INSTRUCTIUNI HSA37540(C350A+)
Zamrażarka
Pultová Mraznička
Truhlicová Mraznička
Chest Freezer
HSA 47520
UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej
korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika.
UPOZORNĚNÍ!
Pro zajištění normálního provozu chladicího spotřebiče, který používá zcela ekologické chladivo R600a (hořlavé
pouze za určitých podmínek), je třeba dodržet následující pravidla:
 Nezabraňujte volné cirkulaci vzduchu v okolí spotřebiče.
 Nepoužívejte jiné mechanické prostředky pro urychlení odmrazování, než doporučuje výrobce.
 Nepoškoďte chladicí okruh.
 Nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče uvnitř potravinového oddělení se signalizací, než doporučuje výrobce.
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologické chladivo R600a
(horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
 Neporušujte chladiaci okruh.
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priestoru na skladovanie potravín, okrem tých, ktoré odporúča
výrobca.
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by
the manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been
recommended by the manufacturer.
PL
Spis treści
Odzysk starego urządzenia /1
Odzysk opakowania /2
Instrukcje transportu i ustawienia /2
Środki ostrożności w trakcie użytkowania /2
Montaż /3
Podłączenie do zasilania /3
Odłączanie /4
Uruchamianie /4
Zapoznaj się z twoim urządzeniem /4
Funkcje zamrażarki /4
Przechowywanie żywności /5
Rozmrażanie /5
Czyszczenie i konserwacja /6
Wymiana lampki wewnętrznej /6
Rozwiązywanie podstawowych problemów /6
SK
Rada pre recyklovanie starého zariadenia /13
Recyklovanie balenia /14
Pokyny pre prepravu /14
Varovania a všeobecné rady /14
Nastavenie /15
Zapojenie do siete /15
Vypínanie /15
Opis zariadenia /16
Používanie /16
Rada pre uchovanie jedla /16
Odmrazovanie zariadenia /17
Čistenie zariadenia /17
Príručka odstraňovania závad /18
GB
CZ
Obsag
Recyklace starého spotřebiče /7
Recyklace obalu /8
Přepravní pokyny /8
Upozornění a zvláštní rady /8
Nastavení /9
Elektrické zapojení /9
Vypnutí /9
Popis spotřebiče /9
Provoz mrazničky /10
Uchovávání potravin /10
Odmrazování /11
Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia /11
Odstraňování závad /11
Obsag
Content
Advice for recycling of the old appliance /19
Packing Recycling /20
Transport instructions /20
Warnings and special advice /20
Setting up /21
Electric connection /21
Switching off /22
Appliance description /22
Freezer operation /22
Advice for food conservation /22
Defrosting of the appliance /23
Cleaning of the appliance /23
Replacing the interior light bulb /24
Defects finding guide /24
1
2
3
4
5
6
Instrukcja obsługi
PL
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w Europie. Produkty naszej marki to dla
konsumentów w ponad 100 krajach synonim funkcjonalności, niezawodności i przystępnej
ceny. Obecnie już ponad 250 milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był to
mądry wybór.
Opisana tu zamrażarka jest najnowszym modelem urządzeń chłodniczych wchodzących w
skład serii produktów BEKO. Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy zapoznać się
uważnie z instrukcją obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń zagwarantuje uzyskanie
optymalnego zużycia energii elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi ograniczeniami
powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
Odzysk starego urządzenia chłodniczego
Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uważnie poniżej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu cenny surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć należy postąpić w następujący sposób:
odłączyć je od źródła zasilania;
odciąć kabel zasilania;
wymontować wszelkie zamki drzwiowe, aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem się
wewnątrz.
Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy
poddać odpowiedniej utylizacji(uzdatnieniu do
ponownego użycia). Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
1
PL
Instrukcja obsługi
1
WAŻNE!
Przed podłączeniem urządzenia przeczytaj
uważnie instrukcję. Zawiera ona niezbędne
informacje dotyczące podłączenia, używania
oraz pielęgnacji urządzenia. Producent nie
podlega odpowiedzialności, jeżeli zasady
instrukcji nie są przestrzegane. Trzymaj
instrukcję w bezpiecznym i dostępnym
miejscu aby w razie potrzeby sięgnąć po nią.
Pamiętaj, że może ona później być używana
przez kogoś innego.
Odzysk opakowania
Ostrzeżenie!
Nie należy trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umożliwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
UWAGA!
Urządzenie może być używane tylko
zgodnie z przeznaczeniem, w
odpowiednim pomieszczeniu, z dala od
deszczu, wilgoci
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Instrukcje transportu i ustawiania
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem należy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może spowodować uszkodzenie sprężarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie należy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Nie zastosowanie się do tej instrukcji może
uszkodzić kompresor i utratę gwarancji.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt
ten, po okresie jego użytkowania nie może
być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
Środki ostrożności w trakcie
Użytkowania
 Nie podłączać urządzenia w przypadku
zauważenia usterki.
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmrażania i czyszczenia.
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
2
Instrukcja obsługi
PL
Upewnij się czy urządzenie stoi w
odpowiedniej odległości od ściany
Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, klapie, czy
półkach.
Zabronić dzieciom wchodzenia bądź
chowania się wewnątrz urządzenia
W urządzeniu nie wolno używać urządzeń
elektrycznych
Trzymać z daleka od źródeł ciepła
(ogrzewania, kuchenek)
Nie wolno zostawiać otwartej klapy
urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne do
wyjęcia lub włożenia żywności.
Gdy urządzenie nie jest używane, nie
należy pozostawiać w nim żywności.
W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamrażarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie należy zamrażać
plastikowych butelek.
Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamrażarki; niska temperatura może
spowodować urazy.
Nie należy dotykać zimnych części
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyż mogą one spowodować
odmrożenia.
 W celu zabezpieczenia tego urządzenia w
trakcie magazynowania i transportu
zaopatrzono je w rozpórki pomiędzy
drzwiczkami a obudową (z przodu i z tyłu).
Rozpórki te usuwa się przed uruchomieniem
urządzenia.
 Nadmierne osady lodu należy regularnie
usuwać z ramy i koszyków dostarczonym
wraz z chłodziarką plastykowym skrobakiem.
Do usuwania lodu nie należy używać żadnych
przedmiotów metalowych.
Osady lodu uniemożliwiają prawidłowe
zamykanie drzwiczek.
Jeżeli urządzenie ma pozostać nie
używane przez kilka dni, to nie ma potrzeby,
żeby odłączyć je od zasilania. Jednak gdy
przerwa ta ma trwać dłużej niż kilka dni,
należy postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróżnić zamrażarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- pozostawić otwartą klapę, aby zapobiec
powstaniu nieprzyjemnych zapachów. 
 W razie uszkodzenia przewodu
zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa,
musi go wymienić producent, jego agent
serwisowy lub podobnie wykwalifikowany
personel.
Jeśli twoje urządzenie ma zamek, zamykaj
je i trzymaj klucz w bezpiecznym miejscu,
poza zasięgiem dzieci. Pozwoli to na
uniknięcie sytuacji zatrzaśnięcia dziecka w
środku, co może kosztować je życie.
Montaż
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10°C do
+43°C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +43°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia może wzrosnąć.
Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zużycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować
następujące minimalne odległości:
-od kuchni olejnych lub węglowych 100 mm
-od kuchni elektrycznych lub gazowych 150 mm.
Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza
należy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
3
PL
Instrukcja obsługi
3
P odł ą cze ni e do z asil a nia
Zapoznaj się ze swoim urządzeniem
(Rys. 1)
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~220-240V, 50 Hz. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci należy
upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i
częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami
podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
 Informacja na temat parametrów
elektrycznych jest podana na tabliczce
znamionowej.
 Podłączenie elektryczne musi być w zgodzie z
obowiązującymi przepisami.
* Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
obrażenia ludzi, zwierząt lub przedmiotów
powstałych w wyniku niezastosowania się do
wytycznych podłączenia zamieszczonych w
instrukcji.
 Urządzenie jest zaopatrzone w kabel
zasilający i wtyczkę z podwójnym uziemieniem
dla bezpieczeństwa. Jeżeli gniazdko nie pasuje
do wtyczki, poproś specjalistę o zmianę.
 Nie należy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych.
1. Uchwyt drzwi
2. Drzwi
3. Lampka
4. Koszyki
5. Taca
6. Zamek
7. Termostat
8. Blokada do transportu
Regulacja temperatury
Temperaturę wnętrza należy regulować
pokrętłem termostatu-Rys. 4 (pozycja „MAX”
jest najwyższa). Może się jednak wahać w
zależności od takich warunków jego
użytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania klapy oraz ilość przechowywanej
żywności; zależnie od tych warunków należy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy normalnej temperaturze pomieszczenia,
czyli poniżej 32°C zaleca się ustawienie
pokrętła regulacji termostatu w pozycji
środkowej.
O dł ą cza ni e
Panel (Rys. 5)
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
1. Pokrętło termostatu
2. Zielona dioda – sygnalizacja pracy
urządzenia.
3. Czerwona dioda – sygnalizacja, iż
temperatura wewnątrz zamrażarki jest za
wysoka(!). Dioda będzie się świecić od 15 do
45 minut po włączeniu urządzenia do
zasilania, a potem powinna się wyłączyć.
Następnie, gdy temperatura wewnątrz
zamrażarki obniży się odpowiednio, dioda
gaśnie.
4. Pomarańczowa dioda LED Orange –
aktywowana funkcja szybkiego zamrażania po ustawieniu pokrętła w pozycji Superfreeze
[Szybkie zamrażanie] zapala się
pomarańczowa dioda LED, co oznacza, że
urządzenie przełączono w tryb "szybkiego
zamrażania". Wyjście z tego trybu następuje
automatycznie po upływie 50 godzin, po czym
urządzenie działa w trybie ekonomicznym, a
pomarańczowa dioda gaśnie.
Te trzy diody pokazują informację o obecnym
trybie zamrażarki.
Uruchamianie
Przed uruchomieniem urządzenia należy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia").
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
Należy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Zielona i czerwona dioda
(rys. 5) na panelu muszą się zaświecić.
Pozostawić urządzenie uruchomione, lecz
puste, przez około 2 godziny. Świeżą
żywność można włożyć i zacząć zamrażać po
upływie minimum 20 godzin od włączenia.
4
Instrukcja obsługi
PL
Zamrażanie z funkcją SuperFrost
• Ustaw pokrętło w pozycji super frost. Zapali
się lampka Superfrost.
• Odczekaj 24 godziny.
• Włóż świeżą żywność do zamrażarki. Aby
osiągnąć szybkie zamrożenie, żywność po
włożeniu do zamrażarki powinna stykać się ze
ściankami wewnętrznymi .
• Funkcja Superfrost automatycznie wyłącza
szybkie zamrażanie po 50 godzinach.
Porady odnośnie przechowywania
zamrożonej żywności
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania
świeżej żywności oraz do przechowywania
mrożonek przez dłuższy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania,
żywność należy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
żywności, odporny na niskie temperatury, nie
nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i
zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe.
Uwaga !
Po ustawieniu pokrętła w pozycji
SuperFrost sprężarka może się nie
załączyć przez kilka minut. Wynika to z
działania zintegrowanego przełącznika
opóźnienia wzrostu, który służy
zwiększeniu trwałości tego urządzenia
chłodniczego.
WAŻNE!
- Świeżą żywność należy wkładać do kosza
na produkty.
- Nie należy zamrażać jednocześnie dużych
ilości żywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu żywności są osiągane wtedy,
gdy jest ona głęboko zamrażana w możliwie
jak najkrótszym czasie. Dlatego nie powinno
się przekraczać wydajności zamrażania,
podanej w Karta Produktu.
- Świeża żywność nie może mieć
bezpośredniego kontaktu z żywnością już
zamrożoną.
- Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe
mrożonki) można wkładać od razu do
zamrażarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
- Jeżeli na opakowaniu nie podano daty
zamrożenia, to jako maksymalny okres
przechowywania należy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
- Nie wolno ponownie zamrażać żadnej
rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmrożona. Żywność taką
należy skonsumować niezwłocznie lub
ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.
- Gazowanych napojów nie należy trzymać w
zamrażarce.
- W razie odcięcia prądu, nie należy otwierać
urządzenia. Zamrożona żywność nie ulegnie
zepsuciu, jeżeli spadek napięcia potrwa krócej
niż 36 godzin.
Funkcji SuperFrost nie należy załączać:
- gdy do zamrażarki wkłada się mrożonki;
- gdy zamraża się do ok. 2 kg świeżej
żywności na dobę.
Rozmrażanie urządzenia
Zalecamy rozmrażanie urządzenia
przynajmniej 2 razy w roku lub gdy
warstwa lodu jest nadmiernie gruba.
 Niewielki osad z szronu jest normalnym
zjawiskiem.
 Wielkość lodowej pokrywy zależy od
otaczających warunków oraz częstotliwości
otwierania drzwiczek.
 Zalecamy rozmrażanie kiedy zawartość
urządzenia jest niewielka
 Przed rozmrażaniem ustaw termostat na
maksymalne mrożenie aby później
rozmrażana żywność zachowała więcej
zimna.
- Odłącz urządzenie
- Wyjmij zamrożone jedzenie, pozawijaj je
osobno w papier i wstaw do lodówki lub połóż
w chłodnym miejscu.
Wyjmij tacę oddzielającą i umieść ją pod
zamrażarką pod rurą odpływową. Wyjmij
wtyczkę zabezpieczającą. Woda, która będzie
wypływać zbierze się w ten sposób w tacy.
Po stopieniu się lodu i wybraniu całej wody
wytrzyj suchą ściereczką wnętrze zamrażarki.
Włóż z powrotem wtyczkę zabezpieczającą
do rury odpływowej (Rys. 6).

5
PL
5
W celu szybszego rozmrożenia zostaw drzwi
zamrażarki otwarte.
Instrukcja obsługi
Rozwiązywanie podstawowych
problemów
Nie wolno używać ostrych narzędzi do
usówania lodu.
Nie wolno używać suszarki ani innego
elektrycznego urządzenia grzewczego w
celu rozmrożażania.
Urządzenie nie działa
 Brak zasilania w gniazdku
 Wtyczka nie jest dobrze podłączona
 Przepalony bezpiecznik.
 Termostat jest w pozycji „OFF”
Temperatura nie jest wystarczająco
niska(czerwona lampka).
 Jedzenie blokuje domknięcie drzwi.
 Urządzenie zostało nieprawidłowo ustawione.
 Urządzenie zostało ustalone w pobliżu
źródła ciepła
 Termostat nie jest ustawiony w odpowiedniej
pozycji
Nadmierne narastanie lodu
 Drzwiczki nie zostały zamknięte prawidłowo.
To nie są problemy:
 Pomrukiwania i trzaski wydobywając się z
urządzenia: spowodowane cyrkulacją
czynnika chłodniczego.
Lampka wewnątrz nie działa
 Żarówka jest przepalona. Wyjmij żarówkę i
zastąp ją nową.
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po każdym jego odszronieniu.
Wnętrze urządzenia należy czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stężeniu 1 łyżeczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy używać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdyż mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia należy
używać wilgotnej gąbki, a do suszenia miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie należy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona
do wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu. W trakcie czyszczenia prosimy
pamiętać o dokładnym wytarciu suchą
szmatką uszczelek drzwi.
Dźwięki wydawane podczas operacji
Urządzenie podczas pracy wydaje różne
dźwięki – w większości są to normalne
dźwięki słyszalne podczas prawidłowego
funkcjonowania urządzenia.
Normalne dźwięki
 „Mruczenie” sprężarki podczas pracy.
Głośniejszy dźwięk może być słyszany
podczas zatrzymywania i uruchamiania się
sprężarki.
 Bulgotanie, pomruk lub trzaski powodowane przez czynnik chłodzący
przepływający przez system chłodzenia.
 "Kliknięcie" - może być słyszane podczas
włączania lub wyłączania silnika
elektrycznego przez termostat.
Czyszczenie z zewnątrz
Części zewnętrzne należy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie należy używać proszków do czyszczenia,
silnych detergentów lub narzędzi ściernych.
 Obudowę należy myć gąbką nasączoną
ciepłą, namydloną wodą, wycierać miękką i
suchą szmatką.
 Po umyciu urządzenia ustawić części na
swoim miejscu i podłączyć urządzenie.
Wymiana lampki wewnętrznej
Ostrzeżenie !!
Nie wolno nigdy próbować samemu naprawiać
urządzeń elektrycznych. Wszelkie naprawy
wykonywane (oprócz czynności opisanych
poniżej w tabeli) przez osoby nieuprawnione
są niebezpieczne dla użytkownika i powodują
utratę uprawnień gwarancyjnych.
Jeżeli żarówka wypali się odłącz urządzenie z
prądu. Zdejmij klosz lampki. Upewnij się ze
żarówka jest wkręcona. Podłącz ponownie
urządzenie do prądu. Jeżeli lampka ciągle nie
ziała, zastąp ją inną(model E14-15). Załóż z
powrotem klosz.
6
Návod k použití
CZ
Blahopřejeme Vám k Vaší volbě!
Pultová mraznička, kterou jste si zakoupili, je jedním z výrobků řady
BEKO představující harmonické spojení chladicí techniky a
estetického vzhledu. Má nový atraktivní design a je zkonstruována
podle evropských a státních norem, což zajišťuje její kvalitní provoz a
bezpečnost. Použité chladivo R600a je přátelské k životnímu
prostředí a neničí ozónovou vrstvu.
Pro používání mrazničky co nejlepším způsobem Vám
doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli informace v tomto
uživatelském návodu.
Recyklace starého spotřebiče
Pokud nově zakoupeným spotřebičem nahrazujete starý spotřebič, je
třeba zvážit několik aspektů.
Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem. Při jejich likvidaci lze
znovu získat důležité suroviny a přispět tak k zachování životního
prostředí.
Zajistěte nepoužitelnost starého spotřebiče:
- odpojte spotřebič od sítě;
- odstraňte (přestřihněte) přívodní šňůru;
- odstraňte případné zámky na dveřích, aby nemohlo dojít k ohrožení
života dětí hrajících si uvnitř spotřebiče v případě zablokování dveří.
Mrazničky obsahují izolační materiály a chladiva vyžadující náležitou
recyklaci.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo
mentální způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby
mohou spotřebič používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a
nebo pokud je zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
7
Návod k použití
CZ
Recyklace obalu
Upozornění a obecné rady
UPOZORNĚNÍ!
Nedovolte dětem, aby si hrály s obalem
nebo jeho částí z důvodu nebezpečí
udušení částmi vlnité lepenky nebo
plastovou fólií.
Aby se k Vám spotřebič dostal v dobrém
stavu, je chráněn vhodným obalem. Všechny
obalové materiály jsou slučitelné s životním
prostředím a recyklovatelné. Prosím, pomozte
nám recyklovat obaly a chránit tak životní
prostředí!
 Nezapojujte spotřebič do zásuvky, pokud
jste zpozorovali závadu.
 Opravy může provádět pouze kvalifikovaný
personál.
 V následujících situacích prosím odpojte
spotřebič od sítě:
- pokud spotřebič zcela odmrazujete;
- pokud spotřebič čistíte.
Při odpojování přístroje tahejte za
zástrčku, nikoliv za šňůru!
Zajistěte minimální prostor mezi
spotřebičem a zdí, ke které je umístěn.
 Nelezte na spotřebič.
 Nedovolte dětem, aby si hráli nebo se
schovávali uvnitř spotřebiče.
 Nikdy nepoužívejte pro rozmrazování uvnitř
mrazničky elektrické spotřebiče.
 Neumisťujte spotřebič v blízkosti tepelných
spotřebičů, sporáků nebo jiných zdrojů tepla a
ohně.
 Nenechávejte dvířka mrazničky otevřená
déle, než je nutné pro vložení nebo vyjmutí
potravin.
 Nenechávejte potraviny v nefunkčním
spotřebiči.
 Nenechávejte uvnitř produkty obsahující
hořlavé nebo výbušné plyny.
 Nevkládejte do mrazničky šumivé nápoje
(džus, minerální vodu, šampaňské, atd.):
láhev může explodovat! Nemrazte nápoje
v plastových lahvích.
 Nejezte kostky ledu nebo zmrzlinu ihned po
vyjmutí z mrazničky, protože mohou způsobit
popáleniny mrazem.
 Nikdy se nedotýkejte studených kovových
částí nebo zmrazených potravin mokrýma
rukama, protože ruce mohou rychle
přimrznout k velice studeným povrchům.
 Pro ochranu při skladování a přepravě je
zařízení vybaveno rozpěrkami mezi dveřmi a
skeletem ( na přední a zadní straně). Tyto
rozpěrky odstraňte před tím, než zařízení
uvedete do provozu.
 Nadměrný nános ledu na rámu a na koších
by měl být pravidelně odstraňován pomocí
přiložené plastové škrabky. Nepoužívejte k
odstraňování ledu žádné kovové předměty.

DŮLEŽITÉ!
Před uvedením spotřebiče do provozu si
pečlivě přečtěte celý návod k použití.
Obsahuje důležité informace o nastavení,
použití a údržbě spotřebiče.
Výrobce neponese jakoukoliv odpovědnost
v případě nedodržení pokynů uvedených
v tomto dokumentu. Uložte tento návod na
bezpečném místě, aby byl snadno dostupný
v případě potřeby. Může být také užitečný pro
dalšího uživatele.
POZOR!
Spotřebič se musí používat pouze ke
stanovenému účelu (domácí použití), ve
vhodných prostorách, mimo dosah deště,
vlhkosti nebo jiných klimatických
podmínek.
Přepravní pokyny
Spotřebič je třeba přepravovat pokud možno
pouze ve svislé poloze. Obal musí být během
přepravy v perfektním stavu.
Je-li během transportu spotřebič ve
vodorovné poloze (pouze dle značek na
obalu), doporučujeme, aby byl spotřebič
ponechán v klidu po dobu 12ti hodin před
uvedením do provozu, aby se ustálil chladicí
okruh.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit
poruchu motorkompresoru a zrušení této
záruky.
8
Návod k použití
CZ
Přítomnost takového nánosu ledu může
znemožnit správné zavření dveří.
 Nebudete-li mrazničku používat po dobu
několika dnů, nedoporučujeme ji vypínat.
Nebudete-li mrazničku používat delší dobu,
postupujte prosím následovně:
- vytáhněte přívodní šňůru;
- vyprázdněte mrazničku;
- odmrazte ji a vyčistěte;
- nechejte dvířka otevřená, abyste zabránili
tvorbě nepříjemného zápachu.
 V případě poškození napájecího kabelu je
nutno jej nechat vyměnit u výrobce, jeho
servisního zástupce či podobně kvalifikované
osoby, aby se předešlo nebezpečí.
 Má-li spotřebič zámek, nechejte ho
uzamčený a klíč uschovejte na bezpečném
místě mimo dosah dětí. Pokud likvidujete
spotřebič se zámkem, ujistěte se, že je
nefunkční. Je to velice důležité, aby se
zabránilo uvíznutí dětí uvnitř a případnému
ohrožení jejich života.
Elektrické zapojení
Tento spotřebič je určen pro provoz
v jednofázovém napětí 220-240V/50 Hz. Před
zapojením spotřebiče do sítě se prosím ujistěte,
že parametry sítě v domě (napětí, druh proudu,
kmitočet) odpovídají provozním parametrům
spotřebiče.
 Informace o napájecím napětí a příkonu jsou
uvedeny na štítku na zadní straně mrazničky.
 Elektrická instalace musí odpovídat
požadavkům zákona.
 Uzemnění spotřebiče je povinné. Výrobce
nepřebírá odpovědnost za škody způsobené
osobám, zvířatům nebo zboží, které
vzniknou při nedodržení stanovených
podmínek.
 Spotřebič je vybaven přívodní šňůrou se
zástrčkou (evropský typ, označení 10/16A)
s dvojitým zemnícím kontaktem z důvodu
bezpečnosti. Nebude-li zástrčka stejného typu
jako zásuvka, požádejte specializovaného
elektrotechnika, aby ji vyměnil.
 Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo
rozdvojky.
Nastavení
Tento spotřebič byl zkonstruován pro provoz
při teplotě prostředí v rozmezí +10°C až +43°C
(třída SN-T). Je-li teplota prostředí vyšší než
+43°C, může se teplota v mrazničce zvýšit.
Postavte spotřebič daleko od zdroje tepla a
ohně. Umístění v teplé místnosti, u zdroje
tepla (topidla, sporáky, trouby) a přímé
vystavení slunečnímu svitu zvyšuje spotřebu
energie a zkracuje životnost spotřebiče.
 Dodržujte prosím následující minimální
vzdálenosti:
 100 cm od sporáků na uhlí nebo naftu;
 150 cm od elektrických a plynových
sporáků.
 Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu kolem
spotřebiče dodržením vzdáleností uvedených
v bodě 2.
Namontujte na kondenzátor (na zadní stranu)
přiložené distanční podložky (bod 3).
 Umístěte spotřebič na dokonale rovné,
suché a dobře větrané místo.
Namontujte dodané příslušenství.
Vypnutí
Musí být umožněno vypnutí vytažením zástrčky
ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového
síťového vypínače umístěného před zásuvkou.
Provoz
Před uvedením do provozu vyčistěte vnitřní
prostor spotřebiče (viz kapitola „Čištění“).
Po ukončení této operace připojte spotřebič
k síti a nastavte knoflík termostatu do střední
polohy. Zelená a červená dioda na
signalizačním bloku musí svítit. Nechejte
prázdný spotřebič pracovat asi dvě hodiny.
Čerstvé potraviny se zmrazí minimálně po 20ti
hodinách provozu.
Popis spotřebiče (Obr. 1)
1. Držadlo dvířek
2. Dvířka
3. Kryt osvetlenia
4. Košíky
5. Tácek
6. Zámek
7. Skříňka termostatu
8. Rozpěrka pro transport
9
Návod k použití
CZ
Provoz mrazničky
Tyto podmínky splňují následující typy obalů:
plastové nebo aluminiové fólie, plastové a
aluminiové nádoby, voskované kartónové obaly
nebo plastové obaly.
Nastavení teploty
Teplota mrazničky se nastavuje knoflíkem
termostatu (obr. 4), pozice „MAX” znamená
nejnižší teplotu.
Dosažené teploty se mohou lišit podle
podmínek použití spotřebiče, například podle
umístění spotřebiče, teploty prostředí, frekvence
otevírání dvířek a objemu potravin v mrazničce.
Podle těchto faktorů se bude měnit poloha
knoflíku termostatu. Při teplotě prostředí okolo
32°C se termostat nastaví do střední polohy.
DŮLEŽITÉ!
- Pro mrazení čerstvých potravin používejte
košíky ve spotřebiči.
- Nevkládejte do mrazničky velké množství
potravin najednou. Kvalita potravin se nejlépe
zachová, jsou-li co nejrychleji hluboce
zmrazeny. Proto se nedoporučuje překračovat
zmrazovací výkon spotřebiče uvedenou v oddíle
„PRODUKTOVÝ ŠTÍTEK“.
- Čerstvé potraviny nesmějí přijít do styku s již
zmrazenými potravinami.
- Zakoupené mrazené potraviny můžete vložit
do mrazničky bez nutnosti nastavovat termostat.
- Není-li doba spotřeby mrazených potravin
uvedena na obalu, předpokládejte obecně
maximální dobu 3 měsíců.
- Částečně rozmrazené potraviny nelze znovu
zmrazit, je třeba je spotřebovat nebo uvařit a
potom znovu zmrazit.
- Neuchovávejte v mrazničce šumivé nápoje.
- V případě výpadku proudu neotevírejte dvířka
mrazničky. Zmrazené potraviny se nepoškodí,
bude-li výpadek proudu kratší než 36 hodin.
Signalizační systém se nachází na přední
straně mrazničky (obr. 5).
Obsahuje:
1. Nastavovací knoflík termostatu – pro
nastavení teploty uvnitř mrazničky
2. Zelenou diodu – ukazuje, že je spotřebič
napájen elektrickou energií
3. Červenou diodu – porucha – svítí, je-li
teplota v mrazničce příliš vysoká. Tato dioda
svítí 15-45 minut po uvedení mrazničky do
provozu, potom musí zhasnout. Pokud
červená dioda svítí během provozu,
znamená to, že došlo k závadě.
4. Oranžová LED - aktivovaná funkce rychlého
mrazení - po nastavení tlačítka do pozice
Supermrazení se oranžová kontrolka rozvítí,
čímž se potvrdí, že spotřebič přešel do
režimu "rychlého mrazení". Tento režim se
automaticky ukončí po uplynutí 50 hodin,
potom se spotřebič přepne do
ekonomického režimu a oranžová kontrolka
se vypne.
Tyto tři diody poskytují informace o režimu
provozu mrazničky.
Mrazení s funkcí Superfrost
Ovládání přepněte do pozice super mrazení.
Kontrolka Superfrost se rozsvítí.
Počkejte 24 hodin.
Do mrazáku vložte čerstvé jídlo. Abyste dosáhli
rychlého mrazení, jídlo musí být po uložení do
mrazničky v kontaktu s vnitřními stěnami.
Zařízení Superfrost automaticky vypne super
mrazení po uplynutí 50 hodin.
Důležité
Když přepnete kolečko do pozice Superfrost,
kompresor se nemusí několik minut
sepnout. Je tomu tak z důvodu
integrovaného spínače, který je určen ke
zvýšení životnosti chladničky.
Uchovávání potravin
Mraznička je určena k dlouhodobému
uchovávání mražených potravin a k mrazení
čerstvých potravin.
Jedním z hlavních předpokladů úspěšného
mrazení potravin je vhodný obal.
Obal musí splňovat tyto hlavní podmínky: musí
být vzduchotěsný, inertní vůči baleným
potravinám, odolný vůči nízkým teplotám,
nepropouštět kapaliny, tuk, vodní páry, zápach,
musí být omyvatelný.
Funkci Superfrost nesmíte zapnout:
- při vložení zmraženého jídla do mrazničky,
- při mražení zhruba 2 kg čerstvých potravin
denně.
10
Návod k použití
CZ
Odmrazování spotřebiče
Vnější čištění
Doporučujeme odmrazovat mrazničku
minimálně dvakrát za rok nebo v případě, že
vrstva ledu dosáhne nadměrné tloušťky.
 Tvorba ledu je normální jev.
 Množství a rychlost tvorby ledu závisí na
podmínkách prostředí a na frekvenci otevírání
dvířek.
 Doporučujeme odmrazit spotřebič v době,
kdy je množství potravin v něm minimální.
 Před odmrazováním nastavte knoflík
termostatu do vyšší polohy, aby se potraviny
uchovaly dlouho zmrazené.
- Odpojte spotřebič od sítě.
- Vyjměte zmrazené potraviny, zabalte je do
několika archů papíru a vložte do ledničky nebo
uložte v chladnu.
Vezměte separační panel a položte ho pod
mrazničku ve směru odtokové trubky. Vyjměte
zátku. Voda se bude shromažďovat na
speciálním tácku (separačním panelu). Po
rozpuštění ledu a vypuštění vody vytřete
spotřebič hadříkem nebo houbou a důkladně
osušte. Vraťte zátku zpět na místo (obr. 6)
Pro rychlé tání nechejte dvířka otevřená.
 Očistěte povrch mrazničky houbou
namočenou v teplé mýdlové vodě a otřete
dosucha měkkou utěrkou.
 Vnější části chladicího okruhu (motorkompresor, kondenzátor, spojovací trubky)
očistěte měkkým kartáčem nebo vysavačem.
Při této operaci dávejte pozor, abyste
nepoškodili trubky a neodpojili kabely.
Nepoužívejte hrubé a drsné materiály!
 Po provedení čištění vraťte příslušenství na
své místo a zapojte spotřebič do sítě.
Neodstraňujte led ostrými kovovými
předměty.
Pro rozmrazování nepoužívejte vysoušeč
vlasů ani jiné elektrické tepelné spotřebiče.
Odstraňování závad

Výmena žiarovky vnútorného
osvetlenia
Ak sa žiarovka vypáli, spoterbič odpojte od
elektrickej siete, odmontujte kryt a
skontrolujte, či je žiarovka dobre
zaskrutkovaná. Spotrebič zapojte do
elektrickej siete Ak žiarovka stále nefunguje,
vymeňte ju za žiarovku s rovnakými
parametrami E14-15W. Kryt namontujte na
svoje meisto.
Spotřebič nefunguje.
 Výpadek proudu.
 Zástrčka přívodní šňůry není správně
zasunuta do zásuvky.
 Spálená pojistka.
 Termostat je v poloze „OFF”.
Vnitřní čištění
Před zahájením čištění odpojte spotřebič od
sítě.
 Doporučujeme čistit spotřebič při
odmrazování.
 Omyjte vnitřek vlažnou vodou s neutrálním
čisticím prostředkem. Nepoužívejte mýdlo,
detergent, benzín nebo aceton, které mohou
zanechat silný zápach.
 Otřete vlhkou houbou a utřete suchou utěrkou.
Při této činnosti nepoužívejte nadměrné
množství vody. Při vniknutí do tepelné izolace
spotřebiče by mohla způsobit nepříjemný
zápach.
Nezapomeňte otřít čistou utěrkou také těsnění
dvířek, především žebra měchové manžety.
Teplota není dostatečně nízká (svítí červená
dioda).
 Potraviny zabraňují uzavření dvířek.
 Spotřebič není správně umístěn.
 Spotřebič je umístěn příliš blízko tepelného
zdroje.
 Knoflík termostatu není ve správné poloze.
Nadměrná tvorba ledu
 Dvířka
nejsou správně uzavřena.
Závadou není
 praskání
vycházející ze spotřebiče,
způsobené cirkulací chladiva v systému.
Vnútorné osvetlenie nefunguje
 Žiarovka
je vypálená. Spotrebič odpojte od
elektrickej siete, vymontujte žiarovku a
nahraďte ju novou.
11
Návod k použití
CZ
Hluk při provozu
Pro udržení teploty na nastavené hodnotě se
periodicky zapíná kompresor.
Hluk, který je při tom slyšet, je zcela normální.
Utichne, jakmile spotřebič dosáhne provozní
teploty.
Kompresor vytváří bzučivý hluk. Při zapnutí
kompresoru může hluk zesílit.
Bublavé zvuky způsobené chladivem
cirkulujícím v trubkách spotřebiče jsou také
normální provozní hluk.
Upozornění!
Nikdy se sami nepokoušejte opravit
spotřebič nebo jeho elektrické součásti.
Opravy provedené nepovolanými osobami
mohou být pro uživatele nebezpečné a
mohou mít za následek zrušení záruky.
Symbol
na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu
na recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotřebiče získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste
spotřebič zakoupili.
12
Návod na použitie
SK
Gratulujeme vám k vášmu výberu!
Mraziaci box, ktorý ste si zakúpili, je jeden zo škály produktov
firmy BEKO a reprezentuje harmonické spojenie medzi
technikou chladenia a estetickým vzhľadom. Má nový a
atraktívny dizajn a je vyrobený v súlade s európskymi normami
a národnými štandardmi, ktoré garantujú jeho funkčnosť a
bezpečnosť. Rovnako, používaná mraziaca zmes R600a je
ekologická a neovplyvňuje ozónovú vrstvu. Aby ste svoj
mraziaci box používali čo najlepšie, odporúčame vám, aby ste
si pozorne prečítali informácie v tomto návode.
Rada pre recyklovanie starého zariadenia
Ak ste kúpili nové zariadenie, je potrebné, aby ste to staré
správne recyklovali, musíte si preto zvážiť niekoľko skutočností.
Staré zariadenia nie sú len bezcenný odpad. V súlade
s princípmi ochrany životného prostredia ich zlikvidujte tak, aby
sa dôležité recyklovateľné materiály recyklovali.
Znehodnoťte svoje staré zariadenie :
- odpojte zariadenie zo siete;
- odrežte elektrický kábel (odstrihnite ho);
- poškoďte prípadné zámky na dverách, aby ste zabránili
uviaznutiu detí vo vnútri počas hry, a aby ste neohrozovali ich
životy.
Chladiace spotrebiče obsahujú izolačné materiály a chladiace
prostriedky, ktoré vyžadujú správne recyklovanie.
Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo
mentálnou spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby
môžu spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak
ich zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
13
Návod na použitie
SK
Recyklovanie balenia
Varovania a všeobecné rady
VÝSTRAHA!
Zabráňte deťom, aby sa hrali s obalom,
alebo s jeho časťami. Hrozí
nebezpečenstvo udusenia časťami vlnitej
lepenky a plastickou fóliou.
Aby sa k vám výrobok dostal v čo najlepšom
stave, zariadenie je ochránené príslušným
balením. Všetky tieto materiály sú v súlade s
ochranou životného prostredia a sú
recyklovateľné. Pomôžte nám recyklovať a
tým aj chrániť životné prostredie.
 Nezapájajte zariadenie, ak ste objavili
nejakú chybu.
 Opravy smie vykonávať len kvalifikovaný
technik.
 Ak sa vyskytnú nasledujúce situácie, vypojte
prosím zariadenie zo siete:
- ak zariadenie kompletne odmrazujete;
- ak zariadenie čistíte.
Pre vypojenie zariadenia zo siete,
potiahnite za hlavicu, nie za kábel!
Dodržte minimálnu požadovanú vzdialenosť
medzi zariadením a stenou, pri ktorej
zariadenie je.
 Nestúpajte na zariadenie.
 Zabráňte deťom hrať sa, alebo skrývať sa
v zariadení.
 Nikdy nepoužívajte elektrické zariadenie na
odmrazovanie vo vnútri zariadenia.
 Nepoužívajte zariadenie v blízkosti
tepelných zdrojov, varičov, alebo iných zdrojov
tepla a ohňa.
 Nenechávajte dvere mraziaceho boxu
otvorené viac, ako je to potrebné na vloženie
alebo vybratie jedla.
 Nenechávajte v mraziacom boxe jedlo,
pokiaľ je spotrebič mimo prevádzky.
 Neponechávajte vo vnútri produkty
obsahujúce horľavé alebo výbušné plyny.
 Neponechávajte vo vnútri šumivé nápoje
(malinovky, minerálne vody, šampanské,
atď.): fľaša by mohla vybuchnúť!
Nezamrazujte nápoje v plastových fľašiach.
 Nejedzte ľad ani zmrzlinu hneď po tom,
ako ju vyberiete z boxu, pretože by mohli
spôsobiť „popáleniny“.
Nikdy sa nedotýkajte studených kovových
častí alebo zamrazeného jedla, pretože vaše
ruky môžu rýchlo primrznúť na veľmi
studenom povrchu.
 Zariadenie je z dôvodu jeho ochrany
počas skladovania a prepravy vybavené
oddeľovačmi dverí a skrine (na prednej a
zadnej strane). Tieto oddeľovače odstráňte
pred uvedením zariadenia do prevádzky.

DÔLEŽITÉ!
Predtým, ako uvediete zariadenie do
prevádzky, pozorne si prečítajte celý návod
na použitie. Obsahuje dôležité informácie
týkajúce sa nastavenia, použitia
a manipulácie so zariadením. Výrobca
nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ sa
nedodržia nejaké informácie z tohto
dokumentu. Uchovajte tento manuál na
bezpečnom mieste, aby ste ho mali
kedykoľvek po ruke v prípade potreby. Tieto
informácie môžu byť samozrejme neskôr
využité aj iným používateľom.
POZOR!
Toto zariadenie sa môže používať len na
určený účel, (domáce použitie), na
vhodnom mieste, mimo dažďa, vlhka alebo
iných prírodných podmienok.
Pokyny pre prepravu
Zariadenie sa môže prevážať kedykoľvek,
ale vždy len vo vertikálnej polohe. Balenie
musí byť počas transportu vo výbornom
stave. Ak sa počas transportu dostane
zariadenie do horizontálnej polohy (len ako
je to na známke na balení), odporúčame,
aby bolo pred samotným uvedením do
prevádzky zariadenie ponechané na 12
hodím bez činnosti, aby sa ustálil mraziaci
obeh.
Nerešpektovanie tohto nariadenia môže
spôsobiť zlyhanie motorového kompresoru
a následné zrušenie záruky.
14
Návod na použitie
SK
Nadmernú vrstvu ľadu na ráme zásuvkách
by ste mali pravidelne odstraňovať dodanou
plastovou škrabkou. Na odstránenie ľadu
nepoužívajte žiadne kovové časti.
Prítomnosť nahromadeného ľadu znemožňuje
správne zatváranie dverí.
 Ak zariadenie niekoľko dní nepoužívate, nie
je potrebné, aby ste ho vypínali. Ak ho však
nepoužívate dlhší čas, riaďte sa podľa
nasledovných informácií:
- vypojte zariadenie;
- vyprázdnite zariadenie;
- odmrazte a vyčistite ho;
- nechajte dvere otvorené, aby ste zabránili
vytváraniu nepríjemného zápachu.
 Ak je sieťový kábel poškodený, je
potrebné, aby ho vymenil výrobca, servisný
agent alebo podobne kvalifikovaná osoba,
vyhnete sa tak možnému nebezpečenstvu.
 AK je váš spotrebič vybavený zámkou,
nechajte ju zamknutú a kľúče uschovajte na
bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Pri
likvidácii spotrebiča so zámkou ho poškoďte
tak, aby bol nefunkčný. Vyhnete sa tak
ohrozenia života detí, ktoré pri hraní môžu
uviaznuť vo vyradenom spotrebiči.

 Umiestnite zariadenie na rovnom, suchom
a dobre vetranom mieste.
Zmontujte dodané príslušenstvo.
Zapojenie do siete
Zariadenie je určené na zapojenie do elektrickej
siete s jednofázovým prúdom 220-240V/50 Hz.
Pred zapojením zariadenia sa uistite, že
parametre siete vo vašom dome (napätie,
bežný typ, frekvencia) zodpovedajú
parametrom fungovania zariadenia.
 Informácie týkajúce sa napätia a príkonu sú
uvedené na etikete vzadu dole na pravej strane.
 Zapojenie do siete musí byť v súlade so
zákonnými požiadavkami a predpismi.
 Uzemnenie zariadenia je povinné.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
zranenie osôb, zvierat alebo tovarov, ktoré
môžu nastať z chybného alebo
nesprávneho plnenia uvedených
podmienok.
 Zariadenie je vybavené elektrickou šnúrou
a zástrčkou (európsky typ, značka 10/16A)
pre dvojité uzemnenie – pre bezpečnosť. Ak
elektrická zásuvka nie je totožná s typom
zástrčky, požiadajte špecializovaného
elektrikára o výmenu.
 Nepoužívajte predlžovacie káble alebo
členité adaptéry (rozdvojky).
Nastavenie
Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby fungovalo
pri okolitej teplote medzi +100C a +430C
(SN /T trieda). Ak je okolitá teplota viac ako
+430C, teplota vo vnútri môže stúpnuť.
Umiestnite zariadenie niekam mimo zdrojov
tepla a ohňa. Umiestnenie zariadenia do
teplej miestnosti, na priame slnečné svetlo
alebo ku zdrojom tepla (radiátor, sporák, rúra)
spôsobia zvýšenie spotreby energie
a skrátenie životnosti zariadenia.
 Dodržujte prosím aspoň tieto minimálne
vzdialenosti::
 100 cm od sporákov, ktoré pracujú na
uhlie alebo olej;
 150 cm od elektrických a plynových
sporákov.
 Uistite sa, že je zaručená správna cirkulácia
vzduchu okolo zariadenia tak, že dodržíte
predpisy v bode 2.
Na kondenzátore (na zadnej strane)
namontujte dodané rozpery. (bod 3).
Vypínanie
Vypínanie musí byť umožnené tak, že sa
vytiahne zástrčka zo zásuvky, alebo tak, že sa
vypne dvojpólový vypínač pred zásuvkou.
Fungovanie
Pred samotným uvedením do prevádzky,
vyčistite vnútro zariadenia (pozrite kapitolu
„Čistenie“).
Po dokončení čistenia, zapojte zariadenie
a nastavte gombík termostatu na strednú
pozíciu. Zelené a červené LED diódy na
kontrolnom paneli musia svietiť.
Nechajte zariadenie pracovať asi na 2 hodiny
bez toho, aby ste do vnútra umiestnili jedlo.
Mrazenie čerstvého jedla je možné po 20
hodinách fungovania.
15
Návod na použitie
SK
Opis zariadenia
Rada pre uchovanie jedla
(obr. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mraziaci box slúži na uchovanie zmrazeného
jedla na dlhý čas, ako aj na samotné
zamrazovanie jedla.
Jeden z najdôležitejších prvkov úspešného
mrazenia je balenie.
Hlavná podmienka, ktorú musí balenie spĺňať
je nasledovné: musí byť bez vzduchu, musí
byť stabilné voči balenému jedlu, musí byť
odolné nízkym teplotám, musí byť odolné
tekutinám, tuku, vodným výparom, zápachom
a musí sa dať umývať.
Tieto podmienky sú naplnené nasledovnými
typmi balení: plastové alebo hliníkové fólie,
plastové alebo hliníkové nádoby, voskované
kartónové poháre alebo plastové poháre.
rukoväť veka
veko
kryt osvetlenia
koše
miska
zámok
termostat
rozpera
Používanie
Nastavenie teploty
Teplota sa nastavuje gombíkmi na termostate
(obr. 4), poloha „MAX“ je najnižšia teplota.
Dosiahnuté teploty sa môžu meniť podľa
podmienok použitia zariadenia, ako:
umiestnenie zariadenia, okolitá teplota, časté
otváranie dvier, miera plnenia mraziaceho
boxu jedlom.
Poloha gombíka na termostate sa pri týchto
podmienkach zmení.
Pri normálnej okolitej teplote pribl. 320C, sa
termostat nastaví na strednú polohu.
DÔLEŽITÉ!
- Pre mrazenie čerstvého jedla použite
dodávaný kôš.
- Nevkladajte do mraziaceho boxu naraz
veľké množstvo jedla. Kvalita jedla sa
najlepšie zachová, ak je hlboko zamrazené čo
najskôr. Toto je prečo sa odporúča
neprekročiť kapacitu mraziaceho boxu tak,
ako je to uvedené v „PRODUKTOVÝ LIST“.
- Čerstvé jedlo nesmie prísť do kontaktu s už
zamrazeným jedlom.
- Zamrazené jedlo, ktoré ste kúpili, môže byť
umiestnené do mraziaceho boxu, bez toho,
aby ste nastavili termostat.
- Čas uchovania zamrznutého jedla môžete
sledovať na dverách mraziaceho boxu, ak nie
sú údaje uvedené na obale, dodržujte dĺžku
mrazenia max. 3 mesiace, odporúčame to ako
všeobecné pravidlo.
- Jedlo, dokonca aj keď iba čiastočne
rozmrazené, nemôže byť opätovne
zamrazené. Musí byť okamžite
skonzumované, alebo uvarené a potom
zamrazené.
- Šumivé nápoje sa nesmú uchovávať
v mraziacom boxe.
- V prípade výpadku elektrickej energie,
neotvárajte dvere zariadenia. Zamrznuté jedlo
vydrží až do 36 hodín.
Signalizačná jednotka je umiestnená na
prednej strane mraziaceho boxu (bod 5).
Obsahuje:
1. Gombík nastavenia termostatu – vnútorná
teplota je nastavená.
2. zelenú LED diódu – zobrazuje, že
zariadenie je pripojené do siete.
3. červenú LED diódu - poruchová kontrolka,
ktorá sa rozsvieti, ak je teplota v mraziacom
boxe príliš vysoká. Kontrolka bude svietiť
15-45 minút po zapojení zariadenia, potom sa
musí vypnúť. Ak kontrolka svieti aj počas
fungovania, znamená to, že sa vyskytla
chyba.
4. Oranžový indikátor LED – funkcia rýchleho
mrazenia aktivovaná – po nastavení voliča do
polohy Superfreeze sa rozsvieti oranžový
indikátor, ktorý signalizuje, že spotrebič vstúpil
do režimu „rýchleho mrazenia“. Spotrebič
tento režim automaticky opustí po 50
hodinách a vráti sa do ekonomického režimu.
Oranžový indikátor zhasne.
Tieto tri LED diódy: zelená, červená a žltá
zobrazujú režim prevádzky mrazničky.
16
Návod na použitie
SK
Mrazenie s funkciou Superfrost
• Volič uveďte do polohy „Superfrost“.
Rozsvieti sa indikátor funkcie Superfrost.
• Počkajte 24 hodín.
• Do mrazničky umiestnite čerstvé potraviny.
Na dosiahnutie rýchleho zmrazenia by sa
potraviny pri umiestnení do mrazničky mali
dotýkať vnútorných stien.
• Mechanizmus Superfrost automaticky vypne
funkciu rýchleho mrazenia po 50 hodinách.
Čistenie zariadenia
Dôležité upozornenie
Keď volič uvediete do polohy Superfrost,
kompresor sa nemusí zapnúť po dobu
niekoľkých minút. Je to spôsobené
prítomnosťou spínača oneskoreného
nárastu, ktorý má za úlohu predĺžiť
životnosť chladiacej jednotky.
- Nechajte dvere otvorené pre rýchle
rozmrazenie.
Funkciu Superfrost by ste nemali zapínať:
- pri umiestňovaní mrazených potravín do
mrazničky,
- pri dennom mrazení čerstvých potravín s
hmotnosťou nepresahujúcou 2 kg.
Vnútorné čistenie
Vyberte oddeľovací panel a umiestnite ho pod
mrazničku v smere odkvapkávacej trubičky.
Vyberte zadržiavaciu zátku. Odmrazená voda
sa zachytí v špeciálnej miske. (oddeľovací
panel). Po odmrazení námrazy a odtečení
vody spotrebič vytrite handričkou alebo
špongiou a vytrite dosucha. Oddeľovací panel
umiestnite na svoje miesto (obr. 6)
Nepoužívajte ostré kovové predmety na
odstraňovanie ľadu.
Pri odmrazovaní nepoužívajte sušiče na
vlasy, ani iné elektrické ohrievače.
Pred začatím čistenia, odpojte zariadenie zo
siete.
 Odporúča sa, aby ste zariadenie čistili po
odmrazovaní.
 Umyte vnútro vlažnou vodou s trochou
neutrálneho saponátu. Nepoužívajte mydlo,
saponát, benzín alebo acetón, ktoré by mohli
zanechať silný zápach.
 Pretrite vlhkou špongiou a osušte
s jemnou handričkou.
Počas tejto operácie, zabráňte vniknutiu vody
do termálnej izolácie zariadenia, ktoré by
spôsobilo nepríjemný zápach. Nezabudnite
tiež očistiť tesnenie na dverách, hlavne
spodné rebrá čistou handričkou.
Odmrazenie zariadenia
Odporúčame vám, aby ste zariadenie
odmrazovali aspoň dvakrát do roka, alebo ak
sa zväčší hrúbka ľadu.
 Tvorba ľadu je bežná záležitosť.
 Množstvo a rýchlosť ľadu záleží na
vnútorných podmienkach a otváraní veka.
 Odporúčame vám, aby ste zariadenie
rozmrazovali, keď je množstvo zamrazeného
jedla najnižšie.
 Pred samotným rozmrazovaním, nastavte
gombík termostatu na vyššiu polohu, aby bolo
jedlo vo väčšom chlade.
- Vypojte zariadenie zo siete.
- Vyberte zamrazené jedlo zabaľte ho do
niekoľkých vrstiev papiera a umiestnite ho na
chladné miesto.

Vonkajšie čistenie
 Očistite vonkajšok mraziaceho boxu
špongiou namočenou v teplej mydlovej vode,
pretrite jemnou handričkou a osušte.
17
Návod na použitie
SK
 Čistenie vonkajšej časti chladiaceho obehu
(kompresoru, kondenzátora, spájacích
trubiek) treba robiť jemnou kefkou alebo
vysávačom. Počas tejto operácie dávajte
pozor, aby ste neskrivili trúbky, alebo
neodpojili káble.
Nepoužívajte brúsne a drsné materiály!
 Po dokončení čistenia, umiestnite
príslušenstvo na svoje miesto a zapojte
zariadenie.
Zvuky počas prevádzky
V záujme udržiavania nastavenej teploty sa
kompresor pravidelne spúšťa.
Zvuky, ktoré sprevádzajú činnosť kompresora
sú normálne. Zvuky sa stratia po dosiahnutí
nastavenej prevádzkovej teploty.
Bzučivý zvuk vydáva kompresor. Pri štarte je
zvuk silnejší.
Bublanie a čľapkanie pochádza z pretekania
chladiva cez trubice spotrebiča, ide o bežné
prevádzkové zvuky.
Príručka odstraňovania porúch
Zariadenie nefunguje.
 Výpadok elektrickej energie.
 Zástrčka elektrickej šnúry nie je dobre
zapojená do zásuvky.
 Vyhorela poistka.
 Termostat je v polohe „OFF” .
Teploty nie sú dostatočne nízke
(svieti červená LED dióda) .
 Jedlo zabraňuje správnemu zatvoreniu
dverí.
 Zariadenie nebolo správne umiestnené.
 Zariadenie je umiestnené príliš blízko
k zdroju tepla.
 Gombík termostatu nie je v správnej polohe.
Veľké množstvo námrazy
 Dvere neboli správne zatvorené.
Nasledujúce javy nie sú poruchy
 Možné kývanie a praskanie vychádzajúce
z produktu cirkulácie chladiacej zmesi
v systéme.
Výstraha !
Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať
zariadenie, alebo jeho elektrické
komponenty. Hocijaký zásah vykonaný
neoprávnenou osobou je nebezpečný pre
ďalšie používanie a môže spôsobiť zánik
záruky.
Symbol
na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie
manipulovať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na
príslušnom zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne
nebezpečným negatívnym následkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak
mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku. Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský úrad, na spoločnosť,
ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v ktorej ste výrobok
kúpili.
18
GB
Instruction for use
Congratulations for your choice!
The chest freezer you have purchased is one in the BEKO
products range and represents a harmonious joinng between
the refrigeration technique with the aestetical outlook. It has a
new and attractive design and is built according to the
European and national standards which guarantee its operation
and safety features. At the same time, the used refrigerant,
R600a, is environment-friendly and it does not affect the ozone
layer.
In order to use the best your freezer, we advise you to read
carefully the information in these user instructions.
Advice for recycling your old appliance
If your newly purchased appliance replaces an older appliance,
you must consider a few aspects.
The old appliances are not valueless scrap. Their disposal,
while preserving the environment, allows the recovery of
important raw materials.
Make your old appliance useless :
- disconnect the appliance from the supply;
- remove the supply cord (cut it);
- remove the eventual locks on the door to avoid the blocking of
children inside, while playing, and the endangering of their lives.
The refrigerating apliances contain insulating materials and
refrigerants which require a proper recycling.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19
GB
Instruction for use
Packing Recycling
Warnings and general advice
WARNING!
Do not allow children to play with the
packing or with parts of it. There is the risk
of suffocation with parts of corrugated
cardboard and with plastic film.
In order to get to you in good condition, the
appliance was protected with a suitable
packing. All the materials of the packing are
compatible with the environment and
recyclable. Please help us recycle the packing
while protecting the environment !
 Do not plug in the appliance if you noticed a
failure.
 The repairs must be done only by qualified
personel.
 In the following situations please unplug the
appliance from the mains:
- when you defrost completely the appliance;
- when you clean the appliance.
To unplug the appliance, pull by the plug,
not by the cable!

Ensure the minimum space between the
appliance and the wall against which it is
placed.
 Do not climb on the appliance.
 Do not allow the children to play or hide
inside the appliance.
 Never use electric appliances inside the
freezer, for defrosting.
 Do not use the appliance near heating
appliances, cookers or other sources of heat
and fire.
 Do not leave the freezer door open more
than it is necessary to put in or take out the
food.
 Do not leave the food in the appliance if it is
not working.
 Do not keep inside products containing
flammable or explosive gases.
 Do not keep inside fizzy drinks (juice,
mineral water, champagne, etc.) in the
freezer: the bottle can explode! Do not freeze
drinks in plastic bottles.
 Do not eat ice cubes or icecream
immediately after having taken them out of the
freezer because they may cause „freezer
burns”.
 Never touch cold metal parts or frozen food
with wet hands because your hands can
quickly freeze on the very cold surfaces.
 For the protection of the appliance during
warehousing and transport, it is provided with
spacers between the door and the cabinet (in
the front and rear side). These spacers will be
removed before putting the appliance into
operation.
IMPORTANT!
Before putting the appliance in operation, read
carefully and entirely these instructions. They
contain important information concerning the
setting up, use and maintenance of the
apliance.
The manufacturer is free of any responsibility if
the information in this document are not
observed. Keep the instructions in a safe place
in order to reach them easily in case of need.
They can also be useful subsequently by
another user.
ATTENTION!
This appliance must be used only for its
intended purpose, (household use), in
suitable areas, far from rain, moisture or
other weather conditions.
Transport instructions
The appliance must be transported, as much
as possible, only in vertical position. The
packing must be in perfect condition during
transport.
If during transport the appliance was put in
horisontal position (only according to the
markings on the packing), it is advised that,
before putting it into operation, the appliance
is left to rest for 12 hours in order to allow the
settling of the refrigerating circuit.
The failure to to observe these instructions
can cause the breakdown of the
motorcompressor and the cancellation of its
warranty.
20
GB
Instruction for use
 Place the appliance in a perfectly even, dry
and well ventilated place.
Assemble the supplied accessories.
 Excess
deposit of ice on the frame and the
baskets should be removed regularly with the
plastic scraper provided. Do not use any
metal parts to remove the ice.
The presence of this ice build-up makes
impossible to close the door correctly.
 If you do not use your appliance for a few
days, it is not advisable to switch it off. If you
do not use it for a longer period, please
proceed as follows :
- unplug the appliance;
- empty the freezer;
- defrost it and clean it;
- leave the door open to avoid the formation of
unpleasant smells.
 If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
 If your appliance has a lock, keep it locked
and store the key in a safe place, out of the
reach of children. If you are discarding an
appliance with lock, make sure that, is made
ineffective. This is very important so as to
avoid children being trapped inside, which
may cause their loss of life.
Electric connection
Your appliance is intended to operate at a
single-phase voltage of 220-240V/50 Hz. Before
plugging in the appliance, please make sure
that the parameters of the mains in your house
(voltage, currect type, frequency) comply to the
operation parameters of the appliance.
 The information concerning the supply voltage
and the absorbed power is given on the marking
label placed in the back side of the freezer.
 The electric installation must comply with
the law requirements.
 The earthing of the appliance is
compulsory. The manufacturer has no
responsibility for any damage to persons,
animals or goods which may arise from
the failure to observe the specified
conditions.
 The appliance is endowed with a supply
cord and a plug (European type, marked
10/16A) with double earthing contact for
safety. If the socket is not the same type with
the plug, please ask a specialised electrician
to change it.
 Do not use extension pieces or multiple
adapters.
Setting up
This appliance was designed to operate at an
ambient temperature between +100C and
+430C (SN-T class). If the ambient
temperature is above +430C, inside the
appliance the temperature can increase.
Set up the appliance far from any source of
heat and fire. Placing it in a warm room, the
direct exposure to sunbeams or near a heat
source (heaters, cookers, ovens), will
increase the energy consumption and shorten
the product life.
 Please observe the following minimun
distances:
 100 cm from the cookers working with coal
or oil;
 150 cm from the electric and gas cookers.
 Ensure the free circulation of the air around
the appliance, by observing the distances
shown in Item 2.
Assemble on the condenser (in the rear side)
the supplied spacers. (Item 3).
21
GB
Instruction for use
Switching off
The signalling system is placed on the front
side of the freezer (Item 5).
It includes:
1. Thermostat adjustment knob – the inside
temperature is adjusted.
2. green LED – shows that the appliance is
supplied with electric energy.
3. red LED – damage – lights if the
temperature in the freezer is too high. The
LED will operate 15-45 minutes after the
putting into operation of the freezer, then it
must go off. If the LED goes on during the
operation, this means that defects have
occurred.
4. LED Orange– fast freeze function activated
– by setting the knob to Superfreeze
position the orange led goes on, showing
that the appliance entered into the "fast
freeze" mode. The exit of this mode is
done automatically after 50 hours then the
appliance runs in economic mode, and the
orange led goes off.
The three LEDs give information about the
mode of operation of the freezer.
The switching off must be possible by taking
the plug out of the socket or by means of a
mains two-poles switch placed before the
socket.
Operation
Before putting into operation, clean the inside
of the appliance (see chapter „Cleaning").
After finishing this operation please plug
in the appliance, adjust the thermostat
knob to an average position. The green and
red LEDs in the signalling block must light.
Leave the appliance work for about 2
hours without putting food inside it.
The freezing of the fresh food is possible
after min. 20 hours of operation.
Appliance description
(Item. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Door handle
Door
Lamp housing
Baskets
Tray
Lock housing
Thermostat box
Spacer for transport
Advice for food conservation
The freezer is intended to keep the frozen food
for a long time, as well as to freeze fresh food.
One of the main elements for a successful
food freezing is the packing.
The main conditions that the packing must fulfill
are the following: to be airtight, to be inert
towards the packed food, to resist to low
temperatures, to be proof to liquids, grease,
water vapours, smells, to be able to be washed.
These conditions are fulfilled by the following
types of packings: plastic or aluminium film,
plastic and aliminium vessels, waxed
cardboard glasses or plastic glasses.
Freezer operation
Temperature adjustment
The temperature of the freezer is adjusted by
means of the knob assembled on the
thermostat (item. 4), position „MAX” being the
lowest temperature.
The achieved temperatures can vary
according to the conditions of use of the
appliance, such as: place of the appliance,
ambient temperature, frequency of door
opening, extent of filling with food of the
freezer. The position of the thermostat knob
will change according to these factors.
Normally, for an ambient temperature of
approx. 320C, the thermostat will be adjusted
on an average position.
22
GB
Instruction for use
IMPORTANT!
- For freezing the fresh food please use the
supplied baskets of the appliance.
- Do not place into the freezer a too large
quantity of food at a time. The quality of the
food is best kept if they are deeply frozen as
quickly as possible. This is why it is advisable
not to exceed the freezing capacity of the
appliance specified in the "Product Fiche".
- The fresh food must not come into contact
with the food already frozen.
- The frozen food you have bought can be
placed into the freezer without having to
adjust the thermostat.
- If the freezing date is not mentioned on the
packing, please take into consideration a
period of max. 3 months, as a general guide.
- The food, even partially defrosted, cannot be
frozen again, it must be consumed
immediately or cooked and then refrozen.
- The fizzy drinks will not be kept in the
freezer.
- In case of a power failure, do not open the
door of the appliance. The frozen food will not
be affected if the failure lasts less than 36
hours.
Defrosting of the appliance

We advise you to defrost the freezer at
least twice a year or when the ice layer has an
excessive thickness.
 The ice build-up is a normal phenomenon.
 The quantity and the rapidity of ice buildup depends on the ambient conditions and on
the frequency of the door opening.
 We advise you to defrost the appliance
when the quantity of frozen food is the least.
 Before defrosting, adjust the thermostat
knob to a higher position so that the food
stores more cold.
- Unplug the appliance.
- Take out the frozen food, wrap it in several
sheets of paper and put them in refrigerator or
a cool place.
Take the separator panel and put it under the
freezer in the direction of the dripping tube.
Take out the obstructing plug. The water
which results will be collected in the special
tray (separator panel). After the melting of the
ice and the run-off of the water please wipe
with a cloth or with a sponge, then dry well.
Put the obstruction plug back in its place.
(Item. 6)
For a fast thaw please leave the door open.
Do not use sharp metal objects to remove
the ice.
Do not use hairdriers or other electric
heating appliances for defrosting.
Freezing with Superfrost
• Place the knob to super frost position. The
Superfrost lamp comes on.
• Wait 24 hours.
• Place the fresh food in the freezer. In order
to achieve fast freezing, food should be in
contact with the interior walls when it is placed
in the freezer.
• The Superfrost facility automatically switches
the fast freezing procedure off after 50 hours.
Inside cleaning
Important
When you place the knob to Superfrost
position, the compressor might not switch
on for a few minutes. This is due to the
integrated rise-delay switch which is
designed to increase the life span of the
refrigeration unit.
You should not switch on the Superfrost
function:
- when placing frozen food in the freezer;
- when freezing up to approx. 2 kg fresh food
daily.
23
Before starting the cleaning, unplug the
appliance from the mains.
 It is advisable to clean the appliance when
you defrost it.
 Wash the inside with lukewarm water
where you add some neutral detergent. Do
not use soap, detergent, gasoline or acetone
which can leave a strong odour.
 Wipe with a wet sponge and dry with a soft
cloth.
During this operation, avoid the excess of
water, in order to prevent its entrance into the
thermal insulation of the appliance, which
would cause unpleasant odours.
Do not forget to clean also the door gasket
especially the bellow ribs, by means of a
clean cloth.
GB
Instruction for use
Outside cleaning
Defects finding guide
 Clean the outside of the freezer by means
of a sponge soaked in soapy warm water,
wipe with a soft cloth and dry.
 The cleaning of the outside part of the
refrigerating circuit (motorcompressor,
condenser, connection tubes) will be done
with a soft brush or with the vacuum-cleaner.
During this operation, please take care not to
distort the tubes or detach the cables.
Do not use scouring or abrasive materials !
 After having finished the cleaning, replace
the accessories at their places and plug in the
appliance.
The appliance does not work.
 There is a power failure.
 The plug of the supply cord is not inserted
well into the socket.
 The fuse is blown.
 The thermostat is in „OFF” position.
The temperatures are not low
enough(red LED on).
 The food prevents the door closing.
 The appliance was not placed correctly.
 The appliance is placed too close to a heat
source.
 The thermostat knob is not in the correct
position.
Replacing the interior light bulb
E x c e s s i ve i c e b u i l d - u p
 The door was not closed properly.
If the lamp burns out, disconnect the
appliance from the mains. Take out the
lamp trim. Make sure the lamp is
screwed correctly. Plug in the appliance
again. If the lamp still does not go on,
replace it with another one model E1415W. Mount back the lamp trim in its
place.
The inside lighting does not work
 The
lamp is blown. Unplug the appliance
from the mains, take out the lamp and
replace it with a new one.
The following are not defects
 Possible noddings and cracks coming
from the product: circulation of the
refrigerant in the system.
Noises during operation
In order to keep the temperature at the value
you have adjusted, the compressor of the
appliance starts periodically.
The noises which can be heard in such
situation are normal.
They are redced as soon as the appliance
reaches the operation temperature.
The symbol
on the product or on
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By
ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential
negative
consequences
for
the
environment and human health, which
could otherwise be otherwise be caused
by inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, you
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
The humming noise is made by the
compressor. It can become a little stronger
when the compressor starts.
The bubbling and gurgling noises coming from
the refrigerant circulating in the pipes of the
appliance, are normal operating noises.
Warning !
Never try to repair yourself the appliance
or its electric components. Any repair
made by an unauthorised person is
dangerous for the user and can result in
the warranty cancellation.
24
4578334012/R06
PL,CZ,SK,EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement