AEG SCZ71800F0 User manual

AEG SCZ71800F0 User manual

SCZ71800F0

CS Návod k použití

HUHasználati útmutató

2

22

RUИнструкция по эксплуатации 44

2 www.aeg.com

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4. UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

6. CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

7. INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

8. ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

9. TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací: www.aeg.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič: www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.

Všeobecné informace a rady

Upozornění k ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.

ČESKY

3

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a ne‐ hodami je důležité, aby se všechny oso‐ by, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpeč‐ nostními funkcemi. Tyto pokyny uscho‐ vejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebi‐ če i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu ži‐ votnosti spotřebiče mohli řádně informo‐ vat o jeho používání a bezpečnosti.

Dodržujte pokyny uvedené v tomto ná‐ vodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že vý‐ robce neručí za úrazy a poškození způ‐ sobené jejich nedodržením.

1.1 Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob

• Tento spotřebič nesmějí používat oso‐ by (včetně dětí) se sníženými fyzický‐ mi, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesle‐ dují osoby odpovědné za jejich bez‐ pečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.

Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vy‐ táhněte zástrčku ze zásuvky, odřízně‐ te napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby ne‐ došlo k úrazu dětí elektrickým pro‐ udem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.

• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahra‐ zuje starší spotřebič s pružinovým zá‐ mkem (západkou) na dveřích nebo ví‐ ku, nezapomeňte před likvidací pruži‐ nový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ

Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotřebiče nebo kolem ve‐ stavěného spotřebiče.

• Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domác‐ nosti a podobnému použití jako např.:

– kuchyňky pro zaměstnance v ob‐ chodech, kancelářích a jiných pra‐ covních prostředích;

– farmářské domy a pro zákazníky ho‐ telů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;

– penziony a ubytovny;

– catering a podobná neobchodní vy‐ užití.

• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky.

• V prostoru chladicích spotřebičů ne‐ používejte jiné elektrické přístroje

(např. výrobníky zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.

• Nepoškozujte chladicí okruh.

• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebi‐ če, je přírodní zemní plyn, který je dobře snášen životním prostředím, ale je za určitých podmínek hořlavý.

Během přepravy a instalace spotřebi‐ če dbejte na to, aby nedošlo k poško‐ zení žádné části chladicího okruhu.

Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:

– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený oheň a všechny jeho mo‐ žné zdroje

– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěný.

• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je ne‐ bezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

4 www.aeg.com

UPOZORNĚNÍ

Jakoukoliv elektrickou součást

(napájecí kabel, zástrčku, kom‐ presor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizo‐ vaný zástupce nebo kvalifikova‐ ný pracovník servisu.

1.

2.

3.

Napájecí kabel se nesmí nastavo‐ vat.

Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotřebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.

Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře přístupná.

Netahejte za napájecí kabel.

4.

5.

6.

Pokud je síťová zásuvka uvolně‐ ná, nezasunujte do ní zástrčku.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřního osvětlení (je-li součástí vybavení) nesmí provozovat.

• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťo‐ vání spotřebiče buďte proto opatrní.

• Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mo‐ hli způsobit odřeniny nebo omrzliny.

• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vy‐ staven přímému slunečnímu záření.

• V tomto spotřebiči se používají spe‐ ciální žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.

1.3 Denní používání

• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče.

• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybu‐ chnout.

• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. (Pokud je spotřebič beznámrazový)

• Zmrazené potraviny se nesmí po roz‐ mrznutí znovu zmrazovat.

• Zakoupené zmrazené potraviny skla‐ dujte podle pokynů daného výrobce.

• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně do‐ držovat. Řiďte se příslušnými pokyny.

• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápo‐ je s vysokým obsahem kysličníku uhli‐ čitého nebo nápoje s bublinkami, pro‐ tože vytvářejí tlak na nádobu, a mo‐ hou dokonce vybuchnout a poškodit spotřebič.

• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.

1.4 Čištění a údržba

• Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.

• Nečistěte spotřebič kovovými předmě‐ ty.

• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou

škrabku.

• Pravidelně kontrolujte a čistěte odto‐ kový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolněte ho. Jestliže je ot‐ vor ucpaný, rozlije se voda na dno chladničky.

1.5 Instalace

U elektrického připojení se pečli‐ vě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích.

• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poško‐ zený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič koupili. V tom‐ to případě si uschovejte obal.

• Doporučujeme vám, abyste se zapoje‐ ním spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.

• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.

• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části nepřístupné (kompre‐ sor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit.

• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkos‐ ti radiátorů nebo sporáků.

• Zkontrolujte, zda je zástrčka po insta‐ laci spotřebiče přístupná.

• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody

(pokud je k dispozici vodovodní přípoj‐ ka).

1.6 Servis

• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.

• Pokud je spotřebič nutné opravit, ob‐ raťte se na autorizované servisní středisko, které smí použít výhradně originální náhradní díly.

1.7 Ochrana životního prostředí

Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou

2. OVLÁDACÍ PANEL

ČESKY

5

vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech.

Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím.

Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvido‐ vat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě.

Zabraňte poškození chladicí jed‐ notky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatel‐ né.

1 2 3

1

Tlačítko mrazničky ON/OFF

2

3

Tlačítko pro nastavení nižší teploty chladničky

Tlačítko pro nastavení vyšší teploty chladničky

Tlačítko Mode

4

5

Tlačítko OK

6

7

Tlačítko pro nastavení nižší teploty mrazničky

Tlačítko pro nastavení vyšší teploty mrazničky

8

Displej

Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit na hlasitější současným stisknutím tlačít‐ ka Mode a tlačítka nižší teploty na něko‐ lik sekund. Změnu je možné vrátit.

4 5 6 7 8

2.1 Displej

1 2 3 4

Off

COOL min

5 6

7

8

5

6

9

3

4

1

2

10 9 8 7

Ukazatel chladicího oddílu

Ukazatel teploty chladničky a ukaza‐ tel časovače

Ukazatel vypnuté chladničky

Funkce COOLMATIC

Funkce FROSTMATIC

Ukazatel teploty mrazničky

Ukazatel mrazicího oddílu

Ukazatel výstrahy

Funkce dětské pojistky

6 www.aeg.com

10

Funkce Minute Minder

2.2 Zapnutí spotřebiče

Spotřebič se zapíná následujícím postu‐ pem:

1.

2.

Síťovou zástrčku zasuňte do zásuv‐ ky.

Ukazatele teploty ukazují nastave‐ nou výchozí teplotu.

Pokud se na displeji zobrazí “dEMo”, spotřebič se nachází v režimu Demo: viz odstavec „Co dělat, když...“.

Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl „Regulace teploty“.

2.3 Vypnutí chladničky

Chladničku vypnete následovně:

1.

Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.

2.

3.

Začne blikat ukazatel vypnuté chlad‐ ničky a ukazatel chladicího oddílu.

Ukazatel teploty chladničky zobrazu‐ je čárky.

Stisknutím tlačítka OK volbu po‐ tvrďte.

Zobrazí se ukazatel vypnuté chlad‐ ničky.

2.4 Zapnutí chladničky

Chladničku zapnete následovně:

1.

Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.

2.

Bliká ukazatel Vypnutí chladničky.

Stisknutím tlačítka OK volbu po‐ tvrďte.

Ukazatel funkce Vypnutí chladničky 3.

zhasne.

Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl „Regulace teploty“.

2.5 Vypnutí mrazničky

Mraznička se vypíná takto:

1.

Stiskněte tlačítko ON/OFF a držte jej po dobu pěti sekund.

2.

3.

Ukazatel teploty chladničky zhasne.

Ukazatel teploty mrazicího oddílu zhasne.

2.6 Zapnutí mrazničky

Mraznička se zapíná následujícím postu‐ pem:

1.

Stiskněte tlačítko mrazničky ON/

OFF .

2.

Po několika sekundách by se mohla spustit zvuková výstraha.

Vypnutí zvukové výstrahy viz část

„Výstraha vysoké teploty“.

3.

Ukazatele teploty ukazují nastave‐ nou výchozí teplotu.

Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl „Regulace teploty“.

2.7 Vypnutí spotřebiče

Viz jednotlivé oddíly.

2.8 Regulace teploty

Nastavenou teplotu chladničky nebo mrazničky můžete upravit pomocí regu‐ látorů teploty.

Nastavená výchozí teplota:

• +5 °C v chladničce

• -18 °C v mrazničce

Ukazatele teploty zobrazují nastavenou teplotu.

Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin.

Nastavené teploty zůstanou ulo‐ ženy i při výpadku proudu.

2.9 Funkce Minute Minder

Pomocí funkce Minute Minder nastavíte, aby ve stanovený moment zazněla zvu‐ ková výstraha (například, když na určitou dobu potřebujete nechat vychladnout připravovanou směs nebo když potřebu‐ jete připomenout, že máte v mrazničce uložené lahve k rychlému zchlazení).

Tuto funkci zapnete následovně:

1.

Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.

Začne blikat ukazatel Minute Min‐ der .

2.

Časovač po dobu několika sekund ukazuje nastavenou hodnotu (30 mi‐ nut).

Stisknutím tlačítka regulace časova‐ če upravte nastavenou hodnotu v rozsahu od 1 do 90 minut.

3.

Stisknutím tlačítka OK volbu po‐ tvrďte.

Zobrazí se ukazatel Minute Minder .

Časovač začne blikat (min).

Na konci odpočítávání času zabliká uka‐ zatel Minute Minder a rozezní se zvuko‐ vá signalizace:

1.

2.

Vyndejte všechny nápoje z mraznič‐ ky.

Stisknutím tlačítka OK vypnete zvu‐ kovou signalizaci a funkci vypnete.

Funkci je možné kdykoli během odpočí‐ távání vypnout:

1.

2.

Stiskněte tlačítko Mode, dokud ne‐ začne blikat ukazatel Minute Min‐ der .

Stisknutím tlačítka OK volbu po‐

3.

tvrďte.

Ukazatel Minute Minder se přestane zobrazovat.

Nastavenou dobu lze kdykoliv během odpočtu změnit současným stisknutím tlačítek nižší a vyšší teploty.

2.10 Funkce dětské pojistky

Pomocí funkce dětské pojistky zabloku‐ jete tlačítka před nechtěným použitím.

Tuto funkci zapnete následovně:

1.

Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.

2.

3.

Ukazatel funkce dětské pojistky za‐ bliká.

Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.

Zobrazí se ukazatel funkce dětské pojistky.

Tuto funkci vypnete následovně:

1.

2.

Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud ukazatel funkce dětské pojist‐ ky nezačne blikat.

Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.

3.

Ukazatel funkce dětské pojistky se přestane zobrazovat.

2.11 Výstraha vysoké teploty

Zvýšení teploty v oddílu mrazničky

(například z důvodu výpadku proudu) je signalizováno:

• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty mrazničky

• zvukovým signálem.

Resetování výstrahy:

ČESKY

7

1.

Stiskněte libovolné tlačítko.

2.

3.

4.

Zvukový signál se vypne.

Ukazatel teploty mrazničky na pár sekund zobrazí nejvyšší dosaženou teplotu. Poté opět zobrazuje nasta‐ venou teplotu.

Ukazatel výstrahy bude stále blikat, dokud nedojde k obnovení normál‐ ních provozních podmínek.

Pokud podmínky výstrahy pominou, uka‐ zatel výstrahy se přestane zobrazovat.

2.12 Výstraha otevřených dveří

Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře spotřebiče otevřené několik minut. Vý‐ straha otevřených dveří je signalizována:

• blikáním ukazatele výstrahy

• zvukovou signalizací

Po obnovení normálních podmínek

(zavřené dveře) se výstraha vypne.

Během fáze výstrahy je možné zvukovou signalizaci vypnout stisknutím tlačítka výstrahy.

2.13 Funkce COOLMATIC

Potřebujete-li například po nákupu uložit velké množství teplých potravin, doporu‐ čujeme zapnout funkci COOLMATIC, aby se potraviny rychleji zchladily a ne‐ zahřály ostatní potraviny již uložené v chladničce.

Tuto funkci zapnete následovně:

1.

Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se nezobrazí příslušná ikona.

2.

Začne blikat ukazatel COOLMATIC.

Stisknutím tlačítka OK volbu po‐ tvrďte.

Zobrazí se ukazatel COOLMATIC.

Funkce COOLMATIC se automaticky vy‐ pne po přibližně 6 hodinách.

Tuto funkci vypnete před jejím automa‐ tickým vypnutím následovně:

1.

Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat ukazatel

2.

COOLMATIC.

Stisknutím tlačítka OK volbu po‐ tvrďte.

3.

Ukazatel COOLMATIC se přestane zobrazovat.

Tato funkce se vypne při nasta‐ vení jiné teploty chladničky.

8 www.aeg.com

2.14 Funkce FROSTMATIC

Tuto funkci zapnete následovně:

1.

Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.

2.

Začne blikat ukazatel FROSTMA‐

TIC.

Stisknutím tlačítka OK volbu po‐ tvrďte.

Zobrazí se ukazatel FROSTMATIC.

Funkce se automaticky vypne za 52 ho‐ din.

Tuto funkci vypnete před jejím automa‐ tickým vypnutím následovně:

1.

2.

3.

Stiskněte tlačítko Mode, dokud ne‐ začne blikat ukazatel FROSTMATIC.

Stisknutím tlačítka OK volbu po‐ tvrďte.

Ukazatel FROSTMATIC se přestane zobrazovat.

Tato funkce se vypne při nasta‐ vení jiné teploty mrazničky.

3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

3.1 Čistění vnitřku spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního my‐ cího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, pak vše důkladně vytřete do sucha.

Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mo‐ hou poškodit povrch spotřebiče.

Pokud se na displeji zobrazí „dEMo“, spotřebič se nachází v režimu demo: Viz odstavec „Co dělat, když...“.

3.2 Zmrazování čerstvých potravin

Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených po‐ travin.

Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, za‐ pněte funkci FROSTMATIC minimálně

24 hodiny před uložením zmrazovaných potravin do mrazicího oddílu.

Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte do horního oddílu.

Maximální množství čerstvých potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

Zmrazovací postup trvá 24 hodin. v této době nevkládejte do spotřebiče žádné další potraviny ke zmrazení.

3.3 Skladování zmrazených potravin

Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení.

Jestliže chcete vložit velké množství po‐ travin, vyjměte ze spotřebiče všechny zásuvky a koše a položte potraviny na chladicí polici; potraviny se tak lépe zmrazí.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda nepřekračujete maximální množství uvedené na boku horní části (je-li to uvede‐ no).

V případě náhodného rozmraze‐ ní, například z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmrazené potraviny ry‐ chle spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení).

3.4 Rozmrazování

Hlubokozmrazené nebo zmrazené potra‐ viny je možné před použitím rozmrazit v

chladničce nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.

Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude ale v tomto případě delší.

3.5 Výroba ledových kostek

Spotřebič je vybaven jednou nebo více nádobkami pro výrobu ledových kostek.

Naplňte je vodou, a pak je vložte do mrazničky.

3.7 Přemístitelné police

ČESKY

K vyjmutí nádobek z mrazničky nepoužívejte kovové nástroje.

9

3.6 Akumulátory chladu

Mraznička je vybavena jedním nebo ně‐ kolika zásobníky chladu; prodlužují dobu bezpečného uchování potravin v případě poruchy nebo výpadku proudu.

Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých se podle přání zasunují police.

Pro lepší využití prostoru mohou přední poloviční police ležet na zadních poli‐ cích.

3.8 Umístění dveřních poliček

Dveřní police můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin.

3.9 Uhlíkový vzduchový filtr

Tento spotřebič je vybavený uhlíkovým filtrem CLEANAIR CONTROL za klap‐ kou na zadní stěně chladicího oddílu.

udržována na 0 °C a není ji třeba upra‐ vovat.

Stálá skladovací teplota kolem 0 °C a re‐ lativní vlhkost mezi 45 a 90 % zaručuje optimální podmínky pro různé druhy po‐ travin.

C L E A N A I R C O N T R O L

V oddílu LONGFRESH 0°C proto může‐ te uchovávat řadu čerstvých potravin, které si zde udrží lepší kvalitu až třikrát déle ve srovnání s běžnými chladicími oddíly. Díky tomu můžete uchovávat ví‐ ce čerstvých potravin. Chuť, čerstvost, kvalita a nutriční hodnoty (vitamíny a mi‐ nerály) zůstanou zachovány. Úbytek na hmotnosti ovoce a zeleniny se sníží. Po‐ traviny tak mají vyšší nutriční hodnotu.

Filtr čistí vzduch odstraňováním nežá‐ doucích pachů v chladničce a oddílu

LONGFRESH , a dále tak zlepšuje kvali‐ tu skladování potravin.

Při provozu musí být vzduchová klapka zavřená.

3.10 Oddíl LONGFRESH

V oddílu LONGFRESH 0°C je teplota řízena automaticky. Teplota je stabilně

Oddíl LONGFRESH 0°C je také vhodný pro rozmrazování potravin.

V takovém případě můžete rozmrazené potraviny uchovat až dva dny.

10 www.aeg.com

3.11 Regulace vlhkosti

3.12 Zásuvka

V obou zásuvkách je možné nezávisle na sobě udržovat požadované sklado‐ vací podmínky a to včetně vyšší či nižší vlhkosti.

Regulace prostředí se v obou zásuv‐ kách provádí odděleně pomocí šoupát‐ ka na přední straně zásuvky.

• „Suché“: nízká vlhkost vzduchu - rela‐ tivní vlhkost do 50 %

Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když jsou obě šoupátka nastavená do polohy a ventilační otvory jsou zce‐ la otevřené.

• „Vlhké“: vysoká relativní vlhkost - až

90 %

Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když jsou obě šoupátka nastavená do polohy a ventilační otvory jsou zcela zavřené. Vlhkost je zachycena a nemůže unikat.

Drátěné police uvnitř zásuvek umožňují volné proudění vzduchu a tím lepší kon‐ zervaci potravin.

Tento oddíl má zarážky, které brání vy‐ padnutí zásuvek při plném vytažení.

Chcete-li zásuvky vyjmout (například za

účelem čištění), vytáhněte je až k zaráž‐ ce, nadzvedněte a vyjměte.

3.13 Doba skladování čerstvých potravin v oddílu

Longfresh 0 °C

Druh potravin

Cibule

Nastavení vlhkosti vzdu‐ chu

"sucho"

Doba uchování až 5 měsíců

Druh potravin

Máslo

Velké kusy vepřového

Hovězí, zvěřina, malé kousky vepřového, drů‐ bež

Rajská omáčka

Ryba, korýše, vařené masné výrobky

Vařené mořské plody

Nastavení vlhkosti vzdu‐ chu

"sucho"

"sucho"

"sucho"

"sucho"

"sucho"

Salát, zelenina mrkve, bylinky, růžičková kapu‐ sta, celer

Artyčoky, květák, cikor‐ ka, ledový salát, čekan‐ ka, polní salát, hlávkový salát, pórek, ředkvička

Brokolice, čínské zelí, kapusta, zelí, ředkev, kapusta kadeřavá

Hrášek, kedlubny

Jarní cibulky, ředkev, chřest, špenát

Ovoce (Čím zralejší ovoce, tím kratší doba skladování)

Hrušky, datle (čerstvé), jahody, broskve

Švestky (Čím zralejší ovoce, tím kratší doba skladování) rebarbora, angrešt

Jablka (odolná vůči chladu), kdoule

Meruňky, třešně

"sucho"

"vlhko"

"vlhko"

"vlhko"

"vlhko"

"vlhko"

"vlhko"

"vlhko"

"vlhko"

"vlhko"

Slívy, hroznové víno

Ostružiny, hrozinky

Fíky (čerstvé)

Borůvky, maliny

"vlhko"

"vlhko"

"vlhko"

"vlhko"

Koláče se šlehačkou nebo jiné druhy pečiva lze uchovávat v od‐ dílu Longfresh 0 °C po dva až tři dny.

Doba uchování až 1 měsíc až 10 dní až 7 dní až 4 dny až 3 dny až 2 dny až 1 měsíc až 21 dní až 14 dní až 10 dní až 7 dní až 1 měsíc až 21 dní až 20 dní až 14 dní až 10 dní až 8 dní až 7 dní až 5 dní

ČESKY

11

12 www.aeg.com

Tipy:

Není určeno k uložení do oddílu

Longfresh 0 °C:

• ovoce citlivé na chlad, které musí být uchováváno ve skle‐ pě nebo při pokojové teplotě, jako například ananas, baná‐ ny, grapefruity, melouny, man‐ go, papája, pomeranče, citro‐ ny, kiwi.

• Druhy potravin, které nebyly uvedené výše, by měly být uchovávány v chladicím oddíle

(např. všechny druhy sýrů, stu‐ dené nářezy atd.).

Úroveň vlhkosti vzduchu v zásuv‐ kách závisí na vlhkosti obsažené v uchovávaných potravinách, ovoci a zelenině a na četnosti otevírání dveří.

Oddíl Longfresh 0 °C je také vhodný pro pomalé rozmrazová‐ ní potravin. V takovém případě lze rozmrazené potraviny v oddí‐ lu Longfresh 0 °C uchovávat až dva dny.

• Věnujte pozornost čerstvosti potravin, obzvláště pak datu spotřeby. Kvalita a čerstvost ovlivňují dobu uchovávání.

• Celý cyklus doby uchovávání závisí na skladovacích podmínkách potravin před jejich konečným uložením do chladničky.

• Potraviny, ovoce nebo zelenina by měly uchovávány v původním či doda‐ tečném obalu.

• Krmivo pro domácí zvířata by mělo být vždy uchováváno zabalené a suché.

• Potraviny bohaté na bílkoviny se kazí rychleji. To znamená, že mořské plody se zkazí rychleji než ryby, a ty se zka‐ zí rychleji než ostatní maso. Při ucho‐ vávání potravin v oddíle 0 °C lze délku jejich skladování prodloužit až třikrát bez ztráty kvality.

• Veškeré potraviny uchovávané v oddí‐ le 0 °C by měly být ze zásuvek vyjmu‐ ty přibližně 15—30 minut před konzu‐ mací, obzvláště pak ovoce a zelenina, které se konzumují bez další tepelné

úpravy. Pokud necháte ovoce či zele‐ ninu určitou chvíli v pokojové teplotě, zvýrazní se jejich textura a chuť.

4. UŽITEČNÉ RADY A TIPY

4.1 Tipy pro úsporu energie

• Neotvírejte často dveře, ani je nene‐ chávejte otevřené déle, než je nezbyt‐ ně nutné.

• Jestliže je okolní teplota vysoká, regu‐ látor teploty je na vyšším nastavení a spotřebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nepřetržitě a na vý‐ parníku se pak tvoří námraza nebo led. V tomto případě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se spotřebič automaticky odmra‐ zil, a tím snížil spotřebu energie.

4.2 Tipy pro chlazení čerstvých potravin

K dosažení nejlepšího výkonu:

• Do chladničky nevkládejte teplé potra‐ viny nebo tekutiny, které se odpařují

• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni

• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit volně vzduch

4.3 Tipy pro chlazení

Užitečné rady:

Maso (všechny druhy): zabalte do polye‐ tylénového sáčku a položte na skleně‐ nou polici nad zásuvku se zeleninou.

Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny.

Vařená jídla, studená jídla apod.: může‐ te zakrýt a položit na jakoukoli polici.

Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky

(nebo zásuvek), které jsou součástí vy‐ bavení. Při kontaktu s citronovou šťávou může dojít k zabarvení plastových částí chladničky. Citrusy se proto doporučuje uchovávat v oddělených nádobách.

Máslo a sýr: musí být ve speciální vzdu‐ chotěsné nádobě nebo zabalené do hli‐ níkové fólie či do polyetylénového sáčku,

aby k nim měl vzduch co nejméně přístup.

Lahve: musí být uzavřeny víčkem a ulo‐ ženy v držáku na lahve ve dveřích.

Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li za‐ balené.

4.4 Tipy pro zmrazování potravin

K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady:

• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku;

• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V té‐ to době nepřidávejte žádné další po‐ traviny ke zmrazení;

• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté;

• připravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze poža‐ dované množství;

• zabalte potraviny do alobalu nebo po‐ lyetylénu a přesvědčte se, že jsou ba‐ líčky vzduchotěsné;

• čerstvé, nezmrazené potraviny se ne‐ smí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvýšily jejich teplotu;

ČESKY

13

• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bezpečného skladování potra‐ vin;

• vodové zmrzliny mohou při konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddí‐ lu způsobit popáleniny v ústech;

• doporučujeme napsat na každý balí‐ ček viditelně datum uskladnění, aby‐ ste mohli správně dodržet dobu ucho‐ vání potravin.

4.5 Tipy pro skladování zmrazených potravin

K dosažení nejlepšího výkonu zakoupe‐ ného spotřebiče dodržujte následující podmínky:

• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupe‐ né zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladovány;

• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu přineseny v co nejkratším možném čase;

• neotvírejte často dveře, ani je nene‐ chávejte otevřené déle, než je nezbyt‐ ně nutné;

• již rozmrazené potraviny se rychle ka‐ zí a nesmí se znovu zmrazovat;

• nepřekračujte dobu skladování uvede‐ nou výrobcem na obalu.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR

Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického napájení.

Tento spotřebič obsahuje uhlovo‐ díky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník.

5.1 Pravidelné čištění

Spotřebič je nutné pravidelně čistit:

• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neu‐ trálního mycího prostředku;

• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usaze‐ ných nečistot;

• důkladně vše opláchněte a osušte.

Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je.

Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní práš‐ ky, vysoce parfémované čisticí prostředky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach.

Kondenzátor (černá mřížka) a kompre‐ sor na zadní straně spotřebiče čistěte

14 www.aeg.com

kartáčem. Tím se zlepší výkon spotřebi‐ če a sníží spotřeba energie.

Nejnižší polici, oddělující chladnější od‐ díl od oddílu LONGFRESH 0°C lze vy‐ jmout pouze při čištění. Chcete-li ji od‐ stranit, prostě ji vytáhněte.

Kryty zásuvek v oddílu můžete k čištění také vytáhnout.

Po vyčištění musíte tuto polici a kryty vr‐

átit zpět na jejich místo, jinak by oddíl

LONGFRESH 0°C správně nefungoval.

Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.

Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mo‐ hou poškodit umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto či‐ stit povrch spotřebiče pouze teplou vo‐ dou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí.

Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti.

5.2 Výměna uhlíkového filtru

K zajištění nejlepší účinnosti uhlíkového vzduchového filtru je nutné ho každý rok vyměnit.

Nové aktivní vzduchové filtry lze koupit u vašeho místního prodejce.

Řiďte se pokyny v části „Instalace uhlí‐ kového vzduchového filtru“.

Vzduchový filtr je spotřební materiál a proto se na něj nevztahuje záruka.

5.3 Odmrazování chladničky

Odmrazování mrazicího oddílu se prová‐ dí automaticky.

Vzniklá voda odtéká do zásobníku na kompresoru a odpařuje se. Zásobník ne‐ lze vyjmout.

5.4 Odmrazování mrazničky

Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se vždy bude tvořit určité množ‐ ství námrazy.

Mrazničku odmrazujte, když vrstva ná‐ mrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.

Asi 12 h před rozmrazováním na‐ stavte regulátor teploty na vyšší nastavení, aby se vytvořila do‐ statečná zásoba chladu pro případ přerušení chodu spotřebi‐ če.

ČESKY

15

5.

6.

Námrazu odstraníte následujícím způso‐ bem:

1.

Vypněte spotřebič.

2.

Vyjměte všechny zmrazené potravi‐ ny, zabalte je do několika vrstev no‐ vin a dejte je na chladné místo.

3.

POZOR

Nedotýkejte se zmrazených po‐ travin vlhkýma rukama. Ruce by vám mohly k potravinám přimr‐ znout.

Nechte dveře spotřebiče otevřené, plastovou škrabku vložte do určené‐ ho místa dole uprostřed a pod ní dej‐ te misku na rozmraženou vodu.

4.

Chcete-li urychlit odmrazování, postavte do mrazicího oddílu hrnek s teplou vodou. Odstraňuj‐ te také kusy ledu, které odpad‐ nou ještě před dokončením od‐ mrazování.

Po skončení odmrazování vysušte důkladně vnitřní prostor a škrabku uschovejte pro další použití.

Zapněte spotřebič.

Po dvou nebo třech hodinách uložte vyjmuté potraviny zpět do přísluš‐ ných oddílů.

5.5 Vyřazení spotřebiče z provozu

Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následná opatření:

• odpojte spotřebič od sítě

• vyjměte všechny potraviny

• odmrazte (předpokládá-li se) a vyči‐ stěte spotřebič a všechno příslušen‐ ství

K odstraňování námrazy z výparníku ne‐ používejte nikdy ostré kovové nástroje.

Mohli byste jej poškodit.

K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny vý‐ robcem.

Zvýšení teploty zmrazených potravin bě‐ hem odmrazování může zkrátit dobu je‐ jich skladování.

• nechte dveře pootevřené, abyste za‐ bránili vzniku nepříjemných pachů.

Pokud necháte spotřebič zapnutý, požá‐ dejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu.

16 www.aeg.com

6. CO DĚLAT, KDYŽ...

UPOZORNĚNÍ

Před hledáním a odstraňováním závady vytáhněte zástrčku ze sí‐ ťové zásuvky.

Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s přísluš‐ ným oprávněním.

Problém

Spotřebič je hlučný.

Možná příčina

Spotřebič není správně postaven či vyrovnán.

Teplota potravin je příliš vysoká.

Teplota v místnosti je příliš vysoká.

Řešení

Zkontrolujte, zda spotřebič stojí stabilně (všechny čtyři nožičky musí stát na pod‐ laze).

Zapněte spotřebič.

Spotřebič nefunguje.

Osvětlení nefunguje.

Spotřebič je vypnutý.

Zástrčka není správně za‐ sunutá do zásuvky.

Spotřebič je bez proudu.

Zásuvka není pod pro‐ udem.

Zasuňte zástrčku správně do zásuvky.

Zasuňte do zásuvky zá‐ strčku jiného elektrického spotřebiče.

Obraťte se na kvalifikova‐ ného elektrikáře.

Zavřete a otevřete dveře.

Osvětlení nefunguje.

Osvětlení je v pohotovost‐ ním režimu.

Vadná žárovka.

Zazní zvukový signál.

Ukazatel výstrahy bli‐ ká.

Kompresor funguje nepřetržitě.

Příliš vysoká teplota v mrazničce.

Není správně nastavená teplota.

Dveře nejsou správně zavřené.

Otvírali jste dveře příliš často.

Viz „Výměna žárovky“.

Viz „Výstraha vysoké te‐ ploty".

Nastavte vyšší teplotu.

Viz „Zavření dveří“.

Nenechávejte dveře otevřené déle, než je ne‐ zbytně nutné.

Nechte potraviny vychlad‐ nout na teplotu místnosti, teprve pak je vložte do spotřebiče.

Snižte teplotu v místnosti.

ČESKY

17

Problém

Po stisknutí tlačítka

FROSTMATIC , tlačít‐ ka COOLMATIC nebo po změně teploty se kompresor nespustí okamžitě.

Po vnitřní zadní stěně chladničky stéká vo‐ da.

V chladničce teče vo‐ da.

Možná příčina

Toto je normální jev, který nepřestavuje poruchu spotřebiče.

Řešení

Kompresor se spouští až po určité době.

Během automatického odmrazování se na zadní stěně rozmrazuje námra‐ za.

Nejde o závadu.

Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.

Teplota ve spotřebiči je příliš nízká/vysoká.

Teplota v chladničce je příliš vysoká.

Příliš vysoká teplota v mrazničce.

Příliš mnoho námra‐ zy.

Na displeji teploty je zobrazen horní nebo spodní symbol čtver‐ ce.

Vložené potraviny brání odtoku vody do odtokové‐ ho otvoru.

Není správně nastavený regulátor teploty.

Dveře nejsou správně zavřené.

Teplota potravin je příliš vysoká.

Přemístěte potraviny tak, aby se nedotýkaly zadní stěny.

Nastavte vyšší/nižší teplo‐ tu.

Viz „Zavření dveří“.

Vložili jste příliš velké množství lahví najednou.

Ve spotřebiči neobíhá chladný vzduch.

Potraviny jsou položeny příliš těsně u sebe.

Nechte potraviny vychlad‐ nout na teplotu místnosti, teprve pak je vložte do spotřebiče.

Ukládejte do spotřebiče menší množství potravin.

Zkontrolujte, zda ve spotřebiči může dobře ob‐

íhat chladný vzduch.

Uložte potraviny tak, aby mohl dobře obíhat chladný vzduch.

Zabalte je správně.

Potraviny nejsou správně zabaleny.

Dveře nejsou správně zavřené.

Není správně nastavený regulátor teploty.

Při měření teploty došlo k chybě.

Viz „Zavření dveří“.

Nastavte vyšší teplotu.

Zavolejte do místního se‐ rvisního centra (chladicí systém bude potraviny nadále chladit, ale nebude možné nastavit teplotu).

18 www.aeg.com

Problém

Na displeji se zobrazí dEMo.

6.1 Výměna žárovky

Možná příčina

Spotřebič je v režimu De‐ mo (dEMo).

Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením pomocí LED diod s dlouhou životností.

Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze autorizované servisní středisko. Kontak‐ tujte autorizované servisní středisko.

2.

3.

Řešení

Na přibližně 10 sekund podržte stisknuté tlačítko

OK, dokud nezazní dlouhý zvukový signál a na krát‐ kou chvíli se nevypne dis‐ plej: spotřebič začne pra‐ covat v normálním režimu.

Pokud je to nutné, dveře seřiďte.

Řiďte se pokyny v části „Instalace“.

V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na autori‐ zované servisní středisko.

6.2 Zavření dveří

1.

Vyčistěte těsnění dveří.

7. INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

Pro zajištění bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací pečlivě přečtěte část „Bezpečnostní in‐ formace“.

7.1 Umístění

UPOZORNĚNÍ

Jestliže likvidujete starý spotřebič se zámkem nebo západkou na dveřích, musíte ho znehodnotit tak, aby se malé děti nemohly uvnitř zavřít.

Síťová zástrčka musí být po in‐ stalaci volně přístupná.

Spotřebič instalujte na místě, jehož okol‐ ní teplota odpovídá klimatické třídě uve‐ dené na typovém štítku spotřebiče:

Okolní teplota Klima‐ tická třída

SN +10°C až + 32°C

Klima‐ tická třída

N

ST

T

Okolní teplota

+16°C až + 32°C

+16°C až + 38°C

+16°C až + 43°C

7.2 Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti.

Spotřebič musí být podle zákona uzem‐ něn. Zástrčka napájecího kabelu je k to‐ muto účelu vybavena příslušným kontak‐ tem. Pokud není domácí zásuvka uzem‐ něná, poraďte se s odborníkem a připoj‐ te spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy .

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených po‐ kynů.

Tento spotřebič je v souladu se směrni‐ cemi EHS.

7.3 Požadavky na větrání

5 cm min.

200 cm

2

ČESKY

19

Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu.

min.

200 cm

2

7.4 Instalace uhlíkového vzduchového filtru

1

2

Uhlíkový vzduchový filtr je filtr z aktivní‐ ho uhlíku, který pohlcuje nepříjemné pachy a umožňuje zachování té nejle‐ pší chuti a vůně všech potravin bez ne‐ bezpečí mísení vůní.

Uhlíkový filtr se dodává v plastovém sáčku, aby se zachovaly jeho vlastnosti a životnost. Filtr musí být umístěn za klapku před zapnutím spotřebiče.

1.

Otevřete kryt klapky (1).

2.

3.

4.

Vyjměte filtr z plastového sáčku.

Vložte filtr do štěrbiny na zadní straně krytu klapky (2).

Zavřete kryt klapky.

Při provozu musí být klapka vzduchového větrání zavřená.

S filtrem zacházejte opatrně, aby se z jeho povrchu nemohlo nic uvolnit.

8. ZVUKY

Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirku‐ lace chladiva).

20 www.aeg.com

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

CLICK!

BRRR

!

CRACK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

ČESKY

21

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry výklenku

Skladovací čas při poru‐

še

Napětí

Frekvence

Výška

Šířka

Hloubka

Technické údaje jsou uvedeny na typo‐ vém štítku umístěném na vnitřní levé

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz straně spotřebiče a na energetickém štít‐ ku.

10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem.

Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

22 www.aeg.com

TARTALOMJEGYZÉK

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3. NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4. HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6. MIT TEGYEK, HA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7. ÜZEMBE HELYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8. ZAJOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

9. MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

Látogassa meg a weboldalunkat:

Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk: www.aeg.com

További előnyökért regisztrálja készülékét: www.aeg.com/productregistration

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez: www.aeg.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.

Figyelmeztetés - Biztonsági információk

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

MAGYAR

23

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzem‐ be helyezése és első használata előtt ol‐ vassa át figyelmesen ezt a használati út‐ mutatót, beleértve a tippeket és figyel‐ meztetéseket is. A szükségtelen hibák

és balesetek elkerülése érdekében fon‐ tos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos hasz‐ nálatát. Őrizze meg ezt a használati út‐ mutatót, és ha a készüléket elajándékoz‐ za vagy eladja, az útmutatót is mellékel‐ je hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, meg‐ felelő információkkal rendelkezzen an‐ nak használatát és biztonságát illetően.

Az emberi élet és a vagyontárgyak biz‐ tonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban szereplő óvin‐ tézkedéseket, mivel a gyártó nem felelős az ezek elmulasztása miatt bekövetkező károkért.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal

élő személyek biztonsága

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonsá‐ gukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.

Gondoskodni kell a gyermekek felü‐ gyeletéről annak biztosítása érdeké‐ ben, hogy ne játsszanak a készülék‐ kel.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélye‐ sek.

• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati tápkábelt (olyan közel a ké‐ szülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megelőzése

érdekében, hogy a játszó gyermekek

áramütést szenvedjenek, vagy magu‐ kat a készülékbe zárják.

• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) aj‐ tóval vagy fedéllel ellátott régi készü‐ lék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása előtt haszná‐ latra alkalmatlanná tenni a rugós zá‐ rat. Ennek az a célja, hogy gyerekek ne tudjanak bennrekedni a készülék‐ ben.

1.2 Általános biztonsági tudnivalók

VIGYÁZAT

A készülékházon vagy a beépített szer‐ kezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen

• A készülék rendeltetése háztartási

élelmiszerek és/vagy italok tárolása,

és hasonló felhasználási területen va‐ ló alkalmazása, mint például:

– üzletek, irodák és egyéb munkahe‐ lyeken kialakított személyzeti kony‐ hák;

– tanyaházak, hotelek, motelek és egyéb lakás céljára szolgáló ingatla‐ nok esetén az ügyfelek számára;

– szállások reggelivel;

– étkeztetés és hasonló, nem keres‐ kedelmi jellegű alkalmazások.

• Ne használjon mechanikus szerkeze‐ tet vagy mesterséges eszközöket a le‐ olvasztási folyamat elősegítésére.

• Ne működtessen más elektromos ké‐ szüléket (például fagylaltkészítő gé‐ pet) hűtőberendezések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.

• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartal‐ maz a készülék hűtőköre, ez a környe‐ zetre csekély hatást gyakorló, termé‐ szetes gáz, amely ugyanakkor gyúlé‐ kony.

A készülék szállítása és üzembe he‐ lyezése során bizonyosodjon meg ar‐ ról, hogy a hűtőkör semmilyen össze‐ tevője nem sérült meg.

Ha a hűtőkör megsérült:

24 www.aeg.com

– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszkö‐ zök használatát

– alaposan szellőztesse ki azt a helyi‐ séget, ahol a készülék található

• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit megváltoztatni vagy a terméket bármi‐ lyen módon átalakítani. A hálózati táp‐ kábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZAT

A veszélyhelyzetek megelőzése

érdekében mindenféle elektro‐ mos részegység (hálózati tápká‐ bel, dugasz, kompresszor) cseré‐ jét hivatalos szervizképviselőnek vagy szakképzett szervizmunka‐ társnak kell elvégeznie.

1.

2.

3.

4.

5.

A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati du‐ gaszt ne nyomja össze vagy káro‐ sítsa a készülék hátlapja. Az ös‐ szenyomott vagy sérült hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okozhat.

Gondoskodjon arról, hogy a ké‐ szülék hálózati dugasza hozzáfér‐ hető legyen.

Ne húzza a hálózati kábelt.

Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati du‐ gaszt. Áramütés vagy tűz veszé‐ lye.

6.

Nem szabad működtetni a készü‐ léket, ha a belső világítás lámpa‐ búrája nincs a helyén (ha van a készüléken).

• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.

• Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból,

és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze nedves vagy vizes, mivel ez a bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti

égési sérüléseket eredményezhet.

• Ne tegye ki hosszú időn keresztül köz‐ vetlen napsütésnek a készüléket.

• Az ebben a készülékben működő izzó‐ lámpák (ha vannak ilyenek a készülék‐ ben) kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett, különleges fényforrások.

Nem alkalmasak helyiségek megvilá‐ gítására.

1.3 Napi használat

• Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag részeire.

• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folya‐ dékot a készülékben, mert azok felrob‐ banhatnak.

• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lévő levegőkimenet elé.

(Ha a készülék Frost Free rendszerű)

• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefa‐ gyasztani.

• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmi‐ szereket az élelmiszergyártó utasítá‐ saival összhangban tárolja.

• A készülék gyártójának tárolásra vo‐ natkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el az idevonatkozó utasításokat.

• Ne tegyen szénsavas italokat a fa‐ gyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami miatt felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben.

• A jégnyalóka fagyásból eredő égése‐ ket okozhat, ha rögtön a készülékből kivéve enni kezdik.

1.4 Ápolás és tisztítás

• A karbantartás előtt kapcsolja ki a ké‐ szüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból.

• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyak‐ kal.

• Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a készülékről történő eltávolításához.

Használjon műanyag kaparókést.

• Rendszeresen vizsgálja meg a hűtő‐ szekrényben a leolvadt víz számára kialakított vízelvezetőt. Szükség ese‐ tén tisztítsa meg a vízelvezetőt. Ha a vízelvezető el van záródva, a víz ös‐ szegyűlik a készülék aljában.

1.5 Üzembe helyezés

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő fejezetek útmutatá‐ sát.

• Csomagolja ki a készüléket, és ellen‐ őrizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült.

Az esetleges sérüléseket azonnal je‐ lentse ott, ahol a készüléket vásárolta.

Ilyen esetben őrizze meg a csomago‐ lást.

• Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba.

• Megfelelő levegőáramlást kell biztosí‐ tani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasí‐ tásokat.

• Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehes‐ sen kerülni a forró alkatrészek (komp‐ resszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetleges égési sérülések megelőzése érdekében.

• A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhető legyen a készülék telepí‐ tése után.

• Csak ivóvízhálózatra csatlakoztatható

(Ha fel van szerelve vízcsatlakozóval).

1.6 Szerviz

• A készülék szervizeléséhez szüksé‐ ges minden villanyszerelési munkát

MAGYAR

25

szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégez‐ nie.

• A készüléket kizárólag arra felhatal‐ mazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használ‐ hatók.

1.7 Környezetvédelem

Ez a készülék sem a hűtőfolya‐ dék-keringető rendszerben, sem a szigetelő anyagokban nem tar‐ talmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem sza‐ bad a lakossági hulladékkal és szeméttel együtt kidobni. A szi‐ getelőhab gyúlékony gázokat tar‐ talmaz: a készüléket a helyi ható‐ ságoktól beszerezhető vonatko‐ zó rendelkezésekkel összhang‐ ban kell hulladékba helyezni. Vi‐ gyázzon, ne sérüljön meg a hűtő‐ egység, különösen hátul a hő‐ cserélő környéke. A készüléken használt és szimbólummal megjelölt anyagok újrahasznosít‐ hatóak.

2. KEZELŐPANEL

1 2 3

1

2

5

6

3

4

Fagyasztó ON/OFF

Hűtőtér hőmérséklet-csökkentő gomb

Hűtőtér hőmérséklet-növelő gomb

Mode gomb

OK gomb

Fagyasztó hőmérséklet-csökkentő gomb

4 5 6 7 8

7

Fagyasztó hőmérséklet-növelő gomb

8

Kijelzés

Lehetőség van a gyárilag beállított bil‐ lentyűhang nagyobb hangerejű változa‐ tának alkalmazására, ha egyszerre, né‐ hány másodpercen át megnyomja a Mo‐ de gombot és a hőmérséklet-csökkentő gombot. Az eredeti hang visszaállítható.

26 www.aeg.com

2.1 Kijelzés

1 2 3 4

Off COOL min

5 6

1

2

3

6

7

4

5

8

9

10

10 9 8 7

Hűtőrekesz kijelzése

Hűtőtér hőmérséklet-visszajelző és időkijelző

Hűtőtér kikapcsolás kijelző

COOLMATIC funkció

FROSTMATIC funkció

Fagyasztó hőmérséklet-visszajelző

Fagyasztó rekesz kijelzése

Figyelmeztető kijelzés

Gyermekzár funkció

Minute Minder funkció

2.2 A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásához tegye a kö‐ vetkezőket:

1.

2.

Csatlakoztassa a tápkábel csatlako‐ zóját a hálózati aljzatba.

A hőmérséklet-visszajelző a beállí‐ tott alapértelmezett hőmérsékletet mutatja.

Ha a “dEMo” megjelenik a kijelzőn, a ké‐ szülék bemutató üzemmódban van: ol‐ vassa el a „MIT KELL TENNI, HA...” feje‐ zetet.

Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a

„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.

2.3 A hűtő kikapcsolása

A hűtő kikapcsolásához:

1.

Nyomja meg a Mode gombot, amíg a megfelelő ikon megjelenik.

A hűtőtér kikapcsolás kijelzője és a hűtőrekesz kijelzője villog.

2.

3.

A hűtő hőmérséklet-visszajelzőjén vízszintes vonalak láthatóak.

A megerősítéshez nyomja meg a OK gombot.

A hűtő kikapcsolás kijelzés látható.

2.4 A hűtő bekapcsolása

A hűtő bekapcsolásához:

1.

Nyomja meg a Mode gombot, amíg a megfelelő ikon megjelenik.

2.

A hűtő kikapcsolás kijelzés villog.

A megerősítéshez nyomja meg a OK gombot.

3.

A hűtő kikapcsolás kijelzés eltűnik.

Eltérő hőmérséklet beálltásához lásd a

"Hőmérséklet-szabályozás" c. részt.

2.5 A fagyasztó kikapcsolása

A fagyasztó kikapcsolásához tegye a kö‐ vetkezőket:

1.

2.

3.

Nyomja le 5 másodpercen át a ké‐ szülék ON/OFF gombját.

A fagyasztó hőmérséklet-visszajelző kialszik.

A fagyasztórekesz hőmérséklet-vis‐ szajelző kialszik.

2.6 A fagyasztó bekapcsolása

A fagyasztó bekapcsolásához tegye a következőket:

1.

Nyomja meg a fagyasztó ON/OFF gombot.

2.

Néhány másodperc után megszólal‐ hat a riasztó.

A riasztó nullázásához lásd a "Ma‐ gas hőmérséklet miatti riasztás" c.

részt.

3.

A hőmérséklet visszajelző a beállí‐ tott alapértelmezett hőmérsékletet mutatja.

Eltérő hőmérséklet beálltásához lásd a

"Hőmérséklet-szabályozás" c. részt.

2.7 A készülék kikapcsolása

Lásd egyedi rekesz.

2.8 Hőmérséklet-szabályozás

A hűtő vagy a fagyasztó beállított hő‐ mérséklete a hőmérséklet-szabályozó gombokkal változtatható meg.

Beállított alapértelmezett hőmérséklet:

• +5°C a hűtő esetében

• -18°C a fagyasztó esetében

A hőmérséklet visszajelző a beállított hő‐ mérsékletet mutatja.

A beállított új hőmérsékletet a készülék

24 órán belül éri el.

A beállított hőmérsékletet a ké‐ szülék áramszünet esetén is megjegyzi.

2.9 Minute Minder funkció

A Minute Minder funkció segítségével fi‐ gyelmeztető hangjelzést állíthat be a kí‐ vánt időre. Ez akkor lehet hasznos, ha egy receptnél megadott ideig szükséges hűteni a tésztát, vagy ha azt szeretné, hogy ne feledkezzen meg a gyors lehű‐ lés érdekében a mélyhűtőbe tett palack‐ ról.

A funkció bekapcsolásához:

1.

Nyomja meg a Mode gombot a meg‐ felelő ikon megjelenéséig.

2.

3.

A Minute Minder visszajelző villog.

Az Időzítő néhány másodpercig a beállított értéket (30 perc) mutatja.

Nyomja meg az Időszabályozó gom‐ bot, és módosítsa az időzítési érté‐ ket 1 és 90 másodperc között.

Az OK gombot nyomja meg a meg‐ erősítéshez.

A Minute Minder visszajelző jelenik meg.

Az időzítési érték villogni kezd (min).

A visszaszámlálás végén a Minute Mind‐ er visszajelző villogni kezd, és egy hang‐ jelzés hallható:

1.

2.

1.

Vegye ki a fagyasztórekeszben lévő italokat.

A hang kikapcsolásához és a funk‐ ció leállításához nyomja meg az OK gombot.

A funkciót a visszaszámlálás során bár‐ mikor kikapcsolhatja:

Nyomja meg a Mode gombot, amíg a Minute Minder visszajelző villogni kezd.

2.

3.

Az OK gombot nyomja meg a meg‐ erősítéshez.

A Minute Minder visszajelző nem vi‐ lágít tovább.

Az időt a visszaszámlálás során és lejá‐ ratkor módosíthatja, ha megnyomja a hőmérséklet-csökkentő gombot és a hő‐ mérséklet-növelő gombot.

MAGYAR

27

2.10 Gyermekzár funkció

A Gyermekzár funkció segítségével letilt‐ hatja a készülék gombjainak működteté‐ sét.

A funkció bekapcsolásához:

1.

Nyomja meg a Mode gombot, amíg a megfelelő ikon megjelenik.

2.

3.

A Gyermekzár visszajelző villog.

Nyomja meg a OK gombot a meg‐ erősítéshez.

A Gyermekzár visszajelző világít.

A funkció kikapcsolásához:

1.

2.

Nyomja meg a Mode gombot, amíg a Gyermekzár visszajelző villogni kezd.

Nyomja meg a OK gombot a meg‐ erősítéshez.

3.

A Gyermekzár visszajelző kialszik.

2.11 Magas hőmérséklet miatti riasztás

A fagyasztótérben a hőmérséklet (példá‐ ul áramkimaradás miatti) emelkedését a következők jelzik:

• villognak a riasztó és a fagyasztó hő‐ mérséklet visszajelzői

• a riasztó hangjelzése.

A riasztó nullázásához:

1.

2.

3.

Nyomja meg bármelyik gombot.

A hangjelző kikapcsol.

A fagyasztó hőmérséklet-visszajel‐ zője néhány másodpercig kijelzi a készülékben keletkezett legmaga‐ sabb hőmérsékletet. Ezután a beállí‐ tott hőmérsékletet mutatja.

4.

A riasztó visszajelzője tovább villog, a hőmérséklet helyreállásáig.

Ezután a riasztó visszajelzője kialszik.

2.12 Nyitott ajtó riasztás

Egy figyelmeztető hangjelzés hallható, amikor az ajtó pár nyitva maradt. A nyi‐ tott ajtó miatti riasztás elemei a követke‐ zők:

• figyelmeztető fény villogása

• riasztó hangjelzés

Amikor a normál feltételek helyreálltak

(az ajtó zárva), a riasztás kikapcsol.

A riasztás alatt a csengő a riasztás gomb megnyomásával kikapcsolható.

28 www.aeg.com

2.13 COOLMATIC funkció

Ha nagy mennyiségű meleg élelmiszert szeretne berakni, például közvetlenül bevásárlás után, javasoljuk, hogy akti‐ válja a COOLMATIC funkciót, hogy a meleg élelmiszerek gyorsabban lehűlje‐ nek, így megelőzhető a többi élelmiszer felmelegedése.

A funkció bekapcsolásához:

1.

2.

Nyomja meg a Mode gombot, amíg a megfelelő ikon megjelenik.

A COOLMATIC visszajelző villog.

Nyomja meg a OK gombot a meg‐ erősítéshez.

A COOLMATIC visszajelző látható.

A COOLMATIC funkció kb. 6 óra eltelté‐ vel automatikusan kikapcsol.

A funkció automatikus befejeződése előtti kikapcsolásához:

1.

Nyomja meg a Mode gombot, amíg a COOLMATIC visszajelző villogni kezd.

2.

3.

A megerősítéshez nyomja meg az

OK gombot.

A COOLMATIC visszajelző nem vi‐ lágít tovább.

A funkció akkor is kikapcsol, ha eltérő hűtőtér-hőmérsékletet állít be.

2.14 FROSTMATIC funkció

A funkció bekapcsolásához:

1.

Nyomja meg a Mode gombot a meg‐ felelő ikon megjelenéséig.

2.

A FROSTMATIC visszajelző villog.

A megerősítéshez nyomja meg az

OK gombot.

A FROSTMATIC visszajelző jelenik meg.

Ez a funkció 52 óra elteltével automati‐ kusan kikapcsol.

A funkció automatikus befejeződése előtti kikapcsolásához:

1.

Nyomja meg a Mode gombot, amíg a FROSTMATIC visszajelző villogni kezd.

2.

3.

A megerősítéshez nyomja meg az

OK gombot.

A FROSTMATIC visszajelző nem vi‐ lágít tovább.

A funkció egy másik fagyasztási hőmérséklet kiválasztásával kap‐ csol ki.

3. NAPI HASZNÁLAT

3.1 A készülék belsejének tisztítása

Az első használat előtt mossa ki a ké‐ szülék belsejét és az összes belső tarto‐ zékot semleges kémhatású tisztítósze‐ res, langyos vízzel, hogy eltávolítsa a teljesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki a készüléket.

Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületet.

Ha a „dEMo” megjelenik a kijelzőn, a ké‐ szülék bemutató üzemmódban van: lásd a „MIT TEGYEK, HA...” c. részt.

3.2 Friss élelmiszerek lefagyasztása

A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmi‐ szerek lefagyasztására, valamint fa‐ gyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.

Friss élelmiszer lefagyasztásához akti‐ válja a FROSTMATIC funkciót legalább

24 órával azelőtt, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszert behelyezi a fagyasztó‐ rekeszbe.

Helyezze a lefagyasztandó friss élelmi‐ szert a felső rekeszbe.

A 24 óra alatt lefagyasztható maximális

élelmiszer-mennyiség az adatlapon van feltüntetve, amely a készülék belsejében található.

A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefagyasztandó élelmiszert.

3.3 Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli idő után, mielőtt az

élelmiszereket a rekeszbe pakolná, üze‐ meltesse legalább 2 óráig a készüléket a magasabb beállításokon.

ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván tárolni, a legjobb teljesítmény elérése ér‐ dekében vegye ki az összes fiókot és kosarat a készülékből, és az élelmiszert helyezze a hűtőpolcokra.

VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer ne lépje túl a felső szekció oldal‐ falán feltüntetett terhelési határ‐

értéket (ahol van ilyen)

Véletlenszerűen, például áramki‐ maradás miatt bekövetkező le‐ olvadás esetén, amikor az áram‐ szünet hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely a műszaki jel‐ lemzők között a "felolvadási idő" alatt fel van tüntetve, a felolvadt

élelmiszert gyorsan el kell fo‐ gyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, majd pedig a (kihűlés után)

újra lefagyasztani.

3.7 Mozgatható polcok

MAGYAR

29

3.4 Kiolvasztás

A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élel‐ miszerek használat előtt a hűtőrekesz‐ ben vagy szobahőmérsékleten kiolvaszt‐ hatók, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre ehhez a művelethez.

A kisebb darabok még akár fagyasztott

állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is megfőzhetők: ebben az eset‐ ben a főzés ideje meghosszabbodik.

3.5 Jégkockakészítés

A készülékben egy vagy több jégkocka‐ tartó található jégkockák készítéséhez.

Töltse fel a tartókat vízzel, majd tegye be őket a fagyasztórekeszbe.

Amikor a jégkockatartókat ki akarja venni a fagyasztóból, ne próbáljon fémeszközzel segíteni.

3.6 Jégakkuk

A fagyasztóhoz egy vagy több jégakku van mellékelve; ezek megnövelik azt az időtartamot, ameddig az élelmiszerek el‐ tarthatók áramkimaradás vagy áramszü‐ net esetén.

A hűtőszekrény falai több sor polctartó‐ val vannak ellátva, hogy a polcokat tet‐ szés szerinti helyre lehessen tenni.

A jobb térkihasználás érdekében az elül‐ ső félpolcok ráfektethetők a hátsókra.

3.8 Az ajtó polcainak elhelyezése

Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok számára szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat különböző magasságokba

állíthatja.

3.9 Szén légszűrő

A készülék szénszűrővel CLEANAIR

CONTROL rendelkezik, amely a fa‐ gyasztórekesz hátsó falán, egy terelőlap mögött található.

30 www.aeg.com

lom optimális feltételt biztosít számos

ételfajta számára.

C L E A N A I R C O N T R O L

A szűrő megtisztítja a hűtőtér levegőjét a nemkívánatos szagoktól, és a LONGF‐

RESH hosszan friss rekesz azt jelzi, hogy tovább javul a tárolás minősége.

Üzemeltetés alatt mindig tartsa zárva a ventilációs terelőlapot.

3.10 LONGFRESH hosszan friss rekesz

A LONGFRESH 0°C rekeszben a hő‐ mérséklet ellenőrzése automatikus. Ál‐ landóan 0 °C érték körül van, nem szük‐ séges beállítani.

A 0 °C körüli állandó tárolási hőmérsék‐ let, és a 45-90% közötti relatív páratarta‐

3.11 Páratartalom-szabályozás

Ezért a LONGFRESH 0°C rekeszben sokféle friss étel tárolható, és a normál hűtőrekeszekhez képest háromszor hos‐ szabb ideig és jobb minőségben tartha‐ tóak el. Így több friss ételt raktározhat el.

Jól megőrizhető az íz, a frissesség, a mi‐ nőség és a tápanyagérték (vitaminok és

ásványi anyagok). A zöldségek és gyü‐ mölcsök súlyvesztesége megszűnik. Az

étel tápanyagértéke magasabb lesz.

ALONGFRESH 0°C hosszan friss re‐ kesz étel kiolvasztására is alkalmas.

Ilyen esetben a felengedett élelmiszer akár két napig is tárolható.

A kívánt tárolási feltételek alapján a két rekesz egymástól függetlenül is hasz‐ nálható alacsonyabb, illetve magasabb páratartalommal.

Az egyes rekeszek szabályozása külön történik, amely a rekesz elején található csúszószeleppel végezhető el.

• „Száraz“: a levegő páratartalma ala‐ csony – max. 50%-os relatív páratar‐ talom

Akkor éri el ezt a páratartalom-szin‐ tet, ha mindkét csúszka helyzetben van, és teljesen nyitva vannak a szel‐ lőzőnyílások.

• „Nedves“: magas relatív páratartalom

– max. 90%

Akkor éri el ezt a páratartalom-szin‐ tet, ha mindkét csúszka hely‐ zetben van, és teljesen zárva vannak a szellőzőnyílások. Így a páratartalom megmarad, nem szivárog ki.

3.12 Fiók

MAGYAR

31

A fiókokban található huzalpolc lehetővé teszi a szabad légáramlást, amely az

ételek jobb tartósítását eredményezi.

A rekesz ütközőkkel rendelkezik, ame‐ lyek teljesen kihúzott állapotban mega‐ kadályozzák a fiók kiesését.

A fiókot eltávolításhoz (pl. tisztítás miatt) húzza ki, ameddig lehet, emelje meg és vegye ki.

3.13 Friss ételek eltarthatósága a Longfresh 0 °C hosszan friss rekeszben

Élelmiszer típusa Levegő páratartalmának beállítása

Hagyma

"száraz"

Vaj

Paradicsomszósz

"száraz"

Nagy sertéshús darabok

"száraz"

Marha, őz, ki sertéshús darabok, baromfi

"száraz"

"száraz"

Hal, kagylók, rákok, főtt hústermékek

Főtt tengeri élelmisze‐ rek

Saláta, zöldségek Sár‐ garépa, zöldfűszerek, kelbimbó, zeller

Articsóka, karfiol, cikó‐ ria, jégsaláta, endívia, galambbegy saláta, fe‐ jes saláta, póré, radic‐ chio

"száraz"

"száraz"

"nedves"

"nedves"

Tárolási idő legfeljebb 5 hónapig legfeljebb 1 hónapig legfeljebb 10 napig legfeljebb 7 napig legfeljebb 4 napig legfeljebb 3 napig legfeljebb 2 napig legfeljebb 1 hónapig legfeljebb 21 napig

32 www.aeg.com

Élelmiszer típusa

Brokkoli, kínai kel, kel, káposzta, retek, fodor‐ kel

Borsó, karalábé

Mogyoróhagyma, retek, spárga, spenót

Gyümölcs (Minél éret‐ tebb a gyümölcs, annál rövidebb az eltartható‐ sága)

Körte, datolya (friss), földieper, őszibarack

Szilva (Minél érettebb a gyümölcs, annál rövi‐ debb az eltarthatósága) rebarbara, egres

Alma (hidegre nem ér‐ zékeny fajták), birsalma

Sárgabarack, meggy

Damaszkuszi szilva, szőlő

Szeder, ribizli

Levegő páratartalmának beállítása

"nedves"

"nedves"

"nedves"

"nedves"

"nedves"

"nedves"

"nedves"

"nedves"

"nedves"

Füge (friss)

Áfonya, málna

"nedves"

"nedves"

Tejszínes sütemények vagy bár‐ milyen más tésztaféle 2 vagy 3 napon át tárolható a Longfresh 0

°C hosszan friss rekeszben.

Ne helyezze az alábbiakat a

Longfresh 0 °C hosszan friss re‐ keszbe:

• hidegre érzékeny gyümölcs, amelyet pincében vagy szoba‐ hőmérsékleten kell tárolni, mint például ananász, banán, gra‐ pefruit, dinnye, mangó, papa‐ ya, narancs, citrom és kivi.

• A fentiekben nem említett étel‐ típusokat a hűtőrekeszben kell tárolni (pl. mindenféle sajt, fel‐ vágott stb.)

Tárolási idő legfeljebb 14 napig legfeljebb 10 napig legfeljebb 7 napig legfeljebb 1 hónapig legfeljebb 21 napig legfeljebb 20 napig legfeljebb 14 napig legfeljebb 10 napig legfeljebb 8 napig legfeljebb 7 napig legfeljebb 5 napig

A rekeszek páratartalomszintje a tárolt étel, zöldség vagy gyü‐ mölcs páratartalmától, valamint az ajtónyitás gyakoriságától függ

A Longfresh 0 °C rekesz az étel lassú kiolvasztására is alkalmas.

Ilyen esetben a kiolvadt étel két napig tárolható a Longfresh 0 °C hosszan friss rekeszben.

Javaslatok:

• Ügyeljen az ételek frissességére, és különösen a lejárati dátumra. A minő‐ ség és a frissesség befolyásolja az el‐ tarthatósági időt.

• A teljes tárolási ciklus ideje a hűtőben való tárolást megelőző állapotmegőr‐ zési feltételektől függ.

• Az ételt, gyümölcsöt és zöldséget min‐ dig be kell csomagolni a tárolás előtt.

• Az állateledelt mindig becsomagolva

és szárazon tárolja.

• A fehérjében gazdag étel hamarabb megromlik. Így a tenger gyümölcsei hamarabb megromlanak, mint a halak, a halak pedig hamarabb romlanak meg, mint a húsok. A 0°C rekeszben tárolt ételtípus eltarthatósága minő‐ ségromlás nélkül a háromszorosára növelhető.

MAGYAR

33

• Valamennyi a 0°C rekeszben tárolt

ételt kb. 15-30 perccel a fogyasztás előtt ki kell venni – különösen az olyan gyümölcsöt és zöldséget, melyet to‐ vábbi főzés nélkül szeretne fogyaszta‐ ni –, hogy a gyümölcsök és zöldségek elérjék a szobahőmérsékletet, és így

állaguk és ízük is javuljon.

4. HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

4.1 Energiatakarékossági

ötletek

• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva.

• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a hőmérséklet-szabályozó magas beállí‐ táson van, és a készülék teljesen meg van töltve, be, előfordulhat, hogy a kompresszor folyamatosan üzemel, ami miatt jég vagy dér képződik a pá‐ rologtatón. Ha ez bekövetkezik, for‐ gassa a hőmérséklet-szabályozót ala‐ csonyabb beállításokra, hogy lehetővé tegye az automatikus leolvasztást, és

így takarékoskodjon az áramfogyasz‐ tással.

Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két napnál hosszabb ideig ily módon a húst.

Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell takarni, majd bármelyik polcon elhe‐ lyezhetők.

Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell őket tisztítani és számukra kü‐ lön biztosított fiók(ok)ban elhelyezni.

Amikor citromlé érintkezik a hűtővel, an‐ nak műanyag részeit elszínezheti. Ezért ajánlott a citrusféléket külön tárolóe‐ dényben tartani.

Vaj és sajt: speciális légmentes tartóe‐ dényekbe kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlonzacskókba csomagolni őket,

és a lehető legtöbb levegőt kiszorítani körülöttük.

Palackok: legyen kupakjuk, és tárolja őket az ajtó palacktartó rekeszében.

Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fok‐ hagyma nincs becsomagolva, tilos őket a hűtőszekrényben tartani.

4.2 Ötletek friss élelmiszerek hűtéséhez

A legjobb teljesítmény elérése érdeké‐ ben:

• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrényben

• takarja le vagy csomagolja be az élel‐ miszereket, különösen ha valamelyik‐ nek erős az aromája

• úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő szabadon körbe tudja járni őket.

4.3 Ötletek a hűtőszekrény használatához

Hasznos tanácsok:

Hús (minden fajtája): csomagolja nejlon‐ zacskóba és helyezze a zöldséges fiók feletti üveglapra.

4.4 Ötletek fagyasztáshoz

Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos ajánlást:

• az adatlapon megtekintheti azt a maxi‐ mális élelmiszer-mennyiséget, amely

24 órán belül lefagyasztható;

• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem szabad további fagyasztásra váró élel‐ miszert betenni;

• csak első osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyas‐ szon le;

• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a későbbiekben csak a kívánt mennyiséget kelljen felolvasztani;

34 www.aeg.com

• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellenőrizze, hogy sike‐ rült-e a csomagolással kizárni a leve‐ gőt;

• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott adagokhoz, mert kü‐ lönben az utóbbiaknak megemelkedik a hőmérséklete;

• a zsírszegény ételeket könnyebben és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat; a só csökkenti az élelmi‐ szerek élettartamát;

• ha a vízből képződött jeget a fagyasz‐ tórekeszből történő kivétel után rögtön fogyasztani kezdik, fagyásból eredő

égési sérüléseket okozhat a bőrön;

• ajánlatos minden egyes csomagon fel‐ tüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon lehessen követni a tárolási időket.

4.5 Ötletek fagyasztott

élelmiszerek tárolásához

Annak érdekében, hogy a legjobb telje‐ sítményt érje el a készüléknél:

• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfe‐ lelően tárolta-e az eladó;

• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott

élelmiszerek a lehető legrövidebb időn belül elkerüljenek az élelmiszerüzlet‐ ből a fagyasztóba;

• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva;

• a kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan romlanak, és nem fagyaszt‐ hatók vissza;

• ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltüntetett tárolási időtartamot.

5. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELEM

Bármilyen karbantartási művelet előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozódugó kihú‐ zásával.

Ennél a készüléknél szénhidro‐ gén van a hűtőegységben; ezért csak megbízott szerelő végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel

újra.

5.1 Időszakos tisztítás

A készüléket rendszeresen tisztítani kell:

• a készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogatószerrel tisztítsa meg.

• rendszeresen ellenőrizze az ajtótömí‐ téseket, és törölje tisztára, hogy bizto‐ sítsa azok tisztaságát és szennyező‐ désmentességét.

• gondosan öblítse le és szárítsa meg.

Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sértse meg a készülékházban lévő csöveket és/vagy kábeleket.

Soha ne használjon mosószere‐ ket, súrolóporokat, erőteljesen il‐ latosított tisztítószereket vagy vi‐ aszos polírozószereket a beltér tisztításához, mivel ezek károsít‐ ják a felületet, és erőteljes illatot hagynak maguk után.

Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács), és a készülék hátulján lévő komp‐ resszort egy kefével. Ezzel a művelettel javíthatja a készülék teljesítményét, és csökkentheti az áramfogyasztást.

A legalsó polc, amely elválasztja a hűtő‐ rekeszt a LONGFRESH 0°C rekesztől, csak tisztítás céljára vehető ki. Eltávolí‐ tásához húzza kifele egyenesen a pol‐ cot.

A rekeszben a fiókok fölött található fe‐ dőlapok tisztítás céljára kivehetők.

A LONGFRESH 0°C rekesz teljes műkö‐ dőképességének biztosítása érdekében a legalsó polcot és a fedőlapokat a tisztí‐ tás után vissza kell tenni eredeti helyze‐ tükbe.

Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer.

Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszereket tartalmaz, amelyek megtá‐ madhatják/károsíthatják a készülékben használt műanyagokat. Ebből az okból javasoljuk, hogy a készülék külső felüle‐ tét kizárólag meleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert adott.

A tisztítás után csatlakoztassa a készü‐ léket a táphálózathoz.

5.2 A szénszűrő cseréje

A legjobb teljesítmény fenntartása érde‐ kében a szén légszűrőt évente ki kell cserélni.

Új aktív légszűrők a helyi márkakereske‐ dőtől szerezhetők be.

Az utasításokat lásd „A szén légszűrő

üzembe helyezése” címszó alatt.

MAGYAR

35

A szűrő fogyóeszköznek számít, és mint ilyen, erre nem terjed ki a garancia.

5.3 A hűtőszekrény leolvasztása

A hűtőtér leolvasztását a készülék auto‐ matikusan végzi.

A leolvasztáskor keletkező víz a komp‐ resszoron található gyűjtőtálcába folyik,

és elpárolog. Ezt a gyűjtőtálcát nem le‐ het eltávolítani.

5.4 A fagyasztó leolvasztása

Bizonyos mennyiségű dér mindig képző‐ dik a fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.

Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúz‐ mararéteg vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.

A leolvasztás előtt kb. 12 órával

állítsa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb beállításokra annak

érdekében, hogy elegendő hűtési tartalék halmozódjon fel a műkö‐ dés megszakítására.

36 www.aeg.com

5.

6.

A dér eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:

1.

Kapcsolja ki a készüléket.

2.

Szedjen ki minden élelmiszert a ké‐ szülékből, csomagolja be azokat több réteg újságpapírba, és tegye hideg helyre.

3.

FIGYELEM

A fagyasztott árukhoz ne nyúljon nedves kézzel. A keze hozzá‐ fagyhat az élelmiszerhez.

Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a műanyag kaparókést a megfelelő al‐ só középső támaszra, és tegyen alá egy tálat a kiolvadt víz összegyűjté‐ se céljából.

4.

A leolvasztási folyamat felgyorsí‐ tása érdekében helyezzen egy fazék langyos vizet a fagyasztó‐ rekeszbe. Ezenkívül, távolítsa el azokat a jégdarabokat, amelyek leolvasztás közben letörnek.

A leolvasztás befejezése után szárít‐ sa ki alaposan a készülék belsejét,

és őrizze meg a jégkaparót, hogy máskor is felhasználhassa.

Kapcsolja be a készüléket.

2 vagy 3 óra elteltével pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket a rekeszbe.

5.5 A készülék üzemen kívül helyezése

Amikor a készüléket hosszabb időn ke‐ resztül nem használják, tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

• válassza le a készüléket a táphálózat‐ ról;

• vegye ki az összes élelmiszert;

Soha ne próbálja meg éles fémeszkö‐ zökkel lekaparni a jeget az elpárologtató‐ ról, mert felsértheti azt.

A leolvasztás felgyorsítására kizárólag a gyártó által ajánlott eszközöket vagy anyagokat használjon.

Ha a leolvasztás közben a fagyasztott

élelmiszercsomagok hőmérséklete meg‐ emelkedik, biztonságos tárolási idejük le‐ rövidülhet.

• olvassza le (évente javasolt) és tisztít‐ sa meg a készüléket és az összes tar‐ tozékot

• hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy ne képződjenek kellemetlen sza‐ gok.

Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja, kérjen meg valakit, hogy alkalmanként ellenőrizze, nehogy egy áramkimaradás

MAGYAR

37

esetén a benne lévő élelmiszer tönkre‐ menjen.

6. MIT TEGYEK, HA...

VIGYÁZAT

A hibaelhárítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozódu‐ gót a hálózati csatlakozóaljzat‐ ból.

Kizárólag szakképzett villanysze‐ relő vagy kompetens személy vé‐ gezhet olyan hibaelhárítást, ame‐ lyet ez a kézikönyv nem tartal‐ maz.

Jelenség

A készülék zajos

Lehetséges ok

A készülék alátámasztása nem megfelelő.

A készülék nem mű‐ ködik. A lámpa nem működik.

A készülék ki van kap‐ csolva.

Megoldás

Ellenőrizze, hogy a készü‐ lék stabilan áll-e (mind a négy lábnak a padlón kell

állnia)

Kapcsolja be a készüléket.

A lámpa nem műkö‐ dik.

Megszólal a riasztó hangjelzés. A figyel‐ meztető lámpa villog.

A kompresszor folya‐ matosan működik.

A hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztat‐ va a hálózati aljzatba.

A készülék nem kap táp‐ feszültséget. Nincs fe‐ szültség a hálózati csatla‐ kozóaljzatban.

Csatlakoztassa megfelelő‐ en a hálózati dugaszt a há‐ lózati csatlakozóaljzatba.

Csatlakoztasson egy má‐ sik elektromos készüléket a hálózati csatlakozóaljzat‐ ba.

Forduljon szakképzett vil‐ lanyszerelőhöz.

A lámpa készenléti üzem‐ módban van.

Csukja be, majd nyissa ki az ajtót.

A lámpa meghibásodott.

Olvassa el az „Izzócsere” c. részt.

A fagyasztóban a hőmér‐ séklet túl magas.

A hőmérséklet nincs he‐ lyesen beállítva.

Az ajtó nincs jól becsuk‐ va.

Túl gyakori az ajtó nyito‐ gatása.

Olvassa el a „Magas hő‐ mérséklet miatti riasztás” részt.

Állítson be magasabb hő‐ mérsékletet.

Olvassa el „Az ajtó becsu‐ kása” részt.

Ne hagyja nyitva az ajtót a szükségesnél hosszabb ideig.

38 www.aeg.com

Jelenség

A hűtőszekrényben a hőmérséklet túl ma‐ gas.

A fagyasztóban a hő‐ mérséklet túl magas.

Túl sok a dér.

Lehetséges ok

A termék hőmérséklete túl magas.

A kompresszor nem indul el azonnal a

FROSTMATIC vagy a

COOLMATIC gomb megnyomása, illetve a hőmérséklet módo‐ sítása után.

Víz folyik a hűtőszek‐ rény hátoldalán.

Víz folyik be a hűtő‐ szekrénybe.

A szobahőmérséklet túl magas.

Ez normális jelenség, nem történt hiba.

Az automatikus leolvasz‐ tás során a dér megolvad a hátlapon.

A vízkifolyó eltömődött.

A készülékben a hő‐ mérséklet túl ala‐ csony/magas.

Az élelmiszerek megaka‐ dályozzák, hogy a víz a vízgyűjtőbe folyjon.

A hőmérséklet-szabályo‐ zó nincs helyesen beállít‐ va.

Az ajtó nincs jól becsuk‐ va.

A termék hőmérséklete túl magas.

Megoldás

Tárolás előtt várja meg, amíg a termék lehűl szoba‐ hőmérsékletűre.

Csökkentse a szoba hő‐ mérsékletét.

A kompresszor kis idő múl‐ va elindul.

Ez normális jelenség.

Tisztítsa meg a kifolyónyí‐ lást.

Ügyeljen arra, hogy a ter‐ mékek ne érjenek a hátsó falhoz.

Állítson be magasabb/ala‐ csonyabb hőmérsékletet.

Egyszerre túl sok termék‐ et helyezett be.

Nincs hideglevegő-kerin‐ getés a készülékben.

A termékek túl közel van‐ nak egymáshoz.

Az élelmiszer nincs meg‐ felelően becsomagolva.

Az ajtó nincs jól becsuk‐ va.

A hőmérséklet-szabályo‐ zó nincs helyesen beállít‐ va.

Olvassa el „Az ajtó becsu‐ kása” részt.

Tárolás előtt várja meg, amíg a termék lehűl szoba‐ hőmérsékletűre.

Tároljon kevesebb termék‐ et egyszerre.

Gondoskodjon arról, hogy legyen hideglevegő-kerin‐ getés a készülékben.

Tárolja a termékeket úgy, hogy ne akadályozzák a hideglevegő-keringést.

Csomagolja be megfelelő‐ en az élelmiszereket.

Olvassa el „Az ajtó becsu‐ kása” részt.

Állítson be magasabb hő‐ mérsékletet.

MAGYAR

39

Jelenség

A hőmérsékletkijelző a felső vagy alsó négyzetet mutatja.

dEMo jelenik meg a kijelzőn.

6.1 Az izzó cseréje

Lehetséges ok

Hiba lépett fel a hőmér‐ séklet mérése közben.

A készülék bemutató módban működik (dEMo).

A készüléket tartós belső LED-világítás‐ sal szereltük fel.

A világítóeszköz cseréjét kizárólag szak‐ szerviz végezheti. Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel.

2.

3.

Megoldás

Forduljon a márkaszerviz‐ hez (a hűtőkészülék továb‐ bra is működik, és hidegen tartja az élelmiszereket, de nem lehetséges a hőmér‐ séklet szabályozása).

Tartsa körülbelül 10 má‐ sodpercen át lenyomva az

OK gombot, míg egy hos‐ szú hangjelzés hallatszik,

és a kijelző rövid időre le‐ kapcsol: a készülék normál

üzemmódba vált.

Szükség esetén állítsa be az ajtót.

Olvassa el az „Üzembe helyezés” c.

szakaszt.

Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótömítéseket. Forduljon a márka‐ szervizhez.

6.2 Az ajtó záródása

1.

Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.

7. ÜZEMBE HELYEZÉS

VIGYÁZAT

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a

„Biztonsági információk” című szakaszt saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése ér‐ dekében.

7.1 Elhelyezés

VIGYÁZAT

Ha olyan régi készüléket selejtez ki, amelynek az ajtaján zár vagy retesz van, gondoskodnia kell ar‐ ról, hogy azt használhatatlanná téve megelőzze azt, hogy kis‐ gyermekek beszoruljanak a ké‐ szülékben.

A készülék dugaszának az

üzembe helyezés után hozzáfér‐ hetőnek kell lennie.

Olyan helyen helyezze üzembe a készü‐ léket, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:

Környezeti hőmérséklet

N

ST

T

Klíma‐ besoro‐ lás

SN +10°C és + 32°C között

+16°C és + 32°C között

+16°C és + 38°C között

+16°C és + 43°C között

7.2 Elektromos csatlakoztatás

Az elektromos csatlakoztatás előtt győ‐ ződjön meg arról, hogy az adattáblán fel‐ tüntetett feszültség és frekvencia mege‐ gyezik-e a háztartási hálózati áram érté‐ keivel.

40 www.aeg.com

A készüléket kötelező földelni. A elektro‐ mos hálózatba illő vezeték dugója ilyen

érintkezéssel van ellátva. Ha a háztartá‐ si hálózati csatlakozóaljzat nincs leföl‐ delve, csatlakoztassa a készüléket az ér‐ vényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután konzultált egy ké‐ pesített villanyszerelővel.

7.3 Szellőzési követelmények

5 cm min.

200 cm

2

A gyártó minden felelősséget elhárít ma‐ gától, ha a fenti biztonsági óvintézkedé‐ seket nem tartják be.

Ez a készülék megfelel az EGK irányelv‐ eknek.

A készülék mögött megfelelő légáram‐ lást kell biztosítani.

min.

200 cm

2

7.4 A szén légszűrő üzembe helyezése

1

2

A szén légszűrő egy aktívszén-szűrő, amely magába szívja a kellemetlen szagokat, és lehetővé teszi az összes

élelmiszer esetében a legjobb íz és aro‐ ma megőrzését annak kockázata nél‐ kül, hogy az élelmiszerek átvennék egymás szagát.

Gyárilag a szénszűrőt egy műanyag ta‐ sakba helyeztük, hogy megőrizze élet‐ tartamát és jellemzőit. A szűrőt a ké‐ szülék bekapcsolása előtt kell a terelő‐ lap szűrőtartójába behelyezni.

1.

Nyissa ki a terelőlapot (1).

2.

3.

4.

Vegye ki a szűrőt a műanyag tasak‐ ból.

Illessze be a szűrőt a terelőlap há‐ toldalán található nyílásba (2).

Csukja vissza a terelőlapot.

Üzemeltetés alatt mindig tartsa a ventillációs terelőlapot zárva.

A szűrővel óvatosan bánjon, ne‐ hogy részecskék váljanak le a felületéről.

MAGYAR

41

8. ZAJOK

Normál működés közben bizonyos hang‐ ok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék

áramlása).

OK

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

CLICK!

BRRR

!

CRACK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

42 www.aeg.com

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

9. MŰSZAKI ADATOK

Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően

Gyártó védjegye

A készülék kategóriája

Magasság a fülke szélessége a fülke

Mélység a fülke

Hűtőtér nettó térfogata

Fagyasztótér nettó térfogata

Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A++ a leghatékonyabb, a

G a legkevésbé hatékony)

Energiafogyasztás (a használattól

és az elhelyezéstől függően)

Fagyasztótér csillagszám jele

Áramkimaradási biztomság

Fagyasztási teljesítmény

Klímaosztály

Feszültség

Zajteljesítmény

Beépíthető

Electrolux

Hűtőszekrény - fagyasztószekrény mm mm mm liter liter

1780

560

550

193

47

A+ kWh/év

óra kg/24 óra

Volt dB/A

281

****

24

8

SN/N/ST

230

40

Igen

A műszaki adatok megtalálhatók a ké‐ szülék belsejében bal oldalon lévő adat‐ táblán és az energiatakarékossági cím‐ kén.

MAGYAR

43

10. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: .

Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást.

Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé.

Juttassa el a készüléket a helyi

újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

44 www.aeg.com

СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5. УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

7. УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

8. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу от своей покупки.

На нашем веб-сайте Вы сможете:

Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании: www.aeg.com

Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания: www.aeg.com/productregistration

Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора: www.aeg.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации

Информация по защите окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

РУССКИЙ

45

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения собственной безо‐ пасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и пер‐ вым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупре‐ ждения. Чтобы избежать нежелатель‐ ных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется дан‐ ным прибором, подробно ознакоми‐ лись с его работой и правилами тех‐ ники безопасности. Сохраните настоя‐ щее руководство и в случае продажи прибора или его передачи в пользова‐ ние другому лицу передайте вместе с ним и данное руководство, чтобы но‐ вый пользователь получил соответ‐ ствующую информацию о правильной эксплуатации и правилах техники безопасности.

В интересах безопасности людей и имущества соблюдайте меры пред‐ осторожности, указанные в настоя‐ щем руководстве, так как производи‐ тель не несет ответственности за убытки, вызванные несоблюдением указанных мер.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

• Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными фи‐ зическими, сенсорными или ум‐ ственными способностями или с не‐ достаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность, или получения от него соответствующих инструк‐ ций, позволяющих им безопасно эк‐ сплуатировать его.

Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

• Держите все упаковочные материа‐ лы в недоступном для детей месте.

Существует опасность удушения.

• Если прибор больше не нужен, вы‐ ньте вилку из розетки, обрежьте шнур питания (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы дети, играя, не получили удар током или не заперлись внутри прибора.

• Если данный прибор (имеющий маг‐ нитное уплотнение дверцы) пред‐ назначен для замены старого холо‐ дильника с пружинным замком (за‐ щелкой) дверцы или крышки, перед утилизацией старого холодильника обязательно выведите замок из строя. Это позволит исключить пре‐ вращение его в смертельную лову‐ шку для детей.

1.2 Общие правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ!

Не перекрывайте вентиляционные от‐ верстия в корпусе прибора или в ме‐ бели, в которую он встроен.

• Данный прибор предназначен для хранения продуктов питания и (или) напитков в бытовых или аналогич‐ ных с ними условиях, как то:

– в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других ра‐ бочих местах;

– в сельских жилых домах, для ис‐ пользования клиентами отелей, мотелей и других мест прожива‐ ния;

– в мини-гостиницах типа «ночлег плюс завтрак»;

– на предприятиях питания и в ана‐ логичных нерозничных сферах применения.

• Не используйте механические прис‐ пособления и другие средства для ускорения процесса разморажива‐ ния.

• Не используйте другие электропри‐ боры (например, мороженицы) внут‐ ри холодильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования.

• Не допускайте повреждения конту‐ ра холодильника.

• Холодильный контур прибора со‐ держит хладагент изобутан (R600a)

46 www.aeg.com

– безвредный для окружающей сре‐ ды, но, тем не менее, огнеопасный природный газ.

При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить повреждения компонен‐ тов контура холодильника.

В случае повреждения контура хо‐ лодильника:

– не допускайте использования от‐ крытого пламени и источников возгорания;

– тщательно проветрите помеще‐ ние, в котором установлен при‐ бор.

• Изменение характеристик прибора и внесение изменений в его конструк‐ цию сопряжено с опасностью. Лю‐ бое повреждение кабеля может при‐ вести к короткому замыканию, воз‐ никновению пожара и/или пораже‐ нию электрическим током.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание несчастных слу‐ чаев замену любых электро‐ технических деталей (шнура питания, вилки, компрессора) должен производить сертифи‐ цированный представитель сервисного центра или квали‐ фицированный обслуживаю‐ щий персонал.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Запрещается удлинять сетевой шнур.

Убедитесь, что вилка сетевого шнура не раздавлена и не по‐ вреждена задней частью прибо‐ ра. Раздавленная или повре‐ жденная вилка сетевого шнура может перегреться и стать при‐ чиной пожара.

Убедитесь в наличии доступа к вилке сетевого шнура прибора.

Не тяните за сетевой шнур.

Если в розетке плохой контакт, не вставляйте в нее вилку кабе‐ ля питания. Существует опас‐ ность поражения электрическим током или возникновения пожа‐ ра.

Запрещается эксплуатировать прибор без плафона (если он предусмотрен конструкцией) лампы внутреннего освещения.

• Прибор имеет большой вес. Будьте осторожны при его перемещении.

• Не вынимайте и не трогайте пред‐ меты в морозильнике мокрыми или влажными руками: это может приве‐ сти к появлению на руках ссадин или ожогов от обморожения.

• Не подвергайте прибор длительно‐ му воздействию прямых солнечных лучей.

• В приборе используются специаль‐ ные лампы (если предусмотрено конструкцией), предназначенные только для бытовых приборов. Они не подходят для освещения поме‐ щений.

1.3 Ежедневная эксплуатация

• Не ставьте на пластмассовые части прибора горячую посуду.

• Не храните в холодильнике воспла‐ меняющиеся газы и жидкости, так как они могут взорваться.

• Не помещайте продукты, перекры‐ вая вентиляционное отверстие у задней стенки (если прибор отно‐ сится к виду приборов «Без образ‐ ования инея»).

• Замороженные продукты после раз‐ мораживания не должны подвер‐ гаться повторной заморозке.

• При хранении расфасованных замо‐ роженных продуктов следуйте реко‐ мендациям производителя.

• Следует тщательно придерживать‐ ся рекомендаций по хранению, дан‐ ных изготовителем прибора. См. со‐ ответствующие указания.

• Не помещайте в холодильник гази‐ рованные напитки, т.к. они создают внутри емкости давление, которое может привести к тому, что она лоп‐ нет и повредит холодильник.

• Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из морозильной камеры.

1.4 Чистка и уход

• Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором, выклю‐ чите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

• Не следует чистить прибор метал‐ лическими предметами.

• Не пользуйтесь острыми предмета‐ ми для удаления льда с прибора.

Используйте пластиковый скребок.

• Регулярно проверяйте сливное от‐ верстие холодильника для талой во‐ ды. При необходимости прочистите сливное отверстие. Если отверстие закупорится, вода будет собираться на дне прибора.

1.5 Установка

Для подключения к электросе‐ ти тщательно следуйте ин‐ струкциям, приведенным в со‐ ответствующих параграфах.

• Распакуйте изделие и проверьте, нет ли повреждений. Не подключай‐ те к электросети поврежденный прибор. Немедленно сообщите о повреждениях продавцу прибора. В таком случае сохраните упаковку.

• Рекомендуется подождать не менее четыре часа перед тем, как вклю‐ чать холодильник, чтобы масло вер‐ нулось в компрессор.

• Необходимо обеспечить вокруг хо‐ лодильника достаточную циркуля‐ цию воздуха, в противном случае прибор может перегреваться. Что‐ бы обеспечить достаточную венти‐ ляцию, следуйте инструкциям по ус‐ тановке.

• Если возможно, изделие должно располагаться обратной стороной к стене так, чтобы во избежание ожо‐ га нельзя было коснуться горячих частей (компрессор, испаритель).

• Данный прибор нельзя устанав‐ ливать вблизи радиаторов отопле‐ ния или кухонных плит.

• Убедитесь, что к розетке будет до‐ ступ после установки прибора.

РУССКИЙ

47

• Подключайте прибор только к пить‐ евому водоснабжению (если такое подключение предусмотрено кон‐ струкцией прибора).

1.6 Обслуживание

• Любые операции по техобслужива‐ нию прибора должны выполняться квалифицированным электриком или уполномоченным специали‐ стом.

• Техобслуживание данного прибора должно выполняться только специа‐ листами авторизованного сервисно‐ го центра с использованием исклю‐ чительно оригинальных запчастей.

1.7 Защита окружающей среды

Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы на‐ стоящего прибора не содержат газов, которые могли бы повре‐ дить озоновый слой. Данный прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пено‐ пласт содержит горючие газы: прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими нормативными положениями, с которыми следует ознакомить‐ ся в местных органах власти.

Не допускайте повреждения холодильного контура, особен‐ но, вблизи теплообменника.

Материалы, использованные для изготовления данного при‐ бора, помеченные символом

, пригодны для вторичной переработки.

48 www.aeg.com

2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 2 3

1

2

3

Кнопка ON/OFF морозильника

Кнопка понижения температуры холодильной камеры

Кнопка повышения температуры холодильной камеры

Кнопка Mode

4

5

Кнопка OK

6

7

Кнопка понижения температуры морозильной камеры

Кнопка повышения температуры морозильной камеры

8

Дисплей

Предустановленный уровень громко‐ сти можно изменить. Для этого на не‐ сколько секунд нажмите одновремен‐ но кнопку Mode и кнопку понижения температуры. Это изменение можно отменить.

2.1 Дисплей

1 2 3 4

Off COOL min

5 6

4

5

6

1

2

3

7

8

10 9 8 7

Индикатор холодильного отделе‐ ния

Дисплей температуры холодиль‐ ного отделения и дисплей тайме‐ ра

Индикатор выключения холодиль‐ ного отделения

Функция COOLMATIC

Функция FROSTMATIC

Дисплей температуры морозиль‐ ного отделения

Индикатор морозильного отделе‐ ния

Сигнальный индикатор

4 5 6 7 8

9

10

Функция "Защита от детей"

Функция Minute Minder

2.2 Включение прибора

Чтобы выключить прибор, выполните следующие действия:

1.

2.

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

На индикаторах температуры от‐ ображаются значения температу‐ ры, заданные по умолчанию.

Если на дисплее высветилось сооб‐ щение “dEMo”, значит, прибор нахо‐ дится в деморежиме. См. «Что де‐ лать, если...»

Информацию о выборе другого значе‐ ния температуры см. в разделе «Регу‐ лировка температуры».

2.3 Выключение холодильника

Для выключения холодильника выпол‐ ните следующие действия:

1.

Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не появится соответ‐ ствующий значок.

Индикатор выключения холодиль‐ ника и индикатор холодильного отделения начнут мигать.

2.

3.

На дисплее температуры холо‐ дильного отделения отобразятся символы тире.

Нажмите кнопку OK для подтвер‐ ждения.

На дисплее отображается индика‐ тор выключения холодильника.

2.4 Включение холодильника

Для включения холодильника выпол‐ ните следующие действия:

1.

Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответ‐ ствующий значок.

2.

Индикатор выключения холодиль‐ ника начнет мигать.

Нажмите кнопку OK для подтвер‐ ждения.

3.

Индикатор выключения морозиль‐ ника погаснет.

Информацию о выборе другого значе‐ ния температуры см. в разделе "Регу‐ лирование температуры".

2.5 Выключение морозильника

Чтобы выключить морозильник, вы‐ полните следующие действия:

1.

2.

Нажмите кнопку ON/OFF и удер‐ живайте ее нажатой в течение 5 секунд.

Дисплей температуры морозиль‐ ника погаснет.

3.

Дисплей температуры морозиль‐ ника погаснет.

2.6 Включение морозильника

Чтобы включить морозильник, выпол‐ ните следующие действия:

1.

2.

Нажмите кнопку ON/OFF .

Через несколько секунд может прозвучать звуковой сигнал сигна‐ лизации.

3.

Сведения о сбросе сигнализации см. в разделе "Оповещение о вы‐ сокой температуре".

На индикаторах температуры от‐ ображаются значения температу‐ ры, заданные по умолчанию.

Информацию о выборе другого значе‐ ния температуры см. в разделе "Регу‐ лирование температуры".

2.7 Выключение холодильника

См. раздел, посвященный однокамер‐ ным приборам.

РУССКИЙ

49

2.8 Регулирование температуры

Установленное значение температуры холодильной или морозильной каме‐ ры можно изменить нажатием кнопок регулирования температуры.

Установленная температура по умол‐ чанию:

• +5 °C для холодильной камеры;

• -18 °C для морозильной камеры.

На дисплее температуры отображает‐ ся заданное значение температуры.

Установленная температура дости‐ гается в течение 24 часов.

При сбое в подаче электроэ‐ нергии заданное значение тем‐ пературы сохраняется.

2.9 Функция Minute Minder

(таймер)

Функцию "Таймер" Minute Minder мож‐ но использовать для выдачи звуково‐ го сигнала в нужное время. Это может оказаться полезным, когда, например, по рецепту требуется охлаждать тесто в течение определенного времени или когда требуется не забыть о бутылках, помещенных в морозильник для бы‐ строго охлаждения.

Включение функции

1.

Нажимайте кнопку Mode (режим), пока на дисплее не появится соот‐ ветствующий значок.

2.

3.

Замигает индикатор Minute Minder

(таймер).

На дисплее таймера в течение не‐ скольких секунд отображается за‐ данное значение (30 минут).

Нажатием кнопки регулятора тай‐ мера измените заданное значение таймера в интервале от 1 до 90 минут.

Нажмите кнопку OK для подтвер‐ ждения.

Появится индикатор Minute Minder

(таймер).

Индикатор "Таймер" начнет ми‐ гать (min).

По окончании обратного отсчета ин‐ дикатор Minute Minder (таймер) начнет мигать и раздастся звуковой сигнал:

50 www.aeg.com

1.

Извлеките напитки из морозиль‐ ной камеры.

2.

Нажмите на кнопку OK для выклю‐ чения звукового сигнала и отклю‐ чения функции.

Функцию можно отключить в любой момент обратного отсчета

1.

Нажмите и не отпускайте кнопку

Mode, пока не замигает индикатор

Minute Minder (таймер).

2.

3.

Нажмите кнопку OK для подтвер‐ ждения.

Индикатор Minute Minder (таймер) погаснет.

Время можно изменить как в любой момент обратного отсчета, так и в его конце, нажав кнопки повышения и по‐ нижения температуры.

2.10 Функция «Защита от детей»

Функция «Защита от детей» служит для блокировки кнопок управления хо‐ лодильником.

Включение функции:

1.

нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответ‐ ствующий значок.

2.

3.

Замигает индикатор «Защита от детей».

Чтобы подтвердить выбор, нажми‐ те кнопку OK.

Отобразится индикатор «Защита от детей».

Выключение функции.

1.

2.

Нажимайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор «Защита от детей».

Чтобы подтвердить выбор, нажми‐ те кнопку OK.

3.

Индикатор «Защита от детей» по‐ гаснет.

2.11 Оповещение о высокой температуре

Повышение температуры в морозиль‐ ной камере (например, из-за имевше‐ го ранее место перебоя в подаче электропитания) отображается:

• миганием сигнального индикатора и дисплея температуры;

• звуковым сигналом.

Отключение оповещения.

1.

2.

3.

Нажмите любую кнопку.

Звуковой сигнал выключится.

На дисплее температуры моро‐ зильной камеры в течение не‐ скольких секунд отобразится са‐ мое высокое достигнутое значе‐ ние температуры. Затем снова от‐ образится заданная температура.

4.

Сигнальный индикатор продолжит мигать до достижения заданной температуры.

При достижении заданной температу‐ ры сигнальный индикатор погаснет.

2.12 Сигнализация открытой дверцы

Если дверь остается открытой не‐ сколько минут, то раздается звуковой сигнал. Режим сигнализации открытой дверцы определяется:

• миганием сигнального индикатора;

• звуковым сигналом.

После восстановления нормальных условий (дверца закрыта) звуковой сигнал выключается.

В режиме сигнализации зуммер мож‐ но отключить, нажав кнопку звукового сигнала.

2.13 Функция COOLMATIC

Если необходимо поместить в холо‐ дильник большое количество теплых продуктов, например, после посеще‐ ния магазина, рекомендуется вклю‐ чить функцию COOLMATIC для уско‐ ренного охлаждения продуктов и предотвращения повышения темпера‐ туры продуктов, уже находящихся в холодильнике.

Включение функции

1.

Нажимайте на кнопку Mode ("Ре‐ жим"), пока на дисплее не появит‐ ся соответствующий значок.

2.

Замигает индикатор COOLMATIC.

Нажмите кнопку OK для подтвер‐ ждения.

Появится индикатор COOLMATIC

("Таймер").

Функция COOLMATIC автоматически отключается примерно через 6 часов.

Выключение функции до ее автомати‐ ческого завершения:

1.

2.

3.

Нажмите и не отпускайте кнопку

Mode, пока не замигает индикатор

COOLMATIC.

Нажмите кнопку OK для подтвер‐ ждения.

Индикатор COOLMATIC погаснет.

Функция выключается при вы‐ боре другой заданной темпера‐ туры холодильника.

2.14 Функция FROSTMATIC

Включение режима

1.

Нажимайте на кнопку Mode ("Ре‐ жим"), пока на дисплее не появит‐ ся соответствующий значок.

Замигает индикатор

FROSTMATIC.

РУССКИЙ

51

2.

Нажмите кнопку OK для подтвер‐ ждения.

Появится индикатор

FROSTMATIC.

Эта функция автоматически выклю‐ чается через 52 часа.

Выключение функции до ее автомати‐ ческого завершения

1.

Нажмите и не отпускайте кнопку

Mode, пока не замигает индикатор

FROSTMATIC.

2.

3.

Нажмите кнопку OK для подтвер‐ ждения.

Индикатор FROSTMATIC погас‐ нет.

Функция выключается при за‐ дании другой температуры мо‐ розильного отделения.

3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1 Очистка внутренних поверхностей

Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах, характерный для недавно изготовленного изделия, затем тщательно протрите их.

Не используйте моющие или абразивные средства, т.к. они могут повредить покрытие по‐ верхностей прибора.

Для замораживания свежих продуктов включите функцию FROSTMATIC не менее, чем за 24 часа до закладки подлежащих замораживанию продук‐ тов в морозильное отделение.

Уложите подлежащие замораживанию свежие продукты в верхнее отделе‐ ние.

Максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено за 24 часа, указано на табличке с паспорт‐ ными данными, расположенной внут‐ ри прибора.

Процесс замораживания занимает 24 часа: в течение этого времени не до‐ бавляйте другие продукты для замо‐ раживания.

Если на дисплее высветилось сооб‐ щение «dEMo», значит, прибор нахо‐ дится в деморежиме. См. «ЧТО ДЕ‐

ЛАТЬ, ЕСЛИ...»

3.2 Замораживание свежих продуктов

Морозильное отделение предназначе‐ но для замораживания свежих продук‐ тов и продолжительного хранения за‐ мороженных продуктов, а также про‐ дуктов глубокой заморозки.

3.3 Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после дли‐ тельного простоя перед закладкой продуктов в отделение дайте прибору поработать не менее 2 часов в режи‐ ме ускоренной заморозки.

При необходимости хранения большо‐ го количества продуктов выньте из ка‐ меры все ящики и корзины и положите продукты непосредственно на охла‐ ждаемые полки, это обеспечит опти‐ мальный режим.

52 www.aeg.com

ВНИМАНИЕ!

Проверьте, чтобы количество продуктов не превышало пред‐ ел загрузки, указанный сбоку верхнего отделения (если ука‐ зан)

При случайном разморажива‐ нии продуктов, например, при сбое электропитания, если на‐ пряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышаю‐ щего указанное в таблице тех‐ нических данных "время повы‐ шения температуры", разморо‐ женные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть теп‐ ловой обработке, затем по‐ вторно заморозить (после того, как они остынут).

3.4 Размораживание продуктов

Замороженные продукты, включая продукты глубокой заморозки, перед использованием можно разморажи‐ вать в холодильном отделении или при комнатной температуре, в зависи‐

3.7 Передвижные полки

мости от времени, которым Вы распо‐ лагаете для выполнения этой опера‐ ции.

Маленькие куски можно готовить, да‐ же не размораживая, в том виде, в ка‐ ком они взяты из морозильной каме‐ ры: в этом случае процесс приготов‐ ления пищи займет больше времени.

3.5 Замораживание кубиков льда

Данный прибор оснащен одной или несколькими ванночками для замора‐ живания кубиков льда. Налейте в эти ванночки воду и поставьте их в моро‐ зильную камеру.

Не используйте металлические инструменты для отделения ванночек от дна морозильного отделения.

3.6 Аккумуляторы холода

С морозильной камерой поставляется одни или несколько аккумуляторов хо‐ лода; такие аккумуляторы увеличи‐ вают время сохранности продуктов в случае сбоя электропитания или по‐ ломки морозильной камеры.

Расположенные на стенках холодиль‐ ника направляющие позволяют разме‐ щать полки на нужной высоте.

Для оптимального использования про‐ странства передние половинки полок могут лежать на задних

3.8 Размещение полок дверцы

Чтобы обеспечить возможность хра‐ нения упаковок продуктов различных размеров, полки дверцы можно разме‐ щать на разной высоте.

3.9 Угольный воздушный фильтр

Ваш прибор оснащен угольным филь‐ тром CLEANAIR CONTROL, устано‐ вленным за заслонкой в задней стенке холодильного отделения.

C L E A N A I R C O N T R O L

Фильтр очищает воздух в холодильни‐ ке и отделенииLONGFRESH для дли‐

тельного сохранения продуктов в све‐ жем виде от нежелательных запахов, что обеспечивает дальнейшее повы‐ шение качества хранения продуктов.

Во время работы прибора все‐ гда держите воздушную за‐ слонку закрытой.

3.10 Отделение LONGFRESH

В отделении LONGFRESH 0°C температура регулируется автомати‐ чески. Она постоянно поддерживается на уровне примерно 0°C без необхо‐ димости регулировки.

Постоянная температура хранения около 0°C и относительная влажность от 45% до 90% обеспечивают опти‐ мальные условия для хранения раз‐ личных типов продуктов.

РУССКИЙ

53

Поэтому в отделении LONGFRESH

0°C можно свежие продукты различ‐ ного типа в три раза дольше и с луч‐ шим качеством по сравнению с обы‐ чными отделениями холодильника.

Это позволяет запасать больше све‐ жих продуктов. Вкус, свежесть, каче‐ ство и пищевая ценность (витамины и минералы) продуктов хорошо сохра‐ няются. У овощей и фруктов снижает‐ ся потеря веса. Продукты сохраняют повышенную пищевую ценность.

Отделение LONGFRESH 0°C также можно использовать для разморажи‐ вания продуктов.

В этом случае размороженные про‐ дукты могут храниться там до двух дней.

3.11 Контроль влажности

Оба ящика можно использовать в со‐ ответствии с требуемыми условиями хранения независимо друг от друга при разных уровнях влажности.

Регулирование параметров каждого ящика выполняется независимо, при помощи клапана-движка в передней части ящика.

• «Сухо»: низкая относительная влажность - до 50%

Этот уровень влажности достигает‐ ся, когда обе задвижки установле‐ ны в положение , а вентиляцион‐ ные отверстия полностью открыты.

• «Влажно»: высокая относительная влажность – до 90%

Этот уровень влажности достигает‐ ся, когда обе задвижки установле‐ ны в положение , а вентиля‐ ционные отверстия полностью за‐ крыты. Влага удерживается внутри и не может выйти наружу.

54 www.aeg.com

3.12 Выдвижные ящики

Решетки внутри ящиков позволяют воздуху свободно циркулировать, что обеспечивает лучшую сохранность продуктов.

Отделение оснащено ограничителя‐ ми, которые предотвращают выпаде‐ ние ящиков, когда они полностью вы‐ двинуты.

Для извлечения ящиков (например, для чистки) вытяните их до ограничи‐ теля, поднимите и извлеките.

3.13 Время хранения свежих продуктов в отделении

«Длительная свежесть 0°C»

Вид продуктов

Лук

Сливочное масло

Большие куски свини‐ ны

Говядина, дичь, ма‐ ленькие куски свини‐ ны, птица

Томатный соус

Рыба, моллюски и при‐ готовленные мясные продукты

Приготовленные море‐ продукты

Салат, овощи Мор‐ ковь, зелень, брюс‐ сельская капуста, сельдерей

Установка влажности воздуха

«сухо»

«сухо»

«сухо»

«сухо»

«сухо»

«сухо»

«сухо»

«влажно»

Срок хранения до 5 месяцев до 1 месяца до 10 дней до 7 дней до 4 дней до 3 дней до 2 дней до 1 месяца

Вид продуктов

Артишоки, цветная ка‐ пуста, цикорий, салат айсберг, цикорий-эн‐ дивий, маш-салат, са‐ лат-латук, лук-порей и салат радиччо

Брокколи, пекинская капуста, листовая ка‐ пуста, кочанная капу‐ ста, редис, савойская капуста

Горох, кольраби

Зеленый лук, редис, спаржа, шпинат

Фрукты(чем более спе‐ лыми являются фрук‐ ты, тем меньше срок их хранения)

Груши, финики (све‐ жие), клубника, перси‐ ки

Сливы (чем более спе‐ лыми являются фрук‐ ты, тем меньше срок их хранения) ревень, крыжовник

Яблоки (холодостой‐ кие), айва

Абрикосы, вишня

Установка влажности воздуха

«влажно»

«влажно»

«влажно»

«влажно»

«влажно»

«влажно»

«влажно»

Чернослив, виноград

Ежевика, смородина

Инжир (свежий)

Черника, малина

«влажно»

«влажно»

«влажно»

«влажно»

«влажно»

Торты с кремом и другие типы кондитерских изделий можно хранить в отделении «Длитель‐ ная свежесть 0°C» от двух до трех дней.

до 14 дней до 10 дней до 7 дней до 1 месяца до 21 дней до 20 дней до 14 дней до 10 дней до 8 дней до 7 дней до 5 дней

РУССКИЙ

55

Срок хранения до 21 дней

56 www.aeg.com

В отделение «Длительная све‐ жесть 0°C» не следует поме‐ щать:

• восприимчивые к низкой тем‐ пературе фрукты, которые следует хранить в подвале или при комнатной темпера‐ туре, например, ананасы, ба‐ наны, грейпфруты, дыни, манго, папайя, апельсины, лимоны и киви;

• не перечисленные выше ти‐ пы продуктов следует хра‐ нить в холодильном отделе‐ нии (например, все сорта сы‐ ра, мясные закуски и т.п.).

Уровень влажности воздуха в ящиках зависит от содержания влаги в хранимых продуктах, овощах и фруктах, а также от частоты открывания дверцы.

Отделение «Длительная све‐ жесть 0°C» также можно ис‐ пользовать для медленного размораживания продуктов. В таком случае размороженные продукты могут храниться в от‐ делении «Длительная све‐ жесть 0°C» до двух дней.

Рекомендации.

• Проверяйте свежесть продуктов, особенно срок годности. Качество и свежесть влияют на срок хранения.

• Длительность срока хранения будет зависеть от срока хранения, кото‐ рый прошел до начала хранения в холодильнике.

• Продукты, фрукты и овощи всегда следует упаковывать или заворачи‐ вать перед хранением.

• Продукты животного происхождения всегда храните упакованными и в сухими.

• Продукты с высоким содержанием протеинов портятся быстрее. Это означает, что морепродукты портят‐ ся быстрее рыбы, которая, в свою очередь, портится быстрее мяса.

При хранении продуктов в отделе‐ нии "0°C" время хранения продуктов такого типа может быть увеличено до трех раз без потери качества.

• Все продукты, хранящиеся в отде‐ лении "0°C", следует извлекать из корзин примерно за 15-30 мин пе‐ ред употреблением, в частности, фрукты и овощи, которые употре‐ бляются в пищу без дополнитель‐ ной термообработки. Фрукты и ово‐ щи при комнатной температуре имеют лучший внешний вид и аро‐ мат.

4. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

4.1 Рекомендации по экономии электроэнергии

• Не открывайте дверцу слишком ча‐ сто и не держите ее открытой дол‐ ьше, чем необходимо.

• Если температура окружающей сре‐ ды высокая, регулятор температуры находится в самом высоком поло‐ жении и холодильник полностью за‐ гружен, компрессор может работать без остановок, что приводит к обра‐ зованию инея или льда на испари‐ теле. Если такое случается, повер‐ ните регулятор температуры до бо‐ лее низких значений, чтобы сделать возможным автоматическое оттаи‐ вание, и, следовательно, снизить потребление электроэнергии.

4.2 Рекомендации по охлаждению продуктов

Для получения оптимальных резуль‐ татов:

• не помещайте в холодильник теп‐ лые продукты или испаряющиеся жидкости

• накрывайте или заворачивайте про‐ дукты, особенно те, которые имеют сильный запах

• располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулиро‐ вать воздух

4.3 Рекомендации по охлаждению

Полезные советы:

Мясо (всех типов): помещайте в поли‐ этиленовые пакеты и кладите на сте‐ клянную полку, расположенную над ящиком для овощей.

Храните мясо таким образом один, максимум два дня, иначе оно может испортиться.

Продукты, подвергшиеся тепловой об‐ работке, холодные блюда и т.п.: необ‐ ходимо накрыть и можно положить на любую полку.

Фрукты и овощи: необходимо тща‐ тельно вымыть и положить в спе‐ циальные ящик (ящики). Попадание лимонного сока на пластиковые дета‐ ли холодильника может привести к их обесцвечиванию. Поэтому рекомен‐ дуется держать цитрусовые в отдель‐ ных контейнерах.

Сливочное масло и сыр: должны по‐ мещаться в специальные воздухоне‐ проницаемые контейнеры или быть обернуты алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой, чтобы мак‐ симально ограничить контакт с возду‐ хом.

Бутылки необходимо закрывать кры‐ шками и хранить на дверной полке для бутылок.

Бананы, картофель, лук и чеснок не следует хранить в холодильнике в не‐ упакованном виде.

4.4 Рекомендации по замораживанию

Ниже приведен ряд рекомендаций, на‐ правленных на то, чтобы помочь сде‐ лать процесс замораживания макси‐ мально эффективным:

• максимальное количество продук‐ тов, которое может быть замороже‐ но в течение 24 часов. указано на табличке технических данных;

• процесс замораживания занимает

24 часа. В этот период не следует класть в морозильную камеру новые

РУССКИЙ

57

продукты, подлежащие заморажива‐ нию;

• замораживайте только высококаче‐ ственные, свежие и тщательно вы‐ мытые продукты;

• перед замораживанием разделите продукты на маленькие порции для того, чтобы быстро и полностью их заморазить, а также чтобы иметь возможность размораживать только нужное количество продуктов;

• заверните продукты в алюминиевую фольгу или в полиэтиленовую плен‐ ку и проверьте, чтобы к ним не было доступа воздуха;

• не допускайте, чтобы свежие неза‐ мороженные продукты касались уже замороженных продуктов во избе‐ жание повышения температуры по‐ следних;

• постные продукты сохраняются луч‐ ше и дольше, чем жирные; соль со‐ кращает срок хранения продуктов;

• пищевой лед может вызвать ожог кожи, если брать его в рот прямо из морозильной камеры;

• рекомендуется указывать дату за‐ мораживания на каждой упаковке; это позволит контролировать срок хранения.

4.5 Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Для получения оптимальных резуль‐ татов позаботьтесь о следующем:

• убедитесь, что продукты промы‐ шленной заморозки хранились у продавца в должных условиях;

• обеспечьте максимально короткий интервал времени между покупкой замороженных продуктов в магази‐ не и их помещением в морозильник;

• не открывайте дверцу слишком ча‐ сто и не держите ее открытой дол‐ ьше, чем необходимо;

• после размораживания продукты быстро портятся и не подлежат по‐ вторному замораживанию;

• не превышайте время хранения, указанное изготовителем продуктов.

58 www.aeg.com

5. УХОД И ОЧИСТКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением каких-ли‐ бо операций по чистке или ухо‐ ду за прибором выньте вилку сетевого шнура из розетки.

В холодильном контуре данно‐ го прибора содержатся углево‐ дороды; поэтому его обслужи‐ вание и заправка должны осу‐ ществляться только уполномо‐ ченными специалистами.

5.1 Периодическая чистка

Холодильник нуждается в регулярной чистке:

• внутренние поверхности холодиль‐ ника и принадлежности мойте теп‐ лой водой с нейтральным мылом.

• регулярно проверяйте состояние уплотнения дверцы и мойте его для поддержания в чистоте и удаления загрязнений.

• после мытья ополаскивайте вымы‐ тые поверхности и затем тщательно вытирайте их.

Не тяните, не двигайте и сле‐ дите за тем, чтобы не повре‐ дить трубки и/или кабели, на‐ ходящиеся внутри корпуса.

Никогда не пользуйтесь для чистки внутренних поверхнос‐ тей моющими средствами, абразивными порошками, чи‐ стящими средствами с сильны‐ ми ароматизаторами или поли‐ ровальными пастами, так как они могут повредить поверх‐ ность и оставить стойкий за‐ пах.

Чтобы очистить испаритель (решетка черного цвета) и компрессор, распо‐ ложенные с задней стороны прибора, воспользуйтесь щеткой. Эта операция повышает эффективность работы прибора и снижает потребление элек‐ троэнергии.

Только для проведения чистки можно снять самую нижнюю полку, отделяю‐ щую холодильное отделение от отде‐ ления LONGFRESH 0°C . Для этого потяните полку на себя.

Для проведения чистки можно снять крышки ящиков, находящихся в отде‐ лении.

Для обеспечения полной функцио‐ нальности отделения LONGFRESH

0°C после выполнения чистки нижнюю полку и крышки необходимо вернуть на свои места.

Будьте осторожны, чтобы не повредить холодильный кон‐ тур.

Некоторые чистящие средства для кухни содержат химикаты, которые могут повредить пластмассовые дета‐ ли прибора Поэтому рекомендуется чистить корпус этого прибора только теплой водой с добавлением неболь‐ шого количества моющего средства.

После чистки подключите прибор к се‐ ти электропитания.

5.2 Замена угольного фильтра

Для обеспечения оптимальной рабо‐ ты угольного воздушного фильтра, его следует ежегодно заменять.

Новые активные воздушные фильтры можно приобрести у местного постав‐ щика.

Инструкции см. в разделе «Установка угольного воздушного фильтра».

Воздушный фильтр является расход‐ ным элементом, поэтому гарантия на него не распространяется.

5.3 Размораживание холодильной камеры

Размораживание холодильного отде‐ ления выполняется автоматически

Скапливающаяся вода стекает в под‐ дон на компрессоре и испаряется.

Поднос является несъемным.

5.4 Размораживание морозильника

На полках и вокруг верхнего отделе‐ ния морозильника всегда образуется определенное количество наледи.

Размораживайте морозильник, когда слой инея достигнет толщины около

3-5 мм.

РУССКИЙ

59

Примерно за 12 часов до нача‐ ла размораживания поверните регулятор температуры по на‐ правлению к верхним положе‐ ниям, чтобы создать достаточ‐ ный резерв холода на время перерыва в работе.

60 www.aeg.com

5.

6.

Для удаления наледи выполните сле‐ дующее:

1.

Выключите прибор.

2.

Извлеките из него все продукты, заверните их в несколько слоев газетной бумаги и поместите в прохладное место.

3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не касайтесь замороженных продуктов влажными руками

Руки могут к ним примерзнуть

Оставьте дверцу открытой и уста‐ новите пластиковый скребок в специальное гнездо, расположен‐ ное в середине нижней части ка‐ меры, подставив под него ёмкость для сбора талой воды.

4.

Чтобы ускорить процесс размо‐ розки, поставьте в морозиль‐ ное отделение кастрюлю с го‐ рячей водой. Также удаляйте падающие кусочки наледи, не дожидаясь их полного таяния.

После завершения разморажива‐ ния тщательно протрите внутрен‐ ние поверхности и уберите скре‐ бок в место его хранения.

Включите прибор.

Через два или три часа верните в камеру ранее удаленные из нее продукты.

5.5 Перерывы в эксплуатации

Если прибор не будет использоваться в течение продолжительного времени,

Никогда не используйте острые ме‐ таллические инструменты для удале‐ ния наледи с испарителя во избежа‐ ние его повреждения.

Нельзя использовать механические устройства или любые другие сред‐ ства, не рекомендованные производи‐ телем, в целях ускорения процесса размораживания.

Повышение температуры упаковок с замороженными продуктами при раз‐ мораживании может привести к сокра‐ щению безопасного срока их хране‐ ния.

примите следующие меры предосто‐ рожности:

• отключите устройство от сети элек‐ тропитания

• удалите все продукты

• разморозьте (если эта операция предусмотрена конструкцией прибо‐ ра) и вымойте прибор и все принад‐ лежности;

• оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятного запаха.

РУССКИЙ

61

Если прибор будет продолжать рабо‐ тать, попросите кого-нибудь провер‐ ять его время от времени, чтобы не допустить порчи находящихся в нем продуктов в случае отключения элек‐ троэнергии.

6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...

ВНИМАНИЕ!

Перед устранением неисправ‐ ностей извлеките вилку шнура питания из розетки.

Устранять неисправности, не указанные в данном руковод‐ стве, должен только квалифи‐ цированный электрик или упо‐ лномоченный специалист.

Неисправность

Прибор издает силь‐ ный шум.

Возможная причина

Прибор не установлен должным образом.

Способ устранения

Проверьте, прочно ли стоит прибор (все четыре ножки должны стоять на полу).

Включите прибор.

Прибор не работает.

Лампа не горит.

Лампа не горит.

Раздается предупре‐ ждающий звуковой сигнал. Мигает сиг‐ нальный индикатор.

Компрессор рабо‐ тает непрерывно.

Прибор выключен.

Вилка шнура питания не вставлена как следует в розетку.

Отсутствует электропи‐ тание прибора. Отсут‐ ствует напряжение в ро‐ зетке электросети.

Лампа находится в ре‐ жиме ожидания.

Лампа перегорела.

Температура в моро‐ зильнике слишком высо‐ кая.

Неправильно задана температура.

Неплотно закрыта двер‐ ца.

Как следует вставьте вилку шнура питания в розетку.

Подключите к этой сете‐ вой розетке другой элек‐ троприбор.

Обратитесь к квалифици‐ рованному электрику.

Закройте и снова открой‐ те дверцу.

См. «Замена лампы».

См. «Оповещение о вы‐ сокой температуре».

Задайте более высокую температуру.

См. «Закрывание двер‐ цы».

62 www.aeg.com

Неисправность Возможная причина

Дверцу открывали слишком часто.

Температура продуктов слишком высока.

Компрессор не вклю‐ чается сразу после нажатия на кнопку

FROSTMATIC илиCOOLMATIC или после изменения температуры.

Вода стекает по зад‐ ней стенке холо‐ дильника.

Вода стекает внутрь холодильника.

Температура воздуха в помещении слишком высока.

Это нормальное явле‐ ние. Оно не является неисправностью.

Во время автоматиче‐ ского размораживания на задней панели раз‐ мораживается наледь.

Засорилось сливное от‐ верстие.

Продукты мешают воде стекать в водосборник.

Способ устранения

Не оставляйте дверцу от‐ крытой дольше, чем это необходимо.

Прежде чем положить продукты на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры.

Обеспечьте понижение температуры воздуха в помещении.

Компрессор включится через некоторое время.

Это нормально.

Температура внутри прибора слишком низкая/слишком вы‐ сокая.

Неправильно задана температура.

Прочистите сливное от‐ верстие.

Убедитесь, что продукты не касаются задней стен‐ ки.

Задайте более высокую/ более низкую температу‐ ру.

Неплотно закрыта двер‐ ца.

Температура продуктов слишком высока.

Температура в холо‐ дильнике слишком высокая.

Температура в моро‐ зильном отделении слишком высокая.

Одновременно хранится слишком много продук‐ тов.

Внутри прибора отсут‐ ствует циркуляция хо‐ лодного воздуха.

Продукты расположены слишком близко друг к другу.

См. «Закрывание двер‐ цы».

Прежде чем положить продукты на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры.

Одновременно заклады‐ вайте меньшее количе‐ ство продуктов.

Убедитесь, что внутри прибора циркулирует хо‐ лодный воздух.

Укладывайте продукты так, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха.

РУССКИЙ

63

Неисправность

Слишком много инея.

Сверху или снизу на дисплее температу‐ ры отображается квадрат.

На дисплее высве‐ чивается dEMo.

6.1 Замена лампы

Возможная причина

Продукты упакованы не‐ правильно.

Неплотно закрыта двер‐ ца.

Неправильно задана температура.

Произошла ошибка в из‐ мерении температуры.

Прибор находится в де‐ морежиме (dEMo).

Прибор оборудован светодиодной лампой длительного срока службы.

Этот элемент освещения подлежит замене только в сервисном центре.

Обращайтесь в сервисный центр.

2.

3.

Способ устранения

Упакуйте продукты пра‐ вильно.

См. «Закрывание двер‐ цы».

Задайте более высокую температуру.

Позвоните в сервисный центр (система охлажде‐ ния будет и далее под‐ держивать низкую темпе‐ ратуру продуктов, однако регулировка температу‐ ры будет невозможна).

Нажмите на кнопку OK и удерживайте ее прибли‐ зительно 10 секунд; про‐ звучит длинный сигнал зуммера, а дисплей на короткое время погаснет, после чего прибор пере‐ йдет в нормальный ре‐ жим работы.

При необходимости отрегулируйте дверцу. См. раздел «Установка».

При необходимости замените не‐ пригодные уплотнения дверцы.

Обратитесь в сервисный центр.

6.2 Закрытие дверцы

1.

Прочистите уплотнители дверцы.

7. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Чтобы обеспечить собствен‐ ную безопасность и правиль‐ ную эксплуатацию прибора, пе‐ ред его установкой вниматель‐ но изучите раздел «Сведения по технике безопасности».

7.1 Размещение

ВНИМАНИЕ!

Если вы выбрасываете старый холодильник с пружинным зам‐ ком (защелкой) дверцы, необ‐ ходимо вывести замок из строя, чтобы дети, играя, не оказались запертыми внутри.

После установки прибора дол‐ жен быть обеспечен свобод‐ ный доступ к сетевой вилке.

64 www.aeg.com

Устанавливайте холодильник в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на табличке с технически‐ ми данными:

Температура окружаю‐ щей среды

Клима‐ тиче‐ ский класс

SN

N

ST

T от +10°C до + 32°C от +16°C до + 32°C от +16°C до + 38°C от +16°C до + 43°C

7.2 Подключение к электросети

Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь, что напряжение и ча‐

7.3 Требования по вентиляции

стота, указанные в табличке техниче‐ ских данных, соответствуют парамет‐ рам вашей домашней электрической сети.

Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет специальный контакт заземления.

Если розетка электрической сети не заземлена, выполните отдельное за‐ земление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив эту операцию квалифицированному элек‐ трику.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюде‐ ния вышеуказанных правил техники безопасности.

Данное изделие соответствует дирек‐ тивам Европейского Союза.

5 cm min.

200 cm

2

Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха с задней стороны прибора.

min.

200 cm

2

РУССКИЙ

65

7.4 Установка угольного воздушного фильтра

1

2

Угольный воздушный фильтр пред‐ ставляет собой фильтр с активиро‐ ванным углем, поглощающий непри‐ ятные запахи и обеспечивающий со‐ хранение наилучшего вкуса и арома‐ та всех пищевых продуктов без сме‐ шения запахов.

Чтобы обеспечить сохранение харак‐ теристик и срока службы угольного фильтра, при поставке он находится в пластиковом пакете. Перед включе‐ нием прибора фильтр следует уста‐ новить за заслонкой.

1.

2.

Откройте крышку заслонки (1).

Достаньте фильтр из пластиково‐ го пакета.

3.

4.

Вставьте фильтр в паз, располо‐ женный с задней стороны крышки заслонки (2).

Закройте крышку заслонки.

Во время работы всегда дер‐ жите воздушную заслонку за‐ крытой.

Обращайтесь с фильтром с осторожностью во избежание отделения от его поверхности фильтрующих частиц.

8. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ

При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы ком‐ прессора, циркуляции хладагента).

OK

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR

!

CRACK!

66 www.aeg.com

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

РУССКИЙ

67

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры ниши для встраивания

Время повышения тем‐ пературы

Высота

Ширина

Глубина

Напряжение

Частота

Технические данные указаны на пас‐ портной табличке на левой стенке

1780 мм

560 мм

550 мм

24 час

230-240 В

50 Гц внутри прибора и на табличке энерго‐ потребления.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.

Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом .

Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project