Movado | Luno 606381 | JAPANIO gastigos vin dum la Univerala Kongreso 2007 n–ro 136

JAPANIO gastigos vin dum la Univerala Kongreso 2007 n–ro 136
n–ro 136
(1-2 / 2007)
JAPANIO gastigos vin dum la Univerala Kongreso 2007
ENHAVO
Presindikoj, Komenca saluto
p. 2
Fokuso
Akriĝa evoluo por gejoj en Pollando
Letero de LSG-estraro al UEA
Frankfurta CSD invitas polojn
p. 3
p. 4
p. 4
Beletra Niĉo
Ihara Saikaku: Ili mortis tiel kiel falas ĉerizaj floroj
p. 4
Hasnain Kazim: La tragika rakonto pri la geja hinda princo p. 9
Temoj
aidoso, kondomoj, maljunuloj
nuptoj, policoj, CSD (i.a. Tokio)
p. 10
p. 11
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
L. S. G.
Komenca saluto
Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj
interretejo:
adreso:
membriĝo:
kotizoj:
Ĉar bedaŭrinde la provizora redaktanto
Andreas Nordström nun definitve devis
rezigni sian laboron, restas al mi la kara
tasko danki lin pro lia bona laboro, kies
amplekso mi nun ĵus povis sperti.
http://lsg-esperanto.org
la sekretario (vidu sube)
ĉe la sekretario
10 EUR por 1 jaro
25 EUR por 3 jaroj
Mi estis akceptita kiel nova redaktanto de
la LSG-estraro kaj mi dankas ilin por la
senrezervaj fidoj en miaj kapabloj. Mi jam
delonge estas membro de LSG, kun la
numero 334, kaj kelkaj el vi certe konas
min el pli fruaj tempoj. Ke mi ne publikigas
mian ĝustan nomon, havas siajn kaŭzojn,
kiuj ne nepras ĉi tie diskutiĝi, sed se vi
sendas kontribuojn per la donita epoŝta
adreso, ili senpere min atingas, dum la
paperan poŝton mi ricevu de la sekretario.
Estraro
prezidanto:
[arvimide@earthlink.net]
Arnold VICTOR, Usono
Apartment 1, 160 West Eleventh Street
New York City, New York 10011, USA
sekretario
lasekretario@gmx.net]
kaj kasisto: [lakasisto@gmx.net]
Rolf KÖHLER, Germanio
Certe vi rimarkas, ke mankas bildoj kaj
fotoj, ĉar mi ankoraŭ ne estas sperta
en trovi tiajn sen kopirajto. Eble vi
povas helpi min tiurilate, sed sciu, ke
ne eblas publikigi nedecajn bildojn
pro diversaj cirkonstancoj de la
ricevantoj.
varbado:
[fsoghomonian@yahoo.fr]
Francis, Francio
estraranoj:
[kvakke@hotmail.com]
Torstein, Norvegio
Lasu mi nun saluti vin ĉiujn je bona onto.
retejo:
[randy.dean@pobox.com]
Randy, Usono
Bernvardo
FORUMO 136
Membrogazeto de la LSG (1-2 / 2007)
Kontribuoj por FORUMO kiel informoj,
bildoj kaj artikoloj estas ĉiam bonvenaj
adreso:
la sekretario (vidu supre)
redakcio:
[laredaktanto@gmx.net]
Bernvardo, Germanio, k.a.
Vi bonvolu kompreni …
… ke nur libere uzeblaj kontribuoj povas
esti akceptataj
… ke estas neniu garantio, ke alsenditaj
kontribuoj estos publikigataj
… kaj ke materialo nur en esceptaj kazoj
povas esti resendata al vi.
interreta versio: La gazeto aperas ankaŭ
interrete kiel PDF-dosiero (vidu
interretejo) Por via integro ĉiuj
eventualaj familiaj nomoj kaj adresoj
estas forigataj en la interreta versio.
ekspedo
la sekretario (vidu supre)
Nepre ne kontaktu la personon sur la
etikedo de la koverto! La persono ne
estas ligano. Ni nur pro la favoraj
poŝttarifoj forsendas la gazeton el
Ĉeĥio
Ni konservas al ni la rajton redakcie ŝanĝi
kontribuojn.
Nesignitaj artikoloj estas de la redakcio.
-2-
FOKUSO
Kontraŭgeja
Akriĝa evoluo por gejoj FORUMO
en Pollando
136 (1-2 / 2007)
Leĝo en Pollando
Meze de marto 2007 la Pollanda ministro
por klerigado, Roman Giertych, ĉefo de la
ultrakonservativa partio Ligo de Polaj
Familioj, skizis leĝproponon, kiu malpermesu ĉiun specon de "homoseksuala
propagando", cele al la protekto de la
junularo.
Instruistoj laŭ tiu propono estus punataj, se
ili temigas iel ajn samseksemjajn partnerecojn, je okaza maldungo eĉ. Ankaŭ
klerigaj materialoj rilate al HIV aŭ aidoso aŭ
tiurilataj preventaj strategioj estu strikte
malpermesataj.
Giertych pravigas sian proponon per la
ordono de la konstitucio meti la familion sub
specialan protekton. Lia anstataŭanto eĉ
kredas eksciinti, ke grupoj de gejoj provas
celstrebe rekrutigi lernantojn al geja
orientiĝo, ekz. kiam ili disdonis broŝurojn
kontraŭ-aidosajn, en kiu troviĝas bildoj de du
sin kisantaj viroj. Ĉu la proponita leĝo estus
konforma al la antidiskriminaciaj leĝoj de la
EU, estas sufiĉe dubinda.
Fortaj
protestoj
jam
aŭdiĝis de la civilrajta
movado, el kies reprezentantoj
s-ro
Tomasz
Baczkowski asertas, ke la
leĝopropono estas fakte
samvorta kopio de la
naziaj Nurembergaj leĝoj
pri rasoj, se oni substituas
parada rownosci
la vorton "judo" per "samseksemulo". En Varsovio pluraj miloj de
instruistoj demonstraciis i.a. kontraŭ tiu leĝo.
Giertych kaŭzis ankaŭ sur plej alta nivelo
politka grandan indignon. Dum la neformala
renkontiĝo de la konsila EU-ministraro por
-3-
klerigado en la germana Heidelberg li
postulis malpermeson de CSD-marŝoj por
la tuta Eŭropo, ĉar jam 11-jaraj infanoj en
la nuna situacio pro la geja propagando
kutimiĝus al samseksemo, kontraŭe al kio
li pledus por la subteno de 'sanaj familioj'.
Li pro tio rikoltis akran kontraŭrespondon.
Ke Giertych staras sola en la registaro
pola, oni tute ne povas supozi. La pola
prezidanto mem, Lech Kaczynski, kiu en
2005 ankoraŭ kiel urbestro de la pola
ĉefurbo Varsovio malpermesis la 'parada
rownosci'-on (parado por samrajtigo, kiu
tamen okazis kun ĉirkaŭ 2500 parto­
prenantoj), jam lastan jaron deklaris okaze
de vizito en Londono dum BBC-intervjuo,
ke la disvastiĝo de tiel nomata geja kulturo
rezultigos en formortado de la heteroseksuala kulturo. Kaj en februaro de tiu ĉi
jaro dum vizito en Dublino en Irlando li
denove asertis, ke la homa raso
malaperos, se oni permesus liberan sub­
tenon de samseksemo.
De multaj flankoj nun kreskas la premo sur
Angela Merkel, la germana kancelerino,
kiu dum la unua duonjaro 2007 oficas kiel
prezidantino de la Eŭropa Unio, klare
ekspliki al Kaczynski la bazajn leĝe
fiksitajn ideojn de la EU pri samrajtigo kaj
antidiskriminacio de ĝiaj minoritatoj kaj
postuli de la pola ŝtato konformajn agojn.
En aprilo 2007 la parlamento en Pollando
decidos pri la akcepto de la leĝpropono de
Giertych.
Pro la malagrabla dinamiko en Pollando
LSG-prezidanto Arnold Victor decidis reagi
per letero al la UEA-pinto, kiu estas dokumentata en la sekvo.
Krome vi povas informiĝi pri iniciato por tre
konkreta helpo fare de la CSD-komitato en
la germana urbo Frankfurt am Main.
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
Letero de LSG-estraro al UEA
Frankfurta CSD invitas polojn
Tiu ĉi letero estas sendota kaj al la UEAprezidanto Renato Corsetti kaj al la konstanta
kongresa sekretario Clay Magalhaes por esprimi
la zorgon de LSG pri la proideologie katenaj
streboj en Pollando.:
Pro la ĉiam pli restriktaj cirkonstancoj en
Pollando, la organiza teamo de la Chris­
topher Street Day (CSD) en Frankfurt am
Main en Germanio jam en la lasta jaro
komencis kun la iniciato RegenbogenPolen (ĉielarka Pollando) inviti polajn ge­
gejojn el diversaj urboj por la tiea CSDsemajnfino je la 20a – 22a julio 2007.
Estimata,
Kun profunda bedaŭro ni estraranoj de
Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj
rimarkis la maladmirindan sorton de ge­
gejoj en Pollando. Instancoj, kiel Ligo de
Polaj Familioj, kiu esperantlingve favoris al
la ĉefa ĉesiganto de Radio Polonia en
Esperanto Targalski, intervenis favore al
diskriminacio kontraŭ gegejaj instruistoj.
Se oni planas UK-on en Pollando, cŭ estas
garantio ke ni, plenrajta faka organizo,
plenrajte povos partopreni tian UK-on? Se
ne, ni forte rekomendos kontraŭ parto­
preno aŭ submetiĝo al humiligaj leĝoj.
Laŭ evoluontaj kondiĉoj ni ne hezitus al
gejaj Geesperantistoj kaj aliaj defendantaj
de civilrajtoj averti kontraŭ vizitado,
renkontiĝo, aŭ eĉ kongreso en Pollando.
Kun plena respekto al niaj samideanoj de
ebla LKK en Pollando, ni petas, ke ili kun
vi konsciu pri niaj zorgoj.
Arnold Victor, prezidanto de L. S. G.
BELETRA NIĈO
Ihara Saikaku estas japana verkisto i.a. de
amrakontoj, kiu en Japanio estas fama tiom
kiom ekz. Boccaccio aŭ Casanova en Eŭropo. Li
naskiĝis en Osako en la jaro 1642 p.K. kaj
mortis 1693 p.K. Li perdis frue la gepatrojn kaj
1675 p.K. la edzinon. Ŝajne li povis vivteni sin de
propra havaĵo kaj de la enspezoj el siaj libroj,
kies nombro estas eble du dozenoj, kaj el aliaj
verkaĵoj.
Dekomence li estis alta majstro de la poema
formo hajko, laŭfame en la nokto de la morto
-4-
La poloj nur devas pagi la veturkostojn (por
ili
tamen
sufiĉe
altajn), sed la gastig­
antoj en la urbo trans­
prenos la tranoktojn
kaj manĝojn. Ili povas
uzi la helpon de
tradukistoj, partopreni
en diversaj aranĝoj
(ekzemple
ĉiĉeronadon tra la urbo) kaj havas je
dispono propran malferman kamionon
ŝoforotan en la parado.
La senco de tiu agado estas, ke la gegejoj,
kiuj en siaj hejmaj lokoj kaŝe vivas sub
granda publika premo, povu dum tri tagoj
sperti la kompare liberan etoson kaj
senkaŝan subscenan vivon en la urbo kaj
tiel fortikigu siajn memestimojn.
Kontaktebloj en la germana kaj pola vi
trovas sub "www.csd-frankfurt.de".
de sia edzino li teksis kvarmil da ili. Lia proza
stilo ŝanĝiĝis de fantasmaj rakontoj pri la
plezurkvartala vivo al ĉiam pli ĝeneralaj kaj
realismaj priskriboj ankaŭ de la malgajaj
aspektoj de la vivo, en kiu li, ofte sub ironia
masko, submetas la personojn kaj eventojn al
severa Konfucee morala juĝo.
Por pli bona kompreno de la sekva rakonto oni
sciu, ke en tiu tempo por la batalistoj nomataj
"samurajoj" la amo inter viroj signifis la plej alta
kaj honora formo, kaj rilatoj inter ili obeis tre
komplikajn regulojn pri honoro kaj reciproka
dediĉo, kiu ankaŭ ne haltis antaŭ la propra
morto por la amato.
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
KOMUNE ILI MORTIS TIEL KIEL FALAS ĈERIZAJ FLOROJ
Amrakonto pri junaj samurajoj de la japano Ihara Saikaku ( 1642 – 1693 p.K. )
Por favori sian belecon, ĉiu ajn ĉeriza floro
ruinigas la braĉon, sur kiu ĝi sin disvolvigas.
Iam jen estis ulo kun la nomo Itama Ukijo,
kiu servis en la dungo de certa princa
grandaĉamberleno. Junulo, en ĉiuj aferoj
klere edukita kaj de tia beleco, ke ĉiu estis
blindigata pro lia fiziko.
Nu en la sama domo vivis ankaŭ Mokava
Uneme, dekokjara, rektanima kaj tute
konforma al sia erao junulo. Kiam tiu je
tempo ekvidis la brilan staturon de Ukijo, li
estis tiom sorĉumata de tiu aspekto, ke
konfuziĝis lia koro kaj liaj sensoj senfortiĝis;
ja preskaŭ ne plu li povis teni sin sur siaj
ŝancelaj kruroj.
En tia stato li sin ĵetis sur sian kuŝejon,
ŝlosis la riglon de la pordo, kaj dum tagoj kaj
noktoj samforte li lamentis super ĉia mezuro.
Kaj tio, kiel li tiamaniere pli kaj pli senfortiĝis,
malgajigis liajn plej intimajn amikojn; per
kuraciloj kaj ja kelkaj alioj ili zorge vartis lin.
Foje sin kunigis aro da junaj homoj por viziti
la malsanulon; inter ili troviĝis ankaŭ tiu, al
kiu li elame soifegis. Unema ja kaŝis siajn
emociojn, tamen eble ili ŝance, pro lia
konfuzemo, difuzis el lia vizaĝo kaj liaj vortoj;
la vizitantoj ĉiukaze kapablis supozi, kio
korpremis lin.
Unu el ili estis Ŝiga Samanosuke, kiun
delonge ligis la ĵuro de la amovojo al
Unemo, kaj ĉar la Unema konduto ŝajnis al li
suspektinda, li, post kiam la aliaj estis
foririntaj, postrestis sola, sin suben klinis al
la suferanta kuŝanto kaj flustris al tiu: "Estas
vere malracia, la maniero de via aktorado.
Se vian koron io pezigas, kial ne konfesi
ĉion al mi. Certe vi sur iun el tiuj, kiuj ĵus
vizitis vin, direktis vian deziregon. Sed ke
muta vi enpensiĝadas en tio, jen figrava
-5-
peko via!" "Ne, ne, tiel nefaktas", Uneme
respondis dusence, per kio la afero por li
estis finita. Kiom ajn Samanosuke demandojn al li urĝis, li respondis al li eĉ ne unu
vorton pli, kaj jen kuŝis kvazaŭ duone
falinta en dormon.
Nun oni venigis Jin-Jang-majstron, kiu in­
spektis Uneme'n kaj post tio deklaris: "Pro
tiu malsano li ne mortos. Lin sieĝas
fantomo, eble eĉ spirito de vivanto. Plej
bone vi petu kelkajn adorindajn sanktulojn,
ke ili apliku al li ekzorcan ritualon."
Do oni mendis la patriarkon Tenkaj el
Ueno kaj la mezrangan vicepiskopon el
Asakusa, kaj tiuj du ekflamigis la Budaofajron kaj preĝis tri tagojn kaj du noktojn
sen ĉeso; krome la patrino de la malsanulo
direktis al ĉiuj grandaj Ŝinto-altaroj en sia
hejma provinco petegajn ĵurpromesojn. Kaj
vere, kvazaŭ tio helpus, la malsano
malgraviĝis iomete.
Tiam denove Samanosuke ŝteliris al li kaj
diris: "Mi scias, Uneme, ke vi zorgemas pri
via bonrilato al mi; tial vi retenas de mi vian
kordeziron, ĉu ne? Spite mi arde ŝatus esti
via peranto kaj havigi al vi respondan
amleteron de la de vi adorato. Estu nur
tute sen timozorgo kaj translasu ĉion al
mi."
"Ho, kiom feliĉa mi estas, ke tiel vi parolas
al mi, pro malnova amikeco", respondis
Uneme, verkis leteron plene verŝanta sian
korsangon kaj transdonis ĝin al Samanosuke.
La leteron en sia maniko Samanosuke iris
kvazaŭ hazarde en la ĉambron de
horloĝoj, kiam sin akompanigis Ukijo, kiu
ĝis ĵus estis admirinta la ĉerizajn florojn kaj
nun komencis plendi: "Hieraŭ mi pasigis la
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
tutan tagon tiel, ke mi laŭtlegis por mia
majstro el la "Politikaj gvidideoj el la erao
Zenguan"; hodiaŭ mi devis reciti poemojn el
la "Ŝinkokinŝu"; tial mi opiniis je mi, kelka
ripozo necesas al vi, kaj mi dialogis iomete
kun la silentantaj ĉerizofloroj."
Je tio Samanosuke menciis al li: "Kia bonsorta kunokazo! Jen io, kio ankaŭ petas
silente vian indulgon." Kaj ŝovis li faskon de
paperoj profunden en la manikon de Ukijo.
"Ĉu vi ne miselektis pordon?", ridante
elvokis Ukijo, poste tamen iris al loko ombra
sub la arboj en la ĝardeno, kie li, videble, tuj
komencis legi tiun leteron. Post daŭro li
revenis kaj diris: "Se li tiom pro mi suferas,
mi ne povas observi ĉion nefara."
Ja je la plej sama tago Ukijo sendis sian
respondon, kaj apenaŭ oni transportis ĝin al
Uneme, jam tiu elpaŝis sian dormoĉambron
kaj ĝis la vespero estis regajninta komplete
sian iaman sanon.
En la mondo tamen ne ĉio iras laŭvole. La
grandaĉamberleno nu antaŭ tempeto al si
dungis samurajon, kiu nomiĝis Hosomo
Ŝuzen, kaj kiel fiera batalisto klikigis sian
glavotenilon de mateno ĝis vespero, pro kio
lin evitis ĉiu ajn.
Tiu homo ankaŭ enamiĝis al Ukijo; tamen li
ne kapablis bridi sian sovaĝan karakteron, li
ankaŭ ne servigis peranton, sed subite ĵetis
sin el sub la florantaj arboj, kaj hurlis kaj
ridis, ke sonoregis en la oreloj kiel la
stridado de la cikadoj.
Malatentade tiajn kaj similajn provojn enflati
sin, Ukijo al li respondis eĉ ne unu vorton,
sekve de kio Ŝuzen profundiĝis en la plej
senkonsolan melankolion.
Sed eĉ Ŝuzen almenaŭ havis – sam' al
samo kuniĝemas – iun amikon en la domo,
nome la pastron Fuŝiki Ŝosai, kies tasko
estis prizorgi la Ĉado-teilojn. Tiu prenis sur
sin la taskon varbi por la aminklino de
-6-
Ŝuzen, kaj diris al Ukijo: "Mi forvetis mian
vivon je tio, ke vi sendos al li amoriĉan
respondon."
Ridante Ukijo respondis: "Dekorus vin pli
bone, eminenco, senpolvigi la teilaron per
la plumbrosilo. Tia kuplaĉo estas ekster via
taskaro. Eble vi povas utiligi tiun ĉi leteron
kiel ŝtopilon por via tekruĉo." Per tio li
reĵetis al tiu la amproponon de la samurajo.
Nun Ŝozaj ne plu sciis alian elsolvon. Li
agresigis Ŝuzen kontraŭ Ukijo, kaj ili du
konsentis mortbati tiun kaj en la sama
nokto fuĝi en alian provincon.
La momenton, en kiu Ukijo aŭdis pri tio, ke
tiuj du finpretigis siajn preparojn kaj nur
atendis la vesperan krepuskon, li decidis
mem eki tion, kio post ĉio estis neevitebla.
"Se mi nenion diras al Uneme pri tiu
batalo, lia kolero estos des pli granda. Se
mi parolos pri ĝi al li, tio aspektus kvazaŭ
mi petas lian glavan helpon, kaj tio do ne
harmonias kun la batalista kuraĝo", li kun
trankvila koro meditis. "Ne, mi ne
enmiksigu lin", li decidis kaj ne informis
Uneme'n.
Estis en la nokto de la deksepa tago en la
monato de la leporo, kaj oni notis la
deksepan jaron de la erao Kan'ei. Ĵus en
tiu nokto falis fortega pluvo, kaj eĉ la noktaj
gardistoj uzis, konkerita de la dormemo,
siajn manikojn kiel kusenojn kaj estis
falintaj en kvazaŭ senkonscian dormon.
"Nun estas la tempo", pensis Ukijo kaj sin
levis. Li estis vestinta sin tiom belege, ke
ne estas ebla priskribi. Kun la ĉe la kolumo
dense fermata fragila silkvesto, kies blanko
hontigus la neĝon, li portis Hakamapantalonon de brokato altenigita je la orloj, kaj pli
abunde ol kutime li traaromigis siajn
vestojn per incenso. Uzprete preminta al si
la longaglavon, li per silentaj paŝoj ekiris.
La ununuro, kiun li ne povis kaŝi, estis la
incensa aromo, kaj fakte eldormiĝis du
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
gardostarantoj pro tiu surprizataj, sed lasis
lin tamen preterpasi sen alvoki lin.
Lia kontraŭulo Ŝuzen devis servi en la
granda halo. Tie li apogis sin kontraŭ
ĉambroekrano tute pentrita je falkoj kaj
rigardis kun klinita kapo sian faldventumilon,
el kiu malfiksiĝis stifto, kiam Ukijo alsturmis
kaj kun laŭta krio hakis sur lin tiel, ke la bato
penetris de la dekstra ŝultropinto ĝis
profunden en la brusto.
Nu sendube ankaŭ Ŝuzen estis brava viro,
per la maldekstra li eltiregis sian glavon kaj
dum daŭro li barumis la sekvajn batojn. Fine
tamen li vokis sub turmentoj de mortanto:
"Ho, malbenite!", kaj frakasite falis. Ankoraŭ
du fojojn Ukijo boris la klingon en la korpon,
regalis post tio ankaŭ tiun tepastron per bato
kaj blovestingis la lumilojn.
Intertempe pro la tintado de la armiloj la aliaj
en la domo ekvekegis el la dormo. La noktaj
gardistoj rapidis taĉmente tra la koridoroj, la
samurajoj el la najbaraj ĉambroj alkuregis;
simile al tio oni imagus la tumulton, kiu
kvincent jarojn antaŭe eksplodis post la
fama mortigo pro revenĝo en la ĉaskampoj
apud la monto Fuĉi. Oda kaj Tabeke Ŝiro,
kiuj servadis ĉe la enirejaj ŝtupoj, ekflamigis
tuj la lumilojn, ĉirkaŭis Ukijo'n kaj gvidis lin
antaŭ la grandaĉamberlenon.
Tiu kriis per laŭta voĉo: "Eĉ se vi agis el
prava ajn kaŭzo, vi vundis vian devon je
obeo al via superulo, kaj tio estas nepardonebla."
Paralele li ordonis al sia kortuma mastro de
l' domaro Tokumatsu okazigi ekzamenon pri
la konkretaj cirkonstancoj; post kiam tamen
estis raportata la okazaĵaro al li, li decidis, ke
oni indulgu Ukijo'n. Tiel Ukijo estis translokigata en apartan ĉambron kaj dum la
nuna nokto traktata kun ĉia respekto.
La patro de la mortbatito estis Hosono
Mimbu, kiu delonge servis al la dinastio
Ogasavara; kiam li nun aperis ĉe la loko, ĉe
-7-
kiu lia filo estis mortigita, li postulis kolere:
"Estas deca, ke oni juĝu la farinton al
memmortigo per Sepuku."
La patrino siaflanke, praiam dorlotita de la
klana princino kaj invitata al ĉiu poemsocieto, pasigis la nokton per nudpiede
vagadi kaj prilamenti la morton de sia filo:
"Kiom potenca", ŝi diris, "devas esti iu en
tiu ĉi mondo, ke li tiun, kiu mortigis homon,
senkaŭze indulgas!" Dum tio ŝi verŝis pli
larmojn ol povis sorbi siaj manikoj, kaj ĉiuj
homoj kompatis ŝin.
Nu ŝi havis eskortan damon, la filinon de la
estro de la palaca intendejo, kiu komence
estis discipliniga majstro en la templo
Tofukuĉi, poste tamen reiris en la laikan
staton. Tiu, certa Goto, sentigis la vipilon al
sia ĉevalo kaj rajdis al la granda
ĉamberleno por raporti al li, kion lamentis
la patrino de la mortulo. Kaj ĉar ŝiaj vortoj
estis de konvinka racio, oni transdonis al
Ukijo la ordonon fari Sepuku'n. Ŝosaj, kiu
estis la peranto, memvole sin mortigis.
Uneme unu tagon antaŭ tiuj ĉi okazaĵoj
estis petinta forpermeson por viziti sian
patrinon en Kanagava. Tie lin atingis
urĝeca mesaĝo de Samanosuke, kiu
raportis al li la tutan historion. "Kaj hodiaŭ
je tagiĝo Ukijo plenumos Sepuku'n en la
templo Keijoĉi en Asakusa."
"Havu dankon por la rapida informo",
Uneme respondigis al li, kaj sen adiaŭi
sian patrionon li luis rapidan boaton, per
kiu li atingis la templon ĵus, kiam la ĉielo
komencis heliĝi. En la supertegmentita
transirejo, kiu sekvis post la ĉefa pordego,
li restis staranta kaj atendadis la eventojn
aperontajn.
Temploknaboj kaj pastroj grupiĝis kaj
multojn ajn klaĉis. "Tuj aperos ĉi tie rave
gracia junulo kaj disfendos sian ventron.
Vere, jam la morto de malpli okulfrapa, ja
tutkutima infano kaŭzas profundan aflikton
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
al la gepatroj, des kiom pli la memmortigo
de tia senmanke bela filo. Ho, kiom lia patro
kaj lia patrino priplorontus lin! Estas kompatige !"
Kiam li aŭdis ilin paroli tiel, Uneme ne povis
ne plori. Kaj ĉar ĉiam pli spektontoj, kiuj estis
eksciintaj pri la historio, aliradis, li kaŝis sin
forete kaj atendis la aperon de Uneme.
Fine estis, akompanata de multnombraj
gardistoj, alportata tutnova palankeno kaj
demetata ĉe la ekstera pordego. Ukijo, kiu
kvietanime grimpis el ĝi, estis vestita plej
brile. Kun subvesto de purblanka ĉina
damasto brodita per delikataj floroj kaj folioj
de la dolĉaligno, li portis la en striktaj faldoj
ordigitan ceremonian kostumon el tuniko kaj
Hakamapantalono. Kun trankvila kaj serena
mieno li ĉirkaŭrigardis; sur la proksimaj
tomboj staris densedense la nom'bretoj, por
ĉiu familio unu objekto de funebro.
Maldekstre interne de la templa distrikto ĉe
la branĉoj de sovaĝa ĉerizarbo videblis
ankoraŭ kelkaj noteble tromalfruaj floroj.
Ukijo ilin admiris kaj recitis:
Ho, restus vi eĉ
ĉe la branĉoj, vi floroj,
esperante la printempon, trans la jar' –
vidus vi nur, ke ne
fideblis en homa kor'.
Kaj ŝajnis, ke dum tio li plene de bedaŭro
pensis pri Uneme.
prediki pri la forpaseco de ĉiuj estaĵoj,
Ukijo rimarkis: "Nu jes, ankaŭ la belulo,
kondiĉe ke li atingas altan aĝon en tiu ĉi
mondo, iam ekhavos makule blankan
hararon. Sed atingi nun, en la plenfloro de
juneco, la celon kaj mem doni al si la finon,
tio envere signifas estiĝi Budao."
Kaj kun tio li tiris malvastan, verde kolor­
itan paperon el la maniko, zorge frotis ĝin
glaten, postulis penikon kaj tuĉon, kaj
verkis tiun ĉi adiaŭan poemon:
Mi ŝercadis
sub ĉerizfloroj en printempo,
sub plena luno en aŭtuno –
ho, kion mi admiris,
sonĝo nur estis en sonĝo.
La postan momenton li disfendis sian
korpon. Kageiju, laŭ sia devo, forhakis lian
kapon kaj jam estis forkuranta, kiam
Uneme kun "Mi petas vin!" alrapidis kaj
same puŝis la klingon en sian ventron, kaj
tiel ankaŭ lia kapo falis teren per la glavo
de Kageiju.
Ili havis dekses kaj dekok jarojn kaj ambaŭ
estingiĝis sen rezistemo je la fino de longa
Kan'ei-printempo. Kiam iliaj servistoj, kiuj
longajn jarojn estis kun ili, atingis la lokon
de funebro, ili trovis la mortulojn kuŝantajn
flank-al-flanke. Kelkaj el ili, famas, lasis
senharigi siajn kapojn kaj turnis al la
mondo siajn dorsojn, por preĝi por la
eterna feliĉo de siaj mastroj.
Tiam Ukijo eksidis sur la je la randoj kun
brokato brodita mato, alvokis sian sekundanton Kiĉikava Kageiju, kaj post kiam li
tranĉis de si la kapan hararon kaj envolvis la
striojn en folio de mola papero, li al tiu donis
la faskon kaj parolis: "Sendu tion al mia
patrino en la kvartalo Horikava en Kijoto kaj
skribu akompane, ke tio estas por memori
mian lastan horon."
Ĝis la hodiaŭa tago la tombo de tiuj du
troviĝas en la templo Keijoĉi en Asakusa,
en la ŝtonon oni ĉizis la adiaŭan poemon
de Ukijo, kaj granda estas ilia gloro en la
urbo Edo. Ŝiga Samanosuke la sepan
tagon poste iris en la morton; en lia lasta
letero li konfesis: "Mi ne povas plu vivi en
tiu disfuĝema mondo".
Kiam nun la pastro alpaŝis lin, reŝovis la
manikojn de sia viola kostumo, kaj komencis
Tiel dum mallonga daŭro stakiĝis multa
aflikto.
-8-
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
HINDIO: La tragika rakonto pri la geja Hinda princo
de Hasnain Kazim
Dum sia tuta vivo kaŝis Manvendra Singh
Gohil sian seksan orientiĝon. Kiam la filo de
maharaĝo malkaŝis sin geja, lia familio
senheredigis lin. Nun Gohil batalas por socia
sanĝiĝo - en lando, kie samsesemo estas
punebla.
Manvendra Singh Gohil faris dum sia tuta
vivo ĉion por sekretigi, ke li amas virojn. Liaj
gepatroj sciis nenion pri tio, la publiko eĉ
tute ne. Gohil estas la filo de la maharaĝo
kaj maharaĝino de Raĝpipla, regiono en la
hinda federacia ŝtato Guĝarat. Kiam li
konfidis sin al loka gazeto antaŭ naŭ
monatoj, Hindio havis skandalon, kaj la
gazetaro de la lando temon, kiu de tiam
estas regule diskutata kontroverse. Geja
princo - ĉu tio rajtas esti? Ĉu la punado de
samseksemo estas ankoraŭ laŭtempa?
canoj, ne estas maloftaj. En la kapoj de
multaj homoj en Hindio samseksemo estas
ankoraŭ rigardata kiel krima. Plendo
kontraŭ ĉi tiu leĝo estas aktuale traktata ĉe
la Supera Civila Kortumo en Nov-Delhio.
Pluraj hindaj eminentuloj, inter ili la Nobelpremiito por ekonomio Amartya Sen kaj la
verkisto Vikram Seth, pledis por abolicio de
ĉi tiu paragrafo.
La 41-jara Gohil batalas komune kun homrajtuloj kontraŭ la diskriminacio de samseksemuloj. De kiam gazeto titolis en
marto sur la unua paĝo: "La princo de
Raĝpipla deklaras, ke li estas geja", lia
vivo sanĝiĝis radikale. La publiko evitas lin,
en Raĝpipla, urbo kun cirkaŭ 70.000
enlogantoj, forbruligis kolerigita homamaso
bildojn de la princo. Li almenaŭ povas vivi
nun honestan vivon, citas "Los Angeles
Times" la viron. La tempo ja estas
forpasita, dum kiu aŭro de privilegiulo
ĉirkaŭis lin, en kiu ĉiuj homoj en lia
hejmurbo admiris lin kaj en kiu la ĉiutago
en vilaoj aŭ en la familia rezidenco en
Bombajo estas faciligita de sennombraj
servistoj.
Senheredigo per gazetanonco
samseksamo en Hindio estas punebla
La paragrafo 337 de la hinda kriminala kodo
punas samseksemon. "Kiu libervole havas
nenaturajn seksajn interilatojn kun viro,
virino aŭ besto, estu punata per dumviva
puno je malliberejo au per mallibereja puno
ĝis dek jaroj kun monpuno", estas skribita en
la teksto verkita de la tiamaj britaj
koloniregantoj en la jaro 1861. La angloj
estas preskaŭ 60 jarajn for, la leĝo ankoraŭ
validas. Kvankam nur malofte okazas akuzo,
gejoj tamen estas ofte elmetataj en Hindio al
mistraktoj. Okazoj de ĉantago, eĉ de poli-9-
Nobeluloj en Hindio ja ne plu havas
politikan potencon ekde la sendependiĝo
de Hindio en la jaro 1947, apartenas
tamen ofte ankoraŭ al la plej riĉaj de la
lando - ankaŭ la familio de Gohil: La
maharaĝo de Raĝpipla kaj sia edzino estas
la plej grandaj terposedantoj en la regiono.
En ilia kastelo Gohil pasigis sian infanecon. Al sia familio li evidentigis sin jam
antaŭ kvar jaroj. Nun la gepatroj senheredigis sian solan filon publike. Pere de
gazetanoncoj ili sciigis, ke li estas implikita
en "aktivaĵoj nekacepteblaj por la socio" kaj
ke ili tial ne rigardas lin kiel sian heredanton. La patrino minacas al ĉiu, kiu
nomas Gohil ŝian filon, per juraj
konsekvencoj.
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
Avide la bulvarda gazetaro ekkaptis la
rakonton kaj ofertis Gohil la eblon rakonti el
lia vivo. "Iam mi sentis, ke mi estas alia ol
aliaj ", diris Gohil en sia intervjuo. "Kiam mi
atingis la aĝon, kiam la intereso por la alia
sekso evoluiĝas, mi rimarkis, ke mi ne sentis
min altirata de virinoj, sed de viroj." Kiam
Gohil havis 14 jarojn, samklasano atentigis
lin pri lia alieco. "Li aliris min demandante:
'Ĉu vi estas gejo?' Mi diris: 'Kio? Mi ne
scias.' Poste mi iris hejmen kaj rigardis en
leksikonon por ekscii, kion tio signifas. En tiu
tamen nenio estis skribita pri tio."
La knabo rapide rimarkis, kion gejeco
signifas en Hindio: ke oni devas decidi sin
por vivo en konstruaĵo el mensogoj aŭ por
vivo kiel elpelito. Li decidis sin por la
mensogoj kaj komencis rilaton al samaĝa
knabo, kiu laboris kiel servisto de lia familio.
La sekreta amafero daŭris, ĝis kiam ambaŭ
havis 18 jarojn.
Gepatroj elrigardis por fianĉino dum
multaj jaroj
Liaj gepatroj rimarkis nenion, ili edukis sian
filon severe kaj elrigardis, kiel en Hindio
kutime, por tauga edzino. En la aĝo de 25
jaroj Gohil edzinigis nobelulinon el la
federacia stato Madja Pradeŝ.
Ĉiuj klopodoj de lia edzino sekse delogi lin,
finiĝis per larmoj. Laŭ propraj indikoj Gohil
ne plenumis la edzecon. Ŝi trenis lin al
kuracisto, tiu tamen ne povis diagnozi iun
malsanon. 15 monatojn post la geedziĝo
ambaŭ malgeedziĝis.
Sed la vivmensogon Gohil ankoraŭ nun
preferis al la socia fino: La princo daŭrigis
vivi kiel antaŭe, liaj gepatroj ekserĉis novan
fianĉinon por sia filo. Nur iom post iom la
princo komencis ekkontakti la gejaron de
Bombaj kaj engaĝi sin kiel kontraŭaidosa
aktivulo. "Miaj gepatroj pensis, ke mi iras al
la joglernejo, sed efektive mi disdonis
kondomojn", diris Gohil. Sed kiam ajn li
flugis el Bombaj al sia hejmurbo en
Guĝarat, la homoj en Raĝpipla demandis
lin, kiam li intencas denove edziĝi. La
gepatroj ĉiam pli intense serĉis taŭgan
edzinon, la premo al Gohil kreskis.
Malkaŝigo post kolapso de la nervosistemo
En la jaro 2002 li finfine suferis kolapson
de la nervosistemo - li devis pasigi 2
semajnojn en malsanulejo. Gohil konfidis
sin al sia kuracisto. La medicinisto aranĝis
renkontiĝon kun liaj gepatroj kaj lia fratino,
kie li sciigis la familion laŭ deziro de Gohil,
ke Gohil estas samseksema. La familio ne
volis kredi tion. La fremdiĝo komenciĝis,
Gohil ĵetis sin en laboron kaj engaĝis sin
eĉ pli intense en la helpo kontraŭ aidoso.
Jam en la jaro 2000 li estis fondinta por tio
la organizon Lakŝija Trust. La heteroseksemaj amikoj de Gohil, diras li, reagis
ŝokitaj, kiam ili eksciis pri lia seksa
orientiĝo. Liaj samseksemaj amikoj estis
ŝokitaj, kiam ili aŭdis, ke li iam havis
edzinon.
Gohil tamen pentas nenion. La Unuiĝintaj
Nacioj distingis lian organizon antaŭ ne­
longe, la intereso de la internaciaj amas­
komunikiloj pri li kaj lia laboro kreskas kaj
ankaŭ en Hindio mem pli kaj pli homoj
pledas por ŝanĝo en la pensmaniero rilate
al samseksemo.
La patrino de Gohil kaj li nun kiel antaŭe
ne parolas unu kun la alia. Sed lia patro
koncedis antaŭ nelonge en intervjuo, ke li,
rilate al la senheredigo, agis "sub la premo
de amikoj kaj parenculoj". Verdire lia
knabo ja estas "bona filo". Ambaŭ viroj
okaze renkontiĝis denove en la plej lasta
pasinteco.
- 10 -
(trad. M. Wolf el la germana Spiegel-online)
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
KONDOMOJ:
T E M O J
AIDOSO: Malfacila klerigo en Afriko
Klerigado
pri
plisekura
amoro en la kontinento Afriko ne ĉiam estas
plej facila laboro por Eŭropanoj, ĉar la diferencoj de la pensmanieroj ofte estas vere
eminentaj. Mi aŭdis tri rakontojn, kiu tre vive
tion ilustracias: – Se oni proponas al viro uzi
kondomon, tiu eble respondas al vi, ke lia
kaco estas tiom granda, ke ne estas
trovebla iu konforma kondomo. – Al
kuracisto, kiu malinjektis sangon el ties
brako por medicine ekzameni ĝin, viro diris,
ke la doktoro pli bone fortranĉu tiun brakon
por forigi la malsanan membron, anstataŭ
senefike trakti ĝin per pingloj. – Al viro oni
eksplikis la uzon de kondomo tiel, ke oni
demonstre ŝovis ĝin super la stango de
balailo. Tiu viro nun antaŭ la amoro kun
edzino ŝovis kondomon super la stango de
la hejma balailo kaj starigis tiun ĉe la muron
de la ĉambro kiel taŭga metodo petalvoki la
fantomojn.
La ŝpruca revolucio
Nova inspira kvazaŭkosmetikaĵo larĝigas la jam riĉan gamon de
amoriloj kaj en apartaj situacioj certe
plialtigas la ĝuon de la interkorpa ludo. La
nova kondomo aperas el aerosola ŝprucskatolo kaj perfekte adaptiĝas al ĉiuforma
kaco. Post ties rigidiĝo la viro ŝovas sian
plej karan parton en la ŝprucan ĉambron
de la nova invento kaj laŭ premo de butono
flueca latekso ŝprucas el multaj ajutetoj,
sin distribuas samegale super la tuta
organo, kaj tiel certigas plenan sekurecon
por la koito. Post kelkaj sekundoj de
vulkanizaj reakcioj la flueca tavolo sur la
kaco solidiĝas kaj ebligas senperturban
uzon de la kondomo. Post la agado oni
simple povas deŝovi la kondomon laŭ la
kutima maniero. Oni planas enkonduki la
novan kondomon dum la somero 2008, kaj
ĝi haveblos en pluraj ŝatataj koloroj. Ĝis
tiam ankoraŭ estas farendaj pluraj testoserioj laŭ la severaj reguloj pri sekureco kaj
homkorpa akordiĝeco.
MALJUNULOJ: Loĝhejmoj por gejoj
AIDOSO: Breĉo en la defendo de HIV
Eble oni nun trovis malfortan
lokon sur la aidoso-viruso, kiu iam ebligos
vakcinan metodon kontraŭ la mortiga
infekcio. Usonaj esploristoj per fotoj je
atoma nivelo pruvis en la brita scienca
magazeno "Nature", ke la pinto de pikilforma
ekstremaĵo, kiun bezonas la viruso por ligi
sin al korpaj ĉeloj, estas parto de la viruso,
kiu ne ŝanĝiĝas, kontraŭe al la ĝenerala
konduto de tiu tre mutaciema viruso, kiu
krome posedas kovraĵon el glukozaj substancoj kiu malhelpas la antikorpetojn kroĉi
sin al la viruso por malfunkciigi ĝin. Tiu same
neŝanĝiĝanta kaj atingebla loko sur la viruso
nomiĝas glikoproteino120 kaj estas la celo
de antikorpeto nomata b12, kiu sentaŭgigas
tiun lokon.
En Hollywood, la fama
urboparto de Los Angeles, oni malfermis
hejmon por pli maljunaj gejoj, gejoj kun
malaltaj enspezoj aŭ senhejmaj gejoj,
konstruita de altruisma organizo "Gay &
Lesbian Elder Housing". La projekto am­
pleksas 104 loĝejoj, el kiu triono estas re­
zervata por HIV-pozitivuloj resp. aidosomalsanuloj, kaj al ĝi apartenas ĝardeno kaj
naĝbazeno. La hejmaro estas financiata
per la ŝtato California kaj de la urbo kaj
postulas ĉ. 21 milionojn dolarojn. Oni
realigis ĝin inter alie pro tio, ke en kutimaj
maljunulejoj ofte regas homofobio kaj
krome ne vere ekzistas tia loko, kiu estas
konforma kun la bezonoj de la gejaj viroj,
al kiu krome ofte mankas familio kaj ties
subteno.
- 11 -
FORUMO 136 (1-2 / 2007)
NUPTOJ: 1a gejnupto en Mexico-urbo
POLICO: Policistoj montru virecon
En Mexiko-urbo oni solenis
la unuan oficiale registritan partneriĝon de
du viroj, nome la 31-jara Jorge Cerpa kaj la
39-jara Antonio Medina. Kontraŭ la urĝa
voto de la konservativa federacia registaro
la parlamento de Mexiko-urbo decidis lastan
novembron instali nun la institucion de la
registrita partneriĝo, cetere kiel dua post la
federcia ŝtato Coahuila, kie simila regularo
validas jam de januaro. La leĝo donas al
samseksaj paroj similaj rajtoj kiel al geedzoj
en la kampo de heredo, pensio kaj pliaj
socialaj aferoj.
La proklamisto de la nacia
polico de la Filipinoj, Samuel Pagdilao,
konfirmis, ke ja ekzistas ordono al la viraj
policistoj, subkomprenante certe la gejajn
el ili, ne kondutu tro ineca, sub la minaco
esti maldungita. "Se ili ŝvingetas la koksojn
kaj montras voluptoakcentatan konduton
dum sia servotempo, tio laŭ mia kompreno
ja estas kaŭzo repripensi nian laborkontrakton" li diris. Kaj ke li certe ne volas
diskriminacii gejojn, tamen fakte ja ekzistas
limoj.
NUPTOJ: neniu gejnupto en Francio
La 21an de junio okazu
CSD-parado en la ĉefa urbo de Israelo,
tiun
permeson
oficiale
peticiis
la
organizantoj de la CSD Jerusalemo. La
proklamistino Ajelet Schnur invitis ĉiun, kiu
subtenas la seksuman plurecon kaj
substrekis, ke tiu parado estos la ĉefa
evento por homaj rajtoj en Jerusalemo tiun
ĉi jaron. Lastan jaron povis okazi nur
neoficiala evento en stadiono kie kolektiĝis
miloj da demonstrantoj.
En la jaro 2004 Stéphane
Charpin kaj Bertrand Charpentier donis sin
la vorton "Jes" en Francio en la sudokcidenta komunumo Bègles. La tiama
urbestro de la verda partio Noël Mamère
nuptis ilin kun la pravigo, ke la por gejaj kaj
lesbaj paroj malpermeso nupti estas kontraŭ
la bazaj homrajtoj.Nun la plej alta juĝejo de
Francio nuligis definitive tiun nupton, tiel
sekvante la argumenton de la ŝtata
prokuroro, ke estas la afero de la politiko
decidi, ĉu geaj kaj gejaj paroj havu la
samajn rajtojn. En la pravigo de la juĝo la
juĝistoj citis: "Laŭ la franca leĝo la nupto
estas kunligo inter viro kaj virino".
NUPTOJ: manifestacio en Ĉinio
Je la tago Valentina la
unuan fojon ĉinaj gejoj kaj lesboj demonstraciis por malfermi la edziĝon ankaŭ por
gesamseksemuloj. Pluraj aktivistoj disdonis
flugfoliojn en homplena komerca kvartalo de
Pekino, kaj dum la 20 minutoj de tiu agado
la polico ne intervenis. Manifestacioj ne
antaŭregistrataj ne oftas en tiu komunista
lando. En Ĉinio samseksamo ĝis hodiaŭ
estas tabuo kaj la cina registaro fakte jam
malpermesis plurajn gejajn hejmpaĝojn en la
interreto.
CSD: Jerusalemo kaj la fiera parado
CSD
Fiereca Parado en Tokio
En tiu ĉi jaro, en la 11a
tago de aŭgusto, (la lasta tago de la UEAkongreso, la red.) okazos Fiereca Parado
en Tokio. En la parado, ne nur lesboj,
gejoj, ambaŭseksamantoj, sed transgenruloj, transseksuloj, interseksuloj kaj aliaj
diversaj seksamantoj marŝos en la kvartalo
Shibuya kaj Harajuku. Mi scias ke en la
tago okazos UK en Jokohamo. Bedaŭrinde
mi ne povas iri al la parado nek UK. Sed vi
ol lsg-ano, se vi interesiĝas, bv. partoprenu
en la parado. La oficiala paĝo de la
Fiereca Parado estas jene:
http://parade.tokyo-pride.org/6th/
Bedaŭrinde, nun la paĝo estas skribita nur
en la japana, sed eble la organizanto la
anglan paĝon preparos. (de japana
samligano)
- 12 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising