Sulzer CP 116, CP 216 instrukcja

Add to my manuals
32 Pages

advertisement

Sulzer CP 116, CP 216 instrukcja | Manualzz

Szafka Sterownicza Typu ABS 116/216

ON ON ON ON ON ON

PL Podręcznik Użytkownika

www.sulzer.com

Prawa autorskie © 2014 Sulzer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja, jak również opisane w niej oprogramowanie, podlegają licencji i mogą byćwykorzystywane lub kopiowane wyłącznie w sposób zgodny z warunkami tej licencji.

Treśćniniejszego podręcznika jest przedstawiona wyłącznie w celach informacyjnych, może uleczmianie bez uprzedzenia i nie powinna być traktowana jako zobowiązanie frmy Sulzer.

Sulzernie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy lub nieścisłości mogące pojawić się wniniejszej publikacji.

Z wyłączeniem przypadków dopuszczonych warunkami licencji, żadna część niniejszej publikacjinie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani przesyłana, w żadnejpostaci ani w żaden sposób, w drodze elektronicznej, mechanicznej, przez zapis na nośnikach lubinnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Sulzer.

Sulzer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfkacji urządzenia ze względu na udoskonaleniatechniczne.

PL

2

iii

S

PIS TREŚCI

Uwagi dotyczące instrukcji, użytkowników i rozwiązań 1

Rozdział 1 Przegląd funkcji i ich użycia 3

Rozdział 2 Ustawienia 7

2.1

Wybierz język . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2

Przegląd ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3

Ustawienia systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4

Ust. zbiornika pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.5

Ustawienia pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.6

Ustawienia wspólne dla pompy 1 i pompy 2 . . . . . . . . . . . . . . 16

2.7

Rejestrowanie analogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.8

Ustawienia krzywych trendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.9

Ustawienia wejść analogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.10 Ustawienia wejść cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.11 Ustawienia wejść cyfrowych (przekaźnik alarmowe) . . . . . . . . . . . 19

2.12 Ustawienia kanału impulsowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.13 Ustawienia komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Rozdział 3 Codzienna obsługa 23

3.1

Sterowanie ręcznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.2

Lista alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.3

Pokaż stan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.4

Krzywe trendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Rozdział 4 Dane techniczne i kompatybilność elektromagnetyczna 25

4.1

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2

Maksymalne obciążenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.3

Kompatybilność elektromagnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

iv

1

Uwagi dotyczące instrukcji, użytkowników i rozwiązań

W niniejszym podręczniku opisano panele sterowania pomp typu CP 116/216.

Różnica między tymi dwoma produktami jest taka, że sterownik CP 116 steruje jedną pompą, natomiast model CP 216 może sterować dwoma pompami. Sterownik CP 116 nie posiada bezpiecznika automatycznego, natomiast CP 216 jest wyposażony w 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny dla każdej pompy.

Podręcznik instalacji

Istnieje oddzielny dokument, Podręcznik instalacji, opisujący fizyczny montaż panelu sterowania (w postaci drukowanego dokumentu znajdującego się w pakiecie instalacyjnym, jak również w postaci pliku PDF na płycie CD).

Użytkownicy

Przewodnik jest przeznaczony dla administratorów systemu i użytkowników panelu sterowania CP 116/216.

Warunki wstępne

Instrukcja zakłada, że użytkownik zapoznał się już z pompami, które zamierza podłączyć do układu sterowania, oraz że czujniki są już podłączone do urządzenia CP 116/216.

Administrator systemu musi dodatkowo posiadać wiedzę i decydować w następujących sprawach:

Sterownik pomp może być współpracować zarówno z analogowymi czujnikami poziomu, które mierzą poziom wody w zbiorniku w celu precyzyjnego określenia poziomów start i stop, jak i prostymi wyłącznikami pływakowymi umieszczonymi na poziomach start i stop.

Wyłączniki pływakowe mogą być używane dodatkowo oprócz analogowego czujnika poziomu jako awaryjne i jako dodatkowe źródło sygnału alarmowego.

Analogowy czujnik poziomu posiada liczne zalety w stosunku do przełączników z pływakiem: jest solidniejszy (nie może się zablokować ani zakleszczyć), jest dokładniejszy, bardziej uniwersalny (poziom załączenia i wyłączenia pompy można łatwo zmienić), istnieje możliwość odczytu poziomu wody z zbiorniku, dopływu, przelania i wydajności pompy, możliwość optymalizacji działania pompy na wiele sposobów, w tym sprawdzenia, zastosowania alternatywnych poziomów wyłączenia, kontroli taryf energii elektrycznej itp.

Istnieje również możliwość zastosowania alternatywnego poziomu stop, z reguły niższego niż normalny, który zaczyna być stosowany po określonej ilości startów pompy. Może on być użyteczny w przypadku, gdyby pożądane było całkowite opróżnienie zbiornika.

Należy wiedzieć czy pompy mają być uruchamiane na próbę w przypadku długich okresów przestoju. Jeżeli zainstalowane są dwie pompy, należy zdecydować, czy pompy powinny pracować naprzemiennie.

Jeśli taryfa energia elektrycznej zmienia się w ciągu doby, należy znać godziny niskiej i wysokiej taryfy.

Należy znać sposób pomiaru przepełnienia: czy pomiar będzie następować z użyciem czujnika przepełnienia (wykrywającego początek przepełnienia) i czujnika poziomu (do pomiaru bieżącego przepływu), należy znać parametry

(wykładniki i stałe) wprowadzane jako ustawienia w celu dokładnego pomiaru przepełnienia metodą obliczeń w sterowniku CP 116/216.

W celu przypisania poszczególnych alarmów należy znać ich klasy (alam-A lub alarm-B (p.

Pojęcia i określenia

na stronie 2).

Korzystanie z instrukcji

Montaż i instalację sterowników opisano w oddzielnym dokumencie Podręcznik

instalacji, opisującym zarówno urządzenie CP 116/216, jak i sterowniki CP 112/

212. Przed wykonaniem jakichkolwiek ustawień lub użyciem sterownika pompy

PL

2

U

WAGI DOTYCZ ą

CE INSTRUKCJI

,

U ż

YTKOWNIKÓW I ROZWI ą

ZAŃ

należy przeczytać punkt Rozdział 1 Przegląd funkcji i ich użycia

; opisano tam ogólne funkcjonowanie oraz znaczenie i sposób korzystania z elementów obsługi znajdujących się na panelu.

Administrator systemu musi się upewnić , że wszystkie ustawienia zgodne z dokumentem

Rozdział 2 Ustawienia są odpowiednie do danego zastosowania.

Listę domyślnych ustawień zawiera Podręcznik instalacji.

Większość ustawień opisanych w części Rozdział 2 dotyczy tylko administratora

systemu, lecz poniższe dotyczą także osób obsługujących sterownik: wybór języka, ustawienia daty i czasu, jednostki, limit czasu podświetlania, brzęczyk, kod operatora, poziomy start/stop.

Rozdział 3 na stronie 23 zawiera informacje dotyczące zwykłej, codziennej

obsługi.

Pojęcia i określenia

W celu określenia pozycji menu w hierarchii, poziomy oddzielone są znakiem nawiasu kątowego. Przykład: zapis Ustawienia > System oznacza, że dostęp do pozycji menu następuje najpierw przez wybranie pozycji Ustawienia, posiadającego liczne podmenu, z których należy wybrać pozycję System.

Tekst w kolorze niebieskim oznacza hiperłącze. W przypadku wyświetlania tego dokumentu na komputerze, kliknięcie tak oznaczonej pozycji prowadzi do miejsca wskazywanego przez taki odsyłacz.

Sprawdzanie włączania pomp: Długie okresy przestoju w zanieczyszczonym środowisku korozyjnym nie są dobre dla pomp. Jako środek zaradczy można stosować „włączanie sprawdzające” w regularnych odstępach czasu, co zmniejszy korozję i inne szkodliwe efekty.

Cos

ϕ

: Cosinus kąta przesunięcia fazowego ϕ

pomiędzy prądem silnika a napięciem.

Klasa alarmu: Alarm może być klasy A lub B. Alarmy klasy A to takie, które wymagają natychmiastowego działania, więc obsługa musi zostać powiadomiona niezależnie od pory dnia. Alarmy klasy B są mniej istotne, lecz należy zwrócić na nie uwagę podczas normalnych godzin pracy.

Określenie wejście cyfrowe oznacza, że sygnał jest włączony lub wyłączony (stan

wysoki lub niski), przy czym stan wysoki oznacza poziom napięcia stałego w zakresie 5–24 V, a stan niski oznacza poziom napięcia poniżej 2 V.

Wejście cyfrowe oznacza przekaźnik alarmowy, który może być normalnie zwarty lub normalnie rozwarty.

Wejścia analogowe są przeznaczone dla czujników i reagują na prąd o natężeniu

4–20mA lub 0–20mA.

PL

Rozdział 1

3

Przegląd funkcji i ich użycia

Port RS-232 do dołączenia komputera

(złącze serwisowe)

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik alarmu

CP 116 i CP 216 są panelami sterującymi odpowiednio jedną lub dwoma pompami. Obie jednostki mają taką samą funkcjonalność jeżeli chodzi o ich możliwości sterowania pompami i zarządzania alarmami — jedyna różnica polega na tym, że CP 216 jest przeznaczona dla dwóch pomp, podczas gdy

CP 116 jest przeznaczona dla jednej pompy.

Rysunek 1-1 przedstawia widok tego panelu wraz z opisem funkcji przycisków i

znaczenia poszczególnych wskaźników. Sześć przycisków z prawej strony wyświetlacza służy do poruszana się w obrębie menu i zmiany ustawień, przy czym przyciski z lewej strony wyświetlacza służą do sterowania trybem pompy i ręcznego sterowania pompą.

Auto / Wył.

Pompa 1, Pompa 2

CP 116: tylko P1

W prawo / do przodu

W lewo / wstecz

W górę

Niska pojemność P2

2,50 m

do 25,0 l/s

5,8 A do 5,3 l/s

1 2

4,7 A

2

Wskaźniki komunikacji RS-232/modemu Sterowanie ręcznie

Pompa 1, Pompa 2

CP 116: tylko P1

Wyjdź(ESC) / Anuluj

Wskaźniki pompy (zielony / żółty)

W dół

Enter

Rysunek 1-1

Zielona lampka pierwsza z lewej strony wskazuje czy urządzenie jest zasilane (z akumulatora lub z sieci). Czerwona lampka alarmu będzie mrugała za każdym razem, kiedy wystąpi niepotwierdzony alarm.

Dla każdej pompy (P1 i P2) dostępny jest przycisk umożliwiający ustawienie pompy w tryb automatyczny lub jej zablokowanie. Wskaźnik sygnalizuje, czy pompa jest w trybie automatycznym

(zielony) czy zablokowana ręcznie (żółty). Pod wskaźnikiem znajduje się przycisk (z symbolem dłoni) umożliwiający ręczne sterowanie pompą.

Poruszanie się w obrębie menu następuje za pomocą przycisków ze strzałkami. Przyciski ze strzałką W górę i W dół umożliwiają przełączanie widoku menu. Zatwierdzenie operacji lub potwierdzenie alarmu następuje przyciskiem Enter. Naciśnięcie przycisku Wyjście powoduje anulowanie bieżącej operacji.

Symbol alarmu

Detektor przepełnienia

Dopływ do zbiornika

Niska pojemność P2

2,50 m

do 5,3 l/s

5,8 A

1

2 do 25,0 l/s

4,7 A

2

Tekst alarmu

Wysokość wody w zbiorniku

Wypływ ze zbiornika

Czujnik wysokiego poziomu pływaka

Pobór prądu przez pompę 2

Wskaźnik pracy (ruchomy trójkąt)

Pompa numer 2

Niski poziom wody

Wysokość wody (wskazanie ruchome)

Rysunek 1-2

Wyświetlacz i informacje na nim w domyślnym widoku najwyższego poziomu menu (CP 216).

Domyślny widok wyświetlacza (najwyższego poziomu menu) przedstawia stan pracy pomp i warunki panujące w zbiorniku.

Rysunek 1-2 przedstawia symbole

i objaśnia ich znaczenie. Urządzenie zawsze powróci do tego widoku po 10 minutach nieaktywności innych widoków (na przykład wyświetlania menu).

PL

4

R

OZDZIA ł 1 P

RZEGL ą

D FUNKCJI I ICH U ż

YCIA

W przypadku sterownika CP 116 widok przedstawia tylko jedną pompę, a w przypadku sterownika CP 216 ustawionego na obsługę tylko jednej pompy, widok zostaje przystosowany do pokazywania tylko jednej pompy.

Wskaźnik zasilania i alarmu

Dwa skrajne symbole z lewej trony to wskaźniki zasilania i alarmu: o

Zielone światło wskazuje, że urządzenie jest zasilane.

o

Czerwony wskaźnik alarmu mruga w przypadku wystąpienia niepotwierdzonego alarmu, a wyświetlacz pokazuje typ tego alarmu. Po potwierdzeniu alarmu wskaźnik będzie świecić na czerwono w sposób ciągły do chwili, aż nie będzie aktywnych alarmów.

Wskaźniki komunikacji

Tx i Rx

Z prawej strony wskaźnika zasilania dostępne są dwa wskaźniki komunikacji: o

Wskaźnik Tx świeci się podczas przesyłania danych do portu RS-232 lub modemu.

o

Wskaźnik Rx świeci się podczas odbierania danych z portu RS-232 lub modemu.

Przyciski z lewej

Przyciski z lewej strony wyświetlacza mają następujące funkcje: o

Przycisk oznaczony Auto/0 umożliwia przełączanie sterowania pompy w tryb automatyczny lub jego wyłączenie. W trybie Auto świeci się zielony wskaźnik z prawej strony, a sterowanie pompą odbywa się przez panel obsługi. W trybie 0 świeci się żółty wskaźnik z prawej strony, a sama pompa jest wyłączona (unieruchomiona).

o

Przycisk z symbolem dłoni umożliwia podjęcie próby uruchomienia pompy z pominięciem sterownika lub zatrzymanie uruchomionej pompy. Działa on tylko w trybie Auto, tj. gdy świeci się zielony wskaźnik.

Przyciski z prawej

Przyciski z prawej strony wyświetlacza mają następujące funkcje: o

Przyciski ze strzałką W górę lub W dół umożliwiają wyjście z widoku podglądu działania pompy i przejście do poszczególnych menu.

o

Wejście do menu następuje przyciskiem W prawo / do przodu lub przyciskiem

Enter. o

Zatwierdzenie lub wykonanie operacji następuje przyciskiem Enter (

↵).

Kiedy na głównym wskazaniu wyświetlacza wyświetlany jest alarm, należy nacisnąć przycisk Enter w celu wyłączenia brzęczyka i wyświetlenia żądania potwierdzenia alarmu; po ponownym naciśnięciu przycisku Enter pokrętła, alarm zostanie potwierdzony.

o

Aby anulować bieżącą operację lub wyjść z menu do widoku podglądu pompy i zbiornika, należy nacisnąć przycisk Wyjście.

Menu główne

Rysunek 1-3

przedstawia Menu główne, do którego można przejść z widoku podglądu przez naciśnięcie przycisku ze strzałką W górę lub W dół:

Menu główne

Sterowanie ręcznie

Lista alarmów

Pokaż stan

Ustawienia

Krzywe trendu

Select Language

Wyjście

Nazwa menu

Pozycje menu

Symbole pokazują, które z przycisków nawigacji są „aktywne”.

w bieżącym widoku.

Rysunek 1-3

Główne menu wyświetlacza graficznego sterownika CP 116/216

Sposób wyboru języka i dokonywania wszelkich ustawień (pozycje menu Select

Language i Ustawienia) zostały opisane w punkcie

Rozdział 2 Ustawienia . Pozycje

Sterowanie ręczne, Lista alarmów, Pokaż stan i Krzywe trendu są przeznaczone do wykorzystywania w codziennej obsłudze urządzenia i zostały opisane w części

Rozdział 3 Codzienna obsługa .

PL

5

Wprowadzanie wartości i ciągów znaków

Przyciski W górę / W dół umożliwiają wybór większej lub mniejszej o krok wartości lub następnej / poprzedniej litery. W przypadku wartości lub ciągów składających się z więcej niż jednej cyfry lub znaku należy skorzystać z przycisków W lewo / W prawo w celu przesunięcia kursora na żądane pole, tak by można było w nim zmienić wartość za pomocą przycisków W górę / W dół.

Kody

Dostępne są trzy poziomy zabezpieczeń:

1.

Codzienna obsługa, na przykład potwierdzenia alarmu lub zatrzymanie pompy, nie wymaga wprowadzenia kodu ani posiadania specjalnych uprawnień.

2.

Ustawienia pracy pompy, na przykład poziomu załączania i wyłączania pompy, wymagają wpisania kodu na poziomie Operator.

3.

Ustawienia konfiguracji wpływające na podstawowe funkcjonowanie lub dostęp do urządzenia, na przykład określenie typu czujnika poziomu, wymagają wprowadzenia kodu dla poziomu System.

Domyślne kody fabryczne to odpowiednio 1 i 2, istnieje jednak możliwość zmiany tych kodów za pomocą menu Ustawienia > System. Jeśli zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu dla poziomu Operator, można wprowadzić kod dla poziomu Operator lub System.

Zasilanie awaryjne

Urządzenie CP 116/216 zawiera układ ładowania podtrzymującego akumulatora kwasowo-ołowiowego. Sam akumulator jest opcjonalny i może zostać zamontowany w obudowie. Podczas działania akumulatora (brak zasilania z sieci energetycznej), przekaźniki pompy są zawsze wyłączone. Wskaźnik zasilania pozostanie włączony, podobnie jak wskaźnik alarmu. Przekaźnik alarmu

będzie funkcjonował zgodnie z ustawieniami w pozycji Tabela 2-9 Ustawienia

przekaźników alarmowych w menu „Ustawienia > Wyjścia cyfrowe”

na stronie 19.

Alarm osobisty i jego resetowanie

Gdy na stanowisku pompy przebywa obsługa, istnieje możliwość wywołania przez system alarmu osobistego w przypadku, gdy osoba obsługująca nie wykazuje aktywności przez określony czas. Szczegóły dotyczące tej funkcjo można

znaleźć w części Sekcja 2.3 Ustawienia systemowe

na

stronie 8 (przypisanieTypu

alarmu, Opóźnienie alarmu i Maks. czas do resetu),

Sekcja 2.10 Ustawienia wejść cyfro-

wych

na stronie 19 (przypisanie sygnału Załoga na stanowisku do wejścia cyfrowego), oraz Sekcja 2.11 Ustawienia wejść cyfrowych (przekaźnik alarmowe) na stronie 19

(przypisywanie sygnału Sygn. alarmu osob. do jednego z przekaźników alarmowych).

Po określeniu ustawienia Maks. czas do resetu następuje zadziałanie przydzielonego przekaźnika alarmowego tak, by sygnał świetlny lub dźwiękowy mógł powiadomić osobę obsługującą o konieczności wyzerowania timera alarmu.

Jeśli nie nastąpi wyzerowanie timera alarmu w czasie Opóźnienie alarmu, następuje wysłanie sygnału alarmu osobistego.

Aby wyzerować timer, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk sterownika pompy.

PL

6

R

OZDZIA ł 1 P

RZEGL ą

D FUNKCJI I ICH U ż

YCIA

PL

Menu główne

Sterowanie ręcznie

Lista alarmów

Pokaż stan

Ustawienia

Krzywe trendu

Select Language

Wyjście

Menu główne

Sterowanie ręcznie

Lista alarmów

Pokaż stan

Ustawienia

Krzywe trendu

Select Language

Wyjście

Rozdział 2 Ustawienia

7

W tym rozdziale opisano wszystkie ustawienia, jakie należy określić dla prawidłowego przygotowania sterownika pompy przed jego użyciem. Sposób posługiwania się pokrętłem wyboru menu dla wprowadzania i zapisywania wartości opisano w części

Rozdział 1 Przegląd funkcji i ich użycia

. Listę domyślnych ustawień zawiera Podręcznik instalacji.

Dla wygody użytkownika, oprócz sterowania ustawieniami bezpośrednio za pomocą panelu sterowania, przewidziano dodatkową możliwość sterowania nimi za pomocą komputera z uruchomionym oprogramowaniem AquaProg

(sprzedawane oddzielnie).

2.1

Wybierz język

1.

Wybrać pozycję menu Select Language i dwukrotnie nacisnąć przycisk Enter.

2.

Wpisać kod Operatora (domyślnie: 1). Nacisnąć przycisk Enter.

3.

Przyciskami w górę / w dół przewinąć wskazanie do wybranego języka.

4.

Nacisnąć przycisk Enter, a następnie strzałkę w lewo / wstecz.

2.2

Przegląd ustawień

Pozycja menu Ustawienia posiada liczne podmenu z dużą ilością ustawień, które musi wprowadzić administrator systemu, mimo że wszystkie one posiadają odpowiednie wartości domyślne. Podmenu są następujące:

1.

System ( Tabela 2-1 w punkcie Sekcja 2.3

na stronie 8)

2.

Zbiornik pompy ( Tabela 2-2 w punkcie Sekcja 2.4

na stronie 9)

3.

CP 116: Pompa

CP 216: Pompa 1, Pompa 2

(

Tabela 2-3 w punkcie Sekcja 2.5

na stronie 13)

4.

CP 216: Wspólne P1-P2 ( Tabela 2-4 w punkcie Sekcja 2.6

na stronie 16)

5.

Rejestrowanie analogowe (

Tabela 2-5

w punkcie

Sekcja 2.7

na stronie 17)

6.

Krzywe trendu ( Tabela 2-6 w punkcie Sekcja 2.8

na stronie 17)

7.

Wejścia analogowe (

Tabela 2-7

w punkcie

Sekcja 2.9

na stronie 18)

8.

Wejścia cyfrowe ( Tabela 2-8 w punkcie Sekcja 2.10

na stronie 19)

9.

Wyjścia cyfrowe ( Tabela 2-9 w punkcie Sekcja 2.11

na stronie 19)

10. Kanał impulsowy ( Tabela 2-10 w punkcie Sekcja 2.12

na stronie 20)

11. Komunikacja ( Tabela 2-11 w punkcie Sekcja 2.13

na stronie 20)

Wszystkie hasła wymagają wprowadzenia kodu dla użytkownika System, z wyjątkiem niektorych ustawień w podmenu System oraz poziomów start / stop (p.

stronie 13 ), gdzie wymagane jest jedynie wprowadzenie kodu dla użytkownika

Operator.

Poszczególne podmenu zostały opisane w osobnych tabelach. Sposób interpretowania tabel podano na przykładzie ustawień w pozycji menu Ustawienia > System

> Alarmy systemowe > Zanik zasilania w

Tabela 2-1

:

PL

8

R

OZDZIA ł 2 U

STAWIENIA

1.

Wybrać pozycję menu Ustawienia za pomocą przycisków w górę / w dół i nacisnąć przycisk Enter. Zostaje wybrana pierwsza od góry pozycja menu:

System. Ponownie nacisnąć przycisk Enter. Tabela 2-1 przedstawia wszystkie

podmenu dostępne w menu System.

2.

Wybrać pozycję menu Alarmy systemowe i nacisnąć przycisk Enter.

3.

Wybrać pozycję menu Zanik zasilania i nacisnąć przycisk Enter.

4.

Wybrać pozycję menu Typ alarmu, nacisnąć przycisk Enter i wpisać kod użytkownika System. Wybrać jedno z ustawień (Nieaktywny, Alarm B, Alarm A) i nacisnąć przycisk Enter.

5.

Wybrać pozycję menu Opóźnienie alarmu, nacisnąć przycisk Enter i w przypadku wyświetlenia żądania, wprowadzić kod użytkownika System. Wprowadzić czas w sekundach i nacisnąć przycisk Enter.

Kod jest pamiętany przez 50 sekund, zatem w powyższym kroku

5 może nie być

konieczne jego wprowadzanie. Sposób korzystania z przycisków dostępnych na panelu opisano w punkcie

Rozdział 1 Przegląd funkcji i ich użycia na stronie 3

.

System

2.3

Ustawienia systemowe

Tabela 2-1

przedstawia pełną listę ustawień dostępnych w podmenu System.

Podmenu

Tabela 2-1

Ustawienia systemowe dostępne w pozycji menu „Ustawienia > System” (Arkusz 1 z 2)

Podmenu Ustawienie Wartości Kod

Select Language Operator

Komentarz

Ustawienie takie samo, jak opisane w punkcie

Sekcja 2.1

.

Format daty

Ustaw datę

Ustaw czas

Wybierz jednostki

Czas podświetlania

Zakres poziomu graf.

Brzęczyk

Czas ostrzeg.brzęcz.

Czas pauzy brzęczyka

Wybór języka

(RRRR.MM.DD,

DD.MM.RRRR,

MM.DD.RRRR)

Data

Czas

(Jednostki metryczne,

Jednostki ameryk.)

Minuty m, ft

(Wył., Wł.)

Minuty

Minuty

System

Operator

System

Operator

Operator

Metryczne: m, m

2

, m

3

, l/s (litry/s), bar, mm,

°C

Amerykańskie: ft, ft

2

, gal, GPM (gal/min), °F

W przypadku ustawienia wartości zero, podświetlanie będzie zawsze włączone.

Czasy te są również wykorzystywane w przypadku ustawienia Ostrzeżenie alarmowe przekaźnika alarmowego (p.

Sekcja 2.11 Usta-

wienia wejść cyfrowych (przekaźnik alarmowe)

na stronie 19)

PL

9

Podmenu

Alarmy systemowe

Tabela 2-1

Ustawienia systemowe dostępne w pozycji menu „Ustawienia > System” (Arkusz 2 z 2)

Podmenu Ustawienie Kod Komentarz

Zanik zasilania

Brak fazy na wejściu

Błąd sumy kontr. NV

Alarm osobisty

Zła kolejność faz

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Maks. czas do resetu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Błąd kom. ukł. we-wy

Błąd pam. ukł. we-wy

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Zmień kod

Reset historii/alarm

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Operator

System

Cały zapis historii

Wszystkie alarmy

Wartości

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

Godziny i minuty

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

Liczba całkowita dodatnia

Liczba całkowita dodatnia

(Anuluj, Resetuj)

(Anuluj, Resetuj)

System

Operator

System

System

Alarm Brak fazy na wejściu pojawia się w przypadku braku jednej z faz napięcia zasilającego.

Błąd sumy kontr. NV pojawia się w przypadku, gdy suma kontrolna pamięci nieulotnej wykazuje błąd. Alarm pozostaje aktywny do chwili wyłączenia i ponownego załączenia zasilania.

Po czasie Maks. czas do resetu osoba obsługująca musi wyzerować timer (naciskając dowolny przycisk) albo po czasie

Opóźnienie alarmu zostanie wysłany sygnał alarmu osobistego.

Dotyczy dostępu jako użytkownik Operator.

Kod może liczyć od 1 do 4 cyfr. Domyślnym kodem fabrycznym jest 1.

Dotyczy dostępu jako użytkownik System. Kod może liczyć od 1 do 4 cyfr. Domyślnym kodem fabrycznym jest 2.

Zbiornik pompy

2.4

Ust. zbiorni ka pompy

Tabela 2-2 przedstawia pełną listę ustawień dostępnych w podmenu Zbiornik

pompy.

Tabela 2-2

Ustawienia zbiornika pompy, menu „Ustawienia > Zbiornik pompy” (Arkusz 1 z 5)

Podmenu Podmenu

Typ czujnika poziomu

Maks. uruchom. pompy

Ustawienie

Wybierz typ

Wejście analogowe

Ilość uruchom. pomp

Wartości

(Czujnik analogowy,

Pływak start/stop)

(Wewn.czujnik ciśn.,

Zewn. czujnik mA 1)

(2 pompy,

Maks. 1 pompa)

Kod

System

System

System

Komentarz

Min.czas przekaźnika Minimalny czas Sekundy System

Aby zminimalizować przepięcia lub impulsy napięcia zasilającego spowodowane równoczesnym załączeniem lub zatrzymaniem pomp, powinno się zawsze ustawić minimalny czas pomiędzy stanami przełączenia obu przekaźników.

PL

10

R

OZDZIA ł 2 U

STAWIENIA

Podmenu

Zamiana

Tabela 2-2

Ustawienia zbiornika pompy, menu „Ustawienia > Zbiornik pompy” (Arkusz 2 z 5)

Podmenu Ustawienie Kod Komentarz

Normalna zamiana

Zamiana asymetryczna

Zamiana czasu pracy

Alternat.poziom stop

Start przy szybk.zm.

Przepływ w stacji

Parametry mierzone

Funkcja zamiany

Zamiana po

Pompa główna

Po ilości stopów

Zamiana czasu pracy

Po ciągłej pracy

Alternat.poziom stop

Po ilości startów

Poziom stop

Opóźnienie Stop

Funkcja startu

Zmiana poziomu start

Okres

Funkcja stop

Zmiana poziomu stop

Okres

Oblicz dopływ

Kształt zbiornika

Opróżn./Napełn.

Okres oblicz.dopływu

Kompens.przepł.

2 pomp

Wartości

(Wył., Normalna,

Asymetryczna)

(Zatrzymaniu pompy,

Zatrzymaniu obu pomp)

(Pompa 1, Pompa 2)

Liczba całkowita dodatnia

(Wył., Wł.)

Godziny i minuty

(Wył., Wł.)

Liczba całkowita dodatnia m, ft

Sekundy

(Wył., Wł.) m, ft

Minuty

(Wył., Wł.) m, ft

Minuty

(Wył., Wł.)

(Prostokątny,

Stożkowy)

(Opróżn. zbiornika,

Napełn. zbiornika)

Sekundy

Procent

System

System

System

System

Przełączenie nastąpi dopiero po określonej ilości zatrzymań pompy głównej.

Oprócz zamiany normalnej lub asymetrycznej istnieje możliwość ustawienia sterownika tak, by przełączanie pompy nastąpiło po jej ciągłej pracy przez określony czas.

Alternat.poziom stop, z reguły niższy od „normalnego” poziomu, jest skuteczny co ilość startów pompy odpowiadającą ustawieniu Po ilości startów.

Ustawienie Opóźnienie stopu umożliwia ustawienie jeszcze niższego poziomu, przy którym nastąpi zatrzymanie pompy. (wszelkie alarmy niskiego poziomu lub niskiego poziomu pływaka są zablokowane, ale wykrycie suchobiegu nadal spowoduje zablokowanie pompy).

Jeśli poziom wzrośnie co najmniej o wartość

Zmiana poziomu start podczas czasu Okres, nastąpi uruchomienie jednej pompy. Jeśli poziom nadal będzie znacznie wzrastał, nastąpi uruchomienie drugiej pompy.

Jeśli poziom spadnie co najmniej o wartość

Zmiana poziomu stop podczas czasu Okres, nastąpi zatrzymanie jednej pompy. Jeśli poziom nadal będzie znacznie spadał, nastąpi zatrzymanie drugiej pompy.

Określa, czy pompa napełnia czy opróżnia zbiornik.

Przedział czasowy pomiędzy pomiarami.

100% oznacza, że 2 pompy dostarczają dwa razy więcej cieczy, niż pojedyncza pompa. 50% oznacza, że 2 pompy nie dostarczają więcej cieczy, niż pojedyncza pompa.

Powierzchnia zbiorn.

Obl. wydajność pompy

Poziom 0

Powierzchnia 0

Poziom 9

Powierzchnia 9

Funkcjonowanie

Min.poz.obl.wyd.pomp

Opóźnienie Start

Czas obliczania

Zawsze na poz.0 m/ft m

2

, ft

2

… m, ft m

2

, ft

2

(Wył., Wł.) m, ft

Sekundy

Sekundy

Opóźnienie Stop Sekundy

System

System

Istnieje możliwość określenia kształtu zbiornika przez określenie powierzchni 10 różnych poziomach od dna zbiornika (poziom 0) do powierzchni (poziom 9).

W przypadku pomp zatapialnych, ustawienie

Min.poz.obl.wyd.pomp należy ustawić na poziom górnej części pompy—zwiększy to dokładność. Obliczanie rozpoczyna się po czasie Opóźnienie start, gdy przepływy pomp są ustabilizowane i trwa przez Czas obliczania .

Opóźnienie stop nie wpływa na obliczanie wydajności pompy, lecz obliczanie dopływu jest wstrzymywane na czas Opóźnienie stop po zatrzymaniu pompy, gdy przepływ ulega ustabilizowaniu.

PL

11

Podmenu

Przepełnienie

Tabela 2-2

Ustawienia zbiornika pompy, menu „Ustawienia > Zbiornik pompy” (Arkusz 3 z 5)

Podmenu Ustawienie Kod

Wykrywanie przepełn.

Oblicz przepełnienie

Wartości

(Wył., Czujnik przepełn., Granica poziomu)

(Blokuj dla dopływu,

Wykładnik i stała)

Komentarz

Czujnik przepełnienia zapewnia dokładniejsze wykrycie przepełnienia, niż wartość progowa czynnika poziomu. Poprzez odpowiednie ustawienie parametrów (wykładników i stałych), istnieje możliwość precyzyjnego pomiaru przepełnienia za pomocą obliczeń. Ustawienie

„Blokuj dla dopływu” umożliwia po prostu użycie historycznych wartości dopływu.

Wykładnik i stała

Wykładnik 1

Stała 1

Wykładnik 2

Stała 2

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

System

Overflow =

h e

1

c

1

+

h e

2

c

2

h

= height of water. [m or ft]

[m

3

/s or ft

3

/s]

Poziom przepełnienia

Praca rezerwowa

Granica poziomu

Pompa1

PodtrzymStart

Pompa2

PodtrzymStart

Czas działania m, ft

(Wył., Wł.)

(Wył., Wł.)

Sekundy

System

Poziom, przy którym oczekiwane jest przepełnienie. Uwaga: nie jest to sposób równie dokładny, jak przy użyciu czujnika przepełnienia.

Jeśli normalne sterowanie za pomocą poziomów start i stop nie powiedzie się, niniejsze ustawienie może służyć jako awaryjne podtrzymanie pracy:

W przypadku zadziałania pływaka wysokiego poziomu pompy 1 i 2 można tak ustawić, by zostały uruchomione na czas równy wartości ustawienia Czas działania.

Alarmy zbiornika

Wysoki poziom

Niski poziom

Wys. poziom pływaka

Nis. poziom pływaka

Wysoki dopływ

Niski dopływ

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy m, ft m, ft

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy m, ft m, ft

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy litrów/s, GPM litrów/s, GPM

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy litrów/s, GPM litrów/s, GPM

System

PL

12

R

OZDZIA ł 2 U

STAWIENIA

Podmenu

Alarmy zbiornika

Blokada pompy

Podtrzym-

Start

Zdalna blokada

Wysokie ciśnienie

Niskie ciśnienie

Alarm przepełnienia

Blokada ciśnienia

Błąd czujnika

Obie pompy zablok.

Zdalna blokada

Nis. poziom pływaka

Blokada ciśnienia

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Zdalna blokada

Limit czasu blokady

Nis. poziom pływaka

Blokada ciśnienia

Opóźnienie blokady

Ciśnienie blokady

Limit czasu blokady

Tabela 2-2

Ustawienia zbiornika pompy, menu „Ustawienia > Zbiornik pompy” (Arkusz 4 z 5)

Podmenu Ustawienie Kod Komentarz Wartości

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy bar, ft bar, ft

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy bar, ft bar, ft

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Wył., Wł.)

Sekundy

(Wył., Wł.)

(Wył., Wł.)

Sekundy bar, ft

Sekundy

System

System

Poziom ciśnienia dla alarmu jest ustawiany w poniższym menu blokowania pompy.

Jeśli ustawienie Limit czasu blokady ma wartość zero, to blokada nie będzie mieć limitu czasu.

Uwaga: Ustawienie Blokada ciśnienia może być wykorzystywane w przypadku zamontowania czujnik ciśnienia po stronie wylotu. Gdy czujnik ten wskaże zbyt wysoką wartość ciśnienia dla pompy, może nastąpić jej zablokowanie.

Jeśli ustawienie Limit czasu blokady ma wartość zero, to blokada nie będzie mieć limitu czasu.

Blokada przy nieszcz

Blokada przy nieszcz

Opóźnienie blokady

(Wył., Wł.)

Sekundy

PL

13

Podmenu

Sprawd.czujn.poziomu

Kontrola taryfy

Tabela 2-2

Ustawienia zbiornika pompy, menu „Ustawienia > Zbiornik pompy” (Arkusz 5 z 5)

Podmenu Kod

Szczyt poniedziałek do

Szczyt niedziela

Spraw.zmiany poziomu

Czas zmiany poziomu

Min. zmiana poziomu

+/-

Kontrola taryfy

Czas opóźnienia

Poziom wył. pompy

Czas szczytu 1 wł.

Czas szczytu 1 wył.

Czas szczytu 2 wł.

Czas szczytu 2 wył.

Wysokość n.p.m.

Ustawienie

Przy wys.poz.pływaka

Wys.poz.pływaka

Maks. odchylenie +/–

Nis. poziom pływaka

Nis.poz.pływaka

Maks. odchylenie +/–

Poziom

Wartości

(Wył., Wł.) m, ft m, ft

(Wył., Wł.) m, ft m, ft

(Wył., Wł.)

Sekundy m, ft

(Wył., Wł.)

Minuty m, ft

Godziny i minuty

Godziny i minuty

Godziny i minuty

Godziny i minuty m, ft

System

System

System

Komentarz

Sprawdzenie, że czujnik poziomu działa prawidłowo. Sprawdzenia można dokonać przy wysokim i niskim poziomie pływaka w celu upewnienia się, że sygnał wyjściowy ulega zmianie.

Przy wysokim lub niskim poziomie pływaka może zostać wysłany alarm czujnika w przypadku, gdy czujnik poziomu wysyła sygnał, którego wartość nie leży w zakresie Maks. odchylenia od określonego wysokiego lub niskiego poziomu pływaka.

Sprawdzenia, że wartości ulegają zmianie, należy wykonać zgodnie z poniższym:

Alarm czujnika może zostać wysłany wtedy, gdy czujnik poziomu nie zmienia swojej wartości sygnału wyjściowego o najmniej o wartość Min. zmiana poziomu w okresie

Czas zmiany poziomu.

W przypadku korzystania z funkcji kontroli taryfy pompy można ustawić tak, by pompy rozpoczęły opróżnianie zbiornika o czas opóźnienia przed rozpoczęciem okresu wysokiej taryfy. W tym wypadku opróżnienie zbiornika nastąpi do poziomu Poziom wył. pompy (lub poziomu Stop, jeśli wypada on wcześniej).

Istnieje możliwość określenia dwóch okresów czasowych wysokiej taryfy dla każdego z dni tygodnia (przez podanie czasów włączenia i wyłączenia).

Jeśli bieżące poziomy mają być wyświetlane w wartościach bezwzględnych nad poziomem morza, należy wprowadzić wysokość poziomu zbiornika pompy nad poziomem morza.

Pompa

Pompa 1

Pompa 2

CP 116

CP 216

CP 216

2.5

Ustawienia pompy

Tabela 2-3

przedstawia pełną listę ustawień dostępnych w podmenu Pompa (sterownik CP 116), lub w przypadku sterownika CP 216: Pompa 1 i Pompa 2.

Tabela 2-3

Ustawienia pompy, menu „Ustawienia > Pompa” lub „Ustawienia > Pompa 1/2” (Arkusz 1 z 4)

Podmenu Podmenu

Sterowanie przekaźn.

Ustawienie

Pompa dołączona?

Wartości

(NIE, TAK)

Kod

System

Komentarz

Jeśli pompa nie jest dołączona, przekaźnik pracuje dalej zgodnie z poziomami start / stop.

Parametry pompy 1

Prąd znamionowy

Znamionowy Cos ϕ

Czujnik temperatury

Czujnik nieszczelności

Amper

Liczba

(Wył., Wł.)

(Wył., Wł.)

System

PL

14

R

OZDZIA ł 2 U

STAWIENIA

Tabela 2-3

Ustawienia pompy, menu „Ustawienia > Pompa” lub „Ustawienia > Pompa 1/2” (Arkusz 2 z 4)

Podmenu Podmenu Kod

Poziomy start / stop

Wskaźnik działania

Ustawienia czasu

Wydajność pompy

Ustawienie

Poziom Start

Poziom stop

Zakr.losowy startu+-

Poz.Start,wys.taryfa

Poz.Stop, wys.taryfa

Próg prądu

Opóźnienie próg zał.

Opóźnienie próg wył

Maks. praca ciągła

Dolna gran. wydajn.

Wartości m, ft m, ft m, ft m, ft m, ft

Amper

Sekundy

Sekundy

Godziny i minuty litrów/s, GPM

Operator

System

System

System

Komentarz

Uwaga: Te poziomy są wykorzystywane wyłącznie w okresach niskiej taryfy, jeśli stosowana jest funkcja kontroli taryfy.

Poziom startu jest ustalany losowo (+ / -) w tym zakresie w pobliżu Poziomu start.

Poziomy te będą wykorzystywane w czasie wysokiej taryfy jako poziomy Start i Stop.

Pompa jest traktowana jako działająca powyżej progu. W przypadku ustawienia zera funkcja jest wyłączana, podobnie jak wykrywanie błędu fazy pompy.

Aby wytłumić przepięcia i zakłócenia, może być potrzebne utrzymanie przez pewien czas wartości progowej sygnału z czujników przed zaakceptowaniem stanu zmiany.

Pompy zostają zatrzymane po osiągnięciu czasu Maks. praca ciągła. Timer jest resetowany każdorazowo po osiągnięciu poziomu Start.

Jeśli mierzona wydajność (przepustowość) pompy jest poniżej progu, zostaje wysłany sygnał alarmu.

PL

15

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

Typ alarmu

Opóźnienie alarmu

Tabela 2-3

Ustawienia pompy, menu „Ustawienia > Pompa” lub „Ustawienia > Pompa 1/2” (Arkusz 3 z 4)

Podmenu Podmenu Ustawienie Kod Komentarz

Alarmy pompy

Wskaz. braku pracy

Uszk.zabezp.

silnika

Błąd res.zabezp.

siln

Wysoki prąd silnika

Niski prąd silnika

Nieszczelność

Wysoka temperatura

Niska wydajn. pompy

Pompa nie w tr. auto

Błąd pompy

Maks. praca ciągła

Brak fazy

Suchy bieg

Zablok.alarm pompy

Wartości

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

Amper

Amper

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

Amper

Amper

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy litrów/s, GPM litrów/s, GPM

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Sekundy

System

Wymaga obecności czujnika nieszczelności w pompie

Wymaga obecności czujnika temperatury w pompie

PL

16

R

OZDZIA ł 2 U

STAWIENIA

Tabela 2-3

Ustawienia pompy, menu „Ustawienia > Pompa” lub „Ustawienia > Pompa 1/2” (Arkusz 4 z 4)

Podmenu Podmenu Kod Komentarz

Blok.pompy przy al.

Wykrycie such.biegu

Ustawienie

Wysoki prąd silnika

Niski prąd silnika

Uszk.zabezp.silnika

Wysoka temperatura

Niska wydajn. pompy

Nieszczelność

Wskaz. braku pracy

Błąd pompy

Brak fazy

Niski Cos ϕ

Opóźnienie blokady

Blok. delta cos ϕ

Limit czasu blokady

Wartości

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

(Wył., Wł.)

Sekundy

Liczba

Sekundy

System

System

Przy ustawieniu NIE pompa zostanie zablokowana tylko na czas istnienia przyczyny alarmu.

Przy ustawieniu TAK, pompa zostanie zablokowana do chwili potwierdzenia zgłoszenia alarmu.

W celu wykrycia suchego biegu pompy wykorzystywany jest próg zmiany cos ϕ

.

Menu dla urządzeń CP 116 przedstawia

Tabela 2-4 (następna tabela) poniżej.

Wspólne P1-P2

Podmenu

2.6

Ustawienia wspólne dla pompy 1 i pompy 2

Tabela 2-4 zawiera pełną listę ustawień, które można wykonać w podmenu

Wspólne P1-P2.

Tabela 2-4

Ustawienia wspólne dla pomp 1 i 2, w menu „Ustawienia > Wspólne P1-P2”

Podmenu

Autores.zab.silnika

Sprawdzenie pompy

Rejestr.zdarz.pompy

Ustawienie

Reset zabezp.siln.P1

Reset zabezp.siln.P2

Czas opóźnienia

Maks. liczba prób

Sprawdzenie P1

Sprawdzenie P2

MaksCzasBezruchu

Czas działania

Uruchom gdy poziom

>

Uruchom gdy poziom

<

Rejestr.zdarz.pompy

Wartości

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

Sekundy

Liczba całkowita dodatnia

(NIE, TAK)

(NIE, TAK)

Godziny i minuty

Sekundy m, ft m, ft

(NIE, TAK)

Kod

System

System

System

Komentarz

Czas opóźnienia jest wykorzystywany w dwóch celach:

(1) czas na schłodzenie przed próbą nowego resetowania;

(2) licznik ustawienia Maks. liczba prób jest zerowany po tym jak pompa działa przez czas równy ustawieniu Czas opóźnienia.

Ustawienie umożliwia sprawdzenie pomp, jeśli były one nieużywane przez Maks.czas bezruchu.

Jeśli wartość ustawienia „Uruchom gdy poziom

>” jest niższa niż „Uruchom gdy poziom <”, to uruchomienie pompy może nastąpić w tym oknie.

W przeciwnym razie pompy mogą być uruchamiane tylko poza tym oknem. W przypadku spełnienia tego warunku pompy będą działać przez Czas uruchomienia.

PL

17

Rejestrow. analogowe

Podmenu Podmenu

Kanał dziennika 1 do

Kanał dziennika 8

2.7

Rejestrowanie analogowe

Tabela 2-5

zawiera pełną listę ustawień, które można wykonać w podmenu

Rejestrow. analogowe.

Tabela 2-5

Rejestrowanie analogowe w menu „Ustawienia > Rejestr. analogowe”

Ustawienie

Sygnał dziennika

Przedział dziennika

Funkcja dziennika

Wartości

(Zamknięte,

Poziom w zb. pompy,

Dopływ,

Odpływ,

Prąd silnika P1,

Prąd silnika P2,

Ciśnienie/opcjonalne

Cos ϕ

P1,

Cos ϕ

P2,

Poziom przepełnienia.

Przepływ przepełn.,

Wydajność pompy P1,

Wydajność pompy P2,

Kanał impulsowy)

Minuty

(Zamknięte,

Wartość bieżąca,

Wartość średnia,

Wartość minimalna,

Wartość maksymalna)

Kod

System

Komentarz

Razem 8 kanałów analogowych, których sygnały wyjściowe można wybrać z listy.

Ustawienie Ciśnienie/opcjonalne jest przeznaczone do czujnika ciśnienia lub opcjonalnego czujnika zdefiniowanego przez użytkownika.

Ustawienie Kanał impulsowy jest wykorzystywane do wartości opadów (deszczu), energii lub przepływu.

Krzywe trendu

Podmenu

Krzywa trendu 1 do

Krzywa trendu 4

2.8

Ustawienia krzywych trendu

Tabela 2-6

zawiera pełną listę ustawień, które można wykonać w podmenu

Krzywe trendu.

Tabela 2-6

Ustawienia krzywych trendu w menu „Ustawienia > Krzywe trendu”

Podmenu Ustawienie

Czas próbki

Sygnał trendu

Wartość maksymalna

Wartość minimalna

Wartości

Sekundy

(Zamknięte,

Poziom w zb. pompy,

Dopływ,

Odpływ,

Prąd silnika P1,

Prąd silnika P2,

Ciśnienie/opcjonalne

Cos ϕ

P1,

Cos ϕ

P2,

Poziom przepełnienia.

Przepływ przepełn.,

Wydajność pompy P1,

Wydajność pompy P2)

Liczba

Liczba

Kod

System

System

Komentarz

Razem 4 krzywe trendu, które można wybrać z listy.

Wartość minimalna i maksymalna umożliwia ustawienie skali wykresów.

PL

18

R

OZDZIA ł 2 U

STAWIENIA

Wejścia analogowe

Podmenu

2.9

Ustawienia wejść analogowych

Tabela 2-7 zawiera pełną listę ustawień, które można wykonać w podmenu

Wejścia analogowe.

Tabela 2-7

Ustawienia wejść analogowych w menu „Ustawienia > Wejścia analogowe”

Podmenu

Zewn.czujnik poziomu

Ciśnienie/ opcja

Prąd P1

Prąd P2

Ustawienia

Wewn.czujnik ciśn.

Ustawienie

Zakres sygnału

Skalowanie 0% =

Skalowanie 100% =

Przesunięcie zera

Stała filtru

Pasmo martwe

Stała filtru

Pasmo martwe

Stała filtru

Funkcjonowanie

Przeznaczenie

Liczba poz. dzies.

Jednostka

Zakres sygnału

Skalowanie 0% =

Skalowanie 100% =

Stała filtru

Alarm Wysoki

Alarm Niski

Skalowanie 0% =

Skalowanie 100% =

Przesunięcie zera

Stała filtru

Wartości

(4-20 mA,

0-20 mA) m, ft m, ft m, ft

Sekundy

Amper

Sekundy

Amper

Sekundy

(Ciśnienie zwrotne,

Dowolny wybór)

Ciąg

Liczba całkowita dodatnia

Ciąg

(4-20 mA,

0-20 mA) bar, ft, użytkownika bar, ft, użytkownika

Sekundy

Typ alarmu:

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Opóźnienie alarmu:

Sekundy

Granica alarmu:

Wartości

Histereza: Wartości

Typ alarmu:

(Nieaktywny,

Alarm B, Alarm A)

Opóźnienie alarmu:

Sekundy

Granica alarmu:

Wartości

Histereza: Wartości m, ft m, ft m, ft

Sekundy

Kod

System

Komentarz

Opcjonalny czujnik dołączony do złącza oznaczonego „mA we 1”.

Ustawienie Ciśnienie/opcja jest przeznaczone do czujnika ciśnienia lub opcjonalnego czujnika zdefiniowanego przez użytkownika.

Dostępne tylko przy ustawieniu Dowolny wybór, tj. w przypadku korzystania z opcjonalnego czujnika zdefiniowanego przez użytkownika.

Dostępne tylko przy ustawieniu Dowolny wybór, tj. w przypadku korzystania z opcjonalnego czujnika zdefiniowanego przez użytkownika.

Wbudowany czujnik ciśnienia

PL

19

Wejścia cyfrowe

2.10

Ustawienia wejść cyfrowych

Tabela 2-8

zawiera pełną listę ustawień, które można wykonać w podmenu

Wejścia cyfrowe. Listę domyślnych ustawień wejść cyfrowych zawiera Podręcznik instalacji.

Podmenu

Tabela 2-8

Ustawienia wejść cyfrowych w menu „Ustawienia > Wejścia cyfrowe”

Podmenu Ustawienie Wartości i

Kod

Wejście cyfrowe 1 do

Wejście cyfrowe 6

Funkcjonowanie

(Wył.,

Start ręczny P1,

Start ręczny P2,

Start pływak P1,

Start pływak P2,

Stop pływaki P1-P2,

Awaria pompy P1,

Awaria pompy P2,

Nis. poziom pływaka,

Załoga na stanowisku,

Reset alarmu,

Wys. poziom pływaka,

Czujnik przepełnienia)

Wejście cyfrowe 2 można również ustawić jako Kanał impulsowy.

Normalnie rozwarty / zwarty

(NO, NC) i.

Nie można przypisać tej samej wartości do dwóch różnych wejść cyfrowych.

System

Komentarz

Istnieje łącznie 6 kanałów wejść cyfrowych

(wł./wył.), które można konfigurować do różnych zastosowań. Wejście cyfrowe 2 wyróżnia to, że jest jedynym, które można skonfigurować jako Kanał impulsowy.

Zaleca się zachowanie domyślnej konfiguracji, zgodnie z listą zawartą w Podręczniku Instalacji.

Ustawienie Załoga na stanowisku jest wykorzystywane jako alarm dla personelu.

Przełącznik jest z reguły połączony z wyłącznikiem oświetlenia w celu zasygnalizowania, że ktoś pracuje w pobliżu zbiornika.

Sygnał Start ręczny można dołączyć do przełącznika ręcznego—pełnić on będzie funkcję identyczną, jak uruchomienie pompy

za pomocą przycisku na panelu (p. Rozdział 1

Przegląd funkcji i ich użycia

na

stronie 3

).

NO oznacza Normalnie rozwarty.

NC oznacza Normalnie zwarty.

Wyjścia cyfrowe

Podmenu

2.11

Ustawienia wejść cyfrowych (przekaźni k alarmowe)

Tabela 2-9

zawiera pełną listę ustawień, które można wykonać w podmenu

Wyjścia cyfrowe. Listę domyślnej konfiguracji zawiera Podręcznik instalacji.

Tabela 2-9

Ustawienia przekaźników alarmowych w menu „Ustawienia > Wyjścia cyfrowe”

Podmenu

Przekaźnik alarmu 1,

Przekaźnik alarmu 2,

Przekaźnik alarmu 3.

Ustawienie

Funkcja przekaźnika

Normalnie rozwarty / zwarty

Wartości

(Wył.,

Nie potw. Alarm A,

Nie potw. Alarm A-B,

Aktywny alarm A,

Aktywny alarm A-B,

Wysoki poziom,

Awaria pompy P1,

Zdalne sterowanie,

Sygn. alarmu osob.,

Ostrzeżenie alarmowe,

Awaria pompy P2,

Aw. pompy P1 lub P2,

Awaria pomp P1 i P2)

(NO, NC)

Kod

System

Komentarz

NO oznacza Normalnie rozwarty.

NC oznacza Normalnie zwarty.

Ustawienie Sygn. alarmu osob. powinno być używane w połączeniu z ustawieniem wejścia cyfrowegoZałoga na stanowisku. Jego przeznaczeniem jest urządzenie alarmowe, na przykład brzęczyk, okresowo monitujący załogę o potwierdzenie aktywności przez naciśnięcie przycisku na panelu sterowania, który powoduje wyciszenie brzęczyka lub innego sygnalizatora.

W przypadku ustawienia Ostrzeżenie alarmowe ustawienia czasu są zgodne z czasem sygnalizacji brzęczyka podanym w punkcie

Sekcja 2.3 Ustawienia systemowe na stronie 8.

PL

20

R

OZDZIA ł 2 U

STAWIENIA

Kanał impulsowy

Podmenu

2.12

Ustawienia kanału impulsowego

Tabela 2-10

zawiera pełną listę ustawień, które można wykonać w podmenu

Kanał impulsowy.

Tabela 2-10

Ustawienia kanałów impulsowych w menu „Ustawienia > Kanały impulsowe”

Podmenu

Ustawienia

Ustawienie Wartości

Funkcjonowanie

1 impuls =

Alarm wys. opadów /

Alarm wysokiej mocy /

Alarm wys. przepływu

Opóźnienie alarmu

Granica alarmu

Histereza

(Opady,

Energia,

Przepływ)

Metryczne: mm, kWh, m

3

Amerykańskie: cal, kWh, gal

(Nieaktywne,

Alarm B,

Alarm A)

Sekundy

Metryczne: l/(s · ha), kW, m

3

/h

Amerykańskie: cali/h, kW, GPM

Metryczne: l/(s · ha), kW, m

3

/h

Amerykańskie: cali/h, kW, GPM

Kod

System

Komentarz

Wejście cyfrowe 2 należy ustawić jako Kanał

impulsowy (p. Sekcja 2.10 Ustawienia wejść

cyfrowych

na stronie 19).

Menu zostają przystosowane do wyboru dokonanego dla funkcji kanału impulsowego.

l/(s · ha) oznacza: litrów na sekundę i hektar, co odpowiada wartości 0,36 mm na godzinę.

GPM oznacza galony na minutę.

Komunikacja

2.13

Ustawienia komuni kacji

Tabela 2-11

zawiera pełną listę ustawień, które można wykonać w podmenu

Komunikacja.

Tabela 2-11

Ustawienia komunikacji w menu „Ustawienia > komunikacja” (Arkusz 1 z 3)

Podmenu Podmenu

Protokół

Złącze serwisowe

Ustawienie

Protokół

Przepływność binarna

Wartości

(Modbus, Comli)

(Wył.,

300,

600,

1200,

2400,

4800,

9600,

19200,

38400,

57600,

115200}

Kod

System

System

Komentarz

PL

21

Podmenu

Tabela 2-11

Ustawienia komunikacji w menu „Ustawienia > komunikacja” (Arkusz 2 z 3)

Podmenu Ustawienie Kod Komentarz

Port komunikacyjny

Nr stanowiska

Nazwa stanowiska

Przepływność binarna

Parzystość

Uzgodnienie

Comli / Nr Modbus

Comli / Limit czasu

Modbus

Podłączony modem

Inicjalizacja modemu

Pol.Hayes przed.poł.

Pol.Hayes po rozł.

Sygnał przed odpow.

Kod PIN modemu

Kod PUK modemu

Wartości

Liczba całkowita dodatnia

Ciąg

(Wył.,

300,

600,

1200,

2400,

4800,

9600,

19200,

38400,

57600,

115200}

(Brak, Nieparzysty,

Parzysty)

(Wył., Wł.)

Liczba całkowita dodatnia

Sekundy

(Brak, analogowy,

GSM, Modem GPRS

CA 522)

(Anuluj, Inicjalizuj)

Ciąg

Ciąg

Liczba całkowita dodatnia

Ciąg

Ciąg

System

Modem nie jest wymagany w przypadku łącza stałego.

Modem System

Nr centr.usł. SMSC Ciąg

Aby użyć domyślnej karty SIM, pole należy pozostawić puste.

W przeciwnym razie musi być on w formacie międzynarodowym (znak „+” z przodu można pominąć).

Nr APN GPRS

Kont. APN GPRS

Częst. podst. GPRS

Zdalny adres IP GPRS

Port TCP-IP GPRS

Ciąg

Ciąg

Minuty

Ciąg

Liczba całkowita dodatnia

Maks.licz.wyw./alarm

Przedział prób wyw.

Liczba całkowita dodatnia

Maksymalna liczba prób nawiązania połączenia. Cykl obejmuje próby wywołania 1-4 (p. ustawienia poniżej), do chwili osiągnięcia wartości Maks.licz.wyw./alarm.

Czas między próbami wywołania.

Wywołanie alarm.

Potwierdzenie wywołania.

Sekundy

(Bez potwierdzenia,

Sygnał dzwonka,

Zapis do rej.333,

Cała kom. danych)

System

Potwierdzenie alarmu

Reg 333

Ciąg identyf.połącz.

(NIE, TAK)

Ciąg

Oznacza wskazanie lokalne. W przypadku ustawienia TAK, następuje potwierdzenie przejęcia alarmu przez system centralny.

PL

22

R

OZDZIA ł 2 U

STAWIENIA

Podmenu

Tabela 2-11

Ustawienia komunikacji w menu „Ustawienia > komunikacja” (Arkusz 3 z 3)

Podmenu Ustawienie Wartości Kod

Próba wywołania 1 do

Próba wywołania 4

Numer telefonu

Odbiornik alarmu

War.wywołania alarm.

Lim.czasu potw.alarm

Wyślij ciąg identyf.

Ciąg

(Wył., System centralny,

SMS GSM / PDU)

(Alarm A wł.,

Alarm A wł./wył.,

Alarm A+B wł.,

Alarm A+B wł./wył.)

Sekundy

(NIE, TAK)

System

Komentarz

Próba wywołania 1-4 następuje przy założeniu, że modem jest podłączony. Nie wymagane w przypadku stałych łączy.

W przypadku wiadomości SMS numer GSM musi być w formacie międzynarodowym (znak

„+” z przodu można pominąć).

Typ odbiornika alarmu. W przypadku ustawienia WYŁ., następuje przejście do kolejnej Próby wywołania na liście.

Próba wywołania następuje tylko w przypadku, gdy warunek jest prawdziwy. Ustawienie „Wł/wył.” sygnalizuje, czy alarm jest włączany czy wyłączany. Przykład: Alarm A+B wł./wył. oznacza, że alarm A lub B jest włączany lub wyłączany.

Czas od pominięcia tej próby do chwili przejścia do następnej.

Opóźn. ciągu identyf.

Sekundy

Czas pomiędzy początkiem połączenia do chwili wysłania ciągu identyfikującego (w przypadku ustawienia TAK).

PL

Rozdział 3

23

Codzienna obsługa

Menu główne

Sterowanie ręcznie

Lista alarmów

Pokaż stan

Ustawienia

Krzywe trendu

Select Language

Wyjście

Sterowanie ręcznie,

Lista alarmów,

Pokaż stan,

Krzywe trendu

W przypadku codziennej obsługi, gdy nie ma potrzeby dokonywania zmian w ustawieniach, oprócz głównego widoku wyświetlającego bieżące warunki w postaci graficznej, wystarczy korzystanie tylko z czterech menu. Te cztery menu są następujące: Sterowanie ręczne, Lista alarmów, Pokaż stan i Krzywe trendu, i są one osobno opisane w poniższych punktach.

Kiedy na głównym wskazaniu wyświetlacza wyświetlany jest alarm (p.

Rozdział 1 Przegląd funkcji i ich użycia na stronie 3), należy nacisnąć przycisk

Enter w celu potwierdzenia alarmu; po ponownym naciśnięciu przycisku Enter pokrętła, alarm zostanie potwierdzony.

3.1

Sterowanie ręcznie

Pozycja menu Sterowanie ręczne służy do resetowania zabezpieczenia silnika lub usunięcia zdalnej blokady pomp..

Tabela 3-1

przedstawia listę operacji, które można wykonać ręcznie.

Tabela 3-1

Sterowanie ręcznie

Menu

Sterowanie ręczne

Ustawienie

Reset zabezp.siln.P1

Reset zabezp.siln.P2

Komentarz

Resetowanie następuje przyciskiem Enter.

Zdalna blokada

Jeśli pompa została zablokowana przez stanowisko zdalnego sterowania, blokadę tę można wstrzymać

(odblokować) przyciskiem Enter.

Menu główne

Sterowanie ręcznie

Lista alarmów

Pokaż stan

Ustawienia

Krzywe trendu

Select Language

Wyjście

3.2

Lista alarmów

Tabela 3-3

przedstawia pozycje dostępne w menu Lista alarmów.

Tabela 3-2

Lista alarmów

Podmenu Wartości

Niepotwierdz. alarmy

Lista niepotwierdzonych alarmów.

Aktywne alarmy

Wszystkie zdarzenia

Lista aktywnych alarmów jest wyświetlana w odwróconej kolejności chronologicznej.

Lista wszystkich zdarzeń jest wyświetlana w odwróconej kolejności chronologicznej.

Komentarz

Zatwierdzenie wybranego alarmu następuje przyciskiem Enter.

Zdarzeniami są: uruchomienie/zatrzymanie pompy, włączenie alarmu, zatwierdzenie i wyłączenie alarmu.

PL

24

R

OZDZIA ł 3 C

ODZIENNA OBS ł

UGA

Menu główne

Sterowanie ręcznie

Lista alarmów

Pokaż stan

Ustawienia

Krzywe trendu

Select Language

Wyjście

3.3

Pokaż stan

Tabela 3-3

przedstawia pozycje dostępne w menu Pokaż stan.

Tabela 3-3

Pokaż stan

Podmenu

System

Podmenu

Stan we-wy procesora

Modem GPRS

Zbiornik pompy

Pompa 1/

Pompa 2

Przepełnienie

Pompowana objętość

Czas działania

Liczba startów

Wydajność pompy

Czas przepełn.

Objętość przepełn.

Liczba przepełnień

Wartości

Wersja opcja

Wersja programu

Temperatura obudowy

Stan, Adres IP,

Natężenie sygnału

Poziom

Dopływ

Odpływ

Łącznie

Dzisiaj

Dzień 1 – Dzień 7

Prąd silnika

Cos ϕ

Łącznie

Dzisiaj

Dzień 1 – Dzień 7

Łącznie

Dzisiaj

Dzień 1 – Dzień 7

Ostatnia próbka

Nominalna

Średnia dzisiaj

Śr. dzień 1 – dzień 7

Poziom przepełnienia

Przepływ przepełn.

Łącznie

Dzisiaj

Dzień 1 – Dzień 7

Łącznie

Dzisiaj

Dzień 1 – Dzień 7

Łącznie

Dzisiaj

Dzień 1 – Dzień 7

Ciśnienie zwrotne

/Dowolny wybór

Opady/

Energia/

Przepływ impulsowy

Wartość zakumulowana

Ciśnienie zwrotne/

Dowolny wybór

Bieżąca wartość

Łącznie

Dzisiaj

Dzień 1 – Dzień 7

Komentarz

W zależności od ustawienia

Ciśnienie/Opcja w

Tabela 2-7

na

stronie 18

.

W zależności od ustawienia kanału

impulsowego w Tabela 2-10 na stronie 20

.

Menu główne

Sterowanie ręcznie

Lista alarmów

Pokaż stan

Ustawienia

Krzywe trendu

Select Language

Wyjście

PL

3.4

Krzywe trendu

Przejście do tego menu powoduje wyświetlenie wykresu ostatnich 100 próbek

zgodnie z ustawieniami w Tabela 2-6 na stronie 17 . Naciśnięcie przycisku W dół

umożliwia wyświetlenie legendy krzywych, tj. interpretację kolorów oraz ostatnie wartości. Naciśnięcie przycisku W górę powoduje usunięcie pola legendy.

Rozdział 4

25

Dane techniczne i kompatybilność elektromagnetyczna

180mm

5.5x9mm

4.1

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia:

Dopuszczalna temperatura otoczenia:

Obudowa i mocowanie:

Wymiary:

Masa:

Wilgotność:

Zasilanie:

Zużycie energii:

Maksymalne obciążenie stycznika:

Bezpieczniki (tylko model CP 216):

–20 do +50°C

–30 do +80°C szyna DIN, IP65. Otwory montażowe: p. rysunek wys.xszer.xgł.: 370x250 x123 mm

<5 kg, CP 216 z akumulatorem

0–95% wilgotność względna, bez kondensacji

230/400VAC, z bezpiecznikiem maks.16A

<

16VA

ABB B7-30-10, 5,5 kW, 12A, cewka 24VAC

3x10A, bezpieczniki automatyczne z 3 wyprowadzeniami, typu D

Bezpiecznik zewnętrznej pompy powietrza:

Maks. obciążenie przekaźników alarmu:

Maks. prąd wyjścia 12VDC:

Napięcie wejściowe na wejściu cyfrowym i złączu

500mA zwłoczny

250VAC, 4A, obciążenie rezystancyjne 100VA

50mA

5 - 24VDC blokady pompy:

Rezystancja na wejściu cyfrowym i złączu blokady pompy:

Analogowe - czujnik:

Analogowe wejście-oporność:

Czujnik temperatury:

Czujnik nieszczelności:

Maksymalna długość przewodów WE/WY:

Prąd ładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego

5 kiloomów

4–20mA

110 omów typu PTC, wartość graniczna: 3 kiloomy

Wartość graniczna 50 kiloomy

30 metrów

Maks 80mA, 13,7VDC

4.2

Maksymalne obciążenie

CP 116

Ograniczane tylko przez stycznik, ze względu na brak bezpieczników. Maksymalne obciążenie wynosi 5,5 kW, 12A przy napięciu 400VAC

CP 216

Niniejsza wersja posiada dwa bezpieczniki. Maksymalne obciążenie wynosi 3,5 kW, 7,5A przy napięciu 400VAC, jeśli obie pompy mogą pracować równocześnie.

W przypadku ustawienia w taki sposób, że pracować może tylko jedna pompa (w pozycji menu Maks. uruchom. pompy ustawiona jest wartość 1), dozwolone jest większe obciążenie: maksymalne obciążenie jest ograniczone przez bezpieczniki, co oznacza około 4,3kW, 9,5A.

PL

26

R

OZDZIA ł 4 D

ANE TECHNICZNE I KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

4.3

Kompatybi lność elektromagnetyczna

Opis Standard

Odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

EN 61000-4-2

Klasa

4

4

Poziom

15 kV

8 kV

Uwagi

Wyładowanie w powietrzu

Wyładowanie kontaktowe

Kryteria

B

B

Odporność na przebiegi nieustalone/impulsy

Odporność na przepięcia

1,2 / 50 μs. Patrz uwaga ii

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

Odporność na zakłócenia przewodzone, wywołane polami w.cz.

Odporność na promieniowane pola w.cz.

Odporność na krótkotrwałe przerwy i zmiany napięcia

EN 61000-4-6

EN 61000-4-3

EN 61000-4-11

4

4

4

3

3

4 kV

4 kV CMV

2 kV NMV

10 V

10 V/m

150 kHz – 80 MHz

80 MHz – 1 GHz

A

A

A i.

Kryterium działania A = Zwykłe działanie w określonych granicach.

Kryterium działania B = Chwilowe pogorszenie lub utrata funkcji lub działania, które później samoczynnie zostają przywrócone.

ii.

Maksymalna długość przewodów WE / WY wynosi 30 metrów.

A

A

A i

PL

27

PL

2014 Copyright © Sulzer

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd, Clonard Road, Wexford, Ireland

Tel +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement