AEG | FAVORIT 34032 | Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be
nl
ow
D
FAVORIT 34032
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
d
de
oa
NL AFWASAUTOMAAT
FR LAVE-VAISSELLE
DE GESCHIRRSPÜLER
2
25
49
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
2
d
de
oa
VOOR PERFECTE RESULTATEN
fro
m
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
nl
ow
D
Inhoud
3
d
de
oa
INHOUD
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
20
21
23
24
w
15
17
18
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Bediening van het apparaat
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de
afwasautomaat
Gebruik van afwasmiddel en
glansmiddel
De afwasautomaat inruimen
Afwasprogramma's
Een afwasprogramma selecteren
en starten
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Milieubescherming
m
13
fro
4
8
8
11
11
13
Veiligheidsinformatie
nl
ow
D
4
d
de
oa
VEILIGHEIDSINFORMATIE
fro
m
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen.
• Om het milieu te helpen.
• voor de correcte werking van het apparaat.
Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat
aan iemand anders geeft.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij
moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Algemene veiligheid
• De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen,
mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
zijn.
• Houd de deur van het apparaat niet open zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u persoonlijk letsel en vallen op een open deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet
voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines, schoon
te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
nl
ow
D
Veiligheidsinformatie
5
d
de
oa
m
fro
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in
de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
• Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het apparaat maken.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel (bijv.
afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een wasprogramma wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Verwijder pas borden uit het apparaat als het wasprogramma is voltooid.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat schoonmaken.
• Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden geinstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade aan
het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar op een elektrische schok en schade aan het apparaat.
Montage
• Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat niet
en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de leverancier.
• Verwijder alle verpakking voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
• Alleen een erkende persoon mag de elektrische installatie, het loodgieterswerk en de installatie van het apparaat uitvoeren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische
onderdelen te voorkomen.
• Belangrijk!Houd u aan de instructies in de sjabloon die met het apparaat zijn meegeleverd:
– Installatie van het apparaat.
– Voor het in elkaar zetten van de deur.
– Het aansluiten van de watertoevoer en -afvoer.
Veiligheidsinformatie
nl
ow
D
6
d
de
oa
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
fro
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
m
• Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wateraansluiting
e
.b
re
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik
geen gebruikte slangen.
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van het
apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant. De watertoevoerslang staat alleen onder druk wanneer er
water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de veiligheidsklep de stroom van het water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomtoevoer.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
nl
ow
D
Veiligheidsinformatie
7
d
de
oa
m
fro
• Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het
apparaat.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Service-afdeling
Het apparaat wegdoen
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het apparaat vast komen te zitten. Er bestaat gevaar voor verstikking.
– Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
WAARSCHUWING!
Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!
• Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op
met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts.
• Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts en maakt u de ogen schoon met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
e
.b
re
• Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met het servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
nl
ow
D
8
Beschrijving van het product
d
de
oa
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bovenrek
Waterhardheidsknop
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
BEDIENINGSPANEEL
A
1
5
B
4
2
3
nl
ow
D
9
d
de
oa
Aan-/uit-toets
Indicatielampjes programma
Indicatielampjes
Programme-toets
Toets Uitgestelde start
m
fro
Indicatielampjes
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
2
3
4
5
Bedieningspaneel
Het controlelampje gaat branden als:
• Het wasprogramma is voltooid.
• Het niveau van de waterontharder wordt ingesteld.
• Bij het in- of uitschakelen van de geluidssignalen.
• Als het apparaat een storing vertoont.
Programma bezig
• Het gaat aan als u een wasprogramma kiest.
• Het blijft aan gedurende het wasprogramma.
• Het gaat uit aan het einde van het wasprogramma.
Glansmiddel 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddeldoseerbakje bijgevuld moet worden.
Zout 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld
moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het
reservoir heeft bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de
werking van het apparaat.
e
.b
re
Einde programma
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een afwasprogramma loopt.
Toets programmakeuze/annuleren
Gebruik de programmakeuze/annuleringstoets voor deze handelingen:
• Het instellen van het afwasprogramma. Zie het hoofdstuk 'Instellen en starten van een
wasprogramma'.
• Het instellen van de waterontharder. Zie hoofdstuk 'De waterontharder instellen'.
• Het in-/uitschakelen van de geluidssignalen. Zie het hoofdstuk 'Geluidssignalen'.
• Het annuleren van een lopend afwasprogramma. Zie het hoofdstuk 'Instellen en starten
van een wasprogramma'.
Toets Uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 3 uur uit te
stellen. Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
Programmalampjes A en B
Deze lampjes hebben tevens een hulpfunctie als u:
• Het niveau van de waterontharder instelt.
• De geluidssignalen in- of uitschakelt.
Bedieningspaneel
d
de
oa
Instelmodus
nl
ow
D
10
m
fro
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen:
• Het selecteren en starten van een wasprogramma.
• Het niveau van de waterontharder elektronisch instellen.
• Het in-/uitschakelen van de geluidssignalen.
Op de aan/uit-toets drukt. Het apparaat staat in de instelmodus als:
• Alle programmalampjes uit zijn en het indicatorlampje Einde programma knippert.
Als u op de aan/uit-toets drukt. Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
• Slechts één programma-indicatielampje aan gaat.
– Annuleer het programma om terug te keren naar de instelmodus. Zie hoofdstuk 'Een
afwasprogramma instellen en starten'.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Geluidssignalen
U hoort de geluidssignalen als:
• Het wasprogramma beëindigd is.
• Het apparaat een storing ondervindt.
Volg deze stappen om de geluidssignalen uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de toets programmakeuze ingedrukt totdat het programmalampje A gaat knipperen en programmalampje B gaat branden.
4. Als het programmalampje A knippert en het programmalampje B gaat branden, druk
dan onmiddellijk opnieuw de programmatoets in.
Het programmalampje A gaat branden en het programmalampje B begint te knipperen.
Na enkele seconden gaat het programmalampje A uit en begint het indicatielampje
Einde programma branden. (Het programmalampje B blijft knipperen).
– Er klinken geluidssignalen.
5. Druk weer op de programmatoets. Het indicatielampje Einde programma gaat uit.
– De geluidssignalen zijn uitgeschakeld.
6. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Volg deze stappen om de geluidssignalen opnieuw in te schakelen:
1. Volg de procedure om de geluidssignalen uit te schakelen van punt 1 t.e.m. punt 4.
2. Het programmalampje A gaat uit. Het indicatielampje Einde programma is uit. (Het
programmalampje B blijft knipperen).
– De geluidssignalen zijn uitgeschakeld.
3. Druk weer op de programmatoets. Het controlelampje Einde programma gaat branden.
– Er klinken geluidssignalen.
4. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
nl
ow
D
Bediening van het apparaat
d
de
oa
BEDIENING VAN HET APPARAAT
fro
1.
11
m
Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
Start het wasprogramma.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze mineralen en
zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving.
Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van
het water in uw omgeving.
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (TH
°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
De waterontharder instellen
nl
ow
D
12
m
fro
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of 2
(zie de tabel).
d
de
oa
Handmatig instellen
5.
6.
Schakel het apparaat in.
Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
Houd de toets programmakeuze ingedrukt totdat het programmalampje A gaat knipperen en programmalampje B gaat branden.
Als het programmalampje B uitgaat en het indicatielampje Einde programma begint te
knipperen, druk de programmatoets dan opnieuw in. (Het programmalampje A blijft
knipperen).
Vanaf nu is de elektronische aanpassing van de waterontharder ingeschakeld.
– Het indicatielampje Einde programma vertoont sequenties waarin het knippert met
een pauze van enkele seconden tussen elke sequentie. Het aantal knipperingen
toont de huidige afstelling.
– Voorbeeld: 5 keer knipperen, pauze, 5 keer knipperen = niveau 5.
Druk de programmatoets in om de aanpassing te wijzigen. Telkens als u op de programmatoets drukt, gaat de instelling naar het daaropvolgende niveau.
Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
e
.b
4.
re
1.
2.
3.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Elektronische aanpassing
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje
niet branden.
nl
ow
D
Gebruik van zout voor de afwasautomaat
13
d
de
oa
GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE AFWASAUTOMAAT
fro
m
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u
vult alleen bij het eerste gebruik zout bij).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u dit vult met zout.
GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL
1
2 3
8
4
5
6
7
Gebruik van vaatwasmiddelen:
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel 8 van het afwasmiddelbakje te openen.
2.
3.
4.
Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 3 .
Als het afwasprogramma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis
afwasmiddel in het afwasmiddelbakje voor voorspoelen 1 .
Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje 3 .
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
d
de
oa
5.
nl
ow
D
14
Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
m
fro
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik
lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruik van glansspoelmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer
spoelen.
e
.b
re
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 5 om het deksel 7 van het glansmiddeldoseerbakje te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje 4 met glansmiddel. De markering 'max' toont het
maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te
veel schuim ontstaat tijdens het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 4..
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand
6 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen 6 .
Gebruik van gecombineerde afwastabletten
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout. Sommige soorten tabletten kunnen andere middelen bevatten.
Als u tabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om de doseerbakjes voor zout en glansmiddel te vullen. Het indicatielampje voor glansmiddel blijft branden als het apparaat is ingeschakeld.
Zorg dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving (raadpleeg de
instructies op de verpakking van de producten).
1. Stel de waterontharder op het laagste niveau in. Zie 'De waterontharder instellen'.
2. Stel de dosering van het glansmiddel in op de laagste stand.
Weer apart afwasmiddel, zout en glansmiddel gebruiken
1.
2.
3.
4.
Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
Stel de waterontharder op het hoogste niveau in.
Start een afwasprogramma zonder serviesgoed.
Als het afwasprogramma is voltooid, wijzigt u de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
nl
ow
D
De afwasautomaat inruimen
m
fro
Adviezen
d
de
oa
DE AFWASAUTOMAAT INRUIMEN
15
Onderrek
Plaats steelpannen, deksels, borden, slakommen en
bestek in het onderrek. Rangschik dekschalen en
grote deksels langs de rand van het onderrek.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
• Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
• Als u de voorwerpen in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.
De afwasautomaat inruimen
nl
ow
D
16
d
de
oa
De bestekmand
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Plaats vorken en lepels met het handvat naar beneden.
Plaats messen met het handvat naar boven.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen
dat ze aan elkaar kleven.
Gebruik het bestekrooster. Als de afmetingen van
het bestek het gebruik van de bestekroosters voorkomen, verwijder ze dan.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (met een
maximale diameter tot 24 cm), schoteltjes, slakommen, kopjes en glazen, pannen en deksels.
Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken
kan bereiken.
Plaats geen borden in de eerste drie voorste delen
van het rek. Zorg ervoor dat de borden voorover
kantelen.
Zet glazen met een lange voet ondersteboven in
de kopjesrekken. Voor grotere voorwerpen kunnen
de kopjesrekken worden opgeklapt.
Hoogteverstelling van het bovenrek
U kunt het bovenrek in twee standen zetten om de laadflexibiliteit te vergroten.
nl
ow
D
31 cm
or
nb
de
an
.v
w
24 cm
het onderrek
w
20 cm
Laagste stand
w
Bovenste stand
m
het bovenrek
fro
Maximale hoogte van borden in:
27 cm
AFWASPROGRAMMA'S
Soort vuil
Soort serviesgoed
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Programmabeschrijving
Voorspoelen
Wassen 70 °C
2 middelste spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal vervuild Serviesgoed en bestek Voorspoelen
Wassen 65 °C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
1)
Normaal vervuild Serviesgoed en bestek Voorspoelen
Wassen 50 °C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
e
.b
LET OP!
Als het rek zich in de hoogste stand bevindt,
kunnen er geen kopjes in de kopjesrekken geplaatst worden.
re
Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste stand te zetten:
1. Verwijder de vergrendelingen (A) van het
bovenrek.
2. Trek het rek naar buiten.
3. Zet het rek in de hoogste stand.
4. Zet de vergrendelingen (A) van het bovenrek terug in hun oorspronkelijke
stand.
Programma
17
d
de
oa
LET OP!
Stel de hoogte af voordat u het bovenrek gebruikt.
Afwasprogramma's
Een afwasprogramma selecteren en starten
Soort vuil
d
de
oa
Programma
nl
ow
D
18
Soort serviesgoed
1 koude spoelgang
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen
voedselresten niet aan het serviesgoed
vastkoeken en ontstaan er geen vieze
geurtjes in het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Programmabeschrijving
1) Dit is het standaardprogramma voor testinstituten (zie de meegeleverde brochure voor testinformatie). Met dit
programma hebt u de meest efficiënte water- en energieconsumptie voor normaal bevuild serviesgoed en
bestek.
Programmatijd (minuut)
Energie (kWh)
Water (liter)
120-130
1,8-2,0
22-24
100-110
1,4-1,6
19-21
130-140
1,0-1,2
14-16
12
0,1
5
e
.b
Programma
re
Verbruiksgegevens
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
vaat kan deze waarden veranderen.
EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN
Een wasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start
1.
2.
3.
4.
Schakel het apparaat in.
Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
Selecteer een wasprogramma. Blijf de programmatoets indrukken tot het corresponderende programmalampje verbonden aan het wasprogramma gaat branden. Zie de tabel
'Wasprogramma's'.
Sluit de deur van het apparaat. Het wasprogramma start automatisch.
Een wasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start
1.
2.
3.
Schakel het apparaat in en selecteer een wasprogramma.
Druk op de toets uitgestelde start
– Het controlelampje uitgestelde start gaat branden
Sluit de deur van het apparaat.
– Het aftellen start automatisch.
– Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.
nl
ow
D
Een afwasprogramma selecteren en starten
19
d
de
oa
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u de deur weer
sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
m
fro
Het afwasprogramma onderbreken
Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
e
.b
re
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u de selectie
veranderen.
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om een
nieuwe selectie te maken.
Het annuleren van een wasprogramma
1. Houd de programmatoets ingedrukt tot de programma- en programma bezig lampjes
uitgaan.
2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een
nieuw wasprogramma start.
Het annuleren van een uitgestelde start
1. Houd de programmatoets ingedrukt tot de programma- en uitgestelde start lampjes
uitgaan.
2. Druk op de programmatoets om een nieuw wasprogramma te selecteren.
Aan het einde van het afwasprogramma
• Stopt het apparaat automatisch.
• Weerklinken de geluidssignalen.
1. Open de deur van het apparaat.
– Het indicatielampje einde programma brandt.
– Het groene lampje brandt.
2. Schakel het apparaat uit.
3. Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten.
Verwijder de voorwerpen uit de manden.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
Onderhoud en reiniging
nl
ow
D
20
d
de
oa
ONDERHOUD EN REINIGING
fro
m
De filters verwijderen en reinigen
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vuile filters verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze zo
nodig.
Het apparaat heeft drie filters:
• grove filter (A)
• microfilter (B)
• platte filter (C).
e
.b
A
B
C
1. Om de filters (A) en (B) los te maken,
draait u de hendel op de microfilter (B) ca.
1/4 draai linksom en verwijdert u deze.
2. Houd de grove filter (A) vast aan de hendel en verwijder deze uit de microfilter (B).
3. Verwijder het platte filter (C) uit de bodem
van het apparaat.
4. Maak de filters schoon onder stromend
water.
5. Zet de platte filter (C) op zijn oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders
(D).
6. Plaats het grove filter (A) in het microfilter (B) en druk ze tegen elkaar.
7. Zet de filters (A) en (B) op hun plaats.
Draai de hendel op de microfilter (B) rechtsom tot deze vergrendelt.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
D
nl
ow
D
Problemen oplossen
21
d
de
oa
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een smal en puntig voorwerp.
m
fro
De buitenoppervlakken reinigen
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
PROBLEMEN OPLOSSEN
re
e
.b
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact op
met de service-afdeling.
Storing
Storingscode
Het apparaat
wordt niet gevuld met water.
• Het indicatielampje van
het programma dat lopende is, knippert.
• Het indicatielampje Einde programma knippert
één keer.
Het apparaat
• Het indicatielampje van
pompt geen wahet programma dat loter weg.
pende is, knippert.
• Het indicatielampje Einde programma knippert
twee keer.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De waterkraan is verstopt of aangezet met
kalkaanslag.
Maak de waterkraan
schoon.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met
de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan
open.
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
De aansluiting van de
wateraanvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
De watertoevoerslang is
beschadigd.
Verzeker u ervan dat de
watertoevoerslang niet
is beschadigd.
De gootsteenafvoer is
geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de
waterafvoerslang is niet
correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
nl
ow
D
22
Problemen oplossen
d
de
oa
Storing
Storingscode
Mogelijke oorzaak
w
• Het indicatielampje van
het programma dat lopende is, knippert.
• Het indicatielampje Einde programma knippert
drie keer.
or
nb
de
an
.v
w
De deur van het apparaat is open.
Sluit de deur goed.
De stekker is niet aangesloten.
Steek de stekker in het
stopcontact.
De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
De uitgestelde start is
ingesteld.
Zie 'Een wasprogramma
selecteren en starten'
als u de uitgestelde
start wilt annuleren.
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Voor andere, niet in de tabel beschreven storingscodes, dient u contact op te nemen met
onze service-afdeling.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
Productnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
....................
....................
....................
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor
het type lading en mate van
vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het
type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
De sproeiarmen kunnen niet
vrij draaien als gevolg van een
onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
Zorg ervoor dat een goede
plaatsing van het serviesgoed
de sproeiarmen niet blokkeert.
e
.b
re
Het programma
begint niet.
Draai de waterkraan
dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
w
Anti-overstromingsinrichting
werkt.
Verzeker u ervan dat de
waterafvoerslang niet is
beschadigd.
m
fro
De waterafvoerslang is
beschadigd.
Mogelijke oplossing
nl
ow
D
Mogelijke oorzaak
d
de
oa
Probleem
23
Technische gegevens
Mogelijke oplossing
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het
zoutreservoir goed gesloten is.
De dosering van het glansmiddel is te hoog.
Verminder de glansmiddeldosering.
m
fro
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
e
.b
re
Opgedroogde waterdruppels op De dosering van het glansmidde glazen en de borden.
del is te laag.
or
nb
de
an
.v
w
De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken of
een blauwzweem.
w
w
Er zitten kalkresten op de borden.
Verhoog de dosering van het
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op een
kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje
met glansmiddel.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Breedte
596 mm
Hoogte
818-898 mm
Diepte
Leidingwaterdruk
555 mm
Minimaal
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water
maximaal 60 °C
Capaciteit
Couverts
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van de
deur van het apparaat.
Milieubescherming
nl
ow
D
24
d
de
oa
or
nb
de
an
.v
w
w
w
MILIEUBESCHERMING
m
fro
Gebruik een heet watervoorziening om het energieverbruik te verminderen, als het hete
water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
WAARSCHUWING!
Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.
e
.b
re
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
nl
ow
D
d
de
oa
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
25
fro
m
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui vous
simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne
trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils.
Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice
afin d'utiliser au mieux votre appareil.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires
conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus
élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux
range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge
délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
Sommaire
nl
ow
D
26
d
de
oa
SOMMAIRE
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
47
47
w
43
45
w
41
42
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Utilisation de l'appareil
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Utilisation du sel régénérant
Utilisation du produit de lavage et
du liquide de rinçage
Rangement des couverts et de la
vaisselle
Programmes de lavage
Sélection et départ d'un
programme de lavage
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
Caractéristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
m
38
fro
27
31
31
34
34
36
36
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
nl
ow
D
27
d
de
oa
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Consignes de sécurité
fro
m
Lire attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre sécurité et la sécurité de votre appareil.
• Pour protéger l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil est
cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné aux enfants et aux personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance, ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
• Surveillez les enfants en veillant à ce qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure
corporelle.
• Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr. Ne laissez pas les enfants toucher les produits de lavage.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l’appareil lorsque la porte est ouverte.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez jamais les caractéristiques de cet appareil. Vous risqueriez de vous blesser et
d'endommager l'appareil.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle peuvent occasionner des brûlures chimiques au
niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez les instructions de sécurité du
fabricant des produits.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produits de lavage peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans supervision. Vous éviterez ainsi les blessures et les chutes sur une porte ouverte.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de votre appareil.
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez jamais à d'autres
fins, pour éviter les dommages corporels et les dégâts matériels.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles pouvant être lavés en
machine.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
Consignes de sécurité
nl
ow
D
28
d
de
oa
m
fro
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placez-les en position horizontale dans le
panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont pas équipés d'un
panier à couteaux).
• N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour
lave-vaisselle.
• Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en
particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.
• Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage. Les restes de sel
dans l'appareil peuvent provoquer de la corrosion ou perforer la cuve de l'appareil.
• Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (agent
de nettoyage pour lave-vaisselle, produit de lavage liquide). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer le programme
de lavage.
• De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme de lavage. Risque de brûlures cutanées.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme de lavage.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Entretien et nettoyage
• Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur.
• N'utilisez pas de produits inflammables ou corrosifs.
• N’utilisez pas l'appareil sans les filtres. Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage pourraient
être compromises et l'appareil endommagé.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur l'appareil pour son nettoyage. Cela créerait un
risque de choc électrique et pourrait endommager l'appareil.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin
vendeur.
• Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
• Seul un professionnel qualifié doit effectuer l'installation, le raccordement électrique et
hydraulique, la mise en service et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi des
risques mobiliers, immobiliers et corporels.
• Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de
débrancher l'appareil.
• Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques et électriques.
• Important !Respectez les consignes données sur le gabarit fourni avec l'appareil :
– Pour installer l'appareil.
– Pour monter la porte du meuble.
– Pour raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.
nl
ow
D
Consignes de sécurité
29
d
de
oa
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et à proximité de structures sûres.
fro
Précautions contre le gel
m
• N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0
°C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Tuyau d’arrivée d’eau
e
.b
re
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas de
tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées depuis
longtemps. Laissez couler l’eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau
d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager les tuyaux d'eau lorsque vous installez l'appareil.
• Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux d’eau sont bien serrés afin d’éviter les fuites.
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux ne fuient pas.
• Le tuyau d'arrivée est à double paroi et comporte un câble d'alimentation intérieur ainsi
qu'une soupape de sécurité. Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement lorsque l'eau s'écoule Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit, la soupape de sécurité coupe automatiquement l'eau.
– Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
– N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans l'eau.
– Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, débranchez
immédiatement la prise secteur.
– Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur pour remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse
Raccordement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
Consignes de sécurité
nl
ow
D
30
d
de
oa
m
fro
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple.
Risque d'incendie.
• Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service
après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à
l'arrière de l'appareil.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Détachez, pour ce faire, la fiche de la prise secteur.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre appareil doit uniquement être effectuée par
une personne qualifiée. Contactez votre service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Pour mettre l'appareil au rebut
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil.
– Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Retirez le loquet de la porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Risque d'asphyxie.
– Mettez l'appareil au rebut dans un centre local agréé.
AVERTISSEMENT
Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux et peuvent être corrosifs !
• En cas d'accident impliquant ces produits, contactez immédiatement un médecin.
• En cas d'ingestion du produit, contactez immédiatement un médecin.
• En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, contactez immédiatement un
médecin et rincez abondamment à l'eau.
• Conservez les produits de lavage pour lave-vaisselle dans un endroit sûr et hors de portée
des enfants.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte quand celui-ci contient du produit de lavage.
• Remplissez le distributeur de produit de lavage juste avant de démarrer un programme
de lavage.
nl
ow
D
Description de l'appareil
31
d
de
oa
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir de sel régénérant
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion intermédiaire
BANDEAU DE COMMANDE
A
1
5
B
4
2
3
Bandeau de commande
d
de
oa
Touche Marche/Arrêt
Voyants des programmes
Voyants
Touche Programme
Touche Départ différé
m
fro
Voyants
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
2
3
4
5
nl
ow
D
32
Le voyant s'allume lorsque :
• Le programme de lavage est terminé.
• Vous réglez le niveau de dureté de l'adoucisseur d'eau.
• L'activation/la désactivation des signaux sonores.
• L'appareil rencontre une anomalie de fonctionnement.
Programme en cours
• S'allume quand vous sélectionnez un programme de lavage.
• Il reste allumé pendant toute la durée du programme de lavage.
• S'éteint à la fin du programme.
Liquide de rinçage 1)
L'indicateur s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage
doit être rempli.
Sel 1)
Ils s'allument lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportez-vous au chapitre « Utilisation du sel régénérant ».
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester
allumé plusieurs heures après le remplissage du réservoir de sel.
Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
1) Lorsque les réservoirs à sel et/ou à liquide de rinçage sont vides, les voyants correspondants ne s'allument pas
pendant qu'un programme est en cours.
Touche Sélection/Annulation du programme
Appuyez sur la touche de sélection/annulation du programme pour :
• Sélectionner le programme de lavage. Reportez-vous au chapitre « Réglage et départ
d'un programme de lavage ».
• Régler l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au chapitre « Réglage de l'adoucisseur d'eau ».
• Activer/désactiver les signaux sonores. Reportez-vous au paragraphe « Signaux sonores ».
• Annuler un programme de lavage en cours. Reportez-vous au chapitre « Réglage et départ d'un programme de lavage ».
Touche Départ différé
Utilisez la touche Départ différé pour différer l'heure de départ du programme de 3 heures.
Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Voyants de programme A et B
Ces voyants remplissent les fonctions complémentaires suivantes :
• Régler le niveau de l'adoucisseur d'eau.
• Activer/désactiver les signaux sonores.
e
.b
re
Fin de programme
nl
ow
D
33
d
de
oa
Mode Programmation
Bandeau de commande
m
fro
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer les opérations suivantes :
• Sélectionner et démarrer un programme de lavage.
• Régler électroniquement le niveau de l'adoucisseur d'eau.
• Activer/désactiver les signaux sonores.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil se trouve en mode Programmation
lorsque :
• Tous les voyants du programme sont éteints et le voyant Fin de programme clignote.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil n'est pas en mode Programmation
lorsque :
• Un seul voyant de programme s'allume.
– Pour revenir au mode Programmation, annulez le programme. Reportez-vous au chapitre « Réglage et départ d'un programme de lavage ».
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Signaux sonores
Un signal sonore retentit lorsque :
• Le programme de lavage se termine.
• L'appareil présente une anomalie de fonctionnement.
Pour désactiver les signaux sonores, procédez comme suit :
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Maintenez appuyée la touche de programme jusqu’à ce que le voyant A clignote et que
le voyant de programme B s’allume.
4. Lorsque le voyant A clignote et que le voyant de programme B s’allume, appuyez immédiatement à nouveau sur la touche de programme.
Le voyant A s'allume et le voyant de programme B commence à clignoter.
Après quelques secondes, le voyant de programme A s'éteint et l'indicateur de Fin de
programme s'allume. (Le voyant du programme B continue à clignoter).
– Les signaux sonores sont actifs.
5. Appuyez de nouveau sur cette touche. Le voyant de fin du programme s'éteint.
– Les signaux sonores sont désactivés.
6. Mettez l'appareil à l'arrêt pour confirmer l'opération.
Pour activer à nouveau les signaux sonores, procédez comme suit :
1. Suivez la procédure de désactivation des signaux sonores du point 1 au point 4.
2. Le voyant de programme A s'éteint. Le voyant de fin du programme est éteint. (Le voyant du programme B continue à clignoter).
– Les signaux sonores sont désactivés.
3. Appuyez de nouveau sur cette touche. Le voyant de fin du programme s'allume.
– Les signaux sonores sont actifs.
4. Mettez l'appareil à l'arrêt pour confirmer l'opération.
nl
ow
D
34
Utilisation de l'appareil
d
de
oa
UTILISATION DE L'APPAREIL
fro
1.
m
Vérifiez si le réglage de dureté de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de
votre région. Sinon, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.
Remplissez le réservoir avec la quantité nécessaire de produit de lavage.
Démarrez le programme de lavage.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation. Ces minéraux et sels peuvent endommager l'appareil.
Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il ne correspond pas à la dureté de l'eau de votre
région.
Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands
(dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Réglage d'usine
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
L’adoucisseur d’eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
nl
ow
D
Réglage de l'adoucisseur d'eau
m
fro
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur 1 ou 2
(reportez-vous au tableau).
d
de
oa
Réglage manuel
35
5.
6.
Mettez l'appareil sous tension.
Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
Maintenez appuyée la touche de programme jusqu’à ce que le voyant A commence à
clignoter et que le voyant de programme B s’allume.
Lorsque le voyant B s'éteint et que le voyant de fin de programme commence à clignoter, appuyez à nouveau sur la touche de programme. (Le voyant du programme A continue à clignoter).
À ce stade, le réglage électronique du niveau d'adoucisseur d'eau est actif.
– Le voyant de fin de programme effectue des séquences de clignotements et une
pause de quelques secondes entre chaque séquence. Le nombre de clignotements
indique le réglage en cours.
– Exemple : 5 clignotements / pause / 5 clignotements = niveau 5.
Appuyez sur la touche de programme pour changer le réglage. Chaque fois que vous
appuyez sur la touche de programme, le réglage passe au niveau suivant.
Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
Si l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement au niveau 1, le voyant de sel restera
éteint.
e
.b
4.
re
1.
2.
3.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Réglage électronique
nl
ow
D
36
Utilisation du sel régénérant
d
de
oa
UTILISATION DU SEL RÉGÉNÉRANT
m
fro
Il est normal que de l'eau s'écoule du réservoir lorsque vous le remplissez de sel.
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE RINÇAGE
1
2 3
8
4
5
6
7
Utilisation du produit de lavage
Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent
sur l'emballage du produit.
Pour remplir le distributeur de produit de lavage, procédez comme suit :
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Pour remplir le réservoir de sel
1. Dévissez le bouchon du réservoir à sel régénérant en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez
le réservoir pour la première fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à
ce que le réservoir soit rempli.
4. Éliminez toute trace de sel autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Remettez le bouchon en place et serrez-le
en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre pour fermer le réservoir de sel régénérant.
nl
ow
D
Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage
Appuyez sur la touche de déverrouillage 2 afin d'ouvrir le couvercle 8 du distributeur du produit de lavage.
Introduisez le produit de lavage dans le distributeur 3 .
Si le programme de lavage comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment de prélavage 1 .
Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez-les dans le distributeur 3 .
Fermez le distributeur du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il
soit verrouillé.
m
fro
2.
3.
d
de
oa
1.
37
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4.
5.
Utilisation du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans tâches ni striures.
Le distributeur de liquide de rinçage libère automatiquement le liquide de rinçage durant la
dernière phase de rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 5 afin d'ouvrir le couvercle 7 du distributeur de liquide de rinçage.
2. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage 4 de liquide de rinçage. Le repère
'max.' indique le niveau maximum.
3. Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin
d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé après chaque remplissage. Appuyez sur le couvercle
jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
Régler le dosage du liquide de rinçage
Réglage d'usine : position 4.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage entre 1 (minimum) et 6 (maximum).
Tournez le sélecteur de liquide de rinçage 6 afin d'augmenter ou diminuer le dosage.
Utiliser des pastilles de lavage
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
Si vous utilisez des pastilles qui contiennent du sel et du liquide de rinçage, ne remplissez
pas le réservoir de sel régénérant ni le distributeur de liquide de rinçage. Le voyant de contrôle du liquide de rinçage reste allumé lorsque l'appareil est en fonctionnement.
Assurez-vous que ces pastilles conviennent à la dureté de l'eau de votre localité (reportezvous aux instructions accompagnant l'emballage des produits).
1. Réglez la position minimale du degré de dureté de l'eau. Reportez-vous au chapitre
« Réglage de l'adoucisseur d'eau ».
e
.b
re
Les produits de lavage de différents fabricants présentent un taux de dissolution variable.
Certains produits de lavage en pastilles n'atteignent pas leur pouvoir de nettoyage optimal
au cours de programmes courts. Sélectionnez un programme de lavage long si vous utilisez
des produits de lavage en pastilles, afin d'éliminer complètement les résidus de produit de
lavage.
Rangement des couverts et de la vaisselle
nl
ow
D
38
d
de
oa
2. Réglez le dosage du liquide de rinçage sur le niveau le plus faible.
Utiliser à nouveau du produit de lavage, du sel régénérant et du liquide de rinçage séparément
fro
Approvisionnez de nouveau le réservoir de sel et le distributeur de liquide de rinçage.
Réglez la position maximale du degré de dureté de l'eau.
Lancez un programme de lavage sans charger l'appareil.
Sitôt le programme de lavage terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région.
5. Réglez la quantité de liquide de rinçage.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Conseils et astuces
w
RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE
m
1.
2.
3.
4.
• Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
• Enlevez tous les restes d'aliments.
• Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou
attachés.
• Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant,
• de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas dans le creux ou dans un fond bombé.
• La vaisselle et les couverts ne doivent pas être insérés les uns dans les autres ou se chevaucher.
• Pour éviter que les verres ne se brisent, évitez qu'ils se touchent.
• Placez les petites pièces dans le panier à couverts.
• Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
• Lorsque vous placez des articles dans les paniers, veillez à ce que l'eau puisse accéder à
toutes les surfaces.
• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne puissent pas se retourner.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau.
nl
ow
D
Rangement des couverts et de la vaisselle
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Rangez les casseroles, les couvercles, les assiettes,
les saladiers et les couverts dans le panier inférieur. Disposez les plats et les grands couvercles
autour du panier.
d
de
oa
Panier inférieur
39
Panier à couverts
Placez les fourchettes et les cuillères, manche tourné vers le bas.
Placez les couteaux, manche tourné vers le haut.
Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin
d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille et la
forme des couverts ne le permettent pas, retirez le
séparateur.
Rangement des couverts et de la vaisselle
nl
ow
D
40
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Le panier supérieur est conçu pour des assiettes
(de 24 cm de diamètre maximum), sous-tasses, saladiers, tasses, verres, casseroles et couvercles. Placez les ustensiles dans l'appareil de façon à ce que
l’eau puisse accéder à toutes les surfaces.
d
de
oa
Panier supérieur
Les assiettes ne doivent pas être placées dans les
trois premières sections situées à l'avant du panier. Vérifiez que les assiettes sont inclinées vers
l'avant.
e
.b
re
Placez les verres à long pied dans les supports pour
tasses en les retournant. Pour les ustensiles longs,
rabattez les supports de tasses vers le haut.
Réglage de la hauteur du panier supérieur
Vous pouvez placer le panier supérieur dans deux positions pour faciliter le chargement.
ATTENTION
Ajustez la hauteur avant de charger le panier supérieur.
Hauteur maximale de la vaisselle dans :
Le panier supérieur
Le panier inférieur.
Position haute
20 cm
31 cm
Position basse
24 cm
27 cm
Pour régler le panier supérieur en position haute, procédez comme suit :
nl
ow
D
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2.
3.
4.
Tournez les butées avant (A) vers l’extérieur.
Sortez le panier.
Glissez le panier en position haute.
Replacez les butées avant (A) dans leur
position d'origine.
41
d
de
oa
1.
Programmes de lavage
ATTENTION
Si le panier est en position haute, ne placez
pas de tasses sur les supports de tasses.
e
.b
re
PROGRAMMES DE LAVAGE
Programme
Niveau de salissure
Type de charge
Description du programme
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage 70 °C
2 rinçages intermédiaires
Dernier rinçage
Séchage
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage 65 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage 50 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
1)
Ce programme permet de rincer les plats
rapidement. Cela empêche les restes de
nourriture de coller sur les plats et les
mauvaises odeurs de sortir de l'appareil.
N'utilisez pas de produit de lavage avec
ce programme.
1 rinçage à froid
1) Ceci est le programme standard pour les instituts de test (veuillez consulter la brochure fournie pour connaître
les résultats des tests). Ce programme vous permet d'utiliser le plus efficacement votre consommation d'eau et
d'énergie pour les plats et couverts avec un niveau normal de salissure.
Valeurs de consommation
Programme
Durée du programme
(minutes)
120-130
Énergie (kWh)
1,8-2,0
Eau (litres)
22-24
nl
ow
D
42
Sélection et départ d'un programme de lavage
d
de
oa
Programme
Durée du programme
(minutes)
Énergie (kWh)
0,1
or
nb
de
an
.v
w
12
14-16
w
1,0-1,2
w
130-140
19-21
m
1,4-1,6
fro
100-110
Eau (litres)
5
e
.b
re
Ces valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
SÉLECTION ET DÉPART D'UN PROGRAMME DE LAVAGE
Régler et démarrer un programme de lavage sans départ différé
1.
2.
3.
4.
Mettez l'appareil sous tension.
Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
Sélectionnez un programme de lavage. Appuyez sur la touche de programme à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant du programme correspondant s'allume. Reportez-vous au tableau « Programmes de lavage ».
Fermez la porte de l'appareil. Le programme de lavage démarre automatiquement.
Régler et démarrer un programme de lavage avec départ différé
1.
2.
3.
Mettez en fonctionnement l'appareil et sélectionnez un programme de lavage
Appuyez sur la touche Départ différé
– Le voyant correspondant s'allume.
Fermez la porte de l'appareil.
– Le décompte démarre automatiquement.
– Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
L'ouverture de la porte de l'appareil interrompt le décompte. Lorsque vous refermez la porte, le décompte reprend là où il a été interrompu.
Interruption d'un programme de lavage
• Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage s'arrête.
• Fermez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage reprend là où il a été interrompu.
nl
ow
D
Entretien et nettoyage
43
d
de
oa
Pour annuler un programme de lavage ou un départ différé
m
fro
Si un programme de lavage ou un départ différé n'a pas encore démarré, vous pouvez
changer la sélection.
Lorsqu'un programme de lavage ou un départ différé est en cours, il est impossible de modifier la sélection. Pour effectuer une nouvelle sélection, annulez le programme de lavage
ou le départ différé.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Pour annuler un programme de lavage
1. Appuyez et maintenez appuyé la touche de programme jusqu'à ce que le voyant de
programme et le voyant correspondant au programme en cours s'éteignent.
2. Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du produit de
lavage dans le distributeur correspondant.
Pour annuler un départ différé
1. Appuyez et maintenez appuyé la touche de programme jusqu'à ce que le voyant de
programme et le voyant de départ différé s'éteignent.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche programme et sélectionnez un nouveau programme de lavage.
À la fin d'un programme de lavage
• L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.
• Les signaux sonores retentissent.
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le voyant Fin de programme s'allume.
– Le voyant du programme s'allume.
2. Mettez l'appareil à l'arrêt.
3. Pour de meilleurs résultats de séchage, entrouvrez la porte pendant quelques minutes.
Retirez les articles des paniers
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L’acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour retirer et nettoyer les filtres
Avec des filtres sales, les résultats du lavage sont moins satisfaisants. Contrôlez régulièrement les filtres et nettoyez-les si nécessaire.
Le lave-vaisselle possède 3 filtres :
• Filtre grossier (A)
• Micro-filtre (B)
Entretien et nettoyage
nl
ow
D
44
d
de
oa
• Filtre plat (C).
m
fro
A
e
.b
3. Retirez le filtre plat (C) du fond de la cuve.
4. Nettoyez soigneusement les filtres à l’eau.
5. Replacez le filtre plat (C) dans sa position
initiale. Vérifiez qu'il est correctement placé dans les deux guides (D).
6. Placez le filtre grossier (A) dans le microfiltre (B) et appuyez sur les deux filtres à
la fois.
7. Mettez les filtres (A) et (B) en place. Tournez la poignée du microfiltre (B) dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
qu'elle s'enclenche.
re
1. Pour déverrouiller les filtres (A) et (B),
tournez la poignée du microfiltre (B) d'environ 1/4 de tour vers la gauche.
2. Saisissez le filtre grossier (A) par la poignée et retirez-le du microfiltre (B).
or
nb
de
an
.v
w
C
w
w
B
D
Pour nettoyer les bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet pointu.
Nettoyage des surfaces externes
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commandes, à l'aide d'un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse.
N'utilisez en aucun cas des substances abrasives, des tampons à récurer ou des solvants
(acétone).
nl
ow
D
En cas d'anomalie de fonctionnement
45
d
de
oa
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
fro
m
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Essayez d'abord de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous n'y
arrivez pas, contactez votre service Après-vente.
w
w
Code d’erreur
Cause possible
L'appareil n'est
pas approvisionné en eau.
• Le voyant du programme en cours clignote.
• Le voyant de fin du programme clignote 1 fois.
Le robinet d'arrivée
d'eau est obstrué ou incrusté de tartre.
Nettoyez le robinet
d'arrivée d'eau.
La pression d'eau est
trop basse.
Contactez votre compagnie locale de distribution des eaux.
Le robinet d'arrivée
d’eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Le filtre situé dans le
tuyau d'arrivée d'eau
est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée d'eau
n'a pas été raccordé
correctement.
Vérifiez que le tuyau est
bien raccordé.
Le tuyau d'arrivée d'eau
est endommagé.
Assurez-vous que le
tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas endommagé.
Le robinet de l'évier est
bouché.
Nettoyez le robinet de
l'évier.
Le tuyau de vidange n'a Vérifiez que le tuyau est
pas été raccordé correc- bien raccordé.
tement.
Le tuyau de vidange est
endommagé.
Le système de
• Le voyant du programsécurité anti-déme en cours clignote.
bordement s'est • Le voyant de fin du prodéclenché.
gramme clignote 3 fois.
Le programme
ne démarre pas.
Assurez-vous que le
tuyau de vidange n'est
pas endommagé.
Fermez le robinet d'eau
et contactez votre service après-vente.
La porte de l'appareil est Fermez la porte correcouverte.
tement.
La fiche secteur n'est
pas branchée.
Insérez la fiche dans la
prise secteur.
e
.b
• Le voyant du programme en cours clignote.
• Le voyant de fin du programme clignote 2 fois.
re
L'appareil ne vidange pas.
Solution possible
or
nb
de
an
.v
w
Anomalie
En cas d'anomalie de fonctionnement
Code d’erreur
d
de
oa
Anomalie
nl
ow
D
46
Cause possible
w
Si vous souhaitez annuler le départ différé, reportez-vous à « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
or
nb
de
an
.v
w
w
La fonction Départ différé est sélectionnée.
Remplacez le fusible.
m
fro
Un fusible a disjoncté
dans la boîte à fusibles
de votre habitation.
Solution possible
Modèle (MOD.)
Numéro du produit (PNC)
Numéro de série (S.N.)
....................
....................
....................
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
La vaisselle n’est pas propre.
Cause possible
Solution possible
Vous n'avez pas sélectionné le Vérifiez que ce programme de
programme approprié pour ce lavage est approprié pour ce
type de vaisselle et de salissure. type de vaisselle et de salissure.
Les paniers n'ont pas été chargés correctement, l'eau n'a pas
pu accéder à toutes les surfaces.
Chargez les paniers correctement.
Les bras d’aspersion ne peuvent Vérifiez qu'une disposition inpas tourner parce que la vaiscorrecte de la vaisselle ne bloselle est mal positionnée.
que pas les bras d'aspersion.
Traces de tartre sur la vaisselle.
Les filtres sont encrassés ou
mal montés et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont propres et correctement
montés et installés.
Vous avez utilisé trop peu de
produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que la quantité de produit de lavage est suffisante.
Le réservoir de sel régénérant
est vide.
Remplissez le réservoir de sel
régénérant avec du sel spécial
pour lave-vaisselle.
L'adoucisseur d'eau a été mal
réglé.
Réglez l'adoucisseur d'eau.
e
.b
re
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste, contactez le service après-vente.
Si des codes d'erreurs non décrits dans le tableau s'affichent, contactez le service aprèsvente.
Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
nl
ow
D
47
Caractéristiques techniques
Cause possible
d
de
oa
Problème
Assurez-vous que le bouchon
du réservoir de sel est correctement fermé.
m
fro
Le bouchon du réservoir de sel
régénérant n'a pas été vissé
correctement.
Solution possible
w
Traces de gouttes d'eau séchée
sur les verres et la vaisselle
or
nb
de
an
.v
w
w
Les verres et la vaisselle présen- Le dosage du liquide de rinçage Réduisez le dosage du liquide
tent des rayures, des taches
est trop élevé.
de rinçage.
blanches ou un film bleuâtre.
Le dosage du liquide de rinçage Augmentez le dosage du liquiest insuffisant.
de de rinçage.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est mouillée.
Vous avez sélectionné un programme de lavage sans phase
de séchage ou avec une phase
de séchage courte.
Laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte pendant quelques minutes avant de retirer la
vaisselle.
La vaisselle est mouillée et terne.
Le distributeur de liquide de
rinçage est vide.
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
e
.b
re
Il se peut que le produit de lavage soit en cause.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur
596 mm
Hauteur
818-898 mm
Profondeur
Pression de l'arrivée d'eau
555 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude
Capacité
Couverts
maximum 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).
La plaque signalétique située sur le bord intérieur de la porte de l'appareil donne des informations sur le branchement électrique.
Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses
de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
nl
ow
D
48
En matière de protection de l'environnement
d
de
oa
m
fro
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
AVERTISSEMENT
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité
mentionnées dans ce chapitre.
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et la prise et mettez-les au rebut.
• Éliminez le dispositif de bloquage de porte. Ceci pour empêcher que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur de l'appareil et ne mettent leur vie en danger.
nl
ow
D
d
de
oa
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
49
fro
m
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von
seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren
können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu
Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
Inhalt
nl
ow
D
50
d
de
oa
INHALT
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
e
.b
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
re
or
nb
de
an
.v
w
w
67
68
71
71
w
62
65
66
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Gebrauch des Gerätes
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für
Geschirrspüler
Verwendung von
Reinigungsmittel und Klarspüler
Laden von Besteck und Geschirr
Spülprogramme
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Umwelttipps
m
60
fro
51
55
55
58
58
60
nl
ow
D
51
d
de
oa
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitshinweise
fro
m
Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Zum Schutz der Umwelt.
• Zur korrekten Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses
an einem anderen Ort aufstellen oder es an eine andere Person weitergeben.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn eine inkorrekte Montage und Verwendung Schäden verursacht.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der
Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsund Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel dürfen
nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen, Mund oder im Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Gerät. Es können Reinigungsmittelrückstände im Gerät
zurückbleiben.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen. Damit werden Verletzungen und die von der geöffneten Tür ausgehende Stolpergefahr vermieden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät
nicht zu anderen Zwecken, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Gegenstände.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Ordnen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb ein. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie sie horizontal in den Oberkorb oder
in den Messerkorb. (Nicht alle Modelle sind mit einem Messerkorb ausgestattet.)
Sicherheitshinweise
nl
ow
D
52
d
de
oa
m
fro
• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
• Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur
Beschädigung des Wasserenthärters führen.
• Nach den Einfüllen des Spezialsalzes ein Spülprogramm laufen lassen. Salzrückstände im
Gerät können Korrosion oder ein Loch im Boden des Gerätes verursachen.
• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (Reinigungsmittel für Geschirrspüler,
Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können, bevor Sie
ein Spülprogramm starten.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten, wenn Sie die Tür während des Ablaufs
eines Spülprogramms öffnen. Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Spülprogramm beendet ist.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer ab, und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind. Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht zufriedenstellenden Spülergebnissen und einer Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. Andernfalls besteht
Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Montage
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Gerät darf nicht
montiert oder an das Stromnetz angeschlossen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall
an Ihren Händler.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät montieren und verwenden.
• Der elektrische Anschluss, die Klempnerarbeiten und die Montage des Geräts dürfen nur
von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Auf diese Weise werden Gebäudeschäden oder Verletzungen vermieden.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker während der Installation nicht an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des Geräts. Dabei könnten hydraulische oder elektrische Bauteile beschädigt werden.
• Wichtig!Befolgen Sie die Anweisungen der mit dem Gerät mitgelieferten Montageanleitung bei:
– Montage des Geräts.
– Montage der Türverkleidung.
– Anschluss des Wasserzulaufs und -ablaufs.
nl
ow
D
Sicherheitshinweise
53
d
de
oa
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren Konstruktionen
montiert ist.
m
fro
Frostschutzmaßnahmen
Wasseranschluss
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken
kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
e
.b
re
• Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung neue Schläuche. Benutzen Sie keine gebrauchten Schläuche.
• Schließen Sie das Gerät nicht an neue oder lange nicht mehr benutzte Rohre an. Lassen
Sie zunächst das Wasser ein paar Minuten durch das Rohr fließen und schließen Sie erst
dann den Zulaufschlauch an.
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen
oder zu beschädigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein
Wasser austreten kann.
• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung des Gerätes, dass die Schläuche keine Risse aufweisen.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über ein Sicherheitsventil und eine doppelte Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel. Der Wasserzulaufschlauch steht nur während des Wasserzulaufs unter Druck. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil
an den Kundendienst.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Sicherheitshinweise
d
de
oa
Elektrischer Anschluss
nl
ow
D
54
m
fro
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandgefahr.
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu an den
Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten,
sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie den Türschnappverschluss, damit Kinder oder Haustiere nicht in dem
Gerät eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
– Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.
WARNUNG!
Die Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich und können Korrosion verursachen!
• Bei Unfällen mit diesen Reinigungsmitteln konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte Reinigungsmittel in den Mund gelangen, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend einen
Arzt und spülen Sie die Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
nl
ow
D
Gerätebeschreibung
55
d
de
oa
GERÄTEBESCHREIBUNG
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
BEDIENFELD
A
1
5
B
4
2
3
nl
ow
D
56
Bedienfeld
d
de
oa
Ein-/Aus-Taste
Programmkontrolllampen
Kontrolllampen
Taste Programme
Taste Zeitvorwahl
m
fro
Kontrolllampen
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
2
3
4
5
Die Kontrolllampe leuchtet, wenn:
• Das Spülprogramm beendet ist.
• Sie die Wasserenthärterstufe einstellen.
• Sie die Signaltöne aktivieren/deaktivieren.
• Bei einer Gerätestörung.
Laufendes Programm
• Leuchtet auf, wenn Sie ein Spülprogramm auswählen.
• Leuchtet für die gesamte Dauer des Spülprogramms.
• Erlischt am Ende des Spülprogramms.
Klarspülmittel 1)
Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittel-Dosierer nachgefüllt werden muss.
Salz 1)
Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe Abschnitt „Gebrauch von Salz für Geschirrspüler“.
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz
noch einige Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
e
.b
re
Programmende
1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchten die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel nie auf, auch
wenn die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
Programmauswahl/-abbruch-Taste
Benutzen Sie die Programmauswahl/-abbruch-Taste für folgende Vorgänge:
• Zum Einstellen des Spülprogramms. Siehe Abschnitt „Wählen und Starten eines Spülprogramms“.
• Zum Einstellen des Wasserenthärters. Siehe Abschnitt „Einstellen des Wasserenthärters“.
• Zum Ein-/Ausschalten der akustischen Signale. Siehe den Abschnitt „Akustische Signale“.
• Zum Abbrechen eines laufenden Spülprogramms. Siehe Abschnitt „Wählen und Starten
eines Spülprogramms“.
Zeitvorwahltaste
Benutzen Sie diese Taste, um den Start des Spülprogramms in Schritten von 3 Stunden zu
verzögern. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Programm-Kontrolllampen A und B
Diese Kontrolllampen haben noch eine Zusatzfunktion bei:
• Der Einstellung des Wasserenthärters.
• Der Deaktivierung/Aktivierung der Signaltöne.
nl
ow
D
57
d
de
oa
Einstellmodus
Bedienfeld
m
fro
Das Gerät muss sich für folgende Einstellungen im Einstellmodus befinden:
• Zum Auswählen und Starten eines Spülprogramms.
• Zur elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Zum Ein-/Ausschalten der akustischen Signale.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
• Alle Programm-Kontrolllampen aus sind und die Programmende-Kontrolllampe blinkt.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist nicht im Einstellmodus wenn:
• Nur eine Programm-Kontrolllampe leuchtet.
– Brechen Sie das Programm ab, um in den Einstellmodus zurückzukehren. Siehe Kapitel
„Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Signaltöne
Sie hören einen Signalton:
• Am Ende des Spülprogramms.
• Im Fall einer Fehlfunktion des Geräts.
Führen Sie folgende Schritte durch, um den Signalton auszuschalten:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie die Programmwahltaste so lange gedrückt, bis die Programm-Kontrolllampe
A blinkt und die Programm-Kontrolllampe B leuchtet.
4. Sobald die Programm-Kontrolllampe A blinkt und die Programm-Kontrolllampe B
leuchtet, drücken Sie sofort wieder die Programmwahltaste.
Die Programm-Kontrolllampe A leuchtet und die Programm-Kontrolllampe B blinkt.
Nach einigen Sekunden erlischt die Programm-Kontrolllampe A und die Kontrolllampe
Programmende leuchtet. (Die Programm-Kontrolllampe B blinkt weiterhin.)
– Die Signaltöne sind eingeschaltet.
5. Drücken Sie noch einmal die Programmwahltaste. Die Kontrolllampe Programmende
erlischt.
– Die akustischen Signale sind ausgeschaltet.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
Führen Sie folgende Schritte durch, um die Signaltöne erneut einzuschalten:
1. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 aus, die unter „Signaltöne ausschalten“ beschrieben sind.
2. Die Programm-Kontrolllampe A erlischt. Die Kontrolllampe Programmende erlischt.
(Die Programm-Kontrolllampe B blinkt weiterhin.)
– Die Signaltöne sind ausgeschaltet.
3. Drücken Sie noch einmal die Programmwahltaste. Die Programmende-Kontrolllampe
leuchtet auf.
– Die Signaltöne sind eingeschaltet.
4. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
nl
ow
D
58
Gebrauch des Gerätes
d
de
oa
GEBRAUCH DES GERÄTES
fro
1.
m
Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
entspricht. Andernfalls stellen Sie ihn entsprechend ein.
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel auf.
Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.
Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
Starten Sie das Spülprogramm.
EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS
Der Wasserenthärter hält die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurück. Diese Minerale und Salze können das Gerät beschädigen.
Stellen Sie den Wasserenthärter ein, wenn die Einstellung nicht der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in
Ihrem Gebiet zu erfahren.
Wasserhärteeinstellung
Wasserhärte
Deutscher Wasserhärtegrad (dH°)
Französischer
Wasserhärtegrad
(°TH)
mmol/l
Clarke-Werte
manuell
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Werkseinstellung
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
7.
w
2.
3.
4.
5.
6.
nl
ow
D
Einstellen des Wasserenthärters
m
fro
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf die
Stufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
d
de
oa
Manuelle Einstellung
59
5.
6.
Schalten Sie das Gerät ein.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Halten Sie die Programmwahltaste so lange gedrückt, bis die Programm-Kontrolllampe
A blinkt und die Programm-Kontrolllampe B leuchtet.
Sobald die Programm-Kontrolllampe B erlischt und die Kontrolllampe Programmende
beginnt zu blinken, drücken Sie wieder die Programmwahltaste. (Die Programm-Kontrolllampe A blinkt weiterhin.)
Jetzt ist die elektronische Einstellung der Wasserenthärterstufe aktiv.
– Die Programmende-Kontrolllampe zeigt eine Blinkfolge mit einer Unterbrechung
von einigen Sekunden zwischen den Blinkzeichen an. Die Anzahl der Blinkzeichen
zeigt die aktuelle Einstellung.
– Beispiel: 5 Blinkzeichen, Pause, 5 Blinkzeichen = Härtestufe 5.
Drücken Sie zur Änderung der Einstellung die Programmwahltaste. Mit jeder Betätigung der Programmwahltaste wechselt die Einstellung auf die nachfolgende Härtestufe.
Schalten Sie das Gerät aus, damit die Einstellung gespeichert wird.
Wenn der Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 eingestellt ist, bleibt die Salzkontrollleuchte dunkel.
e
.b
4.
re
1.
2.
3.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Elektronische Einstellung
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
nl
ow
D
60
d
de
oa
GEBRAUCH VON SALZ FÜR GESCHIRRSPÜLER
fro
m
So füllen Sie den Salzbehälter:
1. Drehen Sie den Deckel gegen dem Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur wenn Sie zum ersten Mal Salz
einfüllen).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den Salzbehälter zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.
VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER
1
2 3
8
4
5
6
7
Gebrauch von Reinigungsmittel
Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigungsmittelmenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers auf der Reinigerverpackung.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Reinigungsmittelbehälter zu füllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels des Reinigungsmittelbehälters 2 den Entriegelungsknopf 8 .
nl
ow
D
Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler
Füllen Sie das Reinigungsmittel in den Behälter 3 .
Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, füllen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel in das Fach 1 .
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter 3 .
Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter. Drücken Sie auf den Deckel, bis er einrastet.
m
fro
4.
d
de
oa
2.
3.
61
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5.
Gebrauch von Klarspülmittel
e
.b
re
Reinigungsmittel unterschiedlicher Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Einige
Geschirrspüler-Tabs erbringen bei kurzen Spülprogrammen keine optimalen Ergebnisse.
Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, damit sich das
Reinigungsmittel vollständig auflösen kann.
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel
hinzu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels des Klarspülmittel-Dosierers 5 den Entriegelungsknopf 7 .
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer 4 mit Klarspülmittel auf. Die Markierung „max“
zeigt den maximalen Füllstand an.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu große Schaumbildung während des Spülprogramms zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer. Drücken Sie auf den Deckel, bis er einrastet.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 4.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 6 (höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie die Klarspüldosierwähler 6 , um die Dosierung zu erhöhen oder zu senken.
Verwendung von Kombi-Reinigertabletten
Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz. Einige
Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Wenn Sie Tabletten verwenden, die Salz und Klarspülmittel enthalten, müssen der Salzbehälter und Klarspülmittel-Dosierer nicht zusätzlich befüllt werden. Die Klarspülmittelanzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Vergewissern Sie sich, dass diese Tabletten für die Wasserhärte in Ihrer Region geeignet sind
(siehe hierzu die Anweisungen auf der Produktverpackung).
1. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die niedrigste Stufe ein. Beachten Sie den Abschnitt „Einstellen des Wasserenthärters“.
2. Stellen Sie den Klarspülmittel-Dosierer auf die niedrigste Einstellung.
Laden von Besteck und Geschirr
nl
ow
D
62
d
de
oa
Wieder Reinigungsmittel, Salz und Klarspülmittel separat verwenden
Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspülmittel-Dosierer auf.
Stellen Sie den Wasserenthärter auf die höchste Stufe ein.
Starten Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr.
Stellen Sie den Wasserenthärter nach Ablauf des Spülprogramms auf die Wasserhärte in
Ihrer Region ein.
5. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hinweise und Tipps
m
LADEN VON BESTECK UND GESCHIRR
fro
1.
2.
3.
4.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können (Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
• Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Behältern oder Schüsseln sammeln kann.
• Stellen Sie sicher, dass das Geschirr und das Besteck nicht aneinander haften.
• Achten Sie darauf, dass die Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb ein.
• Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.
• Achten Sie beim Einordnen des Spülguts darauf, dass das Wasser die Oberflächen aller
Geschirrteile erreicht.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht
verrutschen können.
• Auf Kunststoffgegenständen und Geschirr mit Antihaftbeschichtung sammeln sich oftmals Wassertropfen.
Unterkorb
Stellen Sie Töpfe, Deckel, Teller, Salatschüsseln
und Besteck in den Unterkorb. Ordnen Sie Servierplatten und große Deckel am Rand des Unterkorbs
an.
nl
ow
D
Laden von Besteck und Geschirr
63
d
de
oa
m
fro
Stellen Sie Gabeln und Löffel mit den Griffen nach unten hinein.
Stellen Sie Messer mit den Griffen nach oben hinein.
Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können
sie nicht zusammenkleben.
Verwenden Sie das Besteckgitter. Wenn die Abmessungen des Bestecks die Verwendung des Besteckgitters nicht zulassen, entfernen Sie es.
Oberkorb
Der Oberkorb ist zur Aufnahme von Tellern (bis zu
24 cm Durchmesser), Saucieren, Salatschüsseln,
Tassen, Gläsern, Töpfen und Deckeln vorgesehen.
Ordnen Sie das Spülgut so an, dass das Wasser die
Oberflächen aller Geschirrteile erreicht.
Stellen Sie keine Teller in die ersten drei Teile im
Vorderteil des Korbs. Stellen Sie sicher, dass die
Teller nach vorn geneigt sind.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Besteckkorb
Laden von Besteck und Geschirr
nl
ow
D
64
d
de
oa
m
fro
Stellen Sie langstielige Gläser mit dem Stiel nach
oben in die Tassenablagen. Für größeres Geschirr
können die Tassenablagen nach oben umgeklappt
werden.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Höhenverstellung des Oberkorbs
Der Oberkorb kann für eine flexiblere Beladung in zwei verschiedenen Höhen in den Geschirrspüler eingeschoben werden.
VORSICHT!
Nehmen Sie die Höhenverstellung vor dem Beladen des Oberkorbs vor.
Maximale Geschirrhöhe im:
Oberkorb
Unterkorb
Obere Stellung
20 cm
31 cm
Untere Stellung
24 cm
27 cm
Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb in die obere Position zu verstellen:
1. Ziehen Sie die vorderen Anschläge (A)
heraus.
2. Ziehen Sie den Korb heraus.
3. Bringen Sie den Korb in die obere Position.
4. Bringen Sie die vorderen Anschläge (A)
wieder an der ursprünglichen Stelle an.
VORSICHT!
Stellen Sie keine Tassen auf die Tassenablage,
wenn sich der Korb in der oberen Position befindet.
nl
ow
D
65
d
de
oa
SPÜLPROGRAMME
Spülgut
Programmbeschreibung
m
Verschmutzungsgrad
fro
Programme
Spülprogramme
w
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Spülgang 70 °C
2 mittlere Spülgänge
Klarspülgang
Trocknen
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Spülgang 65 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Spülgang 50 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
e
.b
re
Mit diesem Programm können Sie Geschirr schnell spülen. So vermeiden Sie,
dass Speisereste am Geschirr verkleben
und unangenehme Gerüche aus dem Gerät austreten.
Verwenden Sie für dieses Programm kein
Reinigungsmittel.
or
nb
de
an
.v
w
1)
w
Stark verschmutzt
1 Kaltspülgang
1) Dieses ist das Standardprogramm für Prüfinstitute (Informationen finden Sie in der separaten Broschüre). Mit
diesem Programm wird normal verschmutztes Geschirr und Besteck mit dem effizientesten Verbrauch von
Wasser und Energie gespült.
Verbrauchswerte
Programme
Programmdauer (Minuten)
Energie (kWh)
Wasser (in Litern)
120-130
1,8-2,0
22-24
100-110
1,4-1,6
19-21
130-140
1,0-1,2
14-16
12
0,1
5
Der Druck und die Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung und
die Geschirrmenge können diese Werte verändern.
nl
ow
D
66
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
d
de
oa
AUSWÄHLEN UND STARTEN EINES SPÜLPROGRAMMS
fro
3.
Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie ein Spülprogramm.
Drücken Sie die Zeitvorwahltaste.
– Die Kontrolllampe der Zeitvorwahl leuchtet.
Schließen Sie die Gerätetür.
– Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt automatisch.
– Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch.
Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft die Zeitvorwahl ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Abbruch eines Spülprogramms oder der Zeitvorwahl
Solange ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl noch nicht gestartet sind, können Sie die
Auswahl ändern.
Ist das Spülprogramm oder die Zeitvorwahl bereits in Betrieb, kann die Auswahl nicht mehr
geändert werden. Für eine neue Auswahl muss das Spülprogramm oder die Zeitvorwahl abgebrochen werden.
Abbrechen eines Spülprogramms
1. Halten Sie die Programmwahltaste gedrückt, bis die Programm-Kontrolllampe und die
Kontrolllampe „laufendes Programm“ erlöschen.
2. Bevor Sie ein neues Spülprogramm starten, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Abbrechen einer Zeitvorwahl
1. Halten Sie die Programmwahltaste gedrückt, bis die Programm-Kontrolllampe und die
Kontrolllampe „Zeitvorwahl“ erlöschen.
2. Drücken Sie die Programmwahltaste und wählen Sie ein neues Spülprogramm.
e
.b
1.
2.
re
Auswählen und Starten eines Spülprogramms mit Zeitvorwahl
or
nb
de
an
.v
w
w
4.
Schalten Sie das Gerät ein.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Wählen Sie ein Spülprogramm. Drücken Sie die Programmwahltaste, bis die Kontrolllampe des gewünschten Spülprogramms leuchtet. Siehe hierzu die Tabelle „Spülprogramme“.
Schließen Sie die Gerätetür. Das Spülprogramm startet automatisch.
w
1.
2.
3.
m
Auswählen und Starten eines Spülprogramms ohne Zeitvorwahl
nl
ow
D
67
d
de
oa
Am Ende des Spülprogramms
Reinigung und Pflege
m
fro
• Das Gerät stoppt automatisch.
• Der Signalton ertönt.
1. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
– Die Kontrolllampe Programmende leuchtet.
– Die Programm-Kontrolllampe leuchtet.
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür kann sich Wasser niederschlagen, da sich Edelstahl schneller abkühlt als das Geschirr.
REINIGUNG UND PFLEGE
Entfernen und Reinigen der Filter
Verschmutzte Filter beeinträchtigen das Spülergebnis. Prüfen Sie die Filter regelmäßig und
reinigen Sie diese, falls nötig.
Der Geschirrspüler hat 3 Filter:
• Grobfilter (A)
• Mikrofilter (B)
• Filtersieb (C).
A
B
C
e
.b
re
Entnehmen des Spülguts
Was tun, wenn …
nl
ow
D
68
d
de
oa
m
fro
D
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und das Bedienfeld des Gerätes mit einem weichen, feuchten
Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton usw.).
WAS TUN, WENN …
Das Gerät startet nicht oder hält während des Betriebs an.
Versuchen Sie zuerst, eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist
dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst.
e
.b
3. Nehmen Sie das Filtersieb (C) unten aus
dem Gerät heraus.
4. Reinigen Sie die Filter gründlich unter
fließendem Wasser.
5. Setzen Sie das Filtersieb (C) wieder in der
ursprünglichen Position ein. Vergewissern
Sie sich, dass es korrekt unter den beiden
Führungen (D) sitzt.
6. Setzen Sie den Grobfilter (A) in den Mikrofilter (B) ein und drücken Sie die Filter
zusammen.
7. Setzen Sie die Filter (A) und (B) in das Gerät ein. Drehen Sie den Griff des Mikrofilters
(B) nach rechts, bis er einrastet.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Drücken Sie zum Entriegeln der Filter (A)
und (B) den Griff des Mikrofilters (B) etwa
1/4 Umdrehung nach links und entnehmen Sie diesen.
2. Halten Sie den Griff des Grobfilters (A)
und ziehen Sie ihn aus dem Mikrofilter (B).
nl
ow
D
Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
or
nb
de
an
.v
w
w
Der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Wasserversorger.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich,
dass die Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Wasserzulaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserzulaufschlauch nicht beschädigt ist.
Der Siphon ist verstopft. Reinigen Sie den Siphon.
Der Wasserablaufschlauch ist nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich,
dass die Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Ablaufschlauch ist
beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserablaufschlauch keine Beschädigungen aufweist.
• Die Kontrolllampe des
laufenden Programms
blinkt.
• Die Programmendeanzeige blinkt dreimal.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden
Sie sich an den Kundendienst.
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Tür
richtig.
Der Netzstecker ist
nicht eingesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Sicherung im Haussicherungskasten ist
durchgebrannt.
Wechseln Sie die Sicherung aus.
e
.b
re
Das Programm
startet nicht.
Mögliche Abhilfe
w
Die AquasafeEinrichtung ist
ausgelöst.
• Die Kontrolllampe des
laufenden Programms
blinkt.
• Die Programmendeanzeige blinkt zweimal.
69
m
Das Gerät
pumpt das Wasser nicht ab.
• Die Kontrolllampe des
laufenden Programms
blinkt.
• Die Programmendeanzeige blinkt einmal.
Mögliche Ursache
fro
Es läuft kein
Wasser in das
Gerät.
Fehlercode
d
de
oa
Störung
Was tun, wenn …
nl
ow
D
70
Was tun, wenn …
Fehlercode
d
de
oa
Störung
Mögliche Abhilfe
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen möchten, siehe „Auswählen
und Starten eines Spülprogramms“.
m
fro
Mögliche Ursache
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Seriennummer (S.N.)
....................
....................
....................
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Problem
Das Geschirr ist nicht sauber.
Kalkablagerungen auf dem Geschirr.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Die Körbe waren nicht richtig
beladen, so dass das Wasser
nicht alle Oberflächen berührte.
Beladen Sie die Körbe richtig.
Aufgrund falsch angeordneten
Spülguts konnten sich die
Sprüharme nicht frei drehen.
Stellen Sie sicher, dass die
Sprüharme nicht durch eine inkorrekte Beladung blockiert
werden.
Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder
nicht korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
Die Reinigungsmittelmenge
war nicht ausreichend oder es
wurde kein Reinigungsmittel
verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
Der Salzbehälter ist leer.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Falsche Einstellung des Wasser- Stellen Sie den Wasserenthärter
enthärters.
entsprechend ein.
e
.b
re
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird an
der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei anderen Fehlercodes, die in dieser Tabelle nicht erwähnt werden, wenden Sie sich bitte
an den Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild.
Wir empfehlen, dass Sie folgende Daten hier notieren:
nl
ow
D
Mögliche Ursache
d
de
oa
Problem
Mögliche Abhilfe
Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter richtig geschlossen ist.
m
fro
Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.
71
Technische Daten
w
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung zu
niedrig.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere Reinigungsmittelmarke.
Das Geschirr ist nass.
Sie haben ein Spülprogramm
ohne Trocknungsgang oder mit
einem verkürzten Trocknungsgang gewählt.
Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers für einige Minuten einen Spaltbreit geöffnet, bevor
Sie das Geschirr entnehmen.
Das Geschirr ist nass und
glanzlos.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist
leer.
Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer mit Klarspülmittel auf.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Wasserdruck
Breite
596 mm
Höhe
818-898 mm
Tiefe
555 mm
Min.
0,5 bar (0,05 MPa)
Max.
8 bar (0,8 MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser
maximal 60 °C
Fassungsvermögen
Gedecke
12
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
Das Typenschild am inneren Rand der Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solaroder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des
Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Schlieren, Streifen, milchige
Klarspülmitteldosierung zu
Flecken oder blauschimmernder hoch.
Belag auf Gläsern und Geschirr.
nl
ow
D
72
d
de
oa
m
fro
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial bitte entsprechend seiner Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
WARNUNG!
Gehen Sie zum Entsorgen des Geräts folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
• Schneiden Sie Netzkabel und Netzstecker ab und entsorgen Sie beides.
• Entfernen Sie die Türverriegelung. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder aus Versehen
im Inneren des Geräts einsperren und in Lebensgefahr geraten.
nl
ow
D
73
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
74
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
75
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
www.aeg.com/shop
156954340-A-132011
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising