AEG | SCZ71800F0 | SCZ71800F0 CSNávod k použití 2 HUHasználati útmutató 22

SCZ71800F0 CSNávod k použití 2 HUHasználati útmutató 22
SCZ71800F0
CS Návod k použití
HU Használati útmutató
RU Инструкция по эксплуатации
2
22
44
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V zájmu své bezpečnosti a správného
chodu spotřebiče si před jeho instalací a
prvním použitím pozorně Přečtěte návod
k použití včetně rad a upozornění. K
ochraně před nežádoucími omyly a ne‐
hodami je důležité, aby se všechny oso‐
by, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpeč‐
nostními funkcemi. Tyto pokyny uscho‐
vejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebi‐
če i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby
se tak všichni uživatelé po celou dobu ži‐
votnosti spotřebiče mohli řádně informo‐
vat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto ná‐
vodu k použití, abyste neohrozili své
zdraví a majetek, a uvědomte si, že vý‐
robce neručí za úrazy a poškození způ‐
sobené jejich nedodržením.
1.1 Bezpečnost dětí a
hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat oso‐
by (včetně dětí) se sníženými fyzický‐
mi, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesle‐
dují osoby odpovědné za jejich bez‐
pečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu
dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vy‐
táhněte zástrčku ze zásuvky, odřízně‐
te napájecí kabel (co nejblíže u
spotřebiče) a odstraňte dveře, aby ne‐
došlo k úrazu dětí elektrickým pro‐
udem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven
magnetickým těsněním dveří a nahra‐
zuje starší spotřebič s pružinovým zá‐
mkem (západkou) na dveřích nebo ví‐
ku, nezapomeňte před likvidací pruži‐
nový zámek znehodnotit. Děti se pak
nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
1.2 Všeobecné bezpečnostní
informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem ve‐
stavěného spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání
potravin nebo nápojů v běžné domác‐
nosti a podobnému použití jako např.:
– kuchyňky pro zaměstnance v ob‐
chodech, kancelářích a jiných pra‐
covních prostředích;
– farmářské domy a pro zákazníky ho‐
telů, motelů a jiných ubytovacích
zařízení;
– penziony a ubytovny;
– catering a podobná neobchodní vy‐
užití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné
prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů ne‐
používejte jiné elektrické přístroje
(např. výrobníky zmrzliny) než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je
obsaženo v chladicím okruhu spotřebi‐
če, je přírodní zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím, ale
je za určitých podmínek hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebi‐
če dbejte na to, aby nedošlo k poško‐
zení žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče
otevřený oheň a všechny jeho mo‐
žné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve
které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo
jakákoli jiná úprava spotřebiče je ne‐
bezpečná. Jakékoli poškození kabelu
může způsobit zkrat, požár nebo úraz
elektrickým proudem.
4
www.aeg.com
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást
(napájecí kabel, zástrčku, kom‐
presor) smí z důvodu možného
rizika vyměňovat pouze autorizo‐
vaný zástupce nebo kvalifikova‐
ný pracovník servisu.
Napájecí kabel se nesmí nastavo‐
vat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka
stlačená nebo poškozená zadní
stranou spotřebiče. Stlačená nebo
poškozená zástrčka se může
přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka
spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolně‐
ná, nezasunujte do ní zástrčku.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky
vnitřního osvětlení (je-li součástí
vybavení) nesmí provozovat.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťo‐
vání spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazicího oddílu,
ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké
nebo mokré ruce, protože byste si mo‐
hli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vy‐
staven přímému slunečnímu záření.
V tomto spotřebiči se používají spe‐
ciální žárovky (jsou-li součástí výbavy)
určené pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Tyto žárovky nejsou
vhodné pro osvětlení místností.
1.
•
•
•
•
1.3 Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby
na plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo
tekutiny, protože by mohly vybu‐
chnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací
otvory v zadní stěně. (Pokud je
spotřebič beznámrazový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po roz‐
mrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skla‐
dujte podle pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně do‐
držovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápo‐
je s vysokým obsahem kysličníku uhli‐
čitého nebo nápoje s bublinkami, pro‐
tože vytvářejí tlak na nádobu, a mo‐
hou dokonce vybuchnout a poškodit
spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z
mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
1.4 Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy
spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze sítě.
• Nečistěte spotřebič kovovými předmě‐
ty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte
ostré předměty. Použijte plastovou
škrabku.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odto‐
kový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li
zanesený, uvolněte ho. Jestliže je ot‐
vor ucpaný, rozlije se voda na dno
chladničky.
1.5 Instalace
U elektrického připojení se pečli‐
vě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda
není poškozený. Je-li spotřebič poško‐
zený, nezapojujte ho do sítě. Případné
poškození okamžitě nahlaste prodejci,
u kterého jste spotřebič koupili. V tom‐
to případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapoje‐
ním spotřebiče počkali nejméně čtyři
hodiny, aby olej mohl natéct zpět do
kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná
cirkulace vzduchu, jinak by se
přehříval. K dosažení dostatečného
větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič
stát zadní stranou ke stěně, aby byly
jeho horké části nepřístupné (kompre‐
sor, kondenzátor), a nemohli jste o ně
zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkos‐
ti radiátorů nebo sporáků.
ČESKY
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po insta‐
laci spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody
(pokud je k dispozici vodovodní přípoj‐
ka).
5
vrstvu, ani v chladicím okruhu,
ani v izolačních materiálech.
Spotřebič nelikvidujte společně s
domácím odpadem a smetím.
Izolační pěna obsahuje hořlavé
plyny: spotřebič je nutné zlikvido‐
vat podle příslušných předpisů,
které získáte na obecním úřadě.
Zabraňte poškození chladicí jed‐
notky, hlavně vzadu v blízkosti
výměníku tepla. Materiály použité
u tohoto spotřebiče označené
jsou recyklovatel‐
symbolem
né.
1.6 Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné
pro zapojení tohoto spotřebiče, smí
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, ob‐
raťte se na autorizované servisní
středisko, které smí použít výhradně
originální náhradní díly.
1.7 Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny,
které mohou poškodit ozónovou
2. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
1 Tlačítko mrazničky ON/OFF
2 Tlačítko pro nastavení nižší teploty
chladničky
3 Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
chladničky
4 Tlačítko Mode
5 Tlačítko OK
6 Tlačítko pro nastavení nižší teploty
mrazničky
7 Tlačítko pro nastavení vyšší teploty
mrazničky
8 Displej
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit
na hlasitější současným stisknutím tlačít‐
ka Mode a tlačítka nižší teploty na něko‐
lik sekund. Změnu je možné vrátit.
4
5
6
7
8
2.1 Displej
1
2
3
4
5
Off COOL
MATIC
6
FROST
MATIC
min
10 9
8
7
1 Ukazatel chladicího oddílu
2 Ukazatel teploty chladničky a ukaza‐
tel časovače
3 Ukazatel vypnuté chladničky
4 Funkce COOLMATIC
5 Funkce FROSTMATIC
6 Ukazatel teploty mrazničky
7 Ukazatel mrazicího oddílu
8 Ukazatel výstrahy
9 Funkce dětské pojistky
6
www.aeg.com
10 Funkce Minute Minder
2.6 Zapnutí mrazničky
2.2 Zapnutí spotřebiče
Mraznička se zapíná následujícím postu‐
pem:
1. Stiskněte tlačítko mrazničky ON/
OFF .
2. Po několika sekundách by se mohla
spustit zvuková výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz část
„Výstraha vysoké teploty“.
3. Ukazatele teploty ukazují nastave‐
nou výchozí teplotu.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
Spotřebič se zapíná následujícím postu‐
pem:
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuv‐
ky.
2. Ukazatele teploty ukazují nastave‐
nou výchozí teplotu.
Pokud se na displeji zobrazí “dEMo”,
spotřebič se nachází v režimu Demo: viz
odstavec „Co dělat, když...“.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
2.3 Vypnutí chladničky
Chladničku vypnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se neobjeví příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel vypnuté chlad‐
ničky a ukazatel chladicího oddílu.
Ukazatel teploty chladničky zobrazu‐
je čárky.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
3. Zobrazí se ukazatel vypnuté chlad‐
ničky.
2.4 Zapnutí chladničky
Chladničku zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se neobjeví příslušná ikona.
Bliká ukazatel Vypnutí chladničky.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
3. Ukazatel funkce Vypnutí chladničky
zhasne.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
2.5 Vypnutí mrazničky
Mraznička se vypíná takto:
1. Stiskněte tlačítko ON/OFF a držte jej
po dobu pěti sekund.
2. Ukazatel teploty chladničky zhasne.
3. Ukazatel teploty mrazicího oddílu
zhasne.
2.7 Vypnutí spotřebiče
Viz jednotlivé oddíly.
2.8 Regulace teploty
Nastavenou teplotu chladničky nebo
mrazničky můžete upravit pomocí regu‐
látorů teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +5 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24
hodin.
Nastavené teploty zůstanou ulo‐
ženy i při výpadku proudu.
2.9 Funkce Minute Minder
Pomocí funkce Minute Minder nastavíte,
aby ve stanovený moment zazněla zvu‐
ková výstraha (například, když na určitou
dobu potřebujete nechat vychladnout
připravovanou směs nebo když potřebu‐
jete připomenout, že máte v mrazničce
uložené lahve k rychlému zchlazení).
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se neobjeví příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Minute Min‐
der .
Časovač po dobu několika sekund
ukazuje nastavenou hodnotu (30 mi‐
nut).
2. Stisknutím tlačítka regulace časova‐
če upravte nastavenou hodnotu v
rozsahu od 1 do 90 minut.
ČESKY
Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
Zobrazí se ukazatel Minute Minder .
Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká uka‐
zatel Minute Minder a rozezní se zvuko‐
vá signalizace:
1. Vyndejte všechny nápoje z mraznič‐
ky.
2. Stisknutím tlačítka OK vypnete zvu‐
kovou signalizaci a funkci vypnete.
Funkci je možné kdykoli během odpočí‐
távání vypnout:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ne‐
začne blikat ukazatel Minute Min‐
der .
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
3. Ukazatel Minute Minder se přestane
zobrazovat.
Nastavenou dobu lze kdykoliv během
odpočtu změnit současným stisknutím
tlačítek nižší a vyšší teploty.
3.
2.10 Funkce dětské pojistky
Pomocí funkce dětské pojistky zabloku‐
jete tlačítka před nechtěným použitím.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se neobjeví příslušná ikona.
2. Ukazatel funkce dětské pojistky za‐
bliká.
3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel funkce dětské
pojistky.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud ukazatel funkce dětské pojist‐
ky nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce dětské pojistky se
přestane zobrazovat.
2.11 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v oddílu mrazničky
(například z důvodu výpadku proudu) je
signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty
mrazničky
• zvukovým signálem.
Resetování výstrahy:
7
Stiskněte libovolné tlačítko.
Zvukový signál se vypne.
Ukazatel teploty mrazničky na pár
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu. Poté opět zobrazuje nasta‐
venou teplotu.
4. Ukazatel výstrahy bude stále blikat,
dokud nedojde k obnovení normál‐
ních provozních podmínek.
Pokud podmínky výstrahy pominou, uka‐
zatel výstrahy se přestane zobrazovat.
1.
2.
3.
2.12 Výstraha otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut. Vý‐
straha otevřených dveří je signalizována:
• blikáním ukazatele výstrahy
• zvukovou signalizací
Po obnovení normálních podmínek
(zavřené dveře) se výstraha vypne.
Během fáze výstrahy je možné zvukovou
signalizaci vypnout stisknutím tlačítka
výstrahy.
2.13 Funkce COOLMATIC
Potřebujete-li například po nákupu uložit
velké množství teplých potravin, doporu‐
čujeme zapnout funkci COOLMATIC,
aby se potraviny rychleji zchladily a ne‐
zahřály ostatní potraviny již uložené v
chladničce.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel COOLMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
Zobrazí se ukazatel COOLMATIC.
Funkce COOLMATIC se automaticky vy‐
pne po přibližně 6 hodinách.
Tuto funkci vypnete před jejím automa‐
tickým vypnutím následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud nezačne blikat ukazatel
COOLMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
3. Ukazatel COOLMATIC se přestane
zobrazovat.
Tato funkce se vypne při nasta‐
vení jiné teploty chladničky.
8
www.aeg.com
2.14 Funkce FROSTMATIC
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se neobjeví příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel FROSTMA‐
TIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
Zobrazí se ukazatel FROSTMATIC.
Funkce se automaticky vypne za 52 ho‐
din.
Tuto funkci vypnete před jejím automa‐
tickým vypnutím následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ne‐
začne blikat ukazatel FROSTMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
3. Ukazatel FROSTMATIC se přestane
zobrazovat.
Tato funkce se vypne při nasta‐
vení jiné teploty mrazničky.
3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
3.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního my‐
cího prostředku, abyste odstranili typický
pach nového výrobku, pak vše důkladně
vytřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky
nebo abrazivní prášky, které mo‐
hou poškodit povrch spotřebiče.
Pokud se na displeji zobrazí „dEMo“,
spotřebič se nachází v režimu demo: Viz
odstavec „Co dělat, když...“.
3.2 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a dlouhodobé uložení
zmrazených a hlubokozmrazených po‐
travin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, za‐
pněte funkci FROSTMATIC minimálně
24 hodiny před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit,
položte do horního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazovací postup trvá 24 hodin. v této
době nevkládejte do spotřebiče žádné
další potraviny ke zmrazení.
3.3 Skladování zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení.
Jestliže chcete vložit velké množství po‐
travin, vyjměte ze spotřebiče všechny
zásuvky a koše a položte potraviny na
chladicí polici; potraviny se tak lépe
zmrazí.
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda nepřekračujete
maximální množství uvedené na
boku horní části (je-li to uvede‐
no).
V případě náhodného rozmraze‐
ní, například z důvodu výpadku
proudu, a pokud výpadek proudu
trval delší dobu, než je uvedeno
v tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny ry‐
chle spotřebovat nebo ihned
uvařit či upéct a potom opět
zmrazit (po ochlazení).
3.4 Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potra‐
viny je možné před použitím rozmrazit v
ČESKY
chladničce nebo při pokojové teplotě,
podle toho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě
zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v tomto případě delší.
3.5 Výroba ledových kostek
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu ledových kostek.
Naplňte je vodou, a pak je vložte do
mrazničky.
9
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
3.6 Akumulátory chladu
Mraznička je vybavena jedním nebo ně‐
kolika zásobníky chladu; prodlužují dobu
bezpečného uchování potravin v případě
poruchy nebo výpadku proudu.
3.7 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle přání zasunují police.
Pro lepší využití prostoru mohou přední
poloviční police ležet na zadních poli‐
cích.
3.8 Umístění dveřních poliček
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
3.9 Uhlíkový vzduchový filtr
Tento spotřebič je vybavený uhlíkovým
filtrem CLEANAIR CONTROL za klap‐
kou na zadní stěně chladicího oddílu.
C L E A N A I R
C O N T R O L
Filtr čistí vzduch odstraňováním nežá‐
doucích pachů v chladničce a oddílu
LONGFRESH , a dále tak zlepšuje kvali‐
tu skladování potravin.
Při provozu musí být vzduchová
klapka zavřená.
3.10 Oddíl LONGFRESH
V oddílu LONGFRESH 0°C je teplota
řízena automaticky. Teplota je stabilně
udržována na 0 °C a není ji třeba upra‐
vovat.
Stálá skladovací teplota kolem 0 °C a re‐
lativní vlhkost mezi 45 a 90 % zaručuje
optimální podmínky pro různé druhy po‐
travin.
V oddílu LONGFRESH 0°C proto může‐
te uchovávat řadu čerstvých potravin,
které si zde udrží lepší kvalitu až třikrát
déle ve srovnání s běžnými chladicími
oddíly. Díky tomu můžete uchovávat ví‐
ce čerstvých potravin. Chuť, čerstvost,
kvalita a nutriční hodnoty (vitamíny a mi‐
nerály) zůstanou zachovány. Úbytek na
hmotnosti ovoce a zeleniny se sníží. Po‐
traviny tak mají vyšší nutriční hodnotu.
Oddíl LONGFRESH 0°C je také vhodný
pro rozmrazování potravin.
V takovém případě můžete rozmrazené
potraviny uchovat až dva dny.
10 www.aeg.com
3.11 Regulace vlhkosti
V obou zásuvkách je možné nezávisle
na sobě udržovat požadované sklado‐
vací podmínky a to včetně vyšší či nižší
vlhkosti.
Regulace prostředí se v obou zásuv‐
kách provádí odděleně pomocí šoupát‐
ka na přední straně zásuvky.
• „Suché“: nízká vlhkost vzduchu - rela‐
tivní vlhkost do 50 %
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete,
když jsou obě šoupátka nastavená do
polohy a ventilační otvory jsou zce‐
la otevřené.
• „Vlhké“: vysoká relativní vlhkost - až
90 %
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete,
když jsou obě šoupátka nastavená do
a ventilační otvory jsou
polohy
zcela zavřené. Vlhkost je zachycena
a nemůže unikat.
3.12 Zásuvka
Drátěné police uvnitř zásuvek umožňují
volné proudění vzduchu a tím lepší kon‐
zervaci potravin.
Tento oddíl má zarážky, které brání vy‐
padnutí zásuvek při plném vytažení.
Chcete-li zásuvky vyjmout (například za
účelem čištění), vytáhněte je až k zaráž‐
ce, nadzvedněte a vyjměte.
3.13 Doba skladování
čerstvých potravin v oddílu
Longfresh 0 °C
Druh potravin
Cibule
Nastavení vlhkosti vzdu‐ Doba uchování
chu
"sucho"
až 5 měsíců
ČESKY
Druh potravin
Nastavení vlhkosti vzdu‐ Doba uchování
chu
Máslo
"sucho"
až 1 měsíc
Velké kusy vepřového
"sucho"
až 10 dní
Hovězí, zvěřina, malé
kousky vepřového, drů‐
bež
"sucho"
až 7 dní
Rajská omáčka
"sucho"
až 4 dny
Ryba, korýše, vařené
masné výrobky
"sucho"
až 3 dny
Vařené mořské plody
"sucho"
až 2 dny
Salát, zelenina mrkve,
bylinky, růžičková kapu‐
sta, celer
"vlhko"
až 1 měsíc
Artyčoky, květák, cikor‐
ka, ledový salát, čekan‐
ka, polní salát, hlávkový
salát, pórek, ředkvička
"vlhko"
až 21 dní
Brokolice, čínské zelí,
kapusta, zelí, ředkev,
kapusta kadeřavá
"vlhko"
až 14 dní
Hrášek, kedlubny
"vlhko"
až 10 dní
Jarní cibulky, ředkev,
chřest, špenát
"vlhko"
až 7 dní
Ovoce (Čím zralejší
ovoce, tím kratší doba
skladování)
Hrušky, datle (čerstvé),
jahody, broskve
"vlhko"
až 1 měsíc
Švestky (Čím zralejší
ovoce, tím kratší doba
skladování)
rebarbora, angrešt
"vlhko"
až 21 dní
Jablka (odolná vůči
chladu), kdoule
"vlhko"
až 20 dní
Meruňky, třešně
"vlhko"
až 14 dní
Slívy, hroznové víno
"vlhko"
až 10 dní
Ostružiny, hrozinky
"vlhko"
až 8 dní
Fíky (čerstvé)
"vlhko"
až 7 dní
Borůvky, maliny
"vlhko"
až 5 dní
Koláče se šlehačkou nebo jiné
druhy pečiva lze uchovávat v od‐
dílu Longfresh 0 °C po dva až tři
dny.
11
12 www.aeg.com
Není určeno k uložení do oddílu
Longfresh 0 °C:
• ovoce citlivé na chlad, které
musí být uchováváno ve skle‐
pě nebo při pokojové teplotě,
jako například ananas, baná‐
ny, grapefruity, melouny, man‐
go, papája, pomeranče, citro‐
ny, kiwi.
• Druhy potravin, které nebyly
uvedené výše, by měly být
uchovávány v chladicím oddíle
(např. všechny druhy sýrů, stu‐
dené nářezy atd.).
Úroveň vlhkosti vzduchu v zásuv‐
kách závisí na vlhkosti obsažené
v uchovávaných potravinách,
ovoci a zelenině a na četnosti
otevírání dveří.
Oddíl Longfresh 0 °C je také
vhodný pro pomalé rozmrazová‐
ní potravin. V takovém případě
lze rozmrazené potraviny v oddí‐
lu Longfresh 0 °C uchovávat až
dva dny.
Tipy:
• Věnujte pozornost čerstvosti potravin,
obzvláště pak datu spotřeby. Kvalita a
čerstvost ovlivňují dobu uchovávání.
• Celý cyklus doby uchovávání závisí na
skladovacích podmínkách potravin
před jejich konečným uložením do
chladničky.
• Potraviny, ovoce nebo zelenina by
měly uchovávány v původním či doda‐
tečném obalu.
• Krmivo pro domácí zvířata by mělo být
vždy uchováváno zabalené a suché.
• Potraviny bohaté na bílkoviny se kazí
rychleji. To znamená, že mořské plody
se zkazí rychleji než ryby, a ty se zka‐
zí rychleji než ostatní maso. Při ucho‐
vávání potravin v oddíle 0 °C lze délku
jejich skladování prodloužit až třikrát
bez ztráty kvality.
• Veškeré potraviny uchovávané v oddí‐
le 0 °C by měly být ze zásuvek vyjmu‐
ty přibližně 15—30 minut před konzu‐
mací, obzvláště pak ovoce a zelenina,
které se konzumují bez další tepelné
úpravy. Pokud necháte ovoce či zele‐
ninu určitou chvíli v pokojové teplotě,
zvýrazní se jejich textura a chuť.
4. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
4.1 Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nene‐
chávejte otevřené déle, než je nezbyt‐
ně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regu‐
látor teploty je na vyšším nastavení a
spotřebič je zcela zaplněný, může
kompresor běžet nepřetržitě a na vý‐
parníku se pak tvoří námraza nebo
led. V tomto případě je nutné nastavit
regulátor teploty na nižší nastavení,
aby se spotřebič automaticky odmra‐
zil, a tím snížil spotřebu energie.
4.2 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• Do chladničky nevkládejte teplé potra‐
viny nebo tekutiny, které se odpařují
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
• potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch
4.3 Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polye‐
tylénového sáčku a položte na skleně‐
nou polici nad zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto
skladujte maso pouze jeden nebo dva
dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: může‐
te zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně
očištěné, vložte je do speciální zásuvky
(nebo zásuvek), které jsou součástí vy‐
bavení. Při kontaktu s citronovou šťávou
může dojít k zabarvení plastových částí
chladničky. Citrusy se proto doporučuje
uchovávat v oddělených nádobách.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzdu‐
chotěsné nádobě nebo zabalené do hli‐
níkové fólie či do polyetylénového sáčku,
ČESKY
aby k nim měl vzduch co nejméně
přístup.
Lahve: musí být uzavřeny víčkem a ulo‐
ženy v držáku na lahve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí
být v chladničce pouze tehdy, jsou-li za‐
balené.
4.4 Tipy pro zmrazování
potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího
procesu dodržujte následující důležité
rady:
• maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno
na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V té‐
to době nepřidávejte žádné další po‐
traviny ke zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích,
aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a
bylo pak možné rozmrazit pouze poža‐
dované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo po‐
lyetylénu a přesvědčte se, že jsou ba‐
líčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se ne‐
smí dotýkat již zmrazených potravin,
protože by zvýšily jejich teplotu;
13
• libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potra‐
vin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddí‐
lu způsobit popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balí‐
ček viditelně datum uskladnění, aby‐
ste mohli správně dodržet dobu ucho‐
vání potravin.
4.5 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupe‐
ného spotřebiče dodržujte následující
podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupe‐
né zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladovány;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je nene‐
chávejte otevřené déle, než je nezbyt‐
ně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle ka‐
zí a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvede‐
nou výrobcem na obalu.
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovo‐
díky v chladicí jednotce; údržbu a
doplňování smí proto provádět
pouze autorizovaný pracovník.
5.1 Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou neu‐
trálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a
otírejte je, aby bylo čisté, bez usaze‐
ných nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami
nebo kabely uvnitř spotřebiče,
netahejte za ně a nepoškozujte
je.
Nikdy nepoužívejte k čištění
vnitřku spotřebiče abrazivní práš‐
ky, vysoce parfémované čisticí
prostředky nebo vosková leštidla,
protože mohou poškodit povrch a
zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompre‐
sor na zadní straně spotřebiče čistěte
14 www.aeg.com
kartáčem. Tím se zlepší výkon spotřebi‐
če a sníží spotřeba energie.
Nejnižší polici, oddělující chladnější od‐
díl od oddílu LONGFRESH 0°C lze vy‐
jmout pouze při čištění. Chcete-li ji od‐
stranit, prostě ji vytáhněte.
Kryty zásuvek v oddílu můžete k čištění
také vytáhnout.
Po vyčištění musíte tuto polici a kryty vr‐
átit zpět na jejich místo, jinak by oddíl
LONGFRESH 0°C správně nefungoval.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v
kuchyni obsahuje chemikálie, které mo‐
hou poškodit umělou hmotu použitou v
tomto spotřebiči. Doporučujeme proto či‐
stit povrch spotřebiče pouze teplou vo‐
dou s trochou tekutého mycího
prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k
elektrické síti.
5.2 Výměna uhlíkového filtru
K zajištění nejlepší účinnosti uhlíkového
vzduchového filtru je nutné ho každý rok
vyměnit.
Nové aktivní vzduchové filtry lze koupit u
vašeho místního prodejce.
Řiďte se pokyny v části „Instalace uhlí‐
kového vzduchového filtru“.
Vzduchový filtr je spotřební materiál a
proto se na něj nevztahuje záruka.
5.3 Odmrazování chladničky
Odmrazování mrazicího oddílu se prová‐
dí automaticky.
Vzniklá voda odtéká do zásobníku na
kompresoru a odpařuje se. Zásobník ne‐
lze vyjmout.
5.4 Odmrazování mrazničky
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množ‐
ství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva ná‐
mrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
Asi 12 h před rozmrazováním na‐
stavte regulátor teploty na vyšší
nastavení, aby se vytvořila do‐
statečná zásoba chladu pro
případ přerušení chodu spotřebi‐
če.
ČESKY
15
Námrazu odstraníte následujícím způso‐
bem:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potravi‐
ny, zabalte je do několika vrstev no‐
vin a dejte je na chladné místo.
3.
4.
5.
6.
POZOR
Nedotýkejte se zmrazených po‐
travin vlhkýma rukama. Ruce by
vám mohly k potravinám přimr‐
znout.
Nechte dveře spotřebiče otevřené,
plastovou škrabku vložte do určené‐
ho místa dole uprostřed a pod ní dej‐
te misku na rozmraženou vodu.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu
hrnek s teplou vodou. Odstraňuj‐
te také kusy ledu, které odpad‐
nou ještě před dokončením od‐
mrazování.
Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor a škrabku
uschovejte pro další použití.
Zapněte spotřebič.
Po dvou nebo třech hodinách uložte
vyjmuté potraviny zpět do přísluš‐
ných oddílů.
K odstraňování námrazy z výparníku ne‐
používejte nikdy ostré kovové nástroje.
Mohli byste jej poškodit.
K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou doporučeny vý‐
robcem.
Zvýšení teploty zmrazených potravin bě‐
hem odmrazování může zkrátit dobu je‐
jich skladování.
5.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte (předpokládá-li se) a vyči‐
stěte spotřebič a všechno příslušen‐
ství
• nechte dveře pootevřené, abyste za‐
bránili vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požá‐
dejte někoho, aby ho občas zkontroloval,
zda se potraviny nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
16 www.aeg.com
6. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Před hledáním a odstraňováním
závady vytáhněte zástrčku ze sí‐
ťové zásuvky.
Odstraňování závady, které není
uvedeno v tomto návodu, smí
provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář nebo osoba s přísluš‐
ným oprávněním.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven či vyrovnán.
Zkontrolujte, zda spotřebič
stojí stabilně (všechny čtyři
nožičky musí stát na pod‐
laze).
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐ Zasuňte zástrčku správně
sunutá do zásuvky.
do zásuvky.
Spotřebič je bez proudu.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Osvětlení nefunguje.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Zazní zvukový signál.
Ukazatel výstrahy bli‐
ká.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Viz „Výstraha vysoké te‐
ploty".
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Není správně nastavená
teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste dveře příliš
často.
Nenechávejte dveře
otevřené déle, než je ne‐
zbytně nutné.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti,
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Snižte teplotu v místnosti.
ČESKY
Problém
Možná příčina
17
Řešení
Po stisknutí tlačítka
Toto je normální jev, který Kompresor se spouští až
FROSTMATIC , tlačít‐ nepřestavuje poruchu
po určité době.
ka COOLMATIC nebo spotřebiče.
po změně teploty se
kompresor nespustí
okamžitě.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká vo‐
da.
Během automatického
odmrazování se na zadní
stěně rozmrazuje námra‐
za.
Nejde o závadu.
V chladničce teče vo‐
da.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní
ho otvoru.
stěny.
Teplota ve spotřebiči
je příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplo‐
tu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti,
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Vložili jste příliš velké
množství lahví najednou.
Ukládejte do spotřebiče
menší množství potravin.
Teplota v chladničce
je příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře ob‐
íhat chladný vzduch.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Potraviny jsou položeny
příliš těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby
mohl dobře obíhat chladný
vzduch.
Příliš mnoho námra‐
zy.
Potraviny nejsou správně
zabaleny.
Zabalte je správně.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší teplotu.
Při měření teploty došlo k
chybě.
Zavolejte do místního se‐
rvisního centra (chladicí
systém bude potraviny
nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Na displeji teploty je
zobrazen horní nebo
spodní symbol čtver‐
ce.
18 www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazí
dEMo.
Spotřebič je v režimu De‐
mo (dEMo).
Na přibližně 10 sekund
podržte stisknuté tlačítko
OK, dokud nezazní dlouhý
zvukový signál a na krát‐
kou chvíli se nevypne dis‐
plej: spotřebič začne pra‐
covat v normálním režimu.
6.1 Výměna žárovky
2.
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko. Kontak‐
tujte autorizované servisní středisko.
3.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Obraťte se na autori‐
zované servisní středisko.
6.2 Zavření dveří
1.
Vyčistěte těsnění dveří.
7. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Pro zajištění bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si
před jeho instalací pečlivě
přečtěte část „Bezpečnostní in‐
formace“.
7.1 Umístění
UPOZORNĚNÍ
Jestliže likvidujete starý spotřebič
se zámkem nebo západkou na
dveřích, musíte ho znehodnotit
tak, aby se malé děti nemohly
uvnitř zavřít.
Síťová zástrčka musí být po in‐
stalaci volně přístupná.
Spotřebič instalujte na místě, jehož okol‐
ní teplota odpovídá klimatické třídě uve‐
dené na typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
7.2 Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzem‐
něn. Zástrčka napájecího kabelu je k to‐
muto účelu vybavena příslušným kontak‐
tem. Pokud není domácí zásuvka uzem‐
něná, poraďte se s odborníkem a připoj‐
te spotřebič k samostatnému uzemnění
v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených po‐
kynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrni‐
cemi EHS.
ČESKY
19
7.3 Požadavky na větrání
5 cm
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Instalace uhlíkového vzduchového filtru
1
2
Uhlíkový vzduchový filtr je filtr z aktivní‐
ho uhlíku, který pohlcuje nepříjemné
pachy a umožňuje zachování té nejle‐
pší chuti a vůně všech potravin bez ne‐
bezpečí mísení vůní.
Uhlíkový filtr se dodává v plastovém
sáčku, aby se zachovaly jeho vlastnosti
a životnost. Filtr musí být umístěn za
klapku před zapnutím spotřebiče.
1. Otevřete kryt klapky (1).
2. Vyjměte filtr z plastového sáčku.
3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní
straně krytu klapky (2).
4. Zavřete kryt klapky.
Při provozu musí být klapka
vzduchového větrání zavřená.
S filtrem zacházejte opatrně,
aby se z jeho povrchu nemohlo
nic uvolnit.
8. ZVUKY
Během normálního provozu vydává
spotřebič různé zvuky (kompresor, cirku‐
lace chladiva).
20 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ČESKY
21
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry výklenku
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Skladovací čas při poru‐
še
24 h
Napětí
230-240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typo‐
vém štítku umístěném na vnitřní levé
straně spotřebiče a na energetickém štít‐
ku.
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
22 www.aeg.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIT TEGYEK, HA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÜZEMBE HELYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZAJOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
25
28
33
34
37
39
41
42
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk
kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk
olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben
megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet
az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.aeg.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
23
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Saját biztonsága és a helyes használat
biztosítása érdekében a készülék üzem‐
be helyezése és első használata előtt ol‐
vassa át figyelmesen ezt a használati út‐
mutatót, beleértve a tippeket és figyel‐
meztetéseket is. A szükségtelen hibák
és balesetek elkerülése érdekében fon‐
tos annak biztosítása, hogy mindenki,
aki a készüléket használja, jól ismerje
annak működését és biztonságos hasz‐
nálatát. Őrizze meg ezt a használati út‐
mutatót, és ha a készüléket elajándékoz‐
za vagy eladja, az útmutatót is mellékel‐
je hozzá, hogy annak teljes élettartamán
keresztül mindenki, aki használja, meg‐
felelő információkkal rendelkezzen an‐
nak használatát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biz‐
tonsága érdekében tartsa be a jelen
használati útmutatóban szereplő óvin‐
tézkedéseket, mivel a gyártó nem felelős
az ezek elmulasztása miatt bekövetkező
károkért.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal
élő személyek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan,
hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek (beleértve a gyermekeket
is) használhassák, hacsak a biztonsá‐
gukért felelős személy nem biztosít
számukra felügyeletet és útmutatást a
készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felü‐
gyeletéről annak biztosítása érdeké‐
ben, hogy ne játsszanak a készülék‐
kel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a
gyermekektől távol. Fulladásveszélye‐
sek.
• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a
dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a
hálózati tápkábelt (olyan közel a ké‐
szülékhez, amennyire csak lehet), és
távolítsa el az ajtót annak megelőzése
érdekében, hogy a játszó gyermekek
áramütést szenvedjenek, vagy magu‐
kat a készülékbe zárják.
• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott
készülék egy rugózáras (kilincses) aj‐
tóval vagy fedéllel ellátott régi készü‐
lék helyére kerül, akkor ne felejtse el a
régi készülék kidobása előtt haszná‐
latra alkalmatlanná tenni a rugós zá‐
rat. Ennek az a célja, hogy gyerekek
ne tudjanak bennrekedni a készülék‐
ben.
1.2 Általános biztonsági
tudnivalók
VIGYÁZAT
A készülékházon vagy a beépített szer‐
kezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa
akadálymentesen
• A készülék rendeltetése háztartási
élelmiszerek és/vagy italok tárolása,
és hasonló felhasználási területen va‐
ló alkalmazása, mint például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahe‐
lyeken kialakított személyzeti kony‐
hák;
– tanyaházak, hotelek, motelek és
egyéb lakás céljára szolgáló ingatla‐
nok esetén az ügyfelek számára;
– szállások reggelivel;
– étkeztetés és hasonló, nem keres‐
kedelmi jellegű alkalmazások.
• Ne használjon mechanikus szerkeze‐
tet vagy mesterséges eszközöket a le‐
olvasztási folyamat elősegítésére.
• Ne működtessen más elektromos ké‐
szüléket (például fagylaltkészítő gé‐
pet) hűtőberendezések belsejében,
hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá
nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartal‐
maz a készülék hűtőköre, ez a környe‐
zetre csekély hatást gyakorló, termé‐
szetes gáz, amely ugyanakkor gyúlé‐
kony.
A készülék szállítása és üzembe he‐
lyezése során bizonyosodjon meg ar‐
ról, hogy a hűtőkör semmilyen össze‐
tevője nem sérült meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
24 www.aeg.com
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszkö‐
zök használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyi‐
séget, ahol a készülék található
• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit
megváltoztatni vagy a terméket bármi‐
lyen módon átalakítani. A hálózati táp‐
kábel bármilyen sérülése rövidzárlatot,
tüzet vagy áramütést okozhat.
VIGYÁZAT
A veszélyhelyzetek megelőzése
érdekében mindenféle elektro‐
mos részegység (hálózati tápká‐
bel, dugasz, kompresszor) cseré‐
jét hivatalos szervizképviselőnek
vagy szakképzett szervizmunka‐
társnak kell elvégeznie.
A hálózati tápkábelt nem szabad
meghosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati du‐
gaszt ne nyomja össze vagy káro‐
sítsa a készülék hátlapja. Az ös‐
szenyomott vagy sérült hálózati
dugasz túlmelegedhet és tüzet
okozhat.
3. Gondoskodjon arról, hogy a ké‐
szülék hálózati dugasza hozzáfér‐
hető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva,
ne csatlakoztassa a hálózati du‐
gaszt. Áramütés vagy tűz veszé‐
lye.
6. Nem szabad működtetni a készü‐
léket, ha a belső világítás lámpa‐
búrája nincs a helyén (ha van a
készüléken).
Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor
körültekintéssel járjon el.
Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból,
és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a
keze nedves vagy vizes, mivel ez a
bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti
égési sérüléseket eredményezhet.
Ne tegye ki hosszú időn keresztül köz‐
vetlen napsütésnek a készüléket.
Az ebben a készülékben működő izzó‐
lámpák (ha vannak ilyenek a készülék‐
ben) kizárólag háztartási eszközökhöz
kifejlesztett, különleges fényforrások.
Nem alkalmasak helyiségek megvilá‐
gítására.
1.
•
•
•
•
1.3 Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék
műanyag részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folya‐
dékot a készülékben, mert azok felrob‐
banhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül
a hátsó falon lévő levegőkimenet elé.
(Ha a készülék Frost Free rendszerű)
• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás
után többé nem szabad újra lefa‐
gyasztani.
• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmi‐
szereket az élelmiszergyártó utasítá‐
saival összhangban tárolja.
• A készülék gyártójának tárolásra vo‐
natkozó ajánlásait szigorúan be kell
tartani. Olvassa el az idevonatkozó
utasításokat.
• Ne tegyen szénsavas italokat a fa‐
gyasztóba, mert nyomás keletkezik a
palackban, ami miatt felrobbanhat és
kárt okozhat a készülékben.
• A jégnyalóka fagyásból eredő égése‐
ket okozhat, ha rögtön a készülékből
kivéve enni kezdik.
1.4 Ápolás és tisztítás
• A karbantartás előtt kapcsolja ki a ké‐
szüléket, és a húzza ki a vezetéket a
fali aljzatból.
• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyak‐
kal.
• Ne használjon éles tárgyakat a dérnek
a készülékről történő eltávolításához.
Használjon műanyag kaparókést.
• Rendszeresen vizsgálja meg a hűtő‐
szekrényben a leolvadt víz számára
kialakított vízelvezetőt. Szükség ese‐
tén tisztítsa meg a vízelvezetőt. Ha a
vízelvezető el van záródva, a víz ös‐
szegyűlik a készülék aljában.
1.5 Üzembe helyezés
Az elektromos hálózatra való
csatlakoztatást illetően kövesse
a megfelelő fejezetek útmutatá‐
sát.
• Csomagolja ki a készüléket, és ellen‐
őrizze, vannak-e sérülések rajta. Ne
csatlakoztassa a készüléket, ha sérült.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
Az esetleges sérüléseket azonnal je‐
lentse ott, ahol a készüléket vásárolta.
Ilyen esetben őrizze meg a csomago‐
lást.
Ajánlatos legalább négy órát várni a
készülék bekötésével és hagyni, hogy
az olaj visszafolyjon a kompresszorba.
Megfelelő levegőáramlást kell biztosí‐
tani a készülék körül, ennek hiánya
túlmelegedéshez vezet. Az elégséges
szellőzés elérése érdekében kövesse
a vonatkozó üzembe helyezési utasí‐
tásokat.
Amikor csak lehetséges, a készülék
hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehes‐
sen kerülni a forró alkatrészek (komp‐
resszor, kondenzátor) megérintését
vagy megfogását az esetleges égési
sérülések megelőzése érdekében.
A készüléket nem szabad radiátorok
vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz
hozzáférhető legyen a készülék telepí‐
tése után.
Csak ivóvízhálózatra csatlakoztatható
(Ha fel van szerelve vízcsatlakozóval).
25
szakképzett villanyszerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégez‐
nie.
• A készüléket kizárólag arra felhatal‐
mazott szervizközpont javíthatja, és
csak eredeti pótalkatrészek használ‐
hatók.
1.7 Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolya‐
dék-keringető rendszerben, sem
a szigetelő anyagokban nem tar‐
talmaz az ózonréteget károsító
gázokat. A készüléket nem sza‐
bad a lakossági hulladékkal és
szeméttel együtt kidobni. A szi‐
getelőhab gyúlékony gázokat tar‐
talmaz: a készüléket a helyi ható‐
ságoktól beszerezhető vonatko‐
zó rendelkezésekkel összhang‐
ban kell hulladékba helyezni. Vi‐
gyázzon, ne sérüljön meg a hűtő‐
egység, különösen hátul a hő‐
cserélő környéke. A készüléken
szimbólummal
használt és
megjelölt anyagok újrahasznosít‐
hatóak.
1.6 Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szüksé‐
ges minden villanyszerelési munkát
2. KEZELŐPANEL
1
2
3
1 Fagyasztó ON/OFF
2 Hűtőtér hőmérséklet-csökkentő
gomb
3 Hűtőtér hőmérséklet-növelő gomb
4 Mode gomb
5 OK gomb
6 Fagyasztó hőmérséklet-csökkentő
gomb
4
5
6
7
8
7 Fagyasztó hőmérséklet-növelő
gomb
8 Kijelzés
Lehetőség van a gyárilag beállított bil‐
lentyűhang nagyobb hangerejű változa‐
tának alkalmazására, ha egyszerre, né‐
hány másodpercen át megnyomja a Mo‐
de gombot és a hőmérséklet-csökkentő
gombot. Az eredeti hang visszaállítható.
26 www.aeg.com
2.1 Kijelzés
1
2
3
2.4 A hűtő bekapcsolása
4
Off COOL
5
MATIC
6
FROST
MATIC
min
10 9
8
7
1 Hűtőrekesz kijelzése
2 Hűtőtér hőmérséklet-visszajelző és
időkijelző
3 Hűtőtér kikapcsolás kijelző
4 COOLMATIC funkció
A hűtő bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A hűtő kikapcsolás kijelzés villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
3. A hűtő kikapcsolás kijelzés eltűnik.
Eltérő hőmérséklet beálltásához lásd a
"Hőmérséklet-szabályozás" c. részt.
2.5 A fagyasztó kikapcsolása
10 Minute Minder funkció
A fagyasztó kikapcsolásához tegye a kö‐
vetkezőket:
1. Nyomja le 5 másodpercen át a ké‐
szülék ON/OFF gombját.
2. A fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
kialszik.
3. A fagyasztórekesz hőmérséklet-vis‐
szajelző kialszik.
2.2 A készülék bekapcsolása
2.6 A fagyasztó bekapcsolása
A készülék bekapcsolásához tegye a kö‐
vetkezőket:
1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlako‐
zóját a hálózati aljzatba.
2. A hőmérséklet-visszajelző a beállí‐
tott alapértelmezett hőmérsékletet
mutatja.
Ha a “dEMo” megjelenik a kijelzőn, a ké‐
szülék bemutató üzemmódban van: ol‐
vassa el a „MIT KELL TENNI, HA...” feje‐
zetet.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
A fagyasztó bekapcsolásához tegye a
következőket:
1. Nyomja meg a fagyasztó ON/OFF
gombot.
2. Néhány másodperc után megszólal‐
hat a riasztó.
A riasztó nullázásához lásd a "Ma‐
gas hőmérséklet miatti riasztás" c.
részt.
3. A hőmérséklet visszajelző a beállí‐
tott alapértelmezett hőmérsékletet
mutatja.
Eltérő hőmérséklet beálltásához lásd a
"Hőmérséklet-szabályozás" c. részt.
5 FROSTMATIC funkció
6 Fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
7 Fagyasztó rekesz kijelzése
8 Figyelmeztető kijelzés
9 Gyermekzár funkció
2.3 A hűtő kikapcsolása
A hűtő kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A hűtőtér kikapcsolás kijelzője és a
hűtőrekesz kijelzője villog.
A hűtő hőmérséklet-visszajelzőjén
vízszintes vonalak láthatóak.
2. A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
3. A hűtő kikapcsolás kijelzés látható.
2.7 A készülék kikapcsolása
Lásd egyedi rekesz.
2.8 Hőmérséklet-szabályozás
A hűtő vagy a fagyasztó beállított hő‐
mérséklete a hőmérséklet-szabályozó
gombokkal változtatható meg.
Beállított alapértelmezett hőmérséklet:
• +5°C a hűtő esetében
• -18°C a fagyasztó esetében
A hőmérséklet visszajelző a beállított hő‐
mérsékletet mutatja.
MAGYAR
A beállított új hőmérsékletet a készülék
24 órán belül éri el.
A beállított hőmérsékletet a ké‐
szülék áramszünet esetén is
megjegyzi.
2.9 Minute Minder funkció
A Minute Minder funkció segítségével fi‐
gyelmeztető hangjelzést állíthat be a kí‐
vánt időre. Ez akkor lehet hasznos, ha
egy receptnél megadott ideig szükséges
hűteni a tésztát, vagy ha azt szeretné,
hogy ne feledkezzen meg a gyors lehű‐
lés érdekében a mélyhűtőbe tett palack‐
ról.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a meg‐
felelő ikon megjelenéséig.
A Minute Minder visszajelző villog.
Az Időzítő néhány másodpercig a
beállított értéket (30 perc) mutatja.
2. Nyomja meg az Időszabályozó gom‐
bot, és módosítsa az időzítési érté‐
ket 1 és 90 másodperc között.
3. Az OK gombot nyomja meg a meg‐
erősítéshez.
A Minute Minder visszajelző jelenik
meg.
Az időzítési érték villogni kezd (min).
A visszaszámlálás végén a Minute Mind‐
er visszajelző villogni kezd, és egy hang‐
jelzés hallható:
1. Vegye ki a fagyasztórekeszben lévő
italokat.
2. A hang kikapcsolásához és a funk‐
ció leállításához nyomja meg az OK
gombot.
A funkciót a visszaszámlálás során bár‐
mikor kikapcsolhatja:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a Minute Minder visszajelző villogni
kezd.
2. Az OK gombot nyomja meg a meg‐
erősítéshez.
3. A Minute Minder visszajelző nem vi‐
lágít tovább.
Az időt a visszaszámlálás során és lejá‐
ratkor módosíthatja, ha megnyomja a
hőmérséklet-csökkentő gombot és a hő‐
mérséklet-növelő gombot.
27
2.10 Gyermekzár funkció
A Gyermekzár funkció segítségével letilt‐
hatja a készülék gombjainak működteté‐
sét.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
2. A Gyermekzár visszajelző villog.
3. Nyomja meg a OK gombot a meg‐
erősítéshez.
A Gyermekzár visszajelző világít.
A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a Gyermekzár visszajelző villogni
kezd.
2. Nyomja meg a OK gombot a meg‐
erősítéshez.
3. A Gyermekzár visszajelző kialszik.
2.11 Magas hőmérséklet miatti
riasztás
A fagyasztótérben a hőmérséklet (példá‐
ul áramkimaradás miatti) emelkedését a
következők jelzik:
• villognak a riasztó és a fagyasztó hő‐
mérséklet visszajelzői
• a riasztó hangjelzése.
A riasztó nullázásához:
1. Nyomja meg bármelyik gombot.
2. A hangjelző kikapcsol.
3. A fagyasztó hőmérséklet-visszajel‐
zője néhány másodpercig kijelzi a
készülékben keletkezett legmaga‐
sabb hőmérsékletet. Ezután a beállí‐
tott hőmérsékletet mutatja.
4. A riasztó visszajelzője tovább villog,
a hőmérséklet helyreállásáig.
Ezután a riasztó visszajelzője kialszik.
2.12 Nyitott ajtó riasztás
Egy figyelmeztető hangjelzés hallható,
amikor az ajtó pár nyitva maradt. A nyi‐
tott ajtó miatti riasztás elemei a követke‐
zők:
• figyelmeztető fény villogása
• riasztó hangjelzés
Amikor a normál feltételek helyreálltak
(az ajtó zárva), a riasztás kikapcsol.
A riasztás alatt a csengő a riasztás
gomb megnyomásával kikapcsolható.
28 www.aeg.com
2.13 COOLMATIC funkció
2.14 FROSTMATIC funkció
Ha nagy mennyiségű meleg élelmiszert
szeretne berakni, például közvetlenül
bevásárlás után, javasoljuk, hogy akti‐
válja a COOLMATIC funkciót, hogy a
meleg élelmiszerek gyorsabban lehűlje‐
nek, így megelőzhető a többi élelmiszer
felmelegedése.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A COOLMATIC visszajelző villog.
2. Nyomja meg a OK gombot a meg‐
erősítéshez.
A COOLMATIC visszajelző látható.
A COOLMATIC funkció kb. 6 óra eltelté‐
vel automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a COOLMATIC visszajelző villogni
kezd.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
3. A COOLMATIC visszajelző nem vi‐
lágít tovább.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a meg‐
felelő ikon megjelenéséig.
A FROSTMATIC visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A FROSTMATIC visszajelző jelenik
meg.
Ez a funkció 52 óra elteltével automati‐
kusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a FROSTMATIC visszajelző villogni
kezd.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
3. A FROSTMATIC visszajelző nem vi‐
lágít tovább.
A funkció egy másik fagyasztási
hőmérséklet kiválasztásával kap‐
csol ki.
A funkció akkor is kikapcsol, ha
eltérő hűtőtér-hőmérsékletet állít
be.
3. NAPI HASZNÁLAT
3.1 A készülék belsejének
tisztítása
3.2 Friss élelmiszerek
lefagyasztása
Az első használat előtt mossa ki a ké‐
szülék belsejét és az összes belső tarto‐
zékot semleges kémhatású tisztítósze‐
res, langyos vízzel, hogy eltávolítsa a
teljesen új termékek tipikus szagát, majd
alaposan szárítsa ki a készüléket.
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmi‐
szerek lefagyasztására, valamint fa‐
gyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására.
Friss élelmiszer lefagyasztásához akti‐
válja a FROSTMATIC funkciót legalább
24 órával azelőtt, hogy a lefagyasztani
kívánt élelmiszert behelyezi a fagyasztó‐
rekeszbe.
Helyezze a lefagyasztandó friss élelmi‐
szert a felső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség az adatlapon van
feltüntetve, amely a készülék belsejében
található.
Ne használjon mosószereket
vagy súrolóporokat, mert ezek
megsérthetik a felületet.
Ha a „dEMo” megjelenik a kijelzőn, a ké‐
szülék bemutató üzemmódban van: lásd
a „MIT TEGYEK, HA...” c. részt.
MAGYAR
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
3.3 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná, üze‐
meltesse legalább 2 óráig a készüléket a
magasabb beállításokon.
ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, a legjobb teljesítmény elérése ér‐
dekében vegye ki az összes fiókot és
kosarat a készülékből, és az élelmiszert
helyezze a hűtőpolcokra.
VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer
ne lépje túl a felső szekció oldal‐
falán feltüntetett terhelési határ‐
29
3.4 Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élel‐
miszerek használat előtt a hűtőrekesz‐
ben vagy szobahőmérsékleten kiolvaszt‐
hatók, attól függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az eset‐
ben a főzés ideje meghosszabbodik.
3.5 Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több jégkocka‐
tartó található jégkockák készítéséhez.
Töltse fel a tartókat vízzel, majd tegye be
őket a fagyasztórekeszbe.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból, ne
próbáljon fémeszközzel segíteni.
értéket (ahol van ilyen)
3.6 Jégakkuk
Véletlenszerűen, például áramki‐
maradás miatt bekövetkező le‐
olvadás esetén, amikor az áram‐
szünet hosszabb ideig tart, mint
az az érték, amely a műszaki jel‐
lemzők között a "felolvadási idő"
alatt fel van tüntetve, a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell fo‐
gyasztani, vagy azonnal meg kell
főzni, majd pedig a (kihűlés után)
újra lefagyasztani.
A fagyasztóhoz egy vagy több jégakku
van mellékelve; ezek megnövelik azt az
időtartamot, ameddig az élelmiszerek el‐
tarthatók áramkimaradás vagy áramszü‐
net esetén.
3.7 Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó‐
val vannak ellátva, hogy a polcokat tet‐
szés szerinti helyre lehessen tenni.
A jobb térkihasználás érdekében az elül‐
ső félpolcok ráfektethetők a hátsókra.
3.8 Az ajtó polcainak
elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
3.9 Szén légszűrő
A készülék szénszűrővel CLEANAIR
CONTROL rendelkezik, amely a fa‐
gyasztórekesz hátsó falán, egy terelőlap
mögött található.
30 www.aeg.com
lom optimális feltételt biztosít számos
ételfajta számára.
C L E A N A I R
C O N T R O L
A szűrő megtisztítja a hűtőtér levegőjét a
nemkívánatos szagoktól, és a LONGF‐
RESH hosszan friss rekesz azt jelzi,
hogy tovább javul a tárolás minősége.
Üzemeltetés alatt mindig tartsa
zárva a ventilációs terelőlapot.
3.10 LONGFRESH hosszan
friss rekesz
A LONGFRESH 0°C rekeszben a hő‐
mérséklet ellenőrzése automatikus. Ál‐
landóan 0 °C érték körül van, nem szük‐
séges beállítani.
A 0 °C körüli állandó tárolási hőmérsék‐
let, és a 45-90% közötti relatív páratarta‐
Ezért a LONGFRESH 0°C rekeszben
sokféle friss étel tárolható, és a normál
hűtőrekeszekhez képest háromszor hos‐
szabb ideig és jobb minőségben tartha‐
tóak el. Így több friss ételt raktározhat el.
Jól megőrizhető az íz, a frissesség, a mi‐
nőség és a tápanyagérték (vitaminok és
ásványi anyagok). A zöldségek és gyü‐
mölcsök súlyvesztesége megszűnik. Az
étel tápanyagértéke magasabb lesz.
ALONGFRESH 0°C hosszan friss re‐
kesz étel kiolvasztására is alkalmas.
Ilyen esetben a felengedett élelmiszer
akár két napig is tárolható.
3.11 Páratartalom-szabályozás
A kívánt tárolási feltételek alapján a két
rekesz egymástól függetlenül is hasz‐
nálható alacsonyabb, illetve magasabb
páratartalommal.
Az egyes rekeszek szabályozása külön
történik, amely a rekesz elején található
csúszószeleppel végezhető el.
• „Száraz“: a levegő páratartalma ala‐
csony – max. 50%-os relatív páratar‐
talom
Akkor éri el ezt a páratartalom-szin‐
tet, ha mindkét csúszka helyzetben
van, és teljesen nyitva vannak a szel‐
lőzőnyílások.
• „Nedves“: magas relatív páratartalom
– max. 90%
Akkor éri el ezt a páratartalom-szin‐
hely‐
tet, ha mindkét csúszka
zetben van, és teljesen zárva vannak
a szellőzőnyílások. Így a páratartalom
megmarad, nem szivárog ki.
MAGYAR
31
3.12 Fiók
A fiókokban található huzalpolc lehetővé
teszi a szabad légáramlást, amely az
ételek jobb tartósítását eredményezi.
A rekesz ütközőkkel rendelkezik, ame‐
lyek teljesen kihúzott állapotban mega‐
kadályozzák a fiók kiesését.
A fiókot eltávolításhoz (pl. tisztítás miatt)
húzza ki, ameddig lehet, emelje meg és
vegye ki.
3.13 Friss ételek eltarthatósága
a Longfresh 0 °C hosszan friss
rekeszben
Élelmiszer típusa
Levegő páratartalmának Tárolási idő
beállítása
Hagyma
"száraz"
legfeljebb 5 hónapig
Vaj
"száraz"
legfeljebb 1 hónapig
Nagy sertéshús darabok
"száraz"
legfeljebb 10 napig
Marha, őz, ki sertéshús
darabok, baromfi
"száraz"
legfeljebb 7 napig
Paradicsomszósz
"száraz"
legfeljebb 4 napig
Hal, kagylók, rákok, főtt
hústermékek
"száraz"
legfeljebb 3 napig
Főtt tengeri élelmisze‐
rek
"száraz"
legfeljebb 2 napig
Saláta, zöldségek Sár‐
garépa, zöldfűszerek,
kelbimbó, zeller
"nedves"
legfeljebb 1 hónapig
Articsóka, karfiol, cikó‐
ria, jégsaláta, endívia,
galambbegy saláta, fe‐
jes saláta, póré, radic‐
chio
"nedves"
legfeljebb 21 napig
32 www.aeg.com
Élelmiszer típusa
Levegő páratartalmának Tárolási idő
beállítása
Brokkoli, kínai kel, kel,
káposzta, retek, fodor‐
kel
"nedves"
legfeljebb 14 napig
Borsó, karalábé
"nedves"
legfeljebb 10 napig
Mogyoróhagyma, retek,
spárga, spenót
"nedves"
legfeljebb 7 napig
Gyümölcs (Minél éret‐
tebb a gyümölcs, annál
rövidebb az eltartható‐
sága)
Körte, datolya (friss),
földieper, őszibarack
"nedves"
legfeljebb 1 hónapig
Szilva (Minél érettebb a
gyümölcs, annál rövi‐
debb az eltarthatósága)
rebarbara, egres
"nedves"
legfeljebb 21 napig
Alma (hidegre nem ér‐
zékeny fajták), birsalma
"nedves"
legfeljebb 20 napig
Sárgabarack, meggy
"nedves"
legfeljebb 14 napig
Damaszkuszi szilva,
szőlő
"nedves"
legfeljebb 10 napig
Szeder, ribizli
"nedves"
legfeljebb 8 napig
Füge (friss)
"nedves"
legfeljebb 7 napig
Áfonya, málna
"nedves"
legfeljebb 5 napig
Tejszínes sütemények vagy bár‐
milyen más tésztaféle 2 vagy 3
napon át tárolható a Longfresh 0
°C hosszan friss rekeszben.
Ne helyezze az alábbiakat a
Longfresh 0 °C hosszan friss re‐
keszbe:
• hidegre érzékeny gyümölcs,
amelyet pincében vagy szoba‐
hőmérsékleten kell tárolni, mint
például ananász, banán, gra‐
pefruit, dinnye, mangó, papa‐
ya, narancs, citrom és kivi.
• A fentiekben nem említett étel‐
típusokat a hűtőrekeszben kell
tárolni (pl. mindenféle sajt, fel‐
vágott stb.)
A rekeszek páratartalomszintje a
tárolt étel, zöldség vagy gyü‐
mölcs páratartalmától, valamint
az ajtónyitás gyakoriságától függ
A Longfresh 0 °C rekesz az étel
lassú kiolvasztására is alkalmas.
Ilyen esetben a kiolvadt étel két
napig tárolható a Longfresh 0 °C
hosszan friss rekeszben.
Javaslatok:
• Ügyeljen az ételek frissességére, és
különösen a lejárati dátumra. A minő‐
ség és a frissesség befolyásolja az el‐
tarthatósági időt.
• A teljes tárolási ciklus ideje a hűtőben
való tárolást megelőző állapotmegőr‐
zési feltételektől függ.
• Az ételt, gyümölcsöt és zöldséget min‐
dig be kell csomagolni a tárolás előtt.
• Az állateledelt mindig becsomagolva
és szárazon tárolja.
MAGYAR
• A fehérjében gazdag étel hamarabb
megromlik. Így a tenger gyümölcsei
hamarabb megromlanak, mint a halak,
a halak pedig hamarabb romlanak
meg, mint a húsok. A 0°C rekeszben
tárolt ételtípus eltarthatósága minő‐
ségromlás nélkül a háromszorosára
növelhető.
33
• Valamennyi a 0°C rekeszben tárolt
ételt kb. 15-30 perccel a fogyasztás
előtt ki kell venni – különösen az olyan
gyümölcsöt és zöldséget, melyet to‐
vábbi főzés nélkül szeretne fogyaszta‐
ni –, hogy a gyümölcsök és zöldségek
elérjék a szobahőmérsékletet, és így
állaguk és ízük is javuljon.
4. HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
4.1 Energiatakarékossági
ötletek
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a
hőmérséklet-szabályozó magas beállí‐
táson van, és a készülék teljesen meg
van töltve, be, előfordulhat, hogy a
kompresszor folyamatosan üzemel,
ami miatt jég vagy dér képződik a pá‐
rologtatón. Ha ez bekövetkezik, for‐
gassa a hőmérséklet-szabályozót ala‐
csonyabb beállításokra, hogy lehetővé
tegye az automatikus leolvasztást, és
így takarékoskodjon az áramfogyasz‐
tással.
4.2 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
A legjobb teljesítmény elérése érdeké‐
ben:
• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben
• takarja le vagy csomagolja be az élel‐
miszereket, különösen ha valamelyik‐
nek erős az aromája
• úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
őket.
4.3 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
Hús (minden fajtája): csomagolja nejlon‐
zacskóba és helyezze a zöldséges fiók
feletti üveglapra.
Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy
két napnál hosszabb ideig ily módon a
húst.
Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le
kell takarni, majd bármelyik polcon elhe‐
lyezhetők.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
meg kell őket tisztítani és számukra kü‐
lön biztosított fiók(ok)ban elhelyezni.
Amikor citromlé érintkezik a hűtővel, an‐
nak műanyag részeit elszínezheti. Ezért
ajánlott a citrusféléket külön tárolóe‐
dényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes tartóe‐
dényekbe kell helyezni, vagy alufóliába
vagy nejlonzacskókba csomagolni őket,
és a lehető legtöbb levegőt kiszorítani
körülöttük.
Palackok: legyen kupakjuk, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében.
Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fok‐
hagyma nincs becsomagolva, tilos őket
a hűtőszekrényben tartani.
4.4 Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a
fagyasztási eljárást, tartson be néhány
fontos ajánlást:
• az adatlapon megtekintheti azt a maxi‐
mális élelmiszer-mennyiséget, amely
24 órán belül lefagyasztható;
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem
szabad további fagyasztásra váró élel‐
miszert betenni;
• csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket fagyas‐
szon le;
• készítsen kisebb adag ételeket, hogy
gyorsan és teljesen megfagyjanak, és
hogy a későbbiekben csak a kívánt
mennyiséget kelljen felolvasztani;
34 www.aeg.com
• csomagolja az ételt alufóliába vagy
folpackba, és ellenőrizze, hogy sike‐
rült-e a csomagolással kizárni a leve‐
gőt;
• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem
fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a
már lefagyasztott adagokhoz, mert kü‐
lönben az utóbbiaknak megemelkedik
a hőmérséklete;
• a zsírszegény ételeket könnyebben és
hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat; a só csökkenti az élelmi‐
szerek élettartamát;
• ha a vízből képződött jeget a fagyasz‐
tórekeszből történő kivétel után rögtön
fogyasztani kezdik, fagyásból eredő
égési sérüléseket okozhat a bőrön;
• ajánlatos minden egyes csomagon fel‐
tüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy
nyomon lehessen követni a tárolási
időket.
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket megfe‐
lelően tárolta-e az eladó;
• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn
belül elkerüljenek az élelmiszerüzlet‐
ből a fagyasztóba;
• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva;
• a kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, és nem fagyaszt‐
hatók vissza;
• ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
4.5 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
Annak érdekében, hogy a legjobb telje‐
sítményt érje el a készüléknél:
5. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELEM
Bármilyen karbantartási művelet
előtt áramtalanítsa a készüléket
a hálózati csatlakozódugó kihú‐
zásával.
Ennél a készüléknél szénhidro‐
gén van a hűtőegységben; ezért
csak megbízott szerelő végezhet
rajta karbantartást, és töltheti fel
újra.
5.1 Időszakos tisztítás
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
• a készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
• rendszeresen ellenőrizze az ajtótömí‐
téseket, és törölje tisztára, hogy bizto‐
sítsa azok tisztaságát és szennyező‐
désmentességét.
• gondosan öblítse le és szárítsa meg.
Ne húzza meg, ne mozgassa és
ne sértse meg a készülékházban
lévő csöveket és/vagy kábeleket.
Soha ne használjon mosószere‐
ket, súrolóporokat, erőteljesen il‐
latosított tisztítószereket vagy vi‐
aszos polírozószereket a beltér
tisztításához, mivel ezek károsít‐
ják a felületet, és erőteljes illatot
hagynak maguk után.
Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete
rács), és a készülék hátulján lévő komp‐
resszort egy kefével. Ezzel a művelettel
javíthatja a készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.
A legalsó polc, amely elválasztja a hűtő‐
rekeszt a LONGFRESH 0°C rekesztől,
csak tisztítás céljára vehető ki. Eltávolí‐
tásához húzza kifele egyenesen a pol‐
cot.
A rekeszben a fiókok fölött található fe‐
dőlapok tisztítás céljára kivehetők.
MAGYAR
A LONGFRESH 0°C rekesz teljes műkö‐
dőképességének biztosítása érdekében
a legalsó polcot és a fedőlapokat a tisztí‐
tás után vissza kell tenni eredeti helyze‐
tükbe.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőrendszer.
Számos konyhai felülettisztító olyan
vegyszereket tartalmaz, amelyek megtá‐
madhatják/károsíthatják a készülékben
használt műanyagokat. Ebből az okból
javasoljuk, hogy a készülék külső felüle‐
tét kizárólag meleg vízzel tisztítsa,
amelyhez egy kevés mosogatószert
adott.
A tisztítás után csatlakoztassa a készü‐
léket a táphálózathoz.
5.2 A szénszűrő cseréje
A legjobb teljesítmény fenntartása érde‐
kében a szén légszűrőt évente ki kell
cserélni.
Új aktív légszűrők a helyi márkakereske‐
dőtől szerezhetők be.
Az utasításokat lásd „A szén légszűrő
üzembe helyezése” címszó alatt.
35
A szűrő fogyóeszköznek számít, és mint
ilyen, erre nem terjed ki a garancia.
5.3 A hűtőszekrény
leolvasztása
A hűtőtér leolvasztását a készülék auto‐
matikusan végzi.
A leolvasztáskor keletkező víz a komp‐
resszoron található gyűjtőtálcába folyik,
és elpárolog. Ezt a gyűjtőtálcát nem le‐
het eltávolítani.
5.4 A fagyasztó leolvasztása
Bizonyos mennyiségű dér mindig képző‐
dik a fagyasztó polcain és a felső rekesz
körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúz‐
mararéteg vastagsága meghaladja a 3-5
mm-t.
A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítsa a hőmérséklet-szabályozót
a magasabb beállításokra annak
érdekében, hogy elegendő hűtési
tartalék halmozódjon fel a műkö‐
dés megszakítására.
36 www.aeg.com
A dér eltávolításához kövesse az alábbi
utasításokat:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a ké‐
szülékből, csomagolja be azokat
több réteg újságpapírba, és tegye
hideg helyre.
3.
4.
5.
6.
FIGYELEM
A fagyasztott árukhoz ne nyúljon
nedves kézzel. A keze hozzá‐
fagyhat az élelmiszerhez.
Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a
műanyag kaparókést a megfelelő al‐
só középső támaszra, és tegyen alá
egy tálat a kiolvadt víz összegyűjté‐
se céljából.
A leolvasztási folyamat felgyorsí‐
tása érdekében helyezzen egy
fazék langyos vizet a fagyasztó‐
rekeszbe. Ezenkívül, távolítsa el
azokat a jégdarabokat, amelyek
leolvasztás közben letörnek.
A leolvasztás befejezése után szárít‐
sa ki alaposan a készülék belsejét,
és őrizze meg a jégkaparót, hogy
máskor is felhasználhassa.
Kapcsolja be a készüléket.
2 vagy 3 óra elteltével pakolja vissza
a korábban kiszedett élelmiszereket
a rekeszbe.
Soha ne próbálja meg éles fémeszkö‐
zökkel lekaparni a jeget az elpárologtató‐
ról, mert felsértheti azt.
A leolvasztás felgyorsítására kizárólag a
gyártó által ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon.
Ha a leolvasztás közben a fagyasztott
élelmiszercsomagok hőmérséklete meg‐
emelkedik, biztonságos tárolási idejük le‐
rövidülhet.
5.5 A készülék üzemen kívül
helyezése
Amikor a készüléket hosszabb időn ke‐
resztül nem használják, tegye meg az
alábbi óvintézkedéseket:
• válassza le a készüléket a táphálózat‐
ról;
• vegye ki az összes élelmiszert;
• olvassza le (évente javasolt) és tisztít‐
sa meg a készüléket és az összes tar‐
tozékot
• hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen sza‐
gok.
Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja,
kérjen meg valakit, hogy alkalmanként
ellenőrizze, nehogy egy áramkimaradás
MAGYAR
37
esetén a benne lévő élelmiszer tönkre‐
menjen.
6. MIT TEGYEK, HA...
VIGYÁZAT
A hibaelhárítás megkezdése előtt
húzza ki a hálózati csatlakozódu‐
gót a hálózati csatlakozóaljzat‐
ból.
Kizárólag szakképzett villanysze‐
relő vagy kompetens személy vé‐
gezhet olyan hibaelhárítást, ame‐
lyet ez a kézikönyv nem tartal‐
maz.
Jelenség
Lehetséges ok
A készülék zajos
A készülék alátámasztása Ellenőrizze, hogy a készü‐
nem megfelelő.
lék stabilan áll-e (mind a
négy lábnak a padlón kell
állnia)
A készülék nem mű‐
ködik. A lámpa nem
működik.
A készülék ki van kap‐
csolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztat‐
va a hálózati aljzatba.
Csatlakoztassa megfelelő‐
en a hálózati dugaszt a há‐
lózati csatlakozóaljzatba.
A készülék nem kap táp‐
feszültséget. Nincs fe‐
szültség a hálózati csatla‐
kozóaljzatban.
Csatlakoztasson egy má‐
sik elektromos készüléket
a hálózati csatlakozóaljzat‐
ba.
Forduljon szakképzett vil‐
lanyszerelőhöz.
A lámpa nem műkö‐
dik.
Megoldás
A lámpa készenléti üzem‐ Csukja be, majd nyissa ki
módban van.
az ajtót.
A lámpa meghibásodott.
Olvassa el az „Izzócsere”
c. részt.
Megszólal a riasztó
hangjelzés. A figyel‐
meztető lámpa villog.
A fagyasztóban a hőmér‐
séklet túl magas.
Olvassa el a „Magas hő‐
mérséklet miatti riasztás”
részt.
A kompresszor folya‐
matosan működik.
A hőmérséklet nincs he‐
lyesen beállítva.
Állítson be magasabb hő‐
mérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsu‐
kása” részt.
Túl gyakori az ajtó nyito‐
gatása.
Ne hagyja nyitva az ajtót a
szükségesnél hosszabb
ideig.
38 www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A termék hőmérséklete
túl magas.
Tárolás előtt várja meg,
amíg a termék lehűl szoba‐
hőmérsékletűre.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Csökkentse a szoba hő‐
mérsékletét.
A kompresszor nem
Ez normális jelenség,
indul el azonnal a
nem történt hiba.
FROSTMATIC vagy a
COOLMATIC gomb
megnyomása, illetve
a hőmérséklet módo‐
sítása után.
A kompresszor kis idő múl‐
va elindul.
Víz folyik a hűtőszek‐
rény hátoldalán.
Az automatikus leolvasz‐
tás során a dér megolvad
a hátlapon.
Ez normális jelenség.
Víz folyik be a hűtő‐
szekrénybe.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy a ter‐
mékek ne érjenek a hátsó
falhoz.
A hőmérséklet-szabályo‐
zó nincs helyesen beállít‐
va.
Állítson be magasabb/ala‐
csonyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsu‐
kása” részt.
A termék hőmérséklete
túl magas.
Tárolás előtt várja meg,
amíg a termék lehűl szoba‐
hőmérsékletűre.
Egyszerre túl sok termék‐
et helyezett be.
Tároljon kevesebb termék‐
et egyszerre.
A hűtőszekrényben a
hőmérséklet túl ma‐
gas.
Nincs hideglevegő-kerin‐
getés a készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy
legyen hideglevegő-kerin‐
getés a készülékben.
A fagyasztóban a hő‐
mérséklet túl magas.
A termékek túl közel van‐
nak egymáshoz.
Tárolja a termékeket úgy,
hogy ne akadályozzák a
hideglevegő-keringést.
Túl sok a dér.
Az élelmiszer nincs meg‐
felelően becsomagolva.
Csomagolja be megfelelő‐
en az élelmiszereket.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsu‐
kása” részt.
A hőmérséklet-szabályo‐
zó nincs helyesen beállít‐
va.
Állítson be magasabb hő‐
mérsékletet.
A készülékben a hő‐
mérséklet túl ala‐
csony/magas.
MAGYAR
39
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A hőmérsékletkijelző
a felső vagy alsó
négyzetet mutatja.
Hiba lépett fel a hőmér‐
séklet mérése közben.
Forduljon a márkaszerviz‐
hez (a hűtőkészülék továb‐
bra is működik, és hidegen
tartja az élelmiszereket, de
nem lehetséges a hőmér‐
séklet szabályozása).
dEMo jelenik meg a
kijelzőn.
A készülék bemutató
Tartsa körülbelül 10 má‐
módban működik (dEMo). sodpercen át lenyomva az
OK gombot, míg egy hos‐
szú hangjelzés hallatszik,
és a kijelző rövid időre le‐
kapcsol: a készülék normál
üzemmódba vált.
6.1 Az izzó cseréje
A készüléket tartós belső LED-világítás‐
sal szereltük fel.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag szak‐
szerviz végezheti. Lépjen kapcsolatba a
márkaszervizzel.
2.
3.
Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt.
Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a márka‐
szervizhez.
6.2 Az ajtó záródása
1.
Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
7. ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezése
előtt figyelmesen olvassa el a
„Biztonsági információk” című
szakaszt saját biztonsága és a
készülék helyes üzemeltetése ér‐
dekében.
7.1 Elhelyezés
VIGYÁZAT
Ha olyan régi készüléket selejtez
ki, amelynek az ajtaján zár vagy
retesz van, gondoskodnia kell ar‐
ról, hogy azt használhatatlanná
téve megelőzze azt, hogy kis‐
gyermekek beszoruljanak a ké‐
szülékben.
A készülék dugaszának az
üzembe helyezés után hozzáfér‐
hetőnek kell lennie.
Olyan helyen helyezze üzembe a készü‐
léket, amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
Klíma‐ Környezeti hőmérséklet
besoro‐
lás
SN
+10°C és + 32°C között
N
+16°C és + 32°C között
ST
+16°C és + 38°C között
T
+16°C és + 43°C között
7.2 Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győ‐
ződjön meg arról, hogy az adattáblán fel‐
tüntetett feszültség és frekvencia mege‐
gyezik-e a háztartási hálózati áram érté‐
keivel.
40 www.aeg.com
A készüléket kötelező földelni. A elektro‐
mos hálózatba illő vezeték dugója ilyen
érintkezéssel van ellátva. Ha a háztartá‐
si hálózati csatlakozóaljzat nincs leföl‐
delve, csatlakoztassa a készüléket az ér‐
vényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy ké‐
pesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít ma‐
gától, ha a fenti biztonsági óvintézkedé‐
seket nem tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelv‐
eknek.
7.3 Szellőzési követelmények
5 cm
A készülék mögött megfelelő légáram‐
lást kell biztosítani.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 A szén légszűrő üzembe helyezése
1
2
A szén légszűrő egy aktívszén-szűrő,
amely magába szívja a kellemetlen
szagokat, és lehetővé teszi az összes
élelmiszer esetében a legjobb íz és aro‐
ma megőrzését annak kockázata nél‐
kül, hogy az élelmiszerek átvennék
egymás szagát.
Gyárilag a szénszűrőt egy műanyag ta‐
sakba helyeztük, hogy megőrizze élet‐
tartamát és jellemzőit. A szűrőt a ké‐
szülék bekapcsolása előtt kell a terelő‐
lap szűrőtartójába behelyezni.
1. Nyissa ki a terelőlapot (1).
2. Vegye ki a szűrőt a műanyag tasak‐
ból.
3. Illessze be a szűrőt a terelőlap há‐
toldalán található nyílásba (2).
4. Csukja vissza a terelőlapot.
Üzemeltetés alatt mindig tartsa
a ventillációs terelőlapot zárva.
A szűrővel óvatosan bánjon, ne‐
hogy részecskék váljanak le a
felületéről.
MAGYAR
8. ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hang‐
ok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
41
42 www.aeg.com
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
9. MŰSZAKI ADATOK
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően
Gyártó védjegye
Electrolux
A készülék kategóriája
Hűtőszekrény - fagyasztószekrény
Magasság a fülke
mm
1780
szélessége a fülke
mm
560
Mélység a fülke
mm
550
Hűtőtér nettó térfogata
liter
193
Fagyasztótér nettó térfogata
liter
47
Energiaosztály (A++ és G között,
ahol az A++ a leghatékonyabb, a
G a legkevésbé hatékony)
A+
Energiafogyasztás (a használattól kWh/év
és az elhelyezéstől függően)
281
Fagyasztótér csillagszám jele
****
Áramkimaradási biztomság
óra
24
Fagyasztási teljesítmény
kg/24 óra
8
Klímaosztály
SN/N/ST
Feszültség
Volt
230
Zajteljesítmény
dB/A
40
Beépíthető
A műszaki adatok megtalálhatók a ké‐
szülék belsejében bal oldalon lévő adat‐
Igen
táblán és az energiatakarékossági cím‐
kén.
MAGYAR
10. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra: .
Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és
hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
43
44 www.aeg.com
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
48
51
56
58
61
63
65
67
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно
служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий,
которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных
приборах. Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу
от своей покупки.
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации,
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.aeg.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.aeg.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код
изделия (PNC), серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
45
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безо‐
пасности и правильной эксплуатации
прибора, перед его установкой и пер‐
вым использованием внимательно
прочитайте данное руководство, не
пропуская рекомендации и предупре‐
ждения. Чтобы избежать нежелатель‐
ных ошибок и несчастных случаев,
важно, чтобы все, кто пользуется дан‐
ным прибором, подробно ознакоми‐
лись с его работой и правилами тех‐
ники безопасности. Сохраните настоя‐
щее руководство и в случае продажи
прибора или его передачи в пользова‐
ние другому лицу передайте вместе с
ним и данное руководство, чтобы но‐
вый пользователь получил соответ‐
ствующую информацию о правильной
эксплуатации и правилах техники
безопасности.
В интересах безопасности людей и
имущества соблюдайте меры пред‐
осторожности, указанные в настоя‐
щем руководстве, так как производи‐
тель не несет ответственности за
убытки, вызванные несоблюдением
указанных мер.
1.1 Безопасность детей и лиц
с ограниченными
возможностями
• Данное изделие не предназначено
для эксплуатации лицами (в том
числе детьми) с ограниченными фи‐
зическими, сенсорными или ум‐
ственными способностями или с не‐
достаточным опытом или знаниями
без присмотра лица, отвечающего
за их безопасность, или получения
от него соответствующих инструк‐
ций, позволяющих им безопасно эк‐
сплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы
дети не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материа‐
лы в недоступном для детей месте.
Существует опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, вы‐
ньте вилку из розетки, обрежьте
шнур питания (как можно ближе к
прибору) и снимите дверцу, чтобы
дети, играя, не получили удар током
или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий маг‐
нитное уплотнение дверцы) пред‐
назначен для замены старого холо‐
дильника с пружинным замком (за‐
щелкой) дверцы или крышки, перед
утилизацией старого холодильника
обязательно выведите замок из
строя. Это позволит исключить пре‐
вращение его в смертельную лову‐
шку для детей.
1.2 Общие правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ!
Не перекрывайте вентиляционные от‐
верстия в корпусе прибора или в ме‐
бели, в которую он встроен.
• Данный прибор предназначен для
хранения продуктов питания и (или)
напитков в бытовых или аналогич‐
ных с ними условиях, как то:
– в помещениях, служащих кухнями
для обслуживающего персонала в
магазинах, офисах и на других ра‐
бочих местах;
– в сельских жилых домах, для ис‐
пользования клиентами отелей,
мотелей и других мест прожива‐
ния;
– в мини-гостиницах типа «ночлег
плюс завтрак»;
– на предприятиях питания и в ана‐
логичных нерозничных сферах
применения.
• Не используйте механические прис‐
пособления и другие средства для
ускорения процесса разморажива‐
ния.
• Не используйте другие электропри‐
боры (например, мороженицы) внут‐
ри холодильных приборов, если
производителем не допускается
возможность такого использования.
• Не допускайте повреждения конту‐
ра холодильника.
• Холодильный контур прибора со‐
держит хладагент изобутан (R600a)
46 www.aeg.com
– безвредный для окружающей сре‐
ды, но, тем не менее, огнеопасный
природный газ.
При транспортировке и установке
прибора следите за тем, чтобы не
допустить повреждения компонен‐
тов контура холодильника.
В случае повреждения контура хо‐
лодильника:
– не допускайте использования от‐
крытого пламени и источников
возгорания;
– тщательно проветрите помеще‐
ние, в котором установлен при‐
бор.
• Изменение характеристик прибора и
внесение изменений в его конструк‐
цию сопряжено с опасностью. Лю‐
бое повреждение кабеля может при‐
вести к короткому замыканию, воз‐
никновению пожара и/или пораже‐
нию электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных слу‐
чаев замену любых электро‐
технических деталей (шнура
питания, вилки, компрессора)
должен производить сертифи‐
цированный представитель
сервисного центра или квали‐
фицированный обслуживаю‐
щий персонал.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Запрещается удлинять сетевой
шнур.
Убедитесь, что вилка сетевого
шнура не раздавлена и не по‐
вреждена задней частью прибо‐
ра. Раздавленная или повре‐
жденная вилка сетевого шнура
может перегреться и стать при‐
чиной пожара.
Убедитесь в наличии доступа к
вилке сетевого шнура прибора.
Не тяните за сетевой шнур.
Если в розетке плохой контакт,
не вставляйте в нее вилку кабе‐
ля питания. Существует опас‐
ность поражения электрическим
током или возникновения пожа‐
ра.
Запрещается эксплуатировать
прибор без плафона (если он
предусмотрен конструкцией)
лампы внутреннего освещения.
• Прибор имеет большой вес. Будьте
осторожны при его перемещении.
• Не вынимайте и не трогайте пред‐
меты в морозильнике мокрыми или
влажными руками: это может приве‐
сти к появлению на руках ссадин
или ожогов от обморожения.
• Не подвергайте прибор длительно‐
му воздействию прямых солнечных
лучей.
• В приборе используются специаль‐
ные лампы (если предусмотрено
конструкцией), предназначенные
только для бытовых приборов. Они
не подходят для освещения поме‐
щений.
1.3 Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспла‐
меняющиеся газы и жидкости, так
как они могут взорваться.
• Не помещайте продукты, перекры‐
вая вентиляционное отверстие у
задней стенки (если прибор отно‐
сится к виду приборов «Без образ‐
ования инея»).
• Замороженные продукты после раз‐
мораживания не должны подвер‐
гаться повторной заморозке.
• При хранении расфасованных замо‐
роженных продуктов следуйте реко‐
мендациям производителя.
• Следует тщательно придерживать‐
ся рекомендаций по хранению, дан‐
ных изготовителем прибора. См. со‐
ответствующие указания.
• Не помещайте в холодильник гази‐
рованные напитки, т.к. они создают
внутри емкости давление, которое
может привести к тому, что она лоп‐
нет и повредит холодильник.
• Ледяные сосульки могут вызвать
ожог обморожения, если брать их в
рот прямо из морозильной камеры.
1.4 Чистка и уход
• Перед выполнением операций по
чистке и уходу за прибором, выклю‐
чите его и выньте вилку сетевого
шнура из розетки.
РУССКИЙ
• Не следует чистить прибор метал‐
лическими предметами.
• Не пользуйтесь острыми предмета‐
ми для удаления льда с прибора.
Используйте пластиковый скребок.
• Регулярно проверяйте сливное от‐
верстие холодильника для талой во‐
ды. При необходимости прочистите
сливное отверстие. Если отверстие
закупорится, вода будет собираться
на дне прибора.
1.5 Установка
Для подключения к электросе‐
ти тщательно следуйте ин‐
струкциям, приведенным в со‐
ответствующих параграфах.
• Распакуйте изделие и проверьте,
нет ли повреждений. Не подключай‐
те к электросети поврежденный
прибор. Немедленно сообщите о
повреждениях продавцу прибора. В
таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее
четыре часа перед тем, как вклю‐
чать холодильник, чтобы масло вер‐
нулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг хо‐
лодильника достаточную циркуля‐
цию воздуха, в противном случае
прибор может перегреваться. Что‐
бы обеспечить достаточную венти‐
ляцию, следуйте инструкциям по ус‐
тановке.
• Если возможно, изделие должно
располагаться обратной стороной к
стене так, чтобы во избежание ожо‐
га нельзя было коснуться горячих
частей (компрессор, испаритель).
• Данный прибор нельзя устанав‐
ливать вблизи радиаторов отопле‐
ния или кухонных плит.
• Убедитесь, что к розетке будет до‐
ступ после установки прибора.
47
• Подключайте прибор только к пить‐
евому водоснабжению (если такое
подключение предусмотрено кон‐
струкцией прибора).
1.6 Обслуживание
• Любые операции по техобслужива‐
нию прибора должны выполняться
квалифицированным электриком
или уполномоченным специали‐
стом.
• Техобслуживание данного прибора
должно выполняться только специа‐
листами авторизованного сервисно‐
го центра с использованием исклю‐
чительно оригинальных запчастей.
1.7 Защита окружающей
среды
Ни холодильный контур, ни
изоляционные материалы на‐
стоящего прибора не содержат
газов, которые могли бы повре‐
дить озоновый слой. Данный
прибор нельзя утилизировать
вместе с бытовыми отходами и
мусором. Изоляционный пено‐
пласт содержит горючие газы:
прибор подлежит утилизации в
соответствии с действующими
нормативными положениями, с
которыми следует ознакомить‐
ся в местных органах власти.
Не допускайте повреждения
холодильного контура, особен‐
но, вблизи теплообменника.
Материалы, использованные
для изготовления данного при‐
бора, помеченные символом
, пригодны для вторичной
переработки.
48 www.aeg.com
2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4
1 Кнопка ON/OFF морозильника
2 Кнопка понижения температуры
холодильной камеры
3 Кнопка повышения температуры
холодильной камеры
4 Кнопка Mode
5 Кнопка OK
6 Кнопка понижения температуры
морозильной камеры
7 Кнопка повышения температуры
морозильной камеры
8 Дисплей
Предустановленный уровень громко‐
сти можно изменить. Для этого на не‐
сколько секунд нажмите одновремен‐
но кнопку Mode и кнопку понижения
температуры. Это изменение можно
отменить.
2
3
4
5
Off COOL
MATIC
6
FROST
MATIC
min
10 9
1
2
3
4
8
6
7
8
9 Функция "Защита от детей"
10 Функция Minute Minder
2.2 Включение прибора
Чтобы выключить прибор, выполните
следующие действия:
1. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
2. На индикаторах температуры от‐
ображаются значения температу‐
ры, заданные по умолчанию.
Если на дисплее высветилось сооб‐
щение “dEMo”, значит, прибор нахо‐
дится в деморежиме. См. «Что де‐
лать, если...»
Информацию о выборе другого значе‐
ния температуры см. в разделе «Регу‐
лировка температуры».
2.3 Выключение
холодильника
2.1 Дисплей
1
5
7
Индикатор холодильного отделе‐
ния
Дисплей температуры холодиль‐
ного отделения и дисплей тайме‐
ра
Индикатор выключения холодиль‐
ного отделения
Функция COOLMATIC
5 Функция FROSTMATIC
6 Дисплей температуры морозиль‐
Для выключения холодильника выпол‐
ните следующие действия:
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на
дисплее не появится соответ‐
ствующий значок.
Индикатор выключения холодиль‐
ника и индикатор холодильного
отделения начнут мигать.
На дисплее температуры холо‐
дильного отделения отобразятся
символы тире.
2. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
3. На дисплее отображается индика‐
тор выключения холодильника.
ного отделения
2.4 Включение холодильника
ния
Для включения холодильника выпол‐
ните следующие действия:
7 Индикатор морозильного отделе‐
8 Сигнальный индикатор
РУССКИЙ
Нажимайте кнопку Mode, пока на
дисплее не отобразится соответ‐
ствующий значок.
Индикатор выключения холодиль‐
ника начнет мигать.
2. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
3. Индикатор выключения морозиль‐
ника погаснет.
Информацию о выборе другого значе‐
ния температуры см. в разделе "Регу‐
лирование температуры".
1.
2.5 Выключение
морозильника
Чтобы выключить морозильник, вы‐
полните следующие действия:
1. Нажмите кнопку ON/OFF и удер‐
живайте ее нажатой в течение 5
секунд.
2. Дисплей температуры морозиль‐
ника погаснет.
3. Дисплей температуры морозиль‐
ника погаснет.
2.6 Включение морозильника
Чтобы включить морозильник, выпол‐
ните следующие действия:
1. Нажмите кнопку ON/OFF .
2. Через несколько секунд может
прозвучать звуковой сигнал сигна‐
лизации.
Сведения о сбросе сигнализации
см. в разделе "Оповещение о вы‐
сокой температуре".
3. На индикаторах температуры от‐
ображаются значения температу‐
ры, заданные по умолчанию.
Информацию о выборе другого значе‐
ния температуры см. в разделе "Регу‐
лирование температуры".
2.7 Выключение
холодильника
См. раздел, посвященный однокамер‐
ным приборам.
49
2.8 Регулирование
температуры
Установленное значение температуры
холодильной или морозильной каме‐
ры можно изменить нажатием кнопок
регулирования температуры.
Установленная температура по умол‐
чанию:
• +5 °C для холодильной камеры;
• -18 °C для морозильной камеры.
На дисплее температуры отображает‐
ся заданное значение температуры.
Установленная температура дости‐
гается в течение 24 часов.
При сбое в подаче электроэ‐
нергии заданное значение тем‐
пературы сохраняется.
2.9 Функция Minute Minder
(таймер)
Функцию "Таймер" Minute Minder мож‐
но использовать для выдачи звуково‐
го сигнала в нужное время. Это может
оказаться полезным, когда, например,
по рецепту требуется охлаждать тесто
в течение определенного времени или
когда требуется не забыть о бутылках,
помещенных в морозильник для бы‐
строго охлаждения.
Включение функции
1. Нажимайте кнопку Mode (режим),
пока на дисплее не появится соот‐
ветствующий значок.
Замигает индикатор Minute Minder
(таймер).
На дисплее таймера в течение не‐
скольких секунд отображается за‐
данное значение (30 минут).
2. Нажатием кнопки регулятора тай‐
мера измените заданное значение
таймера в интервале от 1 до 90
минут.
3. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
Появится индикатор Minute Minder
(таймер).
Индикатор "Таймер" начнет ми‐
гать (min).
По окончании обратного отсчета ин‐
дикатор Minute Minder (таймер) начнет
мигать и раздастся звуковой сигнал:
50 www.aeg.com
Извлеките напитки из морозиль‐
ной камеры.
2. Нажмите на кнопку OK для выклю‐
чения звукового сигнала и отклю‐
чения функции.
Функцию можно отключить в любой
момент обратного отсчета
1. Нажмите и не отпускайте кнопку
Mode, пока не замигает индикатор
Minute Minder (таймер).
2. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
3. Индикатор Minute Minder (таймер)
погаснет.
Время можно изменить как в любой
момент обратного отсчета, так и в его
конце, нажав кнопки повышения и по‐
нижения температуры.
1.
2.10 Функция «Защита от
детей»
Функция «Защита от детей» служит
для блокировки кнопок управления хо‐
лодильником.
Включение функции:
1. нажимайте кнопку Mode, пока на
дисплее не отобразится соответ‐
ствующий значок.
2. Замигает индикатор «Защита от
детей».
3. Чтобы подтвердить выбор, нажми‐
те кнопку OK.
Отобразится индикатор «Защита
от детей».
Выключение функции.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока не
замигает индикатор «Защита от
детей».
2. Чтобы подтвердить выбор, нажми‐
те кнопку OK.
3. Индикатор «Защита от детей» по‐
гаснет.
2.11 Оповещение о высокой
температуре
Повышение температуры в морозиль‐
ной камере (например, из-за имевше‐
го ранее место перебоя в подаче
электропитания) отображается:
• миганием сигнального индикатора и
дисплея температуры;
• звуковым сигналом.
Отключение оповещения.
1. Нажмите любую кнопку.
2. Звуковой сигнал выключится.
3. На дисплее температуры моро‐
зильной камеры в течение не‐
скольких секунд отобразится са‐
мое высокое достигнутое значе‐
ние температуры. Затем снова от‐
образится заданная температура.
4. Сигнальный индикатор продолжит
мигать до достижения заданной
температуры.
При достижении заданной температу‐
ры сигнальный индикатор погаснет.
2.12 Сигнализация открытой
дверцы
Если дверь остается открытой не‐
сколько минут, то раздается звуковой
сигнал. Режим сигнализации открытой
дверцы определяется:
• миганием сигнального индикатора;
• звуковым сигналом.
После восстановления нормальных
условий (дверца закрыта) звуковой
сигнал выключается.
В режиме сигнализации зуммер мож‐
но отключить, нажав кнопку звукового
сигнала.
2.13 Функция COOLMATIC
Если необходимо поместить в холо‐
дильник большое количество теплых
продуктов, например, после посеще‐
ния магазина, рекомендуется вклю‐
чить функцию COOLMATIC для уско‐
ренного охлаждения продуктов и
предотвращения повышения темпера‐
туры продуктов, уже находящихся в
холодильнике.
Включение функции
1. Нажимайте на кнопку Mode ("Ре‐
жим"), пока на дисплее не появит‐
ся соответствующий значок.
Замигает индикатор COOLMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
Появится индикатор COOLMATIC
("Таймер").
Функция COOLMATIC автоматически
отключается примерно через 6 часов.
Выключение функции до ее автомати‐
ческого завершения:
РУССКИЙ
1.
2.
3.
Нажмите и не отпускайте кнопку
Mode, пока не замигает индикатор
COOLMATIC.
Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
Индикатор COOLMATIC погаснет.
Функция выключается при вы‐
боре другой заданной темпера‐
туры холодильника.
2.14 Функция FROSTMATIC
Включение режима
1. Нажимайте на кнопку Mode ("Ре‐
жим"), пока на дисплее не появит‐
ся соответствующий значок.
Замигает индикатор
FROSTMATIC.
51
Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
Появится индикатор
FROSTMATIC.
Эта функция автоматически выклю‐
чается через 52 часа.
Выключение функции до ее автомати‐
ческого завершения
1. Нажмите и не отпускайте кнопку
Mode, пока не замигает индикатор
FROSTMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
3. Индикатор FROSTMATIC погас‐
нет.
2.
Функция выключается при за‐
дании другой температуры мо‐
розильного отделения.
3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3.1 Очистка внутренних
поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности
и все внутренние принадлежности
теплой водой с нейтральным мылом,
чтобы удалить запах, характерный
для недавно изготовленного изделия,
затем тщательно протрите их.
Не используйте моющие или
абразивные средства, т.к. они
могут повредить покрытие по‐
верхностей прибора.
Если на дисплее высветилось сооб‐
щение «dEMo», значит, прибор нахо‐
дится в деморежиме. См. «ЧТО ДЕ‐
ЛАТЬ, ЕСЛИ...»
3.2 Замораживание свежих
продуктов
Морозильное отделение предназначе‐
но для замораживания свежих продук‐
тов и продолжительного хранения за‐
мороженных продуктов, а также про‐
дуктов глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов
включите функцию FROSTMATIC не
менее, чем за 24 часа до закладки
подлежащих замораживанию продук‐
тов в морозильное отделение.
Уложите подлежащие замораживанию
свежие продукты в верхнее отделе‐
ние.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке с паспорт‐
ными данными, расположенной внут‐
ри прибора.
Процесс замораживания занимает 24
часа: в течение этого времени не до‐
бавляйте другие продукты для замо‐
раживания.
3.3 Хранение замороженных
продуктов
При первом запуске или после дли‐
тельного простоя перед закладкой
продуктов в отделение дайте прибору
поработать не менее 2 часов в режи‐
ме ускоренной заморозки.
При необходимости хранения большо‐
го количества продуктов выньте из ка‐
меры все ящики и корзины и положите
продукты непосредственно на охла‐
ждаемые полки, это обеспечит опти‐
мальный режим.
52 www.aeg.com
ВНИМАНИЕ!
Проверьте, чтобы количество
продуктов не превышало пред‐
ел загрузки, указанный сбоку
верхнего отделения (если ука‐
зан)
При случайном разморажива‐
нии продуктов, например, при
сбое электропитания, если на‐
пряжение в сети отсутствовало
в течение времени, превышаю‐
щего указанное в таблице тех‐
нических данных "время повы‐
шения температуры", разморо‐
женные продукты следует
быстро употребить в пищу или
немедленно подвергнуть теп‐
ловой обработке, затем по‐
вторно заморозить (после того,
как они остынут).
3.4 Размораживание
продуктов
Замороженные продукты, включая
продукты глубокой заморозки, перед
использованием можно разморажи‐
вать в холодильном отделении или
при комнатной температуре, в зависи‐
мости от времени, которым Вы распо‐
лагаете для выполнения этой опера‐
ции.
Маленькие куски можно готовить, да‐
же не размораживая, в том виде, в ка‐
ком они взяты из морозильной каме‐
ры: в этом случае процесс приготов‐
ления пищи займет больше времени.
3.5 Замораживание кубиков
льда
Данный прибор оснащен одной или
несколькими ванночками для замора‐
живания кубиков льда. Налейте в эти
ванночки воду и поставьте их в моро‐
зильную камеру.
Не используйте металлические
инструменты для отделения
ванночек от дна морозильного
отделения.
3.6 Аккумуляторы холода
С морозильной камерой поставляется
одни или несколько аккумуляторов хо‐
лода; такие аккумуляторы увеличи‐
вают время сохранности продуктов в
случае сбоя электропитания или по‐
ломки морозильной камеры.
3.7 Передвижные полки
Расположенные на стенках холодиль‐
ника направляющие позволяют разме‐
щать полки на нужной высоте.
Для оптимального использования про‐
странства передние половинки полок
могут лежать на задних
3.8 Размещение полок
дверцы
Чтобы обеспечить возможность хра‐
нения упаковок продуктов различных
размеров, полки дверцы можно разме‐
щать на разной высоте.
вленным за заслонкой в задней стенке
холодильного отделения.
C L E A N A I R
C O N T R O L
3.9 Угольный воздушный
фильтр
Ваш прибор оснащен угольным филь‐
тром CLEANAIR CONTROL, устано‐
Фильтр очищает воздух в холодильни‐
ке и отделенииLONGFRESH для дли‐
РУССКИЙ
тельного сохранения продуктов в све‐
жем виде от нежелательных запахов,
что обеспечивает дальнейшее повы‐
шение качества хранения продуктов.
Во время работы прибора все‐
гда держите воздушную за‐
слонку закрытой.
3.10 Отделение LONGFRESH
В отделении LONGFRESH 0°C
температура регулируется автомати‐
чески. Она постоянно поддерживается
на уровне примерно 0°C без необхо‐
димости регулировки.
Постоянная температура хранения
около 0°C и относительная влажность
от 45% до 90% обеспечивают опти‐
мальные условия для хранения раз‐
личных типов продуктов.
53
Поэтому в отделении LONGFRESH
0°C можно свежие продукты различ‐
ного типа в три раза дольше и с луч‐
шим качеством по сравнению с обы‐
чными отделениями холодильника.
Это позволяет запасать больше све‐
жих продуктов. Вкус, свежесть, каче‐
ство и пищевая ценность (витамины и
минералы) продуктов хорошо сохра‐
няются. У овощей и фруктов снижает‐
ся потеря веса. Продукты сохраняют
повышенную пищевую ценность.
Отделение LONGFRESH 0°C также
можно использовать для разморажи‐
вания продуктов.
В этом случае размороженные про‐
дукты могут храниться там до двух
дней.
3.11 Контроль влажности
Оба ящика можно использовать в со‐
ответствии с требуемыми условиями
хранения независимо друг от друга
при разных уровнях влажности.
Регулирование параметров каждого
ящика выполняется независимо, при
помощи клапана-движка в передней
части ящика.
• «Сухо»: низкая относительная
влажность - до 50%
Этот уровень влажности достигает‐
ся, когда обе задвижки установле‐
ны в положение , а вентиляцион‐
ные отверстия полностью открыты.
• «Влажно»: высокая относительная
влажность – до 90%
Этот уровень влажности достигает‐
ся, когда обе задвижки установле‐
ны в положение
, а вентиля‐
ционные отверстия полностью за‐
крыты. Влага удерживается внутри
и не может выйти наружу.
54 www.aeg.com
3.12 Выдвижные ящики
Решетки внутри ящиков позволяют
воздуху свободно циркулировать, что
обеспечивает лучшую сохранность
продуктов.
Отделение оснащено ограничителя‐
ми, которые предотвращают выпаде‐
ние ящиков, когда они полностью вы‐
двинуты.
Для извлечения ящиков (например,
для чистки) вытяните их до ограничи‐
теля, поднимите и извлеките.
3.13 Время хранения свежих
продуктов в отделении
«Длительная свежесть 0°C»
Вид продуктов
Установка влажности
воздуха
Срок хранения
Лук
«сухо»
до 5 месяцев
Сливочное масло
«сухо»
до 1 месяца
Большие куски свини‐
ны
«сухо»
до 10 дней
Говядина, дичь, ма‐
ленькие куски свини‐
ны, птица
«сухо»
до 7 дней
Томатный соус
«сухо»
до 4 дней
Рыба, моллюски и при‐
готовленные мясные
продукты
«сухо»
до 3 дней
Приготовленные море‐
продукты
«сухо»
до 2 дней
Салат, овощи Мор‐
ковь, зелень, брюс‐
сельская капуста,
сельдерей
«влажно»
до 1 месяца
РУССКИЙ
Вид продуктов
Установка влажности
воздуха
Срок хранения
Артишоки, цветная ка‐
пуста, цикорий, салат
айсберг, цикорий-эн‐
дивий, маш-салат, са‐
лат-латук, лук-порей и
салат радиччо
«влажно»
до 21 дней
Брокколи, пекинская
капуста, листовая ка‐
пуста, кочанная капу‐
ста, редис, савойская
капуста
«влажно»
до 14 дней
Горох, кольраби
«влажно»
до 10 дней
Зеленый лук, редис,
спаржа, шпинат
«влажно»
до 7 дней
Фрукты(чем более спе‐
лыми являются фрук‐
ты, тем меньше срок
их хранения)
Груши, финики (све‐
жие), клубника, перси‐
ки
«влажно»
до 1 месяца
Сливы (чем более спе‐
лыми являются фрук‐
ты, тем меньше срок
их хранения)
ревень, крыжовник
«влажно»
до 21 дней
Яблоки (холодостой‐
кие), айва
«влажно»
до 20 дней
Абрикосы, вишня
«влажно»
до 14 дней
Чернослив, виноград
«влажно»
до 10 дней
Ежевика, смородина
«влажно»
до 8 дней
Инжир (свежий)
«влажно»
до 7 дней
Черника, малина
«влажно»
до 5 дней
Торты с кремом и другие типы
кондитерских изделий можно
хранить в отделении «Длитель‐
ная свежесть 0°C» от двух до
трех дней.
55
56 www.aeg.com
В отделение «Длительная све‐
жесть 0°C» не следует поме‐
щать:
• восприимчивые к низкой тем‐
пературе фрукты, которые
следует хранить в подвале
или при комнатной темпера‐
туре, например, ананасы, ба‐
наны, грейпфруты, дыни,
манго, папайя, апельсины,
лимоны и киви;
• не перечисленные выше ти‐
пы продуктов следует хра‐
нить в холодильном отделе‐
нии (например, все сорта сы‐
ра, мясные закуски и т.п.).
Уровень влажности воздуха в
ящиках зависит от содержания
влаги в хранимых продуктах,
овощах и фруктах, а также от
частоты открывания дверцы.
Отделение «Длительная све‐
жесть 0°C» также можно ис‐
пользовать для медленного
размораживания продуктов. В
таком случае размороженные
продукты могут храниться в от‐
делении «Длительная све‐
жесть 0°C» до двух дней.
• Длительность срока хранения будет
зависеть от срока хранения, кото‐
рый прошел до начала хранения в
холодильнике.
• Продукты, фрукты и овощи всегда
следует упаковывать или заворачи‐
вать перед хранением.
• Продукты животного происхождения
всегда храните упакованными и в
сухими.
• Продукты с высоким содержанием
протеинов портятся быстрее. Это
означает, что морепродукты портят‐
ся быстрее рыбы, которая, в свою
очередь, портится быстрее мяса.
При хранении продуктов в отделе‐
нии "0°C" время хранения продуктов
такого типа может быть увеличено
до трех раз без потери качества.
• Все продукты, хранящиеся в отде‐
лении "0°C", следует извлекать из
корзин примерно за 15-30 мин пе‐
ред употреблением, в частности,
фрукты и овощи, которые употре‐
бляются в пищу без дополнитель‐
ной термообработки. Фрукты и ово‐
щи при комнатной температуре
имеют лучший внешний вид и аро‐
мат.
Рекомендации.
• Проверяйте свежесть продуктов,
особенно срок годности. Качество и
свежесть влияют на срок хранения.
4. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
4.1 Рекомендации по
экономии электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком ча‐
сто и не держите ее открытой дол‐
ьше, чем необходимо.
• Если температура окружающей сре‐
ды высокая, регулятор температуры
находится в самом высоком поло‐
жении и холодильник полностью за‐
гружен, компрессор может работать
без остановок, что приводит к обра‐
зованию инея или льда на испари‐
теле. Если такое случается, повер‐
ните регулятор температуры до бо‐
лее низких значений, чтобы сделать
возможным автоматическое оттаи‐
вание, и, следовательно, снизить
потребление электроэнергии.
4.2 Рекомендации по
охлаждению продуктов
Для получения оптимальных резуль‐
татов:
• не помещайте в холодильник теп‐
лые продукты или испаряющиеся
жидкости
• накрывайте или заворачивайте про‐
дукты, особенно те, которые имеют
сильный запах
РУССКИЙ
• располагайте продукты так, чтобы
вокруг них мог свободно циркулиро‐
вать воздух
•
4.3 Рекомендации по
охлаждению
•
Полезные советы:
Мясо (всех типов): помещайте в поли‐
этиленовые пакеты и кладите на сте‐
клянную полку, расположенную над
ящиком для овощей.
Храните мясо таким образом один,
максимум два дня, иначе оно может
испортиться.
Продукты, подвергшиеся тепловой об‐
работке, холодные блюда и т.п.: необ‐
ходимо накрыть и можно положить на
любую полку.
Фрукты и овощи: необходимо тща‐
тельно вымыть и положить в спе‐
циальные ящик (ящики). Попадание
лимонного сока на пластиковые дета‐
ли холодильника может привести к их
обесцвечиванию. Поэтому рекомен‐
дуется держать цитрусовые в отдель‐
ных контейнерах.
Сливочное масло и сыр: должны по‐
мещаться в специальные воздухоне‐
проницаемые контейнеры или быть
обернуты алюминиевой фольгой или
полиэтиленовой пленкой, чтобы мак‐
симально ограничить контакт с возду‐
хом.
Бутылки необходимо закрывать кры‐
шками и хранить на дверной полке
для бутылок.
Бананы, картофель, лук и чеснок не
следует хранить в холодильнике в не‐
упакованном виде.
4.4 Рекомендации по
замораживанию
Ниже приведен ряд рекомендаций, на‐
правленных на то, чтобы помочь сде‐
лать процесс замораживания макси‐
мально эффективным:
• максимальное количество продук‐
тов, которое может быть замороже‐
но в течение 24 часов. указано на
табличке технических данных;
• процесс замораживания занимает
24 часа. В этот период не следует
класть в морозильную камеру новые
•
•
•
•
•
57
продукты, подлежащие заморажива‐
нию;
замораживайте только высококаче‐
ственные, свежие и тщательно вы‐
мытые продукты;
перед замораживанием разделите
продукты на маленькие порции для
того, чтобы быстро и полностью их
заморазить, а также чтобы иметь
возможность размораживать только
нужное количество продуктов;
заверните продукты в алюминиевую
фольгу или в полиэтиленовую плен‐
ку и проверьте, чтобы к ним не было
доступа воздуха;
не допускайте, чтобы свежие неза‐
мороженные продукты касались уже
замороженных продуктов во избе‐
жание повышения температуры по‐
следних;
постные продукты сохраняются луч‐
ше и дольше, чем жирные; соль со‐
кращает срок хранения продуктов;
пищевой лед может вызвать ожог
кожи, если брать его в рот прямо из
морозильной камеры;
рекомендуется указывать дату за‐
мораживания на каждой упаковке;
это позволит контролировать срок
хранения.
4.5 Рекомендации по
хранению замороженных
продуктов
Для получения оптимальных резуль‐
татов позаботьтесь о следующем:
• убедитесь, что продукты промы‐
шленной заморозки хранились у
продавца в должных условиях;
• обеспечьте максимально короткий
интервал времени между покупкой
замороженных продуктов в магази‐
не и их помещением в морозильник;
• не открывайте дверцу слишком ча‐
сто и не держите ее открытой дол‐
ьше, чем необходимо;
• после размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат по‐
вторному замораживанию;
• не превышайте время хранения,
указанное изготовителем продуктов.
58 www.aeg.com
5. УХОД И ОЧИСТКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-ли‐
бо операций по чистке или ухо‐
ду за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
В холодильном контуре данно‐
го прибора содержатся углево‐
дороды; поэтому его обслужи‐
вание и заправка должны осу‐
ществляться только уполномо‐
ченными специалистами.
5.1 Периодическая чистка
Холодильник нуждается в регулярной
чистке:
• внутренние поверхности холодиль‐
ника и принадлежности мойте теп‐
лой водой с нейтральным мылом.
• регулярно проверяйте состояние
уплотнения дверцы и мойте его для
поддержания в чистоте и удаления
загрязнений.
• после мытья ополаскивайте вымы‐
тые поверхности и затем тщательно
вытирайте их.
Не тяните, не двигайте и сле‐
дите за тем, чтобы не повре‐
дить трубки и/или кабели, на‐
ходящиеся внутри корпуса.
Никогда не пользуйтесь для
чистки внутренних поверхнос‐
тей моющими средствами,
абразивными порошками, чи‐
стящими средствами с сильны‐
ми ароматизаторами или поли‐
ровальными пастами, так как
они могут повредить поверх‐
ность и оставить стойкий за‐
пах.
Чтобы очистить испаритель (решетка
черного цвета) и компрессор, распо‐
ложенные с задней стороны прибора,
воспользуйтесь щеткой. Эта операция
повышает эффективность работы
прибора и снижает потребление элек‐
троэнергии.
Только для проведения чистки можно
снять самую нижнюю полку, отделяю‐
щую холодильное отделение от отде‐
ления LONGFRESH 0°C . Для этого
потяните полку на себя.
Для проведения чистки можно снять
крышки ящиков, находящихся в отде‐
лении.
Для обеспечения полной функцио‐
нальности отделения LONGFRESH
0°C после выполнения чистки нижнюю
полку и крышки необходимо вернуть
на свои места.
Будьте осторожны, чтобы не
повредить холодильный кон‐
тур.
Некоторые чистящие средства для
кухни содержат химикаты, которые
могут повредить пластмассовые дета‐
ли прибора Поэтому рекомендуется
чистить корпус этого прибора только
теплой водой с добавлением неболь‐
шого количества моющего средства.
После чистки подключите прибор к се‐
ти электропитания.
5.2 Замена угольного
фильтра
Для обеспечения оптимальной рабо‐
ты угольного воздушного фильтра, его
следует ежегодно заменять.
Новые активные воздушные фильтры
можно приобрести у местного постав‐
щика.
Инструкции см. в разделе «Установка
угольного воздушного фильтра».
Воздушный фильтр является расход‐
ным элементом, поэтому гарантия на
него не распространяется.
5.3 Размораживание
холодильной камеры
Размораживание холодильного отде‐
ления выполняется автоматически
Скапливающаяся вода стекает в под‐
дон на компрессоре и испаряется.
Поднос является несъемным.
РУССКИЙ
5.4 Размораживание
морозильника
На полках и вокруг верхнего отделе‐
ния морозильника всегда образуется
определенное количество наледи.
Размораживайте морозильник, когда
слой инея достигнет толщины около
3-5 мм.
59
Примерно за 12 часов до нача‐
ла размораживания поверните
регулятор температуры по на‐
правлению к верхним положе‐
ниям, чтобы создать достаточ‐
ный резерв холода на время
перерыва в работе.
60 www.aeg.com
Для удаления наледи выполните сле‐
дующее:
1. Выключите прибор.
2. Извлеките из него все продукты,
заверните их в несколько слоев
газетной бумаги и поместите в
прохладное место.
3.
4.
5.
6.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не касайтесь замороженных
продуктов влажными руками
Руки могут к ним примерзнуть
Оставьте дверцу открытой и уста‐
новите пластиковый скребок в
специальное гнездо, расположен‐
ное в середине нижней части ка‐
меры, подставив под него ёмкость
для сбора талой воды.
Чтобы ускорить процесс размо‐
розки, поставьте в морозиль‐
ное отделение кастрюлю с го‐
рячей водой. Также удаляйте
падающие кусочки наледи, не
дожидаясь их полного таяния.
После завершения разморажива‐
ния тщательно протрите внутрен‐
ние поверхности и уберите скре‐
бок в место его хранения.
Включите прибор.
Через два или три часа верните в
камеру ранее удаленные из нее
продукты.
Никогда не используйте острые ме‐
таллические инструменты для удале‐
ния наледи с испарителя во избежа‐
ние его повреждения.
Нельзя использовать механические
устройства или любые другие сред‐
ства, не рекомендованные производи‐
телем, в целях ускорения процесса
размораживания.
Повышение температуры упаковок с
замороженными продуктами при раз‐
мораживании может привести к сокра‐
щению безопасного срока их хране‐
ния.
5.5 Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться
в течение продолжительного времени,
примите следующие меры предосто‐
рожности:
• отключите устройство от сети элек‐
тропитания
• удалите все продукты
РУССКИЙ
• разморозьте (если эта операция
предусмотрена конструкцией прибо‐
ра) и вымойте прибор и все принад‐
лежности;
• оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить образование
неприятного запаха.
61
Если прибор будет продолжать рабо‐
тать, попросите кого-нибудь провер‐
ять его время от времени, чтобы не
допустить порчи находящихся в нем
продуктов в случае отключения элек‐
троэнергии.
6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
ВНИМАНИЕ!
Перед устранением неисправ‐
ностей извлеките вилку шнура
питания из розетки.
Устранять неисправности, не
указанные в данном руковод‐
стве, должен только квалифи‐
цированный электрик или упо‐
лномоченный специалист.
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Прибор издает силь‐ Прибор не установлен
ный шум.
должным образом.
Проверьте, прочно ли
стоит прибор (все четыре
ножки должны стоять на
полу).
Прибор не работает. Прибор выключен.
Лампа не горит.
Включите прибор.
Вилка шнура питания не Как следует вставьте
вставлена как следует в вилку шнура питания в
розетку.
розетку.
Лампа не горит.
Отсутствует электропи‐
тание прибора. Отсут‐
ствует напряжение в ро‐
зетке электросети.
Подключите к этой сете‐
вой розетке другой элек‐
троприбор.
Обратитесь к квалифици‐
рованному электрику.
Лампа находится в ре‐
жиме ожидания.
Закройте и снова открой‐
те дверцу.
Лампа перегорела.
См. «Замена лампы».
Раздается предупре‐ Температура в моро‐
См. «Оповещение о вы‐
ждающий звуковой
зильнике слишком высо‐ сокой температуре».
сигнал. Мигает сиг‐
кая.
нальный индикатор.
Компрессор рабо‐
тает непрерывно.
Неправильно задана
температура.
Задайте более высокую
температуру.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. «Закрывание двер‐
цы».
62 www.aeg.com
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Дверцу открывали
слишком часто.
Не оставляйте дверцу от‐
крытой дольше, чем это
необходимо.
Температура продуктов
слишком высока.
Прежде чем положить
продукты на хранение,
дайте им охладиться до
комнатной температуры.
Температура воздуха в
помещении слишком
высока.
Обеспечьте понижение
температуры воздуха в
помещении.
Компрессор не вклю‐ Это нормальное явле‐
чается сразу после
ние. Оно не является
нажатия на кнопку
неисправностью.
FROSTMATIC
илиCOOLMATIC или
после изменения
температуры.
Компрессор включится
через некоторое время.
Вода стекает по зад‐ Во время автоматиче‐
ней стенке холо‐
ского размораживания
дильника.
на задней панели раз‐
мораживается наледь.
Это нормально.
Вода стекает внутрь
холодильника.
Засорилось сливное от‐
верстие.
Прочистите сливное от‐
верстие.
Продукты мешают воде
стекать в водосборник.
Убедитесь, что продукты
не касаются задней стен‐
ки.
Неправильно задана
температура.
Задайте более высокую/
более низкую температу‐
ру.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. «Закрывание двер‐
цы».
Температура продуктов
слишком высока.
Прежде чем положить
продукты на хранение,
дайте им охладиться до
комнатной температуры.
Температура внутри
прибора слишком
низкая/слишком вы‐
сокая.
Одновременно хранится Одновременно заклады‐
слишком много продук‐ вайте меньшее количе‐
тов.
ство продуктов.
Температура в холо‐ Внутри прибора отсут‐
дильнике слишком
ствует циркуляция хо‐
высокая.
лодного воздуха.
Убедитесь, что внутри
прибора циркулирует хо‐
лодный воздух.
Температура в моро‐ Продукты расположены
зильном отделении
слишком близко друг к
слишком высокая.
другу.
Укладывайте продукты
так, чтобы обеспечить
циркуляцию холодного
воздуха.
РУССКИЙ
Неисправность
Возможная причина
Слишком много
инея.
Продукты упакованы не‐ Упакуйте продукты пра‐
правильно.
вильно.
63
Способ устранения
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. «Закрывание двер‐
цы».
Неправильно задана
температура.
Задайте более высокую
температуру.
Сверху или снизу на
дисплее температу‐
ры отображается
квадрат.
Произошла ошибка в из‐ Позвоните в сервисный
мерении температуры.
центр (система охлажде‐
ния будет и далее под‐
держивать низкую темпе‐
ратуру продуктов, однако
регулировка температу‐
ры будет невозможна).
На дисплее высве‐
чивается dEMo.
Прибор находится в де‐
морежиме (dEMo).
6.1 Замена лампы
2.
Прибор оборудован светодиодной
лампой длительного срока службы.
Этот элемент освещения подлежит
замене только в сервисном центре.
Обращайтесь в сервисный центр.
3.
Нажмите на кнопку OK и
удерживайте ее прибли‐
зительно 10 секунд; про‐
звучит длинный сигнал
зуммера, а дисплей на
короткое время погаснет,
после чего прибор пере‐
йдет в нормальный ре‐
жим работы.
При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. раздел «Установка».
При необходимости замените не‐
пригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в сервисный центр.
6.2 Закрытие дверцы
1.
Прочистите уплотнители дверцы.
7. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
Чтобы обеспечить собствен‐
ную безопасность и правиль‐
ную эксплуатацию прибора, пе‐
ред его установкой вниматель‐
но изучите раздел «Сведения
по технике безопасности».
7.1 Размещение
ВНИМАНИЕ!
Если вы выбрасываете старый
холодильник с пружинным зам‐
ком (защелкой) дверцы, необ‐
ходимо вывести замок из
строя, чтобы дети, играя, не
оказались запертыми внутри.
После установки прибора дол‐
жен быть обеспечен свобод‐
ный доступ к сетевой вилке.
64 www.aeg.com
Устанавливайте холодильник в месте,
где температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с технически‐
ми данными:
Клима‐ Температура окружаю‐
тиче‐
щей среды
ский
класс
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
7.2 Подключение к
электросети
стота, указанные в табличке техниче‐
ских данных, соответствуют парамет‐
рам вашей домашней электрической
сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой
целью вилка сетевого шнура имеет
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное за‐
земление прибора в соответствии с
действующими нормами, поручив эту
операцию квалифицированному элек‐
трику.
Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность в случае несоблюде‐
ния вышеуказанных правил техники
безопасности.
Данное изделие соответствует дирек‐
тивам Европейского Союза.
Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и ча‐
7.3 Требования по вентиляции
5 cm
Необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха с задней стороны
прибора.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
РУССКИЙ
65
7.4 Установка угольного воздушного фильтра
1
2
Угольный воздушный фильтр пред‐
ставляет собой фильтр с активиро‐
ванным углем, поглощающий непри‐
ятные запахи и обеспечивающий со‐
хранение наилучшего вкуса и арома‐
та всех пищевых продуктов без сме‐
шения запахов.
Чтобы обеспечить сохранение харак‐
теристик и срока службы угольного
фильтра, при поставке он находится
в пластиковом пакете. Перед включе‐
нием прибора фильтр следует уста‐
новить за заслонкой.
1. Откройте крышку заслонки (1).
2. Достаньте фильтр из пластиково‐
го пакета.
3. Вставьте фильтр в паз, располо‐
женный с задней стороны крышки
заслонки (2).
4. Закройте крышку заслонки.
Во время работы всегда дер‐
жите воздушную заслонку за‐
крытой.
Обращайтесь с фильтром с
осторожностью во избежание
отделения от его поверхности
фильтрующих частиц.
8. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы
слышны некоторые звуки (работы ком‐
прессора, циркуляции хладагента).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
UB
B!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
66 www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
РУССКИЙ
67
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры ниши для
встраивания
Высота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Время повышения тем‐
пературы
24 час
Напряжение
230-240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на пас‐
портной табличке на левой стенке
внутри прибора и на табличке энерго‐
потребления.
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья.
Принимая участие в переработке
старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не
выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику,
помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь
в свое муниципальное
управление.
222357452-A-302013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising