40 - Biblioteka Narodowa

40 - Biblioteka Narodowa
R. 65(77)
Warszawa, 27 września - 3 października 2009 r.
Nr 40
Poz. 22914 - 23430
WYKAZ DZIAŁÓW UKD
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia)
0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej
004 Informatyka
005 Zarządzanie. Biurowość
1 FILOZOFIA
159.9 Psychologia
2 RELIGIA. TEOLOGIA
272 Kościół rzymskokatolicki
3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia
311+314 Statystyka. Demografia
316 Socjologia
32 Nauki polityczne. Polityka
33 Nauki ekonomiczne
331 Praca
336 Finanse. Podatki
338/339 Gospodarka. Handel
338.48 Turystyka
34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska
51 Matematyka
52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
53 Fizyka
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
60 Biotechnologia
61 Medycyna
62 Technika
621.3 Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna
622 Górnictwo
629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna
63 Rolnictwo
630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo
64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo
654+656 Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta
655+659 Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu
657 Rachunkowość. Księgowość
658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu
658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
72 Architektura
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne
77 Fotografia i procesy pokrewne
78 Muzyka
791/792 Film. Teatr
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
796/799 Sport
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
82-1/-9 Literatura piękna
821.162.1-1/-9 Literatura polska
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
902/904 Archeologia
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
912 Atlasy. Mapy
913(438) Geografia Polski
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
94(438) Historia Polski
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo.
Bibliografia. Informacja.
Bibliotekarstwo. Bibliologia)
STĘPNIAK, Bożena.
Format MARC 21 dla dokumentów dźwiękowych w katalogu Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego : materiały metodyczne / [oprac. Bożena Stępniak]. – Wrocław : Dolnośląska
Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, 2009. – 84 s. ;
21 cm. – (Materiały Metodyczne / Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu)
GIEYSZTOR, Aleksander (1916-1999).
Zarys dziejów pisma łacińskiego / Aleksander Gieysztor. –
Wyd. 2 / red. Jadwiga Gniazdowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 236 s., [43] s. tabl. : il. ; 24 cm.
– (Klasyka Polskiej Historiografii)
Indeksy.
ISBN 978-83-01-16054-8
1. Paleografia – podręcznik akademicki
ria – podręcznik akademicki
Bibliogr. s. 83.
ISBN 978-83-88685-14-9
1. Dokumenty dźwiękowe – opis bibliograficzny – komputeryzacja
– Polska – instrukcje 2. MARC – Polska – instrukcje
002.1-028.26:025.3-027.44:004.057.3](083.1)
b24163697
2. Pismo łacińskie – histo-
003.34:930.2:003.072](075.8)
b24152109
Uczeni Gdańska : laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza za
lata 2003-2007 / [red. nauk. Maria Babnis]. – Gdańsk : Gdańskie
Towarzystwo Naukowe, 2008. – 301, [3] s. : il. (w tym kolor.) ;
25 cm.
22914/2009
¨
MULDNER-NIECKOWSKI,
Piotr (1946- ).
Wielki słownik skrótów i skrótowców / Piotr M¨
uldner-Nieckowski. – Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2007. – 1499 s. ; 25
cm. – (Słowniki 21 Wieku)
Na okł. podtyt.: laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza. – Tekst
równol. pol., ang.
Bibliogr. prac uczonych przy biogr.
ISBN 978-83-60693-04-9
1. Nagroda im. Jana Heweliusza – laureaci 2. Gdańsk (woj. pomorskie) – nauka – biografie – od 1944 r. – słownik
U dołu s. tyt. i okł.: Osobisty doradca językowy.
Bibliogr. s. 12-14.
ISBN 83-7407-116-8 : zł 149
1. Skróty – słownik wielojęzyczny
003.083(038)=00
b18823002
001:06.05:929-052](438)”1944/...”
b24158446
22915/2009
DOBROŁĘCKI, Piotr: Rynek książki w Polsce 2008 = poz.
23200
FABIAŃSKA, Barbara.: Wielkopolska u drzwi II Rzeczpospolitej = poz. 23403
Bibliogr. s. 148-151.
ISBN 978-83-928299-0-4 : zł 28,70
1. Nauka – szkice
FILIPIAK-KUDASIK, Izabela.: Suwaki terapeutyczne = poz.
23257
22916/2009
INFORMATYZACJA ochrony zdrowia = poz. 22923
Odkwaszanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w Polsce : podsumowanie / [oprac. red. Beata Berlińska et al.]. –
Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2008. – 110, [1] s. : il. kolor.,
err. ; 24 cm.
INSTYTUCJONALIZACJA procesu globalizacji = poz. 23056
INTERNACIA Medicinista Esperanto-Kongreso: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso, 13-18.07.2008 j., Krakovo
- Pollando = poz. 23159
U góry s. tyt.: Wieloletni Program Rządowy na lata 2000-2008 ”Kwaśny papier”.
Bibliogr. s. 98-[111].
ISBN 978-83-7009-729-5
1. Kwaśny papier – ochrona i konserwacja – Polska 2. Zbiory archiwalne – ochrona i konserwacja – Polska 3. Zbiory biblioteczne –
ochrona i konserwacja – Polska
025.7/.9:676.22/.23](438)”2001/...”
b23378633
KAPTUR, Ewa.: Językowy kształt współczesnych nekrologów
prasowych = poz. 23264
KURTZ, Karolina.: Certyfikacja energetyczna budynków
mieszkalnych z przykładami = poz. 23216
LEKCJA Majdanu = poz. 23036
22917/2009
MACIEJEWSKA, Katarzyna: Prasa lokalna w kampaniach wyborczych = poz. 23037
Prasa samorządowa województwa świętokrzyskiego : katalog
wystawy ze zbiorów Biura Komunikacji Społecznej / [red. Dariusz Detka, Marek Jarco] ; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. – Kielce : Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2009. – 45 s. : il. kolor. ; 21 cm.
MORAWIEC, Arkadiusz.: Seweryna Szmaglewska (1916-1992)
= poz. 23297
MRÓWKA, Andrzej.: Z kart historii = poz. 23176
MUZEUM Narodowe (Wrocław).: Rzeźba europejska XIX i
początku XX wieku = poz. 23229
ISBN 978-83-61192-20-6 (UM WŚ)
ISBN 978-83-60666-16-6
1. Czasopisma regionalne i lokalne polskie – katalog wystawy 2.
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okręg) – czasopisma – od 1989 r. – katalog
wystawy
050+070](438)”1989/...”(083.824)
b24082120
22921/2009
ANACHRONICZNA kasta czy nowocześni obywatele? = poz.
23395
NIEZNANY, Kazimierz.
Tron prehistorii / Kazimierz Nieznany. – Pruszków : MS : Wydawnictwo Wizjer, 2009. – 151, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Syndrom
paranauki / Kazimierz Nieznany ; t. 1)
001
b24040691
22920/2009
OŚRODKI Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej =
poz. 23144
RAM´ıREZ, Alejandra.: Wielkie tajemnice i zagadki świata. =
poz. 23386
22918/2009
SAMORZĄD radców prawnych na Podkarpaciu 1983-2008 =
poz. 23089
PROSZYK, Jacek.
Salomon Joachim Halberstamm - bibliofil / Jacek Proszyk. –
Bielsko-Biała : G. M. Elzewir, 2009. – 11, [1] s. : il. ; 23 cm.
SŁOWO, tekst, czas IX = poz. 23279
ISBN 978-83-917046-5-3
1. Halberstam, Salomon Chaim (1832-1900) – biografia 2. Bibliofilstwo – biografie – Żydzi – 19 w. 3. Żydzi – biografie – Niemcy –
19 w.
SPOŁECZNE aspekty informatyki = poz. 22936
090.1:929-052A/Z](430=411.16)”18”
b24005228
SZYMAŃSKA, Maria: Miasto Gdańsk i jego sztuka = poz.
23232
SZARANIEC, Krystyna.: Konstanty Prus 1872-1961 = poz.
23391
22919/2009
2
SZYMAŃSKA, Maria: Miasto Gdańsk i jego sztuka = poz.
23233
LIS, Marcin.
Filmy w DivX : kompletny poradnik / [aut. Marcin Lis]. –
Warszawa : Axel Springer Polska, 2009. – 104 s. : il. kolor. ; 19
cm + dysk optyczny (CD). – (Komputer Świat. Biblioteczka,
ISSN 1508-4280 ; nr 2/2009 (52))
ŚNIEŻEK, Edward.: Historia chóru ”Halka” z Bąkowic w latach 1945-1970 = poz. 23240
TWARDOWSKI, Marek: Dar Pomorza = poz. 23192
ISBN 978-83-7558-312-0 : zł 11,90
1. DivX – poradnik 2. Film – technika – poradnik
WIDACKA, Hanna.: Piast na elekcyjnym tronie = poz. 23234
004.057.3:004.4’274:004.932:778.5](083.1)
b23959332
ZACHCIAŁ, Iwona.: Bibliografia zawartości ”Rocznika Gdańskiego” 1927-2006 = poz. 23429
LOMBARD, Didier.
Globalna wioska cyfrowa : drugie życie sieci / Didier Lombard
; przekł. Jacek Hutyra. – Warszawa : MT Biznes, cop. 2009. –
263 s. : il. ; 22 cm.
004 Informatyka
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / pod red.
Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego ; [aut. Agnieszka
Bógdał-Brzezińska et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. – Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. – 256 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Le village num´
erique mondial : la deuxi`eme vie des
r´
eseaux” 2008.
Bibliogr. s. 261-263.
ISBN 978-83-61732-00-6 : zł 49,90
1. Globalizacja – wydawnictwa popularne 2. Internet – wydawnictwa popularne 3. Postęp techniczny – wydawnictwa popularne
4. Społeczeństwo informacyjne – wydawnictwa popularne
Nazwy aut. na s. 255-256.
ISBN 978-83-89607-71-3
1. Bezpieczeństwo narodowe – Polska – od 1989 r. 2. Przestępstwo komputerowe – zapobieganie i zwalczanie 3. Systemy informatyczne – ochrona 4. Transmisja danych – ochrona
004.738.5:316.325:62-043.86:005.44
b2400621x
Informatyzacja ochrony zdrowia : wybrane zagadnienia / red.
nauk. Grzegorz Bliźniuk [et al. ; Polskie Towarzystwo Informatyczne]. – Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Oddział Górnośląski, 2008. – 151 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Data mining the web : uncovering patterns in web
content, structure and usage” 2007. – Dla studentów i wykładowców
informatyki, ekonomii, zarządzania na uniwersytetach, uczelniach
technicznych i ekonomicznych a także dla menedżerów, dyrektorów
IT, finansistów, naukowców.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-01-15868-2
1. Data mining – podręcznik akademicki 2. Strony WWW – podręcznik akademicki
Materiały z sesji, 28 czerwca 2008 r., Szczyrk.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-60810-26-2
1. Informatyka – stosowanie – medycyna – materiały konferencyjne 2. Medycyna – komputeryzacja – materiały konferencyjne 3.
Systemy informacyjne – stosowanie – medycyna – materiały konferencyjne
22923/2009
004.774:004.62](075.8)
Larose, Daniel T. (1957- ).
KAZIENKO, Przemysław.
Associations - discovery, analysis and applications / Przemysław Kazienko. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, 2008. – 224 s. : il. ; 24 cm.
b24147667
Streszcz. pol.
Bibliogr. s. 227-239.
ISBN 978-83-7143-814-1
1. Baza danych 2. Data mining
danych
22924/2009
KRAWCZYŃSKI, Edward.
Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów : podręcznik
/ Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk. – Wyd.
5. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2009. – 276 s.
: il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
22930/2009
Bibliogr. s. 273-282. Indeks.
ISBN 978-83-60434-49-9
1. Baza danych relacyjna 2. Logika rozmyta – stosowanie
Talaga, Zbigniew; Wilk, Maria
22925/2009
004.65:510.6
Lekcje z komputerem w nauczaniu zintegrowanym : zeszyt
ćwiczeń / W. Jochemczyk [et al.]. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 79, [1] s. : il. kolor.
; 26 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
004(075.2)(076)
b24133772
4. Struktury
MYSZKOROWSKI, Krzysztof.
Klasyczne i rozmyte bazy danych : modele, zapytania i podsumowania / Krzysztof Myszkorowski, Sławomir Zadrożny,
Piotr S. Szczepaniak. – Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2008. – [4], IX, [1], 286 s. : il. ; 24 cm. – (Problemy
Współczesnej Nauki : teoria i zastosowania. Informatyka)
004(075.3-021.66)
ISBN 978-83-02-09669-3 (książka)
ISBN 978-83-02-09670-9 (CD-ROM)
1. Informatyka – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
3. Strony WWW
004.62:004.65:004.774
b23718584
Na okł.: Szkoły ponadgimnazjalne. U dołu okł.: Wydanie zmienione. – Dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.
Indeks.
ISBN 978-83-7446-29-0
1. Informatyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
b24115320
22929/2009
MORZY, Mikołaj.
Mining social - driven data / Mikołaj Morzy. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. – 244 s. : il. ; 24 cm.
– (Rozprawy / Politechnika Poznańska, ISSN 0551-6528 ; nr
430)
Bibliogr. s. 207-224.
ISBN 978-83-7493-444-2
1. Data mining 2. Internet – socjologia 3. Społeczeństwo informacyjne 4. Strony WWW – programowanie 5. Struktury danych
004.738.5:004.424:004.774:004.62:316.325
b23460970
22928/2009
MARKOV, Zdravko (1956- ).
Eksploracja zasobów internetowych : analiza struktury, zawartości i użytkowania sieci WWW / Zdravko Markov, Daniel
T. Larose ; z jęz. ang. przeł. Anna Wilbik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – XVI, 224 s. : il. ; 25 cm. –
(Informatyka - Zastosowania)
004.7:004.056:621.391:343.533:343.85](438)”1989/...”
b2401428x
22922/2009
004-049.8:61:001.102-048.44](06)
b2368365x
22927/2009
Zadrożny, Sławomir.; Szczepaniak, Piotr S. (1953- ).
b2390351x
22931/2009
NOWAKOWSKI, Wojciech.
Fonty, rastry, bitmapy w oprogramowaniu wspomagającym
przygotowanie wydawnictw do druku / Wojciech Nowakowski. – Warszawa : Instytut Maszyn Matematycznych, 2008. –
62 s. : il. ; 24 cm. – (Monografia / Instytut Maszyn Matematycznych)
2.
22926/2009
3
Bibliogr. s. 61-62.
ISBN 978-83-927542-1-3
1. Czcionki 2. Drukarstwo – oprogramowanie 3. Edytorstwo –
oprogramowanie 4. Fotografia cyfrowa – stosowanie – drukarstwo
i edytorstwo 5. Programy graficzne 6. Przetwarzanie obrazów –
oprogramowanie 7. Skaner (informat.) – stosowanie – drukarstwo i
edytorstwo
Indeks.
ISBN 978-83-01-15995-5
1. SWiSH – podręcznik
004.42:004.774:004.92](07)
b2414759x
22938/2009
CZŁOWIEK a światy wirtualne = poz. 22947
004.4’27:004.352:771.3:004.932:004.42:004.912:655.1/.3
b23774034
22932/2009
CZŁOWIEK, cywilizacja, przyszłość = poz. 23172
CZŁOWIEK, cywilizacja, przyszłość = poz. 23173
POLISH-GERMAN WORKSHOP ON RESEARCH CO-OPERATION IN COMPUTER SCIENCE (1 ; 2009 ; Kraków).
Abstracts of the 1st Polish-German Workshop on Research
Co-operation in Computer Science - PGCS’09, 15 June 2009
Krakow, Poland / ed. by Adam Borkowski, Manfred Nagl ;
Polish Academy of Sciences. Division IV - Technical Sciences. –
Warszawa : Polish Academy of Sciences. Division IV - Technical
Sciences, [2009]. – 80 s. : il. ; 30 cm.
GAMES and simulation in business learning and teaching =
poz. 23110
INTERNATIONAL Workshop for Technical, Economic and
Legal Aspects of Business Models for Virtual Goods: The 6th
International Workshop for Technical, Economic and Legal
Aspects of Business Models for Virtual Goods incorporating
the 4th International ODRL Workshop, October 16-18, 2008,
Poznań, Poland = poz. 23057
Tyt. okł.: First Polish-German Workshop on Research Co-operation
in Computer Science - PGCS’09, Krakow, 15 June 2009 : extended
abstracts.
Bibliogr. przy streszcz.
ISBN 978-83-924901-7-3
1. Informatyka – materiały konferencyjne
KOWALCZYK, Marcin: E-urząd w komunikacji z obywatelem
= poz. 23080
004(06)
b24128089
OŚRODKI Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej =
poz. 23144
LI, Charlene.: Marketing technologii społecznych = poz.
23059
22933/2009
PODSTAWY inżynierii ruchu i wymiarowania sieci teleinformatycznych = poz. 23187
Polsko-angielski słownik informatyczny. – Wyd. 1 (dodr.). –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. – 405,
[3] s. ; 20 cm. – (Słownik Podręczny)
SMUTNIAK, Zenon.: Dowodzenie siłami powietrznymi w
środowisku sieciocentrycznym = poz. 23105
ISBN 978-83-204-3511-5 : zł 29
1. Informatyka – terminologia – słownik polsko-angielski
004(038)=162.1=111
b24020692
STĘPNIAK, Bożena.: Format MARC 21 dla dokumentów
dźwiękowych w katalogu Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego = poz. 22920
22934/2009
RUTKOWSKI, Leszek.
Metody i techniki sztucznej inteligencji / Leszek Rutkowski. –
Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
– 451, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Informatyka - Zastosowania)
WOŹNIAK, Jacek: Model zarządzania efektywnością procesu
szkoleniowego = poz. 22943
Bibliogr. s. 433-448. Indeks.
ISBN 978-83-01-15731-9
1. Inteligencja sztuczna – podręcznik akademicki
004.8(075.8)
b24147473
005 Zarządzanie. Biurowość
DEERING, Anne.
Przywództwo Alfa : narzędzia dla liderów biznesu, którzy
oczekują więcej od życia / Anne Deering, Robert Dilts, Julian
Russell ; przeł. Mirosław Ciaś. – Warszawa : Wolters Kluwer
Polska : IPS Wydawnictwo, 2009. – 259 s. : il. ; 25 cm.
22935/2009
Społeczne aspekty informatyki / red. nauk. Piotr Fuglewicz,
Jerzy S. Nowak ; [Polskie Towarzystwo Informatyczne]. – Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2007. – 166 s. : il. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: ”Alpha leadership : tools for business leaders who want
more from life” 2002.
Indeks.
ISBN 978-83-7601-561-3 (Wolters Kluwer Polska) : zł 59
1. Przywództwo – psychologia – poradnik 2. Sukces – psychologia
– poradnik
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-60810-13-2
1. Informacja gospodarcza – ochrona 2. Systemy informatyczne –
ochrona 3. Systemy informatyczne zarządzania
004.65:005:004.056:001.102:33
b23683703
005.32:316.46:159.923
Dilts, Robert.; Russell, Julian.
22936/2009
b24015611
Zarządzanie technologiami informatycznymi : przykłady zastosowań IT / pod red. Cezarego Orłowskiego. – Gdańsk :
Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT Towarzystwa Konsultantów Polskich. Oddział, 2007. – 122 s. : il. ; 24
cm. – (Automatyka Informatyka) (Technologie Informacyjne :
zarządzanie ; 3)
Responsible management education / ed. by Wojciech Gasparski. – Warsaw : Academic and Professional Press : Kozminski University, cop. 2008. – 142, [2] s. : il. ; 24 cm +
dysk optyczny (CD-ROM). – (Koźmiński Entrepreneurship
and Management)
Materiały konferencyjne. Część materiałów na płycie CD.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-61408-12-3 (AaPP)
ISBN 978-83-89437-00-6
1. Etyka biznesu – materiały konferencyjne 2. Zarządzanie – szkolenie – materiały konferencyjne
Na okł. odmienny tyt. pierwszej serii: Automatyka i Informatyka.
– Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 111-114. Indeks.
ISBN 978-83-918663-4-4
1. Programowanie (informat.) – badanie 2. Systemy informatyczne – badanie
004.3:004.424
b23528369
22939/2009
005:331.108.4:330.162](06)
b23263234
22937/2009
22940/2009
STOSIK, Aneta.
Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie /
Aneta Stosik, Mieczysław Morawski ; Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009. – 155 s. : il. ; 24 cm.
ZIMEK, Roland.
SWiSH Max2 i SWiSH Max3 : animacje flash - jakie to proste! /
Roland Zimek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2009. – 366 s. : il. ; 24 cm.
4
Bibliogr. s. 150-155.
ISBN 978-83-89156-91-4
1. Kadry – polityka – podręcznik 2. Menedżerowie – podręcznik
3. Sport – zarządzanie – podręcznik
Tyt. oryg.: Le ciel et l’enfer selon le spiritisme. Na podstawie wydania 13 (nakł. Librairie des Sciences Psychiques, Paryż 1913). Kontynuacja Księgi duchów i Księgi mediów.
Bibliogr. s. 35-37.
ISBN 978-83-60528-84-6
1. Eschatologia 2. Spirytyzm
005.95/.96:331.1:796.075](07)
Morawski, Mieczysław.
b24014084
133:27-187/-188
b2397610x
22941/2009
WATTLES, Wallace Delois (1860-1911).
Sztuka wzbogacania się / Wallace D. Wattles ; [tł. Tomasz Migacz]. – Wyd. 2. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo Złote
Myśli, cop. 2008. – 99 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”The science of getting rich, or, financial success through
creative thought” 2002.
ISBN 978-83-7582-235-9
1. Bogactwo – poradnik 2. Sukces – poradnik
005.342:316.64:159.923
b24059158
22944/2009
ALTHUSSER, Louis (1918-1990).
W imię Marksa / Louis Althusser ; przeł. Michał Herer ; wstęp
Adam Ostolski. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009. – 333, [3] s. ; 21 cm. – (Idee ; 16)
Tyt. oryg.: ”Pour Marx” 2005.
Indeks.
ISBN 978-83-61006-42-8 : zł 39,90
1. Marx, Karl (1818-1883) – twórczość
storia – Niemcy – 19 w.
22942/2009
2. Polityka – filozofia – hi-
1(430)”18”A/Z:141.8
b24005381
WOŹNIAK, Jacek.
Model zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego /
Jacek Woźniak ; Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. – Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 2009. – 428, [2] s. : il. ; 24 cm.
22945/2009
CIECHANOWICZ, Jan (1946- ).
Rozpacz a filozofia : (myśliciele Europy wobec Boga, życia i
śmierci) / Jan Ciechanowicz. – New York : Polish Guide Publishing ; Rzeszów : Wydawnictwo Edytor, 2009. – 528 s. : il. ; 22
cm.
Bibliogr. s. 521-528.
ISBN 978-83-61016-32-8 (Edytor)
1. Bóg – filozofia 2. Filozofia – historia – 17-20 w.
filozofia 4. Życie – filozofia
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 413-428.
ISBN 978-83-88629-37-2
1. Internet – stosowanie – nauczanie 2. Mentoring 3. Nauczanie na odległość 4. Zarządzanie projektami – metody 5. Zawód –
szkolenie – efektywność 6. Zawód – szkolenie – metody
122/129:141.1:1”16/19”
b24040927
005.8:005.95/.96:331.108.4:331.36:37.018.43:004.738.5
b23456243
22943/2009
3. Śmierć –
22946/2009
Człowiek a światy wirtualne / pod red. Andrzeja Kiepasa,
Marioli Sułkowskiej i Magdaleny Wołek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. – 192 s. : il. ; 25 cm. –
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN
0208-6336 ; nr 2668)
BUDZYŃSKA, Janina.: Ty - wolny i bogaty? = poz. 23203
GAMES and simulation in business learning and teaching =
poz. 23110
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., niem., pol. przy pracach.
ISBN 978-83-226-1793-9 : zł 25
1. Antropologia filozoficzna 2. Internet – filozofia 3. Komunikacja społeczna – filozofia 4. Społeczeństwo informacyjne
GOSPODARKA lokalna i regionalna w teorii i praktyce = poz.
23041
INNOWACYJNE metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie = poz. 23206
141.319.8:004.738.5:316.77:316.325
b24027005
INSTYTUCJONALIZACJA procesu globalizacji = poz. 23056
22947/2009
GAWOR, Leszek.
Szkice o cywilizacji / Leszek Gawor. – Rzeszów : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. – 184, [1] s. ; 21 cm.
JABŁOŃSKI, Mariusz: Udostępnianie informacji publicznej
w trybie wnioskowym = poz. 23075
Bibliogr. s. 178-181. Indeks.
ISBN 978-83-7338-478-1
1. Historiozofia – historia – szkice
3. Społeczeństwo – filozofia – szkice
LOMBARD, Didier.: Globalna wioska cyfrowa = poz. 22928
MENTORING w doradztwie zawodowym = poz. 23120
PRZEDSIĘBIORSTWO w warunkach globalnej konkurencji
= poz. 23210
141.7:130.2:930.1
b24157946
RISK management in health care system = poz. 23163
2. Kultura – filozofia – szkice
22948/2009
KOCZANOWICZ, Leszek (1954- ).
Polityka czasu : dynamika tożsamości w postkomunistycznej
Polsce / Leszek Koczanowicz ; wstęp David Ost ; przeł. Katarzyna Liszka. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2009. – XI, [1], 173, [2] s. ; 24 cm. –
(Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej ; 17)
ROBERTS, John: Nowoczesna firma = poz. 23211
SMUTNIAK, Zenon.: Dowodzenie siłami powietrznymi w
środowisku sieciocentrycznym = poz. 23105
SPOŁECZNE aspekty informatyki = poz. 22936
Tyt. oryg.: ”Politics of Time : dynamics of identity in post-communist
Poland” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-89518-92-7
1. Czas – filozofia 2. Polityka – teoria
WĄTROBA, Wiesław.: Społeczeństwo konsumpcyjne = poz.
23029
WINKLER-DREWS, Tadeusz.: Zarządzanie ryzykiem zmiany
ceny = poz. 23054
113/119:32-027.21
b23975799
WYZWANIA współczesnych finansów = poz. 23055
ZARZĄDZANIE dokumentacją w sektorze publicznym =
poz. 23100
22949/2009
PRZYBYŁ, Bartosz.
Filozofia / Bartosz Przybył Ołowski, Jan Swianiewicz. – [Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2009]. – 81, [1] s. ;
25 cm. – (Biuletyn Maturalny / [Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie])
1 FILOZOFIA
ISBN 978-83-7400-262-2 : bezpł.
1. Filozofia – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
2. Matura (2005- )
ALLAN KARDEC (1804-1869).
Niebo i piekło według spirytyzmu / Allan Kardec ; z jęz. fr.
przeł. opatrując przedm., przypisami i aneksem Przemysław
Grzybowski. – Katowice : Wydawnictwo Kos, 2009. – 488 s. ;
20 cm.
1(075.3-021.66):37.091.27
Swianiewicz, Jan.
b23943701
5
22950/2009
Some questions of classical philosophy / ed. by Jan Krokos,
Paweł Mazanka. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. – 147 s. ; 21 cm.
GRABKA, Anna.
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń / Anna Grabka. – Wyd.
3. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop.
2008. – 100 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7072-553-2
1. Filozofia – szkice
1
b24153308
Bibliogr. s. 100.
ISBN 978-83-7582-466-7
1. Przyjaźń – poradnik
22951/2009
159.942:177:316.47
b24088018
WIERZBICKI, Piotr (1935- ).
Zapis świata : traktat metafizyczny / Piotr Wierzbicki. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2009. – 275, [5] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-244-0102-4 : zł 29,90
1. Metafizyka
111
b2416415x
ISBN 978-83-7582-777-4
1. Samorealizacja 2. Sukces
22952/2009
159.923
b24031197
FENOMEN radości = poz. 23010
GRABKA, Anna.: Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń = poz.
22957
KONIEC mitu niewinności? = poz. 23002
ISBN 978-83-7582-049-2
1. Motywacja 2. Sukces
SUWAJ, Patrycja Joanna.: Konflikt interesów w administracji
publicznej = poz. 23091
159.947:159.923
b24030788
ZJAZD Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
Żyć godnie... = poz. 22969
BEN-SHAHAR, Tal.
W stronę szczęścia / Tal Ben-Shahar ; przeł. Ewelina Jagła. –
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009. – 208 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Psychoanalytic diagnosis : understanding personality
structure in the clinical process” 1994.
Bibliogr. s. 357-376 i przy rozdz. Indeksy.
ISBN 978-83-7489-227-8 : zł 89,90
1. Psychoanaliza – podręcznik akademicki
Tyt. oryg.: ”Happier : learn the secrets to daily joy and lasting fulfillment” 2007. Na okł.: Poznaj tajemnice szczęścia na co dzień i spełnienia
na zawsze.
ISBN 978-83-7510-145-4 : zł 29,90
1. Samopoznanie 2. Sukces 3. Szczęście
159.964.2(075.8)
b24003803
22953/2009
Materiały z konf. doktorantów ”Nowe kontra stare : rola stałości i
zmienności w różnych aspektach życia społecznego, 20 stycznia 2006 r.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-232-1833-3
1. Osobowość – rozwój – materiały konferencyjne 2. Psychologia
rozwojowa – materiały konferencyjne
2. Samopoznanie
159.922/.923(06)
b24147552
22954/2009
Tyt. oryg.: ”The self-esteem workbook” 2001.
Bibliogr. s. 257-264.
ISBN 978-83-246-0898-0 : zł 34,90
1. Poczucie własnej wartości – poradnik 2. Samoakceptacja – poradnik
Tyt. oryg.: ”Wake up and live” 1936.
ISBN 978-83-7582-742-2
1. Samowychowanie 2. Sukces
159.923:316.64
b21386833
22955/2009
22962/2009
SEIWERT, Lothar J. (1952- ).
Spiesz się powoli : więcej czasu w zwariowanym świecie /
Lothar J. Seiwert ; il. Werner Tiki K¨
ustenmacher ; [tł. z jęz.
niem. Roman Nacht]. – Katowice : Wydawnictwo Kos, 2009. –
223 s. : il. ; 21 cm.
CHIARA M.
Okrutna najsłodsza miłość / Klara M. ; tł. z jęz. wł. Kalina Kreczko. – Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów
”Bratni Zew”, cop. 2009. – 238, [1] s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Crudele, dolcissimo amore” 2005.
ISBN 978-83-7485-093-3
1. Chiara M. – pamiętniki 2. Chorzy – psychologia 3. Chorzy –
Włochy – od 1945 r. – pamiętniki 4. Pamiętniki włoskie – od 1945 r.
159.942-056.24:929-051A/Z](450)”1945/...”
b23915857
22961/2009
SCHIRALDI, Glenn R. (1947- ).
Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? : trening / Glenn R.
Schiraldi ; [tł. Anna Żak]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2007. – 266 s. : il. ; 23 cm. – (Sensus)
BRANDE, Dorothea (1893-1948).
Obudź się i zacznij żyć! : zagubiona formuła sukcesu, która
działa! / Dorothea Brande ; [tł. Anna Wójcicka]. – Gliwice :
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, cop. 2008. – 119 s. ; 21
cm.
159.923
b24031276
22960/2009
Pojęcie zmiany w teorii i praktyce psychologicznej / red. Joanna Słapińska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. – 186 s. : il. ; 21 cm. –
(Psychologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1898-0473 ; nr 2)
BOURBEAU, Lise (1941- ).
Twoje ciało mówi: pokochaj siebie : metafizyka dolegliwości i
chorób / Lise Bourbeau ; [tł. z jęz. fr. Zofia Piątkowska-Wolska].
– Katowice : Wydawnictwo Kos, 2009. – 407, [1] s. ; 21 cm.
159.923:615.85
b23976111
22959/2009
MCWILLIAMS, Nancy.
Diagnoza psychoanalityczna / Nancy McWilliams ; wstęp
do wyd. pol. Zofia Milska-Wrzosińska ; przekł. Agnieszka
Pałynyczko-Ćwiklińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2009. – 390 s. ; 24 cm.
159.9 Psychologia
Tyt. oryg.: ”Ton corps dit: aime toi!” 1997.
Indeks.
ISBN 978-83-60528-95-2
1. Leczenie – metody niekonwencjonalne
22958/2009
MARSZAŁEK, Nikodem.
Motywacja bez granic : w jaki sposób najlepsi osiągają swoje
cele i sukcesy? / Nikodem Marszałek. – Wyd. 3. – Gliwice :
Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, [2009]. – 169 s. : il. ;
21 cm.
JAVALOYES Soto, Juan Jos´
e.: Wychować do miłości = poz.
22990
159.923:159.942
b2391385x
22957/2009
JANIK, Daniel.
Od marzeń do realizacji : jaką drogę musisz przejść, by zrealizować swoje marzenia / Daniel Janik. – Gliwice : Internetowe
Wydawnictwo Złote Myśli, cop. 2009. – 129 s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: ”Wenn du es eilig hast, gehe langsam” 2005.
Bibliogr. s. 215-223.
ISBN 978-83-60528-73-0
1. Myślenie twórcze 2. Samopoznanie
159.923:159.955-026.15
b23976093
22956/2009
6
22963/2009
SKUDLIK, Sabine.
Anioły w życiu kobiety / Sabine Skudlik ; z niem. przeł. Barbara
Tarnas. – Warszawa : Bauer Weltbild Media - Klub dla Ciebie,
cop. 2009. – 109, [2] s. : il. ; 19 cm.
BUDZYŃSKA, Janina.: Ty - wolny i bogaty? = poz. 23203
Tyt. oryg.: ”Trau dem Engel in dir : das Engelbuch f¨
ur Frauen” 2008.
1337 publ. Klubu dla Ciebie.
ISBN 978-83-258-0067-3 : zł 18,50
1. Aniołowie 2. Kobieta – psychologia
DIAGNOSTYKA i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży = poz. 23107
159.9-055.2:27-167.2
b24130643
CZY WARTO mieć dzieci? = poz. 23008
DEERING, Anne.: Przywództwo Alfa = poz. 22939
FENOMEN radości = poz. 23010
KSIĘGA zabaw i aktywności = poz. 23251
22964/2009
MALISZEWSKI, Norbert.: Jak zaprogramować wyborcę? =
poz. 23038
STEINHAUS, Markus (1965- ).
Witamy w biurowym zoo / Markus Steinhaus ; il. Ian D. Marsden ; z niem. przeł. Małgorzata Mirońska. – Warszawa : Świat
Książki, 2009. – 160 s. : il. kolor. ; 22 cm.
MARCINKOWSKA, Renata.: Nauczyciel - funkcjonariusz publiczny czyli Jak walczyć z agresją w szkole = poz. 23118
Tyt. oryg.: ”Willkommen in Kollegenzoo : von Aktenwurm bis
Vorzimmerdrachen - entdecken Sie die faszinierende Welt der
B¨
urobewohner” 2008. Publ. klubu Świat Książki nr 6557.
ISBN 978-83-247-1262-5 : zł 29,90
1. Osobowość – psychologia – wydawnictwa popularne 2. Stosunki interpersonalne – wydawnictwa popularne
159.923:316.47
b24005897
PEDAGOGIA na co dzień = poz. 23123
ROSIK, Piotr.: Od zera do milionera = poz. 23212
SYGNOWSKI, Paweł.: Niemieckie słówka = poz. 23283
ŚWITEK, Tomasz.: Ścieżki rozwiązań = poz. 23166
22965/2009
WATAŁA, Elwira.: Wielkie nimfomanki = poz. 23133
TRYBULSKI, Krzysztof.
Świadomie do sukcesu : 55 sposobów, które uczynią twoje życie pełniejszym! / Krzysztof Trybulski. – Gliwice : Internetowe
Wydawnictwo Złote Myśli, cop. 2008. – 163 s. : il. ; 21 cm.
WATTLES, Wallace Delois: Sztuka wzbogacania się = poz.
22942
ISBN 978-83-7582-712-5
1. Samopoznanie 2. Sukces
159.923
b24061335
2 RELIGIA. TEOLOGIA
Bóg z nami : podręcznik do nauczania religii prawosławnej
dla dzieci w wieku 11-12 lat. Cz. 1, (Lekcje 1-18) / [tł. Elżbieta
Danieluk, Andrzej Danieluk ; współpr. Jarosław Charkiewicz].
– Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2009. –
95, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
22966/2009
VITALE, Joe (1953- ).
Klucz do sekretu : przyciągnij do siebie wszystko, czego pragniesz / Joe Vitale ; [tł. Joanna Sugiero]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009. – 234 s. ; 22 cm. – (Onepress Power)
Tyt. oryg.: God is with us.
ISBN 978-83-60311-26-4
1. Prawosławie – podręcznik dla szkół podstawowych
Tyt. oryg.: ”The key : the missing secret for attracting anything you
want! ” 2008.
Bibliogr. s. 221- 226. Indeks.
ISBN 978-83-246-1777-7 : zł 34
1. Samoakceptacja – wydawnictwa popularne 2. Sukces – wydawnictwa popularne
159.923
b23625855
271.2-282.4(075.2)
b24164598
Ekumenia a współczesne wyzwania moralne / red. Tadeusz
Kałużny, Zdzisław Kijas ; Papieska Akademia Teologiczna w
Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2009. –
316 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Ekumenii i Dialogu ; t. 31)
22967/2009
WITMER, Denise D.
Wychowywanie zaradnych dzieci : twoje dziecko - urodzony
szczęściarz / Denise D. Witmer ; [tł. Tomasz Misiorek, Gabriela
Górnicka]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. – 292
s. ; 24 cm. – (Poradnik bez Kantów) (Septem)
Tyt. równol.: Ecumensim and contemporary moral challenges. Materiały konferencyjne. – Spis treści także ang.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-7438-204-5
1. Ekumenizm – materiały konferencyjne 2. Etyka chrześcijańska
– materiały konferencyjne 3. Teologia moralna – chrześcijaństwo –
materiały konferencyjne
Tyt. oryg.: ”Everything parents guide to raising a successful child”,
2004.
ISBN 978-83-246-1689-3 : zł 34,90
1. Dziecko – psychologia – poradnik 2. Osobowość – rozwój –
poradnik 3. Szczęście – poradnik 4. Wychowanie w rodzinie – poradnik
159.942:159.923:159.922.7:37.018.1
b24010923
27-675:27-42](06)
b24077331
22971/2009
GIBSON, Ty (1963- ).
Zakochani bez końca / Ty Gibson ; [przekł. Agnieszka Kluska].
– Radom : Orion plus, cop. 2009. – 186 s. ; 23 cm.
22968/2009
Tyt. oryg.: ”An endless falling in love” 2003. Na okł. podtyt.: człowiek i Bóg w związku pełnym miłości.
ISBN 978-83-60271-20-9
1. Bóg – chrześcijaństwo 2. Wiara – chrześcijaństwo
ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO (33 ; 2008 ; Poznań).
Żyć godnie... : XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, 24-27 września 2008 roku. –
Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2008. – 399 s. ;
24 cm.
27-14:27-184
b24051329
22972/2009
KRZAK, Stanisław.
Radosna opowieść o człowieku wewnętrznym. Cz. 4 / Stanisław Krzak. – Olkusz : Stanisław Krzak, 2009. – 80 s. ; 15 cm.
Na okł. podtyt.: sympozja, warsztaty, wykłady, dyskusje, plakaty.
Indeks.
ISBN 978-83-7314-019-6
1. Godność ludzka – psychologia – materiały konferencyjne 2.
Jakość życia – psychologia – materiały konferencyjne
159.9:172:316.728](06)
b24078906
22970/2009
ISBN 978-83-916134-4-3 (cz. 4)
1. Duchowość chrześcijańska
27-58
b24128375
22969/2009
22973/2009
LOUF, Andr´
e (1929- ).
Moc w słabości... / Andr´
e Louf ; przekł. Elwira Buszewicz. –
Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2009. – 82 s. ;
18 cm. – (Z Tradycji Mniszej, ISSN 0867-7050 ; 46)
AUGUSTYNOWICZ, Andrzej: Modelowanie typu kierowcy
samochodu = poz. 23190
BÓL I cierpienie = poz. 23155
7
SERAFIN Z SAROWA (św. ; 1759-1833).
Ogień Ducha Świętego / św. Serafin z Sarowa ; przeł. Henryk
Paprocki ; wstępem poprzedził Joann Kołogriwow. – Kraków
: Wydawnictwo Esprit, 2008. – 112 s. ; 20 cm.
Tł. z fr.
ISBN 978-83-7354-281-5
1. Grzech 2. Teologia moralna
27-42
b24118138
22974/2009
ˇ
Tyt. oryg.: Zitie
: beseda z Motovilovym. Na s. red. błędnie przypisany ISBN.
Bibliogr. s. 37.
ISBN 978-83-60040-68-3 : zł 19
1. Serafin z Sarowa (św. ; 1759-1833) – biografia 2. Serafin z Sarowa
(św. ; 1759-1833) – duchowość 3. Duch Święty – prawosławie 4.
Eremici – prawosławie – biografie – Rosja – 18-19 w. 5. Mistycyzm –
prawosławie – biografie – Rosja – 18-19 w.
MALINOWSKI, Łukasz.
–
´lfhednar
Berserkir i u
w historii, mitach i legendach / Łukasz
Malinowski. – Kraków : Zakład Wydawniczy ”Nomos”, 2009.
– 223 s. : il. ; 21 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 199-215. Indeks.
ISBN 978-83-60490-84-6
1. Berserkowie 2. Mitologia skandynawska
257.8-264:94(368)
b24072576
271.2-36”17/18”A/Z:
[271.2-788/-789:271.2-58:929-052A/Z](47+57)”17/18”:
271.2-144.89
b23199325
22981/2009
22975/2009
MCGRATH, Alister E. (1953- ).
Jan Kalwin : studium kształtowania kultury Zachodu / Alister
E. McGrath ; z jęz. ang. przeł. Jerzy Wolak ; wyd. pol. przedm.
opatrzył Wojciech Kriegseisen ; Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
Semper, 2009. – 466 s. ; 22 cm.
TUCKER, Paul.
Jezus ukrzyżowany za mnie : ostatnie słowa Jezusa z krzyża /
Paul Tucker ; [tł. Elżbieta Modnicka]. – Włocławek : Fundacja
Legatio, 2007. – 101 s. ; 17 cm.
Tyt. oryg.: ”Jesus crucified for me! : the last words of Christ from
the Cross” 1987. Tekst Pisma Św. wg ed. Brytyjskiego i Zagranicznego
Towarzystwa Biblijnego, Warszawa 1990.
ISBN 978-83-925126-0-8
1. Biblia. NT – analiza i interpretacja – protestantyzm 2. Kazania – protestantyzm – 20 w. 3. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa –
protestantyzm
Tyt. oryg.: ”A life of John Calvin” 1990.
Bibliogr. s. 429-454. Indeks.
ISBN 978-83-7507-070-5 (opr.)
ISBN 978-83-7507-065-1
1. Calvin, Jean (1509-1564) – biografia 2. Ewangelicyzm reformowany – biografie – Szwajcaria – 16 w. 3. Reformacja – biografie –
Szwajcaria
275.4:929-052A/Z](494)”15”
b24074251
274/278-31(042):27-246/-249-27
b23633360
22976/2009
ALLAN Kardec: Niebo i piekło według spirytyzmu = poz.
22944
MEETSCHEN, Stefan (1969- ).
Europa bez Chrystusa? / Stefan Meetschen ; przeł. Dorota
Dworecka-Salata. – Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2009. – 103, [1] s. ; 20 cm.
FENOMEN radości = poz. 23010
GUZIK, Włodzimierz: Biblijny wymiar przepowiadania w
świetle polskich publikacji homiletycznych po II Soborze Watykańskim = poz. 22989
Tyt. oryg.: ”Europa ohne Christus?” 2009.
ISBN 978-83-7257-373-5
1. Chrześcijaństwo – Europa – 20-21 w. 2. Religijność – Europa –
20-21 w. 3. Europa – kultura – 20-21 w.
27-44:316.7](4)”19/20”
b23960681
SKUDLIK, Sabine.: Anioły w życiu kobiety = poz. 22964
ZOYA : Wszystkie jesteście niewierne = poz. 23394
22977/2009
PESZKO, Andrzej.
Wieże wiary : rzecz o stosunkach wyznaniowych w Brzegu
od II połowy XVIII do końca XIX wieku / Andrzej Peszko. –
Brzeg ; [Komprachcice] : Andrzej Peszko, 2008. – 355 s. : il. (w
tym kolor.) ; 25 cm.
272 Kościół rzymskokatolicki
BARSOTTI, Divo (1914-2007).
Pascha z Chrystusem : jak zrozumieć Mszę Świętą / Divo Barsotti ; tł. z jęz. wł. Lucyna Rodziewicz-Doktór. – Kraków :
Wydawnictwo OO. Franciszkanów ”Bratni Zew”, cop. 2009. –
86 s. ; 19 cm.
Spis treści także niem.
Bibliogr. s. 301-308.
ISBN 978-83-926586-2-7
1. Kościół ewangelicko-augsburski – Prusy – 18-19 w. 2. Kościół
katolicki – Prusy – 18-19 w. 3. Polityka wyznaniowa – Prusy – 18-19 w.
4. Żydzi – Prusy – 18-19 w. 5. Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie) – religia
– 18-19 w. 6. Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie) – stosunki etniczne –
18-19 w.
274.5:272:26]-67(438:430)”17/18”
b24022962
Tyt. oryg.: ”Pasqua : la trasparenza del Cristo Risorto nell’Eucaristia”
2005.
ISBN 978-83-7485-095-7
1. Jezus Chrystus – rozmyślania religijne 2. Duchowość katolicka
3. Msza św. – katolicyzm
272-549:272-31:272-58
b23910689
22978/2009
Sceny biblijne : Nowy Testament. Z. 1 / [red. Jarosław Charkiewicz]. – Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna
; [Białystok] : współpr. Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, 2009. – 47 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 21.
ISBN 978-83-7553-044-5
1. Fotografia polska – od 2001 r. – album 2. Objawienia maryjne w
Lourdes 3. Lourdes (Francja) – sanktuarium maryjne – ikonografia
272-312.47:[272-526.6/.7:272-145.55:726::272A/Z](44)(084.121)
22979/2009
Pereira, Nelson (1964- ).
Sceny biblijne : Nowy Testament. Z. 2 / [red. Jarosław Charkiewicz]. – Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna
; [Białystok] : Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, 2009. – 48 s. : il. ; 21 cm.
b24037564
22984/2009
CHOJNACKI, Grzegorz (1967- ).
Uderz w kamień, a wypłynie mądrość : Edyta Stein - życie i
dzieło wyjątkowej kobiety / Grzegorz Chojnacki. – Zielona
Góra : Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
2009. – 85 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze ; t. 2)
ISBN 978-83-60311-25-7 (WMP)
1. Biblia dla dzieci
27-235/-236(02.025.2)(02.053.2)
b24164483
22983/2009
BUJAK, Adam (1942- ).
Lourdes stolica cudów / Adam Bujak fot. ; Nelson Pereira tekst.
– Kraków : Biały Kruk, 2009. – 213, [3] s. : il. kolor. ; 29 cm.
ISBN 978-83-60311-24-0 (WMP)
1. Biblia dla dzieci
27-235/-236(02.025.2)(02.053.2)
b24164380
22982/2009
22980/2009
8
ISBN 83-7077-126-2
1. Teresa Benedykta od Krzyża (św. ; 1891-1942) – biografia
Karmelitanki Bose – biografie – Niemcy – 20 w.
KORCZAK, Grzegorz M.
Szkoła ”Jeunesse-Lumi`ere” o. Daniela-Ange : próba syntezy
duchowości / Grzegorz M. Korczak ; Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Teologii Duchowości. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – 309 s. : il. ; 24
cm.
2.
272-36”19”A/Z:[272-788/-789:929-052A/Z](430)”19”
b24158240
22985/2009
CORTI, Renato.
Sztuka rozeznawania i kierownictwo duchowe / Renato
Corti, Giovanni Moioli, Luigi Serenth`a ; tł. z jęz. wł. Bruno
Adam Gancarz. – Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów ”Bratni Zew”, cop. 2009. – 95 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 301-309.
ISBN 978-83-7363-830-3
´
1. Daniel-Ange (1932- ) 2. Ecole
catholique internationale de pri`ere
et d’´
evang´
elisation Jeunesse-Lumi`ere – duchowość 3. Duszpasterstwo młodzieży – katolicyzm – od 1945 r.
Tyt. oryg.: ”La direzione spirituale oggi : atti della Quattro giorni
assistenti dell’A. C. di Milano” 1998. U dołu okł.: poradnik.
ISBN 978-83-7485-091-9
1. Duchowość katolicka – poradnik 2. Kierownictwo duchowe –
katolicyzm – poradnik
272-76:272-58:272-48-053.6]”1945/...”
b24158513
KUCHARSKI, Bartłomiej Józef (1966- ).
Szata Maryi / [tekst Bartłomiej J. Kucharski]. – Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2009. – [24] s. : il. (gł. kolor.) ;
20 cm.
272-58:272-48](083.1)
Moioli, Giovanni.; Serenth`a, Luigi.
b23910707
22986/2009
U góry okł.: szkaplerz karmelitański.
ISBN 978-83-7604-029-5
1. Karmelici – duchowość – wydawnictwa popularne
– wydawnictwa popularne
CZARNOTA, Krystyna.
Koncepcja miłości społecznej w nauczaniu kardynała Stefana
Wyszyńskiego / Krystyna Czarnota. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2009. – 249,
[1] s. ; 21 cm. – (Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia
Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny)
272-788/-789:272-58
b23709881
22987/2009
ISBN 83-89865-56-4
1. Grocholewski, Zenon (1939- ) – źródła 2. Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r. – źródła 3. Kazania – katolicyzm – 21 w.
4. Kościół katolicki – od 1965 r. – źródła 5. Mowy polskie – od 2001 r.
6. Publicystyka polska – od 2001 r.
272(438:476):94(476)::322]”19”
b2379110x
22988/2009
1. Sakramenty – prawo kanoniczne
katolicyzm
2. Sakramenty – teologia –
272-54/-55:272-74
b23926338
22994/2009
NOWICKI, Tomasz (1968- ).
Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku : studium
prozopograficzne / Tomasz Nowicki. – Lublin : Towarzystwo
Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
cop. 2008. – 188, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 147)
Tyt. równol.: Biblical dimension of the preaching at the base of
Polish homiletic publications after the II Vatican Council. – Streszcz.
ang.
Bibliogr. s. 193-208.
ISBN 978-83-60598-36-8
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Hermeneutyka biblijna – katolicyzm – historia – od 1965 r. 3. Homiletyka – katolicyzm – od 1965 r.
4. Homiletyka – katolicyzm – Polska – od 1944 r.
Streszcz. niem.
Bibliogr. s. 161-184.
ISBN 978-83-7306-409-6
1. Duchowieństwo katolickie – Polska – 18 w. 2. Duszpasterstwo
– katolicyzm – Polska – 18 w. 3. Parafia – katolicyzm – Polska – 18 w.
4. Pomorski, archidiakonat (katol.) – 18 w.
22989/2009
JAVALOYES SOTO, Juan Jos´
e.
Wychować do miłości / Juan Jos´
e Javaloyes ; [tł. Katarzyna
Radzikowska]. – Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży
Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2008. – 173, [3] s. ; 20
cm. – (Budować Rodzinę)
272-725:272-46/-48:272-774](438)”17”
b23592436
22995/2009
PROKOP, Krzysztof Rafał.
Joanna D’Arc / Krzysztof Rafał Prokop. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – 134, [1] s. ; 19 cm. – (WLK Wielcy Ludzie
Kościoła)
Tyt. oryg.: ”El arte de ense˜
nar a amar” 2003.
ISBN 978-83-7031-647-1
1. Etyka seksualna – katolicyzm – poradnik 2. Wychowanie seksualne – katolicyzm – poradnik 3. Wychowanie w rodzinie – katolicyzm – poradnik
272:176:613.88:37.018.1
b23923428
22993/2009
Munus sanctificandi : gaudium vel onus? = Zadanie uświęcania : radość czy ciężar? / pod red. Bronisława W. Zuberta i
Witosława J. Sztyka. – Katowice Panewniki : Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 2009. –
170, [2] s. ; 24 cm. – (Szkoła Seraficka. Seria Nowa ; 5)
GUZIK, Włodzimierz (1966- ).
Biblijny wymiar przepowiadania w świetle polskich publikacji homiletycznych po II Soborze Watykańskim / Włodzimierz
Guzik. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2008. – 238 s. ; 24 cm.
– (Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Wydział Teologiczny = Studies and Texts / Adam
Mickiewicz University. Faculty of Theology ; 115)
272-475(438)”1944/...”:27-23/-24-27
b23411752
22992/2009
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 312-329. Indeks.
ISBN 978-83-60580-33-2 (ISP PAN) : zł 49,50
ISBN 978-83-7399-294-8
1. Duchowieństwo katolickie – Polska – 1939-1945 r. 2. Duchowieństwo katolickie – Polska – 1944-1956 r. 3. Kościół katolicki – Białoruś – 1939-1945 r. 4. Kościół katolicki – Białoruś – 1945-1985 r. 5.
Grodno (Białoruś ; okręg) – religia – 1939-1945 r. 6. Grodno (Białoruś
; okręg) – religia – 1945-1985 r.
GROCHOLEWSKI, Zenon (1939- ).
Świadectwo słowa : Zenon kardynał Grocholewski w Ciechocinku : wybór tekstów / pod red. Grzegorza Karolaka. –
Ciechocinek ; [Włocławek] : Grzegorz Karolak, 2008. – 144 s. :
il. ; 25 cm.
272-725(438)”19”(093)A/Z:272-475(042)
b23663893
2. Szkaplerz
M`ıHAJL`ıK, Larysa.
Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956 / Larysa Mikhailik (Larysa Michajlik). – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2008. – 351,
[1] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Seria Wschodnia)
Bibliogr. s. 233-247.
ISBN 978-83-7438-206-9
1. Wyszyński, Stefan (1901-1981) – nauczanie 2. Miłość – socjologia 3. Miłość – teologia – katolicyzm 4. Wychowanie – teologia –
katolicyzm
272-725(438)”19”A/Z:37.017:272-42:316.6
b24077288
22991/2009
Bibliogr. s. 133-134.
ISBN 978-83-7505-354-8 : zł 12,90
1. Joanna d’Arc (św. ; 1412-1431) – biografia
272-36:929-052(44)A/Z]”14”
b24057216
22990/2009
9
2. Francja – 15 w.
22996/2009
30 Metodologia nauk społecznych. Polityka
społeczna. Problematyka płci. Socjografia
PRZYBYSZEWSKI, Bolesław (1908-2001).
Katalog kanoników Krakowskiej Kapituły Katedralnej w XVIII
wieku / Bolesław Przybyszewski ; [red. Maria Michalewicz,
Zdzisława Jakosz-Chojnacka] ; Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2009. – 289, [1]
s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i
edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. –
Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009.
– 346, [6] s. : il. ; 24 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-7676-001-8
1. Duchowieństwo katolickie – biografie – Polska – 18 w. – słownik
2. Krakowska, diecezja (katol.) – biografie – 18 w. – słownik
272-725:272-772:929-052](438)”17”
b24080809
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-61538-06-6 : zł 49
1. Feminizm 2. Kobieta – socjologia 3. Mężczyzna – socjologia
4. Płeć – socjologia 5. Rola społeczna 6. Wychowanie – socjologia
305:316.346.2-055.1/.2:37.015:316.66:141.72
b24077367
22997/2009
SŁOTWIŃSKI, Tadeusz.
Polonia Seraphica : polscy święci franciszkanie / Tadeusz Słotwiński, Maksymilian Damian. – Wrocław : Franciszkańskie
Wydawnictwo św. Antoniego, 2009. – 568 s., [8] s. tabl. (w tym
kolor.) : il. ; 25 cm.
MASSAKA, Iwona: Muzyka jako instrument wpływu politycznego = poz. 23237
PRACE statystyczne i demograficzne = poz. 23042
WSPÓŁCZESNE problemy polityki społecznej i gospodarczej.
= poz. 23064
Bibliogr. s. 564-565.
ISBN 978-83-60791-91-2
1. Franciszkanie – biografie – Polska – słownik 2. Franciszkański
Zakon Świeckich – biografie – Polska – słownik 3. Święci i błogosławieni – biografie – Polska – słownik 4. Zakony żeńskie – biografie –
Polska – słownik
ZOYA : Wszystkie jesteście niewierne = poz. 23394
272-36:[272-788/-789:929-052](438)
311+314 Statystyka. Demografia.
Damian, Maksymilian.
b24135379
22998/2009
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania / red.
nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. – 493 s. : il. ; 24
cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 47) (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ;
16)
SOBOLEWSKI, Zbigniew (1963- ).
Pamiątka zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
/ Zbigniew Sobolewski. – Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ”Adam”, 2009. – 87, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
ISBN 978-83-7232-843-4
1. Małżeństwo – katolicyzm – wydawnictwa popularne
272-555(02.025.2)
b24041324
Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały z
XVII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
(XXII Konferencji Taksonomicznej), 17-19.09.2008, Jastrzębia Góra. –
Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy ref.
1. Klasyfikacja – materiały konferencyjne 2. Statystyka gospodarcza – materiały konferencyjne 3. Statystyka matematyczna – materiały konferencyjne
22999/2009
AUGUSTYN, Edward.: Pietrelcina = poz. 23368
HANICH, Andrzej: Martyrologium duchowieństwa Śląska
Opolskiego w latach II wojny światowej = poz. 23405
311.3:33:519.2](06)
b24169456
PESZKO, Andrzej: Wieże wiary = poz. 22978
WOŁOSZYN, Jacek Witold: ”Walczyć o dusze młodzieży” =
poz. 23428
Wybrane materiały z konf., 28-30 stycznia 2008 r., Kraków.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7027-439-9
1. Statystyka gospodarcza – materiały konferencyjne
311.3:33](06)
b23814883
3 NAUKI SPOŁECZNE.
PRAWO. ADMINISTRACJA
MIGRACJA, uchodźstwo, wielokulturowość = poz. 23018
OGÓLNOPOLSKA Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego: XLI Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego = poz.
23153
ISBN 83-87522-96-1
1. Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755) – a Polska
2. Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755). Spicil`ege 3.
Nauki społeczne – historia – Francja – 18 w. 4. Polska – 17-18 w.
PRACE statystyczne i demograficzne = poz. 23042
23000/2009
Wiedza o społeczeństwie / pod red. Aldony Mikusińskiej. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 614, [2] s. :
il. kolor. ; 31 cm. – (Encyklopedia Szkolna PWN)
3(03)(075.2/.3)
b24148234
23004/2009
CIRET Conference: Survey data in economic research = poz.
23040
SŁUGOCKI, Leszek (1924- ).
Polska i problemy polskie w dziele Montesquieu ”Spicil`ege”
(”Zbiór”) / Leszek Sługocki. – Łódź : Oficyna Bibliofilów, 2008.
– 153, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-01-15892-7
1. Wychowanie obywatelskie – encyklopedia
watelskie – materiały pomocnicze dla szkół
23003/2009
Statystyka społeczna - dokonania, szanse, perspektywy / [red.
nauk. Krzysztof Jakóbik] ; Główny Urząd Statystyczny. – Warszawa : [Zakład Wydawnictw Statystycznych], 2008. – 174 s. :
il. ; 24 cm. – (Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 57)
REIFF, Ryszard: Archiwum Stowarzyszenia PAX. = poz. 23418
3::001(091):94(438).04/.06]”16/17”
b23278353
23002/2009
316 Socjologia
BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA, Katarzyna.
Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją / Katarzyna Bocheńska-Włostowska. – Kraków :
Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2009. – 238, [1] s. : il. kolor. ;
24 cm.
2. Wychowanie oby-
23001/2009
10
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7587-043-5
1. Komunikacja społeczna – poradnik
– poradnik
U dołu s. tyt.: Temat realizowany w ramach zadania własnego IV.72
” Psychospołeczne uwarunkowania zachowań agresywnych kibiców
wybranych dyscyplin sportowych, AWF, Warszawa.
Bibliogr. s. 119-122.
ISBN 978-83-923121-6-1
1. Agresywność – socjologia – Polska – od 1989 r. 2. Piłka nożna –
zawody – socjologia – Polska – od 1989 r. 3. Szalikowcy – socjologia
– Polska – od 1989 r.
2. Stosunki interpersonalne
316.77:316.47](083.1)
b2409304x
23005/2009
BROWN, Louise.
Sprzedane : ile kosztuje człowiek? / Louise Brown ; z ang.
przeł. Bożenna Stokłosa. – Warszawa : Świat Książki, 2009. –
237, [2] s. ; 21 cm.
316.64:316.35.023.4:796.332.073](438)”1989/...”
b23722204
Inteligent i obywatel / pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny
Rąb, Aldony Musiał. – Kraków : Wydawnictwo Homini, 2009.
– 393, [2] s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Sex slaves : the trafficking of women in Asia” 2000. Publ.
klubu Świat Książki nr 6961.
Bibliogr. s. 232-[238].
ISBN 978-83-247-1684-5 : zł 24,90
1. Handel kobietami – Azja – od 1945 r. 2. Kobieta – socjologia –
Azja – od 1945 r. 3. Molestowanie seksualne – Azja – od 1945 r. 4.
Prostytucja – Azja – od 1945 r.
316.346.2-055.2:392.6:343.54:343.4](5)”1945/...”
b24028101
Materiały z konf. ”Rola inteligencji w kształtowaniu społeczeństwa
obywatelskiego” zorg. przez Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, czerwiec 2008, Zakopane. – Tekst częśc. ros.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-61568-56-8 : zł 35
1. Inteligencja (socjol.) – materiały konferencyjne 2. Inteligencja
(socjol.) – Polska – materiały konferencyjne 3. Społeczeństwo obywatelskie – materiały konferencyjne 4. Społeczeństwo obywatelskie
– Polska – materiały konferencyjne
23006/2009
Człowiek - miasto - region : związki i interakcje : księga jubileuszowa profesora Bohdana Jałowieckiego / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Marka S. Szczepańskiego i Weroniki Ślęzak-Tazbir ; [Euroreg, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej]. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. – 470 s., [1]
k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
316.344-057.3/.4:316.325](438)(06)
b23999251
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 395-424. Indeks.
ISBN 978-83-60490-74-7
1. Antysemityzm – Polska 2. Żydzi – socjologia – Polska – 20 w.
3. Żydzi – stereotyp
23007/2009
Czy warto mieć dzieci? / oprac. Wojciech Roszkowski. – Katowice : Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej w Katowicach
”Gość Niedzielny”, 2009. – 102 s. ; 22 cm. – (Biblioteka Gościa)
ISBN 978-83-927774-5-8
1. Macierzyństwo – szkice
23012/2009
JEZIORSKI, Ireneusz.
Od obcości do symulakrum : obraz Żyda w Polsce w XX wieku
: antropologiczne studium przypadku / Ireneusz Jeziorski. –
Kraków : Zakład Wydawniczy ”Nomos”, 2009. – 439, [1] s. : il.
; 21 cm.
Bibliogr. prac B. Jałowieckiego s. 455-470 i bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7383-357-9
1. Jałowiecki, Bohdan (1934- ) – księga pamiątkowa 2. Miasta –
socjologia 3. Przestrzeń publiczna (urban.) – socjologia 4. Regionalizm – socjologia 5. Społeczności lokalne – socjologia – Polska –
od 1989 r.
316.334.56:711.4/.8](438)”1989/...”(082.1)
b23899463
23011/2009
316.647.8:316.347:323.12](438=411.16)
b24060586
2. Ojcostwo – szkice
23013/2009
Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle
przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. : zbiór studiów /
pod red. Zbigniewa Opackiego i Dagmary Płaza-Opackiej.
– Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
2008. – 384 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
LEŚNIAK, Małgorzata.
Romowie - bliscy czy dalecy? : realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
= Roma people - close or distant? : conducting tasks within the
governmental Programme for Roma Community in Poland /
Małgorzata Leśniak ; [tł. na jęz. ang. Małgorzata Kiełtyka].
– Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna
Wydawnicza AFM, cop. 2009. – 252, [1] s. : il. ; 24 cm.
Materiały konferencyjne. – Tekst częśc. tł.
ISBN 978-83-7326-556-1
1. Mieszkania – socjologia – 19-20 w. – materiały konferencyjne 2.
Przestrzeń – socjologia – 19-20 w. – materiały konferencyjne 3. Życie
codzienne – 19-20 w. – materiały konferencyjne
Tekst równol. pol., ang.
Bibliogr. s. 124-125.
ISBN 978-83-7571-010-6
1. Cyganie – socjologia – Polska – od 1989 r.
łopolskie ; okręg) – socjologia – od 1989 r.
316.334.56:316.728]”18/19”(06)
b2316511x
316.347(438=214.58)”1989/...”
b24124059
316.811/.815:159.9-055.52-055.1/.2
b23651052
23008/2009
23009/2009
Fenomen radości / red. nauk. Anna Grzegorczyk, Jan Grad,
Paulina Szkudlarek. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. – 284 s., [16] s. tabl. :
il. kolor. ; 24 cm. – (Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4246 ; nr 102) (Biblioteka
Centrum Badań im. Edyty Stein)
Streszcz. ang.
Bibliogr. przy niektórych pracach. Indeks.
ISBN 978-83-232-1822-7
1. Radość – antropologia społeczna 2. Radość – filozofia
dość – teologia
2. Kraków (woj. ma-
23014/2009
ŁUKASIK, Joanna.
Między szkołą a domem : role zawodowe i rodzinne współczesnego nauczyciela / Joanna Łukasik. – Kraków : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – 185, [2] s. ; 24
cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr
517)
3. Ra-
Bibliogr. s. 176-[186].
ISBN 978-83-7271-524-1
1. Nauczyciele – socjologia – Polska – od 2001 r. 2. Rodzina –
socjologia – Polska – od 2001 r. 3. Rola społeczna – Polska – od 2001 r.
23010/2009
316.66:37.091.2-057.16:316.811/.815](438)”2001/...”
b23915341
23015/2009
GORĄCY, Alicja.
Widowisko sportowe - studium agresji : uwarunkowania zachowań agresywnych kibiców piłki nożnej / Alicja Gorący ;
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie. – Pruszków : Wydawnictwo Naukowe
WSKFiT, 2009. – 140 s. ; 24 cm.
ŁYSZKOWSKA, Edyta.
Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności : studium socjopedagogiczne / Edyta
Łyszkowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2009.
– 266 s. : il. ; 24 cm.
316.7:159.942:177:27-58
b24093671
11
Bibliogr. s. 253-264.
ISBN 978-83-7587-105-0
1. Kobieta – socjologia – Polska – od 2001 r.
od 2001 r.
316.64:316.346.2-055.2](438)”2001/...”
b24078360
Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009.
– 476, [1] s. : il. ; 25 cm.
2. Postawy – Polska –
23016/2009
MESSINGER, Joseph.
Oręż perswazji : gesty i słowa, które mają moc / Joseph Messinger ; [tł. Anna Pikor-Półtorak]. – Gliwice : Wydawnictwo
Helion, cop. 2008. – 342 s. ; 24 cm. – (Sensus)
Materiały z konf., 21-22 maja 2007 r., Piotrków Trybunalski. – Tekst
częśc. ukr. Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-89935-73-1
1. Rodzina – patologia społeczna – Polska – od 2001 r. – materiały
konferencyjne 2. Rodzina – socjologia – od 1945 r. – materiały konferencyjne 3. Wychowanie w rodzinie – materiały konferencyjne
Tyt. oryg.: ”Ces gestes qui manipulent, ces mots qui influencent”
2006.
Bibliogr. s. 341-342.
ISBN 978-83-246-1336-6 : zł 39
1. Komunikacja społeczna 2. Manipulacja (psychol.) 3. Stosunki
interpersonalne
316.47:316.6:316.77
b23383690
316.811/.815”1945/...”:37.018.1:316.6(438)”2001/...”](06)
b2408198x
23022/2009
23017/2009
Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009.
– 389 s. : il. ; 25 cm.
Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur
we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak ; [aut.
Wioletta Danilewicz et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ”Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2007. – 334, [1]
s. : il. ; 21 cm.
Nazwy aut. na s. [335].
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-89501-71-4
1. Adaptacja kulturowa 2. Edukacja międzykulturowa – Polska
3. Migracje – socjologia – od 1945 r. 4. Odmienność kulturowa 5.
Pluralizm społeczny 6. Uchodźcy – socjologia – od 1945 r.
Materiały z konf., 21-22 maja 2007 r., Piotrków Trybunalski. – Tekst
częśc. ukr. Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-89935-75-5
1. Niedostosowanie społeczne – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne 2. Rodzina – a środki masowego przekazu – materiały
konferencyjne 3. Rodzina – opieka społeczna – Polska – od 1989 r. –
materiały konferencyjne 4. Rodzina – patologia społeczna – Polska –
od 1989 r. – materiały konferencyjne 5. Rodzina – socjologia – Polska
– od 1989 r. – materiały konferencyjne
316.7:314.15:316.347]”1945/...”:[37.013.43:316.7](438)
b21601835
23018/2009
NIERMEYER, Rainer.
Umiejętności osobiste : jak je rozwinąć i wykorzystać w pracy?
/ Rainer Niermayer ; [tł. Beata Moryl]. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – X, 156 s. ; 19 cm. – (Beck Info Biznes)
Tyt. oryg.: ”Soft skills : das Kienbaum Trainingsprogramm” 2006.
Przyjęta nazwa aut.: Rainer Niermeyer.
Indeks.
ISBN 978-83-255-0763-3 : zł 69
1. Psychologia społeczna 2. Stosunki interpersonalne
316.47:316.6:331.104
b23989051
316.811/.815:316.6:364.4-055.5:376-058.53:
316.77:659.3](438)”1989/...”(06)
b24081954
SAKOWICZ, Tadeusz (1953- ).
Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych / Tadeusz Sakowicz ; Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”,
2009. – 481 s. : il. ; 24 cm.
23019/2009
PHILLIPS, Donald T.
Abraham Lincoln : skuteczne strategie na trudne czasy : studium przywództwa / Donald T. Phillips ; [tł. Magdalena Pietrek, Aleksander Gielnicki]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2009. – 234 s. ; 21 cm. – (Onepress Classic)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 445-466.
ISBN 978-83-7587-181-4
1. Przestępczość – socjologia – Polska – od 1989 r. 2. Rodzina – a
przestępczość 3. Rodzina – patologia społeczna – Polska – od 1989 r.
4. Rodzina – socjologia – Polska – od 1989 r. 5. Więźniowie – socjologia – Polska – od 1989 r. 6. Wychowanie w rodzinie – socjologia –
Polska – od 1989 r.
Tyt. oryg.: ”Lincoln on leadership : executive strategies for tough
times” 1992.
Bibliogr. s. 225-228. Indeks.
ISBN 978-83-246-1431-8 : zł 37
1. Lincoln, Abraham (1809-1865) 2. Przywództwo 3. Stosunki
interpersonalne
316.46:316.47
b23715844
23023/2009
23020/2009
316.811/.815:37.018.1:364.6:343.91:343.97](438)”1989/...”
b24085595
23024/2009
PIORUNEK, Magdalena.
Bieg życia zawodowego człowieka : kontekst transformacji
kulturowych / Magdalena Piorunek. – Poznań : Wydawnictwo
Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2009. – 219, [1] s. : il. ;
24 cm. – (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 147)
SEIBERT, Anita.
Różne spojrzenia, wspólna wizja : obraz sytuacji ekonomicznej kobiet z krajów rozwijających się regionu Europy Centralnej, Bałkan oraz Azji Centralnej / Anita Seibert, Ewa Pintera. –
Warszawa : Koalicja Karat, 2009. – 59 s. : il. kolor., err. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 59.
ISBN 83-919601-9-6
1. Kobieta – socjologia – Azja Środkowa – od 1989 r. – wydawnictwa
popularne 2. Kobieta – socjologia – bałkańskie, kraje – od 1989 r.
– wydawnictwa popularne 3. Kobieta – socjologia – Europa Środkowo-Wschodnia – od 1989 r. – wydawnictwa popularne
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 210-217.
ISBN 978-83-232-1977-4
1. Adaptacja społeczna – Polska – od 1989 r. 2. Praca – socjologia
– Polska – od 1989 r. 3. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego – socjologia – Polska
316.346.2-055.2(4-191.2-11:497:5-191.2)”1989/...”
316.334.22:316.6:316.422:338.24.021.8](438)”1989/...”
b24153497
23021/2009
Pintera, Ewa.
b23613920
12
23025/2009
SEIBERT, Anita.
Through their eyes : images of the economic situation of women from the developing countries of Central Europe, the
Balkans and Central Asia / Anita Seibert and Ewa Pintera. –
Warsaw : Karat Coalition, 2009. – 59 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Streszcz. ang., hisz.
Bibliogr. s. 234-241.
ISBN 978-83-232-1980-4
1. Indianie – socjologia – Boliwia
Tyt. oryg.: [Różne spojrzenia, wspólna wizja : obraz sytuacji ekonomicznej kobiet z krajów rozwijających się regionu Europy Centralnej,
Bałkan oraz Azji Centralnej] 2009.
Bibliogr. s. 59.
ISBN 83-919601-8-8
1. Kobieta – socjologia – Azja Środkowa – od 1989 r. – wydawnictwa
popularne 2. Kobieta – socjologia – bałkańskie, kraje – od 1989 r.
– wydawnictwa popularne 3. Kobieta – socjologia – Europa Środkowo-Wschodnia – od 1989 r. – wydawnictwa popularne
CHLEBOWICZ,
23072
CZŁOWIEK a światy wirtualne = poz. 22947
DEERING, Anne.: Przywództwo Alfa = poz. 22939
23026/2009
DIAGNOSTYKA i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży = poz. 23107
SIKORSKI, Roch (ca 1775-18..).
”Łyki” i ”kołtuny” : pamiętnik mieszczanina podlaskiego
(1790-1816) / wyd. z rękopisu, przypiskami i wstępem opatrzył
Kazimierz Bartoszewicz ; Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim. – Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz
Śliwowski, 2008. – 134, [4] s. ; 20 cm. – (Bibliotheca Bielscensis
; t. 1)
GRABKA, Anna.: Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń = poz.
22957
KAZIENKO, Przemysław.: Associations - discovery, analysis
and applications = poz. 22924
KONIEC mitu niewinności? = poz. 23002
Nazwa aut. wyłącznie we wstępie.
Repr., oryg.: Kraków : nakł. Księgarni J. Czerneckiego.
ISBN 978-83-60534-77-9
1. Sikorski, Roch (ca 1775-18..) – pamiętniki 2. Mieszczaństwo –
Polska – 18-19 w. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 18-19 w. 4.
Bielsk Podlaski (woj. podlaskie ; okręg) – 18-19 w. – pamiętniki
KOWALCZYK, Marcin: E-urząd w komunikacji z obywatelem
= poz. 23080
LI, Charlene.: Marketing technologii społecznych = poz.
23059
LOMBARD, Didier.: Globalna wioska cyfrowa = poz. 22928
23027/2009
MALISZEWSKI, Norbert.: Jak zaprogramować wyborcę? =
poz. 23038
SOUAD (1958?- ).
Spalona żywcem / Souad ; przy współpr. Marie-Th´
er´
ese Cuny
; z fr. przeł. Ewa Cieplińska. – Warszawa : Świat Książki, 2009.
– 181, [3] s. ; 21 cm.
MARCINKOWSKA, Renata.: Nauczyciel - funkcjonariusz publiczny czyli Jak walczyć z agresją w szkole = poz. 23118
MASSAKA, Iwona: Muzyka jako instrument wpływu politycznego = poz. 23237
Tyt. oryg.: ”Brˆ
ul´
ee vive” 2003. Publ. klubu Świat Książki nr 6960.
ISBN 978-83-247-1683-8 : zł 29,90
1. Souad (1958?- ) 2. Kobieta – Jordania – od 1945 r. – pamiętniki
3. Pamiętniki jordańskie – od 1945 r.
MEETSCHEN, Stefan: Europa bez Chrystusa? = poz. 22977
MENTORING w doradztwie zawodowym = poz. 23120
316.728:316.346.2-055.2:929-051A/Z](569.5)”1945/...”
b24023954
23028/2009
ODMIENNOŚĆ kulturowa w przekładzie = poz. 23275
SCHIRALDI, Glenn R.: Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? = poz. 22962
WĄTROBA, Wiesław.
Społeczeństwo konsumpcyjne / Wiesław Wątroba. – Wrocław
: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. – 287 s.
: il. kolor. ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 259-284.
ISBN 978-83-7011-962-1
1. Globalizacja – socjologia
SKROK, Zdzisław: Mądrość prawieków = poz. 23390
STEINHAUS, Markus: Witamy w biurowym zoo = poz. 22965
WATTLES, Wallace Delois: Sztuka wzbogacania się = poz.
22942
2. Społeczeństwo konsumpcyjne
316.325:005.44
b24077471
WOŹNICZKA, Jarosław: Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej = poz. 23063
23029/2009
ZJAZD Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
Żyć godnie... = poz. 22969
Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. T. 1
/ pod red. Andrzeja Kozery. – Pińczów : Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych : Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, [2009]. – 147 s. : il. ;
21 cm.
ZOYA : Wszystkie jesteście niewierne = poz. 23394
32 Nauki polityczne. Polityka.
ISBN 83-922762-6-4 (WSUZ)
1. Oświata – polityka – Unia Europejska 2. Podatek – prawo – Słowacja – od 1993 r. 3. Świadomość społeczna – 20-21 w. 4. Pińczów
(woj. świętokrzyskie ; okręg) – szkolnictwo i oświata – od 1989 r. 5.
Świętokrzyskie, województwo – socjologia
316.334.56:37.014](438:4-67)”1989/...”:
316.64”19/20”:336.221.24(437.6)
b23722174
Piotr.: Chuligaństwo stadionowe = poz.
CZARNOTA, Krystyna.: Koncepcja miłości społecznej w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego = poz. 22987
Pintera, Ewa.
316.343-058.13:929-051A/Z](438)”17/18”
b23653644
23031/2009
BUBLEWICZ, Beata: Program przeciwdziałania poprzez
sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży = poz. 23106
316.346.2-055.2(4-191.2-11:497:5-191.2)”1989/...”
b23613853
2. Kobieta – socjologia – Boliwia
316.346.2-055.2(84=87)
b24146699
Czechy, Polska, Ukraina : partie i systemy partyjne : stan i
perspektywy / red. Krzysztof Kowalczyk i Łukasz Tomczak. –
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. – 266 s. : il.
; 23 cm.
Tekst częśc. równol. pol., czes. i pol., ukr. Streszcz. ang przy pracach.
ISBN 978-83-7441-671-9
1. Partie polityczne – Czechy – od 1993 r. 2. Partie polityczne –
Polska – od 1989 r. 3. Partie polityczne – Ukraina – od 1991 r.
23030/2009
ZIÓŁKOWSKA-KUFLIŃSKA, Magdalena.
Tradycyjna i współczesna sytuacja kobiety w tubylczych społecznościach Boliwii na obszarze pozaandyjskim / Magdalena
Ziółkowska-Kuflińska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. – 246, [1] s., [4] s.
tabl. kolor. : il. ; 21 cm. – (Socjologia / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 61)
329(438:437.3:477)”1989/...”
b23711917
23032/2009
GRUDZIECKI, Dariusz.
W poszukiwaniu suwerena : czy każdy z nas jest suwerenem?
/ Dariusz Grudziecki. – [Wieniec] : Wydawnictwo Grandh,
2009. – 163 s. ; 21 cm.
13
Bibliogr. s. 160-163.
ISBN 978-83-928915-0-5
1. Demokracja 2. Państwo – teoria
321.01:321.7
b24129070
ISBN 978-83-7363-843-3
1. Imperializm – Stany Zjednoczone
lityka – od 1989 r.
327.2(73)”1989/...”
b24158410
23033/2009
HAUSNER, Wojciech (1957- ).
Skauting plus niepodległość : (przygody z historią harcerstwa)
/ Wojciech Hausner. – Kraków : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Okręg Małopolski, 2008. – 292 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 275-280. Indeks.
ISBN 978-83-928139-0-3
1. Harcerstwo – historia 2. Harcerstwo – biografie – słownik
Skauting – Polska
329.78:929-052](438)”19”
b23922783
23039/2009
JELONEK, Adam: Malezja = poz. 23382
JEZIŃSKI, Marek.: Język przemówień politycznych generała
Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego = poz.
23262
3.
JEZIORSKI, Ireneusz.: Od obcości do symulakrum = poz.
23013
KOCZANOWICZ, Leszek: Polityka czasu = poz. 22949
23034/2009
KRÓL, Jan (1950- ).
Widziane z boku / Jan Król. – Warszawa : Bartgraf : na zlec.
Fundacji Klubu 500, 2009. – 223 s. : il. ; 21 cm.
LUBIĘ swoje wady = poz. 23409
MASSAKA, Iwona: Muzyka jako instrument wpływu politycznego = poz. 23237
Wybór felietonów z lat 1999-2009 publ. w Nowym Życiu Gospodarczym.
ISBN 978-83-925023-1-9 (Bartgraf)
1. Publicystyka polska – od 1989 r. 2. Polska – gospodarka – od
1989 r. – publicystyka 3. Polska – polityka – od 1989 r. – publicystyka
32:338.22](438)”1989/...”
b23976160
2. Stany Zjednoczone – po-
NIEPODLEGŁOŚCIOWE organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów =
poz. 23411
PIETRAS, Ryszard: Nie po białym! Nie po czarnym! = poz.
23414
23035/2009
Lekcja Majdanu : polskie czasopiśmiennictwo wobec pomarańczowej rewolucji / red. nauk. Robert Potocki, Agnieszka
Stec, Leszek Kucz ; Instytut Geopolityki. – Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008. – 208 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka
Instytutu Geopolityki. Rozprawy Komisji Badań Wschodnich
; t. 2) (Biblioteka Instytutu Geopolityki ; t. 3)
POPRAWA, Marcin.: Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego = poz. 23278
REIFF, Ryszard: Archiwum Stowarzyszenia PAX. = poz. 23418
SZARE Szeregi w Łowiczu i powiecie łowickim = poz. 23423
Numeracja serii gł.: t. 3.
Bibliogr. s. 201-202.
ISBN 978-83-61294-04-7
1. Czasopisma polskie – historia – od 2001 r. 2. Publicystyka polska – tematyka – od 2001 r. 3. Wybory prezydenckie – Ukraina –
2004 r. 4. Ukraina – polityka wewnętrzna – od 2001 r. 5. Ukraina –
publicystyka – historia
VON Mises, Ludwig: Liberalizm w tradycji klasycznej = poz.
23044
WOŁOSZYN, Jacek Witold: ”Walczyć o dusze młodzieży” =
poz. 23428
324:342.51:323](477)”2001/...”:[050+070](438)”2001/...”
b24035725
23036/2009
33 Nauki ekonomiczne
MACIEJEWSKA, Katarzyna.
Prasa lokalna w kampaniach wyborczych : wybory 1990-2004
w regionie warmińsko-mazurskim / Katarzyna Maciejewska.
– Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2008. – 446, [1] s. ; 23
cm. – (Oblicza Mediów)
CIRET CONFERENCE (28 ; 2006 ; Rzym).
Survey data in economic research : Polish contribution to
the 28th CIRET Conference / [ed. Jolanta Klimkowska]. –
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza,
2008. – 181 s. : il. ; 24 cm. – (Prace i Materiały Instytutu Rozwoju
Gospodarczego SGH, ISSN 0866-9503 ; 79)
Na okł. podtyt.: Warmia i Mazury : wybory prezydenckie, wybory
parlamentarne, wybory samorządowe.
Bibliogr. s. 357-446.
ISBN 978-83-61185-46-8
1. Czasopisma regionalne i lokalne polskie – historia – od 1989 r.
2. Kampania wyborcza – a środki masowego przekazu – Polska – od
1989 r. 3. Publicystyka polska – tematyka – od 1989 r. 4. Mazury –
czasopisma – historia – od 1989 r. 5. Polska – polityka wewnętrzna –
publicystyka – historia – od 1989 r. 6. Warmia – czasopisma – historia
– od 1989 r.
324(438)”1989/...”:[050+070](438)”1989/...”
b23420236
Bibliogr. przy ref.
1. Ekonometria – materiały konferencyjne 2. Ekonomia – materiały konferencyjne 3. Statystyka gospodarcza – materiały konferencyjne
330.43:311.3](06)
b23153106
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / red.
nauk. Ryszard Brol. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, 2009. – 569 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192
; nr 46)
23037/2009
MALISZEWSKI, Norbert.
Jak zaprogramować wyborcę? / Norbert Maliszewski. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. – 261 s.
: il. ; 21 cm. – (Engram)
Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. – Streszcz. ang.
przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7011-957-7
1. Gospodarka oparta na wiedzy 2. Gospodarka terenowa – kraje
Unii Europejskiej 3. Gospodarka terenowa – Polska – od 1989 r.
Bibliogr. s. 249-261.
ISBN 978-83-7641-022-7 : zł 37
1. Marketing polityczny 2. Marketing polityczny – Polska – od
2001 r. 3. Polityka – psychologia 4. Wybory – psychologia
32.019.5(438)”2001/..”:316.334.3:324:159.9
b23456607
23040/2009
332.1(438:4-67)”1989/...”:005.336.4
b24036146
23038/2009
Stany Zjednoczone : obrona hegemonii w XXI wieku / red.
Kazimierz A. Kłosiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – 404 s. : il. (w
tym kolor.) ; 24 cm.
23041/2009
Prace statystyczne i demograficzne / red. nauk. Iwona Roeske-Słomka. – Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,
2008. – 191, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe / Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 110)
14
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7417-339-1
1. Budżety rodzinne – Polska – od 1989 r. – statystyka 2. Gospodarka terenowa – Polska – od 1989 r. – statystyka 3. Gospodarstwo
domowe – Polska – od 1989 r. – statystyka 4. Polityka społeczna –
Polska – od 1989 r. – statystyka 5. Statystyka gospodarcza – metody
6. Stopa życiowa – Polska – od 1989 r. – statystyka
Bibliogr. s. 74.
ISBN 978-83-60792-13-1
1. Odpoczynek – fizjologia – podręcznik akademicki
fizjologia – podręcznik akademicki
331.101:379.83/.84:612](075.8)
b24157776
23046/2009
PASŁAWSKA-MIODUSZEWSKA, Anna.
Metody poszukiwania pracy : skuteczne sposoby na znalezienie wymarzonej pracy / Anna Pasławska-Mioduszewska. –
Gliwice : Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, cop. 2008. –
97 s. : il. ; 21 cm. – (Bliżej Sukcesu : motywacja)
330.567.2:330.59:304:332.1](438)”1989/...”(083.41):311.3
b23599960
23042/2009
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. – 929 s. : il.
; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 39)
Bibliogr. s. 96-97.
ISBN 978-83-7582-108-6
1. Poszukiwanie pracy – poradnik
331.53(083.1)
b24027091
Tyt. grzb.: Problemy ekonomii... Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace
Naukowe UE. – Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Spis
treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7011-973-7
1. Ekonomia 2. Gospodarka – polityka
330:338.22
b24170471
2. Praca –
23047/2009
ŚLĘZAK, Józef.
Ochrona pracy : poradnik dla służb BHP / Józef Ślęzak. –
Tarnobrzeg ; Kraków : Tarbonus, 2009. – 258 s. : il. ; 24 cm.
Zawiera także teksty aktów prawnych.
ISBN 978-83-7394-246-2
1. Bhp – poradnik 2. Bhp – prawo – Polska – stan na 2009 r. –
poradnik
23043/2009
VON MISES, Ludwig (1881-1973).
Liberalizm w tradycji klasycznej / Ludwig von Mises ; tł. Szymon Czarnik. – Wyd. 3. – Kraków : Wydawnictwo Arcana,
2009. – 266 s. ; 21 cm.
331.45:349.23/.24](438)
b23870722
23048/2009
FOŁTYN, Hanna.: Praca współczesnych menedżerów = poz.
23204
Tyt. przekł.: Liberalism in the classical tradition, tyt. oryg.: Liberalismus, 1927. Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 83-86255-53-6
1. Liberalizm
MENTORING w doradztwie zawodowym = poz. 23120
MRÓWKA, Andrzej.: Z kart historii = poz. 23176
330.8:329.12
b24035634
23044/2009
NIERMEYER, Rainer.: Umiejętności osobiste = poz. 23019
Zastosowania metod ilościowych / red. nauk. Józef Dziechciarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – 104 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria, ISSN 1507-3866
; 22)
RESPONSIBLE management education = poz. 22940
STOSIK, Aneta.: Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie = poz. 22941
WOŹNIAK, Jacek: Model zarządzania efektywnością procesu
szkoleniowego = poz. 22943
Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. ISSN i numeracja
serii gł.: 1899-3192 ; nr 27. – Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy
rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
1. Ekonometria
330.43
b24014874
336 Finanse. Podatki.
Banki 2008 : raport o sytuacji ekonomicznej banków / przygot. przez Warszawski Instytut Bankowości na zlec. Związku
Banków Polskich. – Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut
Bankowości, [2009]. – 227 s., [36] k. tabl. : il. ; 21 cm.
23045/2009
GAMES and simulation in business learning and teaching =
poz. 23110
INSTYTUCJONALIZACJA procesu globalizacji = poz. 23056
1. Banki – Polska – od 2001 r. – statystyka
KLASYFIKACJA i analiza danych - teoria i zastosowania =
poz. 23003
336.71(438)”2001/...”(083.41)
b2366969x
RESPONSIBLE management education = poz. 22940
BEŁUS, Krzysztof.
Analiza gospodarki finansowej gminy : (na przykładzie gminy
Miedziana Góra) / Krzysztof Bełus. – Warszawa : Promotor,
2009. – 93, [1] s. : il. ; 24 cm.
SPOŁECZNE aspekty informatyki = poz. 22936
SPOŁECZNE i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie = poz. 23066
23049/2009
STATYSTYKA społeczna - dokonania, szanse, perspektywy =
poz. 23004
Bibliogr. s. 87-90.
ISBN 978-83-60095-40-9
1. Budżety terenowe – Polska – od 2001 r. 2. Miedziana Góra (woj.
świętokrzyskie, pow. Kielce ; okręg) – finanse – od 2001 r.
SZPRINGER, Włodzimierz.: Społeczna odpowiedzialność
banków = poz. 23092
336.2:352](438)”2001/...”
b23776067
TERTELIS, Maciej.: Zarządzanie wartością nieruchomości
mieszkaniowych = poz. 23093
Jestem nowy : vademecum wiedzy o bankowości / pod red.
Eugeniusza Gostomskiego. – Poznań : Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji : [Ten. Jan Ślusarski], 2009. – 249 s. ; 24
cm.
TWORZENIE regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza = poz. 23067
23050/2009
Bibliogr. s. 248-249.
ISBN 978-83-928937-0-7 (BODiE)
ISBN 978-83-925130-5-6
1. Banki – podręcznik 2. Finanse – zarządzanie – podręcznik
Pieniądz – polityka – podręcznik
331 Praca
Fizjologia pracy i wypoczynku - ćwiczenia / pod red. Zdzisława Adacha. – Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, [2009]. – 79, [1] s. : il., err. ; 24 cm.
336.71:336.02:336.74](07)
b23898987
15
3.
23051/2009
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. – 404 s. : il.
; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 39)
INTERNATIONAL WORKSHOP FOR TECHNICAL, ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF BUSINESS MODELS
FOR VIRTUAL GOODS (6 ; 2008 ; Poznań).
The 6th International Workshop for Technical, Economic and
Legal Aspects of Business Models for Virtual Goods incorporating the 4th International ODRL Workshop, October 16-18,
2008, Poznań, Poland / ed. by R¨
udiger Grimm, Susanne Guth
; Poznań University of Economics. – Poznań : Poznań University of Economics Publishing House, 2008. – 207, [1] s. : il. ; 24
cm.
