Samsung AD68-00542G Specifications

Samsung AD68-00542G Specifications
ENGLISH
CZECH
Digital Video Camcorder
Digitální Videokamera
VP-D10/D11/D15
VP-D10i/D11i/D15i
VP-D10/D11/D15
VP-D10i/D11i/D15i
AF
CCD
LCD
AF
CCD
LCD
Auto Focus
Charge Coupled Device
ST
ST ART/
OP
PH
SE
TIM LF
ER
Liquid Crystal Display
OTO
DISP
Automatické ostfiení obrazu
Nábojovû vázané zafiízení
Displej z tekut˘ch krystalÛ
LA
ZE
MEM
RO
ORY
Y
A.DU
W
B
T
X2
SL
ST
OW
ILL
F.AD
V
UÏivatelská pfiíruãka
Owner’s Instruction Book
Before operating the unit, please read this
instruction book thoroughly, and retain it for
future reference.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
ELECTRONICS
Pfied pouÏíváním videokamery si prosím
peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãku a drÏte se
v‰ech v ní uveden˘ch pokynÛ.
Tento produkt splÀuje podmínky dle nafiízení 89/336 CEE,
73/23 CEE, 93/68 CEE
AD68-00542G
ENGLISH
CZECH
Contents
Notices and Safety Instructions
Obsah
................................................... 4
Getting to Know Your Camcorder
Features ................................................................................................................................. 9
Accessories Supplied your with camcorder ........................................................................ 10
Descriptions
FRONT & LEFT VIEW................................................................................................. 11
LEFT SIDE VIEW......................................................................................................... 12
RIGHT & TOP VIEW ................................................................................................... 13
REAR & BOTTOM VIEW............................................................................................. 14
REMOTE CONTROL................................................................................................... 15
OSD (On Screen Display) ........................................................................................... 16
How to use the Remote Control ......................................................................................... 18
Preparing
Lithium Battery installation................................................................................................... 19
Adjusting the Hand Strap and Shoulder Strap.................................................................... 20
Connecting a Power Source ............................................................................................... 21
Using the Lithium Ion Battery Pack ......................................................................................22
Inserting and Ejecting a Cassette ....................................................................................... 25
Basic Recording
Making your First Recording ............................................................................................... 26
Hints for Stable Image Recording ....................................................................................... 28
Adjusting the LCD................................................................................................................ 29
Using the VIEWFINDER...................................................................................................... 29
Playing back a tape you have recorded on the LCD .......................................................... 30
Controlling Sound from the Speaker................................................................................... 31
Advanced Recording
2
Pozn‡mky a bezpe‹nostn’ pokyny ....................................4
Sezn‡men’ se s kamerou
Funkce ....................................................................................................................................9
Pfiíslu‰enství, dodávaná s kamerou....................................................................................10
Popisy
âelní pohled a pohled zleva ...................................................................................... 11
Pohled z levé strany.................................................................................................... 12
Pohled doprava a nahoru .......................................................................................... 13
Pohled zezadu a zdola .............................................................................................. 14
Dálkové ovládání ........................................................................................................ 15
OSD (Menu na obrazovce) ........................................................................................ 16
Jak pouÏívat dálkové ovládání .......................................................................................... 18
PÞ’prave
VloÏení lithiové baterie........................................................................................................
Nastavení ruãního a ramenního pásku..............................................................................
Pfiipojení na zdroj proudu ..................................................................................................
PouÏití bateriové sady Lithium Ion ....................................................................................
VloÏení a vysunutí kazety ..................................................................................................
19
20
21
22
25
Z‡kladn’ nat‡‹en’
Va‰e první natáãení ............................................................................................................ 26
Rady pro natáãení nehybného obrazu .............................................................................. 28
Nastavení LCD.................................................................................................................... 29
PouÏití hledáãku.................................................................................................................. 29
Pfiehrávání pásku, kter˘ jste natoãili, na LCD .................................................................. 30
Ovládání zvuku z reproduktoru .......................................................................................... 31
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Using the various Functions
PouÏití rÛzn˘ch funkcí
Setting the menu item.................................................................................................. 32
Nastavení poloÏky menu ............................................................................................ 32
Availability of functions in each mode ......................................................................... 33
Dostupnost funkcí v kaÏdém reÏimu.......................................................................... 33
LCD ADJUST............................................................................................................... 34
Sefiízení LCD .............................................................................................................. 34
CUSTOM SET ............................................................................................................. 34
UÏivatelské nastavení ................................................................................................ 34
DIS ............................................................................................................................... 35
DIS .............................................................................................................................. 35
PIP................................................................................................................................ 36
PIP................................................................................................................................ 36
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM .................................................................. 37
PfiibliÏování (zooming in) a vzdalování (out) pomocí DIGITÁLNÍHO ZOOMU ............ 37
PROGRAM AE............................................................................................................. 39
Program AE.................................................................................................................. 39
DSE (Digital Special Effects) ....................................................................................... 40
DSE (Speciální digitální efekt).................................................................................... 40
WHITE BALANCE ....................................................................................................... 42
Rovnováha bílé .......................................................................................................... 42
SHUTTER .................................................................................................................... 43
Expozice ...................................................................................................................... 43
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
IRIS .............................................................................................................................. 44
REC MODE.................................................................................................................. 45
REC LAMP................................................................................................................... 46
WIND CUT .................................................................................................................. 46
AUDIO MODE.............................................................................................................. 47
DISPLAY ...................................................................................................................... 48
DATE/TIME................................................................................................................... 49
DEMO .......................................................................................................................... 50
CLOCK SET................................................................................................................. 51
Easy mode ........................................................................................................................... 52
Custom mode ...................................................................................................................... 53
MF/AF(Manual Focus/Auto Focus)...................................................................................... 54
BLC ...................................................................................................................................... 55
Fade In and Out................................................................................................................... 56
Audio dubbing ...................................................................................................................... 57
Funkcja PHOTO................................................................................................................... 59
Using the video light (VP-D11(i)/D15(i) only) ...................................................................... 61
Lighting Techniques ............................................................................................................. 62
Various Recording Techniques ............................................................................................ 63
Clona............................................................................................................................ 44
ReÏim natáãení .......................................................................................................... 45
Kontrolka natáãení .................................................................................................... 46
Odstranéní vlivu vûtru(WIND CUT) .......................................................................... 46
ReÏim AUDIO ............................................................................................................ 47
DISPLAY .................................................................................................................... 48
DATUM /âAS ............................................................................................................ 49
DEMO ........................................................................................................................ 50
Nastavení hodin.......................................................................................................... 51
ReÏim snadného zábûru.................................................................................................... 52
ReÏim uÏivatelského zábûru.............................................................................................. 53
MF/AF (Ruãní /automatické zaostfiování) ........................................................................ 54
BLC .................................................................................................................................... 55
Zvy‰ování jasu obrazu a zmen‰ování jasu obrazu.......................................................... 56
Audio dubbing (pfiidávání zvuku) ...................................................................................... 57
PHOTO-FOTO .................................................................................................................. 59
PouÏití VIDEO SVùTLA (pouze VP-D11(i)/D15(i)) .......................................................... 61
Osvûtlovací techniky .......................................................................................................... 62
RÛzné techniky natáãení .................................................................................................. 63
Playing back a Tape
PÞehr‡v‡n’ p‡sku
To watch with the LCD.........................................................................................................
To watch with a TV monitor ................................................................................................
Playback...............................................................................................................................
Various Functions in PLAYER mode...................................................................................
IEEE 1394 Data Transfer
64
64
65
66
Sledování pomocí LCD...................................................................................................... 64
Sledování pomocí TV monitoru ........................................................................................ 64
Pfiehrávání pásku .............................................................................................................. 65
RÛzné funkce v reÏimu P¤EHRÁVAâ (PLAYER) .......................................................... 66
............................................................... 69
PÞenos dat IEEE 1394 ........................................................................ 69
USB interface (VP-D15(i) only)
........................................................ 71
USB propojení (pouze VP-D15(i)) ...................................................... 71
Maintenance ...................................................................................... 75
òdrìba ................................................................................................... 75
After finishing a recording.................................................................................................... 75 Po skonãení natáãení ........................................................................................................ 75
Cleaning and Maintaining the Camcorder........................................................................... 76 âi‰tûní a údrÏba kamery.................................................................................................... 76
Using Your Camcorder Abroad
................................................. 77
Pouìit’ kamery v zahrani‹’ .......................................................... 77
............................................................................... 78
OdstraËov‡n’ z‡vad ........................................................................ 78
................................................................................... 80
TechnickŽ œdaje................................................................................ 80
Troubleshooting
Specifications
Index
................................................................................................... 82
RejstÞ’k
................................................................................................ 82
3
ENGLISH
CZECH
Pozn‡mky a Bezpe‹nostn’ Pokyny
Notices and Safety Instructions
Notices regarding rotation of LCD screen
Pozn‡mky ohlednž ot‡‹en’ obrazovky LCD
Please rotate the LCD screen carefully as illustrated.
Unintended rotation may cause damage to the inside of the hinge that
connects the LCD screen to the Camcorder.
Otáãejte prosím kamerou opatrnû dle obrázku. Nechtûné otoãení mÛÏe
zpÛsobit po‰kození uvnitfi závûsu, kter˘ spojuje obrazovku LCD s
kamerou.
1. LCD screen closed.
1. Obrazovka LCD uzavfiena.
1
2. Standard recording by using the
LCD screen.
3. Making a recording by looking at the LCD
screen from the top.
2. Standardní natáãení pomocí
obrazovky LCD.
2
90°
3
3. Natáãení pfii pohledu
na obrazovku LCD shora.
90°
4. Making a recording by looking at the LCD
screen from the front.
5. Making a recording with the LCD screen
closed.
4. Natáãení pfii pohledu
na obrazovku LCD zepfiedu.
4
90°
5
90°
4
5. Natáãení pfii uzavfiené obrazovce LCD.
ENGLISH
Notices and Safety Instructions
Notices regarding COPYRIGHT
Television programs, video tapes, DVD titles, films, and other program
materials may be copyrighted.
Unauthorized copying of copyrighted material may be against the law.
Notices regarding moisture condensation
CZECH
Pozn‡mky a Bezpe‹nostn’ Pokyny
Pozn‡mky ohlednž autorskùch pr‡v
Televizní programy, videokazety, DVD tituly, filmy a ostatní programové
materiály mohou b˘t chránûny autorsk˘m právem.
Neoprávnûné kopírování takto chránûn˘ch programÛ je trestné.
Pozn‡mky ohlednž kondenzace vlhkosti
1. A sudden rise in atmospheric temperature may cause condensation to
form inside the camcorder.
1. Náhlé zv˘‰ení atmosférické teploty mÛÏe zpÛsobití vytvofiení
kondenzované vlhkosti uvnitfi kamery.
for example:
- When you move the camcorder from cold outside to warm inside
during the winter.
- When you move the camcorder from cool inside to hot outside during
the summer.
Napfiíklad:
- Pokud kameru pfienesete zvenku z chladného poãasí do tepla
uvnitfi v zimé.
- Pokud kameru pfienesete z chladu uvnitfi ven do tepla v létû.
2. If the “DEW” protection feature is activated, leave the camcorder for at
least two hours in a dry, warm room with the cassette compartment
opened and the battery removed.
2. Pokud dojde k aktivaci funkce “DEW” (VLHKOST), ponechte
kameru nejménû dvû hodiny v suché, teplé místnosti s otevfienou
schránkou na kazetu a s vyjmutou baterií.
Notices regarding CAMCORDER
1. Do not leave the camcorder exposed to high temperature (above 60˚C
or 140˚F).
For example, in a parked car in the sun or under direct sunlight.
2. Do not let the camcorder get wet.
Keep the camcorder away from rain, sea water, and any other form of
moisture. If the camcorder gets wet, it may be damaged.
Sometimes malfunction cannot be repaired.
Pozn‡mky, tùkaj’c’ se kamery
1. Nenechávejte kameru pod vlivem teplot nad 60˚C.
Napfiíklad v zaparkovaném automobilu na slunci nebo na pfiímém
slunci.
2. Nenechte kameru zvlhnout. ChraÀte ji pfied de‰tûm, mofiskou
vodou a jakoukoliv vlhkostí. Pokud kamera zvlhne,mÛÏe se
po‰kodit. Nûkteré tyto poruchy nejdou odstranit.
5
ENGLISH
Notices and Safety Instructions
Notices regarding the battery pack
-
-
Make sure the battery pack is fully charged before
recording starts.
To preserve battery power, keep your camcorder
turned off when you are not operating it.
When your camcorder is in CAMERA mode,
if it is left in STBY mode without operation for
more than 5 minutes with a tape installed,
it will automatically turn off to protect against unnecessary battery discharge.
Make sure that the battery pack is fitted firmly into place.
Dropping the battery pack may damage it.
A brand new battery pack is not charged.
Before using the battery pack, charge it completely.
It is a good idea to use the viewfinder instead of the LCD when recording for a long time, because the LCD uses up more battery power.
* When the battery reaches the end of its life, please contact your local
dealer.
The batteries have to be dealt with as chemical waste.
Notices regarding video head cleaning
-
6
To ensure normal recording and a clear picture, clean the video heads
reguarly. If a square block-shaped noise distorts playback pictures, or if
only a blue screen is displayed during playback, the video heads may
be dirty. If this happens, clean the video heads with a dry type cleaning
cassette.
Do not use a wet type cleaning cassette. It may damage the video
heads.
CZECH
Pozn‡mky a Bezpe‹nostn’ Pokyny
Pozn‡mky ohlednž baterlovŽ schr‡nky
- Pfiesvûdãete se o tom, Ïe baterie úplnû nabitá
pfiedtím, neÏ budete natáãet venku.
- Abyste ‰etfiili baterii, kameru mûjte vypnutou,
pokud není v provozu.
- JestliÏe je kamera v reÏimu CAMERA,
pokud bude ponechána v reÏimu STBY bez
provozu po dobu del‰í neÏ 5 minut s vloÏenou
kazetou, automaticky se vypne, tím je chránûna baterie proti zbyteãnému vybíjení.
- Pfiesvûdãete se o tom, Ïe bateriová schránka na svém místû sedí
pevnû. Pokud by upadla,mohla by se po‰kodit.
- Úplnû nová baterie není nabitá.
Pfied jejím pouÏitím je tfieba ji úplnû nabít.
- Lep‰í je pfii del‰ím natáãení pouÏívat hledáãek namísto
obrazovky LCD, protoÏe ta spotfiebovává více energie z baterie.
*Pokud baterie dosáhne konce své Ïivotnosti,kontaktujte místního
prodejce.
S bateriemi je tfieba zacházet jako s chemick˘m odpadem.
Pozn‡mky ohlednž ‹iätžn’ videohlavy
- K zaji‰tûní normálního natáãení a jasného obrazu pravidelnû ãistûte
videohlavy. Pokud pfiehrávání obrazu ru‰í ãtvercov˘ ru‰iv˘ obrazec
nebo pokud bûhem pfiehrávání obrazu je vidût pouze modrá
obrazovka, mohou b˘t videohlavy zneãi‰tûny.
Pokud se to stane, hlavy vyãistûte ãistící kazetou suchého typu.
- NepouÏívejte mokrou ãistící kazetu.
MÛÏe po‰kodit hlavy.
ENGLISH
Notices and Safety Instructions
CZECH
Pozn‡mky a Bezpe‹nostn’ Pokyny
Pozn‡mky ohlednž objektivu
Notice regarding the LENS
-
Do not film with the camera lens pointing directly at the sun.
Direct sunlight can damage the CCD(Charge Coupled Device).
Notices regarding electronic viewfinder
1. Do not position the camcorder such that the viewfinder is pointing
towards the sun.
Direct sunlight can damage the inside of the viewfinder.
Be careful when placing the camcorder under sunlight or by a window.
2. Do not pick up the camcorder by the viewfinder.
3. Over-rotation of the viewfinder may damage it.
Notices regarding Record or Playback using LCD
1. The LCD display is manufactured using high precision technology.
However, there can be tiny dots
(red, blue or green in colour) that appear on
the LCD display.
These dots are normal and do not affect the
recorded picture in any way.
2. When you use the LCD display in direct
sunlight or outdoors, it may be difficult to
see the picture.
If this occurs, we recommend that the viewfinder is used.
3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.
Notices regarding the hand strap
-
To ensure a steady picture during filming, check that the
hand strap is properly adjusted.
Do not force your hand into the hand strap as you could
damage it.
-
S kamerou nefilmujte s objektivem namífien˘m pfiímo na slunce.
Pfiímé sluneãní svûtlo mÛÏe po‰kodit CCD (nábojovû vázané prvky).
Pozn‡mky ohlednž elektronickŽho hled‡‹ku
1. Nedávejte kameru do takové polohy, ve které by hledáãek smûfioval ke
slunci.
Pfiímé sluneãní svûtlo mÛÏe po‰kodit vnitfiek hledáãku.
Bud’te opatrní, pokud pokládáte kameru na sluneãní svûtlo nebo na okno.
2. Neberte kameru za hledáãek.
3. Pfietoãením hledáãku ho mÛÏete po‰kodit.
Pozn‡mky ohlednž nat‡‹en’ a pÞehr‡v‡n’ za pomoci LCD
1. LCD monitor je vyroben za pouÏití pfiesné technologie.
Pfiesto se na displeji mohou objevit drobné skvrny (ãervené,
modré nebo zelené barvy).
Tyto skvrny jsou bûÏné a neovlivÀují v Ïádném
smûru nahrávan˘ obraz.
2. Pokud pouÏíváte LCD displej na pfiímém
slunci nebo venku, obraz je obtíÏnû viditeln˘.
V tomto pfiípadû doporuãujeme pouÏití
hledáãku.
3. Pfiímé sluneãní svûtlo mÛÏe LCD displej po‰kodit.
Pozn‡mky ohlednž ru‹n’ho p‡sku
- K zaji‰tûní nehybného obrazu bûhem filmování
zkontrolujte, Ïe je ruãní pásek správnû nastaven.
- Netlaãte ruku do pásku násilím, mohli byste jej po‰kodit.
7
ENGLISH
CZECH
Notices and Safety Instructions
Pozn‡mky a Bezpe‹nostn’ Pokyny
Precautions regarding the Lithium battery
OpatÞen’ ohlednž lithlovŽ baterie
Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of children.
Should any battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
1. The lithium battery maintains the clock function and user settings;
even if the battery pack or AC adapter is removed.
2. The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under
normal operation from time of installation.
3. When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
indicator will flash for about five seconds when you set the power switch to
CAMERA.
In this case, replace the lithium battery with a new one(type CR2025 ).
Notice regarding VIDEO LIGHT (VP-D11(i)/D15(i) only)
Danger:
■ The video light can become extremely hot. Do not touch it during
operation or after turning it off, otherwise serious injury may result. Take 5
minutes (approx.) for the light to cool down.
■ Do not place the camcorder into the carrying case immediately after using
the video light. The video light will be hot. Please allow time for it to cool
down.
■ Do not use near flammable or explosive materials.
■ It is recommended that you consult your nearest SAMSUNG dealer for
replacement bulbs.
DANGER - NOT TO BE HANDLED BY CHILDREN. EMITS INTENSE HEAT
AND LIGHT. USE WITH CAUTION TO REDUCE THE RISK OF
FIRE OR INJURY TO PERSONS.
DO NOT DIRECT LIGHT AT PERSONS OR MATERIALS FROM
LESS THAN FOUR FEET DURING USE AND UNTIL COOL.
DISCONNECT WHEN NOT IN USE.
DANGER - TO PREVENT POSSIBLE BURN HAZARD,
DISCONNECT SUPPLY CORD AND ALLOW LAMP TO COOL
8
BEFORE REPLACING.
V˘straha: nenechávaje LITHIOVOU BATERII v dosahu dûtí. Mohou
ji spolknout. Pokud by se tak stalo, vyhledejte ihned
lékafie.
1. Baterie udrÏuje funkci hodin a obsah pamûti; to i v pfiípadû, Ïe je
vyjmuta schránka s bateriov˘m modulem a nebo je odpojen napájeã na
stfiídav˘ proud.
2. Lithiová baterie pro kameru vydrÏí za normálních podmínek od doby
instalace kolem 6 mûsícÛ.
3. Pokud zaãne lithiová baterie slábnout nebo se vybije, zaãne blikat
indikátor DATUM /âAS a bliká asi po dobu 5 sekund, pokud pfiepnete
spínaã POWER do polohy CAMERA. V tomto pfiípadû vymûÀte lithiovou
baterii za novou typu CR2025.
Upozornžn’ tùkaj’c’ se VIDEO SV•TLA (pouze VP-D11(i)/D15(i))
Nebezpeãí:
■ Video svûtlo mÛÏe b˘t horké. Bûhem ãinnosti nebo tûsnû po vypnutí se
ho nedot˘kejte, mohli byste se popálit. Svûtlo vystydne za zhruba
5 minut.
■ Pokud jste pouÏívali video svûtlo, kameru hned neukládejte do bra‰ny.
Video svûtlo je totiÏ horké. Prosím vyãkejte, neÏsvûtlo vychladne.
■ NepouÏívejte blízko hafilav˘ch ãi v˘bu‰n˘ch materiálÛ.
■ Pokud vymûÀujete Ïárovky, konzultujte s kvalifikovanou osobou.
NEBEZPEâæ - ZAMEZTE MANIPULACI DùTEM. ZÁ¤ENæ VYDÁVÁ TEPLO
A SVùTLO. POUÎæVEJTE OPATRNù A VYVARUJTE SE
NEBEZPEâæ VZNIKU POÎÁRU âI ZRANùNæ OSOB.
SVùTLO NAZAMù¤UJTE P¤æMO NA OSOBY NEBO VùCI,
ZE VZDÁLENOSTI MEN·æ NEÎ âTY¤I STOPY. POKUD
NEPOUÎæVÁTE, ODPOJTE.
NEBEZPEâæ - ABYSTE SE VYVAROVALI SPÁLENæ, ODPOJTE KABEL A
P¤ED V¯MùNOU LAMPY JI NECHTE VYCHLADNOUT.
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Sezn‡men’ se s kamerou
Features
Funkce
•
Digital data transfer function with IEEE1394
By incorporating IEEE 1394 (i.LINKTM : i.LINK is a serial data transfer protocol
and interconnection system, used to transmit DV data) high speed data
transport port, moving and still images can be transferred to PC, making it
possible to produce or edit various images.
(VP-DXXi is able to record and receive digital data from another DV Device.
VP-DXX is not able to record and receive digital data from another DV Device.)
•
USB interface for digital image data transfer (VP-D15(i) only)
You can transfer standstill images and short video clip to PC using the USB
interface without any add-on card.
•
PHOTO
The PHOTO function lets you capture an object as a still along with sound,
while in Camera mode.
•
500x Digital zoom
Allow you to magnify an image to up to 500 times its original size.
•
Colour TFT LCD
A high-resolution colour TFT LCD (with 112,320 pixels) gives you clean,
sharp images as well as the ability to review your recordings immediately.
•
Digital Image Stabilizer
The DIS compensates for handshake, reducing unstable images particularly at
high magnification.
•
Various digital effects
The DSE (Digital Special Effects) allows you to give your films a special look by
adding various special effects.
•
Back Light Compensation ( BLC )
When you record a subject with the light source behind it or a subject with a
light background, the BLC function compensates for the bright background.
•
Program AE
The Program AE enables you to alter the shutter speed and aperture to suit
the type of scene/action to be filmed.
• Funkce pfienosu digitálních dat pomocí IEEE1394
Zabudováním portu pro pfienos dat vysokou rychlostí IEEE 1394
(i.LINKTM : i.LINK je protokol pfienosu sériov˘ch dat a propojovací
systém, pouÏívan˘ k pfienosu DV dat) lze na PC (poãítaã) pfiená‰et pohyb
a nehybné obrazy, umoÏÀuje vytváfiet nebo editovat rÛzné obrazy.
(VP-DXXi je schopen zaznamenávat a pfiijímat digitální data z ostatních
DV zafiízení.
VP-DXX není schopen zaznamenávat a pfiijímat digitální data z
ostatních DV zafiízení.)
• USB rozhraní pro pfienos digitálních dat (pouze VP-D15(i))
Do poãítaãe mÛÏete pfienes obrázky a krátké video klipy pomocí USB
rozhraní bez jakékoliv pfiídavné karty.
• PHOTO (FOTOGRAFIE)
Funkce FOTOGRAFIE umoÏÀuje v reÏimu CAMERA zachytit pfiedmût
jako nehybn˘ obraz se zvukem.
• Digitální zoom 500x
UmoÏÀuje zvût‰it obraz aÏ na 500 -násobek pÛvodní velikosti.
• Barevn˘ TFT LCD
Barevn˘ TFT LCD (s 112 320 pixely) dává ãisté, ostré obrazy, jakoÏ i
schopnost okamÏitû prohlíÏet záznamy.
• Stabilizátor digitálního obrazu (DIS)
DIS ãásteãnû kompenzuje otfiesy rukou, omezuje nestabilitu obrazu pfii
vysokém zvût‰ení.
• RÛzné digitální efekty
Funkce DSE (digitální speciální efekty) vám umoÏÀuje dát va‰im filmÛm
zvlá‰tní vzhled pfiidáním rÛzn˘ch speciálních efektÛ.
• Kompenzace svûtlého pozadí (BLC)
Pokud filmujete pfiedmût se zdrojem svûtla za ním nebo pfiedmût se
svûtl˘m podkladem, funkce BLC kompenzuje jasné pozadí.
• Program AE
Program AE umoÏÀuje mûnit rychlost závûrky objektivu a otvor k
pfiizpÛsobení na typ/akci, která se filmuje.
9
ENGLISH
CZECH
Sezn‡men’ se s kamerou
Getting to Know Your Camcorder
Accessories Supplied with camcorder
PÞ’sluäenstv’, dod‡vanŽ s kamerou
Make sure that the following basic accessories are supplied with your
digital video camera.
Basic Accessories
1. Lithium Ion Battery pack
Pfiesvûdãete se o tom, Ïe s Va‰í digitální videokamerou bylo dodáno
následnû uvedené základní pfiíslu‰enství.
1. Lithium Ion Battery pack 2. AC Power Adapter
3. AC cord
Základní pfiíslu‰enství
1. Napájecí lithiová provozní
baterie
2. AC Power Adapter
2. Adaptér stfiídavého proudu
3. AC cord
4. AUDIO/VIDEO cable
4. AUDIO/VIDEO cable
5. Instruction Book
6. Shoulder Strap
3. SíÈová ‰ÀÛra
4. Kabel AUDIO/VIDEO
5. Instruction Book
START/
STOP
PHOTO
SELF
TIMER
DISPLAY
ZERO
MEMORY
WIDE
A.DUB
TELE
X2
SLOW
STILL
5. Instrukãní kniha
F.ADV
6. Shoulder Strap
7. Lithium batteries for Remote
Control and Clock.
(TYPE: CR2025,2 EA)
6. Ramenní pásek
7. Lithium batteries
(2EA)
8. S-VIDEO cable
9. Remote Control
ST
ST AR
OP T/
PH
SE
TIM LF
ER
OT
O
DIS
ME ZERO
MO
RY
8. S-VIDEO cable
PL
AY
A.D
UB
W
T
X2
7. Lithiová baterie pro dálkové
ovládání, fiízení a hodiny
(TYP: CR2025, 2 EA)
SL
OW
ST
ILL
F.A
DV
9. Remote Control
10. Scart adapter
10. Scart adapter
11. USB cable
(VP-D15(i) only)
10
12. Software CD
(VP-D15/D15i only)
9. Dálkové ovládání
10. Adaptér Scart
11. USB kabel
(pouze VP-D15(i))
12. Software CD
(VP-D15(i) only)
13. Audio cable
(VP-D15(i) only)
11. USB cable
(VP-D15/D15i only)
8. Kabel S-VIDEO
13. Audio cable
(VP-D15/D15i only)
12. Software CD
(pouze VP-D15(i))
13. Kabel AUDIO
(pouze VP-D15(i))
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Front & Left View
Sezn‡men’ se s kamerou
‰eln’ pohled a pohled zleva
10. Viewfinder
4. Video Light (VP-D11(i)/D15(i))
1. Lens
2. REC lamp
3. Remote sensor
5. Hook for Hand Strap
9. TFT LCD monitor
8. EASY button
7. CUSTOM button
6. Internal MIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lens
REC lamp
Remote sensor
Video Light (see page 61) (VP-D11(i)/D15(i) only)
Hook for hand strap (see page 20)
Internal MIC
CUSTOM button (see page 53)
EASY button (see page 52)
TFT LCD monitor
Viewfinder (see page 29)
1. Objektiv
2. KONTROLKA NATÁâENÍ
3. Snímaã dálkového ovládání
4. Video svûtlo (viz strana 61) (pouze VP-D11(i)/D15(i))
5. Háãek pro ruãní pásek (viz strana 20)
6. Vnitfiní mikrofon (MIC)
7. Tlaãítko CUSTOM (viz strana 53)
8. Tlaãítko EASY (viz strana 52)
9. TFT LCD monitor
10. Hledáãek (viz strana 29)
11
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Left Side View
Sezn‡men’ se s kamerou
Pohled z levŽ strany
2. SPEAKER
1. Function Keys
1. Function Keys
PLAYER
CAMERA
PLAYER
CAMERA
: (REW)
REC SEARCH –
: (REW)
REC SEARCH –
: (FF)
REC SEARCH +
: (FF)
REC SEARCH +
: (PLAY/STILL)
FADE (see page 56)
: (PLAY/STILL)
FADE (viz strana 56)
: (STOP)
BLC (see page 55)
: (STOP)
BLC (viz strana 55)
: (SLOW)
MF/AF (see page 54)
: (SLOW)
MF/AF (viz strana 54)
2. SPEAKER
12
1. Funkãní klávesy
2. Reproduktor
ENGLISH
Getting to Know Your Camcorder
Right & Top View
CZECH
Sezn‡men’ se s kamerou
Pohled doprava a nahoru
1. Zoom lever and Volume Control
8. OPEN/EJECT button
2. PHOTO button
7. Audio/Video out
3. Power switch
(CAMERA or PLAYER)
6. External MIC in
5. DV IN/OUT: VP-DXXi
DV OUT: VP-DXX)
4. S-VIDEO out
1. Zoom lever and Volume control (see page 31, 37)
1. Páãka ovládání transfokátoru a hlasitosti (viz strana 31, 37)
2. PHOTO button (see page 59)
2. Tlaãítko PHOTO (FOTOGRAFIE) (viz strana 59)
3. Power switch (CAMERA or PLAYER) (see page 21)
3. Spínaã napájení (CAMERA nebo PLAYER) (viz strana 21)
4. S-VIDEO out
4. S-VIDEO v˘stup
5. DV IN/OUT: VP-DXXi (see page 70)
DV OUT: VP-DXX
5. VP-DXX: DV V¯STUP
VP-DXXi: DV IN/OUT (VSTUP/V¯STUP) (viz strana 70)
6. External MIC in (see page 57)
6. Externí mikrofon MIC vstup (viz strana 57)
7. Audio/Video out
7. Audio/Video v˘stup
8. OPEN/EJECT button (see page 25)
8. Tlaãítko OTEVŸÍT/VYSUNOUT (OPEN/EJECT) (viz strana 25)
13
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Rear & Bottom View
Sezn‡men’ se s kamerou
Pohled zezadu a zdola
11. Battery Release button
12. Lithium Battery
Holder
1. Charging indicator
2. MENU ON/OFF button
3. ENTER/DISPLAY button
4. MENU DIAL
5. LCD open
6. LIGHT switch
(VP-D11(i)/D15(i) only)
7. Hook for shoulder strap
8. USB jack (VP-D15(i) only)
10. START/STOP button
9. DC jack
1. Charging indicator
(see page 22)
2. MENU ON/OFF button
(see page 32)
3. ENTER/DISPLAY button
4. MENU DIAL (see page 32)
5. LCD open
6. LIGHT switch (see page 61)
(VP-D11(i)/D15(i) only)
7. Hook for shoulder strap
14
8. USB jack (see page 74)
(VP-D15(i) only)
9. DC jack (see page 21)
10. START/STOP button
(see page 26)
11. Battery Release button
(see page 75)
12. Lithium Battery holder
(see page 19)
1. Indikátor nabíjení
(viz strana 22)
2. Tlaãítko MENU ZAP /VYP
(viz strana 32)
8. USB konektor
(viz strana 74)
(pouze VP-D15(i))
9. Zdífika DC (viz strana 21)
3. Tlaãítko ENTER /DISPLAY
(VSTUP /DISPLEJ)
10. Tlaãítko START/STOP
(viz strana 26)
4. MENU DIAL (viz strana 32)
11. Tlaãítko uvolnûní baterie
(viz strana 75)
5. Otevfiít LCD
6. Zapínání svûtla
(viz strana 61)
(pouze VP-D11(i)/D15(i))
7. Háãek pro ramenní pásek
12. DrÏák lithiové baterie
(viz strana 19)
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Sezn‡men’ se s kamerou
Remote control
D‡lkovŽ ovl‡d‡n’
1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER
4. ZERO MEMORY
5. (FF)
6.
(REW)
7. (PLAY)
START/
STOP
PHOTO
16. DISPLAY
15. Zoom WIDE
14. Zoom TELE
DISPLAY
W
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
A.DUB
T
13. A.DUB
STILL
X2
12.
(STILL)
11.
(STOP)
SLOW
9.
F.ADV
8.X2
(SLOW)
10. Frame Advance
1. PHOTO
9.
2. START/STOP
10. Frame Advance
(see page 67)
3. SELF TIMER (see page 18)
4. ZERO MEMORY
(see page 68)
(SLOW)
11.
(STOP)
12.
(STILL)
1. PHOTO (FOTOGRAFIE)
2. START/STOP
3. SELF TIMER
(viz strana 18)
(automatické spínání)
5.
(FF)
13. A.DUB (see page 57)
4. ZERO MEMORY
(PAMÉË NULY)
(viz strana 68)
6.
(REW)
14. Zoom TELE
5.
7.
(PLAY)
15. Zoom WIDE
(FF)
(pfievíjení dopfiedu rychle)
6.
(REW)
(pfievíjení zpût rychle)
8. X2 (see page 67)
16. DISPLAY (see page 17)
7.
(PLAY) (pfiehrávání)
8. X2 (viz strana 67)
9.
(SLOW) (pomalu)
10. O jeden obrázek dopfiedu
(viz strana 67)
11.
12.
(STOP)
(STILL)
(zastavení obrazu)
13. A.DUB
(pfiidávání zvuku -dabing)
(viz strana 57)
14. Zoom (transfokace) TELE
15. Zoom (transfokace) WIDE
16. DISPLAY (viz strana 17)
15
ENGLISH
Getting to Know Your Camcorder
Sezn‡men’ se s kamerou
OSD (On Screen Display in Camcoder mode)
OSD (Zobrazen’ na obrazovce v reìimu kamera)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
16
CZECH
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Battery level (see page 24)
1. Nabití baterie (viz strana 24)
OSD in CAMCORDER RECORD mode
Zoom position (see page 37)
2. Poloha transfokátoru (viz strana 37)
Manual focus (see page 54)
3. Ruãní zaostfiení (viz strana 54)
DSE (Digital Special Effect) mode
4. ReÏim DSE (speciální digitální efekt)
25 24 23
22
21 20 19
(see page 40)
(viz strana 40)
CUSTOM
SP STBY
BLC
1
18
500 x M
0:00:00
2
W
T
17
White Balance mode (see page 42)
5.
ReÏim
ROVNOVÁHA BÍLÉ (viz strana 42)
16
M.FOCUS
100 MIN
DEW
3
15
MIRROR
PHOTO
4
14
Shutter speed and IRIS
6.
EXPOZICE
a CLONA (viz strana 43, 44)
TAPE
OUTDOOR
PIP
13
5
12
1/500
6
(see page 43, 44)
7.
ReÏim
audio
záznam (viz strana 47)
11
I 29
Audio record mode (see page 47)
8.
Samoãinné
natáãení
a ãasov˘ spínaã pro
16BIT
7
W.CUT
WAIT-10S
23:30
USB
8
10
Self record and waiting timer
SELF-30S
31.DEC.2001
zahájení natáãení (viz strana 18)
(see page 18)
9. ODSTRANÉNÍ VLIVU VÉTRU (WIND CUT)
9
WIND CUT(see page 46)
(viz strana 46)
DATE/TIME (see page 49)
10. DATUM /âAS (viz strana 49)
Self diagnosis (see page 78)
11. Samodiagnostika (viz strana 78)
DEW condensation (see page 78)
12. DEW kondenzace (viz strana 78)
PIP (Picture in Picture) (see page 36)
13. PIP (obraz v obraze) (viz strana 36)
Photo (see page 59)
14. Fotografick˘ zábûr PHOTO (viz strana 59)
Digital zoom mode (see page 38)
15. ReÏim digitální transfokace (viz strana 38)
Remaining Tape (measured in minutes)
16. Zb˘vající délka pásku (v minutách)
Tape counter
17. Poãítadlo pásku
Zero memory indicator (see page 68)
18. Indikátor pamûti nuly (viz strana 68)
Operating mode
19. Provozní reÏim
Record speed mode (see page 45)
20. ReÏim rychlost natáãení (viz strana 45)
Light ON (see page 61) (VP-D11(i)/D15(i) only)
21. Zapnuté svûtlo (viz strana 61) (pouze VP-D11(i)/D15(i))
Custom or Easy mode (see page 52, 53)
22. UÏivatelsk˘ reÏim nebo snadn˘ reÏim (viz strana 52, 53)
DIS (Digital Image Stabilizer) (see page 35)
23. DIS (stabilizátor digitálního obrazu) (viz strana 35)
Program AE (see page 39)
24. Program AE (viz strana 39)
ENGLISH
CZECH
Sezn‡men’ se s kamerou
Getting to Know Your Camcorder
25. BLC (Back Light Compensation)
(see page 55)
26. Volume control (see page 31)
27. Audio playback channel (see page 58)
28. Audio playback mode
29. DV IN (VP-DXXi only) (DV data receiving
mode) (see page 70)
30. A. DUB (see page 57)
31. USB (see page 71) (VP-D15(i) only)
OSD in CAMCORDER PLAYBACK mode
20
1
13
DEW
11
TAPE
26
VOLUME
0 16 31
27
28
SOUND2
16BIT
Turning the OSD on/off (On Screen Display)
✤ When you set the power switch to
CAMERA, and the OSD is automatically
turned on.
✤ When you set the power switch to PLAYER, and the OSD is automatically turned off.
✤ Refer to page 48.
USB
✤
✤
•
Press the ENTER (DISPLAY) button on the rear side panel.
- Each press of the button toggles the OSD function on and off.
- When you turn the OSD off,
In CAMERA mode: You only see those features being used.
In PLAYER mode: All OSD messages flash for 3 seconds then disappear.
- The DATE/TIME is not affected when the OSD function is switched
ON or OFF.
- To turn the DATE/TIME on or off, access the menu and change the
DATE/TIME mode. (see page 49 )
SP STILL
0:00:00:00
100 MIN
A.DUB
17
16
30
DV IN
29
23:30
31.DEC.2001
10
Vypnutí/zapnutí OSD
✤ Pokud dáte pfiepínaã napájení do polohy
CAMERA, OSD se automaticky zapne.
Pokud dáte pfiepínaã napájení do polohy PLAYER,
OSD se automaticky vypne.
Viz strana 48.
Vypnutí/zapnutí OSD
Stisknûte tlaãítko ENTER na zadním panelu.
- KaÏdé stisknutí tlaãítka pfiepne funkci OSD ze zapnuto na vypnuto a
obrácenû.
- Pokud vypnete OSD
V reÏimu CAMERA: vidíte ty funkce, které se pouÏívají, v‰echny
ostatní zprávy OSD blikají 3 sekundy a pak zmizí.
V reÏimu PLAYER: v‰echny zprávy OSD blikají 3 sekundy a pak
zmizí.
Vypnutí/zapnutí DATUM /âAS
- DATUM /âAS není ovlivnûn vypnutím nebo zapnutím funkce OSD.
- K zapnutí nebo vypnutí DATUM /âAS vstupte do menu a zmûÀte
reÏim na DATUM /âAS (viz strana 49).
31
• Turning OSD on/off
• Turning on/off the DATE/TIME
19
25. BLC (kompenzace zadního svûtla)
(viz strana 55)
26. Ovládání hlasitosti (viz strana 31)
27. Pfiehrávání audio kanálu
(viz strana 58)
28. ReÏim pfiehrávání audio
29. DV IN (DV reÏim pfiijímání dat)
(pouze VP-DXXi) (viz strana 70)
30. A.DUB (viz strana 57)
31. USB (viz strana 71) (pouze VP-D15(i))
•
17
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Sezn‡men’ se s kamerou
How to use the Remote Control
Jak poì’vat d‡lkovŽ ovl‡d‡n’
Battery Installation for the Remote Control
✤ You must insert or replace the lithium battery when:
- You purchase the camcorder.
- The remote control doesn’t work.
✤ Ensure that you insert the lithium cell correctly,
following the + and – markings.
✤ Be careful not to reverse the polarity of the battery.
VloÏení baterie do dálkového ovládání
✤ Lithiovou baterii musíte vloÏit nebo vyménit, pokud:
START/
STOP
PHOTO
DISPLAY
W
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
A.DUB
SELF
TIMER
T
STILL
X2
SLOW
- jste kameru koupili.
- dálkové ovládání nepracuje
✤ Pfiesvûdãete se o tom, Ïe jste baterii vloÏili správnû
podle oznaãení polarity + a –.
✤ Pozor na to, abyste polaritu baterie nezamûnili.
F.ADV
Self Record using the Remote Control
The Self-Timer function on the remote control allows you to
start and stop recording automatically.
Example: Scene with all members of your family
Two options are available
■ WAIT-10S/SELF-30S: 10 seconds wait, 30 seconds
of recording.
■ WAIT-10S/SELF-END: 10 seconds wait, records
until you press the
START/STOP button again.
18
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the SELF TIMER button until the appropriate indicator is
displayed in the viewfinder :
■ WAIT-10S/SELF-30S
■ WAIT-10S/SELF-END
3. Press the START/STOP button to start the timer.
: After a 10 second wait, recording starts.
: If you have selected SELF-30S, recording stops automatically after 30
seconds.
: If you have selected SELF-END, press START/STOP again when you
wish to stop recording.
Samoãinné natáãení pomocí dálkového ovládání
Funkce samoãinného zapnutí na dálkovém ovládání
umoÏÀuje automaticky zapnout a vypnout natáãení.
Pfiíklad: scéna se v‰emi ãleny Va‰í rodiny
K dispozici jsou dvû volby
■ WAIT-10S/SELF-30S: 10 sekund ãekání, 30 sekund
natáãení.
■ WAIT-10S/SELF-END: 10 sekund ãekání, nahrává,
dokud znovu nestisknete tlaãítko
START/STOP.
1. Dejte kameru do reÏimu CAMERA.
2. Tisknûte tlaãítko SELF TIMER, dokud se v hledáãku nezobrazí pfiíslu‰n˘
indikátor:
■ WAIT-10S/SELF-30S
■ WAIT-10S/SELF-END
3. Stisknûte tlaãítko START/STOP ke spu‰tûní ãasového spínaãe
: po 10 sekundách ãekání zaãne natáãení
: pokud jste vybrali SELF-30S, natáãení se automaticky zastaví po 30
sekundách.
: pokud jste vybrali SELF-END, stisknûte opût START/STOP, pokud si
pfiejete natáãení zastavit.
ENGLISH
CZECH
Preparing
PÞ’prava
Lithium Battery Installation
Vloìen’ lithiovŽ baterie
✤ The lithium battery maintains the
✤ Lithiová baterie zálohuje funkci
clock function and preset contents of
hodin a obsah pamÏti i v okamÏiku,
the memory; even if the battery pack
kdy je vyjmut bateriov˘ modul nebo
or AC power adapter is removed.
síÈov˘ napájeã.
✤ The lithium battery for the camcorder
✤ Lithiová baterie pro kameru vydrÏí
lasts about 6 months under
za normálních provozních podmínek
normal operation from the time of installation.
asi 6 mûsícÛ od doby vloÏení.
✤ When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
✤ Pokud lithiová baterie slábne nebo se vybije, zaãne blikat indikátor
indicator flashes for about 5 seconds when you set the power switch to
DATUM /âAS v okamÏiku, kdy dáte pfiepínaã napájení do polohy
CAMERA.
CAMERA a bliká po dobu 5 sekund. V tomto pfiípadû vymûÀte
In this case, replace the lithium battery with CR2025 type.
lithiovou baterii za typ CR2025.
1. Vyjmûte drÏák lithiové baterie z kamery.
1. Remove the Lithium battery holder from the camera.
2. Position the Lithium cell in the holder, with the positive (
face down.
) terminal
3. Reinsert the holder into the lithium battery compartment.
Reference
The holder must be inserted in the correct direction or it
will not fit properly.
Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of the
children.
Should any battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
2. Umístûte ãlánek do drÏáku, kladn˘m (
) pólem smûrem dolÛ.
3. VloÏte drÏák zpût do schránky lithiové baterie.
Doporuãení
drÏák musí b˘t vloÏen ve správném smûru, jinak nebude
baterie správnû pracovat.
V˘straha: LITHIOVOU BATERII drÏte z dosahu dûtí. Pokud by ji
spolkly, ihned se porad’te s lékafiem.
19
ENGLISH
CZECH
PÞ’prava
Preparing
Adjusting the Hand Strap and Shoulder Strap
Nastaven’ ru‹n’ho a ramenn’ho p‡sku
It is very important to ensure that the Hand strap is correctly adjusted
before you begin your recording.
The hand strap enables you to :
- Hold the camcorder in a stable, comfortable position.
- Press the Zoom and START/STOP button without having to change
the position of your hand.
Je velmi dÛleÏité zajistit, aby byl pásek pro ruku správnû nastaven je‰tû pfied
zahájením filmování.
Pásek pro ruku Vám umoÏní:
- UdrÏet kameru ve stabilní, pohodlné poloze.
- Stisknout tlaãítko Zoom a START/STOP bez toho, Ïe byste museli mûnit
polohu ruky.
Hand strap
Ruãní pásek
a. Pull open the Hand Strap cover and release
the Hand Strap.
b. Adjust its length and stick it back onto the
Hand Strap cover.
c. Close the Hand Strap cover back up again.
Shoulder Strap
a
b
1
The Shoulder Strap enables you to carry your
camcorder around in complete safety.
1. Insert the end of strap into the Shoulder
Strap hook on the camcorder.
Insert the other end of strap into ring
inside hand strap.
2. Thread each end into the buckle, adjust the
length of the strap and then pull it tight in the buckle.
20
a. K uvolnûní vytáhnûte chrániã a
uvolnûte pásek.
b. Nastavte jeho délku a zastrãte zpût do
chrániãe pásku.
c. Uzavfiete chrániã ruãního pásku.
c
2
Ramenní pásek
Ramenní pásek umoÏÀuje bezpeãné
pfiená‰ení kamery.
1. Zastrãte konec pásku do háãku ramenního
pásku na kamefie. Druh˘ konec zastrãte do
krouÏku v ruãním pásku.
2. Navléknûte oba konce do pfiezky, nastavte
délku pásku a pak jej tûsnû pfiitáhnûte do
pfiezky.
ENGLISH
CZECH
PÞ’prava
Preparing
Connecting a Power Source
PÞipojen’ na zdroj proudu
There are two types of power source that can be connected to your
camcorder.
The AC Power Adapter and AC cord : used for indoor recording.
The battery Pack : used for outdoor recording.
Na kameru mÛÏete pfiipojit dva typy zdroje napájení:
- SíÈov˘ napájeã a síÈovou ‰ÀÛru : pouÏívají se pro natáãení doma.
- Bateriov˘ modul: pouÏívá se pro filmování venku.
To use the AC Power adapter and DC Cable
PouÏívání síÈového napájeãe a stejnosmûrné ‰ÀÛry
1. Connect the AC Power adapter to the
AC cord.
1. Pfiipojte síÈov˘ napájeã na síÈovou ‰ÀÛru.
2. SíÈovou ‰ÀÛru pfiipojte do zásuvky.
2. Connect the AC cord to a wall socket.
Reference
Doporuãení
The plug and wall
socket type may be
different depending on
the country you’re in.
Zástrãka a zásuvka v
bytû se mohou li‰it
podle místních
podmínek.
2
4. Set the camcorder to the CAMERA
or PLAYER mode by holding down
the tab on the power switch and turning
it to the CAMERA or PLAYER position.
3. Pfiipojte stejnosmûrnou ‰ÀÛru do zdífiky
1
3. Connect the DC cable to the DC jack
socket of the camcorder.
3
stejnosmûrného proudu na kamefie.
4. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA
4-a
4-b
CAMERA
PLAYER
nebo PLAYER stisknutím v˘stupku na
síÈovém spínaãi a pfiepnutím do polohy
CAMERA nebo PLAYER.
21
ENGLISH
CZECH
Preparing
PÞ’prava
Using the Lithium Ion Battery Pack
Pouìit’ bateriovŽ sady lithium ion
To use the Lithium Ion Battery Pack
✤ The amount of continuous recording time available depends on :
- The type and capacity of battery pack you are using.
- How much you use the Zoom function.
It is, recommended that you have several batteries available.
PouÏití bateriové sady lithium ion
✤ Délka doby, která je k dispozici pro nepfietrÏité nahrávání závisí na:
- Typu a kapacitû bateriové sady, kterou pouÏíváte.
- Jak ãasto pouÏíváte funkci zoom.
Doporuãuje se, abyste mûli k dispozici nûkolik sad baterií.
Nabíjení bateriové sady
Charging the Lithium Ion Battery Pack
1. Lift the viewfinder up and attach the
battery pack to the camcorder.
2. Connect the AC Power adapter to an AC
cord and connect the AC cord to a wall
socket.
3. Connect the DC cable to the DC jack
socket on the camcorder.
4. Turn the Camera power switch to off,
the charging indicator will start to flash
showing that the battery is charging.
Blinking time
Once in a second
Twice in a second
Three times in a second
On for a second and
off for a second
1. Zdvihnûte hledáãek a pfiipojte bateriovou
sadu na kameru.
1
stejnosmûrnou zdífiku (DC) na kamefie.
3
Charging rate
Less than 50%
50% ~ 75%
75% ~ 100%
Error - Reset the battery and
DC cable.
Reference
22
síÈovou ‰ÀÛru zapojte do zásuvky v bytû.
3. Napojte stejnosmûrnou ‰ÀÛru na
2
5. When it has finished charging, disconnect the battery and AC Power
adapter from the camcorder.
- Even with the power switched off, the battery will still discharge is left
connected to the camcoder.
■
■
2. Pfiipojte síÈov˘ napájeã na síÈovou ‰ÀÛru a
The battery pack may be charged a little at the time of purchase.
To prevent reduction in the life and capacity of the battery pack,
always remove it from the camcorder after it is fully charged.
4. Dejte spínaã napájení POWER na kamefie
4
Rychlost blikání
Jednou za sekundu
Dvakrát za sekundu
Tfiikrát za sekundu
Svítí jednu sekundu
a zhasnuto jednu sekundu
do polohy vypnuto (off), zaãne blikat
indikátor nabíjení a tím signalizuje, Ïe se
baterie nabíjí.
Intenzita nabíjení
Ménû neÏ 50 %
50 % aÏ 75 %
75 % aÏ 100 %
Chyba -vyjmout baterii
a stejnosmûrn˘ kabel
5. Jakmile je nabíjení skonãeno, odpojte baterii a sít’ov˘ napájeã od kamery.
-
I kdyÏ je sít’ov˘ spínaã vypnut, baterie se stále vybíjí, pokud zÛstane
napojená na kameru.
Doporuãení
■
■
Baterie mÛÏe b˘t v dobû prodeje trochu nabitá.
Aby se zabránilo omezení Ïivotnosti a kapacity bateriové sady, po dobíjení ji
vÏdy z kamery vyjmûte.
ENGLISH
CZECH
Preparing
PÞ’prava
Using the Lithium Ion Battery Pack
Pouìit’ bateriovŽ sady
Table of continuous recording time based on model and battery type.
Tabulka nepfietrûitého natáãení kamerou v závislosti na modelu
a typu baterie
Time
Battery
Charging
time
SB-L110
Approx.
2hr
SB-L220
Approx.
3hr 30min
Continuous recording time
LCD ON
Approx.
1hr 10min
Approx.
2hr 20min
Approx.
1hr 30min
Approx.
3hr
✤ If you close the LCD screen, it switches off and the EVF switches on
automatically.
✤ The continuous recording times given in the table are approximate.
Actual recording time depends on usage.
✤ If you turn on the LIGHT, the recording time becomes very short.
Reference
■
■
■
■
■
âas
EVF ON
The battery pack should be recharged in an environment of between
32°F (0°C) and 104°F (40°C).
It should never be charged in a room temperature that is below 32°F
(0°C).
The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is used in
temperatures below 32°F (0°C) or left in temperatures above 104°F
(40°C) for a long period, even when it is fully recharged.
Do not put the battery pack near any heat source (fire or flames, for
example).
Do not disassemble, process, pressure, or heat the Battery Pack.
Do not allow the + and – terminals of the battery pack to be
short-circuited.
It can cause leakage, heat generation, induction of fire and over heating.
Nahrávací ãas
âas nabíjení
Baterie
LCD ZAPNUTO
EVF ZAPNUTO
SB-L110
Pfiibl. 2 h
Pfiibl. 1h 10min
Pfiibl. 1h 30 min
SB-L220
Pfiibl. 3h 30 min
Pfiibl. 2h 20 min
Pfiibl. 3 h
✤ Pokud uzavfiete obrazovku LCD, automaticky se vypne a EVF se zapne.
✤ NepfietrÏité doby natáãení uvedené v tabulce jsou pfiibliÏné.
Skuteãná doba natáãení závisí na pouÏití.
✤ Pokud zapnete video svûtlo, ãas nahrávání se znaãnû zkrátí.
Doporuãení
■
■
■
■
■
Bateriová jednotka by mûla b˘t nabíjena v prostfiedí o teplotû mezi
0°C a 40 °C.
Nemûla by se nabíjet v místnosti s teplotou pod 0°C.
Îivotnost a kapacita bateriové jednotky se sníûí, pokud se pouÏívá za
teplot pod 0°C, nebo pokud se nechá pfii teplotû nad 40°C po del‰í dobu,
dokonce i kdyÏ je plnû nabitá.
Nedávejte bateriov˘ modul do blízkosti tepeln˘ ch zdrojÛ
(napfiíklad oheÀ nebo plameny).
Nerozebírejte, neupravujte, nevystavujte tlaku ani neohfiívejte
bateriovou jednotku.
Nedovolte, aby do‰lo ke zkratu pólÛ + a – na bateriové jednotce.
MÛÏe to zpÛsobit vyteãení, v˘vin tepla, vyvolat poÏár a pfiehfiátí.
23
ENGLISH
Preparing
Battery level display
•
The battery level display indicates the amount of
power remaining in the battery pack.
a.
b.
c.
d.
e.
Fully charged
10% used
Half used
Mostly used
Completely used (flickers)
(camcorder will turn off soon,
change the battery as soon as possible)
✤ Please refer to the table on page 23 for approximate continuous
recording times.
✤ The recording time is affected by environmental temperature and
conditions.
The recording time becomes very short in a cold
environment. The continuous recording time in the operating instructions is measured using a fully charged battery pack at 77°F(25°C).
As the environmental temperature and conditions may be different
when you actually use the camcorder, the remaining battery time may
not be the same as the approximate continuous recording times given
in these instructions.
Tips for Battery Identification
A charge mark is provided on the battery pack to help
you remember whether it has been charged or not.
Two colours are provided (red and black)-you may
choose which one indicates charged and which indicates
discharged.
24
CZECH
PÞ’prava
Kontrolní údaj o stavu akumulátoru
a
b
c
d
e
• Indikace nabití baterie udává mnoÏství energie,
které v bateriové jednotce zb˘vá.
a.
b.
c.
d.
e.
Plnû nabitá
Vybitá z 10%
Vybitá z poloviny
Z vût‰í ãásti vybitá
Zcela vybitá (bliká)
(Kamera se brzy vypne, co nejdfiíve baterii nabijte)
✤ Viz tabulka na stranû 23, kde naleznete pfiibliÏné doby
nepfietrÏitého natáãení.
✤ Doba natáãení je ovlivnûna okolní teplotou a podmínkami.
Doba natáãení se zkrátí v chladném prostfiedí.
Doba nepfietrÏitého natáãení v provozních instrukcích je mûfiena za
pomoci plnû nabité baterie pfii teplotû 25°C. ProtoÏe se okolní teplota a
podmínky mohou pfii skuteãném pouÏívání kamery li‰it, zb˘vající doba
pouÏití baterie nemusí b˘t totoÏná s pfiibliÏnû uveden˘mi ãasy
nepfietrÏitého natáãení, které jsou zde uvedeny.
Tipy pro identifikaci baterií
Znaãka nabíjení je uvedena na bateriovém modulu proto,
aby vám pomohla pfiipomenout, zda byla nabita nebo ne.
Jsou zde dvû barvy (ãervená a modrá)-mÛÏete si vybrat,
která znaãka bude znamenat nabití a která vybití.
ENGLISH
Preparing
CZECH
PÞ’prava
Inserting and Ejecting a Cassette
✤
✤
✤
1.
2.
3.
4.
There are three types of Mini DV CASSETTE tapes: DVM80, DVM60 and DVM30.
When inserting a tape or closing a cassette holder, do not apply
excessive force. It can cause a malfunction.
Do not use tapes other than Mini DV CASSETTE.
Vloìen’ a vysunut’ kazety
✤ K dispozici máte tfii typy minikazet DV: DVM80, DVM60, a DVM30.
✤ Pfii vkládání kazety nebo zavírání kazetové schránky netlaãte velkou silou.
MÛÏe dojít k poru‰e.
✤ Nepouûívejte jiné kazety neÏ kazety Mini DV CASSETTE.
Connect a power source and slide the OPEN/EJECT button the camcorder forwards
and open the cassette door.
1
2
- The cassette holding mechanism rises
automatically.
Insert a tape into the cassette holder with the tape window
facing outward and the protection tab
toward the top.
Press the area labelled PUSH on the cassette
4
3
holding mechanism until it clicks into place.
- The cassette is loaded automaticcally.
Close the cassette door.
- The camcorder will not operate with the
Cassette holder
cassette door open.
1. Pfiipojte zdroj napájení a pfiesuÀte tlaãítko
OPEN/EJECT dopfiedu a otevfiete víãko kazetové
schránky.
- Mechanizmus drÏáku kazety se vysune automaticky.
2. VloÏte kazetu okénkem navrch a ochrann˘m
jaz˘ãkem smûrem nahoru.
3. Stlaãte místo s nálepkou PUSH na mechanizmu
drÏáku kazety na místo.
- Kazeta je vtaÏena automaticky.
4. Uzavfiete dvífika schránky.
- Kamera s otevfien˘mi dvífiky nepracuje.
Tape window
Cassette door
Doporuãení
Reference
a.
b.
•
When you have recorded something that you
a. SAVE
wish to keep, you can protect it so
that it will not be accidentally erased.
Protecting a tape :
Push the safety tab on the cassette so that the
hole is not covered.
Removing tape protection :
If you no longer wish to keep the recording on the cassette,
push the protection tab back so that it
b. REC
covers the hole.
How to keep a tape
a.
b.
c.
d.
Avoid places where there are magnets.
Avoid humidity-and-dust prone places.
Keep it in an upright position and avoid storing in direct
sunlight.
Avoid dropping or knocking your tapes.
•
Pokud jste natáãeli nûco, co si
chcete uchovat, mÛÏete si toto
chránit, aby nedo‰lo omylem k
vymazání.
a. Ochrana kazety
Stlaãte ochrann˘ jaz˘ãek na kazetû tak, aby otvor
nebyl zakryt˘.
b. Odstranûní ochrany kazety
Pokud jiÏ nechcete záznam na kazetû uchovat,
stlaãte ochrann˘ jaz˘ãek zpátky tak, Ïe otvor
zakr˘vá.
Jak uchovávat kazety
a. Vyvarujte se místÛm s magnety.
b. Vyvarujte se místÛm se sklony k vlhkosti a prachu.
c. Kazetu uchovávejte ve svislé poloze a vyhnûte se
ukládání pod pfiím˘m sluneãním svûtlem.
d. At’ Vám kazeta neupadne nebo na ní nûco
nespadne.
25
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Z‡kladn’ nat‡‹en’
Making your First Recording
1. Connect a Power source. (see page 21)
(Battery pack or AC power adapter)
■ Insert a cassette. (see page 25)
Vaäe prvn’ nat‡‹en’
1
2. Remove the LENS CAP and hook it
onto the hand strap.
4
3. Set the power switch to the CAMERA
position.
■ Open the LCD monitor and make
sure that STBY is displayed.
■ If the protection tab of the cassette is
open, STOP will be displayed.
■ Make sure the image you want to record appears in the
LCD monitor or viewfinder.
■ Make sure the battery level indicates that there is enough
remaining power for your expected recording time.
4. To start recording, press the START/STOP button.
■ REC is displayed in the LCD.
To stop recording, press the START/STOP button again.
■ STBY is displayed in the LCD.
26
2
1. Pfiipojte zdroj napájení (viz strana 21)
(bateriov˘ modul nebo sít’ov˘ napájeã)
■ VloÏte kazetu (viz strana 25).
2. Vyjmûte LENS CAP
(VÍâKO OBJEKTIVU) a zavûste na
ruãní pás.
3. Nastavte spínaã napájení do polohy
CAMERA.
3
■ Otevfiete LCD displej a pfiesvûdãete
se o tom, Ïe je zobrazeno STBY.
■ Pokud je na kazetû otevfien
ochrann˘ jaz˘ãek, zobrazí se STOP.
■ Zjistûte si, zda se zam˘‰len˘ zábûr
objeví na displeji LCD nebo v
hledáãku.
■ Pfiesvûdãete se o tom, Ïe indikátor nabití baterie signalizuje
dostateãné nabití pro zam˘‰lené natáãení.
4. K zahájení natáãení stisknûte tlaãítko START/STOP.
■ Na LCD se objeví REC.
K zastavení natáãení stisknûte opût tlaãítko START/STOP.
■ Na displeji se objeví STBY.
ENGLISH
Basic Recording
CZECH
Z‡kladn’ nat‡‹en’
When a cassette is loaded and the camcorder is left in the STBY mode
for more than 5 minutes without being used, it will switch off
automatically. To use it again, push the START/STOP button or set the
Power switch to OFF and then back to CAMERA.
This Auto Power off feature is designed to save battery power.
Pokud je vloÏena kazeta a necháte kameru v reÏimu STBY déle neÏ 5 minut
bez pouÏití, automaticky se vypne. K jejímu opûtnému pouÏití stisknûte
tlaãítko START/STOP nebo pfiepnûte napájecí pfiepínaã do polohy OFF a
pak do polohy CAMERA.
Tato funkce je zde pro úsporu napûtí baterie.
REC Search
Natáãení, vyhledávání
✤ You can view a recording using with the
REC SEARCH +, – function in STBY mode.
REC SEARCH – enables you to play it
backwords and REC SEARCH + enables
you to play it forwards, for as long as you keep
each button pressed.
REC
SEARCH +, –
✤ If you press the the REC SEARCH – button
quickly in STBY mode, your camcorder will
play in reverse for 3 seconds and return to the
original position automatically.
REC
SEARCH –
Reference
■
Mosaic shaped noise may appear on the screen during REC Search
mode.
✤ Natáãení mÛÏete sledovat za pouÏití
REC SEARCH +, – Funkce v reÏimu STBY.
REC SEARCH – umoÏÀuje pfiehrávání zpût a
REC SEARCH + umoÏÀuje pfiehrávání dopfiedu,
tak dlouho, dokud drÏíte tlaãítko stisknuté.
✤ Pokud stisknete tlaãítko REC SEARCH – rychle
v reÏimu STBY, kamera bude pfiehrávat zpût po
dobu 3 sekundy a automaticky se vrátí zpût do
pÛvodní polohy.
Doporuãení
■
Na obrazovce bûhem reÏimu vyhledávání se mÛÏe objevit ru‰ení ve
formû bodÛ.
27
ENGLISH
Basic Recording
Z‡kladn’ nat‡‹en’
Hints for Stable Image Recording
Rady pro nat‡‹en’ nehybnŽho obrazu
■
■
While recording, it is very important to hold the camcorder
correctly.
Fix the LENS cap firmly by clipping it on the hand strap.
(refer to figure)
Recording with the LCD monitor
1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under or beside the LCD to support and
adjust it.
Do not touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that you
are taking.
You can lean against a wall or on a table for greater
stability. Do not forget to breathe gently.
5. Use the LCD frame as a guide to determine the
horizontal plane.
6. Whenever possible, use a tripod.
Recording with Viewfinder
1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under the camcorder to support it.
Be sure not to touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that you
are taking.
You can lean against a wall or on a table for greater
stability. Do not forget to breathe gently.
5. Place your eye firmly against the viewfinder eyecup.
6. Use the viewfinder frame as a guide to determine the
horizontal plane.
7. Whenever possible, use a tripod.
28
CZECH
Pfii natáãení je velmi dÛleÏité drÏet kameru správnû.
Upevnûte si víãko objektivu (LENS) na ruãní pásek.
(viz obrázek).
Natáãení s LCD monitorem
1. DrÏte kameru pevnû za pouÏití ruãního pásku.
2. Prav˘ loket umístûte proti boku.
3. Levou ruku dejte pod nebo vedle LCD a tak ho podepfiete
a nastavte. Nedot˘kejte se zabudovaného mikrofonu.
4. Vyberte si pohodlnou, stabilní polohu pro zábéry, které
chcete uskuteãnit. Pro vût‰í stabilitu se mÛÏete opfiít o
stûnu nebo o stÛl. NezapomeÀte d˘chat jen pozvolna.
5. PouÏijte rámeãek LCD jako vodítko k urãení horizontální
roviny.
6. Tam kde je to moÏné, pouÏijte trojnoÏku.
Natáãení s hledáãkem
1. DrÏte kameru pevnû za pouÏití ruãního pásku.
2. Prav˘ loket umístûte proti boku.
3. Umístûte levou ruku pod kameru k jejímu podepfiení.
Nedot˘kejte se zabudovaného mikrofonu.
4. Vyberte si pohodlnou, stabilní polohu pro zábûry, které
chcete uskuteãnit. Pro vût‰í stabilitu se mÛÏete opfiít o
stûnu nebo o stÛl. NezapomeÀte d˘chat jen pozvolna.
5. PfiitisknÏte oãi pevnû oproti víãku okuláru hledáãku.
6. PouÏijte rámeãek LCD jako vodítko k urãení horizontální
roviny.
7. Pokud je to moÏné, pouÏijte trojnoÏku.
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Z‡kladn’ nat‡‹en’
Adjusting the LCD
Nastaven’ LCD
✤ Your camcorder is equipped with a 2.5 inch colour Liquid Crystal
Display(LCD) screen, which enables you to view
what you are recording or playing back directly.
✤ Depending on the conditions in which you are using the camcorder
(indoors or outdoors for example), you can adjust ;
■ Brightness
■ Colour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Set the POWER switch to CAMERA or PLAYER position.
Open the LCD screen, the LCD switches on.
Press the MENU ON/OFF button.
Turn the MENU DIAL so that LCD ADJUST is highlighted.
Press ENTER to enter the sub-menu.
Turn the MENU DIAL so that it highlights
the menu item you want to adjust
(BRIGHT, COLOUR).
(MENU)
SP
7. Press ENTER again.
LCD ADJUST
CUSTOM SET
■ You can adjust the LCD using the MENU
DIS............................OFF
PIP............................OFF
DIAL.
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
8. Press ENTER.
■ For further adjustment, repeat steps 6, 7,
: MENU
8.
9. Press the MENU ON/OFF button to finish the setting.
Using the VIEWFINDER
Adjusting the Focus
Use the focus adjustment knob of the VIEWFINDER to focus the
picture. (refer to figure )
✤ Kamera je vybavena displejem z tekut˘ ch krystalÛ (LCD)
o velikosti 2,5 palce (63,5 mm), kter˘ umoÏÀuje pfiímé
sledování natáãení.
✤ V závislosti na podmínkách, ve kter˘ch kameru pouÏíváte
(napfiíklad uvnitfi nebo venku), mÛÏete nastavit:
■ Jas
■ Barvu
1. Pfiepnûte spínaã POWER do polohy
MENU
ON/OFF
CAMERA nebo PLAYER.
2. Otevfiete LCD displej, LCD se zapne.
ENTER
3. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
DISPLAY
4. Otáãejte koleãkem MENU DIAL tak, aby bylo
zv˘raznûno SE¤ÍZENÍ LCD.
5. Stisknûte ENTER ke vstupu do podmenu.
6. Otáãejte koleãkem MENU DIAL tak, aby byla
zv˘raznûna poloÏka menu, kterou chcete
STBY
● LCD ADJUST ●
SP STBY
nastavovat (JAS, BARVA).
BRIGHT
I–00 18 36–I
7. Opûtovnû stisknûte ENTER.
COLOUR
■ LCD mÛÏete nastavit za poÏití
RETURN
MENU DIAL.
8.
Stisknûte
ENTER.
: MENU
■ K dal‰ímu nastavení opakujte kroky 6, 7, 8.
9. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF k ukonãení
nastavení.
Pouìit’ hled‡‹ku
Nastavení ohniska
PouÏijte regulaãní knoflík VIEWFINDER k zaostfiení obrazu
(viz obrázek).
29
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Z‡kladn’ nat‡‹en’
Playing back a tape you have recorded on the LCD
PÞehr‡v‡n’ p‡sku, kterù jste nato‹ili, na LCD
✤ You can monitor the playback picture on the LCD monitor.
✤ Make sure that the battery pack is in place.
1. Hold down the tab of the Power switch and turn it
to the PLAYER position.
✤ Pfiehrávání obrazu mÛÏete sledovat na monitoru LCD.
✤ Pfiesvûdãete se o tom, Ïe je bateriová jednotka na svém místû.
1. Stlaãte v˘stupek na spínaãi napájení a pfiestavte ho do
polohy PLAYER.
1
2. Insert the tape you want to view.
3. Open the LCD screen and make sure that STOP is
displayed.
Adjust the angle of the LCD screen and set the
brightness or the color if necessary.
4. Press the
(REW) button to rewind the tape to the
start point.
■ To stop REWIND, press the
(STOP) button.
■ Camcorder stops automatically after rewinding.
2. VloÏte kazetu, kterou si chcete prohlédnout.
3. Otevfiete obrazovku LCD a pfiesvÏdãete se o zobrazení
STOP. Nastavte úhel LCD obrazovky a sefiiìte jas nebo
barvu podle potfieby.
PLAYER
2
4. Stisknûte tlaãítko
(REW), k pfievinutí pásku na
zaãátek.
■ K zastavení pfievíjení pásku Stisknûte tlaãítko
(STOP).
■ Kamera se po pfievinutí zastaví automaticky.
4
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start playback.
■ You can see the picture you recorded on the LCD.
■ To stop the PLAY operation, press the
(STOP)
button.
REW
Reference
■
■
You can also view the picture on a TV screen, after connecting the
camcorder to a TV or VCR. (see page 64)
Various functions are availble in playback mode. (see page 66)
Doporuãení
■
■
30
5. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL) (P¤EHRÁVÁNÍ
/P¤ERU·ENÍ) k zahájení pfiehrávání.
■ Nyní mÛÏete natoãen˘ obraz vidût na displeji LCD.
■ K zastavení pfiehrávání stisknûte tlaãítko
(STOP).
Obraz mÛÏete vidût i na televizní obrazovce, kdyÏ
napojíte kameru na TV nebo na videorekordér (viz strana 64).
V reÏimu pfiehrávání jsou dostupné rÛzné funkce (viz strana 66).
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Z‡kladn’ nat‡‹en’
Adjusting the LCD during PLAY
Sefiízení LCD bûhem pfiehrávání
✤ You can adjust the LCD during playback.
✤ The adjustment method is the same procedure as used in
CAMERA mode. (see page 29)
✤ LCD mÛÏete sefiídit bûhem pfiehrávání.
✤ Postup nastavení je stejn˘ jako pfii pouÏití v reÏimu CAMERA
(viz strana 29).
Controlling Sound from the Speaker
The Speaker works in PLAYER mode only.
■ When you use the LCD screen for playback, you can hear
the recorded sound from the built-in Speaker.
- If you do not want to hear the sound, set SPEAKER to
OFF in the menu.
1.
2.
3.
4.
5.
Set the power switch to PLAYER mode.
Press the MENU ON/OFF button.
Turn the MENU DIAL to highlight SPEAKER.
Press the ENTER button to change the setting.
Press the MENU ON/OFF button to finish the SPEAKER
setting.
■ If you close the LCD screen, both the screen and
speaker are switched off.
■ If the speaker does not work properly, check these
points;
- Is the LCD screen closed?
- Is the volume adjusted to a low?
- Is the SPEAKER set to OFF?
Ovl‡d‡n’ zvuku z reproduktoru
Reproduktory pracují pouze v reÏimu PLAYER (P¤EHRÁVAâ)
■ Pokud pouÏijete LCD obrazovku pro P¤EHRÁVÁNÍ,
(MENU)
SP STOP
mÛÏete sly‰et nahran˘ zvuk ze zabudovaného
LCD ADJUST
reproduktoru.
PHOTO SEARCH
AUDIO SEL ..............SOUND1
- Pokud zvuk sly‰et nechcete, nastavte v menu
SPEAKER.................ON
REC MODE ..............SP
SPEAKER (REPRODUKTOR) na OFF (VYPNUTO).
DISPLAY...................LCD
: MENU
SP PLAY
0:00:00:00
100MIN
VOLUME
I–0 16 20–I
1. Nastavte spínaã napájení na reÏim PLAYER.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznÏní nastavení
SPEAKER.
4. Stisknûte tlaãítko ENTER ke zmûnû natavení.
5. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF k ukonãení
nastavení SPEAKER.
■ Pokud uzavfiete obrazovku LCD, vypne se jak
obrazovka, tak i reproduktor.
■ Pokud reproduktor nepracuje správnû,
zkontrolujte tyto body:
- Je otevfiena obrazovka LCD?
- Je náhodou nastavena hlasitost pfiíli‰ nízká?
- Je SPEAKER nastaven na OFF?
Volume Control
✤ The volume of the Speaker is controlled by moving the ZOOM
lever (Volume control) during playback.
Ovládání hlasitosti
✤ Hlasitost je ovládána pohybem páãky ZOOM (ovládání hlasitosti)
bûhem pfiehrávání.
31
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Using the Various Functions
● Setting the menu item
Pouìit’ róznùch funkc’
● Nastavení poloÏky menu
Power switch
CAMERA
PLAYER
Spínaã napájení
CAMERA
PLAYER
Mode switch
CAMCORDER mode
CAMCORDER mode
ReÏim pfiepínání
CAMCORDER reÏim
CAMCORDER reÏim
Functions
in menu
LCD ADJUST
CUSTOM SET
DIS
PIP
DIGITAL ZOOM
PROGRAM AE
DSE SELECT
WHITE BALANCE
SHUTTER SPEED
IRIS
REC MODE
REC LAMP
WIND CUT
AUDIO MODE
PHOTO MODE
DISPLAY
DATE/TIME
DEMO
CLOCK SETTING
LCD ADJUST
PHOTO SEARCH
AUDIO SELECT
SPEAKER
REC MODE
DISPLAY
DATE/TIME
•
Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode.
1.
Press the MENU ON/OFF button.
The MENU OSD is displayed.
The cursor ( HIGHLIGHT ) indicates the feature you
are currently adjusting.
Using the MENU DIAL and ENTER buttons on the rear
side panel, select and activate the item.
You can exit the menu mode by pressing the MENU
ON/OFF button.
2.
3.
LCD ADJUST
CUSTOM SET
DIS
PIP
DIGITAL ZOOM
PROGRAM AE
DSE SELECT
WHITE BALANCE
SHUTTER SPEED
IRIS
REC MODE
REC LAMP
WIND CUT
AUDIO MODE
PHOTO MODE
DISPLAY
DATE/TIME
DEMO
CLOCK SETTING
Funkce v menu
• Nastavte kameru do reÏimu CAMERA nebo PLAYER.
MENU
ON/OFF
ENTER
DISPLAY
(MENU)
SP STBY
LCD ADJUST
CUSTOM SET
DIS............................OFF
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
1. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
Zobrazí se MENU OSD.
Kurzor ( zv˘raznÏn˘ ) indikuje funkci,
kterou právû nastavujete.
2. PouÏitím tlaãítek MENU DIAL a ENTER
: MENU
3.
32
LCD ADJUST
PHOTO SEARCH
AUDIO SELECT
SPEAKER
REC MODE
DISPLAY
DATE/TIME
vzadu na panelu vyberte a aktivujte
poloÏku.
Z reÏimu menu mÛÏete vystoupit stisknutím
tlaãítka MENU ON/OFF.
ENGLISH
CZECH
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Advanced Recording
●
Availability of functions in each mode
Requested
Mode
Operating
Mode
Digital functions
DIS
D.ZOOM
O
DIS
D.ZOOM
O
PHOTO
✕
PIP
O
PHOTO
O
Digital Special Effects
PIP
Sub
OTHER
EFFECTS
PoÏadova˘
reÏim
Provozní
reÏim
GHOST
OSTATNÍ
EFEKTY
O
O
O
✕
O
O
O
O
O
✕
✕
✕
O
DIS
O
D.ZOOM
O
✕
✕
✕
PHOTO
✕
✕
PIP
O
O
O
✕
GHOST
✕
DSE OSTATNÍ
EFEKTY
Reference
■
PIP
✕
✕ : You can not change the requested mode.
■
PHOTO
O
O
If the menu item displays DISABLE for some functions, you are not able to
change that menu setting.
When you set the IRIS mode to manual(not AUTO) mode,
- The PROGRAM AE mode will be changed to AUTO.
When you set the SHUTTER SPEED mode to manual (not AUTO) mode,
- The PROGRAM AE mode will be changed to AUTO.
When you set the PROGRAM AE mode to manual(not AUTO) mode,
- The SHUTTER SPEED and IRIS mode will be changed to AUTO.
✕
O
O
Speciální digitální efekty
D.ZOOM
O
O
O
✕
O : PoÏadovan˘ reÏim bude pracovat s provozním reÏimem
: Provozní reÏim bude spu‰tûn a poÏadovan˘ reÏim bude pracovat
: The operating mode will be released and the requested mode will work.
■
DIS
O
O : The requested mode will work with the operating mode.
■
Digitální funkce
O
✕
O
funkcí v kaÏdém reÏimu
O
O
GHOST
DSE OTHER
EFFECTS
● Dostupnost
✕ : PoÏadovan˘ reÏim nemÛÏete mûnit
Doporuãení
■
Pokud menu zobrazí pro nûkteré funkce DISABLE (NEAKTIVNÍ),
nemÛÏete nastavení menu mûnit.
■ Pokud nastavíte reÏim CLONA na ruãnû (ne AUTO),
- reÏim PROGRAM AE se zmûní na AUTO.
■ Pokud nastavíte reÏim RYCHLOST ZÁVùRKY OBJEKTIVU na reÏim
ruãnû (ne AUTO),
- reÏim PROGRAM AE se zmûní na AUTO.
■ Pokud nastavíte reÏim PROGRAM AE na reÏim ruãnû (ne AUTO),
- reÏim RYCHLOST ZÁVùRKY OBJEKTIVU a CLONA se zmûní na
AUTO.
33
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
●
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
LCD ADJUST
● Sefiízení
✤ The LCD ADJUST function works in CAMERA and PLAYER mode.
Please see page 29.
●
✤ You can customize settings and save them for future use.
■ The CUSTOM SET function operates in CAMERA mode only.
✤ If you want to use the CUSTOM function (see page 53) correctly,
set the status of each item to what you want before using the
CUSTOM function.
✤ You can set and store the following items :
■ DIS, PIP, D.ZOOM, PROGRAM AE, DSE, SHUTTER, IRIS.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
3. Turning the MENU DIAL, select CUSTOM SET and press
the ENTER button.
4. Using the MENU DIAL and ENTER button,
set the status of each item to what you want.
(MENU)
Reference
■
■
■
34
nastavení
✤ MÛÏete si provést vlastní nastavení a uloÏit ho do pamûti pro
pozdûj‰í pouÏití.
■ Funkce (CUSTOM)UÎIVATELSKÉ NASTAVENÍ pracuje pouze
v reÏimu CAMERA.
✤ Pokud chcete správnû pouÏít funkci CUSTOM (viz strana 53),
nastavte stav kaÏdé poloÏky tak, jak si pfiejete pfiedtím, neÏ pouÏijete
funkci CUSTOM.
✤ Nastavit a uloÏit do pamÏti mÛÏete následující poloÏky:
■ DIS, PIP, D.ZOOM, PROGRAM AE, DSE, EXPOZICE, CLONA.
SP STBY
LCD ADJUST
CUSTOM SET
DIS............................OFF
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
: MENU
1. Dejte spínaã napájení do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF k vyvolání MENU.
3. Otáãením MENU DIAL vyberte UÎIVATELSKÉ
NASTAVENÍ a Stisknûte tlaãítko ENTER.
4. PouÏitím MENU DIAL a tlaãítka ENTER nastavte stav
kaÏdé poloûky dle potfieby.
5. K uloÏení nastavení do pamûti a k v˘stupu z menu
Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
● CUSTOM SET ●
5. To store settings and to exit the menu, press the MENU
ON/OFF button .
Viz strana 29.
● UÏivatelské
CUSTOM SET
2. Press the MENU ON/OFF button, to bring up the MENU
list.
LCD
✤ Funkce SE¤ÍZENÍ LCD pracuje v reÏimu CAMERA a PLAYER.
SP STBY
DIS............................ON
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
DSE .........................OFF
W.BALANCE.............AUTO
: MENU
If you want to activate the CUSTOM function,
press the CUSTOM button in CAMERA mode.
If you set the SHUTTER to 1/6, 1/13, 1/25 the DIS will be changed to
OFF.
If you set the IRIS to manual, the PROGRAM AE will be changed to
AUTO.
Doporuãení
Pokud chcete aktivovat funkci CUSTOM (UÎIVATELSKÉ
NASTAVENÍ), stisknûte v reÏimu CAMERA tlaãítko
CUSTOM.
■ Pokud nastavíte EXPOZICI na 1/6, 1/13, 1/25, DIS se zmûní na OFF
(VYPNUTO).
■ Pokud nastavíte CLONA na ruãnû, PROGRAM AE se zmûní na AUTO.
■
ENGLISH
CZECH
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Advanced Recording
● DIS
(Digital Image Stabilizer)
✤ The DIS function works in CAMERA mode only.
✤ DIS(Digital Image Stabilizer) is a handshake compensation
function that compensates for any shaking or moving of the hand
holding the camcorder (within reasonable limits).
✤ It provides more stable pictures when:
■ Recording with the zoom
■ Recording a small object close-up
■ Recording and walking at the same time
■ Recording through the window of a vehicle
●
DIS (Stabilizátor digitálního obrazu)
✤ Funkce DIS pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ DIS (stabilizátor digitálního obrazu)je funkce kompenzace chvûní ruky,
která kompenzuje jakékoliv chvûní nebo pohyb ruky, která drÏí kameru
(v rámci rezonanãních mezí).
✤ Poskytuje stabilnÏj‰í obrazy,pokud se:
■ natáãí pomocí zoom
■ natáãí malé pfiedmûty z blízka
■ natáãí za chÛze
■ natáãí za vûtru (prÛvanu) ve vozidle.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
(MENU)
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
LCD ADJUST
CUSTOM SET
DIS............................OFF
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
LCD ADJUST
CUSTOM SET
DIS............................ON
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
: MENU
: MENU
3. Turn the MENU DIAL highlight to DIS.
SP STBY
(MENU)
SP STBY
1. Dejte kameru do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznûní DIS.
4. To activate the DIS function, press the ENTER button.
■ The DIS menu is changed to ON.
■ If you do not want to use the DIS function, set the DIS menu to OFF.
4. K aktivaci funkce DIS Stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Menu DIS se zmûní na ON (ZAPNUTO).
■ Pokud nechcete pouÏít funkci DIS, nastavte menu DIS na
OFF (VYPNUTO).
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
5. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
Reference
■
■
■
■
It is recommended that you deactivate the handshake compensation
function when using a tripod.
The DIS function will not operate in the low SHUTTER 1/6, 1/13, 1/25
mode.
If you set DIS function to ON in GHOST mode, the GHOST mode will
be switched off.
If you use the DIS function, the picture quality may deteriorate.
Doporuãení
Doporuãuje se, abyste funkci kompenzace chvûní ruky zru‰ili v pfiípadû
pouÏití stativu.
■ Funkce DIS nepracuje v reÏimu krátk˘ch expozic 1/6, 1/13, 1/25.
■ Pokud nastavíte funkci DIS na ZAPNUTO v reÏimu GHOST,
reÏim GHOST se vypne.
■ Pokud pouÏijete funkci DIS, kvalita obrazu se mÛÏe zhor‰it.
■
35
ENGLISH
CZECH
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Advanced Recording
●
PIP (Picture-in-Picture)
●
PIP (OBRAZ V OBRAZE)
✤ The PIP (Picture-in-Picture) function works in CAMERA mode only. ✤ Funkce PIP (obraz v obraze) pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ The PIP feature works in combination with the various functions by ✤ Funkce PIP pracuje v kombinaci s rÛzn˘mi funkcemi pouÏitím malé,
using a small, super imposed screen to show an original image
pfies sebe pfieloÏené plochy obrazu, k zobrazení pÛvodního obrazu
(Ex. Digital Zoom). This should help you to get a more clear idea of
(Ex.Digital Zoom). To by Vám mohlo pomoci k získání jasnûj‰ího
what you are shooting.
nápadu, co budete natáãet.
1. Set the camcoder to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight PIP.
(MENU)
SP STBY
(MENU)
LCD ADJUST
CUSTOM SET
DIS............................OFF
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
SP STBY
LCD ADJUST
CUSTOM SET
DIS............................OFF
PIP............................ON
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
: MENU
: MENU
4. To activate the PIP function, press the ENTER button.
■ The PIP menu is changed to ON.
■ If you do not want to use the PIP function, set the PIP menu to OFF.
1. Dejte kameru do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznûní PIP.
4. Stisknutím tlaãítka ENTER se funkce PIP
aktivuje.
■ Menu PIP se zmûní na ON (ZAPNUTO)
■ Pokud funkci PIP pouÏívat nechcete,
nastavte menu PIP na OFF (VYPNUTO)
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
5. K v˘stupu z menu pouÏijte tlaãítko
MENU ON/OFF.
Reference
■
■
■
36
When you use the PIP function, the PIP screen will be recorded on the
tape.
The PIP function will not operate in the DSE function.
If you set the SHUTTER to manual (1/6, 1/13, 1/25) in PIP mode,
the PIP will disappear.
Doporuãení
■
■
■
Pokud pouÏíváte funkci PIP, na pásek se nahraje obraz PIP.
Funkce PIP nebude pracovat ve funkci DSE.
Pokud nastavíte clonu na manuál (1/6, 1/13, 1/25) v reÏimu PIP,
obraz v obraze zmizí.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM
●
✤ Zoom works in CAMERA mode only.
✤ Funkce zoom pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
Zooming In and Out
PfiibliÏování a vzdalování
✤ Zooming is a recording technique that lets you change the size of
the subject in the scene.
For more professional looking recordings, do not use the zoom
function too often.
✤ You can zoom using a variable zoom speed.
✤ Use these features for different shots; Please note that over use of
the zoom feature can lead to unprofessional looking results and
a reduction of battery usage time.
pfiedmûtu na scénû. K lep‰ímu vzhledu záznamÛ nepouÏívejte funkci
zoom pfiíli‰ ãasto.
✤ Transfokaci mÛÏete provádût pouÏitím promûnlivé rychlosti.
✤ Tyto vlastnosti pouÏijte pro rÛzné zábûry; v‰imnûte si prosím, Ïe
nadmûrné pouÏívání transfokace mÛÏe vést k neprofesionálnímu
vzhledu v˘sledkÛ a sníÏení pouÏitelnosti baterie.
1. Pohybujte páãkou transfokátoru mírn˘m pohybem
pro stupÀující se zvût‰ování,
pohybujte dále pro vysokorychlostní pfiiblíÏení.
Va‰e pfiibliÏování a vzdalování lze sledovat na
OSD.
3
T
W
WIDE
You can record a subject that is a minimum of 1 m
(about 2.65 feet) away from the lens surface in the TELE
position, or about 10 mm (about 0.5 inch) away in the
WIDE position.
T
T
1-2
W
Reference
✤ Transfokace (zooming) je technika, která umoÏÀuje zmûnu velikosti
TELE
2
W
3. W(Wide angle) side:
Subject appears farther away.
1-1
W
1. Move the zoom lever a little for a gradual zoom,
move it further for a high-speed zoom.
Your zooming is monitored on the OSD.
2. T(Telephoto) side:
Subject appears closer.
PfiibliÏovaní a vzdalování pomocí digitálního zoomu
T
●
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
2. Strana T (Telefoto): Pfiedmûty
se jeví blíÏe.
3. Strana W(Wide = ‰irokoúhl˘):
Pfiedmûty se vzdalují.
Doporuãení
MÛÏete natáãet pfiedmût, kter˘je v minimální vzdálenosti
1 m od povrchu objektivu v poloze TELE, nebo kolem
10 mm v poloze WIDE.
37
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Digital Zoom
Digitální transfokace
✤ More than 22x zoom is a achieved digitally.
✤ The picture quality deteriorates the more you zoom in on the
subject.
✤ We recommend that you use the DIS feature with the DIGITAL
ZOOM for picture stability.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Turn MENU DIAL to D.ZOOM.
(MENU)
✤ Digitálnû je dosaÏitelné pfiiblíÏení více neÏ 22x.
✤ Kvalita obrazu se sníÏí tím více, ãím více pfiedmût pfiiblíÏíte.
✤ Doporuãujeme, abyste ke stabilitû obrazu s digitální transfokací
pouÏívali funkci DIS.
● D.ZOOM ●
SP STBY
LCD ADJUST
CUSTOM SET
DIS............................OFF
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
: MENU
SP STBY
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
OFF
44 X
500X
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu
SEL.:ENTER
: MENU
3. Otoãte MENU DIAL na D.ZOOM.
4. Press the ENTER to enter the sub-menu.
4. Stisknûte ENTER, dostanete se do podmenu.
5. Turn the MENU DIAL so that it highlights the zoom magnification.
5. Otoãte MENU DIAL tak, aÏ zv˘razníte velikost zvût‰ení.
■ Press ENTER to activate the digital zoom and return to main menu.
■ Stisknûte ENTER k aktivaci digitálního pfiibliÏování a vrat’te se do
■ If you exit the sub-menu without pressing the ENTER button,
hlavního menu.
the DIGITAL ZOOM mode is not changed.
■ Pokud vystoupíte z podmenu bez stisknutí tlaãítka ENTER,
reÏim DIGITAL ZOOM se nezmûní.
6. To exit, press the MENU ON/OFF button.
6. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
Reference
■
38
If you use the digital zoom function, the picture quality may deteriorate.
Doporuãení
■
Pokud pouÏijete funkci digitálního zvût‰ení, zhor‰í se kvalita obrazu.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
●
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
PROGRAM AE
● PROGRAM
✤ The PROGRAM AE function works in CAMERA mode only.
✤ The PROGRAM AE modes allow you to adjust shutter speeds and
apertures to suit different shooting conditions.
✤ They give you creative control over the depth of field.
■ AUTO mode
- Auto balance between the subject and the background.
- To be used in normal conditions.
- The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250
second,depending on the scene.
AE
✤ Funkce PROGRAM AE pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ ReÏimy PROGRAM AE umoÏÀují nastavení expozic a clon k pfiizpÛsobení
rÛzn˘ch podmínek natáãení.
✤ Poskytují Vám kreativní kontrolu nad hloubkou pole.
■ ReÏim AUTO
- Automatické vyváÏení mezi pfiedmûtem a pozadím.
-
PouÏívá se za normálních podmínek.
EXPOZICE se automaticky mûní mezi 1/50 aÏ 1/250 sekundy,
v závislosti na scénû.
■ PORTRAIT mode ( )
■ ReÏim PORTRAIT (PORTRÉT) ( )
- For focusing on the background of the subject,
- K zaostfiení na pozadí pfiedmûtu, pokud je pozadí mimo ohnisko.
when the background is out of focus.
- ReÏim PORTRAIT je nejúãinnûj‰í, pokud se uskuteãÀuje venku.
- The PORTRAIT mode is most effective when used outdoors.
- DOBA EXPOZICE se automaticky mûní od 1/50 do 1/1000 sekundy.
- The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/1000 second.
■ ReÏim SPORT ( )
■ SPORT mode ( )
- pro natáãení osob nebo pfiedmÏtÛ, které se rychle pohybují.
- For recording people or objects moving quickly.
■ HSS mode ( )
- For shooting fast-moving subjects such as the players in golf or
tennis games.
■ ReÏim HSS (
-
)
pro natáãení rychle se pohybujících osob, jako jsou hráãi golfu nebo tenisu.
Setting the PROGRAM AE
(MENU)
1. Press the MENU ON/OFF button.
LCD ADJUST
■ The menu list will appear.
CUSTOM SET
DIS............................OFF
PIP............................OFF
2. Turn the MENU DIAL to highlight
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE ........AUTO
PROGRAM AE.
: MENU
3. Press ENTER to enter the sub-menu.
4. Using the MENU DIAL, select the PROGRAM AE mode.
■ Press ENTER to confirm the PROGRAM AE mode.
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
SP STBY
● PROGRAM AE ●
(AUTO)
AUTO
PORTRAIT
SPORT
HSS
RETURN
SP STBY
Nastavení PROGRAMU AE
1. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
2. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznûní
PROGRAM AE.
SEL.:ENTER
: MENU
3. Stisknûte ENTER ke vstupu do podmenu.
4. PouÏitím MENU DIAL vyberte reÏim PROGRAM AE.
■ Stisknûte ENTER k potvrzení PROGRAM AE.
5. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
39
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
●
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
DSE(Digital Special Effects) SELECT
●
DSE (Speciální digitální efekt)
✤ The DSE function works in CAMERA mode only.
✤ The digital effects enable you to give a creative look to your
recording by adding various special effects.
✤ Select the appropriate digital effect for the type of picture that you
wish to record and the effect that you wish to give.
✤ There are 10 DSE modes.
a. ART mode
This mode gives the images a coarse effect.
b. MOSAIC mode
This mode gives the images a mosaic effect.
c. SEPIA mode
This mode gives the images a reddish-brown
pigment.
d. NEGA mode
This mode reverses the colours of the image
creating a negative image.
e. MIRROR mode
This mode cuts the picture in half, using a mirror
effect.
f. B/W mode
This mode changes the images to black and white.
g. EMBO mode
This mode creates a 3D effect.
h. CINEMA mode
This mode covers the upper/lower portions of the
screen to give a movie-like effect.
i.
j.
40
MAKE UP mode
This mode allows the images to be selected in red,
yellow, green or blue colours.
GHOST mode
This mode gives the images a dragging effect.
✤ Funkce DSE pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Digitální efekty Vám umoÏní kreativní pohled na Vበzáznam pfiidáním
rÛzn˘ch speciálních efektÛ.
✤ Vyberte vhodn˘ digitální efekt pro druh obrazu, kter˘ chcete natoãit a
efekt, kter˘ chcete pfiidat.
✤ Existuje celkem 10 reÏimÛ DSE.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
a. ReÏim ART
Tento reÏim dává obrazÛm efekt hrubého zrna.
b. ReÏim MOSAIC
Tento reÏim dává obrazÛm efekt mozaiky.
c. ReÏim SEPIA
Tento reÏim dává obrazÛm efekt ãervenohnûdého
pigmentu.
d. ReÏim NEGA
Tento reÏim obrací barvy a vytváfií opaãné.
e. ReÏim MIRROR
Tento reÏim rozfiízne obraz na pÛlku za pouûití
efektu zrcadla.
f. ReÏim B/W
Tento reÏim mûní obraz na ãernobíl˘.
g. ReÏim EMBO
Tento reÏim vytváfií 3D efekt.
h ReÏim CINEMA
Tento reÏim pokr˘vá horní/spodní ãást obrazovky a
poskytuje jakoby pohybliv˘ efekt.
i. ReÏim MAKE UP
Tento reÏim umoÏÀuje, aby byly obrazy vybrány
ãervené, Ïluté, zelené nebo modré barvû.
j. ReÏim GHOST
Tento reÏim dává obrazÛm efekt posunutí.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Selecting an effect
V˘bûr efektu
MENU
ON/OFF
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
ENTER
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
DISPLAY
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Turn the MENU DIAL to highlight DSE SELECT.
4. Press ENTER to enter the sub-menu.
5. Using the MENU DIAL, select the DSE
mode.
■ Press ENTER to confirm the DSE mode.
– In MAKE-UP mode, a MENU list
for selecting RED/GREEN/BLUE
/YELLOW will appear.
(MENU)
● DSE SELECT ●
(OFF)
OFF
ART
MOSAIC
SEPIA
NEGA
MIRROR
SEL.:ENTER
: MENU
SP STBY
CUSTOM SET
DIS............................OFF
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
DSE SELECT ..........OFF
: MENU
6. To exit, press the MENU ON/OFF button.
SP STBY
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznûní
DSE SELECT.
4. Stisknûte ENTER, dostanete se do
podmenu.
5. Za pouÏití MENU DIAL vyberte reÏim DSE.
■ Stisknûte ENTER k potvrzení reÏimu DSE.
– V reÏimu MAKE-UP se objeví MENU pro v˘bûr RED/GREEN/
BLUE/YELLOW (âERVENÁ/ZELENÁ/ MODRÁ/ÎLUTÁ)
6. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
Reference
■
■
If you select the DSE mode with the PIP mode, the PIP mode will be
switched off.
GHOST function will not operate in DIS and 1/6, 1/13, 1/25 SHUTTER
mode.
Doporuãení
■
■
Pokud vyberete reÏim DSE s reÏimem PIP, reÏim PIP se vypne.
Funkce GHOST nepracuje v reÏimech DIS a v EXPOZICÍCH
1/6, 1/13, 1/25.
41
ENGLISH
CZECH
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Advanced Recording
●
W.BALANCE (WHITE BALANCE)
●
✤ The WHITE BALANCE function works in CAMERA mode only.
✤ The WHITE BALANCE is a recording function that preserves the
unique colour of the object in any recording condition.
✤ You may select the appropriate WHITE BALANCE mode to obtain
good quality colour of the image.
■
■
■
■
AUTO: This mode is generally used to control the
WHITE BALANCE automatically.
HOLD: It fixes the current WHITE BALANCE value.
INDOOR: It controls WHITE BALANCE according to the indoor
ambience.
OUTDOOR: It controls WHITE BALANCE according to the outdoor ambience.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight
W.BALANCE.
42
(MENU)
SP STBY
DIS............................OFF
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
DSE SELECT ...........OFF
W.BALANCE ...........AUTO
: MENU
W.BALANCE (ROVNOVÁHA BÍLÉ)
✤ Funkce ROVNOVÁHA BÍLÉ pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ ROVNOVÁHA BÍLÉ je funkce natáãení, která uchovává jednotné
barvy pfiedmûtu za jak˘chkoliv podmínek natáãení.
✤ MÛÏete si vybrat vhodn˘ reÏim ROVNOVÁHA BÍLÉ k získání dobré
kvality barvy obrazu.
■
AUTO: tento reÏim se obecnû pouÏívá k automatickému ovládání
ROVNOVÁHA BÍLÉ.
■ HOLD: uchovává aktuální hodnotu ROVNOVÁHA BÍLÉ.
■ INDOOR: fiídí funkci ROVNOVÁHA BÍLÉ podle vnitfiního
prostfiedí.
■ OUTDOOR: fiídí funkci ROVNOVÁHA BÍLÉ podle vnûj‰ího
prostfiedí.
● W.BALANCE ●
(AUTO)
AUTO
HOLD
INDOOR
OUTDOOR
RETURN
SEL.:ENTER
: MENU
SP STBY
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznûní
W.BALANCE.
4. Press ENTER to enter the sub-menu.
4. Stisknûte ENTER ke vstupu do podmenu.
5. Using the MENU DIAL, select the WHITE BALANCE mode.
■ Press ENTER to confirm the WHITE BALANCE mode.
5. PouÏitím MENU DIAL vyberte reÏim ROVNOVÁHA BÍLÉ.
■ K potvrzení reÏimu ROVNOVÁHA BÍLÉ Stisknûte ENTER.
6. To exit, press the MENU ON/OFF button.
6. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
●
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
SHUTTER
●
✤ The SHUTTER SPEED function works in CAMERA mode only.
✤ The shutter speed can be controlled, allowing you to shoot both
fast and slow moving objects.
■ You can select one of the following.
AUTO, 1/6, 1/13, 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000, 1/10000 second.
AUTO is fixed at 1/50 second.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight SHUTTER.
(MENU)
SP STBY
PIP............................OFF
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
DSE SELECT ...........OFF
W.BALANCE.............AUTO
SHUTTER ...............AUTO
: MENU
(SHUTTER SPEED) EXPOZICE
✤ Funkce EXPOZICE pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ EXPOZICE se dá ovládat a tím umoÏÀuje natáãet jak rychlé,
tak i pohybující se pfiedmûty.
Vybírat mÛÏete jednu z následnû uveden˘ch expozic.
■ AUTO, 1/6, 1/13, 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
1/4000, 1/10000 sekundy.
AUTO je pevnû nastaveno na 1/50 sekundy.
● SHUTTER ●
(AUTO)
AUTO
1/6
1/13
1/25
1/50
1/120
SEL.:ENTER
: MENU
SP STBY
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznÏní
SHUTTER SPEED (EXPOZICE).
4. Press ENTER to enter the sub-menu.
4. Ke vstupu do podmenu Stisknûte ENTER.
5. Using the MENU DIAL, select the SHUTTER SPEED mode.
■ Press ENTER to confirm the SHUTTER SPEED mode.
5. PouÏitím MENU DIAL vyberte reÏim SHUTTER SPEED (EXPOZICE).
■ K potvrzení Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
6. To exit, press the MENU ON/OFF button.
6. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
Reference
Doporuãení
■
The SHUTTER SPEED function will not operate with either the DIS or
the GHOST modes ON.
■
Funkce SHUTTER SPEED (EXPOZICE) nepracuje,
pokud jsou zapnuty reÏimy buì DIS nebo GHOST.
43
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
● IRIS
●
✤ The IRIS function works in CAMERA mode only.
✤ The IRIS controls the quantity of light entering through the lens.
✤ If you select a higher value, the iris opens, and the
image will be brighter.
If you select a lower value, the iris will be closed more, and the
image will be darker.
■ You can select one a the following.
AUTO : It selects the iris value for the proper exposure.
MANUAL : 0 ~ 29
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight IRIS.
(MENU)
SP STBY
D.ZOOM ...................OFF
PROGRAM AE .........AUTO
DSE SELECT ...........OFF
W.BALANCE.............AUTO
SHUTTER.................AUTO
IRIS...........................AUTO
: MENU
4. Press the ENTER to enter the sub-menu.
■ If you want to use manual mode, select MANUAL and press
ENTER.
■ Using the MENU DIAL, select the IRIS value.
(IRIS) CLONA
✤ Funkce (IRIS) CLONA pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Clona ovládá mnoÏství svûtla, vstupující skrze ãoãku objektivu.
✤ Pokud vyberete kladnou hodnotu, CLONA se otevfie a obrazy budou
svûtlej‰í.
Pokud vyberete zápornou hodnotu, CLONA se uzavfie a obrazy budou
tmav‰í.
■ MÛÏete vybrat jednu z následujících hodnot.
AUTO
: vybere hodnotu CLONA ke správné expozici
automaticky
MANUAL : 0 ~ 29
● IRIS ●
AUTO
MANUAL I–0 15 29–I
RETURN
SEL.:ENTER
: MENU
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznÏní
CLONA (IRIS).
4. Ke vstupu do podmenu stisknûte ENTER.
■ Pokud chce pouÏít reÏim ruãnû, vyberte MANUAL
a stisknûte ENTER.
■ PouÏitím MENU DIAL vyberte hodnotu CLONA (IRIS).
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
5. K v˘stupu stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
44
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
●
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
REC MODE
●
✤ The REC MODE function works in both CAMERA and PLAYER
modes.
✤ This camcorder records and plays back in SP (standard play)
mode and in LP (long play) mode.
■ SP (standard play): This mode permits 60 minutes of recording
time with a DVM60 tape.
■ LP (long play): This mode permits 90 minutes of recording time
with a DVM60 tape.
1. Set the camcorder to CAMERA or PLAYER
mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight REC
MODE.
(MENU)
REÎIM NATÁâENÍ (REC MODE)
✤ Funkce REÎIM NATÁâENÍ pracuje jak v reÏimu CAMERA,
tak i v reÏimu PLAYER.
✤ Tato kamera natáãí a pfiehrává v reÏimu SP
(standard play = standardní rychlost)
■ SP (Standard Play): tento reÏim natáãí s kazetou DVM60
60 minut.
■ LP (Long Play): tento reÏim natáãí s kazetou DVM60 90 minut.
SP STBY
(MENU)
PROGRAM AE .........AUTO
DSE SELECT ...........OFF
W.BALANCE.............AUTO
SHUTTER.................AUTO
IRIS...........................AUTO
REC MODE ..............SP
LP STBY
PROGRAM AE .........AUTO
DSE SELECT ...........OFF
W.BALANCE.............AUTO
SHUTTER.................AUTO
IRIS...........................AUTO
REC MODE ..............LP
: MENU
: MENU
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA a
PLAYER.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Otáãejte MENU DIAL k v˘bÏru REC MODE.
4. To select the REC MODE, press the ENTER button.
■ The REC MODE switches between SP and LP with each press.
4. K v˘bÏru REC MODE (REÎIM NATÁâENÍ) stisknûte tlaãítko ENTER.
■ REÎIM NATÁâENÍ kaÏd˘m stisknutím pfiepíná mezi SP a LP.
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
5. K v˘stupu stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
Reference
■
■
■
We recommend that you use this camcorder to play back any tape
recorded on this camcorder.
Playing back a tape recorded in other equipment may produce mosaic
shaped noise.
When you record in SP and LP modes on one tape or you record
some scenes in LP mode, the playback picture may be distorted or the
time code may not be written properly between scenes.
Record using SP mode for best picture and sound quality.
Doporuãení
■
Doporuãujeme pouÏívat tuto kameru k pfiehrávání kazet,
které byly touto kamerou natoãeny.
Pfiehrávání pásku, natoãeného jin˘m zafiízením mÛÏe zpÛsobit
poruchy ve tvaru mozaiky.
■ Pokud natáãíte v reÏimech SP a LP na kazetu nebo natáãíte nûkteré
scény v reÏimu LP, obraz pfii pfiehrávání mÛÏe b˘t ru‰en nebo nemusí
b˘t ãasové kÛdy mezi scénami napsány správnû.
■
Nahrávání v reÏimu SP pro dosaÏení lep‰i kvality obrazu a zvuku.
45
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
●
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
REC LAMP
●
✤ The REC LAMP function works in CAMERA mode only.
✤ You can turn the REC indicator on or off during recording.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight REC
LAMP.
(MENU)
✤ Funkce KONTROLKA NATÁâENÍ pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Bûhem natáãení mÛÏete indikátor REC zapnout nebo vypnout.
SP STBY
(MENU)
DSE SELECT ...........OFF
W.BALANCE.............AUTO
SHUTTER.................AUTO
IRIS...........................AUTO
REC MODE ..............SP
REC LAMP ...............ON
SP STBY
DSE SELECT ...........OFF
W.BALANCE.............AUTO
SHUTTER.................AUTO
IRIS...........................AUTO
REC MODE ..............SP
REC LAMP ...............OFF
: MENU
: MENU
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznûní
REC LAMP.
4. To turn the REC indicator ON or OFF during recording, press the
ENTER button.
■ The REC LAMP menu is changed to ON or OFF respectively.
■ If you want to turn off the indicator, set the REC LAMP to OFF.
4. K zapnutí nebo vypnutí indikátoru REC stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Menu KONTROLKA NATÁâENÍ se zmûní na ON (ZAP)
nebo OFF (VYP) a naopak.
■ Pokud chcete indikátor vypnout, nastavte REC LAMP na OFF.
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
5. K v˘stupu stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
●
● WIND
CUT
✤ The WIND CUT function works in CAMERA mode only.
✤ The WIND CUT function minimizes wind noise or other noise
during recording.
- When the wind cut is on, some low sounds are cut out along with
the sound of the wind.
✤ The WIND CUT selecting method is the same as the REC LAMP
mode.
46
KONTROLKA NATÁâENÍ (REC LAMP)
ODSTRANùNÍ VLIVU VùTRU (WIND CUT)
✤ Funkce ODSTRANùNÍ VLIVU VùTRU (WIND CUT) pracuje pouze v
reÏimu CAMERA.
✤ Funkce ODSTRANùNÍ VLIVU VùTRU minimalizuje poruchy
zpÛsobené vûtrem nebo jiné poruchy bûhem natáãení.
- Pokud je tato funkce aktivována, jsou odstranûny nûkteré
dlouhovlnné zvuky, spojené s ru‰iv˘m vlivem vûtru.
✤ Postup v˘bûru funkce WIND CUT je stejn˘ jako u reÏimu
KONTROLKA NATÁâENÍ.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
● AUDIO
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
MODE
● REÎIM AUDIO
✤ The AUDIO MODE function works in CAMERA mode only.
✤ This camcorder records the sound in two ways. (12BIT, 16BIT)
■ 12BIT: You can record two 12bit stereo sound tracks.
The original stereo sound can be recorded onto the
MAIN (SOUND1) track.
Additional stereo sound can be dubbed onto the SUB
(SOUND2) track.
■ 16BIT: You can record one high quality stereo sound using the
16bit recording mode.
Audio dubbing is not possible when using this mode.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight AUDIO
MODE.
(MENU)
SP STBY
SHUTTER.................AUTO
IRIS...........................AUTO
REC MODE ..............SP
REC LAMP ...............ON
WIND CUT ...............OFF
AUDIO MODE ..........12BIT
: MENU
✤ Funkce REÎIM AUDIO pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Tato kamera natáãí zvuk dvûma zpÛsoby (12 BIT,16 BIT).
■
12 BIT: MÛÏete natáãet 12 bitové stereofonní zvukové stopy.
Originální stereofonní zvuk se mÛÏe natoãit na HLAVNÍ
stopu (MAIN) (SOUND1). DoplÀující stereofonní zvuk lze
natoãit na stopu SUB (SOUND2).
■ 16 BIT: Pomocí 16 bitového reÏimu natáãení mÛÏete nahrávat
kvalitní stereofonní zvuk.
Pfii pouÏití tohoto reÏimu nelze provádût dubbing
(pfiidávání zvuku).
(MENU)
SP STBY
SHUTTER.................AUTO
IRIS...........................AUTO
REC MODE ..............SP
REC LAMP ...............ON
WIND CUT ...............OFF
AUDIO MODE ..........16BIT
: MENU
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznÏní
AUDIO MODE (REÎIM AUDIO).
4. To select the AUDIO MODE, press the ENTER button.
■ The AUDIO MODE switches between 12BIT-16BIT with each
press.
4. K v˘bûru AUDIO MODE (REÎIM AUDIO) stisknûte tlaãítko ENTER.
■ AUDIO MODE (REÎIM AUDIO) kaÏd˘m stisknutím pfiepíná
mezi 12 BIT - 16 BIT.
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
5. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
47
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
● DISPLAY
● DISPLAY
✤ The DISPLAY function works in CAMERA and PLAYER mode.
✤ You can select the output path of OSD (On Screen Display).
✤ There are two ways;
■ LCD: The OSD appears in the LCD screen and EVF only.
■ LCD/V-OUT: The OSD appears in the LCD screen, EVF and
TV.
✤ Funkce DISPLAY pracuje jak v reÏimu CAMERA, tak i v reÏimu
PLAYER.
✤ Pro OSD (Menu na obrazovce) mÛÏete vybrat cestu v˘stupu.
✤ Jsou zde dva zpÛsoby:
■
■
LCD: OSD se objeví pouze na obrazovce LCD a EVF.
LCD/V-OUT: OSD se objeví na obrazovce LCD, EVF a TV.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
(MENU)
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight DISPLAY.
SP STBY
REC MODE ..............SP
REC LAMP ...............ON
WIND CUT ...............OFF
AUDIO MODE ..........12BIT
PHOTO MODE .........FIELD
DISPLAY...................LCD
: MENU
4. To select the DISPLAY mode,
press the ENTER button.
■ The DISPLAY mode switches between LCD - LCD/V-OUT with
each press.
5. To exit, press the MENU ON of OFF button.
■ Turning OSD ON or OFF.
– Press the ENTER button on the rear side panel.
48
(MENU)
SP STBY
REC MODE ..............SP
REC LAMP ...............ON
WIND CUT ...............OFF
AUDIO MODE ..........12BIT
PHOTO MODE .........FIELD
DISPLAY...................LCD/V-OUT
: MENU
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA
nebo PLAYER.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznÏní
DISPLAY.
4. K v˘bûru reÏimu DISPLAY stisknûte tlaãítko ENTER.
■ ReÏim DISPLAY kaÏd˘m stisknutím pfiepíná mezi LCD-LCD/V-OUT.
5. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) OSD.
– Stisknûte tlaãítko ENTER na zadním panelu.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
● DATE/TIME
●
✤ The DATE/TIME function works in both CAMERA and PLAYER
modes.
✤ The date and time is automatically recorded on a special data area
of the tape.
✤ You can choose to display - either the date, time or both.
■ DATE only
■ TIME only
■ DATE/TIME
1. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to DATE/TIME.
3. Press ENTER to enter the sub-menu.
(MENU)
tak i v reÏimu PLAYER.
✤ Datum a ãas jsou automaticky nahrány na urãenou zvlá‰tní oblast
pásku.
✤ K zobrazení si mÛÏete vybrat buì datum, ãas nebo obojí.
■
■
■
: MENU
Reference
The DATE/TIME is not affected by the OSD ON/OFF (ENTER) button.
The DATE/TIME will read “– – –” in the following conditions.
– During playback of a blank section of tape.
– If the tape was recorded before setting the DATE/TIME in the
camera’s memory.
DATE: pouze DATUM
TIME: pouze âAS
DATE/TIME: DATUM /âAS
● DATE/TIME ●
REC LAMP ...............OFF
WIND CUT ...............OFF
AUDIO MODE ..........12BIT
PHOTO MODE .........FIELD
DISPLAY...................LCD
DATE/TIME ..............OFF
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
■
■
✤ Funkce DATUM /âAS pracuje jak v reÏimu CAMERA,
SP STBY
4. Using the MENU DIAL, select the DATE/TIME mode.
■ Press ENTER to confirm the DATE/TIME mode and return to the
main menu.
■ If you exit the sub-menu without pressing ENTER, the DATE/TIME
mode is not changed.
DATUM /âAS
SP STBY
1. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
OFF
DATE
TIME
DATE/TIME
2. Otáãejte MENU DIAL k DATE/TIME
(DATUM /âAS).
SEL.:ENTER
: MENU
3. PouÏitím MENU DIAL vyberte reÏim
DATE/TIME (DATUM /âAS).
4. K potvrzení reÏimu DATE/TIME (DATUM /âAS) a návratu do hlavního
menu stisknûte ENTER.
■ Pokud vystoupíte z podmenu bez stisknutí ENTER, reÏim nastavení
DATUM /âAS se nezmÏní.
5. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
Doporuãení
■
DATUM /âAS není ovlivÀován tlaãítkem OSD ON/OFF (ZAP/VYP)
(ENTER).
■ DATUM /âAS se bude ãíst “– – – ” za následujících podmínek.
– Bûhem pfiehrávání nenahrané ãásti kazety.
– Pokud byla kazeta natoãena pfied nastavením DATUM /âAS do
pamûti kamery.
49
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
●
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
DEMO
● DEMO
✤ Demonstration automatically shows you the major functions that
are included with your camcorder so that you may use them more
easily.
✤ The DEMO function is only available in CAMERA mode when you
are not recording.
✤ The demonstration operates repeatedly until the DEMO mode is
set to OFF.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
✤ Pfiedvádûní (demonstrace) Vám automaticky pfiedvede hlavní funkce,
které jsou v kamefie zabudovány, takÏe jejich pouÏití je pro Vás pak
snadnûj‰í.
✤ Funkce DEMO je dostupná pouze v reÏimu CAMERA, pokud natáãíte.
✤ Pfiedvádûní pracuje opakovanû tak dlouho, dokud nenastavíte reÏim
DEMO na OFF (VYPNUTO).
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu CAMERA.
(MENU)
WIND CUT ...............OFF
AUDIO MODE ..........12BIT
PHOTO MODE .........FIELD
DISPLAY...................LCD
DATE/TIME...............OFF
DEMO.......................OFF
3. Turn the MENU DIAL to highlight DEMO.
SAMSUNG
DEMONSTRATION
3. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznÏní
DEMO.
: MENU
4. To activate the DEMO function, set the DEMO to ON.
■ Press the menu button to quit the menu.
■ The demonstration will start.
5. To end the demonstration, set the DEMO to OFF.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
4. K aktivaci funkce DEMO nastavte DEMO na ON (ZAPNUTO).
■ Menu potvrìte stisknutím tlaãítka menu.
■ Zaãne pfiedvádûní.
5. K ukonãení pfiedvádûní dejte DEMO na OFF (VYPNUTO).
Reference
■
■
■
50
The DEMO function only works without a TAPE installed.
If you set the DEMO to ON during recording or STBY mode, the
demonstration will activate 3 minutes later after the tape ejecting.
If you press other keys (ZOOM, FADE, BLC, PHOTO, EASY,
CUSTOM) during the DEMO mode, the DEMO stops for a while and
resume the demonstration if you do not operate any other functions
within 3 minutes.
Doporuãení
■
■
■
Funkce DEMO pracuje pouze bez vloÏení PÁSKU.
Pokud pfiepnete DEMO na ON (ZAPNUTO) bûhem natáãení nebo v
reÏimu STBY, pfiedvádûní se aktivuje po 3 minutách po vysunutí
kazety.
Pokud stisknete bûhem reÏimu DEMO dal‰í tlaãítka (ZOOM, FADE,
BLC, PHOTO, EASY, CUSTOM), DEMO se na chvíli zastaví a
pokraãuje v pfiedvádûní, pokud nebudete po dobu 3 minut pracovat
s jin˘mi funkcemi.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
●
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
CLOCK SET
● NASTAVENÍ HODIN
✤ Setting the CLOCK only works in CAMERA mode.
✤ The DATE/TIME is automatically recorded on a tape.
Before recording, please set the DATE/TIME.
1. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight CLOCK
SET.
3. Press the ENTER button to enter the
SETTING mode.
■ BLINKING indicates the setting to be
changed.
The year will be the first to blink.
4. Using the MENU DIAL, change the year
setting.
(MENU)
✤ NASTAVENÍ HODIN pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Na kazetu se automaticky nahraje DATUM /âAS. DATUM /âAS nastavte
prosím pfied natáãením.
SP STBY
AUDIO MODE ..........12BIT
PHOTO MODE .........FIELD
DISPLAY...................LCD
DATE/TIME...............OFF
DEMO.......................OFF
CLOCK SET
: MENU
● CLOCK SETTING ●
● CLOCK SETTING ●
: MENU
SP STBY
● CLOCK SETTING ●
00 )
22: 00
3.FEB.2002
22:25
3.FEB.2002
: MENU
: MENU
5. Press the ENTER button.
■ The month will blink.
1. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
2. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznûní
CLOCK SET (NASTAVENÍ HODIN) v
reÏimu SETTING (NASTAVENÍ).
( 2001 )
23:00
1.JAN. 2001
( COMPLETE! )
(
SP STBY
SP STBY
3. Ke vstupu do reÏimu SETTING
(NASTAVENÍ) stisknûte tlaãítko ENTER.
■ BLIKÁNÍ indikuje zmûnu nastavení,
Rok blikájako první.
4. Pomocí MENU DIAL zmûÀte nastavení roku.
5. Stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zaãne blikat mûsíc.
6. Using the MENU DIAL, change the month setting.
6. Pomocí MENU DIAL zmûÀte nastavení mûsíce.
7. Press the ENTER button.
■ The day will blink.
7. Stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zaãne blikat den.
8. You can set the day, hour and minute following the same procedure
used for setting year and month.
9. Press ENTER after setting the minute.
■ COMPLETE! will blink, and then a few seconds later, the menu
screen will return to main menu.
8. Nastavte, den, hodinu a minutu stejn˘m postupem jako pro nastavení
roku a mûsíce.
9. Po nastavení minuty stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zaãne blikat COMPLETE! (hotovo)a pak po nûkolika sekundách
se obrazovka vrátí zpût do hlavního menu.
51
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
EASY Mode (for Beginners)
Reìim snadnŽho z‡bžru (pro za‹‡te‹n’ky)
✤ Even a beginner can make a recording using the EASY mode.
■ The EASY mode only operates in CAMERA mode.
✤ Dokonce i zaãáteãník mÛÏe natáãet za pomoci reÏimu EASY.
■
ReÏim EASY pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. By pressing the EASY button, all the functions on the
camera will be set to off and the recording settings will
be set to the following basic mode.
■ Battery level, recording mode, counter, DATE/TIME,
DIS (
) will be displayed.
■ The word “EASY” will appear on the LCD at the same
time.
However, the DATE/TIME will only be seen if it has
been previously set. (see page 49)
1. Pfiepnûte pfiepínaã napájení do reÏimu CAMERA.
EASY
EASY SP STBY
0:00:00
63MIN
3. Press START/STOP to start recording.
■ Recording will begin using the basic automatic
settings.
4. Pressing the EASY button again turns the EASY mode off.
■ The camera will return to the settings that were set prior to the
EASY mode being switched on.
Reference
■
■
52
In the EASY mode, certain functions are not available, such as
MENU, BLC, FADE, MF/AF.
– If you want to use these functions, you must first switch the EASY
mode off.
The EASY mode settings are stored in the camera (provided a good
lithium battery has been installed).
2. Stisknûte tlaãítko EASY, v‰echny funkce na kamefie se
nastaví na vypnuto a nastavení pro natáãení bude v
následujícím základním reÏimu.
■ Zobrazí se nabití baterie, reÏim natáãení, poãítadlo,
DATUM /âAS, DIS (
), jakmile zaãne kamera
pracovat.
■ Ve stejném okamÏiku se na LCD objeví slovo
"EASY"(SNADN¯). DATUM /âAS se v‰ak objeví
pouze tehdy, jestliÏe byl pfiedtím nastaven
(viz strana 49).
3. K zahájení natáãení stisknûte START/STOP.
■ Natáãení zaãne za pomoci základních
automatick˘ch nastavení prostfiedí.
4. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka EASY se reÏim EASY
vypne.
■ Kamera se vrátí k nastavením, která byla
nastavena pfied zapnutím reÏimu EASY.
Doporuãení
■
V reÏimu EASY nejsou urãité funkce k dispozici, jako jsou
MENU, BLC, FADE, MF/AF.
- Pokud chcete tyto funkce pouÏít, musíte nejdfiíve reÏim EASY
vypnout.
■ Nastavení reÏimu EASY jsou uloÏena v pamûti kamery
(pokud byla vloÏena lithiová baterie v dobrém stavu).
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
CUSTOM Mode
Reìim uìivatelskŽho z‡bžru (CUSTOM)
✤ You can customize settings and save them for future use.
■ The CUSTOM SET function operates in CAMERA mode only.
✤ Please set custom settings before using this function. (see page 34)
✤ Nastavení mÛÏete pfiizpÛsobit sv˘m vlastním potfiebám a uloÏit je pro
pozdûj‰í pouÏití.
■ Funkce UÎIVATELSKÉ NASTAVENÍ pracuje pouze v reÏimu
CAMERA.
✤ Nastavte prosím UÎIVATELSKÉ NASTAVENÍ pfied pouÏitím této
funkce (viz strana 34).
1. Set the power switch to CAMERA mode.
1. Pfiepnûte pfiepínaã power do reÏimu CAMERA.
2. To activate the CUSTOM function,
press the CUSTOM button.
■ “CUSTOM” will be displayed on the screen.
2. K aktivaci funkce CUSTOM stisknûte tlaãítko
CUSTOM.
■ Na obrazovce se objeví "CUSTOM".
3. Press START/STOP to start recording.
■ Recording will begin using the CUSTOM settings.
4. To switch the CUSTOM mode off, press the CUSTOM
button again.
■ The camcorder will revert to the settings that were set
prior to the custom mode being selected.
Reference
■
■
In CUSTOM mode, you cannot change settings of CUSTOM SET
items.
– If you want to change custom settings, you must switch the
CUSTOM mode off.
The CUSTOM settings will be stored in the camera (providing a good
lithium battery has been installed).
CUSTOM
CUSTOM SP STBY
0:00:00
63MIN
3. K zahájení natáãení stisknûte START/STOP.
■ Natáãení zaãne pouÏitím UÎIVATELSKÉHO
NASTAVENÍ.
4. K vypnutí reÏimu CUSTOM stisknûte opûtovnû tlaãítko
CUSTOM.
■ Kamera se vrátí zpût k nastavením, která byly
uskuteãnûna pfied volbou reÏimu uÏivatelské
nastavení (custom).
Doporuãení
■
V reÏimu CUSTOM nemÛÏete mûnit nastavení poloÏek CUSTOM SET.
– Pokud chcete zmûnit UÎIVATELSKÉ NASTAVENÍ, musíte reÏim
CUSTOM vypnout.
■ UÎIVATELSKÉ NASTAVENÍ se uloÏí do pamûti kamery
(pokud byla vloÏena lithiová baterie v dobrém stavu).
53
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
MF/AF (Manual Focus/Auto Focus)
MF/AF (Ru‹n’ /AutomatickŽ zaostÞov‡n’)
✤ The MF/AF function works in CAMERA mode only.
✤ In most situations, it is better to use the automatic focus feature, as
it enables you to concentrate on the creative side of your recording.
✤ Manual focusing may be necessary under certain conditions that
make automatic focusing inadequate.
✤ Funkce MF/AF pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Ve vût‰inû situací je lep‰í pouÏívat funkci automatického zaostfiování,
tím se mÛÏete soustfiedit na v˘tvarnou ãást Va‰í práce pfii natáãení.
✤ Ruãní zaostfiování mÛÏe b˘t potfieba za urãit˘ch podmínek, kdy je
automatické zaostfiování nepfiimûfiené.
Auto Focusing
Automatické zaostfiování
✤ If you are inexperienced with camcorders,
we recommend that you make use of the
Auto Focus mode.
✤ Pokud nejste v pouÏívání kamery pfiíli‰ zku‰ení,
doporuãujeme, abyste pouÏili reÏim Auto Focus.
Manual Focusing
✤ In the following cases you could obtain better
results by adjusting the focus manually.
a. A picture containing several objects, some close to the
camcorder, others further away.
b. A person enveloped in fog or surrounded by snow.
c. Very shiny or glossy surfaces like a car.
d. People or objects moving constantly or quickly
like an athlete or crowd.
1. Set power switch to CAMERA mode.
Ruãní zaostfiování
✤ V následujících pfiípadech mÛÏete dosáhnout
lep‰ích v˘sledkÛ ruãním nastavením ohniska.
2
MF/AF
3
MENU
ON/OFF
a. Obraz zahrnuje nûkolik objektÛ, nûkteré blízko
kamery, jiné dále od kamery.
b. Osobu, zahalenou do mlhy nebo obklopenou snûhem.
c. Velmi jasné nebo nale‰tûné povrchy jako auto.
d. Lidé nebo objekty, které se pohybují trvale
nebo rychle jako tfieba sportovci nebo dav lidí.
ENTER
2. Press MF/AF (
) button.
3. Turn MF DIAL (MENU DIAL) up or down until the
object is focused.
■ Zoom out a little if focusing is difficult.
4. To return to AF(Auto Focus), press the MF/AF button
again.
54
1. Pfiepínaã power dejte do reÏimu CAMERA.
DISPLAY
2. Stisknûte tlaãítko MF/AF (
4
MF/AF
).
3. Otáãejte MF DIAL (MENU DIAL) nahoru nebo dolÛ,
dokud není objekt zaostfien.
■ Pokud je zaostfiení obtíÏnûj‰í, proveìte
transfokaci do dálky (zoom out).
4. K návratu do AF(Auto Focus), stisknûte znovu
tlaãítko MF/AF.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
BLC (Back Light Compensation)
BLC (Kompenzace svžtla v pozad’)
✤ BLC works in CAMERA mode.
✤ Back lighting exists when the subject is darker
than the background:
■ The subject is placed in front of a window.
■ The person to be shot is wearing white or
shiny clothes and is placed against a bright
background; the person’s face is too dark to
distinguish their features.
■ The subject is in the outdoors and the
background is overcast.
■ The light sources are too bright.
■ The subject is against a snowy background.
* BLC off
* BLC on
pfiedmût tmav‰í neÏ pozadí.
■ Pfiedmût je umístûn pfied oknem.
■ Osoba má na sobû bíl˘ leskl˘ odûv a stojí
pfied jasn˘m pozadím; obliãej osoby je pfiíli‰
tmav˘ k rozli‰ení rysÛ.
■ Pfiedmût je venku a pozadí je obloha.
■ Zdroje svûtla jsou pfiíli‰ jasné.
■ Pfiedmût je proti zasnûÏenému pozadí.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Press the BLC button.
■ Normal - BLC - Normal
■ BLC enhances only the subject.
✤ Funkce BLC pracuje v reÏimu CAMERA.
✤ Svûtlo v pozadí existuje v pfiípadû, Ïe je
1. Nastavte pfiepínaã POWER do reÏimu
CAMERA.
BLC
2. Stisknûte tlaãítko BLC.
■ Normal -BLC -Normal
■ BLC zv˘razÀuje pouze pfiedmût.
55
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Fade In and Out
Zvyäov‡n’ jasu obrazu a sniìov‡n’ jasu obrazu
✤ The FADE function works in CAMERA mode only.
✤ You can give your films a professional look by using special effects
such as fade in at the beginning of a sequence or fade out at the
end of a sequence.
✤ Funkce FADE (zeslabování) pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Filmu mÛÏete dát profesionální vzhled pouÏitím speciálních efektÛ
jako je zvy‰ování jasu obrazu na zaãátku sekvence nebo sniÏování jasu
obrazu na konci sekvence.
To Start Recording
1. Before shooting, hold down the FADE button.
The picture and sound gradually disappears
(fade out).
FADE
2. Press the START/STOP button and at the
same time release the FADE button.
Recording starts and the picture and sound
gradually appears (fade in).
To Stop Recording
(use FADE IN / FADE OUT)
4. When the picture has disappeared,
press START/STOP button to stop recording.
a. FADE OUT
(Approx. 4 seconds)
➔
FADE
3. When you wish to stop shooting, hold down
FADE button.
The picture and sound gradually disappears
(fade out).
Press the FADE button
➔
➔
➔
a. FADE OUT
STBY
0:00:00
REC
0:00:15
REC
0:00:15
Zahájení natáãení
1. Pfiedtím neÏ zaãnete natáãet, stlaãte tlaãítko
FADE. Obraz a zvuk postupnû zmizí (fade out).
2. Stisknûte tlaãítko START/STOP a souãasnû
uvolnûte tlaãítko FADE. Zaãne natáãení a obraz
a zvuk se postupnû zesilují (fade in).
Zastavení natáãení (poÏijte FADE IN /FADE OUT)
3. Chcete-li zastavit natáãení, stisknûte tlaãítko
FADE. Obraz a zvuk postupnû vymizí (fade out).
STBY
0:00:15
4. Jakmile obraz zmizel, stisknûte tlaãítko
START/STOP k zastavení natáãení.
Gradual disappearance
a. FADE OUT (úbytek jasu)
(pfiibliÏnû 4 sekundy)
b. FADE IN
(Approx. 4 seconds)
56
b. FADE IN (zvy‰ování jasu)
(pfiibliÏnû 4 sekundy)
Gradual appearance
b. FADE IN
Release the FADE button
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Audio dubbing
Audio dubbibg (PÞid‡v‡n’ zvuku)
✤ The AUDIO DUBBING function only works in PLAYER Mode.
✤ You can add sound to the original sound on a pre-recorded tape,
recorded in the SP mode with 12bit sound.
✤ Use the internal , an external microphone or other audio equipment.
✤ The original sound will not be erased.
✤ Funkce AUDIO DUBBING (P¤IDÁVÁNÍ ZVUKU) pracuje pouze v
Record the sound again using MIC dubbing.
Opûtovné nahrání zvuku pomocí MIC dubbing.
reÏimu PLAYER.
✤ K originálnímu zvuku na pfiedtím nahranou kazetu v reÏimu SP mÛÏete
pfiidat dal‰í zvukovou nahrávku ve formû 12 bit.
✤ PouÏijte interní, externí nebo jiné audiozafiízení.
✤ PÛvodní zvuk zÛstane zachován.
1. Pfiepnûte kameru do reÏimu PLAYER.
■ Pokud chcete pouÏít externí mikrofon,
pfiipojte ho na externí vstup MIC na kamefie.
1. Set the camcorder to PLAYER mode.
■ If you want to use the external
microphone, connect the microphone
to the external MIC input on the
camcorder.
2. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL) a
najdûte zaãátek scény, kde se má pfiidávat
dabovan˘ zvuk.
2. Press
(PLAY/STILL) button and find
the start position of the scene to be dubbed.
3. Stisknûte tlaãítko
k zastavení scény.
3. Press
(PLAY/STILL) button to pause
the scene.
4. Press A.DUB button on the Remote Control
■ A.DUB will be displayed in the LCD.
■ The camcorder is in a ready-to-dub
state for dubbing.
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start
dubbing.
Press the
(STOP) button to stop the dubbing.
Reference
START/
STOP
PHOTO
DISPLAY
W
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
A.DUB
T
PLAY/
STILL
You can not dub sound on a pre-recorded tape
recorded in LP mode or 16 bit mode.
A.DUB
(PLAY/STILL)
4. Stisknûte tlaãítko A.DUB na dálkovém
ovládání
■ Na LCD se zobrazí A.DUB.
■ Kamera je pfiipravena k dabování.
STILL
X2
SLOW
F.ADV
Doporuãení
5. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/ STILL) k
zahájení dabování.
- K zastavení dabování stisknûte tlaãítko
(STOP).
Dabovat zvuk nemÛÏete na pásek, nahran˘ v reÏimu LP
nebo v reÏimu 16 bit.
57
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Playing back dubbed Audio
Pfiehrávání dabovaného zvuku
1. Insert the dubbed tape and press the
MENU ON/OFF.
2. Turn the MENU DIAL to highlight
AUDIO SEL.
(MENU)
● AUDIO SEL ●
SP STOP
LCD ADJUST
PHOTO SEARCH
AUDIO SEL ..............SOUND1
SPEAKER.................ON
REC MODE ..............SP
DISPLAY...................LCD
SOUND1
SOUND2
MIX
1. VloÏte nadabovanou kazetu a stisknûte
MENU ON/OFF.
2. Otáãejte MENU DIAL a zv˘raznûte
AUDIO SEL.
SEL.:ENTER
: MENU
: MENU
3. Press ENTER to enter the sub-menu.
3. Stisknûte ENTER k vloÏení podmenu.
4. Using the the MENU DIAL, select the AUDIO playback channel.
■ Press ENTER to confirm the audio playback channel and return to
main menu.
– SOUND1: play the original sound.
– SOUND2: play the dubbed sound.
– MIX
: playback an equally mixed sound of SOUND1 and 2.
4. PouÏitím MENU DIAL vyberte pfiehrávání AUDIO kanálu.
■ Stisknûte ENTER k potvrzení pfiehrávání audio kanálu a návratu do
hlavního menu.
– SOUND1 : pfiehrávání originálního zvuku.
– SOUND2 : pfiehrávání dabovaného zvuku.
– MIX
: rovnomûrné pfiehrávání zvuku SOUND1 a 2.
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
5. K v˘stupu stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
Reference
■
58
SP STOP
When you playback added sound (SOUND2 or MIX mode), the sound
may be broken or loss in sound quality may be experienced.
Doporuãení
■
KdyÏ pfiehráváte pfiidan˘ zvuk (reÏim SOUND2 nebo MIX), zvuk se mÛÏe
pfieru‰it nebo mÛÏe ztratit na kvalitû.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
PHOTO
PHOTO-FOTO
✤ The PHOTO function lets you capture an object as a still along with
sound, while in CAMERA mode.
✤ You can select one of these PHOTO modes ;
■ FIELD : You can record a normal resolution still picture.
■ FRAME: You can record a high resolution still picture.
– If you shoot a fast moving subject in this mode,
you may get a duplicated still picture.
– We recommend you use this mode to shoot a
motionless picture.
1. Set power switch to CAMERA mode.
2. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
3. Using the MENU DIAL to PHOTO MODE.
(MENU)
SP STBY
IRIS...........................AUTO
REC MODE ..............SP
REC LAMP ...............ON
WIND CUT ...............OFF
AUDIO MODE ..........12BIT
PHOTO MODE .........FIELD
: MENU
✤ Funkce PHOTO vám umoÏÀuje zachytit objekt jako nehybn˘ obraz
spoleãnû se zvukem v reÏimu KAMERA.
✤ MÛÏete vybrat jeden z následujících foto reÏimÛ:
■
■
FIELD (POLE)
: MÛÏete nahrávat nehybn˘ obraz s normálním
rozli‰ením.
FRAME (SNÍMEK) : MÛÏete nahrávat nehybn˘ obraz s vysok˘m
rozli‰ením.
– Pokud v tomto reÏimu natáãíte rychle se
pohybující objekt, mÛÏete docílit duplikovaného
nehybného obrazu.
– Pfii pouÏití tohoto reÏimu doporuãujeme natáãet
obraz bez pohybu.
(MENU)
SP STBY
IRIS...........................AUTO
REC MODE ..............SP
REC LAMP ...............ON
WIND CUT ...............OFF
AUDIO MODE ..........12BIT
PHOTO MODE .........FRAME
: MENU
1. Nastavte pfiepínaã do reÏimu KAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Zobrazí se nabídka menu.
3. PouÏijte MENU DIAL pro v˘bûr PHOTO
reÏimu.
4. Turn the PHOTO mode, press the ENTER button.
■ The PHOTO MODE is changed to [FIELD - FRAME] repeatedly.
4. Vyberte PHOTO reÏim a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ PHOTO reÏim je opakovanû mûní jako [FIELD-FRAME].
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
5. Pro ukonãení stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
59
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Taking a still picture
Sledování nehybného obrazu
1. Press the PHOTO button.
■ The still picture appears on the LCD monitor or
viewfinder.
■ To quit the PHOTO mode without recording,
press the PHOTO button again.
2. Press the START/STOP button.
■ The still picture is recorded for about 8 seconds.
3. After the PHOTO recording, PHOTO mode is canceled.
Reference
■
■
■
PHOTO
● PHOTO SEARCH ●
FF
REW
RETURN
To record the still picture, you must press the
START/STOP button.
SEL.:ENTER
: MENU
If you press the PHOTO button in the GHOST or PIP
mode, the GHOST or PIP mode will be released.
If you use the PHOTO function, the picture quality may deteriorate.
SP STILL
1. Stisknûte tlaãítko PHOTO (FOTOGRAFIE).
■ Na obrazovce LCD nebo na hledáãku se objeví
nehybn˘ obraz.
■ K opu‰tûní reÏimu PHOTO (FOTOGRAFIE) bez
záznamu stisknûte tlaãítko PHOTO (FOTOGRAFIE)
znovu.
2. Stisknûte tlaãítko START/STOP.
■ Nehybn˘ obraz se natáãí asi 8 sekund.
3. Po natoãení PHOTO (FOTOGRAFIE) se reÏim PHOTO zru‰í.
Doporuãení
■
K natoãení nehybného obrazu musíte stisknout tlaãítko
START/STOP.
■ Pokud stisknete tlaãítko PHOTO v reÏimu GHOST nebo
PIP, reÏim GHOST nebo PIP se zru‰í.
■ Pokud pouÏijete funkci PHOTO, kvalita obrazu se mÛÏe
zhor‰it.
Searching for PHOTO picture
✤ The PHOTO SEARCH works in PLAYER mode only.
1. Press the MENU ON/OFF button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight PHOTO SEARCH.
3. Press ENTER to enter the sub-menu.
60
Vyhledávání obrázkÛ PHOTO (FOTOGRAFIE)
✤ VYHLEDÁVÁNÍ OBRÁZKÒ pracuje pouze v reÏimu PLAYER.
1. Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
■ Objeví se menu.
2. Otáãejte MENU DIAL ke zv˘raznûní PHOTO SEARCH.
3. Stisknûte ENTER, dostanete se do podmenu.
4. Using the MENU DIAL, select the search direction
■ Press the ENTER button.
■ After searching, the camcorder displays the still image and
automatically returns to main menu.
4. PouÏijte MENU DIAL, vyberte smûr hledání.
■ Stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Po vyhledávání kamera zobrazí nehybn˘ obraz a automaticky se vrátí
zpût do hlavního menu.
5. To exit, press the MENU ON/OFF button.
5. K v˘stupu Stisknûte tlaãítko MENU ON/OFF.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Using the VIDEO LIGHT (VP-D11(i)/D15(i) only)
Pouìit’ VIDEO SV•TLA (pouze VP-D11(i)/D15(i))
✤ VIDEO LIGHT works in CAMERA mode only.
✤ To brighten the scene when natural lighting is too dim.
✤ VIDEO LIGHT works in SP mode only.
– If you turn on the LIGHT in LP mode, the LIGHT indicator (
and “LP” will be blinking in the LCD.
✤ Video svûtlo pracuje pouze v reÏimu KAMERA.
✤ SlouÏí k rozjasnûní scény, kdyÏ je pozadí pfiíli‰ tmavé.
✤ Video svûtlo pracuje pouze v reÏimu SP.
)
–
Danger
The video light can become extremely hot.
Do not touch it either while in operation or soon after turning it off, otherwise
serious injury may result.
■ Do not place the camcorder into the carrying case immediately after using the
video light, since it can remain extremely hot for some time.
■ Do not use near flammable or explosive materials.
■ It is recommended that you consult your nearest SAMSUNG for bulb replacement.
– The life of the bulb is approximately 50 hours.
3.
Set the camcorder to the CAMERA mode.
Set the LIGHT switch to ON.
■ The LIGHT indicator (
) appears in the LCD
and the light is turned on.
If you want to turn off the VIDEO LIGHT,
set the LIGHT switch to OFF.
Reference
■
■
■
■
■
■
The LIGHT is turned off automatically during EJECTING or tape INSERTING.
Even if the battery indicator (
) does not blink when the battery pack’s
charge is low, the camcorder may turn off automatically when you turn on the
LIGHT, or when you start recording with LIGHT turned on.
The built-in light is used as a subsidiary light, it may not be enough for
outdoor lighting.
The picture quality may deteriorate if you use the VIDEO LIGHT
continuously for more than 20 minutes.
If you turn on the LIGHT in 1/6, 1/13, 1/25 SHUTTER mode,
the manual SHUTTER mode will be switched off.
The SHUTTER mode does not operate when the LIGHT is on.
)
Nebezpeãí
■
Video svûtlo mÛÏe b˘t pfiíli‰ horké.
Svûtla se nedot˘kejte, pokud je v ãinnosti nebo je ãerstvû vypnuté,
mohli byste si zpÛsobit poranûní.
■ Kameru neukládejte hned do bra‰ny, pokud jste pouÏívali video svûtlo
(po urãitou dobu zÛstává horké).
■ NepouÏívejte blízko hofilav˘ch nebo v˘bu‰n˘ch materiálÛ.
■ Pokud vymûÀujete Ïárovku, poraìte se s odborníkem.
– Îivotnost baterie je zhruba 50 hodin.
■
1.
2.
Pokud pfiepnete na LIGHT v reÏimu LP, na LCD bude blikat (
indikátor svûtla a “LP”.
1. Nastavte kameru do reÏimu KAMERA.
2. Zapnûte svûtlo.
) se objeví na LCD a
■ Indikátor video svûtla (
svûtlo se zapne.
3. Pokud chcet video svûtlo vypnout, nastavte pfiepínaã
na OFF.
ON
OFF
Poznámka
■
■
■
■
■
■
Bûhem vkládání ãi v˘jímání kazety je video svûtlo automaticky vypnuto.
I kdyÏ indikátor baterie (
) v pfiípadû nízkého nabití nebliká, kamera
se mÛÏe automaticky vypnout, pokud zapnete svûtlo nebo zaãnete se
zapnut˘m svûtlem nahrávat.
Vestavûné svûtlo je pouÏíváno jako dodatkové svûtlo, coÏ nemusí b˘t
vÏdy dostateãné pro nahrávání venku.
Kvalita obrazu se mÛÏe zhor‰ovat pokud pouÏíváte video svûtlo déle neÏ
20 minut.
Pokud zapnete svûtlo v reÏimu SHUTTER(závûrky) v 1/6, 1/13, 1/25,
manuální reÏim SHUTTER bude vypnut.
ReÏim SHUTTER nepracuje, pokud je svûtlo zapnuto.
61
CZECH
ENGLISH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Lighting Techniques
Osvžtlovac’ Techniky
✤ The single greatest influence on picture quality is the level of light,
measured in lux.
✤ The following table lists a few common conditions of usage,
along with the corresponding level of brightness and any associated
lighting recommendations.
Situations
Brightness (Lux)
• Snow-covered mountains or fields.
100,000
• Sandy beach on a hot summer’s day.
• Sunny around midday.
100,000
• Sunny day in the middle of the
35,000
afternoon.
• Overcast day around midday.
32,000
• Overcast day one hour after sunrise.
2,000
• Office with fluorescent lighting near to
1,000
a window.
• Sunny day one hour before sunset.
1,000
• Department store counter.
500 to 700
• Station ticket counter.
650
• Office with fluorescent lighting.
400 to 500
• Room lit by two 30W fluorescent lights.
300
• Arcade at night.
150 to 200
• Theater (theatre) lobby.
15 to 30
• Candle light.
10 to 15
Recommendations
ND filter
recommended.
pouûití, spoleãnû s pfiíslu‰nou úrovní jasu a s pfiifiazen˘m osvûtlením.
•
•
•
•
•
•
•
Normal recording.
•
Video light
recommended.
Video light
required.
After Recording
62
✤ Nejvût‰í vliv na kvalitu obrázkÛ má úroveÀ osvûtlení, mûfiená v luxech.
✤ Následující tabulka uvádí nûkterá doporuãení pro obvyklé podmínky
1. Eject the tape you have recorded. (see page 25)
2. If you want to protect a tape against accidental erasure,
move the protective tab on the cassette.
3. Set the POWER switch to OFF.
4. Close the LENS cover.
5. Remove the BATTERY PACK from the camcorder.
•
•
•
•
•
•
•
Situace
Jas (v luxech)
Snûhem pokryté hory nebo pole.
100,000
Píseãná pláÏ za horkého sluneãního dne.
Sluneãné poãasí kolem poledne.
100,000
Sluneãn˘ den uprostfied odpoledne.
35,000
ZataÏen˘ den kolem poledne.
32,000
ZataÏen˘ den hodinu po v˘chodu slunce.
2,000
Kanceláfi s v˘bojkov˘m osvûtlením
v blízkosti okna.
1,000
Sluneãn˘ den jednu hodinu pfied
západem slunce.
1,000
Pult obchodního domu.
500 aÏ 700
V˘dejna jízdenek.
650
Kanceláfi s v˘bojkov˘m osvûtlením.
400 aÏ 500
Místnost, osvûtlená dvûma 30W
v˘bojkov˘mi svûtly.
300
Podloubí v noci.
150 aÏ 200
Foyer divadla (divadlo).
15 aÏ 30
Svûtlo svíãky.
10 aÏ 15
Doporuãení
Doporuãen filtr ND
Normální natáãení
Doporuãeno pouÏití
video svûtla.
Nutno pouÏít
video svûtlo.
Po natáãení
1. VysuÀte kazetu, kterou jste natoãili (viz strana 25).
2. Pokud chcete kazetu chránit proti náhodnému pfiemazání,
posuÀte ochrann˘ jaz˘ãek na kazetû.
3. Pfiestavte spínaã POWER na OFF (VYPNUTO).
4. Uzavfiete kryt OBJEKTIVU.
5. Vyjmûte BATERIOVOU JEDNOTKU z kamery.
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokro‹ilŽ nat‡‹en’
Various Recording Techniques
RóznŽ Techniky Nat‡‹en’
✤ In some situations different recording techniques may be required for
more dramatic results.
Reference
Please rotate the LCD screen carefully over rotation
may cause damage to the inside of the hinge that
connects the LCD screen to the Camcorder.
1. General recording.
1
2. Downward recording.
2
Making a recording by looking at the LCD screen from
the top.
3. Upward recording.
3
4
When the LCD screen faces front,
indications are turned off.
5. Recording with Viewfinder.
■
In circumstances where it is difficult to use the
LCD monitor, the viewfinder can be used as a
convenient alternative.
Doporuãení
Otáãejte prosím obrazovkou LCD opatrnû. Pfietoãení by
mohlo zpÛsobit po‰kození uvnitfi zavû‰ení, které spojuje
obrazovku LCD s kamerou.
1. Obecné natáãení.
2. Natáãení smûfiující dolÛ.
3. Natáãení smûfiující nahoru.
Natáãení pfii pohledu na LCD zdola.
Making a recording by looking at the LCD screen from
the front.
Reference
rozdílné techniky natáãení.
Natáãení pfii pohledu na LCD shora.
Making a recording by looking at the LCD screen from
the bottom.
4. Self record
✤ V nûkter˘ch situacích mohou b˘t potfiebné pro dramatiãtûj‰í v˘sledky
4. Pfiímé natáãení
Natáãení pohledem na LCD zepfiedu.
Doporuãení
Pokud LCD smûfiuje dopfiedu,
indikátory jsou vypnuty.
5
5. Natáãení s hledáãkem.
■
Za urãit˘ch okolností, kdy je obtíûné pouÏít LCD
displej, lze pouÏít jako vhodn˘ zpÛsob hledáãek.
63
CZECH
ENGLISH
Playing back a tape
PÞehr‡v‡n’ p‡sku
✤ To watch a tape you recorded.
✤ Playback function works in PLAYER mode only.
✤ Sledovat nahrávku.
✤ Funkce pfiehrávání pracuje pouze v reÏimu PLAYER.
To watch with the LCD
Prohl’ìen’ pomoc’ LCD
✤ It is practical to view a tape using the LCD is a car or outdoors.
✤ Je praktické prohlíÏet si nahrávku pomocí LCD, pokud natáãíte z auta
nebo venku.
To watch with a TV monitor
✤ To play a tape back, the TV must feature a compatible colour system.
✤ We recommend that you use the AC Power Adapter as the power
source of the camcorder.
Prohl’ìen’ pomoc’ TV monitoru
✤ Pro pfiehrávání pásku musí b˘t televizor kompatibilní s barevn˘m systémem.
✤ Doporuãujeme pouÏít síÈov˘ adaptér jako zdroj napájení va‰í videokamery.
Connecting to a TV which has Audio and Video input jack
1. Connect the camcorder and TV with the
Audio/Video cable.
■ The yellow plug: Video
■ The white plug: Audio(L)
■ The red plug: Audio(R) – STEREO only
– If you connect with monaural TV
or VCR, connect yellow plug
(Video) to video input of TV or
VCR and white plug (Audio L) to
audio input of TV or VCR.
✤ You can use the supplied SCART
adapter.
2. Set the power switch of camcorder to
PLAYER.
3. Turn on a TV and set the TV/VIDEO
selector on the TV to VIDEO.
Refer to Instruction Book of TV or VCR.
4. Playback a tape.
Pfiipojení k TV, která má Audio a Video
vstupní konektor
Camcorder
S-video input
S-VIDEO
OUT
Video
input-Yellow
(left)-White
Audio input
(right)-Red
A/V OUT
When you have input terminal for video
and audio on the television set
AUDIO/VIDEO cable
Reference
64
TV
You can use the S-VIDEO cable to obtain better quality pictures if you
have a S-VIDEO connector on your TV.
Even if you user S-video cable, you must connect an audio cable.
SCART adapter
1. Pfiipojte kameru k TV pomocí Audio/Video
kabelu.
■ Îlut˘ kolík: Video
■ Bíl˘ kolík: Audio (lev˘)
■ âerven˘ kolík: Audio (prav˘)-pouzestereo
- pokud pfiipojujete k mono TV nebo
VCR, pfiipojte Ïlut˘ kolík (video) k
video vstupu TV nebo VCR a bíl˘ kolík
(Audio lev˘) k audio vstupu TV nebo
VCR.
✤ MÛÏete pouÏít dodávan˘ Scart adaptér.
2. Nastavte pfiepínaã na reÏim PLAYER.
3. Zapnûte TV a nastavte voliã TV/VIDEO na
TV nebo Video.
■ Podrobnosti v uÏivatelské pfiíruãce
va‰eho TV nebo videa.
4. Pfiehrávejte pásek.
Poznámka
MÛÏete pouÏít kabel S-Video pro získání lep‰í kvality obrazu, a to tehdy,
pokud máte na va‰í TV konektor S-Video.
I kdyÏ pouÏíváte S-Video kabel, musíte pfiipojit audio kabel.
ENGLISH
CZECH
Playing back a tape
PÞehr‡v‡n’ p‡sku
Connecting to a TV which has no Audio and Video input jack
Pfiipojení k TV, která nemá Audio a Video vstupní konektor
✤ Kameru mÛÏete pfiipojit k TV pfies
TV
videorekordér.
1. Pfiipojte videokameru k videorekordéru
pomocí Audio/Video kabelu.
■ Îlut˘ : Video
■ Bíl˘ : Audio (lev˘)
■ âerven˘ : Audio (prav˘)-pouze stereo
ANTENNA
2. Pfiipojte TV k videorekordéru.
3. Nastavte pfiepínaã kamery na
reÏim PLAYER.
4. Zapnûte TV a videorekordér.
■ Nastavte vstupní voliã videa na LINE.
■ Zapnûte TV a vyberte kanál urãen˘
pro videorekordér.
5. Pfiehrávejte pásek.
✤ You can connect your camcorder to a TV
CAMCORDER
VCR
through a VCR.
1. Connect the comcorder and VCR with the
Audio/Video cable.
■ The yellow plug : Video
■ The white plug : Audio(L)
■ The red plug : Audio(R) – STEREO
S-VIDEO
S-VIDEO TV
only
VIDEO
2. Connect a TV with the VCR.
(L)
3. Set the power switch of camcorder to
AUDIO
PLAYER.
(R)
4. Turn on the TV and VCR.
■ Set the input selector on the VCR to LINE.
■ Turn on the TV and select the channel reserved for your VCR on the TV.
5. Playback a tape.
1 ALARM IN 2 ALARM OUT 3 ALARM RESET 4 GND 5 TRIGGER OUT
6 TAPE END OUT 7 SERIES OUT 8 GND 9 SERIES IN 10 1 SHOT REC IN
1
OUT
2
3
4
5
6
OUT
Playback
✤ You can play the recorded tape in PLAYER mode.
1. Connect a power source and
Set power switch to PLAYER.
2. Insert a tape you want to see.
3. Using
(FF) and
(REW) buttons, find the first
position that you want to see.
4. Press the
(PLAY/STILL) button.
■ The picture you recorded appears on the TV
after a few seconds.
■ If the tape reaches its end during playback,
the tape will rewind automatically.
Reference
■
■
It is best to decrease the volume of the built-in speaker
when your camcorder is connected to the TV.
The playback mode (SP/LP) is selected automatically.
7
8
9
10
IN
IN
PÞehr‡v‡n’
✤ Nahranou pásku mÛÏete pfiehrávat v reÏimu PLAYER.
PLAYER
PLAY/
STILL
1. Pfiipojte zdroj napájení a nastavte pfiepínaã na
pozici PLAYER.
2. VloÏte kazetu, kterou chcete prohlíÏet.
3. UÏitím
(FF) a
(REW) tlaãítek najdûte
místo, které chcete sledovat.
4. Stisknûte
(PLAY/STILL).
Za nûkolik sekund se objeví na TV nahran˘
obraz.
Pokud pásek bûhem pfiehrávání dojde na
konec, pfievine se automaticky na zaãátek.
Poznámka
Doporuãujeme sníÏit hlasitost vestavûného reproduktoru pokud kameru
pfiipojujete k televizoru.
ReÏim pfiehrávání (SP/LP) je vybrán automaticky.
65
CZECH
ENGLISH
PÞehr‡v‡n’ p‡sku
Playing back a tape
Various Functions in PLAYER mode
RóznŽ funkce v reìimu pÞehr‡va‹ (PLAYER)
✤ The PLAY/STILL, STOP, FF, REW, SLOW buttons are located on the cam- ✤ Tlaãítka PLAY/STILL, STOP, FF, REW, SLOW jsou umístûna na
kamefie a na dálkovém ovládání.
corder and the Remote Control.
✤ The F.ADV(Frame advance), X2 buttons are located on the Remote Control ✤ Tlaãítka F.ADV (dopfiedu po jednom obrázku), X2 jsou umístûna
pouze na dálkovém ovládání.
only.
✤ Aby se zabránilo opotfiebení váleãku hlavy, kamera se zastaví
✤ To prevent tape and head-drum wear, your camcorder will automatically
automaticky, pokud zÛstane v reÏimu STILL nebo SLOW po dobu
stop if it is left for more than 3 minutes in STILL or SLOW mode.
více neÏ 3 minuty.
Playback pause
✤ Press the
(PLAY/STILL) button during Playback or Slow
playback
✤ To resume playback, press the
(PLAY/STILL) button.
Vyhledávání obrazu (dopfiedu /zpût)
✤ Stisknûte tlaãítka
(FF) nebo
(REW) jednou
bûhem pfiehrávání nebo reÏimu nehybného
obrazu. K pokraãování v normálním pfiehrávání
stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
(FF) nebo
(REW)
✤ DrÏte stisknutá tlaãítka
bûhem pfiehrávání nebo reÏimu nehybného
obrazu. K pokraãování v normálním pfiehrávání
tlaãítko uvolnûte.
Picture search (Forward/Reverse)
✤ Press
(FF) or
(REW) buttons once
during Playback or Still mode.
To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Keep pressing
(FF) or
(REW) buttons
during Playback or Still mode.
To resume normal playback, release the button.
Slow playback (Forward/Reverse)
✤ Forward Slow Playback
■ Press the SLOW button during Playback.
■ To resume normal playback, press the
button.
(PLAY/STILL)
✤ Reverse slow playback
■ Press the
(REW) button during Forward Slow Playback.
■ To resume forward slow playback, press the
(FF) button.
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL) button.
66
Pfiestávka v pfiehrávání
✤ Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL) bûhem pfiehrávání nebo
pomalého pfiehrávání.
✤ K pokraãování v pfiehrávání stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
Pomalé pfiehrávání (dopfiedu /zpût)
✤ Pfiehrávání pomalu dopfiedu.
■ Stisknûte bûhem pfiehrávání tlaãítko SLOW.
■ K pokraãování v normálním pfiehrávání stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání pomalu zpût.
■ Stisknûte bûhem pomalého pfiehrávání dopfiedu tlaãítko
(REW).
■ K pokraãování pomalého pfiehrávání dopfiedu, stisknûte tlaãítko
(FF).
■ K pokraãování normálního pfiehrávání stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
ENGLISH
CZECH
PÞehr‡v‡n’ p‡sku
Playing back a tape
Frame advance (To playback frame by frame)
✤ Press the F.ADV button on the Remote Control in
Still mode.
The F.ADV function function works in still mode
only.
✤ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL) button.
START/
STOP
SELF
TIMER
PHOTO
DISPLAY
ZERO
MEMORY
A.DUB
Po jednom obrázku (Pfiehrávání po jednom obrázku)
✤ Stisknûte v reÏimu zastavení obrazu F.ADV tlaãítko na
dálkovém ovládání. Funkce F.ADV pracuje pouze v
W
reÏimu zastavení obrazu.
T
✤ Pokraãujte v normálním pfiehrávání stisknutím tlaãítka
(PLAY/STILL).
STILL
X2
SLOW
F.ADV
F.ADV
X2 Playback (Forward/Reverse )
✤ Forward X2 Playback
■ Press the X2 button on the Remote Control
during Playback.
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL)
button.
✤ Reverse X2 Playback
■ Press the
(REW) button during Forward X2 Playback
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL)
button.
Reference
■
■
Mosaic shaped noise appears on the screen during some of various
playback modes.
– Mosaic shaped noise can be experienced when you playback tapes
recorded in LP containing various playback functions.
There is no sound when using some playback functions.
X2 Pfiehrávání (dopfiedu /zpût)
✤ Pfiehrávání dopfiedu X2.
■
Stisknûte bûhem pfiehrávání tlaãítko X2 na
dálkovém ovládání.
■ Pokraãujte v normálním pfiehrávání stisknutím
tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání zpût X2.
■ Stisknûte bûhem pfiehrávání dopfiedu X2 tlaãítko
(REW) na
dálkovém ovládání.
■ Pokraãujte v normálním pfiehrávání stisknutím tlaãítka
(PLAY/STILL).
Doporuãení
■
Bûhem rÛzn˘ch reÏimÛ pfiehrávání se na obrazovce objeví poruchy
mozaikov˘m efektem.
– Poruchy ve tvaru mozaiky mohou nastat, pokud pfiehráváte kazety,
nahrané v LP, obsahující rÛzné funkce pfiehrávání.
■ Pfii rÛzn˘ch funkcích pfiehrávání není sly‰et zvuk.
67
CZECH
ENGLISH
Playing back a tape
PÞehr‡v‡n’ p‡sku
Pamûˇt nuly (ZERO MEMORY)
ZERO MEMORY
SP STOP
M 0:20:00
33MIN
✤ The MEMORY function works in both CAMERA and
PLAYER modes.
✤ You can mark a point on a tape that you want to return
to following playback.
✤ Funkce pamûÈ nuly pracuje jak v reÏimu CAMERA,
tak i v reÏimu PLAYER.
✤ MÛÏete si poznamenat bod na pásku, kam se chcete
bûhem pfií‰tího pfiehrávání vrátit.
1. Press the ZERO MEMORY button on the remote control
during playback or recording at the point you want to return
to later.
■ The time code is changed to a tape counter that is set to
zero memory with the M (Zero memory indicator)
■ If you want to cancel the zero memory function,
press the ZERO MEMORY button again.
2. Find the zero position.
■ When you have finished playback, fast forward or rewind
the tape.
– The tape stops automatically when it reaches the
zero position.
■ When you have finished recording, turn the power switch
PLAYER and press the
(REW) button.
– The tape stops automatically when it reaches the
zero position.
3. The tape counter with the M (Zero memory indicator)
disappears from the display and the tape counter is changed to time code.
M
SP REW
0:10:00
43MIN
SP STOP
0:10:00:00
53MIN
1. Stisknûte tlaãítko ZERO MEMORY na dálkovém ovládání
bûhem pfiehrávání nebo záznamu na místû, kam se chcete
pozdûji vrátit.
■ âasov˘ kÛd se zmûní na poãítadlo pásku, které se nastaví
na nulu pomocí M (indikátoru pamûti nuly).
■ Pokud chcete vymazat funkci pamûÈ nuly, stisknûte tlaãítko
ZERO MEMORY znovu.
2. Nalezení nulové polohy.
■ KdyÏ jste skonãili pfiehrávání, rychlé pfievíjení pásku
dopfiedu nebo rychlé pfievíjení pásku zpût.
– Pásek se automaticky zastaví pfii dosaÏení polohy
nuly.
■ KdyÏ jste skonãili natáãení, vypnûte napájecí pfiepínaã
PLAYER a stisknûte tlaãítko
(REW).
– Pásek se automaticky zastaví pfii dosaÏení polohy
nuly.
3. Poãítadlo pásku s M (indikátor pamûti nuly)zmizí z displeje
a poãítadlo pásku se zmûní na ãasov˘ kód.
Reference
■
■
■
68
In the following situations, the ZERO MEMORY mode may be canceled
automatically
– At the end of the section marked with the ZERO MEMORY function.
– When the tape is ejected.
– When you remove the battery pack or power supply.
The zero mem may not function correctly where there is a break between
recordings on the tape.
The ZERO MEMORY will not operate in DV IN mode.
Doporuãení
■
V následujících situacích se reÏim ZERO MEMORY zru‰í automaticky.
– Na konci úseku, oznaãeného funkcí ZERO MEMORY.
– Jakmile dojde k vysunutí kazety.
– Pokud vyjmete bateriovou jednotku nebo zdroj napájení.
■ PamûÈ nuly nemÛÏe pracovat správnû, pokud je mezi záznamy na pásku
pfieru‰ení.
■ PamûÈ nuly nepracuje v reÏimu DV IN.
ENGLISH
CZECH
IEEE 1394 Data Transfer
PÞenos Dat IEEE 1394
Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connection
PÞenos IEEE1394 (I.LINK)-Standardn’ datovŽ spojen’ DV
Connecting with DV device
✤ Connecting with other DV standard
products.
■ DV standard connecting is quite
simple. If a product has a DV port,
you can transfer data by connecting to
the DV port with the correct cable.
!!! Be careful since there are two types of
DV port. (4pin, 6pin)
this camcorder has a 4pin terminal.
✤ With digital connection, video and audio
signals are transmitted in digital, allowing
high quality images to be transferred.
Spojení se zafiízením DV
✤ Spojení s ostatními standardními v˘robky
4Pin Type
6Pin Type
DV format VCR
Portable PC with
DV port
DV.
Standardní spojení DV je zcela
jednoduché. Pokud má v˘robek port DV,
mÛÏete pomocí správného kabelu
pfiená‰et data napojením na DV port.
!!! Pozor! Buìte opatrní, protoÏe jsou dva
druhy portÛ DV (4-kolíkov˘, 6-kolíkov˘).
Tato kamera má 4-kolíkovou svorku.
✤ S digitálním spojením jsou video a audio
signály pfiená‰eny digitálnû, tím lze
pfiená‰et vysoce kvalitní obrazy.
■
Mini DV camcorder
Connecting to a PC
Desk top PC with DV port
Napojení na poãítaã
✤ Pokud chcete pfiená‰et data na poãítaã, musíte mít na poãítaãi
✤ If you want to transmit data to PC, you must install a IEEE 1394
add-on card in the PC. (not supplied)
✤ The frame rate recorded for video capturing is dependent on the
capability of the PC.
Reference
■
■
■
When you transmit data from this camcorder to another DV device,
some functions may not work.
In this case, please reconnect the DV cable or turn the power OFF
and ON again.
VP–DXXi can receive digital data from another DV device.
You can record a picture transferred by DV connection on VP–DXXi .
instalovanou pfiídavnou kartu IEEE 1394 (není v pfiíslu‰enství kamery).
✤ Obnovovací kmitoãet nahrávání pro záznam videa závisí na
schopnosti poãítaãe.
Doporuãení
■
Pokud pfiená‰íte data z této kamery na jiné zafiízení DV, nûkteré funkce
nemusí pracovat. V tom pfiípadû prosím zmûÀte zapojení DV kabelu nebo
vypnûte (OFF) a zapnûte (ON)napájení.
■ VP-DXXi mÛÏe pfiijímat data z jiného zafiízení DV.
■ MÛÏete nahrávat obraz, pfiená‰en˘ spojením DV na model VP-DXXi.
69
CZECH
ENGLISH
PÞenos Dat IEEE 1394
IEEE 1394 Data Transfer
●
System requirement
■
■
■
■
● Systémové poÏadavky
®
■
CPU: faster Intel Pentium III™ 450Mhz
compatible
Operating system: Windows® 98SE, ME,
XP, Mac OS
Main memory: more than 64 MB RAM
IEEE1394 add-on card or built in IEEE1394
card
■
(Not Supplied)
■
■
Recording with DV connecting cable
(VP-DXXi only)
6Pin
4Pin
Natáãení s pfiípojn˘m kabelem DV
(pouze VP-DXXi)
1. Set the power switch to PLAYER mode.
1. Pfiepnûte pfiepínaã power do polohy PLAYER.
2. Connect the DV cable (not supplied) to the
DV IN/OUT port of camcorder and to the
DV IN/OUT port of the other DV device.
■ Make sure DV IN appears on the screen.
2. Pfiipojte kabel DV (nedodává se) na
vstupní/v˘stupní (IN/OUT) port kamery a na port
DV IN/OUT druhého zafiízení DV.
■ Pfiesvûdãete se o tom, Ïe na obrazovce se
objevilo DV IN.
(Not Supplied)
IN/OUT
3. Press the START/STOP button to enter the REC
PAUSE mode.
■ PAUSE is displayed in the OSD.
DV port linking diagram
4. Start playback on the other DV device while you monitor the picture.
5. Press the START/STOP button to start recording.
■ If you want to pause recording for a while, press the START/STOP
button again.
6. To stop recording, press the
Reference
70
CPU: Kompatibilní Intel® Pentium III™ 450
MHz a rychlej‰í
Operaãní systém: Windows® 98SE, ME, XP,
Mac OS
Operaãní pamûÈ: více neÏ 64 MB RAM
Pfiídavnákarta IEEE1394 nebo zabudovaná
karta IEEE1394
(STOP) button.
When using this camcorder as a recorder,
the pictures on a monitor may be uneven,
however recorded pictures are not affected.
3. Stisknûte tlaãítko START/STOP ke vstupu do
reÏimu REC PAUSE.
■ Na OSD se zobrazí PAUSE.
4. Zaãnûte s pfiehráváním na druhé zafiízení DV za souãasného sledování
obrazu.
5. Nahrávání zaãnûte stisknutím tlaãítka START/STOP.
■ Pokud chcete pfiestat na chvíli s nahráváním, stisknûte znovu tlaãítko
START/STOP.
6. K zastavení nahrávání stisknûte tlaãítko
Doporuãení
(STOP).
Pokud tuto kameru pouÏijete jako nahrávací zafiízení, obrazy
na monitoru mohou b˘t nevyrovnané, nahran˘ obraz v‰ak
nebude ovlivnûn.
ENGLISH
CZECH
USB interface (VP-D15(i) only)
USB propojen’
Transferring Digital Image by USB Connection
PÞenos digit‡ln’ nahr‡vky pomoc’ USB propojen’
✤ You can easily transfer the still image from the camera, tape to PC without other optional add-on cards via USB connection.
✤ You can transfer the image to PC via USB connection.
✤ If you transfer data to PC, you must install the software (Driver, Editing
software) supplied with the camcorder.
✤ Nehybn˘ obraz mÛÏete snadno pfienest z va‰í kamery, pásku do
poãítaãe bez pouÏití jakékoliv pfiídavné karty, a to pouÏitím USB pfiipojení.
✤ Pbrazy mÛÏete pfiená‰et do poãítaãe pomocí USB pfiipojení.
✤ Pfiená‰íte-li data do poãítaãe, musíte nainstalovat software
(ovládací a upravující software) dodávan˘ s videokamerou.
System Requirement
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Systémové poÏadavky
CPU: Intel ® Pentium II™ 400MHz processor
compatible or better
Operating system: Windows® 98/98SE/ME/
2000/XP
RAM: 64 MB or more
CD-ROM: 4x CD-ROM drive
VIDEO: 65,000-color or better video display card
Available USB port
Reference
®
Intel Pentium II™ is trademark of Intel Corporation.
Windows® is registered trademark of Microsoft Corporation.
All other brands and names are property of their respective owners.
(pouze VP-D15(i))
■
■
■
■
■
■
CPU: Intel ® Pentium II™ 400MHz kompatibilní
procesor nebo lep‰í
Operaãní systém: Windows® 98/98SE/ME/2000/XP
RAM: 64 MB nebo vy‰‰í
CD-ROM: 4x CD-ROM drive
VIDEO: 65,000-barev nebo lep‰í video karta
USB port
Doporuãení
■
■
■
Intel ® Pentium II™ je obchodní známkou Intel Corporation.
Windows® je registrovanou známkou Microsoft Corporation.
V‰echny ostatní znaãky a jména jsou vlastnictvím pfiíslu‰n˘ch
vlastníkÛ.
71
CZECH
ENGLISH
USB interface (VP-D15(i) only)
Installing DVC Media 3.0 Program
✤ Do not connect the camcorder to PC before installing the program.
✤ If another camera or scanner is connected, please disconnect it in
advance.
✤ This explanation is based on Windows® 98SE OS.
(pouze VP-D15(i))
Instalace programu DVC Media 3.0
✤ Pfied instalací programu nepfiipojujte video kameru k PC.
✤ JestliÏe máte k PC pfiipojenu dal‰í kameru nebo scanner, prosím
pfiedem je odpojte.
✤ Toto vysvûtlení je na základû údajÛ uveden˘ch u OS Windows®98SE.
How to install the program
Jak nainstalovat program
1. The install program automatically operates when the CD is inserted
into CD-ROM drive.
1. Program instalujte automaticky pfii CD disku vloÏeném v CD-ROM
mechanice.
Note
■
Poznámky
If the install program does not operate, please double click Install.exe
in CD-ROM Drive.
2. Click
to install the program.
3. Follow the installation instructions.
72
USB propojen’
■
JestliÏe instalace neprobíhá, klepnûte dvakrát na soubor Install.exe na
pfiiloÏeném CD.
2. Klepnutím na
se spustí instalace programu.
3. Pfii instalaci se fiiìte pokyny.
ENGLISH
CZECH
USB interface (VP-D15(i) only)
4. The window below displays the folder to install the
program.
■ The program is installed in the following folder.
C:\Programfiles\Samsung\
DVC Media 3.0
■
Click
USB propojen’
4. V oknû níÏe je zobrazena sloÏka k instalaci
programu.
■ V podstatû je program instalován v následující sloÏce:
C:\Programfiles\Samsung\DVC Media 3.0
4.
to change the folder.
5. Connect the camcorder to PC.
(pouze VP-D15(i))
■
Klepnutím na
zmûníte sloÏku.
5. Pfiipojte video kameru k PC.
6.
6. PC finds new hardware and installs
a driver automatically.
6. PC si najde nov˘ hardware a automaticky
nainstaluje ovladaã.
7. If the driver is installed, the installation is complete.
7. JestliÏe je nainstalován ovladaã, je instalace
dokonãena.
8. Execute DVC Media 3.0 player on the Windows wall paper.
8. Nainstalujte si ikonu pfiehrávaãe DVC Media
3.0 na plochu (PC monitoru).
Poznámky
Note
■
DVC Media 3.0 User's Manual is included on the accompanying CD in
Adobe's Portable Document Format (PDF).
The user's manual can be viewed using Acrobat Reader software,
which is also included on the CD.
(The Acrobat Reader is a freeware product of Adobe Systems, Inc.)
■
UÏivatelská pfiíruãka programu DVC Media 3.0 je na pfiiloÏeném CD
disku v souboru s pfiíponou *pdf, kter˘ lze zobrazit v programu
Adobe Acrobat Reader), kter˘ je na pfiiloÏeném disku také. (Acrobat
Reader je volnû ‰ifiiteln˘ software spoleãnosti Adobe Systems, INC.)
73
CZECH
ENGLISH
USB interface (VP-D15(i) only)
Connection with PC
(pouze VP-D15(i))
Pfiipojení k PC
1. Connect USB cable into USB
connector on the PC.
1. Pfiipojte USB kabel k USB portu na
PC.
2. Connect USB cable into the proper
terminal of camcorder. (USB jack)
2. Pfiipojte druh˘ konec USB kabelu k
USB zásuvce na videokamefie.
3. Connect the Audio cable to the line
input jack of the PC.
If the PC has no Line input jack,
connect the Audio cable to the
MIC input jack.
There is a possibility you’ll here
some audio noise if you use the MIC
jack.
3. Pfiipojte kabel audio ke zdífice Line
input na PC.
JestliÏe na PC tato zdífika není,
pfiipojte kabel do zdífiky MIC input.
JestliÏe pouÏijete mikrofonní zdífiku
je zde moÏnost, Ïe ve zvuku
usly‰íte nûjaky ‰um.
Reference
■
■
■
74
USB propojen’
If you disconnect the USB cable from PC or camcorder during
transferring, the data transmission may stop and it could cause to
damage data.
If you connect the USB cable to PC via USB HUB or connect the USB
cable with other USB devices simultaneously, The camcorder may not
work properly.
– In this case, remove other USB devices from the PC and
reconnect the camcorder.
If you connect the IEEE 1394(DV) and USB at the same time, the USB
may not operate normally function.
Poznámky
■
■
■
JestliÏe bûhem pfienosu dat odpojíte kabel od PC nebo videokamery,
pfienos dat se zastaví a mÛÏe dojít k jejich po‰kození.
JestliÏe pfiipojíte kabel k PC pfies USB HUB nebo souãasnû pfiipojíte
jiné zafiízení s USB portem, videokamera by nemusela správnû fungovat.
- V takovém pfiípadû odpojte dal‰í zafiízení od portu USB na PC,
odpojte a znovu pfiipojte videokameru.
Pokud pfiipojíte IEEE1394 (DV) a USB najednou, USB nemusí
normálnû fungovat.
ENGLISH
CZECH
Maintenance
òdrìba
After finishing a recording
Po skon‹en’ nahr‡v‡n’
✤ Na konci nahrávání musíte vyjmout zdroj proudu.
✤ At the end of a recording you must remove the power source.
✤ When recording with Lithium Ion battery Pack, leaving the pack on the ✤ Pokud jste nahrávali s lithiovou bateriovou jednotkou, její ponechání v
kamefie mÛÏe sníÏit Ïivotnost baterie, z toho dÛvodu by mûla b˘t z kamery
camcorder can reduce the life span of the battery, Hence, it should be
vyjmuta.
remored from the camcorder.
After completing a recording session
1. Slide the EJECT switch in the direction of the arrow.
■ Opening the cassette door ejects the tape
automatically.
■ Please wait while the tape is completely ejected.
2. After removing the tape, close the door and store
the camcorder in a dust free environment.
■ Dust and other foreign materials can cause
square-shaped noise or hesitative image.
3. Set the power switch to OFF mode.
4. Disconnect the power source or remove the
Lithium Ion Battery Pack.
■ When connecting a power supply, separate it in
reverse order by referring to page 21.
■ Hold down the BATT. RELEASE button and slide
the battery pack in the direction of the arrow.
Po dokonãení nahrávání
1
2
3
4
1. PosuÀte spínaã EJECT ve smûru ‰ipky.
■ Otevfiením dvífiek kazetové schránky se kazeta
vysune automaticky.
■ Poãkejte aû se kazeta vysune úplnû.
2. Po vyjmutí kazety uzavfiete dvífika a uloÏte kameru
na místo bez prachu.
■ Prach a ostatní cizorodé materiály mohou
zpÛsobit poruchy ve tvaru ãtvercÛ nebo
nepravidelností.
3. Pfiepnûte spínaã power do reÏimu OFF.
4. Odpojte zdroj napájení nebo vyjmûte lithiovou
bateriovou jednotku.
■ Pfii pfiipojování napájení ho oddûlte v obráceném
pofiadí s odkazem na stranu 21.
■ Stisknûte tlaãítko BATT. RELEASE a posuÀte
bateriovou jednotku ve smûru ‰ipky.
75
CZECH
ENGLISH
Maintenance
òdrìba
Cleaning and Maintaining the Camcorder
‰iätžn’ a œdrìba kamery
Cleaning the viewfinder
● Releasing the Eyecup
1. Pull the VIEWFINDER up and then turn the two
screws counter-clock-wise.
2. Pull EYECUP out.
3. Clean the EYECUP and the VIEWFINDER screen
with a soft cloth and cotton swab or a blower.
● Reattaching the Eyecup
4. Put the EYECUP on the VIEWFINDER.
5. Refit the screws.
âi‰tûní hledáãku
1
2
3
4
Cleaning the Video Heads
To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads
when the playback pictures display square block-shaped noise or only the
blue screen appears during playback, as the video heads may be dirty.
1.
2.
3.
4.
■
■
76
Check the quality of the picture using a video cassette. If It is still bad,
repeat the operation.
If the problem continues, contact your local authorized service centre.
Clean the video heads with the dry type cassette cleaner.
● Opûtovné vloÏení víãka okuláru.
4. VloÏte VÍâKO OKULÁRU na HLEDÁâEK.
5. Znovu za‰roubujte ‰rouby.
âi‰tûní videohlav
K zaji‰tûní normálního nahrávání a jasného obrazu ãistûte videohlavy v
okamÏiku, kdy se pfii pfiehrávání objevují poruchy ve tvaru ãtvercÛ nebo se
bûhem pfiehrávání objeví pouze modrá obrazovka. Hlavy mohou b˘t
zneãi‰tûny.
Set the power switch to PLAYER mode.
Insert the cleaning tape.
Press the
(PLAY/STILL)button.
Press the (STOP) button after 10 seconds.
Reference
● Uvolnûte víãko okuláru a
1. vytáhnûte HLEDÁâEK a pak vy‰roubujte dva
‰rouby proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.
2. vytáhnûte víãko okuláru.
3. vyãistûte víãko okuláru a obrazovku HLEDÁâKU
mûkkou utûrkou a smotkem vaty nebo ruãním
ofukovaãem.
1.
2.
3.
4.
Dejte spínaã power do polohy PLAYER.
VloÏte ãistící kazetu.
Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
Po 10 sekundách stisknûte tlaãítko (STOP).
Doporuãení
■
Zkontrolujte kvalitu obrazu pouÏitím videokazety. Pokud je obraz stále
‰patn˘, postup opakujte. Pokud problém pfietrvává, spoje se s Va‰ím
místním autorizovan˘m servisním stfiediskem.
■ Hlavy ãistûte suchou ãistící kazetou.
ENGLISH
CZECH
Using Your Camcorder Abroad
Pouìit’ videokamery v zahrani‹’
✤ Each country or area has its own electric and TV colour system.
✤ KaÏdá zemû nebo oblast má svÛj vlastní systém elektrické sítû a systém
✤ Before using your camcorder abroad, check the following points.
✤ Pfied pouÏitím kamery v zahraniãí zkontrolujte následující body.
Power sources
Zdroje napájení
■ Kameru mÛÏete pouÏít v jakékoliv zemi nebo oblasti se stfiídavou
napájecí soustavou 100V aÏ 240V, 50/60 Hz.
■ PouÏijte komerãnû dostupn˘ napájeã na stfiídav˘ proud (AC),
pokud je to nutné, v závislosti na konstrukci bytové zásuvky v místû.
■
■
You can use your camcorder in any country or area with the
supplied AC Power Adapter within 100V to 240V, 50/60 Hz.
Use a commercially available AC plug Adapter, if necessary, depending on the design of the local wall outlet.
Colour system
■
•
•
Barevn˘ TV systém
You can view your recording in the viewfinder.
However, to view it on a television or copy it to a video cassette
recorder, the television or VCR must be PAL-compatible and have the
appropriate audio/video jacks.
Otherwise, you may need to use a transcoder.
PAL-compatible area
Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic,
Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain,
Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia,
Mauritius, Norway, Rumania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic,
Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.
NTSC-compatible area
Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines, Korea,
Taiwan, United States of America, etc.
Reference
TV barev.
You can make recordings with your camcorder
anywhere in the world and you can watch the
playback picture on the LCD screen.
■
SvÛj záznam mÛÏete sledovat v hledáãku. Ov‰em, abyste ho mohli
sledovat na televizoru nebo ho zkopírovat na videorekordéru (VCR),
musí se jednat o televizor nebo VCR systému PAL a je tfieba, aby zde
byly pfiíslu‰né zdífiky pro audio/video. Jinak budete potfiebovat
transkodér.
• Kompatibilní oblasti PAL
Austrálie, Belgie, Bulharsko, CIS, âína, âeská Republika, Dánsko,
Egypt, Finsko, Francie, Holandsko, Hong Kong, Indie, Irán, Irák, Kuvajt,
Libye, Maìarsko, Malajsie, Mauritius, Nûmecko, Norsko, Rakousko,
Rumunsko, ¤ecko, Saudská Arábie, Singapur, Slovenská Republika,
S˘rie, ·panûlsko, ·védsko, ·v˘carsko, Thajsko, Tunisko,
Velká Británie, atd.
• Kompatibilní oblasti NTSC
Bahamy,Centrální Amerika, Filipíny, Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko,
Thaiwan, USA, atd.
Doporuãení
Nahrávat Va‰í kamerou mÛÏete kdekoliv a sledovat
nahrávku na obrazovce LCD.
77
CZECH
ENGLISH
Troubleshooting
OdstraËov‡n’ z‡vad
Troubleshooting
OdstraËov‡n’ z‡vad
✤ Before contacting a service centre, perform the following simple checks.
They may save you the time and expense of an unnecessary call.
✤ Pfied spojením se servisním centrem, proveìte následující jednoduché
Self Diagnosis Display
Zobrazení samoãinné diagnostiky
Display
Blinking
slow
fast
2MIN
slow
TAPE END
TAPE
TAPE
no
slow
slow
C.EMG
D.EMG
L.EMG
R.EMG
slow
Informs that...
the battery pack is almost
discharged.
the battery pack is fully
discharged.
When the remaining time of
the tape is about 3 minutes.
the tape reached its end.
there is no tape in camcorder.
the tape is protected
to record.
the camcorder has some
mechanical fault.
Action
slow
moisture condensation has
formed in the camcorder.
Change to a charged
battery.
Prepare a new one.
Change to a new one.
Insert a tape.
If you want to record,
release the protection.
1. Eject the tape.
2. Set to OFF.
3. Detach the battery.
4. Reattach the battery.
see below.
Moisture Condensation
78
Zobrazení Blikání
Change to a charged one.
* If unresolved contact your
local service representative.
DEW
kontroly. Mohou vám u‰etfiit ãas a náklady v pfiípadû zbyteãného volání.
✤ If the camcorder is brought directly from a cold place to a warm place,
moisture may condense inside the camcorder, on the surface of the
tape, or on the lens. In this condition, the tape may stick to the head
drum and be damaged or the unit may not operate correctly.
To prevent possible damage under these circumstances,
the camcorder is fitted with a moisture sensor.
✤ If there is moisture inside the camcorder, “DEW” is displayed.
If this happens, none of the functions except cassette ejection will work.
Open the cassette compartment and remove the battery.
Leave the camcorder for at least two hours in a dry warm room.
Informuje o...
Akce
pomalé Bateriov˘ modul je témûfi vybit˘.
VymûÀte za nabit˘
Bateriov˘ modul je úplnû vybit˘.
VymûÀte za nabit˘.
rychlé
pomalé Pokud zb˘vající doba na pásce
2MIN
je ménû neÏ 3 minuty.
TAPE END nebliká Pásek je na konci.
Pfiipravte nov˘.
ZamûÀte za nov˘.
TAPE
pomalé V kamefie není kazeta.
TAPE
pomalé Kazeta je chránûna proti pfiepsání. Pokud chcete nahrávat, odstraÀte
ochranu proti nahrávání.
pomalé Kamera mámechanickou závadu. 1. VysuÀte kazetu.
2. Dejte na OFF (VYPNUTO).
3. Odpojte baterii.
4. Baterii opût zapojte.
* Pokud nelze vyfie‰it, obraÈte se
na svého místního
servisního zástupce.
pomalé V kamefie do‰lo ke kondenzaci vlhkosti. Viz dále.
C.EMG
D.EMG
L.EMG
R.EMG
DEW
Vloûte kazetu.
Kondenzace vlhkosti
✤ Pokud kameru pfienesete z chladného prostoru pfiímo do teplé místnosti,
uvnitfi kamery, na povrchu pásku nebo na objektivech mÛÏe
zkondenzovat vlhkost. Za tûchto podmínek se mÛÏe pásek k váleãku
hlavy nebo na objektiv pfiilepit a mÛÏe se po‰kodit nebo pfiístroj nepracuje
správnû. Aby se zabránilo moÏnému po‰kození za tûchto okolností, je
kamera vybavena snímaãem vlhkosti.
✤ Pokud je v kamefie zkondenzovaná vlhkost, zobrazí se “DEW”.
Pokud se tak stane, nepracuje Ïádná funkce s v˘jimkou vysunutí kazety.
Otevfiete kazetovou schránku a vyjmûte baterii. Ponechte kameru alespoÀ
dvû hodiny v suché a teplé místnosti.
ENGLISH
CZECH
OdstraËov‡n’ z‡vad
Troubleshooting
✤ If these instructions do not allow you to solve the problem, contact your ✤ Pokud Vám tyto pokyny nepomohou ve vyfie‰ení problému, kontaktujte
nejbliωí autorizované servisní stfiedisko.
nearest authorized service centre.
Symptom
You cannot switch the
camcorder on.
START/STOP button
does not operate while
recording.
The camcorder goes off
automatically.
The battery pack is
quickly exhausted.
When you see a blue
screen during playback.
A vertical strip appears
on the screen when
recording a dark
background.
The image in the
viewfinder is blurred.
Auto focus does not
work.
Play, FF or REW button
does not work.
When you see the broken block image during
the REC SEARCH.
Explanation/Solution
Pfiíznak poruchy
Check the battery pack or the AC Power Adapter.
Kameru nelze zapnout.
Check the POWER switch is set to CAMERA.
You have reached the end of the cassette.
Check the record protection tab on the cassette.
You have left the camcorder set to STBY for more
than 5 minutes without using it.
The battery pack is fully exhausted.
The atmospheric temperature is too low.
The battery pack has not been charged fully.
The battery pack is completely dead, and cannot be
recharged, Use another battery pack.
The video heads may be dirty.
Clean the head with a cleaning tape.
The contrast between the subject and the
background is too great for the camcorder to
operate normally. Make the background bright to
reduce the contrast or use the BLC function while you
are recording brighter.
The Viewfinder lens has not been adjusted.
Adjust the viewfinder control lever until the indicators
displayed on the viewfinder come into sharp focus.
Check the M.FOCUS menu. Auto focus does not work
in the Manual Focus mode.
Check the POWER switch.
Set the power switch to PLAYER.
You have reached the beginning or end of the
cassette.
It is the characteristic of this camcorder and it is not a
failure or defect.
Tlaãítko START/STOP
pfii natáãení nepracuje.
Kamera se automaticky
vypne.
Vysvûtlení /fie‰ení
Zkontrolujte bateriovou sadu nebo napájeã.
Zkontrolujte, zda je spínaã POWER v poloze
CAMERA.
Dosáhli jste konce pásku.
Zkontrolujte ochrann˘ jaz˘ãek proti vymazání na
kazetû.
Ponechali jste kameru v reÏimu STBY déle neÏ 5
minut bez pouûívání.
Baterie je zcela vybitá.
Bateriová jednotka se rychle
vybije.
Pfiíli‰ nízká atmosférická teplota.
Bateriová sada nebyla zcela nabita.
Bateriová sada je zcela vybitá a nelze ji nabít, pouÏijte
jinou sadu.
Pokud bûhem pfiehrávání
vidíte modrou obrazovku.
Videohlavy mohou b˘t zneãi‰tûny.
Vyãistûte videohlavy ãistící kazetou.
Na obrazovce se objeví svisl˘
pruh bûhem natáãení temného
pozadí.
Kontrast mezi pfiedmûtem a pozadím je pfiíli‰ velk˘ k
tomu, aby kamera pracovala normálnû.
Pozadí k omezení kontrastu zjasnûte nebo pouÏijte
pfii nahrávání funkci BLC.
Obraz v hledáãku je rozmazan˘. Nebyl nastaven objektiv hledáãku. Nastavte fiídící
páãkou hledáãku, aÏ budou zobrazené indikátory v
hledáãku zaostfieny.
Autofokus nepracuje.
Zkontrolujte menu M.FOCUS.
Autofokus nepracuje v reÏimu ruãního zaostfiování.
Tlaãítko Play (Pfiehrávání),
FF (pfievíjení dopfiedu) nebo
REW (pfievíjení zpût) tlaãítko
nepracuje.
Zkontrolujte pfiepínaã POWER.
Nastavte pfiepínaã na PLAYER.
Dosáhli jste zaãátek nebo konec kazety.
Pokud vidíte bûhem
REC SEARCH
(NATÁâENÍ VYHLEDÁVÁNÍ)
poru‰en˘ oraz.
Toto je charakteristická vlastnost této kamery a není
to porucha nebo závada.
79
CZECH
ENGLISH
Specifications
Model name: VP-D10(i)/D11(i)/D15(i)
System
Video signal
Video recording system
Audio recording system
Usable cassette
Tape speed
Tape recording time
FF/REW time
Image device
Lens
Filter diameter
2.5inch/112,320
TFT LCD
0.24” B/W LCD
Connectors
Video output
S-video output
Audio output
DV input/output
USB output
External mic
80
N‡zev modelu: VP-D10(i)/D11(i)/D15(i)
Systém
PAL, CCIR standards
2 rotary heads, Helical scanning system
Rotary heads, PCM system
Digital video tape (6.35mm width):
Mini DV cassette
SP: approx. 18.83mm/s LP: approx. 12.57mm/s
SP: 60 minutes (when using DVM 60)
LP: 90 minutes (when using DVM 60)
Approx. 150 sec. (using DVM60 tape)
CCD (Charge Coupled Device)
F1.6 22x(Optical), 500x(Digital)
Electronic zoom lens
Ø37
LCD monitor/Viewfinder
Size/dot number
LCD monitor Method
Viewfinder
TechnickŽ œdaje
1Vp-p (75Ω terminated)
Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0. 286Vp-p, 75Ω
-7.5dBs (600Ω terminated)
VP-DXXi: 4pin special in/out connector,
VP-DXX: out only
Mini-B type connector (VP-D15(i) only)
Ø3.5 stereo
Video signál
Systém videozáznamu
Systém audiozáznamu
PouÏitelnákazeta
Rychlost pásku
Délka záznamu na pásku
Doba pfievíjení FF/REW
Zobrazovací zafiízení
Objektiv
PrÛmûr filtru
LCD monitor/hledáãek
Velikost/poãet bodÛ
systém LCD monitoru
Hledáãek
Konektory
Videov˘stup
S-videov˘stup
Audiov˘stup
DV vstup /v˘stup
PAL,CCIR normy
2 rotaãní hlavy, spirální skanovací systém
Rotaãní hlavy, PCM systém
Digitální videokazeta (‰ífika 6,35mm):
minikazeta DV
SP : pfiibl. 18,83mm/s
LP : pfiibl. 12,57mm/s
SP : 60 minut (pfii pouÏití DVM 60)
LP : 90 minut (pfii pouÏití DVM 60)
Pfiibl. 150 sek. (pouÏití kazety DVM60)
CCD (Charge Coupled Device)
(nábojovû vázané prvky)
F1,6 22x (optisck˘), 500x (digital)
Objektiv s elektronickou transfokací
prÛmûr 37 mm
2,5 palce (63,5 mm)/112,320
TFT LCD
0.24” â/B LCD
1Vp-p (75 Ω koncov˘)
Y:1Vp-p,75 Ω C:0.286Vp-p, 75 W
-7,5 dBs (600 Ω koncov˘)
VP-DXXi: speciální vstupní/v˘stupní konektor,
VP-DXX: pouze v˘stup
USB v˘stup
Konektor typu mini-B (pouze VP-D15(i))
Externí mikrofon
prÛmûr 3,5 mm stereo
ENGLISH
CZECH
Specifications
General
Power source
Power source type
Power consumption
(Recording)
Operating temperature
Storage temperature
External dimension
Weight
Built-in MIC
Remote control
TechnickŽ œdaje
V‰eobecné
DC 8.4V, Lithium Ion Battery Pack 7.4V
Lithium Ion Battery Pack,
Power supply (100V~240V) 50/60Hz
6.3W(LCD), 5.0W(EVF)
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Length 153mm, Height 93mm, Width 87mm
595g
(Except for Lithium Ion Battery Pack and tape)
Omni-directional stereo condenser microphone
Indoors: greater than 15m (straight line)
Outdoors: greater than 5m (straight line)
Zdroj proudu
Typ zdroje proudu
Spotfieba (nahrávání)
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vnûj‰í rozmûry
Hmotnost
Zabudovan˘ mikrofon
Dosah dálkové ovládání
DC 8,4 V, Lithiov˘ Ion bateriov˘ modul 7,4 V
Lithium Ion Battery Pack (bateriov˘ modul)
SíÈové napájení (100V aû 240 V)50/60 Hz
6,3 W (LCD), 5,0W (EVF)
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C~60˚C (-4˚F~14˚F)
délka 153 mm, v˘‰ka 93 mm, ‰ífika 87 mm
595 g (bez bateriové sady a pásku)
V‰esmûrov˘ stereofonní rozdûlovací mikrofon
Uvnitfi: více neÏ 15 m (pfiím˘ smûr)
Venku :více neÏ 5 m (pfiím˘ smûr)
• Následující technické parametry mohou b˘t bûhem v˘roby zmûnûny
bez pfiedchozího upozornûní.
• These technical specifications and design may be changed without notice.
81
CZECH
ENGLISH
RejstÞ’k
INDEX
-A-
-N-
-A-
-N-
ART .........................................................40
AUDIO MODE .........................................47
AF............................................................54
NEGA .....................................................40
ND FILTER .............................................62
NTSC .....................................................77
AF ...........................................................54
ART ....................................................... 40
AUDIO REÎIM. ..................................... 47
Nabíjení ................................................ 22
ND FILTER ........................................... 62
NEGA .....................................................40
NTSC .................................................... 77
-B-
-P-
-B-
BATTERY PACK .....................................22
B/W .........................................................40
PAL .........................................................77
PHOTO....................................................59
PIP ..........................................................36
PLAY ......................................................65
POWER ADAPTER ...............................21
PROGRAM AE ......................................39
B/W ....................................................... 40
Bateriv˘ Modual .....................................22
Bezpeãnsotní jaz˘ãek ........................... 25
(ãerven˘ jaz˘ãek)
-CCharge.....................................................22
Cleaning .................................................76
CUSTOM ................................................53
-DDATE/TIME ............................................49
Digital Zoom ...........................................38
DIS .........................................................35
DSE ........................................................40
DUBBING ...............................................57
DV in/out .................................................70
-EEASY.......................................................52
-FFADE ......................................................56
F.ADV .....................................................67
F.F/REW .................................................66
-RREC LAMP..............................................46
REC MODE.............................................45
REC SEARCH .......................................27
REMOTE CONTROL..............................18
-SSAFETY TAB (red tab)............................25
SELF TIMER ..........................................18
SHUTTER SPEED ............................... 43
SOUND 1 ................................................58
SOUND 2 ................................................58
S-VIDEO ................................................64
-T TELE .......................................................37
-I-
-U-
IEEE 1394 ..............................................69
IRIS ........................................................44
USB .........................................................71
-MMF ..........................................................54
MIRROR .................................................40
MIX ..........................................................58
MOSAIC ..................................................40
-V VIEWFINDER ........................................29
VIDEO LIGHT .........................................61
-W WIDE ......................................................37
WHITE BALANCE .................................42
-Z82
ZERO MEMORY.....................................68
ZOOM ....................................................37
-CCLONA .................................................. 44
âi‰tûní .................................................. 70
-DDabování ............................................... 57
Dálkové ovládání................................... 18
Datum/âas ............................................ 49
Digitální zoom ...................................... 38
DIS ....................................................... 36
DSE ....................................................... 40
DV vstup/v˘stup .....................................70
-E-
-PPAL ....................................................... 77
Pamût nuly ........................................... 67
PHOTO (FOTOGRAFIE) ..................... 59
PIP ........................................................ 36
PLAY .................................................... 65
PROGRAM AE ..................................... 39
-RReÏim natáãení ..................................... 45
Rovnováha Bílé..................................... 42
Rychlé vyhlecávání ............................... 27
-SSamãinn˘ ãasov˘ spínaã ...................... 18
SíÈov˘ napájeã....................................... 21
STBY .................................................... 26
S-VIDEO .............................................. 64
Expozice................................................ 43
-T -
-F-
TELE ..................................................... 37
F.ADV ................................................... 67
F.F/REW .............................................. 66
FADE-Zeslabování ............................... 56
USB ....................................................... 71
UÏivatelské nastavení ........................... 53
-U -
-H-
-V -
Hledáãek ................................................29
VIDEO SVÉTLO.................................... 61
V¯SUNUTÍ PÁSKY............................... 25
-IIEEE 1394 ............................................ 69
-W -
-J-
WIDE ................................................... 37
Jednoduchost.........................................52
-Z-
-K-
ZOOM (GTRANSFOKACE).................. 37
ZRCADLO ............................................. 40
ZVUK 1.................................................. 58
ZVUK 2.................................................. 58
Kontrolka natáãení .................................46
-MMF ......................................................... 54
MIX ........................................................ 58
MOSAIC ................................................ 40
ENGLISH
CZECH
THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk
France
http://www.samsung.fr
Australia
http://www.samsung.com.au
Germany
http://www.samsung.de
Sweden
http://www.samsung.se
Poland
http://www.samsung.com.pl
Italia
http://www.samsung.it
Spain
http://www.samsung.es
TATO VIDEOKAMERA BYLA VYROBENA FIRMOU:
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk
France
http://www.samsung.fr
Australia
http://www.samsung.com.au
Germany
http://www.samsung.de
Sweden
http://www.samsung.se
Poland
http://www.samsung.com.pl
Italia
http://www.samsung.it
Spain
http://www.samsung.es
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement