Elektronisk sekvensautomatik
DC
med differenstryckstyrning
Installation och handhavande
AVS AB
Box 9131
20039 Malmö
Version DCv01.00. 2012-10-18
T: 040-552380
F: 040-217060
www.avsab.com
DC elektronisk sekvensautomatik för styrning av rensningscykeln med magnetventiler till påsfilter eller kassettfilter. DC är
mikroprocessorstyrd och har nollvoltsstyrning för att minimera elektriska störningar. Huvudfunktioner:
 Automatisk reglering av paustid med intern differenstryckgivare, alternativt manuell inställning av paustid.
 Manuell inställning av pulstid.
 Rensningscykeln kan styras av fläktrelä och/eller intern differenstryckgivare.
 Automatisk avkänning av antal inkopplade magnetventiler.
 Efterrensningsfunktion med programmerbart antal rensningscykler.
Tekniska specifikationer
Huvudspänning
Utgångsspänning
Effektförbrukning
Säkring
Elektrisk belastning
Box
Kapslingsklass
Isolering
Display
Menyspråk
Temperaturområde
Brandtest
Elektriska anslutningar
Pulstid
Paustid vid normal rensning
Paustid vid efterrensning
Differenstryck, dP
Anslutning differenstrycksgivare
Utgång för fjärrvisning av differenstryck
Fjärrstyrning av rensningscykel, on/off
Efterrensning
Fjärrindikering av aktiverat programverk
Alarm
115V/50Hz eller 230V/50Hz (Väljs på kretskortet). Spänningstolerans: ± 5%
24V/50Hz, 115V/50Hz, 230V/50Hz eller 24VDC (Väljs på kretskortet och vid
programmeringen av enheten). Spänningstolerans: ± 5%
Max 30VA. Stand-by: 10VA
250V/1A F (5x20)
Max 25W per utgång under 5 sekunder
Grå ABS RAL7035, transparent lock
IP65
Dubbel isolering VDE0100
LCD 16x2
Engelska, Spanska, Franska, Tyska, Italienska
-10°C…+50°C
V2 enl UL94
Kopplingsplint, delbar
Kabeldiameter 0,75-2,5mm² till huvudspänning och matningsspänning till
magnetventiler.
Kabeldiameter 0,25-2,5mm² till fjärrindikering och larmutgång.
Kabeldiameter 1,5-2,5mm² vid anslutning av fläktrelä och fjärrstyrning
0,01-5,00s
1-999s
1-999s
Max 10kPa (100mbar)
Slang Rilsan 6x4mm
4-20mA. Aktiv utgång 12VDC från programverket. Max last 450Ω
Via extern potentialfri kontakt. Sluten krets = rensningscykel aktiv
Via extern potentialfri kontakt. Öppen krets = Efterrensningscykel aktiv
Reläutgång max belastning 5A 250V/50Hz
Sluten krets = huvudströmbrytare aktiverad och spänning till programverket.
Reläutgång max belastning 5A 250V/50Hz
Öppen krets = alarm utlöst
Utsätt inte programverket för direkt solljus för att undvika att elektroniken överhettas.
Utsätt inte programverket för fukt och regn. Tillse att vatten inte kan tränga in i boxen via elkablarna.
Kontrollera att alla skruvarna i boxen är ordentligt åtskruvade så att vatten inte kan tränga in och
skada elektroniken.
Alla kablar till och från programverket ska dras underifrån för att minimera risken att vatten och
kondens tränger in i boxen.
Undvik att montera programverket på ytor utsatta för vibration.
Se till att programverket alltid är anslutet till elnätet så att efterrensningsfunktionen kan fungera
felfritt när fläkten stängs av.
Programverket monteras minst 60cm från golvet.
Tillse att programverket inte är anslutet till huvudspänning vid installation eller underhållsarbete.
Avvakta minst 30 sekunder efter huvudspänningen bryts innan locket till elektroniken öppnas, så att
kondensatorerna laddas ur.
Alla kablar till och från programverket ska isoleras från övrig kabeldragning.
Vid utgångsspänning 230V/50Hz bör kabelkontakt med RC-filter användas.
Denna produkt uppfyller följande direktiv:
Maskindirektivet 2006/42/CE elektromekanisk kompatibilitet. Använd standard EN61000-6-2:2005
klass B enligt EN61000-6-4:2001.
Lågspänningsdirektivet 2006/95/CE. Använd standard EN60947-1:2004.
2
PROGRAMMERING, ÖVERSIKT
Tryck B för att starta programmeringsläget.
På displayens övre rad visas sifferkod och beskrivning av aktuellt menyval.
På displayens undre rad visas bokstavskod för aktuellt menyval och valt värde.
Tryck B igen för att gå till nästa menyval, eller D för att gå till föregående menyval.
Tryck A för att öka värdet i vald meny, eller C för att minska värdet i vald meny.
Tryck E för att lagra inställningarna och återgå till normalt driftläge. Programverket återgår
automatiskt till normalt driftläge om ingen knapp tryckts ned under 5 min.
LCD Display
00
SL
LANGUAGE SEL
ENGLISH
01
C0
DIGITAL INPUT
ENABLE
Beskrivning
00 Språkvalsmeny
A/C – Engelska / Tyska / Spanska / Franska / Italienska
01 Aktivering/deaktivering av reläingångar. (Plint 12/13 och 14/15).
C – DISABLE = Deaktiverade ingångar
A – ENABLE = Aktiverade ingångar
Nedanstående gäller endast när reläutgångarna har aktiverats enligt punkt 01.
Plint 12-13 = Relä från extern tryckvakt till tryckluftstanken.
Rätt tryck i tanken = kretsen sluts och rensningscykeln startar.
Denna funktion är endast tillgänglig i automatiskt rensningsläge
Plint 14-15 = Extern strömbrytare för manuell start/stopp av rensningscykeln.
Kretsen sluts = rensningscykeln startar
Kretsen bryts = rensningscykeln upphör.
Om reläingångarna är aktiverade så ska de plintar som inte är inkopplade byglas för att
rensningscykeln ska starta.
02
C4a
OPERATING
AUTOMATIC
02 Automatisk eller manuell reglering av paustid .
C – AUTOMATIC = Automatisk reglering av paustid med dP-givare från filtret.
A – MANUAL = Manuell inställing av paustid.
03
B2x
PULSE TIME
1.00 sec.
03 Val av pulstidens längd.
A – Ökar pulstidens längd 0,01s. Max pulstid: 5s.
C – Minskar pulstidens längd 0,01s. Min pulstid: 0,05s.
04
B3x
INTERVAL TIME
005 sec.
04 Paustidens längd.
A – Ökar paustidens längd 1s. Max paustid: 999s.
C – Minskar pulstidens längd 1s. Min paustid: 1s.
05
B3c
POSTCL INT.
005 sec.
05 Paustidens längd under efterrensningscykeln. Endast i automatiskt rensningsläge
A – Ökar paustidens längd 1s. Max paustid: 999s.
C – Minskar pulstidens längd 1s. Min paustid: 1s.
06
D1x
POSTCL CYCLES
002 cycles
06 Antal rensningscykler under efterrensningsförloppet. Endast i automatiskt rensningsläge
A – Ökar antalet rensningscykler. Max antal: 99st.
C – Minskar antalet rensningscykler. Min antal: 0st.
07
B1b
ELECTROVAL.N.
AUTO EV.
08
B10
EV. TEST
001 OFF
09
D14a
HOURS COUNTER
00000 hours
07 Antal inkopplade ventiler till programverket.
A – Ökar värdet för antalet inkopplade ventiler.
C – Minskar värdet för antalet inkopplade ventiler.
För automatisk avkänning av antalet inkopplade ventiler:
Tryck C upprepade gånger tills AUTO EV. visas.
08 Manuell aktivering av individuell ventil. (Vid test och felsökning)
Tryck A tills aktuellt ventilnummer visas i displayen.
Håll C intryckt för att aktivera ventilen
09 Visar programverkets driftstid i timmar.
3
10 Kalibrering av differenstrycksgivaren
När slangarna för differenstrycksmätningen inte är anslutna till boxen ska detta värde vara
0.00 Kpa.
Tryck A/C tills 0.00 visas i displayen.
10
C8
ZERO dP ADJ.
0.00 kPa
11
D1bx
FAN THRESHOLD
0.01 kPa
12
C7c1
MIN dP ALARM
0.01 kPa
12 Larm min dP
När inställt värde underskrids, utlöses larmet och reläutgången för alarm sluts.
Tryck A/C tills önskat värde visas i displayen.
13
C1a
dP STOP CYCLE
1.00 kPa
13 Stoppvärde för rensningscykeln. Endast i automatiskt rensningsläge.
När differenstrycket underskrider inställt värde avbryts rensningscykeln.
Tryck A/C tills önskat värde visas i displayen.
14
C1b
dP START CYCLE
1.00 kPa
14 Startvärde för rensningscykeln. Endast i automatiskt rensningsläge.
När differenstrycket överskrider inställt värde startar rensningscykeln.
Tryck A/C tills önskat värde visas i displayen.
15
C7d1
MAX dP ALARM
3.00 kPa
15 Larm max dP
När inställt värde överskrids, utlöses larmet och reläutgången för alarm sluts.
Tryck A/C tills önskat värde visas i displayen.
18
HV
EV. VOLTAGE
Vout= 24V
18 Spänningsval för kortslutningsskydd.
När utgångsspänning är vald på bygel JP1, JP2 och JP3 ska motsvarande värde ställas in på
denna meny för att kortslutningsskyddet ska fungera.
Om en utgång kortsluts, så inaktiveras den automatiskt.
Tryck A/C tills önskat värde visas i displayen.
11 Avkänning av fläkt av/på.
När fläkten stängs av sjunker differentrycket i filtret.
Tryck A/C tills önskat värde visas i displayen.
Inställt värde underskrids = Rensningscykeln upphör och efterrensningscykeln startar, om
denna funktion är aktiverad.
Inställt värde överskrids = Rensningscykeln startar.
4
DRIFTSLÄGE
Rensningscykeln startar automatiskt när huvudströmbrytaren aktiveras, under förutsättning
att installerade kontakter och reläer är aktiverade.
I driftsläge visar displayen aktuell information för rensningscykeln, eventuella larm och
avbrottsorsaker.
Bakgrundsbelysningen för displayen dämpas om ingen knapp trycks ner under 30s för att
spara energi och livslängd.
LCD Display
Beskrivning
dP=0.50 kPa MAN
Aktuellt differenstryck över filtret
MAN - Rensningscykel med manuellt inställd paustid
AUT - Rensningscykel med differenstryckstyrd paustid
D6a OPEN
START CONTACT
Rensningscykel avbruten.
Reläingång 2 öppen. Plint 14+15.
När den externa brytaren sluts, startar rensningscykeln.
Om reläingångarna är aktiverade enligt punkt 1 på sida 3 och ingen extern brytare används,
ska plint 14+15 byglas.
.
VENTILATOR STOP
Inställt värde för ”Avkänning av fläkt av/på” under punkt 11 på sida 4 underskrids.
Rensningscykel avbruten.
När fläkten aktiveras, överskrider differenstrycket inställt värde och rensningscykeln startar.
Displayen visar vilken utgång som är aktiverad.
ACTIVAT. EV. 003
Displayen visar återstående tid i sekunder innan nästa utgång aktiveras.
WAITING=002 sec.
FOR LOW dP
CYCLE STOPS
POSTCLEANING ACT.
ACTIVAT. EV. 003
Stoppvärde för rensningscykeln under punkt 13 på sida 4 har underskridits.
Rensningscykel avbruten.
Efterrensningsfunktionen aktiverad.
Displayen visar vilken utgång som är aktiverad.
Inställt värde för ”Avkänning av fläkt av/på” under punkt 11 på sida 4 underskrids.
Efterrensningscykeln körs enligt punkt 05 och 06 på sida 3.
Rensningen stannar när inprogrammerat antal cykler är slutförda.
Rensningen startar när inställt värde för ”Avkänning av fläkt av/på” 4 överskrids.
5
INFORMATIONSLÄGE
Här visas en beskrivning av knapparnas funktioner vid programmering och normal drift.
Tryck D under drift för att komma till informationsläget.
Tryck B för att komma till nästa beskrivning.
Tryck E för att återgå till driftsläget.
Rensningscykeln avbryts när informationsläget är aktivt och startar igen från utgång 1 när
programverket återgår till driftsläget.
Programverket återgår till normalt driftläge om ingen knapp tryckts ned under 5 min.
LCD Display
INFO:
B=NEXT
E=EXIT
Beskrivning
Knapp B = Växla till nästa beskrivning.
Knapp E = Återgå till driftsläge.
KEYS FUNCTION
IN OPERATING
Huvudfunktioner i driftsläge
A=SCROLL ALARMS
B=ENTER SET UP
Knapp A = Visa aktuella larmmeddelanden i följd.
Knapp B = För att komma till programmeringsläge.
C=VISUAL. dP T/C
D=INFO
E=ALARMS RESET
KEYS FUNCTION
IN SETUP
A/C=INC/DEC DATA
B/D=INC/DEC CODE
E=SET UP EXIT
Knapp C = Växlar mellan visning av differenstryck, dP och värdet från TC-givaren (Tillval).
Knapp D = För att komma till informationsläget.
Knapp E = Återställning av utlöst larm.
Huvudfunktioner i programmeringsläge.
Knapp A / C öka / minska aktuellt värde.
Knapp B / D gå till nästa / föregående meny.
Knapp E = Spara programmerade värden och återgå till driftsläge.
6
LARMFUNKTION
Utlöst larm indikeras på displayen och reläutgången för larm sluts (plint 6/7).
Tryck A för att växla till nästa larmmeddelande.
Tryck E för återställning. När larmet återställts, återgår programverket till normal drift.
LCD Display
Beskrivning
E1
OVERLOAD
ELECTROVALVE 003
Magnetventil 3 eller ventilutgång 3 kortsluten
E2
ACT. FAILED
ELECTROVALVE 003
Magnetventil 3 eller ventilutgång ej aktiverad
E6
COMPR. AIR
LACK D5a OPEN
Lågt lufttryck i tanken. Rensningscykel avbruten.
Reläingång 1 öppen. Plint 12+13.
När reläet som styrs av den externa tryckvakten på tryckluftstanken sluts, startar
rensningscykeln.
Om reläingångarna är aktiverade enligt punkt 1 på sida 3 och ingen extern tryckvakt används,
ska plint 12+13 byglas.
E7
MAXIMUM dP
ALARM
Larm max dP enligt punkt 15 på sid 4 har utlösts.
När inställt värde överskrids, utlöses larmet och reläutgången för alarm bryts.
E8
MINIMUM dP
ALARM
Larm max dP enligt punkt 12 på sid 4 har utlösts.
När inställt värde underskrids, utlöses larmet och reläutgången för alarm bryts.
7
ELEKTRISK INKOPPLING DC4 - 8 - 12 - 16
Kretskortslayout
Val av huvudspänning till programverket.
För att ändra huvudspänning till 230V/50Hz
Flytta båda byglarna till stift 2/3 och 5/6 enligt fig. JP1
För att ändra huvudspänning till 115V/50Hz
Flytta båda byglarna till stift 1/2 och 4/5 enligt fig. JP1
Val av utgångsspänning till magnetventilerna.
För att ändra utgångsspänning till 24V/50Hz
1 - Flytta bygeln till stift 1/4 enligt fig. JP2 för 24V spänning
2 - Flytta båda byglarna till stift 1/2 och 4/5 enligt fig. JP3 för 50Hz växelström (AC).
För att ändra utgångsspänning till 24VDC
1 - Flytta bygeln till stift 1/4 enligt fig. JP2 för 24V spänning
2 - Flytta båda byglarna till stift 2/3 och 5/6 enligt fig. JP3 för likström (DC).
För att ändra utgångsspänning till 115V/50Hz
1 - Flytta bygeln till stift 2/5 enligt fig. JP2 för 115V spänning
2 - Flytta båda byglarna till stift 1/2 och 4/5 enligt fig. JP3 för 50Hz växelström (AC).
För att ändra utgångsspänning till 230V/50Hz
1 - Flytta bygeln till stift 3/6 enligt fig. JP2 för 230V spänning
2 - Flytta båda byglarna till stift 1/2 och 4/5 enligt fig. JP3 för 50Hz växelström (AC).
Utgångsspänning i likström (DC) är endast möjlig för 24V spänning
8
ELEKTRISK INKOPPLING DC20 - 24 - 28
Kretskortslayout
Val av huvudspänning till programverket.
För att ändra huvudspänning till 230V/50Hz
Flytta båda byglarna till stift 2/3 och 5/6 enligt fig. JP1
För att ändra huvudspänning till 115V/50Hz
Flytta båda byglarna till stift 1/2 och 4/5 enligt fig. JP1
Val av utgångsspänning till magnetventilerna.
För att ändra utgångsspänning till 24V/50Hz
1 - Flytta bygeln till stift 1/4 enligt fig. JP2 för 24V spänning
2 - Flytta båda byglarna till stift 1/2 och 4/5 enligt fig. JP3 för 50Hz växelström (AC).
För att ändra utgångsspänning till 24VDC
1 - Flytta bygeln till stift 1/4 enligt fig. JP2 för 24V spänning
2 - Flytta båda byglarna till stift 2/3 och 5/6 enligt fig. JP3 för likström (DC).
För att ändra utgångsspänning till 115V/50Hz
1 - Flytta bygeln till stift 2/5 enligt fig. JP2 för 115V spänning
2 - Flytta båda byglarna till stift 1/2 och 4/5 enligt fig. JP3 för 50Hz växelström (AC).
För att ändra utgångsspänning till 230V/50Hz
1 - Flytta bygeln till stift 3/6 enligt fig. JP2 för 230V spänning
2 - Flytta båda byglarna till stift 1/2 och 4/5 enligt fig. JP3 för 50Hz växelström (AC).
Utgångsspänning i likström (DC) är endast möjlig för 24V spänning
9
Kopplingsschema
Inkoppling av huvudspänning
1. L= fas ansluts till plint 1
2. N = Nolla ansluts till plint 2
3. PE = Jord ansluts till plint 3
Inkoppling av magnetventiler
1. Jord till magnetventil ansluts till plint 3
2. Nolla till magnetventil ansluts till plint 30. Programverk med mer än 8 utgångar har flera plintar med nr 30 som är
sammankopplade internt på kretskortet.
3. Fas till magnetventil 1 (EV1) ansluts till ventilutgång 1 på plint 31.
4. Fas till magnetventil 2 (EV2) ansluts till ventilutgång 2 på plint 32.
5. Fas till magnetventil 3 (EV3) ansluts till ventilutgång 3 på plint 33.
6. Fas till magnetventil 4 (EV4) ansluts till ventilutgång 4 på plint 34.
7. Osv…
Reläutgång för huvudspänning, Reläutgång 1, Plint 4/5
Reläet är spänningslöst öppet.
När huvudströmbrytaren är påslagen sluts reläkretsen.
Reläutgång för alarm, Reläutgång 2, Plint 6/7
När ett larm utlöses öppnar reläkretsen.
Ingång för extern tryckvakt, Reläingång 1, Plint 12/13
Kretsen är spänningslöst öppen.
När fläkten aktiveras ska reläet sluta kretsen för att rensningscykeln ska starta.
När fläkten stängs av ska reläet öppna kretsen för att avbryta rensningscykeln.
När fläkten stängs av ska reläet öppna kretsen för att efterrensningen ska starta.
Ingång för extern brytare, Reläingång 2, Plint 14/15
Kretsen är spänningslöst öppen.
När den externa brytaren sluter kretsen, startar rensningscykeln.
Utgångssignal 4-20mA för fjärrvisning av differenstryck i filtret, Plint 10/11
Utgången är aktiv, extern spänningskälla ska inte anslutas.
Spänning från programverket: 12VDC
Max belastning: max 450Ω
10
DIMENSIONER DC4 - 8 - 12 - 16
11
12
DIMENSIONER DC20 - 24 - 28
13
Download PDF

advertising