Blaupunkt | TravelPilot DX-N | Pobierz instrukcję obsługi Blaupunkt-travelpilot (PDF, ok. 1.0

19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 2
Spis treści
Użyteczne informacje
Wygląd urządzenia
2
System antykradzieżowy
3
Funkcje radia
5
Główne elementy sterowania
8
Sterowanie radiem
14
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
17
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
31
Elementy sterowania odtwarzaczem CD
46
Ustawienia podstawowe
54
Zdalne sterowanie
57
Nowe płyty CD-ROM
58
Indeks
59
Wskazówka: Prosimy pamiętać, że nie wszystkie urządzenia mają te same funkcje, a nawet jeżeli
jakieś funkcje są opisane dla danego modelu mogą być one niekompatybilne z pojazdem, w którym
urządzenie jest zamontowane.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 3
Wygląd urządzenia
TravelPilot DX z
przyciskami
prostokątnymi
TravelPilot DX z
przyciskami okrągłymi
TravelPilot EX
NAV
CD/AUX
AM/FM
BLAUPUNKT
TravelPilot EX
ESC
TA
ON
ENTER
OFF
DEL
BASS/TRE
TIM
FADE/BAL
2
MENU
SEEK
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 4
System antykradzieżowy
KOD ZABEZPIECZAJĄCY
Większość urządzeń posiada unikalny
numer kodu zabezpieczającego, który
należy wprowadzić, aby urządzenie
zaczęło działać. Zwykle Dealer Forda
wprowadza go w czasie przeglądu
przedsprzedażnego.
Jeżeli odłączony zostanie akumulator
lub radio wyjęte w pojazdu, kod musi
zostać ponownie wprowadzony, aby
urządzenie zadziałało.
Jeżeli wprowadzisz niewłaściwą cyfrę:
• W urządzeniach serii DX zaznacz
strzałkę w lewo i naciśnij ENTER
lub ESC. Wprowadź prawidłową
cyfrę.
• W urządzeniach serii EX nacisnij
przycisk DEL. Wprowadź
prawidłową cyfrę.
Utrata kodu
W przypadku zaginięcia kodu należy
skontaktować się z Dealerem Forda,
dostarczając danych systemu audio
wraz z dokumentem tożsamości.
Dealer otrzyma od Ford Motor
Company Limited właściwy kod.
Wprowadzanie kodu
Jeżeli po włączeniu radia na
wyświetlaczu pojawi się napis SAFE:
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER podświetl pierwszą cyfrę
kodu.
• Naciśnij ENTER, aby potwierdzić
dokonany wybór.
• Powtórz powyższe kroki, aby
wprowadzić pozostałe trzy cyfry.
• Sprawdź, czy wyświetlany kod jest
prawidłowy.
• Zaznacz (podświetl) symbol strzałki
w bok i naciśnij ENTER, aby
zatwierdzić cały kod.
3
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 5
System antykradzieżowy
Nieprawidłowy kod
Jeżeli wprowadzisz i zatwierdzisz
nieprawidłowy kod, będziesz miał
możliwość wprowadzenia kodu
prawidłowego.
• Przy pierwszej i drugiej nieudanej
próbie na wyświetlaczu ukaże się
informacja, że próba nie powiodła
się i będziesz mógł ponownie
wprowadzić kod zgodnie z
powyższym opisem.
• Po dwóch nieudanych próbach każda
następna próba wprowadzenia
błędnego kodu spowoduje
zablokowanie urządzenia na 60
minut. Przed upływem tego czasu
nie będziesz mógł ani korzystać z
urządzenia ani wprowadzać kodu.
Wskazówka: Ten czas nie będzie
odliczany dopóki nie zostanie
włączony radioodtwarzacz przy
włączonym zapłonie.
Podanie nieprawidłowych kodów
dziesięć razy spowoduje trwałe
unieruchomienie urządzenia. W takim
przypadku należy skontaktować się z
Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.
4
Wyłączanie kodu (Tylko
urządzenia serii EX)
Zabezpieczenie kodem można
włączyć lub wyłączyć – Patrz
Ustawienia podstawowe.
Gdy zabezpieczenie kodem jest
wyłączone, w przypadku
wprowadzenia kodu nieprawidłowego
nie ma ograniczeń w liczbie prób
ponownego wprowadzenia kodu.
Oznacza to także, że jeżeli
radioodtwarzacz zostanie odłączony, a
następnie ponownie podłączony do
źródła zasilania, będzie działał bez
potrzeby wprowadzania kodu.
Jeżeli system chroniony kodem
zostanie odłączony, a następnie
ponownie podłączony do źródła
zasilania, konieczne będzie wpisanie
prawidłowego kodu, aby urządzenie
działało.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 6
Funkcje radia
RADIO DATA SYSTEM (System
danych radiowych) (RDS)
Większość stacji radiowych w
zakresie FM (UKF) nadaje dodatkowy
sygnał, który dzięki dekoderowi w
odbiorniku umożliwia przekazanie
większej ilości informacji. Funkcja ta
znana jest pod nazwą Systemu danych
radiowych (Radio Data System RDS). Do dodatkowych funkcji radia
należą: wyświetlanie nazwy stacji,
numer identyfikacyjny programu,
wyszukiwanie alternatywnych
częstotliwości, wyświetlanie czasu i
daty oraz informacje o ruchu
drogowym.
RDS-EON
(Enhanced Other Network)
Dostępna jest również zaawansowana
funkcja - RDS-EON (Radio Data
System – Enhanced Other Networks),
która pozwala odbierać jeszcze więcej
informacji, np. tekst radiowy czy typ
programu.
Wskazówka: Nie wszystkie stacje
oferują wszystkie te usługi.
Kod identyfikacji programu
(PI)
Każdy program radiowy ma unikalny
kod identyfikacyjny, który odróżnia go
od innych programów. Dzięki temu
odbiorca wie, na jakich obszarach
nadawany jest ten sam program, nawet
jeżeli jest on nadawany na różnych
częstotliwościach.
Alternatywne częstotliwości
(AF)
Stosując kod PI radio może
zapamiętać listę nadajników na danym
obszarze lub w okolicy, nadających
określony program.
Dzięki temu, jeżeli sygnał jednego
nadajnika słabnie, radio automatycznie
wyszukuje silniejszy sygnał, o ile jest
dostępny.
Jednak w pewnych warunkach
strojenie na inną częstotliwość może
zakłócać normalny odbiór.
Wyświetlanie nazwy stacji
Urządzenie wyświetlać będzie nazwę
wybranej stacji, gdy taka informacja
jest nadawana w systemie RDS. Gdy
informacje w systemie RDS nie są
dostępne lub urządzenie nie ma tej
funkcji, pojawi się tylko częstotliwość
danej stacji.
5
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 7
Funkcje radia
Przycisk wyboru typu programu
(PTY)
Wiele programów w zakresie FM
(UKF) podzielonych jest pod
względem rodzaju nadawanych
audycji. Klasyfikacja ta ma postać
numeru identyfikacyjnego
przesyłanego wraz z sygnałem
nadawczym.
Dzięki temu wyszukiwanie można
przeprowadzić według tych numerów,
aby można było wybrać określony
rodzaj audycji.
AFFAIRS
Sprawy wewnętrzne i
zagraniczne
ALARM
Patrz Wskazówka poniżej
CHILDREN
Programy dla dzieci
CLASSICS
Muzyka klasyczna
COUNTRY
Muzyka country
CULTURE
DOCUMENT
Programy dokumentalne
DRAMA
EASY
Muzyka rozrywkowa
EDUCATE
Programy edukacyjne
6
Wskazówka: Niektóre stacje mogą
także nadawać informacje pilne
ALARM, ale tego typu programu nie
można wybrać ręcznie.
FINANCE
FOLK M
Muzyka folkowa
INFO
Informacje
JAZZ
LEISURE
LIGHT M
Muzyka lekka
M.O.R.M
Muzyka dla kierowców
(“Middle of the road
music”)
NATION M
Muzyka narodowa
NEWS
NONE
Brak kategorii
OLDIES
Stare przeboje
OTHER M
Muzyka innych
kategorii
PHONE IN
POP M
Muzyka pop
RELIGION
ROCK M
Muzyka rockowa
SCIENCE
Programy naukowe
SOCIAL
SPORT
TRAVEL
VARIED
Rozmaitości
WEATHER
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 8
Funkcje radia
Wyświetlanie czasu i daty
Czas i data są automatycznie
uaktualniane w systemie RDS. W
większości urządzeń nie można ich
ustawiać ręcznie.
Po włączeniu radia na wyświetlaczu
pojawi się kilka kresek dopóki nie
zostanie otrzymany sygnał RDS.
Wiadomości
Audycje z wiadomościami na
aktualnie wybranej stacji lub stacjach
pokrewnych automatycznie przerywają
normalny odbiór, jeżeli funkcja ta jest
dostępna i włączona. Na
wyświetlaczu pojawia się napis
„NEWS”.
Informacje o ruchu drogowym
Niektóre stacje nadają kod
sygnalizujący nadawanie Informacji o
ruchu drogowym. Określa się go jako
dane informacji o ruchu drogowym
(Traffic Programme Information TP). Urządzenie zapamiętuje listę
tego typu programów.
Gdy aktualnie wybrana stacja nadaje
informacje o ruchu drogowym,
urządzenie automatycznie wycisza
inne funkcje do czasu zakończenia
informacji o ruchu drogowym.
Modele z funkcją RDS-EON mogą
też przerywać aktualnie wybrane
funkcje informacjami z pokrewnych
stacji, na które odbiornik nie jest w
danej chwili nastrojony.
7
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 9
Elementy sterowania
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
• Naciśnij przycisk, aby włączyć
urządzenie.
• Naciśnij ponownie, aby wyłączyć
urządzenie.
• Obróć przycisk, aby zwiększyć lub
zmniejszyć głośność aktualnie
wybranego źródła dźwięku. Na
wyświetlaczu pokazywany jest
aktualnie wybrany poziom.
Funkcja ta będzie aktywna do jednej
godziny po wyjęciu kluczyka zapłonu.
Uwaga:Domyślny poziom głośności
można ustawiać niezależnie dla
różnych funkcji korzystając z menu
ustawiania – patrz rozdział
“Ustawienia podstawowe”.
WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz pokazuje dostępne
informacje dla aktualnie wybranego
trybu pracy. Po wybraniu opcji menu
lub dokonaniu ustawień na
wyświetlaczu dane te są podświetlone.
Tylko urządzenia serii EX
Po włożeniu prawidłowej płyty w
dolnym lewym rogu wyświetlacza
ukazuje się ikona oznaczająca
wybrany tryb odtwarzania: audio
(nuty) lub nawigacja (strzałka).
OBROTOWY PRZYCISK ENTER
• Obróć ten przycisk, aby zaznaczyć
pozycję menu na wyświetlaczu lub
podać cel trasy.
• Naciśnij ten przycisk, aby
wprowadzić wybrane pozycje i
ustawienia.
8
PRZYCISKI WYSZUKIWANIA
Użyj tych przycisków do
wyszukiwania nowych stacji
radiowych lub przechodzenia między
ścieżkami na płycie CD.
REGULACJA TONÓW
NISKICH/WYSOKICH
• Naciśnij ten przycisk, aby wejść w
ekran regulacji tonów niskich,
wysokich, a w urządzeniach serii
EX także korekcji fizjologicznej
(loudness).
• Urządzenia serii DX – Dokonaj
ustawień za pomocą przycisku
ENTER.
• Urządzenia serii EX - Dokonaj
ustawień za pomocą przycisków
miękkich obok znaków + i –.
• Naciśnij ten przycisk ponownie, aby
przywrócić normalne odtwarzanie.
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
PRZÓD-TYŁ/BALANSU
• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć
wyświetlacz regulacji głośności
przód-tył/balansu.
• Urządzenia serii DX – Dokonaj
ustawień za pomocą przycisku
ENTER.
• Urządzenia serii EX - Dokonaj
ustawień za pomocą przycisków
miękkich obok znaków + i –.
• Naciśnij ten przycisk ponownie, aby
przywrócić normalne odtwarzanie.
Wskazówka: Regulacja głośności
przód-tył nie jest dostępna w
pojazdach niewyposażonych w tylne
głośniki.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 10
Elementy sterowania
AUDIO (tylko urządzenia serii
DX)
Naciśnij ten przycisk, aby wejść w
menu ustawień audio.
INFORMACJE O RUCHU
DROGOWYM (TA)
• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć
informacje o ruchu drogowym.
• Po nastrojeniu urządzenia na
odpowiednią stację radiową
informacje o ruchu drogowym będą
przerywać normalny odbiór lub
odtwarzanie płyty na ustawionym
wstępnie poziomie głośności - patrz
rozdział “Ustawienia podstawowe”.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis
TA.
• Naciśnij ponownie, aby wyłączyć
informacje o ruchu drogowym.
nie dopuścić do
! Aby
rozładowania akumulatora,
upewnij się, że funkcja TIM jest
wyłączona, gdy nie zamierzasz
korzystać z samochodu przez
dłuższy czas, np.zostawiając go na
parkingu przy lotnisku na czas
urlopu.
TIM (TRAFFIC INFORMATION
MEMORY - Pamięć informacji o
ruchu drogowym)
Radio posiada pamięć cyfrową (TIM),
która automatycznie zapamiętuje
ostatnie informacje o ruchu drogowym
zapisane podczas nieobecności
kierowcy w pojeździe.
Funkcja ta powinna być włączana, gdy
kończysz podróż i parkujesz
samochód, gdyż umożliwia
odsłuchanie informacji o ruchu
drogowym przed kolejną podróżą.
Gdy pamięć jest zapełniona,
najstarsze informacje są zastępowane
najnowszymi. Jeżeli pojedyncza
wiadomość jest dłuższa niż cztery
minuty, pierwsza jej część zostanie
nadpisana.
Zapisywanie komunikatów
System nagrywający jest domyślnie
wyłączony, ale po wybraniu jednego z
proponowanych czasów gotowości
spowoduje, że system rozpocznie
nagrywanie zaraz po wyłączeniu
systemu audio. Aby nastawić
nagrywanie:
• Nastaw radio na stację TP.
• Naciśnij przycisk TIM.
• Naciskaj przycisk TIM, aż
zaznaczony zostanie żądany czas
nagrywania.
9
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 11
Elementy sterowania
Odtwarzanie
• Naciśnij przycisk TIM po powrocie
do samochodu.
• Naciśnij przycisk obok TIM INFO.
• Zapisane informacje drogowe są
zachowywane jako ścieżki. Za
pomocą przycisków SEEK
przechodź do tyłu lub do przodu
zapisanych wiadomości.
• Naciśnij przycisk ESC, aby
zakończyć wiadomość i powrócić
do menu TIM, lub naciśnij
ponownie przycisk TIM.
Po odsłuchaniu wszystkich
wiadomości tryb TIM jest
automatycznie wyłączany i urządzenie
powraca do poprzednio wybranego
źródła audio.
W menu funkcji TIM może się
pojawić także opcja TMC INFO lub
T-INFO. Do tych zapisanych
komunikatów można dostać się w taki
sam sposób jak w TIM INFO.
Wskazówka: Jeżeli nadawana jest
nowa wiadomość podczas odtwarzania
płyty, odtwarzanie zostanie przerwane
na czas rejestracji wiadomości.
posiadasz
! Jeżeli
automatyczną antenę, wyłącz
radio i funkcję TIM zanim
wjedziesz do myjni samochodowej,
gdyż antena może tam ulec
uszkodzeniu.
10
MENU
Urządzenia serii DX
Naciśnij, aby wejść do menu systemu
i ustawień nawigacyjnych.
Urządzenia serii EX
• Naciśnij raz, aby wejść w funkcje
wyświetlane na ekranie, które różnią
się w zależności od wybranego
trybu pracy: odbioru radiowego,
odtwarzania CD/MP3 lub nawigacji.
• Naciśnij ponownie, w dowolnym
momencie, aby ukazał się ekran
ustawień podstawowych.
• Użyj przycisków miękkich obok
ekranu, aby wybrać tę funkcję.
• Dokonaj regulacji za pomocą
przycisków miękkich + lub –.
• Naciśnij ESC w dowolnym
momencie, aby powrócić do
normalnego odtwarzania
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 12
Elementy sterowania
ESC (ESCAPE - Cofnij)
Naciśnij, aby wyjść z danego ekranu
lub cofnąć się w strukturze menu, lub
cofnąć się o jeden punkt we
wskazówkach.
INFORMATION (INFORMACJE)
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk (z
symbolem “i”), aby obejrzeć
dodatkowe informacje lub powtórzyć
wskazówki głosowe nawigacji.
DEL (DELETE - UsuŃ)
(TYLKO URZĄDZENIA SERII EX)
Naciśnij przycisk DEL, aby usunąć
zaznaczoną pozycję menu lub listę
celów, lub błędnie zapisaną nazwę
pokazywaną na wyświetlaczu.
DETOUR (Objazd)
Naciśnij ten przycisk (ze strzałką
objazdu), aby zmodyfikować przebieg
wybranej trasy.
PHONE (TELEFON)
W pojazdach z podłączonym
telefonem komórkowym system audio
automatycznie wyciszy dźwięk na
czas połączenia, które odsłuchać
będzie można poprzez system audio,
dzięki czemu nie trzeba odrywać rąk
od kierownicy.
W pojazdach niewyposażonych w
telefon naciśnij ten przycisk (z
symbolem telefonu), aby wyciszyć
sygnał audio na czas przyjmowanego
połączenia.
FAST ACCESS (Szybki dostęp)
Naciśnij ten przycisk (z symbolem
domku), aby uzyskać szybki dostęp
do prowadzenia do ostatnio
zapamiętanych celów.
WAYMARK
(CURRENT POSITION MARK Oznaczenie aktualnego
położenia)
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk (z
symbolem flagi na drodze), aby
zaznaczyć aktualne położenie pojazdu
do wykorzystania w przyszłości.
CD/C lub CD/AUX
Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć
pojedynczą płytę CD lub skorzystać z
dodatkowego źródła audio (np.
zmieniacza CD, odtwarzacza
MiniDisc itp.), o ile jest
zamontowane.
EJECT (Wysuń)
Naciśnij ten przycisk (z symbolem
wysuwania), aby wyjąć płytę z
urządzenia.
11
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Elementy sterowania
AUXILIARY INPUT (AUX-IN)
(Gniazdo zewnętrznych źródeł
dźwięku)
Znajdujące się w schowku gniazdo to
umożliwia podłączenie do systemu
audio zamontowanego w pojeździe
zewnętrznego źródła dźwięku, np.
przenośnego odtwarzacza MiniDisc
lub MP3, i odsłuchanie zawartego na
nim materiału poprzez głośniki
pojazdu.
Aby wysłuchać nagrań z
zewnętrznego źródła, należy
podłączyć je do gniazda w schowku
za pomocą konwencjonalnego 3,5 mm
złącza elektrycznego typu
słuchawkowego.
Za pomocą przycisku AUX wybierz
sygnał ze źródła zewnętrznego i
poprzez głośniki pojazdu rozpocznie
się odtwarzanie z tego źródła, a nie z
radioodtwarzacza pojazdu. Na
wyświetlaczu radioodtwarzacza
pojawi się napis “Auxiliary Input” lub
“AUX”.
Aby odłączyć zewnętrzne źródło
dźwięku, wyjmij złącze elektryczne i
powróć do odtwarzania z systemu
samochodowego za pomocą przycisków
systemu audio.
Przycisków radioodtwarzacza można
też użyć do przywrócenia odtwarzania
z systemu audio pojazdu bez
konieczności odłączania
zewnętrznego źródła dźwięku.
12
Page 13
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 14
Elementy sterowania
WYBÓR ZAKRESU
Urządzenia serii DX
• Naciśnij przycisk AM/FM.
• Następnie wybierz żądany zakres
naciskając przycisk miękki obok
odpowiedniej pozycji na ekranie.
AUTOSTORE (Automatyczne
zapisywanie stacji)
Funkcja AutoStore służy wybraniu i
zapisaniu pod przyciskami miękkimi
sześciu stacji w zakresie FM o
najsilniejszym sygnale.
Urządzenia serii EX
• Naciśnij przycisk AM/FM, aby
wybrać zakres FM1 (UKF1), FM2,
AST, AM1 lub AM2. Na
wyświetlaczu pokazywany jest
wybrany zakres.
W ten sposób można także powrócić
do odbioru radiowego, gdy włączony
jest tryb CD.
Urządzenia serii DX
• Naciśnij przycisk AM/FM.
• Naciśnij przycisk obok napisu PAGE
2.
• Wybierz T-STORE z wyświetlacza.
PRZYCISKI ZAPAMIĘTANYCH
STACJI (PRZYCISKI MIĘKKIE)
Przyciski te znajdują się obok ekranu
i służą wybieraniu opcji
pokazywanych na wyświetlaczu opcji
oraz w odpowiednich funkcjach do
dokonywania ustawień + lub -.
Pozwalają one także zapamiętywać
ulubione stacje radiowe, które można
następnie przywołać wybierając
odpowiedni zakres i naciskając
odpowiedni przycisk miękki.
• Wybierz zakres.
• Nastrój na wybraną stację.
• Naciśnij i przytrzymaj jeden z
przycisków miękkich.
Radio zostanie wyciszone. Gdy
dźwięk powróci, oznacza to zapisanie
danej stacji w pamięci. Procedurę tę
można powtarzać w każdym zakresie
fal i dla każdego przycisku miękkiego.
Urządzenia serii EX
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk
AM/FM, aby włączyć funkcję
AutoStore.
System wycisza dźwięk na czas
wyszukiwania, a po zapisaniu stacji
dźwięk zostaje przywrócony.
Zawsze po włączeniu funkcji
AutoStore urządzenie zapamięta
częstotliwości z wybranego zakresu,
zastępując nimi częstotliwości stacji
zapisanych poprzednio.
13
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 15
Elementy sterowania radiem
STROJENIE STACJI
Urządzenia serii DX
• Naciskaj przyciski SEEK, aby
zlokalizować stacje w wybranym
zakresie fal.
Wskazówka: Wyszukiwanie musi być
ustawione na podwójną strzałkę w
menu ustawień radia, aby ta funkcja
działała.
Urządzenia serii EX
• Naciśnij przycisk MENU, aby wejść
w ekran AM/FM SETTINGS.
• Naciśnij przycisk obok napisu
SEARCH, aby wybrać AUTO,
następnie naciśnij ESC, aby
powrócić do normalnej postaci
wyświetlacza.
• Naciskaj przyciski SEEK, aby
zlokalizować inne stacje w
wybranym zakresie fal. Jeżeli
wybrana jest funkcja PTY,
urządzenie wyszuka stacje nadające
wybrany rodzaj programu.
Strojenie ręczne
Urządzenia serii DX
• Naciskaj przyciski SEEK, aby
przeszukać wybrane pasmo w górę
lub w dół zakresu w niewielkich
odstępach.
Wskazówka: Wyszukiwanie musi być
ustawione na pojedynczą strzałkę w
menu ustawień radia, a RDS musi być
wyłączony, aby ta funkcja działała.
14
Urządzenia serii EX
• Naciśnij przycisk MENU, aby wejść
w ekran AM/FM SETTINGS.
• Naciśnij przycisk obok napisu
SEARCH, aby wybrać MAN,
następnie naciśnij ESC, aby
powrócić do normalnej postaci
wyświetlacza.
• Naciskaj przyciski SEEK, aby
przeszukać wybrane pasmo w górę
lub w dół zakresu w niewielkich
odstępach.
Skanowanie
Urządzenia serii DX
• Naciśnij przycisk AM/FM.
• Naciśnij przycisk obok napisu
PAGE 2.
• Wybierz z ekranu SCAN i każda
stacja w wybranym zakresie będzie
odsłuchiwana przez kilka sekund.
• Naciśnij ESC, aby pozostać przy
odbieranej stacji.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:55 am
Page 16
Elementy sterowania radiem
Urządzenia serii EX
• Naciśnij przycisk MENU, aby wejść
w ekran AM/FM SETTINGS.
• Wybierz z ekranu SCAN, aby
wybrać funkcję AUTO i każda
stacja w wybranym zakresie będzie
odsłuchiwana przez kilka sekund.
• Aby pozostać przy odbieranej
stacji, naciśnij przycisk ESC lub
ENTER.
• Aby zakończyć skanowanie, naciśnij
przycisk obok SCAN OFF.
RADIO SETTINGS (USTAWIENIA
RADIA)
Urządzenia serii DX
• Naciśnij przycisk AUD, aby wejść w
ustawienia radia, i za pomocą
przycisku obrotowego ENTER oraz
przycisków miękkich dokonaj
ustawień.
Urządzenia serii EX
• Naciśnij przycisk MENU, aby wejść
w ustawienia AM/FM SETTINGS i
przycisków miękkich dokonaj
ustawień.
• SHARX – Wybierz SHARX ON,
co pozwoli systemowi audio
rozdzielać kanały nadające na
nakładających się częstotliwościach,
aby możliwe było odsłuchanie
obydwu kanałów. SHARX OFF
służy wyłączeniu tej funkcji.
• SEARCH – Aby wybrać strojenie
ręczne lub automatyczne.
• FM SEEK – Służy określeniu, czy
urządzenie wyszukiwać ma tylko
stacje o najsilniejszym sygnale, tzn.
zapewniające najlepszy odbiór
(BEST), czy stacje o słabszym
sygnale, który może być
odkształcony lub niezadowalający w
inny sposób i w związku z tym
wymaga bardziej wrażliwego tunera
(SENS).
• TMC INFO – Za pomocą
miękkiego przycisku umożliwia
dostęp do najnowszych
komunikatów tekstowych kanału
informacji o ruchu drogowym. Za
pomocą obrotowego przycisku
ENTER możesz przewijać i
wybierać wcześniejsze komunikaty.
Menu ustawień radia
Ustawienia radia wyświetlane na
ekranie mogą obejmować:
• SCAN – Służy wybieraniu i
odsłuchiwaniu pierwszych kilku
sekund każdej stacji w wybranym
zakresie.
15
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 17
Elementy sterowania radiem
• OPCJE RDS (jeżeli jest dostępny)
– AF - Użyj przycisku obok
tego napisu na wyświetlaczu
aby włączać lub wyłączać tę
funkcję.
Po wybraniu AF-ON urządzenie
stale będzie oceniało siłę
sygnału i w przypadku wykrycia
silniejszego sygnału urządzenie
przełączy się na daną
częstotliwość alternatywną.
Radio wycisza się podczas
sprawdzania listy
alternatywnych częstotliwości,
a w razie potrzeby ponownie
przeszukuje zakres
aby znaleźć oryginalną
częstotliwość alternatywną. Po
znalezieniu stacji dźwięk
powraca lub, jeżeli częstotliwość
nie zostanie znaleziona,
urządzenie powróci do pierwotnie
zapisanej stacji i ukaże się napis
Not Found. Po wybraniu AF-OFF
pierwotnie zapisana
częstotliwość pozostanie
wybrana.
– REG - Włącz lub wyłącz tę
funkcję w taki sam sposób jak w
przypadku AF. Niektóre stacje
radiowe nadają na więcej niż
jednej częstotliwości i dzielą te
częstotliwości na programy
regionalne (REG) o określonych
porach dnia w celu podania
informacji lokalnych.
Aby skorzystać z tej możliwości,
użyj przycisku miękkiego, aby
włączyć tę funkcję. Aby radio
samoczynnie nie dostrajało się do
alternatywnych częstotliwości,
co może stworzyć dźwiękowy
chaos, wyłącz tę funkcję.
16
– RDS - Jeżeli jest dostępny,
wybierz FIX, aby wyświetlane
były nazwy stacji, VAR, aby
podawane były dodatkowe
informacje, FREQ, aby podawane
były częstotliwości lub OFF, jeżeli
funkcja ta nie jest potrzebna.
– NEWS - Włącz lub wyłącz tę
funkcję w taki sam sposób jak w
przypadku AF. Po wybraniu na
wyświetlaczu ukaże się napis
NEWS i wiadomości będą
przerywać odtwarzanie płyty
CD/plików MP3 podobnie jak
informacje o ruchu drogowym.
– R-TXT - Po wybraniu tej funkcji
tekst radiowy pozwala oglądać
informacje z innych programów.
– PTY - Aby wybierać programy
z wykorzystaniem ich kodów PTY.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 18
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
próbuj korzystać
! NIE
z systemu nawigacyjnego
gdy można
! Nawet,
wybrać bardziej szczegółowe
przed zapoznaniem się z niniejszą
instrukcją. Prosimy też pamiętać,
że wiele funkcji systemu
nawigacyjnego zależy od ustawień,
które należy wcześniej wprowadzić
do pamięci systemu.
menu podczas jazdy, zalecamy, aby
robił to pasażer, natomiast
kierowca tylko po zatrzymaniu
pojazdu. Dokonywanie
jakichkolwiek ustawień podczas
jazdy odwraca uwagę kierującego
od drogi.
Wskazówka: Jeżeli zainstalowana
jest funkcja Speedlock, ustawianie
trasy nawigacji jest zablokowane i
nie może być zmieniane, gdy
pojazd jedzie z prędkością
przekraczającą 5 km/h.
Wskazówka: Poziom głośności
wskazówek głosowych można w
razie potrzeby zmieniać. Lecz ze
względów bezpieczeństwa na
drodze zalecamy ustawienie go na
poziomie słyszalnym.
Pozwala to kierującemu odbierać
wskazówki na temat trasy bez
potrzeby odrywania wzroku od
drogi.
Wskazówka: Jeżeli akumulator
zostanie odłączony, po jego
ponownym podłączeniu system
nawigacyjny będzie musiał ponownie
poszukać dostępnych satelitów.
Zwykle zajmuje to do trzech –
czterech minut.
ROAD SAFETY
(BEZPIECZEŃSTWO NA
DRODZE)
Gdy pojawi się ten ekran z
ostrzeżeniem, prosimy przeczytać i
zastosować się do ostrzeżenia,
następnie wybrać OK i nacisnąć
obrotowy przycisk ENTER, aby
kontynuować.
Dla bezpieczeństwa własnego i innych
użytkowników dróg informacje dla
systemu nawigacyjnego wybierać
należy tylko w stojącym pojeździe.
Gdy pojazd jest w ruchu, klawiatura
do wprowadzania celu jest
zablokowana i bezużyteczna.
Wszelkich zmian dokonywać można
po zatrzymaniu pojazdu.
17
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 19
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
Podczas korzystania z menu
nawigacji:
• Za pomocą przycisku ENTER
zaznacz odpowiednią pozycję na
wyświetlaczu.
• Naciśnij przycisk ENTER, aby
potwierdzić dokonany wybór.
Jeżeli wybierzesz niewłaściwą
pozycję, naciśnij przycisk ESC, aby
powrócić do poprzedniego ekranu, lub
naciśnij ponownie przycisk NAV, aby
wrócić do głównego menu nawigacji.
Jeżeli cała lista dostępnych opcji
menu nie może być wyświetlona na
raz, na wyświetlaczu ukaże się
strzałka. Obróć przycisk ENTER, aby
przewinąć dostępne opcje.
W pewnych sytuacjach informacje
mogą być oznaczone symbolem
kłódki. Oznacza to, że dana funkcja
nie jest w danej chwili dostępna.
WŁĄCZANIE SYSTEMU
NAWIGACYJNEGO
Naciśnij przycisk NAV (Nawigacja),
aby wejść w główne menu nawigacji.
Jeżeli płyta nawigacji nie jest
włożona, na wyświetlaczu ukaże się
żądanie włożenia płyty CD.
ROUTE OPTIONS (Opcje trasy)
• Naciśnij przycisk NAV, aby wejść w
główne menu nawigacji.
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz jedną z opcji
pokazywanych na wyświetlaczu.
– ROUTE GUIDANCE - aby
przywrócić aktualnie wybraną
trasę na wyświetlacz i
powrócić do prowadzenia.
18
– DEST ENTRY - aby wprowadzić
nowy cel.
– DEST MEMORY - aby przywołać
cel wprowadzony wcześniej.
- TOUR LIST – aby połączyć kilka
celów ze sobą w jedną trasę.
– TRAVEL GUIDE - do
wykorzystania ze
specjalistycznymi przewodnikami.
Te przewodniki na płytach CD
można nabyć osobno, a zawierają
one szczegółowe informacje, w
tym o hotelach, restauracjach,
atrakcjach turystycznych, polach
golfowych, itd. Prosimy zapoznać
się ze wskazówkami na
wewnętrznej stronie tylnej okładki,
zawierającymi informacje na temat
nowych płyt CD.
– LOCATING - ekran
przedstawiający kierunek
geograficzny podróży, czas oraz,
gdzie to możliwe, stacje radiowe
nastawione na informacje
o ruchu drogowym.
- GPS INFO – aby obejrzeć
informacje otrzymane z systemu
GPS, w tym aktualne położenie
geograficzne i liczbę satelitów, z
których odbierane są dane.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 20
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
Preferencje trasy
W trybie nawigacyjnym naciśnij
przycisk MENU i za pomocą
przycisku ENTER wejdź w
preferencje trasy.
• ROUTE – Wybierz najkrótszą
(SHORT) lub najszybszą (FAST)
trasę, lub opcję dynamiczną (DYN).
Dostępne są także opcje unikania
dróg szybkiego ruchu, przepraw
promowych i dróg płatnych.
Wskazówka: Gdzie dostępne są
komunikaty o ruchu drogowym TMC,
wybrać należy opcję DYN, aby system
mógł wykorzystywać najnowsze
informacje o ruchu drogowym.
Nie wybieraj opcji DYN, jeżeli żadna
stacja nie nadaje sygnału TMC.
Uniemożliwiłoby to odbiór radiowy i
odtwarzanie płyty CD.
• ROUTE LIST – Aby obejrzeć pełne
szczegóły wybranej trasy.
• SYMBOLS – Aby wybrać
alternatywną postać graficzną
wyświetlacza.
• LANGUAGE – Aby włączyć lub
wyłączyć wskazówki głosowe
systemu nawigacyjnego.
• LAST TEN – Włączenie tej funkcji
powoduje zapamiętywanie przez
system ostatnich celów.
• TIME – Wybierz czas pokazywany
podczas prowadzenia przez system
nawigacyjny – szacunkowy czas
przybycia, pozostały czas do celu
lub aktualny czas.
• MAN. POSITION – Wprowadź
swoje położenie ręcznie, jeżeli
sygnały GPS nie są w zasięgu
systemu.
• NAV. SIMULAT. – Tylko w celach
demonstracyjnych.
Pamiętaj, aby wyłączyć
tryb demonstracyjny przed
zaplanowaniem rzeczywistej trasy.
19
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 21
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
WYBÓR CELU
Istnieje kilka innych sposobów
wprowadzania trasy, jeżeli w systemie
zostały już uprzednio zapisane inne
cele.
Za każdym razem, gdy wprowadzasz
nowy cel, jest on zachowany w
pamięci systemu, dopóki się ona nie
zapełni. Dzięki temu możesz wybrać
zapamiętany cel jako punkt końcowy
trasy, bez względu na Twoje aktualne
położenie.
Aby zaplanować trasę do uprzednio
zapamiętanego celu, użyj przycisku
obrotowego ENTER w celu:
• Wybrania DEST MEMORY z
głównego menu NAVIGATION.
• Następnie wybierz cel z dostępnych
opcji menu, np. LAST 10.
Wskazówka: Zapamiętywane są tylko
cele – trasy do nich prowadzące - nie.
Zawsze gdy wybierasz zapamiętany
cel, wytyczana będzie nowa trasa z
aktualnego położenia.
WYBÓR TRASY
Aby zaplanować nową trasę, wybierz za
pomocą przycisku obrotowego opcję
DEST ENTRY z głównego menu
NAVIGATION.
20
Wybieranie miasta
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz CITY z
wyświetlanego menu DEST ENTRY;
na wyświetlaczu pojawi się
klawiatura.
• Obróć przycisk ENTER, aby wybrać
każdą literę nazwy żądanej
miejscowości. Po wybraniu litery jest
ona podświetlana.
• Naciśnij ENTER, aby zatwierdzić
każdą wybraną literę i powtórz to
samo z każdą wybieraną literą nazwy
miejscowości.
• W miarę jak wybierasz więcej liter
system dopasowuje prawdopodobne
nazwy, a pokazywane są tylko litery,
które można wybrać.
• Jeżeli pomylisz się, naciśnij ESC, aby
skasować daną literę.
• Gdy na liście pojawi się żądana
nazwa celu, zaznacz strzałkę
skierowaną w bok i naciśnij ENTER,
potwierdzając swój wybór.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 22
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
Inne opcje wyboru trasy
Po potwierdzeniu nazwy miasta dalsze
opcje menu umożliwiają dodanie
innych szczegółów celu.
• STREET – Wybierz tę opcję i
skorzystaj z opisanej wyżej metody,
aby wybrać i wprowadzić nazwę
ulicy.
• INTERSECTION – Użyj tej samej
metody, aby wybrać i wprowadzić
określone skrzyżowanie.
• HOUSE NUMBER - Opcja ta nie
jest dostępna we wszystkich
państwach.
• CENTRE – Po wybraniu tej opcji za
pomocą przycisku ENTER przewiń
listę lokalnych centrów w wybranym
mieście. Naciśnij ten sam przycisk,
aby potwierdzić dokonany wybór.
• P.O.I. – Więcej możliwości oferuje
funkcja nazywana “Poszukiwane
miejsca” (Places of Interest - P.O.I.).
Zaliczają się do nich parkingi,
stacje benzynowe, szpitale,
autostrady, Dealerzy Forda itd. Za
pomocą przycisku ENTER wybrać
można następujące opcje P.O.I.:
– IN DEST AREA - Poszukiwane
miejsca w rejonie wybranego celu.
– SUPRAREG DESTS - Miejsca w
szerszej okolicy, np. skrzyżowania,
serwisy, lotniska itp.
– DEST SURROUND - Miejsca
wokół celu, np. parking w pobliżu.
– POS SURROUND - Miejsca w
okolicy, w której aktualnie
przebywasz, np. hotele itp.
Wskazówka: Jeżeli nazwa jest zbyt
długa, aby zmieścić się na
wyświetlaczu, naciśnij przycisk
INFORMATION, aby zobaczyć pełną
nazwę. Gdy system ma wystarczającą
ilość informacji, trasa jest wytyczana
automatycznie, z wyświetlacza znikają
napisy i rozpoczyna się prowadzenie.
21
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 23
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
OFF ROAD (Poza mapą)
Jeżeli znajdziesz się na obszarze nie
ujętym na mapach systemu i
wybierzesz cel, np. parking,
otrzymasz komunikat głosowy
informujący, że znajdujesz się w
nieznanym miejscu. System zacznie
wytyczać trasę na podstawie
współrzędnych geograficznych
podanych przez satelity GPS.
Strzałka z lewej strony wyświetlacza
wskazywać będzie w stronę Twojego
celu, a podana odległość będzie
odległością między punktem
początkowym a końcowym trasy.
Normalne prowadzenie będzie
możliwe po powrocie na obszar ujęty
na mapach systemu, a odległość
będzie wówczas podawana jako
faktyczny dystans do pokonania drogą.
TOUR LISTS (Listy tras)
Funkcja ta pozwala wprowadzić
sekwencję różnych celów – uprzednio
zapamiętanych lub nowych. System
nawigacyjny zaplanuje wówczas trasę
w oparciu o wszystkie cele, jakie
wprowadziłeś. Funkcja ta pozwala
zaplanować, na przykład, trasę
wiodącą przez wprowadzone cele, a
nie trasę bezpośrednią z aktualnego
miejsca pobytu do punktu końcowego.
22
Planowanie trasy
Wybierz DEST MEMORY z
głównego menu NAVIGATION,
następnie wybierz EDIT MEMORY i
CLEAR ALL DESTS zanim
rozpoczniesz nową trasę. W
przeciwnym wypadku uprzednio
zapamiętane cele z wcześniejszej
trasy pozostaną na liście nowej trasy.
• Wybierz TOUR LIST z głównego
menu NAVIGATION.
• Wybierz NEW DEST z menu TOUR
LIST.
• Wybierz uprzednio zapamiętany cel
lub wprowadź nowy, aby dodać go do
Twojej listy tras.
Gdy wprowadzany jest każdy cel, na
ekranie wyświetlane są wszystkie cele
już wprowadzone jako część trasy.
Aby wprowadzić kolejne cele, naciśnij
przycisk ESC, aby powrócić do menu
TOUR LIST i powtórzyć tę procedurę.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 24
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
Zmiana kolejności na liście tras
Aby zmienić kolejność haseł na
liście,użyj przycisku ENTER do
zaznaczenia określonego hasła. Obok
wybranego hasła pojawi się podwójna
strzałka i za pomocą przycisku
ENTER można będzie zmienić jego
miejsce na liście. Naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk, aby
potwierdzić nowe miejsce hasła na
liście.
Kasowanie celu z listy tras
• Aby skasować cel z listy, wybierz
CANCEL DEST z menu TOUR
LIST.
• Wybierz SINGLE DEST lub ALL
DESTS, aby usunąć odpowiednio
jeden lub wszystkie zapamiętane
cele.
• Wybierz RESET z głównego menu.
Powrót do jednego z celów
Jeżeli któryś z celów będzie
niedostępny (np. zamknięte muzeum),
zanim stamtąd odjedziesz naciśnij
przycisk ESC i wybierz TOUR LIST,
następnie STORE DEST (Zapamiętaj
cel).
• Naciśnij ESC i wyjdź z trybu
prowadzenia.
• Wybierz TOUR LIST i SORT
DEST.
• Wybierz miejsce, które chcesz
ponownie odwiedzić i za pomocą
przycisku ENTER zmień jego
pozycję na liście tras.
• Naciśnij ESC i TOUR LIST,
następnie wybierz następny cel
pośredni – prowadzenie rozpocznie
się automatycznie.
Rozpoczęcie podróży
Aby rozpocząć trasę, wybierz START
TOUR z menu TOUR LIST, następnie
wybierz pierwszy cel.
Trasa zostanie wytyczona dla
wybranego celu z listy.
Następnie rozpocznie się prowadzenie
od tego celu do następnego na liście i
tak dalej, aż do osiągnięcia ostatniego
celu z listy.
Jeżeli nie zechcesz zaczynać od
pierwszego celu z listy, podróż
zacznie się od Twojego aktualnego
położenia. System będzie prowadził
Cię bezpośrednio do wybranego celu
pośredniego, następnie do kolejnych
celów, aż do ostatniego celu na liście
tras.
23
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 25
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
1
2
A414
2.9
11:41
km 30.4km
TP
Radio 1
7
6
543
SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA
TRASY
Po rozpoczęciu prowadzenia
wyświetlacz pokazywać będzie:
1) Nazwę danej ulicy lub następnej
ulicy na trasie.
2) Opcje czasu zależne od wybranego
ustawienia.
3) Odległość do celu.
4) Nazwę wybranej stacji radiowej lub
numer ścieżki na płycie CD.
5) Ukaże się napis TP, jeżeli dana
stacja radiowa nadaje informacje o
ruchu drogowym.
6) Odległość do następnego zakrętu.
7) Kierunek następnej części trasy.
24
Wskazówki głosowe podawane będą
wyraźnie w trakcie jazdy. Aby
powtórzyć ostatnią wskazówkę
głosową, naciśnij przycisk
INFORMATION.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 26
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
MODYFIKACJA TRAS
Jeżeli pasażer nie może dokonywać
zmian za Ciebie, musisz zatrzymać
samochód zanim zaczniesz
modyfikować trasę.
Aby uniknąć korków lub jeżeli na
drodze jest objazd, naciśnij przycisk
DETOUR, aby wybrać trasę
alternatywną. Wybierz jedną z
następujących opcji:
• Modify route list (Modyfikuj
listę tras)
Wybierz tę opcję, aby wybrać
fragment trasy, którego chcesz
uniknąć. Po dokonaniu wyboru
wyświetlona zostanie lista dróg na
trasie.
Znak “+” obok nazwy drogi
oznacza, że w tym rejonie wybrać
można też drogi drugorzędne.
Aby zwiększyć skalę obrazu na tyle,
aby te drogi były widoczne,
podświetl część drogi ze znakiem +,
a następnie naciśnij i przytrzymaj
obrotowy przycisk ENTER. Znak
“–” pojawi się, gdy wyświetlonej
listy nie można dalej rozszerzać.
Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz drogi, z których
chcesz skorzystać jako punktu
początkowego i końcowego objazdu.
Wszystkie drogi pomiędzy nimi
zostaną pominięte, a trasa będzie
ponownie wytyczona.
Aby uniknąć całej drogi, np. drogi
głównej, znajdź na liście pierwszy i
ostatni punkt, w którym
wspominana jest dana droga.
Wybierz je i ten fragment trasy
będzie omijany.
Wskazówka: Odcinki drogi, których
nie można ominąć oznaczono
symbolem kłódki i nie można wybrać
ich objazdu.
Aby dokonać dalszych zmian lub
anulować objazd, naciśnij DETOUR
i wybierz MODIFY w celu
dokonania innej zmiany, lub
CLEAR, aby usunąć
zaprogramowany objazd.
Wskazówka: W czasie długich
podróży wyświetlana będzie tylko
część trasy na raz. Oznacza to, że być
może będziesz musiał zaczekać aż
dojedziesz bliżej obszaru, który
chcesz ominąć, zanim będziesz mógł
zmienić trasę.
25
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 27
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
• Traffic ahead (Korek na trasie)
Jeżeli w informacjach o ruchu
drogowym usłyszysz, że przed Tobą
jest korek, musisz ustalić, na jakim
odcinku Twojej trasy są utrudnienia.
Wybierz tę opcję, obróć przycisk
ENTER, aby wybrać opcję FROM
(od) lub TO (do) i naciśnij przycisk
ENTER, aby potwierdzić dokonany
wybór.
Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER ustaw położenie
początkowe lub końcowe i naciśnij
ten sam przycisk, aby potwierdzić
wybór. Wybierz OK i jedź
zmodyfikowaną trasą, lub wybierz
CLEAR, aby zrezygnować z
objazdu.
Ominięte zakręty
Jeżeli miniesz zakręt, system
automatycznie zmodyfikuje trasę i
może poprosić Cię o zawrócenie.
Jeżeli nie możesz zawrócić, jedź dalej
w tym samym kierunku. System
nawigacyjny określi Twoje położenie i
zmieni trasę. Zostaną podane nowe
wskazówki.
Wskazówka: W pojazdach z
zestawem głośnomówiącym
montowanym przez Dealera
automatyczne wyciszanie dźwięku na
czas rozmowy telefonicznej może
oznaczać brak wskazówki głosowej
systemu nawigacyjnego. Za pomocą
przycisku INFORMATION powtórz
ostatnią wskazówkę głosową.
26
TRAFFIC MESSAGE CHANNEL
(Kanał informacji o ruchu
drogowym)
W niektórych państwach informacje o
ruchu drogowym (kanał TMC Traffic Message Channel) są bez
przerwy zbierane z czujników na
autostradach i raportów policyjnych.
Są one natychmiast przekazywane do
stacji radiowych, które zaabonowały
tę usługę.
Następnie w zakresie FM (UKF)
nadawany jest dodatkowy kod, który
system nawigacyjny może
wykorzystać do zweryfikowania
wytyczonej trasy w przypadku
utrudnień w ruchu, robót drogowych,
wypadków itp. zdarzeń mających
związek z aktualnym położeniem
pojazdu i kierunkiem podróży.
Operacja ta odbywa się
automatycznie, a komunikat głosowy
poinformuje o zmianie trasy.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 28
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
Aby skorzystać z TMC
Stacje radiowe nadające informacje
TMC zapisywane są w zakresie FM
jako FMC. Można to przeprowadzić
na dwa sposoby:
• Naciśnij przycisk AM/FM,
następnie naciśnij przycisk miękki
obok napisu FMC na wyświetlaczu.
System automatycznie wyszuka
stacje TMC i zapisze je pod
przyciskami numerycznymi.
• Wejdź w menu opcji trasy (patrz
Ustawienia systemu) i wybierz
opcję dynamiczną (DYN). System
automatycznie nastroi się na stację
TMC, jeżeli taką znajdzie.
wybrałeś opcję
! Jeżeli
dynamiczną (DYN) w kraju,
gdzie usługa TMC nie jest
dostępna lub na obszarze, gdzie nie
dociera sygnał TMC, system będzie
bez przerwy przeszukiwał zakres
FM w poszukiwaniu niedostępnego
sygnału FMC, a odbiór radiowy i
odtwarzanie płyty CD będzie
niemożliwe. W takiej sytuacji
wybierz tylko inny zakres FM.
Wskazówka: W krajach, w których
obecnie nie jest dostępna usługa
TMC, dotychczas nie podano, kiedy
zostanie ona udostępniona. Z tego
względu zalecamy okresowe
sprawdzanie dostępności usługi przez
wybranie zakresu FMC.
Jak tylko wybierzesz lub
zaprogramujesz trasę przy wybranej
opcji dynamicznej, system
automatycznie nastroi się na stację
TMC.
Jeżeli zdecydujesz się powrócić do
stacji nienadającej informacji TMC
lub wyjdziesz poza zasięg
jakiejkolwiek stacji TMC, prowadzenie
dynamiczne zostanie wyłączone.
Jeżeli ręcznie nastawisz stację
nienadającą informacji TMC,
prowadzenie dynamiczne pozostanie
wyłączone dopóki nie wybierzesz
kanału z zakresu FMC. Ostatnio
wybrana ręcznie stacja będzie nadal
nastawiona, nawet po wyłączeniu i
ponownym włączeniu zapłonu.
27
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 29
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
Wskazówka: Za informacje o ruchu
drogowym odpowiada personel stacji
radiowych nadających komunikaty
TMC. Aby mieć pewność, że
wykorzystywane będą tylko dane
odpowiednie dla aktualnego położenia
Twojego pojazdu, funkcja TMC
przetwarzać będzie tylko komunikaty
dotyczące obszaru w promieniu 62
mil od Twojego pojazdu.
WAYMARK (Oznaczenie
aktualnego położenia)
W dowolnym momencie możesz
oznaczyć swoje aktualne położenie,
które zostanie zapamiętane jako
“waymark”. Można to wykorzystać
jako przyszły cel i jest to użyteczna
metoda zapisywania w pamięci
systemu takich miejsc jak dom czy
praca.
Aby zaznaczyć położenie
• Naciśnij przycisk z chorągiewką.
• Następnie wybierz CONTINUE i
Twoje aktualne położenie zostanie
zapamiętane, wraz z datą i godziną
jako domyślnym identyfikatorem.
Wskazówka: Jeżeli w tym momencie
nie nadasz danemu położeniu nazwy,
musisz ją nadać później, zanim
będziesz mógł usunąć je z pamięci.
28
Zmiana nazwy zapamiętanego
miejsca
• Naciśnij przycisk z chorągiewką.
• Wybierz opcję NAME i nadaj
danemu hasłu konkretną nazwę.
Zostanie ono zapisane w pamięci
systemu pod wybraną przez Ciebie
nazwą.
• Nazwane w ten sposób miejsce
zostanie przeniesione do głównej
pamięci i usunięte z pamięci
aktualnego położenia.
Aby zmienić nazwę określonego
zapamiętanego miejsca:
• Wybierz DEST. MEMORY, EDIT
MEMORY, SORT DEST i miejsce
do nazwania.
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz i wprowadź
żądaną nazwę.
• Naciśnij ESC, aby powrócić do
menu EDIT MEMORY.
Kasowanie zapamiętanego
położenia
• Wykonaj opisane wyżej procedury w
celu nazwania zapamiętanego
miejsca.
• Wybierz CLEAR DEST, SINGLE
DEST i za pomocą przycisku
ENTER zaznacz wybraną pozycję.
• Wybierz DELETE i naciśnij
ENTER, aby usunąć dane hasło.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 30
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
MEMORISED DESTINATIONS
(ZAPAMIĘTANE CELE)
Szybki dostęp
Naciśnij przycisk FAST ACCESS, aby
zobaczyć ostatnio używane cele
znajdujące się w pamięci systemu
nawigacyjnego. Wybierz żądany cel i
szybko zostanie wytyczona trasa do
niego.
Wskazówka: Funkcja ta jest
niezwykle użyteczna do
zapamiętywania ulubionych celów (np.
adresu domowego) tak, by były szybko
dostępne. Jednak zawsze dostęp ten
ogranicza się do ostatnio używanych
celów zapisanych w pamięci systemu,
a są one zapisywane w takiej
kolejności, w jakiej je wprowadzasz.
Aby mieć pewność, że Twoje ulubione
cele będą zawsze dostępne, musisz je
uszeregować ręcznie.
Cele uszeregowane ręcznie
Aby znaleźć i wybrać jeden cel
uprzednio zapamiętany:
• Z głównego menu systemu
nawigacyjnego wybierz DEST.
MEMORY.
• Wybierz MANUAL SORTED.
• Za pomocą przycisku ENTER
zaznacz i wybierz żądany cel.
Cele uszeregowane
alfabetycznie
Aby znaleźć i wybrać jeden cel
uprzednio zapamiętany w kolejności
alfabetycznej:
• Z głównego menu systemu
nawigacyjnego wybierz DEST
MEMORY.
• Wybierz ALPH. SORTED. Lista
zostanie uszeregowana w ciągu
kilku sekund.
• Za pomocą przycisku ENTER
zaznacz i wybierz żądany cel.
Edycja istniejących celów
Istnieje kilka sposobów
zorganizowania danych zapisanych w
pamięci systemu. Każda funkcja
została opisana poniżej; stosować
należy takie same metody jak opisane
w poprzednich częściach instrukcji.
Do wszystkich funkcji dostęp jest
następujący:
• Z głównego menu systemu
nawigacyjnego wybierz DEST
MEMORY.
29
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 31
Nawigacja (Urządzenia serii DX)
• Wybierz EDIT MEMORY, a
następnie jedną z następujących
opcji:
– SAVE DEST - Aby zapisać
aktualne położenie lub ostatnie
wprowadzone do pamięci.
Po poleceniu podaj
nazwę dla celu.
– ENTER DEST - Pozwala
wprowadzić cel, który nie jest
potrzebny natychmiast w celu
zaplanowania trasy. Zostanie on
tylko zapisany w pamięci do
wykorzystania później.
– CLEAR DEST - Pozwala
wykasować wszystkie lub jeden
cel.
Wskazówka: Ostatnich dziesięć
celów jest zapisywane automatycznie,
o ile opcja LAST 10 w menu ustawień
nawigacji nie została wyłączona.
Można je usunąć korzystając z opcji
CLEAR LAST 10.
• MODIFY DEST - pozwala zmienić
nazwę zapamiętanego celu.
Wybierz odpowiedni cel z listy,
następnie podaj nową nazwę w
zwykły sposób. Stara nazwa
zostanie zaznaczona, ale po
potwierdzeniu nowej nazwy zastąpi
ona starą na liście.
• SORT DEST - aby ręcznie
uszeregować lub zmienić układ
celów w pamięci systemu:
– Wybierz SORT DEST.
– Użyj przycisku ENTER aby
zaznaczyć i wybrać żądany cel.
30
– Pojawi się podwójna strzałka
obok wybranej pozycji i za
pomocą przycisku ENTER można
będzie zmienić jego położenie.
– Naciśnij ENTER aby potwierdzić
nowe położenie.
Wskazówka: Sortując cele upewnij
się, że Twoich pięć celów o szybkim
dostępie (FAST FIVE) jest nadal na
pierwszych pięciu pozycjach na liście.
ZAKOŃCZENIE PROWADZENIA
Naciśnij przycisk ESC, aby zakończyć
prowadzenie w dowolnym punkcie
podróży. System zażąda
potwierdzenia. Wybierz YES (Tak)
lub NO (Nie).
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 32
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
próbuj korzystać z
! NIE
systemu nawigacyjnego
gdy można wybrać
! Nawet,
bardziej szczegółowe menu
zanim nie przeczytasz tej
instrukcji. Prosimy też pamiętać, że
wiele funkcji systemu
nawigacyjnego zależy od ustawień,
które należy wcześniej wprowadzić
do pamięci systemu.
podczas jazdy, zalecamy, aby robił
to pasażer, natomiast kierowca
tylko po zatrzymaniu pojazdu.
Dokonywanie jakichkolwiek
ustawień podczas jazdy odwraca
uwagę kierującego od drogi.
Wskazówka: Jeżeli zainstalowana
jest funkcja Speedlock, ustawianie
trasy nawigacji jest zablokowane i
nie może być zmieniane, gdy
pojazd jedzie z prędkością
przekraczającą 5 km/h.
Poziom głośności wskazówek
głosowych można w razie potrzeby
zmieniać. Lecz ze względów
bezpieczeństwa na drodze
zalecamy ustawienie go na
poziomie słyszalnym. Pozwala to
kierującemu odbierać wskazówki
na temat trasy bez potrzeby
odrywania wzroku od drogi.
Wskazówka: Jeżeli akumulator
zostanie odłączony, po jego
ponownym podłączeniu system
nawigacyjny będzie musiał ponownie
poszukać dostępnych satelitów.
Zwykle zajmuje to do trzech –
czterech minut.
ROAD SAFETY
(BEZPIECZEŃSTWO NA
DRODZE)
Gdy pojawi się ten ekran, prosimy
przeczytać i zastosować się do
ostrzeżenia, następnie wybrać OK i
nacisnąć obrotowy przycisk ENTER,
aby kontynuować.
Dla bezpieczeństwa własnego i innych
użytkowników dróg informacje dla
systemu nawigacyjnego wybierać
należy tylko w stojącym pojeździe.
Gdy pojazd jest w ruchu, klawiatura
do wprowadzania celu jest
zablokowana i bezużyteczna.
Wszelkich zmian dokonywać można
po zatrzymaniu pojazdu.
31
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 33
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
Podczas korzystania z menu
nawigacji:
• Użyj przycisków miękkich lub
obrotowego przycisku ENTER, aby
wybrać i zaznaczyć pozycję na
wyświetlaczu.
• Naciśnij ENTER, aby potwierdzić
dokonany wybór.
Jeżeli wybierzesz niewłaściwą
pozycję, naciśnij przycisk ESC, aby
powrócić do poprzedniego ekranu, lub
naciśnij ponownie przycisk NAV, aby
wrócić do głównego menu nawigacji.
Jeżeli cała lista dostępnych haseł nie
może być wyświetlona na raz, na
wyświetlaczu ukaże się strzałka.
Obróć przycisk ENTER, aby
przewinąć dostępne opcje.
W pewnych sytuacjach informacje
mogą być wyświetlane w kolorze
szarym a nie czarnym. Oznacza to, że
dana funkcja nie jest w danej chwili
dostępna.
32
Wskazówka: Po wytyczeniu trasy i
podczas pracy nawigacji można wyjąć
płytę CD nawigacji i odtworzyć
normalną płytę CD/MP3. Jednak
najpierw muszą zostać wprowadzone
pełne informacje o trasie, po czym
symbol NAV na wyświetlaczu zapełni
się. Wyświetlacz wskazuje, czy dysk
nawigacyjny nie został zbyt wcześnie
wyjęty.
ROZPOCZĘCIE NAWIGACJI
Naciśnij przycisk NAV, aby wejść w
główne menu nawigacji. Jeżeli płyta
nawigacji nie jest włożona, na
wyświetlaczu ukaże się żądanie
włożenia płyty CD.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 34
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
OPCJE TRASY
• Naciśnij przycisk MENU, aby wejść
w menu ustawień nawigacji NAV
SETTINGS.
• Za pomocą przycisków miękkich
włączaj lub wyłączaj funkcje, lub
wybieraj opcje z następujących
ustawień:
– ROUTE - Określa czy wytyczone
trasy są najszybsze (FAST),
najkrótsze (SHORT), czy
dynamiczne (DYNAMICALLY).
Na obszarach, gdzie działa TMC,
musi zostać wybrana funkcja
DYNAMICALLY, jeżeli chcesz, aby
podczas nawigacji brane były pod
uwagę informacje o ruchu drogowym
otrzymywane ze stacji radiowych
nadających sygnały TMC.
Wskazówka: Jeżeli sygnał TMC nie
jest dostępny lub słabnie, system
automatycznie poszuka stacji
nadającej sygnał TMC. Jeżeli nie
znajdzie takiej stacji, wybierze
następną stację na danym zakresie.
Jeżeli nastawiłeś stację nienadającą
komunikatów TMC, na wyświetlaczu
pojawi się pytanie, czy chcesz
kontynuować prowadzenie dynamiczne
bez informacji o ruchu drogowym.
– FAST ROADS - Wybierz YES
(Tak) lub NO (Nie) dla tras, które
obejmują autostrady lub nie.
– TIME - Wybierz wyświetlanie
czasu pozostałego dokońca
podróży (symbol samochodu)
lub przybliżonego czasu
przybycia (flaga).
– TOLL ROADS - Wybierz YES
(Tak) lub NO (Nie) dla tras, które
obejmują drogi płatne lub nie.
– FERRY - Wybierz YES (Tak) lub
NO (Nie) dla tras, które obejmują
przeprawy promowe lub nie.
33
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 35
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
OPCJE WYBORU CELU
Wprowadź opcje trasy i menu celów
DESTINATIONS pozwoli Ci na różne
sposoby określić miejsce docelowe.
Po wprowadzeniu celu system
nawigacyjny wytyczy trasę po
naciśnięciu obrotowego przycisku
ENTER. Jeżeli cel jest możliwy do
wytyczenia, na wyświetlaczu pojawi
się komunikat ENTER=START
GUIDANCE. Naciśnij ENTER, aby
rozpocząć prowadzenie.
Za każdym razem, gdy wprowadzasz
nowy cel, jest on zapisywany w
pamięci systemu w kategorii ostatnich
15 celów LAST 15. Szesnasty cel
wprowadzony do pamięci spowoduje
wykasowanie celu pierwszego.
Zapamiętywane są tylko cele, trasy do
nich prowadzące - nie. Toteż gdy
wybierasz zapamiętany cel, wytyczana
będzie nowa trasa z aktualnej pozycji.
Dostępne są następujące opcje
wyboru wyświetlania celu:
• LAST 15 – Aby uzyskać szybki
dostęp do ostatnich piętnastu
wprowadzonych celów. Za pomocą
obrotowego przycisku ENTER
przewiń listę i podświetl wybrany
cel. Naciśnij ten sam przycisk, aby
potwierdzić dokonany wybór.
• MANUAL SORT – Aby zobaczyć
WSZYSTKIE cele wprowadzone do
pamięci, wyświetlone w ręcznie
uszeregowanej kolejności, zgodnej z
Twoimi preferencjami. Wybierz
podobnie jak w przypadku funkcji
LAST 15.
34
• A-Z SORT – Aby zobaczyć
wszystkie cele wprowadzone do
pamięci, wyświetlone w porządku
alfabetycznym. Wybierz podobnie
jak w przypadku funkcji LAST 15.
• NEW – Aby wprowadzić nowy cel,
przedtem nie zapisany.
• EXTRA – Aby wejść w następujące
opcje menu:
– TOUR LIST - Aby połączyć kilka
celów i utworzyć jedną trasę.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 36
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
– TRAVEL GUIDE - Do
zastosowania ze specjalnymi
przewodnikami. Te przewodniki na
płytach CD można nabyć
oddzielnie; zawierają one
szczegółowe informacje, m.in. o
hotelach, restauracjach, atrakcjach
turystycznych, polach golfowych
itd. Prosimy zapoznać się ze
wskazówkami na wewnętrznej
stronie tylnej okładki
w celu uzyskania informacji na
temat nowych płyt CD.
– SIMULATION - Wybierz
symulowaną trasę w celach
demonstracyjnych.
– MAN POSITION - Aby
wprowadzić aktualne położenie
ręcznie. Użyj tej funkcji, aby
system mógł wykrywać aktualne
położenie szybciej po odbyciu
podróży promem lub pociągiem,
gdy prowadzenie nie było aktywne.
Można jej także użyć do
symulowania prowadzenia od
punktu wyjściowego innego niż
ten, w którym pojazd znajduje się
aktualnie.
– GPS INFO – Aby obejrzeć
informacje otrzymane z systemu
GPS w tym aktualne położenie
geograficzne i liczbę satelitów, z
których odbierane są dane.
WYBÓR TRASY
Aby zaplanować nową trasę, naciśnij
przycisk obok napisu NEW w
DESTINATIONS w głównym menu
nawigacji, a na wyświetlaczu pojawi
się polecenie ENTER
DESTINATION (Podaj cel).
• Jeżeli korzystasz z płyty CD z
mapami wielu państw, naciśnij
przycisk obok wyświetlacza nazwy
kraju, aby zobaczyć listę dostępnych
państw. Za pomocą obrotowego
przycisku ENTER przewiń listę i
naciśnij ten sam przycisk, aby
potwierdzić wybór.
• Jeżeli korzystasz z płyty CD z mapą
jednego państwa, ta opcja nie
będzie dostępna.
35
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 37
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
Wybieranie miasta
• Naciśnij przycisk obok napisu CITY,
a na wyświetlaczu pojawi się
klawiatura.
• Obróć przycisk ENTER, aby wybrać
każdą literę nazwy potrzebnego
miasta. Po wybraniu litery jest ona
podświetlana.
• Jeżeli dostępne są dodatkowe znaki
specjalne z języków obcych, ale nie
są one pokazywane na ekranie,
wybierz strzałkę w górę/w dół, a na
ekranie pojawią się brakujące znaki.
• Naciśnij ENTER, aby zatwierdzić
każdą wybraną literę, i powtórz to
samo z każdą wybieraną literą
nazwy miasta.
• W miarę jak wybierasz więcej liter
system dopasowuje prawdopodobne
nazwy, a litery, jakich nie można
wybrać, pokazuje w kolorze
szarym.
• Jeżeli pomylisz się, naciśnij DEL,
aby skasować daną literę.
• Gdy pokazana zostanie nazwa
miasta, naciśnij ENTER, aby ją
potwierdzić.
36
Inne opcje wyboru celu
Po potwierdzeniu nazwy miasta dalsze
opcje menu umożliwiają dodanie
innych szczegółów celu.
• CENTRE – Po wybraniu tej opcji,
za pomocą obrotowego przycisku
ENTER przewiń listę lokalnych
centrów w wybranym mieście.
Naciśnij ten sam przycisk, aby
potwierdzić dokonany wybór.
• STREET – Użyj tej samej metody,
aby wybrać i wprowadzić nazwę
ulicy.
• JUNC/NO – Użyj tej opcji do
wprowadzenia określonego
skrzyżowania lub numeru domu,
jeżeli są one dostępne.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 38
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
• P.O.I. – Więcej możliwości oferuje
funkcja nazywana “Poszukiwane
miejsca” (Places of Interest - P.O.I.).
Należą do nich parkingi, stacje
benzynowe, szpitale, autostrady,
Dealerzy Forda itp. Za pomocą
przycisku ENTER wybrać można
następujące opcje regionalne dla
P.O.I.:
– LAST CALCULATED AREA Poszukiwane miejsca w
wybranym celu.
– OTHER CITY AREA - Miejsca
w otoczeniu lokalizacji
wprowadzonej za pomocą
klawiatury.
– POSITION AREA - Miejsca
otaczające Twoje aktualne
położenie.
– SUPRAREGIONAL - Miejsca w
szerszym zakresie, np.
skrzyżowania autostrad oraz
serwisy, lotniska itp.
Gdy system ma wystarczająco dużo
informacji, pojawi się napis
ENTER=START GUIDANCE.
Naciśnij ENTER i rozpocznie się
prowadzenie.
Strzałka z lewej strony wyświetlacza
wskazywać będzie w stronę Twojego
celu, a podana odległość będzie
odległością między punktem
początkowym a końcowym trasy.
Normalne prowadzenie będzie
możliwe po powrocie na obszar ujęty
na mapach systemu, a odległość
będzie wówczas podawana jako
faktyczny dystans do pokonania drogą.
TOUR LISTS (LISTY TRAS)
Funkcja ta pozwala wprowadzić
sekwencję różnych celów – uprzednio
zapamiętanych lub nowych. System
nawigacyjny zaplanuje wówczas trasę
w oparciu o wszystkie cele, jakie
wprowadziłeś. Funkcja ta pozwala
zaplanować, na przykład, trasę
wiodącą przez wprowadzone cele, a
nie trasę bezpośrednią z aktualnego
miejsca pobytu do punktu końcowego.
POZA ZASIĘGIEM MAPY
Jeżeli znajdziesz się na obszarze nie
ujętym na mapach systemu i
wybierzesz cel, np. parking,
otrzymasz komunikat głosowy
informujący, że znajdujesz się w
nieznanym miejscu.
System zacznie wytyczać trasę na
podstawie współrzędnych
geograficznych podanych przez
satelity GPS.
37
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 39
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
Planowanie trasy
• Naciśnij przycisk obok napisu
EXTRA w menu DESTINATIONS.
• Naciśnij przycisk obok napisu
TOUR LIST.
• Ukaże się lista uprzednio
zapamiętanych celów. Za pomocą
obrotowego przycisku ENTER
wybierz i zatwierdź cel, lub użyj
jednego z przycisków obok
następujących trzech opcji:
– ADD - Służy dodaniu nowego
celu. Ukaże się klawiatura, znaki
wybierane są w tradycyjny sposób,
a cel można przesuwać na
wybraną pozycję na liście tras.
– A-Z - Służy wyszukaniu
uprzednio zapamiętanego celu z
listy wyświetlanej w porządku
alfabetycznym. Wybierz żądany
cel w zwykły sposób i przesuń go
na odpowiednią pozycję na liście
tras.
– MAN – Służy zatwierdzeniu
uprzednio zapamiętanego celu z
listy wyświetlanej w w porządku
ustalonym ręcznie. Wybierz
żądany cel w zwykły sposób i
przesuń go na odpowiednią
pozycję na liście tras.
38
Zmiana kolejności na liście tras
Aby zmienić kolejność na liście tras
zaznacz odpowiednie hasło za
pomocą przycisku ENTER. Następnie
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, a
wówczas można będzie przesunąć
dany cel na inną pozycję na liście.
Kasowanie celu z listy tras
Aby skasować cel z listy, wybierz i
podświetl dany cel. Następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk DEL.
Rozpoczęcie podróży
Aby rozpocząć podróż, wybierz
żądany pierwszy cel z listy i naciśnij
ENTER. Trasa zostanie wytyczona dla
wybranego celu z listy.
Następnie rozpocznie się prowadzenie
od tego celu do następnego na liście i
tak dalej, aż do osiągnięcia ostatniego
celu z listy.
Jeżeli nie zechcesz zaczynać od
pierwszego celu z listy, podróż
zacznie się od tego celu, który
wybierzesz.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 40
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
11
1
2
3
4
5
NEXT ROAD
01:45
123 KM
ANTENNE 1
200 M
23:45
STOP
NAV
N
10
9
8
7
6
SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA
TRASY
Po rozpoczęciu prowadzenia ukaże się
aktywny ekran nawigacji. Za pomocą
przycisków miękkich dokonaj
koniecznych ustawień.
1) Nazwa danej ulicy lub następnej
ulicy na trasie.
2) Kierunek następnej części trasy.
3) Dystans do następnego zakrętu
(pasek postępu).
4) Opcje wyświetlania czasu w
zależności od wybranej opcji w
ustawieniach systemu.
5) Odległość do celu.
6) Nazwa wybranej stacji lub płyty
CD, numer ścieżki lub pliku MP3.
7) Dystans do następnego zakrętu (w
metrach).
8) Aktualny czas.
9) Wskazuje, czy wskazówki głosowe
są włączone (czarna ikona) czy
wyłączone (szara ikona).
10) Lista dla celów informacji lub
edycji (dostępna tylko podczas
aktywnego prowadzenia).
11) Zatrzymanie (prowadzenie
aktywne) lub rozpoczęcie nawigacji (z
nieaktywnego lub zatrzymanego
wcześniej prowadzenia aktywnego).
Wskazówki głosowe podawane będą
wyraźnie w trakcie jazdy. Aby
powtórzyć ostatnią wskazówkę
głosową, naciśnij przycisk
INFORMATION.
Wskazówka: Jeżeli prowadzenie nie
jest aktywne i nie jest wybrane,
pojawi się ekran wskazujący kierunek
północny.
39
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 41
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
MODYFIKACJA TRAS
Jeżeli pasażer nie może dokonywać
zmian za Ciebie, musisz zatrzymać
samochód zanim zaczniesz
modyfikować trasę.
Aby uniknąć korków lub jeżeli na
drodze jest objazd, naciśnij przycisk
DETOUR, aby wybrać trasę
alternatywną. Wybierz jedną z
następujących opcji:
• Modify route list (Modyfikuj
listę tras)
Wybierz tę opcję, aby wybrać
fragment trasy, którego chcesz
uniknąć. Po dokonaniu wyboru
wyświetlona zostanie lista dróg na
trasie.
Znak + obok nazwy drogi oznacza,
że w tym rejonie wybrać można też
drogi drugorzędne.
Aby zwiększyć skalę obrazu na tyle,
aby te drogi były widoczne,
podświetl część drogi ze znakiem +,
a następnie naciśnij i przytrzymaj
obrotowy przycisk ENTER. Znak –
pojawi się, gdy wyświetlonej listy
nie można dalej rozszerzać.
Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz początkowy
odcinek Twojego objazdu i naciśnij
ten przycisk, aby potwierdzić
dokonany wybór. Znak “O” oznacza
zablokowaną część drogi. Aby ją
odblokować, naciśnij przycisk ESC.
40
Aby objechać więcej niż jeden
odcinek drogi, użyj obrotowego
przycisku ENTER celem wybrania
punktu początkowego i końcowego
objazdu. Naciśnij ENTER, aby
zablokować dany odcinek lub naciśnij
przycisk ESC, aby go odblokować.
Zostanie wytyczona nowa trasa i na
wyświetlaczu pojawi się napis NEW
CALC.
Wskazówka: Odcinki drogi, których
nie można ominąć oznaczono
symbolem kłódki i nie można wybrać
dla nich objazdu.
Aby dokonać dalszych zmian lub
anulować objazd, wybierz ponownie
opcję MODIFY ROUTELIST
(Modyfikuj listę tras) obracając i
naciskając obrotowy przycisk
ENTER, następnie wybierz MODIFY,
aby dokonać zmiany, lub CLEAR, aby
usunąć zaprogramowany objazd.
Wskazówka: W czasie długich
podróży wyświetlana będzie tylko
część trasy na raz. Oznacza to, że być
może będziesz musiał zaczekać aż
dojedziesz bliżej obszaru, który
chcesz ominąć, zanim będziesz mógł
zmienić trasę.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 42
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
• Korek na trasie
Jeżeli nadejdzie informacja o korku
przed Tobą, musisz wybrać objazd
całej długości trasy zajętej przez
korek.
Wybierz TRAFFIC AHEAD (Korek
na trasie) i obróć przycisk ENTER,
aby wybrać odcinek trasy, który
chcesz ominąć. Naciśnij ten sam
przycisk ponownie, aby potwierdzić
dokonany wybór.
Wytyczona zostanie uaktualniona
trasa omijająca zakorkowany obszar.
Ominięte zakręty
Jeżeli miniesz zakręt, system
automatycznie zmodyfikuje trasę i
może poprosić Cię o zawrócenie.
Jeżeli nie możesz zawrócić, jedź dalej
w tym samym kierunku. System
nawigacyjny określi Twoje położenie i
zmieni trasę. Zostaną podane nowe
wskazówki.
Wskazówka: W pojazdach z
zestawem głośnomówiącym
montowanym przez Dealera
automatyczne wyciszanie dźwięku na
czas rozmowy telefonicznej może
oznaczać brak wskazówki głosowej
systemu nawigacyjnego. Za pomocą
przycisku INFORMATION powtórz
ostatnią wskazówkę głosową.
TRAFFIC MESSAGE CHANNEL
(Kanał informacji o ruchu
drogowym)
W niektórych państwach informacje o
ruchu drogowym (kanał TMC Traffic Message Channel) są bez
przerwy zbierane z czujników na
autostradach i raportów policyjnych.
Są one natychmiast przekazywane do
stacji radiowych, które zaabonowały
tę usługę.
Sygnał TMC jest następnie
przekazywany w zakresie fal UKF
(FM) jako dodatkowa informacja w
transmitowanym sygnale. Jeżeli
wybrane zostanie prowadzenie
dynamiczne, sygnał ten będzie
wykorzystany przez system
nawigacyjny do zweryfikowania
wytyczonej trasy w przypadku
utrudnień w ruchu, robót drogowych,
wypadków itp. zdarzeń mających
związek z aktualnym położeniem
pojazdu i kierunkiem podróży.
Operacja ta odbywa się
automatycznie, a komunikat głosowy
poinformuje o zmianie trasy.
41
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 43
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
Aby skorzystać z TMC
W wybranym trybie nawigacji
naciśnij przycisk MENU, aby wejść w
ustawienia nawigacji i jako kryterium
trasy wybierz opcję dynamiczną
(DYN).
Zostanie wyświetlone pytanie, czy
chcesz odbierać stację TMC. Wybierz
YES (tak) i urządzenie wyciszy się,
następnie automatycznie wyszuka
stację nadającą sygnał TMC. Jeżeli
znaleziona została odpowiednia
stacja, na wyświetlaczu ukaże się
napis TMC.
Jeżeli nastawisz stację nienadającą
informacji o ruchu drogowym lub
wyjdziesz poza zakres wybranej stacji
TMC, zostaniesz o tym
poinformowany i system
automatycznie rozpocznie
wyszukiwanie innej stacji TMC. Jeżeli
nie będzie mógł jej znaleźć, wybierze
następną stację w danym zakresie.
Prowadzenie dynamiczne pozostanie
wybrane.
Wskazówka:Jeżeli wybrane zostało
prowadzenie dynamiczne w krajach,
gdzie nie jest dostępna funkcja TMC
lub na obszarze, gdzie nie można
odbierać sygnałów stacji TMC,
urządzenie spyta, czy stacja TMC jest
potrzebna. Wybierz YES (tak) i
urządzenie będzie szukać stacji TMC.
Nie mogąc znaleźć takiej stacji,
wybierze kolejną w danym zakresie.
Prowadzenie dynamiczne pozostanie
wybrane.
42
WAYMARKS (Oznaczenie
aktualnego położenia)
W dowolnym momencie możesz
oznaczyć swoje aktualne położenie,
które zostanie zapamiętane jako
“Waymark”. Można to wykorzystać
jako przyszły cel i jest to użyteczna
metoda zapisywania w pamięci
systemu takich miejsc jak dom czy
praca.
Aby zaznaczyć i wybrać
aktualne położenie
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk
WAYMARK, a Twoje aktualne
położenie zostanie zapisane w
pamięci, wraz z datą i godziną jako
domyślnym identyfikatorem.
• Naciśnij przycisk WAYMARK, aby
otworzyć pamięć zapisanych
położeń i za pomocą przycisku
obok danego położenia zapisz je
lub za pomocą przycisku REN
(Zmień nazwę) zmień nazwę
danego miejsca i zapisz je w
pamięci głównej.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 44
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
• Za pomocą przycisku ENTER
wybierz i wprowadź daną
lokalizację, i zacznij prowadzenie.
• Naciśnij krótko przycisk
WAYMARK, ukaże się pamięć
aktualnego położenia i pięć
zapisanych miejsc. Po naciśnięciu
przycisku obok WAYMARK
aktualne położenie zostanie
zapisane zgodnie z powyższym
opisem.
Wskazówka: Szóste zapamiętane
miejsce spowoduje wykasowanie
pierwszego zapisanego miejsca, o ile
jego nazwa nie została zmieniona.
Zmiana nazwy miejsca
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz zapisane miejsce z
pamięci.
• Następnie użyj przycisku obok
napisu REN, aby przypisać mu
jakąś nazwę. Zostanie ono zapisane
w pamięci systemu pod wybraną
przez Ciebie nazwą.
• Nazwane w ten sposób miejsce
zostanie przeniesione do głównej
pamięci i usunięte z pamięci
aktualnego położenia.
MEMORISED DESTINATIONS
(Zapamiętane cele)
Szybki dostęp
• Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać
szybki dostęp do ostatnich piętnastu
celów oraz do:
• Wyświetlanych opcji: NEW,
RENAME i MANUAL SORT.
– Użyj przycisku obok napisu
NEW, aby dodać nowy cel.
– Użyj przycisku obok napisu
REN, aby zmienić nazwę
wybranego celu w pamięci
głównej na nazwę wyróżniającą.
– Użyj przycisku obok napisu
MAN, aby zobaczyć główne
menu uszeregowane ręcznie.
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz cel.
• Naciśnij ENTER, a zostanie
wytyczona trasa do tego danego
celu.
• Możesz nacisnąć przycisk DEL, aby
wykasować podświetlony cel.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DEL, aby usunąć z pamięci systemu
wszystkie cele.
Kasowanie zapamiętanego
położenia
Aby skasować zapamiętane położenie,
za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz i podświetl miejsce
do wykasowania. Następnie naciśnij
krótko przycisk DEL.
43
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 45
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
Wskazówka: Uszeregowana ręcznie
pamięć główna jest bardzo użyteczna
do przechowywania “pod ręką”
ulubionych celów (np. adresu
domowego) dla szybkiego dostępu,
ponieważ cele te można przesuwać i
przechowywać w takiej kolejności, w
jakiej ich potrzebujesz.
Cele uszeregowane ręcznie
Aby znaleźć i wybrać cel zachowany
na liście celów uszeregowanych
ręcznie:
• W menu DESTINATION wybierz
przycisk obok napisu MANUAL
SORT, aby wejść w funkcję
szeregowania ręcznego.
• Dostępne opcje to ADD (dodaj),
RENAME (zmień nazwę) i A-Z
SORT (szeregowanie w porządku
alfabetycznym).
– Użyj przycisku obok napisu
ADD, aby dodać nowy cel.
– Użyj przycisku obok napisu
REN, aby zmienić nazwę
wybranego celu w pamięci
głównej na nazwę wyróżniającą.
– Użyj przycisku obok napisu A-Z,
aby zobaczyć pamięć główną
uszeregowaną alfabetycznie.
44
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz cel.
• Naciśnij ENTER, a zostanie
wytyczona trasa do tego celu.
• Możesz nacisnąć przycisk DEL, aby
wykasować podświetlony cel.
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk,
aby usunąć z pamięci systemu
wszystkie cele.
Wskazówka:Aby zmienić kolejność
na liście tras, zaznacz odpowiednie
hasło za pomocą przycisku ENTER.
Następnie naciśnij i przytrzymaj ten
przycisk, a wówczas można będzie
przesunąć dany cel na inną pozycję na
liście.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 46
Nawigacja (Urządzenia serii EX)
Cele uszeregowane
alfabetycznie
Aby znaleźć i wybrać zapamiętany cel
z listy alfabetycznej:
• Z menu DESTINATION wejdź w tę
funkcję za pomocą przycisku obok
napisu A-Z SORT, a cele zostaną
uszeregowane w ciągu kilku
sekund.
• Dostępne opcje to ADD, RENAME
i LAST 15.
– Użyj przycisku obok napisu
ADD, aby dodać nowy cel.
– Użyj przycisku obok napisu
REN, aby zmienić nazwę
wybranego celu w pamięci
głównej na nazwę wyróżniającą.
– Użyj przycisku obok napisu L15,
aby przełączyć ekran na listę
ostatnich piętnastu wyznaczonych
celów.
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz cel.
• Naciśnij ENTER, a zostanie
wytyczona trasa do tego celu.
• Naciśnij krótko przycisk DEL, aby
wykasować podświetlony cel.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DEL, aby usunąć z pamięci systemu
wszystkie cele.
ZAKOŃCZENIE PROWADZENIA
• Naciśnij przycisk ESC, aby
zakończyć prowadzenie w
dowolnym punkcie podróży. System
zażąda potwierdzenia. Wybierz
YES (Tak) lub NO (Nie) i naciśnij
ENTER, aby potwierdzić dokonany
wybór.
• Możesz też użyć przycisku obok
napisu STOP, aby zatrzymać lub
przerwać prowadzenie aktywne.
45
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 47
Elementy sterowania odtwarzaczem CD
System audio może odtwarzać także
płyty CD audio, ale w urządzeniach
serii DX, gdy włożona jest taka płyta,
nie można korzystać z funkcji
nawigacji. Z obydwu funkcji możesz
korzystać jednocześnie tylko gdy
zamontowany jest zmieniacz płyt CD.
Włóż płytę CD lub, w urządzeniach
serii EX, płytę CD lub CD/MP3, a
odtwarzanie zacznie się
automatycznie.
W trybie odbioru radiowego naciśnij
przycisk CD, aby rozpocząć
odtwarzanie płyty już znajdującej się
w odtwarzaczu. Odtwarzanie zacznie
się od miejsca, w którym zostało
ostatnio przerwane.
Wskazówka: Naciśnij ponownie
przycisk CD, aby włączyć zewnętrzne
źródło dźwięku, np. magnetofon
przenośny, odtwarzacz DAT lub
MiniDisc.
WYBÓR ŚCIEŻKI NA PŁYCIE
CD
Naciskaj przyciski SEEK, aby wybrać
poprzednią lub następną ścieżkę na
wybranej płycie.
SZYBKIE PRZEWIJANIE DO
PRZODU/DO TYŁU
Naciśnij i przytrzymaj przyciski
SEEK, aby przeszukać ścieżki na
płycie do tyłu lub do przodu.
46
OPCJE ODTWARZANIA PŁYTY
CD
Podczas odtwarzania płyty:
Urządzenia serii DX
• Nciśnij przycisk CD/C, aby wybrać
jedną z dostępnych opcji.
Urządzenia serii EX
• Naciśnij przycisk MENU, aby
uzyskać dostęp do wymienionych
opcji.
• Za pomocą przycisków miękkich
dokonaj ustawień.
– SCAN - Wybierz SCAN ON, aby
odtworzyć pierwszych kilka
sekund każdej ścieżki. Aby nadal
słuchać wybranej ścieżki, naciśnij
przycisk ESC lub ENTER. Aby
zakończyć skanowanie, naciśnij
przycisk obok SCAN OFF.
– MIX - Wybierz MIX ON, aby
odtworzyć wszystkie ścieżki w
losowej kolejności.
– REPEAT - Wybierz REPEAT ON,
aby powtórzyć aktualną ścieżkę.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 48
Elementy sterowania odtwarzaczem CD
– PROGRAM - Wybierz tę funkcję,
aby zaprogramować i zachować
kolejność ścieżek do odtworzenia
zgodnie z Twoimi preferencjami.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
na wyświetlaczu i zawsze, gdy
odtwarzana jest płyta CD, podana
kolejność odtwarzania będzie
dostępna i można ją będzie
wybrać z menu PROGRAM (tylko
dla ustawień CD).
– NAME - Wybierz tę funkcję, aby
nazwać płytę włożoną do
odtwarzacza. Zawsze, gdy
odtwarzana będzie nazwana płyta
CD, nadana przez Ciebie
nazwa pojawiać się będzie na
wyświetlaczu zamiast zwykłej
nazwy CD i numeru ścieżki (tylko
dla ustawień CD).
Czas ścieżki
Podczas odtwarzania czas trwania
danej ścieżki pokazywany jest u góry
wyświetlacza.
FUNKCJE MP3
(Tylko urządzenia serii EX)
Możesz na tym urządzeniu odtwarzać
także płyty CD-R i CD-RW
zawierające pliki muzyczne MP3.
MP3 to format kompresji danych
audio na płycie CD do ok. 10% ich
pierwotnego rozmiaru bez
zauważalnej utraty jakości (przy
przepływności bitowej 128 kb/s).
Jeżeli wykorzystywana jest mniejsza
prędkość, jakość dźwięku nie będzie
zachowana.
Dostępne są różne nagrywarki CD,
oprogramowania do nagrywania CD
oraz płyty do nagrywania, co może
powodować problemy z odtwarzaniem
niektórych nagranych płyt. W
przypadku problemów z płytą
nagraną przez siebie spróbuj dokonać
nagrania na płycie innej marki lub
rodzaju.
Aby zminimalizować problemy, nie
nagrywaj płyt z prędkością większą
niż 16x. Należy korzystać z płyt
formatu zgodnego z ISO 9660
Poziom 1/Poziom 2 lub Joliet. Inne
formaty nie zapewniają dobrej jakości
odtwarzania.
Twój odtwarzacz ma ośmiostopniowe
drzewo katalogowe. Kolejne stopnie
katalogów nie będą rozpoznane ani
odtworzone. Możesz nazwać każdy
katalog w komputerze, a nazwy te
będą wyświetlone przez odtwarzacz.
Katalogom i ścieżkom/plikom należy
nadawać nazwy za pomocą
oprogramowania do nagrywania płyt,
bez akcentów i znaków specjalnych.
Podręcznik użytkownika
oprogramowania zawiera szczegółowe
informacje na ten temat.
47
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 49
Elementy sterowania odtwarzaczem CD
Jeżeli chcesz ustawić pliki w
określonej kolejności, skorzystaj z
oprogramowania do nagrywania, które
daje możliwość uszeregowania plików
w porządku alfabetycznym. Jeżeli
używane przez Ciebie
oprogramowanie nie daje takiej
możliwości, uszereguj pliki ręcznie
dołączając na początku nazwy numer
(np. 001, 002 itd.) — zera na
początku nazwy muszą być
wstawione.
Pliki MP3 mogą zawierać
dodatkowe informacje, np. nazwę
artysty, tytuł albumu i utworu
(znaczniki ID3), które Twój
odtwarzacz może wyświetlać.
Tworząc (kodując) pliki MP3 z plików
audio, stosuj przepływności bitowe od
8 do maksymalnie 256 kb/s przy
częstotliwości próbkowania od 8 do
48 kHz. Urządzenie odtworzy tylko
pliki MP3 z rozszerzeniem “mp3”.
Nie stosuj płyt CD z danymi i plikami
innymi niż formatu MP3, gdyż system
ten czyta tylko pliki MP3. Jeżeli
użyjesz płyty CD z zawierającej
zarówno ścieżki audio CD, jak i
ścieżki MP3, urządzenie odtworzy
tylko ścieżki audio CD.
Po włożeniu płyty do modelu
TravelPilot EX na wyświetlaczu ukaże
się napis „READING”, podczas gdy
urządzenie skanować będzie płytę.
Czas trwania tego skanowania zależeć
będzie od liczby ścieżek, plików i
folderów na płycie. Następnie
wyświetlone zostanie „AUDIO CD”
lub „MP3 CD”, zależnie od rodzaju
płyty.
48
Wybór odtwarzanej ścieżki MP3
• Naciśnij prawy przycisk SEEK, aby
wybrać i odtworzyć następną
ścieżkę MP3.
• Naciśnij lewy przycisk SEEK w
ciągu 3 sekund od początku ścieżki,
aby wybrać i odtworzyć poprzednią
ścieżkę.
• Naciśnij lewy przycisk SEEK po
upływie 3 sekund od początku
ścieżki, aby ponownie odtworzyć
daną ścieżkę od początku.
Wybór katalogu (folderu) MP3
• Naciśnij pierwszy przycisk miękki,
aby wybrać odtwarzanie pierwszego
pliku we wcześniejszym katalogu
MP3.
• Naciśnij drugi przycisk miękki, aby
wybrać odtwarzanie pierwszego
pliku w następnym katalogu MP3.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 50
Elementy sterowania odtwarzaczem CD
Tryb przeszukiwania MP3 (tylko
tryb zaawansowany MP3)
W tym trybie można przeszukać całą
płytę CD z plikami MP3 podobnie jak
w programie Windows Explorer,
wybierając katalogi i pliki podczas
odtwarzania pliku MP3. W trybie tym
nazwy katalogów i plików są
wyświetlane zamiast informacji ID3.
Gdy pokazywany jest ekran
odtwarzania MP3:
• Naciśnij pierwszy przycisk miękki,
aby wybrać o jeden katalog wyżej.
• Naciśnij drugi przycisk miękki, aby
przewinąć do końca wybraną listę.
• Naciśnij trzeci przycisk miękki, aby
przewinąć do początku wybraną
listę.
• Obróć przycisk ENTER, aby
wybrać pozycję z listy w trybie
przeszukiwania MP3.
• Naciśnij przycisk ENTER, aby
otworzyć podkatalog i nadal
odtwarzać aktualnie słuchany plik
lub, jeżeli dana pozycja jest w
formacie MP3, rozpocząć
odtwarzanie wybranego pliku.
Opcje wyświetlacza MP3
Wybieranie wyświetlanych
informacji
Podczas odtwarzania płyty MP3 na
wyświetlaczu podawane mogą być
różne informacje zakodowane na
każdej ścieżce. Informacje te
zawierają zwykle:
• Nazwę albumu, z którego pochodzi
utwór, jeżeli ma to zastosowanie
• Tytuł utworu
• Nazwę/nazwisko artysty
Zwykle urządzenie pokaże nazwę i
numer odtwarzanego pliku.
Aby wybrać inną informację:
• Naciskaj przycisk MENU, aż na
wyświetlaczu pojawi się ekran
MP3.
• Dokonaj wyboru za pomocą
przycisków miękkich obok strzałek
w górę i w dół.
Podczas prowadzenia przez nawigację
obok informacji MP3 pojawiać się
będą ekrany nawigacji.
WYJMOWANIE PŁYT CD
Wciśnij przycisk wysuwania płyty.
49
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 51
Elementy sterowania odtwarzaczem CD
Kolejność odtwarzania plików MP3
KATALOGGŁÓWNY
Katalog 1.1
Katalog 2.1
Katalog 3.1
Katalog 3.2
Plik 01
Plik 02
Plik 03
Plik 01
Plik 02
Plik 03
3
Plik 01
Plik 02
Plik 03
4
Plik 01
Plik 02
Plik 03
6
Plik 01
Plik 02
Plik 03
7
Plik 01
Plik 02
Plik 03
8
Plik 01
Plik 02
Plik 03
9
Plik 01
Plik 02
Plik 03
11
2
Katalog 2.2
Katalog 3.3
Katalog 3.4
Plik 01
Plik 02
Plik 03
5
Katalog 1.2
Katalog 2.3
Podkatalog 3.5
Podkatalog 3.6
Katalog 2.4
Podkatalog 3.7
Podkatalog 3.8
Max.
Podkatalog 7.1
Plik 01
Plik 02
Plik 03
Plik 01
Plik 02
Plik 03
50
1
10
Plik 01
Plik 02
Plik 03
12
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 52
Elementy sterowania odtwarzaczem CD
1
12
Kolejność odtwarzania plików MP3
\Plik 01
\Plik 02
\Plik 03
\Katalog 1.1\Katalog 2.1\Plik 01
\Katalog 1.1\Katalog 2.1\Plik 02
\Katalog 1.1\Katalog 2.1\Plik 03
\Katalog 1.1\Katalog 2.1\Katalog 3.1\Plik 01
\Katalog 1.1\Katalog 2.1\Katalog 3.1\Plik 02
\Katalog 1.1\Katalog 2.1\Katalog 3.1\Plik 03
\Katalog 1.1\Katalog 2.1\Katalog 3.2\Plik 01
\Katalog 1.1\Katalog 2.1\Katalog 3.2\Plik 02
\Katalog 1.1\Katalog 2.1\Katalog 3.2\Plik 03
\Katalog 1.1\Katalog 2.2\Plik 01
\Katalog 1.1\Katalog 2.2\Plik 02
\Katalog 1.1\Katalog 2.2\Plik 03
\Katalog 1.1\Katalog 2.2\Katalog 3.3\Plik 01
\Katalog 1.1\Katalog 2.2\Katalog 3.3\Plik 02
\Katalog 1.1\Katalog 2.2\Katalog 3.3\Plik 03
\Katalog 1.1\Katalog 2.2\Katalog 3.4\Plik 01
\Katalog 1.1\Katalog 2.2\Katalog 3.4\Plik 02
\Katalog 1.1\Katalog 2.2\Katalog 3.4\Plik 03
\Katalog 1.2\Katalog 2.3\Katalog 3.5\Plik 01
\Katalog 1.2\Katalog 2.3\Katalog 3.5\Plik 02
\Katalog 1.2\Katalog 2.3\Katalog 3.5\Plik 03
\Katalog 1.2\Katalog 2.3\Katalog 3.6\Plik 01
\Katalog 1.2\Katalog 2.3\Katalog 3.6\Plik 02
\Katalog 1.2\Katalog 2.3\Katalog 3.6\Plik 03
\Katalog 1.2\Katalog 2.4\Plik 01
\Katalog 1.2\Katalog 2.4\Plik 02
\Katalog 1.2\Katalog 2.4\Plik 03
\Katalog 1.2\Katalog 2.4\Katalog 3.8\Plik 01
\Katalog 1.2\Katalog 2.4\Katalog 3.8\Plik 02
\Katalog 1.2\Katalog 2.4\Katalog 3.8\Plik 03
\Katalog 1.2\Katalog 2.4\Katalog 3.8\...\Katalog 3.8\Plik 01
\Katalog 1.2\Katalog 2.4\Katalog 3.8\...\Katalog 3.8\Plik 02
\Katalog 1.2\Katalog 2.4\Katalog 3.8\...\Katalog 3.8\Plik 03
Kolejność katalogów MP3:
Katalog główny
\Katalog 2.1
\Katalog 3.1
\Katalog 3.2
\Katalog 2.2
\Katalog 3.3
\Katalog 3.4
\Katalog 3.5
\Katalog 3.6
\Katalog 2.4
\Katalog 3.7
\Katalog 7.1
51
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 53
Elementy sterowania odtwarzaczem CD
ŁADOWANIE PŁYT DO
ZMIENIACZA
• Lekko naciśnij klapkę zmieniacza.
Po zwolnieniu nacisku klapka
otworzy się.
• Naciśnij przycisk wysuwania płyty i
wyjmij magazyn.
• Włóż poszczególne płyty, stroną z
napisami do góry, do każdej
szczeliny, aż zatrzasną się na
miejscu.
Nie wkładaj więcej niż jednej płyty
do jednego otworu.
Wyjęcie płyty
Wyciągnij poszczególne szufladki z
płytami i wyjmij płyty.
Wkładanie magazynu
Strzałka na magazynie wskazuje
kierunek wkładania magazynu do
zmieniacza. Wciśnij magazyn mocno,
aż zatrzaśnie się na miejscu,
następnie zamknij klapkę zmieniacza.
Wskazówka: Zmieniacz płyt CD
montowany jest w różnych miejscach
w zależności od pojazdu. Informacje
o dokładnym położeniu zmieniacza
znaleźć można w Instrukcji obsługi
danego samochodu.
52
ODTWARZANIE PŁYT CD ZE
ZMIENIACZA
Odtwarzanie płyty audio CD w
odtwarzaczu
W trybie odbioru radiowego:
• Urządzenia serii DX - Naciśnij
przycisk CD/C dwa razy i naciśnij
przycisk miękki obok napisu CDC.
• Urządzenia serii EX - Naciśnij
przycisk CD/AUX trzy razy.
Podczas odtwarzania płyty w
odtwarzaczu:
• Urządzenia serii DX - Naciśnij
przycisk CD/C raz i naciśnij
przycisk miękki obok napisu CDC.
• Urządzenia serii EX - Naciśnij
przycisk CD/AUX dwa razy.
Odtwarzanie rozpocznie się od
pierwszej płyty w zmieniaczu, a na
wyświetlaczu pojawi się informacja,
która płyta została wybrana.
Odtwarzanie płyt, gdy w
odtwarzaczu znajduje się płyta
nawigacji
• Urządzenia serii DX - Naciśnij
przycisk CD/C raz.
• Urządzenia serii EX - Naciśnij
przycisk CD/AUX dwa razy.
Aby wybrać inną płytę ze zmieniacza,
naciśnij przycisk obok oznaczenia
potrzebnej płyty na wyświetlaczu.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 54
Elementy sterowania odtwarzaczem CD
Opcje odtwarzania
Po wybraniu odtwarzania ze
zmieniacza:
• Urządzenia serii DX - Naciśnij
przycisk CD/C, aby wejść w menu
zmieniacza.
• Urządzenia serii EX - Naciśnij
przycisk MENU, aby wejść w menu
zmieniacza.
• Za pomocą przycisków miękkich
dokonaj ustawień.
– SCAN – Aby odtworzyć
pierwszych kilka sekund każdej
ścieżki. Aby słuchać wybranej
ścieżki, naciśnij ESC.
– MIX - Aby odtworzyć ścieżki w
porządku losowym.
– REPEAT - Aby powtórzyć całą
płytę lub jedną ścieżkę, zależnie
od wybranego ustawienia.
– CD - Urządzenia serii DX - Aby
powrócić do odtwarzania jednej
płyty.
– COMP - Urządzenia serii EX –
Aby zwiększyć jakość dźwięku
poprzez podbijanie cichszych
fragmentów nagrania i wyciszanie
fragmentów głośnych, w celu
zrekompensowania hałasu
aerodynamicznego podczas jazdy.
USTAWIENIA ZMIENIACZA CD
(tylko urządzenia serii DX)
Po wybraniu odtwarzania ze
zmieniacza:
• Naciśnij przycisk AUD, aby wejść w
menu ustawień.
• Za pomocą przycisków miękkich
dokonaj ustawień.
– TIME - Aby włączyć lub
wyłączyć wyświetlanie czasu
trwania utworu.
– SCAN - Aby włączyć funkcję
skanowania dla jednej płyty lub
wszystkich płyt w zmieniaczu.
– RPT - Aby włączyć funkcję
powtarzania dla jednego utworu
lub całej płyty.
53
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 55
Ustawienia podstawowe
Możesz wejść do różnych ustawień
podstawowych i dokonać regulacji
naciskając przycisk MENU. Dostępne
opcje zostaną pokazane na
wyświetlaczu.
Urządzenia serii DX
• Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER wybierz, ustaw i zapisz
wprowadzone zmiany w
ustawieniach.
Urządzenia serii EX
• Użyj przycisków miękkich obok
opcji ustawień, których chcesz
dokonać.
54
USTAWIENIA WYŚWIETLACZA
• DAY/NIGHT
– Urządzenia serii DX - Wybierz
ON i jasność ekranu zostanie
zmniejszona automatycznie, jeżeli
zewnętrzne światła pojazdu są
włączone.
– Urządzenia serii EX - Wybierz
ekran dzienny, nocny lub
pośredni. Tryb AUTO-MODE
łączy ustawienie jasności ekranu
z oświetleniem tablicy
rozdzielczej. Oświetlenie tablicy
rozdzielczej włączone = tryb
nocny, oświetlenie tablicy
rozdzielczej wyłączone = tryb
dzienny. Po wybraniu tej funkcji
ustawienie jasności ekranu
możne być regulowane tylko
zgodnie z ustawieniem
oświetlenia tablicy rozdzielczej.
• BRIGHTNESS – Służy
zwiększaniu lub zmniejszaniu
jasności.
• ANGLE – W urządzeniach serii
DX służy ustawianiu pozycji
podczas jazdy.
• CONTRAST – W urządzeniach
serii EX służy zwiększaniu lub
zmniejszaniu kontrastu.
• SPECIAL EFFECT – W
urządzeniach serii DX możliwa jest
regulacja dowolna.
Wskazówka: W krajach, gdzie jazda
z włączonymi światłami dziennymi
jest obowiązkowa, zmień ustawienie
DISPLAY zgodnie z lokalnymi
przepisami.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 56
Ustawienia podstawowe
USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI
• POWER-ON – W urządzeniach
serii DX ustaw poziom głośności
dla włączania radioodtwarzacza.
• NAVI-MIN – W urządzeniach serii
DX służy ustawieniu minimalnego
poziomu głośności dla wskazówek
nawigacyjnych.
• NAV DIFF – W urządzeniach serii
EX służy zwiększaniu lub
zmniejszaniu różnicy poziomu
głośności między nawigacją a
normalnym sygnałem audio.
• TA MIN – Służy ustawianiu
minimalnego poziomu głośności dla
informacji o ruchu drogowym.
• AVC/GALA – Służy ustawieniu
funkcji automatycznej regulacji
głośności (Automatic Volume
Control), która pozwala systemowi
audio kompensować automatycznie
hałas towarzyszący jeździe.
• PHONE – W urządzeniach serii DX
służy ustawianiu poziomu głośności
dla telefonicznych połączeń
przychodzących w przypadku
zamontowanego systemu
głośnomówiącego.
LOUDNESS (Korekcja
fizjologiczna) (tylko urządzenia
serii DX)
Służy regulacji natężenia dźwięku do
poziomu normalnego sygnału audio.
OPCJE JĘZYKOWE
Za pomocą obrotowego przycisku
ENTER przewiń listę dostępnych
języków wskazówek głosowych i
informacji tekstowych. Naciśnij ten
sam przycisk, aby potwierdzić
dokonany wybór.
Wskazówka:Dla języka angielskiego
wybrać można jednostki imperialne
(mile) lub metryczne (kilometry).
55
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 57
Ustawienia podstawowe
USTAWIENIA ZEGARA
• SET CLOCK (Nastawianie zegara)
– TIME - W urządzeniach serii EX
służy dodawaniu lub odejmowaniu
godzin na zegarze. Ta opcja
ustawień jest możliwa tylko, gdy
sygnał GPS nie jest odbierany. W
innym przypadku, gdy sygnał
GPS jest odbierany, czas
ustawiany jest automatycznie i
poprzednie ustawienia są
zmieniane.
– TIME ZONE - Służy ustawieniu
strefy czasowej.
– SUMMER - Służy ustawieniu
czasu letniego.
– FORMAT - Służy ustawieniu
trybu 12 lub 24-godzinnego.
– STATUS CLOCK - W
urządzeniach serii DX służy
włączaniu i wyłączaniu zegara
stałego.
– MAIN CLOCK - W urządzeniach
serii DX pozwala zachować
wyświetlanie zegara nawet, gdy
system jest wyłączony.
• SET DATE (Ustawienia daty) (Tylko
urządzenia serii EX)
– DAY - Służy przesuwaniu w
przód lub cofaniu daty dziennej.
– MONTH - Służy przesuwaniu w
przód lub cofaniu daty
miesięcznej.
– YEAR - Służy przesuwaniu w
przód lub cofaniu daty rocznej.
– SET DATE FORMAT - Służy
ustawianiu formatu daty.
56
TESTY SYSTEMU
• INSTALL (Tylko urządzenia serii
DX) – Inicjuje testy własne systemu
– do stosowania wyłącznie przez
serwis Dealera.
• SAFETY/KEYCODE – Służy
ustawianiu kodu zabezpieczającego.
• DEFAULT SET/ RESET –
Służy przywracaniu ustawień
podstawowych lub ustawień
fabrycznych systemu audio. Wybierz
YES (Tak) lub NO (Nie).
• FM SEEK (Tylko urządzenia serii
DX) – Służy wybieraniu czułości
dla wyszukiwania sygnału stacji
radiowych.
Wskazówka: Nawet jeżeli nie
dokonujesz żadnych zmian,
przywrócony zostanie domyślny język
systemu (niemiecki). Użytkownicy
nieznający niemieckiego muszą
znaleźć i wybrać opcję menu
SPRACHE/LANG, aby ustawić w
systemie wybrany język.
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 58
Zdalne sterowanie
Zdalne sterowanie umożliwia
sterowanie niektórymi funkcjami
systemu audio bez konieczności
odrywania rąk od kierownicy.
• Naciśnięcie i przytrzymanie
powoduje przełączenie na następną
funkcję – AM/FM, CD, zmieniacz
CD, jeśli jest, AUX, AM/FM itd.
Regulacja głośności
Wahadłowy regulator głośności VOL
pozwala zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności każdego źródła
dźwięku.
Podczas odtwarzania płyty w
odtwarzaczu:
• Naciśnij i przytrzymaj, aby
przełączać między odbiorem
radiowym a odtwarzaniem płyty.
Wyszukiwanie
Przycisk SEEK można popchnąć w
stronę tablicy rozdzielczej, aby
wyszukiwanie odbyło się do przodu
lub pociągnąć do kierownicy, aby
wyszukiwanie odbyło się do tyłu.
W trybie radia:
• Jedno naciśnięcie spowoduje
wyszukanie następnej stacji w górę
lub w dół danego zakresu.
Gdy odtwarzana jest płyta CD we
wbudowanym odtwarzaczu lub
zmieniaczu (jeśli jest):
• Jedno naciśnięcie spowoduje
wyszukanie następnej lub
poprzedniej ścieżki/pliku na danej
płycie CD.
• Przytrzymanie przycisku spowoduje
szybkie przewinięcie do przodu lub
do cofnięcie nagrania do czasu
zwolnienia przycisku.
Podczas odtwarzania płyty w
zmieniaczu:
• Naciśnij, aby wybrać następną płytę
w zmieniaczu.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby
przełączyć między odbiorem
radiowym, odtwarzaniem płyty z
odtwarzacza i odtwarzaniem płyty
ze zmieniacza.
W dowolnym trybie:
• Jedno naciśnięcie podczas
nadawania informacji o ruchu
drogowym zakończy tę funkcję i
urządzenie powróci do pierwotnie
wybranego źródła dźwięku.
Wybór trybu (na dźwigni
zdalnego sterowania)
W trybie radia:
• Naciśnięcie powoduje przełączenie
radia na następną zaprogramowaną
stację lub, jeżeli zamontowany jest
zmieniacz płyt CD, przełączenie
odtwarzacza na następną płytę w
zmieniaczu.
57
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 59
Nowe płyty CD-ROM
Płyty CD z danymi dla systemu
nawigacyjnego rozprowadza firma
Tele Atlas. Płyty CD z danymi
aktualizującymi można nabyć w
Internecie na stronie
www.navshop.com, gdzie można też
otrzymać szczegółowe informacje o
innych produktach współpracujących z
tym systemem.
Abyś mógł być powiadamiany o
uaktualnieniach lub nowych funkcjach
systemu nawigacyjnego, możesz się
zarejestrować w firmie Tele Atlas
zaraz po otrzymaniu płyty CD.
W celu rejestracji wyślij e-mail na
adres service.centre@teleatlas.com,
zadzwoń lub prześlij swoje dane
faksem pod numer podany w tabeli
poniżej. Twoje dane zawierać muszą
nazwisko, adres, kod pocztowy i
numer telefonu. Powinieneś także
wskazać, że płyta CD jest używana z
systemem Ford TravelPilot. Zostanie
Ci nadany numer klienta i numer
referencyjny.
Ta płyta CD nie jest kompatybilna ze
starszymi systemami nawigacyjnymi
Ford, np. Navigation System 1 czy
Navigation System 2.
Gorące linie Tele Atlas dostępne są w
następujących państwach:
KRAJ
Austria
TELEFON
01 502 91 00 04
FAX
01 502 91 00 05
Belgia
070 23 34 08
070 23 34 05
Dania
80 88 03 27
80 88 03 26
Francja
01 55 21 25 05
01 55 21 25 06
Hiszpania
91 514 0893
91 514 0894
Holandia
020 582 94 91
020 582 94 92
Niemcy
061 96 97 50 03
061 96 97 50 04
Portugalia
01424 5100
01424 5101
Szwajcaria
022 710 0007
022 710 0008
Szwecja
08 402 8693
08 402 8694
Wielka Brytania
020 8230 3188
020 8230 3191
Włochy
02 80 66 30 03
02 80 66 30 04
58
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 60
Indeks
A
Alternatywne częstotliwości (AF) . 5
Automatyczne zapisywanie stacji . 13
AUX-IN (Gniazdo dodatkowego źródła
audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
F
Funkcje MP3 (Tylko urządzenia serii
EX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
G
Głośność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I
Informacje o ruchu drogowym
(TA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Informacje o ruchu drogowym . . . . 7
K
Kanał informacji drogowych
(TMC), DX . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kanał informacji drogowych
(TMC), EX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kod zabezpieczający . . . . . . . . . . . . 3
Kod identyfikacji
programu (PI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Korekcja fizjologiczna . . . . . . . . . 55
L
Ładowanie zmieniacza . . . . . . . . . 52
Listy tras, DX . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Listy tras, EX . . . . . . . . . . . . . . . . 37
M
Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Modyfikowanie tras, DX . . . . . . . 25
Modyfikowanie tras, EX . . . . . . . . 40
O
Odtwarzanie płyt ze zmieniacza . 52
Opcje odtwarzacza płyt CD . . . . . 46
Opcje językowe . . . . . . . . . . . . . . 55
Opcje trasy, DX . . . . . . . . . . . . . . 18
Opcje trasy, EX . . . . . . . . . . . . . . . 33
P
Pamięć informacji o ruchu
drogowym (TIM) . . . . . . . . . . . . . . 9
Poza zasięgiem mapy, DX . . . . . . 22
Poza zasięgiem mapy, EX . . . . . . 37
Przycisk wyboru typu programu
(PTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Przyciski zapamiętanych stacji
(Przyciski miękkie) . . . . . . . . . . . 13
R
RDS-EON
(Enhanced Other Network) . . . . . . . 5
Regulacja głośności przód-tył/
balansu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rozpoczęcie nawigacji, DX . . . . . 18
Rozpoczęcie nawigacji, EX . . . . . 32
S
Strojenie stacji . . . . . . . . . . . . . . . . 14
System danych radiowych (Radio Data
System - RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Szybkie przewijanie do przodu/do
tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
59
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 61
Indeks
T
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Testy systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tony niskie/wysokie . . . . . . . . . . . . 8
U
Ustawienia głośności . . . . . . . . . . 55
Ustawienia radia . . . . . . . . . . . . . . 15
Ustawienia wyświetlacza . . . . . . . 54
Ustawienia zegara . . . . . . . . . . . . 56
Ustawienia zmieniacza płyt CD
(tylko urządzenia serii DX) . . . . . 53
Utrata kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
W
Włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . 8
Wybór celu, DX . . . . . . . . . . . . . . 20
Wybór celu, EX . . . . . . . . . . . . . . 34
Wybór trasy, DX . . . . . . . . . . . . . . 20
Wybór trasy, EX . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wybór ścieżki na płycie CD . . . . 46
Wybór zakresu . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wyłączanie kodu
(Tylko urządzenia serii EX) . . . . . . 4
Wysuwanie płyty CD . . . . . . . . . . 11
Wyświetlanie nazwy stacji . . . . . . 5
Wyświetlanie tras, DX . . . . . . . . . 24
Wyświetlanie tras, EX . . . . . . . . . 39
60
Z
Zakończenie prowadzenia, DX . . . 30
Zakończenie prowadzenia, EX . . . 45
Zapamiętane cele, DX . . . . . . . . . 29
Zapamiętane cele, EX . . . . . . . . . 43
Zaznaczanie aktualnej pozycji,
DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zaznaczanie aktualnej pozycji,
EX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . 57
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 62
61
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
62
27/9/05
9:56 am
Page 63
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
27/9/05
9:56 am
Page 64
63
19188_T_Pilot_2005_PL.qxd
64
27/9/05
9:56 am
Page 65
Download PDF

advertising