Zanussi | ZRT724X | User manual | Zanussi ZRT724X User manual

nl
ow
D
e
.b
ZRT724X
ZRT724W
re
Chladnička s mrazničkou
Koel-vriescombinatie
Fridge Freezer
Réfrigérateur/congélateur
Kühl - Gefrierschrank
Frigorífico-congelador
or
nb
de
an
.v
w
ES
w
DE
w
FR
m
EN
2
15
27
38
50
62
fro
NL
Návod k použití
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Manual de instrucciones
d
de
oa
CS
nl
ow
D
Obsah
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Poznámky k životnímu prostředí _ _ _ _ _ 14
m
fro
w
w
2
4
4
5
5
d
de
oa
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Provoz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Při prvním použití _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
or
nb
de
an
.v
w
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí
kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte
dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým
2
Všeobecné bezpečnostní informace
Upozornění
Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak
je uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. výrobníky zmrzliny) než typy schválené k tomuto
účelu výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče, je zemní plyn, který je dobře snášen životním
prostředím, ale je za určitých podmínek
hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče
dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
e
.b
Bezpečnost dětí a hendikepovaných
osob
proudem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte
před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči
zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti.
re
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním
použitím pozorně Přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby
se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo
nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
•
w
•
m
•
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na
plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. (Pokud je spotřebič
beznámrazový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte
podle pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s
vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí
tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
fro
•
1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou
spotřebiče. Stlačená nebo poškozená
zástrčka se může přehřát a způsobit
požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřního osvětlení (je-li součástí vybavení)
nesmí provozovat.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se
jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré
ruce, protože byste si mohli způsobit
odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
V tomto spotřebiči se používají speciální
žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené
pouze pro použití v domácích spotřebičích.
Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení
místností.
Denní používání
d
de
oa
Upozornění Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat
pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
nl
ow
D
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený
oheň a všechny jeho možné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
Jakékoli poškození kabelu může způsobit
zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
sítě.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré
předměty. Použijte plastovou škrabku.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový
otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný,
rozlije se voda na dno chladničky.
Instalace
Důležité U elektrického připojení se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušných
odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není
poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození
okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste
spotřebič koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
3
uze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte
se na autorizované servisní středisko, které
smí použít výhradně originální náhradní díly.
d
de
oa
m
fro
w
Ochrana životního prostředí
or
nb
de
an
.v
w
w
Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození
chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto
jsou recyspotřebiče označené symbolem
klovatelné.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět po-
Provoz
Zapnutí
Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Nejvhodnější je obvykle střední nastavení.
Regulace teploty
Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevření dveří
• množství vložených potravin
• umístění spotřebiče.
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty směrem na nižší
nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teploty.
• otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty.
Důležité Jestliže je okolní teplota vysoká,
nebo je spotřebič zcela zaplněný, a spotřebič
je přitom nastavený na nejnižší teplotu, může
běžet nepřetržitě a na zadní stěně se pak
tvoří námraza. V tomto případě je nutné
nastavit vyšší teplotu, aby se spotřebič
automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu
energie.
Vypnutí
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy "O".
Při prvním použití
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vla4
žnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach no-
e
.b
re
Servis
nl
ow
D
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny,
aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K
dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát
zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se
spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je k dispozici vodovodní přípojka).
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny
je možné před použitím rozmrazit v chladničce nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky
jsou kolejničky, do
kterých se podle přání
zasunují police.
Některé police lze odstranit jen tak, že nadzdvihnete jejich zadní
okraj.
e
.b
Důležité V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší dobu, než je
uvedeno v tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a
potom opět zmrazit (po ochlazení).
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude
ale v tomto případě delší.
re
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na
vyšší nastavení.
or
nb
de
an
.v
w
Skladování zmrazených potravin
w
Důležité Teplota chladicího oddílu pak může
klesnout pod 0°C. V tomto případě otočte
regulátorem teploty zpět na teplejší
nastavení.
w
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem
teploty směrem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.
m
Zmrazování čerstvých potravin
fro
Denní používání
d
de
oa
Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spotřebiče.
nl
ow
D
vého výrobku, a pak vše důkladně utřete do
sucha.
Důležité Skleněná police nad zásuvkou na
zeleninu musí ale vždy zůstat na svém místě
k zajištění správného oběhu vzduchu.
Umístění dveřních poliček
Dveřní poličky můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak
do nich různě velká
balení potravin.
Pomalu posunujte
polici ve směru šipek, až se uvolní, a
pak ji zasuňte do
zvolené polohy.
Užitečné rady a tipy
Normální provozní zvuky
• Když je chladicí kapalina čerpána chladicím hadem nebo potrubím, můžete slyšet
zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o
závadu.
• Když je kompresor spuštěný a čerpá se
chladící médium, může to být doprovázeno
drnčením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu.
5
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat;
e
.b
re
6
or
nb
de
an
.v
w
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skleněnou polici
nad zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek), které jsou součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do polyetylénového sáčku, aby k nim
měl vzduch co nejméně přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a
uloženy v držáku na láhve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
w
Tipy pro chlazení
w
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny
nebo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
m
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této
době nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby
se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak
možné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí
dotýkat již zmrazených potravin, protože by
zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
způsobit popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.
fro
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor
teploty je na vyšším nastavení a spotřebič
je zcela zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námraza nebo led. V tomto případě je nutné
nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se spotřebič automaticky odmrazil,
a tím snížil spotřebu energie.
Tipy pro zmrazování potravin
d
de
oa
Tipy pro úsporu energie
nl
ow
D
• Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapraskání. Jde o přirozený a neškodný fyzikální jev. Nejde o závadu.
• Když se kompresor spustí nebo vypne, můžete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru
teploty. Nejde o závadu.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči.
Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče
pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti.
e
.b
Důležité Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí systém.
re
Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na
zadní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím
se zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba
energie.
or
nb
de
an
.v
w
Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo
kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku
spotřebiče abrazivní prášky, vysoce
parfémované čisticí prostředky nebo vosková
leštidla, protože mohou poškodit povrch a
zanechat silný pach.
w
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu při každém zastavení motoru kompresoru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem
do speciální nádoby na zadní straně spotřebiče nad motorem kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, který
se nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct na uložené potraviny. Používejte speciální čisticí nástroj, který najdete již
zasunutý do odtokového otvoru.
w
Pravidelné čištění
Odmrazování chladničky
m
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník.
fro
Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
d
de
oa
Čištění a údržba
nl
ow
D
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
Odmrazování mrazničky
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Důležité Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3-5 mm.
Námrazu odstraňte takto:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo.
3. Nechte dveře otevřené.
4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně vnitřní prostor a zástrčku opět zasuňte do zásuvky.
5. Zapněte spotřebič.
7
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte (předpokládá-li se) a vyčistěte
spotřebič a všechno příslušenství
• nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se
potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku
proudu.
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Důležité Nikdy při odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte ostré kovové
nástroje, mohli byste ho poškodit. K urychlení
odmrazování nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které nejsou
výrobcem doporučeny. Zvýšení teploty
během odmrazování může u zmrazených
potravin zkrátit dobu jejich skladování.
nl
ow
D
6. otočte regulátorem teploty směrem na
nejvyšší nastavení a nechte spotřebič
takto běžet na dvě až tři hodiny.
7. Vyjmuté potraviny vložte zpět do oddílu.
e
.b
re
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
Co dělat, když...
Upozornění Při hledání a odstraňování
závady vytáhněte zástrčku z nástěnné
zásuvky.
Odstraňování závady, které není uvedeno v
tomto návodu, smí provádět pouze
Problém
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Důležité Během normálního používání
vydává spotřebič různé zvuky (kompresor,
chladicí okruh).
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně postaven na podkladu.
Zkontrolujte, zda je spotřebič
postaven stabilně (všechny
čtyři nožičky musí stát na podlaze).
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není zasunutá správ- Zástrčku zasuňte správně do
ně do zásuvky.
zásuvky.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
8
Spotřebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovostním
režimu.
Zavřete a otevřete dveře
spotřebiče.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
nl
ow
D
Možná příčina
Dveře nejsou správně
zavřené.
Řešení
d
de
oa
Problém
Viz „Zavření dveří“.
fro
Nenechávejte dveře otevřené
déle, než je nezbytně nutné.
Teplota jídla je příliš vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho
vložte do spotřebiče.
Teplota místnosti je příliš vysoká.
Snižte teplotu místnosti.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odmrazování se na zadní stěně rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání odtoku vody do odtokového otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlahu teče voda.
Vývod rozmrazené vody neústí do misky nad kompresorem.
Vložte vývod rozmrazené vody
do vypařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota jídla je příliš vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho
vložte do spotřebiče.
Vložili jste příliš velké množství potravin najednou.
Dávejte do spotřebiče raději
méně potravin.
Teplota v chladničce je
příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.
Vždy zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obíhat
chladný vzduch.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Potraviny jsou položeny příliš
těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby mohl
dobře obíhat chladný vzduch.
Příliš mnoho námrazy.
Potraviny nejsou správně zabaleny.
Zabalte je správně.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
m
Otvírali jste příliš často dveře.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
9
nl
ow
D
Možná příčina
Není správně nastavená teplota.
Řešení
d
de
oa
Problém
Nastavte vyšší teplotu.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Uvolněte šroub z
krytu žárovky.
Odstraňte kryt žárovky (viz obrázek).
Použitou žárovku vyměňte za novou o
stejném výkonu a
určenou pouze pro
použití v domácích
spotřebičích (maximální výkon je uveden na krytu žárovky).
Nasaďte kryt žárovky.
Utáhněte šroub krytu
žárovky.
Zasuňte zástrčku do
zásuvky.
Otevřete dveře
spotřebiče.
Přesvědčte se, že se
osvětlení rozsvítí.
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
w
Pozor vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
w
Zavření dveří
m
fro
Výměna žárovky
Technické údaje
ZRT724X
ZRT724W
Rozměry
Výška
1404 mm
1404 mm
Šířka
545 mm
545 mm
Hloubka
604 mm
604 mm
Skladovací čas při
poruše
19 h
19 h
Napětí
230 V
230 V
Frekvence
50 Hz
50 Hz
10
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Zadní rozpěrky
V obálce s dokumentací jsou dvě rozpěrky,
které musí být namontovány podle obrázku.
45˚
e
.b
+10 °C až +32 °C
A
re
SN
or
nb
de
an
.v
w
Okolní teplota
w
Tento spotřebič můžete umístit v suché,
dobře větrané místnosti (garáži nebo ve sklepě), chcete-li ale dosahovat optimálního výkonu, instalujte jej tam, kde teplota prostředí
odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
1. Rozpěrky zasuňte do otvorů.
Zkontrolujte, zda
je šipka (A) nasměrovaná jako
na obrázku.
2. Otočte rozpěrky
proti směru hodinových ručiček
o 45°, až zapadnou.
w
Umístění
m
fro
Pozor Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní
informace" ještě před instalací k zajištění
bezpečnosti a správného provozu spotřebiče.
Klimatická
třída
d
de
oa
Instalace
nl
ow
D
Technické údaje jsou uvedeny na typovém
štítku umístěném na vnitřní levé straně
spotřebiče a na energetickém štítku.
Vyrovnání
Při umístění
spotřebiče zajistěte,
aby stál vodorovně
podle vodováhy. Můžete ho vyrovnat
seřízením dvou dolních předních nožiček.
11
nl
ow
D
Umístění
d
de
oa
m
fro
Upozornění
Spotřebič musí být instalovaný v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery, přímý sluneční svit apod. Ujistěte
min.
100 mm
se, že vzduch může volně cirkulovat kolem
zadní části spotřebiče. Jestliže je spotřebič
umístěný pod závěsnými skříňkami kuchyňské linky, je pro zajištění správného výkonu
15 mm
15 mm
nutná minimální vzdálenost mezi horní částí
spotřebiče a závěsnými skříňkami alespoň
100 mm. Pokud je to ale možné, nestavte
spotřebič pod závěsné skříňky. Správné vySpotřebič musí být možno odpojit od elektricrovnání zajišťuje jedna nebo více seřiditelké sítě; proto musí být zástrčka i po instalaci
ných nožiček na spodku spotřebiče.
dobře přístupná.
Pokud je spotřebič umístěn v rohu a stranou
se závěsy dveří ke stěně, musí být vzdálenost mezi stěnou a spotřebičem alespoň 10
mm, aby se dveře mohly dostatečně otevřít k
vytažení polic.
Chcete-li změnit směr otvírání dveří, postupujte takto:
2
1
3
1. Vytáhněte zástrčku 3. Lehkým zatažením 4. Na opačné straně
ze síťové zásuvky.
sejměte dveře a odvytáhněte krytky ot2. Otevřete dveře
straňte závěs.
vorů.
mrazničky. Uvolněte
závěs.
12
5. Vyšroubujte obě
seřiditelné nožičky a
šrouby dolního
dveřního závěsu. Odstraňte dolní dveřní
závěs a instalujte ho
na opačné straně.
e
.b
Důležité K provedení následujícího postupu
doporučujeme přizvat další osobu, která bude
v průběhu práce držet dveře spotřebiče.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Změna směru otvírání dveří
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
2
1
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3
9. Dveře nasaďte na
čepy a vyrovnejte je.
Namontujte závěs.
11. Utáhněte závěs.
Přesvědčte se, že
jsou dveře dobře vyrovnané.
13. Postavte
spotřebič na místo,
vyrovnejte ho, počkejte alespoň čtyři
hodiny a pak ho zapojte do elektrické
zásuvky.
1)
e
.b
12. Odstraňte a opět
namontujte držadlo.
re
6. Vyšroubujte šroub 7. Odšroubujte pojist- 8. Zašroubujte ho na
na druhé spodní stra- ný čep horních dveří. opačné straně.
ně a zašroubujte ho
na opačné straně.
10. Na opačné straně
nasaďte krytky otvorů.
1) Je-li u modelu
Na závěr zkontrolujte, zda:
• Jsou všechny šrouby utažené.
• Dveře se dobře otvírají i zavírají.
Při nízké okolní teplotě (např. v zimě) se může stát, že těsnění nebude dokonale doléhat.
V tomto případě počkejte, až těsnění samo
změkne.
Pokud nechcete změnu směru otvírání dveří
provádět sami, obraťte se na nejbližší středisko poprodejního servisu. Odborník z poprodejního servisu provede změnu směru otevírání dveří na vaše náklady.
typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není
domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
13
d
de
oa
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
nl
ow
D
Poznámky k životnímu prostředí
14
nl
ow
D
Inhoud
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
fro
w
15
17
17
17
18
d
de
oa
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19
20
23
23
26
or
nb
de
an
.v
w
w
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij
zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
e
.b
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
re
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
15
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
e
.b
16
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
re
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
or
nb
de
an
.v
w
Dagelijks gebruik
Onderhoud en reiniging
w
•
w
•
m
•
fro
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal
geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
d
de
oa
1.
2.
nl
ow
D
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te
voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
e
.b
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
re
Uitschakelen
or
nb
de
an
.v
w
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
w
Inschakelen
w
Bediening
m
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en even-
fro
Bescherming van het milieu
min in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
d
de
oa
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
nl
ow
D
Onderhoud
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de temperatuur in
de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand instellen.
17
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast
zijn voorzien van een aantal
geleiders zodat de schappen
op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Sommige schappen moeten
aan de achterkant worden
opgetild om ze te kunnen
verwijderen.
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
Tips voor energiebesparing
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen
wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel
rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend
geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend
geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk
fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u
een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
18
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
e
.b
Trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en
plaats op een andere gewenste hoogte terug.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer
gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal
de bereiding iets langer duren.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk
te maken, kunnen de
schappen op verschillende
hoogtes geplaatst worden.
m
Ontdooien
Het plaatsen van de deurschappen
fro
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Belangrijk! Verwijder de glasplaat boven de groentelade
niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.
d
de
oa
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
nl
ow
D
Het bewaren van ingevroren voedsel
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
m
Tips voor het invriezen
fro
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het
snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg
ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al
ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste
warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke;
zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te
vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;
d
de
oa
Nuttige tips voor het koelen
nl
ow
D
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het
een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen,
dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo
snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en
kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant
aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
19
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen
raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en
maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het
zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen opspoort,
moet u eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
20
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
vak.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op
de schappen van de vriezer en rond het bovenste
w
De vriezer ontdooien
w
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
m
Het ontdooien van de koelkast
fro
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in
een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig
droog maken en de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en
laat het apparaat twee tot drie uur in deze instelling
werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
d
de
oa
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
nl
ow
D
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Oplossing
fro
Mogelijke oorzaak
d
de
oa
Probleem
nl
ow
D
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden te
horen (compressor, koelcircuit).
Het apparaat wordt niet goed ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel staat
(alle vier de voetjes moeten op de vloer
staan)
Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig
openstaan.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant
van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water in de
wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
Er loopt water over de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is
te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is
te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
De compressor werkt continu.
w
Het lampje werkt niet.
m
Het apparaat maakt lawaai
21
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Oplossing
d
de
oa
Mogelijke oorzaak
nl
ow
D
Probleem
Berg minder producten tegelijk op.
fro
Er is geen koude luchtcirculatie in het
apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat is.
De temperatuur in het vriesvak is
te hoog.
Producten zijn te dicht opelkaar geplaatst.
Berg de producten zo op dat er een koude luchtcirculatie is.
Er is te veel rijp.
Het product is niet goed verpakt.
Verpak het op de juiste manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
e
.b
re
22
or
nb
de
an
.v
w
Verwijder de schroef van
de afdekking van het
lampje.
Verwijder de afdekking van
het lampje (raadpleeg de
afbeelding).
Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje
met hetzelfde vermogen
dat speciaal bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten (het maximumvermogen is vermeld op de
afdekking van het lampje).
Installeer de afdekking van
het lampje.
Draai de schroef van de afdekking van het lampje
vast.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Open de deur. Controleer
of het lampje gaat branden.
w
Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.
w
Het lampje vervangen
m
De temperatuur in de koelkast is
te hoog.
nl
ow
D
d
de
oa
Technische gegevens
ZRT724X
ZRT724W
fro
Afmetingen
1404 mm
1404 mm
Breedte
545 mm
545 mm
Diepte
604 mm
604 mm
Tijdsduur
19 h
19 h
Voltage
230 V
230 V
Tijd
50 Hz
50 Hz
m
Hoogte
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
1.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde
binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden,
maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven
op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Afstandsstukken achterkant
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders
die gemonteerd moeten worden zoals te zien is in de afbeelding.
2.
Plaats de afstandhouders in de openingen. Zorg er voor
dat de pijl (A) is gepositioneerd, zoals in
de afbeelding te zien
is.
Draai de houders 45°
linksom totdat ze
vergrendelen op de
juiste plaats.
A
45˚
Waterpas zetten
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze
stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare
voetjes die aan de voorkant en onderkant van het
apparaat bevestigd zijn.
23
nl
ow
D
Plaats
d
de
oa
m
fro
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren,
Waarschuwing!
boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
min.
100 mm
achterkant van de kast. Als het apparaat onder een muur
met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de muur ten
minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te ga15 mm
15 mm
randeren. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een afdakje zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een
nauwkeurig horizontale uitlijning.
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomAls de kast in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat
toevoer af te halen; de stekker moet daarom na installatie
scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tus- gemakkelijk toegankelijk zijn.
sen de muur en de kast ten minste 10 mm zijn om de deur
ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd
kunnen worden.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als
volgt te werk:
2
1
3
1. Trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Open de deur van de
vriezer. Maak het scharnier
los.
24
3. Verwijder de deuren door 4. Verwijder aan de tegenze licht omhoog te trekken overgestelde zijde de afdeken verwijder daarna het
king van de openingen.
scharnier.
5. Schroef beide afstelbare
voetjes en de schroeven
van het onderste deurscharnier los. Verwijder het
onderste deurscharnier en
monteer deze op de tegenoverliggende zijde.
e
.b
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te voeren,
raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een
tweede persoon die de deuren van het apparaat stevig
vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Omkeerbaarheid van de deur
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
2
7. Draai de borgpen van de
bovenste deur los.
8. Schroef de pen aan de
andere zijde weer aan.
9. Plaats de deuren in de
pennen en monteer de
deuren. Monteer het scharnier.
11. Draai het scharnier
vast. Zorg ervoor dat de
deuren zijn uitgelijnd.
12. Verwijder en monteer
het handvat 1)
13. Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
e
.b
re
6. Schroef de onderste,
achterste schroef los en
monteer deze op de tegenoverliggende zijde.
1
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3
10. Monteer aan de tegenovergestelde zijde de openingbedekking.
1) indien aanwezig
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter),
kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de pakking op natuurlijke wijze passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
25
d
de
oa
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
nl
ow
D
Het milieu
26
nl
ow
D
Contents
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
fro
w
27
29
29
29
30
d
de
oa
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
32
34
34
37
Safety information
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a child.
Warning!
e
.b
Children and vulnerable people safety
General safety
re
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use
and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
or
nb
de
an
.v
w
w
Subject to change without notice
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or
in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
27
28
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or
cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
e
.b
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
re
Care and cleaning
or
nb
de
an
.v
w
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall. (If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
Installation
w
Daily Use
w
•
m
•
fro
•
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
d
de
oa
•
Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover (if foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances
use only. They are not suitable for household room illumination.
nl
ow
D
2.
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
d
de
oa
m
fro
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
nl
ow
D
Environment Protection
w
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
or
nb
de
an
.v
w
Switching on
w
Operation
A medium setting is generally the most suitable.
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to
obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow automatic defrosting
and therefore reduced energy consumption.
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
e
.b
Switching off
re
Temperature regulation
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as
these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
Storage of frozen food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food
and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
When first starting-up or after a period out of use, before
putting the products in the compartment let the appliance
run at least 2 hours on the higher settings.
Important! In this condition, the refrigerator compartment
temperature might drop below 0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a warmer setting.
Important! In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the power has been off
for longer than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly or cooked immediately
and then re-frozen (after cooling).
29
To permit storage of food
packages of various sizes,
the door shelves can be
placed at different heights.
m
fro
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows
until it comes free, then
reposition as required.
Important! Do not move the
glass shelf above the vegetable drawer to ensure correct
air circulation.
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
Hints for fresh food refrigeration
• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound
when the refrigerant is pumped through the coils or
tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being
pumped around and you will hear a whirring sound
and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden cracking
noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches off, you
will hear a faint "click" of the temperature regulator.
This is correct.
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
30
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
e
.b
The walls of the refrigerator
are equipped with a series of
runners so that the shelves
can be positioned as desired.
Some shelves must be lifted
up by the rear edge to enable
them to be removed.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Movable shelves
Positioning the door shelves
d
de
oa
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be
thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
nl
ow
D
Thawing
• water ices, if consumed immediately after removal from
the freezer compartment, can possibly cause the skin to
be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage
time.
d
de
oa
m
fro
w
Hints for storage of frozen food
w
To obtain the best performance from this appliance, you
should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were
adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the
foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be
refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food
manufacturer.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
To help you make the most of the freezing process, here
are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in
24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to
be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned,
foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly
and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and
make sure that the packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which
is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt
reduces the storage life of food;
nl
ow
D
Hints for freezing
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush. This operation will
improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
31
nl
ow
D
6.
d
de
oa
m
fro
7.
Set the temperature regulator to obtain the maximum
coldness and run the appliance for two or three
hours using this setting.
Reload the previously removed food into the compartment.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the
freezer shelves and around the top compartment.
When the appliance is not in use for long periods, take the
following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it
once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported properly
Check if the appliance stands stable (all
the four feet should be on the floor)
The appliance does not operate.
The lamp does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The lamp does not work.
32
The appliance has no power. There is
no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
e
.b
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place.
3. Leave the door open.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
Periods of non-operation
re
Important! Defrost the freezer when the frost layer reaches
a thickness of about 3-5 mm.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Important! Never use sharp metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you could damage it. Do not use a
mechanical device or any artificial means to speed up the
thawing process other than those recommended by the
manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe storage life.
Possible cause
The temperature is not set correctly.
Solution
d
de
oa
The compressor operates continually.
nl
ow
D
Problem
Set a higher temperature.
fro
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into
the water collector.
Make sure that products do not touch
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not flow
in the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance
is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance
is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same
time.
Store less products at the same time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in the
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the freezer is
too high.
Products are too near to each other.
Store products so that there is cold air
circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
m
The door is not closed correctly.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the mains
socket.
33
nl
ow
D
Closing the door
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door gaskets.
Contact the Service Center.
m
fro
1.
2.
3.
d
de
oa
Remove the screw from
the lamp cover.
Remove the lamp cover
(refer to the illustration).
Replace the used lamp
with a new lamp of the
same power and specifically designed for household appliances (the maximum power is shown on
the lamp cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to the
lamp cover.
Connect the plug to the
mains socket.
Open the door. Make sure
that the light comes on.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Technical data
ZRT724X
ZRT724W
Dimension
Height
1404 mm
1404 mm
Width
545 mm
545 mm
Depth
604 mm
604 mm
Rising Time
19 h
19 h
Voltage
230 V
230 V
Frequency
50 Hz
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar) also, but for optimum performance
install this appliance at a location where the ambient tem34
perature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
T
+16°C to + 43°C
Rear spacers
In the bag with the documentation, there are two spacers
which must be fitted as shown in the figure.
e
.b
2.
Fit the spacers into
the holes. Make sure
that the arrow (A) is
positioned as shown
in the picture.
Turn counter-clockwise the spacers
through 45° until
they lock into place.
re
1.
or
nb
de
an
.v
w
+16°C to + 38°C
w
+16°C to + 32°C
ST
w
N
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved
by two adjustable feet at
the bottom in front.
m
+10°C to + 32°C
fro
SN
Levelling
d
de
oa
Ambient temperature
nl
ow
D
Climate
class
A
45˚
Location
The appliance should be installed well away from sources
Warning!
of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the
min.
100 mm
cabinet. To ensure best performance, if the appliance is
positioned below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance
15 mm
15 mm
should not be positioned below overhanging wall units.
Accurate levelling is ensured by one or more adjustable
feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with the
It must be possible to disconnect the appliance from the
hinges facing the wall, the distance between the wall and mains power supply; the plug must therefore be easily acthe cabinet must be at least 10 mm to allow the door to
cessible after installation.
open enough so that the shelves can be removed.
Door reversibility
Important! To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another person that will
keep a firm hold on the doors of the appliance during the
operations.
To change the opening direction of the door, do these
steps:
35
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
2
1
w
w
3. Remove the doors by
pulling them slightly and
remove the hinge.
4. On the opposite side, re- 5. Unscrew both adjustable
move the hole covers.
feet and the screws of the
bottom door hinge. Remove
the bottom door hinge and
install it on the opposite
side.
2
3
1
6. Unscrew the bottom far
side screw and install on
the opposite side.
7. Unscrew the top door
holding pin.
8. Screw the pin back on
the other side.
9. Fit the doors into the
pins and install the doors.
Install the hinge.
11. Tighten the hinge.
Make sure that the doors
are aligned.
12. Remove and install the
handle1)
13. Reposition, level the
appliance, wait for at least
four hours and then connect it to the power socket.
10. On the opposite site,
install the hole covers.
1) If foreseen
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait
for the natural fitting of the gasket.
36
In case you do not want to carry out the above mentioned
operations, contact the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.
e
.b
re
1. Remove the plug from
the power socket.
2. Open the door of the
freezer. Loosen the hinge.
or
nb
de
an
.v
w
3
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
e
.b
re
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
fro
Environmental concerns
mestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
d
de
oa
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the do-
nl
ow
D
Electrical connection
37
nl
ow
D
Sommaire
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _ _
m
fro
w
38
40
40
40
41
d
de
oa
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
42
44
46
47
49
or
nb
de
an
.v
w
w
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour
éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte
pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux en38
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient
pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre
d’un usage domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation
n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de
compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre appareil,
assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique
n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le
câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
e
.b
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
fants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
re
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou
accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors
tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche
de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau
de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
e
.b
re
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie
d'air sur la paroi arrière de l'appareil. (Si l'appareil est
sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux
instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les
instructions respectives.
or
nb
de
an
.v
w
Utilisation quotidienne
Entretien et nettoyage
w
•
w
•
m
•
fro
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une
rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise
de courant écrasée ou endommagée peut
s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution
ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces
givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil
sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont
pas adaptées à l'éclairage d'une habitation.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur, car la
pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait
le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
d
de
oa
1.
nl
ow
D
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées
que par un professionnel qualifié.
Installation
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant
de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop
intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.
(Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)
39
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du
fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de froid
maximum, lorsque la température ambiante est élevée et
que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un
risque de formation excessive de givre sur la paroi
postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température
plus élevée de façon à permettre un dégivrage
automatique et, par conséquent, des économies de
courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique
du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des
denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou
congelés pendant longtemps.
40
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire
de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le
thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Fonctionnement
m
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à
fro
Protection de l'environnement
préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques,
notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisont
sés dans cet appareil identifiés par le symbole
recyclables.
d
de
oa
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
nl
ow
D
Maintenance
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Tirez progressivement
dans le sens des flèches
pour les dégager, puis repositionnez-les selon les
besoins.
e
.b
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température
ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue.
Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
w
La décongélation
m
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple
à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus
longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section Caractéristiques
techniques, consommez les aliments décongelés le plus
rapidement possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
Emplacement des balconnets de la porte
fro
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le
thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ,
avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important Ne modifiez pas l'emplacement de la clayette située au-dessus du bac à fruits et légumes afin de garantir
une circulation d'air optimale.
d
de
oa
Conservation des aliments congelés
nl
ow
D
Important Dans ce cas, la température du compartiment
réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se
produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus
chaud.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur
sont équipées d'une série de
glissières pour que les clayettes puissent être placées
en fonction des besoins.
Certaines clayettes peuvent
être soulevées par l'arrière,
ce qui permet de les enlever.
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit
d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou
de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu
ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal
et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en
fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps
que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
41
Conseils pour la conservation des produits surgelés
et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et
congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et
ne la laisser ouverte que le temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute opération
d'entretien.
42
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
w
Conseils pour la congélation
w
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets
en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus
du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts
sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s)
bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
m
Conseils pour la réfrigération
fro
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre
denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches,
de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de
la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium
ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie
du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la
durée de conservation indiquée par le fabricant.
d
de
oa
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
nl
ow
D
risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif
de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur
les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de
la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
e
.b
re
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage
située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui
se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
or
nb
de
an
.v
w
Dégivrage du réfrigérateur
w
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques qui
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
w
Important Attention à ne pas endommager le système de
réfrigération.
m
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
fro
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à
ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
d
de
oa
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau
tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les
en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
nl
ow
D
Nettoyage périodique
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci
dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le
compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre
objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche
de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique
ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le
fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que
tous les accessoires
43
nl
ow
D
fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments
en cas de panne de courant.
d
de
oa
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir
la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher
et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon
fro
w
Important Certains bruits pendant le fonctionnement
(compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.
Remède
L'appareil n'est pas stable
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en contact avec le sol)
L'appareil ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne pas.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée à la prise de courant.
Branchez correctement la fiche à la prise
de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La
prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique à
la prise de courant pour voir s'il fonctionne.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'éclairage est en mode veille
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe " Remplacement de l'ampoule ".
La température n'est pas bien réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture de
la porte ".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans le
congélateur.
La température ambiante est trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le
givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau est
obstrué.
Nettoyez l'orifice.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
44
e
.b
L'appareil est bruyant
re
Cause possible
or
nb
de
an
.v
w
Anomalie
w
Avertissement Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez-le.
Tout problème non mentionné dans le présent manuel,
doit être exclusivement confié à un électricien qualifié ou
une personne compétente.
m
En cas d'anomalie de fonctionnement
nl
ow
D
Cause possible
Des aliments empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Remède
d
de
oa
Anomalie
Assurez-vous que les aliments ne touchent pas la plaque arrière.
fro
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
dans le plateau d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au plateau d'évaporation.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse.
Le thermostat n'est pas bien réglé.
Sélectionnez une température plus élevée.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée.
Le thermostat n'est pas bien réglé.
Sélectionnez une température plus basse.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture de
la porte ".
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans le
congélateur.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même
temps.
La température du compartiment
réfrigérateur est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule dans
l'appareil.
La température du congélateur
est trop élevée.
Les produits sont trop près les uns
des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas bien emballés.
Enveloppez les aliments correctement.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe " Fermeture de
la porte ".
Le thermostat n'est pas bien réglé.
Sélectionnez une température plus élevée.
m
De l'eau coule sur le sol.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Remplacement de l'ampoule
Attention Débranchez l'appareil du secteur.
45
nl
ow
D
d
de
oa
Retirez la vis du diffuseur.
Retirez le diffuseur (voir
l'illustration).
Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule
neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils
électroménagers (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
Installez le diffuseur de
l'ampoule.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil sur le
secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez
que l'ampoule s'allume.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Fermeture de la porte
1.
2.
3.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au
chapitre « Installation ».
Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.
Caractéristiques techniques
ZRT724X
ZRT724W
Dimension
Hauteur
1404 mm
1404 mm
Largeur
545 mm
545 mm
Profondeur
604 mm
604 mm
Temps de montée en température
19 h
19 h
Tension
230 V
230 V
Fréquence
50 Hz
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
46
nl
ow
D
1.
m
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
45˚
e
.b
+10 °C à +32 °C
A
re
SN
or
nb
de
an
.v
w
Température ambiante
w
Classe climatique
2.
w
Emplacement
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif
de respecter les températures ambiantes du local où doit
être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée
sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en
trouver diminuées : les différentes classes climatiques
existantes et les températures ambiantes correspondantes
en fonction du modèle de l'appareil sont les suivantes :
Introduisez les entretoises dans les orifices. Veillez à ce que
la flèche (A) se trouve dans la position
illustrée sur la photo.
Tournez les entretoises de 45° dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre,
jusqu'à ce qu'elles se
bloquent.
fro
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer
l'appareil.
d
de
oa
Installation
Mise à niveau
Lorsque vous installez
l'appareil, veillez à ce qu'il
soit d'aplomb. Utilisez les
deux pieds réglables se
trouvant à l'avant de l'appareil.
Entretoises arrière
Le sachet avec la documentation contient deux entretoises, qui doivent être mises en place comme le montre l'illustration.
Emplacement
L'appareil doit être installé à bonne distance de toute
Avertissement
source de chaleur telle que radiateurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule
min.
100 mm
librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l’appareil et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si pos15 mm
15 mm
sible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de la carrosserie de l’appareil.
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il
Si l'appareil est placé dans un angle et si le côté avec les est donc nécessaire que la prise murale reste accessible
charnières est face au mur, la distance entre le mur et
après l'installation.
l'appareil doit être de 10 mm minimum afin de permettre
à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir les
clayettes.
47
nl
ow
D
Réversibilité de la porte
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, suivez les
étapes suivantes :
d
de
oa
m
fro
Important Pour effectuer les opérations suivantes, il est
conseillé de se faire aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes de l'appareil pendant les
opérations.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
1
re
e
.b
3
1. Retirez la fiche de la pri- 3. Déposez les portes en
4. Retirez les caches des
se de courant.
les tirant légèrement et reti- orifices de l'autre côté.
2. Ouvrez la porte du com- rez la charnière.
partiment congélateur. Desserrez la charnière.
5. Dévissez les deux pieds
réglables et les vis de la
charnière de la porte inférieure. Déposez la charnière
de la porte inférieure et
montez-la de l'autre côté.
2
3
1
6. Dévissez la vis latéra7. Dévissez la goupille de
le inférieure et montez-la de la porte supérieure.
l'autre côté.
11. Serrez la charnière.
Veillez à ce que les portes
soient alignées.
8. Vissez la goupille de
l'autre côté.
9. Enfilez les portes dans
les goupilles et installezles. Installez la charnière.
12. Retirez et installez la
poignée 1)
13. Remettez l'appareil en
place, mettez-le d'aplomb,
attendez quatre heures minimum avant de le brancher
au secteur.
10 Installez les caches des
orifices du côté opposé.
1) si cela est prévu
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
48
• Toutes les vis sont bien serrées.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
m
En matière de sauvegarde de l'environnement
fro
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
d
de
oa
Branchement électrique
nl
ow
D
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que le joint s'adapte naturellement.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez le S.A.V. le plus proche. Un technicien du S.A.V. inversera le sens d'ouverture
des portes à vos frais.
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
49
nl
ow
D
Inhalt
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
fro
w
50
52
52
52
53
d
de
oa
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
55
56
58
58
61
or
nb
de
an
.v
w
w
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
50
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät
sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu
Stromschlägen führen.
e
.b
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
re
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben
Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie
bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer,
so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass
in der Rückwand. (Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren
werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten
strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in
den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
w
Täglicher Gebrauch
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif
und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen
Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum
in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
m
•
•
Reinigung und Pflege
fro
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in diesem Gerät
sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
d
de
oa
1.
2.
nl
ow
D
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren
nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt
werden.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden
Sie das Gerät nur mit einem Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
51
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den
typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
52
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung
der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen
Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
e
.b
Temperaturregelung
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
re
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
or
nb
de
an
.v
w
Ausschalten des Geräts
w
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
w
Einschalten des Geräts
m
Betrieb
fro
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symmarkiert sind, können recycelt werden.
bol
d
de
oa
Umweltschutz
nl
ow
D
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
nl
ow
D
Wichtig! Die Glasablage über der Gemüseschublade sollten jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.
Lagerung gefrorener Produkte
Positionierung der Türeinsätze
Ziehen Sie das Türabstellfach nach und nach in
Pfeilrichtung, bis es sich
herausheben lässt, dann
setzen Sie es in die neue
Position ein.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall
dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Die Türeinsätze können in
verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern
verschieden großer Lebensmittelpackungen.
w
Auftauen
m
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall,
der länger dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert (siehe
"Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen)
erneut eingefroren werden.
fro
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder
nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.
d
de
oa
Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Anzahl von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das
Einsetzen der Ablagen bieten.
Einige Ablagen müssen zum
Herausnehmen an der hinteren Kante angehoben werden.
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern
zu hören, wenn das Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel
umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein
leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das
ist normal.
53
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Prüfen Sie sorgfältig, ob die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in Ihr
Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und
eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung
sollte nicht überschritten werden.
e
.b
54
re
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen
optimalen Gefriervorgang:
or
nb
de
an
.v
w
Hinweise zum Einfrieren
w
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen
oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können
abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in
lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind
dafür speziell verpackt.
w
Hinweise für die Kühlung
m
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft
frei zirkulieren kann.
fro
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb
von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein,
damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie
später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets
luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte
Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen
kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von
Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus
dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand
auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen
Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
d
de
oa
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie
in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
nl
ow
D
Energiespartipps
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des
Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit
das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
d
de
oa
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
nl
ow
D
Reinigung und Pflege
Regelmäßige Reinigung
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den
Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien,
die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät
außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die
Netzversorgung an.
e
.b
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
re
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern
des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif bilden.
Wichtig! Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier
und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken
Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen
Sie den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei
Stunden mit dieser Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in
das Fach hinein.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
55
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen
Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des
Gerätes verdirbt.
d
de
oa
Stillstandzeiten
nl
ow
D
Wichtig! Verwenden Sie bitte niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen;
halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit
dieser Lebensmittel verkürzen.
e
.b
re
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von
Störung
einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten
Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut
Unebenheiten im Boden sind durch
Unterlegen nicht ausgeglichen worden
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle vier Füße fest auf dem Boden stehen
Das Gerät funktioniert nicht. Die
Lampe funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht richtig in
der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es
liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an
dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist im Standby-Modus.
Öffnen und schließen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Austauschen der Lampe".
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
56
nl
ow
D
Mögliche Ursache
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Abhilfe
d
de
oa
Störung
Senken Sie die Raumtemperatur.
Beim automatischen Abtauen fließt das Das ist normal.
abgetaute Wasser an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Wasser fließt in den Innenraum
des Kühlschranks.
Der Wasserabflusskanal ist verstopft.
m
fro
Wasser fließt an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
w
or
nb
de
an
.v
w
w
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhin- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel
dern, dass das Wasser zum Kollektor
nicht die Rückwand berühren.
fließt.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in die
Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an
der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank
ist zu hoch.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gefrierraum
ist zu hoch.
Die einzufrierenden Packungen liegen
zu dicht aneinander.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkuliert und die Lebensmittel
dies nicht verhindern.
Es bildet sich zu viel Reif oder
Eis.
Die Lebensmittel sind nicht richtig
verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
e
.b
re
Wasser fließt auf den Boden.
Lampe wechseln
Vorsicht! Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
57
nl
ow
D
Schließen der Tür
1.
2.
m
fro
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu
„Montage“.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
d
de
oa
Lösen Sie die Schraube an
der Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (siehe hierzu die Abbildung).
Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine Lampe der
gleichen Leistung (die maximal erlaubte Leistung
steht auf der Lampenabdeckung), die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
Ziehen Sie die Schraube
an der Lampenabdeckung
fest.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Öffnen Sie die Tür. Prüfen
Sie, ob die Lampe brennt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Technische Daten
ZRT724X
ZRT724W
Abmessungen
Höhe
1404 mm
1404 mm
Breite
545 mm
545 mm
Tiefe
604 mm
604 mm
Lagerzeit bei Störung
19 Std.
19 Std.
Spannung
230 V
230 V
Frequenz
50 Hz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild
innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
58
Aufstellung
Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten
Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für
eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort
installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit
Umgebungstemperatur
+16 °C bis 38 °C
T
+16 °C bis 43 °C
Distanzstücke hinten
e
.b
Setzen Sie die Distanzstücke in die Öffnungen ein. Stellen
Sie sicher, dass der
Pfeil (A) wie in der
Abbildung gezeigt
ausgerichtet ist.
Drehen Sie die Distanzstücke um 45°,
bis sie einrasten.
re
In der Dokumententasche befinden sich zwei Distanzstücke, die wie in der Abbildung gezeigt angebracht werden
müssen.
or
nb
de
an
.v
w
ST
w
+16 °C bis 32 °C
w
N
m
+10 °C bis 32 °C
2.
Bei der Aufstellung des
Gerätes ist dieses waagerecht auszurichten. Dies
lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
fro
SN
1.
Ausrichten
d
de
oa
Klimaklasse
nl
ow
D
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des
Geräts angegeben ist:
A
45˚
Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von WärmequelWarnung!
len wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei auf der Gerätemin.
100 mm
rückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, wenn es unter einem Oberschrank installiert wird, muss der Mindestabstand zwischen der Geräteoberseite und dem Oberschrank mindes15 mm
15 mm
tens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung
des Geräts unter einer überhängenden Wand nach Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Geräts kann mit Hilfe eines oder mehrerer
Es muss möglich sein, das Gerät vom Netz zu trennen.
Schraubfüße am Sockel des Geräts erfolgen.
Nach der Installation muss die Steckdose daher zugängWird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die
lich bleiben.
Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden kann.
59
nl
ow
D
Wechsel des Türanschlags
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:
d
de
oa
m
fro
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten
müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeführt
werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
1
3. Bauen Sie die Türen ab,
indem Sie vorsichtig daran
ziehen und das Scharnier
entfernen.
4. Entfernen Sie auf der an- 5. Lösen Sie beide
deren Seite die Abdeckun- Schraubfüße und die
gen der Bohrungen.
Schrauben am unteren Türscharnier. Bauen Sie das
untere Türscharnier ab und
bauen Sie dieses auf der
gegenüber liegenden Seite
ein.
2
3
1
6. Lösen Sie die untere
7. Schrauben Sie den obe- 8. Schrauben Sie den Bolseitliche äußere Schraube, ren Haltebolzen der Tür los. zen auf der anderen Seite
setzen Sie diese auf der anein.
deren Seite ein und ziehen
Sie sie fest.
60
9. Setzen Sie die Türen auf
die Bolzen und sichern Sie
diese. Installieren Sie das
Scharnier.
e
.b
1. Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die Tür des
Gerätes. Lösen Sie das
Scharnier.
re
3
nl
ow
D
12. Bauen Sie den Griff aus 13. Schieben Sie das Gerät
wieder an seinen Standort,
und wieder ein 1)
richten Sie es eben aus und
nehmen Sie es mindestens
vier Stunden lang nicht in
Betrieb. Schließen Sie dann
das Gerät an die Stromversorgung an.
d
de
oa
m
fro
11. Ziehen Sie das Scharnier fest. Vergewissern Sie
sich, dass alle Türen korrekt ausgerichtet sind.
Elektrischer Anschluss
e
.b
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.B. im Winter)
kann es sein, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät
anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche Anpassung der Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Sie die
oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen
möchten. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann
auf Ihre Kosten umbauen.
re
1) falls dies vorgesehen ist
or
nb
de
an
.v
w
w
w
10. Setzen Sie auf der gegenüber liegenden Seite die
Abdeckungen der Bohrungen ein.
ses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlus-
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
61
nl
ow
D
Índice de materias
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datos técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
fro
66
68
70
71
73
Salvo modificaciones
or
nb
de
an
.v
w
w
w
62
64
64
64
65
d
de
oa
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Información sobre seguridad
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo
usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la
toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato
como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre
de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato an62
Instrucciones generales de seguridad
Advertencia
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos
y bebidas de una vivienda normal, como se explica en
este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas
para hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de que ninguno de los componentes del circuito del refrigerante sufra daños.
Si el circuito del refrigerante resulta dañado:
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de combustión
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el
aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar
este producto en modo alguno. Cualquier daño en el
cable de alimentación puede provocar un cortocircuito,
un incendio o una descarga eléctrica.
e
.b
Seguridad de niños y personas vulnerables
tiguo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal para niños.
re
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve
estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de
seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por
omisiones.
e
.b
re
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya
que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de
aire de la pared posterior. (Si el aparato es Frost Free,
es decir, no acumula escarcha.)
• Los alimentos que se descongelen no deben volver a
congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya
envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones
del fabricante del aparato sobre el almacenamiento.
Consulte las instrucciones correspondientes.
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el
aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del
aparato. Utilice un raspador plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe del agua descongelada del frigorífico. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se bloquea, el agua se acumulará
en la base del aparato.
or
nb
de
an
.v
w
Uso diario
w
•
Cuidado y limpieza
w
•
m
•
fro
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
Compruebe que la parte posterior del aparato no
aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado
o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del
aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de la bombilla (si
está provisto de ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este aparato (si está
provisto de ellas) son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos.
No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador, ya que se genera presión en el recipiente, que
podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados directamente
del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por
el hielo.
d
de
oa
1.
2.
nl
ow
D
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de
alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos
un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica, siga
atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños.
No conecte el aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de
conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y
se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de
hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro de agua potable (si está prevista una conexión de agua).
63
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a un
ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura
hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Importante Si la temperatura ambiente es elevada o el
aparato está totalmente lleno y se ha ajustado a las
temperaturas más bajas, puede mantenerse en marcha de
manera continua provocando la formación de escarcha en
la pared posterior. En tal caso, el mando debe colocarse a
temperatura más elevada para permitir la descongelación
automática y reducir así el consumo energético.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en
una posición intermedia.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con
agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya
que podrían dañar el acabado
Uso diario
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado para la congelación de alimentos frescos y para la conservación a largo
plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es necesario cambiar
el ajuste intermedio.
64
Sin embargo, para lograr una congelación más rápida, gire el regulador de temperatura a un ajuste más alto para
obtener el frío máximo.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Funcionamiento
m
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la
capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en
fro
Protección del medio ambiente
los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar
junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de
acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a
las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este aparato marcados con el
son reciclables.
símbolo
d
de
oa
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas
que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un
centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
nl
ow
D
Servicio técnico
m
Eleve paulatinamente el
estante en la dirección de
las flechas hasta retirarlo
del soporte y colóquelo en
la posición que prefiera.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la
puerta se pueden colocar a
diferentes alturas.
w
Importante En caso de producirse una descongelación
accidental, por ejemplo, por un corte del suministro
eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características técnicas bajo
"tiempo de elevación", los alimentos descongelados
deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato
y volverlos a congelar (después de que se hayan
enfriado).
Colocación de los estantes de la puerta
fro
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después
de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos
en el compartimento.
Importante No coloque el estante de vidrio por encima del
cajón de verduras para no impedir la circulación correcta
del aire.
d
de
oa
Almacenamiento de alimentos congelados
nl
ow
D
Importante En esa situación, la temperatura del
compartimento frigorífico puede descender por debajo de
0 °C. En ese caso, sitúe el regulador de temperatura en un
ajuste menos frío.
Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de
utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento
frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del
tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas,
tomadas directamente del congelador; en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico
cuentan con guías para colocar los estantes del modo
que se prefiera.
Es necesario levantar algunos estantes por el borde
trasero para poder extraerlos.
Consejos útiles
Sonidos de funcionamiento normal
• Es posible que oiga un gorgoteo o burbujeo cuando el
refrigerante circula a través del circuito de refrigeración
o tuberías. Esto es correcto.
• Cuando el compresor está en marcha, el refrigerante es
bombeado a través de todo el circuito y el compresor
emite un zumbido o un sonido intermitente. Esto es
correcto.
• La dilatación térmica puede provocar un repentino crujido. Es un fenómeno físico natural que no representa
riesgo alguno. Esto es correcto.
• Cuando el compresor se activa o desactiva, el regulador de temperatura emite un chasquido débil. Esto es
correcto.
65
Consejos para el almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados pasen de la
tienda al congelador en el menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta
más del tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez
y no pueden congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por
el fabricante de los alimentos;
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
66
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de
refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recar-
e
.b
re
Estos consejos son importantes para poder aprovechar al
máximo el proceso de congelación:
or
nb
de
an
.v
w
Consejos sobre la congelación
w
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante
uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y
puede colocarlos en cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar
en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el
estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben guardarse en el frigorífico.
w
Consejos para la refrigeración
m
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen
sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
fro
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse
en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante
ese periodo no deben añadirse otros alimentos para
congelación;
• congele sólo productos alimenticios de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que
se congelen de manera rápida y total, así como para
poder descongelar posteriormente sólo las cantidades
necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren
en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el
aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los
alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congelador, puede provocar
quemaduras por congelación en la piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha
de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
d
de
oa
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más
tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura
del aparato se ha ajustado en los valores más altos y
está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de
manera continua, provocando la formación de escarcha
o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la
descongelación automática y ahorrar en el consumo
eléctrico.
nl
ow
D
Consejos para ahorrar energía
Importante Descongele el congelador sólo cuando la capa
de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5 mm.
e
.b
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador
del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga hacia un recipiente especial situado en
la parte posterior del aparato, sobre el motor compresor,
donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida
del agua de descongelación situado en la mitad del canal
del compartimento frigorífico para evitar que el agua desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el
limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado
en el orificio de desagüe.
Siempre se forma un poco de escarcha en los estantes del congelador y en torno al compartimento
superior.
re
Descongelación del frigorífico
Descongelación del congelador
or
nb
de
an
.v
w
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina
contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie sólo con agua templada a la que
se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la
toma de red.
w
Importante Tenga cuidado para no dañar el sistema de
refrigeración.
w
Limpie el condensador (rejilla negra) y el compresor de la
parte posterior del aparato con un cepillo. Esa operación
mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
m
Importante No mueva, dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de
limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya
que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
fro
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con agua templada y
un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta
para mantenerlas limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
d
de
oa
Limpieza periódica
nl
ow
D
ga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y colóquelos en un sitio fresco.
3. Deje la puerta abierta.
4. Cuando finalice la descongelación, seque bien el interior y vuelva a colocar el tapón.
5. Encienda el aparato.
6. Ajuste el regulador de temperatura para obtener el
máximo frío y haga funcionar el aparato durante dos
o tres horas con dicho ajuste.
7. Vuelva a introducir los alimentos que retiró previamente.
Importante No utilice herramientas metálicas afiladas para
raspar la escarcha del evaporador, ya que podría dañarlo.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de derretimiento del hielo,
excepto los recomendados por el fabricante. La elevación
de la temperatura de los paquetes de alimentos
congelados, durante la descongelación, puede acortar la
duración de su almacenamiento.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado,
tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie el aparato y
todos sus accesorios.
67
nl
ow
D
alimentos se echen a perder en caso de un corte de energía.
d
de
oa
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien
que lo inspeccione de vez en cuando para evitar que los
fro
m
Qué hacer si…
w
Importante Durante el funcionamiento normal del aparato
suelen producirse ciertos ruidos (compresor, circulación
del refrigerante).
Solución
El aparato hace ruido
El aparato no está bien apoyado en el
suelo
Compruebe que los soportes del aparato descansan sobre una superficie estable (las cuatro patas deben estar bien
apoyadas en el suelo)
El aparato no funciona. La bombilla no funciona.
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está bien enchufado a la
toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la
toma de corriente.
El aparato no recibe corriente. No hay
voltaje en la toma de corriente.
Enchufe otro aparato eléctrico a la toma
de corriente.
Llame a un electricista homologado.
La bombilla está en modo de espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla está defectuosa.
Consulte "Cambio de la bombilla".
El ajuste de temperatura no es correcto.
Seleccione una temperatura más alta.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva
frecuencia.
No mantenga la puerta abierta más
tiempo del necesario.
La temperatura del producto es demasiado alta.
Deje que la temperatura del producto
descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlo.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona continuamente.
El agua fluye por la placa posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación Esto es correcto.
automática, la escarcha se derrite en la
placa posterior.
El agua fluye por el interior del
frigorífico.
La salida del agua está obstruida.
68
Limpie la salida del agua.
e
.b
Causa posible
re
or
nb
de
an
.v
w
Problema
w
Advertencia Desenchufe el aparato antes de realizar
cualquier reparación.
Las reparaciones que no figuran en este manual sólo
pueden ser llevadas a cabo por un técnico profesional
homologado.
Los productos impiden que el agua
fluya al colector de agua.
Solución
d
de
oa
Causa posible
nl
ow
D
Problema
Compruebe que los productos no tocan
la placa posterior.
fro
El agua de la descongelación no fluye
hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación
a la bandeja de evaporación.
La temperatura del aparato es
muy baja.
El ajuste de temperatura no es correcto.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura del aparato es de- El ajuste de temperatura no es correcmasiado alta.
to.
Seleccione una temperatura más baja.
m
El agua fluye hacia el suelo.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Consulte "Cierre de la puerta".
La temperatura del producto es demasiado alta.
Deje que la temperatura del producto
descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlo.
e
.b
re
La puerta no está bien cerrada.
Se han almacenado muchos productos Guarde menos productos al mismo
a la vez.
tiempo.
La temperatura del frigorífico es
demasiado alta.
No hay circulación de aire frío en el
aparato.
Compruebe que el aire frío puede circular libremente en el aparato.
La temperatura del congelador es Los productos están demasiado próxidemasiado alta.
mos entre sí.
Guarde los productos de modo que haya circulación de aire frío entre ellos.
Hay demasiada escarcha.
Los alimentos no están bien envueltos.
Envuelva bien los alimentos.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
El ajuste de temperatura no es correcto.
Seleccione una temperatura más alta.
Cambio de la bombilla
Precaución Desenchufe el aparato de la toma de
corriente.
69
nl
ow
D
d
de
oa
Retire el tornillo de la tapa
de la bombilla.
Extraiga la tapa de la bombilla (consulte la ilustración).
Cambie la bombilla por
una nueva de la misma
potencia y específicamente
diseñada para electrodomésticos (la potencia máxima se indica en la tapa
de la bombilla).
Instale la tapa de la bombilla.
Apriete el tornillo de la tapa de la bombilla.
Enchufe el aparato a la toma de corriente.
Abra la puerta. Compruebe
que la bombilla se enciende.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Cierre de la puerta
1.
2.
3.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Datos técnicos
ZRT724X
ZRT724W
Medidas
Altura
1404 mm
1404 mm
Ancho
545 mm
545 mm
Profundo
604 mm
604 mm
Tiempo de estabilización
19 h
19 h
Voltaje
230 - 240 V
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa de características, situada en el lado interior izquierdo del aparato,
y en la etiqueta de consumo energético.
70
nl
ow
D
1.
m
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
45˚
Nivelado
e
.b
+10 °C a + 32 °C
N
A
re
SN
or
nb
de
an
.v
w
Temperatura ambiente
w
Clase climática
2.
w
Colocación
Este aparato también se puede instalar en un lugar seco y
bien ventilado (garaje o sótano), aunque para un funcionamiento óptimo se recomienda instalar el aparato en un
punto en el que la temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Coloque los separadores en los orificios. Cerciórese de
situar la flecha (A) en
la posición que se
muestra en la figura.
Gire los separadores
45° a la izquierda,
hasta que encajen en
su posición.
fro
Precaución Lea atentamente la "Información sobre
seguridad" para garantizar su propia seguridad y el
correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de
instalar el electrodoméstico.
d
de
oa
Instalación
Al colocar el aparato compruebe que queda nivelado. Esto se puede conseguir utilizando las dos patas ajustables de la parte
inferior delantera.
Piezas de separación traseras
En la bolsa de la documentación hay dos separadores que
deben colocarse como se indica en la figura.
Ubicación
Instale el aparato alejado de fuentes de calor, como radiaAdvertencia
dores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese también
de que el aire puede circular sin obstáculos por la parte
min.
100 mm
trasera del armario. Para garantizar el mejor rendimiento,
si el aparato se coloca debajo de un mueble de cocina
colgado en la pared, deje una distancia mínima de 100
mm entre la parte superior del aparato y el mueble de pa15 mm
15 mm
red . No obstante, lo ideal sería que el aparato no fuera
debajo de ningún mueble colgado en la pared. La base
del aparato va provista de una o varias patas ajustables
para garantizar un nivelado correcto del mismo.
Puede que en algún momento sea necesario desenchufar
Si el aparato se sitúa en esquina con las bisagras hacia la el aparato de la toma de corriente; por lo tanto, se debe
pared, deje una distancia mínima de 10 mm entre la pared poder acceder al enchufe tras la instalación del aparato.
y el mueble de modo que la puerta se pueda abrir lo suficiente para retirar los estantes sin dificultad.
Cambio del sentido de apertura de las puertas
Importante Los procedimientos que se indican a
continuación requieren la ayuda de otra persona que
sujete bien las puertas del aparato durante todo el
proceso.
71
nl
ow
D
d
de
oa
Para cambiar el sentido de apertura de las puertas, siga
estos pasos:
m
fro
1
3
2
3
1
6. Desatornille el tornillo
inferior extremo e instálelo
en el lado contrario.
7. Desatornille el pasador
8. Atornille el pasador en el 9. Coloque las puertas en
de sujeción de la puerta su- otro lado.
los pasadores e instálelas.
perior..
Instale la bisagra.
11. Apriete la bisagra. Asegúrese de que las puertas
están alineadas.
12. Retire e instale la mani- 13. Coloque el aparato en
su lugar, nivélelo y espere
lla 1)
al menos cuatro horas antes de enchufarlo a la corriente.
10. En el lado opuesto, instale las tapas de los orificios.
1) Si está previsto
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
72
• La puerta abre y cierra correctamente.
Es posible que la junta no encaje a la perfección en el
mueble si la temperatura ambiente es baja (es decir, en
e
.b
5. Desatornille las dos patas ajustables y los tornillos de la bisagra inferior
de la puerta. Extraiga la bisagra inferior de la puerta e
instálela en el lado contrario.
re
1. Desconecte el enchufe
3. Extraiga las puertas; para 4. En el lado opuesto, exde la toma de red.
ello, tire de ellas ligeratraiga las tapas de los orifi2. Abra la puerta del conge- mente y retire la bisagra.
cios.
lador. Afloje la bisagra.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
El símbolo que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede tratar
como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar,
sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto
de la compra de un nuevo producto similar al que se
deshecha, bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su
m
Aspectos medioambientales
fro
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y
la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a
tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme
con la normativa, después de consultar a un electricista
profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman
las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
d
de
oa
Conexión eléctrica
nl
ow
D
invierno). En tal caso, espere hasta que la junta se fije al
mueble de forma natural.
Si prefiere no realizar los procedimientos anteriores, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico más
próximo. El personal del Centro de servicio técnico cambiará el sentido de apertura de las puertas con gastos a su
cargo.
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no
se gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su
Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
73
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
74
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
75
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
200383975-A-302011
nl
ow
D
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising