podręcznik użytkownika elektroniczna niania - E

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
MBP35
ELEKTRONICZNA NIANIA
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Funkcje opisane w tym podręczniku użytkownika mogą być przedmiotem
zmian dokonywanych bez wcześniejszego poinformowania.
Zapraszamy...
do korzystania z nowej elektronicznej niani
firmy Motorola!
Dziękujemy za zakup urządzenia MBP35. Teraz możesz oglądać i
słuchać, jak Twoje dziecko śpi w innym pokoju, lub monitorować
starsze dzieci bawiące się w ich pokoju.
Prosimy zachować oryginalny paragon. Aby skorzystać z gwarancji
produktu Motorola, należy przedstawić kopię paragonu z datą.
Realizacja gwarancji nie wymaga rejestracji.
W przypadku pytań związanych z produktem prosimy dzwonić pod
numer:
+49 (0) 1805 938 802 na terenie Europy
E-mail: motorola@telemarcom.eu
Strona www: www.motorola.com
Podręcznik użytkownika zawiera informacje wymagane do
optymalnego wykorzystania produktu.
Przed rozpoczęciem używania elektronicznej niani należy włożyć
naładowane akumulatory do jednostki dla rodziców. Przed
instalacją jednostek należy zapoznać się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa, podanymi na stronie 7.
Czy niczego nie brakuje?
•
•
•
•
•
1 x jednostka dla rodziców
1 x jednostka dla dziecka
1 x pakiet akumulatorów AAA Ni-MH do jednostki dla
rodziców
1 x zasilacz do jednostki dla rodziców
1 x zasilacz do jednostki dla dziecka
WAŻNE
Baterie do jednostki dla dziecka nie są dostarczane z tym
produktem. Zalecamy zainstalowanie baterii przed rozpoczęciem
używania, aby w przypadku zakłóceń zasilania z sieci jednostka
nadal pracowała.
Widok jednostki dla rodziców
1
12
5
13
2
6
11
TALK
MENU
9
8
7
10
3
4
1. Wyświetlacz (ekran LCD)
2. Przyciski Do góry </
Do dołu >
Tryb Normalny: Regulacja
głośności głośnika
Tryb Menu: Ustawienia
regulacji
3. Dioda LED zasilania i
rozładowania baterii
4. Dioda LED funkcji VOX
(aktywacja głosem)
5. Przycisk Odtwórz/Stop
kołysanki i
Naciśnij jeden raz, aby
odtworzyć kołysankę.
Naciśnij ponownie, aby
zatrzymać odtwarzanie.
6. Przycisk wyboru kołysanki j
Naciśnij, aby wybrać
kołysankę podczas
odtwarzania.
7. Mikrofon
8. Przycisk Menu m
Naciśnij, aby wyświetlić opcje
Menu
9. Przycisk Rozmowa t
Naciśnij i przytrzymaj, aby
mówić do dziecka.
10. Przycisk Zasilanie p
Naciśnij, aby włączyć
jednostkę.
Naciśnij i przytrzymaj, aby
wyłączyć.
11. Antena
12. Pokrywa akumulatora
13. Głośnik
Symbole wyświetlane w jednostce dla rodziców
Sygnalizuje, że jednostka monitorująca niemowlę jest poza
zasięgiem lub nie jest połączona z jednostką rodzicielską
Jest wyświetlane podczas ustawiania lub odczytu temperatury
Sygnalizuje, że temperatura jest zbyt wysoka (Powyżej 39°C)
Sygnalizuje, że temperatura jest zbyt niska (Poniżej 15°C)
Jest wyświetlany podczas ustawiania funkcji Światło noc.
Sygnalizuje, że funkcja rozmowy jest uaktywniona
Jest wyświetlany podczas odtwarzania kołysanek
Jest wyświetlany podczas zmiany kołysanki
Jest wyświetlany podczas regulacji głośności w jednostce dla
rodziców
Jest wyświetlany podczas regulacji jasności ekranu LCD
Widok jednostki dla dziecka
1
7
2
3
8
6
4
9
5
1.
2.
3.
4.
5.
Czujnik fotograficzny
Obiektyw kamery
Diody LED podczerwieni
Dioda LED zasilania
Światło noc.
6.
7.
8.
9.
Wyłącznik Włącz/Wyłącz
Głośnik
Antena
Czujnik temperatury
Ważne wskazówki dotyczące instalacji jednostki
monitorującej niemowlę
•
•
•
•
•
Aby używać monitora wideo jednostki dla rodziców i dla dziecka,
należy ustanowić połączenie radiowego między nimi, a zasięg jest
uzależniony od warunków otoczenia.
Wszystkie znajdujące się między jednostką dla rodziców a
jednostką dla dziecka duże obiekty metalowe, takie jak lodówka,
lustro, szafa, drzwi metalowe lub beton zbrojony, mogą blokować
sygnał.
Siła sygnału może być również redukowana przez inne stałe
konstrukcje (np. ściany) albo przez sprzęt radiowy lub elektryczny
(np. telewizory, komputery, telefony bezprzewodowe lub
komórkowe, lampy fluorescencyjne lub wyłączniki z funkcją
przygaszania).
Używanie innych produktów wykorzystujących częstotliwość 2,4 GHz,
takich jak sieci bezprzewodowe, systemy Bluetooth® lub kuchenki
mikrofalowe, może powodować zakłócenia w pracy tego produktu.
Elektroniczną nianię należy trzymać z dala od tego typu produktów.
Jeśli powodują zakłócenia, należy je wyłączyć.
Jeśli sygnał jest słaby, należy spróbować przenieść jednostkę dla
rodzicówi/lub dla dziecka w inne miejsce w pokoju.
Spis treści
1. Instrukcje bezpieczeństwa.............................................................7
2. Informacje wstępne ........................................................................9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Instalacja akumulatorów w jednostce monitorującej niemowlę ......9
Zasilanie jednostki dla dziecka.....................................................10
Instalacja baterii w jednostce macierzystej ..................................11
Zasilanie jednostki dla rodziców...................................................12
Rejestracja ...................................................................................13
3. Obsługa elektronicznej niani MBP35 ..........................................14
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Ustawianie....................................................................................14
Podgląd nocny..............................................................................14
Funkcja Rozmowa........................................................................14
Regulacja głośności w jednostce dla rodziców ............................14
Odtwarzanie kołysanki dla dziecka ..............................................15
4. Opcje menu jednostki dla rodziców MBP35...............................16
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
6.
7.
8.
6
Jasność ........................................................................................16
Wyświetlanie temperatury (°C lub °F) ..........................................16
Światło noc. ..................................................................................16
Aktywacja głosem.........................................................................17
Usuwanie zużytego urządzenia (dbałość o środowisko)..........18
Czyszczenie urządzenia ...............................................................19
Pomoc............................................................................................20
Informacje ogólne.........................................................................22
Spis treści
POLSKI
1. Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Ta elektroniczna niania jest zgodna ze wszystkimi standardami
dotyczącymi pola elektromagnetycznego i jest całkowicie bezpieczna,
jeśli jest używana zgodnie informacjami podanymi w podręczniku
użytkownika. Z tego powodu przed rozpoczęciem jej używania należy
zawsze uważnie zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.
• Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą. Podczas montażu małe
elementy należy trzymać z dala od dzieci.
• Ten produkt nie jest zabawką. Nie można pozwalać dzieciom na
zabawę nim.
• Elektroniczna niania nie zastępuje opieki sprawowanej przez
odpowiedzialne osoby dorosłe.
• Niniejszy podręcznik użytkownika należy zachować na przyszłość.
• Jednostki dla dziecka ani kabli nie można umieszczać w łóżeczku lub
w zasięgu ramion dziecka (jednostka powinna znajdować się
w odległości co najmniej 1 metra).
• Przewody należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.
• Elektronicznej niani nie można przykrywać ręcznikiem lub kocykiem.
• Nigdy nie można używać przedłużaczy z zasilaczami. Można używać
tylko dostarczonych zasilaczy.
• Przed użyciem należy przetestować działanie elektronicznej niani.
Należy zapoznać się z jej funkcjami.
• Elektronicznej niani nie można używać w pobliżu wody.
• Elektronicznej niani nie można instalować w pobliżu źródeł ciepła.
• Można używać tylko dostarczonych ładowarek i zasilaczy. Nie można
używać innych ładowarek ani zasilaczy, ponieważ może to uszkodzić
urządzenie i akumulatory.
Instrukcje bezpieczeństwa
7
• W przypadku jednostki rodzicielskiej wystarczy tylko włożyć pakiet
akumulatorów tego samego typu. W przypadku jednostki
monitorującej niemowlę, należy włożyć zwykłe baterie, zwracając
uwagę na polaryzację, oznaczoną na kieszeni baterii oraz w punkcie
„2.1 Instalacja akumulatorów w jednostce monitorującej niemowlę”.
• Nie można dotykać ładowarki ani styków wtyczki ostrymi lub
metalowymi obiektami.
PRZESTROGA
W przypadku wymiany akumulatorów na nieprawidłowe istnieje ryzyko
wybuchu. Zużyte akumulatory należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
8
Instrukcje bezpieczeństwa
2.1
POLSKI
2. Informacje wstępne
Instalacja akumulatorów w jednostce
monitorującej niemowlę
Kamera może być zasilana zarówno trzema bateriami AA (zalecane
baterie jednorazowe) jak i z domowej sieci elektrycznej. Jednostka dla
dziecka nie ma funkcji ładowania!
wkręt
WAŻNE
Baterie do jednostki dla dziecka nie są dostarczane z tym produktem.
Zalecamy zainstalowanie baterii przed rozpoczęciem używania, aby w
przypadku zakłóceń zasilania z sieci jednostka nadal pracowała.
1. Przy użyciu śrubokręta odkręć wkręt w lewo. Zdejmij pokrywę
baterii.
2. Zainstaluj trzy baterie AA zgodnie z polaryzacją pokazaną na kieszeni.
Zamknij kieszeń na baterie i dokręć wkręt w prawo.
3. Przesuń wyłącznik zasilania do pozycji ON (WŁĄCZONE). Dioda LED
zaświeci się na zielono.
Aby wyłączyć jednostkę dla dziecka, przestaw wyłącznik zasilania do
pozycji OFF (WYŁĄCZONE).
UWAGA
Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED zmieni kolor na
pomarańczowy i zacznie migać.
Informacje wstępne
9
OSTRZEŻENIE
Nie można jednocześnie używać starych i nowych baterii.
Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
Baterii nie można zwierać ani wrzucać do ognia.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, akumulatory
należy wyjąć.
2.2
Zasilanie jednostki dla dziecka
1. Podłącz małą wtyczkę zasilacza do gniazda zasilającego jednostki
dla dziecka, a drugi koniec do gniazdka sieciowego (230 V/50 Hz).
UWAGA
Należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza (6 V DC/1000 mA).
2. Przesuń wyłącznik zasilania do pozycji ON (WŁĄCZONE). Dioda LED
zaświeci się na zielono.
3. Aby wyłączyć jednostkę dla dziecka, przestaw wyłącznik zasilania do
pozycji OFF (WYŁĄCZONE).
10
Informacje wstępne
Instalacja baterii w jednostce macierzystej
Czarny
Czerwony
POLSKI
2.3
wkręt
1. Przy użyciu śrubokręta odkręć wkręt w lewo. Zdejmij pokrywę
baterii.
2. Podłącz styki pakietu akumulatorów do gniazda ze stykami urządzenia
zgodnie z powyższym rysunkiem i włóż pakiet akumulatorów do
kieszeni.
3. Zamknij kieszeń na baterie i dokręć wkręt w prawo.
4. Naciśnij jeden raz przycisk p, aby WŁĄCZYĆ jednostkę dla
rodziców.
- Uruchomienie jednostki zajmie kilka sekund.
5. Aby WYŁĄCZYĆ jednostkę dla rodziców, naciśnij i przytrzymaj
przycisk p.
UWAGA
Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED zmieni kolor na
pomarańczowy i zacznie migać. Przed zasilaniem urządzenia wyłącznie
przy użyciu baterii należy je najpierw doładować przez 15 godzin.
UWAGA
Jeśli jednostka jest zasilana z zasilacza sieciowego lub z pakietu
akumulatorów, dioda LED świeci na zielono. Jeśli jednocześnie używany
jest zasilacz sieciowy i pakiet akumulatorów, dioda LED świeci na
czerwono.
Informacje wstępne
11
2.4
Zasilanie jednostki dla rodziców
1. Podłącz małą wtyczkę zasilacza do gniazda zasilającego jednostki
dla rodziców, a drugi koniec do gniazdka sieciowego (230 V/50 Hz).
UWAGA
Należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza (6 V DC/1000 mA).
2. Naciśnij jeden raz przycisk p, aby WŁĄCZYĆ jednostkę dla
rodziców. Dioda LED zaświeci się na zielono.
3. Aby WYŁĄCZYĆ jednostkę dla rodziców, naciśnij i przytrzymaj
przycisk p.
UWAGA
Po włączeniu jednostki dla rodziców i jednostki dla dziecka na
wyświetlaczu jednostki dla rodziców pokazywany będzie obraz wideo
rejestrowany przez jednostkę dla dziecka.
Przy braku połączenia lub zasięgu na wyświetlaczu LCD będzie migać
ikona
, a jednostka dla rodziców będzie cały czas emitować sygnał
dźwiękowy. Przenieś jednostkę dla rodziców bliżej jednostki dziecka, aż
do ponownego ustanowienia połączenia.
12
Informacje wstępne
Rejestracja
Elektroniczna niania jest wstępnie zarejestrowana w momencie zakupu.
Nie ma potrzeby ponownej rejestracji, chyba że jednostka dla dziecka
straci połączenie z jednostką dla rodziców.
Aby ponownie zarejestrować elektroniczną nianię, należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Wyłącz obie jednostki, dla rodziców i dla dziecka.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk m, następnie naciśnij przycisk p
na jednostce dla rodziców, nadal trzymając wciśnięty przycisk m
przez przynajmniej 5 sekund, aż zaświeci się dioda LED. Jednostka
dla rodziców jest w trybie rejestracji.
3. Przykryj obiektyw kamery jednostki dla dziecka czarną szmatką, a
następnie włącz jednostkę.
4. Zaczekaj, aż obie jednostki się odnajdą i ustanowią połączenie.
5. Zdejmij osłonę z jednostki dla dziecka.
Rejestracja jest zakończona, jeśli na wyświetlaczu jednostki dla rodziców
odbierany jest sygnał wideo z kamery jednostki dla dziecka.
Informacje wstępne
13
POLSKI
2.5
3. Obsługa elektronicznej niani MBP35
3.1
Ustawianie
• Ustaw kamerę w dogodnej lokalizacji i skieruj obiektyw kamery na
obszar, który ma być monitorowany.
• Przechyl głowicę jednostki dla dziecka do góry lub na dół do takiej
pozycji, w której na jednostce dla rodziców dziecko będzie dobrze
widoczne.
UWAGA
Nie można umieszczać kamery w zasięgu dziecka! W przypadku
wystąpienia zakłóceń obrazu lub dźwięku należy przenieść jednostkę w
inne miejsce, oddalone od innych urządzeń elektrycznych.
3.2
Podgląd nocny
Kamera posiada podczerwone diody LED o 8 stopniach natężenia, co
pozwala na rejestrowanie czytelnych obrazów w ciemności. Jeśli
wbudowany czujnik fotograficzny wykryje niski poziom naświetlenia
zewnętrznego, diody LED zostaną automatycznie uaktywnione, a obraz
na wyświetlaczu jednostki dla rodziców będzie czarno-biały.
3.3
Funkcja Rozmowa
Aby mówić do dziecka przez głośnik w jednostce dla dziecko, naciśnij i
przytrzymaj t na jednostce dla rodziców. Na środku ekranu LCD
zostanie wyświetlony symbol
.
UWAGA
Po uaktywnieniu funkcji Rozmowa, odtwarzanie kołysanki zostanie
wstrzymane.
3.4
Regulacja głośności w jednostce dla rodziców
Naciśnij przycisk < i >, aby podczas normalnej pracy wyregulować
głośność w jednostce dla rodziców.
14
Obsługa elektronicznej niani MBP35
Odtwarzanie kołysanki dla dziecka
POLSKI
3.5
Można zdalnie uruchomić odtwarzanie kołysanki w jednostce dla
dziecka.
1. Aby odtworzyć kołysankę, naciśnij jeden raz przycisk i na
jednostce dla rodziców. Aby wstrzymać odtwarzanie, ponownie
naciśnij przycisk i.
2. Aby wybrać inną kołysankę, podczas odtwarzania naciśnij przycisk
j. Do wyboru dostępne jest 5 kołysanek, oznaczonych symbolami
1,
2,
3,
4 lub
5.
3. Aby odtworzyć wszystkie kołysanki, naciskaj przycisk j, aż na
ekranie LCD zostanie wyświetlony symbol
.
WSKAZÓWKI
Naciśnięcie podczas pierwszych 10 sekund odtwarzania kołysanki
przycisku < lub > spowoduje wyregulowanie głośności kołysanki w
jednostce dla dziecka.
Naciśnięcie przycisku < lub > po 10 sekundach odtwarzania kołysanki
spowoduje regulację głośności w jednostce dla rodziców.
Obsługa elektronicznej niani MBP35
15
4. Opcje menu jednostki dla rodziców
MBP35
4.1
Jasność
1. Naciskaj przycisk m, aż na ekranie LCD zostanie wyświetlony
symbol
.
2. Naciśnij przycisk < i >, aby wyregulować jasność ekranu LCD na
poziomie 1, 2, 3, 4 lub 5 (domyślnie jest ustawiony poziom 3). Jasność
ekranu LCD zostanie odpowiednio wyregulowana.
3. Naciśnij przycisk m, aby wyjść.
4.2
Wyświetlanie temperatury (°C lub °F)
1. Naciskaj przycisk m, aż na ekranie LCD zostanie wyświetlony
symbol
.
2. Naciśnij przycisk < i >, aby zmienić sposób wyświetlania
temperatury na °C, °F lub WYŁĄCZONE (domyślnie ustawiona opcja: °C).
Jednostka temperatury i odczyt zostaną odpowiednio zmienione.
3. Naciśnij przycisk m, aby wyjść.
UWAGA
Jeśli temperatura wzrośnie powyżej 39ºC, na ekranie LCD zostanie
wyświetlone
.
Jeśli temperatura spadnie poniżej 15ºC, na ekranie LCD zostanie
wyświetlone
.
4.3
Światło noc.
1. Naciskaj przycisk m, aż na ekranie LCD zostanie wyświetlony
symbol
.
2. Naciśnij przycisk <, aby WŁĄCZONE światło nocne na jednostce dla
dziecka, lub naciśnij przycisk >, aby WYŁĄCZONE światło nocne.
Światło nocne na jednostce dla dziecka zostanie odpowiednio
włączone lub wyłączone.
3. Naciśnij przycisk m, aby wyjść.
16
Opcje menu jednostki dla rodziców MBP35
Aktywacja głosem
Poziom czułości wykrywania dźwięku (VOX) elektronicznej niani można
wyregulować. Jeśli dziecko jest spokojne, poziom czułości można
zwiększyć, tak aby ciche dźwięki były wykrywane i wysyłane do jednostki
dla rodziców.
1. Naciskaj przycisk m, aż na ekranie LCD zostanie wyświetlony
symbol VOX.
Naciskaj przycisk < i >, aby ustawić opcję VOX na poziomie
WYŁĄCZONE, 1, 2, 3, 4 lub 5 (domyślnie jest ustawiona opcja WYŁĄCZONE).
Jeśli funkcja VOX jest włączona (poziom od 1 do 5), zostanie włączona
dioda LED VOX, a ekran LCD zostanie wyłączony po kilku sekundach od
wykrycia poziomu dźwięku niższego niż ustawiony.
Uwaga: Poziom 5 jest najbardziej czuły. Aby ekran LCD został wyłączony,
należy zachowywać się najciszej.
2. Naciśnij przycisk m, aby wyjść.
UWAGA
Ekran LCD na jednostce dla rodziców zostanie ponownie włączony, jeśli
poziom dźwięku w jednostce dla dziecka osiągnie próg wyzwalający
funkcji VOX, lub po naciśnięciu przycisku na jednostce dla rodziców.
Opcje menu jednostki dla rodziców MBP35
17
POLSKI
4.4
5. Usuwanie zużytego urządzenia
(dbałość o środowisko)
Gdy produkt ulegnie zużyciu, nie wyrzucaj go razem
z innymi śmieciami domowymi. Zużyte urządzenie należy oddać do
punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (elektrośmieci) w celu utylizacji. Ten obowiązek
został określony symbolem zamieszczonym na produkcie i opisany
w niniejszej instrukcji obsługi oraz/lub na opakowaniu.
Niektóre materiały składowe produktu można wykorzystać ponownie,
jeśli zostanie on zwrócony do punktu utylizacji. Umożliwiając ponowne
wykorzystanie części lub surowców ze zużytych produktów, bierzesz
czynny udział w działaniach ochrony środowiska.
Więcej informacji na temat punktów zbiórki w okolicy miejsca zamieszkania
można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta.
Baterie należy wyrzucać w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie
z lokalnymi przepisami.
18
Usuwanie zużytego urządzenia (dbałość o środowisko)
Urządzenie MBP35 należy czyścić lekko wilgotną lub antystatyczną
ściereczką. Nie wolno używać do tego celu środków czyszczących ani
ściernych.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia
• Nie wolno czyścić elementów produktu przy użyciu rozpuszczalników
lub innych chemikaliów – mogłoby to skutkować trwałym
uszkodzeniem urządzenia, które nie jest objęte gwarancją. W razie
potrzeby czyść urządzenie wilgotną szmatką.
• Nie wolno kłaść urządzenia MBP35 w nadmiernie gorących lub
wilgotnych miejscach ani w miejscach narażonych na działalnie
promieni słonecznych. Urządzenie należy przechowywać z dala od
wody.
• Dołożyliśmy wszelkich starań, aby urządzenie MBP35 było bardzo
niezawodne. Jeśli mimo to urządzenie ulegnie awarii, nie należy
naprawiać go samodzielnie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt
z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
Czyszczenie urządzenia
19
POLSKI
6. Czyszczenie urządzenia
7. Pomoc
Wyświetlacz
Brak napisów na wyświetlaczu
• Spróbuj naładować lub wymienić akumulatory.
• Zresetuj urządzenia. Odłącz zasilanie elektryczne wraz z baterią i
dwoma zasilaczami, a nastęnie podłącz ponownie.
• Czy urządzenie jest włączone?
Naciśnij i zwolnij przycisk p na jednostce dla rodziców, aby je
włączyć.
Powiązywanie
Jeśli jednostka dla dziecka straciła połączenie z jednostką
dla rodziców
• Spróbuj naładować lub wymienić akumulatory.
• Jeśli jednostka dla dziecka jest zbyt daleko, urządzenia mogą tracić
zasięg – przenieś jednostkę dla dziecka bliżej jednostki dla rodziców.
• Zresetuj jednostki poprzez odłączenie zasilania elektrycznego, z
baterii i sieci. Zaczekaj 15 sekund i ponownie podłącz jednostkę do
zasilania. Odczekaj minutę – w tym czasie jednostka dla rodziców i
jednostka dla dziecka synchronizują się ze sobą.
• Jeśli wystąpiła potrzeba ponownego powiązania jednostek, patrz
część „2.5 Rejestracja”.
20
Pomoc
Szumy w jednostce dla rodziców
• Jednostka dla rodziców i jednostka dla dziecka są zbyt blisko siebie.
Rozmieść je na większej przestrzeni.
• Urządzenia powinny leżeć przynajmniej metr od siebie; w przeciwnym
razie może wystąpić efekt sprzężenia zwrotnego.
• Jeśli jednostka dla dziecka jest zbyt daleko, urządzenia mogą tracić
zasięg – przenieś jednostkę dla dziecka bliżej jednostki dla rodziców.
• Sprawdź, czy jednostka dla rodziców lub jednostka dla dziecka nie
leży blisko innych urządzeń elektrycznych, np. telewizora, komputera
czy telefonu bezprzewodowego bądź komórkowego.
Pomoc
21
POLSKI
Zakłócenia
8. Informacje ogólne
Jeśli produkt nie pracuje poprawnie...
1. Przeczytaj niniejszy Podręcznik użytkownika lub Podręcznik
skrócony.
2. Odwiedź naszą witrynę internetową:
www.motorola.com
3. Skontaktuj się z działem obsługi klienta pod nr tel.:
+49 (0) 1805 938 802 na terenie Europy.
E-mail: motorola@telemarcom.eu
Aby zamówić nowy akumulator, skontaktuj się z działem obsługi klienta
lub odwiedź naszą witrynę internetową.
Produkty powszechnego użytku oraz akcesoria
zakupione na terenie Europy.
Co obejmuje gwarancja?
Firma Binatone Electronics International LTD. udziela gwarancji na
produkty powszechnego użytku marki Motorola (zwane dalej
„Produktami”) oraz produkowane przez nią akcesoria marki Motorola lub
certyfikowane przez tę markę, które zostały przeznaczone do użytku
z Produktami (zwanymi dalej „Akcesoriami”), gwarantując brak wad
materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania
przez poniżej określony okres, z zachowaniem poniżej określonych
wyłączeń i ograniczeń. Niniejsza ograniczona gwarancja stanowi
wyłączne zabezpieczenie konsumenta i dotyczy wyłącznie nowych
Produktów i Akcesoriów marki Motorola, które zostały wyprodukowane
przez firmę Binatone Electronics International LTD. i zakupione na
terenie Europy, do których dołączono niniejszą pisemną gwarancję:
Kto ma prawo do skorzystania z gwarancji?
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwszego konsumenta
zakupującego urządzenie i nie podlega cesji na inny podmiot.
22
Informacje ogólne
Jeśli Produkty bądź Akcesoria są niezgodne z niniejszą gwarancją, firma
BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. może wedle
własnego uznania bezpłatnie naprawić bądź wymienić dany Produkt lub
Akcesorium lub zwrócić koszty równe cenie jego zakupu. Firma Binatone
Electronics International LTD. może w toku naprawy lub wymiany używać
funkcjonalnie równoważnych, odnowionych i/lub używanych Produktów,
Akcesoriów lub części, a jakiekolwiek Produkty, Akcesoria lub części
usunięte lub wymienione na mocy niniejszej gwarancji pozostaną we
własności firmy Binatone Electronics International LTD.
Jakie są pozostałe ograniczenia gwarancji?
DOMNIEMANE WARUNKI LUB RĘKOJMIE ZAPEWNIONE PRZEZ
PRAWO LUB W INNY SPOSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI RĘKOJMIE
POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ
OGRANICZONE WYŁĄCZNIE DO OKRESU TRWANIA NINIEJSZEJ
OGRANICZONEJ GWARANCJI, W INNYCH PRZYPADKACH
JEDYNYMI ŚRODKAMI NAPRAWCZYMI WZGLĘDEM KLIENTA JEST
NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT CENY ZAKUPU, KTÓRE SĄ
UDZIELANE ZAMIAST INNYCH RĘKOJMII, A MOTOROLA WRAZ
Z BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. NIE UDZIELAJĄ
INNYCH, WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI
I WARUNKÓW. ZARÓWNO MOTOROLA, JAK I BINATONE
ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ
GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ LUB DELIKTOWEJ
(W TYM ZANIEDBANIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ
ZA WADY PRODUKTU), BĄDY ROSZCZEŃ I SZKÓD
PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU LUB
AKCESORIUM, BĄDY Z TYTUŁU POŚREDNICH, WYPADKOWYCH,
NADZWYCZAJNYCH LUB NASTĘPCZYCH SZKÓD WSZELKIEGO
RODZAJU, UTRATY DOCHODÓW, OSZCZĘDNOŚCI LUB ZYSKÓW,
UTRATY FIRMY, UTRATY DANYCH (ZARÓWNO POUFNYCH,
FIRMOWYCH, OSOBISTYCH LUB INNYCH), BĄDY Z TYTUŁU
Informacje ogólne
23
POLSKI
Jakie są obowiązki firmy BINATONE ELECTRONICS
INTERNATIONAL LTD. wynikające z gwarancji?
INNYCH SZKÓD FINANSOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA
LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW LUB
AKCESORIÓW, A BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD.
NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM
ROSZCZEŃ LUB ŻĄDAŃ WYSTOSOWYWANYCH PRZEZ OSOBY
TRZECIE LUB KLIENTA W IMIENIU OSOBY TRZECIEJ, O ILE
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ.
Prawo obowiązujące w niektórych stanach, krajach lub jurysdykcjach nie
zwalana na ograniczenie lub wyłączenie szkód następczych lub
wypadkowych, bądź ograniczenia długości domniemanej gwarancji, więc
powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie dotyczyć konsumentów
w tych stanach, krajach lub jurysdykcjach. Niniejsza gwarancja przyznaje
klientów określone prawa, jednak klient może mieć również inne prawa,
zależnie od stanu, kraju lub jurysdykcji zamieszkania.
Produkty lub akcesoria objęte Długość okresu gwarancyjnego
gwarancją
Produkty powszechnego
2 (słownie: dwa) lata od daty
użytku
zakupu przez pierwszego
konsumenta.
Akcesoria powszechnego
90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni
użytku
od daty zakupu przez pierwszego
konsumenta.
Pozostały termin pierwotnej
Naprawione lub wymienione
gwarancji lub 90 (słownie:
produkty powszechnego
dziewięćdziesiąt) dni (stosowany
użytku oraz akcesoria
jest dłuższy termin) od daty zwrotu do
konsumenta.
Wyłączenia
Normalne użytkowanie. Gwarancja nie obejmuje okresowych
czynności konserwacyjnych, naprawczych lub wymiany części będących
skutkiem normalnego zużycia podczas użytkowania urządzenia.
24
Informacje ogólne
Użytkowanie Produktów lub Akcesoriów innych marek niż Motorola.
Gwarancja nie obejmuje defektów lub uszkodzeń powstałych wskutek
użytkowania Produktów, Akcesoriów, bądź innych urządzeń
peryferyjnych innej marki niż Motorola.
Nieupoważnione działania serwisowe lub modyfikacje. Gwarancja
nie obejmuje defektów lub uszkodzeń powstałych wskutek serwisowania,
testowania, regulacji, instalacji, konserwacji, zmian lub modyfikowania
Produktu lub Akcesorium przez inne podmioty niż Motorola, Binatone
Electronics International LTD. lub autoryzowane centra serwisowe tych
firm.
Informacje ogólne
25
POLSKI
Akumulatory. Ta ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie
akumulatory, których pojemność po pełnym naładowaniu jest mniejsza
od 80 % pojemności znamionowej oraz akumulatory z wyciekiem.
Trwałość akumulatorów oraz zmiany pojemności akumulatorów podczas
używania i wraz z upływem czasu są wyłączone z tej gwarancji.
Nieprawidłowe użytkowanie lub nieodpowiednie traktowanie.
Gwarancja nie obejmuje defektów lub uszkodzeń powstałych wskutek:
(a) niepoprawnego lub nierozsądnego użytkowania, przechowywania,
nieprawidłowego lub nieodpowiedniego traktowania, bądź
nieodpowiedniej obsługi urządzenia, wypadku, zaniedbania lub innej
przyczyny zewnętrznej, jak np. uszkodzenia fizyczne (pęknięcia,
zadrapania i inne) powierzchni produktu wynikające z nieodpowiedniego
użytkowania; (b) niestosowania się do zaleceń użytkowania zawartych
w instrukcji obsługi Produktu lub Akcesorium, (c) kontaktu Produktu lub
Akcesorium z płynami, wodą, deszczem, wysoką wilgocią lub
nadmiernymi ilościami potu, piaskiem, brudem i podobnymi
substancjami, a także wysoką temperaturą i żywnością; (d) korzystania
z Produktów lub Akcesoriów do celów handlowych, lub korzystania
z Produktu lub Akcesorium w nieodpowiednich warunkach lub
w nieodpowiedni sposób lub; (e) innych czynności lub zaniedbań nie
stanowiących winy lub zaniedbania ze strony firm Motorola lub Binatone
Electronics International LTD.
Produkty modyfikowane. Gwarancja nie obejmuje Produktów
i Akcesoriów z (a) usuniętymi, zmodyfikowanymi lub zniszczonymi
numerami seryjnymi lub etykietami z datą; (b) zerwanymi plombami lub
plombami z oznakami zdejmowania; (c) nieprawidłowymi numerami
seryjnymi płyty głównej; lub (d) obudowami bądź częściami niezgodnymi
z danym modelem lub innej marki niż Motorola.
Usługi komunikacyjne. Gwarancja nie obejmuje defektów lub
uszkodzeń Produktów lub Akcesoriów powstałych wskutek korzystania
z sygnału komunikacyjnego lub usługi komunikacyjnej subskrybowanych
lub użytkowanych w połączeniu z Produktami lub Akcesoriami.
Informacje dotyczące obsługi gwarancyjnej i inne
Aby uzyskać pomoc serwisową lub dalsze informacje, zadzwoń pod nr:
+49 (0) 1805 938 802 na terenie Europy
Pod tym numerem Klient otrzyma informacje dotyczące sposobu wysyłki
Produktów lub Akcesoriów do autoryzowanego centrum serwisowego
BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD, przy czym koszty
i odpowiedzialność związane z wysyłką ponosi Klient. Aby uzyskać
pomoc serwisową, Klient powinien dołączyć: (a) kopię rachunku,
paragonu sprzedaży lub równoważnego dowodu zakupu Produktów lub
Akcesoriów z widoczną datą zakupu; (b) pisemny opis problemu
i najważniejsze; (c) adres i numer telefonu Klienta.
Niniejsze warunki stanowią pełną treści umowy gwarancyjnej pomiędzy
Klientem a BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD.
dotyczącej zakupionych przez niego Produktów lub Akcesoriów
i zastępują poprzednie uzgodnienia oraz oświadczenia, w tym
jakiekolwiek oświadczenia podane w prasie lub materiałach
promocyjnych publikowanych przez BINATONE ELECTRONICS
INTERNATIONAL LTD., a także oświadczenia sprzedawców bądź
pracowników BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD.
dotyczące niniejszego zakupu.
26
Informacje ogólne
POLSKI
Dane techniczne
Jednostka dla dziecka
Częstotliwość
2,4–2,4835 GHz
Maksymalny zasięg
Daleki zasięg – do 137 metrów*
*Bez przeszkód pomiędzy dwoma urządzeniami.
Faktyczny zasięg zależy od otoczenia użytkowania.
Czujnik obrazu
CMOS, kolorowy
Obiektyw
f 2,5 mm, F 2,8
LED NA
PODCZERWIEŃ
8 el.
Zasilanie
Zasilacz: DC 6 V, 1,0 A (model: Kings,
KSS12_060_1000G)
LUB
Baterie: trzy baterie AA
(Uwaga: baterie nie są dołączone do zestawu)
Jednostka dla rodziców
Częstotliwość
2,4–2,4835 GHz
Wyświetlacz
Ekran LCD TFT 3,5"
Wyświetlane kolory
Kolorowy ekran LCD z 16,7 mln kolorów
Regulacja jasności
5 poziomów
Zasilanie
Zasilacz: DC 6 V, 1,0 A (model: Kings,
KSS12_060_1000G)
LUB
Baterie: pakiet akumulatorów NiMH
(model: Desay = AA2000)
OSTRZEŻENIE
W jednostce dla rodziców nie można używać
jednorazowych baterii. W przypadku wymiany
akumulatorów na nieprawidłowe istnieje ryzyko
wybuchu. Zużyte akumulatory należy zutylizować
zgodnie z instrukcją.
Informacje ogólne
27
Motorola
Producentem, dystrybutorem i sprzedawcą
tego produktu jest Binatone Electronics
International LTD., oficjalny posiadacz
licencji na produkt. MOTOROLA oraz logo
Stylized M, a także inne znaki towarowe
i charakterystyczne opakowania produktu są
własnością Motorola, Inc. i są użytkowane
na licencji Motorola, Inc. MOTOROLA oraz
logo Stylized M są zarejestrowanymi
znakami w Biurze ds. Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych.
Pozostałe nazwy produktów i usług należą
do ich właścicieli.
© Motorola, Inc. 2009. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Wersja 1.0
Wydrukowano w Chinach