Daewoo | KOG-311M | Uchwała Nr XXX/177/2012 z dnia 26 października 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 13 listopada 2012 r.Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Poz. 2221
Data: 2012-11-13 12:57:22
UCHWAŁA NR XXX/177/2012
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kożuchowie oraz
utworzenia 3 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie: Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
nr 4 a także zmiany nazwy i nadania nowego statutu Domowi Dziecka – Placówce Wielofunkcyjnej
w Kożuchowie, prowadzonym przez Powiat Nowosolski
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, w związku z art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4, art. 94, w związku z art. 180 pkt 5 i
8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Kożuchowie, zwane dalej „Centrum”.
2. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Nowosolskiego, powołaną do obsługi ekonomiczno administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat
Nowosolski.
3. Centrum nadaje się Statut w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Przekazuje się Centrum majątek placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat
Nowosolski wykorzystywany do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2. Wykaz majątku przekazanego dla
Centrum stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się placówkę opiekuńczo - wychowawczą pod nazwą Placówka
Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Kożuchowie.
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Kożuchowie jest jednostką budżetową Powiatu
Nowosolskiego.
3. Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Kożuchowie nadaje się Statut, w brzmieniu jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą nr 1 w Kożuchowie wyposaża się w majątek określony
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, znajdujący się dotychczas w zarządzie Domu Dziecka – Placówce
Wielofunkcyjnej w Kożuchowie.
§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się placówkę opiekuńczo - wychowawczą pod nazwą Placówka
Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Kożuchowie.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–2–
Poz. 2221
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Kożuchowie jest jednostką budżetową Powiatu
Nowosolskiego.
3. Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Kożuchowie nadaje się Statut, w brzmieniu jak
w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą nr 2 w Kożuchowie wyposaża się w majątek określony
w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, znajdujący się dotychczas w zarządzie Domu Dziecka – Placówce
Wielofunkcyjnej w Kożuchowie.
§ 4. 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się placówkę opiekuńczo - wychowawczą pod nazwą Placówka
Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4 w Kożuchowie.
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4 w Kożuchowie jest jednostką budżetową Powiatu
Nowosolskiego.
3. Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 w Kożuchowie nadaje się Statut, w brzmieniu jak
w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą nr 4 w Kożuchowie wyposaża się w majątek określony
w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały, znajdujący się dotychczas w zarządzie Domu Dziecka – Placówce
Wielofunkcyjnej w Kożuchowie.
§ 5. 1. Jednostce budżetowej o nazwie Dom Dziecka – Placówka Wielofunkcyjna w Kożuchowie zmienia
się nazwę na Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3 w Kożuchowie.
2. Statut jednostki określonej w ust. 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Do dyspozycji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 w Kożuchowie pozostawia się majątek
określony w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały, znajdujący się dotychczas w zarządzie Domu Dziecka –
Placówce Wielofunkcyjnej w Kożuchowie.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/26/2007 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka – Placówce Wielofunkcyjnej w Kożuchowie(Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2007 r. Nr 19, poz. 288).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–3–
Poz. 2221
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Statut Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie
§ 1. 1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kożuchowie, zwane
dalej „Centrum” jest jednostką budżetową Powiatu Nowosolskiego, utworzoną w celu obsługi
ekonomiczno administracyjnej i organizacyjnej następujących placówek opiekuńczo
wychowawczych:
1) Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego Nr 1 w Kożuchowie,
2) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kożuchowie,
3) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjno-Interwencyjnej Nr 3 w
Kożuchowie,
4) Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Kożuchowie.
2. Centrum działa w szczególności, na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm.),
3) niniejszego Statutu.
§ 2. Siedzibą Centrum jest miasto Kożuchów ul. Traugutta17 m 1, 2, 3, 8, 9.
§ 3. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor Centrum kieruje działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych
wymienionych w § 1 ust. 1 Statutu, przy pomocy wychowawców- koordynatorów oraz
podległych im bezpośrednio wychowawców.
§ 4. Przedmiotem działalności Centrum jest:
1) obsługa ekonomiczno- administracyjna placówek opiekuńczo -wychowawczych
w Kożuchowie,
2) obsługa organizacyjna placówek opiekuńczo - wychowawczych w Kożuchowie.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–4–
Poz. 2221
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Wykaz majątku przekazanego w zarząd Centrum Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Kożuchowie
WYKAZ MAJĄTKU
Lp. Data zakupu
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
2009
1979
1992
1998
2002
2002
2002
2004
2009
2010
2007
Nazwa mienia
2
Urządzenie wieloczynnościowe
Twister podwójny
Ławka ze zm. kąt. podp.
Ławka zawieszana
Stojak pod ławkę zawiesz.
Stojak na hantle
Hantle 2kg
Hantle 5kg
Hantle 7kg
Hantle 7,5kg
Hantle 10kg
Orbit rek BE940
Sanki
Rower
Koce
Namiot 4os.
Namiot 4 os.
Rower
Pawilon sześciokątny
Rakieta tenisowa Nano Wilson
Rower górski
Aparat cyfrowy Sony DS.-CT2
Jednostka
miary
(szt.)
3
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Ilość
4
1
1
2
1
1
1
4
2
4
4
3
2
15
6
5
1
1
2
1
1
5
1
Wartość
5
1.278,30
225,00
556,00
229,00
127,00
121,00
27,20
30,80
80,00
82,00
82,20
1.598,00
585,00
840,00
100,00
699,00
749,00
1.266,02
170,00
169,00
1.400,00
1.299,00
1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
2011
2011
1971
1971
1972
1972
1984
1997
1997
1997
2002
1994
1994
1994
1997
1998
1999
2003
2005
2009
2010
2010
1985
1985
1969
1986
2010
2011
2011
1997
1997
2000
2000
2001
2001
2003
2004
–5–
Projektor multimedialny Canon LV7285
Ekran ścienny Nobo 175x132,5
Akordeon 120 bas
Pianino
Fortepian
Pianino
Colorofon
Wzmacniacz z 3 kablami
Kolumna
Mikrofon Shure L-10LC
Gitara
Obrusy zielone
Obrusy zielone
Obrusy zielone
Choinki sztuczne
Zamrażarka TZ-220 982014413
Zamrażarka MORS-121 0010813
Zamrażarka CA-24 0015300
Zamrażarka Zamex TZ-171 0118683
Szafa chłodnicza S-711
Zamrażarka Beko HSA 13530
Zamrażarka Elektrolux EC-N26106
Waga uchylna
Stół przyścienny
Regały metalowe
Regał drewn. 4 cz.
Waga A730100
Nóż kuchenny stal. 30cm
Nóż do szynki stal. 32cm
Lutownica transformat. 45/75W
Ściągacz aut. izol. YY78
Poziomica alum. 150cm
Gilotyna
Zestaw kombinerek
Miernik
Szlifierka DSC-125 000440
Drabina alum. rozkł.
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.799,00
373,37
1.000,00
830,00
400,00
1.997,00
432,50
1.037,00
1.332,00
135,00
386,40
26,10
26,40
94,10
1.178,92
1.080,04
500,00
1.016,04
300,00
6.997,92
1.149,00
1.299,00
99,50
85,12
1.699,20
180,35
767,50
125,17
90,41
42,00
35,00
49,80
180,41
29,95
52,00
120,00
89,35
2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
2004
2004
2006
2006
2007
2008
2009
1968
1982
1989
1982
1985
1985
1985
1992
1997
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
87.
88. 2003
89. 2004
2004
90.
91. 2004
92. 2004
93. 2004
94. 2004
–6–
Klucze nasadowe kpl. TOPEX
Wykrywacz Pretaw
Wiertarka udarowa LE-BI
Wózek 2 kołowy -200kg
Myjka
Wózek schodowy
Nawigacja Clarion Ma-P780
Stół dębowy
Szlifierka
Tokarka do drewna
Szafa 2 drzwiowa BHP
Ściski stolarskie
Imadło
Ściski stolarskie
Wiertarka
Frezarka DYMC-8
Młotowiertarka 06011003
Kosiarka spalin. 11A-040A602
Młotek kuty Fibergl
Taczka
Radio Eltra Ana
Zestaw kluczy
Tarcza PiłyPI-504V350,3
Frez ścinowy P-111 140/25/30
Frez piłowy PI-402 200/3,2/30
Tarcza piły 506V 300/3,2/2,2/30
Drabina 2 element. 4,4m
Szlifierka taśm. 600W 1200HS
28305606
Tarcza piły PT-504V 350/3,2/30
Siekiera
Piła ¾ Elektromac. łańcuch. PN315001452
Opryskiwacz
Pilarka tarczowa N-1200SCL
Szlifierka oscy. NT300P
Wiertarka udar. MR2440
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
74,00
96,50
79,99
196,00
746,00
356,36
999,00
100,00
30,50
987,00
94,00
4,50
9,65
19,50
106,00
840,01
847,21
400,00
74,01
103,50
85,00
34,95
140,82
314,78
88,76
196,44
425,00
Szt
Szt
Szt
1
1
1
377,00
142,86
99,97
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
399,00
99,00
237,00
118,00
748,00
3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115
116
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
2005
2006
2006
2007
2009
2010
2010
1985
1985
1985
1987
1986
1997
1998
2001
2000
2007
1970
1986
1979
1995
1972
1985
1986
1986
1986
1987
1991
1997
1997
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
–7–
Wiertarko-wkrętarka AK
Szlifierka D28153
Sekator do żywopłotu
Szlifierka Katowa 230mm 220OW
Kosiarka Silwer 470BRPRE
Wyrzynarka 500W
Młotowkrętarka 1500W 200424
Stoły z deskami
Stały laminowane
Stoliki
Stoły z szufladami
Segment kuchenny 2 cz.
Komoda Natalia
Krzesła
Stół
Lodówko-zamrażarka Polar CZN 280
Chłodziarko-zamrażarka Polar PMax
Gaśnica śnieg.
Żyrandol
Lampy jarzeniowe
Zegar kwarc.
Pieniek do mięsa
Taboret elektr.
Winda towarowa
Kuchnia gazowa
Waga
Butla gaz. duża
Krajalnica 4561
Robot 0724 SZ-10-60
Krajalnica metal. TYP 493.4
Brytfanna emel. 40cm
Brytfanna 30cm
Garnek wysoki stal 36l
Garnek wysoki stal. 36l
Garnek śr. Stal. 32 cm 15l
Garnek śr. Stal. 40cm 31,4l
Garnek niski stal. 23,6l
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
2
3
21
4
1
2
51
1
1
1
1
6
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
209,99
318,00
267,00
139,00
1.612,00
186,00
586,00
343,52
270,00
546,00
168,20
858,30
256,80
3.315,00
1.261,48
1.967,21
1.199,00
66,50
249,60
282,00
20,50
83,50
59,00
520,00
230,00
238,50
68,50
276,49
76,00
234,24
49,78
45,09
479,82
479,83
572,54
929,52
420,73
4
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2005
2005
2004
2008
2001
2001
2001
2002
2011
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
2009
1986
1994
1976
1977
1969
1980
2011
2011
2011
2012
2007
2008
2011
2012
1997
1997
1997
2002
–8–
Rondel niski stal. 4,5l
Pokrywa stal. 28cm
Pokrywa stal. 32 cm
Pokrywa stal. 36cm
Cedzak stal. 22cm
Miska stal. 16,2l
Miska stal. 21,6l
Regał stal.
Ruszt
Blacha
Stół z półką
Maszynka el. do mięsa
Firana 4 mb
Meblościanka 4 cz.
Biurko
Krzesło używ.
Drukarka HP Laser Jet P1102
HP urządz. Wielofunkcyjne Photosmart
C4680A
Żyrandol
Lampka na biurko biała
Biurko
Regał bibliot.
Skrzynki katalog.
Krzesła
Szafa aktowa
Szafa aktowa cz. zamknięta
Stół konferencyjny 140x800
Żyrandol
Niszczarka Sigma
Telefax Panasonic KX-FL 613PD
Centrala telefoniczna 2/6 I WOIP
Niszczarka DS.-500C Fellowes
Fotel obrotowy
Meble biur. Mahoń 8 cz.
Meble biur. Stal 8 cz.
Meble 4 cz. kpl.
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
141,40
153,00
173,84
213,26
168,11
709,30
425,36
1.131,14
76,86
139,08
1.636,51
632,47
60,00
1.249,00
394,00
10,00
378,00
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
2
1
1
12
10
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
399,00
93,50
20,74
285,00
1.416,00
160,00
30,00
1.163,60
516,60
319,80
199,00
218,38
1.154,99
780,00
249,00
325,67
2.683,33
2.776,69
2.898,00
5
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
2007
2008
2009
2009
2009
2011
1982
1995
1996
2000
2001
2002
2002
2004
2004
2004
2007
2008
2008
2008
188.
189.
190.
191
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
2009
2010
2011
2011
1998
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2011
2012
1979
–9–
Fotel obrotowy Bogart
Szafa aktowa z drzwiami
Stół wiśnia
Krzesło wiśnia
Fotel Solano
Meble biur. Dąb antyczny 7 cz.
Kasetka ogniotrwała
Zegar kwarc.
Lampka na biurko czarna
Radio Tola 9708
Wieża stereo + 2 kolumny + pilot
Lampka na biurko
Lampy wiszace
Lampy wiszace
Lampy wiszace
Radio Philips
Termos konferencyjny
Podnóżek z regulacją
Podnóżek z regulacją
Wentylator HFT-40
Kuchenka mikrofalowa Whirlpool
AMW234SL
Wentylator
Żyrandol (4x60W)
Żyrandol (3x60W)
Krzesło drewniane
Szafa ubraniowa
Szafa ubraniowa
Stoły laminowane
Krzesła kryte dermą
Komoda Indiana Dąb
Komoda Indiana Dąb
Szafka Indiana Dąb
Ława Indiana Dąb
Kanapa Pascal
Kanapa
Jarzeniówki
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
2
2
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
729,56
2.209,42
794,00
888,00
523,38
3.276,72
14,00
30,50
169,98
85,00
250,00
150,00
192,70
526,00
330,00
129,99
131,97
276,70
276,69
67,78
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
2
1
2
4
1
1
2
2
2
1
1
1
1
4
449,00
76,00
498,00
199,00
200,00
1.592,00
388,00
90,00
30,16
1.530,00
986,00
542,00
270,00
888,00
449,00
340,00
6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
204.
205.
206.
207.
208.
209
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
1979
1979
1981
1986
1986
1995
1995
1997
2000
2001
2001
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
1969
1971
1971
1971
1973
1987
1987
1987
2005
1987
1996
1997
1980
1982
1985
1986
1987
1988
– 10 –
Jarzeniówki
Jarzeniówki
Jarzeniówki
Lustro łazienkowe
Lustro
Zegar
Zegar
Odkurzacz 807
Kosz plast. Na śmieci
Wiadro z wycisk. + nakładka
Wiadro z wycisk. + nakładka
Dywan 200x300
Dywan 250x350
Wycieraczka 90x150
Wycieraczka 60x90
Karnisz
Firany
Odkurzacz Zelmer 450.0905ST
Worki do odkurzacza
Waga lekarska 54677
Kozetka lekarska
Stolik zabiegowy
Szafka lekarska szkolana
Lustro laryngolog.
Słuchawki lekar.
Szafa lek.
Biurko lek.
Ciśnieniomierz
Krzesło obrotowe
Stolik
Regał Natalia
Wieszak metal.
Chłodziarka 0863325
Żyrandol
Lustra łazienkowe
Kosz na śmieci
Zasłony
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
5
1
10
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
275,00
94,00
865,00
10,12
154,00
26,00
38,00
336,00
12,41
490,81
490,80
999,00
1.084,30
139,90
29,95
412,00
40,00
270,00
9,99
252,30
80,00
49,60
173,00
26,30
53,60
202,91
151,00
153,00
116,00
26,00
268,40
25,00
170,00
93,50
20,24
14,50
72,00
7
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
1945
1945
1969
1985
2001
2008
1968
1969
1985
1997
1999
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2011
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
2011
2011
2011
2011
2007
2000
2000
2001
2000
2004
2004
2004
2004
2005
– 11 –
Środki trwałe
Budynek socjalny
Budynek mieszkalny
Budynek gospodarczy
Przechowalnia warzyw. –owoc.
Własnościowe prawo do mieszk.
spółdzielcz.
Zwiększ. wartośc wł. pr. do mieszk. spół.
Szambo
Wjazd + skład opału
Ogrodzenie – siatka w ramkach
Kotłownia na olej opałowy
Drukarka Laser Jet
Zestaw komputerowy
Zestaw komputer. używ.
Zestaw komputer. użuw.
Monitor Siemens używ.
HP urządzenie wielofunkcyjne C4180
Komputer Vobis
Zestaw komputerowy G550
Komputer Notebook Dell Inspirion
N5010
+ torba
Komputer Notebook Acer AS7750G
Komputer Notebook Acer AS7750G
Komputer Notebook Acer AS7750G
Komputer Notebook Acer AS7750G
Samochód Volkswagen
Obieraczka O2BA 07861102311
Zmywarka ZK 053
Obrabiarka komb. DYMC-8
Spawarka SE 25OT
Podświetlacz do jaj UV-254
Patelnia El.PE-025A
Kuchnia el. z piekarnikiem PE1 KE-4A
Kuchnia El. Z szafką z drzwiami
Pilarka tarczowa TKHS315C-2 8/DMB
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
41
1
425.161,62
46.227,95
9.884,10
14.002,10
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1.089,05
36.480,95
11.303,63
4.349,76
5.802,94
148.775,71
2.562,00
2.549,48
1.088,47
2.215,00
900,36
486,78
2.449,00
2.313,99
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.556,00
2.199,00
2.199,00
2.199,00
2.199,00
119.807,00
2.525,40
6.588,00
2.645,30
1.090,00
1.745,82
4.209,00
8.784,00
5.185,00
1.878,80
8
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
274. 2008
2003
275.
276. 2004
277. 2004
278. 2004
279.
280.
281.
282.
2006
2006
2006
2007
2007
283.
2007
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2011
2011
X
X
– 12 –
Kopiarka Nashuatec MP2000SP
Licencja na pr. komp. Kadry, płace
ProgMan
Licencja na pr. komp. finanse Vulcan
Licencja na pr. komp. Dziennik Ustaw
Nowe Media
Licencja na pr. komp. Zamów. Publicz.
Forum
Licencja na pr. komp. Finanse Optivum
Vulcan
Licencja na pr. komp. Office 2003
Licencja na pr. komp. Norton 2007
Licencja na pr. komp. Stołówka
Licencja na pr. komp. Instrukcja obieg.
dok.
Licencja na pr. komp. Prawo
gospodarcze
Licencja na pr. komp. Office 2007
Licencja na pr. komp. Finereader 9.0
Film szkoleniowy pt.„Piłem i brałem”
Licencja na pr. komp. Windows XP
Licencja na pr. komp. Office 2007
Licencja na pr. komp. Office 2007
Licencja na pr. komp. MOW 8.00
Licencja na pr. komp. Office 2010
Księgozbiór
Razem
Poz. 2221
Szt
1
9.150,00
Szt
Szt
1
1
2.538,82
2.325,00
Szt
1
2.203,32
Szt
1
393,82
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
470,00
699,00
219,00
868,64
Szt
1
86,71
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
890,60
265,00
768,60
146,40
290,00
643,00
26,00
405,00
349,00
7.640,85
X
X
1.031.821,80
9
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 13 –
Poz. 2221
10
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 14 –
Poz. 2221
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Kożuchowie
§ 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Kożuchowie, zwana dalej „Placówką nr
1” wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn.
zm.).
§ 2. Placówka nr 1 jest jednostką budżetową Powiatu Nowosolskiego.
§ 3. Siedziba Placówki nr 1 mieści się w Kożuchowie przy ul. Traugutta 17 m 4, ul. Traugutta
17 m 10, Oś. 22 Lipca 18c/14.
§ 4. 1. Placówka nr 1 jest publiczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu
socjalizacyjnego.
2. Przedmiotem działalności Placówki nr 1 jest:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego
niezbędnych potrzeb,
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i
religijnych,
2) realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
3) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd
postanowi inaczej,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,
6) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
7) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 5. 1. Dyrektorem Placówki nr 1 jest Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Kożuchowie, który kieruje Placówką przy pomocy wychowawcykoordynatora.
2. Centrum, o którym mowa w ust. 1 prowadzi obsługę ekonomiczno – administracyjną i
organizacyjną Placówki nr 1.
1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 15 –
Poz. 2221
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Wykaz majątku przekazanego w zarząd Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w
Kożuchowie
WYKAZ MAJĄTKU
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Data
zakupu
Nazwa mienia
2
3
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
2004
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2010
2011
1998
1998
1998
Kuchnia elektr.
Lodówka Polar
Odkurzacz Meteor
Lampa wisząca
Lampa wisząca
Kinkiet
Choinka
Telewizor Samsung
Mikrofalówka 4204350859
Suszarka do włosów Philips HP 4819.00
Firana kuch.
Firana
Pościel flanela
Koc
Kołdra owcza wełna
Komplet garnków 8 el.
Mikser ręczny
Pralka Siemens
Podgrzewacz Proeco 8
Pufa
Krzesło
Biurko z nadstawką
Jednostka
miary
(szt.)
4
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Ilość Wartość
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
6
820,00
1.050,00
271,00
66,90
77,90
33,90
20,00
999,00
249,00
88,00
50,50
175,50
158,00
65,00
136,00
125,00
57,00
1.669,00
654,00
130,00
70,00
308,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
2007
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2001
2001
2002
2004
2005
2007
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
– 16 –
Bieliźniarka
Szafa
Słupek
Szafka pod RTV
Szafka pod zlewozmywak
Szafka dolna kuchenna
Szafka kuchenna 80
Szafka kuchenna 40
Ławostół laminow.
Szafka na buty
Fotel
Dywan
Lodówka Amica AK 130
Dywan używ.
Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa
Firanka
Pościel kpl
Lampka na biurko
Firana - kpl 2 szt
Mikrofalówka Roy 311 252
Odtwarzacz Sony
Poduszka
Robot Zelmer 281.64
Frytkownica Tefal FR4021
Pościel Kora
Prześcieradło
Odkurzacz Zelmer 1100.5 EO1EF
Odkurzacz Rowenta RO1717
Telewizor Philips 25
Telewizor Funai LCD LT7-M32BB
DVD Manta AK-DV-8005
Kuchnia Amica
Pralka AEG L60060 TL
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
233,00
264,00
145,00
157,00
130,00
163,00
142,00
89,00
294,00
80,00
1.720,00
240,00
949,00
45,00
32,00
108,00
70,00
96,00
84,00
24,70
101,98
58,99
294,00
249,00
295,00
150,00
169,00
248,00
172,50
117,50
269,00
349,00
300,00
950,00
90,00
1.529,00
1.499,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
1999
1999
1999
1999
1999
2001
1999
2005
2005
2005
2011
1999
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2010
2011
– 17 –
Szafa
Ława
Stolik
Stolik
Taboret
Szafka RTV
Łóżko drewniane
Łóżko piętr. + szuflady + materac
Segment uzyw. 3szt
Zestaw kuchen. używ.
Sofa 3 os. + fotel skórzany
Lampki choinkowe
Szafka łazienkowa
Krzesło
Komoda
Szafka łazienkowa wisząca
Łóżko piętrowe + materac
Stół rozkładany
Biurko
Biurko
Szafka
Witryna
Komoda
Szafa
Szafa
Szafa Largo
Regał Largo
Szafka RTV Largo
Szafka wisząca Largo
Szafa 3 drzw.
Krzesła
Witryna
Szafka z szufladami
Półki
Sofa
Zestaw mebli kuchennych
Komplet wypoczynkowy Mercado
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
7
1
1
2
1
1
1
400,00
300,00
100,00
100,00
100,00
150,00
260,47
674,29
400,00
300,00
2.404,00
59,00
699,00
796,00
310,00
200,00
2.777,90
399,90
399,00
1.135,00
220,00
316,00
207,00
504,00
487,00
607,00
407,00
512,00
416,00
600,00
455,00
347,00
282,00
200,00
750,00
7.500,00
2.299,99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
2011
2011
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2009
117.
118. 2009
119. 2009
120. 2009
2009
121.
122. 2009
123. 2009
124. 2009
125. 2009
126. 2009
127. 2009
128. 2009
129. 2009
130. 2009
131. 2010
– 18 –
Tapczan Miś
Ława Manifi
Żyrandol
Łampka na biurko
Robot Tefal
Kołdra + poduszka kpl.
Suszarka
Pościel kpl.
Prześcieradło frotte
Prześcieradło frotte
Garnek stał.
Garnek
Firana
Maszyna do szycia Singer 4210
Poduszki
Poduszki
Robot Zelmer 281.64
Frytkownica Philips HD 6111.10
DVD Bellwood 301 Solwer SCES-52042
Kuchenka mikrofalowa używ.
Telewizor Samsung LCD + uchwyt
LE32B450
Odkurzacz piorący Apollo CL-333
Zmywarka Bosch SM-150M15EU
Pralka Siemens WM10E36RP-L
Chłodziarko-zamrażarka Liebherr ICUS30130
Żelazko Braun SI6261
Dywan 200x300
Kołdra
Kołdra
Karnisz
Konsola +4 gry
Firany
Radiomagnetofon Panasinic RXES23ES
Kołdra
Torby podróżne stelaż. 52x45x30cm
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
4
1
2
1
6
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
699,00
579,00
189,00
103,96
297,00
76,00
119,99
239,70
54,85
10,96
46,99
47,30
71,82
547,78
79,98
25,99
169,00
228,00
287,00
150,00
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
2.028,90
599,00
2.649,00
1.499,00
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
2.649,00
259,00
799,00
350,00
400,00
30,00
746,87
19,99
599,00
200,00
365,64
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
152.
163.
164.
165.
166.
167.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
1976
1982
1982
1987
2004
2004
2004
2004
2004
1995
2004
2006
2009
2011
2009
1979
1997
1998
1998
1998
1998
1998
– 19 –
Piekarnik Bosch stal HBA43S450E
Płyta ceramiczna Siemens ET645EN11
Lampa zwis Medalistka
Kinkiet Medalistka
Schodki aluminiowe
Odkurzacz Zelmer 450.0 P05ST
Deska do prasowania Vileda
Odtwarzacz DVD Pionier DV-320K
Odkurzacz Samsung SC4530
Dywaniki 80x80
Sztalugi drewno
Narzuta Indira 150x250
Narzuta Indira 250x250
Telewizor Panasonic 50TX-P50C3E FK1250491
Fotele
Meblościanka
Meblościanka
Stolik
Biurko
Regał
Regał
Komoda
Krzesła
Zegar kwarc
Żyrandole
Ekspres z termosem
Telefon bezprzewodowy Siemens C590
Chodnik 4mb
Szafki kpl.
Stół do tenisa
Segment ciemny
Ława drewniana
Ława okrągła
Stół drewniany
Krzesła drewniane
Komoda antyk
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
7
1
1.499,00
1.319,00
255,63
125,73
217,90
399,00
229,00
267,18
279,00
159,96
480,00
349,93
79,99
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
3.400,00
240,00
980,20
814,80
68,00
418,00
155,00
109,00
548,00
380,00
24,00
370,00
119,00
299,00
235,27
4.709,15
255,00
1.000,00
200,00
200,00
100,00
420,00
100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
2009
2009
2009
2009
2009
2009
1998
2010
1992
2005
2005
2011
2011
181.
182.
183.
184.
185.
186.
2011
2002
2002
2009
2010
1998
X
– 20 –
Fotel skóra czarna
Fotel skóra czarna
Sofa 2 os. skóra czarna
Sofa 2 os. skóra czarna
Sofa 3 os. skóra czarna
Ława
Lampy wiszace
Tablica + przybory
Telewizor Philips
Telewizor Daewoo W0273
Magnetowid
Komputer Intel + monitor Flatron L1929S
Komputer Intel + monitor Benq FP783
Komputer Vobis Digital + monitor
Samsung 940N
Lampy wiszące
Stolik pod komputer
Krzesła
Krzesła
Zestaw skórzany kanapa + fotel
X
Razem
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
2
1
1
1
2
2
6
1
1
1
1
1
1
2.398,00
1.199,01
1.699,00
1.698,99
4.198,00
796,00
940,44
515,30
1.249,00
1.200,00
943,95
700,00
700,00
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
2
3
3
1
1
700,00
464,00
675,00
581,94
190,00
1.500,00
X
X
107.628,01
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 21 –
Poz. 2221
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 22 –
Poz. 2221
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Kożuchowie
§ 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w Kożuchowie, zwana dalej „Placówką nr
2” wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej, określone w ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z
późn. zm.).
§ 2. Placówka nr 2 jest jednostką budżetową Powiatu Nowosolskiego.
§ 3. Siedziba Placówki nr 2 mieści się w Kożuchowie przy ul. Traugutta 17 m 5.
§ 4. 1. Placówka nr 2 jest publiczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu
socjalizacyjnego.
2. Przedmiotem działalności Placówki nr 2 jest:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego
niezbędnych potrzeb,
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i
religijnych,
2) realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
3) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd
postanowi inaczej,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,
6) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
7) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 5. 1. Dyrektorem Placówki nr 2 jest Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Kożuchowie, który kieruje Placówką nr 2 przy pomocy wychowawcykoordynatora.
2. Centrum, o którym mowa w ust. 1 prowadzi obsługę ekonomiczno – administracyjną i
organizacyjną Placówki nr 2.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 23 –
Poz. 2221
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Wykaz majątku przekazanego w zarząd Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2
w Kożuchowie
WYKAZ MAJĄTKU
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
Data
zakupu
Nazwa mienia
2
3
1992
2001
2006
2007
2009
5.
2009
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2010
2001
2006
2008
2010
2008
2007
2009
2011
1995
2000
2010
2010
2010
2010
2007
2011
Odtwarzacz Sony
Radiomagnetofon CSD-EL 300E2
Konsola Sony PS-2
Kino domowe Easy Touch
Telewizor Samsung LCDz uchwyt.
LE32B350
Radiomagnetofon Panasonic RXES23ES
Zestaw komputerowy Siemens
Żelazko 181512
Żelazko Philips 2105/02
Pralka Simens WM14s440
Deska do prasowania Vileda
Odkurzacz Zelmer 206537
Odkurzacz Zelmer 1100.OP06SD
Odkurzacz Samsung
Odkurzacz Samsung SC 4530
Maszyna do szycia Łucznik 92071113
Suszarka do włosów`szt
Torby podróżne
Torby podróżne
Wentylator Alaska 25
Schodki aluminiowe
Kołdry
Pościel kora(poszwa 140/250 + 2
Jednostka
miary
(szt.)
4
Szt
Szt
Szt
Szt
Ilość Wartość
5
1
1
1
1
6
295,00
549,00
594,00
498,70
Szt
1
1.928,90
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
kpl.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
5
15
599,00
2.250,01
184,00
119,00
2.549,00
229,00
249,00
399,00
289,00
279,00
340,00
36,00
304,35
97,36
85,39
217.89
300,00
795,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61,
2011
2011
201
1986
1988
1992
2009
2009
2010
2010
2010
2011
1997
1997
1997
1997
1997
2009
2009
1984
1987
1982
1997
1997
1997
1997
1997
1998
2001
2001
2002
2002
2004
2004
2004
2005
2005
2005
– 24 –
poduszki 70/80)
Prześcieradło 160/200
Poduszka 70/80
Kołdra 135/200
Lustro
Zegar ścienny
Kapa na łóżko
Choinka wys.120 cm
Choinka wys.180 cm
Dywan 250x350
Dywan 66x100
Koc
Chodnik 13,6mb
Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa
Lampa jarzeniowa
Lampa wisząca
Podgłówki
Regal magazynowy 4 cz.
Ława
Szafa sosna
Regał Natalia
Komoda z szufladami
Materac obszyty
Szafa
Łózko drewniane
Szafa
Łóżko piętrowe+2 szufl.+2 materace
Stół
Krzesła
Łóżko piętrowe
Pojemnik na pościel
Biurko
Łóżko piętrowe + 2 materace
Szafa ubraniowa
Szafki nocne
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Kpl.
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
15
10
10
2
1
13
1
1
1
9
12
1
1
1
2
2
1
4
4
8
1
1
6
3
1
1
2
4
1
1
3
6
1
1
2
1
3
10
330,00
330,00
410,00
48,02
49,65
215,80
61,68
181,78
664,05
589,95
439,20
433,53
24,04
40,58
223,62
223,64
132,15
290,72
1.156,32
81,04
290,00
20,00
1219,80
402,60
128,40
86,67
205,12
1.041,88
616,00
958,00
90,00
60,00
634,40
110,00
320,00
800,00
2.100,00
750,30
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
62.
63.
64.
65
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2000
2000
2002
2002
2006
2006
2006
2006
2006
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2006
2006
2006
2006
– 25 –
Szafki nocne
Stół rozkładany
Taborety
Łóżko piętrowe + w2 materace
Krzesło
Łózko z materacem
Biurko klon
Komplet wypoczynkowy
Szafka z półkami 100x500
Komoda z drzw.czerw.
Regał szeroki Wenge
Półka wisząca Wenge
Szafka kostka czerw.
Szafka kostka Wenge
Stolik RTV Wenge
Komoda z szufladami Wenge
Komoda waska z drzwiami Wenge
Szafa Deko 2,50
Cedzak
Miski nierdz.
Gofrownica 0110
Frytkownica 111 09 120
Zestaw mebli kuchennych
Chłodziarko-zamrażarka
Garnek wys.8,5l
Garnek wys.6l
Maszynka do mięsa elektr.Zelmer 886.84
Garnek śr. 10,3l stal.
Garnek niski 4,5 l stal.
Pokrywa 24 cm stal.
Nóż kuchenny 24 cm stal
Nożyce do drobiu stal.
Miska 7,5l stal.
Miska 10 l stal.
Patelnia 24 cm
Garnek stal.
Pokrywa stal.
Pokrywa stal.
Miska stal.
Poz. 2221
Szt
Sz
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Kpl
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
2
2
10
1
3
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
155,00
799,80
599,50
1.009,00
195,00
601,00
435,00
2.750,00
2.880,00
898,00
449,00
199,00
299,00
598,00
569,00
699,00
299,00
2.485,00
30,16
46,68
69,99
200,00
7.295,00
1.599,01
96,52
161,60
307,00
217,89
136,76
42,88
95,04
121,70
111,27
126,33
248,00
62,89
15,71
21,33
33,67
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
101. 2006
102. 2006
2008
103.
104. 2010
105. 2010
106. 2010
107. 2010
108. 2011
X x
– 26 –
Miska stal.
Dzbanek stal.
Kuchenka mikrofalowa Elektrolux EMS
2840
Zmywarka Bosch SMV 40MODEU
Komplet obiadowy 41 el.
Piekarnik Bpsch HE-V43W350E
Płyta grzewcza Bosch NP.-F651A01E
Robot kuchenny Zelmer typ -481,5
Razem
Poz. 2221
Szt
Szt
1
1
19,08
63,98
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
X
1
1
2
1
1
1
X
479,01
2.499,00
371,98
1.119,30
1.049,00
125,20
61.631,82
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 27 –
Poz. 2221
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 w Kożuchowie
§ 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Kożuchowie, zwana dalej „Placówką nr
4” wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej, określone w ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z
późn. zm.).
§ 2. Placówka nr 4 jest jednostką budżetową Powiatu Nowosolskiego.
§ 3. Siedziba Placówki nr 4 mieści się w Kożuchowie przy ul. Traugutta 17 m 7.
§ 4. 1. Placówka nr 4 jest publiczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu
socjalizacyjnego.
2. Przedmiotem działalności Placówki nr 4 jest:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego
niezbędnych potrzeb,
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i
religijnych,
2) realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
3) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd
postanowi inaczej,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,
6) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
7) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 5. 1. Dyrektorem Placówki nr 4 jest Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Kożuchowie, który kieruje Placówką nr4 przy pomocy wychowawcykoordynatora.
2. Centrum, o którym mowa w ust. 1 prowadzi obsługę ekonomiczno – administracyjną i
organizacyjną Placówki nr 4.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 28 –
Poz. 2221
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Wykaz majątku przekazanego w zarząd Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4
w Kożuchowie
WYKAZ MAJĄTKU
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Data
zakupu
1992
2007
2007
2009
1986
1987
1997
1999
1999
1999
1999
2001
2002
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
Nazwa środka trwałego
2
Odtwarzacz Sony 0010413
Kino domowe LG
Telewizor Toschiba 32 32A3002PG
Radiomagnetofon Panasonic RXD26EH
Segment magaz. 4 cz.
Segment magaz. 3 cz.
Szafa sosna
Łóżka drewn.
Szafa z lustrem
Szafa
Komoda
Łóżko piętrowe + 2 materace + 2
podłogi
Łóżko piętrowe z materac.
Tapczan 1 os.
Szafy ubraniowe
Szafki nocne
Szafki nocne s
Stół rozkładany
Taborety
Łóżko piętrowe + 2 materace
Ława Indiana
Jednostka
miary
(szt.)
3
Szt
Szt
Szt
Ilość
Wartość
4
1
1
1
5
295,00
500,00
2.392,24
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
5
4
1
1
1
499,00
567,94
200,00
1.016,50
1.041,88
500,00
200,00
300,00
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
4
1
10
3
2
10
1
1
523,36
500,00
1.276,00
700,00
750,30
232,50
799,80
599,50
1.489,00
279,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
2008
2008
2008
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2004
2006
2006
2006
2006
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2006
2006
2006
2006
2007
2008
– 29 –
Krzesła
Krzesła chrom szare
Krzesła chrom szare
Komplet wypoczynkowy AS
Szafa z półkami 1000x500
Szafa z półkami
Komoda z drzwiami czerwona
Regał szeroki Wenge
Półka wisząca Wenge
Stolik RTV Wenge
Komoda szufladami Wenge
Komoda wąska z drzwiami Wenge
Szafa Deko 2,30m
Biurko C32
Cedzak
Komplet garnków
Miski nierdzewne
Gofrownica
Robot kuchenny 371.6 09/01
Frotownica 14809
Waga biała
Zestaw kuchenny
Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool
Garnek wysoki 8,5l
Garnek wysoki 6 l
Brytfanna stal. 30 cm.
Garnek wysoki stal. 10,5l
Garnek niski stal. 4,5l
Pokrywa stal 24
Nóż kuchenny 24 cm stal.
Miska 5,5l stal.
Pokrywa stal.
Pokrywa stal
Miska stal.
Miska stal/
Maszynka do mięsa Zelmer 886.84
Dzbanek stal.
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
szt
Szt
Szt
Szt
2
11
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
130,00
818,40
74,49
2.750,00
2.880,00
960,03
449,00
449,00
199,01
568,99
698,99
299,00
2.393,00
302,99
15,25
195,00
24,66
69,99
139,00
200,00
57,99
8.532,00
1.599,00
96,53
161,64
36,78
197,03
136,76
42,88
95,04
169,20
15,72
21,32
33,68
19,08
299,00
63,97
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
59.
60.
2009
2010
2011
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
2011
2011
2001
2008
2009
2011
2008
2009
1992
1987
1997
2000
2007
2008
2008
2009
2010
2010
2011
1986
1992
1998
2000
2010
2010
2010
2011
1986
1986
1997
1997
– 30 –
Kuchenka mikrofalowa Daewoo
KOG-6C37/KOG6335
Komplet obiadowy
Piekarnik EOB 53102X
NAD134980001531
Płyta ceramiczna EHS 60210P
NAD134980001511
Zmywarka Siemens SN64M001
Żelazko
Pralka Bosch WA-S 28461
Żelazko Braun SI6261
Żelazko Tefal FV4270
Odkurzacz Zelmer 207662
Odkurzacz Samsung SC5667
Maszyna do szycia Łucznik 92080003
Kosz na śmieci
Lampki na choinkę
Kosz na śmieci plastik.
Suszarka do bielizny
Wentylator
Suszarka do bielizny
Choinka 180cm
Torby podróżne
Schodki aluminiowe
Deska do prasowania Vileda
Lustra
Kapy na łóżko
Zegar ścienny
Zegar
Dywan 200x300
Dywan 66x100
Koc Dana
Chodnik 11,6mb
Żyrandol
Żyrandol
Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa
Poz. 2221
Szt
Szt
1
4
267,18
715,96
Szt
1
1.086,00
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
8
1
1
1
9
12
1
1
2
1
1
999,00
1.699,00
184,00
2.799,00
259,00
159,00
329,00
289,00
340,00
29,00
13,51
14,00
29,90
67,78
49,00
181,78
389,44
217,89
199,00
34,50
132,80
49,65
54,00
759,05
589,95
439,20
370,86
79,50
31,90
46,74
132,15
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
2009
2009
2009
2007
2007
2011
2011
2011
2011
1992
1992
2000
2000
2000
2001
2002
2002
2011
– 31 –
111.
112.
113.
2011
2011
Żyrandol
Żyrandol
Lampy wiszące
Poduszki
Kołdra
Poduszka 70/80
Poduszka 70/80
Kołdra 135/200
Kołdra 135/200
Poszwy
Poszewki
Poszwy
Prześcieradła
Poszewki
Pościel z kory kpl
Prześcieradło frotte z gumką
Ręczniki
Pościel kora 140/200 + 2 poduszki
70/80
Pościel kora 140/200 + 2 poduszki
70/80
Prześcieradło 160/200
Prześcieradło 160/200
X
X
Razem
110.
2011
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
2
2
3
4
4
9
1
9
1
12
8
12
6
11
12
27
15
458,00
398,00
218,04
200,00
199,80
297,00
33,14
369,00
40,90
120,00
36,00
324,00
114,06
61,60
576,00
402,03
299,85
Szt
14
742,00
SZT
Szt
Szt
1
14
1
53,03
308,00
22,22
X
X
58.166,85
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 32 –
Poz. 2221
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 33 –
Poz. 2221
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 w Kożuchowie
§ 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w Kożuchowie, zwana dalej „Placówką nr 3”
wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
§ 2. Placówka nr 3 jest jednostką budżetową Powiatu Nowosolskiego.
§ 3. Siedziba Placówki nr 3 mieści się w Kożuchowie przy ul. Traugutta 17 m 6.
§ 4. 1. Placówka nr 3 jest publiczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnointerwencyjnego.
2. Przedmiotem działalności Placówki nr 3 jest:
1) doraźna opieka nad dzieckiem umieszczonym interwencyjnie w Placówce w czasie trwania
sytuacji kryzysowej
2) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych
potrzeb,
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i
religijnych,
3) realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
4) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd
postanowi inaczej,
5) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
6) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,
7) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
8) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 34 –
§ 5. 1. Dyrektorem Placówki nr 3 jest Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Kożuchowie, który kieruje Placówką nr 3 przy pomocy wychowawcykoordynatora.
2. Centrum, o którym mowa w ust. 1 prowadzi obsługę ekonomiczno – administracyjną i
organizacyjną Placówki nr 3.
Poz. 2221
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 35 –
Poz. 2221
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 36 –
Poz. 2221
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/177/2012
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 26 października 2012r.
Wykaz majątku pozostawionego w zarządzie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w
Kożuchowie
WYKAZ MAJĄTKU
Lp.
1
1.
2.
Data
zakupu
2000
2007
2009
3.
2009
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1985
1986
1986
1986
1992
1997
1997
1998
1998
1999
2002
2002
2004
2004
2004
Nazwa mienia
2
Radiomagnetofon z CD CFD-S32L
Kino domowe LG
Telewizor Samsung LCD+ uchwyt
LE3213350
Radiomagnetofon Panasonic RXD26EH
Regał magazynowy
Szafa wnękowa
Szafa wnękowa
Szafa wnękowa
Ławka
Szafa sosnowa
Materac obszyty
Stolik drewniany kwadrat.
Krzesło z oparciem
Łóżko drewniane
Stół używ.
Krzesło używ.
Łóżko piętrowe+ 2 materace +
szuflady
Szafa narożna nieb.
Nadstawka na szafę nieb.
Jednostka
miary
(szt.)
3
Szt
Szt
Ilość
Wartość
4
1
1
5
669,00
500,00
Szt
1
1.928,90
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
3
1
1
1
10
4
1
2
4
3
9
499,00
550,90
510,00
297,87
260,28
30,00
2.033,00
346,68
70,00
60,00
1.041,88
90,00
90,00
Szt
Szt
Szt
1
2
2
634,40
732,00
244,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
2004
2004
2005
2005
2006
2006
1986
1997
1997
2007
2008
2008
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2004
2005
2006
2006
2006
2006
2006
– 37 –
Łóżko piętrowe
Biurko
Szafki nocne
Szafki nocne
Stół rozkładany
Taborety
Szafa wnękowa
Regał Natalia
Komoda z szufladami
Łóżko piętrowe + 2 materace
Krzesła
Łóżko z materacem
Fotel Royal
Wersalka Royal
Szafa z półkami
Komoda z drzwiami czerw.
Regał szeroki Wenge
Półka wisząca Wenge
Stolik RTV Wenge
Komoda z szufladami Wenge
Komoda wąska z szufladami wenge
Szafa DEKO 250
Biurko C32
Cedzak
Miski nierdzewne
Sztuśce kpl. 4x15 szt
Gofrawnica TSK 292G
Nóż kuchenny
Frytkownica F-612 14809
Patelnia
Waga chrom KUC
Toster Tefal 707 0060060
Zestaw mebli kuchennych
Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool
Zmywarka Bosch
Garnek wysoki 8,5 l
Garnek wysoki 6 l
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
2
2
9
3
2
7
1
8
2
1
3
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1.520,00
320,00
675,27
232,50
799,80
419,65
260,28
1.073,60
256,80
1.249,00
195,00
1.803,00
1.697,50
1.401,65
2.880,00
449,00
449,00
199,00
569,00
699,00
299,00
2.485,00
909,00
21,50
27,30
343,50
69,99
15,99
200,00
40,00
79,20
60,00
8.232,00
1.599,01
2.049,00
193,06
161,64
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2001
2009
2010
2011
2011
2008
2009
2011
2009
1992
2008
2010
2011
1986
1986
1998
2006
2010
2010
2010
2011
2009
2009
– 38 –
Pokrywa śr 20
Maszynka el. do mięsa Zelmer 88684
Mikrofalówka
nóż do pomidorów stal. 12 cm
Miska stal. 7,5l
Miska stal. 10l
Pokrywa stal. 28cm
Brytfanna ziel. stal.
Pokrywa stal.
Pokrywa stal.
Miska stal.
Dzbanek włóknisty
Nóż kuchenny
Mikser Zelmer MixRobi 381.7
Kpl. Obiadowy 43 el.
Płyta grzewcza Electrolux
EHS60210P
Piekarnik Bosch HB-A23B150E
Pralka Bosch WA-S28740
Żelazko Braun SI6261
Żelazko Bosch TDA 2630
Odkurzacz Samsung SC5667
Maszyna do szycia Łucznik
92071156
Wentylator HFT-40
Schodki aluminiowe
Torby podróżne
Listro
Listro
Zegar ścienny
Firana
Dywan 200x300
Dywan 66x100
Koc Dana
Chodnik 12,6mb
Żyrandol
Lampka czarna
Poz. 2221
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
15,70
307,00
309,00
31,29
111,27
126,33
54,48
86,99
21,33
33,67
41,10
67,34
31,98
145,18
499,98
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
1
1
1
859,00
1.259,00
2.599,00
259,00
179,00
289,00
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
1
1
4
2
1
1
1
1
9
12
1
2
1
340,00
67,78
217,89
239,96
69,00
38,50
49,65
83,98
759,05
589,95
439,20
402,20
219,98
37,99
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
2009
2009
2009
2007
2007
2011
2011
2011
99.
100. 2011
X
X
– 39 –
Poz. 2221
Lampka zielona
Żyrandol
Lampy jarzeniowe
Poduszki
Kołdra
Poduszka 70/80
Kołdra 135/200
Pościel kora 140/200 + 2 poduszki
70/80
Prześcieradło 160/200
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
Szt
1
4
3
4
4
10
10
34,99
596,00
218,04
200,00
199,80
330,00
410,00
Szt
Szt
15
15
795,00
330,00
Razem
X
X
58.517,75
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 40 –
Poz. 2221
Download PDF

advertising