ma_frico_sire_competent_fh_water_no

ma_frico_sire_competent_fh_water_no
Original instructions
SIRe Competent Fan Heater
Water
With quick guide
SIReFC
SE .... 2
GB .... 17
DE .... 33
FR .... 50
ES .... 6´7
IT
NL .... 101
NO .... 118
PL .... 134
RU .... 150
.... 84
For wiring diagram, please see last pages
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Hurtigveiledning/oppstart
Angi ID/Drift uten kontrollenhet
Kontroller at alle bestanddeler finnes (se
avsnittet Bestanddeler).
Styresystemet kan styre ett eller flere
parallellkoblede apparater (maks. 9). Hvert
apparat skal ha et unikt ID-nummer (1-9),
som stilles inn på PC-kortets ID-velger. F.eks.
enhet 1: ID=1, enhet 2: ID=3
Hvis den eksterne reguleringen av en eller
annen grunn ikke er installert, kan apparatet
likevel kjøre midlertidig. ID-velgeren settes da
til modus 0, se bildet nedenfor.
Funksjonen er halv hastighet og varme er på.
Når ID-nummeret skal endres, må apparatet kobles fra strømmen.
Råd om plassering
PC-kort HUB SIReC1X monteres nært ved
apparatet.
Kontrollenheten SIReUA1 har en intern
romtemperaturføler og er montert slik at den
er tilgjengelig for brukeren. Modulærkablene
RJ12 (6p/6c), som fås i forskjellige lengder,
brukes til å koble sammen PC-kortet og kontrollenheten. Lengre kabler fås som ekstrautstyr. For maksimale kabellengder se avsnittet
Ekstrautstyr.
For å unngå at ikke autoriserte personer får
tilgang til kontrollenheten kan den eventuelt
plasseres et annet sted, og en ekstern romføler, SIReRTX (ekstrautstyr), kan installeres i
lokalet for registrering av riktig temperatur.
3
4
5
6
3
4
5
6
2
7
2
7
1
8
1
8
0
9
0
9
Hvert apparat skal
ha en unik ID på
SIReB1X-kortet.
Velg 0 for å kjøre
apparatet midlertidig
uten ekstern regulering.
Tilkobling av systemet
Oppstart
I styrekort Base SIReB1(X) kobles apparatet
videre med modulærkabel RJ12 (6p/6c) hvis
flere apparater skal kobles sammen parallelt.
Aktuatoren for vannregulering er koblet til
PC-kort SIReB1(X).
Styrekortet Base SIReB1(X) i/ved apparatet
og kontrollenhet SIReUA1 tilkobles med
PC-kort HUB SIReC1X med modulærkabler
RJ12 (6p/6c) etter at de andre apparatene er
startet.
Ved faste installasjoner skal medfølgende
kabel og støpsel fjernes. Utfør installasjonen i
samsvar med gjeldende forskrifter.
System forsynt med strøm. Ved første
oppstart kjøres oppstartsveiviseren, og
grunninnstillingene defineres. Vifte- og
varmetrinn testes gjennom testprogrammet.
Deretter vises et statusvindu.
Ved første oppstart kan det oppstå alarmer
og feilkoder, disse tilbakestilles vanligvis uten
ytterligere tiltak.
Koblingsskjemaer
2
Oppstartsveiviser
1
Oppstartsveiviser
5
Velg språk
Norsk
Oppstartsveiviser
Funksjonstest
Start test
Utelat test
Skjermfunksjonstest
Koblingsskjemaene finnes i et eget avsnitt
bakerst i denne håndboken.
Når eksternt PC-kort Base SIReB1X benyttes, skal det trekkes ledninger mellom PCkortet Base og enheten. Se egen håndbok for
SIReB1X.
Oppstartsveiviser
Oppstartsveiviser
Velg temp.enhet
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 1
°C
°F
3
Oppstartsveiviser
Oppstartsveiviser
Angi klokkesl.
14:07
24t-format
Sjekker system ...
Oppstartsveiviser
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
ÅÅÅÅ-MM-DD
4
118
6
Angi dato
2011-05-28
7
Oppstartsveiviser
Oppstart fullført
Fortsett
Omstart veiviser
SIRe Competent Fan Heater Water
NO
Innhold
Hurtigveiledning/oppstart
Råd om plassering 118
Tilkobling av systemet 118
Koblingsskjemaer118
Angi ID/Drift uten kontrollenhet
118
Oppstart118
Bestanddeler
SIReFC120
Driftsmoduser
Driftsmoduser123
Kontrollenhet SIReUA1
Oversikt124
Statusvindu124
Hovedmeny
125
Innstilte verdier
Temp.innstillinger125
Vifteregul.125
Sommer/vinter125
125
System på/av
Installatørmeny125
Installatørmeny
Statusskjermbilde126
Ukeprogram126
Vifteinnst.127
Varmeinnst.127
Filtervakt 128
128
Ekstern regulering (BMS)
Generelle innst.
129
Servicemeny129
Alarm- og feilkoder
130
Vise alarm- og feilkoder
130
Tlb.still alarm
Overopphetingsvern130
Feil i strømtilførsel
130
Frostbeskyttelsesfunksjon130
Koblingsskjemaer, se de siste sidene
119
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Bestanddeler
SIReFC
Integrert i varmluftsviften
X5
C2
SIReUA1,
kontrollenhet
Competent og
Advanced
Deksel til
veggenhet
SIReC1X,
PC-kort HUB Competent
SIReCC,
modulærkabel
X4
C1
X3
ROOM
ACTUATOR
230V
PE N L
SUPPLY 230V
SIReB1, integrert
PC-kort Base
SIReIT, intern
temperaturføler
Mål bestanddeler
Type
Beskrivelse
SIReUA1
SIReB1
SIReIT
SIReC1X
SIReCC603
SIReCC605
Kontrollenhet Competent og Advanced
Integrert PC-kort Base
Intern temperaturføler
PC Board HUB Advanced
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
120
HxWxD
[mm]
120x70x35
L
[m]
1
202x139x50
3
5
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Ekstrautstyr
SIReUR, sett
SIReRTX, ekstern
romtemperaturføler for innfelt
montering
SIReCJ4,
skjøtestykke
SIReCJ6,
skjøtestykke
Type
NRF-no.
EL-no.
Beskrivelse
SIReRTX
SIReUR*
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
673 09 22
673 09 21
87 510 12
87 510 11
673 09 23
673 09 24
673 09 25
673 09 26
673 09 27
673 09 28
673 09 29
673 09 30
87 510 13
87 510 14
87 510 15
87 510 16
87 510 17
87 510 18
87 510 19
87 510 20
Ekstern romtemperaturføler
Sett for innfelt montering
Skjøtestykke RJ11 (4/4)
Skjøtestykke RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
SIReCC,
modulærkabel
HxWxD
[mm]
70x33x23
114x70x50
L
[m]
3
5
10
15
3
5
10
15
*) Se egen håndbok
Maks. kabellengder
• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReUB1 og SIReB1(X): maks. 50 m.
• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReC1X og SIReB1(X): maks. 10 m
• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom to SIReB1(X): maks. 50 m.
• Modulærkabel RJ11 (4p/4c) til romføler SIReRTX: maks. 20 m.
Total kabellengde som tillates i systemet, er maksimalt 300 m
121
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Vannregulering - ventilsett
VOS
Vannregulering ekstrautstyr
VOSP
VAT, justeringsverktøy
for ventilpakke.
VOT
SD230
TRVS
Type
NRF-no.
Beskrivelse
Tilkobling
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
På/av
På/av
På/av
På/av
Trykkuavhengig
Trykkuavhengig
Trykkuavhengig
Trykkuavhengig
Treveisventil og regulator på/av
Treveisventil og regulator på/av
Treveisventil og regulator på/av
Justeringsverktøy for ventilpakke
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
122
482 98 30
SIRe Competent Fan Heater Water
NO
Driftsmoduser
Driftsmoduser
Reguleringen er basert på de fire
driftsmodusene: • Auto
• Termostat / Manuell vifte
• Termostat / Automatisk vifte
• Manuell
Auto
Hvis temperaturen faller 0,5 K under
børverdien, starter viften ved hastighet 1, og
ventilmotoren begynner å åpnes trinnløst.
Hvis en helt åpen ventil ikke er tilstrekkelig
til å opprettholde temperaturen, øker
viftereguleringen til trinn 4, som er det
maksimale. Differansen som skal til mellom
børverdien og romtemperaturen for at viften
skal øke med ett trinn, stilles inn under
Varmetrinndifferanse, se Installatørmeny >
Varmeinnstillinger > Varmetrinndifferanse.
Når Auto er aktiv, kan ikke viftehastighet og
varme endres i statusvinduet.
Termostat / Manuell vifte
Termostaten regulerer bare varmen, viften
kjører kontinuerlig. Viftehastigheten stilles
inn manuelt. Viftesymbolet er markert i
statusvinduet, velg ønsket hastighet med
dreiebryteren og bekreft.
Termostat / Automatisk vifte
Termostaten regulerer både varmen og
viften. Viftehastigheten stilles inn manuelt
i statusvinduet. [Installatørmeny >
Vifteinnstillinger > Viftemodus.]
Manuell
Viftehastigheten og varmen stilles inn manuelt
i statusvinduet. Varme kan settes til 3 trinn
(33 %, 66 % og 100 %). Varmen blokkeres
av utetemperaturen, se: [Installatørmeny >
Varmeinnstillinger > Utetemp.begrensning]
123
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Kontrollenhet SIReUA1
Oversikt
Statuswindow (Auto mode)
IN
19.0
°C
Statusvindu
Statuswindow (Manual mode)
IN
Pil tilbake
19.0°C
Pil frem
Dreiebryter
Viftehastighetstrinn
Varmetrinn
Meny
Alarm, rød lysdiode
Ukeprogram
Dag
Kjøresignal, grønn lysdiode
Ukeprogram
Natt
AV
Forklaringer
Ukeprogram
Ute av drift
Statusvindu
Statusvindu
I displayet vises gjeldende romtemperatur,
vifte- og varmetrinn, dørstatus og dag- eller
nattmodus eller Av når ukeprogrammet
benyttes.
Displayet viser også om reguleringen er satt
til automodus eller manuell modus.
For å angi om viften og varmen reguleres med
termostat eller manuelt, er aktuelt symbol
avmerket i statusvinduet med pil frem.
Trinnene kan deretter stilles inn. Bekreft
med pil frem. For beskrivelse se avsnittet
Driftsmoduser. Trykk på pil frem for å få
tilgang til hovedmenyen.
Pil frem
Bekreft valget og fortsett.
Dreiebryter
Bla mellom alternativene
Pil tilbake
Gå tilbake.
Etter tre minutter går kontrollenheten tilbake
til å vise statusvinduet.
124
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Hovedmeny
Sommer/vinter
Innstilte verdier
Tillater eller blokker varme. Varme tillates
i vintermodus. Sommermodus vises med et
overkrysset varmesymbol i statusvinduet.
Viser innstilt romtemperatur, maks. hastighet,
hastighet lukket dør, sommer / vinter og
ukeprogramstatus.
Hovedmeny
Innstilte verdier
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Maks. hastighet
Sommer/vinter
Ukeprogram
20°C
18°C
Trinn 5
Vinter
Ingen progr.
Hovedmeny
Hovedmeny>Sommer/vinter
Vifteregul.
Sommer/vinter
System på/av
Sommer/vinter
Vinter
•
Fabrikkinnstilling
Sommer / vinter: Sommer (sommer - varme
av)
Temp.innstillinger
Still inn ønskede romtemperaturer for daghenholdsvis nattmodus (romtemperatur natt
benyttes for ukeprogram/nattreduksjon).
Hovedmeny
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Hovedmeny>Temp.
innstillinger
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Fabrikkinnstilling
Romtemp. dag: 20 °C (5 – 35 °C) Romtemp.
natt: 18 °C (0 – 20 °C)
System på/av
Slå hele apparatet av manuelt. Når apparatet
er av, slokkes displayet. Så snart en knapp
trykkes inn, tennes det igjen og viser System
på/av. Velg På for å aktivere apparatet igjen.
Apparatets sikkerhetsfunksjoner fortsetter
å være aktive etter at systemet er slått av, slik
at viften kan fortsette å kjøre en stund etter at
modusen Av er valgt.
Hovedmeny
Hovedmeny>System på/av
Sommer/vinter
System på/av
Installatørmeny
System på/av
På
•
Vifteregul.
Mulighet for maks. hastighet-modus. I Automodus (se vifteinnstillinger) settes viftens
maksimale hastighet automatisk til trinn 4
for å holde lydnivået nede. Hvis du ønsker å
begrense viftereguleringen ytterligere, kan det
gjøres her.
Hovedmeny
Temp.innstillinger
Installatørmenyen finnes nederst på
hovedmenyen og er passordbeskyttet. Se
Installatørmeny i denne veiledningen.
Hovedmeny
Hovedmeny>Installatørmeny
Sommer/vinter
System på/av
Angi passord
Installatørmeny
Vifteregul.
Sommer/vinter
Hovedmeny>Vifteregul.
Hovedmeny>Vifteregul.
Maks. hastighet
Maks. hastighet
•
Installatørmeny
0 0 0 0
(Se håndbok)
Trinn 5
Fabrikkinnstilling
Maks. hastighet: 5 (1-5)
125
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Installatørmeny
Installatørmenyen aktiveres med kode 1932.
Velg tallene med dreiebryteren og bekreft med
pil frem.
Hvis du vil sjekke hvilke dager et bestemt
program er aktivert, kan du trykke på pil frem
for å velge en ukedag, slik at programmet
merkes og dagene programmet benyttes på,
understrekes. Veksle mellom programmene
for en bestemt dag ved hjelp av dreiebryteren.
Hovedmeny
Hovedmeny>Installatørmeny
Sjekk program
Sommer/vinter
System på/av
Angi passord
Man Tir
0 0 0 0
(Se håndbok)
Installatørmeny
Statusskjermbilde
Kontroller innstillingene. Statusskjermbildet
består av tre sider med innstillinger som du
kan bla gjennom med dreiebryteren.
>Statusskjermbilde
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Funksjonsmodus
Program
Fre
Lør Søn
Du kan legge til et programtrinn ved å
velge Nytt programtrinn. Bekreft valget
med pil frem. Velg Dag, Natt eller Av (hvis
apparatet ikke skal være i drift), still inn
tiden for påslåing og deretter for hvilke dager
programmet gjelder. Gå så til Ferdig for å
avslutte.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
>Installatørmeny
Ons Tor
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Komp.
FH42°C
FF
002 FF
FF
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Nytt programtrinn 7/16
Modus
Dag
00:00
Man Tir
Ons Tor
Tir
10:45
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Tir
Man Tir
Ukeprogram
>Installatørmeny
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Et grunnprogram er forhåndsprogrammert i
SIRe.
Man-fre Dag fra 08:00, natt fra 18:00
Lør Dag fra 10:00, natt fra 16:00
Søn Dag fra 11:00:00, natt fra 14:00
For å kontrollere hvilket program som er
definert for en bestemt dag, velg Sjekk
program og veksle deretter mellom dagene
med dreiebryteren.
126
Sjekk program
Man Tir
Ons Tor
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Fre
Lør Søn
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Et nytt programtrinn erstatter for eksempel
ikke en innstilt tid for Dag, men du kan i
stedet velge å endre et programtrinn. Velg
Endre program for å endre et programtrinn.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Nytt programtrinn
Sjekk program
Endre program
Fre
Ferdig
Definere innstillinger for ukeprogram.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Ons Tor
Sjekk program
Endre program
Fjern program
Endre program
Man Tir
Ons Tor
1. 08:00
2. 18:00
3. 10:00
4. 16:00
Dag
Natt
Dag
Natt
Man Tir
Fre
00:00
Ons Tor
Lør Søn
Tir
10:45
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Tir
Man Tir
Ons Tor
Ferdig
Fre
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Programtrinnene som ikke skal gjelde, fjernes
i Fjern program. Ett eller alle programtrinn
kan fjernes fra menyen. Velg Tilbakestill
alle for å gå tilbake til det fabrikkinnstilte
grunnprogrammet.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Sjekk program
Endre program
Fjern program
Fjern program
Fjern ett
Fjern alle
Tlb.st. alle
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Du kan aktivere ukeprogram ved å velge På
under Ukeprogram på/av. I På-modus vises en
sol, måne eller Av i statusvinduet for å angi
dag-, natt- eller Av-funksjon.
>Installatørmeny>Ukeprogram
>Installatørmeny>Ukeprogram
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Ukeprogram på/av
•
Av
Vifteinnst.
Definer innstillinger for viftemodus (se også
avsnittet Driftsmoduser).
>Installatørmeny
Ukeprogram
Vifteinnst.
Varmeinnst.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
Viftemodus
•
Auto
Varmetrinndiff.
Når temperaturen faller under børverdien,
øker viftehastigheten (maks. hastighet er
posisjon 4). Hvilken temperaturdifferanse
hastigheten skal økes med et trinn for, velges i
Varmetrinndifferanse.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Varmetrinndiff.
Følerkalibrering
Maks.grense temp.
Varmetrinndiff.
•
1.0 K
Fabrikkinnstilling
Varmetrinndiff.: 1,0 K (-10 K – 10 K)
Følerkalibrering
Hvis føleren viser feil verdier, kan disse
kalibreres. Visse visningsfeil kan oppstå, men
disse skyldes hovedsakelig plassering (kalde/
varme overflater osv.) Verdien + eller – øker
eller reduserer den målte verdien (+2K øker
for eksempel den viste verdien med 2 grader).
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Følerkalibrering
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
Termostat Manuell vifte
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Varmetrinndiff.
Følerkalibrering
Maks.grense temp.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
Termostat Autom. vifte
Romtemp.føler
Utetemperaturføler
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Følerkalibrering
Romtemp.føler
•
0.0 K
Fabrikkinnstilling
Romtemperaturføler: 0,0 K (-10 K – 10 K)
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
•
Manuell
Fabrikkinnstilling
Viftemodus: Auto (Termostat / Manuell vifte,
Termostat / Automatisk vifte, Manuell)
Maks.grense temp.
Maksimal romtemperatur som en bruker kan
velge, er begrenset til mellom 5 – 35 °C.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Varmetrinndiff.
Følerkalibrering
Varmeinnst.
Definer innstillinger for varme.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Maks.grense temp.
•
35°C
Maks.grense temp.
Fabrikkinnstilling
Maks.grense temperatur: 35 °C (5 – 35 °C)
>Installatørmeny
Vifteinnst.
Varmeinnst.
Filtervakt
127
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Filtervakt
Ekstern regulering (BMS)
Filteralarmen varsler når innstilt fast kjøretid
er overskredet.
BMS-funksjoner kan aktiveres under Ekstern
regulering. Aktiver Ekstern på/av (5-30 V
AC/DC fra BMS) eller 0-10 V vifteregulering
ved å velge På under det relevante valget. Se
diagrammet på neste side og Koble til ekstern
regulering.
>Installatørmeny
Varmeinnst.
Filtervakt
Ekstern regulering
Innstilling filtertidsur
Gå til Innstilling filtertidsur og sett ønsket
kjøretid til mellom 50 og 9950 timer.
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Siste filterbytte
Innstilling filtertidsur
•
1500 h
>Installatørmeny
Fabrikkinnstilling
Innstilling filtertidsur: 1500 t (50 - 9950 t)
Filtertidsur på/av
Du kan aktivere filterprogram ved å velge På
under Filtertidsur på/av.
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Siste filterbytte
Fabrikkinnstilling
Filtertidsur på/av: Av (på)
Siste filterbytte
Du kan kontrollere kjøretiden siden siste
filterbytte ved å velge Siste filterbytte. Tiden
tilbakestilles når filteralarmen tilbakestilles.
Hvis tiden skal tilbakestilles før alarmen har
gått, må filtertidsuret slås på og av.
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Siste filterbytte
Siste filterbytte
128
>Installatørmeny>Ekstern
regulering
0h
Filtervakt
Ekstern regulering
Generelle innst.
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
>Installatørmeny>Ekstern
regulering
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
SIRe Competent Fan Heater Water
NO
8,4
5
7,0
4
5,6
3
4,2
2
2,8
1
1
2
8,8
7,4
6,0
4,6
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Viftetrinn ved et innkommende spenningsnivå på 0-10
V DC, 5-trinns
7,2
3
5,0
2
7,6
2,8
1
5,4
1
2
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Generelle innst.
Mulighet til å definere generelle innstillinger
som også finnes i oppstartsveiviseren, og
utføre tilbakestilling.
[V]
Funksjonstest
Kjør funksjonstesten for å teste viften og
varmetrinnene.
>Installatørmeny
Ekstern regulering
Generelle innst.
Servicemeny
Endre datoen, klokkeslettet, språket og
temperaturenhet.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Angi dato
Angi klokkesl.
Velg språk
Funksjonstest
Brukerinnst.
Funksjonstest
Start test
Utelat test
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 1
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Brukerinnst.
Brukerinnstillinger (rom.temp. dag
henholdsvis natt, maks. hastighet, hastighet
lukket dør, sommer / vinter) tilbake til
fabrikkinnstillinger.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
>Installatørmeny>Brukerinnst.
Til brukerinnstillinger?
Nei
Ja
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
Servicemeny
Servicemenyen er passordbeskyttet og
brukes ved kontakt med Frico eller autorisert
installatør.
129
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Alarm- og feilkoder
Feil i strømtilførsel
SIRe har forskjellige alarmer og feilkoder
som sikrer trygg og problemfri drift. Hvis
alarmene eller feilkodene er indikert, må de
tilbakestilles før normal drift kan gjenopptas,
for eksempel før varmen kan aktiveres igjen.
Viftemodus er aktiv selv om for eksempel
overopphetingsalarmen har slått ut.
Vær oppmerksom på at tidsinnstillingene
må kontrolleres ved strømtilførselsfeil.
Hvis tiden ikke er riktig innstilt, påvirkes
ukeprogrammet.
Vise alarm- og feilkoder
Ved en eventuell alarm eller feil vises alarm-/
feilkoden i statusvinduet. Ved en alarm-/
feilkode vises apparatet den gjelder for. Se
Tabell - Alarmer og Tabell - Feilkoder.
Tlb.still alarm
NB! Før tilbakestilling må du sjekke at feilen
er rettet opp, og at det ikke er noe som
hindrer apparatet fra å settes i drift igjen!
Når feilen er rettet opp, tilbakestiller du
alarmen ved å trykke på pil frem, velge Tilbakestill alarm og deretter bekrefte. Hvis flere
apparater avgir en alarm samtidig, indikeres
dette faktumet, men bare én alarm vises i
displayet. Denne alarmen må tilbakestilles
før neste alarm kan leses. Ved første oppstart
kan det oppstå alarmer og feilkoder, disse kan
vanligvis tilbakestilles uten ytterligere tiltak.
Overopphetingsvern
Overopphetingsvernet skal begrense
varmeapparatets temperatur til maksimalt
+90 °C. Hvis temperaturen skulle overstige
95 °C, f.eks. ved feil på en ventil eller
aktuator, begynner viften å øke hastigheten
for å holde temperaturen nede. Samtidig
startes en overopphetingsalarm A2. Ved
interntemperaturer på +100℃ kjører viften på
maksimal hastighet.
Hvis apparatet kjøles ned, aktiveres varmen igjen automatisk. Alarmen blir stående i
displayet til kontrollenheten. Hvis apparatet
overopphetes to ganger på en time, kjører
viften til alarmen er tilbakestilt.
130
Frostbeskyttelsesfunksjon
Gjelder bare for apparater med intern føler.
Frostbeskyttelsesfunksjonen skal hindre at
vannspolen fryser.
Hvis interntemperaturen faller under
+5 °C, utløses frostbeskyttelsesalarm A3,
ventilaktuatoren åpner og viften stopper.
NB! Utfør en grundig kontroll ved gjentatte
alarmer, overopphetingsalarmer og frostbeskyttelsesalarmer, og kontakt autorisert installatør eller Frico hvis du ikke finner årsaken til feilen.
SIRe Competent Fan Heater Water
NO
Tabell - Alarm
Alarm
A1 Motoralarm
AA2
Cause
Action
Termobryter er utløst. En eller
flere motorer er overopphetet.
(Bare apparater med uttrukkede
termobrytere.)
Overopphetingsalarm Temperaturen i apparatet har
oversteget alarmgrensen for
overoppheting.
Kontroller at ikke noe sperrer for
apparatets luftinntak og -uttak. Når den
overopphetede motoren har kjølt seg ned,
lukkes termobryteren igjen, og alarmen kan
tilbakestilles. Sjekk motorene ved gjentatte
alarmer, og bytt ut ødelagte motorer.
Kontroller at ikke noe sperrer for apparatets
luftinntak og -uttak, funksjonen til aktuatoren
og ventilen, gjennomstrømningstemperaturen
og den interne temperaturføleren.
A3 Frostbeskyttelsesalarm Temperaturen i apparatet har
falt under alarmgrensen for
frostbeskyttelse. (Gjelder bare for
apparater med interntemperatur.)
Vannets returtemperatur har falt
under alarmgrensen (bare hvis
returtemperaturføleren er brukt).
Forsikre deg om at
omgivelsestemperaturen der apparatet
er montert, overstiger +5 °C. Kontroller
gjennomstrømningstemperaturen,
varmtvannsmengden og funksjonen til
aktuator og ventil. Hvis det oppstår en
alarm, er det fare for skade på batteriet. Se
nøye etter lekkasje, og bytt ut batteriet hvis
det er skadet.
A4 Filteralarm
Fast kjøretid før filteralarmen er
oppnådd.
Bytt ut eller rengjør filteret, juster
eventuell alarmtid på grunnlag av
hvor skittent filteret er, og tilbakestill
alarmen.
A5 Ekst. alarm
Ekstern alarminngang på
SIReC1X er aktivert.
Kontroller den eksterne alarmen.
131
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Tabell - Feilkoder
Feilkode
Årsak
Tiltak
E1
Kommunikasjon
SIReB1(X) har ikke kontakt med
SIReC1X.
Kontroller forbindelsen mellom kortene.
Bytt ut eventuelle modulærkabler.
E2
ID Error
To eller flere SIReB1(X) har
samme ID-nummer.
Avbryt strømforsyningen og velg andre
ID-numre for alle SIReB1(X) i systemet.
E3
ID Error
En eller flere SIReB1(X) mangler
programmer.
Kontakt Frico for støtte.
E4
Romfølerfeil
Feil i eller manglende ekstern
romføler SIReRTX koblet til
SIReB1(X).
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
E8
Feil på intern
føler
Feil på eller manglende
internføler i apparatet.
Kontroller følerens tilkobling. Hvis føler
mangler, kontakt Frico for støtte.
E10
ID Error
To eller flere SIReB1(X) i systemet
har forskjellige programmer.
Kontakt Frico for støtte.
E12
Romfølerfeil
Feil på eller manglende ekstern
romføler SIReRTX koblet til
SIReA1X.
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
E20
Kommunikasjon
Kontrollenhet SIReUA1 har ikke
kontakt med SIReC1X.
Kontroller tilkoblingen. Bytt ut
eventuelle modulærkabler.
E21
Romfølerfeil
Feil på intern romføler i
kontrollenheten SIReUA1.
Kontroller tilkoblingen mellom
SIReUA1 og SIReC1X. Bytt ut eventuelle
modulærkabler. Hvis feilen ikke rettes
opp, må SIReUA1 byttes ut.
E23
Programvarefeil
Kontakt Frico for støtte.
132
NO
SIRe Competent Fan Heater Water
Koble til ekstern regulering - med BMS-funksjoner
SIReC1X
COM 1
1112
+ -
Ekstern PÅ/AV
15 161718
Ekstern på/av 5-30 V AC/DC
Eksternt signal aktiverer
apparatet. Innstilt parameter:
>> Installatørmeny > Ekstern
regulering > Ekstern på/av = på
1112
+ -
19 20
Alarm utgående (BMS)
(potensialfri bryter, maks. 3 A, 230
V)
Utgående alarm-indikering. Alltid
aktiv. Lukket = summeralarm Åpen
= ingen alarm
17 18
Ikke benyttes
1516
+ -
9 10
Ekstern hastighetsregulering 0-10
V DC
Regulerer viftehastigheten i trinn (se
diagramavsnittet, Ekstern regulering
(BMS)). Innstilt parameter: >>
Installatørmeny > Ekstern regulering
> 0-10 V Vifteregulering = på
7 8
Ekstern alarm INN (potensialfri
kontakt)
Inngang for ekstern alarm. Lukking
utløser alarmen.
19 20
ALARM UT (BMS)
ROOM
Ekst. hast.kontroll 0-10 V DC INN
Ikke benyttes
Ekstern nattreduksjon på/av
(potensialfri bryter)
Lukker for å aktivere
nattreduksjonsfunksjonen. Alltid
aktiv.
COM 2
Ekstern alarm INN
7 8 9 10
Ekstern nattreduksjon
133
SIRe Competent Fan Heater Water
Wiring diagram - Competent
SIRe Competent Fan Heater Water
Wiring diagram - Competent - parallel connection
Tel: +46 31 336 86 00
[email protected]
www.frico.se
For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se
Art no: E4440, 2013-04-29 HH/SÅ/SÄ
Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement