Uwaga - Brother
Instrukcja Obsługi
XL-5500 XL-5600 XL-5700
Wskazówki bezpieczeństwa
Przy używaniu maszyny zawsze przestrzegać poniższych wskazówek.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki.
Uwaga - W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa porażenia prądem:
1. Kiedy maszyna jest wyłączona, nie zostawiać wtyczki w gniazdku. Po szyciu albo
do czyszczenia wyjmować wtyczkę z gniazdka.
2. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki wyjąć wtyczkę z gniazdka i zastąpić
wymienianą żarówkę na tego samego typu o mocy 15W.
Ostrzeżenie - W
celu zmniejszenia niebezpieczeństwa oparzeń, pożaru,
porażenia prądem i obrażeń osób przestrzegać poniższych zaleceń:
1. Maszyna nie jest do zabawy. Jeśli dzieci używają maszyny lub znajdują się w pobliżu,
zachować ostrożność.
2. Maszyny należy używać tylko do celów opisanych w tej instrukcji i tylko
z oprzyrządowaniem zalecanym przez producenta i opisanym w tej instrukcji.
3. Nie używać maszyny, jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka jest uszkodzona, występują
zakłócenia pracy, maszyna spadła lub jest uszkodzona albo do maszyny dostała się woda.
W tych przypadkach maszynę należy dostarczyć do punktu serwisowego, gdzie zostanie
sprawdzona, naprawiona lub wyregulowana.
4. Otwory wentylacyjne muszą być drożne. Otwory wentylacyjne i pedał muszą być wolne
od kurzu, ścinków i materiału.
5. Do otworu nie mogą wpadać ani być wtykane ciała obce.
6. Maszyny można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych, nie narażonych na
działanie czynników zewnętrznych (atmosferycznych).
7. Przy włączonej maszynie nie można używać rozpylaczy do aerozoli ani naczyń z płynami
żrącymi.
8. Przed wyjęciem przewodu przełączyć wyłącznik sieciowy na „0”, aby wyłączyć maszynę i
wyłączyć przewody sieciowe z gniazdka.
9. Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka trzymać mocno za wtyczkę, nie ciągnąć za przewód.
10. Trzymać palce z dala od części będących w ruchu. Szczególną ostrożność zachować w
pobliżu igły.
11. Zawsze używać odpowiedniej płytki ściegowej., gdyż w przeciwnym razie może dojść do
złamania igły.
12. Nie używać zgiętych igieł.
13. Przy szyciu nie ciągnąć i nie przyciskać materiału, gdyż w przeciwnym razie może dojść
do złamania igły.
14. Przed przystąpieniem do regulacji w pobliżu igły, np. do nawlekania, wymiany igły,
nawlekania szpulki, wymiany stopki naciskowej itp. przełączyć wyłącznik sieciowy w
pozycję „0”.
15. W celu zdjęcia pokrywy, smarowania lub regulacji opisanych w instrukcji obsługi wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
16. Maszyna do szycia nie jest przeznaczona do użycia przez dzieci oraz osoby niezdolne do
tego, bez odpowiedniego nadzoru.
17. Należy uważać, aby małe dzieci nie używały maszyny jako zabawki.
INSTUKCJĘ OBSŁUGI UPRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU.
Maszyna przewidziana tylko do użytku domowego.
1
——————————————————————————————————
——————————————————————
DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANI, NA MALCIE I NA CYPRZE.
Jeśli maszyna jest zaopatrzona we wtyczkę trójbiegunową - należy
przeczytać wskazówki poniżej.
WAŻNE (w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii)
Zasilanie główne (AC 230/240 V, 50Hz)
Nie należy odcinać głównej wtyczki od maszyny. Jeśli wtyczka nie
pasuje do gniazda sieciowego lub kabel jest zbyt krótki, aby
zachować bezpieczeństwo należy zaopatrzyć się w odpowiedni
przedłużacz / przewód kompensacyjny lub zgłosić się do punktu
sprzedaży.
UWAGA. Przy wymianie bezpiecznika zwróć uwagę, aby nowy
był identyczny z oryginalnym typem.
Jeśli wtyczka jest ucięta, usuń bezpiecznik i pozbądź się wadliwej
wtyczki natychmiast, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
WAŻNE (w innych krajach)
Jeśli dostępne gniazdko elektryczne nie jest odpowiedni dla
wtyczki, znajdującej się na wyposażeniu, należy ją usunąć i
zastąpić odpowiednią trójbiegunową. Do alternatywnej wtyczką,
należy zmienić / dopasować nowy bezpiecznik.
UWAGA: Wtyczkę odłączoną od głównego przewodu oraz
odsłonięte przewody należy zabezpieczyć. Bezpieczniki należy
zastąpić na zalecanymi przez ASTA do BS 1362posiadające
specjalne oznaczenia.
OSTRZEŻENIE: NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ
PRZEWODU
Z
UZIEMIONYM
ZACISKIEM, OZNACZONYM LITERĄ
„E” ALBO PRZEZ SYMBOL ZIEMI ALBO
KOLORAMI: ZIELONYM
LUB
ŻÓŁTYM.
Kable są oznaczone w następujący sposób:
Niebieski Neutralny
Brązowy Aktywny
Kolory na kablu mogą być inne niż te znajdujące się na wtyczce. W
takiej sytuacji należy:
Niebieski kabel łączymy z zaciskiem oznaczonym literą „N” albo
kolorem czarnym lub niebieskim
Brązowy kabel łączymy z zaciskiem oznaczonym literą „L” albo
kolorem czerwonym lub brązowym.
Połączenie kablowe i Wyłącznik sieciowy/oświetlenia
1
2
1.
Podłączyć wtyczkę trójbiegunową do maszyny. Od
wtyczki odchodzą dwa przewody – jeden do
rozrusznika, drugi do wtyczki sieciowej.
2.
Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka sieciowego. P
• Po skończonej pracy maszynę należy wyłączyć, a wtyczkę
wyjąć z gniazdka.
2
Główny wyłącznik sieciowy/oświetlenia odpowiada za
zasilanie oraz oświetlenie pola szycia.
1 Włącz
2 Wyłącz
• Podczas naprawy maszyny, wymiany igły szpulki lub żarówki należy
wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka sieciowego celem uniknięcia
możliwych szkód.
Spis Treści:
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA................................................................................................................................................................ 1
POŁĄCZENIA KABLOWE I WYŁĄCZNIK SIECIOWY / OSWIETLENIA............................................................................................. 2
SPIS TREŚCI ......................................................................................................................................................................................................... 3
WAŻNIEJSZE CZĘŚCI SKŁADOWE .............................................................................................................................................................. 4
AKCESORIA ......................................................................................................................................................................................................... 5
OBSŁUGA MASZYNY......................................................................................................................................................................................... 6
Połączenia kablowe ............................................................................................................................................................................................. 6
Wyłącznik sieciowy i oświetlenia....................................................................................................................................................................... 7
Rozrusznik nożny ................................................................................................................................................................................................ 7
Wymiana igły ...................................................................................................................................................................................................... 7
Sprawdzenie igły ................................................................................................................................................................................................. 8
Wymiana stopki................................................................................................................................................................................................... 8
Szycie z wolnym ramieniem ............................................................................................................................................................................... 9
Stabilizacja położenia.......................................................................................................................................................................................... 9
RÓŻNE REGULACJE I USTAWIENIA ......................................................................................................................................................... 10
Przełącznik wyboru ściegu................................................................................................................................................................................ 11
Zalecane długości i szerokości ściegu .............................................................................................................................................................. 13
Regulator długości ściegu ................................................................................................................................................................................. 13
Szycie materiałów typu stretch ......................................................................................................................................................................... 14
Regulator szerokości ......................................................................................................................................................................................... 14
Przełącznik zmiany kierunku szycia ................................................................................................................................................................. 14
Dźwigienka transportera (jeśli maszyna jest w nią wyposażona) .................................................................................................................... 15
PROWADZENIE NICI....................................................................................................................................................................................... 15
Nawijanie nici na szpulkę ................................................................................................................................................................................. 15
Prowadzenie nici dolnej .................................................................................................................................................................................... 16
Prowadzenie nici górnej .................................................................................................................................................................................... 18
Użycie nawlekacza igły (dotyczy modeli zaopatrzonych w nawlekacz) ......................................................................................................... 19
Quick System – szybkie przygotowanie maszyny do szycia (wybrane modele) ............................................................................................. 20
Wyprowadzanie nici dolnej............................................................................................................................................................................... 21
Szycie dwoma igłami ........................................................................................................................................................................................ 21
Naprężenie nici.................................................................................................................................................................................................. 22
DIAGRAM SZYCIA TKANIN, IGŁA NIĆ ..................................................................................................................................................... 24
Proszę przeczytać przed rozpoczęciem szycia ...................................................................................................................................................... 25
Szycie zwykłe ........................................................................................................................................................................................................ 25
Zygzak.................................................................................................................................................................................................................... 26
Ścieg kryty ............................................................................................................................................................................................................. 27
Ścieg dachówkowy ................................................................................................................................................................................................ 27
Ścieg elastyczny..................................................................................................................................................................................................... 28
Ścieg łukowy.......................................................................................................................................................................................................... 28
Ścieg podwójny ..................................................................................................................................................................................................... 29
Łańcuszek............................................................................................................................................................................................................... 29
Ścieg piórowy ........................................................................................................................................................................................................ 29
Potrójny zygzak .................................................................................................................................................................................................... 30
Dekoracyjny ........................................................................................................................................................................................................... 30
Automatyczne wykonywanie dziurek na wymiar guzika ..................................................................................................................................... 30
4 – stopniowe wykonywanie dziurki ..................................................................................................................................................................... 31
Ustawienie wyglądu dziurki .................................................................................................................................................................................. 33
Przyszywanie guzików .......................................................................................................................................................................................... 33
Wszywanie zamków błyskawicznych ................................................................................................................................................................... 34
Marszczenie ........................................................................................................................................................................................................... 35
Cerowanie .............................................................................................................................................................................................................. 35
Aplikacje ............................................................................................................................................................................................................... 36
Monogramy i wyszywanie..................................................................................................................................................................................... 36
KONSERWACJA................................................................................................................................................................................................ 38
Wymiana żarówki.............................................................................................................................................................................................. 38
Smarowanie ....................................................................................................................................................................................................... 38
Czyszczenie ....................................................................................................................................................................................................... 39
Czynności kontrolne.......................................................................................................................................................................................... 40
Pakowanie maszyny .......................................................................................................................................................................................... 42
INDEX................................................................................................................................................................................................................... 43
3
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Ważniejsze części maszyny:
1.
Element nawijający (strona 15)
Nawija nić na dolną szpulę.
2.
Trzpień pionowy szpulki (strona 15 i 18)
Podtrzymuje szpulkę.
3.
Prowadnik nici górnej (strona 15)
4.
Dźwigienka przegubowa nici (strona 18)
5.
Nóż (strona 26)
6.
Napinacz nici górnej (strona 22)
Reguluje napięci nici górnej.
7.
Regulator szerokości ściegu (strona 14)
Reguluje szerokość ściegu.
8.
Przełącznik obrotowy wzoru ściegów (strona 10)
Żądany ścieg wybiera się przez obrót w
dowolnym kierunku.
9.
Regulator długości ściegu (strona 13)
Reguluje długość ściegu w zakresie wybranego
rodzaju ściegu.
A Buttonhole fine adjustment screw(page33)
B Buttonhole lever (1-Stepautomatic buttonhole)
(page30)
C Needle threader (page19)
This is only available on certain models.
4
10. Przełącznik zmiany kierunku szycia (strona 14)
Po naciśnięciu powoduje szycie wstecz.
11. Regulacja wyglądu dziurki (strona 33)
12. Dźwignia automatu dziurek pod guziki (strona 30)
13. Automat do nawlekania igły (dostępny w
wybranych modelach) (strona 19)
14. Uchwyt maszyny
15. Koło zamachowe
Obracanie koła w kierunku do siebie (przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara) powoduje podnoszenie i opuszczanie igły.
16. Wyłącznik sieciowy/oświetlenia (strona 7)
Włącza oraz wyłącza maszynę i oświetlenie
17. Gniazdo rozrusznika (strona 6)
Przed szyciem podłączyć rozrusznik do sieci przez
włożenie wtyczki do gniazdka
18. Dźwigienka stopki (strona 8)
Podnosi i opuszcza stopkę
19. Rozrusznik (strona 7)
Służy do rozpoczęcia, przerwania i regulacji prędkości szycia
20. Stopka do ściegu zygzak
AKCESORIA
1
XA4911-151
(Automatyczna stopka do dziurek)
(Do 4 cykli dziurki)
3 X59375-121
5 X57521-001
4 129583-001
7 X55467-021
1 Automatyczna stopka do dziurek
2 Stopka do zamków
3 Stopka do przyszywania guzików
4 Zestaw igieł
5 Podwójna igła
6 Szpulki
7 Śrubokręt
8 Dodatkowy trzpień na nici
9 Osłona transportu maszyn
2 X59370-021
X59369-321
8 130920-021
6 SA156(Dla U.S.A.)
SFB(XA5539-151)(Dla innych krajów)
9 XA3442-121
Kody dla stopki dla ściegu zygzak: 138135-122
Rozrusznik nożny:
XC7359-021 (110/120 obszaru V)
XC7438-021 (220/240 obszaru V)
XC7456-021 (U. K.)
XC7455-021 (Australia, Nowa Zelandia)
Powyższe dodatki znajdują się wewnątrz torby umieszczonej
wewnątrz stołu szyjącego. Dodatki mają pomóc w osiągnięciu
wyznaczonych celów krawieckich.
5
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Obsługa maszyny:
Ostrzeżenie
•
Używać jedynie domowego źródła prądu. Użycie innych może wywołać pożar, szok
elektryczny lub uszkodzenia maszyny.
• Wyłącz główne źródło zasilania i usuń wtyczkę w następujących okolicznościach:
• Kiedy jesteś z dala od maszyny.
• Po zakończeniu prac na maszynie.
• Kiedy zasilanie zawodzi podczas używania maszyny
• Kiedy maszyna nie działa prawidłowo z powodu złego jej podłączenia.
• Podczas burzy
Uwaga

● Nie używaj przedłużaczy albo rozgałęźników z wieloma innymi podłączonymi urządzeniami.

● Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Może nastąpić porażenie prądem..
● Wyłączając z sieci maszynę, należy w pierwszej kolejności wyłączyć główne zasilanie. Nie ciągnij
Może pojawić się niebezpieczeństwo zaprószenia ognia lub nastąpić porażenie prądem.
wtyczki za sznur. Może to spowodować jego uszkodzenie zaprószenia ognia lub porażenie prądem.
● Nie można odcinać, zginać, skręcać sznura. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na sznurze. Uważaj,
aby z jakichkolwiek powodów sznur się nagrzał. Może to być powodem uszkodzenia sznura i
spowodować niebezpieczeństwo zaprószenia ognia lub porażenie prądem. Jeśli sznur albo wtyczka jest
uszkodzona, zanieś maszynę do swojego autoryzowanego dealera w celu naprawy przed włączeniem.
● Wyłącz z sieci sznur, jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższych okres. Może pojawić się niebezpieczeństwo
zaprószenia ognia.
Połączenia kablowe
1. Podłącz kabel zasilający do maszyny.
2. Podłącz kabel zasilający maszyny
do gniazdka.
6
Uwaga
● Zostawiając maszyna w stanie biernym
należy wyłączyć wyłącznik główny
maszyny, a wtyczka powinna być
wyjęta z gniazdka.
● Podczas naprawy lub zmiany żarówki,
maszyna musi zostać wyłączony z sieci.
Rozrusznik nożny
Lekkie naciśnięcie pedału powoduje uruchomienie maszyny z
niewielką prędkością. Dalsze naciśnięcie
pedału powoduje zwiększenie prędkości szycia. Po zwolnieniu
nacisku na pedał maszyna zatrzymuje
się. Kiedy maszyna nie jest używana, nic nie powinno się
obciążać rozrusznika.
(Tylko dla U.S.A.)
● Urządzenie ma wtyk polaryzowany
(jedno ostrze jest szersze). Aby
zmniejszyć ryzyko porażenia prądem,
wtyczkę należy podłączyć w
następujący sposób: jeśli wtyczka nie
pasuje w pełni w wylocie, należy ja
odwrócić. Jeśli nadal nie pasuje,
skontaktuj się z wykwalifikowanym
elektrykiem, aby zainstalować
właściwą.
Wyłącznik sieciowy/Oświetlenia
Włącza i wyłącza zasilanie maszyny
oświetlenie.
1 Włączanie (w stronę symbolu „I”)
2 Wyłączanie (w stronę symbolu „O”)
Uwaga
oraz
●
Zachowaj bezpieczeństwo podczas użytkowania rozrusznika.
Nie pozwól, aby kawałki płótna i kurz zbierał się na
rozruszniku.
Uwaga
(Tylko dla U.S.A.)
● Rozrusznik: Model KD-1902
Może być stosowany w modelach:
1
XL-5500/XL-5600/XL-5700/
XL-5510/XL-5610/XL-5710.
2
Wymiana igły
Uwaga
● Wyłącz maszynę przed przystąpieniem do wymiany
igły. Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, a
maszyna rozpocznie pracę, może dojść do obrażeń.
● Używaj maszynę jedynie do domowych prac
krawieckich. W przeciwnym razie igła może się
złamać, co stwarza realne zagrożenie.
● Nie pracuj uszkodzoną igłą.
1. Wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka
sieciowego.
7
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
2. Unieść uchwyt igły do najwyższej
Sprawdzanie igły
pozycji.
1. Dla umożliwienia bezproblemowego szycia igła musi
zawsze być prosta i ostra.
3. Opuść stopkę.
4. Zdejmuj igłę, luzując klamerkę igły
śrubokrętem lub monetą.
2. W celu sprawdzenia, czy igła nie jest zgięta, położyć
igłę płaską stroną w dół, jak na rysunku.
1
3.Jeżeli igła jest zgięta lub tępa, należy ją wymienić.
Wymiana Stopki
1 Śrubokręt
•Nie używaj maksymalnej siły kiedy rozluźniasz albo
zaciskasz igłę. Ściśnij śrubę, inaczej pewne części z
maszyna do szycia mogą zostać uszkodzone.
5. Załóż igłę płaską stroną do tyłu. Wsunąć ją
jak najgłębiej do góry (do oporu). Zaciągnąć
klamerkę igły.
Uwaga
● Przed zmianą stopki zawsze wyłącz maszynę.
Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, a
maszyna rozpocznie pracę, może dojść do
obrażeń.
● Uważaj jaki ścieg wybrałeś, aby dobrać
odpowiedni ścieg. Jeśli stopka będzie
nieaktualna, należy zamówić jeszcze jedną..
● Używaj jedynie stopki zgodne z wymogami
tejże maszyny.
1
Stopkę wymienia się w zależności od wybranej funkcji
szycia.
3
2
1 Śrubokręt
2 Uchwyt igły
3 Igła
Uwaga
●
8
Sprawdź, czy założyłeś igłę w
odpowiednie miejsce i pewnie zaciśnij ją
dokręcając śrubę śrubokrętem. Jeśli igła
nie jest odpowiednia, albo jeśli
mocowanie igły jest zbyt luźne, może
dojść do uszkodzeń.
Zatrzaskowy system stopek:
1. Przez obracanie koła zamachowego w kierunku do siebie
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) ustawić igłę w
najwyższym położeniu, następnie unieść dźwigienkę stopki.
2. Nacisnąć „do siebie” dźwignię mocowania stoki
3. Umieścić na płytce ściegowej inną stopkę, tak aby
poprzeczka na stopce znalazła się w jednej linii z
rowkiem na ramieniu docisku materiału.
4. Opuścić stopkę i ustalić położenie stopki na ramieniu
docisku materiału. Jeżeli stopka jest prawidłowo ustawiona,
poprzeczka powinna zaskoczyć.
Uzyskanie wolnego ramienia
Wolne ramię jest przeznaczone do szycia elementów
cylindrycznych np. nogawek, rękawów. Dla uzyskania wolnego
ramienia wyjąć wysuwany stół, w którym umieszczone jest
dodatkowe wyposażenie.
1. Podnieść do góry plastikowy stół do szycia
2. Wyjąć stół w kierunku „do siebie”
1
1 Wysuwany stół
Stabilizacja położenia
Kiedy maszyna jest umieszczona na nierównej powierzchni,
należy wyregulować jej położenie śrubami umieszczonymi na
płycie spodniej maszyny..
Uwaga
●
Jeśli stopka nie jest w odpowiedni stopka
zainstalowana, igła może się o nią
ocierać, co może spowodować jej
uszkodzenie.
9
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Regulacje i ustawienia
Pokrętło wyboru ściegu
Uwaga
W celu wybrania ściegu obrócić koło wyboru ściegu, które
znajduje się na przednim panelu maszyny. Koło wyboru ściegu
można obracać w każdym kierunku.
Poniżej przedstawiamy zalecane zakresy długości i szerokości
ściegu.
● Koło wyboru ściegu po ustawieniu na ścieg
pierwszy lub ostatni, jest blokowane. Aby wybrać
inny ścieg należy kręcić kołem w przeciwnym
kierunku.
1
1 Koło wyboru ściegu
21 Ściegów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
6
7
8
9
17 Ściegów
1
2
15 Ściegów
1
10
5
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
Zalecane Szerokości i Długości ściegów:
21 Ściegów
Wzór
Nazwa ściegu
Zalecana szerokość w
mm
Zalecana
długość w
mm
Strona w
instrukcji
Automatyczna dziurka na wymiar
guzika
3-5
0-1,5
30
Ścieg prosty
0-5
Zmiana pozycji igły
1-4
25, 34, 35
Zygzak
3-5
0-4
26, 33, 36
Ścieg kryty
3-5
0-2
27
Ścieg elastyczny
3-5
0-3
27
Ścieg elastyczny
3-5
0-2,5
28
Ścieg kryty elastyczny
3-5
0-3
27
Ścieg łukowy (satynowy)
3-5
0-1,5
28
Ścieg podwójny
3-5
0-3
29
Ścieg mostkowy
3-5
0-3
-
Ścieg dachówkowy elastyczny
3-5
0-3
-
Potrójne przeszycie
0-5
Zmiana pozycji igły
Ustalony 2,5
25
Potrójny zygzak
3-5
Ustalony 2,5
30
Ścieg owerlokowy
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg owerlokowy elastyczny
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg jodełka
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg strzałkowy
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg dekoracyjny
3-5
Ustalony 2,5
30
Ścieg dekoracyjny
3-5
Ustalony 2,5
-
Ścieg dekoracyjny
3-5
Ustalony 2,5
-
Ścieg dekoracyjny
3-5
Ustalony 2,5
-
11
17 ściegów
Wzór
Nazwa ściegu
Zalecana szerokość w
mm
Zalecana
długość w
mm
Strona w
instrukcji
Automatyczna dziurka na wymiar
guzika
3-5
0-1,5
30
Ścieg prosty
0-5
Zmiana pozycji igły
1-4
25, 34, 35
Zygzak
3-5
0-4
26, 33, 36
Ścieg kryty
3-5
0-2
27
Ścieg elastyczny
3-5
0-3
27
Ścieg elastyczny
3-5
0-2,5
28
Ścieg kryty elastyczny
3-5
0-3
27
Ścieg łukowy (satynowy)
3-5
0-1,5
28
Ścieg podwójny
3-5
0-3
29
Potrójne przeszycie
0-5
Zmiana pozycji igły
Ustalony 2,5
25
Potrójny zygzak
3-5
Ustalony 2,5
30
Ścieg owerlokowy
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg owerlokowy elastyczny
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg jodełka
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg strzałkowy
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg dekoracyjny
3-5
Ustalony 2,5
30
Ścieg dekoracyjny
3-5
Ustalony 2,5
-
Nazwa ściegu
Zalecana szerokość w
mm
4- cykle, pól-automatyczna dziurka
3-5
0-1,5
30
Ścieg prosty
0-5
Zmiana pozycji igły
1-4
25, 34, 35
Zygzak
3-5
0-4
26, 33, 36
Ścieg kryty elastyczny
3-5
0-3
27
15 Ściegów
——Wzór
12
——————
Zalecana
Strona w instrukcji
długość w mm
Ścieg elastyczny
3-5
0-3
27
Ścieg elastyczny
3-5
0-2,5
28
Ścieg podwójny
3-5
0-3
29
Ścieg kryty
3-5
0-2
27
Potrójny zygzak
3-5
Ustalony 2,5
30
Potrójne przeszycie
0-5
Zmiana pozycji igły
Ustalony 2,5
25
Ścieg strzałkowy
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg owerlokowy elastyczny
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg jodełka
3-5
Ustalony 2,5
29
Ścieg dekoracyjny
3-5
Ustalony 2,5
-
Ścieg owerlokowy
3-5
Ustalony 2,5
29
————
Uwaga
Regulacja długości ściegu
W zależności od wybranego ściegu osiągnięcie optymalnych
rezultatów może wymagać zmiany długości ściegu. Liczby wybite
na regulatorze długości ściegu oznaczają długość ściegu w
milimetrach (mm).
IM WYŻSZA LICZBA, TYM DŁUŻSZY ŚCIEG. Przy
ustawieniu na 0 materiał nie jest transportowany. Tak można np.
przyszyć guzik. Zakres wykorzystuje się przy szyciu ściegu
satynowego (ciasny zygzak), przydatnego przy dziurkach pod
guziki oraz jako ścieg dekoracyjny. Pozycja pokrętła dla ściegu
satynowego jest uzależniona od materiału i od zastosowanych nici.
W celu dokładnego określenia pozycji koła najpierw wypróbować
wzór
i długość ściegu na kawałku materiału, aby zaobserwować przesuw
materiału.
● Jeśli szwy są zebrane razem, wydłuż długość szwu i
kontynuuj szycie. Nie kontynuuj szycia poprzez
wydłużanie długość szwu, inaczej igła może stłuc się
i spowodować Twoje zranienie, uderzając o płytkę
ściegową.
Ściegi Stretch
Wybór ściegu stretch
Ustawienie długości ściegu na „SS” będzie
oznaczało przejście do sciegów stretch
1
2
3
1
Regulacja ściegów stretch
Ustawienia ściegów typu stretch zostały wpisane
fabrycznie. Ich wykonywanie może się odbywać tylko
w standardowych ustawieniach.
1 Pokrętło wyboru ściegu
2 Dłużej
3 Krócej
13
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Istnieje jednak możliwość poprawienia wyglądu ściegów
stretch dla niektórych materiałów. Obracając regulatorem
długości ściegu w kierunku "+" (aby zwiększyć długość)
lub w kierunku "-" (aby długość ściegu zmniejszyć).
1
2
3
–
SS
+
•
•
•
•
Przełącznik zmiany kierunku
Do szycia wstecz wcisnąć mocno przełącznik
zmiany kierunku i przytrzymać, lekko naciskając na
rozrusznik.
Do szycia do przodu po prostu puścić przycisk. Szycie
wsteczne stosuje się do wiązania ściegu prostego na
początku i na końcu szwu.
4
3
1 Wykonuje gęstsze ściegi
2 Pozycja standardowa
3 Wykonuje rzadsze ściegi.
Uwaga
● Pokrętło wyboru ściegu nie może być przekręcone poza “SS”
Prosimy nie przekręcać “na siłę” ponieważ może dojść do
uszkodzenia maszyny.
Pokrętło szerokości ściegu
W zależności od wybranego ściegu może zajść potrzeba
zmiany szerokości ściegu. Liczby na regulatorze
szerokości ściegu oznaczają szerokość ściegu. IM
WYŻSZA LICZBA, TYM SZERSZY ŚCIEG.
1
Wyłączanie transportu
(w maszynach z wyłącznikiem)
Służy do unoszenia i opuszczania transportera zależnie
od rodzaju planowanej pracy. Przy wyszywaniu
monogramów i motywów, cerowaniu i przyszywaniu
guzików transporter należy opuścić (materiał nie będzie
wtedy transportowany).
1
2
3
1 Pokrętło szerokości ściegu
●
.
14
Uwaga
W razie wybrania ściegu prostego lub
ściegu potrójnego stretch regulatorem
ustawia się żądaną pozycję igły (lewo
lub prawo)..
1 Dźwignia opuszczania traspotera
2. Położenie górne dźwigni: ząbki opuszczone
3. Położenie dolne dźwigni: ząbki podniesione
Nawlekanie maszyny
Szpulowanie nici
Uwaga
2
● Tylko szpulki (SA156, SFB(XA5539-151)) mogą
być używane w tej maszynie. Wszelkie inne szpulki
mogą uszkodzić maszynę.
● Szpulki zostały zaprojektowane specjalnie do tej
maszyny i nie powinno się używać innych, starszych
szpulek.
1
1. Sprężynka
2. Wycięcie
4. Przytrzymując koniec nici nacisnąć lekko na pedał
rozrusznika, aby kilkakrotnie owinąć nić wokół szpulki.
Następnie zatrzymać maszynę.
Rozmiar szpulki
11.5 mm
(7/16")
5. Obciąć nad szpulką wystający koniec nici. Następnie
ncisnąć rozrusznik i nawijać dalej.
1. Umieścić szpulkę z nićmi na pionowym trzpieniu szpulki.
Przeprowadzić nić wzdłuż prowadnicy nici maszyny (linia
punktowa na obudowie maszyny).
1
2
1 Prowadnik nawijacza
2 Nawijacz
Uwaga
Jeżeli nić zostanie niewłaściwie
poprowadzona, może zaplątać się o
nawijacz
2. Poprowadzić koniec nici od środka przez otwór szpulki.
3. Nasadzić szpulkę na trzpień nawijacza i przesunąć
nawijacz w prawo. Obrócić szpulkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż sprężynka rozdzielacza wskoczy w
wycięcie na
szpulce.
Uwaga
● Maszyna zatrzymuje się automatycznie, gdy szpulka jest
pełna.
6. Przeciąć nić, przesunąć nawijacz w lewo i zdjąć
pełną szpulkę z nawijacza.
Uwaga
● Igielnica nie pracuje podczas szpulowania nici
dolnej..
● Po wyłączeniu szpulowania możliwe jest usłyszenia
charakterystycznego kliknięcia podczas wyboru
ściegu lub naciśnięcia rozrusznika.
15
KNOWING YOU SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Uwaga
Nawlekanie nici dolnej
● Upewnić się, że postępuje się zgodnie z
instrukcjami. Jeśli nić nie zostanie całkowicie obcięta,
a szpulka jest nawinięta wówczas przy rozpoczęciu
pracy nić może zaplątać się wokół szpulki i spowodować
złamanie igły.
Uwaga
● Złe nawinięcie szpulki może spowodować, że
naprężenie nici będzie zbyt słabe, a to z kolei może
doprowadzić do złamania igły, a w rezultacie spowodować
skaleczenie użytkownika.
.
Uwaga
● Złe nawinięcie szpulki może spowodować, że
naprężenie nici będzie zbyt słabe, a to z kolei może
doprowadzić do złamania igły.
.
2
1
1
1. Prawidłowe nawinięcie
2. Niewłaściwe nawinięcie
2
1. Prawidłowe nawinięcie
2. Niewłaściwe nawinięcie
● Szpulki zostały zaprojektowane specjalnie dla
tego typu maszyny. Używanie szpulek ze starszych
modeli spowoduje, iż maszyna nie będzie pracować
poprawnie. Należy używać tylko szpulek dołączonych
do tej maszyny lub tego samego typu
(opatrzonych kodem: SFB XA5539151)).
Szpulka
11.5 mm
(7/16")
Uwaga
● Upewnić się, że maszyna została wyłączona z sieci
podczas jej nawlekania. Gdyby przypadkowo
został naciśnięty pedał rozrusznika i maszyna
rozpoczęłaby pracę, mogłoby dojść do skaleczenia.
1. Podnieść igłę do jej najwyższej pozycji obracając kołem
zamachowym do siebie (odwrotnie do wskazówek zegara) i podnieść
dźwignię stopki.
2. Otworzyć pokrywkę chwytacza za pojemnikiem na
akcesoria znajdującym się z przodu maszyny i wyjąć
bębenek pociągając rygiel do siebie.
1
1. Rygiel bębenka
2. Palec bębenka
16
2
3. Włożyć szpulkę do bębenka pozostawiając ok. 10 cm
odwiniętej nici (rys. A1). Przeciągnąć koniec nici przez
rowek, a następnie na dół i odwinąć w lewo, jak
pokazuje rys. A2, aż trafi do otworu wyjściowego pod
sprężynką napinającą (rys. A3)
Uwaga
● Aby uniknąć ryzyka skaleczenia przez ruchome
części, należy upewnić się, że maszyna została
wyłączona z sieci w czasie zakładania bębenka i czy
A-1
pokrywa chwytacza została zamknięta.
A-2
A-3
1
1. Sprężyna napinająca
Uwaga
● Upewnić się, że szpulka została założona poprawnie
i rozwija się we właściwym kierunku. W przypadku
rozwijania się nici w złym kierunku może spowodować
to spowodować niewłaściwe naprężenie nici lub
złamanie igły.
.
4. Trzymając bębenek za rygiel włożyć do chwytacza i
zwolnić rygiel. Upewnić się, czy palec bębenka trafia
na wcięcie chwytacza.
1
2
1. Palec bębenka
2. Wcięcie
Uwaga
● Jeśli bębenek zostanie źle osadzony, wypadnie
podczs próby szycia.
17
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Prowadzenie nici górnej
1
2
4
3
1.Trzpień szpulki
2. Prowadnik nici
3. Talerzyki dociskowe
4. Dźwigienka przegubowa nici
4. Trzymając prowadzoną nić przeciągnąć ją między
Uwaga
talerzykami dociskowymi.
●
Należy upewnić się czy maszyna została
nawleczona poprawnie w przeciwnym razie
może dojść do plątania nici i złamania igły.
Ustawić włącznik główny w pozycję "0"
1.
Podnieść dźwignię stopki i pokręcić kołem zamachowym
do siebie (odwrotnie do kierunku wskazówek zegara),
aby podnieść dźwigienkę przegubowa nici do jej
najwyższej pozycji.
.
2.
5. Prowadzić nić do tyłu dźwigienki przegubowej, a następnie
zawrócić w lewo, a następnie przeciągnąć nić przez otwór
dźwigienki.
Umieścić szpulkę z nićmi na trzpieniu szpulki.
1
Uwaga
1
● Jeśli szpulka jest umieszczona w złym miejscu lub
założona niepoprawnie, nić może się plątać wokół
trzpienia szpulki powodując złamanie igły.
.
3.
1.
Przeciągnąć nić przez prowadnice.
2
4
1.
2.
3.
4.
18
1
3
Trzpień szpulki
Prowadnik nici
Talerzyki dociskowe
Dźwigienka przegubowa nici
Dźwigienka przegubowa nici
6. Poprowadzić nić w dół do dolnego prowadnika nici.
2. Obrócić koło zamachowe do siebie (przeciwnie do
wskazówek zegara), aż uchwyt mocowania igły zrówna się
z haczykiem nawlekacza.
1
2
1
2
3
4
1
34
Uchwyt mocowania igły
Dźwignia nawlekacza igły
Haczyk uchwytu nawlekacza
Wyrównanie
4
1. Prowadnik nici
Uwaga
7. Nawlec igłę kierując nić od przodu do tyłu i pozostawić
około 5 cm za stopką.
● Upewnić się, że podczas używania nawlekacza, jego
haczyk został zrównany z uchwytem mocowania igły
przed opuszczeniem dźwigni nawlekacza. W
przeciwnym razie haczyk nawlekacza może zostać
uszkodzony.
3. Podczas opuszczania dźwigni nawlekacza nić
zahacza o prowadnicę.
1
1 5cm (2inch)
Uwaga
● Jeśli dźwigienka przegubowa jest opuszczona, nić górna nie
1
może być wokół niej owinięta. Należy upewnić się, że
dźwignia stopki i dźwigienka przegubowa zostały
podniesione przed nawlekaniem maszyny.
● Jeśli maszyna nie zostanie poprawnie nawleczona, może to
spowodować problemy podczas szycia.
2
.
Automat do nawlekania nici
(w wybranych modelach)
Przełączyć wyłącznik sieciowy na pozycję “O”.
1.
1.
2.
3.
3
Uchwyt mocowania igły
Dźwignia nawlekacza igły
Prowadnica
4. Opuścić dźwignię nawlekacza igły do najniższej
pozycji, a następnie obrócić ją do tyłu maszyny (od
siebie). Upewnić się, że haczyk przeszedł przez ucho
igły i chwycił nić
Opuścić dźwignię stopki.
y Przytrzymać nić z przodu igły, aby upewnić się, że
haczyk ją chwycił.
19
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
———
5. Delikatnie trzymając nić obrócić dźwignią nawlekacza do
przodu maszyny (do siebie). Haczyk przeciągnie nić przez igłę.
2
1
1 2
Szybkie wyciąganie nici dolnej
(modele wyposażone w quick system)
Ten nowy system pozwala na szybkie rozpoczęcie szycia
natychmiast po umieszczeniu szpulki w koszu chwytacza
bez wyciągania nici dolnej. Można jednak wyciągnąć nić
dolną przez rozpoczęciem szycia, co jest wytłumaczone w
rozdziale "Wyciąganie nici dolnej".
Ustawić włącznik główny w pozycję "0".
1 Haczyk
2 Nitka
1.
Przytrzymać koniec nici dolnej i umieścić szpulkę
w chwytaczu.
1
2
1. Bębenek
2. Chwytacz
6. Podnieść dźwignię nawlekacza i przeciągnąć około 5 cm
nici przez igłę do tyłu maszyny.
2.
Zamknąć pokrywę chwytacza podczas wyciągania
nici przez rowek pokrywy.
2
1
Uwaga
y Nawlekacz igły może być używany tylko do igieł
1 Pokrywa chwytacza
2 Rowek
3.
Przeciągnąć nić dolną przez rowek, wyciągnąć ją w górę, a
następnie obciąć ją przy pomocy obcinacza, aby zakończyć
nawlekanie.
4.
Wyciągnąć około 15 cm nici górnej, a następnie pociągnąć
ją między palcami stopki do tyłu maszyny.
5.
Rozpocząć szycie tak jak zazwyczaj. (Jeśli nie jest
konieczne wyciągniecie nici dolnej)
( więcej szczegółów str. 21).
maszynowych o rozmiarach od 75/11 do 100/16.
Sprawdzić w tabeli na str. 24 możliwości kombinacji igieł
i nici. W przypadku używania nici transparentnych
nylonowych jednowłókowych można użyć tylko igieł o
rozmiarach od 90/14 do 100/16.
y W przypadku użycia nici dekoracyjnych lub
specyficznych igieł jak podwójna lub motylkowa
(skrzydełkowa), nie może być użyty nawlekacz igieł. W
takich przypadkach należy ręcznie nawlec igłę. Upewnić
się, że maszyna została wyłączona na czas nawlekania
igły.
20
Wyciąganie nici dolnej
1.
Szycie podwójną igłą
Podnieść igłę i stopkę do ich najwyższych pozycji.
Maszyna ta została wyposażona w funkcję umożliwiającą
szycie igłą podwójną z dwiema nićmi górnymi tego samego
lub różnego koloru z użyciem ściegów dekoracyjnych
.
2.
Lekko trzymając koniec nici górnej powoli pokręcić
kołem zamachowym do siebie, aż do osiągnięcia przez
igłę położenia dolnego i ponownie górnego.
3.
Nić górna powinna wyciągnąć nić dolną w postaci
niewielkiej pętelki. Pociągnąć nić górną, aby wyciągnąć
nić dolną.
Uwaga
y Używać igły podwójnej przeznaczonej wyłącznie do
tego modelu maszyny (opatrzonej kodem X57521001).
Inne igły mogą się złamać i uszkodzić maszynę.
y Podczas używania podwójnej igły upewnić się, że
pokrętło szerokości ściegów nie jest ustawione
powyżej "3", gdyż może to spowodować, że igła
będzie uderzać w płytkę ściegową. W wyniku czego
igła może ulec złamaniu
y Nie używać do szycia zagiętych igieł, gdyż mogą się
złamać i spowodować skaleczenie.
y Używając igły podwójnej należy używać tylko stopki
do ściegu zygzakowego.
■ Mocowanie igły podwójnej
1
Igłę podwójną założyć tak samo jak pojedynczą (zobacz str. 7).
Płaska strona powinna być skierowana do tyłu, a okrągła do
przodu.
.
■ Mocowanie dodatkowego trzpienia szpulki
2
Założyć dodatkowy trzpień szpulki w otwór na górze maszyny.
Nasadzić na niego dodatkową szpulkę nici.
.
1.
2.
Nić górna
Pętelka nici dolnej
4.
Wyciągnąć obydwie nici na około 15 cm i przeciągnąć je
do tyłu maszyny pomiędzy palcami stopki.
1
1
2
1.
2.
1 Dodatkowy trzpień na nici
Nić górna
Nić dolna
21
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
■ Nawlekanie podwójnej igły.
■ Możliwe problemy wynikające ze złego
naprężenia nici.
Każda z igieł powinna być nawleczona osobno.
1. Nawlekanie prawej igły.
Powtórzyć czynności takie same jak przy nawlekaniu igły
pojedynczej. Więcej szczegółów patrz str. 18.
.
2. Nawlekanie lewej igły.
Nawlec lewą igłę w taki sam sposób jak prawą używając
nici prowadzonej z dodatkowego trzpienia szpulki, ale
nie przeciągać nici przez prowadnicę nad igłą przed
przewleczeniem jej przez ucho lewej igły.
Za duże naprężenie nici górnej.
Pętelki są widoczne na powierzchni materiału.
Rozwiązanie
Zmniejszyć naprężenie kręcąc pokrętłem naprężenia nici na niższy numer.
52
1
2
1
1. Spodnia strona materiału
2. Wierzchnia strona materiału
2
1
3
Za słabe naprężenie nici górnej.
Pętelki pojawiają się na spodniej stronie materiału.
Rozwiązanie
Zwiększyć naprężenie przekręcając pokrętło naprężenia nici na
wyższy numer.
1.
Nić prawej igły przechodzi przez prowadnicę
2.
3.
5Nić
lewej igły omija prowadnicę z przodu.
Prowadnica nici
2
1
2
Uwaga
Modele z nawlekaczem igły
Nie można używać nawlekacza do nawlekania igły
podwójnej. Należy nawlec ją ręcznie kierując nić od
przodu do tyłu. Użycie nawlekacza do podwójnej igły
może spowodować uszkodzenia maszyny.
1
1 Spodnia strona materiału
2 Wierzchnia strona materiału
Uwaga
● Naprężenie nici dolnej jest ustawione fabrycznie. Dla
Naprężenie nici
Naprężenie nici rzutuje na jakość wykonywanych ściegów.
Naprężenie nici musi być dostosowane do rodzaju materiału i nici.
Pamiętaj
● Zaleca się przed przystąpieniem do pracy wykonać szycie
próbne na niepotrzebnym kawałku materiału.
● Wyjściowe naprężenie nici ustawione jest na ”5”.
22
większości szytych materiałów regulacja naprężenia nici dolnej
nie jest konieczna. Podczas szycia cienkimi nićmi cienkiego
materiału naprężenie nici nie może być regulowane adekwatnie
z naprężenia nici górnej za pomocą pokrętła.
W takim przypadku naprężenie nici może być
regulowane według wskazówek przedstawionych
poniżej:
Naprężenie nici dolnej jest zbyt słabe
Pętelki są widoczne na wierzchniej stronie materiału.
Zwiększyć naprężenie nici górnej kręcąc na niższy numer.
Jeśli nadal brak oczekiwanego rezultatu należy wyregulować
naprężenie nici dolnej jak przedstawiono poniżej.
Bębenek
Zwiększyć naprężenie nici dokręcając śrubkę na obudowie
bębenka małym śrubokrętem zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara. Jednakże nie dokręcać nie więcej niż 1
pełny obrót. Należy pamiętać, aby powrócić do
wcześniejszych ustawień przed rozpoczęciem szycia innego
rodzaju materiału
Właściwe naprężenie.
Właściwe naprężenie jest bardzo ważne, ponieważ za słabe lub za
mocne powoduje szycie zbyt luźnych szwów i powstawanie
nierówności w materiale.
2
2
1.
2.
1
1
Spodnia strona materiału
Wierzchnia strona materiału
23
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Karta doboru materiału, nici oraz igieł
Typ materiału
Aplikacja
Materiały
średniej
grubości
Materiały
cienkie
Nić
Typ
Sukno
Nić bawełniana
Tafta
Nić syntetyczna
Flanela
Nić jedwabna
Grubość
60 - 80
Wielkość igły
75/11 - 90/14
50 - 80
Nić bawełniana
Materiały
grube
Materiały
elastyczne
60- 80
Żorżeta
Nić syntetyczna
Satyna
Nić jedwabna
50-80
Płótno
Nić bawełniana
30-50
Sztruks
Nić syntetyczna
Tweed
Nić jedwabna
90/14 - 100/16
50
Jersey
Trykot
Nić do dzianin
65/9 - 75/11
50 - 60
Igła z ostrzem kulowym
(złoty kolor)
75/11 - 90/14
50 - 80
65/9 - 90/14
30
90/14 – 100/16
Nić bawełniana
Materiały łatwo
strzępiące się
Nić syntetyczna
Nić jedwabna
Do zszywania
Nić syntetyczna
Uwaga
● Wybrać właściwy rozmiar igły i nici z powyższej tabeli
● Używać takich samych nici dolnych jak i górnych.
● Dla czystych nici nylonowych zawsze używać igieł 90/14-100/16
Uwaga
● Upewnić się, że została wybrana kombinacja nici, igły i materiału taka, jaka znajduje się w tabeli. Zastosowanie złej
kombinacji, np. ciężki materiał, jak drelich i mała igła (np. 75/11) może spowodować jej skrzywienie lub złamanie.
Również ścieg może być niepoprawny, materiał może się marszczyć, a ściegi przeskakiwać
24
Prosimy przeczytać przed rozpoczęciem szycia
Uwaga
● Aby uniknąć skaleczenia należy w czasie szycia mieć igłę w zasięgu wzroku. Trzymać ręce z dala od ruchomych części
maszyny.
● Nie naciągać i nie pchać materiału podczas szycia. Może to uszkodzić igłę powodując obrażenia.
● Nie używać skrzywionych lub złamanych igieł. Może to spowodować obrażenia.
● Uważać, aby igła nie uderzyła w szpilki fastrygi lub inne twarde przedmioty podczas szycia, gdyż może się złamać
powodując skaleczenie.
● Zawsze używać odpowiedniej stopki. Założenie nieodpowiedniej stopki może spowodować, że igła uderzy w nią,
złamie się i spowoduje skaleczenie.
● Kręcąc kołem zamachowym zawsze należy czynić to w kierunku do siebie (odwrotnie do kierunku wskazówek zegara).
Obracanie kołem w przeciwnym kierunku może spowodować plątanie nici, a w efekcie uszkodzenie igły, materiału lub
skaleczenie użytkownika.
Szycie wstecz
Ścieg prosty
Długość
Szerokość
Stitch Length
W z ó r ściegu
Wzór
ściegu
[mm (inch)]
(mm)
(mm)
1-4
Ścieg prosty
1-4
Proste
szycie
(1/16-3/16)
5-0*
0-5*
(3/16-0)
Potrójne
przeszycie
Fixed 2.5
Potrójne
Ustalona
(3/32)2,5
przeszycie
Nazwa
Nazwa
ściegu
ściegu
6. Przesunąć dźwignię szycia wstecznego w dół do
oporu, a następnie lekko nacisnąć pedał rozrusznika.
Przeszyć 5 – 10 ściegów wstecz.
7. Przesunąć z powrotem dźwignię szycia wstecznego
i rozpocząć szycie do przodu naciskając pedał
rozrusznika.
* Pokręcić pokrętłem szerokości ściegu, w celu wyregulowania
pozycji igły. Ustawienie pokrętła na ”5” oznacza lewą pozycję
igły; ustawienie pokrętła na ”0” oznacza prawą pozycję igły..
Rozpoczęcie szycia
1. Obracać pokrętłem wyboru ściegu, aby wybrać
pożądany ścieg prosty lub potrójny ścieg elastyczny.
2. Podnieść igłę do najwyższej pozycji i unieść dźwignię
podnoszenia stopki.
3. Wyciągnąć nić dolną obracając kołem zamachowym
do siebie i umieścić obie nici (dolną i górną) pod stopką.
4. Umieścić materiał pod stopką i ustawić pozycję igły w
odległości 1 cm od brzegu materiału.
• Ściegi wsteczne używane są do wzmacniania końców
szwów i miejsc narażonych na naciąganie ściegu.
.
Uwaga
● Upewnić się, że podczas szycia igła nie uderza w
szpilki lub inne przedmioty. Igła może się złamać, co
może doprowadzić do skaleczenia użytkownika.
5. Opuścić stopkę.
Zmiana kierunku szycia
1. Zatrzymać maszynę w miejscu w którym chcemy
zmienić kierunek szycia z igłą wciąż wbitą w
materiał.
25
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
2. Podnieść stopkę i obrócić materiał wokół igły
wyznaczając nowy kierunek szycia.
4. Aby przygotować maszynę do następnego szycia,
przeciągnąć do tyłu pomiędzy palcami stopki
około 10 cm nici.
Aplikacje i materiały elastyczne
Można użyć prostego ściegu do naszywek i szycia lekkich
materiałów, natomiast potrójnego ściegu elastycznego do
szycia materiałów elastycznych.
Zigzag Stitching
3. Opuścić stopkę i ponownie zacząć szycie w nowym
kierunku.
Kończenie szycia
1. Doszyć do końca szwu i zatrzymać się.
2. Przesunąć dźwignię szycia wstecznego i przeszyć
wstecz ok. 1cm zaczynając od końca materiału.
Nazwa ściegu
Stitch Name Pattern
Zygzak
Zigzag Stitch
Wzór
Długość
Szerokość
Stitch
Stitch
ściegu
ściegu
Len(mm)
gth
W(mm)
idth
[mm (inch)]
[mm (inch)]
0-4
-4
(1/64-3/16)
0-50-5
(0-3/16)
Ścieg zygzak
Wybrać wzór używając pokrętła wyboru ściegu na pożądany ścieg
zygzakowy, a następnie wybrać długość i szerokość ściegu.
Wyjmowanie materiału
1. Zatrzymać maszynę.
Podnieść igłę do najwyższej pozycji i upewnić się, że
dźwigienka przegubowa jest również w najwyższej
pozycji.
Zaleca się użycie ściegu prostego na początku i na końcu ściegu
zygzakowego (w celu wzmocnienia ściegu)..
2. Podnieść stopkę i wyciągnąć delikatnie materiał
w lewą stronę.
3. Obciąć obie nici obcinaczem umieszczonym z lewej
strony maszyny.
1
Ścieg satynowy
Ustawienie długości ściegu zygzakowego na ”[]” daje ścieg
satynowy, który może być używany do robienia dziurek i ściegów
dekoracyjnych. Regulacja ściegu satynowego odbywa się poprzez
wybranie pokrętłem długości zakres ”[]” a szerokość może być
regulowana pokrętłem w zakresie od ”0” do ”5”.
26
1 Obcinacz
5. Po odwróceniu materiału ścieg będzie wyglądał jak
to pokazuje rysunek D.
Ścieg kryty (ślepy)
Nazwa
Stitch
Nameściegu
Pattern
Długość
Szerokość
Stitch
Stitch
Wzór Lenściegu
gth
Wściegu
idth
(mm) [mm ((mm)
[mm (inch)]
inch)]
Ścieg
Blind
Hemkryty
Stitch
-20-2
(1/64-1/16)
3-5
3-5
(1/8-3/16)
StretchŚcieg
Blind kryty
elastyczny
Hem Stitch
0-1,5
-1.5
(1/64-1/16)
3-5
3-5
(1/8-3/16)
1
A
2. Podwinąć brzeg materiału tak jak na rysunku A,
a następnie tak jak na rysunku B. Zostawić 6 mm tkaniny
na podwinięcie brzegu.
3. Ustawić pokrętło wyboru ściegu na ścieg kryty lub
ścieg kryty elastyczny, a następnie ustawić długość
ściegu.
4. Przeszyć podwinięcie tak jak na
rysunku C.
1
1
C
1
Śieg kryty (ślepy) służy do końcowego obszywania krawędzi
materiału takich jak dolne krawędzie spodni, jeśli ścieg ma być
niewidoczny. Ścieg kryty używany jest do szycia materiałów
nierozciągliwych, a ścieg kryty elastyczny do szycia materiałów
elastycznych..
1. Obie nici powinny mieć taki sam kolor jak materiał.
B
2
2
1
D
2
2
1
1. Wierzchnia strona materiału
2. Spodnia strona materiału
Uwaga
● Ścieg ślepy (kryty) elastyczny jest używany do
materiałów rozciągliwych.
Ścieg elastyczny (dachówkowy)
StitNazwa
ch Name ściegu
Pattern
Ścieg elastyczny
Shell Tuck
Stitch
Stitch
Wzór
Długość
ściegu
(mm)
Szerokość
ściegu
(mm)
0-3
0-5
ength (
Ścieg dachówkowy nadaje się na ozdobny ścieg obrębiający na
lekkich materiałach.
1. Wybrać za pomocą pokrętła wyboru ściegu ścieg
dachówkowy.
2. Ten ścieg wymaga wyższego napięcia nici niż normalnie.
3. Szyć materiał skośnie w stosunku do biegu nici,
wkładając materiał pod stopkę tak, aby ściegi proste biegły
wzdłuż krawędzi, a zygzaki nieznacznie wychodziły poza
pofałdowaną krawędź materiału.
4. Szyć z niewielką prędkością.
27
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Ścieg elastyczny
Nazwa ściegu Wzór
Stitch Name Pattern
Ścieg elastyczny
Elastic Stitch
Długość
ściegu
Stitch
(mm)
Length
0-2,5
[mm (inch)]
Szerokość
ściegu
Stitch
(mm)
Width
[mm (in3-5
ch)]
-2.5
Łączenie materiałów
Ścieg elastyczny służy również do łączenia dwóch
kawałków materiału i wygląda on bardzo efektownie,
podczas szycia dzianin. Używając nici nylonowych ścieg
ten będzie niewidoczny.
1. Złożyć oba kawałki materiału brzegami pod stopką.
3-5
Ścieg elastyczny stosuje się do łatania, do szycia materiałów
elastycznych oraz łączenia materiałów. Poniżej opisane są
poszczególne zastosowanie tego ściegu.
2. Przeszyć je ściegiem elastycznym upewniając się,
że brzegi obu kawałków materiału przylegają do siebie.
Łatanie
1. Nastawić pokrętło długości ściegu pomiędzy
”[]” a ”2.5”.
2. Podłożyć pod łatane miejsce odpowiednią łatę.
3. Ściegiem elastycznym iść za linią przerwania,
jako przedstawiono na poniższym rysunku.
Ścieg łukowy
StitNazwa
ch Nameściegu
Pattern
Szycie materiałów elastycznych
1. Położyć taśmę elastyczną na materiale
2. Podczas szycia napinać taśmę elastyczną przed
i za stopką.
Scallop
Stitchłukowy -1.5
Ścieg
Stitch
Stitch
Długość
Szerokość
gth
Wściegu
idth
Wzór Lenściegu
[mm (in(mm)
ch)]
[mm (i(mm)
nch)]
0-1,5
(1/64-1/16)
3-5
3-5
(1/8-3/16)
Maszyna wykonuje automatycznie ścieg łukowy, który można
zastosować do wykonywania ornamentów.
1. Wybrać za pomocą pokrętła wyboru ściegu ścieg
dachówkowy.
2. Szyć ściegiem łukowym wzdłuż krawędzi materiału
3. Jeżeli brzeg materiału ma być łukowaty, przyciąć go
nożyczkami wzdłuż łuków, uważając, aby nie przeciąć nici.
28
2. Położyć materiał pod stopką tak, aby linia szwu
Ścieg podwójny
Nazwa
Stitch
Nameściegu
Pattern
Stitch
Długość
Szerokość
Stitch
Wzór Length
ściegu
Wściegu
idth
(mm) [mm ((mm)
[mm (inch)]
inch)]
-30-3
(1/64-1/8)
Double
Action
Ścieg
podwójny
Stitch
(zaznaczona strzałką) znajdowała się ok. 3mm w lewo od
środka stopki. Ścieg ten wychodzi najlepiej z
przesunięciem ok. 6,5mm, gdyż lewa strona (zygzaka)
umożliwia pokrycie krawędzi materiału.
3-5
3-5
(1/8-3/16)
Ścieg podwójny stosuje się do zszywania dwóch materiałów,
np. przy patchworku. Nastawić przełącznik wyboru ściegu na
ścieg podwójny.
If the seam allowance iswiderthanthestitch
3. Jeśli przesunięcie jest szersze niż wzór ściegu, odciąć
3
pattern, trim away any excessfabricafter stitching.
nadmiar materiału po zakończeniu szycia.
Gotowy ścieg elastyczny owerlokowy pokazano na
poniżej.
Arysunku
finishedElastic
OverlockStitch isshown inthe diagram below.
Ściegi owerlokowe
Stitch
Nameściegu
Pattern
Nazwa
Stitch
Stitch
Długość
Szerokość
Width
Wzór Length
ściegu
ściegu
[mm (inch)]
(mm) [mm (inch)]
(mm)
Stretch
Ścieg
Overlock
owerlokowy
Stitch
ElasticŚcieg
Overlock
owerlokowy
elastyczny
Stitch
3-5
3-5
(1/8-3/16)
Nazwa ściegu
Stitch Name Pattern
Ścieg piórowy
Fixed 2.5
Ustalony
2,5
(3/32)
3-5
Ścieg piórowy
Długość
Szerokość
Stitch
Stitch
ściegu
(mm)
ściegu
Length
Width (mm)
[mm (inch)]
[mm (inch)]
Wzór
Ustalony 2,5
Fixed 2.5
3-5
(1/8-3/16)
Feather Stitch
(3/32)
3-5
3-5
(1
/8-3/16)
Ścieg
strzałkowy
Ściegi te są wykorzystywane do zszywania obrębionych krawędzi
w jednym cyklu szycia. Ściegi elastyczne owerlok wykorzystuje
się podczas szycia materiałów stretch.
1. Ustawić regulator wyboru ściegu na ścieg owerlokowy albo
elastyczny owerlok lub strzałkowy.
Używać ściegu piórowego jako dekoracyjnego przy haftowaniu
zasłon, obrusów, chust.
1. Ustawić regulator wyboru ściegu na ścieg piórowy.
2. Położyć materiał z prawej strony i szyć 1 cm od krawędzi
materiału.
3. Ciąć przy szwie.
29
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Dziurka na wymiar guzika
(1-Cykl automatyczny)
Ten ścieg zabezpieczy materiał przed strzępieniem się.
Wzór
Pattern
Dziurka
(1-Step
Automatyczna
Automatic
Buttonhole)
Wzór
Ścieg
potrójny
Stitch
Name Pattern
zygzak stretch
Fixed 2.5
(3/32)
Stopka
Foot
0-1,5
3-5
Stopka do dziurek
automatycznych
Buttonhole
-1.5
(1/64-1/16)
3-5
(1/8-3/16)
Foot
● Przed przystąpieniem do wykonywania dziurki na właściwym
Długość
Szerokość
ściegu (mm) ściegu (mm)
Stitch
Stitch
Length 2,5
Width
Ustalony
3-5
[mm (inch)]
[mm (inch)]
Triple Zigzag
Stretch Stitch
Szerokość
Stitch
ściegu
Width
(mm)
[mm (inch)]
Pamiętaj
Ścieg potrójny zygzak stratch
Nazwa ściegu
Długość
Stitch
ściegu
Length
(mm)
[mm (inch)]
3-5
(1/8-3/16)
materiale zaleca się wypróbowanie dziurkowania na skrawku
materiału.
● Podczas wykonywania dziurek w miękkich materiałach położyć
materiał stabilizujący pod materiałem właściwym.
Wykonywanie dziurek pod guziki w jednym przebiegu jest czynnością
łatwą i dającą dobre rezultaty.
WYKONYWANIE DZIUREK
Ten ścieg nadaje się do szycia ciężkich materiałów typu stretch,
gdzie zazwyczaj odpowiedni jest ścieg zygzakowy. Potrójny ścieg
zygzakowy można również wykorzystać jako ścieg dekoracyjny
do wyszywania..
1. Użyć kredy krawieckiej do zaznaczenia pozycji dziurki na
materiale.
2. Ustawić regulator wyboru ściegu na dziurkowanie oraz założyć
stopkę do dziurek.
3. Jako pierwszy wykonywany jest przedni rygiel. Należy opuścić
stopkę tak aby zaznaczona na materiale dziurka zrównała się z
czerwonym oznaczeniem na stopce.
4. Otworzyć uchwyt na guzik i zablokować w nim guzik.
3
Ściegi dekoracyjne
Stitch
Stitch
Długość
Szerokość
Nazwa
ściegu
Stitch Name
Pattern Wzór ściegu
Length(mm) ściegu
Width(mm)
[mm (inch)]
[mm (inch)]
Ścieg dekoracyjny
Decorative
Stitch
Ustalony 2,5
Fixed 2.5
(3/32)
–
3-5
3-5
(1/8-3/16)
Ścieg ten może być wykorzystany do szycia dekoracyjnego.
30
1
2
1 Zaznaczenie na materiale
2 Zaznaczenie na stopce
3 Miejsce na umieszczenie guzika
5. Opuścić dźwigienkę dziurek pod guziki i przesunąć ją
lekką wstecz.
4. Po skończeniu szycia odetnij wystające końce
nitki
6. Uruchomić maszynę, lekko trzymając nić górną.
7. Szycie dziurki przebiega w przedstawiony poniżej sposób.
Szycie dziurek
(4-cykle dziurki)
3
2
4
Długość
WzórStitch Lengściegu
th
Pattern
[m(mm)
m (inch)]
1
8. Zatrzymaj maszynę kiedy dziurka zostanie wyszyta.
Wykonywanie dziurek na materiałach
elastycznych
1. Używając kredki krawieckiej zaznacz na materiale
pozycję dziurki pod guzik. Następnie załóż stopkę do
wyszywania dziurek pod guzik i ustaw przełącznik wyboru
ściegu na [].
2. Zaczep koniec nitki na końcu stopki do wyszywania
dziurek, następnie przeciągnij dwa końce nitki do przodu
stopki, gdzie je zwiąż.
3. Opuścić stopkę i zacznij szyć.
Dziurka
(4-Step
4-cykle
Buttonhole)
0-1,5
-1.5
(1/64-1/16)
Szerokość
Stitch
ściegu
Width
(mm)
[mm (inch)]
3-53-5
(1/8-3/16)
Stopka
Foot
Stopka do dziurek
Buttonhole
w 4 cyklach
Foot
Pamietaj
● Przed przyszyciem dziurki na danym materiale, zaleca się
wypróbowanie obszycia dziurki na jego skrawku.
● W przypadku szycia dziurek na miękkich materiałach
podłożyć materiał wzmacniający.
Wykonywanie dziurki pod guzik
1. Zaznaczyć na materiale pozycję i długość dziurki.
2. Założyć stopkę do wyszywania dziurek pod guzki. Cofnąć
ramkę aż do zatrzymania i usadowienia przed nią
plastikowej wstawki.
31
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
3. Najpierw obszywany jest przedni rygiel dziurki. Materiał
należy umieścić pod stopką w ten sposób, by środek
przedniego rygla znalazł się bezpośrednio pod środkiem
stopki oraz dopasował się do umieszczonych na niej
czerwonych linii.
Zabezpieczenie ściegów i rozcięcie dziurki
1. W celu zabezpieczenia szwu obrócić materiał o 90 stopni
w lewo i szyć ściegiem prostym aż do końca przedniego rygielka.
2. Wyjąć materiał z maszyny. Zaleca się każdorazowo
wbić w górny i dolny rygielek po szpilce, aby nie wykonywać
zbyt głębokiego wycięcia.
1
3. Przecinakiem krawieckim wyciąć otwór pośrodku
dziurki. Bądź ostrożny aby nie uszkodzić nici.
1 Zaznaczenie kredą
2 Czerwone linie
Uwaga
● Jeśli stopka nie jest zainstalowana w odpowiedni
sposób, igła może uderzyć w stopkę co może spowodować
jej złamanie.
Krok
Obszywana
sekcja
Wzór
1. Przedni
rygiel
1. Wybierz przy pomocy pokrętła wyboru ściegu
ścieg oznaczony symbolem „a”.
2. Opuścić stopkę i przeszyć 5-6 ściegów.
3. Zatrzymać maszynę, gdy igła znajdzie się po lewej
stronie ściegu i wyciągnąć igłę z materiału.
2. Lewa
strona
1. Wybierz przy pomocy pokrętła wyboru ściegu ścieg
oznaczony symbolem „b”.
2. Szyć wzdłuż oznaczonej wcześniej kredą linii.
3. Zatrzymać maszynę, gdy igła znajdzie się po lewej
stronie ściegu i wyciągnąć igłę z materiału.
3. Tylny
rygiel
1. Wybierz przy pomocy pokrętła wyboru ściegu
ścieg oznaczony symbolem „c” (ta sama pozycja co
„a”).
2. Opuścić stopkę i przeszyć 5-6 ściegów.
3. Zatrzymać maszynę, gdy igła znajdzie się po prawej
stronie ściegu i wyciągnąć igłę z materiału.
4. Prawa
strona
1. Wybierz przy pomocy pokrętła wyboru ściegu
ścieg oznaczony symbolem „d”.
2. Szyć wzdłuż prawej strony aż do ściegów zrobionych
w kroku 1
32
UWAGA!
Kiedy używasz przecinaka do wycinania
otworu pośrodku dziurki nie wkładaj
rąk ani palców w zasięg ostrza. Rączka
przecinaka może być śliska. Dlatego
uważaj by nie spowodować zranienia.
•Ta regulacja pozwala zapewnić jednolity wygląd
obydwu stronom dziurki.
Regulowanie dziurek
2
Jeżeli ściegi po obu stronach dziurki nie wyglądają jednolicie,
można dokonać następujących, wymienionych poniżej, regulacji:
1
3
1. Nastawić regulację długości ściegu na symbol [] i wyszyć
na niepotrzebnym kawałku materiału lewą krawędź dziurki,
jednocześnie obserwując transport materiału.
2. Jeśli prawa strona dziurki jest za drobna lub za gruba
należy wyregulować transport materiału regulatorem
długości ściegu.
4
1
1 Regulacja długości ściegu
2 Śruba balansu dziurki
3 Lewa strona dziurki
4 Przykładowe efekty regulacji
1 Prawa strona
2 Krótszy ścieg
3 Dłuższy ścieg
2
3
3. Po wyszyciu prawej strony, jeśli ścieg jest zadawalający,
możemy przystąpić do wyszywania lewej strony dziurki.
Przy wyszywaniu lewej strony dziurki również obserwujemy
transport materiału.
4. Jeśli prawa strona (krawędź) dziurki w porównaniu z lewą
krawędzią dziurki jest za drobna lub za gruba należy nastawić
śrubę regulacji dziurki tak jak opisano to poniżej.
Jeśli lewa krawędź jest za gruba, należy załączonym śrubokrętem
obrócić śrubę w kierunku (-).
Jeśli lewa krawędź jest za drobna należy załączonym śrubokrętem
obrócić śrubę w kierunku (+).
.
Przyszywanie guzików
StitchDługość Szerokoś
Stitch
Nazwa
Stitch
WzórLengtściegu
ć ściegu
h
Wid
th
Pattern
ściegu
(mm)
(mm)
Name
[mm (inch)]
[mm (inch)]
Zigzag
Ścieg
zygzak
Stitch
(1/64)
Any
0
dowolna
Stopka
Foot
Button
Stopka do
przyszywania
Se
wing
guzików
Foot
1. Na początku należy zmierzyć odległość pomiędzy
dziurkami guzika i regulatorem szerokości ściegu nastawić
odpowiednią szerokość ściegu lub wybrać odpowiedni
rodzaj zygzaka. Dla przykładu – rozstęp pomiędzy
dziurkami guzika wynosi 1,5 mm (1/16’’), nastawić
szerokość ściegu na „1,5”.
2. Zmienić stopkę standardową na stopkę do przyszywania
guzików.
3.Nałóż płytkę do cerowania na ząbki transportu (w
modelach wyposażonych w wyłączany transport materiału
opuszczamy ząbki transportu).
33
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
4. Należy włożyć guzik pomiędzy stopkę a materiał i poprzez
obracanie kołem zamachowym należy upewnić się, że igła
trafia w dziurki guzika, nie zahaczając o jego powierzchnię. W
przeciwnym razie należy zastosować krok 1.
Wszywanie zamków
Nazwa
Stitch
ściegu
Name Pattern
Ścieg prosty
Straight
Stitch
5. Przeszyj wolno 10 ściegów
Stitch
Długość Szerokość
Stopka
ch
ściegu Stitściegu
(mm)
(mm)
Length
Width
Foot
2,5
Stopka do
[mm (inch)] [mm (inch)]
(środkowa
wszywania
2-3
2.5 igły) Zamków
pozycja
(center
Zipper
2-3
needle
Foot
(1/16-1/8)
position)
(3/32)
Wzór
Stopkę do wszywania zamków błyskawicznych stosuje się
do wszywania zamków błyskawicznych różnego rodzaju.
Można ją łatwo założyć po lewej lub prawej stronie igły.
W celu przyszycia lewej strony zamka błyskawicznego
stopka musi znajdować się po prawej stronie igły. W celu
przyszycia prawej strony zamka błyskawicznego stopka musi
znajdować się po lewej stronie igły.
1
6. Wyjmij materiał z maszyny. Następnie należy uciąć nić
górną i dolną zostawiając odpowiedni zapas i należy je
zawiązać od spodu materiału.
2
3
1 Stopka do zamków
2 Prawy trzpień do wszycia lewej strony zamka
3 Lewy trzpień do wszycia prawej strony zamka
1. Nastaw przełącznik wyboru ściegu na szycie Ściegiem
Prostym (środkowa pozycja igły (2.5 mm (3/32’’)).
Uwaga
● Upewnij się aby igła nie uderzała o
powierzchnię guzika. W przeciwnym razie igła
może się złamać i może cię zranić.
2. Opuść dźwigienkę stopki i umocuj prawy lub lewy trzpień
stopki do kołnierza pręta docisku materiału.
3. Sfałduj krawędź materiału na ok. 2 cm (3/4’’) i podłóż
zamek pod podwiniętą część materiału.
4. Użyj pokrętła regulacji szerokości igły i ustaw odpowiednią pozycję
igły. Opuść igłę w lewe lub prawe wycięcie stopki.
Uwaga
● Przed rozpoczęciem szycia upewnij się, że igła
podczas szycia nie uderzy w stopkę. W tym celu dokonaj
kilku pojedynczych wkłuć przekręcając kołem
zamachowym. Jeśli wybierzesz inny ścieg niż wskazany
w Instrukcji, igła może uderzyć w stopkę i może się
złamać, a Ty możesz zostać ranny.
34
5. Szyj z obu stron zamka od początku do końca stopki. W celu
osiągnięcia optymalnych rezultatów igła powinna się
znajdować po tej samej stronie stopki co zamek.
Cerowanie
Nazwa
Długość ścieguStitch
Stitch Name Wzór
Pattern
(mm) Length
ściegu
[mm (inch)]
Ścieg prosty
Straight Stitch
Any
dowolna
1. Nałóż płytkę do cerowania na ząbki transportu
(w modelach wyposażonych w wyłączany transport
materiału opuszczamy ząbki transportu).
6. W celu przyszycia drugiej strony zamka należy poluzować
stopkę przy pomocy systemu zatrzaskowego i przełożyć stopkę
na drugą stronę zamka. Wtedy zaczynamy ponownie szyć.
Uwaga
● Upewnij się aby igła nie uderzała podczas szycia
w stopkę. W przeciwnym razie igła może się złamać
i może cię zranić.
2. Nastaw przełącznik wyboru ściegu na szycie Ściegiem
Prostym.
3. Podłóż miejsce, które chcesz poddać cerowaniu , pod
stopkę wraz z podszewką z materiału wzmacniającego.
Marszczenie
Nazwa
Długość ścieguStitch
Stitch NameWzór
Pattern
(mm) Length
ściegu
[mm (inch)]
Ścieg prosty
Straight Stitch
4
4
(3/16)
1. Nastaw przełącznik wyboru ściegu na szycie ściegiem
Prostym.
4. Wyjąć uchyt mocowania stopki, wraz ze stopką.
5. Zacznij szyć, lekko poruszając materiałem tam i z
powrotem
6. Powtarzaj tą czynność aż do wypełnienia danego miejsca
równoległymi liniami ściegowymi.
2. Poluzuj naprężenie nici górnej na ok. 2 cm, tak aby nić
dolna leżała na spodniej stronie materiału.
3. Wykonaj jeden (lub kilka) rzędów ściegiem prostym.
4. Ściągnij nić dolną w celu zmarszczenia materiału.
35
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
———
Aplikacje
Szerokość
Stitch Length Długość
Stitch
Nameściegu
Pattern Wzór
Width
Nazwa
ściegu Stitch ściegu
[mm (inch)]
[mm ((mm)
inch)]
(mm)
Ścieg
zygzak
Zigzag
Stitch
-2
0-2
(1/64-1/16)
Dowolna
Any
Aplikacja (naszywka) powstaje poprzez wycięcie kawałka
kontrastującego materiału i umieszczenie go w charakterze
dekoracji na ubraniu lub innym kawałku materiału .
1. Przypiąć wyciętą naszywkę w żądanym miejscu.
2. Szyć starannie ściegiem Zig-Zak o małej długości wzdłuż
krawędzi cięcia.
Monogramy i
Haftowanie
Stitch
Długość Szerokość
Wzór ściegu
ściegu
Stitch
ściegu
(mm)
(mm)
Length
Width
Name Pattern
[mm (inch)]
[mm (inch)]
StitchNazwa
Ścieg prosty
Zigzag
Stitch
Any
dowolnie
Any
dowolnie
Stopka
Foot
Do
haftowania
lub bez.
None
Przygotowanie do haftowania i wyszywania
1. Nałożyć płytkę do cerowania na ząbki transportu (w modelach
wyposażonych w wyłączany transport materiału opuszczamy ząbki
transportu).
2. Nastawić przełącznik wyboru ściegu na szycie
ściegiem Zigzak
3. Narysować na wierzchniej stronie materiału zarys
monogramu (litery) lub motywu (wyszywanie).
4. Napiąć materiał jak najmocniej na obręczy tamborka,
tak aby dolna strona materiału znalazła się na dolnym brzegu
tamborka.
5. Zdjąć stopkę, wsunąć materiał umieszczony w tamborku
3. Obciąć wystający na zewnątrz szwu materiał.
pod igłą.
6. Z pozycji startowej przeciągnąć nić dolną na górę, obracając kołem
zamachowym i wykonać kilka ściegów mocujących.
4. W razie potrzeby należy usunąć fastrygę.
Pamiętaj
● Dla wzmocnienia ściegu wykonać na początku i na
końcu ściegu przeszycie ściegiem prostym..
Uwaga
● Upewnić się, aby igła nie uderzała podczas szycia
w stopkę. W przeciwnym razie igła może się złamać
i zranić użytkownika.
36
7. Podczas szycia prowadzić tamborek obydwoma kciukami
i palcami wskazującymi, a palcami środkowymi i serdecznymi
trzymać materiał. Małymi palcami podpierać tamborek.
Uwaga
●
Dotyczy szycia bez użycia nakładki na ząbki
transportu.
Po
skończeniu
przyszywania
monogramów lub wyszywania podnieść ząbki
transportu tak, żeby materiał mógł być przesuwany.
Uwaga
● Trzymać palce z daleka od ruchomych
elementów, szczególnie igieł.
Monogramy
Pamiętaj
● Szybki ruch obręczy daje długi ścieg, powolny ruch
daje krótki ścieg.
3. Na końcu motywu należy wzmocnić szew dokonując
kilkukrotnego przeszycia ściegiem prostym.
Uwaga
● Trzymać palce z daleka od ruchomych
elementów, szczególnie igieł.
1. Szyć z równomierną prędkością wzdłuż liter,
poruszając obręcz
2. Na końcu ostatniej litery wzmocnić szew kilkoma
ściegami prostymi.
Haftowanie
1. Wyszyć kontur motywu, poruszając tamborkiem.
2. Wypełnić motyw, szyjąc od konturu do środka i z powrotem
do całkowitego wypełnienia motywu. Ściegi powinny do siebie
ściśle przylegać.
37
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Konserwacja
Wymiana żarówki
5. Założyć i skręcić obudowę.
1. Wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda.
2. Odkręcić srubę mocującą obudowę
Oliwienie
1. Wyjąć wtyczkę z gniazda
2. Zdjąć płytkę ściegową oraz pokrywę i umieścić
od 2 do 3 kropli oleju przeznaczonego do smarowania
maszyn do szycia.
3. Zdjąć obudowę żarówki, zgodnie z rysunkiem
poniżej.
Uwaga
● Używać tylko żarówek:
15 W.
3. Po nasmarowaniu na krótko uruchomić maszynę z dużą
prędkością bez nici.
4. Wymienić żarówkę.
4. Zetrzeć nadmiar oleju.
1
2
3
1 Żarówka
2 Wyjmowanie
3 Zakładanie
38
Czyszczenie poszczególnych części
chwytacza
Czyszczenie
Demontaż chwytacza
1. Oczyścić poszczególne elementy chwytacza z
ewentualnych nagromadzonych ścinków materiału i resztek
nici.
1. Ustawić igłę w najwyższej pozycji.
2. Otworzyć klapkę chwytacza.
3. Wyjąć bębenek.
4. Obrócić obydwa rygle klamrowe, tak aby nakładka
pierścieniowa została obluzowana. Wtedy zdjąć nakładkę
pierścieniową.
1
2. Oczyścić nakładkę pierścieniową szmatką nasyconą
olejem do maszyn do szycia.
2
3. Oczyścić chwytacz, łoże chwytacza i korpus chwytacza
jak w punkcie 2.
4. Złożyć wszystko ponownie i zasunąć rygle klamrowe, tak
aby trzymały nakładkę pierścieniową we właściwej pozycji
wycięciem do przodu.
1 Nakładka pierścieniowa
2 Rygle klamrowe
5. Wyjąć chwytacz, trzymając go za oś środkową.
3
Czyszczenie transportu
5
2
4
1
1
2
3
4
5
1
1. Usunąć płytkę ściegową, luzując śruby
prztrzymujące płytkę monetą.
2.
Szmatką
lubpart
drobną
szczotką
oczyścić
Clean
the upper
of the feed
dogs and
2 shuttle
wierzchnią
stronę
racebody
with atransportera
brush.
Nakładka pierścieniowa
Rygle klamrowe
Chwytacz
Łoże chwytacza
Korpus chwytacza
Uwaga
● Kiedy igła jest w dolnej pozycji (opuszczonej) nie można
wyjmować chwytacza.
39
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Rozwiązywanie problemów
W razie wystąpienia
trudności
w szyciu
prosimy
przeczytać
opisujący
właśnie
Whenever
sewing difficulties
areencountered,
first review
the manual
section aboutfragment
theoperationtejthatinstrukcji
youare performing,
to make
sure you przeprowadzaną
areusingthe machine
operację, aby upewnić się, że nie nastąpił błąd w obsłudze maszyny. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, w analizie może
correctly.
If
the
problem
persists,
the
following
checklist
may
help
improve
the
operation.
pomóc poniższy algorytm. Jeżeli problemy nie ustąpią, zwrócić się do najbliższego punktu napraw.
If you stillhavedifficulties,contact your nearest service center.
Górna nić rwie się
Złe nawleczenie nici
górnej
Strona 18
Nie
Górna nić jest splątana.
Strona 18
Nie
Żle założono szpulkę
z nićmi.
Strona 18
Nie
Krzywa lub
tępa igła.
Strona 8
Dolna nić jest
splątana
Strona 16
Nie
Żle założono szpulkę
w chwytaczu.
Nie Strona 16
Za duże
naprężenie nici
górnej.
Strona 22
Dolna nić rwie się
Nie
Za duże naprężenie
nici dolnej
Przepuszczanie
ściegów
Niewłaściwe
naprężenie nici.
Niewłaściwie
założona igła.
Strona 8
Nie
Strona 22
Za duże
naprężenie nici.
Nie Strona 22
Zastosowano
niewłaściwą igłę.
Strona 8
Nie
Niewłaściwa
kombinacja nici
materiału i igły.
Strona 22 Nie
Strona 24
Niewłaściwie nawleczenie
nici dolnej.
Pod płydką
ściegową
są resztki materiału
Strona 16 Nie
Materiał jest
marszczony
Nić pętelkuje
Strona 30
Nie
Nie
Żłe prowadzenie
nici.
Nie
Strona 16-18
Nie
Niewłaściwy
dobór materiału,
igły i nici..
Strona 24
Nie
Prosimy o kontakt z lokalny serwisem
40
Nie
Niewłaściwe
prowadzenie nici
Strona 16-18
Nie
Zastosowano złą
igłę.
Strona 8
Nie
The combination of
needle size/ thread
size/fabric is incorrect.
Strona 24
Nie
Materiał jest
niewłaściwie
podawany
Regulator
długości ściegu
jest w najnizszej
pozycji.
Nie
Strona 13
Maszyna głośno
pracuje
Igły się
łamią
Żle założono igłę.
Strona 8
Niewłaściwa
kombinacja nici, igły i
materiału
Nie
Użyto złą igłę.
Pod płytką
ściegową znajdują
się ścinki.
Strona 39
Nie
Należy naoliwić maszynę.
Maszyna nie
pracuje
Wtyczka jest
wyciągnięta
Wyłącznik jest w
pozycji 0..
Strona 7
Nie
Strona 24
Nie
Niewłaściwa
kombinacja nici, igły i
materiału
Użyto złą igłę.
Nie
Strona 8
Strona 8
Strona 24
Nie
Materiał jest ciągnięty. Nie
ciągnąć materiału.
Nić jest splątana
Strona 18
Nie
Nie
Nie
Strona 6
Strona 38 Nie
Nie
Rozrusznik nożny
obsługiwany nieprawidłowo
Strona 7
Nie
Włączono
nawijanie szpulki
Strona 15
Nie
Feed dogs are
lowered.
Strona 14
Nie
PROSIMY O KONTAKT Z SERWISEM
41
KNOWING YOUR SEWING MACHINE
——————————————————————————————————
——————
Pakowanie maszyny
Nie wyrzucać kartonu i styropianowych wypełniaczy – mogą być przydatne przy ewentualnym transporcie maszyny. Niewłaściwe
opakowanie maszyny grozi uszkodzeniem maszyny podczas transportu. Sposób pakowania maszyny przedstawiono poniżej.
Uwaga
● Opakowanie jest tak sporządzone, aby można było uniknąć uszkodzeń w transporcie. Należy je zachować na wypadek, gdyby
zaszła konieczność przenoszenia lub przesyłania maszyny.
42
INDEX
SPIS TREŚCI
Numery
1-stopniowa dziurka na wymiar guzika
4-stopniowa dziurka na wymiar guzika
A
Akcesoria
Aplikacje
Automat do nawlekania igły
C
Cerowanie
Czyszczenie chwytacza
Czyszczenie czółenka chwytacza
Czyszczenie ząbków transportu
Czyszczenie
D
Dekoracyjny ścieg
Dziurki pod guziki
Dźwigienka opuszczania stopki
Dźwigienka wyłączania transportu
E
Elastyczny ścieg owerlokowy
Elastyczny ścieg
Elementy składowe maszyny
H
Haftowanie
K
Koło wyboru ściegu
Konserwacja
Korzystania z rozrusznika
Kryty ścieg do materiałów stretch
Kryty ścieg
L
Lista problemów
Ł
Łukowy ścieg
M
Marszczenie
Monogramy
Mostkowy ścieg
Muszelkowy ścieg
N
Napięcie nici
Naprężenie górnej nitki
Nawijanie nici na szpulkę
Nawijanie szpulki
Nawlekacz igły
Nawlekanie igły
O
Oliwienie
Opisy ściegów
Otwór na dodatkowy trzpień szpulki
Owerlokowy ścieg
P
Pakowanie maszyny
Piórkowy ścieg
4, 5, 11, 12, 30
5, 12, 31
5
36
19
35
39
39
39
39
11, 12, 30
30, 31
4
14
11, 12, 13, 29
11, 12 , 13, 28
4
36
10
38
7
11, 12 ,27
11, 12, 13, 27
40
11, 12, 28
35
36
11
11, 12, 13, 27
22
22
15
15
19
19
38
11, 12, 13, 29
21
11, 12, 13, 29
42
11
Podłączanie do zasilania
Podłączanie rozrusznika do zasilania
Podwójny ścieg
Potrójny Stretch ścieg
Potrójny Zig Zak Stretch ścieg
Prosty ścieg
Prowadzenie nici górnej
Przycisk zmiany kierunku szycia
Przyszywanie guzików
Przyszywanie zamków
Q
Quick System
R
Regulacja długości ściegu
Regulacja długości ściegu
Regulacja szerokości ściegu
Regulacja wyglądu dziurki pod guziki
Robienie dziurki na wymiar guzika
Rozkręcanie maszyny
Rozrusznik
S
Satynowy ścieg
Sprawdzanie igły
Stopka do zamków błyskawicznych
Stopka Zig Zak
Stretchowe ściegi
Strzałkowy ścieg
Szycie z igłą podwójną
Szycie z podwójną igłą
Szycie z wolnym ramieniem
Ściegi wykończeniowe
T
Tabela kombinacji materiałów, igieł i nici
Trzpień nici
U
Uzyskiwanie wolnego ramienia
W
Wolne ramię
Wymiana stopki
Wymiana żarówki
Wyprowadzanie dolnej nici
Wyszywanie dziurki na wymiar guzika
Z
Zakańczanie szycia
Zakładanie igły
Zalecane ustawienia szerokości i długości ściegu
Zasilanie
Zig Zak ścieg
Zmiana kierunku szycia
6
6
11, 12, 13, 29
11, 12, 13, 25
11, 12, 13, 25
11, 12, 25, 34, 35
18
14
33
34
20
11
13
11, 14
33
30, 31
9
7
26
8
5, 34
4, 5
13
11, 12, 13, 29
21
21
9
29
24
15, 18
9
9
8
38
21
30, 31
26
21
11
2, 7
11, 12, 26, 33, 36
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising