BeoLab 7-4
BeoLab 7-4
Vejledning
Forholdsregler!
– Sørg for, at højttaleren placeres
og tilsluttes i overensstemmelse
med instruktionerne i denne
vejledning. For at forhindre
tilskadekomst må der kun bruges
Bang & Olufsens godkendte
stande og vægbeslag!
– Højttaleren kan kun slukkes helt
ved at frakoble den fra
vægstikket.
– Forsøg aldrig at skille højttaleren
ad. Alle reparationer skal
foretages af uddannede
serviceteknikere!
– Højttaleren er udelukkende
beregnet til indendørs brug
under tørre forhold og inden for
et temperaturområde på
10–40°C.
– Anbring ikke genstande på
højttaleren.
– Løft ikke højttaleren ved at tage
fat i den akustiske linse.
– Hvis du lytter til høj musik i
længere tid, kan det medføre
høreskade!
Acoustic Lens Technology –
manufactured under license from
Sausalito Audio Works.
Daglig brug
Når du har sat højttaleren op
som beskrevet på de følgende
sider, skal du slutte hele
systemet til lysnettet.
Højttalerbeskyttelse
Højttaleren er udstyret med et
varmebeskyttelsessystem, der
forhindrer skader ved
overophedning. Hvis der opstår en
fejl – eller højttalerenhederne bliver
overophedede – sætter systemet
automatisk højttaleren i stand-by.
For at få lyden tilbage igen:
> Afbryd strømmen til højttaleren.
> Giv systemet tid til at nulstille
eller køle af (ca. 3–5 minutter).
> Slut atter strømmen til
højttaleren.
Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte din Bang & Olufsen
forhandler.
3
Rengøring af højttaleren
Støv fjernes fra overflader med en
tør, blød klud. Fedtpletter eller
vanskeligt snavs fjernes om
nødvendigt med en hårdt opvredet,
fnugfri klud dyppet i vand tilsat
nogle få dråber mildt vaskemiddel,
f.eks. et opvaskemiddel.
Brug aldrig en støvsuger til at
rengøre den synlige
højttalermembran i den akustiske
linse. Højttalerfronten kan
støvsuges med et blødt
børstemundstykke med
støvsugeren indstillet på laveste
sugekraft.
Brug aldrig sprit eller andre
opløsningsmidler til rengøring af
højttaleren!
Tænd og sluk
Når du tænder dit Bang & Olufsen
system, tændes der samtidig for
højttaleren, og når du slukker
systemet igen, sættes højttaleren
også i stand-by.
!
Forsigtig: Den synlige
højttalermembran må ikke berøres!
Håndter højttalerfronten meget
varsomt. Buler og ridser er ikke
dækket af garantien!
Opsætning af højttaleren
4
Det anbefales at følge
nedenstående fremgangsmåde:
– Afbryd strømmen til dit Bang &
Olufsen system.
– Monter højttaleren på Bang &
Olufsens stand eller vægbeslag
som beskrevet på næste side.
– Tilslut højttaleren som beskrevet
i ”Kabeltilslutninger” (s. 6–7).
– Indstil POSITION-omskifteren
korrekt. Dette er beskrevet i
”Tilpas højttaleren til rummet”
(s. 8–9).
– Slut atter strømmen til hele
systemet.
Beslag ”type 1”
Beslag ”type 2”
Beslag til BeoLab 7-4:
Højttaleren skal fastgøres til et af
de vægbeslag, der er vist her, og
på en passende Bang & Olufsen
stand eller et vægbeslag.
Brug beslag ”type 1”, når
højttaleren skal monteres på en af
Bang & Olufsens stande med
enkeltsøjle eller et vægbeslag.
Brug beslag ”type 2”, når
højttaleren skal monteres på en af
Bang & Olufsens stande med
dobbeltsøjle.
Placering: Højttaleren skal
placeres centreret under skærmen.
Placer altid højttaleren i oprejst
position!
Hvis højttaleren monteres på
væggen, f.eks. i en BeoVision 4
opsætning, anbefaler vi dig at
placere højttaleren 5–15 cm under
skærmen, og højst 98 cm over
gulvet.
5
Illustrationen viser, hvordan en
højttaler monteres med beslag
”type 1” på en af Bang &
Olufsens stande med
enkeltsøjle (eller et vægbeslag).
Følg samme fremgangsmåde,
hvis du vil montere højttaleren
på en af Bang & Olufsens
stande med dobbeltsøjle – med
et beslag ”type 2”.
a Fjern det lille dæksel (hvis der er
ét) på beslaget. Tryk på dækslet
som vist, så det løsner sig.
b Monter beslaget på standen eller
vægbeslaget. Brug de to længste
skruer (M5 × 25 mm) – fire
skruer til et beslag ”type 2”.
c Monter højttaleren på beslaget.
Brug den korte skrue
(M5 × 8 mm). Spænd ikke
skruen helt, før du har foretaget
de justeringer, der står nævnt til
højre (d).
a
c
c
b
Justeringer: Brug de to skruer (d)
til at justere højttaleren i forhold til
standen eller vægbeslaget. Placer
højttaleren, så siden er lodret, og
spænd derefter skruen (c).
c
d
d
d
c
Kabeltilslutninger
6
Højttaleren er primært
beregnet til at blive brugt i en
surround sound opsætning med
BeoVision 7*. Den kan dog også
bruges sammen med andre
systemer fra Bang & Olufsen –
f.eks. i en BeoVision 4 surround
sound opsætning.
Lysnettilslutning
til BeoVision 7
POWER LINK
stik
POSITION-omskifter
Hvis du ønsker at bruge den i
en opsætning, der ikke
omfatter BeoVision 7, skal du
bruge en netledning og et
Power Link kabel. Disse kabler
fås som ekstraudstyr hos din
Bang & Olufsen forhandler.
Stikpanelet er placeret bag på højttaleren.
Lystnettilslutninger
Højttaleren har to stik til lysnettet.
Stikket mærket ~ er til indgangen
for lysnettet (tilslutning fra
stikkontakten), og det andet er en
lysnetudgang til BeoVision 7 (dette
stik findes ikke på højttalere, der er
beregnet til salg på det
amerikanske marked).
Bemærk: Netledningen fra
stikkontakten skal fastgøres til
kabelbøjlen på højttaleren – som
vist på næste side.
*BEMÆRK! BeoVision 7 og
ekstraudstyret fås ikke på alle
markeder.
Kabelbøjle
POSITION-omskifter
Denne omskifter har to
indstillinger: F (fritstående
position) og W (vægposition).
Hvilken indstilling du skal bruge, er
beskrevet i ”Tilpas højttaleren til
rummet” (s. 8–9).
POWER LINK stik
Brug dette stik til at slutte
højttaleren til et af Power Link
stikkene på Bang & Olufsen
systemet – se næste side.
7
Tilslutning til BeoVision 7 …
Slut højttaleren til et af Power Link
stikkene på stikpanelet til venstre
på BeoVision 7.
BeoVision 7
BeoLab 7-4
Du kan få yderligere oplysninger
om stikpanelerne på BeoVision 7 i
de vejledninger, der følger med
produktet.
Kabelbøjle: Af sikkerhedsmæssige
årsager skal netledningen fra
stikkontakten fastgøres til
højttaleren. Dette gøres ved at
trække ledningen bag bøjlen.
De to netledninger og Power Link
kablet følger med BeoVision 7.
Tilslutning til andre Bang &
Olufsen systemer …
Brug et Power Link kabel af den
rette type til at slutte højttaleren til
et Power Link stik på Bang &
Olufsen systemet.
Du kan få yderligere oplysninger i
den vejledning, der følger med
Bang & Olufsen systemet.
Power Link
Mk 3
Power Link kabel: Brug ikke et
kabel af den gamle type, da dette
forårsager støj og derfor ikke giver
optimal lydkvalitet! Den nye type
har et trekantet mærke på stikket.
Tilpas højttaleren til rummet
8
Basniveauet fremhæves i en
højttaler, når den placeres i et
hjørne eller tæt på en væg,
sammenlignet med basniveauet
i en højttaler, der placeres i en
mere fritstående position.
Hvis du vil fjerne denne
forstærkning af bassen, skal du
bruge POSITION-omskifteren
for at sikre, at basniveauet
passer til højttalerens placering.
Den indstilling, du skal vælge,
afhænger af afstanden fra
højttaleren til rummets vægge
og hjørner.
POSITION-omskifteren
• F (fritstående position)
Brug denne indstilling, hvis
højttaleren er placeret, så fronten
er mere end 50 cm fra bagvæggen,
f.eks. på en af standene.
• W (vægposition)
Brug denne indstilling, hvis
højttaleren er placeret, så fronten
er mindre end 50 cm fra
bagvæggen.
Brug altid denne indstilling, hvis
højttaleren er placeret på et af
vægbeslagene, men også når den
er placeret på de ovennævnte
stande – tæt på bagvæggen.
F
W
9
POSITION-omskifteren er placeret
på højttalerens stikpanel.
F
W
Sådan måler du: Afstanden måles
som vist her – højttaleren set fra
oven.
10
Fjern højttalerfronten for at få
adgang til godkendelsesmærkaterne:
Tryk fronten nedad, indtil den
stopper (~ 10 cm). Fronten kan nu
tages af.
Bemærk: Når du skal fastgøre
fronten igen, skal du først sætte den
midterste tap i den nederste del af
rillen (a) og føre fronten opad.
Sørg for, at alle seks
”fastgørelsespunkter” griber helt fat i
de tilhørende greb på højttaleren
(b), så fronten sidder ordentligt fast.
b
b
b
b
b
b
a
Til det norske marked!
Dette produkt opfylder
Mekaniske og elektroniske kompobetingelserne i EUnenter i produktene slites ved bruk. direktiverne 89/336 og 73/23.
Det må derfor påregnes reparasjoner
og utskiftning av komponenter
Tekniske specifikationer, funktioner
innenfor kjøpslovens reklamasjons- og brug deraf kan ændres uden
tid, som må regnes som vedlikehold varsel!
av produktene. Slik vedlikehold gir
ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør,
og må bekostes av kjøper.
3509127
0508
Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
www.bang-olufsen.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising