bijvoorbeeld, ZONE 2 CD-R stuurt de bron
aangesloten op de CD-R/TAPE-ingangen naar
de secundaire zone (ZONE 2).
! Als u TUNER selecteert, kunt u een
voorkeuzezender kiezen met de
bedieningselementen voor de radio (zie
Voorkeurzenders opslaan op bladzijde 32
voor de juiste procedure). De tuner kan niet
op meer dan één zender tegelijk worden
afgestemd. Wanneer u afstemt op een
andere zender in de ene zone, verandert de
Druk op de afstandsbediening op ZONE 2 om
ZONE 2 te bedienen.
In de volgende tabel ziet u de mogelijke bedieningselementen voor MULTI-ZONE bediening
op afstand:
Knop(pen) Functie
u
Hiermee schakelt u het apparaat in
de secundaire zone in of uit.
INPUT
SELECT
Hiermee selecteert u de ingangsfunctie in de secundaire zone.
Hiermee kunt u de ingangsfunctie
Ingangsfunc- direct selecteren (voor sommige
tie-knoppen
functies werkt dit wellicht niet) in de
secundaire zone.
MASTER
VOLUME
+/–
<a>
Hiermee stelt u het luistervolume in
de secundaire zone in.
Een audio- of video-opname
maken
e
.b
3 Gebruik de INPUT SELECTOR om
de bron voor de secundaire zone te
selecteren.
MULTI-ZONE afstandsbediening
a U kunt deze knop alleen gebruiken wanneer Speaker System op ZONE 2 is ingesteld.
re
! Wanneer de receiver aan staat, controleert
u of opdrachten voor de secundaire
zone worden uitgevoerd terwijl ZONE 2
wordt weergegeven op het display. Als
dit niet wordt weergegeven, hebben de
bedieningselementen op het voorpaneel
alleen effect op de hoofdzone.
or
nb
de
an
.v
w
2 Druk op MULTI-ZONE CONTROL op het
voorpaneel.
U kunt ook drukken op MULTI-ZONE ON/OFF
op het voorpaneel om alle uitvoer naar de
secundaire zone uit te schakelen.
! U kunt de hoofdzone pas volledig
uitschakelen nadat u de MULTI-ZONE
bediening hebt uitgeschakeld.
! Als u de MULTI-ZONE functie lange tijd niet
gaat gebruiken, zet u zowel de secundaire
zone als de hoofdzone uit zodat de receiver in
de stand-bystand staat.
w
Telkens wanneer u op deze knop drukt, selecteert u een MULTI-ZONE optie:
! ZONE 2 ON – Hiermee schakelt u de MULTIZONE functie in
! MULTI ZONE OFF – Hiermee schakelt u de
MULTI-ZONE functie uit
De MULTI-ZONE-indicator brandt wanneer de
MULTI-ZONE bediening is ingeschakeld.
5 Wanneer u klaar bent, drukt u
nogmaals op MULTI-ZONE CONTROL om
terug te keren naar de bediening van de
hoofdzone.
MUTE
<a>
w
1 Druk op MULTI-ZONE ON/OFF op het
voorpaneel.
4 Wanneer Speaker System op
ZONE 2 is ingesteld, gebruikt u de knop
MASTER VOLUME om het volume voor de
secundaire zone in te stellen.
Hiermee dempt u het geluid of
herstelt u het oorspronkelijke geluidsniveau nadat het geluid is gedempt
(door het regelen van het volume
wordt het geluidsniveau eveneens
hersteld).
m
Nl
Bij de volgende stappen worden de bedieningselementen op het voorpaneel gebruikt om
het volume in de secundaire zones te regelen
en bronnen te selecteren. Zie MULTI-ZONE
afstandsbediening op bladzijde 50 .
Knop(pen) Functie
fro
Opmerking
! De weergave van de subwoofer hangt af
van de instellingen die u hebt gekozen
in Luidsprekers handmatig instellen op
bladzijde 66 . Als u echter hierboven SP: B ON
selecteert, brengt de subwoofer geen geluid
voort (het LFE-kanaal wordt niet gedownmixt).
! Alle luidsprekersystemen (uitgezonderd
de Speaker B aansluitingen) worden
uitgeschakeld wanneer u een koptelefoon
aansluit.
zender ook in de andere zone. Let op dat u
niet op een andere zender afstemt tijdens de
opname van een radio-uitzending.
MULTI-ZONE bediening
gebruiken
d
de
oa
! SP: OFF – Er klinkt geen geluid uit de
luidsprekers.
Wanneer u Speaker B selecteert, kunt u kiezen
uit:
! SP: A ON – Het geluid wordt via de
luidsprekeraansluitingen A weergegeven
(maximaal 7 kanalen (waaronder de surroundachterkanalen), afhankelijk van de bron).
! SP: B ON – Het geluid wordt weergegeven
via de twee luidsprekers die op de
luidsprekeraansluitingen B zijn aangesloten.
Bronnen met meerdere kanalen worden niet
weergegeven.
! SP: A+B ON – Het geluid wordt weergegeven
via de luidsprekeraansluitingen A
(maximaal 5 kanalen, afhankelijk van
de bron), de twee luidsprekers die op de
luidsprekeraansluitingen B zijn aangesloten
en de subwoofer. Het geluid van de
luidsprekeraansluitingen B is hetzelfde als
het geluid van de luidsprekeraansluitingen
A (bronnen met meerdere kanalen worden
teruggebracht tot 2 kanalen).
! SP: OFF – Er klinkt geen geluid uit de
luidsprekers.
50
nl
ow
D
09
U kunt een audio- of een video-opname maken
vanaf de ingebouwde tuner of van een audio- of
videobron die is aangesloten op de receiver,
bijvoorbeeld een CD-speler of TV.
Denk eraan dat u geen digitale opname kunt
maken van een analoge bron en omgekeerd.
Zorg er daarom voor dat de apparaten waarop/
waarvan u opneemt op dezelfde manier zijn
aangesloten (zie De apparatuur aansluiten
op bladzijde 11 voor meer informatie over de
aansluitingen).
! Het volume, de audioparameters (bijvoorbeeld
de toonregelingen) en de surround-effecten
van de receiver hebben geen invloed op het
opgenomen signaal.
! Sommige digitale bronnen zijn beveiligd tegen
kopiëren en kunnen alleen analoog worden
opgenomen.
! Sommige videobronnen zijn beveiligd
tegen kopiëren. Deze kunnen niet worden
opgenomen.
Omdat de video-omzetter niet beschikbaar is
bij het maken van opnamen (via de video OUTaansluitingen), dient u ervoor te zorgen dat u
hetzelfde type videokabel gebruikt voor het aansluiten van de recorder als u hebt gebruikt voor
het aansluiten van de videobron (degene die u
wilt opnemen) op deze receiver. Zo moet u uw
recorder bijvoorbeeld met componentvideo aan-
nl
ow
D
09
Andere functies gebruiken
Plaats een lege cassette, MD, videoband en
dergelijke in het opnameapparaat en stel de
opnameniveaus in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de recorder als u niet zeker weet
hoe dit moet. De meeste videorecorders stellen het audio-opnameniveau automatisch in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het apparaat in geval van twijfel.
5 Start de opname en start vervolgens
de weergave op het bronapparaat.
60 min
Off
90 min
! U kunt de resterende tijd van de slaaptimer
op elk gewenst moment controleren
door eenmaal op SLEEP te drukken. Druk
verschillende malen om nogmaals door de
verschillende opties van de slaaptimer te
lopen.
! De slaaptimer geldt voor alle zones. Zolang
een van de zones is ingeschakeld, blijft de
sleeptimer werken.
Het display dimmen
Het niveau van een analoog
signaal verlagen
De ingangsverzwakker verlaagt het ingangsniveau van een analoog signaal wanneer dit
te sterk is. U kunt dit gebruiken als de OVERindicator erg vaak gaat branden of als het
geluid vervormd klinkt.
De verzwakker is niet beschikbaar voor digitale bronnen of wanneer u de Stream Direct
(ANALOG DIRECT) functies gebruikt.
% Druk
in de bedieningstoestand
voor de receiver en druk vervolgens op
A.ATT om de ingangsverzwakker in of uit
te schakelen.
U kunt kiezen uit vier verschillende helderheidsniveaus voor het display op het voorpaneel.
Wanneer u bronnen selecteert, wordt het display automatisch helderder gedurende enkele
seconden.
% Druk
in de bedieningsstand
voor de receiver en druk vervolgens
herhaaldelijk op DIMMER om de
helderheid van het display op het
voorpaneel te veranderen.
! U kunt het display ook uitschakelen. In dat
geval zal de FL OFF-indicator oplichten.
e
.b
4 Bereid de recorder voor.
30 min
Op het display op het voorpaneel wordt elk
van de volgende instellingen drie seconden lang weergegeven: Signaalbron
d Bemonsteringsfrequentie d
Voorgeprogrammeerde MCACC-instelling
d ZONE 2 signaalbron.
re
Gebruik de knop SIGNAL SEL van de
afstandsbediening.
1 Druk
om de bedieningsstand
voor de receiver en druk dan op STATUS
om de systeeminstellingen te controleren.
or
nb
de
an
.v
w
3 Selecteer het ingangssignaal
overeenkomstig het signaal dat wordt
opgenomen.
% Druk
in de bedieningsstand
voor de receiver en druk vervolgens
herhaaldelijk op SLEEP om de tijdsduur
voor de slaaptimer in te stellen.
U ziet OK op het display om aan te geven dat
de standaardinstellingen van de receiver zijn
hersteld.
! Alle instellingen worden opgeslagen, zelfs als
de stekker van de receiver uit het stopcontact
wordt gehaald.
w
Stem af op een radiozender, plaats de CD,
videoband, DVD en dergelijke.
Op het statusdisplayscherm kunt u de huidige
instellingen controleren voor functies zoals
surround-achterkanaalverwerking en de huidige
voorgedefinieerde MCACC-instelling.
4 Druk op ENTER om te bevestigen.
w
2 Bereid de bron voor die u wilt
opnemen.
De slaaptimer zet de receiver in de standbystand na de ingestelde tijdsduur. U kunt dus
rustig in slaap vallen zonder bang te hoeven zijn
dat de receiver de hele nacht aan blijft staan.
Stel de slaaptimer in met de afstandsbediening.
De instellingen van het
systeem controleren
m
Gebruik hiervoor de ingangsfunctieknoppen (of
INPUT SELECT).
De slaaptimer gebruiken
fro
1 Selecteer de bron die u wilt opnemen.
d
de
oa
sluiten als uw bron ook met componentvideo
aangesloten is geweest.
2 Druk nogmaals op STATUS wanneer u
klaar bent om het display uit te schakelen.
De standaardinstellingen van
het systeem herstellen
Aan de hand van de volgende procedure kunt
u alle instellingen van de receiver terugzetten
op de standaardinstellingen. Gebruik hiervoor
de bedieningselementen op het voorpaneel. Zet
MULTI-ZONE op MULTI ZONE OFF.
! Maak de iPod en het USB-geheugenapparaat
vooraf los van de receiver.
! Stel de Control met HDMI in op OFF (zie
HDMI-instellingen op bladzijde 43 ).
1 Zet de receiver in de stand-bystand.
2 Terwijl u ENTER op het voorpaneel
ingedrukt houdt, drukt u op u
STANDBY/ON.
U ziet RESET c NO d op het display.
3 Selecteer ‘RESET’ met PRESET k/l en
druk dan op ENTER op het voorpaneel.
U ziet RESET? OK op het display.
Nl
51
nl
ow
D
09
Andere functies gebruiken
SB/FH
Luidsprekersysteem
EQ-gegevens
(M1 tot M6)
Andere
OFF
ingangsfuncties
SMALL
Midden
SMALL
Geluidsvertraging
0.0 frame
FH/FW
SMALL
Dual mono
CH1
Surround
SMALL
DRC
AUTO
Surroundachter
SMALLx2
Subwoofer
YES
Surroundpositie
IN REAR
Scheiding
80 Hz
X-curve
OFF
DIMMER
Middelmatig
helder
Ingangen
Zie Standaardinstellingen en mogelijk instellingen voor
de ingangsfunctie op bladzijde 27 .
HDMI
HDMI-geluid
Amp
Control
ON
Control-modus
ALL
Display-stroom uit
YES
DSP
Niveau bij stroom aan
LAST
Toelaatbare maximumvolume
OFF
Dempingsniveau
FULL
Fasecontrole
ON
SACD-versterkingsfactor
0 dB
LFE verzwakken
0 dB
Automatische vertraging
OFF
Digitale veiligheid
OFF
Effectniveau
Opties voor
2 PL II
Music
ExtendedStereo
90
Overige functies 50
Breedte middenkanaal
3
Dimension
0
Panorama
OFF
Opties voor
Neo:6
Middenbeeld
Neo:6 MUSIC: 3
Neo:6 CINEMA: 10
2 PL IIz
opties
Versterking
hoogte-kanaal
MID
Luisterfunctie
(2-kanalen/
meerdere
Alle ingangen kanalen)
Luisterfunctie
(hoofdtelefoon)
AUTO SURROUND
STEREO
Zie ook De audio-opties instellen op bladzijde 46 voor
andere standaardinstellingen voor DSP.
MCACC
52
Nl
Positiegeheugen MCACC
M1: MEMORY 1
Kanaalniveau (M1 tot M6)
0.0 dB
Luidsprekerafstand (M1 tot M6)
3.00 m
Wide trim SWch 0.0 dB
Alle kanalen/
banden
0.0 dB
Brede trim-EQ
0.0 dB
e
.b
Voor
0.0 dB
re
Speaker
Setting
Normaal (SB/FH)
ON
Standaardwaarde
ATT van alle
kanalen/filters
or
nb
de
an
.v
w
SPEAKERS
Auto Sound
Retrieverfunctie
Standing
Wave (M1 tot
M6)
w
ON
Instelling
w
Digitale video-omzetter
Standaardwaarde
m
Standaardwaarde
iPod/USB,
HOME MEDIA
GALLERY,
ADAPTER
PORT-ingangsfunctie
fro
Instelling
Instelling
d
de
oa
Standaardinstellingen van het
systeem
nl
ow
D
10
De rest van uw systeem bedienen
Met deze functie kunnen de afstandsbedieningscodes die zijn geprogrammeerd worden gewist. De codes die
voor de verschillende ingangsfuncties
zijn geprogrammeerd, kunnen afzonderlijk worden gewist. Zie Een van de
knopinstellingen van de afstandsbediening wissen op bladzijde 55 .
Resetfunctie
Met deze functie kunnen de vooraf
ingestelde codes die zijn ingesteld
gereset worden. Het resetten kan
voor de afzonderlijke ingangsfuncties
worden uitgevoerd. Zie Alle geleerde
instellingen wissen die in een bepaalde
ingangsfunctie zijn op bladzijde 55 .
Alles
resetten
Met deze functie kunnen alle instellingen die u op de afstandsbediening
hebt gemaakt worden teruggezet op
de standaardinstellingen die golden
bij het verlaten van de fabriek. Zie De
instellingen van de afstandsbediening
resetten op bladzijde 56 .
Bij gebruik van meerdere receivers kunnen
er maximaal vier receivers met de afstandsbediening van deze receiver worden bediend,
mits de receivermodellen hetzelfde zijn als
deze receiver. De receiver die bediend wordt,
kunt u omschakelen door de vooraf ingestelde
code in te voeren voor het instellen van de
afstandsbedieningsinstelling.
! Stel de afstandsbedieningsmodi op de
receivers in voordat u deze functie gebruikt
(zie Instellng van de afstandsbedieningsmodus
op bladzijde 71 ).
1 Houd RCU SETUP ingedrukt en druk
dan ‘4’ drie seconden in.
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
! Druk op RCU SETUP om de instelfunctie te
annuleren.
2 Druk op de cijfertoets voor de receiver
(“Receiver 1” tot “Receiver 4”) die u wilt
bedienen.
Om bijvoorbeeld “Receiver 2” te bedienen, drukt
u op ‘2’.
De meeste apparaten kunnen worden toegewezen aan een van de ingangsfunctieknoppen
(zoals DVD of CD) met behulp van de vooraf
ingestelde apparaatcode van de fabrikant in de
afstandsbediening.
Het is echter mogelijk dat slechts bepaalde
functies kunnen worden bediend na het toewijzen van de juiste apparaatcode. Bovendien
kunnen de codes voor de fabrikant in de
afstandsbediening niet geschikt zijn voor het
model dat u gebruikt.
Als u geen vooraf ingestelde code vindt die
overeenstemt met het apparaat dat u wilt
bedienen, kunt u opdrachten van een andere
afstandsbediening programmeren (zie Signalen
van andere afstandsbedieningen programmeren
op bladzijde 54 ).
! Voor meer gebruiksgemak kunt u
de TV aangesloten op de aansluiting
MONITOR OUT toewijzen aan de TV CTRL
gebruikskeuzeschakelaar en uw satelliet/
kabelontvanger of set-top box aangesloten
op de TV/SAT-ingangsaansluiting toewijzen
aan de TV/SAT ingangsfunctieknop. Als
een enkel apparaat op beide aansluitingen
is aangesloten, moet dat apparaat worden
toegewezen aan zowel de knop TV CTRL als de
ingangsfunctieknop TV/SAT.
! De apparaten kunnen aan de volgende
ingangsfunctieknoppen worden toegewezen.
Nl
e
.b
U kunt een reeks bedieningshandelingen op de afstandsbediening
programmeren voor het beginnen met
Multi Ope- luisteren of kijken. Er kunnen meerdere
afstandsbedieningscodes voor de
ration
verschillende ingangsfuncties worden
ingesteld. Zie De functies Multi Operation en System Off op bladzijde 55 .
Geprogrammeerde
codes
wissen
Meerdere receivers bedienen
De afstandsbediening
instellen voor de bediening
van andere apparaten
re
Codes
programmeren
Als de gewenste bedieningsfuncties
niet kunnen worden uitgevoerd hoewel
de vooraf ingestelde codes zijn ingesteld, kunt u de afstandsbedieningssignalen van de andere apparaten
rechtstreeks programmeren. Zie Signalen van andere afstandsbedieningen
programmeren op bladzijde 54 .
Directe
functie
or
nb
de
an
.v
w
Hier kunnen de vooraf ingestelde codes
voor de verschillende ingangsfuncties
worden ingesteld. De afstandsbedieVooraf
ningscodes voor een aantal apparaten
ingestelde (waaronder producten van andere
codes
fabrikanten) worden in de afstandsbeoproepen diening ingesteld om de betreffende
apparaten te kunnen bedienen. Zie
Vooraf ingestelde codes rechtstreeks
kiezen op bladzijde 54 .
w
Instelling Functie
Gebruik deze instelling om het bedieningsscherm van de afstandsbediening
te veranderen zonder dat de ingang
van de receiver wordt veranderd, wanneer de ingangsfunctieknoppen van de
afstandsbediening worden ingedrukt.
Dit is handig wanneer u de afstandsbediening wilt gebruiken voor apparaten
die niet op de receiver zijn aangesloten.
Zie Directe functie op bladzijde 55 .
Opmerking
! U kunt elke stap hieronder op elk moment
annuleren of afsluiten door op RCU SETUP te
drukken.
! Na een inactiviteit van één minuut wordt de
bewerking automatisch afgesloten.
w
System
Off
Met deze functie kunnen de apparaten
die op de receiver zijn aangesloten
automatisch worden uitgeschakeld.
Indien gewenst kunnen er meerdere
afstandsbedieningscodes worden ingesteld. Zie De functies Multi Operation en
System Off op bladzijde 55 .
Als u meerdere Pioneer receivers,
versterkers enz. hebt, kunt u dit onderdeel gebruiken om te voorkomen dat
andere apparaten gelijktijdig worden
bediend wanneer de afstandsbediening
wordt gebruikt. Zie Meerdere receivers
bedienen op bladzijde 53 .
m
De Remote Setup functie wordt ingesteld door
op de cijferknop te drukken terwijl RCU SETUP
ingedrukt wordt gehouden. Hieronder worden
de verschillende onderdelen van het menu
Remote Setup beschreven. Zie de uitleg van de
betreffende onderdelen voor instructies over het
maken van de instellingen.
Instelling Functie
Afstandsbedieningsmodus
veranderen
Als de LED één seconde oplicht en dan blijft
knipperen, is de instelling met succes voltooid.
Wanneer de vooraf ingestelde code is ingevoerd
en de LED driemaal knippert, betekent dit dat
de instelling is mislukt.
fro
Over het menu Remote Setup
Instelling Functie
d
de
oa
De rest van uw systeem bedienen
53
De rest van uw systeem bedienen
CD
HMG
ADPT
SAT
TV
TV CTRL
USB
iPod
TUNER
VIDEO
INPUT SELECT
ZONE2
RECEIVER
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
! Druk op RCU SETUP om de instelfunctie te
annuleren.
2 Druk op de ingangsfunctieknop voor
het apparaat dat u wilt bedienen.
Wanneer u vooraf ingestelde codes aan
TV CONTROL toewijst, moet u hier op TV CTRL
drukken.
De LED knippert eenmaal en knippert daarna
continu.
3 Gebruik de cijfertoetsen om de
4-cijferige vooraf ingestelde code in te
voeren.
Zie Lijst met vooraf ingestelde codes op bladzijde
91 .
Als de LED één seconde oplicht en dan blijft
knipperen, is de instelling met succes voltooid.
Wanneer de vooraf ingestelde code volledig
is ingevoerd en de LED driemaal knippert,
betekent dit dat de instelling is mislukt. In dit
Nl
5 Druk op RCU SETUP om de instelfunctie
voor de vooraf ingestelde code te
annuleren.
DVD
DVR
HDMI
CD
HMG
ADPT
ENTER
PRESET
TV
TV CTRL
USB
iPod
TUNER
VIDEO
INPUT SELECT
ZONE2
RECEIVER
PTY
SEARCH
RETURN
HOME
MENU
iPod CTRL
TUNE
MENU
PGM
INPUT
TV CONTROL
CH
VOL
HDD
DVD
TV / DTV
MPX
PQLS
2
3
MASTER
VOLUME
MUTE
PHASE CTRL
S.RETRIEVER
1
4
Wanneer geen vooraf ingestelde codes beschikbaar zijn voor het apparaat of wanneer de
beschikbare apparaatcodes niet juist werken,
kunt u de signalen van de afstandsbediening
van een ander apparaat programmeren. U kunt
deze procedure ook gebruiken om extra functies (knoppen die niet vooraf zijn ingesteld) te
programmeren na het toewijzen van een vooraf
ingestelde code.
U kunt ongeveer 120 vooraf ingestelde codes
van andere apparaten opslaan in de afstandsbediening (dit is alleen getest met codes in
Pioneer-indeling).
Bepaalde knoppen zijn bedoeld voor functies
die niet kunnen worden geprogrammeerd van
andere afstandsbedieningen. De beschikbare
knoppen worden hieronder getoond:
PRESET
SAT
5
CH LEVEL A.ATT
7
8
D.ACCESS
/ CLR
STATUS
AUDIO
SIGNAL SEL MCACC
Signalen van andere
afstandsbedieningen
programmeren
3 cm
T.EDIT
GUIDE
TOP MENU
BAND
BDR
BD
SLEEP
INFO
6
DISP
DIMMER
9
CLASS
0
CH
ENTER
AUTO / ALC /
DIRECT STEREO STANDARD ADV SURR
LISTENING MODE
1 Houd RCU SETUP ingedrukt en druk
dan ‘2’ drie seconden in.
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
! Druk op RCU SETUP om de instelfunctie te
annuleren.
2 Druk op de ingangsfunctieknop voor
het apparaat dat u wilt bedienen.
De LED knippert eenmaal en knippert daarna
continu.
3 Richt de twee afstandsbedieningen
naar elkaar. Druk vervolgens op de
knop waaronder u het signaal wilt
programmeren op de afstandsbediening
van deze receiver.
De LED knippert één keer en stopt dan met met
knipperen om doorlopend te blijven branden.
! De afstandsbedieningen moeten 3 cm van
elkaar verwijderd zijn.
Afstandsbediening
van deze receiver
Andere
afstandsbediening
4 Druk op de overeenkomstige knop
van de andere afstandsbediening die het
signaal verzendt naar (aanleert aan) de
afstandsbediening van deze receiver.
Als de LED één seconde oplicht en dan blijft
knipperen, is de instelling met succes voltooid.
! Als de LED vijf seconden knippert, betekent
dit dat het geheugen vol is. Zie Alle geleerde
instellingen wissen die in een bepaalde
ingangsfunctie zijn op bladzijde 55 als u een
geprogrammeerde knop wilt wissen die u
niet gebruikt om zo geheugenruimte vrij te
maken (houd er rekening mee dat sommige
signalen meer geheugen vragen dan
andere).
! Soms resulteert het programmeren van de
afstandsbediening in een verkeerd signaal
als gevolg van interferentie van TV’s of
andere apparatuur.
! Sommige opdrachten van andere
afstandsbedieningen kunnen niet worden
geprogrammeerd, maar in de meeste
gevallen volstaat het de afstandsbedieningen
dichter bij of verder van elkaar te houden.
5 Herhaal stap 3 en 4 als u nog meer
signalen voor hetzelfde apparaat wilt
programmeren.
Als u signalen voor een ander apparaat wilt programmeren, sluit u de procedure af en herhaalt
u stap 2 tot en met 4.
6 Druk op RCU SETUP om de
programmeerfunctie af te sluiten.
e
.b
1 Houd RCU SETUP ingedrukt en druk
dan ‘1’ drie seconden in.
Om de afstandsbediening te proberen, zet u
het apparaat aan of uit (stand-by) door op u
SOURCE te drukken. Als dat niet werkt, kiest
u de volgende code in de lijst (als er meerdere
codes zijn).
RCU SETUP
TUNE TOOLS
re
Vooraf ingestelde codes
rechtstreeks kiezen
4 Herhaal de stappen 2 en 3 voor de
andere apparaten die u wilt bedienen.
VIDEO
PARAMETER
LIST
or
nb
de
an
.v
w
HDMI
AUDIO
PARAMETER
w
DVR
SOURCE
w
BDR
DVD
RECEIVER MULTI
OPERATION
m
RCU SETUP
BD
geval moet u de 4-cijferige vooringestelde code
opnieuw invoeren.
fro
SOURCE
d
de
oa
RECEIVER MULTI
OPERATION
54
nl
ow
D
10
nl
ow
D
10
De rest van uw systeem bedienen
4 Herhaal stap 3 als u meer knoppen wilt
wissen.
5 Druk op RCU SETUP om de wisfunctie
af te sluiten.
Alle geleerde instellingen
wissen die in een bepaalde
ingangsfunctie zijn
Volg de onderstaande stappen om alle bedieningsinstellingen van andere apparaten te
wissen die in een bepaalde ingangsfunctie zijn
geprogrammeerd en vervolgens de fabrieksinstellingen te herstellen.
1 Houd RCU SETUP ingedrukt en druk
dan ‘5’ drie seconden in.
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
Met de functie Multi Operation kunt u een reeks
van maximaal 5 opdrachten programmeren
voor de apparaten in het systeem.
! Zorg dat u de vooraf ingestelde codes
van de apparaten oproept of het
programmeren van de signalen voor de
andere afstandsbedieningen uitvoert voordat
u begint met het programmeren van de
bedieningsreeks (bladzijde 54).
Met de functie Multi Operation kunt u gemakkelijk de volgende bediening uitvoeren door
indrukken van slechts twee knoppen.
Druk op MULTI OPERATION en druk dan op de
ingangsfunctieknop DVD om:
1. Deze receiver in te schakelen.
2. De ingangsfunctie van de receiver op DVD
te zetten.
3. Een bedieningsreeks van vijf geprogrammeerde opdrachten over te sturen.
Net als bij de functie Multi Operation kunt u
met de functie System Off met twee knoppen
een aantal apparaten in het systeem tegelijk
stoppen en uitzetten. Er kan maar één System
Off bedieningsreeks worden geprogrammeerd.
e
.b
Als de LED één seconde oplicht, is het wissen
met succes voltooid.
! Standaardinstelling: On
U kunt de directe functie gebruiken om één
apparaat te bedienen met de afstandsbediening
en tegelijkertijd een ander apparaat weer te
geven met de receiver. U kunt bijvoorbeeld de
receiver instellen en een CD beluisteren met
de afstandsbediening en tegelijkertijd met de
afstandsbediening een videoband terugspoelen
in de videorecorder, terwijl u ondertussen blijft
luisteren naar de CD-speler.
Wanneer de directe functie is ingeschakeld,
wordt elk apparaat dat u selecteert met de
ingangsbronknoppen zowel door de receiver
als door de afstandsbediening geselecteerd.
Wanneer u de directe functie uitschakelt, kunt
u de afstandsbediening gebruiken zonder dat
dit effect heeft op de receiver.
De functies Multi Operation en
System Off
re
3 Houd de knop die u wilt wissen drie
seconden lang ingedrukt.
Directe functie
4 Druk op RCU SETUP om de instelfunctie
te verlaten.
or
nb
de
an
.v
w
De LED knippert eenmaal.
Als de LED één seconde oplicht, is het wissen
met succes voltooid.
Als de LED één seconde oplicht en dan blijft
knipperen, is de instelling met succes voltooid.
Als de LED driemaal knippert, is de instelling
mislukt.
w
2 Druk op de ingangsbronknop voor
het apparaat dat correspondeert met de
opdracht die u wilt wissen en druk hierna
op ENTER.
2 Houd de ingangsfunctieknop voor
het apparaat dat correspondeert met de
opdracht die u wilt wissen drie seconden
ingedrukt.
3 Druk op ‘1’ (aan) of ‘0’ (uit) om de
instelling voor de directe functie te
veranderen.
w
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
! Druk op RCU SETUP om de instelfunctie te
annuleren.
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
! Druk op RCU SETUP om de instelfunctie te
annuleren.
2 Druk op de ingangsfunctieknop voor
het apparaat dat u wilt bedienen.
Druk op MULTI OPERATION en dan op u
SOURCE om:
1. Een bedieningsreeks van vijf geprogrammeerde opdrachten over te sturen.
2. Alle Pioneer apparaten inclusief de receiver
(maar met uitzondering van DVD-recorders en
videorecorders) uit te schakelen.
Voor meer bedieningsgemak kunt u de receiver
ook programmeren om niet-Pioneer apparaten in/uit te schakelen en bedieningsfuncties
voor afspelen uit te voeren. (De signalen voor
Pioneer apparaten die hierboven zijn beschreven zijn niet geldig voor het programmeren van
niet-Pioneer apparaten.)
De knoppen die kunnen worden geprogrammeerd voor Multi Operation en System Off zijn
dezelfde knoppen als die geprogrammeerd kunnen worden voor andere afstandsbedieningen
(zie Signalen van andere afstandsbedieningen
programmeren op bladzijde 54 ).
m
1 Houd RCU SETUP ingedrukt en druk
dan ‘7’ drie seconden in.
1 Houd RCU SETUP ingedrukt en druk
dan ‘9’ drie seconden in.
! Druk op RCU SETUP om de instelfunctie te
annuleren.
fro
Volg de stappen hieronder om een geprogrammeerde knop te wissen en de standaardinstelling van de knop te herstellen.
Deze functie is handig voor het wissen van alle
gegevens die geprogrammeerd zijn voor apparaten die niet meer worden gebruikt.
d
de
oa
Een van de knopinstellingen
van de afstandsbediening
wissen
Opmerking
! De functies Multi Operation en System
Off werken alleen naar behoren als u de
afstandsbediening zo instelt dat deze werkt
met de TV en andere apparaten (zie De
afstandsbediening instellen voor de bediening
van andere apparaten op bladzijde 53 voor
meer informatie).
! Bij bepaalde apparaten kan het enige tijd
duren voordat ze opgewarmd zijn. De functie
Multi Operations kan dan mogelijk niet
worden gebruikt.
! Opdrachten voor het aan- en uitzetten van
apparaten werken alleen voor apparaten met
een stand-bystand.
! Sommige afstandsbedieningen voor
apparaten van andere fabrikanten gebruiken
dezelfde signalen voor in- en uitschakelen.
In sommige gevallen is het mogelijk dat zelfs
wanneer de receiver is geprogrammeerd
om deze opdrachten uit te voeren, de nietPioneer apparaten niet juist worden in- en
Nl
55
De rest van uw systeem bedienen
De functie Multi Operations
gebruiken
1 Druk op MULTI OPERATION.
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
2 Druk binnen vijf seconden op
een ingangsfunctieknop waarvoor
bediening van meerdere apparaten is
geprogrammeerd.
De receiver gaat aan als deze in stand-bystand
stond en de geprogrammeerde bedieningsreeks
voor meerdere apparaten wordt automatisch
uitgevoerd.
De functie System Off gebruiken
1 Druk op MULTI OPERATION.
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
Nl
Volg de onderstaande aanwijzingen om alle
instellingen die voor de bedieningsreeks in de
afstandsbediening zijn geprogrammeerd te
wissen.
1 Houd RCU SETUP ingedrukt en druk
dan ‘8’ drie seconden in.
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
! Druk op RCU SETUP om de instelfunctie te
annuleren.
2 Houd de ingangsfunctietoets die het
programma bevat dat u wilt annuleren of
houd u SOURCE drie seconden ingedrukt.
Als de LED één seconde oplicht, is het wissen
met succes voltooid.
De instellingen van de
afstandsbediening resetten
Aan de hand van de volgende procedure kunt
u alle instellingen van de afstandsbediening
terugzetten op de standaardinstellingen.
! Wanneer er vooraf ingestelde codes
zijn ingesteld, worden alle signalen
die geprogrammeerd zijn in de
ingangsfunctieknoppen gewist. Deze functie
is handig wanneer u enkele maar niet alle
Als de LED één seconde oplicht, is het wissen
met succes voltooid.
Standaard vooraf ingestelde
codes
Ingangsfunctieknop
Vooraf
ingestelde code
DVD
2248
BD
2246
DVR/BDR
2238
HDMI
2247
TV/SAT
0186
CD
5066
VIDEO
1077
TV CTRL
0186
e
.b
Dit hoeft alleen bij een opdracht voor een nieuw
apparaat (ingangsbron).
6 Druk op RCU SETUP om de
programmeerfunctie af te sluiten.
De instellingen voor de
bedieningsreeks wissen
2 Houd ENTER drie seconden ingedrukt.
re
3 Druk indien nodig op de
ingangsbronknop voor het apparaat
waarvoor u een opdracht wilt invoeren.
Als u op RCU SETUP drukt voordat het programmeren is voltooid, worden de tot dan geprogrammeerde opdrachten opgeslagen.
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
or
nb
de
an
.v
w
Voor de functie Multi Operation drukt u op de
ingangsfunctieknop die u wilt programmeren
(als u bijvoorbeeld de bedieningsreeks wilt
starten met het inschakelen van uw DVD-speler
drukt u op DVD).
! Bij Multi Operation kunnen de HDMI en
TV CTRL instellingen niet worden gemaakt.
Zie De afstandsbediening instellen voor de
bediening van andere apparaten op bladzijde
53 voor andere ingangsfuncties die kunnen
worden ingesteld.
Voor de functie System Off drukt u op u
SOURCE.
De LED knippert tweemaal en knippert daarna
continu.
5 Herhaal stap 3 en 4 om een reeks
te programmeren van maximaal vijf
opdrachten.
1 Houd RCU SETUP ingedrukt en druk
dan ‘0’ drie seconden in.
w
2 Druk op de ingangsfunctietoets (of op
u SOURCE).
De reeks opdrachten die u hebt geprogrammeerd worden uitgevoerd. Vervolgens worden
alle Pioneer apparaten uitgeschakeld met als
laatste deze receiver (de schakelaar voor alle
zones wordt uitgezet).
! Om te voorkomen dat een DVD-recorder
die aan het opnemen is per ongeluk
wordt uitgeschakeld, worden geen codes
verzonden om een DVD-recorder uit te
schakelen.
w
Laat de toets los nadat de LED één keer geknipperd heeft. De LED blijft knipperen.
! Druk op RCU SETUP om de instelfunctie te
annuleren.
De LED knippert eenmaal en knippert daarna
continu.
! U hoeft het aan- en uitzetten van de
receiver niet te programmeren. Dit gebeurt
automatisch.
Bij Pioneer apparaten hoeft u niet het uitzetten te programmeren in een uitschakelreeks
(behalve DVD-recorders).
ingangsbronknoppen in de oorspronkelijke
toestand wilt herstellen.
m
1 Houd RCU SETUP ingedrukt en druk
dan ‘3’ drie seconden in.
2 Druk binnen vijf seconden op u
SOURCE.
fro
Een bedieningsreeks of het
uitzetten van meerdere apparaten
programmeren
4 Selecteer de knop voor de opdracht die
u wilt invoeren.
d
de
oa
uitgeschakeld. Programmeer de receiver om
deze opdrachten uit te voeren als de nietPioneer apparaten verschillende signalen voor
in- en uitschakelen gebruiken.
56
nl
ow
D
10
nl
ow
D
10
De rest van uw systeem bedienen
d
de
oa
POWER ON/ POWER ON/
OFF
OFF
HDD/
BDR/DVR
VIDEORECORDER
POWER ON/
OFF
POWER ON/
OFF
POWER ON/OFF
nummers
nummers
nummers
nummers
nummers
k (punt)
k (punt)
KURO LINK
CLEAR
+
—
ENTER
(CLASS)
CH ENTER
CH ENTER
ENTER
ENTER
—
EXIT/INFO
BDR
BD
DVR
CD
HMG
EXIT
TOP MENU
TOP MENU
—
LIST
USER MENU
TOOLS
<a>
GUIDE
—
GUIDE
i/j/k/l
i/j/k/l
i/j/k/l
i/j/k/l
i/j/k/l
—
i/j/k/l
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
—
ENTER
HOME
MENU
HOME MENU
HOME
MENU
HOME
MENU
—
HOME
MENU
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
—
RETURN
HDD (Rood)
Rood
Rood
—
HDD
—
Rood
DVD (Groen)
Groen
Groen
—
DVD
—
Groen
—
Geel
ADPT
TV CTRL
iPod
TUNER
VIDEO
INPUT SELECT
ZONE2
RECEIVER
MASTER
VOLUME
INPUT
TV CONTROL
VOL
CH
MUTE
AUDIO
PARAMETER
VIDEO
PARAMETER
LIST
TUNE TOOLS
T.EDIT
GUIDE
TOP MENU
BAND
ENTER
PRESET
PRESET
PTY
SEARCH
ENTER
TOOLS/
GUIDE/EPG
HDMI
USB
nummers
*
e
.b
DVD
SAT
TV
POWER
ON/OFF
re
Cijfertoetsen
SAT/
CATV
or
nb
de
an
.v
w
u SOURCE
BD/DVD
w
SOURCE
RCU SETUP
TV
w
RECEIVER MULTI
OPERATION
TV
(Monitor)
Knop(pen)
m
Met deze afstandsbediening kunt u apparaten bedienen na het invoeren van de juiste codes (zie De
afstandsbediening instellen voor de bediening van andere apparaten op bladzijde 53 voor meer informatie). Gebruik de ingangsfunctieknoppen om het apparaat te selecteren.
! De TV CONTROL-knoppen op de afstandsbediening zijn bestemd voor de bediening van de TV
die is toegewezen aan de knop TV CTRL. Als u twee TV’s hebt, wijst u de hoofd-TV toe aan de knop
TV CTRL.
fro
Tv en audio/video-apparatuur
Bedienen van apparaten
(Geel)
Geel
Geel
—
VIDEORECORDER
(Blauw)
Blauw
Blauw
MENU
MENU
—
Blauw
d
—
—
d
d
d
d
e
—
AUTO SETUP
e
e
e
e
g
—
FREEZE
g
g
g
g
m
—
—
m
m
m
m
n
—
—
n
n
n
n
AUTO / ALC /
DIRECT STEREO STANDARD ADV SURR
o
ANT
AV SELECTION
o
o
—
o
LISTENING MODE
p
—
SCREEN SIZE
p
p
—
p
AUDIO
AUDIO
AUDIO
AUDIO
AUDIO
AUDIO
AUDIO
DISP
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
—
DISPLAY/
INFO
CH +/–
OUTPUT
RESOLUTION
CH +/–
+/–
<a>
CH +/–
CH +/–
RETURN
HOME
MENU
iPod CTRL
TUNE
MENU
PGM
HDD
DVD
PHASE CTRL
TV / DTV
MPX
PQLS
S.RETRIEVER
1
AUDIO
2
SIGNAL SEL MCACC
4
5
CH LEVEL A.ATT
7
8
D.ACCESS
/ CLR
STATUS
3
SLEEP
INFO
6
DISP
DIMMER
9
CLASS
0
CH
ENTER
RECEIVER
CH +/–
CH +/–
a Bedieningsknoppen voor BD.
Nl
57
nl
ow
D
10
De rest van uw systeem bedienen
2
STANDARD
+10
>10/CLEAR
CLEAR
<a>
CLEAR
3
DYNAMIC
OPEN/CLOSE
<a>
4
USER1
ENTER
5
USER2
MSc
6
USER3
7
COLOR+
8
SHARP+
9
GAMMA
k (punt)
ENTER
DISC/ENTER
TOP MENU
—
—
—
LEGATO LINK
<b>
—
MSd
i/j/k/l
i/j/k/l
—
—
e/g/m/n
ENTER
ENTER
—
—
—
—
SACD SETUP
<b>
—
—
RETURN
—
—
—
d
d
d
d
d
e
e
e
e
e
g
g
g
g
g
m
m
m
m
m
n
n
n
n
n
o
o
o
o
o
p
p
p
p
p
AUDIO
PURE AUDIO
<b>
—
TIME
<b>
—
DISPLAY/INFO
a Bedieningsknoppen voor MD.
b Bedieningsknoppen voor SACD.
Nl
—
—
0
COLOR–
k (punt)
SHARP–
ENTER (CLASS)
COLOR TEMP
EXIT
INFO
i/j/k/l
i/j/k/l
ENTER
ENTER
TEST
HIDE
MENU
m
HDMI1
d
HDMI2
n
COMP.
o
VIDEO
e
S-VIDEO
g
BRIGHT–
p
BRIGHT+
AUDIO
POWER OFF
DISP
ASPECT
CH +/–
CONTRAST+/–
e
.b
—
re
nummers
or
nb
de
an
.v
w
MOVIE
nummers
CASSETTE
w
1
nummers
MD/DAT
w
POWER ON/OFF POWER ON/OFF POWER ON/OFF POWER ON/OFF
Cijfertoetsen
CD/CD-R/
SACD
m
POWER ON
u SOURCE
DISP
fro
(Projector)
u SOURCE
LD
AUDIO
58
(Projector)
Knop(pen)
Knop(pen)
ENTER (CLASS)
d
de
oa
Audio/video-apparatuur
nl
ow
D
11
Het menu Advanced MCACC
u de grafiek voor de eigenschappen na
kalibratie (“Na”) moet laten weergeven,
dient u de meting uit te voeren met
behulp van het menu EQ Professional in
de Manual MCACC-instelling (bladzijde
61).
— De EQ Pro & S-Wave-meting wordt
ook gedaan als ALL of Keep SP System
is geselecteerd. Zie Professionele
akoestische kalibratie-EQ op bladzijde 62
voor meer informatie.
— Het effect van de Professionele
akoestische kalibratie-EQ en de Staande
golf kan in- of uitgeschakeld worden in
de respectievelijke voorgedefinieerde
MCACC-instelling. Zie De audio-opties
instellen op bladzijde 46 voor verdere
informatie.
! EQ Type (alleen beschikbaar als het
bovenstaande menu Auto MCACC
is ingesteld op EQ Pro & S-Wave) –
Hiermee bepaalt u de manier waarop de
frequentiebalans wordt aangepast.
Nadat een enkele kalibratie is uitgevoerd,
kan elk van de volgende drie correctiecurven
afzonderlijk in het MCACC-geheugen worden
opgeslagen. SYMMETRY voert symmetrische
correctie uit voor elk paar linker en rechter
luidsprekers voor een recht verloop van de
karakteristieken van de frequentie-amplituden.
ALL CH ADJ is een ‘neutrale’ instelling waarbij
alle luidsprekers afzonderlijk worden ingesteld,
dus geen enkel kanaal krijgt meer nadruk. Bij
FRONT ALIGN worden alle luidsprekers overeenkomstig de voorluidspreker-instellingen
ingesteld (er wordt geen egalisatie op de linker
en rechter voorkanalen toegepast).
Als u ALL of Keep SP System als uw menu
Auto MCACC hebt geselecteerd, kunt u de
voorgedefinieerde MCACC-instelling opgeven waar u de SYMMETRY, ALL CH ADJ en
FRONT ALIGN instellingen wilt opslaan.
! THX Speaker (alleen beschikbaar wanneer
het hierboven vermelde Auto MCACC-menu
m
fro
films kijken vanaf de bank of videospelletjes
spelen vlak voor de TV.
d
de
oa
Het menu Advanced MCACC
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
Automatic MCACC (Expert)
Als u gedetailleerdere instellingen nodig hebt
dan die worden beschreven in Automatisch uitvoeren van de optimale geluidsafstellingen (Full
Automatic MCACC) op bladzijde 25 , kunt u de
instellingsopties hieronder aanpassen. U kunt
het systeem op verschillende manieren kalibreren voor maximaal zes verschillende voorgedefinieerde MCACC-instellingen. Dit kan handig
zijn als u verschillende luisterposities hebt die
afhankelijk zijn van het type bron, bijvoorbeeld
1 Selecteer ‘Auto MCACC’ in het menu
Advanced MCACC en druk hierna op
ENTER.
Als het scherm Advanced MCACC niet wordt
weergegeven, raadpleeg dan De receiver instellen via het menu Advanced MCACC op bladzijde
59 .
2 Selecteer de parameters die u wilt
instellen.
Gebruik i/j om het onderdeel te selecteren en
gebruik dan k/l om de instelling te maken.
! Auto MCACC – De standaardinstelling is
ALL (aanbevolen), maar u kunt de kalibratie
van het systeem desgewenst beperken tot
slechts één instelling om tijd te besparen.
— Nadat de gegevens zijn gemeten
(na het selecteren van ALL of
Keep SP System), zullen de gegevens
over de galmeigenschappen (zowel vóór
als na de kalibratie) die in de receiver zijn
opgeslagen, worden overschreven.
— Wanneer de meting wordt uitgevoerd
met iets anders dan SYMMETRY
(nadat u ALL of Keep SP System
heeft geselecteerd), kunnen de
galmeigenschappen na kalibratie niet
worden voorspeld, en zal de grafiek voor
de eigenschappen na kalibratie (“Na”)
niet kunnen worden weergegeven. Als
Nl
e
.b
2 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
! Full Auto MCACC– Zie Automatisch
uitvoeren van de optimale geluidsafstellingen
(Full Automatic MCACC) op bladzijde 25
voor een snelle en effectieve automatische
instelling van surround-geluid.
! Auto MCACC – Zie Automatic MCACC
(Expert) op bladzijde 59 voor een meer
gedetailleerde MCACC-instelling.
! Manual MCACC – Stel de
luidsprekerinstellingen nauwkeurig in en
pas de akoestische kalibratie-EQ aan (zie
Handmatige MCACC-instelling op bladzijde
61 ).
! Demo – Er worden geen instellingen
opgeslagen en er treden geen fouten op.
Wanneer de luidsprekers op deze receiver
zijn aangesloten, wordt de testtoon
herhaaldelijk uitgestuurd. Druk op RETURN
om de testtoon uit te schakelen.
WAARSCHUWING
! De testtonen die worden voortgebracht tijdens
de Automatic MCACC-instelling klinken erg
hard.
re
Zorg dat de video-invoer van de TV op deze
receiver is ingesteld.
4 Selecteer de instelling die u wilt
aanpassen.
or
nb
de
an
.v
w
1 Druk op u RECEIVER om de receiver en
uw tv aan te zetten.
3 Selecteer ‘Advanced MCACC’ in het
Home Menu en druk hierna op ENTER.
Belangrijk
! Verplaats de microfoon/luidsprekers niet
tijdens de Automatic MCACC-instelling.
! De screensaver verschijnt automatisch na vijf
minuten inactiviteit.
w
Het Advanced MCACC (multikanaals akoestische kalibratie) systeem is ontwikkeld in
Pioneers laboratoria met het doel thuisgebruikers in staat te stellen om op gemakkelijke wijze
en met hoge nauwkeurigheid de aanpassingen
en afstellingen uit te voeren op het niveau van
een studio. De akoestische eigenschappen
van de luisterruimte worden gemeten en het
frequentieverloop wordt dienovereenkomstig
gekalibreerd om een hoge precisie, automatische analyse en optimale kalibratie van het
geluidsveld te verkrijgen, zodat de studio-omgeving zo dicht mogelijk kan worden benaderd.
Om staande golven te elimineren, wat voorheen
zeer moeilijk was, is deze receiver uitgerust met
een regelingsfunctie voor staande golven die
gebruikt maakt van een uniek proces om akoestische analyse uit te voeren en de invloed van
deze golven te verminderen.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het
geluidsveld automatisch kunt kalibreren en
de geluidsveldgegevens handmatig kunt
fijnafstellen.
! U kunt op elk gewenst moment op
HOME MENU drukken om het Home Menu
af te sluiten.
w
De receiver instellen via het
menu Advanced MCACC
59
nl
ow
D
11
Het menu Advanced MCACC
Als u een statief hebt, kunt u dit gebruiken
om de microfoon ongeveer op oorhoogte te
plaatsen op de normale luisterpositie. Als u niet
beschikt over een statief, kunt u de microfoon
ook opstellen met een ander geschikt voorwerp.
! Een juiste meting kan wel eens
problematisch zijn als de microfoon staat
opgesteld op een tafel, stoel of zitbank e.d.
4 Wanneer u klaar bent met het instellen
van de opties, selecteert u START en drukt
u daarna op ENTER.
5 Volg de instructies op het scherm.
6 Wacht totdat de Automatic MCACCinstelling klaar is met het weergeven van
testtonen.
U ziet een voortgangsrapport op het scherm
terwijl de receiver testtonen voortbrengt om te
bepalen welke luidsprekers aanwezig zijn in de
opstelling. Probeer zo stil mogelijk te zijn terwijl
dit gebeurt.
! Bij foutmeldingen (zoals Too much ambient
noise! of Check microphone.) selecteert
u RETRY nadat u het omgevingsgeluid
(zie Problemen tijdens het gebruik van de
Automatic MCACC-instelling op bladzijde 26
60
Nl
U ziet een voortgangsrapport op het scherm
terwijl de receiver meer testtonen voortbrengt
om de optimale receiverinstellingen te bepalen.
Probeer ook nu zo stil mogelijk te zijn terwijl dit
gebeurt. Dit kan 3 tot 7 minuten duren.
! Als u een STAND.WAVE Multi-Pointinstelling hebt geselecteerd bij stap 2, wordt
u gevraagd de microfoon te plaatsen op het
tweede en derde referentiepunt voordat u de
microfoon ten slotte op de hoofdluisterpositie
plaatst.
e
.b
Controleer of er zich geen obstakels tussen de
luidsprekers en de microfoon bevinden.
Statief
De op het scherm getoonde configuratie
moet overeenstemmen met de werkelijke
luidsprekeropstelling.
Als er langer dan 10 seconden geen bedieningshandeling wordt verricht terwijl het luidsprekerconfiguratie-controlescherm wordt getoond, zal
de Automatic MCACC-instelling automatisch
hervat worden. In dit geval hoeft u niet ‘OK’ te
selecteren en op ENTER te drukken in stap 8.
! Als u een ERR-melding ziet (of als de
weergegeven luidsprekeropstelling niet
juist is), kan er een probleem zijn met de
aansluiting van de luidsprekers. Als het
probleem niet is verholpen nadat u RETRY
hebt geselecteerd, zet u de receiver uit en
controleert u de luidsprekeraansluitingen.
Als er geen probleem lijkt te zijn, gebruikt
u i/j om de luidspreker te selecteren en
k/l om de instelling te wijzigen en door te
gaan.
! Als de luidspreker niet naar de microfoon
is gericht (luisterplaats) of als luidsprekers
worden gebruikt die de fase beïnvloeden
(dipool-luidsprekers, reflectie-luidsprekers
enz.), kan Reverse Phase worden
aangegeven hoewel de luidsprekers correct
zijn aangesloten.
Als Reverse Phase wordt aangegeven,
kunnen de luidsprekerdraden (+ en –)
verwisseld zijn. Controleer de aansluitingen
van de luidsprekers.
— Als de aansluitingen verkeerd zijn,
schakelt u het apparaat uit, trekt dan het
8 Controleer of ‘OK’ is geselecteerd en
druk op ENTER.
re
3 Sluit de microfoon aan op de
aansluiting MCACC SETUP MIC op het
voorpaneel.
Microfoon
7 Controleer zo nodig de
luidsprekerconfiguratie op het
GUI-scherm.
or
nb
de
an
.v
w
3
Hoofdluisterpositie
HDMI 2 INPUT
w
2
2.1 A
USB
w
1
iPod
iPhone
iPad
netsnoer uit het stopcontact, waarna u de
aansluitingen opnieuw maakt. Vervolgens
voert u de Automatic MCACC-procedure
opnieuw uit.
— Als de aansluitingen in orde zijn, kiest u
voor GO NEXT en gaat u door.
m
Derde
referentiepunt
5V
MCACC
SETUP MIC
) en de aansluiting van de microfoon hebt
gecontroleerd. Als er geen probleem lijkt
te zijn, selecteert u gewoon GO NEXT om
verder te gaan.
! Wijzig het volume niet tijdens de weergave
van de testtonen. Dit kan onjuiste
luidsprekerinstellingen tot gevolg hebben.
ON / OFF
fro
Tweede
referentiepunt
CONTROL
d
de
oa
ALL of Speaker Setting is) – Selecteer
YES bij gebruik van THX-luidsprekers (alle
luidsprekers, behalve de voorluidsprekers,
worden ingesteld op SMALL). In andere
gevallen kunt u deze instelling op NO laten
staan.
! STAND.WAVE Multi-Point (alleen
beschikbaar als het bovengenoemde
menu Auto MCACC is ingesteld op
EQ Pro & S-Wave) – Naast metingen
op de luisterpositie kunt u twee of meer
referentiepunten gebruiken waarvoor
testtonen worden geanalyseerd op staande
golven. Dit is handig als u een gebalanceerde
‘vlakke’ kalibratie wilt voor verschillende
posities in de luisterruimte. Zet de microfoon
op het referentiepunt dat op het scherm
wordt aangegeven en houd er rekening
mee dat de laatste microfoonpositie de
hoofdluisterpositie is:
9 De Automatic MCACC-instelling is
voltooid en het menu Advanced MCACC
verschijnt weer automatisch.
De instellingen die worden vastgelegd met de
Automatic MCACC-instelling geven normaal
gesproken een uitstekend surround-geluid van
het systeem, maar u kunt deze instellingen
ook handmatig invoeren met het instelmenu
Manual MCACC (begint hieronder) of het menu
Manual SP Setup (begint op bladzijde 66).
! Afhankelijk van de eigenschappen van uw
kamer, worden soms verschillende formaten
ingesteld voor identieke luidsprekers met
conusafmetingen van ongeveer 12 cm. U
kunt de instelling handmatig corrigeren
met de Luidsprekers handmatig instellen op
bladzijde 66 .
! De afstand van de subwoofer tot de
luisterpositie kan groter worden ingesteld
dan de werkelijke afstand. Deze instelling
moet nauwkeurig zijn (rekening houdend
met de vertraging en de eigenschappen van
de ruimte) en hoeft normaal gesproken niet
te worden gewijzigd.
nl
ow
D
11
Het menu Advanced MCACC
! Standaardinstelling: 3.00m (alle luidsprekers)
Voor een goede geluidsdiepte en kanaalscheiding is het nodig dat u een korte vertraging
toevoegt aan sommige luidsprekers, zodat alle
geluiden de luisterpositie gelijktijdig bereiken.
U kunt de afstand van elke luidspreker instellen
in stappen van 1 cm. Met de volgende instelling kunt u nauwkeurige aanpassingen doorvoeren die wellicht niet mogelijk zijn met de
Dit is het referentieluidsprekerniveau. Het is
wellicht het beste dat u een niveau rond 0.0dB
instelt, zodat u genoeg speelruimte hebt om de
overige luidsprekerniveaus in te stellen.
! Nadat u op ENTER hebt gedrukt, worden
testtonen weergegeven.
e
.b
! Standaardinstelling: 0.0dB (alle kanalen)
U krijgt een beter surround-geluid als u de
algehele balans van het luidsprekersysteem
correct instelt. U kunt het kanaalniveau van elke
luidspreker instellen in stappen van 0,5 dB. Met
de volgende instelling kunt u nauwkeurige aanpassingen doorvoeren die wellicht niet mogelijk
2 Stel het niveau van het linkerkanaal in.
re
Zie De receiver instellen via het menu Advanced
MCACC op bladzijde 59 als u zich nog niet in dit
scherm bevindt.
Fine Channel Level
Het volume wordt verhoogd tot het referentieniveau 0.0 dB.
or
nb
de
an
.v
w
1 Selecteer ‘Manual MCACC’ in het menu
Advanced MCACC.
1 Selecteer ‘Fine Channel Level’ in het
instelmenu Manual MCACC.
w
Belangrijk
! Druk op de knop MCACC terwijl de relevante
instelschermen worden weergegeven om de
voorgedefinieerde MCACC-instellingen te
selecteren.
! Voor sommige van de hieronder beschreven
instellingen moet u de instelmicrofoon
aansluiten op het voorpaneel en deze op
oorhoogte op de normale luisterpositie
plaatsen. Druk op HOME MENU om het
Home Menu weer te geven voordat u de
microfoon op deze receiver aansluit.
! Zie Problemen tijdens het gebruik van de
Automatic MCACC-instelling op bladzijde
26 voor opmerkingen betreffende hoge
achtergrondruisniveaus en andere mogelijke
storingen.
! Als u een subwoofer gebruikt, zet u deze aan
en zet u het volume in de middelste stand.
Als u dit voor het eerst doet, is het wellicht raadzaam deze instellingen in de getoonde volgorde
te verrichten.
! Fine Channel Level – Hiermee kunt u de
algehele balans van het luidsprekersysteem
nauwkeurig aanpassen (zie Fine Channel
Level op bladzijde 61 ).
! Fine SP Distance – Hiermee kunt u
de vertragingsinstellingen van het
luidsprekersysteem nauwkeurig aanpassen
(zie De luidsprekerafstand nauwkeurig
instellen op bladzijde 61 ).
! Standing Wave – Hiermee regelt u
te resonante lage frequenties in de
luisterruimte (zie Standing Wave op bladzijde
62 ).
De laatste twee instellingen zijn specifiek
bedoeld om de parameters aan te passen die
worden beschreven in Afstelbare akoestische
kalibratie-EQ op bladzijde 62 :
! EQ Adjust – Hiermee past u de
frequentiebalans van het luidsprekersysteem
handmatig aan terwijl u luistert naar
testtonen (zie Afstelbare akoestische
kalibratie-EQ op bladzijde 62 ).
! EQ Professional – Hiermee kalibreert u
het systeem op basis van direct geluid
dat uit de luidsprekers komt en maakt u
gedetailleerde instellingen op basis van de
akoestische eigenschappen van de ruimte
(zie Professionele akoestische kalibratie-EQ op
bladzijde 62 ).
w
WAARSCHUWING
! De testtonen die worden voortgebracht tijdens
de Manual MCACC-instelling klinken erg
hard.
zijn met de Luidsprekers handmatig instellen op
bladzijde 66 .
m
Wanneer u meer vertrouwd bent met het systeem, kunt u met de opties in het instelmenu
Manual MCACC gedetailleerde aanpassingen
verrichten. Voltooi de stappen in Automatisch
uitvoeren van de optimale geluidsafstellingen
(Full Automatic MCACC) op bladzijde 25 voordat
u deze instellingen verricht.
U hoeft deze instellingen slechts één keer te
verrichten (tenzij u de huidige luidsprekeropstelling wijzigt of nieuwe luidsprekers toevoegt).
2 Selecteer de instelling die u wilt
aanpassen.
fro
Handmatige MCACC-instelling
d
de
oa
! Als de meetresultaten van de Automatic
MCACC-instelling verkeerd zijn als gevolg
van de interactie tussen de luidsprekers
en de kijkomgeving, raden wij u aan de
instellingen handmatig te maken.
U kunt de instellingen ook bekijken door de
parameters afzonderlijk te selecteren op het
scherm MCACC Data Check (zie De MCACCgegevens controleren op bladzijde 64 ).
Druk op RETURN nadat u elk scherm hebt
gecontroleerd. Wanneer u klaar bent, selecteert
u RETURN om terug te gaan naar het menu
Home Menu.
Zorg dat u de microfoon losmaakt van de receiver nadat de Automatic MCACC-instelling is
voltooid.
3 Selecteer alle kanalen één voor één en
stel de juiste niveaus (+/–12.0 dB) in.
Gebruik k/l om het volume te regelen van
de gekozen luidspreker om deze te laten overeenstemmen met de referentieluidspreker.
Wanneer het klinkt alsof beide tonen hetzelfde
volume hebben, drukt u op j om te bevestigen
en door te gaan naar het volgende kanaal.
! De referentieluidspreker waarmee u kunt
vergelijken, verandert afhankelijk van de
luidspreker die u kiest.
! Als u wilt teruggaan naar een kanaal om het
bij te regelen, selecteert u het kanaal met
i/j.
4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het instelmenu
Manual MCACC.
De luidsprekerafstand
nauwkeurig instellen
Nl
61
nl
ow
D
11
Het menu Advanced MCACC
! Standaardinstelling: ON/ATT 0.0dB (alle
filters)
Akoestische staande golven treden op wanneer
onder bepaalde omstandigheden geluidsgolvan van uw luidsprekersysteem resoneren
met geluidsgolven die worden gereflecteerd
door de muren in de luisterruimte. Dit kan
een negatief effect hebben op het algehele
geluid, in het bijzonder bij bepaalde lagere
frequenties. Afhankelijk van de plaatsing van de
luidsprekers, uw luisterpositie en de vorm van
de ruimte, kan dit een te resonant (‘dreunend’)
geluid geven. Standing Wave Control maakt
gebruik van filters om het effect van te resonante geluiden in de luisterruimte te verminderen. Tijdens het afspelen van een bron kunt u de
filters die voor Standing Wave Control worden
gebruikt aanpassen voor elk van de voorgedefinieerde MCACC-instellingen.
! Filterinstellingen voor het regelen van
staande golven kunnen niet worden gewijzigd
tijdens het afspelen van bronnen via de
HDMI-aansluiting.
1 Selecteer ‘Standing Wave’ in het
instelmenu Manual MCACC.
3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het instelmenu
Manual MCACC.
Afstelbare akoestische
kalibratie-EQ
! Standaardinstelling: ON/0.0dB (alle kanalen/
banden)
De akoestische kalibratie-equalizer is een soort
kamerequalizer voor de luidsprekers (met
uitzondering van de subwoofer). Hij meet de
akoestische eigenschappen van de ruimte en
neutraliseert de omgevingsfactoren die het
originele bronmateriaal kunnen verkleuren en
geeft een ‘vlakke’ egalisatie-instelling. Als u
niet tevreden bent met de automatische instelling in Automatisch uitvoeren van de optimale
geluidsafstellingen (Full Automatic MCACC) op
bladzijde 25 of Automatic MCACC (Expert) op
bladzijde 59 , kunt u deze instellingen ook handmatig verrichten om de frequentiebalans naar
wens aan te passen.
1 Selecteer ‘EQ Adjust’ in het instelmenu
Manual MCACC.
62
Nl
e
.b
Standing Wave
re
U keert terug naar het instelmenu
Manual MCACC.
or
nb
de
an
.v
w
4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
w
Gebruik k/l om de vertraging te regelen van
de gekozen luidspreker om deze te laten overeenstemmen met de referentieluidspreker.
Luister naar de referentieluidspreker en regel
op basis hiervan het doelkanaal bij. Ga op de
luisterpositie met uitgestrekte armen voor de
twee luidsprekers staan en wijs in de richting
van de luidsprekers. Probeer te bereiken dat
de twee tonen klinken alsof ze tegelijkertijd
aankomen op een punt net vóór u en tussen uw
armen.
! Als u dit niet kunt bereiken door de
afstandsinstelling aan te passen, moet u
wellicht de hoek van uw luidsprekers iets
aanpassen.
! De testtoon van de subwoofer verschilt
van die voor andere kanalen. Zorg ervoor
dat het geluid van de subwoofer duidelijk
onderscheiden kan worden. Let op dat
het bij het instellen van de subwoofer en
afhankelijk van de lage frequentierespons
van uw luidspreker, moeilijk kan zijn het
verschil te horen wanneer u de instelling
verhoogt of verlaagt, of wanneer de opstelling
van de luidspreker wordt veranderd. Het
kan moeilijk zijn om deze toon te vergelijken
met de andere luidsprekers (afhankelijk
van de lage-frequentierespons van de
referentieluidspreker).
Gebruik i/j om het kanaal te selecteren.
Gebruik k/l om de frequentie te selecteren
en i/j om de equalizerband te verhogen of te
verlagen. Wanneer u klaar bent, gaat u terug
naar de bovenkant van het scherm en drukt
dan op k om terug te keren naar Ch, waarna u
i/j gebruikt om het kanaal te selecteren.
! De OVER!-indicator verschijnt op het display
als de frequentie-aanpassing te drastisch is
en vervorming kan veroorzaken. In dat geval
verlaagt u het niveau tot OVER! van het
display verdwijnt.
w
3 Selecteer alle kanalen één voor één en
stel de juiste afstand in.
! Filter Channel – Selecteer het kanaal
waarop u de filters wilt toepassen: MAIN
(alle kanalen behalve het middenkanaal en
de subwoofer), Center of SW (subwoofer).
! TRIM (alleen beschikbaar wanneer het
bovengenoemde filterkanaal SW is) –
Hiermee past u het subwoofer-kanaalniveau
aan om het verschil in voortgebracht geluid
na toepassing van het filter te compenseren.
! Freq / Q / ATT – Dit zijn de filterparameters
waarbij Freq staat voor de frequentie die u
regelt en Q de bandbreedte is. Hoe hoger
de Q, des te smaller de bandbreedte of
het bereik van de verzwakking (ATT is de
mate van afzwakking van de betreffende
frequentie).
2 Selecteer het (de) gewenste kanaal
(kanalen) en regel ze naar wens bij.
m
2 Stel de afstand van het linkerkanaal
tot de luisterpositie in.
2 Stel de parameters voor de Standing
Wave Control in.
fro
1 Selecteer ‘Fine SP Distance’ in het
instelmenu Manual MCACC.
Wanneer het klinkt alsof de vertragingsinstellingen met elkaar overeenstemmen, drukt u op
j om te bevestigen en door te gaan naar het
volgende kanaal.
! De referentieluidspreker waarmee u kunt
vergelijken, verandert afhankelijk van de
luidspreker die u kiest.
! Als u wilt teruggaan naar een kanaal om het
bij te regelen, selecteert u het kanaal met
i/j.
d
de
oa
Luidsprekers handmatig instellen op bladzijde
66 .
3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het instelmenu
Manual MCACC.
Opmerking
! Wanneer u de frequentiecurve van één kanaal
te drastisch wijzigt, zal dit de algehele balans
beïnvloeden. Als de luidsprekerbalans niet in
orde lijkt, kunt u kanaalniveaus verhogen of
verlagen op basis van testtonen met behulp
van de TRIM-functie. Gebruik k/l om
TRIM te selecteren en verhoog of verlaag het
kanaalniveau van de huidige luidspreker met
i/j.
Professionele akoestische
kalibratie-EQ
Deze instelling brengt ongewenste effecten van
de akoestiek van een ruimte terug tot een minimum omdat u het systeem kalibreert op basis
van direct geluid dat uit de luidsprekers komt.
Uitvoeren van de professionele akoestische
kalibratie-EQ (Acoustic Calibration EQ
Professional) werkt goed wanneer de lagere
frequenties te veel lijken na te trillen in uw luisterruimte (het klinkt ‘dreunend’) zoals getoond
bij Type A hieronder, of wanneer verschillende
nl
ow
D
11
Het menu Advanced MCACC
Voor R
Kalibratiebereik
van professionele
akoestische kalibratie-EQ
0
80
Kalibratiebereik van
conventionele MCACC EQ
160
Tijd
(in msec.)
Professionele akoestische
kalibratie-EQ gebruiken
1 Selecteer ‘EQ Professional’ en druk op
ENTER.
2 Selecteer een optie en druk op ENTER.
! Reverb Measurement – Hiermee kunt u de
galmeigenschappen van de ruimte meten
vóór en na de kalibratie.
! Reverb View – U kunt de metingen van
de galm controleren die zijn gedaan voor
bepaalde frequentiebereiken voor elk kanaal.
— Als de Reverb View-procedure wordt
uitgevoerd na de Automatisch uitvoeren
van de optimale geluidsafstellingen (Full
Automatic MCACC) op bladzijde 25 of
Reverb Measurement-bewerking,
kunnen er afhankelijk van de staande
golf-instelling verschillen verschijnen op
de galmgrafiek. Met de Auto MCACCfunctie wordt de galm gemeten met
de staande golven geregeld, dus de
3 Als u ‘Reverb Measurement’ hebt
geselecteerd, selecteert u EQ ON of
EQ OFF en vervolgens START.
De volgende opties bepalen hoe de galmeigenschappen van uw luisterruimte in Reverb View
worden weergegeven:
! EQ OFF – Selecteer deze optie als u
de akoestische eigenschappen van de
luisterruimte wilt bekijken zonder egalisatie
van de receiver (voor kalibratie).
! EQ ON – Selecteer deze optie als u de
akoestische eigenschappen van de
luisterruimte wilt bekijken met egalisatie
van de receiver (na kalibratie). Merk op dat
de EQ-respons wellicht niet geheel vlak lijkt,
vanwege correcties die nodig zijn voor uw
luisterruimte.
4 Als u ‘Reverb View’ hebt geselecteerd,
kunt u de galmeigenschappen van elk
kanaal controleren. Druk op RETURN
wanneer u klaar bent.
De galmeigenschappen worden weergegeven wanneer de Full Auto MCACC of
Reverb Measurement metingen worden
uitgevoerd.
Gebruik k/l om het kanaal, de frequentie
en de kalibratie-instelling te selecteren die u
wilt controleren. Gebruik i/j om tussen deze
drie te schakelen. De grafiek met de galmeigenschappen vóór en na de EQ-kalibratie kan
worden weergegeven door Calibration : Before
/ After te selecteren. De markeringen op de
Nl
e
.b
Voor L
Niveau
! Om de plaats op te geven waar het MCACCgeheugen moet worden opgeslagen, drukt
u op MCACC om het MCACC-geheugen te
selecteren dat u wilt opslaan.
Op basis van de meting van de galmeigenschappen kunt u de tijdsperiode kiezen die
wordt gebruikt voor de uiteindelijke aanpassing
van de frequentie en kalibratie. Hoewel u dit
ook kunt instellen zonder meting van de galmeigenschappen, is het beter om de resultaten
van de meting te gebruiken als referentie voor
de tijdsinstelling. De aanbevolen tijdsinstelling
voor een optimale kalibratie van het systeem
op basis van direct geluid uit de luidsprekers is
30-50ms.
Gebruik k/l om de instelling te selecteren.
Gebruik i/j om hiertussen te schakelen.
Selecteer de instelling uit de volgende tijdsperioden (in milliseconden): 0-20ms, 10-30ms,
20-40ms, 30-50ms, 40-60ms, 50-70ms en
60-80ms. Deze instelling geldt voor alle kanalen
tijdens de kalibratie.
Selecteer START wanneer u klaar bent. De
kalibratie duurt ongeveer 2 tot 4 minuten.
Nadat de akoestische kalibratie-egalisatie is
ingesteld, krijgt u de optie om de instellingen op
het scherm te controleren.
re
! Type B: Galmeigenschappen voor
verschillende kanalen
or
nb
de
an
.v
w
Tijd
(in msec.)
160
80
w
0
5 Als ‘Advanced EQ Setup’ wordt
geselecteerd, moet u het MCACCgeheugen selecteren dat wordt
opgeslagen, waarna u de gewenste
tijdinstelling voor de kalibratie invoert en
vervolgens START selecteert.
w
Kalibratiebereik
van professionele
Kalibratiebereik van
akoestische kalibratie-EQ conventionele MCACC EQ
verticale as geven decibellen aan met intervallen van 2 dB.
m
Hoge
frequenties
— De kalibratie die overeenkomt
met de momenteel geselecteerde
voorgedefinieerde MCACC-instelling
wordt gebruikt wanneer EQ ON
is geselecteerd. Om een andere
voorgedefinieerde MCACC-instelling te
gebruiken, drukt u op MCACC om het
MCACC-geheugen te selecteren dat u wilt
opslaan.
— Na de automatische kalibratie
met EQ Type : SYMMETRY
(Full Auto MCACC enz.) kan de grafiek
voor de afgeleide galmeigenschappen
worden weergegeven door Reverb View
te selecteren. Om de feitelijk gemeten
galmeigenschappen na de EQ-kalibratie
weer te geven, moet u met EQ ON meten.
Wanneer het meten van de galm voltooid is,
kunt u Reverb View selecteren om de resultaten op het scherm te zien. Zie Grafische uitvoer
professionele kalibratie-EQ op bladzijde 77 voor
informatie over het oplossen van problemen.
fro
Lage
frequenties
Niveau
grafiek voor de galmkenmerken toont
de eigenschappen met het effect
van de staande golven geëlimineerd.
De Reverb Measurement-functie
daarentegen meet de galm zonder de
staande golven te regelen, dus de grafiek
toont de galmkenmerken inclusief
het effect van de staande golven. Als
u de galmkenmerken van de kamer
zelf wilt controleren (met de staande
golven zoals ze zijn), raden wij u aan
de Reverb Measurement-functie te
gebruiken.
! Advanced EQ Setup – Gebruik deze optie
om de tijdsperiode in te stellen die wordt
gebruikt voor aanpassing van de frequentie
en kalibratie op basis van de metingen
van de galm in de luisterruimte. Het
aanpassen van de systeemkalibratie met
deze instelling verandert de instellingen die
u in Automatisch uitvoeren van de optimale
geluidsafstellingen (Full Automatic MCACC)
op bladzijde 25 of Automatic MCACC (Expert)
op bladzijde 59 hebt aangebracht, en is
niet nodig als u tevreden bent met deze
instellingen.
d
de
oa
kanalen andere nagalmkarakteristieken lijken te
vertonen, zoals te zien bij Type B.
! Type A: Weergalmen van hoge versus
lage frequenties
63
Het menu Advanced MCACC
Channel Level
Gebruik dit onderdeel om het niveau van de verschillende kanalen weer te geven. Zie Channel
Level op bladzijde 68 voor verdere informatie.
1 Selecteer ‘Channel Level’ in het menu
MCACC Data Check.
2 Wanneer ‘MCACC’ is verlicht, gebruikt
u k/l om de voorgedefinieerde
MCACC-instelling te selecteren die u wilt
controleren.
Het niveau van de verschillende kanalen ingesteld bij de geselecteerde voorgedefinieerde
MCACC-instelling wordt weergegeven. ‘---’
wordt weergegeven voor kanalen die niet zijn
aangesloten.
Gebruik dit onderdeel om de instelwaarden die
verband houden met de staande golven weer
te geven voor de diverse MCACC-geheugens.
Zie Standing Wave op bladzijde 62 voor verdere
informatie.
1 Selecteer ‘Standing Wave’ in het menu
MCACC Data Check.
2 Wanneer ‘Filter Channel’ is verlicht,
gebruikt u i/j om het kanaal te
selecteren waarvoor u de staandegolfregeling wilt controleren.
De kalibratiewaarde die verband houdt met
de staande golf voor het geselecteerde kanaal
1 Selecteer ‘Acoustic Cal EQ’ in het menu
MCACC Data Check.
2 Wanneer ‘Ch’ is verlicht, gebruikt u
i/j om het kanaal te selecteren.
De kalibratiewaarde voor het frequentieverloop
van het geselecteerde kanaal opgeslagen met
de geselecteerde voorgedefinieerde MCACCinstelling wordt weergegeven.
3 Druk op k om ‘MCACC’ te
verlichten en gebruik dan i/j om de
voorgedefinieerde MCACC-instelling te
selecteren die u wilt controleren.
e
.b
Nl
Gebruik i/j om het kanaal te selecteren. Het
bijbehorende kanaal in de afbeelding wordt
verlicht.
Standing Wave
Gebruik dit onderdeel om de kalibratiewaarden
weer te geven voor het frequentieverloop van de
diverse kanalen ingesteld in de verschillende
voorgedefinieerde MCACC-instellingen. Zie
Afstelbare akoestische kalibratie-EQ op bladzijde
62 voor verdere informatie.
re
! Speaker Setting – Hiermee kunt u de
instellingen van de luidsprekersystemen
controleren. Zie Speaker Setting op bladzijde
64 voor verdere informatie.
! Channel Level – Hiermee kunt u het
uitgangsniveau van de verschillende
luidsprekers controleren. Zie Channel Level
op bladzijde 64 voor verdere informatie.
! Speaker Distance – Hiermee kunt u de
afstand tot de verschillende luidsprekers
controleren. Zie Speaker Distance op
bladzijde 64 voor verdere informatie.
! Standing Wave – Hiermee kunt u de
instellingen van de regelfilters voor staande
golven controleren. Zie Standing Wave op
bladzijde 64 voor verdere informatie.
! Acoustic Cal EQ – Hiermee kunt u de
kalibratiewaarden controleren van het
2 Selecteer het kanaal dat u wilt
controleren.
De afstand van de verschillende kanalen ingesteld bij de geselecteerde voorgedefinieerde
MCACC-instelling wordt weergegeven. ‘---’
wordt weergegeven voor kanalen die niet zijn
aangesloten.
Acoustic Cal EQ
or
nb
de
an
.v
w
3 Selecteer de instelling die u wilt
controleren.
1 Selecteer ‘Speaker Setting’ in het menu
MCACC Data Check.
2 Wanneer ‘MCACC’ is verlicht, gebruikt
u k/l om de voorgedefinieerde
MCACC-instelling te selecteren die u wilt
controleren.
w
2 Selecteer ‘MCACC Data Check’ in het
Home Menu.
Speaker Setting
Gebruik dit onderdeel om de luidsprekergrootte
en het aantal luidsprekers te controleren. Zie
Speaker Setting op bladzijde 67 voor verdere
informatie.
1 Selecteer ‘Speaker Distance’ in het
menu MCACC Data Check.
3 Druk op k om ‘MCACC’ te
verlichten en gebruik dan i/j om de
voorgedefinieerde MCACC-instelling te
selecteren die u wilt controleren.
w
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
5 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het Home Menu.
Gebruik dit onderdeel om de afstand vanaf de
verschillende luidsprekers tot de luisterplaats
weer te geven. Zie Speaker Distance op bladzijde
68 voor verdere informatie.
opgeslagen met de geselecteerde voorgedefinieerde MCACC-instelling wordt weergegeven.
m
1 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
4 Druk op RETURN om terug te gaan
naar het menu MCACC Data Check en
herhaal stap 2 en 3 om andere instellingen
te controleren.
Speaker Distance
fro
Bij de Automatisch uitvoeren van de optimale
geluidsafstellingen (Full Automatic MCACC) op
bladzijde 25 procedure, de Automatic MCACC
(Expert) op bladzijde 59 procedure, of na fijnafstelling bij Handmatige MCACC-instelling
op bladzijde 61 kunt u uw gekalibreerde
instellingen controleren met behulp van het
schermdisplay.
frequentieverloop van de luisteromgeving.
Zie Acoustic Cal EQ op bladzijde 64 voor
verdere informatie.
d
de
oa
De MCACC-gegevens
controleren
64
nl
ow
D
11
nl
ow
D
11
Het menu Advanced MCACC
U keert terug naar het instelmenu
Data Management.
2 Selecteer ‘Data Management’ in het
Home Menu.
Gegevens van voorgedefinieerde
MCACC-instellingen kopiëren
3 Selecteer de instelling die u wilt
aanpassen.
Als u de akoestische kalibratie-EQ handmatig
wilt aanpassen (zie Handmatige MCACCinstelling op bladzijde 61 ), raden wij u aan de
huidige instellingen te kopiëren naar een ongebruikte voorgedefinieerde MCACC-instelling. In
plaats van over een vlakke EQ-curve beschikt u
dan over een referentiepunt als startpunt.
! De instellingen die u hebt gemaakt in
Automatisch uitvoeren van de optimale
! Memory Rename – Geef de
voorgedefinieerde MCACC-instellingen
namen zodat u ze gemakkelijk kunt
herkennen (zie Voorgedefinieerde MCACCinstellingen een naam geven op bladzijde 65 ).
! MCACC Memory Copy – Kopieer
instellingen van de ene voorgedefinieerde
MCACC-instelling naar de andere (zie
! All Data – Kopieert alle instellingen van
het geselecteerde voorgedefinieerde
MCACC-geheugen.
! Level & Distance – Kopieert alleen de
instellingen voor het kanaalniveau en de
luidsprekerafstand van het geselecteerde
voorgedefinieerde MCACC-geheugen.
3 Selecteer de voorgedefinieerde
MCACC-instelling waaruit u instellingen
wilt kopiëren bij ‘From’ en geef op
waarnaar u deze wilt kopiëren (‘To’).
Zorg ervoor dat u geen voorgedefinieerde
MCACC-instelling overschrijft die u momenteel
gebruikt (u kunt het kopiëren namelijk niet
ongedaan maken).
4 Selecteer ‘OK’ om de instellingen te
kopiëren en te bevestigen.
Wanneer MCACC Memory Copy? wordt weergegeven, selecteert u YES. Als NO wordt geselecteerd, wordt het geheugen niet gekopieerd.
U ziet Completed! op het GUI-scherm als
de voorgedefinieerde MCACC-instelling is
1 Selecteer ‘MCACC Memory Clear’ in het
instelmenu Data Management.
2 Selecteer de voorgedefinieerde
MCACC-instelling die u wilt wissen.
e
.b
3 Herhaal deze procedure voor alle
voorgedefinieerde MCACC-instellingen die
u een naam wilt geven en druk op RETURN
als u klaar bent.
Als u een van de voorgedefinieerde MCACCinstellingen die zijn opgeslagen in het geheugen niet meer nodig hebt, kunt u de kalibratieinstellingen van die voorgedefinieerde instelling
wissen.
re
Gebruik i/j om de voorgedefinieerde instelling te selecteren en k/l om een naam te
selecteren.
2 Selecteer de instelling die u wilt
kopiëren.
or
nb
de
an
.v
w
2 Selecteer de voorgedefinieerde
MCACC-instellingen die u een andere
naam wilt geven en selecteer een
geschikte naam.
Voorgedefinieerde MCACCinstellingen wissen
w
1 Selecteer ‘Memory Rename’ in het
instelmenu Data Management.
1 Selecteer ‘MCACC Memory Copy’ in het
instelmenu Data Management.
w
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
Als u verschillende voorgedefinieerde MCACCinstellingen hebt, is het handig om deze een
naam te geven zodat u ze gemakkelijker kunt
herkennen.
gekopieerd waarna u automatisch teruggaat
naar het instelmenu Data Management.
m
1 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
Voorgedefinieerde MCACCinstellingen een naam geven
geluidsafstellingen (Full Automatic MCACC) op
bladzijde 25 of Automatic MCACC (Expert) op
bladzijde 59 .
fro
In dit systeem kunt u maximaal zes voorgedefinieerde MCACC-instellingen opslaan zodat u
het systeem kunt kalibreren voor verschillende
luisterposities of frequentieaanpassingen voor
dezelfde luisterpositie. Dit is handig voor alternatieve instellingen afhankelijk van het type
bron dat u beluistert en de luisterpositie (bijvoorbeeld als u film kijkt vanaf de bank of een
videospelletje speelt vlak voor de TV).
Vanuit dit menu kunt u kopiëren van de ene
voorgedefinieerde instelling naar de andere,
voorgedefinieerde instellingen een naam geven
zodat u ze gemakkelijk kunt herkennen en
instellingen die u niet meer nodig hebt wissen.
! U kunt deze voorgedefinieerde instellingen
instellen in Automatisch uitvoeren van de
optimale geluidsafstellingen (Full Automatic
MCACC) op bladzijde 25 of Automatic MCACC
(Expert) op bladzijde 59 . Als het goed is, hebt u
een van beide procedures al uitgevoerd.
Gegevens van voorgedefinieerde MCACCinstellingen kopiëren op bladzijde 65 ).
! MCACC Memory Clear – Wis eventuele
voorgedefinieerde MCACC-instellingen die
u niet meer nodig hebt (zie Voorgedefinieerde
MCACC-instellingen wissen op bladzijde 65 ).
d
de
oa
Data Management
Zorg ervoor dat u geen voorgedefinieerde
MCACC-instelling wist die u momenteel
gebruikt (u kunt het wissen namelijk niet ongedaan maken).
3 Selecteer ‘OK’ om de instelling te
wissen en te bevestigen.
Wanneer MCACC Memory Clear? wordt weergegeven, selecteert u YES. Als NO wordt geselecteerd, wordt het geheugen niet gewist.
U ziet Completed! op het GUI-scherm als de
voorgedefinieerde MCACC-instelling is gewist
waarna u automatisch teruggaat naar het
instelmenu Data Management.
Nl
65
De menu’s System Setup en Other Setup
4 Selecteer de instelling die u wilt
aanpassen.
! Manual SP Setup – Hiermee stelt u het type
verbinding in dat gebruikt wordt voor de
surround-achteraansluitingen en de grootte,
het aantal, de afstand en de totale balans van
de aangesloten luidsprekers (zie Luidsprekers
handmatig instellen op bladzijde 66 ).
Nl
Met deze receiver kunt u nauwkeurige instellingen maken om het surround-geluid optimaal
af te stellen. U hoeft deze instellingen slechts
één keer te verrichten (tenzij u de huidige luidsprekeropstelling wijzigt of nieuwe luidsprekers
toevoegt).
Deze instellingen zijn bedoeld om het systeem
aan uw wensen aan te passen. Als u de resultaten van de instellingen in Automatisch uitvoeren van de optimale geluidsafstellingen (Full
Automatic MCACC) op bladzijde 25 bevredigend
vindt, hoeft u echter niet al deze instellingen te
verrichten.
3 Breng de nodige aanpassingen aan
voor elke instelling en druk na elk scherm
op RETURN om te bevestigen.
Luidsprekersysteem instellen
! Standaardinstelling: Normal(SB/FH)
Er zijn verschillende manieren waarop u de
luidsprekeraansluitingen van deze receiver kunt
gebruiken. Naast de normale thuistheaterinstelling waarbij ze worden gebruikt voor de hoogvoorluidsprekers of de breed-voorluidsprekers,
kunnen ze ook worden gebruikt voor een
2 Selecteer de instelling voor het
luidsprekersysteem.
! Normal(SB/FH) – Kies deze instelling voor
een normaal thuistheatersysteem met
hoog-voorluidsprekers in de hoofdinstelling
(luidsprekersysteem A).
! Normal(SB/FW) – Kies deze instelling
voor een normaal thuistheatersysteem met
breed-voorluidsprekers in de hoofdinstelling
(luidsprekersysteem A).
! Speaker B – Kies deze instelling om de
B-luidsprekeraansluitingen te gebruiken
om te luisteren naar stereoweergave in een
andere ruimte (zie Overschakelen naar andere
luidsprekeraansluitingen op bladzijde 49 ).
! Front Bi-Amp – Kies deze instelling voor een
bi-amp-aansturing van de voorluidsprekers
(zie Dubbele versterking van de luidsprekers
op bladzijde 15 ).
! ZONE 2 – Kies deze instelling om de
surround-achterluidsprekeraansluitingen te
gebruiken voor een onafhankelijk systeem in
een andere zone (zie MULTI-ZONE bediening
gebruiken op bladzijde 50 ).
3 Als u Normal(SB/FH), Normal(SB/FW)
of Speaker B in stap 2 hebt geselecteerd,
moet u de plaats van de
surroundluidsprekers selecteren.
Bij een 7.1-kanaals surroundsysteem met surroundluidsprekers die direct aan de zijkanten
van de luisterplaats zijn geplaatst, wordt het
surroundgeluid van 5.1-kanaals bronnen vanaf
de zijkant gehoord. Deze functie mengt het
geluid van de surroundluidsprekers met het
geluid van de surround-achterluidsprekers
e
.b
3 Selecteer ‘System Setup’ in het
Home Menu en druk hierna op ENTER.
Luidsprekers handmatig
instellen
Als u dit voor het eerst doet, is het wellicht raadzaam deze instellingen in de getoonde volgorde
te verrichten:
! Speaker System – Specificeert hoe u
uw surround-achteraansluitingen en
uw luidsprekeraansluitingen B gebruikt
(bladzijde 66).
! Speaker Setting – Hiermee geeft u
het aantal luidsprekers op dat u hebt
aangesloten en hun formaat (bladzijde 67).
! Channel Level – Hiermee stelt u de algehele
balans van het luidsprekersysteem in
(bladzijde 68).
! Speaker Distance – Hiermee geeft u
de afstand van de luidsprekers tot de
luisterpositie op (bladzijde 68).
! X-Curve – Hiermee stelt u de toonbalans van
het luidsprekersysteem in voor filmgeluid
(bladzijde 68).
Zie De receiver instellen via het menu System
Setup op bladzijde 66 als u zich nog niet in dit
scherm bevindt.
re
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
! U kunt op elk gewenst moment op
HOME MENU drukken om het Home Menu
af te sluiten.
2 Selecteer de instelling die u wilt
aanpassen.
or
nb
de
an
.v
w
2 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
Zie De receiver instellen via het menu System
Setup op bladzijde 66 als u zich nog niet in dit
scherm bevindt.
1 Selecteer ‘Speaker System’ in het menu
Manual SP Setup.
w
Zorg dat de video-invoer van de TV op deze
receiver is ingesteld.
1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ en druk op
ENTER.
w
1 Druk op u RECEIVER om de receiver en
uw tv aan te zetten.
! De testtonen die worden voortgebracht tijdens
de Manual SP Setup klinken erg hard.
bi-amp-aansturing van de voorluidsprekers of
voor een onafhankelijk luidsprekersysteem in
een andere ruimte.
m
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de
instellingen die verband houden met de luidsprekers handmatig kunt veranderen en ook
hoe u diverse andere instellingen kunt maken
(ingangsbronkeuze, keuze van de schermdisplaytaal enz.).
! Input Setup – Geef op welke apparaten
zijn aangesloten op de digitale, HDMI- en
componentvideo-ingangen (zie Het menu
Input Setup op bladzijde 27 ).
! OSD Language – De taal voor het GUIscherm kan worden veranderd (zie
Veranderen van de OSD-displaytaal (OSD
Language) op bladzijde 25 ).
! Network Setup – Hiermee maakt u de
instellingen die nodig zijn om dit apparaat
op het netwerk aan te sluiten (zie Menu voor
netwerkinstelling op bladzijde 68 ).
! HDMI Setup – Synchroniseert deze receiver
met uw Pioneer apparaat dat Control met
HDMI ondersteunt (bladzijde 43).
! Other Setup – Hiermee maakt u aangepaste
instellingen die weergeven hoe u de receiver
gebruikt (zie Het menu Other Setup op
bladzijde 70 ).
WAARSCHUWING
fro
De receiver instellen via het
menu System Setup
d
de
oa
De menu’s System Setup en Other
Setup
66
nl
ow
D
12
nl
ow
D
12
De menu’s System Setup en Other Setup
e
.b
Gebruik k/l om het formaat (en het aantal)
van elk van de volgende luidsprekers op te
geven:
! Front – Selecteer LARGE als de
voorluidsprekers de basfrequenties effectief
re
2 Kies de luidsprekers die u wilt
instellen en selecteer vervolgens een
luidsprekerformaat.
or
nb
de
an
.v
w
1 Selecteer ‘Speaker Setting’ in het menu
Manual SP Setup.
w
Gebruik deze instelling om de luidsprekerconfiguratie (formaat, aantal luidsprekers en
crossover-frequentie) op te geven. Het is een
goed idee te controleren of de instellingen die
u hebt gemaakt in Automatisch uitvoeren van
de optimale geluidsafstellingen (Full Automatic
MCACC) op bladzijde 25 juist zijn. Merk op
dat deze instellingen van toepassing is op alle
voorgedefinieerde MCACC-instellingen, en niet
onafhankelijk kan worden ingesteld.
! Als u een THX-luidsprekeropstelling gebruikt,
controleert u of alle luidsprekers zijn ingesteld
op SMALL.
w
Speaker Setting
van lage frequenties. Probeer in dat
geval de positie of de richting van de
luidsprekers te veranderen. Als u geen
goede resultaten bereikt, beluistert u de
basweergave met de instellingen PLUS
en YES of stelt u de voorluidsprekers
afwisselend in op LARGE en SMALL en
laat uw oren beslissen. De eenvoudigste
oplossing in geval van problemen is dat u
alle basgeluiden naar de subwoofer leidt
door de voorluidsprekers in te stellen op
SMALL.
Als u NO selecteert voor de subwoofer, worden
de luidsprekers automatisch vast ingesteld
op LARGE. Ook kunt u de midden-, surround-,
surround-achter, hoog-voor en breed-voorluidsprekers niet instellen op LARGE als de
voorluidsprekers zijn ingesteld op SMALL. In
dat geval worden alle basfrequenties naar de
subwoofer gestuurd.
m
Als No wordt geselecteerd, wordt de instelling
niet veranderd.
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
surroundluidsprekers hebt aangesloten, kiest
u NO (het geluid van de surroundkanalen
wordt naar de voorluidsprekers of naar de
subwoofer gestuurd).
! SB – Selecteer het aantal surroundachterluidsprekers dat u hebt (één, twee
of geen). Selecteer LARGEx2 of LARGEx1
als de surround-achterluidsprekers de
basfrequenties effectief weergeven. Selecteer
SMALLx2 of SMALLx1 om de basfrequenties
naar de andere luidsprekers of naar de
subwoofer te sturen. Als u geen surroundachterluidsprekers hebt aangesloten, kiest u
NO.
— Als u ZONE 2 of Front Bi-Amp (in
Luidsprekersysteem instellen op
bladzijde 66 ) hebt geselecteerd, kunt
u de instellingen van de surroundachterluidsprekers niet aanpassen.
— Als de surround-luidsprekers zijn
ingesteld op NO, worden de surroundachterluidsprekers automatisch ingesteld
op NO.
! SW – LFE-signalen en basfrequenties van
kanalen die zijn ingesteld op SMALL worden
weergegeven via de subwoofer wanneer u
YES selecteert. Kies de instelling PLUS als
u wilt dat de subwoofer continu basgeluid
weergeeft of als u diepere bassen wenst (de
basfrequenties die normaal gezien naar de
voor- en middenluidsprekers gaan, worden
ook omgeleid naar de subwoofer). Als u geen
subwoofer hebt aangesloten, kiest u NO (de
basfrequenties worden weergegeven door de
andere luidsprekers).
— Als u een subwoofer hebt en van veel
bassen houdt, lijkt het logisch om LARGE
te selecteren voor de voorluidsprekers
en PLUS voor de subwoofer. Dit geeft
mogelijk niet de beste basweergave.
Afhankelijk van de luidsprekeropstelling
in de ruimte is het zelfs mogelijk dat
de bassen minder prominent zijn
als gevolg van de onderdrukking
fro
4 Wanneer ‘Setting Change?’ wordt
weergegeven, selecteert u Yes.
weergeven of als u geen subwoofer hebt
aangesloten. Selecteer SMALL om de
basfrequenties naar de subwoofer te sturen.
! Center – Selecteer LARGE als de
middenluidspreker de basfrequenties
effectief weergeeft of selecteer SMALL om de
basfrequenties naar de andere luidsprekers
of naar de subwoofer te sturen. Als u geen
middenluidspreker hebt aangesloten, kiest
u NO (het middenkanaal wordt naar de
voorluidsprekers gestuurd).
! FH – Selecteer LARGE als de hoogvoorluidsprekers de basfrequenties effectief
weergeven of selecteer SMALL om de
basfrequenties naar de andere luidsprekers
of naar de subwoofer te sturen. Als u geen
hoog-voorluidsprekers hebt aangesloten,
kiest u NO (het hoog-voorkanaal wordt naar
de voorluidsprekers gestuurd).
— U kunt deze instelling alleen veranderen
wanneer het onderdeel Speaker System
op Normal(SB/FH) staat.
— Als de surroundluidsprekers op NO zijn
gezet, komt dit onderdeel automatisch op
NO te staan.
! FW – Selecteer LARGE als de breedvoorluidsprekers de basfrequenties effectief
weergeven of selecteer SMALL om de
basfrequenties naar de andere luidsprekers
of naar de subwoofer te sturen. Als u geen
breed-voorluidsprekers hebt aangesloten,
kiest u NO (het breed-voorkanaal wordt naar
de voorluidsprekers gestuurd).
— U kunt deze instelling alleen veranderen
wanneer het onderdeel Speaker System
op Normal(SB/FW) staat.
— Als de surroundluidsprekers op NO zijn
gezet, komt dit onderdeel automatisch op
NO te staan.
! Surr – Selecteer LARGE als de surroundachterluidsprekers de basfrequenties
effectief weergeven. Selecteer SMALL om de
basfrequenties naar de andere luidsprekers
of naar de subwoofer te sturen. Als u geen
d
de
oa
zodat het geluid diagonaal naar achteren wordt
gehoord, zoals het eigenlijk moet zijn.
Afhankelijk van de plaats van de luidsprekers
en de geluidsbron is het mogelijk dat soms toch
geen bevredigend resultaat wordt verkregen.
In dit geval zet u de instelling op ON SIDE of
IN REAR.
! ON SIDE – Selecteer deze instelling wanneer
de surroundluidsprekers vlak naast u staan.
! IN REAR – Selecteer deze instelling wanneer
de surroundluidsprekers schuin achter u
staan.
3 Selecteer ‘X. OVER’ en stel de
crossover-frequentie in.
Frequenties onder de scheidingsfrequentie
worden naar de subwoofer (of luidsprekers met
de instelling LARGE) gestuurd.
! Deze instelling bepaalt de
scheidingsfrequentie tussen de lage
tonen die worden weergegeven door de
luidsprekers die zijn ingesteld op LARGE, of
de subwoofer, en de lage tonen die worden
weergegeven door de luidsprekers die zijn
ingesteld op SMALL. Zij legt eveneens de
scheidingsfrequentie vast voor de lage tonen
in het LFE-kanaal.
! Bij de Full Auto MCACC-instelling
of de Auto MCACC-instelling (ALL of
Speaker Setting), is de hier gemaakte
instelling niet geldig en wordt de crossoverfrequentie automatisch ingesteld. De
crossover-frequentie is een frequentie
bedoeld voor het verkrijgen van een optimaal
geluidsveld, rekening houdend met de
bastonen-capaciteit van alle aangesloten
Nl
67
De menu’s System Setup en Other Setup
≤60
≤72
≤300
≤1000
X-curve
(dB/oct)
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
–2.5
–3.0
! Als u OFF selecteert, is de frequentiecurve
vlak en heeft de X-curve geen effect.
3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
Hieronder wordt de instelling van het netwerk
beschreven voor het luisteren naar internetradio op deze receiver.
or
nb
de
an
.v
w
≤48
w
≤36
Menu voor netwerkinstelling
w
Channel Level
Voor een goede geluidsdiepte en -scheiding
moet u de afstand van de luidsprekers tot de
luisterpositie opgeven. De receiver kan dan de
vertraging toevoegen die nodig is om een effectief surround-geluid te verkrijgen.
Grootte van de
ruimte (m2)
m
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
Speaker Distance
als u de X-curve instelt op basis van de grootte
van de ruimte:
fro
4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
in de kanaalniveau-instelling van het
MCACC-geheugen.
d
de
oa
luidsprekers en de eigenschappen van het
menselijk gehoor.
! Als u THX-luidsprekers gebruikt, controleert
u of de crossover-frequentie is ingesteld op
80Hz.
1 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
1 Selecteer ‘Speaker Distance’ in het
menu Manual SP Setup.
1 Selecteer ‘Channel Level’ in het menu
Manual SP Setup.
U kunt de afstand van elke luidspreker instellen
in stappen van 0,01 m.
2 Selecteer ‘System Setup’ in het
Home Menu.
De testtonen beginnen.
3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
3 Selecteer ‘Network Setup’ in het menu
System Setup.
3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
Opmerking
! U kunt de kanaalniveaus veranderen door
eerst
in de bedieningsfunctie voor de
receiver te zetten, dan moet u op CH LEVEL
drukken en vervolgens kunt u k/l op
de afstandsbediening gebruiken voor de
wijzigingen.
Instellen van de kanaalniveaus met CH LEVEL
en k/l is bedoeld als een handige manier
om tijdelijk de geluidsweergave te fijnregelen.
Deze instelling wordt niet opgeslagen
Nl
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
Opmerking
! Voor een optimaal surround-geluid
moet u ervoor zorgen dat de surroundachterluidsprekers op dezelfde afstand van de
luisterpositie staan.
X-curve
Het meeste filmgeluid dat bedoeld is voor
bioscopen is te helder voor grote ruimten. De
X-curve-instelling fungeert als een soort reequalizer voor thuistheaters en herstelt de juiste
toonbalans van filmgeluid.
1 Selecteer ‘X-Curve’ in het menu
Manual SP Setup.
2 Kies de gewenste instelling voor
X-curve.
Gebruik k/l om de instelling aan te passen.
De X-curve wordt uitgedrukt als neerwaartse
helling in decibellen per octaaf, beginnend bij 2
kHz. Het geluid wordt minder helder naarmate
de helling steiler wordt, met een maximum van
–3.0dB/oct. Houd u aan de volgende richtlijnen
4 Selecteer de instelling die u wilt
aanpassen.
Als u dit voor het eerst doet, is het wellicht raadzaam deze instellingen in de getoonde volgorde
te verrichten:
! IP Address, Proxy – Hier stelt u het IP-adres/
proxy van deze receiver in (bladzijde 69).
! Network Standby – Hier kunt u instellen of
de AVNavigator of iControlAV2-functie ook
kan worden gebruikt wanneer de receiver
stand-by staat (bladzijde 69).
! Friendly Name – De naam van de receiver
zoals weergegeven op een computer of
op andere apparatuur op het netwerk, kan
worden gewijzigd (bladzijde 69).
! Parental Lock – Beperkt het gebruik van
netwerkfuncties (bladzijde 69).
! Wireless LAN Converter – Gebruikt voor
de instelling van het toegangspunt en het
IP-adres voor de draadloze LAN-adapter
(bladzijde 70).
Gebruik de los verkrijgbare AS-WL300 als
draadloze LAN-adapter.
e
.b
Gebruik i/j om tussen de luidsprekers om te
schakelen.
Pas het niveau van elke luidspreker aan wanneer de testtoon wordt weergegeven.
! Als u een Sound Pressure Level (SPL) meter
gebruikt, verricht u de metingen vanaf de
hoofdluisterpositie en stelt u het niveau van
elke luidspreker in op 75 dB SPL (C-gewogen/
langzame uitlezing).
2 Stel de afstand van elke luidspreker in
met k/l.
re
Met de kanaalniveau-instellingen kunt u de
algehele balans van het luidsprekersysteem
aanpassen. Dit is een belangrijke factor bij het
instellen van een thuistheatersysteem.
2 Pas het niveau van elk kanaal aan met
k/l.
68
nl
ow
D
12
nl
ow
D
12
De menu’s System Setup en Other Setup
2 Selecteer de gewenste DHCP instelling.
Wanneer u ON selecteert, worden de netwerkinstellingen automatisch gemaakt en hoeft u stap
3 niet uit te voeren. Ga door naar stap 4.
Als er geen DHCP-server op het netwerk is en u
ON selecteert, gebruikt deze receiver de eigen
automatische IP-functie om het IP-adres te
bepalen.
! Het IP-adres bepaalt door de automatische
IP-functie is 169.254.X.X. U kunt niet naar
een internet-radiozender luisteren als het
IP-adres is ingesteld door de automatische
IP-functie.
3 Voer het IP Address, Subnet Mask,
Default Gateway, Primary DNS Server en
Secondary DNS Server in.
Gebruik i/j om een teken te selecteren, k/l
om de plaats in te stellen en ENTER om uw
selectie te bevestigen.
7 Selecteer ‘OK’ om het IP-adres/proxyinstelling te bevestigen.
Netwerk stand-by
Met dit onderdeel kunt u de AVNavigator of
iControlAV2-functie instellen voor het bedienen van de receiver vanaf een computer die is
aangesloten op hetzelfde LAN als de receiver
die wordt gebruikt, zelfs wanneer de receiver
stand-by staat.
1 Selecteer ‘Network Standby’ in het
menu Network Setup.
2 Geef op of de Network Standby ON of
OFF is.
! ON – Hier kunt u instellen of de AVNavigator
of iControlAV2-functie ook kan worden
gebruikt wanneer de receiver stand-by staat.
! OFF – De AVNavigator of iControlAV2functie kan niet worden gebruikt wanneer
de receiver stand-by staat (Hierdoor kunt u
stroom besparen in de stand-bystand).
3 Voer de gewenste naam in.
Gebruik i/j om een teken te selecteren, k/l
om de plaats in te stellen en ENTER om uw
selectie te bevestigen.
e
.b
1 Selecteer ‘IP Address, Proxy’ in het
menu Network Setup.
6 Voer het poortnummer van uw
proxyserver in.
Als u na het veranderen van de naam deze weer
wilt terugzetten op de standaardinstelling, moet
u Default selecteren.
re
Deze instelling is vereist wanneer u de receiver
via een proxyserver op het internet aansluit.
Voer het IP-adres van uw proxyserver in het
‘Proxy Hostname’ veld in. Voer ook het poortnummer van uw proxyserver in het ‘Proxy Port’
veld in.
Gebruik i/j om een teken te selecteren, k/l
om de plaats in te stellen en ENTER om uw
selectie te bevestigen.
2 Selecteer ‘Edit Name’ en vervolgens
‘Rename’.
or
nb
de
an
.v
w
Wanneer een xDSL-modem of een terminaladapter rechtstreeks op de receiver is
aangesloten, voert u het subnetmasker in dat
door uw internetserviceprovider op papier
wordt geleverd. In de meeste gevallen moet u
255.255.255.0 invoeren.
Proxy Hostname/Proxy Port
5 Voer het adres van uw proxyserver of
de domeinnaam in.
w
Subnet Mask
Als er maar één DNS-serveradres door uw internetserviceprovider op papier wordt geleverd,
voert u dit in het ‘Primary DNS Server’ veld in.
Als er meer dan twee DNS-serveradressen zijn,
voert u ‘Secondary DNS Server’ in het andere
adresveld voor de DNS-server in.
1 Selecteer ‘Friendly Name’ in het menu
Network Setup.
w
Het IP-adres dat wordt ingevoerd, moet binnen
de volgende bereiken zijn gedefinieerd. Als het
IP-adres buiten de volgende bereiken is gedefinieerd, kunt u geen audiobestanden afspelen
die op apparaten in het netwerk zijn opgeslagen
en kunt u ook niet naar internet-radiozenders
luisteren.
Groep A: 10.0.0.1 tot 10.255.255.254
Groep B: 172.16.0.1 tot 172.31.255.254
Groep C: 192.168.0.1 tot 192.168.255.254
Primary DNS Server/
Secondary DNS Server
Als u ‘OFF’ selecteert, gaat u door naar stap 7.
Als u daarentegen ‘ON’ selecteert, gaat u door
naar stap 5.
Vriendelijke naam
m
IP Address
Wanneer een gateway (router) op de receiver is
aangesloten, voert u het bijbehorende IP-adres
in.
4 Selecteer ‘OFF’ of ‘ON’ voor de
instelling Enable Proxy Server om de
proxyserver te activeren of deactiveren.
fro
Als de router die op de LAN-aansluiting van de
receiver is aangesloten een breedbandrouter
is (met een ingebouwde DHCP-serverfunctie),
hoeft u alleen maar de DHCP-serverfunctie in te
schakelen en is het niet nodig om het netwerk
handmatig in te stellen. U moet het netwerk
op de hieronder beschreven wijze instellen
wanneer u de receiver op een breedbandrouter
aansluit die niet met een DHCP-serverfunctie is
uitgerust. Voordat u begint met het maken van
de netwerkinstellingen dient u uw ISP of netwerkbeheerder te raadplegen voor de vereiste
instellingen. Lees tevens de handleiding die bij
uw netwerkapparaat wordt geleverd.
! Wanneer u wijzigingen maakt in de
netwerkconfiguratie zonder de DHCPserverfunctie, moet u de corresponderende
wijzigingen maken in de netwerkinstellingen
van de receiver.
Default Gateway
d
de
oa
IP-address/proxy instellen
Kinderslot
U kunt beperkingen instellen voor het gebruik
van internetdiensten. U kunt deze gebruiksbeperkingen ook voorzien van een wachtwoord.
Belangrijk
Wanneer de HOME MEDIA GALLERY is geselecteerd als signaalbron, kan deze instelling
niet worden gebruikt. Stel een andere signaalbron in dan HOME MEDIA GALLERY voor u
deze instelling maakt.
1 Selecteer ‘Parental Lock’ in het menu
Network Setup.
2 Voer uw wachtwoord in.
Gebruik i/j om een teken te selecteren, k/l
om de plaats in te stellen en ENTER om uw
selectie te bevestigen.
3 Specificeer of Parental Lock aan of uit
gezet moet worden.
! OFF – Er gelden geen beperkingen voor
internetdiensten.
! ON – Er gelden beperkingen voor
internetdiensten.
Druk op i/j om een nummer te selecteren en
op k/l om de cursor te verplaatsen.
Nl
69
De menu’s System Setup en Other Setup
WLAN IP-adres
Als het IP-adres van een ander apparaat in het
LAN dan de draadloze LAN-adapter is ingesteld
op “192.168.XXX.249”, maakt dat het IP-adres
van de draadloze LAN-adapter ongeldig en zal
verbinding met het toegangspunt niet mogelijk
zijn. In dit geval kunt u via deze instelling een
IP-adres opgeven dat uniek is voor de gebruikte
draadloze LAN-adapter.
1 Selecteer ‘Wireless LAN Converter’ in
het menu Network Setup.
1 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
2 Selecteer ‘Network Information’ in het
Home Menu.
Tonen van de instelling en de status van de
netwerk-gerelateerde items.
Er verschijnt een grafische gebruikersinterface
(GUI) op uw TV. Gebruik i/j/k/l en ENTER
om door de schermen te lopen en menu-items
te selecteren. Druk op RETURN om het huidige
menu af te sluiten.
2 Selecteer ‘System Setup’ in het
Home Menu.
3 Selecteer ‘Other Setup’ en druk op
ENTER.
4 Selecteer de instelling die u wilt
aanpassen.
Als u dit voor het eerst doet, is het wellicht raadzaam deze instellingen in de getoonde volgorde
te verrichten:
! Auto Power Down – Schakelt de stroom
automatisch uit wanneer de receiver niet
wordt gebruikt.
! Volume Setup – Hiermee maakt u
instellingen die verband houden met het
volume van deze receiver (bladzijde 71).
! Remote Control Mode Setup – Hiermee
stelt u de afstandsbedieningsmodus van
deze receiver in (bladzijde 71).
! Flicker Reduction Setup – Hiermee stelt
u de verschijning van het GUI-scherm in
(bladzijde 71).
! Software Update – Gebruik deze
mogelijkheid om de software van de
receiver bij te laten werken en de versie te
controleren.
! Pairing Bluetooth Setup – Gebruik dit
onderdeel voor het paren van de Bluetooth
ADAPTER met het apparaat voorzien van
e
.b
! Als er een “; ” (punt-komma) in het SSID of
de beveiligingssleutel van het toegangspunt
voorkomt, zal er geen draadloze LANverbinding mogelijk zijn, ook niet wanneer de
instellingen voor de draadloze LAN-adapter
zijn voltooid. Wijzig de instelling van het SSID
of de beveiligingssleutel van het toegangspunt
zodat er geen “; ” (punt-komma) meer in
voorkomt.
1 Druk op
op de
afstandsbediening vervolgens op
HOME MENU.
re
Nl
Opmerking
U kunt de instelling en de status van de volgende netwerk-gerelateerde items controleren.
! IP Address – Controleer het IP-adres van deze
receiver.
! MAC Address – Controleer het MAC-adres
van deze receiver.
! Friendly Name – Vriendelijke naam op
bladzijde 69 .
! SSID – Controleer het SSID van het
toegangspunt waarmee de draadloze LANadapter is verbonden (alleen wanneer er een
draadloze LAN-adapter is aangesloten).
or
nb
de
an
.v
w
Maak de vereiste instellingen voor de op de
receiver aangesloten draadloze LAN-adapter
en het toegangspunt. Sluit de draadloze LANadapter aan op de receiver en stel van tevoren
DHCP in op het “IP Address, Proxy” instelmenu (bladzijde 68). Er zijn vier manieren om de
instellingen voor verbinding mat het toegangspunt te maken, zoals u hieronder kunt zien.
! WPS (PBC) – Verbindingsinstellingen worden
automatisch gemaakt door op de WPS-toetsen
op het toegangspunt en op de draadloze
LAN-adapter te drukken en de aanwijzingen
op het scherm van de receiver te volgen. Dit
is de eenvoudigste manier om de instellingen
te maken en is mogelijk wanneer zowel de
draadloze LAN-adapter als het toegangspunt
zijn voorzien van WPS-toetsen.
De netwerkinstellingen duren ongeveer
2 minuten vanaf het moment waarop de
WPS-toetsen worden ingedrukt. Wacht tot de
instellingen voltooid zijn.
! WPS (PIN) – Toont een lijst met SSID’s van
bruikbare toegangspunten en maakt het
mogelijk het gewenste toegangspunt te
selecteren. De verbindingsinstellingen worden
gemaakt door de PIN-code van 8 cijfers zoals
getoond op het scherm van de receiver in
Controleren van de
netwerkinformatie
Het menu Other Setup bevat instellingen waarmee u de manier waarop u de receiver gebruikt
kunt aanpassen.
w
Instelling toegangspunt
Het menu Other Setup
w
Deze instelling is vereist voor het aansluiten van
een draadloze LAN-adapter op de receiver en
voor het gebruik van draadloze netwerkfuncties.
Gebruik de los verkrijgbare AS-WL300 als draadloze LAN-adapter.
Selecteer “Access Point Setting” wanneer u de
verbindingsinstellingen voor de draadloze LANadapter en het toegengspunt maakt en volg de
aanwijzingen op het scherm.
Als u het IP-adres van de draadloze
LAN-adapter wilt instellen, selecteert u
“WLAN IP Address” en voert u vervolgens het
IP-adres in.
m
Draadloze LAN-adapter
2 Maak de vereiste instellingen voor de
draadloze LAN-adapter.
fro
In dit geval keert de procedure terug naar stap
2.
te voeren in het toegangspunt waarmee u
verbinding wilt maken.
! Search for Access Point – Toont een lijst
met SSID’s van bruikbare toegangspunten
en maakt het mogelijk het gewenste
toegangspunt te selecteren. De
instellingen voor de verbinding met het
toegangspunt worden gemaakt door het
beveiligingsprotocol van het toegangspunt in
te stellen, de beveiligingssleutel en de WEPstandaardsleutel (alleen bij een toegangspunt
met WEP-beveiligingsprotocol).
! Manual Setting – Instellingen voor de
verbinding worden met de hand gemaakt
door het SSID, het beveiligingsprotocol,
de beveiligingssleutel en de WEPstandaardsleutel van het toegangspunt waar u
verbinding mee wilt maken zelf in te voeren.
d
de
oa
4 Selecteer Change Password als u het
wachtwoord wilt veranderen.
70
nl
ow
D
12
nl
ow
D
12
De menu’s System Setup en Other Setup
U kunt het maximumvolume voor deze receiver instellen en het volumeniveau kiezen dat
wordt ingesteld wanneer het apparaat wordt
ingeschakeld.
1 Selecteer ‘Volume Setup’ in het menu
Other Setup.
Hiermee stelt u in hoeveel het volume wordt
verlaagd wanneer MUTE wordt ingedrukt.
! FULL (standaardinstelling) – Geen geluid.
! –40.0dB/–20.0dB – Het volume wordt
verlaagd tot het hier opgegeven niveau.
5 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
Zie Meerdere receivers bedienen op bladzijde 53 .
5 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het menu Other Setup.
Instelling voor vermindering van
flikkeringen
! Standaardinstelling: OFF
De resolutie van het GUI-display kan verhoogd
worden. Als u vindt dat het GUI-scherm moeilijk
afleesbaar is, kunt u deze instelling veranderen.
De hier ingestelde resolutie beïnvloedt alleen
het GUI-scherm; deze instelling heeft geen
invloed op het video-uitgangssignaal.
1 Selecteer ‘Flicker Reduction Setup’ in
het menu Other Setup.
2 Selecteer de gewenste
Flicker Reduction instelling.
3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het menu Other Setup.
e
.b
Volume-instellingen
4 Selecteer de gewenste Mute Level
instelling.
4 Volg de aanwijzingen op het scherm
om de afstandsbedieningsinstelling te
veranderen.
re
! MAIN – Wat de tijd betreft kunt u kiezen uit
“15 min”, “30 min”, “60 min” en “OFF”. De
stroom wordt uitgeschakeld wanneer er voor
de geselecteerde tijdsduur geen signaal is
ontvangen en geen handeling is verricht.
! ZONE 2 – Wat de tijd betreft kunt u kiezen
uit “30 min”, “1 hour”, “3 hours”, “6 hours”,
“9 hours” en “OFF”. De stroom zal na de
ingestelde tijd vanzelf worden uitgeschakeld.
Gebruik deze functie om het maximumvolume
te beperken. Het volume kan niet hoger worden
gezet dan het niveau dat hier is ingesteld, zelfs
wanneer de MASTER VOLUME-knop (of de
regelaar op het voorpaneel wordt bediend).
! OFF (standaardinstelling) – Het
maximumvolume is niet beperkt.
! –20.0dB/–10.0dB/0.0dB – Het
maximumvolume is beperkt tot de hier
ingestelde waarde.
3 Selecteer ‘OK’ om de
afstandsbedieningsmodus te veranderen.
or
nb
de
an
.v
w
2 Selecteer de zone waarvoor u de
instelling wilt maken en de tijd waarna de
stroom moet worden uitgeschakeld.
3 Selecteer de gewenste Volume Limit
instelling.
2 Selecteer de gewenste
Remote Control Mode instelling.
w
1 Selecteer ‘Auto Power Down’ in het
menu Other Setup.
1 Selecteer ‘Remote Control Mode Setup’
in het menu Other Setup.
Gebruik deze procedure om de software van
de receiver bij te laten werken en de versie te
controleren. Er zijn twee manieren om een
update uit te voeren: via het internet en via een
USB-geheugenapparaat.
Updaten via het internet gaat door via de
receiver toegang te krijgen tot de server en het
bestand te downloaden. Deze procedure is
alleen mogelijk als de receiver is verbonden met
het internet.
Updaten via een USB-geheugenapparaat gaat
door het updatebestand eerst te downloaden
met een computer, dan dit bestand over te
brengen naar een USB-geheugenapparaat
en tenslotte dit USB-geheugenapparaat in de
USB-poort op het voorpaneel van de receiver
te steken. Met deze procedure moet het USBgeheugenapparaat met het juiste updatebestand eerst correct worden ingebracht in de
USB-poort op het voorpaneel van de receiver.
! Als er een updatebestand beschikbaar is op
de Pioneer website, download dit dan naar
uw computer. Wanneer u een updatebestand
downloadt van de Pioneer website naar uw
computer, wordt dit bestand opgeslagen als
ZIP-bestand (gecomprimeerd archief). Pak
het ZIP-bestand uit voor u het opslaat op
het USB-geheugenapparaat. Als er op het
USB-geheugenapparaat oude gedownloade
updatebestanden staan, of updatebestanden
voor andere modellen, moet u die eerst
verwijderen.
w
De stroom kan automatisch worden uitgeschakeld wanneer er een bepaalde tijd lang geen
handelingen met het toestel zijn uitgevoerd en
er geen audio- of videosignalen worden ontvangen door de receiver. Wanneer ZONE 2 gebruikt
wordt, kan de stroom voor ZONE 2 ook worden
uitgeschakeld, maar voor ZONE 2 zal de stroom
ook automatisch worden uitgeschakeld na de
ingestelde tijd als er signalen worden ontvangen of handelingen worden uitgevoerd.
U kunt verschillende tijden instellen voor de
hoofdzone en ZONE 2.
! Standaardinstelling: 1
Hiermee kunt de afstandsbedieningsmodus van
deze receiver instellen om een foutieve bediening te voorkomen wanneer meerdere receivers
worden gebruikt.
Software Update
m
Automatisch uitschakelen
Het volume kan zo worden ingesteld dat dit
altijd op hetzelfde niveau komt te staan wanneer de receiver wordt ingeschakeld.
! LAST (standaardinstelling) – Wanneer
de receiver wordt ingeschakeld, komt
het volume op hetzelfde niveau te staan
als toen de receiver de laatste keer werd
uitgeschakeld.
! “---” – Wanneer de receiver wordt
ingeschakeld, komt het volume op het
minimumniveau te staan.
! –80.0dB tot +12.0dB – Hier kunt u in stappen
van 0,5 dB het volume opgeven dat ingesteld
moet worden wanneer de receiver wordt
ingeschakeld.
Het is niet mogelijk om een volumeniveau in
te stellen dat hoger is dan de waarde die is
opgegeven bij de instelling voor het toelaatbare
maximumvolume (zie hieronder).
Instellng van de
afstandsbedieningsmodus
fro
5 Breng de nodige aanpassingen aan
voor elke instelling en druk na elk scherm
op RETURN om te bevestigen.
2 Selecteer de gewenste Power ON Level
instelling.
d
de
oa
Bluetooth draadloze technologie (bladzijde
33).
Belangrijk
! Trek NOOIT de netsnoerstekker los tijdens het
bijwerken.
! Wanneer u de update uitvoert via het
internet, mag u ook de LAN-kabel niet
loskoppelen. Wanneer u de update uitvoert
U keert terug naar het menu Other Setup.
Nl
71
De menu’s System Setup en Other Setup
Update via USB
Als deze melding knippert, is de
update mislukt. Voer de update
uit via een USB-geheugenapparaat. Zet het updatebestand op
een USB-geheugenapparaat en
sluit dit aan op de USB-poort.
Wanneer het bestand gevonden is, zal de software-update
automatisch beginnen.
UE11
UE22
UE33
Nl
De update is mislukt. Gebruik
dezelfde procedure om de
software opnieuw bij te laten
werken.
e
.b
Het updatescherm verschijnt en de update zal
worden uitgevoerd.
! Wanneer de update voltooid is, wordt de
stroom automatisch uitgeschakeld.
Schakel de receiver uit en vervolgens weer aan en probeer de
software vervolgens opnieuw
bij te laten werken.
re
4 Selecteer OK om de update uit te
voeren.
UPDATE ERROR 1
naar
UPDATE ERROR 7
or
nb
de
an
.v
w
Als “New version found.” verschijnt, is er een
updatebestand gevonden. Het versienummer
en de tijd van de update zullen worden getoond.
Als “This is the latest version. There is no
need to update.” verschijnt, is er geen updatebestand gevonden.
FILE ERROR
Probeer het USB-geheugenapparaat lost te koppelen en
weer aan te sluiten, of sla het
updatebestand opnieuw op. Als
de fout hierdoor niet verholpen
wordt, kunt u een ander USBgeheugenapparaat proberen.
w
3 Controleer op het scherm of er een
updatebestand is gevonden of niet.
NO UPDATE FILE
w
! Update via Internet – De receiver
controleert of er een update beschikbaar is
via het internet.
! Update via USB Memory – De receiver
controleert of er een update staat op het
USB-geheugenapparaat in de USB-poort op
het voorpaneel van de receiver.
“Accessing” verschijnt en het updatebestand
wordt gecontroleerd. Wacht een poosje.
Er is geen updatebestand
gevonden op het USB-geheugenapparaat. Sla het bestand
op in de rootmap (de bovenste
map) van het USB-geheugenapparaat.
m
2 Selecteer de updateprocedure.
Statusmeldingen Beschrijving
fro
1 Selecteer ‘Software Update’ in het
menu Other Setup.
Software-update meldingen
d
de
oa
via een USB-geheugenapparaat, mag u het
USB-geheugenapparaat niet loskoppelen.
72
nl
ow
D
12
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
OVERHEAT knippert op het
display of AMP OVERHEAT en
de FL OFF-indicator knipperen
en het toestel gaat uit.
Druk op de afstandsbediening op ZONE 2 en druk vervolgens op u RECEIVER
om Zone 2 uit te schakelen.
De receiver gaat plotseling uit
of de iPod iPhone iPad-indicator knippert.
Controleer of er geen losse draadjes van het snoer van de luidspreker contact
maken met het achterpaneel of andere snoeren. Als dit het geval is, sluit u de
luidsprekers opnieuw aan waarbij u ervoor zorgt dat er geen losse draadjes
zijn.
Er kan een ernstig probleem met de receiver zijn. Haal de stekker van de receiver uit het stopcontact en bel een door Pioneer erkend servicecentrum.
Tijdens weergave met hoog
volume gaat het apparaat
plotseling uit.
Zet het volume lager.
Verminder de equalizerniveaus voor 63 Hz en 125 Hz in de Handmatige
MCACC-instelling op bladzijde 61 .
Schakel de digitale veiligheidsvoorziening in. Terwijl u ENTER op het voorpaneel ingedrukt houdt, drukt u op u STANDBY/ON om de receiver in de standbystand te zetten. Gebruik TUNE i/j om D.SAFETY cOFFd te selecteren
en gebruik dan PRESET k/l om 1 of 2 te selecteren (selecteer D.SAFETY
cOFFd om deze voorziening te deactiveren). Als het apparaat zelfs uit gaat
als u 2 hebt ingeschakeld, zet u het volume lager. Wanneer 1 of 2 is ingeschakeld, is het mogelijk dat sommige functies niet beschikbaar zijn.
Het apparaat reageert niet
wanneer de knoppen worden
ingedrukt.
Zet de receiver uit en weer aan.
Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker weer in het stopcontact.
Wacht minstens 1 minuut en schakel dan de stroom weer in.
De temperatuur binnenin het toestel is hoger geworden dan de toegestane
waarde.
Zet het volume lager.
Probeer de stekker uit het stopcontact te halen en deze er weer in te steken.
Het toestel gaat niet uit.
(ZONE 2 ON wordt getoond.)
Laat het toestel afkoelen op een goed geventileerde plaats voor u het weer aan
zet (zie De receiver installeren op bladzijde 6 ).
e
.b
Controleer of de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
De receiver gaat plotseling uit Er is een probleem met de voedingseenheid of de ventilator van de receiver.
of de FL OFF-indicator knippert. Probeer het apparaat in te schakelen. Als het probleem opnieuw optreedt, is
de receiver beschadigd. Haal de stekker van de receiver uit het stopcontact en
bel een door Pioneer erkend servicecentrum. (Het is mogelijk dat er andere
symptomen zijn wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld.)
re
Het apparaat gaat niet aan.
or
nb
de
an
.v
w
Oplossing
w
Probleem
Er kan een ernstig probleem met de receiver zijn. Probeer de receiver niet aan
te zetten. Haal de stekker van de receiver uit het stopcontact en bel een door
Pioneer erkend servicecentrum.
w
Stroomvoorziening
Oplossing
AMP ERR knippert op het
display en het apparaat
gaat automatisch uit. De
ADVANCED MCACC-indicator
knippert en het apparaat gaat
niet aan.
m
Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen of storingen. Wanneer u denkt dat er
iets mis is met dit apparaat, controleert u eerst de onderstaande punten. Soms ligt de oorzaak van
het probleem bij een ander apparaat. Controleer de andere apparaten en de elektrische apparatuur
die in gebruik is. Als het probleem niet is verholpen nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd, vraagt u het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum om reparaties te verrichten.
! Als het apparaat niet naar behoren functioneert vanwege externe effecten zoals statische
elektriciteit, haalt u de stekker uit het stopcontact en steekt u deze weer in het stopcontact om het
apparaat weer normaal te doen werken.
Probleem
fro
Oplossen van problemen 1
d
de
oa
Aanvullende informatie
De receiver wordt plotseling uitgeschakeld of
ADVANCED MCACC knippert.
De voedingseenheid is beschadigd. Haal de stekker van de receiver uit het
stopcontact en bel een door Pioneer erkend servicecentrum.
Geen geluid
Probleem
Oplossing
Er klinkt geen geluid nadat u
een ingangsfunctie hebt geselecteerd.
Er klinkt geen geluid uit de
voorluidsprekers.
Controleer het volume, of het geluid is gedempt (druk op MUTE) en de luidsprekerinstelling (druk op SPEAKERS).
Controleer of u de juiste ingangsfunctie hebt geselecteerd.
Controleer of de MCACC-instelmicrofoon wel is losgekoppeld.
Controleer of u het juiste ingangsignaal hebt geselecteerd (druk op
SIGNAL SEL).
Wanneer u Fixed PCM ON hebt geselecteerd, wordt geen geluid met een
andere signaalindeling weergegeven (zie De audio-opties instellen op bladzijde
46 ).
Controleer of het bronapparaat goed is aangesloten (zie De apparatuur aansluiten op bladzijde 11 ).
Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten (zie De luidsprekers aansluiten op bladzijde 13 ).
Nl
73
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
d
de
oa
Oplossing
Probleem
Oplossing
Er klinkt geen geluid uit de
surround-luidsprekers of de
middenluidspreker.
Controleer of de Stereo-luisterfunctie of de functie Geavanceerde voorpodiumsurround niet is geselecteerd; selecteer een van de surround-luisterfuncties
(zie Luisteren met surroundgeluid op bladzijde 35 ).
Er klinkt geen geluid uit de
subwoofer.
Controleer of de subwoofer goed is aangesloten, aan staat en of het volume op
een hoorbaar niveau staat.
w
w
Als de subwoofer een slaapstand heeft, controleert u of deze is uitgeschakeld.
Controleer of de subwoofer is ingesteld op YES of PLUS (zie Speaker Setting op
bladzijde 67 ).
Controleer de kanaalniveau-instellingen (zie Channel Level op bladzijde 68 ).
Controleer de aansluitingen van de luidsprekers (zie De luidsprekers aansluiten op bladzijde 13 ).
De crossoverfrequentie is mogelijk te laag ingesteld. Probeer een hogere
instelling die overeenkomt met de eigenschappen van de andere luidsprekers
(zie Speaker Setting op bladzijde 67 ).
Controleer of de surround-achterluidsprekers op LARGE of SMALL staan
en de surroundluidsprekers niet op NO zijn ingesteld (zie Speaker Setting op
bladzijde 67 ).
Als er weinig informatie over de lage frequenties beschikbaar is in het bronmateriaal, wijzigt u de luidsprekerinstellingen naar Front: SMALL / Subwoofer:
YES of Front: LARGE / Subwoofer: PLUS (zie Speaker Setting op bladzijde 67 ).
Controleer de aansluitingen van de luidsprekers (zie De luidsprekers aansluiten op bladzijde 13 ). Als er slechts een surround-achterluidspreker is
aangesloten, controleert u of deze is aangesloten op de aansluiting voor de
linkerkanaalluidspreker.
Controleer of het LFE-kanaal niet is ingesteld op OFF of een hele stille instelling (zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 ).
Controleer de niveau-instellingen van de luidspreker (zie Channel Level op
bladzijde 68 ).
Er klinkt geen geluid uit één
luidspreker.
Controleer de niveau-instellingen van de luidspreker (zie Channel Level op
bladzijde 68 ).
Wanneer Speaker System is ingesteld op Normal(SB/FH) of Normal(SB/FW)
en SP: FH ON of SP: FW ON is geselecteerd met SPEAKERS, wordt er geen
geluid weergegeven via de surround-achterluidsprekers. Selecteer SP:
SB/FH ON, SP: SB/FW ON of SP: SB ON (zie Overschakelen naar andere luidsprekeraansluitingen op bladzijde 49 ).
Controleer of de hoog- of breed-voorluidsprekers op LARGE of SMALL staan
en de surroundluidsprekers niet op NO zijn ingesteld (zie Speaker Setting op
bladzijde 67 ).
Wanneer Speaker System is ingesteld op Normal(SB/FH) of Normal(SB/FW)
en SP: SB ON is geselecteerd met SPEAKERS, wordt er geen geluid weergegeven via de hoogte- of breedte-voorluidsprekers. Selecteer SP: SB/FH ON, SP:
SB/FW ON, SP: FH ON of SP: FW ON (zie Overschakelen naar andere luidsprekeraansluitingen op bladzijde 49 ).
Controleer de aansluitingen van de luidsprekers (zie De luidsprekers aansluiten op bladzijde 13 ).
Controleer of de luidspreker niet is ingesteld op NO (zie Speaker Setting op
bladzijde 67 ).
Het kanaal is mogelijk niet opgenomen in de bron. Als u een van de luisterfuncties met geavanceerde effecten gebruikt, kunt u mogelijk het ontbrekende
kanaal toevoegen (zie Luisteren met surroundgeluid op bladzijde 35 ).
Er is wel geluid van analoge
apparatuur, maar niet van
digitale (DVD, LD, CD enz.).
Controleer of het type ingangsignaal is ingesteld op DIGITAL (zie Het ingangssignaal kiezen op bladzijde 36 ).
Controleer of de digitale ingang op de juiste wijze is toegewezen aan de
ingangsaansluiting waarop het apparaat is aangesloten (zie Het menu Input
Setup op bladzijde 27 ).
Controleer de instellingen van de digitale uitgang op het bronapparaat.
Controleer de aansluitingen van de luidsprekers (zie De luidsprekers aansluiten op bladzijde 13 ).
Als het bronapparaat een digitale volumeregeling heeft, controleert u of deze
niet helemaal zacht staat.
Er is geen geluid of juist ruis
hoorbaar wanneer Dolby
Digital/DTS-software wordt
afgespeeld.
Controleer of de BD of DVD-speler geschikt is voor Dolby Digital-/DTS-discs.
Controleer de digitale uitgangsinstellingen of de instellingen voor de HDMIaudio-uitgang van de BD- of DVD-speler. Controleer of de DTS-signaaluitgang
is ingesteld op On.
Als het bronapparaat een digitale volumeregeling heeft, controleert u of deze
niet helemaal zacht staat.
Geen geluid bij gebruik van het Als de HDMI-ingangsfunctie is geselecteerd, staat het geluid uit totdat u het
Home Menu.
Home Menu verlaat.
74
Nl
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Controleer of de surround-/middenluidsprekers niet zijn ingesteld op NO (zie
Speaker Setting op bladzijde 67 ).
De surround-achterluidsprekers zullen geen geluid weergeven als
Speaker System op Speaker B staat en er geluid via de luidsprekers B wordt
weergegeven.
Er klinkt geen geluid uit de
hoog- of breed-voorluidsprekers.
m
Er klinkt geen geluid uit de
surround-achterluidsprekers.
fro
Probleem
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
Er is ruis hoorbaar tijdens het zoeken
op een DTS-CD.
Dit is geen storing van de receiver. De scanfunctie van de speler
verandert de digitale informatie, waardoor deze onleesbaar wordt en
ervoor zorgt dat ruis wordt weergegeven. Zet het volume laag wanneer
u scant.
Er is ruis hoorbaar in de geluidsopname wanneer een LD met DTS-indeling wordt afgespeeld.
Controleer of het type ingangsignaal is ingesteld op DIGITAL (zie Het
ingangssignaal kiezen op bladzijde 36 ).
Er kan geen audio-opname worden
gemaakt.
U kunt alleen een digitale opname maken van een digitale bron en een
analoge opname van een analoge bron.
Er lijkt een tijdsverschil te zijn tussen
de uitvoer van de luidsprekers en die
van de subwoofer.
Zie Automatisch uitvoeren van de optimale geluidsafstellingen (Full
Automatic MCACC) op bladzijde 25 om het systeem opnieuw in te stellen met behulp van MCACC. De vertraging van de subwooferuitvoer
wordt dan automatisch gecompenseerd.
Het beschikbare maximumvolume
(weergegeven op het display op het
voorpaneel) is lager dan het maximum
van +12dB.
Controleer of de Volume Limit is ingesteld op OFF (zie Volume-instellingen op bladzijde 71 ).
Het volume wordt automatisch lager.
De temperatuur binnenin het toestel is hoger geworden dan de toegestane waarde. Probeer het toestel ergens anders neer te zetten voor
een betere koeling (zie De receiver installeren op bladzijde 6 ).
Controleer de toewijzing van de HDMI Input-ingangen in het menu
Input Setup en kijk of deze op OFF staan (zie Het menu Input Setup
op bladzijde 27 ).
e
.b
Ruis kan worden veroorzaakt door interferentie van andere apparatuur, zoals een TL-lamp, motor en dergelijke. Zet de andere apparatuur
uit of verplaats deze. U kunt ook de AM-antenne verplaatsen.
Controleer de Input Skip instellingen in het menu Input Setup (zie
Het menu Input Setup op bladzijde 27 ).
re
Wijzig de positie en richting van de AM-antenne.
Sommige ingangsfuncties kunnen
niet worden geselecteerd met de
INPUT SELECTOR op het voorpaneel of
de knop INPUT SELECT op de afstandsbediening.
or
nb
de
an
.v
w
Zenders kunnen niet automatisch
Rol de FM-draadantenne volledig af, plaats deze waar u de beste
worden geselecteerd of er is nogal veel ontvangst hebt en bevestig de antenne aan een muur of deurpost.
ruis in de radio-uitzendingen.
Gebruik een buitenantenne voor betere ontvangst (zie bladzijde 20).
Controleer of pc’s of andere digitale apparaten die op dezelfde spanningsbron zijn aangesloten geen interferentie veroorzaken.
w
Afhankelijk van de luisterfunctie is het mogelijk dat er automatisch
geschakeld wordt tussen de hoogte-voor (of breedte-voor) en de
surround-achterluidsprekers aan de hand van veranderingen in het
audio-ingangssignaal. Op zo’n moment kunt u het geluid van het
omschakelen van de luidsprekers (een klikkend geluid) horen uit de
receiver. Als dit geluid u irriteert, raden we u aan de instelling voor de
luidsprekeraansluitingen te wijzigen (zie Overschakelen naar andere
luidsprekeraansluitingen op bladzijde 49 ).
Oplossing
Er is ruis of een bromgeluid hoorbaar,
ook als er geen geluid wordt ingevoerd.
w
Tijdens weergave kan er een schakelgeluid voor luidsprekers (klikken)
worden gehoord uit de receiver.
Probleem
m
Oplossing
fro
Probleem
d
de
oa
Andere geluidsproblemen
De instelling voor het kanaalniveau is mogelijk hoger dan 0.0dB.
Controleer bij een digitale bron of wat u opneemt niet is beveiligd met
een kopieerbeveiliging.
Het volume van de subwoofer is erg
laag.
Kies de instelling PLUS om meer audiosignalen naar de subwoofer te
sturen of stel de voorluidsprekers in op SMALL (zie Speaker Setting op
bladzijde 67 ).
Alles lijkt juist ingesteld, maar het
geluid klinkt vreemd.
De luidsprekers zijn mogelijk uit fase. Controleer of de positieve/negatieve luidsprekeraansluitingen op de receiver overeenkomen met de
overeenkomstige aansluitingen op de luidsprekers (zie De luidsprekers
aansluiten op bladzijde 13 ).
De functie Phase Control heeft geen
hoorbaar effect.
Controleer indien van toepassing of de laagdoorlaatfilterschakelaar op
uw subwoofer uit is, en of het filtersnijpunt is ingesteld op de hoogste
frequentie. Als uw subwoofer een PHASE-instelling heeft, stelt u deze
in op 0º (of, afhankelijk van de subwoofer, op de instelling waarvan u
denkt dat deze het beste effect op het algehele geluid heeft).
Controleer of de ingestelde luidsprekerafstand voor alle luidsprekers
juist is (zie Speaker Distance op bladzijde 68 ).
Nl
75
Aanvullende informatie
Controleer of het paren correct is uitgevoerd. Het is mogelijk dat de paringsinstelling van dit apparaat of het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze
technologie is gewist. Voer het paren opnieuw uit.
Controleer of het profiel correct is. Gebruik een apparaat voorzien van Bluetooth draadloze technologie die het A2DP-profiel en het AVRCP-profiel
ondersteunt.
Video
Probleem
Oplossing
Er is geen beeld nadat u een
ingang hebt geselecteerd.
Controleer de videoaansluitingen van het bronapparaat.
Voor HDMI, of als digitale video-omzetting is ingesteld op OFF en een TV en
ander apparaat met verschillende snoeren zijn aangesloten (in De video-opties
instellen op bladzijde 48 ), moet u de TV op deze receiver aansluiten met hetzelfde type videokabel als u hebt gebruikt om het videoapparaat aan te sluiten.
Controleer of de ingangen op de juiste manier zijn toegewezen voor de apparaten die zijn aangesloten met componentvideo- of HDMI-kabels (zie Het menu
Input Setup op bladzijde 27 ).
Controleer de instellingen van de video-uitgang op het bronapparaat.
Controleer of u de juiste video-ingang hebt geselecteerd op de TV.
Sommige apparatuur, zoals videospelletjesapparatuur, heeft resoluties die
niet kunnen worden omgezet. Als het aanpassen van de Resolution-instelling
van deze receiver (in De video-opties instellen op bladzijde 48 ) en/of de resolutie-instellingen op de apparatuur of het beeldscherm niet werkt, kunt u proberen om de Digital Video Conversion (in De video-opties instellen op bladzijde 48
) om te schakelen naar OFF.
Nl
Er worden geen videosignalen
via de componentaansluiting
uitgevoerd.
Wanneer op de componentaansluiting een monitor wordt aangesloten die
alleen compatibel is met resoluties van 480i en er een andere monitor op de
HDMI-aansluiting wordt aangesloten, kunnen de videosignalen mogelijk niet
worden uitgevoerd naar de monitor die op de componentaansluiting is aangesloten. In dit geval doet u het volgende:
— Schakel de monitor uit die op de HDMI-aansluiting is aangesloten.
— Verander in het menu VIDEO PARAMETER de RES-instelling (zie De videoopties instellen op bladzijde 48 ).
— De videosignalen van de HDMI-aansluiting kunnen niet via de componentaansluitingen worden uitgevoerd. Laat de videosignalen van de speler of
andere bron via de composiet- of componentaansluitingen binnen komen.
Bij gebruik van de componentaansluitingen moet u deze toewijzen bij
Input Setup (zie Het menu Input Setup op bladzijde 27 ).
e
.b
Het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze technologie staat niet in de
communicatiestand die de Bluetooth draadloze technologie ondersteunt.
Controleer de instelling van het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze
technologie.
Soms brengt een videorecorder een videosignaal met sneeuw voort, bijvoorbeeld tijdens het scannen. Het is ook mogelijk dat de beeldkwaliteit gewoon
slecht is, bijvoorbeeld bij sommige videospelletjesapparatuur. De beeldkwaliteit is ook afhankelijk van de instellingen van het weergaveapparaat. Zet de
video-omzetter uit en sluit de bron en het weergaveapparaat opnieuw aan met
hetzelfde type verbinding (componentvideo of samengestelde video). Probeer
hierna opnieuw af te spelen.
re
Controleer of de Bluetooth ADAPTER en de ADAPTER PORT van het apparaat
juist zijn aangesloten.
Het beeld bevat sneeuw, valt
soms weg of is vervormd.
De video-omzetter is niet beschikbaar tijdens het maken van opnamen. Controleer of de recorder en de videobron met hetzelfde type videokabel op de
receiver zijn aangesloten.
or
nb
de
an
.v
w
Controleer of het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze technologie niet
te ver van de receiver staat en of er geen obstakels zijn tussen het apparaat
voorzien van Bluetooth draadloze technologie en de receiver. Plaats het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze technologie en de receiver zodanig dat
de afstand tussen de apparaten minder dan 10 m is en dat er geen obstakels
tussen de apparaten zijn.
Controleer of de bron geen kopieerbeveiliging heeft.
w
Controleer of er geen apparaat in de buurt van de receiver is dat elektromagnetische golven in de 2,4 GHz band uitzendt (magnetron, draadloos LANapparaat of apparaat voorzien van Bluetooth draadloze technologie). Als een
dergelijk apparaat bij de receiver staat, moet u het verder weg zetten. U kunt
het apparaat dat de elektromagnetische golven uitzendt ook uitzetten.
Oplossing
Er kan geen video-opname
worden gemaakt.
w
Het apparaat voorzien van
Bluetooth draadloze technologie kan niet aangesloten of
bediend worden. Het geluid
van het apparaat voorzien van
Bluetooth draadloze technologie wordt niet weergegeven of
er zijn onderbrekingen in het
geluid.
Probleem
m
Oplossing
fro
Probleem
d
de
oa
ADAPTER PORT-aansluiting
76
nl
ow
D
13
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
Oplossing
De grafiek voor de galmeigenschappen na EQ-kalibratie ziet
er niet geheel vlak uit.
Er zijn gevallen waarin de grafiek niet geheel vlak is, zelfs wanneer u
ALL CH ADJ selecteert bij Auto MCACC Setup, vanwege aanpassingen ter
compensatie van de eigenschappen van de ruimte om een optimaal geluid te
bereiken.
Controleer of er zich geen obstakels tussen de luidsprekers en de microfoon
bevinden.
Als Reverse Phase wordt weergegeven, probeert u het volgende:
— De polariteit (+ en –) van de luidsprekerdraden kan omgekeerd zijn. Controleer de aansluitingen van de luidsprekers.
— Afhankelijk van het type luidsprekers en de installatie-omstandigheden kan
er Reverse Phase worden weergegeven, zelfs wanneer de luidsprekers juist
zijn aangesloten. In dit geval selecteert u GO NEXT waarna u doorgaat.
— Als de luidspreker niet naar de microfoon is gericht (luisterplaats) of als
luidsprekers worden gebruikt die de fase beïnvloeden (dipool-luidsprekers,
reflectie-luidsprekers enz.), is het mogelijk dat de polariteit niet juist kan
worden bepaald.
Na de Automatic MCACCinstelling is de instelling van
het luidsprekerformaat onjuist.
Er is mogelijk achtergrondgeluid met een lage frequentie in de ruimte, bijvoorbeeld van een airconditioner, motor of een ander apparaat. Zet alle andere
apparatuur in de ruimte uit en voer de Automatic MCACC-instelling nogmaals
uit.
Afhankelijk van een aantal factoren (basweergave-eigenschappen van de
luidsprekers, grootte van de ruimte, plaats van de luidsprekers enz.) kan dit
in enkele gevallen voorkomen. Wijzig de luidsprekerinstelling handmatig in
Speaker Setting op bladzijde 67 en gebruik de optie ALL (Keep SP System) bij
het menu Auto MCACC in Automatic MCACC (Expert) op bladzijde 59 als dit
een terugkerend probleem is.
De luidsprekerafstand kan niet
nauwkeurig worden ingesteld.
Controleer of alle luidsprekers in fase zijn (zorg ervoor dat de positieve (+) en
negatieve (–) aansluitingen met elkaar overeenstemmen).
Op het display wordt KEY
LOCK ON weergegeven wanneer u instellingen probeert te
verrichten.
Zet de receiver stand-by en druk ongeveer 10 seconden op u STANDBY/ON
terwijl u SPEAKERS ingedrukt houdt om de toetsvergrendeling uit te schakelen.
De laatste instellingen zijn
gewist.
De stekker is uit het stopcontact gehaald terwijl u de instelling aanpaste.
Delen van de grafiek kunnen er identiek uitzien (voor en na) wanneer er weinig
of geen aanpassing nodig is.
e
.b
Probleem
re
Om een 5.1-kanaals luidsprekergroep te gebruiken, gebruikt u de surroundluidsprekers voor het surroundkanaal en niet voor het surround-achterkanaal.
Grafische uitvoer professionele kalibratie-EQ
or
nb
de
an
.v
w
Bij gebruik van slechts één surround-achterluidspreker sluit u deze op de
SURROUND BACK L (Single) aansluitingen aan.
w
Er is mogelijk te veel omgevingsgeluid. Zorg voor zo min mogelijk achtergrondgeluid in de ruimte (zie ook Problemen tijdens het gebruik van de Automatic MCACC-instelling op bladzijde 26 ). Als u het geluidsniveau niet laag
genoeg kunt houden, zult u het surround-geluid handmatig moeten instellen
(bladzijde 66).
w
Er wordt voortdurend een fout
gemeld tijdens de Automatic
MCACC-instelling.
Oplossing
De diverse systeeminstellingen Haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl u de instellingen uitvoert. (De
zijn niet opgeslagen.
instellingen worden opgeslagen wanneer zowel de hoofdzone als de secundaire zone worden uitgeschakeld.) Schakel alle zones uit voordat u de stekker
uit het stopcontact haalt.)
m
Oplossing
fro
Probleem
Probleem
d
de
oa
Instellingen
De grafiek kan verticaal verschoven lijken te zijn wanneer u de metingen voor
en na kalibratie vergelijkt.
EQ-aanpassingen die gemaakt
zijn met de handmatige
MCACC instelling lijken geen
invloed te hebben op de grafiek
voor de galmeigenschappen
na EQ-kalibratie.
Ook als er niveau-aanpassingen zijn gemaakt, geven de voor analyse gebruikte
filters deze correcties niet altijd weer in de grafische representatie van de
galmeigenschappen na EQ-kalibratie. De filters voor algehele kalibratie van
het systeem houden echter wel rekening met deze correcties.
Lagere frequentieresponsecurven voor SMALL-luidsprekers
lijken niet te zijn gekalibreerd.
In het basbeheer (het subwooferkanaal) gebruikte lagere frequenties veranderen niet voor luidsprekers die in de configuratie als SMALL zijn opgegeven, of
die deze frequenties niet uitvoeren.
De kalibratie is wel uitgevoerd, maar door de beperkingen van uw luidsprekers
in het lage frequentiegebied wordt er geen meetbaar geluid uitgevoerd dat kan
worden weergegeven.
Display
Probleem
Oplossing
Het display is donker of uitgeschakeld.
Druk enkele melen op DIMMER om een andere helderheid te kiezen.
DIGITAL wordt niet weergegeven op het display wanneer u
SIGNAL SEL gebruikt.
Controleer de digitale aansluitingen en controleer of de digitale ingangen op
de juiste wijze zijn toegewezen (zie Het menu Input Setup op bladzijde 27 ).
2 DIGITAL of DTS licht niet
op bij het afspelen van Dolby/
DTS-software.
Deze indicators branden niet als het afspelen wordt onderbroken.
Controleer de afspeelinstellingen van het bronapparaat (vooral de digitale
uitgang).
De instellingen worden alleen opgeslagen indien de subzones zijn uitgeschakeld. Schakel alle zones uit voordat u de netsnoerstekker losmaakt.
Nl
77
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
Probleem
Oplossing
Controleer of de speler is aangesloten via een digitale verbinding.
Andere apparaten kunnen
niet worden bediend met deze
afstandsbediening.
Als de batterij leeg was, kunnen de vooraf ingestelde codes gewist zijn. Voer
de vooraf ingestelde codes opnieuw in.
Controleer of de receiver is ingesteld op AUTO of DIGITAL (zie Het ingangssignaal kiezen op bladzijde 36 ).
Tijdens het afspelen van DVDAudio geeft het display PCM
weer.
HDMI
Als er een geluidsspoor met twee kanalen wordt afgespeeld (ook van het type
Dolby Surround), is dit geen storing. Kijk op de verpakking van de disc voor
meer informatie over de beschikbare audiosporen op de disc.
Probleem
Oplossing
De HDMI-indicator blijft maar
knipperen.
Controleer alle onderstaande punten.
Dit gebeurt wanneer u DVD-Audiomateriaal afspeelt via de HDMI-aansluiting.
Dit is geen storing.
Geen geluid of beeld.
Deze receiver is geschikt voor HDCP. Controleer of de apparatuur die u aansluit ook geschikt is voor HDCP. Als dit niet het geval is, sluit u de apparatuur
aan via de aansluitingen voor componentvideo of samengestelde video.
Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat het apparaat niet
werkt met deze receiver (zelfs als het geschikt is voor HDCP). Gebruik in dat
geval een aansluiting voor component of samengestelde video tussen de bron
en de receiver.
Het apparaat gaat automatisch Zie de paragraaf Stroomvoorziening (bladzijde 73).
uit en sommige indicators
knipperen, of sommige indicators knipperen maar het
apparaat kan niet worden
ingeschakeld.
Als het probleem zich nog steeds voordoet wanneer u het HDMI-apparaat
direct op uw monitor aansluit, moet u de handleiding van het apparaat of van
de monitor raadplegen of contact opnemen met de fabrikant voor ondersteuning.
Afstandsbediening
Probleem
Oplossing
De afstandsbediening doet
het niet.
Stel de afstandsbediening zo in dat de stand overeenkomt met de instelling op
het hoofdtoestel (zie Meerdere receivers bedienen op bladzijde 53 ).
Als er geen beeld op de TV verschijnt, probeert u de instelling voor de resolutie
of Deep Color, of een andere instelling voor het apparaat te wijzigen.
Wanneer er analoge videosignalen via HDMI worden uitgevoerd, moet u een
afzonderlijke verbinding voor de audio-uitvoer gebruiken.
Controleer of de afstandsbedieningsmodus van de receiver correct is ingesteld (zie Instellng van de afstandsbedieningsmodus op bladzijde 71 ).
Om signalen in Deep Color uit te voeren, gebruikt u een HDMI-kabel (High
Speed HDMI® kabel) om deze receiver te verbinden met apparatuur of met
een tv met de Deep Color-functie.
Vervang de batterijen van de afstandsbediening (zie De batterijen plaatsen op
bladzijde 6 ).
Gebruik de afstandbediening binnen een afstand van 7 meter en onder een
hoek van maximaal 30º ten opzichte van de afstandsbedieningssensor op het
voorpaneel (zie Bereik van de afstandsbediening op bladzijde 6 ).
Controleer of er geen obstakels zijn tussen de receiver en de afstandsbediening.
Controleer of er geen fluorescerend licht of andere sterke lichtbron schijnt op
de sensor van de afstandsbediening.
Nl
Controleer de verbindingen van de CONTROL IN-aansluitingen (zie Andere
Pioneer-apparaten bedienen met de sensor van dit apparaat op bladzijde 24 ).
Er is geen beeld.
Probeer de resolutie-instelling te veranderen (in De video-opties instellen op
bladzijde 48 ).
e
.b
Wanneer er opdrachten van de afstandsbedieningen van andere apparatuur
zijn geregistreerd met behulp van de programmeerfunctie, is het mogelijk
dat die opdrachten in sommige gevallen niet juist geprogrammeerd worden.
In dat geval moet u de opdrachten opnieuw registreren met de programmeerfunctie (zie bladzijde 54). Als de opdrachten nog steeds niet werken,
kunnen ze in een speciaal formaat zijn dat niet kan worden geregistreerd in
de afstandsbediening van deze receiver. Bedien het toestel met een andere
afstandsbediening.
re
or
nb
de
an
.v
w
Bij het afspelen van een disc
met de luisterfunctie ingesteld
op Auto Surround of ALC, zal
er 2 Pro Logic II of DTS Neo:6
worden aangegeven op de
receiver.
De vooraf ingestelde code is onjuist. Herhaal de procedure voor het invoeren
van vooraf ingestelde codes.
w
De disc bevat geen materiaal met 5.1/6.1 kanalen. Kijk op de verpakking van
de disc voor meer informatie over de beschikbare audiosporen op de disc.
w
Controleer of de speler niet zo is ingesteld dat Dolby Digital- en DTS-bronnen
worden omgezet naar PCM.
Tijdens het afspelen van
bepaalde discs brandt geen
van de indelingsindicators van
de receiver.
m
Controleer of de receiver is ingesteld op AUTO of DIGITAL (zie Het ingangssignaal kiezen op bladzijde 36 ).
fro
Oplossing
Tijdens het afspelen van Dolby
Digital- of DTS-bronnen branden de indelingsindicators van
de receiver niet.
Controleer of het Dolby Digital- of DTS-audiospoor is geselecteerd als er
verschillende audiosporen op de disc staan.
78
d
de
oa
Probleem
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
Oplossen van problemen 2
Oorzaken
Oplossing
Als er analoge video via HDMI wordt uitgevoerd, moet u een afzonderlijke
verbinding voor de audio gebruiken.
AVNavigator kan niet worden
geïnstalleerd.
Er kan een foutmelding verschijnen als er niet genoeg systeemhulpbronnen beschikbaar zijn.
Start de pc opnieuw op en start het installatieprogramma op (AVNV_XXX_xxx.exe)
zonder dat er andere applicaties in werking
zijn.
De installatie van AVNavigator kan mislukken vanwege
incompatibiliteit met andere
applicaties.
Probeer het volgende, in de aangegeven
volgorde.
1. Als er andere applicaties in werking zijn,
moet u deze afsluiten en dan het installatieprogramma (AVNV_XXX_xxx.exe) opnieuw
proberen.
2. Als dat niet werkt, kunt u proberen uw
pc opnieuw op te starten en dan het installatieprogramma (AVNV_XXX_xxx.exe) uit te
voeren zonder dat er andere applicaties in
werking zijn.
Controleer of het aangesloten apparaat compatibel is met HDCP. Als het
apparaat niet compatibel is met HDCP, moet u het apparaat via een ander
type verbinding aansluiten (componentvideo of samengestelde video). Bij
sommige apparaten die compatibel zijn met HDCP zal het bericht ook verschijnen, maar zolang als de video normaal wordt weergegeven duidt dit niet
op een storing.
Gesynchroniseerde bediening Controleer de HDMI-aansluitingen.
is niet mogelijk met de Control De kabel kan beschadigd zijn.
met HDMI-functie.
Selecteer ON voor de Control met HDMI instelling (zie HDMI-instellingen op
bladzijde 43 ).
Selecteer ALL voor de Control Mode met HDMI instelling (zie HDMI-instellingen op bladzijde 43 ).
Schakel eerst het TV-toestel in en daarna pas deze receiver.
Neem contact op met uw service provider.
AVNavigator werkt niet goed
samen met de receiver.
Zet de receiver aan. (Wacht ongeveer
60 seconden na het inschakelen van de
stroom tot eventuele netwerkfuncties zijn
opgestart.)
De receiver wordt niet ingeschakeld.
e
.b
Als het probleem zich nog steeds voordoet wanneer u het HDMI-apparaat
direct op uw monitor aansluit, moet u de handleiding van het apparaat of van
de monitor raadplegen of contact opnemen met de fabrikant voor ondersteuning.
Het bijwerken van de software Het is mogelijk dat er een pro(update) gaat niet goed.
bleem is met het netwerk van uw
internet service provider.
re
Soms brengt een videorecorder een videosignaal met sneeuw voort, bijvoorbeeld tijdens het scannen. Het is ook mogelijk dat de beeldkwaliteit gewoon
slecht is, bijvoorbeeld bij sommige videospelletjesapparatuur. De beeldkwaliteit is ook afhankelijk van de instellingen van het weergaveapparaat. Zet de
video-omzetter uit en sluit de bron en het weergaveapparaat opnieuw aan met
hetzelfde type verbinding (componentvideo of samengestelde video). Probeer
hierna opnieuw af te spelen.
or
nb
de
an
.v
w
Wanneer u de apparatuur die is aangesloten op de HDMI OUT-aansluiting
van dit apparaat tijdens weergave in/uitschakelt, of de HDMI-kabel tijdens
weergave aansluit/losmaakt, kunnen er stoorgeluiden zijn of kan het geluid
worden onderbroken.
w
Probleem
Overdracht van digitale audio met HDMI-indeling vereist een langere herkenningstijd. Daarom is het mogelijk dat er een onderbreking in het geluid is bij
het overschakelen tussen de audio-indelingen of het beginnen met afspelen.
HDCP ERROR verschijnt op het
display.
w
AVNavigator
Als het een DVI-apparaat betreft, gebruikt u een aparte verbinding voor de
audio.
Controleer de instellingen van de audio-uitgang op het bronapparaat.
Het beeld bevat sneeuw of is
vervormd.
m
Controleer of de HDMI Audio-instelling is ingesteld op AMP (De audio-opties
instellen op bladzijde 46 ).
fro
Oplossing
Er is geen geluid of het geluid
stopt plotseling.
d
de
oa
Probleem
De receiver of de computer is niet Sluit een LAN-kabel aan op de receiver of
verbonden met het LAN.
computer (bladzijde 21).
De router staat uit.
Zet de router aan.
De netwerkinstellingen van
AVNavigator zijn niet correct.
Als uw router geen ondersteuning biedt
voor DHCP, moet het IP-adres van de receiver worden ingesteld in AVNavigator. Stel
eerst het IP-adres in op de receiver en stel
vervolgens hetzelfde adres in AVNavigator
in (bladzijde 68).
Netwerkverbindingen kunnen
beperkt worden door de netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen enz. van de computer.
Controleer de netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen enz. van de computer.
Schakel de Control met HDMI-instelling aan de TV-zijde in (zie de gebruiksaanwijzing van de TV).
Nl
79
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
d
de
oa
Oorzaken
Oplossing
Symptomen
Oorzaken
Wanneer de Wiring Navi,
Interactive Manual, Glossary
of Software Update wordt
opgestart, verschijnt er een
waarschuwing over beveiliging in de browser.
Dit gebeurt vanwege de beveiligingsfunties van de browser.
Dit is verder geen probleem. Voer de vereiste handelingen uit om het geblokkeerde
materiaal toe te staan.
Een USB-geheugenapparaat is
aangesloten en wordt weergegeven, maar de audiobestanden
opgeslagen op het USB-geheugenapparaat kunnen niet worden
afgespeeld.
USB-geheugenapparaten met
bepaalde indelingen, inclusief
FAT 12, NTFS en HFS, kunnen
niet met de receiver worden
afgespeeld.
Kan het USB-toetsenbord niet
detecteren.
Het USB-toetsenbord wordt via
een USB-hub geleid.
Deze receiver is niet compatibel met
USB-hubs. Sluit het toetsenbord rechtstreeks op de receiver aan.
Een PS2-toetsenbord wordt
via een PS2/USB-aansluiting
geleid.
PS2-toetsenborden kunnen niet met deze
receiver worden gebruikt, zelfs als ze via
een PS2/USB-aansluiting worden geleid.
Gebruik een USB-toetsenbord.
Het toetsenbord is geen USB
HID-klasse apparaat.
Sommige apparaten worden niet gedetecteerd. Gebruik een USB HID-klasse
toetsenbord.
Het toetsenbord is geen toetsenbord met VS-internationaal
lay-out.
Gebruik een toetsenbord met VS-internationaal lay-out. Noot: Sommige tekens
kunnen niet worden ingevoerd.
Beperk het maximumaantal niveaus in
een map tot 8 (bladzijde 30).
Er zijn meer dan 30 000
mappen/bestanden in het
USB-geheugenapparaat opgeslagen.
Beperk het maximumaantal mappen/
bestanden opgeslagen in het USB-geheugenapparaat tot 30 000 (bladzijde 30).
Er rusten auteursrechten op de Audiobestanden waarop auteursrechten
audiobestanden.
rusten en die op een USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen, kunnen niet
worden afgespeeld (bladzijde 30).
Een USB-geheugenapparaat
wordt niet herkend.
Het USB-geheugenapparaat
ondersteunt niet de specificaties voor massaopslag.
Probeer een USB-geheugenapparaat
te gebruiken dat compatibel is met de
specificaties voor massaopslag. Er zijn
gevallen waarin de audiobestanden opgeslagen op een USB-geheugenapparaat
compatibel met de specificaties voor
massaopslag toch niet op de receiver
kunnen worden afgespeeld (bladzijde 30).
Kan niet de juiste tekst met het
USB-toetsenbord invoeren.
HOME MEDIA GALLERY
Symptomen
Deze receiver ondersteunt niet het
gebruik van USB-hubs (bladzijde 30).
De receiver herkent het USBgeheugenapparaat als een
vervalsing.
Schakel de receiver uit en dan weer in.
Oplossingen
Sluit de LAN-kabel stevig aan (bladzijde 21).
De router is niet ingeschakeld.
Schakel de router in.
Er is internet-beveiligingssoftware
geïnstalleerd in het aangesloten
apparaat.
Er zijn gevallen waarbij geen toegang mogelijk is tot een apparaat met internet-beveiligingssoftware.
Het audio-apparaat in het netwerk
dat uitgeschakeld is, wordt ingeschakeld.
Schakel het audio-apparaat in het netwerk in
voordat u de receiver inschakelt.
Het afspelen begint niet
en “Connecting...” wordt
voortdurend aangegeven.
Het apparaat is losgekoppeld van
de receiver of de stroomvoorziening.
Controleer of het apparaat correct op de
receiver en de stroomvoorziening is aangesloten.
De PC of internetradio
werkt niet juist.
Het corresponderende IP-adres is
niet juist ingesteld.
Schakel de ingebouwde DHCP-serverfunctie
van de router in of maak de netwerkinstellingen handmatig overeenkomstig uw netwerkomgeving (bladzijde 68).
Sluit het USB-geheugenapparaat aan en
schakel de receiver in (bladzijde 22).
Er wordt een USB-hub
gebruikt.
Oorzaken
Geen toegang mogelijk tot De LAN-kabel is niet stevig aanhet netwerk.
gesloten.
Het IP-adres wordt nu automatisch De automatische configuratie zal even duren.
geconfigureerd.
Even wachten a.u.b.
80
Nl
e
.b
Het aantal niveaus in een map
is meer dan 8.
Het bestandsformaat kan niet
Raadpleeg de lijst met bestandsformacorrect met de receiver worden ten die met de receiver kunnen worden
afgespeeld.
afgespeeld (bladzijde 31).
re
Sla de mappen/bestanden in het FATgebied op.
or
nb
de
an
.v
w
Oplossingen
De mappen/bestanden zijn op
een andere plaats opgeslagen
dan het FAT (File Allocation
Table) gebied.
w
Oorzaken
De mappen/bestanden opgeslagen op een USB-geheugenapparaat worden niet weergegeven.
w
Symptomen
Controleer of de indeling van uw USBgeheugenapparaat FAT 16 of FAT 32 is.
FAT 12, NTFS en HFS indelingen kunnen
niet met deze receiver worden afgespeeld
(bladzijde 30).
m
USB-aansluiting
Oplossingen
fro
Probleem
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
d
de
oa
Oorzaken
Oplossingen
Symptomen
Oorzaken
Oplossingen
De audiobestanden die
op de apparaten in het
netwerk zijn opgeslagen,
zoals een PC, kunnen niet
worden afgespeeld.
Windows Media Player 11 of
Windows Media Player 12 is niet
op de PC geïnstalleerd.
Installeer Windows Media Player 11 of
Windows Media Player 12 op uw PC (bladzijde
38).
De audioweergave wordt
plotseling gestopt of er
zijn storingen.
De audiobestanden zijn in een
ander formaat dan MP3, WAV
(alleen LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC
of WMA opgenomen.
Speel audiobestanden af die zijn opgenomen
in MP3, WAV (alleen LPCM), MPEG-4 AAC,
FLAC of WMA. Het is mogelijk dat sommige
audiobestanden die in deze formaten zijn
opgenomen toch niet met de receiver kunnen
worden afgespeeld.
Het audiobestand dat wordt
afgespeeld is niet opgenomen in
een formaat dat de receiver kan
afspelen.
Controleer of het audiobestand is opgenomen
in een formaat dat door de receiver wordt
ondersteund.
Controleer of de map beschadigd is of de
gegevens verminkt.
Merk op dat er gevallen zijn waarbij de audiobestanden als afspeelbaar op de receiver zijn
aangegeven, maar toch niet afgespeeld of
weergegeven kunnen worden (bladzijde 42).
Audiobestanden opgenomen in
MPEG-4 AAC of FLAC worden afgespeeld op Windows Media Player
11 of Windows Media Player 12.
Audiobestanden opgenomen in MPEG-4
AAC of FLAC kunnen niet worden afgespeeld
op Windows Media Player 11 of Windows
Media Player 12. Probeer een andere server
te gebruiken. Zie de handleiding die bij uw
server wordt geleverd.
De LAN-kabel is niet goed aangesloten.
Sluit de LAN-kabel correct aan (bladzijde 21).
Er is veel dataverkeer op het netwerk terwijl er tevens verbinding is
met internet op hetzelfde netwerk.
Gebruik 100BASE-TX voor toegang tot de
apparaten in het netwerk.
Het apparaat aangesloten op het
netwerk wordt niet juist bediend.
Controleer of het apparaat wellicht beïnvloed
wordt door speciale omstandigheden of in de
slaapmodus staat.
Indien nodig, kunt u proberen om het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat aangesloten op het
netwerk geeft geen toestemming
voor het uitwisselen van bestanden.
Probeer de instellingen te veranderen voor
het apparaat aangesloten op het netwerk.
De map opgeslagen op het apparaat aangesloten op het netwerk is
verwijderd of beschadigd.
Controleer de map opgeslagen op het apparaat aangesloten op het netwerk.
Netwerkverbindingen kunnen
beperkt worden door de netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen
enz. van de computer.
Controleer de netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen enz. van de computer.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Er zijn geen afspeelbare audiobestanden op het apparaat aangesloten op het netwerk.
m
Geen toegang mogelijk tot Het apparaat aangesloten op het
het apparaat aangesloten netwerk is niet juist ingesteld.
op het netwerk.
fro
Symptomen
In dit geval moet u het volume vanaf de receiIn de DMR-stand kan afhankelijk
van de externe controller die wordt ver of met de afstandsbediening instellen.
gebruikt, de weergave worden
onderbroken wanneer het volume
vanaf de controller wordt ingesteld.
Geen toegang mogelijk
tot Windows Media Player
11 of Windows Media
Player 12.
In geval van Windows Media Player
11: U bent op het moment op het
domein ingelogd via uw PC met
Windows XP of Windows Vista
geïnstalleerd.
In geval van Windows Media Player
12: U bent op het moment op het
domein ingelogd via uw PC met
Windows 7 geïnstalleerd.
In plaats van inloggen op het domein, moet u
op de lokale apparatuur inloggen (bladzijde
39).
Kan niet naar internetradiozenders luisteren.
De firewall-instellingen voor de
apparaten in het netwerk zijn
geactiveerd.
Controleer de firewall-instellingen voor de
apparaten in het netwerk.
Als de client automatisch geautoriseerd
wordt, moet u de corresponderende informatie opnieuw invoeren. Controleer of de verbindingsstatus op “Niet autoriseren” is ingesteld.
U bent niet verbonden met internet.
Controleer de verbindingsinstellingen voor
de apparaten in het netwerk en neem indien
nodig contact op met uw netwerkserviceprovider (bladzijde 68).
Controleer de audiobestanden opgeslagen op
het apparaat aangesloten op het netwerk.
De uitzendingen van een internetradiozender worden gestopt of
onderbroken.
Er zijn gevallen waarin u niet naar bepaalde
internet-radiozenders kunt luisteren, hoewel de zenders toch in de lijst staan van de
internet-radiozenders van de receiver (bladzijde 39).
De afstandsbediening staat niet in
de Home Media Gallery-modus.
Druk op HMG om de afstandsbediening in de
Home Media Gallery-stand te zetten (bladzijde
39).
De Home Media Gallery
kan niet met de toetsen
op de afstandsbediening
worden bediend.
Nl
81
Aanvullende informatie
Probeer de geavanceerde instellingen van
de draadloze LAN-adapter in te stellen.
! De draadloze LAN-adapter kan worden aangesloten op een computer
om de geavanceerde draadloze LANinstellingen te wijzigen. Zie voor details
de CD-ROM die wordt meegeleverd met
de draadloze LAN-adapter. Controleer de
instellingen van de draadloze LAN-router
enz. en wijzig vervolgens de instellingen
van de draadloze LAN-adapter.
Wij wijzen u er echter op dat veranderen
van de geavanceerde draadloze LANinstellingen niet noodzakelijkerwijs de
draadloze LAN-gebruiksomgeving zal
verbeteren. Wees voorzichtig wanneer u
de instellingen verandert.
e
.b
re
Nl
De draadloze LAN-adapter is correct aangesloten op de receiver en de indicatoren van
de draadloze LAN-adapter branden, maar
de draadloze LAN-adapter kan niet worden
ingesteld via de receiver (het instelscherm
wordt niet getoond).
or
nb
de
an
.v
w
De draadloze LAN-adapter en de basiseenheid (draadloze LAN-router enz.) zijn te ver
bij elkaar vandaan, of er bevindt zich een
obstakel tussen de apparaten.
! Verbeter de draadloze LAN-omgeving
door de draadloze LAN-adapter en de
basiseenheid dichter bij elkaar te brengen enz.
w
De LAN-kabel is niet stevig aangesloten.
! Sluit de LAN-kabel stevig aan (bladzijde
23).
Er kunnen geen LAN-verbindingen tot stand
gebracht worden tussen de draadloze LANadapter en de basiseenheid (draadloze
LAN-router enz.).
! De draadloze LAN-adapter moet correct worden ingesteld om draadloze
LAN-verbindingen tot stand te kunnen
brengen. Zie Draadloze LAN-adapter op
bladzijde 70 .
De IP-adresinstellingen van de receiver en
de draadloze LAN-adapter komen niet overeen met de instellingen van de draadloze
LAN-router enz.
! Controleer de IP-adresinstellingen van
de receiver en de draadloze LAN-adapter
(inclusief de DHCP-instelling).
Als de DHCP-instelling van de receiver
is ingeschakeld (ON), moet u de receiver
uit zetten en vervolgens weer aan.
Controleer of de IP-adressen van de
receiver en de draadloze LAN-adapter
overeenkomen met de instellingen van
de draadloze LAN-router enz.
Als de DHCP-instelling van de receiver
uit staat (OFF), moet u een IP-adres
instellen dat overeenkomt met de netwerkinstellingen van de basiseenheid
(draadloze LAN-router enz.).
Als bijvoorbeeld het IP-adres van de
draadloze LAN-router “192.168.1.1” is,
moet u het IP-adres van de receiver
instellen op “192.168.1.XXX” (*1), het
subnetmasker op “255.255.255.0”, de
gateway en DNS op “192.168.1.1”.
Stel vervolgens het IP-adres van
de draadloze LAN-adapter in op
“192.168.1.249” (*2).
(*1) Stel de “XXX” in “192.168.1.XXX” in
op een getal tussen 2 en 248 dat niet is
toegewezen aan andere apparatuur.
(*2) Stel in plaats van “249” in
“192.168.1.249” een getal in tussen 2 en
249 dat niet is toegewezen aan andere
apparatuur.
w
WLAN POW ERR verschijnt op het display
van de receiver.
! Er is een probleem met de stroomvoorziening van de draadloze LAN-adapter.
Zet de receiver uit, maak de USB-kabel
los en vervolgens weer vast en zet tenslotte de receiver weer aan.
! Als WLAN POW ERR nog steeds
getoond wordt nadat u de bovenstaande
procedure een paar keer herhaald hebt,
is er een probleem met de receiver
of met de USB-kabel. Haal de stekker van de receiver uit het stopcontact en bel een door Pioneer erkend
servicecentrum.
Er zijn meerdere draadloze LAN-adapters
verbonden met de draadloze LAN-router.
! Wanneer er meerdere draadloze LANadapters gebruikt worden, moeten
hun IP-adressen worden aangepast.
Als bijvoorbeeld het IP-adres van de
draadloze LAN-router “192.168.1.1”
is, moet het IP-adres van de eerste
draadloze LAN-adapter worden ingesteld op “192.168.1.249”, het IP-adres
van de tweede draadloze LAN-adapter
op “192.168.1.248” waarbij u waarden
tussen 2 en 249 (bijvoorbeeld “249”
en “248”) moet gebruiken die niet zijn
toegewezen aan andere draadloze LANadapters of andere apparatuur.
m
De draadloze LAN-adapter staat niet aan.
(De “Power”, “WPS” en “Wireless” indicatoren branden niet allemaal.)
! Controleer of de USB-kabel die de
draadloze LAN-adapter verbindt met
de DC OUTPUT for WIRELESS LANaansluiting van de receiver correct is
aangesloten.
! Als DHCP is uitgeschakeld (OFF) in de
IP-instellingen van de receiver en het
IP-adres met de hand is ingesteld, is het
mogelijk dat het op de draadloze LANadapter ingestelde IP-adres niet correct
is.
Schakel DHCP in (ON) in de
IP-instellingen van de receiver. Schakel
de receiver uit wanneer de instelling
voltooid is. Zet de receiver vervolgens
weer aan en controleer of de instellingen
van de draadloze LAN-adapter getoond
worden op de receiver.
Als de instellingen kunnen worden
getoond, kunt u het IP-adres van de
receiver en van de draadloze LANadapter wijzigen indien nodig.
fro
Geen toegang tot het netwerk via een
draadloos LAN.
Er is een magnetron of andere apparatuur
die elektromagnetische golven genereert in
de buurt van de draadloze LAN-omgeving.
! Gebruik het systeem niet in de buurt van
magnetrons of andere apparatuur die
elektromagnetische golven genereert.
! Vermijd het gebruik van apparatuur die
elektromagnetische golven produceert
zo veel mogelijk wanneer u het systeem
met een draadloos LAN gebruikt.
d
de
oa
Problemen oplossen met het
draadloze LAN
82
nl
ow
D
13
Het toegangspunt is ingesteld om het SSID
te verbergen.
! In dit geval kan het SSID niet worden
getoond op het scherm voor het toegangspunt. Als dat niet het geval is, kunt
u het SSID enz. instellen door de instellingen voor de draadloze LAN-adapter
met de hand te verrichten.
De beveiligingsinstellingen van het toegangspunt gebruiken een WEP codesleutel
van 152 bits lang, of gedeelde sleutel
verificatie.
! De receiver biedt geen ondersteuning
voor WEP codesleutels van 152 bits
lang, of gedeelde sleutel verificatie.
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
d
de
oa
Meer over de statusmeldingen
m
fro
Zie de volgende informatie wanneer er een statusmelding verschijnt tijdens het gebruik van de
Home Media Gallery.
Beschrijving
or
nb
de
an
.v
w
Statusmeldingen
w
w
STARTING H.M.G.
Er wordt verbinding gemaakt met een apparaat in het netwerk, inclusief een PC. Even wachten a.u.b.
Connection Down
Er kan geen verbinding met de geselecteerde categorie of de
internet-radiozender worden gemaakt.
File Format Error
Afspelen is om de een of andere reden niet mogelijk.
Track Not Found
Het geselecteerde nummer kan nergens op het netwerk
worden gevonden.
Server Error
Er kan geen verbinding met de geselecteerde server worden
gemaakt.
Server Disconnected
De server is niet aangesloten.
empty
Er zijn geen bestanden in de geselecteerde map opgeslagen.
Preset Not Stored
De geselecteerde internet-radiozender is niet geregistreerd
en opgeslagen.
Out of Range
De ingevoerde waarde valt buiten het toegestane bereik van
de netwerkinstellingen.
License Error
De licentie voor de content die moet worden afgespeeld is
ongeldig.
Item Already Exists
Dit wordt weergegeven wanneer het bestand dat u in de favorietenmap probeerde te registreren reeds is geregistreerd.
Favorite List Full
Dit wordt weergegeven wanneer u een bestand in de favorietenmap probeerde te registreren maar de favorietenmap
vol is.
e
.b
re
Er kunnen geen netwerkverbindingen tot
stand worden gebracht, ook niet wanneer de maatregelen hierboven genomen
worden.
! Reset de draadloze LAN-adapter. Maak
de instellingen voor de draadloze LANadapter hierna opnieuw.
Over het resetten
1. Controleer of de draadloze LANadapter aan staat.
2. Houd het resetknopje van de draadloze LAN-adapter tenminste 3 seconden
ingedrukt.
3. Laat het resetknopje los.
Wanneer de draadloze LAN-adapter
opnieuw wordt opgestart, is de reset
voltooid.
Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de aanwijzingen in de bovenstaande lijst,
als de beelden op het scherm plotseling ‘bevriezen’ of als de knoppen op de afstandsbediening of
het voorpaneel niet meer werken, kunt u het volgende doen:
! Druk op u STANDBY/ON op het voorpaneel om het apparaat uit te schakelen en schakel het
apparaat daarna weer in.
! Als het apparaat niet kan worden uitgeschakeld, houdt u u STANDBY/ON op het voorpaneel
langer dan 10 seconden ingedrukt. Het toestel zal dan worden uitgeschakeld. (In dit geval worden
de diverse instellingen die op de receiver zijn gemaakt mogelijk gewist.)
Nl
83
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
d
de
oa
84
Nl
DTS
Hieronder worden de DTS-technologieën nader
toegelicht. Zie http://www.dts.com voor meer
gedetailleerde informatie.
e
.b
Sluit uw HDMI-geschikte bronapparaat rechtstreeks aan op het beeldscherm via een HDMIkabel. Gebruik vervolgens de handigste aansluiting (digitaal is aanbevolen) voor het doorgeven
van het audiosignaal aan de receiver. Zie de
gebruiksaanwijzingen voor nadere details over
de audioaansluitingen. Zet de geluidssterkte
van het beeldscherm in de minimumstand bij
het gebruik van deze aansluitmethode.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX”
en het symbool double-D zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
Meer over iPod
re
Configuratie B
! Gebruik een poetsdoek of een droge doek om
stof en vuil van het apparaat te verwijderen.
! Wanneer het buitenoppervlak van het
apparaat vuil is, veegt u het schoon met
een zachte doek die u in een neutraal
reinigingsmiddel, vijf- tot zesmaal verdund
in water, hebt gedompeld en goed hebt
uitgewrongen. Maak het apparaat vervolgens
droog met een droge doek. Gebruik geen
meubelwas of meubelreinigers.
! Gebruik nooit verdunner, benzeen,
insectensprays of andere chemische
producten om dit apparaat schoon te maken.
Deze producten kunnen corrosie op het
buitenoppervlak veroorzaken.
Hierna worden de Dolby-technologieën nader
toegelicht. Zie http://www.dolby.com voor meer
gedetailleerde informatie.
or
nb
de
an
.v
w
Opmerking
! De beeldkwaliteit zal tijdens de omzetting
ietwat veranderen.
Het apparaat schoonmaken
Dolby
w
Gebruik componentvideokabels voor het
aansluiten van de video-uitgang van uw HDMIgeschikte videobronapparaat op de componentvideo-ingang van de receiver. De receiver
kan dan de analoge componentvideosignalen
omzetten in een digitaal HDMI-signaal voor
doorsturen naar het beeldscherm. Bij deze
configuratie gebruikt u de handigste aansluiting (digitaal is aanbevolen) voor het doorgeven
van het audiosignaal aan de receiver. Zie de
gebruiksaanwijzingen voor nadere details over
de audioaansluitingen.
Hierna volgt een korte beschrijving van de
voornaamste indelingen van surroundgeluid
die worden gebruikt voor BD’s, DVDs, satelliet- en kabeluitzendingen, digitale tuners en
videocassettes.
Geproduceerd in licentie onder VS patent nr.
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 andere patenten in de VS
en wereldwijd zijn opgesteld en hangende. DTS
en het bijbehorende symbool zijn geregistreerde
handelsmerken, en DTS-HD, DTS-HD Master
Audio en de DTS-logos zijn handelsmerken van
DTS, Inc. Dit product is voorzien van software. ©
DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
w
Configuratie A
! Als uw beeldscherm slechts een enkele HDMIaansluiting heeft, kunt u alleen HDMI-video
ontvangen van het aangesloten bronapparaat.
! Afhankelijk van het apparaat, kan het
audio-uitgangssignaal beperkt zijn tot het
aantal kanalen dat beschikbaar is van het
aangesloten beeldscherm (zo kan bijvoorbeeld
het audio-uitgangssignaal worden beperkt tot
2 kanalen bij een videomonitor met niet meer
dan stereo-geluidsweergave).
! Wanneer u van ingangsfunctie wilt wisselen,
zult u de functie zowel op de receiver als op het
beeldschermapparaat moeten omschakelen.
! Aangezien de geluidsweergave van het
beeldscherm gedempt is bij gebruik van een
HDMI-aansluiting, zult u de geluidssterkte
telkens moeten bijregelen wanneer u van
ingangsfunctie verandert.
Surroundgeluidsindelingen
m
In bepaalde gevallen zult u geen HDMI-signalen
via deze receiver kunnen sturen (dit hangt af
van de HDMI-apparatuur die u aansluit-raadpleeg de fabrikant voor nadere informatie over
de HDMI-compatibiliteit).
Als u op deze receiver de HDMI-signalen niet
goed kan receiver (van het bronapparaat), probeert u dan een van de volgende configuraties
voor het aansluiten.
Opmerking
fro
Belangrijke informatie over de
HDMI-aansluiting
“Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made
for iPad” betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op
een iPod, iPhone of iPad en door de ontwerper
gecertificeerd is te voldoen aan de Apple­
prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk
voor de werking van dit toestel en voor het
voldoen aan de veiligheidsnormen en wettelijke
normen. Wij wijzen u erop dat gebruik van dit
accessoire met een iPod, iPhone of iPad invloed
kan hebben op de draadloze prestaties.
Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod shuffle,
iPod nano, iPod classic, iPod touch, iTunes en
Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
m
w
In de volgende tabellen ziet u wat u te horen krijgt bij verschillende ingangssignaalindelingen,
afhankelijk van de Directe stroom-modus (zie Directe stroom gebruiken op bladzijde 36 ) die u hebt
geselecteerd.
Stereo (2-kanaals) signaalindelingen
Ingangssignaalindeling
PURE DIRECT
Surround-achterluidspreker(s): Aangesloten
Dolby Digital-surround
2 Pro Logic IIx MOVIE
DTS-surround
Neo:6 CINEMA
Neo:6 CINEMA
Andere stereobronnen
Stereoweergave
Stereoweergave
Analoge bronnen
Zie boven
ANALOG DIRECT (stereo)
PCM-bronnen
Zie boven
PCM DIRECT
DVD-A-bronnen
Zie boven
Zie boven
SACD-bronnen
Zie boven
Stereoweergave
Dolby Digital-surround
2 Pro Logic II MOVIE
2 Pro Logic II MOVIE
DTS-surround
Neo:6 CINEMA
Neo:6 CINEMA
Andere stereobronnen
Stereoweergave
Stereoweergave
Analoge bronnen
Zie boven
ANALOG DIRECT (stereo)
PCM-bronnen
Zie boven
PCM DIRECT
DVD-A-bronnen
Zie boven
Zie boven
SACD-bronnen
Zie boven
Stereoweergave
2 Pro Logic IIx MOVIE
e
.b
re
Automatische surround /
ALC / DIRECT
or
nb
de
an
.v
w
w
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007
Josh Coalson
Redistributie en gebruik in bron- en binaire
vorm, met of zonder modificatie, zijn toegestaan
mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
! Bij redistributie van de broncode moeten de
bovenstaande copyrightinformatie, deze lijst
van voorwaarden en de volgende disclaimer
worden vermeld.
! Bij redistributie in binaire vorm moeten de
bovenstaande copyrightinformatie, deze lijst
van voorwaarden en de volgende disclaimer
worden vermeld in de documentatie en/of
andere materialen die bij de verspreiding
worden geleverd.
! Noch de naam van de Xiph.org Foundation
noch de namen van de medewerkers mogen
gebruikt worden voor goedkeuring of reclame
van producen die afgeleid zijn van deze
software, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.
Automatische surround, ALC en Directe stroom met
verschillende ingangssignaalindelingen
fro
FLAC-decoder
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
d
de
oa
Meer over FLAC
Surround-achterluidspreker(s): Niet aangesloten
Nl
85
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
d
de
oa
Woordenlijst
DTS-ES (Matrix)
DTS-ES
(6.1-kanaals bronnen/6.1-kanaals markering)
DTS-ES (Matrix/Discrete)
DTS-ES (Matrix/Discrete)
DTS-bronnen (5.1-kanaals codering)
Rechtstreekse decodering
Rechtstreekse decodering
DTS-HD bronnen
Zie boven
Zie boven
Overige 5.1/6.1/7.1-kanaals bronnen
Zie boven
Zie boven
DVD-A bronnen/Meerkanaals PCM
Rechtstreekse decodering
Rechtstreekse decodering
SACD-bronnen (5.1-kanaals codering)
Zie boven
Zie boven
Overige 5.1/6.1/7.1-kanaals bronnen
Zie boven
Zie boven
Surround-achterluidspreker(s): Niet aangesloten
a Niet beschikbaar wanneer maar één surround-achterluidspreker is aangesloten.
Dolby Digital
Dolby Digital is een multikanaals digitaal
audiocoderingsysteem dat veel gebruikt wordt
in bioscopen en ook thuis voor weergave van
DVD’s en digitale uitzendingen.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD is een “lossless” (zonder verliezen) coderingstechnologie die is ontwikkeld
voor optische schijven met high-definition
materiaal die in de nabije toekomst steeds
gewoner zullen worden.
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus is een audiotechnologie voor
alle high-definition programma’s en media. Het
combineert efficiëntie met kracht en flexibiliteit
om te kunnen voldoen aan de eisen die toekomstige zendtechnologie zal stellen en om het
volledige audiopotentieel van het high-definition
materiaal van de nabije toekomst te kunnen
realiseren.
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Surround EX (de EX staat voor
“EXtended”) is een uitbreiding van Dolby Digital
codering waarbij een surround-achterkanaal
verweven wordt met e gegevens voor de linker
en rechter surroundkanalen voor 6.1-kanaals
weergave. Dit zorgt voor compatibiliteit met
Dolby Digital 5.1-kanaals decodering en met
Dolby Digital EX decodering.
Dolby Pro Logic IIx en Dolby Surround
Dolby Pro Logic IIx is een verbeterde versie
van het Dolby Pro Logic II (en Dolby Pro Logic)
decoderingsysteem.
86
Nl
Dolby Pro Logic IIz
Door een paar extra luidsprekers boven de
linker en rechter voorluidspreker toe te voegen
verhoogt u de ruimtelijkheid in verticale richting
in vergelijking met het vroegere horizontaalgeoriënteerde geluidsveld. Het hoogtekanaal
versterkt het driedimensionale gevoel van
het geluidsveld, waardoor het realisme en
de expansie van de geluidsweergave worden
verbeterd.
DTS
Hieronder worden de DTS-technologieën nader
toegelicht. Zie http://www.dts.com voor meer
gedetailleerde informatie.
DTS Digital Surround
DTS Digital Surround is een 5.1-kanaals audiocoderingsysteem van DTS Inc. dat nu veel
wordt gebruikt voor DVD-Video, DVD-Audio,
5.1-kanaals muziekschijven, digitale uitzendingen en videospellen.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio is een technologie die
master audiobronnen opgenomen in een professionele studio aan de luisteraar kan toeleveren zonder verlies van gegevens, waardoor de
geluidskwaliteit behouden blijft.
DTS-HD High Resolution Audio
Een high-definition audiotechnologie waarmee
signalen kunnen worden doorgegeven via
HDMI-kabels.
DTS-ES
DTS-ES (de ES staat voor “Extended Surround”)
is een decoder die zowel DTS-ES Discrete
6.1 als DTS-ES Matrix 6.1 bronmateriaal kan
decoderen.
e
.b
DTS-ES (Matrix)
Hierna worden de Dolby-technologieën nader
toegelicht. Zie http://www.dolby.com voor meer
gedetailleerde informatie.
re
DTS-HD Master Audio ES
(6.1-kanaals markering)
Dolby
or
nb
de
an
.v
w
Dolby Digital EX
2 Pro Logic IIx MOVIE
<a>
Audioformaten/Decodering
w
Dolby Digital EX (6.1-kanaals markering)
Dolby TrueHD EX (6.1-kanaals markering)
Dolby Digital EX
2 Pro Logic IIx MOVIE
<a>
Surround-achterluidspreker(s): Aangesloten
w
PURE DIRECT / DIRECT
m
Automatische surround
/ ALC
Ingangssignaalindeling
Dolby Surround is een coderingsysteem
dat surroundgegevens in een stereosignaal
verwerkt, gegevens waarmee een Dolby Pro
Logic decoder vervolgens een verbeterde surroundweergave met meer geluidsdetails kan
realiseren.
fro
Multikanaals signaalindelingen
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
Fasecontrole
De fasecontrole (Phase Control) zoals gebruikt
in deze receiver zorgt voor een samenhangende
geluidsweergave door het aanpassen van de
fase van het geluidssignaal voor een optimaal
geluidsbeeld op uw luisterplek.
Virtueel surround-achterkanaal
Wanneer u geen surround-achterluidsprekers
gebruikt, kunt u met deze functie een virtueel surround-achterkanaal horen via de
surround-luidsprekers. U kunt ook luisteren
naar bronnen zonder informatie voor een
surround-achterkanaal.
Virtueel hoogte-voorkanaal
Wanneer u geen hoog-voorluidsprekers
gebruikt, kunt u met deze functie een
virtueel hoogte-voorkanaal horen via de
voorluidsprekers.
Sound Retriever Air compenseert voor een
verminderde geluidskwaliteit als gevolg van de
compressie bij het oversturen van Bluetooth
signalen.
PQLS
U kunt genieten van storingsvrije weergave
van hoge kwaliteit door een PQLS-compatibele
speler via HDMI aan te sluiten.
ALC (Automatische niveauregeling)
In de automatische niveauregelingsstand (ALC)
corrigeert deze receiver het geluidsniveau van
de weergave.
Ook worden de lage en hoge tonen, dialogen,
surroundeffecten enz. die moeilijk te horen kunnen zijn bij een laag volume geoptimaliseerd
voor het ingestelde volume. Deze stand is bij
uitstek geschikt wanneer u ’s avonds laat wilt
luisteren.
ARC (Audio Return Channel)
Wanneer een tv die de HDMI ARC (Audio
Return Channel) functie ondersteunt op de
receiver wordt aangesloten, kan het geluid van
de tv via de HDMI OUT-aansluiting worden
ingevoerd.
Het geluid van de tv kan worden ingevoerd via
de HDMI OUT-aansluiting van de receiver,
zodat de volledige verbinding met de tv voltooid
kan worden met een enkele HDMI-kabel.
Geavanceerde voorpodium-surround
Netwerkfunctie
Met de geavanceerde voorpodium-surroundfunctie profiteert u van naadloze, natuurlijke
geluidseffecten met alleen de voorluidsprekers,
zonder dat de kwaliteit van het oorspronkelijke
geluid daardoor slechter wordt.
AirPlay
MCACC
De Automatic MCACC-instelling biedt een
snelle en nauwkeurige instelling van surroundgeluid met de geavanceerde functies van professionele akoestische kalibratie-EQ.
Deze receiver ondersteunt AirPlay audiostreaming van iPod touch (2e, 3e en 4e generatie),
iPhone 4, iPhone 3GS, iPad met iOS 4.2 of nieuwer en iTunes 10.1 (Mac en PC) of nieuwer.
Zie de Apple website (http://www.apple.com)
voor meer informatie.
DLNA
De Digital Living Network Alliance (DLNA) is
een wereldwijde organisatie van fabrikanten
e
.b
Kalibreren van het
geluidsveld/verbeteren van de
geluidskwaliteit
Sound Retriever Air
vTuner is een online-databaseservice waarmee
u van radio-uitzendingen via internet kunt
genieten. vTuner bevat duizenden zenders van
100 verschillende landen over de hele wereld.
Voor verdere informatie over vTuner kunt u de
volgende website bezoeken:
http://www.radio-pioneer.com
“Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van NEMS
en BridgeCo. Gebruik of verspreiding van
beschermde technologieën van dit product
is niet toegestaan zonder een licentie van
NEMS en BridgeCo of een geautoriseerde
dochteronderneming.”
re
Een technologie voor het omzetten van digitale
signalen die na opname zijn gecomprimeerd
door een digitale signaalbewerking o.i.d.
naar de oorspronkelijke signalen. De term
“decodering” (of “matrix decodering”) wordt
ook gebruikt voor het omzetten van 2-kanaals
geluidsbronnen naar meerdere kanalen of het
uitbreiden van 5.1-kanaals signalen naar 6.1 of
7.1 kanalen.
vTuner
or
nb
de
an
.v
w
Decoderen
De onderstaande gesynchroniseerde bediening met een Control met HDMI-compatibele
Pioneer tv of Blu-ray Disc-speler of met apparatuur van een andere fabrikant dat de Control
met HDMI-functies ondersteunt, is mogelijk
wanneer het apparaat met een HDMI-kabel op
de receiver is aangesloten.
! U kunt het volume van de receiver instellen
of het geluid dempen met behulp van de
afstandsbediening van de TV.
! De receiver schakelt automatisch over naar de
juiste signaalbron wanneer het tv-kanaal wordt
veranderd of wanneer er wordt weergegeven
van Control met HDMI-compatibele
apparatuur.
! De receiver komt ook in de stand-bystand
te staan wanneer de TV in de stand-bystand
wordt gezet.
w
DTS Neural Surround kan 7.1-kanaals surroundweergave genereren van welke matrixstereobron dan ook (zoals video of tv).
Control met HDMI-functie
van consumentenelektronica, computerapparatuur en mobiele apparaten. Digital Living biedt
consumenten een gemakkelijke uitwisseling
van digitale media via een bedraad of draadloos
thuisnetwerk.
w
DTS Neural Surround
HDMI
m
De Auto Sound Retriever-functie maakt gebruik
van DSP-technologie voor het herstellen van
de geluidsdruk en het uitvlakken van scherpe
geluidsovergangen die niet voorkomen in het
oorspronkelijke signaal (artefacten) als resultaat van de compressie.
Bij sommige audio-ingangssignalen wordt het
Sound Retriever-effect automatisch geoptimaliseerd op basis van de bitsnelheid van het binnenkomende materiaal om een hoge geluidskwaliteit te kunnen bereiken.
fro
Auto Sound Retriever-functie
DTS Neo:6 kan 7.1-kanaals surroundweergave
genereren van welke matrix-stereobron dan ook
(zoals video of tv) en van 5.1-kanaals bronnen.
d
de
oa
DTS Neo:6
aacPlus
De AAC-decoder maakt gebruik van aacPlus
ontwikkeld door Coding Technologies. (www.
codingtechnologies.com)
FLAC
FLAC (Free Lossless Audio Codec) is een
audioformaat dat verliesvrij comprimeren/
decomprimeren toestaat. Met FLAC kan audio
gecomprimeerd worden zonder verlies in kwaliteit. Voor verdere informatie over FLAC kunt u
de volgende website bezoeken:
http://flac.sourceforge.net/
Windows Media
Windows Media is een multimedia framework voor mediacreatie en verspreiding voor
Microsoft Windows. Windows Media is een
gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk
Nl
87
Aanvullende informatie
Router
Een apparaat voor het doorgeven van digitale
gegevens van het ene netwerk naar een ander
netwerk. In thuisnetwerken functioneren routers ook vaak als DHCP-servers. Producten met
ingebouwde draadloze LAN-toegangspunten
worden ook wel “draadloze LAN-routers”
genoemd.
Nl
SSID
Afkorting van Service Set IDentifier. Dit is
de identificatie van een draadloos LANtoegangspunt. Dit kan naar wens of behoefte
worden ingesteld als een reeks van 32 letters
en cijfers.
Het “paren” moet worden uitgevoerd voordat
u begint met het afspelen van de muziek van
het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze
technologie met de Bluetooth ADAPTER. Voer
het paren uit wanneer u het systeem de eerste
maal gebruikt of als de paringsgegevens zijn
gewist. Het paren is nodig om het apparaat
voorzien van Bluetooth draadloze technologie
te registreren en zo Bluetooth communicatie
mogelijk te maken. Zie de gebruiksaanwijzing
van uw apparaat voorzien van Bluetooth draadloze technologie voor verdere informatie.
! Paren is vereist wanneer u het apparaat
voorzien van Bluetooth draadloze technologie
en de Bluetooth ADAPTER de eerste maal
gebruikt.
! Om Bluetooth communicatie mogelijk te
maken, moet het paren van uw systeem met
het apparaat voorzien van Bluetooth draadloze
technologie worden uitgevoerd.
e
.b
Afkorting van “Wi-Fi Protected Setup”. Dit is
de standaard die vastgesteld is door de Wi-Fi
Alliance voor een functie die eenvoudige instelling mogelijk maakt voor het onderling met
elkaar verbinden van WPS-compatibele draadloze LAN-apparatuur en voor versleuteling. Er
zijn hiervoor een aantal methoden, waaronder
configuratie met druktoetsen en configuratie
met PIN-code. Deze AV-receiver ondersteunt
zowel configuratie met druktoetsen als configuratie met PIN-code.
Koppelen
re
WPS
Windows Media DRM is een DRM (Digital
Rights Management) service voor het Windows
Media platform. Het is bedoeld om een veilige
overdracht van audio- en/of videocontent via
een IP-netwerk naar een PC of ander weergaveapparaat mogelijk te maken, waarbij de verspreider kan bepalen hoe de content wordt
gebruikt. De WMDRM-beveiligde content kan
alleen worden afgespeeld op een apparaat dat
de WMDRM-service ondersteunt.
Deze receiver is uitgerust met een groot aantal
functies en instellingen. De functie voor het kiezen van de bedieningsstand (Operation Mode)
is bedoeld voor gebruikers die het lastig vinden
om al deze functies en instellingen onder de
knie te krijgen.
or
nb
de
an
.v
w
Windows Media DRM
Bedieningsstand
Dit is een standaard voor draadloze communicatie tussen digitale apparatuur met een kort
bereik. Gegevens kunnen worden uitgewisseld
door middel van radioverbindingen tussen
apparaten die enkele meters tot enkele tientallen meters van elkaar verwijderd zijn. Deze
technologie maakt gebruik van radiogolven in
de 2,4 GHz band waarvoor geen vergunning
of registratie vereist is voor draadloze uitwisseling van digitale gegevens bij relatief lage
snelheden, zoals bijvoorbeeld computermuizen
en toetsenborden, mobiele telefoons, smartphones, tekst- en audiogegevens voor elektronische
agenda’s enz.
w
“Wi-Fi” (Wireless Fidelity) is een handelsmerk
van de Wi-Fi Alliance organisatie bedoeld om
draadloze LAN-standaarden en normen beter
herkenbaar te maken. Tegen de achtergrond
van de toename in het aantal apparaten dat kan
worden aangesloten op computers de laatste
paar jaar, biedt Wi-Fi het voordeel van een
draadloze verbinding, waardoor het aansluiten
van LAN-kabels en de problemen die dat met
zich mee kan brengen niet meer nodig is. Om
de gebruikers gerust te stellen, hebben producten die geslaagd zijn voor de bruikbaarheidstests het logo “Wi-Fi Certified” om aan te geven
dat ze met elkaar werken.
Receiverfunctie
Bluetooth draadloze technologie
w
Draadloos LAN/Wi-Fi
Windows Media Player is software om muziek,
foto’s en films van een Microsoft Windows
computer naar uw stereo-installatie en TV over
te brengen.
Met deze software kunt u bestanden die op de
PC zijn opgeslagen via diverse apparaten in uw
huis weergeven.
Deze software kunt u wel vanaf de Microsoft
website downloaden.
! Windows Media Player 11 (voor Windows XP
of Windows Vista)
! Windows Media Player 12 (voor Windows 7)
Bezoek voor verdere informatie de officiële
Microsoft website.
Bluetooth-functie
m
Afkorting van Dynamic Host Configuration
Protocol. Een protocol voor het automatisch
toewijzen van instelgegevens zoals IP-adressen
voor netwerkverbindingen. Dit is een gemakkelijke functie omdat het uitgebreide netwerkfuncties mogelijk maakt door eenvoudigweg de
apparatuur te verbinden met dit deel van het
netwerk.
fro
Windows Media Player 11/
Windows Media Player 12
DHCP
d
de
oa
van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of in andere landen. Gebruik een
applicatie die gelicentieerd is door Microsoft
Corporation voor het maken, verspreiden en
afspelen van Windows Media geformatteerde
content. Bij gebruik van een applicatie die niet
geautoriseerd is door Microsoft Corporation
bestaat er kans op een foutieve werking.
88
nl
ow
D
13
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
Progressieve beweging
DLNA
Geavanceerde videoregeling
Zie Meer over netwerkweergave op bladzijde 41 .
Automatic MCACC (Expert)
Draadloos LAN
Zie Automatic MCACC (Expert) op bladzijde 59 .
Handmatige MCACC-instelling
Zie Handmatige MCACC-instelling op bladzijde
61 .
PQLS
Zie De PQLS-functie instellen op bladzijde 44 .
Fasecontrole
Zie Beter geluid met fasecontrole op bladzijde
37 .
Standing Wave
Zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 .
Fasesturing plus
Zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 .
Auto Sound Retriever-functie
Zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 .
ALC (Automatische niveauregeling)
Zie Automatisch afspelen op bladzijde 35 .
Geavanceerde voorpodium-surround
Zie Luisteren met surroundgeluid op bladzijde
35 .
Sound Retriever Air
Zie Luisteren met surroundgeluid op bladzijde
35 .
Dialog Enhancement (Dialoogverbetering)
Zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 .
Zie Gebruiken van AirPlay op iPod touch, iPhone,
iPad en iTunes op bladzijde 38 .
Zie De video-opties instellen op bladzijde 48 .
Automatisch uitschakelen
Zie Het menu Other Setup op bladzijde 70 .
e
.b
AirPlay
re
Zie Automatisch uitvoeren van de optimale
geluidsafstellingen (Full Automatic MCACC) op
bladzijde 25 .
Zie De video-opties instellen op bladzijde 48 .
or
nb
de
an
.v
w
Volledig automatische MCACC
Zie De video-opties instellen op bladzijde 48 .
Zie Luisteren naar internet-radiozenders op bladzijde 39 .
Pure Cinema
w
Zie Over het gebruiken van AVNavigator (meegeleverd op CD-ROM) op bladzijde 6 .
vTuner
w
AVNavigator
Zie De video-opties instellen op bladzijde 48 .
m
Zie Instelling bedieningsstand op bladzijde 27 .
Digitale video-omzetter
Zie Luisteren naar internet-radiozenders op bladzijde 39 .
fro
Bedieningsstand
Internetradio
d
de
oa
Functielijst
Zie Verbinden met een draadloos LAN op bladzijde 23 .
Weergave van audiobestanden met hoge
resolutie
Zie Meer over de afspeelbare bestandsformaten
op bladzijde 42 .
Diavoorstelling
Zie Fotobestanden afspelen die op een USBgeheugenapparaat zijn opgeslagen op bladzijde
31 .
Bluetooth ADAPTER
Zie Bluetooth ADAPTER voor draadloos genieten
van muziek op bladzijde 33 .
ARC (Audio Return Channel)
Zie HDMI-instellingen op bladzijde 43 .
SACD-versterkingsfactor
Zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 .
Automatische vertraging
Zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 .
Versterking hoogte-kanaal (Dolby Pro
Logic llz Height optie)
Zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 .
Virtueel hoogte-voorkanaal
Zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 .
Virtueel surround-achterkanaal
Zie De audio-opties instellen op bladzijde 46 .
Nl
89
Aanvullende informatie
Diversen
Stroomvereisten
...........................AC 220 V t/m 230 V, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik............................................550 W
In stand-by
............. 0,3 W (HDMI Setup – Control : OFF)
............... 0,4 W (HDMI Setup – Control : ON)
Afmetingen
........... 435 mm (B) x 168 mm (H) x 362,5 mm (D)
Gewicht (zonder verpakking)........................ 10 kg
Bijgeleverde onderdelen, aantal
MCACC-instelmicrofoon...................................... 1
Afstandsbediening............................................... 1
AAA-formaat IEC R03-drogecelbatterijen........... 2
iPod-kabel............................................................. 1
AM-raamantenne................................................. 1
FM-draadantenne................................................ 1
Netsnoer
CD-ROM (AVNavigator)
Snelstartgids
e
.b
Nl
LAN-aansluiting.............10 BASE-T/100 BASE-TX
re
Signaalniveau
Samengestelde video................1 Vp-p (75 W)
Componentvideo
......Y: 1,0 Vp-p (75 W), PB/PR: 0,7 Vp-p (75 W),
Corresponderende maximale resolutie
Componentvideo......................1080p (1125p)
(Video-omzetting uit)
Netwerkgedeelte
or
nb
de
an
.v
w
Videogedeelte
Bedieningssignaalaansluiting (SR)
........................ø 3,5 minibusaansluiting (MONO)
Bedieningssignaalaansluiting (IR)
........................ø 3,5 minibusaansluiting (MONO)
IR-signaal...........Hoog actief (hoog-niveau: 2,0 V)
w
Frequentiebereik (FM)...... 87,5MHz t/m 108 MHz
Antenne-ingang (FM)......... 75 W ongebalanceerd
Frequentiebereik (AM)........ 531kHz t/m 1602 kHz
Antenne (AM)....... Raamantenne (gebalanceerd)
Geïntegreerd bedieningsgedeelte
Opmerking
! Deze specificaties gelden bij een netspanning
van 230 V.
! De technische gegevens en het ontwerp
kunnen met het oog op verbeteringen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
! Dit product maakt gebruik van FontAvenue®
fonts onder licentie van NEC Corporation.
FontAvenue is een gedeponeerd handelsmerk
van NEC Corporation.
w
Tunergedeelte
HDMI-aansluiting...................... 19-pins (niet DVI)
Type HDMI-uitgang.............................5 V, 100 mA
USB-aansluiting........ USB2.0 Full Speed (type A)
iPod-aansluiting
...................USB en video (samengestelde video)
ADAPTER PORT-aansluiting..............5 V, 100 mA
WIRELESS LAN ADAPTER-aansluiting
.............................................................5 V, 600 mA
m
Gelijktijdig meerkanaals-uitgangsvermogen
(1 kHz, 6 W, 1 %)
Voor, midden, surround, surround-achter
............................................ 150 W per kanaal
Nominaal uitgangsvermogen
(20 Hz tot 20 kHz, 8 W, 0,09 %)
Voor, midden, surround, surround-achter
............................................ 105 W per kanaal
Totale harmonische vervorming................ 0,06 %
(20 Hz t/m 20 kHz, 50 W/kanaal, 8 W)
Gegarandeerde luidsprekerimpedantie
........................................................... 6 W t/m 16 W
Signaal-ruisverhouding
(IHF, kortgesloten, A-netwerk)
LINE......................................................100 dB
Frequentierespons........ 5 Hz tot 100 000 Hz dB
(Pure Direct modus)
Ingang (gevoeligheid/impedantie)
LINE.......................................... 315 mV/47 kW
Uitgang (niveau/impedantie)
REC.......................................... 315 mV/2,2 kW
Digitale ingangen/uitgangen
fro
Audiogedeelte
d
de
oa
Specificaties
90
nl
ow
D
13
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
Nl
e
.b
Bruns 0023
BTC 0028
Bush 0027, 0028, 0030,
0032, 0034, 0036, 0037,
0039, 0040, 0065, 0078,
0114
Capsonic 0025
Carena 0040
Carrefour 0032
Cascade 0027, 0039,
0040
Casio 0106
Cathay 0034, 0037, 0040
CCE 0114
Centurion 0034, 0037,
0040
Century 0023
CGE 0010, 0017
Cimline 0027, 0039
City 0027, 0039
Clarivox 0037
Clatronic 0010, 0017,
0025, 0026, 0027, 0028,
0034, 0035, 0039, 0040,
0114
CMS 0113
CMS Hightec 0114
Concorde 0027, 0039
re
Ausind 0017
Autovox 0017, 0023,
0025, 0026, 0114
Awa 0113, 0114
Baird 0114
Bang & Olufsen 0023,
0115
Basic Line 0027, 0028,
0034, 0039, 0040, 0114
Bastide 0026, 0114
Baur 0037, 0040
Bazin 0114
Beko 0010, 0035, 0040,
0060
Benq 0104
Beon 0034, 0037, 0040
Best 0010
Bestar 0010, 0034, 0040
Binatone 0026, 0114
Blue Sky 0028, 0040
Blue Star 0036
Boots 0026, 0114
BPL 0036, 0040
Brandt 0033, 0038, 0042,
0044
Brinkmann 0040
Brionvega 0023, 0034,
0037, 0040
Britannia 0026, 0113,
0114
or
nb
de
an
.v
w
AMOi 0109
Amplivision 0010, 0026,
0041, 0114
Amstrad 0025, 0027,
0028, 0039, 0040
Anam 0027
Anglo 0027, 0039
Anitech 0017, 0025,
0027, 0039, 0040
Ansonic 0010, 0018,
0027, 0029, 0039, 0040
Arcam 0113, 0114
Arcam Delta 0026
Aristona 0034, 0037,
0040
Arthur Martin 0041
ASA 0023, 0031
Asberg 0017, 0034, 0040
Astra 0027
Asuka 0025, 0026, 0028,
0113, 0114
Atlantic 0026, 0034,
0037, 0040, 0113
Atori 0027, 0039
Auchan 0041
Audiosonic 0010, 0026,
0027, 0028, 0034, 0037,
0040, 0114
AudioTon 0010, 0026,
0114
w
Pioneer 0180, 0185,
0186, 0187, 0189, 0192,
0193, 0198
A.R. Systems 0040
Acme 0026
Acura 0027, 0039
ADC 0025,
Admiral 0023, 0024,
0025, 0030, 0031
Adyson 0026, 0113, 0114
Agashi 0113, 0114
Agazi 0025
Aiko 0026, 0027, 0039,
0040, 0113, 0114
Aim 0040
Aiwa 0084
Akai 0027, 0028, 0034,
0037, 0039, 0040, 0113,
0114
Akiba 0028, 0040
Akura 0025, 0028, 0039,
0040
Alaron 0113
Alba 0010, 0026, 0027,
0028, 0032, 0035, 0037,
0039, 0040, 0075, 0078,
0088, 0113
Alcyon 0017
Allorgan 0114
Allstar 0034, 0040
HiLine 0040
Hinari 0027, 0028, 0032,
0034, 0037, 0039, 0040
Hisawa 0028, 0036, 0041
Hitachi 0022, 0026, 0030,
0031, 0032, 0040, 0076,
0111, 0114
Hornyphon 0034, 0040
Hoshai 0028
Huanyu 0026, 0113
Hygashi 0026, 0113,
0114
Hyper 0026, 0027, 0039,
0113, 0114
Hypson 0025, 0026,
0034, 0036, 0037, 0040,
0041, 0114
Iberia 0040
ICE 0025, 0026, 0027,
0028, 0034, 0039, 0040,
0113, 0114
ICeS 0113
Imperial 0010, 0017,
0031, 0034, 0035, 0040
Indiana 0034, 0037, 0040
Ingelen 0031
Ingersol 0027, 0039
Inno Hit 0017, 0026,
0027, 0028, 0034, 0037,
0039, 0040, 0114
Innovation 0025, 0027
Interactive 0010
Interbuy 0027, 0039
Interfunk 0010, 0023,
0031, 0034, 0037, 0040
International 0113
Intervision 0010, 0025,
0026, 0029, 0040, 0114
Irradio 0017, 0027, 0028,
0034, 0037, 0039, 0040
Isukai 0028, 0040
ITC 0026, 0114
ITS 0028, 0034, 0036,
0040, 0113
ITT 0027, 0031
ITV 0027, 0037, 0040
w
TV
Funai 0025
Galaxi 0040, 0035
Galaxis 0010, 0040
GBC 0027, 0032, 0039
Geant Casino 0041
GEC 0026, 0031, 0034,
0037, 0040, 0114
Geloso 0027, 0030, 0039
General Technic 0027,
0039
Genexxa 0028, 0031,
0034, 0040
Giant 0114
GoldHand 0113
Goldline 0040
Goldstar 0010, 0026,
0027, 0030, 0034, 0037,
0039, 0040, 0113, 0114
Goodmans 0025, 0027,
0032, 0034, 0037, 0039,
0040, 0107, 0114
Gorenje 0010, 0035
GPM 0028
Graetz 0031
Granada 0017, 0026,
0030, 0032, 0034, 0037,
0040, 0041, 0114
Grandin 0027, 0028,
0036, 0037
Gronic 0114
Grundig 0009, 0010,
0017, 0040, 0047
Halifax 0025, 0026, 0113,
0114
Hampton 0026, 0113,
0114
Hanseatic 0010, 0018,
0026, 0027, 0032, 0034,
0037, 0039, 0040, 0114
Hantarex 0027, 0039,
0040
Hantor 0040
Harwood 0039, 0040
HCM 0025, 0026, 0027,
0036, 0039, 0040, 0114
Hema 0039, 0114
Higashi 0113
m
Belangrijk
! Wij garanderen niet dat de bedieningsfuncties van alle vermelde fabrikanten en apparaten werken.
Bediening is wellicht niet mogelijk zelfs wanneer een vooraf ingestelde code is ingevoerd.
Als u geen vooraf ingestelde code vindt die overeenstemt met het apparaat dat u wilt bedienen,
kunt u opdrachten van een andere afstandsbediening programmeren (zie Signalen van andere
afstandsbedieningen programmeren op bladzijde 54 ).
ELECTRO TECH 0027
Elin 0026, 0034, 0037,
0039, 0040, 0113
Elite 0028, 0034, 0040
Elman 0029
Elta 0027, 0039, 0113
Emerson 0010, 0023,
0040
Epson 0101
Erres 0034, 0037, 0040
ESC 0114
Etron 0027
Eurofeel 0114, 0025
Euroline 0037
Euroman 0010, 0025,
0026, 0034, 0040, 0113,
0114
Europhon 0026, 0029,
0034, 0040, 0113, 0114
Expert 0041
Exquisit 0040
Fenner 0027, 0039
Ferguson 0033, 0037,
0038, 0042
Fidelity 0026, 0030,
0040, 0113
Filsai 0114
Finlandia 0030
Finlux 0017, 0023, 0026,
0029, 0034, 0037, 0040,
0114
Firstline 0026, 0027,
0034, 0039, 0040, 0113,
0114
Fisher 0010, 0023, 0026,
0032, 0035, 0114
Flint 0034, 0040
Formenti 0017, 0023,
0024, 0026, 0037, 0113
Formenti/Phoenix 0113
Fortress 0023, 0024
Fraba 0010, 0040
Friac 0010
Frontech 0025, 0027,
0030, 0031, 0039, 0114
Fujitsu 0114
Fujitsu General 0114
fro
Er is gewoonlijk geen probleem om een apparaat te bedienen als u de fabrikant in deze lijst ziet,
maar houd er wel rekening mee dat er gevallen zijn waarin de codes voor de fabrikant in de lijst niet
werken met het model dat u gebruikt. Ook zijn er gevallen waarin alleen bepaalde functies bediend
kunnen worden nadat de juiste code is toegewezen.
Condor 0010, 0026,
0034, 0035, 0039, 0040,
0113
Contec 0026, 0027, 0032,
0039, 0113
Continental Edison
0033
Cosmel 0027, 0039
Crosley 0017, 0023
Crown 0010, 0017, 0027,
0034, 0035, 0037, 0039,
0040
CS Electronics 0026,
0028, 0113
CTC Clatronic 0029
Cybertron 0028
Daewoo 0013, 0026,
0027, 0034, 0039, 0040,
0054, 0064, 0091, 0113,
0114
Dainichi 0028, 0113
Dansai 0025, 0034, 0037,
0040, 0113, 0114
Dantax 0010, 0037
Dawa 0040
Daytron 0027, 0039
De Graaf 0030
Decca 0026, 0034, 0037,
0040, 0114
Denver 0098, 0103
Desmet 0034, 0037, 0040
Diamant 0040
Diamond 0113
Dixi 0027, 0034, 0037,
0039, 0040, 0114
DTS 0027, 0039
Dual 0026, 0040, 0114
Dual-Tec 0026, 0027
Dumont 0023, 0026,
0029, 0114
Dux 0037
Dynatron 0034, 0037,
0040
Elbe 0010, 0018, 0040,
0114
Elcit 0023
Electa 0036
d
de
oa
Lijst met vooraf ingestelde codes
91
Aanvullende informatie
Sunstar 0039, 0040
Sunwood 0027, 0034,
0039, 0040
Superla 0026, 0113, 0114
SuperTech 0039, 0040,
0113
Supra 0027, 0039
Susumu 0028
Sutron 0027, 0039
Sydney 0026, 0113, 0114
Sysline 0037
Sytong 0113
Tandy 0024, 0026, 0028,
0031, 0114
Tashiko 0029, 0030,
0032, 0113, 0114
Tatung 0026, 0034, 0037,
0040, 0114
TCM 0025, 0027
Teac 0040, 0114
Tec 0026, 0027, 0039,
0114
TEDELEX 0114
Teleavia 0033
Telecor 0040, 0114
Telefunken 0033, 0034,
0040, 0042
Telegazi 0040
Telemeister 0040
Telesonic 0040
Telestar 0040
Teletech 0027, 0037,
0039, 0040
Teleton 0026, 0114
Televideon 0113
Televiso 0041
Tensai 0027, 0028, 0034,
0039, 0040, 0114
Tesmet 0034
Tevion 0025, 0027
Texet 0026, 0039, 0113,
0114
Thomson 0006, 0007,
0026, 0033, 0034, 0038,
0040, 0042, 0044, 0095
Thorn 0037, 0040
Tokai 0034, 0040, 0114
Tokyo 0026, 0113
Tomashi 0036
Toshiba 0011, 0012,
0032, 0061, 0094, 0114
Towada 0031, 0114
Trakton 0114
Trans Continens 0040,
0114
Transtec 0113
Trident 0114
Triumph 0040
Vestel 0030, 0031, 0034,
0035, 0037, 0040, 0114
Vexa 0027, 0037, 0039,
0040
Victor 0032, 0034
VIDEOLOGIC 0113
Videologique 0026,
0028, 0113, 0114
VideoSystem 0034, 0040
Videotechnic 0113, 0114
Viewsonic 0108
Visiola 0026, 0113
Vision 0034, 0040, 0114
Vortec 0034, 0037, 0040
Voxson 0017, 0023,
0030, 0031, 0034, 0040
Waltham 0026, 0040,
0114
Watson 0034, 0037, 0040
Watt Radio 0026, 0029,
0113
Wega 0023, 0032, 0040
Wegavox 0039
Weltblick 0034, 0037,
0040, 0114
White Westinghouse
0026, 0029, 0037, 0040,
0113
Xrypton 0040
Yamishi 0040, 0114
Yokan 0040
Yoko 0010, 0025, 0026,
0027, 0028, 0034, 0037,
0039, 0040, 0113, 0114
Yorx 0028
Zanussi 0030, 0114
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
SEG 0025, 0026, 0029,
0032, 0037, 0039, 0040,
0075, 0113, 0114
SEI 0040
SEI-Sinudyne 0023,
0029, 0031
Seleco 0030, 0031, 0032
Sencora 0027, 0039
Sentra 0039
Serino 0113
Sharp 0015, 0016, 0024,
0032, 0069, 0092
Siarem 0023, 0029, 0040
Sierra 0034, 0040
Siesta 0010
Silva 0113
Silver 0032
Singer 0023, 0029, 0041
Sinudyne 0023, 0029,
0037, 0040
Skantic 0031
Solavox 0031
Sonitron 0010, 0114
Sonoko 0025, 0026,
0027, 0034, 0037, 0039,
0040, 0114
Sonolor 0031, 0041
Sontec 0010, 0034, 0037,
0040
Sony 0001, 0003, 0027,
0032, 0046, 0053, 0057,
0070, 0073, 0082, 0086,
0096, 0110, 0112
Sound & Vision 0028,
0029
Soundwave 0034, 0037,
0040
Standard 0026, 0027,
0028, 0034, 0039, 0040,
0114
Starlight 0037
Starlite 0039, 0040
Stenway 0036
Stern 0030, 0031
Strato 0039, 0040
Stylandia 0114
Sunkai 0027,
w
Questa 0032
Radialva 0040
Radio Shack 0040
Radiola 0034, 0037,
0040, 0114
Radiomarelli 0023, 0040
Radiotone 0010, 0034,
0039, 0040
Rank 0032
Recor 0040
Redstar 0040
Reflex 0040
Revox 0010, 0034, 0037,
0040,
Rex 0025, 0030, 0031
RFT 0010, 0018, 0023
Rhapsody 0113
R-Line 0034, 0037, 0040
Roadstar 0025, 0027,
0028, 0039
Robotron 0023
Rowa 0113, 0114
Royal Lux 0010
RTF 0023
Saba 0023, 0031, 0033,
0038, 0042, 0044
Saisho 0025, 0026, 0027,
0039, 0114
Salora 0030, 0031
Sambers 0017, 0029
Samsung 0004, 0005,
0010, 0025, 0026, 0027,
0034, 0035, 0037, 0039,
0040, 0062, 0063, 0066,
0089, 0093, 0113, 0114
Sandra 0026, 0113, 0114
Sansui 0034, 0040
Sanyo 0010, 0018, 0026,
0032, 0039, 0072, 0113,
0114
SBR 0037, 0040
SCHAUB LORENTZ 0031
Schneider 0026, 0028,
0034, 0037, 0040, 0075,
0114
w
Panasonic 0008, 0031,
0040, 0043, 0049, 0099,
0102, 0194, 0191, 0195,
0196, 0197, 0190
Panavision 0040
Pathe Cinema 0010,
0018, 0026, 0041, 0113
Pausa 0027, 0039
Perdio 0040, 0113
Perfekt 0040
Philco 0010, 0017, 0023,
0040
Philharmonic 0026, 0114
Philips 0000, 0002, 0023,
0026, 0034, 0037, 0040,
0045, 0048, 0050, 0055,
0056, 0058, 0059, 0067,
0068, 0080, 0081, 0087,
0090, 0097, 0100
Phoenix 0010, 0023,
0034, 0037, 0040, 0113
Phonola 0023, 0034,
0037, 0040, 0113
Plantron 0025, 0034,
0039, 0040
Playsonic 0114
Poppy 0027, 0039
Prandoni-Prince 0017,
0030
Precision 0026, 0114
Prima 0027, 0031, 0039
Profex 0027, 0039
Profi-Tronic 0034, 0040
Proline 0034, 0040
Prosonic 0010, 0026,
0037, 0040, 0113, 0114,
0117
Protech 0025, 0026,
0027, 0029, 0034, 0037,
0114
Provision 0037, 0040
Pye 0034, 0037, 0040,
0083
Pymi 0027, 0039
Quandra Vision 0041
Quelle 0025, 0026, 0034,
0037, 0040, 0114
m
0037, 0039, 0040, 0113,
0114
Murphy 0026, 0113
Naonis 0030
NEC 0032, 0114
Neckermann 0010, 0023,
0026, 0030, 0034, 0035,
0037, 0040, 0114
NEI 0034, 0037, 0040
Neufunk 0039, 0040
New Tech 0027, 0034,
0039, 0040, 0114
New World 0028
Nicamagic 0026, 0113
Nikkai 0025, 0026, 0028,
0034, 0037, 0039, 0040,
0113, 0114
Nobliko 0017, 0026,
0029, 0113
Nokia 0031
Nordic 0114
Nordmende 0023, 0031,
0033, 0034
Nordvision 0037
Novatronic 0040
Oceanic 0031, 0041
Okano 0010, 0035, 0040
ONCEAS 0026
Opera 0040
Orbit 0034, 0040
Orion 0027, 0034, 0037,
0039, 0040, 0079
Orline 0040
Osaki 0025, 0026, 0028,
0040, 0114
Oso 0028
Otto Versand 0024,
0026, 0032, 0034, 0036,
0037, 0040, 0114
Pael 0026, 0113
Palladium 0010, 0026,
0035, 0040, 0114
Palsonic 0114
Panama 0025, 0026,
0027, 0039, 0040, 0113,
0114
fro
Nl
Lumatron 0030, 0034,
0037, 0040, 0114
Lux May 0034
Luxor 0026, 0030, 0114
M Electronic 0026, 0027,
0031, 0033, 0034, 0037
Magnadyne 0023, 0029,
0037
Magnafon 0017, 0026,
0029, 0113
Magnum 0025, 0027
Mandor 0025
Manesth 0025, 0026,
0034, 0037, 0040, 0114
Marantz 0034, 0037,
0040
Marelli 0023
Mark 0034, 0037, 0039,
0040, 0113, 0114
Masuda 0114
Matsui 0026, 0027, 0030,
0032, 0034, 0037, 0039,
0040, 0114
Mediator 0034, 0037,
0040
Medion 0025, 0027, 0040
M-Electronic 0039, 0040,
0113, 0114
Melvox 0041
Memorex 0027, 0039
Memphis 0027, 0039
Mercury 0039, 0040
Metz 0023, 0184, 0185,
0186, 0187
Micromaxx 0025, 0027
Microstar 0025, 0027
Minerva 0017
Minoka 0034, 0040
Mitsubishi 0023, 0032,
0034, 0040, 0085
Mivar 0010, 0017, 0018,
0026, 0113, 0114
Motion 0017
MTC 0010, 0113
Multi System 0037
Multitech 0010, 0026,
0027, 0029, 0030, 0032,
d
de
oa
JVC 0019, 0020, 0032,
0034, 0077, 5064
Kaisui 0026, 0027, 0028,
0036, 0039, 0040, 0113,
0114
Kamosonic 0026
Kamp 0026, 0113
Kapsch 0031
Karcher 0010, 0026,
0027, 0037, 0040
Kawasho 0113
Kendo 0010, 0029, 0030,
0040
KIC 0114
Kingsley 0026, 0113
Kneissel 0010, 0018,
0040
Kolster 0034, 0040
Konka 0028
Korpel 0034, 0037, 0040
Korting 0010, 0023
Kosmos 0040
Koyoda 0027
KTV 0026, 0114
Kyoto 0113, 0114
Lasat 0010
Lenco 0027, 0039
Lenoir 0026, 0027, 0039
Leyco 0025, 0034, 0037,
0040
LG 0010, 0021, 0026,
0027, 0030, 0034, 0037,
0039, 0040, 0071, 0074,
0081, 0105, 0113, 0114
LG/GoldStar 0014
Liesenk 0037
Liesenkotter 0040
Life 0025, 0027
Lifetec 0025, 0027, 0039,
0040
Lloyds 0039
Loewe 0010, 0018, 0040,
0051, 0052
Loewe Opta 0023, 0034,
0037
Luma 0030, 0037, 0039,
0040
92
nl
ow
D
13
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
BD
Pioneer 2247, 2248
Denon 2212, 2213, 2214
Hitachi 2209, 2210, 2211
JVC 2192, 2193, 2195,
2196, 2197, 2198
Kenwood 2109
LG 2188, 2189
Marantz 2204, 2205
Mitsubishi 2202, 2203
Onkyo 2191
Panasonic 2179, 2180,
2181
Philips 2182
Samsung 2184
Sharp 2206, 2207, 2208
Sony 2185, 2186, 2187,
2194
Toshiba 2190, 2164
Yamaha 2199, 2200,
2201
e
.b
Als bepaalde bedieningsfuncties niet mogelijk zijn met de onderstaande vooraf ingestelde codes, kunt
u de bedieningsfuncties wellicht uitvoeren met de vooraf ingestelde codes voor de DVD, DVR (BDR,
HDR).
re
or
nb
de
an
.v
w
Prosonic 2095
Provision 2089
Raite 2083
RedStar 2091, 2093,
2095
Reoc 2086
Roadstar 2021, 2089
Ronin 2094
Rowa 2082
Rownsonic 2088
Saba 2017, 2044
Sabaki 2086
Saivod 2093
Samsung 2015, 2042,
2063, 2078, 2081
Sansui 2085, 2086, 2093
Sanyo 2045, 2071
ScanMagic 2006
Schaub Lorenz 2093
Schneider 2000
Scientific Labs 2086
Scott 2025, 2092
SEG 2021, 2083, 2086,
2094
Sharp 2002, 2046, 2079
Sigmatek 2090
Silva 2091
Singer 2085, 2086
Skymaster 2058, 2086
Skyworth 2091
Slim Art 2093
SM Electronic 2086
Sony 2009, 2013, 2028,
2029, 2030, 2055, 2080
Soundmaster 2086
Soundmax 2086
Spectra 2094
Standard 2086
Star Cluster 2086
Starmedia 2089
Sunkai 2093
w
LG 2016, 2020, 2040,
2043, 2065, 2076
Life 2002
Lifetec 2002
Limit 2086
Loewe 2056
LogicLab 2086
Magnavox 2089
Majestic 2095
Marantz 2062
Marquant 2093
Matsui 2044
Mecotek 2093
Medion 2002
MiCO 2085
Micromaxx 2002
Microstar 2002
Minoka 2093
Mizuda 2089, 2090
Monyka 2083
Mustek 2006
Mx Onda 2085
Naiko 2093
Neufunk 2083
Nevir 2093
NU-TEC 2082
Onkyo 2072
Optim 2084
Optimus 2004
Orava 2089
Orbit 2094
Orion 2061
P&B 2089
Pacific 2086
Panasonic 2018, 2019,
2026, 2032, 2036, 2075
Philips 2005, 2011, 2022,
2023, 2031, 2039, 2062
Pointer 2093
Portland 2093
Powerpoint 2094
Xlogic 2086, 2093
XMS 2093
Yamada 2094
Yamaha 2011
Yamakawa 2083, 2094
Yukai 2006, 2052
w
Denver 2069, 2089,
2091, 2095
Denzel 2083
Diamond 2085, 2086
DK Digital 2034
Dmtech 2000
Dual 2083
DVX 2086
Easy Home 2090
Eclipse 2085
Electrohome 2093
Elin 2093
Elta 2047, 2093
Enzer 2083
Finlux 2085, 2093
Gericom 2050
Global Solutions 2086
Global Sphere 2086
Goodmans 2027, 2070,
2089
Graetz 2083
Grundig 2053
Grunkel 2093
H&B 2089
Haaz 2085, 2086
HiMAX 2090
Hitachi 2015, 2083, 2090
Innovation 2002
JVC 2024, 2041, 2057
Kansai 2095
Kennex 2093
Kenwood 2051
KeyPlug 2093
Kiiro 2093
Kingavon 2089
Kiss 2083
Koda 2089
KXD 2090
Lawson 2086
Lecson 2084
Lenco 2089, 2093
Toshiba 2007, 2061,
2073, 2074, 2077
TRANScontinents 2094
Trio 2093
TruVision 2090
Wharfedale 2085, 2086
Xbox 2003
m
Pioneer 2246, 2215
AEG 2093
Aiwa 2054
Akai 2001
Akura 2091
Alba 2027, 2038, 2048
Amitech 2093
AMW 2094
Awa 2094
Bang & Olufsen 2096
Bellagio 2094
Best Buy 2090
Brainwave 2093
Brandt 2017, 2044
Bush 2027, 2048, 2082,
2089
Cambridge Audio 2085
CAT 2087, 2088
Centrum 2088
CGV 2085, 2093
Cinetec 2094
Clatronic 2089
Coby 2095
Conia 2082
Continental Edison
2094
Crown 2093
C-Tech 2086
CyberHome 2008, 2037
Daenyx 2094
Daewoo 2035, 2059,
2093, 2094
Daewoo International
2094
Dalton 2092
Dansai 2084, 2093
Daytek 2010, 2033, 2094
Dayton 2094
DEC 2089
Decca 2093
Denon 2066, 2068
Telefunken 2088
Tensai 2093
Tevion 2002, 2086, 2092
Thomson 2003, 2017,
2060, 2064
Tokai 2083, 2091
fro
Als bepaalde bedieningsfuncties niet mogelijk zijn met de onderstaande vooraf ingestelde codes, kunt
u de bedieningsfuncties wellicht uitvoeren met de vooraf ingestelde codes voor de BD, DVR (BDR,
HDR).
Supervision 2086
Synn 2086
Tatung 2035, 2093
TCM 2002
Teac 2067, 2082, 2086
Tec 2091
Technika 2093
d
de
oa
DVD
DVR (BDR, HDR)
Als bepaalde bedieningsfuncties niet mogelijk zijn met de onderstaande vooraf ingestelde codes, kunt
u de bedieningsfuncties wellicht uitvoeren met de vooraf ingestelde codes voor de DVD, BD.
Pioneer 2238, 2239,
2240, 2241, 2242, 2243,
2244, 2245
Panasonic 2165, 2171
Sharp 2169, 2177
Sony 2170, 2173, 2174,
2175, 2178
Toshiba 2176
Baird 1000, 1001, 1003,
1018
Bang & Olufsen 1019
Basic Line 1002, 1003,
1004, 1007, 1017, 1018
Baur 1006
Bestar 1003, 1004, 1018
Black Panther Line
1003, 1018
Blaupunkt 1006
Bondstec 1004, 1017
Bush 1002, 1003, 1007,
1017, 1018
Cathay 1018
Catron 1004
CGE 1000, 1001
Cimline 1002, 1007, 1017
Clatronic 1004, 1017
Condor 1003, 1004, 1018
Crown 1003, 1004, 1007,
1017, 1018
Daewoo 1003, 1004,
1018
Dansai 1007, 1017, 1018
Dantax 1002
Daytron 1003, 1018
De Graaf 1006
Decca 1000, 1001, 1006
Denko 1017
Dual 1001, 1027, 1018
Dumont 1000, 1006
Elbe 1018
VIDEORECORDER
Pioneer 1077
Adyson 1017
Aiwa 1000, 1001, 1002
Akai 1001
Akiba 1007, 1017
Akura 1001, 1007, 1017
Alba 1002, 1003, 1004,
1007, 1017, 1018
Ambassador 1004
Amstrad 1000, 1017,
1018
Anitech 1007, 1017
ASA 1005, 1006
Asuka 1000, 1005, 1006,
1007, 1017
Audiosonic 1018
Elcatech 1017
Elsay 1017
Elta 1007, 1017, 1018
Emerson 1017
ESC 1003, 1018
Etzuko 1007, 1017
Ferguson 1001
Fidelity 1000, 1017
Finlandia 1006
Finlux 1000, 1001, 1006
Firstline 1002, 1005,
1007, 1017
Flint 1002
Formenti/Phoenix 1006
Frontech 1004
Fujitsu 1000
Nl
93
Aanvullende informatie
Satelliet-settopbox
Clayton 6104
Clemens Kamphus 6137
Cobra 6137
Colombia 6132
Columbia 6132
Comag 6132, 6128, 6061,
6075, 6120, 6133, 6113,
6065, 6135, 6063, 6064
Comsat 6120
Condor 6131, 6129
Connexions 6137
Conrad 6132, 6112,
6083, 6131
Coship 6062, 6108
Crown 6093
Cryptovision 6052
CS 6123
Cyfrowy Polsat 6096
Cyrus 6090
D-box 6151
Daewoo 6143, 6056,
6071, 6144, 6058
Dantax 6104
Deltasat 6068
Denver 6121
Digatron 6107
Digenius 6105, 6102
Digiality 6131, 6114
Digifusion 6144, 6145
Digihome 6093, 6141,
6094
DigiLogic 6093
DigiQuest 6127, 6062,
6123
DigiSat 6128
Digisky 6062
Digital 6063
Digital Vision 6145
DigitalBox 6098, 6123
Dijam 6071
DirecTV 6139
Discovery 6070
Distratel 6078, 6126
DMT 6068
DNT 6090, 6137
Doro 6108
Dual 6128
Durabrand 6093, 6094
DX Antenna 6171
E Aichi 6172
Echolink 6061
Echostar 6096, 6057,
6115, 6109, 6137, 6052,
6056, 6177
Edision 6123
Einhell 6132, 6112, 6056
Elap 6056, 6120, 6059
Elbe 6121
Elless 6106
Elsat 6056
Elta 6090
eMTech 6072
Energy Sistem 6123
Engel 6056, 6103
EP Sat 6052
Eurieult 6078
Eurocrypt 6052
EuroLine 6103
Europa 6112, 6131
Europhon 6132, 6105,
6131
Eurosat 6065
Eurosky 6132, 6089,
6105, 6112, 6131, 6106
Eurostar 6131, 6055
Eutelsat 6056
Eutra 6106
Evesham 6094
Exator 6076
Fagor 6079
Fenner 6056
Ferguson 6052, 6140,
6144, 6145
Fidelity 6112
Finlandia 6052
Finlux 6052, 6083, 6104
FinnSat 6106
Flair Mate 6056
Fly Com 6062
FMD 6089, 6120, 6062
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Austar 6050
Avalon 6137
Axil 6120, 6062, 6121
Axis 6143
Axitronic 6104
B.net 6108
B@ytronic 6106, 6075
BELL 6191
Balmet 6062
Beko 6052
Belson 6121
Big Sat 6062
Black Diamond 6093
Blaupunkt 6053
Blue Sky 6056
Boca 6132, 6056, 6128,
6061, 6133, 6113, 6063,
6064
Bodner & Mann 6070
Boshmann 6120, 6123
Boston 6103
Brainwave 6107, 6108
British Sky
Broadcasting 6086
Broco 6056
BskyB 6086
BT 6071
Bubu Sat 6056
Bush 6130, 6093, 6140,
6104, 6108, 6144, 6077,
6066, 6141, 6058
Cambridge 6112
Canal Digital 6096
Canal Satellite 6096,
6095, 6154, 6153
Canal+ 6096, 6153
CGV 6120, 6059
Cherokee 6070
Chess 6089, 6056, 6114,
6104
CityCom 6105, 6131,
6128, 6055, 6068, 6117
Clark 6076
Classic 6108
Clatronic 6120
w
Pioneer 6096, 6095,
6080, 6176, 0196
@sat 6127
@Sky 6114
ABsat 6056
Acoustic Solutions 6093
ADB 6050
Akai 6090
Akura 6104
Alba 6052, 6076, 6056,
6093
Allsat 6090
Alltech 6056
Allvision 6128, 6114,
6075
Amitronica 6056
Ampere 6132, 6137
Amstrad 6132, 6137,
6112, 6056, 6078, 6119
Anglo 6056
Ankaro 6056
Ansonic 6121
Anttron 6076
Apollo 6052
Apro 6108
Arcon 6068
Arcus 6069
Armstrong 6090
Arnion 6127
ASA 6106
Asat 6090
ASCI 6089, 6114
ASLF 6056
AssCom 6096
Astra 6131, 6056
Astratec 6144, 6145
Astrell 6078
Astro 6053, 6112, 6131,
6076, 6122, 6091, 6098,
6119
Atlanta 6121
Atsat 6127
AtSky 6114
Audioline 6108
Audioton 6076
w
Sunstar 1000
Suntronic 1000
Sunwood 1007, 1017
Symphonic 1017
Taisho 1002
Tandberg 1018
Tashiko 1000
Tatung 1000, 1001, 1006
TCM 1002
Teac 1018
Tec 1004, 1017, 1018
Teleavia 1001
Telefunken 1001
Teletech 1017, 1018
Tenosal 1007, 1017
Tensai 1000, 1005, 1007,
1017
Tevion 1002
Thomson 1001, 1015
Thorn 1001
Tokai 1005, 1007, 1017
Tonsai 1007
Toshiba 1001, 1006,
1014
Towada 1007, 1017
Towika 1007, 1017
TVA 1004
Uher 1005
Ultravox 1018
United Quick Star 1003,
1018
Universum 1000, 1005,
1006
Videon 1002
Weltblick 1005
Yamishi 1007, 1017
Yokan 1007, 1017
Yoko 1004, 1005, 1007,
1017
m
Portland 1003, 1004,
1018
Prinz 1000
Profex 1007
Proline 1000
Prosonic 1002, 1018
Pye 1006
Quelle 1000, 1006
Radialva 1017
Radiola 1006
Rex 1001
RFT 1004, 1006, 1017
Roadstar 1003, 1005,
1007, 1017, 1018
Royal 1017
Saba 1001
Saisho 1002, 1007
Samsung 1008
Samurai 1004, 1017
Sansui 1001
Saville 1018
SBR 1006
Schaub Lorenz 1000,
1001
Schneider 1000, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1017, 1018
SEG 1007, 1017, 1018
SEI-Sinudyne 1006
Seleco 1001
Sentra 1004, 1017
Sentron 1007, 1017
Sharp 1009
Shintom 1007, 1017
Shivaki 1005
Siemens 1005
Silva 1005
Silver 1018
Sinudyne 1006
Solavox 1004
Sonneclair 1017
Sonoko 1003, 1018
Sontec 1005
Sony 1011
Standard 1003, 1018
Stern 1018
Sunkai 1002
fro
Nl
Lenco 1003
Leyco 1007, 1017
LG 1000, 1005, 1016
Lifetec 1002
Loewe Opta 1005, 1006
Logik 1007, 1017
Lumatron 1003, 1018
Luxor 1017
M Electronic 1000
Manesth 1007, 1017
Marantz 1006
Mark 1018
Matsui 1002, 1005
Matsushita 1000, 1006
Mediator 1006
Medion 1002
Memorex 1000, 1005
Memphis 1007, 1017
Micromaxx 1002
Microstar 1002
Migros 1000
Multitech 1000, 1004,
1006, 1007, 1017
Murphy 1000
NEC 1001
Neckermann 1001, 1006
NEI 1006
Nesco 1007, 1017
Nikkai 1004, 1017, 1018
Nokia 1001, 1018
Nordmende 1001
Oceanic 1000, 1001
Okano 1002, 1017, 1018
Orion 1002
Orson 1000
Osaki 1000, 1005, 1007,
1017
Otto Versand 1006
Palladium 1001, 1005,
1007, 1017
Panasonic 1010
Pathe Marconi 1001
Perdio 1000
Philco 1017
Philips 1006, 1012, 1019
Phonola 1006
d
de
oa
Funai 1000
Galaxy 1000
GBC 1004, 1007
GEC 1006
Geloso 1007
General 1004
General Technic 1002
GoldHand 1007, 1017
Goldstar 1000, 1015
Goodmans 1000, 1003,
1004, 1005, 1007, 1017,
1018
Graetz 1001
Granada 1006
Grandin 1000, 1003,
1004, 1005, 1007, 1017,
1018
Grundig 1006 ,1007
Hanseatic 1005, 1006,
1018
Harwood 1017
HCM 1007, 1017
Hinari 1002, 1007, 1017,
1018
Hisawa 1002
Hitachi 1000, 1001, 1006,
1012
Hypson 1002, 1007,
1017, 1018
Impego 1004
Imperial 1000
Inno Hit 1003, 1004,
1006, 1007, 1017, 1018
Innovation 1002
Interbuy 1005, 1017
Interfunk 1006
Intervision 1000, 1018
Irradio 1005, 1007, 1017
ITT 1001
ITV 1003, 1005, 1018
JVC 1001, 1013
Kaisui 1007, 1017
Karcher 1006
Kendo 1002, 1003, 1004,
1017
Korpel 1007, 1017
Kyoto 1017
94
nl
ow
D
13
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
SkySat 6089, 6112, 6131,
6056
Skyvision 6114
SL 6132, 6105, 6106,
6107, 6133, 6108
SM Electronic 6109,
6056, 6115
Smart 6132, 6137, 6056,
6119, 6128, 6122, 6123,
6120, 6133
SmartVision 6062
Sony 6111, 6096, 6095,
6052, 6174
SR 6132
Star Sat 6072
Starland 6056
Starlite 6090
Stream 6088
Stream System 6127
Strong 6096, 6121, 6132,
6076, 6056, 6104, 6093,
6115
Sumin 6075
Sunny 6127
Sunsat 6056
Sunstar 6050, 6132
SuperMax 6069
Supratech 6120
Systec 6114
Tantec 6052
Targa 6067
Tatung 6052
TBoston 6103, 6121
Tecatel 6109
Technical 6104
Technika 6093, 6108,
6094
TechniSat 6089, 6137,
6052, 6112, 6091, 6098,
6092, 6099
Technomate 6126
Technosat 6069
Technosonic 6130, 6108
Technotrend 6108
Technowelt 6132, 6131
Techwood 6089, 6093,
6104, 6094
Telasat 6131
TELE System 6137, 6079,
6103, 6115
Teleciel 6076
Teleka 6137, 6112, 6131,
6076
Telesat 6131
Telestar 6089, 6112,
6091, 6098, 6092, 6099,
6103, 6114, 6108, 6104
Teletech 6089
Televes 6132, 6052,
6112, 6072, 6127, 6114,
6133
Telewire 6128
Tempo 6069
Tevion 6130, 6056, 6115,
6108, 6060
Thomson 6110, 6096,
6086, 6088, 6095, 6056,
6131, 6052, 6141, 6153,
6140
Thorn 6052
Tiny 6108
Tioko 6132
Titan 6065, 6060
TNT SAT 6134
Tokai 6090
Tonna 6052, 6112, 6056,
6079
Topfield 6074
Toshiba 6052, 6093,
6161
Trevi 6103
Triasat 6112
Triax 6096, 6090, 6132,
6135, 6065, 6129, 6104,
6079, 6137, 6089, 6133,
6120, 6071, 6140, 6103,
6119, 6056, 6112
Turnsat 6056
Twinner 6056, 6079
Unisat 6090, 6132
United 6103
Univers 6065
Nl
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Satelco 6128
Satplus 6098
SatyCon 6123
Schaecke 6076
Schaub Lorenz 6072,
6121
Schneider 6074, 6103
Schwaiger 6143, 6132,
6138, 6131, 6106, 6078,
6068, 6114, 6075, 6064,
6062, 6133, 6123, 6108,
6063
Scientific Atlanta 6085
SCS 6105, 6106
Sedea Electronique
6132, 6089, 6074, 6126,
6104
Seemann 6137
SEG 6089, 6068, 6103,
6093, 6104
SEI 6170
Septimo 6078
Serd 6075
Servimat 6079
ServiSat 6056, 6103
Shark 6123
Sharp 6141, 6094
Siemens 6053, 6137,
6114
Sigmatek 6121
Silva 6105
SilverCrest 6135, 6063
Skantin 6056
SKR 6056
SKT 6132
SKY 6139, 6086, 6088,
6087
SKY Italia 6096, 6088
Sky XL 6103, 6075
Skymaster 6109, 6056,
6068, 6114, 6115, 6060,
6059, 6079
Skymax 6090, 6120
Skypex 6106
Skyplus 6075, 6106,
6128, 6114
w
Pino 6114
Pixx 6067
Planet 6137
PMB 6056, 6079
Polytron 6137
Portland 6071
Preisner 6132, 6137,
6119, 6061
Premier 6095
Primacom 6143
Primestar 6178
Pro Basic 6096, 6060
Proline 6093
Promax 6052
Proscan 6110
Quelle 6105, 6131
Radiola 6090
Radix 6137, 6119
Rainbow 6076
RCA 6110, 6173, 6175,
6179
Rebox 6072
Regal 6103
RFT 6090
Roadstar 6096, 6056
Rollmaster 6120
Rover 6056
Rownsonic 6059
SA 6155, 6157, 6189,
6190
SAB 6103, 6127
Saba 6060, 6131, 6106,
6078
Sabre 6052
Sagem 6151, 6134, 6153
Saivod 6121
Salora 6128
Samsung 6096, 6074,
6073, 6149, 6129
Sanyo 6104
SAT 6112
Sat Control 6127
Sat Partner 6112, 6076
Sat Team 6056
SAT+ 6115
Satcom 6131
Satec 6056
w
NEOTION 6114
Netsat 6139
Neuhaus 6112, 6131,
6056
Neuling 6132, 6128,
6133, 6064
Neusat 6056
Neveling 6102
Newton 6137
NextWave 6069
Nichimen 6130
Nikko 6056, 6090
Noda Electronic 6078
Nokia 6052, 6083, 6096,
6082
Nordmende 6052
Octagon 6076
OctalTV 6107
Onn 6093, 6094
Opentel 6128, 6075
Optex 6089, 6056, 6126,
6120, 6079, 6104
Orbis 6128, 6114, 6075
Orbitech 6089, 6112,
6091, 6098, 6092, 6099
P/Sat 6128
Pace 6149, 6096, 6090,
6088, 6087, 6057, 6052
Pacific 6093
Packard Bell 6143
Palcom 6105, 6102, 6115
Palladium 6137, 6112
Palsat 6112
Panasonic 6054, 6052,
6167, 6168, 6169
Panda 6053, 6052, 6131
Pansat 6067
Pass 6059
Patriot 6132
peeKTon 6062, 6121
Philips 6096, 6053, 6090,
6151, 6095, 6139, 6153,
6144, 6108, 6055, 6076,
6052
Phoenix 6121
Phonotrend 6109
Pilotime 6154
m
Lodos 6093
Logik 6093
Logix 6068
Lorenzen 6132, 6105,
6131, 6102, 6107, 6133,
6113
Luxor 6112, 6083, 6141
M Electronic 6055
Manata 6132, 6056
Manhattan 6052, 6127
Marantz 6090
Maspro 6053, 6056
Matsui 6053, 6093, 6147,
6104, 6144, 6145
Max 6131
Maximum 6068, 6114
Mediabox 6096, 6095
Mediacom 6074
MediaSat 6096, 6095,
6112, 6154, 6153
Medion 6132, 6105,
6056, 6106, 6068, 6128,
6114, 6075, 6104
Medison 6056
Mega 6090
MegaSat 6065
Metronic 6132, 6076,
6056, 6055, 6078, 6126,
6114, 6120
Metz 6053
Micro 6112, 6131, 6076,
6056, 6107
Micro Elektronic 6056
Micro Technology 6056
Micromaxx 6105
Microstar 6105, 6068,
6102
Microtec 6056
Mitsubishi 6052
Morgan’s 6090, 6132,
6056, 6128, 6075
Multibroadcast 6050
Multichoice 6050
Myryad 6090
Mysat 6056
MySky 6087, 6088
NEC 6162
fro
Huth 6132, 6131, 6068,
6069
Hyundai 6068
ID Digital 6117
ILLUSION sat 6123
Imperial 6098, 6092,
6099, 6114, 6108
Ingelen 6089, 6137
Inno Hit 6104
International 6132
Interstar 6072
Intervision 6131
Inves 6144
iotronic 6120
ITT Nokia 6083, 6052
Jaeger 6114
JERROLD 6159, 6180,
6181, 6182, 6183, 6184,
6185, 6186, 6187, 6188
K-SAT 6056
Kamm 6056
Kaon 6127
KaTelco 6143
Kathrein 6053, 6090,
6089, 6055, 6138, 6076,
6148, 6059, 6056
Kendo 6128
Kenwood 6096
Key West 6132
Kiton 6089
KR 6076
Kreiling 6089, 6104,
6070
Kreiselmeyer 6053
Kyostar 6076
L&S Electronic 6132,
6114
Labgear 6071
LaSAT 6053, 6132, 6105,
6131, 6106
Leiko 6104
Lemon 6114
Lenco 6131, 6056
Lenson 6112
LG 6068
Lifesat 6132, 6105, 6056
Listo 6104
d
de
oa
Freecom 6112
FTEmaximal 6056, 6065
Fuba 6053, 6105, 6137,
6083, 6102, 6072
Fujitsu 6164, 6165, 6166
Galaxis 6096, 6143
Gardiner 6055
Garnet 6068
GbSAT 6072
Gecco 6122, 6075
General Satellite 6117
Globo 6106, 6103, 6114,
6075, 6133
GOD Digital 6090
Gold Box 6096, 6095
Gold Vision 6123
Golden Interstar 6126
Goodmans 6052, 6130,
6093, 6140, 6147, 6066,
6094, 6077
Gran Prix 6106
Granada 6052
Grandin 6104
Grocos 6115, 6062
Grundig 6108, 6096,
6053, 6093, 6140, 6094,
6077, 6066
Haensel & Gretel 6132
Haier 6121
Hama 6059
Hanseatic 6091, 6098
Hauppauge 6107, 6108
HB 6072
Heliocom 6131
Helium 6131
Hiro 6065
Hirschmann 6143, 6053,
6105, 6137, 6112, 6083,
6131, 6106, 6128, 6075,
6065
Hitachi 6052, 6094, 6093,
6163
HNE 6132
Hornet 6127
Houston 6137
Humax 6117, 6118, 6144
95
nl
ow
D
13
Aanvullende informatie
Freebox 6150
Humax 6124, 6100
Nokia 6084
Scientific Atlanta 6101
Telewest 6101
Thomson 6146
UPC 6146
Virgin Media 6101
Kenwood 5020, 5021,
5031
Luxman 5049
Marantz 5033
Onkyo 5017, 5018, 5030,
5050
Panasonic 5036
Philips 5022, 5032, 5044
RCA 5013, 5029
Roadstar 5052
Sharp 5051
Sony 5012, 5023, 5026,
5027, 5028, 5039
Panasonic 6054
Philips 6139, 6153
Pilotime 6154
Pixx 6067
Proscan 6110
Rebox 6072
Sagem 6134
Samsung 6149, 6074,
6073
Sat Control 6127
Schneider 6074
Schwaiger 6106, 6068,
6075, 6063
Sedea Electronique
6074
Serd 6075
Sharp 6094
SilverCrest 6063
SKY 6086, 6088, 6087
SKY Italia 6088
Sky XL 6075
Skymaster 6068
Skypex 6106
Skyplus 6075, 6106, 6114
Stream System 6127
Sumin 6075
Sunny 6127
Targa 6067
TechniSat 6092, 6099
Technosonic 6130
Telestar 6092, 6099
Thomson 6086, 6141
TNT SAT 6134
Topfield 6074
Viasat 6149
Visiosat 6130, 6067
Wisi 6106
Xoro 6067
Xtreme 6127
Zehnder 6068, 6075,
6125
Cablecom 6146
Fosgate 6152
France Telecom 6136
Freebox 6150
General Instrument
6152, 6142
Humax 6100, 6124
Jerrold 6152, 6142
Kabel Deutschland
6100
Macab 6136
Madritel 6051
Magnavox 6142
Memorex 6116
Motorola 6152
Nokia 6084
Noos 6136
NTL 6152, 6097
Optus 6152
Orange 6136
Pace 6097
Panasonic 6116
Paragon 6116
Philips 6136, 6146
Pioneer 5065, 5066
AKAI 5043
Asuka 5045
Denon 5019
Fisher 5048
Goldstar 5040
Hitachi 5042
CD-R
Pioneer 5067
Philips 5054
Yamaha 5055
Laserdisc-speler
Pioneer 5062, 5063
Cassettedeck
Pioneer 5070
Digitaal tapedeck
Pioneer 5069
MD
Pioneer 5068
TEAC 5015, 5016, 5034,
5035, 5037
Technics 5041
Victor 5014
Yamaha 5024, 5025,
5038, 5046, 5047
e
.b
re
Nl
Kabel-settopbox (Kabel/PVR-combinatie)
or
nb
de
an
.v
w
96
Toshiba 6116
Zenith 6116
UPC 6146
Ziggo 6084
US Electronics 6152
Virgin Media 6097, 6101
Visiopass 6136
w
Hirschmann 6106, 6075
Humax 6117, 6118
Huth 6068
Hyundai 6068
Kathrein 6148
LaSAT 6106
LG 6068
Luxor 6141
Maximum 6114
Mediacom 6074
MediaSat 6153
Medion 6106, 6075
Microstar 6068
Morgan’s 6075
MySky 6087, 6088
NEOTION 6114
Nichimen 6130
Nokia 6082
Opentel 6075
Orbis 6075
Pace 6087, 6149
Kabel-settopbox
Pioneer 0197, 6081
ABC 6142
ADB 6051
Auna 6051
Austar 6152
Bell & Howell 6142
Birmingham Cable
Communications 6152
Scientific Atlanta 6101
StarHub 6152
Supercable 6152
Telewest 6101
Thomson 6146, 6100
CD (SACD)
Satelliet-settopbox (SAT/PVR combinatie)
@sat 6127
Allvision 6075
Atsat 6127
B@ytronic 6106, 6075
Boca 6063
BskyB 6086
Bush 6130
Canal Satellite 6154
Comag 6075, 6063
Daewoo 6058
Digifusion 6145
Digihome 6094
DigiQuest 6127
Digital 6063
DMT 6068
Edision 6123
eMTech 6072
GbSAT 6072
Gecco 6075
Globo 6075
Goodmans 6130, 6094
Pulsar 6116
Runco 6116
Sagem 6136
Salora 6116
Samsung 6097, 6116
w
Xtreme 6127
Yakumo 6120
ZapMaster 6106
Zehnder 6089, 6138,
6055, 6068, 6128, 6103,
6114, 6075, 6120, 6123,
6125
ZENITH 6156, 6158, 6160
Zeta Technology 6090
Zodiac 6137, 6076
m
Wharfedale 6093, 6141,
6094
Wisi 6053, 6132, 6105,
6137, 6052, 6112, 6131,
6106, 6128, 6075
Worldsat 6089, 6072,
6103, 6070
WorthIt! 6066
Woxter 6121
Xoro 6067
Xsat 6057, 6056, 6072
fro
Viola Digital 6108
Vision 6104, 6065
Visionic 6126
Visiosat 6089, 6130,
6056, 6120, 6062, 6067
Vitecom 6120
Volcasat 6121
VTech 6055
Wetekom 6112
Wewa 6052
d
de
oa
Universum 6053, 6089,
6105, 6131, 6106, 6091,
6103
Van Hunen 6102
Variosat 6053
VEA 6121
Ventana 6090
Vestel 6089, 6103, 6093,
6094
VH Sat 6105
Viasat 6149
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
97
Nl
13
Aanvullende informatie
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
K002_B3_En
© 2011 PIONEER CORPORATION.
Alle rechten voorbehouden.
<6517-00000-015-0S>