Asus | M52V | สรุปผลการทดสอบ จุดเดน

WMG
DMP- M08F5 / 07-WMG-M08F5
30 x 93 x 21.5 mm.
25 – 05 - 04
ยี่หอสินคา
รหัสสินคา
ขนาดสินคา
วันที่ทําการทดสอบ
‰
สรุปผลการทดสอบ
รูปทรงลักษณะของตัวสินคา
การติดตั้งและการใชงาน
การใชงานรวมกับอุปกรณอนื่ ๆ
ประสิทธิภาพการทํางาน
ความทนทานตอการใชงาน
จุดเดน
กลุมลูกคา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ดวยสีสัน รูปทรงภายนอกที่ดูเก และการออกแบบดูหรูหรา ทําใหนา
ใชงานมาก
ติดตั้งงายเพราะเปนอุปกรณประเภท USB 1.1 ไมตองลง Driver ก็
สามารถใชงานไดทันที (ยกเวน Windows 98) ในกรณีที่ตองการ
นําไปใชกับ windows 98 ตองลง Driver ที่ใหมาในแผน
ใชไดกับ Mainboard ที่ Support USB 1.1 และ USB 2.0
เนื่องจากเปน USB 1.1 ทําใหการสงผานขอมูลชากวา USB 2.0
พอสมควร สวนในเรื่องของเสียง ใหเสียงที่ดี ใสและเบสที่พอเหมาะ
ทําใหเหมาะกับการฟงเพลงมาก
ตัวอุปกรณแข็งแรงดี
10/10
9/10
10/10
8/10
9/10
เปน Flash Drive MP3ที่มีความสามารถครอบคลุมทุกความตองการของผูใชงาน
Built in FM
สามารถแสดงเนื้อเพลง ในขณะที่เลนเพลงนั้นๆอยูได
สามารถใชเปน USB Boot windows98 ได
รูปทรงสวยงาม ปุมกดที่แข็งแรงทนทาน
Menu Support ภาษาไทย
มีปุม Hold
สามารถใส Logo ตอนเปดเครื่องได
User ที่ตองการ Flash Drive MP3
ความคิดเห็นของผูทดสอบ
3 ผานการทดสอบ
จากการทดสอบตัว MP3 Player ยี่หอ WMG รุน DMP-M08F5 โดย Function แลวเหมือนกับ DMP-M11V5 เพียง
เปลี่ยน Body และสามารถเปลี่ยน Logo ตอนเปดเครื่องได
รูปสินคาและอุปกรณ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
WMG DMP-M08F5
Manual + Driver
สายพวง USB
หูฟง
ถาน AAA 1 กอน
Specifications / รายละเอียด
USB Type
USB 1.1
Flash Memory
128MB
MP3
Yes
WMA
Yes
LCD Display
96 * 26pixel
FM
Yes
EQ Mode
7 mode
Natural/Rock/Pop/Classic/Soft/Jazz/DBB
ID3 TAG Display
Yes
Lyric Display
Yes
A-B Repeat
Yes
DVR
Yes
Firmware Updated
Yes
Case
Plastic
Battery Type
AAA
Battery Life
Up to 12hour
Language Support
English / Thai
Packing
MP3 body / manual /
USB Cable / CD Driver /
AAA Battery / headphone
การติดตั้ง
ภายในแผน Driver ที่ใหมาจะมี Software สําหรับการ Format Flash Drive ชื่อวา MP3 Player Format
สําหรับทํา USB Boot
Program Sound Convert Tool 2.0 ใชสําหรับแปลง File
เสียงที่ไดจากการบันทึกเสียงจาก WMG DMP-M71V
ที่เปนนามสกุล ACT ไปเปนนามสกุล WAV เพื่อให
สามารถใชงานกับ Program ทั่วๆไปเชน Winamp เลน
File เสียงนี้ได
Program LRC Editor 4.0 ใชสําหรับทําเนื้อเพลง เพื่อใหแสดง
ในขณะเลนเพลง (ไมรองรับเนื้อเพลงภาษาไทย) โดยการทําเราตอง
หาเนื้อเพลงเอง มาใสในชองสีขาว แลวแบงเนื้อเพลงเปนทอนๆเปน
บรรทัดๆจากนั้นใช Winamp เลนเพลงเดียวกับเนื้อเพลง และเมื่อ
เพลงเริ่ม Intro จบจะขึ้นเนื้อรองใหกด Insert Time-Tag ใหตรงกับ
เพลงและเนื้อรอง ที่ละบรรทัดไปเรื่อยๆจนจบเพลง แลวกด Flie->
Save ใหเปนชื่อเดียวกับชื่อเพลง และขนาดไมเกิน 1000 Bytes
จากนั้น Copy ชื่อเพลง.lrc กับเพลงไปใส WMG DMP-M08F5
จากนั้นเขาไป Set ให WMG DMP-M08F5 แสดงเนื้อรอง
วางเนื้อเพลงที่นี่
เปรียบเทียบ
Brand Name
WMG DMP-M07F1
WMG DMP-M11V5
WMG DMP-M08F5
WMG DMP-M40
WMG DMP-M52V
N
Jazz Classic/ Pop/
Rock/ Normal
N
Y(By Headphone)
Jazz Classic/ Pop/ Rock/
Normal / Dbb
SP Record & LP Record
Recharge Batt.
32 x 80 x 22
29 x 79 x 17
Picture
128MB
USB 1.1
MP3,WMA
Yes
Capacity
Interface
MP3 Player
Voice Recording
FM audio
Y
EQ
Natural / Rock / Pop / Classic / Soft / Jazz / DBB
Fine REC/Long REC/Long VOX
AAA (x1) 1.5 Volt Battery
Up to 12 Hours with Alkaline Battery
No drivers needed for Windows 2000/ME/XP
Driver needed for Windows 98/98SE
Voice Sampling Rate
Power Source
Battery Life
OS Support
Dimensions
(WxDxH)
30 x 94 x 21.5
24 x 78 x 22.5
30 x 93 x 21.5
ผลการทดสอบ
ใช Sisoft Sandra 2004
เปรียบเทียบการทดสอบจาก SiSoft Sandra
Read s/min
Write s/min
512bytes Delete s/min
Combined
s/min
Read s/min
Write s/min
Delete s/min
32KB
Combined
s/min
Read s/min
Write s/min
Delete s/min
256KB
Combined
s/min
Read s/min
Write s/min
Delete s/min
2MB
Combined
s/min
WMG DMPM08F5
4737
304
464
WMG DMPM05F1
4164
294
430
WMG DMPM11V5
4711
296
454
WMG DMP-M40
WMG DMP-M52V
2920
166
267
6361
120
185
747
715
735
420
319
905
209
468
833
198
421
887
205
455
603
131
267
1510
104
180
433
404
424
273
260
123
62
454
121
60
403
121
61
444
90
33
261
247
22
161
101
98
99
62
61
16
9
364
15
9
334
15
9
359
11
6
216
32
5
86
14
14
14
10
13
Menu
บันทืกอยางละเ (Fine REC) :> Record 1 นาที ได File ขนาด 244 KB
(สามารถบันทึกไดนาน 8 ชั่วโมง 74 นาที)
บันทืกระยะยาว (Long REC) :> Record 1 นาที ได File ขนาด 60 KB
(สามารถบันทึกไดนาน 35 ชัว่ โมง 55 นาที)
บันทืกเสียงพูด (Long VOX) :> Record 1 นาที ได File ขนาด 60 KB
(สามารถบันทึกไดนาน 35 ชั่วโมง 55 นาที)
Set ไดขณะ Stop เพลง แลวเขาเมนู
ดนตรี (Music)
บันทืก (Record)
เพลง (Music Dir)
เสืยงพูด (Voice)
ไดเรคทอรี่
(Directory)
สําหรับบันทึก (Record Dir)
ออก (Exit)
วิท FM (FM mode)
ลหนวยความจํา (Memory Info)
กําหนการบันทึก (Rec Filter)
Level 0 - 6
แสงไฟ (Back Light)
0 – 30 วินาที เพิ่มทีละ 5 วินาที
ปดอัตโนนัติ (Auto Off)
0 – 60 วินาที เพิ่มทีละ 5 วินาที
เลือกตัวอักษร (Front Set)
อังกฤษั (English) / ไทย (Thai)
ความคมชัด (Contrast)
ปรับความเขมจอไดตั้งแต 0–30
ลบไฟล (Delete File)
เวอรขั้น (F/W Version)
ออก (Exit)
ออก (Exit)
ไมมีไทย
(Root Dir)
แสดงเนื้อเพลง (On)
ยกเลิกเนื้อเพล (Off)
เนื้อเพลง (Lyric)
คําสั่งระบบ
(Sys Function)
ไมมีไทย
(Root Dir)
ลบดนตรี (Del Music)
ลบบันทึก (Del Record)
ออก (Exit)
OS2.4_91
F/W_1.3.0
2003/12/23
Menu
Set ไดขณะ Play เพลง แลวเขาเมนู
ซ้ํา (Repeat)
เลือกเสียง EQ
(EQ Select)
ซ้ํา A-B
(A-B Replay)
ออก (Exit)
หมายเหตุ
1. ขีดเสนใตใน Menu หมายถึงขอความที่เปลี่ยนแปลงจาก DMP-M40V
2. ตัวอักษรที่เปน สีเขียว หมายถึง เขียนผิด
ปกติ (Normal)
ซ้ําเพลงเดืยว (Repeat One)
ซ้ําทั้งหมด (Repeat All)
ฟงเฉพาะชวง (Introduce)
ธรรมชาติ (Natural)
ร็อค (Rock)
ปอป (Pop)
คราสิค (Classic)
นุมนวล (Soft)
แจส (Jazz)
เนนสืยงต่ํา (DBB)
Menu
Set ไดขณะฟง FM แลวเขาเมนู
การคนหา
(Search Mode)
การบันทึกสถานี
(Save station)
ความไว
(Sensitivity)
ออก (Exit)
การเลือกคลื่น (Freq Mode)
สถานี (Station mode)
1/ 20
(สามารถบันทึกได 20 สถานี)
1/ 5 - 5/ 5
(ตั้งความไวในการรับFM ได 5 ระดับ)
* แนะนําใหตั้งที่ 1/ 5
ตารางการทดสอบการเขากับไดของอุปกรณ
Windows 98
Windows ME , 2000 , xp
Pass (ตองลง Driver)
Pass (ไมตองลง Driver)
Asus P4S800D
Chaintech 7VIF4
Pass
Pass
Download PDF

advertising