Graco 334772C, FinishPro II 395 PC Airless/Air-Assisted Sprayers Owner's Manual

Graco 334772C, FinishPro II 395 PC Airless/Air-Assisted Sprayers Owner's Manual | Manualzz

Instrukcja obsługi, spis części

Bezpowietrzny/wspomagany pneumatycznie agregat natryskowy FinishPro II 395 PC

Wył ącznie do użytku profesjonalnego.

Niezatwierdzone do u żytku w atmosferach wybuchowych ani w miejscach niebezpiecznych.

Do przeno śnego natryskiwania farb i powłok architektonicznych.

Modele: 17C417, 17C418, 17C421, 17C320, 17C321

22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) Maksymalne ci

ś

nienie robocze

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat modelu, patrz strona 3.

334772C

PL

Istotne instrukcje dotycz ące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz instrukcjach powiązanych.

Należy zapoznać się z elementami sterowania i z zasadami właściwego użytkowania sprzętu.

Należy zachować niniejsze instrukcje.

Powi ązane instrukcje

Pistolet — 333198 Pompa — 334599

ti25382a

Nale ży stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Graco.

Stosowanie cz ęści zamiennych innych niż oryginalne części firmy Graco może spowodować uniewa

żnienie gwarancji.

2

Spis tre ści

Spis tre ści

Modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ostrze żenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Identyfikacja cz ęści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wymagania dotyczące zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Przedłużacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Kubły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Procedura usuwania nadmiaru ci śnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Rozruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Eksploatacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Montaż dyszy natryskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Natryskiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Czyszczenie zatkanej dyszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Wyświetlacz cyfrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Rozwi ązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Przepływ mechaniczny/płynów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Agregat natryskowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Spis części agregatu natryskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Sterownik i filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Spis części sterownika i filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Spr ężarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Spis części sprężarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Schematy instalacji elektrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

120 V, USA/ Japonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

110 V, Wielka Brytania/ 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Parametry techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Standardowa gwarancja firmy Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Informacje o firmie Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

334772C

Modele

VAC Model

110474

Uzyskano certyfikat zgodności z CAN/CSA

C22.2 Nr 68

Zgodny z UL 1450

120

USA

230

CEE 7/7

230 Europa

Multicord

110

Wielka Brytania

230

Azja/ Australia i Nowa Zelandia

230

Chiny

FinishPro II 395 PC

FinishPro II 395 PC

FinishPro II 395 PC

FinishPro II 395 PC

FinishPro II 395 PC

17C417

17C418

17C421

17C320

17C321

Modele

334772C 3

4

Ostrze żenia

Ostrze żenia

Poniższe ostrzeżenia dotyczą instalacji, używania, uziemiania, konserwacji oraz napraw opisywanego sprzętu.

Znak wykrzyknika oznacza ostrzeżenie ogólne, a symbol niebezpieczeństwa oznacza występowanie ryzyka związanego z daną procedurą. Gdy te symbole pojawiają się w treści podręcznika lub na etykietach ostrzeżenia, należy powrócić do niniejszych ostrzeżeń. W stosownych miejscach, w treści niniejszej instrukcji obsługi mogą pojawiać się symbole niebezpieczeństwa oraz ostrzeżenia związane z określonym produktem, których nie opisano w niniejszej części.

OSTRZE

ŻENIE

UZIEMIENIE

Produkt ten trzeba uziemić. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, umożliwiając ucieczkę prądu elektrycznego poprzez przewód ochronny. Produkt wyposażono w przewód z żyłą uziemienia oraz z właściwą wtyczką uziemienia.

Wtyczkę należy umieścić w gniazdku, które jest właściwie zamocowane oraz uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i zarządzeniami.

Niewłaściwa instalacja wtyczki uziemienia może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Podczas naprawy lub wymiany przewodu lub wtyczki, nie podłączać przewodu uziemienia do żadnego płaskiego złącza bagnetowego.

Przewód mający izolację o zielonej zewnętrznej powierzchni lub bez żółtych pasków to przewód uziemienia.

Jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeśli istnieje wątpliwość, czy produkt jest właściwie uziemiony, należy zgłosić się do wykwalifikowanego elektryka lub serwisanta.

Nie przerabiać załączonej wtyczki; jeśli nie pasuje ona do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować właściwe gniazdko.

Produkt jest przeznaczony do stosowania w obwodzie znamionowym 120 V lub 230 V i zawiera wtyczkę uziemienia podobną do tej, którą przedstawiono poniżej.

120 V USA 230 V

230 V Australia i Nowa Zelandia ti24583a

Produkt należy podłączać wyłącznie do gniazdka o tej samej konfiguracji co wtyczka.

Nie stosować przejściówek z tym produktem.

Przedłu żacze:

Stosować wyłącznie przedłużacze 3-żyłowe z wtyczką uziemienia oraz uziemione gniazdka przyjmujące wtyczkę produktu.

Upewnić się, że przedłużacz nie jest uszkodzony. Jeśli konieczne jest zastosowanie przedłużacza, jego rozmiar musi wynosić co najmniej 2,5 mm

2

(12 AWG), by przesłać prąd pobierany przez urządzenie.

Stosowanie przedłużacza o niewystarczających rozmiarach skutkuje spadkiem napięcia liniowego i utratą mocy oraz przegrzaniem.

334772C

334772C

Ostrze żenia

OSTRZE

ŻENIE

NIEBEZPIECZE

ŃSTWO POŻARU I WYBUCHU

Łatwopalne opary pochodzące z rozpuszczalników oraz farb, znajdujące się w obszarze roboczym mogą ulec zapłonowi lub eksplodować. Aby zapobiec wybuchowi pożaru lub eksplozji:

Nie natryskiwać materiałów łatwopalnych ani palnych w pobliżu otwartych płomieni albo źródeł zapłonu, np. papierosów, silników zewnętrznych i urządzeń elektrycznych.

Farba lub roztwór przepływający przez sprzęt może być przyczyną pojawienia się ładunków elektrostatycznych. Ładunki elektrostatyczne w obecności oparów farby lub rozpuszczalnika stwarzają ryzyko pożaru lub wybuchu. Wszystkie elementy systemu natryskowego, łącznie z pompą, zespołem węża, pistoletem natryskowym oraz przedmiotami w obszarze natrysku i wokół tego obszaru należy prawidłowo uziemić w sposób zabezpieczający przed ładunkami elektrostatycznymi i iskrami. Stosować przewodzące lub uziemione węże wysokiego ciśnienia firmy Graco przeznaczone do stosowania z bezpowietrznym urządzeniem natryskowym.

Sprawdzić, czy wszystkie pojemniki i systemy zbiorcze są uziemione, aby zapobiec wyładowywaniu ładunków elektrostatycznych. Nie stosować okładzin kubła, jeżeli nie mają właściwości antystatycznych lub przewodzących.

Podłączyć do uziemionego wylotu i użyć uziemionych przedłużaczy. Nie stosować adaptera

3-do-2.

Nie stosować farb ani rozpuszczalników zawierających fluorowcowane węglowodory.

Nie można natryskiwać płynów palnych lub wybuchowych w zamkniętej przestrzeni.

Zapewnić dobrą wentylację przestrzeni, w której odbywa się natryskiwanie. Utrzymywać odpowiedni przepływ świeżego powietrza w tej przestrzeni.

Pistolet natryskowy generuje iskry. Podczas natryskiwania, płukania, czyszczenia lub serwisowania zespół pompy musi znajdować się w dobrze wentylowanym miejscu, w odległości wynoszącej przynajmniej 6,1 m (20 stóp) od obszaru natryskiwania. Nie natryskiwać na moduł pompy.

Nie wolno palić w obszarze natryskiwania ani natryskiwać w miejscach, w których występują płomienie oraz iskry.

W obszarze natryskiwania nie korzystać z przełączników światła, silników czy podobnych produktów generujących iskry.

Obszar należy utrzymywać w czystości. Nie mogą się w nim znajdować pojemniki z farbami lub rozpuszczalnikami, szmaty i inne łatwopalne materiały.

Należy sprawdzić skład natryskiwanych farb i rozpuszczalników. Zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) oraz etykietami dostarczonymi z farbami i rozpuszczalnikami. Należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa producenta farby i rozpuszczalników.

Na miejscu powinien znajdować się sprawny sprzęt gaśniczy.

5

6

Ostrze żenia

OSTRZE

ŻENIE

NIEBEZPIECZE

ŃSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO

Natryskiwany pod wysokim ciśnieniem strumień może być przyczyną wstrzyknięcia toksyn do ciała, co w rezultacie może spowodować poważne obrażenia. W takim wypadku należy natychmiast zwrócić

si

ę o pomoc medyczną do chirurga.

Pistoletu nie wolno nakierowywać na osoby ani zwierzęta, nie wolno ich również natryskiwać.

Nie wolno zbliżać dłoni ani innych części ciała do dyszy wylotowej. Nie należy, między innymi, podejmować próby zatrzymania wycieku częścią ciała.

Należy zawsze używać osłony końcówki dyszy. Nie natryskiwać, gdy osłona końcówki dyszy nie znajduje się na swoim miejscu.

Należy używać końcówek dysz firmy Graco.

Podczas czyszczenia i wymiany końcówek dysz wymagane jest zachowanie ostrożności. W przypadku zatkania końcówki dyszy podczas natryskiwania należy wykonać procedurę usuwania

nadmiaru ci

śnienia w celu wyłączenia urządzenia i zmniejszenia ciśnienia przed zdjęciem

końcówki dyszy w celu jej oczyszczenia.

Po odcięciu zasilania w urządzeniu nadal utrzymuje się ciśnienie. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru sprzętu podłączonego do zasilania lub znajdującego się pod ciśnieniem. Jeśli urządzenie ma pozostać bez nadzoru, nie będzie używane oraz przed serwisowaniem, czyszczeniem i demontażem części, należy wykonać procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia.

Należy się upewnić, że węże ani części nie są uszkodzone. Uszkodzone węże lub części należy wymienić.

System może wytwarzać ciśnienie rzędu 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Należy stosować części zamienne i akcesoria firmy Graco przystosowane do ciśnienia minimum 20,7 MPa (207 bar, 3300 psi).

Spust może być odblokowany wyłącznie podczas natryskiwania — w każdej innej sytuacji należy go zablokować. Sprawdzić, czy blokada spustu działa prawidłowo.

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo połączone.

Należy zapoznać się z procedurą szybkiego zatrzymywania urządzenia i usuwania nadmiaru ciśnienia. Należy dokładnie zapoznać się z elementami sterującymi.

ZAGRO

ŻENIE ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA

Niewłaściwe stosowanie sprzętu może prowadzić do śmierci lub kalectwa.

Podczas malowania należy zawsze korzystać z odpowiednich rękawic, osłony oczu i aparatu oddechowego lub maski.

Nie wolno uruchamiać urządzenia ani wykonywać natryskiwania w pobliżu dzieci. Dzieci nie powinny zbliżać się do wyposażenia.

Nie wolno przekraczać normalnego zasięgu ani stawiać urządzenia na niestabilnym podłożu.

Należy zachowywać dobrą postawę i równowagę.

Należy utrzymywać koncentrację i skupić się na wykonywanej czynności.

Nie obsługiwać sprzętu w stanie zmęczenia lub pod wpływem substancji odurzających lub alkoholu.

Nie wolno załamywać ani nadmiernie wyginać węża.

Nie wystawiać węża na działanie temperatury lub ciśnienia przekraczających wartości zalecane przez firmę Graco.

Nie wolno używać węża do przesuwania lub podnoszenia wyposażenia.

Nie natryskiwać za pomocą węża krótszego niż 7,5 metra (25 stóp).

Nie zmieniać ani nie modyfikować sprzętu. Zmiany lub modyfikacje mogą spowodować unieważnienie atestów przedstawicielstwa oraz stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Upewnić się, że sprzęt pracuje zgodnie z parametrami znamionowymi i jest zatwierdzony do użytku w środowisku, w którym jest stosowany.

334772C

334772C

Ostrze żenia

OSTRZE

ŻENIE

NIEBEZPIECZE

ŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

Ten sprzęt trzeba uziemić. Niewłaściwe uziemienie, ustawienie lub użytkowanie systemu może spowodować porażenie prądem.

Przed przystąpieniem do serwisowania wyłączyć urządzenie i odłączyć przewody zasilające.

Podłączać tylko do uziemionych gniazdek elektrycznych.

Używać tylko 3-żyłowych przedłużaczy.

Upewnić się, że elementy uziemienia urządzenia i przedłużaczy nie są uszkodzone.

Nie wystawiać na działanie deszczu. Przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.

ZAGRO

ŻENIA ZWIĄZANE Z ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI POD CIŚNIENIEM

Używanie w urządzeniach ciśnieniowych płynów, które nie są przeznaczone do kontaktu z aluminium, może spowodować silną reakcję chemiczną i doprowadzić do rozerwania urządzenia. Niezastosowanie się do niniejszego ostrzeżenia może prowadzić do zgonu, powstania poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Nie stosować 1,1,1-trójchloroetanu, chlorku metylenu, innych fluorowcowanych rozpuszczalników węglowodorowych ani płynów zawierających takie rozpuszczalniki.

Nie stosować wybielacza chlorowego.

Wiele innych płynów może zawierać substancje chemiczne, które mogą wchodzić w reakcję z aluminium. Informacje na temat zgodności uzyskać można u dostawcy materiałów.

NIEBEZPIECZE

ŃSTWO ZWIĄZANE Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI

Ruchome części mogą ścisnąć, skaleczyć lub obciąć palce oraz inne części ciała.

Nie zbliżać się do ruchomych części.

Nie obsługiwać sprzętu bez założonych osłon i pokryw zabezpieczających.

Sprzęt pod ciśnieniem może uruchomić się bez ostrzeżenia. Przed sprawdzeniem, przeniesieniem lub serwisowaniem sprzętu należy wykonać procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia i odłączyć wszystkie źródła zasilania.

NIEBEZPIECZE

ŃSTWO TOKSYCZNEGO DZIAŁANIA PŁYNÓW LUB OPARÓW

W przypadku przedostania się do oczu lub na powierzchnię skóry, inhalacji lub połknięcia toksyczne płyny lub opary mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub zgon.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowanych cieczy, należy zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS).

Niebezpieczne płyny należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, a ich utylizacja musi być zgodna z obowiązującymi wytycznymi.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Przebywając w obszarze roboczym, należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, co pomoże zapobiec poważnym obrażeniom ciała, w tym urazom oczu, utracie słuchu, wdychaniu oparów toksycznych oraz oparzeniom. Ten sprzęt ochronny obejmuje m.in.:

Okulary ochronne i środki ochrony słuchu.

Aparaty oddechowe, odzież ochronną i rękawice zgodne z zaleceniami producenta płynu oraz rozpuszczalnika.

ZAGRO

ŻENIE OPARZENIEM

W czasie pracy powierzchnie urządzenia i podgrzewane płyny mogą stawać się bardzo gorące. Aby uniknąć poważnych oparzeń:

Nie wolno dotykać gorącego płynu ani sprzętu.

SPIS CALIFORNIA PROPOSITION 65

Produkt zawiera substancję chemiczną, rozpoznaną przez stan Kalifornia jako powodującą raka, wady okołoporodowe lub inne wady rozrodcze. Po zakończonej pracy należy umyć ręce.

7

Identyfikacja cz ęści

Identyfikacja cz ęści

A

Y Z

W

G

B

T

F

L

E

R

K

S

U

V

P

H

X

C D

N

J

M

8

A Przełącznik zasilania/wyboru funkcji

B Sterowanie ciśnieniem

C Złącze węża pneumatycznego

D Zawór zalewowy

E Filtr pistoletu

F Osłona dyszy

G Dysza natryskowa

H Pistolet

J Wąż bezpowietrzny

K Przewód zasilający

L Blokada spustu

M Przewód odpływu

N Przewód wejściowy płynu ti25536a

P Pompa

R Wylot płynu

S Wieszak

T Filtr

U Osłona palców/ miejsce wlewania płynu TSL

V Hak na kubeł

W Wyświetlacz

X Regulator powietrza pistoletu

Y Regulator ciśnienia powietrza agregatu natryskowego

Z Manometr ciśnienia powietrza

Przywieszka z oznaczeniem modelu/ numeru seryjnego (niepokazana)

334772C

Uziemienie

Uziemienie

Nie należy umieszczać kubłów na powierzchniach nieprzewodzących, takich jak papier lub karton, które przerwałyby ciągłość uziemienia.

Urządzenie wymaga uziemienia w celu zmniejszenia ryzyka iskrzenia spowodowanego nagromadzeniem ładunków elektrostatycznych oraz ryzyka porażenia prądem. Iskrzenie elektryczne i spowodowane nagromadzeniem ładunków elektrostatycznych może spowodować zapłon lub wybuch. Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Prawidłowe uziemienie zawiera przewód umożliwiający odpływ prądu elektrycznego.

Przewód zasilający agregatu natryskowego zawiera żyłę uziemiającą z odpowiednim stykiem uziemiającym.

Wtyczkę należy umieścić w gniazdku, które jest właściwie zamocowane oraz uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i zarządzeniami.

Nie przerabiać załączonej wtyczki; jeśli nie pasuje ona do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować właściwe gniazdko.

Wymagania dotycz ące zasilania

Modele 100–120 V wymagają napięcia 100–120

V AC, 50/60 Hz, 15 A, 1-fazowego.

Modele 230 V wymagają napięcia 230 V AC,

50/60 Hz, 10 A, 1-fazowego.

Przedłu żacze

Należy używać przedłużaczy z nieuszkodzonym stykiem uziemienia. Jeżeli konieczne jest zastosowanie przedłużacza, należy użyć 3-żyłowego przedłużacza, o przekroju min. 2,5 mm

2

(12 AWG).

UWAGA: Mniejsza średnica lub większa długość

przedłużaczy mogą spowodować ograniczenie wydajności urządzenia natryskowego.

Kubły

Rozpuszczalnik i płyny na bazie oleju: przestrzegać

przepisów lokalnych. Stosować wyłącznie przewodzące kubły wykonane z metalu, umieszczone na uziemionej powierzchni, takiej jak beton.

334772C

Kubeł metalowy nale

ży zawsze uziemić: podłączyć

przewód uziemiający do kubła. Zacisnąć jeden koniec na kuble, a drugi na faktycznym uziemieniu, takim jak rura wodna.

ti24584a

W celu utrzymania ci ągłości uziemienia podczas przepłukiwania agregatu natryskowego lub usuwania nadmiaru ci

śnienia: mocno przycisnąć metalową część

pistoletu natryskowego do boku uziemionego metalowego kubła, a następnie nacisnąć spust pistoletu.

ti25471a

9

Procedura usuwania nadmiaru ci śnienia

Procedura usuwania nadmiaru ci śnienia

2.

Włączyć blokadę spustu.

Za każdym razem po ujrzeniu tego symbolu trzeba wykonać procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia.

Aż do chwili ręcznego usunięcia nadmiaru ciśnienia, urządzenie przez cały czas znajduje się pod ciśnieniem. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała spowodowanych działaniem płynu pod ciśnieniem, takich jak wtrysk podskórny, czy rozbryzg płynu oraz obrażeń wywołanych działaniem ruchomych części, zawsze po zakończeniu natryskiwania oraz przed czyszczeniem, kontrolą lub serwisowaniem urządzenia należy wykonać procedurę usuwania

nadmiaru ci

śnienia.

1.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.). Odczekać 7 sekund do zaniku zasilania.

ti25450a

3.

Ustawić najniższą wartość regulatora ciśnienia.

Zwolnić blokadę spustu.

ti25446a

4.

Mocno przycisnąć metalową część pistoletu do uziemionego metalowego kubła. Nacisnąć spust pistoletu, aby zwolnić nadmiar ciśnienia.

ti25541a

5.

Włączyć blokadę spustu.

ti25471a

10 334772C

Procedura usuwania nadmiaru ci śnienia

6.

Umieścić rurę spustową w kuble. Obrócić w dół zawór zalewowy pompy. Pozostawić zawór zalewowy w położeniu spuszczania (na dole), aż do następnego natryskiwania.

Blokada spustu

Wyłączając agregat natryskowy, należy zawsze włączać blokadę spustu w celu zabezpieczenia przed przypadkowym naciśnięciem spustu ręką lub podczas uderzenia lub upadku.

ti24607a

7.

W razie podejrzenia zatkania dyszy natryskowej lub węża urządzenia lub jeżeli w układzie nadal pozostaje ciśnienie: a.

BARDZO POWOLI poluzować nakrętkę zabezpieczającą dyszy z osłoną lub złączkę końcówki węża, aby stopniowo zredukować ciśnienie.

b.

Do końca odkręcić zakrętkę lub złączkę.

c.

Wyczyścić wąż lub zatkaną końcówkę.

ti25411a

334772C 11

Konfiguracja

Konfiguracja

2.

Podłączyć drugi koniec węża do pistoletu.

Przy pierwszym rozpakowaniu agregatu natryskowego lub po długim okresie przechowywania należy wykonać procedurę konfiguracji. Podczas pierwszej konfiguracji należy wyjąć korek transportowy z wylotu płynów.

1.

Podłączyć bezpowietrzny wąż firmy Graco do wylotu płynów. Dokręcić mocno kluczami.

3.

Dokręcić mocno kluczami.

4.

Włączyć blokadę spustu.

ti25412a ti25450a

5.

Zdjąć osłonę dyszy/zatyczkę powietrzną.

12

ti24616a ti25407a

6.

Przy pierwszym rozpakowaniu agregatu natryskowego należy wyjąć materiały opakowaniowe z wlotowego filtra siatkowego.

Jeśli sprzęt przechowywany był przez dłuższy czas, sprawdzić wlotowy filtr siatkowy pod kątem zatorów i zanieczyszczeń.

334772C

Konfiguracja

ti25541a

9.

Podłączyć przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.

ti24638a

7.

Napełnić nakrętkę uszczelnienia gardzieli płynem TSL, aby nie dopuścić do jej przedwczesnego zużycia. Tę czynność należy wykonywać codziennie lub zawsze przy natryskiwaniu. a.

Umieścić dyszę buteleczki z płynem TSL w środkowym górnym otworze kratki w przedniej części agregatu natryskowego.

b.

Ścisnąć buteleczkę w celu dozowania płynu

TSL w ilości wystarczającej do wypełnienia przestrzeni pomiędzy tłoczyskiem pompy i nakrętką uszczelniającą.

10.

Obrócić w dół zawór zalewowy pompy.

ti24651a ti24639a

8.

Upewnić się, że PRZEŁĄCZNIK WYBORU znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.).

334772C

ti24608a

11.

Umieścić przewód wejściowy płynu z przewodem odpływu w uziemionym metalowym kuble częściowo wypełnionym płynem do przepłukiwania. Patrz część

Uziemienie, strona 9.

13

Konfiguracja

UWAGA: Nowe agregaty natryskowe w momencie

dostawy są wypełnione płynem transportowym, który należy przepłukać benzyną lakową przed przystąpieniem do eksploatacji agregatu.

Sprawdzić używany płyn do przepłukiwania pod kątem zgodności z natryskiwanym materiałem.

Konieczne może być drugie przepłukanie płynem zgodnym z danym materiałem. W przypadku farb lateksowych należy używać wody, a w przypadku farb olejnych benzyny lakowej.

20.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie).

21.

Przekręcić zawór zalewowy do położenia w poziomie. Zwolnić blokadę spustu.

22.

Mocno przycisnąć metalową część pistoletu do uziemionego metalowego kubła. Wcisnąć spust i płukać, aż do oczyszczenia.

23.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.).

24.

Włączyć blokadę spustu.

25.

Agregat natryskowy jest teraz gotowy do rozruchu i natryskiwania w trybie bezpowietrznym.

26.

Podłączyć wąż pneumatyczny do złącza węża pneumatycznego na agregacie.

ti24640a

12.

Ustawić najniższą wartość regulatora ciśnienia.

13.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie).

14.

Przekręcić zawór zalewowy do położenia w poziomie. Zwolnić blokadę spustu.

15.

Zwiększyć ciśnienie, przekręcając regulator ciśnienia o 1/2 obrotu, aby uruchomić silnik.

16.

Mocno przycisnąć metalową część pistoletu do uziemionego metalowego kubła. Wcisnąć spust i płukać przez 1 minutę.

17.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.).

18.

Włączyć blokadę spustu.

19.

Po wypłukaniu płynu transportowego z agregatu natryskowego, opróżnić kubeł. Umieścić ponownie przewód wejściowy płynu z przewodem odpływu w uziemionym metalowym kuble częściowo wypełnionym płynem do przepłukiwania. Do płukania farb wodnych należy używać wody, a w przypadku farb olejnych należy używać benzyny lakowej.

ti25452a

27.

Przyciąć wąż pneumatyczny do odpowiedniej długości i podłączyć do złącza pneumatycznego na pistolecie.

ti25453a

28.

Agregat natryskowy jest teraz gotowy do rozruchu i natryskiwania w trybie wspomaganym pneumatycznie (AA).

14 334772C

Rozruch

1.

Wykonać procedurę Procedura usuwania

nadmiaru ci

śnienia, strona 10.

2.

Ustawić najniższe ciśnienie, obracając regulator.

Rozruch

5.

Zwiększyć ciśnienie, przekręcając regulator ciśnienia o 1/2 obrotu, aby uruchomić silnik.

Utrzymać cyrkulację płynu poprzez przewód odpływowy przez 15 sekund.

15 s

ti24645a

6.

Przekręcić zawór zalewowy do położenia w poziomie. Zwolnić blokadę spustu.

ti25345a

3.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie).

ti25455a

7.

Przycisnąć pistolet do uziemionego metalowego kubła na odpady. Nacisnąć spust i przytrzymać go, aż z pistoletu zacznie wypływać farba.

ti25537a

4.

Umieścić przewód wejściowy płynu w kuble z farbą. Umieścić przewód odpływowy w kuble na odpady.

334772C

ti25471a

15

Rozruch

8.

Włożyć pistolet do kubła z farbą i przytrzymać naciśnięty spust przez 20 sekund. Zwolnić spust, aby w agregacie natryskowym wytworzyło się ciśnienie. Włączyć blokadę spustu.

20 s

9.

Upewnić się, że płyn nigdzie nie wycieka.

W razie wystąpienia przecieku należy wykonać

czynności opisane w części Procedura

usuwania nadmiaru ci

śnienia, strona 10, a

następnie dokręcić wszystkie złącza i powtórzyć procedurę rozruchową. Jeżeli nie zaobserwowano przecieków, przejść do następnego punktu.

10.

Nałożyć zespół na pistolet i dokręcić. Patrz część

Monta

ż dyszy natryskowej, strona 17.

Informacje dotyczące montażu pistoletu zawiera oddzielna instrukcja obsługi pistoletu.

ti25472a

Natryskiwany pod wysokim ciśnieniem strumień może być przyczyną wstrzyknięcia toksyn do ciała, co w rezultacie może doprowadzić do poważnych obrażeń. Nie zatrzymywać wycieku ręką czy szmatą.

ti25473a

16 334772C

Eksploatacja

Eksploatacja

Monta ż dyszy natryskowej

UWAGA

Jeśli zatyczka powietrzna nie jest całkowicie zamocowana na pistolecie, ciśnienie płynu może spowodować napływanie farby do przewodu pneumatycznego i tym samym uszkodzenie agregatu natryskowego.

1.

Wykonać czynności opisane w części Procedura

usuwania nadmiaru ci

śnienia, strona 10.

2.

Włączyć blokadę spustu.

6

35

33a

33b ti25475a

33

7.

Założyć zatyczkę powietrzną na koniec pistoletu.

Dokręcić ręcznie.

ti25450a

3.

Włożyć gniazdo (33a) w obudowę gniazda (35).

4.

Włożyć obudowę gniazda (35) w zatyczkę powietrzną (6).

5.

Nałożyć uszczelkę (33b) na gniazdo (33a). Użyć czarnej uszczelki w przypadku materiałów na bazie wody i pomarańczowej w przypadku materiałów na bazie rozpuszczalników i oleju.

6.

Włożyć dyszę w szczelinę (a) zatyczki powietrznej (6).

Wybór dyszy

6 ti25474a

Materiał

Wybarwianie/ lakierowanie

Lakiery

DTM

DTM (alkidowy)

Emalie

Na bazie oleju

Na bazie wody

Rozmiar dyszy

,008/,010

,008/,010

,010/,012

0,14/0,16

0,14/0,16

Zastosowanie płynowe

3,45–4,83 MPa

(34–48 bar,

500–700 psi)

4,83–6,89 MPa

(48–69 bar, 700–1000 psi)

6,20–8,27 MPa

(62–83 bar, 900–1200 psi)

12,41–16,55 MPa

(124–165 bar,

1800–2400 psi)

12,41–16,55 MPa

(124–165 bar,

1800–2400 psi)

Zastosowanie pneumatyczne

69–103 kPa

(0,7–1,0 bar, 10–15 psi)

69–103 kPa

(0,7–1,0 bar, 10–15 psi)

103–137,89 kPa

(1,0–1,4 bar, 15–20 psi)

137,89–172,37 kPa

(1,4–1,7 bar, 20–25 psi)

172,37–206,84 kPa

(1,7–2,1 bar, 25–30 psi)

334772C 17

Eksploatacja

Natryskiwanie

Natryskiwanie ze wspomaganiem pneumatycznym

UWAGA: W warunkach o dużej wilgotności może

dochodzić do gromadzenia się wilgoci w obrębie przewodu pneumatycznego. Jeśli do tego dojdzie, w przewodzie należy zamontować filtr osuszający

(24U981 lub 24U982) w celu zapobiegania przedostawaniu się wilgoci do pistoletu.

1.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie).

2.

Do samego końca otworzyć regulator pneumatyczny pistoletu.

ti25538a

3.

Zalać pompę, patrz strona Rozruch, strona 15.

4.

Ustawić najwyższą wartość ciśnienia płynu.

ti25537a ti25539a

18 334772C

Czyszczenie zatkanej dyszy

1.

Wykonać czynności opisane w części Procedura

usuwania nadmiaru ci

śnienia, strona 10.

2.

Włączyć blokadę spustu.

ti25450a

3.

Włączyć blokadę spustu. Przekręcić dyszę natryskiwania do oryginalnego położenia.

Zwolnić blokadę spustu i kontynuować natryskiwanie.

a.

Płaska dysza: Zdemontować

i oczyścić osłonę i dyszę b.

Dysza RAC: Przejść do następnego punktu.

4.

Obrócić dyszę o 180°.

5.

Zwolnić blokadę spustu.

6.

Nacisnąć przycisk pistoletu w strefie odpadów, aby usunąć zator.

7.

Włączyć blokadę spustu.

8.

Przekręcić dyszę z powrotem o 180° do pozycji natryskiwania.

Eksploatacja

ti25549a

334772C 19

Eksploatacja

Wy świetlacz cyfrowy

Większość modeli jest wyposażonych w wyświetlacz cyfrowy. W tej części opisano sposób korzystania z tej funkcji.

Wy świetlanie zapisanych danych

Wy świetlacz ciśnienia

1.

Wykonać czynności opisane w części Procedura

usuwania nadmiaru ci

śnienia, strona 10.

2.

Podłączyć agregat natryskowy do uziemionego gniazdka. Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie).

1.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.).

ti25540a

3.

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie ciśnienia.

Kreski pojawiają się, kiedy ciśnienie spadnie poniżej 1,4 MPa

(14 bar, 200 psi).

ti25541a

2.

Aby przejść do trybu zapisanych danych, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wyświetlacza oraz ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie).

ti2786a

4.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyświetlacza w celu zmiany jednostek ciśnienia (psi, bar, MPa).

ti25537a ti2888a

20 334772C

3.

Pojawi się numer modelu agregatu natryskowego, a następnie 1. punkt danych, czyli czas włączenia zasilania urządzenia (w godzinach).

Eksploatacja

8.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyświetlacza spowoduje powrót do 1. punktu danych.

9.

Aby wyjść z trybu zapisanych danych, należy ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu

OFF (WYŁ.).

23

4.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyświetlacza spowoduje wyświetlenie 2. punktu danych.

Wyświetlany jest czas pracy silnika

(w godzinach).

5.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyświetlacza spowoduje wyświetlenie 3. punktu danych.

Wyświetlany jest kod ostatniego błędu. ti25541a ti2824a

6.

Aby skasować kod ostatniego błędu, nacisnąć i przytrzymać przycisk wyświetlacza.

7.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyświetlacza spowoduje wyświetlenie 4. punktu danych.

Wyświetlana jest wersja oprogramowania.

334772C 21

Eksploatacja

Czyszczenie

4.

Umieścić przewód wejściowy płynu w płynie do przepłukiwania. W przypadku farb wodnych należy używać wody, a w przypadku farb olejnych należy używać benzyny lakowej. Umieścić przewód odpływowy w kuble na odpady.

1.

Wykonać procedurę Procedura usuwania

nadmiaru ci

śnienia, strona 10.

2.

Zdjąć osłonę dyszy i dyszę natryskową.

Dodatkowe informacje zawiera oddzielna instrukcja obsługi pistoletu.

ti25504a

3.

Wyjąć przewód wejściowy płynu i przewód odpływowy z farby, a następnie zetrzeć nadmiar farby z zewnętrznych powierzchni. ti24710a

5.

Aby przepłukać przewód odpływowy, należy obrócić zawór zalewania do dołu.

6.

Zwiększyć ciśnienie, przekręcając regulator ciśnienia o 1/2 obrotu, aby uruchomić silnik.

Przycisnąć pistolet do kubła z farbą. Zwolnić blokadę spustu. Naciskać spust i podwyższać ciśnienie, aż do momentu, gdy pompa zacznie równomiernie pracować i pojawi się płyn to przepłukiwania.

22

ti24709a ti25542a

7.

Zwolnić spust pistoletu. Przenieść pistolet do kubła na odpady, docisnąć go do wiadra i nacisnąć spust, aby dokładnie przepłukać system.

8.

Wciskając spust pistoletu, obrócić zawór zalewowy w dół. Następnie zwolnić spust pistoletu. Kontynuować cyrkulację płynu do momentu, kiedy płyn wypływający z przewodu odpływowego będzie czysty.

334772C

Eksploatacja

12.

Nacisnąć spust i powoli zwiększać ciśnienie powietrza w celu wydmuchania materiału z kanałów pneumatycznych pistoletu.

ti25471a

9.

Unieść przewód wejściowy płynu ponad poziom płynu do przepłukiwania.

13.

Włączyć blokadę spustu.

ti24714a

10.

Przekręcić zawór zalewowy do położenia w poziomie. Nacisnąć spust pistoletu skierowanego w kierunku kubła do płukania w celu usunięcia płynu z węża.

11.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AA (Air-Assisted, wspomaganie pneumatyczne).

ti25450a

14.

Ustawić pokrętło regulacji ciśnienia oraz

PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu

OFF (WYŁ.). Odłączyć zasilanie

od agregatu natryskowego.

ti25543a ti25596a

334772C 23

Eksploatacja

15.

Jeżeli na pistolecie lub na agregacie natryskowym zamontowano filtry, należy je zdjąć.

Oczyścić i skontrolować. Zamontować filtr.

Zapoznać się z oddzielną instrukcją obsługi pistoletu.

16.

Jeśli urządzenie przepłukuje się wodą, należy przepłukać je ponownie benzyną lakową lub płynem Pump Armor tak, by pozostawić powłokę zabezpieczającą przed zamarznięciem lub korozją.

ti25509a ti25544a

17.

Przetrzeć urządzenie natryskowe, wąż i pistolet szmatką zwilżoną wodą lub benzyną lakową.

ti25545a

24 334772C

Konserwacja

Konserwacja

Do zapewnienia prawidłowego działania agregatu natryskowego niezbędne jest wykonywanie rutynowych czynności konserwacyjnych. Konserwacja obejmuje wykonywanie rutynowych czynności podczas eksploatacji agregatu natryskowego, co pozwala uniknąć problemów w przyszłości.

Aktywno ść

Odst ępy czasowe

Sprawdzić/oczyścić filtr agregatu natryskowego, siatkowy filtr przewodu wejściowego płynu i filtr pistoletu.

Codziennie lub zawsze przy natryskiwaniu

Upewnić się, że odpowietrzniki osłony silnika nie są zablokowane.

Dolać płyn TSL przez punkt dolewania dla tego płynu.

Codziennie lub zawsze przy natryskiwaniu

Codziennie lub zawsze przy natryskiwaniu

Sprawdzić stopień zużycia szczotek silnika. Szczotki muszą mieć długość minimum 13 mm (1/2 cala). UWAGA: Szczotki nie zużywają się w takim samym stopniu z obu stron silnika. Należy sprawdzić obie szczotki.

Co 3785 litrów (1000 galonów)

Sprawdzić wyłączanie agregatu natryskowego.

Kiedy pistolet agregatu natryskowego NIE jest aktywowany, silnik agregatu powinien gasnąć i nie włączać się ponownie, aż do ponownego naciśnięcia spustu pistoletu.

Jeżeli agregat włącza się ponownie, chociaż pistolet NIE jest aktywowany, należy sprawdzić, czy nie dochodzi do przecieków wewnętrznych/zewnętrznych i sprawdzić szczelność zaworu zalewowego.

Co 3785 litrów (1000 galonów)

Regulacja uszczelnienia gardzieli

Jeśli po dłuższej eksploatacji uszczelki pompy zaczną przeciekać, należy dokręcać nakrętkę uszczelniającą do chwili, gdy przeciek się zmniejszy lub zniknie. Umożliwi to przetłoczenie dodatkowych 380 litrów (100 galonów) przed wymianą uszczelnienia. Nakrętkę uszczelniającą można dokręcać bez demontażu uszczelki o-ring.

Zgodnie z potrzebami w zależności od stopnia eksploatacji

334772C 25

Rozwi ązywanie problemów

Rozwi ązywanie problemów

Przepływ mechaniczny/płynów

1.

Przed przystąpieniem do sprawdzania lub naprawy należy wykonać czynności opisane w

części Procedura usuwania nadmiaru

ci

śnienia, strona 10.

2.

Przed demontażem urządzenia należy sprawdzić wszystkie możliwe problemy i przyczyny.

Problem

Co nale ży sprawdzić

Je śli kontrola nie wykazała nieprawidłowo ści, przejść do nast ępnego punktu nale

Co nale ży zrobić

Gdy kontrola wyka że nieprawidłowości, ży zapoznać się z informacjami zawartymi w tej kolumnie

W przypadku urz ądzeń wyposa żonych w wyświetlacz:

wyświetla się kod E=0X.

W przypadku urz ądzeń bez wy

świetlacza: lampka stanu płytki sterownika miga lub jest wyłączona, a agregat jest zasilany.

Wystąpił błąd.

Niska wydajność pompy Zużyta dysza natryskowa.

Zatkany lub zabrudzony filtr płynów lub dyszy.

Przeciekanie zaworu zalewowego pompy.

Ustalić metodę naprawy błędu na podstawie tabeli

Instalacja elektryczna, strona 29.

Kula zaworu wlotowego oraz kula tłoka nie są prawidłowo osadzone.

Wykonać czynności opisane w części Procedura

usuwania nadmiaru ci

śnienia, strona 10, a następnie

wymienić dyszę. Patrz oddzielna instrukcja obsługi pistoletu lub dyszy.

Zatkana dysza natryskowa.

Zredukuj ciśnienie. Sprawdzić i oczyścić dyszę natryskową.

Ponownie napełnić i zalać pompę.

Zaopatrzenie w farbę.

Zatkany wlotowy filtr siatkowy.

Zdemontować i oczyścić, a następnie zamontować ponownie.

Wymontować i oczyścić zawór wlotowy. Sprawdzić, czy kule i gniazda nie są wyszczerbione; wymienić w razie potrzeby. Patrz instrukcja obsługi pompy. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przefiltrować farbę w celu usunięcia cząstek mogących blokować pompę.

Wyczyścić filtr.

Wykonać czynności opisane w części Procedura

usuwania nadmiaru ci

śnienia, strona 10, a następnie

naprawić zawór zalewowy.

Oddać pompę do serwisu. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Upewnić się, że po zwolnieniu spustu pistoletu pompa nie kontynuuje pracy. (zawór zalewowy nie przecieka).

Przeciek wokół nakrętki uszczelnienia gardzieli może wskazywać na zużycie lub uszkodzenie uszczelnień.

Wymienić uszczelnienia. Patrz instrukcja obsługi pompy. Należy również sprawdzić gniazdo zaworu tłoka pod kątem zaschniętej farby lub pęknięć i wymienić w razie potrzeby. Dokręcić nakrętkę uszczelniającą/ naczynie wet-cup.

26 334772C

Rozwi ązywanie problemów

Problem

Co nale ży sprawdzić

Je śli kontrola nie wykazała nieprawidłowo ści, przejść do nast ępnego punktu nale

Co nale ży zrobić

Gdy kontrola wyka że nieprawidłowości, ży zapoznać się z informacjami zawartymi w tej kolumnie

Niska wydajność pompy Uszkodzone tłoczysko pompy.

Niskie ciśnienie gaśnięcia.

Naprawić pompę. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Przekręcić pokrętło regulacji ciśnienia całkowicie w prawo. Upewnić się, że pokrętło regulacji ciśnienia jest prawidłowo zamontowane i możliwe jest całkowite przekręcenie go w prawo. Jeśli problem będzie się utrzymywał, wymienić przetwornik ciśnienia.

Wymienić uszczelnienia. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Uszczelnienie tłoka jest zużyte lub zniszczone.

Zużyty lub uszkodzony pierścień o-ring.

Wymienić pierścień o-ring. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Kula zaworu wlotowego jest zatkana materiałem.

Oczyścić zawór wlotowy. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Przy pracy z ciężkimi materiałami następuje duży spadek ciśnienia w obrębie węża.

Skrócić wąż.

Silnik pracuje, natomiast pompa nie

Sprawdzić, czy przewód przedłużający ma odpowiednie wymiary.

Obluzować szczotki i styki silnika.

Patrz część Przedłużacze, strona 9.

Dokręcić śruby zacisków. Wymienić szczotki w razie uszkodzenia kabli.

Zużyte szczotki silnika (szczotki muszą mieć długość minimum

13 mm (1/2 cala)).

Wymienić szczotki.

Wymienić uszkodzoną sprężynę. Wyrównać sprężynę i szczotkę.

Uszkodzone i źle ustawione sprężyny szczotek. Zwinięta część sprężyny musi opierać się równo na górnej powierzchni szczotki.

Zaklinowanie szczotek silnika w uchwycie szczotek.

Uszkodzenie zespołu korbowodu. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Uszkodzona obudowa napędu lub przekładni.

Oczyścić uchwyty szczotek, usuwając pył węglowy małą szczoteczką czyszczącą. Wyrównać kabel szczotki ze szczeliną uchwytu szczotki, aby zapewnić bezproblemowy ruch szczotki w pionie.

Wymienić zespół korbowodu. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Nadmierny wyciek farby do nakrętki uszczelnienia gardzieli

Obluzowana nakrętka uszczelnienia gardzieli.

Skontrolować zespół obudowy napędu oraz przekładnie pod kątem uszkodzeń i wymienić w razie potrzeby.

Zdemontować element dystansowy nakrętki uszczelnienia gardzieli. Dokręcić nakrętkę uszczelnienia gardzieli tylko w stopniu niezbędnym do zlikwidowania przecieku.

Zużyte lub zniszczone uszczelnienia gardzieli.

Wymienić uszczelnienia. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Zużyty lub zniszczony tłok pompy wyporowej.

Wymienić tłok. Patrz instrukcja obsługi pompy.

334772C 27

Rozwi ązywanie problemów

Problem

Z pistoletu wycieka płyn

Trudności z zalewaniem pompy

Agregat natryskowy pracuje przez 5 do 10 minut i wyłącza się.

Co nale ży sprawdzić

Je śli kontrola nie wykazała nieprawidłowo ści, przejść do nast ępnego punktu nale

Co nale ży zrobić

Gdy kontrola wyka że nieprawidłowości, ży zapoznać się z informacjami zawartymi w tej kolumnie

Powietrze w pompie lub w wężu. Sprawdzić i dokręcić wszystkie złącza płynowe.

Podczas zalewania ustawić możliwie najwolniejszy cykl pompy.

Częściowo zatkana dysza.

Oczyścić dyszę. Patrz część Czyszczenie

zatkanej dyszy, strona 19.

Niski poziom płynu lub brak płynu.

Powietrze w pompie lub w wężu. Sprawdzić i dokręcić wszystkie złącza płynowe.

Podczas zalewania ustawić możliwie najwolniejszy cykl pompy.

Nieszczelny zawór wlotowy.

Uzupełnić płyn. Zalać pompę. Patrz instrukcja obsługi pompy. Często sprawdzać poziom płynu, żeby nie dopuścić do pracy pompy na sucho.

Zużyte uszczelnienie pompy.

Oczyścić zawór wlotowy. Sprawdzić, czy gniazdo kuli nie jest wyszczerbione lub zużyte i czy kula jest dobrze osadzona w gnieździe. Ponownie zamontować zawór.

Wymienić uszczelnienie pompy. Patrz instrukcja obsługi pompy.

Zbyt gęsta farba.

Zbyt mocne dokręcenie nakrętki uszczelniającej. W przypadku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki uszczelniającej, uszczelnienia tłoczyska pompy ograniczają działanie pompy i powodują przeciążenie silnika.

Rozcieńczyć farbę według wskazówek producenta.

Obluzować nakrętkę uszczelniającą pompy.

Sprawdzić gardziel pod kątem przecieków. W razie potrzeby wymienić uszczelnienia pompy. Patrz instrukcja obsługi pompy.

28 334772C

Instalacja elektryczna

Symptom: Agregat natryskowy nie działa, przestaje działać, albo się nie wyłącza.

Rozwi ązywanie problemów

4.

Sprawdzić wyświetlacz cyfrowy lub zdjąć osłonę puszki płytki sterownika w celu sprawdzenia lampki stanu płytki sterownika. Aby określić dany kod (dotyczy to wszystkich kodów poza kodami zasilania) należy odnieść się do lampki stanu płytki sterownika. Ustawić PRZEŁĄCZNIK

WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.), zdemontować osłonę sterownika i ustawić

PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu

AIRLESS (bezpowietrznie). Obserwować

kontrolkę stanu. Całkowita liczba mignięć diody

LED odpowiada kodowi błędu (na przykład: dwa mignięcia oznaczają KOD 02).

Wykonać procedurę Procedura usuwania nadmiaru

ci

śnienia, strona 10.

1.

Podłączyć agregat natryskowy do uziemionego gniazdka o odpowiednim napięciu.

2.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.), odczekać 30 sekund i ponownie ustawić go w położeniu AIRLESS

(bezpowietrznie) (zapewnia to pracę agregatu w normalnym trybie).

3.

Przekręcić pokrętło regulacji ciśnienia w prawo o

1/2 obrotu.

Podczas wykonywania procedur związanych z rozwiązywaniem problemów nie należy zbliżać się do elementów instalacji elektrycznej i ruchomych części. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym podczas rozwiązywania problemów przy zdjętych osłonach, należy odczekać 7 sekund po odłączeniu przewodu zasilającego, aż zgromadzony prąd elektryczny ulegnie rozproszeniu.

Problem Co nale ży sprawdzić

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Brak obrazu na wyświetlaczu

LUB

Lampka stanu płytki sterownika w ogóle się nie zapala

Patrz schemat na stronie 35.

Nie można wyłączyć agregatu natryskowego

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=02

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 2 razy

Płytka sterownika.

Sposób sprawdzenia

Wymienić tablicę sterowniczą.

334772C 29

Rozwi ązywanie problemów

Problem Co nale ży sprawdzić

Sposób sprawdzenia

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=02

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 2 razy

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=03

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 3 razy

Sprawdzić połączenia przetwornika oraz sam przetwornik

Upewnić się, że w systemie nie ma ciśnienia

(patrz część Procedura usuwania nadmiaru

ci

śnienia, strona 10). Sprawdzić zatory na

ścieżce płynu, np. zatkany filtr.

Użyć węża do bezpowietrznego natryskiwania farby, bez metalowego oplotu. Węże o mniejszej średnicy lub z metalowym oplotem mogą powodować skoki ciśnienia.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

Sprawdzić przetwornik i połączenia z płytką sterownika.

Odłączyć przetwornik od gniazda płytki sterownika. Sprawdzić, czy styki przetwornika i płytki sterownika są czyste i dokładnie podłączone.

Ponownie podłączyć przetwornik do gniazda płytki sterownika. Podłączyć zasilanie, ustawić

PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu

AIRLESS (bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Jeśli agregat natryskowy nie działa prawidłowo, należy ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i przejść do następnego punktu.

Zamontować nowy przetwornik. Podłączyć zasilanie, ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Wymienić płytkę sterownika, jeżeli agregat natryskowy nie działa prawidłowo.

Sprawdzić przetwornik lub połączenia przetwornika (płytka sterownika nie wykrywa sygnału ciśnienia).

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

Sprawdzić przetwornik i połączenia z płytką sterownika.

Odłączyć przetwornik od gniazda płytki sterownika. Sprawdzić, czy styki przetwornika i płytki sterownika są czyste i dokładnie podłączone.

Ponownie podłączyć przetwornik do gniazda płytki sterownika. Podłączyć zasilanie, ustawić

PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu

AIRLESS (bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Jeśli agregat natryskowy nie działa, należy ustawić

PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF

(WYŁ.) i przejść do następnego punktu.

Podłączyć sprawdzony, działający przetwornik do gniazda płytki sterownika.

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu AIRLESS (bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Jeżeli agregat natryskowy zacznie działać, zamontować nowy przetwornik.

Jeśli agregat natryskowy nie będzie działać, należy wymienić płytkę sterownika.

30 334772C

Rozwi ązywanie problemów

Problem Co nale ży sprawdzić

Sposób sprawdzenia

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=04

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 4 razy

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=05

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 5 razy

Sprawdzić napięcie zasilania agregatu natryskowego (płytka sterownika wykrywa wielokrotne skoki napięcia).

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

Zlokalizować źródło zasilania z odpowiednim napięciem, aby uniknąć uszkodzeń układów elektronicznych.

Sterownik wysyła sygnał pracy do silnika, ale wał silnika się nie obraca. Wirnik prawdopodobnie uległ zablokowaniu; między silnikiem i elementem sterowania znajduje się otwarte połączenie; wystąpił problem z silnikiem lub płytką sterownika lub silnik pobiera zbyt dużo prądu.

1.Wymontować pompę i spróbować uruchomić agregat. Jeśli silnik pracuje, sprawdzić system pod kątem zamarzniętej pompy lub napędu.

Jeśli agregat natryskowy nie działa, należy przejść do punktu 2.

2.Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

3.Odłączyć złącze silnika od gniazd(a) płytki sterownika. Sprawdzić, czy złącze silnika oraz styki płytki sterownika są czyste i dobrze podłączone. Jeśli styki są czyste i dobrze podłączone, należy przejść do punktu

4.

4.Podłączyć woltomierz prądu stałego do dwóch kabli silnika (czerwonego i czarnego), aktywować wentylator silnika i poczekać do zarejestrowania napięcia na woltomierzu. Jeżeli napięcie nie zostanie zarejestrowane, sprawdzić szczotki. W razie pomyślnego wyniku kontroli sprawdzić silnik. Jeżeli napięcie występuje, przejść do punktu 5.

5.Wykonać test obrotu przez podłączenie 9–12

V baterii do kabli silnika. Kable silnika mogą mieć różny wygląd i rozmiar. Zlokalizować dwa przewody prowadzące do szczotek węglowych (na ogół w kolorze czarnym i czerwonym). Silnik powinien zacząć pracować po podłączeniu baterii do przewodów silnika.

BLACK (-)

RED (+)

9-VOLT

BATTERY

YELLOW ti24722a

334772C 31

Rozwi ązywanie problemów

Co nale ży sprawdzić

Problem Sposób sprawdzenia

6.Podłączyć czarny i czerwony przewód silnika do omomierza. Obracać silnik, sprawdzać czy nie występują przerwy. W razie ustalenia przerw należy wymienić silnik.

BLACK (-)

-

RED (+)

YELLOW

1-3 ohms

ti24723a

7.Sprawdzić ochronę termiczną silnika.

Podczas przeprowadzania tego testu silnik powinien mieć temperaturę pokojową.

Podłączyć żółte przewody silnika do omomierza. Miernik powinien wskazywać ciągłość lub wartość w omach w zależności od typu silnika.

BLACK

RED

YELLOW

32

ti24725a

334772C

Problem

Rozwi ązywanie problemów

Co nale ży sprawdzić

Sposób sprawdzenia

8.Użyć omomierza do sprawdzenia, czy nie występuje zwarcie w obrębie silnika.

Podłączyć ujemny (–) kabel miernika do obudowy silnika. Przyłożyć dodatni (+) kabel miernika do każdego kabla silnika.

Miernik powinien dać odczyt otwarcia dla wszystkich przewodów.

BLACK

GROUND

-

RED

YELLOW

OL

ti24724a

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=06

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 6 razy

Agregat natryskowy w ogóle nie działa

ORAZ

Na wyświetlaczu pokazuje się kod E=08

LUB

Lampka stanu płytki sterownika cyklicznie miga 8 razy

9.Ponownie podłączyć złącze silnika do gniazd(a) płytki sterownika. Podłączyć zasilanie, ustawić PRZEŁĄCZNIK

WYBORU w położeniu AIRLESS

(bezpowietrznie) i obrócić pokrętło regulacji o 1/2 obrotu w prawo. Jeśli silnik nie działa, wymienić płytkę sterownika.

Zbyt wysoka temperatura silnika lub usterka zabezpieczenia termicznego silnika.

Poczekać, aż agregat natryskowy ostygnie. Jeśli agregat natryskowy działa po schłodzeniu, należy usunąć przyczynę przegrzania. Agregat natryskowy należy przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Upewnić się, że wlot powietrza silnika nie jest zablokowany.

Jeżeli agregat natryskowy nie uruchamia się, wymienić silnik.

Sprawdzić napięcie zasilania agregatu natryskowego (napięcie zasilania jest zbyt niskie, aby urządzenie mogło działać).

Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.) i odłączyć zasilanie od agregatu natryskowego.

334772C 33

Rozwi ązywanie problemów

Problem Co nale ży sprawdzić

Sposób sprawdzenia

Podstawowe problemy związane z układem elektrycznym

Kable silnika są dobrze przymocowane i spasowane

Komutator twornika silnika pod kątem występowania przypaleń, zabrudzeń, wgłębień oraz szorstkości.

Wymienić luźne zaciski; zacisnąć do przewodów. Upewnić się, że zaciski są dobrze połączone.

Oczyścić zaciski płytki obwodów. Ponownie, dokładnie połączyć przewody.

Dokręcić śruby zacisków. Wymienić szczotki w razie uszkodzenia kabli.

Połączenia i zaciski obluzowanych kabli szczotek silnika.

Szczotki muszą mieć długość minimum 13 mm (1/2 cala).

UWAGA: Szczotki nie zużywają się w takim samym stopniu z obu stron silnika. Należy sprawdzić obie szczotki.

Wymienić szczotki.

Wymienić uszkodzoną sprężynę. Wyrównać sprężynę i szczotkę.

Uszkodzone lub źle ustawione sprężyny szczotek. Zwinięta część sprężyny musi opierać się równo na górnej powierzchni szczotki.

Szczotki silnika mogą być zaklinowane w uchwytach szczotek.

Oczyścić uchwyty szczotek. Usunąć pył węglowy małą szczoteczką czyszczącą.

Wyrównać kable szczotki ze szczeliną uchwytu szczotki, aby zapewnić niezakłócony ruch szczotki w pionie.

Zdemontować silnik i, jeśli to możliwe, oddać komutator do warsztatu w celu jego przetoczenia.

34 334772C

Agregat natryskowy si ę nie uruchamia

(opis czynności podano na kolejnej stronie)

Rozwi ązywanie problemów

Sprayer Will Not Run

(see following pages for steps)

Remove Control box cover.

Turn sprayer ON. Observe control board status light on control board (see page 27).

No Light

Once

Flashing

Normal Operation

Light on continuously

Control board

Commanding motor to run

See Code section for further troubleshooting

See Step 3. Is there

Continuity through the thermal switch wires?

YES

NO

See Step 1. Do you have over 100 VAC

(220 VAC for 230v units)?

YES

NO

See Step 2. Do you have over 100 VAC

(220 VAC for 230v units)?

YES NO

Replace the On/Off switch.

Repair or replace power cord.

If motor is hot, let cool and retest. If Step 3 still shows no continuity, replace motor. The motor has a defective thermal device.

NO

Connect a test transducer to the board.

Does the motor run?

See Step 4.

Does the motor run?

YES

Replace the potentiometer.

YES

Replace the transducer

NO

Replace the control board

ti24726a

334772C 35

Rozwi ązywanie problemów

Step 1:

Plug Power cord in and turn switch ON. Connect probes to L and N on control board.

Turn meter to AC Volts.

110-120 AC

V

-

Step 3:

Check motor thermal switch.

Unplug yellow wires. Meter should read continuity.

NOTE: Motor should be cool during reading.

BEEP

Yellow Thermistor

Wires to motor

-

Control

Board

+

White

N

Black

L

Power

Cord

ti24727a

Step 2:

Plug power cord in and turn switch ON. Connect Probes to ON/OFF switch.

Turn meter to AC Volts.

110-120 AC

V

-

-

+ ti24729a

Step 4:

Disconnect potentiometer.

Plug power cord in and turn switch ON.

Control

Board

J8

36

ti24728a

-

Black

Black

White

C15

J11

+

N

L

Control

Board

J8

J7 ti24730a

334772C

Nie mo żna wyłączyć agregatu natryskowego

1.

Wykonać procedurę Procedura usuwania

nadmiaru ci

śnienia, strona 10. Pozostawić

zawór zalewowy w położeniu otwarcia (w dole) i ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU w położeniu OFF (WYŁ.).

Procedura rozwi ązywania problemów

Rozwi ązywanie problemów

2.

Zdjąć osłonę puszki sterownika, aby uwidocznić lampkę stanu płytki sterownika

(jeżeli jest dostępna).

Troubleshooting Procedure

Plumb pressure gauge into paint hose, plug sprayer in, and turn power switch ON.

Does sprayer reach or exceed its maximum pressure?

NO

Mechanical problem:

See the proper fluid pump manual for the sprayer for further troubleshooting procedures.

YES

Is the control board status light on?

YES

Unplug the transducer from control board.

Does motor stop running?

YES

Bad transducer.

Replace and test with a new one.

NO

NO

Replace the control board.

Replace the control board.

ti24731a

334772C 37

Agregat natryskowy

Agregat natryskowy

Spis cz

ęści sprężarki znajduje się na stronie 44.

66

63

23

65

54b

Nr ref.

1

2

Moment obrotowy

15,8–18,1 N•m (140–160 funtocali)

3,4–4,0 N•m (30–35 funtocali)

2

12

111

54

54a

Patrz strona 42.

64

2

12

88

191

67

2

114

59

87

78

116

103

76

80

124

77

38

ti25385a

47

1

12

2

334772C

Agregat natryskowy

Nr ref.

1

2

3

4

Moment obrotowy

15,8–18,1 N•m (140–160 funtocali)

3,4–4,0 N•m (30–35 funtocali)

Dokręcić młotkiem

33,9–40,7 N•m (25–30 funtostóp)

61

101

46

46b

46d

334772C

46f

46e

46g

107

40 44

25

42

47

70

22 110

45

43

12

55

39

132

62

41

84

120

102

14

105

60

57

46a

200 ti25384a

39

Agregat natryskowy

Spis cz ęści agregatu natryskowego

22

23

25

39

40

41

Nr ref. Cz

12

14

42

43

44

45

46

46a

46b

46d

46e

46f

46g

46

46a

46b

46d

46e

46f

46g

47

54

54a

54b

55

57

ęść

Opis

117501

ŚRUBA, mechaniczna, z wpuszczonym łbem sześciokątnym

103413 USZCZELNIENIE, uszczelka okrągła o-ring

17C539 POKRYWA, przednia, malowana

15B465 OSŁONA, silnika, malowana

180131

241920

249194

ŁOŻYSKO, oporowe

DEFLEKTOR, gwintowany

PRZEKŁADNIA, reduktora

POMPA, wyporowa, PC

17C487 Ameryka Północna

17C488 Azja/ Australia i Nowa Zelandia/

Japonia

17C489 Europa

24W817 OBUDOWA, napędu, PC,

zawiera elementy 12, 70

24W640 KORBOWÓD, PC

24X020 ZESTAW, naprawczy wału korbowego,

zawiera element 25

24W830 ZESTAW, przewodu, ze złączką, PC,

zawiera element 132

24U578 Zestaw węża 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi), 7,6 m (25 stóp) Modele 17C418,

17C421, 17C320, zawiera elementy

46a, 46b, 46d, 46e, 46f, 46g

278763 WĄŻ, ze złączką, 1/4 x 7,5 m

(25 stóp)

16X398 WĄŻ, pneumatyczny, 7,6 m (25 stóp)

15X843 TULEJA, owijana

278750 WĄŻ, nylonowy, płynów, 1,8 m

(6 stóp)

278751 WĄŻ, elastyczny, pneumatyczny

24U577 OSŁONA, elastyczna

24U579 Zestaw węża 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi), 15,2 m (50 stóp) Modele 17C417,

17C321, zawiera elementy 46a, 46b,

46d, 46e, 46f, 46g

278764 WĄŻ, ze złączką, 1/4 x 15 m (50 stóp)

16X433 WĄŻ, pneumatyczny, 15 m (50 stóp)

15X843 TULEJA, owijana, spiralna

278750 WĄŻ, nylonowy, płynów, 1,8 m

(6 stóp)

278751 WĄŻ, elastyczny, pneumatyczny

16X453 OSŁONA, elastyczna, 18 m (60 stóp)

117493

ŚRUBA, maszynowa, z łbem sześciokątnym

SILNIK, 395, zawiera elementy 54a,

54b

288859 Modele 17C417, 17C320

287060 Modele 17C418, 17C421, 17C321

15D088 WENTYLATOR, silnika

115477

ŚRUBA, maszynowa, łeb Torx, malowana

244240 WĄŻ, odpływowy, Ultra hi-boy,

zawiera element 39

246385 FILTR SIATKOWY, 7/8-14 unf

Ilo ść

12

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nr ref. Cz ęść

Opis

76

77

78

80

84

87

66

67

70

59

60

61

62

63

64

65

88

24U249 RAMA, wózka, hi, AA

17C992 PRZEWÓD, ssący, zawiera elementy

14, 57, 84, 102, 120

ZESPÓŁ PISTOLETU, AA G40

262929 Modele 17C417, 17C321

262932 Modele 17C418, 17C421, 17C320

276888 ZACISK, przewodu odpływowego

NAKLEJKA, ostrzegawcza, zagrożenie pożarem i wybuchem, zagrożenie dla skóry

15B516 Model 17C417

15H087 Model 17C321

16G596 Modele 17C418, 17C421, 17C320

15K053 PŁYTKA, tylna, malowana

ETYKIETA, ostrzeżenie

16G596 Modele 17C320, 17C417, 17C421

195793 Model 17C417

195792 Model 17C321

287489 ZESPÓŁ UCHWYTU, hi cart

109032

ŚRUBA, mechaniczna, pnh

17C483 POKRYWA, pręt pompy

15B999 KLIPS, ustalający

15K052 PŁYTKA, przednia, malowana

106062 KOŁO, półpneumatyczne

120685 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

115099 PODKŁADKA, węża ogrodowego

287253 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA,

zawiera element 88

118852

ŚRUBA, samogwintująca, z łbem sześciokątnym

101

110

111

114

116

102

103

105

107

DYSZA, natryskowa, lateksowy RAC

X

LTX517 Modele 17C321, 17C417

PAA517 Wszystkie inne modele

15E813

104811

PRZECIWNAKRĘTKA

ZATYCZKA, piasty

17C990 HAK, kubła

111040 PRZECIWNAKRĘTKA nylock, 5/16

17C850 NAKLEJKA, z marką, przednia

17C851 NAKLEJKA, z marką, boczna

15K468 NAKLEJKA, AA, regulator/miernik

15K465 NAKLEJKA (Modele 17C417,

17C321)

120

124

15B652

290228

PODKŁADKA, ssąca

ETYKIETA, przestroga

132 16H137 USZCZELNIENIE, uszczelka okrągła o-ring

145 111909 ZATYCZKA, guzikowa

171

16D646 ETYKIETA, ostrzeżenie

Ilo ść

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

4

1

1

1

2

1

2

1

1

1

40 334772C

Nr ref. Cz ęść

Opis

200 ZESTAW, osuszacza liniowego

24U981 5 szt.

24U982 25 szt.

Ilo ść

206994 PŁYN, TSL, 250 ml (8 uncji)

1

Naklejki o niebezpieczeństwie podczas wymiany i ostrzegawcze,

przywieszki i karty dost ępne są bezpłatnie.

Agregat natryskowy

334772C 41

Sterownik i filtr

Sterownik i filtr

19

81

30

58

109

11

37

48

42

ti25528a

Nr ref.

1

2

5

6

7

Moment obrotowy

15,8–18,1 N•m (140–160 funtocali)

3,4–4,0 N•m (30–35 funtocali)

2,3–2,8 N•m (20–25 funtocali)

50,2–58,3 N•m (37–43 funtostóp)

14,7–16,9 N•m (130–150 funtocali)

37

49

18

17

16

24

2

20

6

38

3

6

7

6

5

24

5

26

47

4

15

1

47

35

7

36

27

107

2

12

47

1

51

106

334772C

Sterownik i filtr

4

5

6

Nr ref.

Cz ęść

2 117828

3

7

Spis cz ęści sterownika i filtra

11

12

15

16

17

26

27

30

35

18

19

20

24

36

37

38

47

48

111457

111600

277364

115494

115498

116167

117501

15G455

246425

246384

246382

246383

287902

15B071

15B118

15B120

162453

15E022

187625

195428

239914

224807

256219

243222

117493

15J469

Opis

USZCZELNIENIE, uszczelka okrągła o-ring

USZCZELNIENIE, uszczelka okrągła o-ring

STYK, rowkowany

USZCZELKA, gniazdo zaworu

ŚRUBA, maszynowa, łeb z wgłębieniem krzyżykowym

ŚRUBA, płaska ze szczeliną, z łbem sześciokątnym

POKRĘTŁO, potencjometru

ŚRUBA, maszynowa, z łbem sześciokątnym

ROZDZIELACZ, płynu

FILTR, płynu

Siatka 30

Siatka 60

Siatka 100, oryginalna

Siatka 200

ZESTAW, naprawczy, zatyczki filtra, zawiera element 18

WKŁAD, filtra

TULEJA, puszki sterownika

PRZELOTKA, przetwornika

ZŁĄCZKA WKRĘTNA,

(1/4 npsm x 1/4 npt)

GNIAZDO, zaworu

UCHWYT, zawór, spust

PRZEŁĄCZNIK włączający

ZAWÓR, odpływu, zawiera

elementy 5, 26

PODSTAWA, zawór

POTENCJOMETR, regulacji ciśnienia z nakrętką

PRZETWORNIK, sterowania ciśnienia, zawiera element 3

ŚRUBA, maszynowa, z łbem sześciokątnym

PUSZKA STEROWNIKA, obrabiana maszynowo

Model 17C417

Ilo ść

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

4

1

Nr ref.

Cz ęść

Opis

49

51

58

81

106

107

109

115

125

126

15M176 Modele 17C418, 17C421,

17C320, 17C321

PŁYTKA STEROWNIKA

288840

288842

Model 17C417

Modele 17C418, 17C421,

17C321

288843

24B026

120544

120844

15J988

15B461

15K400

Model 17C320

ZESTAW, wyświetlacza, st,

zawiera elementy 106, 107

WŁĄCZNIK

Model 17C417

Wszystkie inne modele

PŁYTKA, przełącznika

NAKLEJKA, wyświetlacza inteligentnego sterownika

NAKLEJKA, cyfrowego systemu śledzącego

PRZEWÓD, zasilania

15D029

15B469

15B470

15B471

15K470

242001

242005

Model 17C417

Model 17C320

Model 17C418

Modele 17C421, 17C321

NAKLEJKA, przełącznika AA,

395

ZESTAW PRZEWODÓW, z przejściówką, Europa (Modele

17C421, 17C321)

ZESTAW PRZEWODÓW, z przejściówką, Australia

(Modele 17C321, 17C421)

127 287121 ZESTAW PRZEWODÓW,

Włochy, Dania, Szwajcaria

(Model 17C421)

ZESTAW, ProGuard+, wyłącznie modele 230 V

(nie pokazano)

24W090 CEE 7/7

24W755 Multicord, IEC-320

Ilo ść

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

334772C 43

Spr ężarka

Spr ężarka

183 94 21 6

13

Nr ref.

1

2

Moment obrotowy

6,8–9,6 N•m (60–85 funtocali)

10,7–11,3 N•m (95–100 funtocali)

105 108

44

ti25529a

108

107

106

31

182

89

1

82

141

184

86a

170

90 95

146

69 93 68

133

185

108

169

85

92

91

95

31 26 96

165

108 135

168

147

166

131

112

86

167

138

113

148

188 136

140

2

186

334772C

Spr ężarka

Spis cz ęści sprężarki

91

92

93

86a

89

90

Nr ref. Cz ęść

Opis

6

13

21

26

31

68

69

115494

ŚRUBA, maszynowa, krzyżakowa

120643 MIERNIK, ciśnienia, montowany na panelu, 1,5

127330 REGULATOR, powietrza, 1/4 cala npt

ZACISK, kablowy

113491 Model 17C417

120143 Wszystkie inne modele

117633

ŚRUBA, płaska, z łbem sześciokątnym

104641 ŁĄCZNIK, grodziowy

120963 SZYBKOZŁĄCZKA

Ilo ść

3

1

1

1

6

1

1

82

85

1

2

86

94

95

96

105

106

107

122703 ZAWÓR, redukcji ciśnienia

109575

ŚRUBA, samogwintująca, z łbem sześciokątnym

SPRĘŻARKA POWIETRZA

(zawiera element 86a)

288720 Modele 17C417, 17C320

288722 Modele 17C418, 17C421, 17C321

288724 ZESTAW, sprężarki, filtr

106228 ZŁĄCZE, z mosiądzu, kolankowe

16Y589 ZŁĄCZE, teownikowe

187357 KOLANKO, jednowkrętne

16X397 RURKA, wymiany ciepła, 395/595

ZAWÓR ELEKTRO-

MAGNETYCZNY, 2-kierunkowy, normalnie otwarty

16X399 Model 17C417, 17C320

16X526 Modele 17C418, 17C421, 17C321

15K040 NAKRĘTKA, regulatora, metalowa

120732 ZŁĄCZE, kompresji, męskie

100015 NAKRĘTKA z łbem sześciokątnym mscr

120653 ŁĄCZNIK, zatrzaskowy

120753 ŁĄCZNIK, zatrzaskowy, kolankowy

15K391 PRZEWÓD, pneumatyczny

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

108

112

113

131

133

135

136

169

170

182

183

184

185

186

188

Nr ref. Cz

138

140

141

146

147

148

150

165

166

167

168

ęść

Opis

15B822 PRZEWÓD, pneumatyczny

195551 OGRANICZNIK, wtyczka, adapter

16X530 PRZEWÓD, zasilania, koniec żeński dla sprężarki

16X915 ZBIORNIK, malowany

16X477 WĄŻ, pneumatyczny

127343 PRZEŁĄCZNIK, ciśnienia

127339 ZAWÓR, kontrolny, 1/8 cala mnpt x fnpt

801012 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

115942 NAKRĘTKA, sześciokątna, do śrub z łbem kołnierzowym

127340 ZAWÓR, kontrolny, 1/4 cala mnpt x fnpt

597151 ŁĄCZNIK, kolankowy

113630 KOLANKO, 45 stopni 1/8 npt

16X827

PRZEWÓD, sprężarka/płytka sterownika

16X906 NAKLEJKA, z marką, smartcomp

TIMER, półprzewodnikowy

16Y436 Modele 17C417, 17C320

16Y437 Modele 17C418, 17C421, 17C321

125483

ŚRUBA, mechaniczna, pnh, sems, krzyżakowa

C19862

16Y442

NAKRĘTKA samoblokująca, sześciokątna

PRZEWÓD, łączący sprężarkę z timerem

113444 ŁĄCZNIK, kolankowy, wygięty

127465 FILTR, liniowy, osuszacza

17B227 ŁĄCZNIK, wolnostojący

114109 ŁĄCZNIK, kolankowy, męski

113093 ZŁĄCZE, rury

127716 ZŁĄCZE, Y, męskie

110287 PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY

114320 ZŁĄCZE, żeńskie

Ilo ść

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

334772C 45

Schematy instalacji elektrycznych

Schematy instalacji elektrycznych

120 V, USA/ Japonia

GROUND

CONNECTS

TO CASTING

LIB

L2B

L2B1

ON/OFF

SWITCH

ORANGE

ORANGE

AASA

POTENTIOMETER

AASB

TRANSDUCER

46 334772C

Schematy instalacji elektrycznych

110 V, Wielka Brytania/ 230 V

COMPRESSOR

GROUND

BLUE

WHITE

ECM FILTER

BLACK

SOLENOID

WHITE

FROM

MOTOR

BLACK

TIMER

DIGITAL DISPLAY

BROWN

POTENTIOMETER

BLUE

BROWN

BROWN

POWER

PLUG

BLUE

GREEN/YELLOW

GROUND

CONNECTS

TO CASTING

TRANSDUCER

L1B

L2B

L2B1

PRESSURE

SWITCH

BROWN

BLACK

COMPRESSOR CORD

ON/OFF

SWITCH

334772C 47

Parametry techniczne

Parametry techniczne

FinishPro II 395 PC

USA Metryczne

Agregat natryskowy

Wymagania dotyczące zasilania

★100/120 V AC, 50/60 Hz,

15 A, 1

Ø

◆ 230 V AC, 50/60 Hz, 10 A,

1

Ø

Prądnica, min.

Maks. rozmiar dyszy

USA

★/ Wielka Brytania★

Europa

◆/ Azja/ Australia◆

0,021

0,023

Maksymalna prędkość przepływu materiału l/min (gal/min)

USA

★/ Wielka Brytania★

Europa

◆/ Azja/ Australia◆

0,47 gal/min

0,54 gal/min

Maksymalne ciśnienie materiału — tryb bezpowietrzny

USA

Wielka Brytania

Europa

◆/ Azja/ Australia◆

3300 psi

2800 psi

3300 psi

Maksymalne ciśnienie materiału — tryb wspomagania pneumatycznego

USA

★/ Wielka Brytania★

Europa

◆/ Azja/ Australia◆

2800 psi

3300 psi

Przepustowość atomizowanego powietrza

USA

★/ Wielka Brytania★

Europa/ Azja/ Australia

3,2 cfm

2,9 cfm

Ciśnienie powietrza

Wymiary

35 psi

Długość

Szerokość

Pomiar wzrostu

Ciężar (samo urządzenie)

32,5 cala

21 cala

40,5 cala

110 funtów

4000 W

0,021

0,023

1,8 l/min

2,0 l/min

227 bar

193 bar

227 bar

193 bar

227 bar

3,2 cfm

2,9 cfm

2,4 bar

82,5 cm

53,3 cm

102,8 cm

49,9 kg

Hałas** (dBa) przy 0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi)

Ciśnienie akustyczne

Moc akustyczna

Materiały konstrukcyjne

Silnik pompy

Silnik sprężarki

Tworzywo węża

Przewód powietrza

Pistolet

79 dBA

96 dBA

TEFC 7/8 KM DC

Indukcja 1,0 KM AC

0,6 cm x 15 m (1/4 cala x 50 stóp)

(niebieski)

0,95 cm x 15 m (3/8 cala x 50 stóp)

(bezbarwny)

Dysza G40 w RAC X

TEFC 7/8 KM DC

Indukcja 1,0 KM AC

0,6 cm (1/4 cala) x 15,2 m

(niebieski)

0,95 cm (3/8 cala) x 15,2 m

(bezbarwny)

Dysza G40 w RAC X

48 334772C

Parametry techniczne

FinishPro II 395 PC

Części pracujące na mokro wszystkich modeli

USA Metryczne stal węglowa cynkowana i niklowana, nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węglik wolframu, polietylen, fluoroelastomer, uretan

Uwagi

* Ci śnienia przy rozruchu oraz wypór na cykl mogą się różnić w zależności od warunków ssania, wysokości wypływu, ci śnienia powietrza oraz rodzaju cieczy.

** Ci śnienie akustyczne mierzone z odległości 1 metra (3 stóp) od sprzętu.

Moc akustyczna mierzona według normy ISO-3744.

334772C 49

Standardowa gwarancja firmy Graco

Standardowa gwarancja firmy Graco

Firma Graco gwarantuje, że wszystkie urządzenia wymienione w tym dokumencie, wyprodukowane przez firmę

Graco i opatrzone jej nazwą, były w dniu ich sprzedaży nabywcy wolne od wad materiałowych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawiła specjalnej, przedłużonej lub skróconej gwarancji, produkt jest objęty dwunastomiesięczną gwarancją na naprawę lub wymianę wszystkich uszkodzonych części urządzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie dla urządzeń montowanych, obsługiwanych i utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zużycia urządzenia oraz wszelkich uszkodzeń, zniszczeń lub zużycia urządzenia powstałych w wyniku niewłaściwego montażu czy wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niewłaściwej lub niefachowej konserwacji, zaniedbań, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany części na inne, nieoryginalne. Za takie przypadki firma

Graco nie ponosi odpowiedzialności, podobnie jak za niewłaściwe działanie urządzenia, jego zniszczenie lub zużycie spowodowane niekompatybilnością z konstrukcjami, akcesoriami, sprzętem lub materiałami innych producentów, tudzież niewłaściwą konstrukcją, montażem, działaniem lub konserwacją tychże.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na własny koszt reklamowanego wyposażenia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji reklamowanej wady. Jeśli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma

Graco naprawi lub wymieni bezpłatnie wszystkie uszkodzone części. Wyposażenie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z opłaconym transportem. Jeśli kontrola wyposażenia nie wykryje wady materiałowej lub wykonawczej, za naprawę nałożone zostaną uzasadnione koszty, które mogą obejmować koszty części, robocizny i transportu.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ

Ą WYŁĄCZNĄ, A JEJ WARUNKI ZNOSZĄ

POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, ZWYKŁYCH LUB DOROZUMIANYCH,

Z UWZGL

ĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ GWARANCJI

DZIAŁANIA URZ

ĄDZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU.

Wszystkie zobowiązania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powyżej. Nabywca potwierdza, że nie ma prawa do żadnych innych form zadośćuczynienia (między innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyślnie zyski, zarobki, obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia ani za inne zawinione lub niezawinione straty).

Wszelkie czynności związane z dochodzeniem praw w związku z tymi zastrzeżeniami należy zgłaszać w ciągu dwóch

(2) lat od daty sprzedaży.

FIRMA GRACO NIE UDZIELA

ŻADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ

ORAZ NIE GWARANTUJE,

ŻE URZĄDZENIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,

JE

ŚLI BĘDZIE STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZĘTEM, MATERIAŁAMI I ELEMENTAMI

INNYCH PRODUCENTÓW, SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRM

Ę GRACO. Części innych producentów

sprzedawane przez firmę Graco (takie jak silniki elektryczne, spalinowe, przełączniki, węże itp.), objęte są gwarancją ich producentów, jeśli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczeń w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikające z dostawy wyposażenia firmy Graco bądź dostarczenia, wykonania lub użycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedawanych towarów na skutek naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

50 334772C

Informacje o firmie Graco

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajdują się na stronie www.graco.com

.

Informacje dotyczące patentów są dostępne na stronie www.graco.com/patents .

W CELU ZŁO

ŻENIA ZAMÓWIENIA należy skontaktować się z dystrybutorem firmy Graco lub połączyć się z

numerem 1–800–690–2894, aby zidentyfikować najbliższego dystrybutora.

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie w formie pisemnej i rysunkowej odpowiadaj ą ostatnim danym produkcyjnym dost ępnym w czasie publikacji.

Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnej chwili, bez powiadomienia.

Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 334730

Siedziba główna firmy Graco: Minneapolis

Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Prawa autorskie 2015, Graco Inc. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Graco uzyskały certyfikat ISO

9001.

www.graco.com

Wersja C, August 2015

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals