Benzinskæremaskine BTS - AL Del

Benzinskæremaskine BTS - AL Del
www.wackergroup.com
0109990dk
09.2008
005
Benzinskæremaskine
BTS
930L3, 935L3, 1030L3, 1035L3, 1140L3
Betjeningsvejledning
Forord
1.
Forord
Det bidrager afgørende til Deres sikkerhed, at De læser, forstår og overholder sikkerhedshenvisningerne, og det beskytter Dem mod helbredsskader.
Betjen og vedligehold dit WACKER aggregat i henhold til angivelserne i
denne betjeningsvejledning. Deres WACKER aggregat vil gengælde
Dem denne opmærksomhed med fejlfri drift og høj anvendelighed.
Defekte dele skal udskiftes omgående.
Alle rettigheder forbeholdes, især retten til mangfoldiggørelse og udbredelse
Copyright 2008 by Wacker Construction Equipment AG
Denne vejledning må - også i uddrag - kun reproduceres, ændres, mangfoldiggøres og udbredes med udtrykkelig, forudgående, skriftlig tilladelse
fra Wacker Construction Equipment AG.
Enhver form for mangfoldiggørelse, udbredelse eller lagring på datamedier, der ikke er tilladt af WACKER, er en krænkelse af gældende ophavsret og vil blive retsligt forfulgt. Vi forbeholder os udtrykkeligt – også
uden særskilt bekendtgørelse – retten til tekniske ændringer, der tjener
en forbedring af vores aggregater eller øger sikkerhedsstandarden.
3
Inholdsfortegnelse
1.
Forord
3
2.
Mange tak for Deres tillid!
6
2.1
3.
Leveringsomfang/symboler
3.1
3.2
4.
Emballage .............................................................................................7
8
Leveringsomfang ...................................................................................8
Symboler ...............................................................................................8
Sikkerhedshenvisninger
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
10
Brug i overensstemmelse med formålet ..............................................10
Almindelige henvisninger ....................................................................10
Personligt beskyttelsesudstyr ..............................................................11
Driftsmidler/tanker ...............................................................................14
Idrifttagning ..........................................................................................15
Skæreskiver ........................................................................................16
Tilbageslag (kickback) og indtrækning ................................................19
Arbejdsegenskaber og -teknik .............................................................20
Henvisninger vedrørende brugen af skæreskiver af
kunstharpiks ........................................................................................21
Skæring af metaller .............................................................................22
Skæring af sten, beton, asbest eller asfalt ..........................................24
Transport og opbevaring .....................................................................26
Vedligeholdelse ...................................................................................27
Førstehjælp .........................................................................................28
Bortskaffelse og miljøbeskyttelse ........................................................29
5.
Tekniske data
30
6.
Delenes betegnelse
33
4
Inholdsfortegnelse
7.
Idrifttagning
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.
Montering af skæreskiven ...................................................................36
Spænd kileremmen/kontrollér spændingen .........................................37
Driftsmidler ..........................................................................................38
Opbevaring af brændstof .....................................................................39
Optankning ..........................................................................................40
Motoren startes ...................................................................................41
Standsning af motoren ........................................................................43
Tomgangens omdrejningstal justeres .................................................43
Vedligeholdelsesarbejder
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
9.
35
45
Skift kileremmen ..................................................................................46
Beskyttelsesskærmen rengøres ..........................................................47
Luftfiltrene rengøres/udskiftes .............................................................47
Forfilter, luftfilterindsats og inderfilter ..................................................49
Udskiftning af tændrøret ......................................................................52
Kontrol af tændingsgnisten ..................................................................53
Udskiftning af sugehoved ....................................................................54
Udskiftning af startersnor ....................................................................54
Forny rekylfjedren ................................................................................56
Skæreanorning i midterposition/yderposition ......................................57
Ommontering af skæreanorning ..........................................................58
Periodiske vedligeholdelses- og plejehenvisninger .............................60
Fejlfinding ............................................................................................62
Føringsvogn
9.1
9.2
63
Anvendelsesformål ..............................................................................63
Sikkerhedshenvisninger ......................................................................64
10. Skilte
65
EF-konformitetserklæring
67
DIN EN ISO 9001 certifikat
69
5
Mange tak for Deres tillid!
2.
Mange tak for Deres tillid!
De har valgt en moderne skæremaskine fra WACKER. WACKER skæremaskinerne er udstyret med specielt konstruerede motorer til tungt
arbejde med en udmærket vægt pr. hestekraft, dvs. en høj motoreffekt
ved lav vægt.
Flere fordele i forbindelse med WACKER skæremaskiner:
∗
Robust konstruktion og en høj pålidelighed.
∗
Vedligeholdelsesfri elektronisk tænding, hermetisk indkapslet mod
støv og fugt.
∗
Vibrationsdæmpning med 2-masse-system for en så lidt trættende arbejdsmåde som muligt, også når aggregatet styres manuelt.
∗
5-trins luftfiltersystem til en pålidelig drift selv ved kraftig støvudvikling.
∗
To forskellige monteringsmuligheder for skæreskiven: I midterposition
til en optimal balance ved manuelt styret aggregat eller i sideposition
til snit tæt ved mure og vejkanter eller horisontalt direkte over jorden.
∗
Omfattende tilbehør ved skæreskiver, som er bundet med kunstharpiks eller diamantbesat, samt føringsvogn, vandoverrisling, vinkeltankdæksel.
Vi ønsker os, at De er en tilfreds WACKER kunde. For at sikre en konstant optimal funktion og præstationsberedskab af Deres WACKER
skæremaskine og for at garantere Deres personlige sikkerhed, vil vi
bede Dem om følgende:
Læs nærværende betjeningsvejledning grundigt inden første ibrugtagning, og følg især sikkerhedsforskrifterne! En manglende overholdelse
kan medføre livsfarlige kvæstelser!
T01125dk.fm
6
Mange tak for Deres tillid!
2.1
Emballage
Deres WACKER skæremaskine befinder sig i en karton for at beskytte
den mod transportskader.
Kartonager er råstoffer og er således genanvendelige eller kan tilføres
råstofkredsløbet (genbrug af papiraffald).
T01125dk.fm
7
Leveringsomfang/symboler
3.
Leveringsomfang/symboler
3.1
Leveringsomfang
1. Skæremaskine
3. Kombinationsnøgle str. 13/19
4. Vinkelskruetrækker
5. Skruetrækker til indstilling af karburatoren
6. Betjeningsvejledning (ikke afbilledet)
Såfremt én af de herunder opførte komponenter ikke er indeholdt i leveringsomfanget, bedes De henvende sig til Deres forhandler!
3.2
Symboler
På maskinen og ved læsning af betjeningsvejledningen vil De støde på
følgende symboler:
T01125dk.fm
Læs betjeningsvejledningen
og vær opmærksom på advarsels- og sikkerhedshenvisningerne
Kombinationskontakt start/
stop (I/O), choker
Særlig forsigtighed og opmærksomhed!
Låst / låst op
8
Leveringsomfang/symboler
Forbudt!
Bær øjenbeskyttelse!
Bær hjelm, øjen-, mundbeskyttelse og høreværn!
Motoren startes
Bær beskyttelseshandsker!
Stands motoren!
Bær åndedrætsværn!
Forsigtig, tilbageslag
(kickback)!
Rygning forbudt!
Brændstof-olie-blanding
Ingen åben ild!
Førstehjælp
Skæreskivens omdrejningsretning!
Genbrug
Max. hastighed for skæreskivens omfang 80 m/s!
CE markering
Farlig støv- og gasemission!
Brandfare på grund af flyvegnister!
Skæreskivens dimensioner!
Anvend aldrig rundsavsklinger
Tryk dekompressionsventilen
T01125dk.fm
9
Sikkerhedshenvisninger
4.
Sikkerhedshenvisninger
4.1
Brug i overensstemmelse med formålet
Skæremaskine
Skæremaskinen må kun anvendes udendørs til at skære/afkorte egnede materialer med den skæreskive, som er godkendt i forbindelse med
aggregatet.
Ikke tilladt arbejdsteknik:
Skæremaskinens skæreskiver må ikke anvendes til slibning (afslibning af materialet med skæreskivens sideflade). Der er fare for, at
skæreskiven går itu under brugen! En montering af skæremaskinerne
med savklinger, knive, børster osv. er forbudt.
Ikke tilladte brugere:
Personer, som ikke er fortrolige med betjeningsvejledningen, børn,
unge samt personer, som er påvirket af alkohol, narkotika eller medikamenter, må ikke anvende aggregatet.
4.2
Almindelige henvisninger
4.2.1
For at kunne garantere en sikker håndtering skal operatøren ubetinget læse nærværende betjeningsvejledning (også selvom vedkommende allerede måtte have erfaring med en skæremaskine)
for at gøre sig fortrolig med håndteringen af denne skæremaskine. Utilstrækkeligt informerede operatører kan bringe sig selv og andre personer i fare med en fagligt ukorrekt betjening.
1
SV00080dk.fm
4.2.2
Skæremaskinen må kun lånes ud til brugere, som har erfaring med en
skæremaskine. Samtidig skal betjeningsvejledningen udleveres.
4.2.3
Førstegangsbrugere bør blive oplært af en fagmand for at gøre sig fortrolige med egenskaberne i forbindelse med motordreven skæring.
4.2.4
Børn og unge under 18 år må ikke betjene skæremaskinen. Unge over
16 år er undtaget fra forbudet, hvis de er under opsyn af en fagkyndig
person i forbindelse med deres uddannelse.
4.2.5
Arbejdet med skæremaskinen kræver fuld opmærksomhed.
4.2.6
Arbejd altid kun i god legemlig tilstand. Træthed kan ligeledes føre til
uopmærksomhed. Der kræves særlig megen opmærksomhed hen
imod arbejdstidens ende. Gennemfør alt arbejde roligt og omhyggeligt.
Operatøren er ansvarlig over for tredjemand.
10
Sikkerhedshenvisninger
4.2.7
Arbejd aldrig under påvirkning af alkohol, narkotika, medikamenter eller andre stoffer, som kan have en indflydelse på Deres behændighed
og dømmekraft.
2
4.2.8
Ved arbejde i en let antændelig vegetation og ved tørhed skal der være
en ildslukker ved hånden (brandfare).
4.2.9
Der må kun skæres i asbest eller stoffer, som kan frigive giftstoffer, efter varsling herom og under opsyn af de kompetente myndigheder eller
den autoriserede person med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det anbefales indtrængende at bruge støvbindende midler.
4.2.10
Ved slibning, savning, smergling, boring og øvrige byggeaktiviteter opstår der støvpartikler, som kan indeholde kemikalier. Disse kemikalier
gælder som kræftfremkaldende (i US-staten Kalifornien) og kan medføre medfødte skavanker og andre forplantningsskader. Blandt disse
kemikalier kan nævnes:
∗
Bly af lakke på blybasis
∗
Kvartsstøv af mursten, cement samt andre byggematerialer, som bruges ved muring
∗
Arsen og krom af kemisk behandlet træ
Risikoen, som dette arbejde medfører, er forskelligt stor og afhænger
af, hvor ofte arbejdet udføres.
For at begrænse risikoen så vidt muligt: Udluft arbejdspladsen godt og
arbejd kun med godkendt sikkerhedsudstyr, f. eks. med støvbeskyttelsesmasker, som filtrerer mikroskopiske partikler fra.
4.3
SV00080dk.fm
Personligt beskyttelsesudstyr
4.3.1
For at undgå skader ved hoved, øjne, hånd, fod samt hørelidelser skal
de i det efterfølgende beskrevne personlige værnemidler og beskyttelsesmidler bæres.
4.3.2
Tøjet skal være formålstjenligt, dvs. tætsluttende, men ikke hindrende.
Især ved skæring af metal må der ikke bæres tøj, som materialekorn
kan sætte sig fast i (opsmurte bukser, hhv. jakker og bukser med
åbentstående lommer, osv.).
4.3.3
Bær ingen kropssmykker eller tøj, som kan sidde fast eller som afleder
operatørens opmærksomhed fra skæreprocessen.
11
Sikkerhedshenvisninger
3
4.3.4
Ved samtlige arbejder skal der bæres en beskyttelseshjelm (A). Beskyttelseshjelmen skal jævnligt kontrolleres for beskadigelser og udskiftes efter max. 5 år. Anvend kun godkendte beskyttelseshjelme.
4.3.5
Hjelmens ansigtsskærm (B) holder slibestøv og materialekorn væk.
For at undgå beskadigelser af øjne og ansigt skal der altid bæres hhv.
en øjenbeskyttelse (C) og ansigtsskærm under arbejdet med skæremaskinen.
4.3.6
For at undgå hørelidelser skal der altid bæres egnet personligt høreværn. (Høreværn (D), kapsler, voksvat osv.). Oktavbåndsanalyse på
forespørgsel.
4
SV00080dk.fm
4.3.7
Ved tørskæring af stenmateriale (sten, beton o.l.), som producerer fint
støv, skal der ubetinget bæres en forskriftsmæssig åndedrætsbeskyttelse (E).
4.3.8
Arbejdshandsker (F) af fint læder hører til det forskriftsmæssige udstyr og skal konstant bæres under arbejde med skæremaskinen.
12
Sikkerhedshenvisninger
5
SV00080dk.fm
4.3.9
Under arbejde med skæremaskinen skal der hhv. bæres sikkerhedssko og sikkerhedsstøvler (G) med skridsikker sål og stålnæse samt
benbeskyttelse. Sikkerhedsfodtøjet med indlæg til skærebeskyttelse
beskytter mod snitsår og garanterer, at De står sikkert.
4.3.10
Bær altid en arbejdsdragt (H) af fast materiale og med tilstrækkelig
flammehæmning ved alt arbejde!
13
Sikkerhedshenvisninger
4.4
Driftsmidler/tanker
4.4.1
Find en sikker og jævn plads inden optankning. Optankning på et stillads, en materialebunke eller lignende er forbudt!
4.4.2
Motoren skal slukkes inden optankning af skæremaskinen.
6
4.4.3
Rygning og åben ild er ikke tilladt (6).
4.4.4
Lad maskinen køle af inden optankning.
4.4.5
Brændstoffer kan indeholde opløsningsmiddellignende substanser.
Undgå hud- og øjenkontakt med mineralolieprodukter. Bær handsker
under optankning (ikke arbejdshandskerne). Skift og rengør beskyttelsestøjet jævnligt. Undlad at indånde brændstofdampene. Indåndingen
af brændstofdampe kan forårsage legemlige skader.
4.4.6
Undlad at spilde brændstof. Hvis der spildes brændstof, skal skæremaskinen omgående rengøres. Lad ikke brændstoffet komme i berøring med tøjet. Hvis der kommer brændstof på tøjet, skal tøjet
omgående skiftes.
4.4.7
Sørg for, at der ikke kommer brændstof ned i jorden (miljøbeskyttelse).
Benyt et egnet underlag.
4.4.8
Optankning må ikke finde sted i lukkede rum. Brændstofdampe samler
sig i bunden (eksplosionsfare).
4.4.9
Luk brændstoftankens låseskrue godt.
3 meter
7
4.4.10 Til opstart af skæremaskinen skiftes placeringen (mindst 3 meter fra
optankningspladsen) (7), dog ikke i skæreskivens forlængede drejeområde (flyvegnisternes retning).
4.4.11 Brændstoffer kan ikke lagres i ubegrænset lang tid. Køb kun de mængder, som skal bruges inden for den nærmeste fremtid.
4.4.12 Anvend kun brændstof og olie, som er frigivet af WACKER, se kapitel
Tekniske data.
SV00080dk.fm
14
Sikkerhedshenvisninger
4.4.13
Ved fremstilling af det rigtige benzin-olie-blandingsforhold skal der altid først påfyldes olie og derefter benzin i blandingsbeholderen.
4.4.14
Brændstof må kun transporteres og opbevares i godkendte og markerede dunke.
Brændstoffet må ikke gøres tilgængeligt for børn.
4.5
Idrifttagning
4.5.1
Der må ikke arbejdes alene, til nødstilfælde skal der være personer i nærheden (hørevidde).
4.5.2
Ved brug af skæremaskinen i boligområder skal forskrifterne om støjbekæmpelse overholdes.
4.5.3
Skæremaskinen må ikke anvendes i nærheden af brændbart materiale eller eksplosionsfarlige gasser. Der er risiko for gnistdannelse.
30 m
= Bær beskyttelsesudstyr
8
4.5.4
Forvis Dem om, at personer, som opholder sig i mindre end 30 m afstand fra arbejdspladsen (f.eks. hjælpekræfter) bærer beskyttelsesudstyr (se "Personligt beskyttelsesudstyr") (8). Børn og andre personer
skal overholde en minimumsafstand på 30 m fra skæremaskinens arbejdsområde. Vær også opmærksom på dyr (9).
9
SV00080dk.fm
15
Sikkerhedshenvisninger
4.5.5
Inden arbejdets påbegyndelse kontrolleres det, at skæremaskinen
fungerer korrekt og forskriftsmæssigt og at dens tilstand er driftssikker!
Kontrollér især følgende punkter: Skæreskivens tilstand (revnede, beskadigede eller bøjede skæreskiver udskiftes omgående), korrekt
monteret skæreskive, beskyttelsesskærm i indgreb, fast monteret kilerembeskyttelse, korrekt kileremsspænding, gasarmen og gasarmspærrens funktion er letgående, rene og tørre håndgreb,
kombinationskontaktens funktion.
4.5.6
4.6
Tag først skæremaskinen i drift efter en komplet montering og kontrol.
Principielt må skæremaskinen kun bruges, når den er komplet monteret!
Skæreskiver
4.6.1
Beskyttelsesskærmen skal altid være monteret. Udskift kun skæreskiven, når motoren er slukket!
Ved brug af diamant-skæreskiver skal den anbragte markering for drejeretningen ubetinget overholdes.
10
4.6.2
Skæreskiver er kun beregnet til skæring ved radial belastning. Brug aldrig skæreskivens sideflader til slibning, idet der er brudfare! (10).
Min. 5 m
11
SV00080dk.fm
16
Sikkerhedshenvisninger
VIGTIGT:
Et retningsskift (radier under 5 m), tryk i siden eller drejning af skæremaskinen under skæreprocessen er forbudt (11)!
4.6.3
Skæreskiver må kun anvendes til skæring af de dertil beregnede materialer. Alt efter materiale (metal eller beton) skal den pågældende
skivetype vælges.
4.6.4
Den indvendige boring skal nøjagtigt passe til akslen. En større indvendig boring skal udlignes med en mellemring.
4.6.5
Skæreskiven skal være godkendt til håndfri skæring med en 400 mm
skivediameter op til hhv. 3850 1/min og 80 m/s, hhv. 350 mm skivediameter op til 4370 1/min og 80 m/s eller med 300 mm skivediameter til
hhv. 5100 1/min og 80 m/s. Der må kun bruges skæreskiver, som opfylder EN 12413 eller EN 13236.
12
4.6.6
Skæreskiven skal være fuldstændig ubeskadiget (12). Kontrol ved
hjælp af en klangprøve med et træstykke.
Træk altid fastgørelsesskruen til skæreskiven med 30 Nm, idet skæreskiven ellers risikerer at blive fordrejet.
4.6.7
Inden start skal føreren af skæremaskinen indtage et sikkert ståsted.
13
SV00080dk.fm
4.6.8
Skæremaskinen må kun startes som beskrevet i betjeningsvejledningen (13). Sæt altid venstre fod i håndgrebet og tag fat i bøjlegrebet
med tommelfingeren. Andre startteknikker er ikke tilladt.
4.6.9
Ved igangsætning skal maskinen have sikker støtte og holdes fast.
Skæreskiven skal herved stå frit.
17
Sikkerhedshenvisninger
4.6.10 Inden første skæreproces skal en ny skæreskive testes i mindst 60 sekunder ved det angivne max. omdrejningstal, herved må ingen kropsdele eller personer opholde sig i skæreskivens forlængede
drejeområde.
4.6.11 Under arbejdet skal skæremaskinen holdes fast med begge hænder. Højre hånd holdes ved det bageste greb og venstre hånd ved bøjlegrebet. Hold fast i grebene med tommelfingrene.
4.6.12 Når gasarmen slippes, kører skæreskiven endnu i kort tid (efterløbseffekt).
4.6.13 Sørg hele tiden for at stå sikkert.
4.6.14 Skæremaskinen skal betjenes således, at der ikke kan indåndes røggasser. Der må ikke arbejdes i lukkede rum eller dybe grøfter (fare for
forgiftning).
4.6.15 Sluk omgående for motoren, hvis De kan mærke forandringer af aggregatets egenskaber.
*Vedligeholdelse
*Optankning
*Udskiftning af skæreskiven
*Ommontering af skæreanorning
*Arbejdspause
*Transport
*Ud-af-brug-tagning
14
4.6.16 Sluk for motoren inden kontrol af kileremsspændingen, til efterspænding, til udskiftning af skæreskiven, til ommontering af
skæreanordningen (hhv. yderste og midterste position) og ved fjernelse af fejl (14).
4.6.17 Ved en hørbar eller mærkbar forandring af skæreegenskaberne skal
der omgående slukkes for motoren, og skæreskiven skal kontrolleres.
4.6.18 I arbejdspauser og efter afsluttet arbejde skal skæremaskinen slukkes
(14) og placeres således, at skæreskiven står frit og ingen bliver bragt
i fare.
4.6.19 Den opvarmede skæremaskine må ikke stilles i det tørre græs eller
ovenpå brændbare genstande. Lyddæmperen afgiver enorm meget
varme (brandfare).
4.6.20 VIGTIGT: Efter vådskæringen skal der først slukkes for vandoverrisling, og skæreskiven skal efterfølgende køre i mindst 30 sekunder, for
at der slynges vand af, og korrosionen forhindres.
SV00080dk.fm
18
Sikkerhedshenvisninger
4.7
Tilbageslag (kickback) og indtrækning
4.7.1
Arbejdet med skæremaskinen kan føre til farlige tilbageslag eller indtrækning.
15
4.7.2
Tilbageslaget opstår, når skæreskivens øvre område bruges til skæring (15).
4.7.3
Herved slynges skæremaskinen ukontrolleret hen imod skæremaskinens fører med høj energi eller accelereres (fare for at komme til
skade!).
For at undgå tilbageslag skal følgende overholdes:
4.7.4
Der må aldrig skæres med det område, som er markeret i billede 15!
Ved indsætning i allerede påbegyndte interfaces skal De være meget
forsigtig!
4.7.5
Indtrækningen sker, når interfacet indsnævres (revne eller arbejdsemne, som står under spænding).
4.7.6
Herved slynges skæremaskinen ukontrolleret fremad med høj energi
(fare for at komme til skade!).
For at undgå indtrækning skal følgende overholdes:
4.7.7
Skæreprocessen og den nye indsætning skal altid udføres ved maksimalt omdrejningstal i allerede påbegyndte interfaces.
16
4.7.8
SV00080dk.fm
Arbejdsemnet skal altid støttes således, at interfacet står under trækspænding (16) for at skæreskiven ikke klemmes ved den yderligere
skæring.
19
Sikkerhedshenvisninger
4.7.9
Ved påbegyndelse af skæreprocessen skal skæreskiven altid føres
hen til arbejdsemnet forsigtigt og uden stød.
4.7.10 Skær aldrig flere arbejdsemner på en gang! Sørg for, at der ikke røres
ved et andet arbejdsemne under skæringen.
4.8
Arbejdsegenskaber og -teknik
4.8.1
Inden arbejdet påbegyndes, kontrolleres arbejdsområdet for mulige farekilder (elektriske kabler, antændelige stoffer). Markér arbejdsområdet tydeligt (opstil f.eks. advarselsskilte eller anbring afspærringer).
4.8.2
Hold skæremaskinen med et fast greb ved forreste og bageste håndgreb, når den er i drift. Lad aldrig skæremaskinen køre uden opsyn!
4.8.3
Betjen så vidt muligt skæremaskinen med spindlens nominelle omdrejningstal (se siden "Tekniske data").
4.8.4
Arbejd kun ved gode syns- og lysforhold. Vær især opmærksom på
glathed, fugtighed, is og sne (risiko for udskridning).
4.8.5
Arbejd aldrig på ustabile undergrunde. Vær opmærksom på forhindringer i arbejdsområdet, for at snuble! Sørg hele tiden for at stå sikkert.
17
SV00080dk.fm
4.8.6
Skær aldrig højere end skulderhøjde (17).
4.8.7
Skær aldrig, mens De står på en stige (17).
4.8.8
Udfør aldrig arbejder med skæremaskinen, mens De står på et stillads.
4.8.9
Arbejd ikke, mens De er for langt foroverbøjet. Gå ned i knæ, når De
stiller skæremaskinen ned eller tager den op. Lad være med at bukke
Dem.
20
Sikkerhedshenvisninger
18
4.8.10
Før skæremaskinen således, at ingen kropsdel befinder sig i skæreskivens forlængede drejeområde (18).
4.8.11
Skæreskiver må kun anvendes til skæring af de dertil beregnede materialer.
4.8.12
Anvend ikke skæremaskinen til at løfte rester af arbejdsemner og øvrige genstande af og skovle dem væk, når disse skal fjernes.
Pas på, fare for kvæstelser! Rengør skæreområdet for fremmedlegemer som sten, søm osv. inden skæreprocessen. Fremmedlegemer
kan blive slynget væk og kan føre til kvæstelser.
4.9
4.8.13
Ved afkortning af arbejdsemner skal der bruges et sikkert underlag,
som om nødvendigt skal sikres mod at glide til siden. Arbejdsemnet
må ikke holdes fast med foden eller af en anden person.
4.8.14
Runde arbejdsemner skal ubetinget sikres, således at de ikke drejes
under skæringen.
4.8.15
Manuelt styrede skæremaskiner må kun anvendes ved behov med en
skæreanordning i yderposition. Skæremaskinen har et fordelagtigt
tyngdepunkt, når skæreanordningen er i midterposition, hvorved det
undgås, at man bliver for hurtigt træt.
Henvisninger vedrørende brugen af skæreskiver af
kunstharpiks
VIGTIGT!
SV00080dk.fm
4.9.1
Skæreskiver af kunstharpiks har den egenskab, at de optager fugt.
Ved optagningen af fugt opstår der en ubalance ved skæreskivens
hurtige drejning. Ubalancen medfører, at skiven går itu.
4.9.2
Skæreskiver af kunstharpiks må ikke afkøles med vand eller en anden
væske.
4.9.3
Skæreskiver af kunstharpiks må ikke udsættes for en for høj luftfugtighed eller regn!
21
Sikkerhedshenvisninger
4.9.4
Skæreskiver af kunstharpiks må kun anvendes indtil udløb af deres
mindste holdbarhedsdato! Tidsrummet (kvartal/år) er prægestanset på
skæreskivens holderring.
EKSEMPEL: 04 / 2007
Denne skæreskive kan ved korrekt brug og korrekt opbevaring anvendes til og med 4. kvartal 2007.
4.10 Skæring af metaller
VIGTIGT!
Bær forskriftsmæssig åndedrætsbeskyttelse!
Der må kun skæres i stoffer, som kan frigive giftstoffer, efter varsling
herom og under opsyn af de kompetente myndigheder eller den autoriserede person.
19
FORSIGTIG!
Metaller opvarmes og smeltes ved berøringspunktet på grund af den
hurtige drejning af skæreskiven. Sving beskyttelsesskærmen nedad
så langt som muligt bag ved snittet (19) for at lede flyvende gnister så
langt frem som muligt, væk fra operatøren (øget brandfare!).
4.10.1 Bestem skæreretningen, markér den og sæt skæreskiven til materialet
ved middelt omdrejningstal, og skær først videre med fuld kraft og forhøjet tryk, når der er skåret en styrenot.
4.10.2 Snittet må kun føres lige og må ikke kantes, idet skiven ellers kan gå
itu.
4.10.3 Et sikkert og glat snit opnås bedst ved at trække skæremaskinen eller
ved at bevæge den frem og tilbage. Skæreskiven må ikke "skubbes"
hen til materialet.
SV00080dk.fm
22
Sikkerhedshenvisninger
20
4.10.4
Massive rundstave skæres helst trinvist (20).
4.10.5
Tynde rør kan uden videre skæres med synkende snit.
4.10.6
Rør med en stor diameter behandles ligesom massive stave. For at
undgå kantning og for bedre at kunne kontrollere skæreprocessen må
skæreskiven ikke føres for langt ned i materialet. Lav altid et fladt snit
hele vejen rundt.
4.10.7
Slidte skæreskiver med en lille diameter har en mindre omkredshastighed ved samme omdrejningstal og er derfor dårligere til at skære.
21
4.10.8
Skær dobbelt-T-holdere eller vinkeljern trinvist, se skizze 21.
4.10.9
Båndstål eller stålplader skæres ligesom rør: Med flade træk og en
lang skæreflade.
22
SV00080dk.fm
23
Sikkerhedshenvisninger
4.10.10 Lav altid først en lille kærv på tryksiden af materiale, som står under
spænding (støttet eller indmuret materiale), og skær det derefter fra
træksiden for undgå en klemning af skæreskiven (22). Materiale, som
skal skæres af, skal sikres mod at falde ned!
VIGTIGT!
I tilfælde af en formodet forspænding skal De være forberedt på et tilbageslag af materialet, og De skal forinden sikre, at De har mulighed
for at undvige.
Man skal være særlig forsigtig på skrotpladser, på ulykkessteder eller
ved uordnede materialestapler. Materiale, som står under spænding,
som glider eller brister, reagerer uforudsigeligt. Materiale, som skal
skæres af, skal sikres mod at falde ned (22)! Vær opmærksom ved arbejdet og arbejd kun med et teknisk korrekt aggregat.
Overhold de gældende forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker
fra den faglige sammenslutning og forsikringen.
4.11 Skæring af sten, beton, asbest eller asfalt
VIGTIGT!
Bær forskriftsmæssig åndedrætsbeskyttelse!
Der må kun skæres i asbest eller stoffer, som kan frigive giftstoffer, efter varsling herom og under opsyn af de kompetente myndigheder eller
den autoriserede person. Ved skæring af forspændte og armerede betonpæle skal man rette sig efter anvisninger og standarder fra hhv. de
pågældende myndigheder og producenterne af komponenterne. Skæringen af armeringsjernet skal udføres i den forskriftsmæssige rækkefølge og under hensyntagen til de pågældende sikkerhedsforskrifter.
SV00080dk.fm
24
Sikkerhedshenvisninger
HENVISNING!
Mørtelpuds, sten eller beton forårsager meget fint støv under skæringen. For at forlænge skæreskivens levetid (afkøling), for en bedre visuel kontrol og for at undgå en for høj støvudvikling må vådskæring
foretrækkes frem for tørskæring. Derved skal skæreskiven på begge
sider overrisles jævnt med vand. I WACKER programmet finder De det
rigtige udstyr til ethvert anvendelsesformål i forbindelse med vådskæring.
4.11.1
Rengør skæreområdet for fremmedlegemer som sten, søm osv. inden
skæreprocessen.
Vigtigt: Vær ubetinget opmærksom på elektriske kabler!
23
Ved skæreskivens hurtige drejning hives materiale ud ved berøringspunktet og slynges ud af skærerillen. Sving beskyttelsesskærmen
nedad så langt som muligt bag ved snittet (23) for at lede de afskårne
partikler af arbejdsemnet så langt frem som muligt, væk fra operatøren.
4.11.2
Markér skæreprocessen og slib en ca. 5 mm dyb rille over hele længden med halv kraft, som nøjagtigt styrer skæremaskinen ved den efterfølgende skæreproces.
24
HENVISNING:
Ved lange lige snit anbefales det at bruge føringsvognen (24). Den muliggør en nem og lige styring af skæremaskinen ved kun lille opbydelse
af kraft.
SV00080dk.fm
25
Sikkerhedshenvisninger
25
4.11.3 Ved tilpasning af stenplader kan man nøjes med at anbringe en flad rille (undgåelse af unødvendig støvudvikling) for derefter at slå det overstående stykke rent af på et jævnt underlag (25).
VIGTIGT!
Ved afkortningssnit, åbninger, udskæringer osv. skal skæreretningen
og rækkefølgen på de snit, der skal udføres, ubetinget fastsættes for
at undgå, at skæreskiven klemmes af den udskårne del, samt for at
undgå kvæstelser på grund af nedfaldende dele.
4.12 Transport og opbevaring
26
4.12.1
Ved transport og skift af et opstillingssted under arbejdet skal
skæremaskinen slukkes (26).
4.12.2 Bær aldrig rundt på skæremaskinen, mens motoren er tændt eller
skæreskiven er i gang!
4.12.3 Bær kun skæremaskinen ved bøjlegrebet. Skæreskiven peger bagud
(26). Undgå at komme i berøring med lyddæmperen (forbrændinger).
4.12.4 Brug en trillebør eller en vogn ved transport over længere distancer.
4.12.5 Ved transport i motorkøretøjer skal De sørge for, at skæremaskinen
står sikkert, således at der ikke kan løbe brændstof ud. Afmontér altid
skæreskiven ved transport i motorkøretøjer.
4.12.6 Opbevar skæremaskinen sikkert i et tørt rum. Den må ikke opbevares
udendørs. Afmontér altid skæreskiven. Skæremaskinen må ikke gøres
tilgængelig for børn.
SV00080dk.fm
26
Sikkerhedshenvisninger
4.12.7
Før en længerevarende opbevaring og før forsendelse af skæremaskinen skal kapitlet "Periodiske vedligeholdelses- og plejehenvisninger" ubetinget overholdes. Brændstoftanken skal
tømmes, og karburatoren skal køres tom i hvert tilfælde.
4.12.8
Vær omhyggelig ved opbevaringen af skæreskiver:
4.12.9
Rengør og tør dem grundigt.
VIGTIGT:
Skæreskiver af kunstharpiks må ikke rengøres med vand eller andre
væsker!
4.12.10 Opbevar dem altid fladt liggende.
4.12.11 Fugt, frost, direkte sollys, høje temperaturer eller temperatursvingninger skal undgås, idet der ellers er fare for brud eller splinter!
4.12.12 Inden fornyet brug af skæreskiver af kunstharpiks skal De være opmærksom på den mindste holdbarhedsdato (prægning på holderringen - kvartal/år). Ved overskridelse af den mindste holdbarhedsdato
må skæreskiven ikke anvendes.
4.12.13 Nye eller opbevarede skæreskiver skal altid kontrolleres for beskadigelse inden brug og skal testes i mindst 60 sekunder ved angivet max.
omdrejningstal inden den første skæreproces, derved må ingen kropsdel og ingen person befinde sig i skæreskivens forlængede drejeområde.
4.13 Vedligeholdelse
27
SV00080dk.fm
4.13.1
Sluk for skæremaskinen ved ethvert vedligeholdelsesarbejde (27)
og træk tændrørshætten!
4.13.2
Skæremaskinens driftssikre tilstand skal altid kontrolleres, inden arbejdet påbegyndes. Sørg især for en forskriftsmæssigt monteret skæreskive. Forvis Dem om, at skæreskiven er ubeskadiget og egnet til det
pågældende anvendelsesformål.
4.13.3
Maskinen skal betjenes med så lidt støj og så få røggasser som muligt.
Herved skal der især sørges for en korrekt indstilling af karburatoren.
4.13.4
Rengør skæremaskinen jævnligt.
4.13.5
Kontrollér jævnligt, om tankdækslet er tæt.
27
Sikkerhedshenvisninger
4.13.6 Overhold de gældende forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker
fra den faglige sammenslutning og forsikringen. Foretag under ingen
omstændigheder byggemæssige ændringer ved skæremaskinen! Dette ville udgøre en fare for Deres sikkerhed!
4.13.7 Vedligeholdelses- og plejearbejder må kun udføres i det omfang, de er
beskrevet i denne betjeningsvejledning. Alle andre arbejder skal overtages af WACKER service.
4.13.8 Anvend kun reservedele og tilbehør fra WACKER.
Ved brug af reservedele, tilbehør og skæreskiver, som ikke stammer
fra WACKER, skal der regnes med en øget risiko for ulykker. Ved
ulykker eller skader med tilbehør, som ikke stammer fra
WACKER, bortfalder ethvert ansvar.
4.14 Førstehjælp
29
I tilfælde af en eventuelt indtrædende ulykke bør der altid forefindes en
forbindingskasse i henhold til DIN 13164 på arbejdspladsen. Materiale, som tages ud af den, skal erstattes omgående.
Hvis De rekvirerer hjælp, skal der gives følgende oplysninger:
SV00080dk.fm
∗
Hvor skete det
∗
Hvad skete der
∗
Hvor mange tilskadekomne
∗
Hvilken form for kvæstelse
∗
Hvem ringer!
28
Sikkerhedshenvisninger
HENVISNING!
Hvis personer med kredsløbsforstyrrelser udsættes for vibrationer for
ofte, kan dette føre til beskadigelser af blodkar eller nervesystemet.
Følgende symptomer kan optræde som følge af vibrationer ved fingre,
hænder eller håndled: Kropsdelene "sover", kilder, gør ondt, primer,
hudfarven eller huden forandrer sig.
Hvis disse symptomer konstateres, skal De henvende Dem til en læge.
4.15 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse
Tænk på miljøet!
Bortskaf brugte eller defekte skæreskiver i henhold til de lokale affaldsregler. For at forebygge et misbrug skal de skæreskiver, som ikke længere kan anvendes, ødelægges inden bortskaffelsen.
Når aggregatet ikke kan bruges længere, skal det bortskaffes og genbruges på miljørigtig vis. Få evt. informationer hos Deres kommunekontor.
SV00080dk.fm
29
Tekniske data
5.
Tekniske data
Artikel-nr.
BTS 930L3
BTS 935L3
0610073
0610074
Slagvolumen
cm3
64
Boring
mm
47
Slag
mm
37
Max. effekt
kW
3,3
Max. moment
Nm
4,0
Ubelastet omdr.tal
1/min
2.500
Omdrejningstal for indkobling
1/min
3.800
Nedreguleringshastighed
1/min
9.350
Spindlens nominelle omdrejningstal
1/min
4.300
dB (A)
97
Lydtryksniveau LpA eq i henhold til EN 1454 1) 4)
Lydtryksniveau
LWA
Svingaccelerationen ah,w i henhold til EN 1454
- Bøjlegreb (tomgang / spindlens nominelle omdrejningstal)
- Håndgreb (tomgang / spindlens nominelle
omdrejningstal)
m/s2
Ved brug af føringsvognen FBTS:
Svingaccelerationen ah,w i henhold til EN 1454
(ved føringsvognen)
109 dB(A)
6/5
8/6
2,5
m/s2
Tændingssystem (med begrænset omdrejningstal)
Type
Elektronisk
Tændrør
Type
NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F /
CHAMPION RCJ 6Y
mm
0,5
Brændstofforbrug ved max. effekt i henhold til
ISO 8893
l/h
2,1
Spec. forbrug ved max. effekt i henhold til
ISO 8893
g/kWh
500
l
1,1
Elektrodeafstand
Brændstoftank-indhold
50:1
Blandingsforhold brændstof/2-takt-olie 5)
Skæreskive til max. 80 m/s 2)
mm
300 / 20,0 / 53)
350 / 25,4 / 53)
Spindeldiameter
mm
20,0
25,4
kg
10,0
10,2
Skæremaskinens vægt (tom tank, uden skæreskive)
1)
2
)
3)
4)
5
)
Dataene tager i lige dele højde for driftstilstandene tomgang og max. omdrejningstal.
Omkredshastighed ved max. omdrejningstal.
Udvendig diameter / holderboring / tykkelse.
På arbejdspladsen (betjeningsrør).
Brug kun 2-takt-motorolie af specifikationen JASO FC eller ISO L-EGD!
TD00741dk.fm
30
Tekniske data
Artikel-nr.
BTS
1030L3
BTS
1035L3
BTS
1035L3
0610075
0610076
0610182
0008912
Slagvolumen
cm3
73
Boring
mm
50
Slag
mm
37
Max. effekt
kW
4,2
Max. moment
Nm
5,0
Ubelastet omdr.tal
1/min
2.500
Omdrejningstal for indkobling
1/min
3.800
Nedreguleringshastighed
1/min
9.350
Spindlens nominelle omdrejningstal
1/min
4.300
dB (A)
99
Lydtryksniveau LpA eq i henhold til EN 1454 1) 4)
Lydtryksniveau
LWA
Svingaccelerationen ah,w i henhold til EN 1454
- Bøjlegreb (tomgang / spindlens nominelle omdrejningstal)
- Håndgreb (tomgang / spindlens nominelle omdrejningstal)
m/s2
Ved brug af føringsvognen FBTS:
Svingaccelerationen ah,w i henhold til EN 1454
(ved føringsvognen)
110 dB(A)
7/5
8/7
2,5
m/s2
Tændingssystem (med begrænset omdrejningstal)
Type
Elektronisk
Tændrør
Type
NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F /
CHAMPION RCJ 6Y
mm
0,5
Brændstofforbrug ved max. effekt i henhold til
ISO 8893
l/h
2,7
Spec. forbrug ved max. effekt i henhold til
ISO 8893
g/kWh
500
l
1,1
Elektrodeafstand
Brændstoftank-indhold
50:1
Blandingsforhold brændstof/2-takt-olie 5)
Skæreskive til max. 80 m/s 2)
mm
300 / 20,0 /
53)
350 / 25,4 /
53)
350 / 20,0 /
53)
Spindeldiameter
mm
20,0
25,4
20,0
kg
10,0
Skæremaskinens vægt (tom tank, uden skæreskive)
1
)
2)
3)
4
)
5
)
10,2
Dataene tager i lige dele højde for driftstilstandene tomgang og max. omdrejningstal.
Omkredshastighed ved max. omdrejningstal.
Udvendig diameter / holderboring / tykkelse.
På arbejdspladsen (betjeningsrør).
Brug kun 2-takt-motorolie af specifikationen JASO FC eller ISO L-EGD!
TD00741dk.fm
31
Tekniske data
BTS 1140L3
Artikel-nr.
0610078
Slagvolumen
cm3
81
Boring
mm
52
Slag
mm
38
Max. effekt
kW
4,5
Max. moment
Nm
5,2
Ubelastet omdr.tal
1/min
2.500
Omdrejningstal for indkobling
1/min
3.800
Nedreguleringshastighed
1/min
9.350
Spindlens nominelle omdrejningstal
1/min
3.750
Lydtryksniveau LpA eq i henhold til EN 1454 1) 4)
dB (A)
98,3
Lydtryksniveau
LWA
108 dB(A)
Svingaccelerationen ah,w i henhold til EN 1454
- Bøjlegreb (tomgang / spindlens nominelle omdrejningstal)
- Håndgreb (tomgang / spindlens nominelle omdrejningstal)
m/s2
5,6 / 6,3
8,8 / 6,0
Ved brug af føringsvognen FBTS:
Svingaccelerationen ah,w i henhold til EN 1454
(ved føringsvognen)
m/s2
Tændingssystem (med begrænset omdrejningstal)
Type
Elektronisk
Tændrør
Type
NGK BPMR 7A /
BOSCH WSR 6F /
CHAMPION
RCJ 6Y
Elektrodeafstand
mm
0,5
Brændstofforbrug ved max. effekt i henhold til
ISO 8893
l/h
2,9
Spec. forbrug ved max. effekt i henhold til ISO 8893
g/kWh
500
l
1,1
Brændstoftank-indhold
2,5
50:1
Blandingsforhold brændstof/2-takt-olie 5)
Skæreskive til max. 80 m/s 2)
mm
400/25,4/53)
Spindeldiameter
mm
25,4
kg
10,6
Skæremaskinens vægt (tom tank, uden skæreskive)
1) Dataene tager i lige dele højde for driftstilstandene tomgang og max. omdrejningstal.
2) Omkredshastighed ved max. omdrejningstal.
3) Udvendig diameter / holderboring / tykkelse.
4) På arbejdspladsen (betjeningsrør).
5
) Brug kun 2-takt-motorolie af specifikationen JASO FC eller ISO L-EGD!
TD00741dk.fm
32
Delenes betegnelse
6.
Delenes betegnelse
Typeskilt
Oplyses ved bestillinger af
reservedele!
T01126dk.fm
33
Delenes betegnelse
1 Håndgreb
2 Filterdæksel til luftfilter og tændrørshætte
3 Dæksellås
4 Bøjlegreb
5 Lyddæmper
6 Beskyttelsesskærm
7 Greb beskyttelsesskærm
8 Indstillingsskrue til kileremmenes spænding
9 Fastgørelsesmøtrikker
10 Fod
11 Åbning til indstilling af karburator
12 Typeskilt
13 Tank med håndbeskyttelse
14 Dekompressionsventil
15 Startergreb
16 Luft-indsugningsåbning
17 Kombinationskontakt "Start/stop" (I/O), choker
18 Låseknap til halv kraft
19 Sikkerhedsspærretast
20 Gasarm
21 Brændstof-tankdæksel
22 Ventilatorhus med starteranordning
23 Skæreskive
24 Fastgørelsesskrue til skæreskive
25 Spændeskive
26 Modholderåbning
T01126dk.fm
34
Idrifttagning
7.
Idrifttagning
30
VIGTIGT:
Ved alle arbejder ved skæremaskinen skal motoren ubetinget slukkes, tændrørshætten trækkes, og der bæres beskyttelseshandsker!
VIGTIGT:
Skæremaskinen må først startes efter komplet montering
og kontrol!
Brug det monteringsværktøj, som er indeholdt i leveringsomfanget, til
følgende arbejder:
31
1 Kombinationsnøgle str. 13/19
2 Vinkelskruetrækker
3 Skruetrækker til indstilling af karburatoren
4 Adapterring (ikke generelt i leveringsomfang)
BEMÆRK: Kun for modellen BTS 1140L3
Intet luftfilter monteret!
Olieret skumstoffilter (forfilter) indsættes inden ibrugtagning iht.
illustration 31! Hertil tages filterdækslet af (se kapitel Luftfiltrene
rengøres/udskiftes).
Inden isætningen skal skumstoffiltret æltes grundigt i emballagen for
at fordele olien. Fjern derefter emballagen.
T01126dk.fm
35
Idrifttagning
7.1
Montering af skæreskiven
Sæt skæremaskinen på et stabilt underlag og udfør følgende trin for
montering af skæreskiven:
32
Kontrollér skæreskiven for beskadigelser, se SIKKERHEDSHENVISNINGER. Skruen (9) skrues ud og spændeskiven (8) tages af. Skæreskiven (5) sættes på akslen (7).
HENVISNING: Skæreskivens indvendige boring skal nøjagtigt passe
til akslen. En større indvendig boring skal udlignes med en adapterring (*).
VIGTIGT:
Ved brug af diamant-skæreskiver skal drejeretningen ubetinget overholdes!
33
Spændeskiven (8) sættes på akslen, skruen (32/9) skrues med i og
strammes med håndkraft.
Skæreskiven drejes langsomt, indtil kileremskivens låseboring bliver
synlig i geararmboringen (10).
Vinkelskruetrækkeren (2) trykkes helt ind. Akslen er blokeret.
Skruen spændes med kombinationsnøglen (1).
HENVISNING: Skruen spændes 30 + 2 Nm, idet skæreskiven ellers
kan blive fordrejet under skæreprocessen.
T01126dk.fm
36
Idrifttagning
7.2
Spænd kileremmen/kontrollér spændingen
34
VIGTIGT:
En nøjagtig kileremspænding er ubetinget nødvendig for at opnå en
maksimal skæreydelse ved optimalt brændstofforbrug. En forkert kileremspænding medfører for tidlig slitage ved kileremmen og kileremskiverne eller til skader ved koblingslejet. Den nye kilerem efterspændes
først efter den første driftstime!
35
BEMÆRK: For at spænde kileremmen og kontrollere spændingen
skal begge fastgørelsesmøtrikker (11) løsnes.
For at øge spændeskruens spænding (12) drejes der mod højre (med
uret) ved hjælp af kombinationsnøglen, som er indeholdt i leveringsomfanget.
Kileremmen er korrekt indstillet, hvis møtrikken (13) står i midten af
markeringen (14).
VIGTIGT: Fastgørelsesmøtrikkerne skal ubetinget strammes (11) 30 + 2 Nm efter spændingen/kontrollen.
T01126dk.fm
37
Idrifttagning
7.3
Driftsmidler
VIGTIGT:
Aggregatet bruges med mineralolieprodukter (benzin og olie)!
Vær yderst omhyggelig ved brug af benzin.
Rygning og åben ild er ikke tilladt (eksplosionsfare).
Brændstof 50:1
+
1000 cm³ (1 liter)
5000 cm³ (5 liter)
10000 cm³ (10 liter)
20 cm³
100 cm³
200 cm³
Fremstilling af det rigtige blandingsforhold:
50:1 50 dele brændstof blandes med én
del olie.
36
Brændstofblanding
Skæremaskinens motor er en højeffektiv totaktsmotor. Den anvendes
med en blanding af brændstof og totaktsmotorolie.
Motoren er konstrueret med normal blyfri benzin med et mindste oktantal på 91 ROZ (87 R+M). Såfremt en tilsvarende brændstof ikke står
til rådighed, er det også muligt at bruge brændstof med et højere oktantal. Dette forårsager ingen fejl ved motoren.
For en optimal motordrift samt til beskyttelse af helbred og miljø skal
der altid bruges blyfrit brændstof! Der må ikke bruges brændstof, som
indeholder alkohol.
Totaktsmotorolien skal opfylde specifikationen JASO FC eller ISO
L-EGD.
T01126dk.fm
38
Idrifttagning
BEMÆRK: Til fremstilling af brændstof-olie-blandingen skal det beregnede olievolumen altid forblandes i det halve brændstofvolumen,
hvorefter det resterende brændstofvolumen tilsættes. Inden blandingen fyldes på aggregatet skal blandingen rystes grundigt.
VIGTIGT: Brændstoftankens dæksel skal åbnes forsigtigt, idet der kan
opbygges tryk!
Det er ikke nogen god idé at øge olieandelen i totaktsblandingen ud
over det angivne blandingsforhold på grund af en overdreven sikkerhedsbevidsthed, idet der derved hyppigere opstår forbrændingsrester,
som belaster miljøet og tilstopper røggaskanalen i cylindren samt lyddæmperen. Desuden stiger brændstofforbruget, mens effekten bliver
mindre.
7.4
Opbevaring af brændstof
Brændstoffer kan kun opbevares i en begrænset periode. Brændstof
og brændstofblandinger ældes på grund af fordampning især under
påvirkning af høje temperaturer. Brændstof og brændstofblandinger,
som er blevet opbevaret for længe, kan dermed føre til startproblemer
og motorskader. Køb kun de mængder brændstof, som De skal bruge
inden for de næste par måneder. Brændstof, som er blevet blandet ved
højere temperaturer, skal opbruges inden for 6-8 uger.
Brændstof må kun tørres i godkendte beholdere, opbevares køligt og sikkert!
37
UNDGÅ HUD- OG ØJENKONTAKT!
Mineralolieprodukter, også olier, affedter huden. Ved gentaget og længerevarig kontakt udtørrer huden. Forskellige hudsygdomme kan
være konsekvensen. Desuden kan der fremkaldes allergiske reaktioner.
Øjenkontakt med olie fører til irritationer. Ved øjenkontakt skal det pågældende øje skylles med klart vand.
Ved vedvarende irritation skal man straks kontakte en læge!
T01126dk.fm
39
Idrifttagning
7.5
Optankning
Brændstofblanding
38
VIGTIGT: SIKKERHEDSHENVISNINGERNE SKAL UBETINGET
OVERHOLDES!
Håndteringen af brændstoffer kræver en forsigtig og omhyggelig fremgangsmåde.
Kun ved slukket og afkølet motor!
Påfyldningsområdet skal rengøres grundigt, så der ikke kommer snavs
ind i tanken.
Læg maskinen på siden på et jævnt underlag.
Skru tankdækslet af og påfyld brændstofblandingen. Påfyld det forsigtigt for ikke at spilde noget af brændstofblandingen.
Skru tankdækslet fast på igen.
Tankdækslet og det omkringliggende område rengøres efter påfyldningen! Start eller brug aldrig aggregatet ved påfyldningsstedet! Hvis
der kommer brændstof på tøjet, skal tøjet omgående skiftes.
T01126dk.fm
40
Idrifttagning
7.6
Motoren startes
Om
nødvendigt
39
3 meter
40
VIGTIGT:
SIKKERHEDSHENVISNINGERNE skal ubetinget overholdes.
Skæremaskinen må først startes efter komplet montering og kontrol!
Hold mindst 3 m afstand fra påfyldningsstedet!
Indtag et sikkert ståsted og stil skæremaskinen således på jorden, at
skæreanordningen står frit.
41
Bring beskyttelsesskærmen (3) i en optimal position i henhold til anvendelsesformålet (se illustration).
Tag fat i grebet (2), beskyttelsesskærmen (3) kan svinges i begge pilretninger inden for stopanslagene.
T01126dk.fm
41
Idrifttagning
Vigtigt:
Vær ubetinget opmærksom på, at anslagspladens (4) yderkant og beskyttelsesskærmens kant er parallele (se pile).
Hvis ikke det er tilfældet, bedes De henvende Dem til et fagværksted.
7.6.1 Koldstart
42
Kombinationskontakten (5) trykkes opad (choker-position).
Tag fat i håndgrebet (sikkerhedsspærretasten (7) betjenes med håndfladen).
Gasarmen (8) trykkes opad og holdes.
Låseknappen (6) trykkes og gasarmen (8) slippes (gasarmen låses af
låseknappen i halvgas-position). Startventilen (4) trykkes ind.
43
Hold godt fast i bøjlegrebet med en hånd og tryk skæremaskinen ned
på jorden.
Sæt venstre fodspids i den bageste håndbeskyttelse.
Træk langsomt startersnoren ud, indtil De kan mærke modstand
(stemplet står foran det øvre dødpunkt).
Fortsæt nu med at trække hurtigt og kraftigt, indtil De kan høre, at den
første antænding sker.
Forsigtig: Startersnoren må ikke trækkes længere ud end ca. 50 cm
og føres langsomt tilbage manuelt.
T01126dk.fm
42
Idrifttagning
Kombinationskontakten (42/5) trykkes i position "I".
Startersnoren trækkes på ny, indtil motoren er i gang.
Så snart motoren er i gang, berøres gasarmen (42/8), for at låseknappen (42/6) springer ud og motoren kører i tomgang.
7.6.2 Varmstart
Som beskrevet under koldstart, dog uden brug af kombinationskontakten (42/5) i choker-position.
7.7
Standsning af motoren
44
Kombinationskontakten (9) trykkes nedad i position "Stop".
7.8
Tomgangens omdrejningstal justeres
BEMÆRK:
Skæremaskinen er udstyret med en elektronisk tænding, som begrænser omdrejningstallet. Desuden har
karburatoren en fast dyse som hoveddyse, som ikke
kan indstilles.
Tomgangens omdrejningstal er fra fabrikkens side indstillet til ca.
2.500 1/min, dog kan indkøringsprocessen af en ny maskine nødvendiggøre en mindre justering af tomgangens omdrejningstal.
46
Følgende arbejdstrin er nødvendige for en korrekt indstilling af tomgangens omdrejningstal:
Motoren startes og køres varmt (ca. 3 - 5 minutter).
T01126dk.fm
43
Idrifttagning
47
Foretag en indstilling af tomgangens omdrejningstal ved hjælp af
skruetrækkeren, som er indeholdt i leveringsomfanget.
Tomgangens omdrejningstal justeres
Hvis skæreskiven løber med ved kørende motor, skrues drosselspjældets stopanslagsskruer (2) ud, indtil skæreskiven ikke længere løber
med. Hvis motoren går i stå i tomgang, skrues skruen lidt i igen.
Standsning af motoren
T01126dk.fm
44
Vedligeholdelsesarbejder
8.
Vedligeholdelsesarbejder
PAS PÅ:
Brug kun reservedele fra WACKER! Ved manglende overholdelse
bortfalder ethvert ansvar.
48
VIGTIGT:
Ved alle arbejder ved skæremaskinen skal motoren ubetinget slukkes,
skæreskiven tages af, tændrørshætten trækkes, og der bæres beskyttelseshandsker!
VIGTIGT:
Skæremaskinen må først startes efter komplet montering og kontrol!
HENVISNING:
Da mange af de dele, som ikke behandles i nærværende betjeningsvejledning, er vigtige sikkerhedsanordninger og ligesom hver komponent gennemgår en vis slitage, skal der til Deres egen beskyttelse
udføres en regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af en WACKER
service-station.
VIGTIGT:
I tilfælde af et brud af skæreskiven under skæreprocessen
skal aggregatet gennemgå en service udført af et WACKER
fagværksted inden den nye ibrugtagning!
T01127dk.fm
45
Vedligeholdelsesarbejder
8.1
Skift kileremmen
50
Møtrikkerne (3) løsnes.
Spændeskruen (1) løsnes (imod uret), indtil skrueenden (2) kan ses i
spalten.
Skruen (Detail X, kun ved BTS 1140L3) løsnes og skrues ud.
Møtrikkerne (3) skrues af, og afskærmningen (4) tages af.
Skruerne (5) und (7) skrues ud, og sidestiveren (6) tages af.
HENVISNING:
Skruen (5) er længere end skruerne (7). Bemærk indbygningspositionen ved montagen!
51
Skruerne (8) løsnes, og krumtaphusets afskærmning (9) tages af.
Hhv. den gamle kilerem (10) og kileremsrester fjernes. Geararmens indre rengøers med en pensel.
Ny kilerem indsættes.
HENVISNING:
Montering af krumtaphusets afskærmning (9), af sidestiver (50/6) af afskærmning (50/4) i omvendt rækkefølge.
Kileremmen spændes, se kapitel "Spænd kileremmen/kontrollér
spænding".
T01127dk.fm
46
Vedligeholdelsesarbejder
8.2
Beskyttelsesskærmen rengøres
HENVISNING: Montering af skæreskiven se
kapitel "Montering af skæreskiven".
52
I beskyttelsesskærmens indre danner der sig med tiden materialaflejringer (især ved vådskæring), som eventuelt kan behindre skæreskivens frie omdrejning.
Skæreskive og trykskive afmonteres, og materialaflejringer i beskyttelsesskærmens indre fjernes med en træliste eller lignende.
Akslen og alle afmonterede dele rengøres med en klud.
8.3
Luftfiltrene rengøres/udskiftes
VIGTIGT:
Sluk for motoren, inden De rengør luftfiltret! Rengør under ingen omstændigheder luftfiltrene med trykluft! Forfilter og inderfilter må ikke
rengøres med brændstof!
Motorens levetid afhænger af filterelementernes tilstand og deres regelmæssige vedligeholdelse. En manglende overholdelse af rengøringsintervallerne eller vedligeholdelsesforanstaltninger fører til en
øget slitage indeni motoren!
Et beskadiget luftfilter skal omgående fornys! Afrevne tekstilstykker og
grove smudspartikler kan ødelægge motoren. Hvis det kan undgås,
må der ikke arbejdes under støvede forhold! Det fine støv, som opstår
ved tørskæring i beton og sten, udgør en risiko for operatørens helbred
og forkorter motorens levetid. Skærearbejder i beton og sten skal om
muligt gennemføres med vand til støvbinding.
T01127dk.fm
47
Vedligeholdelsesarbejder
53
Dæksellås (11) drejes i position "låst op ", og filterdækslet (12) tages
forsigtigt af.
Mellem filterdæksel (12) og afskærmningshætte (54/14) befinder der
sig to tætningsringe (54/15).
54
Skruerne (13) løsnes, og afskærmningshætten (14) tages af.
Rengør tætningsringene (15) med en pensel og kontrollér for beskadigelser.
55
Forfiltret (17) tages ud af filterdækslet.
Luftfilterindsatsen (18) trækkes ud af afskærmningshætten.
Inderfilter (16) tages af sugetragten.
Henvisning:
Karburatoren beskyttes imod indtrængende støv!
Kombinationskontakten sættes i position "Choker", eller karburatoren
dækkes til med en ren klud.
T01127dk.fm
48
Vedligeholdelsesarbejder
8.4
Forfilter, luftfilterindsats og inderfilter
56
Forfilter (skumstof tørt) (alle modeller, undtaget BTS 1140L3)
Tilsmudset forfilter (1) skylles rent i lunkent sæbevand, fremstillet med
gængse opvaskemidler eller filter-rensemidler. Forfiltret må ikke rengøres med brændstof!
Skyl groft snavs under rindende vand.
1 hætte filter-rengøringsmiddel puttes ind i forfiltrets skumstof og
skummes godt igennem.
Forfiltret skylles grundigt ud under rindende vand.
Forfiltret tørres grundigt.
HENVISNING: Forfiltret skal rengøres dagligt, ved kraftig støvudvikling flere gange dagligt. Hvis ikke det er muligt at gennemføre en rengøring på stedet, skal et reserve-forfilter være lige ved hånden.
Forfiltret skal fornys efter max. 25 driftstimer.
Ved indsætning i filterdækslet justeres forfiltret med dækselholderen
og trykkes ind i filterdækslet (5). Forfiltret skal flugte med alle områder
af dækselholderen og slutte tæt.
T01127dk.fm
49
Vedligeholdelsesarbejder
Forfilter (skumstof med luftfilterolie) (kun BTS 1140L3)
Udskiftning (ved skæring med høj støvudvikling):
• dagligt
• eller senest efter 4 driftstimer
• eller senest efter 8 tankpåfyldninger
• eller senest efter forbrug af 8 liter brændstofblanding
Udskiftning (ved vådskæring/ved skæring af stål):
• ugentligt
• eller senest efter 25 driftstimer
• eller senest efter 50 tankpåfyldninger
• eller senest efter forbrug af 55 liter brændstofblanding
Inden isætningen skal skumstoffiltret æltes grundigt i emballagen for
at fordele olien. Fjern derefter emballagen.
Ved indsætning i filterdækslet justeres forfiltret med dækselholderen
og trykkes ind i filterdækslet (5). Forfiltret skal flugte med alle områder
af dækselholderen og slutte tæt.
T01127dk.fm
50
Vedligeholdelsesarbejder
Inderfilter (alle modeller)
Det tilsmudsede inderfilter (3) skylles rent i lunkent sæbevand med
gængse opvaskemidler eller filter-rensemidler.
Luftfilterindsats (alle modeller)
VIGTIGT:
Luftfilterindsatsen (2) filtrerer sugeluften igennem et meget fint papirfilter-lamelsystem, derfor må patronen under ingen omstændigheder vaskes eller udblæses med trykluft.
Luftfilterindsatsen rengøres en gang om ugen.
Luftfilterindsatsen bredes en smule ud og bankes forsigtigt mod et rent
underlag.
Luftfilterindsatsen fornys altid efter 100 driftstimer. Ved effekttab, faldende omdrejningstal eller osdannelse i røggassen skal den omgående fornys.
Inden filtersystemet monteres, skal det kontrolleres, om der er faldet
smudspartikler ind i sugeåbningen. Fjern de evt. smudspartikler.
T01127dk.fm
51
Vedligeholdelsesarbejder
8.5
Udskiftning af tændrøret
VIGTIGT:
Der må ikke røres ved tændrør eller tændrørshætte ved kørende motor
(højspænding).
Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres ved slukket motor.
Ved varm motor er der fare for forbrænding. Bær beskyttelseshandsker!
Ved beskadigelse af isolationslegemet, kraftig elektrodeafbrand eller
stærkt tilsmudsede eller olierede elektroder skal tændrøret skiftes ud.
VIGTIGT: Som erstatning må kun tændrørene BOSCH WSR 6F,
CHAMPION RCJ-6Y eller NGK BPMR 7A anvendes.
Brugen af et ikke godkendt tændrør kan medføre en beskadigelse af
tændingssystemet.
57
Dæksellås (6) drejes i position "låst op ", og filterdækslet (7) tages
forsigtigt af.
Klap tændrørdækslet (8) op. Tændrørshætten (9) trækkes af tændrøret. Tændrøret må kun afmonteres ved hjælp af den medleverede
kombinationsnøgle.
Elektrodeafstand
Elektrodeafstanden skal være 0,5 mm.
T01127dk.fm
52
Vedligeholdelsesarbejder
8.6
Kontrol af tændingsgnisten
58
Kombinationsnøglen (9) må kun sættes mellem afskærmningshætte
og cylinder iht. billedet.
VIGTIGT!
Nøglen må ikke sættes ind i tændrørshullet, etablér kun en kontakt til
cylinderen (ellers risikerer De at beskadige motoren).
Det udskruede tændrør (10) trykkes mod nøglen (væk fra tændrørshullet!) med fast påsat tændrørshætte ved hjælp af isoleret tang.
Kombinationskontakten (11) trykkes i position "I".
Træk startersnoren kraftigt igennem.
Ved korrekt funktion skal en gnist være synlig mellem elektroderne.
T01127dk.fm
53
Vedligeholdelsesarbejder
8.7
Udskiftning af sugehoved
59
Sugehovedets filtfilter (13) kan tilstoppes, når det er i brug. For at garantere, at karburatorens brændstoftilførsel er korrekt, bør sugehovedet fornys ca. en gang i kvartalet.
Brændstof-tankdækslet (12) skrues af, sikringen mod tab trækkes ud
af tankåbningen.
Tanken tømmes.
Ved udskiftningen trækkes sugehovedet igennem tankdækslets åbning med en wirekrog.
Vigtigt: Undgå hud- og øjenkontakt med mineralolieprodukter!
8.8
Udskiftning af startersnor
60
Fire skruer (14) løsnes. Ventilatorhuset (15) tages af.
To skruer (16) skrues ud og luftføringen (17) skilles forsigtigt fra ventilatorhuset (15). Herved skal rækkefølgen (A - B - C - D) overholdes.
Gamle snorrester (18) fjernes.
T01127dk.fm
54
Vedligeholdelsesarbejder
61
Den nye snor med en diameter på 4,0 mm og en længde på 1000 mm
trækkes igennem iht. billedet (skive (19) må ikke glemmes), og der bindes en knude i begge ender.
Træk knuderne (20) ind i snorhjulet (21).
Vigtigt: Hhv. knuden og snorenden må ikke rage ud over snorhjulets
overflade.
Træk knuderne (22) ind i startergrebet (23).
62
Før snoren ind i åbningen (24) og drej snorhjulet to gange i pilens retning med snoren.
Hold snorhjulet fast med venstre hånd, fjern med højre hånd drejningen i snoren, træk snoren stramt og hold fast.
Slip forsigtigt snorhjulet. Snoren vikles op på snorhjulet via fjederkraften.
Proceduren gentages tre gange. Startergrebet skal nu stå oprejst ved
ventilatorhuset.
HENVISNING: Ved fuldt udtrukket startersnor skal snorhjulet kunne
drejes mindst en kvart omdrejning mere mod fjederkraften.
VIGTIGT! Fare for kvæstelser! Hold godt fast i det udtrukne startergreb. Det trækkes tilbage, hvis snorhjulet ved en fejl slippes.
T01127dk.fm
55
Vedligeholdelsesarbejder
Montér luftføringen i omvendt rækkefølge (iht. billede 63). Sørg for, at
føringen (25) ligger i holderen (26) ved ventilatorhuset.
Ved påsætning af ventilatorhuset skal der evt. trækkes let i startergrebet, indtil starteranordningen tager fat.
8.9
Forny rekylfjedren
63
Ventilatorhuset tages af (se kapitel "Udskift startersnor").
Ventilatorhusets luftføring tages af (se kapitel "Udskift startersnor").
Låseringen (1) tages af (tang til ydre låseringe, se tilbehør).
Snorhjulet (2) trækkes af.
Skru skruerne (3) ud.
Rekylfjedren (4) løftes jævnt ud af indgrebet ved hjælp af en skruetrækker eller lignende værktøj. Udvis stor forsigtighed, idet rekylfjedren står under forspænding og kan springe ud af kassetten!
VIGTIGT: Fare for kvæstelser! Ved dette arbejde skal der ubetinget bæres beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker!
Reserve-rekylfjedre leveres spændt i kabinettet. FORSIGTIG, fjedren
kan springe ud. En fjeder, som er sprunget ud, kan indsættes igen i
henhold til illustrationen (overhold drejeretningen!)
T01127dk.fm
56
Vedligeholdelsesarbejder
Den nye rekylfjeder (4) fedtes let med universalfedt inden indbygningen i ventilatorhuset. Rekylfjedren (4) indsættes og trykkes let på, for
at laskerne (5) går i indgreb i holderne. Skruen (3) drejes ind og spændes kun let. Snorhjulet drejes let ved påsætning, indtil det mærkbart
går i indgreb. Låseringen monteres. Startersnoren vikles op (se kapitel
"Udskift startersnor"). Snorhjulet (2) og lejetapper må ikke fedtes!
Loftføringen monteres (se kapitel "Udskift startersnor"). Ved påsætning af ventilatorhuset skal der evt. trækkes let i startergrebet, indtil
starteranordningen tager fat.
8.10 Skæreanorning i midterposition/yderposition
64
HENVISNING: Skæreanordningen monteres fra fabrikkens side til driften i midterposition (1). Ved forhindringer, so befinder sig meget tæt på
skæreprocessen (f.eks. kantsten eller mur), kan skæreanordningen
monteres i yderposition (2). Anvend kun yderpositionen for det arbejde, som skal udføres, ved manuelt styrede skæremaskiner. Montér
derefter igen i midterposition. Skæremaskinen har et fordelagtigt tyngdepunkt, når skæreanordningen er i midterposition, hvorved det undgås, at man bliver for hurtigt træt.
T01127dk.fm
57
Vedligeholdelsesarbejder
8.11 Ommontering af skæreanorning
65
Møtrikkerne (5) løsnes.
Spændeskruen (3) løsnes (imod uret), indtil skrueenden (4) kan ses i
spalten. Skruen (Detail X, kun ved BTS 1140L3) løsnes og skrues ud.
Møtrikkerne (5) skrues af, og afskærmningen (6) tages af.
66
Stopbolten (8) løftes så langt ud ved hjælp af kominbationsnøglen (9)
som vist på billedet, indtil beskyttelsesskærmen (11) kan drejes.
HENVISNING: Drejeanslaget (7) deaktiveres ved trukket stopbolt (8).
Således kan beskyttelsesskærmen (11) drejes længere ud end til drejeanslaget (7).
T01127dk.fm
58
Vedligeholdelsesarbejder
Grebet (10) skrues af, og beskyttelsesskærmen (11) drejes iht. billedet.
Kileremmen (12) tages ud, og skæreanordningen tages af.
67
Skæreanordningen (13) trykkes ind til geararmholderen i yderposition.
Kileremmen (14) føres hen over kileremskiven (15).
68
Skærmen (16) sættes på.
Møtrikkerne (17) skrues på og trækkes fast med hånden.
Kileremmen spændes, se kapitel "Spænd kileremmen/kontrollér
spænding".
Skruen (Detail X, kun ved BTS 1140L3) drejes i og spændes.
Møtrikkerne (17) trækkes fast med kombinationsnøglen.
Grebet (18) monteres igen iht. illustrationen.
VIGTIGT:
Efter hver ombygning af skæreanordningen ændres skæreskivens
omdrejningsretning!
Diamant-skæreskiver skal monteres i overensstemmelse med omdrejningsretningen!
T01127dk.fm
59
Vedligeholdelsesarbejder
8.12 Periodiske vedligeholdelses- og plejehenvisninger
For at sikre en lang levetid og undgå beskadigelser samt for at garantere sikkerhedsanordningernes fulde funktion skal de efterfølgende
beskrevne vedligeholdelsesarbejder gennemføres jævnligt. Garantikrav anerkendes kun, hvis disse arbejder gennemføres jævnligt og
korrekt. Ved manglende overholdelse er der risiko for ulykker!
Brugere af skæremaskiner må kun udføre de vedligeholdelses- og plejearbejder, som er beskrevet i nærværende betjeningsvejledning.
Yderligeregående arbejder må kun udføres af en WACKER servicestation.
Generelt
Inden hver
ibrugtagning
Dagligt
Ugentligt
T01127dk.fm
Skæremaskine i alt
Rengøres udvendigt og kontrolleres for beskadigelser. Ved beskadigelser skal der omgående sættes en faglig korrekt reparation i gang.
Skæreskive kobling
Kontrollér jævnligt for beskadigelser og slitage.
Beskyttelsesskærm
Rengør, kontrollér positionen.
Skæreskive
Kontrollér for beskadigelser og undersøg, om
den rigtige skæreskive er monteret til anvendelsesformålet.
Kilerem
Kileremmens spænding kontrolleres.
Kombinationskontakt sikkerhedsspærretast gasarm
Funktionskontrol.
Brændstoftankens
dæksel
Kontrollér mht. tæthed.
Forfilter
Rengør (udskift efter 25 driftstimer, evt.
oftere).
Ubelastet omdrejningstal
Kontrollér (skæreskiven må ikke løbe med).
Starterhus
Rengøres for at sikre en korrekt køleluftføring.
Startersnor
Kontrollér for beskadigelser.
Kilerem
Kontrollér for beskadigelse og slitage.
Luftfilterindsats
Rengør (udskift efter 100 driftstimer).
Tændrør
Kontrollér, udskift i givet fald.
Lyddæmper
Kontrollér for tilstopning, kontrollér om skruerne sidder fast.
60
Vedligeholdelsesarbejder
Kvartårligt
Opbevaring
T01127dk.fm
Sugehoved
Udskiftes.
Brændstoftank
Rengøres.
Leje koblingshjul
Rengøres og fedtes på ny.
Skæremaskine i alt
Rengøres udvendigt og kontrolleres for
beskadigelser. Ved beskadigelser skal der
omgående sættes en faglig korrekt reparation
i gang.
Skæreskive
Demonteres og rengøres.
Brændstoftank
Tømmes og rengøres.
Karburator
Køres tomt.
61
Vedligeholdelsesarbejder
8.13 Fejlfinding
T01127dk.fm
Fejl
System
Observation
Årsag
Skæreskiven
går ikke i gang
Kobling
Motoren er i
gang
Koblingen er beskadiget.
Skæreskiven
løber med i
tomgang
Karburator,
kobling
Skæreskiven er
i gang
Tomgangsindstilling ikke
korrekt, koblingen blokerer.
Motoren starter
ikke eller starter med besvær
Tændingssystem
Tændingsgnist
til stede
Fejl i brændstofforsyning,
kompressionssystem, mekanisk fejl.
Ingen tændingsgnist
STOP-tast trykket, fejl eller
kortslutning i kabelføring,
tændrørshætte, tændrør
defekt.
Brændstofforsyning
Brændstoftanken er fyldt
Choker i forkert position, karburator defekt, sugehoved
tilsmudset, brændstofledning
knækket eller afbrudt.
Kompressionssystem
Indeni aggregatet
Cylinderfodtætning defekt,
beskadigede radialakselpakringe, cylinder eller stempelring beskadiget.
Uden for aggregatet
Tændrøret tætner ikke.
Mekanisk fejl
Starter går ikke
i indgreb
Fjeder i starteren brækket,
brækkede dele indeni motoren.
Varmstart-problemer
Karburator
Brændstof i tanken, tændingsgnist til stede
Karburatorens indstilling ikke
korrekt.
Motoren starter, men dør
igen med det
samme
Brændstofforsyning
Brændstof i tanken
Tomgangsindstilling ikke
korrekt, sugehoved eller karburator tilsmudset. Tankens
udluftning defekt, brændstofledning afbrudt, kabel beskadiget, STOP-tast beskadiget,
dekompressionsventil.
Manglende
effekt
Flere systemer kan være
ramt på én
gang
Aggregatet
kører i tomgang
Luftfilter tilsmudset, karburatorens indstilling forkert, lyddæmper tilstoppet,
røggaskanal i cylindren tilstoppet.
62
Føringsvogn
9.
Føringsvogn
9.1
Anvendelsesformål
WACKER føringsvognen forenkler en lige styring af skæremaskinen.
Samtidig sørger den for en så lidt trættende arbejdsmåde som muligt
og kan indstilles passende til kropshøjden. Skæremaskinen kan betjenes med skæreanordning i midter- og yderposition.
For at gøre optankningen nemmere ved brug af føringsvognen kan det
anbefales at anbringe et vinkeltankdæksel ved tanken.
For at binde støvet under skæreprocessen og for bedre at kunne afkøle skæreskiven er føringsvognen udstyret med en vandtank og en
vandoverrisling.
For at forenkle indstillingen af skæredybden er der anbragt kærver ved
klemstangen. En kærv svarer herved til en skæredybde på 10 mm.
T00964dk.fm
63
Føringsvogn
9.2
T00964dk.fm
Sikkerhedshenvisninger
9.2.1
Holderne til skæremaskinen skal være fri for snavs ved indsætning af
BTS.
9.2.2
For at forhindre, at skæremaskinen løsner sig under arbejdet, skal
stopbolten være korrekt låst.
9.2.3
Sørg for, at klemstangen til indstillingen af skæredybden og stjernegrebet til justeringen af håndgrebet er helt spændt under skæreprocessen.
9.2.4
For at undgå funktionsforstyrrelser bør føringsvognen rengøres med
vand, hver gang den har været i brug.
9.2.5
Ved arbejdspauser, opbevaring eller transport skal aggregatet stilles
på et plant underlag og sikres mod at rulle væk.
9.2.6
Gasarmen skal sættes i tomgangsposition (frem) umiddelbart efter afsluttet skæreproces.
64
Skilte
10. Skilte
MIX 50:1
SYNTHETIC
2 STROKE OIL
ISO-L-EGD
SK00658dk.fm
1
Blandingsforhold
2
WACKER logo
3
Type
4
Afskærmningsskærm sikkerhed
5
Beskyttelsesskærm sikkerhed
65
Skilte
SK00658dk.fm
66
EF-konformitetserklæring
Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München
Attesterer, at aggregaterne:
Kategori
Skæremaskine
Type
BTS
930L3
BTS
935L3
BTS
1030L3
BTS
1035L3
BTS
1140L3
Aggregattypenummer
0008987
0610073
0008988
0610074
0008989
0610075
0008912
0008990
0610076
0610182
0610063
0610078
Type
BTS
930L3
BTS
935L3
BTS
1030L3
BTS
1035L3
BTS
1140L3
Absolut installeret effekt
3,2 kW
3,2 kW
4,2 kW
4,2 kW
4,5 kW
Er blevet bedømt i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF.
Type
BTS
930L3
BTS
935L3
BTS
1030L3
BTS
1035L3
BTS
1140L3
Målt lydtryksniveau
109 dB(A)
109 dB(A)
110 dB(A)
110 dB(A)
108 dB(A)
Garanteret lydtryksniveau
111 dB(A)
Er blevet fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:
Opbevar attesten omhyggeligt
2000/14/EF
89/336/EØF
98/37/EF
Dr. Stenzel
Ledelse forskning og udvikling
C0041008dk.fm
DIN EN ISO 9001 certifikat
Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.
CERTIFIKAT
Registreringsnummer: 6236/QM/06.97
Hermed bekræftes det, at virksomheden
Wacker Construction Equipment AG
Wacker-Werke GmbH & Co. KG
med afdelingerne
Hovedadministration München
Preußenstr. 41
80809 München
Produktionsværk Reichertshofen
Logistikcentrum Karlsfeld
Forhandlerregioner med alle afdelinger i Tyskland
har implementeret og anvendt etmanagementsystem inden for området
Maskinkonstruktion
Byggemaskiner
i henhold til gældende QM-system.
Dette QM-system opfylder kravene i følgende normer:
DIN EN ISO 9001:2000
samt kravene i de tyske og internationale trafiklovgivning.
Dette certifikat er gyldigt indtil 2009-06-05.
VDE kontrol- og certificeringsinstitut
Certificeringsafdelingen
Dato: 2006-05-30
63069 Offenbach, Merianstraße 28
Telefon: +49 (0) 69 83 06-0, Telefax: +49 (0) 69 83 06-555
E-Mail: [email protected], http://www.vde-institut.com
VDE kontrol- og certificeringsinstitut er akkrediteret iht. DIN EN ISO 17020 og
DIN EN ISO 45012 af akrrediteringsafdelingen hos DAR og noteret i hele EU under
EU-registreringsnr. 0366.
TGA-ZM-09-92-00
KBA-ZM-A 00021-97
Wacker Construction Equipment AG – Preußenstraße 41 – 80809 München – Deutschland – Tel.: +49-(0)89-354 02-0 – Fax: +49-(0)89-354 02-390
Wacker Corporation – P.O. Box 9007 – Menomonee Falls, WI 53052-9007 – USA – Tel.: +1(1)262-255-0500 – Fax: +1(1)262-255-0550 – Support: 800-770-0957
Wacker Machinery (HK) Ltd.– Skyline Tower, Suite 2303, 23/F – 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay – Hong Kong – Tel.: +852-3188-5506, Fax: +852-2406-6021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement