Morphy Richards | 720020 | 720020-9in1-Steam-Cleaner

Внимательно изучите и сохраните это руководство
Parní čistič pro práci ve vzpřímené poloze
Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte si je
Dikey buharlı temizleyici
∂
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
13
12
13
14
15
16
17
18
21
19
20
22
25
28
29
32
23
26
30
24
27
31
∂
1
3
4
5
∂ Parní čištění ve vzpřímené poloze Ruční parní čištění
2
6
B
A
D
7
C
E
8
13
9
14
10
15
16
11
25
22
23
24
26
∂
12
27
27
27
30
28
29
31
∂
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování následujících bezpečnostních opatření.
Před použitím tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny.
• VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoli rutinní údržby
odpojte spotřebič od zdroje napájení.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod
dohledem nebo pokud byli poučeni o bezpečném použití
spotřebiče a rozumí případným rizikům.
• Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
• Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděna
dětmi bez dozoru.
•
•
Bezpečnost osob
•
VAROVÁNÍ: Nikdy nesměřujte páru na elektrické součásti
nebo vybavení. Jste-li na pochybách, zda je pro čištění
určitého spotřebiče vhodná pára, před čištěním se obraťte na
výrobce daného spotřebiče.
Po použití spotřebiče, před čištěním, naplněním nebo výměnou
příslušenství či uživatelskou údržbou je nutné vyjmout zástrčku z
napájecí zásuvky.
•
Je-li spotřebič zapojen do napájecí sítě nebo se ochlazuje,
udržujte jej mimo dosah dětí.
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se zástrčky nebo kabelu mokrýma
rukama.
•
VAROVÁNÍ: Hubice a nástroje budou po použití horké. Než je
odejmete, nechte je vychladnout.
•
VAROVÁNÍ: Nevypouštějte páru směrem k lidem či zvířatům.
Nebezpečí opaření.
PÁRA
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič nepoužívejte, není-li na místě plnicí
hrdlo.
•
VAROVÁNÍ: V případě zanesení hlavního kanálu se pára
vypouští odpouštěcími otvory.
•
Neponořujte kabel, zástrčku nebo vysavač do vody ani jiných
tekutin, abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a
zranění.
Umístění
•
Nepoužívejte ani neskladujte tento produkt venku.
•
Neskladujte spotřebič v blízkosti horkých povrchů, např. trub nebo
tepelných spotřebičů.
Síťový kabel
•
VAROVÁNÍ: Poškozený nebo přerušený napájecí kabel
vybavený zástrčkou nesmí být nikdy připojen k síti. Musí být
zlikvidován, protože poškozený kabel je po připojení do
elektrické zásuvky velmi nebezpečný.
•
Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem,
servisním zastoupením nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby
se předešlo riziku.
•
Napájecí kabel nesmí být nadměrně napínán.
∂
59
Bezpečnost výrobku
•
VAROVÁNÍ: Zkoušku spotřebiče provádějte vždy v prostoru,
který není náchylný k poškození. Spotřebič nikdy nepoužívejte
na materiálech, které nejsou odolné vůči vysoké teplotě, jako
např. dralon, přírodní kožešiny atd.
•
Parní čistič nikdy žádným způsobem neupravujte.
•
Parní čistič nikdy nepoužívejte, není-li v nádržce voda. Při delším
používání vždy doplňte
vodu do nádržky.
•
Nádržku parního čističe plňte vždy pouze deionizovanou,
demineralizovanou nebo destilovanou vodou.
•
Pokud byl spotřebič upuštěn, vykazuje viditelné známky
poškození nebo netěsní, nesmí se používat.
Další bezpečnostní pokyny
•
Nepřidávejte do vody žádné chemické čisticí prostředky, vůně,
alkohol nebo odstraňovač vodního kamene.
•
Opravy elektrických spotřebičů může provádět pouze školený
personál.
•
Neprofesionální opravy mohou být nebezpečné uživatelům.
•
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Morphy
Richards.
•
Spotřebič nesmí nikdy běžet bez dozoru.
•
Tento parní čistič je určen pouze k domácímu používání. V případě
nesprávného používání nebo používání ke komerčním či jiným
účelům dojde ke zrušení záruky.
Požadavky na napájení
•
Zkontrolujte, zda napětí na výkonovém štítku
spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti, které musí
být střídavé.
•
Pokud elektrické zásuvky ve vaší domácnosti nejsou vhodné pro
zástrčku dodávanou s tímto spotřebičem, je nutné zástrčku
nahradit vhodnou zástrčkou.
•
VAROVÁNÍ: Tento spotřebič musí být uzemněn.
•
Když je třeba vyměnit hlavní pojistku, použijte 13A pojistku
BS1362.
Obsah
Ochrana zdraví a bezpečnost
59
Požadavky na napájení
60
Přehled výrobku / vybavení
60
Použití spotřebiče
61
Dvojí funkčnost
61
Parní čištění ve vzpřímené poloze: sestavení
61
Použití v režimu vzpřímené polohy
61
Použití ručního parního čističe
62
Seznam příslušenství pro ruční parní čistič
62
Nádržka na vodu
62
Po použití
62
Skladování
62
Údržba
62
Kontaktujte nás
63
Záruka
63
Jak nejlépe využít váš nový čistič...
DŮLEŽITÉ: Abyste předešli nárůstu vodního kamene v
nádržce na vodu, plňte ji vždy pouze deionizovanou,
demineralizovanou nebo destilovanou vodou (v prodeji ve
většině supermarketů).
Vybavení
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
Držadlo
Spouštěč páry
Držák kabelu
Horní háček pro uchycení kabelu (otočný)
Dolní háček pro uchycení kabelu (fixní)
Tlačítko uvolnění ručního čističe
Hlavní těleso
Ruční parní čistič
Spouštěč páry
(na spodní straně držadla ručního parního čističe)
Napájecí kabel
Plnicí hrdlo
Spínač Zap/Vyp
Tlačítka uvolnění nádržky na vodu
Nádržka na vodu
Kontrolka napájení
Vodní trubice s mosazným kuličkovým závažím
Tlačítko uvolnění podlahové hlavice
Podlahová hlavice
Lamela pro koberce
Podlahový hadřík
Upevňovací páčka podlahového hadříku
Adaptér na příslušenství
Zahnutá hubice
Špachtle
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
Kulatý kartáč
Dlouhý kartáč
Pracovní hubice
Elastický pracovní hadřík (nasazuje se na pracovní hubici)
Stíradlo (nasazuje se na pracovní hubici)
Čisticí hlavice mini (nasazuje se na pracovní hubici)
Čisticí hadřík mini (nasazuje se na čisticí hlavici mini)
Sáček na příslušenství
Použití v režimu vzpřímené polohy
DŮLEŽITÉ: Před použitím spotřebiče by měly být všechny
tvrdé podlahy důkladně zameteny a koberce nasucho vysáty.
Parní čistič však nedoporučujeme používat na:
•
holých dřevěných podlahách nebo površích, kde je dřevo
vystaveno působení (nasákne vlhkost a může se deformovat).
•
poškozených tvrdých podlahách nebo tvrdých podlahách s
mezerami (nasáknou vlhkost a mohou se deformovat).
Použití spotřebiče
DŮLEŽITÉ: Mějte na paměti, že parní čistič pracuje tak, že
vypouští páru při zvýšené teplotě 115 °C. Zkoušku spotřebiče
provádějte vždy v prostoru, který není náchylný k poškození.
Spotřebič nikdy nepoužívejte na předmětech nebo površích,
které nejsou odolné vůči takové teplotě, nebo na náchylných
materiálech jako např. dralon, plast, přírodní kožešiny atd.
Nestůjte rovněž s mopem na jednom místě po delší dobu,
protože stálé horko může poškodit koberce a laminové
podlahy.
3
Stisknutím tlačítek (13) po stranách nádržky na vodu (14) ji vyjmete
z ručního parního čističe (8).
Jste-li na pochybách, vyzkoušejte spotřebič na takové části
materiálu, kde eventuální stopy nebudou vadit.
Uzávěr plnicího hrdla (11) vyjmete otočením
proti směru hodinových ručiček do polohy „uvolněno“ a
následným vytažením.
Dvojí funkčnost 1
Naplňte nádržku na vodu.
•
Parní čistič pro práci na podlahách a kobercích ve vzpřímené
poloze.
DŮLEŽITÉ: Abyste předešli nárůstu vodního kamene v nádržce na
vodu, plňte ji vždy pouze deionizovanou, demineralizovanou nebo
destilovanou vodou (v prodeji ve většině supermarketů). Jakékoli
problémy plynoucí z výskytu vodního kamene ruší záruku na
výrobek.
•
Ruční parní čistič (8) pro čištění vertikálních nebo obtížně
přístupných povrchů.
Vložte zpět uzávěr plnicího hrdla a zajistěte ho otočením ve směru
hodinových ručiček.
Váš parní čistič lze snadno nakonfigurovat do jednoho ze dvou
režimů čištění:
S ručním parním čističem lze použít řadu příslušenství (22-31).
Parní čištění ve vzpřímené poloze: sestavení 2
A Nasaďte rukojeť (1) na hlavní těleso (7).
B Jeden ze šroubů (součást dodávky) vložte do otvoru v dolním
háčku pro uchycení kabelu (5) a utáhněte.
Druhý šroub (součást dodávky) vložte otvoru v boční straně
rukojeti (naproti dolnímu háčku pro uchycení kabelu) a utáhněte.
Nasaďte zpět nádržku na vodu.
4
Na podlahovou hlavici (18) nasaďte podlahový hadřík (20) a
zajistěte upevňovací páčku (21).
5
Otočte horní háček na uchycení kabelu (4) a rychle uvolněte
napájecí kabel (10).
Uchyťte kabel do držáku (3).
6
POZNÁMKA: Připevnění rukojeti je nutné pouze při prvním
sestavení.
C Hlavní těleso nasuňte na podlahovou hlavici (18) tak, aby tlačítko
uvolnění na krku podlahové hlavice (17) bylo orientováno k zadní
straně sestavy a těleso zaklaplo na místo.
D Parní trysku na dolním konci ručního parního čističe (8) zasuňte do
adaptéru v dolní části hlavního tělesa vepředu.
Zapojte kabel do napájecí zásuvky a spínačem Zap/Vyp parní
čistič zapněte (12). Rozsvítí se kontrolka napájení (15) a po asi 30
sekundách bude spotřebič připraven vypouštět páru (při stisknutí
spouštěče páry (2)).
7
Na podlahovou hlavici nasaďte podlahový hadřík (20) a zajistěte
páčku v zadní části.
Položte podlahovou hlavici (18) na podlahu. Nohou přidržte hlavici
na podlaze a nakloňte hlavní těleso (7) dozadu.
Pro plynulé vypouštění páry stiskněte a držte spouštěč páry (2) a
pomalu posouvejte čistič po podlaze dopředu a dozadu. Abyste
však předešli nadměrnému navlhčení podlahy, používejte
spouštěč páry přerušovaně (zejména na tvrdých podlahách).
Parní čistič pevně zatlačte do prostoru v hlavním tělese, dokud
nezaklapne na místo.
E
VAROVÁNÍ: Před ZAPNUTÍM spotřebiče se ujistěte, že
podlahová hlavice je bezpečně stranou od osob či zvířat.
8
Pokud čistíte koberec, osaďte podlahovou hlavici (18) podlahovým
hadříkem (20) a lamelou na koberce (19). Pohyb hlavice po koberci
tak bude snadnější.
POZNÁMKA: Lamela na koberce se záměrně nasazuje na
podlahovou hubici volně.
∂
tahy, vždy shora dolů. Po každém tahu otřete dosucha pryžovou
čepel i dolní hranu okna. U malých okenních panelů vyjměte
stíradlo a aplikujte páru přímo na povrch. Stíradlo použijte
samostatně pro setření vlhkosti.
Použití ručního parního čističe
9
Tato funkce je ideální pro čištění vertikálních povrchů a obtížně
dosažitelných míst.
Vyjměte ruční parní čistič (8) z hlavního tělesa (7) posunutím
uvolňovacího tlačítka (6) na přední straně hlavního tělesa směrem
nahoru.
Vytáhněte ruční parní čistič nahoru a ven z hlavního tělesa.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte na velmi studené sklo, protože náhlá
změna teploty by mohla způsobit jeho prasknutí.
•
10 Chcete-li použít všechna příslušenství, nejprve je nutné nasadit na ruční parní čistič (8) adaptér na příslušenství (22). To lze provést takto:
1
Nasuňte adaptér na trysku parního čističe tak, aby uvolňovací
západka na adaptéru byla orientována směrem k ručnímu parnímu
čističi.
2
Drážku na ručním parním čističi vyrovnejte s uvolňovací západkou na
adaptéru. Zatlačením je zajistíte na místo.
3
Nasaďte požadované příslušenství na konec adaptéru tak, aby šipka
na příslušenství byla v rovině s pravou šipkou na adaptéru, a otočte
příslušenstvím tak, aby jeho šipka byla v rovině s levou (tedy druhou)
šipkou na adaptéru.
Čisticí hlavice mini (30) s čisticím hadříkem mini (31) se upevňuje k
pracovní hubici (stejným způsobem jako stíradlo, podle vyobrazení
vlevo a nahoře). Toto příslušenství se hodí k čištění dlaždicových
nebo skleněných povrchů, skříní a pracovních ploch v kuchyních a
koupelnách, a také k čištění čalounění, záclon, žaluzií, polštářů a
matrací.
Nádržka na vodu
Mosazné kuličkové závaží (16)
Mosazné kuličkové závaží v nádržce na vodu je uchyceno ke konci
sací trubice. Kulička je zatížená a pohybuje se volně po nádržce
na vodu v závislosti na poloze spotřebiče. Kulička musí zůstávat
ve vodě, aby bylo možné při každém stisknutí spouštěče páry
vytvářet páru bez ohledu na polohu ručního parního čističe.
VAROVÁNÍ: Před výměnou hubic spotřebič VYPNĚTE a vypojte z
napájecí sítě. Po použití budou hubice velmi horké, nechte je
proto před další manipulací vychladnout.
Vymývání nádržky na vodu
Nádržku na vodu pravidelně vymývejte, aby se uvolnily jakékoli
usazeniny na dně nádržky. Používejte pouze deionizovanou,
demineralizovanou nebo destilovanou vodu (v prodeji ve většině
supermarketů) a pro důrazné vypláchnutí nádržku uzavřete.
Seznam příslušenství pro
ruční parní čistič 11
•
Adaptér na příslušenství (22) je základním prvkem pro všechna
příslušenství ručního parního čističe, která se s výrobkem dodávají.
•
Lze jej použít také samostatně k čištění obtížně dostupných míst
nebo štěrbin.
1
•
Zahnutá hubice (23) slouží k čištění sanitární keramiky, jako např.
toaletních mís, kohoutků nebo dřezů. Namiřte ji přímo na nestálé
skvrny na kobercích nebo čalounění a u znečištěného místa přidržte
čistý hadřík, abyste zachytili uvolněné nečistoty.
Vypněte čistič a odpojte ho z napájecí zásuvky. Ihned jej umístěte
na vhodný povrch (např. dlážděnou podlahu), na nějž nebude mít
zbytkové teplo/vlhko v pracovní hubici či hadříku nepříznivý vliv.
Vyčkejte, dokud čistič úplně nevychladne.
2
Vyjměte uzávěr plnicího hrdla (11) a vylijte vodu z nádržky (14).
Než uzávěr opět nasadíte, nechte vnitřek nádržky na vodu
vyschnout.
•
Špachtle (24) slouží k odstraňování odolných usazenin nebo k
odmrazení chladničky či mrazničky.
•
Kulatý kartáč (25) slouží k odstraňování skvrn z povrchů při pokojové
teplotě, jako jsou dlaždice, obložení kol, zrcadla a okna.
•
Dlouhý kartáč (26) slouží k odstraňování nečistot z drážek a štěrbin.
Po použití
Po každém použití se řiďte těmito dvěma pokyny k údržbě.
Uskladnění 16
12 Pracovní hubice (27). Je-li nasazena na adaptér pro příslušenství
(22), pracovní hubice se stává základním prvkem pro připojení
všech těchto příslušenství:
Naviňte kabel kolem dvou háčků pro jeho uchycení (4/5) a
zajistěte napájecí kabel (10) na místě otočením horního háčku (4)
směrem nahoru.
Vložte veškeré příslušenství do sáčku (32) a zavěste jej na horní
háček pro uchycení kabelu.
•
Údržba
Elastický pracovní hadřík (28) pro zakrytí pracovní hubice při
čištění čalounění a ložního prádla.
13 Stíradlo (29) lze k pracovní hubici připevnit tak, že jazýčky na
zadní straně hubice stíradla se zasunou do otvorů na zadní straně
pracovní hubice a přední část pracovní hubice se zaklapne do
úchytu v horní části hubice stíradla (podle obrázku).
•
Po použití lze stíradlo vyjmout podržením západky směrem
dopředu. Pracovní hubice je stále zaháknuta v otvorech na zadní
straně hubice stíradla; pracovní hubici nakloňte nahoru a
vyhákněte ji z otvorů.
14 Stíradlo je ideální pro čištění dlaždicových nebo skleněných
povrchů jako jsou okna či zrcadlové panely. Při čištění oken
začněte nahoře, zatlačte stíradlo na povrch a táhněte rovnými
VAROVÁNÍ: Před prováděním jakýchkoli úkonů údržby vždy
odpojte parní čistič od zdroje napájení.
Všeobecná údržba
Spotřebič je vyroben tak, aby vydržel normální, každodenní
používání, ale občas ho otřete vlhkou látkou, abyste pomohli jej
lépe uchovat. Nesmí se používat brusné čisticí prostředky.
Čištění hadříků
Podlahový hadřík (20) a elastický pracovní hadřík (28) lze prát v
pračce (při max. teplotě 30 °C). Při výrazném zašpinění namočte
hadříky do teplé vody s čisticím prostředkem nebo šetrným
odstraňovačem skvrn.
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte bělicí prostředek ani změkčovač
prádla.
Platnost dvouleté záruky na spotřebič je podmíněna používáním
podle pokynů výrobce. Například spotřebiče se musí zbavovat
vodního kamene a filtry se musí udržovat v čistém stavu podle
pokynů.
Před uskladněním nechte úplně vyschnout.
Chcete-li zakoupit náhradní hadříky, obraťte se na naši linku
podpory.
Společnost Morphy Richards nebo místní prodejce nebudou
povinni opravit nebo vyměnit výrobek podle záručních
podmínek v následujících případech:
Údržba příslušenství
K prodloužení doby životnosti příslušenství je nutné z něj
pravidelně odstraňovat nečistoty a zanesení.
1
Závada byla způsobena nebo zaviněna nevhodným, chybným
nebo nedbalým používáním nebo používáním způsobem, který je
v rozporu s doporučeními výrobce, nebo proudovými nárazy v
síti či poškozením při přepravě.
2
Spotřebič byl napájen jiným napětím, než jaké je uvedeno na
výrobku.
3
Došlo k pokusu o opravu jinými osobami než naším servisním
personálem (nebo autorizovaným prodejcem).
4
Spotřebič se pronajímal nebo používal k jiným účelům než v
domácnosti.
5
Spotřebič je z druhé ruky.
6
Společnost Morphy Richards ani místní prodejce neodpovídají za
žádné opravy prováděné v záruční lhůtě.
7
Záruka se nevztahuje na spotřební zboží jako sáčky, filtry a
skleněné karafy.
8
Baterie a poškození způsobené jejich vytečením není zárukou
pokryto.
9
Filtry nebyly čištěny a měněny podle pokynů.
Kontaktujte nás
Linka podpory
Pokud máte se svým spotřebičem problémy, kontaktujte nás na
lince podpory, budeme vám patrně schopni pomoci lépe než v
obchodu, kde jste přístroj zakoupili.
Před telefonátem si připravte název výrobku, modelové číslo a
sériové číslo, urychlíte tak vyřízení svého dotazu.
Promluvte si s námi
Pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře, nebo chcete získat
některé vhodné tipy, abyste svůj produkt mohli využívat co
nejlépe, spojte se s námi online:
Blog:
Facebook:
Twitter:
Webová stránka:
www.morphyrichards.co.uk/blog
www.facebook.com/morphyrichardsuk
www.twitter.com/loveyourmorphy
www.morphyrichards.com
DVOULETÁ ZÁRUKA
∂
Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruka opravy nebo
výměny.
Musíte si uschovat stvrzenku od prodejce jako doklad o
nákupu. Stvrzenku připevněte sešívačkou na zadní obal pro
budoucí referenční účely.
Tato záruka nepropůjčuje žádná jiná než výše uvedená práva a
nevztahuje se na žádné reklamace týkající se následných ztrát
nebo škod. Tato záruka je nabízena jako další výhoda a nemá
vliv na vaše zákonná práva spotřebitele.
Pokud se výrobek porouchá, poznamenejte si následující
informace. Tato čísla najdete na základně výrobku.
Č. modelu
Sériové číslo
Všechny výrobky Morphy Richards procházejí před opuštěním
továrny individuální kontrolou. V nepravděpodobném případě,
že se prokáže závada, se musí výrobek do 28 dnů od data
koupě vrátit do místa, kde byl zakoupen, aby se mohl vyměnit.
Pokud dojde k závadě po 28 dnech a do 24 měsíců od data
původní koupě, musíte kontaktovat místního prodejce a uvést
číslo modelu a sériové číslo výrobku nebo napsat místnímu
prodejci na uvedené adresy.
Budete požádáni, abyste vrátili výrobek (v náležitém,
bezpečném balení) společně s kopií dokladu o nákupu na níže
uvedenou adresu.
S výjimkou níže uvedených případů (1-9) bude vadný výrobek
obvykle během sedmi pracovních dnů od data přijetí opraven
nebo vyměněn a odeslán zpět.
Pokud bude výrobek z jakéhokoliv důvodu během dvouleté
záruční lhůty vyměněn, záruka na nový výrobek se bude počítat
od data původní koupě. Proto je velmi důležité, abyste
uschovali původní stvrzenku nebo fakturu s vyznačeným datem
původní koupě.
∂
g
Morphy Richards products are intended for household use only.
Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design.
The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any
time.
q Morphy Richards produkter er kun beregnet til husholdningsbrug. Det er praksis hos
Morphy Richards at fortsætte udviklingen af produktets kvalitet og design. Firmaet forbeholder
sig derfor retten til at ændre modellernes specifikationer når som helst.
Albaline AS
Avedoreholmen 84
2650 Hvidovre
Denmark
The After Sales Division,
Morphy Richards Ltd, Mexborough, South Yorkshire, England, S64 8AJ
Helpline (office hours) UK 0845 871 0954 Republic of Ireland 1800 409119
o
NZ
f
Head Office
Asko Appliances (Australia) Pty Ltd.
35 Sunmore Close Moorabbin
Victoria 3189
T: 1300 002 756
Glen Dimplex Australasia
38 Harris Road, East Tamaki, Auckland 2013. New Zealand
T: 9274 8265
E: sales@glendimplex.co.nz
T: 0048 666 555603
Tel: 74 957 555777
F: +32-(0)-53 82 88 63
www.morphyrichards.be
Os produtos Morphy Richards foram concebidos apenas para utilizaçãodoméstica.
A Morphy Richards respeita uma política de aperfeiçoamento contínuo daqualidade e design
do produto. Desta forma, a companhia reserva-se o direitode alterar as especificações destes
modelos a qualquer momento.
Fax: +351 22 996 67 41
I prodotti Morphy Richards sono concepiti esclusivamente per uso domestico.
Morphy Richards è costantemente impegnata a migliorare la qualità e il design dei propri
prodotti, pertanto si riserva il diritto di modificare le specifiche dei diversi modelli in qualunque
momento.
PER ASSISTENZA TECNICA:
HELPLINE 199.193.328 LUN-VEN 9,30-13,00 e 14,30-17,30.
Costo della chiamata 14,26 cent. di Euro al minuto IVA inclusa
(da rete fissa).
E: assistenza@necchi.it
F: +39-0693496270
I prodotti Morphy Richards sono distribuiti in Italia da:
Necchi Spa, Via Cancelliera 60 00040 Ariccia (RM).
Výrobky Morphy Richards jsou určeny pouze k použití v domácnostech.
Morphy Richards usiluje o neustálé zdokonalování kvality a provedení.
Proto si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace svých modelů.
Tauer Elektro a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
Telefax: +43(0)316/382-963
Les produits Morphy Richards sont conçus pour un usage exclusivement domestique.
Morphy Richards s’engage à mener une politique d’amélioration continue en termes de qualité
et de conception. Le fabricant se réserve donc le droit de modifier sans préavis la spécification
de ses modèles.
De producten van Morphy Richards zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Morphy Richards streeft ernaar de kwaliteit en het design van zijn producten voortdurend te
verbeteren. Het bedrijf behoudt zich daarom het recht voor om de specificaties van de
producten op ieder ogenblik te wijzigen.
T: +351 22 996 67 40
Изделия Morphy Richards предназначены только для бытового использования.
Morphy Richards постоянно совершенствует качество и дизайн своей продукции. Таким
образом, компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в
технические характеристики своих изделий.
Technopark Holding
Pr-t Mira 119, VVC EN1, Fl 1, pav. 61
Moscow 129223
Russia
∂
Imporaudio Lda
Rua D. Marcos Da Cruz 1281
4455-482 Perafita
Portugal
i
Proteas Sp. Z o.o.
Ul Sarmacka 9/45
02-972 Warsaw
Poland
F: + 33 (0)1 60 86 15 24
Los productos Morphy Richards están concebidos solamente para usodoméstico.
Morphy Richards tiene una política de mejora en la calidad ydiseño de sus artículos.
La compañía, por lo tanto, se reserva el derecho decambiar en cualquier momento las
especificaciones de sus modelos.
Glen Dimplex Benelux BV
Gentsestraat 60
B- 9300 Aalst
België
T: +32-(0)-53 82 88 62
E: info@glendimplex.be
p
Produkty Morphy Richards są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Morphy Richards
prowadzi politykę ciągłej poprawy jakości i wzoru produktów. Firma zastrzega sobie prawo
zmiany specyfikacji modeli w dowolnej chwili.
Morphy Richards Produkte sind nur für den Einsatz im Haushalt vorgesehen. Ständige
Verbesserungen an der Produktqualität und dem Design gehören zur Philosophie von Morphy
Richards. Aus diesem Grunde behält sich die Firma das Recht vor, die Angaben zu ihren
Modellen jederzeit zu ändern.
Österreich
Kundendienst
Merangasse 17
A-8010 Graz
Telefon : +43(0) 316/323-041
b
}
≈
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Hotline: +49 (0) 9 11/6 57 19-719
F: +49 (0) 1805-355 467
E: service@glendimplex.de
e
Produkter från Morphy Richards är endast avsedda för hushållsbruk.
Morphy Richards har en policy för kontinuerlig förbättring i produktkvalitet och utformning.
Företaget förbehåller sig därför rätten att när som helst ändra specifikationen för sina modeller.
Les produits Morphy Richards sont conçus pour unusage exclusivement domestique.
Morphy Richards s’engage à mener une politique d’amélioration continue en termes de qualité
et de conception. Le fabricant se réserve donc le droit de modifier sans préavis la spécification
de ses modèles.
ZL Petite Montagne Sud
12 rue des Cevennes
91017 EVRY - LISSES Cedex
T: + 33 (0)1 69 11 11 91
d
T: (45) 3678 8083
s
T: +420 461 540 130
t
F: +420 461 540 133
Morphy Richards ürünleri sadece ev içi kullanım amaçlıdır.
Morphy Richards, ürün kalitesi ve tasarımında sürekli geliştirme politikasına sahiptir.
Bu nedenle Şirket, modellerinin özelliklerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı
tutar.
Gizpa Dayanıkılı Tüketim Mamülleri
Tic. ve Paz. İth. İhr. A.Ş.
Atatürk Cd. 19 Mayıs Mah. Esin Sok. No: 2/2
Koyzyataği-İSTANBUL
Tel +90(0216) 411 23 77
Fax +90(0216) 369 33 42
g
For electrical products sold within the European Community.
At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with
household waste.
Please recycle where facilities exist.
Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.
f
Pour les appareils électriques vendus dans la Communauté européenne.
Lorsque les appareils électriques arrivent à la fin de leur vie utile, il ne faut pas les jeter
à la poubelle.
Il faut les recycler dans des centres spécialisés, s’ils existent.
Consultez la municipalité ou le magasin où vous avez acheté l’appareil pour obtenir des
conseils sur le recyclage dans votre pays.
d
Für elektrische Artikel, die in der europäischen Gemeinschaft verkauft werden.
Am Ende der Nutzungsdauer sollte das Gerät nicht im regulären Hausmüll entsorgt
werden.
Bitte einer Recycling-Sammelstelle zuführen.
Informationen über geeignete Recycling-Annahmestellen erhalten Sie bei Ihrer Stadtbzw. Ortsverwaltung.
e
Para productos eléctricos vendidos en la Comunidad Europea.
Al final de su vida útil los productos eléctricos no deberán desecharse con el resto de
residuos domésticos.
Recíclelos en las instalaciones destinadas para ello.
Infórmese sobre consejos de reciclaje en su tienda habitual o consulte a las
autoridades locales de su país.
p
Para produtos eléctricos vendidos na Comunidade Europeia.
Quando os produtos eléctricos atingirem o final da sua vida útil, não devem ser
eliminados juntamente com o lixo doméstico.
Faça a reciclagem nos locais apropriados.
Contacte as autoridades locais ou o revendedor para saber como efectuar a
reciclagem no seu país.
i
q
s
}
∂
Per gli elettrodomestici venduti all’interno della Comunità europea.
Al termine della vita utile, non smaltire l’elettrodomestico nei rifiuti domestici.
Riciclarlo laddove esistano le strutture.
Verificare con la Locale Autorità o con il dettagliante in merito alle possibilità di
riciclaggio nel proprio paese.
Angående elektriske produkter, der sælges inden for EU.
Når det elektriske produkt har nået enden af sin levetid, må det ikke bortkastes
sammen med husholdningsaffaldet.
Det bedes genbrugt, hvor der er faciliteter hertil.
Bed de lokale myndigheder eller forhandleren om råd om genbrug i dit land.
Gäller elektriska produkter som säljs inom Europeiska Unionen.
När elektriska produkter inte längre kan användas ska de inte kastas med vanliga
hushållssopor.
Lämna dem till återvinning där det finns möjlighet.
Kontakta lokala myndigheter eller försäljningsstället och kontrollera vad som gäller för
återvinning i ditt land.
Dla produktów elektrycznych sprzedawanych na terenie Wspólnoty Europejskiej.
Po zakończeniu okresu uźywalności produktów elektrycznych, nie naleźy ich wyrzucać
wraz z odpadkami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Jeźeli istnieją odpowiednie zakłady zajmujące się utylizacją, produkty naleźy poddać
recyklingowi.
W celu uzyskania porady na temat recyklingu w Twoim kraju zwróć się do miejscowych
władz lub lokalnego sprzedawcy.
Pro elektrické výrobky prodávané v Evropském společenství.
Elektrické výrobky se po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
Nechte je recyklovat v příslušných zařízeních.
Informace o recyklaci ve vaší zemi si zjistěte od místních úřadů nebo prodejce.
g
f
d
e
p
i
q
s
}
≈
∂
t
Импортер: 000 «Cедан» 123001, г. Mocква,
yл. Большая, Садовая, д. 10, пом. 1, эт. 4
МорФи Ричардс Эдвик Парк,
Манверс Южный Йоркшир S63 5AB
АГ65
VC70495MEE Rev3 10/13
Download PDF

advertising