Brugsanvisning DK / NO Bruksanvisning SE
Brugsanvisning DK / NO
Emhætte / ventilator (s. 3 – 19 + 69 - 70)
Bruksanvisning SE
Fläktkåpa (s. 20 – 38 + 69 - 70)
Käyttöohje FI
Liesituuletin (s. 39 – 56 + 69 - 70)
User guide ENG
Cooker hood (p. 57 – 70)
WS20
WS21
~2~
Indholdsfortegnelse
Bortskaffelse af emballagen............................................. 3
Bortskaffelse af et gammelt produkt ............................... 3
Sikkerhedsanvisninger ..................................................... 3
Beskrivelse af emhætten / ventilatorn ............................ 8
Målskitser ......................................................................... 9
Installation ..................................................................... 11
Betjening ........................................................................ 14
Rengøring ....................................................................... 16
Garanti ........................................................................... 18
Service ............................................................................ 19
Illustrationer................................................................... 69
~3~
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen beskytter emhætten / ventilatorn mod transportskader.
Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og
kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer
og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på
nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Emballagedele (f.eks. folier,
polystyrenskum) kan være farlige for børn. Fare for kvælning! Opbevar derfor
emballagedele uden for børns rækkevidde, og bortskaf materialet hurtigst
muligt.
Bortskaffelse af et gammelt produkt
Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde
materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er
nødvendige for deres funktion og sikkerhed.
Hvis produkterne bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller
behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet.
Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.
Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den
lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for,
at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på
genbrugsstationen.
Sikkerhedsanvisninger
Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før emhætten / ventilatorn tages i
brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, montering, brug og
vedligeholdelse. Derved beskyttes både personer og emhætte / ventilator.
Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.
Emhætten / ventilatorn er beregnet til brug i en almindelig husholdning.
Producenten/importøren hæfter ikke for skader, som er forårsaget af forkert
anvendelse eller forkert betjening.
~4~
Før tilslutning af emhætten / ventilatorn bør det kontrolleres, at
tilslutningsforholdene stemmer overens med de tilslutningsdata (spænding
og frekvens), der er angivet på typeskiltet. Det er meget vigtigt, at disse data
stemmer overens, så emhætten ikke beskadiges. I tvivlstilfælde kontaktes en
fagmand.
Emhættens / ventilatorns elsikkerhed kan kun garanteres når der er etableret
forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne
grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves, og at installationerne i
tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten/importøren kan ikke
gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt
jordledning (f.eks. elektrisk stød).
Installation og reparation må kun foretages af fagfolk. Installation og
reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren
og er ikke omfattet af reklamationsordningen. Indbygning og montering af
denne emhætte på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skib) må kun
udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne for
brugen af denne emhætte.
Emhætten / ventilatorn er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende
betingelser er opfyldt:
• Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men i stikket, når emhætten
skal afbrydes fra elnettet.
• Sikringen er slået fra.
• Skruesikringen er skruet helt ud.
Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning.
En forlængerledning giver ikke den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for
overophedning).
Arbejd aldrig med åben ild under emhætten; undgå flambering, grillstegning
o.l.
Den tændte emhætte trækker flammerne ind i filteret, og på grund af det
opsugede køkkenfedt opstår der brandfare!
~5~
Hvis emhætten / ventilatorn bruges over gasblus, skal de tændte kogeplader
hele tiden være dækket af gryder o.l. Selvom gryderne kun tages af i kort tid,
skal gasblusset slukkes. Flammen indstilles således, at den ikke går ud over
grydebunden. Emhætten / ventilatorn kan blive beskadiget af den meget
kraftige varmepåvirkning fra flammer, der ikke er dækket.
Tænd altid for emhætten / ventilatorn, når en kogeplade benyttes. Hvis
emhætten / ventilatorn ikke tændes, kan der dannes kondensvand. Herved
kan der opstå korrosionsskader på emhætten.
Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde øje med
gryder, pander og frituregryder. Også grillstegning over elgrilludstyr skal ske
under konstant opsyn. Overophedet olie og fedt kan selvantænde og derved
sætte ild til emhætten / ventilatorn.
Brug aldrig emhætten / ventilatorn uden fedtfiltre, da fedt- og
smudsaflejringer kan nedsætte emhættens funktion. Filtrene skal rengøres
eller udskiftes med jævne mellemrum. Et overmættet fedtfilter medfører
brandfare!
Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af emhætten /
ventilatorn. Dampen kan trænge ind i spændingsførende dele og forårsage
kortslutning.
Emhætten / ventilatorn er beregnet til at blive betjent af voksne, som har
læst brugsanvisningen. Børn kan ofte ikke overskue de farer, der kan opstå
ved forkert betjening af emhætten / ventilatorn. Sørg derfor for at holde
børn under opsyn, når de er i nærheden af emhætten / ventilatorn.
Større børn kan benytte emhætten / ventilatorn, hvis de er sat ordentligt ind
i betjeningen af denne og kan overskue mulige farer ved forkert betjening.
Emballagedele (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlige for børn. Fare
for kvælning! Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde, og
bortskaf materialet hurtigst muligt.
~6~
Medmindre kogepladeproducenten har angivet en større sikkerhedsafstand,
skal følgende min. afstande mellem kogepladen og underkanten af
emhætten overholdes:
650 mm over en keramisk kogeplade
700 mm over en gaskogeplade
Ved valg af monteringshøjde bør der tages hensyn til brugernes højde. Det
skal være muligt at arbejde frit ved kogepladen og at betjene emhætten /
ventilatorn optimalt.
Vær opmærksom på, at emmen fra madlavningen opfanges dårligere, jo
større afstanden til kogepladen er.
Hvis der skal anvendes forskelligt kogegrej med forskellig sikkerhedsafstand
under emhætten / ventilatorn, skal man vælge den størst angivne
sikkerhedsafstand.
Emhætten / ventilatorn må ikke monteres over ildsteder, hvor der bruges
fast brændsel.
Advarsel: Risiko for forgiftning!
Hvis der i samme rum eller ventilationssystem anvendes både emhætte /
ventilator og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, bør der udvises
største forsigtighed.
Ildsteder, der er afhængige af luften i rummet, kan f.eks. være gas-, olie-,
træ- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere,
varmtvandskedler, gaskogeplader eller gasovne, der får deres
forbrændingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og hvis udblæsningsgas
ledes ud i det fri via f.eks. en skorsten.
Emhætten / ventilatorn kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, som
er afhængigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller
ventilationssystemet højst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning af
forbrændingsgas undgås.
~7~
Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem
åbninger i f.eks. døre og vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på
åbningerne er tilstrækkelig stort. En ventilationsmur-kanal alene giver som
regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel.
Ved vurdering bør hele husets ventilationssystem tages i betragtning. I
tvivlstilfælde kontaktes den lokale skorstensfejermester.
For at opnå sikker funktion kan det være nødvendigt
• at kombinere emhætten / ventilatorn med en vindueskontakt, som kun
lader emhætten / ventilatorn fungere, hvis vinduet er åbnet
tilstrækkeligt, eller
• at tilkoble en automatisk indsugningsblæser eller at åbne en
motordreven ventilationsklap, når emhætten / ventilatorn tændes, eller
• automatisk at slukke for det ildsted, som er afhængigt af luften i rummet,
når emhætten / ventilatorn bliver tændt.
Kontakt under alle omstændigheder den lokale skorstensfejermester.
Beskrivelse af emhætten / ventilatorn
Emhætten / ventilatorn er beregnet til at fjerne damp og os fra køkkenet.
Recirkulation
Emhætten / ventilatorn er beregnet til recirkulation. Dette kræver, at man
køber kulfiltre.
Recirkulation virker på den måde, at luften filtreres gennem de aktive
kulfiltre og sendes renset tilbage i rummet gennem spalterne på emhættens /
ventilatorns øverste del.
Emhætten / ventilatorn er beregnet til permanent installation på en lodret
væg over et/en gas- eller elkomfur/kogeplade.
~8~
Målskitse WS20
~9~
Målskitse WS21
~ 10 ~
Installation
Inden installationen undersøges det grundigt, om der er skader på produktet.
Hvis der findes skader, kontaktes den butik, hvor produktet er købt.
Læs grundigt installationsanvisningen igennem.
Før tilslutning af emhætten / ventilatorn bør det kontrolleres, at
tilslutningsforholdene stemmer overens med de tilslutningsdata (spænding
og frekvens), der er angivet på typeskiltet. Det er meget vigtigt, at disse data
stemmer overens, så emhætten / ventilatorn ikke beskadiges. I tvivlstilfælde
kontaktes en fagmand.
Emhættens / ventilatorns elsikkerhed kan kun garanteres når der er etableret
forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne
grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves, og at installationerne i
tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten/importøren kan ikke
gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt
jordledning (f.eks. elektrisk stød).
Installation og reparation må kun foretages af fagfolk. Installation og
reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren
og er ikke omfattet af reklamationsordningen. Indbygning og montering af
denne emhætte / ventilator på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skib)
må kun udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne
for brugen af denne emhætte / ventilator.
Emhætten / ventilatorn er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende
betingelser er opfyldt:
• Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men i stikket, når emhætten
/ ventilatorn skal afbrydes fra elnettet.
• Sikringen er slået fra.
• Skruesikringen er skruet helt ud.
~ 11 ~
Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning.
En forlængerledning giver ikke den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for
overophedning).
Medmindre kogepladeproducenten har angivet en større sikkerhedsafstand,
skal følgende min. afstande mellem kogepladen og underkanten af
emhætten / ventilatorn overholdes:
650 mm over en keramisk kogeplade
700 mm over en gaskogeplade
Ved valg af monteringshøjde bør der tages hensyn til brugernes højde. Det
skal være muligt at arbejde frit ved kogepladen og at betjene emhætten /
ventilatorn optimalt.
Vær opmærksom på, at emmen fra madlavningen opfanges dårligere, jo
større afstanden til kogepladen er.
Model WS20
Bor huller og monter fastgørelsespladen (fig. 1) til loftet lige midt for
kogepladen med de medleverede skruer.
El-kablet skal gå gennem hullet vist med pilen på fig. 1.
Afmonter stålpladen (fig. 2).
Monter teleskopstangen med den største diameter i den afmonterede
stålplade.
Monter teleskopstangen på produktet som vist på fig. 3, og fastgør med
skruer og rawlplugs.
Isæt stålpladen på teleskopstangen med den mindste diameter (fig. 4).
Isæt elkablet i henhold til fig. 3A, og ud som vist på fig. 5A.
Monter stålpladen (fig. 2).
~ 12 ~
Juster højden på emhætten / ventilatorn, og sørg for at der fra den nederste
del på emhætten / ventilatorn er min. 650 mm afstand til en keramisk
kogeplade, og 700 mm til en gaskogeplade.
Spænd skruerne, så emhætten / ventilatorn bliver i den passende højde.
Bemærk: Hvis emhætten / ventilatorn monteres i en minimumshøjde,
anbefales det er teleskopstængerne først monteres efter fastgørelsen til
loftet.
Isæt støtten til fastgørelsespladen og spænd skruerne.
Tilslut strømmen.
Løft loftafdækningen og fastgør den med sideskruen (fig. 6).
Model WS21
Bor huller og monter fastgørelsespladen (fig. 1) til loftet lige midt for
kogepladen med de medleverede skruer. El-kablet skal gå gennem hullet vist
med pilen på fig. 1.
Stangen med kugleleddet fastgøres til produktet med skruerne (fig. 7).
Bemærk: Hvis emhætten monteres i en minimumshøjde, anbefales det er
teleskopstængerne først monteres efter fastgørelsen til loftet.
Isæt fastgørelsespladen øverst på stangen som vist på fig. 4.
Fastgør emhætten til fastgørelsespladen med de to skruer (fig. 8).
Tilslut strømmen.
Løft loftafdækningen og fastgør den med sideskruen (fig. 6).
~ 13 ~
Betjening
Fjernbetjening (fig. 9)
Tekniske data:
• Alkaline batterier: 12V mod. 23A
• Frekvens: 433.92Mhz
• Max forbrug: 25mA
• Kode: 4096
• Driftstemperaturer: -20°C - +55C°
Tryk på knappen for at tænde og slukke emhætten / ventilatorn
Tryk på knappen for at øge hastigheden
Tryk på knappen for at reducere hastigheden
Tryk to gange på knappen for at reducere hastigheden fra høj til 1
Tryk på knappen for at tænde eller slukke for lyset
Tryk på knappen for at aktivere timeren (10 min.)
Timerfunktion
Efter aktivering af timeren blinker LED’en på højre side hvert 5. sekund og
emhætten / ventilatorn slukker automatisk efter 10 minutter.
Hvis hastigheden ændres, mens timeren er aktiveret, deaktiveres timeren.
Når emhætten tages i brug første gang, holdes lysknappen inde i 5 sekunder.
~ 14 ~
Standard konfiguration
Hvis der installeres 2 emhætter / ventilatorer med fjernbetjening i samme
rum eller tæt på hinanden, kan disse påvirke hinanden, idet de har samme
kode. Derfor er det nødvendigt at ændre koden på den ene.
Advarsel
Batteriet skal udskiftes årligt for at garantere optimal funktionalitet. For at
udskifte batteriet fjernes plastikafdækningen bag på fjernbetjeningen.
Batteriet udskiftes med et nyt. Sørg for at vende det nye batteri korrekt. Det
gamle batteri må ikke smides væk sammen med almindeligt affald, men
afleveres i stedet på den lokale genbrugsplads.
Nødknap
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, findes der er nødknap på siden af
emhætten / ventilatorn øverst, hvor emhætten / ventilatorn kan slukkes.
Ekstra sikkerhed
Emhætterne er udstyret med et automatisk sikkerhedsstop 4 timer efter
sidste indstilling.
Nye koder
For at lave nye koder, følg følgende procedure:
Tryk samtidigt på OP, STOP og NED knapperne og hold dem nede i ca. 2
sekunder. Når LED’erne lyser skal man inden for 5 sekunder trykke på OP og
NED knapperne. LED’erne blinker 3 gange, hvilket betyder at koden er
skriftet.
Advarsel: denne procedure sletter alle tidligere gemte koder.
Lære en ny transmissionskode
Efter ændring af koden på fjernbetjeningen skal emhætten / ventilatorn
indstilles til den nye kode. Tryk på OFF knappen på emhætten / ventilatorn.
Tilslut strømmen igen. Inden for 15 sekunder skal man trykke på Lysknappen. Dette vil sikre synkroniseringen af den nye kode.
~ 15 ~
Rengøring og vedligeholdelse
Regelmæssig rengøring af emhætten / ventilatoren sikrer en god og fejlfri
drift og forlænger emhættens / ventilatorns levetid. Sørg for at udskifte
fedtfiltrene i forhold til producentens anbefalinger.
Metalfedtfiltre
Metalfedtfiltrene bør rengøres hver anden måned. De rengøres i
opvaskemaskinen (max. 50°C) eller hånden. Brug mildt opvaskemiddel
(undlad at bruge koncentreret opvaskemiddel) og varmt vand.
Afmonter filtrene i henhold til nedenstående:
Model WS20
Vip panelet ned med håndtaget (fig. 11A). Afmonter fedtfiltret via håndtaget.
Model WS21
Afmonter panelet fig. 10 ved at trække det nedad. Det holdes fast med
magneter. Afmonter fedtfiltret via håndtaget.
Efter ca. 30 drifttimer vises filtrets mætning ved samtidig belysning af
hastighedsindikatorerne. Vælg timerfunktionen for at nulstille.
Aktivt kulfilter (ekstra tilbehør)
De aktive kulfiltre bruges ved recirkulation. Filtrene absorberer lugte og os,
indtil de er mættede. Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges. De skal
udskiftes med nye efter 2-6 måneder afhængig af, hvor intensivt emhætten /
ventilatorn bruges.
~ 16 ~
Rengøring af emhætten / ventilatorn
Overflader og betjeningselementer er modtagelige for kradsemærker og
ridser. Derfor bør nedenstående rengøringsråd følges.
Alle overflader og betjeningselementer må kun rengøres med en blød svamp,
opvaskemiddel og varmt vand og et PH-neutralt opvaskemiddel.
Tør overfladerne efter med en blød klud.
I betjeningsområdet skal man undlade at bruge for meget vand til
rengøringen for at undgå, at der trænger fugt ind i elektronikken.
Undgå brug af nedenstående, da disse beskadiger overfladen
• soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler og rengøringsmidler, der
indeholder opløsningsmidler
• rengøringsmidler med skurende virkning, f.eks. skurepulver eller
skuresvampe, som f.eks. grydesvampe eller brugte svampe, der
indeholder rester af skuremiddel.
Rengøring af stålkabinet
(gælder ikke betjeningstaster!)
Foruden de under Generelt nævnte råd kan et ikke-skurende
rengøringsmiddel til rustfrit stål anbefales til rengøring af stålflader. For at
undgå at stålfladerne hurtigt bliver snavsede igen, anbefales det at anvende
et plejemiddel til rustfrit stål. Påfør et tyndt lag af midlet på stålfladerne med
en blød klud.
~ 17 ~
Udskiftning af belysning
Model WS20
Vip panelet ned med håndtaget (fig. 11A). Fjern skruerne til panelet (fig. 12).
Udskift den defekte pære med en tilsvarende.
Monter panelet igen.
Model WS21
Afmonter panelet ved at fjerne de 4 skruer (fig. 2). Udskift den defekte LEDpære med en tilsvarende.
Garanti
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye
emhætte / ventilator, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien
omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør
De oplyse emhættens / ventilatorns navn og serienummer. Disse oplysninger
findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så
De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de
rigtige reservedele
Garantien dækker ikke:
Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
Hvis der er brugt uoriginale reservedele
Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
Hvis ikke installationen er sket som anvist
Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden,
er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor
kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig
ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader
skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I
modsat fald vil kundens krav blive afvist.
~ 18 ~
Ubegrundede servicebesøg
Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have
rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved
at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for
servicebesøget.
Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat
husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål
(restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden
anvendelse, der omfatter flere brugere.
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt
udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.
Service
For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på
nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans
nærmest dig.
Ring på 70 25 23 03
~ 19 ~
Innehåll
Transportförpackning .................................................... 21
Hantering av uttjänad fläkt ............................................ 21
Säkerhetsanvisningar och varningar .............................. 21
Beskrivning av fläktkåpan .............................................. 26
Måttskisser ..................................................................... 27
Installation ..................................................................... 29
Betjäning ........................................................................ 32
Rengöring ....................................................................... 34
Garanti ........................................................................... 37
Service ............................................................................ 38
Illustrationer................................................................... 69
~ 20 ~
Transportförpackning
Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda
med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.
Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad
råvaruförbrukning och mindre mängder avfall.
Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackning för återvinning.
Förpackningsdelar (t ex folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för
kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem
snarast möjligt.
Hantering av uttjänad fläkt
Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som
kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är
nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i
hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller
skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade fläkten i
hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska
maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras
barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.
Säkerhetsanvisningar och varningar
Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig
information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel.
Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten.
Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.
Fläkten är uteslutande avsedd för användning i hushåll. Alla annan
användning är otillåten och kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som har uppstått pga. otillåten eller felaktig
användning.
Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får
endast använda den under uppsikt av en vuxen person.
~ 21 ~
Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt inte barn
leka med fläkten. Se till att de inte får sina fingrar under panelen när denna
åker ned. Fingrarna kan klämmas under panelen. Risk för personskada. Barn
får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till
hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna
med att använda den på ett felaktigt sätt om de ska använda den.
Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den
monteras. En skadad fläkt får inte tas i drift. En defekt fläkt kan vara en
säkerhetsrisk!
Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och
frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på
uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att
inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en elinstallatör
kontrollera installationen.
Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat
eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att
denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall
en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren/importören ansvarar inte
för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det
har uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar).
Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras säker
funktion.
Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och
rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt
med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och
mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och funktionsstörningar.
Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en
fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och
reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren
inte ansvarar.
~ 22 ~
Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar. Endast vid
användning av originalreservdelar garanterar tillverkaren/importören att alla
säkerhetskrav uppfylls.
Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara
spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall:
• När huvudströmmen är avstängd.
• När säkringarna är urskruvade.
• När stickproppen är utdragen ur vägguttaget.
Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i
stickproppen för att bryta strömmen till fläkten.
Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel
eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk
för överhettning).
Inbyggnad och montering av fläkten på uppställningsplatser som inte är fasta
(t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att
förutsättningarna på platsen medger en säker användning av den.
Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla
Risk för förgiftning!
Om fläkten används samtidigt som t ex gas- eller koleldade värmekällor bör
man vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är t ex gaseller koleldade värmekällor, varmvattenberedare,
genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där
de är installerade och sedan släpper ut avgaserna
i det fria, t ex genom en kamin. Vid frånluftsdrift tar fläkten rumsluft från
köket och de närliggande rummen. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett
undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Förbränningen
påverkas.
Giftiga förbränningsgaser kan sugas tillbaka in i rummen från värmekällorna.
Livsfara!
~ 23 ~
Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller
koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04
mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna.
Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutbara
springor i t ex dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor.
Endast en tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt inte tillräcklig
luftförsörjning.
Utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet.
Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren.
För att garantera en säker användning av fläkten kan det vara nödvändigt att:
• kombinera fläkten med en fönsterkontaktbrytare som endast gör det
möjligt att använda fläkten när fönstret är tillräckligt öppet
• automatiskt koppla in en tilluftsfläkt eller öppna en motordriven
tilluftsventil när fläkten kopplas in
• automatiskt koppla från värmekällor som är beroende av rumsluften när
fläkten kopplas in.
Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren.
På grund av brandrisken är det förbjudet att laga mat med öppen låga
t ex att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs
lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk.
Koppla alltid in fläkten när spisen/ hällen används. Om fläkten inte kopplas in
kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten.
Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning
med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under
ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed
antända fläkten.
Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och
smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad
fläktfunktion.
~ 24 ~
Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk.
Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt
strömförande delar och orsaka kortslutning.
Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska
användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför.
Avstånd mellan spis/häll och fläkt
Med mindre hälltillverkaren har angivit ett större säkerhetsavstånd måste
följande min. avstånd mellan hällen och bottnen av fläktkåpan överhållas:
650 mm över en keramisk häll
700 mm över en gashäll
Vid val av monteringshöjd måste användarens längd tas i betraktning. Det
måste vara möjligt att arbeta fritt vid hällen och betjäna fläktkåpan optimalt.
Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat
bränsle i fast form.
Använd endast rör och slangar av ej brännbart material till frånluftskanalen.
Sådana kan köpas i fackhandeln.
Frånluften får varken föras ut i rök- eller imkanal eller i en skorsten som är
upptagen för annat bruk.
Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste
du ha tillstånd av sotaren.
Tillverkaren/importören tar inget ansvar för skador som har uppstått på
grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
~ 25 ~
Beskrivning av fläktkåpan
Fläkten används till avlägsning av matos från köket.
Cirkulationsdrift:
(med kolfilter som extra tillbehör)
Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och sedan genom ett kolfilter
innan den leds ut. Luften leds tillbaka in i köket genom öppningarna i
spisfläktens teleskop. Vid cirkulationsdrift måste det alltid finnas ett kolfilter i
fläkten.
Fläkten monteras på en lodrätt vägg över en gas‐ eller keramisk häll.
~ 26 ~
Måttskiss WS20
~ 27 ~
Måttskiss WS21
~ 28 ~
Installation
Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den
monteras. En skadad fläkt får inte tas i drift. En defekt fläkt kan vara en
säkerhetsrisk!
Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk.
Tillverkaren/distributören kan inte hållas ansvarig för produktoch/eller personskador i förbindelse med fel installation, anslutning
och användning av fläktkåpan. Garantin gäller inte om ovanstående
inte överhålls.
Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och
frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på
uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att
inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en elinstallatör
kontrollera installationen.
Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat
eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att
denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall
en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren/importören ansvarar inte
för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det
har uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar).
Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en
fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och
reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren
inte ansvarar.
Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara
spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall:
• När huvudströmmen är avstängd.
• När säkringarna är urskruvade.
• När stickproppen är utdragen ur vägguttaget.
~ 29 ~
Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i
stickproppen för att bryta strömmen till fläkten.
Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel
eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk
för överhettning).
Avstånd mellan spis/häll och fläkt
Med mindre hälltillverkaren har angivit ett större säkerhetsavstånd måste
följande min. avstånd mellan hällen och bottnen av fläktkåpan överhållas:
650 mm över en keramisk häll
700 mm över en gashäll
Vid val av monteringshöjd måste användarens längd tas i betraktning. Det
måste vara möjligt att arbeta fritt vid hällen och betjäna fläktkåpan optimalt.
Modell WS20
Borra hål och montera fästplattan (fig. 1) till taket centrerad över hällen med
de bifogade skruvarna.
Elkabeln måste gå genom hålet där pilen är markerad fig. 1.
Avlägsna stålplattan (fig. 2).
Montera teleskopstången med den största diametern i stålplattan.
Montera teleskopstången på produkten som visas på fig. 3 och fastgör med
skruvar och pluggar.
Isätt stålplattan på teleskopstången med den minsta diametern (fig. 4).
Isätt elkabeln efter fig. 3A och ut som visas på fig. 5A.
Montera stålplattan (fig. 2).
~ 30 ~
Justera höjden på fläktkåpan och se till att det från den lägsta delen på
fläktkåpan är min 650 mm avstånd till en keramisk häll och 700 mm till en
gashäll.
Fäst skruvarna så fläktkåpan stannar i passande höjd.
Obs: Om fläktkåpan monteras i en minimum höjd rekommenderar vi att
teleskopstängerna först monteras efter att fläktkåpan fästes till taket.
Isätt stödet till fästplattan och fäst skruvarna.
Anslut strömmen.
Lyft taktäckskyddet och fäst med sidoskruven (fig. 6).
Modell WS21
Borra hål och montera fästplattan (fig. 1) till taket centrerad över hällen med
de bifogade skruvarna. Elkabeln måste gå genom hålet där pilen är markerad
fig. 1.
Stången med kullager fästes till produkten med skruvarna (fig. 7).
Obs: Om fläktkåpan monteras i en minimum höjd rekommenderar vi att
teleskopstängerna först monteras efter att fläktkåpan fästes till taket.
Isätt fästplattan överst på stången som visas på fig. 4.
Fastgör fläktkåpan till fästplattan med de två skruvarna (fig. 8).
Anslut strömmen.
Lyft taktäckskyddet och fäst med sidoskruven (fig. 6).
~ 31 ~
Betjäning med fjärrkontroll (fig. 9)
Tekniska data:
• Alkaline batterier: 12V mod. 23A
• Frekvens: 433.92Mhz
• Max förbrukning: 25mA
• Kod: 4096
• Driftstemperaturer: -20°C - +55C°
Tryck på knappen för att sätta på och stänga av fläktkåpan
Tryck på knappen för att öka hastigheten
Tryck på knappen för att sänka hastigheten
Tryck två gånger på knappen för att sänka hastigheten från hög till 1
Tryck på knappen för att tända eller släcka ljuset
Tryck på knappen för att aktivera timern (10 min.)
Timerfunktion
Efter aktivering av timern blinkar LED-indikatorn på den högra sidan var 5:e
sekund och fläktkåpan stängs automatiskt av efter 10 minuter.
Ändras hastigheten medan timern är aktiverad avstängs timern.
Under första användandet hålls ljusknappen nede i 5 sekunder.
Standard konfiguration
Om det installeras 2 fläktkåpor med fjärrkontroll i samma rum eller i
närheten av varandra kan dessa påverkas om de har samma kod. Därför
måste den ena koden ändras.
~ 32 ~
Varning
För att garantera optimal funktionalitet måste batteriet bytas varje år. För att
byta batteri avlägsnas plastskyddet på fjärrkontrollens baksida. Batteriet byts
med nytt batteri. Se till att positionera batteriet korrekt. Det gamla batteriet
får inte kastas bort tillsammans med hushållsavfallet men lämnas istället till
en återvinningsstation.
Nödknapp
Om fjärrkontrollen inte fungerar finns det en nödknapp på sidan av
fläktkåpan till avstängning.
Extra säkerhet
Fläktkåporna är utrustade med automatiskt säkerhetsstopp efter 4 timmar
efter sista inställning.
Nya koder
För att göra nya koder följ nedanstående procedur:
Tryck samtidigt på UPP, STOPP och NED knapparna och håll dem inne i ca 2
sekunder. När LED-indikatorerna lyser måste man inom 5 sekunder trycka på
UPP och NED knapparna. LED-indikatorerna blinkar 3 gånger som betyder att
koden har ersatts.
Varning: denna procedur raderar alla tidligare lagrade koder.
Ändra till en ny transmissionskod
Efter ändring av koden på fjärrkontrollen måste fläktkåpan inställas till den
nya koden. Tryck på OFF knappen på fläktkåpan. Anslut strömmen igen. Inom
15 sekunder tryck på ljus-knappen. Detta säkrar en synkronisering av den nya
koden.
~ 33 ~
Renöring och underhåll
Stäng alltid av strömmen före rengöring och skötsel genom att
• dra ut fläktens anslutningskabel ur eluttaget eller
• stänga av huvudströmbrytaren eller
• ta ut säkringen helt
Regelbunden rengöring av fläkten säkrar en bra och felfri drift. Se att fettfilter
rengörs efter tillverkarens/importörens anvisningar. Om fläkten arbetar i
cirkulationsdrift og använder kolfilter måste dessa bytas efter
tillverkarens/importörens rekommendationer.
Fettfilter
De återanvändbara fettfiltren av aluminium fångar upp alla fasta partiklar i
matoset (fett, damm etc.) och förhindrar att fläkten blir smutsig.
Rengöra fettfilter för hand
Rengör fettfiltren med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel
i. Använd inte koncentrerat handdiskmedel.
Använd inte
• Kalklösande rengöringsmedel
• Skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva allrengöringsmedel
• Ugnsspray
Rengöra fettfiltret in diskmaskin
Ställ fettfiltret lodrätt i den undre korgen och diska i 50°‐program med ett
milt maskindiskmedel. Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt.
Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltret kan
dess insida få bestående missfärgningar när det diskas i maskin.
Detta inverkar inte på filtrets funktion.
Lägg filtren på tork på fuktsugande underlag innan de sätts in igen.
~ 34 ~
Medan filtren är nedmonterade skall man noggrant rengöra tillgängliga delar
av höljets insida. Därmed undviker man brandrisk på grund av fettavlagringar.
Avlägsna fettfiltret efter nedanstående:
Modell WS20
Vippa ned panelen med handtaget (fig. 11A). Avlägsna fettfiltret genom
handtaget.
Modell WS21
Avlägsna panelen fig. 10 genom att dra nedåt. Panelen hålls fast med
magneter. Avlägsna fettfiltret genom handtaget.
Efter ca 30 drifttimmar måste filtret rengöras, detta visas genom att alla
hastighetsindikatorerna lyser samtidigt. Välj timerfunktionen för att
återställa.
Aktivt kolfilter (extra tillbehör)
Vid cirkulationsdrift måste fettfiltren kompletteras med ett kolfilter. Kolfilter
binder luktämnen som uppstår vid matlagning.
OBS: Kolfiltret är inte återanvändbart och måste bytas varje 2 ‐6 månad
För att byta eller montera kolfilter måste först fettfiltren tas ut enligt tidigare
beskrivning. Avlägsna och byta kolfiltret.
Rengöring av fläktkåpan
Ytor och betjäningspanelen är mottagliga för repor. Följ nedanstående råd.
Rengör endast ytor och betjäningspanel med en mjuk trasa, PH-neutralt
diskmedel och varmt vatten.
Torka av ytorna med en mjuk trasa.
~ 35 ~
Använd endast lite vatten på betjäningspanelen. På så sätt undviker man att
vatten tränger in i elektroniken.
Undvik nedanstående – dessa rengöringsmedel kan skada ytorna
• Rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel,
• Skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller
rester av skurmedel.
Särskilda anvisningar för fläktar med rostfritt hölje
(gäller ej för betjäningspanel!)
För rostfria ytor lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte
repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig rekommenderas
vårdande medel för rostfritt stål. Använd en mjuk trasa och sparsamt med
medel.
Byte av glödlampa
Modell WS20
Vippa panelen nedåt med handtaget (fig. 11A). Avlägsna skruvarna till
panelen (fig. 12). Byt den defekta lampan med en lampa av samma typ.
Montera panelen igen.
Modell WS21
Avlägsna panelen genom att avlägsna de 4 skruvarna (fig. 2). Byt den defekta
lampan med en lampa av samma typ.
~ 36 ~
Garanti
Vi ger 2 års reklamationsrätt på fabrikations‐ och materialfel. Detta gäller från
den dokumenterade köpsdatum. Garantin inkluderar reparation och
försändelse.
Vid reparation skickas produkten till Garant Gruppen. Köpsfaktura eller
annan dokumentation från köpsdatum måsta bifogas.
Garantin gäller inte vid:
• Fel och skador, som inte beror på fabrikations‐ eller materialfel.
• Om en ej yrkesutbildad har reparerat maskinen.
• När säkerhetsanvisningarna inte har följts.
Transportskador
Eventuella transportskador måsta anmälas omedelbart, och senast 24 timmar
efter att varan är levererat. Annars kan kundens krav avvisas. En
transportskada som fastställas vid återförsjälarens leverans vid kunden, är en
sak mellan kund och återförsjälare. Om kunden själv arrangerar transporten,
förpliktar leverantören sig inte vid ev. transportskador.
Omotiverade servicebesök
Om du tillkallar en servicetekniker, och det visar sig att du själv kunde ha
rättat till felet genom att t.ex. följa anvisningarna i bruksanvisningen eller
genom att byta en trasig säkring i säkringsskåpet, kommer du att betala för
besöket, eftersom garantin ENDAST täcker tillverkningsfel.
Företagsköp
Företagsköp, är köp av produkter, som inte används i privat hushåll, men
används till företag eller företagsliknande syfte (restaurang, lunchrum etc.),
eller används till uthyrning eller annan användning, som inkluderar flera
personer. I samband med företagsköp ges INGEN garanti, då produkten
enbart är avsedd för vanligt hushållsbruk.
~ 37 ~
Service
GarantGruppen AB
Bangårdsgatan 6
582 77 Linköping
Tlf.: 013 15 45 10
Fax: 013 15 45 07
~ 38 ~
Sisällysluettelo
Pakkauksen hävittäminen .............................................. 40
Vanhan liesituulettimen hävittäminen .......................... 40
Turvallisuusohjeet .......................................................... 40
Liesituulettimen kuvaus ................................................. 45
Mittapiirustukset ........................................................... 46
Asentaminen .................................................................. 48
Käyttäminen ................................................................... 51
Puhdistaminen ............................................................... 53
Takuu.............................................................................. 55
Huolto ............................................................................ 56
Mittapiirros .................................................................... 69
~ 39 ~
Pakkauksen hävittäminen
Pakkaus suojaa liesituuletinta kuljetusvahingoilta. Pakkauksen materiaali on
valittu ympäristö- ja jätetekniset seikat huomioiden, ja siksi sen voi
kierrättää. Pakkausmateriaalien kierrättäminen säästää raaka-aineita ja
vähentää jäteongelmia. Tämän vuoksi pakkaus tulee toimittaa lähimmälle
kierrätysasemalle tai keräyspisteeseen. Pakkauksen osat (esim. kalvot,
polystyreenivaahto) voivat olla vaarallisia lapsille. Tukehtumisvaara!
Pakkausmateriaalit on tämän vuoksi säilytettävä poissa lasten ulottuvilta ja
hävitettävä mahdollisimman nopeasti.
Vanhan liesituulettimen hävittäminen
Vanhat sähkötoimiset ja elektroniset laitteet sisältävät edelleen arvokkaita
materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet
välttämättömiä koneiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta.
Tällaisten laitteiden hävittäminen kotitalousjätteen joukossa tai
käsitteleminen muuten väärällä tavalla saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisten
terveydelle ja ympäristölle. Tämän vuoksi vanhoja laitteita ei tule koskaan
hävittää kotitalousjätteen joukossa.
Sen sijaan vanha laite tulee toimittaa lähimpään keräyspisteeseen tai
paikalliselle kierrätysasemalle niin, että osat saadaan uusiokäyttöön. Lisäksi
vanha laite on säilytettävä lasten ulottumattomissa kunnes se toimitetaan
kierrätysasemalle.
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen liesituulettimen käyttöönottoa.
Se sisältää tärkeää tietoa laitteen turvallisuudesta, asentamisesta,
käyttämisestä ja kunnossapidosta. Niiden avulla osaat välttää tilanteita, jotka
voivat johtaa tapaturmiin tai koneen vaurioitumiseen.
Säilytä käyttöohje ja toimita se laitteen mukana mahdolliselle seuraavalle
omistajalle.
Liesituuletin on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön.
~ 40 ~
Valmistaja/maahantuoja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on laitteen
virheellinen käyttö tai käsittely.
Liesituulettimen sähköasennusta tehtäessä on varmistettava, että liitettävän
sähkövirran ominaisuudet (jännite ja taajuus) vastaavat laitteen
tyyppikilvessä annettuja arvoja. Arvojen vastaavuus on erittäin tärkeää, sillä
muuten liesituuletin voi vaurioitua. Epäselvissä tilanteissa asia on
tarkastettava ammattitaitoiselta sähköasentajalta.
Liesituulettimen sähköturvallisuus voidaan taata vain, mikäli liitäntä on
maadoitettu määräysten mukaisesti. On erittäin tärkeää, että tämän
perusturvallisuuteen liittyvän toimenpiteen tarkastaa ja epäselvissä
tilanteissa myös suorittaa ammattitaitoinen sähköasentaja.
Valmistajaa/maahantuojaa ei voi asettaa vastuuseen vahingoista (esimerkiksi
sähköiskusta), jotka ovat aiheutuneet puuttuvasta tai vioittuneesta
maadoitusjohtimesta.
Laitteen asennus ja korjaaminen on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi. Asiantuntemattomat asennus- ja korjausyritykset
saattavat aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin käyttäjälle ja johtavat
takuun raukeamiseen. Liesituulettimen saa asentaa liikkuvaan kohteeseen
(esim. veneeseen) vain ammattitaitoinen sähköasentaja, joka on perehtynyt
tälle laitteelle annettuihin turvallisuusmääräyksiin.
Liesituuletin on kytketty irti sähköverkosta vain silloin, kun jokin seuraavista
ehdoista täyttyy:
• Pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Pidä aina kiinni itse pistotulpasta,
älä johdosta, kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta.
• Sulake on kytketty pois päältä.
• Kierrettävä sulake on kierretty kokonaan pois.
Sähköliitännässä ei saa käyttää jatkojohtoa,
sillä sen turvallisuus ei ole riittävä (mm. ylikuumentumisvaara).
Liesituulettimen alla ei saa koskaan käyttää avotulta. Älä liekitä, grillaa jne.
liedellä.
~ 41 ~
Liekit voivat imeytyä suodattimeen, jolloin siihen kertyneet ruuanlaittorasvat
saattavat syttyä palamaan!
Jos liesituuletinta käytetään kaasulieden yläpuolella, sytytettyjen
kaasupolttimien päällä on oltava koko ajan jokin suoja, esimerkiksi kattila.
Kaasupoltin tulee sammuttaa aina, kun keittoastia otetaan pois, vaikka vain
lyhyeksikin ajaksi. Liekki on säädettävä niin, ettei se ulotu keittoastian pohjan
ulkopuolelle. Peittämättömien poltinten liekit voivat nostaa kuumuuden
erittäin korkeaksi, ja se voi vahingoittaa liesituuletinta.
Käynnistä liesituuletin aina kun käytät keittolevyä. Mikäli liesituuletinta ei
käytetä, sen sisälle voi kondensoitua vettä. Se voi puolestaan johtaa
korroosiovaurioihin liesituulettimen rakenteissa.
Jos ruuanvalmistuksessa käytetään öljyä tai rasvaa, kattiloita, pannuja ja
friteerauspatoja on tarkkailtava koko ajan. Myös lieden päällä käytettävää
sähkögrilliä on valvottava koko ajan. Ylikuumentunut öljy ja rasva voivat
syttyä itsestään palamaan ja sytyttää myös liesituulettimen.
Älä käytä liesituuletinta koskaan ilman rasvasuodatinta, sillä rasva- ja
likakertymät voivat heikentää liesituulettimen toimintaa. Suodattimet on
puhdistettava tai vaihdettava säännöllisesti. Täyttynyt rasvasuodatin voi
aiheuttaa tulipalon!
Älä puhdista liesituuletinta koskaan pölynimurilla. Pöly voi imeytyä
jännitteenalaisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun.
Liesituuletin on tarkoitettu aikuisten, käyttöohjeen lukeneiden henkilöiden
käyttöön. Lasten on usein vaikea ymmärtää niitä vaaroja, joita
liesituulettimen virheellinen käyttö aiheuttaa. Tämän vuoksi on tärkeää
valvoa lapsia, kun he oleskelevat liesituulettimen lähettyvillä.
Isommat lapset voivat käyttää liesituuletinta, kun heille on neuvottu sen
käyttö huolellisesti ja he ymmärtävät, millaisia vaaroja sen virheelliseen
käyttöön liittyy.
~ 42 ~
Halogeenilampuilla varustettujen liesituulettimien yhteydessä on
huomioitava, että lamput kuumentuvat palaessaan erittäin voimakkaasti ja
jäähtyvät sammuttuaan melko hitaasti. Älä päästä lapsia lamppujen lähelle
ennen kuin ne ovat jäähtyneet niin paljon, ettei palovammojen vaaraa enää
ole.
Pakkauksen osat (esim. kalvot, polystyreenivaahto) voivat olla vaarallisia
lapsille. Tukehtumisvaara! Pakkausmateriaalit on tämän vuoksi säilytettävä
poissa lasten ulottuvilta ja hävitettävä mahdollisimman nopeasti.
Ellei lieden valmistaja ole edellyttänyt suurempaa turvaetäisyyttä lieden
pinnasta liesituulettimen alareunaan, asennuksessa on noudatettava
seuraavia minimietäisyyksiä:
Keraaminen liesitaso: 650 mm
Kaasuliesi: 700 mm.
Asennuskorkeutta päätettäessä huomioon on otettava myös käyttäjien
pituus. Heidän on voitava työskennellä vapaasti lieden äärellä ja käyttää
liesituuletinta mahdollisimman vaivattomasti.
Korkeutta valittaessa on huomioitava myös, että liesituulettimen etäisyyden
kasvattaminen heikentää ruuanvalmistuksessa syntyvien höyryjen
ohjautumista liesituulettimeen.
Mikäli teleskooppisen kotelon halutaan ulottuvan kattoon asti, se on
huomioitava liesituulettimen asennuskorkeutta päätettäessä.
Mikäli liesituulettimen alla on tarkoitus käyttää erilaisia
ruuanvalmistusvälineitä, etäisyys on valittava suurimman vaaditun
turvaetäisyyden mukaan.
Liesituuletinta ei saa asentaa palavaa polttoainetta käyttävien tulisijojen
päälle.
Poistoputken tai -letkun on oltava syttymätöntä materiaalia.
~ 43 ~
Poistoilmaa ei saa johtaa savukanavaan, hormiin tai ilmastointiputkeen, jota
käytetään tulisijoilla varustettujen huoneiden hormina.
Poistoilman johtaminen käytöstä poistettuun savukanavaan tai hormiin on
suoritettava viranomaismääräysten mukaisesti.
Liesituulettimen käyttäminen samanaikaisesti huonetilan ilmaa käyttävien
tulisijojen kanssa
Varoitus: Myrkytysvaara!
Noudata erityistä varovaisuutta, mikäli samassa tilassa tai samaan
ilmastointijärjestelmään kuuluvassa huoneessa käytetään sekä liesituuletinta
että tulisijaa, jonka toiminta riippuu huonetilassa olevasta ilmasta.
Huonetilan ilmaa käyttäviä tulisijoja ovat esimerkiksi kaasu-, öljy-, puu- ja
hiilikäyttöiset lämmittimet, läpivirtaustekniikalla toimivat
käyttövedenlämmittimet, lämminvesikattilat ja kaasuliedet ja -uunit, jotka
ottavat palamiseen tarvittavan ilman sijoituspaikastaan ja joiden poistoilma
johdetaan ulos esimerkiksi savupiipun kautta.
Kun liesituulettimen kautta kulkeva ilma johdetaan ulos, vaikka
ulkopuolisenkin puhaltimen avulla, liesituuletin imee ilmaa keittiöstä ja sen
vieressä sijaitsevista huoneista.
Mikäli korvausilman saanti ei ole riittävä, huoneistoon syntyy alipainetta.
Silloin tulisijat saavat liian vähän ilmaan palamisreaktioon ja palaminen
häiriintyy.
Sen seurauksena asuintiloihin voi imeytyä myrkyllisiä palokaasuja hormista
tai poistokanavasta. Tämä voi olla hengenvaarallista!
Jotta liesituulettimen samanaikainen käyttö huonetilan ilmaa käyttävän
tulisijan kanssa olisi vaaratonta, huonetilan tai ilmastointijärjestelmän
alipaine saa olla enintään 4 Pa (0,04 mbar), jolloin palokaasujen imeytyminen
takaisin sisätiloihin estyy.
Tähän päästään lisäämällä palamiseen tarvittavan ilman saantia esimerkiksi
ovien tai ikkunoiden ilmaventtiileillä. On tärkeää varmistaa, että
~ 44 ~
ilmaventtiileiden läpimitta on riittävä. Yksi korvausilmakanava ei yleensä riitä
varmistamaan tarvittavaa ilmansaantia.
Korvausilmanoton riittävyyttä arvioitaessa on huomioitava asunnon
ilmanvaihtojärjestelmä kokonaisuudessaan. Epäselvissä tilanteissa on
otettava yhteyttä paikalliseen nuohoojamestariin.
Turvallisen toiminnan varmistamiseksi liesituuletinta voidaan joutua
täydentämään
• ikkunakytkimellä, joka sallii liesituulettimen käytön vain, mikäli ikkuna on
riittävästi auki, tai
• kytkemällä se automaattiseen raitisilmapuhaltimeen tai moottoroituun
tuuletusluukkuun, joka avautuu liesituulettimen käynnistyessä, tai
• kytkemällä se järjestelmään, joka sammuttaa huonetilan ilmaa käyttävän
tulisijan silloin, kun liesituuletin käynnistyy.
Ota aina yhteyttä paikalliseen nuohoojamestariin.
Liesituulettimen kuvaus
Liesituuletin on tarkoitettu höyryjen ja käryjen poistamiseen keittiöstä.
Kiertoilmatoiminto
Liesituuletinta voidaan käyttää myös kiertoilmaperiaatteella. Silloin
laitteeseen on hankittava hiilisuodatin.
Kiertoilmatoiminnossa ilma ohjataan aktiivihiilisuodattimeen ja palautetaan
huonetilaan liesituulettimen päällä olevien rakojen kautta.
Liesituuletin on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi pystysuoraan seinään
kaasu- tai sähköuunin/-liesitason yläpuolelle.
~ 45 ~
Mittapiirustukset WS20
~ 46 ~
Mittapiirustukset WS21
~ 47 ~
Asentaminen
Tarkasta ennen asennuksen aloittamista, ettei tuote ole vaurioitunut. Mikäli
havaitset vaurioita, ota yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
Lue asennusohjeet huolellisesti läpi.
•
•
•
•
Käytä vain määräysten mukaisia materiaaleja.
Poistoilmaputken on oltava mahdollisimman lyhyt.
Tee poistokanavasta mahdollisimman suora
Älä muuta putken läpimittaa. Läpimitan tulee olla 150 mm putken koko
pituudelta. Muutoin järjestelmän imuteho heikentyy ja laitteen äänitaso
nousee huomattavasti.
Valmistaja/maahantuoja ei vastaa ilmanvaihtoon tai äänitasoon liittyvistä
ongelmista, mikäli yllä annettuja ohjeita ei ole noudatettu. Samalla myös
laitteen takuu raukeaa.
Ennen tuulettimen liittämistä sähköverkkoon on varmistettava, että
sähkövirta vastaa laitteen tyyppikilvessä annettuja arvoja (jännite ja taajuus).
Arvojen vastaavuus on erittäin tärkeää, sillä muuten tuuletin voi vaurioitua.
Epäselvissä tilanteissa asia on tarkastettava ammattitaitoiselta
sähköasentajalta.
Liesituulettimen sähköturvallisuus voidaan taata vain, mikäli liitäntä on
maadoitettu määräysten mukaisesti. On erittäin tärkeää, että tämän
perusturvallisuuteen liittyvän toimenpiteen tarkastaa ja epäselvissä
tilanteissa myös suorittaa ammattitaitoinen sähköasentaja.
Valmistajaa/maahantuojaa ei voi asettaa vastuuseen vahingoista (esimerkiksi
sähköiskusta), jotka ovat aiheutuneet puuttuvasta tai vioittuneesta
maadoitusjohtimesta.
Laitteen asennus ja korjaaminen on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi. Asiantuntemattomat asennus- ja korjausyritykset
saattavat aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin käyttäjälle ja johtavat
takuun raukeamiseen. Liesituulettimen saa asentaa liikkuvaan kohteeseen
~ 48 ~
(esim. veneeseen) vain ammattitaitoinen sähköasentaja, joka on perehtynyt
tälle laitteelle annettuihin turvallisuusmääräyksiin.
Liesituuletin on kytketty irti sähköverkosta vain silloin, kun jokin seuraavista
ehdoista täyttyy:
• Pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Pidä aina kiinni itse pistotulpasta,
älä johdosta, kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta.
• Sulake on kytketty pois päältä.
• Kierrettävä sulake on kierretty kokonaan pois.
Sähköliitännässä ei saa käyttää jatkojohtoa,
sillä sen turvallisuus ei ole riittävä (mm. ylikuumentumisvaara).
Ellei lieden valmistaja ole edellyttänyt suurempaa turvaetäisyyttä lieden
pinnasta liesituulettimen alareunaan, asennuksessa on noudatettava
seuraavia minimietäisyyksiä:
Keraaminen liesitaso: 650 mm
Kaasuliesi: 700 mm.
Asennuskorkeutta päätettäessä huomioon on otettava myös käyttäjien
pituus. Heidän on voitava työskennellä vapaasti lieden äärellä ja käyttää
liesituuletinta mahdollisimman vaivattomasti.
Mikäli teleskooppisen kotelon halutaan ulottuvan kattoon asti, se on
huomioitava liesituulettimen asennuskorkeutta päätettäessä.
Malli WS20
Poraa tarvittavat reiät ja asenna kiinnityslevy (kuva 1) kattoon keskelle
liesitasoa mukana toimitetuilla ruuveilla.
Sähköjohdon kulkuaukko on osoitettu nuolella kuvassa 1.
Irrota teräslevy (kuva 2).
Asenna paksumpi teleskooppiputki irrotettuun teräslevyyn.
~ 49 ~
Asenna teleskooppiputki laitteeseen kuvassa 3 osoitetulla tavalla ja kiinnitä
se ruuveilla ja asennustulpilla.
Asenna teräslevy ohuempaan teleskooppiputkeen (kuva 4).
Vie sähköjohto kuvien 3A ja 5A osoittamalla tavalla.
Asenna teräslevy (kuva 2).
Säädä tuulettimen korkeus. Varmista, että sen alapinta on vähintään 650 mm
korkeudella keraamisesta liesitasosta ja 700 mm korkeudella kaasuliedestä.
Kiristä ruuvit niin, että tuuletin on sopivalla korkeudella.
Huomaa: Mikäli tuuletin asennetaan minimikorkeudelle, suosittelemme
teleskooppiputkien asentamista vasta kattokiinnityksen jälkeen.
Asenna kiinnityslevyn tuki ja kiristä ruuvit.
Tee sähköliitäntä.
Nosta kattosuojus paikalleen ja kiinnitä se sivulta ruuvilla (kuva 6).
Malli WS21
Poraa tarvittavat reiät ja asenna kiinnityslevy (kuva 1) kattoon keskelle
liesitasoa mukana toimitetuilla ruuveilla. Sähköjohdon kulkuaukko on
osoitettu nuolella kuvassa 1.
Kiinnitä pallonivelputki laitteeseen ruuveilla (kuva 7).
Huomaa: Mikäli tuuletin asennetaan minimikorkeudelle, suosittelemme
teleskooppiputkien asentamista vasta kattokiinnityksen jälkeen.
Asenna kiinnityslevy ylimmäksi putkeen kuten kuvassa 4.
Kiinnitä tuuletin kiinnityslevyyn kahdella ruuvilla (kuva 8).
Tee sähköliitäntä
~ 50 ~
Nosta kattosuojus paikalleen ja kiinnitä se sivulta ruuvilla (kuva 6).
Käyttö
Kaukosäädin (kuva 9)
Tekniset tiedot:
• Alkaliparistot: 12V tyyppi 23A
• Taajuus: 433.92Mhz
• Maks. kulutus: 25mA
• Ohjauskoodi: 4096
• Käyttölämpötila: -20°C - +55 C°
Painikkeen painaminen käynnistää ja sammuttaa
tuulettimen/ilmanvaihtolaitteen
Painikkeen painaminen lisää nopeutta
Painikkeen painaminen vähentää nopeutta
Kaksi painallusta vähentää nopeuden maksimista asentoon 1
Painikkeen painaminen sytyttää ja sammuttaa valon
Painikkeen painaminen aktivoi ajastimen (10 min.)
Ajastustoiminto
Kun ajastin on aktivoitu, oikealla oleva merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein ja
tuuletin/ilmanvaihtolaite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.
Toimintanopeuden muuttaminen ajastimen käytön aikana sammuttaa
ajastimen.
Ensimmäisellä käynnistyskerralla valopainiketta painetaan 5 sekunnin ajan.
Normaali kokoonpano
~ 51 ~
Mikäli samaan tilaan asennetaan vierekkäin tai hyvin lähekkäin kaksi
tuuletinta/ilmanvaihtolaitetta, ne voivat häiritä toistensa toimintaa, koska
niillä on sama ohjauskoodi. Tämän vuoksi toisen laitteen ohjauskoodi on
muutettava.
Varoitus
Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi laitteen paristo on vaihdettava
kerran vuodessa. Vaihto tehdään seuraavasti: Ota kaukosäätimen takana
oleva suojakansi pois. Vaihda paristo. Varmista, että se on lokerossa oikein
päin. Käytettyä paristoa ei saa hävittää tavallisen talousjätteen joukossa.
Toimita se paristojen keräyspisteeseen.
Varakatkaisija
Jos kaukosäädin ei toimi, tuuletin/ilmanvaihtolaite voidaan sammuttaa sen
sivussa olevalla varakatkaisijalla.
Turvatoiminto
Tuulettimissa on turvatoiminto, joka sammuttaa laitteen 4 tuntia viimeisen
painikkeenpainalluksen jälkeen.
Uudet ohjauskoodit
Laitteille voidaan antaa uudet ohjauskoodit seuraavasti:
Paina samanaikaisesti painikkeita YLÖS, SEIS JA ALAS noin 2 sekunnin ajan.
Kun merkkivalot alkavat vilkkua, paina 5 sekunnin kuluessa painikkeita YLÖS
ja ALAS. Merkkivalot vilkkuvat 3 kertaa ohjauskoodimuutoksen merkiksi.
Varoitus: toimenpide poistaa kaikki aiemmin tallennetut ohjauskoodit.
Uuden ohjauskoodin asettaminen
Kun kaukosäätimen koodi on muutettu, uusi koodi on annettava
tuulettimelle/ilmanvaihtolaitteelle. Paina tuulettimen/ilmanvaihtolaitteen
OFF-painiketta. Kytke virta uudelleen päälle. Paina Valo-painiketta 15
sekunnin kuluessa. Tämä synkronoi uuden ohjauskoodin laitteeseen.
~ 52 ~
Puhdistus ja kunnossapito
Säännöllinen puhdistaminen varmistaa liesituulettimen moitteettoman
toiminnan ja pidentää sen käyttöikää. Muista vaihtaa rasvasuodattimet
valmistajan ohjeiden mukaan.
Rasvasuodattimet
Rasvasuodattimet on puhdistettava joka toinen kuukausi. Ne voidaan pestä
astianpesukoneessa tai käsin. Käytä mietoa pesuainetta (vältä
pesuainetiivisteiden käyttämistä) ja lämmintä vettä (maks. 50 °C). Huomaa:
pesu astianpesukoneessa voi aiheuttaa suodattimiin värjäytymiä.
Suodattimet irrotetaan seuraavasti:
Malli WS20
Käännä paneeli alas kädensijan avulla (kuva 11A). Ota rasvasuodatin pois
kädensijaa käyttäen.
Malli WS21
Ota paneeli, kuva 10, pois vetämällä sitä alaspäin. Paneeli on kiinnitetty
magneeteilla. Ota rasvasuodatin pois kädensijaa käyttäen.
Noin 30 käyttötunnin jälkeen toimintanopeuden merkkivalot alkavat vilkkua
rasvasuodattimen täyttymisen merkiksi. Ilmoitus kuitataan painamalla
ajastinpainiketta.
Aktiivihiilisuodatin (lisätarvike)
Liesituulettimeen tarvitaan aktiivihiilisuodatin, jos sitä käytetään
kiertoilmaperiaatteella. Hiilisuodatin poistaa hajuja ja käryjä, kunnes se
täyttyy. Aktiivihiilisuodattimia ei voi pestä tai käyttää uudelleen. Ne on
vaihdettava uusiin 2-6 kuukauden välein liesituulettimen käyttömäärästä
riippuen.
~ 53 ~
Liesituulettimen puhdistaminen
Liesituulettimen pinnat ja säätimet voivat naarmuuntua. Tämän vuoksi
puhdistuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita.
Pintojen ja säätimien puhdistamiseen saa käyttää ainoastaan pehmeää
sientä, lämmintä vettä ja PH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta.
Kuivaa pinnat lopuksi huolellisesti pehmeällä liinalla.
Säädinten alueella vedenkäyttöä tulee rajoittaa, sillä sitä voi päästä
suojakannen alla olevaan elektroniikkaan.
Seuraavien aineiden käyttö on kielletty, koska ne voivat vahingoittaa
liesituulettimen pintaa
• sooda-, happo- ja klooripitoiset puhdistusaineet sekä aineet, jotka
sisältävät liuottimia
• hankaavia elementtejä sisältävät puhdistusaineet, kuten hankausjauheet
ja -sienet, esimerkiksi karhunkieli tai pehmeä sieni, johon jäänyt
hankausaineitta edellisestä käyttökerrasta.
Teräskuvun puhdistaminen
(ei koske käyttöpainikkeita!)
Yleisten ohjeiden lisäksi liesituulettimen teräspinnat voidaan puhdistaa
ruostumattomalle teräkselle tarkoitetuilla hankausaineettomilla
puhdistusaineilla. Pintojen nopea likaantuminen voidaan estää käyttämällä
ruostumattomalle teräkselle tarkoitettua hoitoainetta. Levitä teräspinnoille
ohut kerros hoitoainetta pehmeän liinan avulla.
~ 54 ~
Lampun vaihtaminen
Malli WS20
Käännä paneeli alas kädensijan avulla (kuva 11A). Irrota paneelin ruuvit kuva
12). Vaihda palanut lamppu uuteen samanlaiseen.
Asenna paneeli takaisin.
Malli WS21
Irrota paneeli avaamalla kaikki 4 ruuvia (kuva 2). Vaihda palanut LED-lamppu
uuteen samanlaiseen lamppuun.
Takuu
Uudella liesituulettimellanne on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirhetakuu,
joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä lukien. Takuu kattaa
materiaalit, työkustannukset ja kuljetukset. Huoltopyynnön yhteydessä on
ilmoitettava liesituulettimen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät
tyyppikilvestä. Kirjoittakaa mahdolliset muut tiedot tähän käyttöohjeeseen –
silloin ne ovat saatavilla. Huoltoasentajan on helpompi löytää oikea varaosa,
kun tietoja on enemmän.
Takuu ei kata:
Vikoja ja vahinkoja, jotka eivät johdu valmistus- tai materiaalivirheistä
Jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
Jos käyttöohjeita ei ole noudatettu
Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
Jos tuotteen on asentanut tai sitä on korjannut joku muu kuin
ammattitaitoinen asentaja
Kuljetusvahingot
Kuljetusvahinko, joka todetaan tuotteen toimituksessa myyjältä asiakkaalle,
on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Jos asiakas on vastannut
tuotteen kuljetuksesta itse, tavarantoimittajalla ei ole mitään velvollisuuksia
mahdollisten kuljetusvahinkojen suhteen. Mahdolliset kuljetusvahingot tulee
~ 55 ~
ilmoittaa välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tavaran
toimituksesta. Muutoin asiakkaan vaatimukset hylätään.
Turhat huoltokäynnit
Mikäli ostaja kutsuu huoltoasentajan paikalle syystä, jonka asiakas olisi voinut
korjata itse noudattamalla esimerkiksi käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai
vaihtamalla sulakkeen sulaketaulussa, huoltokäynnin kustannukset ovat
ostajan vastuulla.
Osto yrityskäyttöön
Ostolla yrityskäyttöön tarkoitetaan sitä, että yritys ostaa laitteen eikä sitä
käytetä yksityisessä kotitaloudessa vaan yrityksessä tai yritystä
muistuttavassa toiminnassa (esimerkiksi ruokaloissa, kahviloissa, kanttiineissa
jne.), tai sitä vuokrataan tai käytetään muutoin niin, että sillä on useita
käyttäjiä.
Yrityskäyttöön ostettaessa tällä tuotteella ei ole minkäänlaista takuuta, sillä
se on tarkoitettu ainoastaan tavalliseen kotitalouskäyttöön.
Huolto
Piketa Oy
PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND
Puh (+358) 03 233 3237
~ 56 ~
Table of content
Warnings ........................................................................ 58
Uses ................................................................................ 59
Installation ..................................................................... 60
Dimensions..................................................................... 62
Working .......................................................................... 64
Maintenance .................................................................. 66
Lamp replacement ......................................................... 66
Guarantee ...................................................................... 67
Service ............................................................................ 68
Illustrations .................................................................... 69
~ 57 ~
Warnings
The appliance is not intended for use by young children or infirm persons
without supervision. Young children should be supervised to ensure they do
not play with the appliance.
The minimum distance between the cook-top surface and the lower part of
the cooker hood shall as follows:
650 mm distance to ceramic hob
700 mm distance to gas hob
The air sucked can’t be conveyed through or into a duct used to let out fumes
from appliances fed by energy other than electric power (e.g. centralized
heating, radiators, water-heaters, etc.).
To evacuate the air outlet, please comply with the pertaining rules given by
competent authorities.
* Provide the room with an adequate aeration when a cooker hood and
appliances fed by energy other than electric power (gas-, oil-, or coal- stoves,
etc.) are used simultaneously. The cooker hood, when evacuating the sucked
air, could generate a negative pressure in the room- which can’t exceed the
limit of 0.04 mbar, in order to avoid the suck of exhausts deriving from the
heat-source. Therefore the room should be provided with air-intakes to allow
a constant flow of fresh air.
The appliance needs earth connection.
When performing the electrical connections on the appliance, please make
sure that the current-tap is provided with earth connection and that voltage
values correspond to those indicated on the label placed inside the appliance.
Please disconnect the appliance from power mains, before carrying out any
cleaning or maintenance operation. If the appliance is not equipped with a
non-separable flexible cable and plug, or with another device ensuring
omnipolar disconnection from the mains, with an opening distance between
~ 58 ~
the contacts of at least 3 mm, then such disconnecting devices must be
provided in the fixed installation.
If the appliance is equipped with a power cord and a plug, it shall be placed in
such a way that the plug can be reached easily.
The use of materials which can burst into flames (flambé) should be avoided
in close proximity of the appliance. When frying, please pay particular
attention to fire risk due to oil and grease. Being highly inflammable, fried oil
is especially dangerous. Do not use uncovered electric grills. In order to avoid
possible fire risk, all instructions for grease-filter cleaning and for removing
eventual grease deposits should be strictly followed.
The symbol on the product or on its packaging indicates that
this product may not be treated as household waste. Instead
it shall be handed over to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment. By
ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more detailed information
about recycling of this product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the
product. This appliance is marked according to the European directive
2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE).
Uses
The appliance can only be used in the filtering version, so it is equipped with
metal grease filters and activated charcoal filters.
~ 59 ~
Installation
Make sure that the packaging is in perfect conditions and that none of the
components inside is damaged: in case of damaged components, please
contact your retailer and do not carry out installation.
Read all of the following instructions before carrying out installation.
WS20
Place the fixing plate (Fig.1) in the ceiling, connected with the centre of cooktop, drill the holes and fix the plate using the screws and screw anchors
supplied with the appliance.
The power cord must pass through the plate hole shown by the arrow in
Fig.1.
Remove the appliance from its packaging and place it in a suitable area,
where it is not likely to be damaged
Remove the steel cover placed in the upper side of the appliance by
unscrewing the fixing screws. (Fig. 2).
Install the telescopic rod with the biggest diameter inside the upper steel
cover previously removed.
Install the telescopic rod inside the product as shown in fig. 3 and fix it
through the steel screws and the dowels supplied.
Insert the steel upper cover in the upper part of the telescopic rod with the
smaller diameter (fig. 4). Insert the power cord into the suitable part
indicated in fig. 3A and let it go out from the part indicated in fig. 5A.
Refit the steel upper cover as shown in Fig. 2.
Adjust the height of the appliance, making sure a minimum distance of at
least 65 cm is maintained between the lowest part of the hood and the cooktop. Tighten the central screws of the rod so that it does not slide.
~ 60 ~
Attention: in case of installation of the product with a minimum height we
recommend to fix the rods after the installation of the product to the ceiling.
Insert the support rod into the ceiling plate previously fixed and tighten it
through the screws.
Carry out the electric connection.
Lift the ceiling cover and fix it by tightening the side dowel (Fig.6).
WS21 (SILT2 1) Installation
Place the fixing plate (Fig.1) into the ceiling, in a position which coincides with
the centre of your cook-top, then drill the holes and fix the plate by using the
screws and screw anchors supplied with the appliance. The power cord needs
to pass through the plate hole, which is shown by the arrow in Fig.1.
Remove the appliance from its packaging and place it in a suitable area,
where it is not likely to be damaged.
Fix the articulated rod to the product by inserting and tightening the fixing
screw, as shown in Fig. 7.
Adjust the height of the appliance , making sure a minimum distance of at
least 65 cm is maintained between the lowest part of the hood and the cooktop; height adjustment can be done by loosening the rod fixing screws ,
adjusting the appliance height and then by fastening them again.
Insert the fixing plate cover from the rod upper part, as per Fig. 4.
Hang the appliance to the fixing plate, and secure the plate by using the two
screws supplied with the appliance, as shown in Fig. 8.
Make the electric connection.
Lift the fixing plate cover and secure it with the screws supplied with the
appliance, as shown in Fig.6
~ 61 ~
Dimensions WS20
~ 62 ~
Dimensions WS21
~ 63 ~
Working
Radio remote control or the remote control of cooker hoods (fig. 9).
Technical data:
• Alkaline battery powered: 12V mod 23A
• Operating frequency: 433.92 MHz
• Max. consumption: 25 mA
• Combination: 4096
• Operating temperature: - 20 + 55°C
Working description:
To light the cooker hood on or to light it off press the button
To increase the speed up to the fourth one press the button
To reduce the speed up to the second one press the button
To go from a high speed back to the first one press twice the button
To give power to the lights or to shut them down press the button
To set the timer up press the button
The LED on the right side will start to flash (every 5 seconds), the hood will
work for 10 minutes at the selected speed and then it lights automatically off.
If the client increases or reduces the speed while the timer is on, this is
automatically stopped.
WORKING
Remark: At every selected function, the LED lights on accordingly.
At first ignition, keep pressed the lighting button for 5 seconds.
~ 64 ~
Standard configuration
If two cookerhood radio control systems are installed in the same room or in
the immediate vicinity, each system may affect the operation of the other,
due to the fact that they have the same code. Therefore it will be necessary
to change the code of one of the radio controls.
Warning:
The battery should be replaced every year to guarantee the optimal range
of the transmitter. To replace the exhausted battery, take the plastic lid off,
remove the battery and replace it with a new one, observing the correct
battery polarities. Used batteries should be discarded in special collection
bins.
Emergency button:
In case of radio control malfunctioning, to switch off the appliance just press
the emergency button (Fig. 16B) placed near the lighting lamp. After fixing
reset the emergency button.
The luxury products are endowed with an electronic device which allows the
automatic switching off after 4 hours working from the last operation.
Generating a new transmission code
The radio control is supplied by the manufacturer with default codes stored.
If you want to create a new set of codes, proceed as follows: press and hold
the UP, STOP and DOWN buttons simultaneously for 2 seconds. After the
LEDS light up, press the UP and DOWN button within 5 seconds. The LEDS will
flash 3 times to indicate that the process is completed.
WARNING: This procedure deletes all previously stored codes.
Learning the new transmission code
After changing the transmission code on the radio control, the cooker hood
electronic control unit must be made to set the new code as follows:
Disconnect the appliance from the electric network and then re-connect it ;
press the light key within the next 15 seconds, in order to synchronize the
cooker-hood with the new code.
~ 65 ~
Maintenace
An accurate maintenance guarantees good functioning and long-lasting
performance.
A special care is due to the grease filter.
WS20S grease filter replacement
Turn the lower panel of the product through the handle shown in Fig. 11A.
Then remove the filter using the suitable handle. After having cleaned the
filter, refit it and reposition the panel in its place again.
WS21 grease filters replacement
Remove the lower cylindrical plate as shown in Fig. 10, by pulling it
downwards since it is magnetically hold.
Remove the grease filters by acting on their handle.
After 30 hours of operation of the cooker-hood, the remote control will signal
the filter saturation by the simultaneous lighting of led indicators; to reset,
select the timer function when the cooker-hood is off.
The metal grease filter can be washed by hand or in the dishwasher.
The grease filter needs regular cleaning depending on its use, once every two
months at least.
The charcoal filter needs to be replaced depending on its use, once every six
months at least.
We recommend using tepid water and a neutral detergent to clean the
appliance, while abrasive products should be avoided.
The power cord replacement must be carried out by specialized personnel
only.
WS21 LED (SILT21) lamps replacement:
Remove the cooker-hood upper cover by removing the 4 fixing screws (Fig.
2), find the damaged LED lamp and replace it with a new one with the same
characteristics.
Refit the upper cover.
~ 66 ~
WS20S lamps replacement
Turn the panel of the product through the handle shown in Fig. 11. Remove
the screws fixing the panel (Fig. 12), replace the lamp and reposition the
panel again
Guarantee
A two year guarantee on manufacture and material defects is granted on
your new appliance valid from the documented purchase date. The
guarantee includes materials, salary and transport. When contacting service
please state the appliance model and serial number.
The guarantee does not cover:
• Defects and damages which are not caused by manufacture and material
defects.
• If original spare parts have not been used.
• If the instructions in the manual have not been carried out.
• If the installation has not been carried out according to this manual.
• If unauthorized personnel has carried out installation or repair word.
Transport damages
A transport damage observed when the dealer delivers the appliance at the
customer is solely a matter between the customer and the dealer. If the
customer has carried out the transport alone the manufacture / supplier
cannot be held responsible for transport damages. All transport damages
must be reported no later than 24 hours after delivery otherwise all claims
will be rejected.
Unnecessary service visits
If a service technician is called out to a defect and the customer could have
corrected the defect without help e.g. by following the instructions within
this manual or by changing a fuse the customer will be charged all service
costs – even under guarantee.
~ 67 ~
Commercial purchase
Commercial purchases are any purchase of appliances not used in a domestic
household but instead are used for commercial purposes e.g. in a restaurant,
café etc. or used to rent out or used for any other purpose including several
users. In case of commercial purchase no guarantee is granted on this
appliance since this is only meant for domestic household use.
Service
If you require service please contact us per phone: 01483 516633 or by email:
support@witt-ltd.com
~ 68 ~
~ 69 ~
~ 70 ~
~ 71 ~
~ 72 ~
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising