Electrolux | EWF 106410 A | lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija Інструкція Veļas mašīna

lietošanas instrukcija
naudojimo instrukcija
Інструкція
Veļas mašīna
Skalbyklė
Пральна машина
EWF 106410 W
EWF 126410 W
EWF 146410 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē
www.electrolux.com
SATURS
Drošības informācija
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Pirmā ieslēgšana
Personalizēšana
Izmantošana ikdienā
Noderīgi ieteikumi un padomi
Veļas mazgāšanas programmas
2
4
5
8
8
8
11
13
Kopšana un tīrīšana
Ko darīt, ja ...
Tehniskie dati
Patēriņa lielumi
Uzstādīšana
Elektrības padeves pieslēgšana
Apsvērumi par vides aizsardzību
15
20
23
23
23
27
27
Izmaiņu tiesības rezervētas
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Svarīgi rūpīgi izlasiet tos un saglabājiem
turpmākām uzziņām.
• Ierīces drošība atbilst visiem noteiktajiem
nozares standartiem un normatīvajām prasībām par mājsaimniecības ierīču drošību. Tomēr kā ražotāji, mēs uzskatām, ka
mums ir pienākums informēt par noteiktiem drošības apsvērumiem.
• Ir ļoti svarīgi turēt šo rokasgrāmatu ierīces
tuvumā, lai Jūs varētu vienmēr tajā ieskatīties. Ja veļas mašīna tiek pārdota vai atdota jaunam īpašniekam vai ja pārceļaties
uz citu mājokli, bet ierīci atstāat, pievienojiet tai šo rokasgrāmatu, lai jaunais īpašnieks varētu iegūt informāciju par veļas
mašīnas darbību un drošību.
• IZLASIET padomus rūpīgi pirms veļas mašīnas uzstādīšanas vai lietošanas.
• Pirms pirmās iedarbināšanas pārliecinieties, vai veļas mašīnai nav radušies bojājumi tās pārvietošanas laikā. Nekādā gadījumā nepieslēdziet bojātu veļas mašīnu.
Ja kāda detaļa ir bojāta, sazinieties ar piegādātāju.
• Ja veļas mašīna piegādāta ziemā, kad gaisa temperatūra ir zem nulles: paturiet veļas mašīnu istabas temperatūrā 24 stundas pirms pirmās lietošanas reizes.
Vispārīgi norādījumi par drošību
• Mainīt ierīces specifikācijas vai mēģināt to
pārbūvēt ir bīstami.
• Ja mazgāšana notiek, izmantojot karstu
ūdeni, durtiņu stikla lūka var sakarst. Nepieskarties tai!
• Nodrošiniet, lai mājdzīvnieki nevarētu iekļūt veļas tilpnē. Lai to nepieļautu, pirms
lietošanas pārbaudiet cilindru.
• Dažādi priekšmeti, piemēram, spraužamadatas, naglas, skrūves, akmentiņi vai citi
cieti un asi materiāli var sabojāt veļas mašīnu, tādēļ uzmanieties, lai tādi tur nenokļūst.
• Izmantojiet tikai ieteiktos mazgāšanas līdzekļu un mīkstinātāju daudzumus. Pārsniedzot devas, var sabojāt audumu. Skatiet
ražotāja ieteiktos mazgāšanas līdzekļu
daudzumus.
• Mazus apģērba gabalus, piemēram, zeķes, mežģīnes, jostas u.tml. ievietojiet
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā, jo
tie var iekļūt starp ierīces tvertni un veļas
tilpni.
• Nemazgājiet veļas mašīnā apģērbu, kas ir
neapvīlēts vai saplēsts.
• Pēc lietošanas, tīrīšanas vai apkopes atvienojiet veļas mašīnu no elektrotīkla un atslēdziet ūdens piegādi.
• Nekādā gadījumā nemēģiniet mašīnu remontēt pašrocīgi. Nepieredzējušas personas veikts remonts var izraisīt ievainojumus vai nopietnus ierīces darbības traucējumus. Sazinieties ar vietējo klientu atbalsta centru. Pieprasiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Uzstādīšana
• Šī iekārta ir smaga. Tās pārvietošana jāveic uzmanīgi.
electrolux 3
• Izsaiņojot pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Ja rodas šaubas, sazinieties ar klientu atbalsta centru.
• Pirms lietošanas noņemiet iesaiņojuma
materiālus un transportēšanai paredzētās
skrūves. Pretējā gadījumā var rasties nopietni izstrādājuma bojājumi. Skatiet attiecīgo lietošanas rokasgrāmatas sadaļu.
• Pēc ierīces uzstādīšanas, pārbaudiet, vai
tā nav novietota uz ūdens ieplūdes un aizplūdes šļūtenēm, un vai darbvirsma nesaskaras ar strāvas kabeli.
• Ja veļas mašīna novietota uz paklāja, noregulējiet ierīces kājiņas tā, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju.
• Pēc uzstādīšanas pārliecinieties, vai
ūdens šļūtenēm vai to savienojumiem nav
noplūdes.
• Ja ierīce tiek uzstādīta vietā ar zemu gaisa temperatūru, lūdzu, iepazīstieties ar
rokasgrāmatas sadaļā "Sasalšanas bīstamība"
• Santehnikas darbus saistībā ar veļas mašīnas uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts santehniķis vai cita zinoša persona.
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona.
Lietošana
• Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā. To drīkst izmantot tikai paredzētajiem nolūkiem.
• Mazgājiet tikai tādu veļu, ko paredzēts
mazgāt veļas mašīnā. Ievērojiet norādījumus uz veļas informatīvajām etiķetēm.
• Nepārslogojiet iekārtu. Skatiet mazgāšanas programmu tabulu.
• Pirms mazgāšanas pārliecinieties, vai visas mazgājamo apģērbu kabatas ir tukšas un rāvējslēdzēji aizvilkti. Nav ieteicams mazgāt izdilušu vai saplēstu veļu,
bet traipus, piemēram, krāsas, tintes, rūsas vai zāles, pirms mazgāšanas jāapstrādā. Krūšturus ar stiprinājumiem NEDRĪKST mazgāt veļas mašīnā.
• Veļu ar gaistošu naftas produktu traipiem
nedrīkst mazgāt veļas mašīnā. Ja tiek izmantoti gaistoši tīrīšanas šķidrumi, iztīriet
tos no veļas pirms ievietošanas mašīnā.
• Neraujiet elektrības kabeli, lai izvilktu kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas; bet
vienmēr velciet pašu kontaktdakšu.
• Neizmantojiet veļas mazgājamo mašīnu,
ja bojāts strāvas kabelis, vadības panelis,
darba virsma vai ierīce bojāta tā, ka iespējams piekļūt tās iekšpusei.
Bērnu drošība
• Šo ierīci nedrīkst izmantot cilvēki (ieskaitot bērnus) ar samazinātu jutību, garīgi nespējīgi, bez pieredzes un zināšanām, ja
vien tie netiek atbilstoši uzraudzīti vai arī zinoša persona viņiem nesniedz attiecīgus
norādījumus.
• Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
• Iepakojuma sastāvdaļas (plēve, polistirols
u.c.) var būt bīstamas bērniem noslāpšanas riska dēļ! Uzglabājiet tos bērniem nepieejamās vietās.
• Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem
nepieejamā vietā.
• Nodrošiniet, lai mazi bērni vai mājdzīvnieki nevarētu iekļūt veļas tilpnē. Lai nepieļautu to, ka bērni un mājdzīvnieki iekļūst tvertnē un tur iesprostojas, ierīce ir aprīkota ar
īpašu funkciju. Lai ieslēgtu to, pagrieziet
pogu (nenospiežot to) lūkas iekšpusē pulksteņa rādītāja virzienā, līdz atzīme ir horizontālā pozīcijā. Ja nepieciešams, izmantojiet monētu.
Lai izslēgtu to un atjaunotu iespēju aiztaisīt lūku, pagrieziet pogu pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, līdz atzīme ir vertikālā
pozīcijā.
4 electrolux
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Jūsu jaunā iekārta atbilst visjaunākajām prasībām efektīvai veļas apstrādei ar zemu
ūdens, enerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu. Jaunā mazgāšanas sistēma ļauj pilnībā izmantot mazgāšanas līdzekli, kā arī samazina ūdens patēriņu un ietaupa elektroenerģiju.
1
2
3
4
5
6
1 Mazgāšanas līdzekļa dozators
2 Vadības panelis
3 Durtiņu atvēršanas rokturis
Izvelkams mazgāšanas līdzekļa dozators
Nodalījums mazgāšanas līdzekļiem, kas
paredzēts priekšmazgāšanas un mērcēšanas fāzei vai traipu tīrīšanas līdzeklim traipu
tīrīšanas fāzes laikā (ja tas ir paredzēts).
Priekšmazgāšanas un mērcēšanas līdzekli
pievieno mazgāšanas programmas sākumā. Traipu tīrīšanas līdzekli pievieno traipu tīrīšanas fāzes aktivizēšanas laikā.
Veļas pulvera vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumu izmanto galvenajā mazgāšanas fāzē. Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli, iepildiet to tieši pirms programmas aktivizēšanas.
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu (auduma
mīkstinātāja, cietinātāja) nodalījums.
Izpildiet produkta ražotāja ieteikumus par lietošanas daudzumu un neiepildiet virs atzīmes "MAX" izvelkamajā mazgāšanas līdzekļa dozatorā. Veļas mīkstinātāju vai cietinātāju jāiepilda nodalījumā pirms mazgāšanas
programmas aktivizēšanas.
4 Tehnisko datu plāksnīte
5 Ūdens izsūknēšanas sūknis
6 Regulējamas kājiņas
electrolux 5
Programmu lietošanas pamācība
Programmu lietošanas pamācība atrodas
mazgāšanas līdzekļa atvilktnītes priekšpusē.
Programmu lietošanas pamācības citās valodās atrodas maisiņā kopā ar lietošanas instrukciju. (Ne visām ierīcēm ir vairākas programmu lietošanas pamācības.)
Lai nomainītu programmu lietošanas pamācību:
1. Izvelciet to aiz labās puses no atvilktnītes.
2. Ielieciet vietā jauno programmu lietošanas pamācību.
VADĪBAS PANELIS
Tālāk ir redzams vadības paneļa attēls. Attēlā ir parādīts programmu pārslēgs, kā arī
taustiņi, indikatori un displejs. Šie elementi turpmākajās lappusēs ir apzīmēti ar attiecīgiem skaitļiem.
1
2
1 Programmu izvēles pārslēgs
2 TEMPERATŪRAS taustiņš
3 CENTRIFŪGAS apgriezienu samazināšanas taustiņš
4 PRIEKŠMAZGĀŠANAS taustiņš
5 PAPILDU SKALOŠANAS taustiņš
3
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9 10
ATLIKTĀ STARTA taustiņš
Displejs
SĀKT/PAUZE taustiņš
LŪKA NOBLOĶĒTA indikators
Funkcijas LAIKA VADĪBA taustiņi
APZĪMĒJUMU TABULA
= Speciālās programmas
= Temperatūra
= Mazgāšana aukstā ūdenī
= Centrifūgas apgriezienu samazināšana
= Skalošanas pauze
= Nakts režīms
= Priekšmazgāšana
= Papildu skalošana
= Atliktais starts
= Bērnu drošības funkcija
= Sākt/Pauze
= Durtiņu lūka bloķēta
= Laika vadība (Time Manager)
6 electrolux
Programmas izvēles pārslēgs
Tas ļauj ieslēgt/izslēgt ierīci un/vai izvēlēties
programmu.
Temperatūra
Šis taustiņš ļauj palielināt vai samazināt mazgāšanas temperatūru.
Apgriezienu samazināšanas
Nospiežot šo taustiņu, var samazināt maksimālo izgriešanas ātrumu, kas atļauts izvēlētajā programmā, vai izvēlēties kādu no pieejamām iespējām.
Skalošanas aizture
Ja izvēlēta šī iespēja, pēdējās skalošanas
ūdens no veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai
pasargātu veļu no krokošanās. Pirms lūkas
atvēršanas, jāizsūknē ūdens. Lai izsūknētu
ūdeni, izlasiet nodaļu "Programmas beigās".
Nakts režīms
izvēloties šo iespēju, veļas mašīna neizsūknēs pēdējās skalošanas ūdeni, lai nesaburzītu veļu. Šī mazgāšanas cikla darbība ir ļoti
klusa, un to var aktivizēt nakts laikā vai ekonomisku elektroenerģijas tarifu laikā. Dažās
programmās skalošana tiks veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu. Pirms lūkas atvēršanas, jāizsūknē ūdens. Lai izsūknētu
ūdeni, izlasiet nodaļu "Programmas beigās".
Priekšmazgāšana
Izvēloties šo iespēju, mašīna pirms pamatmazgāšanas fāzes izpilda priekšmazgāšanas ciklu. Mazgāšanas laiks tiks pagarināts.
Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai.
Papildu skalošana
Šī ierīce samazina elektroenerģijas patēriņu.
Ja nepieciešams skalot veļu, izmantojot lielāku ūdens daudzumu (papildu skalošana),
izvēlieties šo iespēju. Tiks veiktas vairākas
papildu skalošanas. Šī iespēja ieteicam cilvēkiem, kam ir alerģiska reakcija uz mazgāšanas līdzekļiem, un vietās, kur ūdens ir ļoti
mīksts.
Atliktais starts
Mazgāšanas programmu ar šī taustiņa palīdzību var aizkavēt uz 30 min. - 60 min. - 90
min. 2 stundām un tad pa 1 stundai līdz maksimāli 20 stundām.
Sākt/Pauze
Šis taustiņš ļauj aktivizēt vai apturēt izvēlēto
programmu.
Laika vadības funkcija (Time Manager)
Šie taustiņi ļauj mainīt programmas ilgumu,
kuru automātiski piedāvā ierīce.
Durtiņu bloķēšanas indikators
Aktivizējot programmu, iedegsies indikators
9 , tādējādi norādot, ka lūku var atvērt:
• indikators iedegas: durtiņas nevar atvērt.
Veļas mašīnas darbība tiek apturēta, neizsūknējot no veļas tvertnes ūdeni.
• indikators nodzisis: durtiņas var atvērt.
Programma ir pabeigta vai arī ūdens ir izsūknēts.
• indikators mirgo: durtiņas ir atvērtas
electrolux 7
Displejs
7.4
7.5
7.3
Displejs rāda šādu informāciju:
7.1:
• izvēlētās programmas ilgums
Pēc programmas izvēles displejā tiek parādīts tās izpildes laiks stundās un minūtēs (piemēram, 2.05 ). Ilgums tiek aprēķināts automātiski, pamatojoties uz maksimālo ieteicamo slodzi katra veida audumam. Kad programma sākusies, atlikušais laiks tiek atjaunināts ik pēc minūtes.
• atliktais starts
Atliktā starta laiks, kas iestatīts, piespiežot attiecīgo taustiņu, dažas sekundes ir
redzams ekrānā, un pēc tam tiek parādīts
iepriekš izvēlētās programmas izpildes
laiks.
• brīdinājumu kodi
Ierīces nepareizas darbības gadījumā displejā tiek parādīts attiecīgais brīdinājuma
kods, piemēram, E20 (skatiet sadaļu "Ko
darīt, ja...").
• nepareiza iespējas izvēle
Ja izvēlējāties papildfunkciju, kuru ar izvēlēto programmu nevar savietot, displeja
apakšā uz dažām sekundēm parādās Err
(Kļūda) paziņojums un taustiņā 8 sāk mirgot sarkanā gaisma.
• Programmas beigas
Kad programma būs beigusies, displejā
būs redzamas trīs mirgojošas nulles, taustiņa 8 indikators un indikators 9 nodziest, un durtiņas var atvērt.
7.1
7.2
7.2: mazgāšanas programmas fāžu ikonas
• Mazgāšana
• Skalošanas
• Ūdens izsūknēšana
• Veļas izgriešana
Izvēloties mazgāšanas programmas, displeja apakšpusē tiek parādītas aktivizētās programmas mazgāšanas fāžu ikonas. Pēc
tam, kad ir nospiests taustiņš 8 , deg vienīgi
aktivizētās fāzes ikona.
7.3: ūdens sakarsēšanas fāze
Mazgāšanas cikla laikā ekrānā izgaismojas
temperatūras ikona, kas norāda, ka veļas
mazgājamā mašīna ir uzsākusi ūdens sildīšanas fāzi tilpnē.
7.4: netīrības pakāpes ikonas
• Intensīva
• Normāla
• Ikdienas
• Viegla
• Ātrā
• Īpaši ātrais režīms
• Atsvaidzināšana
• Īpaši ātrā atsvaidzināšana
Izvēloties programmu, displejā parādīsies
ikona, kas norāda uz veļas mašīnas automātiski piedāvāto veļas netīrības līmeni.
(ska7.5: aizsargierīce bērnu drošībai
tiet sadaļu "Bērnu drošības ierīce").
8 electrolux
PIRMĀ IESLĒGŠANA
• Pārliecinieties, vai elektriskais un
ūdens pieslēgums atbilst uzstādīšanas instrukcijām.
• Izņemiet putuplasta bloku un visu iepakojuma materiālu no ierīces veļas
tvertnes.
• Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzgalvenajā mazgāšaekļa dozatora
nas nodalījumā, lai aktivizētu ECO val-
ve mazgāšanas sistēmu. Pēc tam iedarbiniet kokvilnas mazgāšanas režīmu, izvēloties visaugstāko temperatūru un neielādējot veļas mašīnā veļu,
lai attīrītu ierīci no ražošanas procesā
pāri palikušajiem netīrumiem. Ielejiet
1/2 mazgāšanas līdzekļa devas galvenajā mazgāšanas nodalījumā un iedarbiniet veļas mašīnu.
PERSONALIZĒŠANA
Skaņas signāli
Veļas mašīna ir aprīkota ar akustisku ierīci,
no kuras atskan skaņas signāli šādos gadījumos:
• programmas darbības beigās;
• ja rodas kļūda.
Piespiežot 4 un 5 taustiņus vienlaikus uz aptuveni 6 sekundēm , skaņas signāls tiek
deaktivizēts (izņemot, ja radusies kļūda). Piespiežot šos 2 taustiņus vēlreiz, skaņas signāls tiek atkārtoti aktivizēts.
Bērnu drošības funkcija
Šī ierīce neļauj atstāt iekārtu bez uzraudzības neuztraucoties par to, ka bērni varētu
gūt ievainojumus vai radīt bojājumus iekārtai. Šī funkcija ir pieejama arī tad, ja ierīce nedarbojas.
Ir divi šīs iespējas iestatīšanas veidi:
1. Pirms taustiņa 8 nospiešanas: veļas mašīnu nevarēs ieslēgt.
2. Pēc taustiņa 8 nospiešanas: nebūs iespējams mainīt programmu vai iespējas.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo iespēju, vienlaikus nospiediet uz 6 sekundēm 5 un 6 ,
līdz displejā parādās vai nav redzama ikona
.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Veļas ievietošana
Atveriet durtiņas, uzmanīgi pavelkot to rokturi uz sevi. Ielieciet veļu pa vienam gabalam tilpnē, pirms tam izpurinot to. Aizveriet
durtiņas.
Nomēriet mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja daudzumu
Izbīdiet mazgāšanas līdzekļu dozatoru līdz
tas atduras. Nosakiet nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, iepildiet to galvevai attiecīnajā mazgāšanas nodalījumā
gajā nodalījumā, ja to pieprasa izvēlētā programma/iespēja (skatiet papildinformāciju
sadaļā "Mazgāšanas līdzekļu dozatora nodalījums").
electrolux 9
Kad programma beigusies, programmas izvēles pārslēgs jāpagriež stāvoklī
, lai izslēgtu veļas mašīnu.
Uzmanību Ja veļas mašīnas darbības
laikā pagriežat programmu izvēles
pārslēgu uz citu programmu,
sarkanais 8. taustiņa indikators
iemirgosies trīs reizes un displejā būs
redzams paziņojums Err (kļūda), kas
norādīs, ka veikta nepareiza izvēle.
Veļas mašīna neaktivizēs no jauna
izvēlēto programmu.
Ja nepieciešams, iepildiet veļas mīkstināšanas līdzekli atvilktnītes nodalījumā, kas apzī(izmantotais līdzekļa daudzums
mēts ar
nedrīkst pārsniegt atvilktnītes esošo atzīmi
"MAX"). Lēnām iebīdiet dozatoru atpakaļ
tam paredzētajā vietā.
Programmas iespēju taustiņi
Atkarībā no programmas var apvienot dažādas funkcijas. Papildfunkcijas jāizvēlas pēc
nepieciešamās programmas izvēles, taču
pirms 8. taustiņa nospiešanas.
Izvēlieties temperatūru, nospiežot 2.
taustiņu
Izvēloties programmu, ierīce automātiski piedāvās noklusējuma temperatūru.
Ja vēlaties, lai veļa tiktu mazgāta, izmantojot citu temperatūru, nospiediet šo taustiņu
atkārtoti, lai palielinātu vai samazinātu temperatūru.
Samaziniet centrifūgas apgriezienu
skaitu, nospiežot 3. taustiņu
Kad vajadzīgā programma izvēlēta, iekārta
automātiski izvēlēsies šai programmai atbilstošu maksimālo izgriešanas ātrumu.
Ja vēlaties iestatīt citu veļas izgriešanas ātrumu, nospiediet atkārtoti 3. taustiņu, lai mainītu veļas izgriešanas ātrumu. Izgaismosies
attiecīgs indikators.
Izvēlieties nepieciešamo programmu,
pagriežot programmu izvēles pārslēgu
(1)
Pagrieziet programmas izvēles pārslēgu, lai
izvēlētos vajadzīgo programmu. Mašīna piedāvās temperatūru un automātiski izvēlēsies centrifūgas apgriezienu skaitu jūsu izvēlētajai programmai. Ar attiecīgajiem taustiņiem varat mainīt iestatījumus. Sāks mirgot
8. taustiņa zaļais indikators.
Programmas izvēles pārslēgu var pagriezt
, lai
abos virzienos. Pagrieziet stāvoklī
atiestatītu programmu/izslēgtu veļas mašīnu.
Izvēlieties pieejamo papildiespēju,
nospiežot attiecīgi 3., 4. un 5. taustiņu.
Atkarībā no izvēlētās programmas, pirms
taustiņa 8 nospiešanas var apvienot dažādas funkcijas. Izvēloties papildiespēju, iedegsies attiecīgais indikators.
Ja tiek izvēlēta nepareiza papildiespēja, sarkanais 8. taustiņa indikators iemirgosies 3
reizes un displejā uz dažām sekundēm parādīsies kļūdas paziņojums Err .
Par saderību mazgāšanas programmu
un iespēju starpā skatiet nodaļu "Mazgāšanas programmas".
10 electrolux
Piespiežot taustiņu 6, izvēlieties iespēju
Atliktā ieslēgšana
Pirms programmas aktivizēšanas, ja vēlaties
atlikt ieslēgšanu, nospiediet atkārtoti 6. taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo laika aizkavi. Attiecīgais indikators nodziest.
Izvēlētais aizkaves laiks (līdz 20 stundām)
tiks parādīts displejā aptuveni dažas sekundes, un tad atkārtoti būs redzams programmas ilgums.
Šī papildfunkcija ir jāizvēlas pēc programmas iestatīšanas, taču pirms 8. taustiņa nospiešanas.
Atlikto ieslēgšanu var mainīt vai atcelt jebkurā brīdī, pirms 8. taustiņa nospiešanas.
Atliktā starta iestatīšana:
1. Izvēlieties programmu un nepieciešamās
iespējas.
2. Nospiežot 6. taustiņu, izvēlieties papildfunkciju Atliktā ieslēgšana.
3. Nospiediet 8. taustiņu :
– veļas mašīna uzsāks atliktā laika atskaite.
– Programma sāksies pēc tam, kad izvēlētais laiks būs pagājis.
Atliktās ieslēgšanas atcelšana pēc 8. taustiņa nospiešanas:
1. nospiežot 8. taustiņu, iestatiet veļas mašīnu pauzes režīmā.
2. Nospiediet 6. taustiņu, līdz displejā parādās apzīmējums 0' .
3. Lai aktivizētu programmu, vēlreiz nospiediet 8. taustiņu.
Svarīgi Izvēlēto mazgāšanas atlikšanas
laiku var mainīt tikai pēc tam, kas no jauna
izvēlēta mazgāšanas programma.
Papildfunkcija Atliktā ieslēgšana nav paredzēta programmai Ūdens izsūknēšana .
Aktivizējiet programmu, nospiežot 8.
taustiņu
Lai aktivizētu izvēlēto programmu, nospiediet 8. taustiņu, zaļais 8. taustiņa indikators
nodzisīs.
Lai apturētu aktivizēto programmu, nospiediet 8. taustiņu: sāks mirgot zaļais indikators.
Lai turpinātu programmas izpildi no tās vietas, kur tā tika pārtraukta, nospiediet vēlreiz
8. taustiņu. Ja izvēlēta atliktā ieslēgšana, veļas mašīna sāks skaitīt atlikušo laiku. Ja ir izvēlēta nepareiza papildfunkcija, 3 reizes iemirgosies sarkanais 8. taustiņa indikators
un displejā uz vairākām sekundēm būs redzams paziņojums Err (kļūda).
Izvēlieties Laika vadības funkciju,
nospiežot taustiņu 10
Nospiežot šo taustiņu atkārtoti, mazgāšanas cikla laiku var palielināt vai samazināt.
Displejā parādīsies ikona, kas norāda uz noteikto netīrumu līmeni. Šī papildfunkcija ir pieejama vienīgi ar programmām Kokvilna ,
Sintētika un Smalki audumi .
Netīrības pakāpe
Ikona
Auduma veids
Intensīva
Ļoti netīrai veļai
Normāla
Vidēji netīrai veļai
Ikdienas
Netīrai ikdienas veļai
Viegla
Nedaudz netīrai veļai
Ātrā
Mazliet netīrai veļai
Īpaši ātrais režīms 1)
Veļai, kas valkāta neilgi
Atsvaidzināšana 1)
2)
Vienīgi veļai, ko jāatsvaidzina
Īpaši ātrā atsvaidzināšana 1)
2)
Vienīgi dažiem veļas
gabaliem, ko jāatsvaidzina
1) Ieteicams samazināt ievietojamās veļas daudzumu
(skatiet mazgāšanas programmu tabulu).
2) Izvēloties šo iespēju, īsu brīdi parādās attiecīgā ikona
un tad nekavējoties pazūd.
Iespējas vai darbojošās programmas
maiņa
Jebkuru opciju var mainīt pirms programmas aktivizēšanās.
Pirms veikt izmaiņas, iestatiet ierīci pauzes
režīmā, nospiežot 8. taustiņu (ja vēlaties mainīt papildiespēju Time Manager, jāatceļ aktivizētā programma un jāveic atkārtota izvēle).
Darbojošās programmas maiņa ir iespējama tikai to atceļot. Vispirms pagrieziet proun pēc
grammu izvēles pārslēgu pozīcijā
tam no jauna izvēlētās programmas pozīcijā. Aktivizējiet jauno programmu, nospiežot
vēlreiz taustiņu 8 . Mazgāšanas ūdens no
tvertnes netiek izsūknēts.
Programmas pārtraukšana
Lai pārtrauktu aktivizēto programmu, nospiediet 8. taustiņu; sāks mirgot attiecīgais indikators.
Lai restartētu programmu, nospiediet taustiņu vēlreiz.
electrolux 11
Programmas atcelšana
Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu pozīcijā
, lai atceltu aktivizēto programmu.
Tagad varat izvēlēties jaunu programmu.
Lūkas atvēršana
Pēc programmas aktivizēšanas (vai atliktās
ieslēgšanas laikā) lūka tiek bloķēta; ja tā ir
jāatver, vispirms iestatiet veļas mašīnu pauzes režīmā, nospiežot 8. taustiņu.
Pēc dažām minūtēm indikators 9 nodzisīs
un lūku varēs atvērt.
Ja indikators nenodziest, tas nozīmē, ka veļas mašīna aktivizējusi ūdens sakarsēšanas
procesu vai arī ūdens līmenis ir par augstu.
Nemēģiniet atvērt lūku ar spēku!
Ja nevarat atvērt veļas mašīnas lūku, taču
tas tomēr ir nepieciešams, izslēdziet ierīci,
pagriežot programmu izvēles pārslēgu pozīcijā O . Pēc dažām minūtēm lūku varēs atvērt (lūdzu, pievērsiet uzmanību ūdens līmenim un temperatūrai!) .
Pēc lūkas aizvēršanas, nepieciešams vēlreiz
izvēlēties programmu un papildfunkcijas un
nospiest 8. taustiņu .
un taustiņa 8 indikators nodziest. Atskan
skaņas signāls.
Ja programma vai papildiespēja beidzas, taču tvertnē ir ūdens, lūka paliks bloķēta, norādot, ka pirms tās atvēršanas jāizsūknē
ūdens.
Ievērojiet turpmāk sniegtās norādes par
ūdens izsūknēšanu:
1. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu
pozīcijā O .
2. Izvēlieties ūdens izsūknēšanas vai izgriešanas programmu.
3. Ja nepieciešams, nospiediet attiecīgo
taustiņu un samaziniet izgriešanas ātrumu.
4. Nospiediet vēlreiz taustiņu 8 .
Programmas beigās lūka tiek atbloķēta un
to var atvērt. Pagrieziet programmu izvēles
pārslēgu pozīcijā O , lai izslēgtu mašīnu.
Izņemiet veļu no tvertnes un rūpīgi pārbaudiet, vai tvertne ir pilnīgi tukša. Ja veļu vairāk nemazgāsiet, aizgrieziet ūdens krānu. Atstājiet lūku atvērtu, lai veļas tilpnē neveidotos pelējums vai nepatīkama smaka.
Programmas izpildes beigās
veļas mazgājamā mašīna apstājas automātiski. Displejā parādās trīs mirgojošas 0.00 ,
Gaidīšanas režīms : tiklīdz programma
būs beigusies, pēc dažām minūtēm tiks aktivizēta enerģijas taupīšanas sistēma. Tiks
samazināts displeja spilgtuma līmenis. Nospiežot jebkuru taustiņu, ierīcē tiks deaktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
Veļas šķirošana
Ievērojiet norādījumus uz veļas uzlīmēm un
ražotāja mazgāšanas norādījumus. Šķirojiet
veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa, sintētika,
smalkveļa, vilnas izstrādājumi.
Pirms veļas ievietošanas
Nemazgājiet baltu un krāsainu veļu kopā.
Baltā veļa mazgāšanas laikā var zaudēt savu "baltumu.
Jauna krāsota veļa var zaudēt krāsu pirmās
mazgāšanas laikā; tāpēc tā pirmajā reizē jāmazgā atsevišķi.
Aizpogājiet spilvendrānas, aizveriet rāvējslēdzējus, āķīšus u.c. Sasieniet jostas un garas
lentas.
Pirms mazgāšanas iztīriet stiprus traipus.
Apstrādājiet ļoti netīras vietas ar īpašu tīrīšanas līdzekli vai pastu.
Īpaši rūpīgi apejieties ar aizkariem. Noņemiet āķus, vai ielieciet tos maisiņā vai tīkliņā.
Traipu tīrīšana
Stipri ieēdušos traipus, iespējams, nevar iztīrīt ar ūdeni un parastiem mazgāšanas līdzekļiem. Tāpēc ieteicams tos apstrādāt
pirms mazgāšanas.
Asinis: apstrādājiet svaigus traipus ar aukstu ūdeni. Iekaltušus traipus apstrādājiet, iemērcot veļu ūdenī, kam pievienots īpašs līdzeklis, pēc tam ieberziet tos ar ziepēm un ūdeni.
Eļļas krāsa: samitriniet ar benzola traipu tīrītāju, uzlieciet veļas gabalu uz mīkstas drā-
12 electrolux
nas un apstrādājiet traipu; atkārtojiet to vairākas reizes.
Sakaltušu taukvielu traipi: samitriniet ar
terpentīnu, uzlieciet veļas gabalu uz mīkstas
drānas un apstrādājiet traipu ar pirkstiem un
kokvilnas drāniņu.
Rūsa: karstā ūdenī šķīdināta skābeņskābe
vai aukstā veidā izmantots rūsas tīrīšanas
līdzeklis. Esiet uzmanīgi ar veciem rūsas traipiem, jo celulozes struktūra jau būs bojāta,
kā rezultātā audumā var rasties caurumi.
Pelējuma traipi: apstrādājiet ar balinātāju,
rūpīgi izskalojiet (tikai baltai un krāsainai veļai).
Zāles traipi: apstrādājiet ar nelielu daudzumu ziepju un balinātāju (tikai baltai un krāsainai veļai).
Lodīšu pildspalvas tinte un līme: samitriniet ar acetonu 1)uzlieciet veļas gabalu uz
mīkstas drānas un apstrādājiet traipu.
Lūpu krāsa: samitriniet ar acetonu kā aprakstīts iepriekš, tad apstrādājiet plankumus ar
denaturātu. Atlikušos traipus apstrādājiet ar
balinātāju.
Sarkanvīns: mērcējiet ūdenī un mazgāšanas līdzeklī, izskalojiet un apstrādājiet ar etiķskābi vai citronskābi, tad izskalojiet. Atlikušos traipus apstrādājiet ar balinātāju.
Tinte: atkarībā no tintes veida samitriniet audumu vispirms ar acetonu 1) , tad ar etiķskābi; atlikušos traipus uz baltiem audumiem
apstrādājiet ar balinātāju un tad rūpīgi izskalojiet.
Darvas traipi: vispirms apstrādājiet ar traipu noņēmēju, metilspirtu vai benzīnu, un
pēc tam ar tīrīšanas pastu.
Mazgāšanas līdzekļi un papildlīdzekļi
Labi mazgāšanas rezultāti atkarīgi arī no
mazgāšanas līdzekļa izvēles un to pareiza
daudzuma izmantošanas, lai nepiesārņotu
vidi.
Lai arī sabrūkoši, mazgāšanas līdzekļi satur
vielas, kas lielos daudzumos var izjaukt līdzsvaru dabā.
Mazgāšanas līdzekļa izvēle atkarīga no auduma veida (smalkveļa, vilna, kokvilna u.c.),
1) neizmantojiet acetonu mākslīgā zīda audumiem
krāsas, mazgāšanas temperatūras un netīrības pakāpes.
Šajā veļas mazgājamā mašīnā var izmantot
visus parastos mazgāšanas līdzekļus:
• veļas pulverus visu veidu audumiem
• pulverveida veļas mazgāšanas līdzekļi maigiem audumiem (60°C maks.) un vilnai
• šķidri mazgāšanas līdzekļi programmām
mazgāšanai zemās temperatūrās (60°C
maks.) visu viedu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
Mazgāšanas līdzeklis un papildlīdzekļi jāievieto pareizajos dozatora nodalījumos pirms
mazgāšanas programmas aktivizēšanas.
Ja lietojat koncentrētus pulverveida vai šķidros mazgāšanas līdzekļus, jāizvēlas programma bez priekšmazgāšanas.
Veļas mazgājamā mašīnā ir atkārtotas cirkulācijas sistēma, kas ļauj optimāli izmantot
koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
Ievērojiet uz līdzekļu iepakojuma sniegtos ražotāja norādījumus par to lietošanas daudzumu un nepārsniedziet atzīmi "MAX" uz
mazgāšanas līdzekļu atvilktnītes.
Mazgāšanas līdzekļa daudzums
Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums atkarīgs no auduma veida, veļas svara, netīrības pakāpes un ūdens cietības.
Ievērojiet ražotāja norādījumus par izmantojamiem daudzumiem.
Izmantojiet mazāk mazgājamā līdzekļa, ja:
• mazgājot nelielu daudzumu
• veļa ir nedaudz netīra
• mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.
Ūdens cietības pakāpes
Ūdens cietību iedala tā saucamajās cietības
"pakāpēs. Informāciju par ūdens cietību jūsu rajonā var iegūt no ūdens piegādātāja vai
pašvaldības. Ja ūdens cietības līmenis ir vidējs vai augsts, ieteicams pievienot ūdens
mīkstinātāju, ievērojot ražotāja norādījumus.
Ja ūdens ir mīksts, pārskatiet mazgāšanas
līdzekļu daudzumu.
electrolux 13
VEĻAS MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais izgriešanas ātrums
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
Mazgāšanas
līdzekļa
nodalījums
KOKVILNA
95° – Mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 1000/1200/1400
apgr./min.1)
Maks. ielāde 6 kg – Samazināta ielāde 3 kg
Balta un krāsaina kokvilna (vidēji netīra veļa).
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA, SKALOŠANAS PAUZE,
NAKTS REŽĪMS,
PRIEKŠMAZGĀŠANA, PAPILDU SKALOŠANA, LAIKA VADĪBAS FUNKCIJA 2)
3)
SINTĒTIKA
60° - mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 900 apgr./min.
Maks. ielāde 3 kg – Samazināta ielāde 1,5 kg
Sintētiski vai jauktu materiālu audumi: apakšveļa,
krāsoti audumi, krekli, blūzes, kas mazgājot nesaraujas.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA, SKALOŠANAS PAUZE,
NAKTS REŽĪMS,
PRIEKŠMAZGĀŠANA, PAPILDU SKALOŠANA, LAIKA VADĪBAS FUNKCIJA 2)
3)
SMALKVEĻA
40° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 700 apgr./min.
Maks. ielāde 3 kg – Samazināta ielāde 1,5 kg
Smalki audumi: akrils, viskoze, poliesteris.
SKALOŠANAS PAUZE, NAKTS REŽĪMS,
PRIEKŠMAZGĀŠANA, PAPILDU SKALOŠANA, LAIKA VADĪBAS FUNKCIJA 2)
3)
VILNA / MAZGĀŠANA AR ROKĀM
40° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 900/1000 apgr./min.1)
Maks. ielāde 2 kg
Mazgāšanas programma vilnas izstrādājumiem, kurus
drīkst mazgāt veļas mašīnā, kā arī vilnas izstrādājumiem un smalkveļai, uz kuru etiķetes ir norāde “mazgāt ar rokām". Piezīme : pārāk maz vai lieli viengabalaini izstrādājumi var radīt nelīdzsvarotību. Ja ierīce beigās neizgriež veļu, pievienojiet papildu veļu, izkārtojiet
veļu vēlreiz un pēc tam izvēlieties veļas izgriešanas programmu.
ZĪDS
30° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 700 apgr./min.
Maks. ielāde 1 kg
Saudzīga mazgāšanas programma, kas piemērota zīdam un audumiem, kuru sastāvā ir sintētiska.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA, SKALOŠANAS PAUZE,
NAKTS REŽĪMS
SKALOŠANAS PAUZE, NAKTS REŽĪMS
14 electrolux
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais izgriešanas ātrums
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
DĀMU VEĻA
40° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 900/1000 apgr./min.1)
Maks. ielāde 1 kg
Šī programma ir piemērota smalkveļai, piemēram, sieviešu apakšveļai, krūšturiem un apakšveļai.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA, SKALOŠANAS PAUZE,
NAKTS REŽĪMS
SKALOŠANA
Skalošana – ilgā izgriešana
Maksimālais izgriešanas ātrums 1000/1200/1400
apgr./min.1)
Maks. ielāde 6 kg
Izmantojot šo programmu, var skalot un izgriezt kokvilnas veļu, kas izmazgāta ar rokām. Lai skalošanu padarītu intensīvāku, izvēlieties iespēju PAPILDU SKALOŠANA. Veļas mazgājamā mašīna veiks papildu skalošanas.
SAMAZINĀTĀ IZGRIEŠANA, SKALOŠANAS PAUZE,
NAKTS REŽĪMS, PAPILDU SKALOŠANA
Mazgāšanas
līdzekļa
nodalījums
ŪDENS IZSŪKNĒŠANA
Ūdens atsūknēšana
Maks. ielāde 6 kg
Lai izsūknētu ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes programmās ar izvēlētu iespēju Skalošanas pauze vai
Nakts režīms.
IZGRIEŠANA CENTRIFŪGĀ
Ūdens izsūknēšana un ilgā izgriešana
Maksimālais izgriešanas ātrums 1000/1200/1400
apgr./min.1)
Maks. ielāde 6 kg
Atsevišķa izgriešana, kas paredzēta ar rokām izmazgātai veļai, kā arī pēc programmām ar izmantotām papildiespējām Skalošanas pauze vai Nakts režīms. Izgriešanas ātrumu katram veļas veidam var izvēlēties, nospiežot attiecīgo taustiņu.
APGRIEZIENU SKAITA SAMAZINĀŠANA
+
KOKVILNAS EKONOMISKĀ
95° -40°
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 1000/1200/1400
apgr./min.1)
Maks. ielāde 6 kg
Balta kokvilnas veļa un veļa, kas ātri sakrāsojas
Šo programmu var izmantot, mazgājot mazliet un vidēji netīru kokvilnas veļu. Temperatūra tiks samazināta,
un mazgāšanas laiks pagarināsies. Tādējādi tiek iegūta laba mazgāšanas kvalitāte, vienlaikus ietaupot enerģiju.
SAMAZINĀTĀ IZGRIEŠANA, SKALOŠANAS PAUZE,
NAKTS REŽĪMS,
PRIEKŠMAZGĀŠANA, PAPILDU SKALOŠANA
3)
electrolux 15
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais izgriešanas ātrums
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
Mazgāšanas
līdzekļa
nodalījums
VIEGLI GLUDINĀT
60° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 900 apgr./min.
Maks. ielāde 1 kg
Izvēloties šo programmu, veļa tiek saudzīgi izmazgāta
un izgriezta, lai nepieļautu veļas krokošanos. Tādējādi
tiek atvieglota gludināšana. Ierīce izpildīs papildu skalošanas fāzes.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA, SKALOŠANAS PAUZE,
PRIEKŠMAZGĀŠANA, PAPILDU SKALOŠANA
3)
DŽINSI
60° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits
900/1000/1200 apgr./min.
Maks. ielāde 3 kg
Izmantojot šo programmu, var mazgāt bikses, kreklus
vai džinsu jakas, kā arī adītus augstas kvalitātes izstrādājumus (Papildu skalošanas iespēja tiks aktivizēta automātiski).
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA, SKALOŠANAS PAUZE,
NAKTS REŽĪMS,
PRIEKŠMAZGĀŠANA
3)
SPORTA INTENSĪVĀ
40° – mazgāšana aukstā ūdenī
Priekšmazgāšana – pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 900 apgr./min.
Maks. ielāde 2,5 kg
Šī programma ir piemērota ļoti netīriem sporta apģērbiem. Lai likvidētu dubļu traipus, veļas mašīna pirms
galvenās mazgāšanas automātiski pievieno priekšmazgāšanas fāzi.
SAMAZINĀTĀ IZGRIEŠANA, SKALOŠANAS PAUZE,
NAKTS REŽĪMS, PAPILDU SKALOŠANA
VIEGLI NETĪRI SPORTA APĢĒRBI
30°
Pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 700 apgr./min.
Maks. ielāde 2,5 kg
Īsa programma viegli netīriem jauktu audumu sporta
apģērbiem.
/ IZSLĒGT
Lai atceltu aktivizētu mazgāšanas programmu vai izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
1) atkarībā no modeļa
2) Ja, nospiežot taustiņu 10 , izvēlaties ātrās vai īpaši ātrās mazgāšanas iespēju, ieteicams samazināt mazgājamās
veļas daudzumu. Var ievietot arī maksimālo veļas daudzumu, taču tas var ietekmēt mazgāšanas rezultātu. Ja
izvēlaties atsvaidzināšanas vai īpaši ātrās atsvaidzināšanas iespēju, mēs iesakām vēl vairāk samazināt ievietojamās
veļas daudzumu.
3) Ja lietojat šķidros mazgāšanas līdzekļus, jāizvēlas programma bez funkcijas PRIEKŠMAZGĀŠANA.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Brīdinājums Pirms ierīces tīrīšanas un
apkopes atvienojiet to no elektrotīkla.
16 electrolux
Katlakmens noņemšana
Ūdens, ko lietojam ikdienā, parasti satur kaļķi. Ieteicams periodiski izmantot ūdens mīkstināšanas pulveri. Veiciet to atsevišķi no veļas mazgāšanas, kā arī saskaņā ar ūdens
mīkstināšanas pulvera ražotāja norādījumiem. Tas neļaus veidoties kaļķa nogulsnēm.
Pēc katras mazgāšanas
Atstājiet durtiņas uz kādu brīdi atvērtas. Tas
novērsīs pelējuma un nepatīkama aromāta
veidošanos veļas mašīnā. Durtiņu atstāšana
vaļā pēc mazgāšanas palīdzēs saglabāt arī
durvju blīvējumu.
Apkopes mazgāšana
Ja izmantosiet mazgāšanu zemā temperatūrā, iespējams, ka veļas tilpnes iekšienē uzkrāsies nogulsnes.
Ieteicams regulāri veikt apkopes mazgāšanu.
Lai veiktu apkopes mazgāšanu:
• No cilindra jāizņem veļa.
• Izvēlieties kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūras iestatījumu.
• Izmantojiet parastu mazgāšanas līdzekļa
devu, lietojiet pulveri ar bioloģiskām īpašībām.
Noskalojiet to zem ūdens strūklas, lai notīrītu visas uzkrājušās pulvera paliekas.
Lai atvieglotu tīrīšanu, piedevu nodalījuma
augšpusi var noņemt. Nomazgājiet visas daļas ar ūdeni.
Korpusa tīrīšana
Tīriet veļas mazgājamās mašīnas ārpusi tikai
ar ziepēm un ūdeni, un pēc tam rūpīgi nosusiniet.
Svarīgi veļas mazgājamās mašīnas
ārpuses tīrīšanai neizmantojiet metilspirtu,
šķīdinātājus vai līdzīgus izstrādājumus.
Dozatora atvilktnes tīrīšana
Mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktne regulāri jātīra.
Mazgāšanas pulvera un piedevu dozatora atvilktne regulāri jātīra.
Piespiežot fiksatoru lejup un velkot uz āru, izņemiet atvilktni.
Iztīriet dozatora atvilktnes iekšpusi ar birsti.
electrolux 17
Mazgāšanas cilindrs
Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens.
Svarīgi Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni
ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem,
tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai
dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.
1. Rūsu no veļas tilpnes notīriet ar nerūsošam tēraudam paredzētu tīrīšanas līdzekli.
2. Veiciet vienu mazgāšanas ciklu bez veļas, lai izskalotu tīrīšanas līdzekļa atlikumus.
Programma: Īslaicīga kokvilnas programma, izmantojot maksimālu temperatūru
un pievienojot aptuveni. 1/4 mērtrauka
mazgāšanas līdzekļa.
Durtiņu blīvējums
Laiku pa laikam pārbaudiet durtiņu blīvējumu un noņemiet svešķermeņus, kas var būt
ieķērušies locījumā.
Ūdens izsūknēšanas sūknis
Sūknis regulāri jāpārbauda, it īpaši, ja:
• ūdens no ierīces netiek iztukšots un/vai
nenotiek veļas izgriešana;
• ierīce ūdens izsūknēšanas laikā rada neierastu troksni svešķermeņu, piem., spraužamadatu, monētu vai citu priekšmetu,
dēļ;
• rodas problēma ar ūdens izsūknēšanu
(skatiet sadaļu "Ko darīt, ja...", lai iegūtu
plašāku informāciju).
Brīdinājums Pirms sūkņa durtiņu
atvēršanas izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla.
Rīkojieties šādi:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Ja nepieciešams, pagaidiet, līdz ūdens
atdziest.
3. Atveriet sūkņa durtiņas.
18 electrolux
4. Sūkņa tuvumā novietojiet trauku ūdens
savākšanai.
5. Izvelciet avārijas iztukšošanas cauruli, ievietojiet tās galu traukā un noņemiet vāciņu.
6. Ja ūdens vairāk neizplūst, noskrūvējiet
sūkņa pārsegu, griežot pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, un izņemiet filtru. Ja
nepieciešams, izmantojiet knaibles.
Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, noņemot pārsegu, var izplūst ūdens.
Noskalojiet filtru zem tekoša ūdens, lai
notīrītu visas pūkas.
7. Noņemiet no filtra ligzdas un sūkņa rata
svešķermeņus un pūkas.
9. Uzlieciet ūdens aizplūdes šļūtenes vāciņu un ievietojiet to atpakaļ tai paredzētajā vietā.
10. Ievietojot filtru atpakaļ sūknī, ieliekot to
pareizi speciālās vadotnēs. Cieši pieskrūvējiet sūkņa pārsegu, griežot to
pulksteņa rādītāja virzienā.
11. Aizveriet sūkņa durtiņas.
8. Rūpīgi pārbaudiet, vai sūkņa rats griežas (tas griežas nelieliem rāvieniem). Ja
tas negriežas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
Brīdinājums
electrolux 19
Ja ierīce tiek lietota, atkarībā no aktivizētās
programmas sūknī var būt karsts ūdens.
Neatveriet sūkņa pārsegu mazgāšanas cikla
laikā - pagaidiet, līdz cikls ir beidzies, un veļas mašīna ir tukša. Liekot sūkņa pārsegu atpakaļ, pārliecinieties, vai tas ir cieši nostiprināts, lai nerastos sūce, un mazi bērni nevarētu to noņemt.
Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana
Ja pamanāt, ka veļas mašīnā ūdens ieplūst
ilgāk nekā parasti, pārbaudiet, vai filtrs un
ūdens ieplūdes šļūtene nav nosprostojusies.
1. Aizgrieziet ūdenskrānu.
2. Noskrūvējiet ūdens ieplūdes cauruli.
3. Ar cietu suku iztīriet šļūtenes filtru.
4. Pievienojiet šļūteni krānam.
5. Atvienojiet šļūteni no veļas mašīnas. Novietojiet uz grīdas lupatu iespējamai
ūdens savākšanai.
6. Iztīriet vārsta filtru, izmantojot cietu suku
vai drāniņu.
7. Pievienojiet šļūteni veļas mašīnai un pārbaudiet, vai savienojums ir hermētisks.
8. Atgrieziet krānu.
Ūdens izsūknēšana avārijas gadījumā
Ja ūdens no veļas mašīnas neaizplūst, rīkojieties šādi:
1. izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas;
2. aizgrieziet ūdens krānu;
3. ja nepieciešams, pagaidiet, līdz ūdens atdziest;
4. atveriet sūkņa lūciņu;
5. nolieciet uz grīdas bļodu un ievietojiet tajā ūdens aizplūdes šļūteni. Noņemiet no
tās vāciņu. Ūdenim gravitācijas iespaidā
jāizplūst traukā. Kad bļoda ir pilna, uzlieciet šļūtenei aizbāzni. Iztukšojiet bļodu.
Atkārtojiet šīs darbības, līdz ūdens vairs
neizplūst;
6. vajadzības gadījumā iztīriet sūkni kā
aprakstīts iepriekš;
7. ievietojiet ūdens aizplūdes šļūteni atpakaļ tai paredzētajā vietā, pirms tam uzliekot tai vāciņu;
8. pieskrūvējiet sūkni un aizveriet lūciņu.
Aizsardzība pret sasalšanu
Ja veļas mašīna novietota vietā, kur temperatūra ir zem 0 °C, rīkojieties šādi:
1. Aizgrieziet ūdens krānu un no tā atvienojiet ūdens ieplūdes šļūteni;
2. Nolieciet uz grīdas bļodu un ievietojiet tajā ūdens aizplūdes šļūteni, ļaujot ūdenim
izplūst;
3. Uzskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni atpakaļ un atkārtoti uzstādiet ārkārtas izsūknēšanas šļūteni, uzliekot uz tās vāciņu.
20 electrolux
Tādējādi tiek izsūknēts veļas mašīnā atlikušais ūdens, kas var sasalt un neatgriezeniski sabojāt ierīci.
Nākamajā veļas mašīnas izmantošanas reizē pārliecinieties, vai apkārtējās vides temperatūra ir virs 0 °C.
līdzekļa dozatora mazgāšanas nodalījumā
jāielej 2 litri ūdens un tad jāaktivizē
izsūknēšanas programma. Tas aktivizēs
ECO VALVE ventīli un novērsīs to, ka
nākamajā mazgāšanas reizē daļa
mazgāšanas līdzekļa paliek neizmantota.
Svarīgi Katru reizi, kad ūdens tiek sūknēts
cauri ūdens aizplūdes šļūtenei, mazgāšanas
KO DARĪT, JA ...
Dažas problēmas var rasties nepietiekamas
apkopes rezultātā, un tās var vienkārši novērst, neizsaucot speciālistu. Pirms sazināšanās ar klientu atbalsta centru, lūdzu, veiciet tālāk minētās pārbaudes.
Veļas mašīnas ekspluatācijas laikā, iespējams, ka sāks mirgot sarkanais 8. taustiņa
indikators, atskanēs skaņas signāls un displejā parādīsies kāds no tālāk minētajiem kļūdu kodiem, norādot, ka ierīce darbojas neperaizi:
Kļūme
•
: problēma ar ūdens piegādi.
•
: problēma ar ūdens aizplūdi.
•
: atvērta lūka.
Tiklīdz esat radušos traucējumu novērsuši,
nospiediet 8. taustiņu, lai restartētu programmu. Ja pēc visām pārbaudēm problēma vēl
aizvien saglabājas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, norādot modeļa nosaukumu un sērijas numuru.
Iespējamais iemesls/risinājums
Veļas mašīna neieslēdzas:
Lūka nav aizvērta.
• Cieši aizveriet veļas lūku.
Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā.
• Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
Kontaktligzdā nav strāvas.
• Pārbaudiet mājas elektroinstalāciju.
Galvenais drošinātājs ir bojāts.
• Nomainiet drošinātāju.
Nav pareizi pagriezts programmu pārslēgs un
nav nospiests taustiņš 8 .
• Lūdzu, pagrieziet programmu pārslēgu un vēlreiz nospiediet taustiņu 8 .
Ir izvēlēts atliktais starts.
• Ja vēlaties veļu mazgāt tūlīt, atceliet atlikto startu.
Aktivizēta bērnu drošības funkcija.
• Deaktivējiet funkciju.
Veļas mašīna nepiepildās ar ūdeni:
Aizgriezts ūdenskrāns.
• Atgrieziet ūdenskrānu.
Ūdens ieplūdes šļūtene ir salocījusies vai saspiesta.
• Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes savienojumu.
Bloķēts ūdens ieplūdes šļūtenes vai ieplūdes vārsta filtrs.
• Iztīriet ūdens ieplūdes filtrus (skatiet sadaļu
"Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana").
Lūka nav pareizi aizvērta.
• Cieši aizveriet veļas lūku.
electrolux 21
Kļūme
Iespējamais iemesls/risinājums
Veļas mašīna piepildās ar ūdeni, bet uzreiz iztukšojas:
Ūdens izplūdes šļūtenes gals atrodas pārāk zemu.
• Lasiet rokasgrāmatas sadaļu "Ūdens izsūknēšana".
Ūdens no veļas mašīnas netiek izsūknēts un/
vai nenotiek veļas izgriešana:
Ūdens izplūdes šļūtene ir salocījusies vai saspiesta.
• Pārbaudiet ūdens izplūdes šļūtenes savienojumu.
Izplūdes filtrs ir bloķēts.
• Iztīriet izplūdes filtru.
Izvēlēta iespēja vai programma, kas beidzas ar
ūdens atstāšanu tilpnē, vai tiek izslēgtas visas izvēlētās izgriešanas fāzes.
• Atceliet iespēju.
• Izvēlieties ūdens izvades vai izgriešanas programmu.
Veļa nav vienmērīgi izkārtota tilpnē.
• Izklājiet veļu vienmērīgi.
Ūdens uz grīdas:
Izmantots pārāk liels daudzums mazgāšanas
līdzekļa vai tas ir nepiemērots (veidojas pārāk
daudz putu).
• Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu
vai izmantojiet citu.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes savienojumā
nav ūdens noplūdes. To ne vienmēr ir viegli atklāt, tāpēc; ar roku pārbaudiet, vai šļūtene nav
slapja.
• Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes savienojumu.
Ūdens izsūknēšanas sūknis ir bojāts.
• Nomainiet to pret jaunu.
Pēc tīrīšanas ūdens izsūknēšanas filtra vāciņš
nav uzlikts atpakaļ uz filtra vai arī filtrs nav pareizi
ieskrūvēts tam paredzētajā vietā.
• Uzlieciet atpakaļ avārijas ūdens izsūknēšanas
filtra vāciņu vai ieskrūvējiet filtru līdz galam.
Neapmierinoši mazgāšanas rezultāti:
Izmantots pārāk maz mazgāšanas līdzekļa vai
tas ir nepiemērots.
• Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai
izmantojiet citu.
Grūti iztīrāmi traipi pirms mazgāšanas nav tikuši
apstrādāti.
• Apstrādājiet traipus pirms mazgāšanas ar speciāli šim nolūkam paredzētiem traipu tīrīšanas
līdzekļiem.
Nav izvēlēta pareizā temperatūra.
• Pārbaudiet, vai izvēlēta pareizā temperatūra.
Pārmērīga veļas ielāde.
• Ievietojiet mazāku veļas daudzumu.
22 electrolux
Kļūme
Iespējamais iemesls/risinājums
Lūka neatveras:
Programma joprojām darbojas.
• Pagaidiet, līdz beidzas mazgāšanas cikls.
Nav atbloķēta lūkas slēdzene.
• Pagaidiet līdz nodziest indikators 9 .
Veļas tilpnē ir ūdens.
• Lai izsūknētu ūdeni, izvēlieties ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas programmu.
Veļas mašīna vibrē, darbojas trokšņaini:
Nav noņemti transportēšanas stiprinājumi un iepakojuma materiāli.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta pareizi.
Nav noregulētas veļas mašīnas kājiņas
• Pārbaudiet, vai ierīce nolīmeņota pareizi.
Veļa nav vienmērīgi izkārtota tilpnē.
• Izklājiet veļu vienmērīgi.
Tilpnē ir ļoti maz veļas.
• Mazgājiet lielāku veļas daudzumu.
Veļas izgriešana sākas vēlu vai nemaz:
Ir aktivizējusies elektroniskā līdzsvara noteikšanas ierīce, jo veļa tilpnē nav vienmērīgi izkārtota.
Veļa tiek pārkārtota, pagriežot tilpni pretējā virzienā. Tas var notikt vairākas reizes, līdz disbalanss
tiek novērsts un ierīce var atsākt normālu veļas
izgriešanas procesu. Ja pēc dažām minūtēm veļa joprojām nav vienmērīgi izkārtota, veļas izgriešanas process netiks uzsākts.
• Izklājiet veļu vienmērīgi.
Veļas mašīna rada neparastus trokšņus:
Veļas mašīna ir aprīkota ar motoru, kas, salīdzinot ar tradicionālajiem motoriem, darbojas ar neierastu troksni. Šis jaunā veida motors ieslēdzas
un veļas izgriešanas laikā nodrošina vienmērīgāku veļas izkārtojumu tilpnē, tādējādi palielinot arī
veļas mašīnas stabilitāti.
Veļas tilpnē nav redzams ūdens:
Mūsdienu tehnoloģiju veļas mašīnas darbojas
ekonomiski, patērējot ļoti nelielu ūdens daudzumu, taču tajā pašā laikā nodrošinot nevainojamu mazgāšanas rezultātu.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Ja nevarējāt atklāt vai novērst kļūmi, sazinieties ar klientu atbalsta centru. Pirms sazināties ar klientu atbalsta centru, lūdzu, pierakstiet ierīces modeli, sērijas numuru un iegādes datumu: klientu atbalsta centram šī informācija būs nepieciešama.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
electrolux 23
TEHNISKIE DATI
Izmēri
Platums
Augstums
Dziļums
60 cm
85 cm
63 cm
Elektriskais pieslēgums
Informācija par elektrisko pieslēgumu atrodama uz datu plāksnītes
ierīces durtiņu sānu malā.
Ūdens spiediens
Minimālais
Maksimālais
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksimālais veļas daudzums
Kokvilna
6 kg
Veļas izgriešanas ātrums
Maksimālais
1000 apgr./min. (EWF
106410W )
1200 apgr./min. (EWF
126410W)
1400 apgr./min. (EWF
146410W)
PATĒRIŅA LIELUMI
Programma
Baltā kokvilnas veļa 95°
Enerģijas patēriņš
(KWh)
Ūdens patēriņš(litri)
2
61
Kokvilna 60°
1.3
58
Ekonomija 60° 1)
1.02
46
Kokvilna 40°
0.7
58
Sintētika 40°
0.5
50
Smalkveļa 40°
0.55
60
Vilna 30°
0.25
53
Programmas ilgums
(minūtes)
Informāciju par programmu izpildes laiku skatiet uz vadības paneļa displeja.
1) Programma "Ekonomija" ar 60 °C un ar 6 kg veļas ielādi, saskaņā ar Eiropas Direktīvu EEC 92/75, ir atsauces
programma datiem, kas minēti enerģijas uzlīmē.
Šajā tabulā minētie patēriņa dati ir tikai
informatīvi un var atšķirties atkarībā no
mazgājamās veļas veida un daudzuma,
UZSTĀDĪŠANA
Izsaiņošana
Pirms ierīces lietošanas jānoņem tās iesaiņojums un transportēšanas skrūves.
Ieteicams saglabāt transportēšanas aprīkojumu, lai to varētu uzstādīt gadījumā, ja ierīce atkal jāpārvieto.
1. Pēc iepakojuma noņemšanas uzmanīgi
nolieciet ierīci ar tās mugurpusi uz leju,
lai noņemtu polistirēna pamatni.
piegādātā ūdens un apkārtējās vides
temperatūras.
24 electrolux
2. Noņemiet strāvas padeves kabeli, ūdens
ieplūdes un izvades šļūtenes no turētājiem ierīces aizmugurē.
4. Izņemiet plastmasas starplikas.
5. Atveriet lūku un izņemiet uz durvju blīvējuma nostiprināto putuplasta bloku.
3. Izskrūvējiet trīs skrūves.
electrolux 25
šana novērš vibrāciju, troksni un veļas mašīnas izkustēšanos.
Uzmanību Nekādā gadījumā
nemēģiniet izlīdzināt mašīnas stāvokli,
novietojot zem tās koka gabalus,
kartonu vai tamlīdzīgus materiālus.
6. Ievietojiet mazākajā augšējā atverē un divās lielākajās plastmasas aizbāžņus, kas
atrodas maisiņā kopā ar lietošanas pamācību.
Ūdens ieplūde
Brīdinājums Šī veļas mašīna
jāpieslēdz aukstā ūdens piegādei.
1. Pievienojiet ierīces komplektācijā esošo
ūdens ieplūdes šļūteni pie ūdens krāna,
izmantojot ¾ collu vītni. Izmantojiet tikai
komplektā ietilpstošo šļūteni.
Novietošana
Uzstādiet veļas mašīnu uz cietas un līdzenas grīdas. Pārbaudiet, vai gaisa cirkulācijai
ap mašīnu netraucē paklāji, lupatas utt. Pārbaudiet, vai mašīna nepieskaras sienai vai citām virtuves ierīcēm. Nolīmeņojiet veļas mašīnu, paaugstinot vai pazeminot ierīces kājiņas. Lai veļas mašīna būtu stabila un nolīmeņota, kājiņām JĀBŪT pareizi noregulētām.
Ja nepieciešams, pārbaudiet veļas mašīnas
novietojumu ar līmeņrādi. Regulēšanu var
veikt ar uzgriežņatslēgu. Pareiza nolīmeņo-
Svarīgi Neizmantojiet pievienošanai pie
ūdens vada jau lietotas šļūtenes.
2. Otru ūdens ieplūdes šļūtenes galu, kas
tiek pievienota veļas mašīnai, var pagriezt tā, kā tas parādīts attēlā.
26 electrolux
Nenovietojiet ūdens ieplūdes šļūteni virzienā uz leju.
Novietojiet šļūteni leņķī pa labi vai kreisi
atkarībā no ūdens krāna stāvokļa.
3. Uzstādiet šļūteni pareizi, atslābinot gredzenveida uzgriezni. Kad šļūtene ir novietota pareizā stāvoklī, pievelciet gredzenveida uzgriezni, lai nepieļautu ūdens noplūdi.
Ieplūdes šļūteni var pagarināt. Ja tā ir pārāk
īsa, un nevēlaties pārvietot krānu, jāiegādājas jauna, garāka šļūtene, kas īpaši paredzēta šāda veida izmantošanai.
Svarīgi Pirms mašīnas pieslēgšanas jauna
cauruļvadam vai cauruļvadam, kas nav
kādu laiku izmantots, ļaujiet ūdenim kādi
brīdi tecēt, lai izskalotu visu gružus, kas var
būt uzkrājušies caurulēs.
Ūdens izsūknēšana
Ūdens aizplūdes šļūtenes galu var uzstādīt
trīs veidos.
• Pārliekot pāri izlietnes malai un nostiprinot to ar plastmasas fiksatoru, kas ie-
tilpst ierīces komplektācijā. Izvēloties šo
pievienošanas variantu, ievērojiet, lai
ūdens izsūknēšanas laikā šļūtenes gals
neatāķētos no izlietnes. Drošības nolūkos
piesieniet to pie krāna ar auklas gabalu
vai piestipriniet pie sienas.
• Izlietnes novadcaurules atsevišķā atzarā. Atzara atverei jābūt tādā augstumā,
lai izplūdes šļūtenes izliekums atrastos vismaz 60 cm virs zemes.
• Ievietojot ūdens izplūdes šļūteni tieši
izlietnes novadcaurulē , vismaz 60 cm
augstumā, taču ne augstāk par 90 cm.
Aizplūdes šļūtenes galu vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., izlietnes
novadcaurules diametram jābūt platākam
nekā ūdens aizplūdes šļūtenes ārējam diametram. Ūdens aizplūdes šļūtene nedrīkst būt salocījusies.
Izplūdes šļūtenes kopējais garums nedrīkst pārsniegt 4 metrus. Garākas izplūdes šļūtenes un savienojumus var iegādāties klientu atbalsta centrā.
electrolux 27
ELEKTRĪBAS PADEVES PIESLĒGŠANA
Informācija par elektrisko pieslēgumu atrodama uz datu plāksnītes ierīces durtiņu sānu malā.
Pārliecinieties, ka Jūsu mājas elektrotīkls ir
piemērots maksimālajai jaudai, ņemot vērā
arī citas lietotās elektroierīces.
Pievienojiet ierīci sazemētai
kontaktligzdai.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
bojājumiem vai nelaimes
gadījumiem, kas radušies šo
drošības noteikumu neievērošanas
rezultātā.
Pēc ierīces uzstādīšanas jābūt
nodrošinātai brīvai piekļuvei tās
strāvas padeves kabelim.
Ja veļas mašīnas strāvas kabelis ir
jānomaina, sazinieties ar klientu
atbalsta centru.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
Iepakojuma materiāli
Visi materiāli, kas marķēti ar apzīmējumu
, ir otrreiz pārstrādājami.
>PE<= polietilēns
>PS<= putuplasts
>PP<= polipropilēns
Tas nozīmē, ka tos var nodot otrreizējai pārstrādei, un tie jāievieto attiecīgajās atkritumu
savākšanas tvertnēs.
Ieteikumi vides aizsardzībai
Lai ekonomētu ūdens un strāvas patēriņu,
kā arī palīdzētu aizsargāt vidi, mēs iesakām
ievērot šādus padomus:
• Vidēji netīru veļu mazgājiet bez priekšmazgāšanas, tādējādi ekonomējot mazgāšanas līdzekļus, ūdeni un laiku (sniegsiet savu ieguldījumu arī vides aizsardzībā!).
• Ierīces darbība ir daudz ekonomiskāka, ja
mazgā maksimāli pieļaujamo veļas daudzumu.
• Ar atbilstošu priekšapstrādi var iztīrīt traipus un netīrumus; veļu tad var mazgāt arī
zemākā temperatūrā.
• Mazgāšanas līdzekļa daudzums jānosaka
saskaņā ar ūdens cietības pakāpi, mazgājamās veļas netīrības pakāpi un tās daudzumu.
28 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com
TURINYS
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Naudojantis pirmąkart
Pritaikymas
Kasdienis naudojimas
Naudinga informacija ir patarimai.
Skalbimo programos
28
30
31
34
34
34
37
39
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Sąnaudos
Įrengimas
Elektros įvado prijungimas
Aplinkosauga
41
46
48
49
49
52
52
Galimi pakeitimai
SAUGOS INFORMACIJA
Svarbu Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite
ateičiai
• Jūsų įsigyto prietaiso sauga atitinka buities prietaisų saugos pramoninius standartus ir teisinius reikalavimus. Tačiau mes,
gamintojai, jaučiame prievolę pateikti
Jums šias saugos nuorodas.
• Labai svarbu išsaugoti šį naudojimo vadovą, kad, reikalui esant, vėliau galėtumėte
pasitikslinti informaciją. Jeigu prietaisą parduosite ar perduosite kitam naudotojui,
arba pakeisite gyvenamąją vietą, o prietaisą paliksite, visuomet patikrinkite, ar vadovas lieka su prietaisu, kad naujasis naudotojas irgi galėtu susipažinti su prietaiso
naudojimo ir atitinkamais perspėjimais.
• Prieš įrengdami šį prietaisą, BŪTINAI atidžiai perskaitykite šį vadovą.
• Prieš pirmąkart paleisdami patikrinkite, ar
prietaisas nepažeistas transportavimo metu. Jokiu būdu neįjunkite apgadinto prietaiso. Jeigu bet kurios dalys pažeistos,
kreipkitės į tiekėją.
• Jeigu prietaisas atgabentas žiemą, kai
oro temperatūra žemiau nulio: prieš naudodami pirmąkart, palaikykite prietaisą 24
valandas kambario temperatūroje.
Bendrosios saugos nuostatos
• Keisti šios skalbyklės techninius duomenis ar bet kokiu būdu bandyti modifikuoti
šią skalbyklę pavojinga.
• Skalbiant su aukštos temperatūros programomis, skalbyklės durelių stiklas gali
įkaisti. Nesilieskite prie jo!
• Skalbyklės būgną reikia apsaugoti, kad į jį
neįliptų maži naminiai gyvūnai ir vaikai.
Kad taip neatsitiktų, prieš naudodami skalbyklę patikrinkite būgną.
• Tokie daiktai kaip monetos, smeigtukai,
sąvaržėlės, vinys, varžtai, akmenys ar kiti
kieti ir aštrūs daiktai gali padaryti daug žalos, todėl į skalbyklę jų dėti negalima.
• Naudokite tik rekomenduojamą audinių
minkštiklio ir skalbiklio kiekį. Per didelis
skalbimo priemonių kiekis gali pakenkti audiniams. Naudokite tiek skalbimo priemonių, kiek yra nurodyta gamintojo rekomendacijose.
• Smulkius daiktus, pvz., puskojines, nėrinius, skalbiamus diržus ir kt., skalbdami
sudėkite į skalbimo maišelį arba pagalvės
užvalkalą, kad skalbimo metu jie nepakliūtų į ertmę tarp skalbimo kameros ir vidinio būgno.
• Neskalbkite skalbyklėje gaminių su banginių ūsų plokštelėmis, neapsiūtų ar įplyšusių audinių.
• Po naudojimo skalbyklę visada išjunkite iš
elektros maitinimo tinklo, užsukite vandens čiaupą, skalbyklę išvalykite ir atlikite
priežiūros darbus.
• Jokiu būdu nemėginkite taisyti skalbyklės
patys. Jei skalbyklę remontuoja nepatyrę
žmonės, gali kilti sužalojimų ar rimtų prietaiso gedimų pavojus. Susisiekite su savo
vietiniu klientų aptarnavimo centru. Visuomet reikalaukite naudoti originalias atsargines dalis.
electrolux 29
Skalbyklės montavimas
• Šis buitinis elektros prietaisas yra sunkus.
Skalbyklę perstumkite atsargiai.
• Išpakuodami skalbyklę apžiūrėkite, ar ji nepažeista. Jei kyla abejonių, skalbyklės nenaudokite ir kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
• Prieš pradėdami skalbyklę naudoti, patikrinkite, kad būtų pašalinti visi transportavimo varžtai ir įpakavimo medžiagos. Nesilaikant šių nurodymų, gali būti padaryta
rimta žala ir skalbyklei, ir kitam turtui. Skaitykite atitinkamą naudotojo vadovo skyrių.
• Pastačius skalbyklę, reikia patikrinti, kad ji
nestovėtų ant vandens įleidimo ir išleidimo žarnų, ir kad ji neprispaustų prie sienos elektros maitinimo kabelio.
• Jei skalbyklė stovi ant kilimu uždengtų
grindų, sureguliuokite jos kojeles taip, kad
po skalbykle būtų užtikrinta pakankama
oro cirkuliacija.
• Sumontavę skalbyklę neužmirškite patikrinti, ar iš žarnų ir jų jungčių neprateka vanduo.
• Jei skalbyklė pastatyta tokioje vietoje, kurioje gali susidaryti neigiamos temperatūros, perskaitykite skyrių "Užšalimo pavojus".
• Visus vandentiekio prijungimo darbus privalo atlikti kvalifikuotas santechnikas arba
kompetentingas asmuo.
• Visus elektros prijungimo darbus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
Skalbyklės naudojimas
• Ši skalbyklė skirta naudoti buityje. Skalbyklės negalima naudoti kitiems tikslams, negu nurodyta.
• Skalbkite tik automatiniam skalbimui skirtus audinius. Laikykitės kiekvieno drabužio etiketėje esančių nurodymų.
• Skalbyklės neperkraukite. Žiūrėkite skalbimo programų lentelę.
• Prieš skalbdami patikrinkite, ar tuščios
visų drabužių kišenės, ar užsegtos sagos
ir užtrauktukai. Neskalbkite skalbyklėje stipriai sudėvėtų ar sudriskusių rūbų; prieš
skalbdami pasistenkite išvalyti dažų, rašalo, rūdžių ar žolės dėmes. Skalbyklėje NEGALIMA skalbti liemenėlių su vielos įtvirčiais.
• Skalbyklėje negalima skalbti drabužių, išteptų lakiais naftos produktais. Jei naudojote lakius valiklius, prieš skalbimą juos reikia nuo drabužių pašalinti.
• Skalbyklės maitinimo kabelio kištuko niekada netraukite iš elektros maitinimo tinklo kištukinio lizdo laikydami už kabelio; visada laikykite tik už kabelio kištuko.
• Nedirbkite su skalbykle, jeigu yra pažeistas elektros maitinimo kabelis, valdymo
skydelis, darbinis paviršius arba pagrindas, dėl ko gali tapti prieinamas skalbyklės vidus.
Užraktas nuo vaikų
• Šio prietaiso negali naudoti vaikai arba
žmonės, kurie dėl prastesnių fizinių ar protinių sugebėjimų, arba dėl patirties ir skalbyklės pažinimo stokos negali naudoti šio
prietaiso saugiai, jeigu jų veiksmų nestebi
ir jiems nevadovauja už juos atsakingas
asmuo, kuris galėtų užtikrinti tinkamą prietaiso naudojimą.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su
šiuo buitiniu prietaisu.
• Pakuotės dalys (pvz., plastmasinė plėvelė, polistirenas) vaikams gali būti pavojingi
– jie gali uždusti! Laikykite juos vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Visas skalbimo priemones laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Užtikrinkite, kad vaikai arba naminiai gyvūnai negalėtų įlįsti į skalbyklės būgną. Siekiant išvengti vaikų ir naminių gyvūnų užsidarymo būgno viduje, šioje skalbyklėje
įrengta speciali funkcija. Jai suaktyvinti, sukite durelėse esantį mygtuką (nespausdami) pagal laikrodžio rodyklę, kol griovelis
bus horizontaliai. Jeigu reikia, naudokite
monetą.
30 electrolux
Jei šį apsaugos įtaisą norite išjungti, kad
skalbyklės dureles vėl galima būtų uždaryti, pasukite mygtuką prieš laikrodžio rodyklę, kol jo griovelis atsidurs vertikalioje
padėtyje.
GAMINIO APRAŠYMAS
Jūsų naujoji skalbyklė atitinka visus šiuolaikinės skalbinių priežiūros reikalavimus ir užtikrina veiksmingą drabužių priežiūrą mažomis vandens, energijos ir skalbimo priemonių
sąnaudomis. Ši nauja skalbimo sistema padeda visiškai sunaudoti skalbimo priemones
ir sumažina vandens sąnaudas bei taupo energiją.
1
2
3
4
5
6
1 Skalbimo priemonių stalčiukas
2 Valdymo skydelis
3 Durelių rankena
4 Specifikacijų lentelė
5 Vandens išleidimo siurblys
6 Reguliuojama kojelė
electrolux 31
Skalbimo priemonių stalčiukas
Skyrelis skalbimo priemonėms, naudojamoms pirminiam skalbimui ir mirkymui arba
dėmių valikliui, naudojamam dėmių valymo
fazės metu (jeigu tokia yra). Mirkymo ir pirminio skalbimo priemonės įdedamos skalbimo programos pradžioje. Dėmių valiklio įdedama dėmių valymo fazės metu.
Skystų ir miltelinių skalbimo priemonių
skyrius pagrindiniam skalbimui. Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, pripilkite
jos prieš pat paleisdami programą.
Skystų priedų (audinių minkštiklio, krakmolo) skyrius.
Naudokite gamintojo rekomendacijose nurodytą kiekį ir pildami neviršykite žymės „MAX“ , esančios ant skyrelio skalbimo priemonėms sienelės. Audinių minkštiklio arba krakmolo pilama į skyrių prieš paleidžiant skalbimo programą.
Programų instrukcija
Programų instrukcija pateikta skalbimo priemonės stalčiuko priekinėje pusėje.
Programų instrukcija kitomis kalbomis pateikta vartotojo vadove, esančiame atsarginių dalių maišelyje. (Programų instrukcija įvai-
riomis kalbomis pateikiama ne su visais prietaisais).
Norėdami pakeisti programų instrukciją:
1. ištraukite ją iš dešinės pusės ir išimkite ją.
2. Įdėkite naują programų instrukciją.
VALDYMO SKYDELIS
Žemiau yra valdymo skydelio paveikslėlis. Jame nurodytas programų parinkties ratukas, mygtukai, kontrolinė lemputė ir ekranas. Kiekviena dalis pažymėta atitinkamais numeriais ir aprašyta paskesniuose puslapiuose.
1
2
1 Programų pasirinkimo rankenėlė
2 Mygtukas TEMPERATŪRA
3
4
5
6
7
8
9 10
3 GRĘŽIMO greičio mažinimo mygtukas
32 electrolux
4 Mygtukas PIRMINIS SKALBIMAS
5 Mygtukas PAPILDOMAS SKALAVIMAS
6 Mygtukas ATIDĖTI PALEIDIMĄ
7 Ekranas
8 Mygtukas PALEISTI / PAUZĖ
9 Indikacinė lemputė DURELĖS UŽRAKINTOS
10 Mygtukai LAIKO PLANAVIMAS
SIMBOLIŲ LENTELĖ
= Specialios programos
= Temperatūra
= Skalbimas šaltame vandenyje
= Gręžimo greičio mažinimas
= Skalavimo sulaikymas
= Naktinis ciklas
= Pradinis skalbimas
= Papildomas skalavimas
= Atidėtas paleidimas
= Užraktas nuo vaikų
= Paleidimas/ pristabdymas
= Užrakintos durelės
= Laiko planavimas(Time Manager)
Programų parinkties ratukas
Ja prietaisas įjungiamas bei išjungiamas ir
(arba) išrenkama programa.
Temperatūra
Šiuo mygtuku galima padidinti arba sumažinti skalbimo temperatūrą.
Gręžimo greičio mažinimas
Paspausdami šį mygtuką galite sumažinti pasirinktai programai didžiausią leidžiamą gręžimo greitį arba pasirinkti galimą (-as) parinktį (-is).
Skalavimo sulaikymas
Pasirinkus šią funkciją, paskutinio skalavimo
vanduo iš būgno nenuleidžiamas, tad skalbyklėje palikti skalbiniai nesusiglamžo. Prieš
atidarant dureles būtina išleisti vandenį.
Apie vandens išleidimą skaitykite "Programos pabaiga".
Naktinis skalbimas
Pasirinkus šią funkciją, paskutinio skalavimo
vanduo iš būgno neišleidžiamas, o visos kitos skalavimo fazės sulaikomos, tad skalbyklėje palikti skalbiniai nesusiglamžo. Šis skalbimo ciklas yra labai tylus ir gali būti pasirenkamas naktį ar kitu metu, kai pigesnė elektros energija. Su kai kuriomis programomis
skalaujant bus naudojama daugiau vandens. Prieš atidarant dureles būtina išleisti
vandenį. Apie vandens išleidimą skaitykite
"Programos pabaiga".
Pirminis skalbimas
Pasirinkus šią parinktį, prieš pagrindinio skalbimo fazę mašina atliks pirminio skalbimo
ciklą. Skalbimo laikas pailgės. Šią parinktį rekomenduojama naudoti skalbiant labai suteptus skalbinius.
Papildomas skalavimas
Ši prietaisas naudoja mažai energijos. Pasirinkite šią funkciją, jei norite skalauti skalbinius naudodami papildomą vandens kiekį
(papildomas skalavimas). Skalbyklė skalbinius keliskart papildomai išskalauja. Ši parinktis rekomenduotina skalbimo priemonėms alergiškiems žmonėms regionuose,
kur vanduo labai minkštas.
Startavimo delsa
Šiuo mygtuku programos startavimą galima
atidėti 30 min. - 60 min. - 90 min., 2 val. ir
po to kas valandą iki 20 valandų.
Startas/pauzė
Šiuo mygtuku galima paleisti arba nutraukti
pasirinktos programos vykdymą.
Laiko planavimas (Time Manager)
Šie mygtukai leidžia pakeisti prietaiso automatiškai pasiūlytą programos trukmę.
electrolux 33
Kontrolinė lemputė "Durelės
užblokuotos"
Kontrolinė lemputė 9 šviečia, kai prasideda
programa ir nurodo, ar galima atidaryti dureles:
• lemputė dega: durelių atidaryti negalima.
Mašina veikia arba buvo sustabdyta, neišleidus iš būgno vandens.
• lemputė nedega: galima atidaryti dureles.
Programa yra baigta arba buvo nuleistas
vanduo.
• lemputė mirksi: dureles galima atidaryti
Ekranas
7.4
7.5
7.3
Ekrane rodoma ši informacija:
7.1:
• Pasirinktos programos trukmė
Kai pasirenkate programą, jos trukmė
bus rodoma valandomis ir minutėmis, pavyzdžiui 2.05 ). Trukmė paskaičiuojama
automatiškai pagal maksimalią rekomenduojamą kiekvieno tipo skalbinių įkrovą.
Paleidus programą, likęs programos vykdymo laikas atnaujinamas kas minutę.
• Atidėtas paleidimas
Ekrane kelias sekundes bus rodoma atitinkamu mygtuku nustatytas paleidimo atidėjimas, po to vėl bus rodoma pasirinktos programos trukmė.
• Įspėjimų kodai
Jeigu sutrinka prietaiso veikla, rodomi
tam tikri įspėjimų kodai, pavyzdžiui, E20
(žr. pastraipą „Ką daryti, jeigu...“).
• Klaidingas parinkties pasirinkimas
Jei pasirenkama su nustatyta skalbimo
programa nederanti parinktis, ekrano apačioje kelias sekundes rodomas klaidos
7.1
7.2
pranešimas Err ir pradeda žybčioti integruota raudona mygtuko 8 lemputė.
• Programos pabaiga
Programai pasibaigus, rodomi trys mirksintys nuliai, indikacinė lemputė 9 ir indikacinė mygtuko 8 lemputė užgęsta ir galima
atidaryti dureles.
7.2: Skalbimo programų fazių piktogramos
• Skalbimas
• Skalavimai
• Vandens išleidimas
• Gręžimas
Pasirinkus skalbimo programą, ekrano apatinėje dalyje yra parodomi tos skalbimo programos fazių piktogramos, atitinkančios skirtingas fazes. Paspaudus mygtuką 8 , šviečia tik vykdomos fazės piktograma.
7.3: Šildymo fazė
Skalbimo ciklo metu ekrane rodomas temperatūros simbolis reiškia, kad prietaisas
pradėjo vandens būgne šildymo fazę.
7.4: Nešvarumo laipsnių simboliai
• Stiprus
34 electrolux
•
•
•
•
•
•
Normalus
Kasdienis
Lengvas
Greitas
Itin greitas
Atnaujinimas
• Pagerintas atnaujinimas
Renkantis programą ekrane atsiranda piktograma, rodanti užterštumo laipsnį, kurį mašina pasiūlo automatiškai.
(žr. pastrai7.5: Vaikų saugos užraktas
pą „Vaikų saugos užraktas“).
NAUDOJANTIS PIRMĄKART
• Patikrinkite, ar elektros ir vandentiekio įvadai prijungti pagal įrengimo nuorodas.
• Išimkite polistireninę apsaugą ir kitas
medžiagas iš būgno.
• Kad būtų įjungtas ECO vožtuvas, į
skalbimo priemonės stalčiuko pagrinįpilkite 2 litdinio skalbimo skyrelį
rus vandens. Tada, kad iš būgno ir
kameros būtų pašalintos prietaiso gamybos metu likusios medžiagos, į
prietaisą nedėdami skalbinių ir nustatę aukščiausią temperatūrą paleiskite
medvilnės skalbimo ciklą. Į pagrindinio skalbimo skyrelį įpilkite pusę skalbimo priemonės normos ir įjunkite
skalbyklę.
PRITAIKYMAS
Garso signalai
Prietaisas turi garso įtaisą, skleidžiantį garso
signalus šiais atvejais:
• ciklo pabaigoje,
• gedimo atveju.
Garso signalas išjungiamas (išskyrus gedimo atvejus) vienu metu paspaudus ir maždaug 6 sekundes laikant nuspaudus mygtukus 4 ir 5 . Dar kartą paspaudus šiuos 2
mygtukus, garso signalai vėl įjungiami.
Vaikų saugos užraktas
Šis įtaisas leidžia palikti prietaisą be priežiūros nesibaiminant, kad juo susižeis arba jį su-
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Skalbinių sukrovimas
Atsargiai patraukę rankeną atgal, atidarykite
dureles. Po vieną sukraukite skalbinius į būgną, stengdamiesi juos kuo mažiau suglamžyti. Uždarykite dureles.
gadins vaikai. Ši funkcija veikia ir kai skalbyklė išjungta.
Šią parinktį galima nustatyti dvejopai:
1. Prieš paspaudžiant mygtuką 8 : skalbyklės įjungti nebus galima.
2. Paspaudus mygtuką 8 : nebus galima
perjungti bet kokią kitą programą ar funkciją.
Norėdami įjungti ar išjungti šią parinktį, 6 sekundes palaikykite nuspaudę 5 ir 6 mygtukus tol, kol ekrane pasirodys arba išnyks
piktograma.
electrolux 35
Reikiamo skalbiklio ir minkštiklio kiekio
nustatymas
Ištraukite skalbimo priemonių stalčiuką, kol
sustos. Atmatuokite reikiamą skalbiklio
kiekį, įpilkite jo į pagrindinio skalbimo skyrelį
arba į atitinkamą skyrelį, jeigu to reikia pagal pasirinktą programą/parinktį (išsamiau
žr. "Skalbimo priemonių stalčiukas").
The Pradeda mirksėti žalia mygtuko 8 lemputė.
Parinkties ratuką galima sukti prieš arba papadėtį,
gal laikrodžio rodyklę. Pasukite į
kad nustatytumėte programą iš naujo / išjungtumėte prietaisą.
Programos pabaigoje programų parinkir išties ratuką reikia pasukti į padėtį
jungti skalbyklę.
Atsargiai Jeigu perjungsite programų
pasirinkties rankenėlę į kitą programą
skalbyklei veikiant, 3 kartus sumirksės
raudona mygtuko 8 lemputė, o ekrane
matysite užrašą Err ; tai reiškia
neteisingą pasirinktį. Skalbyklė
nevykdys naujai nustatytos programos.
Programų parinkčių mygtukai
Priklausomai nuo programos, galima pasirinkti įvairias papildomas funkcijas. Jos turi
būti parenkamos po to, kai pasirinksite norimą programą, ir dar prieš tai, kai nuspausite
8 mygtuką.
Jeigu reikia, audinių minkštiklio įpilkite į skyrelį, pažymėtą
(minkštiklio nepilkite daugiau stalčiuko atžymos "MAX"). Atsargiai uždarykite stalčiuką.
Pasirinkite temperatūrą mygtuku 2
Pasirinkus programą, prietaisas automatiškai siūlo skalbti numatytąja temperatūra.
Pakartotinai spauskite šį mygtuką, jei norite
sumažinti arba padidinti temperatūrą (jei norite, kad būtų skalbiama kitos temperatūros
vandenyje, nei nustatyta pasirinktoje programoje).
Paspausdami 3 mygtuką, sumažinkite
gręžimo greitį
Išrinkus reikiamą programą, prietaisas automatiškai siūlo naudoti šiai programai tinkamą didžiausią gręžimo greitį.
Pakartotinai spauskite 3 mygtuką, jei norite,
kad jūsų skalbiniai būtų gręžiami skirtingu
greičiu. Užsidegs atitinkama lemputė.
Reikalingą programą parinkite
naudodamiesi programų parinkimo
ratuku (1)
Pasukite programų parinkties diską ties reikiama programa. Skalbyklė nustatys programai rekomenduojamą temperatūrą ir automatiškai rinks maksimalų gręžimo greitį, rekomenduojamą pasirinktai programai. Šias
vertes galite keisti atitinkamai mygtukais.
Paspausdami mygtukus 3, 4 ir 5,
pasirinkite galimą parinktį
Priklausomai nuo pasirinktos programos,
prieš paspaudžiant mygtuką 8 , galima suderinti skirtingas funkcijas. Pasirinkus parinktį ims šviesti atitinkama kontrolinė lemputė.
Jei pasirinkta netinkama parinktis, integruota raudona mygtuko 8 kontrolinė lemputė
blykstelės 3 kartus ir kelioms sekundėms
ekrane atsiras Klaida pranešimas.
36 electrolux
Norėdami daugiau sužinoti apie skalbimo programų ir parinkčių derinimą, žr.
skyrių "Skalbimo programos".
Paspausdami mygtuką 6 išrinkite
paleidimo atidėjimą
Prieš paleisdami programą, jei norite atidėti
jos pradžią, pakartotinai spauskite 6 mygtuką, kad išrinktumėte paleidimo atidėjimo
trukmę. Ims šviesti atitinkama kontrolinė lemputė.
Ekrane kelias sekundes bus rodoma pasirinkta paleidimo atidėjimo trukmė (iki 20
val.), o po to vėl bus rodoma pasirinktos programos trukmė.
Turite nurodyti šią parinktį po to, kai nustatysite programą ir prieš paspausdami 8 mygtuką.
Atidėjimo laiką galite panaikinti arba pakeisti
bet kuriuo metu, prieš paspausdami 8 mygtuką.
Atidėto paleidimo pasirinkimas:
1. Pasirinkite programą ir pageidaujamas
parinktis.
2. Paspausdami mygtuką 6 , išrinkite paleidimo atidėjimo trukmę.
3. Nuspauskite 8 mygtuką:
– skalbyklė pradeda atgalinę laiko atskaitą.
– Programa prasidės, kai baigsis nustatyta atidėto paleidimo trukmė.
Paleidimo atidėjimas atšaukiamas, paspaudus mygtuką 8 :
1. skalbyklei laikinai sustabdyti (PAUZĖ) paspauskite mygtuką 8 .
2. Spauskite mygtuką 6 tol, kol pasirodys
0' simbolis
3. Dar kartą paspauskite mygtuką 8 ir paleiskite programą.
Svarbu Pasirinktas atidėjimo laikas gali būti
pakeistas tik po to, kai vėl bus pasirinkta
skalbimo programa.
Paleidimo atidėjimo negalima pasinkti, jei
naudojate Vandens nuleidimo programą.
Paspausdami mygtuką 8, paleiskite
programą
Pasirinktai programai paleisti, paspauskite 8
mygtuką; mygtuko 8 žalia kontrolinė lemputė nustos mirksėti.
Norėdami pertraukti vykdomą programą
spauskite mygtuką 8 : ima mirksėti žalia kontrolinė lemputė.
Norėdami pratęsti programos veikimą nuo
tos fazės, kurioje ji buvo nutraukta, dar kartą paspauskite 8 mygtuką. Jeigu nustatyta
startavimo delsa, prietaisas pradės atgalinę
laiko atskaitą. Pasirinkus netinkamą parinktį,
triskart sumirksės raudona 8 mygtuko kontrolinė lemputė ir ekrane kelias sekundes rodoma žinutė Err .
Laiko planavimo parinktį išrinksite
paspausdami mygtukus 10
Pakartotinai spaudžiant šiuos mygtukus, galima ilginti arba trumpinti skalbimo ciklą.
Ekrane bus parodyta užterštumo laipsnio
piktograma, kad matytumėte, koks buvo parinktas užterštumo laipsnis. Ši parinktis galima tik su programomis Medvilnė , Sintetika ir Gležni audiniai .
Nešvarumo
laipsnis
Piktograma
Audinio tipas
Stiprus
Labai suteptiems
skalbiniams
Normalus
Vidutiniškai suteptiems skalbiniams
Kasdienis
Kasdieniams drabužiams
Lengvas skalbimas
Mažai suteptiems
skalbiniams
Greitas
Labai mažai suteptiems skalbiniams
Itin greitas 1)
Skalbiniams, kurie
buvo dėvėti ar naudoti labai trumpai.
Atnaujinimas 1)
2)
Tik skalbinių gaivumui atnaujinti.
Pagerintas atnaujinimas 1)
2)
Tik labai mažam
skalbinių kiekiui atnaujinti
1) Rekomenduojame dėti mažiau skalbinių (žr.
lentelę„Skalbimo programos“).
2) Pasirinkus šią parinktį, ekrane trumpam pasirodo
atitinkama piktograma, paskui ji tuoj pat dingsta.
Parinkties arba vykdomos programos
keitimas
Prieš programai atliekant tam tikras parinktis, jas galima pakeisti.
Prieš darydami bet kokį pakeitimą, sustabdykite skalbyklę 8 mygtuku (jeigu norite pakeisti laiko planavimo parinktį, turite atšaukti
vykdomą programą ir dar kartą nustayti programą ir parinktis.
electrolux 37
Pakeisti vykdomą programą galima tik atšaukus vykdomą programą. Programų pasirin, po to naują
kimo rankenėle nustatykite
programą. Naują programą paleiskite dar
kartą paspausdami 8 mygtuką. Skalbimo
vanduo nebus išleidžiamas iš būgno.
programų pasirinkimo ratuką iki O . Po kelių
minučių galėsite atidaryti dureles (atkreikite dėmesį į vandens lygį ir temperatūrą!) .
Uždarę dureles, būtinai turite vėl nurodyti
programą ir parinktis ir paspausti mygtuką 8 .
Programos nutraukimas
Norėdami nutraukti vykdomą programą,
spauskite mygtuką 8 ; ims mirksėti atitinkama žalia kontrolinė lemputė.
Iš naujo startuokite programą, dar kartą
paspausdami mygtuką.
Programos vykdymo pabaigoje
Mašina sustoja automatiškai. Ekrane pasirodo trys žybsintys 0.00 , o indikacinė mygtuko 8 lemputė užgęsta. Pasigirs garsiniai signalai.
Jei buvo pasirinkta programa arba parinktis,
pagal kurią vanduo paliekamas būgne, durelės liks užrakintos - tai reiškia, kad prieš atidarant dureles būtina išleisti vandenį.
Vandens išleidimo procedūra
1. Pasukite programų pasirinkimo ratuką į
parinktį O .
2. Pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą.
3. Jei reikia, naudodamiesi atitinkamu mygtuku sumažinkite gręžimo greitį.
4. Paspauskite mygtuką 8 .
Pasibaigus programai durelės yra atblokuojamos ir jas galima atidaryti. Pasukite programų pasirinkimo ratuką į parinktį O , kad
išjungtumėte mašiną.
Išimkite skalbinius i būgno ir atidžiai patikrinkite, ar jame nieko neliko. Jei neketinate daugiau skalbti, užsukite vandens čiaupą. Palikite dureles praviras, kad nesusidarytų pelėsių ir nemalonių kvapų.
Programos atšaukimas
Jei norite atšaukti veikiančią programą, pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į padėtį
.
Dabar galite pasirinkti naują programą.
Durelių atidarymas
Po programos paleidimo (arba naudojant paleidimo atidėjimo funkciją) durelės yra užblokuojamos. Jei reikia jas atidaryti, pirmiausiai
nustatykite skalbyklę į PAUZĖS būseną, paspausdami mygtuką 8 .
Po kelių minučių kontrolinė lemputė 9 užges
ir bus galima atidaryti dureles.
Jei ši kontrolinė lemputė lieka šviesti, tai reiškia, kad mašina jau šildoma arba įleisto vandens lygis yra per didelis. Jokiu būdu nebandykite durelių atidaryti jėga!
Jei durelių atidaryti negalite, bet jums reikia
jas atidaryti, teks išjungti mašiną pasukant
Budėjimo režimas : kai tik baigiasi programa, po kelių minučių įjungiama energijos taupymo sistema. Sumažėja ekrano ryškumas.
Paspaudus bet kurį mygtuką, išjungiamas
energijos taupymo režimas.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Skalbinių rūšiavimas
Vadovaukitės kiekvieno drabužio etiketėje
esančiais skalbimo kodų simboliais ir gamintojo skalbimo nuorodomis. Skalbinius rūšiuokite taip: balti, spalvoti, sintetiniai, ploni, vilnoniai.
Prieš sukraunant skalbinius
Niekuomet neskalbkite baltų ir spalvotų skalbinių kartu. Balti skalbiniai skalbimo metu gali nusidažyti.
Naujus spalvotus gaminius skalbkite pirmiausia; pirmąkart juos irgi reikia skalbti atskirai.
Užsekite užvalkalus, užtraukite užtrauktukus, užsekite kilpas ir spaustukus. Suriškite
dirželius ar ilgas juostas.
Prieš skalbimą, specialiomis priemonėmis
apdorokite dėmes.
Suteptas vietas nuvalykite specialiu valikliu
ar valymo pasta.
Su užuolaidomis elkitės itin atsargiai. Nuimkite užuolaidų kabliukus arba sudėkite jas į
maišelį ar tinklelį.
38 electrolux
Dėmių šalinimas
Įsisenėjusias dėmes išskalbti vien tik vandeniu ir skalbikliu gali būti sunku. Todėl prieš
skalbiant patartina jas valyti papildomai.
Kraujas: šviežias dėmes išplaukite šaltu
vandeniu. Pridžiuvusias dėmes pamirkykite
vandenyje su specialiu skalbikliu, tada patrinkite muiliname vandenyje.
Aliejiniai dažai: sudrėkinkite benzininiu dėmių valikliu, patieskite drabužį ant švelnaus
audeklo ir nuvalykite dėmę; pakartokite procedūrą kelis kartus.
Pridžiuvusios purvo dėmės: sudrėkinkite
terpentinu, patieskite drabužį ant švelnaus
paviršiaus ir pirštų galais nuvalykite dėmę
medvilnine šluoste.
Rūdys: oksalo rūgštimi, ištirpinta karštame
vandenyje, arba specialiu šaltu rūdžių valikliu. Atsargiai elkitės su senomis rūdžių dėmėmis - celiuliozės struktūra jau bus pažeista,
tad drabužis gali lengvai suplyšti.
Dirvožemio dėmės: apdorokite balikliu, gerai išskalaukite (tik baltus ir neblunkančius
spalvotus).
Žolė: lengvai pamuilinkite ir apdorokite balikliu (tik baltus ir neblunkančius spalvotus).
Tušinuko dėmės ir klijai: sudrėkinkite acetonu 2), patieskite drabužį ant švelnaus audeklo ir nuvalykite dėmę.
Lūpdažis: sumirkykite acetonu, kaip aprašyta pirmiau, po to apdorokite dėmes denatūruotu spiritu. Likučius apdorokite balikliu.
Raudonasis vynas: pamirkykite vandenyje
su skalbikliu, nuskalaukite ir apdorokite acto
arba citrinos rūgštimi, po to nuskalaukite. Likučius apdorokite balikliu.
Rašalas: priklausomai nuo rašalo tipo, pirmiausia sudrėkinkite drabužį acetonu 2) , po
to acto rūgštimi; Bet kokius likusius baltų audinių sutepimus valykite balikliu, po to
kruopščiai išskalaukite.
Dervos dėmės: pirmiausia apdorokite dėmių valikliu, denatūruotu spiritu arba benzinu, po to patrinkite valymo pasta.
Skalbikliai ir skalbimo priedai
Geri skalbimo rezultatai priklauso ir nuo pasirinkto skalbiklio bei tinkamo jo kiekio naudojimo, kad nebūtų teršiama aplinka.
Net biologiškai skaidžiuose skalbikliuose yra
medžiagų, kurių dideli kiekiai gali pažeisti trapią gamtos pusiausvyrą.
2) nenaudokite acetono dirbtiniam šilkui
Rinkitės skalbiklį pagal audinių tipą (gležti, vilnoniai, medvilniniai ir pan.), spalvą, skalbimo
temperatūrą ir nešvarumo laipsnį.
Šiame prietaise galite skalbti visais standartiniais skalbikliais automatinėms skalbyklėms:
• skalbiamaisiais milteliais, skirtais visų tipų
audiniams
• skalbiamaisiais milteliais, skirtais
gle˛niems audiniams (iki 60°C) ir vilnai
• skystiems skalbikliams, skirtiems skalbti
ne itin karštame vandenyje (60°C) visų
tipų audiniams arba tik vilnai.
Skalbiklį ir naudojamus priedus prieš startuojant skalbimo programą reikia supilti į atitinkamus skalbimo priemonių stalčiuko skyrius.
Jei naudojate skystus skalbiklius, pasirinkite
programą be pirminio skalbimo.
Preitaisas turi recirkuliacijos sistemą, užtikrinančią optimalų koncentruotų skalbiklių panaudojimą.
Vadovaukitės priemonės gamintojo kiekio
nuorodomis ir nepilkite priemonės daugiau skalbimo priemonių stalčiuko
"MAX" žymos.
Kiek reikia skalbiklio
Skalbiklio kiekį ir rūšį rinkitės pagal audinių tipą, kiekį, nešvarumo laipsnį ir vandens kietumą.
Kiek priemonės reikia, vadovaukitės jos gamintojo nuorodomis.
Naudokite mažiau skalbiklio, jei:
• skalbiate mažai skalbinių
• skalbiniai mažai sutepti
• skalbimo metu susidaro daug putų.
Vandens kietumo laipsniai
Vandens kietumas klasifikuojamas kietumo
laipsniais. Informaciją apie vandens kietumą
Jūsų gyvenamojoje vietoje galite sužinoti savo vandentiekio įmonėje arba vietos savivaldybėje. Jeigu vanduo yra vidutinio kietumo
arba kietas, patariame naudoti vandens
minkštiklį, būtinai vadovaujantis gamintojo
nuorodomis. Jeigu vanduo minkštas, atitinkamai pritaikykite skalbiklio kiekį.
electrolux 39
SKALBIMO PROGRAMOS
Programa
Maksimali ir minimali temperatūra
Ciklo aprašymas
Maksimalus gręžimo greitis
Maksimalus audinių svoris
Skalbinių tipas
Parinktys
Skalbimo priemonių
skyrius
MEDVILNĖ
95° – skalbimas šaltu vandeniu
Pagrindinis skalbimas • Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 1000/1200/1400 aps./
min. 1)
Maks. svoris 6 kg • Sumaž. svoris 3 kg
Balta ir spalvota medvilnė (vidutiniškai sutepti skalbiniai).
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS, SKALAVIMO SULAIKYMAS,
NAKTINIS CIKLAS,
PIRMINIS SKALBIMAS, PAPILDOMAS
SKALAVIMAS, LAIKO
PLANAVIMAS 2)
3)
SINTETIKA
60° – skalbimas šaltu vandeniu
Pagrindinis skalbimas • Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 900 aps./min.
Maks. svoris 3 kg • Sumaž. svoris 1,5 kg
Sintetiniai arba įvairūs audiniai: apatiniai, spalvoti
drabužiai, nesusitraukiantys marškiniai, palaidinės.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS, SKALAVIMO SULAIKYMAS,
NAKTINIS CIKLAS,
PIRMINIS SKALBIMAS, PAPILDOMAS
SKALAVIMAS, LAIKO
PLANAVIMAS 2)
3)
GLEŽNI AUDINIAI
40° – skalbimas šaltu vandeniu
Pagrindinis skalbimas • Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 700 aps./min.
Maks. svoris 3 kg • Sumaž. svoris 1,5 kg
Gležni audiniai: akrilas, viskozė, poliesteris.
SKALAVIMO SULAIKYMAS, NAKTINIS
CIKLAS, PIRMINIS
SKALBIMAS, PAPILDOMAS SKALAVIMAS, LAIKO PLANAVIMAS 2)
3)
VILNA / SKALBIMAS RANKOMIS
40° – skalbimas šaltu vandeniu
Pagrindinis skalbimas • Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 900/1000 aps./min. 1)
Maks. svoris 2 kg
Skalbimo programa skalbyklėje skalbiamai vilnai bei
rankomis skalbiamiems vilnoniams gaminiams ir gležniems audiniams su priežiūros simboliu „Skalbimas rankomis“. Pastaba. : Dėl vieno ar didelio skalbinio gali atsirasti disbalansas. Jei skalbyklė nevykdo galutinio gręžimo fazės, įdėkite daugiau skalbinių arba perskirstykite skalbinius rankomis ir pasirinkite gręžimo programą.
ŠILKAS
30° – skalbimas šaltu vandeniu
Pagrindinis skalbimas - Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 700 aps./min.
Maks. svoris 1 kg
Švelni skalbimo programa, tinkanti šilkui ir mišriems sintetiniams audiniams.
GRĘŽIMO GREIČIO
SUMAŽINIMAS, SKALAVIMO SULAIKYMAS, NAKTINIS CIKLAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS, NAKTINIS
CIKLAS
40 electrolux
Programa
Maksimali ir minimali temperatūra
Ciklo aprašymas
Maksimalus gręžimo greitis
Maksimalus audinių svoris
Skalbinių tipas
Parinktys
MOTERIŠKAS APATINIS TRIKOTAŽAS
40° – skalbimas šaltu vandeniu
Pagrindinis skalbimas • Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 900/1000 aps./min. 1)
Maks. svoris 1 kg
Ši programa tinka skalbti labai gležnus skalbinius, pavyzdžiui, moterišką apatinį trikotažą, liemenėles, apatinius baltinius ir pan.
GRĘŽIMO GREIČIO
SUMAŽINIMAS, SKALAVIMO SULAIKYMAS, NAKTINIS CIKLAS
SKALAVIMAS
Skalavimas • Ilgas gręžimas
Maksimalus gręžimo greitis 1000/1200/1400 aps./
min. 1)
Maks. svoris 6 kg
Ši programa skirta skalauti ir gręžti rankomis išskalbtus medvilninius drabužius. Norėdami intensyvesnio
skalavimo, pasirinkite parinktį PAPILDOMAS SKALAVIMAS. Prietaisas skalaus skalbinius papildomai.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS, SKALAVIMO SULAIKYMAS,
NAKTINIS CIKLAS,
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
Skalbimo priemonių
skyrius
VANDENS IŠLEIDIMAS
Vandens išleidimas
Maks. svoris 6 kg
Paskutinio skalavimo vandens išleidimas veikiant programoms, kurioms išrinktos parinktys „Skalavimo sulaikymas“ ir „Naktinis ciklas“.
GRĘŽIMAS
Vandens išleidimas ir ilgas gręžimas
Maksimalus gręžimo greitis 1000/1200/1400 aps./
min. 1)
Maks. svoris 6 kg
Atskiras rankomis skalbtų drabužių ir pasibaigus programoms, kurioms išrinktos parinktys „Skalavimo sulaikymas“ ir „Naktinis ciklas“, gręžimas. Paspausdami atitinkamą mygtuką galite nustatyti gręžimo greitį, tinkamą gręžiamiems audiniams.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
+
MEDVILNĖ, EKONOMINIS REŽIMAS
90° -40°
Pagrindinis skalbimas - Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 1000/1200/1400 aps./
min. 1)
Maks. svoris 6 kg
Balta ir neblunkanti spalvota medvilnė
Šią programą galima naudoti norint skalbti mažai ar vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius. Skalbiama
žemesnėje temperatūroje, pailginama skalbimo trukmė. Taip gaunami geri skalbimo rezultatai ir taupoma
energija.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS, SKALAVIMO SULAIKYMAS,
PIRMINIS SKALBIMAS, PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
3)
electrolux 41
Programa
Maksimali ir minimali temperatūra
Ciklo aprašymas
Maksimalus gręžimo greitis
Maksimalus audinių svoris
Skalbinių tipas
Parinktys
Skalbimo priemonių
skyrius
LENGVAS LYGINIMAS
60° – skalbimas šaltu vandeniu
Pagrindinis skalbimas • Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 900 aps./min.
Maks. svoris 1 kg
Pasirinkus šią programą, skalbiniai švelniai skalbiami ir
gręžiami, kad nesusiglamžytų Tokius skalbinius lengviau lyginti. Taip pat mašina skalbinius papildomai išskalauja.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS, SKALAVIMO SULAIKYMAS,
PRADINIS SKALBIMAS, PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
3)
DŽINSAI
60° – skalbimas šaltu vandeniu
Pagrindinis skalbimas • Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 900/1000/1200 aps./min.
Maks. svoris 3 kg
Ši programa skirta šiems drabužiams skalbti: džinsinėms kelnėms, marškiniams arba liemenėms ir drabužiams su naujoviškų medžiagų priedais (papildomo skalavimo funkcija bus įjungta automatiškai).
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS, SKALAVIMO SULAIKYMAS,
NAKTINIS CIKLAS,
PIRMINIS SKALBIMAS
3)
INTENSYVUS SPORTINIŲ DRABUŽIŲ SKALBI- GRĘŽIMO GREIČIO
SUMAŽINIMAS, VANMAS
DENS PO SKALAVI40° – skalbimas šaltu vandeniu
Pirminis skalbimas • Pagrindinis skalbimas • Skalavimai MO PALIKIMAS BŪGNE, NAKTINIS SKALMaksimalus gręžimo greitis 900 aps./min.
BIMAS, PAPILDOMaks. svoris 2,5 kg
MAS SKALAVIMAS
Ši programa tinka norint skalbti labai nešvarius sportinius drabužius. Prieš pagrindinį skalbimą bus automatiškai pridedama pradinio skalbimo fazė, skirta purvo
dėmėms pašalinti
SPORTINIŲ DRABUŽIŲ LENGVAS SKALBIMAS
30°
Pagrindinis skalbimas • Skalavimai
Maksimalus gręžimo greitis 700 aps./min.
Maks. svoris 2,5 kg
Trumpoji programa lengvai suteptiems, mišraus pluošto sportiniams drabužiams skalbti.
/ IŠJUNGTA
Skirta atšaukti vykdomą programą arba išjungti mašiną.
1) priklausomai nuo modelio
2) Jeigu pasirenkate parinktį „Greitas“ arba „Itin greitas“ paspausdami mygtuką 10 , rekomenduojama sumažinti
maksimalų skalbinių svorį, kaip nurodyta. Galima skalbti ir maksimalų skalbinių kiekį, tačiau skalbimo rezultatai bus
prastesni. Jei pasirenkate parinktį „Atnaujinimas“ arba „Pagerintas atnaujinimas“, rekomenduojame dar labiau
sumažinti skalbinių svorį.
3) Naudojant skystas skalbimo priemones, reikia pasirinkti programą be funkcijos „PIRMINIS SKALBIMAS“.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Prieš atliekant su skalbykle
bet kokius valymo ar techninio
aptarnavimo darbus, ją būtina išjungti iš
elektros tinklo.
42 electrolux
Kalkių pašalinimas
Mūsų buitiniame vandenyje paprastai yra kalkių. Tad į skalbyklę pravartu periodiškai įdėti
vandens minkštiklio. Dėkite vandens minkštiklio be skalbinių, kaip nurodo vandens
minkštiklio gamintojas. Tai padės išvengti
kalkių nuosėdų.
Po kiekvieno skalbimo
Kurį laiką palikite dureles atviras. Taip išvengsite pelėsių ir nemalonių kvapų susidarymo
prietaiso viduje. Po skalbimo paliekant dureles atviras, saugoma ir durelių tarpinė.
Skalbyklės priežiūros plovimas
Skalbiant žemos temperatūros vandenyje,
skalbyklėje gali susidaryti nuosėdų.
Patariame reguliariai atlikti skalbyklės priežiūros plovimą.
Tai reiškia:
• į būgną nededama skalbinių.
• Pasirenkama medvilnės skalbimo karščiausiu vandeniu programa.
• Naudojamas įprastas bioskalbimo miltelių
kiekis.
Išskalaukite jį po tekančiu vandeniu, pašalinkite skalbiklio liekanas.
Valydami priedų skyrelį, nuimkite jo dangtelį.
Visas dalis išplaukite vandeniu.
Išorės valymas
Prietaiso korpuso išorę valykite vandeniu su
muilu, kruopščiai nusausinkite.
Svarbu Skalbyklės vidinių paviršių valymui
nenaudokite denatūruoto spirito, tirpiklių ar
panašių produktų.
Skalbimo priemonių stalčiuko valymas
Skalbimo priemonių stalčiuką reikia reguliariai valyti.
Skalbimo priemonių stalčiuką, į kurį pilama
skalbiklio ir kitų priedų, reikia reguliariai valyti.
Paspauskite fiksatorių ir ištraukite stalčiuką.
Išvalykite dalytuvo stalčių šepečiu.
electrolux 43
Skalbimo būgnas
Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl
rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje.
Svarbu Nevalykite būgno rūgštiniais
nukalbinimo chemikalais, abrazyvinėmis
priemonėmis su chloru arba plieniniais
šveitikliais.
1. Rūdžių nuosėdas nuo būgno nuvalykite
nerūdijančio plieno valikliu.
2. Valiklio likučius nuplaukite paleidę skalbimo ciklą be skalbinių.
Programa: Trumpa medvilninės skalbimo programa esant maksimaliai temperatūrai ir įpylus apytikriai 1/4 matavimo
puodelio skalbiklio.
Vandens išleidimo siurblys
Siurblį būtina reguliariai tikrinti, ypač jei:
• prietaisas neišleidžia vandens ir (arba) negręžia;
• išleidžiant vandenį girdimi neįprasti garsai
dėl į siurblį patekusių ir jį blokuojančių
smeigtukų, monetų ir pan.;
• aptiktas vandens išleidimo gedimas (išsamiau žr. skyrių „Ką daryti, jeigu...“).
Įspėjimas Prieš atidarydami siurblio
dureles, išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo
lizdo.
Procedūra
1. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
2. Jeigu reikia, palaukite kol atvės vanduo.
3. Atidarykite siurblio dureles.
Durelių tarpiklis
Kartkartėmis patikrinkite durų tarpinę ir ištraukite daiktus, kurie gali būti patekę tarp
klosčių.
4. Prie siurblio pastatykite indą, į kurį subėgtų išbėgęs skystis.
44 electrolux
5. Atsukite avarinio ištuštinimo žarną, įdėkite ją į indą ir nuimkite jos dangtelį.
6. Kai vanduo nustos bėgti, prieš laikrodžio rodyklę atsukite siurblio dangtelį ir
išimkite filtrą. Jei reikia, naudokite reples. Nuimdami dangtelį turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart nuvalyti vandenį, jei išbėgs.
Išplaukite filtrą po tekančiu vandeniu,
kad pašalintumėte visus pūkelius.
7. Pašalinkite svetimkūnius ir pūkelius nuo
siurblio lizdo ir siurblio rotoriaus sparnuotės.
9. Vėl užsukite dangtelį ant avarinio vandens išleidimo angos ir įstatykite ją atgal į tam skirtą vietą
10. Vėl įdėkite filtrą į siurblį, tinkamai įkišdami jį į specialius kreiptuvus. Tvirtai užsukite siurblio dangtelį, sukdami jį pagal
laikrodžio rodyklę.
11. Uždarykite siurblio dureles.
8. Atsargiai patikrinkite, ar siurblio rotorius
sukasi (jis sukasi su pertrūkiais). Jeigu
jis nesisuka, kreipkitės į vietos techninio
aptarnavimo centrą.
Įspėjimas
electrolux 45
Kai prietaisas naudojamas, priklausomai
nuo pasirinktos programos, siurblyje gali būti karšto vandens.
Niekuomet neišimkite siurblio dangtelio skalbimo ciklo metu, visuomet palaukite, kol prietaisas baigs ciklą ir ištuštės. Patikrinkite, ar
gerai užsukote siurblio dangtelį, kad pro jį nesisunktų vanduo ir jo nepajėgtų nusukti maži vaikai.
Vandens įvado žarnos filtrų valymas
Jeigu pastebite, kad skalbyklė ilgiau pila vandenį, patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens
įvado filtras.
1. Užsukite vandens čiaupą.
2. Atsukite vandens įvado filtrą.
3. Išvalykite žarnoje esantį filtrą šepečiu kietais šeriais.
4. Užsukite žarną atgal ant čiaupo.
5. Nusukite žarną nuo prietaiso. Turėkite
pasiruošę šluostę, nes gali išbėgti šiek
tiek vandens.
6. Nuvalykite vožtuvo filtrą kietų šerių šepetėliu arba audinio šluoste.
7. Tvirtai prisukite žarną prie prietaiso.
8. Atsukite vandens čiaupą.
Avarinis ištuštinimas
Jeigu skalbyklė nenuleidžia vandens, ją ištuštinti galite šiuo būdu:
1. ištraukite kištuką iš elektros tinklo;
2. užsukite vandens čiaupą;
3. jeigu reikia, palaukite kol atvės vanduo;
4. atidarykite siurblio dureles;
5. pastatykite dubenį ant grindų ir įstatykite
į jį avarinio ištuštinimo žarną. Nuimkite
jos dangtelį. Sunkio jėgos veikiamas vanduo turi tekėti į dubenį. Kai dubuo prisipildys, užsukite dangtelį ant žarnos. Ištuštinkite dubenį. kartokite procedūrą,
kol nustos bėgti vanduo;
6. jei reikia, išvalykite siurblį kaip parašyta
pirmiau;
7. įstatykite avarinio ištuštinimo žarną į tam
skirtą vietą, prieš tai užsukę jos dangtelį;
8. užsukite siurblį ir uždarykite dureles.
Apsauga nuo užšalimo
Jeigu skalbyklė įrengta vietoje, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0°C , imkitės šių priemonių:
1. Užsukite vandens čiaupą ir nuo jo nususkite vandens įvado žarną;
2. įstatykite avarinio ištuštinimo žarną į dubenį ant grindų ir nuleiskite vandenį;
3. Užsukite atgal vandens įvado žarną ir
įstatykite į vietą avarinio ištuštinimo žarną, prieš tai užsukę jos dangtelį.
Taip iš skalbyklės pašalinamas visas vanduo, kuris, užšalęs, galėtų padaryti žalos
prietaisui.
Jeigu norite naudoti skalbyklę, patikrinkite,
ar aplinkos temperatūra aukštesnė už 0°C.
46 electrolux
Svarbu Kaskart nuleidus vandenį per
avarinio ištuštinimo žarną, turite pripilti 2
litrus vandens į skalbimo priemonių
stalčiuko pagrindinio skalbimo skyrių ir
paleisti vandens nuleidimo programą. Taip
bus įjungtas ECO vožtuvo įtaisas,
užtikrinantis, kad kitam skalbimo seansui
nebus likusio nepanaudoto skalbiklio.
KĄ DARYTI, JEIGU...
Tam tikras problemas, kylančias dėl paprastos priežiūros stokos ar nepastabumo, galima išspręsti nekviečiant inžinieriaus. Prieš
kreipdamiesi į vietos techninio aptarnavimo
centrą, atlikite šią patikrą.
Skalbyklei veikiant, gali imti mirksėti mygtuko 8 raudona kontrolinė lemputė, ekrane rodomas vienas iš toliau pateiktų pavojaus
kodų ir kas 20 sekundžių pasigirsta garsinis
signalas - tai reiškia, kad skalbyklė neveikia:
Problema
•
: vandens padavimo problemos.
•
: vandens nuleidimo problemos.
•
: neuždarytos durelės.
Pašalinę problemą paspauskite mygtuką 8
programai paleisti. Jeigu, atlikus visas patikras, problema išlieka, kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą.
Galima priežastis / sprendimas
Skalbyklė neįsijungia:
Durelės nebuvo uždarytos.
• Tvirtai uždarykite dureles.
Kištukas blogai įjungtas į elektros lizdą.
• Gerai įjunkite kištuką į elektros lizdą.
Elektros lizde nėra įtampos.
• Patikrinkite pastato elektros įvadą.
Perdegė pagrindinis saugiklis.
• Pakeiskite saugiklį.
Neteisingai nustatytas programų parinkties ratukas ir nebuvo paspaustas mygtukas 8 .
• Prašome pasukti programų parinkimo ratuką
ir vėl paspausti mygtuką 8 .
Programos paleidimas atidėtas.
• Jei skalbinius reikia išskalbti nedelsiant, skalbimo programos įjungimo uždelsimą atšaukite.
Įjungtas VAIKŲ SAUGOS UŽRAKTAS.
• Išjunkite šį įtaisą.
Į prietaisą nepatenka vanduo:
Užsuktas vandens čiaupas.
• Atsukite vandens čiaupą.
Sulenkta arba prispausta vandens įleidimo žarna.
• Patikrinkite įleidimo žarnos jungtį.
Užsikišo vandens įleidimo žarnos arba vožtuvo
filtras.
• Išvalykite vandens įleidimo filtrus (daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Vandens įleidimo filtrų valymas").
Blogai uždarytos durelės.
• Tvirtai uždarykite dureles.
Prietaisas pripila vandens ir iškart išleidžia:
Per žemai įrengtas nuotako žarnos galas.
• Žiūrėkite atitinkamą skyriaus "Vandens išleidimas" skirsnį.
electrolux 47
Problema
Galima priežastis / sprendimas
Skalbyklė neišleidžia vandens ir (arba) negręžia:
Sulenkta arba prispausta vandens išleidimo žarna.
• Patikrinkite vandens nuotako žarnos jungtį.
Užsikimšo vandens išleidimo filtras.
• Išvalykite vandens išleidimo filtrą.
Pasirinkta parinktis arba programa, kurią įvykdžius vanduo iš būgno neišleidžiamas arba panaikinamos visos gręžimo fazės.
• Išjunkite parinktį.
• Pasirinkite vandens išleidimo ar gręžimo programą.
Skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne.
• Iš naujo paskirstykite skalbinius.
Ant grindų yra vandens:
Naudojama per daug skalbiklio arba skalbiklis
yra netinkamas (sudarantis per daug putų).
• Naudokite mažiau skalbiklio arba kitą skalbiklį.
Patikrinkite, ar nėra nuotėkio per vandens įleidimo žarnos jungtis. Tai ne visuomet paprasta, kai
žarna bėga vanduo; pažiūrėkite, ar žarna nėra
drėgna.
• Patikrinkite vandens įleidimo žarnos jungtį.
Pažeista išleidimo žarna.
• Pakeiskite žarną nauja.
Neuždėtas filtro dangtelis arba filtras nebuvo tinkamai įsuktas išvalius.
• Uždėkite filtro dangtelį arba iki galo įsukite patį
filtrą.
Blogi skalbimo rezultatai:
Naudojama per mažai skalbiklio arba skalbiklis
yra netinkamas.
• Naudokite daugiau skalbiklio arba kitą skalbiklį.
Sunkiai pašalinamas dėmės tinkamai neapdorotos prieš skalbimą.
• Apdorokite sunkiai pašalinamas dėmes tinkamomis specialiomis priemonėmis.
Nustatyta netinkama temperatūra.
• Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą temperatūrą.
Prikrauta per daug skalbinių.
• Kraukite į būgną mažiau skalbinių.
Neatsidaro durelės:
Tebevykdoma programa.
• Palaukite, kol baigsis skalbimo ciklas.
Durelės dar neatrakintos.
• Palaukite kol užges kontrolinė lemputė 9 .
Būgne yra vandens.
• Išleiskite vandenį įjungę vandens išleidimo arba gręžimo programą.
Skalbyklė vibruoja ir kelia triukšmą:
Nepašalinti gabenimo varžtai ir pakuotės dalys.
• Patikrinkite, ar tinkamai pastatytas prietaisas.
Nesureguliuotos atraminės kojelės
• Patikrinkite, ar teisingai išlygiuotas prietaisas.
Skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne.
• Iš naujo paskirstykite skalbinius.
Galbūt būgne per mažai skalbinių.
• Įdėkite daugiau skalbinių.
48 electrolux
Problema
Galima priežastis / sprendimas
Gręžti pradedama pavėluotai arba prietaisas
negręžia:
Suveikė elektroninis disbalanso detektorius, nes
skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne. Skalbiniai
perskirstomi pasukus būgną atgal. Tai gali būti
atliekama kelis kartus, kol nusistovi pusiausvyra
ir gali prasidėti normalus gręžimas. po kelių minučių skalbiniai vis dar netolygiai pasiskirstę būgne, skalbyklė negręš.
• Iš naujo paskirstykite skalbinius.
Skalbyklė kelia neįprastą triukšmą:
Skalbyklės variklis yra specialaus tipo, jo skleidžiamas garsas skiriasi nuo įprastų variklių garso. Šis naujas variklis užtikrina, kad skalbyklė pradėtų veikti švelniau, gręžiant skalbiniai būgne
būtų paskirstyti tolygiau ir būtų padidintas skalbyklės stabilumas.
Būgne nematyti vandens:
Naujos technologijos skalbyklės veikia labai ekonomiškai, naudoja itin mažai vandens ir nedaro
neigiamos įtakos skalbimo kokybei.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Jei negalite rasti ar išspręsti problemos,
kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Prieš skambindami užsirašykite prietaiso
modelį, serijos numerį ir pirkimo datą, nes
techninės priežiūros centro darbuotojas paprašys šios informacijos
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys
Plotis
Aukštis
Gylis
60 cm
85 cm
63 cm
Elektros įvado prijungimas
Informacija apie elektros įvadą pateikta techninių duomenų lentelėje, esančioje ant prietaiso durelių vidinio krašto.
Tiekiamo vandens slėgis
Mažiausias
Didžiausias
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksimalus skalbinių kiekis
Medvilnė
6 kg
Gręžimo greitis
Didžiausias
1000 aps./min. (EWF
106410W )
1200 aps./min. (EWF 126410W)
1400 aps./min. (EWF 146410W)
electrolux 49
SĄNAUDOS
Programa
Balta medvilnė 95°
Energijos sąnaudos
(kWh)
Vandens sunaudojimas (litrais)
2
61
Medvilnė 60°
1.3
58
EKO 60° 1)
1.02
46
Medvilnė 40°
0.7
58
Sintetika 40°
0.5
50
Gležni audiniai 40°
0.55
60
Vilna 30°
0.25
53
Programos trukmė
(minutės)
Programų trukmė
nurodoma valdymo
skydelio ekrane.
1) "Eko" 60 °C temperatūroje, skalbiant 6 kg skalbinių - tai duomenų, nurodytų energijos etiketėje, atskaitinė
programa, atitinkanti direktyvos 92/75/EEB standartus.
Šioje lentelėje pateikti orientaciniai duomenys, jei gali kisti priklausomai nuo
skalbinių tipo ir kiekio, įleidžiamo van-
dens temperatūros ir aplinkos temperatūros.
ĮRENGIMAS
Išpakavimas
Prieš naudojimą, pašalinkite visus gabenimo
varžtus ir pakuotės medžiagas.
Patartina išsaugoti visas gabenimo detales,
jas galėsite pritvirtinti, jei norėsite pergabenti
prietaisą į kitą vietą.
1. Pašalinę visas pakuotės medžiagas, atsargiai paguldykite prietaisą ant galinio
skydo ir nuimkite polistireninį pakuotės
pagrindą.
3. Išsukite 3 varžtus.
2. Ištraukite maitinimo kabelį ir įvado ir nuotako žarną iš specialių laikiklių ant galinio
prietaiso skydo.
50 electrolux
4. Ištraukite atitinkamus plastikinius tarpiklius.
6. Mažesnes kiaurymes apačioje ir didesniąsias viršuje užkimškite tinkamomis
aklėmis, kurios yra maišelyje kartu su
naudotojo vadovu.
5. Atidarykite dureles ir nuimkite polistireno
bloką, pritvirtintą prie durelių tarpinės.
Padėties parinkimas
Įrenkite prietaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Patikrinkite, ar oro apytakos aplink
prietaisą neblokuoja kilimai, audiniai ir kt. Patikrinkite, ar skalbyklė nesiliečia prie sienos
ar kitų virtuvės prietaisų ar baldų. Skalbyklę
išlyginkite pakeldami arba nuleidami kojeles.
Kojeles gali būti sunku reguliuoti, nes jos turi savaime užsitvirtinantį varžtą, bet mašina
PRIVALO būti pastatyta lygiai ir stabiliai. Jei
būtina, naudokite gulsčiuką lygumui patikrinti. Reguliuoti galima naudojant veržliaraktį.
Tiksliai išlygiuota mašina veikdama nevibruos, nekels triukšmo ir nejudės.
electrolux 51
Atsargiai Niekuomet nemėginkite
išlyginti grindų, po prietaisu pakišdami
lentų, kartono ar panašių medžiagų.
Vandens įvadas
Įspėjimas Šis prietaisas jungiamas
prie šalto vandens įvado.
1. Mašinos komplekte esančią vandens įvado žarną prijunkite prie vandens čiaupo,
kurio sriegis ¾. Visuomet naudokite su
prietaisu tiekiamą žarną.
Svarbu Nenaudokite vandeniui prijungti
savo senos skalbyklės žarnos.
2. Kitą, prie skalbyklės jungiamą įvado žarnos galą galima pakreipti paveikslėlyje
parodyta kryptimi.
Neprisukite įvado žarnos apačioje.
Nukreipkite žarną į kairę arba į dešinę,
priklausomai nuo vandens čiaupo padėties.
3. Tinkamai nukreipkite žarną, atpalaidavę
žiedinę veržlę. Nukreipę žarną, vėl užveržkite žiedinę veržlę, kad nepratekėtų vanduo.
Įvado žarnos ilginti nepatartina. Jeigu ji per
trumpa, o Jūs nenorite perkelti čiaupo, nusipirkite naują, ilgesnę žarną, specialiai pritaikytą šiai paskirčiai.
Svarbu Prieš jungdami skalbyklę prie naujo
vandentiekio ar prie ilgai nenaudoto
vandentiekio, nuleiskite pakankamai didelį
kiekį vandens, kad pasišalintų nuosėdos,
galėjusios susikaupti vamzdžiuose.
Vandens nuotakas
Nuotako žarnos galą galima įrengti trejopai.
• Užkabinus ant plautuvės krašto, naudojant specialų lenktą laikiklį, tiekiamą kartu su prietaisu. Šiuo atveju būtina taip įtvirtinti žarnos galą, kad jis nenusprūstų prietaisui nuleidžiant vandenį. Žarnos galą galima pririšti virve prie vandens čiaupo arba pritvirtinti prie sienos.
52 electrolux
• Į plautuvės nutekamojo vamzdžio atšaką. Ši atšaka turi būti virš nuotako, kad
linkis būtų maždaug 60 cm virš grindų.
• Tiesiogiai į kanalizacijos vamzdį, kurio
aukštis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 90
cm virš grindų Nuotako žarnos galas turi
būti nuolat vėdinamas, pvz., kanalizacijos
vamzdžio vidaus skersmuo turi būti didesnis už nuotakos žarnos išorinį skersmenį.
Nuotako žarna neturi būti sulenkta.
Galima pailginti nuotako žarną, bet ne daugiau nei iki 4 metrų. Vietos techninės priežiūros
skyriuje galite įsigyti papildomą nuotako žarną ir jungiamąjį elementą.
ELEKTROS ĮVADO PRIJUNGIMAS
Informacija apie elektros įvadą pateikta techninių duomenų lentelėje, esančioje ant prietaiso durelių vidinio krašto.
Patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas
yra pakankamo galingumo, turint omenyje,
kad yra įjungti ir kiti prietaisai.
Junkite prietaisą į įžemintą elektros
lizdą.
išvardytų saugos nuorodų
nesilaikymas.
Elektros kabelis po prietaiso
prijungimo turi būti lengvai
prieinamas.
Jeigu reikia pakeisti elektros
kabelį, tai turi atlikti vietos
techninio aptarnavimo centras.
Gamintojas neatsako už žalą arba
sužeidimus, kuriuos sukėlė pirmiau
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Skalbyklės įpakavimo medžiagos
pažymėtos medžiagos gali būti
Simboliu
perdirbtos.
>PE<=polietilenas
>PS<=polistirenas
>PP<=polipropilenas
Tai reiškia, kad jas galima perdirbti, jei jos
bus išmestos į atitinkamus atliekų surinkimo
konteinerius.
Aplinkosauginiai patarimai
Siekiant taupyti vandenį, elektros energiją ir
saugoti aplinką, rekomenduojame laikytis
šių patarimų:
• Siekdami mažiau sunaudoti skalbiklio,
vandens ir laiko (taip pat saugodami aplin-
electrolux 53
ką!), vidutiniškai išteptus skalbinius skalbkite be pradinio skalbimo.
• Skalbyklė dirba ekonomiškiau, jeigu ji yra
pilnai užkrauta skalbiniais.
• Naudodami atitinkamas valymo priemones, prieš skalbimą galite išvalyti dėmes ir
kai kurių tipų nešvarumus; Po tokio dėmių išvalymo skalbinius galima plauti žemesnės temperatūros vandenyje.
• Naudojamo skalbiklio kiekį nustatykite, priklausomai nuo vandens kietumo, skalbinių užterštumo laipsnio ir skalbinių kiekio.
54 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com
ЗМІСТ
Інформація з техніки безпеки
Опис виробу
Панель керування
Перше користування
Персоналізація
Щоденне користування
Корисні поради
Програми прання
54
56
57
60
60
61
64
66
Догляд та чистка
Що робити, коли ...
Технічні дані
Показники споживання
Установка
Підключення до електромережі
Охорона довкілля
69
74
77
77
77
81
81
Може змінитися без оповіщення
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Важливо! Уважно прочитайте і
зберігайте цю інструкцію для звертання
до неї в майбутньому.
• З погляду безпеки придбаний вами
прилад відповідає галузевим стандар‐
там та законодавчим вимогам щодо
безпеки побутових приладів. Однак як
виробники ми вважаємо своїм обов'яз‐
ком надати деякі рекомендації з техні‐
ки безпеки.
• Дуже важливо зберегти цю інструк‐
цію, щоб можна було в майбутньому
звертатися до неї. Якщо прилад буде
проданий чи переданий іншій особі
або якщо ви переїдете на інше місце,
залишивши машину, неодмінно под‐
байте про те, щоб передати цю книж‐
ку разом із приладом, аби новий влас‐
ник міг дізнатися, як функціонує маши‐
на, і ознайомитися з відповідними за‐
стереженнями.
• Ви ПОВИННІ уважно прочитати ін‐
струкцію, перш ніж встановлювати ма‐
шину і починати нею користуватися.
• Перш ніж запускати машину в перший
раз, перевірте, чи не була вона ушкод‐
жена під час транспортування. Ніколи
не під'єднуйте ушкоджену машину до
мережі. Якщо щось було ушкоджене,
зверніться до постачальника.
• Якщо машину придбали взимку, коли
температура нижче нуля: Перш ніж по‐
чинати користуватися машиною, дай‐
те їй постояти при кімнатній темпера‐
турі впродовж 24 годин.
Загальні правила безпеки
• Змінювати технічні характеристики
або намагатися внести будь-які моди‐
фікації у цей прилад небезпечно.
• Під час прання при високих темпера‐
турах скло на дверцятах може нагріва‐
тися. Не торкайтеся його!
• Переконайтеся, що в барабан не за‐
лізла маленька тварина або діти. Щоб
уникнути цього, перевіряйте барабан
перед використанням.
• Будь-які предмети, такі як монети, ан‐
глійські булавки, цвяхи, гвинтики, ка‐
мінці або будь-які інші тверді, гострі
предмети можуть спричинити значні
ушкодження. Необхідно стежити, щоб
вони не потрапляли в машину.
• Чітко дотримуйтеся рекомендацій що‐
до кількості миючого засобу або
пом'якшувача. Перевищення рекомен‐
дованих доз може призвести до пош‐
кодження тканини. Щоб дізнатися, яку
кількість порошку слід застосовувати,
зверніться до рекомендацій виробни‐
ка.
• Маленькі предмети, такі як шкарпет‐
ки, мереживо, ремені (які можна пра‐
ти) тощо періть у спеціальній сітці або
наволочці, бо такі предмети можуть
опинитися між баком та внутрішнім ба‐
рабаном.
• Не користуйтеся пральною машиною
для прання корсетних виробів з кито‐
вим вусом, непідрублених або розірва‐
них виробів.
electrolux 55
• Завжди виймайте вилку з розетки та
перекривайте водопостачання по за‐
кінченні прання, при чищенні машини
та догляді за нею.
• За жодних обставин не намагайтеся ві‐
дремонтувати машину самостійно. Ре‐
монт, виконаний недосвідченими осо‐
бами, може призвести до травм і се‐
рйозних поломок. Звертайтеся в міс‐
цевий центр технічного обслуговуван‐
ня. Завжди наполягайте на тому, щоб
використовувалися лише оригінальні
запасні частини.
Встановлення
• Цей прилад важкий. Пересувати його
слід обережно.
• Розпаковуючи прилад, перевірте, чи
не пошкоджений він. За наявності сум‐
нівів не користуйтеся ним і зверніться
у Центр технічного обслуговування.
• Перш ніж починати користуватися ма‐
шиною, необхідно видалити всі паку‐
вальні матеріали та гвинти, які були
вставлені на час транспортування. Як‐
що цього не зробити, виникає ризик се‐
рйозних пошкоджень приладу та май‐
на. Ознайомтеся з відповідним розді‐
лом інструкції.
• Встановивши прилад, переконайтеся,
що він не стоїть на шлангах для води
та зливу, а робоча поверхня не прити‐
скає електричний кабель живлення до
стіни.
• Якщо машина стоїть на підлозі, вкри‐
тій килимом, відкоригуйте її висоту,
щоб забезпечити вільну циркуляцію
повітря.
• Після встановлення неодмінно пере‐
конайтеся, що зі шлангів та в місцях
їх під'єднання до машини не підтікає
вода.
• Якщо машина встановлена в місці, де
можливий мороз, будь ласка, прочи‐
тайте розділ "Небезпека дії морозу".
• Будь-які сантехнічні роботи, які необ‐
хідно виконати, щоб встановити цей
прилад, мають виконуватися кваліфі‐
кованим сантехніком або іншою ком‐
петентною особою.
• Будь-які електротехнічні роботи, які
необхідно виконати для встановлення
цього приладу, мають виконуватися
кваліфікованим електриком або ін‐
шою компетентною особою.
Експлуатація
• Цей прилад призначений для застосу‐
вання у домашніх умовах. Його не
слід використовувати для цілей, для
яких він не призначений.
• Періть вироби лише з матеріалів, при‐
значених для машинного прання. До‐
тримуйтеся вказівок на етикетках до
кожного виробу.
• Не завантажуйте в машину надто ба‐
гато білизни. Див. Таблицю програм
прання.
• Перш ніж починати прання, вивільніть
усі кишені, застібніть усі ґудзики та
"блискавки". Старайтеся не прати в
машині зношений або рваний одяг.
Перш ніж прати, обробіть плями від
фарби, чорнила, іржі, трави. Бюстгаль‐
тери на кісточках з дроту НЕ МОЖНА
прати в машині.
• Одяг, який перебував у контакті з лет‐
кими речовинами з нафти, не слід пра‐
ти в машині. Якщо застосовуються
леткі рідини для чищення, слід подба‐
ти про те, щоб рідина була видалена
з одягу, перш ніж він буде завантаже‐
ний у машину.
• Виймаючи штепсель із розетки, ніко‐
ли не тягніть за кабель; завжди три‐
майте сам штепсель.
• Ніколи не користуйтеся пральною ма‐
шиною при пошкодженні кабелю елек‐
троживлення, панелі керування, робо‐
чої поверхні або основи (внаслідок чо‐
го відкрився доступ до середини
пральної машини).
Безпека дітей
• Цей прилад не призначений для екс‐
плуатації особами (зокрема, дітьми) з
обмеженими фізичними або психічни‐
ми можливостями, а також особами
без достатнього досвіду та знань, ок‐
рім випадків, коли такі особи при кори‐
стуванні приладом перебувають під
наглядом або виконують вказівки від‐
повідальної за їх безпеку людини.
• Необхідно наглядати за дітьми, щоб
вони не гралися з цим приладом.
56 electrolux
• Упаковка (наприклад, поліетиленова
плівка і полістирол) може бути небез‐
печною для дітей. Існує ризик заду‐
шення! Тримайте її у недоступному
для дітей місці.
• Усі миючі засоби слід зберігати в без‐
печному, недоступному для дітей міс‐
ці.
• Не дозволяйте дітям або домашнім
тваринам залізати в барабан Машина
оснащена спеціальним пристроєм, що
запобігає замиканню дітей та домаш‐
ніх тварин у барабані. Щоб його акти‐
візувати, поверніть кнопку (не нати‐
скаючи на неї) на внутрішньому ободі
дверцят за годинниковою стрілкою, по‐
ки паз не прийме горизонтальне поло‐
ження. Для цього можна використову‐
вати монету.
Щоб вимкнути цей пристрій (дверцята
знову можна буде закрити), поверніть
кнопку проти годинникової стрілки, по‐
ки паз не стане вертикально.
ОПИС ВИРОБУ
Ваш новий прилад відповідає всім сучасним вимогам до ефективного прання
білизни при низькому споживанні води, електроенергії та порошка. Нова систе‐
ма сприяє повному використанню закладеного порошка і зменшує споживання
води, що сприяє заощадженню електроенергії.
1
2
3
4
5
6
1 Дозатор миючих засобів
2 Панель керування
3 Ручка для відкривання дверцят
4 Табличка з технічними даними
5 Зливна помпа
6 Ніжка регульованої висоти
electrolux 57
Дозатор миючих засобів
Відділення для миючого засобу,
який використовується під час фази по‐
переднього прання або замочування,
чи для плямовивідника, що застосо‐
вується під час фази виведення плям
(якщо така є). Порошок для фази попе‐
реднього прання та замочування до‐
дається до початку виконання програми
прання. Плямовивідник додається під
час фази виведення плям.
Відділення для порошку або рідкого
миючого засобу, який використовується
для основного прання. При використан‐
ні рідкого миючого засобу заливайте йо‐
го безпосередньо перед запуском про‐
грами.
Відділення для рідких добавок
(пом'якшувача, підкрохмалювача).
Дотримуйтеся рекомендацій виробника
щодо кількості засобу і не перевищуйте
рівень з позначкою "МАX" у дозаторі
миючих засобів. Пом'якшувачі або під‐
крохмалювачі необхідно наливати до
відділення перед запуском програми
прання.
Картка з інформацією про програми
Картка з інформацією про програми зна‐
ходиться на передній стороні дозатора
миючих засобів.
Інші картки з інформацією про програми
на різних мовах знаходяться в пакеті із
керівництвом користувача. (Не всі при‐
лади мають більше однієї картки з інфор‐
мацією про програми).
Щоб замінити картку з інформацією про
програми:
1. Потягніть картку з правої сторони і
вийміть її.
2. Вставте нову картку з інформацією
про програми.
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
Нижче зображена панель керування. На малюнку показана ручка перемикання
програм, а також кнопки, індикатори та дисплей. Цим кнопкам відповідають ци‐
фри, значення яких пояснюється на наступних сторінках.
58 electrolux
1
2
1 Перемикач програм
2 Кнопка ТЕМПЕРАТУРА
3 Кнопка зменшення швидкості ВІД‐
ЖИМАННЯ
4 Кнопка ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ
5 Кнопка ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
3
4
5
6
7
8
9 10
6
7
8
9
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК
Дисплей
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
Індикатор ДВЕРЦЯТА ЗАБЛОКОВА‐
НО
10 Кнопки УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ
ТАБЛИЦЯ СИМВОЛІВ
= Спеціальні програми
= Температура
= Холодне прання
= Зниження швидкості віджимання
= Полоскання без зливу
= Нічний цикл
= Попереднє прання
= Додаткове полоскання
= Відкладений запуск
= Захист від доступу дітей
= Пуск/пауза
= Дверцята заблоковано
= Управління часом (Time
Manager)
Перемикач програм
Дозволяє вмикати/вимикати прилад та/
або вибирати програму.
Температура
Ця кнопка дозволяє збільшувати і змен‐
шувати температуру прання.
Зниження швидкості віджимання
Натисканням цієї кнопки можна зменши‐
ти максимальну швидкість віджимання
для встановленої програми чи вибрати
доступні функції.
Полоскання без зливу
При виборі цієї функції вода, що була за‐
лита для останнього полоскання, не зли‐
вається - у такий спосіб можна запобіг‐
ти утворенню зморшок на білизні. Перш
ніж відкривати дверцята необхідно зли‐
ти воду. Щоб дізнатися, як злити воду,
див. розділ "По завершенні виконання
програми".
Нічний цикл
При виборі цієї функції машина не зли‐
ватиме воду, що була залита для оста‐
ннього полоскання, і всі фази віджиму
не виконуватимуться - це дозволяє запо‐
electrolux 59
бігти утворенню зморшок на білизні.
Цей цикл прання виконується безшумно
і ним зручно користуватися вночі або в
періоди, коли доцільно заощаджувати
використання електроенергії. При вико‐
нанні деяких програм полоскання вико‐
нуватиметься із застосуванням більшої
кількості води. Перш ніж відкривати
дверцята необхідно злити воду. Щоб діз‐
натися, як злити воду, див. розділ "По за‐
вершенні виконання програми".
Попереднє прання
При виборі цієї функції машина виконує
цикл попереднього прання перед фа‐
зою основного прання. Тривалість пран‐
ня буде продовжена. Ця функція реко‐
мендується для сильно забрудненої бі‐
лизни.
Додаткове полоскання
Конструкція цього приладу дає змогу ви‐
користовувати менше електроенергії.
Якщо потрібно прополоскати білизну до‐
датковою кількістю води (додаткове по‐
лоскання), використовуйте цю функцію.
Буде виконано кілька додаткових поло‐
скань. Ця функція рекомендована для
людей з алергією на миючі засоби та в
регіонах з м'якою водою.
Відкладений пуск
За допомогою цієї кнопки запуск програ‐
ми прання можна відкласти на 30 - 60 90 хв., 2 години, а потім додавати ще по
1 годині - максимум до 20 годин.
Кнопка "Пуск/Пауза"
Ця кнопка дозволяє запустити або пере‐
рвати виконання обраної програми.
Управління часом (Time Manager)
За допомогою цих кнопок можна зміню‐
вати тривалість програми, що автома‐
тично пропонується приладом.
Індикатор "ДВЕРЦЯТА ЗАБЛОКОВАНІ"
Індикатор 9 загорається, коли розпочи‐
нається виконання програми, і показує,
чи можна відкривати дверцята:
• індикатор не горить: дверцята відкри‐
вати не можна. Машина працює або
припинила роботу, а вода залишаєть‐
ся в баку.
• індикатор не горить: дверцята можна
відкрити. Програма завершилася або
вода злита.
• індикатор блимає: дверцята відкрива‐
ються
Дисплей
7.4
7.3
Дисплей показує таку інформацію:
7.1:
• Тривалість обраної програми
7.5
7.1
7.2
Після вибору програми на дисплеї ві‐
добразиться тривалість її виконання в
годинах і хвилинах (наприклад,
60 electrolux
2.05 ). Тривалість обчислюється авто‐
матично на основі максимального ре‐
комендованого завантаження для кож‐
ного типу тканин. З моменту запуску
програми час на дисплеї оновлюється
щохвилини.
• Відкладений пуск
Обрана тривалість затримки пуску,
встановлена за допомогою відповід‐
ної кнопки, з'явиться на дисплеї на
кілька секунд, а потім на ньому знову
відобразиться тривалість виконання
обраної програми.
• Коди попереджень
У разі збою в роботі машини на дисп‐
леї можуть з’являтися коди поперед‐
жень, наприклад, E20 (див. частину
«Що робити, коли...»).
• Неправильний вибір функцій
Якщо обрано функцію, несумісну зі
встановленою програмою прання, в
нижній частині дисплея на декілька се‐
кунд з'являється повідомлення Err і по‐
чинає мигтіти червоне світло кнопки 8 .
• Завершення програми
Після завершення програми на дисп‐
леї мигтять три нулі, а індикатор 9 та
індикатор кнопки 8 згасають і дверця‐
та можна відкривати.
7.2: Символи фаз програми прання
• Прання
• Полоскання
• Злив
• Віджимання
Коли ви встановлюєте програму пран‐
ня, у нижній частині дисплея з'являють‐
ся символи, що відповідають різним фа‐
зам, з яких складається програма. Після
натиснення кнопки 8 на дисплеї зали‐
шається лише символ поточної фази.
7.3: Фаза нагрівання
Під час виконання циклу прання дисп‐
лей показує символ температури. Це
вказує на те, що прилад почав фазу на‐
грівання води в баку.
7.4: Символ рівня забрудненості
• Інтенсивний
• Середній
• Щоденний
• Незначний
• Швидко
• Дуже швидко
• Освіження
• Поліпшене освіження
При встановленні програми на дисплеї
з'являється символ, що вказує рівень за‐
брудненості, який автоматично пропо‐
нується машиною.
(див. ча‐
7.5: Захист від доступу дітей
стину «Захист від доступу дітей»).
ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ
• Переконайтеся, що під'єднання
до систем електроживлення та во‐
допостачання виконане відповід‐
но до інструкцій, наведених у роз‐
ділі "Встановлення".
• Вийміть з барабана полістироль‐
ний блок та будь-які матеріали.
• Налийте 2 літри води до відділен‐
ня дозатора для основного пран‐
, щоб активізувати клапан
ня
ECO . Потім запустіть цикл для
прання виробів з бавовни при на‐
йвищій температурі без наповнен‐
ня машини білизною, щоб видали‐
ти з барабана та бака будь-які за‐
лишки речовин, які використовува‐
лися у процесі виробництва. До‐
дайте 1/2 міри миючого засобу у
відділення для основного прання і
запустіть машину.
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
Звукові сигнали
Машина має акустичний пристрій, який
видає звукові сигнали в таких випадках:
• після завершення циклу
• у разі несправності.
Одночасне натискання кнопок 4 і 5 при‐
близно на 6 секунд призводить до вим‐
кнення звукового сигналу (окрім випад‐
ків несправності). Натисніть ці 2 кнопки
ще раз, щоб знову увімкнути звуковий
сигнал.
Блокування від доступу дітей
Завдяки цьому пристрою ви можете за‐
лишати прилад без нагляду, не хвилюю‐
electrolux 61
чись, що діти травмуються або пошкод‐
ять прилад. Ця функція діє навіть тоді,
коли пральна машина не працює.
Налаштувати дану функцію можна дво‐
ма способами:
1. Перед натисненням кнопки 8 : в цьо‐
му разі буде неможливо запустити
машину.
2. Після натиснення кнопки 8 : в цьому
разі буде неможливо змінити будьяку іншу програму чи функцію.
Для увімкнення або вимкнення цієї функ‐
ції одночасно натисніть та тримайте про‐
тягом 6 секунд кнопки 5 і 6 , доки на дисп‐
леї не з’явиться або не зникне символ
.
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
Завантаження білизни
Відкрийте дверцята, обережно потягнув‐
ши за ручку назовні. Покладіть білизну в
барабан, по одному предмету, стряхую‐
чи їх, щоб максимально розправити. За‐
крийте дверцята.
У разі необхідності налийте пом'якшу‐
вач до відділення, позначеного
(його
кількість не повинна перевищувати поз‐
начку MAX у дозаторі). Обережно за‐
крийте дозатор.
Відмірювання порошка та пом'якшувача
Витягніть дозатор якнайдалі, поки він не
зупиниться. Відміряйте потрібну кіль‐
кість миючого засобу, помістіть його у
відділення для основного праня
або
у відповідне відділення, якщо обрана
програма / опція потребує цього (доклад‐
ніше див. у розділі "Дозатор порошка").
Встановлення потрібної програми за
допомогою ручки вибору програм (1)
Поверніть перемикач програм на відпо‐
відну програму. Пральна машина авто‐
матично вибирає температурний режим
62 electrolux
і максимальну швидкість віджиму, пере‐
дбачені для вибраної вами програми.
Ви можете змінити ці значення, послуго‐
вуючись відповідними кнопками. Зеле‐
ний індикатор кнопки 8 почне блимати.
Перемикач можна повертати або за го‐
динниковою стрілкою, або проти. Повер‐
, щоб ски‐
ніть перемикач в положення
нути програму або вимкнути машину.
Після завершення виконання програми
перемикач потрібно поставити в поло‐
ження
, щоб вимкнути машину.
Обережно! Якщо ви повернете
ручку на іншу програму під час
роботи машини, червоний
індикатор кнопки 8 мигне 3 рази, а
на дисплеї з'явиться повідомлення
Err , вказуючи на помилку при
виборі. Машина не виконуватиме
нову обрану програму.
Кнопки функцій програми
Залежно від програми існує можливість
поєднання різних функцій. Функції по‐
трібно обирати після встановлення про‐
грами, але до натискання кнопки 8 .
Встановіть температуру, натиснувши
кнопку 2
Встановлюючи програму, ви автоматич‐
но встановлюєте температуру, передба‐
чену програмою.
Якщо ви хочете прати білизну при ви‐
щій або нижчій температурі, ніж запро‐
понована пральною машиною, натис‐
ніть цю кнопку необхідну кількість разів.
Зниження швидкості віджиму за
допомогою кнопки 3
При встановленні програми прилад ав‐
томатично запропонує максимальну
швидкість віджиму для даної програми.
Натисніть кнопку 3 кілька разів, щоб змі‐
нити швидкість віджиму, якщо ви хоче‐
те, щоб ваша білизна віджималася з ін‐
шою швидкістю. При цьому засвітиться
відповідний індикатор.
Вибір наявних опцій натисканням на
кнопки 3, 4 та 5
Залежно від програми можна поєднува‐
ти різні функції. Це треба робити перед
тим, як буде натиснута кнопка 8 . При
встановленні опції загоряється відповід‐
ний індикатор.
Якщо вибрано неправильну функцію, ін‐
тегрований червоний індикатор кнопки
8 блимне 3 рази, а на дисплеї на кілька
секунд з'явиться повідомлення Err .
Щоб дізнатися, з якими програмами
прання можна застосовувати які
функції, зверніться до розділу "Про‐
грами прання".
Встановлення відкладеного пуску
програми за допомогою кнопки 6
Перш ніж запускати програму, якщо ви
хочете відкласти пуск, натисніть кілька
разів кнопку 6 , і в такий спосіб оберіть
час, на який ви хочете відкласти пуск. За‐
гориться відповідний індикатор.
На дисплеї з'явиться обране значення
тривалості затримки пуску (до 20 го‐
дин), це триватиме кілька секунд, а по‐
тім знову з'явиться цифра, що вказує
тривалість виконання програми.
Цю функцію необхідно вибрати після
встановлення програми і до натискання
кнопки 8 .
Ви можете скасувати або змінити час за‐
тримки пуску програми в будь-який мо‐
мент, перш ніж натиснете кнопку 8 .
Як встановити відкладений пуск:
1. Оберіть програму і відповідні функції.
2. Встановлення відкладеного пуску
програми за допомогою кнопки 6 .
3. Натисніть кнопку 8 :
– машина почне зворотний відлік ча‐
су з годинними інтервалами.
– Виконання програми розпочнеть‐
ся, коли обраний час затримки пус‐
ку завершиться.
Скасування відкладеного пуску після на‐
тискання кнопки 8 :
1. Поставте пральну машину в режим
ПАУЗИ, натиснувши кнопку 8 .
2. Натисніть кнопку 6 один раз і утри‐
муйте, доки на дисплеї на з'явиться
символ 0
3. Натисніть кнопку 8 знову, щоб запу‐
стити програму.
electrolux 63
Важливо! Обрану тривалість
відкладення пуску можна змінити лише
після того, коли знову буде обрана
програма прання.
Відкладений пуск не можна вибрати, ко‐
ли встановлена програма "ЗЛИВ" .
Старт програми за допомогою кнопки 8
Щоб запустити обрану програму, натис‐
ніть кнопку 8 , зелений індикатор кнопки
8 перестане блимати.
Щоб перервати виконання поточної про‐
грами, натисніть кнопку 8 : зелений інди‐
катор почне блимати.
Щоб знову запустити програму з того мо‐
менту, на якому її виконання було пере‐
рване, натисніть кнопку 8 знову . Якщо
ви обрали відкладений пуск, машина
розпочне зворотний відлік часу. Якщо
обрана неправильна функція, червоний
індикатор кнопки 8 блимне 3 рази, а на
дисплеї на кілька секунд з'явиться пові‐
домлення Err .
Вибір функції «Управління часом» за
допомогою кнопок 10
Натискаючи кнопки «Управління ча‐
сом», можна збільшувати чи зменшува‐
ти тривалість циклу прання. Символ рів‐
ня забрудненості з'явиться на дисплеї,
вказуючи обраний рівень забруднено‐
сті. Ця функція доступна лише з програ‐
мами Бавовна , Синтетика і Делікатні
тканини .
Рівень за‐
брудненості
Сим‐
вол
Тип тканини
Інтенсивний
Для значно забруд‐
неної білизни
Середній
Для білизни се‐
реднього рівня за‐
брудненості
Щоденний
Для щоденного
прання
Незначний
Для злегка забруд‐
неної білизни
Швидко
Для майже чистої
білизни
Дуже швид‐
ко 1)
Для речей, які ви‐
користовувалися
недовго
Освіження 1)
2)
Лише для освіжен‐
ня речей
Рівень за‐
брудненості
Сим‐
вол
Поліпшене
освіження 1)
2)
Тип тканини
Лише для освіжен‐
ня зовсім невели‐
кої кількості речей
1) Радимо зменшити завантаження (див. таблицю
«Програми прання»).
2) При виборі цієї функції відповідна піктограма
з'являється на короткий час, а потім відразу
зникає.
Зміна опції або програми, що
виконується
До початку виконання програми деякі оп‐
ції можна змінити.
Перш ніж вносити будь-які зміни, необ‐
хідно перевести прилад в режим ПАУ‐
ЗА, натиснувши кнопку 8 (якщо потрібно
змінити функцію "Управління часом", не‐
обхідно скасувати поточну програму і по‐
вторити вибір).
Зміна програми, що виконується, можли‐
ва лише шляхом її скасування. Повер‐
ніть перемикач програм в положення
, а потім поставте його на нову про‐
граму. Запустіть нову програму, знову
натиснувши кнопку 8 . Вода, яка перебу‐
ває в баку, не зливатиметься.
Переривання виконання програми
Натисніть кнопку 8 , щоб перервати ви‐
конання поточної програми, відповідний
індикатор почне блимати.
Натисніть кнопку ще раз, щоб перезапу‐
стити програму.
Скасування програми
Поверніть перемикач програм у поло‐
, щоб скасувати виконання по‐
ження
точної програми.
Тепер ви можете обрати нову програму.
Відкриття дверцят
Після початку виконання програми (або
поки йде відлік часу відкладеного пуску)
дверцята будуть заблоковані. Якщо вам
потрібно їх відчинити, спершу переве‐
діть машину в режим ПАУЗИ, натиснув‐
ши на кнопку 8 .
За кілька хвилин індикатор 9 згасне і
дверцята можна буде відчинити.
Якщо цей індикатор продовжуватиме го‐
ріти, це означає, що машина вже поча‐
ла грітися або що рівень води піднявся
64 electrolux
надто високо. У жодному разі не нама‐
гайтеся відкрити дверцята силою!
Якщо ви не можете відкрити дверцята,
а вам їх треба відкрити, вам слід вимкну‐
ти машину, повернувши ручку вибору
програм у положення "O . За кілька хви‐
лин дверцята можна буде відкрити (звер‐
ніть особливу увагу на рівень води та її
температуру!) .
Після закриття дверцят необхідно вста‐
новити програму та функції знову, а по‐
тім натиснути кнопку 8 .
Завершення програми
Машина зупиняється автоматично. Три
0.00 , що мигтять, з'являються на дисп‐
леї, а індикатор кнопки 8 згасає. Луна‐
ють звукові сигнали.
Якщо встановлено програму чи функцію
без зливу води з бака, дверцята залиша‐
тимуться заблокованими. Це свідчить
про необхідність злити воду, перш ніж
відкривати дверцята.
Режим очікування : через кілька хвилин
після закінчення роботи програми вми‐
кається система енергозбереження. Яс‐
Щоб злити воду, виконайте наведені
нижче дії.
1. Поверніть перемикач програм у поло‐
ження O .
2. Встановіть програму зливу або віджи‐
мання.
3. За потреби зменшіть швидкість від‐
жимання за допомогою відповідної
кнопки.
4. Натисніть кнопку 8 .
Після завершення програми дверцята
розблокуються, і їх можна буде відчини‐
ти. Поверніть перемикач програм у по‐
ложення O , щоб вимкнути машину.
Вийміть білизну з барабана і ретельно
перевірте, чи повністю він порожній. Як‐
що ви не плануєте відразу починати но‐
ве прання, перекрийте водопровідний
кран. Щоб уникнути утворення плісняви
та неприємного запаху, залишіть двер‐
цята відчиненими.
кравість дисплея зменшиться. Якщо на‐
тиснути будь-яку кнопку, прилад вийде з
режиму економії енергії.
КОРИСНІ ПОРАДИ
Сортування білизни
Дотримуйтеся вказівок у вигляді симво‐
лів коду догляду на кожному виробі та
рекомендацій виробника щодо прання.
Посортуйте білизну таким чином: біле,
кольорове, синтетика, делікатні вироби,
вовна.
Перш ніж завантажувати білизну
Ніколи не періть білу білизну разом із
кольоровою. Біла білизна може втрати‐
ти свою "білизну" в процесі прання.
Нові кольорові речі під час першого
прання можуть полиняти; тому перший
раз їх слід прати окремо.
Наволочки застебніть на ґудзики, застеб‐
ніть "блискавки", крючки та кнопки. Ре‐
мінці та довгі стрічки зв'яжіть.
Перш ніж прати, видаліть непіддатливі
плями.
Потріть особливо сильно забруднені ді‐
лянки спеціальним миючим засобом
або пастою.
Фіранки слід прати особливо обережно.
Крючки відпоріть або покладіть фіранки
у наволочку чи сітку.
Видалення плям
Непіддатливі плями неможливо видали‐
ти за допомогою самої лише води та
миючого засобу. Тому радимо обробити
їх, перш ніж прати.
Кров: свіжі плями слід обробити холод‐
ною водою. Якщо пляма засохла, замо‐
чіть на ніч у воді із спеціальним миючим
засобом, а потім потріть милом та водою.
Олійні фарби: змочіть плямовивідником
на основі бензину, покладіть виріб на
м'яку тканину та постукайте по плямі; об‐
робку повторіть кілька разів.
Засохлі жирні плями: змочіть скипида‐
ром, покладіть виріб на м'яку поверхню і
постукайте по плямі кінчиками пальців
через бавовняну серветку.
Іржа: обробіть щавлевою кислотою, роз‐
чиненою у гарячій воді, або плямовивід‐
ником, який виводить плями іржі. Його
слід застосовувати в холодному вигля‐
electrolux 65
ді. Будьте обережні із застарілими пля‐
мами іржі, бо структура целюлози може
виявитися вже пошкодженою, і тоді мо‐
же утворитися дірка.
Плями від плісняви: обробіть відбілюва‐
чем, добре прополощіть (тільки для бі‐
лих виробів та стійких до відбілювання
кольорових виробів).
Трава: злегка намильте та обробіть від‐
білювачем (тільки для білих виробів та
стійких до відбілювання кольорових ви‐
робів).
Чорнила з кулькової ручки та клей: змо‐
чіть ацетоном 3), покладіть виріб на
м'яку тканину і промокніть пляму.
Губна помада: змочіть ацетоном, як ска‐
зано вище, потім обробіть плями дена‐
туратом. Залишки плям обробіть відбі‐
лювачем.
Червоне вино: замочіть у воді з поро‐
шком, прополощіть та обробіть оцтовою
або лимонною кислотою, потім прополо‐
щіть. Залишки плям обробіть відбілюва‐
чем.
Чорнила: залежно від типу чорнил змо‐
чіть тканину ацетоном 3) , а потім оцто‐
вою кислотою; будь-які залишки плям
на білих тканинах обробіть відбілюва‐
чем, а потім ретельно прополощіть.
Плями від смоли: спершу обробіть пля‐
мовивідником, денатуратом або бензи‐
ном, потім потріть пастоподібним мию‐
чим засобом.
Миючі засоби та добавки
Результати прання залежать від вибору
миючого засобу та застосування пра‐
вильної його кількості, щоб уникнути за‐
йвого витрачання та нанесення шкоди
навколишньому середовищу.
Миючі засоби піддаються мікробіологіч‐
ному розкладу, але вони містять речови‐
ни, які, будучи у великих кількостях, мо‐
жуть порушити делікатний баланс у при‐
роді.
Вибір миючого засобу залежатиме від
типу волокна (делікатні вироби, вовна,
бавовна тощо), кольору, температури
прання та ступеню забруднення.
У цій машині можна застосовувати всі
миючі засоби, розраховані на викори‐
стання у пральних машинах:
• пральні порошки для всіх типів вол‐
окон
• пральні порошки для делікатних
(макс. 60°C) та вовняних виробів
• рідкі миючі засоби, бажано для низь‐
котемпературних програм прання
(макс. 60°C) для всіх типів волокон
або спеціально лише для вовни.
Миючий засіб та всі добавки необхідно
класти у відповідні відділення дозатора
до початку запуску програми прання.
У разі використання рідких миючих засо‐
бів слід обирати програми без попе‐
реднього прання.
У машині встановлена система рецирку‐
ляції, яка дозволяє оптимізувати викори‐
стання концентрованих миючих засобів.
Дотримуйтеся рекомендацій виробника
щодо кількості засобу і не перевищуйте
рівень з позначкою "МАX" у дозаторі
миючих засобів .
Кількість миючого засобу, яку слід
застосувати
Тип та кількість миючого засобу залежа‐
тиме від типу волокон, завантаження,
ступеню забруднення та жорсткості во‐
ди, яка використовується.
Дотримуйтесь інструкцій виробника.
Застосовуйте меншу кількість миючого
засобу, якщо:
• ви перете невелику кількість білизни
• білизна забруднена несильно
• під час прання утворюється велика
кількість піни.
Ступінь жорсткості води
Жорсткість води класифікується відпо‐
відно до так званих "градусів" жорстко‐
сті. Інформацію про жорсткість води у ва‐
шому регіоні можна отримати від компа‐
нії, яка здійснює водопостачання, або
від місцевих органів влади. Якщо вода
має середній або високий рівень жорст‐
кості, ми рекомендуємо додати пом'як‐
шувач води у кількості, рекомендованій
виробником цього засобу. Якщо ж рі‐
вень жорсткості води невисокий, скори‐
гуйте кількість порошку.
3) не застосовуйте ацетон, якщо виріб зроблено із штучного шовку
66 electrolux
ПРОГРАМИ ПРАННЯ
Програма
Максимальна і мінімальна температура
Опис циклу
Максимальна швидкість віджимання
Максимальне завантаження
Тип білизни
Опції
Відділення для
миючих засобів
БАВОВНА
95° - холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання
1000/1200/1400 об/хв 1)
Максимальне завантаження 6 кг — зменшене зав‐
антаження 3 кг
Білі та кольорові бавовняні речі (середній ступінь
забруднення).
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ, ПОЛО‐
СКАННЯ БЕЗ ЗЛИ‐
ВУ, НІЧНИЙ ЦИКЛ,
ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ, ДОДАТ‐
КОВЕ ПОЛОСКАН‐
НЯ, УПРАВЛІННЯ
ЧАСОМ 2)
3)
СИНТЕТИКА
60° — холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 3 кг — зменшене зав‐
антаження 1,5 кг
Вироби із синтетичних і змішаних тканин: спідня
білизна, кольорові речі, сорочки, що не збігають‐
ся, блузи.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ, ПОЛО‐
СКАННЯ БЕЗ ЗЛИ‐
ВУ, НІЧНИЙ ЦИКЛ,
ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ, ДОДАТ‐
КОВЕ ПОЛОСКАН‐
НЯ, УПРАВЛІННЯ
ЧАСОМ 2)
3)
ДЕЛІКАТНІ
40° — холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 700 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 3 кг — зменшене зав‐
антаження 1,5 кг
Делікатні вироби: з акрилу, віскози, поліестеру.
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ, НІЧНИЙ
ЦИКЛ, ПОПЕРЕД‐
НЄ ПРАННЯ, ДО‐
ДАТКОВЕ ПОЛО‐
СКАННЯ, УПРАВ‐
ЛІННЯ ЧАСОМ 2)
3)
ВОВНА/РУЧНЕ ПРАННЯ
40° — холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900/1000 об/
хв 1)
Максимальне завантаження 2 кг
Програма для виробів із вовни, які можна прати у
машині, а також вовняних і делікатних виробів із
символом «ручне прання» на етикетці. Примітка .
Прання одного або об’ємистого виробу може при‐
звести до дисбалансу. Якщо машина не виконує
заключну фазу віджимання, додайте більше реч‐
ей або перерозподіліть завантажені речі вручну,
а тоді виберіть програму віджимання.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ, ПОЛО‐
СКАННЯ БЕЗ ЗЛИ‐
ВУ, НІЧНИЙ ЦИКЛ
electrolux 67
Програма
Максимальна і мінімальна температура
Опис циклу
Максимальна швидкість віджимання
Максимальне завантаження
Тип білизни
Опції
ШОВК
30° — холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 700 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 1 кг
Делікатна програма прання для шовку та зміша‐
них синтетичних волокон.
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ, НІЧНИЙ
ЦИКЛ
ЖІНОЧА СПІДНЯ БІЛИЗНА
40° — холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900/1000 об/
хв 1)
Максимальне завантаження 1 кг
Ця програма підходить для виробів із дуже делі‐
катних волокон, наприклад для жіночої білизни,
бюстгальтерів, спідньої білизни тощо.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ, ПОЛО‐
СКАННЯ БЕЗ ЗЛИ‐
ВУ, НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛОСКАННЯ
Полоскання — тривале віджимання
Максимальна швидкість віджимання
1000/1200/1400 об/хв 1)
Максимальне завантаження 6 кг
За допомогою цієї програми можна прополоскати
й віджати бавовняні вироби, які були випрані вруч‐
ну. Щоб посилити полоскання, виберіть функцію
«Додаткове полоскання». Прилад виконає декіль‐
ка додаткових циклів полоскання.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ, ПОЛО‐
СКАННЯ БЕЗ ЗЛИ‐
ВУ, НІЧНИЙ ЦИКЛ,
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЗЛИВАННЯ
Зливання води
Максимальне завантаження 6 кг
Для зливу води після останнього полоскання в про‐
грамах з використанням функцій «Полоскання
без зливу» та «Нічний цикл».
ВІДЖИМ
Злив і тривале віджимання
Максимальна швидкість віджимання
1000/1200/1400 об/хв 1)
Максимальне завантаження 6 кг
Окреме віджимання для випраного вручну одягу
або після виконання програми з функцією «Поло‐
скання без зливу» чи «Нічний цикл». За допомо‐
гою кнопки можна обрати швидкість віджимання з
урахуванням типу волокон, з яких виготовлені ви‐
роби, що будуть віджиматися.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
Відділення для
миючих засобів
68 electrolux
Програма
Максимальна і мінімальна температура
Опис циклу
Максимальна швидкість віджимання
Максимальне завантаження
Тип білизни
Опції
Відділення для
миючих засобів
+
БАВОВНА ЕКОНОМІЯ
95° -40°
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання
1000/1200/1400 об/хв 1)
Максимальне завантаження 6 кг
Білі та кольорові бавовняні вироби (стійке фарбу‐
вання)
Програма призначена для бавовняних виробів
легкого або середнього ступеня забруднення.
Температура знижується, а час прання подо‐
вжується. Завдяки цьому досягається висока
ефективність прання й економія електроенергії.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ, ПОЛО‐
СКАННЯ БЕЗ ЗЛИ‐
ВУ, НІЧНИЙ ЦИКЛ,
ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ, ДОДАТ‐
КОВЕ ПОЛОСКАН‐
НЯ
3)
ПОЛЕГШЕНЕ ПРАСУВАННЯ
Основне прання - полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900 об/хв
Максимальне завантаження: 1 кг
Якщо натиснути цю кнопку, прання і віджимання
білизни будуть виконуватися обережно, щоб уни‐
кнути утворення на ній зморшок Завдяки цьому бі‐
лизну буде легше прасувати. Крім того, машина
додасть декілька полоскань.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ/ПОЛО‐
СКАННЯ БЕЗ ЗЛИ‐
ВУ, ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ, ДОДАТ‐
КОВЕ ПОЛОСКАН‐
НЯ
3)
ДЖИНСОВІ РЕЧІ
60° — холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання
900/1000/1200 об/хв
Максимальне завантаження 3 кг
За допомогою цієї програми можна випрати шта‐
ни, сорочки й куртки з джинсової тканини або три‐
котажні речі із сучасних матеріалів (функція «До‐
даткове полоскання» вмикається автоматично).
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ, ПОЛО‐
СКАННЯ БЕЗ ЗЛИ‐
ВУ, НІЧНИЙ ЦИКЛ,
ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ
3)
СПОРТИВНІ РЕЧІ (ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ)
40° — холодне прання
Попереднє прання — основне прання — полоскан‐
ня
Максимальна швидкість віджимання 900 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 2,5 кг
Ця програма підходить для прання сильно забруд‐
неного спортивного одягу. Перед основним пран‐
ням машина автоматично додає фазу попередньо‐
го прання без миючого засобу, щоб видалити пля‐
ми бруду.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ, ПОЛО‐
СКАННЯ БЕЗ ЗЛИ‐
ВУ, НІЧНИЙ ЦИКЛ,
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
electrolux 69
Програма
Максимальна і мінімальна температура
Опис циклу
Максимальна швидкість віджимання
Максимальне завантаження
Тип білизни
Опції
Відділення для
миючих засобів
СПОРТИВНІ РЕЧІ (ЛЕГКЕ ЗАБРУДНЕННЯ)
30°
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 700 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 2,5 кг
Коротка програма для злегка забруднених спор‐
тивних речей зі змішаних тканин.
/ВИМК
Для скасування програми, що виконується, або
вимкнення машини.
1) залежно від моделі
2) Якщо ви обрали функцію «Швидко» або «Супершвидко», натиснувши кнопку 10 , рекомендуємо
зменшити вказане максимальне завантаження. У випадку повного завантаження результати прання
будуть трохи гіршими. Якщо вибрано функцію «Освіження» або «Поліпшене освіження»,
рекомендується знизити завантаження ще більше.
3) У разі використання рідкого миючого засобу слід обирати програми без попереднього прання.
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Попередження! Перш ніж
проводити будь-які роботи з
чищення або технічного
обслуговування приладу, ви повинні
від'єднати його від електромережі.
Видалення накипу
Вода, яку ми використовуємо, зазвичай
містить солі кальцію. Тому доцільно пе‐
ріодично застосовувати порошок для
пом'якшення води в машині. Робіть це
окремо від прання білизни, дотримую‐
чись інструкцій виробника порошку для
пом'якшення води. Це дозволить попе‐
редити утворення вапняного накипу.
Після кожного прання
Залиште дверцята відкритим на певний
час. Завдяки цьому ви уникнете появи
плісняви та неприємних запахів усереди‐
ні приладу. Крім того, якщо тримати
дверцята відкритими після прання, це
сприятиме збереженню ізоляції дверцят.
Холосте прання
Якщо машина пере при низькій темпера‐
турі, усередині барабана може відкла‐
стися осад.
Ми рекомендуємо регулярно проводити
холосте прання.
Щоб виконати холосте прання:
• Барабан має бути порожнім (без білиз‐
ни).
• Оберіть програму для бавовни з на‐
йвищою температурою.
• Завантажте звичайну кількість миючо‐
го засобу, це має бути порошок з біо‐
логічними властивостями.
Чищення ззовні
Для чищення машини ззовні застосовуй‐
те лише мило і воду; після миття ретель‐
но висушіть прилад.
Важливо! для чищення корпусу не
можна застосовувати метильовані
спирти, розчинники або аналогічні
хімікати.
Чищення дозатора
Дозатор для миючих засобів необхідно
регулярно чистити.
Слід регулярно чистити відділення дя
прального порошку і добавок.
Вийміть дозатор, натиснувши донизу
фіксатор і обережно потягнувши доза‐
тор до себе.
70 electrolux
Промийте його водою під краном, щоб
видалити будь-які залишки порошку, що
накопичились.
Щоб було легше чистити дозатор, зні‐
міть верхню частину відділення для до‐
бавок. Промийте всі частини водою.
Барабан
На барабані можуть утворитися відкла‐
дення іржі через іржавіння сторонніх
предметів, які потрапили з білизною під
час прання, а також через користування
водопровідною водою, що містить залі‐
зо.
Важливо! Не чистіть барабан
кислотовмісними речовинами проти
вапняних відкладень, а також засобами,
що містять хлор чи залізо, і металевими
мочалками.
Нішу дозатора чистіть щіткою.
1. Відкладення заліза видаляйте з бара‐
бана за допомогою чистячих засобів
для виведення плям з неіржавіючої
сталі.
2. Щоб звільнити машину від залишків
засобу, виконайте цикл прання без бі‐
лизни.
Програма: Коротка програма для ба‐
вовни при максимальній температурі
з доданням прибл. 1/4 мірної чашки
порошка.
Ізоляція дверцят
Час від часу необхідно перевіряти ізоля‐
цію дверцят та усувати предмети, які мо‐
гли потрапити у складки.
electrolux 71
Зливний насос
Необхідно регулярно перевіряти стан на‐
сосу, а особливо це важливо робити, як‐
що
• машина не зливає воду і/або не пра‐
цює віджим;
• під час зливання чути незвичний шум,
причиною чого можуть бути певні
предмети (шпильки, монети тощо), які
заблокували насос;
• проблема із зливанням води (див. роз‐
діл «Що робити, коли ...» для отриман‐
ня детальної інформації).
4. Поставте поблизу насосу ємність
для збору води.
5. Витягніть аварійний зливний шланг,
покладіть його у ємність і зніміть
кришку.
Попередження! Перед
відкриванням дверцят насосу,
вимкніть прилад і витягніть вилку з
розетки.
Виконайте наступні дії:
1. Витягніть вилку з розетки.
2. У разі необхідності почекайте, поки
вода охолоне.
3. Відкрийте дверцята насосу.
6. Коли вода перестане витікати, від‐
крутіть кришку насосу, повертаючи
її проти годинникової стрілки, і вий‐
міть фільтр. Якщо потрібно, скори‐
стайтеся плоскогубцями. Тримайте
напоготові ганчірку, щоб витирати
воду під час знімання кришки.
Помийте фільтр під струменем во‐
ди, щоб усунути залишки ворсу.
7. Усуньте сторонні предмети і ворс з
гнізда фільтра та з крильчатки насо‐
су.
72 electrolux
11. Закрийте дверцята насосу.
8. Обережно перевірте, чи обертаєть‐
ся крильчатка насосу (вона обер‐
тається ривками). Якщо крильчатка
не обертається, зверніться до сер‐
вісного центру.
9. Закрийте аварійний зливний шланг
кришкою і помістіть його на місце.
10. Встановіть фільтр у спеціальні на‐
прямні насосу. Щільно закрутіть
кришку насосу за годинниковою
стрілкою.
Попередження!
Коли прилад працює, то залежно від об‐
раної програми у насосі може бути гаря‐
ча вода.
Не відкривайте кришку насосу під час ци‐
клу прання, доки прилад не завершить
виконання циклу і не зіллє воду. Встано‐
влюючи кришку насосу, ретельно її за‐
кручуйте, щоб не допустити витікання во‐
ди і відкручування кришки дітьми.
Чищення фільтрів наливного шланга
Якщо ви помітили, що на наповнення ма‐
шини йде більше часу, перевірте, чи не
заблокувався фільтр наливного шланга.
1. Перекрийте кран, через який пода‐
ється вода.
2. Відкрутіть наливний шланг від крана.
3. Прочистіть фільтр шланга за допомо‐
гою жорсткої щітки.
electrolux 73
4. Знову прикрутіть шланг до крана.
5. Відкрутіть шланг від машини. Тримай‐
те напоготові ганчірку, бо частина во‐
ди може вилитися.
6. Прочистіть фільтр шланга за допомо‐
гою жорсткої щітки або шматка ткани‐
ни.
7. Прикрутіть шланг знову до машини і
подбайте про те, щоб з'єднання було
надійним.
8. Відкрийте кран подачі води.
Звільнення машини від білизни в
аварійних ситуаціях
Якщо вода не зливається, а вам необхід‐
но звільнити машину від білизни, зро‐
біть так:
1. витягніть вилку з розетки;
2. перекрийте кран, через який подаєть‐
ся вода;
3. у разі необхідності зачекайте, поки
вода охолоне;
4. відкрийте кришку помпи;
5. поставте на підлогу таз і покладіть у
нього кінець шланга для аварійного
злиття. зніміть кришку. Вода має зли‐
тися в ємність під дією сили тяжіння.
Коли таз заповниться, закрийте
шланг кришкою. Вилийте воду з єм‐
ності. Повторіть ці дії, поки вода не
перестане виливатися;
6. у разі необхідності прочистіть помпу,
як описано вище;
7. заткнувши шланг аварійного зливу,
поверніть його на місце;
8. знову прикрутіть помпу і закрийте
кришку.
Небезпека дії морозу
Якщо машина стоїть у місці, де темпера‐
тура може опускатися нижче 0°C, дійте
так:
1. Перекрийте кран і відкрутіть налив‐
ний шланг від крана;
2. Поставте на підлогу таз і помістіть у
нього кінці аварійного зливного шлан‐
га та наливного шланга; дайте воді
стекти;
3. Прикрутіть наливний шланг назад і
помістіть на місце шланг аварійного
зливу, закривши його попередньо
кришкою.
У такий спосіб ви повністю звільните ма‐
шину від залишків води, яка могла б пе‐
ретворитися на лід і пошкодити прилад.
Коли ви знову почнете користуватися ма‐
шиною, переконайтеся, що температура
навколишнього середовища вища від
0°C.
Важливо! Щоразу, коли ви зливаєте
воду через аварійний шланг, необхідно
налити 2 літри води до відділення
дозатора миючих засобів для основного
прання, а потім запустити програму
зливу. У такий спосіб ви активуєте ЕКО
клапан , що дозволяє попередити
ситуацію, коли під час наступного
прання частина миючого засобу могла б
залишитися невикористаною.
74 electrolux
ЩО РОБИТИ, КОЛИ ...
Деякі проблеми виникають через неви‐
конання простих заходів з технічного об‐
слуговування або через недогляд; їх
можна вирішити, не викликаючи майс‐
тра. Перш ніж телефонувати до місцево‐
го Центру технічного обслуговування,
будь ласка, спробуйте виконати описані
нижче дії.
Під час роботи машини може статися,
що червоний індикатор кнопки 8 почне
мигати і на дисплеї з'явиться один із ко‐
дів попередження, а одночасно з цим
Проблема
кожні 20 секунд лунатимуть звукові сиг‐
нали, вказуючи на те, що машина не пра‐
цює:
•
: проблема з подачею води.
•
: проблема із зливанням води.
•
: дверцята відкриті.
Після усунення проблеми натисніть
кнопку 8 , щоб знову запустити програ‐
му. Якщо ви все перевірили, а пробле‐
ма не усунена, зверніться до місцевого
Центру технічного обслуговування.
Можлива причина/Спосіб усунення
Пральна машина не запускається.
Дверцята не закрито.
• Щільно закрийте дверцята.
Вилка не вставлена в розетку належним чи‐
ном.
• Вставте вилку в розетку.
У розетці немає струму.
• Перевірте справність домашньої електро‐
проводки.
Перегорів запобіжник.
• Замініть запобіжник.
Перемикач програм встановлений непра‐
вильно і не натиснута кнопка 8 .
• Поверніть перемикач і натисніть кнопку 8
ще раз.
Задано відкладений запуск.
• Якщо білизну необхідно випрати негайно,
скасуйте відкладений пуск.
Увімкнено пристрій для безпеки дітей.
• Деактивуйте цей пристрій.
Машина не наповнюється водою.
Водопровідний кран закрито.
• Відкрийте водопровідний кран.
Шланг подачі води перетиснутий або пере‐
кручений.
• Перевірте підключення впускного шланга.
Заблоковано фільтр шланга подачі води
або фільтр вхідного клапана.
• Почистіть фільтри шланга подачі води (До‐
кладніше див. «Чищення фільтрів шланга
подачі води»).
Дверцята закриті неправильно.
• Щільно закрийте дверцята.
Машина заповнюється водою, і вода відразу
зливається.
Кінець зливного шланга розташовано надто
низько.
• Зверніться до відповідної частини розділу
«Зливання води».
electrolux 75
Проблема
Можлива причина/Спосіб усунення
Машина не зливає воду і/або не працює від‐
жим.
Зливний шланг перетиснутий або перекру‐
чений.
• Перевірте правильність підключення злив‐
ного шланга.
Засмітився зливний фільтр.
• Почистіть фільтр.
Вибрана функція чи програма, після завер‐
шення якої вода залишається в баку або
яка пропускає усі фази віджимання.
• Відключіть цю функцію.
• Встановіть програму зливу або віджиму.
Білизна нерівномірно розподілена по бара‐
бану.
• Перерозподіліть білизну вручну.
На підлозі — вода.
Використовується забагато миючого засо‐
бу, або миючий засіб не підходить (утво‐
рюється забагато піни).
• Зменште кількість миючого засобу або ви‐
користовуйте інший.
Перевірте, чи не підтікають кріплення впус‐
кного шланга. Це не завжди легко побачити,
оскільки вода тече шлангом донизу. Пере‐
вірте, чи шланг не вологий.
• Перевірте підключення впускного шланга.
Пошкоджено зливний шланг.
• Замініть його на новий.
Наконечник аварійного зливного шланга не
був установлений на місце, або фільтр був
неправильно вставлений після чищення.
• Встановіть кришку аварійного зливного
шланга або повністю прикрутіть фільтр.
Незадовільні результати прання.
Використовується надто мало миючого засо‐
бу, або миючий засіб не підходить.
• Збільште кількість миючого засобу або ви‐
користовуйте інший.
Стійкі плями не були оброблені до початку
прання.
• Обробляйте стійкі плями за допомогою
спеціальних засобів.
Встановлено неправильний температурний
режим.
• Перевірте, чи правильну температуру ви
обрали.
Завантажено забагато білизни.
• Кладіть до барабана менше білизни.
Дверцята не відкриваються.
Виконання програми ще не завершилося.
• Зачекайте, поки завершиться цикл прання.
Замок дверцят ще не розблокувався.
• Зачекайте, доки не згасне індикатор 9 .
У барабані є вода.
• Щоб злити воду, запустіть програму зливу
або віджимання.
76 electrolux
Проблема
Можлива причина/Спосіб усунення
Машина надто сильно вібрує або шумить.
Не видалені гвинти, що застосовувалися під
час транспортування, та пакувальний мате‐
ріал.
• Перевірте правильність установки прила‐
ду.
Неправильно відрегульовані опорні ніжки.
• Перевірте, чи правильно вирівняно маши‐
ну.
Білизна нерівномірно розподілена по бара‐
бану.
• Перерозподіліть білизну вручну.
Можливо, білизни у барабані замало.
• Вкладіть більше білизни.
Віджимання розпочинається із затримкою,
або машина не віджимає.
Спрацював електронний прилад виявлення
дисбалансу, тому що білизна нерівномірно
розподілена по барабану. Білизна перероз‐
поділяється шляхом обертання барабана у
зворотному напрямку. Це може повторюва‐
тися кілька разів, доки дисбаланс не зникне
і нормальне віджимання не розпочнеться
знову. Якщо через кілька хвилин білизна
все ще розподілена у барабані нерівномір‐
но, машина не віджиматиме її.
• Перерозподіліть білизну вручну.
Під час роботи машини чути незвичний шум.
Машина оснащена двигуном нового типу,
шум якого може видатися незвичним порів‐
няно з традиційними двигунами. Новий дви‐
гун забезпечує плавний запуск та більш рів‐
номірний розподіл білизни у барабані під
час віджимання, а також підвищену стабіль‐
ність машини.
У барабані не видно води.
Машини, виготовлені за сучасними техноло‐
гіями, працюють дуже економічно, викори‐
стовуючи невелику кількість води, що не
впливає негативно на їх продуктивність.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Якщо ви не можете ідентифікувати чи
усунути проблему, зверніться до сервіс‐
ного центру. Перш ніж телефонувати,
занотуйте модель, серійний номер та да‐
ту придбання машини — ця інформація
необхідна сервісному центру.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
electrolux 77
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри
Ширина
Висота
Глибина
60 см
85 см
63 см
Підключення до електроме‐
режі
Інформація про електричні характеристики наведена на та‐
бличці з технічними даними, розташованій на внутрішньому
ободі дверцят машини.
Тиск у системі водопостачан‐
ня
Мінімум
Максимум
0,05 МПа
0,8 МПа
Максимальне завантаження
Бавовна
6 кг
Швидкість віджиму
Максимум
1000 об./хв (EWF 106410W )
1200 об./хв (EWF 126410W)
1400 об./хв (EWF 146410W)
ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
Програма
Споживання елек‐
троенергії (кВт/год.)
Споживання води (л)
2
61
Бавовна 60°
1.3
58
Бавовна ЕКО 60° 1)
1.02
46
Бавовна 40°
0.7
58
Синтетика 40°
0.5
50
Делікатне 40°
0.55
60
Вовна 30°
0.25
53
Біла бавовна 95°
Тривалість програми
(хв.)
Щоб дізнатися трива‐
лість виконання про‐
грам, подивіться на
дисплей на панелі ке‐
рування.
1) "Бавовна Еко" при 60°C із завантаженням 6 кг - стандартна програма для даних, вказаних на ярлику
енергоспоживання відповідно до стандартів EEC 92/75.
Наведені в цій таблиці дані щодо
споживання слід вважати суто довід‐
ковими, оскільки споживання може
змінюватися, залежно від кількості
УСТАНОВКА
Розпаковування
Перш ніж починати користуватися маши‐
ною, необхідно видалити всі гвинти, що
використовувалися під час транспорту‐
вання, і пакувальні матеріали.
Радимо зберігати всі пристосування, які
використовувалися під час транспорту‐
вання, щоб їх можна було знову встано‐
вити, якщо машину коли-небудь дове‐
деться знову перевозити.
1. Видаливши все пакування, обереж‐
но покладіть машину на задню стін‐
ку, щоб зняти полістирольну підстав‐
ку з її нижньої частини.
та типу білизни, температури води,
що подається, і температури навко‐
лишнього середовища.
78 electrolux
2. Зніміть електричний кабель і злив‐
ний шланг з фіксаторів на задній стін‐
ці машини.
4. Витягніть відповідні пластикові роз‐
пірки.
5. Відкрийте дверцята, зніміть полісти‐
рольний блок, припасований до ізо‐
ляції дверцят.
3. Відкрутіть три гвинти.
electrolux 79
вірте за допомогою спиртового рівня. Ко‐
ригування можна виконувати за допомо‐
гою гаєчного ключа. Точне вирівнюван‐
ня попереджає вібрацію, шум та перемі‐
щення машини під час роботи.
Обережно! Ніколи не підкладайте
під машину картон, дерево або інші
аналогічні матеріали, щоб вирівняти
нерівності підлоги.
6. Вставте в невеликий верхній отвір та
у два більші отвори відповідні заглуш‐
ки, які постачаються у кульку, в яко‐
му лежала інструкція.
Подача води
Попередження! Машину необхідно
під'єднати до труби холодного
водопостачання.
1. Під'єднайте наливний шланг, що вхо‐
дить в комплект машини, до крана за
допомогою різьби на 3/4 дюйма. Зав‐
жди використовуйте шланг, який по‐
стачається разом із машиною.
Встановлення
Встановіть машину на рівну тверду під‐
логу. Подбайте про те, щоб повітря мог‐
ло вільно циркулювати довкола маши‐
ни, щоб цьому не заважали килими, до‐
ріжки тощо. Перевірте, чи не стикається
машина зі стіною або іншими частинами
кухні. Вирівняйте пральну машину, змі‐
нюючи висоту ніжок. Висоту ніжок може
бути складно коригувати, бо вони ма‐
ють самоблокувальну гайку, але маши‐
ну НЕОБХІДНО вирівняти, щоб вона
стояла стабільно. Якщо потрібно, пере‐
80 electrolux
Важливо! Не користуйтеся з метою
під'єднання приладу до водопроводу
шлангом від вашої попередньої машини.
2. Інший кінець наливного шланга, який
під'єднується до машини, можна по‐
вернути, як показано на малюнку.
Наливний шланг не повинен іти дони‐
зу.
Поверніть шланг у правий або лівий
бік, залежно від місцерозташування
водопровідного крана.
3. Встановіть шланг у правильне поло‐
ження, ослабивши кругову гайку.
Встановивши наливний шланг, не за‐
будьте знову затягнути кругову гай‐
ку, щоб попередити підтікання води.
Наливний шланг нарощувати неможна.
Якщо він закороткий і ви не хочете пере‐
сувати кран, вам слід придбати новий до‐
вший шланг, спеціально розрахований
на таке застосування.
Важливо! Перш ніж під'єднувати
машину до нових труб або труб, якими
впродовж деякого часу не
користувалися, злийте певну кількість
води, щоб звільнити трубу від будьякого сміття, яке могло в ній зібратися.
Злив
Кінець зливного шланга можна розташо‐
вувати трьома способами.
• Його можна повісити на край ракови‐
ни за допомогою пластикового спря‐
мовуючого пристрою, що входить у
комплект поставки машини. У цьому
разі подбайте про те, щоб кінець не
міг випасти, коли машина зливатиме
воду. Цього можна досягти, прив'язав‐
ши його до крана за допомогою мотуз‐
ки або прикріпивши до стіни.
• Його можна вставити у відгалуження
сифона раковини. Це відгалуження
має розташовуватися вище сифона.
Висота місця підключення має бути
не менше 60 см від підлоги.
• Його можна під'єднати безпосередньо
до зливної труби на висоті не менше
60 см і не більше 90 см. Кінець злив‐
ного шланга має завжди вентилювати‐
ся, тобто внутрішній діаметр зливної
труби має бути більшим від зовнішньо‐
го діаметра зливного шланга. Злив‐
ний шланг не можна перегинати.
electrolux 81
Довжину зливного шланга можна нарощувати максимум до 4 метрів. Додатковий
зливний шланг і з'єднувальну деталь можна придбати у місцевому Центрі техніч‐
ного обслуговування.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
Інформація про електричні характери‐
стики наведена на табличці з технічни‐
ми даними, розташованій на внутрішнь‐
ому ободі дверцят машини.
Переконайтеся в тому, що електропро‐
водка, встановлена у вас удома, витри‐
мує максимальне необхідне наванта‐
ження, враховуючи також інші прилади,
якими ви користуєтеся.
Підключайте машину до заземленої
розетки.
Виробник не відповідає за
пошкодження і травми, викликані
недотриманням наведеного вище
правила техніки безпеки.
Подбайте, щоб після встановлення
машини до кабелю живлення був
вільний доступ.
Якщо кабель живлення необхідно
замінити, звертайтеся до фахівців
нашого сервісного центру.
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Цей
символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути
до відповідного пункту збору для
переробки електричного та
електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку
цього виробу, Ви допомагаєте
попередити потенційні негативні
наслідки для навколишнього
середовища та здоров’я людини, які
могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
Пакувальні матеріали
, під‐
Матеріали, позначені символом
лягають вторинній переробці.
>PE<=поліетилен
>PS<=полістирол
>PP<=поліпропілен
Це означає, що вони можуть бути від‐
правлені на переробку, якщо їх утилізу‐
вати належним чином і зібрати у відпо‐
відні контейнери.
Екологічні рекомендації
Щоб заощадити воду, електроенергію
та задля збереження довкілля, рекомен‐
дуємо дотримуватися таких порад:
82 electrolux
• Білизну з середнім ступенем забруд‐
неності можна прати без попередньо‐
го прання; завдяки цьому ви заощади‐
те миючий засіб, воду та час (і це
сприятиме також захисту довкілля!).
• Машина працює економічніше, коли її
завантажують повністю.
• Застосувавши відповідну попередню
обробку, можна видалити плями та
деякі забруднення; після цього білиз‐
ну можна прати у низькотемператур‐
ному режимі.
• Відмірюйте порошок з урахуванням
жорсткості води, ступеню забруднено‐
сті та кількості білизни, яка пратиметь‐
ся.
electrolux 83
www.electrolux.com/shop
192992631-00-202010
Download PDF

advertising