Tyt. grzb.: Problemy ekonomii... Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace
Naukowe UE. – Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7011-973-7
1. Finanse publiczne
336.1
b24172170
Tyt. okł.: Virtuals goods.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-837417-361-2
1. Handel elektroniczny – materiały konferencyjne 2. Internet –
ochrona – materiały konferencyjne 3. Internet – prawo – materiały
konferencyjne 4. Internet – stosowanie – gospodarka – materiały
konferencyjne 5. Prawo autorskie – materiały konferencyjne
23052/2009
STYCZYŃSKI, Rafał.
Koszty w podatku CIT w 2009 r. : komentarz / Rafał Styczyński.
– Stan prawny 1 stycznia 2009. – Wrocław : Presshouse Isabelle
Wierzbicka, 2009. – 201 s. ; 21 cm.
339.3:004.738.5:347.77/.78:004.056](06)
b22985943
ISBN 978-83-926513-4-5
1. Koszty uzyskania przychodu – prawo – Polska – stan na 2009 r.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – prawo – Polska – stan na
2009 r.
336.226.12(438)(094.5.072)
b23953470
Kompendium wiedzy o konkurencyjności / red. nauk. Marian
Gorynia, Ewa Łaźniewska ; [aut. Marian Gorynia et al.]. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 350, [2] s. :
il. ; 21 cm.
23053/2009
Bibliogr. s. 335-341. Indeks.
ISBN 978-83-01-15914-6
1. Konkurencja – podręcznik akademicki
WINKLER-DREWS, Tadeusz.
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny / Tadeusz Winkler-Drews.
– Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. – 258
s. : il. ; 24 cm.
339.137(075.8)
b24152006
Dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.
Bibliogr. s. 246-258.
ISBN 978-83-208-1838-3
1. Papiery wartościowe – podręcznik akademicki 2. Zarządzanie
ryzykiem – podręcznik akademicki
336.763:338.5:005.334](075.8)
b24025574
Tyt. oryg.: ”Groundswell : winning in a world transformed by social
technologies” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-61040-72-9 : zł 59,90
1. Firma (nazwa) – marketing 2. Internet – stosowanie 3. Marketing elektroniczny 4. Społeczeństwo informacyjne
23054/2009
339.138:004.738.5:658.1/.5:316.325
Materiały z seminarium, 31 marca 2009 r., Wrocław.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7011-947-8
1. Instytucje finansowe – zarządzanie – materiały konferencyjne
2. Zarządzanie ryzykiem – materiały konferencyjne
Bernoff, Josh.
b23555518
23059/2009
LUDBROOK, Edward.
Shakeout! : wielki obraz ukazujący dlaczego marketing sieciowy znowu przeżywa rozkwit / Edward Ludbrook ; [tł. Anna
Lipa]. – Wrocław : 4Media Publisher Wydawnictwo Prasowe,
2009. – 95 s. ; 22 cm.
23055/2009
RYŻEWSKA, Stanisława.: Bankowa analiza przedsiębiorstwa
na potrzeby oceny ryzyka kredytowego = poz. 23213
Tyt. oryg.: ”The big picture : why network marketing will boom”
1999.
ISBN 978-83-928522-0-9 : zł 45
1. Marketing sieciowy – wydawnictwa popularne
WSPÓŁCZESNE problemy polityki społecznej i gospodarczej.
= poz. 23030
339.138:339.177/.178
b24176278
23060/2009
Pogranicze w trakcie przemian : rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w
kontekście integracji europejskiej / red. nauk. Wojciech Kosiedowski ; [tł. z jęz. ros. art. Wojciech Kosiedowski i Marzena
Piotrowska-Trybull]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – 480 s. : il. ; 23 cm.
338/339 Gospodarka. Handel
Instytucjonalizacja procesu globalizacji / red. nauk. Irmgard
Maria Smandek ; [aut. rozdz. Lidia Gabryś et al.]. – Katowice :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. – 139, [4] s. : il. ; 24 cm.
Tekst częśc. tł. z ros. Streszcz. ang., ros. Spis treści także ang., ros.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-231-2341-5
1. Integracja europejska 2. Regiony przygraniczne – gospodarka –
Europa Środkowo-Wschodnia – od 2001 r. 3. Regiony przygraniczne
– gospodarka – Polska – od 2001 r. 4. Współpraca gospodarcza – Europa Środkowo-Wschodnia – od 2001 r. 5. Współpraca gospodarcza
– Polska – od 2001 r.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7246-554-2
1. Globalizacja – podręcznik akademicki 2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – podręcznik akademicki 3. Organizacje gospodarcze międzynarodowe – podręcznik akademicki 4. Postęp techniczny – podręcznik akademicki 5. Przedsiębiorstwo wielonarodowe – podręcznik akademicki
339.9:061.1:334.726:005.44:62-043.86](075.8)
b24089862
23058/2009
LI, Charlene.
Marketing technologii społecznych : Groundswell czyli Jak
wykorzystać Web 2.0 w twojej firmie / Charlene Li, Josh Bernoff ; przeł. Magdalena Witkowska. – Warszawa : MT Biznes,
cop. 2009. – 348 s. : il. ; 24 cm.
Wyzwania współczesnych finansów / pod red. Krzysztofa Jajugi. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. – 166 s. : il. ; 24 cm.
336.7:005.334](06)
b23768691
23057/2009
339.92(438:4-191.2-11:4-67]-04)”2001/...”
b24168853
23056/2009
16
23061/2009
Rozwój zrównoważony - teoria i praktyka : ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wiejskich / pod red. Bogusława
Fiedora i Romualda Jończego ; [aut. Anna Bisaga et al.] ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomiki
i Gospodarowania Środowiskiem. Katedra Ekonomii Ekologicznej. – Wrocław ; Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski,
2009. – 254, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60792-06-3
1. Polityka regionalna – Polska – od 2001 r.
od 2001 r.
338.48:332.14](438)”2001/...”
b24157922
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
ISBN 978-83-60698-41-9
1. Agroturystyka – organizacja – Polska – podręcznik 2. Produkt
regionalny – Polska – podręcznik 3. Usługi – turystyka – Polska –
podręcznik 4. Pomorze – turystyka – podręcznik
23062/2009
WOŹNICZKA, Jarosław (1964- ).
Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej / Jarosław Woźniczka. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, 2009. – 411 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Monografie i
Opracowania, ISSN 1689-6556 ; nr 190)
338.48-53:63:332.14:663/667+671/677:338.486.2](438)(07)
b24066242
23067/2009
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki : praca zbiorowa.
T. 1, Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny / pod
red. Zygmunta Młynarczyka i Anny Zajadacz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
2008. – 274 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Turystyka i Rekreacja : studia
i prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr
1)
ISSN i numeracja serii gł.: 1899-3192 ; nr 45. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 387-398.
ISBN 978-83-7011-952-2
1. Komunikowanie marketingowe 2. Reklama – socjologia
339.138:316.77:659.1
b2403633x
23063/2009
Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. T.
2 / pod red. Andrzeja Kozery. – Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej ; Pińczów :
Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu
Pińczowskiego, 2009. – 177 s. : il. ; 21 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 83-924909-6-7 (WSSMiKS)
1. Polityka społeczna – Polska – od 1989 r.
– polityka – od 1989 r.
Streszcz. ang.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-232-1964-4 (t. 1)
1. Zbąszyń (woj. wielkopolskie ; okręg) – środowisko
(woj. wielkopolskie ; okręg) – turystyka
338.48:502.2](438)
b24067441
2. Polska – gospodarka
338.22:304](438)”1989/...”
b24094912
2. Zbąszyń
23068/2009
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki : praca zbiorowa.
T. 2, Zasoby antropogeniczne, krajobraz, ruch turystyczny /
pod red. Zygmunta Młynarczyka i Aliny Zajadacz. – Poznań
: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. – 266 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Turystyka i
Rekreacja : studia i prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 2)
23064/2009
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / pod red. Klemensa Budzowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. – 218,
[1] s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-232-1981-1 (t. 2)
1. Zbąszyń (woj. wielkopolskie ; okręg) – środowisko
(woj. wielkopolskie ; okręg) – turystyka
Materiały z VIII międzynarodowej konf. nauk., 2008 r. – Streszcz.
ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7571-076-2
1. Handel międzynarodowy – materiały konferencyjne
339.5(06)
b24123924
23066/2009
Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza : materiały szkoleniowe / [red. Danuta Makowska] ; Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku. – Gdańsk : Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2009. – 360 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. prac. Ireny Kociszewskiej s. 17-33 i bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7511-117-0
1. Kociszewska, Irena (1939- ) – księga pamiątkowa 2. Ekorozwój
– Polska 3. Wieś – gospodarka – Polska – od 2001 r. 4. Wspólna
Polityka Rolna UE
338.43:502.13/.14](438:4-67)”2001/...”(082.1)
b24034125
2. Turystyka – Polska –
338.48:502.2](438)
b24146833
2. Zbąszyń
23069/2009
23065/2009
CLIMATE change and agriculture in Poland = poz. 23193
34+351/354 Prawo. Administracja
publiczna. Gospodarka komunalna
KRÓL, Jan: Widziane z boku = poz. 23035
PIORUNEK, Magdalena.: Bieg życia zawodowego człowieka
= poz. 23021
Antologia tekstów dotyczących praw człowieka / red. Jerzy
Zajadło. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
cop. 2008. – 783 s. ; 25 cm. – (Księga jubileuszowa Rzecznika
Praw Obywatelskich ; t. 3)
PROBLEMY ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. = poz. 23043
PRZEDSIĘBIORSTWO w warunkach globalnej konkurencji
= poz. 23210
TERTELIS, Maciej.: Zarządzanie wartością nieruchomości
mieszkaniowych = poz. 23093
U dołu s. tyt., okł. i na grzb.: 1988-2008. Całość obejmuje 4 t. w tece.
– Tekst gł. tł.
ISBN 978-83-927049-3-5 (t. 3)
ISBN 978-83-927049-0-4 (t. 1-4)
1. Prawa człowieka – szkice
WINKLER-DREWS, Tadeusz.: Zarządzanie ryzykiem zmiany
ceny = poz. 23054
341.231.14
b22760131
23070/2009
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009. – 365 s. ; 24 cm.
338.48 Turystyka
ISBN 978-83-7151-846-1
1. Bezpieczeństwo publiczne – Polska – od 1989 r.
Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki
w regionie / red. nauk. Krzysztof Dzieńdziura, Piotr Zmyślony.
– Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008. – 220 s. : il. ; 24 cm.
351.75(438)”1989/...”
b24034113
17
23071/2009
CHLEBOWICZ, Piotr.
Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne / Piotr
Chlebowicz. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 238,
[1] s. ; 22 cm. – (Monografie, ISSN 1897-4392)
Kontrola i nadzór nad warunkami BHP w przedsiębiorstwie
: opracowanie przeznaczone dla pracodawców, specjalistów
ds. BHP oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i
higienę pracy w przedsiębiorstwach / [aut. tekstów Krzysztof
Fiszer et al.]. – Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2008. – 56
s. ; 21 cm. – (Wiedza na Usługach Rynku)
Bibliogr. s. 233-[239].
ISBN 978-83-7601-812-6 : zł 69
1. Chuligaństwo – historia 2. Chuligaństwo – socjologia – Polska
– od 2001 r. 3. Szalikowcy – socjologia – Polska – od 2001 r.
343.34:796.332.073:316.35.023.4](438)”2001/...”
b23803605
Nazwy aut. na s. 7.
ISBN 978-83-7412-932-9
1. Bhp – prawo – Polska – stan na 2008 r. – poradnik
23072/2009
349.23/.24(438)
b23731679
GOSZCZYK, Maciej.
Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej : art. 470-KSH :
komentarz / Maciej Goszczyk. – Stan prawny marzec 2009 r. –
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – XV, [1] s., 640 s.
; 22 cm. – (Krótkie Komentarze Becka)
Bibliogr. s. XIII-XVI. Indeks.
ISBN 978-83-255-0709-1 : zł 89
1. Kapitał – prawo – Polska – stan na 2009 r.
finanse – prawo – Polska – stan na 2009 r.
Kontrola pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy / red.
A. Lankamer-Prasołek, Ł. Prasołek ; [aut. Cecylia Bodek et al.].
– Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – XIV, 220, [6] s.
: il. ; 23 cm. – (Beck Info Biznes)
U dołu okł.: Obszary kontroli, najczęściej wykrywane uchybienia,
procedury kontrolne, środki prawne i sankcje.
ISBN 978-83-255-0926-2
1. Państwowa Inspekcja Pracy – prawo – stan na 2009 r. – poradnik
2. Inspekcja pracy – prawo – Polska – stan na 2009 r. – poradnik 3.
Pracodawcy – kontrola – prawo – Polska – stan na 2009 r. – poradnik
4. Prawo pracy – Polska – stan na 2009 r. – poradnik
2. Spółki akcyjne –
347.725:347.728.1](438)(094.4.072)
b23990715
23073/2009
349.2:351.83](438)
b23898240
IGNATOWSKI, Radosław.
Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości / Radosław Ignatowski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. – 504 s. ; 24 cm.
– (Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ISSN
1897-2101)
Bibliogr. s. 204-211. Indeks.
ISBN 978-83-61408-82-6 : zł 29
1. Administracja elektroniczna – kraje Unii Europejskiej 2. Administracja elektroniczna – Polska 3. Społeczeństwo obywatelskie –
kraje Unii Europejskiej 4. Społeczeństwo obywatelskie – Polska
23074/2009
351/354:004.7:316.325](438:4-67)
b23387427
JABŁOŃSKI, Mariusz.
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym /
Mariusz Jabłoński. – Wrocław : Presscom, 2009. – 365 s. ; 25
cm + dysk optyczny (CD-ROM). – (”Informacja Publiczna”
Biblioteka)
U dołu s. tyt., okł. i na grzb.: 1988-2008. Całość obejmuje 4 t. w tece.
ISBN 978-83-927049-4-2 (t. 4)
ISBN 978-83-927049-0-4 (t. 1-4)
1. Rzecznik praw obywatelskich – Polska – od 1989 r.
23075/2009
351.941(438)”1989/...”
b2276026x
KALISZ-PRAKOPIK, Anna.
Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu / Anna Kalisz,
Adam Zienkiewicz. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.
– 292 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7462-112-0
1. Prawo karne – Polska – stan na 2007 r. – podręcznik
343(438)(07)
b20510299
347.91/.95(438:4-67)(075.8)
Zienkiewicz, Adam.
23076/2009
351.077.3(438)
b24098978
23082/2009
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red.
Joanny Borkowskiej ; [aut. Joanna Borkowska et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – XI, [1], 222, [5] s. ; 21
cm. – (Beck InfoBiznes)
KŁOSOWSKA, Katarzyna.
Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji / Katarzyna Kłosowska. – Stan prawny na 1 lutego
2009 roku. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. – 246, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 237-244, wykaz orzecznictwa s. 245-[247].
ISBN 978-83-7338-467-5
1. Orzecznictwo administracyjne – Polska – od 1989 r.
wanie administracyjne – Polska – stan na 2009 r.
23081/2009
MOCARSKA, Dorota.
Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego / Dorota
Mocarska. – Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji,
2007. – 160 s. ; 21 cm. – (Materiały Dydaktyczne / [Wyższa
Szkoła Policji])
Bibliogr. s. 283-292.
ISBN 978-83-7601-593-4 : zł 49
1. Mediacja (prawo) – Polska – stan na 2009 r. – podręcznik akademicki 2. Mediacja (prawo) – prawo wspólnotowe europejskie – stan
na 2009 r. – podręcznik akademicki
b23923970
23080/2009
Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce /
red. Marek Zubik. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, cop. 2008. – 247 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. – (Księga
jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich ; t. 4)
Bibliogr. s. 265-274.
ISBN 978-83-61188-17-9 : zł 128
1. Informacje niejawne – ochrona – prawo – Polska – stan na 2009 r.
2. Prawo do informacji publicznej – Polska – stan na 2009 r.
342.72/.73:005.922.1](438)(094.5.072)
b2357477x
23079/2009
KOWALCZYK, Marcin.
E-urząd w komunikacji z obywatelem / Marcin Kowalczyk. –
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop.
2009. – 221, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
Bibliogr. s. 465-492.
ISBN 978-83-7525-268-2 : zł 38
1. Rachunkowość – prawo międzynarodowe – stan na 2009 r.
346.52:347.728.1:341.22
b23946672
23078/2009
U dołu okł.: Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
szkoda wyrządzona wydaniem orzeczenia lub decyzji, przestępstwa
urzędnicze.
ISBN 978-83-255-0938-5
1. Odpowiedzialność prawna – Polska – stan na 2009 r. – poradnik
2. Urzędnicy – prawo – Polska – stan na 2009 r. – poradnik
2. Postępo-
342.97/.98:352/354.08:347.56](438)
b23898896
23077/2009
18
23083/2009
Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej : międzynarodowa
konferencja naukowa, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r. : materiały / red. Celina Nowak ; Towarzystwo Badawcze Prawa
Europejskiego, OLAF - Komisja Europejska. Europejski Urząd
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. – Warszawa : Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego : Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego, 2008.
– 309 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-60056-37-0 (Wydaw. WSEiP)
1. Prawo administracyjne – Polska – stan na 2009 r.
342.9(438)
Roliński, Marcin.; Frey, Robert.
b23889494
ISBN 978-83-60942-32-1
1. Okręgowa Izba Radców Prawnych (Rzeszów) 2. Radcy prawni
– samorząd – Polska – od 1980 r. 3. Rzeszów (woj. podkarpackie) –
organizacje – od 1980 r.
Na s. przedtyt. i okł. podtyt.: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r. – Tekst częśc.
równol. pol., ang.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-920780-1-2 (TBPE)
1. Prawo finansowe międzynarodowe – prawo wspólnotowe europejskie – stan na 2007 r. – materiały konferencyjne 2. Prawo karne
finansowe – kraje Unii Europejskiej – stan na 2007 r. – materiały konferencyjne
343::336:347.73](4-67)(06)
b23517025
347.964:061.2A/Z](438)”1980/...”
b24129008
Nazwy aut. na s. 4 okł.
ISBN 978-83-7611-417-0
1. Samorząd terytorialny – Polska – od 1989 r.
23084/2009
352/353(438)”1989/...”
b24175742
Bibliogr. s. 219-[230].
ISBN 978-83-7601-458-6 : zł 69
1. Funkcjonariusze publiczni – etyka 2. Konflikt – etyka
– administracja – prawo – stan na 2009 r.
342.97/.98:174](438)
b23556183
23085/2009
3. Polska
23091/2009
SZPRINGER, Włodzimierz.
Społeczna odpowiedzialność banków : między ochroną konsumenta a osłoną socjalną / Włodzimierz Szpringer. – Stan
prawny na 30 czerwca 2009 r. – Warszawa : Wolters Kluwer
Polska, 2009. – 309, [1] s. ; 22 cm. – (Monografie, ISSN 1897-4392)
Pomniki praw człowieka w historii / red. Hubert Wajs i Rafał
Witkowski ; [oprac. Adam Bosiacki et al. ; tł. Alicja Legutko-Dybowska, Tadeusz Wolański]. – Warszawa : Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, cop. 2008. – 409 s. : il. ; 25 cm. – (Księga
jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich ; t. 1)
Bibliogr. s. 289-308, wykaz aktów prawnych s. 308-[310].
ISBN 978-83-7601-763-1 : zł 69
1. Banki – prawo – Polska – stan na 2009 r. 2. Banki – prawo
wspólnotowe europejskie – stan na 2009 r. 3. Konkurencja – prawo
– Polska – stan na 2009 r. 4. Konkurencja – prawo wspólnotowe europejskie – stan na 2009 r. 5. Konsumenci (ekon.) – prawo – Polska
– stan na 2009 r. 6. Konsumenci (ekon.) – prawo wspólnotowe europejskie – stan na 2009 r. 7. Odpowiedzialność cywilna – Polska –
stan na 2009 r. 8. Odpowiedzialność cywilna – prawo wspólnotowe
europejskie – stan na 2009 r. 9. Społeczna odpowiedzialność biznesu
– kraje Unii Europejskiej 10. Społeczna odpowiedzialność biznesu
– Polska
U dołu s. tyt., okł. i na grzb.: 1988-2008. Całość obejmuje 4 t. w tece.
– Tekst równol. pol.-łac.-ang., pol.-fr.-ang., pol.-ros.-ang.
Noty bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-927049-1-1 (t. 1)
ISBN 978-83-927049-0-4 (t. 1-4)
1. Prawa człowieka – źródła
23086/2009
Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich : materiały z konferencji naukowej ”Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich”, Lublin, 18-19 września 2008
roku / red. Tadeusz Bojarski [et al.] ; Lubelskie Towarzystwo
Naukowe, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział
Prawa i Administracji. Instytut Prawa Karnego. Katedra Prawa
Karnego i Kryminologii. – Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2008. – 293 s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
347.734:346.54:347.5:330.162](438:4-67)
b24084128
23092/2009
TERTELIS, Maciej.
Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych / Maciej Tertelis [oraz] Joseph Karp, Simon Vieyra. – Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – XVII, [1], 707 s. : il. ; 30 cm
+ dysk optyczny (CD-ROM). – (Nieruchomości)
Na okł.: Wspólnoty mieszkaniowe i nieruchomości komunalne, rewitalizacja miast i fundusze UE, wzory pism, formularzy i arkuszy
kalkulacyjnych (CD).
Indeks.
ISBN 978-83-255-0064-1 : zł 189
1. Fundusze strukturalne UE – poradnik 2. Miasta – rewitalizacja
– Polska 3. Nieruchomości – zarządzanie – prawo – Polska – stan na
2009 r. – poradnik 4. Wspólnota mieszkaniowa – prawo – Polska –
stan na 2009 r. – poradnik
Tekst częśc. tł.
ISBN 978-83-87833-86-2
1. Postępowanie w sprawach nieletnich – Polska – stan na 2008 r. –
materiały konferencyjne
343.91-053.6:343.13](438)(06)
b24128843
23090/2009
SUWAJ, Patrycja Joanna.
Konflikt interesów w administracji publicznej / Patrycja Joanna Suwaj. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 229,
[1] s. : il. ; 21 cm. – (Monografie, ISSN 1897-4392)
Bibliogr. s. XIX-XLII. Indeks.
ISBN 978-83-255-0491-5 : zł 59
1. Common law – a prawo wspólnotowe europejskie – stan na
2009 r. 2. Prawo prywatne międzynarodowe – prawo wspólnotowe
europejskie – stan na 2009 r. 3. Prawo wspólnotowe europejskie – a
Common law – stan na 2009 r. 4. Spadek – prawo międzynarodowe
– stan na 2009 r.
341.231.14(094)
b22759839
23089/2009
Samorząd terytorialny : ale jaki? / pod red. Alfreda Lutrzykowskiego ; [aut. Alfred Lutrzykowski et al.]. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 327 s. ; 21 cm.
OSAJDA, Konrad.
Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach
prawnych common law i civil law / Konrad Osajda. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. – XLVI, 370 s. ; 21 cm.
– (Monografie Prawnicze)
347.65/.68(4-67):341.9
b23560939
23088/2009
Samorząd radców prawnych na Podkarpaciu 1983-2008 /
[oprac. red. Marek Skierczyński et al.]. – Rzeszów : Drukarnia Resprint, 2008. – 96 s., [32] s. tabl. kolor. : il. ; 23 cm.
23087/2009
RUCZKOWSKI, Piotr.
Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Cz. 1 / pod red. Jerzego Stelmasiaka i Piotra Ruczkowskiego ; [aut. rozdz. Piotr Ruczkowski, Marcin Roliński, Robert Frey]. – Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii
i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, 2009. – 272 s. ; 24 cm.
349.444:351.778.5:347.235:332.6/.7](438):
[711.16:711.4/.8](438):339.7(4-67)
b23988034
23093/2009
Volumina Constitutionum. T. 2, 1550-1609. Vol. 2, 1587-1609 /
do dr. przygot. Stanisław Grodziski ; przedm. Wacław Uruszczak. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. – 449, [2] s.
; 24 cm.
19
Na książce wyłącznie błędny drugi ISBN. – Tekst częśc. łac.
Indeksy.
ISBN 978-83-7059-809-9 (t. 2 v. 2)
ISBN 978-83-7059-102-1
1. Sejm – 16-17 w. – źródła 2. Prawo – historia – Polska – 16-17 w.
– źródła
BEŁUS, Krzysztof.: Analiza gospodarki finansowej gminy =
poz. 23050
342.52/.53(438)”15/16”(093.2)
b23330430
INTERNATIONAL Workshop for Technical, Economic and
Legal Aspects of Business Models for Virtual Goods: The 6th
International Workshop for Technical, Economic and Legal
Aspects of Business Models for Virtual Goods incorporating
the 4th International ODRL Workshop, October 16-18, 2008,
Poznań, Poland = poz. 23057
BEZPIECZEŃSTWO teleinformatyczne państwa = poz. 22922
BROWN, Louise.: Sprzedane = poz. 23006
23094/2009
Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka /
red. nauk. Wiesław Wacławczyk. – Warszawa : Wydawnictwo
Erida, 2009. – 247 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-904238-9-0
1. Prawa człowieka – 20-21 w.
341.231.14:342.7
b24226567
KAMIŃSKI, Marek Kazimierz: Edvard Beneˇs we współpracy
z Kremlem = poz. 23383
23095/2009
LEKCJA Majdanu = poz. 23036
Wolność zrzeszania się w Polsce / pod red. Marka Chmaja ;
aut. Stanisław Bułajewski [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo
C. H. Beck, 2008. – XIV, 234 s. ; 24 cm. – (Akademia Prawa)
LUBIĘ swoje wady = poz. 23409
MARCINKOWSKA, Renata.: Nauczyciel - funkcjonariusz publiczny czyli Jak walczyć z agresją w szkole = poz. 23118
Indeks.
ISBN 978-83-255-0175-4 : zł 39
1. Wolność zrzeszania się – prawo – Polska – stan na 2008 r. – podręcznik akademicki
342.72/.73(438)(075.8)
b22166087
PIETRAS, Ryszard: Nie po białym! Nie po czarnym! = poz.
23414
SAKOWICZ, Tadeusz: Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych = poz. 23024
23096/2009
Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących
praw człowieka / red. Marek Zubik ; [tł. Ada Paprocka, Robert
Rybski]. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
cop. 2008. – 848 s. ; 25 cm. – (Księga jubileuszowa Rzecznika
Praw Obywatelskich ; t. 2)
ŚLĘZAK, Józef.: Ochrona pracy = poz. 23048
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
U dołu s. tyt., okł. i na grzb.: 1988-2008. Całość obejmuje 4 t. w tece.
– Tekst częśc. tł.
ISBN 978-83-927049-2-8 (t. 2)
ISBN 978-83-927049-0-4 (t. 1-4)
1. Prawa człowieka – prawo międzynarodowe – źródła
341.231.14(094)
b22759980
MASTALSKI, Lech.
Częstochowscy podchorążowie : dywizyjne kursy podchorążych rezerwy piechoty w 27 pp w latach 1932-1939 / Lech
Mastalski. – Częstochowa ; Kraków : Księgarnia Akademicka,
2008. – 488, [1] s. : il. ; 25 cm.
23097/2009
Bibliogr. s. 423-429. Indeksy.
ISBN 978-83-7188-096-4
1. 27 Pułk Piechoty – biografie – słownik 2. Oficerowie – biografie
– Polska – 1918-1939 r. – słownik 3. Piechota – szkolenie – Polska –
1918-1939 r. 4. Częstochowa (woj. śląskie) – szkolnictwo i oświata –
1918-1939 r.
Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Cz. 2 / pod red. Jerzego Stelmasiaka i Piotra Ruczkowskiego ; [aut. rozdz. Leszek Bielecki et al.]. – Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiii i Prawa im. prof. Edwarda
Lipińskiego : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej,
2009. – 459 s. ; 24 cm.
356.1:355.31:355.08:355.233/.234:929-052](438)”1918/1939”
b24077537
23101/2009
Aut. cz. 1: Piotr Ruczkowski, Marcin Roliński, Robert Frey.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-60056-38-7 (Wydaw. WSEiP)
1. Prawo administracyjne – Polska – stan na 2009 r.
342.9(438)
b23889457
POLKO, Roman (1962- ).
Armia : instrukcja obsługi / Roman Polko ; rozmawia Paulina
Bolibrzuch. – Kraków : Wydawnictwo M, 2008. – 233, [2] s. : il.
(w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7595-014-4 : zł 34,90
1. Polko, Roman (1962- ) – publicystyka 2. Wojskowa Formacja
Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej – publicystyka 3. Komandosi – Polska – od 1980 r. – publicystyka
4. Publicystyka polska – od 2001 r. 5. Siły specjalnego przeznaczenia
– Polska – od 1980 r. – publicystyka
23098/2009
Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej / red. Artur
Kuś ; Paweł Gilowski [et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Unii Europejskiej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – 347 s. ; 24 cm.
355.3/.5:356.1](438)”1980/...”(047.53)
Bolibrzuch, Paulina (1978- ).
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7363-834-1
1. Instytucje europejskie – prawo – stan na 2009 r. – podręcznik
akademicki
341.12(4-67)(075.8)
b24143595
b23526002
SAWICKI, Ryszard (1948- ).
Marynarka wojenna = Polish navy / Ryszard Sawicki ; foto
Marian Kluczyński. – Wyd. 2 popr. i uzup. – [Bydgoszcz] :
”Ikona”, [2007]. – 95, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
23099/2009
Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym : wzory
i porady dotyczące obiegu dokumentów / pod red. E. Kujan,
M. Sender ; [aut. Anna Jędruszczak et al.]. – Stan prawny maj
2009. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – XIII, [1],
171 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). – (Beck Info Biznes)
Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-925363-2-1
1. Fotografia polska – od 1989 r. – album
Polska – ikonografia
U dołu okł.: Instrukcja kancelaryjna, przyjmowanie korespondencji, klauzule tajności, przechowywanie dokumentów.
ISBN 978-83-255-1070-1 : zł 79
1. Sektor publiczny – zarządzanie – dokumentacja – tablice i wzory
2. Sektor publiczny – zarządzanie – podręcznik
b24026074
351/354:005.92](083)(07)
b24047004
23102/2009
2. Marynarka wojenna –
359(438)”1989/...”(084.121)
Kluczyński, Marian.
23103/2009
SŁOMA, Jarosław.
Żyję i działam bezpiecznie : podręcznik z ćwiczeniami dla klas
1-3 gimnazjum / Jarosław Słoma, Grzegorz Zając. – Warszawa
: Nowa Era, 2009. – 147, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Edukacja dla
Bezpieczeństwa)
23100/2009
20
Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży / red. Barbara Kałdon, Jerzy Kahlan,
Anna Fidelus ; [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych. Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji]. – Warszawa ; Sandomierz
: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2009. – 321 s. : il. ; 24
cm.
U góry okł.: Do nowej podstawy programowej.
Indeks.
ISBN 978-83-7409-678-2
1. Edukacja dla bezpieczeństwa – podręcznik dla gimnazjów
355.58(075.3-021.64)
Zając, Grzegorz.
b23955776
23104/2009
SMUTNIAK, Zenon.
Dowodzenie siłami powietrznymi w środowisku sieciocentrycznym / Zenon Smutniak ; Akademia Obrony Narodowej.
– Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 2008. – 139 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Materiały konferencyjne. – Tekst częśc. niem. Streszcz. ang. przy
niektórych ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-257-0111-6
1. Dziecko – patologia społeczna – Polska – od 1989 r. – materiały
konferencyjne 2. Dziecko – rozwój psychofizyczny – zaburzenia –
materiały konferencyjne 3. Młodzież – patologia społeczna – Polska
– od 1989 r. – materiały konferencyjne 4. Młodzież – rozwój psychofizyczny – zaburzenia – materiały konferencyjne 5. Niedostosowanie
społeczne – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 1989 r. – materiały
konferencyjne 6. Pedagogika resocjalizacyjna – Polska – od 1989 r. –
materiały konferencyjne 7. Rodzina – socjologia – Polska – od 1989 r.
Bibliogr. s. 133-136.
ISBN 978-83-7523-051-2
1. Dowodzenie (wojsk.) – komputeryzacja 2. Lotnictwo wojskowe
– dowodzenie 3. Systemy informatyczne zarządzania – stosowanie
– wojsko
358.4:355.13:004-049.8:004.65:005
b23914853
23105/2009
376-053.2:364.6-053.2:316.811/.815](438)”1989/...”(06):
159.922.7/.8(06)
b23976561
23107/2009
ˇ
BESANOV,
Vladimir Vasil’eviˇc.: Kadry decydują o wszystkim
= poz. 23378
DRUCH, Ryszard (1952- ).
Plastyczniak i plastusie : ze wspomnień na 50-lecie PLSP w
Opolu / Ryszard Druch. – Trenton : Druch Studio ; Opole :
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki, 2009.
– 73 s. : il. ; 21 cm.
ˇ
BESANOV,
Vladimir Vasil’eviˇc.: Pogrom pancerny 1941 = poz.
23379
ĆWIRKO, Halina: Porucznik ”Krop” = poz. 23399
OSSOLIŃSKI, Łukasz: Rzecz o hetmanie Wyhowskim = poz.
23413
ISBN 978-83-88146-33-6 (WBP)
1. Druch, Ryszard (1952- ) – pamiętniki 2. Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych (Opole) – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie –
1956-1989 r. 4. Szkolnictwo artystyczne – Polska – 1956-1989 r. – pamiętniki 5. Szkolnictwo średnie – Polska – 1956-1989 r. – pamiętniki
6. Opole (woj. opolskie) – szkolnictwo i oświata – 1956-1989 r. – pamiętniki
UMIASTOWSKI, Roman: Dziennik wojenny 18 IX 1939 - 19
IX 1945 = poz. 23424
W MARSZU do niepodległości = poz. 23426
377:73/76:929-051A/Z](438)”1956/1989”
b24017966
364/368 Opieka społeczna.
Ubezpieczenia. Konsumeryzm
23108/2009
BUBLEWICZ, Beata: Program przeciwdziałania poprzez
sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży = poz. 23106
GAŁĘSKA-TRITT, Jadwiga (1943- ).
Śpiewam solo i w zespole : psychofizjologia śpiewu dla każdego / Jadwiga Gałęska-Tritt. – Poznań : Akademia Muzyczna
im. I. J. Paderewskiego : Ars Nova, 2009. – 78, [1] s. : il. (w tym
kolor.) ; 20 cm.
DIAGNOSTYKA i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży = poz. 23107
3. Śpiew – tech-
BÓL I cierpienie = poz. 23155
Bibliogr. s. 59-63.
ISBN 978-83-88392-32-0 (AM)
1. Emisja głosu 2. Śpiew – nauczanie – metody
nika
RODZINA na początku III tysiąclecia = poz. 23023
37.016:784.9:612.78
b24138824
SAKOWICZ, Tadeusz: Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych = poz. 23024
Games and simulation in business learning and teaching /
ed. by Witold T. Bielecki, Marcin Wardaszko. – Warszawa :
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Kozminski University, cop. 2009. – 157, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Koźmiński Entrepreneurship and Management)
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
Na książce błędnie przypisany ISBN.
Bibliogr. przy rozdz.
Zł 40
1. Ekonomia – nauczanie – metody – szkoły wyższe 2. Gry kierownicze 3. Symulacja – stosowanie – nauczanie 4. Zarządzanie –
nauczanie – metody – szkoły wyższe
BUBLEWICZ, Beata (1975- ).
Program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii
wśród dzieci i młodzieży : poradnik uczestnika programu
/ [aut. Beata Bublewicz, Jarosław Klimczak] ; Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sportu
i Turystyki. – Warszawa ; Legionowo : Centrum Szkolenia Policji, 2009. – 36 s. ; 21 cm.
378.016:33:005.311.7:004.94
b23900842
U góry okł.: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ”Razem bezpieczniej”.
ISBN 978-83-89999-73-3
1. Agresywność – zapobieganie i zwalczanie 2. Dziecko – kultura
fizyczna – Polska – od 2001 r. 3. Dziecko – patologia społeczna –
zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 2001 r. 4. Młodzież – kultura
fizyczna – Polska – od 2001 r. 5. Młodzież – patologia społeczna
– zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 2001 r. 6. Pedagogika
resocjalizacyjna – metody 7. Sport – Polska – od 2001 r.
23110/2009
GORCZYCA, Wojciech (1947- ).
Pamiętnik nauczyciela 1921 (1966)-1989. Cz. 1 / Wojciech Gorczyca ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. – 101 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 100-101.
ISBN 978-83-60714-84-3
1. Gorczyca, Wojciech (1947- ) – pamiętniki 2. Nauczyciele – Polska
– od 1944 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – od 1944 r.
376-058.53-053.2:796/799:
316.64:364.6:364-785/-787](438)”2001/...”
37.091.2-057.16:929-051A/Z](438)”1944/...”
b24181262
Klimczak, Jarosław.
b24129975
23109/2009
23106/2009
21
23111/2009
GROCHOWALSKA, Marzenna.
Matematyka 3 : sprawdziany : gimnazjum / Marzenna Grochowalska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
2009. – [80] s. : il. ; 29 cm. – (Matematyka z Plusem)
MARCINKOWSKA, Renata.
Nauczyciel - funkcjonariusz publiczny czyli Jak walczyć z
agresją w szkole : dwugłos prawnika i psychologa / Renata
Marcinkowska, Artur Tomasz Olszewski. – Siedlce ; Wodynie
: Siedleckie Centrum Edukacyjne, 2009. – 52 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7420-207-7
1. Matematyka – nauczanie – gimnazja – sprawdziany i testy
373.5.016.046-021.64:51
b24136608
ISBN 978-83-61941-00-2
1. Agresywność – psychologia 2. Agresywność – zapobieganie i
zwalczanie – metody 3. Nauczyciele – prawo – Polska – stan na
2009 r. 4. Przemoc w szkole – Polska – od 2001 r. 5. Przemoc w szkole
– zapobieganie i zwalczanie – metody 6. Uczniowie – psychologia
23112/2009
Jarmark pomysłów dydaktycznych : notatnik nauczycieli nie
tylko przedmiotów przyrodniczych / red. Krystyna Sujak-Lesz, Leszek Ryk, Andrzej Krajna. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
2008. – 165 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7432-376-5 (Atut)
1. Innowacje – stosowanie – nauczanie
37.064.3:316.64:159.922.7/.8:349.2:37.091.321](438)
Olszewski, Artur Tomasz.
b23785871
Matematyka 5 : podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej : wersja dla nauczyciela / Małgorzata Dobrowolska [et al.].
– Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. – 399,
[1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Matematyka z Plusem)
2. Nauczanie – metody
37.091.3::001.895:37.091.33
b23419179
Na okł.: Nowa wersja.
ISBN 978-83-7420-208-4
1. Matematyka – nauczanie – szkoły podstawowe
23113/2009
373.3.016:51
b24136712
KAŁDON, Barbara.
Pedagog szkolny wobec narkotyzowania się młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych / Barbara Kałdon ; Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo
im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza,
2008. – 174 s., 10 k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Materiały I międzynarodowej konf. nauk. ”Doradztwo zawodowe
dla młodzieży - mentoring i inne formy doradztwa zawodowego skutecznymi narzędziami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”,
29-30 czerwca 2006 r. Na książce wyłącznie błędny ISBN. – Streszcz.
ang. przy ref.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-60230-09-1
1. Mentoring – materiały konferencyjne 2. Poradnictwo zawodowe – Polska – od 2001 r. – materiały konferencyjne 3. Wychowankowie domów dziecka – socjologia – Polska – od 2001 r. – materiały
konferencyjne
23114/2009
KANIEWSKI, Jerzy.
Koncepcja egzaminu maturalnego a kształcenie polonistyczne
: konstrukcja tematów i kryteria oceniania prac pisemnych na
tzw. nowej maturze / Jerzy Kaniewski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. –
351, [1] s. ; 24 cm. – (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 99)
37.048:37.018.3:316.346.3-053.6:331.548:005.95/.96](438)”2001/...”(06)
b20726053
23120/2009
2. Matura
OKRASKA-ĆWIEK, Beata.
Wesoła szkoła sześciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 3 /
Beata Okraska-Ćwiek, Małgorzata Walczak. – Wyd. 6. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 79, [1]
s. : il. ; 24 cm.
23115/2009
2. Wychowanie przed-
Streszcz. ang.
Indeks.
ISBN 978-83-232-1775-6
1. Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne
(2005- )
37.091.27:373.5.016.046-021.66:811.162.1
b24147825
Na s. red. błędny ISBN całości.
ISBN 978-83-02-08778-3 (cz. 3)
ISBN 978-83-02-09658-7 (całość)
1. Nauczanie zintegrowane – metody
szkolne – metody
KASZYŃSKA, Alicja.
Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową
lub magisterską? / Alicja Kaszyńska. – Wyd. 3. – Gliwice :
Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2008. – 155 s. :
il. ; 21 cm.
373.2:373.3.046-021.64
Walczak, Małgorzata
b24139373
ISBN 978-83-02-08779-0 (cz. 4)
1. Nauczanie zintegrowane – metody
szkolne – metody
23116/2009
KUSZTELAK, Andrzej.
Edukacja szkolna dzieci i młodzieży polskiej przebywających
czasowo w krajach europejskich w latach 1968-1998 / Andrzej
Kusztelak. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008. – 711 s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy Naukowe /
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISSN 1896-1894 ; 393)
373.2:373.3.046-021.64
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 665-687.
1. Służba zagraniczna polska – od 1944 r.
– Europa – od 1945 r.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7072-555-6
1. Dziecko – psychologia
chowanie w rodzinie
37(4=162.1)”1945/...”:94(438).083::327(4)
b23203584
23121/2009
OKRASKA-ĆWIEK, Beata.
Wesoła szkoła sześciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 4 /
Beata Okraska-Ćwiek, Małgorzata Walczak. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 99, [1]
s. : il. ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?.
ISBN 978-83-7582-184-0
1. Prace dyplomowe – poradnik
378.22
b23877650
23119/2009
Mentoring w doradztwie zawodowym : praca zbiorowa /
pod red. Henryka Skłodowskiego. – Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. – 198 s. :
il. ; 24 cm. – (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 15)
Bibliogr. s. 169-174.
ISBN 978-83-7455-043-7
1. Narkomania – a uczniowie – Polska – od 1989 r. 2. Pedagodzy
szkolni 3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – patologia społeczna 4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – wychowanie
37.091.2-057.16:613.83-057.874](438)”1989/...”
b23510808
23118/2009
2. Wychowanie przed-
Walczak, Małgorzata
b24139385
23122/2009
Pedagogia na co dzień = Everyday pedagogy / [oprac.] Józef
Placha. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, 2009. – 284, [1] s. ; 21 cm.
2. Szkolnictwo polonijne
37.015.3:37.018.1:159.922.7
b24088900
23117/2009
22
2. Psychologia wychowawcza
3. Wy-
23123/2009
PĘKALA, Anna.
Ciągłość i zmiana w wychowaniu muzycznym jako proces
historyczny na przykładzie XX stulecia / Anna Pękala. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2009.
– 304 s. ; 21 cm.
Ta nasza młodość... : wspomnienia absolwentów polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego z 1955 roku / [aut. wierszy i
wspomnień Jarosław Abramow-Newerly et al. ; oprac. tekstu Anna Chałubińska-Szurczak, Zbigniew Książczak, Irena
Przybyłowska-Hanusz]. – Warszawa ; Szydłowiec : Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze Asgraf, 2008. – 156 s., [16]
s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Tyt. grzb.: Ciągłość i zmiana w wychowaniu muzycznym....
Bibliogr. s. 269-293. Indeks.
ISBN 978-83-7455-083-3
1. Muzyka – nauczanie
37.016:78
b24153886
Na okł. podtyt.: wspomnienia absolwentów filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1951-1955). Nazwy aut. na s. 4 okł.
ISBN 978-83-89084-37-8
1. Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Polskiej – 1944-1956 r.
– pamiętniki 2. Filologia polska – szkolnictwo wyższe – 1944-1956 r.
– pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 1944-1956 r. – antologia 4. Poezja polska – 20 w. – antologia 5. Studenci – Polska – 1944-1956 r. –
pamiętniki 6. Warszawa – szkolnictwo wyższe – 1944-1956 r. – pamiętniki
23124/2009
PIETRUSKI, Jan (1930- ).
Niezapomniane lata 1949-1954 / Jan Tadeusz Pietruski. – Białystok : Jan Pietruski, 2009. – 26 s. : il. ; 21 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-902445-4-9
1. Pietruski, Jan (1930- ) – pamiętniki 2. Akademia Medyczna im.
prof. Feliksa Skubiszewskiego (Lublin) – 1944-1956 r. – pamiętniki 3.
Medycyna – szkolnictwo wyższe – Polska – 1944-1956 r. – pamiętniki
4. Pamiętniki polskie – 1944-1956 r. 5. Studenci – Polska – 1944-1956
r. – pamiętniki 6. Lublin (woj. lubelskie) – szkolnictwo wyższe –
1944-1956 r. – pamiętniki
378.4.096:80(=162.1):378.091.2-057.875:
929-051](438)”1944/1956”:821.162.1-1(082.2)
Abramow-Newerly, Jarosław (1933- ).
b24001466
378.6:61:378.091.2-057.875:929-051A/Z](438)”1944/1956”
b24045469
23125/2009
Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 179.
ISBN 978-83-60650-06-6
1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (Warszawa) – od 1944 r. – pamiętniki 2. Pamiętniki polskie – od 1944 r.
– antologia 3. Wychowanie fizyczne – szkolnictwo wyższe – Polska
– od 1944 r. – pamiętniki 4. Warszawa – szkolnictwo wyższe – od
1944 r. – pamiętniki
RADOMSKA, Arleta.
Każde pokolenie ma własny czas... : czterdzieści lat Szkoły
Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Licheniu
Starym (1968-2008) / Arleta Radomska ; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Koninie. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009. – 125, [1] s. : il. ; 25
cm.
378.6:796:378.22:929-051](438)”1944/...”
b24088742
ISBN 978-83-88335-42-6
1. Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego (Stary
Licheń) – księga pamiątkowa 2. Stary Licheń (woj. wielkopolskie) –
szkolnictwo i oświata – od 1944 r.
373.3(438)”1944/...”(082.1)
b23719552
23131/2009
CZARNOTA, Krystyna.: Koncepcja miłości społecznej w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego = poz. 22987
ĆWIRKO, Halina: Porucznik ”Krop” = poz. 23399
23126/2009
DRACHAL, Robert.: Matematyka = poz. 23139
FILIPIAK-KUDASIK, Izabela.: Suwaki terapeutyczne = poz.
23257
RATAJCZAK, Cecylia.
Język polski między nami słuchaczami dla klasy pierwszej
gimnazjum / Cecylia Ratajczak. – Wyd. 2 zm. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. – 53, [3] s. : il. ; 24 cm +
dysk optyczny (CD).
FIZJOLOGIA pracy i wypoczynku - ćwiczenia = poz. 23046
GÓROWSKI, Jan.: Matematyka = poz. 23141
GRZEGORCZYK, Marzena.: Nowa matura - język angielski
= poz. 23261
ISBN 83-7420-045-6
1. Język polski – nauczanie – gimnazja – scenariusze zajęć
373.5.016.046-021.64:811.162.1:821.162.1(091):82(091)
b24136906
23127/2009
INTERNACIA Medicinista Esperanto-Kongreso: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso, 13-18.07.2008 j., Krakovo
- Pollando = poz. 23159
SCHWARTZ, Geoffrey.
Phonology for the listener and language learner / Geoffrey
Schwartz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, 2009. – 243 s. : il. ; 24 cm. – (Filologia
Angielska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ISSN 0554-8144 ; nr 31)
JAVALOYES Soto, Juan Jos´
e.: Wychować do miłości = poz.
22990
KONIEC mitu niewinności? = poz. 23002
KRZECZKOWSKA, Małgorzata: Chemia = poz. 23149
LUBIĘ swoje wady = poz. 23409
Streszcz. pol.
Bibliogr. s. 225-236.
ISBN 978-83-232-2001-5
1. Fonologia 2. Języki – nauczanie – metody
37.016:81’34
b23979379
23130/2009
Ze sportem przez życie : historia absolwentów rocznika 1987
AWF Warszawa przez nich samych spisana : praca zbiorowa /
pod red. Ireneusza Adamskiego. – Toruń : Wydawnictwo PHU
”Salus”, 2009. – 179, [1] s., VIII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ŁUKASIK, Joanna.: Między szkołą a domem = poz. 23015
MIGRACJA, uchodźstwo, wielokulturowość = poz. 23018
NOWA matura - język polski = poz. 23298
23128/2009
PROFESOR Czesław Woźniak = poz. 23178
PRZYBYŁ, Bartosz.: Filozofia = poz. 22950
SIEŃKO, Tadeusz.
Kartki wyrwane z życiorysu : wspomnienia animatora kultury
/ Tadeusz Sieńko. – Lublin : Wojewódzki Ośrodek Kultury,
2008. – 113 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
RODZINA na początku III tysiąclecia = poz. 23022
RODZINA na początku III tysiąclecia = poz. 23023
RYSZARD Mienicki (1886-1956) = poz. 23387
ISBN 978-83-89464-96-5
1. Sieńko, Tadeusz – pamiętniki 2. Animatorzy kultury – Polska –
od 1944 r. – pamiętniki 3. Opowiadanie polskie – 20-21 w. 4. Pamiętniki polskie – od 1944 r. 5. Poezja polska – 20-21 w. 6. Matczyn
(woj. lubelskie) – kultura – od 1944 r. – pamiętniki
SAKOWICZ, Tadeusz: Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych = poz. 23024
TOMASZEWSKA, Maria.: Serce w plecaku = poz. 23348
374:929-051A/Z](438)”1944/...”:821.162.1-1:821.162.1-3
b22285738
23129/2009
WIPSZYCKA, Ewa: Starożytność = poz. 23393
23
502/504 Nauka o środowisku.
Ochrona i zagrożenie środowiska
WITMER, Denise D.: Wychowywanie zaradnych dzieci =
poz. 22968
WOŁOSZYN, Jacek Witold: ”Walczyć o dusze młodzieży” =
poz. 23428
INDYKIEWICZ, Piotr.
Natura 2000 : obszary w województwie kujawsko-pomorskim
/ Piotr Indykiewicz, Ewa Krasicka-Korczyńska. – Minikowo :
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2008. –
139, [3] s., [29] k. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
WOŹNIAK, Jacek: Model zarządzania efektywnością procesu
szkoleniowego = poz. 22943
WSPÓŁCZESNE problemy polityki społecznej i gospodarczej.
= poz. 23030
Bibliogr. s. 120-133.
ISBN 978-83-60164-68-6
1. NATURA 2000 2. Przyroda – ochrona – Polska
-pomorskie, województwo – środowisko – ochrona
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
502.5(438)
Krasicka-Korczyńska, Ewa.
GERVASO, Roberto (1937- ).
Casanova / Roberto Gervaso ; przeł. z wł. Halina Kralowa. –
Katowice : Wydawnictwo ”Książnica”, 2008. – 297, [2] s. ; 18
cm. – (”Książnica” Kieszonkowa)
b23585742
ISBN 978-83-60137-31-4
1. Gazy odlotowe – emisja – pomiary – podręcznik akademicki
Powietrze – degradacja – pomiary – podręcznik akademicki
23132/2009
504.5:614.7](075.8)
b23748461
WATAŁA, Elwira.
Wielkie nimfomanki / Elwira Watała. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Rytm, cop. 2008. – 455, [1] s., [48] s. tabl. (w tym
kolor.) : il. ; 21 cm. – (Skandale Historii!)
23136/2009
ROZWÓJ zrównoważony - teoria i praktyka = poz. 23062
UWARUNKOWANIA i plany rozwoju turystyki = poz. 23068
UWARUNKOWANIA i plany rozwoju turystyki = poz. 23069
23133/2009
ZACKER, Christina (1954- ).
Zachowanie przy stole / Franziska von Au ; z jęz. niem. przeł.
Ewa Pieńkowska-Rohozińska. – Warszawa : Bauer-Weltbild
Media - Klub dla Ciebie, 2009. – 142, [1] s. : il. ; 22 cm.
51 Matematyka
BOBIŃSKI, Zbigniew (1940- ).
Prędkość, czas, droga / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński,
Adela Świątek. – Toruń : Wydawnictwo ”Aksjomat” Piotr Nodzyński : Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, cop. 2009. – 55 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Miniatury
Matematyczne ; 27)
Tyt. oryg.: ”Der kulinarische Knigge : gute Umgangsformen bei
Tisch” 2007. Na książce pseud. aut., nazwa: Christina Zacker. 1342
publ. Klubu dla Ciebie.
ISBN 978-83-258-0168-7 : zł 24,90
1. Obyczaje towarzyskie – wydawnictwa popularne
392.8:395
b24123729
2.
INNOWACYJNE i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego
rozwoju = poz. 23189
Bibliogr. s. 449-454.
ISBN 978-83-7399-298-6 : zł 41,90
1. Erotomania – wydawnictwa popularne 2. Kobieta – seksualność
– wydawnictwa popularne 3. Życie seksualne – Europa – wydawnictwa popularne
392.6-055.2(4):159.942:613.88
b23511850
23135/2009
SZKLARCZYK, Mirosław.
Wprowadzenie do obliczeń w ochronie atmosfery / Mirosław
Szklarczyk. – Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2008. – 207 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Casanova” 1974.
Indeks.
ISBN 978-83-245-7513-8 : zł 11,99
1. Casanova di Seingalt, Giovanni Giacomo (1725-1798) – biografia
2. Libertynizm – biografie – 18 w.
392.6:929-052A/Z](450)”17”
b2396540x
3. Kujawsko-
Dla szkół podstawowych.
Bibliogr. s. 55.
ISBN 978-83-60689-25-7 (”Aksjomat”)
1. Matematyka – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
23134/2009
BROWN, Louise.: Sprzedane = poz. 23006
CYGAN, Stanisław: Na świętokrzyskim gwarowym gościńcu
= poz. 23326
51(075.2)(076)
FALOUR, Jessyca: O miłości ogólnie, o seksie szczególnie... =
poz. 23158
b23995324
Nodzyński, Piotr.; Świątek, Adela.
23137/2009
BRZÓZKA, Jolanta.
Razem w szkole : klasa 1 : ćwiczenia matematyczne / [aut.
Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha]. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 48 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
FITTKAU, Ernestine.: Zabawne maski i kapelusze = poz.
23226
HOFMANN, Corinne: Historia białej Masajki = poz. 23371
Opis wg okł. Na s. red. wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-02-11053-5
1. Matematyka – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
5 MATEMATYKA.
NAUKI PRZYRODNICZE
2.
51(075.2)(076)
Jasiocha, Anna.
CZŁOWIEK, cywilizacja, przyszłość = poz. 23172
b24132068
CZŁOWIEK, cywilizacja, przyszłość = poz. 23173
23138/2009
DRACHAL, Robert.
Matematyka : kompendium maturzysty / Robert Drachal. –
Warszawa : Świat Książki, 2009. – 743 s. : il. ; 25 cm.
ŁADA-GRODZICKA, Anna.: ABC książka sześciolatka. = poz.
23268
ŁADA-GRODZICKA, Anna.: ABC książka sześciolatka. = poz.
23269
Publ. klubu ”Świat Książki” nr 7560.
ISBN 978-83-247-1763-7 : zł 49,90
1. Matematyka – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych 2. Matura (2005- )
ŁUKASIK, Stanisława.: Wesoła szkoła sześciolatka. = poz.
23270
51(075.3-021.66):37.091.27
b24168531
ŁUKASIK, Stanisława.: Wesoła szkoła sześciolatka. = poz.
23271
24
23139/2009
52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
Fraktale w Cindirelli. Ile jest liczb...?. Słów kilka o wielokątach
foremnych / [zespół red. Zbigniew Bobiński et al.]. – Toruń
: Wydawnictwo ”Aksjomat” Piotr Nodzyński : Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, cop. 2009.
– 58 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Miniatury Matematyczne ; 28)
Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej : nowe
zadania, nowe technologie, nowa organizacja - nie tylko INSPIRE : XI konferencja, Elbląg, 23-24 kwietnia 2009 r. : materiały konferencyjne / Prezydent miasta Elbląga, Koło Zakładowe SGP przy ”Opegieka” w Elblągu, Główny Geodeta
Kraju. – Elbląg : Wydawnictwo Opegieka, [2009]. – 183 s. : il. ;
25 cm.
Dla szkół gimnazjalnych.
Bibliogr. s. 58.
ISBN 978-83-60689-24-0 (Aksjomat)
1. Matematyka – ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
51(075.3-021.64)(076)
b23980709
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., ros. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-928575-0-1
1. Geodezja – dokumentacja – komputeryzacja – materiały konferencyjne 2. Kartografia – dokumentacja – komputeryzacja – materiały konferencyjne
23140/2009
GÓROWSKI, Jan.
Matematyka / Jan Górowski, Adam Łomnicki. – Wyd. 2. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2009.
– 185 s. : il. ; 26 cm. – (Trener : liceum - poziom podstawowy)
(ParkEdukacja)
528:002.6:004-049.8](06)
b23680477
ISBN 978-83-7446-695-0
1. Matematyka – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych 2. Matura (2005- )
23144/2009
JĘDRZEJEWSKA, Anna K.: Odwiedziny w domu Mikołaja
Kopernika = poz. 23248
51(075.3-021.66):37.091.27
Łomnicki, Adam (1935- ).
b24107190
53 Fizyka
23141/2009
GRABARCZYK, Zygmunt J.
Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożenia wybuchem / Zygmunt J. Grabarczyk, Agnieszka Kurczewska. – Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2008. – 156 s. : il. ; 24 cm.
ŁUKASIEWICZ, Jan (1878-1956).
Elementy logiki matematycznej / Jan Łukasiewicz ; oprac. M.
Presburger. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe im. Adama
Mickiewicza, cop. 2008. – VIII, 206, [1] s. : il. ; 24 cm.
Na s. tyt.: Skrypt autoryzowany. – Tekst cześc. równol. pol., ang.
Repr., oryg.: Warszawa : nakł. Komisji Wydawniczej Koła Matematyczno-Fizycznego Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, 1929.
(Wydawnictwa Koła Matematyczno-Fizycznego Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego ; t. 18).
ISBN 978-83-232-1810-4
1. Logika matematyczna – podręcznik akademicki
510.6(075.8)
b24153126
Bibliogr. s. 148-154.
ISBN 978-83-7373-051-9
1. Wyładowania elektryczne
Kurczewska, Agnieszka
b23986013
23145/2009
MAJ, Piotr.
Zintegrowany wielokanałowy system pomiarowy do detekcji niskoenergetycznego promieniowania X o dużym natężeniu / Piotr Maj ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Elektroniki. Katedra Metrologii. – Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, 2008. – 165 s. : il. ; 24 cm.
23142/2009
Zobaczyć to, czego nie widać, czyli Kultura matematyczna w
praktyce : 10 opowiastek o matematyce dla niekoniecznie do
niej przekonanych ze 157 obrazkami / zebr. Marek Kordos. –
Toruń : Wydawnictwo ”Aksjomat”, cop. 2009. – [2], 177 s. : il. ;
24 cm.
Bibliogr. s. 7-8.
ISBN 978-83-60689-20-2
1. Matematyka – wydawnictwa popularne
51
b23975519
2. Wybuch – zapobieganie
537.52:544.4
Rozprawa doktorska.
Bibliogr. s. 158-163.
ISBN 978-83-61528-00-5
1. Detektor promieniowania – badanie – metody 2. Promienie
Roentgena – pomiary – metody 3. Układy scalone – stosowanie
23143/2009
AUGUSTYNOWICZ, Andrzej: Modelowanie typu kierowcy
samochodu = poz. 23190
537.531:539.1.07:621.3.049.77:621.398
b23063737
GROCHOWALSKA, Marzenna.: Matematyka 3 = poz. 23112
23146/2009
INTERNATIONAL Symposium on Two-Dimensional Correlation Spectroscopy: The Fifth International Symposium on
Two-Dimensional Correlation Spectroscopy, 5-7 August 2009,
Wrocław, Poland = poz. 23148
KLASYFIKACJA i analiza danych - teoria i zastosowania =
poz. 23003
KŁOS, Ryszard: Możliwości podtrzymywania życia na okręcie podwodnym = poz. 23191
KURTZ, Karolina.: Certyfikacja energetyczna budynków
mieszkalnych z przykładami = poz. 23216
MATEMATYKA 5 = poz. 23119
MYSZKOROWSKI, Krzysztof.: Klasyczne i rozmyte bazy danych = poz. 22931
PIECZYSKA, Elżbieta.: Analiza doświadczalna właściwości
termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu = poz. 23215
PIETRENKO-DĄBROWSKA, Anna.: Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych =
poz. 23162
POLISH-UKRA¨ıNIAN-LITHUANIAN Transactions: Theoretical foundations of civil engineering = poz. 23177
PODSTAWY inżynierii ruchu i wymiarowania sieci teleinformatycznych = poz. 23187
REAL-TIME control of magnetorheological dampers in mechanical systems = poz. 23180
REAL-TIME control of magnetorheological dampers in mechanical systems = poz. 23180
SYMPOZJUM Stateczności Konstrukcji: XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 07-11 września 2009 = poz.
23184
SZEWCZYK, Włodzimierz.: Nowe metody oceny nośności
wielowarstwowych laminatów z papierów i tektur = poz.
23185
SZEWCZYK, Włodzimierz.: Nowe metody oceny nośności
wielowarstwowych laminatów z papierów i tektur = poz.
23185
25
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
Tyt. grzb.: SEDIMENT 2009 : abstracts and field guide.
Bibliogr. przy streszcz. i pracach.
ISBN 978-83-7538-632-5
1. Geologia dynamiczna – materiały konferencyjne 2. Sedymentacja – materiały konferencyjne
GAWLICKI, Marek.
Aktywność hydrauliczna modyfikowanego β-Ca2 [SiO4 ] / Marek Gawlicki ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. – Kraków :
Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. – 118 s. : il. ; 24 cm. –
(Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin) (Prace
Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika = Papers of the Commission on
Ceramic Science / Polish Academy of Science. Kraków Division. Ceramics, ISSN 0860-3340 ; vol. 104, 2008)
551.1/.4(06)
b23914609
CLIMATE change and agriculture in Poland = poz. 23193
SATORA, Stefan.: Wpływ środowiska geologicznego na konstrukcje studni wierconych i reżim hydrogeologiczny ujętych
wód podziemnych = poz. 23181
Tyt. równol.: Hydraulic activity of the modified β-Ca2 [SiO4 ]. Na
grzb. wyłącznie tyt. serii: Ceramika/Ceramics. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 101-117.
ISBN 83-923267-2-5
1. Hydratacja 2. Klinkier – chemia 3. Krzemiany – chemia 4.
Wapń – związki – chemia
544.4:543.3:549
b23598876
56/59 Paleontologia. Antropologia.
Biologia. Botanika. Zoologia
Biologia / pod red. Wojciecha Baturo. – Wyd. 2. – Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 616 s. : il. kolor. ; 31
cm. – (Encyklopedia Szkolna PWN)
23147/2009
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TWO-DIMENSIONAL CORRELATION SPECTROSCOPY (5 ; 2009 ; Wrocław).
The Fifth International Symposium on Two-Dimensional Correlation Spectroscopy, 5-7 August 2009, Wrocław, Poland : book
of abstracts / [ed. Sylwester Mazurek] ; org. by Faculty of Chemistry. University of Wrocław. – Wrocław : Faculty of Chemistry. University of Wrocław, [2009]. – [2], 67 k. : il. (w tym
kolor.), err. ; 25 cm.
Na okł.: Nowe wydanie.
ISBN 978-83-01-15891-0
1. Biologia – encyklopedia
szkół
23148/2009
Indeks.
1. Antropologia – a medycyna – materiały konferencyjne 2.
Dziecko – rozwój fizyczny – materiały konferencyjne 3. Medycyna
– a antropologia – materiały konferencyjne 4. Młodzież – rozwój fizyczny – materiały konferencyjne 5. Promocja zdrowia – materiały
konferencyjne 6. Sport – antropologia – Polska – materiały konferencyjne 7. Polska – antropologia – materiały konferencyjne 8. Polska
– ludność – materiały konferencyjne
Bibliogr. s. 216.
ISBN 978-83-7446-681-3
1. Chemia – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
2. Matura (2005- )
572:61:796.012:314.1](438)(06):612.6-053.2(06)
b2403082x
54(075.3-021.66):37.091.27
Mizera, Aleksander.
23153/2009
MACURA, Ryszard.: Badania nad poprawą trwałości karotenoidów w liofilizowanej marchwi = poz. 23214
23149/2009
MOLGA, Eugeniusz.
Procesy adsorpcji reaktywnej : rektory adsorpcyjne i chromatograficzne / Eugeniusz Molga. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 2008. – 248, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Inżynieria Chemiczna)
SOMATIC development, physical fitness and health status of
rural children and adolescents = poz. 23165
UCZELNIANA Konferencja Studenckich Kół Naukowych
AWF w Krakowie: Materiały Uczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AWF w Krakowie = poz. 23252
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-204-3423-1 : zł 49
1. Adsorpcja – podręcznik 2. Reaktory chemiczne – podręcznik
544.723(07)
b24001326
23152/2009
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO (41
; 2007 ; Kraków).
XLI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego : Kraków, 11-13 września 2007 r. –
Poznań : ”Largo” Usługi Wydawnicze, 2007. – 143 s. ; 24 cm. –
(Przegląd Antropologiczny. Suplement = Antropological Review. Supplement ; 5, 2007)
KRZECZKOWSKA, Małgorzata (1965- ).
Chemia / Małgorzata Krzeczkowska, Aleksander Mizera. –
Wyd. 2. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne
PWN, cop. 2009. – 216 s. : il. ; 26 cm. – (Trener : liceum poziom podstawowy i rozszerzony) (ParkEdukacja)
b24103597
2. Biologia – materiały pomocnicze dla
57/59(03)(075.2/.3)
b24148301
Bibliogr. przy niektórych streszcz. Indeks.
ISBN 978-83-60043-03-5
1. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego – materiały
konferencyjne
543.42:539.14](06)
b24060665
23151/2009
23150/2009
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA.
NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
GONDEK, Krzysztof.: Aspekty nawozowe i środowiskowe
przemian i dostępności dla roślin wybranych pierwiastków w
warunkach nawożenia różnymi materiałami organicznymi =
poz. 23194
61 Medycyna
GRABARCZYK, Zygmunt J.: Zagrożenia elektrostatyczne w
strefach zagrożenia wybuchem = poz. 23145
ANGIER, Natalie.
Kobieta - geografia intymna / Natalie Angier ; przeł. Barbara
Kopeć-Umiastowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Prószyński Media, [2009]. – 448 s. ; 20 cm.
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
Tyt. oryg.: ”Woman : an intimate geography” 1999.
Bibliogr. s. 430-440. Indeks.
ISBN 978-83-7648-148-7 : zł 32
1. Hormony 2. Kobieta – fizjologia 3. Narząd płciowy żeński
SEDIMENT 2009 (6 ; 2009 ; Kraków).
6th annual conference of SEPM-CES SEDIMENT 2009, Kraków, 24-25 June, 2009 : abstracts and field guide / ed. by Grzegorz Haczewski. – Warszawa : Polish Geological Institute, 2009.
– 110 s. : il. ; 30 cm.
612.018:612.62
b24013791
26
23154/2009
Ból i cierpienie / pod red. Grażyny Makiełło-Jarży i Zdzisława
Gajdy. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. – 186 s. : il. ; 23 cm.
– (Acta Academiae Modrevianae)
Tyt. oryg.: ”Great feet for life” 2007. 1329 publ. Klubu dla Ciebie.
Indeks.
ISBN 978-83-258-0144-1 : zł 27,90
1. Stopa – higiena – wydawnictwa popularne
611.9:613.4
b24129057
23160/2009
´
LEPORI, Luis Ra´
ul (1947- ).
Atlas układu oddechowego / [aut. Luis Ra´
ul L´
epori ; tł. Sławomir Kaczorowski] ; Medagro International. – Warszawa :
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. – 30 s. : il. kolor. ;
28 cm.
Materiały z symp., styczeń 2008 r.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7571-017-5 (KTE)
1. Cierpienie – psychologia – materiały konferencyjne 2. Medycyna paliatywna – materiały konferencyjne 3. Opieka paliatywna –
materiały konferencyjne 4. Znieczulenie – materiały konferencyjne
616-083:615.2:364-58:159.942](06)
b23368524
Tł. z hisz.
ISBN 978-83-200-4074-6
1. Układ oddechowy – atlas
23155/2009
BROŻEK, Krzysztof (1941- ).
Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim od
końca XIX do połowy XX wieku / Krzysztof Brożek. – Katowice
: ”Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2009. – 360 s. : il. ; 20x21 cm.
– (Biblioteka Thesaurus Silesiae ; nr 1)
611.2:612.2](084.4)
b24089138
Na okł. odmienny tyt. serii: Thesaurus Silesiae.
Bibliogr. s. 339-348. Indeks.
ISBN 978-83-7164-478-8
1. Lekarze – biografie – Polska – 19-20 w. – słownik 2. Śląsk Cieszyński – służba zdrowia – 19-20 w. 3. Śląsk, Górny – służba zdrowia
– 19-20 w.
614.2(438)”18/19”:[614.25:929-052](438)”18/19”
b24154088
Bibliogr. s. 115-121.
ISBN 978-83-918663-5-1
1. Eksperyment – modele matematyczne 2. Farmakokinetyka –
doświadczalnictwo 3. Inżynieria biomedyczna 4. Modele – stosowanie – medycyna 5. Optymalizacja – stosowanie – medycyna 6.
Układy dynamiczne
23156/2009
Dziecko z wadą serca : poradnik dla rodziców / pod red.
Edwarda Malca [et al. ; aut. Edward Malec et al.]. – Warszawa
: Fundacja im. Diny Radziwiłłowej Fundusz Serce Dziecka,
[2009]. – 345, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
615:612.015]-047.42:517.938:519.863
Kalicka, Renata.
b23528242
Nazwy aut. na s. 5.
Bibliogr. przy niektórych rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-925575-0-0
1. Dziecko chore – wydawnictwa popularne 2. Serce – choroby –
pediatria – wydawnictwa popularne 3. Wady rozwojowe – wydawnictwa popularne
616.12-053.2-007
b2413871x
Streszcz. pol.
Bibliogr. s. 115-124.
ISBN 978-83-7283-290-0
1. Służba zdrowia 2. Zarządzanie ryzykiem
bliczne
23157/2009
614.2:005.334
b23585444
3. Zdrowie pu-
23163/2009
SCHULZ, Jan.
¨
Leki z Bożej apteki / Jan Schulz, Edyta Uberhuber.
– Wyd. 18
uzup. i poszerz. tematycznie. – Mszczonów : Fundacja Źródła
Życia ; [Warszawa] : Wydawnictwo ”Nowe Spojrzenia”, cop.
2008. – 266 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”De l’amour en g´
en´
eral, et du sexe en particulier” 2007.
Na okł. podtyt.: poradnik. Publ. klubu Świat Książki nr 6468.
ISBN 978-83-247-1174-1 : zł 27
1. Życie seksualne – wydawnictwa popularne
Bibliogr. s. 263-266. Indeks.
ISBN 978-83-87895-89-1 (Fundacja Źródła Życia)
ISBN 978-83-61640-00-4
1. Odżywianie – higiena 2. Ziołolecznictwo
23158/2009
INTERNACIA MEDICINISTA ESPERANTO-KONGRESO
(16 ; 2008 ; Kraków).
16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso, 13-18.07.2008
j., Krakovo - Pollando : kongresa libro. – Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008. – 130 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
613.2:615.322
¨
Uberhuber,
Edyta.
b24051561
23164/2009
Somatic development, physical fitness and health status of
rural children and adolescents / ed. by Helena Popławska ;
Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw.
Faculty of Physical Education in Biała Podlaska. – Biała Podlaska : Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2009. –
438 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. okł.: 16 IMEK. Tyt. grzb.: Kongresa libro - 16 IMEK - Krakovo
2008. Na okł.: 100-jara UMEA jubileo. – Tekst częśc. równol. esp., pol.,
częśc. esp., ang., pol.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 83-923432-0-4
1. Universala Medicina Esperanto-Asocio – księga pamiątkowa 2.
Uniwersytet Jagielloński. Wydział Farmaceutyczny – materiały konferencyjne 3. Farmacja – szkolnictwo wyższe – Polska – materiały konferencyjne 4. Język esperanto – materiały konferencyjne 5. Medycyna – materiały konferencyjne 6. Kraków (woj. małopolskie) –
szkolnictwo wyższe – 18-21 w. – materiały konferencyjne
61:811.922:061.2A/Z](06)(082.1):
[378.4.096:615](438)”17/20”(06)(082.1)
b23899104
23162/2009
Risk management in health care system : methodology and
chosen examples / ed. by Michał Marczak. – Lodz : Technical
University of Lodz, 2008. – 126 s. : il. ; 24 cm. – (A Series of
Monographs / Technical University of Lodz)
FALOUR, Jessyca (1978- ).
O miłości ogólnie, o seksie szczególnie... / Jessyca Falour ;
współpr. Marie-Therese Cuny ; z fr. przeł. Marta Bem. – Warszawa : Świat Książki, 2009. – 190 s. ; 22 cm.
613.88:392.6
b24005873
23161/2009
PIETRENKO-DĄBROWSKA, Anna.
Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych / Anna Pietrenko-Dąbrowska, Renata
Kalicka. – Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2008. – 121 s. : il. ; 24 cm. – (Problemy Nauk
Technicznych. Elektronika Biomedyczna ; 2)
Tekst częśc. pol. Streszcz. pol., ros. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-61509-04-2
1. Dziecko wiejskie – antropologia – Polska – od 1989 r. 2. Dziecko
wiejskie – rozwój fizyczny – Polska – od 1989 r. 3. Dziecko wiejskie
– żywienie – Polska – od 1989 r. 4. Młodzież wiejska – antropologia
– Polska – od 1989 r. 5. Młodzież wiejska – rozwój fizyczny – Polska
– od 1989 r. 6. Młodzież wiejska – żywienie – Polska – od 1989 r. 7.
Sprawność motoryczna – Polska – od 1989 r.
23159/2009
612.6:572:613.2:796]-053.2(438-22)”1989/...”
b2402448x
LANGER, Paul.
Zdrowe stopy : leczenie, pielęgnacja, kosmetyki, wkładki,
buty / Paul Langer ; z ang. przeł. Jakub Żołnierek. – Warszawa
: Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2009. – 190, [1] s. : il.
; 25 cm.
23165/2009
ŚWITEK, Tomasz.
Ścieżki rozwiązań / Tomasz Świtek. – Kraków : Księgarnia
Akademicka, 2009. – 106 s. : il. ; 24 cm.
27
Bibliogr. s. 105-106.
ISBN 978-83-7188-027-8
1. Decyzje – psychologia
alizacja
2. Psychoterapia – metody
615.851:159.923:159.947
b2407827x
KŁOS, Ryszard: Możliwości podtrzymywania życia na okręcie podwodnym = poz. 23191
3. Samore-
KUZINOWICZ, Edmund: Z królewskiego miasta Dzisna
przez Słupsk do Wrocławia = poz. 23407
23166/2009
OGÓLNOPOLSKA Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego: XLI Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego = poz.
23153
THRASH, Agatha M. (1931- ).
Leczenie domowe. Cz. 1, Opis prostych do wykonania technik leczniczych naturalnie / Agatha Thrash, Calvin Thrash,
Phyllis Austin ; [tł. Stanisław Zbigniew Łozowski]. – Wyd. 2. –
Mszczonów : Fundacja Źródła Życia, 2008. – 237 s. : il. ; 24 cm.
PIETRUSKI, Jan: Niezapomniane lata 1949-1954 = poz. 23125
Tyt. oryg.: Home remedies, 1981. Przyjęta nazwa trzeciego aut.:
Phylis Austin. Na okł. nazwy dwóch aut.
Bibliogr. s. 233-237.
ISBN 978-83-87895-76-1
1. Leczenie – metody niekonwencjonalne – wydawnictwa popularne
SZAFRAŃSKI, Marceli.: Deutsch f¨
ur Zahnmediziner = poz.
23284
615.85
UCZELNIANA Konferencja Studenckich Kół Naukowych
AWF w Krakowie: Materiały Uczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AWF w Krakowie = poz. 23252
SZKLARCZYK, Mirosław.: Wprowadzenie do obliczeń w
ochronie atmosfery = poz. 23136
Thrash, Calvin L. (1928- ).; Austin, Phylis (1943- ).
b24051056
23167/2009
THRASH, Agatha M. (1931- ).
Leczenie domowe. Cz. 2, Opis leczenia wielu powszechnych
chorób i dolegliwości naturalnie / Agatha Thrash, Calvin
Thrash, Phyllis Austin ; [przekł. cz. 1 Elżbieta Wojtkowska,
cz. 2 Grażyna Kuczek]. – Wyd. 3. – Mszczonów : Fundacja
Źródła Życia, 2008. – 212 s. : il. ; 23 cm.
WATAŁA, Elwira.: Wielkie nimfomanki = poz. 23133
62 Technika
BRADFORD, George.
Radzieckie pojazdy pancerne 1941-1945 : plany modelarskie /
George Bradford ; przeł. z ang. Przemysław Pyś. – Warszawa
: Bellona, cop. 2009. – 86, [2] s. : il. ; 28 cm.
Tyt. oryg.: Natural remedies : more natural remedies, 1983. Przyjęta
nazwa trzeciego aut.: Phylis Austin.
ISBN 978-83-87895-77-8
1. Leczenie – metody niekonwencjonalne – wydawnictwa popularne
Tyt. oryg.: ”Russian armored fighting vehicles” 2007.
Bibliogr. s. 84.
ISBN 978-83-11-11499-9
1. Modelarstwo 2. Wozy bojowe – budowa i konstrukcje – ZSRR
– 1939-1945 r. – wydawnictwa popularne
615.85
Thrash, Calvin L. (1928- ).; Austin, Phylis (1943- ).
b24051019
23168/2009
623.438(47+57)”1939-1945”:689](02.025.2)
b23825765
THRASH, Agatha M. (1931- ).
Leczenie domowe dzieci. Cz. 3, Opis leczenia wielu powszechnych chorób i dolegliwości u dzieci naturalnie / Agatha Thrash,
Calvin Thrash, Phyllis Austin ; [tł. Marta Niewolik]. – Mszczonów : Fundacja Źródła Życia, 2009. – 267 s. : il. ; 24 cm.
Człowiek, cywilizacja, przyszłość : VII konferencja naukowa
studentów, Wrocław, 18-20 maja 2009 r. : referaty. T. 1. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009.
– 439 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Papers of the Students of the Wrocław
University of Technology. Conferences, ISSN 1732-0240 ; 14)
Tyt. oryg.: Natural healthcare for your child, 1990. Przyjęta nazwa
trzeciego aut.: Phylis Austin. Cz. 1-2 pt.: Leczenie domowe.
Bibliogr. s. 257-267. Indeksy.
ISBN 978-83-87895-78-5
1. Choroby dziecięce – leczenie – metody niekonwencjonalne –
wydawnictwa popularne
Tyt. równol.: Man, civilization, future : 7th students’ scientific conference : papers. Tyt. grzb.: VII konferencja naukowa studentów :
referaty. U góry okł.: Nauka, kultura, sport. Numeracja serii gł.: nr 14.
– Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
1. Informatyka – stosowanie – materiały konferencyjne 2. Nauki przyrodnicze – materiały konferencyjne 3. Technika – materiały
konferencyjne
616-053.2-085:615.85
Thrash, Calvin L. (1928- ).; Austin, Phylis (1943- ).
b24050921
23169/2009
ULSAMER, Bertold.
Techniki ustawiania rodzin : wprowadzenie do terapii systemowej Hellingera / Bertold Ulsamer ; tł. Monika Krotoszyńska.
– Białystok : Studio Astropsychologii, 2008. – 258 s. : il. ; 21 cm.
– (Psychologia Rodziny)
62:5:004](06)
b23865155
23172/2009
Człowiek, cywilizacja, przyszłość : VII konferencja naukowa
studentów, Wrocław, 18-20 maja 2009 r. : referaty. T. 2. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009.
– 463 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Papers of the Students of the Wrocław
University of Technology. Conferences, ISSN 1732-0240 ; 14)
Tyt. oryg.: ”Das Handwerk des Familien-Stellens : eine Einf¨
uhrung
in die Praxis der systemischen Hellinger-Therapie” 2001.
ISBN 978-83-7377-300-4 : zł 39,90
1. Systemowa terapia rodzin – wydawnictwa popularne
615.851-055.5
b23785792
23171/2009
23170/2009
Tyt. równol.: Man, civilization, future : 7th students’ scientific conference : papers. Tyt. grzb.: VII konferencja naukowa studentów :
referaty. U góry okł.: Nauka, kultura, sport. Numeracja serii gł.: nr 14.
– Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
1. Informatyka – stosowanie – materiały konferencyjne 2. Nauki przyrodnicze – materiały konferencyjne 3. Technika – materiały
konferencyjne
BOURBEAU, Lise: Twoje ciało mówi: pokochaj siebie = poz.
22954
FIZJOLOGIA pracy i wypoczynku - ćwiczenia = poz. 23046
GAŁĘSKA-TRITT, Jadwiga: Śpiewam solo i w zespole = poz.
23109
62:5:004](06)
b23865210
INFORMATYZACJA ochrony zdrowia = poz. 22923
JAVALOYES Soto, Juan Jos´
e.: Wychować do miłości = poz.
22990
23173/2009
ŁYSEJKO, Apoloniusz (1946- ).
Gdańskie latarnie morskie = Danziger Leuchtt¨
urme / Apoloniusz Łysejko ; [tł. Henryk Kleinzeller]. – Gdynia : Apoloniusz
Łysejko, 2009. – 48 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
KAŁDON, Barbara.: Pedagog szkolny wobec narkotyzowania
się młodzieży szkół ponadgimnazjalnych = poz. 23114
28
Opis wg okł. Tekst także na s. 2 i 3 okł. – Tekst równol. pol., niem.
Bibliogr. s. [49].
ISBN 978-83-928824-0-4
1. Latarnie morskie – Polska 2. Gdańsk (woj. pomorskie) – komunikacja – budownictwo
627.7(438)
b23986177
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7199-550-7
1. Metale – technologia 2. Technologia
621.7:621.9
b24000425
Real-time control of magnetorheological dampers in mechanical systems / ed. Bogdan Sapiński ; auth. Jacek Snamina [et
al.]. – Cracow : AGH University of Science and Technology
Press, 2008. – 162, [1] s. : il. ; 24 cm.
23174/2009
Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów : praca zbiorowa / pod red.
Adama Hernasa. – Katowice : Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce,
2009. – 418 s : il. (w tym kolor.), err. ; 24 cm. – (Biblioteka
Problemów Inżynierskich)
Bibliogr. s. 158-[163].
ISBN 978-83-7464-205-7
1. Amortyzatory – modele matematyczne 2. Materiały magnetyczne 3. Reologia 4. Sterowanie – stosowanie – technika
62-5:621.318:532:519.86
b23785688
Tyt. równol.: Materials and technology of construction of supercritical boilers and waste plants. Materiały konferencyjne. – Streszcz. ang.
przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-925729-3-0
1. Energetyka – urządzenia – materiały – badanie – materiały konferencyjne 2. Korozja i erozja – zapobieganie i zwalczanie – materiały
konferencyjne 3. Kotły parowe – materiały – badanie – materiały
konferencyjne 4. Powłoki ochronne – stosowanie – technika – materiały konferencyjne 5. Stal – badanie – materiały konferencyjne 6.
Spalarnia odpadów – materiały konferencyjne 7. Spawanie – technologia – materiały konferencyjne 8. Wytrzymałość materiałów –
materiały konferencyjne
Numeracja serii gł.: nr 447. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 198-211.
1. Studnie – budowa i konstrukcje 2. Studnie – Polska 3. Wody
podziemne – eksploatacja – Polska 4. Małopolskie, województwo –
hydrotechnika 5. Małopolskie, województwo – geologia
MRÓWKA, Andrzej.
Z kart historii : 35 lat Regionalnego Centrum Innowacji Śląski
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach /
Andrzej Mrówka. – Katowice : Regionalne Centrum Innowacji
Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 2008. – 148
s. ; 30 cm.
628.1:556.3:551.44:626/627:624.131](438)
b23122304
23181/2009
STAROSOLSKI, Włodzimierz (1933- ).
Konstrukcje żelbetowe : według PN-B-03264:2002 i Eurokodu
2. T. 3 / Włodzimierz Starosolski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – XXII, 681, [1] s. : il. ; 24 cm
+ dysk optyczny (CD).
ISBN 83-901786-4-8
1. Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji 2. Racjonalizatorstwo – organizacje – Polska – od
1944 r. 3. Technika – organizacje – Polska – od 1944 r.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-01-16008-1 (t. 3)
ISBN 978-83-01-15360-1 (t. 1-3)
1. Konstrukcje żelbetowe – podręcznik akademicki
23176/2009
POLISH-UKRA¨ıNIAN-LITHUANIAN TRANSACTIONS
(17 ; 2009 ; Warszawa).
Theoretical foundations of civil engineering : 17 Polish-Ukra¨ınian-Lithuanian Transactions, Warsaw, September 2009
/ [red. nauk. W. E. Szcześniak, A. Zbiciak] ; Warsaw University
of Technology. Faculty of Civil Engineering [et al.]. – Warszawa
: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. – 624
s. : il. ; 24 cm.
624.012.45(075.8)
b24151555
23182/2009
STAROSOLSKI, Włodzimierz (1933- ).
Konstrukcje żelbetowe : według PN-B-03264:2002 i Eurokodu
2. T. 3 / Włodzimierz Starosolski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – XXII, 681, [1] s. : il. ; 25 cm
+ dysk optyczny (CD).
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-01-16007-4 (t. 3)
ISBN 978-83-01-14891-1 (t. 1-3)
1. Konstrukcje żelbetowe – podręcznik akademicki
Na książce wyłącznie błędnie przypisany ISBN. – Tekst częśc. pol.,
ros., ukr. Streszcz. pol., ang., ros. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
1. Budownictwo – mechanika – materiały konferencyjne 2. Budownictwo – teoria – materiały konferencyjne
624.01/.07:531](06)
b24174312
23180/2009
SATORA, Stefan.
Wpływ środowiska geologicznego na konstrukcje studni wierconych i reżim hydrogeologiczny ujętych wód podziemnych
/ Stefan Satora. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2008. – 214 s., [14] s. tabl. kolor., [15] k. tabl. złoż. :
il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, ISSN 1899-3486 ; z.
324)
628.477:621.18:621.77:621.791/.795:669.1:620.197:620.17](06)
b23585493
23175/2009
62:331.103.6:061.2A/Z](438)”1944/...”
b24128053
23179/2009
624.012.45(075.8)
b24151506
23183/2009
SYMPOZJUM STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI (12 ; 2009
; Zakopane).
XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 07-11
września 2009 = Stability of Structures XIIth Symposium /
red. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania ; [aut.
Bakunowicz, J. et al.] ; org. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, Zespół Stateczności
Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Oddział Łódzki
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
– Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, [2009]. – 496 s. : il. ; 23 cm + Uzupełnienie
: 10a s. : il. ; 21 cm.
23177/2009
Profesor Czesław Woźniak : Doktor Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej / [przygot. materiałów Lena Łacińska et
al.] ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. – 60 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. prac Cz. Woźniaka s. 46-60 i bibliogr. s. 34-35.
ISBN 978-83-7193-338-7
1. Woźniak, Czesław (1931- ) – biografia 2. Politechnika Częstochowska – doktorzy honoris causa 3. Doktorzy honoris causa – Polska 4. Inżynierowie – biografie – Polska – od 1944 r. 5. Mowy polskie – od 2001 r. 6. Pracownicy naukowi – biografie – Polska – od
1944 r.
62-051:378.091.2-057.4:929-052A/Z](438)”1944/...”:
[378.6:378.25](438):821.162.1-5
b19561362
23178/2009
Nazwy aut. na s. 495-496. – Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 83-914019-6-0
1. Konstrukcje – mechanika – materiały konferencyjne 2. Stateczność – materiały konferencyjne
Progressive technologies and materials : 3-B : materials / ed.
by Feliks Stachowicz. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009. – 93 s. : il. ; 24 cm. – (Monographic
Series / [Politechnika Rzeszowska])
624.01/.07:539.3/.6](06)
b24174452
29
23184/2009
SZEWCZYK, Włodzimierz.
Nowe metody oceny nośności wielowarstwowych laminatów
z papierów i tektur / Włodzimierz Szewczyk. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. – 204 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Rozprawy Naukowe,
ISSN 0137-4834 ; z. 372)
Tyt. grzb.: ROP’2008 : zagrożenia skojarzone : teoria i praktyka.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-926255-1-3
1. Kolarczyk, Marian (1946-2008) – księga pamiątkowa 2. Górnictwo – bhp – materiały konferencyjne
622.8(06)(082.1)
b2306190x
Numeracja serii gł.: nr 1027. Na. s. red. odmienny tyt. serii: Zeszyty
Naukowe Politechniki Łódzkiej. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 171-180.
1. Laminaty – mechanika – badanie 2. Papier – mechanika – badanie 3. Reologia – modele matematyczne 4. Sprężystość – badanie
5. Tektura – mechanika – badanie 6. Wytrzymałość materiałów –
badanie
620.17:678.07:676.2:532:539.3:519.86
b23225865
23188/2009
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju : monografia : praca zbiorowa / [red. nauk. Adam Klich,
Antoni Kozieł ; aut. rozdz. Janusz Babczyński et al.] ; Instytut Techniki Górniczej Komag. – Gliwice : Instytut Techniki
Górniczej Komag, 2009. – 247 s. : il. ; 25 cm.
U góry s. tyt. i okł.: Komeko 2009. Nazwy aut. na s. 4. – Tekst częśc.
ang. Streszcz. pol. przy niektórych art.
Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN 978-83-60708-29-3
1. Ekorozwój 2. Minerały – technologia 3. Ochrona środowiska
4. Odpady przemysłowe – gospodarka
23185/2009
INNOWACYJNE i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego
rozwoju = poz. 23189
622.7:628.4.038:504.61:502.13/.17
b24085972
INSTYTUCJONALIZACJA procesu globalizacji = poz. 23056
KŁOS, Ryszard: Możliwości podtrzymywania życia na okręcie podwodnym = poz. 23191
23189/2009
KURTZ, Karolina.: Certyfikacja energetyczna budynków
mieszkalnych z przykładami = poz. 23216
629 Technika środków transportu.
Technika astronautyczna
LOMBARD, Didier.: Globalna wioska cyfrowa = poz. 22928
AUGUSTYNOWICZ, Andrzej.
Modelowanie typu kierowcy samochodu / Andrzej Augustynowicz. – Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,
2009. – 128 s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Monografie / Politechnika
Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 232)
621.3 Elektrotechnika. Elektronika.
Technika telekomunikacyjna
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 115-126.
1. Kierowanie pojazdami – modele matematyczne 2. Kierowanie
pojazdami – psychologia – badanie 3. Samochody – obsługa i eksploatacja – modele matematyczne
KOMUSZYŃSKI, Piotr.
40 ciepłych lat... : historia Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
/ Piotr Komuszyński, Krzysztof Stecki. – Opole : Energetyka
Cieplna Opolszczyzny, 2009. – 176, [1] s., [61] s. tabl. : il. (gł.
kolor.) ; 25 cm.
629.33.07:519.87:656.052:159.9
b23562304
ISBN 978-83-927649-7-7
1. Energetyka Cieplna Opolszczyzny 2. Ogrzewanie centralne –
Polska – od 1944 r. 3. Opole (woj. opolskie) – energetyka – zakłady
621.311.21::697(438)”1944/...”
Stecki, Krzysztof.
b24139178
23186/2009
Podstawy inżynierii ruchu i wymiarowania sieci teleinformatycznych / Maciej Stasiak [et al.]. – Poznań : Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej, 2009. – 299 s. : il. ; 23 cm.
Tyt. okł. i grzb.: Systemy podtrzymywania życia na okręcie podwodnym.
Bibliogr. s. 131-133.
ISBN 978-83-924989-4-0
1. Okręty podwodne – bezpieczeństwo 2. Okręty podwodne –
urządzenia 3. Powietrze – higiena 4. Ratownictwo morskie 5.
Wentylacja – modele matematyczne
Bibliogr. s. 290-299.
ISBN 978-83-7143-318-4
1. Procesy Markowa – stosowanie – podręcznik 2. Procesy stochastyczne – stosowanie – podręcznik 3. Telekomunikacja – modele matematyczne – podręcznik 4. Telekomutacja – podręcznik 5.
Transmisja danych – podręcznik
621.391:004.772:519.87:519.21](07)
b23975581
23190/2009
KŁOS, Ryszard (1959- ).
Możliwości podtrzymywania życia na okręcie podwodnym /
Ryszard Kłos ; rozdz. trzeci oprac. przy współudz. Jacka Gadzińskiego, rozdz. czwarty oprac. przy współudz. Macieja Konarskiego. – Gdynia : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa
Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, 2008. – [2], 162, [1] s. : il.
; 21 cm.
629.58:614.7:656.61.08:621.63:519.87
b23644059
23187/2009
BEZPIECZEŃSTWO teleinformatyczne państwa = poz. 22922
23191/2009
TWARDOWSKI, Marek.
Dar Pomorza : przewodnik / Marek Twardowski. – Gdańsk
: Centralne Muzeum Morskie, 2009. – 68 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. – (Publikacje Centralnego Muzeum Morskiego w
Gdańsku. Informatory, Przewodniki, Katalogi Wystaw)
MAJ, Piotr.: Zintegrowany wielokanałowy system pomiarowy
do detekcji niskoenergetycznego promieniowania X o dużym
natężeniu = poz. 23146
REAL-TIME control of magnetorheological dampers in mechanical systems = poz. 23180
ISBN 978-83-924360-9-6
1. Statek-muzeum ”Dar Pomorza” (Gdynia) – przewodnik 2. Żaglowce – muzealnictwo – Polska – przewodnik 3. Gdynia (woj. pomorskie) – muzealnictwo – przewodnik
629.53:069](438)(036)
b24138927
622 Górnictwo
DNI TECHNIKI ROP’ 2008 (34 ; 2008 ; Rybnik). Seminarium
(25).
Zagrożenia skojarzone : teoria i praktyka : XXV seminarium,
Rybnik, 23 października 2008 r. : XXXIV Dni Techniki ROP’
2008 / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. – Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej,
2008. – XVIII, 164 s. : il. kolor. ; 25 cm.
23192/2009
63 Rolnictwo
DURLEJ, Stanisław: Panteon Chłopów Polskich na Ziemi
Świętokrzyskiej = poz. 23401
TWORZENIE regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza = poz. 23067
30
630/635 Leśnictwo. Ogólne
zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
STRADECKA, Alina.
Ze zwykłych produktów niezwykłe potrawy / Alina Stradecka. – Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media,
cop. 2009. – 127, [1] s. : il. ; 22 cm. – (Nowe Smaki! Nowe
Pomysły!)
Climate change and agriculture in Poland : impacts, mitigation and adaptation measures / pod red. Jacka Leśnego. – Lublin : Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN.
Wydawnictwo, 2009. – 151 s. : il. ; 24 cm. – (Acta Agrophysica / Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w
Lublinie. Rozprawy i Monografie ; 2009 (1))
1278 publ. Klubu dla Ciebie.
Indeks.
ISBN 978-83-258-0078-9 : zł 17,90
1. Przepisy kulinarne
641.55/.56(083.12)
b23609321
Na grzb. wyłącznie tyt. serii. ISSN i numeracja serii gł.: 1234-4125 ;
169. – Streszcz. pol.
Bibliogr. przy pracach.
Zł 20
1. Rolnictwo – a zmiany klimatyczne – Polska 2. Rolnictwo – polityka – Polska – od 2001 r. 3. Zmiany klimatyczne – a rolnictwo –
Polska
631:551.58:338.43](438)
b24148581
654+656 Telekomunikacja i
telemechanika. Transport. Poczta
DNI TECHNIKI KOLEJOWEJ (2009 ; Kraków).
Kolej w Polsce dzisiaj i za 5 lat : Dni Techniki Kolejowej, Kraków, 5-6 czerwca 2009 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej [et al.]. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
RP. Zarząd Krajowy, [2009]. – 146, 5 s. : il. kolor. ; 24 cm.
23193/2009
GONDEK, Krzysztof.
Aspekty nawozowe i środowiskowe przemian i dostępności
dla roślin wybranych pierwiastków w warunkach nawożenia różnymi materiałami organicznymi / Krzysztof Gondek. –
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2009. – 164
s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, ISSN 1899-3486
; z. 329)
Na książce wyłącznie błędny ISBN. – Streszcz. ang., niem. przy
niektórych ref.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-89661-22-7
1. Kolejnictwo – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne
Numeracja serii gł.: nr 452. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 147-161.
1. Gleba – chemia 2. Mikroelementy – rolnictwo 3. Nawozy organiczne – stosowanie – doświadczalnictwo 4. Plony – doświadczalnictwo
631.9:631.4:631.55:546
b23962562
656.2(438)”1989/...”(06)
b23996006
KŁOS, Ryszard: Możliwości podtrzymywania życia na okręcie podwodnym = poz. 23191
23194/2009
655+659 Działalność wydawnicza.
Reklama. Środki masowego przekazu
Opis wg okł. Tyt. oryg.: ”Welche Heilpflanze ist das?” 2007. Publ.
klubu Świat Książki nr 6302.
Indeks.
ISBN 978-83-247-1010-2 : zł 37,90
1. Rośliny lekarskie – atlas
DOBROŁĘCKI, Piotr (1946- ).
Rynek książki w Polsce 2008 : who is who / Piotr Dobrołęcki,
Ewa Tenderenda-Ożóg, Paweł Waszczyk. – Warszawa : Biblioteka Analiz, 2008. – 271, [1] s. ; 23 cm. – (Raporty ; t. 42)
Indeks.
ISBN 978-83-61154-10-5 : zł 50
1. Edytorstwo – biografie – Polska – 20-21 w. – słownik 2. Książka
– wystawy – Polska – od 2001 r. – informator 3. Księgarze – biografie
– Polska – 20-21 w. – słownik 4. Targi i wystawy – Polska – od 2001 r.
– informator
23195/2009
Technologia produkcji surowca : monografia. Cz. 1, Od wyboru odmiany do ochrony w stadium rozety / Wojciech Budzyński [et al.]. – Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, 2009. – 116 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Teraz Rzepak,
Teraz Olej ; t. 3)
655.41/.42:929-052](438)”19/20”:002.2:069.9(438)”2001/...”
Tenderenda-Ożóg, Ewa.; Waszczyk, Paweł.
Bibliogr. s. 99-103.
ISBN 978-83-927541-5-2
1. Rzepak – uprawa
633.85
b2399714x
b24050787
23200/2009
GOŁĘBIEWSKI, Łukasz (1971- ).
Rynek książki w Polsce 2008 : dystrybucja / Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow ; współpr. Paweł Waszczyk, Sergiusz Jaworski. – Warszawa : Biblioteka Analiz, 2008. – 351, [1] s. ; 23 cm. –
(Raporty ; t. 40)
23196/2009
MACURA, Ryszard.: Badania nad poprawą trwałości karotenoidów w liofilizowanej marchwi = poz. 23214
Bibliogr. s. 333-338. Indeks.
ISBN 978-83-61154-08-2 : zł 50
1. Księgarstwo – Polska – od 2001 r.
655.42(438)”2001/...”
64 Gospodarstwo domowe.
Gastronomia. Hotelarstwo
Frołow, Jakub.
b23422397
Ciasta drożdżowe : udane wypieki / [oprac. Barbara Wolczyńska]. – Warszawa : Wydawnictwo Agora, [2009]. – 64 s. : il.
kolor. ; 20 cm. – (Biblioteka Poradnika Domowego ; 13)
23201/2009
NOWAKOWSKI, Wojciech.: Fonty, rastry, bitmapy w oprogramowaniu wspomagającym przygotowanie wydawnictw do
druku = poz. 22932
Opis wg okł. Dodatek bezpł. do czas. Poradnik Domowy. Na okł.
zbędny ISSN.
1. Ciasta
641.55/.56(083.12)
b24168488
23199/2009
AUGUSTYNOWICZ, Andrzej: Modelowanie typu kierowcy
samochodu = poz. 23190
HENSEL, Wolfgang.
Jaka to roślina lecznicza? / Wolfgang Hensel ; [z niem. przeł.
Ewa Pytlińska]. – Warszawa : Świat Książki, 2009. – 254 s. : il.
kolor. ; 20 cm.
633.88(084.4)
b24022433
23198/2009
RODZINA na początku III tysiąclecia = poz. 23023
WOŹNICZKA, Jarosław: Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej = poz. 23063
23197/2009
31
657 Rachunkowość. Księgowość
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie : studium przypadków
/ pod red. Grażyny Osbert-Pociechy. – Wyd. 2 zm. i rozsz. –
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009.
– 242 s. ; 24 cm.
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa :
praca zbiorowa / pod red. Wandy Skoczylas ; [aut. Tadeusz
Dudycz et al.]. – Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w
Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009. – 453 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7011-950-8
1. Przedsiębiorstwo – organizacja – materiały pomocnicze dla szkół
wyższych
Bibliogr. s. 439-448.
ISBN 978-83-7228-234-7
1. Finanse – sprawozdawczość
658.1/.5(075.8)
b24036389
657.6
b23747225
Portrety prezesów największych polskich przedsiębiorstw z
Listy 500 Rzeczpospolitej : edycja 2009 : przywództwo / zdj.
Kobas Laksa, Ewa Łowżył ; red. Ewa Barlik ; [wywiady Ewa
Barlik et al.]. – Warszawa : Woodstock Leasor Warszawa, 2009.
– 270, [2] s. : il. kolor. ; 27 cm.
23202/2009
658 Organizacja przedsiębiorstw.
Organizacja i technika handlu
Tyt. okł. i grzb.: Portrety z Listy 500.
ISBN 978-83-928652-0-9
1. Menedżerowie – Polska – od 1989 r. – publicystyka
styka polska – od 2001 r.
BUDZYŃSKA, Janina.
Ty - wolny i bogaty? : magia własnej firmy / Janina Budzyńska.
– Gliwice : Wydawnictwo Oliveta, cop. 2009. – 171, [1] s. : il. ;
21 cm.
658.3-057.17(438)”1989/...”
b24127309
Na okł.: Praktyczny poradnik dla wszystkich szukających satysfakcjonującej pracy.
ISBN 978-83-928918-0-2
1. Przedsiębiorstwo jednoosobowe 2. Sukces
658.114-022.51:005:159.923
b24035397
658.3-057.17:331.103](075.8)
b24034344
658.1/.5:005.2:005.51:005.342:339.137:005.44
b2401719x
23204/2009
Tyt. oryg.: ”The modern firm : organizational design for performance and growth” 2004.
Bibliogr. s. 193-201. Indeksy.
ISBN 978-83-233-2570-3 : zł 39,99
1. Przedsiębiorstwo – organizacja – teoria – podręcznik akademicki
2. Zarządzanie – podręcznik akademicki
658.1/.5:005](075.8)
b23908683
ISBN 978-83-7582-749-1
1. Obsługa klienta 2. Sukces
3. Zarządzanie
658.818:658.1/.5:159.923
Rudny, Wojciech.
b2402322x
2. Przedsiębiorstwo –
23212/2009
RYŻEWSKA, Stanisława.
Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka
kredytowego / Stanisława Ryżewska. – Poznań : Bankowy
Ośrodek Doradztwa i Edukacji : [Ten. Jan Ślusarski], 2009.
– 272 s. : il. ; 24 cm.
23206/2009
JANIK, Wiesław.
Podstawy finansów przedsiębiorstw / Wiesław Janik, Artur
Paździor ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w
Lublinie, Politechnika Lubelska. Katedra Finansów i Rachunkowości. – Lublin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, 2009. – 198 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 272.
ISBN 978-83-928937-4-5 (BODiE)
ISBN 978-83-925130-1-8
1. Przedsiębiorstwo – finanse – badanie
badanie
Bibliogr. s. 195-198.
ISBN 978-83-60617-09-0
1. Przedsiębiorstwo – finanse – podręcznik akademicki
658.14/.17:336.77
b24162310
658.14/.17(075.8)
2. Zdolność kredytowa –
23213/2009
LI, Charlene.: Marketing technologii społecznych = poz.
23059
Paździor, Artur.
b24033960
23211/2009
ROSIK, Piotr.
Od zera do milionera : inspirujące historie ludzi, którzy osiągnęli sukces / Piotr Rosik & Wojciech Rudny. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop. 2009. – 93 s. : il. ; 21
cm.
23205/2009
Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie / red. nauk. Jan Komorowski, Joanna Moczydłowska
; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. –
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. – 194 s. : il. ; 23 cm.
658.1/.5:005.342
b24140296
23210/2009
ROBERTS, John (1945- ).
Nowoczesna firma : strategie organizacyjne na rzecz wydajności i rozwoju / John Roberts ; przekł. Rafał Kotlicki. – Kraków
: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 218, [2]
s. : il. ; 23 cm. – (Psychologia i Zarządzanie)
2. Praca – organizacja
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-61215-19-6 (Media Press)
1. Przedsiębiorstwo – organizacja – kraje Unii Europejskiej
Bibliogr. s. 175-183.
ISBN 978-83-60432-46-4
1. Innowacje – stosowanie – zarządzanie
organizacja
23209/2009
Streszcz. ang. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7611-274-9
1. Globalizacja 2. Innowacje – stosowanie – gospodarka 3. Logistyka gospodarcza 4. Przedsiębiorstwo – konkurencyjność 5. Zarządzanie strategiczne
23203/2009
The importance of company competence in the strategy of innovative development in the European Union / ed. by Olimpia
Kunert. – Łódź : Wydawnictwo Media Press : Foundation for
Competence Promotion, 2009. – 137 s. : il. ; 22 cm. – (Competence ; 01)
658.1/.5(4-67)
b24027789
2. Publicy-
Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji / pod
red. nauk. Adama P. Balcerzaka i Elżbiety Rogalskiej. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 240 s. : il. ; 23 cm.
FOŁTYN, Hanna.
Praca współczesnych menedżerów / Hanna Fołtyn. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009. –
254, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 250-254.
ISBN 978-83-61276-25-8
1. Menedżerowie – podręcznik akademicki
– podręcznik akademicki
23208/2009
23207/2009
32
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
Na okł.: Przewodnik budowlany.
ISBN 978-83-923394-5-8 : zł 99
1. Budownictwo jednorodzinne – energetyka
budownictwo 3. Ogrzewanie – ekonomika
MACURA, Ryszard.
Badania nad poprawą trwałości karotenoidów w liofilizowanej marchwi / Ryszard Macura. – Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rolniczego, 2009. – 79 s., [2] s. tabl. kolor. : il.
; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, ISSN 1899-3486 ; z.
330)
Numeracja serii gł.: nr 453. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 68-77.
1. Karotenoidy – biochemia 2. Liofilizacja
mia 4. Marchew – technologia
664.8/.9:66.047:635.13:582.6/.9-11
b23962665
699.86:697:728.3
b24117602
23217/2009
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
3. Marchew – bioche-
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
Problemy planistyczne - wiosna 2009 : seminarium szkoleniowe objęte patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Wrocław, 30-31 marca 2009 r. / [red. zeszytu Adam
Derc et al.] ; Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą
we Wrocławiu. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ZOIU : na
zlec. Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, 2009. – 130, [1]
s. : il. kolor. ; 24 cm.
23214/2009
PIECZYSKA, Elżbieta.
Analiza doświadczalna właściwości termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu / Elżbieta
Pieczyska. – Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów
Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2008. – VI, 214 s. : il. (w tym
kolor.) ; 24 cm. – (Prace IPPT = IFTR Reports, ISSN 0208-5658
; 3/2008)
Zeszyt Oficyny Wydawniczej ZOIU 1/09.
ISBN 978-83-89838-14-8 (Oficyna Wydawnicza ZOIU)
1. Planowanie przestrzenne – Polska – od 2001 r. – materiały konferencyjne
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 181-196.
ISBN 978-83-89687-37-1
1. Nikiel – związki – fizyka 2. Pamięć kształtu (materiałozn.) 3.
Poliuretany – fizyka 4. Przemiany fazowe 5. Stopy (metalurg.) –
fizyka 6. Termosprężystość 7. Tytan (chem.) – związki – fizyka
669.24/.29:678.6:539.3/.5:536.2:536.7
b23652032
2. Izolacje cieplne –
711.1(438)”2001/...”(06)
b23884344
23218/2009
Rewitalizacja miast w Niemczech : praca zbiorowa / pod red.
Marka Bryxa i Aleksandry Jadach-Sepioło ; [aut. Marek Bryx
et al.] ; Instytut Rozwoju Miast. – Kraków : Instytut Rozwoju
Miast, 2009. – 302, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 3)
23215/2009
BRADFORD, George.: Radzieckie pojazdy pancerne 1941-1945
= poz. 23171
Na grzb. wyłącznie tyt. serii. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 292-302.
ISBN 978-83-89440-01-3
1. Miasta – rewitalizacja – Niemcy 2. Urbanistyka – Niemcy – od
2001 r.
MATERIAŁY i technologie stosowane w budowie kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów = poz. 23175
711.4/.8:711.16:72](430)”2001/...”
b23996936
ODKWASZANIE zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w
Polsce = poz. 22917
23219/2009
CZŁOWIEK - miasto - region = poz. 23007
STEINMEYER, Martha.: Kolorowe zabawki z papieru = poz.
23231
TERTELIS, Maciej.: Zarządzanie wartością nieruchomości
mieszkaniowych = poz. 23093
SZEWCZYK, Włodzimierz.: Nowe metody oceny nośności
wielowarstwowych laminatów z papierów i tektur = poz.
23185
72 Architektura
JANKIEWICZ, Patryk Remigiusz (1962- ).
Kościół św. Antoniego w Pile : przewodnik / Patryk Remigiusz
Jankiewicz. – Piła : Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego, 2009. – 190 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
TWORZENIE regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza = poz. 23067
Bibliogr. s. 184-185. Indeks.
ISBN 978-83-928742-0-1
1. Kościoły i kaplice – Polska – przewodnik 2. Piła (woj. wielkopolskie) – kościół św. Antoniego Padewskiego – przewodnik
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło
budowlane. Materiały budowlane
726::272(438)(036)A/Z
b2381892x
KURTZ, Karolina.
Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami / Karolina Kurtz, Dariusz Gawin. – Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2009. – 242 s. : il. (w
tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 229-231.
ISBN 978-83-60732-28-1
1. Budownictwo – energetyka – normalizacja – Polska – podręcznik 2. Budownictwo – energetyka – pomiary – podręcznik 3. Izolacje cieplne – budownictwo – normalizacja – Polska – podręcznik 4.
Przewodnictwo cieplne – budownictwo – podręcznik
Opis wg okł. – Tł. z pol.
ISBN 978-83-61496-03-8 : zł 19
1. Witraże – Polska – 14 w. 2. Kraków (woj. małopolskie) – kościół
Mariacki
699.86:620.91:006.3/.8:536.2](438)(07)
Gawin, Dariusz.
b2412414x
23220/2009
KALINOWSKI, Rafał.
Srednevekovye vitraˇzi Mariackogo kostela v Krakove. 1 / [tekst
Rafal Kalinovskij ; na osn. statej Leha Kalinovskogo ; fot. Pav`el
Karaˇskeviˇc, Jan Rutkovskij]. – Kraków : Artteka.pl Rafał Kalinowski, cop. 2009. – 22 s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Polska - Terra
Incognita)
72.04:726::272A/Z](438)”13”(02.025.2)
b23808251
23216/2009
PIOTROWSKI, Ryszard.
Domy pasywne : najlepsze obiekty oraz technologie niskoenergetyczne i pasywne w Polsce / Ryszard Piotrowski. – Warszawa : Green Leaf, cop. 2009. – 209, [2] s. : il. kolor. ; 32 cm. –
(Inwestycja w Przyszłość)
23221/2009
ŁUCZYŃSKI, Romuald Mariusz.
Zamki, dwory i pałace w Sudetach / Romuald M. Łuczyński.
– Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona ”Wspólnota Akademicka”, 2008. – 496 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
33
Mapy na wyklejkach.
Bibliogr. s. 435-441. Indeksy.
ISBN 978-83-89102-63-8
1. Dwory – Polska 2. Zamki i pałace – Polska
nictwo – historia
728.8(438)(02.025.2)
b23091289
Streszcz. niem.
Bibliogr. s. 229-249. Indeksy.
ISBN 978-83-7543-033-2
1. Bentum, Philip Christian (ca 1696-1757) – twórczość 2. Barok –
sztuka – Śląsk 3. Malarstwo holenderskie – historia – 18 w. 4. Śląsk
– sztuka – 18 w.
3. Sudety – budow-
75.071(492)”17”A/Z
b23822442
23222/2009
NADOLSKI, Przemysław (1970- ).
Katowice na starych pocztówkach = Kattowitz O/S auf den
alten Postkarten / [tekst i tł. na jęz. niem.] Przemysław Nadolski. – Radzionków : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ”Rococo”- Jarosław Krawczyk, 2008. – 64 s. :
il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 149-174. Indeks.
ISBN 978-83-7543-035-6
1. Orientalizm – Polska – 17-19 w. 2. Sztuka chińska – recepcja –
Europa 3. Sztuka chińska – recepcja – Polska 4. Sztuka chińska –
zbiory – Polska 5. Polska – kultura – 17-19 w.
Tekst równol. pol., niem.
ISBN 978-83-86293-56-8
1. Pocztówki – Niemcy – 19-20 w. – album 2. Pocztówki – Polska –
19-20 w. – album 3. Katowice (woj. śląskie) – ikonografia
72(438:430)”18/19”(084.121)A/Z
b23442827
23223/2009
73/76(438:4]=581)”16/18”
b23820081
Zamek w Leśnicy / [aut. tekstów Marek Burak et al. ; tł. tekstów
Dobromira Jankowska]. – Wrocław : Centrum Kultury Zamek,
[2009]. – 51, [1] s. : il. ; 22 cm.
23228/2009
MUZEUM NARODOWE (Wrocław).
Rzeźba europejska XIX i początku XX wieku / Romuald Nowak ; [przekł. Ewa Kochanowska]. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2009. – 142, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – (Katalogi
Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
Tyt. równol.: Leśnica Castle. – Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-917687-3-0
1. Zamki i pałace – Polska – wydawnictwa popularne 2. Wrocław
(woj. dolnośląskie) – zamek w Leśnicy – wydawnictwa popularne
728.8(438)(02.025.2)A/Z
b24108777
23227/2009
ŁAKOMSKA, Bogna.
Miłośnicy ”chińskości” w dawnej Polsce : od siedemnastego
do początków dziewiętnastego wieku / Bogna Łakomska. –
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008. – 191 s., [32] s. tabl.
(w tym kolor.) : il. ; 24 cm. – (Artystyczny Orient ; t. 7)
Tekst równol. pol., niem.
Bibliogr. s. [145].
ISBN 978-83-86766-69-7
1. Muzeum Narodowe (Wrocław) – zbiory – katalog 2. Rzeźba
europejska – 19-20 w. – katalog 3. Rzeźba europejska – zbiory –
Polska – katalog 4. Wrocław (woj. dolnośląskie) – muzealnictwo –
zbiory – katalog
23224/2009
BUJAK, Adam: Lourdes stolica cudów = poz. 22984
DURLEJ, Stanisław: Panteon Chłopów Polskich na Ziemi
Świętokrzyskiej = poz. 23401
74(4)”18/19”:069.538(438)
Nowak, Romuald.
PIOTROWSKI, Ryszard.: Domy pasywne = poz. 23217
b23997990
REWITALIZACJA miast w Niemczech = poz. 23219
23229/2009
Nowe Już w szkole 1 : wycinanka. Cz. 1 / [oprac. red. Monika
Hałucha-Adamko]. – Warszawa : Nowa Era, 2009. – 64 s. : il.
(w tym kolor.) ; 28 cm.
SKAKUJ, Dorota.: Miejsca pamięci narodowej w powiecie
biłgorajskim = poz. 23421
ISBN 978-83-7409-718-5
1. Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo.
Grafika. Rzemiosło artystyczne
741.7(075.2)
b24143868
2. Wycinanki –
23230/2009
STEINMEYER, Martha.
Kolorowe zabawki z papieru : w załączeniu wzory do kopiowania / Martha Steinmeyer ; [tł. Adam Girzejowski]. – Kielce :
Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. – 30, [2] s., [2] k. tabl. złoż. :
il. kolor. ; 21 cm. – (”Jedność” dla Dzieci)
DOWDEN, Joe Francis.
Malowanie akwarelą : 50 łatwych projektów : podręcznik dla
początkujących / Joe Francis Dowden ; z ang. przeł. Marek
Czekański. – Warszawa : Bauer Weltbild Media - Klub dla
Ciebie, cop. 2009. – 124, [4] s. : il. kolor. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: ”The landscape painter’s essential handbook” 2007. 1316
publ. Klubu dla Ciebie.
Indeks.
ISBN 978-83-7404-974-0 : zł 29,90
1. Akwarela – technika – poradnik
Tyt. oryg.: ”Papier-Basteln bunt & kinderleicht” 2007. – Dla dzieci
od 3 lat.
ISBN 978-83-7442-886-6
1. Papieroplastyka – wydawnictwa dla dzieci 2. Roboty ręczne –
wydawnictwa dla dzieci 3. Zabawki – wydawnictwa dla dzieci
75.02(083.1)
b23897867
745.54:688.72/.73](02.025.2)(02.053.2)
b23956963
23225/2009
SZYMAŃSKA, Maria.
Miasto Gdańsk i jego sztuka : przewodnik dla dzieci po galerii
malarstwa gdańskiego. Cz. 1 / Maria Szymańska. – Gdańsk :
Muzeum Narodowe, [2009]. – 22, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.
FITTKAU, Ernestine.
Zabawne maski i kapelusze / Ernestine Fittkau ; [tł. Adam
Girzejowski]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. – 30,
[2] s., [2] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 21 cm. – (”Jedność” dla Dzieci)
Koniec tekstu na s. 3 okł.
ISBN 978-83-88669-53-8
1. Muzeum Narodowe (Gdańsk) – zbiory – wydawnictwa dla dzieci
2. Malarstwo (szt.plast.) – zbiory – Polska – wydawnictwa dla dzieci
3. Gdańsk (woj. pomorskie) – muzealnictwo – zbiory – wydawnictwa
dla dzieci
Tyt. oryg.: ”Lustige Maskien & H¨
ute” 2007. Na s. tyt.: W załączeniu
wzory do kopiowania. – Dla dzieci od 3 lat.
ISBN 978-83-7442-887-3
1. Maski – wydawnictwa dla dzieci 2. Papieroplastyka – wydawnictwa dla dzieci 3. Roboty ręczne – wydawnictwa dla dzieci
745.54:391](02.025.2)(02.053.2)
b23956902
23231/2009
75:069.5(438)](02.025.2)(02.053.2)
b24099077
23226/2009
LEJMAN, Beata (1964- ).
Philip Christian Bentum : malarz śląskiego baroku / Beata Lejman. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008. – 276 s., [80]
s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
23232/2009
SZYMAŃSKA, Maria.
Miasto Gdańsk i jego sztuka : przewodnik dla dzieci po galerii
malarstwa gdańskiego. Cz. 2 / Maria Szymańska. – Gdańsk :
Muzeum Narodowe, [2009]. – 23, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
34
Koniec tekstu na s. 3 okł.
ISBN 978-83-88669-58-3
1. Muzeum Narodowe (Gdańsk) – zbiory – wydawnictwa dla dzieci
2. Malarstwo (szt.plast.) – zbiory – Polska – wydawnictwa dla dzieci
3. Gdańsk (woj. pomorskie) – muzealnictwo – zbiory – wydawnictwa
dla dzieci
75:069.5(438)](02.025.2)(02.053.2)
b24099065
Bibliogr. s. 438-472. Indeks.
ISBN 978-83-88679-82-7
1. Muzyka – socjologia 2. Polityka – a muzyka
– metody
78.01:316.74:304.44:32
b23993042
23233/2009
U dołu okł.: VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego. Materiały z VII Sesji Naukowej ”Muzyka
Warmii i Mazur”, która odbyła się 30 maja 2008 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie.
ISBN 978-83-926917-0-9
1. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) – materiały konferencyjne 2.
Muzycy polscy – 19-20 w. – materiały konferencyjne 3. Pieśń chóralna (chór mieszany a capp.) – historia – Polska – 19-20 w. – materiały
konferencyjne 4. Pieśń patriotyczna polska – historia – 19-20 w. –
materiały konferencyjne 5. Warmia – muzyka – 19-20 w. – materiały
konferencyjne
Indeks.
ISBN 978-83-7009-792-9
1. Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673) – ikonografia – zbiory – katalog 2. Grafika europejska – 17-18 w. – katalog
3. Grafika europejska – zbiory – Francja – katalog 4. Grafika europejska – zbiory – Polska – katalog 5. Portrety – Polska – 17-18 w. –
katalog 6. Portrety – zbiory – Francja – katalog 7. Portrety – zbiory
– Polska – katalog
78.071.1A/Z:784.71](438)”18/19”(06)
b23581189
23234/2009
23238/2009
SUSKA, Katarzyna (1968- ).
O poezji i liryce wokalnej epoki modernizmu : Debussy, Szymanowski - inspiracje / Katarzyna Suska ; Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im.
Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2008.
– 143 s. : il. ; 25 cm.
DRUCH, Ryszard: Plastyczniak i plastusie = poz. 23108
KSIĘGA zabaw i aktywności = poz. 23251
ŁUKASIK, Stanisława.: Wesoła szkoła sześciolatka. = poz.
23271
Tekst częśc. fr.
Bibliogr. s. 139-140.
ISBN 978-83-7455-076-5
1. Debussy, Claude (1862-1918) – twórczość 2. Satie, Erik
(1866-1925) – twórczość 3. Szymanowski, Karol (1882-1937) – twórczość 4. Modernizm – muzyka 5. Pieśń (muz.) – historia – Francja
– 19-20 w. 6. Pieśń (muz.) – historia – Polska – 20 w. 7. Poezja francuska – historia – 19-20 w. 8. Poezja polska – historia – 19 w.
77 Fotografia i procesy pokrewne
LIS, Marcin.: Filmy w DivX = poz. 22927
NOWAKOWSKI, Wojciech.: Fonty, rastry, bitmapy w oprogramowaniu wspomagającym przygotowanie wydawnictw do
druku = poz. 22932
78.071.1A/Z:780.8:780.616](438:44)”18/19”:
821.162.1(091)-1”18”:821.133.1(091)-1”18/19”:784
b23995142
23239/2009
ŚNIEŻEK, Edward.
Historia chóru ”Halka” z Bąkowic w latach 1945-1970 / Edward
Śnieżek. – Namysłów : Namislavia, 2009. – 48 s. : il. ; 21 cm.
– (Reedycja Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej, ISSN 1895-8877 ; z. 9 (dawny 119))
78 Muzyka
KASZYCA, Edyta (1982- ).
Biała i czarna legenda Ryszarda Riedla / Edyta Kaszyca. –
Wyd. 2 poszerz. i uzup. – Katowice : ”Śląsk” Wydawnictwo
Naukowe, 2008. – 120, [1] s. : il. ; 21 cm.
Na s. przedtyt. odmienny tyt. serii: Reedycja Biblioteczki TMZN.
Bibliogr. s. 45.
ISBN 978-83-60537-20-6
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chór ”Halka” (Bąkowice) 2.
Chóry – Polska – 1944-1989 r. 3. Bąkowice (woj. opolskie) – muzyka
– organizacje – 1944-1989 r.
Bibliogr. s. 117-[121].
ISBN 978-83-7164-558-7
1. Riedel, Ryszard (1956-1994) – twórczość 2. Dżem (zespół muz.)
3. Muzyka rozrywkowa polska – historia – od 1944 r. 4. Piosenkarze
polscy – od 1944 r. 5. Poezja polska – historia – od 1944 r. 6. Zespoły
muzyczne – Polska – od 1944 r.
78.071.2A/Z:78.011.26](438)”1944/...”:
821.162.1(091)-1”1944/...”A/Z
b24146067
23237/2009
Patriotyczne i religijne źródła twórczości Feliksa Nowowiejskiego / pod red. Krzysztofa D. Szatrawskiego. – Barczewo :
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2008. – 108 s. : il. ;
21 cm.
WIDACKA, Hanna.
Piast na elekcyjnym tronie : Michał Korybut Wiśniowiecki w
grafice XVII i XVIII wieku ze zbiorów polskich i francuskich /
Hanna Widacka. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2009. –
140, [3] s. : il. ; 25 cm.
76.041.5(4)”16/17”:069.538(438:44)
b23897193
3. Socjotechnika
784:061.2A/Z](438)”19”
b23828183
23240/2009
WALECKI, Marian.
Zespół muzyczno-wokalny ”Wrzosy” : 1965-1985 / Marian Walecki. – Chełmża : [Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa], 2009. – 95 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
23235/2009
ŁUKASZEWSKI, Wojciech (1936-1978).
Muzyczne interludia : recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady / Wojciech Łukaszewski ; pod red. Marcina Tadeusza
Łukaszewskiego. – Warszawa : Musica Sacra Edition, 2009. –
289, [3] s., [15] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 83-915175-7-8
1. Wrzosy (zespół muz.) 2. Muzyka rozrywkowa polska – historia
– 1956-1989 r. 3. Zespoły muzyczne – Polska – 1956-1989 r.
78.011.26(438)”1956/1989”
b23804440
Dyskogr. W. Łukaszewskiego s. 267-269. Indeks.
ISBN 978-83-925220-4-1
1. Łukaszewski, Wojciech (1936-1978) – publicystyka 2. Kompozytorzy polscy – 1944-1989 r. – publicystyka 3. Krytyka muzyczna
polska – historia – 1944-1989 r. – publicystyka 4. Muzyka – historia –
1945-1989 r. – publicystyka 5. Publicystyka polska – 1944-1989 r.
23241/2009
GAŁĘSKA-TRITT, Jadwiga: Śpiewam solo i w zespole = poz.
23109
ŁUKASIK, Stanisława.: Wesoła szkoła sześciolatka. = poz.
23271
78.071.1A/Z:78.072](438)”1944/1989”:78.03”1945/1989”
b24075012
23236/2009
PĘKALA, Anna.: Ciągłość i zmiana w wychowaniu muzycznym jako proces historyczny na przykładzie XX stulecia =
poz. 23124
MASSAKA, Iwona (1968- ).
Muzyka jako instrument wpływu politycznego / Iwona Massaka. – Łódź : Wydawnictwo Ibidem, 2009. – 472 s. ; 23 cm.
TOMASZEWSKA, Maria.: Serce w plecaku = poz. 23348
35
791/792 Film. Teatr
PIECHÓWKA, Anna M.
Biografia teatrem pisana : (rzecz o Jadwidze Pożakowskiej) /
Anna M. Piechówka. – Lublin : Norbertinum Wydawnictwo
- Drukarnia - Księgarnia, 2009. – 128 s. ; 21 cm. – (Opracowania / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra
Dramatu i Teatru KUL)
BARAŃSKI, Andrzej (1941- ).
Barański : przewodnik Krytyki Politycznej : (wywiad rzeka) /
Piotr Marecki ; słowo wstępne Dorota Masłowska. – Warszawa
: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009. – 271, [1] s. ; 17 cm.
– (Przewodniki Krytyki Politycznej ; t. 12)
Zawiera dokumentację działalności artystycznej Jadwigi Pożakowskiej.
Bibliogr. s. 123-128.
ISBN 978-83-7222-378-4
1. Pożakowska, Jadwiga (1928-2006) – biografia 2. Scenografowie
polscy – biografie – od 1944 r. 3. Teatr polski – historia – od 1944 r.
Filmogr. s. 265-266.
ISBN 978-83-61006-56-5 : zł 29,90
1. Barański, Andrzej (1941- ) – publicystyka 2. Film polski – historia
– od 1980 r. – publicystyka 3. Literatura polska – adaptacje filmowe
– publicystyka 4. Literatura polska – historia – 20-21 w. – szkice 5.
Publicystyka polska – od 2001 r. 6. Reżyserzy polscy – od 1980 r. –
publicystyka
792.071A/Z:792.021/.024:929-052A/Z](438)”1944/...”
b23920476
23247/2009
791.071.1(438):821.162.1(091)]”1980/...”(047.53)A/Z
Marecki, Piotr (1976- ).
b24005459
23242/2009
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
BRANDO, Marlon (1924-2004).
Marlon Brando / rozmawia Lawrence Grobel ; przekł. Piotr
Pieńkowski. – Wyd. 2. – [Warszawa] : Axis Mundi, cop. 2008.
– 210 s. : il. ; 23 cm. – (O Sobie Samym)
JĘDRZEJEWSKA, Anna K.
Odwiedziny w domu Mikołaja Kopernika / [tekst Anna K.
Jędrzejewska ; oprac. red. Joanna Biela ; il. i oprac. graf. Małgorzata Wojnowska-Sobecka ; zdj. M. Kłosiński et al.]. – Toruń
: Muzeum Okręgowe, 2008. – 20 s., [2] k. tabl. złoż. : il. kolor. ;
21 cm.
Tyt. oryg.: ”Conversations with Brando” 1991.
Filmogr. s. 209-210.
ISBN 978-83-61432-01-2 : zł 39
1. Brando, Marlon (1924-2004) – publicystyka 2. Aktorzy – Stany
Zjednoczone – od 1945 r. – publicystyka 3. Film amerykański – historia – od 1945 r. – publicystyka 4. Publicystyka amerykańska – od
1945 r.
Opis wg okł. – Dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.
Bibliogr. s. 20.
ISBN 978-83-60324-21-9
1. Kopernik, Mikołaj (1473-1543) – wydawnictwa dla dzieci
i zabawy umysłowe – wydawnictwa dla dzieci
791.071.2(73)”1945/...”(047.53)A/Z
Grobel, Lawrence (1947- ).
b2394819x
793.7(02.025.2)(02.053.2):
[520/524:929-052A/Z](438)”14/15”(02.025.2)(0.053.2)
b24152742
23248/2009
23243/2009
KUTA, Tadeusz.
To jest nasza Ameryka czyli Krótka historia Teatru Naszego /
Tadeusz Kuta. – Michałowice : Teatr Nasz ; [Jelenia Góra] : Ad
Rem, 2009. – 151 s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm + dysk optyczny
(CD-ROM).
KWIATKOWSKI, Arkadiusz.
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek : poznaj
sekrety skutecznego i bezpiecznego wygrywania ! / Arkadiusz
Kwiatkowski. – Wyd. 4. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo
”Złote Myśli”, cop. 2008. – 108 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61719-08-3 (Ad Rem)
1. Kuta, Tadeusz – pamiętniki 2. Teatr Nasz (Piechowice) – pamiętniki 3. Aktorzy polscy – od 1989 r. – pamiętniki 4. Artyści kabaretowi polscy – od 1989 r. – pamiętniki 5. Pamiętniki polskie – od 1989 r.
6. Teatr polski – historia – od 1989 r. – pamiętniki 7. Piechowice (woj.
dolnośląskie) – Michałowice – teatr – od 1989 r. – pamiętniki
792.071.2A/Z:792.7:929-051A/Z](438)”1989/...”
b23952623
ISBN 978-83-7582-313-4
1. Totalizator – poradnik
794.9(083.1)
b24083951
23249/2009
Wielka księga klasycznych gier i zabaw / [tł. Magdalena Rykowska]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. – 143 s. :
il. kolor. ; 23 cm. – (”Jedność” dla Dzieci)
23244/2009
LACH, Mariusz (1970- ).
Kilka szkiców na temat amatorskiego teatru religijnego dziś
/ Mariusz Lach ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II. Katedra Dramatu i Teatru KUL. – Lublin : Norbertinum
Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2009. – 144 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: [Große Buch der Spiele-Klassiker : H¨
upfspiele,
W¨
urfelspiele, Fadenspiele, Knotenspiele, Gummitwist, Kartenspiele,
Murmelspiele] 2007. Na okł. podtyt.: klasy, kości, splatanie nici, wiązanie węzłów, guma, karty, kulki.
ISBN 978-83-7442-847-7
1. Gry i zabawy – wydawnictwa dla dzieci
ISBN 978-83-7222-363-0
1. Dramat polski – tematyka – 19-21 w. 2. Literatura katolicka –
historia – Polska – 19-21 w. 3. Teatr amatorski polski – historia – od
1989 r.
792.077(438)”1989/...”:821.162.1(091)-2”18/20”
b23920312
2. Gry
793.7+796.1/.2](02.025.2)(02.053.2)
b24081966
23250/2009
KSIĘGA zabaw i aktywności = poz. 23251
23245/2009
LINERT, Andrzej (1944- ).
Bernard Krawczyk i jego teatry : 55 lat na scenach Górnego
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego / Andrzej Linert. – Katowice :
”Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2008. – 224, [1] s. : il. ; 21 cm.
796/799 Sport
Księga zabaw i aktywności : leksykon rozwoju dziecka / [il.
Doris R¨
ubel ; tł. Adam Girzejowski, Ewa Martyna, Aldona
Szymaszek]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. – 335
s. : il. kolor. ; 24 cm.
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 160. Indeks.
ISBN 978-83-7164-563-1
1. Krawczyk, Bernard (1931- ) – biografia 2. Aktorzy polscy – biografie – od 1944 r. 3. Teatr polski – biografie – od 1944 r. 4. Dąbrowskie, Zagłębie – kultura – biografie – od 1944 r. 5. Śląsk, Górny –
kultura – biografie – od 1944 r.
Tyt. oryg.: ”Das große Ravensburger Buch der Kinder-Besch¨aftigung”
2006.
ISBN 978-83-7442-53-7
1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – poradnik 2. Gry i zabawy –
poradnik 3. Roboty ręczne – poradnik
791.071.2:929-052](438)”1944/...”A/Z:94(438).083/.084::008A/Z
b24154210
23246/2009
796.1:793.7:746:159.922.7
b23952477
36
23251/2009
UCZELNIANA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ
NAUKOWYCH AWF W KRAKOWIE (2008 ; Kraków).
Materiały Uczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AWF w Krakowie / pod red. Wiesława Chwały. – Kraków
: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha,
2008. – 104 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe / Akademia
Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
ISSN 0239-4839 ; nr 91)
CZERWIŃSKA, Eliza.
Szkolny słownik ortograficzny z zasadami pisowni oraz interpunkcji / Eliza Czerwińska, Magdalena Podracka-Wisskirchen, Jerzy Podracki ; red. nauk. Jerzy Podracki. – Ożarów
Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2009. – 478, [3] s.
; 20 cm.
Tyt. okł. i grzb.: Szkolny słownik ortograficzny.
ISBN 978-83-7626-607-7
1. Język polski – pisownia – materiały pomocnicze dla szkół
Język polski – pisownia – słownik
Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-89121-03-5
1. Biomechanika – materiały konferencyjne 2. Rehabilitacja
(med.) – materiały konferencyjne 3. Sport – antropologia – materiały konferencyjne
796.012:577.3:615.851.3](06)
b22718023
811.162.1’35’374(075.2/.3)
Podracka-Wisskirchen, Magdalena.; Podracki, Jerzy (1942- ).
b24173253
23252/2009
ISBN 978-83-7568-180-2
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci
Piotr.: Chuligaństwo stadionowe = poz.
811.111(07)
b23943294
OGÓLNOPOLSKA Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego: XLI Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego = poz.
23153
Opis wg teki.
Bibliogr. s. 7.
ISBN 978-83-7134-335-3
1. Czytanie – ćwiczenia i zadania 2. Język polski – ćwiczenia i
zadania 3. Pisanie – ćwiczenia i zadania
SOMATIC development, physical fitness and health status of
rural children and adolescents = poz. 23165
811.162.1(076):373.3.016:003-028.31
b24036365
STOSIK, Aneta.: Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie = poz. 22941
23257/2009
FLEISCHER, Michael (1952- ).
Konstrukcja rzeczywistości. 2 / Michael Fleischer. – Wrocław
: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, 2008. – 276 s. : il. ; 23 cm.
WIELKA księga klasycznych gier i zabaw = poz. 23250
ZE SPORTEM przez życie = poz. 23131
Bibliogr. s. 269-276.
ISBN 978-83-7432-443-4
1. Językoznawstwo kognitywne
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O
LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
81-119:81’37
b24008114
2. Semantyka
23258/2009
GRANATOWSKA, Halina (1937-1999).
Kak dela? 2 : podręcznik do języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych / Halina Granatowska, Irena Danecka. –
Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2009. –
155, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
APPEL, Magdalena.
Hocus Pocus 3 : podręcznik do języka angielskiego dla szkoły
podstawowej / Magdalena Appel, Joanna Zarańska ; [il. Wojciech Górski]. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne
PWN, dr. 2009. – 143, [1] s., [1] k. tabl. luzem : il. (w tym kolor.)
; 29 cm.
Na s. tyt. i okł.: Wydanie nowe.
1. Język rosyjski – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
811.161.1(075.3-021.66)
Danecka, Irena.
b23971538
Na okł.: Hocus Pocus 3 + zeszyt ćwiczeń : do nowej podstawy
programowej. – Dla kl. 3 szkoły podstawowej.
ISBN 978-83-7195-814-4
1. Język angielski – podręcznik dla szkół podstawowych 2. Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
23259/2009
GRANATOWSKA, Halina (1937-1999).
Kak dela? 2 : zeszyt ćwiczeń / Halina Granatowska, Irena Danecka. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN,
[2009]. – 56 s. : il. ; 29 cm.
811.111(075.2)
Na s. tyt. i okł.: Wydanie nowe.
ISBN 978-83-7195-667-6
1. Język rosyjski – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
Zarańska, Joanna.
23253/2009
BĄBA, Stanisław (1939- ).
Frazeologia polska : studia i szkice / Stanisław Bąba ; red.
nauk. Piotr Fliciński i Krzysztof Skibski. – Poznań : Wydawnictwo ”Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2009. – 459 s. ; 24 cm.
– (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza) (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej ; nr 40)
811.161.1(075.3-021.66)(076)
Danecka, Irena.
b23971629
23260/2009
GRZEGORCZYK, Marzena.
Nowa matura - język angielski : poziom podstawowy i rozszerzony : struktura i forma egzaminu, zasady i schemat oceniania, 12 pełnych zestawów egzaminacyjnych, podzielonych tematycznie wraz z kluczem odpowiedzi, 2 płyty CD ze ścieżką
dźwiękową, zawierające teksty do zadań / Marzena Grzegorczyk. – Wyd. 2. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo
Szkolne PWN, cop. 2009. – 377, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm +
2 dyski optyczne (CD). – (Nowa Matura, Nowe Możliwości :
nauka bez tajemnic) (ParkEdukacja)
Na książce zbędny ISSN czas.: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria
Językoznawcza.
Nota bibliogr. s. 457-459.
ISBN 978-83-61573-13-5
1. Język polski – frazeologia – szkice
811.162.1’373.7
b24150332
23256/2009
FILIPIAK-KUDASIK, Izabela.
Suwaki terapeutyczne : pociągi / Izabela Filipiak-Kudasik. –
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. – Teka (8, [24] s., [17]
k. tabl. luzem) : il. kolor. ; 31 cm.
GORĄCY, Alicja.: Widowisko sportowe - studium agresji =
poz. 23011
b23964479
23255/2009
Farm holidays = Wakacje na wsi / konsultacja merytoryczna
Danuta Zawadzka. – [Wrocław] : Siedmioróg, cop. 2009. – 30,
[1] s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Looney Tunes : English
junior)
BUBLEWICZ, Beata: Program przeciwdziałania poprzez
sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży = poz. 23106
CHLEBOWICZ,
23072
2.
23254/2009
37
ŁADA-GRODZICKA, Anna.
ABC książka sześciolatka. 3 / Anna Łada-Grodzicka, Danuta
Piotrowska ; [il. Marcin Bruchnalski et al.]. – Wyd. 6. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 80 s.,
[4] k. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-7446-889-3
1. Język angielski – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych 2. Matura (2005- )
811.111(075.3-021.66):37.091.27
b24115484
23261/2009
Opis wg okł.
ISBN 978-83-02-08842-1 (cz. 3)
ISBN 978-83-02-09660-0 (całość)
1. Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
JEZIŃSKI, Marek.
Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego / Marek Jeziński. – Toruń
: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
2009. – 149 s. ; 23 cm.
811.162.1:5](075.2)
Piotrowska, Danuta
Bibliogr. s. 135-149.
ISBN 978-83-231-2185-5
1. Jaruzelski, Wojciech (1923- ) – język 2. Język polski – socjologia – 1980-1989 r. 3. Język polski – stylistyka – 1980-1989 r. 4.
Mowy polskie – stylistyka – 1980-1989 r. 5. Polityka – język – Polska
– 1980-1989 r. 6. Propaganda – język – Polska – 1980-1989 r. 7. Stan
wojenny 1981-1983 r. w Polsce
b24133693
811.162.1’38:811.162.1’27:32.019.5(438)]”1980/1989”
b23990624
23262/2009
ISBN 978-83-02-08843-8 (cz. 4)
ISBN 978-83-02-09660-0 (całość)
1. Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
Język polski : nauka o języku dla klasy pierwszej gimnazjum.
Cz. 1 / Danuta Chwastniewska [et al.]. – Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2009. – 86, [2] s. : il. ; 24 cm.
811.162.1:5](075.2)
Piotrowska, Danuta
b24133607
U dołu okł.: Wersja zgodna z najnowszą podstawą programową.
ISBN 978-83-7420-142-1
1. Język polski – ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
811.162.1(075.3-021.64)(076)
b24136876
23269/2009
ŁUKASIK, Stanisława.
Wesoła szkoła sześciolatka. Cz. 3 / Stanisława Łukasik, Helena Petkowicz, Stanisław Karaszewski ; [il. Julia Burkacka,
Grzegorz Szumowski, Marek Szyszko]. – Wyd. 7. – Warszawa
: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 72 s., [9] k.
tabl., [17] k. tabl. luzem, [2] k. tabl. złoż. luzem : il. (gł. kolor.) ;
26 cm.
23263/2009
KAPTUR, Ewa.
Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych : (na
materiale poznańskich dzienników z roku 2001) / Ewa Kaptur.
– Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. – 302, [2] s. ; 21
cm.
Karty zadrukowane dwustronnie.
ISBN 978-83-02-08623-6 (cz. 3)
ISBN 978-83-02-09654-9 (całość)
1. Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
Bibliogr. s. 297-[304].
ISBN 978-83-7177-495-9 : zł 35
1. Gazeta Poznańska (1948- ) 2. Gazeta Wielkopolska (dodatek
do ”Gazety Wyborczej”) 3. Głos Wielkopolski (czasop.) 4. Gazety
polskie – język – od 2001 r. 5. Język polski – stylistyka – od 2001 r. 6.
Nekrologi – język – Polska – od 2001 r. 7. Poznań (woj. wielkopolskie)
– czasopisma – język – od 2001 r.
811.162.1’38:[050+070](438)”2001/...”
b24056170
23268/2009
ŁADA-GRODZICKA, Anna.
ABC książka sześciolatka. 4 / Anna Łada-Grodzicka, Danuta
Piotrowska ; [il. Marcin Bruchnalski et al.]. – Wyd. 6. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 78, [2]
s., [8] k. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
811.162.1:5](075.2)(076)
Petkowicz, Helena.; Karaszewski, Stanisław.
b2414325x
23270/2009
ŁUKASIK, Stanisława.
Wesoła szkoła sześciolatka. Cz. 4 / Stanisława Łukasik, Helena
Petkowicz, Stanisław Karaszewski ; [il. Julia Burkacka, Grzegorz Szumowski, Marek Szyszko]. – Wyd. 7. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 72 s., [20] k.
tabl. luzem : il. kolor. ; 26 cm.
23264/2009
KLEPUSZEWSKI, Wojciech.
Angielskie słownictwo tematyczne : ćwiczenia / Wojciech Klepuszewski ; Politechnika Koszalińska. – Wyd. 2 uzup. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
2009. – 88 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-02-08624-3 (cz. 4)
ISBN 978-83-02-09654-9 (całość)
1. Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
ISBN 978-83-7365-174-6
1. Język angielski – słownictwo – ćwiczenia i zadania dla szkół
wyższych
811.162.1:5:73/76:78](075.2)(076)
811.111’373(075.8)(076)
b24175560
MINISSI, Nullo (1921- ).
Najmniej przydatny zawód na świecie / Nullo Minissi ; z wł.
tł. Magdalena Bilińska ; Collegium Columbinum. – Napoli ;
Kraków : Collegium Columbinum, 2008. – 18 s. ; 21 cm.
Petkowicz, Helena.; Karaszewski, Stanisław.
b2414034x
23265/2009
Let’s go to school = Idziemy do szkoły / konsultacja merytoryczna Danuta Zawadzka. – [Wrocław] : Siedmioróg, cop.
2009. – 30, [1] s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Looney Tunes
: English junior)
ISBN 978-83-89973-82-5
1. Językoznawstwo – szkice
81
b22961215
ISBN 978-83-7568-182-6
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci
811.111(07)
b23935522
23272/2009
Mountain holidays = Poznaję góry / konsultacja merytoryczna Danuta Zawadzka. – [Wrocław] : Siedmioróg, cop.
2009. – 30, [1] s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Looney Tunes
: English junior)
23266/2009
LIPIŃSKA, Ewa.
Nie ma róży bez kolców : ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców : poziom średnio zaawansowany B1, B2 / Ewa Lipińska ; [Katedra Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu
Jagiellońskiego]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop.
2009. – 240 s. : il. ; 30 cm. – (Język Polski dla Cudzoziemców)
ISBN 978-83-7568-183-3
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci
811.111(07)
b23936551
23273/2009
My day = Mój dzień / konsultacja merytoryczna Danuta Zawadzka. – [Wrocław] : Siedmioróg, cop. 2009. – 30, [1] s., [1] k.
tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Looney Tunes : English junior)
Wstęp także ang., niem., ros.
ISBN 978-83-242-0878-4
1. Język polski – pisownia – ćwiczenia i zadania 2. Język polski –
poziom średnio zaawansowany – podręcznik dla cudzoziemców
811.162.1’35(076)
b24174695
23271/2009
ISBN 978-83-7568-172-7
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci
811.111(07)
b23961077
23267/2009
38
23274/2009
Odmienność kulturowa w przekładzie / pod red. Piotra Fasta
i Przemysława Janikowskiego ; przy współpr. Agaty Olszty. –
Katowice : ”Śląsk” Wydawnictwo Naukowe ; Częstochowa :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2008. – 258 s. ;
21 cm. – (Studia o Przekładzie, ISSN 1501-3296 ; nr 25)
Opis wg okł.
ISBN 978-83-02-09343-2 (cz. 2)
ISBN 978-83-02-09698-3 (całość)
1. Język polski – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 2.
Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci 3. Pisanie – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
Na książce także skrócony tyt. serii: Przekład. – Streszcz. ang., ros.
przy pracach.
ISBN 978-83-61425-20-5 (Wydaw. WSL)
1. Literatura – przekłady – szkice 2. Odmienność kulturowa –
szkice 3. Przekłady – teoria – szkice
81’25:82(091)::81’25:316.7
b24153850
811.162.1’35(075.2)(076)
b24140442
SOWIŃSKA, Anna.
ABC zeszyt sześciolatka : zaczynam pisać. Cz. 2 / [Anna Sowińska ; oprac. graf. Elżbieta Śmietanka-Combik]. – Wyd. 5. –
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 32
s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
23275/2009
Polska polityka językowa w Unii Europejskiej / pod red. Jacka
Warchali, Danuty Krzyżyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. – 339 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21
cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
ISSN 0208-6336 ; nr 2613)
Opis wg okł.
ISBN 978-83-02-09344-9 (cz. 2)
ISBN 978-83-02-09698-3 (całość)
1. Język polski – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 2.
Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci 3. Pisanie – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
Materiały z konf. nauk.: ”Polska polityka językowa wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, która odbyła się w ramach VI Forum
Kultury Słowa, 20-22 października 2005 r., Katowice.
ISBN 978-83-226-1753-3 : zł 40
1. Języki – polityka – Unia Europejska – materiały konferencyjne
2. Język polski – polityka – od 1989 r. – materiały konferencyjne
811.162.1:811(4-67)]”1989/...”(06)
b23586503
811.162.1’35(075.2)(076)
b24140454
23276/2009
Seria gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; ISSN 0239-6661 ; no
3051. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 239-245.
ISBN 978-83-229-2931-5 : zł 25
1. Język duński – słowotwórstwo 2. Język niemiecki – słowotwórstwo 3. Język duński – a język niemiecki – słowotwórstwo 4. Język
niemiecki – a język duński – słowotwórstwo 5. Nominacja (językozn.)
Tyt. grzb.: Polsko-szwedzkie zbliżenia.
ISBN 978-83-7432-422-9
1. Język polski – a język szwedzki – szkice 2. Język szwedzki – a
język polski – szkice 3. Poezja szwedzka – historia – 18-20 w. – szkice
4. Poezja szwedzka – przekłady polskie – szkice 5. Przekłady polskie
– historia – 20 w. – szkice 6. Polska – a Szwecja – szkice 7. Szwecja
– a Polska – szkice
811.112.2:811.113.4]’366
b2402451x
23282/2009
SYGNOWSKI, Paweł.
Niemieckie słówka : jak zapamiętać 200 niemieckich słów,
zwrotów i wyrażeń w 100 minut? / Paweł Sygnowski. – Wyd.
3. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo ”Złote Myśli”, cop.
2008. – 135 s. ; 21 cm.
811.113.6:811.162.1:821.113.6(091)(438)-1::81’25”19”:
821.113.6(091)-1”17/19”
b23399351
23277/2009
POPRAWA, Marcin.
Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego / Marcin Poprawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. –
312 s. ; 21 cm.
811.162.1’373”1989/...”:32
b24158550
23281/2009
STOPYRA, Janusz.
Nominale Derivation im Deutschen und im D¨anischen / Janusz Stopyra. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 245, [1] s. ; 24 cm. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 128)
Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku
/ pod red. Grażyny Barbary Szewczyk i Małgorzaty Płomińskiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2008. – 117, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 291-312.
ISBN 978-83-242-0894-4 : zł 44
1. Język polski – słownictwo – od 1989 r.
23280/2009
ISBN 978-83-7582-093-5
1. Język niemiecki – podręcznik
811.112.2:159.953](07)
b24031239
2. Mnemotechnika – podręcznik
23283/2009
SZAFRAŃSKI, Marceli.
Deutsch f¨
ur Zahnmediziner : podręcznik / Marceli Szafrański.
– Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. – 278
s. : il. ; 23 cm + 2 dyski optyczne (CD-ROM).
2. Polityka – język
23278/2009
U góry okł.: Stomatologia. – Tekst częśc. pol.
Bibliogr. s. 277-278.
ISBN 978-83-200-3924-5
1. Język niemiecki – podręcznik akademicki 2. Stomatologia – terminologia – podręcznik akademicki
Słowo, tekst, czas IX : człowiek w przestrzeni słownika i tekstu
: materiały IX międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin, 8-10 listopada 2007 r.) / pod red. Michaiła Aleksiejenki i
Mirosławy Hordy ; Komisja Frazeologii Słowiańskiej Międzynarodowego Komitetu Slawistów [et al.]. – Szczecin : Print
Group, 2008. – [2], 648 s. ; 24 cm.
811.112.2(075.8):616.31
b23935480
23284/2009
Tekst częśc. ang., ros, ukr.
Bibliogr. wybranych prac nauk. prof. Jeleny Samojłowny Kubriakowej s. 641-648 i bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-61350-31-6
1. Kubrˆakova, Elena Samojlovna (1927- ) – księga pamiątkowa 2.
Język – a kultura – materiały konferencyjne 3. Język angielski – materiały konferencyjne 4. Języki słowiańskie – materiały konferencyjne
5. Językoznawstwo kognitywne – materiały konferencyjne 6. Leksykografia – materiały konferencyjne 7. Literatury słowiańskie – tematyka – materiały konferencyjne
SZWABE, Joanna.
Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze : ujęcie pragmatyczno-kognitywne / Joanna Szwabe. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, cop.
2008. – 151 s. : il. ; 24 cm. – (Umysł : prace z filozofii i kognitywistyki)
811.16:811.111:81-119:81’374:008:821.16(091)](06)(082.1)
b23586606
23279/2009
81-119
b24077562
SOWIŃSKA, Anna.
ABC zeszyt sześciolatka : zaczynam pisać. Cz. 1 / [Anna Sowińska ; oprac. graf. Elżbieta Śmietanka-Combik]. – Wyd. 5. –
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 32
s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Świat Słowian w języku i kulturze. 8, Językoznawstwo - morfologia, składnia, semantyka / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Joanny Misiukajtis ; Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Print Group,
2007. – 233, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 141-147.
ISBN 978-83-232-1851-7
1. Językoznawstwo kognitywne
39
23285/2009
Tekst częśc. ang., fr., niem., ros.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-61350-07-1
1. Języki słowiańskie – gramatyka 2. Języki słowiańskie – słownictwo 3. Semantyka lingwistyczna
RATAJCZAK, Cecylia.: Język polski między nami słuchaczami
dla klasy pierwszej gimnazjum = poz. 23127
811.16’36/’37
b23446110
TA NASZA młodość... = poz. 23130
SCHWARTZ, Geoffrey.: Phonology for the listener and language learner = poz. 23128
23286/2009
Świat Słowian w języku i kulturze. 8, Językoznawstwo - leksykologia, frazeologia / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i
Agnieszki Krzanowskiej ; Uniwersytet Szczeciński, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. – Szczecin : Print Group, 2007. –
308 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Tekst częśc. ang., niem., ros.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-61350-35-4
1. Języki słowiańskie – frazeologia
nictwo 3. Semantyka lingwistyczna
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
GAWARECKA, Anna.
Wygnańcy ze światów minionych : o czeskich dekadentach
/ Anna Gawarecka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe im.
Adama Mickiewicza, 2007. – 278, [1] s. ; 24 cm. – (Filologia Słowiańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ISSN 1429-7612 ; nr 21)
2. Języki słowiańskie – słow-
811.16’373.7:811.16’374:81’37
b23532798
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 268-275.
ISBN 978-83-232177-9-4
1. Literatura czeska – historia – 19 w.
czeska
23287/2009
Świat Słowian w języku i kulturze. 9, Językoznawstwo - semantyka, pragmatyka, kognitywizm / pod red. nauk. Ewy
Komorowskiej i Anny Porchawki-Mulickiej ; Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin :
Print Group Daniel Krzanowski, 2008. – 206 s., [1] k. tabl. : il.
kolor. ; 24 cm.
Tekst częśc. ang., ros.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60903-74-2
1. Języki słowiańskie 2. Językoznawstwo kognitywne
matyka lingwistyczna 4. Semantyka lingwistyczna
811.16’37:81-119
b23818293
821.162.3(091)”18”
b24153564
3. Prag-
Streszcz. ang.
Indeks.
ISBN 978-83-232-1959-0
1. Borowski, Tadeusz (1922-1951) – twórczość 2. Gombrowicz, Witold (1904-1969) – twórczość 3. Różewicz, Tadeusz (1921- ) – twórczość 4. Literatura polska – tematyka – 20-21 w. 5. Nihilizm – w
literaturze polskiej – historia
23288/2009
821.162.1(091)”19/20”A/Z
b24152468
Opis wg okł.
ISBN 978-83-60415-88-7 : zł 21,90
1. Język angielski – poziom zaawansowany – podręcznik
23289/2009
Bibliogr. s. 273-300. Indeks.
ISBN 978-83-233-2714-1 : zł 29,90
1. Heine, Heinrich (1797-1856) – twórczość 2. Ciało ludzkie w literaturze – Niemcy – 19 w. 3. Proza niemiecka – tematyka – 19 w.
821.112.2(091)-3”18”A/Z
b23980394
Dla gimnazjalistów, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego,
lub dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie biegłości
językowej A2.
ISBN 978-83-7446-960-9
1. Język niemiecki – podręcznik dla gimnazjów 2. Język niemiecki
– podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
23294/2009
MACHNICKA, Violetta.
Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach / Violetta Machnicka.
– Siedlce : [s.n.], 2009 (Siedlce : Sprint). – 38 s. : il. ; 21 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 32-36.
1. Prus, Bolesław (1847-1912). Lalka 2. Prus, Bolesław (1847-1912) –
a Siedlce (woj. mazowieckie) 3. Powieść polska – historia – 19 w. 4.
Siedlce (woj. mazowieckie) – 19-20 w. 5. Siedlce (woj. mazowieckie)
– kultura – 19 w.
23290/2009
Wielki słownik niemiecko-polski / [zespół aut. Dominika Janus et al. ; słownictwo specjalistyczne Damian Flisak et al.]. –
Poznań : Wydawnictwo LektorKlett , cop. 2007. – XVIII, 1275
s. ; 29 cm. – (Pons)
821.161.2(091)-3”18”A/Z:94(438).071::008”18/19”A/Z
b24143637
23295/2009
MATT, Peter von (1937- ).
Intryga : teoria i praktyka podstępu w literaturze / Peter von
Matt ; przeł. Izabela Sellmer, Arkadiusz Żychliński. – Warszawa : Prószyński Media, 2009. – 414, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7429-384-6 : zł 149
1. Słownik niemiecko-polski
811.112.2::811.162.1]’374
b20426033
23293/2009
JAŚTAL, Katarzyna.
K¨
orperkonstruktionen in der fr¨
uhen Prosa Heinrich Heines
/ Katarzyna Jaśtal. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2009. – 307, [1] s. ; 24 cm.
WACHOWSKA, Halina.
Sagen und Legenden der DACHL-L¨ander = Podania i legendy krajów niemieckojęzycznych / Halina Wachowska. –
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2009. – 32 s. : il.
; 29 cm.
811.112.2(075.3)
b24104218
23292/2009
JANUSZKIEWICZ, Michał (1969- ).
Horyzonty nihilizmu : Gombrowicz, Borowski, Różewicz /
Michał Januszkiewicz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. – 383 s. ; 25 cm.
– (Filologia Polaska [!] / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 108)
TREGER, Anna.
Angielski : słownictwo dla zaawansowanych / [aut. Anna Treger ; red. Marta Kosińska, Karolina Kostrzębska]. – Warszawa
: Wydawnictwo Edgard, 2009. – 143 s. ; 24 cm.
811.111(07)
b23888520
2. Modernizm – literatura
23291/2009
Tyt. oryg.: ”Die Intrige : Theorie und Praxis der Hinterlist” 2006.
Indeks.
ISBN 978-83-7648-100-5 : zł 49,90
1. Kłamstwo – w literaturze – historia 2. Literatura – tematyka
CYGAN, Stanisław: Na świętokrzyskim gwarowym gościńcu
= poz. 23326
INTERNACIA Medicinista Esperanto-Kongreso: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso, 13-18.07.2008 j., Krakovo
- Pollando = poz. 23159
82(091)
b24010856
23296/2009
MORAWIEC, Arkadiusz.
Seweryna Szmaglewska (1916-1992) : bibliografia / Arkadiusz
Morawiec. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – 82 s. ; 21 cm.
KANIEWSKI, Jerzy.: Koncepcja egzaminu maturalnego a
kształcenie polonistyczne = poz. 23115
NOWA matura - język polski = poz. 23298
40
RATAJCZAK, Cecylia.: Język polski między nami słuchaczami
dla klasy pierwszej gimnazjum = poz. 23127
Indeksy.
ISBN 978-83-7405-241-2
1. Szmaglewska, Seweryna (1916-1992) – bibliografia 2. Literatura
polska – 20 w. – bibliografia 3. Literatura polska – historia – 20 w. –
bibliografia
821.162.1(091)”19”A/Z:012A/Z:016
b20320553
SŁOWO, tekst, czas IX = poz. 23279
SUSKA, Katarzyna: O poezji i liryce wokalnej epoki modernizmu = poz. 23239
23297/2009
Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów
literackich, czytanie ze zrozumieniem : zasady nowej matury
z języka polskiego, przykłady analiz i interpretacji, modelowe
odpowiedzi, testy czytania ze zrozumieniem i tabele punktacji
: poziom rozszerzony / Aleksandra Juranek [et al.]. – Warszawa
; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2009. – 189,
[3] s. : il. ; 25 cm. – (Nowa Matura, Nowe Możliwości : nauka
bez tajemnic) (ParkEdukacja)
ABERCROMBIE, Joe.
Samo ostrze / Joe Abercrombie ; [tł. Jan Kabat]. – Warszawa :
ISA, 2008. – 574, [1] s. ; 21 cm. – (Pierwsze prawo / Joe Abercrombie ; ks. 1)
Bibliogr. s. 189.
ISBN 978-83-262-0410-4
1. Język polski – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych 2. Matura (2005- )
821.111-3
b24223062
82-1/-9 Literatura piękna
Tyt. oryg.: ”The blade itself ” 2006, tyt. oryg. cyklu: [The first law].
ISBN 978-83-7418-213-3 : zł 39,90
1. Powieść angielska – 21 w.
821.162.1(091):82(091):811.162.1](075.3-021.66):37.091.27
b24107700
23298/2009
SUGIERA, Małgorzata (1958- ).
Inny Szekspir / Małgorzata Sugiera. – Kraków : Księgarnia
Akademicka, 2009. – 275, [5] s. ; 21 cm. – (Interpretacje Dramatu
; 38)
Nota bibliogr. s. 269. Indeks.
ISBN 978-83-7188-026-1
1. Shakespeare, William (1564-1616) – twórczość
ski – historia – 16-17 w.
Tyt. oryg.: Death of a salaryman, 2007.
ISBN 978-83-7495-714-4 : zł 34,99
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b24147060
2. Dramat angiel-
821.111(091)-2”15/16”A/Z
b24086253
23299/2009
` la recherche de Peter Pan” 2007. Na książce pseud.
Tyt. oryg.: ”A
aut., nazwa: Bernard Cosendai.
ISBN 978-83-237-3619-6 : zł 75
1. Komiksy
821.133.1(494)-91
b24181535
Tekst częśc. niem., ros.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-61350-04-0
1. Literatury europejskie – historia – 16-20 w.
23300/2009
Tyt. oryg.: ”A guide to the birds of East Africa” 2008.
ISBN 978-83-7495-703-8 : zł 29,99
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b24147114
2. Rozpacz – w literaturze –
82(091)
b24164562
23306/2009
FRISCH, Max (1911-1991).
Sinobrody / Max Frisch ; wybór i przekł. Krzysztof Jachimczak
; posł. Krzysztof Zanussi. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 2009. – 352, [4] s. ; 20 cm.
23301/2009
WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz (1957- ).
Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język / Kazimierz
Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman.
– Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. – 215, [1] s. ; 24 cm. – (Edukacja Medialna :
podręcznik akademicki)
Tyt. oryg. opowiadania tytułowego: ”Blaubart” 1982.
ISBN 978-83-08-04359-2 : zł 38
1. Opowiadanie szwajcarskie – 20 w.
821.112.2(494)-3
b24170227
Bibliogr. s. 204-209. Indeks.
ISBN 978-83-7644-015-6 : zł 29
1. Publicystyka – rodzaje i gatunki – podręcznik akademicki
23307/2009
GEDDES, Anne (1957- ).
Kwiaty dla Ciebie / zdj. Anne Geddes ; [tł. Magdalena Zamora].
– Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2008. – [42] s. :
il. kolor. ; 17 cm.
82(091)-92(075.8)
Kaliszewski, Andrzej (1954- ); Furman, Wojciech (1946- ).
b24164720
23305/2009
DRAYSON, Nicholas.
Przewodnik po królestwie ptaków Afryki Wschodniej : powieść / Nicholas Drayson ; przeł. Mirosław Jabłoński ; [il. Robert Dzwonkowski]. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2009. – 230, [2] s. : il. ; 21 cm.
TOMKOWSKI, Jan (1954- ).
Ciemne skrzydła Ikara : o rozpaczy / Jan Tomkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2009. – 437, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-244-0094-2 : zł 39,90
1. Literatura – tematyka – szkice
historia – szkice
23304/2009
COSEY (1950- ).
W poszukiwaniu Piotrusia Pana / Cosey ; [przekł. z jęz. fr. Maria Mosiewicz]. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska,
cop. 2009. – 135, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Klub Świata Komiksu
; album 632) (Plansze Europy)
Świat Słowian w języku i kulturze. 8, Literaturoznawstwo /
pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Doroty Dziadosz ; Uniwersytet Szczeciński, [Szczecińskie Towarzystwo Naukowe].
– Szczecin : Print Group, 2007. – 169 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ;
24 cm.
821(4)(091)”15/19”
b23403901
23303/2009
CAMPBELL, Fiona (1974- ).
Ta firma to całe moje życie : śmierć salarymana / Fiona Campbell ; przeł. Wojciech Górnaś. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2009. – 477, [3] s. ; 21 cm.
23302/2009
Tyt. oryg.: Flowers, petals and poesies, 2006.
ISBN 978-83-7424-479-4
1. Aforyzmy – antologia 2. Kwiaty w literaturze
tologia
BARAŃSKI, Andrzej: Barański = poz. 23242
KASZYCA, Edyta: Biała i czarna legenda Ryszarda Riedla =
poz. 23235
82-84:82-1](082.2)
b23987984
LACH, Mariusz: Kilka szkiców na temat amatorskiego teatru
religijnego dziś = poz. 23245
3. Poezja – an-
23308/2009
JODOROWSKY, Alexandro (1929- ).
Broń Metabarona / [scen. Alexandro Jodorowsky, rys. Travis
Charest i Zoran Janjetov ; przekł. z jęz. fr. Wojciech Birek]. –
Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2009. – 59, [1] s. : il.
kolor. ; 29 cm. – (Klub Świata Komiksu ; album 634)
ODMIENNOŚĆ kulturowa w przekładzie = poz. 23275
POLSKO-SZWEDZKIE zbliżenia w literaturze, kulturze i języku = poz. 23277
41
MUTIUS, Dagmar von (1919-2008).
Za oknem nocny wiatr : z teki minionych lat / Dagmar von
Mutius. Dzieciństwo na Śląsku 1872-1885 : wspomnienia ojca
Gerharda von Mutiusa ; red. Agnieszka Naremska-Leineweber i Maciej Zalewski ; posł. Agnieszka Leineweber. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, 2008. – 151, [2] s. ; 21 cm. – (Poetae Silesiae)
Tyt. oryg.: ”Les armes du Meta-Baron” 2008.
ISBN 978-83-237-3606-6 : zł 35
1. Komiksy
821.133.1-91
Charest, Travis (1969- ).; Janjetov, Zoran.
b2418164x
23309/2009
KAZANTZAKIS, Nikos (1885-1957).
Grek Zorba / Nikos Kazantzakis ; przeł. Nikos Chadzinikolau.
– Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza,
2009. – 382, [2] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: [Draussen der Nachtwind : aus d. Mappe d. Jahre] 1985,
tyt. oryg. pracy współwyd.: [Kindheit in Schlesien 1872-1885 : Erinnerungen des Vaters Gerhard von Mutius].
ISBN 978-83-7432-353-6
1. Mutius, Gerhard von (1872-1934) – pamiętniki 2. Opowiadanie niemieckie – 20 w. 3. Pamiętniki niemieckie – 19 w. 4. Szkice
literackie niemieckie – 20 w. 5. Śląsk – 19 w. – pamiętniki
Tyt. oryg.: ”Vios kai politeia tou Alex¯ı Zormpa”.
ISBN 978-83-7495-666-6 : zł 39,99
1. Powieść grecka – 20 w.
821.14’06-3
b24168427
821.112.2-3/-4+[94(438).07A/Z:94(430)A/Z:929-051A/Z]”18”
b22927384
23317/2009
23310/2009
KENT, Kathleen (1953- ).
Córka heretyczki / Kathleen Kent ; z jęz. ang. przeł. Katarzyna
Petecka-Jurek. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2009.
– 252, [1] s. ; 21 cm.
PAWEL, Rebecca (1977- ).
Prawo powrotu / Rebecca Pawel ; z ang. przeł. Ewa Penksyk-Kluczkowska. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2008.
– 324, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”The heretic’s daughter” 2008.
ISBN 978-83-7508-152-7 : zł 32
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b2400019x
Tyt. oryg.: ”Law of return” 2004.
ISBN 978-83-7508-070-4 : zł 29,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b23991847
23311/2009
KING, Stephen (1947- ).
Cmętarz zwieżąt / Stephen King ; przeł. Paulina Braiter. –
Warszawa : Prószyński Media, 2009. – 420, [4] s. ; 20 cm.
STEPHENSON, Neal.
Zamieć / Neal Stephenson ; [tł. Jędrzej Polak]. – Wyd. 3. –
Warszawa : ISA, 2009. – 443, [3] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Pet sematary” 1983.
ISBN 978-83-7648-124-1 : zł 32
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b24009714
Tyt. oryg.: ”Snow crash” 1992.
ISBN 978-83-7418-228-7 : zł 29,90
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b24181833
23312/2009
KING, William (1959- ).
Wieża węży / William King ; [tł. Marta Koniarek]. – Warszawa
: ISA, 2007. – 302 s. ; 21 cm. – (Trylogia Terrarchów / William
King)
Tyt. oryg.: The Mean Season, 2005, tyt. oryg. cyklu: ”Fables”. – Tylko
dla dorosłych.
ISBN 978-83-237-2557-2 : zł 45
1. Komiksy
23313/2009
MAYLE, Peter (1939- ).
Hotel Pastis / Peter Mayle ; przeł. Zofia Zinserling. – Warszawa
: Prószyński Media, 2009. – 303, [1] s. ; 20 cm.
821.111(73)-91
Buckingham, Mark.; Akins, Tony.
Tyt. oryg.: ”Hotel Pastis” 1993.
ISBN 978-83-7648-120-3 : zł 29,90
1. Powieść angielska – 20 w.
821.111-3
b2401056x
b24181420
23314/2009
Tyt. oryg.: ”Carpentaria” 2006.
ISBN 978-83-7278-360-8 : zł 39
1. Powieść australijska – 21 w.
821.111(94)-3
b24134752
Tyt. oryg.: ”Surrender none” 1990, tyt. oryg. cyklu: [The legacy of
Gird].
ISBN 978-83-7418-175-4 : zł 34,90
1. Powieść amerykańska – 20 w.
23321/2009
821.162.1-1/-9 Literatura polska
BĄKOWSKI, Adam Tadeusz (1955- ).
Ziemia pod stopami / Adam Tadeusz Bąkowski. – Wrocław :
Studio Graphito, 2009. – 45 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; ser. 17, (1))
23315/2009
MORTIMER, Carole.
Małżeństwo z milionerem / Carole Mortimer ; [tł. Małgorzata
Fabianowska]. – Toronto ; Warszawa [etc.] : Arlekin - Wydawnictwo Harlequin Enterprises, 2009. – 154 s. ; 17 cm. – (Światowe Życie. Extra, ISSN 1899-9212 ; nr 10 05/09)
ISBN 83-89898-48-9
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b24168841
Tyt. oryg.: ”The billionaire’s marriage bargain” 2007. ISSN i numeracja serii gł. 1733-9766 ; 165.
ISBN 978-83-238-6107-2 : zł 7,99
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b24115034
23320/2009
WRIGHT, Alexis (1950- ).
Karpentaria / Alexis Wright ; tł. Krzysztof Puławski. – Poznań
: Harbor Point Media Rodzina, cop. 2009. – 501, [3] s. ; 20 cm.
MOON, Elizabeth (1945- ).
Bez wyrzeczenia / Elizabeth Moon ; [tł. Jerzy Marcinkowski].
– Warszawa : ISA, 2008. – 462, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Dziedzictwo
Girda / Elizabeth Moon ; ks. 1)
821.111(73)-3
b2422487x
23319/2009
WILLINGHAM, Bill.
Cztery pory roku / Bill Willingham - scen., Mark Buckingham,
Tony Akins - rys. ; Steve Leialoha, Jimmy Palmotti - tusz ; [tł.
Krzysztof Uliszewski]. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont
Polska, cop. 2009. – 166, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm. – (Baśnie / Bill
Willingham ; 5) (Klub Świata Komiksu ; album 635)
Tyt. oryg.: The serpent tower, 2006.
ISBN 978-83-7418-149-5 : zł 29,90
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b2422506x
23318/2009
23322/2009
BETLEJ, Bronisława (1928- ).
Santo subito / Bronisława Betlej. – Jedlicze : ”Splast” - Zakład
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, 2008. – 74 s. : il. (w tym
kolor.) ; 29 cm.
23316/2009
42
ISBN 978-83-917798-8-0
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – w literaturze polskiej
polska – 21 w.
821.162.1-1:929-052A/Z
b23491632
ISBN 978-83-7273-346-7
1. Poezja polska – 21 w.
2. Poezja
821.162.1-1
b24169900
23323/2009
JASTRZĄB, Jadwiga Małgorzata (1948- ).
Zamyślenia / Jadwiga Małgorzata Jastrząb. – Starachowice :
U.P.Z.P. ”Dorand” T. S. Cisek, cop. 2009. – 76 s. : il. ; 19 cm.
BRODA, Marzena (1966- ).
Prawo brzoskwinki do gromu / Marzena Broda. – Mikołów
: Instytut Mikołowski, 2008. – 95, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka
Arkadii - pisma katastroficznego ; t. 30)
ISBN 978-83-61347-60-6
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b24169213
ISBN 978-83-60949-36-8
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23942976
ISBN 978-83-7611-280-0
1. Szkice literackie polskie – 20-21 w.
821.162.1-4
b24175705
ISBN 978-83-60943-05-2 (ZLP)
1. Poezja polska – 21 w.
23325/2009
16 poz. z cyklu poezji. Na s. red. błędnie przypisany ISBN.
ISBN 978-83-60478-50-9
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – w literaturze polskiej 2. Poezja
polska – 21 w.
821.162.1-1:929-052A/Z
b24171050
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 131-132.
ISBN 978-83-60145-61-6 : bezpł.
1. Język polski – dialekty i regionalizmy – słownik 2. Literatura
ludowa polska – 21 w. 3. Kielce (woj. świętokrzyskie ; okręg) – język
– słownik
ISBN 978-83-7574-112-4 : zł 24,99
1. Powieść polska – 21 w.
23326/2009
821.162.1-3
b24164604
ISBN 978-83-7574-116-2
1. Powieść polska – 21 w.
23327/2009
821.162.1-3
b24164513
FALKIEWICZ, Andrzej (1929- ).
Takim ściegiem : zapisy z lat 1974-1976, przepisane w 1986,
przeczytane w 2008 / Andrzej Falkiewicz. – Wrocław : Biuro
Literackie, 2009. – 268, [4] s. : err. ; 23 cm. – (Proza ; 4)
ISBN 978-83-7273-242-2
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b24157740
23328/2009
FRANCZAK, Jerzy (1978- ).
Nieludzka komedia / Jerzy Franczak. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. – 166, [2] s. ; 20 cm.
23337/2009
MELSKI, Władek (1941- ).
Łkanie serca / Władek Melski. – Narol ; [Zamość : Abacus J.
Stankiewicz, A. Kopciowski], 2009. – 102 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-08-04378-3 : zł 29,90
1. Powieść polska – 21 w.
ISBN 978-83-61882-20-6
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b24171384
23329/2009
Fraszki o Śremie : Śrem się śmieje : satyrykon 2009. – Śrem
: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego, 2009. – [40] s. : il. kolor. ; 21 cm.
23338/2009
MIARKA, Karol (1825-1882 ; sr).
Petronela : pustelnica z Góry św. Anny : historia jej żywota
/ przez Karola Miarkę spisana ; [ryc. Kazimierz Zdrzałek]. –
Wrocław : Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2009.
– 231 s. : il. ; 16 cm. – (Biblioteka Sanktuarium Góra Świętej
Anny ; 2)
ISBN 978-83-927807-1-7
1. Fraszka – 21 w. – antologia 2. Fraszka – konkursy i festiwale –
od 2001 r. 3. Śrem (woj. wielkopolskie) – w literaturze
821.162.1-193(082.2)(079)
b23950365
23336/2009
MAZUR, Monika (1971- ).
Legenda o świętym chaosie / Monika Mazur. – Kielce : Oficyna
Wydawnicza Ston 2, 2008. – 100 s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
ISBN 978-83-60602-80-5 : zł 34
1. Szkice literackie polskie – 20 w.
821.162.1-3
b24170185
23335/2009
KOSSAKOWSKA, Maja Lidia (1972- ).
Pamięć umarłych / Maja Lidia Kossakowska ; il. Dominik Broniek. – Lublin : Fabryka Słów, 2009. – 205, [3] s. : il. ; 20 cm.
– (Upiór południa / Maja Lidia Kossakowska ; 2) (Bestsellery
Polskiej Fantastyki)
ISBN 83-89898-49-7 (Studio Graphito)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-4
b2406175x
23334/2009
KOSSAKOWSKA, Maja Lidia (1972- ).
Czerń / Maja Lidia Kossakowska ; il. Dominik Broniek. – Lublin
: Fabryka Słów, 2009. – 229, [11] s. : il. ; 20 cm. – (Upiór południa
/ Maja Lidia Kossakowska ; 1) (Bestsellery Polskiej Fantastyki)
ELMANOWSKA, Barbara (1981- ).
Tę drogerię mam po drodze / Barbara Elmanowska. – Oborniki Śląskie : Studio Graphito ; Wrocław : na zlecenie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oddział, 2009. – 37, [2] s. ; 20 cm. –
(Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich ; ser. 17, (2))
821.162.1-1
b24168865
23333/2009
KAŁUŻA, Henryk (1951- ).
Amen / Henryk Kałuża. – Nysa ; Nowa Ruda : Wydawnictwo
”Maria”, 2008. – 89 s. : il. ; 21 cm.
CYGAN, Stanisław.
Na świętokrzyskim gwarowym gościńcu : pogwarki, słowniczek / Stanisław Cygan. – Kielce : Wydawnictwo Świętokrzyskie ”Elipsa” Krzysztof Śliwa, 2008. – 136 s. ; 21 cm.
821.162.1-1/-9:398.2:811.162.1’282’374
b24180701
23332/2009
JERZYNA, Zbigniew (1938- ).
Katalog życia i śmierci albo przygody pojęć / Zbigniew Jerzyna. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. –
176 s. ; 21 cm.
23324/2009
CYBULSKA, Anna (1968- ).
Wyspy wyobraźni / Anna Cybulska ; [il. Roman Kaczmarek].
– Bydgoszcz : Sprint : Związek Literatów Polskich. Oddział
Bydgosko-Toruński, 2009. – 99, [4] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka
”Tematu” ; nr 26)
821.162.1-1
b24159347
23331/2009
ISBN 978-83-60791-90-5
1. Korzeniowska, Petronela (17..-1811) – w literaturze polskiej
Powieść polska – 21 w.
23330/2009
JACH, Elżbieta (1949- ).
W cieniu wikliny / Elżbieta Jach. – Kielce : OW ”Ston 2”, 2009.
– 38, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm. – (”Liście”)
821.162.1-3:929-052A/Z
b24138952
43
2.
23339/2009
MIERNIK, Ryszard (1929- ).
Skalniak świętokrzyski : wiersze i rzeźby / Ryszard Miernik ;
Lennart Thulander zdj. – Kielce : Związek Literatów Polskich.
Oddział : Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2008. – 140, [1] s. : il.
(w tym kolor.) ; 22 cm.
ISBN 978-83-60423-14-1 (FS)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23948899
TOMASZEWSKA, Maria.
Serce w plecaku : pieśni i piosenki każdego Polaka / Maria
Tomaszewska ; [il. Agnieszka ”Teya” Skulska]. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. – 91, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7273-266-8 (”Ston 2”)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b24157648
23340/2009
Bibliogr. s. [92].
ISBN 978-83-7134-300-1
1. Muzyka – nauczanie początkowe – scenariusze zajęć 2. Nauczanie zintegrowane – scenariusze zajęć 3. Piosenka – teksty 4.
Wychowanie patriotyczne – przedszkola – scenariusze zajęć 5. Wychowanie patriotyczne – szkoły podstawowe – scenariusze zajęć
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. MARII
PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ (16 ; 2009 ; Katowice).
Hymnem, obelgą, przysięgą, szeptem... : wiersze nagrodzone
i wyróżnione w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im.
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. – Katowice : Wydawnictwo MDK ”Szopienice-Giszowiec”, 2009. – 25, [3] s. ; 22 cm.
821.162.1-1:784.71:37.035:373.2.016:373.3.016.046-021.64:78
b24017772
23348/2009
WERSTIN, Eugeniusz (1921-2006).
Herold : opowieść o Janie Chrzcicielu / Eugeniusz Werstin. –
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2009. – 237, [3] s. ; 20
cm. – (Feniks)
Na okł. podtyt.: XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-925452-3-1
1. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (16 ; 2009 ; Katowice) – laureaci 2. Poezja polska – 21 w. –
antologia 3. Poezja polska – konkursy i festiwale – od 2001 r.
821.162.1-1(079)(082.2)
b23493628
ISBN 978-83-211-1853-6
1. Jan Chrzciciel (św.) – w literaturze polskiej
21 w.
23341/2009
821.162.1-3:929-052A/Z
b23951230
PRZYBOŚ, Uta (1956- ).
A tu tak / Uta Przyboś. – Kielce : Oficyna Wydawnicza ”Ston
2”, 2009. – 138, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-88152-99-3
1. Poezja polska – 21 w. – antologia
festiwale – od 2001 r.
23342/2009
RONOWSKA, Bożena (1969- ).
W rumiankowej dolinie / Bożena Ronowska ; [wybór, red. i
wstęp Donat Niewiadomski]. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2008. – 165, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.
23343/2009
821.162.1-1
b24159025
23344/2009
Tyt. okł.: ”Literacki konkurs” : wojewódzki konkurs.
ISBN 978-83-87317-66-9
1. Opowiadanie polskie – 21 w. – antologia 2. Opowiadanie polskie – konkursy i festiwale – od 2001 r. 3. Poezja polska – 21 w. –
antologia 4. Poezja polska – konkursy i festiwale – od 2001 r.
3.
821.162.1-3:821.162.1-1](082.2)(079)
b23901500
23345/2009
23352/2009
WOJTACHNIO, Sławomir (1957- ).
Z duszą na ramieniu / Sławomir Wojtachnio ; [zdj. obrazów
olejnych Bożeny Piasty]. – Kielce : OW ”Ston 2”, 2009. – 38, [1]
s. : il. kolor. ; 10x15 cm. – (Liście)
SZYMAŃSKA, Joanna (1974- ).
Przez okno wiersza / Joanna Szymańska. – Częstochowa : Wydawnictwo ”e media”, 2009. – 72, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka
Debiutów)
ISBN 978-83-7273-354-2
1. Poezja polska – 21 w.
ISBN 978-83-89401-14-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b24034411
23351/2009
Wojewódzki konkurs ”Literacki start” / Koszalińska Biblioteka
Publiczna im. Joachima Lelewela. – Koszalin : Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 2009. – 53, [1] s. ; 21
cm.
Smutek i radość w poezji : szkic literacki / pod red. Doroty
Szumilas ; słowo wstępne Jan Zdzisław Brudnicki ; graf. Beata
Polkowska. – Kraków : Miniatura, 2009. – 46 s. : il. kolor. ; 15
cm.
821.162.1-4
b23821346
23350/2009
Okł. wliczona w pag. Na książce wyłącznie błędny ISBN.
1. Poezja polska – 20-21 w.
ISBN 978-83-7273-338-2
1. Opowiadanie polskie – 21 w.
ISBN 978-83-7606-051-4
1. Poezja – tematyka – szkice 2. Radość – szkice literackie
Smutek – szkice literackie 4. Szkice literackie polskie – 21 w.
2. Poezja polska – konkursy i
WOJCIECH-RATAJCZAK, Krystyna.
Cisza czysta jak śnieg, kruk w locie / Krystyna Wojciech-Ratajczak ; [wybór tekstów Bogdan Szutowski ; graf. Szymon
Ratajczak]. – Poznań : Krzysztof Ratajczak ; Pobiedziska : Salon Artystyczny im. Jackowskich, 2009. – 85 s. : il. ; 10x11 cm.
SKALSKA, Danuta (1955- ).
Ocalanie miłości / Danuta Skalska. – Kielce : OW ”Ston 2”,
2009. – 53, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm. – (”Liście”)
821.162.1-3
b24170148
23349/2009
821.162.1-1(082.2)(079)
b2399955x
ISBN 978-83-7380-591-0
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23948280
2. Powieść polska –
Wiosna w nas : Dolnośląski Konkurs Poetycki pod patronatem
Burmistrza Miasta Kłodzka Bogusława Szpytmy / [red. Łada
Ponikowska, Marta Zilbert]. – Kłodzko : Kłodzki Ośrodek Kultury, 2009. – 45, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7273-235-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b24170197
23347/2009
821.162.1-1
b2415748x
23346/2009
23353/2009
PROFESOR Czesław Woźniak = poz. 23178
SZYMAŃSKI, Adam (1939- ).
Twórcze zmagania / Adam Szymański. – Warszawa : wyd. autorskie : przy współudz. Fundacji Sztuki na rzecz ”Integracji”,
2008. – 86 s. ; 21 cm.
SIEŃKO, Tadeusz.: Kartki wyrwane z życiorysu = poz. 23129
TA NASZA młodość... = poz. 23130
44
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
PERRAULT, Charles (1628-1703).
Najpiękniejsze baśnie Perraulta / [tekst pol. Jarosław Sokół
; il. Zbigniew Seweryn]. – Poznań : Publicat : Polskapresse.
Oddział Prasa Poznańska, cop. 2009. – 95, [1] s. : il. ; 21 cm.
ANDERSEN, Hans Christian (1805-1875).
Najpiękniejsze baśnie Andersena / [tekst pol. Anna Sójka ; il.
Aleksander Karcz]. – Poznań : Publicat : Polskapresse. Oddział
Prasa Poznańska, cop. 2009. – 95, [1] s. : il. ; 21 cm.
Opis wg okł. Dod. do: Polska Głos Wielkopolski. – Oryg. fr.
ISBN 978-83-88965-81-4 (”Głos Wielkopolski”)
1. Opowiadanie dziecięce francuskie – 17 w.
Opis wg okł. Dod. do: Polska Głos Wielkopolski. – Oryg. duń.
ISBN 978-83-88965-79-1 (”Głos Wielkopolski”)
1. Opowiadanie dziecięce duńskie – 19 w.
821.113.4-93
b24119635
821.133.1-93
b24118710
23354/2009
CZERWIŃSKA-RYDEL, Anna.
W szarym habicie i czarnym kapturze czyli Jak cystersi Pelplin
budowali / Anna Czerwińska-Rydel ; il. Artur Nowicki. – Pelplin : Wydawnictwo ”Bernardinum”, cop. 2009. – 70, [2] s. : il.
; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Un Schtroumpf pas comme les autres”. Pseud. aut. w
cop., nazwa: Pierre Culliford.
ISBN 978-83-237-3222-8
1. Opowiadanie dziecięce belgijskie – 20 w.
ISBN 978-83-7380-670-2 : zł 24
1. Cystersi – Polska – wydawnictwa dla dzieci 2. Klasztory (bud.) –
Polska – wydawnictwa dla dzieci 3. Opowiadanie dziecięce polskie
– 21 w. 4. Pelplin (woj. pomorskie) – klasztor cystersów – wydawnictwa dla dzieci
821.162.1-93
b23926284
821.133.1(493)-93
b24164082
23355/2009
ISBN 978-83-929591-0-6
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
ska – 21 w.
23356/2009
Tyt. oryg.: ”The messenger” 2002.
ISBN 978-83-10-11643-7 : zł 44,90
1. Powieść młodzieżowa australijska – 21 w.
821.111(94)-93
b24170161
Opis wg okł. Dod. do: Polska Głos Wielkopolski. – Oryg. niem.
ISBN 978-83-88965-80-7 (”Głos Wielkopolski”)
1. Opowiadanie dziecięce niemieckie – 19 w.
Grimm, Wilhelm (1786-1859).
23357/2009
ISBN 978-83-929552-1-4
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
GUJSKA, Stanisława (1944- ).
Bulwinkowe przygody duże i małe / Stanisława Gujska ; [il.
Bożena Abratowska]. – Siedlce : Stanisława Gujska, 2009. – 82,
[2] s. : il. ; 21 cm.
821.162.1-93
b24177283
23365/2009
ŻAK, Grzegorz.
Kot Pirat i jego załoga / napisał Grzegorz Żak ; narys. Krzysztof
Owedyk. – Warszawa : Wydawnictwo Nasza Rafa, 2009. – 43,
[3] s., [1] k. tabl. kolor. luzem : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-921853-6-9
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
23358/2009
ISBN 978-83-929552-0-7
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
HOPKINS, Cathy (1953- ).
Kumpelki, randki i... ty / Cathy Hopkins i Vic Parker ; tł. Aldona Możdżyńska. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – 173, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Kumpelki, randki i... /
Cathy Hopkins)
821.162.1-93
b24177350
23366/2009
Literatura popularnonaukowa
dla dzieci i młodzieży
Tyt. oryg.: ”Mates, dates and you : ultimate quizzes to reveal the
real you!” 2007, tyt. oryg. cyklu: ”Mates, dates series”.
ISBN 978-83-237-7947-6 : zł 19,90
1. Powieść młodzieżowa angielska – 21 w.
FITTKAU, Ernestine.: Zabawne maski i kapelusze = poz.
23226
821.111-93
Parker, Victoria.
JĘDRZEJEWSKA, Anna K.: Odwiedziny w domu Mikołaja
Kopernika = poz. 23248
23359/2009
KARCZEWSKA, Katarzyna.
Najpiękniejsze baśnie polskie / [tekst Katarzyna Karczewska ;
il. Aleksander Karcz]. – Poznań : Publicat : Polskapresse. Oddział Prasa Poznańska, cop. 2009. – 95, [1] s. : il. ; 21 cm.
NIENARTOWICZ, Maria.: Jagniątków = poz. 23374
RAM´ıREZ, Alejandra.: Wielkie tajemnice i zagadki świata. =
poz. 23386
Opis wg okł. Dod. do: Polska Głos Wielkopolski.
ISBN 978-83-88965-82-1 (”Głos Wielkopolski”)
1. Opowiadanie dziecięce polskie – antologia
821.162.1-93
b24118746
23364/2009
ŻAK, Grzegorz.
Kot Pirat i jego załoga / napisał Grzegorz Żak ; narys. Krzysztof
Owedyk. – Warszawa : Wydawnictwo Nasza Rafa, 2009. – 43,
[3] s., [1] k. tabl. kolor. luzem : il. ; 21 cm.
821.112.2-93
b24127395
23363/2009
ZUSAK, Markus (1975- ).
Posłaniec / Markus Zusak ; przeł. Anna Studniarek. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2009. – 347, [5] s. ;
24 cm.
GRIMM, Jacob (1785-1863).
Najpiękniejsze baśnie braci Grimm / [tekst pol. Anna Sójka ; il.
Aleksander Karcz]. – Poznań : Publicat : Polskapresse. Oddział
Prasa Poznańska, cop. 2009. – 95, [1] s. : il. ; 21 cm.
821.162.1-93
b24223141
2. Poezja dziecięca pol-
821.162.1-93
b24172364
ISBN 978-83-245-6791-1
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
b2411957x
23362/2009
SZODA, Alicja (1949- ).
Opowiadajki - babci bajki / Alicja Szoda ; [il. Ewa Zwolińska].
– Szczecin : Studio Fryzjerskie Marian Szoda, cop. 2009. – 80
s. : il. kolor. ; 19 cm.
FABISIŃSKA, Liliana (1971- ).
Księga wróżkowych sekretów / [tekst i oprac. Liliana Fabisińska ; il. Lucyna Kwiatkowska-Talejko]. – Poznań : Papilon Publicat, cop. 2008. – 96 s. : il. kolor. ; 24x31 cm. – (Książki
Szczęśliwego Dzieciństwa)
821.162.1-93
b23988484
23361/2009
PEYO (1928-1992).
Dziwny smerf / text and il. Peyo ; Peyo Cr´
eations. – Warszawa
: Wydawnictwo Egmont Polska, cop. 2008. – [32] s. : il. kolor. ;
29 cm.
SCENY biblijne = poz. 22979
SCENY biblijne = poz. 22980
STEINMEYER, Martha.: Kolorowe zabawki z papieru = poz.
23231
23360/2009
45
SZYMAŃSKA, Maria: Miasto Gdańsk i jego sztuka = poz.
23232
Zawiera: Biała Masajka ; Żegnaj Afryko ; Moja afrykańska miłość.
Tyt. oryg.: ”Die weisse Massai” 2002, ”Zur¨
uck aus Afrika” 2003,
”Wiedersehen im Barsaloi” 2005. Publ. klubu Świat Książki nr 6958.
ISBN 978-83-247-1681-4 : zł 29,90
1. Hofmann, Corinne (1960- ) – pamiętniki 2. Małżeństwo – Kenia – od 1945 r. – pamiętniki 3. Masajowie – kultura – od 1945 r. –
pamiętniki 4. Pamiętniki szwajcarskie – od 1945 r. 5. Kenia – od
1945 r. – pamiętniki
SZYMAŃSKA, Maria: Miasto Gdańsk i jego sztuka = poz.
23233
WIELKA księga klasycznych gier i zabaw = poz. 23250
913(676.2):39(676.2):929-051(494)A/Z]”1945/...”
b24023772
PHILLIMORE, Polly.
Dublin / Polly Phillimore ; [tł. Anna Wrzosek, Marek Darewski]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2009. – 192 s. : il.
kolor. ; 20 cm. – (Miasta Świata)
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
902/904 Archeologia
Tyt. oryg.: ”Dublin” 2007.
Indeks.
ISBN 978-83-7513-402-5
1. Dublin (Irlandia) – przewodnik
GRĄŻAWSKI, Kazimierz (1957- ).
Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w. : studium nad rozwojem osadnictwa / Kazimierz Grążawski. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. – 244, [1] s. : il. ; 24 cm.
913(417)(036)A/Z
b23980412
23372/2009
SHALES, Melissa (1958- ).
Riwiera Turecka / Melissa Shales ; [tł. Joanna Pierzchała]. –
Warszawa : Global - Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2009.
– 144 s. : il. kolor. ; 20 cm. – (Przewodnik z Atlasem)
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 211-236.
ISBN 978-83-7299-597-1
1. Osadnictwo – archeologia – Polska – 8-13 w. 2. Lubawa (woj.
warmińsko-mazurskie) – archeologia – 8-13 w. 3. Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie – osadnictwo – 8-13 w.
903.4(438)”07/12”
b24078785
23371/2009
Tyt. oryg.: [Turkey west coast] 2006. Na okł. podtyt.: największe
atrakcje, najpiękniejsze miejsca, mapy regionów i plany miast.
Indeks.
ISBN 978-83-01-15865-1
1. Turcja – przewodnik
23367/2009
913(560)(036)
b23935807
SKROK, Zdzisław: Mądrość prawieków = poz. 23390
23373/2009
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
913(438) Geografia Polski
AUGUSTYN, Edward.
Pietrelcina : miasto narodzin : przewodnik po życiu i miejscach Ojca Pio / Edward Augustyn. – Kraków : Wydawnictwo
Serafin, 2009. – 116, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
NIENARTOWICZ, Maria.
Jagniątków : święta ze skrzatami : zagadki, kolorowanki,
kredki, gra / [bajki Maria Nienartowicz, oprac. tras i inform.
Mariola Miszczuk ; il. Ryszard Dąbrowski]. – Jelenia Góra :
Wydawnictwo ”Ad Rem”, 2009. – 56, [4] s. : il. kolor. ; 23 cm +
notatnik + ołówki. – (Bajkowy Przewodnik dla Dzieci)
Indeks.
ISBN 978-83-60512-60-9
1. Pio z Pietrelciny (św. ; 1887-1968) – wydawnictwa popularne
Pietrelcina (Włochy) – przewodnik
913(450)(036)A/Z:272-36”19”A/Z
b23890666
2.
Opis wg okł.
ISBN 978-83-61719-11-3
1. Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) – Jagniątków – wydawnictwa dla
dzieci
23368/2009
913(438)(02.025.2)(02.053.2)A/Z
Miszczuk, Mariola.
BANCROFT, Sarah.
Londyn / Sarah Bancroft ; [tł. Barbara Łukaszyk]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2009. – 192 s. : il. kolor. ; 20 cm. –
(Miasta Świata)
b2393816x
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
Tyt. oryg.: London, 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-7513-409-4
1. Londyn (Wielka Brytania) – przewodnik
913(410)(036)A/Z
b23973298
JANKOWSKA, Stefania (1921- ).
O czym warto pamiętać / Stefania Jankowska, Maria Wodyk. –
Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy ”Świadectwo”, 2009. – 199,
[1] s. : il. ; 21 cm.
23369/2009
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-7456-255-3
1. Jankowska, Stefania (1921- ) – pamiętniki 2. Wodyk, Maria
(1957- ) – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 20-21 w.
Geografia / pod red. Janusza Puskarza. – Wyd. 2. – Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 707, [1] s. : il. kolor. ;
31 cm. – (Encyklopedia Szkolna PWN)
Na okł.: Nowe wydanie.
ISBN 978-83-01-15894-1
1. Geografia – encyklopedia
dla szkół
91(03)(075.2/.3)
b24147837
23374/2009
929-051(438)”19/20”A/Z
Wodyk, Maria (1957- ).
b24134806
2. Geografia – materiały pomocnicze
23375/2009
KANIK, Józef (1932- ).
Sylwetki rzeszowian / Józef Kanik. – Rzeszów : ”Resoviana”
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 2009. – 176 s. : il. ; 24 cm.
23370/2009
Indeksy.
ISBN 978-83-924730-2-2
1. Publicystyka polska – od 1989 r. 2. Rzeszów (woj. podkarpackie)
– biografie – 20-21 w. – publicystyka
HOFMANN, Corinne (1960- ).
Historia białej Masajki : wielka miłość Szwajcarki i wojownika
Samburu / Corinne Hofmann ; z niem. przeł. Dariusz Muszer,
Maria Skalska. – Warszawa : Świat Książki, 2009. – 654, [1] s. ;
21 cm.
929-052(438)”19/20”
b24150502
46
23376/2009
SĘKOWSKI, Roman.
Herbarz szlachty śląskiej : informator genealogiczno-heraldyczny. T. 5, M-N / Roman Sękowski. – Katowice : Videograf
II : Fundacja ”Zamek Chudów”, 2007. – 539, [2] s., [8] s. tabl.
kolor. : il. ; 25 cm.
PRZYBYSZ, Zdzisław: Przez Sybir do wolnej Polski = poz.
23416
PRZYBYSZEWSKI, Bolesław: Katalog kanoników Krakowskiej Kapituły Katedralnej w XVIII wieku = poz. 22997
RAM´ıREZ, Alejandra.: Wielkie tajemnice i zagadki świata. =
poz. 23386
Bibliogr. przy hasłach. Indeksy.
ISBN 978-83-7183-473-8 (Videograf II, t. 5 opr.)
ISBN 978-83-7183-474-5 (t. 5 opr. twarda, złocona)
ISBN 83-7183-213-3 (komplet)
1. Śląsk – heraldyka
929.6(438)
b20516502
REKLEWSKA-BRAUN, Zofia: Urodziłam się pomiędzy... =
poz. 23419
SERAFIN z Sarowa: Ogień Ducha Świętego = poz. 22981
23377/2009
SIEŃKO, Tadeusz.: Kartki wyrwane z życiorysu = poz. 23129
BETLEJ, Bronisława: Santo subito = poz. 23323
SIKORSKI, Roch: ”Łyki” i ”kołtuny” = poz. 23027
BIELSKI, Mieczysław: Władysław Warneńczyk na Bałkanach
(1443-1444) = poz. 23397
SŁOTWIŃSKI, Tadeusz: Polonia Seraphica = poz. 22998
SOUAD : Spalona żywcem = poz. 23028
BROŻEK, Krzysztof: Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku
Cieszyńskim od końca XIX do połowy XX wieku = poz. 23156
SZARANIEC, Krystyna.: Konstanty Prus 1872-1961 = poz.
23391
CHIARA M.: Okrutna najsłodsza miłość = poz. 22956
CHOJNACKI, Grzegorz: Uderz w kamień, a wypłynie mądrość = poz. 22985
TA NASZA młodość... = poz. 23130
ĆWIRKO, Halina: Porucznik ”Krop” = poz. 23399
UMIASTOWSKI, Roman: Dziennik wojenny 18 IX 1939 - 19
IX 1945 = poz. 23424
UCZENI Gdańska = poz. 22921
DOBROŁĘCKI, Piotr: Rynek książki w Polsce 2008 = poz.
23200
WERSTIN, Eugeniusz: Herold = poz. 23349
DRUCH, Ryszard: Plastyczniak i plastusie = poz. 23108
WNUK, Jan: Księżna Eleonora Czartoryska - dziedziczka Radzymina = poz. 23427
DURLEJ, Stanisław: Panteon Chłopów Polskich na Ziemi
Świętokrzyskiej = poz. 23401
ZE SPORTEM przez życie = poz. 23131
GERVASO, Roberto: Casanova = poz. 23132
GORCZYCA, Wojciech: Pamiętnik nauczyciela 1921 (1966)-1989.
= poz. 23111
HAUSNER, Wojciech: Skauting plus niepodległość = poz.
23034
ZIEMIANIE polscy XX wieku = poz. 23430
ZOYA : Wszystkie jesteście niewierne = poz. 23394
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
HOFMANN, Corinne: Historia białej Masajki = poz. 23371
ˇ
BESANOV
, Vladimir Vasil’eviˇc.
Kadry decydują o wszystkim / [aut. Władimir Bieszanow ;
przekł. Andrzej Palacz]. – Warszawa : Inicjał Andrzej Palacz,
2009. – 334, [1] s. : il. ; 24 cm.
JĘDRZEJEWSKA, Anna K.: Odwiedziny w domu Mikołaja
Kopernika = poz. 23248
KAŁUŻA, Henryk: Amen = poz. 23334
Tyt. oryg.: Kadry reˇsaˆ
ut vsio¨e.
Bibliogr. s. 322. Indeks.
ISBN 978-83-926205-5-6 : zł 49
1. Wojsko – ZSRR – 1917-1941 r.
KUTA, Tadeusz.: To jest nasza Ameryka czyli Krótka historia
Teatru Naszego = poz. 23244
KUZINOWICZ, Edmund: Z królewskiego miasta Dzisna
przez Słupsk do Wrocławia = poz. 23407
94(47+57):355.1]”1917/1941”
b24094237
23378/2009
ˇ
BESANOV, Vladimir Vasil’eviˇc.
Pogrom pancerny 1941 / Władimir Bieszanow ; przeł. Sławomir Kędzierski. – Warszawa : Bellona, cop. 2009. – 407, [1] s.,
[32] s. tabl. : il. ; 24 cm.
LINERT, Andrzej: Bernard Krawczyk i jego teatry = poz.
23246
LUBIĘ swoje wady = poz. 23409
MASTALSKI, Lech.: Częstochowscy podchorążowie = poz.
23101
Tyt. oryg.: Tankovyj pogrom 1941 goda, 2000.
Bibliogr. s. 402-406.
ISBN 978-83-11-11530-9
1. Czołgi – 1939-1945 r. 2. Wojna 1939-1945 r. – strategia i taktyka 3. Wojna 1939-1945 r. – ZSRR 4. Wojska pancerne – Niemcy –
1933-1945 r. 5. Wojska pancerne – ZSRR – 1939-1945 r.
MCGRATH, Alister E.: Jan Kalwin = poz. 22976
MIARKA, Karol: Petronela = poz. 23339
MUTIUS, Dagmar von: Za oknem nocny wiatr = poz. 23317
NACHT, Roman: Podwójna spirala = poz. 23410
94(100)”1939/1945”::355.4:358.119(47+57:430)
b23920890
OFIARA, Grażyna.: Profesor Stanisław Kot = poz. 23412
OSSOLIŃSKI, Łukasz: Rzecz o hetmanie Wyhowskim = poz.
23413
23379/2009
FARON-BARTELS, Renata.
Ludzie i bogowie Ameryki Środkowej / Renata Faron-Bartels. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo,
2009. – 221, [1] s., [24] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Strefa
Arche)
PIECHÓWKA, Anna M.: Biografia teatrem pisana = poz.
23247
PIETRAS, Ryszard: Nie po białym! Nie po czarnym! = poz.
23414
Bibliogr. s. 212-215.
ISBN 978-83-04-04932-1
1. Ameryka Środkowa – kultura – do 16 w.
PIETRUSKI, Jan: Niezapomniane lata 1949-1954 = poz. 23125
94(728)::008”.../15”
b24091029
PROFESOR Czesław Woźniak = poz. 23178
PROKOP, Krzysztof Rafał.: Joanna D’Arc = poz. 22996
23380/2009
Historia / pod red. Bartłomieja Kaczorowskiego. – Wyd. 2. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 688 s. : il.
(gł. kolor.) ; 31 cm. – (Encyklopedia Szkolna PWN)
PROSZYK, Jacek.: Salomon Joachim Halberstamm - bibliofil
= poz. 22919
47
Na okł.: Nowe wydanie.
ISBN 978-83-01-15893-4
1. Historia – encyklopedia
szkół
Ryszard Mienicki (1886-1956) : archiwista i historyk / pod red.
Waldemara Chorążyczewskiego i Roberta Degena. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
2009. – 129 s. ; 21 cm.
2. Historia – materiały pomocnicze dla
94(03)(075.2/.3)
b24148131
Materiały konferencyjne.
ISBN 978-83-231-2319-4
1. Mienicki, Ryszard (1886-1956) – materiały konferencyjne 2. Archiwiści – Polska – 20 w. – materiały konferencyjne 3. Historycy
– Polska – 20 w. – materiały konferencyjne 4. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) – nauka – 1944-1956 r. – materiały konferencyjne 5.
Wilno (Litwa) – nauka – 1918-1939 r. – materiały konferencyjne
23381/2009
JELONEK, Adam (1931- ).
Malezja / Adam W. Jelonek, Ewa Trojnar ; Instytut Historyczny
Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo
Trio, 2009. – 229, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Historia Państw Świata w
XX Wieku, ISSN 1734-7939)
Bibliogr. s. 215-222. Indeks.
ISBN 978-83-7436-184-2 : zł 32
1. Kolonializm – Azja Południowo-Wschodnia – 19-20 w.
zja – 20-21 w.
930.1(091)A/Z:930.25:378.091.2-057.4](438)”19”(06)
b2398403x
23387/2009
SKŁADANEK, Bogdan.
Historia Persji. T. 1, Od czasów najdawniejszych do najazdu
Arabów / Bogdan Składanek. – Wyd. 3 rozsz. – Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2008. – 388 s. : il. ; 24 cm.
– (Dzieje Orientu)
2. Male-
94(595)”19/20”:325.3(5-12)”18/19”
Trojnar, Ewa.
b24039159
23382/2009
W aneksie teksty staroperskich inskrypcji klinowych w transkrypcji
fonet. i w przekł. pol.
Bibliogr. s. 383-385. Indeks.
ISBN 978-83-61203-15-5
1. Persja – do 7 w.
KAMIŃSKI, Marek Kazimierz (1948- ).
Edvard Beneˇs we współpracy z Kremlem : polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943-1945 / Marek Kazimierz Kamiński. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton
; Instytut Historii PAN, 2009. – 305 s. ; 24 cm.
94(355)”.../06”
b23949491
Tekst częśc. ang., czes., słowac.
Indeks.
ISBN 978-83-7543-080-6 (Neriton)
1. Beneˇs, Edvard (1884-1948) 2. Czesi za granicą – polityka –
1939-1945 r. 3. Słowacy za granicą – polityka – 1939-1945 r. 4. Władza państwowa – Czechosłowacja – 1938-1945 r. 5. Czechosłowacja
– polityka – ZSRR – 1938-1945 r. 6. ZSRR – polityka – Czechosłowacja
– 1939-1945 r.
SKŁADANEK, Bogdan.
Historia Persji. T. 2, Od najazdu Arabów do końca XV wieku
/ Bogdan Składanek. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2008. – 319 s. : il. ; 24 cm. – (Dzieje
Orientu)
Bibliogr. s. 306-307. Indeks.
ISBN 978-83-61203-07-0
1. Persja – 7-15 w.
94(437)::314.15-026.49:342.5:94(47+57)]”1939/1945”
b2396893x
23383/2009
94(355)”06/14”
b23949442
MAŁKOWSKI, Tomasz (1966- ).
Historia I : zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum / Tomasz
Małkowski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
2009. – 115 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 233-237.
ISBN 978-83-244-0111-6 : zł 29,90
1. Antropologia społeczna 2. Archeologia
23384/2009
23390/2009
SZARANIEC, Krystyna.
Konstanty Prus 1872-1961 : sylwetka dziennikarza i historyka
/ Krystyna Szaraniec. – Wyd. 2, uzup. i rozsz. – Katowice :
”Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2008. – 114, [1] s. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm.
Bibliogr. prac K. Prusa s. 68-69.
ISBN 978-83-7164-570-9
1. Prus, Konstanty (1872-1961) – biografia 2. Dziennikarze – biografie – Polska – 20 w. 3. Historycy – biografie – Polska – 20 w. 4.
Śląsk, Górny – biografie – 20 w.
Tyt. oryg.: ”Briefe an Freya : 1939-1945 ” 2007. Na książce wyłącznie
błędnie przypisany ISBN.
Bibliogr. s. 226-227. Indeks.
1. Moltke, Freya von (1911- ) – korespondencja 2. Moltke, Helmuth
James von (1907-1945) – korespondencja 3. Hitleryzm – zwalczanie
– Niemcy – źródła 4. Listy niemieckie – 1933-1945 r.
930.1(091):050+070:929-052A/Z](438)”19”
b24139841
23385/2009
23391/2009
WALKIEWICZ, Wiesław.
Jugosławia : państwa sukcesyjne / Wiesław Walkiewicz ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. – Wyd. 2 rozsz.
i uzup. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2009. – 558, [2] s. : il. ;
21 cm. – (Historia Państw Świata w XX Wieku, ISSN 1734-7939)
RAM´ıREZ, Alejandra.
Wielkie tajemnice i zagadki świata. Cz. 1, Nierozwiązane zagadki świata / [tekst Alejandra Ramirez, Augustin Celis ; il.
Jorge de Juan ; tł. Anna Jankowska]. – Poznań : Papilon - Publicat, cop. 2008. – 96 s. : il. kolor. ; 31 cm.
Bibliogr. s. 519-522. Indeks.
ISBN 978-83-7436-179-8 : zł 44
1. Jugosławia – historia 2. Kraje dawnej Jugosławii
Tyt. oryg.: ”Grandes enigmas y misterios” 2007. Przyjęta nazwa
drugiego aut.: Agustin Cellis.
ISBN 978-83-245-6875-8 : zł 29,90
1. Biografie – wydawnictwa dla dzieci 2. Kultura – historia – wydawnictwa dla dzieci 3. Osobliwości – wydawnictwa dla dzieci 4.
Zjawiska paranormalne – wydawnictwa dla dzieci
94(497.1)
b24037011
23392/2009
WIPSZYCKA, Ewa (1933- ).
Starożytność : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne : zakres
rozszerzony / Ewa Wipszycka. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2009. – 207, [1] s. : il. (gł. kolor.) ;
24 cm. – (Historia dla Maturzysty)
930.85:001.94:929-052](02.025.2)(02.053.2)
Celis, Agust´ın.
b23965964
3. Kultura – historia
930.85:316.7:902/904
b24179231
MOLTKE, Helmuth James von (1907-1945).
Listy do Freyi : 1943-1944 / Helmuth James von Moltke ;
red. tomu Krzysztof Huszcza i Hans-Christian Trepte. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, 2008. – 242, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Krzyżowej ; t. 1)
94(430)::323.22/.26”1939/1945”(044)
b24015556
23389/2009
SKROK, Zdzisław (1950- ).
Mądrość prawieków : o czym przypominają nam pradawni /
Zdzisław Skrok. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2009.
– 237, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7420-174-2
1. Historia – ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
94(075.3-021.64)(076)
b24136736
23388/2009
23386/2009
48
Na okł. podtyt.: liceum ogólnokształcące : zakres rozszerzony.
Bibliogr. s. 207. Indeks.
ISBN 978-83-7195-845-8
1. Historia – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych 2. Matura
(2005- )
94(3)(075.3-021.66):37.091.27
b24112975
Bibliogr. s. 217-224.
ISBN 978-83-60478-55-4
1. Radków (woj. dolnośląskie ; okręg) – historia – wydawnictwa
popularne
94(438)A/Z
b24129458
23393/2009
23396/2009
BIELSKI, Mieczysław (1943- ).
Władysław Warneńczyk na Bałkanach (1443-1444) : dwie wyprawy / Mieczysław Bielski. – Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2009. – 250 s. : il. ; 21 cm.
ZOYA (1978- ).
Wszystkie jesteście niewierne : piekło kobiet w Afganistanie
/ Zoja [oraz] John Follain, Rita Cristofari ; z ang. przeł. Jan
Kabat. – Warszawa : Świat Książki, 2009. – 222, [1] s. ; 18 cm.
Bibliogr. s. 192-203. Indeksy.
ISBN 978-83-7611-405-7
1. Władysław Warneńczyk (król Polski i Węgier ; 1424-1444) 2.
Bitwa 1444 r. pod Warną 3. Bałkańskie, kraje – 15 w. 4. Polska –
polityka – Turcja – 15 w. 5. Turcja – 15 w. 6. Węgry – polityka –
Turcja – 15 w.
Tyt. oryg.: ”Zoya’s story : an Afghan woman’s battle for freedom”
2002. Publ. klubu Świat Książki nr 6962.
ISBN 978-83-247-1685-2 : zł 24,90
1. Zoya (1978- ) – pamiętniki 2. Islam – historia – Afganistan – od
1945 r. – pamiętniki 3. Kobieta – Afganistan – od 1945 r. – pamiętniki
4. Pamiętniki afgańskie – od 1945 r. 5. Wojna 1979-1989 r. radziecko-afgańska – pamiętniki 6. Afganistan – od 1945 r. – pamiętniki
94(438).03:94(439):94(560):929-052(438)A/Z]”14”
b2398935x
94(581):28:316.346.2-055.2:305:929-051A/Z]”1945/...”
b24028071
23394/2009
23397/2009
Bydgoszcz : miasto wielu kultur i narodowości / pod red. Katarzyny Grysińskiej, Włodzimierza Jastrzębskiego, Alberta S.
Kotowskiego. – Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe
Logo : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009. – 416 s. ; 24 cm.
BIELSKI, Mieczysław: Władysław Warneńczyk na Bałkanach
(1443-1444) = poz. 23397
GAWOR, Leszek.: Szkice o cywilizacji = poz. 22948
GIEYSZTOR, Aleksander: Zarys dziejów pisma łacińskiego =
poz. 22914
ISBN 978-83-87586-98-0
1. Mniejszości narodowe – Polska 2. Pluralizm społeczny – Polska
3. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) – kultura 4. Bydgoszcz
(woj. kujawsko-pomorskie) – stosunki etniczne
JACKIEWICZ, Mieczysław: Wileńska encyklopedia 1939-2005
= poz. 23406
94(438)::323.15::008A/Z
b24042067
ĆWIRKO, Halina (1934- ).
Porucznik ”Krop” : pamięci por. Jana Korycińskiego ”Kropa”,
komendanta II Ośrodka w Obwodzie Siedleckim Armii Krajowej / Halina Ćwirko. – Warszawa : [s.n.], 2009. – 83, [1] s. : il.,
err. ; 21 cm.
LUBIĘ swoje wady = poz. 23409
–
´lfhednar
MALINOWSKI, Łukasz.: Berserkir i u
w historii, mitach i legendach = poz. 22975
M`ıHAJL`ıK, Larysa.: Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie
1939-1956 = poz. 22993
Bibliogr. s. 82-83.
1. Koryciński, Jan (1906-1984) – biografia 2. Armia Krajowa. Obwód Siedlce – biografie 3. Nauczyciele – biografie – Polska – 20 w.
4. Wojsko – biografie – Polska – 1939-1945 r.
MUTIUS, Dagmar von: Za oknem nocny wiatr = poz. 23317
NACHT, Roman: Podwójna spirala = poz. 23410
94(438).082/.083:355.08:37.091.2-057.16:929-052A/Z
b23830839
23399/2009
OFIARA, Grażyna.: Profesor Stanisław Kot = poz. 23412
DŁUŻAK, Zdzisława.
Dolsk : moje miasto : między dawnymi a nowymi wieki /
Zdzisława Dłużak. – Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, cop. 2009. –
199, [1] s. : il. ; 21 cm.
OSSOLIŃSKI, Łukasz: Rzecz o hetmanie Wyhowskim = poz.
23413
POLSKA i Japonia = poz. 23415
SPOŁECZNOŚĆ żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej = poz. 23422
ISBN 978-83-60746-05-9
1. Dolsk (woj. wielkopolskie ; okręg) – historia
94(438)A/Z
b24085790
W CIENIU akcji ”Wisła” = poz. 23425
W MARSZU do niepodległości = poz. 23426
23400/2009
DURLEJ, Stanisław (1934- ).
Panteon Chłopów Polskich na Ziemi Świętokrzyskiej / Stanisław Durlej, Janusz Gmitruk. – Kielce : Ludowe Towarzystwo
Naukowo-Kulturalne. Oddział [etc.], 2008. – 155 s. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm.
94(438) Historia Polski
Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? : problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku / pod red. Ewy Maj i Włodzimierza Micha.
– Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 225 s. ; 24 cm. – (Wizerunek Medialny Grupy
Społecznej)
ISBN 978-83-88161-26-1 (LTN-K)
ISBN 978-83-60093-65-8 (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)
1. Chłopi – biografie – Polska – 19-20 w. – słownik 2. Święto Czynu
Chłopskiego – obchody 3. Kałków (woj. świętokrzyskie) – Panteon
Chłopów Polskich
Bibliogr. s. 201-218. Indeks.
ISBN 978-83-227-2961-8
1. Prasa (wydawnictwa) – Polska – 19-20 w. 2. Publicystyka polska – tematyka – 19-20 w. 3. Publicystyka żydowska – tematyka
– 1918-1939 r. 4. Ziemiaństwo – publicystyka – historia – Polska –
19-20 w.
94(438).07/.081::323.3-058.12”18/19”:
[050+070](438:=411.16)”18/19”
b23819406
23398/2009
94(438).07/.083::323.3A/Z:63-051:929-052:725.94A/Z
Gmitruk, Janusz (1948- ).
b23190802
23401/2009
Dzieje Lęborka : praca zbiorowa / pod red. Józefa Borzyszkowskiego. – Lębork : Miejska Biblioteka Publiczna ; Gdańsk :
Instytut Kaszubski, 2009. – 848 s., [32] s. tabl. : il. (w tym kolor.)
; 25 cm.
23395/2009
Na książce zbędny drugi ISBN.
Bibliogr. s. 805-828. Indeks.
ISBN 978-83-60731-06-2 (MBP)
1. Lębork (woj. pomorskie) – historia
BIEDA, Tadeusz.
U podnóża Gór Stołowych : historia miejscowości Gminy Radków / Tadeusz Bieda. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Radków ; Nowa
Ruda : Wydawnictwo ”Maria”, 2008. – 224 s. : il. ; 21 cm.
94(438)A/Z
b24153199
49
23402/2009
FABIAŃSKA, Barbara.
Wielkopolska u drzwi II Rzeczpospolitej : między traktatami
pokojowymi wielkich mocarstw 11 listopada 1918 - 28 czerwca
1919 = Greater Poland at the gate of the Second Republic : in
between the great powers’ peace treaties 11 November 1918
- 28 June 1919 = Großpolen an der Schwelle zur Zweiten
Polnischen Republik : zwischen den Friedensvertr¨agen der
großen M¨achte 11. November 1918 - 28. Juni 1919 / [tekst i
wybór cytatów Barbara Fabiańska, Przemysław Jurkiewicz ;
aut. fot. Kazimierz Greger]. – Poznań : Wielkopolskie Muzeum
Walk Niepodległościowych, cop. 2009. – 119, [1] s. : il. (w tym
kolor.) ; 21x30 cm.
LESISZ, Zbigniew (1931- ).
Zwoleń w 1939 roku : czas pokoju - czas wojny / Zbigniew
Lesisz. – Zwoleń : [s.n.], 2009 (Puławy : Drukarnia ”Pewnik”).
– [4], 50 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Biblioteka Zwoleńska
im. dr Jana Pawłowskiego, ISSN 1506-3720)
1. Zwoleń (woj. mazowieckie) – 1939-1945 r.
94(438).082A/Z
b24150812
23408/2009
Lubię swoje wady : Marek Eminowicz w opowieściach na
siedemdziesięciopięciolecie / [red. Mariola Szafarz]. – Kraków
: Małe Wydawnictwo, 2008. – 271 s., [15] s. tabl. (w tym kolor.)
: il. ; 21 cm.
Tekst równol. pol., ang., niem.
ISBN 978-83-921347-9-4
1. Muzeum Historii Miasta Poznania – zbiory 2. Wielkopolskie
Muzeum Walk Niepodległościowych (Poznań) – zbiory 3. Fotografia
polska – 1918-1939 r. – album 4. Powstanie 1918 r. wielkopolskie –
ikonografia 5. Poznań (woj. wielkopolskie) – muzealnictwo – zbiory
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-922939-9-6
1. Eminowicz, Marek (1933- ) – pamiętniki 2. Historycy – Polska –
od 1944 r. – pamiętniki 3. Nauczyciele – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 4. Pamiętniki polskie – od 1944 r. – antologia 5. Więźniowie
polityczni – Polska – 1944-1956 r. – pamiętniki
94(438).081”1918”(084.121):069.5(438)
23403/2009
94(438).083/.084:343.26-052:321.64:930.1(091):37.091.2-057.16:
929-052A/Z:929-051
b24155019
23409/2009
FORUM EDUKACJI REGIONALNEJ (4 ; 2008 ; Słupsk).
Wielokulturowe Pomorze, wielokulturowy Słupsk : IV Forum
Edukacji Regionalnej : materiały pokonferencyjne / zebr. Grażyna Przybylak. – Słupsk : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
2009. – 112 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
NACHT, Roman (1946- ).
Podwójna spirala : psychografia : moje życie w kosmosie sensu
stricto / Roman Nacht. – Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf,
[2009]. – 216 s. : il. ; 20 cm.
Jurkiewicz, Przemysław.
b2367829x
ISBN 978-83-88330-21-6 : zł 29
1. Nacht, Roman (1946- ) – pamiętniki 2. Pamiętniki polskie – od
1944 r. 3. Polacy za granicą – od 1945 r. – pamiętniki 4. Żydzi –
Polska – 1944-1989 r. – pamiętniki
ISBN 83-88926-11-X
1. Mniejszości narodowe – kultura – Polska – materiały konferencyjne 2. Pomorze – kultura – materiały konferencyjne 3. Słupsk
(woj. pomorskie) – kultura – materiały konferencyjne
94(438)::008(06)A/Z
b23966221
94(438).083::314.15-026.49:94(=411.16):929-051A/Z
b24068305
23410/2009
23404/2009
Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów / wybór,
wstęp i oprac. Bogusław Wójcik. – Rzeszów : Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Oddział, 2009. – 512 s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
HANICH, Andrzej (1951- ).
Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II
wojny światowej / Andrzej Hanich. – Opole : Wydawnictwo
i Drukarnia Świętego Krzyża [etc.], 2009. – 158, [1] s., [16] s.
tabl. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 481-485. Indeksy.
ISBN 978-83-76290-47-8
1. Organizacje młodzieżowe – Polska – 1944-1956 r. 2. Podziemie
polityczne i zbrojne (1944-1956) – Polska 3. Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) – organizacje – 1944-1956 r.
Na okł. błędny ISBN pierwszego wydawcy. – Streszcz. niem. Spis
treści także niem.
Bibliogr. s. 132-144. Indeksy.
ISBN 978-83-89798-80-0 (Muzeum Śląska Opolskiego)
ISBN 978-83-7342-185-1
1. Duchowieństwo katolickie – martyrologia – Niemcy – 1933-1945
r. 2. Duchowieństwo katolickie – martyrologia – Polska – 1939-1945
r. 3. Opole (woj. opolskie ; okręg) – martyrologia – 1939-1945 r.
94(438).082A/Z:272-725(438+430)
b23707963
94(438).083::323.2A/Z:329.78]”1944/1956”
b24066953
OFIARA, Grażyna.
Profesor Stanisław Kot : zarys biografii naukowej / Grażyna
Ofiara. – Rzeszów : Wydawnictwo Edytor, 2008. – 100 s. : il. (w
tym kolor.) ; 23 cm.
23405/2009
JACKIEWICZ, Mieczysław (1931- ).
Wileńska encyklopedia 1939-2005 / oprac. Mieczysław Jackiewicz. – Warszawa : Ex Libris Galeria Polskiej Książki, 2007. –
702 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 93-96.
ISBN 978-83-61016-20-5
1. Kot, Stanisław (1885-1975) – biografia 2. Historycy – biografie
– Polska – 20 w. 3. Polacy za granicą – biografie – 1945-1989 r. 4.
Politycy – biografie – Polska – 20 w.
Indeks.
ISBN 978-83-89913-95-1
1. Wilno (Litwa ; okręg) – 20-21 w. – encyklopedia
94(438).082:94(474.5)”19/20”](03)
b19130375
94(438).073/.083::314.15-026.49:930.1(091):929-052A/Z]”18/19”
b24046863
23412/2009
23406/2009
OSSOLIŃSKI, Łukasz (1968- ).
Rzecz o hetmanie Wyhowskim / Łukasz Ossoliński. – Warszawa : Prószyński Media, 2009. – 266, [3] s. ; 21 cm.
KUZINOWICZ, Edmund (1925- ).
Z królewskiego miasta Dzisna przez Słupsk do Wrocławia :
dzieciństwo i młodość w okresie okupacji i pierwsze lata po
wojnie / Edmund Kuzinowicz. – Wrocław : Wydawnictwo Atla
2, 2008. – 357, [8] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Bibliogr. s. 249-255. Indeks.
Pierwsza nagroda w konkursie ”Śladami Pawła Jasienicy”
ISBN 978-83-7648-088-6 : zł 34,90
1. Wyhowski, Iwan (ca 1616-1664) – biografia 2. Kozacy – biografie
– 17 w. 3. Polska – 17 w. 4. Rosja – 17 w. 5. Ukraina – 17 w.
ISBN 978-83-60732-15-1
1. Kuzinowicz, Edmund (1925- ) – pamiętniki 2. Ortopedzi – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 20 w. 4.
Dzisna (Białoruś) – 1918-1939 r. – pamiętniki 5. Dzisna (Białoruś)
– 1939-1945 r. – pamiętniki 6. Słupsk (woj. pomorskie) – 1944-1956 r.
– pamiętniki
94(438).081/.083A/Z:614.25:616.7:929-051A/Z
b24178305
23411/2009
94(438).04:94(47+57):94(477):355.08:929-052A/Z]”16”
b23738911
23413/2009
PIETRAS, Ryszard (1924-2008).
Nie po białym! Nie po czarnym! / Ryszard Pietras. – Warszawa
: Wydawnictwo Neriton, 2008. – 111, [6] s., [36] s. tabl. : il. ;
21 cm.
23407/2009
50
Rok 1968 w Polsce : historia współczesna jako magistra vitae
/ oprac. Michał Gierycz, Marcin Zaborski. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2009. – 103 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 111.
ISBN 978-83-7543-067-7
1. Pietras, Ryszard (1924-2008) – pamiętniki 2. Armia Krajowa
– pamiętniki 3. Kara śmierci – Polska – 1944-1956 r. – pamiętniki
4. Pamiętniki polskie – 20 w. 5. Podziemie polityczne i zbrojne
(1944-1956) – Polska – pamiętniki 6. Służba bezpieczeństwa – Polska – 1944-1956 r. – pamiętniki 7. Więźniowie polityczni – Polska
– 1944-1956 r. – pamiętniki 8. Grójec (woj. mazowieckie) – 20 w. –
pamiętniki
Na okł.: Friszke, Grosfeld, Król, Mazurkiewicz, Modzelewski, Smolar, Śpiewak. Materiały konferencyjne.
ISBN 978-83-7072-538-9
1. Marzec 1968 r. w Polsce – materiały konferencyjne
94(438).083::323.2”1968”(06)
b23780393
94(438).082.2:94(438).083.3”1944/1956”:351.746.1:343.26-052:
321.64:343.25:929-051”19”A/Z
b23969337
23414/2009
Polska i Japonia : w 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych / red. nauk. Ewa Pałasz-Rutkowska. – Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. – 343
s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Spotkania z Japonią) (Biblioteka
Fundacji imienia Takashimy)
Bibliogr. s. [145].
