Návod k
použití
WB200F/WB201F/WB202F
Klepněte na téma
Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k
použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně.
Časté otázky
Náhled
Obsah
Základní funkce
Rozšířené funkce
Možnosti snímání
Přehrávání/Úpravy
BAezdrátová síť
Nastavení
Přílohy
Rejstřík
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, zabráníte tak vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.
Chraňte zrak objektu.
Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Pokud používáte blesk
příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo trvalému poškození zraku.
Varování—situace, kdy může dojít ke zranění vás či dalších osob
Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit fotoaparát.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození fotoaparátu.
Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.
Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat. Může
dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a příslušenství mohou
znamenat fyzické ohrožení.
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů či
kapalin.
Může dojít k ohni nebo k výbuchu.
Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým teplotám po delší dobu.
Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám vede k
poškození vnitřních součástí fotoaparátu.
Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu ani neskladujte hořlavé
materiály v blízkosti fotoaparátu.
Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nesahejte na přístroj mokrýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
1
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Fotoaparát ani nabíječku nepřekrývejte žádnými přikrývkami nebo
oblečením.
Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést kdeformaci přístroje nebo způsobit
oheň.
Předcházejte rušení kardiostimulátorů
Udržujte vzdálenost mezi tímto fotoaparátem a všemi kardiostimulátory dle
doporučení výrobce a výzkumných skupin, aby nedošlo k rušení. Máte-li důvod
se domnívat, že váš fotoaparát ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení,
okamžitě fotoaparát vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo
lékařského zařízení.
Během bouřek nemanipulujte s napájecím kabelem ani se nepřibližujte
k nabíječce.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
Pokud se do fotoaparátu dostane tekutina nebo cizí předměty, neprodleně
odpojte všechny zdroje napájení, např. baterii nebo nabíječku, a obraťte se na
servisní středisko společnosti Samsung.
Uposlechněte všech omezení použití fotoaparátu v určitých oblastech.
• Zabraňte rušení ostatních elektronických přístrojů.
• Vypněte fotoaparát v letadle Fotoaparát může rušit zařízení letadla. Uposlechněte
všech pokynů letecké společnosti a vypněte fotoaparát na pokyn leteckého
personálu.
• Vypněte fotoaparát v blízkosti zdravotnických zařízení. Fotoaparát může
ovlivnit činnost zdravotnických přístrojů v nemocnicích a lékařských zařízeních.
Uposlechněte všech omezení, varování a pokynů zdravotnického personálu.
2
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Baterie používejte pouze ke schválenému účelu.
Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu či dalších zařízení
V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.
Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.
Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit
fotoaparát.
Pokud používáte AC nabíječku, před odpojením od nabíječky vypněte
fotoaparát.
Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
Používejte pouze originální, výrobcem doporučené lithium-iontové
akumulátorové baterie. Nepoškozujte ani nezahřívejte baterie.
Může dojít k požáru či k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívaný nabíječ odpojte od sítě.
Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství schválené
společností Samsung.
• Nekompatibilní baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství mohou vést k
výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění vzniklá
nekompatibilními bateriemi, nabíječkami, kabely nebo příslušenstvím.
Při nabíjení akumulátoru nepoužívejte poškozený síťový přívod, zástrčku ani
síťovou zásuvku.
Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
Baterii chraňte před stykem AC nabíječky s kontakty + a – na baterii.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
3
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Musíte zapojit malý konec kabelu USB do fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné
škody spojené se ztrátou dat.
Fotoaparát neupouštějte, ani jej nevystavujte silným nárazům.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky či vnitřních nebo vnějších komponent.
Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou či baterií jednejte opatrně.
Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná instalace baterie či
paměťových karet vede k poškození portů, vedení a příslušenství.
Zabraňte rušení ostatních elektronických přístrojů.
Fotoaparát vysílá vysokofrekvenční energii, která může ovlivňovat nestíněná nebo
nedostatečně stíněná elektronická zařízení, jako srdeční stimulátory, naslouchadla,
lékařské přístroje a další vybavení v domácnosti i v dopravních prostředcích.
Pokud zjistíte rušení, poraďte se s výrobcem zařízení. Aby nedošlo k nechtěnému
vzájemnému rušení, používejte pouze zařízení a příslušenství schválené společností
Samsung.
Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od obalu fotoaparátu.
Informace, které jsou na kartě uloženy se mohou poškodit či smazat.
Nepoužívejte poškozené nabíječe, baterie ani karty.
Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či vznik ohně.
Fotoaparát používejte v normální poloze.
Nedotýkejte se vnitřní antény fotoaparátu.
Neumísťujte fotoaparát do magnetického pole nebo do jeho blízkosti.
Mohlo by dojít k poruše fotoaparátu.
Přenos dat a odpovědnost
• Data přenášená přes síť WLAN mohou být napadena, nepřenášejte proto citlivá
Nepoužívejte fotoaparát, pokud je poškozená obrazovka.
Pokud dojde k rozbití skleněných nebo akrylových částí, nechte si fotoaparát opravit
v servisním centru společnosti Samsung Electronics.
data ve veřejných prostorách nebo v otevřených sítích.
• Výrobce fotoaparátu nezodpovídá za jakékoli datové přenosy, které porušují
Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani za škody, způsobené
nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.
autorská práva, ochranné známky, intelektuální vlastnictví nebo veřejný pořádek.
4
Uspořádání návodu k použití
Informace o autorských právech
• Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními
známkami Microsoft Corporation.
• Mac a Apple App Store jsou registrované obchodní známky společnosti
Apple Corporation.
• Google Play Store je registrovaná obchodní známka společnosti Google,
Inc.
• microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ jsou registrovanými obchodními
známkami asociace SD Association.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné
známky společnosti Wi-Fi Alliance.
• Ochranné známky a obchodní názvy použité v této příručce jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Základní funkce 19
Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.
Rozšířené funkce 42
Zde se dozvíte, jak pořizovat fotografie a nahrávat videa výběrem
režimu.
Možnosti snímání 61
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu Snímání.
Přehrávání/Úpravy 85
Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie nebo přehrávat videa a jak
upravovat fotografie. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači
nebo televizoru.
Bezdrátová síť • V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo
109
Zde se naučíte, jak se připojit k bezdrátové místní počítačové síti
(WLAN) a využívat její funkce.
obsah tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
• Doporučujeme fotoaparát používat v zemi, kde byl zakoupen.
• Fotoaparát používejte odpovědně a dodržujte všechny zákony a
Nastavení nařízení ohledně jeho použití.
• Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat jakékoli části této
příručky bez předchozího svolení.
129
Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.
Přílohy Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy k údržbě.
5
135
Označení použitá v tomto návodu
Režim
Ikony použité v návodu
Indikátor
Ikona
Funkce
Smart Auto
Další informace
Program
Bezpečnostní a další upozornění
Priorita clony, Priorita závěrky, Ručně
[]
()
Inteligentní
Panorama
Magický plus
→
Nastavení
*
Tlačítka fotoaparátu. Např. [Spoušť] označuje tlačítko spouště.
Číslo strany s příslušnou informací
Pořadí možností nebo nabídek, které je nutné postupně zvolit k
dokončení kroku, např.: Vyberte Rozpozn. tváře → Normální
(znamená: Vyberte Rozpozn. tváře, poté vyberte Normální).
Poznámka
Wi-Fi
Ikony režimu Snímání
Tyto ikony se zobrazí v textu, pokud jsou v režimu k dispozici. Viz příklad níže.
nebo režim nemusí podporovat funkce pro všechny
Poznámka: Možnost ,
scény nebo režimy.
Nastavení jasu a barev
Např.:
Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev.
Ruční nastavení expozice (EV)
V závislosti na okolním osvětlení mohou být Vaše snímky někdy příliš světlé nebo
tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky nastavením expozice.
K dispozici
v režimech
[ / ] nastavte expozici.
3 Stisknutím
• Také
můžete klepnout
Program,
Priorita
clony na
a hodnotu expozice na obrazovce a otevřít okno
nastavení.
Priorita• závěrky
Snímek bude jasnější při zvýšené expozici.
EV : 0
 Tmavší (-)
1
2
 Neutrální (0)
V režimu Snímání stiskněte [
Vyberte EV.
 Světlejší (+)
].
Zrušit
4
Nastav
Nastavení uložíte stisknutím [
6
].
• Nastavení expozice se automaticky uloží. Expozici může být nutné upravit,
abyste zabránili podexponování či přeexponování snímku.
Výrazy použité v návodu
Expozice (jas)
Množství světla, které projde do fotoaparátu, se označuje jako expozice. Expozici
můžete ovlivnit změnou expoziční rychlosti, hodnoty clony a citlivosti ISO. Změna
expozice vede k tmavším nebo světlejším snímkům.
Použití tlačítka spouště
• Namáčknutí [Spoušť]: Stisknutí spouště do poloviny zdvihu
• Stisknutí [Spoušť]: Stisknutí spouště zcela dolů
Namáčknutí [Spoušť]
Stisknutí [Spoušť]
 Normální expozice
Objekt, pozadí a kompozice
• Objekt: Hlavní objekt scény, např. osoba, zvíře nebo zátiší
• Pozadí: Předměty obklopující objekt
• Kompozice: Kombinace objektu a pozadí
Pozadí
Objekt
Kompozice
7
 Přeexpozice (příliš jasná)
Speciální funkce fotoaparátu
Používání dotykové obrazovky a tlačítek fotoaparátu
Nastavení volby tlačítka DIRECT LINK
Můžete nastavit funkci Wi-Fi, která se spustí, když stisknete tlačítko DIRECT LINK.
1 Přístup do nastavení.
Fotoaparát můžete ovládat buď dotykem obrazovky nebo stisknutím tlačítek
fotoaparátu.
2 Otevření možností tlačítka DIRECT LINK.
3 Výběr funkce Wi-Fi ze seznamu.
Používání tlačítka DIRECT LINK
Stisknutím tlačítka DIRECT LINK aktivujete funkci Wi-Fi, kterou jste zvolili.
8
Speciální
funkce fotoaparátu

Používání funkce AutoShare
Při zachycení fotografie pomocí fotoaparátu bude fotografie automaticky uložena do chytrého telefonu. Fotoaparát se k chytrému telefonu připojí bezdrátově.
1 Nainstalujte aplikaci Samsung
4 Vyberte ze seznamu fotoaparát
SMART CAMERA App do chytrého
telefonu.
a připojte chytrý telefon
k fotoaparátu.
• Pokud se ve fotoaparátu zobrazí zpráva,
umožněte chytrému telefonu připojení
k fotoaparátu.
2 Zapněte funkci AutoShare.
5 Zachyťte fotografii.
• Zachycený snímek se uloží ve fotoaparátu a poté bude přenesen do
chytrého telefonu.
3 Spusťte aplikaci Samsung SMART
CAMERA App v chytrém telefonu.
9
Speciální
funkce fotoaparátu

Používání funkce MobileLink
Soubory můžete snadno odesílat z fotoaparátu do chytrého telefonu. Fotoaparát se bezdrátově připojí k chytrým telefonům, které podporují funkci MobileLink.
1 Nainstalujte aplikaci Samsung
4 Vyberte ze seznamu fotoaparát
SMART CAMERA App do chytrého
telefonu.
a připojte chytrý telefon
k fotoaparátu.
• Pokud se ve fotoaparátu zobrazí zpráva,
umožněte chytrému telefonu připojení
k fotoaparátu.
2 Spusťte režim MobileLink.
5 V chytrém telefonu nebo
• Pokud se zobrazí rozevírací zpráva,
fotoaparátu vyberte soubory, které
si přejete přenést z fotoaparátu.
vyberte možnost.
3 Spusťte aplikaci Samsung SMART
6 V chytrém telefonu klepněte
CAMERA App v chytrém telefonu.
na tlačítko Kopírovat nebo ve
fotoaparátu vyberte možnost Sdílet.
 10
Speciální
funkce fotoaparátu

Používání aplikace Remote Viewfinder
Fotoaparát můžete na dálku ovládat pomocí chytrého telefonu. Fotoaparát se k chytrému telefonu připojí bezdrátově. U funkce Hledáček samospouště použijte jako dálkové
uvolnění spouště chytrý telefon. Pořízený snímek se zobrazí na chytrém telefonu.
1 Nainstalujte aplikaci Samsung
4 Vyberte ze seznamu fotoaparát
SMART CAMERA App do chytrého
telefonu.
a připojte chytrý telefon
k fotoaparátu.
• Pokud se ve fotoaparátu zobrazí zpráva,
umožněte chytrému telefonu připojení
k fotoaparátu.
5 Klepnutím a podržením možnosti
2 Otevřete režim Hledáček
proveďte zaostření a pak
uvolněním proveďte záznam
fotografie.
samospouště.
3 Spusťte aplikaci Samsung SMART
CAMERA App v chytrém telefonu.
6 Klepnutím na miniaturu zobrazte
fotografii.
 11
Speciální
funkce fotoaparátu

1 Vyberte možnost Makro (
Vzorky snímání – Makro
Můžete zachytit blízké snímky malých objektů, například květin nebo hmyzu.
2 Zachyťte fotografii.
Ukázkový snímek se může lišit od skutečného zachyceného snímku.
 12
).
Časté otázky
Zde se naučíte, jak řešit běžné potíže nastavením možnosti snímání.
Oči objektu se jeví
červené.
Je to způsobeno odrazem světla blesku od sítnice oka.
• Nastavte blesk na možnost Červené oči nebo Redukce červených očí. (str. 64)
• Pokud byl již snímek pořízen, vyberte v nabídce úprav možnost Red.červ.očí. (str. 98)
Na snímcích jsou
prachové stopy.
Prachové částice, které jsou obsaženy ve vzduchu, se mohou při použití blesku promítnout do snímku.
• Vypněte blesk nebo nepořizujte snímky v prašném prostředí.
• Nastavte citlivost ISO. (str. 67)
Snímky nejsou ostré.
Rozmazání může vzniknout, pokud pořizujete fotografii při zhoršených světelných podmínkách, případně pokud držíte
fotoaparát nesprávným způsobem. Pomocí funkce OIS nebo namáčknutím [Spoušť] zaměříte objekt. (str. 40)
Snímky jsou neostré při
nočním snímání.
Fotoaparát se pokouší využít zbytků světla a expoziční doba se prodlužuje. Proto je obtížné udržet fotoaparát v nehybné poloze
tak dlouho, dokud fotoaparát nepořídí ostrou fotografii, a může dojít k otřesu fotoaparátu.
• Vyberte možnost Noc režimu . (str. 50)
• Zapněte blesk. (str. 65)
• Nastavte citlivost ISO. (str. 67)
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
Pokud je za objektem silný světelný zdroj nebo je ve scéně velký kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi, objekt vyjde na
snímku příliš tmavý.
• Nefotografujte proti slunci.
• Nastavte nastavení blesku na možnost Vyrovnávací. (str. 65)
• Nastavte expozici. (str. 76)
• Nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB). (str. 77)
• Pokud je objekt ve středu rámečku, nastavte měření na možnost Bodové. (str. 77)
V protisvětle vycházejí
objekty příliš tmavé.
 13
Náhled
Pořizování snímků osob
• režim > Překrásná tvář  50
• Červené oči/Redukce červených očí (pro předcházení
vzniku červených očí)  64
• Rozpozn. tváře  73
• Autoportrét  73
Pořizování snímků v noci nebo v šeru
• režim > Silueta, Ohňostroj, Noc  50
• Nastavení blesku  65
• Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke světlu)  67
Nastavení expozice (jasu)
• Citlivost ISO (nastavení citlivosti na světlo)  67
• EV (nastavení expozice)  76
• ACB (kompenzace jasu objektu proti světlému pozadí)
•
• Měření  77
• Odstupňování AE (pořízení 3 snímků stejné scény s
• Optická stabilizace obrazu (OIS)  39
Pořizování snímků textu, hmyzu nebo
květin
• režim > Makro  50
• Makro  68
režim > Filtr videí  58
Omezení otřesů fotoaparátu
 77
různou expozicí)  82
Pořizování fotografií scenérií
•
•
režim > Krajina  50
režim  51
Pořizování snímků pohybu
• Režim Priorita závěrky  48
• režim > Zastavená akce  50
• Sekvenční, Velice vysoká rychlost  81
Použití efektu na videa
Použití různých efektů na snímky
• režim > Můj magický rámeček  53
• režim > Rozdělený snímek  55
• režim > Pohyblivá fotografie  56
• režim > Filtr fotografií  57
• Nast.obr. (pro úpravu Ostrost, Kontrast nebo Sytost)
 83
 14
• Zobrazení souborů v náhledu  87
• Zobrazení souborů podle kategorie  88
• Vymazání všech souborů z paměťové karty  90
• Zobrazení prezentace snímků  92
• Prohlížení souborů na televizoru  99
• Připojení fotoaparátu k počítači  100
• Odeslání snímků nebo videí e-mailem  122
• Použití internetových stránek ke sdílení snímků
a videí  123
• Nastavení zvuku a hlasitosti  131
• Nastavení jasu displeje  132
• Nastavení jazyka displeje  133
• Nastavení data a času  133
• Dříve, než se obrátíte na servisní středisko  147
Obsah
Základní funkce . ............................................................................................................ 19
Rozšířené funkce . .......................................................................................................... 42
Rozbalení . .................................................................................................................... 20
Používání režimu Smart Auto ............................................................................... 43
Uspořádání fotoaparátu ......................................................................................... 21
Používání režimu Program . ................................................................................... 45
Používání tlačítka DIRECT LINK ............................................................................. 23
Používání režimu Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně ......................... 46
Vložení baterie a paměťové karty ....................................................................... 24
Používání režimu Priorita clony . ........................................................................... 47
Používání režimu Priorita závěrky . ....................................................................... 48
Používání režimu Ručně ......................................................................................... 49
Nabíjení baterie a zapnutí fotoaparátu ............................................................ 25
Nabíjení baterie ....................................................................................................... 25
Zapnutí fotoaparátu ............................................................................................... 25
Používání režimu Inteligentní .............................................................................. 50
Provedení úvodního nastavení ............................................................................ 26
Používání režimu Panoráma ................................................................................. 51
Použité ikony .............................................................................................................. 28
Používání režimu Magický plus ........................................................................... 53
Výběr režimů . ............................................................................................................. 29
Používání režimu Můj magický rámeček .............................................................
Používání režimu Rozdělený snímek . ..................................................................
Používání režimu Pohyblivá fotografie ................................................................
Použití režimu Filtr snímku ....................................................................................
Používání režimu Filtr filmu ...................................................................................
Ikony na obrazovce Režim ..................................................................................... 29
Výběr možností nebo nabídek ............................................................................. 31
Výběr pomocí tlačítek . ........................................................................................... 31
Výběr klepnutím ...................................................................................................... 32
53
55
56
57
58
Snímání videa ............................................................................................................. 59
Nastavení zobrazení a zvuku ................................................................................ 34
Záznam videa s funkcí Inteligentní detekce scény ............................................ 60
Nastavení typu displeje .......................................................................................... 34
Nastavení zvuku ...................................................................................................... 35
Pořizování snímků . ................................................................................................... 36
Transfokace .............................................................................................................. 37
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS) . ...................................................................... 39
Tipy pro pořízení lepších snímků ........................................................................ 40
 15
Obsah
Možnosti snímání .......................................................................................................... 61
Používání Rozpozn. tváře ....................................................................................... 73
Rozpoznání tváří . ....................................................................................................
Pořízení autoportrétu .............................................................................................
Pořízení snímku úsměvu ........................................................................................
Detekce zavřených očí (mrknutí) ..........................................................................
Tipy pro rozpoznávání tváře ..................................................................................
Volba rozlišení a kvality .......................................................................................... 62
Volba rozlišení .......................................................................................................... 62
Výběr kvality snímků . ............................................................................................. 63
Snímání při špatném osvětlení ............................................................................ 64
Potlačení červených očí . ........................................................................................
Používání blesku . ....................................................................................................
Nastavení voleb blesku ..........................................................................................
Nastavení citlivosti ISO ...........................................................................................
64
64
65
67
Nastavení jasu a barev . ........................................................................................... 76
Ruční nastavení expozice (EV) . .............................................................................
Kompenzace protisvětla (ACB) . ............................................................................
Změna možností měření . ......................................................................................
Volba nastavení Vyvážení bílé ...............................................................................
Změna zaostření fotoaparátu ............................................................................... 68
Používání makra ......................................................................................................
Používání automatického ostření .........................................................................
Nastavení oblasti ostření . ......................................................................................
Ruční nastavení ostření ..........................................................................................
73
73
74
74
75
68
68
70
70
76
77
77
78
Používání režimů série ............................................................................................ 81
Pořizování sekvenčních fotografií ........................................................................ 81
Používání samospouště ......................................................................................... 82
Pořizování sériových fotografií . ............................................................................ 82
Úprava snímků ........................................................................................................... 83
Ztlumení zvuku transfokátoru ............................................................................. 84
 16
Obsah
Přehrávání/Úpravy . ...................................................................................................... 85
Bezdrátová síť ............................................................................................................... 109
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání .............................................. 86
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě ......................................................... 110
Spuštění režimu Přehrávání . ................................................................................. 86
Zobrazení snímků . .................................................................................................. 90
Přehrávání videa ...................................................................................................... 93
Připojení k síti WLAN . ...........................................................................................
Používání prohlížeče pro přihlášení ...................................................................
Tipy pro připojení k síti .........................................................................................
Zadávání textu .......................................................................................................
Úprava snímků ........................................................................................................... 95
Změna rozlišení snímků .........................................................................................
Otočení snímku .......................................................................................................
Oříznutí fotografie . .................................................................................................
Používání efektů Inteligentního filtru ..................................................................
Nastavení fotografie ...............................................................................................
110
111
112
113
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu .............................. 114
95
95
96
96
97
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon ....................................... 115
Použití chytrého telefonu jako dálkové samospouště .............................. 116
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a
videí .............................................................................................................................. 118
Zobrazení souborů na televizi .............................................................................. 99
Instalace programu pro funkci Automatická záloha do počítače ................. 118
Odesílání snímků a videí do počítače ................................................................ 118
Přenos souborů do počítače ............................................................................... 100
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows . .................. 100
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac OS . ..................... 101
Odesílání fotografií a videí přes e-mail ........................................................... 120
Změna e-mailových nastavení ............................................................................ 120
Odesílání fotografií a videí přes e-mail .............................................................. 122
Používání programů na počítači . ...................................................................... 103
Instalace programu i-Launcher ........................................................................... 103
Používání programu i-Launcher ......................................................................... 104
Použití internetových stránek ke sdílení snímků a videí .......................... 123
Přístup k webové stránce ..................................................................................... 123
Nahrání snímků či videa ....................................................................................... 123
Používání funkce AllShare Play k odesílání souborů ................................. 125
Nahrávání fotografií do online úložiště ............................................................. 125
Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují funkci
AllShare Play . ......................................................................................................... 126
Odesílání fotografií pomocí funkce Wi-Fi Direct .......................................... 128
 17
Obsah
Nastavení ........................................................................................................................ 129
Nabídka Nastavení . ................................................................................................ 130
Otevření nabídky nastavení ................................................................................
Zvuk .........................................................................................................................
Displej .....................................................................................................................
Připojení . ................................................................................................................
Obecné . ..................................................................................................................
130
131
131
132
133
Přílohy . ............................................................................................................................. 135
Chybová hlášení ...................................................................................................... 136
Údržba fotoaparátu ................................................................................................ 138
Čištění fotoaparátu ...............................................................................................
Používání a ukládání fotoaparátu .......................................................................
Paměťové karty . ....................................................................................................
Baterie .....................................................................................................................
138
139
140
143
Dříve, než se obrátíte na servis . ......................................................................... 147
Technické údaje fotoaparátu .............................................................................. 150
Slovníček .................................................................................................................... 154
Rejstřík ........................................................................................................................ 159
 18
Základní funkce
Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.
Rozbalení … ………………………………………… 20
Uspořádání fotoaparátu …………………………… 21
Používání tlačítka DIRECT LINK …………………… 23
Vložení baterie a paměťové karty ………………… 24
Nabíjení baterie a zapnutí fotoaparátu … ……… 25
Nabíjení baterie …………………………………… 25
Zapnutí fotoaparátu … …………………………… 25
Provedení úvodního nastavení …………………… 26
Použité ikony … …………………………………… 28
Výběr režimů … …………………………………… 29
Ikony na obrazovce Režim ………………………… 29
Výběr možností nebo nabídek … ………………… 31
Výběr pomocí tlačítek … ………………………… 31
Výběr klepnutím … ……………………………… 32
Nastavení zobrazení a zvuku ……………………… 34
Nastavení typu displeje …………………………… 34
Nastavení zvuku …………………………………… 35
Pořizování snímků … ……………………………… 36
Transfokace … …………………………………… 37
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS) … …………… 39
Tipy pro pořízení lepších snímků … ……………… 40
Rozbalení
V balení se nacházejí následující položky.
Volitelné příslušenství
Fotoaparát
Síťový zdroj/Kabel USB
Obal fotoaparátu
Akumulátorová baterie
A/V kabel
Nabíječ akumulátoru
Řemínek
Paměťová karta
Paměťová karta/Adaptér paměťové karty
Rychlý průvodce spuštěním
• Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
• Položky zahrnuté do součásti balení závisí na modelu.
• Volitelná příslušenství lze zakoupit u maloobchodníků nebo v servisním
středisku společnosti Samsung. Společnost Samsung není odpovědná za
jakékoli potíže způsobené použitím neschváleného příslušenství.
Základní funkce 20
Uspořádání fotoaparátu
Než začnete fotoaparát používat, seznamte se s jeho prvky a funkcemi.
Vypínač
Rozevírací tlačítko blesku
Mikrofon
Tlačítko spouště
Vnitřní anténa*
Blesk*
* Zabraňte kontaktu s interní anténou v průběhu používání bezdrátové sítě.
* Pokud se nepoužívá, udržujte
jednotku blesku zavřenou, aby
nedošlo k jejímu poškození.
Násilné otevření jednotky
blesku může způsobit poškození
fotoaparátu.
Kontrolka autofokusu/Kontrolka samospouště
Objektiv
Reproduktor
Zásuvka USB a A/V
Umožňuje připojení USB nebo
A/V kabelu
Závit stativu
Kryt prostoru baterie
Vložte paměťovou kartu a baterii
Základní funkce 21
Uspořádání fotoaparátu
Tlačítko DIRECT LINK
Spustí nastavenou funkci Wi-Fi.
Tlačítko transfokátoru
• V režimu Snímání: Zvětšení a zmenšení
• V režimu Přehrávání: Zvětšení části snímku, zobrazení
náhledů nebo nastavení hlasitosti
Stavová kontrolka
• Bliká: Při ukládání fotografií nebo
videí, čtení počítačem, když je obraz
mimo oblast ostření, případně pokud
vznikly problémy s nabíjením baterie
při připojení fotoaparátu k síti WLAN
nebo při odesílání fotografie
• Stále svítí: Pokud je fotoaparát
připojen k počítači, pokud se nabíjí
baterie, pokud je obraz zaostřen
Volič režimu
(str. 29)
Připevnění popruhu
Dotyková obrazovka
Tlačítka
(str. 23)
Základní funkce 22
Uspořádání fotoaparátu
Používání tlačítka DIRECT LINK
Tlačítka
Tlačítko
Popis
Funkci Wi-Fi můžete pohodlně zapnout pomocí tlačítka [DIRECT LINK]. Stisknutím
tlačítka [DIRECT LINK] aktivujete funkci Wi-Fi, kterou jste zvolili. Pro návrat do
předchozího režimu znovu stiskněte tlačítko [DIRECT LINK].
Spustí záznam videa.
Otevírá možnosti a nabídky.
Pohyb zpět.
Základní funkce
Změna nastavení displeje.
Změna nastavení makra.
Změna nastavení blesku.
Změna časovače a možnosti
sériových snímků.
Potvrzení zvýrazněné položky nebo nabídky.
Zapnutí režimu Přehrávání.
Mazání souborů v režimu Přehrávání.
Další funkce
Pohyb nahoru
Pohyb dolů
Pohyb doleva
Pohyb doprava
Nastavení volby tlačítka DIRECT LINK
Můžete nastavit funkci Wi-Fi, která se spustí, když stisknete tlačítko [DIRECT LINK].
1 Otočte voličem režimů na .
2 Vyberte volbu Obecné → DIRECT LINK (tlačítko Wi-Fi).
3 Vyberte funkci Wi-Fi. (str. 134)
Základní funkce 23
Vložení baterie a paměťové karty
Zde je uveden postup vložení baterie a volitelné paměťové karty do fotoaparátu.
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Posunutím zámku dolů
uvolněte baterii.
Akumulátorová baterie
Kartu vložte tak, aby zlacené kontakty
směřovaly nahoru.
Paměťová karta
Pojistka
baterie
Zatlačte jemně na kartu, až se povysune z
fotoaparátu a poté ji vytáhněte ze slotu.
Paměťová karta
Baterii vložte logem Samsung nahoru.
Používání adaptéru paměťové karty
Chcete-li používat paměťové karty s tímto produktem, počítačem nebo
čtečkou paměťových karet, vložte kartu do adaptéru.
Akumulátorová baterie
Interní paměť můžete použít k dočasnému ukládání v době, kdy není vložená
paměťová karta.
Základní funkce 24
Nabíjení baterie a zapnutí fotoaparátu
Nabíjení baterie
Zapnutí fotoaparátu
Před prvním použitím fotoaparátu je nutné akumulátor nabít. Malou koncovku USB
kabelu zasuňte do fotoaparátu, druhý konec USB kabelu poté zapojte do síťového
zdroje.
Stiskem [ ] zapněte nebo vypněte fotoaparát.
• Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka
úvodního nastavení. (str. 26)
Zapnutí fotoaparátu v režimu Přehrávání
Stavová kontrolka
• Červené světlo svítí: Nabíjení
• Červené světlo je vypnuté: Plně nabito
• Červené světlo bliká: Chyba
Stiskněte [ ]. Fotoaparát se přímo zapne do režimu
Přehrávání.
Používejte pouze síťový zdroj a USB kabel dodávané společně s fotoaparátem.
Pokud použijete jiný síťový zdroj (například SAC-48), baterie fotoaparátu se
nemusí nabíjet nebo nemusí pracovat správně.
Základní funkce 25
Provedení úvodního nastavení
Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního nastavení. Řiďte se níže uvedenými kroky a nakonfigurujte základní nastavení fotoaparátu. Jazyk je přednastavený
na zemi a oblast, ve které byl fotoaparát prodán. Jazyk lze měnit dle potřeby. Můžete také měnit položku klepnutím na obrazovku.
1 Stiskněte [
5 Stisknutím [
] a vyberte Časové pásmo, poté stiskněte
[ ] nebo [ ].
2 Stiskněte [
/
] a vyberte Doma, poté stiskněte [
[ ] nebo [
].
• Pokud cestujete do jiné země, vyberte Návštěva, poté vyberte nové časové
] vyberte Nastavení data/času, poté stiskněte
].
Nastavení data/času
pásmo.
Rok Měsíc Den Hod Min
3 Stiskněte [
/
] a vyberte časové pásmo, poté stiskněte [
Letní čas
].
Časové pásmo
[Doma +00:00] Londýn
[Doma +01:00] Řím, Paříž, Berlín
[Doma +02:00] Athény, Helsinky
[Doma +03:00] Moskva
Zpět
4 Stiskněte [
Nastav
].
Zrušit
Nastav
• Zobrazení obrazovky závisí na zvoleném jazyce.
6 Stisknutím [
7 Stisknutím [
[
Základní funkce 26
].
/ ] vyberte položku.
/
] nastavte datum, čas a letní čas, poté stiskněte
Provedení úvodního nastavení
8 Stisknutím [ ] vyberte Typ data, poté stiskněte [ ] nebo [ ].
/ ] a vyberte typ data, poté stiskněte [ ].
9 Stiskněte [
10 Stiskněte [ ] a vyberte možnost Typ času, poté stiskněte tlačítko
[ ] nebo [
11 Stiskněte [
12 Stisknutím [
].
/
] a vyberte typ času, poté stiskněte [
].
] dokončíte výchozí nastavení.
Základní funkce 27
Použité ikony
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného režimu nebo nastavení. Pokud změníte možnosti snímání, bude odpovídající ikona krátce blikat žlutě.
1
Ikona
Popis
Ikona
Paměťová karta vložena
Frekvence snímání (za sekundu)
•
•
•
•
Sound Alive zapnuto
: Plně nabito
: Částečně nabito
: Vybito (nutno nabít)
: Nabíjení (připojeno k
nabíječce)
Rámeček automatického ostření
2
Zapnutý Intelli zoom
Optická stabilizace obrazu (OIS)
Měření
Možnost sériového snímání
Otřesy fotoaparátu
1 Informace o snímání
Ikona
Popis
Režim Snímání
Hodnota clony
Expoziční doba
Uplynulá doba záznamu
Hodnota expozice
Aktuální datum
Aktuální čas
Počet zbývajících snímků
Samospoušť
Indikátor transfokátoru
Rozlišení fotografie při zapnuté funkci
Intelli zoom
3
Vyvážení bílé
Úprava obrazu (ostrost, kontrast a sytost)
Poměr zvětšení
Oblast ostření
Histogram (str. 34)
Možnosti ostření
Rozpozn. tváře
2 Možnosti snímání
Ikona
Popis
Popis
3 Možnosti snímání (klepnutím)
Citlivost ISO
Ikona
Popis
Blesk
Funkce AutoShare zapnuta
Rozlišení fotografie
Možnost Dotykový AF
Rozlišení videa
Možnosti snímání
Základní funkce 28
Výběr režimů
Použijte volič režimu k výběru režimu snímání nebo funkce. Otočte volič režimu do požadovaného režimu. Na obrazovce Režim můžete u některých režimů také vybrat ikonu.
Ikony na obrazovce Režim
1
Ikona
Můj magický Rozdělený Pohyblivá
rámeček
snímek fotografie
Filtr videí
Filtr
fotografií
2
Editor
fotografií
▲ Například: Pokud vyberete možnost Můj magický rámeček v režimu Magický
plus
Č.
1
2
Popis
Obrazovka Aktuálního režim
• Otočením voliče režimu přejděte na další obrazovku režimu.
Ikony režimů
• Stisknutím [
/ / / ] přejděte do požadovaného režimu a poté jej
spusťte stisknutím [ ].
• Aktivaci režimu nebo funkce provedete poklepáním na ikonu.
Základní funkce 29
Popis
Smart Auto: Fotoaparát automaticky zachytí fotografii ve vybraném
režimu Scéna. (str. 43)
Program: Zachycení fotografie s ručně upraveným nastavením. (str. 44)
Priorita clony: Ruční nastavení hodnoty clony, když
fotoaparát automaticky vybere příslušnou rychlost závěrky.
(str. 47)
Priorita závěrky: Ruční nastavení expoziční doby, když
fotoaparát automaticky vybere příslušnou hodnotu clony.
(str. 48)
Ručně: Ruční nastavení jak hodnoty clony, tak i expoziční
doby. (str. 49)
Inteligentní: Zachycení fotografie pomocí předem nastavených
možností pro konkrétní scénu. (str. 50)
Panorama: Pořídí snímek a kombinuje série fotografií, čímž vznikne
panoramatický snímek. (str. 51)
Výběr režimů
Ikona
Popis
Ikona
Můj magický rámeček: Zachycení fotografie a výběr oblasti,
která bude průhledná. Přes tuto oblast bude umístěna nově
pořízená fotografie. (str. 53)
Rozdělený snímek: Zachycení několika fotografií a jejich
uspořádání do předem nastavených vzhledů stránky. (str. 55)
Pohyblivá fotografie: Zachycení a kombinace řady fotografií
a pak výběr oblasti, která bude animována pro vytvoření
animace formátu GIF. (str. 56)
Filtr fotografií: Pořízení snímku s různými efekty filtru.
(str. 57)
Filtr videí: Pořízení videa s různými efekty filtru. (str. 58)
Editor fotografií: Úprava fotografií pomocí různých efektů.
(str. 95)
Nastavení: Úprava nastavení dle vašeho přání. (str. 129)
Základní funkce 30
Popis
MobileLink: Odeslání fotografií nebo videí do chytrého
telefonu. (str. 115)
Remote Viewfinder: Chytrý telefon lze použít jako dálkovou
spoušť a také se na něm zobrazí náhled fotografie z
fotoaparátu. (str. 116)
Automatické zálohování: Umožňuje odesílat snímky nebo
videa pořízená tímto fotoaparátem bezdrátově do počítače.
(str. 118)
E-mail: Odesílání fotografií nebo videí uložených ve
fotoaparátu e-mailem. (str. 120)
SNS a Cloud: Nahrávání fotografií nebo videí na webové
stránky sdílející soubory. (str. 123)
AllShare Play: Odesílání fotografií do online úložiště AllShare
Play nebo prohlížení souborů na jiných zařízeních s podporou
funkce AllShare Play. (str. 125)
Výběr možností nebo nabídek
Stiskněte tlačítko [
] a vyberte možnost nebo nabídku. Můžete také klepnout na obrazovku a vybrat možnost nebo nabídku.
Výběr pomocí tlačítek
Stiskněte tlačítko [
], a pak stiskněte [
možnost nebo nabídku.
Pokud si například přejete zvolit možnost Vyvážení bílé v režimu Program:
/ / / ] nebo [
1 V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte [
2 Rolujte na možnost nebo nabídku.
] a vyberte
1 Otočte voličem režimů na
].
• Nahoru nebo dolů se přesunete stisknutím [
] nebo [ ].
• Doleva nebo doprava se přesunete stisknutím [ ] nebo [ ].
2 Stiskněte [
].
EV
Vyvážení bílé
3 Stisknutím [
ISO
] potvrdíte zvýrazněnou možnost nebo nabídku.
Blesk
Stisknutím [ ] se vraťte k předchozí nabídce. Namáčknutím [Spoušť] se vrátíte
do režimu Snímání.
Ostření
Konec
Základní funkce 31
Vybrat
.
Výběr možností nebo nabídek
3 Stiskněte [
[ ] nebo [
].
/
] a vyberte Vyvážení bílé, poté stiskněte
Výběr klepnutím
Klepněte na
na obrazovce, přetáhněte seznam možností nahoru nebo dolů
a pak možnost vyberte klepnutím.
EV
1 V režimu Snímání nebo Přehrávání klepněte na možnost
Vyvážení bílé
obrazovce.
na
2 Přetáhněte seznam možností nahoru nebo dolů a pak klepněte na
ISO
možnost.
Blesk
Ostření
Konec
4 Stiskněte [
ACB
Vybrat
Měření
/ ] a vyberte možnost Vyvážení bílé.
Spoušť/časovač
Nast.obr.
Vyvážení bílé : Denní světlo
OIS
Konec
Zpět
Nastavit
5 Nastavení uložíte stisknutím [
].
Základní funkce 32
Vybrat
Výběr možností nebo nabídek
Přejetí: Zlehka přejeďte prstem přes obrazovku.
Učení dotykových gest
Na dotykovou obrazovku nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou tužky
nebo propisky. Může dojít k poškození obrazovky.
Klepnutí: Klepnutím na ikonu otevřete nabídku nebo zvolíte možnost.
Můj magický Rozdělený Pohyblivá
rámeček
snímek fotografie
Filtr
fotografií
• Dotyková obrazovka nemusí rozeznat vaše zadání, pokud se dotknete více
Filtr videí
položek najednou.
Editor
fotografií
• Pokud klepnete na obrazovku nebo ji přetáhnete, může vzniknout deformace
Přetažení: Klepněte a podržte část obrazovky a poté táhněte prstem.
ACB
Měření
Spoušť/časovač
Nast.obr.
OIS
Konec
Vybrat
Základní funkce 33
barev. Jde o vlastnost dotykové obrazovky, nejedná se o závadu. Abyste
deformaci barev minimalizovali, provádějte klepání nebo přetahování jemně.
• Dotyková obrazovka nemusí fungovat správně, pokud fotoaparát používáte v
extrémně vlhkém prostředí.
• Dotyková obrazovka nemusí pracovat správně, pokud jste použili ochrannou
fólii, příp. jiné příslušenství obrazovky.
• V závislosti na úhlu náhledu se může obrazovka zdát tmavší. Rozlišení zlepšíte
úpravou nastavení jasu nebo změnou úhlu náhledu.
Nastavení zobrazení a zvuku
Zde se dozvíte, jak měnit základní informace displeje a nastavení zvuku.
Nastavení typu displeje
O histogramech
Můžete vybrat typ displeje pro režim Snímání nebo Přehrávání. Každý typ zobrazuje
různé informace o snímání nebo přehrávání. Viz tabulka níže.
Histogram je grafické znázornění rozložení světelných úrovní ve snímku. Pokud
histogram vykazuje nejvyšší hodnoty v levé části, snímek je podexponovaný a
tmavý. Vyšší hodnoty v pravé části grafu značí příliš světlý, přeexponovaný snímek.
Výška zobrazených špiček odpovídá barevnosti. Čím je barevné složky více, tím je
vyšší špička.
 Podexponovaný
Opakovaným tisknutím [
Režim
Snímání
Přehrávání
] změňte typ displeje.
Typ zobrazení
• Skryjí se všechny informace o možnostech snímání.
• Zobrazí se všechny informace o možnostech snímání.
• Zobrazí se všechny informace o možnostech snímání a histogram.
• Zobrazí se informace bez možností snímání a histogramu.
• Skryjí se všechny informace o aktuálním souboru.
Základní funkce 34
 Správně
exponovaný
 Přeexponovaný
Nastavení zobrazení a zvuku
Nastavení možnosti zobrazení displeje
Nastavení zvuku
Je možné skrýt nebo zobrazit možnost zobrazení v určitých režimech.
Zapněte nebo vypněte zvuky, které fotoaparát vydává při provádění funkcí.
Stiskněte opakovaně [
1 Otočte voličem režimů na
2 Zvolte Zvuk → Pípnutí.
3 Vyberte možnost.
].
• Skryje se možnost zobrazení.
• Zobrazí se možnost zobrazení.
Možnost
Možnost zobrazení
OK : Vypnout panel
▲ Například v režimu Filtr fotografií
Základní funkce 35
.
Vypnuto
Popis
Fotoaparát nevydává zvuky.
Zapnuto
Fotoaparát vydá zvuk.
Pořizování snímků
Zde se naučíte, jak rychle a jednoduše pořizovat snímky v režimu Smart Auto.
1 Otočte voličem režimů na
.
3 Namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
• Zelený rámeček označuje zaostření na objekt.
• Červený rámeček znamená, že objekt není zaostřený.
2 Nastavte objekt do rámečku.
4 Stisknutím [Spoušť] fotografujte.
5 Stisknutím [ ] zobrazte pořízenou fotografii.
• Chcete-li fotografii smazat, stiskněte tlačítko [ ] a pak vyberte možnost Ano.
6 Stisknutím [
] se vrátíte do režimu Snímání.
Viz tipy na dobré snímky na str. 40.
Základní funkce 36
Pořizování snímků
Transfokace
Digitální transfokátor   
Digitální transfokátor je standardně podporován v režimu Snímání. Pokud přiblížíte
objekt v režimu Snímání a indikátor transfokátoru bude v digitálním rozsahu,
fotoaparát použije Digitální transfokátor. Pokud použijete jak 18X Optický, tak i 5X
Digitální transfokátor, můžete až 90 krát přibližovat.
Nastavením transfokátoru můžete pořizovat snímky zvětšených objektů.
Optický rozsah
Indikátor transfokátoru
Digitální rozsah
Pokud pořizujete fotografie s digitálním transfokátorem, kvalita snímků může být
horší, než je běžné.
Poměr zvětšení
Zmenšení
Zvětšení
Při otáčení tlačítka přiblížení se může hodnota přiblížení zobrazení na obrazovce
měnit nekonzistentně.
Základní funkce 37
Pořizování snímků
Transfokace Intelli
Nastavení transfokátoru Intelli
 
Pokud je indikátor transfokátoru v rozsahu Intelli, fotoaparát používá zvětšení
Intelli. Rozlišení snímku se může lišit dle míry transfokátoru, pokud používáte Intelli
transfokátor. Pokud použijete jak optický transfokátor, tak i Intelli, můžete až 36 krát
přibližovat.
Rozlišení fotografie
při zapnuté funkci
Intelli zoom
Optický rozsah
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Intelli zoom.
3 Vyberte možnost.
Indikátor
transfokátoru
Ikona
].
Popis
Vypnuto: Intelli zoom je deaktivován.
Zapnuto: Intelli zoom je aktivován.
Rozsah Intelli
• Transfokátor Intelli vám pomáhá pořídit snímky s mírnějším zhoršením kvality
než u digitálního transfokátoru. I přesto kvalita snímků může být oproti
optickému transfokátoru horší.
• Transfokátor Intelli je dostupný pouze při nastavení rozlišení na 4:3. Pokud při
zapnutém transfokátoru Intelli nastavíte jiný poměr rozlišení, transfokátor Intelli
se automaticky vypne.
• Funkce Inteligentní zoom je v režimu Smart Auto vždy zapnuta.
Základní funkce 38
Pořizování snímků
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS)   
• OIS nemusí pracovat správně:
-- pokud sledujete fotoaparátem pohybující se objekt
-- pokud používáte digitální transformátor
-- pokud jsou otřesy příliš silné
-- při dlouhé expoziční době (např. při snímání noční krajiny)
-- je-li baterie vybitá
-- při snímání zblízka
• Pokud požíváte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak rozmazané
Opticky vyrovnává otřesy fotoaparátu v režimu Snímání.
pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte stabilizátor OIS.
• Pokud dojde k nárazu nebo spadnutí fotoaparátu, displej bude rozmazaný.
 Před korekcí
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte OIS.
3 Vyberte možnost.
Ikona
V takovém případě vypněte a opět zapněte fotoaparát.
 Po korekci
].
Popis
Vypnuto: OIS je deaktivováno.
Zapnuto: OIS je aktivováno.
Základní funkce 39
Tipy pro pořízení lepších snímků
   Správné držení fotoaparátu
   Omezení otřesů fotoaparátu
Zajistěte, aby žádné předměty
nepřekážely objektivu, blesku nebo
mikrofonu.
Použijte funkci Optická stabilizace obrazu k omezení otřesů
fotoaparátu optickou cestou. (str. 39)
   Je-li zobrazeno
   Namáčknutí spouště
Namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
Ostření a expozice se nastaví automaticky.
Otřesy fotoaparátu
Hodnota clony a rychlost závěrky se nastaví
automaticky.
Rámeček ostření
• Pokud je rámeček ostření zobrazen zeleně,
snímek pořídíte zmáčknutím [Spoušť].
Při použití ve tmě nenastavujte blesk na možnost Pomalá synchronizace nebo
Vypnuto. Clona bude otevřená déle a může být těžší udržet fotoaparát ve stabilní
poloze, a pořídit tak ostrý snímek.
• Použijte stativ nebo nastavte blesk na Vyrovnávací. (str. 65)
• Nastavte citlivost ISO. (str. 67)
• Pokud je zobrazen červeně, změňte kompozici
a lehce opět zmáčkněte [Spoušť].
Základní funkce 40
   Jak zabránit rozostření objektu snímku
Objekt je obtížné zaostřit v těchto případech:
-- mezi objektem a pozadím je malý kontrast (např. pokud má oděv objektu
totožnou barvu s barvou pozadí)
-- za objektem je jasný zdroj světla
-- sám objekt je velmi jasný nebo reflexní
-- na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
-- objekt není ve středu snímku
• Při fotografování za slabého světla
Zapněte blesk.
(str. 65)
• Při rychlém pohybu objektu
Použijte funkce
Sekvenční nebo
Velice vysoká
rychlost. (str. 81)
Použití aretace ostření
Namáčknutím [Spoušť] zaostřete. Po zaostření můžete přesunutím
rámečku změnit kompozici snímku. Pokud jste hotovi, stisknutím
[Spoušť] pořiďte snímek.
Základní funkce 41
Rozšířené funkce
Zde se dozvíte, jak pořizovat fotografie a nahrávat videa výběrem režimu.
Používání režimu Smart Auto … ………………… 43
Používání režimu Program ………………………… 45
Používání režimu Priorita clony, Priorita závěrky
a Ručně ……………………………………………… 46
Používání režimu Priorita clony …………………… 47
Používání režimu Priorita závěrky ………………… 48
Používání režimu Ručně … ……………………… 49
Používání režimu Inteligentní … ………………… 50
Používání režimu Panoráma … …………………… 51
Používání režimu Magický plus …………………… 53
Používání režimu Můj magický rámeček … ………
Používání režimu Rozdělený snímek ………………
Používání režimu Pohyblivá fotografie ……………
Použití režimu Filtr snímku … ……………………
Používání režimu Filtr filmu … ……………………
53
55
56
57
58
Snímání videa … …………………………………… 59
Záznam videa s funkcí Inteligentní detekce
scény … …………………………………………… 60
Používání režimu Smart Auto
V režimu Smart Auto fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu rozpoznané scény. Režim Smart Auto může být užitečný, pokud nejste dostatečně seznámeni s
možnostmi nastavení fotoaparátu pro různé scény.
1 Otočte voličem režimů na
2 Nastavte objekt do rámečku.
.
Ikona
Popis
Portrét s protisvětlem
• Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona scény se zobrazí v
levém horním rohu obrazovky. Ikony jsou uvedeny níže.
Portrét
Snímek objektu zblízka
Snímek textu zblízka
Snímek západu slunce
V místnosti, šero
Částečně osvětleno
Záběr zblízka s bodovým osvětlením
Portréty s bodovým osvětlením
Ikona
Snímek modré oblohy
Popis
Snímek zalesněných oblastí
Krajina
Snímek barevných objektů zblízka
Snímek s velmi jasným pozadím
Fotoaparát je umístěn na stativu (při snímání ve tmě)
Noční snímek krajiny
Snímek aktivně se pohybujících objektů
Noční snímek portrétu
Ohňostroje (při použití stativu)
Krajina s protisvětlem
Rozšířené funkce 43
Používání režimu Smart Auto
3 Namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
4 Stisknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
• Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, použije výchozí nastavení
režimu Smart Auto.
• Fotoaparát nemusí správně určit režim portrétu ani v případě, že je v obraze
lidský obličej, záleží na poloze a osvětlení objektu.
• Fotoaparát nemusí určit správně scénu z důvodu podmínek snímání, jako jsou
otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenosti k objektu.
• Ani při použití stativu nemusí být rozpoznán režim
pokud se objekt
pohybuje.
• Fotoaparát spotřebuje více energie baterie, protože častěji mění nastavení dle
příslušné scény.
Rozšířené funkce 44
Používání režimu Program
V režimu Program můžete nastavit různé možnosti kromě expoziční doby a hodnoty clony, které fotoaparát nastavuje automaticky.
1 Otočte voličem režimů na .
2 Nastavte požadovanou možnost.
• Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 61)
3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
4 Stisknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
Rozšířené funkce 45
Používání režimu Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně
Nastavením clony nebo expoziční doby ovlivňujete expozici fotoaparátu. Těchto možností využijete v režimech Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně.
Hodnota clony
Clona je otvor, který umožňuje propouštět světlo do fotoaparátu. Clona se skládá
z tenkých kovových plátků, které se otevírají nebo uzavírají, rozšiřují nebo zužují
clonu a ovládají množství propouštěného světla do fotoaparátu. Velikost clony úzce
souvisí s jasem fotografie: Čím větší je clona, tím jasnější je fotografie, a čím menší je
clona, tím tmavší je fotografie. Pamatujte, že čím větší je hodnota clony, tím menší je
její velikost. Například clona nastavená na 5.6 je větší než clona nastavená na 11.
Expoziční doba
Rychlost závěrky je důležitým faktorem při jasu snímku, odpovídá množství času,
který spotřebuje k otevření a zavření závěrky. Nízká rychlost závěrky umožňuje
delší pronikání světla. Všechny věci jsou stejné, fotografie jsou jasnější, ale rychle se
pohybující objekty mají tendenci být rozmazané. Vysoká rychlost závěrky, na druhé
straně, poskytuje méně času k pronikání světla. Fotografie jsou tmavší, ale objekty v
pohybu jsou ostřejší.
 Malá hodnota clony
(Velikost clony je velká.)
 Pomalá rychlost závěrky
 Vysoká hodnota clony
(Velikost clony je malá.)
Rozšířené funkce 46
 Rychlá rychlost závěrky
Používání režimu Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně
Režim Priorita clony umožňuje ruční volbu clony, fotoaparát automaticky nastaví
vhodnou expoziční dobu pro dosažení správné expozice.
4 Nastavení uložíte stisknutím [
5 Nastavte možnosti.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
6 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
7 Stisknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
Používání režimu Priorita clony
.
• Pokud je volič režimu nastaven na
tlačítka [
, jiný režim zvolíte stisknutím
] nebo klepnutím na možnost
, a pak vyberte režim.
3 Stiskněte tlačítko [
].
• Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 61)
Pokud možnost ISO nastavíte na hodnotu Auto, rychlost závěrky se nemusí
automaticky změnit, aby odpovídala hodnotě clony. V tomto případě fotoaparát
vyhledá vhodnou hodnotu expozice a automaticky nastaví možnost ISO při
]
pořízení snímku. Chcete-li možnost ISO nastavit ručně, stiskněte tlačítko [
a poté vyberte položku ISO → možnost.
] → [ / ] a upravte hodnotu clony.
• Také můžete klepnout na hodnotu clony na obrazovce a volič otevřít.
• Můžete také přetáhnout číselník na obrazovce doleva nebo doprava.
• Další informace ke cloně naleznete na str. 46.
OK: Změnit clonu
Rozšířené funkce 47
Používání režimu Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně
Režim Priorita závěrky umožňuje ruční volbu expoziční doby, fotoaparát
automaticky nastaví vhodnou clonu pro dosažení správné expozice.
4 Nastavení uložíte stisknutím [
5 Nastavte možnosti.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
6 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
7 Stisknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
Používání režimu Priorita závěrky
.
• Pokud je volič režimu nastaven na
tlačítka [
, jiný režim zvolíte stisknutím
] nebo klepnutím na možnost
, a pak vyberte režim.
3 Stiskněte tlačítko [
].
• Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 61)
Pokud možnost ISO nastavíte na hodnotu Auto, hodnota clony se nemusí
automaticky změnit, aby odpovídala rychlosti závěrky. V tomto případě fotoaparát
vyhledá vhodnou hodnotu expozice a automaticky nastaví možnost ISO při
]
pořízení snímku. Chcete-li možnost ISO nastavit ručně, stiskněte tlačítko [
a poté vyberte položku ISO → možnost.
] → [ / ] a upravte rychlost závěrky.
• Také můžete klepnout na rychlost závěrky na obrazovce a volič otevřít.
• Můžete také přetáhnout číselník na obrazovce doleva nebo doprava.
• Další informace k expoziční době naleznete na str. 46.
OK: Změnit rychlost závěrky
Rozšířené funkce 48
Používání režimu Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně
Používání režimu Ručně
4 Stiskněte [
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
5 Nastavení uložíte stisknutím [
6 Nastavte možnosti.
.
, jiný režim zvolíte stisknutím
] nebo klepnutím na možnost
, a pak vyberte režim.
3 Stisknutím tlačítka [
expoziční dobu.
]→ [
/
].
• Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 61)
• Pokud je volič režimu nastaven na
tlačítka [
/ ] a upravte hodnotu clony nebo rychlost závěrky.
• Můžete také přetáhnout číselník na obrazovce doleva nebo doprava.
Ruční režim umožňuje ruční volbu clony i expoziční doby.
] vyberte hodnotu clony nebo
7 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
8 Stisknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
• Také můžete klepnout na hodnotu clony nebo rychlost závěrky na obrazovce
a volič otevřít.
OK: Změnit clonu/rychlost závěrky
Rozšířené funkce 49
Používání režimu Inteligentní
V režimu Inteligentní můžete pořídit snímek s přednastavenými volbami pro určitou scénu.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte scénu.
.
• Pokud je volič režimu nastaven na
[
] nebo klepnutím na možnost
Možnost
, jiný režim zvolíte stisknutím tlačítka
, a pak vyberte režim.
Noc
Ohňostroj
Nastav
Možnost
Překrásná tvář
Popis
Pořizuje snímky osoby s odstraněním vad pleti.
Krajina
Zachycení statických scén a krajin.
Zachycení malých nebo blízkých předmětů.
Zachycení objektů pohybujících se vysokou rychlostí.
Zachycení objektů tmavých tvarů proti světlému pozadí.
Zachycení scén při západu slunce s přirozenou červenou
a žlutou.
Zastavená akce
Silueta
Západ Slunce
Pořizuje scény v noci nebo při špatném osvětlení
(je doporučeno používat stativ).
Zachycení scén ohňostroje.
3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
4 Stisknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
Inteligentní : Překrásná tvář
Makro
Popis
Rozšířené funkce 50
Používání režimu Panoráma
V režimu Panoráma můžete pořídit širokoúhlou panoramatickou scénu v jedné fotografii. Pořídí snímek a kombinuje série fotografií, čímž vznikne panoramatický snímek.
4 Se stisknutou [Spoušť] pomalu pohybujte fotoaparátem v tom
směru, který umožňuje pořídit zbytek panoramatu.
• Zobrazí se šipky znázorňující směr pohybu, celý pořizovaný snímek se zobrazí
v rámečku náhledu.
• Jakmile je hledáček připraven na další scénu, fotoaparát pořídí automaticky
 Příklad snímání
další fotografii.
1 Otočte voličem režimů na .
2 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
• Podle scény, kterou si přejete pořídit, postavte fotoaparát zcela vlevo nebo
vpravo, případně zcela nahoru nebo dolů.
3 Stisknutím a přidržením [Spoušť] začněte snímat.
Roztřesenost
5 Po dokončení uvolněte [Spoušť].
• Po pořízení dostatečného množství snímků je fotoaparát sloučí do
panoramatického snímku.
Rozšířené funkce 51
Používání režimu Panoráma
• Aby bylo dosaženo při panoramatickém snímání nejlepších fotografií, zabraňte
následujícímu:
-- příliš rychlému nebo pomalému pohybu fotoaparátu
-- příliš krátkému pohybu fotoaparátu na to, aby pořídil další snímek
-- pohybu fotoaparátu při příliš velké rychlosti
-- otřesu fotoaparátu
-- snímání na tmavých místech
-- snímání pohybujících se objektů zblízka
-- podmínkám snímání, ve kterých se může měnit jas či barva světla
• V následujících situacích jsou pořízené snímky automaticky uloženy a snímání
se zastaví:
-- pokud během snímání změníte směr snímání
-- pokud fotoaparátem pohybujete příliš rychle
-- pokud fotoaparátem nepohybujete
• Výběrem režimu Panoráma znepřístupníte funkce digitálního nebo optického
transfokátoru. Pokud v průběhu přiblížení objektivu zvolíte režim Panoráma,
fotoaparát jej automaticky oddálí na výchozí pozici.
• Některé možnosti snímání nejsou k dispozici.
• Fotoaparát může přestat snímat z důvodu snímané kompozice či pohybu
objektu.
• Fotoaparát nemusí pořídit úplnou poslední scénu, pokud zastavíte pohyb
fotoaparátu přesně na místě, kde si přejete, aby scéna končila. Pokud si přejete,
aby fotoaparát pořídil celou scénu, pomalu posuňte fotoaparát za bod, kde
chcete, aby scéna končila.
Rozšířené funkce 52
Používání režimu Magický plus
V režimu Magický plus je možné pořizovat fotografie s množstvím různých efektů.
Používání režimu Můj magický rámeček
V režimu Můj magický rámeček můžete část snímku zprůhlednit a potom pořídit
nový snímek, který se bude nacházet v průhledné oblasti.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
.
• Pokud je volič režimu nastaven na
[
5 Vyberte rámeček.
] nebo klepnutím na možnost
, jiný režim zvolíte stisknutím tlačítka
, a pak vyberte režim.
3 Namáčknutím [Spoušť] zaostřete, poté stisknutím [Spoušť] pořiďte
fotografii na pozadí.
• Výběr fotografie na pozadí z uložených fotografií provedete stisknutím tlačítka
] a pak výběrem možnosti Výběr snímku → snímek. Není možné
[
vybírat videosoubory, soubory GIF nebo fotografie pořízené v režimu Panoráma.
4 Klepněte na Nastavit.
• Chcete-li nakreslit nový rámeček a nastavit tloušťku pera, klepněte na
možnost
6 Přetažením rohu rámečku upravte velikost.
• Chcete-li snímek na pozadí pořídit ještě jednou, dotkněte se volby
Znovu vyfotografovat.
Znovu vyfotografovat
.
Nastavit
Rozšířené funkce 53
Používání režimu Magický plus
7 Zvolený rámeček umístěte na požadované místo přetažením.
10 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [Spoušť]
zaostřete.
• Chcete-li snímek na pozadí pořídit ještě jednou, klepněte na možnost
11 Stisknutím tlačítka [Spoušť] zachyťte fotografii.
• Stisknutím [
] se vrátíte na předchozí obrazovku.
12 Klepnutím na možnost
fotografii uložíte.
• Některé možnosti snímání nejsou k dispozici.
• Ostření je nastaveno na průhlednou oblast v rámečku.
• Rozlišení je pevně nastaveno na hodnotu .
8 Stiskněte [ ].
9 Průhlednost nastavíte přetáhnutím posuvníků nebo dotykem
ikon +/-.
Průhlednost
Rozšířené funkce 54
.
Používání režimu Magický plus
Používání režimu Rozdělený snímek
V režimu Rozdělený snímek je možné pořídit několik fotografií a upravit je pomocí
předvoleného návrhu.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
.
• Pokud je volič režimu nastaven na
[
] nebo klepnutím na možnost
4 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
5 Stisknutím [Spoušť] fotografujte.
• Pakováním kroků 4 a 5 pořídíte zbytek fotografie.
• Opětovné pořízení snímku pořídíte stisknutím [ ].
, jiný režim zvolíte stisknutím tlačítka
, a pak vyberte režim.
3 Zvolte styl rozdělení.
• Ostrost předělu upravíte stisknutím tlačítka [
], a pak výběrem
Rozmazání hrany → hodnoty.
• Efekt Inteligentního filtru snímku upravíte stisknutím tlačítka [
]a
pak výběrem Inteligentní filtr → možnosti. Různé efekty inteligentního filtru
můžete uplatnit na každou část snímku.
• Chcete-li upravit velikost rámečku, přetáhněte dělicí čáru. Opětovným
klepnutím na nebo rozdělený styl změny zrušíte.
OK : Vypnout panel
Rozšířené funkce 55
• Rozlišení je nastaveno na hodnotu nebo menší.
• Dostupný rozsah transfokátoru je menší než u jiných režimů snímání.
Používání režimu Magický plus
Používání režimu Pohyblivá fotografie
V režimu Pohyblivá fotografie můžete pořizovat a kombinovat řadu fotografií a poté
vybrat oblast pro vytvoření animace GIF.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
.
• Pokud je volič režimu nastaven na
[
5 Na obrazovce nakreslete oblast, která se má animovat.
] nebo klepnutím na možnost
, jiný režim zvolíte stisknutím tlačítka
, a pak vyberte režim.
3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [Spoušť]
zaostřete.
4 Stisknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
• Fotoaparát pořídí několik snímků, dokud indikátor stavu bliká.
• Můžete vybrat více oblastí.
• Chcete-li upravit tloušťku štětce, klepněte na možnost .
• Chcete-li upravit rychlost pohybu, klepněte na ikonu +/-.
• Chcete-li snímek pořídit znovu, klepněte na možnost
.
• Chcete-li znovu nakreslit oblast, kterou chcete animovat, klepněte na
možnost
.
6 Klepnutím na možnost
fotografii uložíte.
• Rozlišení je nastaveno na hodnotu
.
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• Ukládání souborů může zabrat delší čas.
Rozšířené funkce 56
Používání režimu Magický plus
3 Vyberte efekt.
Použití režimu Filtr snímku
Použitím různých filtračních efektů na snímky vytvoříte jedinečné obrazy.
Možnost
Miniatura
Vinětace
Akvarel
Olejomalba
Miniatura
Kreslený film
Vinětace
Křížový filtr
Skica
Měkké zaostření
Rybí oko
Klasický
Rybí oko
Skica
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
Snímek s
přiblížením
.
• Pokud je volič režimu nastaven na
[
Retro
] nebo klepnutím na možnost
, jiný režim zvolíte stisknutím tlačítka
, a pak vyberte režim.
Rozšířené funkce 57
Popis
Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte efekt
tilt-shift.
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný
efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Uplatní efekt vodových barev.
Uplatní efekt olejomalby.
Uplatní efekt kresby.
Vytváří efekt křížového filtru tak, že přidá paprsky, které
rozzáří vnější vzhled jasných objektů.
Uplatní efekt skicy perem.
Skryje nedostatky pleti nebo uplatní snový efekt.
Začerní okraje rámečku a deformuje objekty, tím
dosáhne vizuálního efektu rybího oka.
Uplatní efekt černé a bílé.
Uplatní efekt hnědých tónů.
Rozostří okraje fotografií, aby zvýraznil objekty ve
středu.
Používání režimu Magický plus
4 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
5 Stisknutím [Spoušť] fotografujte.
nebo nižší.
a pak vyberte položku Výběr snímku → snímek.
Popis
Skica
Uplatní efekt skicy perem.
Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření efektu
objektivu „rybí oko“.
Uplatní efekt černé a bílé.
Uplatní efekt hnědých tónů.
Vytváří živý vzhled pomocí ostrého kontrastu a sytých
barev.
Vytváří čisté a jasné scény.
Používá jemně hnědý tón.
Vytváří studený a monotónní efekt.
Rybí oko
• V závislosti na zvolené možnosti se může rozlišení automaticky změnit na
• Chcete-li použít efekty filtrů na uložené fotografie, stiskněte možnost [
Možnost
]
Klasický
Retro
Paletový efekt 1
Paletový efekt 2
Paletový efekt 3
Používání režimu Filtr filmu
Paletový efekt 4
Použitím různých efektů filtru na videa vytvoříte jedinečné obrazy.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
• Pokud je volič režimu nastaven na
[
4 Stiskněte možnost (záznam videa) a spusťte záznam.
5 Pro zastavení záznamu znovu stiskněte možnost (záznam videa).
.
] nebo klepnutím na možnost
, jiný režim zvolíte stisknutím tlačítka
, a pak vyberte režim.
3 Vyberte efekt.
Možnost
Miniatura
Vinětace
• Pokud zvolíte volbu Miniatura, rychlost přehrávání se zvýší.
• Pokud vyberete volbu Miniatura, není možné nahrávat zvuk videa.
• V závislosti na zvolené možnosti se může rozlišení automaticky změnit na
nebo nižší.
Popis
Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte efekt
tilt-shift.
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný
efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Rozšířené funkce 58
Snímání videa
Záznam videí v rozlišení HD (1 280 X 720) až do délky 20 minut. Fotoaparát ukládá nahraná videa jako soubory MP4 (H.264).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoce komprimovaný formát pro záznam videa přijatý mezinárodními normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T.
• Pokud použijete paměťové karty s pomalými rychlostmi zápisu, nemusí fotoaparát video správně ukládat. Záznam videa může být poškozený nebo se nemusí správně přehrávat.
• Paměťové karty s pomalou zapisovací rychlostí nepodporují videa ve vysokém rozlišení. K nahrávání videí ve vysokém rozlišení použijte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu.
• Pokud aktivujete funkci Stabilizátor obrazu v průběhu záznamu videa, fotoaparát může zaznamenat zvuk, který vydává funkce Stabilizátoru obrazu.
• Pokud při nahrávání videa používáte funkce transfokátoru, fotoaparát může nahrát současně i šum, který vzniká při činnosti transfokátoru. Pokud si přejete snížit šum transfokátoru,
použijte funkci Živý zvuk. (str. 84)
1 Otočte voličem režimů na
,
,
,
,
nebo
• Tato funkce nemusí být podporována ve všech režimech.
Přerušení záznamu
.
Fotoaparát umožňuje dočasně přerušit záznam videa. Pomocí této funkce můžete
zaznamenat pouze požadované scény jako jeden video soubor.
2 Nastavte požadované možnosti.
• Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 61)
3 Stiskněte možnost (záznam videa) a spusťte záznam.
4 Pro zastavení záznamu znovu stiskněte možnost (záznam videa).
• Stisknutím [
• Stisknutím [
Rozšířené funkce 59
] v průběhu záznamu záznam přerušíte.
] obnovíte záznam.
Snímání videa
Záznam videa s funkcí Inteligentní detekce scény
Ikona
Popis
V režimu Smart Auto fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu
rozpoznané scény.
Krajina
.
1 Otočte voličem režimů na
2 Nastavte požadované možnosti.
Snímek modré oblohy
Snímek západu slunce
Snímek zalesněných oblastí
• Seznam možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 61)
3 Nastavte objekt do rámečku.
• Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona scény se zobrazí v
levém horním rohu obrazovky.
4 Stiskněte možnost (záznam videa) a spusťte záznam.
5 Pro zastavení záznamu znovu stiskněte možnost (záznam videa).
• Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, použije výchozí nastavení
pro režim Inteligentní detekce scény.
• Fotoaparát nemusí určit správně scénický režim v závislosti na okolnostech
snímání, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenost k objektu.
Rozšířené funkce 60
Možnosti snímání
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu Snímání.
Volba rozlišení a kvality … ………………………… 62
Volba rozlišení … ………………………………… 62
Výběr kvality snímků ……………………………… 63
Pořízení snímku úsměvu … ……………………… 74
Detekce zavřených očí (mrknutí) … ……………… 74
Tipy pro rozpoznávání tváře … …………………… 75
Snímání při špatném osvětlení …………………… 64
Nastavení jasu a barev … ………………………… 76
Potlačení červených očí ……………………………
Používání blesku … ………………………………
Nastavení voleb blesku ……………………………
Nastavení citlivosti ISO … …………………………
64
64
65
67
Změna zaostření fotoaparátu … ………………… 68
Používání makra …………………………………
Používání automatického ostření …………………
Nastavení oblasti ostření … ………………………
Ruční nastavení ostření ……………………………
68
68
70
70
Používání Rozpozn. tváře … ……………………… 73
Rozpoznání tváří … ……………………………… 73
Pořízení autoportrétu … ………………………… 73
Ruční nastavení expozice (EV) … …………………
Kompenzace protisvětla (ACB) … …………………
Změna možností měření … ………………………
Volba nastavení Vyvážení bílé … …………………
76
77
77
78
Používání režimů série … ………………………… 81
Pořizování sekvenčních fotografií ………………… 81
Používání samospouště …………………………… 82
Pořizování sériových fotografií … ………………… 82
Úprava snímků ……………………………………… 83
Ztlumení zvuku transfokátoru … ………………… 84
Volba rozlišení a kvality
Zde se naučíte nastavovat rozlišení a kvalitu obrazu.
Volba rozlišení   
Nastavení rozlišení videa
S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových bodů a
mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší obrazovce. S volbou
vyššího rozlišení roste i velikost souboru.
Nastavení rozlišení fotografií
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Velikost snímku.
3 Vyberte možnost.
Ikona
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Rozlišení videa.
3 Vyberte možnost.
Ikona
].
].
Popis
1280 X 720: HD soubory pro přehrávání v rozlišení HDTV.
640 X 480: SD soubory pro přehrávání na analogovém televizoru.
320 X 240: Odeslání na webovou stránku.
Popis
4320 X 3240: Tisk na papír formátu A1.
4320 X 2880: Tisk na papír formátu A1 v širokoúhlém poměru
(3:2).
4320 X 2432: Tisk na papír formátu A2 v panoramatickém
poměru (16:9) nebo přehrávání v rozlišení HDTV.
3648 X 2736: Tisk na papír formátu A2.
2832 X 2832: Tisk na papír formátu A3 v poměru 1:1.
2592 X 1944: Tisk na papír formátu A4.
1984 X 1488: Tisk na papír formátu A5.
1920 X 1080: Tisk na papír formátu A5 v panoramatickém
poměru (16:9) nebo přehrávání v rozlišení HDTV.
1024 X 768: Příloha k e-mailu.
Možnosti snímání 62
Ke sdílení: Odeslání na webovou stránku pomocí bezdrátové sítě
(maximálně 30 sekund).
Volba rozlišení a kvality
Výběr kvality snímků   
Nastavení kvality fotografií. Vyšší kvalita snímků vyžaduje větší soubory. Pořízené
snímky jsou komprimovány a uloženy ve formátu JPEG.
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Kvalita.
3 Vyberte možnost.
Ikona
].
Popis
Velmi jemná: Pořízené snímky mají extra vysokou kvalitu.
Jemná: Pořízené snímky jsou ve vysoké kvalitě.
Normální: Pořízené snímky jsou v běžné kvalitě.
Možnosti snímání 63
Snímání při špatném osvětlení
Naučte se fotografovat v noci nebo při špatných světelných podmínkách.
Potlačení červených očí   
Používání blesku
Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku jevit červené.
Můžete tomu zabránit volbou Červené oči nebo Redukce červených očí. Možnosti
blesku naleznete v „Nastavení voleb blesku“.
 Před korekcí
Stisknutím rozevíracího tlačítka
blesku otevřete blesk. Pokud dojde
k rozevření jednotky blesku, tak
se blesk aktivuje podle nastavené
možnosti. Vyberete-li možnost
Vypnuto, blesk se neaktivuje ani
když je otevřený.
 Po korekci
• Pokud se nepoužívá, udržujte jednotku blesku zavřenou, aby nedošlo k jejímu
poškození.
• Násilné otevření jednotky blesku může způsobit poškození fotoaparátu. Na
blesk jemně zatlačte a zavřete ho.
Možnosti snímání 64
Snímání při špatném osvětlení
Nastavení voleb blesku   
Blesk použijte v případě, že fotografujete za špatného osvětlení nebo pokud
potřebujete použít na fotografie více světla.
3 Vyberte možnost.
Ikona
1 Stiskněte rozevírací tlačítko blesku a otevřete blesk.
2 V režimu Snímání stiskněte [ ].
Možnosti snímání 65
Popis
Vypnuto:
• Blesk nepracuje.
• Pokud snímáte při nedostatku světla, tak se ve fotoaparátu zobrazí
výstraha před otřesy .
Automatický: Fotoaparát vybere vhodné nastavení blesku pro
scénu, kterou detekoval v režimu Smart Auto.
Automatický: Blesk pracuje automaticky pouze tehdy, je-li objekt
nebo pozadí tmavé.
Červené oči:
• Pokud jsou objekt nebo pozadí tmavé, blesk se spustí dvakrát, aby
omezil jev červených očí.
• Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do
doby, než dojde k druhému záblesku.
Vyrovnávací:
• Blesk pracuje vždy.
• Fotoaparát nastaví automaticky intenzitu světla.
Snímání při špatném osvětlení
Ikona
Nastavení intenzity blesku
Popis
Pomalá synchronizace:
• Po záblesku zůstane závěrka otevřená.
• Tuto možnost doporučujeme použít v případě, že chcete zachytit
podrobnosti pozadí v okolním světle.
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• Pokud snímáte při nedostatku světla, tak se ve fotoaparátu zobrazí
výstraha před otřesy .
Redukce červených očí:
• Blesk pracuje pouze při špatných světelných podmínkách a
fotoaparát opraví červené oči pokročilou analýzou snímku.
• Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do
doby, než dojde k druhému záblesku.
Upravte intenzitu blesku, a předejděte tak přeexponovaným nebo
podexponovaným snímkům.
1 V režimu Snímání stiskněte [ ].
2 Přejděte na položku.
].
3 Stiskněte [
4 Stiskněte [ / ] a upravte intenzitu.
• Intenzitu nastavíte přetažením posuvníku nebo klepnutím na položku +/-.
Automatický : 0
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.
• Nastavení blesku není možné při nastavení série nebo po výběru Detekce
mrknutí, Autoportrét.
• Ujistěte se, že se objekt nachází v doporučeném dosahu blesku. (str. 151)
• Pokud dochází ve Vašem okolí k odrazům světla nebo je ve vzduchu prach,
Zpět
mohou se na snímku objevit světlé stopy.
• V některých režimech je také možné nastavit možnost blesku stisknutím
[
], následně volbou Blesk.
5 Stisknutím možnost [
Nastav
] uložíte nastavení.
• Nastavení intenzity blesku se nemusí projevit, pokud:
-- objekt je příliš blízko k fotoaparátu
-- je nastavená vysoká citlivost ISO
-- hodnota expozice je příliš vysoká nebo nízká
• V některých režimech snímání nemůžete funkci použít.
Možnosti snímání 66
Snímání při špatném osvětlení
Nastavení citlivosti ISO   
Citlivost ISO udává citlivost filmu na světlo podle organizace International
Organisation for Standardisation (ISO). Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude
fotoaparát citlivější ke světlu. Pokud nemáte zapnutý blesk, použijte vyšší intenzitu
ISO k pořízení lepších fotografií a k omezení otřesů fotoaparátu.
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte ISO.
3 Vyberte možnost.
• Výběrem možnosti
a osvětlení.
].
použijte vhodnou citlivost ISO na základ jasu objektu
Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude snímek obsahovat více šumu.
Možnosti snímání 67
Změna zaostření fotoaparátu
Naučte se jak vhodně zaostřit fotoaparát na objekt a jak jej přizpůsobit podmínkám snímání.
Používání makra   
Používání automatického ostření   
Pro snímání objektů z blízka, jako např. květin nebo hmyzu, použijte režim makro.
Pro ostré snímky vyberte vhodnou možnost zaostřování v souladu se vzdáleností od
objektu.
1 V režimu Snímání stiskněte [
Ostření : Automatické
Konec
• Snažte se pevně držet fotoaparát, aby se předešlo rozmazání snímků.
• Pokud je objekt vzdálen na méně než 40 cm, vypněte blesk.
Možnosti snímání 68
Nastav
].
Změna zaostření fotoaparátu
2 Vyberte možnost.
Ikona
Úprava ručního ostření na vzdálenost   
Popis
Automatické: Ostření na objekt vzdálenější než 80 cm. A dále než
350 cm, pokud používáte transfokátor.
Ruční: Ostření na ručně zaostřený objekt. (str. 69)
Makro: Ostření na objekt, který se nachází 5–80 cm od fotoaparátu.
180-350 cm, pokud používáte transfokátor.
Auto makro:
• Ruční ostření na objekt, který je vzdálen minimálně na 5 cm.
A dále než 180 cm, pokud používáte transfokátor.
• V některých režimech snímání je nastavena automaticky.
1 V režimu Snímání stiskněte [ ].
2 Vyberte Ruční.
3 Stiskněte [ / ] a upravte vzdálenost ostření.
• Vzdálenost ostření nastavíte přetažením posuvníku nebo klepnutím na
položku +/-.
Ruční : 50
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.
V některých režimech je také možné nastavit možnost ostření stisknutím
], poté volbou Ostření.
[
Zpět
Nastav
4 Nastavení uložíte stisknutím [
].
Pokud je po ručním zaostření objekt neostrý, snímek bude rozmazaný.
Možnosti snímání 69
Změna zaostření fotoaparátu
Nastavení oblasti ostření   
Ruční nastavení ostření   
Lepší snímky můžete získat volbou správné oblasti ostření podle umístění objektu
ve scéně.
Zaostřete na objekt a pořiďte snímek klepnutím na obrazovku.
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Oblast ostření.
3 Vyberte možnost.
Ikona
].
Popis
Ostření na střed: Ostření na střed rámečku (vhodné pro objekty,
které se nacházejí v blízkosti či přímo ve středu).
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Dotykový AF.
3 Vyberte možnost.
Ikona
].
Popis
Vypnuto: Nepoužívat funkci Dotykový AF.
Dotykový AF: Ostří na objekt, na který klepnete na obrazovce.
Ostření se sledováním: Ostří a sleduje objekt, na který klepnete na
obrazovce. (str. 71)
Snímání jedním dotykem: Ostří na objekt a zachycuje snímek
klepnutím na obrázek na obrazovce. (str. 72)
Vícebodové ostření: Ostří na jednu nebo více z 9 možných oblastí.
Možnosti snímání se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.
Dostupné možnosti snímání závisejí na podmínkách snímání.
Ostření se resetuje, pokud během 5 sekund neprovedete žádné akce nebo
stiskněte tlačítko [Spoušť] se zapnutou funkcí Dotykový AF.
Možnosti snímání 70
Změna zaostření fotoaparátu
Používání ostření se sledováním
Ostření se sledováním sleduje a automaticky zaostřuje objekt, i když se pohybujete.
].
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte možnost Dotykový AF → Ostření se sledováním.
3 Dotkněte se objektu, který chcete sledovat, v dotykové oblasti.
• Na objektu se zobrazí rámeček ostření a pohybuje se s ním po obrazovce
podle pohybu fotoaparátu.
• Pokud nevyberete oblast ostření, rámeček ostření se zobrazí uprostřed
obrazovky.
• Sledování objektu může selhat:
-- je-li objekt příliš malý
-- když se objekt příliš pohybuje
-- je-li objekt osvětlen zezadu a fotografujete ve špatném světle
-- jsou-li barvy nebo vzor objektu podobné pozadí
-- na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
-- pokud se fotoaparát příliš otřásá
• Pokud sledování selže, bude funkce resetována.
• Pokud dojde k selhání sledování, vyberte objekt znovu.
• Pokud se nepodaří fotoaparát zaostřit, dojde ke změně barvy rámečku ostření
na červenou a ostření se resetuje.
• Bílý rámeček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
• Po namáčknutí [Spoušť] zelený rámeček znamená, že je objekt zaostřen.
• Červený rámeček znamená, že se váš fotoaparát nemůže zaostřit.
4 Stisknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
Možnosti snímání 71
Změna zaostření fotoaparátu
Používání funkce Snímání jedním dotykem
Fotografii můžete pořídit dotykem prstu. Když se dotknete prstem objektu,
fotoaparát na objekt automaticky zaostří a pořídí snímek.
].
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte možnost Dotykový AF → Snímání jedním dotykem.
3 Snímek pořídíte dotknutím se objektu.
Použijete-li tuto funkci, nelze nastavit samospoušť, transfokátor Intelli Zoom a
sériové snímky.
Možnosti snímání 72
Používání Rozpozn. tváře   
Při použití volby rozpozn. tváře fotoaparát může automaticky rozpoznat lidskou tvář. Při ostření na lidskou tvář určí fotoaparát automaticky expozici. Pro detekci zavřených očí
použijte Detekce mrknutí, pro pořízení usmívající se tváře zvolte Úsměv.
Rozpoznání tváří
Pořízení autoportrétu
Fotoaparát automaticky rozezná až 10 lidských tváří v jedné scéně.
Pořizujte fotografie sebe sama. Fotoaparát nastaví vzdálenost ostření na blízko,
jakmile bude připraven, zazní zvuk.
].
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Rozpozn. tváře → Normální.
Tvář nejblíže fotoaparátu nebo nejblíže
středu se zobrazí v bílém zaostřovacím
rámečku, zbylé tváře v šedém
zasotřovacím rámečku.
].
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Rozpozn. tváře → Autoportrét.
3 Pořiďte snímek s objektivem namířeným na Vás.
4 Po zaznění krátkého pípnutí stiskněte [Spoušť].
Čím blíže je obličej, tím dříve jej fotoaparát rozpozná.
Jakmile se objekty objeví ve středu,
fotoaparát okamžitě pípne.
Pokud ve zvukovém nastavení vypnete Hlasitost, fotoaparát nebude pípat.
(str. 131)
Možnosti snímání 73
Používání Rozpozn. tváře
Pořízení snímku úsměvu
Detekce zavřených očí (mrknutí)
Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího se obličeje.
Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, pořídí automaticky sérii 2 snímků.
].
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Rozpozn. tváře → Úsměv.
3 Kompozice snímku.
].
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Rozpozn. tváře → Detekce mrknutí.
• Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího se
obličeje.
Fotoaparát snadněji rozpozná
široký úsměv.
Možnosti snímání 74
Používání Rozpozn. tváře
Tipy pro rozpoznávání tváře
• Jakmile fotoaparát rozpozná obličej,sleduje jej automaticky.
• Rozpozn. tváře nemusí správně fungovat, pokud:
-- je objekt příliš vzdálen od fotoaparátu (Rámeček ostření se při režimu Úsměv a
Detekce mrknutí zobrazí oranžově.)
-- je příliš málo nebo mnoho světla
-- objekt není otočen směrem k fotoaparátu
-- objekt má sluneční brýle nebo masku
-- výraz tváře objektu se výrazně mění
-- objekt je v protisvětle nebo jsou světelné podmínky nestabilní
• Pokud je nastavena volba Rozpozn. tváře, oblast ostření se automaticky nastaví na
Vícebodové ostření.
• V závislosti na zvolené možnosti funkce Rozpoznávání tváře nemusí být některé
možnosti snímání dostupné.
Možnosti snímání 75
Nastavení jasu a barev
Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev.
Ruční nastavení expozice (EV)   
V závislosti na okolním osvětlení mohou být Vaše snímky někdy příliš světlé nebo
tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky nastavením expozice.
3 Stisknutím [
/ ] nastavte expozici.
• Také můžete klepnout na hodnotu expozice na obrazovce a otevřít okno
nastavení.
• Můžete také přetáhnout číselník na obrazovce doleva nebo doprava.
• Snímek bude jasnější při zvýšené expozici.
EV : 0
 Tmavší (-)
 Neutrální (0)
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte EV.
 Světlejší (+)
].
Zrušit
Nastav
4 Nastavení uložíte stisknutím [
].
• Nastavení expozice se automaticky uloží. Expozici může být nutné upravit,
abyste zabránili podexponování či přeexponování snímku.
• Pokud nemůžete určit správnou expozici, vyberte možnost Odstupňování AE
(Automatická série se změnou expozice). Fotoaparát pořídí 3 sekvenční
fotografie s různým nastavením expozice: Bez korekcí, s nedostatečnou expozicí
a s nadměrnou expozicí. (str. 82)
Možnosti snímání 76
Nastavení jasu a barev
Kompenzace protisvětla (ACB)   
Změna možností měření   
Pokud je mezi objektem a pozadím vysoký kontrast, např. je za objektem světelný
zdroj, jeví se objekt na fotografii velmi tmavý. V takovém případě nastavte
automatické vyvážení kontrastu (ACB).
Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství světla. Jas a vzhled
snímků se může lišit podle zvoleného způsobu měření.
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Měření.
3 Vyberte možnost.
Ikona
▲ Bez funkce ACB
▲ S funkcí ACB
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte ACB.
3 Vyberte možnost.
Ikona
].
Popis
Vypnuto: Funkce ACB (automatické vyrovnávání kontrastu) je
deaktivována.
Zapnuto: Funkce ACB (automatické vyrovnávání kontrastu) je
aktivována.
Funkce ACB je v režimu Smart Auto vždy zapnuta.
Možnosti snímání 77
].
Popis
Vícebodové:
• Fotoaparát rozdělí scénu do několika oblastí a poté měří intenzitu
světla každé z nich.
• Vhodné pro běžné fotografování.
Bodové:
• Fotoaparát měří jas pouze ve středu rámečku.
• Pokud není objekt ve středu scény, nemusí být snímek správně
exponován.
• Vhodné pro objekty v protisvětle.
Středově vyváž.:
• Fotoaparát určí expozici jako průměr jasu celého snímku s
důrazem na střed.
• Vhodné pro snímky s objektem ve středu pole.
Nastavení jasu a barev
Volba nastavení Vyvážení bílé   
Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě osvětlení zdroji světla. Chcete-li, aby barvy
snímku vypadaly realisticky, vyberte nastavení Vyvážení bílé vhodné pro aktuální
světelné podmínky, například Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem
nebo Žárovka.
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Vyvážení bílé.
3 Vyberte možnost.
Ikona
].
Popis
Automatické vyvážení bílé: Nastavení automatického Vyvážení
bílé podle světelných podmínek.
Denní světlo: Pro snímání v exteriéru při jasném počasí.
Pod mrakem: Pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo ve stínu.
Zářivka typu h: Pro snímání při použití zářivek s barvou denního
světla nebo třípásmových zářivek.
Automatické vyvážení bílé
Denní světlo
Zářivka typu l: Při osvětlení bílou zářivkou.
Žárovka: Pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými nebo
halogenovými žárovkami.
Tepl. bar.: Nastavení teploty barev zdroje světla. (str. 79)
Vlastní nastavení: Slouží k použití nastavení vámi určené funkce
Vyvážení bílé. (str. 80)
Pod mrakem
Žárovka
Možnosti snímání 78
Nastavení jasu a barev
Úprava předvolby možnosti Vyvážení bílé
Možnosti vyvážení bílé můžete přizpůsobit s výjimkou možností Automatické
vyvážení bílé a Vlastní nastavení.
].
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Vyvážení bílé.
3 Přejeďte na požadovanou možnost.
].
4 Stiskněte [
/ / / ] a upravte hodnotu souřadnic.
5 Stiskněte [
• Můžete také klepnout na oblast na obrazovce.
Nastavení teploty barev
].
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte možnost Vyvážení bílé → Tepl. bar..
].
3 Stiskněte [
4 Stisknutím [ / ] upravíte teplotu barev tak, aby odpovídala
světelnému zdroji.
• Teplotu barev nastavíte přetažením posuvníku nebo klepnutím na
položku +/-.
• Můžete pořizovat teplejší snímky s vyšším nastavením barevné teploty,
případně chladnější fotografie s nižším nastavením barevné teploty.
Vyvážení bílé : Denní světlo
Zpět
6
Stisknutím možnost [
Nastav
Tepl. bar. : 6500 K
• G: Zelená
• A: Žlutá
• M: Purpurová
• B: Modrá
] uložíte nastavení.
Zpět
Nastav
5 Nastavení uložíte stisknutím [
Možnosti snímání 79
].
Nastavení jasu a barev
Vlastní určení Vyvážení bílé
Můžete upravit Vyvážení bílé při pořízení snímků bílé plochy, např. listu papíru,
můžete tak přizpůsobit barvy snímku aktuální scéně podle světelných podmínek.
Funkce Vyvážení bílé pomůže srovnat barvy snímků podle aktuální scény.
].
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Vyvážení bílé → Vlastní nastavení.
3 Namiřte objektiv na list bílého papíru, poté stiskněte [Spoušť].
Možnosti snímání 80
Používání režimů série   
Pořízení snímků rychle se pohybujících objektů nebo zachycení přirozeného výrazu obličeje a gest může být obtížné. Může být také těžké nastavit správně expozici a vybrat
vhodný světelný zdroj. V těchto případech vyberte jeden z režimů sériových snímků. Samospoušť můžete nastavit pro zpoždění pořízení snímku.
3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [Spoušť]
zaostřete.
4 Stiskněte a přidržte [Spoušť].
• Po stisknutí [Spoušť], pořizuje fotoaparát snímky nepřetržitě.
• Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.
• Pokud vyberete možnost Velice vysoká rychlost, fotoaparát nastaví rozlišení
Pořizování sekvenčních fotografií
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte možnost.
Ikona
na
a citlivost ISO na Auto.
• V závislosti na zvolených možnostech funkce Rozpozn. tváře nemusí být některé
].
možnosti volby série snímků dostupné.
• Může trvat nějakou dobu, než se uloží fotografie, a to v závislosti na kapacitě
paměťové karty a jejím výkonu.
• V některých režimech je také možné nastavit možnost snímání stisknutím
Popis
Jednorázové: Zachytí samostatnou fotografii.
(Jednorázové nepředstavuje možnost dávky.)
tlačítka [
Sekvenční:
• Po stisknutí [Spoušť] pořizuje fotoaparát snímky nepřetržitě.
• Maximální počet takto pořízených snímků je dán velikostí vložené
paměťové karty.
Velice vysoká rychlost: Při stisknutí tlačítka [Spoušť], fotoaparát
(5 snímků za sekundu; max. 30 snímků).
pořizuje snímky
Možnosti snímání 81
], a pak výběrem možnosti Spoušť/časovač.
Používání režimů série
Používání samospouště
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte možnost.
Ikona
Pořizování sériových fotografií
].
Možnost
2 s: Zachytí fotografii po 2sekundovém zpoždění.
Funkci stupňování automatické expozice můžete použít k zachycení více fotografií
stejného objektu s různými expozičními hodnotami.
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Zvolte Odstupňování AE.
• Po stisknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát pořídí 3 sekvenční fotografie s různým
10 s: Zachytí fotografii po 10sekundovém zpoždění.
nastavením expozice: Bez korekcí, s nedostatečnou expozicí a s nadměrnou
expozicí.
• Ukládání fotografie může zabrat delší čas. Pro nejlepší výsledky použijte stativ.
• Stiskem tlačítka [Spoušť] samospoušť zrušíte.
• V některých režimech je také možné nastavit možnost snímání stisknutím
tlačítka [
Samospoušť.
].
], a pak výběrem možnosti Spoušť/časovač nebo
Možnosti snímání 82
Úprava snímků   
Úprava ostrosti, kontrastu nebo sytosti u fotografií.
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Nast.obr..
3 Vyberte možnost.
].
4 Stisknutím [
Ostrost
–
• Ostrost
• Kontrast
• Sytost
+
Nast.obr. : Ostrost
Kontrast
–
Ostrost
Kontrast
Nastav
Popis
Změkčuje obrysy na snímku (vhodné pro úpravu snímků v
počítači).
Zaostřuje obrysy, a zvyšuje tak čistotu snímku.
(Může však dojít i ke zvýraznění šumu v obraze.)
Popis
Sníží barevnost a jas.
+
Přidá barvy a jas.
–
Popis
Sníží barevnou sytost.
+
Zvýší barevnou sytost.
Sytost
Sytost
Zpět
/ ] upravíte každou hodnotu.
• Hodnoty nastavíte přetažením posuvníků nebo klepnutím na položku +/-.
5 Nastavení uložíte stisknutím [
].
Pokud nechcete použít efekty (vhodné pro tisk), vyberte 0.
Možnosti snímání 83
Ztlumení zvuku transfokátoru   
Pokud používáte transfokátor v průběhu nahrávání videa, fotoaparát může zaznamenat zvuk transfokátoru. Pro redukci šumu použijte funkci Živý zvuk.
1 V režimu Snímání stiskněte [
2 Vyberte Zvuk.
3 Vyberte možnost.
Ikona
].
Popis
Zap. živý zvuk: Pro redukci šumu použije funkci Živý zvuk.
Vyp. živý zvuk: Vypne funkci Živý zvuk a nahraje šum.
Ztlumit: Nenahrává zvuky.
• V průběhu používání funkce Živý zvuk nezakrývejte mikrofon.
• Záznamy nahrané pomocí funkce Živý zvuk se mohou lišit od aktuálních
zvuků.
Možnosti snímání 84
Přehrávání/Úpravy
Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie nebo přehrávat videa a jak upravovat fotografie. Naučíte se rovněž připojit
fotoaparát k počítači nebo televizoru.
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání …… 86
Spuštění režimu Přehrávání … …………………… 86
Zobrazení snímků … ……………………………… 90
Přehrávání videa … ……………………………… 93
Úprava snímků ……………………………………… 95
Změna rozlišení snímků ……………………………
Otočení snímku ……………………………………
Oříznutí fotografie …………………………………
Používání efektů Inteligentního filtru … …………
Nastavení fotografie … ……………………………
95
95
96
96
97
Zobrazení souborů na televizi … ………………… 99
Přenos souborů do počítače … …………………… 100
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Windows … …………………………… 100
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Mac OS ………………………………… 101
Používání programů na počítači … ……………… 103
Instalace programu i-Launcher …………………… 103
Používání programu i-Launcher … ……………… 104
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Zde se dozvíte, jak přehrávat fotografie či videa a jak spravovat soubory.
Spuštění režimu Přehrávání
Informace o souboru fotografie
Prohlížejte fotografie a přehrávejte videa uložená ve fotoaparátu.
1 Stiskněte [
Paměť je používána
].
• Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
• Pokud byl fotoaparát vypnutý, zapne se a zobrazí se naposledy přehrávaný
Histogram
soubor.
2 Pomocí [
Informace o souboru
/ ] se pohybujte mezi soubory.
• Pro přesun na další soubor můžete také snímek přetáhnout doleva nebo
doprava.
• Stiskněte [ / ] a podržte, budete se tak pohybovat v souborech rychleji.
• Pokud chcete zobrazit soubory z vestavěné paměti, vyjměte paměťovou kartu.
• Je možné, že soubory pořízené s jinými fotoaparáty nebude možné přehrát
Ikona
či upravit, a to z důvodu nepodporovaných velikostí (velikost obrázku atd.) či
kodeků. K úpravě či přehrávání těchto souborů použijte počítač či jiné zařízení.
• Fotografie nebo videa zachycená v orientaci na výšku se neotáčejí automaticky
a zobrazí se ve fotoaparátu a dalších zařízeních v orientaci na šířku.
Popis
Aktuální soubor/Celkem souborů
Název složky – Název souboru
Soubor GIF
Chráněný soubor
Zobrazení souborů jako miniatur (str. 87)
Informace o souboru zobrazíte na obrazovce stisknutím [
Přehrávání/Úpravy 86
].
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Informace o video souboru
Zobrazení souborů jako miniatur
Procházejte náhledy souborů.
V režimu Přehrávání otočte volič [Transfokátor] doleva, aby se
zobrazily náhledy (12 najednou). Otočením [Transfokátor] ještě
jednou doleva se zobrazí více miniatur (24 najednou). Otočte
[Transfokátor] doprava pro návrat do předešlého zobrazení.
Informace o souboru
Ikona
Poklepáním na soubor jej zobrazíte na
celé obrazovce.
Popis
Aktuální soubor/Celkem souborů
Název složky – Název souboru
Video soubor
Chráněný soubor
Přehrávání videí
Informace o souboru zobrazíte na obrazovce stisknutím [
Stiskněte možnost [
/ / / ] nebo přetáhněte obrazovku nahoru a dolů a
přejděte na předchozí nebo další stránku miniatur.
].
Přehrávání/Úpravy 87
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Zobrazení souborů podle kategorie
Zobrazení souborů podle kategorie, například datum nebo typ souboru.
1 V režimu Přehrávání otáčejte [Transfokátor] doleva.
], a pak vyberte Filtrování → kategorii.
2 Stiskněte tlačítko [
3 Výběrem otevřete seznam.
4 Výběrem seznam zobrazte.
5 Otočením [Transfokátor] doleva provedete návrat do předešlého
zobrazení.
• Chcete-li vybrat kategorii, můžete také klepnout na tlačítko FILTER.
Pokud změníte kategorii, může opětovné řazení souborů v závislosti na počtu
souborů zabrat fotoaparátu nějaký čas.
Filtrování
Vše
Datum
Typ souboru
Zpět
Ikona
Nastav
Popis
Vše: Soubory se zobrazí normálně.
Datum: Zobrazení souborů podle data pořízení.
Typ souboru: Zobrazení souborů podle typu.
Přehrávání/Úpravy 88
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Mazání více souborů
Můžete vybrat více souborů a poté je smazat najednou.
Ochrana souborů
Můžete chránit soubory proti náhodnému smazání.
1 V režimu přehrávání vyberte soubor, který chcete chránit.
] a pak vyberte možnost Chránit →
2 Stiskněte tlačítko [
1 V režimu Přehrávání stiskněte [
3 Opakujte kroky 1 a 2 pro ochranu dodatečných souborů.
2 Vyberte možnost Vymazat → Hromadné odstr..
3 Přejeďte na každý soubor, který chcete vymazat, a pak stiskněte
• V režimu miniatur stiskněte tlačítko [
].
], vyberte možnost Vymazat
→ Vybrat a pak přejděte do kroku 3 nebo stiskněte tlačítko [ ], vyberte
možnost Vybrat a přejděte do kroku 3.
Zapnuto.
Chráněný soubor nelze odstranit nebo otáčet.
možnost [
].
• Dalším stiskem [ ] volbu zrušíte.
• Soubory můžete také vybrat klepnutím.
4 Stiskněte [ ].
5 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte Ano.
Mazání souborů
Vyberte soubory, které chcete v režimu Přehrávání smazat.
Mazání jednoho souboru
Můžete vybrat jeden soubor a vymazat jej.
1 V režimu Přehrávání vyberte soubor a stiskněte [
2 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte Ano.
].
Je také možné mazat soubory v režimu Přehrávání stisknutím [
volbou Vymazat → Vymazat → Ano.
], následně
Přehrávání/Úpravy 89
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Zobrazení snímků
Mazání všech souborů
Můžete vybrat všechny soubory, a poté je vymazat najednou.
1
V režimu Přehrávání stiskněte [
• V režimu miniatur stiskněte tlačítko [
Zvětšete části snímků nebo spusťte snímky v prezentaci.
].
], vyberte možnost Vymazat →
Vymazat vše a pak přejděte do kroku 3 nebo stiskněte tlačítko [ ], vyberte
možnost Vymazat vše a pak přejděte do kroku 3.
Zvětšení fotografie
V režimu Přehrávání otočte [Transfokátor] doprava, tím zvětšíte
část snímku. Otočením [Transfokátor] doleva objekt zmenšíte.
2 Vyberte Vymazat → Vymazat vše.
3 Po objevení kontextové nabídky vyberte Ano.
• Vymažou se všechny nechráněné soubory.
Zvětšená oblast
Kopírování souborů na paměťovou kartu
Kopírování souborů z vnitřní paměti na paměťovou kartu.
1 V režimu Přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Kopie na kartu.
].
Zpět
Přehrávání/Úpravy 90
Ořezání
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Význam
Pohyb zvětšenou oblastí.
Prohlížení panoramatických fotografií
Popis
Prohlížení fotografií pořízených v režimu Panoráma.
• Stiskněte [
/ / / ].
• Přejeďte po obrazovce, abyste viděli další část
1 V režimu Přehrávání rolujte na panoramatickou fotografii.
snímku.
Ořezání zvětšeného
snímku
Stiskněte [ ], poté vyberte Ano. (Ořezaná fotografie
bude uložena jako nový soubor. Originální fotografie
se zachová ve své původní podobě.)
Pokud si prohlížíte snímky, které byly pořízeny fotoaparátem jiné společnosti,
poměr zvětšení se může lišit.
• Na obrazovce se zobrazí celá panoramatická fotografie.
2 Stiskněte tlačítko [
] nebo klepněte na možnost
.
• Fotoaparát automaticky posouvá fotografii zleva doprava u horizontální
panoramatické fotografie a shora dolů u vertikální panoramatické fotografie.
Poté se fotoaparát přepne do režimu Přehrávání.
• V průběhu přehrávání panoramatické fotografie stiskněte [ ] a pozastavte
ji, případně opět pokračujte v přehrávání.
• Po pozastavení prohlížení panoramatické fotografie stisknutím
/ / / ] nebo přetažením posunete fotografii horizontálně nebo
[
vertikálně v závislosti na směru, kterým jste se pohybovali při pořizování
fotografie.
3 Stisknutím [
] se vrátíte do režimu Přehrávání.
Klepnutím na možnost [
] nebo klepnutím na možnost
můžete
panoramatický snímek přehrát, pouze pokud je nejdelší strana fotografie dvakrát
nebo vícekrát delší než nejkratší strana.
Přehrávání/Úpravy 91
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Zobrazení animovaných snímků
* Výchozí
Možnost
Opakovaně prohlížejte animované soubory GIF, které byly vytvořeny v režimu
Pohyblivá fotografie.
1 V režimu Přehrávání rolujte na soubor GIF.
2 Stiskněte tlačítko [ ] nebo klepněte na možnost
3 Stisknutím [ ] se vrátíte do režimu Přehrávání.
• Vyberte přechodový efekt mezi snímky. (Vypnuto, Klidný*,
Lesklý, Uvolněný, Živý, Svěží)
Efekt
.
• Efekty zrušíte výběrem Vypnuto.
• Pokud používáte volbu Efekt, interval přechodu mezi snímky
bude nastaven na 1 sekundu.
Přehrávání prezentace
Používejte během prezentace snímků efekty a zvuky. Funkce prezentace není u
videí a souborů GIF k dispozici.
1 V režimu Přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Možnosti prezentace.
3 Vyberte možnost efektu prezentace.
Popis
].
4 Stiskněte [ ].
5 Vyberte Spustit prezentaci.
6 Prohlédněte si prezentaci.
• Stiskněte [ ] a pozastavte prezentaci.
• Opět stiskněte [ ] a pokračujte v přehrávání prezentace.
• Stiskněte možnost [
], zastavte prezentaci a vraťte se zpět do režimu
Přehrávání.
• Otočte [Transfokátor] doleva nebo doprava nebo klepněte na v dolní části
obrazovky a upravte úroveň hlasitosti.
• Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 4.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vyberte možnost opakování prezentace.
Rychlost
přehrávání (Přehrát jednou*, Opakovat)
Interval
• Nastavení intervalu mezi snímky. (1 s*, 3 s, 5 s, 10 s)
• Musíte nastavit volbu Efekt na Vypnuto, abyste určili interval.
Hudba
Volba hudby na pozadí.
Přehrávání/Úpravy 92
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
Přehrávání videa
Ikona
V režimu Přehrávání můžete prohlížet videa, poté v přehrávaném videu pořizovat
snímky nebo ořezávat jeho části. Pořízené snímky nebo ořezané části můžete
ukládat jako nové soubory.
1 V režimu Přehrávání vyberte video a pak stiskněte možnost [
nebo klepněte na možnost
.
/
Popis
Přechod na následující soubor/Prohlížení vpřed. (Každým dotykem
změníte rychlost prohlížení v následujícím pořadí: 2X, 4X, 8X.)
Nastavení hlasitosti nebo ztlumení zvuku.
]
Při přehrávání filmu můžete funkce jako převíjení zpět nebo převíjení vpřed začít
používat po 2 sekundách přehrávání videa.
2 Prohlížení videa.
Ořezání videa
Čas aktuálního přehrávání/
délka videa
1 V režimu Přehrávání vyberte video, poté stiskněte [
2 Vyberte Oříznout film.
3 Stisknutím tlačítka [ ] nebo klepnutím na možnost
přehrávání videa.
Stop
Ikona
/
/
4 Stiskněte tlačítko [
Popis
Přechod na předchozí soubor/Prohlížení vzad. (Každým dotykem
změníte rychlost prohlížení v následujícím pořadí: 2X, 4X, 8X.)
Přerušení nebo pokračování přehrávání.
] nebo klepněte na možnost
chcete začít s ořezáním.
5 Stiskněte tlačítko [
6 Stisknutím tlačítka [
přehrávání videa.
7 Stiskněte tlačítko [
spusťte
v místě, kde
] nebo klepněte na volbu Počáteční bod.
] nebo klepnutím na možnost obnovte
] nebo klepněte na možnost
chcete ořezání ukončit.
Přehrávání/Úpravy 93
].
v místě, kde
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání
8 Stiskněte tlačítko [
9 Stiskněte tlačítko [
] nebo klepněte na volbu Koncový bod.
] nebo klepnutím na volbu Ořez video ořízněte.
• Přiblížením značek, které se zobrazí na liště průběhu, můžete vymezit scénu
k oříznutí.
10 Po objevení kontextové nabídky vyberte Ano.
• Původní video by mělo být nejméně 10 s dlouhé.
• Fotoaparát uloží upravené video jako nový soubor.
Pořízení snímku z videa
1 Při prohlížení videa stiskněte tlačítko [
možnost
] nebo klepněte na
v místě, kde chcete zachytit snímek.
2 Stiskněte tlačítko [
] nebo klepněte na možnost Zachytit.
• Rozlišení pořízeného snímku bude stejně velké jako původní video.
• Pořízený snímek bude uložen jako nový.
Přehrávání/Úpravy 94
Úprava snímků
Naučte se, jak upravovat snímky.
• Upravené snímky fotoaparát uloží jako nový soubor.
• Při úpravě souborů je fotoaparát automaticky konvertuje na nižší rozlišení. Snímky, které ručně otočíte nebo změníte jejich velikost nebudou automaticky konvertovány na nižší
rozlišení.
• Fotografie pořízené v některých režimech nelze upravovat.
Změna rozlišení snímků
Otočení snímku
Změní velikost snímků a uloží je jako nové soubory.
1 Otočte voličem režimů na
• Můžete také stisknout tlačítko [
, a pak vyberte možnost
1 Otočte voličem režimů na
.
], a pak vybrat možnost Úprava obrazu.
2 Otočte volič [Transfokátor] doleva nebo klepněte na možnost
3 Klepněte na možnost
a pak klepněte na možnost.
a pak klepněte na možnost.
Otočit : Vpravo 90 st.
4 Klepnutím na možnost
nastavení uložte.
.
], a pak vybrat možnost Úprava obrazu.
2 Otočte volič [Transfokátor] doleva nebo klepněte na možnost
Změnit velikost : 2592 X 1944
4 Klepnutím na možnost
, a pak vyberte možnost
a vyberte fotografii.
a vyberte fotografii.
3 Klepněte na možnost
• Můžete také stisknout tlačítko [
Dostupné možnosti změny velikosti se mohou lišit v závislosti na původní velikosti
snímku.
Přehrávání/Úpravy 95
nastavení uložte.
Fotoaparát přepíše původní soubor.
Úprava snímků
Oříznutí fotografie
Používání efektů Inteligentního filtru
1 Otočte voličem režimů na
• Můžete také stisknout tlačítko [
obrazu.
, a pak vyberte možnost
.
], a pak vybrat možnost Úprava
2 Otočte volič [Transfokátor] doleva nebo klepněte na možnost
a vyberte fotografii.
3 Klepněte na možnost
přetáhnout a oříznout.
a pak vyberte oblast, kterou chcete
4 Upravte velikost oblasti přetažením rohů pole.
5 Klepnutím na možnost nastavení uložte.
Na snímky používejte různé efekty.
1 Otočte voličem režimů na
• Můžete také stisknout tlačítko [
obrazu.
, a pak vyberte možnost
.
], a pak vybrat možnost Úprava
2 Otočte volič [Transfokátor] doleva nebo klepněte na možnost
a vyberte fotografii.
3 Klepněte na možnost
4 Klepněte na možnost
a pak klepněte na možnost.
.
Inteligentní filtr: Miniatura
Možnost
Vypnuto
Miniatura
Přehrávání/Úpravy 96
Popis
Bez efektu
Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte efekt tilt-shift.
(Horní a dolní část fotografie bude rozmazaná.)
Úprava snímků
Možnost
Vinětace
Akvarel
Olejomalba
Kreslený film
Křížový filtr
Skica
Měkké
zaostření
Rybí oko
Klasický
Retro
Snímek s
přiblížením
Popis
Nastavení fotografie
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt
vinětace Lomo fotoaparátů.
Uplatní efekt vodových barev.
Uplatní efekt olejomalby.
Uplatní efekt kresby.
Vytváří efekt křížového filtru tak, že přidá paprsky, které
rozzáří vnější vzhled jasných objektů.
Uplatní efekt skicy perem.
Naučte se nastavit jas, kontrast, sytost nebo redukci červených očí. Pokud je střed
snímku tmavý, můžete jej nastavit tak, aby byl jasnější. Fotoaparát uloží upravený
snímek jako nový soubor, ale může jej konvertovat na nižší rozlišení.
jste upravili jas, kontrast nebo sytost, nemůžete použít efekt ACB.
Nastavení tmavých objektů, jasu, kontrastu nebo sytosti
Skryje nedostatky pleti nebo uplatní snový efekt.
1 Otočte voličem režimů na
Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření efektu
objektivu „rybí oko“.
Uplatní efekt černé a bílé.
Uplatní efekt hnědých tónů.
• Můžete také stisknout tlačítko [
obrazu.
Rozostří okraje fotografií, aby zvýraznil objekty ve středu.
5 Klepnutím na možnost
• Lze upravit jas, kontrast a sytost a současně použít efekty inteligentního filtru.
• Nelze současně používat efekty ACB, retuš tváře a redukce červených očí.
• Pokud jste použili efekt ACB, nemůžete upravit jas, kontrast ani sytost. Pokud
, a pak vyberte možnost
.
], a pak vybrat možnost Úprava
2 Otočte volič [Transfokátor] doleva nebo klepněte na možnost
a vyberte fotografii.
nastavení uložte.
Přehrávání/Úpravy 97
Úprava snímků
3 Klepněte na tlačítko
Ikona
3 Klepněte na tlačítko
4 Stisknutím tlačítka [
a pak vyberte možnost úprav.
Popis
ACB (Úprava tmavých objektů)
5 Stiskněte [ ].
6 Klepnutím na možnost
Kontrast
Sytost
• Pokud jste vybrali možnost
Odstranění červených očí
/ ] možnost upravíte.
5 Klepněte na možnost
6 Klepnutím na možnost
nastavení uložte.
, přejděte na krok 7.
• Možnost nastavíte přetažením posuvníku nebo klepnutím na položku +/-.
.
1 Otočte voličem režimů na
1 Otočte voličem režimů na
• Můžete také stisknout tlačítko [
obrazu.
nastavení uložte.
• Můžete také stisknout tlačítko [
, a pak vyberte možnost
.
], a pak vybrat možnost Úprava
2 Otočte volič [Transfokátor] doleva nebo klepněte na možnost
a vyberte fotografii.
Retuš tváří
obrazu.
/ ] možnost upravíte.
• Možnost nastavíte přetažením posuvníku nebo klepnutím na položku +/-.
• Čím je vyšší číslo, tím jasnější a jemnější je tón tváře.
Jas
4 Stisknutím tlačítka [
a pak klepněte na možnost Retuš tváře.
, a pak vyberte možnost
.
], a pak vybrat možnost Úprava
3 Klepněte na tlačítko
4 Klepnutím na možnost
2 Otočte volič [Transfokátor] doleva nebo klepněte na možnost
a vyberte fotografii.
Přehrávání/Úpravy 98
a pak klepněte na možnost Red.červ.očí.
nastavení uložte.
Zobrazení souborů na televizi
Přehrávání snímků nebo videí po propojení fotoaparátu s televizorem A/V kabelem.
1 Otočte voličem režimů na .
2 Vyberte Připojení → Video výstup.
3 Vyberte výstup video signálu podle země nebo oblasti. (str. 132)
4 Vypněte fotoaparát a televizor.
5 Připojte fotoaparát k televizoru kabelem A/V.
Zvuk
6 Zapněte televizor, poté pomocí dálkového ovládání televizoru
vyberte zdroj videa A/V.
7 Zapněte fotoaparát.
• Fotoaparát po připojení k televizoru automaticky přejde do režimu
Přehrávání.
8 Prohlédněte si snímky a přehrávejte videa pomocí tlačítek
fotoaparátu.
Video
• U některých modelů televizorů může dojít k digitálnímu šumu nebo se zobrazí
pouze část obrazu.
• Podle nastavení televizoru nemusí být obraz na televizoru centrovaný.
Přehrávání/Úpravy 99
Přenos souborů do počítače
Abyste mohli přenést soubory z paměťové karty fotoaparátu do počítače, připojte fotoaparát k počítači.
5 Zapněte fotoaparát.
Přenos souborů do počítače s operačním systémem
Windows
• Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
6 V počítači vyberte možnost Tento počítač → Vyměnitelný disk →
Připojte fotoaparát jako výměnný disk k počítači.
Abyste mohli připojit fotoaparát jako výměnný disk, musí počítač pracovat pod
operačním systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8.
DCIM → 100PHOTO.
7 Přetáhněte soubory nebo je uložte do počítače.
1 Otočte voličem režimů na .
2 Vyberte možnost Připojení → i-Launcher → Vypnuto.
3 Vypněte fotoaparát.
4 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
Malý konec USB kabelu je třeba zapojit do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte,
může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody
spojené se ztrátou dat.
Přehrávání/Úpravy 100
Přenos souborů do počítače
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac OS
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)
U operačních systémů Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 jsou způsoby
odpojení fotoaparátu stejné.
1 Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až přestane.
2 Klepněte na tlačítko na panelu nástrojů v pravé dolní části
Po připojení fotoaparátu k počítači se systémem Mac OS bude zařízení počítačem
rozpoznáno automaticky. Soubory můžete přenášet z fotoaparátu přímo do
počítače bez instalace programů.
Fotoaparát podporuje systém Mac OS 10.5 nebo novější.
obrazovky počítače.
3 Klepněte do zobrazeného okna.
4 Klepněte na zprávu o bezpečném odpojení.
5 Odpojte USB kabel.
1 Vypněte fotoaparát.
2 Připojte fotoaparát k počítači se systémem Mac OS kabelem USB.
Malý konec USB kabelu je třeba zapojit do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte,
může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody
spojené se ztrátou dat.
Přehrávání/Úpravy 101
Přenos souborů do počítače
3 Zapněte fotoaparát.
• Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu výměnného disku.
4 Otevřete vyměnitelný disk.
5 Přetáhněte soubory nebo je uložte do počítače.
Přehrávání/Úpravy 102
Používání programů na počítači
Aplikace i-Launcher vám umožňuje přehrávat soubory pomocí aplikace Multimedia Viewer a poskytuje odkazy pro stažení užitečných programů.
5 Zapněte fotoaparát.
6 Po zobrazení okna s výzvou k nainstalování aplikace i-Launcher
Instalace programu i-Launcher
1 Otočte voličem režimů na .
2 Vyberte možnost Připojení → i-Launcher → Zapnuto.
3 Vypněte fotoaparát.
4 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
vyberte možnost Ano.
• Pokud se zobrazí výzva ke spuštění souboru iLinker.exe, spusťte jej.
• Po připojení fotoaparátu do počítače pomocí nainstalovaného programu
i-Launcher se program spustí automaticky.
Malý konec USB kabelu je třeba zapojit do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte,
může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody
spojené se ztrátou dat.
7 Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
• Na počítači se objeví ikona i-Launcher.
• Před instalací programu se ujistěte, že je počítač připojen k síti.
• Chcete-li aplikaci i-Launcher nainstalovat do počítače se systémem Mac,
klikněte na možnost Zařízení → i-Launcher → Mac → iLinker.
Přehrávání/Úpravy 103
Používání programů na počítači
Dostupné programy při používání programu i-Launcher
Požadavky operačního systému Windows
Možnost
Popis
Program Multimedia Viewer vám umožňuje prohlížet
soubory.
Položka
Umožňuje upgrade firmwaru fotoaparátu.
Program i-Launcher poskytuje odkaz ke stažení programu
PC Auto Backup, když připojíte fotoaparát k počítači.
Můžete odesílat snímky nebo videa pořízená tímto
fotoaparátem bezdrátově do počítače.
RAM
Multimedia Viewer
Firmware Upgrade
PC Auto Backup
Pokud používáte počítač s operačním systémem Mac OS, je k dispozici pouze
Upgrade firmwaru a aplikace PC Auto Backup.
CPU
OS*
Kapacita pevného
disku
Minimálně 512 MB RAM (doporučeno 1 GB a více)
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 případně
Windows 8
250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
• 1024 x 768 pixelů, 16bit barevný kompatibilní monitor
(doporučeno (1280 X 1024 pixelů, 32bit barev)
Další
Používání programu i-Launcher
i-Launcher vám umožňuje přehrávat soubory pomocí aplikace Multimedia Viewer a
nabízí odkaz ke stažení programu PC Auto Backup.
Požadavky
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz nebo vyšší/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz nebo vyšší
• USB 2.0 port
• nVIDIA Geforce 7600GT nebo vyšší/ATI X1600 nebo vyšší
• Microsoft DirectX 9.0c a vyšší
* Bude instalována 32bitová verze aplikace i-Launcher – i v 64bitových verzích systémů
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8.
• Požadavky slouží pouze jako doporučení. i-Launcher nemusí fungovat správně
ani v případě, že počítač splňuje požadavky, a to v závislosti na stavu počítače.
• Pokud počítač požadavky nesplňuje, nemusí se video přehrávat správně.
Výrobce není odpovědný za jakékoli škody způsobené používáním neodborně
postaveného počítače, jako je tomu například u počítače, který jste si sestavili
sami.
Přehrávání/Úpravy 104
Používání programů na počítači
Požadavky operačního systému Mac OS
Otevření programu i-Launcher
Položka
OS
Požadavky
Mac OS 10.5 nebo novější
RAM
Minimálně 256 MB RAM (doporučeno 512 MB nebo více)
Kapacita pevného
disku
Minimálně 110 MB
Další
USB 2.0 port
Na počítači vyberte možnost Start → Všechny programy → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher. Případně v počítači se systémem Mac OS
klepněte na možnost Aplikace → Samsung → i-Launcher.
Přehrávání/Úpravy 105
Používání programů na počítači
Používání programu Multimedia Viewer
Multimedia Viewer vám umožňuje přehrávat soubory. Na obrzovce Samsung i-Launcher klikněte na možnost Multimedia Viewer.
• Multimedia Viewer podporuje tyto formáty:
-- Videa: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Fotografie: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Soubory, které byly nahrány zařízeními jiných výrobců, nemusí jít přehrát plynule.
Zobrazení snímků
1
Č.
1
2
3
!
0
9 8
7
6
5 4
Přehrávání/Úpravy 106
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
Popis
Název souboru
Zvětšená oblast
Histogram
Otevře zvolený soubor.
Tlačítko histogramu
Otočení doleva/Otočení doprava.
Přechod na předchozí soubor/Přechod na následující soubor.
Zobrazení fotografie na celou obrazovku.
Zobrazení fotografie v původní velikosti.
Zvětšení/Zmenšení
Přepíná mezi režimem 2D a 3D.
Používání programů na počítači
Zobrazení videa
1
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
2
8
7 6 5 4
3
Přehrávání/Úpravy 107
Popis
Název souboru
Úprava hlasitosti.
Otevře zvolený soubor.
Přechod na další soubor.
Stop
Pauza
Přechod na předchozí soubor.
Ukazatel postupu
Používání programů na počítači
Aktualizace firmwaru
Na obrzovce Samsung i-Launcher klikněte na možnost Firmware Upgrade.
Stažení programu PC Auto Backup
Na obrzovce Samsung i-Launcher klikněte na možnost PC Auto Backup. Informace
o instalaci programu PC Auto Backup naleznete na straně 118.
Přehrávání/Úpravy 108
Bezdrátová síť
Zde se naučíte, jak se připojit k bezdrátové místní počítačové síti (WLAN) a využívat její funkce.
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě … ……… 110
Odesílání fotografií a videí přes e-mail … ……… 120
Připojení k síti WLAN ……………………………… 110
Používání prohlížeče pro přihlášení … …………… 111
Tipy pro připojení k síti … ………………………… 112
Zadávání textu … ………………………………… 113
Změna e-mailových nastavení … ………………… 120
Odesílání fotografií a videí přes e-mail …………… 122
Automatické ukládání souborů do chytrého
telefonu ………………………………………………
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý
telefon … ……………………………………………
Použití chytrého telefonu jako dálkové
samospouště … ……………………………………
Používání funkce Automatické zálohování pro
odesílání fotografií a videí …………………………
Použití internetových stránek ke sdílení
snímků a videí … …………………………………… 123
114
Přístup k webové stránce … ……………………… 123
Nahrání snímků či videa … ……………………… 123
115
Používání funkce AllShare Play k odesílání
souborů ……………………………………………… 125
116
Nahrávání fotografií do online úložiště …………… 125
Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních,
která podporují funkci AllShare Play ……………… 126
118
Odesílání fotografií pomocí funkce
Wi-Fi Direct … ……………………………………… 128
Instalace programu pro funkci Automatická
záloha do počítače ………………………………… 118
Odesílání snímků a videí do počítače … ………… 118
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Naučíte se postup připojení přes přístupový bod (AP), je-li v dosahu síť WLAN. Můžete také konfigurovat síťová nastavení.
Připojení k síti WLAN
Ikona
.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost , , nebo .
], a pak vyberte možnost Nastavení
3 Stiskněte tlačítko [
Popis
Ad hoc AP
Zabezpečený AP
WPS AP
Úroveň signálu
připojení Wi-Fi.
Stisknutím nebo klepnutím na možnost [ ] otevřete možnosti
nastavení AP
• V některých režimech se řiďte pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí
obrazovka Nastavení připojení Wi-Fi.
• Pokud vyberete zabezpečený AP, zobrazí se vyskakovací okno. Zadáním
• Fotoaparát automaticky vyhledá dostupná AP zařízení.
vyžadované hesla se připojte k síti WLAN. Více informací o vkládání textu
naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 113)
• Po zobrazení přihlašovací stránky nahlédněte do části „Používání prohlížeče
pro přihlášení“. (str. 111)
• Pokud vyberete nezabezpečený AP, fotoaparát se připojí k síti WLAN.
• Pokud vyberete profil WPS podporovaný přístupovým bodem, vyberte →
Připojení pomocí kódu PIN funkce WPS, poté zadejte PIN kód přístupový
bod zařízení. Je také možné se připojit k WPS profilu podporujícím přístupový
bod výběrem → Připojení pomocí tlačítka WPS na fotoaparátu, poté
výběrem tlačítka WPS na zařízení přístupového bodu.
4 Vyberte přístupový bod (AP).
Obnovit
Zpět
• Volbou Obnovit obnovíte přístupové body, ke kterým je možné se připojit.
• Výběrem Přidat bezdrátovou síť přidáte ručně přístupový bod. Chcete-li
přidat přístupový bod, musí být jeho název v angličtině.
Bezdrátová síť 110
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Používání prohlížeče pro přihlášení
Nastavení možností sítě
1 Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte na přístupový bod,
následně stiskněte tlačítko [ ] nebo klepněte na možnost
.
2 Vyberte každou možnost a zadejte požadované informace.
Možnost
Síťové heslo
Popis
Zadejte heslo sítě.
Nastav. adresy IP
Ručně nebo automaticky nastavte IP adresu.
Při připojování k určitým přístupovým bodům, při sdílení stránek nebo cloud
serverů můžete zadat Vaše přihlašovací údaje prostřednictvím prohlížeče pro
přihlášení.
Tlačítko/Ikona
[
[
/ / / ]
]
Popis
Přechod na položku nebo přetáčení stránek.
Výběr položky.
Zavření prohlížeče pro přihlášení.
Přechod na předchozí stranu.
Přechod na další stranu.
Zastavení načítání stránky.
Ruční nastavení IP adresy
1 Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte na přístupový bod,
následně stiskněte tlačítko [ ] nebo klepněte na možnost
.
• Přístup k některým položkám závisí na stránce, ke které jste právě připojeni,
2 Vyberte Nastav. adresy IP → Ručně.
3 Vyberte každou možnost a zadejte požadované informace.
Možnost
IP
Popis
Zadejte statickou IP adresu.
Maska podsítě
Zadejte masku podsítě.
Zadejte bránu (gateway).
Zadání DNS adresy.
Brána
DNS server
Obnovení stránky.
nejedná se o poruchu.
• Prohlížeč pro přihlášení se nemusí po přihlášení na některé stránky zavřít
automaticky. V tom případě prohlížeč pro přihlášení zavřete stisknutím tlačítka
a pokračujte v požadované činnosti.
[ ] nebo klepnutím na možnost
• Načítání přihlašovací stránky může trvat o něco déle, a to v závislosti na velikosti
stránky nebo rychlosti připojení. V tomto případě vyčkejte, dokud se nezobrazí
okno pro zadávání přihlašovacích údajů.
Bezdrátová síť 111
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
• Po výběru bezplatné sítě WLAN nabízené některými poskytovateli sítě se může
Tipy pro připojení k síti
• Kvalita síťového připojení je určena přístupovým bodem.
• Čím delší je vzdálenost mezi fotoaparátem a přístupovýmbodem, tím déle potrvá
připojení k síti.
• Pokud jiné zařízení v blízkosti vašeho fotoaparátu používá stejný signál
radiofrekvence, může dojít k selhání připojení.
• Pokud název přístupového bodu není v anglickém jazyce, fotoaparát nebude
moci vyhledat zařízení nebo se název může zobrazit chybně.
• Informace o nastavení sítě a heslo vám sdělí administrátor sítě nebo její
poskytovatel.
• Pokud síť WLAN vyžaduje ověření poskytovatele služeb, nemusí být možné se k ní
připojit. Abyste se připojili k síti WLAN, obraťte se na svého poskytovatele sítě.
• V závislosti na typu kódování se počet čísel v hesle může lišit.
• Připojení sítě WLAN nemusí být možné v každém prostředí.
• Fotoaparát může zobrazit tiskárny umožňující připojení k síti WLAN, které mohou
být zobrazeny v seznamu přístupových bodů. Nicméně nebude možné se připojit
k síti pomocí tiskárny.
• Fotoaparát nelze připojit k síti a televizoru současně.
• Připojení k síti může spustit nabíjení. Poplatky závisí na podmínkách smlouvy.
• Pokud se nemůžete připojit k síti WLAN, zkuste jiný přístupový bod z dostupného
seznamu přístupových bodů.
zobrazit přihlašovací stránka. Zadáním vyžadovaného IS a hesla se připojte k síti
WLAN. Více informací o registraci nebo službě Vám poskytne poskytovatel sítě.
• Při zadávání osobních informací pro připojení k přístupovému bodu buďte
opatrní. Do fotoaparátu nezadávejte jakékoli informace z platební nebo kreditní
karty. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli problémy způsobené
důsledkem poskytnutí podobných informací.
• Dostupná připojení k síti se mohou v jednotlivých státech lišit.
• Funkce WLAN fotoaparátu musí být v souladu s místními zákony o rozhlasovém
vysílání. Souladu s ustanoveními docílíte, budete-li funkce sítě WLAN využívat
pouze v zemi, kde jste zakoupili fotoaparát.
• Postup při nastavení sítě se může lišit v závislosti na podmínkách sítě.
• Nepřistupujte do sítí, k nimž nemáte oprávnění.
• Před připojením k síti zkontrolujte, zda je baterie zcela nabita.
• Soubory zachycené v různých režimech nelze odesílat nebo nahrávat.
• Soubory, které přenesete na jiné zařízení, nemusí být tímto zařízením
podporovány. V takovém případě přehrajte soubory pomocí počítače.
Bezdrátová síť 112
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Zadávání textu
Ikona
Zde se dozvíte, jak zadávat text. Ikony uvedené v tabulce níže umožní pohybovat
/ / / ] se přesuňte na
kurzorem, měnit velikost písmen atd. Stisknutím [
požadovaný klíč, poté stisknutím [ ] zadejte klíč. Můžete také klepnout na klíč a
zadat ho.
Popis
Přepínání mezi režimem Symbol a režimem ABC
Vloží mezeru.
Hotovo
Uloží zobrazený text.
• V některých režimech můžete používat pouze anglickou abecedu, nezávisle na
jazyku displeje.
• Chcete-li přímo přejít do části Hotovo, stiskněte tlačítko [ ].
• Můžete zadat až 64 znaků.
• Vzhled obrazovky se může lišit v závislosti na režimu vstupu.
Zrušit
Cancel
Ikona
Hotovo
Done
Popis
Smaže poslední znak.
Pohyb kurzoru.
V režimu ABC mění velikost písmen.
Zrušit
Ukončení zadávání textu a návrat na předchozí stránku.
Bezdrátová síť 113
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci AutoShare přes síť WLAN. Když zachytíte snímek pomocí fotoaparátu, bude fotografie automaticky uložena do
chytrého telefonu.
• Funkce AutoShare je podporována chytrými telefony řady Galaxy nebo modely Galaxy Tab s operačním systémem Android 2.2 nebo vyšším nebo zařízeními s operačním systémem
iOS 4.3 nebo vyšším. Před použitím této funkce zkontrolujte firmware zařízení a v případě potřeby jej aktualizujte.
• Než budete používat tuto funkci, nainstalujte si aplikaci Samsung SMART CAMERA App do telefonu nebo zařízení. Aplikaci je možné si stáhnout ze Samsung Apps, Google Play Store
nebo Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
• Abyste mohli používat tuto funkci, musíte vložit paměťovou kartu.
• Pokud nastavíte tuto funkci, bude nastavení zachováno i při přepnutí do režimu Snímání.
• Tato funkce nemusí být podporována ve všech režimech.
1 Ve fotoaparátu v režimu Snímání stiskněte možnost [
2 Ve fotoaparátu vyberte možnost AutoShare → Zapnuto.
5 Ve fotoaparátu umožněte chytrému telefonu připojení k
].
fotoaparátu.
• Pokud již byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
• Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
automaticky.
vyberte možnost Další.
3 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním této aplikace funkci
Wi-Fi.
4 Vyberte ze seznamu fotoaparát a připojte chytrý telefon
k fotoaparátu.
• Ikona, která zobrazuje stav připojení
se zobrazí na obrazovce fotoaparátu.
6 Ve fotoaparátu zachyťte fotografii.
• Zachycený snímek se uloží ve fotoaparátu a poté bude přenesen do chytrého
telefonu.
• Pokud uložíte video, bude uloženo pouze do fotoaparátu.
• Soubor GIF zachycený v režimu velmi vysoké rychlosti v chytrém telefonu
nebude uložen.
• Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu najednou.
Bezdrátová síť 114
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci MobileLink prostřednictvím sítě WLAN. Můžete jednoduše odesílat fotografie nebo videa na chytrý telefon.
• Funkce MobileLink je podporována chytrými telefony řady Galaxy nebo modely Galaxy Tab s operačním systémem Android 2.2 nebo vyšším nebo zařízeními s operačním systémem
iOS 4.3 nebo vyšším. Před použitím této funkce zkontrolujte firmware zařízení a v případě potřeby jej aktualizujte.
• Než budete používat tuto funkci, nainstalujte si aplikaci Samsung SMART CAMERA App do telefonu nebo zařízení. Aplikaci je možné si stáhnout ze Samsung Apps, Google Play Store
nebo Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
• Vyberete-li soubory z chytrého telefonu, můžete současně zobrazit až 1 000 nedávno použitých souborů a odeslat až 150 souborů. Pokud vyberete soubory z fotoaparátu, můžete si
tyto soubory zobrazit a maximální počet souborů, které můžete odeslat, závisí na velikosti úložiště v chytrém telefonu.
1 Na fotoaparátu otočte voličem režimů na
2 Ve fotoaparátu vyberte možnost .
5 Vyberte ze seznamu fotoaparát a připojte chytrý telefon
.
k fotoaparátu.
• Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu najednou.
• Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
6 Ve fotoaparátu umožněte chytrému telefonu připojení k
vyberte možnost Další.
fotoaparátu.
3 Ve fotoaparátu vyberte možnost odesílání.
• Pokud vyberete možnost Vyberte soubory z chytrého telefonu., budete
moci používat váš chytrý telefon k prohlížení a sdílení fotografií uložených ve
fotoaparátu.
• Pokud vyberete možnost Vyberte soubory z fotoaparátu, budete moci
soubory vybrat a odeslat z fotoaparátu.
4 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním této aplikace funkci
Wi-Fi.
• Pokud již byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
automaticky.
7 V chytrém telefonu nebo fotoaparátu vyberte soubory, které si
přejete přenést z fotoaparátu.
8 V chytrém telefonu klepněte na tlačítko Kopírovat nebo ve
fotoaparátu vyberte možnost Sdílet.
• Fotoaparát odešle soubory.
Bezdrátová síť 115
Použití chytrého telefonu jako dálkové samospouště
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu oprostřednictvím sítě WLAN. U funkce Remote Viewfinder použijte jako dálkové uvolnění spouště chytrý telefon. Pořízený snímek se
zobrazí na smart phone.
• Funkce Remote Viewfinder je podporována chytrými telefony řady Galaxy nebo modely Galaxy Tab s operačním systémem Android 2.2 nebo vyšším nebo zařízeními s operačním
systémem iOS 4.3 nebo vyšším. Před použitím této funkce zkontrolujte firmware zařízení a v případě potřeby jej aktualizujte.
• Než budete používat tuto funkci, nainstalujte si aplikaci Samsung SMART CAMERA App do telefonu nebo zařízení. Aplikaci je možné si stáhnout ze Samsung Apps, Google Play Store
nebo Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
1 Na fotoaparátu otočte voličem režimů na
2 Ve fotoaparátu vyberte možnost .
6 Na chytrém telefonu nastavte následující možnosti snímání.
.
Ikona
• Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
Nastavení blesku
vyberte možnost Další.
Možnosti časovače
3 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.
Velikost snímku
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním této aplikace funkci
Wi-Fi.
Umístění pro ukládání
4 Vyberte ze seznamu fotoaparát a připojte chytrý telefon
k fotoaparátu.
• Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu najednou.
5 Ve fotoaparátu umožněte chytrému telefonu připojení k
fotoaparátu.
• Pokud již byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
Popis
Poměr zvětšení
• Během používání této funkce nejsou k dispozici některá tlačítka fotoaparátu.
• Tlačítko transfokátoru a tlačítko spouště nebudou při použití této funkce na
chytrém telefonu funkční.
• Režim Remote Viewfinder podporuje pouze velikost snímku
automaticky.
Bezdrátová síť 116
a
.
Použití chytrého telefonu jako dálkové samospouště
7 V chytrém telefonu proveďte zaostření klepnutím a podržením
možnosti
.
• Ostření je automaticky nastaveno na Vícebodové ostření.
8 Snímek pořídíte uvolněním tlačítka
.
• Při uložení do chytrého telefonu bude velikost snímku změněna na 640 X 360.
• Pokud používáte tuto funkci, ideální vzdálenost mezi fotoaparátem a chytrým
telefonem se může lišit v závislosti na podmínkách okolí.
• Aby bylo možné použít tuto funkci, musí se chytrý telefon nacházet ve
vzdálenosti maximálně 7 m od fotoaparátu.
• Po uvolnění tlačítka zabere zachycení fotografie nějaký čas.
• Funkce Remote Viewfinder se deaktivuje při:
-- příchozím hovoru nebo přijaté zprávě na chytrý telefon
-- vypnutí fotoaparátu nebo chytrého telefonu
-- plné paměti
-- selhání připojení k síti WLAN
-- Slabém nebo nestabilním Wi-Fi připojení
Bezdrátová síť 117
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí
Můžete odesílat snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem bezdrátově do počítače.
Instalace programu pro funkci Automatická záloha do
počítače
Odesílání snímků a videí do počítače
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
1
2 Pomocí USB kabelu připojte fotoaparát k počítači.
3 Po zobrazení ikony programu Auto Backup na ni klikněte.
Nainstalujte na počítači aplikaci i-Launcher. (str. 103)
• Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
vyberte možnost Další.
• Aplikace Automatické zálohování je nainstalována v počítači a informace o
počítači budou uloženy do fotoaparátu. Instalaci dokončete podle pokynů na
obrazovce.
• Můžete také uložit informace o počítači do fotoaparátu propojením počítače
a fotoaparátu prostřednictvím Wi-Fi.
4 Odpojte USB kabel.
Před instalací programu se ujistěte, že je počítač připojen k síti.
.
• Abyste mohli používat funkci Automatická záloha, musíte nakonfigurovat
informace o počítači pro zálohování. Více podrobností naleznete v části
„Instalace programu pro funkci Automatická záloha do počítače“. (str. 118)
Pokud je program Automatické zálohování nainstalován ve vašem počítači,
uložte informace o počítači prostřednictvím kabelu USB nebo připojení Wi-Fi.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím
naposledy připojeného AP zařízení.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP
zařízení. (str. 110)
Bezdrátová síť 118
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí
3 Vyberte počítač pro zálohování.
• Po připojení fotoaparátu k síti WLAN vyberte přístupový bod, který je připojen
• Pokud jste dříve provedli zálohování, přeskočte na krok 4.
k počítači.
• Fotoaparát vyhledá dostupné přístupové body i přesto, že jste se opět připojili
4 Vyberte možnost OK.
• Chcete-li zrušit odesílání, vyberte možnost Zrušit.
• Nelze vybrat jednotlivé soubory k zálohování. Tato funkce provede zálohu
pouze nových souborů na fotoaparátu.
• Průběh zálohy bude zobrazen na monitoru počítače.
• Po dokončení přenosu se fotoaparát asi za 30 sekund automaticky vypne.
Výběrem možnosti Zrušit se vraťte na předchozí obrazovku, čímž zabráníte
automatickému vypnutí fotoaparátu.
• Pokud si přejete, aby se počítač automaticky vypnul po dokončení přenosu,
vyberte možnost Po vytvoření zálohy vypnout PC → Zapnuto.
• Chcete-li změnit počítač pro zálohování, vyberte možnost .
Bezdrátová síť 119
ke stejnému přístupovému bodu.
• Pokud fotoaparát vypnete nebo vyjmete baterii při odesílání souborů, přenos
souborů bude přerušen.
• Během používání této funkce je ve fotoaparátu deaktivováno ovládání závěrky.
• Můžete najednou připojit pouze jeden fotoaparát k počítači, který může
odesílat soubory.
• Záloha může být na základě podmínek sítě zrušena.
• Fotografie nebo videa je možné odeslat pouze na počítač pouze jednou.
Soubory nebude možné odeslat znovu, ani když fotoaparát odpojíte a znovu
připojíte k jinému počítači.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• Před použitím této funkce je třeba vypnout bránu firewall systému Windows a
všechny ostatní brány firewall.
• Odeslat můžete až 1 000 nedávno použitých souborů.
• Název serveru je třeba v počítačovém softwaru zadat latinkou a nemůže
obsahovat více než 48 znaků.
• Pokud vytváříte více typů souborů najednou, budou do počítače pomocí této
funkce odeslány pouze soubory snímků (JPG).
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Můžete změnit nastavení v e-mailové nabídce a odesílat fotografie uložené na fotoaparátu e-mailem.
Změna e-mailových nastavení
V e-mailové nabídce je možné měnit nastavení pro ukládání informací. Je také
možné nastavit heslo do e-mailu. Více informací o vkládání textu se dozvíte v části
„Zadávání textu“. (str. 113)
5 Vyberte pole Jméno napište své jméno a pak vyberte možnost
Hotovo.
Nastavení odesílatele
Jméno
Ukládání informací
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
.
E-mail
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím
naposledy připojeného AP zařízení.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP
zařízení. (str. 110)
].
3 Stiskněte [
4 Vyberte Nastavení odesílatele.
Uložit
Zrušit
6 Vyberte pole E-mail napište vaši e-mailovou adresu a pak vyberte
možnost Hotovo.
7 Pro uložení změn se klepněte na možnost Uložit.
• Informace vymažete výběrem Zrušit.
Bezdrátová síť 120
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Nastavení e-mailového hesla
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
Změna e-mailového hesla
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím
naposledy připojeného AP zařízení.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP
zařízení. (str. 110)
naposledy připojeného AP zařízení.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP
zařízení. (str. 110)
].
3 Stiskněte [
4 Klepněte na možnost Nastavení hesla → Zapnuto.
].
3 Stiskněte [
4 Vyberte Změna hesla.
5 Zadejte současné čtyřčíselné heslo.
6 Zadejte nové čtyřčíselné heslo.
7 Zadejte heslo znovu.
8 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno, vyberte možnost OK.
• Deaktivaci hesla provedete výběrem Vypnuto.
5
.
Jakmile se zobrazí vyskakovací okno, vyberte možnost OK.
• Vyskakovací okno zmizí automaticky, i když nevyberete možnost OK.
6 Zadejte čtyřčíselné heslo.
7 Zadejte heslo znovu.
8 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno, vyberte možnost OK.
Pokud heslo ztratíte, můžete je obnovit výběrem možnosti Reset na obrazovce
pro nastavení hesla. Když informace obnovíte, dříve uložené informace
uživatelských nastavení, e-mailová adresa a seznam posledních naposledy
odeslaných zpráv budou odstraněny.
Bezdrátová síť 121
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
6 Vyberte soubory, které chcete odeslat.
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
• Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 7 MB.
Můžete odesílat fotografie nebo videa uložená na fotoaparátu e-mailem. Více
informací o vkládání textu se dozvíte v části „Zadávání textu“. (str. 113)
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
7 Vyberte možnost Další.
8 Vyberte pole poznámka, napište komentář a pak vyberte možnost
.
Hotovo.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím
9 Vyberte Odeslat.
naposledy připojeného AP zařízení.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP
zařízení. (str. 110)
• Fotoaparát e-mail odešle.
• I když se zdá, že byla fotografie přenesena úspěšně, problémy s e-mailovým
3 Vyberte pole Odesílatel napište vaši e-mailovou adresu a pak
vyberte možnost Hotovo.
• Pokud jste již dříve ukládali údaje, vloží se automaticky. (str. 120)
• Adresu ze seznamu předchozích odesilatelů použijete výběrem možnosti
→ adresa.
4 Vyberte pole Příjemce, napište e-mailovou adresu a pak vyberte
možnost Hotovo.
• Adresu ze seznamu předchozích příjemců použijete výběrem možnosti
→ adresa.
• Chcete-li přidat další příjemce, vyberte možnost . Lze zadat až 30 příjemců.
• Chcete-li odstranit adresu ze seznamu, vyberte možnost .
5 Vyberte možnost Další.
Bezdrátová síť 122
účtem příjemce mohou způsobit, že fotografie bude odmítnuta nebo označena
jako nevyžádaná pošta.
• Pokud není dostupná síť nebo pokud je nesprávně nastaven e-mailový účet,
nepodaří se vám odeslat e-mail.
• E-mail nelze odeslat, pokud je soubor větší, než soubor s maximální povolenou
velikostí. Maximální rozlišení fotografie, kterou lze odeslat činí 2M a nejdelší
nebo video
video, které lze nahrát má délku 30 sekund v rozlišení
zaznamenané pomocí . Pokud je rozlišení zvoleného snímku vyšší než 2M,
dojde k automatickému přeformátování, aby se rozlišení snížilo.
• Pokud je zprávu odeslání zprávy blokováno zadáním přístupových údajů nebo
firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• E-mail je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím [
], poté
volbou Sdílet (Wi-Fi) → E-mail.
Použití internetových stránek ke sdílení snímků a videí
Nahrajte vaše fotografie nebo videa na webové stránky sdílející soubory. Dostupné webové stránky se zobrazí na fotoaparátu. Pokud si přejete nahrát soubory na webové
stránky, musíte webovou stránku navštívit a zaregistrovat se ještě před připojením fotoaparátu.
Přístup k webové stránce
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost .
3 Vyberte webovou stránku.
Nahrání snímků či videa
1 Otevření webové stránky pomocí fotoaparátu.
2 Vyberte soubory, které chcete nahrát.
.
• Můžete vybrat až 20 souborů a celková velikost nesmí převýšit 10 MB.
(Na některých webových stránkách se může celková velikost nebo počet
souborů lišit.)
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve k vytvoření účtu, klepněte na
možnost OK.
3 Vyberte možnost Nahrát.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím
• Na některých webových stránkách můžete zadat komentáře výběrem pole
naposledy připojeného AP zařízení.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP
zařízení. (str. 110)
poznámka. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.
(str. 113)
4 Zadejte vaše ID a heslo a přihlaste se.
• Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 113)
• Pokud jste připojeni k aplikaci SkyDrive, nahlédněte do části
„Používání prohlížeče pro přihlášení“. (str. 111)
• Výběr ID ze seznamu provedete volbou možnosti → ID.
• Pokud jste se na webovou stránku již přihlašovali, přihlášení se provede
automaticky.
Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít založený na webové stránce pro
sdílení existující účet.
Bezdrátová síť 123
Použití internetových stránek ke sdílení snímků a videí
• Pro službu Facebook můžete nastavit složku pro nahrávání stisknutím tlačítka
], a pak výběrem možnosti Nahrát složku (Facebook) na obrazovce
[
seznamu webových stránek.
• Soubory nelze nahrávat, pokud jsou větší, než maximální povolená velikost.
Maximální rozlišení fotografie, kterou lze nahrát činí 2M a nejdelší video, které
nebo video zaznamenané
lze nahrát má délku 30 sekund v rozlišení
pomocí . Pokud je rozlišení zvoleného snímku vyšší než 2M, dojde
k automatickému přeformátování, aby se rozlišení snížilo. (Na některých
webových stránkám se může lišit maximální rozlišení fotografií.)
• Způsob nahrání fotografií a videí se liší podle zvolené webové stránky.
• Pokud je přístup na stránku blokován zadáním přístupových údajů nebo
firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
• Nahrané fotografie nebo videa mohou být automaticky označeny datem
pořízení snímku.
• Rychlost připojení k internetu ovlivní rychlost přenosu snímků nebo dobu
načítání webových stránek.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• Fotografie nebo videa můžete také nahrát na webové stránky pro sdílení
], poté výběrem Sdílet (Wi-Fi)
souborů v režimu Přehrávání stisknutím [
→ požadovaná webová stránka.
• Na některé webové stránky nelze videa nahrát.
• Když nahráváte fotografie na úložiště SkyDrive, bude jejich rozlišení upravena
na 2M při zachování poměru stran.
Bezdrátová síť 124
Používání funkce AllShare Play k odesílání souborů
Soubory můžete nahrát z fotoaparátu do online úložiště AllShare Play nebo soubory zobrazit v zařízení AllShare Play připojeném ke stejnému přístupovému bodu.
3 Zadejte ID a heslo a pak vyberte možnost Přihlášení → OK.
Nahrávání fotografií do online úložiště
• Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 113)
• Výběr ID ze seznamu provedete volbou možnosti → ID.
• Pokud jste se na webovou stránku již přihlašovali, přihlášení se provede
.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost → Webové úložiště.
automaticky.
• Pokud se zobrazí zpráva průvodce, vyberte možnost OK.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím
naposledy připojeného AP zařízení.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP
zařízení. (str. 110)
• Chcete-li změnit velikost nahrávaných fotografií, klepněte na možnost
] a pak vyberte možnost Velikost nahrávaného obrázku.
[
• Pokud jste zaregistrovali více než jedno webové úložiště, můžete je zvolit ze
] a pak výběrem položky
seznamu klepnutím na možnost [
Změnit webové úložiště.
Chcete-li tuto funkci použít, je třeba nejprve prostřednictvím počítače
vytvořit účet Allshare Play a také účet s přidruženou službou online úložiště.
Po vytvoření těchto účtů přidejte účet k online úložišti do funkce Allshare
Play.
4 Vyberte soubory, které chcete přenést a pak vyberte možnost
Nahrát.
• Pokud jste zaregistrovali více než jedno webové úložiště, tak nejprve webové
úložiště vyberte.
• Do online úložiště AllShare Play nelze nahrávat soubory videí.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• Můžete nahrát až 20 souborů.
• Fotografie můžete také nahrávat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka
[
Bezdrátová síť 125
], a pak výběrem možnosti Sdílet (Wi-Fi) → AllShare Play.
Používání funkce AllShare Play k odesílání souborů
Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují
funkci AllShare Play
.
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte možnost → Blízká zařízení.
6 V zařízení AllShare Play procházejte sdílené fotografie nebo videa.
• Více informací k vyhledání fotoaparátu a prohlížení snímků a videí na zařízení
AllShare Play naleznete v návodu k zařízení.
• Může být problematické přehrát plynule video, a to v závislosti na typu
zařízení AllShare Play nebo podmínek sítě. Pokud k tomu dojde, znovu video
zaznamenejte ve formátu 640 X 480 nebo nižší kvalitě a znovu ho přehrajte.
Pokud se videa na zařízení s bezdrátovým připojením nepřehrávají plynule,
zkuste připojit fotoaparát k zařízení pomocí kabelu AV.
• Pokud se zobrazí zpráva průvodce, vyberte možnost OK.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím
naposledy připojeného AP zařízení.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP
zařízení. (str. 110)
• Stisknutím tlačítka [
] a pak výběrem možnosti Ovládání přístupu
DLNA na obrazovce můžete nastavit povolení připojení pouze vybraných
zařízení nebo všech zařízení.
• Seznam sdílení byl vytvořen. Počkejte dokud další zařízení nenaleznou váš
fotoaparát.
3 Připojte zařízení s funkcí AllShare Play k síti a pak funkci AllShare Play
zapněte.
• Více informací naleznete v uživatelské příručce k vašemu zařízení.
4 Ve fotoaparátu umožněte zařízení AllShare Play připojení k
fotoaparátu.
5 V zařízení AllShare Play vyberte fotoaparát, který chcete připojit.
AP
▲ Fotoaparát je připojen k televizoru, který podporuje funkci AllShare Play přes
síť WLAN.
Bezdrátová síť 126
Používání funkce AllShare Play k odesílání souborů
• Sdílet můžete až 1 000 nedávno použitých souborů.
• V zařízení AllShare Play lze prohlížet pouze fotografie a videa pořízená s tímto
fotoaparátem.
• Rychlost bezdrátového připojení mezi fotoaparátem a zařízením AllShare Play
se může lišit v závislosti na specifikacích přístupového bodu.
• Při připojení fotoaparátu ke dvěma zařízením AllShare Play může být přehrávání
pomalé.
• Fotografie a videa budou sdíleny v originálních velikostech.
• Tuto funkci lze používat pouze se zařízeními, která podporují funkci AllShare
Play.
• Sdílené snímky a videa nebudou uloženy v zařízení AllShare Play, lze je však
uložit ve fotoaparátu v závislosti na specifikacích jednotlivých zařízení.
• Přenos fotografií a videí do zařízení AllShare Play může trvat nějakou dobu
v závislosti na podmínkách sítě, počtu souborů, které chcete sdílet, nebo na
velikosti souborů.
• Pokud vypnete fotoaparát nestandardním způsobem v průběhu prohlížení
fotografií nebo videí na zařízení AllShare Play (např. vyjmutím baterie), zařízení
bude považovat fotoaparát stále za připojený.
• Pořadí fotografií nebo videí na fotoaparátu se může lišit od pořadí v zařízení
AllShare Play.
Bezdrátová síť 127
• Podle počtu sdílených snímků nebo videí může trvat načtení snímků a videí a
dokončení procesu úvodního nastavení delší dobu.
• Pokud během prohlížení snímků v zařízení AllShare Play používáte neustále
ovladač nebo provádíte v zařízení další operace, tato funkce nemusí pracovat
správně.
• Pokud ve fotoaparátu změníte pořadí snímků nebo je setřídíte během
prohlížení v zařízení AllShare Play, je nutné opakovat proces úvodního
nastavení, aby se seznam snímků v zařízení aktualizoval.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• Doporučujeme, abyste zařízení AllShare Play k přístupovému bodu připojili
pomocí síťového kabelu. Minimalizuje se tak „zasekávání“ videa, ke kterému
jinak může dojít při streamování obsahu.
• Chcete-li zobrazit soubory v zařízení AllShare Play pomocí funkce Blízká
zařízení, povolte na přístupovém bodě režim multicast.
Odesílání fotografií pomocí funkce Wi-Fi Direct
Pokud fotoaparát prostřednictvím sítě WLAN připojíte k zařízení, které podporuje funkci Wi-Fi Direct, můžete na toto zařízení odesílat fotografie. Tato funkce nemusí být
podporována všemi zařízeními.
1 Zapněte na zařízení možnost Wi-Fi Direct.
2 Na fotoaparátu v režimu Přehrávání přejděte k fotografii.
], poté vyberte Sdílet (Wi-Fi) → Wi-Fi Direct.
3 Stiskněte [
5 Povolte na zařízení fotoaparátu se připojit k zařízení.
• Fotografie bude odeslána na zařízení.
• V zobrazení jednoho snímku můžete současně odesílat pouze jednu fotografii.
• V zobrazení náhledů můžete zvolit několik fotografií. Po dokončení výběru
fotografií vyberte možnost Next.
• Najednou můžete odeslat až 20 souborů.
• Pokud nejsou v paměti fotoaparátu uloženy žádné fotografie, nelze tuto funkci
použít.
• Pokud se nemůžete připojit k zařízení Wi-Fi, aktualizujte zařízení na nejnovější
firmware. Tato funkce nemusí být podporována všemi zařízeními.
4 Vyberte zařízení ze seznamu zařízení Wi-Fi Direct na fotoaparátu.
• Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnutá možnost Wi-Fi Direct.
• Můžete také fotoaparát vybrat ze seznamu zařízení Wi-Fi Direct na zařízení.
Bezdrátová síť 128
Nastavení
Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.
Nabídka Nastavení … ……………………………………………… 130
Otevření nabídky nastavení … …………………………………
Zvuk … …………………………………………………………
Displej … ………………………………………………………
Připojení …………………………………………………………
Obecné … ………………………………………………………
130
131
131
132
133
Nabídka Nastavení
Naučte se, jak konfigurovat nastavení fotoaparátu.
3 Vyberte položku.
Otevření nabídky nastavení
1 Otočte voličem režimů na
2 Vyberte nabídku.
.
Zvuk
Nastavení
Zvuk
Displej
Připojení
Hlasitost
Středně
Pípnutí
Zapnuto
Zvuk závěrky
Zvuk 1
Úvodní zvuk
Vypnuto
Zpět
Vybrat
4 Vyberte možnost.
Obecné
Hlasitost
Možnost
Zvuk
Displej
Připojení
Obecné
Popis
Nastavení různých zvuků fotoaparátu a jejich hlasitosti.
(str. 131)
Vypnuto
Přizpůsobení nastavení zobrazení. (str. 131)
Nastavení možností připojení. (str. 132)
Změna systémových nastavení fotoaparátu, např. změna
formátování paměti a výchozího názvu souboru. (str. 133)
Středně
Potichu
Hlasitě
Zpět
5 Stisknutím [
Nastavení 130
Nastav
] se vrátíte na předchozí obrazovku.
Nabídka Nastavení
Zvuk
Displej
* Výchozí
Položka
Hlasitost
Pípnutí
Zvuk závěrky
Úvodní zvuk
Zvuk
autofokusu
Popis
Nastavení hlasitosti pro všechny zvuky.
(Vypnuto, Potichu, Středně*, Hlasitě)
Vyberte zvuk, který fotoaparát vydává při stisknutí tlačítek,
přepínání režimů nebo klepnutí na obrazovku.
(Vypnuto, Zapnuto*)
Vyberte zvuk při stisknutí spouště.
(Vypnuto, Zvuk 1*, Zvuk 2, Zvuk 3)
Vyberte zvuk při zapnutí fotoaparátu.
(Vypnuto*, Let, Laserová show, Mrak)
Vyberte zvuk při namáčknutí spouště. (Vypnuto, Zapnuto*)
* Výchozí
Položka
Úvodní obraz
Popis
Nastavte úvodní obrázek, který se objeví při zapnutí fotoaparátu.
• Vypnuto*: Žádný úvodní obrázek.
• Logo: Zobrazí se výchozí snímek z vestavěné paměti.
• Dle uživatele: Z fotografií vyberte Obrázek uživatele, který již
máte v paměti.
• Fotoaparát může do své vnitřní paměti uložit pouze jeden
snímek Dle uživatele.
• Pokud vyberete jiný snímek Dle uživatele nebo resetujete
fotoaparát, fotoaparát aktuální snímek smaže.
Vodící linka
Zobrazení
data/času
Zobrazení
nápovědy
Nastavení 131
Volba průvodce, který Vám pomůže s kompozicí scény.
(Vypnuto*, 3 X 3, 2 X 2, Kříž, Diagonála)
Nastavení na zobrazení či skrytí data a času na displeji
fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)
Zobrazí stručný popis možnosti nebo nabídky.
(Vypnuto, Zapnuto*)
Nabídka Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
* Výchozí
Nastavte jas displeje. (Auto*, Tmavý, Normální, Jasný)
Jasný displ.
Náhled
Připojení
Položka
Normální je pevně nastaveno v režimu Přehrávání i v případě,
že jste zvolili Auto.
Nastavení, zda má fotoaparát zobrazit náhled pořízeného snímku
před návratem do režimu Snímání. (Vypnuto, Zapnuto*)
Video
výstup
Tato funkce v některých režimech nepracuje.
Úsporný
režim
Pokud neprovedete žádnou operaci do 30 sekund, fotoaparát se
automaticky přepne do Úsporného režimu. (Vypnuto*, Zapnuto)
V Úsporném režimu stiskněte jakékoli tlačítko mimo [
obnovila činnost fotoaparátu.
i-Launcher
], aby se
Nastavení 132
Popis
Nastavte výstup video signálu podle Vaší oblasti.
• NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Tchajwan, Mexiko, atd.
• PAL (podporuje pouze BDGHI): Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína,
Dánsko, Anglie, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Kuvajt, Malajsie,
Holandsko, Nový Zéland, Norsko, Singapur, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Thajsko apod.
Nastaví aplikaci i-Launcher na automatické spuštění při připojení
fotoaparátu k počítači. (Vypnuto, Zapnuto*)
Nabídka Nastavení
Obecné
* Výchozí
* Výchozí
Položka
Informace o síti
Popis
Zobrazte si Mac adresu a síťové certifikační číslo fotoaparátu.
Language
Volba jazyka textu displeje.
Nastavení časového pásma oblasti. Pokud cestujete do
zahraničí, vyberte Návštěva, poté vyberte odpovídající
čásové pásmo. (Doma*, Návštěva)
Časové pásmo
Nastavení data/
času
Typ data
Položka
Určete způsob, jímž se pojmenovávají soubory.
• Reset: Nastavuje číslování souborů tak, aby začínalo
0001 po vložení nové paměťové karty, formátování nebo
smazání všech souborů.
• Série*: Nastavuje číslování souborů tak, aby pokračovalo
průběžně i po vložení nové karty, jejím zformátování nebo
smazání všech souborů.
• Výchozí název první složky je 100PHOTO a výchozí název
Nastavení data a času.
Výběr formátu data.
(RRRR/MM/DD, MM/DD/RRRR, DD/MM/RRRR)
Číslo souboru
prvního souboru je SAM_0001.
• Číslo souboru se zvyšuje o hodnotu jedna, od SAM_0001
po SAM_9999 při každém zachycení snímku nebo
zaznamenání videa.
• Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO do
999PHOTO.
• Maximální počet souborů, které lze uložit do jedné
složky, je 9 999.
• Fotoaparát definuje názvy souborů podle normy Design
rule for Camera File system (DCF). Pokud názvy souborů
úmyslně změníte, fotoaparát je nemůže přehrát.
Výchozí typ data závisí na voleném jazyce.
Nastavte formát času. (12hodinový, 24hodinový)
Typ času
Popis
Výchozí typ času závisí na zvoleném jazyce.
Nastavení 133
Nabídka Nastavení
* Výchozí
Položka
Tisk data
* Výchozí
Popis
Položka
Nastavte, zda se bude při tisku tisknout i datum a čas
pořízení snímku. (Vypnuto*, Datum, Dat&čas)
Kontrolka AF
• Datum a čas se zobrazí v pravém dolním rohu snímku.
• Některé modely tiskáren neumožňují tisk data a času.
• Na fotografii se nezobrazí datum a čas, pokud:
-- vyberte režim
-- vyberete možnost Můj magický rámeček nebo
Formát
Pohyblivá fotografie v režimu
Automatické
vypnutí
Určete, zda se fotoaparát po určitém čase, kdy jej
nepoužíváte, automaticky vypne. (Vypnuto, 1 minuta,
3 minuty*, 5 minut, 10 minut)
• Při výměně baterie se nastavení nezmění.
• Pokud je fotoaparát připojen k počítači nebo k síti WLAN,
případně pokud přehráváte prezentaci nebo videa,
fotoaparát se automaticky sám nevypne.
DIRECT LINK
(tlačítko Wi-Fi)
Popis
Nastavte pomocné světlo při ostření, které se automaticky ve
tmě zapne. (Vypnuto, Zapnuto*)
Formátování interní paměti a paměťové karty. Formátováním
se vymažou všechny soubory včetně chráněných souborů.
(Ano, Ne)
Při použití paměťové karty formátované v jiném
přístroji, čtečce karet nebo v PC se může objevit chyba.
Před použitím paměťové karty v tomto fotoaparátu ji
zformátujte.
Resetovat
Vynulování nabídek a možností snímání. Budou vynulovány
datum a čas, jazyk a nastavení výstupu videa. (Ano, Ne)
Licence Open
source
Zobrazí informace o Open source licencích.
Stisknutím tlačítka [DIRECT LINK] spustíte přednastavenou
funkci Wi-Fi. (AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
Automatické zálohování, E-mail, SNS a Cloud, AllShare Play)
Nastavení 134
Přílohy
Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy k údržbě.
Chybová hlášení … ………………………………………………… 136
Údržba fotoaparátu … …………………………………………… 138
Čištění fotoaparátu … …………………………………………
Používání a ukládání fotoaparátu ………………………………
Paměťové karty … ………………………………………………
Baterie … ………………………………………………………
138
139
140
143
Dříve, než se obrátíte na servis … ………………………………… 147
Technické údaje fotoaparátu ……………………………………… 150
Slovníček … ………………………………………………………… 154
Rejstřík … …………………………………………………………… 159
Chybová hlášení
Pokud se zobrazí následující hlášení, postupujte podle nich.
Hlášení
Chyba karty
Navržené řešení
• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte.
• Zformátujte paměťovou kartu.
Hlášení
DCF Full Error
Můžete uzamknout kartu SD, SDHC nebo SDXC pro
ochranu souborů před smazáním. Pro fotografování
kartu odblokujte.
Zařízení není
připojeno.
Karta zablokována
Karta není
podporována.
Vložená paměťová karta není podporována fotoaparátem.
Vložte SD, SDHC nebo SDXC paměťovou kartu.
přístupovému bodu. Vyberte jiný přístupový bod a
zkuste to znovu.
• Připojení k ostatním zařízením se nezdařilo. Zkuste se
připojit znovu.
Názvy souborů neodpovídají normě DCF. Přeneste
soubory z paměťové karty do počítače a zformátujte
kartu. Potom otevřete nabídku Nastavení a zvolte
Číslo souboru → Reset. (str. 133)
Síťové připojení bylo odpojeno v průběhu přenosu
snímků. Znovu vyberte zařízení, které podporuje funkci
AllShare Play.
Chyba souboru
Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na servis.
Systém souborů není
podporován.
Fotoaparát nepodporuje souborový formát FAT vložené
karty. Zformátujte ji znovu v tomto fotoaparátu.
Inicializace se
nezdařila.
• Fotoaparát se nemůže připojit ke zvolenému
Připojení selhalo.
Navržené řešení
Nesprávné heslo
Slabá baterie
Přílohy 136
Vyhledávání zařízení s podporou funkce AllShare Play
ve fotoaparátu se nezdařilo. Zapněte zařízení v síti, která
podporují funkci AllShare Play.
Heslo pro přenos souborů do jiného fotoaparátu je
nesprávné. Zadejte znovu správné heslo.
Vložte novou baterii nebo ji nabijte.
Chybová hlášení
Hlášení
Paměť plná
Navržené řešení
Žádné snímky
Pořiďte snímky nebo vložte paměťovou kartu se snímky.
Přenos fotografií se
nezdařil.
Síťové připojení bylo odpojeno v průběhu přenosu
snímků. Zkuste restartovat funkci AllShare Play.
Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.
• Fotoaparát neodeslal snímek na druhý fotoaparát.
Opakujte odeslání.
Přenos se nezdařil.
• Fotoaparát neodeslal e-mail nebo nepřenesl snímek
do zařízení, které podporuje funkci AllShare Play.
Zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu.
Přílohy 137
Údržba fotoaparátu
Čištění fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.
Objektiv a displej fotoaparátu
Prach odstraňte ofoukáním balónkem a jemně utřete objektiv měkkým hadříkem.
Pokud ulpí jakékoli nečistoty, navlhčete čistícím roztokem na optiku kousek čistícího
papíru a jemně otřete.
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol k čistění. Tyto látky mohou
poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
• Netlačte na krytku objektivu a nefoukejte do ní.
Přílohy 138
Údržba fotoaparátu
Používání a ukládání fotoaparátu
Ukládání na delší dobu
• Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do utěsněného obalu se
savým materiálem, jako je např. silikagel.
Nevhodná místa pro používání nebo ukládání fotoaparátu
• Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
• Fotoaparát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí nebo na
• Nepoužívané baterie se samovolně vybíjejí a po delší době musí být před
použitím nabity.
místech, kde se vlhkost rapidně mění.
• Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a neukládejte jej na horkých,
špatně větraných místech, jako je auto v letním období.
• Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením a silnými
otřesy, hrozí vážné poškození.
• Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečistěných nebo
nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo vnitřních
součástí.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií. Neukládejte
ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve stejném prostoru s
fotoaparátem a jeho příslušenstvím.
• Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí naftalínové kuličky.
Používání na plážích nebo na břehu
• Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte přístroj před pískem a
nečistotami.
• Fotoaparát není odolný proti vodě. Nesahejte na baterii, adaptér nebo paměťovou
kartu mokrýma rukama. Ovládání fotoaparátu mokrýma rukama může vést k
poškození přístroje.
• Pokud byla baterie vyjmuta z fotoaparátu delší dobu, lze aktuální datum a čas
nastavit po opětovném zapnutí fotoaparátu.
Upozornění k používání fotoaparátu ve vlhkém prostředí
Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na objektivu i na
jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může srazit vlhkost. V takovém případě
vypněte fotoaparát a před použitím přístroje vyčkejte nejméně 1 hodinu. Pokud
se vlhkost srazí na paměťové kartě, vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a před
opětovným vložením vyčkejte, než se vypaří vlhkost.
Další upozornění
• Fotoaparát nenoste za poutko. Můžete se zranit Vy nebo jiné osoby nebo může
dojít k poškození fotoaparátu.
• Fotoaparát nenatírejte barvou, může slepit pohyblivé díly a způsobit nesprávnou
funkci.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
Přílohy 139
Údržba fotoaparátu
• Fotoaparát se skládá z jemných součástek. Předcházejte nárazům fotoaparátu.
• Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami uložením
• Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat alergie,
fotoaparátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem, ostrými nástroji nebo
mincemi, aby nedošlo k poškrábání.
• Fotoaparát nepoužívejte, pokud je displej prasknutý nebo jinak poškozený.
Prasklým sklem nebo akrylovým povrchem si můžete poranit ruce nebo obličej.
Zaneste fotoaparát k opravě do servisního střediska společnosti Samsung.
• Fotoaparát, baterie, nabíječky ani příslušenství nestavte do blízkosti či dovnitř
zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Může dojít k poškození
těchto zařízení, k jejich přehřátí a následně k požáru či výbuchu.
• Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače na barvy
nebo jeho zničení.
• Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Optiku čistěte měkkým, čistým
hadříkem, který nezanechává vlákna.
• Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak z důvodu ochrany
paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli opět používat.
• Při použití se fotoaparát může zahřívat. Jedná se o normální jev, který nemá vliv
na životnost nebo výkon fotoaparátu.
• Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k prodlevě při
zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev nebo se nemusí zobrazit snímek
aktualizované položky. Nejedná se o poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen do
běžných teplot, tyto změny se samy srovnají.
svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými příznaky setkáte, okamžitě
přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře.
• Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů, zásuvek či prostoru fotoaparátu.
Tato poškození, způsobená nesprávným použitím, nejsou kryta zárukou.
• Nenechávejte přístroj opravovat nekvalifikovanou osobou ani se o opravu
nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným zásahem
není kryto zárukou.
Paměťové karty
Podporované paměťové karty
Tento produkt podporuje paměťové karty typu SD (Secure Digital), SDHC (Secure
Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD,
microSDHC nebo microSDXC.
Kontakty
Přepínač ochrany proti zápisu
Popis (zpředu)
Na kartách SD, SDHC nebo SDXC můžete chránit soubory proti smazání přepínačem.
Přepnutím dolů jsou soubory chráněny, nahoru odblokovány. Při pořizování
fotografií nebo videí kartu odemkněte.
Přílohy 140
Údržba fotoaparátu
Velikost
Velmi jemná
Jemná
Normální
1 006
1 897
2 692
1 329
2 461
3 437
2 508
4 359
5 780
Adaptér paměťové karty
Paměťová karta
Chcete-li s tímto zařízením, počítačem nebo čtečkou paměťových karet používat
paměťovou kartu typu mikro, vložte kartu do adaptéru.
Video
Velikost
Kapacita karty
1280 X 720
Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů. Následující počty
platí pro 2 GB SD kartu:
640 X 480
Snímky
Velikost
Velmi jemná
Jemná
Normální
248
489
722
277
546
805
325
638
940
341
669
984
418
817
1 196
638
1 228
1 777
320 X 240
Ke sdílení
30 fps
Přibl. 25' 53"
Přibl. 46' 12"
Přibl. 257' 31"
Přibl. 257' 31"
• Hodnoty uváděné výše jsou naměřená bez použití funkce transfokátoru.
• Délka záznamu se může při použití transfokátoru lišit.
• Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
Přílohy 141
Údržba fotoaparátu
Upozornění při používání paměťových karet
• Nevystavujte paměťové karty velmi nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F
nebo přes 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou způsobit poruchu paměťové
karty.
• Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové karty s
nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a paměťové karty.
• Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v počítači. Zformátujte
je znovu v tomto fotoaparátu.
• Při vkládání a vyjímání karty fotoaparát vypněte.
• Kartu nevyjímejte z fotoaparátu ani ji nevypínejte v době, kdy bliká kontrolka,
dojde k poškození dat.
• Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat další snímky.
Použijte novou paměťovou kartu.
• Paměťové karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
• Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných magnetických polí.
• Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s vysokými teplotami,
vysokou vlhkostí nebo u leptadel.
• Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími předměty a
látkami. Pokud je karta znečištěná, před vložením do fotoaparátu ji otřete měkkou
utěrkou.
• Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem pro paměťovou
kartu dostaly tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to zapříčinit selhání
paměťových karet nebo fotoaparátu.
• Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem proti statické
elektřině.
• Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný disk, CD nebo DVD.
• Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může zahřát. Tento jev je
normální a nejedná se o závadu.
Přílohy 142
Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Údržba fotoaparátu
Baterie
Výdrž baterie
Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung.
Průměrná doba snímání/
Počet snímků
Údaje o baterii
Technické údaje
Model
Popis
SLB-10A
Typ
Lithium-iontová baterie
1 030 mAh
3,7 V
Kapacita článků
Napětí
Délka nabíjení*
(při vypnutém fotoaparátu)
Přibližně 240 min
Snímky
Přibližně 170 min /
Přibližně 340 snímků
Video
Přibližně 130 min
* Nabíjení baterie propojením fotoaparátu s počítačem může trvat déle.
Zkušební podmínky
(při plně nabité baterii)
Kapacita baterie byla měřena za následujících
podmínek: v režimu , v tmavém prostředí, s
rozlišením , v nastavení Jemná kvality a se
zapnutým OIS.
1. Nastavte blesk na hodnotu Vyrovnávací,
proveďte záznam jednoho snímku a přibližte
nebo oddalte transfokátor.
2. Nastavte možnost blesku na Vypnuto,
proveďte záznam jednoho snímku a přibližte
nebo oddalte transfokátor.
3. Proveďte krok 1 a 2, mezi každým krokem
vyčkejte 30 sekund. Tento postup opakujte
po dobu 5 minut, poté vypněte na 1 minutu
fotoaparát.
4. Opakování kroků 1 až 3.
Záznam videí v rozlišení
a s počtem snímků
30 fps.
• Uvedené údaje byly naměřeny podle norem společnosti Samsung a mohou se lišit podle
podmínek použití.
• Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
• Při používání síťových funkcí se baterie vybíjí rychleji.
Přílohy 143
Údržba fotoaparátu
Hlášení slabé baterie
Upozornění týkající se používání baterií
Chraňte baterie, nabíječky a paměťové karty před poškozením
Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat + a –
kontaktu baterie, což vede k dočasnému nebo trvalému poškození baterie a může
dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
Pokud je baterie zcela vybitá, ikonka baterie se rozsvítí červeně a zobrazí se hlášení
„Slabá baterie“.
Poznámky k užívání baterie
• Nevystavujte baterie velmi nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo
přes 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu baterií.
• Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem prostoru baterie se může
zahřát. Tento jev nemá vliv na normální použití fotoaparátu.
• Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým proudem.
• Při teplotách nižších než 0 °C/32 °F se může kapacita baterie a její životnost snížit.
• Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí se do původního
stavu při mírnějších teplotách.
• Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie. Baterie
ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit
fotoaparát. Skladování fotoaparátu po delší období s vloženou baterií způsobuje
vybíjení akumulátoru. Zcela vybitý akumulátor nemusí být možné nabít.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte delší dobu (3 měsíce nebo déle), kontrolujte
akumulátor a pravidelně ho dobíjejte. Pokud necháte akumulátor nepřetržitě
vybíjet, jeho kapacita a životnost se může snížit, což může vést k selhání, požáru
nebo výbuchu.
Poznámky k nabíjení baterie
• Pokud kontrolka stavu nesvítí, ujistěte se, že byla baterie správně vložena.
• Pokud se právě fotoaparát nabíjí, baterie nemusí být zcela nabitá. Před nabíjením
fotoaparát vypněte.
• Fotoaparát nepoužívejte během nabíjení. Hrozí požár nebo úraz elektrickým
proudem.
• Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým proudem.
• Po nabití zapněte fotoaparát nejdříve po 10 minutách.
• Pokud je baterie fotoaparátu vybitá a Vy ji připojíte k externímu zdroji napětí,
Přílohy 144
některé funkce náročné na spotřebu energie způsobí vypnutí fotoaprátu. Abyste
mohli přístroj používat běžným způsobem, dobijte baterii.
Údržba fotoaparátu
• Pokud jste odpojili silový kabel poté, co se baterie zcela nabila, stavová kontrolka
bude svítit přibližně po dobu 30 minut.
• Používání blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Baterii nabíjejte tak dlouho,
dokud nezhasne červená kontrolka stavu.
• Pokud kontrolka stavu bliká červeně, odpojte a připojte kabel, případně vyjměte a
opět vložte baterii.
• Pokud nabíjíte baterii přehřátým kabelem nebo za vysoké okolní teploty,
kontrolka stavu může blikat červeně. Nabíjení začne po vychladnutí baterie.
• Přebíjení baterie zkracuje její životnost. Po nabití baterie odpojte kabel od
fotoaparátu.
• Neohýbejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by
dojít k poškození kabelu.
Správné zacházení a likvidace baterií a nabíječek
• Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci použitých baterií postupujte podle
místních předpisů.
• Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou
Poznámky k nabíjení z připojeného počítače
• Používejte pouze dodaný USB kabel.
• Baterie se nemusí nabíjet při:
-- použití USB rozbočovače.
-- připojení jiných USB zařízení k PC.
-- připojení kabelu do zásuvky na přední straně počítače.
-- USB port počítače nepodporuje standradní výstupní výkon
(5 V, 500 mA).
Přílohy 145
mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Při přehřátí mohou baterie explodovat.
Údržba fotoaparátu
• Baterie nerozebírejte ani nepropichujte ostrými předměty.
• Nevystavujte baterie vysokému tlaku ani jiným silám.
• Nevystavujte baterie pádům a nárazům, jako jsou pády z velkých výšek.
• Nevystavujte baterii teplotám 60 °C (140 °F) nebo vyšším.
• Nevystavujte baterie kapalinám a vlhkosti.
• Nevystavujte baterii vysokým teplotám, jako přímému slunci, ohni
Při nesprávném či neopatrném použití baterie hrozí smrtelná
zranění. Z bezpečnostních důvodů zacházejte s baterií takto:
• Při nesprávném použití baterie hrozí výbuch. Pokud pozorujete na
baterii jakékoli deformace, praskliny či jiné nezvyklé projevy, přestaňte
ji okamžitě používat a obraťte se na výrobce.
• Používejte pouze originální nabíječky a napáječe doporučené
výrobcem a baterii nabíjejte pouze postupem popsaným v tomto
návodu.
• Baterie nepokládejte do blízkosti topných těles a nevystavujte je
extrémně vysokým teplotám, např. v automobilu v létě.
• Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby.
• Neskladujte a nepoužívejte baterie na místech horkých a vlhkých, jako
jsou koupelny a sprchy.
• Nepokládejte zařízení na hořlavé povrchy, jako ložní prádlo, koberce
ani na elektrické dečky.
• Zapnuté zařízení neponechávejte v uzavřeném prostoru.
• Nedopusťte dotyk kontaktů baterie s kovovými předměty, jako jsou
šperky, mince, klíče či hodinky apod.
• Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithium-iontové
akumulátorové baterie.
apod.
Pravidla pro likvidaci
• Věnujte pozornost správné likvidaci starých baterií.
• Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
• Povolené způsoby likvidace se mohou lišit podle země či oblasti.
Baterie likvidujte vždy ve shodě s místními zákony a předpisy.
Poznámky k nabíjení baterie
Baterii nabíjejte pouze zde popsaným způsobem. Při nesprávném
nabíjení baterie hrozí požár či výbuch.
Přílohy 146
Dříve, než se obrátíte na servis
Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím těchto tipů dříve, než se obrátíte na servisní středisko. Pokud jste se pokusili potíže vyřešit a stále trvají,
obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.
Když fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je paměťová karta a baterie.
Situace
Navržené řešení
Nelze zapnout fotoaparát
• Ujistěte se, zda je vložena baterie.
• Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
Napájení se náhle vypnulo
Baterie se rychle vybíjí
(str. 24)
• Nabijte baterii.
• Nabijte baterii.
• Váš fotoaparát může být v režimu
automatického vypnutí. (str. 134)
• Fotoaparát se vypnul po pádu, aby zabránil
poškození paměťové karty. Zapněte znovu
fotoaparát.
• Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách
(pod 0 °C/32 °F). Udržujte baterii v teple, např.
v kapse.
• Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii
rychleji. Nabijte baterii.
• Baterie je spotřební díl, který je nutné po určité
době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle,
použijte novou baterii.
Situace
Navržené řešení
• Na kartě není volné místo. Smažte nepotřebné
soubory nebo vložte novou kartu.
Nelze pořizovat snímky
Fotoaparát se zasekává
Fotoaparát se zahřívá
Blesk nepracuje
Blesk pracuje samovolně
Přílohy 147
• Formátování paměťové karty.
• Karta je vadná. Vložte jinou kartu.
• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• Nabijte baterii.
• Ujistěte se, že je baterie vložena správně.
Vyjměte baterii a znovu vložte.
Při použití se fotoaparát může zahřívat. Jedná se
o normální jev, který nemá vliv na životnost nebo
výkon fotoaparátu.
• Blesk může být nastaven na Vypnuto. (str. 65)
• V některých režimech blesk nelze použít.
Blesk může samovolně blesknout v důsledku
statické elektřiny. Nejedná se o závadu
fotoaparátu.
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Není správné datum a čas
Nastavte datum a čas v nabídce nastavení
zobrazení. (str. 133)
Dotykový displej nebo
tlačítka nefungují
Situace
Navržené řešení
• Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný
pro snímky zblízka. (str. 68)
Snímek je neostrý
Vyjměte baterii a znovu ji vložte.
Při použití fotoaparátu za velmi nízkých
teplot může dojít ke špatné funkci obrazovky
Displej fotoaparátu nepracuje
fotoaparátu či ke ztrátě barev. Funkci displeje
správně
zlepšíte ohřátím fotoaparátu a jeho používáním v
teplejším prostředí.
• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte.
Karta je vadná.
• Zformátujte paměťovou kartu.
Více podrobností naleznete v „Upozornění při
používání paměťových karet“. (str. 142)
Pokud změníte název souboru na kartě,
fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy souborů
Nelze přehrávat soubory
musejí odpovídat normě DCF). Pokud se tak
stane, přehrávejte soubory v počítači.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud není,
očistěte jej. (str. 138)
• Ujistěte se, že je objekt v dosahu blesku.
Barvy snímku neodpovídají
skutečné scéně
Snímek je příliš světlý
Snímek je příliš tmavý
Přílohy 148
(str. 151)
Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým
barvám. Zvolte správné vyvážení bílé podle
osvětlení. (str. 78)
Snímek je přeexponovaný.
• Vypněte blesk. (str. 65)
• Nastavte citlivost ISO. (str. 67)
• Nastavte expozici. (str. 76)
Snímek je podexponovaný.
• Zapněte blesk. (str. 65
• Nastavte citlivost ISO. (str. 67)
• Nastavte expozici. (str. 76)
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Snímky se nezobrazují na
televizoru
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
Počítač odpojil fotoaparát při
přenosu souborů
Nelze přehrávat videa v
počítači
Navržené řešení
Situace
• Ujistěte se, že je fotoaparát správně připojen k
televizoru pomocí kabelu A/V.
• Ujistěte se, že karta obsahuje snímky.
• Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně.
• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• Ujistěte se, že používáte podporovaný operační
systém.
Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte
USB kabel a znovu jej připojte.
V závislosti na videopřehrávači se videa nemusí
přehrát. Chcete-li přehrávat soubory videa
pořízené fotoaparátem, použijte program
Multimedia Viewer, který si do počítače můžete
nainstalovat spolu s programem i-Launcher.
Navržené řešení
• Ukončete program i-Launcher a znovu jej
spusťte.
• Ujistěte se, že je položka i-Launcher v nabídce
nastavení nastavena na hodnotu Zapnuto.
(str. 132)
• Program se nemusí spustit automaticky, záleží
na technických podmínkách počítače a dalších
okolnostech. V takovém případě klepněte
i-Launcher nefunguje správně
v počítači na možnost Start → Všechny
programy → Samsung → i-Launcher →
Samsung i-Launcher. (V systému Windows 8
otevřete obrazovku Start a pak vyberte
možnost All apps (Všechny aplikace) →
Samsung i-Launcher.) Případně v počítači se
systémem Mac OS klepněte na Aplikace →
Samsung → i-Launcher.
Paměťové karty SDXC používají souborový
Tento televizor nebo počítač
systém exFAT. Před tím, než připojíte fotoaparát
nezobrazí fotografie a videa
uložené na paměťové kartě
k zařízení, se ujistěte, že externí zařízení je
SDXC.
kompatibilní se souborovým systémem exFAT.
Paměťová karta SDXC používá souborový systém
exFAT. Paměťové karty SDXC použijete u počítačů
Tento počítač nerozpozná
s operačním systémem Windows XP stažením a
paměťovou kartu SDXC.
aktualizací ovladače souborového systému exFAT
na webové stránce společnosti Microsoft.
Přílohy 149
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Typ
1/2,3" (přibližně 7,76 mm) CCD
Efektivní počet
bodů
Přibližně 14,2 megapixelů
Celkový počet
Objektiv
Přibližně 16,4 megapixelů
Ohnisková
vzdálenost
Objektiv Samsung f = 4,0–72,0 mm
(35 mm ekvivalent kinofilmu: 24–432 mm)
Světelnost F
(Optický transfokátor X digitální transfokátor: 90,0X,
Optický transfokátor X transfokátor Intelli: 36,0X)
• Režim Přehrávání: 1,0–14,4X (v závislosti na velikosti snímku)
Displej
Typ
TFT LCD
Funkce
Ostření
3,0" palce (75,0 mm) 460K
Typ
Širokoúhlý (W)
80 cm – nekonečno
5 – 80 cm
5 cm – nekonečno
5 cm – nekonečno
Tele (T)
350 cm – nekonečno
180 – 350 cm
180 cm – nekonečno
180 cm – nekonečno
Expoziční doba
F3.2(W)–F5.8(T)
• Režim statického snímku: 1,0–18,0X
Transfokátor
Dosah
Automatické
Makro
Auto makro
Ruční
• Smart Auto: 1/8–1/2 000 s
• Program: 1–1/2 000 s
• Noc: 8–1/2 000 s
• Ručně: 16–1/2 000 s
Expozice
Řízení
Program AE, Priorita clony AE, Priorita závěrky AE,
Ruční expozice
Měření
Vícebodové, Bodové, Středově vyváž., Rozpozn. tváře
Kompenzace
±2EV (1/3 kroku EV)
ISO ekvivalentní
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200
Automatické ostření TTL (Ostření na střed, Vícebodové ostření,
Ostření se sledováním, Rozpozn. tváře AF, Dotykový AF), Ruční
Přílohy 150
Technické údaje fotoaparátu
Blesk
Snímání
Režim
Automatický, Červené oči, Vyrovnávací, Pomalá synchronizace,
Vypnuto, Redukce červených očí
Dosah
• Širokoúhlý: 0,3–3,08 m (automatické ISO)
• Teleskopický: 0,5–1,7 m (automatické ISO)
Nabíjecí doba
Přibližně 4 s
Omezení otřesů
• Režimy: Smart Auto (Portrét, Noční portrét, Portrét v
Snímky
Optická stabilizace obrazu (OIS)
Efekty
• Filtr fotografií (Inteligentní filtr): Miniatura, Vinětace,
Režim Snímání
Akvarel, Olejomalba, Kreslený film, Křížový filtr, Skica,
Měkké zaostření, Rybí oko, Klasický, Retro, Snímek s
přiblížením
• Nast.obr.: Ostrost, Kontrast, Sytost
Filtr videí (Inteligentní filtr): Miniatura, Vinětace, Skica,
Režim pořizování
Rybí oko, Klasický, Retro, Paletový efekt 1, Paletový efekt 2,
videa
Paletový efekt 3, Paletový efekt 4
protisvětle, Noc, Protisvětlo, Krajina, Bílá, Přírodní zelená,
Modrá obloha, Západ slunce, Makro, Makro Text, Makro s
barvami, Stativ, Akce, Ohňostroj, Svíčka, Svítilna, Svítilna
(makro), Svítilna (portrét)), Program, Priorita clony, Priorita
závěrky, Ručně, Inteligentní (Překrásná tvář, Krajina, Makro,
Zastavená akce, Silueta, Západ Slunce, Noc, Ohňostroj),
Panorama, Magický plus (Můj magický rámeček, Rozdělený
snímek, Pohyblivá fotografie, Filtr fotografií)
• Série: Jednorázové, Sekvenční, Velice vysoká rychlost,
Odstupňování AE
• Samospoušť: Vypnuta, 10 s, 2 s
• Režimy: Inteligentní detekce scény (Krajina, Modrá obloha,
Přírodní zelená, Západ slunce), Magický plus (Filtr videí)
Videa
Vyvážení bílé
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu h,
Zářivka typu l, Žárovka, Vlastní nastavení, Tepl. bar.
• Formát: MP4 (H.264) (Max. doba záznamu: 20 min)
• Velikost: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, 240 Web
• Počet snímků za sekundu: 30 fps
• Živý zvuk: Zap. živý zvuk, Vyp. živý zvuk, Ztlumit
• OIS: Zapnuto, Vypnuto
• Editace videa (vloženého): Pozastavení během záznamu,
Zachycení snímku
Tisk data
Dat&čas, Datum, Vypnuto
Přílohy 151
Technické údaje fotoaparátu
Přehrávání
Ikona
• Typ: Jeden snímek, Miniatury, Prezentace s hudbou a efekty,
Videoklip
Snímky
Videa
4320 X 2880
• Upravit: Změnit velikost, Otočit, Inteligentní filtr, Ořezání
• Efekt: Nast.obr. (Jas, Kontrast, Sytost, ACB, Retuš tváře,
Red.červ.očí), Inteligentní filtr (Vypnuto, Miniatura, Vinětace,
Akvarel, Olejomalba, Kreslený film, Křížový filtr, Skica, Měkké
zaostření, Rybí oko, Klasický, Retro, Snímek s přiblížením)
Velikost
4320 X 3240
4320 X 2432
Velikost obrazu
3648 X 2736
2832 X 2832
2592 X 1944
Upravit: Zachycení snímku, Oříznutí podle času
Ukládání
1984 X 1488
• Interní paměť: Přibližně 9,5 MB
• Externí paměť (volitelná): SD karta (2 GB zaručeny),
Média
SDHC karta (až 32 GB zaručeno),
SDXC karta (až 64 GB zaručeno)
Kapacita vnitřní paměti se nezapočítává do těchto údajů.
Souborový
formát
• Statický snímek: JPEG (DCF), EXIF 2.21
• Videoklip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Zvuk: AAC)
1920 X 1080
1024 X 768
Přílohy 152
Technické údaje fotoaparátu
Bezdrátová síť
Rozměry (Š x V x H)
MobileLink, Remote Viewfinder, SNS a Cloud, E-mail, Oznámení o aktualizaci
softwaru, AllShare Play, Automatické zálohování, AutoShare
Rozhraní
106,05 x 61,65 x 21,65 mm (bez výčnělků)
Digitální výstup
USB 2.0
Vstup/výstup
zvuku
Vnitřní reproduktor (Mono), Mikrofon (Mono)
Výstup obrazu
A/V: NTSC, PAL (volitelné)
Napájecí zásuvka
5,0 V
DC
Napájecí zdroj
Akumulátorová
baterie
Lithium-iontová baterie (SLB-10A, 1 030 mAh)
Typ konektoru
Mikro USB (5 pinů)
Hmotnost
184 g (bez baterie a paměťové karty)
Provozní teplota
0–40 °C
Provozní vlhkost
5–85 %
Software
i-Launcher
Údaje se mohou z důvodu zlepšení výkonu změnit bez předchozího upozornění.
Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.
Přílohy 153
Slovníček
Automatické vyvážení kontrastu (ACB)
Tato funkce automaticky zlepší kontrast obrazu, pokud je objekt příliš osvětlený
nebo pokud je ve scéně velký kontrast mezi objektem a pozadím.
Kompozice
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku. Obvykle stačí ke
správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.
Automatická série se změnou expozice (AEB)
Tato funkce pomáhá pořídit snímek s nejlepší možnou expozicí pořízením několika
snímků s různou expozicí.
Norma DCF (Design rule for Camera File system)
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru a souborového systému digitálních
fotoaparátů vytvořené Japan Electronics a Information Technology Industries
Association (JEITA).
Automatické ostření (AF)
Systém, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Fotoaparát
využívá kontrastu k automatickému zaostření.
Clona
Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.
Otřesy fotoaparátu (Rozostření)
Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz může být
rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé rychlosti závěrky. Předcházejte
otřesům fotoaparátu zvýšením citlivosti, použitím blesku či použitím kratší doby
závěrky. Pro stabilizaci fotoaparátu lze také použít stativ, funkci DIS nebo OIS.
Hloubka ostrosti
Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku zaostřit. Hloubka
ostrosti se může měnit dle apertury objektivu, ohniskové vzdálenosti a vzdálenosti
fotoaparátu od objektu. Výběrem např. menší apertury, se zvětší hloubka ostrosti a
pozadí kompozice bude rozostřeno.
Digitální transfokátor
Funkce, která uměle zvýší zvětšení při použití transfokátoru (optický transfokátor).
Pokud používáte digitální transfokátor, kvalita obrazu se zhorší, zatímco obraz se
zvětší.
Přílohy 154
Slovníček
EV kompenzace
Všechny kombinace rychlosti závěrky fotoaparátu a apertury objektivu, které vedou
ke stejné expozici.
Blesk
Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných světelných
podmínkách.
Hodnota expozice (EV)
S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s omezeným
zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků. Aby byla hodnota o jeden díl
tmavší, nastavte EV kompenzaci na -1,0 EV, kompenzaci na 1,0 EV nastavte pro o
krok jasnější expozici.
Ohnisková vzdálenost
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší ohnisková
vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu. Kratší ohnisko
znamená širší záběr.
Zaměnitelný formát obrazového souboru (Exif)
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních fotoaparátů,
která byla vytvořena Japonským úřadem pro standardy v elektronice (JEIDA).
Expozice
Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete ovlivnit
změnou expoziční doby, clony a citlivosti ISO.
Histogram
Histogram je graf znázorňující rozložení jasu ve snímku. Vodorovná osa představuje
jas, vertikální počet pixelů. Vysoké body vlevo (příliš tmavý) a vpravo (příliš světlý) na
histogramu označují, že snímek má nesprávnou expozici.
H.264/MPEG-4
Jedná se o vysoce komprimovaný formát pro záznam videa, přijatý mezinárodními
normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek, vyvinutý společností
Joint Video Team (JVT), poskytuje dobrou kvalitu videa při nízké přenosové
rychlosti.
Přílohy 155
Slovníček
Snímač obrazu
Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje snímač pro každý pixel
v obrazu. Každý citlivý bod zaznamenává jas světla, který projde v průběhu
expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a CMOS
(komplementární polovodič oxidu kovu).
Citlivost ISO
Citlivost fotoaparátu na světlo, založená na ekvivalentní rychlosti filmu použité ve
filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší hodnotě ISO využívá fotoaparát vyšší
rychlost závěrky, která omezí rozostření způsobené otřesem kamery a slabým
světlem. Přesto jsou snímky s vyšší citlivostí více náchylné k šumu.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou komprimovány, aby se
snížila jejich celková velikost, a to za minimálního snížení rozlišení obrazu.
Displej z tekutých krystalů (LCD)
Displej obvykle používaný ve spotřební elektronice. Tento displej vyžaduje k
reprodukci barev samostatné osvětlení, jako např. CCFL nebo LED.
Makro
Tato funkce umožňuje pořízení detailního snímku velmi malých objektů. Pokud
používáte funkci makra, fotoaparát může upravit ostření malých objektů do životní
velikosti (1:1).
Měření
Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství světla, aby
nastavil správnou kompozici.
MJPEG (Motion JPEG)
Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.
Šum
Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují jako nevhodné,
nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje u snímků, které byly pořízeny s
vysokou citlivostí nebo pokud je na tmavém místě nastavena citlivost.
Optická stabilizace obrazu (OIS)
Tato funkce omezuje v reálném čase otřesy a vibrace v průběhu pořizování snímků.
Ve srovnání s funkcí Digitální stabilizace obrazu nedochází ke zhoršení obrazu.
Přílohy 156
Slovníček
Optický transfokátor
Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit obraz a
současně tím neohrozí kvalitu obrazu.
Vinětace
Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na okrajích (vnější
okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice učinit mnohem zajímavější.
Kvalita
Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší kvality mají
nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost souboru.
Vyvážení bílé (vyvážení barev)
Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené a modré)
obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného vyvážení je správné
zachycení barev obrazu.
Rozlišení
Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým rozlišením
obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než obrazy s nižším rozlišením.
Expoziční doba
Expoziční doba udává dobu otevření závěrky, je velmi důležitým faktorem pro jas
snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou před dopadem na obrazový
snímač. U rychlé expoziční doby je méně času na průchod světla, snímky jsou tmavší
a fotoaparát snadněji zaznamená objekt v pohybu.
Přílohy 157
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních
typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku
nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním
odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně
zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů
oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
PlanetFirst představuje závazek společnosti Samsung Electronics ke
snaze o udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost, plněný obchodem
řízeným ekologickými a správními aktivitami.
Přílohy 158
Rejstřík
A
Blesk
Automatický 65
Červené oči 65
Pomalá synchronizace 66
Redukce červených očí 66
Vypnuto 65
Vyrovnávací 65
AllShare Play 125
Automatické vyvážení kontrastu
(ACB)
Režim Přehrávání 97
Režim Snímání 77
Automatické zálohování 118
Autoportrét 73
AutoShare 114
Baterie
Nabíjení 25
Pozor 144
Vkládání 24
Bezdrátová síť 110
Detekce mrknutí 74
Digitální transfokátor 37
Dotyková obrazovka
Dotknutí 33
Tažení 33
Ťukání 33
C
Citlivost ISO 67
Hodnota clony 46
I
Ikony
Režim Přehrávání 86
Režim Snímání 28
Inteligentní filtr
Režim Přehrávání 96
Režim Snímání 57
Režim záznamu videa 58
E
Expozice 76
Č
B
D
Červené oči
Režim přehrávání 98
Režim Snímání 64
Čištění
Displej 138
Objektiv 138
Tělo fotoaparátu 138
F
Formátování 134
J
Jas
Režim Přehrávání 97
Režim Snímání 76
H
Jas displeje 132
Hlášení 136
Jazyková nastavení 133
Hledáček samospouště 116
Přílohy 159
Rejstřík
K
N
Ochrana souborů 89
Kontrast
Nabíjení 25
Optická stabilizace obrazu (OIS) 39
Náhled 132
Ostrost 83
Náhledy 87
Ostření se sledováním 71
Namáčknutí spouště 40
Otočení 95
Režim přehrávání 97
Režim snímání 83
Kontrolka autofokusu
Nastavení 134
Umístění 21
M
Makro
Auto Makro 69
Makro 69
Ruční 69
Nastavení 133
Nastavení časového pásma 26, 133
Nastavení času 26
Nastavení data/času 133
Nastavení zvuku 35
Mazání souborů 89
O
Měření
Oblast ostření
Bodové 77
Středově vyváženo 77
Vícebodové 77
MobileLink 115
Ostření na střed 70
Vícebodové ostření 70
Odpojení fotoaparátu 101
P
Paměťová karta
Pozor 142
Vložení 24
Přenos souborů
Automatické zálohování 118
E-mail 120
Mac 101
Windows 100
Připojování do počítače s operačním
systémem Mac 101
R
Resetovat 134
Retuš tváří 98
Pořízení snímku z videa 94
Režim Inteligentní 50
Pořizování portrétů
Režim Inteligentní detekce scény 60
Autoportrét 73
Detekce mrknutí 74
Rozpozn. tváře 73
Úsměv 74
Prezentace 92
Přílohy 160
Režim magický plus
Filtr filmu 58
Filtr snímku 57
Můj magický rámeček 53
Pohyblivá fotografie 56
Rozdělený snímek 55
Rejstřík
Režim Panoráma 51
S
Tlačítko nabídky 23
Režim Priorita závěrky 48
Samospoušť 82
Tlačítko přehrávání 23
Režim Priority clony 47
Sekvenční 81
Tlačítko spouště 21
Režim Program 45
Servisní středisko 147
Transfokace Intelli 38
Režim Přehrávání 86
Snímání jedním dotykem 72
Transfokátor
Režim Ručně 49
Stavová kontrolka 22
Režim Smart Auto 43
Sytost
Režim Přehrávání 97
Režim Snímání 83
Režim Úspora energie 132
Režim videa 59
Rozbalení 20
T
Rozlišení
Technické údaje fotoaparátu 150
Režim Přehrávání 95
Režim Snímání 62
Rozpozn. tváře 73
Tisk data 134
Nastavení zvuku transfokátoru 84
Používání transfokátoru 37
Tlačítko transfokátoru 22
Typ zobrazení 34
ACB 98
Červené oči 98
Jas
Režim Přehrávání 98
Režim Snímání 76
Kontrast
Režim Přehrávání 98
Režim snímání 83
Ostrost 83
Sytost
Režim přehrávání 98
Režim snímání 83
Úprava videí
U
Údržba fotoaparátu 138
Úprava snímků 95
Tlačítko DIRECT LINK 23
Přílohy 161
Ořezání 93
Záznam 94
Úsměv 74
Úvodní obraz 131
Rejstřík
V
Z
Velice vysoká rychlost 81
Zásuvka A/V 21
Video
Zásuvka USB 21
Režim Přehrávání 93
Režim Snímání 59
Video výstup 132
Vodící linka 131
Volič režimů 22
Volitelné příslušenství 20
Vypínač 21
Vyvážení bílé 78
Závit stativu 21
Zobrazení souborů
Animované fotografie 92
Kategorie 88
Náhledy 87
Panoramatické fotografie 91
Prezentace 92
TV 99
Zvětšení 90
Zvuk autofokusu 131
W
Webová stránka
Nahrání snímků či videa 123
Přístup 123
Přílohy 162
Informace k podpoře výrobku a možnost vznesení dalších
dotazů naleznete v záručním listu, který jste obdrželi při koupi
nebo na stránkách www.samsung.com.
Download PDF

advertising