Návod k použití
ET 651TF11E
Q4ACZM0122
1
���������
� �����
� �����
2
� ����
� ����
� ��
3
Obsah
Bezpečnostní pokyny ............................................................................................... 6
Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči .....................................................................6
Příčiny škod .................................................................................................................. 7
Ochrana životního prostředí ..................................................................................... 8
Ekologická likvidace odpadu ......................................................................................... 8
Tipy, jak ušetřit energii ................................................................................................... 8
Seznámení se spotřebičem ...................................................................................... 9
Ovládací panel .............................................................................................................. 9
Varné zóny .................................................................................................................. 10
Ukazatel zbytkového tepla .......................................................................................... 10
Nastavení varné desky ............................................................................................ 11
Zapnutí a vypnutí varné desky ..................................................................................... 11
Nastavení varné zóny ................................................................................................. 11
Tabulka pro vaření ...................................................................................................... 13
Elektronika uvedení do varu ................................................................................... 15
Nastavení elektroniky uvedení do varu .........................................................................15
Tabulka pro vaření k elektronice uvedení do varu ........................................................15
Tipy k elektronice uvedení do varu ...............................................................................16
Dětská pojistka ....................................................................................................... 17
Zapnutí a vypnutí dětské pojistky ................................................................................ 17
Automatická dětská pojistka ........................................................................................ 17
Obsah
Timer .......................................................................................................................... 18
Varná zóna se má automaticky vypnout .......................................................................18
Automatický timer .........................................................................................................19
Kuchyňský budík ...........................................................................................................20
Automatické časové omezení ............................................................................... 20
Základní nastavení .................................................................................................. 21
Změna základních nastavení ........................................................................................22
Čištění a údržba ....................................................................................................... 23
Sklokeramika ...............................................................................................................23
Rám varné desky ........................................................................................................ 24
Odstranění poruchy ................................................................................................ 24
Zákaznický servis ..................................................................................................... 25
+&( "( % $) $)
% "&( % (
% $) %$) % +& + +& +% % +$ ! %$
!) +& +"# +& #"- " +& & " $)
% +& $) -(
+) ( ,
() ( ) +& ! $) " "
(( # ( )
) " "#
! +& % ( "&) $% ++%- !
")) - ! % "+) " " +)) !
! & )+ !( "*
"&) %) ! - -
- "* ' ( #( )"
' !
"&) $% !
% + ' +(!
"&) $% "% +) % + ' +(! 6
# * %
% !(
' +. 3!'$ $ ' !
%!$ '0$ % 2) %'$# # *!&
*!& 2) ! * %&"+# %4(&
!)$# %!, '0& !2 %)& "$,
' +. 3!'$ #!4 !$ 1. !" #! % "! %& -#
"#$ % "#%, "1. %# "!%"
# !( ) ! ' +. *. &) $'# $$
%!$ '0$ %& -# %# "!%"
# ' +. )*!$ $ " %!* "
"+- %& ' ) %*# &
" '- 3&"- ' $# &"# #$
'!* $#, %!$ "$ %& # '#!,
".#- & -# "#$ % "#%, "1. %#
"!%"
% ' +. 3!'$ #!4 !$ !,
!%& "$ ' +, $ " #1+ %4
%& -# "#$ % "#%, "1. %# "!%"
!%*-# !%& %&-/%# (', 1.%.
& ". %4!- # '*', "!%"$
%&(4 (. " +"#.
)'$ "
* #'
!"* !2 *%. $ (!*#
"!$
1.%# !*'$ *$ & .#
('.
% # %*. "# $'#2 !*
& *# !, *% !
& .# ('.
* '
2 $! ." $ (!*# "!$
$).%# %!$ "$ !%. *. $
% "$% )&
"#) %!$ "$ $ $ #%!, ( +#, 1-#& $ (#
7
! $ -#* ('#*%/ +./+'#<% '+ % -#*- %' '('1#'!, .*&'- +#- '#*%/ #,*5 (:,4'-
'#%2!,6 '+,*8, ('%'7 1#*#/ & +#$'
! "
$
'-2!,7% &. '&< 4!+,!7 (*'+,:#; '6*%
*&% %;2 '"7, # .0&!#- %,$!#/ - '.5 '
0*.&7
# $'$ &' ($+,'.5 &3'/ + %' '- & '*#5
.*&5 09&6 *'0,.!, *&&3 9$! +('*3#- &&7 (*'
.1! .*&'- +#- . '&3
" $"
(',:!4 ./$, '$/ 0$!#.!-", .+'-$- +
03#'&/ & ' *&- 2!.',&7 ' (*'+,:7
&,' +(',:!4 " '0&4& .+'-$- +.*'(+#'+%6*&!7 '+,*< $#,*!#<
$#,*'&!#< (:7+,*'"7 +, $,*!$ &
$,*'&! )-!(%&, %6*&! ($,&3 .0%7 -3.3 0(;+'
&.*3&7 &' */#$ 0:70&7 #,*3 -2
'+$'-2!$
$
'-27.", *& (3&. + +!$&<% *'.&<%
&% *'.&3 & 0./1-"7 +(',:- &*!
*;%6* & *& (3&. / %6$ '('.7,
.$!#'+,! .*&5 09&/
6", & 0:,$! <*'! &3'7 4+,' -3."7
'*&7 (*;%6* *& 6,1!&'- <.3 .6,17 &2
(*;%6* &
*' %$5 %&'2+,.7 ('-27.", %$< *& $#<
"& %3$' &($&6&< *& +(',:-" %&' '
&*!
8
� ����� ���� ��������� ��������� ������ ����������
��� ������ ��� �������� �� ���������� ���������
���� ��������
� ����� ������� �������� ����� �������� ���
�������� ���������� �������� ��������� ��������
����������� ������
� ���� ���������� �� ����� ������ �������
� ���������� �������� ����� ����� ������ ��� �����
���� ������ ������� ������ ���� ��� � ��
�������� ���� ������ ���� �������
��������� �� �����������
����� ��������� ����� ��� ����� ����� ������ ��
������ � ��� ��������� ������� ���� ����������
�������� �����
���������
������ ������ � � �
�������������� ������ �
���������� ����� ���
��������
������
Ovládací
pole���
pro
� ������ ����
� ������� ��������
Ovládací pole pro
Ovládací
pole ���
pro
�������� ������
� ������ �������
Ovládací
pole pro
�������� ������
���
�������� ������ ������
Ovládací
pole ���
pro
�������� ������
� �������� ������
� ��� ��������� ������
Ovládací
pole ���
pro
�������� ������
� �������������
������ ����
� ����������� �������
�� ����
9
'& ! +("$ %' ( (% !,
( ! !' ,# +( +(
% $$(
$( " # # & $
( #$) $ ) '/
$# #$) $ ) '/
"," ! !&# 0- $ + '/& $-"- 0-!#(1 #'"
#"- $ + '/& #""& ! '$- !& !"$) $!"
$ $ # !*
)- ! ! & # ! !!( $ !* "'
$ & !*' ,# + # &
& #( ! #
$ !* ! ! + ! ! # $ !* %'
$
10
) ' "+ "0 $-
! $ !* # ".+ /$)
#
' $+' "#+' "+ "#+(
! + * #! $ "+ "#+( "+ + ' ."'
"$!
#! + 0 #! ! !$ "+ "#+( $ %# ")
$-# ! "#! ) $ $# ") "+ +
' ! ! ") $-# (* "#)
' "# ! # ! !
"%# ") $-# ) & ! "#! #
## "+ &"0 !, ".+
!, ".+ &%+ "0
!, ".+ "#%%+ "0
&0 !, ."! ' $ !, $( 11
) ! #!, 1" &#"
"+" ! !%# #&" !$,", + )!#,, !# ! "+"
!%# &, ! &), !"$,
% !"#- $/, % !"#- $/, + !"#+ $/, "1" ! !%# # ! & &, ($1 !"#$/,
"1" ! !%# # !
& &, /(+ !#) ! & &,
#&" &%"$* "
" $ * &.% ! ## &,),
$%,), /$# / $%'', $1# ! /$
0( &," $%,"
12
������� ��� ������
������������� ������� ������� ������� ���������
���� ������ ������ �� ������ ��������� ���������
������� ����� ���� ����� ���������
��� ������� �� ���� ���������� ������ ������ ��
������ ��� ����� ���� ������
������
������� ������
����������
�����������
��������� ������� ������ ���
��������
���
���
�
�
�������
����� ������ �� ������
�
���
���
�
�
������������ ����������
�������� ������
�������� �����
���
���
����� ���
����� ���
����������� ���������
��������
����
������ ������� ����� �������
������� ������� ����� �������� ������� ��������� ������
����
����
���
���
����� ���
����� ���
��� ���
���� ���
������� ������ ������� ������
���� �� ������������ ��������� �����
������ ����
�������� ������ �� ������
������ ������� ��������
���������� �����
Jídlo
z jednoho
��������
������� hrnce, polévky
��������
�������� ��������
������ ���������� �����
���
���
���
���
����
���
���
���
���
����� ���
����� ���
����� ���
����� ���
���� ���
����� ���
����� ���
����� ���
�
������
������
������ ������
�����
���
���
���
����� ���
������ ���
����� ���
�������� ����������� �������
Jídlo
jednoho
hrnce��������
(např. čočka)
�������z ������
�������
13
5:2 & +;:,*): ) * *'*0)=
5:2 & 2(,2 )=
*.' . +;:,*): ) * *'*0)6
. & -$')= (
,< 3: +,- -$')6 (
,< 3: +,- 2(,2 )6
11 ,1: !$'8 +;:,*):
11 ,1: !$'8 *'*0)8
11 ,1: !$'8 *'*0)8 2(,2 )8 )+; ,1: +,-.1
(+$ ",)6.$
(,2 )8 -(9-$
'7$)&1
( ' .1
*'-&6 *&
+*, +* 4
" !,$./%. 04
' *' % (,2 )8 +*.,0$)1 )+; #,)*'&1 &/; : )/" .1
,*& .1
-*08 &/'$7&1
-* )+; 76-.$ &/; .
11 *'*0)8 ) * 0+$0):( .9-.:7&/
' )$) #*/1 *'*0)8 ) * 0+$0):( .9-.:7&/
,*)8 + 7$0* )+; 0*'&1&*'$#1 *0* 0+$0):( .9-.:7&/
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 ($)
4
($)
4
($)
4
($)
4
($)
4 ($)
4
($)
4
($)
4
($)
4 ($)
4 ($)
+*-./+)9
+*-./+)9
4 ($)
4
4
4
4
4
4
4
*-./+)8 0; ): 2 +*&'$7&1
2 +*&'$7&1
14
����������� ������� �� ����
����������� ������� �� ���� ������� ������ ����
������ ���������� ������ �������� ���� �� ����
������� ������ ������� �������
���� ��������� ����� ���� ������ �� ����������
������ ������� �������
���������
�����������
������� �� ����
����������� ������� �� ���� ��� ��������� �����
����� ������� �� ������ �� ������� ����� �����
�� �������� ���������� ������ ������� �������
�� �������� �� ������� ��
����������� ������� �� ���� �� ����������� ��
��������� �������� ����� � �������� ������� �������
�� ������� �� ���� ����� �� ��������� ��� ��� ������
������� �������
������� ��� ������
�������������
������� �� ����
������������� ������� �� �������� ��� ���� ������ ��
����������� ������� �� ���� �������
����� ������� �������� �� �������� �� ����� �����
����� ����� �������� ��� �� ����� ����� ����� ����
���� ������� ���� �����������
������ ������������ ������ �����������
������� �� ����
��������
�����
��������� �������
�������
��������
������
������
������� ����
������ ����������
��� �����
��� �����
������� ��
� ���
� ���
� ���
��� ���
��� ���
��� ���
������� �
� ���
�
�������� ����������� �������
�������
������ �������
Jídlo
z jednoho
hrnce��������
(např. čočka)
15
$! " " "
#
$"
$" " $""
%)/&: 0(&4+
%)/&: ,$40
2
2 #
2
2
2
%!&
2 %!&
$"
..
2
2
2
%!&
$"
:1 *-'"&4*'&:% %&'1*+-8% -'.
)%'). -9&6 - *$,( *2 04$#. -'.
9&6 $',(&6 )%'). *2 04$#. -'.
$&!& * 04$#. -'.
%)/&4 /$&!& *2 04$#. -'.
2
2 #
2 #
2 #
2 #
2
2
2
2
2
2 %!&
2 %!&
2 %!&
2
%!&
"
'$4.
,0&4 (5&7
#,*.
#
2
2
2 %!&
2 %!&
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
%!&
2
%!&
2
%!&
2
%!&
2
%!&
2
('*+,(&6 (5&8
"
38/# (98)'&8 &' '$'-&:
'+$+ (98)'&8 &' '$'-&4
+# *!$&: %
.. ).8 !$6 '$'-&6
.. ).8 !$6 '$'-&6 /%)/&6
&(9).8 ()*+.
$5!&#.
'*+,(&6 -9&8 / ('#$!5#.
/ ('#$!5#.
& # (&
* ) *! * * ' $ " * ( #
$ (& $ !&
( % & &
"
16
( '& ! )$ " ! ! " '
% ( * !%
( ! * ! " (( ! %
" %
!( ! * ! %( "#(
( & '% !
$! !( & !
"( & '& ! * %( (
17
% "&+#! #* /%0 %/ $
' %- ' "!!$ #$"!
"$, 0 "+
&#" #" %-" %'! " !#'+
"$"!+ $ !#'+ #' %- "!!$
#$
!#! !", #.+
!*! $" %! &#) #) %-$ #+!+ "%! !" #+!+ #" ) #)
%-$ !*! $" !'! "
#+!+ "%! &#) #) %-$
!*! $" %+ ##' !
$ "!
$ "!
!0! $" " "%! !" %%+ &#' !#'+
!#'+ %( *.#! " !
!# " !#'+ #+ #0 %- /&! ! %%! &" " !#'+ !*! $" !'! " #+!+ * "%! &#) #) %-$
18
#%#"- % " $)- ! $ ) &/ $% #&" $ + &/% !$-"- &" $ + &/%
!$-"- !, &- #!"2 !) #&"
" # !$-"- !# "," ! !%# #&" &!# &$#$2 !) #"
"," ! !%# " )" # !$-"- !,
($2 #&" % &,." # " $)- !"$" # " $)- 1(" !"$$" ( #"
- "+" # 1(" 0$" # " $)- $'% $ + &/% 0 (+ &#"- $ + &/%
! &* *-")$" 0$) " $)- #%#"- % " $)- ! $ ) &/ #""%
$%
!"# &#"- #""+ " # !2 $" )- !"$-
1(" &," # " $)- ," # $ #
&/# #""2 " $ # &/#
$%#"
"," ! !%# " )" # !$-"- !,
($2 #&" % &,." # " $)- !"$" 19
#$ "
"
&(1$5 &0 4+% $%'% !& +
&% ),'$5 '* !$%% 0
$%' 0
!% /% $ $(!& %!#,% !& $
#!)$'0%0 &)% "#! &(1$5 &0 &)% %#& $'0%0 !% /% $ $(!& ! !#)0 $
'#!' , ! !%
(! &%
(!
&%
(! ! $%'% !&
! /! $& , $ ! )- !/3!'%
" ! &"( &%0 $%' . !( )) 0 $ , &)% %#& $'0%0 )% "#! &(1$5
&0 $ / $'0%0 ! $& , $ &)%
'(" ! !% /% $ $(!& %!#,% !& $ #!)$'0%0
&)% "#! &(1$5 &0
(! ! $%'% !&
"
!& '# , )2 '"#!'!)& *0 !&
)/ 0% $%' 0 %'& $ &%!%.
-$!'. !) 0
3' '# . )2 ( $ "3#&*0 &)% '# .
)2 ( , $%30'/ $ !% % !'! . !',0 "!*(
&)% )$ 4+% "#!'.$% !'. $%' 0
!&! $ %'& -$!'. !) 0 ),'$0 $%' . $%&" '3 0 + ! 20
�������� ���������
��� ��������� �� ����� �������� ���������� ����
��������� �� ������ ������� ��� ����� ���������
����������
��������
������
��
����������� ������ ��������
� ���������
� ��������
��
Akustický
�������� ��� signál
� ����������� ������ �������� ��� ���������� �������� �� ��������
� ������� ����� ������ ��� ���������� ���������
� ������� ����������� ������ �������� ��� ���������� ����������
��
����������� �����
� ���������
���� ����� �� ����� �� ����� ���� �������
��
���� ������ ������� ������
� �� ��
� �� �
� � ���
��
��������� ������� ������
� ��������
� ��������
� �������� ��������� ���� �������� ����� ������
��
������� �� �������� ���������
� ��������
� ��������
�
�������� ���������
21
$ ( * $
' ' $(( * & )(' $ &
(( * $ & !!( #* !
* $ !!( #& (
* ( $
22
"'( !$( ( ' ( (% ! ( & , .$)
( ( '* #,* , $*
!&!( # (
)
') $( ,*
- ,'
') $ $ ')
&
$* ! '* , ( $ '#)* (
$*
, * &*
!* ,
* '* , '* +' !* '
( '' * ''
( !'#)* * ( # " )
') '*
') # & #&
% & !'* ,!&* $
# $*& !) ' #!
' )+
23
�� ������ ����� ����� ���������� ��������
������������ ���������� �� ������������� ���������
������ ������� �� ������
������
��� ����� �����
������ ��������� ��������� ���� ����� ������
��������� ����������� �������
� ���������� ����� ����� ���� �������
� ������������ ��������� ���� ���������
�����������
� ������������ ������� �� �����
���������� �������
�������� �� �������� �������� ����� �� ����� ���
������������ ��� �������� ������� ������� ���������
������������ ��������
��������
�����
��������
�����
��������� ���������
������������ ������� �������� ����������� ������ ������
������������ ���������� ������������� ��� �������
��������� �������
� �����
pole osušte
nebo���������
odstraňte��������
předmět.
Ovládací
pole je��vlhké
�������� ������
����� nebo
���� Ovládací
�������� ������
������ ����
na
nějaký
předmět.
�� něm
�� ����leží
������
��������
�� �
�����
������� ������������
��������� ������� ����� �� �� ��������� ����� �������
������� ��������� ���� �������� ������������ �������
����� �� �������� ������� ������ ��������� �������
��
����������� �� ��������
��������� ���������� ������
�����
Počkejte,��až�����������
elektronika
dostatečně
vychladne.
���������
����������
����������
��� ��
Pak se dotkněte
libovolného
ovládacího pole.
��������
�������� ������
����� ������
��
����������� �� ��������
��������� ������� �����
�����
Počkejte,��až
elektronika
dostatečně
vychladne.
���������
�����������
����������
����������
��� ��
Pak se dotkněte
libovolného
ovládacího pole.
��������
��������� ��������
��������
24
! " ! #
$ " '# "
& #& ! & &
'
& $
" & " "
%& ! & & '
"& " % &
#& #& '# ( & %
#& '#
Případné technické změny, tiskové chyby a
odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez
upozornění. Aktuální návod najdete na
webových stránkách www.siemens-spotrebice.cz
25
Montážní návod
ET 651TF11E
1
�
�
�
2
Je nutné dodržet tyto pokyny
Elektrické zapojení smí provádět pouze
koncesovaný odborník. Bezpečné
používání je zaručeno pouze při odborné
montáži podle pokynů v tomto návodu k
montáži. Pokud je spotřebič nesprávné
připojený, zaniká v případě škody nárok na
záruku. Za škody způsobené neodbornou
montáží ručí montážní firma.
Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí
být připojen jen s ochranným vodičem.
Při instalaci se musí použít jistič všech pólů
se vzdálenosti kontaktů min. 3 mm.
Pod varnou desku se nesmí zabudovávat
ledničky, mrazáky, myčky nádobí, pečící
trouby bez odvětrání ani vestavné pračky.
Pokud jsou po montáži volně přístupné
části spodní strany varné desky, je třeba
namontovat mezidno. Vzdálenost od
nejhlubšího bodu síťové přípojky, resp.
varné desky, musí činit min. 10 mm.
Vhodné mezidno lze jako příslušenství
obdržet ve specializované prodejně.
Pracovní deska musí být stabilní, rovná a
vodorovná.
Příprava nábytku - obrázek 1
Po vyřezávání odstraňte piliny.
Vestavný nábytek musí být tepelně odolný
do 90 °C. Minimální vzdálenost výřezu od
postranních stěn: 70 mm.
U spotřebičů se šířkou varné desky 70 cm:
minimální vzdálenost výřezu od bočních
stěn: 80 mm.
Řezné plochy žáruvzdorně zabezpečte,
aby působením vlhkosti nedocházelo k
nabobtnání.
Při zapojování vodičů síťové přípojky
dodržujte barevné rozlišení:
zeleno-žlutá
ochranný vodič �
modrá
nulový vodič
hnědá
fáze (krajní vodič)
Při výměně vedení:
Zapojení provádějte pouze podle schématu
zapojení na spotřebiči.
 U spotřebičů bez přívodního kabelu:
Připojení provádějte pouze podle schématu
připojení. V případě potřeby namontujte
přiložené měděné můstky.
U způsobu připojení 3N ~ není svorka 1
obsazená. Fázi můžete na straně instalace
použít pro připojení dalšího spotřebiče.
 Síťová přípojka:
Typ H05 VV-F nebo vyšší.
Žluto-zelený ochranný vodič musí být
na straně spotřebiče o 10 mm delší, než
ostatní vodiče.
 Kabel se při montáži nesmí uskřípnout
ani vést přes ostré hrany.
 Pokud je pod varnou deskou
zabudovaná pečící trouba, veďte kabel
k připojovací zásuvce v levém zadním
rohu pečící trouby.
U pracovních desek obložených dlaždicemi
utěsněte spráry mezi dlaždicemi
silikonovým tmelem.
Demontáž varné desky
Spotřebič odpojte od sítě. Varnou desku
zespodu vytlačte.
Zasazení a připojení varné desky
- obrázek 3
 Napětí viz typový štítek.
 Před uvedením do provozu zkontrolujte
připojení.
 U spotřebičů se třížilovou síťovou
přípojkou:
3
Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o
shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku
s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami
uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).
Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento
součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména
v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou
součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro
případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní
listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu
nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče,
typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst.
3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat
správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán
zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční
lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze
autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně,
kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm,
aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.
Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání
v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším
napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou
neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče
Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody
poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.
Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční
list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný
reklamační protokol.
„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí,
pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o
používání spotřebiče.“
SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS
Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559
Firma
A PROFI SERVIS s.r.o.
Ulice
Pražská 83
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.
Purkyňova 101
B. I. SERVIS
Horova 9
B. I. SERVIS
Bergmannova 112
Bekl
Bílkova 3011
BMK servis s.r.o.
Chýnovská 98
Bosch servis centrum spol. s r.o.
Nábřeží 596
Dana Bednaříková
Charbulova 73
Elektoservis Komárek
ELEKTRO Jankovský s.r.o.
Dolní novosadská
78/43
nám. Míru 204
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.
Malá strana 286
Město
294 71
Benátky nad Jizerou
563 01
Lanškroun
400 01
Ústí n./Labem
356 04
Sokolov - Dolní Rychnov
390 02
Tábor
391 56
Tábor- Měšice
760 01
Zlín
618 00
Brno
779 00
Olomouc 9
388 01
Blatná
696 03
Dubňany
790 81
Česká Ves u Jeseníku
telefon
603201133
mail
aprofiservis@seznam.cz
465322747
465320298
472734300
603202588
608151231
servis@alphaobchod.cz
info@alphaobchod.cz
stepankova@biservis.cz
info@biservis.cz
info@klservis.eu
381256300
381256303
800231231
pracky@email.cz
tabor@bmkservis.cz
577211029
bosch@boschservis.cz
548530004
petr.bednarik@seznam.cz
servis@ekomarek.cz
sklad@ekomarek.cz
blatna@jankovsky.cz
elektro@jankovsky.cz
trefilik@wo.cz
ELMOT v.o.s
Blahoslavova 1a
Faraheit servis s.r.o.
Kaštanová 12
585434844
585435688
383422554
607749068
518365157
602564967
602767106
774811730
584428208
387438911
731583433
387437681
548210358
Jan Liška
Žďárského 214
724888887
377387406
377387057
602758214
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní 20
Irena Komárková ml.
620 00
Brno
Slovanské údolí 31 318 00
Plzeň
Jan Škaloud
17. listopadu 360
Karel Veselý
Gagarinova 39
Lumír Majnuš
Bílovecká 146
Marek Pollet
Vřesinská 24
Martin Jansta
Martin Linhart
Martin Wlazlo MW
Petr KUČERA
RADEK MENČÍK
Stanislav Novotný
VIKI, spol. s r.o.
Wh-servis s.r.o.
Servis Černý s.r.o.
Caffe Idea - Blažek
370 04
České Budějovice
674 01
Třebíč
530 02
Pardubice
669 02
Znojmo
747 06
Opava 6
elektro.kolacek@centrum.cz
elmotcb@seznam.cz
faraheit.servis@seznam.cz
servis-ap@volny.cz
info@elso-servis.cz
602405453
jsk@jjbosch.cz
515246788
515264792
724043490
723081976
602282902
377241172
733133300
321723670
602353998
603240252
elservisznprodejna@tiscali.cz
326 00
Plzeň
Tovární 17
280 02
Kolín 5
Letců 1001
500 02
Hradec Králové
Žerotínova 1155/3 702 00
602709146
Ostrava - Moravská Ostrava
595136057
Topolová 1234
434 01
476441914
Most
Proletářská 120
460 02
482736542
Liberec 23
602288130
Hoblíkova 15
741 01
724269275
Nový Jičín
556702804
Majakovského 8
586 01
567303546
Jihlava
Žitavská 63
460 11
774573399
Liberec 11
Mírové náměstí 99 550 01
491522881
Bourmov
Cacovická 66a
618 00
541240656
Brno
mezerova@elektroservis-majnus.cz
hulvova@elektroservis-majnus.cz
vana@elektroservis-majnus.cz
pollet@volny.cz
janstovi@volny.cz
linhartmartin@volny.cz
info@elektroopravna.cz
servis@elektroopravna.cz
serviskucera@seznam.cz
elektroservis.mencik@seznam.cz
sano@iol.cz
viki.servis@iol.cz
wh-servis@volny.cz
servis.cerny@tiscali.cz
info@caffeidea.cz
S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.siemens-spotrebice.cz.
Návod na obsluhu
ET 651TF11E
Q4ACZM0122
1
���������
� �����
� �����
� ����
� ����
� ��
!$% +$1"#&'"2 $#*"* '76 & '#'# &$#'%1
%31"* ,5 "% )0 )&6 $%$&! " #%"#( .)#'"2#
$%#&'% $* # (,'%- "%( !# & $ ) 03 $" %"2 +4"* +#)'/ +)*,#)2# '$ % $"(' )*$"(' )%"2# $" ( &')" )%" +4"* (/ $%3$%)* 0 % &')" '%#"2# %" $%#&(
)%" (/ $%3$%)* 0 $% '%#"2 %"
$%#&( )%" $* $% ("( '%#"2# %" $%#&(
)%" $ ! "#! # ! & & #% & $* & ! # "#+% ! , '"' !#, '"' & %& ! $& $&, ") # " & "( $ $!' # )+ (! &+! /% !1 #) (!
!%
(! &+! (&" (! !
0 ) !
& ' ) !#(! , " &
!"+ ) 0$ )
$1 #( ) )1 &+!
!( ) &+! !1
+! !
* " " 0 &+!%
) # #
' 0 $!
*
' 0 + $* !
0
(! !% )
#)! & " 1 !# 0 "
(! # # " ! !
" !0 #. #)! ( 0 !1
#. 1 (- 1 %
+ !* #)! & !1 "
'!* "
%+ !# (" )#, !$
" /"! #%* "#* #3 $ " $ $ &
%+ !# 2%" !"!$ % #" %0" 1( #%2' ! $
$ 1( * #$ +' #3&$
("! #, %0$ * # #($ ",
%+ !# 2%" !3 2
. 2 %, ! $
!$ #$! !" # !# #! # " & ! %+ !# * $! #2 %0"
. "" "%#!) #! # ) %+ !# (" #3 + #$ * . "#'
1( !' ( 1 2$ %
$ !" & #$!! %* !+" #,
% ! $! !" # !# #! # $ %+ !# 2%" !3 2
, #$ 2 %+, !+
"" *# #$! !" # !#
#! # $*#' #$
#$/' -#, * #3 !
%*%- # " #$&3 &"
+ '"
%# '
" %
, * # #- 1 "2 &
*/! %#" *%$ # $
1 ' &"
( 2 # $ ! #*- ' "%#!)# *
$ 1 ' &"
$
"
"1 ("% #&" &#:&"(; -%! !
&"% #"(/6)' )%!< #! "
#%")!; " "( #"(
# # ! )%!< #! &#!; ')%5 " "&'%5
#% '+ #! & :/ #"-".
"# ("% #"% + &)1< "&" (%(
#"-",(; )%!< #! %'4!5 #"% + !7
"&'%8(' -%"( ! &"
# "
"(/6)!6 !)"!< 4&' #%"&'%")
"%" &#:&"!< %" ),!; &!; &
&%!
% # !6")5 9 ( 5 !3"+ & ! "%;
)%!< ,9! %",#;-.; %!!3 9 &#"%3
! )%!< #! !)"!3
# !
&
#
#"'%4 )+1' " ,)(' )&;
&"%!"( /)"'!5" #%"&'%
!'" &#"'%4 ",!4!< )&; &(%9#&"(
& %!"( ""# ,'%<
'%"!< ,%!6 *&' '% !
'%"! $(# !' 0 %! &'!")( %3 #% ,% %+3(
"#( ,'%< ,%!6 ) 2
'.! ! 2 !2
!- * #!"% 1 ! " 1&
!)& ! #0"
. 1 2! , !*#1 2 !+,% !+,%. ' - '! '.! %. )2
* 2 !) !'" ! !
!) !. # !" %"* ! ! '! !" $. # !"% !1 !."
* *"
!2 , '%. / !
" ' #!"%!- !- % , ! !" !1 #0 '
(1 !
# !& & ( % # " )
! % &# )$ * &$ )
(! & $ # ! # % ' $ "#* #* &/
#"#* #* &/
!! %" # &/% - "'0 "&#!) #!
"! # &/% "!!% &#- % !#* #) (
* ! ) ) ' &*
# # ! ' )
( #
! '
$ % ! ' "
!
!! ! %#! !##' #,
%0$ !") *! !#, *
1+2 !"/ # + 2 %! #$! " #,
#$-+
"! !! $" %#!) #2 #$-+ #! 2 #2
#*%"
$"! !2! $" #!$ 2
"%#!) #2 #$-+ % &!$ #, %0$ 1 #$"!, %#!)
%#$&#, ! #! . 2 1 #,
%0$ !!+ #$"!,
2 #$- "!!$ ) 1 #&!$
#, %0$ #$"!, & ( 1
$ !#! (#2 !"/
#
!"/ # (&- #2
!"/ # #$&&- #2
(2 !"/ # * % !"/ %+2 "
1 " , $' %"!1
!! $" "%#! #! " 0 !! $" %, %*+ !#
$ !"- # $ !"- # !"- # !1! $" #!$ 1 #, (#1
!"- #
!1! $" #!$ 1 #, ( "* #,
"%#!) %#$&#+ !
! # %.$ "" %,,
#$,, #" #$&& #1 # /( %,' #$,'
������� ��������
�����
�������������� ������� ������� �������� ����������
���� ������� ������� �� ������ ��������� ���������
�������� ����� �� ����� ���������
�� �������� �� ���� ���������� ������ ������� ��
������ ���
������ �������
��� �������
������ ��������
����� ����������
������������
��������� ������� ������ ����
��������
���
���
�
�
����������� ������������� �������
Jedlo z������
jedného
hrnca (napr.
�������
����������
��������šošovica)
��������
�������� ������ �� ������ ��������
�
���
���
�
�
������������� �������������
������� ������
������� �����
���
���
����� ����
����� ����
���������� ����������
������
����
������ ������� ����� �������
������� ������� ����� �������� ������� ��������� ������
����
����
���
���
����� ����
����� ����
��� ����
���� ����
�������� ������� ������� �������
���� ��������������� ��������� �����
���� ��������
������� �������
������ �������
���������� �������
Jedlo z ��������
jedného hrnca, polievky
��������
��������
�������� �������
������� ���������� �����
���
���
���
���
����
���
���
���
���
����� ����
����� ����
����� ����
����� ����
���� ����
����� ����
����� ����
����� ����
�
�������
������
������ ��������
�����
���
���
���
����� ����
������ ����
����� ����
��
"4"> -.=.,!+@ )", ,8,2+@
"4"> 4*.4"+@
,0)"0 -.=.,!+9 )", ,8,2+9
0"( * %.1@
./& 4%3!&+3 * %.1<
./& 4%3!&+3 4*.4"+<
3 .3&" #&)< -.=.,!+<
3 .3&" #&)< ,8,2+<
3 .3&" #&)< ,8,2+< 4*.4"+< +-. .3&" -./03
?./(" %,*9." (."2"03
"!)9 + -+2& & *.4"+<
) &+(
*")"0
,)/(< ,(9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7 *&+
7 *&+
7 *&+
7 *&+
7 *&+
7
*&+
7 *&+
7 *&+
7 *&+
7 *&+
7 *&+
-,/01-+"
-,/01-+"
7 *&+
7 $ + -,. &1 #.&0,26 27 ) ,)"'
.4"+< 2@.,(3 +-. 4"*&(,2< %.+,);"(3 (1. &" +1$"03
.,("03
5=.(,2< $18(3
:/, +-. ;/0& (1.;6
3 ,8,2+9 )", 2-&2,2,* "/0=;(1
")"+&+ %13 ,8,2+< )", 2-&2,2,* "/0=;(1
.,+< -";&2, +-. 5&5(3 ,2, &" 2-&2,2,* "/0=;(1
7
7
7
7
7
7
7
,/01-+< 2."+&" "4 -,(.&"2(3
"4 -,(.&"2(3
+ "
0 "/ !## 1 )$ " 1 -#, . ' " "/! "(%, -# + %
$ * 1 0 ",
"/!
% 1 . -# "/!
! + +
" ( .
-# , " .
-# 0 & , , 1
( + + # 0 % "$0 #
+ "/! )*# 0 % )*#
+ "/! + ! 0 *+
������� �������������� �������� ��������
�������
��������
������
�������
������� ���
�������� �����
����������
��� ���� �
��� ���� �
������� ��
� ���
� ���
� ���
��� ����
��� ����
��� ����
�������z ������
����������
��������šošovica)
Jedlo
jedného
hrnca (napr.
������� �
� ���
�
������������� �������������
������ ��������
����� ��������
������� �
��� �����
� ���
� ���
����� ����
����� ����
������� ��� ����� ����
����
������� �
� ����
����� ����
�������
���� ��������������� ��������� �����
������� ������� ����� ������� ����
������ ������� ����� ������� ����
�������� ����� ������� ����
�������� ������� ����� ������� ����
������� �
��� ����� ��
��� ����� ��
��� ��� ��
��� ��� ��
� ���
� ���
� ���
� ���
� ���
����� ����
����� ����
����� ����
����� ����
�������
������
������ ��������
� ����
���
� ���
� ���
����� ����
������ ����
���
���
���
���
������� �
� ���
� ���
� ���
� ���
� ���
���� ����
���� ����
���� ����
���� ����
���� ����
� ���
�������� �����
�����������
�����
��������� ��������
��������
����������� ������������� �������
�������
������ �������� ����� ���������
�������� �������� ����� ���������
����� �� �� ������
���� ������� ���� ���������
���� ������� ���� ��������� ��������� ����� �����
�����
���������
�
�������� ������� ��� ���������
�� ��� ���������
��
%#! 0 # "#!$& '# )!' . "# '# $! )!' 1 '6,' ! !%( $6 !,$%'! '!(
# "!&,%1 '-6 '# 6 )3 % "!#&
"#, # /( '!( "# 6 $ # "##(% "!#'!&
!&,% %#! 0! # "#!$& '# $ !1 "# . %!#0 $ '# '! '-!
!,$%' '!( "# $%!' (
2 %$ "!$% 4,% )$%+ ( %
)" '# 5 )3 &
# 6 " &$1 (+ '(" &%6
" &% !% % $ $(!& "#, $
$& ( (! $'% $5 # 6
" )!!' 6
(" &% !% % $ $(!& "#, $
$& ( !!' $ )#&*1
!&%! & !& $ &%!%( %'& %$.
"!$% 2 '# 5 )3 & '(" %
! ! )" % &%!%5 %$5 "!$%& $
!)'% '"%! ). 0 $%' ) #+ ' "',#& /%$ / * %. * "!!$ #$0&
"$ 1 + #+
'#0 #0 %." %*! + !#
"$"!, + " !# #* %. "!!$
#$
!# !"- #
!! $" %#!( '# # %.$ #!
"%#! + #+ #! ( !
%#& 0 #0 %." !1! $"
#!$ 1 % #! "%#!(
'# # %.$
!! $" %, ##* !
$ 0!
$ 0!
!1! $" #!$ 1 #, '1 + !# "%#!
+ #+
* $ ) ! !# , !# # #3 %0 1(! ' %%' (3
, !# !3! $" #!$ 3
% #! "%#!) (# #
%0$
"$"!. !#- , " #+ %0 #$
"%#! # %0$ #! %#!)
# %0$ #! % + "%#! , #, #! 2 !!
$" %#! % 2 + !.
!3! $" #!$ 3 % #!
(3 "%#!) $ %/!
" !# !#! * !# 1(! !##' 2!
"! "" 1(! #' , !# #&!$ #- %0$ ( %"!. # %0$
$ #3 , !# "$"!. , "
!# #+ %0 "!!$ #$
%! "!!3 , #, %#!
#! %+- !#
* !# #2 %0" 1(! %' #$2' "!!3 , #, #2 %0"
!3! $" #!$ 3 % #!
(3 "%#!) $ %/!
, !# !#! "
!!!& &( $0! /$!'/ !, ! $%'+
/$ ! 6% ).'$7 ! '*%7 !$%% 7
$%' 1
!%7% $ $(!& !'%( 7 )/ $'%+ &)!'%- "# &( $7 /$!'/
&)!'% /$!'/ $'% !% % $ $(!& ! !#)1 $
'#!' . ! !%
(! 6%
(!
6%
(!! ! $%'% /$
!-! $6 )/ /$ "( 6+
! ! &"( &%1 $%' 0! /$& )) )'&!'7
$ . &)!'% /$!'/ $'% )!'%- &( $0! /$!'/ $ ! $'%
! $& . &)!'%- )$ !%7% $ $(!& !'%( 7 )/ $'%+ &)!'%- "# &( $7 /$!'/
(!! ! $%'% /$
!- '# . )4 '"#'.) *1 /$
) 1% $%' %'& $ &%!%0
/$!'0 !) #' '# )4 ( $ "##&*1 $" '# )4 (
$%#'! . )!'%- )$ 2 $ !% % %!#!-'
!'. "!( 5,% ) !' '(! + $%' ! ! /$ $ %'& /$!'0 !) ).'$1 ! $%' 0! $%&"3 '# ,
!1 $
$
$ ) $ $ &
* $ $ $ ) $ $ $ $ *
$ !!
*
" % # & ) & )!
!!
)
)
)
#
&
&
& ' (
" &
&
$& ) ' ! )
) ( ( # ' ) ) ' ") #
) ) ' "& &
! $& ) ) '% )!0 )
/% #, )# + + * # /%!0$ # !)!, 1 * % , )
& ! #
1 * % - *
1
%, * + - *
1 %,
* !, * , * * 0 .* #(
+ #
1 ** 1 **
+ !* ) # # " 0 * *&
0 * # #$
'& & ) !* !
- *& %, ! #0
*& - .
)" % "&
%
) ' * # % "
& ) "&
* *
& "&
& &
"&
$
(# $! * # & ! ) $
)! 1
0 %,
!0 +
-! , , +
+ !1 , 0 )
!) !)
'- 1
% !) # ). +-
"
+ !" - ! "
+ !! *& # ) ## #! !- #!
!
!" - %0 !0 #/ + 1 !) #/ + !"
!) " ! #/"
!" !%" !, #/"
+ 1 !) #/ + !"
( !( !) "
" $ " #
! $
$ ' $ & &#
"&")! + ')
%# "&") &
+ "" # )" &
- - &
) &# "&") %!
* ') - ' -( ') ' &# ' ! - #) ') & , '
Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez
upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-spotrebice.sk.
Montážny návod
ET 651TF11E
1
�
�
�
2
Je potrebné dodržiavať tieto pokyny
Elektrické pripojenie môže vykonávať len
koncesovaný odborník. Bezpečné používanie
je zaručené len pri odbornej montáži podľa
pokynov v tomto návode na montáž. Ak je
spotrebič nesprávne pripojený, zaniká v
prípade škody nárok na záruku. Za škody
spôsobené neodbornou montážou ručí
montážna firma.
Spotrebič zodpovedá stupňu ochrany I a
môže byť pripojený len s ochranným vodičom.
Pri inštalácii sa musí použiť istič všetkých
pólov so vzdialenosťou kontaktov min. 3 mm.
Pod varný panel sa nesmú zabudovávať
chladničky, mrazničky, umývačky riadu, rúry
na pečenie bez odvetrania ani vstavané
práčky.
Ak sú po montáži voľne prístupné časti
spodnej strany varného panela, je potrebné
namontovať príklop. Vzdialenosť od
najhlbšieho bodu sieťovej prípojky, resp.
varného panelu, musí byť min. 10 mm.
Vhodný príklop je možné ako príslušenstvo
získať v špecializovanej predajni. Pracovná
doska musí byť stabilná, rovná a vodorovná.
Príprava nábytku - obrázok 1
Po vyrezávaní odstráňte piliny.
Vstavaný nábytok musí byť tepelne odolný
do 90 °C. Minimálna vzdialenosť výrezu od
bočných stien: 70 mm.
Pri spotrebičoch so šírkou varného panelu
70 cm: minimálna vzdialenosť výrezu od
bočných stien: 80 mm.
Rezné plochy tepelne zabezpečte, aby
pôsobením vlhkosti nedochádzalo k
napučaniu.
Pri zapájaní vodičov sieťovej prípojky
dodržiavajte farebné rozlíšenie:
zeleno-žltá
ochranný vodič �
modrá
nulový vodič
hnedá
fáza (krajný vodič)
Pri výmene vedenia:
Zapojenie vykonávajte len podľa schémy
zapojenia na spotrebiči.
 Pri spotrebičoch bez sieťovej šnúry:
Pripojenie vykonávajte len podľa schémy
pripojenia. V prípade potreby namontujte
priložené medené mostíky.
Pri spôsobe pripojenia 3N ~ nie je svorka
1 obsadená. Fázu môžete na strane
inštalácie použiť pre pripojenie ďalšieho
spotrebiča.
 Sieťová prípojka:
Typ H05 VV-F alebo vyššia.
Žlto-zelený ochranný vodič musí byť na
strane spotrebiča o 10 mm dhší, ako
ostatné vodiče.
 Kábel sa pri montáži nesmie priškripnúť
ani viesť cez ostré hrany.
 Ak je pod varným panelom zabudovaná
rúra na pečenie, veďte kábel k
pripojovacej zásuvke v ľavom zadnom
rohu rúry na pečenie.
Pri pracovných doskách obložených
dlažidcami utesnite škáry medzi dlaždicami
silikónovým tmelom.
Demontáž varného panela
Spotrebič odpojte od siete. Varný panel
zospodu vytlačte.
Vsadenie a pripojenie varného
panelu - obrázok 3
 Napätie viď typový štítok.
 Pred uvedením do prevádzky
skontrolujte pripojenie.
 Pri spotrebičoch s trojžilovou sieťovou
prípojkou:
3
Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode
Vážený zákazník,
Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.
Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí
spotřebiče s. r. o.
Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča
musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v
platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie
na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.
Záručné podmienky
• na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
• pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr.
pokladničný blok, faktúru a pod.)
• ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný
v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
• za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia,
nadmerným používaním výrobku
• záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpovedá predávajúci
• ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude
zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
• záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto
záručnom liste
Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná
zložka Bratislava zaniká, ak:
• je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
• údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na
výrobnom štítku spotrebiča
• výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s
platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
• výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou
oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a
spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla,
prípadne bez elektrickej koncovky
• bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
• závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
• sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa,
neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.
Rozšírená záruka nad rámec zákona
Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom
poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu
zariadenia AquaStop, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.
Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho
životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné
prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni
odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a
ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce
do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona
č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky
prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí
spotřebiče s.r.o.
„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“
841 02 Bratislava
811 07 Bratislava
085 01 Bardejov
Mesačná 20
1 Mája 19
Trhová 38
Kazanská 56
Partizánska 46
Domoss Technika a.s.
EXPRES servis Anna Elmanová
ELEKTROSERVIS VALTIM
Ing. Ľubor Kolesár Kubis
LASER Komárno spol. s r.o.
Viva elektroservis, s. r.o.
TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.
Martin Ščasný
servis domácich spotrebičov
Peter Špík
www.baranservis.sk
www.tatrachlad.sk
www.domoss.sk
www.laser-kn.sk
www.vivaservis.sk
baranservis@stonline.sk
tatrachlad@tatrachlad.sk
servis@domoss.sk
expresservis@naex.sk
valiska.lubomir@stonline.sk
kubisservis@mail.t-com.sk
servis@laser-kn.sk
servis@vivaservis.sk
technoservis@nextra.sk
gaggenau@orangemail.sk
spikservis@gates.sk
051/7721439
052/7722023
033/7744810
037/6524597
056/6423290
055/6221477
035/7702688
02/45958855
02/64463643
02/45958855
054/4746227
Telefón 1
0905664258
0905264822
0903904572
0903906828
033/7742417
0903524108
0903855309
0905894769
0915222454
0905722111
0907778406
0918996988
0905400019
Telefón 2
ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK
900 44 Tomášov
Komenského 14
TATRACHLAD POPRAD s.r.o.
www.peterpavlicek-elektroservis.sk pavlicek.elektroservis@stonline.sk 046/5485778
0905577817
www.bshservis.sk
www.m-servis.sk
E-mail
945 01 Komárno
Ul.Obrancov mieru 9
BARAN servis - Baran Luboš
047/5811877
Web
040 01 Košice
Spojovacia 7
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter
nbelektrocentrum@stonline.sk
044/4396413
Servisné stredisko
071 01 Michalovce
Žilinská 47
N.B.ELEKTROCENTRUM
elpra@speednet.sk
Adresa prevádzky
949 01 Nitra
Továrenská ul.č.3
E servis elektro spotrebičov
Mesto
920 01 Piešťany
Švábska 6695/57A
Jozef Rožník
PSČ
058 01 Poprad
V.Clementisa 6
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS
www.technoservis.sk
080 05 Prešov
Liptovská Lužná 496
979 01 Rimavská Sobota Malohontská 2594
971 01 Prievidza
Mateja Bela 37
M-SERVIS Mareš Jaroslav
mservis@zoznam.sk
041/5640627
0903702458
034 72 Ružomberok
Hviezdoslavová 34
0905259983
911 08 Trenčín
Komenského 38
rozník@bshservis.sk
960 01 Zvolen
stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk 045/5400798
010 01 Žilina
Download PDF

advertising