9113BV002_101

9113BV002_101
9113
Te m p e r a t u r e /
mA converter
G
N
DI
PE
N
DI
N
G
PE
N
N
DI
PE
N
PE
N
DI
N
G
G
No. 9113V101-IN (1017)
Product version: 9113-002
SIGNALS THE BEST
DK
Side 1
UK
Page 25
FR
Page 51
DE
Seite 77
DK
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale
signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet
består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere,
Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv
barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving,
og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder.
Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi –
og din garanti for kvalitet.
UK
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital
signal conditioning devices for industrial automation. The product
range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature
Transmitters, and Universal Devices. You can trust our products
in the most extreme environments with electrical noise, vibrations
and temperature fluctuations, and all products comply with the
most exacting international standards. »Signals the Best« is the
epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.
FR
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traite­ment des signaux analogiques et numériques dans tous
les domaines industriels. La gamme de produits s’étend des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Vous pouvez compter
sur nos produits même dans les conditions d’utilisation sévères,
p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température.
Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les
plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
DE
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die in­
dustrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays,
Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und
Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen
Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen
und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von
PR electronics werden in Überein­stimmung mit den strengsten
internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre
Garantie für Qualität!
Temperatur- / mA-Konverter
9113
Indholdsfortegnelse
Advarsel...............................................................................
Signaturforklaring................................................................
Sikkerhedsregler..................................................................
Afmontering af system 9000...............................................
EF-Overensstemmelseserklæring.......................................
Avancerede features...........................................................
Anvendelse..........................................................................
Teknisk karakteristik............................................................
Applikationer.......................................................................
PR 4501 Display- / programmeringsfront...........................
Bestillingsnumre..................................................................
Elektriske specifikationer....................................................
Konfigurering af følerfejlscheck...........................................
Displayvisning på 4501 af:
Indgangssignal uden for område....................................
Følerfejlsdetektering........................................................
Hardwarefejl....................................................................
Tilslutninger.........................................................................
Blokdiagram........................................................................
Visning af signal- og kabelfejl uden displayfront................
Programmering /
betjening af trykknapper.....................................................
Rutediagram........................................................................
Rutediagram, Avancerede indstillinger (ADV.SET)..............
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3................................
Appendix.............................................................................
IECEx Installation Drawing..............................................
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK..................
FM Installation Drawing...................................................
Safety Manual.................................................................
9113 - Product Version 9113-002
2
2
2
4
5
6
6
6
7
8
9
9
14
14
14
14
16
17
18
19
21
23
24
102
103
106
118
121
1
Advarsel
Følgende operationer bør kun udføres på modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:
Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun
foretages af PR electronics A/S.
ADVARSEL
Modulets frontplade må ikke åbnes, da dette vil medføre skade
på stikforbindelsen til display- / programmeringsfronten PR
4501. Modulet indeholder ingen DIP-switche eller jumpere.
Signaturforklaring
Trekant med udråbstegn: Læs manualen før installation og idriftsættelse
af modulet for at undgå hændelser, der kan føre til skade på personer
eller materiel.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med
EU-direktivernes krav.
Dobbelt isolation er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til
isolation.
Ex - Modulet er godkendt efter ATEX-direktivet til brug i forbindelse med
installationer i eksplosionsfarlige områder.
Sikkerhedsregler
Definitioner
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC.
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual.
2
9113 - Product Version 9113-002
Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.
Miljøforhold
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.
Modulet skal installeres i forureningsgrad 2 eller bedre.
Modulet er designet til at være sikkert mindst op til en højde af 2000 m.
Installation
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde,
Danmark, tlf: +45 86 37 26 77.
Det er ikke tilladt at benytte flerkoret ledning ved tilslutning af forsyningsspænding med mindre ledningsenderne er forsynet med ledningstyller.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.
Modulet er forsynet med skrueterminaler og skal forsynes fra en dobbeltisoleret
/ forstærket isoleret spændingsforsyning. En afbryder placeres let tilgængeligt
og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at
den afbryder spændingen til modulet.
Ved installation på Power Rail 9400 bliver forsyningsspændingen leveret af
Power Control Unit type 9410.
Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.
Kalibrering og justering
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
Betjening under normal drift
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
9113 - Product Version 9113-002
3
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med
destilleret vand.
Ansvar
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Afmontering af system 9000
Billede 1:
Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved
at løfte i den nederste lås.
4
9113 - Product Version 9113-002
EF-Overensstemmelseserklæring
Som producent erklærer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 9113
Navn: Temperatur- / mA-konverter
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser
EN 61326-1 : 2006
For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets
elektriske specifikationer.
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og senere tilføjelser
EN 61010-1 : 2001
ATEX-direktivet 94/9/EF og senere tilføjelser
EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006, EN 60079-0 : 2006,
EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005, EN 60079-26 : 2007
ATEX certificate: KEMA 07ATEX0148 X
Bemyndiget organ:
KEMA Quality B.V. (0344)
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Rønde, 24. september 2009
Kim Rasmussen
Producentens underskrift
9113 - Product Version 9113-002
5
Temperatur- / mA-Konverter
9113
•
•
•
•
Indgang for RTD, TC og mA
Aktiv / passiv mA-udgang
1 eller 2 kanaler
Kan forsynes separat eller installeres på power rail,
PR type 9400
• SIL 2-certificeret via Full Assessment
Avancerede features
• Konfiguration og monitorering via aftagelig displayfront (PR 4501); proceskalibrering og signalsimulering.
• Kopiering af opsætningen fra et modul til andre af samme type via displayfronten.
• TC-indgange kan anvende enten intern CJC eller en klemme med indbygget
Pt100-føler (PR 5910Ex, kanal 1 / PR 5913Ex, kanal 2) for højere nøjagtighed.
• 9113 detekterer automatisk, om modulet skal levere et aktivt eller et passivt
strømsignal.
• Avanceret monitorering af intern kommunikation og gemte data.
• SIL 2-funktionaliteten skal aktivt tilvælges via menupunkt.
Anvendelse
• 9113 kan monteres i sikkert område samt i zone 2 / division 2 og modtage
signaler fra zone 0, 1, 2, 20, 21 og 22 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G.
• Konvertering og skalering af temperatursignaler (Pt, Ni og TC) og aktive
strømsignaler.
• 9113 er konstrueret, udviklet og certificeret til brug i SIL 2-installationer iht.
kravene i IEC 61508.
Teknisk karakteristik
• 1 grøn og 2 røde LEDs i front indikerer normal drift og funktionsfejl.
• 2,6 kVAC galvanisk isolation mellem indgang / udgang / forsyning.
6
9113 - Product Version 9113-002
Applikationer
Indgangssignaler:
Kanal 1:
Strøm
TC
Analog, 0/4...20 mA
RTD
Forbindelse,
ledere
+
Udgangssignaler:
*
*Bestilles særskilt: CJCklemme 5910Ex / 5913Ex
Kanal 2:
2-trådsforsyning -
44
14
43
13
42
12
41
11
mA
+
mA
+
-
Kanal 1:
2-trådsforsyning mA
+
mA
+
-
Power rail
Fejl-signal
Rail, +24 VDC
Rail, gnd.
Ingen forbindelse
Ingen forbindelse
Kanal 2:
Strøm
TC
Forsyningsspændinger:
RTD
Forbindelse,
ledere
+
*
54
31
53
32
52
33
51
34
Gnd.
Forsyning +19,2...31,2 VDC
Modulstatus
N.C.
*Bestilles særskilt: CJCklemme 5910Ex / 5913Ex
Zone 0, 1, 2,
20, 21, 22 /
Cl. I/II/III, div. 1
gr. A-G
Modulstatus
Forsyning via
power rail
Zone 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D eller sikkert område
9113 - Product Version 9113-002
7
PR 4501 Display- / programmeringsfront
Funktionalitet
Den enkle menustruktur og de forklarende hjælpe­
tekster leder dig automatisk gennem opsætningen, og
gør produktet meget enkelt at anvende. Se beskrivelse
af funktioner og opsætningsmuligheder under afsnittet
”Progammering / betjening af trykknapper”.
Anvendelse
• Kommunikationsinterface til ændring af driftsparametre i 9113.
• Kan flyttes fra en 9113 til en anden 9113 og downloade opsætningen fra det
første modul til andre af samme type.
• Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status.
Teknisk karakteristik
• Fire liniers LCD-display, linie 1 (5,57 mm høj) viser indgangsstatus, linie 2 og
3 (3,33 mm høje) viser analog indgangs- / udgangsværdi eller TAG-nr samt
enheder - UNIT, og linie 4 viser status for kommunikation og SIL-lås. Statisk
prik = SIL-låst og blinkende prik = ikke SIL-låst.
• Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning af et password.
Passwordet gemmes i transmitteren, så sikkerheden mod uønskede ændringer er så høj som muligt.
Montage / installation
• Klikkes på fronten af 9113.
8
9113 - Product Version 9113-002
Bestillingsnumre
9113BA
9113BB
4501
5910Ex
5913Ex
9400
= Temperatur- / mA-konverter, 1 kanal
= Temperatur- / mA-konverter, 2 kanaler
= Display- / programmeringsfront
= CJC-klemme, kanal 1
= CJC-klemme, kanal 2
=Power rail
Elektriske specifikationer
Specifikationsområde................................... -20...+60°C
Lagringstemperatur...................................... -20...+85°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding, DC............................. 19,2...31,2 VDC
Max. forbrug................................................. ≤ 3,5 W (2 kanaler)
Sikring.......................................................... 400 mA T / 250 VAC
Isolationsspændinger, test / drift
Indgang / udgang / forsyning................... 2,6 kVAC / 250 VAC
Udgang 1 til udgang 2............................. 1,5 kVAC / 150 VAC forstærket
Statusrelæ til forsyning............................ 1,5 kVAC / 150 VAC forstærket
Kommunikationsinterface............................. Programmeringsfront 4501
Signal- / støjforhold...................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Gennemsnitlig reaktionstid inkl. forsinkelse:
Temperaturindgang.................................. ≤ 1 s
mA-indgang.............................................. ≤ 0,4 s
Kalibreringstemperatur................................. 20...28°C
9113 - Product Version 9113-002
9
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:
Generelle værdier
Indgangstype
Absolut
nøjagtighed
Temperaturkoefficient
Alle
≤ ±0,1% af span
≤ ±0,01% af span / °C
Basisværdier
Indgangstype
Basisnøjagtighed
Temperaturkoefficient
mA
≤ ±16 µA
≤ ±1,6 µA / °C
Pt100, Pt200,
Pt 1000
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Pt500, Ni100,
Ni120, Ni 1000
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
Pt50, Pt400, Ni50
≤ ±0,4°C
≤ ±0,04°C / °C
Pt250, Pt300
≤ ±0,6°C
≤ ±0,06°C / °C
Pt20
≤ ±0,8°C
≤ ±0,08°C / °C
Pt10
≤ ±1,4°C
≤ ±0,14°C / °C
TC-type:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,1°C / °C
TC-type: R, S, W3,
W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
TC-type: B
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
TC-type: B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMC-immunitetspåvirkning.................................. < ±0,5% af span
Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE 21, A-kriterium, gniststøj.................. < ±1% af span
Ledningskvadrat (max.)................................ 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14
flerkoret ledning
Klemskruetilspændingsmoment................... 0,5 Nm
Relativ luftfugtighed..................................... < 95% RH (ikke kond.)
Mål, uden displayfront (HxBxD)................... 109 x 23,5 x 104 mm
Mål, med displayfront (HxBxD).................... 109 x 23,5 x 116 mm
10
9113 - Product Version 9113-002
Kapslingsklasse............................................
Vægt.............................................................
Isolation:
Indgang til alle..............................................
Analog udgang til forsyning.........................
Statusrelæ til forsyning................................
IP20
250 g / 265 g med 4501
300
300
150
300
VAC
VAC
VAC
VAC
dobbelt/forstærket
dobbelt/forstærket
dobbelt/forstærket eller
basis-isolation
RTD-indgang:
Indgangstype
Min.
værdi
Max.
værdi
Standard
Pt100
Ni100
-200°C
-60°C
+850°C
+250°C
IEC60751
DIN 43760
Indgang for RTD-typer:
Pt10*, Pt20*, Pt50*, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Kabelmodstand pr. leder, (max.),................. 50 Ω
Følerstrøm, RTD........................................... Nom. 0,2 mA
Virkning af følerkabelmodstand
(3- / 4-leder), RTD........................................ < 0,002 Ω / Ω
Følerfejlsdetektering, RTD............................ Programmerbar ON / OFF
Følerfejlsstrøm:
under detektering..................................... < 2 μA
ellers......................................................... 0 μA
* Ingen kortslutningsdetektering for Pt10, Pt20 og Pt50
TC-indgang:
Type
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
Min.
værdi
0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Max.
værdi
Standard
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
9113 - Product Version 9113-002
11
Koldt loddestedskomp. (CJC):
CJC via ekstern føler i
klemme 5910............................................ 20...28°C ≤ ± 1°C
-20...20°C og 28...70°C ≤ ± 2°C
CJC via intern føler.................................. ±(2,0°C + 0,4°C * ∆t)
∆t = intern temperatur - omgivelsestemperatur
Følerfejlsdetektering..................................... Programmerbar ON eller OFF
(kun kabelbrud)
Følerfejlsstrøm:
under detektering..................................... Nom. 2 μA
ellers......................................................... 0 μA
Strømindgang:
Måleområde................................................. 0...20 mA
Programmerbare måleområder.................... 0...20 og 4...20 mA
Indgangsmodstand...................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Følerfejlsdetektering..................................... Programmerbar ON / OFF
Kun 4...20 mA (NAMUR)
Strømudgang:
Signalområde (span).................................... 0...20 mA
Programmerbare signalområder.................. 0...20 / 4...20 /
20...0 og 20...4 mA
Belastning (max.).......................................... 20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Belastningsstabilitet..................................... ≤ 0,01% af span / 100 Ω
Følerfejlsdetektering..................................... 0 / 3,5 / 23 mA / ingen
NAMUR NE 43 Up- / Downscale................. 23 mA / 3,5 mA
Begrænsning af udgang:
på 4...20 og 20...4 mA signaler................ 3,8...20,5 mA
på 0...20 og 20...0 mA signaler................ 0...20,5 mA
Strømbegrænsning....................................... ≤ 28 mA
2-tråds 4...20 mA udgang:
Signalområde............................................... 4...20 mA
Belastningsstabilitet..................................... ≤ 0,01% af span / 100 Ω
Belastningsmodstand................................... ≤ (Vforsyn. -3,5) / 0,023 A [Ω]
Område for ekstern 2-trådsforsyning........... 3,5...26 VDC
Virkning af ekstern 2-trådsforsyningsspændingsændring...................................... < 0,005% af span / V
Statusrelæ i sikkert område:
Max. spænding............................................ 125 VAC / 110 VDC
Max. strøm................................................... 0,5 AAC / 0,3 ADC
Max. effekt.................................................... 62,5 VA / 32 W
Marine-godkendelse:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.......... Ansøgt
12
9113 - Product Version 9113-002
GOST R godkendelse:
VNIIFTRI, Cert No.........................................
SIL-certificering:
exida, Cert No..............................................
Overholdte myndighedskrav:
EMC 2004/108/EF........................................
LVD 2006/95/EF...........................................
ATEX 94/9/EF...............................................
IECEx............................................................
c FM us........................................................
UL, Standard for Safety...............................
SIL................................................................
Se www.prelectronics.dk
PREl 070902 P0002 C03.01
Standard:
EN 61326-1
EN 61010-1
EN 60079-0, -11, -15 , -26
og EN 61241-0, -11
IEC 60079-0, -11, -15 og -26
IEC 61241-0 og -11
FM 3600, 3611, 3810
CSA E60079-0, -15
CSA 22.2 -25, -142, -213
ANSI/ISA-12.00.01 / 12.12.02
UL 61010-1
IEC 61508
af span = af det aktuelt valgte måleområde
9113 - Product Version 9113-002
13
Konfigurering af følerfejlscheck
Følerfejlscheck:
Modul:
Konfiguration
OUT.ERR=NONE.
Ellers:
9113
Følerfejlsdetektering:
OFF
ON
Displayvisning på 4501 af:
Indgangssignal uden for område
Indgang
CURR
TEMP
Uden for område visning (IN.LO, IN.HI):
Ved overskridelse af A/D-konverterens eller polynomiets gyldige område
Område
Visning
Grænse
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< temperaturområde -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperaturområde +2°C
Display under min.- / over max.-visning (-1999, 9999):
Indgang
Område
Alle
Alle
Visning
-1999
9999
Grænse
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Følerfejlsdetektering
Sensor error detection (SE.BR, SE.SH):
Indgang
CURR
TEMP
Område
Strømsløjfebrud (4...20 mA)
TC
Visning
SE.BR
SE.BR
Grænse
<= 3,6 mA; > = 20,75 mA
> 10 kΩ...165 kΩ
RTD: 2-, 3- og 4-leder
For Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Ni50 og
Ni120
SE.BR
> 900...1000 Ω
(kabel > 50 Ω)
SE.SH
< ca. 15 Ω
RTD: 2-, 3- og 4-leder
for Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 og
Ni1000
SE.BR
> 10...12 kΩ
(kabel > 50 Ω)
SE.SH
< ca. 15 Ω
Hardwarefejl
Visning ved hardwarefejl
Fejlsøgning
Visning
Indgang uden for område (lavt indgangssignal)
IN.LO
Indgang uden for område (højt indgangssignal)
Årsag
Se grænser ovenfor
IN.HI
Se grænser ovenfor
Føler kabelbrud
Føler kortslutning
SE.BR
SE.SH
Se grænser ovenfor
Se grænser ovenfor
Test af intern CJC-føler
CJ.ER
Intern CJC-føler defekt eller CJCtemperatur uden for område**
CJC-klemme fejl - check CJC-terminal
CJ.CE
Defekt eller manglende CJCklemme, temperatur uden for
gyldigt område
14
9113 - Product Version 9113-002
Visning ved hardwarefejl
Fejlsøgning
Visning
Årsag
Fejl på indgangen - check indgangsforbindelser samt
sluk og tænd for modulet
IN.ER
Signalniveauer på indgang
uden for grænser eller for­
bundet til forkerte terminaler*
Fejl på udgangen - check udgangsforbindelser samt sluk
og tænd for modulet
AO.ER
Fejl i analog udgangsstrøm
(kun for SIL-mode)*
Ingen kommunikation
NO.CO
Ingen kommunikation med
(4501)
Fejl i flash - check konfigurationen
FL.ER
CO.ER
Fejl i FLASH (ugyldig
konfiguration)***
Ugyldig konfigurationstype eller ugyldig version
TY.ER
Konfiguration hentet fra
EEprom har ugyldigt typeeller revisionsnummer
Hardwarefejl
RA.ER
Fejl i RAM*
Hardwarefejl
IF.ER
Fejl i intern Flash*
Hardwarefejl
SW.ER
Fejl i SW monitor*
Hardwarefejl
AD.ER
Fejl i A/D-konverter*
Hardwarefejl
AO.SU
Fejl i analog udgangsforsyning*
Hardwarefejl
CA.ER
Fejl i fabrikskalibrering*
Hardwarefejl
CM.ER
Fejl i primær CPU*
Hardwarefejl
II.ER
Fejl i initialiseringscheck*
Hardwarefejl
RS.ER
Reset-fejl*
Hardwarefejl
IC.ER
Fejl i kommunikation på indg.*
Hardwarefejl
M1.ER
Fejl fra primær CPU til kanal 1*
Hardwarefejl
M2.ER
Fejl fra primær CPU til kanal 2*
Hardwarefejl
MC.ER
Konfig.-fejl i primær CPU*
Hardwarefejl
MF.ER
Flash-fejl i primær CPU*
Hardwarefejl
MR.ER
RAM-fejl i primær CPU*
Hardwarefejl
MS.ER
Fejl i forsyning til primær CPU*
Hardwarefejl
MP.ER
ProgFlow-fejl i primær CPU*
! Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund samt suppleres med tilhørende hjælpetekst.
* Fejlen kan resettes ved at steppe igennem menuerne eller ved at slukke og tænde for modulet.
Nogle fejltyper kan kun resettes ved at slukke og tænde for modulet.
** Fejlen kan resettes ved at steppe igennem menuerne eller ved at slukke og tænde for modulet.
Fejlen kan tilsidesættes ved at vælge en anden indgangstype end TC.
***Fejlen kan resettes ved at steppe igennem menuerne.
9113 - Product Version 9113-002
15
Tilslutninger
Power Rail
forbindelser
Forsyning og
statusrelæ
91 92 93 94 95
31 32 33 34
Indgange
Kanal 1
NC = ingen forbindelse
RTD, 2-leder
RTD, 3- / 4-leder
TC, intern
CJC-føler
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
Kanal 2
+
*TC,
CJC-klemme
41 42 CJC 44
+
-
-
RTD, 2-leder
RTD, 3- / 4-leder
TC, intern
CJC-føler
*TC,
CJC-klemme
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 CJC 54
+
Strøm
Kanal 2
41 42 43 44
51 52 53 54
+
-
+
-
Strøm
Kanal 1
N.C.
Gnd.
+24 V
Gnd. NC NC
Fejl-signal +24 V
-
* Bestilles særskilt:
CJC-klemme
5910Ex (kanal 1) /
5913Ex (kanal 2).
+
-
Udgange:
Strøm
2-trådstransmitter
11 12 13 14
11 12 13 14
- mA +
16
(Passiv udgang)
+
mA
Strøm
2-trådstransmitter
11 12 13 14
11 12 13 14
(Aktiv udgang)
Kanal 2
Kanal 1
(Aktiv udgang)
- mA +
9113 - Product Version 9113-002
(Passiv udgang)
+
mA
12 mA
100C

-
+
Strøm
9113 - Product Version 9113-002
-
+
Strøm
3
2
4
3
2
RTD, forb.,
ledere
4
RTD, forb.,
ledere
+
-
*
TC
+
-
*
TC
Modulstatus, Grøn
51
52
53
54
41
42
43
44
Kanal 2 status, Rød
Kanal 1 status, Rød
Kanal 1
CPU
9113
Kanal 2
FLASH
Gnd.
+24V
NC* NC*
Power rail forbindelser
13
14
11
12
34
31
32
33
mA
mA
+
mA
+
mA
* NC = ingen forbindelse
Gnd.
I+
Gnd.
I+
Statusrelæ N.C.
Statusrelæ N.C.
Forsyning +24 VDC
Gnd.
Blokdiagram
17
18
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
Kanal 1 defekt (kanal 2 OK)
Kanal 2 defekt (kanal 1 OK)
Kanal 1, signal OK
Kanal 1, kabelkortslutning / kabelbrud
Kanal 2, signal OK
Kanal 2, kabelkortslutning / kabelbrud
OFF
OFF
Modul defekt
Blinker
Modul OK
Ingen forsyning
Grøn LED
9113 - Product Version 9113-002
OFF
OFF
Blinker
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Kanal 1:
Rød LED
OFF
Blinker
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Kanal 2:
Rød LED
OFF
Liste over LED- og fejlsignalvisninger
Tilstand
Sluppet
Trukket
Sluppet
Trukket
Sluppet
Sluppet
Sluppet
Sluppet
Statusrelæ,
N.C.
Trukket
Lukket
(hvis aktiveret)
Åben
Lukket
(hvis aktiveret)
Åben
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Power rail
signalstatus
Åben
Visning af signal- og kabelfejl uden displayfront
Programmering /
betjening af trykknapper
Dokumentation til rutediagram
Generelt
Når du skal konfigurere 9113, bliver du guidet igennem samtlige parametre og
kan vælge netop de indstillinger, der passer til applikationen. Til hver menu
findes en rullende hjælpetekst, som vises i displaylinie 3.
Konfigurationen udføres ved hjælp af de 3 taster:
1
2
3
forøger talværdien eller vælger næste parameter
formindsker talværdien eller vælger forrige parameter
accepterer valget og går til næste menu
Når konfigurationen er gennemført, returneres til normaltilstand 1.0.
Tryk og hold 3 tasten nede for at gå til forrige menu eller normaltilstand (1.0)
uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
Uddybende forklaringer
Passwordbeskyttelse: Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning
af et password. Passwordet gemmes i konverteren, så sikkerheden mod uønskede ændringer er så høj som muligt. Default password 2008 giver adgang
til alle programmeringsmenuer.
Valg af units
Ved valg af temperaturindgang kan man vælge, hvilke procesenheder der skal
vises i displayet (se skema). Pocesværdien altid i Celsius eller Fahrenheit.
Vælges i menupunktet efter valg af temperaturindgang.
CJC
Det er via menuen CJC muligt at vælge mellem ekstern CJC-klemme, og intern
CJC-kompensering. CJC-klemme (PR 5910Ex/PR 5913Ex) bestilles særskilt.
Signal- og følerfejlsinformation via displayfront 4501
Følerfejl (se grænser i skema) vises i display med SE.BR (sensor break) eller
SE.SH (sensor short). Signaler uden for det valgte område (ikke følerfejl, se
skema for grænser) vises i display som IN.LO (lavt indgangssignal) eller IN.HI
(højt indgangssignal). Fejlindikeringen vises i tekst i 2. linie for kanal 1 og 3.
9113 - Product Version 9113-002
19
linie for kanal 2, samtidig med at baggrundsbelysningen blinker. 4. linie i displayet er en statuslinie, der viser, om modulet er SIL-låst (statisk prik = SILlåst og blinkende prik = ikke SIL-låst) og status for kommunikation COM (prik
med løbende cirkel) som indikerer, om 4501 fungerer korrekt.
Signal- og følerfejlsindikering uden displayfront:
Status på enheden kan aflæses på de 3 LED’s i fronten af modulet.
Grøn blinkende LED indikerer normal drift.
Ingen lys i grøn LED indikerer manglende forsyningsspænding eller modulfejl.
Konstant rød LED indikerer fatal fejl.
Rød blinkende LED indikerer følerfejl.
Avancerede funktioner
Enheden giver adgang til en række avancerede funktioner, der nås ved at svare
”YES” til punktet ”ADV.SET”.
Display setup: Her kan man justere kontrast og baggrundsbelysning.
Opsætning af TAG-nummer med 5 alfanumeriske karakterer. Valg af funk­
tionsvisning i linie 2 og 3 på displayet, der vælges mellem visning af analog
indgang, analog udgang og TAG-nummer eller vekslende displayvisning.
2-punkts proceskalibrering: Enheden kan proceskalibreres til et aktuelt indgangssignal i 2 punkter. Der påtrykkes et lavt indgangssignal (ikke nødvendigvis 0%), og den aktuelle værdi angives. Herefter påtrykkes et højt signal (ikke
nødvendigvis 100%), og den aktuelle værdi angives. Såfremt man siger ja til
at bruge kalibreringen, vil enheden herefter arbejde i henhold til denne nye
justering. Siger man senere nej i dette punkt eller vælger en anden indgangssignaltype, går enheden tilbage til fabrikskalibreringen.
Processimulerings-funktion: Vælger man ja til punktet ”EN.SIM”, er det muligt
med piltasterne at simulere et indgangssignal og dermed styre udgangssignalet op og ned. SIM-menuen skal forlades ved at trykke 3 (ingen time-out).
Hvis 4501 fjernes, afbrydes processimuleringen.
Password: Her kan vælges et password mellem 0000 og 9999 til beskyttelse
mod uautoriserede ændringer. Enheden leveres default uden password.
Sprog: Der kan i menuen ”LANG” vælges mellem 7 forskellige sprogvarianter
af hjælpetekster, der fremkommer i menuen. Der kan vælges mellem UK, DE,
FR, IT, ES, SE og DK.
Power rail: I menuen ”RAIL” vælges om følerfejl skal overføres til
en central overvågning i PR 9410 power control unit.
Safety Integrity Level: Se Safety Manual for yderligere
information.
20
9113 - Product Version 9113-002
Rutediagram
Power up Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstanden 1.0 uden at gemme eventuelle konfigurationsændringer.
1 Forøgelse af værdi / vælg næste parameter
2 Formindskelse af værdi / vælg forrige parameter
3 Accepter valget og gå til næste menu
 3 Holde 3 går til forrige menu / returnerer til 1.0 uden at gemme
12 mA
[email protected]
Hvis SIL-låst
direkte til [EN.SIL]
1.0
0000
9999
12
NO
YES
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
NO
CURR
TEMP
12
4-20
0-20
12
20-4
20-0
4-20
0-20
12
23mA
0/3.5mA
NONE
12
3 CURR 3 4-20 3 4-20 3
23
I.RANGE
Txt 4
OUT.ERR
Txt 13
ADV.SET
Txt 2
CH1 TYPE
Txt 3
O.RANGE
Txt 12
1.2
1.1
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
@F
@C
12
= Normaltilstand. Linie 1
viser indgangsstatus.
linie 2 og 3 (3,33 mm
høje) viser analog
indgangs- / udgangsværdi eller TAG-nr.
samt enheder - UNIT,
og linie 4 viser status
for kommunikation og
SIL-lås. Statisk prik =
SIL-låst og blinkende
prik = ikke SIL-låst.
= Kun hvis beskyttet
med password
= Gælder ikke for
0...20 mA indgangssignal.
= Kun hvis indgangssignalet er temperatur. Min. og max. iht.
valgt følertype.
=Kun hvis opsætning
ikke er beskyttet med
password.
3
@C
UNIT
Txt 9
TEMP 3
CH1 TYPE
Txt 3
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 5
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
Ni
3 100 3
3W
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC
SENSOR
Txt 10
YES 3
ADV.SET
Txt 2
4W
3W
2W
12
SENSOR
Txt 10
TC.Lr TC.W5 TC.W3
TC.U TC.T TC.S TC.R
TC.N TC.L TC.WK
TC.J TC.E
12
Rød tekst viser safety
parametre i en SILkonfiguration. Se Safety
Manual for yderligere
information.
3
3
3
CONN
INT
12
3 TC.K 3 INT 3
TC.TYPE
Txt 18
CJC
Txt 36
Fortsættes på siden
Rutediagram ADV.SET
9113 - Product Version 9113-002
21
999.9
-199.9
12
999.9
-199.9
12
0
60
12
0.0 3 150.0 3
OUT.LO
Txt 14
1.3
22
OUT.HI
Txt 15
1.3
0
RESP.
Txt 35
3
Konfiguration af
CH2
magen til CH1
3
Til normaltilstand 1.0
9113 - Product Version 9113-002
MEM, DISP,
CAL, SIM,
PASS, LANG,
RAIL, SIL
12
Rutediagram,
SAVE
LOAD
12
Avancerede indstillinger (ADV.SET)
MEM 3 SAVE 3
SETUP
Txt 17
MEMORY
Txt 18
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 17
PASS 3
SETUP
Txt 17
3
9
0
12
3
9
@
A
12
3 TAG1 3 TAG2 3 A.OUT 3
CONTRA
Txt 19
LIGHT
Txt 20
YES
NO
12
9999
0000
12
NO
3 0000 3
EN.PASS
Txt 23
ALT
TAG
A.OUT
A.IN
12
@
A
12
VALVE 5
Txt 21
TEMP 4
Txt 21
DISP
Txt 22
-200
850
12
YES
NO
12
-200
850
12
NEW.PAS
Txt 24
NO
ES, IT, SE, FR,
DE, DK, UK
12
LANG 3
SETUP
Txt 17
UK
3
LANGUA
Txt 25
CH.2
CH.1
12
YES
NO
12
CAL 3 CH.1 3
SETUP
Txt 17
CAL
Txt 26
NO
3 20.0 3 YES 3 100.0 3 YES
CAL.LO
Txt 27
@C
Txt 28
CAL.HI
Txt 29
NO
YES
NO
12
YES
NO
12
@C
Txt 30
USE.CAL
Txt 31
Til normaltilstand 1.0
3
NO
RAIL 3 YES 3
SETUP
Txt 17
RAIL.ER
Txt 16
CH.2
CH.1
12
-200
850
12
2.0 I undermenuen simulering (SIM) skal 3 tryk kes for at returnere til normaltilstand 1.0
SIM 3 CH.1 3 25.0 3
SETUP
Txt 17
SIM
Txt 32
@C
Txt 33
2.0
YES
NO
12
SIL 3
SETUP
Txt 17
NO
EN.SIL
Txt 34
0000
9999
12
LOCK
OPEN
12
Verificer SIL-konfiguration
3 2007 3 LOCK 3
NEW.PAS
Txt 55
NO
CONFIG
Txt 38
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
. . . . . .
1.4
9113 - Product Version 9113-002
23
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[11]
[12]
[13]
24
Angiv korrekt password
Gå til avanceret opsætningsmenu?
Vælg temperaturindgang
Vælg strømindgang
Vælg 0-20 mA indgangsområde
Vælg 4-20 mA indgangsområde
Vælg TC-følertype
Vælg Ni-følertype
Vælg Pt-følertype
Vælg Pt10 som følertype
Vælg Pt20 som følertype
Vælg Pt50 som følertype
Vælg Pt100 som følertype
Vælg Pt200 som følertype
Vælg Pt250 som følertype
Vælg Pt300 som følertype
Vælg Pt400 som følertype
Vælg Pt500 som følertype
Vælg Pt1000 som følertype
Vælg Ni50 som følertype
Vælg Ni100 som følertype
Vælg Ni120 som følertype
Vælg Ni1000 som følertype
Vælg TC-B som følertype
Vælg TC-E som følertype
Vælg TC-J som følertype
Vælg TC-K som følertype
Vælg TC-L som følertype
Vælg TC-N som følertype
Vælg TC-R som følertype
Vælg TC-S som følertype
Vælg TC-T som følertype
Vælg TC-U som følertype
Vælg TC-W3 som følertype
Vælg TC-W5 som følertype
Vælg TC-LR som følertype
Vælg 2-leder følertilslutning
Vælg 3-leder følertilslutning
Vælg 4-leder følertilslutning
Vælg Celsius som temperaturenhed
Vælg Fahrenheit som temperaturenhed
Vælg 0-20 mA udgangsområde
Vælg 4-20 mA udgangsområde
Vælg 20-0 mA udgangsområde
Vælg 20-4 mA udgangsområde
Vælg ingen fejlaktion - udgang udefineret ved fejl
Vælg downscale ved fejl
Vælg NAMUR NE43 downscale ved fejl
Vælg NAMUR NE43 upscale ved fejl
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
Indstil temperatur for analog udgang lav
Indstil temperatur for analog udgang høj
Vælg om fejl skal sendes til Rail
Gå til valg af SIL låsning
Gå til simuleringstilstand
Gå til valg af fejl til RAIL
Udfør proceskalibrering
Gå til valg af sprog
Gå til password-indstilling
Gå til displayopsætning
Udfør memory-operationer
Overfør gemt opsætning til 9113
Gem 9113-opsætning i 4501
Juster LCD-kontrast
Juster LCD-baggrundsbelysning
Angiv TAG-nr. - udfyld alle pladser
Analog indgangsværdi vises i display
Analog udgangsværdi vises i display
TAG-nr. vises i display
Skift displayvisning mellem analogværdi og tag
Vælg passwordbeskyttelse?
Angiv nyt password
Vælg sprog
Vælg kanal for proceskalibrering
Kalibrer indgang lav til procesværdi?
Indstil værdi for lavt kalibreringspunkt
Kalibrer indgang høj til procesværdi?
Indstil værdi for højt kalibreringspunkt
Brug proceskalibreringsværdier?
Vælg kanal til simulering
Indstil simuleringsværdi for indgang
Vælg at SIL-låse konfigurationen
0-20 mA er ikke gyldigt udgangsområde for drift i
SIL-låst tilstand
Vælg responstid for analog udgang i sekunder
Vælg Intern temperatur-føler
Vælg CJC-stik (tilbehør)
...Bruger kanalen proceskompenserede
kalibreringsdata?
Konfigurationens SIL-status (åben / låst)
Følerkabelbrud
Følerkortslutning
Indgang uden for min.-område
Indgang uden for max.-område
Fejl på indgang - kontroller indgangsforbindelser
og genstart enheden
Fejl på udgang - kontroller udgangsforbindelser
og genstart enheden
Fejl i FLASH - kontroller konfiguration
Ugyldig konfiguration eller ugyldig version
Hardware fejl
CJC-følerfejl - kontroller enhedens temperatur
CJC-følerfejl - kontroller CJC-stikterminal
Ingen kommunikation
9113 - Product Version 9113-002
Temperature / ma CONVERTER
9113
contents
Warning...............................................................................
Symbol identification...........................................................
Safety instructions...............................................................
How to demount system 9000............................................
EC declaration of conformity..............................................
Advanced features..............................................................
Application..........................................................................
Technical characteristics.....................................................
Applications.........................................................................
PR 4501 display / programming front.................................
Order...................................................................................
Electrical specifications.......................................................
Configuration of sensor error check...................................
Visualisation in the 4501 of:
Input signal outside range...............................................
Sensor error detection....................................................
Error indications..............................................................
Connections........................................................................
Block diagram.....................................................................
Signal error and cable fault indications
without display front............................................................
Configuration / operating the function keys.......................
Routing diagram..................................................................
Routing diagram, Advanced settings (ADV.SET).................
Scrolling help texts in display line 3....................................
Appendix.............................................................................
IECEx Installation Drawing..............................................
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK..................
FM Installation Drawing...................................................
Safety Manual.................................................................
9113 - Product Version 9113-002
26
26
26
28
29
30
30
30
31
32
33
33
38
38
38
38
40
41
42
43
46
48
49
102
103
106
118
121
25
Warning
The following operations should only be carried out on a
disconnected device and under ESD-safe conditions:
General mounting, connection and disconnection of wires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device and replacement of circuit breakers
must be done by PR electronics A/S only.
warning
Do not open the front plate of the device as this will cause
damage to the connector for the display / programming front
PR 4501. This device contains no DIP-switches or jumpers.
Symbol identification
Triangle with an exclamation mark: Read the manual before installation
and commissioning of the device in order to avoid incidents that could
lead to personal injury or mechanical damage.
The CE mark proves the compliance of the device with the essential
requirements of the directives.
The double insulation symbol shows that the device is protected by
double or reinforced insulation.
Ex devices have been approved according to the ATEX directive for use
in connection with installations in explosive areas.
Safety instructions
Definitions
Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75...1500 Volt DC, and
50...1000 Volt AC.
Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and
also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.
Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate
the knobs or potentiometers during normal operation.
26
9113 - Product Version 9113-002
Receipt and unpacking
Unpack the device without damaging it. The packing should always follow the
device until this has been permanently mounted.
Check at the receipt of the device whether the type corresponds to the one
ordered.
Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock,
as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated
limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.
The device must be installed in pollution degree 2 or better.
The device is designed to be safe at least under an altitude up to 2 000 m.
Mounting
Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and
in­struc­tions in the manual and who are able to follow these should connect the
device.
Should there be any doubt as to the correct handling of the device, please
contact your local distributor or, alternatively,
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde, Danmark tlf: +45 86 37 26 77.
The use of stranded wires is not permitted for mains wiring except when wires
are fitted with cable ends.
Descriptions of input / output and supply connections are shown in the block
diagram and on the side label.
The device is provided with field wiring terminals and shall be supplied from a
Power Supply having double / reinforced insulation. A power switch shall be
easily accessible and close to the device. The power switch shall be marked as
the disconnecting device for the device.
For installation on Power Rail 9400 the power is supplied by Power Control
module 9410.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
Calibration and Adjustment
During calibration and adjustment, the measuring and connection of external
voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The
technician must use tools and instruments that are safe to use.
9113 - Product Version 9113-002
27
Normal operation
Operators are only allowed to adjust and operate device that are safely fixed
in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This
means there is no electrical shock hazard, and the device is easily accessible.
Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned with a cloth moistened with
distilled water.
Liability
To the extent the instructions in this manual are not strictly observed, the
customer cannot advance a demand against PR electronics A/S that would
otherwise exist according to the concluded sales agreement.
How to demount system 9000
Picture 1:
By lifting the bottom lock, the device
is detached from the DIN rail.
28
9113 - Product Version 9113-002
EC declaration of conformity
As manufacturer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type: 9113
Name: Temperature / mA converter
is in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive 2004/108/EC and later amendments
EN 61326-1 : 2006
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the
electrical specifications for the device.
The Low Voltage Directive 2006/95/EC and later amendments
EN 61010-1 : 2001
The ATEX Directive 94/9/EC and later amendments
EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006, EN 60079-0 : 2006,
EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005, EN 60079-26 : 2007
ATEX certificate: KEMA 07ATEX0148 X
Notified body
KEMA Quality B.V. (0344)
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Rønde, 24 September 2009
Kim Rasmussen
Manufacturer’s signature
9113 - Product Version 9113-002
29
temperature / ma CONVERTER
9113
•
•
•
•
Input for RTD, TC and mA
Active / passive mA output
1 or 2 channels
Can be supplied separately or installed on power
rail, PR type 9400
• SIL 2-certified via Full Assessment
Advanced features
• Configuration and monitoring by way of detachable display front (PR 4501);
process calibration and signal simulation.
• Copying of the configuration from one device to others of the same type via
the display front.
• TC inputs can use either the internal CJC or a terminal with a built-in Pt100
sensor (PR 5910Ex, channel 1 / PR 5913Ex, channel 2) for higher accuracy.
• The device automatically detects whether it must supply an active or a
passive current signal.
• Advanced monitoring of internal communication and stored data.
• SIL 2 functionality is optional and must be activated in a menu point.
Application
• The device can be mounted in the safe area and in zone 2 / div. 2 and receive
signals from zone 0, 1, 2, 20, 21 and 22 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G.
• Conversion and scaling of temperature (Pt, Ni and TC) and active current
signals.
• The 9113 has been designed, developed and certified for use in SIL 2
applications according to the requirements of IEC 61508.
Technical characteristics
• 1 green and 2 red front LEDs indicate operation status and malfunction.
• 2.6 kVAC galvanic isolation between input, output and supply.
30
9113 - Product Version 9113-002
Applications
Input signals:
Channel 1:
Current
TC
Analogue, 0/4...20 mA
RTD
Connection,
wires
+
Output signals:
*
*Order separately: CJC
connetor 5910Ex/5913Ex
Ch. 2:
2-wire supply -
44
14
43
13
42
12
41
11
mA
+
mA
+
-
Ch. 1:
2-wire supply mA
+
mA
+
-
Power rail
Error signal
Rail, +24 VDC
Rail, Gnd.
No connection
No connection
Channel 2:
Current
TC
+
Power connection:
RTD
Connection,
wires
*
54
31
53
32
52
33
51
34
Gnd.
Supply +19.2...31.2 VDC
Device status
N.C.
*Order separately: CJC
connetor 5910Ex/5913Ex
Zone 0, 1, 2,
20, 21, 22 /
Cl. I/II/III, div. 1
gr. A-G
Device status
Supply via
power rail
Zone 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D or safe area
9113 - Product Version 9113-002
31
PR 4501 display / programming front
Functionality
The simple and easily understandable menu structure
and the explanatory help texts guide you effortless­ly and
automatically through the configuration steps, thus making
the product very easy to use. Functions and configuration
options are described in the section ”Configuration /
operating the function keys”.
Application
• Communications interface for modification of operational parameters in 9113.
• Can be moved from one 9113 device to another and download the
configuration of the first unit to subsequent units.
• When mounted in the process, the display shows process values and device
status.
Technical characteristics
• LCD display with 4 lines; Line 1 (H=5.57 mm) shows input status, line 2 and
3 (H=3.33 mm) show analogue input / output value or TAG no. and units, and
line 4 shows status for communication and whether the device is SIL-locked.
Static dot = SIL-locked and flashing dot = not SIL-locked.
• Programming access can be blocked by assigning a password. The
password is saved in the device in order to ensure a high degree of
protection against unauthorised modifications to the configuration.
Mounting / installation
• Click 4501 onto the front of 9113.
32
9113 - Product Version 9113-002
Order
9113BA
9113BB
4501
5910Ex
5913Ex
9400
= Temperature / mA converter, 1 channel
= Temperature / mA converter, 2 channels
= Display / programming front
= CJC connector, channel 1
= CJC connector, channel 2
=Power rail
Electrical specifications
Specifications range.....................................
Storage temperature....................................
Common specifications:
Supply voltage, DC......................................
Max. consumption.......................................
Fuse..............................................................
Isolation voltage, test / operation:
Input / output / supply.............................
Output 1 to output 2................................
Status relay to supply..............................
Communications interface...........................
Signal / noise ratio.......................................
Average response time incl. delay:
Temperature input....................................
mA input...................................................
Calibration temperature...............................
-20°C to +60°C
-20°C to +85°C
19.2...31.2 VDC
≤ 3.5 W (2 channels)
400 mA SB / 250 VAC
2.6 kVAC / 250 VAC
1.5 kVAC / 150 VAC reinforced
1.5 kVAC / 150 VAC reinforced
Programming front 4501
Min. 60 dB (0...100 kHz)
≤1s
≤ 0.4 s
20...28°C
9113 - Product Version 9113-002
33
Accuracy, the greater of the general and basic values:
General values
Input
type
Absolute
accuracy
Temperature
coefficient
All
≤ ±0.1% of span
≤ ±0.01% of span / °C
Basic values
Input
type
Basic
accuracy
Temperature
coefficient
mA
≤ ±16 µA
≤ ±1.6 µA / °C
Pt100, Pt200,
Pt 1000
≤ ±0.2°C
≤ ±0.02°C / °C
Pt500, Ni100,
Ni120, Ni 1000
≤ ±0.3°C
≤ ±0.03°C / °C
Pt50, Pt400, Ni50
≤ ±0.4°C
≤ ±0.04°C / °C
Pt250, Pt300
≤ ±0.6°C
≤ ±0.06°C / °C
Pt20
≤ ±0.8°C
≤ ±0.08°C / °C
Pt10
≤ ±1.4°C
≤ ±0.14°C / °C
TC type:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0.1°C / °C
TC type: R, S, W3,
W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
TC type: B
160...400°C
≤ ±4.5°C
≤ ±0.45°C / °C
TC type: B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
EMC immunity influence...................................... < ±0.5% of span
Extended EMC immunity:
NAMUR NE 21, A criterion, burst........................ < ±1% of span
Wire size....................................................... AWG 26...14 / 0.13...2.08 mm2
stranded wire
Screw terminal torque.................................. 0.5 Nm
Relative humidity.......................................... < 95% RH (non-cond.)
Dimen., without display front (HxBxD)......... 109 x 23.5 x 104 mm
Dimensions, w. display front (HxBxD).......... 109 x 23.5 x 116 mm
34
9113 - Product Version 9113-002
Protection degree.........................................
Weight..........................................................
Isolation:
Input to any..................................................
Analogue output to supply...........................
Status relay to supply..................................
IP20
250 g / 265 g with 4501
300
300
150
300
VAC
VAC
VAC
VAC
double / reinforced isolation
double/reinforced isolation
double/reinforced or
basic isolation
RTD input:
Input
type
Min.
value
Max.
value
Standard
Pt100
Ni100
-200°C
-60°C
+850°C
+250°C
IEC60751
DIN 43760
Input for RTD types:
Pt10*, Pt20*, Pt50*, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Cable resistance per wire (max.).................. 50 Ω
Sensor current.............................................. Nom. 0.2 mA
Effect of sensor cable resistance
(3- / 4-wire)................................................... < 0.002 Ω / Ω
Sensor error detection................................. Programmable ON / OFF
Sensor error current:
when detecting......................................... < 2 μA
else......................................................... 0 μA
* No short circuit detection for Pt10, Pt20 and Pt50
TC input:
Type
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
Min.
value
+0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Max.
value
Standard
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
9113 - Product Version 9113-002
35
Cold junction compensation (CJC):
CJC via external sensor in
connector 5910........................................ 20...28°C ≤ ±1°C
-20...20°C and 28...70°C ≤ ±2°C
CJC via internal sensor............................ ±(2.0°C + 0.4°C * ∆t)
∆t = internal temperature - ambient temperature
Sensor error detection................................. Programmable ON or OFF
(only wire breakage)
Sensor error current:
when detecting......................................... Nom. 2 μA
else........................................................... 0 μA
Current input:
Measurement range..................................... 0...20 mA
Programmable measurement ranges........... 0...20 and 4...20 mA
Input resistance............................................ Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Sensor error detection................................. Programmable ON / OFF
Only 4...20 mA (NAMUR)
Current output:
Signal range (span)....................................... 0...20 mA
Programmable signal ranges....................... 0...20 / 4...20 /
20...0 and 20...4 mA
Load (max.)................................................... 20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Load stability................................................ ≤ 0.01% of span / 100 Ω
Sensor error detection................................. 0 / 3.5 / 23 mA / none
NAMUR NE 43 Upscale / Downscale........... 23 mA / 3.5 mA
Output limitation:
on 4...20 and 20...4 mA signals............... 3.8...20.5 mA
on 0...20 and 20...0 mA signals .............. 0...20.5 mA
Current limit.................................................. ≤ 28 mA
2-wire 4...20 mA output:
Signal range................................................. 4...20 mA
Load stability................................................ ≤ 0.01% of span / 100 Ω
Load resistance............................................ ≤ (Vsupply -3.5) / 0.023 A [Ω]
External 2-wire supply range....................... 3.5...26 VDC
Effect of external 2-wire supply
voltage variation........................................... < 0.005% of span / V
Status relay in safe area:
Max. voltage................................................. 125 VAC / 110 VDC
Max. current................................................. 0.5 AAC / 0.3 ADC
Max. AC power............................................ 62.5 VA / 32 W
Marine approval:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.......... Pending
36
9113 - Product Version 9113-002
GOST R approval:
VNIIFTRI, Cert No.........................................
SIL certification:
exida, Cert No..............................................
Observed authority requirements:
EMC 2004/108/EC.......................................
LVD 2006/95/EC...........................................
ATEX 94/9/EC...............................................
IECEx............................................................
c FM us........................................................
UL, Standard for Safety...............................
SIL................................................................
See www.prelectronics.com
PREl 070902 P0002 C03.01
Standard:
EN 61326-1
EN 61010-1
EN 60079-0, -11, -15 , -26
and EN 61241-0, -11
IEC 60079-0, -11, -15 and -26
IEC 61241-0 and -11
FM 3600, 3611, 3810
CSA E60079-0, -15
CSA 22.2 -25, -142, -213
ANSI/ISA-12.00.01 / 12.12.02
UL 61010-1
IEC 61508
of span = of the currently selected measurement range
9113 - Product Version 9113-002
37
Configuration of sensor error check
Sensor error check:
Device:
Configuration
OUT.ERR=NONE.
Else:
9113
Sensor error detection:
OFF
ON
Visualisation in the 4501 of:
Input signal outside range
Outside range readout (IN.LO, IN.HI):
If the valid range of the A/D converter or the polynomal is exceeded
Range
Readout
Limit
IN.LO
< -1.05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25.05 mA
IN.LO
< temperature range -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperature range +2°C
Input
CURR
TEMP
Display readout below min. / above max. (-1999, 9999):
Input
Range
All
All
Readout
-1999
9999
Limit
Display readout <-1999
Display readout >9999
Sensor error detection
Sensor error detection (SE.BR, SE.SH):
Input
CURR
TEMP
Range
Loop break (4...20 mA)
TC
Readout
SE.BR
SE.BR
Limit
<= 3.6 mA; > = 20.75 mA
> 10 kΩ...165 kΩ
RTD: 2-, 3- and 4-wire
For Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Ni50 and
Ni120
SE.BR
> 900...1000 Ω
(cable > 50 Ω)
SE.SH
< app. 15 Ω
RTD: 2-, 3- and 4-wire
for Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 and
Ni1000
SE.BR
> 10...12 kΩ
(cable > 50 Ω)
SE.SH
< app. 15 Ω
Error indications
Readout at hardware error
Error search
Input underrange
Input overrange
Readout
IN.LO
Cause
See conditions above
IN.HI
See conditions above
Sensor wire breakage
SE.BR
See conditions above
Sensor short circuit
SE.SH
See conditions above
Test of internal CJC sensor
CJ.ER
Internal CJC sensor defect or
CJC temperature out of range**
CJC connector error - check CJC-connector block
CJ.CE
Defect or missing CJC-connector,
temperature out of allowed range
38
9113 - Product Version 9113-002
Readout at hardware error
Error search
Readout
Cause
Input error - check input connection and reset power
IN.ER
Signal levels on input beyond
limits or connected to wrong
terminals*
Output error - check output connections and reset power
AO.ER
Error in analogue output
current (SIL mode only)*
No communication
NO.CO
No communication with
(4501)
Flash memory error - check configuration
FL.ER
CO.ER
FLASH error (configuration
invalid)***
Invalid configuration type or version
TY.ER
Configuration read from
EEprom has invalid type or
rev. no.
Hardware error
RA.ER
RAM error*
Hardware error
IF.ER
Internal Flash error*
Hardware error
SW.ER
SW monitor error*
Hardware error
AD.ER
A/D converter error*
Hardware error
AO.SU
Analogue output supply error*
Hardware error
CA.ER
Factory calibration error*
Hardware error
CM.ER
Main CPU error*
Hardware error
II.ER
Initialisation check error*
Hardware error
RS.ER
Reset error*
Hardware error
IC.ER
Input communication error*
Hardware error
M1.ER
Main CPU to Ch.1 error*
Hardware error
M2.ER
Main CPU to Ch.2 error*
Hardware error
MC.ER
Main CPU config. error*
Hardware error
MF.ER
Main CPU Flash error*
Hardware error
MR.ER
Main CPU RAM error*
Hardware error
MS.ER
Main CPU supply error*
Hardware error
MP.ER
Main CPU ProgFlow error*
! All error indications in the display flash once per second. The help text explains the error.
* Error is acknowledged by either stepping through the basic setup, or by resetting the device power.
Some types of errors can only be acknowledged by resetting the device power.
** Error is acknowledged by either stepping through the basic setup, or by resetting the device power.
Error can be disregarded by selecting input type different than TC.
***Error is acknowledged by stepping through the basic setup.
9113 - Product Version 9113-002
39
Connections
Power Rail
connections
Supply and
status relay
91 92 93 94 95
31 32 33 34
Inputs
NC = no connection
RTD, 2-wire
RTD, 3- / 4-wire
TC, internal
CJC sensor
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
*TC,
CJC connector
41 42 CJC 44
+
-
-
RTD, 3- / 4-wire
TC, internal
CJC sensor
*TC,
CJC connector
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 CJC 54
Channel 2
RTD, 2-wire
51 52 53 54
Current
Current
Channel 1
Channel 1
N.C.
Gnd.
+24 V
Gnd. NC NC
Error signal +24 V
41 42 43 44
51 52 53 54
-
Channel 2
+
+
+
-
-
* Order separately:
CJC connector
5910Ex (ch. 1) /
5913Ex (ch. 2).
+
-
Channel 1
Outputs
40
Current
(Active output
2-wire transmitter
(Passive output)
Current
(Active output
2-wire transmitter
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
- mA +
+
mA
- mA +
9113 - Product Version 9113-002
(Passive output)
+
mA
12 mA
100C
-
+
Current
9113 - Product Version 9113-002
-
+
Current

4
4
2
3
2
RTD, conn.
wires
3
RTD, conn.
wires
+
-
*
+
-
TC
*
TC
51
52
53
54
41
42
43
44
Ch. 2 status, Red
Ch. 1 status, Red
Device status, Green
Channel 1
CPU
NC* NC*
9113
Channel 2
FLASH
Gnd.
+24V
Power Rail connections
13
14
11
12
34
31
32
33
mA
mA
+
mA
+
mA
* NC = no connection
Gnd.
I+
Gnd.
I+
Status relay N.C.
Status relay N.C.
Supply +24 VDC
Gnd.
Block diagram
41
42
Flashing
Flashing
Flashing
Flashing
Flashing
Flashing
Channel 1, signal OK
Ch. 1, wire short / break
Channel 2, signal OK
Ch. 2, wire short / break
OFF
Device defective
Ch. 2 defective (ch. 1 OK)
OFF
No supply
Ch. 1 defective (ch. 2 OK)
Flashing
Device OK
OFF
OFF
Flashing
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Ch. 1:
Red LED
OFF
Flashing
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Ch. 2:
Red LED
OFF
List of LED and error signal indications
Green LED
Condition
De-energized
Energized
De-energized
Energized
De-energized
De-energized
De-energized
De-energized
Status relay,
N.C.
Energized
Closed (if activated)
Open
Closed (if activated)
Open
Closed
Closed
Closed
Closed
Power rail
signal status
Open
Signal error and cable fault indications without display front
9113 - Product Version 9113-002
Configuration /
operating the function keys
Documentation for routing diagram.
In general
When configuring the 9113, you will be guided through all parameters and you
can choose the settings which fit the application. For each menu there is a
scrolling help text which is automatically shown in line 3 on the display.
Configuration is carried out by use of the 3 function keys:
1 will increase the numerical value or choose the next parameter
2will decrease the numerical value or choose the previous parameter
3will accept the chosen value and proceed to the next menu
When configuration is completed, the display will return to the default state 1.0.
Pressing and holding 3 will return to the previous menu or return to the default
state (1.0) without saving the changed values or parameters.
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default state
(1.0) without saving the changed values or parameters.
Further explanations
Password protection: Programming access can be blocked by assigning a
password. The password is saved in the converter in order to ensure a high
degree of protection against unauthorised modifications to the configuration.
Default password 2008 allows access to all configuration menus.
Selection of units
By selection of temperature input you can choose which process units should
be shown in the display (see table). The process value is always displayed
in Celsius or Fahrenheit. This is selected in the menu point after selection of
temperature input.
CJC
In the CJC menu you can choose between CJC connector and internal cold
junction compensation. The CJC connecter (PR 5910Ex/PR 5913Ex) must be
ordered separately.
9113 - Product Version 9113-002
43
Signal and sensor error information via display front 4501
Sensor error (see limits in the table) is displayed as SE.BR (sensor break) or
SE.SH (sensor short). Signals outside the selected range (not sensor error,
see table for limits) are displayed as IN.LO indicating low input signal or IN.HI
indicating high input signal. The error indication is displayed as text in line
2 for channel 1 and line 3 for channel 2 and at the same time the backlight
flashes. Line 4 of the display is a status line which shows whether the device
is SIL-locked (static dot = SIL-locked and flashing dot = not SIL-locked) as
well as status for communication COM (running circle) indicating correct
functioning of 4501.
Signal and sensor error indication without display front
Status of the unit can also be read from the 3 LEDs in the front of the device.
Green flashing LED indicates normal operation.
No light in the green LED indicates lack of supply voltage or error in the device.
Steady red LED indicates fatal error.
Flashing red LED indicates sensor error.
Advanced functions
The unit gives access to a number of advanced functions which can be reached
by answering “YES” to the point “ADV.SET”.
Display setup: Here you can adjust the brightness contrast and the backlight.
Setup of TAG numbers with 5 alphanumerics. Selection of functional readout
in line 2 and 3 of the display - choose between readout of analogue input,
analogue output or tag no or alternating display.
Two-point process calibration: The device can be process-calibrated in 2
points to fit a given input signal . A low input signal (not necessarily 0%) is
applied and the actual value is entered. Then a high signal (not necessarily
100%) is applied and the actual value is entered. If you accept to use the
calibration, the device will work according to this new adjustment. If you later
reject this menu point or choose another type of input signal the device will
return to factory calibration.
Process simulation function: In the menu point “EN.SIM” it is possible to
simulate an input signal by means of the arrow keys and thus control the
output signal up or down. You must exit the menu by pressing 3 (no timeout). The simulation function exits automatically, if the 4501 is detached.
Password: Here you can choose a pass word between 0000 and 9999 in order
to protect the device against unauthorised modifications to the configuration.
The device is delivered default without password.
44
9113 - Product Version 9113-002
Language: In the menu ”lang.setup” you can choose between 7 different
language versions of help texts that will appear in the menu. You can choose
between UK, DE, FR, IT, ES, SE and DK.
Power rail: In the menu ”RAIL” you can choose if sensor errors are transmitted to
the central surveillance in the PR 9410 power control unit.
Safety integrity level: See Safety Manual for details
9113 - Product Version 9113-002
45
Routing diagram
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default
state 1.0 without saving configuration changes.
1 Increase value / choose next parameter
2 Decrease value / choose previous parameter
3 Accept the chosen value and proceed to the next menu
Hold 3 Back to previous menu / return to menu 1.0 without saving
Power up
 3
12 mA
[email protected]
If SIL-locked
directly to EN.SIL]
1.0
0000
9999
12
NO
YES
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
NO
CURR
TEMP
12
4-20
0-20
12
20-4
20-0
4-20
0-20
12
23mA
0/3.5mA
NONE
12
3 CURR 3 4-20 3 4-20 3
23
I.RANGE
Txt 4
OUT.ERR
Txt 13
ADV.SET
Txt 2
CH1 TYPE
Txt 3
O.RANGE
Txt 12
1.2
1.1
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
@F
@C
12
= Default state. Line 1
shows input status,
line 2 and 3 show
analogue input /
output value or TAG
No. and units, and
line 4 shows status for
communication and
whether the device is
SIL-locked. Static dot
= SIL-locked and
flashing dot = not SILlocked.
= Only if passwordprotected.
= Not valid for 0...20 mA
input signal.
= Only if input signal
is temperature.
Min. and max. acc. to
selected sensor type.
= Only if the configuration is not protected
by a password.
3
@C
UNIT
Txt 9
TEMP 3
CH1 TYPE
Txt 3
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 5
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
Ni
3 100 3
3W
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC
SENSOR
Txt 10
YES 3
ADV.SET
Txt 2
4W
3W
2W
12
SENSOR
Txt 10
TC.Lr TC.W5 TC.W3
TC.U TC.T TC.S TC.R
TC.N TC.L TC.WK
TC.J TC.E
12
Red text signifies safety
parameters in a SIL
configuration. See safety
manual for details
46
3
3
3
CONN
INT
12
3 TC.K 3 INT 3
TC.TYPE
Txt 18
Continued on the page
Routing diagram ADV.SET
9113 - Product Version 9113-002
CJC
Txt 36
999.9
-199.9
12
999.9
-199.9
12
0
60
12
0.0 3 150.0 3
OUT.LO
Txt 14
1.3
OUT.HI
Txt 15
1.3
0
RESP.
Txt 35
3
Configuration of
CH2
identical to CH1
3
To default state 1.0
9113 - Product Version 9113-002
47
MEM, DISP,
CAL, SIM,
PASS, LANG,
RAIL, SIL
12
Routing diagram,
SAVE
LOAD
12
Advanced settings (ADV.SET)
MEM 3 SAVE 3
SETUP
Txt 17
MEMORY
Txt 18
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 17
PASS 3
SETUP
Txt 17
3
9
0
12
3
9
@
A
12
3 TAG1 3 TAG2 3 A.OUT 3
CONTRA
Txt 19
LIGHT
Txt 20
YES
NO
12
9999
0000
12
NO
3 0000 3
EN.PASS
Txt 23
ALT
TAG
A.OUT
A.IN
12
@
A
12
VALVE 5
Txt 21
TEMP 4
Txt 21
DISP
Txt 22
-200
850
12
YES
NO
12
-200
850
12
NEW.PAS
Txt 24
NO
ES, IT, SE, FR,
DE, DK, UK
12
LANG 3
SETUP
Txt 17
UK
3
LANGUA
Txt 25
CH.2
CH.1
12
YES
NO
12
CAL 3 CH.1 3
SETUP
Txt 17
CAL
Txt 26
NO
3 20.0 3 YES 3 100.0 3 YES
CAL.LO
Txt 27
@C
Txt 28
CAL.HI
Txt 29
NO
YES
NO
12
To default
state 1.0
YES
NO
12
@C
Txt 30
USE.CAL
Txt 31
3
NO
RAIL 3 YES 3
SETUP
Txt 17
RAIL.ER
Txt 16
CH.2
CH.1
12
-200
850
12
2.0 In the submenu simulation (SIM) you must
press 3 to return to the default state 1.0.
SIM 3 CH.1 3 25.0 3
SETUP
Txt 17
SIM
Txt 32
@C
Txt 33
2.0
YES
NO
12
SIL 3
SETUP
Txt 17
NO
EN.SIL
Txt 34
0000
9999
12
LOCK
OPEN
12
Verification of SIL configuration
3 2007 3 LOCK 3
NEW.PAS
Txt 55
NO
CONFIG
Txt 38
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
. . . . . .
1.4
48
9113 - Product Version 9113-002
Scrolling help texts in display line 3
[01] Set correct password
[02] Enter advanced setup menu?
[03] Select temperature input
Select current input
[04] Select 0-20 mA input range
Select 4-20 mA input range
[05] Select TC sensor type
Select Ni sensor type
Select Pt sensor type
[06] Select Pt10 sensor type
Select Pt20 sensor type
Select Pt50 sensor type
Select Pt100 sensor type
Select Pt200 sensor type
Select Pt250 sensor type
Select Pt300 sensor type
Select Pt400 sensor type
Select Pt500 sensor type
Select Pt1000 sensor type
[07] Select Ni50 sensor type
Select Ni100 sensor type
Select Ni120 sensor type
Select Ni1000 sensor type
[08] Select TC-B sensor type
Select TC-E sensor type
Select TC-J sensor type
Select TC-K sensor type
Select TC-L sensor type
Select TC-N sensor type
Select TC-R sensor type
Select TC-S sensor type
Select TC-T sensor type
Select TC-U sensor type
Select TC-W3 sensor type
Select TC-W5 sensor type
Select TC-Lr sensor type
[09] Select 2-wire sensor connection
Select 3-wire sensor connection
Select 4-wire sensor connection
[11] Select Celsius as temperature unit
Select Fahrenheit as temperature unit
[12] Select 0-20 mA output range
Select 4-20 mA output range
Select 20-0 mA output range
Select 20-4 mA output range
[13] Select no error action - output undefined at error
Select downscale at error
Select NAMUR NE43 downscale at error
Select NAMUR NE43 upscale at error
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
Set temperature for analogue output low
Set temperature for analogue output high
Enable Rail status signal output?
Enter SIL setup
Enter simulation mode
Enter RAIL setup
Perform process calibration
Enter language setup
Enter password setup
Enter display setup
Perform memory operations
Load saved configuration into 9113
Save 9113 configuration in 4501
Adjust LCD contrast
Adjust LCD backlight
Write a 5-character channel TAG
Show analogue input value in display
Show analogue output value in display
Show TAG in display
Alternate shown information in display
Enable password protection?
Set new password
Select language
Select channel to calibrate
Calibrate input low to process value?
Set value for low calibration point
Calibrate input high to process value?
Set value for high calibration point
Use process calibration values?
Select channel to simulate
Set the input simulation value
Enable SIL configuration lock?
0-20 mA is not a valid output range for SIL operation
Set Analog output response time in seconds
Select internal temperature sensor
Select CJC connector (accessory)
...is channel using process-compensated calibration
data?
Configuration SIL status (Open / Locked)
Sensor wire breakage
Sensor short circuit
Input underrange
Input overrange
Input error - check input connections and reset power
Output error - check connections and reset power
Flash memory error - check configuration
Invalid configuration type or version
Hardware error
CJC sensor error - check device temperature
CJC error - check CJC connector block
No communication
9113 - Product Version 9113-002
49
50
9113 - Product Version 9113-002
Convertisseur programmable, [ex ia]
9113
Sommaire
Avertissement......................................................................
Signification des symboles.................................................
Consignes de sécurité........................................................
Démontage du système 9000.............................................
Déclaration de conformité CE.............................................
Options avancées...............................................................
Fonctions.............................................................................
Caractéristiques techniques...............................................
Applications.........................................................................
PR 4501 indicateur / façade de programmation................
Références de commande..................................................
Spécifications......................................................................
Configuration du contrôle d’erreur de câble.......................
Indication dans le 4501 de :
Signal d’entrée hors d’échelle.........................................
Détection erreur capteur.................................................
Indications erreurs matériels...........................................
Connexions.........................................................................
Schéma de principe............................................................
Indications d’erreur signal et câble sans la façade 4501...
Programmation / opération des touches de fonction.........
Diagramme de programmation...........................................
Diagramme de programmation,
Reglage avance (ADV.SET)..................................................
Menu deroulant en ligne 3 de l’indicateur..........................
Appendix.............................................................................
IECEx Installation Drawing..............................................
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK..................
FM Installation Drawing...................................................
Safety Manual.................................................................
9113 - Product Version 9113-002
52
52
52
54
55
56
56
56
57
58
59
59
64
64
64
64
66
67
68
69
72
74
75
102
103
106
118
121
51
Avertissement
Les opérations suivantes doivent être effec­tuées avec le module
débranché et dans un environnement exempt de décharges
électrostatiques (ESD) : montage général, raccordement et
débranchement de fils et recherche de pannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module
et à remplacer les fusibles.
Avertissement
Ne pas ouvrir la plaque avant du module au risque d’endommager
le connecteur de l’indicateur / la façade de programmation PR
4501. Ce module ne contient ni de commutateurs DIP ni de
cavaliers.
Signification des symboles
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Lire ce manuel avant
l’installation et la mise en service de ce module afin d’éviter des incidents
pouvant causer des dommages corporels ou des dégâts mécaniques.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives.
Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation double
ou renforcée.
L’utilisation des modules de type Ex avec des installations situées dans
des zones à risques d’explosions a été autorisée suivant la directive ATEX.
Voir le schéma d’installation dans les annexes.
Consignes de securite
DEfinitions
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc et
de 50 à 1000 Vca.
Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont capables de monter et
de faire fonc­tionner un appareil, et d’y rechercher les pannes, tout en respectant
les règles de sécurité.
Les opérateurs, connaissant le contenu de ce guide, règlent et actionnent les
boutons ou les potentiomètres au cours des manipulations ordinaires.
52
9113 - Product Version 9113-002
REception et dEballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A la
réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que
vous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un endroit
à l’humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures élevées, des
chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes
de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà des limites
prescrites pour les températures ambiantes.
Ce module doit être installé en degré de pollution 2 ou meilleur.
Ce module est conçu pour fonctionner en toute sécurité sous une altitude
inférieure à 2000 m.
Montage
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertis­sements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR
electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 4, allée des Sorbiers, F-69673 Bron
Cedex (tél. : (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410
Rønde, Danemark (tél. : +45 86 37 26 77).
Pour le raccordement électrique de l’alimentation générale il est possible
d’utiliser des fils multibrins seulement s’ils possèdent des embouts de câblage.
Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le
schéma de principe et sur l’étiquette de la face latérale du module.
Les appareils sont équipés de borniers à vis et doivent être raccordés à une
alimentation qui a une isolation double ou renforcée. L’interrupteur doit être
à proximité du module et facile d’accès. Ce bouton doit être étiqueté avec la
mention : peut couper la tension du module.
Pour une installation sur le rail d’alimentation 9400, le module sera alimenté par
le contrôleur d’alimentation 9410.
L’année de production est définie par les deux premiers chiffres du numéro de
série.
9113 - Product Version 9113-002
53
Etalonnage et rEglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les
mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications
mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent utiliser des outils et des
instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.
Manipulations ordinaires
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibé d’eau distillée pour
le nettoyer.
Limitation de responsabilitE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement
respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation
auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de
vente conclu.
Demontage du systeme 9000
Figure 1 :
Débloquez le verrou inférieur pour
dégager le module du rail
d’alimentation.
54
9113 - Product Version 9113-002
Declaration de conformite CE
En tant que fabricant
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 9113
Nom : Convertisseur programable, [Ex ia]
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes
EN 61326-1 : 2006
Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC)
se référer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 2006/95/CE et les modifications subséquentes
EN 61010-1 : 2001
La directive ATEX 94/9/CE et les modifications subséquentes
EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006, EN 60079-0 : 2006,
EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005, EN 60079-26 : 2007
Certificat ATEX : KEMA 07ATEX0148 X
Organisme notifié
KEMA Quality B.V. (0344)
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Rønde, le 24 septembre 2009
Kim Rasmussen
Signature du fabricant
9113 - Product Version 9113-002
55
Convertisseur programmable, [ex ia]
9113
•
•
•
•
•
Entrées : Pt100, TC et mA
Sortie mA active / passive
1 ou 2 voies
Alimenté séparément ou par le rail, PR type 9400
Certifié SIL 2 en « Evaluation Complète »
Options avancées
• Programmation et contrôle à l’aide de la façade de programmation (4501);
calibration de process et simulation de signaux.
• Recopie de la configuration d’un module à d’autres du même type à l’aide de
la façade de programmation.
• Les entrées TC peuvent utiliser soit la CSF interne soit le bornier avec
capteur Pt100 incorporé (PR 5910Ex, voie 1 / PR 5913Ex, voie 2) pour une
précision améliorée.
• Le 9113 détecte automatiquement s’il doit fournir un signal de courant actif
ou passif.
• Contrôle avancé de la communication interne et les données sauvegardées.
• La fonctionnalité SIL 2 est facultative et doit être activée dans un menu.
Fonctions
• Le module peut être installé dans la zone non-dangereuse et en zone 2 / div.
2 et recevoir des signaux de la zone 0, 1, 2, 20, 21 et 22/ Class I/II/III, Div. 1,
Gr. A-G.
• Conversion et mise à l’échelle de signaux en température (Pt, Ni et TC) et en
courant actif.
• Le 9113 a été conçue, développé et certifié pour utilisation dans les applications
SIL 2 en conformité avec les exigences de la CEI 61508.
Caractéristiques techniques
• 1 LED verte et 2 LED rouges en face avant indiquent un fonctionnement
normal ou incorrect du module.
• Isolation galvanique de 2,6 kVca entre l’entrée, la sortie et l’alimentation.
56
9113 - Product Version 9113-002
Applications
Signaux d’entrée :
Voie 1 :
Courant
TC
Analogique, 0/4...20 mA
RTD
Connexion,
fils
+
Signaux de sortie :
*
*Commander separément :
Connecteur CSF 5910Ex /
5913Ex
Voie 2 :
Alimentation 2-fils -
44
14
43
13
42
12
41
11
mA
+
mA
+
-
Ch. 1:
Alimentation 2-fils mA
+
mA
+
-
Rail
d’alimentation
Signal d’erreur
Rail, +24 Vcc
Rail, masse
Pas de connexion
Pas de connexion
Voie 2 :
Courant
TC
Connexion d’alimentation :
RTD
Connection,
fils
+
*
54
31
53
32
52
33
51
34
Masse
Alimentation +19,2...31,2 VDC
Etat du module
N.F.
*Commander separément :
Connecteur CSF 5910Ex /
5913Ex
Zone 0, 1, 2,
20, 21, 22 /
Cl. I/II/III, div. 1
gr. A-G
Etat du module
Alimentation
par rail
Zone 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D ou zone non-dangereuse
9113 - Product Version 9113-002
57
PR 4501 indicateur /
façade de programmation
Fonctionnalité
Le menu simple, structuré à l’aide de questions, guide
automatiquement l’utilisateur par un menu déroulant et
rend ainsi aisé l’utilisation du produit. Voir la description
des fonctions et options de configuration dans la section
« Configuration / utilisation des touches de fonction ».
Application
• Interface de communication pour la modification des paramètres de
fonctionnement du 9113.
• Peut être transféré d’un module à d’autres du même type et charger la
configuration du premier module vers les modules suivants.
• Quand le 4501 est monté sur le module, il affiche les valeurs du process et
l’état du module.
Caractéristiques techniques
• Affichage LCD en quatre lignes; Ligne 1 (5,57 mm de haut) affiche l’état
d’entrée, ligne 2 et 3 (3,33 mm de haut) affichent l’entrée analogique, la sortie
analogique ou le numéro de repère ainsi que les unités, et ligne 4 affiche
l’etat de communication et l’état SIL (ouvert / verrouillé). Point statique =
verrouillage SIL, point clignotante = aucun vérrouillage SIL.
• L’accès à la programmation peut être bloqué par un mot de passe. Ce mot
de passe est sauvegardé dans le module afin d’assurer un haut niveau de
protection contre les modifications non autorisées.
Montage / installation
• Cliquer le 4501 sur la face avant du 9113
58
9113 - Product Version 9113-002
Références de commande
9113BA
9113BB
4501
5910Ex
5913Ex
9400
=
=
=
=
=
=
Convertisseur programmable, [Ex ia], 1 voie
Convertisseur programmable, [Ex ia], 2 voies
Indicateur / façade de programmation
Connecteur CSF, voie 1
Connecteur CSF, voie 2
Rail d’alimentation
Spécifications
Plages de température :
Plage d’utilisation.........................................
Température de stockage............................
Spécifications communes :
Tension d’alimentation, cc...........................
Consommation max.....................................
Fusible..........................................................
Tension d’isolation, test / opération :
Entrée / sortie / alimentation....................
Sortie 1 à sortie 2.....................................
Relais d’état à l’alimentation....................
Interface de communication........................
Rapport signal / bruit...................................
Temps de réponse moyen, délai inclu :
Entrée température..................................
Entrée mA.................................................
Température d’étalonnage...........................
-20...+60°C
-20...+85°C
19,2...31,2 Vcc
≤ 3,5 W (2 voies)
400 mA SB / 250 Vca
2,6 kVca / 250 Vca
1,5 kVca / 150 Vca renforcée
1,5 kVca / 150 Vca renforcée
Façade de programmation 4501
Min. 60 dB (0...100 kHz)
≤1s
≤ 0,4 s
20...28°C
9113 - Product Version 9113-002
59
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
Type
d’entrée
Précision
absolue
Coefficient de
température
Tous
≤ ±0,1% de l’EC
≤ ±0,01% de l’EC / °C
Valeur de base
Type
d’entrée
Précision
de base
Coefficient de
température
mA
≤ ±16 µA
≤ ±1,6 µA / °C
Pt100, Pt200,
Pt 1000
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Pt500, Ni100,
Ni120, Ni 1000
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
Pt50, Pt400, Ni50
≤ ±0,4°C
≤ ±0,04°C / °C
Pt250, Pt300
≤ ±0,6°C
≤ ±0,06°C / °C
Pt20
≤ ±0,8°C
≤ ±0,08°C / °C
Pt10
≤ ±1,4°C
≤ ±0,14°C / °C
Type TC :
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,1°C / °C
Type TC : R, S, W3,
W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Type TC : B
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
Type TC : B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Immunité CEM...................................................... < ±0,5% de l’EC
Immunité CEM améliorée :
NAMUR NE 21, critère A, burst........................... < ±1% de l’EC
Taille des fils................................................. AWG 26...14 / 0,13...2,08 mm2
fil multibrins
Pression max. avant déformation de la vis.. 0,5 Nm
Humidité relative.......................................... < 95% RH (sans cond.)
Dimensions, sans façade 4501 (HxLxP)...... 109 x 23,5 x 104 mm
Dimensions, avec façade 4501 (HxLxP)...... 109 x 23,5 x 116 mm
60
9113 - Product Version 9113-002
Degré de protection.....................................
Poids............................................................
Isolation :
Entrée aux autres.........................................
Sortie analogique à l’alimentation................
Relais d’état à l’alimentation........................
IP20
250 g / 265 g avec 4501
300
300
150
300
Vca
Vca
Vca
Vca
double / renforcée
double/renforcée
double/renforcée ou
isolation de base
Entrée RTD :
Type
d’entrée
Valeur
min.
Valeur
max.
Standard
Pt100
Ni100
-200°C
-60°C
+850°C
+250°C
IEC60751
DIN 43760
Entrée pour types RTD :
Pt10*, Pt20*, Pt50*, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Résistance de ligne max. par fil................... 50 Ω
Courant de capteur...................................... Nom. 0,2 mA
Effet de la résistance de ligne
3- / 4-fils....................................................... < 0,002 Ω / Ω
Détection de rupture capteur....................... Programmable ON / OFF
Détection de court circuit............................. < 2 μA
Courant de capteur :
pendant la détection................................ < 2 μA
si non........................................................ 0 μA
* Pas de détection de court circuit pour Pt10, Pt20 et Pt50
Entrée TC :
Type
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
Valeur
min.
+0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Valeur
max.
Standard
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
9113 - Product Version 9113-002
61
Compensation de soudure froide(CSF) :
CSF avec capteur incorporé dans
le bornier 5910......................................... 20...28°C ≤ ±1°C
-20...20°C et 28...70°C ≤ ±2°C
CSF avec capteur interne........................ ±(2,0°C + 0,4°C * ∆t)
∆t = température interne - température ambiante
Détection erreur capteur.............................. Programmable ON ou OFF
(seulement rupture câble)
Courant de capteur :
pendant la détection................................ Nom. 2 μA
si non........................................................ 0 μA
Entrée courant :
Gamme de mesure....................................... 0...20 mA
Gammes de mesure programmables.......... 0...20 et 4...20 mA
Résistance d’entrée..................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Détection erreur capteur.............................. Programmable ON / OFF
Seulement 4...20 mA (NAMUR)
Sortie courant :
Gamme de signal (EC)................................. 0...20 mA
Gammes de signal programmables............. ...20 / 4...20 / 20...0 et 20...4 mA
Charge (max.)............................................... 20 mA / 600 Ω / 12 Vcc
Stabilité de charge....................................... ≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
Détection erreur capteur.............................. 0 / 3,5 / 23 mA / aucune
NAMUR NE 43 haut / bas d’échelle............ 23 mA / 3,5 mA
Limite de sortie :
signal 4...20 et 20...4 mA......................... 3,8...20,5 mA
signal 0...20 et 20...0 mA......................... 0...20,5 mA
Limite de courant......................................... ≤ 28 mA
Sortie 2-fils 4...20 mA :
Gamme de signal......................................... 4...20 mA
Stabilité de charge....................................... ≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
Résistance de charge................................... ≤ (Valimentation -3,5) / 0,023 A [Ω]
Gamme d’alimentation externe
pour transmetteur 2-fils................................ 3,5...26 VDC
Effet d’une variation de la tension
d’alimentation externe 2-fils......................... < 0.005% de l’EC / V
Relais d’état en zone non-dangereuse :
Tension max................................................. 125 Vca / 110 Vcc
Courant max................................................. 0,5 Aca / 0,3 Acc
Puissance ca max........................................ 62,5 VA / 32 W
Approbation marine :
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.......... En cours
62
9113 - Product Version 9113-002
Approbation GOST R :
VNIIFTRI, Cert No.........................................
Certifcation SIL :
exida, Cert No..............................................
Agréments en homologations :
CEM (EMC) 2004/108/CE............................
DBT 2006/95/CE..........................................
ATEX 94/9/CE...............................................
IECEx............................................................
c FM us........................................................
UL, Standard for Safety...............................
SIL................................................................
Voir www.prelectronics.fr
PREl 070902 P0002 C03.01
Standard:
EN 61326-1
EN 61010-1
EN 60079-0, -11, -15, -26
et EN 61241-0, -11
IEC 60079-0, -11, -15 et -26
IEC 61241-0 et -11
FM 3600, 3611, 3810
CSA E60079-0, -15
CSA 22.2 -25, -142, -213
ANSI/ISA-12.00.01 / 12.12.02
UL 61010-1
IEC 61508
EC = Echelle configurée
9113 - Product Version 9113-002
63
Configuration du contrôle d’erreur de câble
Contrôle erreur capteur :
Module :
Configuration
OUT.ERR=NONE.
Autre :
9113
Détection erreur capteur
OFF
ON
Indication dans le 4501 de :
Signal d’entrée hors d’échelle
Indication de dépassement d’échelle (IN.LO, IN.HI) :
En dépassement de l’echelle définie du convertisseur A/D ou des standards températures
Entrée
Plage
Affichage
Limite
IN.LO
< -1,05 mA
CURR
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< plage température -2°C
TEMP
TC / RTD
IN.HI
> plage température +2°C
Affichage en dessous du mini. / au-dessus du maxi (-1999, 9999) :
Entrée
Plage
Toutes
Tous
Affichage
-1999
9999
Limit
Indication <-1999
Indication >9999
Détection erreur capteur
Détection erreur capteur (SE.BR, SE.SH):
Entrée
CURR
TEMP
Plage
Rupture de boucle (4...20 mA)
TC
Affichage
SE.BR
SE.BR
Limite
<= 3,6 mA; > = 20,75 mA
> 10 kΩ...165 kΩ
RTD : 2-, 3- et 4-fils
pour Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Ni50
et Ni120
SE.BR
> 900...1000 Ω
(câble > 50 Ω)
SE.SH
< env. 15 Ω
RTD : 2-, 3- et 4-fils
pour Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 et
Ni1000
SE.BR
> 10...12 kΩ
(câble > 50 Ω)
SE.SH
< env. 15 Ω
Indications erreurs matériels
Indication erreur matériel
Recherche erreurs
Entrée dépasse l’échelle basse
Entrée dépasse l’échelle haute
Affichage
IN.LO
Cause d’erreur
Voir conditions ci-dessus
IN.HI
Voir conditions ci-dessus
Rupture du câble capteur
SE.BR
Voir conditions ci-dessus
Court circuit du capteur
SE.SH
Voir conditions ci-dessus
Vérification du capteur CSF interne
CJ.ER
Défaut capteur CSF interne ou temp.
CSF dépasse l’échelle**
Erreur connecteur CSF - contrôler le bornier CSF
CJ.CE
Bornier CSF en défaut ou manquant,
température dépasse l’échelle valable
64
9113 - Product Version 9113-002
Indication erreur matériel
Recherche erreurs
Affichage
Cause d’erreur
Erreur d’entrée - contrôler les connexions et redémarrer
le module
IN.ER
Niveaux de signal en entrée
dépasse limites ou connecté
aux faux bornes*
Erreur de la sortie analogique - contrôler connexions et
redémarrer le module
AO.ER
Erreur de courant de la sortie
analog. (seul. en mode SIL)*
Pas de communication
NO.CO
Pas de communication avec
(4501)
Erreur dans la mémoire FLASH - contrôler la configuration
FL.ER
CO.ER
Erreur FLASH (configuration
invalide)***
Configuration ou version invalide
TY.ER
Configuration lu de l’EEprom
porte un numéro de type ou
de révision invalide
Erreur matériel
RA.ER
Erreur RAM*
Erreur matériel
IF.ER
Erreur de Flash interne*
Erreur matériel
SW.ER
Erreur contrôleur SW*
Erreur matériel
AD.ER
Erreur du convertisseur A/D*
Erreur matériel
AO.SU
Erreur d’alim. de sortie analog.
Erreur matériel
CA.ER
Erreur d’étalonnage usine
Erreur matériel
CM.ER
Erreur du CPU principal*
Erreur matériel
II.ER
Erreur contrôle d’initialisation*
Erreur matériel
RS.ER
Erreur de redémarrage*
Erreur matériel
IC.ER
Erreur communication d’entrée*
Erreur matériel
M1.ER
Erreur CPU prin. à voie 1*
Erreur matériel
M2.ER
Erreur CPU prin. à voie 2*
Erreur matériel
MC.ER
Erreur config. du CPU prin.*
Erreur matériel
MF.ER
Erreur Flash du CPU prin.*
Erreur matériel
MR.ER
Erreur RAM du CPU prin.*
Erreur matériel
MS.ER
Erreur aliment. du CPU prin.*
Erreur matériel
MP.ER
Erreur ProgFlow du CPU prin.*
! Les indications d’erreurs clignotent toutes les secondes. Un texte d’aide explique l’erreur.
* L’erreur est corrigée soit en parcourant les menus, soit en déconnectant et puis reconnectant
l’alimentation du module.
Quelques types d’erreurs peuvent seulement être corrigées en déconnectant et puis
reconnectant l’alimentation du module.
** L’erreur est corrigée soit en parcourant les menus, soit en déconnectant et puis reconnectant
l’alimentation du module.
L’erreur peut être négligée en sélectant un type d’entrée autre que TC.
***L’erreur est corrigée en parcourant les menus.
9113 - Product Version 9113-002
65
Connexions
Connexions au
rail d’alimentation
Alimentation et
relais d’état
91 92 93 94 95
31 32 33 34
Signal d’erreur
Entrées
Voie 1
* NC = pas de connexion
RTD, 2-fils
RTD, 3- / 4-fils
TC, capteur de
température interne
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
Voie 2
+
*TC, connecteur
CSF
41 42 CJC 44
+
-
-
RTD, 2-fils
RTD, 3- / 4-fils
TC, capteur de
température interne
*TC, connecteur
CSF
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 CJC 54
+
+
-
Courant
Courant
41 42 43 44
51 52 53 54
Voie 2
Voie 1
N.F.
Masse
+24 V
Masse NC NC
+24 V
+
-
-
+
-
* Commander
separément
pour TC avec
connec­teur CSF :
Connecteur CSF
5910Ex (voie 1) /
5913Ex (voie 2).
Transmetteur 2-fils
11 12 13 14
11 12 13 14
(sortie active)
- mA +
66
(sortie passive)
+
mA
Voie 2
Voie 1
Sorties
Courant
Courant
Transmetteur 2-fils
11 12 13 14
11 12 13 14
(sortie active)
- mA +
9113 - Product Version 9113-002
(sortie passive)
+
mA
12 mA
100C

-
+
Courant
9113 - Product Version 9113-002
-
+
Courant
3
2
4
3
2
RTD, conn.
fils
4
RTD, conn.
fils
+
-
*
TC
+
-
*
TC
51
52
53
54
41
42
43
44
Etat de voie 2, rouge
Etat de voie 1, rouge
Etat de module, verte
Voie 1
CPU
9113
Voie 2
FLASH
+24V
Masse
NC* NC*
Connexions au rail d’alimentation
13
14
11
12
34
31
32
33
mA
mA
+
mA
+
mA
* NC = pas de connexion
Masse
I+
Masse
I+
Relais d’état N.F.
Relais d’état N.F.
Alimentation +24 Vcc
Masse
Schema de principe
67
68
Clignotante
Clignotante
Clignotante
Clignotante
Clignotante
Clignotante
Défaut voie 2 (voie 1 OK)
Voie 1, signal OK
Voie 1, court circuit / rupture câble
Voie 2, signal OK
Voie 2, court circuit / rupture câble
OFF
Défaut voie 1 (voie 2 OK)
OFF
Défaut module
Clignotante
Module OK
Pas d’alimentation
LED verte
OFF
OFF
Clignotante
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Voie 1:
LED rouge
OFF
Clignotante
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Voie 2:
LED rouge
OFF
Desexcité
Excité
Desexcité
Excité
Desexcité
Desexcité
Desexcité
Desexcité
Relais
d’état, N.F.
Excité
Liste d’indications des LED et signaux d’erreur
Etat
Fermé (si activé)
Ouvert
Fermé (si activé)
Ouvert
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Etat de signal
pour le rail
Ouvert
Indications d’erreur signal et câble sans la façade 4501
9113 - Product Version 9113-002
Programmation /
operation des touches de fonction
Documentation pour le diagramme de programmation.
Généralités
Lors de la configuration du 9113 vous êtes guidés tout au long des paramètres
du menu ; ainsi vous pouvez choisir le réglage qui correspond à votre
application. Pour chaque menu il y a un texte d’aide qui défile en ligne 3 de
l’indicateur.
La configuration se fait à l’aide des 3 touches de fonction :
1 Incrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre suivant
2
Décrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre précédent
3
Valider les valeurs choisies et fin du menu
Une fois la configuration terminée, l’indicateur retournera sur l’état défaut 1.0.
En appuyant et maintenant la touche 3 l’indicateur retourne au menu précédent
ou sur l’état défaut (1.0) sans sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
Si aucune touche n’est activée pendant 1 minute, l’indicateur retournera sur
l’état défaut sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées à la
configuration.
Informations complémentaires
Protection par mot de passe : L’accès à la programmation peut être bloqué
par un mot de passe. Ce mot de passe est sauvegardé dans le module
afin d’assurer un haut niveau de protection contre les modifications non
autorisées. Le mot de passe usine « 2008 » permet l’accès à tous les menus
de configuration.
Sélection des unités
En sélectionnant une entrée température, vous pouvez choisir l’unité de valeur
du process pour l’affichage en texte ligne 2 (voir tableau). L’unité de mesure
sur l’afficheur est en Celsius ou Fahrenheit. Ce choix se fait dans le point de
menu après sélection d’entrée température.
9113 - Product Version 9113-002
69
CSF (CJC)
Dans le menu CJC vous pouvez choisir entre connecteur CSF ou compensation
de soudure froide interne. Le connecteur CSF (PR 5910Ex/5913Ex) est à
commander séparemment.
Informations relatives à l’erreur de câble sur la façade 4501
Erreur de câble (voir limites dans tableau) est affichée par CA.BR (rupture câble)
ou CA.SH (court circuit câble). Signal hors limite (voir tableau des limites) est
affiché par IN.LO (limite basse) ou IN.HI (limite haute). L’affichage de l’erreur
se fait en format texte sur la ligne 2 (voie 1) et la ligne 3 (voie 2) avec le rétroéclairage lumineux clignotant. La ligne 4 de l’affichage indique l’état SIL (point
statique = verrouillage SIL, point clignotante = aucun verrouillage SIL) et COM
(point avec cercle courant) qui indique l’état de fonctionnement du 4501.
Indication du signal et erreur capteur sans la façade
L’état du module peut être lu sur la façade à l’aide des 3 voyants.
Voyant vert clignotant indique l’état normal de fonctionnement.
Si le voyant vert n’est pas illuminé, cela indique un défaut d’alimentation ou
une erreur dans le module.
Voyant rouge fixe indique un erreur fatale.
Voyant rouge clignotant indique une erreur capteur.
Fonctions avancées
L’unité donne accès à un certain nombre de fonctions avancées qui sont
accessibles en répondant « YES » à « ADV.SET ».
Configuration de l’affichage : Il est possible de régler la luminosité et le
rétro-éclairage. Enregistrement d’un numéro de repère à 5 caractères
alphanumériques. Sélection de l’affichage en ligne 2 et 3 de l’indicateur
- choix entre : Entrée analogique, sortie analogique et numéro répère. En
sélectionnant ”ALT” l’affichage alterne les informations affichées.
Calibration du process en 2 points : L’unité peut procéder à une calibration
en 2 points. Le point mini du signal d’entrée (pas nécessairement 0%) est
appliquée et la valeur actuelle est entrée. Ensuite le point maxi du signal (pas
nécessairement 100%) est appliquée et la valeur actuelle est entrée. Si vous
validez ces points, l’appareil va fonctionner selon cet ajustement. Si plus tard
vous souhaitez modifier ou changer de type d’entrée l’unité reviendra à la
calibration usine.
70
9113 - Product Version 9113-002
Fonction simulation : Si vous validez le point « EN.SIM » il est possible de
simuler un signal d’entrée à l’aide des flèches et ainsi contrôler le signal de
sortie haut et bas. Vous devez sortir du menu en pressant 3 (pas de timeout). La simulation sera terminée, si le 4501 est enlevé.
Mot de passe : Ici vous pouvez choisir un mot de passe allant de 0000 à 9999
afin de protéger la programmation. L’unité est livrée sans mot de passe.
Langue : Dans le menu « LANG », vous pouvez sélectionner 7 différentes
langues pour le texte d’aide. Choix entre : Anglais, allemand, français, italien,
espagnol, suédois et danois.
Rail d’alimentation : Dans le menu ”RAIL” vous pouvez choirsir si des erreurs
capteur doivent être transmis à l’unité de surveillance du module PR 9410
Contrôleur d’alimentation.
Safety Integrity Level: Voir le ”Safety Manual” (en Anglais) pour
informations complémentaires.
9113 - Product Version 9113-002
71
Diagramme de programmation
Power up
 3
12 mA
[email protected]
Si aucune touche n’est actionnée pendant 1 minute, l’indicateur retournera
sur l’état défaut sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées
à la configuration.
1
Incrémenter la valeur / choisir paramètre suivant
2 Décrémenter la valeur / choisir paramètre précédent
3
Valider les valeurs choisies et fin du menu
Maintien 3 Retour au menu précédent / retour au menu 1.0 sans sauvegarde
Si le vérrouillage SIL est activé
directement en [EN.SIL]
1.0
0000
9999
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
NO
YES
12
NO
CURR
TEMP
12
4-20
0-20
12
20-4
20-0
4-20
0-20
12
23mA
0/3.5mA
NONE
12
3 CURR 3 4-20 3 4-20 3
23
I.RANGE
Txt 4
OUT.ERR
Txt 13
ADV.SET
Txt 2
CH1 TYPE
Txt 3
O.RANGE
Txt 12
1.2
1.1
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
@F
@C
12
= Etat défaut. Ligne 1
affiche l’état d’entrée,
ligne 2 et 3 affichent
l’entrée analogique, la
sortie analogique ou le
numéro de repère ainsi
que les unités, et ligne 4
affiche l’etat de communication et l’état SIL
(ouvert / verrouillé). Point
statique = verrouillage
SIL, pointt clignotante =
aucun verrouillage SIL.
= Seulement si
l’indicateur est protégé
par un mot de passe
= Ne vaut pas pour le
signal d’entrée :
0...20 mA.
= Seulement si le
signal d’entrée est
température. Min. et
max. selon le type de
capteur.
= Seulement si la configuration n’est pas protégé
par un mot de passe
3
@C
UNIT
Txt 9
TEMP 3
CH1 TYPE
Txt 3
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 5
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
Ni
3 100 3
3W
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC
SENSOR
Txt 10
YES 3
ADV.SET
Txt 2
4W
3W
2W
12
SENSOR
Txt 10
TC.Lr TC.W5 TC.W3
TC.U TC.T TC.S TC.R
TC.N TC.L TC.WK
TC.J TC.E
12
Texte rouge signifie des
paramètres
de
sécurité
dans une configuration SIL.
Voir le ”Safety Manual” (en
Anglais) pour informations
complémentaires.
72
3
3
3
CONN
INT
12
3 TC.K 3 INT 3
TC.TYPE
Txt 18
CJC
Txt 36
Continué à la page Diagramme
de programmation ADV.SET
9113 - Product Version 9113-002
999.9
-199.9
12
999.9
-199.9
12
0
60
12
0.0 3 150.0 3
OUT.LO
Txt 14
1.3
OUT.HI
Txt 15
1.3
0
RESP.
Txt 35
3
Configuration
de la voie 2
identique
à la voie 1
3
Retour au menu 1.0
9113 - Product Version 9113-002
73
MEM, DISP,
CAL, SIM,
PASS, LANG,
RAIL, SIL
12
Diagramme de programmation,
Reglage avance (ADV.SET)
SAVE
LOAD
12
MEM 3 SAVE 3
SETUP
Txt 17
MEMORY
Txt 18
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 17
PASS 3
SETUP
Txt 17
3
9
0
12
3
9
@
A
12
3 TAG1 3 TAG2 3 A.OUT 3
CONTRA
Txt 19
LIGHT
Txt 20
YES
NO
12
9999
0000
12
NO
3 0000 3
EN.PASS
Txt 23
ALT
TAG
A.OUT
A.IN
12
@
A
12
VALVE 5
Txt 21
TEMP 4
Txt 21
DISP
Txt 22
-200
850
12
YES
NO
12
-200
850
12
NEW.PAS
Txt 24
NO
ES, IT, SE, FR,
DE, DK, UK
12
LANG 3
SETUP
Txt 17
UK
3
LANGUA
Txt 25
CH.2
CH.1
12
YES
NO
12
CAL 3 CH.1 3
SETUP
Txt 17
CAL
Txt 26
NO
3 20.0 3 YES 3 100.0 3 YES
CAL.LO
Txt 27
@C
Txt 28
CAL.HI
Txt 29
@C
Txt 30
NO
YES
NO
12
YES
NO
12
USE.CAL
Txt 31
Retour au
menu 1.0
3
NO
RAIL 3 YES 3
SETUP
Txt 17
RAIL.ER
Txt 16
CH.2
CH.1
12
-200
850
12
2.0 Dans le sous-menu simulation (SIM) il faut
actionner 3 pour retourner sur l’état defaut 1.0
SIM 3 CH.1 3 25.0 3
SETUP
Txt 17
SIM
Txt 32
@C
Txt 33
2.0
YES
NO
12
SIL 3
SETUP
Txt 17
NO
EN.SIL
Txt 34
0000
9999
12
LOCK
OPEN
12
Vérification de la
configuration SIL
3 2007 3 LOCK 3
NEW.PAS
Txt 55
NO
CONFIG
Txt 38
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
. . . . . .
1.4
74
9113 - Product Version 9113-002
Menu deroulant en ligne 3 de l’indicateur
[01] Entrer mot de passe correct
[02] Aller dans le menu de configuration avancée ?
[03] Sélectionner entrée température
Sélectionner entrée courant
[04] Sélectionner gamme d’entrée 0-20 mA
Sélectionner gamme d’entrée 4-20 mA
[05] Sélectionner type de capteur TC
Sélectionner type de capteur Ni
Sélectionner type de capteur Pt
[06] Sélectionner Pt10 comme type de capteur
Sélectionner Pt20 comme type de capteur
Sélectionner Pt50 comme type de capteur
Sélectionner Pt100 comme type de capteur
Sélectionner Pt200 comme type de capteur
Sélectionner Pt250 comme type de capteur
Sélectionner Pt300 comme type de capteur
Sélectionner Pt400 comme type de capteur
Sélectionner Pt500 comme type de capteur
Sélectionner Pt1000 comme type de capteur
[07] Sélectionner Ni50 comme type de capteur
Sélectionner Ni100 comme type de capteur
Sélectionner Ni120 comme type de capteur
Sélectionner Ni1000 comme type de capteur
[08] Sélectionner TC-B comme type de capteur
Sélectionner TC-E comme type de capteur
Sélectionner TC-J comme type de capteur
Sélectionner TC-K comme type de capteur
Sélectionner TC-L comme type de capteur
Sélectionner TC-N comme type de capteur
Sélectionner TC-R comme type de capteur
Sélectionner TC-S comme type de capteur
Sélectionner TC-T comme type de capteur
Sélectionner TC-U comme type de capteur
Sélectionner TC-W3 comme type de capteur
Sélectionner TC-W5 comme type de capteur
Sélectionner TC-Lr comme type de capteur
[09] Sélectionner connexion capteur 2-fils
Sélectionner connexion capteur 3-fils
Sélectionner connexion capteur 4-fils
[11] Sélectionner Celsius comme unité de température
Sélectionner Fahrenheit comme unité de
température
[12] Sélectionner gamme de sortie 0-20 mA
Sélectionner gamme de sortie 4-20 mA
Sélectionner gamme de sortie 20-0 mA
Sélectionner gamme de sortie 20-4 mA
[13] Sélectionner aucune action d’erreur - sortie pas
définie en cas d’erreur
Sélectionner bas d’échelle en cas d’erreur
Sélectionner NAMUR NE43 bas d’échelle en
cas d’erreur
Sélectionner NAMUR NE43 haut d’échelle en
cas d’erreur
[14] Régler température de la sortie analogique basse
[15] Régler température de la sortie analogique haute
[16] Activer signal d’état du rail d’alimentation
[17] Aller dans la configuration SIL
Aller dans le mode simulation
Aller dans la configuration du rail d’alimentation
Exécuter calibration de process
Aller dans la configuration langue
Aller dans la configuration du mot de passe
Aller dans la configuration d’affichage
Exécuter opérations de mémoire
[18] Charger la configuration sauvegardée au module
Sauvegarder la configuration dans la 4501
[19] Ajuster le contraste LCD
[20] Ajuster le rétro-éclairage LCD
[21] Entrer numéro repère de 5 caractères
[22] Valeur de l’entrée analogique affichée en ligne 3
Valeur de la sortie analogique affichée en ligne 3
Numéro repère affiché en ligne 3
Alterner les informations affichées
[23] Permettre protection par mot de passe ?
[24] Entrer Nouveau mot de passe
[25] Sélectionner langue
[26] Sélectionner voie pour calibration
[27] Calibrer l’entrée basse à la valeur de process ?
[28] Régler valeur de la position basse de la calibration
[29] Calibrer l’entrée haute à la valeur de process ?
[30] Régler valeur de la position haute de la calibration
[31] Utiliser valeurs de calibration process ?
[32] Sélectionner voie pour simulation
[33] Régler la valeur de simulation en entrée
[34] Permettre verrouillage de la configuration SIL ?
0-20 mA n’est pas une gamme de sortie valable en
opération SIL
[35] Régler temps de réponse de la sortie analogique en
secondes
[36] Sélectionner Capteur de température interne
Sélectionner Bornier CSF (accessoire)
[37] ... Ect-ce que la voie utilise des données de calibration
compensées au process ?
[38] Etat de la configuration SIL ( Ouverte / Verrouillée)
[40] Rupture du câble capteur
[41] Court circuit du capteur
[42] Entrée dépasse l’échelle basse
[43] Entrée dépasse l’échelle haute
[44] Erreur d’entrée - contrôler les connexions et redémarrer
le module
[45] Erreur de la sortie analog. - contrôler connexions et
redémarrer le module
[46] Erreur dans la mémoire FLASH - contrôler la
configuration
[47] Configuration ou version invalide
[48] Erreur matériel
[49] Erreur du capteur CSF - contrôler la température du
module
[50] Erreur CSF - contrôler le bornier CSF
[51] Pas de communication
9113 - Product Version 9113-002
75
76
9113 - Product Version 9113-002
Temperatur / ma Wandler
9113
Inhaltsverzeichnis
Warnung..............................................................................
Zeichenerklärungen.............................................................
Sicherheitsregeln.................................................................
Zerlegung des Systems 9000.............................................
EG-Konformitätserklärung...................................................
Erweiterte Merkmale...........................................................
Verwendung.........................................................................
Technische Merkmale..........................................................
Anwendungen.....................................................................
PR 4501 Display / Programmierfront..................................
Bestellangaben....................................................................
Elektrische Daten................................................................
Konfiguration der Sensorfehlerüberprüfung........................
Visualisierung im 4501:
Eingangssignal außerhalb des Bereichs.........................
Fühlerfehlererkennung.....................................................
Fehleranzeige..................................................................
Anschlüsse..........................................................................
Blockdiagramm...................................................................
Signalfehler- und Kabelfehler Erkennung
ohne Frontdisplay................................................................
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten.................
Flussdiagramm, Erweiterte Einstellungen (ADV.SET)..........
Scrollender Hilfstext im Display Zeile 3..............................
Appendix.............................................................................
IECEx Installation Drawing..............................................
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK..................
FM Installation Drawing...................................................
Safety Manual.................................................................
9113 - Product Version 9113-002
78
78
78
80
81
82
82
82
83
84
85
85
90
90
90
90
92
93
94
95
100
101
102
103
106
118
121
77
Warnung
Die folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem
Zustand des Gerätes und unter ESD-sicheren Verhältnisse
durchgeführt werden:
Installation, Montage und Demontage von Leitungen.
Fehlersuche im Gerät.
Reparaturen des Gerätes und Austausch von Sicherungen
dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.
warnung
Die Frontplatte des Gerätes darf nicht geöffnet werden, weil
hier­durch die Kontakte zur Kontaktierung des Frontdisplays
4501 beschädigt werden können. Das Gerät enthält keine internen DIP-Schalter oder Programmierbrücken.
Zeichenerklärungen
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Das Handbuch ist sorgfältig
durchzulesen vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes, um
schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung zu vermeiden.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Gerät die Vor­
schriften erfüllt.
Doppelte Isolierung ist das Symbol dafür, dass das Gerät besondere
Anforderungen an die Isolierung erfüllt.
Ex-Geräte sind entsprechend der ATEX Direktive für die Verwendung in Ver­
bindung mit Installationen in explosionsgefährdeter Umgebung zuge­lassen.
Sicherheitsregeln
Definitionen
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind,
eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl
technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und
die mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
78
9113 - Product Version 9113-002
Empfang und Auspacken
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen und kontrollieren Sie beim
Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Ver­packung sollte
beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
Umgebungsbedingungen
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen
oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung,
welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet,
mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Das Gerät muss im Verschmutzungsgrad 2 oder besser installiert werden.
Das Gerät ist so konzipiert, dass es auch in einer Einsatzhöhe von bis zu
2 000 m noch sicher funktioniert.
Installation
Das Gerät darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind
und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen,
sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch
direkt mit PR electronics GmbH, Im Erlengrund 26, D-46149 Oberhausen,
(Tel.: (0) 208 62 53 09-0) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10,
DK-8410 Rønde, Dänemark (Tel.: +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
Der Einsatz von verdrillter Leitung ist nicht erlaubt außer die Enden sind mit
Aderendhülsen versehen.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen
befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.
Das Gerät ist mit Feldverdrahtungsklemmen ausgestattet und wird von einem
Netzteil mit doppelter / verstärkter Isolierung versorgt. Der Netzschalter sollte
leicht zugänglich und in der Nähe des Gerätes sein. Der Netzschalter sollte mit
einem Schild gekennzeichnet sein, auf dem steht, dass durch Betätigung dieses
Schalters das Gerät vom Netz genommen wird.
Für den Anschluss auf der Power Rail 9400 wird das Gerät über das Power
Control Unit 9410 versorgt.
Die ersten beiden Ziffern der Seriennummer geben das Produktionsjahr an.
9113 - Product Version 9113-002
79
Kalibrierung und Justierung
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
Bedienung im Normalbetrieb
Das Bedienungspersonal darf das Gerät nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, sodass
die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h., es
darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Gerät muss so plaziert
sein, dass es leicht zu bedienen ist.
Reinigung
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden,
der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.
Haftung
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht
genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine
Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
Zerlegung des Systems 9000
Abbildung 1:
Das Gerät wird von der Power Rail
gelöst, indem man den unteren
Verschluss löst.
80
9113 - Product Version 9113-002
EG-Konformitätserklärung
Als Hersteller bescheinigt
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hiermit für das folgende Produkt:
Typ: 9113
Name: Temperatur / mA Wandler
die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:
Die EMV Richtlinien 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61326-1 : 2006
Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische
Daten des Gerätes.
Die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61010-1 : 2001
Die ATEX Richtlinien 94/9/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006, EN 60079-0 : 2006,
EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005, EN 60079-26 : 2007
ATEX-Zertifikat: KEMA 07ATEX0148 X
Zulassungsstelle:
KEMA Quality B.V. (0344)
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Rønde, 24. September 2009
Kim Rasmussen
Unterschrift des Herstellers
9113 - Product Version 9113-002
81
temperatur / ma Wandler
9113
•
•
•
•
Eingang für WTH, TE und mA
Aktiver / passiver mA-Ausgang
1 oder 2 Kanäle
Kann separat über Klemmenanschluss oder über die
Power Rail 9400 versorgt werden
• SIL 2-zertifiziert über Full Assessment
Erweiterte Merkmale
• Konfiguration und Überwachung über das abnehmbare Frontdisplay (PR 4501);
Prozesskalibrierung und Signalsimulierung.
• Kopieren der Konfiguration zwischen Geräten des gleichen Typs über das
abnehmbare Frontdisplay 4501.
• Temperaturkompensation entweder über die interne CJC oder zur höheren
Genauigkeit die externe CJC mittels einer Anschlussklemme mit integrierten
Pt100 (5910Ex, Kanal 1 / 5913Ex, Kanal 2) benutzen.
• Das Gerät erkennt automatisch, ob es ein aktives oder ein passives
Stromsignal liefern muss.
• Erweiterte Überwachung der internen Kommunikation und gespeicherten Daten.
• SIL 2-Funktionalität ist optional und muss über einen Menüpunkt aktiviert
werden.
Verwendung
• Das Gerät kann in sicheren Bereichen und in Zone 2 / div. 2 eingesetzt werden und Signale aus Zone 0, 1, 2, 20, 21 sowie 22 / Class I/II/III, Div. 1, Gr.
A-G aufnehmen.
• Umwandlung und Skalierung von Temperatursignalen (Pt, Ni und TE) sowie
aktiven Stromsignalen.
• Der 9113 wurde entwickelt und zertifiziert für SIL 2-Anwendungen
entsprechend den Anforderungen der Richtlinie IEC 61508.
Technische Merkmale
• 1 grüne und 2 rote Leuchtdioden in der Front des Gerätes zeigen den
normalen Betrieb und Fehlfunktionen an.
• 2,6 kVAC galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
82
9113 - Product Version 9113-002
Anwendungen
Eingangssignale:
Ausgangssignale:
Kanal 1:
Strom
+
TE
WTH
Verbindung,
Leiter
*
Analog, 0/4...20 mA
Kanal 2:
2-Draht-Versorgung -
44
14
43
13
42
12
41
11
Bitte die CJC-Anschlussklemme Typ
5910Ex/ 5913Ex separat bestellen!
mA
+
mA
+
-
Kanal 1:
2-Draht-Versorgung mA
+
mA
+
-
Power Rail
Fehler-Signal
Rail, +24 VDC
Rail, Erde
Keine Verbindung
Keine Verbindung
Kanal 2:
Strom
+
TE
Versorgungsanschluss:
WTH
Verbindung,
Leiter
*
54
31
53
32
52
33
51
34
Erde
Versorgung +19,2...31,2 VDC
Gerätestatus
N.C.
Bitte die CJC-Anschlussklemme Typ
5910Ex/ 5913Ex separat bestellen!
Zone 0, 1, 2,
20, 21, 22 /
Cl. I/II/III, div. 1
gr. A-G
Gerätestatus
Versorgung über
Power Rail
Zone 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D oder sicheres Bereich
9113 - Product Version 9113-002
83
PR 4501 display / programmierfront
Funktionallität
Die einfache Menüstruktur leitet automatisch durch die relevanten Einstellungen. Der scrollende Hilfetext macht es sehr einfach
diese Geräte einzusetzen. Sie finden weitere Beschreibungen
der Funktionen und Programmierungsmög­lichkeiten im
Abschnitt ”Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten”.
Anwendungen
• Kommunikationsschnittstelle zur Änderung der operativen Parameter im 9113.
• Kann von einem 9113 auf das nächste gesteckt werden um die Daten des
ersten Messumformers auf den nächsten zu übertragen.
• Wenn das Gerät im Prozess integriert ist, zeigt das Display die entsprechenden Prozesswerte und den jeweiligen Prozessstatus an.
Technische Merkmale
• LCD Display mit 4 Zeilen; Zeile 1 (5,57 mm hoch) zeigt das Eingangsstatus,
Zeile 2 und 3 (3,33 mm hoch) zeigen den Analogeingang, Analogausgang
oder den Geräte-TAG und die Einheiten, und Zeile 4 den Status
der SIL-Konfiguration (offen / verriegelt) an. Statischer Punkt = SILverriegelt, blinkender Punkt = nicht SIL-verriegelt. Zeile 4 zeigt auch den
Kommunikationsstatus an.
• Der Zugriff auf die Programmierung kann mit der Eingabe eines Passwortes
blockiert werden. Das Passwort wird im Messumformer gespeichert, um
den höchsten Grad an Schutz gegen nicht autorisierte Änderungen der
Konfiguration sicherzustellen.
Montage / Installation
• Stecke das 4501 auf die Front des 9113.
84
9113 - Product Version 9113-002
Bestellangaben
9113BA
9113BB
4501
5910Ex
5913Ex
9400
= Temperatur / mA Wandler, 1 Kanal
= Temperatur / mA Wandler, 2 Kanäle
= Display / Programmierfront
= CJC-Anschlussstecker, Kanal 1
= CJC-Anschlussstecker, Kanal 2
=Power Rail
Elektrische Daten
Umgebungstempeatur................................. -20...+60°C
Lagertemperatur........................................... -20...+85°C
Allgemeine Daten:
Versorgungsspannung, DC.......................... 19,2...31,2 VDC
Stromverbrauch, max................................... ≤ 3,5 W (2 Kanäle)
Sicherung..................................................... 400 mA T / 250 VAC
Isolationsspannungen, Test / Betrieb:
Eingang / Ausgang / Versorgung............. 2,6 kVAC / 250 VAC
Ausgang 1 zum Ausgang 2...................... 1,5 kVAC / 150 VAC verstärkt
Statusrelais zur Versorgung..................... 1,5 kVAC / 150 VAC verstärkt
Kommunikationsschnittstelle....................... Programmierfront 4501
Signal- / Rauschverhältnis........................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Durchschnittliches Ansprechzeit inkl. Verzögerung:
Temperatur-Eingang................................. ≤ 1 s
mA-Eingang.............................................. ≤ 0,4 s
Kalibrierungstemperatur............................... 20...28°C
9113 - Product Version 9113-002
85
Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:
Allgemeine Werte
Eingangsart
Absolute
Genauigkeit
Temperaturkoeffizient
Alle
≤ ±0,1% d. Messsp.
≤ ±0,01% d. Messsp. / °C
Grundwerte
Eingangsart
Grundgenauigkeit
Temperaturkoeffizient
mA
≤ ±16 µA
≤ ±1,6 µA / °C
Pt100, Pt200,
Pt 1000
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Pt500, Ni100,
Ni120, Ni 1000
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
Pt50, Pt400, Ni50
≤ ±0,4°C
≤ ±0,04°C / °C
Pt250, Pt300
≤ ±0,6°C
≤ ±0,06°C / °C
Pt20
≤ ±0,8°C
≤ ±0,08°C / °C
Pt10
≤ ±1,4°C
≤ ±0,14°C / °C
TE-Typ:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,1°C / °C
TE-Typ: R, S, W3,
W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
TE-Typ: B
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
TE-Typ: B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMV Störspannungseinfluss................................ < ±0,5% d. Messsp.
Erweitere EMV Störfestigkeit:
NAMUR NE 21, Kriterium A, Burst....................... < ±1% d. Messsp.
Leitungsquerschnitt...................................... AWG 26...14 / 0,13...2,08 mm2
Litzendraht
Klemmschraubenanzugsmoment................. 0,5 Nm
Relative Luftfeuchtigkeit............................... < 95% RF (nicht kond.)
Abmessungen, ohne Frontdisplay (HxBxD)... 109 x 23,5 x 104 mm
Abmessungen, mit Frontdisplay (HxBxD).... 109 x 23,5 x 116 mm
86
9113 - Product Version 9113-002
Schutzart......................................................
Gewicht........................................................
Isolierung:
Eingang zu irgenwelchen.............................
Analogausgang zur Versorgung...................
Statusrelais zur Versorgung.........................
IP20
250 g / 265 g mit 4501
300
300
150
300
VAC
VAC
VAC
VAC
doppelte/verstärkte Iso.
doppelte/verstärkte Iso.
doppelte/verstärkte oder
Basisisolierung
WTH-Eingang:
Eingangsart
Min.
Wert
Max.
Wert
Norm
Pt100
Ni100
-200°C
-60°C
+850°C
+250°C
IEC60751
DIN 43760
Eingang für TE-Typen:
Pt10*, Pt20*, Pt50*, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Kabelwiderstand pro Leiter (max.)............... 50 Ω
Fühlerstrom.................................................. Nom. 0,2 mA
Wirkung des Leitungswiderstandes
(3- / 4-Leiter)................................................ < 0,002 Ω / Ω
Fühlerfehlererkennung..................................Programmierbar ON / OFF
Fühlerfehlerstrom:
Bei Erkennung.......................................... < 2 μA
Sonst........................................................ 0 μA
* Keine Kurzschlusserkennung für Pt10, Pt20 und Pt50
TE-Eingang:
Typ
Min.
Wert
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
Max.
Wert
Norm
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
9113 - Product Version 9113-002
87
Vergleichsstellenkompensation (CJC):
CJC über externen Sensor in der
Anschlussklemme 5910........................... 20...28°C ≤ ± 1°C
-20...20°C og 28...70°C ≤ ± 2°C
CJC über internen Sensor....................... ±(2,0°C + 0,4°C * ∆t)
∆t = interne Temperatur - Umgebungstemperatur
Fühlerfehlererkennung.................................. Programmierbar ON oder OFF
(nur Kabel Drahtbruch)
Fühlerfehlerstrom:
bei Erkennung.......................................... Nom. 2 μA
sonst......................................................... 0 μA
Stromeingang:
Messbereich................................................. 0...20 mA
Programmierbare Messbereiche.................. 0...20 und 4...20 mA
Eingangswiderstand..................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Fühlerfehlererkennung.................................. Programmierbar ON / OFF
Nur 4...20 mA (NAMUR)
Stromausgang:
Signalbereich (Spanne)................................ 0...20 mA
Programmierbare Signalbereiche................. 0...20 / 4...20 /
20...0 und 20...4 mA
Belastung (max.)........................................... 20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Belastungsstabilität...................................... ≤ 0,01% d. Messspanne / 100 Ω
Fühlerfehlererkennung.................................. 0 / 3,5 / 23 mA / keine
NAMUR NE 43 Upscale / Downscale........... 23 mA / 3,5 mA
Ausgangsbegrenzung:
4...20 und 20...4 mA Signale.................... 3.8...20,5 mA
0...20 und 20...0 mA Signale.................... 0...20,5 mA
Strombegrenzung......................................... ≤ 28 mA
2-Draht-Ausgang 4...20 mA:
Signalbereich................................................ 4...20 mA
Belastungsstabilität...................................... ≤ 0,01% d. Messspanne / 100 Ω
Belastungswiderstand.................................. ≤ (VVersorgung -3,5) / 0,023 A [Ω]
Externe 2-Draht-Versorgungsbereich........... 3,5...26 VDC
Wirkung der externen 2-Draht
Versorgungsspannungsänderung................ < 0,005% d. Messspanne / V
Statusrelais in sicheres Bereich:
Max. Spannung............................................ 125 VAC / 110 VDC
Max. Strom................................................... 0,5 AAC / 0,3 ADC
Max. Leistung............................................... 62,5 VA / 32 W
Marine-Zulassung:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.......... Angefordert
88
9113 - Product Version 9113-002
GOST R Zulassung:
VNIIFTRI, Cert No.........................................
SIL-Certifizierung:
exida, Cert No..............................................
Eingehaltene Richtlinien:
EMV 2004/108/EG........................................
LVD 2006/95/EG...........................................
ATEX 94/9/EG...............................................
IECEx............................................................
c FM us........................................................
UL, Standard for Safety...............................
SIL................................................................
Siehe www.prelectronics.de
PREl 070902 P0002 C03.01
Norm:
EN 61326-1
EN 61010-1
EN 60079-0, -11, -15, -26
und EN 61241-0, -11
IEC 60079-0, -11, -15 og -26
IEC 61241-0 und -11
FM 3600, 3611, 3810
CSA E60079-0, -15
CSA 22.2 -25, -142, -213
ANSI/ISA-12.00.01 / 12.12.02
UL 61010-1
IEC 61508
d. Messspanne = der momentan gewählten Messspanne
9113 - Product Version 9113-002
89
Konfiguration der Sensorfehlerüberprüfung
Sensorfehlerüberprüfung:
Gerät:
Konfiguration
OUT.ERR=NONE.
Sonst:
9113
Fühlerfehlererkennung
OFF
ON
Visualisierung im 4501:
Eingangssignal außerhalb des Bereichs
Eingang
CURR
TEMP
Außerhalb des Bereichs Anzeige (IN.LO, IN.HI):
Bei Verlassen des Gewählten Bereichs des A/D-Wandlers oder des Polynoms
Bereich
Anzeige
Grenze
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< Temperaturbereich -2°C
TE / WTH
IN.HI
> Temperaturbereich +2°C
Display Anzeige unter Min. / über Max. (-1999, 9999):
Eingang
Bereich
Alle
Alle
Anzeige
-1999
9999
Grenze
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Fühlerfehlererkennung
Fühlerfehlererkennung (SE.BR, SE.SH):
Eingang
CURR
TEMP
Bereich
Schleife unterbrochen (4...20 mA)
TE
Anzeige
SE.BR
SE.BR
Grenze
<= 3,6 mA; > = 20,75 mA
> 10 kΩ...165 kΩ
WTH: 2-, 3- und 4-Leiter
Für Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Ni50 und
Ni120
SE.BR
> 900...1000 Ω
(Leiter > 50 Ω)
WTH: 2-, 3- und 4-Leiter
für Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 und
Ni1000
SE.SH
< ca. 15 Ω
SE.BR
> 10...12 kΩ
(Leiter > 50 Ω)
SE.SH
< ca. 15 Ω
Fehleranzeige
Anzeige bei Hardwarefehler
Fehlersuche
Eingang unterschritten
Eingang überschritten
Anzeige
IN.LO
Fehlergrund
Siehe Bedingungen oben
IN.HI
Siehe Bedingungen oben
Sensor Drahtbruch
SE.BR
Siehe Bedingungen oben
Sensor Kurzschluss
SE.SH
Siehe Bedingungen oben
Test des internen CJC-Fühlers
CJ.ER
Interner CJC-Fühler defekt oder
Temp. außerh. des Bereichs**
CJC-Anschlussklemmen-Fehler - überprüfe CJCKlemmenblock
CJ.CE
Defekte oder fehlende CJCAnschlussklemme, Temperatur
außerhalb des zulässigen Bereiches
90
9113 - Product Version 9113-002
Anzeige bei Hardware Fehler
Fehlersuche
Anzeige
Grund
Eingangs-Fehler - Verbindungen kontrollieren und
Versorgung kurz unterbrechen
IN.ER
Eingangssignalwerte außerhalb des
Bereichs oder an falsche Klemmen
angeschlossen*
Fehler im analogen Ausg. - Verbindungen
kontrollieren und Versorgung kurz unterbrechen
AO.ER
Fehler im analogen Stromausgang
(nur SIL-Modus)*
Keine Kommunikation
NO.CO
Keine Kommunikation zwischen
Gerät und Frontdisplay 4501
FLASH Memory Fehler - Konfiguration kontrollieren
FL.ER
CO.ER
FLASH-Fehler
(Konfiguration ungültig)***
Ungültige Konfiguration oder Version
TY.ER
Konfiguration vom EEprom
hat einen ungültigen Wert oder
Revisionsnummer
Hardware Fehler
RA.ER
RAM Fehler*
Hardware Fehler
IF.ER
Interner FLASH-Fehler*
Hardware Fehler
SW.ER
SW-Monitor-Fehler*
Hardware Fehler
AD.ER
Fehler A/D-Wandler*
Hardware Fehler
AO.SU
Fehler der AnalogausgangsVersorgung*
Hardware Fehler
CA.ER
Werkseitiger Kalibrierungsfehler*
Hardware Fehler
CM.ER
CPU Fehler*
Fehler in der Überprüfung der
Initialisierung*
Hardware Fehler
II.ER
Hardware Fehler
RS.ER
Reset-Fehler*
Hardware Fehler
IC.ER
Kommunikationsfehler im Eingang*
Hardware Fehler
M1.ER
CPU Fehler Kanal 1*
Hardware Fehler
M2.ER
CPU Fehler Kanal 2*
Hardware Fehler
MC.ER
CPU Konfigurations-Fehler*
Hardware Fehler
MF.ER
CPU FLASH-Fehler*
Hardware Fehler
MR.ER
CPU RAM-Fehler*
Hardware Fehler
MS.ER
CPU Spannungsversorgungs-Fehler*
Hardware Fehler
MP.ER
CPU ProgFlow-Fehler**
! Alle Fehleranzeigen im Display blinken im Sekundentakt. Der Hilfstext erklärt den Fehler.
* Fehler wird entweder durch Durchschalten der Grundeinstellungen oder durch Wegnahme der
Versorgungsspannung zurück gesetzt!
Einige Fehler können nur durch Wegnahme der Versorgungsspannung zurück gesetzt werden.
** Fehler wird entweder durch Durchschalten der Grundeinstellungen oder durch Wegnahme der
Versorgungsspannung zurück gesetzt!
Fehler greift nur bei TE-Eingang.
***Fehler wird durch Durchschalten der Grundeinstellungen zurück gesetzt.
9113 - Product Version 9113-002
91
Anschlüsse
Power Rail
Verbindungen
Versorgung und
Statusrelais
91 92 93 94 95
31 32 33 34
Eingänge
Kanal 1
NC = keine Verbindung
WTH, 2-Leiter
WTH, 3- / 4-Leiter
TE, interner
Temperatur-Fühler
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
Kanal 2
+
-
*TE,
CJC-Stecker
41 42 CJC 44
+
-
WTH, 2-Leiter
WTH, 3- / 4-Leiter
TE, interner
Temperatur-Fühler
*TE,
CJC-Stecker
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 CJC 54
+
-
Strom
Strom
41 42 43 44
51 52 53 54
-
Kanal 2
Kanal 1
N.C.
Erde
+24 V
Erde NC NC
Fehler-Signal +24 V
+
-
+
-
* Bitte die CJCAnschlussstecker 5910Ex
(Kanal 1) / 5913Ex (Kanal 2)
separat bestellen.
+
Kanal 1
Ausgänge
Strom
(aktiver Ausgang)
2-Draht-Umformer
(passiver Ausgang)
Strom
(aktiver Ausgang)
2-Draht-Umformer
(passiver Ausgang)
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
- mA +
92
+
mA
- mA +
9113 - Product Version 9113-002
+
mA
12 mA
100C

9113 - Product Version 9113-002
-
+
-
+
Strom
Strom
3
2
4
3
2
WTH, Verbindung, Leiter
4
WTH, Verbindung, Leiter
+
-
*
TE
+
-
*
TE
Gerätestatus, Grün
51
52
53
54
41
42
43
44
Kanal 2 Status, Rot
Kanal 1 Status, Rot
Kanal 1
CPU
9113
Kanal 2
FLASH
Erde
+24V
NC* NC*
Power Rail Verbindungen
13
14
11
12
34
31
32
33
mA
mA
+
mA
+
mA
* NC = keine Verbindung
Erde
I+
Erde
I+
Statusrelais N.C.
Statusrelais N.C.
Versorgung +24 VDC
Erde
Blockdiagramm
93
94
Blinkt
OFF
OFF
Blinkt
Blinkt
Blinkt
Blinkt
Blinkt
Blinkt
Keine Versorgung
Gerät defekt
Kanal 1 defekt (Kanal 2 OK)
Kanal 2 defekt (Kanal 1 OK)
Kanal 1, Signal OK
Kanal 1,
Kabel Kurzschluss / Bruch
Kanal 2, Signal OK
Kanal 2,
Kabel Kurzschluss / Bruch
Grüne LED
Gerät OK
Status
OFF
OFF
Blinkt
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Kanal 1:
Rote LED
OFF
Blinkt
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Kanal 2:
Rote LED
OFF
Liste der LED und Fehlersignalanzeigen
Abgefallen
Angesteuert
Abgefallen
Angesteuert
Abgefallen
Abgefallen
Abgefallen
Abgefallen
Statusrelais,
N.C.
Angesteuert
Geschlossen
(wenn aktiviert)
Offen
Geschlossen
(wenn aktiviert)
Offen
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Power Rail
Signalstatus
Offen
Signalfehler- und Kabelfehler Erkennung ohne Frontdisplay
9113 - Product Version 9113-002
Konfiguration /
Bedienung der Funktionstasten
Dokumentation für das Flussdiagramm.
Grundsätzliches
Bei der Konfiguration des 9113 werden Sie durch alle Parameter geleitet und
Sie können die Einstellungen wählen, welche zur Applikation passt. Für jedes
Menü existiert ein scrollender Hilfetext welcher automatisch in der 3. Zeile im
Display gezeigt wird.
Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt:
1 erhöht den numerischen Wert oder wählt nächsten Parameter
2setzt den numerischen Wert herab oder wählt nächsten Parameter
3übernimmt den gewählten Wert und beendet das Menü
Wenn eine Konfiguration eingegeben worden ist, kehrt das Display auf den
Menüpunkt 1.0 zurück.
Bei drücken und halten von 3 springt man zurück zum vorherigen Menü oder
in den Normal-Zustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter zu
speichern.
Wenn für 1 Minute keine Taste betätigt wird, geht das Display in den NormalZustand zurück, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern.
Weitere Erklärungen
Passwordschutz: Der Zugriff auf die Programmierung kann mit der Eingabe
eines Passwortes blockiert werden. Das Passwort wird im 9113 gespeichert,
um den höchsten Grad an Schutz gegen nicht autorisierte Änderungen der
Konfiguration sicherzustellen. Bei Eingabe des Master-Passwortes 2008 sind
alle Konfigurationsmenüs erreichbar.
Auswahl der Einheiten
Wenn man Temperatursignal als Eingangsparameter auswählt, kann man
auch auswählen, welchem Prozesswert angezeigt wird (siehe Tabelle).
Der Wert wird in °C oder °F angezeigt. Dieses wird nach Auswahl des
Temperatureingangs im Menüpunkt ausgewählt.
9113 - Product Version 9113-002
95
CJC
Im CJC-Menü haben Sie die Wahl zwischen externer und interner
Kaltstellenkompensation (CJC). Die externe CJC-Anschlussklemme PR
5910Ex/5913Ex muss separat bestellt werden.
Signal- und Sensorfehlerinformation per Programmierfront 4501
Sensorfehler (s. Grenzen im Diagramm), wird als SE.BR (Sensorfehler) oder
SE.SH (Fühlerkurzschluß) angezeigt. Signale, ausserhalb des gewählten
Bereichs (kein Sensorfehler, s. Tabelle für Grenzen), werden als IN.LO
(niedriges Eingangssignal) oder IN.HI (hohes Eingangssignal) angezeigt. Die
Fehlermeldung wird als Text in der 2. Zeile für Kanal1 und der 3. Zeile für
Kanal 2 mit blinkender Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Zeile 4 der Anzeige
zeigt den Status der SIL-Konfiguration (Statischer Punkt = SIL-verriegelt,
blinkender Punkt = nicht SIL-verriegelt) an. COM (Kugelsymbol mit laufendem
Kreis) zeigt an, ob das 4501 korrekt funktioniert.
Signal und Sensorfehleranzeige ohne Programmierfront
Der Gerätestatus kann auch von den 3 LEDs an der Vorderseite des Gerätes
abgelesen werden.
Grün blinkende LED zeigt normalen Betrieb an.
Grüne LED leuchtet nicht bedeutet keine Versorgungsspannung oder
Gerätefehler.
Dauernd rot leuchtende LED signalisiert einen schwerwiegenden Fehler.
Rot blinkende LED zeigt Sensorfehler an.
Hauptfunktionen
Das Gerät bietet Zugang zu verschiedenen Funktionen, welche mit “YES“ bei
der Abfrage „ADV.SET“ bestätigt werden muß.
Anzeigeeinstellungen: Sie können Werte einstellen, wie Displaykontrast und
Hintergrundhelligkeit. Einstellung der TAG-Nummer mit 5 alphanumerischen
Werten. Auswahl der Anzeigefunktion in der dritten Zeile zwischen
Analogeingang, Analogausgang oder TAG Nummer, oder wechselnde
Information.
Zweipunkt Prozesskalibrierung: Mit dem Gerät kann mit zwei Punkten des
Eingangssignals eine Prozesskalibrierung durchgeführt werden. Ein niedriges
Eingangssignal (0% nicht unbedingt nötig) muss anliegen und der aktuelle
Wert wird übernommen. Dann wird ein höherer Wert (nicht unbedingt 100%)
eingelesen. Wenn Sie die Kalibrierung akzeptieren, wird das Gerät mit den
neuen Werten übernommen. Wenn Sie später diese Werte verwerfen oder
andere Parameter eingeben, wird die Werkskalibrierung übernommen.
96
9113 - Product Version 9113-002
Prozesssimulationsfunktion: Wenn Sie die Abfrage “EN.SIM” bestätigen, ist
es möglich ein Eingangssignal zu simulieren, d.h. die hoch/runter Tasten
kontrollieren das Ausgangssignal.. Das Menu kann nur verlassen werden
beim Drücken auf 3 (keine Zeitauslösung). Das Simulierungsfunktion wird
automatisch verlassen, wenn das 4501 entfernt wird.
Passwort: Sie können ein Passwort zwischen 0000 und 9999 einstellen, um
ein unbefugtes Verändern der Parameter zu vermeiden. Das Gerät wird
werksseitig ohne Passworteingabe ausgeliefert.
Sprache: Im Menü ”lang.setup” können Sie zwischen 7 verschiedenen
Sprachen auswählen, die Sie mit Hilfetexten unterstützen. Sie können
auswählen zwischen: UK, DE, FR, IT, ES, SE und DK.
Power Rail: Im Menü ”Rail” können Sie wählen, ob Sensor-Fehler an die
zentrale Überwachung im Power Control Unit PR 9410 weitergegeben werden
sollen.
Safety Integrity Level (SIL): Für Details sehen Sie bitte im
Sicherheitshandbuch (Safety Manual) nach.
9113 - Product Version 9113-002
97
Flussdiagramm
Wenn für eine Dauer von 1 Minute keine Taste betätigt wird, kehrt das
Display auf den Menüpunkt 1.0 zurück und eventuelle Änderungen in der
Konfiguration werden nicht gespeichert.
1 Wert erhöhen / nächsten Parameter wählen
2 Wert herabsetzen / vorheringen Parameter Wählen
3 Parameter speicher und nächsten Parameter wählen
Halten 3 Zurück zum vorheringen Parameter / zurück zum Menüpunkt
1.0 ohne Speicherung von Änderungen
Power up
 3
12 mA
[email protected]
Wenn SIL-verriegelt
direkt zu [EN.SIL]
1.0
0000
9999
12
NO
YES
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
NO
CURR
TEMP
12
4-20
0-20
12
20-4
20-0
4-20
0-20
12
23mA
0/3.5mA
NONE
12
3 CURR 3 4-20 3 4-20 3
23
I.RANGE
Txt 4
OUT.ERR
Txt 13
ADV.SET
Txt 2
CH1 TYPE
Txt 3
O.RANGE
Txt 12
1.2
1.1
1.0 =
1.1 =
1.2 =
1.3 =
1.4
Normal-Zustand. Zeile
1 zeigt das Eingangsstatus, Zeile 2 und 3
zeigen den Analogeingang, Analogausgang oder den GeräteTAG und die Einheiten,
und Zeile 4 den Status
der SIL-Konfiguration
(offen / verriegelt) an.
Statischer Punkt =
SIL-verriegelt, blinkender Punkt = nicht
SIL-verriegelt.Zeile 4
zeigt auch den Kommunikationsstatus an.
Nur wenn durch
Passwort gesichert.
Nicht gültig für
folgende Eingangssignale: 0...20 mA.
Nur wenn Eingangssignal Temperatur. Min.
und Max. gemäß
gewählten Sensortyp
Nur wenn die Konfiguration nicht durch
Passwort gesichert ist
@F
@C
12
3
@C
UNIT
Txt 9
TEMP 3
CH1 TYPE
Txt 3
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 5
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
Ni
3 100 3
3W
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC
SENSOR
Txt 10
YES 3
ADV.SET
Txt 2
4W
3W
2W
12
SENSOR
Txt 10
TC.Lr TC.W5 TC.W3
TC.U TC.T TC.S TC.R
TC.N TC.L TC.WK
TC.J TC.E
12
Roter Text bedeutet Sicher­
heitsparameter in einer
SIL Konfiguration. Siehe
Sicherheitshandbuch (Safety
Manual) für Details.
98
3
3
3
CONN
INT
12
3 TC.K 3 INT 3
TC.TYPE
Txt 18
Fortsetzung auf Seite 96
Flussdiagramm ADV.SET
9113 - Product Version 9113-002
CJC
Txt 36
999.9
-199.9
12
999.9
-199.9
12
0
60
12
0.0 3 150.0 3
OUT.LO
Txt 14
1.3
OUT.HI
Txt 15
1.3
0
RESP.
Txt 35
3
Konfiguration von
Kanal 2
identisch zum
Kanal 1
3
Zum Normal-Zustand 1.0
9113 - Product Version 9113-002
99
MEM, DISP,
CAL, SIM,
PASS, LANG,
RAIL, SIL
12
FlussdiagramM,
SAVE
LOAD
12
Erweiterte Einstellungen (ADV.SET)
MEM 3 SAVE 3
SETUP
Txt 17
MEMORY
Txt 18
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 17
PASS 3
SETUP
Txt 17
3
9
0
12
3
9
@
A
12
3 TAG1 3 TAG2 3 A.OUT 3
CONTRA
Txt 19
LIGHT
Txt 20
YES
NO
12
9999
0000
12
NO
3 0000 3
EN.PASS
Txt 23
ALT
TAG
A.OUT
A.IN
12
@
A
12
VALVE 5
Txt 21
TEMP 4
Txt 21
DISP
Txt 22
-200
850
12
YES
NO
12
-200
850
12
NEW.PAS
Txt 24
NO
ES, IT, SE, FR,
DE, DK, UK
12
LANG 3
SETUP
Txt 17
UK
3
LANGUA
Txt 25
CH.2
CH.1
12
YES
NO
12
CAL 3 CH.1 3
SETUP
Txt 17
CAL
Txt 26
NO
3 20.0 3 YES 3 100.0 3 YES
CAL.LO
Txt 27
@C
Txt 28
CAL.HI
Txt 29
NO
YES
NO
12
YES
NO
12
@C
Txt 30
USE.CAL
Txt 31
NO
RAIL 3 YES 3
SETUP
Txt 17
RAIL.ER
Txt 16
CH.2
CH.1
12
-200
850
12
2.0 Im Untermenü Simulation (SIM) muss 3
betätigt werden um auf den Menüpunkt 1.0
zurückzukehren.
SIM 3 CH.1 3 25.0 3
SETUP
Txt 17
SIM
Txt 32
@C
Txt 33
2.0
YES
NO
12
SIL 3
SETUP
Txt 17
NO
EN.SIL
Txt 34
0000
9999
12
LOCK
OPEN
12
Bestätigung der SIL-Konfiguration
3 2007 3 LOCK 3
NEW.PAS
Txt 55
NO
CONFIG
Txt 38
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
. . . . . .
1.4
100
9113 - Product Version 9113-002
Zum NormalZustand 1.0
3
Scrollender Hilfstext im Display Zeile 3
[01] Einstellung des korrekten Passwortes
[02] Eingabe erweitertes Setup Menü?
[03] Auswahl Temperatur-Eingang
Auswahl Stromeingang
[04] Wähle 0-20 mA Eingangsbereich
Wähle 4-20 mA Eingangsbereich
[05] Wähle TE Sensor Typ
Wähle Ni Sensor Typ
Wähle Pt Sensor Typ
[06] Wähle Pt10 als Sensor Typ
Wähle Pt20 als Sensor Typ
Wähle Pt50 als Sensor Typ
Wähle Pt100 als Sensor Typ
Wähle Pt200 als Sensor Typ
Wähle Pt250 als Sensor Typ
Wähle Pt300 als Sensor Typ
Wähle Pt400 als Sensor Typ
Wähle Pt500 als Sensor Typ
Wähle Pt1000 als Sensor Typ
[07] Wähle Ni50 als Sensor Typ
Wähle Ni100 als Sensor Typ
Wähle Ni120 als Sensor Typ
Wähle Ni1000 als Sensor Typ
[08] Wähle TC-B als Sensor Typ
Wähle TC-E als Sensor Typ
Wähle TC-J als Sensor Typ
Wähle TC-K als Sensor Typ
Wähle TC-L als Sensor Typ
Wähle TC-N als Sensor Typ
Wähle TC-R als Sensor Typ
Wähle TC-S als Sensor Typ
Wähle TC-T als Sensor Typ
Wähle TC-U als Sensor Typ
Wähle TC-W3 als Sensor Typ
Wähle TC-W5 als Sensor Typ
Wähle TC-Lr als Sensor Typ
[09] Wähle 2-Leiter Sensoranschluss
Wähle 3-Leiter Sensoranschluss
Wähle 4-Leiter Sensoranschluss
[11] Wähle Celsius als Temperatureinheit
Wähle Fahrenheit als Temperatureinheit
[12] Wähle 0-20 mA Ausgangsbereich
Wähle 4-20 mA Ausgangsbereich
Wähle 20-0 mA Ausgangsbereich
Wähle 20-4 mA Ausgangsbereich
[13] Wähle Keine Fehlerwirkung - Ausgang undefiniert
bei Fehler
Wähle Downscale bei Fehler
Wähle NAMUR NE43 Downscale bei Fehler
Wähle NAMUR NE43 Upscale bei Fehler
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
Einstellung Temperatur für Analogausgang LOW
Einstellung Temperatur für Analogausgang HIGH
Aktivierung Power Rail Statussignal?
Eingabe SIL Einstellungen
Eingabe Simulationsmodus
Eingabe Power Rail Einstellungen
Prozesskalibrierung ausführen
Eingabe Sprachauswahl
Eingabe Passwort Einstellung
Eingabe Display Einstellung
Memory Operationen Ausführen
Lade gespeicherte Konfiguration in das Gerät
Konfiguration in der Displayfront speichern
Einstellung LCD Kontrast
Einstellung LCD Hintergrundbeleuchtung
Schreibe eine 5-Zeichen Geräte TAG Nummer
Analoge Eingangswert wird im Display angezeigt
Analgoe Ausgangswert wird im Display angezeigt
Geräte TAG Nummer wird im Display angezeigt
Wechselnde Information im Display
Ermögliche Passwortschutz
Eingabe Neuen Passworts
Wähle Sprache
Wähle Kanal für Kalibrierung
Kalibriere Input Low zum Prozesswert
Eingabe des Wertes für den unteren Kalibrierungspunkt
Kalibriere Input High zum Prozesswert?
Eingabe des Wertes für den oberen Kalibrierungspunkt
Verwende Prozesskalibrierungswerte?
Wähle Kanal für Simulierung
Eingabe den Eingangs-Simulationswert
Aktivierung der SIL Konfiguration verriegeln?
0-20 mA ist nicht gültiger Ausgangsbereich im SIL
Betrieb
Wähle Ansprechzeit für Analogausgang in Sekunden
Wähle Interner Temperatur Sensor
Wähle CJC-Stecker (Zubehör)
... Benutzt der Kanal Prozesskompensierte
Kalibrierungswerte?
Konfiguration SIL Status (offen / verriegeln)
Sensor Drahtbruch
Sensor Kurzschluss
Eingang unterschritten
Eingang überschritten
Eingangs-Fehler - Verbindungen kontrollieren und
Versorgung kurz unterbrechen
Fehler im analogen Ausgang - Verbindungen kontrollieren und Versorgung kurz unterbrechen
FLASH Memory Fehler - Konfiguration kontrollieren
Ungültige Konfiguration oder Version
Hardware-Fehler
CJC Sensor-Fehler - Geräte-Temperatur kontrollieren
CJC Fehler - CJC Stecker Terminal kontrollieren
Keine Kommunikation
9113 - Product Version 9113-002
101
Appendix
IECEx Installation drawing
ATEX Installation drawings
UK, FR, DE, DK
FM Installation drawing
Safety manual
102
9113 - Product Version 9113-002
IECEx Installation Drawing
9113QI01
9113
IECEx Installation drawing
For safe installation of 9113B the following must be observed. The module shall only be
Installed by by qualified personnel who are familiar with the national and international laws,
directives and standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
4501
For Installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed.
The 4501 programming module is to be used solely with PRelectronics modules. It is important
that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501
modules free of dust and moisture shall be installed.
IECEx Certificate: ………………………………………………..….KEM 09.0052 X
Ex nA nC IIC T4 Gc
[Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
[Ex ia Da] IIIC
Marking
Standards
IEC60079-15 :2005, IEC60079-11:2006, IEC60079-0: 2007
IEC60079-26: 2006, IEC61241-0: 2004, IEC61241-11:2005
Hazardous area
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
44
43
42
41
34
33
32
31
54
53
52
51
14
13
12
11
9113
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal
91,92,93,94,95)
Um: 253V, max 400Hz
91 92 93 94 95
Power
Rail
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
1/3
9113QI01
Ex input
CH1 (terminal 41,42,43,44)
CH2 (terminal 51,52,53,54)
Uo:
8.7 V
Io:
18.4 mA
Po:
40 mW
Lo/Ro
Co.
Lo.
892μH/Ω
IIC
5 μF
100 mH
Ui:
I i:
Ci:
Li.
IIB
50 μF
300 mH
IIA
1000 μF
700 mH
10 V
30 mA
30 nF
820 nH
Status Relay. terminal (33,34)
Voltage max:
Power max:
Current max:
125VAC / 110VDC
62,5VA / 32W
0.5A AC / 0.3ADC
Zone 2 installation:
Voltage max:
Power max:
Current max:
32VAC / 32VDC
16VA / 32W
0.5A AC / 1ADC
Installation notes:
For installation in Zone 2, the module must be installed in an outer enclosure having an IP protection
of at least IP54 conforming to the requirements of IEC60079-15.
For installation on Power Rail in Zone 2, only Power Rail type 9400 supplied by Power Control Unit
type 9410 is allowed.
In type of protection “intrinsic safety iD” the parameters for intrinsic safety for gas group IIB are
applicable.
After the sensor circuits (Terminals 41..44, 51..54) have been installed in a type of protection, other
than “intrinsic safety” the module shall not be re-installed in type of protection ”intrinsic safety”
Do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.
Do not mount or remove modules from the Power Rail when an explosive gas mixture is present.
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
2/3
9113QI01
Hazardous area
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
+
-
44
43
42
41
CH1
34
33
32
31
54
53
52
51
CH2
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Ex input
CH1 (terminal 43 +)
CH2 (terminal 52 - )
Uo:
17.4 V
Io:
18.4 mA
Po:
80 mW
Lo/Ro
Co.
Lo.
Ui:
I i:
Ci:
Li.
Revision date:
2009-08-24
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal
91,92,93,94,95)
Um: 253V, max 400Hz
445 μH/Ω
IIC
0.3 μF
80 mH
IIB
1.6 μF
250 mH
IIA
8 μF
600 mH
10 V
30 mA
15 nF
1.7μH
Version Revision:
V2 R0
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
3/3
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK
9113QA01
9113
ATEX Installation drawing
For safe installation of 9113B the following must be observed. The module shall only be
Installed by by qualified personnel who are familiar with the national and international laws,
directives and standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
4501
For Installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed.
The 4501 programming module is to be used solely with PRelectronics modules. It is important
that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501
modules free of dust and moisture shall be installed.
ATEX Certificate: ………………………………………………..….KEMA 07ATEX 0148 X
Marking:…………………………………………………
Hazardous area
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
II 3 G Ex nA nC IICT4
II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA
II (1) D [Ex iaD]
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
44
43
42
41
34
33
32
31
54
53
52
51
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253V, max 400Hz
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
1/3
9113QA01
Ex input
CH1 (terminal 41,42,43,44)
CH2 (terminal 51,52,53,54)
Uo:
8.7 V
Io:
18.4 mA
Po:
40 mW
Lo/Ro
Co.
Lo.
892 μH/Ω
IIC
5 μF
100 mH
Ui:
I i:
Ci:
Li.
IIB
50 μF
300 mH
IIA
1000 μF
700 mH
10 V
30 mA
30 nF
820 nH
Status Relay. terminal (33,34)
Voltage max:
Power max:
Current max:
125VAC / 110VDC
62,5VA / 32W
0.5A AC / 0.3ADC
Zone 2 installation:
Voltage max:
Power max:
Current max:
32VAC / 32VDC
16VA / 32W
0.5A AC / 1ADC
Installation notes:
For installation in Zone 2, the module must be installed in an outer enclosure having an IP protection
of at least IP54 conforming to the requirements of EN60079-15.
For installation on Power Rail in Zone 2, only Power Rail type 9400 supplied by Power Control Unit
type 9410 (Type Examination Certificate KEMA 07ATEX0152 X) is allowed.
In type of protection “intrinsic safety iD” the parameters for intrinsic safety for gas group IIB are
applicable.
After the sensor circuits (Terminals 41..44, 51..54) have been installed in a type of protection, other
than “intrinsic safety” the module shall not be re-installed in type of protection ”intrinsic safety”
Do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.
Do not mount or remove modules from the Power Rail when an explosive gas mixture is present.
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
2/3
9113QA01
Hazardous area
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
+
-
44
43
42
41
CH1
34
33
32
31
54
53
52
51
CH2
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Ex input
CH1 (terminal 43)
CH2 (terminal 52)
Uo:
17,4 V
Io:
18.4 mA
Po:
80 mW
Lo/Ro
Co.
Lo.
Ui:
I i:
Ci:
Li.
Revision date:
2009-08-24
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253V, max 400Hz
445 μH/Ω
IIC
0.3 μF
80 mH
IIB
1.6 μF
250 mH
IIA
8 μF
600 mH
10 V
30 mA
15 nF
1.7μH
Version Revision:
V2 R0
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
3/3
9113QA01
Schéma d’installation ATEX
9113
Pour une installation sûre du 9113B vous devez observer ce qui suit. Le module sera seulement
installé par un personnel qualifié qui est informé des lois, des directives et des normes nationales et
internationales qui s'appliquent à ce secteur. L'année de la fabrication est indiquée dans les deux
premiers chiffres dans le numéro de série.
4501
Pour l'installation dans la zone 2 / Division 2 on doit observer ce qui suit.
Le module de programmation 4501 doit être employé seulement avec des modules de PR
electronics. Il est important que le module soit intact et n'ait pas été changé ou n'ait pas été
modifié de quelque façon que se soit. Le module 4501 doit être exempt des zones de poussières
et d'humidité lorsqu’il est installé.
Certificat ATEX : ………………………………………………..….KEMA 07ATEX 0148 X
Marquage :…………………………………………………
Zone dangereuse
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
II 3 G Ex nA nC IICT4
II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA
II (1) D [Ex iaD]
Zone non dangereuse
ou Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
44
43
42
41
34
33
32
31
54
53
52
51
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0 – FR01
(Bornes 11,12,13,14)
(Bornes 31,32,33,34)
(Bornes 91,92,93,94,95)
Um: 253 V, max. 400 Hz
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
1/3
9113QA01
Entrée Ex
Voie 1 (bornes 41,42,43,44)
Voie 2 (bornes 51,52,53,54)
Uo:
8,7 V
Io:
18.4 mA
Po:
40 mW
Lo/Ro
Co.
Lo.
Ui:
I i:
Ci:
Li.
892 μH/Ω
IIC
5 μF
100 mH
IIB
50 μF
300 mH
IIA
1000 μF
700 mH
10 V
30 mA
30 nF
820 nH
Relais d’état, bornes (33,34)
Tension max. :
Puissance max. :
Courant max. :
125 Vca / 110 Vcc
62,5 VA / 32 W
0,5 A ca / 0,3 Acc
Installation en Zone 2 :
Tension max. :
Puissance max. :
Courant max. :
32 Vca / 32 Vcc
16 VA / 32 W
0,5 A ca / 1 A cc
Notes d’installation :
Pour l'installation dans la zone 2, le module doit être installé dans une enceinte externe ayant une
protection d’étanchéité au moins d'IP54, selon les exigences d’EN60079-15.
Pour l'installation avec le rail d’alimentation dans la zone 2, on doit utiliser seulement le bloc
d’alimentation du rail type 9400 ainsi que le contrôleur de puissance type 9410 (Attestation d’exament
de type KEMA 07ATEX0152 X).
Selon le type de protection « sécurité intrinsèque iD » les paramètres pour la sécurité intrinsèque pour
le gaz IIB s'appliquent.
Après les circuits de sonde (bornes 41..44, 51..54) ont été installés dans les autres types de
protection autre que « la sécurité intrinsèque », le module ne peut pas être réinstallé dans le type de
protection « sécurité intrinsèque ».
Ne déconnecter pas les connecteurs une fois activé et dans un environnement en présence de gaz.
Ne montez pas ou n'enlevez pas les modules du rail d’alimentation est présence d’un mélange de
gaz.
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0 – FR01
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
2/3
9113QA01
Zone dangereuse
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Zone non dangereuse
ou Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
+
-
44
43
42
41
CH1
34
33
32
31
54
53
52
51
CH2
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Entrée Ex
Voie 1 (borne 43)
Voie 2 (borne 52)
Uo:
17,4 V
Io:
18,4 mA
Po:
80 mW
Lo/Ro
Co.
Lo.
Ui:
I i:
Ci:
Li.
Revision date:
2009-08-24
(Bornes 11,12,13,14)
(Bornes 31,32,33,34)
(Bornes 91,92,93,94,95)
Um: 253 V, max. 400 Hz
445 μH/Ω
IIC
0,3 μF
80 mH
IIB
1,6 μF
250 mH
IIA
8 μF
600 mH
10 V
30 mA
15 nF
1,.7μH
Version Revision:
V2 R0 – FR01
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
3/3
9113QA01
ATEX Installationszeichnung
9113
Für die sichere Installation von 9113B ist Folgendes zu beachten: Das Gerät darf nur von
qualifiziertem Personal eingebaut werden, das mit den nationalen und internationalen Gesetzen,
Richtlinien und Standards auf diesem Gebiet vertraut ist.
Das Baujahr kann aus den ersten beiden Ziffern der Seriennummer ersehen werden.
4501
Für die Installation in Zone 2 / Division 2 ist Folgendes zu beachten:
Das aufsteckbare Frontdisplay 4501 zur Programmierung ist ausschließlich mit PR electronicsGeräten zu verwenden. Es ist wichtig, dass das Display unbeschädigt ist, nicht umgebaut oder in
irgendeiner Weise verändert wurde. Das 4501 darf nur frei von Staub und Feuchtigkeit installiert
werden.
ATEX-Zertifikat: ………………………………………………..….KEMA 07ATEX 0148 X
Markierung:…………………………………………………
Ex-Bereich
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
II 3 G Ex nA nC IICT4
II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA
II (1) D [Ex iaD]
Nicht-Ex-Bereich
oder Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
44
43
42
41
34
33
32
31
54
53
52
51
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0 – DE01
(Klemme 11,12,13,14)
(Klemme 31,32,33,34)
(Klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V, max. 400 Hz
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
1/3
9113QA01
Ex-Eingang
Kanal 1 (Klemme 41,42,43,44)
Kanal 2 (Klemme 51,52,53,54)
Uo:
8,7 V
18,4 mA
Io:
40 mW
Po:
Lo/Ro
Co.
Lo.
Ui:
I i:
Ci:
Li.
892 μH/Ω
IIC
5 μF
100 mH
IIB
50 μF
300 mH
IIA
1000 μF
700 mH
10 V
30 mA
30 nF
820 nH
Statusrelais, Klemme (33,34)
Spannung max:
Leistung max:
Strom max:
125 VAC / 110 VDC
62,5 VA / 32 W
0,5 A AC / 0,3 ADC
Zone 2-Installation:
Spannung max:
Leistung max:
Strom max:
32 VAC / 32 VDC
16 VA / 32 W
0,5 A AC / 1 ADC
Installationsvorschriften:
Für die Installation in Zone 2 muss das Gerät in einem Gehäuse der IP-Schutzart von mindestens
IP54 in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN60079-15 eingebaut werden.
Für die Installation auf Power Rail in Zone 2 ist nur Power Rail Typ 9400 – in Verbindung mit dem
Power Control Unit Typ 9410 (Baumusterprüfbescheinigung KEMA 07ATEX0152 X) - erlaubt.
Bei der Schutzart "Eigensicherheit iD" gelten die Parameter für die Eigensicherheit der Gas-Gruppe
IIB.
Sind die Fühlerkreisläufe (Klemmen 41…44, 51…54) erst einmal in einer anderen Schutzart als
"Eigensicherheit" installiert worden, darf das Gerät nach einem evtl. Ausbau nicht mit Schutzart
"Eigensicherheit" wieder eingebaut werden.
Nicht die Anschlüsse trennen, solange ein Energie geladenes explosives Gasgemisch vorhanden ist.
Montieren oder entfernen Sie nicht Geräte oder Baugruppen auf bzw. von der Power Rail, wenn ein
explosives Gasgemisch vorhanden ist.
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0 – DE01
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
2/3
9113QA01
Ex-Bereich
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Nicht-Ex-Bereich
oder Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
+
-
44
43
42
41
CH1
34
33
32
31
54
53
52
51
CH2
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Ex-Eingang
Kanal 1 (Klemme 43)
Kanal 2 (Klemme 52)
Uo:
17,4 V
Io:
18,4 mA
Po:
80 mW
Lo/Ro
Co.
Lo.
Ui:
I i:
Ci:
Li.
Revision date:
2009-08-24
(Klemme 11,12,13,14)
(Klemme 31,32,33,34)
(Klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V, max. 400 Hz
445 μH/Ω
IIC
0,3 μF
80 mH
IIB
1,.6 μF
250 mH
IIA
8 μF
600 mH
10 V
30 mA
15 nF
1,7 μH
Version Revision:
V2 R0 – DE01
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
3/3
9113QA01
ATEX Installationstegning
9113
For sikker installation af 9113B skal følgende overholdes: Modulet må kun installeres af
kvalificerede personer, som er bekendt med national og international lovgivning, direktiver og
standarder i det land, hvor modulet skal installeres. Produktionsår fremgår af de to første cifre i
serienummeret.
4501
For installation i zone 2 skal følgende overholdes:
Den aftagelige displayfront til programmering 4501 er udelukkende beregnet til brug på PR
electronics moduler. Det er vigtigt, at displayet er ubeskadiget, ikke ombygget eller på anden måde
forandret. 4501 må kun anvendes, hvis det er fri for støv og/eller fugt.
ATEX-certifikat: ………………………………………………..….KEMA 07ATEX 0148 X
Mærkning:…………………………………………………
Ex-område
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
II 3 G Ex nA nC IICT4
II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA
II (1) D [Ex iaD]
Ikke Ex-område
eller Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
44
43
42
41
34
33
32
31
54
53
52
51
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0 – DK01
(Klemme 11,12,13,14)
(Klemme 31,32,33,34)
(Klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V, max. 400 Hz
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
1/3
9113QA01
Ex-indgang
Kanal 1 (klemme 41,42,43,44)
Kanal 2 (klemme 51,52,53,54)
Uo:
8,7 V
18,4 mA
Io:
40 mW
Po:
Lo/Ro
Co.
Lo.
Ui:
I i:
Ci:
Li.
892 μH/Ω
IIC
5 μF
100 mH
IIB
50 μF
300 mH
IIA
1000 μF
700 mH
10 V
30 mA
30 nF
820 nH
Statusrelæ, klemme (33,34)
Max. spænding:
Max. forbrug:
Max. strøm:
125 VAC / 110 VDC
62,5 VA / 32 W
0,5 A AC / 0,3 ADC
Zone 2-installation:
Max. spænding:
Max. forbrug:
Max. strøm:
32 VAC / 32 VDC
16 VA / 32 W
0,5 A AC / 1 ADC
Installationsforskrifter:
For installation i zone 2 skal modulet installeres i et hus, som har en IP-beskyttelse på mindst IP54 i
henhold til kravene i EN60079-15.
Ved installation på Power Rail type 9400 i zone 2 er det kun tilladt at forsyne Power Rail ved brug af
9410 Power Control Unit (Typeafprøvningsattest KEMA 07ATEX0152 X).
Ved beskyttelsesmetode „egensikker iD“ er parametrene for egensikker gasgruppe IIB gældende.
Har sensorkredsløb (klemme 41…44, 51…54) først en gang været installeret som en anden
beskyttelsesmetode end ”egensikker”, må modulet ikke geninstalleres som beskyttelsesmetode
egensikker.
Monter/demonter ikke stik, når forsyning er tilsluttet og der forefindes en eksplosionsfarlig
gasblanding.
Monter/demonter ikke modulet på Power Rail, når der forefindes en eksplosionsfarlig gasblanding.
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0 – DK01
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
2/3
9113QA01
Ex-område
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Ikke Ex-område
eller Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
+
-
44
43
42
41
CH1
34
33
32
31
54
53
52
51
CH2
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Ex-indgang
Kanal 1 (klemme 43)
Kanal 2 (klemme 52)
Uo:
17,4 V
Io:
18,4 mA
Po:
80 mW
Lo/Ro
Co.
Lo.
Ui:
I i:
Ci:
Li.
Revision date:
2009-08-24
(Klemme 11,12,13,14)
(Klemme 31,32,33,34)
(Klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V, max. 400 Hz
445 μH/Ω
IIC
0,3 μF
80 mH
IIB
1,6 μF
250 mH
IIA
8 μF
600 mH
10 V
30 mA
15 nF
1,7μH
Version Revision:
V2 R0 – DK01
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
3/3
FM Installation Drawing
9113QF01
9113
FM Installation drawing
For safe installation of 9113B the following must be observed. The module shall only
be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international
laws, directives and standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
4501
For Installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed.
The 4501 programming module is to be used solely with PRelectronics modules. It is
important that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way.
Only 4501 modules free of dust and moisture shall be installed.
FM Certificate: …………………………………………….XXXXXXXXXXX
Hazardous area
Class I/II/III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G
or Class I, Zone 0/1 Group IIC
Non Hazardous Area or
Class I, Division 2, Group A,B,C,D T4
or Class I, Zone 2 Group IIC T4
-20 ≤ Ta ≤ 60ºC
Intrinsically safe apparatus
entity parameters:
Vmax (Ui) ≥ Vt (Uo)
Imax (Ii) ≥ It (Io)
Pi ≥ Po
Ca ≥ Ccable + Ci
La ≥ Lcable + Li
The sum of capacitance and
inductance of cable and
intrinsic safe equipment must
be less or equal to Ca and La
4501
44
43
42
41
34
33
32
31
54
53
52
51
14
13
12
11
9113
9192 9394 95
Power
Rail
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253V, max 400Hz
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
1/3
9113QF01
Ex input
CH1 (terminal 41,42,43,44)
CH2 (terminal 51,52,53,54)
Vt (Uo):
8.7 V
It (Io):
18.4 mA
Po:
40 mW
Lo/Ro
Ca / Co.
La / Lo.
892 μH/Ω
IIC /
Group A,B
5 μF
100 mH
Ui:
I i:
Ci:
Li.
IIB /
Group C,E,F
50 μF
300 mH
IIA /
Group D,G
1000 μF
700 mH
10 V
30 mA
30 nF
820 nH
Status Relay. terminal (33,34)
Voltage max:
Power max:
Current max:
125VAC / 110VDC
62,5VA / 32W
0.5A AC / 0.3ADC
Zone 2 installation:
Voltage max:
Power max:
Current max:
32VAC / 32VDC
16VA / 32W
0.5A AC / 1ADC
Installation notes:
The installation and wiring shall be in accordance with the National Electrical Code NFPA 70 ,
Article 500 or 505.
The module must be supplied from a Power Supply having double or reinforced insulation.
The use of stranded wires is not permitted for mains wiring except when wires are fitted with
cable ends.
For installation on the 9400 Power Rail the power must be supplied from Power Control Module
Unit 9410.
For installation in Zone 2 or Division 2, the module must be installed in a suitable outer
enclosure having an IP protection of at least IP54.
The module is galvanic isolated and does not require grounding.
Install in pollution degree 2 or better.
Use 60 / 75 ºC Copper Conductors with wire Size AWG: (26-14).
Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.
Warning: To prevent ignition of the explosive atmospheres, disconnect power before servicing
and do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.
Warning: Do not mount or remove modules from the Power Rail when an explosive gas
mixture is present.
Revision date:
2009-08-24
Version Revision:
V2 R0
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
2/3
9113QF01
Hazardous area
Class I/II/III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G
or Class I, Zone 0/1 Group IIC
Non Hazardous Area or
Class I, Division 2, Group A,B,C,D T4
or Class I, Zone 2 Group IIC T4
-20 ≤ Ta ≤ 60ºC
4501
Intrinsically safe apparatus
entity parameters:
+
Vmax (Ui) ≥ Vt (Uo)
Imax (Ii) ≥ It (Io)
Pi ≥ Po
Ca ≥ Ccable + Ci
La ≥ Lcable + Li
The sum of capacitance and
inductance of cable and
intrinsic safe equipment must
be less or equal to Ca and La
-
44
43
42
41
CH1
34
33
32
31
54
53
52
51
CH2
14
13
12
11
9113
91 92 93 94 95
Power
Rail
Ex input
CH1 (terminal 42,43)
CH2 (terminal 52,53)
Vt (Uo):
17.4 V
18.4 mA
It (Io):
80 mW
Po:
Lo/Ro
Ca / Co.
La / Lo.
Ui:
I i:
Ci:
Li.
445 μH/Ω
IIC /
Group A,B
0.3 μF
80 mH
IIB /
Group C,E,F
1.6 μF
250 mH
IIA /
Group D,G
8 μF
600 mH
10 V
30 mA
15 nF
1.7μH
Revision date:
2009-08-24
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253V, max 400Hz
Version Revision:
V2 R0
Prepared by:
PB
9113 - Product Version 9113-002
Page:
3/3
Safety manual
Temperature / ma CONVERTER
9113
This safety manual is valid for the following product versions:
9113-002
Version No. V4R0
9113 Temperature / ma CONVERTER
Safety Manual
0 CONTENTS
1
2
3
4
Observed standards......................................................................................................
Acronyms and abbreviations........................................................................................
Purpose of the product.................................................................................................
Assumptions and restrictions for use of the product...................................................
4.1 Basic safety specifications...................................................................................
4.2 Safety accuracy....................................................................................................
4.2.1 Minimum span..........................................................................................
4.2.2 Range limitations......................................................................................
4.3 Associated equipment..........................................................................................
4.3.1 RTD sensor wiring....................................................................................
4.3.2 Sensor errors............................................................................................
4.3.3 Process calibration...................................................................................
4.3.4 Analogue output.......................................................................................
4.4 Failure rates..........................................................................................................
4.5 Safe parameterisation...........................................................................................
4.6 Installation in hazardous areas.............................................................................
5 Functional specification of the safety function.............................................................
6 Functional specification of the non-safety functions....................................................
7 Safety parameters.........................................................................................................
8 Hardware and software configuration...........................................................................
9 Failure category.............................................................................................................
10Periodic proof test procedure.......................................................................................
11Procedures to repair or replace the product................................................................
12Maintenance..................................................................................................................
13Documentation for routing diagram..............................................................................
13.1 In general..............................................................................................................
13.2 Further explanations.............................................................................................
13.2.1 Password protection.................................................................................
13.2.2 Sensor/cable fault information via display front 4501..............................
13.3 Advanced functions..............................................................................................
13.3.1 Memory (MEM).........................................................................................
13.3.2 Display setup (DISP).................................................................................
13.3.3 Password (PASS)......................................................................................
13.3.4 Language (LANG).....................................................................................
13.3.5 Process calibration (CAL).........................................................................
13.3.6 Power rail (RAIL).......................................................................................
13.3.7 Simulation (SIM)........................................................................................
13.3.8 Safety integrity level (SIL).........................................................................
14Safe parameterisation - user responsibility..................................................................
14.1 Safety-related configuration parameters..............................................................
14.1.1 Parameters related only to Channel 1......................................................
14.1.2 Parameters related only to Channel 2 (only for type 9113BB)...................
14.1.3.Parameters related to both channels.......................................................
14.2. Verification procedure...............................................................................
14.2.1 If no password is set................................................................................
14.2.2 If password is set......................................................................................
14.2.3 If any parameter is found to be incorrect during verification...................
14.3 Functional test......................................................................................................
Version No. V4R0
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
13
13
13
14
17
17
17
1
Safety Manual
9113 Temperature / ma CONVERTER
15Fault reaction and restart condition..............................................................................
16User interface................................................................................................................
16.1 Scrolling help texts in display line 3..........................................................................
16.2 Routing diagram...................................................................................................
16.3 Routing diagram - Advanced settings (ADV.SET)................................................
17Connections diagram....................................................................................................
2
Version No. V4R0
17
18
18
19
21
22
9113 Temperature / ma CONVERTER
Safety Manual
1 Observed standards
Standard
Description
IEC 61508
Functional Safety of electrical / electronic / programmable electronic
safety-related systems
IEC 615082:2000
Part 2: Requirements for electrical / electronic / programmable electronic
safety-related systems
IEC 615083:1998
Part 3: Software requirements
IEC 61326-31:2008
Immunity requirements for safety-related systems
2Acronyms and abbreviations
Acronym /
Abbreviation
Designation
Description
Term defined by IEC 61508 as “part of a
subsystem comprising a single component or any
group of components that performs one or more
element safety functions”
Element
PFD
Probability of Failure
on Demand
This is the likelihood of dangerous safety function
failures occurring on demand.
PFH
Probability of dangerous Failure per Hour
The term “Probability” is misleading, as IEC
61508 defines a Rate.
SFF
Safe Failure Fraction
Safe Failure Fraction summarises the fraction of
failures which lead to a safe state and the fraction
of failures which will be detected by diagnostic
measures and lead to a defined safety action.
SIF
Safety Integrity
Function
Function that provides fault detection (to ensure the
necessary safety integrity for the safety functions)
SIL
Safety Integrity Level
The international standard IEC 61508 specifies four
discrete safety integrity levels (SIL 1 to SIL 4). Each
level corresponds to a specific probability range
regarding the failure of a safety function.
3Purpose of the product
Conversion and scaling of temperature (Pt, Ni and TC) and current signals from hazardous area.
The device can be mounted in the safe area and in zone 2 / div. 2 and receive signals from zone
0, 1, 2, 20, 21 and 22 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G.
Error events, including cable breakage, are monitored and signalled via the individual status
relay and/or a collective electronic signal via the power rail.
The 9113 has been designed, developed and certified for use in SIL 2 applications according
to the requirements of IEC 61508.
Version No. V4R0
3
Safety Manual
9113 Temperature / ma CONVERTER
4Assumptions and restrictions for use of the product
4.1
Basic safety specifications
Operational temperature range................ -20...+60°C
Storage temperature range...................... -20...+85°C
Power supply type, min............................ Double or reinforced
Supply voltage.......................................... 19.2...31.2 VDC
External loop supply voltage.................... 5...26 VDC + external drop
Mounting area........................................... Zone 2 / Division 2 or safe area
Mounting environment.............................. Pollution degree 2 or better
4.2
Safety accuracy
The analogue output corresponds to the applied input within the safety accuracy.
Safety accuracy........................................ ±2%
4.2.1Minimum span
For temperature measurements, the selected range (OUT.HI - OUT.LO)
shall be larger or equal to the values below:
Input
type
Minimum span for safety
accuracy
Pt100, Pt200, Pt1000
28°C
Pt500, Ni100, Ni120, Ni1000
43°C
Pt50, Pt400, Ni50
57°C
Pt250, Pt300
85°C
Pt20
142°C
Pt10
283°C
TC: E, J, K, L, N, T, U
91°C
TC: B, R, S, W3, W5, LR
153°C
4.2.2Range limitations
TC type B shall not be used below +400°C
4.3Associated equipment
4.3.1RTD sensor wiring
If a 2-wire or a 3-wire connection for RTD is selected, the end user must
ensure that the applied sensor wiring does not introduce failures exceeding
the requirements for the safety application.
4
Version No. V4R0
9113 Temperature / ma CONVERTER
4.3.2
Safety Manual
Sensor errors
If Sensor error detection is disabled, if current input range 0...20 mA is
selected or if input type Pt10, Pt20, or Pt50 is selected, the end user must
ensure that the applied sensor including wiring has a failure rate qualifying
it for the safety application without sensor error detection enabled.
For Pt10, Pt20 and Pt50 input types, this only relates to short-circuited
sensor detection.
4.3.3Process calibration
If a process calibration is taken into SIL-mode operation, it is mandatory
that the accuracy of the device (and sensor, if applicable) are tested by the
end user after SIL-mode is entered, in addition to the normal functional
test. Refer to section 14 - Safe parameterisation - user responsibility.
4.3.4Analogue output
The connected safety PLC shall be able to detect and handle the fault
indications on the analogue output of the 9113 converter by having a
NAMUR NE43-compliant current input.
4.4Failure rates
The basic failure rates from the Siemens standard SN 29500 are used as the failure
rate database.
Failure rates are constant, wear-out mechanisms are not included.
External power supply failure rates are not included.
4.5
Safe parameterisation
The user is responsible for verifying the correctness of the configuration
parameters. (See section 14 Safe parameterisation - user responsibility).
Manual override may not be used for safety applications.
4.6
Installation in hazardous areas
The IECEx Installation drawing, ATEX Installation drawing and FM Installation
drawing shall be followed if the products are installed in hazardous areas.
5Functional specification of the safety function
Conversion of current signals (0...20 mA or 4...20 mA), RTD sensor signals or thermocouple
sensor signals from hazardous areas to a 4...20 mA current output signal, in two separately
configurable channels, within specified accuracy.
For RTD sensors, cable resistances of up to 50 W per wire can be compensated if 3- or 4-wire
connection is configured.
For thermocouple sensors, cold junction temperature errors can be compensated, either by an
internally mounted temperature sensor, or by an accessory connector with a built-in temperature
sensor. The selection of CJC measurement must be done and verified by the end user.
6Functional specification of the non-safety functions
The status relay (terminal 33 and 34), error signal on power rail (terminal 91) and LED outputs
are not suitable for use in any Safety Instrumented Function.
Version No. V4R0
5
Safety Manual
9113 Temperature / ma CONVERTER
7 Safety parameters
Probability of dangerous Failure per Hour (PFH)
6.10E-08
Note1
Probability of failure on demand (PFD) - 1 year proof test interval
3.96E-04
Proof test interval (10% of loop PFD)
3 years
Safe Failure Fraction
90.7 %
Demand response time
Signal input: < 0.5 seconds
Temperature input: < 1.1 seconds
Demand mode
High
Demand rate
3000 seconds
Mean Time To Repair (MTTR)
24 hours
Diagnostic test interval
30 seconds
Hardware Fault Tolerance (HFT)
0
Component Type
B
SIL capability
SIL 2
Description of the “Safe State”
Output ≤ 3.6 mA or
output ≥ 21 mA
Note1: The 9113 contains no lifetime limiting components, therefore the PFH figures are valid
for up to 12 years, according to IEC 61508.
8 Hardware and software configuration
All configurations of software and hardware versions are fixed from factory, and cannot be
changed by end-user or reseller.
This manual only covers products labelled with the product version (or range of versions)
specified on the front page.
9Failure category
Failure category
Failure rates (1/h)
Fail Safe Detected
0.000E-0
Fail Safe Undetected
2.34E-7
Fail Dangerous Detected
3.67E-7
Fail Dangerous Undetected
6.10E-8
6
Version No. V4R0
9113 Temperature / ma CONVERTER
Safety Manual
10Periodic proof test procedure
Step
Action
1
Bypass the safety PLC or take other appropriate action to avoid a false trip
2
Connect a simulator identical to the input setup
3
Apply input value corresponding to 0/100% output range to each channel
4
Observe whether the output channel acts as expected
5
Restore the input terminals to full operation
6
Remove the bypass from the safety PLC or otherwise restore normal operation
This test will detect approximately 95% of possible “du” (dangerous undetected) failures in the
device. The proof test is equivalent to the functional test.
11Procedures to repair or replace the product
Any failures that are detected and that compromise functional safety should be reported to the
sales department at PR electronics A/S.
Repair of the device and replacement of circuit breakers must be done by PR electronics A/S
only.
12Maintenance
No maintenance required.
13 Documentation for routing diagram
The routing diagram is shown in section 16.2.
13.1
In general
When configuring the 9113, you will be guided through all parameters and you can
choose the settings which fit the application. For each menu there is a scrolling help
text which is automatically shown in line 3 on the display.
Configuration is carried out by use of the 3 function keys:
1 will increase the numerical value or choose the next parameter
2 will decrease the numerical value or choose the previous parameter
3 will accept the chosen value and proceed to the next menu
When configuration is completed, the display will return to the default state 1.0.
Pressing and holding 3 will return to the previous menu or return to the default
state (1.0) without saving the changed values or parameters.
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default state (1.0)
without saving the changed values or parameters.
Version No. V4R0
7
Safety Manual
9113 Temperature / ma CONVERTER
13.2Further explanations
13.2.1Password protection
Access to the configuration can be blocked by assigning a password.
The password is saved in the device in order to ensure a high degree of
protection against unauthorised modifications to the configuration. Default
password 2008 allows access to all configuration menus.
Password protection is mandatory in SIL applications.
13.2.2 Sensor/cable fault information via display front 4501
When the function is enabled and supported by selected input type,
sensor or cable faults are displayed as SE.BR (sensor break) or SE.SH
(cable short-circuited). Sensor fault is shown independently for each
channel.
In case of sensor or cable fault the backlight flashes. This can be reset by
pressing the 3 key. When the sensor or cable fault has been remedied, the
device will return to normal operation.
13.3Advanced functions
The device gives access to a number of advanced functions which can be reached
by answering “Yes” to the point “adv.set”.
13.3.1Memory (MEM)
In the memory menu a non-SIL configuration can be either saved or loaded
from the local memory of the 4501 display unit. Choose SAVE to store the
current configuration in the 4501 memory. Press LOAD to read a previously
stored configuration in the 4501 memory and store it in the device. It is only
possible to load a configuration stored from the same type of device and
from the same version, or earlier.
13.3.2 Display setup (DISP)
The brightness contrast and the backlight can be adjusted.
Tag numbers with 5 alphanumerics can be entered for both channels.
Functional readout in line 2 (ch.1) and 3 (Ch.2) of the display can be
selected: choose between readout of input value, output current or tag no.
When selecting ”ALT” the readout alternates between input value, output
current and tag no.
13.3.3Password (PASS)
Here you can choose a password between 0000 and 9999 in order to protect
the device against unauthorised modifications to the configuration. The device
is delivered default without password.
13.3.4Language (LANG)
In this menu you can choose between 7 different language versions of
help texts that will appear in the menu. You can choose between UK, DE,
FR, IT, ES, SE and DK.
8
Version No. V4R0
9113 Temperature / ma CONVERTER
Safety Manual
13.3.5Process calibration (CAL)
A process calibration can be made by the end user. A known process
signal must be applied for both low and high end of the input measurement
range. The known input of the applied low end signal must be entered
in the CAL.LO menu and confirmed by pressing OK before removing or
changing the applied signal to the high end signal. The known input of
the applied high end signal must be entered in the CAL.HI menu and
confirmed by pressing OK before removing. It is possible to enable or
disable the use of the latest process calibration.
13.3.6Power rail (RAIL)
In this menu it can be chosen if errors in the device are transmitted to the
central surveillance in the PR 9410 power control device.
13.3.7 Simulation (SIM)
It is possible to override the actual measured input signal by a simulated
value. Only one channel can be simulated at a time. Leaving either of
the simulation menus, or disconnecting the 4501 device, will disable the
simulation mode and bring the output back to correspond to the actual
measured value. Simulation is not possible in SIL-mode.
13.3.8 Safety integrity level (SIL)
See section 14 - Safe parameterisation - user responsibility
Version No. V4R0
9
Safety Manual
9113 Temperature / ma CONVERTER
14 Safe parameterisation - user responsibility
14.1
Safety-related configuration parameters
14.1.1Parameters related only to Channel 1
10
Name
Function
CH1.TYP
Selected input type:
TEMP = Temperature
CURR = Current
I.RANGE
Selected fixed input range for current measurements (for CH1.
TYP = CURR):
0_20 = 0...20 mA (no sensor error detection!)
4_20 = 4...20 mA
CONNEC
Selected sensor connection type for RTD measurements (for
SENSOR = Ni or Pt):
2W = 2-wire
3W = 3-wire
4W = 4-wire
If 2W or 3W is selected, the end user must ensure that the
applied sensor wiring does not introduce failures exceeding the
requirements for the safety application.
UNIT
Selected temperature unit (for CH1.TYP = TEMP):
°C = degrees Celsius
°F = degrees Fahrenheit
SENSOR
Selected temperature sensor type (for CH1.TYP = TEMP):
TC = Thermocouple
Ni = Ni RTD sensor
Pt = Pt RTD sensor
Pt.TYPE
Pt sensor type (for SENSOR = Pt):
10 = Pt10
20 = Pt20 (No short circuit detection!)
50 = Pt50
100 = Pt100
200 = Pt200
250 = Pt250
300 = Pt300
400 = Pt400
500 = Pt500
1000 = Pt1000
}
Version No. V4R0
9113 Temperature / ma CONVERTER
Safety Manual
Name
Function
Ni.TYPE
Ni sensor type (for SENSOR = Ni):
50 = Ni50
100 = Ni100
120 = Ni120
1000 = Ni1000
TC.TYPE
Thermocouple type (for SENSOR = TC):
TC.B = Thermocuple type B
TC.E = Thermocuple type E
TC.J = Thermocuple type J
TC.K = Thermocuple type K
TC.L = Thermocuple type L
TC.N = Thermocuple type N
TC.R = Thermocuple type R
TC.S = Thermocuple type S
TC.T = Thermocuple type T
TC.U = Thermocuple type U
TC.W3 = Thermocuple type W3
TC.W5 = Thermocuple type W5
TC.Lr = Thermocuple type Lr
CJC
CJC type for SENSOR = TC:
INT = Internal CJC sensor measurement
CONN = CJC connector measurement (accessory)
O.RANGE
Fixed output range for current output:
0-20 = 0...20 mA Not valid when EN.SIL = YES (Safety applications)
4-20 = 4...20 mA
20-0 = 20...0 mA Not valid when EN.SIL = YES (Safety applications)
20-4 = 20...4 mA
Version No. V4R0
11
Safety Manual
12
9113 Temperature / ma CONVERTER
Name
Function
OUT.ERR
Fixed output value on detected sensor error:
NONE = Sensor error detection NOT enabled, output at sensor
error is undefined.
The end user must ensure that the applied sensor including
wiring has a failure rate qualifying it for the safety application
without the detection enabled.
0 mA = Output is 0 mA at sensor error
3.5 mA = Output is 3.5 mA at sensor error (NE43 downscale)
23 mA = Output is 23 mA at sensor error (NE4 upscale)
OUT.LO
Selected temperature value for 0% output for CH1.TYP = TEMP in units defined by the UNIT parameter (°C or °F)
Range is defined by the selected temperature sensor (SENSOR
and TC.TYPE, Ni.TYPE or Pt.TYPE), but value must be less than
OUT.HI - minimum span.
OUT.HI
Selected temperature value for 100% output for CH1.TYP =
TEMP in units defined by the UNIT parameter (°C or °F).
Range is defined by the selected temperature sensor (SENSOR
and TC.TYPE, Ni.TYPE or Pt.TYPE), but must be larger than
OUT.LO + minimum span.
RESP
Analogue output response time in seconds.
Range is 0.0 to 60.0 seconds.
USE.CAL
Use the applied process calibration values:
NO = The last performed process calibration on Channel1 is not
used. The channel operates with accuracy as specified.
YES = The last performed process calibration on Channel1 is
in operation. The required accuracy must be verified by user.
End user must verify by test that the applied process calibration
does not introduce failures exceeding the requirements for the
safety application.
Version No. V4R0
9113 Temperature / ma CONVERTER
Safety Manual
14.1.2Parameters related only to Channel 2 (only for type 9113BB)
Name
Function
CH1.TYP
Functions as described for Channel 1 (14.1.1)
I.RANGE
CONNEC
UNIT
SENSOR
Pt.TYPE
Ni.TYPE
TC.TYPE
CJC
O.RANGE
OUT.ERR
OUT.LO
OUT.HI
RESP
USE.CAL
14.1.3.Parameters related to both channels
Name
Function
NEW.PAS
Password for protection of the device configuration from
un-authorized access. Range from 0 to 9999.
The above safety-related configuration parameters are marked in red
text in the routing diagrams and must be verified by the user in a SIL
configuration.
14.2.
Verification procedure
The verification is done using the display / programming front PR 4501 and
following the procedure described below.
Version No. V4R0
13
Safety Manual
9113 Temperature / ma CONVERTER
14.2.1 If no password is set
14
Action
Display shows
1
Press OK
ADV.SET
2
Set (ADV.SET) to Yes and press OK
SETUP
3
Set SETUP to SIL and press OK
EN.SIL
4
Set EN.SIL to YES and press OK
NEW.PAS
5
Set password to a number between 0 and
9999 and press OK
(At this time the device starts operating
in SIL mode with the entered configuration
parameters!)
CONFIG
Verify
OPEN->LOCK*
6
Press OK to confirm verification of the OPEN>LOCK in the display
CH1.TYP
7
Verify input type for Channel 1 and press OK
I.RANGE
8
Verify fixed input range and press OK
(ONLY IF CH1.TYP = CURR)
CONNEC
9
Verify sensor connection type and press OK
(ONLY IF SENSOR = Ni or Pt and CH1.TYP =
TEMP)
UNIT
10
Verify temperature unit and press OK
(ONLY IF CH1.TYP = TEMP)
SENSOR
11
Verify temperature sensor type and press OK
( ONLY IF CH1.TYP = TEMP)
Pt.TYPE
12
Verify Pt sensor type and press OK
(ONLY IF SENSOR = Pt and CH1.TYP = TEMP)
Ni.TYPE
13
Verify Ni sensor type and press OK
(ONLY IF SENSOR = Ni and CH1.TYP = TEMP)
TC.TYPE
14
Verify Thermocouple type and press OK
(ONLY IF SENSOR = TC and CH1.TYP = TEMP)
* Open is shown briefly in the display.
CJC
Version No. V4R0
9113 Temperature / ma CONVERTER
Safety Manual
Action
Display shows
15
Verify CJC type and press OK
(ONLY IF SENSOR = TC and CH1.TYP = TEMP)
O.RANGE
16
Verify fixed output range and press OK
OUT.ERR
17
Verify fixed output value on detected sensor error
and press OK
(ONLY IF CH1.TYP = TEMP, or IF I.RANGE = 4-20
mA)
OUT.LO
18
Verify temperature for 0% output and press OK
(ONLY IF CH1.TYP = TEMP)
OUT.HI
19
Verify temperature for 100% output and press OK
(ONLY IF CH1.TYP = TEMP)
RESP
20
Verify analogue output response time and press OK CH2.TYP
21
Verify input type for Channel 2 and press OK
I.RANGE
22
Verify fixed input range and press OK
(ONLY IF CH2.TYP = CURR)
CONNEC
23
Verify sensor connection type and press OK
(ONLY IF SENSOR = Ni or Pt and CH2.TYP =
TEMP)
UNIT
24
Verify temperature unit and press OK
(ONLY IF CH2.TYP = TEMP)
SENSOR
25
Verify temperature sensor type and press OK
( ONLY IF CH2.TYP = TEMP)
Pt.TYPE
26
Verify Pt sensor type and press OK
(ONLY IF SENSOR = Pt and CH2.TYP = TEMP)
Ni.TYPE
Version No. V4R0
15
Safety Manual
16
9113 Temperature / ma CONVERTER
Action
Display shows
27
Verify Ni sensor type and press OK
(ONLY IF SENSOR = Ni and CH2.TYP = TEMP)
TC.TYPE
28
Verify Thermocouple type and press OK
(ONLY IF SENSOR = TC and CH2.TYP = TEMP)
CJC
29
Verify CJC type and press OK
(ONLY IF SENSOR = TC and CH2.TYP = TEMP)
O.RANGE
30
Verify fixed output range for current output
OUT.ERR
31
Verify fixed output value on detected sensor error
and press OK
(ONLY IF CH2.TYP = TEMP, or IF I.RANGE = 4-20
mA or 20-4 mA)
OUT.LO
32
Verify temperature for 0% output and press OK
(ONLY IF CH2.TYP = TEMP)
OUT.HI
33
Verify temperature for 100% output and press OK
(ONLY IF CH2.TYP = TEMP)
RESP
34
Verify analogue output response time and press OK CH1.CAL
35
Verify the use of applied process calibration values
for Channel 1 and press OK
CH2.CAL
36
Verify the use of applied process calibration values
for Channel 2 and press OK
PASSW.
37
Verify password and press OK
SIL.OK
38
Verify SIL mode within 1 second
Version No. V4R0
9113 Temperature / ma CONVERTER
Safety Manual
14.2.2 If password is set
Action
Display shows
1
Press OK
PASSW
2
Enter password and press OK
ADV.SET
3
Set ADV.SET to Yes and press OK
SETUP
4
Set SETUP to SIL and press OK
EN.SIL
5
Set EN.SIL to YES and press OK
(At this time the device starts operating
in SIL mode with the entered configuration
parameters!)
CONFIG
Verify
OPEN->LOCK*
6
to
38
As step 6 to 38 for 14.2.1
As step 6 to 38 for
14.2.1
* Open is shown briefly in the display
14.2.3 If any parameter is found to be incorrect during verification
Remove SIL-mode (by entering the password and selecting SIL-mode
OFF).
Go through the setup menu and correct the parameter(s).
Repeat step 1 to 38 (with correct parameters).
14.3Functional test
The user is responsible to make a functional test after verification of the safety
parameters. The procedure for periodic proof test described in section 10 shall
be used.
In addition, if a process calibration is taken into SIL-mode operation (refer to
section 13.3 - Advanced functions), it is mandatory that the accuracy of the device
(and sensor, if applicable) are tested.
15Fault reaction and restart condition
When the 9113 detects a fault the output will go to Safe State, in which the output will go to
“de-energised”.
If the fault is application-specific (cable error detection) the 9113 will restart when the fault
has been corrected.
For device faults there are 2 ways of bringing the device out of Safe State.
1. Power cycle the device.
2. Bring the device out of SIL mode (choose “NO” in the menu point ”EN.SIL”), and set it back
to SIL mode again (choose “YES” in the menu point “EN.SIL” and verify the configuration).
Version No. V4R0
17
Safety Manual
9113 Temperature / ma CONVERTER
16User interface
16.1 Scrolling help texts in display line 3
Set correct password
[17] Enter SIL setup
Enter simulation mode
Enter advanced setup menu?
Enter RAIL setup
Select temperature input
Perform process calibration
Select current input
Enter language setup
Select 0-20 mA input range
Enter password setup
Select 4-20 mA input range
Enter display setup
Select TC sensor type
Perform memory operations
Select Ni sensor type
Select Pt sensor type
[18] Load saved configuration into 9113
Save 9113 configuration in 4501 Select Pt10 sensor type
Select Pt20 sensor type
[19] Adjust LCD contrast
Select Pt50 sensor type
[20] Adjust LCD backlight
Select Pt100 sensor type
[21] Write a 5-character channel TAG
Select Pt200 sensor type
[22] Show analogue input value in display
Show analogue output value in display
Select Pt250 sensor type
Show TAG in display
Select Pt300 sensor type
Alternate shown information in display
Select Pt400 sensor type
Select Pt500 sensor type
[23] Enable password protection?
Select Pt1000 sensor type
[24] Set new password
Select Ni50 sensor type
[25] Select language
Select Ni100 sensor type
[26] Select channel to calibrate
Select Ni120 sensor type
[27] Calibrate input low to process value?
Select Ni1000 sensor type
[28] Set value for low calibration point
Select TC-B sensor type
[29] Calibrate input high to process value?
Select TC-E sensor type
[30] Set value for high calibration point
Select TC-J sensor type
[31] Use process calibration values?
Select TC-K sensor type
[32] Select channel to simulate
Select TC-L sensor type
[33] Set the input simulation value
Select TC-N sensor type
[34] Enable SIL configuration lock?
Select TC-R sensor type
0-20 mA is not a valid output range for SIL
Select TC-S sensor type
operation
Select TC-T sensor type
[35] Set Analog output response time in seconds
Select TC-U sensor type
[36] Select internal temperature sensor
Select TC-W3 sensor type
Select CJC connector (accessory)
Select TC-W5 sensor type
[37] ...is channel using process-compensated
Select TC-Lr sensor type
calibration data?
Select 2-wire sensor connection
[38] Configuration SIL status (Open / Locked)
Select 3-wire sensor connection
[40] Sensor wire breakage
Select 4-wire sensor connection
[41] Sensor short circuit
Select Celsius as temperature unit
[42] Input underrange
Select Fahrenheit as temperature unit
[43] Input overrange
Select 0-20 mA output range
[44] Input error - check input connections and
Select 4-20 mA output range
reset power
Select 20-0 mA output range
[45] Output error - check connections and reset
Select 20-4 mA output range
power
Select no error action - output undefined at error [46] Flash memory error - check configuration
Select downscale at error
[47] Invalid configuration type or version
[48] Hardware error
Select NAMUR NE43 downscale at error
[49] CJC sensor error - check device temperature
Select NAMUR NE43 upscale at error
[14] Set temperature for analogue output low
[50] CJC error - check CJC connector block
[15] Set temperature for analogue output high
[51] No communication
[16] Enable Rail status signal output?
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[11]
[12]
[13]
18
Version No. V4R0
9113 Temperature / ma CONVERTER
Safety Manual
16.2Routing diagram
Power up If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default state 1.0
 3
12 mA
[email protected]
without saving configuration changes.
1 Increase value / choose next parameter
2 Decrease value / choose previous parameter
3 Accept the chosen value and proceed to the next menu
Hold 3 Back to previous menu / return to menu 1.0 without saving
If SIL-locked
directly to EN.SIL]
1.0
0000
9999
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
NO
YES
12
NO
CURR
TEMP
12
4-20
0-20
12
20-4
20-0
4-20
0-20
12
23mA
0/3.5mA
NONE
12
3 CURR 3 4-20 3 4-20 3
23
I.RANGE
Txt 4
OUT.ERR
Txt 13
ADV.SET
Txt 2
CH1 TYPE
Txt 3
O.RANGE
Txt 12
1.2
1.1
1.0 = Default state. Line 1 shows input status, line 2 and 3 show
analogue input / output value or TAG No. and units, and
line 4 shows status for communication and whether the device is SIL-locked. Static dot = SIL-locked and flashing dot = not SIL-
locked.
1.1 = Only if password-
protected.
1.2 = Not valid for 0...20 mA
input signal.
1.3 = Only if input signal
is temperature.
Min. and max. acc. to
selected sensor type.
1.4 = Only if the configu-
ration is not protected
by a password.
@F
@C
12
3
YES 3
ADV.SET
Txt 2
@C
UNIT
Txt 9
TEMP 3
CH1 TYPE
Txt 3
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 5
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
4W
3W
2W
12
Ni
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC.Lr TC.W5 TC.W3
TC.U TC.T TC.S TC.R
TC.N TC.L TC.WK
TC.J TC.E
12
TC
SENSOR
Txt 10
Red text signifies safety
parameters in a SIL
configuration.
3
3
3
CONN
INT
12
3 TC.K 3 INT 3
TC.TYPE
Txt 18
CJC
Txt 36
Continued on the page Routing diagram ADV.SET
Version No. V4R0
19
Safety Manual
999.9
-199.9
12
9113 Temperature / ma CONVERTER
999.9
-199.9
12
0.0 3 150.0 3
OUT.LO
Txt 14
1.3
20
OUT.HI
Txt 15
1.3
0
60
12
3
0
RESP.
Txt 15
Configuration of CH2
identical to CH1
Version No. V4R0
3
To default state 1.0
9113 Temperature / ma CONVERTER
MEM, DISP,
CAL, SIM,
PASS, LANG,
RAIL, SIL
12
Safety Manual
16.3Routing diagram Advanced settings (ADV.SET)
SAVE
LOAD
12
MEM 3 SAVE 3
SETUP
Txt 17
MEMORY
Txt 18
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 17
PASS 3
SETUP
Txt 17
3
9
0
12
3
9
@
A
12
3 TAG1 3 TAG2 3 A.OUT 3
CONTRA
Txt 19
LIGHT
Txt 20
YES
NO
12
9999
0000
12
NO
3 0000 3
EN.PASS
Txt 23
ALT
TAG
A.OUT
A.IN
12
@
A
12
VALVE 5
Txt 21
TEMP 4
Txt 21
DISP
Txt 22
-200
850
12
YES
NO
12
-200
850
12
NEW.PAS
Txt 24
NO
ES, IT, SE, FR,
DE, DK, UK
12
LANG 3
SETUP
Txt 17
UK
3
LANGUA
Txt 25
CH.2
CH.1
12
YES
NO
12
CAL 3 CH.1 3
SETUP
Txt 17
CAL
Txt 26
NO
3 20.0 3 YES 3 100.0 3 YES
CAL.LO
Txt 27
@C
Txt 28
CAL.HI
Txt 29
NO
YES
NO
12
To default
state 1.0
YES
NO
12
@C
Txt 30
USE.CAL
Txt 31
3
NO
RAIL 3 YES 3
SETUP
Txt 17
RAIL.ER
Txt 16
CH.2
CH.1
12
-200
850
12
2.0 In the submenu simulation (SIM) you must
press 3 to return to the default state 1.0.
SIM 3 CH.1 3 25.0 3
SETUP
Txt 17
SIM
Txt 32
@C
Txt 33
2.0
YES
NO
12
SIL 3
SETUP
Txt 17
NO
EN.SIL
Txt 34
0000
9999
12
LOCK
OPEN
12
Verification of SIL configuration
3 2007 3 LOCK 3
NEW.PAS
Txt 55
NO
CONFIG
Txt 38
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
. . . . . .
1.4
Version No. V4R0
21
Safety Manual
9113 Temperature / ma CONVERTER
17 Connections diagram
Power Rail
connections
Supply and
status relay
91 92 93 94 95
31 32 33 34
Inputs
NC = no connection
RTD, 2-wire
RTD, 3- / 4-wire
TC, internal
CJC sensor
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
*TC,
CJC connector
41 42 CJC 44
+
-
-
RTD, 3- / 4-wire
TC, internal
CJC sensor
*TC,
CJC connector
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 CJC 54
Channel 2
RTD, 2-wire
51 52 53 54
Current
Current
Channel 1
Channel 1
N.C.
Gnd.
+24 V
Gnd. NC NC
Error signal +24 V
41 42 43 44
51 52 53 54
Channel 2
+
+
-
+
-
-
*Order separately:
CJC connector
5910Ex (ch. 1) /
5913Ex (ch. 2).
+
-
Channel 1
Outputs
22
Current
2-wire transmitter
Current
2-wire transmitter
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
- mA +
+
mA
Version No. V4R0
- mA +
+
mA
Displays
Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature,
volume and weight, etc. Feature linearisation, scaling,
and difference measurement functions for programming
via PReset software.
Ex interfaces Interfaces for analogue and digital
signals as well as HART® signals between sensors / I/P
converters / frequency signals and control systems in Ex
zone 0, 1 & 2 and for some devices in zone 20, 21 & 22.
Isolation
Galvanic isolators for analogue and digital
signals as well as HART® signals. A wide product range
with both loop-powered and universal isolators featuring
linearisation, inversion, and scaling of output signals.
Temperature A wide selection of transmitters for DIN
form B mounting and DIN rail devices with analogue and
digital bus communication ranging from applicationspecific to universal transmitters.
Universal
PC or front programmable devices with
universal options for input, output and supply. This range
offers a number of advanced features such as process
calibration, linearisation and auto-diagnosis.
Subsidiaries
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
4, allée des Sorbiers
F-69673 Bron Cedex
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Im Erlengrund 26
D-46149 Oberhausen
[email protected]
tel. +49 (0) 208 62 53 09-0
fax +49 (0) 208 62 53 09-99
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti, 8
IT-20132 Milano
[email protected]
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
UK
PR electronics UK Ltd
Middle Barn, Apuldram
Chichester
West Sussex, PO20 7FD
[email protected]
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065
USA
PR electronics Inc
11225 West Bernardo Court [email protected]
Suite A
tel. +1 858 521 0167
San Diego, California 92127 fax +1 858 521 0945
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
www.prelectronics.com
[email protected]
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement