Manual_CRM_4

Manual_CRM_4
CRM-4
CZ
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
RO
PL
HU
RU
Schodišťový automat
Schodiskový automat
Staircase switch
Automat de scară
Automat schodowy
Lépcsőházi automata
Лестничный автомат
1560-02VJ-040 Rev.: 4 A4
SK
Varování!
Varovanie!
Warning!
Avertizare!
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Внимание!
Přístroj je konstruován pro připojení do
1-fázové sítě střídavého napětí 230 V a
musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi.
Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu
mùže provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která
se dokonale seznámila s tímto návodem
a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje
ochrany proti přepěťovým špičkám a
rušivým impulsům v napájecí síti. Pro
správnou funkci tìchto ochran však
musí být v instalaci předřazeny vhodné
ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle
normy zabezpečeno odrušení spínaných
přístrojů (stykače, motory, induktivní
zátěže apod.). Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení není
pod napětím a hlavní vypínač je v poloze
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného elektromagnetického
rušení. Správnou instalací přístroje zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak,
aby při trvalém provozu a vyšší okolní
teplotì nebyla překročena maximální
dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák
šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se
jedná o plně elektronický přístroj a podle
toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá
na p ředchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u
prodejce. Výrobek je možné po ukončení
životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého napätia
230 V a musí byť inštalovaný v súlade s
predpismi a normami platnými v danej
krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže realizovať len osoba
s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila
s týmto návodom a funkciou prístroja.
Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťovým špičkám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre správnu funkciu týchto
ochrán však musí byť v inštalácii predradená vhodná ochrana vyššieho stupňa
(A, B, C) a podľa normy zabezpečené
odrušenie spínaných prístrojov (stýkače,
motory, induktívne záťaže a pod.). Pred
začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že
zariadenie nie je pod napätím a hlavný
vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného
elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistíte dokonalú
cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej
prevádzke a vyššej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená
pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu
a nastavenie použite skrutkovač šírky
cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná
o plne elektronický prístroj a podľa toho
tak k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a
reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa
musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.
Device is constructed for connection
in 1-phase AC 230 V main alternating
current voltage and must be installed
according to norms valid in the state
of application. Connection according to
the details in this direction. Installation, connection, setting and servicing
should be installed by qualified electrician staff only, who has learnt these
instruction and functions of the device.
This device contains protection against
overvoltage peaks and disturbancies
in supply. For correct function of the
protection of this device there must be
suitable protections of higher degree
(A, B, C) installed in front of them.
According to standards elimination of
disturbancies must be ensured. Before
installation the main switch must be in
position “OFF” and the device should
be de-energized. Don´t install the
device to sources of excessive electro-magnetic interference. By correct
installation ensure ideal air circulation
so in case of permanent operation
and higher ambient temperature the
maximal operating temperature of the
device is not exceeded. For installation
and setting use screw-driver cca 2 mm.
The device is fully-electronic - installation should be carried out according
to this fact. Non-problematic function
depends also on the way of transportation, storing and handling. In case of
any signs of destruction, deformation,
non-function or missing part, don´t
install and claim at your seller
Dispozitivul este constituit pentru
racordare la retea de tensiune monofazată 230V şi trebuie instalat conform
instrucţiunilor şi a normelor valabile în
ţara respectivă. Instalarea, racordarea,
exploatarea o poate face doar persoana
cu calificare electrotehnică, care a luat la
cunoştinţă modul de utilizare şi cunoaşte
funcţiile dispozitivului. Dispozitivul este
prevăzut cu protecţie împotriva vârfurilor
de supratensiune şi a întreruperilor din
reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea
acestor funcţii de protecţie trebuie să fie
prezente în instalaţie mijloace de protecţie compatibile de nivel înalt (A, B, C)
şi conform normelor asigurată protecţia
contra perturbaţiilor ce pot fi datorate de
dispozitivele conectate (contactoare,motoare, sarcini inductive). Înainte de montarea dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia nu este sub tensiune şi întrerupătorul
principal este în poziţia „DECONECTAT” Nu
instalaţi dispozitivul la instalaţii cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului asiguraţi o
circulaţie ideală a aerului astfel încât, la o
funcţionare îndelungată şi o temperatură
a mediului ambiant mai ridicată să nu se
depăşească temperatura maximă de lucru
a dispozitivului. Pentru instalare folosiţi
şurubelniţa de 2 mm. Aveţi în vedere că
este vorba de un dispozitiv electronic şi
la montarea acestuia procedaţi ca atare.
Funcţionarea fără probleme a dispozitivului depinde şi de modul în care a fost
transportat, depozitat. Dacă descoperiţi
existenţa unei deteriorări, deformări,
nefuncţionarea sau lipsa unor părţi componente, nu instalaţi acest dispozitiv şi
reclamaţi-l la vânzător. Dispozitivul poate
fi demontat după expirarea perioadei de
exploatare, reciclat şi după caz depozitat
în siguranţă.
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1-fazowymi
AC 230 V i musi być zainstalowane
zgodnie z normami obowiązującymi
w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie
powinny być przeprowadzane przez
wykwalifikowanego elektryka, który
zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej
ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego
na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny wyłącznik musi
być ustawiony w pozycji “SWITCH OFF”
oraz urządzenie musi być wyłączone z
prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wysyłających fale elektromagnetyczne.
Dla wlaściwej instalacji urządzenia
potrzebne są odpowiednie warunki
dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrentu 2mm dla skonfigurowania parametrów urządzenia.
Urządzenie jest w pełni elektroniczne
instalacja powinna zakończyć się
sukcesem w wyniku postępowania
zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków
transportu, składowania oraz sposobu
obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
bądż usterek, braku elementów lub
zniekształcenia prosimy nie instalować
urządzenia tylko skontaktować się ze
sprzedawcą.Produkt może być po czasie roboczyć ponownie przetwarzany.
Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségû,
vagy váltakozó feszültségû(230V)
hálózatokban történõ felhasználásra
készült, felhasználásakor figyelembe
kell venni az adott ország ide vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban
található mûveleteket (felszerelés,
bekötés, beállítás, üzembe helyezés)
csak megfelelõen képzett szakember
végezheti, aki áttanulmányozta az
útmutatót és tisztában van a készülék
mûködésével. Az eszköz megfelelõ
védelme érdekében bizonyos részek
elõlappal védendõk. A szerelés megkezdése elõtt a fõkapcsolónak “KI” állásban kell lennie, az eszköznek pedig
feszültség mentesnek. Ne telepítsük az
eszközt elektromágnesesen túlterhelt
környezetbe. A helyes mûködés érdekében megfelelõ légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hõmérséklet ne lépje túl
a megadott mûködési hõmérséklet határértékét, még megnövekedett külsõ
hõmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz
kb 2 mm-es csavarhúzót használjunk.
Az eszköz teljesen elektronikus - a
szerelésnél ezt figyelembe kell venni.
A hibátlan mûködésnek úgyszintén
feltétele a megfelelõ szállítás raktározás és kezelés. Bármely sérülésre,
hibás mûködésre utaló nyom, vagy
hiányzó alkatrész esetén kérjük ne
helyezze üzembe a készüléket, hanem
jellezze ezt az eladónál. Az élettartam
leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyûjtõben
elhelyezendõ.
Устройство предназначено для подключения к
1-фазной сети 230 V, должно быть установлено
в соответствии с указаниями и нормами,
действующими в стране использования.
Монтаж изделия должен быть произведен
с учетом инструкций и нормативов данной
страны. Монтаж, подключение, настройку и
обслуживание может проводить специалист
с
соответственной
электротехнической
квалификацией, который пристально изучил эту
инструкцию применения и функции изделия.
Автомат оснащен защитой от перегрузок и
посторонних импульсов в подключенной цепи.
Для правильного функционирования этих охран
при монтаже дополнительно необходима охрана
более высокого уровня (А, В, С) и нормативно
обеспеченная защита от помех коммутирующих
устройств (контакторы, моторы, индуктивные
нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо
проверить не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением, а основной
выключатель должен находится в положении
“Выкл.” Не устнавливайте реле возле устройств с
эллектромагнитным излучением. Для правильной
работы изделие необходимо обеспечить
нормальной циркуляцией воздуха таким
образом, чтобы при его длительной эксплуатации
и повышении внешней температуры не была
превышена допустимая рабочая температура.
При установке и настройке изделия используйте
отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу и
настройкам приступайте соответственно. Монтаж
должен производиться, учитывая, что речь идет о
полностью электронном устройстве. Нормальное
функционирование изделия также зависит
от способа транспортировки, складирования и
обращения с изделием. Если обнаружите признаки
повреждения, деформации, неисправности или
отсутствующую деталь - не устанавливайте это
изделие, а пошлите на рекламацию продавцу. С
изделием по окончании его срока использования
необходимо поступать как с электронными
отходами.
Technické parametry
Technické parametre
Technical parameters
Parametrii tehnici
Dane techniczne
Funkce:
Funkcia:
Function:
Număr de funcţii:
Funkcja:
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon:
Tolerance napájecího napětí:
Indikace napájení:
Časový rozsah:
Nastavení času:
Časová odchylka:
Přesnost opakování:
Teplotní součinitel:
Výstup
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Indikace výstupu:
Mechanická životnost:
Electrická životnost (AC1):
Ovládání
Ovládací napětí:
Příkon ovládacího vstupu:
Připojení zátěže mezi S-A2:
Ovládací svorky:
Připojení doutnavek:
Max. počet připojených doutnavek k ovládacímu vstupu:
Délka ovládacího impulsu:
Doba obnovení:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečiětění:
Průřez připojovacích vodičů (mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Napájacie svorky:
Napájacie napätie:
Príkon:
Tolerancia napáj. napätia:
Indikácia napájania:
Časový rozsah:
Nastavenie času:
Časová odchýlka:
Presnosť opakovania:
Teplotný súčiniteľ:
Výstup
Počet kontaktov:
Menovitý prúd:
Spínaný výkon:
Špičkový prúd:
Spínané napätie:
Min. spínaný výkon DC:
Indikácia výstupu:
Mechanická životnosť:
Elektrická životnosť (AC1):
Ovládanie
Ovládacie napätie:
Príkon ovládacieho vstupu:
Pripojenie záťaže medzi S-A2:
Ovládacie svorky:
Pripojenie dútnaviek:
Max. počet pripoj. dútnaviek k
ovládaciemu vstupu:
Dĺžka ovládacieho impulzu:
Doba obnovenia:
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Elektrická pevnosť:
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez pripojovacích vodičov:
Rozmer:
Hmotnosť:
Súvisiace normy:
Supply terminals:
Supply voltage:
Consumption:
Supply voltage tolerance:
Supply indication:
Time ranges:
Time setting:
Time deviation:
Repeat accuracy:
Temperature coefficient:
Output
Changeover contacts:
Rated current:
Switching capacity:
Inrush current:
Switching voltage:
Min. switching capacity DC:
Output indication:
Mechanical life:
Electrical life (AC1):
Control
Control voltage:
Power on input:
Load between S-A2:
Control. terminals:
Glow-tubes:
Max. amount of glow lamps
connected to controlling input:
Impulse length:
Reset time:
Operating temperature:
Storage temperature:
Electrical strength:
Operating position:
Mounting:
Protection degree:
Overvoltage cathegory:
Pollution degree:
Max. cable size (mm2):
Dimensions:
Weight:
Standards:
Terminalele pentru alimentare: Zasilanie:
Tensiunea de alimentare:
Napięcie zasilania:
Consum:
Znamionowy pobór mocy:
Tol. la tensiunea de alimentare: Tolerancja napięcia zasilania:
Sygnalizacja zadziałania:
Indicare releu alimentat:
Zakresy czasowe:
Domeniu de timp:
Selectarea domeniilor de timp: Nastawianie czasu:
Dokładność czasowa:
Abaterea orară:
Rozbieżność powtórzeń:
Sensibilitatea repetărilor:
Współczynnik temperatury:
Coeficient de temperatură:
Wyjście:
Ieşiri
Ilość i rodzaj zestyków:
Număr de contacte:
Obciążalność prądowa:
Intensitate:
Znamionowy pobór mocy:
Decuplare:
Przeciążenie:
Curentul de vârf:
Maks. napięcie łączeniowe:
Tensiunea de cuplare:
Tens.min. pentru decuplare DC: Min.moc łączeniowa DC:
Sygnalizacja zadziałania:
Indicare releu ieşire activ:
Trwałość mechaniczna:
Durata de viață mecanică:
Durata de viață electrică (AC1): Trwałość łączeniowa (AC1):
Sterowanie:
Control
Napięcie sterowania:
Tensiunea de control:
Consumption of input:
Intrare:
Obciążanie S-A2:
Încărcare între S-A2:
Zaciski sterujące:
Terminale de comanda:
Lampy jarzeniowe:
Lămpi glimm:
Cantitatea maxima de lampi Maks. liczba lamp neonowych
conectate la input:
podłączonych do wejścia sterującego:
Lungimea impulsului:
Impuls sterujący:
Timpul de resetare:
Czas regeneracji:
Temperatura de funcționare: Temperatura robocza:
Temperatura de depozitare: Temperatura składowania:
Tensiunea maximă:
Napięcie izolacji:
Poziţia de funcţionare:
Pozycja pracy:
Montaj/șină DIN:
Mocowanie:
Grad de protecție:
Stopieñ ochrony obudowy:
Categoria supratensiune:
Kategoria przepięć:
Grad de poluare:
Stopieñ nieczystości:
2
Secţ. max. a conductorului (mm ): Maks. przekrój kabla (mm2):
Dimensiuni:
Wymiar:
Masa:
Waga:
Standarde de calitate:
Normy:
Műszaki
paraméterek
Funkció:
-1-
Технические
параметры
Функции:
CRM-4
zpožděný návrat reagující na sepnutí ovládacího kontaktu /
delay off reacting oN control contact switching
A1 - A2
AC 230 V / 50 - 60 Hz
AC max. 12 VA / 1.8 W
-15 %; +10 %
zelená / green LED
0.5 - 10 min
potenciometrem / potentiometer
10% - při mech.nastavení / mech.setting
5% - stabilita nast.hodnoty / set value stability
0.05 % /°C, vztažná hodnota = 20°C/ reference value 20°C
Tápcsatlakozók:
Клеммы питания:
Tápfeszültség:
Напряжение питания:
Teljesítményfelvétel:
Мощность:
Tápfeszültség tűrése:
Допустимое напряжение:
Tápfeszültség kijelzése:
Индикация напряжения:
Időtartományok:
Временной диапазон:
Időbeállítás:
Установка времени:
Pontosság:
Отклонение времени:
Ismétlési pontosság:
Точность повторения:
Hőmérséklet érzékenység:
Температурный коэффициент:
Kimenet
Выход
1x přepínací / 1x changeover (AgSnO2)
Váltóérintkező:
Количество контактов:
Névleges áram:
Номинальный ток:
16 A / AC1
Kapcsolási teljesítmény:
Замыкаемая мощность:
4000 VA / AC1, 384 W / DC
Túláram:
Пиковый ток:
30 A / <3 s
Kapcsolási feszültség:
Замыкаемое напряжение:
250 V AC1 / 24 V DC
Min. DC kapcs. teljesítmény: Мин.замык.мощность DC:
500 mW
Kimenet jelzése:
Индикация выхода:
červená / red LED
Mechanikus élettartam:
Механическая жизненность:
3x107
Elektromos élettartam (AC1): Эл.жизненность (AC1):
0.7x105
Vezérlés
Управление
Vezérlési feszültség:
Управляющее напряжение:
AC 230 V
Bemeneti teljesítmény felv.: Мощность управл. напряжения:
AC 0.53 VA
S-A2:
Ввод нагрузки между S-A2:
Ano / Yes
Vezérlő csatlakozó:
Управляющие клеммы:
A1-S
Glimmlámpák a kapcsolókon: Подкл. ламп тлеющего разряда:
Ano / Yes
A vezérlő bemenetre kapcsolha- Макс. кол-во подкл. светодиодов max. počet 35ks (měřeno s doutnavkou 0.68mA/230V AC)/
tó glimmlámpák max. száma: на вход управления:
max. amount 35 pcs (measured with glow lamp 0.68mA/230V AC)
Impulzus hossz:
Длина управляющего импульса:
min.25ms / max.neomezená / max.unlimited
Újraindulási idő:
max. 150 ms
Время восстановления:
Működési hőmérséklet:
-20..+55 °C
Рабочая температура:
Tárolási hőmérséklet:
-30..+70 °C
Складская температура:
Elektromos szilárdság:
4 kV (napájení-výstup) / (supply-output)
Электрическая прочность:
Működési helyzet:
libovolná / any
Рабочее положение:
Szerelés:
DIN lišta / rail EN 60715
Монтаж:
Védettség:
Защита:
IP40 z čelního panelu/from front panel, IP20svorky/terminals
Túlfeszültségi kategória:
Категория перенапряжения:
III.
Szennyezettségi fok:
Степень загрязнения:
2
2
Max. kábel méret (mm ):
Cечение присоединяемых проводов: max.1x2.5,max.2x1.5/s dutinkou/with carven max.1x2.5
90 x 17.6 x 64 mm
Méret:
Размеры:
62 g
Tömeg:
Вес:
EN 60669-2-3, EN 61010-1
Szabvány:
Соответствующие нормы:
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
- slouží pro zpožděné vypnutí osvětlení na schodišti, chodbě, vstupu, společných prostorách a nebo pro zpožděný doběh ventilátoru
(WC, koupelny apod.)
- ovládá se tlačítkem a nebo několika tlačítky z více míst (paralelně pospojovanými), tlačítka mohou být vybavena doutnavkami
- výstupní kontakt relé 16 A/ AC1 s nárazovým proudem až 80 A umožňuje spínání jak žárovek, tak i zářivek.
- provozní přepínač:
AUTO - normální funkce dle nastaveného času
OFF - trvale vypnuto (např. při výměně žárovek)
ON - trvale zapnuto (např. při úklidu, servisu)
- časový rozsah: 0.5 - 10 min
- nastavení času se provádí potenciometrem
- napájecí napětí: AC 230 V
- ochrana proti zablokování tlačítka (sirka v tlačítku)
- v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu
SK
- slúži pre oneskorené vypnutie osvetlenia na schodišti, chodbe, vstupe, spoločných priestoroch alebo pre oneskorený dobeh
ventilátoru (WC, kúpeľne apod.)
- ovláda sa tlačítkom alebo niekoľkými tlačítkami z viacerých miest (paralelne pospájanými), tlačítka môžu byť vybavené dútnavkami
- výstupný kontakt relé 16 A/ AC1 s nárazovým prúdom až 80 A umožňuje spínanie jak žiaroviek, tak i žiariviek.
- prevádzkový prepínač:
AUTO - normálna funkcia podľa nastaveného času
OFF - trvale vypnutá (napr. pri výmene žiaroviek)
ON - trvale zapnutá (napr. pri upratovaní, servise)
- časový rozsah: 0.5 - 10 min
- nastavenie času sa prevádza potenciometrom
- napájacie napätie: AC 230 V
- ochrana proti zablokovaniu tlačítka (zápalka v tlačítku)
- v prevedení 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu
EN
- Designated for delay OFF function of lights on stairs, corridors, entrances or for delay OFF function of ventilators (WC, bathrooms, etc.)
- Device is controlled by button or by several buttons from more places (connected in parallel), buttons can be equipped with glow lamps
- Output relay contact 16 A/AC1 with surge current up to 80 A enables switching of el. bulbs and fluorescent lights.
- Operating switch:
AUTO - normal function according to set time
OFF – OFF (e.g. when changing bulbs) permanent
ON – permanent ON (e.g. while cleaning, servicing)
- Time range: 0.5 - 10 min
- Time setting by potentiometer
- Supply voltage : AC 230 V
- Protection against button blocking (e.g. safety - match stacked in a button)
- 1- MODULE, DIN rail mounting
RO
- Este utilizat în controlul luminilor, al ventilatoarelor, contactorilor, sistemelor de securitate, timerelor şi al timerelor cu blocare,
putând fi controlat prin butoane externe.
- Este controlat printr-un comutator, sau prin mai mai multe comutatoare poziţionate în alte locaţii (conectate în paralel),
comutatoatele putând fi echipate cu lămpi glimm
- Contact de ieşire 16A/AC1 cu intensitatea de până la 80A ce permite comutarea becurilor şi a luminilor fluorescente.
- Operarea sistemului de comutare:
AUTO - funcţionare normală în concordaţă cu timpul programat
OFF – permanent OFF (exemplu: la schimbarea becurile)
ON – permanent ON
- Domeniul de timp: 0.5 - 10 min
- Selectarea domeniilor de timp prin comutator potenţiometric
- Tensiunea de alimentare: AC 230 V
- Protecţie împotriva blocării butoanelor
- 1- MODULE, Montabil pe şină DIN
PL
- służy do opóźnionego wyłączania oświetlenia na schodach, korytarzach, wejściach, wspólnych pomieszczeniach lub opóźnionego
wyłączania wentylacji (WC, łązienki itd.)
- sterowanie jednym lub kilkoma przyciskami z różnych miejsc (równolegle połączonymi), przyciski mogą być wyposażone w
sygnalizację świetlną
- wyjście przekaźnikowe 16A/AC1 z prądem szczytowym 80A pozwala łączyć żarowki i świetlówki.
- funkcje:
AUTO - normalne funkcje wg nastawionego czasu
OFF - trwałe wyłączone (np przy wymianie żarówek)
ON - trwałe włączone (np. przy sprzątaniu, pracach serwisowych)
- zakres czasowy: 0.5 - 10 min
- ustawienie czasu wykonuje się potenjometrem
- napięcie zasilania: AC 230 V
- ochrona przeciw zablokowaniu przycisku
- wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
HU
- Működtethet világítást, ventilátorokat, kontaktorokat, biztonsági rendszerekben, számlálókban, időzítőkben alkalmazható
- Nyomógombbal vezérelhető, vagy több nyomógomb csatlakoztatható párhuzamosan, jelzőfényes nyomógomb is alkalmazható
- Kimeneti kontaktus 16A/AC1 / 4000 VA
- Működés:
AUTO - normál működés, a beállított idő utáni kapcsolással
OFF – folyamatosan kikapcsolva (például izzócsere)
ON – folyamatosan bekapcsolva (például lépcsőház takarításkor, vagy teszteléshez)
- Időintervallum: 0.5 - 10 min
- Időzítés beállítása potenciométerrel
- Tápfeszültség: AC 230 V
- Nyomógomb beragadása elleni védelemmel
- 1 modul széles, DIN sínre szerelhető
RU
- служит для задержки выключения освещения на лестницах, в корридорах, в подъездах, совмещенных помещениях или
замедления выключения вентилятора (WC, ванны и т.п.)
- управляется кнопками выключателя с одного и более мест (параллельно подключенными), кнопки могут буть оснащены
газоразрядными лампами
- выходной контакт реле 16A/AC1 с ударным током 80A, позволяет коммутацию как ламп накаливания, так и газоразрядных
ламп.
- положения рабочего переключателя:
AUTO - нормальное функционирование в соответствии с выбранным временным диапазоном
OFF - пост. выключено (например при замене ламп)
ON - пост. включено (например при уборке, сервисе)
- верменной диапазон: 0.5 - 10 мин
- настройки времени проводятся потенциометром
- напряжение питания: AC 230 V
- защита от блокирования кнопок (напр. инородный предмет - спичка)
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
16
A1
16
18
Un
S
A2
18
A1
S
zátěž/
load
A2
15
15
Zapojení do obvodu / Zapojenie do obvodu / Circuit connection / Conexiune circuit / Rozkład połączeń / Bekötési vázlat / Подключение к цепи
3-vodičové připojení / 3-vodičové zapojenie/ 3-wire connection /
conexiune prin 3 conductori / podłączenie 3-przewdowe /
csatlakozás 3 vezetékkel / 3-проводное подключение
4-vodičové připojení / 4-vodičové zapojenie / 4- wire connection /
conexiune prin 4 conductori / podłączenie 4-przewodowe /
csatlakozás 4 vezetékkel / 4-проводное подключение
CZ Mezi svorky S-A2 je možno připojit zátěž (např. stykač, kontrolku či jiný
přístroj), aniž by byla narušena správná funkce relé (zátěž je pod napětím
po dobu, pokud je tlačítko sepnuto).
SK
L
L
N
N
A1 S A2
Medzi svorky S-A2 je možné pripojiť záťaž (napr. stýkač, kontrolku či iný
prístroj), bez toho, aby bola narušená správna funkcia relé (záťaž je pod
napätím po dobu, pokiaľ je tlačítko zopnuté).
EN It is possible to connect load between S-A2 terminals (e.g. contactor,
light indikator or any other device), without disturbing a correct function
of relay (load is energized while the switch is ON.)
RO Este posibilă conectarea unei sarcini între S-A2 (exemplu: contactor,
controlor de lumini sau alt dispozitiv), fără disturbarea funcţionării
corecte a releului (sarcina este cuplată când comutatorul este pornit)
A1 S A2
PL Pomiędzy zaciski S-A2 można podłączyć obciążenie (np. stycznik,
sygnalizację, lub inny aparat), czym praca przekaźnika nie jest zakłócona
(obciążenie jest pod napięciem na czas naciśnięcia przycisku).
250V / AC1
16A/4000VA
250V / AC1
16A/4000VA
15 16 18
15 16 18
HU Az S-A2 közé további egységek csatlakoztathatók (pl. mágneskapcsoló,
világítás vezérlés, stb...), amelyek nem fogják zavarni a relé megfelelő
működését.
RU Имеется возможность нагрузить соединение S и А2 (к примеру
контактор, управление освещением и устроствами). Без ущерба для
корректной работы реле. (Данное соединение под напряжением
переключатель в позиции-включено).
-2-
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание
4
A1
S A2
5
6
1
2
1 Indikace napájecího napětí
Indikácia napájacieho napätia
Supply voltage indication
Indicare releu alimentat
Sygnalizacja napięcia zasilania
Tápfesz kijelzés
Индикация питания
2 Nastavení funkcí
Nastavenie funkcií
Function setting
Comutator operare
Nastawianie funkcji
Funkció beállítás
Настройка функций
3 Nastavení času
Nastavenie času
Time setting
Selectarea domeniilor de timp
Nastawianie czasu
Időbeállítás
Установка времени
5 Ovládací vstup
Ovládací vstup
Control input
Contact de control
Zestyk sterujący
Vezérlő bemenet
Управляющий ввод
6 Indikace sepnutí výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicare releu ieşire activ
Sygnalizacja zadziałania
Kimenet jelzése
Индикация выхода
7 Výstupní kontakty
Výstupné kontakty
Output contact
Contacte de ieşire
Zaciski wyjściowe
Kimeneti csatlakozók
Выводные клеммы
4 Svorky napájecího napětí
Svorky napájacieho napätia
Supply voltage terminals
Terminalele pentru alimentare
Zaciski napięcia zasilania
Tápfeszültség csatlakozók
Клеммы питания
3
15
16 18
7
Provozní přepínač, Nastavení času / Prevádzkový prepínač, Nadstavenie času / Operating switch, Time setting / Contactor de lucru. Setare timp / Opis włączników DIP, Nastawianie czasu / Przelcznik roboczy, Idő beállítás / Paбочий тумблер, Настройка времени
CZ - přepnutím provozního přepínače do polohy ON dojde k trvalému sepnutí spínacích kontaktů relé. Tato poloha se využívá pro úklid, servis a zjišťování závad v okruhu zátěže (vadné žárovky).
SK - prepnutím prevádzkového prepínača do polohy ON dôjde k trvalému zopnutiu spínacích kontaktov relé. Táto poloha sa
využíva pri upratovaní, servise a k zisťovaniu závad v okruhu záťaže (chybné žiarovky).
EN - operating switch in ON position = permanent switch ON of relay contacts. This position is used for cleaning, servicing
and detcting of malfunctions connected with load (faulty bulbs).
RO - prin comutarea contactorului de lucru în poziţia ON contactele releului vor fi permanent închise. Această poziţie este
folosită pentru curăţenie, servis şi protecţie împotriva defectelor în circuitul de forţă (lămpi defecte).
PL - przełącznik roboczy w pozycji ON = trwale włączone zaciski przekaźnika. Ta pozycja jest używana przy serwisowaniu
i usuwaniu wad powstałych przy obciążeniu.
HU - ON pozició = folyamatos bekapcsolás a relé kontaktusok folyamatosan be vannak kapcsolva pl. takarítás, hiba javítás...
CZ
- v této poloze je přístroj nastaven do pracovního stavu a funguje dle grafu funkce a dle nastaveného času.
SK
- v tejto polohe je prístroj nastavený do pracovného stavu a funguje podľa grafu funkcie a podľa nastaveného času.
EN
- in this position device is set into operating status and operates according to diagram and pre-set time.
RO
- În această poziţie dispozitivul este programat în regim de lucru şi funcţionează după graficul funcţiei după timpul setat.
PL
- w tej pozycji urządzenie jest w stanie roboczym i pracuje zgodnie z diagramem i ustawieniem czasu.
HU - ebben a pozicióban az eszköz normál, leírás szerint működik.
RU - переключение рабочего тумблера в позицию ON = длительное выключение переключающих контактов реле. RU
Это положение тумблера применимо при уборке, сервисе автомата или при диагностике неисправностей в
радиусе нагрузки (неработающие лампы).
- в этом положении изделие настроено на рабочий режим. Работает в соответствии с графиком функций и
настройками времени.
CZ - v poloze OFF jsou vyřazeny z provozu funkce i čas a přístroj je v klidovém stavu. Tato poloha se využívá při výměně
žárovek apod.
SK - v polohe OFF sú vyradené z prevádzky funkcie aj čas a prístroj je v stave kľudu. Táto poloha sa využíva pri výmene
žiaroviek a pod.
EN - in OFF position functions and time are out of order and device is in quiescent status. This position is used for bulbs
exchange etc.
RO - În poziţia OFF funcţiile şi timpul sunt oprite şi dispozitivul se află în repaus. Această poziţie se foloseşte la înlocuirea
becurilor ş.a.
PL - w pozycji OFF funkcje nie pracują i czas jest wyłączony, urządzenie jest w stanie spoczynku. Ta pozycja jest używana,
gdy chcemy wymienić żarówkę.
HU - OFF pozició = folyamatosan kikapcsolva, pl. égőcsere.
EN
- trimrem se nastavuje celková časová prodleva, která je aktivní pouze v poloze přepínače AUTO. V polohách ON a OFF se
zpoždění neprojeví.
- trimrom sa nastavuje celkové časové oneskorenie, ktoré je aktívne len v polohe prepínača AUTO. V polohách ON a OFF
sa oneskorenie neprejaví.
- total time delay is adjusted via trimmer, it is active only in AUTO position. In ON and OFF position will not delay appear.
RO
- Prin trimer se programează întreaga temporizare, care este activă în poziţia AUTO a contactorului.
PL
HU
- całkowite opóźnienie czasu jest nastawiane za pomocą trimmera i jest aktywne w pozycji AUTO. W pozycjach ON oraz
OFF nie ma opóźnienia czasu.
- a teljes késleltetés trimmerrel állítható, hatása csak AUTO módban van. ON és OFF módban nincs késleltetés.
RU - в позиции OFF отключены настройки времени и функций. Автомат в состоянии покоя. Это положение тумблера RU
используется при замене ламп и т.п.
- установка времени производится триммером. Эти настройки активны только в положении AUTO. В ON и OFF
задержка не произойдет.
CZ
SK
Funkční diagram / Funkčný diagram / Function diagram / Funcţionare / Funkcje / Funkciók / Функция
U
AUTO
poloha přepínače /
position switches
OFF
ON
S
t
Druh zátěže
Type of load
cos φ ≥ 0.95
AC1
mat.kontaktu/mat. contacts
AgSnO2, kontakt/contact 16A
250V / 16A
M
AC2
250V / 5A
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgSnO2, kontakt/contact 16A
t
t
M
AC3
250V / 3A
HAL.230V
AC5a nekompenzované/
uncompensated
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
230V / 3A (690VA)
230V / 3A (690VA) do max.
vstupní/ input C=14uF
1000W
x
250V / 3A
x
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 3A
24V / 2A
24V / 6A
24V / 2A
x
K
AC13
AC14
AC15
DC1
x
250V / 6A
250V / 6A
24V / 10A
-3-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement