DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
RU
UK
ET
LT
LV
Page 1
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
KASUTUSJUHEND
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
LIETOšANAS INSTRUKCIJA
SC8431, SC8441, SC8443, SC8451,
SC8461, SC8471, SC8481, SC8483
POCC KR.AE95.B11849
16.05.2008
15.05.2011
POCC RU.0001.11AE95
èõãÖëéë
❈ èÂ‰
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ
ËÌÒÚÛÍˆË˛.
❈ ÑÎfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.
❈ Samsung Electronics ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ËÁÏÂÌflÚ¸ ÒÔˆËÙË͇ˆËË ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl
á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 2
åÖêõ ÅÖáéèÄëçéëíà
1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛÍˆË˛. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ۷‰ËÚÂÒ¸,
˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË ËÒÚÓ˜ÌË͇ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ
̇ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘Í ̇ ‰Ì Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
2. ÇçàåÄçàÖ: ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÏÓÍ˚ı ÍÓ‚Ó‚ ËÎË ÔÓÎÓ‚.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‰Îfl ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ‚Ó‰˚.
3. ÅÛ‰¸Ú ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÌËχÚÂθÌ˚, ÂÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰ÂÚË ËÎË ÂÒÎË ÓÌ
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚·ÎËÁË ÓÚ ‰ÂÚÂÈ. ç ‡Á¯‡ÈÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ Í‡Í
Ë„Û¯ÍÓÈ. çËÍÓ„‰‡ Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
àÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ÚÓθÍÓ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË.
4. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ̇ËÎÛ˜¯Â„Ó
ÂÁÛθڇڇ ÓÔÓÓÊÌËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÓÌ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÔÓÎÌËÚÒfl.
5. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Û·ÓÍË ÒÔ˘ÂÍ, ÌÂÔÓ„‡Ò¯Â„Ó ÔÂÔ· ËÎË ÓÍÛÍÓ‚. çÂ
‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ̇ıÓʉÂÌËfl Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚·ÎËÁË ÓÚ ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ Ë ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
ÚÂÔ·. íÂÔÎÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‰ÂÙÓχˆËË ËÎË ËÁÏÂÌÂÌ˲ ˆ‚ÂÚ‡ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ı
˜‡ÒÚÂÈ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
6. àÁ·Â„‡ÈÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Ú‚Â‰˚ı, ÓÒÚ˚ı Ô‰ÏÂÚÓ‚, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸
˜‡ÒÚË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç ‚ÒÚ‡‚‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„Ó‚Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ. ç ÒÚ‡‚¸Ú ÚflÊÂÎ˚Â
‚Â˘Ë Ì‡ ¯Î‡Ì„. ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ËÎË ‚˚ÔÛÒÍÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËfl.
7. Ç˚Íβ˜ËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔÂ‰ ÚÂÏ, ͇Í
ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË. éÚÒÓ‰ËÌËÚ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË ÔÂ‰ Á‡ÏÂÌÓÈ
ϯ͇ ‰Îfl Ô˚ÎË ËÎË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. óÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡
ÔË ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËË ÓÚ ÓÁÂÚÍË, ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
8. чÌÌ˚È ÔË·Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÚ¸ÏË ËÎË ËÌ‚‡Îˉ‡ÏË.
Ç˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ Îˈ‡ ÏÓ„ÛÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔË·ÓÓÏ ÚÓθÍÓ ÔÓ‰ ÔËÒÏÓÚÓÏ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Îˈ‡, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘Â„Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔË·Ó‡.
ëΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ χÎÂ̸ÍË ‰ÂÚË Ì ˄‡ÎË Ò Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ.
9. èÂ‰ Ó˜ËÒÚÍÓÈ ËÎË ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ÔË·Ó‡ ‚ËÎÍÛ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡
ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÓÚ ÓÁÂÚÍË.
10. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ۉÎËÌËÚÂθÌÓ„Ó ¯ÌÛ‡ Ì ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl.
11. ÖÒÎË Ç‡¯ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË Ë
ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ÓÙˈˇθÌ˚Ï ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÓÏ.
12. ÖÒÎË ¯ÌÛ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ‚ÂʉÂÌ, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó Á‡ÏÂÌËÎ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ ËÎË Â„Ó ÒÂ‚ËÒÌ˚È ‡„ÂÌÚ, ÎË·Ó
ÎËˆÓ Ò ‡Ì‡Îӄ˘ÌÓÈ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËÂÈ.
13. ç ÔÂÂÏ¢‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ Á‡ ¯Î‡Ì„. àÒÔÓθÁÛÈÚ Û˜ÍÛ Ì‡ Ô˚ÎÂÒÓÒÂ.
14. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ó˜Ë˘‡Ú¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ Ôˢ‚˚ÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË
(Ò‡ı‡, ÏÛ͇, ÒÓθ Ë Ú.Ô.), ÒÚÓËÚÂθÌ˚Ï ÏÛÒÓÓÏ (ÔÓ·ÂÎ͇ Ë Ô) Ë ÒÚË‡Î¸Ì˚Ï
ÔÓÓ¯ÍÓÏ.
RU-1
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 3
1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
éèñàü
▼
éèñàü
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
ÇçàåÄçàÖ : çÖ àëèéãúáìâíÖ êìóäì
äéçíÖâçÖêÄ Ñãü ëÅéêÄ èõãà èêà
èÖêÖåÖôÖçàà ÅõíéÇéÉé èêàÅéêÄ
RU-2
èË ı‡ÌÂÌËË Á‡ÍÂÔËÚÂ
̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ÔÓ·.
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 4
2 ùäëèãìÄíÄñàü èõãÖëéëÄ
2-1 èÖêÖäãûóÄíÖãú Çäã. 2-2 òçìê ùãÖäíêéèàíÄçàü
/ Çõäã.
èêàåÖóÄçàÖ
éÚÒÓ‰ËÌflfl ‚ËÎÍÛ
ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ÓÚ
ÓÁÂÚÍË, ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡
‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
2-3 ÇäãûóÖçàÖ-ÇõäãûóÖçàÖ èàíÄçàü (àçîêÄäêÄëçõâ èìãúí Ñì)
1) íàè èìãúíÄ ÑàëíÄçñàéççéÉé ìèêÄÇãÖçàü
- òãÄçÉ
èÖêÖÑÄíóàä
èìãúí ìèêÄÇãÖçàü çÄ êìóäÖ
1. ÇÍβ˜ÂÌËÂ-‚˚Íβ˜ÂÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ÇÍÎ. / Ç˚ÍÎ. (ON/OFF) ‰Îfl
‚Íβ˜ÂÌËfl Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Â˘Â ‡Á
‰Îfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
2. äÌÓÔ͇ MIN/MID Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MIN/MID ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ Ò‰ÌËÈ ÂÊËÏ. (èËÏÂÌflÂÚÒfl ‰Îfl
˜ËÒÚÍË ¯ÚÓ Ë Ú. Ô.)
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Â˘Â ‡Á ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ ÂÊËÏ MID.
3. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ ÂÊËÏ MAX
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MAX ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ ÂÊËÏ Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË.
- äéêèìë
çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï ñàîêéÇéâ ëàÉçÄã
åÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ÇÍβ˜ÂÌËfl‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Â„Ó
ÂÊËχ. (ON(MIN) → MID → MAX → OFF)
ÇäãûóÖçàÖ-ÇõäãûóÖçàÖ èàíÄçàü
èêàåÖóÄçàÖ: ÖÒÎË ÔÛÎ¸Ú ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
̇ ۘ͠Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ,
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ÍÌÓÔÍÓÈ ìèêÄÇãÖçàü (CONTROL)
̇ ÍÓÔÛÒÂ.
èêàÖåçàä àçîêÄäêÄëçéÉé ëàÉçÄãÄ
RU-3
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
2) íàè ìèêÄÇãÖçàü çÄ äéêèìëÖ
- òãÄçÉ
Page 5
- äéêèìë
MIN = ÑÎfl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, ÚÂ·Û˛˘Ëı
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ÔË
ÓÒÚÓÓÊÌÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl, ̇ÔËÏÂ,
˜ËÒÚÍ ¯ÚÓ, Ì·Óθ¯Ëı ÍÓ‚ËÍÓ‚ Ë
ڲ΂˚ı Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ.
ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ‰Û„Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌÂÈ ÓÚÍÓÈÚÂ
MAX = ÑÎfl Ú‚Â‰˚ı ̇ÔÓθÌ˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ Ë
Á‡‰‚ËÊÍÛ ‚ÓÁ‰ÛıÓÁ‡·ÓÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËfl.
ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚.
▼
2-4 àëèéãúáéÇÄçàÖ à ìïéÑ áÄ ÑéèéãçàíÖãúçõåà çÄëÄÑäÄåà
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
íêìÅÄ
éÚÒÓ‰ËÌËÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û,
ÒÎÓÊËÚ ÂÂ. 쉇ÎËÚ ÏÛÒÓ,
Á‡ÒÓË‚¯ËÈ ÚÛ·Û.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ú·ÛÂÏÛ˛ ‰ÎËÌÛ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·˚, ÔÂÂÏ¢‡fl ÍÌÓÔÍÛ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÎËÌ˚ ÚÛ·˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ‚
ˆÂÌÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·˚.
ÑéèéãçàíÖãú
çõÖ çÄëÄÑäà
ëÓ‰ËÌËÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛
̇҇‰ÍÛ Ò ÍÓ̈‚ÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛
(̇ÍÓ̘ÌËÍÓÏ) Û˜ÍË ¯Î‡Ì„‡.
Ç˚‰‚Ë̸ÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ
˘ÂÚÍÛ ‰Îfl Ô˚ÎË.
ëÓ‰ËÌËÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛
̇҇‰ÍÛ Ò ÍÓ̈‚ÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛
(̇ÍÓ̘ÌËÍÓÏ) Û˜ÍË ¯Î‡Ì„‡ ‚
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
1
ì‰ÎËÌfl˛˘‡fl ˜‡ÒÚ¸
ÍÓÎÂ̘‡ÚÓÈ ÚÛ·˚ (éèñàü)
2
3
4
5
1. ëÓ‰ËÌËÚ ÍÓÎÂ̘‡ÚÛ˛ ÚÛ·Û Ò ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ÏË ÒÂ͈ËflÏË Û˜ÍË
¯Î‡Ì„‡ Ë ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·˚.
2. ëÓ‰ËÌËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û Ò ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÍÓÎÂ̘‡ÚÓÈ ÚÛ·˚.
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PUSH (ç‡Ê‡Ú¸).
4. ÖÒÎË ÍÌÓÔ͇ PUSH ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ̇ʇÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, ÍÓÎÂ̘‡Ú‡fl ÚÛ·‡
ÏÓÊÂÚ ÒÍ·‰˚‚‡Ú¸Òfl.
5. äÓÎÂ̘‡Ú‡fl ÚÛ·‡ ӷ΄˜ËÚ ‚‡Ï Û·ÓÍÛ ‚ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı, ̇ÔËÏÂ,
ÔÓ‰ Ï·Âθ˛, ËÁ·‡‚Ë‚ ‚‡Ò ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÓÔÛÒ͇ڸÒfl ̇ ÍÓÎÂÌË.
RU-4
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 6
ôÂÚ͇ Smart Brush ŠóËÒÚ͇
(éèñàü)
ÍÓ‚Ó‚
ŠóËÒÚ͇
͇ÙÂÎfl
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÔÛÒÍÌÓÈ ˚˜‡„ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÚËÔ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË.
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ, ÂÒÎË
‚ÔÛÒÍÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË Á‡ÒÓÂÌÓ.
òËÓ͇fl ˘ÂÚ͇ (éèñàü)
ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ·Óθ¯Ëı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ, ÂÒÎË
‚ÔÛÒÍÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË Á‡ÒÓÂÌÓ.
íÛ·Ó ˘ÂÚ͇ (éèñàü) ó‡ÒÚ‡fl Û·Ó͇ ‚ÓÒ‡ ËÎË ¯ÂÒÚË ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÌËÊÂÌ˲ ÒÍÓÓÒÚË
‚‡˘ÂÌËfl ˘ÂÚÍË Á‡ Ò˜ÂÚ Ì‡Ï‡Ú˚‚‡ÌËfl Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÂÏÓ„Ó ÏÛÒÓ‡ ‚ÓÍÛ„
·‡‡·‡Ì‡. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒΉÛÂÚ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ ·‡‡·‡Ì.
1
2
3
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÓÊÌˈ
Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ (Ô˚θ,
ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ ÔÓÁ‡˜ÌÓ„Ó ÒÂÚ˜‡ÚÓ„Ó àÁ‚ÎÂÍËÚ ·‡‡·‡Ì ËÁ
ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ÔÓÁ‡˜ÌÓ„Ó ‚ÓÎÓÒ˚), ̇ÏÓÚ‡ÌÌ˚È
ÙËθÚ‡ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ Open
‚ÓÍÛ„ ·‡‡·‡Ì‡.
(éÚÍ˚Ú¸), ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ̇ Í˚¯ÍÂ. ÒÂÚ˜‡ÚÓ„Ó ÙËθÚ‡.
ì·Ó͇ Ô˚ÎË ËÎË
¯ÂÒÚË ÊË‚ÓÚÌ˚ı
̇ ÔÓÎÛ Ë ÍÓ‚Ó‚˚ı
ÔÓÍ˚ÚËflı
4
5
6
쉇ÎËÚ Ô˚θ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚
˘ÂÚÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÛıÓÈ ÚflÔÍË ËÎË
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÈ Ì‡Ò‡‰ÍË ‰Îfl Û·ÓÍË ‚
˘ÂÎflı Ë ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı.
èÓÏÂÒÚËÚ ÁÛ·˜‡ÚÓ ÍÓÎÂÒÓ
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ‚Â‰Û˘ËÈ
ÔË‚Ó‰ÌÓÈ ÂÏÂ̸ ·‡‡·‡Ì‡
Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó Ì‡ ˘ÂÚÍÂ.
èÓÒΠӷ‡·ÓÚÍË ·‡‡·‡Ì‡, ÔÓÚflÌËÚ Á‡
ÍÌÓÔÍÛ Open, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ̇ Í˚¯ÍÂ
ÔÓÁ‡˜ÌÓ„Ó ÒÂÚ˜‡ÚÓ„Ó ÙËθÚ‡, ˜ÚÓ·˚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ·‡‡·‡Ì ̇ ÏÂÒÚÓ.
ôÂÚ͇ ‰Îfl Ïfl„ÍËı á‡ÒÓÂÌË ÚÛ·ËÌ˚ ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚‡˘ÂÌ˲ ˘ÂÚÍË. Ç ÒÎÛ˜‡Â Á‡ÒÓÂÌËfl ÚÛ·ËÌ˚, ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÚÛ·ËÌÛ.
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ (éèñàü)
íÛ·Ë̇
ÑÎfl ˜ËÒÚÍË Ó‰ÂflÎ
ÖÒÎË ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ
ÓÚ‚ÂÒÚË Á‡·ËÚÓ
ÏÛÒÓÓÏ, Ú˘‡ÚÂθÌÓ
Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ.
ôÂÚ͇
ÖÒÎË ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ÓÚ‚ÂÒÚË Á‡·ËÚÓ ÏÛÒÓÓÏ,
ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÌÓÔÍÛ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
á‡Í˚‚ Í˚¯ÍÛ, Ì Á‡·Û‰¸ÚÂ
UNLOCK (ê‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸), Ë Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ.
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÌÓÔÍÛ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ‚
èÓÒΠ˜ËÒÚÍË, ̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ÒÓÔÓÒÚ‡‚¸Ú Í˚¯ÍÛ ÙËθÚ‡ Ò ÔÂ‰ÌÂÈ
ÔÓÎÓÊÂÌË LOCK (ᇷÎÓÍËÓ‚‡Ú¸).
Ô‡ÌÂθ˛ ÍÓÔÛÒ‡ ËÁ‰ÂÎËfl Ë Á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ.
ÇÌËχÌËÂ: ôÂÚ͇ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔÓÒÚÂθÌÓ„Ó ·Âθfl.
éÒÛ˘ÂÒÚ‚Îflfl ˜ËÒÚÍÛ ˘ÂÚÍË, Òӷ≇ÈÚ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰ËÚ¸ ˘ÂÚÍÛ.
RU-5
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 7
3 ìÑÄãÖçàÖ èõãà àá èõãÖëÅéêçàäÄ
1
2
\ÖÒÎË ÛÓ‚Â̸ Ô˚ÎË ‚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ÓÚÏÂÚÍË
[DUST FULL] (è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Á‡ÔÓÎÌÂÌ), ËÎË ÂÒÎË ‚Ó
‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, ‚‡Ï ÒΉÛÂÚ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ˜ËÒÚÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
4
쉇ÎËÚ Ô˚θ ËÁ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
3
àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ
̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍË.
5
6
á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
- 쉇ÎËÚ ÒÓ‰ÂÊËÏÓ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇ ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚È Ô‡ÍÂÚ
(ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ, ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ‡ÒÚÏÓÈ ËÎË ‡ÎÎÂ„ËÂÈ)
èêàåÖóÄçàÖ
èÓ Ê·Ì˲ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÏ˚Ú¸
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ
RU-6
ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
CLICK
èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl
ÔÓÏÂÒÚËÚÂ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‚
ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ Ë Ì‡‰‡‚ËÚÂ
̇ ÌÂ„Ó ‰Ó ˘ÂΘ͇.
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 8
4 ìÑÄãÖçàÖ èõãà àá èõãÖÇéÉé ÅãéäÄ
4-1. äéÉÑÄ çÖéÅïéÑàåé èêéàáÇéÑàíú óàëíäì èõãÖÇéÉé ÅãéäÄ
- åÂ˚ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó ·ÎÓ͇ ÔËÌËχ˛ÚÒfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı (‰‡Ê ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‡ÒÓÂÌËfl):
ÇÓ ‚ÂÏfl Û·ÓÍË ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÒÌËʇÂÚÒfl.
ÇÒ‡Ò˚‚‡˛˘‡fl ̇҇‰Í‡ ÔËÒÚ‡ÂÚ Í ÔÓÎÛ (Ïfl„ÍËÏ ÍÓ‚‡Ï, Ó‰ÂflÎ‡Ï Ë Ú. ‰.) Ë ËÁ‰‡ÂÚ
‰·ÂÁʇ˘ËÈ Á‚ÛÍ.
èÂ‚‰ËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚ ÂÊËÏ
‡·ÓÚ˚ ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ‚˚·‡‚ ÔÓÁËˆË˛
«MAX»
êìóäÄ ìèêÄÇãÖçàü
éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÈÚ ˜ËÒÚÍÛ ÙËθÚ‡
‚ÒflÍËÈ ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ë̉Ë͇ÚÓ
ÒÓÒÚÓflÌËfl ÙËθÚ‡ Á‡„ÓËÚÒfl
Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ,
Ë ÔË ˝ÚÓÏ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ
ÓÚ‚ÂÒÚË ·Û‰ÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇
‡ÒÒÚÓflÌËË Ì ÏÂÌ 10 ÒÏ Ì‡‰
ÛÓ‚ÌÂÏ ÔÓ· ÔÓÏ¢ÂÌËfl.
äÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ ˜ËÒÚÍÛ Ô˚΂ӄÓ
·ÎÓ͇ (ÔÛÌÍÚ 4-2) Ú‡Í, ͇Í
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
ËÒÛÌ͇ı.
RU-7
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 9
4-2 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé ÅãéäÄ
1
2
àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚΂ÓÈ ·ÎÓÍ.
3
ëÌËÏËÚ ÙËÍÒËÛ˛˘Û˛
‡ÏÛ Ò Í˚¯ÍË Ô˚΂ӄÓ
·ÎÓ͇.
5
4
èÓÏÓÈÚ ‚ ‚Ӊ „Û·˜‡Ú˚È
˝ÎÂÏÂÌÚ Ë ÍÓÔÛÒ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó
ÙËθÚ‡ Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó ·ÎÓ͇.
7
àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ËÁ
Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
6
èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚
ÚÂÌË ‚ Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌ 12
˜‡ÒÓ‚.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ
‚ Ô‡ÍÂÚ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
8
èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ,
ÔÓÏÂÒÚËÚ ÙËÍÒËÛ˛˘Û˛
‡ÏÛ Í˚¯ÍË Ô˚΂ӄÓ
·ÎÓ͇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ̇ Ô˚΂ÓÏ
·ÎÓÍÂ.
èÓÏÂÒÚËÚ ÒÓ·‡ÌÌ˚È
Ô˚΂ÓÈ ·ÎÓÍ ‚ ÍÓÔÛÒ
ËÁ‰ÂÎËfl.
èêàåÖóÄçàÖ : èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙËθÚ Ó·‡ÚÌÓ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ, ۷‰ËÚÂÒ¸
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ‡·ÒÓβÚÌÓ ÒÛıÓÈ. èÓÒۯ˂‡ÈÚ ÙËθÚ Ì ÏÂÌÂÂ
12 ˜‡ÒÓ‚.
RU-8
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 10
5 óàëíäÄ áÄôàíçéÉé îàãúíêÄ ÑÇàÉÄíÖãü
àÁ‚ÎÂÍËÚ Á‡˘ËÚÌ˚È ÙËθÚ
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ËÁ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, Û‰‡ÎËÚÂ
ËÁ ÌÂ„Ó Ô˚θ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „Ó
Ó·‡ÚÌÓ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ë
Ô˚΂ÓÈ ·ÎÓÍ.
6 óàëíäÄ ÇõíüÜçéÉé îàãúíêÄ
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÙËθÚ
é˜ËÒÚËÚ ÙËθÚ
óÚÓ·˚ ÒÌflÚ¸
HEPA, ÔÓÚflÌÛ‚ Á‡ Â„Ó HEPA ÓÚ Ô˚ÎË.
ÙËÍÒËÛ˛˘Û˛ ‡ÏÛ
ÙËθÚ‡, ̇‰‡‚ËÚ ̇ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Û˛ ˜‡ÒÚ¸.
Û˜‡ÒÚÓÍ Ú˚θÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
ÍÓÔÛÒ‡ ËÁ‰ÂÎËfl,
̇ʇ‚, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
̇ ÙËÍÒËÛ˛˘Û˛ ‡ÏÛ.
èÓÏÂÒÚËÚ ÙËθÚ
HEPA ‚ ÍÓÔÛÒ
ËÁ‰ÂÎËfl, ̇‰‡‚Ë‚ ‰Ó
˘ÂΘ͇.
ìÉéãúçõâ åàäêéîàãúíê (éèñàü)
èêàåÖóÄçàÖ:
ëÏÂÌÌ˚ ÙËθÚ˚ ÏÓÊÌÓ
ÔËÓ·ÂÒÚË Û ‚‡¯Â„Ó
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡ ÔÓ
ÔÓ‰‡ÊÂ
àÁ‚ÎÂÍËÚÂ Ë Á‡ÏÂÌËÚ Á‡ÒÓÂÌÌ˚È ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ
ÙËθÚ.
RU-9
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 11
7 áÄåÖçÄ ùãÖåÖçíÄ èàíÄçàü (éèñàü)
- ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò ËÌÙ‡Í‡ÒÌ˚Ï Ñì
íàè ùãÖåÖçíÄ èàíÄçàü: íËÔ ÄÄ
èêàåÖóÄçàÖ
1. ÖÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÔÓËÁ‚‰ËÚ Á‡ÏÂÌÛ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
ÔËÚ‡ÌËfl. ÖÒÎË ÔÓ·ÎÂχ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ì ·˚· ÛÒÚ‡ÌÂ̇,
ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÓÙˈˇθÌ˚Ï ‰ËÎÂÓÏ Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË.
2. àÒÔÓθÁÛÈÚ ‰‚‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ÚËÔ‡ AA.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
1. á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ‡Á·Ë‡Ú¸ Ë ÔÂÂÁ‡flʇڸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÚ‡ÌËfl.
2. á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ̇„‚‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÚ‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ·ÓÒ‡Ú¸ Ëı ‚ Ó„Ó̸.
3. èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl, Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ̇Û¯‡Ú¸ ÔÓÎflÌÓÒÚ¸
(‚Á‡ËÏÌÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÎÂÏÏ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ – (+) Ë (-)).
4. ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl ‰ÓÎÊ̇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl ̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
- Ç ëãìóÄÖ ÇéáçàäçéÇÖçàü çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
çÖàëèêÄÇçéëíú
èêàóàçÄ
ëèéëéÅõ ìëíêÄçÖçàü 0
ç ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‰‚Ë„‡ÚÂθ.
éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÌÂ„ÓÒ̇·ÊÂÌËÂ
éÚÍβ˜ÂÌË ÔË ÔÂ„‚Â.
èÓ‚Â¸Ú ͇·Âθ, ‚ËÎÍÛ
ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Í‡·ÂÎfl Ë ÓÁÂÚÍÛ.
чÈÚ ‰‚Ë„‡ÚÂβ ÓÒÚ˚Ú¸.
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËʇÂÚÒfl.
ç‡Ò‡‰Í‡, ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ
¯Î‡Ì„ ËÎË ÚÛ·‡
Á‡·ËÚ˚ ÏÛÒÓÓÏ.
èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì Á‡·ËÚ˚ ÎË
˝ÚË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, Ë ÂÒÎË
‰‡, Û‰‡ÎËÚ ËÁ ÌËı ÏÛÒÓ.
òÌÛ ÒχÚ˚‚‡ÂÚÒfl Ì ‰Ó
ÍÓ̈‡.
èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì ÔÂÂÍÛ˜ÂÌ
ÎË ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ, ‡
Ú‡ÍÊ ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ Â„Ó ÒχÚ˚‚‡ÌËÂ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ
̇ 2-3 Ï Ë Ì‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ÒχÚ˚‚‡ÌËfl
͇·ÂÎfl.
è˚ÎÂÒÓÒ Ì ‚Ò‡Ò˚‚‡ÂÚ
„flÁ¸.
í¢Ë̇ ÎË·Ó ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
‚ ¯Î‡Ì„Â.
èÓ‚Â¸Ú ¯Î‡Ì„ Ë, ‚
ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
Á‡ÏÂÌËÚ „Ó.
ëÌËÊÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl
îËθÚ Á‡·ËÚ Ô˚θ˛.
èÓ‚Â¸Ú ÙËθÚ Ë, ÂÒÎË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ Â„Ó ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ô˂‰ÂÌÌ˚ÏË
ËÌÒÚÛ͈ËflÏË.
чÌÌ˚È Ô˚ÎÂÒÓÒ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÌÓχÚË‚Ì˚Ï Ú·ӂ‡ÌËflÏ:
í·ӂ‡ÌËfl ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌ˚Ï ÔÓÏÂı‡Ï: 2004/108/EEC
í·ӂ‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÌËÁÍÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl: 2006/95/EC
RU-10
DJ68-00321D (RU)-1 (0.7)
6/16/08 8:36 AM
Page 12
-íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
åéÑÖãú
SC8431(G)
SC8431(R)
SC8441
SC8443
SC8451
SC8461
SC8471
SC8481
SC8483
ÇÖë(äÉ)
åéôçéëíú ÇëÄëõ èéíêÖÅãüåÄü
çÄèêüÜÖçàÖ(V) óÄëíéíÄ(Hz)
áçÖê Éàü(W)
ÇÄçàü(W)
·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ·ÛÚÚÓ
360
360
360
360
360
360
360
360
360
1800
1800
2000
2000
1800
1800
1800
2000
2000
230
230
230
230
230
230
230
230
230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
9.0
9.5
9.3
9.5
9.0
9.3
9.5
9.6
9.8
êÄáåÖêõ(mm)
·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
·ÛÚÚÓ
283 x 300 x 420
283 x 300 x 420
283 x 300 x 420
283 x 300 x 420
283 x 300 x 420
283 x 300 x 420
283 x 300 x 420
283 x 300 x 420
283 x 300 x 420
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 1
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á
ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
èàãéëéë
❈ èÂ‰
ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥π˛ ‰‡ÌÓ„Ó ÔË·‰Û, ·Û‰¸-·Ò͇, Û‚‡ÊÌÓ
ÓÁ̇ÈÓÏÚÂÒ¸ Á ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏË.
❈ ÑÎfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÎË¯Â Û ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥.
á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com/global/register
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 2
ÇÄÜãàÇß áÄïé Ñà ÅÖáèÖäà
1. 삇ÊÌÓ ÓÁ̇ÈÓÏÚÂÒ¸ Á Ûҥχ ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏË. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌÌflÏ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸ Û
ÚÓÏÛ, ˘Ó ̇ÔÛ„‡ Û ÏÂÂÊ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Á‡Á̇˜ÂÌ¥È Û Ú‡·Î˘ˆ¥ Á
Ô‡ÒÔÓÚÌËÏË ‰‡ÌËÏË, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡Ì¥È Û ÌËÊÌ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÔËÎÓÒÓÒ‡.
2. èéèÖêÖÑÜÖççü: ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ Û ‚ËÔ‡‰Í‡ı, ÍÓÎË ÍËÎËÏÓ‚Â
ÔÓÍËÚÚfl ‡·Ó Ô¥‰ÎÓ„‡ ÏÓÍ¥. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl Á·Ë‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë.
3. çÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÔËθÌËÈ Ì‡„Îfl‰ ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ ÔË·‰Û ‰¥Ú¸ÏË ‡·Ó ÔÓÛ˜ Á ÌËÏË.
ç ‰ÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔËÎÓÒÓÒ flÍ ¥„‡¯ÍÛ. ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ Ó·ÓÚÛ
ÔËÎÓÒÓÒ‡ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ Î˯ Á‡ ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ, flÍ ÓÔËÒ‡ÌÓ
Û ‰‡Ì¥È ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
4. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂÛ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡. ÑÎfl ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl
̇ÈÍ‡˘Óª ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥, ‚ËÔÓÓÊÌ˛ÈÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ ‰Ó ÚÓ„Ó, flÍ ‚¥Ì
·Û‰Â ̇ÔÓ‚ÌÂÌËÈ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛.
5. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl Á·Ë‡ÌÌfl Ò¥ÌËÍ¥‚, ԇ·˛˜Ëı ʇËÌ ‡·Ó ̉ÓÔ‡ÎÍ¥‚
ˆË„‡ÓÍ. íËχÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ÔÓ‰‡Î¥ ‚¥‰ ÍÛıÓÌÌËı ÔÎËÚ Ú‡ ¥Ì¯Ëı ‰ÊÂÂÎ ÚÂÔ·.
ÇËÒÓ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ‰ÂÙÓχˆ¥ª ¥ ‚Ú‡ÚË ÍÓθÓÛ
Ô·ÒÚËÍÓ‚ËÏË ˜‡ÒÚË̇ÏË ÔË·‰Û.
6. ìÌË͇ÈÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌÌfl Û ÔË·‰ Ô¥‰ ˜‡Ò ÔË·Ë‡ÌÌfl Á ÈÓ„Ó ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ Ú‚Â‰Ëı ¥
„ÓÒÚËı Ô‰ÏÂÚ¥‚, ÓÒͥθÍË ˆÂ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ¥‚
ÔËÎÓÒÓÒÛ. ç ÒÚ‡‚‡ÈÚ ̇ ÒËÒÚÂÏÛ ¯Î‡Ì„Û. ç ԥ‰‰‡‚‡ÈÚ ¯Î‡Ì„ ‚ÔÎË‚Û ‚‡„Ë. çÂ
·ÎÓÍÛÈÚ ÓÚ‚¥ ‰Îfl ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‡·Ó ‚ËÔÛÒÍÌËÈ ÓÚ‚¥.
7. èÂ‰ ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌflÏ ÔËÎÓÒÓÒÛ ‚¥‰ ÏÂÂÊ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl, ‚¥‰Íβ˜¥Ú¸ ÈÓ„Ó,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÂÂÏË͇˜ ̇ ÍÓÔÛÒ¥ ÔË·‰Û. èÂ‰ Á‡Ï¥ÌÓ˛ Ï¥¯Í‡ ‡·Ó
ÍÓÌÚÂÈÌÂÛ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ ‚¥‰‘π‰Ì‡ÈÚ ÏÂÂÊÌËÈ ¯ÌÛ ÔËÎÓÒÓÒÛ ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË ÏÂÂÊ¥
ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl. ÑÎfl ÛÌËÍÌÂÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ·Û‰¸-·Ò͇, ‚ËÈχÈÚ ‚ËÎÍÛ
ÏÂÂÊÌÓ„Ó ¯ÌÛ‡ Á ÓÁÂÚÍË, ÚËχ˛˜ËÒ¸ Á‡ Ò‡ÏÛ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Úfl„ÌÛ˜Ë Á‡ ¯ÌÛ.
8. чÌËÈ ÔË·‰ Ì ÔËÁ̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰¥Ú¸ÏË ‡·Ó ÌÂÏ¥˜ÌËÏË ÓÒÓ·‡ÏË ·ÂÁ
̇„Îfl‰Û, Í¥Ï ‚ËÔ‡‰Í¥‚, ÍÓÎË ¥ÒÌÛπ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ̇„Îfl‰Û Á ·ÓÍÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓª ÓÒÓ·Ë
‰Îfl Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ·ÂÁÔÂÍË ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ ‰‡ÌÓ„Ó ÔË·‰Û. çÂÓ·ı¥‰ÌËÈ Ì‡„Îfl‰ Á‡
χÎÂ̸ÍËÏË ‰¥Ú¸ÏË ‰Îfl Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl ªı „¥ Á ÔË·‰ÓÏ.
9. èÂ‰ ‚ËÍÓ̇ÌÌflÏ ˜Ë˘ÂÌÌfl ‡·Ó ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÔË·‰Û ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
‚¥‰Íβ˜ËÚË ÔË·‰ ‚¥‰ ÏÂÂÊ¥ ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl.
10. åË Ì ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÏÂÂÊÌËÈ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜.
11. üÍ˘Ó Û Ó·ÓÚ¥ LJ¯Ó„Ó ÔËÎÓÒÓÒÛ ‚ËÌËÍÎË ‚¥‰ıËÎÂÌÌfl, ‚¥‰Íβ˜¥Ú¸ ÈÓ„Ó ‚¥‰ ÏÂÂÊ¥
ÊË‚ÎÂÌÌfl ¥ ÔÓÍÓÌÒÛθÚÛÈÚÂÒ¸ Á ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌËÏ ÒÂ‚¥ÒÌËÏ ‡„ÂÌÚÓÏ.
12. üÍ˘Ó ÏÂÂÊÌËÈ ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÓ, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á‚ÂÌÛÚËÒ¸ ‰Ó
‚ËÓ·ÌË͇, ÈÓ„Ó ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡ ‡·Ó ÓÒÓ·Ë Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ˛ Í‚‡Î¥Ù¥Í‡ˆ¥π˛, ‰Îfl
‚ËÍÓ̇ÌÌfl ÈÓ„Ó Á‡Ï¥ÌË Á ÏÂÚÓ˛ ÛÌËÍÌÂÌÌfl Ì¢‡ÒÌÓ„Ó ‚ËÔ‡‰ÍÛ.
13. ç ÔÂÂÌÓÒ¸Ú ÔËÎÓÒÓÒ, ÚËχ˛˜Ë ÈÓ„Ó Á‡ ¯Î‡Ì„. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó
Û˜ÍÛ ÔËÎÓÒÓÒ‡.
UK-1
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 3
1 áÅàêÄççü èàãéëéëì
éèñßü
▼
éèñßü
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
ìÇÄÉÄ : ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Ì ÚËχÈÚÂÒfl Á‡ Û˜ÍÛ
·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ‚ÎÓ‚ÎÂÌÓ„Ó ÔËÎÛ Ô¥‰
˜‡Ò ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl χ¯ËÌË
UK-2
ÑÎfl Á·Â¥„‡ÌÌfl, Á‡Ù¥ÍÒÛÈÚ ˜‡ÒÚËÌÛ
‰Îfl ÔË·Ë‡ÌÌfl ̇ ÍÓÔÛÒ¥.
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 4
2 ÖäëèãìÄíÄñßü èàãéëéëì
2-1 èÖêÖåàäÄó ÇäãûóÖççü / 2-2 åÖêÖÜçàâ ò çìê
ÇßÑäãûóÖççü
ÜàÇãÖççü
èêàåßíäÄ
èË ‚ËÈχÌÌ¥ ‚ËÎÍË Á
ÓÁÂÚÍË ÏÂÂÊÌ¥
ÊË‚ÎÂÌÌfl, ‚ËÈχÈÚÂ
‚ËÎÍÛ, ÚËχ˛˜ËÒ¸ Á‡
Ò‡ÏÛ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Úfl„ÌÛ˜Ë
Á‡ ¯ÌÛ.
2-3 ìèêÄÇãßççü ÜàÇãÖççüå (ßçîêÄóÖêÇéçÖ ìèêÄÇãßççü)
1) íàè á ÑàëíÄçñßâçàå ìèêÄÇãßççüå
- òãÄçÉ
èÖêÖÑÄÇÄó
ìèêÄÇãßççü çÄ êìóñß
- äéêèìë
çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï ñàîêéÇéâ ëàÉçÄã
ÇàåàäÄó ÜàÇãÖççü
1. ÇÍβ˜ÂÌÌfl/‚¥‰Íβ˜ÂÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ‚Íβ˜ÂÌÌfl/‚¥‰Íβ˜ÂÌÌfl ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·ÓÚÛ Á ÔËÎÓÒÓÒÓÏ. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸
ÁÌÓ‚Û ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔËÔËÌËÚË Ó·ÓÚÛ Á ÔËÎÓÒÓÒÓÏ.
2. äÌÓÔ͇ MIN/MID (å¥Ì¥Ï‡Î¸Ì‡/ëÂ‰Ìfl ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸) ÔËÎÓÒÓÒÛ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ MIN/MID
(å¥Ì¥Ï‡Î¸Ì‡/ëÂ‰Ìfl ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸) ÔËÎÓÒÓÒÛ ‰Îfl
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ Ì‡ ϥ̥χθÌÓÏÛ ¥‚Ì¥
ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ (‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ¯ÚÓ ¥ Ú.‰.)
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ˘Â ‡Á, ‰Îfl Ó·ÓÚË Á ÔËÎÓÒÓÒÓÏ Û
ÂÊËÏ¥ MID (ëÂ‰Ìfl ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸).
3. ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ Û ÂÊËÏ¥ MAX
(å‡ÍÒËχθ̇ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸)
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ MAX (å‡ÍÒËχθ̇
ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸) ‰Îfl ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª ÔËÎÓÒÓÒÛ Á
χÍÒËχθÌËÏ ¥‚ÌÂÏ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl.
èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÚËÒ͇ÈÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
ÊË‚ÎÂÌÌflÏ ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ.
(ON (ÇÍβ˜ÂÌÌfl))(MIN (å¥Ì¥Ï‡Î¸Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸))
→ MID (ëÂ‰Ìfl ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸) → MAX
(å‡ÍÒËχθ̇ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸) → OFF (Ç¥‰Íβ˜ÂÌÌfl))
èêàåßíäÄ
üÍ˘Ó ÔËÎÓÒÓÒ Ì Ô‡ˆ˛π ‚¥‰ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ̇
Û˜ˆ¥, ÇË ÏÓÊÂÚ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Á ÌËÏ,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë äçéèäì ìèêÄÇãßççü ̇
ÍÓÔÛÒ¥.
èêàÖåçàä àçîêÄäêÄëçéÉé ëàÉçÄãÄ
UK-3
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 5
2) íàè á ìèêÄÇãßççüå çÄ äéêèìëß
- äéêèìë
- òãÄçÉ
ÑÎfl ÁÌËÊÂÌÌfl ¥‚Ìfl ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË
˜Ë˘ÂÌÌ¥ Ó··Ë‚ÍË, χÎÂ̸ÍËı ÍËÎËÏÍ¥‚ Ú‡
¥Ì¯Ëı ‚ËÓ·¥‚ Á ΄ÍËı Ú͇ÌËÌ, ÁÒÓ‚ÛÈÚÂ
„ÛÎflÚÓ ‰Ó ÚËı Ô¥, ÔÓÍË ÓÚ‚¥ Ì ·Û‰Â
‚¥‰ÍËÚÓ.
MIN (å¥Ì¥Ï‡Î¸Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸) = ÑÎfl
‰ÂΥ͇ÚÌËı ÔÓ‚ÂıÓ̸, flÍ, ̇ÔËÍ·‰, Ú˛Î¥‚.
MAX (å‡ÍÒËχθ̇ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸) = ÑÎfl
Ú‚Â‰Ëı ÔÓ‚ÂıÓ̸ ¥ ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı
ÍËÎËÏÓ‚Ëı ÔÓÍËÚ¸.
▼
2-4 ÇàäéêàëíÄççü ß ÑéÉãüÑ áÄ ÄäëÖëìÄêÄåà
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
íêìÅÄ
Ç¥‰‘π‰Ì‡ÈÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÛ
ÚÛ·Û ¥ ‚¥‰„ÛβÈÚ ªª
‰Ó‚ÊËÌÛ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó·
ÁÓ·ËÚË ªª ÍÓÓÚÍÓ˛. Çˉ‡Î¥Ú¸
ÒÏ¥ÚÚfl, flÍ Á‡·ËÎÓÒ¸ Û ÚÛ·ÍÛ.
Ç¥‰„ÛβÈÚ ‰Ó‚ÊËÌÛ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª
ÚÛ·Ë, ÔÂÂÏ¥˘‡˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ „ÛÎflÚÓ‡
‰Ó‚ÊËÌË, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÛ ÔÓ ˆÂÌÚÛ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·Ë, ‚ÔÂ‰ ¥ ̇Á‡‰.
ÄäëÖëìÄêà
燉¥Ì¸Ú ‡ÍÒÂÒÛ‡ ̇ ͥ̈¸
Û˜ÍË ¯Î‡Ì„Û.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl
˜Ë˘ÂÌÌfl ¥ ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ªª.
燉¥Ì¸Ú ‡ÍÒÂÒÛ‡ ̇ ͥ̈¸
Û˜ÍË ¯Î‡Ì„Û Û ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ
̇ÔflÏ¥.
èéÑéÇÜìÇÄãúçÄ íêìÅÄ á 1
ãßäíúéÇàå òÄêçßêéå (éèñßü)
2
3
4
5
1. 襉Íβ˜¥Ú¸ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡Î¸ÌÛ ÚÛ·Û Á Î¥ÍÚ¸Ó‚ËÏ ¯‡Ì¥ÓÏ ‰Ó Á‘π‰ÌÛ‚‡Î¸ÌÓª ˜‡ÒÚËÌË ‰Îfl ¯Î‡Ì„Û ¥
ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·Ë.
2. èËÍ¥Ô¥Ú¸ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÛ ÚÛ·Û ‰Ó ÌËÊ̸Ӫ ˜‡ÒÚËÌË ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡Î¸ÌÓª ÚÛ·Ë Á Î¥ÍÚ¸Ó‚ËÏ ¯‡Ì¥ÓÏ.
3. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Á ÔÓÁ̇˜ÍÓ˛ PUSH (ç‡ÚËÒÌÛÚË).
4. èË Ì‡ÚËÒ͇ÌÌ¥ ̇ ÍÌÓÔÍÛ PUSH (ç‡ÚËÒÌÛÚË), ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡Î¸Ì‡ ÚÛ·‡ Á Î¥ÍÚ¸Ó‚ËÏ ¯‡Ì¥ÓÏ
ÒÍ·‰ÂÚ¸Òfl.
5. ᇂ‰flÍË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ˛ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡Î¸ÌÓª ÚÛ·Ë Á Î¥ÍÚ¸Ó‚ËÏ ¯‡Ì¥ÓÏ ÏÓÊ̇ ΄ÍÓ ÔË·Ë‡ÚË Û
‚‡ÊÍÓ‰ÓÒÚÛÔÌËı Ï¥Òˆflı, flÍ, ̇ÔËÍ·‰, Ô¥‰ Ï·ÎflÏË, ·ÂÁ ÔÓÚÂ·Ë ÒÚ‡‚‡ÚË Ì‡‚ÍÓÎ¥¯ÍË.
UK-4
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
éèñßü
5/29/08 3:41 PM
Page 6
ŠóˢÂÌÌfl
ÍËÎËÏÓ‚Ë
ı ÔÓÍËÚ¸
ŠóˢÂÌÌfl
Ô¥‰ÎÓ„
Ç¥‰„ÛβÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ‚‡Ê¥Î¸ˆfl ‚ÔÛÒÍÛ
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÔÓ‚ÂıÌ¥, flÍÛ ÇË ·Û‰ÂÚ ˜ËÒÚËÚË.
üÍ˘Ó ‚ÔÛÒÍ Á‡·ËÚËÈ, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó Á‡Î˯ÍË ÒÏ¥ÚÚfl.
éèñßü
ÇÂÎËÍËÈ Ó·Òfl„ ÓıÓÔÎÂÌÌfl ÔÓ‚ÂıÌ¥
Ô¥‰ ˜‡Ò ˜Ë˘ÂÌÌfl
éèñßü
üÍ˘Ó ‚ÔÛÒÍ Á‡·ËÚËÈ, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó Á‡Î˯ÍË ÒÏ¥ÚÚfl.
ó‡ÒÚ ÔË·Ë‡ÌÌfl ¯ÂÒÚ¥ ‰Óχ¯Ì¥ı Ú‚‡ËÌ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÁÏÂ̯ÂÌÌfl
¯‚ˉÍÓÒÚ¥ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ˜ÂÂÁ ÒÔÎÛÚÛ‚‡ÌÌfl ¯ÂÒÚ¥ ̇‚ÍÓÎÓ ·‡‡·‡ÌÛ. ì Ú‡ÍÓÏÛ
‚ËÔ‡‰ÍÛ, Ó·ÂÂÊÌÓ Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ·‡‡·‡Ì.
1
2
3
Çˉ‡Î¥Ú¸ ÒÏ¥ÚÚfl, flÍ Á‡ÔÎÛÚ‡ÎÓÒ¸
̇‚ÍÓÎÓ ·‡‡·‡ÌÛ, ڇ͠flÍ ÔËÎ ¥
¯ÂÒÚ¸, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÌÓÊˈ¥.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Open (Ç¥‰ÍËÚË) ÇËÈÏ¥Ú¸ ·‡‡·‡Ì Á-Ô¥‰
̇ ÔÓÁÓ¥È ̇ÍË‚ˆ¥-ÂÍ‡Ì¥ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ÔÓÁÓÓ„Ó ÂÍ‡ÌÛ.
˘Ó· ‚¥‰‘π‰Ì‡ÚË Ì‡ÍË‚ÍÛ.
4
5
Çˉ‡Î¥Ú¸ ÔËÎ ‚ÒÂ‰ËÌ¥
̇҇‰ÍË, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÒÛıÛ „‡Ì˜¥ÍÛ ‡·Ó ‚ÔÛÒÍ ‰Îfl
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ.
ç‡Úfl„Ì¥Ú¸ Ó·ÂÚÓ‚ËÈ Âϥ̸
·‡‡·‡ÌÛ Ì‡‚ÍÓÎÓ ÍÓÌÒÚÛ͈¥ª
·‡‡·‡ÌÛ Û ¥ ‚ËÍÓ̇ÈÚÂ
ÓÔÂ‡ˆ¥˛ Á·Ë‡ÌÌfl Û
Á‚ÓÓÚÌÓÏÛ Ì‡ÔflÏ¥.
ÇÂÎËÍËÈ Ó·Òfl„
ÓıÓÔÎÂÌÌfl ÔÓ‚ÂıÌ¥
Ô¥‰ ˜‡Ò ˜Ë˘ÂÌÌfl
éèñßü
6
è¥ÒÎfl ˆ¸Ó„Ó, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇
ÍÌÓÔÍÛ Open (Ç¥‰ÍËÚË)
ÔÓÁÓÓª ̇ÍË‚ÍË-ÂÍ‡ÌÛ ‰Îfl
‚ËÍÓ̇ÌÌfl Á·Ë‡ÌÌfl.
ᇷÛ‰ÌÂÌÌfl ÚÛ·¥ÌË Ì ‰‡π ̇҇‰ˆ¥ Ó·ÂÚ‡ÚËÒ¸ ¥, Û ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÓ‰·‡ÚË ÔÓ ªª Ó˜Ë˘ÂÌÌfl.
íÛ·¥Ì‡
ç‡Ò‡‰Í‡
ÇË¥‚ÌflÈÚ Í˯ÍÛ Á ÔÂÂ‰Ì¸Ó˛ ˜‡ÒÚËÌÓ˛
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl üÍ˘Ó ‚ÔÛÒÍ Á‡·ËÚËÈ,
ÍÓ‚‰
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Ù¥ÍÒ‡ÚÓ Û ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ÍÓÔÛÒÛ Ì‡Ò‡‰ÍË Ô¥ÒÎfl Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ̇҇‰ÍË ¥
UNLOCK (Ç¥‰ÍËÚÓ) ¥ ‚ˉ‡Î¥Ú¸
Á‡ÍËÈÚ ªª. è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ Í˯ÍÛ ·Û‰Â Á‡ÍËÚÓ,
Ì¸Ó„Ó Á‡Î˯ÍË
Á‡Î˯ÍË ÒÏ¥ÚÚfl, flÍ˘Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ìfl
˜‡ÒÚË̇ ‚ÔÛÒÍÛ Á‡·Ë·Ҹ.
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Ù¥ÍÒ‡ÚÓ Û ÔÓÎÓÊÂÌÌfl LOCK (á‡ÍËÚÓ).
èË·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÛ ‡·Ó ¯ÂÒÚ¥ ÒÏ¥ÚÚfl.
‰Óχ¯Ì¥ı Ú‚‡ËÌ Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥ ¥ èÓÔÂ‰ÊÂÌÌfl: ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Î˯ ‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ÔÓÒڥθÌÓª ·¥ÎËÁÌË. ÑÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸
ÍËÎËÏÓ‚Ëı ÔÓÍËÚÚflı.
Ó·ÂÂÊÌÓÒÚ¥ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ì ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË Ì‡Ò‡‰ÍÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ªª Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ‚¥‰ ÒÏ¥ÚÚfl.
UK-5
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 7
3 é˜Ë˘ÂÌÌfl äéçíÖâçÖêì èàãéáÅàêÄóÄ
1
2
üÍ˘Ó Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ¥ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡
̇ÍÓÔ˘˂Òfl ÔËÎ ‰Ó ¥‚Ìfl [DUST FULL
(äÓÌÚÂÈÌÂ ÔÓ‚ÌËÈ)] ‡·Ó Ô¥‰ ˜‡Ò Ó·ÓÚË
Á‡„Ó¥Î‡Ò¸ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔ‡, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
Ó˜ËÒÚËÚË ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡.
4
3
ÇËÈÏ¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ̇ ·ÏÔÛ.
5
Ⴅθ̥ڸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ ‚¥‰
ÔËÎÛ.
6
á‡ÍËÈÚ Í˯ÍÛ
ÍÓÌÚÂÈÌÂÛ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡.
- ÇËÔÓÓÊÌ¥Ú¸ Û ˆÂÎÓÙ‡ÌÓ‚ËÈ Ô‡ÍÂÚ
(ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÓÒ¥·, flÍ¥ ÒÚ‡Ê‰‡˛Ú¸ ̇ ‡ÒÚÏÛ/‡ÎÂ„¥˛).
èêàåßíäÄ
ÇË ÏÓÊÂÚ ÔÓÏËÚË ÍÓÌÚÂÈÌÂ
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
UK-6
Ç¥‰‘π‰Ì‡ÈÚ Í˯ÍÛ
ÍÓÌÚÂÈÌÂÛ
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡.
CLICK
äãÄñÄççü
èÂ‰ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ, ‚ÒÚ‡‚ÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ Û
ÍÓÔÛÒ ÔËÎÓÒÓÒÛ, ÔË
ˆ¸ÓÏÛ, ÇË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔÓ˜ÛÚË
Í·ˆ‡˛˜ËÈ Á‚ÛÍ.
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 8
4 óàôÖççü äéêèìëçéÉé îßãúíêì Ñãü èàãì
4-1. äéãà çÖéÅïßÑçé ÇàäéçìÇÄíà óàôÖççü äéêèìëçéÉé îßãúíêì Ñãü èàãì
- ì ̇ÒÚÛÔÌËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı, ̇‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ Á‡Î˯ÍË ÒÏ¥ÚÚfl, ‚ËÍÓ̇ÈÚÂ
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ˜‡ÒÚËÌ ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ.
襉 ˜‡Ò ˜Ë˘ÂÌÌfl Á̇˜ÌÓ ÁÌËÁË‚Òfl ¥‚Â̸ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl.
óÛÚË ÚÂÏÚfl˜ËÈ Á‚ÛÍ, ‚ÔÛÒÍ ÔËÒÚ‡π ‰Ó Ô¥‰ÎÓ„Ë (ÔË ÔË·Ë‡ÌÌ¥ ΄ÍËı ‰Ó¥ÊÓÍ,
ÍÓ‚‰ ¥ Ú.‰.).
èÖêÖÑÄÇÄó
èÂÂÍβ˜¥Ú¸ ¥‚Â̸ ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥
ÔËÎÓÒÓÒÛ Ì‡ 'MAX (å‡ÍÒËχθ̇
ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸)'
ìèêÄÇãßççü çÄ êìóñß
üÍ˘Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ÒÚ‡ÌÛ Ù¥Î¸ÚÛ
ÁÏ¥ÌË‚ Ò‚¥È ÍÓÎ¥ ̇ ˜Â‚ÓÌËÈ,
ÍÓÎË ‚ÔÛÒÍ
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ‚ËÒÓÚ¥ 10 ÒÏ ‚¥‰
¥‚Ìfl ÔÓÎÛ, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÍÓ̇ÚË
˜Ë˘ÂÌÌfl ٥θÚÛ.
èË ‚Íβ˜ÂÌÌ¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÌÓª
·ÏÔË, ·Û‰¸-·Ò͇,
‚ËÔÓÓÊÌ¥Ú¸ ÍÓÔÛÒÌËÈ Ù¥Î¸Ú
‰Îfl ÔËÎÛ (4-2), flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ÔÓ‰‡Î¸¯Ëı ¥Î˛ÒÚ‡ˆ¥flı.
UK-7
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 9
4-2 óàôÖççü äéêèìëçéÉé îßãúíêì Ñãü èàãì
1
2
ÇËÈÏ¥Ú¸ ÍÓÔÛÒÌËÈ Ù¥Î¸Ú ‰Îfl
ÔËÎÛ
ḁ́ϥڸ Í˯ÍÛ ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó
٥θÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ.
5
4
èÓÏËÈÚ „Û·ÍÛ ¥ ٥θÚ
ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl
ÔËÎÛ Û ‚Ó‰¥.
7
3
ÇËÈÏ¥Ú¸ „Û·ÍÛ Ú‡ ٥θÚ Á
ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ.
6
чÈÚ „Û·ˆ¥ ¥ ٥θÚÛ ÔÓÒÓıÌÛÚ
Ë Û Ú¥Ì¥ ÔÓÚfl„ÓÏ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê 12 „
Ó‰ËÌ.
ÇÒÚ‡‚Ú „Û·ÍÛ ¥ ٥θÚ
Û ÍÓÔÛÒ ÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
8
èÂ‰ Á·Ë‡ÌÌflÏ, ‚ÒÚ‡‚ÚÂ
ÇÒÚ‡‚Ú Á¥·‡ÌËÈ ÍÓÔÛÒÌËÈ
Í˯ÍÛ ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ Ù¥Î¸Ú ‰Îfl ÔËÎÛ Û ÍÓÔÛÒ.
Û ÓÚ‚¥ Û ÍÓÔÛÒÌÓÏÛ Ù¥Î¸Ú¥
‰Îfl ÔËÎÛ.
èêà åßíäÄ : èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ‚ÒÚ‡‚ËÚË Ù¥Î¸Ú Û ÍÓÔÛÒ ÔËÎÓÒÓÒÛ, ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸ Û
ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚¥Ì ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ËÒÓı. ÑÎfl ÒÛ¯¥ÌÌfl ٥θÚÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
˘Ó̇ÈÏÂ̯ 12 „Ó‰ËÌ.
UK-8
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 10
5 óàôÖççü áÄïàëçéÉé îßãúíêì ÑÇàÉìçÄ
ÇËÈÏ¥Ú¸ Á‡ıËÒÌËÈ Ù¥Î¸Ú
‰‚Ë„Û̇ Á ÔËÎÓÒÓÒÛ, ‚ËÚÛÒ¥Ú¸ Á
Ì¸Ó„Ó ÔËÎ ¥ ÁÌÓ‚Û
‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÈÓ„Ó Ì‡ Ï¥ÒˆÂ.
ÇËÈÏ¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÔËÎÛ ¥
ÍÓÔÛÒÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
6 óàôÖççü ÇàèìëäçéÉé îßãúíêì
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ̇ÚËÒÌÛ
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ٥θÚ
˜‡ÒÚËÌÛ Û Á‡‰Ì¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ HEPA,
ÍÓÔÛÒÛ ÔËÎÓÒÓÒÛ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÈÓ„Ó
ÚÓ„Ó, ˘Ó·
‚ËÒÚÛÔ‡˛˜Û ˜‡ÒÚËÌÛ.
‚ËÈÌflÚË ªª.
ÇËÚÛÒ¥Ú¸ ٥θÚ
ÇË ÔÓ˜ÛπÚÂ
HEPA. ÇÒÚ‡‚ÚÂ
Í·ˆ‡˛˜ËÈ Á‚ÛÍ.
٥θÚ HEPA Û
ÍÓÔÛÒ, ÔË
Ô‡‚ËÎ¸Ì¥È ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˆ¥
éèñßü– åßäêéÇìÉßãúçàâ îßãúíê
èêàåßíäÄ :
ÇËÈÏ¥Ú¸ ¥ Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ Á‡·ËÚËÈ ‚ËÔÛÒÍÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
UK-9
áÏ¥ÌÌ¥ ٥θÚË ÏÓÊ̇
Ôˉ·‡ÚË Û Ç‡¯Ó„Ó
Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ‰ËÒÚË·‘˛ÚÓ‡
ÔÓ‰Û͈¥ª ÍÓÏԇ̥ª
Samsung.
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 11
7 áÄåßçÄ ÅÄíÄêÖ∫ (éèñßü)
íàè ÅÄíÄêÖ∫ : íËÔ AA
èêàåßíäÄ
1. üÍ˘Ó ÔËÎÓÒÓÒ Ì‡ Ô‡ˆ˛π, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ·‡Ú‡ª.
üÍ˘Ó ÔÓ·ÎÂÏÛ Ì ‚Ë¥¯ÂÌÓ, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ̇¯Ó„Ó
‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ‰ËÎÂ‡.
2. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ 2 ·‡Ú‡ª ÚËÔÛ ÄÄ.
èéèÖêÖÑÜÖççü
1. ç¥ÍÓÎË Ì ̇χ„‡ÈÚÂÒ¸ ÓÁ¥·‡ÚË ‡·Ó ÔÓ‚ÚÓÌÓ Á‡fl‰ËÚË ·‡Ú‡ª.
2. ç¥ÍÓÎË Ì ̇„¥‚‡ÈÚ ·‡Ú‡ª ‡·Ó Íˉ‡ÈÚ ªı Û ‚Ó„Ó̸.
3. ç ÁÏ¥Ì˛ÈÚ ϥ҈flÏË ÔÓβÒË (+), (-).
4. è‡‚ËθÌÓ ‚ËÍÓÌÛÈÚ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ·‡Ú‡ÂÈ.
- üäôé ì ÇÄë ÇàçàäãÄ èêéÅãÖåÄ
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ÇàêßòÖççü 0
ç ‚Íβ˜‡πÚ¸Òfl ‰‚Ë„ÛÌ.
Ç¥‰ÒÛÚÌfl ÔÓ‰‡˜‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl.
ëÔ‡ˆ˛‚‡‚ ÚÂÔÎÓ‚ËÈ ‚ËÏË͇˜.
èÂ‚¥Ú ÏÂÂÊÌËÈ ¯ÌÛ
ÊË‚ÎÂÌÌfl, ‚ËÎÍÛ ¥ ÓÁÂÚÍÛ
ÏÂÂÊ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl. чÈÚÂ
ÔËÎÓÒÓÒÓ‚¥ ÓıÓÎÓÌÛÚË.
èÓÒÚÛÔÓ‚Â ÁÌËÊÂÌÌfl ÒËÎË
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl.
ᇷÎÓÍÓ‚‡ÌÓ Ì‡Ò‡‰ÍÛ,
¯Î‡Ì„ ‡·Ó ÚÛ·Û.
èÂ‚¥Ú ªı ̇ ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸
˜ÛÊÓ¥‰ÌËı χÚÂ¥‡Î¥‚ ¥
‚ˉ‡Î¥Ú¸ ªı.
åÂÂÊÌËÈ ¯ÌÛ ÌÂ
ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛.
èÂ‚¥Ú ˜Ë ÌÂ
ÔÂÂÍÛ˜ÂÌËÈ ÏÂÂÊÌËÈ
¯ÌÛ ‡·Ó ˜Ë ‚¥Ì
Ô‡‚ËθÌÓ Ì‡Úfl„ÌÛÚËÈ
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ÏÂÂÊÌËÈ ¯ÌÛ
̇ 2-3 Ï ¥ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇
ÍÌÓÔÍÛ ÁÏÓÚÛ‚‡ÌÌfl
ÏÂÂÊÌÓ„Ó ¯ÌÛ‡.
èËÎÓÒÓÒ Ì Á·Ë‡π ÔËÎ.
í¥˘Ë̇ ‡·Ó ‰¥͇ Û
¯Î‡ÌÁ¥.
èÂ‚¥Ú ¯Î‡Ì„ ¥, fl͢Ó
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó.
çËÁ¸ÍËÈ ‡·Ó ÁÌËÊÂÌËÈ
¥‚Â̸ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl.
ᇷËÚËÈ Ù¥Î¸Ú
ÅÛ‰¸-·Ò͇, ÔÂ‚¥ÚÂ
٥θÚ ¥, flÍ˘Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ,
‚ËÍÓ̇ÈÚ ˜Ë˘ÂÌÌfl, flÍ
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ¥Î˛ÒÚ‡ˆ¥flı.
чÌËÈ ÔËÎÓÒÓÒ Òı‚‡ÎÂÌÓ:
ÑËÂÍÚË‚Ë Öåë: 2004/108/EÖë
ÑËÂÍÚË‚Ë Á ·ÂÁÔÂÍË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔË·‰¥‚ Á ÌËÁ¸ÍÓ˛ ̇ÔÛ„Ó˛: 2006/95/Öë
UK-10
DJ68-00321D (UK)-2 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 12
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 1
Kasutusjuhend
TOLMUIMEJA
❈ Enne
seadme kasutamist tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga.
❈ Selle tolmuimeja kasutamine on ettenähtud ainult ruumides
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:41 PM
Page 2
TÄHTSAD TURVALISUSEMEETMED
1. Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend. Enne tolmuimeja kasutamise algust
veenduge, et tolmuimeja võimsuse andmed vastavad olemasoleva vooluvõrgu võimsuse
andmetele.
2. TÄHELEPANU :
Ei tohi tolmuimejat panna vette ega kasutada niiskel pinnal ja põrandal.
Ärge image vett.
3. On vaja jälgida, et väikesed lapsed ei mängi tolmuimejaga. Ei tohi kasutada tolmuimejat
nagu tooli ja mänguasja. Ärge jätke tolmuimejat töötama valveta.
Kasutage tolmuimejat vastavalt otstarbele ja kasutusjuhendile.
4. Ärge kasutage tolmuimejat ilma tolmukogujata (tolmusahtel).
Tööefektiivsuse mõttes tühjendage tolmukoguja enne tema täielikku täitmist.
5. Tolmuimejaga ei tohi korjata tikke, hõõguvat tuhka ega konisid. Hoidke seade kaugemal
soojusallikatest, mille mõjul tekkib deformatsioon ja muutub värv plastmassist detailidel.
6. Tolmuimejaga ei tohi korjata teravaid ja kõvast materjalist tükke, kuna see võib kahjustada
tolmuimejat. Ärge astuge peale voolikule. Ärge pange raskust voolikule. Ei tohi sulgeda
imemise ja väljalaskmise osa.
7. Lülitage tolmuimeja välja enne pistiku eemaldamist pistikupesast. Elektrijuhtme eemaldamisel pistikupesast, ärge tõmmake juhet vaid võtke kinni pistikust, et mitte kahjustada
elektrijuhet ja pistikupesa. Alati tõmmake välja pistik pistikupesast kui soovite vahetada
tolmukogujat.
8. Tolmuimejat ei tohi kasutada alaealised ja ka piiratud teovõimega inimesed ilma vastutava
isiku järelvalveta, kes kindlustab korraliku seadme kasutamise. On vaja jälgida, et
väikesed lapsed ei mängi tolmuimejaga.
9. Pistik peab olema eemaldatud pistikupesast enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist.
10. Ei ole soovitav kasutada elektrijuhtme pikendust.
11. Kui tolmuimeja töötab ebanormaalselt, nagu tekib imelik müra, lõhn või suits, lülitage tolmuimeja välja ja pöörduge hooldusservisesse.
12. Kui elektrijuhe on kahjustatud, siis turvalisuse mõttes tema vahetamine peab olema
teostatud tootja, tema servise esindaja või vastava spetsialisti poolt.
13. Ärge tõstke tolmuimejat vooliku abil. Kasutage spetsiaalset käepidet.
ET-1
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 3
1 TOLMUIMEJA KOKKUPANEK
VALIK
▼
VALIK
Erilisused on vastavalt mudelile.
HOIATUS : Palun ärge kasutage tolmukasti
käepidet masina transportimisel
ET-2
Põranda otsaku säilitamiseks.
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 4
2 TOLMUIMEJA KASUTAMINE
2-1 ON/OFF LÜLITI
2-2 ELEKTRIJUHE
MÄRGE
Elektrijuhtme eemaldamisel pistikupesast,
ärge tõmmake juhet, vaid
võtke kinni pistikust.
2-3 VÕIMSUSE KONTROLL(INFRAPUNANE KONTROLL)
1) JUHTIMISE PULDIGA TÜÜP
- VOOLIK
SAATJA
1. Tolmuimeja ON/OFF
Vajutage ON/OFF nupule sisselülitamiseks.
Vajutage jälle väljalülitamiseks.
2. Tolmuimeja MIN/MID
Vajutage MIN/MID nupule tolmuimeja kasutamiseks
madalal tasemel low level (kardina
puhastamiseks,jne.).
Vajutage jälle tolmuimeja kasutamiseks keskmisel
tasemel.
3. MAX tasemel kasutamine
Vajutage MAX nupule tolmuimeja kasutamiseks
kõrgemal tasemel.
MANUAAL JUHTIMINE
- KORPUS
VALIKULINE - DIGITAALNE SIGNAAL
TOITE JUHTIMINE
Vajutage võmsuse kontroll nupule korduvalt, et valida vajalik seisund.
(ON(MIN) MID MAX OFF)
MÄRGE: Kui käsikontroll ei tööta, kasutage
KONTROLLNUPPU, mis asub korpuses.
èêàÖåçàä àçîêÄäêÄëçéÉé ëàÉçÄãÄ
ET-3
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
2) KORPUSE JUHTIMISE TÜÜP
- VOOLIK
Page 5
-KORPUS
Et vähendada imemise võimsust ja
puhastada kardinad, väike vaibad, ja muud
kangad, tõmmake õhutapp, et avada ava.
MIN – Õrn kangastele, nagu kardinad.
MAX – Kõva põranda pinnale ja kaetud
vaibakattega pinnale.
▼
2-4 LISAVARUSTUSE KASUTAMINE JA SÄILITAMINE
Erilisused on vastavalt mudelile.
TORU
Reguleerige teleskooptoru pikkus,
pikkuse kontroll nupuga mis asub toru
keskuses nihutades ette ja taha.
Eraldage teleskooptoru, ja paigutage
ja tehke lühemalt. Eemaldage
ummistus.
LSAVARUSTUS
Tõmmake Tarvik vooliku
käepide otsa sisse.
Tõmmake välja ja keerake
Tolmuhari.
Tõmmake Tarvik vooliku
käepide otsa sisse
vastaspositsioonil.
PAINDUV TORU
(VALIK)
1
2
3
4
5
1. Ühendage painduv toru voolikuga ja teleskooptoruga.
2. Pange teleskooptoru paindv toru alimise osa sisse.
3. Vajutage PUSH nupule.
4. Kui PUSH nupp on vajutatud, siis painduv toru on painutatud.
5. Painduv toruga on lihtne puhastada, halvasti kättesaadavad kohad,
näiteks, et puhastada mööbli all ei ole vaja astuda põlvele.
ET-4
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
VALIK
5/29/08 3:42 PM
Page 6
ŠVaip
Puhastam
ine
ŠPõrand
Puhastam
ine
Reguleerige sisselase käepide vastavalt sisselase
ummistusele, soovitavate kohtade puhastamiseks.
Eemaldage ummistus kui väljalase on
ummistatud.
VALIK
Suurel pinnal imeb tolmu sisse
koheselt.
Eemaldage ummistus kui väljalase on
ummistatud.
VALIK
Tihe juuste ja loomade karvade koristamine tolmuimejaga takistab trummli pöörlemist,
kuna juukse karvad keeravad ümber trummli. Sel juhul, puhastage trummel korralikult.
1
2
3
Eemaldage trummlist
loomade karvad ja
juuksed
kääridega harjalt.
Eemaldage kaas vajutades Võtke trummel
läbipaistva ekraani kaane läbipaistvast
ekraanist välja.
nupule Open.
4
5
6
Suurel pinnal imeb
tolmu sisse koheselt.
Ühendage trummel
Eemaldage tolm harjast trummli pöörleva
kuivaga tolmulappiga või rihmaga, ja pange
kokku harjaga.
sisselase pragu jaoks.
VALIK
Peale seda tõmmake
välja läbipaistva ekraani
kaane nupp Open.
Turbiini ummistus takistab harja pöörlemist, ja sellepärast pead hästi hooldama turbiini.
Turbiin
Hari
Kui ava on
Paigaldage ja sulgege kaas
Keerake sulus UNLOCK
ummistatud,
peale puhastamist.
positsioonile, ja eemaldage Peale kaane sulgemist, Keerake
Tolm või looma karvad puhastage teda
prügi kui ava on ummistatud. sulus LOCK positsioonile.
korralikult.
põrandal ja vaibal.
Ettevaatus : Kasutada ainult voodipesu jaoks. Olge ettevaatlik ärge vigastage harja puhastamise ajal.
Hari teki jaoks
ET-5
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 7
3 TOLMUKASTI TÜHJENDAMINE
1
2
Kui tolm on kogunud lubatud piirini [TOLM TÄIS ], või indikaatori
lamp hakkab põlema töökäigus,
siis tühjendage tolmukast.
4
Tühjendage tolmukast.
3
Vätke tolmikast välja vajutades nupule.
5
6
Sulgege tolmukasti kaas.
- Pange tolm plastik kotti
(on soovitatav astma- ja allergijahaigetele)
MÄRGE
Võite pesta tolmukasti veega.
ET-6
Eemaldage
tolmukasti kaas.
CLICK
Enne kasutamist, asetage
tolmukast tolmuimejasse,
kuni klõpsuni.
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 8
TOLMUKOGUJA PUHASTAMINE
44-1.MILLAL
PUHASTADA TOLMUKOGUJAT
- Jargmistes olukordades, isegi kui ei ole ummistust, hoolitsege Tolmukoguja sisemiste
osade eest.
Imemise võimsus on väheneb töökäigus.
Toimub heli muutmine imemise protsessis imemisava ja põranda vahel (pehme mattid, tekkid, jne.).
SAATJA
Keerake tolmuimeja võimsus
‘MAX’imumile.
MANUAALNE JUHTIMINE
Kui te tõstate imemiseava põrandalt
10 cm kõrgusele ja hakkab põlema
filtri kontrollindikaatori punane lamp,
puhastage seda kohta üks kord veel.
Tühjendage tolmukoguja(4-2)
kui hakkab põlema indikaatori
lamp nagu näidatud joonisel.
ET-7
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 9
4-2 TOLMUKOGUJA PUHASTAMINE
1
2
Emaldage tolmukoguja
Eemaldage tolmukoguja
kaanel paiknev raam.
5
4
Peske tolmukoguja käsn ja filter.
7
Enne tolmukoguja
paigutamist,
ühendage tolmukoguja kaane
raam avaga.
3
Eemaldage käsn ja filter tolmukotist.
6
Laske käsnal ja filtril varjus
vähemalt 12 tundi kuivada.
Asetage käsn ja filter tolmukotti.
8
Pange tolmukoguja tolmuimeja
korpusesse.
MÄRGE: Kotrollige kas filter on hästi kuivatud . Kaivatage teda 12 tundi.
ET-8
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 10
5 MOOTORI KAITSEFILTRI PUHASTAMINE
Eemaldage mootori kaitsefiltri
tolmuimejast, kloppige
filter tolmust puhtaks.
Eemaldage tolmusahtel ja
tomukoguja.
6 VÄLJALASKEAVA FILTRI
Vajutage raamile kere
taga ja eemaldage
raam.
Võtke välja HEPA filtri
projektsioon.
Puhastage HEPA filter.
Pange HEPA filter.
Tagasi kuni klõpsuni.
VALIK - MIKRO SÜSINIKFILTER
MÄRGE: Te võite vahetada
filtrit kohalikus
Samsungi esinduses.
Eemaldage ja vahetage väljalaskeava filter.
ET-9
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 11
7 AKU VAHETAMINE (VALIKULINE)
AKU TÜÜP: AA SUURUS
MÄRGE
1. Kui tolmuimeja ei tööta, vahetage akut.
Kui probleem on jäänud, võtke ühendust meie kontaktisikuga.
2. Kasutage 2 akut AA suurusega.
ETTEVAATUS
1. Kunagi ärge võtke aku lahti ja ärge ümberlaadige akut.
2. Kunagi ärge soojendage ja ärge visake lõkke.
3. Ärge vahetage (+),(-) märke.
4. Paigutage akut ettevaatlikult.
- KUI TEIL ON PREBLEEM
PROBLEEM
PÕHJUS
ABINÕU 0
Ei ole elektrivoolu.
Ülekuumenemine.
Blokeeritud voolik, filter, toru
või otsik.
Kontrollige juhet, pistikut ja
pistikupesa. Jahutage.
Kontrollige, kas ei ole umistatud ja eemaldage ummistus.
Elektrijuhe ei ole võimalik
kerida lõppuni.
Kontrollige, kas elektrijuhe
ei ole keerdus ja kas ta on
ühtlaselt keeritud.
Tõmmata välja 2-3 m
pikkusele ja vajutada elektrijuhtme kerimise nupule.
Tolmuimeja ei korja tolmu.
Lõhe või auk voolikus.
Kontrollige voolikut ja
vahetage, kui on vaja.
Nõrk või langev imemise
võimsus.
Filter on umistatud.
Palun kontrollige filtrit ja, kui
on vaja, puhastage, nagu
näidatud pildil.
Mootor ei tööta.
Väheneb imemise võmsus.
See tolmuimeja on kinnitatud järgmise
EMC Direktiiviga : 2004/108/EEC
Alamvoltide Kaitse Direktiiv : 2006/95/EC
ET-10
DJ68-00321D (ET)-3 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 12
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 1
Naudojimosi instrukcija
DULKIÐ SIURBLYS
❈ Prieš
pradòdami darbà su šiuo ∞renginiu, ∞dòmiai perskaitykite naudojimo
nurodymus.
❈ Siurblys yra skirtas darbui tik patalpð viduje.
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 2
SVARBÌS SAUGOS REIKALAVIMAI
1. Ødòmiai perskaitykite visus nurodymus. Prieš ∞jungdami ∞sitikinkite, kad jsð elektros
srovòs duomenys atitinka reikalaujamà dyd∞, nurodytà lentelòje ant dulkið siurblio dugno.
2. ØSPñJIMAS: Nenaudokite dulkið siurblio, jeigu kilimas arba grindys yra šlapios.
Nenaudokite siurblio vandens sugòrimui.
3. Kada ∞renginys veikia vaikams esant netoliese, btina priežira. Neleiskite vaikams žaisti
su dulkið siurbliu. Užtikrinkite, kad dulkið siurblys neveiktð be jsð priežiros. Dulkið siurbl∞
naudokite tik pagal šiose instrukcijose nurodytà paskirt∞.
4. Nenaudokite dulkið siurblio be maišelio dulkòms. Ištuštinkite maišel∞ su dulkòmis dar prieš
jam prisipildant, tuomet pasieksite geriausià rezultatà.
5. Nenaudokite dulkið siurblio tam, kad surinkti degtukus, deganãius pelenus ar cigareãið
nuorkas. Dulkið siurbl∞ laikykite atokiau nuo viryklòs ir kitð šilumos ∞renginið. Karštis gali
deformuoti ir išblukinti plastmasines ∞renginio dalis.
6. Venkite kelti sunkius, aštrius daiktus su dulkið siurbliu, nes tai gali sugadinti ∞renginio dalis.
Nestovòkite ant žarnos. Nedòkite ant žarnos sunkið daiktð. Neblokuokite ∞siurbimo ar
išmetamosios angos.
7. Prieš ištraukdami kištukà iš elektros tinklo, išjunkite dulkið siurbl∞ mygtuku. Prieš keisdami
maišel∞ dulkòms, ištraukite ∞renginio laidà iš kištukinio lizdo. Kad išvengtumòte nuostolið,
prašome ištraukite laidà laikydami už paties kištuko, o ne už laido.
8. Siurbliu neturòtð naudotis nepilnameãiai asmenys, o taip pat asmenys su protine negalia
be deramos atsakingo asmens priežiros, užtikrinanãios tinkamà prietaiso naudojimà.
Btina užtikrinti, kad maži vaikai nežaistð su siurbliu.
9. Prieš plaudami arba palikdami siurbl∞ stovòti, ištraukite kištukà iš kištukinio lizdo.
10. Nerekomenduojame naudoti prailgintojo.
11. Jeigu jsð dulkið siurblys veikia blogai, išjunkite energijos tiekimà ir pasikonsultuokite su
atsakingu paslaugð tiekòju.
12. Jei tinklo laidas pažeistas, tam, kad išvengti pavojaus, jo pakeitimà turi atlikti gamintojas
ar jo aptarnaujantis agentas, arba asmuo, turintis atitinkamà kvalifikacijà.
13. Neneškite dulkið siurblio laikydami už žarnos. Naudokite rankenà, esanãià ant dulkið
siurblio korpuso.
LT-1
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 3
1 DULKIÐ SIURBLIO DALIÐ SURINKIMAS
PASIRINKIMAS
▼
PASIRINKIMAS
Skirtingð modelið dalys gali skirtis.
DñMESIO : Ørenginio transportavimo metu
nerekomenduojama laikyti j∞ už dulkið
surinkimo konteinerio rankenos.
LT-2
Laikymui, atremkite ∞rengin∞ ∞
grindð antgal∞.
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
Page 4
2 NAUDOJIMASIS SIURBLIU
2-1 ØJUNGIMO/
2-2 ELEKTROS LAIDAS
IŠJUNGIMO MYGTUKAS
PASTABA
Ištraukdami kištukà iš
lizdo, laikykite už kištuko,
o ne už laido.
2-3 STIPRUMO REGULIAVIMAS (INFRARAUDONÐJÐ SPINDULIÐ-REGULIAVIMAS)
1) NUOTOLINIO REGULIAVIMO TIPAS
- ŽARNA
SIÐSTUVAS
1. Øjungti/Išjungti dulkið siurbl∞.
Paspauskite ON/OFF mygtukà, kad dulkið siurblys
pradòtð veikti. Pakartotinai paspauskite, kad išjungti.
2. Dulkið siurblio MIN/MID nustatymas.
Paspauskite MIN/MID kad dulkið siurblys veiktð silpniausiu pajògumu (užuolaidð valymui ir t.t.).
Paspauskite pakartotinai, kad dulkið siurblys veiktð
režimu MID.
3. MAX naudojimas.
Paspauskite MAX mygtukà, kad dulkið siurblys veiktð
maksimaliuoju režimu.
RANKINIS REGULIAVIMAS
- KORPUSAS
PASIRENKAMAS VARIANTAS SKAITMENINIS SIGNALAS
Pakartotinai paspauskite stiprumo reguliavimo mygtukà, kad pasirinktumòte reikiamà režimà.
ON (MIN) MID MAX OFF)
VALDYMO KONTROLñ
PASTABA: Jeigu dulkið siurblys neveikia
valdant rankiniu bdu, tai js
galite reguliuoti dulkið siurbl∞
STIPRUMO REGULIAVIMO
mygtuku, esanãiu ant korpuso.
èêàÖåçàä àçîêÄäêÄëçéÉé ëàÉçÄãÄ
LT-3
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:42 PM
2) KORPUSINIO REGULIAVIMO TIPAS
- ŽARNA
Kad sumažinti traukimo galià, audinið,
mažð kilimð ir kitð lengvð medžiagð valymui, atitraukite oro kaišt∞, kol atsivers skylò.
Page 5
- KORPUSAS
MIN = Delikatiems paviršiams, pavyzdžiui,
lengvoms užuolaidoms.
MAX = Kietiems paviršiams ir tvirtai priklijuotiems kilimams.
▼
2-4 KAIP NAUDOTI IR PRIŽIÌRñTI PRIEDUS
Skirtingð modelið dalys gali skirtis.
VAMZDIS
Nustatykite sustumiamo vamzdžio
ilg∞ paslinkdami ∞ priek∞ arba atgal
ilgio reguliavimo mygtukà, esant∞
teleskopinio vamzdžio viduryje.
Atskirkite sustumiamà vamzd∞ ir
atitinkamai sumažinkite. Pašalinkite
vamzd∞ užkimšusius nešvarumus.
ANTGALIAI
Østumkite antgal∞ ∞ žarnos
koto galà.
Ištraukite dulkið šepet∞ ir
j∞ pasukite.
Ištraukite antgal∞ iš
žarnos koto galo.
1
VAMZDŽIO
PRAILGINAMOJI ALKÌNñ
2
3
4
5
1. Vamzdžio prailginamàjà alkn∏ sujunkite su žarnos atsikišimu ir sustumiamu vamzdžiu.
2. Sustumiamà vamzd∞ sumontuokite su apatine vamzdžio prailginamosios alknòs dalimi.
3. Paspauskite mygtukà PUSH.
4. Paspaudus mygtukà PUSH, galima sustumti vamzdžio prailginamàjà alkn∏.
5. Su vamzdžio prailginamàjà alkne lengviau valyti sunkiai prieinamas vietas,
pavyzdžiui, valyti po baldais yra lengviau, kai nereikia klpòti ant kelið.
LT-4
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
PASIRINKIMAS
5/29/08 3:42 PM
Page 6
ŠKilimð
valymui
ŠGrindð
valymui
Sureguliuokite antgalio rankenà pagal
poreik∞, kad išvalyti norimas vietas.
Jeigu antgalis užsikimšo, pilnai
pašalinkite šiukšles.
PASIRINKIMAS
Akimirksniu susiurbkite dulkes,
esanãias dideliame plote.
Jeigu antgalis užsikimšo, pilnai
pašalinkite šiukšles.
PASIRINKIMAS
Dažni plaukð arba gyvno kailio siurbimai gali bti sukimosi sustojimo priežastimi, kai
plaukai apsiveja aplink besisukant∞ cilindrà. Tokiu atveju rpestingai išvalykite cilindrà.
1
Kad nuimtumòte dangtel∞, paspauskite Open mygtukà, esant∞
ant permatomo filtro dangtelio.
Akimirksniu
susiurbkite dulkes,
esanãias dideliame
plote.
PASIRINKIMAS
2
3
Išimkite cilindrà iš
permatomo filtro.
Šiukšles, tokias kaip
dulkes ir plaukus,
apsivyniojusius aplink
cilindrà, pašalinkite
žirklòmis.
4
5
Dulkes esanãias šepetyje
pašalinkite sausu
skuduròliu arba antgaliu,
skirtu valyti plyšiams.
Ødòkite cilindro ∞rengin∞
∞ besisukant∞ cilindro
diržà ir pritvirtinkite j∞
prie šepeãio.
6
Išvalius, ištraukite
Open mygtukà iš permatomo filtro dangtelio
ir sumontuokite.
Nešvarumai, esantys ant cilindro, neleidžia šepeãiui suktis. Tokiu atveju, išvalykite j∞.
Turbina
Šepetys
Jeigu antgalis
Po valymo patikrinkite dangtel∞, esant∞ korPasukite užrakinamà mygtukà, kad
užsikimšo,
puso priekyje ir j∞ uždarykite. Po to, kai
UNLOCK (atrakinti) ir pašalinti šiukšles, dangtelis yra uždarytas, pasukite užrakiDulkið arba gyvnð kailio pilnai pašalinkite
kada antgalio vidus yra užsikimš∏s.
namàj∞ mygtukà, kad LOCK (užrakinti).
plaukð, esanãið ant grindð šiukšles.
arba kilimð susiurbimui. PERSPñJIMAS : Naudokite tik patalynòs valymui. Prižiròkite, kad valymo metu nepažeistumòte šepeãio.
Šepetys skirtas
užvalkalams.
LT-5
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:43 PM
Page 7
3 ŠIUKŠLIÐ DñŽñS IŠTUŠTINIMAS
1
2
Jeigu šiukšlòs yra prisipildžiusios
iki PRISIPILDñ DULKIÐ [DUST
FULL] linijos, esanãios šiukšlið
dòžòje arba jeigu veikimo metu
dega “indikatoriaus lemputò”,
ištuštinkite šiukšlið dòž∏.
4
3
Šiukšlið dòž∏ išimkite
paspaud∏ mygtukà.
5
Išmeskite dòžòje
esanãias šiukšles.
CLICK
6
Uždarykite šiukšlið dòžòs
dangtel∞.
Prieš pradòdami naudoti,
pastumkite šiukšlið dòž∏ gilyn
∞ dulkið siurblio korpusà, kol
išgirsite ∞sitvirtinimo garsà.
Ištuštinkite ∞ plastikin∞ maišel∞. (Rekomenduojama
astma/alergija sergantiems žmonòms)
PASTABA
Šiukšlið dòž∏ galit praplauti šaltu vandeniu.
LT-6
Atskirkite šiukšlið
dòžòs dangtel∞.
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:43 PM
Page 8
ŠIUKŠLIÐ MAIŠELIO VALYMAS
44-1.KADA
REIKIA VALYTI ŠIUKŠLIÐ MAIŠELØ
- Žemiau išvardintose situacijose, netgi nòra užsikimšimð, išvalykite šiukšlið maišelio vidð.
Siurbimo trauka yra akivaizdžiai susilpnòjusi.
Kai antgalis ∞strigo ant grindð (minkšto kilimòlio, antklodòs ir t.t.), girdòti drebantis garsas.
SIÐSTUVAS
Pasukite siurbimo galià iki ‘MAX’
RANKINIS REGULIAVIMAS
Jeigu filtro indikatorius užsidega
raudonai, kai antgalis yra 10cm
aukštyje nuo grindð, dar ne viskas
išvalyta.
Kai indikatoriaus lemputò
užsidega raudonai, prašome,
ištuštinti dulkið krepšel∞ (4-2),
kaip parodyta paveiksliuke.
LT-7
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:43 PM
Page 9
4-2 DULKIÐ MAIŠELIO VALYMAS
1
2
3
Pašalinkite fiksuotus
ròmelius nuo maišelio
dulkòms dangtelio.
Išimkite dulkið maišel∞.
5
4
Kempynòl∏ ir filtrà praplaukite
su vandeniu.
7
Kempin∏ ir filtrà išimkite iš
dulkið pakuotòs.
6
Kempinei ir filtrui leiskite išdžiti
šešòlyje ilgiau kaip 12 val.
Kempin∏ ir filtrà ∞dòkite ∞
dulkið pakuot∏.
8
Prieš surinkdami, ∞stumkite
fiksuoto ròmelio dangtelio
išsikišimà ∞ skylut∏, esanãià
maišelyje dulkòms.
Surinktà maišel∞ dulkòms ∞dòkite
atgal ∞ aparatà.
PASTABA : Prieš ∞statydami atgal ∞ dulkið siurbl∞, ∞sitikinkite, kad filtras yra visiškai
išdživ∏s. Tegu jis džista mažiausiai 12 valandð.
LT-8
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:43 PM
Page 10
5 VARIKLIO APSAUGINIO FILTRO VALYMAS
Išimkite variklio apsaugin∞ filtrà iš
dulkið siurblio, Išdulkinkite ir ∞dòkite
j∞ atgal.
Išimkte abu: maišel∞ dulkòms ir
dòž∏.
6 IŠEINAMOSIOS ANGOS VALYMAS
Kad išimtumòte
ròmelius,
paspauskite fiksuotus
ròmelius, esanãius
korpuso gale.
Ištraukite HEPA filtro
groteles.
Išdulkinkite HEPA
filtrà.
HEPA filtrà stumkite
iki kol išgirsite
užsifiksavimo garsà.
PASIRINKIMAS - MIKROANGLINIS FILTRAS
PASTABA
Filtrus galite pasikeisti jsð
vietinòje Samsung atstovybòje.
Pašalinkite ir pakeiskite užsikimšus∞ išeinamosios
angos filtrà.
LT-9
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:43 PM
Page 11
7 BATERIJOS PAKEITIMAS (PASIRENKAMASIS)
BATERIJOS TIPAS : AA Dydis
PASTABA
1. Kai neveikia dulkið siurblys, pakeiskite baterijas.
Jeigu problema neišnyks, prašome susisiekite su atitinkamais tiekòjais.
2. Naudokite dvi AA dydžio baterijas.
PERSPñJIMAS
1. Niekada neišardykite ar pakartojamai ne∞krovinòkite baterijð.
2. Niekada nekaitinkite baterijð ir nemeskite jð ∞ ugn∞.
3. Nesumaišykite (+),(-) terminalð.
4. Baterijas išmeskite atitinkamai.
- JEIGU JUMS IŠKILO PROBLEMÐ
PROBLEMA
Neužsiveda variklis.
PRIEŽASTYS
SPRENDIMAI 0
Nòra energijos tiekimo.
Išsijungò, kad atvòstð.
Antgalis, ∞traukimo žarna
arba vamzdis yra užsikimš∏.
Patikrinkite laidà, kištukà ir
lizdà. Palikite atvòsti.
Patikrinkite užsikimšimà ir j∞
pašalinkite.
Patikrinkite ar laidas nòra
susisuk∏s arba netolygiai
pažeistas.
Ištraukite 2-3 metrus laido ir
paspauskite laido susukimo
mygtukà.
Dulkið siurblys nesurenka
nešvarumð.
Øtrkis arba skylò žarnoje.
Patikrinkite žarnà ir jeigu
reikia pakeiskite.
Žema arba silpstanti trauka.
Filtras yra užsikimš∏s
dulkòmis.
Prašome patikrinkite filtrà ir
jeigu reikia išvalykite j∞ pagal
nurodytas instrukcijas.
Øsiurbimo trauka palaipsniui
silpsta.
Laidas susisuka nepilnai.
Dulkið siurblys yra patvirtintas žemiau esanãiais reglamentais
EMC Reglamentas : 2004/108/EEC
Žemos Øtampos Saugumo Reglamentas: 2006/95/EC
LT-10
DJ68-00321D (LT)-4 (0.7)
5/29/08 3:43 PM
Page 12
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 1
Lietošanas instrukcija
PUTEKπU SÌCîJS
❈
Pirms lietošanas, ldzu, uzman¥gi izlasiet šo instrukciju.
❈ Lietošanai tikai iekštelpÇs.
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 2
IMAIZSARDZ±BAS PASÅKUMI
1. Uzman¥gi izlasiet visas instrukcijas. Pirms ieslïdziet putek∫u scïju, pÇrliecinieties, ka jsu
elektr¥bas jauda atbilst tai jaudai, kas norÇd¥ta uz putek∫u scïja.
2. BR±DINÅJUMS: Nelietojiet putek∫u scïju uz mitras gr¥das vai paklÇja.
Nelietojiet, lai uzsktu deni.
3. ±paša uzraudz¥ba nepieciešama, ja ier¥ce tiek lietota bïrnu tuvumÇ. Ne∫aujiet izmantot
putek∫u scïju kÇ rota∫lietu. NeatstÇjiet putek∫u scïju ieslïgtu. Lietojiet putek∫u scïju
tikai tam mïrÞim, kas norÇd¥ts instrukcijÇ.
4. Nelietojiet putek∫u scïju bez putek∫u maisa. Lai saglabÇtos putek∫u scïja efektivitÇte
nomainiet putek∫u maisu, kad tas ir pilns,.
5. Nelietojiet putek∫u scïju, lai savÇktu sïrkoci¿us, karstus pelnus vai cigarešu izsmïÞus.
NeglabÇjiet putek∫u scïju tuvu krÇsnij un citiem karstuma avotiem. Karstums var deformït un main¥t krÇsu ier¥ces putek∫u scïja plastmasas da∫Çm.
6. Izvairieties skt cietus, asus priekšmetus, jo tie var sabojÇt putek∫u scïja da∫as. NestÇviet
uz caurules m¥kstÇs da∫as. Nenovietojiet smagumus uz caurules. NebloÞïjiet ieskšanu
vai gaisa izplšanu.
7. Izslïdziet putek∫u scïju pie aparÇta pirms iz¿emšanas no kontaktligzdas. Satveriet kontaktdakšu, lai atslïgtu no kontaktligzdas, tÇdïjÇdi izvairoties no vada, kontaktdakšas, un
kontaktligzdas bojÇšanas. Mainot putek∫u maisu, vienmïr iz¿emiet vadu no kontaktligzdas. Lai nebojÇtu ier¥ci, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu, kad atslïdziet to no kontaktligzdas.
8. Ier¥ce nav domÇta bïrniem vai nespïj¥giem cilvïkiem, ja vien tie tiek pienÇc¥gi uzraudz¥ti.
Ne∫aujiet bïrniem izmantot putek∫u scïju kÇ rota∫lietu.
9. Pirms ier¥ces t¥r¥šanas vai apkopes, kontaktdakša ir jÇizrauj no kontaktligzdas.
10. Nav ieteicams lietot pagarinÇtÇju.
11. Ja jsu putek∫u scïjs nestrÇdÇ, atslïdziet to no strÇvas un konsultïjaties ar pilnvaroto
servisa pÇrstÇvi.
12. Lai izvair¥tos no iespïjamÇm briesmÇm bojÇtu padeves vadu apmaina tikai ražotÇjs vai
kvalificïta persona.
13. NepÇrvietojat putek∫u scïju aiz caurules. Lietojiet rokturi.
LV-1
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 3
1 PUTEKπU SÌCîJA MONTÅŽA
IZVîLE
▼
IZVîLE
Deta∫as var atšÞirties, atkar¥bÇ no mode∫a.
Br¥dinÇjums : ldzu nelietot atkritumu tvertni
pÇrvadÇjot maš¥nÇ.
Lai uzglabÇtu, novietojiet gr¥das
uzgali putek∫u scïja priekšgalÇ.
LV-2
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 4
2 PUTEKπU SÌCîJA LIETOŠANAS KÅRT±BA
2-1 IESLîGŠANAS/
2-2 ELEKTR±BAS VADS
IZSLîGŠANAS POGA
PIEZ±ME
Lai nebojÇtu ier¥ci,
satveriet kontaktdakšu,
nevis vadu, kad atvienojiet
to no kontaktligzdas.
2-3 JAUDAS REGULîŠANA (INFRASARKANÅ-REGULîŠANA)
1) TÅLVAD±BAS TIPS
- CAURULE
RAID±TÅJS
1. Putek∫u scïja ieslïgšana un izslïgšana Nospiediet
ON/OFF pogu, lai ieslïgtu putek∫u scïju. Nospiediet
atkal, lai to izslïgtu.
2. Putek∫u scïja lietošana MIN/MID (minimÇlas vai
vidïjas ieskšanas jaudas rež¥mÇ). Nospiediet
MIN/MID pogu, lai putek∫u scïjs darbotos MIN
rež¥mÇ (piem., aizkaru t¥r¥šanai). Nospiediet atkal, lai
ieslïgtos MID rež¥ms.
3. Lietošana MAX rež¥mÇ (maksimÇlas ieskšanas jaudas rež¥mÇ). Nospiediet pogu MAX, lai putek∫u scïjs
darbotos ar maksimÇlu jaudu.
ROKTURA VAD±BA
- KORPUSS
Variants - DIGITÅLAIS SIGNÅLS
Frekvences un akt¥vas jaudas regulïšana
AtkÇrtoti nospiediet jaudas regulïšanas pogu, lai
izvïlïtos pareizo rež¥mu.
ON (MIN) MID MAX OFF)
PIEZ±ME: Ja putek∫u scïjam nestrÇdÇ roktura vad¥ba, izmantojiet kontroles
pogu uz korpusa.
èêàÖåçàä àçîêÄäêÄëçéÉé ëàÉçÄãÄ
LV-3
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
2)KORPUSA VAD±BAS TIPS
- CAURULE
Page 5
- KORPUSS
Lai samazinÇtu skšanas jaudu audumu,
mazu paklÇju un citu smalku audumu t¥r¥šanai,
pavelciet gaisa vÇrstu l¥dz caurums ir va∫Ç.
MIN = SmalkÇm virsmÇm, piem., t¥klveida aizkariem.
MAX = CietÇm gr¥dÇm un ∫oti net¥riem paklÇjiem.
▼
2-4 KÅ LIETOT UN APKOPT PAPILDIER±CES
Deta∫as var atšÞirties, atkar¥bÇ no mode∫a.
CAURULE
Lai pielÇgotu teleskopiskÇs caurules
garumu, b¥diet garuma kontroles
pogu teleskopiskÇs caurules centrÇ
uz priekšu un atpaka∫.
Iz¿emiet teleskopisko cauruli,
pielÇgojiet to, un samaziniet garumu.
Izt¥riet net¥rumus no caurules.
PAPILDIER±CE
Iespiediet papildier¥ci
caurules roktura galÇ.
Izvelciet putek∫u birsti un
pagrieziet to.
Iespiediet papildier¥ci
caurules roktura galÇ
pretïjÇ virzienÇ.
LEøµA PAGARINÅJUMA 1
CAURULE (IZVîLE)
2
3
4
5
1. Savienojiet le¿Þa pagarinÇjuma cauruli ar caurules pogas un
teleskopiskÇs caurules savienojošo da∫u.
2. Pievienojiet teleskopisko cauruli le¿Þa pagarinÇjuma caurules zemÇkajÇ da∫Ç.
3. Nospiediet pogu PUSH.
4. Kad poga PUSH ir nospiesta, le¿Þa pagarinÇjuma caurule tiek saliekta.
5. Ar le¿Þa pagarinÇjuma cauruli vieglÇk ir t¥r¥t grti aizsniedzamas vietas,
kÇ piem., zem mïbelïm.
LV-4
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
IZVîLE
5/29/08 3:40 PM
Page 6
ŠPaklÇju
t¥r¥šana
ŠGr¥das
t¥r¥šana
Ja iepldes vieta ir nobloÞïta,
atbr¥vojiet to no net¥rumiem.
PielÇgojiet pÇrslïgu atbilstoši
izvïlïtajai virsmai.
IZVîLE
Sc putek∫us lielÇkÇ plat¥bÇ.
Ja ieskšanas atvere ir nobloÞïta,
atbr¥vojiet to no net¥rumiem.
IZVîLE
Biežas matu un mÇjdz¥vnieku spalvas skšanas rezultÇtÇ tie var apt¥ties ap
savÇcïju un var samazinÇties savÇcïja rotÇcija. ŠajÇ gad¥jumÇ rp¥gi izt¥riet savÇcïju.
1
2
3
Izmantojot šÞïres, izt¥riet
Iz¿emiet savÇcïju no putek∫us un matus, kas
Lai to atvïrtu, nospiediet
caursp¥d¥gÇs virsmas. aptinušies ap savÇcïju.
pogu Open uz
caursp¥d¥gÇs virsmas vÇka.
4
5
6
Izt¥riet putek∫us birstes
iekšienï, izmantojot
sausu putek∫u lupatu vai
šauro uzgali.
Pievienojiet savÇcïja
mehÇnisma zobratu
tvertnes rotÇcijas siksnai
un ieliekat to birstï.
Sc putek∫us lielÇkÇ
plat¥bÇ.
IZVîLE
Pïc tam izvelciet
virsmas pogu Open, lai
saliktu kopÇ.
Ja aizsprostojums uz turb¥nas traucï birstei rotït, tÇdÇ gad¥jumÇ izt¥riet to.
Turb¥na
Birste segÇm
T¥ra putek∫us vai
mÇjdz¥vnieku spalvas
uz gr¥das vai paklÇja.
Birste
Ja aizsprostojusies ieskšanas Pagrieziet izslïgšanas pogu uz
UNLOCK, un ja bloÞïta ieskšanas
atvere, piln¥bÇ
izt¥riet net¥rumus. atvere, izt¥riet net¥rumus.
Pielieciet vÇku galvenÇ korpusa
priekšai un aizveriet to. Kad vÇks ir
aizvïrts, pÇrliecinÇties, ka izslïgšanas
poga ir pagriezta uz LOCK.
Br¥dinÇjums: Izmantojiet tikai gultasve∫ai. T¥rot aizsprostojumu r¥kojieties uzman¥gi, lai nesabojÇtu birsti.
LV-5
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 7
3 PUTEKπU TVERTNES T±R±ŠANA
1
2
Ja putek∫u tvertne ir pilna l¥dz
norÇd¥tajai l¥nijai [DUST FULL],
vai t¥rot iedegÇs “indikatora
signÇls”, izt¥riet putek∫u tvertni.
4
Izmetiet putek∫us
atkritumu spain¥.
3
Nospiediet pogu un
iz¿emiet putek∫u tvertni.
5
CLICK
6
Aizveriet putek∫u tvertnes
vÇku.
Pirms lietošanas, ielieciet
putek∫u tvertni putek∫u scïja
korpusÇ l¥dz dzirdat klikšÞi.
- Izmetiet plastmasas maisÇ.
(ieteicams cilvïkiem, kas cieš no astmas/alerÆijas)
PIEZ±ME
Putek∫u tvertni dr¥kst skalot ar aukstu deni.
LV-6
Atveriet putek∫u
tvertnes vÇku.
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 8
PUTEKπU SAVÅCîJA T±R±ŠANA
44-1.KAD
JÅT±RA PUTEKπU SAVÅCîJS
- Sekojošos gad¥jumos ir jÇpievïrš uzman¥ba putek∫u savÇcïjam.
Ja t¥r¥šanas laikÇ ievïrojami ir samazinÇjusies skšanas jauda.
Ja ieskšanas atverï dzirdama tr¥coša ska¿a.
RAID±TÅJS
Pagrieziet putek∫u scïja jaudu uz
MAX’.
ROKTURA VAD±BA
Ja ieskšanas atverei atrodoties
10 cm virs l¥dzenas gr¥das filtra
indikators iekrÇsojas sarkans, izt¥riet to.
Kad ieslïdzas indikatora lampa,
izt¥riet putek∫u tvertni (4-2), kÇ
norÇd¥ts sekojošos z¥mïjumos.
LV-7
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 9
4-2 PUTEKπU SAVÅCîJA T±R±ŠANA
1
2
3
Iz¿emiet putek∫u tvertni.
No¿emiet putek∫u
savÇcïja vÇka fiksïto
rÇmi.
5
4
IzmazgÇjiet putek∫u savÇcïja
skli un filtru ar deni.
7
Iz¿emiet skli un filtru no
putek∫u maisi¿a.
6
Nolieciet skli un filtru ïnÇ, lai
tie izžtu; tas var aiz¿emt
vairÇk par 12 stundÇm.
Ievietojiet skli un filtru
atpaka∫ putek∫u maisi¿Ç.
8
Pirms uzstÇd¥šanas, ievietojiet putek∫u savÇcïja vÇka
fiksatoru atbilstošÇ putek∫u
novietnes caurumÇ.
Ievietojiet uzstÇd¥to putek∫u paku
korpusÇ.
PIEZ±ME: PÇrliecinieties, ka filtrs ir piln¥gi sauss pirms ievietošanas putek∫u scïjÇ. πaujiet tam žt 12 stundas.
LV-8
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 10
5 MOTORA AIZSARDZ±BAS FILTRA T±R±ŠANA
Iz¿emiet motora aizsardz¥bas filtru,
nokratiet putek∫us un ielieciet to
atpaka∫.
Iz¿emiet putek∫u tvertni un putek∫u
savÇcïju.
6 IZEJAS FILTRA T±R±ŠANA
Lai iz¿emtu rÇmi,
nospiediet piestiprinÇtÇ
rÇmja piespiedïj-da∫u
korpusa aizmugurï.
Iz¿emiet HEPA filtra
projekciju.
Izpuriniet HEPA filtru.
Ievietojiet HEPA filtru
korpusÇ, piespiežat l¥dz
izdzirdat klikšÞi.
OPTION - MICRO CARBON FILTRS
PIEZ±ME: Rezerves filtrus
var iegÇdÇties pie
vietïjÇ Samsung
izplat¥tÇja.
Iz¿emiet un nomainiet bloÞïto izejas filtru.
LV-9
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 11
7 BATERIJU NOMAIøA (IZVîLE)
BATERIJU TIPS: AA Izmïrs
PIEZ±ME
1. Ja putek∫u scïjs nestrÇdÇ, nomainiet baterijas. Ja problïma
joprojÇm pastÇv, sazinieties ar autorizïtu d¥leri.
2. Lietojiet 2 AA izmïra baterijas.
BR±DINÅJUMS:
1. Baterijas neizjaukt un neuzlÇdït.
2. Baterijas nekarsït un nemest ugun¥.
3. Nemain¥t (+),(-) polaritÇti.
4. Baterijas pienÇc¥gi utilizït.
- JA RODAS PROBLîMAS
PROBLîMA
IEMESLS
RISINÅJUMS 0
Motors neieslïdzÇs.
Nav elektr¥bas.
Skšanas jauda pamazÇm
samazinÇs.
Elektr¥bas vads kÇrt¥gi netinas.
Ir bloÞïts uzgalis vai caurule.
PÇrbaudiet, vai vads nav
satinies vai samezglojies.
Izraujiet vadu 2-3m un
nospiediet vada att¥šanas
pogu.
Putek∫u scïjs nesc
net¥rumus.
Caurums vai plaisa caurulï.
PÇrbaudiet cauruli un, ja
nepieciešams, nomainiet to.
Zema vai samazinÇta
skšanas jauda.
Filtrs ir pilns ar putek∫iem.
PÇrbaudiet filtru, un, ja
nepieciešams, izt¥riet, kÇ
norÇd¥ts instrukcijÇ.
Šis putek∫u scïjs ir apstiprinÇts:
EMC Direkt¥va : 2004/108/EEC
Zemsprieguma Droš¥bas Direkt¥va: 2006/95/EC
LV-10
PÇrbaudiet kabeli, kontaktdakšu un kontaktligzdu.
PÇrbaudiet, vai tas nav
bloÞïts un izt¥riet to.
DJ68-00321D (LV)-5 (0.7)
5/29/08 3:40 PM
Page 12
DJ68-00321D REV(0.7)
Download PDF

advertising