4Safety™PLUS EDB52XX BG HU

4Safety™PLUS EDB52XX BG HU

4Safety™PLUS

EDB52XX

BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ

CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ

DA VEJLEDNING

DE ANLEITUNG

EE KASUTUSJUHEND

EN INSTRUCTION BOOK

ES LIBRO DE INSTRUCCIONES

FI OHJEKIRJA

FR MODE D’EMPLOI

HR KNJIŽICA S UPUTAMA

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IT ISTRUZIONI

LT INSTRUKCIJŲ KNYGA

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

NL GEBRUIKSAANWIJZING

NO BRUKSANVISNING

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

RU ИНСТРУКЦИЯ

SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE

SL NAVODILA

SR UPUTSTVO

SV BRUKSANVISNING

TR EL KITABI

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

CONTENTS

БЪЛГАРСКИ .............................................. 4

ČEŠTINA ...................................................... 7

DANSK .......................................................10

DEUTSCH ..................................................13

EESTI ...........................................................16

ENGLISH ....................................................19

ESPAÑOL ..................................................22

SUOMI ........................................................25

FRANÇAIS.................................................28

HRVATSKI .................................................31

MAGYAR ....................................................34

ITALIANO ..................................................37

LIETUVIŠKAI............................................40

LATVIEŠU ..................................................43

NEDERLANDS .........................................46

NORSK .......................................................49

POLSKI .......................................................52

PORTUGUÊS ............................................55

ROMÂNĂ ..................................................58

РУССКИЙ .................................................61

SLOVENČINA ..........................................64

SLOVENŠČINA ........................................67

СРПСКИ ....................................................70

SVENSKA ..................................................73

TΫRKÇE ......................................................76

УКРАЇНСЬКА ..........................................79

WE’RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website to:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:

www.electrolux.com

Register your product for better service:

www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories and Consumables for your appliance:

www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

2

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Enviromental information

Subject to change without notice.

www.electrolux.com

I

C

D

G

F

E

H,J

N

A

B

L

K

M fig. 1

B

A fig. 2 fig. 4 fig. 5 fig. 7 fig. 8 fig. 3

8 min

30 sec

fig. 6

30 sec

fig. 9

3

BG

Указания за безопасност

Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно тази инструкция за употреба.

• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.

• Децата не трябва да си играят с уреда.

• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение.

• Пазете ютията и кабела й далеч от достъп на деца под 8 годишна възраст, когато е захранена с електричество или се охлажда.

• Повърхностите се награвят по време на използване .

• Този продукт е подходящ за използване с чешмяна вода.

Препоръчително е да използвате дестилирана вода или смес от

50% дестилирана, 50% чешмяна вода.

• Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!

• Ютията не трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има видими признаци за повреда по нея, по шнура й или ако тя тече.

• Уредът трябва да се включва само в заземен контакт.

• Отворът за пълнене не трябва да е отворен по време на употреба.

• Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасност.

• Ютията трябва да се използва и поставя на стабилна повърхност.

Когато слагате ютията на поставката й, винаги проверявайте дали повърхността, върху която стои поставката, е стабилна.

• Никога не оставяйте без наблюдение уреда, когато е включен към захранването.

• Уредът трябва да се изключва и щепселът да се изважда всеки път след употреба, преди да се извършва почистване и поддръжка.

• Щепселът трябва да се вади от контакта, преди резервоарът за вода да бъде пълнен с вода.

• Захранващият кабел не трябва да се допира до горещите части на уреда.

• Никога не потапяйте уреда във вода или други течности!

• Не надвишавайте максималния обем на запълване, посочен на уреда.

• Ако има ограничения, моля определете качеството / типа на водата, която може да се използва в уреда.

• Този уред е предназначен само за битова употреба.

Производителят не поема никаква отговорност за възможни щети, причинени от неподходяща или неправилна употреба на уреда.

4 www.electrolux.com

компоненти

A. Гладеща плоча

B. Индикатор за максималното ниво на водата

C. Отвор за пълнене с капак

D. Дюза за пръскане

E. Бутон за пръскане

F. Бутон за парен удар

G. Превключвател на парата/самопочистване

H. Индикаторна лампичка за захранване

I. Захранващ кабел

J. Лампичка за безопасно самоизключване

K. Превключвател на температурата

L. Резервоар за вода

M. Приспособление за навиване на кабела

N. Гумирана пета

ТАБЛИцА ЗА ГЛАДеНе

Тъкан

Настройка на температурата

Препоръки за гладене

Акрилна материя

Ацетатна материя

Найлон и полиестер

Изкуствена коприна

Вискоза

Коприна

Памучни тъкани

Сухо гладене от опаката страна.

Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане.

Гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане.

Гладене от опаката страна на тъканта.

Предимно сухо гладене. Парата може да се използва според инструкциите на производителя.

Гладене от опаката страна. Използвайте кърпа за гладене, за да запазите блясъка на коприната.

Проверете етикета и следвайте инструкциите на производителя.

Използвайте настройка за тъкан, изискваща най-ниска настройка.

Вълна и вълнени тъкани

Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.

Памук

Кадифе

Лен на "макс."

Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара.

Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.

Гладене от опаката страна или гладене с кърпа с цел запазване на блясъка, особено при тъмните цветове. Сухо гладене при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара.

Дънков плат на "макс." Използвайте максимална пара.

Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се различава от препоръчваната в таблицата! първи стъпки

1. Преди първа употреба. Свалете всички лепнещи остатъци и леко потъркайте с навлажнена кърпа.

Изплакнете резервоара за вода, за да отстраните чуждите частици. Когато уредът бъде включен за пръв път, могат да се появят временни изпарения/ миризми.

2. Пълнене с вода на парната ютия.

Проверете дали щепселът е изваден от контакта.

Завъртете превключвателя на парата до настройка

„Сухо“ и отворете капака на отвора. Като използвате предоставената чаша, налейте вода до максималното ниво. Затворете капака. Този продукт е подходящ

за използване с чешмяна вода. Препоръчително е да използвате дестилирана вода или смес от 50% дестилирана, 50% чешмяна вода.

3. Пъхнете щепсела в контакта. Индикаторната лампичка за захранване се включва. Задайте температурата като завъртите превключвателя до подходящия избор. Когато лампичката се изключи, ютията е готова за употреба.

4. Използване на функцията пръскане с мъгла и

парен удар. Проверете дали резервоарът за вода е пълен поне на 1/4. Използвайте пръскането с мъгла за предварително овлажняване на тъканите като натискате бутона за пръскане няколко пъти, за да излезе фина мъгла (A). За да използвате функцията на парния удар, проверете дали резервоарът е пълен поне на 1/2. Натиснете бутона за парен удар няколко пъти, за да задействате помпата (Б).

5. Парно гладене на окачени предмети. Функцията на вертикален парен удар е идеална за парно гладене на завеси, костюми и деликатни тъкани. Окачете въпросния предмет на закачалка, задръжте ютията на разстояние 10–20 см и натиснете бутона за парен удар.

6. 3-странно автоматично изключване. Ако ютията бъде забравена легнала на гладещата плоча или странично, тя се самоизключва след 30 секунди.

Ако ютията бъде забравена изправена на пета, тя се самоизключва след 8 минути. За да я включите, просто започнете отново да гладите.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

5

почистване

(не използвайте никакви препарати)

7. Винаги поставяйте ютията върху петата й,

когато не я ползвате. За да почистите външните повърхности, използвайте влажна мека кърпа и подсушавайте. Не използвайте никакви химически разтворители, защото те ще повредят повърхността.

8. Функция за самопочистване. Задръжте ютията над мивката. Напълнете с вода. Загрейте ютията.

Поставете бутона за парата на положение за самопочистване, задръжте за 5 секунди, докато водата се изпразва през отворите за парата.

Отпуснете бутона, за да спрете функцията на самопочистването.

9. Почистване на гладещата плоча. Не използвайте триещи повърхности или груби почистващи средства за гладещата плоча, защото те ще повредят повърхността. За да отстраните нагара, гладете влажен парцал, докато ютията още е гореща. За да почистите гладеща плоча Glissium™, просто я избършете с мека влажна кърпа и я подсушете.

отстраняване на неизправности

Проблем

Гладещата плоча не загрява, въпреки че ютията е включена.

Възможна причина

Проблем в свързването

Ютията не прави пара.

Управлението на температурата е в положение МИН.

В резервоара няма достатъчно вода.

Функцията за пръскане не работи.

Функцията парен удар и вертикален парен удар на работи.

По време на гладене от плочата излизат кафяви ивици, които оцветяват бельото.

Решение

Проверете захранващия кабел, щепсела и контакта.

Изберете подходящата температура.

Управлението на парата е поставено в положение без пара.

Напълнете резервоара (вж. "Първи стъпки", №2).

Задайте управлението на парата в положение между минимална пара и максимална пара (вж. "Таблица за гладене").

Увеличете температурата най-малко до .

Избраната температура е по-ниска от тази, която е определена за използването на пара.

В резервоара няма достатъчно вода.

Функцията парен удар е използвана много често за кратък период от време.

Ютията не е достатъчно гореща.

Напълнете резервоара (вж. "Първи стъпки", №2).

Поставете ютията хоризонтално и изчакайте, преди да използвате функцията парен удар.

Задайте подходяща температура за парно гладене (до ). Поставете ютията във вертикално положение и изчакайте, докато индикаторната лампичка за температурата се изключи.

Използвайте самопочистваща се функция, един или повече пъти.

Вие сте използвали твърда вода, което е довело люспи от котлен камък да се развива в резервоара за вода.

Вие сте използвали химически препарат за отстраняване на котлен камък.

Около дюзите в плочата се натрупват влакна от тъкани и изгарят.

Възможно е тъканите да не са се изплакнали както трябва или дрехите да са нови и да не са били измити преди гладене.

Не използвайте препарати за отстраняване на котлен камък.

Използвайте самопочистваща се функция, един или повече пъти.

Почиствайте плочата с навлажнена мека кърпа.

Моля, отново изплакнете прането както трябва.

изхвърляне

6

Рециклирайте материалите със символа .

Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди.

www.electrolux.com

Не изхвърляйте уредите, означени със символа

, заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

CS

BEzPEčNOSTNí POKYNY

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny.

• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo vedením jiné osoby, která je srozumí s bezpečným používáním spotřebiče a s ním spojenými riziky.

• Děti by si neměly hrát se spotřebičem.

• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

• Napájecí kabel a žehličku držte mimo dosah dětí mladších 8 let, když se zahřívá nebo chladne.

• Povrchy se mohou během používání zahřát .

• Tento výrobek je vhodný po použití s vodou z kohoutku. Doporučuje se používat destilovanou vodu nebo směs 50 % destilované vody a 50

% vody z kohoutku.

• Přístroj smí být připojen pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí a kmitočet odpovídají specifikacím uvedeným na typovém

štítku!

• Žehlička se nemá používat, pokud došlo k jejímu pádu, vykazuje-li viditelné známky poškození, má-li poškozený síťový kabel nebo unikáli z ní voda.

• Přístroj se smí připojovat pouze k uzemněné síťové zásuvce.

• Plnicí otvor musí být během používání zavřený.

• Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servisní zástupce nebo obdobně způsobilá osoba, aby se předešlo ohrožení.

• Žehlička se musí používat a odkládat na stabilním povrchu. Při ukládání žehličky do stojanu se ujistěte, že je stojan umístěn na stabilním povrchu.

• Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.

• Po použití a před zahájením čištění nebo provádění údržby musí být přístroj vždy vypnut a zástrčka jeho napájecího kabelu musí být vytažena ze zásuvky.

• Před zahájením doplňování vody do zásobníku je nutno vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

• Síťový napájecí kabel nesmí přijít do styku s žádnými horkými součástmi přístroje.

• Přístroj neponořujte do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.

• Nepřekračujte maximální objem naplnění, který je na přístroji vyznačen.

• Jsou-li stanovena omezení týkající se kvality / druhu vody, kterou se přístroj smí plnit, ověřte si, jakou vodu máte k dispozici.

• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže převzít jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním přístroje.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

7

SOUčáSTI

A. Žehlicí plocha

B. Ukazatel maximální hladiny vody

C. Plnicí otvor s krytem

D. Kropicí tryska

E. Tlačítko kropení

F. Tlačítko napařování

G. Přepínač napařování / samočinného čištění

H. Světelný indikátor napájení

I. Síťový kabel

J. Světelný indikátor bezpečnostního automatického vypnutí

K. Volič teploty

L. Zásobník na vodu

M. Držák pro navinutí kabelu

N. Pryžová odkládací patka

TABULKA NASTAVENí A ZPůSoBů ŽEHLENí

Tkanina Nastavení teploty Doporučený způsob žehlení

Akryl

Acetát

Nylon a polyester

Umělé hedvábí

Viskóza

Hedvábí

Suché žehlení z rubové strany.

Suché žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.

Žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.

Žehlení z rubové strany tkaniny.

Převážně suché žehlení. Napařování je možno používat pouze tehdy, jsou-li k dispozici pokyny výrobce.

Žehlení z rubové strany. Používejte pomocnou žehlicí tkaninu, abyste zabránili vzniku lesklých míst.

Zkontrolujte údaje na štítku a řiďte se pokyny výrobce. Použijte nastavení, které je vhodné pro vlákno vyžadující nejnižší teplotu.

Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny.

Směsné bavlněné tkaniny

Vlněné a směsné vlněné tkaniny

Bavlna

Manšestr

Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.

Používejte střední až velké množství páry.

Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny.

Lněné tkaniny

až „max“

Žehlení z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny, aby se zabránilo vzniku lesklých míst, zejména u tmavých barev.

Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.

Používejte střední až velké množství páry.

Džínsovina

až „max“

Používejte maximální množství páry.

Měnící se rychlost žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení doporučeného v tabulce!

8

zAčíNáME

1. Před prvním použitím. Z žehlicí plochy odstraňte všechny zbytky samolepicí fólie a poté plochu zlehka přetřete navlhčenou tkaninou. Vypláchněte zásobník na vodu, aby se z něho odstranily cizí částice. Při prvním zapnutí může dojít k dočasnému vzniku výparů / zápachu.

2. Naplnění napařovací žehličky vodou.

Ujistěte se, že je zástrčka vytažena ze síťové zásuvky. otočte regulátor napařování do polohy pro suché žehlení a otevřete kryt plnicího otvoru. Za použití dodané odměrky nalévejte vodu až do dosažení maximální hladiny. Zavřete kryt. Tento výrobek je

vhodný po použití s vodou z kohoutku. Doporučuje se používat destilovanou vodu nebo směs 50 % destilované vody a 50 % vody z kohoutku.

3. Připojte zástrčku napájecího kabelu k síťové

zásuvce. Rozsvítí se světelný indikátor napájení. otočením voliče teploty do odpovídající polohy nastavte požadovanou teplotu. Po zhasnutí světelného indikátoru je žehlička připravena k použití.

www.electrolux.com

4. Použití funkcí vlhčení kropením a napařováním.

Ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn alespoň z jedné čtvrtiny. Chcete-li k předběžnému zvlhčení tkaniny použít funkci kropení, stiskněte opakovaně tlačítko kropení, čímž se uvolní jemná vodní mlha

(A). Chcete-li použít funkci napařování, ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn alespoň z poloviny.

Několikerým stisknutím tlačítka napařování naplňte čerpadlo (B).

5. Napařování visících předmětů. Funkce svislého napařování je ideální pro zvlhčování závěsů, obleků a výrobků z jemné tkaniny. Zavěste předmět na věšák, podržte žehličku ve vzdálenosti 10 – 20 cm od něho a stiskněte tlačítko napařování.

6. Tři způsoby automatického vypínání. Je-li žehlička ponechána v nečinnosti na žehlicí ploše nebo na boku, po 30 sekundách se vypne. Je-li ponechána v nečinnosti na odkládací ploše, vypne se po 8 minutách. Chcete-li ji zapnout, jednoduše začněte znovu žehlit.

čIšTěNí

(NEPoUŽíVEJTE ŽáDNý ČISTICí PříPRAVEK)

7. Žehličku odkládejte vždy tak, aby byla postavena

na odkládací patce.

K čištění vnějších povrchů používejte vlhkou měkkou tkaninu. očištěné povrchy vždy vytřete dosucha.

Nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, protože tato by způsobila poškození povrchu.

8. Funkce samočinného čištění. Podržte žehličku nad dřezem nebo výlevkou. Naplňte ji vodou. Nechejte žehličku zahřát. Přesuňte tlačítko napařování do polohy pro samočinné čištění a zde je po dobu 5 sekund podržte, aby se voda vyprázdnila otvory pro výstup páry. Samočinné čištění zastavíte uvolněním tlačítka.

9. Čištění žehlicí plochy. K čištění žehlicí plochy nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní či agresivní čisticí prostředky, protože by mohly způsobit poškození jejího povrchu. Je-li třeba odstranit přichycené spálené zbytky, přejíždějte žehličkou, která je ještě horká, po vlhké tkanině. Čištění žehlicí plochy Glissium™ provádějte pouze otíráním pomocí vlhké měkké tkaniny s následným vytřením dosucha.

ODSTRAňOVáNí záVAD

Problém

Žehlicí plocha zůstává studená, i když je žehlička zapnuta.

Možná příčina

Problém s připojením

Žehlička nevytváří páru.

Nelze použít funkci kropení.

Nelze použít funkci napařování a svislého napařování.

Ze žehlicí plochy při žehlení vychází hnědé pruhy, které znečistí prádlo.

Regulátor teploty je nastaven v poloze

MIN.

Nedostatečné množství vody v zásobníku.

Regulátor páry je nastaven v poloze pro žehlení bez napařování.

Zvolená teplota je nižší než teplota specifikovaná pro žehlení s napařováním.

Nedostatečné množství vody v zásobníku.

Funkce napařování byla používána velmi často během krátké doby.

Žehlička není dostatečně horká.

Použili jste tvrdou vody, která způsobila usazení vloček vodního kamene v zásobníku na vodu.

Použili jste chemické prostředky na odstraňování vodního kamene.

V otvorech na žehlicí desce se zachytila vlákna, která hoří.

Tkaniny nebo oděvy nebyly před žehlením řádně vymáchány nebo vyprány.

Řešení

Zkontrolujte síťový napájecí kabel, zástrčku a síťovou zásuvku.

Zvolte odpovídající teplotu.

Naplňte zásobník vodou (viz

„Začínáme“, bod 2).

Nastavte regulátor páry do polohy mezi minimálním a maximálním množstvím páry (viz „Tabulka nastavení a způsobů žehlení“).

Teplotu zvyšte alespoň na stupen .

Naplňte zásobník vodou (viz

„Začínáme“, bod 2).

Umístěte žehličku do vodorovné polohy a počkejte, než bude opět připravena k použití s funkcí napařování.

Nastavte vhodnou teplotu pro žehlení s napařováním (do ). Umístěte žehličku do svislé polohy a počkejte, dokud nezhasne světelný indikátor.

Jednou nebo vícekrát použijte samočisticí funkci

Nepoužívejte žádné prostředky na odstraňování vodního kamene.

Jednou nebo vícekrát použijte samočisticí funkci. Žehlicí plochu očistěte vlhkým měkkým hadříkem.

Prádlo znovu řádně vymáchejte.

LIKVIDACE

Recyklujte materiály označené symbolem . obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci.

Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

9

DA

10

SIKKERHEDSRåD

Læs følgende vejledning omhyggeligt, før strygejernet anvendes første gang.

• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.

• Børn må ikke lege med apparatet.

• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

• Hold strygejernet og dens ledning uden for rækkevidden af børn på under 8 år, når det er strømforsynet eller køler af.

• overfladerne er tilbøjelige til at blive meget varme under brug .

• Dette produkt er velegnet til brug med postevand. Det anbefales at bruge destilleret vand eller en blanding af 50 % destilleret vand og 50

% postevand.

• Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med samme spænding og frekvens som de specifikationer, der er angivet på mærkepladen!

• Undgå at bruge strygejernet, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af strygejernet eller dets ledning, eller hvis det er utæt.

• Apparatet må kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse.

• Påfyldningsåbningen må ikke åbnes under brug.

• Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den af hensyn til sikkerheden.

• Anvend og placer kun strygejernet på et stabilt underlag. Når du placerer strygejernet i holderen, skal du sikre dig, at holderen er placeret på et stabilt underlag.

• Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens stikket er sat i stikkontakten.

• Apparatet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten efter hver brug før rengøring og vedligeholdelse.

• Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før vandbeholderen fyldes med vand.

• Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.

• Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.

• overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er angivet på apparatet.

• Hvis der er begrænsninger, skal vandkvaliteten/vandtypen, der kan anvendes til apparatet, defineres.

• Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der forårsages af forkert eller ukorrekt brug.

www.electrolux.com

KOMPONENTER

A. Strygesål

B. Indikator for maksimalt vandniveau

C. Påfyldningsåbning med låg

D. Spraydyse

E. Sprayknap

F. Superdampknap

G. Dampvælger/Selvrensning

H. Strømindikator

I. Netledning

J. Indikator for automatisk sikkerhedsslukning

K. Temperaturvælger

L. Vandbeholder

M. Ledningsoprul

N. Gummibeklædt hæl

STRYGETABEL

Tekstil

Akryl

Acetat

Nylon og polyester

Temperaturindstilling Strygeanbefaling

Tørstrygning på vrangsiden.

Tørstrygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre.

Strygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre.

Rayon

Viscose

Silke

Strygning på stoffets vrangside

Fortrinsvis tørstrygning. Damp kan bruges efter producentens anvisninger.

Strygning på vrangsiden. Brug et strygeklæde for at undgå strygemærker.

Bomuldsblandinger

Se vaskemærket, og følg producentens anvisninger. Brug indstillingen til fibre, der kræver den laveste indstilling.

Uld og uldblandinger

Bomuld

Fløjl

Lærred

til “maks.”

Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde.

Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj.

Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde.

Strygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde for at undgå strygemærker, især ved mørke farver. Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj.

Denim

til “maks.”

Brug maksimal damp.

Forskellige strygehastigheder og strygetøjets fugtindhold kan betyde, at den optimale indstilling er forskellig fra den, der anbefales i tabellen!

SåDAN KOMMER DU I GANG

1. Før ibrugtagning. Fjern alle klæbende rester, og gnid forsigtigt med en fugtig klud. Skyl vandbeholderen for at fjerne fremmedlegemer. Når apparatet tændes første gang, kan der opstå midlertidige dampe/lugte.

2. Påfyldning af vand.

Sørg for, at stikket er fjernet fra stikkontakten. Drej dampvælgeren over på indstillingen Tør, og åbn påfyldningsåbningens låg. Brug det medfølgende målebæger, og hæld vand op til det maksimale niveau. Luk låget. Dette produkt er velegnet til brug

med postevand. Det anbefales at bruge destilleret vand eller en blanding af 50 % destilleret vand og 50

% postevand.

3. Sæt netledningen i en stikkontakt.

Strømindikatoren tænder. Indstil temperaturen ved at dreje temperaturvælgeren til den rette temperatur.

Når indikatoren slukker, er strygejernet klar til at blive brugt.

4. Brug af sprayforstøver og superdamp. Sørg for, at vandbeholderen er mindst 1/4 fuld. Brug sprayforstøveren til at fordampe stoffet ved at trykke på sprayknappen flere gange for at udløse en fin dis (A). Sørg for, at beholderen er mindst

1/2 fuld for at bruge superdampfunktionen. Tryk på superdampknappen flere gange for at spæde pumpen op (B).

5. Dampbehandling af tøj på bøjle. Lodret superdampfunktion er ideel til dampbehandling af gardiner, jakkesæt og sarte stoffer. Hæng tøjet på en bøjle, hold strygejernet 10-20 cm fra tøjet, og tryk på superdampknappen.

6. Automatisk sikkerhedsslukning i tre positioner.

Hvis strygejernet efterlades uden opsyn på strygesålen eller på siden, slukker det efter 30 sekunder. Hvis det efterlades uden opsyn på hælen, slukker det efter 8 minutter. Det tændes ved at begynde at stryge igen.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

11

RENGøRING

(BRUG IKKE RENGøRINGSMIDDEL)

7. Opbevar altid strygejernet på hælen.

Rengør apparatets ydre med en fugtig blød klud, og tør den af. Brug ikke kemiske opløsninger, da de vil beskadige overfladen.

8. Selvrensningsfunktion. Hold strygejernet over en håndvask. Fyld det med vand. Varm strygejernet op.

Drej dampknappen til selvrensning, hold den inde i

5 sekunder for at fjerne vand fra damphullerne. Slip knappen for at stoppe selvrensningsfunktionen.

9. Rengøring af strygesålen. Brug ikke skuresvamp eller skrappe rengøringsmidler på strygesålen, da de kan beskadige overfladen. Fjern brændte rester ved at stryge en fugtig klud, mens strygejernet stadig er varmt. For at rengøre Glissium™-strygesålen aftørres den med en blød fugtig klud.

FEJLFINDING

Problem

Strygesålen bliver ikke varm, selvom strygejernet er tændt.

Strygejernet producerer ikke damp.

Sprayfunktionen virker ikke.

Funktionerne for superdamp og lodret superdamp virker ikke.

Der kommer brune striber ud af sålen under strygningen, som pletter stoffet.

Mulig årsag

Tilslutningsproblem

Løsning

Kontrollér netledning, stik og stikkontakt.

Temperaturkontrollen er i MIN-position.

Vælg den rette temperatur.

Der er ikke nok vand i beholderen.

Fyld vandbeholderen (se “Sådan kommer du i gang”, nr. 2).

Kontrolknappen til dampfunktionen står i en position uden damp.

Den valgte temperatur er lavere end den, der er angivet til at bruge med damp.

Der er ikke nok vand i beholderen.

Indstil kontrolknappen til dampfunktion mellem positionerne med minimum damp og maksimal damp (se “Strygetabel”).

øge temperaturen til min. .

Superdampfunktionen blev brugt ofte inden for en kort periode.

Fyld vandbeholderen (se “Sådan kommer du i gang”, nr. 2).

Sæt strygejernet i lodret position, og vent, før superdampfunktionen anvendes.

Strygejernet er ikke varmt nok.

Du har brukt hardt vann, noe som har forårsaket at kalkavleiringer har oppstått i vanntanken.

Juster den rette temperatur til dampstrygning (op til ). Sæt strygejernet i lodret position, og vent, til temperaturindikatoren slukker.

Bruk den automatiske rengjøringsfunksjonen en eller flere ganger.

Du har brugt kemiske afkalkningsmidler. Brug ikke afkalkningsmidler.

Der har samlet sig stoffibre i hullerne i sålen, og de brænder.

Bruk den automatiske rengjøringsfunksjonen en eller flere ganger. Rengør sålen med en fugtig, blød klud.

Stofferne er muligvis ikke skyllet korrekt, eller tøjet er nyt og er ikke blevet vasket inden strygning.

Skyl vasketøjet korrekt igen.

BORTSKAFFELSE

Genbrug materialer med symbolet .

Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet

, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

12 www.electrolux.com

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor

Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

• Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.

• Die oberflächen können während des Betriebs heiß werden .

• Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet.

Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer

Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.

• Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren

Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild

übereinstimmen!

• Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder wenn es undicht ist.

• Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

• Die Einfüllöffnung darf während des Betriebs nicht geöffnet werden.

• Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten

Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden

• Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche darauf achten, dass es auf einer stabilen oberfläche steht.

• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die

Netzspannung angeschlossen ist.

• Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor

Wartungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

• Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird.

• Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.

• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.

• Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.

• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der

Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

13

TEILE

A. Bügelsohle

B. Anzeige für maximalen Wasserstand

C. Einfüllöffnung mit Abdeckung

D. Sprühdüse

E. Sprühtaste

F. Dampfstoßtaste

G. Dampfwahlschalter/-Selbstreinigung

H. Netzspannungsanzeige

I. Netzkabel

J. Anzeige für automatische Sicherheitsabschaltung

K. Temperaturwähler

L. Wassertank

M. Kabelaufwicklungsvorrichtung

N. Gummierte Abstellfläche für sicheren Stand

BÜGELTABELLE

Gewebe

Acryl

Acetat

Nylon und Polyester

Rayon

Viskose

Temperatureinstellung Bügelempfehlung

Trocken von links bügeln.

Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.

Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.

Bügeln von links.

Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung verwendet werden.

Seide

Baumwollmisch- gewebe

Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.

Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das

Gewebe verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.

Wolle und Wollmisch- gewebe

Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.

Baumwolle

Cord

Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.

Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.

Leinen

auf „max“

Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.

Denim

auf „max“

Maximale Dampfeinstellung verwenden.

Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den

Empfehlungen der Tabelle abweichen.

ERSTE SCHRITTE

14

1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den

Wassertank, um Fremdkörper zu entfernen. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend

Dämpfe/Gerüche auftreten.

2. Füllen des Dampfbüglers mit Wasser. Vergewissern

Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist. Schalten

Sie den Dampfwahlschalter auf Trocken und öffnen

Sie die Einfüllabdeckung. Füllen Sie das Bügeleisen mit dem mitgelieferten Becher bis zur Markierung

„MAX“ auf. Schließen Sie die Abdeckung. Dieses

Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.

3. Schließen Sie das Netzkabel an eine

Netzsteckdose an. Die Netzspannungsanzeige leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Temperaturwählers ein. Wenn die

Anzeige erlischt, ist das Bügeleisen betriebsbereit.

www.electrolux.com

4. Verwenden der Sprühnebel- und

Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie sich, dass der

Wassertank mindestens 1/4 gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel zum Vorbefeuchten von Gewebe, indem Sie die Taste mehrmals betätigen, um feinen Nebel zu erzeugen.(A). zur Verwendung der

Dampfstoßfunktion muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein. Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals, um die Pumpe zu betätigen (B).

5. Bedampfen hängender Textilien. Die Vertikal-

Dampfstoßfunktion eignet sich ideal zum

Bedampfen von Vorhängen, Anzügen/Kostümen und empfindlichen Geweben. Hängen Sie das

Wäschestück auf einen Kleiderbügel, halten Sie das

Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm und drücken

Sie die Dampfstoßtaste.

6. 3-stufige automatische Abschaltung. Wenn das

Bügeleisen auf der Bügelsohle steht oder auf der

Seite liegt und länger als 30 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet es automatisch ab. Steht das Bügeleisen auf der Abstellfläche, erfolgt nach 8 Minuten die automatische Sicherheitsabschaltung.

REINIGEN (KEINE REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN)

7. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner

Abstellfläche.

Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen

Lösungsmittel, da diese die oberfläche schädigen.

8. Selbstreinigungs- und Entkalkungs-funktion.

Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken.

Füllen Sie Wasser ein. Heizen Sie das Bügeleisen auf.

Stellen Sie die Dampftaste auf Selbstreinigung, und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Dampföffnungen von Wasser freizublasen. Lassen

Sie die Taste los, um die Selbstreinigungsfunktion zu beenden.

9. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln Sie die

Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die oberfläche beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen

Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während das Bügeleisen noch heiß ist. Die Glissium™-

Bügelsohle reinigen Sie durch einfaches Wischen mit einem weichen feuchten Tuch und anschließendes

Trockenreiben.

FEHLERSUCHE

Problem

Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem

Bügeleisen nicht heiß.

Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.

Sprühfunktion arbeitet nicht.

Dampfstoß und Vertikaldampfstoß funktionieren nicht.

Beim Bügeln tritt aus der Bügelsohle braune Flüssigkeit aus, die Streifen auf der Wäsche verursacht.

Mögliche Ursache

Verbindungsproblem

Lösung

Überprüfen Sie das Netzkabel, den

Stecker und die Steckdose.

Wählen Sie die geeignete Temperatur.

Temperaturregelung befindet sich in

Stellung MIN

Nicht genügend Wasser im Tank.

Dampfregler ist nicht auf

Dampferzeugung eingestellt.

Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste

Schritte“, Nr. 2).

Stellen Sie den Dampfregler zwischen minimale und maximale

Dampferzeugung (siehe

„Bügeltabelle“).

Erhöhen Sie die Temperatur auf mind.

.

Ausgewählte Temperatur ist niedriger als die für die Dampffunktion erforderliche

Einstellung.

Nicht genügend Wasser im Tank.

Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig innerhalb kurzer Zeit verwendet.

Bügeleisen ist nicht heiß genug.

Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste

Schritte“, Nr. 2).

Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht und warten Sie, bevor Sie die

Dampfstoßfunktion verwenden.

Stellen Sie die richtige Temperatur für

Dampfbügeln ein (bis zu ). Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die Temperaturanzeige erlischt.

Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of meerdere keren.

U heeft hard water gebruikt waardoor er kalkafzettingen zijn ontstaan in het waterreservoir.

Sie haben chemische Entkalkungsmittel verwendet.

Gewebefasern haben sich in den Löchern der Bügelsohle angesammelt und verschmoren.

Die Textilien wurden möglicherweise nicht richtig gespült oder sie sind neu und wurden vor dem Bügeln nicht gewaschen.

Verwenden Sie keine

Entkalkungsmittel.

Gebruik de zelfreinigingsfunctie

één of meerdere keren. Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem weichen feuchten Tuch.

Spülen Sie die Textilien noch einmal gründlich.

ENTSORGUNG

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .

Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen

Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

15

EE

OHUTUSSOOVITUSED

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege allolev kasutusjuhend hoolikalt läbi!

• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimupuudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte.

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.

• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

• Hoidke triikraud ja toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatuna, kui seade on vooluvõrgus või maha jahtumas.

• Kasutamise ajal võivad pinnad kuumaks minna .

• Selle tootega võib kasutada kraanivett. Soovitatav on kasutada destilleeritud vett või 50% destilleeritud vett ja 50% kraanivett.

• Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus vastavad nimiandmete sildil toodud andmetele!

• Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui sel on nähtavad kahjustused raual või juhtmel või kui see lekib.

• Seadet tohib ühendada üksnes maandatud seinakontakti.

• Kasutamise ajal ei tohi täitmisava lahti teha.

• Vigastatud seadme või toitejuhtme korral laske see ohu vältimiseks välja vahetada tootjal, tootja volitatud teeninduses või sarnase väljaõppega isikul.

• Triikrauda tuleb kasutada ja toetada kindlal pinnal. Kui asetate triikraua kannale, veenduge, et kand oleks pandud kindlale pinnale.

• Elektrivõrku ühendatud triikrauda ei tohi kunagi järelvalveta jätta.

• Enne kõiki puhastus- ja hooldustöid ning iga kord pärast kasutamist tuleb seade välja lülitada ja toitepistik seinakontaktist välja võtta.

• Enne veepaagi veega täitmist tuleb pistik seinakontaktist eemaldada.

• Toitejuhe ei tohi minna vastu seadme kuumi pindu.

• Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku!

• Ärge ületage seadmel näidatud veepaagi maksimaalset mahtuvust.

• Piirangute puhul määrake vee kvaliteet/tüüp, mida tohib seadmega kasutada.

• Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta valest või mittesihtpärasest kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

16 www.electrolux.com

KOOSTISOSAD

A. Tald

B. Maksimaalse veetaseme näidik

C. Kaanega täiteava

D. Piserdusotsak

E. Piserdusnupp

F. Auruvoo nupp

G. Aururegulaator/isepuhastuv

H. Toite märgutuli

I. Toitejuhe

J. Automaatse väljalülituse ohutustuli

K. Temperatuuriregulaator

L. Veenõu

M. Juhtmehoidik

N. Kummikattega kand

TRIIKIMISKAART

Materjal

Temperatuuri reguleerimine

Triikimissoovitused

Akrüül

Atsetaat

Nailon ja polüester

Viskoossiid

Viskoos

Siid

Puuvillasegu

Triikige kuivalt riide pahupoolelt.

Triikige kuivalt riide pahupoolelt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni.

Triikige riide pahupoolelt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni.

Triikige riide pahupoolelt.

Peamiselt kuivalt triikimine. Auru tohib kasutada üksnes vastavalt tootja juhistele.

Triikige riide pahupoolelt. Läikivate triikimisjälgede vältimiseks kasutage triikimisriiet.

Kontrollige sildilt ning järgige tootja juhiseid. Kasutage madalaimat temperatuuriseadet.

Triikige auruga riide pahupoolelt või kasutage triikimisriiet.

Vill ja villasegu

Puuvill

Pesusamet

Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum.

Triikige auruga riide pahupoolelt või kasutage triikimisriiet.

Linane

kuni „maksimum“

Triikige riide pahupoolelt või kasutage läikivate triikimisjälgede vältimiseks triikimisriiet (eriti tumedate värvide puhul). Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum.

Denim

kuni „maksimum“

Kasutage maksimaalset auru.

Muutuva triikimiskiiruse ja erineva niiskusega kangaste korral võivad optimaalsed seaded tabelis soovitatutest oluliselt erineda.

ALUSTAMINE

1. Enne esmakordset kasutust. Eemaldage kõik liimijäägid ning hõõruge õrnalt niiske lapiga.

Loputage veepaaki võõrosakeste kõrvaldamiseks.

Esmakordsel sisselülitamisel võivad eralduda ajutised aurud/lõhnad.

2. Aurutriikraua veega täitmine.

Veenduge, et pistik oleks vooluvõrgust välja tõmmatud. Keerake aururegulaator seadele Kuiv ning avage täiteava kaas. Kaasasolevat mõõtenõud kasutades kallake vett maksimumtasemeni. Sulgege kate. Selle tootega võib kasutada kraanivett.

Soovitatav on kasutada destilleeritud vett või 50% destilleeritud vett ja 50% kraanivett.

3. Lülitage toitekaabel vooluvõrku. Toite märgutuli hakkab põlema. Seadke temperatuur temperatuuriregulaatorit keerates sobivaks. Triikraud on kasutamiseks valmis, kui märgutuli kustub.

4. Piserdusudu ja auruvoo funktsiooni kasutamine.

Veenduge, et veepaak on vähemalt 1/4 ulatuses täidetud. Kasutage piserdusudu kangaste eelnevaks niisutamiseks, vajutades peene udu tekitamiseks mitu korda piserdusnupule (A). Auruvoo funktsiooni kasutamiseks veenduge, et veepaak on vähemalt 1/2 ulatuses täidetud. Vajutage pumba eeltäitmiseks mitu korda auruvoo nupule (B).

5. Rippuvate esemete aurutamine. Vertikaalne auruvoo funktsioon sobib ideaalselt kardinate,

ülikondade ning õrnade kangaste aurutamiseks.

Riputage ese riidepuule, hoidke triikrauda 10–20 cm kaugusel ning vajutage auruvoo nupule.

6. 3-suunaline automaatne väljalülitus. Kui triikraud jäetakse järelvalveta tallale või küljele, lülitub seade 30 sekundi möödudes välja. Kui triikraud jäetakse järelvalveta kannale, lülitub seade 8 minuti möödudes välja. Sisselülitamiseks hakake lihtsalt uuesti triikima.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

17

PUHASTAMINE

(ÄRGE KASUTAGE MIS TAHES PUHASTUSVAHENDEID)

7. Hoidke aurutriikrauda alati kannal.

Välispindade puhastamisel kasutage niisket pehmet lappi ning pühkige seade kuivaks. Ärge kasutage mis tahes keemilisi lahuseid, kuna need kahjustavad seadme välispinda.

8. Isepuhastumisfunktsioon. Hoidke triikrauda kraanikausi kohal. Täitke seade veega. Kuumutage triikrauda. Viige aurufunktsiooni nupp isepuhastumise asendisse, hoides seda nii 5 sekundit, et vesi aurustumisaukude kaudu eralduks. Vabastage nupp isepuhastumisfunktsiooni peatamiseks.

9. Talla puhastamine. Ärge kasutage talla puhastamiseks küürimiskäsna või karedaid puhastusvahendeid, kuna need kahjustavad pinda. Põlemisjääkide kõrvaldamiseks triikige veel kuuma triikrauaga niisket lappi. Glissium™-talla puhastamiseks pühkige see lihtsalt pehme niiske lapiga üle ning kuivatage.

VEAOTSING

Probleem

Tald ei kuumene, ehkki triikraud on sisse lülitatud.

Triikraud ei tekita auru.

Piserdusfunktsioon ei tööta.

Auruvoo funktsioon ja vertikaalne auruvoo funktsioon ei tööta.

Triikimisel jäävad triigitavatele esemetele pruunid triibud.

Võimalik põhjus

Ühendusprobleem

Lahendus

Kontrollige toitekaablit, pistikut ning vooluvõrku.

Temperatuuriregulaator on asendis MIN. Valige sobiv temperatuur.

Veepaagis pole piisavalt vett.

Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“, nr 2).

Aururegulaator on mitte-auru asendis.

Valitud temperatuur on madalam kui see, mis on auruga kasutamiseks määratud.

Seadke aururegulaator minimaalse ja maksimaalse auru vahelisse asendisse

(vt „Triikimiskaart“).

Tõske temperatuuri vähemalt

.

Veepaagis pole piisavalt vett.

Auruvoo funktsiooni kasutati lühikese ajal jooksul väga sageli.

Triikraud pole piisavalt kuum.

Olete kasutanud karedat vett, mis on põhjustanud veepaagis katlakivi tekke.

Olete kasutanud katlakivieemaldit.

Talla auruavadesse on kuhjunud tekstiilikiude, mis on hakanud kõrbema.

Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“, nr 2).

Asetage triikraud horisontaalasendisse ning oodake enne auruvoo funktsiooni uuesti kasutamist.

Reguleerige õige temperatuur auruga triikimiseks (kuni ). Asetage triikraud vertikaalasendisse ja oodake, kuni temperatuuri märgutuli kustub.

Kasutage üks või mitu korda isepuhastusfunktsiooni.

Ärge kasutage katlakivieemaldit.

Kasutage üks või mitu korda isepuhastusfunktsiooni. Puhastage talda pehme lapiga.

Pesu ei pruugi olla korralikult loputatud või pole uusi esemeid enne triikimist pestud.

Loputage pesu põhjalikult.

JÄÄTMEKÄITLUSSE ANDMINE

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

18 www.electrolux.com

EN

SAFETY ADVICE

Read the following instruction carefully before using machine for the first time.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.

• The surfaces are liable to get hot during use .

• This product is appropriate for use with tap water. It is recommended to use destilled water or a mix of 50% destilled, 50% tap water.

• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!

• The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage on the iron or its cord or if it is leaking.

• The appliance must only be connected to an earthed socket.

• The filling aperture must not be opened during use.

• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.

• The iron must be used and rested on a stable surface. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.

• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.

• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance.

• The plug must be removed from the socket outlet before the water reservoir is filled with water.

• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.

• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

• Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.

• If there are limitations please define water quality / type of water that can be used with appliance.

• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

19

COMPONENTS

A. Soleplate

B. Maximum water level indicator

C. Filling aperture with cover

D. Spray nozzle

E. Spray button

F. Steam jet button

G. Steam selector/Self-cleaning

H. Power indicator light

I. Mains cable

J. Safety auto-off light

K. Temperature selector

L. Water tank

M. Cable wrap facility

N. Rubber-napped heel

IRONING CHART

Fabric

Acrylic

Acetate

Nylon & Polyester

Rayon

Temperature setting Ironing recommendation

Dry iron on wrong side.

Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.

Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.

Iron on wrong side of fabric.

Viscose

Silk

Cotton blends

Wool & wool blends

Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer’s instructions.

Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.

Check label and follow manufacturer’s instructions. Use setting fo the fibre requiring lowest setting.

Steam iron on wrong side or use ironing cloth.

Cotton

Corduroy

Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high.

Steam iron on wrong side or use ironing cloth.

Linen to “max”

Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high.

Denim to “max” Use maximum steam.

Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!

GETTING STARTED

1. Before first use. Remove all adhesive remains and gently rub with a dampened cloth. Rinse water tank to remove foreign particles. When turned on for the first time, temporary vapours/odours may occur.

2. Filling steam iron with water.

Make sure plug is removed from power outlet.

Turn steam selector to Dry setting and open filling aperture cover. Using beaker provided, pour water up to maximum level. Close cover.

This product is appropriate for use with tap water. It is

recommended to use destilled water or a mix of 50% destilled, 50% tap water.

3. Plug power cable into a power outlet. Power indicator light turns on. Set temperature by turning temperature selector to adequate choice. When the light turns off, iron is ready to be used.

4. Using the spray mist and steam jet function.

Ensure that water tank is at least 1/4 full. Use spray mist to pre-dampen fabrics by pressing spray button several times to release a fine mist (A). To use the steam jet function, ensure that tank is at least 1/2 full.

Press steam jet button several times to prime pump

(B).

5. Steaming hanging items. Vertical steam jet function is ideal for steaming curtains, suits and delicate fabrics. Hang item on a hanger, hold iron at a distance of 10–20 cm and press steam jet button.

6. 3-way Auto-OFF. If iron is left unattended on soleplate or on the side, it turns off after 30 seconds.

If left unattended on the heel, it turns off after 8 minutes. To turn on, just begin to iron again.

20 www.electrolux.com

CLEANING

(DO NOT USE ANY DETERGENT)

7. Always store iron on its heel rest.

To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and wipe dry. Do not use any chemical solvents, as these will damage the surface.

8. Self-cleaning function. Hold iron over a sink. Fill with water. Heat up iron. Move steam button to self-cleaning position, hold for 5 seconds to empty water from steam holes. Release button to stop selfcleaning function.

9. Cleaning the soleplate. Do not use scouring pads or harsh cleaners on the soleplate as these will damage the surface. To remove burnt residue, iron over a damp cloth while iron is still hot. To clean the

Glissium™ soleplate, simply wipe with soft damp cloth and wipe dry.

TROUBLESHOOTING

Problem

Soleplate is not heating even though iron is turned on.

Iron does not produce steam.

Spray function does not work.

Steam jet and vertical steam jet function does not work.

Brown streaks come out of the soleplate while ironing and stain the linen.

Possible cause

Connection problem

Temperature control is in MIN position.

Not enough water in tank.

Steam control is selected in non-steam position.

Solution

Check main power supply cable, plug and outlet.

Select adequate temperature.

Fill water tank (see “Getting started”, no 2).

Set steam control between positions of minimum steam and maximum steam

(see “Ironing chart”).

Increase temperature to at least

.

Selected temperature is lower than that specified to use with steam.

Not enough water in tank.

Steam jet function was used very frequently within a short period.

Iron is not hot enough.

Fill water tank (see “Getting started”, no 2).

Put iron on horizontal position and wait before using steam jet function.

Adjust the proper temperature to steam ironing (up to ). Put iron in vertical position and wait until temperature indicator light turns off.

Use the self-clean function one or more times.

You have used hard water, which has caused scale flakes to develop in the water tank.

You have used chemical descaling agents.

Fabric fibres have accumulated in the holes of the soleplate and are burning.

Fabrics might not be properly rinsed or the garments are new and have not been washed before ironing.

Do not use any descaling agents.

Use the self-clean function one or more times. Clean the soleplate with a damp soft cloth.

Please rinse the laundry properly again.

DISPOSAL

Recycle the materials with the symbol .

Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

21

ES

22

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina por primera vez.

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben la supervisión necesaria o instrucciones en relación con el uso seguro del aparato y comprenden los peligros relacionados.

• No permita a los niños jugar con el aparato.

• La limpieza y mantenimiento de usuario no podrán ser realizados por niños sin la debida supervisión.

• Mantenga la plancha y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando esté encendida o enfriándose.

• Las superficies pueden calentarse durante el uso .

• El producto se puede utilizar con agua del grifo. Se recomienda utilizar agua destilada o una mezcla de un 50 % destilada y un 50 % de agua del grifo.

• Este electrodoméstico debe conectarse exclusivamente a una fuente de alimentación eléctrica cuya tensión y frecuencia se ajusten a las especificaciones de la placa de características.

• No utilice la plancha si se ha caído, si existen señales visibles de daños en la misma o en el cable, o si observa fugas de agua.

• El electrodoméstico solamente deberá conectarse a una toma de alimentación eléctrica puesta a tierra.

• La abertura de llenado no se debe abrir durante el uso.

• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia técnica o por personal debidamente cualificado, para evitar cualquier peligro.

• La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable. Al colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie en la que se encuentre el soporte sea estable.

• Nunca deje el electrodoméstico sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.

• Debe apagar el electrodoméstico y desconectarlo de la red eléctrica después de cada uso, así como antes de limpiarlo y realizar el mantenimiento.

• El enchufe debe desconectarse de la toma de red antes de cargar el depósito de agua.

• El cable de alimentación eléctrica no debe entrar en contacto con piezas calientes del electrodoméstico.

• No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido.

• No supere el volumen máximo de llenado indicado en la plancha.

• En caso de existir limitaciones, definir el tipo / calidad de agua que puede utilizarse con la plancha.

• Este electrodoméstico está previsto exclusivamente para uso doméstico. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños que pudiesen producirse como consecuencia de su uso inadecuado o incorrecto.

www.electrolux.com

COMPONENTES

A. Suela

B. Indicador de nivel máximo de agua

C. orificio de llenado con tapa

D. Pulverizador

E. Botón de pulverización

F. Botón de chorro de vapor

G. Selector de vapor/autolimpiante

H. Indicador luminoso de encendido

I. Cable de alimentación

J. Indicador luminoso de desconexión automática de seguridad

K. Selector de temperatura

L. Depósito de agua

M. Enrollador de cable

N. Soporte de apoyo con revestimiento de goma

BG

CS

DA

TABLA DE TEMPERATURAS DE PLANCHADO

Tela

Acrílico

Acetato

Nailon y poliéster

Rayón

Viscosa

Seda

Mezclas de algodón

Lana y mezclas de lana

Algodón

Ajuste de temperatura Recomendaciones de planchado

Planchar en seco la superficie interior.

Planchar en seco la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer.

Planchar la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer.

Planchar la superficie interior.

Normalmente, planchar en seco. Puede utilizarse vapor, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Planchar la superficie interior. Utilice un paño de planchar para evitar que queden marcas.

Consulte la etiqueta y siga las instrucciones del fabricante. Seleccione el ajuste correspondiente a la fibra que requiera la temperatura más baja.

Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar.

Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto.

Pana

Lino En el ajuste “max”

Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar.

Planchar sobre la superficie interior o bien utilizar un paño de planchar para evitar marcas, en especial en los colores oscuros. Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto.

Sarga En el ajuste “max” Utilice el ajuste máximo de vapor.

La velocidad de planchado y el grado de humedad de la tela pueden conllevar que el ajuste óptimo sea diferente del recomendado en la tabla.

INTRODUCCIóN

1. Antes del primer uso. Elimine todos los restos de adhesivo y frote suavemente con un paño húmedo.

Lave el depósito de agua para eliminar las partículas extrañas. Al encender la plancha por primera vez podrán producirse vapores u olores durante un tiempo.

2. Cargue el depósito con agua.

Antes de hacerlo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de red. Sitúe el selector de vapor en la posición Dry (Seco) y abra la tapa del orificio de llenado. Utilizando la jarra incluida, cargue agua hasta el nivel máximo. Cierre la tapa. El producto

se puede utilizar con agua del grifo. Se recomienda utilizar agua destilada o una mezcla de un 50 % destilada y un 50 % de agua del grifo.

3. Enchufe el cable de alimentación en una toma

de red. El indicador luminoso de encendido se encenderá. Ajuste la temperatura girando el selector de temperatura hasta la opción de su preferencia.

Cuando el indicador luminoso se apague, la plancha estará lista para ser utilizada.

4. Uso de las funciones de pulverizador y de chorro de

vapor. Asegúrese de que el depósito de agua esté lleno al menos en una cuarta parte. Utilice el pulverizador para humedecer telas. Para ello, pulse varias veces el botón de pulverización (A). Para utilizar la función de chorro de vapor, asegúrese de que el depósito esté lleno al menos hasta la mitad. Pulse varias veces el botón de chorro de vapor para cargar la bomba (B).

5. Planchado al vapor de prendas colgadas. La función de chorro de vapor vertical es ideal para planchar cortinas, trajes y telas delicadas. Cuelgue la prenda, sostenga la plancha a una distancia de 10–20 cm y pulse el botón de chorro de vapor.

6. Apagado automático de 3 vías. Si la plancha se deja conectada sobre la suela o apoyada sobre el lateral, se apagará automáticamente transcurridos

30 segundos. Si se deja conectada apoyada sobre el soporte, se apagará automáticamente transcurridos

8 minutos. Para volver a encenderla no tiene más que empezar a planchar.

23

DE

EE

EN

ES

FI

Fr

Hr

Hu

It

Lt

Lv

NL

No pL pt ro ru

SK

SL

Sr

Sv tr uK

LIMPIEzA

(NO UTILICE NINGúN DETERGENTE)

7. Coloque siempre la plancha sobre su soporte de

apoyo.

Para limpiar las superficies exteriores, utilice un paño suave y húmedo, y séquelas. No utilice ningún disolvente químico, ya que podría dañar la superficie.

8. Función de autolimpieza. Sostenga la plancha sobre el fregadero. Cárguela con agua. Caliente la plancha. Sitúe el botón de vapor en la posición de autolimpieza y espere unos 5 segundos hasta que el agua se vacíe a través de los orificios de vapor. Suelte el botón para detener la función de autolimpieza.

9. Limpieza de la suela. No utilice limpiadores potentes ni estropajos que pudiesen rayar la superficie de la suela. Para eliminar los residuos de quemaduras, planche sobre un paño húmedo mientras la plancha todavía esté caliente. Para limpiar la suela de

Glissium™, utilice un paño suave y húmedo, y séquela.

SOLUCIóN DE PROBLEMAS

Problema

La plancha no se calienta a pesar de que la plancha está encendida.

La plancha no genera vapor.

La función de pulverización no funciona.

Las funciones de chorro de vapor y chorro de vapor vertical no funcionan.

Salen manchas marrones de la placa al planchar que manchan la ropa.

Posible causa

Problema de conexión

Solución

Compruebe el cable y el enchufe de alimentación eléctrica, así como la toma de red.

El ajuste de temperatura se encuentra en la posición MIN.

No hay suficiente agua en el depósito.

El mando de vapor está situado en una posición no de vapor.

La temperatura seleccionada es inferior a la especificada para utilizar el vapor.

No hay suficiente agua en el depósito.

Seleccione la temperatura adecuada.

Cargue el depósito de agua (consulte el segundo epígrafe de “Introducción”).

Sitúe el mando de vapor entre las posiciones de mínimo y máximo

(consulte “Tabla de temperaturas de planchado”).

Suba la temperatura por lo menos hasta

.

Cargue el depósito de agua (consulte el segundo epígrafe de “Introducción”).

Se está utilizando la función de chorro de vapor con demasiada frecuencia en un período corto.

Coloque la plancha en posición horizontal y espere unos instantes antes de utilizar la función de chorro de vapor.

La plancha no está lo bastante caliente.

Ajuste la temperatura adecuada para el planchado a vapor (hasta ).

Coloque la plancha en posición vertical y espere a que el indicador luminoso de temperatura se apague.

Ha usado agua dura, que ha causado la formación de escamas en el depósito de agua.

Ha utilizado agentes desincrustantes químicos.

Se han acumulado fibras de tejido en los orificios de la suela y se están quemando.

Es posible que los tejidos no se hayan aclarado correctamente o que las prendas sean nuevas y no se hayan lavado antes de planchar.

Utilice la función de autolimpieza una o varias veces.

No utilice agentes desincrustantes.

Utilice la función de autolimpieza una o varias veces. Limpie la placa con un paño húmedo suave.

Vuelva a aclarar la colada correctamente.

CóMO DESECHAR EL ELECTRODOMéSTICO

Recicle los materiales con el símbolo .

Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

24 www.electrolux.com

No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

FI

TURVALLISUUSOHJEITA

Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

• Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa, kun se on toiminnassa tai jäähtyy.

• Pinnat voivat kuumentua käytön aikana .

• Tätä laitetta voidaan käyttää hanavedellä. Suosittelemme tislatun veden tai 50 % tislatun ja 50 % hanaveden seoksen käyttöä.

• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja!

• Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos silitysraudassa tai sen virtajohdossa on näkyviä vaurioita tai jos silitysrauta vuotaa.

• Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.

• Täyttöaukkoa ei saa avata käytön aikana.

• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.

• Silitysrautaa tulee käyttää vakaalla pinnalla ja se tulee jättää vakaalle pinnalle. Kun silitysrauta pannaan tukeensa, varmista, että tuki on vakaalla pinnalla.

• Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty syöttöverkkoon.

• Laite tulee sammuttaa ja virtajohto irrottaa pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.

• Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta, ennen kuin vesisäiliö täytetään vedellä.

• Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.

• Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.

• Älä täytä laitetta siihen merkityn maksimirajan yli.

• Tarkista laitteessa käytettävän veden laatu/tyyppi, jos rajoitukset koskevat sitä.

• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

25

OSAT

A. Pohjalevy

B. Veden maksimitason merkkiviiva

C. Täyttöaukko ja sen suoja

D. Sumutinpää

E. Sumutinpainike

F. Höyrysuihkun painike

G. Höyrynvalitsin/itsepuhdistus

H. Virran merkkivalo

I. Virtajohto

J. Automaattisen sammutuksen merkkivalo

K. Lämpötilanvalitsin

L. Vesisäiliö

M. Johdon kerimislovi

N. Kuminen takaosa

SILITYSTAULUKKO

Kangas

Akryyli

Asetaattikuitu

Lämpötila Silityssuositus

Silitä nurjalta puolelta ilman höyryä.

Silitä nurjalta puolelta kosteana ilman höyryä tai sumuta kosteaksi sumutepullolla.

Silitä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi.

Nylon ja polyesteri

Raion

Viskoosi

Silkki

Silitä nurjalta puolelta.

Silitetään pääasiassa ilman höyryä. Höyryä voidaan käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Silitä nurjalta puolelta. Silitä toisen kankaan läpi, jotta kangas ei ala kiiltämään.

Puuvillasekoitteet

Tarkista pesulapun ohjeet ja noudata valmistajan ohjeita. Käytä alhaisinta vaadittua lämpötilaa.

Villa ja villasekoitteet

Puuvilla

Vakosametti

Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.

Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa.

Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.

Pellava - maksimi

Silitä nurjalta puolelta tai kankaan läpi, etenkin tummien värien kohdalla, jotta kangas ei ala kiiltää. Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa.

Denim - maksimi Käytä suurinta höyryasetusta.

Vaihteleva silitysnopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetus ei vastaa taulukon suositusta.

ALUKSI

1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Poista kaikki liimajäämät ja hiero kevyesti kostealla kankaalla.

Poista vieraiden aineiden jäänteet vesisäiliöstä huuhtelemalla. Kun silitysrauta käynnistetään ensimmäistä kertaa, höyryjä tai hajuja voi syntyä hetkellisesti.

2. Höyrysilitysraudan täyttäminen vedellä.

Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.

Käännä höyrynvalitsin ei höyryä -asetukselle ja avaa täyttöaukon suoja. Kaada vettä säiliön maksimirajaan asti mukana toimitetulla mitalla. Sulje suoja. Tätä

laitetta voidaan käyttää hanavedellä. Suosittelemme tislatun veden tai 50 % tislatun ja 50 % hanaveden seoksen käyttöä.

3. Kytke virtajohto pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy. Aseta lämpötila kääntämällä lämpötilanvalitsin oikeaan asentoon. Kun valo sammuu, silitysrauta on käyttövalmis.

4. Höyrysumun ja höyrysuihkun käyttö. Varmista, että vesisäiliössä on vähintään neljännes vettä. Esikostuta kankaat vesisumulla painamalla sumutinpainiketta useita kertoja hienon sumun aikaansaamiseksi (A).

Kun käytät höyrysuihkutoimintoa, varmista, että säiliö on vähintään puolillaan. Täytä pumppu painamalla höyrysuihkupainiketta useita kertoja (B).

5. Ripustettujen kankaiden höyrytys. Pystysuora höyrysuihkutoiminto on ihanteellinen verhojen, pukujen ja arkojen kankaiden höyrytykseen. Ripusta vaate henkariin, pidä silitysrautaa 10–20 cm:n etäisyydellä ja paina höyrysuihkupainiketta.

6. Kolmesuuntainen automaattinen sammutus. Jos silitysrauta jätetään vaakatasoon tai kyljelleen, se sammuu 30 sekunnin kuluttua. Jos silitysrauta jätetään pystyasentoon, se sammuu kahdeksan minuutin kuluttua. Silitysrauta käynnistyy uudestaan, kun silitys aloitetaan.

26 www.electrolux.com

PUHDISTUS

(ÄLÄ KÄyTÄ PUHDISTUSAINEITA)

7. Säilytä silitysrauta aina pystyasennossa.

Puhdista ulkopinnat kostealla kangasliinalla ja pyyhi kuivaksi. Älä käytä kemiallisia pesuaineita, sillä ne voivat vaurioittaa pintaa.

8. Itsepuhdistustoiminto. Pidä silitysrautaa pesualtaan yläpuolella. Täytä vedellä. Kuumenna silitysrauta.

Siirrä höyrypainike itsepuhdistusasentoon, odota viisi sekuntia, jotta vesi poistuu höyryrei’istä. Pysäytä itsepuhdistustoiminto vapauttamalla painike.

9. Pohjalevyn puhdistaminen. Älä käytä puhdistamisessa hankaavaa materiaalia tai voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne vaurioittavat pintaa. Poista palamisjäänteet silittämällä kosteaa kangasta, kun silitysrauta on vielä kuuma. Puhdista

DURAgliss™-pohjalevy kostealla kankaalla ja pyyhkimällä kuivaksi.

VIANETSINTÄ

Ongelma

Pohjalevy ei kuumene, vaikka silitysrauta on päällä.

Mahdollinen syy

Kosketusongelma

Lämpötilansäädin on asetettu alhaisimpaan lämpötilaan.

Säiliössä ei ole riittävästi vettä.

Ratkaisu

Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia.

Valitse oikea lämpötila.

Silitysrauta ei tuota höyryä.

Suihkutoiminto ei toimi.

Silityspohjasta tulee ruskeita raitoja silityksen aikana ja kangas tahraantuu.

Höyrynsäädin on asetettu ei höyryä

-asentoon.

Höyrysuihku ja pystysuora höyrysuihku ei toimi.

Höyrysuihkutoimintoa on käytetty erittäin usein lyhyellä aikavälillä.

Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta, nro 2).

Aseta höyrynsäädin minimi- ja maksimihöyryn välille (katso silitystaulukko).

Nosta lämpötilaa vähintään tasolle .

Valittu lämpötila on alhaisempi kuin höyrysilityksen edellyttämä lämpötila.

Säiliössä ei ole riittävästi vettä.

Silitysrauta ei ole riittävän kuuma.

Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta, nro 2).

Pane silitysrauta vaakasuoraan asentoon ja odota, ennen kuin käytät höyrysuihkua.

Säädä höyrysilitykselle oikea lämpötila

(enintään ). Nosta silitysrauta pystysuoraan asentoon ja odota, kunnes lämpötilan merkkivalo sammuu.

Käytä itsepuhdistustoimintoa yhden tai useamman kerran.

olet käyttänyt kovaa vettä, minkä seurauksena vesisäiliöön on muodostunut kalkkihiutaleita.

olet käyttänyt kemiallisia kalkinpoistoaineita.

Pohjalevyn reikiin on keräytynyt kankaan kuituja, jotka palavat.

Älä käytä kalkinpoistoaineita.

Tekstiilejä ei ole välttämättä huuhdeltu hyvin tai tekstiilit ovat uusia eikä niitä ole pesty ennen silittämistä.

Käytä itsepuhdistustoimintoa yhden tai useamman kerran. Puhdista silityspohja kostealla ja pehmeällä liinalla.

Huuhtele tekstiilit hyvin uudelleen.

HÄVITTÄMINEN

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen

. kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

27

Fr

28

CONSIGNES DE SéCURITé

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’une personne responsable ou aient reçu des instructions concernant l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent les dangers inhérents.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.

• Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de l’appareil sans supervision.

• Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement ou de refroidissement.

• Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l’utilisation .

• Ce produit peut être utilisé avec de l’eau du robinet. Il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau distillée et de 50 % d’eau du robinet.

• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant

à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.

• Le fer ne doit pas être utilisé s’il est tombé, si le fer ou le cordon d’alimentation portent des marques visibles de déterioration ou si le fer présente une fuite.

• L’appareil doit être raccordé à la terre.

• L’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant l’utilisation.

• Si l’appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d’éviter tout danger.

• Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le support soit stable.

• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à l’alimentation électrique.

• Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et débrancher l’appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.

• Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d’eau.

• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes de l’appareil.

• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

• Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l’appareil.

• S’il existe des limitations, identifier la qualité/le type d’eau pouvant être utilisé avec l’appareil.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte de l’appareil.

www.electrolux.com

éLéMENTS

A. Semelle

B. Indicateur de niveau d’eau maximum

C. Goulot de remplissage avec capuchon

D. Spray

E. Bouton Spray

F. Bouton jet de vapeur

G. Sélecteur de vapeur/auto-nettoyage

H. Voyant d’alimentation

I. Cordon d’alimentation

J. Voyant d’auto extinction de sécurité

K. Sélecteur de température

L. Réservoir d’eau

M. Dispositif de rangement du cordon

N. Talon caoutchouté

TABLEAU DE REPASSAGE

Tissu

Acrylique

Acétate

Nylon & polyester

Rayonne

Viscose

Sélecteur de température Recommandations pour le repassage

Repassage à sec sur l'envers.

Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.

Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.

Repassage sur l'envers du tissu.

Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en respectant les instructions du fabricant.

Soie

Mélanges de cotons

Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes.

Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant.

Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile.

Laine et mélanges de laines

Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.

Coton

Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à

élevé.

Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.

Velours côtelé

Lin

à "max."

Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour

éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres.

Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à

élevé.

Toile de jean

à "max."

Utiliser la vapeur au maximum.

Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau !

PREMIèRE UTILISATION

1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes d’adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Rincer le réservoir d’eau pour enlever les corps étrangers. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l’appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs.

2. Remplissage du réservoir d’eau du fer. Vérifiez que l’appareil est débranché. Placez le sélecteur de vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon de l’orifice de remplissage. En utilisant le gobelet de remplissage fourni, versez l’eau jusqu’au niveau maximum.

Refermez le capuchon. Ce produit peut être utilisé

avec de l’eau du robinet. Il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau distillée et de 50 % d’eau du robinet.

3. Branchez la fiche d’alimentation dans une prise.

Le voyant d’alimentation s’allume. Choisissez la température en tournant le sélecteur de température sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s’éteint, le fer est prêt à être utilisé.

4. Utilisation des fonctions brumisateur et jet de

vapeur. Vérifiez que le réservoir d’eau est au moins au quart rempli. Utilisez le brumisateur pour pré-humidifier les tissus en appuyant plusieurs fois sur le bouton spray afin de libérer une fine brume (A). Pour utiliser la fonction jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d’eau est au moins

à demi rempli. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur pour amorcer la pompe (B).

5. Vaporisation d’articles suspendus. La fonction jet de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez les articles sur un cintre, maintenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de jet de vapeur.

6. Trois critères d’extinction automatique. Si le fer est laissé immobile sur la semelle ou sur le côté, il s’éteint après 30 secondes. S’il est laissé immobile sur le talon, il s’éteint après 8 minutes. Pour le rallumer, il suffit de recommencer à repasser.

29

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

NETTOYAGE

(NE PAS UTILISER DE DéTERGENT)

7. Posez toujours le fer sur son talon.

Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher.

Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface.

8. Fonction auto-nettoyage. Maintenez le fer audessus d’un évier. Remplissez le réservoir d’eau.

Mettez le fer en chauffe. Positionnez le bouton de vapeur sur auto-nettoyage, maintenez le pendant

5 secondes pour vider l’eau du réservoir au travers des trous de sortie de vapeur. Relachez le bouton pour arrêter la fonction auto-nettoyage.

9. Nettoyage de la semelle. Ne pas utiliser de tampon

à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer les résidus de combustion, repassez sur un chiffon humide pendant que le fer est chaud. Pour nettoyer la semelle en Glissium™, essuyez-la simplement avec un chiffon doux humide puis sécher.

GESTION DES PANNES

Problème

La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé.

Cause possible

Problème de raccordement

Solution

Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise.

Choisissez la température adéquate.

Le fer ne produit pas de vapeur.

Le contrôle de température est sur la position MIN.

Manque d'eau dans le réservoir.

Le contrôleur de vapeur est sur la position sans vapeur.

Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2).

Placez le contrôleur de vapeur entre les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le « Tableau de repassage »).

Augmenter la température jusqu’au niveau .

La fonction brumisateur ne fonctionne pas.

Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas.

La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur.

Manque d'eau dans le réservoir.

La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période.

Le fer n'est pas suffisament chaud.

Des traces marron sortent de la semelle pendant le repassage et font des taches sur le linge.

Vous avez utilisé l’eau dure, qui a causé des flocons de tartre de se développer dans le réservoir d’eau.

Vous avez utilisé un agent détartrant chimique.

Des fibres de tissu se sont accumulées dans les alvéoles de la semelle et brûlent.

Les textiles n’ont peut-être pas été correctement rincés, ou les vêtements sont neufs et n’ont pas été lavés avant le repassage.

Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2).

Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur.

Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à

). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne.

Utilisez la fonction d’auto-nettoyage une ou plusieurs fois.

N’utilisez aucun agent détartrant.

Utilisez la fonction d’auto-nettoyage une ou plusieurs fois. Nettoyez la semelle avec un chiffon doux humide.

Veuillez rincer correctement le linge.

MISE AU REBUT

Recyclez les matériaux portant le symbole .

Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques.

30 www.electrolux.com

Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

Hr

SIGURNOSNI SAVJETI

Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće upute.

• ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o upotrebi uređaja na sigurna način i razumiju uključene opasnosti.

• Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

• Glačalo i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina kada su uključeni ili se hlade.

• Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe .

• ovaj je proizvod namijenjen za upotrebu s vodom iz slavine

Preporučuje se upotreba destilirane vode ili mješavine 50% destilirane i 50% vode iz slavine.

• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima!

• Ne koristite glačalo ako je palo, ako ima vidljivih oštećenja na glačalu ili njegovu kabelu te ako glačalo curi.

• Uređaj morate spojiti samo na uzemljenu utičnicu.

• otvor za punjenje ne smije se otvoriti tijekom uporabe.

• Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnost.

• Glačalo morate koristiti i odlagati na stabilnoj površini. Ako glačalo postavljate na stalak, provjerite je li stalak postavljen na stabilnom mjestu.

• Uređaj nikad ne smijete ostaviti bez nadzora ako je uključen u utičnicu.

• Nakon svakog korištenja, prije čišćenja ili održavanja potrebno je uređaj isključiti i izvući utikač iz utičnice električnog napajanja.

• Prije punjenja spremnika vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.

• Kabel za napajanje ne smije doći u dodir s vrućim dijelovima uređaja.

• Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.

• Nemojte puniti više nego što je maksimalno dopušteno oznakom na uređajima.

• Postoje li određena ograničenja, odredite kvalitetu / vrstu vode koja se može koristiti u uređaju.

• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

31

SASTAVNI DIJELOVI

A. Površina za glačanje

B. oznaka za maksimalnu razinu vode

C. otvor za punjenje s poklopcem

D. Mlaznica raspršivača

E. Gumb raspršivača

F. Gumb mlaza pare

G. Birač pare/Samočišćenje

H. Žaruljica pokazivača napajanja

I. Kabel za napajanje

J. Sigurnosna žaruljica automatskog isključivanja

K. Birač temperature

L. Spremnik vode

M. Dio za namatanje kabela

N. Gumirano postolje

TABLICA GLAčANJA

Tkanina

Akril

Acetat

Najlon i poliester

Rejon

Viskoza

Postavljanje temperature Savjeti za korištenje glačanja

Glačajte na suho s obratne strane.

Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.

Glačajte s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.

Glačajte s obratne strane tkanine.

Pretežno glačajte na suho. Para se može koristiti uz pridržavanje uputa proizvođača.

Svila

Miješani pamuk

Glačajte s obratne strane. Koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni tragovi.

Provjerite podatke na etiketi i slijedite upute proizvođača. Postavite temperaturu prema vlaknu koje zahtijeva najniže podešavanje.

Vuna i miješana vuna

Pamuk

Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje.

Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru.

Baršun

Lan

na “max”

Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje.

Glačajte s obratne strane ili koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni tragovi, osobito kod tkanine tamnijih boja. Glačajte na suho dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru.

Jeans na “max” Koristite maksimalnu paru.

Različita brzina glačanja i vlažnost tkanine mogu uzrokovati odstupanja od preporučenih vrijednosti iz tablice!

POčETAK RADA

1. Prije prve uporabe. Uklonite sve ljepljive ostatke i nježnim pokretima istrljajte glačalo vlažnom krpom.

Isperite spremnik vode kako biste uklonili strane čestice. Pri prvom uključivanju mogu se pojaviti privremena isparavanja ili mirisi.

2. Punjenje parnog glačala vodom.

Provjerite je li utikač izvučen iz strujne utičnice. okrenite birač pare na postavku suho i otvorite poklopac otvora za punjenje. Uz pomoć priložene mjerne čaše napunite vodom do maksimalne razine. zatvorite poklopac. Ovaj je proizvod namijenjen za

upotrebu s vodom iz slavine Preporučuje se upotreba destilirane vode ili mješavine 50% destilirane i 50% vode iz slavine.

3. Uključivanje kabela za napajanje u strujnu

utičnicu. Žaruljica pokazivača napajanja se uključuje. Postavite temperaturu okretanjem birača temperature na odgovarajuću vrijednost. Kad se žaruljica isključi, glačalo je spremno za uporabu.

4. Korištenje funkcije raspršivača i mlaza pare

Provjerite je li spremnik vode napunjen najmanje do 1/4. Pritisnete li gumb raspršivača nekoliko puta, stvorit će se fino raspršena maglica koju možete koristiti za predvlaženje tkanine (A). Za korištenje funkcije mlaza pare spremnik vode mora biti napunjen najmanje do 1/2. Pritisnite gumb mlaza pare nekoliko puta kako biste istjerali zrak iz pumpe

(B).

5. Tretiranje obješenih odjevnih predmeta parom.

Funkcija okomitog mlaza pare savršeno je rješenje za tretiranje zavjesa, odijela i nježnih tkanina parom. objesite vješalicu s odjevnim predmetom i držite glačalo na udaljenosti 10 – 20 cm te pritisnite gumb mlaza pare.

6. 3 načina automatskog isključivanja Ako glačalo ostavite bez nadzora na površini za glačanje ili na bočnoj strani, ono će se isključiti nakon 30 sekundi. ostavite li ga bez nadzora u okomitom položaju, glačalo će se isključiti nakon 8 minuta. Za uključivanje samo počnite glačati.

32 www.electrolux.com

čIšćENJE

(NE KoRISTITE DETERDŽENTE)

7. Glačalo uvijek čuvajte u okomitom položaju.

Vanjske površine očistite vlažnom mekanom krpom te ih prebrišite suhom krpom. Ne koristite kemijska otapala jer ona mogu oštetiti površinu.

8. Funkcija samočišćenja Držite glačalo iznad sudopera. Napunite vodom. Zagrijte glačalo. Gumb pare pomaknite u položaj samočišćenja te držite 5 sekundi kako bi se ispraznila voda iz otvora za paru.

Za prekid funkcije samočišćenja otpustite gumb.

9. Čišćenje površine za glačanje Ne koristite jastučiće za ribanje ili gruba sredstva za čišćenje površine za glačanje jer ta će sredstva oštetiti površinu. Za uklanjanje sagorjelih ostataka glačajte preko vlažne krpe dok je glačalo još vruće. Glissium™ površinu za glačanje jednostavno obrišite mekanom vlažnom krpom te prebrišite suhom krpom.

OTKLANJANJE POTEšKOćA

Problem

Površina za glačanje se ne zagrijava iako je glačalo uključeno.

Glačalo ne stvara paru.

Funkcija raspršivanja ne radi.

Funkcije mlaza pare i okomitog mlaza pare ne rade.

Prilikom glačanja iz podloge izlaze smeđe mrlje i prljaju rublje.

Mogući uzrok Rješenje

Problem u vezi s električnim napajanjem Provjerite kabel za električno napajanje, utikač i utičnicu.

Kontrola temperature je u položaju MIN. odaberite odgovarajuću temperaturu

Nema dovoljno vode u spremniku.

Napunite spremnik vodom (pogledajte

"Početak rada", br. 2).

Kontrola pare postavljena je na položaj kod kojeg se ne stvara para.

odabrana temperatura niža je od temperature određene za korištenje s parom.

Postavite kontrolu pare između položaja za minimalnu paru i maksimalnu paru (pogledajte "Tablicu glačanja").

Povisite temperaturu na najmanje .

Nema dovoljno vode u spremniku.

Funkcija mlaza pare učestalo je korištena u kratkom razdoblju.

Napunite spremnik vodom (pogledajte

"Početak rada", br. 2).

Stavite glačalo u vodoravan položaj i pričekajte neko vrijeme prije ponovnog korištenja funkcije mlaza pare.

Glačalo nije dovoljno vruće.

Podesite pravilnu temperaturu za glačanje parom (do ). Stavite glačalo u okomit položaj i pričekajte dok se ne isključi žaruljica pokazivača.

Jedan ili više puta upotrijebite funkciju samo čišćenja.

Upotrebljavali ste tvrdu vodu što je dovelo do stvaranja malih čestica u spremniku vode.

Upotrijebili ste kemijska sredstva za uklanjanje kamenca.

Vlakna tkanina nakupila su se u otvorima na stopalu glačala i izgaraju.

Tkanina možda nije ispravno isprana ili je odjeća nova i nije oprana prije glačanja.

Ne upotrebljavajte niti jedno sredstvo za uklanjanje kamenca.

Jedan ili više puta upotrijebite funkciju samo čišćenja. Stopalo glačala očistite vlažnom mekom krpom.

Ponovno dobro isperite rublje.

ODLAGANJE

Reciklirajte materijale sa simbolom .

Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike.

Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

33

Hu

BIzTONSáGI ELőíRáSOK

A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő utasításokat.

• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve megváltozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve hozzá nem

értő személyek csak felügyelett mellet, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelően elsajátították a készülék biztonságos használatának módját, és megértették a velejáró veszélyeket.

• Tilos a gyermekeknek a készülékkel játszani.

• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási munkát a készüléken.

• Amíg be van kapcsolva, vagy ki nem hűlt teljesen, a vasalót és a vezetékét tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

• Használat közben a felületek felforrósodhatnak .

• A készülék csapvízzel is használható. Javasoljuk, hogy desztillált vizet vagy 50% desztillált víz és 50% csapvíz keverékét alkalmazza.

• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.

• Ne használja a vasalót, ha leejtették, ha a vasalón vagy a kábelen látható sérülés van, illetve ha szivárog.

• A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható.

• A készülék működése közben a betöltő nyílást tilos kinyitni.

• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése

érdekében azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

• A vasalót stabil felületen kell használni és tartani. A vasaló állványra helyezése előtt mindig győződjön meg arról, hogy az állvány alatti felület stabil.

• A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.

• Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.

• A víztartály feltöltése előtt a tápkábel csatlakozóját mindig ki kell húzni a hálózati aljzatból.

• A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.

• A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

• Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési mennyiséget

(vízszintet).

• Korlátozások fennállása esetén határozza meg a víz minőségét / a készülékhez használható víz típusát.

• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkért.

34 www.electrolux.com

A KéSZÜLéK RéSZEI

A. Talp

B. Megengedett legmagasabb vízszint jel

C. Töltőnyílás fedéllel

D. Permetező fúvóka

E. Permetezés gomb

F. Gőzpermet gomb

G. Gőzszabályozó/öntisztítás

VASALáSI TáBLázAT

Textília

Akril

Acetát műszál

Nylon és poliészter

Műselyem

Viszkóz

Hőmérséklet beállítása Vasalási javaslat

Vasalja szárazon az anyag fonákját.

Vasalja szárazon az anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be.

Vasalja a nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be.

Vasalja az anyag fonákját.

Lehetőleg szárazon vasalja. A gyártó utasításaitól függően gőzt is használhat.

Selyem

Kevertszálas pamut

Vasalja az anyag fonákját. A kifényesedett foltok kialakulását vasalóruha használatával kerülheti el.

A gyártó által bevarrt címkén szereplő utasítások szerint járjon el.

Használja a legalacsonyabb hőfokot igénylő szálhoz javasolt beállítást.

Gyapjú és kevertszálas gyapjú

Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.

Pamut

Kordbársony

Vasalja szárazon a még nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon.

Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.

Lenvászon

„max” állásig

Vasalja a fonákoldalt, vagy használjon vasalóruhát a kifényesedett foltok elkerülése érdekében, különösen sötét színű darabok esetén.

Vasalja szárazon a még nedves anyagot, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon.

Pamutvászon

„max” állásig

Használja a legmagasabb gőzfokozatot.

A változó vasalási sebesség és a textília nedvessége a táblázatban ajánlottaktól eltérő optimális beállítást eredményezhet!

ÜZEMBE HELyEZéS

1. Első használat előtt. Távolítsa el az öntapadós címkéket, és a helyüket nedves ruhával dörzsölje

át. Öblítse át a víztartályt, hogy idegen részecskék ne maradjanak benne. Az első bekapcsolás idején előfordulhat átmeneti gőz- vagy szagképződés.

2. A gőzölős vasaló feltöltése vízzel.

Ügyeljen arra, hogy a feltöltés előtt a tápkábel csatlakozóját húzza ki a fali aljzatból. A gőzszabályozót állítsa Száraz fokozatra, és nyissa fel a töltőnyílás fedelét. A tartozékként kapott csőrös pohárral töltse fel a vizet a maximális szintig. Zárja le a fedelet. A készülék csapvízzel is használható.

Javasoljuk, hogy desztillált vizet vagy 50% desztillált víz és 50% csapvíz keverékét alkalmazza.

3. A tápkábel csatlakozóját csatlakoztassa egy

fali táphálózati aljzathoz. A tápellátás jelzőfény világítani kezd. A hőmérsékletválasztót fordítsa a kívánt hőmérsékletnek megfelelő fokozathoz. Amikor a fény kialszik, a vasaló használatra kész.

4. A vízpermetezési és gőzpermetezési funkciók

használata. Ellenőrizze, hogy a víztartály legalább negyedéig fel legyen töltve. A textíliák előzetes megnedvesítését a permetezés gomb többszöri megnyomásával, finom vízköd létrehozásával végezze

A. A gőzpermetezés funkció használatakor ellenőrizze, hogy a víztartály legalább feléig fel legyen töltve. A gőzpermet gomb többszöri megnyomásával töltse fel a szivattyút B).

5. Függőleges anyagok gőzölése. A függőleges gőzpermet funkció ideális függönyök, ruhák és kényes textíliák gőzöléséhez. A vasalnivalót akassza vállfára, tartsa a vasalót 10–20 cm távolságra, és nyomja meg a gőzpermet gombot.

6. 3 állású automatikus kikapcsolás. Ha a vasalót felügyelet nélkül talpára vagy oldalára állítva hagyják,

30 másodperc elteltével kikapcsol. Ha a hátlapjára

állítva hagyják felügyelet nélkül, akkor 8 perc múlva kapcsol ki. Ha vasalni kezd, újra bekapcsol.

TISzTíTáS

(NE HASzNáLJON MOSóSzERT)

H. Tápellátás jelzőfény

I. Tápkábel

J. Biztonsági automatikus kikapcsolás jelzőfény

K. Hőmérséklet-választó

L. Víztartály

M. Kábeltároló

N. Csúszásgátlós hátlap

35

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

7. A vasalót mindig a hátlapjára állítva tárolja.

A külső felületeket először puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra. Ne használjon kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a felületeket.

8. Öntisztító funkció. Tartsa a vasalót mosogató fölé.

Töltse fel vízzel. Hagyja a vasalót felmelegedni. A gőzszabályozót állítsa öntisztítás helyzetbe, és 5 másodpercig tartsa lenyomva, hogy a víz kijusson a gőzjáratokból. Az öntisztítás a gomb elengedésével fejezhető be.

9. A talp tisztítása. A talp tisztításához ne használjon súrolószivacsot vagy erős tisztítószereket, mert ezek károsítják felületét. A ráégett nyomok eltávolításához a forró vasalót húzza át nedves ruhán. A zománcozott

Glissium™ talp tisztítását egyszerűen puha nedves ruhával végezheti; utána törölje szárazra.

HIBAELHáRíTáS

Hiba

A talp nem melegszik, pedig a vasaló be van kapcsolva.

A vasaló nem fejleszt gőzt.

Nem működik a permetezés funkció.

Nem működik a gőzpermetezés és a függőleges gőzpermetezés funkció.

Barna folyadék hagyja el a vasalótalpat vasalás közben, mely foltot hagy a ruhán.

Lehetséges ok Megoldás

Probléma a hálózati csatlakozással Ellenőrizze a hálózati tápkábelt, a csatlakozót és a csatlakozóaljzatot.

A hőmérséklet-választó MIN állásban van. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet.

Nincs elég víz a tartályban.

Töltse fel a tartályt vízzel (lásd:

„Üzembe helyezés”, 2. pont).

A gőzszabályozó a gőzmentes helyzetben van.

A kiválasztott hőmérséklet alacsonyabb a gőzzel való használathoz javasoltnál.

Nincs elég víz a tartályban.

Rövid időn belül túl sokszor használták a gőzpermetezés funkciót.

A vasaló nem elég forró.

A kávéfőzéshez használt víz keménysége miatt vízkő képződött a víztartályban.

Vízkőoldó vegyszert használt.

állítsa a gőzszabályozót a minimum és a maximum gőz közötti fokozatra (lásd:

„Vasalási táblázat”).

állítsa a hőmérsékletet minimum erre a szintre

.

Töltse fel a tartályt vízzel (lásd:

„Üzembe helyezés”, 2. pont).

állítsa a vasalót függőleges helyzetbe,

és várjon, mielőtt használná a gőzpermetezés funkciót.

A gőzzel történő vasaláshoz a megfelelő hőmérsékletet elérheti ezt a fokozatot: ). állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és várjon, amíg a hőmérsékletjelző fény kialszik.

Futtassa le egy- vagy több alkalommal az öntisztító funkciót.

Anyagszálak gyűltek össze a vasalótalp nyílásaiban és égnek.

A szövetet nem öblítette ki megfelelően, vagy a ruhanemű új, és még nem volt kimosva a vasalást megelőzően.

Soha ne használjon vízkőoldó vegyszert.

Futtassa le egy- vagy több alkalommal az öntisztító funkciót. Egy puha, nedves kendővel tisztítsa meg a talprészt.

Kérjük, öblítse ki megfelelően a szövetet.

HULLADéKKEzELéS

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:

Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot.

. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

36 www.electrolux.com

It

NORME DI SICUREzzA

Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli

8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, soltanto se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso dell’apparecchiatura e a condizione che abbiano capito i rischi coinvolti.

• I bambini non devono giocare con l’apparecchiatura.

• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.

• Tenere il ferro e il suo cavo lontani dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni quando collegato alla rete elettrica o se si sta raffreddando.

• Le superfici possono surriscaldarsi durante l’uso .

• Questo prodotto è adatto per essere utilizzato con acqua di rubinetto. Si consiglia di utilizzare acqua distillata o una miscela composta da 50% di acqua distillata e 50% di acqua di rubinetto.

• Collegare l’apparecchio solo a una fonte di alimentazione con tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.

• Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, perde o presenta danni visibili al corpo dell’apparecchio o al cavo di alimentazione.

• L’apparecchio deve essere collegato solo a una presa con messa a terra.

• Il foro di riempimento non deve essere aperto durante l’uso.

• In caso di danneggiamento dell’apparecchio o del cavo di alimentazione, ottenerne la sostituzione rivolgendosi al produttore, a un suo agente dell’assistenza o a una persona egualmente qualificata, in modo da evitare rischi.

• Utilizzare e poggiare il ferro da stiro su una superficie stabile. Quando si colloca il ferro sul suo supporto, accertarsi che la superficie sulla quale quest’ultimo poggia sia stabile.

• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.

• Dopo ogni uso, spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.

• Prima di procedere al riempimento del serbatoio dell’acqua, rimuovere la spina dalla presa elettrica.

• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde dell’apparecchio.

• Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.

• Non superare il volume massimo di riempimento indicato sull’apparecchio.

• Se vi sono limitazioni, definire qualità/tipo di acqua utilizzabili con l’apparecchio.

• Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall’uso improprio o errato.

37

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

Fr

Hr

Hu

It

Lt

Lv

NL

No pL pt ro ru

SK

SL

Sr

Sv tr uK

COMPONENTI

A. Piastra

B. Indicatore del livello massimo dell’acqua

C. Foro di riempimento con sportellino

D. Ugello di nebulizzazione

E. Pulsante di nebulizzazione

F. Pulsante del getto di vapore

G. Selettore del vapore / autopulitura

H. Spia dell’alimentazione

I. Cavo di alimentazione

J. Spia dello spegnimento automatico di sicurezza

K. Selettore della temperatura

L. Serbatoio dell’acqua

M. Supporto per l’avvolgimento del cavo

N. Supporto posteriore gommato

TABELLA DI STIRATURA

Tessuto

Impostazione di temperatura

Raccomandazione di stiratura

Acrilico

Acetato

Nylon e poliestere

Rayon

Viscosa

Seta

Misto cotone

Stirare a secco al rovescio.

Stirare a secco al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo.

Stirare al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo.

Stirare al rovescio.

Stirare principalmente a secco. Utilizzare il vapore se previsto dalle indicazioni del produttore.

Stirare al rovescio. Utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido.

Attenersi alle indicazioni del produttore riportate sull'etichetta.

Utilizzare l'impostazione relativa alla fibra che richiede il valore di temperatura inferiore.

Lana e misto lana

Cotone

Velluto a coste

Lino fino a “max”

Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.

Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte.

Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.

Stirare al rovescio o utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido, specialmente con i colori scuri. Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte.

Jeans fino a “max” Utilizzare il vapore a massima potenza.

L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità del capo.

38

OPERAzIONI PRELIMINARI

1. Operazioni preliminari al primo utilizzo.

Rimuovere tutti gli eventuali residui di colla sfregando delicatamente con un panno umido.

Sciacquare il serbatoio dell’acqua per rimuovere eventuali particelle estranee. Alla prima accensione dell’apparecchio, potrebbero riscontrarsi fumi/odori.

2. Riempimento del ferro a vapore con acqua.

Accertarsi che la spina sia scollegata dalla presa elettrica. Ruotare il selettore del vapore sulla stiratura a secco e aprire lo sportellino del foro di riempimento.

Utilizzando il bicchierino in dotazione, versare l’acqua fino al livello massimo indicato, quindi richiudere lo sportellino. Questo prodotto è adatto per essere

utilizzato con acqua di rubinetto. Si consiglia di utilizzare acqua distillata o una miscela composta da

50% di acqua distillata e 50% di acqua di rubinetto.

3. Inserire la spina del cavo di alimentazione in

una presa di corrente. La spia dell’alimentazione si accende. Impostare la temperatura ruotando il selettore sull’impostazione adatta. Quando la spia si spegne, il ferro è pronto per l’uso.

www.electrolux.com

4. Uso delle funzioni nebulizzazione e getto di

vapore. Accertarsi che il serbatoio dell’acqua sia pieno almeno fino a 1/4. Per preinumidire i tessuti, premere più volte il pulsante del nebulizzatore (A).

Per utilizzare la funzione getto di vapore, accertarsi che il serbatoio dell’acqua sia pieno almeno fino a

1/2. Premere più volte il pulsante del getto di vapore per adescare la pompa (B).

5. Stiratura a vapore di capi appesi. La funzione getto di vapore in verticale è utilissima per la stiratura di tende, abiti e tessuti delicati. Appendere il capo ad una gruccia e, tenendo il ferro ad una distanza di

10–20 cm, premere il pulsante del getto di vapore.

6. 3 modalità di spegnimento automatico. Se il ferro viene lasciato inutilizzato poggiato sulla piastra o su un fianco, si spegne dopo 30 secondi.

Se viene lasciato inutilizzato poggiato sul supporto posteriore, si spegne dopo 8 minuti. Per accenderlo, semplicemente riprendere la stiratura.

PULIzIA

(NON UTILIzzARE ALCUN DETERGENTE)

7. Poggiare sempre il ferro da stiro sul supporto

posteriore.

Per la pulizia della superficie esterna dell’apparecchio, utilizzare un panno morbido inumidito, quindi asciugare. Non utilizzare solventi chimici, che danneggerebbero la superficie.

8. Funzione di autopulitura. Tenere il ferro sopra un lavandino. Riempire il serbatoio di acqua. Riscaldare il ferro. Spostare il pulsante del vapore in posizione di autopulitura e tenerlo per 5 secondi per eliminare l’acqua dai fori del vapore. Rilasciare il pulsante per interrompere la funzione di autopulitura.

9. Pulizia della piastra. Non utilizzare sulla piastra spugne abrasive o detergenti aggressivi che ne danneggerebbero la superficie. Per rimuovere eventuali residui di bruciato, passare il ferro caldo su un panno umido. Per pulire la piastra smaltata

Glissium™, è sufficiente passare un panno morbido inumidito sulla superficie, quindi asciugare.

RICERCA ED ELIMINAzIONE DEI GUASTI

Problema

La piastra non si riscalda anche se il ferro è acceso.

Causa possibile

Problema di collegamento elettrico.

Il ferro non produce vapore.

Il controllo della temperatura è in posizione MIN.

L'acqua nel serbatoio è insufficiente.

La funzione di nebulizzazione non funziona.

Le funzioni getto di vapore e getto di vapore in verticale non funzionano.

Fuoriescono tracce marroni dai fori della piastra in fase di stiro. Queste tracce possono macchiare il bucato.

Soluzione

Controllare il cavo di alimentazione, la spina e la presa di corrente.

Selezionare la temperatura adatta.

Il controllo del vapore è impostato nella posizione di esclusione del vapore.

La temperatura selezionata è inferiore a quella specificata per l'uso del vapore.

L'acqua nel serbatoio è insufficiente.

La funzione getto di vapore è stata utilizzata ripetutamente in un periodo di tempo molto breve.

Il ferro non è sufficientemente caldo.

Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere

“operazioni preliminari”, punto 2).

Impostare il controllo del vapore tra le posizioni di vapore minimo e massimo

(vedere “Tabella di stiratura”).

Aumentare la temperatura ad almeno

.

Riempire il serbatoio dell'acqua

(vedere “operazioni preliminari”, punto 2).

Portare il ferro in posizione orizzontale e attendere prima di utilizzare nuovamente la funzione getto di vapore.

Selezionare la temperatura corretta per la stiratura a vapore (fino a ).

Portare il ferro in posizione verticale e attendere che l'indicatore luminoso della temperatura si spenga.

Utilizzare la funzione di autopulizia una o più volte.

L’acqua dura utilizzata ha causato la produzione di calcare all’interno del serbatoio dell’acqua.

Sono stati usati agenti chimici antiincrostazioni.

Fibre di tessuto si sono accumulate nei fori della piastra e stanno bruciando.

I tessuti potrebbero non essere adeguatamente risciacquati, oppure sono nuovi o non sono stati lavati prima della stiratura.

Non usare detergenti antiincrostazioni.

Utilizzare la funzione di autopulizia una o più volte. Asciugare i fori della piastra con un panno morbido umido.

Risciacquare adeguatamente il bucato una seconda volta.

SMALTIMENTO

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l’imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

39

Lt

SAUGUMO PATARIMAS

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.

• aikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs.

• Neleiskite jaunesnių nei 8 metų vaikų prie lygintuvo ir jo laido, kai jis kaista arba pastatytas atšauti.

• Naudojimo metu paviršiai gali įkaisti .

• Šiame gaminyje galima naudoti vandenį iš čiaupo. Rekomenduojama naudoti distiliuotą vandenį arba 50 % distiliuoto ir 50 % vandens iš čiaupo mišinį.

• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!

• Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis buvo numestas, jei ant lygintuvo ar jo laido matomi pažeidimo požymiai arba yra nesandarus.

• Prietaisą galima įjungti tik į įžemintą el.

• Naudojant pildymo anga privalo būti atidaryta.

• Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas ar kitas kvalifikuotas asmuo.

• Lygintuvas turi būti naudojamas ir pastatomas ant stabilaus paviršiaus.

Kai lygintuvą padedate ant stovo, įsitikinkite, ar paviršius, ant kurio stovas padėtas, yra stabilus.

• Kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, niekada nepalikite jo be priežiūros.

• Prieš atliekant valymo arba priežiūros darbus, prietaisą reikėtų išjungti, o maitinimo kištuką ištraukti kiekvieną kartą po naudojimo.

• Kištuką reikia ištraukti iš el. lizdo prieš pilant vandenį į vandens talpyklą.

• Laidas negali liestis prie jokių įkaitusių prietaiso dalių.

• Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.

• Neviršykite maksimalios pripildymo talpos, kuri nurodyta ant prietaisų.

• Jei yra apribojimų, nustatykite vandens kokybę / tipą, kurį galima naudoti su prietaisu.

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimus pažeidimus, jei prietaisas naudojamas netinkamai.

40 www.electrolux.com

SUDEDAMOSIOS DALYS

A. Pado plokštė

B. Maksimalaus vandens lygio rodiklis

C. Pildymo anga su dangteliu

D. Purkštuko antgalis

E. Purškimo mygtukas

F. Garų srovės mygtukas

G. Garų reguliatorius / Savaiminis valymas

H. Maitinimo indikatoriaus lemputė

I. El. tinklo laidas

J. Saugos automatinio išsijungimo lemputė

K. Temperatūros reguliatorius

L. Vandens bakas

M. Įtaisas suvyniotam laidui

N. Guma padengta galinė dalis

LYGINIMO LENTELė

Audinys

Temperatūros nustatymas

Lyginimo rekomendacijos

Akrilo audinys

Acetatas

Nailonas ir poliesteris

Dirbtinis šilkas

Viskozė

šilkas

Medvilnės mišiniai

Lyginkite sausai iš blogosios pusės.

Lyginkite sausai iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad sudrėktų.

Lyginkite iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad sudrėktų.

Lyginkite iš blogosios audinio pusės.

Daugiausia lyginkite sausai. Garus galima naudoti pagal gamintojo instrukcijas.

Lyginkite iš blogosios pusės. Naudokite lyginimo audeklą, kad išvengtumėte švytinčių žymių.

Patikrinkite etiketę ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.

Naudokite nustatymą, skirtą audiniui, kuriam reikalingas žemiausias nustatymas.

Vilna ir vilnos mišiniai

Medvilnė

Velvetas

Linas iki „maks.“

Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą.

Lyginkite sausai, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę.

Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą.

Lyginkite iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą, kad išvengtumėte švytinčių žymių, ypač lyginant tamsių spalvų audinius.

Lyginkite sausai, kol audinys dar drėgnas arba apipurkškite jį, kad sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę.

Audinys džinsams iki „maks.“ Naudokite maksimalią garų srovę.

Įvairūs lyginimo greičiai ir audinio drėgnumas gali reikšti, kad optimalus nustatymas gali skirtis nuo rekomenduojamo lentelėje!

NAUDoJIMo PRADŽIA

1. Prieš naudojant pirmą kartą. Nuimkite visus lipnios juostos likučius ir švelniai nutrinkite drėgna šluoste.

Išskalaukite vandens baką, kad pašalintumėte pašalines daleles. Pirmą kartą įjungus, laikinai gali pasklisti garai / kvapai.

2. Garų lygintuvo pripildymas vandeniu.

Patikrinkite, ar kištukas ištrauktas iš maitinimo angos.

Pasukite garų reguliatorių į nustatymą „sausas“ ir atidarykite pildymo angos dangtelį. Naudodami gautą menzūrą, pilkite vandenį iki maksimalaus lygio. Uždarykite dangtelį. Šiame gaminyje galima

naudoti vandenį iš čiaupo. Rekomenduojama naudoti distiliuotą vandenį arba 50 % distiliuoto ir 50 % vandens iš čiaupo mišinį.

3. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo angą.

Maitinimo indikatoriaus lemputė įsijungia.

Nustatykite temperatūrą pasukdami temperatūros reguliatorių į atitinkamą parinktį. Kai lemputė išsijungia, lygintuvas paruoštas naudojimui.

4. Purškimo dulksnos ir garų srovės funkcijos

naudojimas. Patikrinkite, ar bake yra bent

1/4 vandens. Norėdami iš anksto sudrėkinti audinius, naudokite purškimo dulksną kelis kartus paspausdami purškimo mygtuką, kad išleistumėte

švelnią dulksną (A). Norėdami naudoti garų srovės funkciją, patikrinkite, ar bake yra bent 1/2 vandens.

Paspauskite garų srovės mygtuką kelis kartus pradiniam pripumpavimui (B).

5. Pakabintų drabužių lyginimas garais. Vertikalios garų srovės funkcija idealiai tinka garais lyginti užuolaidas, kostiumus ir subtilius audinius.

Pakabinkite drabužį ant pakabos, laikykite lygintuvą

10–20 cm atstumu nuo medžiagos ir paspauskite garų srovės mygtuką.

6. Trijų būdų automatinis išjungimas. Jei lygintuvas paliekamas be priežiūros ant pado plokštės arba ant

šono, jis išsijungia po 30 sekundžių. Jei lygintuvas paliekamas be priežiūros ant galinės dalies, jis išsijungia po 8 minučių. Norėdami įjungti, tiesiog vėl pradėkite lyginti.

41

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

VALYMAS

(NENAUDOKITE JOKIų VALYMO PRIEMONIų)

7. Lygintuvą visada laikykite pastatytą ant galinės

dalies.

Norėdami valyti išorinius paviršius, naudokite drėgną minkštą šluostę ir nušluostykite sausai. Nenaudokite jokių cheminių tirpiklių - jie sugadins paviršių.

8. Savaiminio valymo funkcija. Laikykite lygintuvą virš kriauklės. Pripildykite vandeniu. Įkaitinkite lygintuvą.

Pastumkite garų mygtuką į savaiminio valymo padėtį, palaikykite 5 sekundes, kad pašalintumėte vandenį iš garų angų. Atleiskite mygtuką, norėdami sustabdyti savaiminio valymo funkciją.

9. Pado plokštės valymas. Pado plokštės valymui nenaudokite jokių šveitimo padelių arba šiurkščių valiklių - jie sugadins paviršių. Norėdami pašalinti nudegusią išspaudą, lyginkite per drėgną audeklą, kol lygintuvas vis dar karštas. Norėdami nuvalyti

Glissium™ pado plokšę, paprasčiausiai nuvalykite su minkšta drėgna šluoste ir sausai nušluostykite.

TRIKčIų šALINIMAS

Problema

Pado plokštė nekaista, nors lygintuvas įjungtas.

Lygintuvas negamina garų.

Purškimo funkcija neveikia.

Garų srovės ir vertikalios garų srovės funkcija neveikia.

Per skyles pade išeina rudi ruoželiai ir tepa lyginamus skalbinius.

Galima priežastis

Jungties problema

Pasirinkta temperatūra žemesnė, nei nurodyta naudojimui su garais.

Bake nepakankamai vandens.

Sprendimas

Patikrinkite pagrindinį maitinimo laidą, kištuką ir maitinimo angą.

Pasirinkite atitinkamą temperatūrą.

Temperatūros valdymo rankenėlė „MIN“ padėtyje.

Bake nepakankamai vandens.

Garų valdymo rankenėlė nenustatyta į garų padėtį.

Garų srovės funkcija buvo naudojama labai dažnai per trumpą laiko tarpą.

Lygintuvas nepakankamai karštas.

Pripildykite vandens baką (žr.

„Naudojmo pradžia“, nr. 2).

Nustatykite garų valdymo rankenėlę tarp minimalios ir maksimalios garų srovės padėčių (žr. „Lyginimo lentelė“).

Padidinkite temperatūrą mažiausiai iki

.

Pripildykite vandens baką (žr.

„Naudojmo pradžia“, nr. 2).

Padėkite lygintuvą į horizontalią padėtį ir lukterėkite prieš naudodami garų srovės funkciją.

Nustatykite tinkamą temperatūrą lyginimui garais (iki ). Padėkite lygintuvą į vertikalią padėtį ir palaukite, kol temperatūros indikatoriaus lemputė išsijungs.

Panaudokite automatinio valymo funkciją vieną arba kelis kartus.

Jūs naudojote kietą vandenį, todėl vandens bakelyje susidarė kalkių nuosėdų.

Naudojote chemines nukalkinimo nuosėdas.

Pado skylėse prisikaupė audinio plaušų ir jie dega.

Galbūt audiniai buvo netinkamai išskalauti, arba gaminiai yra nauji ir prieš lyginimą jie dar nebuvo skalbti.

Nenaudokite jokių nukalkinimo priemonių.

Panaudokite automatinio valymo funkciją vieną arba kelis kartus. Valykite padą drėgnu, minkštu skudurėliu.

Dar kartą tinkamai išskalaukite skalbinius.

IšMETIMAS

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu

. Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

42 www.electrolux.com

Lv

IETEIKUMI DROšīBAI

Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms uzsākt ierīces lietošanu pirmo reizi!

• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

• Ar ierīci nedrīkst rotaļāties bērni.

• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

• Kamēr gludeklis ir pieslēgts barošanai vai atdziest, glabājiet to un tā vadu vietā, kas nav pieejama bērniem zem 8 gadu vecuma.

• Lietošanas laikā virsmas var sakarst .

• Šis izstrādājums ir piemērots lietošanai ar krāna ūdeni. Tam ir ieteicams izmantot destilētu ūdeni vai jaukti - 50% destilēta ūdens un 50% krāna ūdens.

• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!

• Ja gludeklis ir nokritis, ir redzamas bojājumu pazīmes uz ierīces vai tās vada, vai arī, ja ir noplūde, to nedrīkst lietot.

• Šī ierīce jāsavieno tikai ar iezemētu kontaktligzdu.

• Uzpildes atveri nedrīkst atvērt lietošanas laikā.

• Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam, apkalpošanas pārstāvim vai citam kvalificētam personālam tas jānomaina.

• Gludekli drīkst izmantot un novietot uz stabilas virsmas. Novietojot gludekli uz tā statīva, pārliecinieties, ka virsma, uz kuras statīvs ir novietots, ir stabila.

• Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota barošanas tīklam.

• Pirms ierīci tīrīt vai apkopt, tā jāizslēdz, un kontaktdakša jāatvieno no kontaktligzdas.

• Ūdens tvertni drīkst piepildīt tikai tad, kad kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas.

• Neļaujiet tīkla vadam saskarties ar ierīces karstajām daļām.

• Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

• Nepārsniedziet maksimālo iepildīšanas daudzumu, kas norādīts uz ierīces.

• Ja pastāv ierobežojumi, lūdzu, nosakiet ūdens kvalitāti/veidu, ko var lietot ierīcē.

• Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces izmantošanas dēļ.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

43

SASTāVDAļAS

A. Apakšējā pamatne

B. Maksimālā ūdens līmeņa rādītājs

C. Ūdens iepildīšanas atvere ar vāciņu

D. Izsmidzināšanas sprausla

E. Izsmidzināšanas funkcijas poga

F. Tvaika strūklas poga

G. Tvaika pārslēgs/pašattīrīšanās

H. Strāvas indikators

I. Tīkla vads

J. Drošības automātiskās izslēgšanās indikators

K. Temperatūras pārslēgs

L. Ūdens tvertne

M. Vada satīšanas funkcija

N. Gumijota pamatne – vertikālai novietošanai

GLUDINāšANAS TABULA

Audums

Akrils

Acetāts

Neilons un poliesters

Temperatūras iestatīšana Gludināšana — ieteikumi lietošanai

Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.

Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.

Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.

Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.

Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.

Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.

Mākslīgais zīds

Viskoze

Zīds

Kokvilnas veidi

Vilna un tās veidi

Pārsvarā sausā gludināšana. Tvaiku var izmantot saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses. Lai izvairītos no spīduma, gludinot pārklājiet ar kokvilnas audumu.

Pārbaudiet etiķeti un rīkojieties saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Izmantojiet iestatījumu smalkām šķiedrām.

Tvaika gludinašana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas drānu.

Kokvilna

Velvets

Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.

Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika padevi.

Tvaika gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas drānu.

Linu audums uz MAX

Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai izmantojot gludināšanas drānu, lai novērstu spīdumu, īpaši tumšiem audumiem.

Sausā gludināšana, kad izstrādājums ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika padevi.

Džinsa audums

uz MAX

Izmantojiet maksimālo tvaika padevi.

Dažādie gludināšanas ātrumi un auduma mitrums var nozīmēt to, ka optimālais uzstādījums var atšķirties no tā, kas norādīts tabulā!

DARBA UzSāKšANA

44

1. Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz. Noņemiet visas pielipušās daļiņas un viegli noberziet ar mitru drānu. Izskalojiet ūdens tvertni, lai izskalotu daļiņas.

Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, iespējams, īslaicīgi sajutīsit specifisku smaržu/smaku.

2. Ūdens iepildīšana tvaika gludeklī.

Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir atvienota no strāvas padeves tīkla. Pagrieziet tvaika pārslēgu uz iestatījumu „Sauss” un atveriet iepildīšanas atveres vāciņu. Izmantojot pievienoto mērglāzi, ielejiet ūdeni līdz maksimālajai atzīmei. Aizveriet vāciņu.

Šis izstrādājums ir piemērots lietošanai ar krāna

ūdeni. Tam ir ieteicams izmantot destilētu ūdeni vai jaukti - 50% destilēta ūdens un 50% krāna ūdens.

3. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Iedegsies strāvas indikators. Iestatiet temperatūru, pagriežot temperatūras pārslēgu uz vēlamo temperatūru. Kad indikators izslēdzas, gludeklis ir gatavs darbam.

4. Izsmidzināšanas un tvaika strūklas funkcijas

izmantošana. Pārliecinieties, ka vismaz 1/4 daļa ūdens tvertnes ir piepildīta.

www.electrolux.com

Izmantojiet izsmidzināšanu, lai iepriekš viegli samitrinātu audumu, vairākas reizes nospiežot smidzināšanas pogu (A). Lai izmantotu tvaika strūklas funkciju, pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir piepildīta vismaz līdz pusei. Lai iesūknētu ūdeni, nospiediet tvaika strūklas pogu vairākas reizes (B).

5. Tvaika gludināšana pakarinātām drēbēm.

Vertikālās tvaika strūklas funkcija īpaši piemērota aizskariem, kostīmiem un smalkiem audumiem.

Pakariniet gludinamo izstrādājumu uz drēbju pakaramā, turiet tvaika gludekli 10-20 cm attalumā no materiāla un nospiediet tvaika strūklas pogu.

6. Trīs veidu automātiskā izslēgšanās. Ja gludeklis ir atstāts bez uzraudzības uz pamatnes vai sāniem, tas izslēdzas pēc 30 sekundēm. Ja gludeklis ir novietots vertikāli un atstāts bez uzraudzības, tas izslēdzas pēc

8 minūtēm. Lai to atkal ieslēgtu, vienkārši atsāciet gludināt.

TīRīšANA

(NEIzMANTOJIET TīRīšANAS LīDzEKļUS)

7. Vienmēr turiet gludekli novietotu vertikāli uz

pamatnes. Lai notīrītu ierīces virsmu, izmantojiet mitru, mīkstu drānu. Neizmantojiet nekādus ķīmiskus

šķīdinātājus, jo tie var bojāt ierīces virsmu.

8. Pašattīrīšanās funkcija. Turiet gludekli virs izlietnes.

Iepildiet ūdeni. Uzsildiet gludekli. Pagrieziet tvaika pogu uz pašattīrīšanas režīmu, paturiet to 5 sekundes, lai iztukšotu ūdeni no tvaika atverēm. Atlaidiet pogu, lai pārtrauktu pašattīrīšanās funkciju.

9. Pamatnes tīrīšana. Neizmantojiet nekādus tīrošos sūkļus vai spēcīgus šķīdumus pamatnes tīrīšanai, jo tie var bojāt virsmu. Lai noņemtu piedegušos atlikumus, gludiniet uz mitra drānas, kamēr gludeklis vēl ir karsts. Lai notīrītu Glissium™ pamatni, vienkārši noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu un nosusiniet.

DARBīBAS TRAUCēJUMU NOVēRšANA

Problēma

Pamatne neuzkarst, lai gan gludeklis ir ieslēgts.

Gludeklis nerada tvaiku.

Izsmidzināšanas funkcija nedarbojas.

Tvaika strūkla un vertikālā tvaika strūkla nedarbojas.

Gludināšanas laikā no gludināšanas virsmas izdalās brūnas svītras, kas notraipa apģērbu.

Iespējamais iemesls

Savienojuma problēma

Temperatūras kontrole ir režīmā MIN.

Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.

Tvaika kontrole ir iestatīta režīmā BEZ

TVAIKA.

Iestatītā temperatūra ir zemāka, nekā noteikts lietot ar tvaiku.

Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.

Tvaika strūklas funkcija ir tikusi izmantota pārāk bieži īsā laika periodā.

Gludeklis nav pietiekami karsts.

Jūs izmantojāt cietu ūdeni, kas radījis katlakmens nogulsnes ūdens tvertnē.

Jūs esat lietojis ķīmiskos atkaļķošanas līdzekļus.

Gludināšanas virsmas atverēs ir uzkrājušās auduma šķiedras un deg.

Audums var nebūt pienācīgi izskalots, vai apģērbs ir jauns un pirms gludināšanas nav mazgāts.

Risinājums

Pārbaudiet elektrības vadu, kontaktdakšu un kontaktligzdu.

Atlasiet atbilstošo temperatūru.

Piepildiet ūdens tvertni (skat. “Darba uzsākšana”, Nr. 2).

Iestatiet tvaika kontroli starp režīmiem minimāls tvaiks un maksimāls tvaiks

(skat. “Gludināšanas tabula”).

Paaugstiniet temperatūru vismaz līdz

.

Piepildiet ūdens tvertni (skat. “Darba uzsākšana”, Nr. 2).

Novietojiet gludekli vertikāli un pagaidiet pirms tvaika strūklas funkcijas lietošanas.

Pielāgojiet vēlamo temperatūru, lai gludinātu ar tvaiku (līdz

). Novietojiet gludekli vertikāli un pagaidiet, līdz temperatūras indikators izslēdzas.

Izmantojiet paštīrīšanas funkciju vienu vai vairākas reizes.

Nelietojiet atkaļķošanas līdzekļus.

Izmantojiet paštīrīšanas funkciju vienu vai vairākas reizes. Notīriet gludināšanas virsmu ar mitru mīkstu drānu.

Lūdzu, vēlreiz rūpīgi izskalojiet apģērbu.

UTILIzāCIJA

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol .

Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu

, kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

45

NL

VEILIGHEIDSADVIES

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

• Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.

• De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik .

• Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!

• Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• De vulopening mag tijdens het gebruik niet worden geopend.

• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.

• Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.

• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.

• Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden.

• De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld.

• Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat.

• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

• Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.

• Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt.

• Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.

46 www.electrolux.com

ONDERDELEN

A. Strijkzool

B. Aanduiding maximaal waterniveau

C. Vulopening met klepje

D. Sproeimond

E. Sproeiknop

F. Stoomknop

G. Stoomkeuzeschakelaar/zelfreiniging

H. Aan/uit-indicatielampje

I. Netsnoer

J. Veiligheidslampje voor automatisch uitschakelen

K. Temperatuurknop

L. Waterreservoir

M. Snoeroprolsysteem

N. Voet met rubberen inzet

STRIJKSCHEMA

Stof

Acryl

Acetaat

Nylon & polyester

Rayon

Viscose

Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken

Droog strijken aan de verkeerde kant.

Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.

Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.

Strijken aan de verkeerde kant van de stof.

Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat.

zijde

Katoenmengsels

Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen.

Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling.

Wol & wolmengsels

Katoen

Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.

Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.

Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.

Corduroy

Linnen

tot “max”

Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.

Denim

tot “max”

Gebruik de maximale stoomstand.

Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel!

HET EERSTE GEBRUIK

1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.

2. Stoomstrijkijzer vullen met water. zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Draai de stoomknop in de stand Dry (Droog) en open het klepje van de vulopening. Vul het reservoir met behulp van de bijgeleverde beker met water tot aan het maximumniveau. Sluit het klepje.

Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater.

Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.

3. Steek het netsnoer in een stopcontact. Aan/ uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de temperatuur in door de temperatuurknop in de betreffende stand te draaien. Wanneer het lampje uitgaat, is het strijkijzer klaar voor gebruik.

4. De spoeinevel en stoomfunctie gebruiken.

Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B).

5. Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop.

6. Automatisch uitschakelen in 3 stappen. Als het strijkijzer onbeheerd wordt achtergelaten op de strijkzool of op de zijkant, wordt dit na 30 seconden uitgeschakeld. Als het strijkijzer onbeheerd op de voet wordt achtergelaten, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt weer ingeschakeld, zodra u weer gaat strijken.

47

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

REINIGEN

(GEBRUIK GEEN REINIGINGSMIDDELEN)

7. Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op.

Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd.

8. Zelfreinigingsfunctie. Houd het strijkijzer boven de gootsteen. Vul het met water. Verwarm het strijkijzer. Zet de stoomschakelaar in de stand voor zelfreiniging, houd deze gedurende 5 seconden vast om het water uit de stoomopeningen te laten lopen. Laat de knop los om de zelfreinigingsfunctie te stoppen.

9. De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool.

Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. Als u de Glissium™ strijkzool wilt reinigen, wrijft u eroverheen met een zachte, vochtige doek, waarna u de strijkzool droog veegt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem

Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld.

Strijkijzer geeft geen stoom.

Sproeifunctie werkt niet.

Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet.

Er komen bruine strepen uit de zoolplaat tijdens het strijken en deze maken vlekken op het wasgoed.

Mogelijke oorzaak

Probleem met de aansluiting

Oplossing

Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact.

Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur.

Onvoldoende water in het reservoir.

Stoomknop staat in de stand voor nietstomen.

Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom.

Onvoldoende water in het reservoir.

Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2).

zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie

“Strijkschema”).

Verhoog de temperatuur naar ten minste .

Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2).

Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode.

Strijkijzer wordt niet warm genoeg.

Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt.

Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat.

Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of meerdere keren.

U heeft hard water gebruikt waardoor er kalkafzettingen zijn ontstaan in het waterreservoir.

U hebt chemische antikalkmiddelen gebruikt.

Er zitten stofvezels in de gaatjes van de zoolplaat en die verbranden.

De stoffen zijn mogelijk niet goed gespoeld of de kleding is nieuw en is niet gewassen voor het strijken.

Gebruik geen antikalkmiddelen.

Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of meerdere keren. Maak de zoolplaat schoon met een zacht vochtig doek.

Spoel het wasgoed nogmaals grondig.

VERWIJDERING

Recycle de materialen met het symbool .

Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

48 www.electrolux.com

No

SIKKERHETSRåD

Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang.

• Dette produktet kan brukes av barn som er over 8 år og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller personer som mangler kunnskap og erfaring, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og at de forstår farene som er involvert ved bruk av produktet.

• Barn skal ikke leke med produktet.

• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn av en voksen.

• Hold strykejernet og ledningene bort fra barn som er under 8 år når det er i bruk eller avkjøles.

• overflatene kan bli veldig varme under bruk .

• Dette produktet er egnet til å bruke springvann. Bruk av destillert vann eller en blanding av 50 % destillert vann og 50 % springvann anbefales.

• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens som er angitt på typeskiltet!

• Strykejernet må ikke brukes hvis det er mistet i gulvet, hvis strykejernet eller ledningen har synlige tegn på skade eller hvis det lekker.

• Apparatet må bare kobles til en jordet stikkontakt.

• Fyllingsåpningen må ikke åpnes under bruk.

• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må disse skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

• Strykejernet må brukes og plasseres på et stabilt underlag. Når du plasserer strykejernet på stativet, må du sørge for at stativet står på et stabilt underlag.

• Gå aldri fra apparatet uten tilsyn når det er koblet til strømforsyningen.

• Apparatet må slås av og kontakten trekkes ut hver gang etter bruk samt før apparatet rengjøres og vedlikeholdes.

• Støpselet må trekkes ut av stikkontakten før vannbeholderen fylles med vann.

• Strømledningen må ikke komme borti noen av apparatets varme deler.

• Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.

• Ikke overskrid den maksimale påfyllingsmengden som er angitt på apparatet.

• Hvis det finnes begrensninger, vennligst definer vannkvalitet/type vann som kan brukes på apparatet.

• Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuell skade som skyldes feilaktig bruk av apparatet.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

49

KOMPONENTER

A. Såleplate

B. Indikator for maksimalt vannivå

C. Påfyllingsåpning med deksel

D. Spraydyse

E. Sprayknapp

F. Dampstråleknapp

G. Dampvelger/selvrensefunksjon

H. Strømindikatorlampe

I. Strømledning

J. Lampe til automatisk sikkerhetsutkoblingsfunksjon

K. Temperaturvelger

L. Vannbeholder

M. Ledningsoppbevaring

N. Gummibelagt hæl

STRYKETABELL

Stoff

Akryl

Acetat

Nylon og polyester

Temperaturinnstilling Anbefalt bruk

Tørrstrykes på vrangen

Tørrstrykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte.

Strykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte.

Rayon

Viskose

Strykes på vrangen.

Tørrstrykes hovedsakelig. Damp kan brukes i henhold til produsentens anvisninger.

Silke

Bomullsblandinger

Ull og ullblandinger

Bomull

Strykes på vrangen. Bruk strykeklede for å unngå blanke merker.

Kontroller merkelappen og følg produsentens anvisninger. Bruk innstillingen for de fibrene som krever lavest innstilling.

Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede

Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte.

Bruk damp, middels til høy.

Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede.

Kordfløyel

Lin til “max”

Strykes på vrangen, eller bruk strykeklede for å unngå blanke merker, særlig med mørke farger. Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy.

Denim

til “max”

Bruk maksimal damp.

Ulik strykehastighet og stoffets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er anbefalt i tabellen!

SLIK KOMMER DU I GANG

1. Før du bruker strykejernet for første gang. Fjern alle rester av klebemidler og gni forsiktig med en fuktig klut. Skyll vannbeholderen for å fjerne fremmedpartikler. Når strykejernet slås på for første gang, kan det komme litt damp og lukt fra det.

2. Fylle dampstrykejernet med vann.

Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten.

Drei dampvelgeren til tørr innstilling, og åpne dekselet til påfyllingsåpningen. Bruk begeret som følger med, og hell på vann opp til maks-merket.

Lukk dekselet. Dette produktet er egnet til å bruke

springvann. Bruk av destillert vann eller en blanding av 50 % destillert vann og 50 % springvann anbefales.

3. Sett strømledningen inn i en stikkontakt.

Strømindikatorlampen tennes. Still inn temperaturen ved å dreie temperaturvelgeren til ønsket innstilling.

Strykejernet er klart til bruk når lampen slokker.

4. Bruke spray- og dampstrålefunksjonen.

Kontroller at vannbeholderen er minst 1/4 full.

Bruk sprayfunksjonen til å fukte stoffet ved å trykke gjentatte ganger på sprayknappen for å frigjøre en fin tåke (A). For å bruke dampstrålefunksjonen må du kontrollere at vannbeholderen er minst halvfull. Trykk gjentatte ganger på dampstråleknappen for å starte pumpingen (B).

5. Damping av hengende plagg. Den vertikale dampstrålefunksjonen er ypperlig til damping av gardiner, dresser og ømtålige stoffer. Heng plagget på en henger, hold strykejernet i en avstand på 10–20 cm fra plagget og trykk på dampstråleknappen.

6. Treveis automatisk utkoblingsfunksjon. Hvis du går fra strykejernet på såleplaten eller på siden, slår det seg av etter 30 sekunder. Hvis du går fra strykejernet på hælen, slår det seg av etter 8 minutter.

Det er bare å begynne å stryke igjen for å slå det på.

50 www.electrolux.com

RENGJøRING

(IKKE BRUK RENGJøRINGSMIDDEL)

7. Strykejernet skal alltid oppbevares stående på

hælen.

Rengjør de utvendige flatene med en myk og fuktig klut, og tørk deretter. Ikke bruk kjemiske løsemidler, da disse vil skade overflaten.

8. Selvrensefunksjon. Hold strykejernet over en vask. Fyll det med vann. Varm opp strykejernet. Sett dampknappen på selvrens, og hold den inne i 5 sekunder for å tømme vann fra damphullene. Slipp knappen når du vil stoppe selvrensefunksjonen.

9. Rengjøre såleplaten. Ikke bruk skuresvamper eller sterke rengjøringsmidler på såleplaten, da disse vil skade overflaten. For å fjerne brente rester stryker du over en fuktig klut mens strykejernet fremdeles er varmt. Glissium™-såleplaten rengjøres ved ganske enkelt å tørke av den med en myk og fuktig klut, og deretter tørke.

FEILSøKING

Problem

Såleplaten blir ikke varm selv om strykejernet er slått på.

Strykejernet produserer ikke damp.

Sprayfunksjonen virker ikke.

Dampstråle- og den vertikale dampstrålefunksjonen virker ikke.

Brune striper kommer ut av platen mens du stryker flekker på tøyet.

Mulig årsak

Tilkoblingsproblem

Temperaturvelgeren står på MIN.

Ikke nok vann i beholderen.

Dampregulering er valgt i stilling ikkedamp.

Den valgte temperatiren er lavere enn anbefalt for stryking med damp.

Ikke nok vann i beholderen.

Løsning

Kontroller strømledningen, støpselet og stikkontakten.

Velg passende temperatur.

Fyll vannbeholderen (se “Slik kommer du i gang”, nr. 2).

Still dampregulatoren mellom min. og maks. damp (se “Stryketabell”).

øk temperaturen til minst

.

Dampstrålefunksjonen er brukt hyppig over en kort periode.

Strykejernet er ikke varmt nok.

Du har brukt hardt vann, noe som har i vanntanken.

Du har brukt kjemiske kalkfjerningsmidler.

Tøyfibre har akkumulert i hullene i platen og brenner.

Tøyet har kanskje ikke blitt skylt godt nok eller plaggene er ne og har ikke blitt vasket før stryking.

Fyll vannbeholderen (se “Slik kommer du i gang”, nr. 2).

Sett strykejernet i horisontal stilling og vent litt før du bruker dampstrålefunksjonen.

Juster riktig temperatur for dampstryking (opptil ). Sett strykejernet i vertikal stilling og vent til temperaturindikatorlampen slokker.

Bruk den automatiske ganger.

Ikke bruk kalkfjerningsmidler.

Bruk den automatiske rengjøringsfunksjonen en eller flere ganger. Rengjør platen med en myk, fuktig klut.

Skyll klesvasken på nytt.

KASSERING

Resirkuler materialer som er merket med symbolet .

Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.

Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter.

Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

51

PL

BEzPIECzEńSTWO

Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.

• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.

• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłej osoby.

• Włączone lub stygnące żelazko wraz z przewodem należy przechowywać z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

• Powierzchnie mocno nagrzewają się podczas korzystania z urządzenia .

• To urządzenie można napełniać wodą wodociągową. Zaleca się jednak stosowanie wody destylowanej lub mieszanki wody destylowanej i wodociągowej w proporcji 50:50.

• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania, którego napięcie i częstotliwość odpowiada specyfikacji na naklejce znamionowej!

• Nie należy używać żelazka, które zostało upuszczone, jeśli na nim lub na przewodzie zasilającym są widoczne uszkodzenia, a także jeśli żelazko przecieka.

• Urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem.

• Podczas używania urządzenia nie może być otwarty otwór wlewowy.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien być wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

• Żelazko musi być używane i stawiane na stabilnej powierzchni.

Umieszczając żelazko na podstawie, upewnij się, że podstawa stoi na stabilnej powierzchni.

• Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez dozoru, jeśli jest podłączone do źródła zasilania.

• Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.

• Przed napełnianiem zbiornika wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

• Przewód zasilający nie powinien stykać się z żadnym gorącym elementem urządzenia.

• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.

• Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia oznaczonego na urządzeniu.

• Jeśli istnieją ograniczenia, należy określić jakość i typ wody, jaka może być stosowana w urządzeniu.

• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.

52 www.electrolux.com

CzęśCI I OzNACzENIA

A. Stopa

B. Wskaźnik maksymalnego poziomu wody

C. otwór do napełniania z klapką

D. Dysza spryskiwacza

E. Przycisk spryskiwacza

F. Przycisk uderzenia pary

G. Przełącznik pary/Samooczyszczania

H. Lampka zasilania

I. Przewód zasilający

J. Lampka wyłącznika bezpieczeństwa

K. Pokrętło regulacji temperatury

L. zbiornik wody

M. Zwijacz przewodu

N. Pięta gumowana

PARAMETRY PRASOWANIA

Materiał

Akryl

Włókno octanowe

Nylon i poliester

Rayon

Ustawienie temperatury Zalecenia dotyczące prasowania

Prasowanie na sucho, na lewej stronie.

Prasowanie na sucho, na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.

Prasowanie na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.

Prasowanie na lewej stronie.

Wiskoza

Jedwab

Mieszanki bawełniane

Wełna i mieszanki wełniane

Bawełna

Sztruks

Głównie prasowanie na sucho. Można używać pary zgodnie z zaleceniami producenta.

Prasowanie na lewej stronie. Użyj ściereczki do prasowania, aby zapobiec powstawaniu błyszczących plam.

Sprawdź zalecenia producenta podane na metce. Użyj ustawienia dla włókna wymagającego najniższej temperatury.

Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do prasowania.

Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.

Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim.

Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do prasowania.

Len

do „max”

Prasowanie na lewej stronie lub z użyciem ściereczki do prasowania

(aby uniknąć powstawania błyszczących plam), szczególnie w przypadku ciemnych kolorów. Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim.

Dżins do „max” Z maksymalnym użyciem pary.

Różnice w szybkości prasowania i wilgotności materiałów mogą spowodować, że optymalne ustawienie będzie inne od zalecanego w tabeli!

RoZPoCZęCIE UŻyTKoWANIA

1. Przed pierwszym użyciem. Usuń wszystkie pozostałości naklejek i oczyść wilgotną ściereczką. Wypłucz zbiornik wody, aby usunąć zanieczyszczenia. Przy pierwszym włączeniu może być wyczuwalny zapach, który potem stopniowo zanika.

2. Napełnianie żelazka wodą.

Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka zasilania.

Ustaw przełącznik pary w położeniu Dry (Sucho) i uchyl klapkę otworu do napełniania. Używając dostarczonego kubeczka, napełnij zbiornik wodą do maksymalnego poziomu. Zamknij klapkę. To urządzenie można

napełniać wodą wodociągową. Zaleca się jednak stosowanie wody destylowanej lub mieszanki wody destylowanej i wodociągowej w proporcji 50:50.

3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka

elektrycznego. Zapali się lampka zasilania. Ustaw odpowiednią temperaturę, używając pokrętła regulacji temperatury. Kiedy lampka zgaśnie, żelazko jest gotowe do użycia.

4. Używanie spryskiwacza i uderzenia pary. Upewnij się, że zbiornik wody jest napełniony przynajmniej w 1/4.

Użyj spryskiwacza, aby wstępnie nawilżyć materiał, naciskając kilkukrotnie przycisk spryskiwacza, co spowoduje wyrzucenie delikatnej mgiełki (A). Przed użyciem uderzenia pary, upewnij się, że zbiornik wody jest napełniony przynajmniej w 1/2. Naciśnij kilka razy przycisk uderzenia pary, aby napełnić pompkę (B).

5. Używanie pary w pozycji pionowej. Funkcja pionowego wyrzutu pary świetnie sprawdza się w przypadku zasłon, garniturów i delikatnych materiałów. Powieś ubranie lub materiał na wieszaku i trzymając żelazko w odległości 10–20 cm naciśnij przycisk uderzenia pary.

6. Trójfunkcyjny wyłącznik bezpieczeństwa.

Włączone, ale nieużywane żelazko, pozostawione na stopie lub na boku, wyłączy się automatycznie po

30 sekundach. Włączone, ale nieużywane żelazko, pozostawione na pięcie, wyłączy się automatycznie po 8 minutach. Aby je włączyć, po prostu zacznij prasować.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

53

CzYSzCzENIE

(NIE UŻyWAJ DETERGENTóW)

7. Zawsze stawiaj żelazko na pięcie.

Aby oczyścić zewnętrzne elementy, użyj wilgotnej ściereczki i wytrzyj do sucha. Nie używaj środków chemicznych, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub elementy zewnętrzne.

8. Funkcja samooczyszczenia. Trzymaj żelazko nad zlewem. Napełnij zbiornik wodą. Podgrzej żelazko.

Ustaw przełącznik pary w pozycji samooczyszczania i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby usunąć wodę z otworów uderzenia pary. Zwolnij przycisk, aby przerwać samooczyszczanie.

9. Czyszczenie stopy. Nie używaj szorstkich przedmiotów ani silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię stopy. Aby usunąć spalone osady, prasuj wilgotną ściereczkę gorącym żelazkiem. Aby oczyścić stopę typu Glissium™, po prostu użyj miękkiej wilgotnej ściereczki i wytrzyj powierzchnię do sucha.

ROzWIązYWANIE PROBLEMóW

Problem

Stopa nie nagrzewa się, choć żelazko jest włączone.

Żelazko nie wytwarza pary.

Spryskiwacz nie działa.

Funkcje uderzenia pary i pionowego wyrzutu pary nie działają.

Podczas prasowania ze stopy żelazka wydobywają się brązowe zanieczyszczenia, które pozostawiają plamy na tkaninie.

Możliwa przyczyna

Problem z połączeniem

Wybrana temperatura jest niższa niż określona dla stosowania pary.

W zbiorniku jest za mało wody.

Rozwiązanie

Sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i gniazdko elektryczne.

Ustaw odpowiednią temperaturę.

Pokrętło regulacji temperatury jest w położeniu MIN.

W zbiorniku jest za mało wody.

Przełącznik pary jest w położeniu „bez pary”.

Uderzenie pary zostało użyte wielokrotnie w krótkim okresie czasu.

Napełnij zbiornik wody (zobacz

„Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2).

Ustaw przełącznik pary w położeniu od minimalnego do maksymalnego

(zobacz „Parametry prasowania”).

Zwiększyć temperaturę przynajmniej do poziomu

.

Napełnij zbiornik wody (zobacz

„Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2).

Ustaw żelazko w pozycji poziomej i odczekaj chwilę przed kolejnym użyciem pary.

Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane. Ustaw odpowiednią temperaturę dla prasowania z parą (do ). Ustaw żelazko w pozycji pionowej i poczekaj, aż wskaźnik temperatury zgaśnie.

Użyto twardej wody, co spowodowało powstanie osadu kamiennego w pojemniku na wodę.

Użyto chemicznych środków do usuwania kamienia.

Włókna tkanin nagromadziły się w otworach stopy żelazka i przypalają się.

Tkaniny mogły nie zostać dokładnie wypłukane lub odzież jest nowa i nie została wyprana przed prasowaniem.

Należy przynajmniej jednokrotnie uruchomić funkcję samooczyszczania.

Nie należy stosować żadnych środków do usuwania kamienia.

Należy przynajmniej jednokrotnie uruchomić funkcję samooczyszczania.

Wytrzeć stopę żelazka miękką, wilgotną szmatką.

Należy ponownie dokładnie wypłukać pranie.

WYRzUCANIE

Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

54 www.electrolux.com

pt

AVISOS DE SEGURANçA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a máquina pela primeira vez.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam vigiadas ou ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

• As crianças não devem brincar com o aparelho.

• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

• Mantenha o ferro e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos quando estiver ligado à corrente eléctrica ou a arrefecer.

• As superfícies podem ficar quentes durante a utilização .

• Este produto pode utilizar água da torneira. Recomenda-se a utilização de água destilada ou uma mistura com 50% de água destilada e 50% de água da torneira.

• o aparelho apenas poderá ser ligado a uma tomada com uma tensão e frequência em conformidade com as especificações na placa de classificação!

• o ferro não deverá ser utilizado se tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos no ferro ou no cabo, ou se estiver com uma fuga.

• o aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada ligada à terra.

• A abertura de enchimento não pode ser aberta durante a utilização.

• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.

• o ferro deve ser utilizado e pousado sobre uma superfície estável.

Quando colocar o ferro sobre a base, certifique-se de que a superfície sobre a qual é colocado é estável.

• Nunca deixe o aparelho sem assistência enquanto estiver ligado à alimentação da rede pública.

• o aparelho deve ser desligado e a ficha de alimentação retirada após cada utilização, antes da limpeza e manutenção.

• A ficha deve ser removida da tomada antes do reservatório de água ser cheio.

• o cabo de alimentação não deve entrar em contacto com nenhuma peça quente do aparelho.

• Não mergulhe o aparelho em água ou em nenhum outro líquido.

• Não ultrapasse o volume máximo de enchimento como é indicado nos aparelhos.

• Se existirem limitações defina a qualidade/tipo da água que pode ser utilizada com o aparelho.

• Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. o fabricante não aceita qualquer responsabilidade por possíveis danos causados por uma utilização inadequada ou incorrecta.

55

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

Fr

Hr

Hu

It

Lt

Lv

NL

No pL pt ro ru

SK

SL

Sr

Sv tr uK

COMPONENTES

A. Base

B. Indicador do nível máximo de água

C. Abertura de enchimento com tampa

D. Bocal do borrifador

E. Botão do borrifador

F. Botão do jacto de vapor

G. Selector de vapor/Limpeza automática

H. Luz piloto de funcionamento (oN)

I. Cabo

J. Luz piloto de desligar automático / segurança

K. Selector de temperatura

L. Reservatório de água

M. Dispositivo para facilitar arrumação do cabo

N. Suporte de descanso revestido com borracha

TABELA DO FERRO DE ENGOMAR

Tecido Ajuste de temperatura Recomendações para a passagem a ferro

Acrílico

Acetato

Nylon e poliéster

Seda artificial

Viscose

Seda

Misturas de algodão

Lã e misturas de lã

Algodão

Passar a ferro seco sobre o avesso.

Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido húmido ou humedeça com o borrifador.

Passar a ferro sobre o avesso do tecido enquanto este ainda está húmido ou humedeça com o borrifador.

Passar a ferro sobre o avesso do tecido.

Passar a ferro seco na maioria dos casos. Pode ser utilizado o vapor seguindo as instruções do fabricante.

Passar a ferro sobre o avesso. Utilize um pano de engomar para evitar o aparecimento de lustro no tecido.

Consulte a etiqueta e siga as instruções do fabricante. Seleccionar a temperatura mais baixa indicada para as fibras mais frágeis.

Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar.

Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido ainda húmido ou humedeça com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto.

Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar.

Bombazina

Linho

no “máx”

Passar a ferro sobre o avesso ou utilizar um pano de engomar para impedir o aparecimento de lustro no tecido, especialmente em cores escuras. Passar a ferro seco sobre o tecido ainda húmido ou humedeça com o borrifador. Utilize o vapor no nível médio a alto.

Ganga

no “máx”

Utilizar o vapor no máximo.

Variar a velocidade da passagem do ferro e a humidade do tecido poderá fazer com que a definição ideal seja diferente da recomendada na tabela!

INTRODUçãO

1. Antes da primeira utilização. Remover todos os restos de adesivos e limpe cuidadosamente com um pano húmido. Lave o reservatório de água para remover possíveis partículas estranhas. Quando for ligado pela primeira vez, poderão ocorrer vapores/ odores temporários.

2. Encher o reservatório com água. Certifique-se de que a ficha foi removida da tomada. Rode o selector de vapor para a definição Seco e abra a tampa da abertura de enchimento. Utilizando o copo fornecido, deite água até atingir o nível máximo. Feche a tampa. Este produto pode utilizar água da torneira.

Recomenda-se a utilização de água destilada ou uma mistura com 50% de água destilada e 50% de água da torneira.

3. Ligue o cabo à tomada. A luz piloto de funcionamento acende-se. Defina a temperatura rodando o selector para a escolha adequada. Quando a luz se apagar, o ferro está pronto a ser utilizado.

4. Utilizar o borrifador e a função de jacto de vapor.

Certifique-se de que o reservatório de água está pelo menos 1/4 cheio. Utilize o borrifador para humedecer previamente os tecidos premindo o botão do borrifador várias vezes para libertar um vapor fino (A). Para utilizar a função de jacto de vapor, certifique-se de que o reservatório está pelo menos 1/2 cheio. Prima o botão de jacto de vapor várias vezes para preparar a bomba (B).

5. Engomar a vapor na vertical. A função de jacto de vapor vertical é ideal para engomar a vapor cortinas, fatos e tecidos delicados. Pendure o artigo num cabide, segure o ferro a 10-20 cm de distância e prima o botão de jacto de vapor.

6. 3 Formas de desligar AUTOMÁTICO. O seu ferro tem um sistema triplo de segurança. Se o ferro for deixado sem assistência sobre a base ou de lado, desliga-se automaticamente após 30 segundos. Se o ferro for deixado sem assistência sobre o suporte de descanso, desliga-se automaticamente após 8 minutos. Para funcionar novamente, basta voltar a engomar.

56 www.electrolux.com

LIMPEzA

(NãO UTILIzE NENHUM DETERGENTE)

7. Guarde sempre o ferro sobre o suporte de

descanso. Para limpar as superfícies exteriores, utilize um pano macio húmido e seque. Não utilize solventes químicos, uma vez que podem danificar a superfície.

8. Função de auto-limpeza. Segure o ferro sobre um lavatório. Encha com água. Aqueça o ferro. Mova o botão de vapor para a posição de auto-limpeza, e segure durante 5 segundos para esvaziar a água dos orifícios de vapor. Solte o botão para parar a função de auto-limpeza.

9. Limpar a base. Não utilize esfregões ou detergentes de limpeza fortes na base uma vez que podem danificar a superfície. Para remover resíduos queimados, passe o ferro sobre um pano húmido enquanto o ferro ainda estiver quente. Para limpar a base Glissium™, basta limpar com um pano macio húmido e secar.

RESOLUçãO DE PROBLEMAS

Problema

A base não aquece apesar do ferro estar ligado.

o ferro não produz vapor.

A função de borrifador não funciona.

A função de jacto de vapor e de jacto de vapor na vertical não funciona.

Ao engomar, a base do ferro deixa riscas castanhas que mancham a roupa.

Causa possível

Problema de ligação.

Solução

Verifique o cabo, a ficha e a tomada de alimentação.

Seleccione a temperatura adequada.

o controlo de temperatura está na posição MíN.

Não há água suficiente no reservatório.

Encha o reservatório de água (consulte

“Introdução”, n.º 2).

o controlo de vapor está seleccionado numa posição que não produz vapor.

A temperatura seleccionada é mais baixa que a especificada para utilização com vapor.

Defina o controlo de vapor entre as posições de vapor mínimo e de vapor máximo (consulte “Tabela de engomar”).

Aumenta a temperatura, pelo menos, até

.

Não há água suficiente no reservatório.

Encha o reservatório de água (consulte

“Introdução”, n.º 2).

A função de jacto de vapor foi utilizada com muita frequência por um curto período.

Coloque o ferro em posição horizontal e aguarde antes de utilizar a função de jacto de vapor.

o ferro não está suficientemente quente. Ajuste a temperatura correcta para engomar a vapor (até ). Coloque o ferro em posição vertical e aguarde até a luz piloto da temperatura se apagar

Utilizou água dura que originou a acumulação de calcário no reservatório de água.

Utilize a função de auto-limpeza uma ou mais vezes.

Utilizou produtos químicos de descalcificação.

A base do ferro acumulou fibras de tecidos nos orifícios e estão a queimar.

Não utilize produtos de descalcificação.

Utilize a função de auto-limpeza uma ou mais vezes. Limpe a base do ferro com um pano macio húmido.

é possível que os tecidos não tenham sido bem enxaguados ou que sejam novos e não tenham sido lavados antes da passagem a ferro.

Enxagúe a roupa correctamente mais uma vez.

ELIMINAçãO

Recicle os materiais que apresentem o símbolo .

Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos.

Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

57

RO

SFATURI DE SIGURANţă

Citiţi cu atenţie următoarea instrucţiune înainte de prima utilizare a aparatului.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur şi dacă

înţeleg riscurile la care se expun.

• Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat.

• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

• Nu lăsaţi fierul de călcat aflat sub tensiune sau care se răceşte şi cablul său la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.

• Aceste suprafeţe pot deveni fierbinţi pe durata utilizării .

• Acest produs poate fi utilizat cu apă de la robinet. Se recomandă utilizarea apei distilate sau a unui amestec de 50% apă distilată, 50% apă de la robinet.

• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric al cărei voltaj şi frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de identificare!

• Fierul de călcat nu poate fi utilizat în urma unei căzături, dacă aparatul sau cablul prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă se observă scurgeri.

• Aparatul trebuie conectat doar la prize cu împământare.

• Fanta de alimentare nu se deschide pe durata utilizării.

• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.

• Fierul de călcat trebuie utilizat şi aşezat pe o suprafaţă stabilă. Atunci când aşezaţi fierul de călcat pe suport, asiguraţi-vă că suprafaţa pe care este aşezat suportul este stabilă.

• Nu lăsați niciodată fierul de călcat nesupravegheat atunci când este conectat la reţeaua de curent electric.

• Aparatul trebuie oprit şi decuplat de la reţeaua electrică după fiecare utilizare, înainte de a fi curăţat sau întreținut.

• Fişa trebuie decuplată de la priză înainte de umplerea rezervorului de apă.

• Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu piesele încinse ale aparatului.

• Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte lichide.

• Nu depăşiți volumul maxim de umplere indicat pe aparate.

• Dacă există limite trebuie să definiți calitatea apei / tipul de apă care se poate folosi în cazul aparatului.

• Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic. Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a aparatului.

58 www.electrolux.com

COMPONENTE

A. Talpă

B. Indicator de nivel maxim de apă

C. Deschidere de umplere cu capac

D. Duză de pulverizare

E. Buton de pulverizare

F. Buton pentru jet de aburi

G. Selector abur/ Auto-curatare

H. Indicator luminos de alimentare

I. Cablu de alimentare

J. Indicator luminos pentru oprire de siguranță

K. Selector de temperatură

L. Rezervor de apă

M. Unitate de înfăşurare a cablului

N. Călcâi cauciucat

GRAFIC PENTRU FOLOSIREA FIERULUI DE CăLCAT

Ţesătură

Acrilic

Acetat

Nailon şi poliester

Mătase artificială

Vâscoză

Reglarea temperaturii Recomandare de utilizare

Se calcă cu fierul uscat pe dos.

Se calcă cu fierul uscat pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire.

Se calcă pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire.

Se calcă pe dosul materialului.

În principal se calcă cu fierul uscat. Aburul se poate utiliza în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Mătase

Amestecuri de bumbac

Se calcă pe dos. Folosiți o pânză pentru călcat pentru evitarea semnelor lucioase.

Verificați eticheta şi urmați instrucțiunile producătorului. Utilizați setarea pentru fibre care necesită reglajul cel mai mic.

Lână & amestecuri de lână

Se calcă cu aburi pe dos sau se utilizează o pânză pentru călcat.

Bumbac

Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie

între mediu şi mare.

Se calcă cu aburi pe dos sau de foloseşte o pânză pentru călcat.

Catifea cord

In

la “max”

Se calcă pe dos sau se foloseşte o pânză pentru călcat pentru evitarea semnelor lucioase, în special în cazul culorilor închise. Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu şi mare.

Dril

la “max”

Se foloseşte nivelul maxim de abur.

Din cauza vitezelor diferite de călcare şi a umidităţii ţesăturii, setarea optimă poate diferi de cea recomandată în tabel!

GHID DE INIţIERE

1. Înainte de prima utilizare. Îndepărtați toate resturile de adeziv şi frecați uşor cu o pânză umedă. Clătiți rezervorul de apă pentru a îndepărta particulele străine. La prima pornire, se pot produce vapori sau se pot emana mirosuri temporar.

2. Umplerea fierului de călcat cu aburi cu apă.

Asigurați-vă că fişa este decuplată de la priză. Rotiți selectorul de aburi pe setarea Uscat şi deschideți capacul orificiului de umplere. Folosind paharul furnizat, turnați apă până la nivelul maxim. Închideți capacul. Acest produs poate fi utilizat cu apă de la

robinet. Se recomandă utilizarea apei distilate sau a unui amestec de 50% apă distilată, 50% apă de la robinet.

3. Cuplați cablul de alimentare la o priză. Indicatorul luminos de alimentare se aprinde. Setați temperatura rotind selectorul de temperatură pe poziția dorită.

După ce se stinge indicatorul luminos, fierul este pregătit pentru utilizare.

4. Utilizarea funcției de pulverizare și jet de aburi.

Asigurați-vă că nivelul de apă din rezervor este de cel puțin 1/4. Folosiți duza de pulverizare pentru a preumezi țesăturile apăsând butonul de pulverizare de mai multe ori pentru eliberarea unui abur fin (A). Pentru a folosi funcția de jet de abur, asigurați-vă că nivelul apei din rezervor este de cel puțin 1/2. Apăsați butonul de jet de aburi de mai multe ori pentru a pregăti pompa (B).

5. Călcarea cu abur a hainelor așezate pe umeraș.

Funcția de jet de aburi vertical este ideală pentru călcarea perdelelor, costumelor şi materialelor delicate.

Aşezaţi articolul pe un umeraş, ţineţi fierul de călcat la o distanţă de 10 – 20 cm şi apăsați butonul de jet de aburi.

6. 3-way Auto-OFF. Dacă fierul de călcat este lăsat nesupravegheat aşezat pe talpă sau pe o latură, acesta se opreşte după 30 de secunde. Dacă este lăsat nesupravegheat aşezat pe călcâi, acesta se opreşte după 8 minute. Pentru repornire, nu trebuie decât să

începeți să călcați din nou.

59

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

CURățARE

(A NU SE UTILIzA NICIUN DETERGENT)

7. Depozitați întotdeauna fierul de călcat pe

suportul călcâiului.

Pentru curățarea suprafețelor exterioare, folosiți o pânză moale umedă şi ştergeți. Nu folosiți niciun solvent chimic deoarece aceste substanțe vor deteriora suprafața.

8. Funcția de auto-curățare. Țineți fierul deasupra unei chiuvete. Umpleți cu apă. Încălziți fierul. Mutați butonul de abur pe poziția de auto-curățare, păstrați poziția timp de 5 secunde pentru golirea apei din orificiile de abur. Eliberați butonul pentru a opri funcția de auto-curățare.

9. Curățarea tălpii. Nu folosiți tampoane abrazive sau agenți de curățare aspri deoarece vor deteriora suprafața. Pentru a îndepărta reziduurile arse, călcați o pânză umedă cât timp fierul este încă încins. Pentru a curăța talpa Glissium™, ştergeți doar cu o pânză moale umedă şi uscați.

REMEDIEREA DEFECţIUNILOR

Problemă

Talpa nu se încălzeşte chiar dacă fierul de călcat este pornit.

Fierul de călcat nu scoate aburi.

Cauze posibile

Problemă de conectare

Reglajul de temperatură se află pe poziția

MIN.

Nu este apă suficientă în rezervor.

Reglajul pentru aburi este poziționat pe setarea fără aburi.

Umpleți rezervorul de apă (consultați

“Ghid de iniţiere”, nr. 2).

Setați reglajul de aburi între pozițiile de abur minim şi abur maxim

(consultați “Grafic pentru folosirea fierului de călcat”).

Cresteti temperatura pana la

.

Temperatura selectată este mai mică decât cea specificată pentru funcția de aburi.

Funcţia de pulverizare nu funcționează. Nu este apă suficientă în rezervor.

Funcția de jet de aburi şi de jet de aburi vertical nu funcționează.

Dungi maro ies din talpă pe durata călcatului şi pătează rufele.

Funcția de jet de aburi a fost utilizată foarte des într-un interval scurt de timp.

Fierul de călcat nu este suficient de

încins.

Aţi utilizat apă dură care a favorizat dezvoltarea unor depuneri de piatră în rezervorul de apă.

Aţi utilizat agenţi chimic detartranţi.

Fibrele textile s-au acumulat în orificiile din talpă şi se ard.

Este posibil ca ţesăturile să nu fie clătite bine sau hainele sunt noi şi nu au fost spălate înainte de călcare.

Soluție

Verificați cablul de alimentare, fişa şi priza.

Selectați temperatura adecvată

Umpleți rezervorul de apă (consultați

“Ghid de iniţiere”, nr. 2).

Aşezați fierul de călcat pe poziție orizontală şi aşteptați până puteți folosi funcția de jet de aburi.

Reglați temperatura corectă pentru călcarea cu aburi (până la ). Aşezați fierul de călcat în poziție verticală şi aşteptați până când indicatorul luminos de temperatură se stinge.

Utilizaţi de câteva ori funcţia de autocurăţare.

Nu folosiţi niciun agent detartrant.

Utilizaţi de câteva ori funcţia de autocurăţare. Curăţaţi talpa cu o lavetă moale umedă.

Vă rugăm să clătiţi din nou rufele.

PROTECţIA MEDIULUI

Reciclaţi materialele marcate cu simbolul .

Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice.

Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol

împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.

60 www.electrolux.com

ru

МеРы ПРеДОСТОРОжНОСТИ

Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию.

• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только под присмотром или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих им представление об опасности, сопряженной его эксплуатацией.

• Дети не должны играть с прибором.

• Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

• Держите включенный в сеть или остывающий утюг и его шнур в месте, недоступном для детей до 8 лет.

• В ходе работы поверхности могут нагреваться .

• В данном приборе может использоваться водопроводная вода.

Рекомендуется использовать дистиллированную и водопроводную воду в соотношении 50% к 50%.

• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, соответствующими табличке технических данных модели!

• Утюг не должен использоваться после падения, при видимых следах повреждения утюга или шнура, или если он течет.

• Устройство можно подключать только к заземленной розетке.

• Во время эксплуатации заправочное отверстие должно быть закрыто.

• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны быть заменены производителем, агентом по обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.

• Утюг должен использоваться и ставиться на устойчивой поверхности. Помещая утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой он стоит, устойчива.

• Не оставляйте без присмотра устройство, включенное в сеть.

• Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что устройство выключено, а вилка вынута из сети.

• Наливайте воду в бачок, только вынув вилку из розетки.

• Шнур питания не должен соприкасаться с горячими частями устройства.

• Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.

• Не превышайте максимальный заполняемый объем, указанный на устройствах.

• При наличии ограничений определите тип и качество воды, которую можно использовать с устройством.

• Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения из-за ненадлежащего применения.

61

BG

CS

DA

DE

EE

EN

ES

FI

Fr

Hr

Hu

It

Lt

Lv

NL

No pL pt ro ru

SK

SL

Sr

Sv tr uK

компоненты

A. Подошва

B. Индикатор максимального уровня воды

C. Отверстие для заливки с крышкой

D. Разбрызгиватель

E. Кнопка разбрызгивателя

F. Кнопка струи пара

G. Регулятор пара/самоочистка

H. Индикатор питания

I. Шнур питания

J. Индикатор защитного автоотключения

K. Регулятор температуры

L. Бачок для воды

M. Выступ для намотки шнура

N. Обрезиненная опора

ТАБЛИцА ГЛАжеНИя

Ткань

Акрил

Ацетат

Настройка температуры Рекомендации по глажению

Глажение изнанки без пара.

Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызиванием изнанки.

Нейлон и полиэстер

(полиэфир)

Глажение влажной или увлажненной разбрызиванием изнанки.

Искусственный шелк

Глажение изнанки ткани.

Вискоза

Шелк

Хлопковые ткани

Как правило, глажение без пара. Пар можно использовать по инструкции изготовителя.

Глажение изнанки. Во избежание лоснящихся пятен пользуйтесь тканью для глажения.

Проверьте этикетку и следуйте инструкциям изготовителя.

Используйте самую низкую температуру для данных волокон.

Шерсть и шерстяные ткани

Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.

Хлопок

Вельвет

Лен до максимума

Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызиванием изнанки. Пар — сильный или средний.

Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.

Глажение изнанки или через ткань во избежание лоснящихся пятен, особенно на темной ткани. Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызиванием изнанки. Пар — сильный или средний.

Джинсовая ткань до максимума Используйте максимальный пар.

Изменение скорости глажения и влажности ткани ведет к отклонению оптимальных условий от рекомендованных в таблице!

62

ПОДГОТОВКА К РАБОТе

1. Перед первым применением. Удалите все липкие остатки и аккуратно протрите увлажненной тканью. Промойте бачок для воды для удаления посторонних частиц. При первом включении возможно временное появление испарений и запахов.

2. Заливка водой утюга с паром.

Убедитесь, что вилка питания вынута из розетки.

Поверните регулятор пара в положение «Без пара» и откройте крышку отверстия для заливки.

Прилагаемым мерным стаканом налейте воду до максимального уровня. Закройте крышку.

В данном приборе может использоваться водопроводная вода. Рекомендуется использовать дистиллированную и водопроводную воду в соотношении 50% к 50%.

3. Вставьте шнур питания в розетку. Загорается индикатор питания. Поверните регулятор температуры до нужного значения. Когда выключится зеленый индикатор, утюг готов к работе.

www.electrolux.com

4. Функции разбрызгивания и струи пара. Убедитесь, что бачок для воды заполнен хотя бы на четверть.

Используйте разбрызгивание для предварительного увлажнения ткани несколькими нажатиями для получения мелких брызг (A). Перед применением функции струи пара убедитесь, что бачок для воды заполнен хотя бы наполовину. Нажмите кнопку струи пара для заполнения насоса (B).

5. Отпаривание висящих предметов одежды.

Вертикальная струя пара идеальна для отпаривания занавесок, костюмов и деликатных тканей. Повесьте нужную вещь на вешалку, поднесите утюг с паром на расстояние 10–20 см от материала и нажмите кнопку струи пара.

6. 3 варианта автоотключения. Утюг, оставленный без присмотра на подошве или на боку, отключится через 30 секунд. Оставленный без присмотра на опоре, утюг отключится через 8 минут. Для включения достаточно снова начать гладить.

очистка

(Не ПОЛьЗУйТеСь МОЮЩИМИ СРеДСТВАМИ)

7. Всегда ставьте утюг на опору.

Воспользуйтесь увлажненной мягкой тканью для очистки внешних поверхностей, а затем насухо их вытрите. Не применяйте химические растворители: они могут повредить поверхность.

8. Функция самоочистки. Держите утюг над раковиной. Налейте воду. Нагрейте утюг.

Переместите кнопку пара в положение самоочистки и удерживайте ее 5 секунд, чтобы вода вышла из отверстий для пара. Отпустите кнопку для прекращения самоочистки.

9. Очистка подошвы. Не применяйте для подошвы чистящие салфетки и жесткие очистители: они могут повредить поверхность. Для удаления нагара прогладьте горячим утюгом влажную ткань.

Для очистки подошвы Glissium™ протрите ее мягкой влажной тканью и вытрите насухо.

УСТРАНеНИе НеПОЛАДОК

Проблема

Подошва не нагревается даже при включенном утюге.

Утюг не дает пар.

Функция разбрызгивания не работает.

Функция струи пара и вертикальной струи пара не работает.

Появились коричневые бороздки, идущие из отверстий подошвы утюга, и остаются следы на белье.

Возможная причина

Проблема подключения

Решение

Проверьте шнур питания, вилку и розетку.

Выберите подходящую температуру Регулятор температуры в положении

MIN.

Недостаточно воды в бачке.

Налейте воду в бачок (см. раздел

“Подготовка к работе”, п. 2).

Регулятор пара в положении без пара. Установите регулятор пара в положение между минимальным и максимальным (см. раздел “Таблица глажения”).

Выбранная температура ниже заданной для использования с паром.

Недостаточно воды в бачке.

Увеличьте температуру, по крайней мере, дo

.

Налейте воду в бачок (см. раздел

“Подготовка к работе”, п. 2).

Функция струи пара использовалась слишком часто за короткое время.

Утюг недостаточно горяч.

Поставьте утюг в горизонтальное положение и выждите до использования функции пара.

Установите температуру, подходящую для глажения с паром (до ). Поставьте утюг в вертикальное положение и подождите, пока погаснет индикатор температуры.

Запустите функцию самоочистки один или более раз.

Вы использовали жесткую воду, что привело к образованию в резервуаре для воды чешуек накипи.

Вами были использованы химические средства для удаления накипи.

Катышки и ниточки собираются в отверстиях подошвы и подгорают.

Возможно, полоскание было произведено ненадлежащим образом, или одежда новая и не была постирана перед глажкой.

Не используйте какие бы то ни было средства для удаления накипи.

Запустите функцию самоочистки один или более раз. Очистите подошву мягкой влажной тряпкой.

Произведите полоскание надлежащим образом.

Утилизация

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

63

SK

BEzPEčNOSTNé INFORMáCIE

Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

• Tento spotrebič môžu obsluhovať deti od veku 8 rokov a ľudia so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či vedomosťami pod dohľadom alebo s pokynmi na bezpečné používanie spotrebiča za podmienky, že rozumejú súvisiacim rizikám.

• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

• Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu.

• Žehličku aj kábel držte mimo dosahu detí mladších než 8 rokov vtedy, ak je zapnutá, alebo práve chladne.

• Povrchy sú počas používania náchylné k nahriatiu .

• Tento produkt je vhodné používať s vodou z vodovodu. odporúča sa používať destilovanú vodu alebo zmes 50 % destilovanej vody a 50 % vody z vodovodu.

• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým parametrom napätia a frekvencie uvedeným na typovom štítku.

• Ak žehlička spadla na zem, ak sú na nej alebo na jej kábli viditeľné známky poškodenia alebo ak žehlička tečie, nesmie sa používať.

• Zariadenie sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky.

• Počas používania nesmiete otvoriť plniaci otvor.

• Ak sú zariadenie alebo kábel napájania poškodené, musí ich vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• Žehlička sa musí používať a skladovať na stabilnom povrchu. Ak chcete žehličku postaviť na stojan, skontrolujte, či je povrch pod stojanom stabilný.

• Keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy ho nesmiete nechať bez dozoru.

• Po každom použití a pred každým čistením a údržbou sa zariadenie musí vypnúť a odpojiť od zásuvky.

• Pred naplnením nádoby na vodu sa zástrčka žehličky musí vytiahnuť zo zásuvky.

• Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi súčasťami zariadenia.

• Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín.

• Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na zariadení.

• Ak existujú obmedzenia ohľadne kvality požadovanej vody, skontrolujte kvalitu vody/typ vody, ktorý máte k dispozícii.

• Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa zariadenie používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na zariadenie záruku.

64 www.electrolux.com

KOMPONENTY

A. Žehliaca plocha

B. Indikátor maximálnej hladiny vody

C. Plniaci otvor s krytom

D. Rozprašovač

E. Tlačidlo rozprašovača

F. Tlačidlo parnej dýzy

G. Regulátor pary/samočistenie

H. Indikátor napájania

I. Kábel napájania

J. Indikátor bezpečnostného automatického vypínania

K. Regulátor teploty

L. Nádoba na vodu

M. Vybavenie na navinutie kábla

N. Päta s gumeným povrchom

TABUľKA ŽEHLENIA

Tkanina

Akryl

Acetát

Nylon a polyester

Nastavenie teploty Odporúčania pri žehlení

Žehlite nasucho z opačnej strany.

Žehlite nasucho z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač.

Žehlite z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač.

Umelé vlákno

Viskóza

Hodváb zmesi bavlny

Vlna a zmesi vlny

Bavlna

Žehlite z opačnej strany tkaniny.

Žehlite hlavne nasucho. Paru možno použiť podľa pokynov výrobcu.

Žehlite z opačnej strany. Použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch.

Pozrite si štítok a postupujte podľa pokynov výrobcu. Použite nastavenie pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižší stupeň.

Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.

Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania.

Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.

Menčester

Ľan na maximum

Žehlite z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch, najmä pri tmavých farbách.

Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania.

Džínsovina

na maximum

Použite maximálnu úroveň naparovania.

optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia v tabuľke žehlenia líšiť v závislosti od rýchlosti žehlenia a vlhkosti tkanín.

zAčíNAME

1. Pred prvým použitím. odstráňte všetky priľnavé zvyšky a jemne vyčistite pomocou navlhčenej tkaniny. Vypláchnutím nádoby na vodu z nej odstráňte nečistoty. Pri prvom zapnutí sa môže dočasne vytvárať para alebo zápach.

2. Plnenie naparovacej žehličky vodou.

Uistite sa, či je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky. Nastavte regulátor pary na suché žehlenie a otvorte kryt plniaceho otvoru. Pomocou dodanej odmerky naplňte nádobou vodou po maximálnu

úroveň. Zatvorte kryt. Tento produkt je vhodné

používať s vodou z vodovodu. Odporúča sa používať destilovanú vodu alebo zmes 50 % destilovanej vody a 50 % vody z vodovodu.

3. Zapojte kábel napájania do elektrickej zásuvky.

Indikátor napájania sa zapne. Pomocou regulátora teploty nastavte požadovanú teplotu. Po vypnutí indikátora je žehlička pripravená na používanie.

4. Používanie rozprašovača a parnej dýzy.

Skontrolujte, či je nádoba na vodu naplnená aspoň do 1/4. opakovaným stlačením tlačidla rozprašovača sa vytvorí jemná hmla, ktorú možno použiť na pokropenie a navlhčenie tkanín (A). Ak chcete použiť parnú dýzu, skontrolujte, či je nádoba na vodu naplnená aspoň do 1/2. opakovaným stláčaním tlačidla parnej dýzy naplňte pumpu (B).

5. Žehlenie visiaceho oblečenia parou. Vertikálna parná dýza je ideálna na žehlenie záclon, oblekov a jemných tkanín parou. odev zaveste na vešiak, žehličku držte od neho vo vzdialenosti 10 – 20 cm a stlačte tlačidlo parnej dýzy.

6. 3-násobné automatické vypínanie. Ak žehlička zostane bez dozoru položená na žehliacej ploche alebo na bočnej strane, po 30 sekundách sa vypne. Ak žehlička zostane bez dozoru položená na päte, vypne sa po 8 minútach. Ak ju budete chcieť zapnúť, začnite znova žehliť.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

65

čISTENIE

(NEPoUŽíVAJTE ŽIADNE ČISTIACE PRoSTRIEDKy)

7. Žehličku vždy odkladajte na pätu.

Vonkajšie povrchy čistite pomocou navlhčenej jemnej tkaniny a utrite do sucha. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch.

8. Samočistenie. Držte žehličku nad umývadlom.

Naplňte vodou. Zahrejte žehličku. Posuňte tlačidlo pary do polohy samočistenia, podržte päť sekúnd, kým voda nevytečie cez otvory na paru. Uvoľnením tlačidla samočistenie ukončíte.

9. Čistenie žehliacej plochy. Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte drsné pomôcky ani čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch. Ak chcete odstrániť pripálené zvyšky, horúcou žehličkou žehlite cez vlhkú tkaninu. Žehliacu plochu Glissium™ stačí utrieť jemnou navlhčenou tkaninou a utrieť do sucha.

ODSTRAňOVANIE PORúCH

Problém

Žehliaca plocha sa nezahrieva, aj keď je žehlička zapnutá.

Možná príčina

Problém s pripojením

Žehlička nevytvára paru.

Teplota je nastavená na minimum.

Nedostatok vody v nádobe.

Rozprašovač nefunguje.

Parná dýza a vertikálna parná dýza nefungujú.

Žehliaca plocha pri žehlení zanecháva na bielizni hnedé pásy a škvrny.

ovládač pary je nastavený do pozície nevytvárania pary.

Vybraná teplota je nižšia ako tá, ktorá je potrebná na používanie pary.

Nedostatok vody v nádobe.

Riešenie

Skontrolujte kábel napájania, zástrčku a zásuvku.

Vyberte požadovanú teplotu.

Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť

„Začíname“, č. 2).

Nastavte ovládač pary do polohy v rozpätí od minimálneho vytvárania pary po maximálne vytváranie pary

(pozrite časť „Tabuľka žehlenia“).

Teplotu zvýšte aspoň na stupeň .

Parná dýza sa používala príliš často v krátkom čase.

Žehlička nie je dostatočne horúca.

Používate tvrdú vodu, ktorá spôsobila tvorbu usadenín v nádržke na vodu.

Použili ste chemické prípravky na odstraňovanie vodného kameňa.

V otvoroch žehliacej plochy sa nahromadili vlákna z tkanín a pália sa.

Tkaniny zrejme neboli dostatočne vyplákané, alebo sú odevy nové a pred žehlením neboli vyprané.

Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť

„Začíname“, č. 2).

Pred použitím parnej dýzy položte žehličku do horizontálnej polohy a počkajte.

Nastavte správnu teplotu pre žehlenie parou (až do ). Položte žehličku do vertikálnej polohy a počkajte, kým indikátor teploty zhasne.

Použite funkciu samočistenia. V prípade potreby opakujte.

Nepoužívajte žiadne prípravky na odstraňovanie vodného kameňa.

Použite funkciu samočistenia. V prípade potreby opakujte. Vyčistite žehliacu plochu navlhčenou mäkkou handričkou.

Bielizeň znovu riadne vyplákajte.

LIKVIDáCIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

66 www.electrolux.com

SL

VARNOSTNI NASVETI

Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo.

• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

• otroci se ne smejo igrati z napravo.

• Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne sme izvajati otrok brez nadzora.

• Likalnik in napajalno vrvico hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, ko je likalnik priključen na elektriko ali ko se ohlaja.

• Površine se lahko med uporabo segrejejo .

• Ta izdelek je primeren za uporabo z vodo iz pipe. Priporočamo uporabo destilirane vode ali mešanice 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe.

• Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.

• Likalnika ne uporabljajte, če vam je padel na tla, če so vidne poškodbe na likalniku ali njegovem napajalnem kablu ali če pušča.

• Naprava mora biti priključena v ozemljeno vtičnico.

• odprtina za polnjenje med uporabo ne sme biti odprta.

• Če sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, ju mora proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.

• Likalnik uporabljajte in hranite na stabilni površini. Ko ga postavljate na stojalo, se prepričajte, da je površina, na kateri je stojalo, stabilna.

• Ko je naprava priključena v omrežje, je ne pustite brez nadzora.

• Po vsaki uporabi, pred čiščenjem in vzdrževanjem je treba napravo izklopiti, vtikač pa odklopiti iz omrežja.

• Preden v rezervoar za vodo natočite vodo, likalnik izključite iz električnega omrežja.

• Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.

• Naprave ne potapljajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.

• Ne presezite največje dovoljene količine vode, ki je določena za to napravo.

• Če so navedene kakršne koli omejitve, opredelite kakovost/vrsto vode, ki se lahko uporablja za to napravo.

• Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki so posledica neprimerne ali napačne uporabe naprave.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

67

SESTAVNI DELI

A. Likalna ploskev

B. Indikator višine vode

C. odprtina za polnjenje s pokrovom

D. Razpršilnik

E. Gumb za pršenje

F. Gumb za izpust pare

G. Stikalo za paro/samodejno čiščenje

H. Kontrolna lučka delovanja

I. Napajalni kabel

J. Varnostno samodejno izklapljanje lučke

K. Izbirnik temperature

L. Rezervoar za vodo

M. Prostor za shranjevanje napajalnega kabla

N. Gumijasti zadnji del likalnika

RAzPREDELNICA NASTAVITEV zA LIKANJE

Tkanina

Akril

Acetat

Najlon in poliester

Umetna svila

Viskoza

Svila

Bombažne mešanice

Volna in mešanice volne

Bombaž

Nastavljanje temperature Priporočila za likanje

Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.

Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.

Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.

Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.

Večinoma suho likanje. Likanje s paro se uporablja glede na navodila proizvajalca.

Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila. Za preprečitev pojava svetlečih lis na blagu uporabite likalno krpo.

Poglejte etiketo na oblačilih in upoštevajte navodila proizvajalca.

Uporabite nastavitev, ustrezno vlaknom, ki zahtevajo najnižjo nastavitev.

Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe.

Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za paro.

Rebrast žamet

Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe.

Lan

na najvišjo možno temperaturo

Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe, da se prepreči nastanek svetlečih lis, zlasti pri temnejših barvah blaga. Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za paro.

Denim

na najvišjo možno temperaturo

Uporabite največjo nastavitev izbirnika za paro.

Hitrost likanja in vlažnost tkanine lahko povzročita, da optimalne nastavitve niso enake priporočenim iz razpredelnice!

68

PRIPRAVA zA UPORABO

1. Pred prvo uporabo. Odstranite vse ostanke nalepk in likalnik nežno otrite z vlažno krpo. Rezervoar za vodo splaknite in tako odstranite tuje delce. Pri prvi vključitvi likalnika se lahko pojavijo začasne izparine/vonjave.

2. Polnjenje parnega likalnika z vodo.

Preverite, ali je vtikač odstranjen iz električne vtičnice.

Izbirnik za paro nastavite na položaj suho likanje in odprite pokrov odprtine za polnjenje. S priloženo merilno posodo dodajte največjo dovoljeno količino vode. zaprite pokrov. Ta izdelek je primeren za uporabo

z vodo iz pipe. Priporočamo uporabo destilirane vode ali mešanice 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe.

3. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico.

Kontrolna lučka delovanja se prižge. Izbirnik temperature nastavite na želeno temperaturo. Ko se lučka ugasne, je likalnik pripravljen za uporabo.

4. Uporaba funkcij razpršilnika in izpusta pare. Preverite, da je rezervoar za vodo napolnjen vsaj do četrtine.

www.electrolux.com

Funkcijo razpršilnika uporabite za predhodno vlaženje blaga, in sicer tako da večkrat pritisnete gumb za pršenje in s tem sprostite nežno meglico (A). za uporabo funkcije izpusta pare mora biti rezervoar za vodo napolnjen vsaj do polovice. Večkrat pritisnite gumb za izpust pare, da pripravite črpalko (B).

5. Parno likanje oblek na obešalniku. Funkcija navpičnega dovajanja pare je idealna za parno likanje zaves, oblek in občutljivih tkanin. obleko obesite na obešalnik in likalnik približajte na razdaljo od 10 do 20 cm, nato pritisnite gumb za izpust pare.

6. Trikratno samodejno izklapljanje. če likalnika ne uporabljate, ko je položen na likalno ploskev ali leži na svoji stranici, se bo po 30 sekundah samodejno izključil.

Če je likalnik položen na zadnji del, se bo samodejno izključil po 8 minutah. Za ponovno vključitev samo nadaljujte likanje.

čIščENJE

(NE UPORABLJAJTE čISTILNIH SREDSTEV)

7. Likalnik vedno shranjujte tako, da ga postavite na

zadnji del.

Za čiščenje zunanjih površin uporabite vlažno mehko krpo, nato ga osušite s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih raztopil, ker bodo ta poškodovala površino likalnika.

8. Funkcija samodejnega čiščenja. Likalnik držite nad umivalnikom. V rezervoar za vodo nalijte vodo.

Vklopite likalnik in ga segrejte. Gumb za paro nastavite na funkcijo samodejnega čiščenja, pritisnite in držite ga 5 sekund, da voda odteče skozi luknjice za izpust pare. Za prekinitev funkcije samodejnega čiščenja sprostite gumb.

9. Čiščenje likalne ploskve. Za čiščenje likalne ploskve ne uporabljajte gobic za čiščenje ali grobih čistilnih sredstev, saj bodo poškodovala njeno površino. Da odstranite zažgane ostanke, polikajte vlažno krpo, medtem ko je likalnik še vroč. Da očistite likalno ploskev Glissium™, jo enostavno obrišite z vlažno mehko krpo in jo nato osušite s suho krpo.

oDPRAVLJANJE TEŽAV

Težava

Likalna ploskev se ne segreva, čeprav je likalnik vključen.

Likalnik ne dovaja pare.

Funkcija razpršilnika ne deluje.

Funkciji izpusta pare in navpičnega izpusta pare ne delujeta.

Med likanjem likalna plošča pušča rjave črte in maže perilo.

Mogoč vzrok Rešitev

Težava pri povezavi z električno vtičnico. Preverite napajalni kabel, vtič in vtičnico.

Izbirnik temperature je nastavljen na položaj MIN.

Nastavite ustrezno temperaturo.

V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.

Stikalo za paro je nastavljeno tako, da likalnik ne dovaja pare.

Napolnite rezervoar za vodo (glej razdelek »Priprava za uporabo«, št. 2).

Stikalo za paro nastavite v položaj med najmanjšo nastavitvijo za dovajanje pare in največjo nastavitvijo za dovajanje pare (glej »Razpredelnico nastavitev za likanje«).

Povečati temperaturo do vsaj

.

Izbrana temperatura je nižja od temperature, ki je določena za uporabo z dovajanjem pare.

V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.

Funkcija izpusta pare je bila v kratkem času pogosto uporabljena.

Napolnite rezervoar za vodo (glej razdelek »Priprava za uporabo«, št. 2).

Pred uporabo funkcije izpusta pare likalnik položite v vodoraven položaj in počakajte.

Likalnik se ne segreje dovolj.

Nastavite primerno temperaturo za izpust pare (do ). Likalnik položite v vodoraven položaj in počakajte, da ugasne kontrolna lučka temperature.

Enkrat ali večkrat uporabite funkcijo samodejnega čiščenja.

Uporabili ste trdo vodo, ki je povzročila nastanek vodnega kamna v posodi za vodo.

Uporabili ste kemična sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Vlakna tkanin so se nabrala v odprtinah likalne plošče in se žgejo.

Perilo morda ni ustrezno izprano ali pa so oblačila nova in pred likanjem niso bila oprana.

Ne uporabljajte sredstev za odstranjevanje vodnega kamna.

Enkrat ali večkrat uporabite funkcijo samodejnega čiščenja. Likalno ploščo očistite z vlažno mehko krpo.

Perilo ponovno ustrezno izperite.

ODSTRANJEVANJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol .

Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo.

Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav.

Naprav, označenih s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

69

SR

BEzBEDNOSNI SAVETI

Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

• ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta 8 godina i starija kao i osobe sa umanjenom fizičkom osetljivošću, ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez odgovarajućeg iskustva i znanja ukoliko ima se obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i shvataju opasnosti kojima su izloženi.

• Deca ne smeju da se igraju uređajem.

• Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora.

• Držite peglu i kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina dok se puni ili hladi.

• Površina može da se zagreje tokom korišćenja .

• U ovom proizvodu može da se koristi voda iz slavine. Preporučuje se korišćenje destilovane vode ili mešavine od 50% destilovane i 50% vode iz slavine.

• ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!

• Pegla ne sme da se koristi ako padne, ako ima vidljivih znakova oštećenja na pegli ili kablu ili ako propušta vodu.

• Uređaj morate povezati na utičnicu sa uzemljenjem.

• otvor za punjenje ne smije se otvoriti tijekom uporabe.

• Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, zamenu uređaja mora da izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle sve opasnosti.

• Pegla mora da se koristi i postavlja na stabilnoj površini. Kada postavljate peglu na postolje, uverite se da je površina na koju je stavljate stabilna.

• Uređaj ne smete ostavljati bez nadzora kada je uključen u struju.

• Nakon svakog korišćenja, pre čišćenja ili bilo kakvog održavanja potrebno je da uređaj isključite i izvučete utikač iz utičnice električnog napajanja.

• Pre punjenja rezervoara vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.

• Kabl za napajanje ne sme da ima kontakt sa vrućim delovima uređaja.

• Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost!

• Nemojte prekoračiti maksimalni nivo punjenja naznačen na uređajima.

• Ako postoje određena ograničenja, odredite kvalitet / vrstu vode koja može da se koristi u uređaju.

• ovaj aparat služi isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korišćenja uređaja.

70 www.electrolux.com

KOMPONENTE

A. Grejna ploča

B. Indikator maksimalnog nivoa vode

C. otvor za punjenje sa poklopcem

D. Raspršivač

E. Dugme za raspršivanje

F. Dugme za mlaz pare

G. Prekidač za paru/Samočišćenje

H. Lampica indikatora napajanja

I. Električni kabl

J. Bezbednosna lampica automatskog isključivanja

K. Prekidač za temperaturu

L. Rezervoar za vodu

M. Deo za namotavanje kabla

N. Postolje sa gumenom oblogom

TABELA PEGLANJA

Materijal

Podešavanje temperature

Saveti za korišćenje pegle

Akril

Acetat

Najlon i poliester

Rejon

Viskoza

Svila

Peglajte na suvo sa obrnute strane

Peglajte na suvo sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.

Peglajte sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.

Peglajte sa obrnute strane tkanine.

Uglavnom peglajte na suvo. Para se može koristiti uz pridržavanje uputstava proizvođača.

Peglajte sa obrnute strane. Koristite krpu za peglanje da biste sprečili nastajanje sjajnih tragova.

Proverite podatke na etiketi i sledite uputstva proizvođača. Koristite podešavanje prema predivu koje zahteva najnižu vrednost.

Materijali od pamuka i mešanog prediva

Vuna i materijali od vune i mešanog prediva

Peglajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje.

Pamuk

Peglajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.

Koristite srednju do jaku paru.

Somot Peglajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje.

Lan

na “max”

Peglajte sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje da biste sprečili nastajanje sjajnih tragova, naročito kod tkanina tamnijih boja. Peglajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru.

Džins

na “max”

Koristite maksimalnu paru.

Različita brzina peglanja i vlažnost tkanine mogu da prouzrokuju da se optimalni uslovi razlikuju od uslova preporučenih u tabeli!

POčETAK RADA

1. Pre prve upotrebe. Uklonite sve lepljive ostatke i nežnim pokretima istrljajte peglu vlažnom krpom.

Isperite rezervoar vode da biste uklonili strane čestice.

Prilikom prvog uključivanju mogu da se pojave privremena isparavanja ili mirisi.

2. Punjenje parne pegle vodom.

Proverite da li je utikač izvučen iz utičnice za struju. okrenite prekidač za paru na podešavanje za suvo i otvorite poklopac otvora za punjenje. Pomoću priložene menzure napunite vodom do maksimalnog nivoa. zatvorite poklopac. U ovom proizvodu može

da se koristi voda iz slavine. Preporučuje se korišćenje destilovane vode ili mešavine od 50% destilovane i 50% vode iz slavine.

3. Uključivanje kabla za napajanje u utičnicu za struju.

Lampica indikatora napajanja se uključuje. okretanjem podesite prekidač za temperaturu na odgovarajuću vrednost. Kada se lampica isključi, pegla je spremna za upotrebu.

4. Korišćenje funkcije raspršivača i mlaza pare.

Proverite da li je rezervoar vode napunjen najmanje do 1/4. Ako pritisnete dugme raspršivača nekoliko puta, stvoriće se fino raspršena maglica koju možete da koristite za predvlaženje tkanine (). Za korišćenje funkcije mlaza pare rezervoar vode mora da bude napunjen najmanje do 1/2. Pritisnite dugme mlaza pare nekoliko puta da biste izbacili vazduh iz pumpe (B).

5. Peglanje okačene odeće pomoću pare. Funkcija vertikalnog mlaza pare je idealno rešenje za peglanje zavesa, odela i nežnih tkanina parom. okačite željeni predmet na vešalicu i držite peglu na paru na razdaljini od 10 – 20 cm od materijala i pritisnite dugme mlaza pare.

6. 3 načina automatskog isključivanja. Ako peglu ostavite bez nadzora na grejnoj ploči ili na bočnoj strani, ona će se isključiti nakon 30 sekundi. Ako peglu ostavite bez nadzora u vertikalnom položaju, ona će se isključiti nakon 8 minuta. Za uključivanje samo počnite da peglate.

71

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

čIšćENJE

(NEMoJTE KoRISTITI DETERDŽENTE)

7. Peglu uvek čuvajte u vertikalnom položaju.

Spoljašne površine očistite vlažnom mekom krpom i zatim ih obrišite suvom krpom. Nemojte da koristite hemijska sredstva za otapanje jer ona mogu da oštete površinu.

8. Funkcija samočišćenja. Držite peglu iznad sudopera.

Napunite vodom. Zagrejte peglu. Dugme za paru pomerite u položaj samočišćenja i držite 5 sekundi da bi se ispraznila voda iz otvora za paru. Za prekid funkcije samočišćenja otpustite dugme.

9. Čišćenje grejne ploče. Ne koristite jastučiće za ribanje ili gruba sredstva za čišćenje grejne ploče jer će ta sredstva oštetiti površinu. Za uklanjanje sagorelih ostataka peglajte preko vlažne krpe dok je pegla još vruća. Glissium™ grejnu ploču jednostavno obrišite mekom vlažnom krpom i zatim obrišite suvom krpom.

REšAVANJE PROBLEMA

Problem

Grejna ploča se ne zagreva iako je pegla uključena.

Pegla ne stvara paru.

Funkcija raspršivanja ne radi.

Funkcije mlaza pare i vertikalnog mlaza pare ne rade.

Smeđe pruge izlaze iz donje ploča tokom peglanja i na rublju ostaju mrlje.

Moguć uzrok

Problem u vezi sa električnim napajanjem

Rešenje

Proverite kabl za električno napajanje, utikač i utičnicu.

Kontrola temperature je u položaju MIN. Izaberite odgovarajuću temperaturu.

Nema dovoljno vode u rezervoaru.

Napunite rezervoar vodom (pogledajte

"Početak rada", br. 2).

Kontrola pare postavljena je na položaj pri kom se ne stvara para.

Izabrana temperatura je niža od temperature određene za korišćenje sa parom.

Nema dovoljno vode u rezervoaru.

Postavite kontrolu pare između položaja za minimalnu paru i maksimalnu paru (pogledajte "Tabela peglanja").

Povećajte temperaturu najmanje do

.

Funkcija mlaza pare često je korišćena u kratkom vremenskom periodu.

Napunite rezervoar vodom (pogledajte

"Početak rada", br. 2).

Stavite peglu u horizontalni položaj i pričekajte neko vreme pre ponovnog korišćenja funkcije mlaza pare.

Pegla nije dovoljno vruća.

Podesite pravilnu temperaturu za peglanje parom (do ). Stavite peglu u vertikalan položaj i pričekajte dok se ne isključi lampica indikatora temperature.

Upotrebite funkciju samočišćenja jednom ili više puta.

Koristili ste tvrdu vodu koja je prouzrokovala stvaranje mrlja od kamenca u rezervoaru za vodu.

Koristili ste hemijska sredstva za čišćenje kamenca.

Vlakna tkanine su se nakupila u otvorima na donjoj ploči i gore.

Tkanine možda nisu isprane dobro ili su odevni predmeti novi i još uvek nisu oprani pre peglanja.

Nemojte koristiti bilo kakva sredstva za čišćenje kamenca.

Upotrebite funkciju samočišćenja jednom ili više puta. Donju ploču čistite vlažnom, mekom krpom.

Potrebno je da ponovo dobro isperete rublje.

ODLAGANJE

Reciklirajte materijale sa simbolom .

Pakovanje odložite u odgovarajuće kontejnere radi recikliranja. Pomozite u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja kao i u recikliranju otpadnog materijala od elektronskih i električnih uređaja.

Uređaje obeležene simbolom nemojte bacati zajedno sa smećem. Proizvod vratite u lokalni centar za recikliranje ili se obratite opštinskoj kancelariji.

72 www.electrolux.com

Sv

SÄKERHET

Läs följande instruktioner noga innan du använder strykjärnet för första gången.

• Produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental hälsa eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med användningen.

• Barn ska inte leka med produkten.

• Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan

övervakning.

• Håll strykjärnet och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än

åtta år när det sätts igång eller svalnar.

• ytorna kan bli heta vid användning .

• Produkten är lämplig för användning med kranvatten. Vi rekommenderar att destillerat vatten eller en blandning av 50 % destillerat och 50 % kranvatten används.

• Strykjärnet får endast kopplas till ett eluttag med samma spänning och frekvens som anges på produktens märkplåt.

• Du ska inte använda strykjärnet om du har tappat det, om det finns tydliga tecken på skador på strykjärnet eller kabeln eller om det läcker.

• Strykjärnet får endast anslutas till ett jordat uttag.

• Påfyllningsöppningen får inte öppnas under användning.

• om strykjärnet eller strömkabeln har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, auktoriserad servicepersonal eller någon annan kvalificerad person för att undvika fara.

• Strykjärnet ska användas och ställas på en stabil yta. Kontrollera att ytan där strykjärnsstället står är stabil innan strykjärnet placeras i stället.

• Lämna aldrig strykjärnet oövervakat när strömsladden är inkopplad.

• Strykjärnet ska stängas av och sladden dras ur varje gång det har använts samt före rengöring och underhåll.

• Dra ur kontakten innan du fyller på vattenbehållaren med vatten.

• Strömkabeln får inte komma i kontakt med strykjärnets varma delar.

• Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller någon annan vätska.

• Fyll aldrig strykjärnet mer än till den maxvolym som anges på strykjärnet.

• Ange vilken vattenkvalitet/typ av vatten som får användas i strykjärnet om sådana begränsningar finns.

• Strykjärnet är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skada som uppstår vid felaktig användning av strykjärnet.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

73

DELAR

A. Stryksula

B. Maxindikator för vattennivå

C. Öppning för påfyllning med lock

D. Spraymunstycke

E. Sprayknapp

F. Jetknapp

G. Ångväljare/självrengöring

H. Strömindikatorlampa

I. Strömkabel

J. Självavstängningslampa

K. Temperaturväljare

L. Vattenbehållare

M. Kabelsamlare

N. Gummibelagd häl

STRYKTABELL

Tyg

Akryl

Acetat

Nylon och polyester

Temperaturinställning Strykrekommendationer

Torrstryk på avigsidan.

Torrstryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta.

Stryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta.

Rayon

Viskos

Silke

Bomullsblandningar

Stryk på avigsidan av tyget.

Torrstryk främst. Ånga kan användas enligt tillverkarens instruktioner.

Stryk på avigsidan. Använd strykduk för att undvika märken.

Läs etiketten och följ tillverkarens instruktioner. Använd den inställning som krävs för den fibertyp som är mest ömtålig.

Ull och ullblandningar

Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykduk.

Bomull

Manchester

Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in

ångan på medel till hög.

Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykduk.

Linne till max

Stryk på avigsidan av tyget eller använd strykduk för att undvika märken, särskilt på mörkare färger. Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög.

Denim/jeans

till max

Ställ in ångan på högsta effekt.

Resultatet beror också på hur fuktigt materialet är, och om man stryker med snabba eller långsamma tag. Det kan medföra att en annan inställning än den som rekommenderas i tabellen är bäst.

KOMMA IGåNG

1. Före första användningen. Ta bort alla tejprester och gnugga försiktigt med en fuktig trasa. Skölj vattenbehållaren för att avlägsna skräp. Första gången strykjärnet används kan det ryka/lukta tillfälligt.

2. Fylla ångstrykjärnet med vatten.

Kontrollera att strömkabeln inte sitter i uttaget. Vrid

ångväljaren till inställningen för torrstrykning och

öppna locket till öppningen för påfyllning. Använd den medföljande bägaren för att fylla vatten upp till maxnivån. Stäng locket. Produkten är lämplig

för användning med kranvatten. Vi rekommenderar att destillerat vatten eller en blandning av 50 % destillerat och 50 % kranvatten används.

3. Anslut strömkabeln till ett uttag.

Strömindikatorlampan tänds. Ställ in temperaturen genom att vrida temperaturväljaren till rätt läge. När lampan släcks är strykjärnet klart att använda.

4. Använda spray- och jetfunktionerna. Kontrollera att vattenbehållaren är fylld åtminstone till en fjärdedel. Fukta tyget före strykning genom att trycka på sprayknappen flera gånger så att vattnet sprayas ut (A). När du använder jetfunktionen ska vattenbehållaren vara fylld åtminstone till hälften.

Tryck på jetknappen flera gånger för att förbereda pumpen (B).

5. Ånga hängande kläder. Vertikal ångfunktion passar utmärkt för att ånga gardiner, kostymer och ömtåliga tyger. Häng upp tyget på en hängare, håll strykjärnet på ca 10–20 cm avstånd och tryck på ångknappen.

6. Tre typer av självavstängning. om strykjärnet lämnas stillastående på stryksulan eller på sidan stängs det av efter 30 sekunder. om strykjärnet lämnas stillastående på hälen stängs det av efter 8 minuter. När du börjar stryka igen slås det på.

74 www.electrolux.com

RENGÖRA

(ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL)

7. Förvara alltid strykjärnet på hälstödet.

Rengör de yttre ytorna genom att torka med en mjuk, fuktad trasa. Använd inga kemiska lösningsmedel eftersom de skadar ytan.

8. Självrengöringsfunktion. Håll strykjärnet över en diskho. Fyll med vatten. Låt strykjärnet bli varmt.

Ställ ångknappen i självrengöringsläge, håll kvar i 5 sekunder så att vattnet kommer ut ur ånghålen. Släpp knappen för att avsluta självrengöringen.

9. Rengöra stryksulan. Använd inte tvättsvamp med skrubbeffekt eller starka rengöringsmedel på stryksulan eftersom de kan skada ytan. Avlägsna brända rester genom att stryka på en fuktig trasa medan strykjärnet fortfarande är varmt. Rengör den laminerade Glissium™-stryksulan genom att torka den med en mjuk, fuktig trasa och torka torrt.

FELSÖKNING

Problem

Stryksulan blir inte varm trots att strykjärnet är på.

Det kommer ingen ånga från strykjärnet.

Sprayfunktionen fungerar inte.

Jetfunktionen och den vertikala jetfunktionen fungerar inte.

Det kommer ut bruna ränder ur sulan vid strykning som ger fläckar på tyget.

Trolig orsak

Anslutningsproblem

Temperaturväljaren är i läget MIN.

Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.

Ångväljaren är inte i ångläge.

Den valda temperaturen är för låg för att använda ånga.

Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.

Jetfunktionen har använts mycket ofta under en kort tid.

Strykjärnet är inte tillräckligt varmt.

Lösning

Kontrollera strömkabeln, stickkontakten och uttaget.

Välj rätt temperatur.

Fyll vattenbehållaren (se Komma igång, nr 2).

Ställ ångväljaren mellan minimal ånga och maximal ånga (se Stryktabell).

Öka temperaturen till mins

.

Fyll vattenbehållaren (se Komma igång, nr 2).

Ställ strykjärnet horisontellt och vänta en stund innan du använder jetfunktionen igen.

Justera temperaturen så att den passar för ångstrykning (minst ). Ställ strykjärnet vertikalt och vänta tills indikatorlampan för temperatur släcks.

Använd självrengöringsfunktionen en eller flera gånger.

Du har använt hårt vatten som har orsakat att kalkavlagringar bildats i vattentanken.

Du har använt kemiska avkalkningsmedel.

Tygfibrer har fastnat i sulans hål och bränns.

Tyget har kanske inte sköljts ordentligt eller så är plaggen nya och har inte tvättats innan de stryks.

Använd inga avkalkningsmedel.

Använd självrengöringsfunktionen en eller flera gånger. Torka ur sulan med en mjuk trasa.

Skölj tvätten ordentligt igen.

KASSERING

återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter.

Släng inte produkter märkta med symbolen hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste

med

återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

75

tr

EMNIYET TAVSIYESI

Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun.

• Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları ve cihazın emniyetli bir şekilde kullanımına yönelik bilgilerin verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya mental güce veya deneyim ve bilgi yoksunluğuna sahip kişilerce kullanılabilir.

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

• Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında bulunmayan çocuklarca yapılmamalıdır.

• Elektrik varken veya soğuma sırasında ütüye ve kablosuna 8 yaşından küçük çocukların erişmesine izin vermeyin.

• Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir .

• Bu ürün çeşme suyuyla kullanım için uygundur. Damıtılmış su veya %

50 damıtılmış su ile % 50 çeşme suyu karışımının kullanılması tavsiye edilir.

• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki

özelliklere uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.

• Ütü; düşürülmüşse, üzerinde veya kablosunda gözle görülür hasar izleri varsa ya da sızıntı mevcutsa kullanılmamalıdır.

• Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır.

• Doldurma penceresi, kullanım sırasında açılmamalıdır.

• Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

• Ütü sabit bir zemin üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır. Ütüyü standı üzerine bırakırken, standın üzerinde durduğu yüzeyin sabit olduğundan emin olun.

• Cihazı asla prize bağlıyken çalışır halde bırakmayın.

• Üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işi yapılmadan önce cihaz kapatılmalı ve her kullanım sonrasında fişten çekilmelidir.

• Su haznesine su doldurulmadan önce cihazın fişi prizden çekilmelidir.

• Elektrik kablosu, cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.

• Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

• Cihaz üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın.

• Kısıtlamalar mevcutsa lütfen cihazda kullanılabilecek su kalitesi / su türünü tanımlayın.

• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir.

Cihaz üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir.

76 www.electrolux.com

BILEşENLER

A. Taban levhası

B. Maksimum su seviyesi göstergesi

C. Kapaklı doldurma deliği

D. Püskürtme ağzı

E. Püskürtme düğmesi

F. Buhar püskürtme düğmesi

G. Buhar seçme düğmesi/Kendini temizleme

H. Güç gösterge ışığı

I. şebeke kablosu

J. Güvenlik otomatik kapanma ışığı

K. Sıcaklık seçme düğmesi

L. Su haznesi

M. Kablo sarma parçası

N. Lastik-tüylü kaide

ÜTÜLEME TABLoSU

Kumaş

Akrilik

Asetat

Naylon ve Polyester

Sıcaklık ayarı Ütü tavsiyesi

Kuru ütüleme, ters yüzden.

Kuru ütüleme, ters yüzden, nemliyken veya püskürtme yoluyla nemlendirerek.

Ters yüzden ütüleme, nemliyken veya püskürtme yoluyla nemlendirerek.

Suni İpek

Sentetik

İpek

Pamuk karışımları yün ve yün karışımları

Kumaşın ters yüzünden ütüleme.

Esasen kuru ütüleme. Üreticinin talimatlarına göre buhar kullanılabilir.

Ters yüzden ütüleme. Parlama izlerini engellemek için bir ütü bezi kullanın.

Etiketi kontrol edin ve üreticinin talimatlarına uyun. En düşük ayarı gerektiren elyaf ayarını kullanın.

Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak.

Pamuk

Kadife

Kuru ütüleme, nemliyken veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın.

Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak.

Keten "max" ayarı

Ters yüzden ütüleme veya özellikle koyu renklilerde parlama izlerini

önlemek için ütü bezi kullanarak. Kuru ütüleme, nemliyken veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın.

Kot

"max" ayarı

Maksimum düzeyde buhar kullanın.

Çeşitli ütüleme hızları ve kumaş nemi, optimum ayarın tabloda önerilenden farklı olmasına neden olabilir!

BAşLARKEN

1. İlk kullanımdan önce. Tüm yapışkan kısımları

çıkartın ve nemli bir bezle hafifçe silin. yabancı maddeleri temizlemek için su haznesini durulayın. İlk kez açıldığında, geçici buhar/koku meydana gelebilir.

2. Buharlı ütüye su doldurma.

Fişin prizden çekildiğinden emin olun. Buhar seçme düğmesini Dry (Kuru) ayarına getirin ve doldurma deliği kapağını açın. Ürünle birlikte verilen doldurma kabını kullanarak maksimum düzeye kadar su doldurun. Kapağı kapatın. Bu ürün çeşme suyuyla

kullanım için uygundur. Damıtılmış su veya %

50 damıtılmış su ile % 50 çeşme suyu karışımının kullanılması tavsiye edilir.

3. Elektrik kablosunu prize takma. Güç gösterge ışığı yanar. Sıcaklık seçme düğmesini döndürerek sıcaklığı istediğiniz şekilde ayarlayın. Işık kapandığında ütü kullanıma hazırdır.

4. Su püskürtme ve buhar püskürtme fonksiyonunu

kullanma. Su haznesinin en az 1/4 oranından dolu olduğundan emin olun. Püskürtme düğmesine birkaç kez basmak suretiyle kumaşları önceden nemlendirmek için su püskürtme özelliğini kullanın

(A). Buhar püskürtme fonksiyonunu kullanmak için, haznenin en az 1/2 oranından dolu olduğundan emin olun. Pompalamayı sağlamak için buhar püskürtme düğmesine birkaç kez basın (B).

5. Asılan eşyalara buhar verme. Perdeler, takım elbiseler ve narin çamaşırlara buhar vermek için dikey buhar püskürtme fonksiyonu idealdir. Eşyayı bir askıya asın, ütüyü 10-20 cm’lik bir mesafede tutun ve buhar püskürtme düğmesine basın.

6. 3 yollu Otomatik Kapatma. Ütü, taban levhası

üzerinde veya yan kısmı üzerinde bırakılırsa 30 saniye sonra kapanır. Kaide üzerinde bırakılırsa 8 dakika sonra kapanır. Çalıştırmak için tekrar ütülemeye başlamanız yeterlidir.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

77

TEMIzLEME

(DETERJAN KULLANMAYIN)

7. Ütüyü daima kaidesi üzerine oturtarak saklayın.

Dış yüzeyleri temizlemek için nemli yumuşak bir bez kullanın ve ardından silerek kurulayın. yüzeylere zarar vereceği için kimyasal çözeltiler kullanmayın.

8. Kendini temizleme fonksiyonu. Ütüyü bir lavabonun üzerinde tutun. Su doldurun. Ütüyü ısıtın.

Buhar düğmesini kendini temizleme konumuna getirin, buhar deliklerinden suyun boşaltılması için

5 saniye bu konumda tutun. Kendini temizleme fonksiyonunu durdurmak için düğmeyi bırakın.

SORUN GIDERME

Sorun

Ütü açık olmasına rağmen taban levhası ısınmıyor.

Ütü buhar üretmiyor.

Püskürtme fonksiyonu çalışmıyor.

Buhar püskürtme ve dikey buhar püskürtme fonksiyonu çalışmıyor.

9. Taban levhasını temizleme. yüzeye zarar vereceği için taban levhası üzerinde çizebilecek pedler veya sert temizleyiciler kullanmayın. yanık kalıntılarını, ütü sıcakken nemli bir bezi ütülemek suretiyle çıkartın.

Glissium™ taban levhasını temizlemek için, yumuşak nemli bezle silin ve silerek kurulayın.

Olası neden

Bağlantı sorunu

Sıcaklık ayarı, MIN konumundadır.

Haznede yeterli su yoktur.

Buhar ayarı, buhar püskürtmeme konumundayken yapılır.

Seçilen sıcaklık, buharla kullanım için belirlenen sıcaklıktan düşüktür.

Haznede yeterli su yoktur.

Kısa süre içinde buhar püskürtme fonksiyonu çok sık kullanılmıştır.

Ütü yeterince sıcak değildir.

Keten çamaşırları ütülerken taban plakasından kahverengi çizgiler çıkıyor ve leke bırakıyor.

Sert su kullandınız ve bu, su tankında kireç oluşumuna neden oldu.

Kimyasal kireç çözücü maddeler kullanmışınızdır.

Taban plakasının deliklerinde kumaş iplikleri birikmiştir ve yanıyordur.

Çamaşırlar düzgün bir şekilde durulanmamış olabilir veya giysiler yenidir ve ütülenmeden önce yıkanmamıştır.

Çözüm

Elektrik kablosunu, fişi ve prizi kontrol edin.

Uygun sıcaklığı seçin.

Su haznesini doldurun (bkz.

"Başlarken", no 2).

Buhar ayarını, minimum buhar ve maksimum buhar konumları arasında yapın (bkz. "Ütüleme tablosu").

sıyı minimum belirtilen seviyeye

çıkarın.

Su haznesini doldurun (bkz.

"Başlarken", no 2).

Ütüyü yatay konuma getirin ve buhar püskürtme fonksiyonunu kullanmadan

önce bir süre bekleyin.

Buharlı ütüleme için gerekli sıcaklığı ayarlayın ( düzeyine kadar). Ütüyü dikey konuma getirin ve sıcaklık gösterge ışığı sönene kadar bekleyin.

Bir veya birden fazla kez kendi kendini temizleme fonksiyonunu kullanın.

Kimyasal kireç çözücü maddeler kullanmayın.

Bir veya birden fazla kez kendi kendini temizleme fonksiyonunu kullanın.

Taban plakasını yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin.

Lütfen çamaşırları düzgün bir şekilde tekrar durulayın.

ELDEN çIKARMA

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir

Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.

.

Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.

Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

78 www.electrolux.com

uK

ПОРАДИ ЩОДО ТеХНіКИ БеЗПеКИ

Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

• цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами із зниженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом та розуміння пов’язаних із цим ризиків.

• Діти не повинні гратись із приладом.

• Чищення та технічне обслуговування не можна виконувати дітям без нагляду.

• Зберігайте праску та її кабель у місці, не досяжному для дітей молодше 8 років, якщо вона ввімкнена або охолоджується.

• Поверхні можуть нагріватись під час користування .

• цей виріб можна використовувати з водопровідною водою.

Рекомендується використовувати дистильовану воду або суміш, що містить 50% дистильованої води і 50% водопровідної води.

• Прилад можна під’єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними даними!

• Забороняється використовувати праску, якщо вона падала, має ознаки пошкодження на корпусі чи шнурі або протікає.

• Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки.

• Отвір для заповнення повинен бути закритий під час користування.

• У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти нещасному випадку.

• Праску слід використовувати та зберігати на стійкій поверхні. Під час розміщення праски на підставці, переконайтеся, що поверхня, на якій розташована підставка, є стійкою.

• Ніколи не залишайте без нагляду прилад, підключений до джерела живлення.

• Завжди вимикайте прилад і виймайте мережний штепсель після використання, а також перед чищенням і поточним обслуговуванням.

• Завжди виймайте штепсель із розетки перед заповненням резервуара водою.

• Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин приладу.

• Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.

• Забороняється перевищувати максимальний об’єм наповнення, указаний на приладі.

• якщо існують певні обмеження, визначте якість або тип води, що буде використовуватися у приладі.

• цей прилад призначений виключно для домашнього використання.

Виробник не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним використанням.

SL

Sr

Sv tr ro ru

SK uK

ES

FI

EE

EN

Fr

Hr

Hu

BG

CS

DA

DE

It

Lt

Lv

NL

No pL pt

79

компоненти

A. Підошва

B. індикатор максимального рівня води

C. Отвір для заливання води із кришкою

D. Випускний отвір розпилювача

E. Кнопки розпилювача

F. Кнопка парового струменя

G. Регулятор пари/самоочищення

H. індикатор живлення

I. Кабель живлення

J. індикатор безпечного автоматичного вимкнення

K. Регулятор температури

L. Резервуар для води

M. Пристосування для обмотування шнура

N. Опорна частина із прогумованою накладкою

ТАБЛИця НАЛАШТУВАНь і РеКОМеНДАцій

Тканина

Налаштування температури

Рекомендації щодо прасування

Акрил

Ацетат

Нейлон і поліестер

Штучний шовк

Віскоза

Шовк

Суміші бавовни

Вовна та суміші вовни

Бавовна

Використовуйте сухе прасування з вивороту.

Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача.

Прасуйте з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача.

Прасуйте з вивороту.

як правило, сухе прасування. Можливо використання пари, якщо є відповідні інструкції виробника.

Прасуйте з вивороту. Прасуйте через іншу тканину, щоб запобігти появі блискучих плям.

Слідуйте інструкціям виробника, зазначеним на етикетці

Використовуйте налаштування для тканини, що вимагає найнижчого значення.

Використовуйте парове прасування з вивороту або із застосуванням іншої тканини.

Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із середнім і високим положенням регулятора.

Вельвет

Льон

Джинсова тканина

Використовуйте парове прасування з вивороту або із застосуванням іншої тканини.

Прасуйте з вивороту або через іншу тканину, щоб запобігти появі блискучих плям, особливо на темних кольорах. Використовуйте

до позначки "max" сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із середнім і верхнім положенням регулятора.

до позначки "max" Використовуйте максимальне положення пари.

У зв’язку з різною швидкістю прасування і ступенем вологості тканини оптимальні установки можуть відрізнятися від рекомендованих у таблиці!

80

початок роботи

1. Перед першим використанням. Видаліть усі наклейки та обережно протріть прилад вологою тканиною. Обполосніть резервуар для води, щоб видалити сторонні частки. Під час першого ввімкнення приладу можуть спостерігатися тимчасові випарування чи запахи.

2. Наповнення парової праски водою.

Переконайтеся, що шнур живлення витягнуто з розетки. Установіть регулятор пари на положення сухого прасування та відкрийте кришку отвору для заливання води. Використовуючи мірну склянку, що надається в комплекті, налийте воду до максимального рівня. Закрийте кришку. Цей виріб

можна використовувати з водопровідною водою.

Рекомендується використовувати дистильовану воду або суміш, що містить 50% дистильованої води і 50% водопровідної води.

3. Уставте кабель живлення до розетки. Увімкнеться індикатор живлення. Виберіть температуру, установивши регулятор на потрібне значення.

Коли індикатор вимкнеться, праска готова для використання.

www.electrolux.com

4. Використання розпилювача водяного пилу та

парового струменя. Переконайтеся, що резервуар для води заповнений принаймні на чверть свого обсягу. Використовуйте розпилювач для попереднього зволоження тканини, натиснувши кнопку розпилювача кілька разів, щоб випустити дрібний водяний пил

(A). Для використання функції парового струменя переконайтеся, що резервуар для води заповнений принаймні наполовину. Натисніть кнопку парового струменя кілька разів, щоб прокачати насос (B).

5. Парова обробка підвішених тканин. Функція вертикального відпарювання ідеально підходить для парової обробки занавісок, костюмів і делікатних тканин. Повісьте одяг на гачок і, утримуючи праску на відстані 10-20 см, натисніть кнопку парового струменя.

6. Три варіанти автоматичного вимкнення. якщо залишити праску без нагляду на підошві чи на боку, вона вимкнеться через 30 секунд. якщо залишити праску без нагляду на опорній частині, вона вимкнеться через 8 хвилин. Щоб увімкнути її знов, просто почніть прасувати.

ОЧИЩеННя

(Не ВИКОРИСТОВУйТе БУДь-яКі МИЮЧі ЗАСОБИ)

7. Завжди зберігайте праску на опорній частині.

Щоб очистити зовнішні поверхні, протріть їх вологою м’якою тканиною та потім витріть насухо. Забороняється використовувати будь-які хімічні розчини, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні.

8. Функція самоочищення. Тримайте праску над умивальником. Наповніть її водою. Нагрійте праску.

Установіть кнопку відпарювання на положення самоочищення та утримуйте впродовж 5 секунд, щоб випорожнити воду з отворів для подавання пари.

Відпустіть кнопку, щоб зупинити самоочищення.

9. Очищення підошви. Забороняється використовувати жорсткі матеріали та очищувачі, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні підошви. Щоб видалити нагар, попрасуйте через вологу тканину, поки праска ще гаряча. Щоб очистити підошву Glissium™, просто протріть її м’якою вологою тканиною та потім витріть насухо.

УсУнення несправностей

Проблема

Підошва не нагрівається, незважаючи на те що праска ввімкнута.

Можлива причина

Проблема підключення

Праска не виробляє пару.

Регулятор температури встановлено на положення "MIN".

Недостатньо води в резервуарі.

Функція розпилювання не працює.

Функція парового струменя та вертикального відпарювання не працює.

Під час прасування з’являються коричневі смуги, які залишають плями на білизні.

Вирішення

Перевірте кабель живлення, штепсель і розетку.

Установіть необхідну температуру.

Регулятор пари не встановлено в положення використання пари.

Вибрана температура є нижчою за вказану для використання з парою.

Недостатньо води в резервуарі.

Функція парового струменя дуже часто використовувалася за короткий період часу.

Праска недостатньо нагрілася.

Наповніть резервуар водою (див. розділ "Початок роботи", пункт 2).

Установіть регулятор пари між мінімальним і максимальним положення (див. розділ "Таблиця налаштувань і рекомендацій").

Збільшити температуру принаймі до .

Наповніть резервуар водою (див. розділ "Початок роботи", пункт 2).

Зніміть варильну частину (тримайте всі компоненти в зібраному стані), перш ніж наповнити резервуар водою чи засобом для видалення вапна відповідно до інструкцій з експлуатації продукту.

Відрегулюйте температуру для прасування із застосуванням пари (до

). Поставте праску у вертикальне положення та почекайте, доки індикатор температури не вимкнеться.

Запустіть функцію самоочищення один або декілька разів.

Використовувалась жорстка вода, що призвело до утворення пластівців накипу в резервуарі для води.

Ви використовували хімічні засоби для видалення накипу.

Волокна тканин накопичились в отворах підошви праски та горять.

Речі не були належним чином виполоскані або речі нові і не були випрані перед прасуванням.

Не використовуйте засоби для видалення накипу.

Запустіть функцію самоочищення один або декілька разів. Очистіть підошву праски вологою м’якою тканиною.

Ще раз гарно прополощіть білизну.

УТИЛіЗАція

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров’я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів.

tr

Не викидайте прилади, позначені відповідним символом

, разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

uK

SL

Sr

Sv

81

NL

No pL pt

Fr

Hr

Hu ro ru

SK

It

Lt

Lv

ES

FI

EE

EN

BG

CS

DA

DE

www.electrolux.com/shop

Electrolux Appliances AB

St. Göransgatan 143

S-105 45 Stockholm

Sweden

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Printed on recycled paper

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project