QT-6100/6000/6600
BACK 2 BASIC
PROGRAMMERINGSVEILEDNING
Januar 2010
Importør:
Forhandler:
KASSE OG BUTIKKDATA AS
Ravnsborgveien 52
1395 Hvalstad
TELEFON: 66 77 80 30
TELEFAX: 66 77 80 31
E-post:
Web:
firmapost@kbd.as
www.kbd.as
PROGRAMMERINGSMANUAL FOR CASIO QT-6100/6000/6600
BACK 2 BASIC – ITEM FOLLOWS DEPARTMENT.
Hvordan legge til, endre og sperre varer på Casio QT-6000/6100 satt opp med
”Item – follows – department” programmering.
Når du står i hovedbildet har man to valg, man kan enten logge seg inn ved å bruke en Dallasnøkkel som er satt opp som en programmeringsnøkkel, eller man kan slå inn 2008 og trykke på
Eksp.nr tasten. Den ser slik ut:
Det som er viktig å følge med på er at det stå ”Vennligst logg inn” på den røde linjen i hoved
displayet.
Når man har logget inn vil man få opp dette bildet:
2
Under følger forklaringen av hvilke funksjoner de forskjellige tastene har.
Med denne tasten starter man programmeringen av varene.
Denne tasten går ut av programmeringsmodus.
Brukes for å endre navnet på varen. Ved å trykke på denne tasten får man opp
fullt tastatur. For å komme til de norske tegnene bruker man ”Shift” tasten på
høyre side. Denne brukes også for å gå tilbake i bokstavene.
Brukes for å endre varegruppelinken. Slå varegruppe nr. Og trykk på tasten.
Brukes for å endre pris på merket vare. Slå prisen og trykk på tasten.
(Komma brukes ikke.)
Hvis det er lagt inn bilder på kassen kan man tilordne de forskjellige varene ett
bilde. Trykker man på bildetasten vil man få opp alle de bildene som er lagt inn
på kassen i høyre del av skjermen.
(For å legge inn bilder på kassen, kontakt din leverandør)
Brukes for å velge farge på tasten. Velg farge fra fargekartet på høyre side.
Ved å bruke denne tasten har man mulighet til å sperre varer man ikke lenger
selger. Når man markere og sperrer en vare blir den grå. Den vil da forsvinne
fra salgsbildet.
Brukes for å endre pris på Take Away varer. Fungerer på samme måte som ”Pris”
tasten.
Brukes for å programmere Take Away varene. Her får man flere valg på varen.
Som f. eks varegruppelink
Denne tasten skriver ut en liste over alle varegruppene som er programmert på
kassen. Denne brukes for å linke varer til riktig varegruppe.
3
Skriver ut alle varer som er aktive (det vil si alle varer som kan selges på
kassen)
Skriver ut alle varer som ikke er aktive. (Varer som er sperret) Denne listen kan
bli veldig lang ettersom den skriver ut hele PLU-listen.
Bruk denne tasten for å søke etter varer i vareregisteret.
Brukes for å logge deg ut av maskinen. Dette er det samme som å ta av
Dallas-nøkkelen hvis man har egen programmeringsnøkkel.
Brukes for å gå ett bilde tilbake/lukke åpent vindu.
Før man starter å programmere kan det være en fordel å skrive ut listen over varegruppene man
har lagt inn på kassen. Dette fordi det da blir lettere å programmere kassen.
Når man bruker Skriv ut varegrupperapporten blir listen skrevet ut på printeren som er koblet til
maskinen. Den kan f. eks se slik ut:
Navn på
varegruppe
Varegruppe Nr.
Når man er ferdig med å programmere bruker man ”Ut av Program” tasten for å gå tilbake til start
bildet.
4
Programmering:
Når man har logget seg inn og trykket på tasten ”Programmering” kommer man til følgende bilde:
Plu
Nr.
Vare
navn
Varegruppe
link
Farge/
bilde
Pris
”Hel farge”
Aktive varer
”Halv farge”
Sperret vare
5
Navn:
For å endre navn på varen bruk tasten
Nå kommer tastaturet opp. Når navnet er skrevet inn trykk Enter.
Pris:
For å endre prisen, tast inn pris uten desimaler og trykk
(F. eks prisen på varen er 25 kr. tast inn 2500 Pris)
Når man har tasten inn pris og trykket ”Pris” tasten går man automatisk ned til neste vare.
Varegruppelink:
Hvis man ønsker å endre varegruppelinken taster man inn nr. på den varegruppen man ønsker å
linke varen til og trykker
Farge/bilde:
Merk ønsket vare og trykk
eller
for å velge farge/bilde.
Farge og Bilde tastene åpner følgende vinduer på høyre side av skjermen.
Farge:
Bilde:
6
Sperre vare:
Hvis man ønsker å sperre en vare slik at den ikke er tilgengelig for salg merker man varen og så
bruker man
Åpne vare:
Merk den varen man ønsker å gjøre tilgjengelig for salg og trykk
Varen er nå åpen for salg.
Når man er ferdig med programmeringen, bruk tasten
Nå kan man ta ut programmeringsnøkkelen eller bruke tasten
for å gå tilbake.
Hvis man nå ønsker å søke etter den varen man skal redigere bruker man
opp tastaturet.
tasten for å få
Skriv inn varen du ønsker å redigere, når man har funnet riktig vare trykker man på ”Enter”
7
Hvis man trykker på JA tasten når man har funnet varen man ønsker å redigere får man opp
følgende bilde:
I dette bilde har man mulighet til å gjøre litt mer avansert programmering. For å gå ut av dette bilde
trykker man på ”ESC/SKIP” tasten en gang.
Endre Pris Take Away/ Endre Take Away:
For å endre pris på Take Away varene bruker man
Da kommer dette bildet opp:
Nå er det bare å slå prisen etterfulgt av JA tasten. (Tast inn prisen uten å bruke komma, men fyll
opp med 00. F. eks 10 kr = 1000 = 10.00 kr)
Ønsker man samme pris på neste vare kan man repetere ved å trykke JA en gang til.
Merk: I dette bildet har man ikke mulighet til å søke etter varer. Her må man finne dem manuelt.
Dette gjøres ved å bruke pil opp/ned eller side opp/ned.
8
Når man trykker på tasten
kommer følgende bildet opp:
Finn den varen man ønsker å endre på og trykk JA tasten.
Nå vil dette bildet komme opp:
Her setter man prisen.
Angir hvilken varegruppe
varen tilhører.
Angir hvilken momsstatus
varen har.
9
Egne Notater:
10
TELEFONSUPPORTAVTALE
Kunde navn
Org. Nr
Ref. person
Besøks adresse
Post nr og Sted
Post adresse
Post nr og Sted
TLF/FAX
TELEFON NUMMER TIL VÅR TELEFONSERVICE ER
AVTALENUMMER ER
Denne avtalen skal avhjelpe kundens behov for telefonisk hjelp i forbindelse med daglig drift av kundens
kassaapparat og videre sikre kunden rask og pålitelig hjelp i kundens åpningstid. Vi står også med glede til
hjelp med bestilling av nødvendig teknisk assistanse for utførelse i vår normale kontortid eller etter avtale.
Avtalen dekker:
• Kort rettledning i daglig bruk
• Hjelp i fb.m. feilbetjening og feilprogrammering
• Kort igangsetting av omprogrammering
• Kort rettledning i skifte av rekvisita
• Problemanalyse ved tekniske feil
For å spare tid for begge parter ved oppringning til telefonsupport, plikter kunden å:
• Opplyse om avtalenummer og apparattype
• Ha bruks- og programmeringsveiledning lett tilgjengelig
• Ha telefonapparat tilgjengelig i umiddelbar nærhet av apparatet
Kunden kan bruke telefonservice innen disse tidspunkter:
• Mandag – Fredag
Kl 0800 – 2000
• Lørdag
Kl 1000 – 1500
• Søndag
kl 1000 – 1400
Avtalen gjelder i ett år om gangen og fornyes automatisk, dersom den ikke er sagt opp skriftlig innen 2 mnd.
før start på ny periode. Avtalen faktureres forskuddsvis og skal være fullt betalt før start på ny periode.
Prisen justeres årlig i h.t. konsumprisindeksen.
Kasse og Butikkdata AS forbeholder seg retten til enhver tid å endre deler av denne avtalen, samt å overdra
avtalen til tredjepart. Ved slike endringer skal kunden informeres om dette ved mottakelse av faktura for ny
periode.
Avtalenummer og telefonnummer til telefonsupport vil bli oversendt på fax straks telefonavtalen er signert og
returnert oss.
MODELL
ANTALL
PRIS PR. MASKIN PR. ÅR RABATT
QT-6000
1495,-
____________________________
____________________________
måned og år
og dato
sted
----------------------------------------------
--------------------------------------------For Kunde:
KASSE OG BUTIKKDATA AS
Pustutveien 18
Post Boks 1
Tlf: 66 77 80 30
E.mail:
-
1396 Billingstad
1375 Billingstad
Faks: 66 77 80 31
firmapost@kbd.as
11
12
Download PDF

advertising