CZ SK PL LV

CZ SK PL LV
Stolní mixér
Stolný mixér
Mikser
Blenderis
Настолен миксер
Blender
Standmixer
SM 3350
CZ
SK
PL
LV
BG
EN
DE
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem
spokojeni po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby
i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
220–240 V~ 50/60 Hz
Příkon
180 W
Hladina akustického výkonu podle připojeného příslušenství
max. 80 dB(A)
Doba nepřetržitého provozu KB
max. 20 sec.
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče.
Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
Přístroj pokládejte na stabilní rovný povrch, nepokládejte ho na jakýkoliv jiný spotřebič.
Neumisťujte spotřebič do blízkosti hořlavých látek, ohně, topných elementů nebo rozpálené trouby.
Nezakrývejte spotřebič, hrozí nebezpečí přehřátí.
Nic na spotřebič nepokládejte během provozu.
Nepřenášejte spotřebič zapnutý.
Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit zkrat,
poškodit spotřebič nebo způsobit požár.
Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte
zástrčku a tahem ji vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní
způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné
seznámené osoby.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo na mokrém povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
Netahejte a nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel.
Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým
slunečním zářením, vlhkostí.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
SM 3350
3
CZ
•
•
•
•
Nedotýkejte se pohyblivých součástí během provozu spotřebiče. Vyčkejte, až se úplně zastaví.
Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu
poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
Nenechávejte volně viset vlasy a části oblečení blízko otvorů
a pohybujících se částí spotřebiče.
Před připojením nebo vypojením spotřebiče ze zásuvky
3
elektrického napětí se ujistěte, že je vypínač v poloze
vypnuto.
Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když manipulujete s noži
a krájecími kotouči. Jsou velmi ostré a mohou způsobit
poranění.
Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze
zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
Spotřebič obsahuje ostré části. Při čištění dbejte zvýšené
opatrnosti.
Nenechávejte přívodní kabel viset volně přes hranu pracovní
2
desky. Dbejte na to, aby se nedotýkal horkých povrchů.
Nenechávejte spotřebič viset na přívodním kabelu.
Nepoužívejte spotřebič bez správně nasazeného
příslušenství.
Nenechte běžet spotřebič naprázdno.
Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný
servis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
4
POPIS VÝROBKU
1.
2.
3.
4.
Tělo spotřebiče
Nádoba mixéru
Víko mixéru
Vypínač
1
NÁVOD K OBSLUZE
UPOZORNĚNÍ
Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej z hygienických důvodů zvenčí otřít vlhkým hadříkem
a všechny odnímatelné části umýt v teplé vodě.
Spotřebič má zabudovanou bezpečnostní pojistku. Motor spotřebiče lze zapnout pouze pokud je řádně
nasazené příslušenství. Neobcházejte bezpečnostní mechanizmus!
• Nenechávejte nikdy bez dozoru přístroj v chodu nebo pokud je vypnutý, ale připojený do zásuvky!
• Ihned po vypnutí motoru a vypojení přívodního kabelu ze zásuvky se mohou některé části ještě
chvíli pohybovat. Vyčkejte před otevřením víka až do úplného zastavení příslušenství.
SHAKER JE URČEN K SEKÁNÍ OVOCE A ZELENINY
4
SM 3350
CZ
1.
2.
3.
4.
5.
Do mixovací nádoby (2) vložte potraviny.
Na misku nasaďte víčko (3).
Rozviňte celý přívodní kabel a zasuňte zástrčku do elektrické sítě. Krátkým opakovaným stisknutím spínače(4) zajistíte pulzní provoz sekáčku. Předejdete tím nadměrnému zpracování potravin.
Po ukončení mixování vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
Pootočením oddělte mixovací nádobu (2) od těla spotřebiče (1).
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním a výměnou nástavců se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF (vypnuto)
a přívodní kabel je vypojený ze zásuvky.
• Nikdy neponořujte tělo spotřebiče (1) ani přívodní kabel do vody.
• Tělo spotřebiče (1) pouze otřete vlhkým hadříkem.
• Výměnné příslušenství omyjte v teplé saponátové vodě a opláchněte v čisté vodě. Nepoužívejte pro drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést
dborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
RECYKLACE SPOTŘEBIČE NA KONCI JEHO ŽIVOTNOSTI:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu.
Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
SM 3350
5
SK
POĎAKOVANIE
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli spokojní s Vaším výrobkom po celú dobu jeho používania.
Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj
ostatné osoby, ktoré budú s kanvicou manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom
Technické parametre
Napätie
220–240 V~ 50/60 Hz
Príkon
180 W
Hladina akustického výkonu podľa pripojeného príslušenstva
max. 80 dB(A)
Doba nepretržitej prevádzky KB
max. 20 sec.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia.
Prístroj klaďte na stabilný, rovný povrch, neklaďte ho na akýkoľvek iný spotrebič.
Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horľavých látok, ohňa, vykurovacích telies alebo rozpálenej rúry.
Nezakrývajte spotrebič, hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
Počas prevádzky na spotrebič nič neklaďte.
Neprenášajte zapnutý spotrebič.
Udržiavajte spotrebič v čistote, nedovoľte, aby cudzie telesá prenikli do otvorov mriežok. Mohli by spôsobiť
skrat, poškodiť spotrebič alebo spôsobiť požiar.
Pri vypájaní zo zásuvky elektrického napätia spotrebič nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte
zástrčku a ťahom ju vypojte.
Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou môžu používať spotrebič iba pod dozorom
zodpovednej oboznámenej osoby.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ sa spotrebič používa v blízkosti detí.
Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by na neho mohli dosiahnuť deti.
Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, dajte chybu ihneď odstrániť
autorizovanému servisnému stredisku.
Neťahajte a neprenášajte spotrebič, držiac ho za prívodný kábel.
Spotrebič umiestnite bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym
slnečným žiarením, vlhkosťou.
Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
Pri nasadzovaní príslušenstva, počas čistenia alebo v prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
SM 3350
7
SK
•
•
•
•
Nedotýkajte sa pohyblivých súčastí počas prevádzky spotrebiča. Počkajte, až sa úplne zastaví.
Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel z dôvodu poškodenia. Nezapínajte poškodený
spotrebič.
Nenechávajte voľne visieť vlasy a časti oblečenia v blízkosti otvorov a pohybujúcich sa častí spotrebiča.
Pred pripojením alebo odpojením spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia sa uistite, že je vypínač
v polohe vypnuté.
Keď manipulujete s nožmi a krájacími kotúčmi, dbajte
vždy na zvýšenú opatrnosť. Sú veľmi ostré a môžu spôsobiť
poranenie.
Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo
3
zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť.
Spotrebič obsahuje ostré časti. Pri čistení dbajte na zvýšenú
opatrnosť.
Nenechávajte prívodný kábel visieť voľne cez hranu pracovnej dosky. Dbajte na to, aby sa nedotýkal horúcich povrchov.
Nenechávajte spotrebič visieť na prívodnom kábli.
Nepoužívajte spotrebič bez správne nasadeného
príslušenstva.
Na pretláčanie potravín plniacim otvorom používajte vždy
zatláčadlo. Nikdy nepretláčajte potraviny svojimi prstami,
2
vidličkou, lyžicou, nožom alebo iným predmetom. Do plniaceho otvoru nezasúvajte žiadne kuchynské náradie (lyžice,
škrabky na cesto a pod.).
Nenechávajte bežať spotrebič naprázdno.
Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný
servis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná
oprava uznaná ako záručná.
4
POPIS VÝROBKU
1.
2.
3.
4.
Telo spotrebiča
Nádoba mixéra
Veko mixéra
Vypínač
1
NÁVOD NA OBSLUHU
UPOZORNENIE
Skôr, ako uvediete nový spotrebič do prevádzky, mali by ste ho z hygienických dôvodov zvonka utrieť vlhkou
handričkou a všetky odnímateľné časti umyť v teplej vode.
Spotrebič má zabudovanú bezpečnostnú poistku. Motor spotrebiča je možné zapnúť iba vtedy, keď je riadne
nasadené príslušenstvo. Neobchádzajte bezpečnostný mechanizmus!
• Prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke alebo pokiaľ je vypnutý, ale pripojený
do zásuvky!
8
SM 3350
SK
• Ihneď po vypnutí motora a vypojení prívodného kábla zo zásuvky sa môžu niektoré časti ešte chvíľu
pohybovať. Počkajte pred otvorením veka až do úplného zastavenia príslušenstva.
SHAKER JE URČENÝ NA SEKANIE OVOCIA A ZELENINY.
1.
2.
3.
4.
5.
Do mixovacej nádoby (2) vložte potraviny.
Na misku nasaďte viečko (3).
Rozviňte celý prívodný kábel a zasuňte zástrčku do elektrickej siete. Krátkym opakovaným stlačením
spínača (4) zaistíte impulzovú prevádzku sekáčika. Predídete tým nadmernému spracovaniu potravín.
Po ukončení mixovania vypojte prívodný kábel zo zásuvky.
Pootočením oddeľte mixovaciu nádobu (2) od tela spotrebiča (1).
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením a výmenou nadstavcov sa uistite, že je vypínač v polohe OFF (vypnuté) a že je prívodný kábel
vypojený zo zásuvky.
• Nikdy neponárajte telo spotrebiča (1) ani prívodný kábel do vody.
• Telo spotrebiča (1) iba utrite vlhkou handričkou.
• Výmenné príslušenstvo umyte v teplej saponátovej vode a opláchnite v čistej vode. Na čistenie nepoužívajte drôtenku, abrazívne prostriedky alebo rozpúšťadlá.
SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí
vykonať odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
• Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
• Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
RECYKLÁCIA SPOTREBIČA NA KONCI JEHO ŽIVOTNOSTI:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu.
Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom
pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou
tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom
miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok
zakúpili.
SM 3350
9
PL
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej satysfakcji przez cały czas jego
użytkowania.
Przed pierwszym użyciem, należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość.
Prosimy zapewnić, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.
Parametry techniczne
Napięcie
220–240 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy
180 W
Głośność pracy zależna jest od używanych akcesoriów
maks. 80 dB(A)
Maksymalny czas pracy bez przerwy KB
maks. 20 sec.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
• Nie należy używać urządzenia w sposób inny, niż podano w niniejszej instrukcji.
• Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania i wyjąć
materiały marketingowe.
• Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia.
• Jeżeli urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego, nie należy pozostawiać go bez
nadzoru.
• Urządzenie należy umieścić na stabilnej, równej powierzchni, nie kłaść go na żadnym innym urządzeniu
elektrycznym.
• Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu: substancji łatwopalnych, ognia, elementów grzewczych lub
rozgrzanego piekarnika.
• Urządzenia nie wolno przykrywać, niebezpieczeństwo przegrzania.
• W trakcie pracy urządzenia, nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
• Nie wolno przenosić włączonego urządzenia.
• Urządzenie należy utrzymywać w czystości, nie można pozwolić, aby ciała obce przedostały się do środka
poprzez otwory w kratkach. Mogą one spowodować zwarcie, uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar.
• Wyłączając urządzenie z gniazdka, nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć za nią.
• Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy
pozwolić im na posługiwanie się urządzeniem.
• Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się
z niniejszą instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem odpowiedzialnej, poinformowanej osoby.
• Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
• Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy.
• Należy uważać, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu lub płyty kuchennej – grozi to ściągnięciem urządzenia przez dzieci.
• Urządzenia należy używać tylko wewnątrz pomieszczenia, nie wolno stawiać go na mokrych powierzchniach, grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
• Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
• Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy bezzwłocznie zlecić autoryzowanemu serwisowi.
SM 3350
11
PL
• Nie wolno przemieszczać urządzenia, ciągnąc je lub przenosząc za przewód zasilający.
• Urządzenie powinno być trzymane z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki i podobne.
Należy chronić je przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią.
• Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
• Podczas montażu wyposażenia, czyszczenia lub w przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
• Nie należy dotykać ruchomych części podczas pracy urządzenia. Należy odczekać, dopóki się nie zatrzyma.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania
komercyjnego.
• Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
• Należy regularnie kontrolować urządzenie i przewód zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie
wolno włączać uszkodzonego urządzenia elektrycznego.
• Należy uważać, aby włosy i części odzieży nie znalazły się w pobliżu otworów oraz ruchomych części
urządzenia.
• Przed podłączeniem lub wyłączeniem urządzenia z gniazdka elektrycznego należy sprawdzić, czy wyłącznik jest w pozycji „wyłączony”.
• • Podczas manipulacji nożami i tarczami krojącymi należy
zachowywać szczególną ostrożność. Są bardzo ostre i mogą
spowodować zranienia.
• Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenie należy wyłączyć, odłączyć z gniazdka elektrycznego i pozostawić
3
do wystudzenia.
• Urządzenie zawiera ostre części. Podczas jego czyszczenia
należy zachować zwiększoną ostrożność.
• Nie należy pozostawiać przewodu elektrycznego zwisającego poza krawędź stołu. Należy zadbać, aby przewód nie
dotykał gorących powierzchni.
• Nie należy pozostawiać urządzenia wiszącego na przewodzie zasilającym.
• Nie wolno używać urządzenia bez prawidłowo zamontowanego osprzętu.
2
• Nie należy uruchamiać urządzenia bez obciążenia.
• Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta,
ewentualne naprawy nie będą uznawane
jako gwarancyjne.
OPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
12
Korpus urządzenia
Naczynie miksera
Naczynie miksera
Wyłącznik
4
1
SM 3350
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UWAGA
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy, z powodów higienicznych, przetrzeć je z zewnątrz
wilgotną szmatką, a wszystkie ruchome części umyć w ciepłej wodzie.
Urządzenie ma wbudowany bezpiecznik zabezpieczający. Silnik urządzenia można włączyć tylko przy prawidłowo zamontowanym osprzęcie. Nie wolno obchodzić mechanizmu zabezpieczającego!
• Nie wolno pozostawiać bez dozoru pracującego lub podłączonego do gniazdka urządzenia!
• Zaraz po wyłączeniu silnika i odłączeniu przewodu zasilającego z gniazdka, niektóre części mogą jeszcze
pozostawać w ruchu. Przed otwarciem pokrywy należy odczekać, dopóki ruch zupełnie nie ustanie.
SHAKER PRZEZNACZONY JEST DO SIEKANIA OWOCÓW, WARZYW.
1.
2.
3.
4.
5.
Do pojemnika (2) włóż żywność do przetworzenia.
Na pojemnik nałóż pokrywę (3).
Rozwiń cały przewód i włóż wtyczkę do gniazdka.
Po zakończeniu miksowania i odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
Obracając oddzielić naczynie do miksowania (2) od korpusu urządzenia (1)
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem i wymianą osprzętu należy upewnić się, iż wyłącznik znajduje się w pozycji OFF (wyłączony), a przewód zasilający jest odłączony z gniazdka.
• Nie wolno zanurzać w wodzie korpusu urządzenia (1), ani przewodu zasilającego.
• Korpus urządzenia (1) należy jedynie przetrzeć wilgotną szmatką.
• Części ruchome należy wymyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie opłukać
w czystej wodzie. Do czyszczenia nie należy używać druciaka, środków abrazyjnych ani rozpuszczalników.
SERWIS
Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia
należy zlecić profesjonalnemu serwisowi.
OCHRONA ŚRODOWISKA
• Należy preferować odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
• Pudło urządzenia elektrycznego można oddać w punkcie odbioru odpadów segregowanych.
• Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie odbioru materiałów do odzysku.
RECYKLING URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO PO UPŁYWIE JEGO ŻYWOTNOŚCI:
Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy
likwidować razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację
urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie
ludzkie, które mogłyby wyniknąć z nieodpowiedniej utylizacji produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie
zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie zakupiono produkt.
SM 3350
13
LV
PALDIES
Pateicamies, ka esat iegādājies Concept ierīci. Ceram, ka būsit apmierināts ar mūsu izstrādājumu visu tā
kalpošanas laiku.
Pirms sākat izmantot ierīci, lūdzu, rūpīgi izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabājiet rokasgrāmatu drošā
vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu to pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kas izmanto šo ierīci,
pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.
Tehniskie raksturlielumi
Spriegums
220–240 V~ 50/60 Hz
Jauda
180 W
Trokšņa līmenis, ņemot vērā pievienotos piederumus
maks. 80 dB(A)
Nepārtrauktas ekspluatācijas laiks (KB)
maks. 20 sec.
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
• Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
• Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
• Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu
plāksnītes.
• Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota elektrotīkla rozetei.
• Novietojiet ierīci uz stabilas un līdzenas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz citas ierīces.
• Nenovietojiet ierīci viegli uzliesmojošu vielu tuvumā, uguns tuvumā, apsildes ķermeņu vai iekurinātas
krāsns tuvumā.
• Nepārsedziet ierīci, jo pastāv pārkaršanas risks.
• Ierīces darbības laikā uz tās neko nenovietojiet.
• Nepārnēsājiet ierīci, kad tā ir ieslēgta.
• Uzturiet ierīci tīru. Nepieļaujiet jebkādu priekšmetu iekļuvi ierīcē pa režģi. Tas var izraisīt īssavienojumu,
ugunsgrēku vai ierīces bojājumus.
• Atvienojot ierīci no sienas kontaktligzdas, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet spraudkontaktu un
atvienojiet to, viegli pavelkot.
• Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām.
• Izmantojiet ierīci vietās, kas iepriekš minētajām personām nav pieejamas. Cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu tās
izmantošanu, šī ierīce jāizmanto tikai atbildīgas un zinošas personas uzraudzībā.
• Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
• Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
• Nodrošiniet, lai elektrības vads nebūtu darba zonā un tam nevarētu piekļūt bērni.
• Nelietojiet ierīci ārpus telpām vai uz mitras virsmas. Iespējams elektriskās strāvas trieciens!
• Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
• Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības vadu vai spraudkontaktu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai
nomaiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
• Nevelciet un nepārvietojiet ierīci, velkot to aiz elektrības vada.
• Novietojiet ierīci drošā attālumā no tādiem siltuma avotiem kā radiatori, krāsnis u. tml. Nepakļaujiet ierīci
tiešu saules staru vai mitruma iedarbībai.
• Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
SM 3350
15
LV
• Pirms piederumu uzstādīšanas, apkopes vai jebkāda bojājuma gadījumā izslēdziet ierīci un atvienojiet
vadu no elektrotīkla.
• Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās kustīgajām daļām. Nogaidiet, kamēr ierīces darbība tiek apturēta.
• Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
• Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
• Regulāri pārbaudiet, vai ierīce un elektrības vads nav bojāti.
Bojātu ierīci nedrīkst ieslēgt!
• Nestaigājiet ierīces atveru un kustīgo daļu tuvumā ar izlaistiem matiem un brīvi krītošā apģērbā.
• Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei vai atvienoša3
nas no tās pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts.
• Strādājot ar nažiem un griešanas diskiem, ievērojiet īpašu
piesardzību. Tie ir ļoti asi un var izraisīt savainojumus.
• Pirms tīrīšanas un turpmākas izmantošanas izslēdziet ierīci,
atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla rozetes un ļaujiet
ierīcei atdzist.
• Ierīcē ir asas detaļas. Tīrot ierīci, ievērojiet maksimālu
piesardzību.
• Neļaujiet elektriskajam vadam brīvi karāties pāri darba galda
2
malai. Nodrošiniet, lai elektriskais vads nepieskartos karstām
virsmām.
• Nepieļaujiet ierīces karāšanos elektrības vadā.
• Neizmantojiet ierīci, ja tās piederumi nav pareizi uzstādīti.
• Nedarbiniet ierīci tukšgaitā.
• Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa apkalpes centru.
Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas
remonts.
4
IERĪCES APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
Ierīces korpuss
Blendera trauks
Blendera vāks
Slēdzis
1
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS
Pirms jaunas ierīces izmantošanas notīriet ierīces virsmu no ārpuses un higiēnas nolūkos nomazgājiet noņemamos piederumus siltā ūdenī.
Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu drošinātāju. Ierīces motoru var iedarbināt tikai tad, kas ir pareizi uzstādīts aprīkojums. Neaizmirstiet par drošības mehānismu!
• Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās izmantošanas laikā, kā arī tad, kad ierīce ir pieslēgta tīklam.
• Dažas ierīces daļas var turpināt kustību vēl brīdi pēc motora izslēgšanas un elektrības vada atvienošanas no kontaktligzdas. Nogaidiet kamēr ierīces darbība ir pilnībā apturēta un tad atveriet vāku.
16
SM 3350
LV
SHAKER IR PAREDZĒTS AUGĻU, DĀRZEŅU.
1.
2.
3.
4.
5.
Ievietojiet pārtikas produktu(2) smalcinātāja traukā atbilstoši pārstrādes pamācībai.
Uzlieciet traukam vāku(3).
Pilnībā atritiniet barošanas vadu un kontaktspraudni ievietojiet kontaktligzdā. Piespiediet vāka slēdzi
vairākas reizes, lai veiktu smalcināšanu ar pārtraukumiem. Uzmanieties, lai šādā veidā pārāk nesasmalcinātu pārtikas produktu.
Pēc smalcināšanas iestatiet atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas.
Pagriežot noņemiet blenderēšanas trauku (2) no ierīces korpusa (1)
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Pirms uzgaļu tīrīšanas un nomaiņas pārliecinieties, ka slēdzis ir OFF pozīcijā (izslēgts), bet elektrības vads ir
atvienots no rozetes.
• Nenovietojiet ierīces korpusu (1) un elektrības vadu ūdenī.
• Nenovietojiet ierīces korpusu (1) un elektrības vadu ūdenī.
• Nomazgājiet nomaināmos piederumus remdenā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli un noskalojiet tīrā ūdenī.
Neizmantojiet ierīces tīrīšanai birsti, abrazīvas vielas vai šķīdinātāju.
APKALPE
Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces detaļās, jāveic specializētā
apkalpes servisā.
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
• Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
• Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
• Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.
IERĪCES NODOŠANA OTRREIZĒJAI PĀRSTRĀDEI PĒC TĀS KALPOŠANAS LAIKA BEIGĀM
Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko
ierīču savākšanas punktā. Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā
pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēja vai veikalā,
kur iegādājāties izstrādājumu.
SM 3350
17
BG
БЛАГОДАРНОСТ
Благодарим Ви че закупихте продукт с марка Concept и Ви желаем да останете доволни от него през
цялото време докато го използвате.
Преди първа употреба, прочетете внимателно това ръководството за експлоатация и го запазете. Убедете се че други лица, които боравят продукта, са запознати с това ръководството.
Технически параметри
Захранващо напрежение
220–240 V~ 50/60 Hz
Мощност
180 W
Ниво на шум в зависимост от свързано оборудване
макс. 80 dB(A)
Време на непрекъсната работа
макс. 20 сек.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Не използвайте уреда по начин, различен от описания в това ръководство.
• Преди първа употреба извадете всички компоненти и рекламни материали от опаковката.
• Уверете се че мрежовото напрежение съответства на стойностите посочени върху табелката на
уреда.
• Не оставяйте уреда без надзор, когато работи или е включен в контакта.
• Поставяйте уреда върху стабилна, равна повърхност, не го поставяйте върху какъвто и да е друг
уред.
• Не поставяйте уреда в близост до леснозапалими вещества, огън, нагревателни елементи или до
гореща фурна.
• Не покривайте уреда поради опасност от прегряване.
• По време на работа не поставяйте нищо върху уреда.
• Не пренасяйте уреда, когато е включен.
• Пазете уреда чист, не позволявайте на чуждо тяло да проникне в отворите му. Това може да предизвика късо съединение, повреда на уреда или да причини пожар.
• При изключване на уреда от контакта на стената никога не дърпайте кабела, хванете щепсела и го
издърпайте, за да го извадите от контакта.
• Не позволявайте на деца или неквалифицирани лица да работят с уреда, използвайте го на разстояние от тях.
• Лица с ограничени двигателни способности, намалени сетивни възприятия, недостатъчен душевен
капацитет или такива, които не са запознати с уреда, трябва да използват уреда само под надзора на
обучено лице.
• Вземете допълнителни мерки за безопасност, когато уредът се използва в близост до деца.
• Не използвайте уреда като играчка.
• Не позволявайте захранващия кабел да виси свободно над ръба на работния плот, където лесно
може да бъде достигнат от дете.
• Не използвайте уреда на открито или върху мокри повърхности поради опасност от токов удар.
• Не използвайте аксесоари различни от тези, препоръчани от производителя.
• Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или щепсел, незабавно осигурете отстраняване
на повредата от оторизиран сервизен център.
• Не дърпайте и не пренасяйте уреда за кабела.
• Дръжте уреда далеч от източници на топлина, като радиатори, тръби и други подобни. Пазете го
далеч от пряка слънчева светлина и влага.
• Не докосвайте уреда с мокри ръце.
SM 3350
19
BG
• При монтиране на аксесоари, по време на почистване или в случай на повреда изключете уреда
и извадете щепсела от контакта.
• Не докосвайте движещи се части на уреда по време на работа. Изчакайте, докато не спрат напълно.
• Уредът е подходящ само за домашно използване и не е предназначен за търговска употреба.
• Не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или други течности.
• Редовно проверявайте уреда и захранващия кабел за
повреди. Не работете с повреден уред.
• Не дръжте свободни коси и висящи дрехи в близост до
отворите и движещите се части на уреда.
• Преди да включите или изключите устройството от
3
контакта, уверете се че прекъсвачът за включване и
изключване е в изключено положение.
• Винаги бъдете внимателни при работа с ножа и диска за рязане. Те са много остри и могат да причинят
нараняване.
• Преди почистване и след употреба, изключете уреда,
извадете щепсела от контакта и оставете уреда да се
охлади.
• Уредът съдържа остри части. Когато го почиствате, бъдете много внимателни.
2
• Не оставяйте захранващия кабел да виси свободно от
ръба на работния плот. Внимавайте да не се допира до
горещи повърхности.
• Не оставяйте уреда да виси на захранващия кабела.
• Не работете с уреда без правилно монтирани аксесоари.
• Не включвайте уреда на празен ход.
• Не ремонтирайте уреда сами. Свържете се с оторизиран
сервиз.
Неспазването на инструкциите на производителя може
да доведе до отказ от гаранционен ремонт.
4
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1
1.
2.
3.
4.
Корпус на уреда
Съд на миксера
Капак на миксера
Прекъсвач
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да използвате за първи път уреда, по хигиенни причини би трябвало да го избършете с влажна
кърпа и да измиете с топла вода всички подвижни части.
Уредът е с вграден предпазител. Моторът на уреда трябва да бъде включван само ако аксесоарите са
правилно монтирани. Не игнорирайте механизма за безопасност!
• Никога не оставяйте без надзор уред, който не работи, но е включен в контакта!
• Непосредствено след изключване на мотора и изключване на кабела от контакта, някои части
все още могат да се движат. Преди да отворите капака изчакайте да спрат всички аксесоари.
20
SM 3350
BG
МИКСЕРЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НАРЯЗВАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1.
2.
3.
4.
5.
Поставете продуктите в смесителния съд (2).
Поставете капака (3).
Развийте целият захранващия кабел и включете щепсела в електрическата мрежа. Чрез кратки
и повторни натискания на бутона (4) осигурявате пулсираща работа на резачката. така ще избегнете прекомерна обработка на продуктите.
След приключване на смесването извадете захранващия кабел от контакта.
Чрез завъртане отделете смесителния съд (2) от корпуса на уреда (1).
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Преди почистване или смяна на накрайник се уверете, че превключвателят е в положение OFF (изключено) и захранващият кабел е изключен от контакта.
• Никога не потапяйте корпуса на уреда (1) или захранващия кабел във вода.
• Само избърсвайте корпуса на уреда (1) с влажна кърпа.
• Измивайте сменяемите аксесоари само в топла сапунена вода и ги изплаквайте с чиста вода. Не
използвайте стоманена вълна, абразивни почистващи препарати или разтворители.
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Поддръжка или ремонт, които изискват достъп до вътрешните части на уреда, трябва да се извършват
от оторизиран сервиз.
OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
• дайте предимство на рециклиране на опаковъчните материали и изхвърлените уреди.
• Картонената кутия на уреда може да бъде предадена в пункт за събиране на отпадъци.
• Занесете пластмасовите торбички от полиетилен (PE) в пункта за събиране на материали за рециклиране.
РЕЦИКЛИРАНЕ НА УРЕДА СЛЕД ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА:
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не принадлежи
към битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден в събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по
подходящ начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне на този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
SM 3350
21
EN
ACKNOWLEDGMENT
Thank you for purchasing a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its
service life.
Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual
in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these
instructions.
Technical parameters
Voltage
220 – 240 V~ 50/60 Hz
Input
180 W
Noise level depending on accessories connected
max. 80 dB(A)
Time of continuous operation (KB)
max. 20 sec.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use the unit only as described in this operating manual.
Remove all the covering and marketing materials from the unit before the first use.
Make sure the mains voltage matches the value marked on the rating plate.
Close supervision is necessary when the unit is on or plugged into the socket.
Put the appliance on a flat, steady surface; do not put it on other appliances.
Do not place the appliance close to flammable substances, fire, heating bodies or a hot oven.
Do not cover the appliance. There is a risk of overheating.
Do not put anything on the unit during operation.
Never carry the unit during operation.
Keep the unit clean; prevent debris or other foreign bodies from entering the openings of the unit body .
Contaminants may short out the unit, causing damage or fire.
Never pull the cord to disconnect the plug from the socket; hold the plug instead.
Do not allow children or unskilled people to handle the unit. Use the unit out of the reach of these
individuals.
The appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of knowledge, unless under the supervision of an acquainted person responsible for their safety.
Pay the utmost attention when using the unit close to children.
Do not use the appliance as a toy.
Make sure the power cord does not hang over the working area, to prevent children from reaching it.
The appliance is intended for interior use only; do not expose it to moisture. Otherwise, a risk of electrical
shock may occur.
Use manufacturer-recommended accessories only.
Never use the appliance if the supply cord or plug is damaged. Immediately refer to an authorised service
centre for repair.
Never pull the supply cord or use it to carry the unit.
Keep the appliance away from any other heat sources such as radiators, ovens etc. Do not expose the unit
to direct sunlight or moisture.
Never operate the appliance with wet hands.
Turn off the product and disconnect the plug from the mains outlet before installing accessories, performing maintenance, or in the case of any failure.
Do not touch the moving parts during operation of the unit. Wait until it stops completely.
SM 3350
23
EN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The appliance is intended for domestic use only, not for commercial use.
Do not immerse the power cord, plug, or appliance in water or any other liquid.
Check the appliance and power cord for damage regularly. Never switch on a damaged appliance.
Prevent loose hair and garments from hanging close to the openings and moving parts of the appliance.
Before plugging the unit in or unplugging it from the wall outlet, make sure the switch is OFF.
Always take extra care when handling the blades and slicers.
They are very sharp and could cause an injury.
Turn the unit off, disconnect the power cord from the wall
outlet, and allow the unit to cool before cleaning.
The unit contains sharp parts. Extra care should be taken
3
while cleaning the unit.
Do not let the power cord hang loosely over the edge of
the work area. Make sure the power cord does not touch hot
surfaces.
Do not let the unit hang loosely on the power cord.
Do not use the unit without correctly mounted accessories.
Do not let the appliance run when empty.
Do not repair the appliance yourself. Refer to an authorised
service centre instead.
2
Failure to follow the manufacturer‘s instructions may lead
to refusal of warranty repair.
PRODUCT DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
Body of the unit
Mixer container
Mixer lid
Switch
4
1
OPERATING INSTRUCTIONS
CAUTION
Prior to using a new unit, wipe the surface with a wet cloth and
wash the removable accessories in warm water due to hygienic
reasons.
The unit has a built-in safety catch. The motor can be switched on only if the accessories are properly
mounted. Do not bypass the safety mechanism!
• Never leave the appliance unattended while it is running or connected to the mains.
• Some parts may keep moving for a while immediately after the motor has been switched off and the
power cord disconnected from the socket. Wait until the accessories stop completely and only then
open the lid.
THE SHAKER IS INTENDED FOR CHOPPING FRUITS, VEGETABLES.
24
SM 3350
EN
1.
2.
3.
4.
5.
Insert food into the chopping bowl (2).
Place lid (3) onto bowl.
Uncoil the entire cord and plug into the outlet. Press the switch interruptedly for impulse chopping.
Prevent overprocessing food in this manner.
When you have finished mixing disconnect the power cord from the socket.
Separate the mixer vessel (2) from the body of the unit (1)
CLEANING AND MAINTENANCE
Prior to any cleaning or change of the extensions, make sure the switch is in the OFF position and the power
cord is disconnected from the socket.
• Never immerse the motor part (1) or the power cord in water.
• Wipe the body of the unit (1) using a wet cloth only.
• Wash the replaceable parts in tepid water with detergent and rinse in clean water. Do not use pot scourers,
abrasive agents or solvents to clean the appliance.
SERVICING
Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
• Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
• The transport box may be disposed of as sorted waste.
• Polyethylene bags shall be handed over for recycling.
APPLIANCE RECYCLING AT THE END OF ITS SERVICE LIFE:
A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into
household waste. It must be taken to the collection point of an electric and electronic equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help
prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise
result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this
product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where
you bought this product.
SM 3350
25
DE
DANKE FÜR IHR VERTRAUEN
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Concept entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass
Sie mit diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.
Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese
gut auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt nutzen, sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen.
Technische Parameter
Spannung
220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung
180 W
Geräuschpegel je nach angeschlossenem Zubehör
max. 80 dB(A)
Vollbetriebszeit KB
max. 20 sec.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät nicht anders benutzen als in dieser Anleitung beschrieben ist.
Vor dem ersten Einsatz alle Verpackungen und Aufkleber vom Gerät entfernen.
Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung den Werten auf dem Typenschild des Gerätes entspricht.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist bzw. wenn der Stecker in der Steckdose steckt.
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile ebene Fläche, stellen Sie es nicht auf ein anderes Gerät.
Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, von Feuer, Heizelementen oder erhitzten Röhren.
Das Gerät nicht abdecken, es droht Überhitzungsgefahr.
Während des Betriebs nichts auf dem Gerät ablegen.
Gerät nicht tragen, wenn es eingeschaltet ist.
Das Gerät sauber halten und darauf achten, dass keine Fremdkörper in die Gitteröffnungen eindringen.
Diese könnten einen Kurzschluss verursachen, das Gerät beschädigen oder einen Brand verursachen.
Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose nie am Anschlusskabel ziehen, sondern den Stecker greifen
und durch das Herausziehen von der Steckdose trennen.
Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten auf und vermeiden Sie,
dass diese mit dem Gerät in Berührung kommen.
Personen mit eingeschränkter Bewegung, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden
geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das
Gerät nur unter Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten Person benutzen.
Es ist erhöhte Vorsicht geboten, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern betreiben.
Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
Vermeiden Sie, dass das Zuleitungskabel frei über die Kante der Arbeitsplatte hängt, wo es Kinder greifen
könnten.
Benutzen Sie das Gerät nicht draußen oder auf einer nassen Oberfläche, es droht Verletzungsgefahr durch
Stromschlag.
Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind. Lassen Sie den
Mangel umgehend von einem autorisierten Servicecenter beheben.
Ziehen Sie und tragen Sie das Gerät nicht am Zuleitungskabel.
Das Gerät von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen etc. fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und
Feuchtigkeit schützen.
SM 3350
27
DE
• Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
• Beim Anbringen von Zubehör, während des Reinigens oder im Falle einer Störung schalten Sie das Gerät
aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Sich bewegende Bauteile nicht während des Betriebs des Geräts berühren. Warten Sie, bis sich das Gerät
ganz ausschaltet.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
• Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten
ein.
• Das Gerät und das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Ein beschädigtes Gerät
nicht einschalten.
• Lassen Sie Haare und Bekleidungsteile nie in der Nähe der Öffnungen und der beweglichen Teile des
Gerätes frei hängen.
• Bevor Sie das Gerät in die Steckdose stecken oder es herausziehen, vergewissern Sie sich, dass sich der
Schalter in der AUS-Stellung befindet.
• Seien Sie immer sehr vorsichtig, wenn Sie mit den Messern und Schneidscheiben arbeiten. Diese sind sehr
scharf und könnten eine Verletzung zu Folge haben.
• Vor dem Reinigen und nach dem Einsatz das Gerät ausschalten, von der Steckdose trennen und abkühlen lassen.
• Das Gerät enthält scharfe Teile. Beim Reinigen erhöhte
Vorsicht walten lassen.
• Lassen Sie das Anschlusskabel nicht frei über die Kante
3
der Arbeitsplatte hängen. Achten Sie darauf, dass es keine
heißen Oberflächen berührt.
• Lassen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel
herunterhängen.
• Gerät nicht ohne das korrekt eingesetzte Zubehör benutzen.
• Lassen Sie das Gerät nicht leerlaufen.
• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an
einen autorisierten Reparaturservice.
Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine
eventuelle Reparatur nicht als Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
2
PRODUKTBESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
Gerätekörper
Mischerbehälter
Mischerdeckel
Schalter
4
BEDIENUNGSANLEITUNG
HINWEIS
1
Bevor Sie das neue Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie dieses
aus hygienischen Gründen von außen mit einem feuchten
Lappen abwischen und alle abnehmbaren Teile unter warmen
Wasser abwaschen.
28
SM 3350
DE
Das Gerät hat eine eingebaute Reißsicherung. Der Motor des Gerätes kann nur dann eingeschaltet werden,
wenn das Zubehör ordentlich aufgesetzt ist. Umgehen Sie den Sicherheitsmechanismus nicht!
• Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es angeschaltet oder ausgeschaltet ans Stromnetz
angeschlossen ist!
• Unmittelbar nach dem Ausschalten des Motors und dem Herausziehen des Netzkabels aus der
Steckdose können sich einige Teile noch eine Weile bewegen. Warten Sie, bis das Gerät zum kompletten Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Deckel öffnen.
DER SHAKER IST ZUM HACKEN VON OBST, GEMÜSE
1.
2.
3.
4.
5.
Die Lebensmittel legen Sie in das Mixbehälter nach (2) der Verarbeitungsanleitung ein.
Auf die Schüssel den Deckel aufsetzen (3).
Rollen Sie das ganze Anschlusskabel auf und stecken Sie den Stecker in die Steckdose ein. Durch das kurze, wiederholte Drücken des Schalters auf dem Deckel sorgen Sie für das Pulsbetrieb des Hackers. Damit
beugen Sie dem übermäßigen Zerkleinern der Lebensmittel vor.
Bringen Sie nach dem Mischen ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
Durch Drehen den Mischbehälter (2) vom Gerätekörper (1)
REINIGUNG UND WARTUNG
Stellen Sie vor dem Reinigen und dem Austausch der Aufsätze sicher, dass sich der Schalter in der Position
OFF (ausgeschaltet) befindet und dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.
• Tauchen Sie den Gerätekörper (1) und das Netzkabel nie ins Wasser.
• Gerätekörper (1) nur mit einem feuchten Lappen abwischen.
• Das auswechselbare Zubehör in warmem Seifenwasser waschen und mit sauberem Wasser abspülen. Zum
Reinigen keinen Drahtschwamm, keine abrasiven Mittel oder Lösungsmittel verwenden.
SERVICE
Die Wartung umfangreicherer Probleme oder das Ausführen einer Reparatur, die einen Eingriff in die inneren
Teile des Produktes erfordert, ist durch einen Fach-Servicemitarbeiter vorzunehmen.
UMWELTSCHUTZ
• Recyclen Sie die Verpackungsmaterialien und alte Geräte.
• Die Verpackung des Gerätes im sortierten Abfall entsorgt werden.
• Plastikbeutel aus Polyethylen (PE) entsorgen Sie beim Werkstoff-Recycling.
RECYCLEN DES GERÄTES AM ENDE DER LEBENSDAUER:
Das Symbol am Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den
Haushaltsabfall gehört. Es ist erforderlich, dieses in eine Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Anlagen abzuliefern. Durch Sicherstellung einer richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche
Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine ungeeignete Entsorgung dieses Produktes
verursacht würden. Detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produktes können Sie
bei der entsprechenden örtlichen Behörde in Erfahrung bringen, beim Dienst für Entsorgung
von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
SM 3350
29
CZ
Záruční podmínky
SK
Záručné podmienky
PL
Karta gwarancyjna
LV
Garantijas talons
BG
Гаранционни условия
EN
Warranty Certificate
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka
Výrobce (příp. dovozce) odpovídá za to, že výrobek
vyhovuje požadavkům právních předpisů a vyhovuje
požadavkům stanovených příslušnými technickými
normami. Dále odpovídá za to, že výrobek má takové
vlastnosti, které výrobce popsal v dokumentech vztahujících se ke zboží nebo které spotřebitel očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
výrobcem prováděné, jakož i odpovídá za to, že se
výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití výrobce
uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle
používá.
Záruční doba za jakost výrobku trvá 24 měsíců
od data převzetí výrobku spotřebitelem.
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného
plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím
výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud
vadu sám způsobil.
Záruka se nevztahuje na případy, kdy (zejména):
• nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz
a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu
k obsluze výrobku,
• k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného
nebo chemického poškození, zkratem, přepětím
v síti nebo nesprávnou instalací,
• k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,
• k závadě došlo při živelné události,
• k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze
včetně závad způsobených vodními a jinými
usazeninami,
• ke změně barvy topných ploch nebo poškrábání ploch došlo v souvislosti s jejich obvyklým
používáním,
• se jedná o vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo
vodními a jinými usazeninami,
• uplyne životnost některých součástí výrobku,
např. akumulátorů, žárovek atd.
32
Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu s výrobkem (dárky, propagační
předměty, apod.).
Uplatnění reklamace
Reklamaci vady výrobku je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před
uplynutím záruční doby.
Reklamaci výrobku uplatňuje spotřebitel u prodejce,
u kterého výrobek zakoupil, případně u kteréhokoliv
z autorizovaných servisních středisek, jejichž seznam
je součástí balení výrobku, případně je uveden na internetu na adrese www.my-concept.com.
Při reklamaci výrobku je nutno výrobek řádně očistit
a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při
jeho případné přepravě do autorizovaného servisního střediska, není-li výrobek předáván osobně.
Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní
smlouvy předložením dokladu o koupi výrobku.
Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané
vady a provede volbu reklamačního nároku.
Vyřízení reklamace
Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.
Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může
spotřebitel požadovat dodání nového výrobku bez
vad (výměnu), nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu takové součásti. Je-li však požadavek
na výměnu výrobku nebo jeho součásti vzhledem
k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo
na bezplatné odstranění vady.
Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, případně vznikne-li spotřebiteli nárok na výměnu výrobku nebo
jeho součásti, avšak tato výměna není možná, např.
z důvodu vyprodání daného výrobku, má spotřebitel
právo výrobek vrátit (odstoupení od smlouvy).
SM 3350
Právo na dodání nového výrobku (výměnu), nebo
výměnu součásti výrobku má spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat
pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo
na vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy).
autorizované servisní středisko vyřizující reklamaci se
spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Nedojde-li k vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy) nebo neuplatní-li spotřebitel právo na dodání nového výrobku bez vad (výměnu), na výměnu jeho součásti nebo na opravu výrobku, může
požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má
právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu
nemůže být dodán nový výrobek bez vad, vyměněna součást výrobku nebo výrobek opraven, jakož i v případě, nedojde-li ke zjednání nápravy
v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů
a součástí výrobku, které byly vyměněny v rámci
opravy výrobku.
Při vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy) je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství
výrobku a všech dokumentů dodaných s výrobkem.
Veškerá další práva spotřebitele, která se ke koupi výrobku vážou, nejsou těmito záručními podmínkami
dotčena.
Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě
se řídí reklamačním řádem přepravce.
Výrobce:
Prodávající, autorizované servisní středisko, či jimi
pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned,
ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této
lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode
dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nebo
Jindřich Valenta – ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Česká republika
IČO 13216660
tel.: + 420 465 471 433, fax: +420 465 473 304,
email: [email protected]
www: www.my-concept.com
Podrobnosti o produktu
Model:
Výrobní číslo:
Datum prodeje:
SM 3350
Razítko a podpis prodejce:
33
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka
Výrobca (príp. dovozca) zodpovedá za to, že výrobok
vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a vyhovuje požiadavkám stanovených príslušnými technickými normami. Ďalej zodpovedá za to, že výrobok má
také vlastnosti, ktoré výrobca popísal v dokumentoch
vzťahujúcich sa k tovaru alebo ktoré spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy výrobcom prevádzanej, ako odpovedá i za to,
že sa výrobok hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie
výrobca uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu
obvykle používa.
Záručná doba za akosť výrobku trvá 24 mesiacov
od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním. Právo z vadného
plnenia spotrebiteľovi nenáleží, pokiaľ pred prevzatím výrobku vedel, že výrobok má vadu, alebo pokiaľ
vadu sám spôsobil.
Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy (najmä):
• neboli dodržané podmienky pre inštaláciu,
prevádzku a obsluhu výrobku, ktoré sú uvedené
v návode na obsluhu výrobku,
• k vade došlo vplyvom mechanického, tepelného
alebo chemického poškodenia, skratom, prepätím
v sieti alebo nesprávnou inštaláciou,
• k vade došlo neodborným zásahom tretej osoby,
• k vade došlo pri živelnej udalosti,
• k vade došlo nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou v rozpore s návodom k obsluhe
vrátane závad spôsobených vodnými a inými
usadeninami,
• k zmene farby výhrevných plôch alebo poškriabaniu plôch došlo v súvislosti s ich obvyklým
používaním,
• sa jedná o vzhľadové a funkčné zmeny spôsobené slnečným žiarením, tepelným žiarením alebo
vodnými a inými usadeninami,
• uplynie životnosť niektorých súčastí výrobku,
napr. akumulátorov, žiaroviek atď.
34
Záruka sa nevzťahuje na plnenia, ktoré boli bezplatne
poskytnuté spolu s výrobkom (darčeky, propagačné
predmety, apod.).
Uplatnenie reklamácie
Reklamáciu vady výrobku je potrebné uplatniť bez
zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však
pred uplynutím záručnej doby.
Reklamáciu výrobku uplatňuje spotrebiteľ u predajcu, u ktorého výrobok zakúpil, prípadne u ktoréhokoľvek z autorizovaných servisných stredísk, ktorých
zoznam je súčasťou balenia výrobku, prípadne je uvedený na internete na adrese www.my-concept.com.
Pri reklamácii výrobku je nutné výrobok poriadne
očistiť a bezpečne zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu pri jeho prípadnej preprave do autorizovaného servisného strediska, ak nie je výrobok predávaný
osobne.
Spotrebiteľ je povinný preukázať uzavretie kúpnej
zmluvy predložením dokladu o kúpe výrobku.
Zároveň s reklamáciou spotrebiteľ uvedie popis vytýkanej vady a prevedie voľbu reklamačného nároku.
Vybavenie reklamácie
Ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady.
Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné,
môže spotrebiteľ požadovať dodanie nového výrobku bez vád (výmenu), alebo ak sa týka vada len súčasti výrobku, výmenu takej súčasti. Ak je však požiadavka na výmenu výrobku alebo jeho súčasti vzhľadom
k povahe vady neúmerná, najmä ak je možné vadu
odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ
právo na bezplatné odstránenie závady.
Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, prípadne ak
vznikne spotrebiteľovi nárok na výmenu výrobku
alebo jeho súčasti, avšak táto výmena nie je možná,
napr. z dôvodu vypredania daného výrobku, má spotrebiteľ právo výrobok vrátiť (odstúpenie od zmluvy).
SM 3350
Právo na dodanie nového výrobku (výmenu), alebo
výmenu súčasti výrobku má spotrebiteľ i v prípade
odstrániteľnej vady, ak nemôže vec poriadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre
väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ i právo na vrátenie výrobku (odstúpenie od zmluvy).
Ak nedôjde k vráteniu výrobku (odstúpeniu od zmluvy) alebo ak neuplatní spotrebiteľ právo na dodanie
nového výrobku bez vád (výmenu), na výmenu jeho
súčasti alebo na opravu výrobku, môže požadovať
primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú
zľavu i v prípade, keď mu nemôže byť dodaný nový
výrobok bez vád, vymenená súčasť výrobku alebo
výrobok opravený, ako i v prípade, že nedôjde k zjednaniu nápravy v primeranej dobe alebo by zjednanie
nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy.
Predávajúci, autorizované servisné stredisko, či nimi
poverený pracovník, rozhodne o reklamácii ihneď,
v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu
výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci alebo autorizované servisné stredisko vybavujúce reklamáciu
so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.
Spotrebiteľ nemá nárok na vydanie vadných dielov
a súčastí výrobku, ktoré boli vymenené v rámci opravy
výrobku.
Všetky ďalšie práva spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe výrobku viažu, nie sú týmito záručnými podmienkami
dotknuté.
Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě
se řídí reklamačním řádem přepravce.
Výrobce:
Jindřich Valenta – ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Česká republika
IČO 13216660
tel.: + 420 465 471 433, fax: +420 465 473 304
email: [email protected]
www: www.my-concept.com
Distribútor:
ELKO Valenta - Slovakia, s. r. o.
Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466
email: [email protected]
www: www.my-concept.sk
Pri vrátení výrobku (odstúpení od zmluvy) je spotrebiteľ povinný vrátiť peniaze a tiež príslušenstvo výrobku
a všetkých dokumentov dodaných s výrobkom.
Podrobnosti o produktu
Model:
Výrobné číslo:
Dátum prodeja:
SM 3350
Pečiatka a podpis prodejca:
35
PL
GWARANCJA
Gwarancja
Producent (lub importer) zapewnia, że produkt jest
zgodny z wymogami prawnymi i spełnia odpowiednie normy techniczne. Produkt posiada właściwości,
zawarte w dokumentacji produktowej, oczekiwane
ze względu na charakter towaru oraz wskazane w reklamie prowadzonej przez producenta. Producent
zapewnia, że produkt nadaje się do celów konsumpcyjnych, do których ma zastosowanie lub do których stosuje
się zwykle tego rodzaju produkt.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu przez konsumenta.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych
spowodowanych użytkowaniem.
Prawo gwarancji za wady rzeczy nie przysługuje,
jeżeli klient wiedział przed zakupem, że produkt ma
wadę lub usterkę lub sam ją spowodował.
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach,
w których:
• nie zostały dotrzymane warunki w zakresie
instalacji, obsługi oraz konserwacji produktu,
wymienione w instrukcji obsługi produktu,
• awaria była spowodowana mechanicznie,
termiczne lub dotyczy chemicznych uszkodzeń,
nastąpiła w wyniku zwarcia, zmian napięcia sieci
lub nieprawidłowej instalacji,
• wada rzeczy wystąpiła w wyniku działań osób
trzecich,
• wada rzeczy wystąpiła w wyniku klęski żywiołowej,
• wada rzeczy wystąpiła w wyniku nieodpowiedniej
lub niewłaściwej konserwacji, niezgodnej z instrukcją obsługi, w tym wady spowodowane przez
wodę i inne osady,
• wystąpiły zmiany kolorystyki elementów grzewczych oraz zarysowania powierzchni wynikające z użytkowania,
• wystąpiły wizualne i funkcjonalne zmiany wywołane przez światło słoneczne, promieniowanie
ciepła lub wodę i inne osady,
• wygasa żywotność niektórych części produktu,
takich jak baterie, żarówki itp.
36
Gwarancja nie ma zastosowania do transakcji, w których produkty zostały przekazane nieodpłatnie (prezenty, artykuły promocyjne, itp.).
Zgłoszenie reklamacji
Reklamacja na wadę produktu musi zostać zgłoszona
natychmiast po wykryciu, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż przed upływem okresu gwarancyjnego.
Praw wynikających z gwarancji można dochodzić
u dystrybutora, u którego produkt został zakupiony
lub w dowolnych autoryzowanych centrach serwisowych, których lista znajduje się na opakowaniu
produktu, bądź jest umieszczona w Internecie pod
adresem www.my-concept.com.
Produkt zgłaszany do reklamacji musi być odpowiednio oczyszczony i bezpiecznie zapakowany, aby
uniknąć uszkodzenia w trakcie transportu do autoryzowanego centrum serwisowego, chyba że produkt
jest przekazany osobiście.
Warunkiem ważności gwarancji jest udowodnienie
zawarcia umowy sprzedaży poprzez przedstawienie
dowodu zakupu.
Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać wskazanie
domniemanej wady oraz roszczenie reklamacyjne.
Rozpatrywanie reklamacji
W przypadku wystąpienia wady, którą można usunąć,
konsument ma prawo do bezpłatnego, terminowego
i właściwego usunięcia wady.
W przypadku wystąpienia istotnej wady dla funkcjonowania produktu, konsument może żądać dostarczenia
nowego produktu bez wad (wymiana) lub jeśli dotyczy
to tylko elementu produktu, wymianę takiego elementu. Jednakże, jeżeli możliwe jest usunięcie wady bez
zbędnej zwłoki, żądanie wymiany produktu lub jego
części z uwagi na charakter wady, nie ma zastosowania,
a konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy.
W przypadku braku możliwości usunięcia wady, konsument ma prawo do wymiany produktu lub jego
SM 3350
elementów, jak również do zwrotu produktu (odstąpienie od umowy).
Prawo do otrzymania nowego produktu (wymiana)
lub jego elementów, ma konsument, który z powodu braku możliwości usunięcia wady lub w wyniku
powtarzającego się występowania wady nie może
prawidłowo korzystać z produktu. W takim przypadku
konsument również ma prawo do zwrotu produktu
(odstąpienia od umowy).
W przypadku wystąpienia wad, jeżeli nie ma zastosowania: zwrot produktu (odstąpienie od umowy) lub
prawo otrzymania nowego produktu bez wad (wymiana), wymiana części lub naprawa produktu, klient
może zażądać obniżenia ceny. Konsument ma prawo
do odpowiedniej obniżki ceny, wówczas gdy nie może
być: dostarczony nowy produkt bez wad, dostarczona część produktu lub naprawiony produkt, a także
w przypadku kiedy czynności mające na celu usunięcie wady nie zostały wykonane w rozsądnym terminie,
w celu zadośćuczynienia za wynikłe trudności.
Sprzedawca, autoryzowane centrum serwisowe lub
inny upoważniony pracownik niezwłocznie informuje
o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres
ten nie obejmuje czasu wymaganego do oceny właściwych ekspertów. Usunięcie wad powinno odbyć się bez
zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, chyba że sprzedawca lub autoryzowane
centrum serwisowe obsługi reklamacji wspólnie z konsumentem ustalą dłuższy okres czasu.
Podczas zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) konsument jest zobowiązany do zwrotu wszystkich akcesorii
i dołączenie do produktu całej otrzymanej dokumentacji.
Konsument nie ma prawa do wydawania wadliwych
części i elementów produktu, które zostały wymienione w ramach naprawy.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Wady produktów powstałe w czasie transportu podlegają procedurą reklamacyjnym przewoźnika.
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie w Unii Europejskiej
Producent:
Jindřich Valenta – ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Česká republika,
IČO 13216660
tel.: + 420 465 471 433, fax: +420 465 473 304,
email: [email protected]
www: www.my-concept.com
Importer:
Elko Valenta Polska Sp. Z o.o.
ul Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
tel.:+48 71 339 04 44, fax: 71 339 04 14
email: [email protected]
www: www.my-concept.pl
Dane produktu
Model:
Numer fabryczny:
Data sprzedaży:
SM 3350
Pieczątka i podpis sprzedawcy:
37
LV
GARANTIJAS TALONS
Pārdevēja pienākums ir iepazīstināt patērētāju ar izstrādājuma parametriem un darbību, kā arī pilnībā
un salasāmi aizpildīt garantijas talonu izstrādājuma
pārdošanas dienā.
Ja nav pareizi aizpildīta vai nepareizi norādīta nepieciešamā informācija par izstrādājumu, garantijas talons ir nederīgs!
Ražotājs (vai piegādātājs) garantijas laika periodā ir
atbildīgs par izstrādājuma tehniskajām īpašībām un
tā darbību, ko paredz attiecīgās tehniskās normas un
nosacījumi.
Garantijas laiks ilgst 24 mēnešus, sākot no pārdošanas datuma, ja ražotājs (vai piegādātājs) nav noteicis
citādi.
Patērētājam garantijas ietvaros ir tiesības uz bezmaksas, savlaicīgu un pilnīgu izstrādājuma bojājumu
novēršanu (skat. tālāk) vai, ja tas nav neadekvāti attiecībā pret bojājuma raksturu, tiesības uz izstrādājuma
bojāto detaļu maiņu. Tiesības uz izstrādājuma maiņu
vai pirkšanas līguma nosacījumu neievērošanu var
izmantot tikai tad, ja ir izpildīti visi likumīgie nosacījumi, un tikai gadījumā, ja izstrādājums nav ticis pārmērīgi nolietots vai bojāts.
Garantija ir spēkā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
• ievēroti izstrādājuma apkalpes instrukcijas
norādījumi,
• uzrādīti visi pirkumu apliecinošie dokumenti un
spēkā esoša garantijas apliecība.
Ar pretenzijām par bojājumiem patērētājam jāgriežas
tirdzniecības vietā, kur izstrādājums tika iegādāts. Bojājumu labošanu var pieteikt tajā pašā tirdzniecības
vietā, kur tika iegādāts izstrādājums, vai arī kādā no
autorizētajiem servisa centriem, kuru saraksts ir norādīts iepakojuma sastāvā, vai arī varat to atrast tīmekļa
vietnē: www.my-concept.com.
Brīdinājums patērētājam
Patērētāja pienākums ir saglabāt garantijas talonu
un pirkuma apliecinošu dokumentu (kases čeku, pavadzīmi u.c.), kas apliecina produkta iegādi. Sūdzību
38
gadījumā izstrādājums rūpīgi jāiztīra un jāiesaiņo tā,
lai, to transportējot uz autorizēto servisa centru, tas
netiktu bojāts.
Ražotājam (vai piegādātājam) ir tiesības nesegt izdevumus, kas ir saistīti ar nepamatotu sūdzību, un pieprasīt no sūdzības iesniedzēja nepieciešamo atlīdzību
par izdevumiem, kas ir radušies, noskaidrojot sūdzības pamatojumu.
Tiesības uz izstrādājuma bezmaksas labošanu, respektīvi, izstrādājuma atdošanu, nav iespējams izmantot šādos gadījumos:
• ja nav tikuši ievēroti instalācijas, ekspluatācijas vai
apkalpes nosacījumi, kas ir norādīti izstrādājuma
lietošanas instrukcijā;
• ja bojājums ir radies mehāniskas, termiskas vai
ķīmiskas iedarbības, īssavienojuma vai elektrotīkla
pārsprieguma rezultātā;
• ja bojājums ir radies trešās personas neprofesionālas rīcības rezultātā;
• ja bojājums ir radies dabas katastrofas rezultātā;
• ja bojājums ir radies nepietiekošas vai nepiemērotas aprūpes dēļ, kas ir pretrunā ar lietošanas
instrukciju, tostarp bojājumi, ko ir izraisījušas
ūdens vai citas nogulsnes;
• ja izstrādājuma vai tā daļas nolietojums ir radies
parastas lietošanas rezultātā;
• ja apsildes laukumu krāsas maiņu vai virsmu skrāpējumu ir izraisījusi parasta lietošana;
• ja izskata vai funkcijas maiņu ir izraisījis saules
starojums, siltums, ūdens vai citas nogulsnes;
• ja atsevišķām izstrādājuma daļām, piem., akumulatoram, spuldzēm utt., ir beidzies kalpošanas
laiks.
To, kāda ir attiecīgā bojājuma izcelsme, ir tiesīgs
novērtēt vienīgi ražotājs, piegādātājs, autorizētais
servisa centrs vai tiesu eksperts nevis pārdevējs vai
patērētājs.
Patērētājam nav tiesību uz bojātajām rezerves daļām,
kas ir apmainītas garantijas remonta gaitā.
Ja patērētājs neievēro pirkšanas līguma nosacījumus, tā pienākums ir atdot izstrādājumu visā pilnībā,
SM 3350
tostarp aprīkojumu un dokumentus, kas tikuši piegādāti kopā ar izstrādājumu.
Uz dāvanām, kuras var tikt pievienotas izstrādājumam pārdošanas laikā un kuru cena no patērētāja
nav iekasēta, garantija neattiecas.
Patērētājam ir tikai tās tiesības, ko nosaka likums.
Piez.: Uz sūdzībām par bojājumiem, kas ir radušies
izstrādājuma transportēšanas laikā, attiecas transportētāja sūdzību iesniegšanas nolikumi.
Piegādātājs:
SIA Verners VT
Piedrujas iela 5a, Rīga LV-1073
Latvija
tālr.: +371 67 021 021
fakss: +371 67 021 000
e-pasts: [email protected]
www: www.verners.lv
Ražotājs:
Jindřich Valenta – ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Česká republika,
IČO 13216660
tel.: + 420 465 471 433, fax: +420 465 473 304,
email: [email protected]
www: www.my-concept.com
Izstrādājuma raksturojums:
Modelis:
Izstrādājuma numurs:
Pārdošanas datums:
SM 3350
Pārdevēja paraksts un zīmogs:
39
BG
Гаранционни условия
Гаранция
Производителят (евент. продавачът) е отговорен
за гарантиране, че продуктът е в съответствие със
законовите изисквания и отговаря на изискванията на съответните технически стандарти. Също
така е отговорен за това, че продуктът има такива
характеристики, каквито производителят е описал в документите на продукта или отговаря на
потребителските очакваните с оглед на характера
на продукта и въз основа на провежданата от производителя реклама, както и за това, че продуктът
е подходящ за използване съгласно посоченото
от производителя или според целта, за която този
вид продукти се използват.
Гаранционният срок за качество на продукта е 24
месеца, считано от датата на получаване на продукта от потребителя.
Гаранцията не покрива износване на продукта в
следствие на обичайна употреба. Право на рекламация при дефект не се отнася до случаи, когато
потребителят е знаел за дефекта преди закупуване
или когато той сам е причинил дефекта.
Гаранцията не се отнася за случаите, при които:
• не са спазени условията за монтаж, експлоатация и поддръжка на продукта, изброени
в ръководството за експлоатация на продукта,
• повредата се дължи на механично, термично
или химично увреждане, късо съединение,
свръх напрежение на мрежата или неправилен
монтаж,
• повредата се дължи на намеса на трето лице,
• повредата се дължи на природно бедствие,
• повредата се дължи на недостатъчна или
неправилна поддръжка, неотговаряща на
ръководството за експлоатация, включително
дефекти, причинени от вода и други течности,
• промени на цвета на нагревни повърхности
или надраскване на повърхности, причинени
от обичайно използване,
• визуални и функционални промени, причинени
от слънчева светлина, лъчиста топлина или
вода и други течности,
40
• изтекъл живот на някои части на продукта, например акумулаторни батерии, електрически
лампи и др.
Гаранция не се прилага за предмети, които са били
предоставени безплатно с продукта (подаръци, рекламни материали и т.н.).
Подаване на рекламация
Рекламация при дефект на продукта трябва да бъде
подадена без излишно забавяне веднага след установяването му преди изтичането на гаранционния срок.
Потребителят подава рекламация при търговеца
от когото е закупен продуктът или в оторизирани
сервизни центрове, списък на които е включен в
опаковката на продукта или е посочен на интернет
адрес www.my-concept.com.
При рекламация продуктът трябва да бъде добре почистен и опакован така, че да не се стигне до повреда
по време на транспортирането му до оторизирания
сервизен център, освен ако не бъде предаден лично.
Потребителят е длъжен да докаже сключването на
договора за покупка, като представи документ за
закупуване.
При рекламация потребителят предоставя описание на установените дефекти и посочва претенциите си за рекламация.
Уреждане на рекламация
Ако дефектът подлежи на отстраняване, потребителят има право на безплатно, навременно и надлежно отстраняване на дефекта.
Ако поради характера на дефекта това не е възможно, потребителят може да поиска доставка на нов
изправен продукт (замяна), или ако дефектът се отнася до компонент на продукта, замяна на този компонент. Но ако искането за замяна на продукта или
на негов компонент е несъразмерно с характера на
дефекта, особено ако е възможно отстраняване на
SM 3350
дефекта без излишно забавяне, потребителят има
право на безплатно отстраняване на дефекта.
Ако дефектът не подлежи на отстраняване, или
възникне право на потребителя да поиска замяна
на продукта или на негов компонент, а тази замяна
е невъзможна, потребителят има право да върне
продукта (да се оттегли от договора).
три работни дни. В този срок не се включва времето,
в зависимост от вида на продукта, необходимо за извършване на експертна оценка на дефекта. Рекламацията, включително отстраняването на дефекти, трябва да бъде уредена без излишно забавяне, в рамките
на 30 дни от подаването на рекламация, освен ако
продавачът или оторизираният сервизен център не
се договорят с потребителя за по-дълъг срок.
Потребителят също има право да поиска замяна на
продукта или на негов компонент и в случай на дефект, който подлежи на отстраняване, ако продуктът
не може да бъде използван нормално поради повторна поява на дефект след ремонти или поява на по-голям брой дефекти. В такъв случай потребителят има
право да върне продукта (да се оттегли от договора).
При връщане на продукта (оттегляне от договора)
потребителят е длъжен да върне и аксесоарите и
цялата документация, получени заедно с продукта.
Ако продуктът не бъде върнат (оттегляне от договора) или потребителят не се възползва от правото си да
получи нов продукт без дефекти (замяна), нов компонент или на ремонт на продукта, потребителят може
да поиска пропорционално намаление на цената.
Потребителят има право на пропорционално намаление на цената и в случай, че не е възможно да получи
нов продукт без дефекти, нов компонент на продукта
или ремонтиран продукт, както и в случай, че уреждането на рекламацията не се осъществи в разумен
период от време или уреждането на рекламацията
би причинило значителни проблеми на потребителя.
Всички други права на потребителите, които възникват при закупуване на продукта, не са засегнати
от тези гаранционни условия.
Продавачът, оторизираният сервизен център, или
техен упълномощен служител отговарят на рекламацията незабавно или при сложни случаи в рамките на
Потребителят няма право да получи обратно дефектните части и компоненти на продукта, който са
заменени при ремонта на продукта.
Забележка: Рекламация на продукт, повреден при
транспортиране, се уреждат съгласно правилата за
рекламация на превозвача.
Производител:
Jindřich Valenta – ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Чешка република, Ид. № 13216660
тел.: + 420 465 471 433, факс:+420 465 473 304,
email: [email protected]
www: www.my-concept.com
Данни за продукта
Модел:
Фабричен номер:
Дата на продажба:
SM 3350
Подпис и печат на продавача:
41
EN
WARRANTY TERMS
Warranty
The manufacturer (or importer) is responsible for ensuring the product complies with the requirements of
applicable legal regulations as well as those of the relevant technical standards. Moreover, they are responsible for ensuring the product has the properties the
manufacturer described in documents related to the
goods or those reasonably expected by the customer
with regard to the nature of the goods or based on
advertising produced by the manufacturer, and further they are responsible for ensuring the product is
fit for the purpose proposed by the manufacturer or
that a product of the same type is normally used for.
The quality warranty term is 24 months from product
takeover by the customer.
The warranty does not apply to wear and tear caused
by regular use. The customer shall not be entitled to
any warranty claims if, prior to taking the product
over, they knew the product contained a defect or if
the defect is attributable to the customer.
The warranty specifically does not apply:
• if the product installation, operation and service
conditions stipulated in the product operating
manual have not been adhered to,
• to malfunctions caused due to mechanical, heat
or chemical damage, short circuit, over voltage or
incorrect installation,
• to malfunctions caused by an inexpert third-party
intervention,
• to malfunctions caused by natural disaster,
• to malfunctions caused by insufficient or inappropriate maintenance in violation of the operating
manual, including malfunctions caused by water
and other sediments,
• to changes in colour of the heating surface or to
scratching of the surface caused as a result of using the products in an unusual manner,
• to appearance and functional changes caused by
exposure to sunlight, thermal radiation of water
and other sediments,
• if the service life of certain product parts expires,
e.g. for accumulators, bulbs, etc.
42
The warranty does not apply to any products and services provided along with the product (gifts, promotional articles, etc.).
Filing a complaint
A complaint against a product defect must be filed as
soon as identified, yet no later than before the end of
the warranty term.
The customer must file a product complaint with
the dealer from which they have purchased the product, or with any authorised service centre, a list of
which is included in the product package, or available at
www.my-concept.com.
While filing a product complaint, the product must
be duly cleaned and securely packed so as to prevent
any damage during its transport to an authorised
service centre, where relevant, unless the product is
delivered in person.
The customer must submit proof of having concluded a purchase contract for the product by producing
the receipt.
While filing their complaint, the customer must indicate the noted defect and identify the preferred complaint application method.
Complaints processing
As long as the noted defect may be removed, the user
has the right to have the defect duly removed free of
charge on a timely basis.
Where such a procedure is not reasonable with regard to the nature of the defect, the user may require
to be supplied a new defect-free product (replacement), or, where the defect applies to a part of the
product only, replacement of the part concerned.
However, if replacement of the product or any part
thereof is not proportionate with regard to the nature
of the defect, especially if the defect can be removed
without undue delay, the customer has the right to
have the defect removed free of charge.
SM 3350
If the noted defect is not removable, or if the customer becomes entitled to replacement of the product or
a part thereof, yet the replacement is not possible,
for example due to the product having been sold
out, the customer has the right to return the product
(withdrawal from the contract).
The customer shall have the right to a new product (replacement) or to replacement of a part of the product
even if the defect can be removed, provided they cannot properly use the product due to repeated occurrence of the defect or due to a high number of such defects. In such a case, the customer also has the right to
return the product (by withdrawing from the contract).
If the product is not returned (the customer does
not withdraw from the contract), or if the customer
does not apply the right to a new defect-free product
(replacement), to replacement of a part thereof or to
repair of the product, they may request a reasonable
discount. The customer also has a right to a reasonable discount if a new defect-free product cannot
be supplied to them, or if a product part cannot be
replaced or the product repaired unless the situation
is remedied within a reasonable time limit, or if remedying the situation would create major discomfort
on the part of the customer.
The seller, authorised service centre or a staff member
authorised by them must decide about each complaint
immediately or within three business days in complicated cases. This term does not include a reasonable period
of time, depending on the type of product concerned,
required for the defect to be assessed by an expert.
A complaint, including defect removal, must be dealt
with without any undue delay, yet no later than within
30 calendar days of the complaint filing date, unless
the seller and the customer agree on a later deadline.
On returning the product (withdrawing from the contract) the customer must return any accessories and
documents supplied along with the product.
The customer does not have the right to keep the
defective parts and components of the product replaced as part of a repair of the product.
This shall be without prejudice to any other rights the
customer may have in relation to the purchase of the
product.
Remark: Complaints against products damaged in
transport are governed by the carrier’s complaints
procedure.
Manufacturer
Jindřich Valenta - ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Czech Republic
tel.: +420 465 471 433
fax +420 465 473 304
Company ID No. 13216660
email: [email protected]
www: www.my-concept.com
Product data
Model:
Production number:
Date of purchase:
SM 3350
Seal and signature of vendor:
43
CZ
Seznam servisních míst
SK
Zoznam servisných stredisiek
PL
Wykaz punktów servisovych
Česká republika
Název
ELKO VALENTA
SERVIS
Ulice
PSČ
Město
Vysokomýtská 1800
565 01
Choceň
Telefon/fax
465 471 433
465 473 304
E-mail
[email protected]
Slovenská republika
Názov
ABC-SERVIS
Jozef Abel
D-J SERVIS
Ulica
Štefánikova 50
PSČ
949 03
Mesto
Nitra
Šebastovska 17
080 06
Prešov
ELEKTRA
D. Valach
HOSPOL
elektro spol.s r.o
M-SERVIS
Mareš Jaroslav
T.V.A. servis s.r.o.
Kožušnícka 34
911 05
Trenčín
Rustaveliho 7
831 06
Bratislava
Komenského 38
010 01
Južná trieda 48/D
040 01
VILLA
MARKET s.r.o.
X-TECH, s.r.o.
Odborárov 49
052 01
Gorkého 2
036 01
Telefón/fax
037/6526063
037/7413098
051/7767666
051/7767666
032/6523806
02/44889832
02/44873078
Žilina
041/5640627
041/5640627
Košice
055/6338501
055/6233537
Spišská
053/4421857
Nová Ves
053/4426030
Martin
043/4288211
043/4308993
Námestovo 0905/247408
043/5522056
Banská
048/4135535
Bystrica
048/4135521
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ZMJ elektroservis Hatalova 341
029 01
[email protected]
ELSPO
Spojová 19
974 01
Ulica
Ostrowskiego 30
Kod
Miasto
Telefon
53-238 WROCŁAW 071/339-04-44 w. 27
[email protected]
Polska
Nazwa
Elko Valenta
Polska sp. z o.o.
46
E-mail
[email protected]
SM 3350
CZ
SK
PL
LV
Jindřich Valenta – ELKO Valenta Czech Republic
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304
www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o.
Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466
www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o.
Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14
www.my-concept.pl
Verners VT Ltd.
Piedrujas iela 5a, Riga, Latvia
Tel. + 371 67021021, fakss + 371 67021000
e-pasts: [email protected], www.verners.lv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement