Miele S 388 User manual

Miele S 388 User manual
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Gebruiksaanwijzing
Stofzuigers
S 360 - S 388
nl - NL
Deze gebruiksaanwijzing is voor de
basismodellen S 360 - S 388 alsmede
voor de daarop gebaseerde modellen
met eigen naam / modelaanduiding.
M.-Nr. 07 324 040
nl
ow
D
d
de
oa
Inhoud
fro
m
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vóór gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bijgeleverde accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gebruik van de accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Universele zuigmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kierenzuiger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reliëfborstel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Meubelzuigmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aansluitsnoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
In- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zuigvermogen kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mechanische zuigkrachtregelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Parkeerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Transporteren en opbergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Stofstandindicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wanneer moet u de stofcassette en de filters vervangen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Welke stofcassettes en filters zijn de juiste? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zo vervangt u stofcassettes en filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Korte draadopnemers vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reiniging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Storingen / Klantcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bij te bestellen accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
2
nl
ow
D
d
de
oa
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
fro
Het afdanken van het apparaat
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
voor recycling.
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen.
Ze bevatten echter ook schadelijke
stoffen die nodig zijn geweest om de
apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat
bij het gewone afval doet of er op een
andere manier niet goed mee omgaat,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor
de gezondheid en het milieu.
w
w
w
an
.v
de
De stofcassettes en de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone
huisvuil worden weggegooid. Dit geldt
ook voor de stofcassettes, mits er geen
stoffen in zitten die niet bij het gewone
huisvuil mogen.
Verwijder uw oude apparaat dan ook
nooit samen met het gewone afval,
maar lever het in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.
Vraag uw handelaar indien nodig om
inlichtingen.
Het afgedankte apparaat moet tot die
tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
3
e
Gebruikte stofcassettes en filters
.b
re
or
nb
Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
leverancier de verpakking terug. Als u
de verpakking zelf wegdoet, informeer
dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.
m
Het verpakkingsmateriaal
nl
ow
D
d
de
oa
Algemeen
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Enkele modellen zijn standaard voorzien van een elektrische borstel of een turboborstel (niet afgebeeld). Bij deze borstels wordt een aparte gebruiksaanwijzing
geleverd.
4
nl
ow
D
d
de
oa
Algemeen
w
an
.v
de
e
.b
re
e Controlelampje veiligheidsvoorziening *
or
nb
d Schakelaar zuigvermogen *
w
c Schakelaar automatische snoerhaspel
w
b Parkeerstand
m
fro
a Aansluitsnoer
f Aan/Uit-toets
g Uitblaasfilter *
h Stofstandindicator
i Ontgrendeling accessoirevak
j Handgreep
k Mechanische zuigkrachtregelaar
l Ontgrendelingsknop
m Telescopische zuigbuis *
n Aansluitstuk
o Ontgrendeling bovenzijde
p Verstelknop telescopische zuigbuis *
q Motorfilter (bescherming motor)
r Stofcassette
s Aansluitpunt voor de elektrische borstel *
t Universele zuigmond
u Draagbeugel
v Zuigbuishouder
De afbeelding toont de stofzuiger met alle verkrijgbare accessoires.
Afhankelijk van het model kunnen met * aangeduide onderdelen afwijken of ontbreken.
5
nl
ow
D
d
de
oa
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
.v
deze zich in de buurt van het apparaat
bevinden. Laat kinderen nooit met het
apparaat spelen.
an
de
Technische veiligheid
~ Voordat u de stofzuiger aansluit,
dient u de aansluitgegevens (spanning
en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.
~ De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
~ Controleer het apparaat voor ge-
bruik op zichtbare beschadigingen.
Neem een beschadigde stofzuiger niet
in gebruik. Een beschadigde stofzuiger
kan gevaarlijk zijn.
~ Als dit apparaat binnen de
garantieperiode defect raakt, mag het
alleen door Miele Nederland worden
gerepareerd, anders vervalt de garantie.
~ De contactdoos op het apparaat (afhankelijk van het model) mag alleen
worden gebruikt voor de in deze gebruiksaanwijzing genoemde elektrische
borstels van Miele.
e
zonder toezicht gebruiken als ze weten
hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
.b
~ Kinderen mogen het apparaat alleen
re
or
nb
6
w
bruikt door personen die in staat zijn
het apparaat veilig te bedienen en die
volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
~ Houd kinderen in de gaten wanneer
w
~ Dit apparaat mag alleen worden ge-
w
~ Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, dat
wil zeggen voor het opzuigen van
droog stof. Ieder ander gebruik is voor
eigen risico en kan gevaarlijk zijn.
De specificaties van het apparaat mogen niet worden gewijzigd.
Kleding en de vacht van dieren mogen
niet met de stofzuiger worden gezogen.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door
gebruik voor andere doeleinden dan
hier aangegeven.
m
Verantwoord gebruik
fro
Kinderen
Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Bij ondeskundig gebruik echter kunnen personen
letsel oplopen en kan er materiële
schade ontstaan. Lees de gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door
voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt. Dat is veiliger voor
uzelf en anderen en u voorkomt
schade aan het apparaat. Bewaar
de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en
geef deze door aan een eventuele
volgende eigenaar.
nl
ow
D
d
de
oa
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
fro
~ Schakel de stofzuiger uit als u toe-
~ Gebruik het aansluitsnoer niet om
en reinig het apparaat droog of met een
niet al te vochtige doek. Als er vocht in
de stofzuiger komt, kunt u een elektrische schok krijgen.
w
an
.v
~ Schakel na gebruik en vóór onder-
de
nb
houdswerkzaamheden de stofzuiger
uit. Trek de stekker uit de contactdoos.
e
.b
~ Dompel de stofzuiger nooit in water
Veilig gebruik
~ Gebruik de stofzuiger niet zonder
stofcassette, motorfilter en uitblaasfilter.
Het apparaat kan anders beschadigd
raken.
Het aansluitsnoer, de stekker en de
contactdoos kunnen beschadigd raken,
met alle risico's van dien. U mag de
stofzuiger dan beslist niet gebruiken.
~ U kunt het deksel niet sluiten als
~ Gebruik de stofzuiger niet als het
aansluitsnoer beschadigd is. Een beschadigd snoer kan uw veiligheid in gevaar brengen.
~ Zuig nooit brandende of gloeiende
~ Laat een beschadigd aansluitsnoer
alleen compleet met kabeltrommel vervangen. Om veiligheidsredenen mag
dit alleen door Miele Nederland worden
gedaan.
~ Zuig nooit vloeistoffen of vochtig vuil
~ Reparaties mogen alleen door
Miele-geautoriseerde vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen voor de gebruiker gevaar opleveren.
re
or
– Vermijd zoveel mogelijk dat u met de
stofzuiger over het snoer gaat.
w
– Het snoer mag niet over scherpe randen worden getrokken of onder deuren of iets dergelijks beklemd raken.
behoren wisselt. Dit geldt met name
voor turbo- en elektrische borstels.
w
de stofzuiger te dragen en trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos.
m
~ Aan de onderkant van de handgreep bevindt zich een metalen strip
die het onaangename effect van een
elektrostatische ontlading voorkomt.
Zorg dat uw hand tijdens het zuigen in
aanraking is met deze metalen strip. De
elektrostatische lading wordt dan afgevoerd, zonder dat u het merkt.
zich geen stofcassette in het apparaat
bevindt. Druk het deksel niet met geweld dicht.
voorwerpen op (zoals sigarettenpeuken, as en kolen). De stofzuiger kan
anders in brand vliegen.
op, omdat dit storingen kan veroorzaken. Bovendien kunt u hierdoor een
elektrische schok krijgen. Laat met water of sop gereinigde oppervlakken
eerst helemaal opdrogen, voordat u
gaat zuigen.
7
nl
ow
D
d
de
oa
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Gebruik van toebehoren
m
w
~ De elektrische borstel is voorzien
w
w
.v
van een eigen motor en uitsluitend bedoeld voor Miele-stofzuigers. Om veiligheidsredenen mag u elektrische
borstels van andere fabrikanten niet
voor deze stofzuiger gebruiken.
an
de
~ Let er op dat de handgreep niet beschadigd is, als u voor het zuigen alleen de greep gebruikt. Als de greep
beschadigd is, kunt u zich verwonden.
~ Houd zuigmonden en buizen niet te
~ Stofcassettes zijn wegwerpartikelen
~ Let op de stofstandindicator en ver-
~ Gebruik alleen stofcassettes, filters
dicht bij het hoofd als de stofzuiger
aanstaat. U kunt anders verwondingen
oplopen, bijvoorbeeld aan ogen of
oren.
vang de stofcassette indien dat nodig
is. Controleer dan ook het motor- en het
uitblaasfilter en vervang deze indien
nodig. Volle stofcassettes of verstopte
filters verminderen de zuigkracht van
de stofzuiger. Bovendien kan het apparaat zo heet worden dat de oververhittingsbeveiliging reageert. Zie ook het
hoofdstuk "Storingen".
8
en mogen niet nog eens worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een
aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.
en (extra) accessoires van Miele. Alleen
dan worden de capaciteit van de stofzuiger en de inhoud van de stofcassette optimaal benut en is de veiligheid
gewaarborgd.
Als de veiligheidsinstructies niet
worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld
voor schade die daar eventueel het
gevolg van is.
e
Miele-turboborstel of elektrische borstel
niet de draaiende borstelas aan. U kunt
anders letsel oplopen.
.b
~ Raak tijdens het stofzuigen met een
~ Zuig nooit zware, harde of scherpe
voorwerpen op. De zuigopeningen kunnen daardoor geblokkeerd of beschadigd raken.
re
or
nb
~ Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gassen op in verband met explosiegevaar. Zuig ook
nooit in een ruimte waar dergelijke stoffen opgeslagen liggen.
fro
~ Zuig geen toner-resten op. Toner
van bijvoorbeeld printers of kopieerapparaten kan elektriciteit geleiden. Bovendien wordt het materiaal mogelijk
niet door het filtersysteem tegengehouden, waardoor het weer in de ruimte
wordt geblazen.
nl
ow
D
d
de
oa
Vóór gebruik
m
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
^ Steek het aansluitstuk in de zuigopening. Het aansluitstuk moet vastklikken.
fro
Stofzuigerslang aansluiten
Stofzuigerslang loshalen
^ Druk op de knoppen aan weerszijden
van het aansluitstuk en trek het aansluitstuk uit de zuigopening.
Zuigslang en zuigbuis in elkaar
schuiven
^ Steek de handgreep links- en rechtsomdraaiend in de stofzuigerbuis. De
handgreep zit goed als u een klik
hoort.
^ Om de delen weer uit elkaar te halen,
drukt u op de ontgrendelingsknop
(zie afbeelding).
9
m
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
De buizen zijn voorzien van pijltjes. Let
op: de twee pijltjes moeten naar elkaar
toe wijzen!
fro
(afhankelijk van het model)
d
de
oa
Zuigbuizen in elkaar zetten
nl
ow
D
Vóór gebruik
Telescopische zuigbuis instellen
(afhankelijk van het model)
De telescopische zuigbuis bestaat uit
twee in elkaar geschoven buizen waarmee de zuigbuis in lengte verstelbaar
is.
^ Druk op de verstelknop om de telescopische zuigbuis op de gewenste
lengte in te stellen.
10
nl
ow
D
d
de
oa
Vóór gebruik
m
w
w
w
an
.v
de
.b
re
or
nb
^ Zet de zuigmond links- en rechtsomdraaiend op de zuigbuis. De zuigmond zit goed als u een klik hoort.
fro
Universele zuigmond aanbrengen
e
^ Om de beide delen weer uit elkaar te
halen, drukt u de ontgrendelingsknop
in (zie afbeelding).
De zuigmond is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt, vaste vloerbedekking en robuuste harde vloeren.
Voor andere vloerbedekkingen adviseren wij het gebruik van speciale
Miele-borstels (zie "Bij te bestellen accessoires").
Houdt u zich echter in de eerste
plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant
van de vloerbedekking.
Zuig vloerkleden en vaste vloerbedekking met ingetrokken borstel:
^ Zet de zuigmond op het symbool ö.
Zuig harde vloeren met uitgeschoven
borstel:
^ Zet de zuigmond op het symbool ä.
Elektrische borstel / turboborstel
Sommige modellen worden standaard
geleverd met een elektrische borstel of
een turboborstel (zie "Bij te bestellen
accessoires"). Bij deze borstels wordt
een aparte gebruiksaanwijzing geleverd.
11
m
fro
w
w
w
an
.v
de
- Meubelzuigmond
* afhankelijk van het model
Deze accessoires vindt u in het accessoirevak. Na gebruik kunt u ze ook
weer hierin opbergen.
Het uitnemen van de accessoires
^ Druk de ontgrendelingsknop in en
open het accessoirevak.
^ Haal het gewenste hulpstuk eruit.
^ Sluit het deksel en druk het goed
dicht.
12
e
- Reliëfborstel
.b
re
or
nb
- Kierenzuiger *
d
de
oa
Om de stofzuiger altijd optimaal te kunnen gebruiken, zijn naast de universele
zuigmond nog andere accessoires bijgevoegd:
nl
ow
D
Bijgeleverde accessoires
nl
ow
D
d
de
oa
Gebruik van de accessoires
m
fro
w
w
w
an
.v
De bijgeleverde accessoires kunnen
naar wens op de handgreep of de stofzuigerbuis worden bevestigd.
e
.b
re
or
nb
Ook voor het zuigen van trappen.
de
Universele zuigmond
Zuig trappen voor de veiligheid van
beneden naar boven.
Kierenzuiger
(afhankelijk van het model)
Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.
13
m
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
De borstel kan in elke gewenste stand
worden gedraaid.
fro
Voor het zuigen van sierlijsten, houtsnijwerk en dergelijke.
d
de
oa
Reliëfborstel
nl
ow
D
Gebruik van de accessoires
Meubelzuigmond
Voor gestoffeerde meubels, matrassen,
kussens, gordijnen, bekleding en dergelijke.
14
nl
ow
D
d
de
oa
Gebruik
m
fro
an
de
e
.b
re
or
nb
^ Pak de stekker vast en trek aan het
snoer totdat u de gewenste lengte
heeft (maximaal ongeveer 5,5 m).
.v
Uitrollen
w
w
w
Aansluitsnoer
,Om oververhitting en beschadiging te voorkomen, moet u het
snoer helemaal uitrollen als u de
stofzuiger langer dan 30 minuten
gebruikt.
Oprollen
^ Trek de stekker uit de contactdoos.
^ Druk het pedaal voor de snoerhaspel
in. Het snoer wordt nu automatisch
opgerold.
15
m
fro
w
w
w
an
.v
^ Druk met de voet op de
Aan/Uit-toets.
d
de
oa
In- en uitschakelen
nl
ow
D
Gebruik
de
e
.b
16
re
,Tijdens het zuigen (met name
van fijn stof, zoals boorgruis, zand,
gips, meel, etc.) wordt vaak een
elektrostatische lading opgebouwd
die zich onder bepaalde omstandigheden kan ontladen. Om de onaangename effecten van een dergelijke
ontlading te voorkomen, bevindt
zich aan de onderkant van de handgreep een metalen strip. Zorg dat u
die strip tijdens het zuigen steeds
aanraakt. De elektrostatische lading
wordt dan afgevoerd zonder dat u
het merkt.
or
^ Trek de stofzuiger tijdens het zuigen
als een slede achter u aan en zet
hem rechtop als u bijvoorbeeld trappen en gordijnen wilt zuigen.
nb
Tijdens het zuigen
nl
ow
D
d
de
oa
Gebruik
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Met de keuzeschakelaar voor het zuigvermogen kunt u de zuigkracht van de
stofzuiger naar wens veranderen. Als u
het zuigvermogen lager zet, wordt de
weerstand van de zuigmond minder.
m
(voor modellen met regelbaar zuigvermogen)
fro
Zuigvermogen kiezen
Op de stofzuiger geven de symbolen
duidelijk aan waarvoor de betreffende
stand is:
a - voor gordijnen en textiel
b - voor gestoffeerde meubels en
kussens
c - voor hoogwaardig tapijt, kleedjes
en lopers
d - voor energiezuinig, dagelijks
zuigen
e - voor licht verontreinigde tapijten
en vloerbedekkingen
f - voor harde vloeren en sterk
verontreinigde tapijten en
vloerbedekkingen
^ Zet de keuzeschakelaar met de hand
op het gewenste zuigvermogen.
Mechanische
zuigkrachtregelaar
Met deze regelaar kunt u het vermogen
van de stofzuiger voor korte tijd lager
zetten, bijvoorbeeld wanneer u van vast
tapijt naar een los kleed gaat. Zo voorkomt u dat het kleed wordt vastgezogen.
^ Zet de regelaar zo ver open dat u de
zuigmond gemakkelijk kunt bewegen.
Als de regelaar openstaat, hoeft u minder kracht te zetten om de zuigmond
over de vloer te bewegen.
17
an
de
e
.b
re
or
nb
18
.v
Op deze manier kunt u de stofzuiger
gemakkelijk transporteren en opbergen.
w
^ Steek de zuigmond van bovenaf in
de houder aan de zijkant van de stofzuiger.
w
^ Zet de stofzuiger rechtop.
w
Transporteren en opbergen
m
^ Schuif de zuigmond met de parkeeraansluiting van bovenaf in de opening aan de achterkant van de stofzuiger.
fro
Als u tijdens het stofzuigen even pauzeert, kunt u de zuigbuis met de zuigmond op de stofzuiger "parkeren".
d
de
oa
Parkeerstand
nl
ow
D
Gebruik
nl
ow
D
d
de
oa
Gebruik
m
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
De stofcassette is aan vervanging toe
als de standindicator aangeeft dat de
cassette vol is (het venster is helemaal
rood).
fro
Stofstandindicator
Stofcassettes zijn voor eenmalig gebruik en mogen niet nog een keer
worden gebruikt. Verstopte poriën
leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.
Controle of de stofcassette vol is
^ Gebruik alleen de gewone zuigmond.
Alle andere zuigmonden beïnvloeden
de werking van de stofstandindicator.
^ Schakel de stofzuiger in en zet de
schakelaar (indien aanwezig) op vol
vermogen.
^ Til de zuigmond van de vloer. Wanneer de stofstandindicator aangeeft
dat de stofcassette vol is, moet deze
worden vervangen.
Wat u moet weten over de stofstandindicator
Over het algemeen bestaat huisstof uit
een mengsel van pluizen, haren, draadjes en zand, dus uit gemengd stof. Op
die samenstelling is de stofstandindicator ingesteld.
Wanneer u veel fijn stof opzuigt, zoals
boorgruis, zand, gips en meel, dan raken de poriën van de stofcassette snel
verstopt. De indicator zal dan "vol" aangeven, ook al is de cassette nog niet
helemaal vol. De stofcassette moet dan
toch worden vervangen, omdat de
zuigkracht anders aanzienlijk afneemt!
Als u veel tapijtpluizen en haren opzuigt, kan het voorkomen dat de indicator pas reageert als de stofcassette al
overvol is.
19
nl
ow
D
d
de
oa
Onderhoud
fro
U kunt de volgende soorten uitblaasfilters plaatsen:
1. Super-air-clean-filter
2. Actief-air-clean-filter
3. Actief-HEPA-filter
Aan het opschrift van het filter kunt u
zien welk type filter uw stofzuiger heeft.
Super-air-clean-filter
Vervang het super-air-clean-filter
steeds als u een nieuwe verpakking
stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit ook een
super-air-clean-filter.
e
Uitblaasfilter
.b
De stofcassette is aan vervanging toe
als het venster van de stofstandindicator helemaal rood is.
re
20
or
,Het gebruik van niet-originele
stofcassettes kan ernstige schade
aan het apparaat tot gevolg hebben
en consequenties hebben voor de
garantie.
Stofcassette
nb
Gebruik alleen originele stofcassettes en filters van Miele. Alleen dan
wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut en wordt de inhoud van de stofcassette volledig
gebruikt.
de
Voor een optimale werking moet u deze
filters van tijd tot tijd vervangen.
an
– Motorfilter (bescherming motor)
.v
– Uitblaasfilter
w
– Stofcassette
w
Het Miele-filtersysteem bestaat uit 3 filters:
w
onderhoudswerkzaamheden uit en
trek de stekker uit de contactdoos.
Schakel ook een eventuele
accuborstel uit.
Wanneer moet u de
stofcassette en de filters
vervangen?
m
,Schakel de stofzuiger voor alle
nl
ow
D
d
de
oa
Onderhoud
fro
Actief-HEPA-filter
Als uw stofzuiger een
actief-air-clean-filter heeft en als u dit
type filter wilt blijven gebruiken, zorg
dan dat u tijdig een nieuw filter in huis
heeft.
Als uw stofzuiger een actief-HEPA-filter
heeft en als u dit type filter wilt blijven
gebruiken, zorg dan dat u tijdig een
nieuw filter in huis heeft.
m
Actief-air-clean-filter
w
an
.v
de
Het actief-HEPA-filter moet ieder jaar
worden vervangen, omdat het na
deze tijd minder lucht doorlaat. Noteer de datum op het etiket van het
filter als u het vervangt! Mocht u net
geen actief-HEPA-filter bij de hand
hebben, dan kunt u ook een
super-air-clean-filter gebruiken dat u
in elke verpakking
Miele-stofcassettes vindt. In dat geval moet u echter ook een filterrooster in de stofzuiger plaatsen (zie "Bij
te bestellen accessoires").
21
e
Het actief-HEPA-filter is een combinatiefilter. Enerzijds absorbeert dit filter
onaangename geuren die het gevolg
zijn van het vuil in de stofcassette. De
koolstofdeeltjes in het filter zorgen ervoor dat reukoverlast wordt voorkomen.
Anderzijds is het actief-HEPA-filter een
bacterie-filter dat voldoet aan de
HEPA-classificatie 12 volgens EN 1822.
Het filtervermogen is zeer hoog. Zo
worden bijvoorbeeld micro-organismen
en zeer fijne deeltjes die in de longen
kunnen komen tegengehouden. Dankzij
dit uitblaasfilter is de stofzuiger zeer
geschikt voor mensen met een allergie
of personen die hoge eisen aan de hygiëne stellen.
.b
re
or
nb
Het actief-air-clean-filter moet ongeveer ieder jaar worden vervangen,
maar uiterlijk wanneer er duidelijk
onaangename geurtjes vrijkomen.
Noteer de datum op het etiket van
het filter als u het vervangt! Mocht u
net geen actief-air-clean-filter bij de
hand hebben, dan kunt u ook een
super-air-clean-filter gebruiken dat u
in elke verpakking
Miele-stofcassettes vindt. In dat geval moet u echter ook een filterrooster * in de stofzuiger plaatsen. De
beide filters hebben dezelfde filtercapaciteit.
* Filterrooster - zie "Bij te bestellen
accessoires"
w
w
Het actief-air-clean-filter is een speciaal
actief-koolstoffilter dat onaangename
geuren absorbeert die het gevolg zijn
van het vuil in de stofcassette. Reukoverlast wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen.
d
de
oa
fro
Welke stofcassettes en filters
zijn de juiste?
m
Motorfilter (bescherming motor)
nl
ow
D
Onderhoud
w
w
w
.v
Koop alleen originele
Miele-stofcassettes met de opdruk
F/J/M.
an
de
e
.b
re
or
nb
Vervang het motorfilter steeds als u een
nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking
Miele-stofcassettes zit ook een motorfilter.
Waar kunt u nieuwe
stofcassettes en filters
krijgen?
Bij de vakhandelaar, bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland of via internet: www.miele-shop.com.
In iedere verpakking
Miele-stofcassettes vindt u ook een
super-air-clean-filter en een motorfilter.
Wilt u het uitblaas- of het motorfilter los
bestellen, geef dan het typenummer
van uw stofzuiger door aan uw Mielevakhandelaar of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. in Vianen,
zodat u de juiste filters ontvangt.
Natuurlijk kunt u het
standaard-uitblaasfilter ook vervangen
door een ander origineel uitblaasfilter
van Miele (zie het hoofdstuk "Bij te bestellen accessoires").
22
nl
ow
D
d
de
oa
Onderhoud
m
fro
w
w
w
Zo vervangt u stofcassettes en
filters
de
e
.b
re
or
nb
^ Druk de ontgrendelingsknop van de
bovenzijde in en klap het deksel omhoog tot u een klik hoort.
an
.v
Stofzuiger openen
Stofcassette vervangen
^ Pak de stofcassette vast en trek de
cassette uit de stofzuiger.
De stofcassette heeft een stofafsluiting
die automatisch sluit wanneer de stofcassette eruit wordt gehaald. Er kan
dus geen stof vrijkomen.
U kunt de stofcassette bij het huisvuil
doen als u alleen normaal huisstof heeft
opgezogen.
Laat de nieuwe stofcassette samengevouwen zoals deze in de verpakking zit,
zodat de cassette niet klem komt te zitten als u het deksel sluit.
^ Steek de stofcassette tot de aanslag
in de houder, anders sluit het deksel
niet goed.
^ Druk het deksel omlaag tot de klik.
23
nl
ow
D
d
de
oa
Onderhoud
m
fro
w
w
w
Plaats nooit meer dan één filter.
^ Maak de stofzuiger open.
^ Ontgrendel het oude
actief-air-clean-filter en haal het eruit.
^ Leg het nieuwe filter in de houder,
druk het naar achteren tot aan de klik
en vergrendel het.
Uitblaasfilter (actief-HEPA-filter) vervangen
^ Maak de stofzuiger open.
^ Ontgrendel het oude
actief-HEPA-filter en haal het eruit.
^ Leg het nieuwe filter in de houder,
druk het naar achteren tot aan de klik
en vergrendel het.
24
e
Het vervangen van het
actief-air-clean-filter
.b
^ Vergrendel het filterrooster.
re
^ Leg het nieuwe super-air-clean-filter
erin. Het maakt niet uit welke kant
naar boven ligt.
or
^ Haal het oude super-air-clean-filter
aan de schone kant eruit (zie pijltje).
nb
^ Ontgrendel het filterrooster en klap
het open.
de
^ Maak de stofzuiger open.
an
.v
Het vervangen van het
super-air-clean-filter
nl
ow
D
d
de
oa
Onderhoud
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
^ Sluit de filterhouder.
w
^ Klap de filterhouder open en vervang
het filter.
m
^ Maak de stofzuiger open.
fro
Motorfilter vervangen
Korte draadopnemers
vervangen
Controleer af en toe de draadopnemers
van de universele zuigmond en de
meubelzuigmond.
Als de pool versleten is, moet u de
draadopnemers vernieuwen.
^ Haal de draadopnemers met een
mesje of iets dergelijks uit de
insteekopeningen.
^ Vervang de draadopnemers.
Als er bij de universele zuigmond
draden of haren om de as van het
loopwieltje zitten
a Ontgrendel de as van het loopwieltje
(bajonetsluiting) met een muntstuk.
b Druk de as eruit en verwijder deze.
c Verwijder het loopwieltje.
Verwijder de draden en/of haren, zet
het loopwieltje er weer in en vergrendel
de as.
Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij
de Miele-vakhandelaar of de afdeling
Onderdelen van Miele Nederland.
25
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging
m
fro
w
w
w
an
.v
de
De buitenkant van de stofzuiger en de
kunststof toebehoren kunt u reinigen
met een geschikt reinigingsmiddel voor
kunststof.
,Gebruik geen schuurmiddelen
en geen glas- of allesreinigers! Deze
kunnen door hun chemische samenstelling het kunststof oppervlak van
de stofzuiger beschadigen.
Stofruimte
De ruimte voor de stofcassette kan
eventueel worden schoongemaakt met
een droge stofdoek, een stoffer of plumeau of, indien aanwezig, een tweede
stofzuiger.
,Dompel de stofzuiger nooit in
water en gebruik geen natte doek
voor het schoonmaken. Als er vocht
in de stofzuiger komt, kunt u een
elektrische schok krijgen!
26
e
Buitenkant en toebehoren
.b
re
or
nb
,Schakel de stofzuiger voor elke
reiniging uit en trek de stekker uit de
contactdoos. Schakel ook een eventuele accuborstel uit.
nl
ow
D
d
de
oa
Storingen / Klantcontacten
m
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
De stofzuiger heeft een veiligheidsvoorziening die het apparaat uitschakelt als
het oververhit raakt. Bij een aantal modellen wordt dit met het controlelampje
, aangegeven.
fro
De stofzuiger wordt vanzelf uitgeschakeld. Bij sommige modellen
brandt het controlelampje ,.
Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is. Ook kan het uitblaas- of
motorfilter vuil zijn. Schakel dan de stofzuiger uit (druk de Aan/Uit-toets in) en
trek de stekker uit de contactdoos.
Als u de storing heeft verholpen, wacht
dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger voldoende is afgekoeld. Daarna
kunt u het apparaat weer inschakelen
en gebruiken.
Klantcontacten
Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
– uw Miele-vakhandelaar
of
– de afdeling Klantcontacten van Miele
Nederland B.V.
De gegevens van Miele vindt u op
de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.
27
d
de
oa
m
fro
Turboborstel STB 205-3
nl
ow
D
Bij te bestellen accessoires
w
w
w
(afhankelijk van het model standaard)
28
e
Houdt u zich echter in de eerste
plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant
van de vloerbedekking.
.b
De accuborstel heeft een aparte elektrische motor en is daardoor bijzonder
geschikt voor het reinigen van
robuuste, textiele vloerbedekkingen.
Met deze borstel kunt u ingelopen verontreinigingen verwijderen en het ontstaan van looppaden voorkomen.
re
Accuborstel ACCU NOVA -3
or
De hand-turboborstel is ideaal voor het
zuigen en borstelen van gestoffeerde
meubels, matrassen, autostoelen, traplopers en dergelijke.
nb
Hand-turboborstel
de
Houdt u zich echter in de eerste
plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant
van de vloerbedekking.
an
.v
Met de turboborstel kunt u laagpolige
tapijten of vloerbedekking zuigen of
borstelen. De turboborstel wordt door
de zuigkracht van de stofzuiger aangedreven. De borstel verwijdert naast stofdeeltjes ook vastzittende draadjes en
haren.
nl
ow
D
d
de
oa
Bij te bestellen accessoires
m
fro
Plavuizenborstel SBB 235-3
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Met deze borstel kunt u robuuste, harde vloeren zuigen (plavuizen, steen,
etc.).
Parketborstel -3
Met deze borstel met natuurhaar kunt u
krasgevoelige, harde vloeren zuigen
(parket, laminaat, etc.).
Voor het reinigen van de borstelrand
kunt u de kierenzuiger gebruiken.
Zuigmond ALLERGOTEC -3
Tijdens het zuigen is het reinigingsresultaat op een kleurendisplay
(stoplichtsysteem) te zien. Hiermee is
deze zuigmond ideaal voor de dagelijkse hygiënische reiniging van alle
vloerbedekkingen.
Houdt u zich echter in de eerste
plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant
van de vloerbedekking.
29
d
de
oa
m
fro
Kierenzuiger
nl
ow
D
Bij te bestellen accessoires
w
w
w
(afhankelijk van het model standaard)
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.
Radiatorborstel
(alleen te gebruiken in combinatie met
de kierenzuiger)
Met de radiatorborstel kunt u radiatoren, voegen en lamellen schoonzuigen.
Matraszuigmond
Voor het zuigen van matrassen en gestoffeerde meubels tot in de naden.
30
nl
ow
D
d
de
oa
Bij te bestellen accessoires
m
fro
Universele borstel
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Met de universele borstel kunt u boeken, boekenplanken, etc. schoonzuigen.
Reliëfborstel met natuurhaar
Voor zeer kwetsbare voorwerpen.
Kierenzuiger, 300 mm
Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.
31
d
de
oa
m
fro
CarClean Set Plus
nl
ow
D
Bij te bestellen accessoires
w
an
.v
de
e
.b
– hand-turboborstel,
re
or
nb
Accessoire-set bestaande uit:
w
w
Speciaal voor het reinigen van
auto-interieurs.
– micro-slang met combi-zuigmond en
– kierenzuiger, 300 mm.
De accessoires worden in een koffer
geleverd. In de verpakking bevindt zich
tevens een zuigslang (3 m) met slanghouder.
MicroSet
Speciaal voor het reinigen van kleine
voorwerpen en moeilijk toegankelijke
plekken (stereo-installatie, toetsenbord,
modelbouw, etc.)
Accessoire-set bestaande uit:
– micro-slang met combi-zuigmond,
– micro-reliëfborstel,
– micro-kierenzuiger en
– verlengstuk.
Stofafsluiting
Deze afsluiting zorgt ervoor dat er minder stof en onaangename geurtjes vrijkomen als u de zuigslang verwijdert bij
het transporteren of opbergen.
U kunt de stofafsluiting tijdens het
zuigen aan de zuigslang bevestigen.
32
nl
ow
D
d
de
oa
Bij te bestellen accessoires
m
fro
Slangadapter
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
De adapter wordt tussen de greep en
de zuigslang geplaatst.
w
w
Voor het verlengen van de zuigslang
(met ca. 1,5 m).
Actief-air-clean-filter
(afhankelijk van het model standaard)
Dit filter is een speciaal
actief-koolstoffilter dat onaangename
geuren absorbeert die het gevolg zijn
van het vuil in de stofcassette. Reukoverlast wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen.
Het actief-air-clean-filter wordt in plaats
van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt. In dat geval moet u echter eerst
het filterrooster verwijderen. Het
actief-air-clean-filter en het
super-air-clean-filter hebben dezelfde
filtercapaciteit.
33
d
de
oa
m
fro
Actief-HEPA-filter
nl
ow
D
Bij te bestellen accessoires
w
w
w
(afhankelijk van het model standaard)
e
.b
re
34
or
Het filterrooster is nodig als u in plaats
van het actief-air-clean- of het
actief-HEPA-filter een
super-air-clean-filter wilt gebruiken.
nb
Filterrooster
de
Het actief-HEPA-filter wordt in plaats
van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt. In dat geval moet u echter eerst
het filterrooster verwijderen.
an
.v
Het actief-HEPA-filter is een combinatiefilter. Enerzijds absorbeert dit filter
onaangename geuren die het gevolg
zijn van het vuil in de stofcassette. De
koolstofdeeltjes in het filter zorgen ervoor dat reukoverlast wordt voorkomen.
Anderzijds is het actief-HEPA-filter een
bacteriefilter dat voldoet aan de
HEPA-classificatie 12 volgens EN 1822.
Het filtervermogen is zeer hoog. Zo
worden bijvoorbeeld micro-organismen
en zeer fijne deeltjes die in de longen
kunnen komen tegengehouden. Dankzij
dit uitblaasfilter is de stofzuiger zeer
geschikt voor mensen met een allergie
of personen die hoge eisen aan de hygiëne stellen.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
35
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Wijzigingen voorbehouden (S 360 - S 388) - 2108
M.-Nr. 07 324 040 / 01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement