Silvercrest | SUSR 17 A1 | Spis treści

Radio skanujące SUSR 17 A1
Spis treści
Zawartość opakowania.................................................. 3 Widok ogólny ................................................................. 4 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa .............. 6 Baterie i akumulatory ................................................. 6 Dzieci ......................................................................... 8 Warunki otoczenia ..................................................... 9 Konserwacja i obsługa ............................................... 9 Przeznaczenie ......................................................... 10 Zagrożenie wynikające z nadmiernego poziomu
dźwięku .................................................................... 10 Deklaracja zgodności............................................... 11 Utylizacja zużytych urządzeń................................... 11 Wstęp .......................................................................... 13 Wkładanie baterii ..................................................... 13 Podłączanie słuchawek ........................................... 13 Korzystanie z urządzenia ............................................ 14 Włączanie zasilania i regulacja głośności ................ 14 Dostrajanie do stacji radiowej .................................. 14 Ustawianie zegara ................................................... 15 Ustawianie budzika .................................................. 16 Uaktywnianie funkcji alarmu .................................... 17 Dodatek ....................................................................... 18 Prawa autorskie ....................................................... 18 Dane techniczne ...................................................... 18 Szczegóły gwarancji ................................................ 20 2 - Polski
Radio skanujące SUSR 17 A1
Zawartość opakowania
1
2
3
4
Radio skanujące SUSR 17 A1 z paskiem
Słuchawki
2 baterie (1,5 V; rozmiar AAA)
Instrukcja obsługi z informacjami o serwisie
(bez ilustracji)
Polski - 3
Radio skanujące SUSR 17 A1
Widok ogólny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Przycisk TIME (do ustawiania czasu)
Przycisk SCAN
(do wyszukiwania stacji radiowych)
Przycisk RESET (do resetowania urządzenia)
Przycisk AL ON
(do włączania/wyłączania alarmu)
Wyświetlacz
Gniazdko słuchawkowe (z boku)
Włącznik/wyłącznik i pokrętło regulacji siły głosu
Przycisk MIN (do ustawiania minut)
Przycisk Alarm (do ustawiania czasu alarmu)
Przycisk HOUR (do ustawiania godzin)
Zasobnik baterii (tylna ścianka)
4 - Polski
Radio skanujące SUSR 17 A1
12
13
14
15
16
17
Ikona godziny popołudniowej (PM) dla zegara i
budzika
Ikona trybu radia
Ikona włączonego budzika
Ikona trybu programowania budzika
Jednostka częstotliwości (odbiór radia)
Wskazanie częstotliwości, godziny oraz
godziny budzika
Polski - 5
Radio skanujące SUSR 17 A1
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Ten symbol oznacza ważne informacje
dotyczące bezpiecznej obsługi produktu i
bezpieczeństwa użytkownika.
Ten symbol oznacza dodatkową
informację związaną z omawianym
tematem.
Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy
przeczytać
odpowiednie instrukcje zawarte
w
niniejszym podręczniku i zastosować się do wszystkich
ostrzeżeń. Dotyczy to również osób, które mają duże
doświadczenie
w
korzystaniu
z
urządzeń
elektronicznych. Instrukcję należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu do przyszłego wykorzystania. W
przypadku odsprzedania lub przekazania tego
urządzenia innej osobie, należy bezwzględnie
przekazać tej osobie również niniejszą instrukcję
obsługi.
Baterie i akumulatory
Zwracać uwagę na polaryzację (bieguny) podczas
wkładania baterii lub akumulatorów. Nie próbować
ładować zwykłych baterii; nie otwierać baterii ani
6 - Polski
Radio skanujące SUSR 17 A1
akumulatorów. Nie wrzucać baterii ani akumulatorów do
ognia, ponieważ mogą wybuchnąć. Nie łączyć różnych
typów baterii (starych i nowych, węglowych i
alkalicznych itp.). Jeśli urządzenie ma być nieużywane
przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie lub
akumulatory i pozostawić urządzenie w miejscu suchym
i pozbawionym kurzu. Nieprawidłowe lub niezamierzone
użycie może spowodować wybuch albo wyciek baterii
lub akumulatora. W razie wystąpienia wycieku założyć
rękawice ochronne i dokładnie wyczyścić urządzenie
suchą ściereczką.
Należy pamiętać, aby:
 nie narażać urządzenia na działanie bezpośrednich
źródeł ciepła (np. grzejników);
 nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie
światła słonecznego lub jasnego światła sztucznego;
 nie narażać urządzenia na działanie rozpylonej lub
kapiącej wody oraz płynów o działaniu ściernym; nie
użytkować urządzenia w pobliżu wody. W
szczególności nie wolno zanurzać urządzenia w
płynach (nie wolno umieszczać na lub w pobliżu
urządzenia naczyń z płynami, np. kubków z
napojami lub wazonów z kwiatami);
 w żadnym wypadku nie umieszczać urządzenia w
bezpośrednim
zasięgu
oddziaływania
pól
magnetycznych (np. w pobliżu głośników);
Polski - 7
Radio skanujące SUSR 17 A1
 na urządzeniu lub w jego pobliżu nie umieszczać
żadnych źródeł otwartego ognia (np. palących się
świec);
 nie wkładać do urządzenia żadnych ciał obcych;
 nie narażać urządzenia na duże zmiany
temperatury, gdyż może to spowodować jego
zawilgocenie w wyniku skroplenia się pary wodnej i
doprowadzić do zwarcia;
 nie narażać urządzenia na nadmierne wstrząsy i
wibracje.
Dzieci
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami
elektrycznymi! Nie wolno pozwalać pozostawionym bez
nadzoru
dzieciom
na
zabawę
urządzeniami
elektrycznymi lub elektronicznymi. Dzieci mogą nie
zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń
związanych z tego typu zabawą. Dziecko może udławić
się małymi elementami urządzenia. Opakowanie należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
gdyż stwarza ono zagrożenie uduszenia się dziecka.
Dziecko może się udławić baterią lub akumulatorkiem.
Baterie i akumulatorki przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii lub
akumulatorka natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
8 - Polski
Radio skanujące SUSR 17 A1
Warunki otoczenia
Urządzenia nie należy użytkować w warunkach
wysokiej temperatury lub wilgotności (np. w łazience) i
należy chronić je przed zapyleniem. Temperatura i
wilgotność pracy: 5–35°C, maks. wilgotność względna
(RH) 85%.
Konserwacja i obsługa
Serwisowanie
jest
wymagane
w
przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. gdy
uszkodzeniu ulegnie obudowa urządzenia, gdy do
urządzenia przedostaną się płyny lub obce ciała bądź
gdy urządzenie zostanie narażone na działanie deszczu
lub wilgoci. Serwisowanie jest również konieczne, gdy
urządzenie nie pracuje normalnie lub gdy upadnie na
twarde podłoże. Jeśli z urządzenia wydostaje się dym,
dziwne zapachy lub dźwięki, urządzenie należy
natychmiast wyłączyć. W takim przypadku należy
zaprzestać używania urządzenia i zanieść je do
autoryzowanego punktu serwisowego. W razie
konieczności
przeprowadzenia
naprawy
należy
skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem
serwisu. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie
otwierać obudowy urządzenia. Do czyszczenia
obudowy używać wyłącznie czystej, suchej ściereczki.
W żadnym wypadku nie używać płynów powodujących
korozję. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia, gdyż
spowoduje to utratę gwarancji.
Polski - 9
Radio skanujące SUSR 17 A1
Przeznaczenie
Opisywane radio jest urządzeniem elektroniki
użytkowej. Może ono być stosowane wyłącznie do
użytku prywatnego, a nie do celów przemysłowych czy
komercyjnych. Ponadto urządzenia nie można używać
w klimacie tropikalnym. Stosować wyłącznie przewody i
urządzenia zewnętrzne zgodne ze standardami
bezpieczeństwa, odpowiednio ekranowane i spełniające
wymagania
przepisów
o
zgodności
elektromagnetycznej. Urządzenie spełnia wymagania
dyrektyw, norm i standardów Unii Europejskiej (CE).
Wszelkie modyfikacje urządzenia inne niż zalecone
przez producenta mogą spowodować, że wymagania
powyższych dyrektyw i norm nie będą już spełniane.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody
lub
zakłócenia
spowodowanie
nieautoryzowanymi modyfikacjami. Używać wyłącznie
akcesoriów zalecanych przez producenta. W przypadku
korzystania z urządzenia poza obszarem Niemiec
należy przestrzegać przepisów i norm obowiązujących
w kraju użytkowania.
Zagrożenie wynikające z nadmiernego poziomu
dźwięku
Zachować ostrożność podczas używania
słuchawek. Zbyt wysoki poziom dźwięku
może spowodować uszkodzenie słuchu.
10 - Polski
Radio skanujące SUSR 17 A1
Deklaracja zgodności
Urządzenie spełnia podstawowe i inne
odnośne wymagania Dyrektywy EMC
2004/108/EC.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności
niniejszego produktu, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową
www.service.targa.co.uk.
Deklaracja
zgodności znajduje się również na końcu niniejszej
instrukcji obsługi.
Utylizacja zużytych urządzeń
Produkty
oznaczone
symbolem
przekreślonego pojemnika na śmieci
podlegają wytycznym dyrektywy Unii
Europejskiej 2002/96/EC.
Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
muszą być usuwane odrębnie od opadów z
gospodarstw domowych i przekazywane do utylizacji w
specjalnie
wyznaczonych
miejscach.
Właściwa
utylizacja zużytych urządzeń zapobiega szkodzeniu
środowisku naturalnemu i własnemu zdrowiu. W celu
uzyskania dalszych informacji na temat właściwej
utylizacji zużytych urządzeń należy skontaktować się z
lokalnymi władzami, jednostkami zajmującymi się
utylizacją odpadów lub sklepem, w którym urządzenie
zostało nabyte.
Polski - 11
Radio skanujące SUSR 17 A1
Dbać o środowisko. Starych baterii nie wolno wyrzucać
wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy
oddawać je do miejsc zbiórki odpadów tego typu.
Prosimy
o
prawidłowe
poddanie
materiału
pakunkowego utylizacji. Pudełka kartonowe można
wrzucić do zbiorników na papier do wtórnego przerobu
lub pozostawić w publicznych punktach zbiórki. Folie i
plastik z opakowania można zwrócić do odpowiednich
publicznych punktów zbiórki.
12 - Polski
Radio skanujące SUSR 17 A1
Wstęp
Dziękujemy za wybranie wyrobu firmy SilverCrest.
Opisywany tu skanujący odbiornik radiowy umożliwia
proste i wygodne słuchanie programów radiowych. Za
pomocą pojedynczego przycisku użytkownik może
łatwo przełączać się na następną dostępną stację
radiową.
Wkładanie baterii
Włóż znajdujące się w wyposażeniu baterie. Otwórz
znajdującą się na tylnej ściance urządzenia pokrywkę
zasobnika baterii, przesuwając ją w kierunku strzałki.
Włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową
biegunowość (+ i –). Prawidłowa biegunowość jest
oznaczona na bateriach oraz wewnątrz zasobnika
baterii. Następnie zamknij pokrywkę zasobnika baterii.
Jeśli głośność odbioru ulegnie osłabieniu lub
urządzenie przestanie działać, wymień zużyte baterie
na nowe tego samego typu. Urządzenie nie informuje
użytkownika o wyczerpaniu się baterii.
Podłączanie słuchawek
Włóż wtyk typu jack znajdujących się w wyposażeniu
słuchawek do gniazdka słuchawkowego (6) w bocznej
ściance urządzenia.
Polski - 13
Radio skanujące SUSR 17 A1
Korzystanie z urządzenia
Włączanie zasilania i regulacja głośności
 Aby włączyć radio, obróć pokrętło regulacji głośności
(7) w lewo. Obracanie pokrętła powoduje również
regulację siły głosu. Obracanie pokrętła regulacji
głośności w lewo powoduje zwiększenie głośności,
zaś w prawo – zmniejszenie głośności.  Obrócenie pokrętło regulacji głośności do oporu w
prawo spowoduje wyłączenie urządzenia. Dostrajanie do stacji radiowej
Aby możliwy był odbiór stacji radiowych,
znajdujące się w wyposażeniu słuchawki
muszą być podłączone do gniazdka
słuchawkowego. Przewód słuchawek
pełni rolę anteny.
 Za pomocą pokrętła regulacji głośności (7) ustaw
żądaną głośność.  Naciśnij przycisk SCAN (2), aby rozpocząć
automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Po
wyszukaniu stacji radiowej skanowanie zostaje
zatrzymane i słyszalny jest program radiowy.  Aby przełączyć się na inną stację, naciśnij ponownie
przycisk SCAN (2). Zostanie wyszukana następna
dostępna stacja.  Skanowanie odbywa się zawsze aż do końca pasma
częstotliwości. Aby rozpocząć skanowanie od
14 - Polski
Radio skanujące SUSR 17 A1
początku pasma częstotliwości, naciśnij przycisk
RESET (3).
Ustawianie zegara
Zegar można ustawić tylko przy wyłączonym
urządzeniu. Jeśli urządzenie jest włączone, należy je
wyłączyć za pomocą pokrętła regulacji głośności (7).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME (1).  Następnie naciśnij wielokrotnie przycisk HOUR (10),
aby ustawić godzinę. Aby przyspieszyć wyświetlanie
cyfr określających godzinę, możesz nacisnąć i
przytrzymać przycisk HOUR (10). W celu
odróżnienia godzin przedpołudniowych od godzin
popołudniowych na ekranie wyświetlany jest symbol
„PM” określający godziny popołudniowe.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME (1). Następnie
naciśnij wielokrotnie przycisk MIN (8), aby ustawić
minuty. Aby przyspieszyć wyświetlanie cyfr
określających
minuty,
możesz
nacisnąć
i
przytrzymać przycisk MIN (8).  Po prawidłowym ustawieniu zegara zwolnij przycisk
TIME (1). Polski - 15
Radio skanujące SUSR 17 A1
Ustawianie budzika
Sprawdź, czy zegar wskazuje właściwy czas. Czas
włączenia budzika można ustawić tylko przy
wyłączonym urządzeniu. Jeśli urządzenie jest
włączone, należy je wyłączyć za pomocą pokrętła
regulacji głośności (7).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alarm (9).  Następnie naciśnij wielokrotnie przycisk HOUR (10),
aby ustawić godzinę alarmu. Aby przyspieszyć
wyświetlanie cyfr określających godzinę, możesz
nacisnąć i przytrzymać przycisk HOUR (10). W celu
odróżnienia godzin przedpołudniowych od godzin
popołudniowych na ekranie wyświetlany jest symbol
„PM” określający godziny popołudniowe.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alarm (9). Następnie
naciśnij wielokrotnie przycisk MIN (8), aby ustawić
minuty alarmu. Aby przyspieszyć wyświetlanie cyfr
określających
minuty,
możesz
nacisnąć
i
przytrzymać przycisk MIN (8).  Po prawidłowym ustawieniu budzika zwolnij przycisk
Alarm (9). 16 - Polski
Radio skanujące SUSR 17 A1
Uaktywnianie funkcji alarmu
Po ustawieniu wymaganego czasu włączenia budzika
możesz uaktywnić funkcję alarmu w następujący
sposób:
 Naciśnij przycisk AL ON (4). Na wyświetlaczu pojawi
się ikona alarmu (5).  Aby wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij ponownie
przycisk AL ON (4). Ikona alarmu zniknie z
wyświetlacza (5).  Po włączeniu się o ustalonej godzinie alarmu
emitowany jest powtarzający się dźwięk. Aby
wyłączyć
dźwięk
alarmu,
naciśnij
przycisk
AL ON (4). Polski - 17
Radio skanujące SUSR 17 A1
Dodatek
Prawa autorskie
Wszelkie materiały zawarte w instrukcji obsługi są
objęte prawem autorskim i dostarczone czytelnikom
wyłącznie w celach informacyjnych.
Kopiowanie danych lub informacji bez uprzedniej
pisemnej zgody i jawnego zezwolenia autora jest
bezwzględnie zabronione. Dotyczy to również
komercyjnego wykorzystania materiałów i informacji.
Wszelki tekst i liczby są aktualne na dzień przekazania
do druku.
Dane techniczne
Radio skanujące
Otoczenie robocze
Napięcie zasilania
Typ baterii
Zużycie energii
Czas pracy
Zakres częstotliwości
Wymiary
Masa
Maks. napięcie wyjściowe
w gniazdku
słuchawkowym
18 - Polski
5°C do 35°C, max.
85% wilgotności wzgl
3V
1,5 V; rozmiar AAA
45 mW
ca. 65 h
87,5 - 108 MHz
75 x 32 x 21 mm
(szer. x wys. x gł.)
27 g (bez baterii)
ca. 30 mV
Radio skanujące SUSR 17 A1
Maks. poziom ciśnienia
akustycznego
wytwarzanego przez
słuchawki SUSR 17 A1
Nominalne napięcie
słuchawek SUSR 17 A1
75 dB(A)
170 mV
Szczegóły techniczne dotyczące pasma częstotliwości
podano w opisie technicznym posiadanego urządzenia.
W różnych krajach mogą obowiązywać różne przepisy
dotyczące pasm częstotliwości dostępnych do użytku
publicznego. Zabrania się wykorzystywania lub
przekazywania osobom trzecim wszelkich informacji
odebranych w pasmach częstotliwości zlokalizowanych
poza pasmami w sposób jednoznaczny dostępnymi do
użytku publicznego.
Polski - 19
Radio skanujące SUSR 17 A1
Szczegóły gwarancji
20 - Polski
Scanradio SUSR 17 A1
Tartalomjegyzék
A csomag tartalma ...................................................... 22 Áttekintés..................................................................... 23 Fontos biztonságtechnikai figyelmeztetés ................... 25 Elemek ..................................................................... 25 Gyermekek .............................................................. 27 Működési környezet ................................................. 27 Karbantartás és ápolás ............................................ 27 Rendeltetésszerű használat .................................... 28 Zavaró zaj okozta veszély ....................................... 29 Megfelelőség ........................................................... 29 A régi készülékek hulladékba helyezése ................. 30 Bevezető ..................................................................... 31 Elemek behelyezése................................................ 31 Fejhallgató csatlakoztatása ..................................... 31 A készülék használata................................................. 32 Bekapcsolás és hangerőállítás ................................ 32 Egy állomás behangolása........................................ 32 Idő beállítása ........................................................... 33 Ébresztőóra beállítása ............................................. 34 Ébresztés engedélyezése........................................ 35 Függelék...................................................................... 36 Szerzői jog ............................................................... 36 Műszaki adatok ........................................................ 36 A garancia részletei ................................................. 38 Magyar - 21
Scanradio SUSR 17 A1
A csomag tartalma
1
2
3
4
Scanradio SUSR 17 A1 és hordszíj
Fülhallgató
2 db. elem (1,5 V-os, AAA méretű)
Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás
(nincs ábrázolva)
22 - Magyar
Scanradio SUSR 17 A1
Áttekintés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TIME (az idő beállításához)
SCAN ( a rádióállomás kereséséhez)
RESET (az egység nullázásához)
AL ON (az ébresztő
engedélyezéséhez/tiltásához)
Kijelző
Fülhallgató csatlakozó (az oldalon)
Főkapcsoló és hangerő szabályozó
MIN (a percek beállításához)
Alarm (az ébresztési idő beállításához)
HOUR (az órák beállításához)
Elemtartó (hátlap)
Magyar - 23
Scanradio SUSR 17 A1
12
Délután ikon az időjelző és ébresztő óra
számára
13
Rádió mód ikon
14
Ébresztő engedélyezve ikon
15
Ébresztő programozási mód ikon
16
Frekvencia egység a rádióvételhez
17
Frekvencia, óra vagy ébresztési idő kijelzés
24 - Magyar
Scanradio SUSR 17 A1
Fontos biztonságtechnikai figyelmeztetés
Ez az ikon a termék biztonságos
használatára és a felhasználó
biztonságára vonatkozó fontos
tájékoztatásra figyelmeztet.
Ez a szimbólum a témakörre vonatkozó
fontos információt jelöl.
Az eszköz első használatba vétele előtt olvassa el a
kézikönyvben
lévő
összes
megjegyzést
és
figyelmeztetést, még akkor is, ha ismeri az elektronikus
eszközök kezelését. Őrizze meg ezeket az utasításokat
későbbi hivatkozásul. Ha az eszközt eladja vagy
továbbadja, lényeges, hogy átadja ezt a kézikönyvet is.
Elemek
Helyezze
be
az
elemeket,
illetve
tölthető
akkumulátorokat helyes polaritással! Sohase kísérelje
meg szárazelemek töltését vagy bármilyen típus
felnyitását! Ne dobja tűzbe az elemeket, mert
felrobbanhatnak! Ne keverje össze az elemeket (régi és
új, vagy szén és lúgos stb.). Amennyiben nem
használja a készüléket hosszabb ideig, vegye ki az
elemeket és tárolja a készüléket száraz és pormentes
Magyar - 25
Scanradio SUSR 17 A1
helyen.
elemek
elemek
ruhával
Nem a rendeltetésnek megfelelő használat az
szivárgását és robbanását okozhatja. Ha az
szivárognak, húzzon kesztyűt és egy száraz
alaposan tisztítsa meg a készüléket.
Mindig ellenőrizze a következőket:
 Nem melegíti-e a készüléket közvetlen hőforrás (pl.,
fűtés)?
 Ne érje közvetlen napfény vagy erős mesterséges
fény az eszközt!
 Óvja a készüléket freccsenő vagy csepegő víztől és
maró folyadékoktól, továbbá ne működtesse víz
közelében! Állandóan védje víztől a készüléket (ne
helyezzen rá vagy a közelébe semmilyen
folyadékot tartalmazó edényt, például vázát).
 Ne helyezze a készüléket mágneses erőtérforrás
(pl. hangszórók) közvetlen közelébe!
 Ne helyezze semmilyen tűzforrást (pl. égő gyertyát)
az eszközre vagy annak közelébe!
 Ne engedjen idegen tárgyat a készülékbe jutni!
 Ne
tegye
ki
a
készüléket
hőmérsékletváltozásoknak,
mivel
ez
páralecsapódást és rövidzárlatot okozhat!
nagy
belül
 Ne tegye ki a készüléket túlzott ütődésnek és
rezgésnek!
26 - Magyar
Scanradio SUSR 17 A1
Gyermekek
Az elektromos készülékek nem gyermekek kezébe
valók! Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül
használják az elektromos készülékeket! A gyermekek
nem fogják fel a potenciális vészhelyzeteket. A kis
alkatrészek fulladás veszélyét rejthetik magukba. A
fulladás veszélyének elkerülésére tartsa a csomagolást
is távol a gyermekektől! Az elemek és akkumulátorok
fulladás veszélyét rejthetik magukba. Tartsa az
elemeket gyermekektől távol! Egy elem lenyelése
esetén azonnal forduljon orvoshoz!
Működési környezet
Az eszköz nem használható magas hőmérsékletű vagy
páratartalmú környezetben (például fürdőszobában) és
óvni kell a portól. Üzemeltetési hőmérséklet és
páratartalom: 5 °C – 35 °C, max. 85 % relatív
Karbantartás és ápolás
Szervizelésre a készülék valamilyen sérülése esetén
van szükség, például, amikor a töltő vagy a
készülékház megsérül, folyadék vagy idegen tárgy kerül
az eszközbe, az eszközt eső vagy nedvesség érte.
Szervizelés akkor is szükséges, ha a termék nem
működik megfelelően vagy, ha a terméket leejtette.
Amennyiben füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel,
azonnal kapcsolja ki az eszköz tápfeszültségét! Ilyen
esetben a készlék nem használható tovább és azt
Magyar - 27
Scanradio SUSR 17 A1
meghatalmazott
szerviz
személyzettel
kell
megvizsgáltatni. Amikor szervizre van szüksége, lépjen
kapcsolatba szakképzett szerelővel! Sohase nyissa fel
a készülék házát! Tisztítás céljára csak száraz rongyot
használjon! Sohase használjon koptató tisztítószereket!
Ne kísérelje meg a készülék házának felnyitását,
különben a garancia érvényét veszíti.
Rendeltetésszerű használat
Ez egy fogyasztói elektronikus eszköz. Ez rádió
műsorszóró állomások vételére készült. Ez csak egyéni
célokra használható, ipari vagy egyéb kereskedelmi
célokra nem. Ezen kívül, a készülék nem használható
trópusi éghajlat alatt. Kizárólag a biztonsági
szabványoknak,
az
elektromágneses
összeférhetőségnek és a készülék árnyékolási
minőségének megfelelő csatlakozó kábelek és külső
eszközök használhatók. Ez az eszköz kielégíti
valamennyi CE megfelelőségi és egyéb szabványt. A
berendezésnek a gyártó által javasoltakon túli,
bármilyen módosítása a fenti rendelkezéseknek való
megfelelés meghiúsulását eredményezheti. A gyártó
semmiféle felelősséget sem vállal az illetéktelen
módosítások okozta sérülésekért vagy interferenciáért.
Csak a gyártó által javasolt kellékeket használjon!
Amennyiben az eszközt nem a Német Köztársaság
területén használja, be kell tartania az adott országban
érvényes rendelkezéseket és rendszabályokat.
28 - Magyar
Scanradio SUSR 17 A1
Zavaró zaj okozta veszély
Legyen óvatos a fejhallgató használatánál!
A hosszú ideig és nagy hangerővel
hallgatott zene károsíthatja a felhasználó
hallórendszerét.
Megfelelőség
Ez az eszköz átesett az elektromágneses
összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EC
sz. irányelveknek megfelelő alap és egyéb
vizsgálatokon.
A termék megfelelőségére vonatkozó további
tájékoztatáshoz látogasson a www.service.targa.co.uk
címre. A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálhatja a
felhasználói kézikönyv végén.
Magyar - 29
Scanradio SUSR 17 A1
A régi készülékek hulladékba helyezése
Amennyiben a termék címkéjén áthúzott
hulladékgyűjtő szerepel, a termékre a
2002/96/EC sz. irányelvek a mérvadók.
Valamennyi elektromos és elektronikus eszközt a
háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a
hatóságok által meghatározott helyen. A régi
készülékek megfelelő hulladékba helyezésével védi
környezetét és egészségét. A megfelelő hulladékba
helyezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba az önkormányzattal, a környezetvédelmi
szervekkel vagy azzal az üzlettel, ahol az eszközt
vásárolta.
Tartsa tiszteletben a környezetet! A régi elemek nem
tartoznak a háztartási hulladékhoz. Helyezze ezeket
hulladékba a használt elemek gyűjtőhelyén!
Helyezze megfelelően hulladékba a csomagolóanyagot
is. A karton göngyöleg szelektív hulladékgyűjtő
konténerbe helyezhető vagy a gyűjtőhelyre vihető
újrahasznosításra. A csomagban található bárminemű
filmet vagy műanyagot a nyilvános gyűjtőhelyen kell
elhelyezni.
30 - Magyar
Scanradio SUSR 17 A1
Bevezető
Köszönjük, hogy a SilverCrest terméket választotta.
Ez az állomáskereső rádióvevő egyszerű és kényelmes
rádióhallgatást biztosít. Az egy gombnyomásos
funkcióval könnyen kapcsolhat át a következő elérhető
állomásra.
Elemek behelyezése
Helyezze be a készletezett elemeket! Nyissa fel a
hátlapon az elemtartó fedelét, a nyíllal jelzett irányba
csúsztatva és felhajtva azt. Helyezze be az elemeket a
helyes polaritással (+ és –)! A helyes polaritást
feltüntetik az elemeken és az elemtartó belsejében.
Ezután zárja be az elemtartó fedelét!
Ha a hangerő gyengül vagy a készülék nem reagál,
cserélje ki az elemeket azonos típusú újakra. A
készülék nem figyelmeztet a gyengülő elemekre.
Fejhallgató csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tartozék fejhallgató csatlakozó
dugóját az egység oldalán lévő fejhallgató foglalatba
(6)!
Magyar - 31
Scanradio SUSR 17 A1
A készülék használata
Bekapcsolás és hangerőállítás
 Forgassa a hangerő-szabályozó gombot (7) balra a
rádió bekapcsolásához. Ezzel egyben a hangerőt is
állítja. Forgassa balra a hangerő-szabályozó
gombot a hangerő növeléséhez vagy jobbra annak
csökkentéséhez.  A hangerő-szabályozó gomb jobb végállásba
forgatása kikapcsolja a készüléket. Egy állomás behangolása
Bármelyik rádióállomás vételéhez a
tartozék fejhallgatót csatlakoztatni kell.
A fejhallgató kábele szolgál antennaként.
 A hangerő-szabályozó gombbal (7) állítsa be a
kívánt hangerőt.  Az automatikus állomás keresés indításához
nyomja meg a SCAN gombot (2)! Miután a készülék
megtalálta az állomást, a keresés leáll és a
rádióprogram hallgatható.  Más állomásra kapcsoláshoz nyomja meg újra a
SCAN gombot (2)! A készülék megkeresi a
következő elérhető állomást.  A keresés mindig frekvenciasáv felső végéig fut. A
frekvenciasáv elejéről induló kereséséhez nyomja
meg a RESET gombot (3)! 32 - Magyar
Scanradio SUSR 17 A1
Idő beállítása
Az idő csak kikapcsolt készüléknél állítható.
Amennyiben még bekapcsolt állapotban van, kapcsolja
ki a készüléket a hangerő-szabályozó gombbal (7)!
 Tartsa lenyomva a TIME (Idő) gombot (1).  Ezután nyomja le ismételten a HOUR (Óra) gombot
(10) az óra beállításához. A számállítás
felgyorsításához lenyomva is tarthatja a HOUR
(Óra) gombot (10). A délelőtti és délutáni idő
megkülönböztetéséhez a "PM" jelzés fogja jelölni a
délutáni órákat.  Tartsa lenyomva a TIME (Idő) gombot (1). Ezután
nyomja le ismételten a MIN (Perc) gombot (8) a
perc beállításához. A számállítás felgyorsításához
lenyomva is tarthatja a MIN (Perc) gombot (8).  Az óra helyes beállítása után engedje fel a TIME
(Idő) gombot (1). Magyar - 33
Scanradio SUSR 17 A1
Ébresztőóra beállítása
Ellenőrizze, hogy az óra a helyes időt mutatja-e! Az
ébresztőóra csak a kikapcsolt készüléknél állítható.
Amennyiben még bekapcsolt állapotban van, kapcsolja
ki a készüléket a hangerő-szabályozó gombbal (7)!
 Tartsa lenyomva az Alarm gombot (9)!  Ezután nyomja le ismételten a HOUR (Óra) gombot
(10) az ébresztési óra beállításához. A számállítás
felgyorsításához lenyomva is tarthatja a HOUR
(Óra) gombot (10). A délelőtti és délutáni idő
megkülönböztetéséhez a "PM" jelzés fogja jelölni a
délutáni órákat.  Tartsa lenyomva az Alarm (Ébresztő) gombot (9)!
Ezután nyomja le ismételten a MIN (Perc) gombot
(8) az ébresztés percének beállításához. A
számállítás felgyorsításához lenyomva is tarthatja a
MIN (Perc) gombot (8).  Az ébresztőóra helyes beállítása után engedje fel a
Alarm (Ébresztő) gombot (9). 34 - Magyar
Scanradio SUSR 17 A1
Ébresztés engedélyezése
A kívánt ébresztési idő beállítása után az ébresztést a
következő módon engedélyezheti:
 Nyomja meg a AL ON gombot (4). A kijelzőn (5)
megjelenik az ébresztő ikon.  Az ébresztés letiltásához nyomja meg újra az AL
ON gombot (4)! A kijelzőről (5) eltűnik az ébresztő
ikon.  A beállított ébresztés időpontjában ismétlődő
hangjelzés lesz hallható.  Az ébresztő hangjelzés letiltásához nyomja meg
újra az AL ON gombot (4)! Magyar - 35
Scanradio SUSR 17 A1
Függelék
Szerzői jog
A Felhasználói kézikönyv teljes tartalmát szerzői jog
védi és az olvasó számára csak tájékoztatás céljára
szolgál.
Szigorúan tilos az adatok és információk lemásolása a
szerző előzetes, határozott írásbeli hozzájárulása
nélkül. Ez vonatkozik a tartalom és az információ
bármilyen kereskedelmi célú felhasználására is.
Valamennyi szöveg és ábra napra kész állapotú a
nyomtatás napján.
Műszaki adatok
Scanradio
Működési környezet
Üzemi feszültség
Elem típusa
Energiafogyasztás
Üzemidő
Frekvencia tartomány
Méretek
Tömeg
Max. kimeneti feszültség a
fejhallgató csatlakozón
36 - Magyar
5°C – 35 °C, max. 85%
relatív
3V
1,5 V, AAA méret
45 mW
kb. 65 óra
87,5 - 108 MHz
75 x 32 x 21 mm(Szél
x Mag x Mély)
27 g (elemek nélkül)
kb. 30 mV
Scanradio SUSR 17 A1
Max. hangnyomás szint a
tartozék SUSR 17 A1
fejhallgatóval
Névleges feszültség az
SUSR 17 A1
fejhallgatóhoz
75 dB(A)
170 mV
A frekvenciasáv műszaki adatai határozzák meg
készüléke műszaki jellemzőit.
A szabad használatú frekvenciasávokra különböző
országokban különféle rendelkezések vonatkozhatnak.
A nyilvánosan használható frekvenciasávokon kívüli
frekvenciákról vett információ nem használható fel és
nem adható át harmadik fél számára.
Magyar - 37
Scanradio SUSR 17 A1
A garancia részletei
38 - Magyar
Scanradio SUSR 17 A1
Magyar - 39
Download PDF

advertising