ISBN 978-83-921896-1-9
1. Biłgoraj (woj. lubelskie) – miejsca pamięci – informator
Na książce wyłącznie błędny ISBN. – Streszcz. ang.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-235-0587-7 : zł 39
1. Japonia – a Polska – 20-21 w. 2. Polska – a Japonia – 20-21 w.
94(438).08:94(520)
b24110462
94(438).07/.082A/Z:725.94:726.8]”18/19”
Bordzań, Tomasz.; Schodziński, Stanisław.
b24024429
Materiały z konf. nauk., 6-7 grudnia 2007 r., Warszawa. – Wstęp
także ang.
Indeks.
ISBN 978-83-7629-025-6 : zł 20
1. Żydzi – Polska – 1944-1989 r. – materiały konferencyjne
Na książce także pseud. aut. oprac.: ”Młodzik”.
ISBN 978-83-924733-2-9
1. Przybysz, Zdzisław (1925- ) – pamiętniki 2. Obozy pracy – ZSRR
– 1945-1985 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 20 w. 4. Więźniowie obozów – Polska – 1944-1956 r. – pamiętniki
94(438).083:94(=411.16)](06)
b23869562
94(438).082.5:929-051A/Z
Chojnacki, Mieczysław (1924- ).
Bibliogr. s. 217-222. Indeksy.
ISBN 978-83-61034-64-3 (Poligrafia)
1. Szare Szeregi 2. Łowicz (woj. łódzkie ; okręg) – organizacje –
1939-1945 r.
Bibliogr. s. 437-443. Indeks.
ISBN 978-83-7177-598-7
1. Wielkopolska – 1956-1989 r.
94(438).082A/Z:329.78A/Z
b24152432
Bibliogr. s. 91-93. Indeks.
ISBN 978-83-7181-544-7 : zł 49
1. Umiastowski, Roman (1893-1982) – pamiętniki 2. Pamiętniki
polskie – 1939-1945 r. 3. Polacy za granicą – Francja – 1939-1945 r. –
pamiętniki 4. Polacy za granicą – Wielka Brytania – 1939-1945 r. 5.
Wojna 1939-1945 r. – pamiętniki 6. Wojsko – Polska – 1939-1945 r. –
pamiętniki
Na s. tyt. również tyt. t. 1.: Refleksje z pogranicza historii, ideologii
i polityki Stowarzyszenia PAX. Na s. przedtyt. podtyt.: esej polityczny
w pięciu częściach.
ISBN 978-83-7473-026-6
1. Stowarzyszenie ”PAX” – 1944-1989 r. – publicystyka 2. Kościół
a państwo – Polska – 1944-1989 r. – publicystyka 3. Publicystyka
polska – od 1989 r. 4. Polska – polityka wewnętrzna – 1944-1989 r. –
publicystyka
94(438).082::314.15-026.49(410:44):355.08:929-051A/Z
b24036729
23424/2009
W cieniu akcji ”Wisła” : Ukraińcy we współczesnej Polsce /
red. Marek Melnyk ; [Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]. – Olsztyn : Instytut Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. –
218, [1] s. : il. ; 24 cm.
23418/2009
REKLEWSKA-BRAUN, Zofia (1939- ).
Urodziłam się pomiędzy... / Zofia Reklewska-Braun. – Lublin
: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2009.
– 405 s., [24] s. tabl. : il. ; 22 cm.
Materiały z konf., 12-15.10.2006, Elbląg, 13-14.10.2006, Olsztyn. –
Tekst częśc. ukr.
Bibliogr. przy ref. s. 120.
ISBN 978-83-89559-40-1
1. Operacja ”Wisła” – materiały konferencyjne 2. Ukraińcy za granicą – Polska – 1944-1956 r. – materiały konferencyjne 3. Wysiedlanie – Polska – 1944-1956 r. – materiały konferencyjne 4. Polska – a
Ukraina – materiały konferencyjne 5. Ukraina – a Polska – materiały
konferencyjne
W innych poz. nazwa aut.: Zofia Braun, Zofia Reklewska.
ISBN 978-83-7222-346-3
1. Reklewska-Braun, Zofia (1939- ) – pamiętniki 2. Pamiętniki polskie – 20 w. 3. Ziemiaństwo – Polska – 20 w. – pamiętniki 4. Mirogonowice (woj. świętokrzyskie ; okręg) – 1939-1945 r. – pamiętniki 5.
Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie ; okręg) – 1944-1956 r.
– pamiętniki 6. Warszawa – 1956-1989 r. – pamiętniki
94(438).082/.083::323.3-058.12:929-051A/Z
b23565226
23423/2009
UMIASTOWSKI, Roman (1893-1982).
Dziennik wojenny 18 IX 1939 - 19 IX 1945 / Roman Umiastowski ; wstęp i oprac. Przemysław Marcin Żukowski ; Soci´
et´
e
Historique et Litt´
eraire Polonaise. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009. – 634 s. : il. ; 17 cm.
23417/2009
REIFF, Ryszard (1923-2007).
Archiwum Stowarzyszenia PAX. T. 2, Polska i PAX na zakręcie
dziejowym - Polska obroniła się, Stowarzyszenie PAX - nie /
Ryszard Reiff. – Warszawa : Wydawnictwo Comandor, 2007. –
494, [1] s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 24 cm.
94(438).083::322/323:329.3:272
b19477958
23422/2009
Szare Szeregi w Łowiczu i powiecie łowickim / [pod red. Kazimierza Szymańskiego]. – Łowicz : staraniem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów : Poligrafia, [2009].
– 240 s. : il. ; 22 cm.
23416/2009
RECZEK, Rafał.
Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956-1970
/ Rafał Reczek. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. –
454, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Wielkopolska : historia,
społeczeństwo, kultura ; 26)
94(438).083”1956/1989”A/Z
b24094079
23421/2009
Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką
lat 1967-1968 i po niej / pod red. Grzegorza Berendta ; Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej
- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
2009. – 235, [1] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 37)
23415/2009
PRZYBYSZ, Zdzisław (1925- ).
Przez Sybir do wolnej Polski : opowiadanie Zdzisława Przybysza ps. ”Wiąz” - żołnierza Armii Krajowej / [spisał i oprac.]
Mieczysław Chojnacki ”Młodzik”. – Radzymin : Towarzystwo
Przyjaciół Radzymina, 2008. – 82, [1] s. : il. ; 21 cm.
b23684604
23420/2009
SKAKUJ, Dorota.
Miejsca pamięci narodowej w powiecie biłgorajskim / [oprac.
materiałów Dorota Skakuj, Tomasz Bordzań, ”Pomnikowe
dęby” - Stanisław Schodziński]. – Biłgoraj : Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej, 2009. – 144, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
94(438).083/.084::323.15(=161.2):94(477)](06)
b23886092
23419/2009
51
23425/2009
W marszu do niepodległości : w 65 rocznicę zwycięskiej bitwy
żołnierza polskiego o Monte Cassino / wprow., wybór i oprac.
materiałów Zbigniew Mierzwiński. – Warszawa : Muzeum
Niepodległości, 2009. – 57, [1] s., [4] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ;
29 cm.
Bibliogr. s. 59.
ISBN 978-83-87516-90-1
1. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski 2. Bitwa
1944 r. pod Monte Cassino – udział Polaków 3. Bitwa 1944 r. pod
Monte Cassino – obchody
94(438).082.3:94(100)”1939/1945”:355.48(450)
b23877868
Bibliogr. s. 39-[40].
ISBN 978-83-924733-3-6
1. Czartoryska, Eleonora (1712-1795) – biografia 2. Arystokracja
– biografie – Polska – 18 w. 3. Radzymin (woj. mazowieckie, pow.
Wołomin) – 18 w.
23427/2009
WOŁOSZYN, Jacek Witold (1972- ).
”Walczyć o dusze młodzieży” : zmagania Związku Młodzieży
Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-1957 /
Jacek Witold Wołoszyn ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział
w Lublinie. – Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział,
2009. – 325, [1] s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 297-311. Indeksy.
ISBN 978-83-7629-039-3 : zł 30
1. Związek Młodzieży Polskiej – a kościół katolicki 2. Ateizm –
propaganda – Polska – 1944-1956 r. 3. Wychowanie socjalistyczne –
Polska – 1944-1956 r. 4. Lublin (woj. lubelskie ; okręg) – organizacje
– 1944-1956 r.
94(438).083A/Z:329.78A/Z:32.019.5:
37.035:329.15:272]”1944/1956”
b24142761
Indeksy.
ISBN 978-83-7326-609-4
1. Rocznik Gdański – bibliografia zawartości 2. Czasopisma naukowe polskie – 20-21 w. – bibliografia zawartości 3. Gdańsk (woj.
pomorskie ; okręg) – historia – bibliografia zawartości czasopism
94(438)A/Z:014.3A/Z
b23998404
23429/2009
23426/2009
WNUK, Jan.
Księżna Eleonora Czartoryska - dziedziczka Radzymina / Jan
Wnuk. – Radzymin : Towarzystwo Przyjaciół Radzymina,
2008. – 39, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
94(438).04/.06::323.3-058.12:929-052A/Z]”17”
b23684653
ZACHCIAŁ, Iwona.
Bibliografia zawartości ”Rocznika Gdańskiego” 1927-2006 /
Iwona Zachciał. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. – 174, [1] s. ; 24 cm.
23428/2009
Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 8 /
[kom. red. Stanisława Ciepłowska et al. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk]. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2007.
– XIX, [1], 205, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Archiwum Rodziny Polskiej
i Obcej ; t. 3)
Indeks.
ISBN 83-7181-405-4
ISBN 978-83-7181-405-1
1. Ziemiaństwo – biografie – Polska – 20 w. – słownik
94(438).07/.081::323.3-058.12:929-052]”19”
b19061511
23430/2009
KUSZTELAK, Andrzej: Edukacja szkolna dzieci i młodzieży
polskiej przebywających czasowo w krajach europejskich w
latach 1968-1998 = poz. 23117
LINERT, Andrzej: Bernard Krawczyk i jego teatry = poz.
23246
MACHNICKA, Violetta.: Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach = poz. 23295
MUTIUS, Dagmar von: Za oknem nocny wiatr = poz. 23317
SŁUGOCKI, Leszek: Polska i problemy polskie w dziele Montesquieu ”Spicil`ege” (”Zbiór”) = poz. 23000
INDEKS
Abercrombie, Joe 23303
Bielecki, Witold T. Red. 23110
Bielski, Mieczysław (1943- ) 23397
Bilińska, Magdalena Tł. 23272
Biologia 23152
Birek, Wojciech (1961- ) Tł. 23309
Bisaga, Anna 23062
Bliźniuk, Grzegorz Red. 22923
Bobiński, Zbigniew (1940- ) 23137
Bobiński, Zbigniew (1940- ) Red. 23140
Bocheńska-Włostowska, Katarzyna 23005
Bodek, Cecylia 23079
Bojarski, Tadeusz (1941- ) Red. 23087
Bolibrzuch, Paulina (1978- ) 23102
Bordzań, Tomasz 23421
Borkowska, Joanna (1972- ) Red. 23083
Borkowski, Adam (1942- ) Red. 22933
Borzyszkowski, Józef (1946- ) Red. 23402
Bosiacki, Adam Oprac. 23086
Bourbeau, Lise (1941- ) 22954
Bóg z nami 22970
Bógdał-Brzezińska, Agnieszka (1972- )
22922
Ból i cierpienie 23155
Bradford, George 23171
Braiter, Paulina Tł. 23312
Brande, Dorothea (1893-1948) 22955
Brando, Marlon (1924-2004) 23243
Braun, Zofia zob. Reklewska-Braun, Zofia (1939- )
Broda, Marzena (1966- ) 23324
Babczyński, Janusz 23189
Brol, Ryszard Red. 23041
Babnis, Maria (1943- ) Red. 22921
Broniek, Dominik Il. 23335–6
Bakunowicz, Jerzy 23184
Brown, Louise 23006
Balcerzak, Adam Red. 23210
Brożek, Krzysztof (1941- ) 23156
Bancroft, Sarah 23369
Bruchnalski, Marcin (1958- ) Il. 23268–9
Banki 2008 23049
Brudnicki, Jan Zdzisław (1936- ) Wstęp
Barański, Andrzej (1941- ) 23242
23345
Barlik, Ewa Red. 23209
Bryx, Marek (1953- ) Red. 23219
Barsotti, Divo (1914-2007) 22983
Brzezińska, Agnieszka zob. Bógdał-BrzeBartels, Renata zob. Faron-Bartels, Rezińska, Agnieszka (1972- )
nata
Brzeziński, Michał Red. 23071
Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) Brzózka, Jolanta 23138
Oprac. 23027
Bublewicz, Beata (1975- ) 23106
Baturo, Wojciech Red. 23152
Buckingham, Mark 23320
Bąba, Stanisław (1939- ) 23254
Budzowski, Klemens Red. 23065
Bąkowski, Adam Tadeusz (1955- ) 23322 Budzyńska, Janina 23203
Bełus, Krzysztof 23050
Budzyński, Wojciech 23196
Bem, Marta Tł. 23158
Bujak, Adam (1942- ) 22984
Ben-Shahar, Tal 22953
Bułajewski, Stanisław 23096
Berendt, Grzegorz (1964- ) Red. 23422
Burak, Marek 23224
Berlińska, Beata Red. 22917
Burkacka, Julia Il. 23270–1
Bernoff, Josh 23059
Buszewiczowa, Elwira (1962- ) Tł. 22974
Beˇsanov, Vladimir Vasil’eviˇc 23378–9
Bydgoszcz 23398
Betlej, Bronisława (1928- ) 23323
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa Campbell, Fiona (1974- ) 23304
Celis, Agust´ın 23386
22922
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 23071 Chadzinikolau, Nikos (1935- ) Tł. 23310
Chałubińska-Szurczak, Anna Oprac.
Bieda, Tadeusz 23396
23130
Biela, Joanna Red. 23248
Bielecki, Leszek 23098
Charest, Travis (1969- ) 23309
Abramow-Newerly, Jarosław (1933- )
23130
Abratowska, Bożena Il. 23358
Abstracts of the 1st Polish-German Workshop
on Research Co-operation in Computer
Science - PGCS’09, 15 June 2009 Krakow, Poland 22933
Adach, Zdzisław Red. 23046
Adamko, Monika zob. Hałucha-Adamko,
Monika
Adamski, Ireneusz (1954- ) Red. 23131
Akins, Tony 23320
Alekseenko, Mihail Andreeviˇc (1942- )
Red. 23279
Allan Kardec (1804-1869) 22944
Althusser, Louis (1918-1990) 22945
Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? 23395
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 23202
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
23354
Angier, Natalie 23154
Antologia tekstów dotyczących praw człowieka 23070
Appel, Magdalena 23253
Augustyn, Edward 23368
Augustynowicz, Andrzej 23190
Austin, Phylis (1943- ) 23167–9
53
Charkiewicz, Jarosław (1964- ) Oprac.
22979–80
Charkiewicz, Jarosław (1964- ) Tł. 22970
Chiara M. 22956
Chlebowicz, Piotr 23072
Chmaj, Marek (1969- ) Red. 23096
Chojnacka, Zdzisława zob. Jakosz-Chojnacka, Zdzisława
Chojnacki, Grzegorz (1967- ) 22985
Chojnacki, Mieczysław (1924- ) 23416
Chorążyczewski, Waldemar (1967- ) Red.
23387
Chwała, Wiesław Red. 23252
Chwastniewska, Danuta 23263
Ciasta drożdżowe 23197
Ciaś, Mirosław Tł. 22939
Ciechanowicz, Jan (1946- ) 22946
Cieplińska, Ewa Tł. 23028
Ciepłowska, Stanisława Red. 23430
Climate change and agriculture in Poland
23193
Combik, Elżbieta zob. Śmietanka-Combik, Elżbieta
Corti, Renato 22986
Cosey (1950- ) 23305
Cristofari, Rita 23394
Cuny, Marie-Th´
er`ese 23028, 23158
Cybulska, Anna (1968- ) 23325
Cygan, Stanisław 23326
Czarnik, Szymon Tł. 23044
Czarnota, Krystyna 22987
Czechy, Polska, Ukraina 23032
Czekański, Marek Tł. 23225
Czerwińska, Eliza 23255
Czerwińska-Rydel, Anna 23355
Człowiek a światy wirtualne 22947
Człowiek, cywilizacja, przyszłość 23172–3
Człowiek - miasto - region 23007
Czy warto mieć dzieci? 23008
Ćwiek,
Beata zob. Okraska-Ćwiek, Beata
Ćwiklińska, Agnieszka zob. Pałynyczko-Ćwiklińska, Agnieszka
Ćwirko, Halina (1934- ) 23399
Damian, Maksymilian 22998
Danecka, Irena 23259–60
Danieluk, Andrzej Tł. 22970
Danieluk, Elżbieta Tł. 22970
Danilewicz, Wioletta Teresa 23018
Darewski, Marek Tł. 23372
Dąbrowska, Anna zob. Pietrenko-Dąbrowska, Anna
Dąbrowski, Ryszard (1968- ) Il. 23374
Deering, Anne 22939
Degen, Robert Red. 23387
Derc, Adam Red. 23218
Detka, Dariusz Red. 22918
Diagnostyka i rozwiązywanie problemów
psychospołecznych dzieci i młodzieży
23107
Dilts, Robert 22939
Dłużak, Zdzisława 23400
Dobrołęcki, Piotr (1946- ) 23200
Dobrowolska, Małgorzata 23119
Doktór, Lucyna zob. Rodziewicz-Doktór,
Lucyna
Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych
XIX i XX w. 23009
Dowden, Joe Francis 23225
Drachal, Robert 23139
Drayson, Nicholas 23306
Drews, Tadeusz zob. Winkler-Drews, Tadeusz
Druch, Ryszard (1952- ) 23108
Dudycz, Tadeusz (1961- ) 23202
Durlej, Stanisław (1934- ) 23401
Dworecka-Salata, Violeta Tł. 22977
Dybowska, Alicja zob. Legutko-Dybowska, Alicja
Dziadosz, Dorota Red. 23300
Dziechciarz, Józef Red. 23045
Dziecko z wadą serca 23157
Dzieje Lęborka 23402
Dzieńdziura, Krzysztof Red. 23066
Dzwonkowski, Robert Il. 23306
Ekumenia a współczesne wyzwania moralne
22971
Elmanowska, Barbara (1981- ) 23327
Fabianowska, Małgorzata Tł. 23316
Fabiańska, Barbara 23403
Fabisińska, Liliana (1971- ) 23356
Falkiewicz, Andrzej (1929- ) 23328
Falour, Jessyca (1978- ) 23158
Farm holidays 23256
Faron-Bartels, Renata 23380
Fast, Piotr (1951- ) Red. 23275
Fenomen radości 23010
Fidelus, Anna Red. 23107
Fiedor, Bogusław Red. 23062
The Fifth International Symposium on Two-Dimensional Correlation Spectroscopy,
5-7 August 2009, Wrocław, Poland
23148
Filipiak-Kudasik, Izabela 23257
Fiszer, Krzysztof 23078
Fittkau, Ernestine 23226
Fizjologia pracy i wypoczynku - ćwiczenia
23046
Fleischer, Michael (1952- ) 23258
Fliciński, Piotr Red. 23254
Flisak, Damian 23291
Follain, John 23394
Fołtyn, Hanna 23204
Fraktale w Cindirelli 23140
Franczak, Jerzy (1978- ) 23329
Fraszki o Śremie 23330
Frey, Robert 23088
Frisch, Max (1911-1991) 23307
Frołow, Jakub 23201
Fuglewicz, Piotr Red. 22936
Furman, Wojciech (1946- ) 23302
Gujska, Stanisława (1944- ) 23358
Guth, Susanne Red. 23057
Guzik, Włodzimierz (1966- ) 22989
Gabryś, Lidia 23056
Haczewski, Grzegorz Red. 23151
Gadziński, Jacek Oprac. 23191
Gajda, Zdzisław (1930- ) Red. 23155
Gałęska-Tritt, Jadwiga (1943- ) 23109
Games and simulation in business learning
and teaching 23110
Gancarz, Bruno Adam (1936- ) Tł. 22986
Gasparski, Wojciech (1936- ) Red. 22940
Gawarecka, Anna 23292
Gawin, Dariusz 23216
Gawlicki, Marek 23147
Gawor, Leszek 22948
Geddes, Anne (1957- ) 23308
Geografia 23370
Gervaso, Roberto (1937- ) 23132
Gibson, Ty (1963- ) 22972
Gielnicki, Aleksander Tł. 23020
Gierycz, Michał (1978- ) Oprac. 23420
Gieysztor, Aleksander (1916-1999) 22914
Gilowski, Paweł 23099
Girzejowski, Adam Tł. 23226, 23231, 23251
Gmitruk, Janusz (1948- ) 23401
Gniazdowska, Jadwiga Red. 22914
Gołębiewski, Łukasz (1971- ) 23201
Gondek, Krzysztof 23194
Gorący, Alicja 23011
Gorczyca, Wojciech (1947- ) 23111
Gorynia, Marian (1956- ) Red. 23058
Gorzelak, Grzegorz (1949- ) Red. 23007
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i
praktyce 23041
Gostomski, Eugeniusz (1951- ) Red. 23051
Goszczyk, Maciej 23073
Górnaś, Wojciech Tł. 23304
Górnicka, Gabriela Tł. 22968
Górowski, Jan 23141
Górski, Wojciech Il. 23253
Grabarczyk, Zygmunt J. 23145
Grabka, Anna 22957
Grad, Jan Red. 23010
Granatowska,
Halina
(1937-1999)
23259–60
Grążawski, Kazimierz (1957- ) 23367
Greger, Kazimierz (1887-1967) Fot. 23403
Grimm, Jacob (1785-1863) 23357
Grimm, R¨
udiger (1950- ) Red. 23057
Grimm, Wilhelm (1786-1859) 23357
Grobel, Lawrence (1947- ) 23243
Grocholewski, Zenon (1939- ) 22988
Grochowalska, Marzenna 23112
Grodzicka, Anna zob. Łada-Grodzicka,
Anna
Grodziski, Stanisław (1929- ) Oprac.
23094
Grudziecki, Dariusz 23033
Grysińska, Katarzyna Red. 23398
Grzegorczyk, Anna Red. 23010
Grzegorczyk, Marzena 23261
Grzybowski, Przemysław Tł. 22944
Hałucha-Adamko, Monika Oprac. 23230
Hanich, Andrzej (1951- ) 23405
Hanusz, Irena zob. Przybyłowska-Hanusz, Irena
Hausner, Wojciech (1957- ) 23034
Hensel, Wolfgang 23195
Herer, Michał (1977- ) Tł. 22945
Hernas, Adam (1947- ) Red. 23175
Historia 23381
Hofmann, Corinne (1960- ) 23371
Hopkins, Cathy (1953- ) 23359
Hordy, Mirosława (1973- ) Red. 23279
Huszcza, Krzysztof Red. 23385
Hutyra, Jacek Tł. 22928
Hymnem, obelgą, przysięgą, szeptem... 23341
54
Ignatowski, Radosław 23074
The importance of company competence in the
strategy of innovative development in the
European Union 23205
Indykiewicz, Piotr 23135
Informatyzacja ochrony zdrowia 22923
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska
systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju 23189
Innowacyjne metody i techniki zarządzania w
przedsiębiorstwie 23206
Instytucjonalizacja procesu globalizacji 23056
Inteligent i obywatel 23012
Jabłoński, Mariusz 23075
Jabłoński, Mirosław Piotr (1955- ) Tł.
23306
Jach, Elżbieta (1949- ) 23331
Jachimczak, Krzysztof Tł. 23307
Jackiewicz, Mieczysław (1931- ) 23406
Jadach-Sepioło, Aleksandra Red. 23219
Jagła, Ewelina Tł. 22953
Jajuga, Krzysztof (1956- ) Red. 23003,
23055
Jakosz-Chojnacka, Zdzisława Red. 22997
Jakóbik, Krzysztof Red. 23004
Janik, Daniel 22958
Janik, Wiesław 23207
Janikowski, Przemysław Red. 23275
Janjetov, Zoran 23309
Jankiewicz, Patryk Remigiusz (1962- )
23220
Jankowska, Anna Tł. 23386
Jankowska, Dobromiła Tł. 23224
Jankowska, Stefania (1921- ) 23375
Janus, Dominika 23291
Januszkiewicz, Michał (1969- ) 23293
Jarco, Marek Red. 22918
Jarmark pomysłów dydaktycznych 23113
Jarża, Grażyna zob. Makiełło-Jarża, Grażyna (1937- )
Jasiocha, Anna 23138
Jastrząb, Jadwiga Małgorzata (1948- )
23332
Jastrzębski, Włodzimierz (1939- ) Red.
23398
Jaśtal, Katarzyna 23294
Javaloyes Soto, Juan Jos´
e 22990
Jaworski, Sergiusz Oprac. 23201
Jelonek, Adam (1931- ) 23382
Jerzyna, Zbigniew (1938- ) 23333
Jestem nowy 23051
Jeziński, Marek 23262
Jeziorski, Ireneusz 23013
Jędruszczak, Anna 23100
Jędrzejewska, Anna K. 23248
Język polski 23263
Jochemczyk, Wanda 22926
Jodorowsky, Alexandro (1929- ) 23309
Jończy, Romuald (1973- ) Red. 23062
Juan, Jorge de Il. 23386
Juranek, Aleksandra 23298
Jurek, Katarzyna zob. Petecka-Jurek, Katarzyna
Jurkiewicz, Przemysław 23403
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania 23003
Kleinzeller, Henryk Tł. 23174
Klepuszewski, Wojciech 23265
Klich, Adam Red. 23189
Klimczak, Jarosław 23106
Klimkowska, Joanna Red. 23040
Kluczkowska, Ewa zob. Penksyk-Kluczkowska, Ewa
Kluczyński, Marian Fot. 23103
Kluska, Agnieszka Tł. 22972
Kłos, Ryszard (1959- ) 23191
Kłosiński, Kazimierz Albin (1940- ) Red.
23039
Kłosiński, Michał Fot. 23248
Kłosowska, Katarzyna 23077
Kochanowska, Ewa Tł. 23229
Koczanowicz, Leszek (1954- ) 22949
Kolej w Polsce dzisiaj i za 5 lat 23199
Kologrivov, Ioann (1890- ) Wstęp 22981
Komorowska, Ewa Red. 23286–8, 23300
Komorowski, Jan Red. 23206
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
23058
Kabat, Jan Tł. 23303
Komuszyński, Piotr 23186
Kaczmarek, Roman Il. 23325
Konarski, Maciej Oprac. 23191
Kaczorowski, Bartłomiej (1960- ) Red. Koniarek, Marta Tł. 23313
23381
Koniec mitu niewinności? 23002
Kaczorowski, Sławomir Tł. 23161
Kontrola i nadzór nad warunkami BHP w
Kahlan, Jerzy Red. 23107
przedsiębiorstwie 23078
Kalicka, Renata 23162
Kontrola pracodawcy przez Państwową InKalinowski, Lech (1920-2004) Aut. oryg.
spekcję Pracy 23079
23221
Kopciewicz, Lucyna (1972- ) Red. 23002
Kalinowski, Rafał 23221
Kopeć-Umiastowska, Barbara Tł. 23154
Kalisz-Prakopik, Anna 23076
Korczak, Grzegorz M. 22991
Kaliszewski, Andrzej (1954- ) 23302
Korczyńska, Ewa zob. Krasicka-KorczyńKałdon, Barbara 23114
ska, Ewa
Kałdon, Barbara Red. 23107
Kordos, Marek (1940- ) Zebr. 23143
Kałuża, Henryk (1951- ) 23334
Kosiedowski, Wojciech (1946- ) Red.
Kałużny, Tadeusz (1959- ) Red. 22971
23061
Kamiński, Marek Kazimierz (1948- ) Kosińska, Marta Red. 23289
23383
Kossakowska, Maja Lidia (1972- ) 23335–6
Kaniewski, Jerzy 23115
Kostrzębska, Karolina Red. 23289
Kanik, Józef (1932- ) 23376
Kotlicki, Rafał Tł. 23211
Kaptur, Ewa 23264
Kotowski, Wojciech (1949- ) Red. 23398
Karaszewski, Stanisław 23270–1
Kowal-Michalska, Katarzyna Red. 23184
Karaszkiewicz, Paweł Fot. 23221
Kowalczyk, Krzysztof (1971- ) Red. 23032
Karcz, Aleksander Il. 23354, 23357, 23360 Kowalczyk, Marcin 23080
Karczewska, Katarzyna 23360
Kozera, Andrzej (1953- ) Red. 23030,
Karolak, Grzegorz (1955- ) Red. 22988
23064
Karp, Joseph 23093
Kozieł, Antoni Red. 23189
Kaszyca, Edyta (1982- ) 23235
Krajna, Andrzej Red. 23113
Kaszyńska, Alicja 23116
Kralowa, Halina Tł. 23132
Kazantzakis, Nikos (1885-1957) 23310
Krasicka-Korczyńska, Ewa 23135
Kazienko, Przemysław 22924
Krawczyński, Edward 22925
Kent, Kathleen (1953- ) 23311
Kreczko, Kalina Tł. 22956
Kędzierski, Sławomir Tł. 23379
Kriegseisen, Wojciech Przedm. 22976
Kiełtyka, Małgorzata Tł. 23014
Krokos, Jan (1952- ) Red. 22951
Kiepas, Andrzej (1950- ) Red. 22947
Krotoszyńska, Monika Tł. 23170
Kijas, Zdzisław (1960- ) Red. 22971
Król, Jan (1950- ) 23035
King, Stephen (1947- ) 23312
Krzak, Stanisław 22973
King, William (1959- ) 23313
Krzanowska, Agnieszka Red. 23287
55
Krzeczkowska, Małgorzata (1965- ) 23149
Krzyżyk, Danuta Red. 23276
Książczak, Zbigniew Oprac. 23130
Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce 23081
Księga zabaw i aktywności 23251
Kucharski, Bartłomiej Józef (1966- ) 22992
Kucz, Leszek Red. 23036
Kuczek, Grażyna Tł. 23168
Kudasik, Izabela zob. Filipiak-Kudasik,
Izabela
Kuflińska, Magdalena zob. Ziółkowska-Kuflińska, Magdalena
Kujan, Eliza Red. 23100
Kunert, Olimpia Red. 23205
Kurczewska, Agnieszka 23145
Kurtz, Karolina 23216
K¨
ustenmacher, Werner Tiki (1953- ) Il.
22963
Kusztelak, Andrzej 23117
Kuś, Artur Red. 23099
Kuta, Tadeusz 23244
Kuzinowicz, Edmund (1925- ) 23407
Kwiatkowska, Lucyna zob. Talejko-Kwiatkowska, Lucyna
Kwiatkowski, Arkadiusz 23249
Lach, Mariusz (1970- ) 23245
Laksa, Kobas (1971- ) Fot. 23209
Lalak, Danuta Red. 23018
Langer, Paul 23160
Lankamer-Prasołek, Agata Red. 23079
Larose, Daniel T. (1957- ) 22929
Legutko-Dybowska, Alicja Tł. 23086
Leialoha, Steve Il. 23320
Leineweber, Agnieszka zob. Naremska-Leineweber, Agnieszka
Lejman, Beata (1964- ) 23227
Lekcja Majdanu 23036
Lekcje z komputerem w nauczaniu zintegrowanym 22926
L´
epori, Luis Ra´
ul (1947- ) 23161
Lesisz, Zbigniew (1931- ) 23408
Lesz, Krystyna zob. Sujak-Lesz, Krystyna
Leszczyńska, Anna zob. Sójka-Leszczyńska, Anna
Leśniak, Małgorzata 23014
Leśny, Jacek Red. 23193
Let’s go to school 23266
Li, Charlene 23059
Linert, Andrzej (1944- ) 23246
Lipa, Anna Tł. 23060
Lipińska, Ewa 23267
Lis, Marcin 22927
Liszka, Katarzyna Tł. 22949
Lombard, Didier 22928
Louf, Andr´
e (1929- ) 22974
Lubię swoje wady 23409
Ludbrook, Edward 23060
Lutrzykowski, Alfred Red. 23090
Łacińska, Lena Oprac. 23178
Łada-Grodzicka, Anna 23268–9
Łakomska, Bogna 23228
Łaźniewska, Ewa zob. Nowińska-Łaźniewska, Ewa
Łomnicki, Adam (1935- ) 23141
Łowżył, Ewa (1968- ) Fot. 23209
Łozowski, Stanisław Zbigniew Tł. 23167
Łuczyński, Romuald Mariusz 23222
Łukasiewicz, Jan (1878-1956) 23142
Łukasik, Joanna 23015
Łukasik, Stanisława 23270–1
Łukaszewski, Marcin Tadeusz (1972- )
Red. 23236
Łukaszewski, Wojciech (1936-1978) 23236
Łukaszyk, Barbara Tł. 23369
Łysejko, Apoloniusz (1946- ) 23174
Łyszkowska, Edyta 23016
Machnicka, Violetta 23295
Maciejewska, Katarzyna 23037
Macura, Ryszard 23214
Madej, Marek Red. 22922
Maj, Ewa Red. 23395
Maj, Piotr 23146
Makiełło-Jarża, Grażyna (1937- ) Red.
23155
Makowska, Danuta Red. 23067
Malec, Edward Red. 23157
Malinowski, Łukasz 22975
Maliszewski, Norbert 23038
Małkowski, Tomasz (1966- ) 23384
Mania, Radosław J. Red. 23184
Marcinkowska, Renata 23118
Marcinkowski, Jerzy Tł. 23315
Marczak, Michał Red. 23163
Marecki, Piotr (1976- ) 23242
Markov, Zdravko (1956- ) 22929
Marsden, Ian D. Il. 22965
Marszałek, Nikodem 22959
Martyna, Ewa Tł. 23251
Marzec, Helena Red. 23022–3
Masłowska, Dorota (1983- ) Wstęp 23242
Massaka, Iwona (1968- ) 23237
Mastalski, Lech 23101
Matematyka 5 23119
Materiały i technologie stosowane w budowie
kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów 23175
Materiały Uczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AWF w Krakowie
23252
Matt, Peter von (1937- ) 23296
Mayle, Peter (1939- ) 23314
Mazanka, Paweł (1960- ) Red. 22951
Mazur, Monika (1971- ) 23337
Mazurek, Sylwester Red. 23148
McGrath, Alister E. (1953- ) 22976
McWilliams, Nancy 22960
Meetschen, Stefan (1969- ) 22977
Melnyk, Marek Red. 23425
Melski, Władek (1941- ) 23338
Mentoring w doradztwie zawodowym 23120
Messinger, Joseph 23017
Miarka, Karol (1825-1882 ; sr) 23339
Mich, Włodzimierz (1956- ) Red. 23395
Michalewicz, Maria (1940- ) Red. 22997
Michalska, Katarzyna zob. Kowal-Michalska, Katarzyna
Miernik, Ryszard (1929- ) 23340
Mierzwiński, Zbigniew Oprac. 23426
Migacz, Tomasz Tł. 22942
Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość
23018
M`ıhajl`ık, Larysa 22993
Mikusińska, Aldona Red. 23001
Milska-Wrzosińska, Zofia Przedm. 22960
Minissi, Nullo (1921- ) 23272
Mioduszewska, Anna zob. Pasławska-Mioduszewska, Anna
Mirońska, Małgorzata Tł. 22965
Misiorek, Tomasz Tł. 22968
Misiukajtis, Joanna Tł. 23286
Miszczuk, Mariola 23374
Mizera, Aleksander 23149
Młynarczyk, Zygmunt Red. 23068–9
Mocarska, Dorota 23082
Moczydłowska, Joanna Red. 23206
Modnicka, Elżbieta Tł. 22982
Moioli, Giovanni 22986
Molga, Eugeniusz 23150
Moltke, Helmuth James von (1907-1945)
23385
Moon, Elizabeth (1945- ) 23315
Morawiec, Arkadiusz 23297
Morawski, Mieczysław 22941
Mortimer, Carole 23316
Moryl, Beata Tł. 23019
Morzy, Mikołaj 22930
Mosiewicz, Maria Tł. 23305
Mountain holidays 23273
Możdżyńska, Aldona Tł. 23359
Mrówka, Andrzej 23176
M¨
uldner-Nieckowski, Piotr (1946- ) 22915
Mulicka, Anna zob. Porchawka-Mulicka,
Anna
Munus sanctificandi 22994
Musiał, Aldona Red. 23012
Muszer, Dariusz (1959- ) Tł. 23371
Mutius, Dagmar von (1919-2008) 23317
Mutius, Gerhard von (1872-1934) 23317
My day 23274
Myszkorowski, Krzysztof 22931
Nacht, Roman (1946- ) 23410
Nacht, Roman (1946- ) Tł. 22963
Nadolski, Przemysław (1970- ) 23223
Nagl, Manfred (1944- ) Red. 22933
Naremska-Leineweber, Agnieszka Tł.
23317
Newerly, Jarosław zob. Abramow-Newerly, Jarosław (1933- )
Nieckowski, Piotr zob. M¨
uldner-Nieckowski, Piotr (1946- )
Nienartowicz, Maria 23374
Niepodległościowe organizacje młodzieżowe
na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956
w świetle dokumentów 23411
56
Niermeyer, Rainer 23019
Niewiadomski, Donat (1952- ) Wybór
23343
Niewolik, Marta Tł. 23169
Nieznany, Kazimierz 22916
Nodzyński, Piotr 23137
Nowa matura - język polski 23298
Nowak, Celina Red. 23084
Nowak, Jerzy S. Red. 22936
Nowak, Romuald 23229
Nowakowski, Wojciech 22932
Nowe Już w szkole 1 23230
Nowicki, Artur Il. 23355
Nowicki, Tomasz (1968- ) 22995
Nowińska-Łaźniewska, Ewa Red. 23058
Odkwaszanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w Polsce 22917
Odmienność kulturowa w przekładzie 23275
Odpowiedzialność urzędnika administracji
publicznej 23083
Ofiara, Grażyna 23412
XLI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
23153
Okraska-Ćwiek, Beata 23121–2
Olszewski, Artur Tomasz 23118
Olszta, Agata Oprac. 23275
Opacka, Dagmara zob. Płaza-Opacka,
Dagmara
Opacki, Zbigniew (1952- ) Red. 23009
Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej 23084
Orłowski, Cezary Red. 22937
Osajda, Konrad 23085
Osbert-Pociecha, Grażyna Red. 23208
Ossoliński, Łukasz (1968- ) 23413
Ost, David (1955- ) Wstęp 22949
Ostolski, Adam Przedm. 22945
Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 23144
Owedyk, Krzysztof Il. 23365–6
Ożóg, Ewa zob. Tenderenda-Ożóg, Ewa
Palacz, Andrzej Tł. 23378
Palmotti, Jimmy Il. 23320
Pałasz-Rutkowska, Ewa (1953- ) Red.
23415
Pałynyczko-Ćwiklińska, Agnieszka Tł.
22960
Paprocka, Ada Tł. 23097
Paprocki, Henryk (1946- ) Tł. 22981
Parker, Victoria 23359
Pasławska-Mioduszewska, Anna 23047
Patriotyczne i religijne źródła twórczości Feliksa Nowowiejskiego 23238
Pawel, Rebecca (1977- ) 23318
Paździor, Artur 23207
Pedagogia na co dzień 23123
Penksyk-Kluczkowska, Ewa Tł. 23318
Pereira, Nelson (1964- ) 22984
Perrault, Charles (1628-1703) 23361
Peszko, Andrzej 22978
Petecka-Jurek, Katarzyna Tł. 23311
Petkowicz, Helena 23270–1
Peyo (1928-1992) 23362
Pękala, Anna 23124
Phillimore, Polly 23372
Phillips, Donald T. 23020
Piasta, Bożena (1948- ) Il. 23353
Piątkowska-Wolska, Zofia Tł. 22954
Piechówka, Anna M. 23247
Pieczyska, Elżbieta 23215
Pieńkowska-Rohozińska, Ewa Tł. 23134
Pieńkowski, Piotr Tł. 23243
Pierzchała, Joanna Tł. 23373
Pietras, Ryszard (1924-2008) 23414
Pietrek, Magdalena Tł. 23020
Pietrenko-Dąbrowska, Anna 23162
Pietruski, Jan (1930- ) 23125
Pikor-Półtorak, Anna Tł. 23017
Pintera, Ewa 23025–6
Piorunek, Magdalena 23021
Piotrowska, Danuta 23268–9
Piotrowska-Trybull, Marzena Tł. 23061
Piotrowski, Ryszard 23217
Placha, Józef (1945- ) Oprac. 23123
Płaza-Opacka, Dagmara Red. 23009
Płomińska, Małgorzata (1968- ) Red.
23277
Pociecha, Grażyna zob. Osbert-Pociecha,
Grażyna
Podracka-Wisskirchen, Magdalena 23255
Podracki, Jerzy (1942- ) 23255
Podstawy inżynierii ruchu i wymiarowania
sieci teleinformatycznych 23187
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 23208
Pogranicze w trakcie przemian 23061
Pojęcie zmiany w teorii i praktyce psychologicznej 22961
Polak, Jędrzej Tł. 23319
Polko, Roman (1962- ) 23102
Polkowska, Beata (1970- ) Il. 23345
Polska i Japonia 23415
Polska polityka językowa w Unii Europejskiej
23276
Polsko-angielski słownik informatyczny
22934
Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku 23277
Pomniki praw człowieka w historii 23086
Ponikowska, Łada Red. 23350
Popławska, Helena Red. 23165
Poprawa, Marcin 23278
Porchawka-Mulicka, Anna Red. 23288
Portrety prezesów największych polskich
przedsiębiorstw z Listy 500 Rzeczpospolitej 23209
Potocki, Robert (1969- ) Red. 23036
Półtorak, Anna zob.
Pikor-Półtorak,
Anna
Prace statystyczne i demograficzne 23042
Prakopik, Anna zob. Kalisz-Prakopik,
Anna
Prasa samorządowa województwa świętokrzyskiego 22918
Prasołek, Agata zob. Lankamer-Prasołek,
Agata
Prasołek, Łukasz Red. 23079
Presburger, Mojżesz (1904-1943?) Oprac.
23142
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i
finansów publicznych 23043, 23052
Problemy planistyczne - wiosna 2009 23218
Problemy reformy postępowania w sprawach
nieletnich 23087
Profesor Czesław Woźniak 23178
Progressive technologies and materials 23179
Prokop, Krzysztof Rafał 22996
Proszyk, Jacek 22919
Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji 23210
Przyboś, Uta (1956- ) 23342
Przybylak, Grażyna Wybór 23404
Przybył, Bartosz 22950
Przybyłowska-Hanusz, Irena Oprac.
23130
Przybysz, Zdzisław (1925- ) 23416
Przybyszewski, Bolesław (1908-2001)
22997
Puławski, Krzysztof Tł. 23321
Puskarz, Janusz Red. 23370
Pyś, Przemysław Tł. 23171
Pytlińska, Ewa Tł. 23195
Radomska, Arleta 23126
Radzikowska, Katarzyna Tł. 22990
Ram´ırez, Alejandra 23386
Ratajczak, Cecylia 23127
Ratajczak, Krystyna zob. Wojciech-Ratajczak, Krystyna
Ratajczak, Szymon Il. 23351
Rąb, Karolina Red. 23012
Real-time control of magnetorheological dampers in mechanical systems 23180
Reczek, Rafał 23417
Reiff, Ryszard (1923-2007) 23418
Reklewska-Braun, Zofia (1939- ) 23419
Responsible management education 22940
Rewitalizacja miast w Niemczech 23219
Risk management in health care system
23163
Roberts, John (1945- ) 23211
Rodziewicz-Doktór, Lucyna Tł. 22983
Rodzina na początku III tysiąclecia 23022–3
Roeske-Słomka, Iwona (1947- ) Red.
23042
Rogalska, Elżbieta Red. 23210
Rohozińska, Ewa zob. Pieńkowska-Rohozińska, Ewa
Rok 1968 w Polsce 23420
Roliński, Marcin 23088
Ronowska, Bożena (1969- ) 23343
Rosik, Piotr 23212
Roszkowski, Wojciech (1947- ) Oprac.
23008
57
Rozwój zrównoważony - teoria i praktyka
23062
R¨
ubel, Doris Il. 23251
Ruczkowski, Piotr 23088
Ruczkowski, Piotr Red. 23098
Rudny, Wojciech 23212
Russell, Julian 22939
Rutkowska, Ewa zob. Pałasz-Rutkowska,
Ewa (1953- )
Rutkowski, Jan Fot. 23221
Rutkowski, Leszek 22935
Rybski, Robert Tł. 23097
Rydel, Anna zob. Czerwińska-Rydel,
Anna
Ryk, Leszek (1951- ) Red. 23113
Rykowska, Magdalena Tł. 23250
Ryszard Mienicki (1886-1956) 23387
Ryżewska, Stanisława 23213
Rzeźba europejska XIX i początku XX wieku
23229
Sakowicz, Tadeusz (1953- ) 23024
Salata, Violeta zob. Dworecka-Salata, Violeta
Samorząd radców prawnych na Podkarpaciu
1983-2008 23089
Samorząd terytorialny 23090
Sapiński, Bogdan Red. 23180
Satora, Stefan 23181
Sawicki, Ryszard (1948- ) 23103
Sceny biblijne 22979–80
Schiraldi, Glenn R. (1947- ) 22962
Schodziński, Stanisław 23421
Schulz, Jan 23164
Schwartz, Geoffrey 23128
Seibert, Anita 23025–6
Seiwert, Lothar J. (1952- ) 22963
Sellmer, Izabela Tł. 23296
Sender, Magdalena Red. 23100
Sepioło, Aleksandra zob. Jadach-Sepioło,
Aleksandra
Serafin z Sarowa (św. ; 1759-1833) 22981
Serenth`a, Luigi 22986
Seweryn, Zbigniew Il. 23361
Sękowski, Roman 23377
Shahar, Tal zob. Ben-Shahar, Tal
Shales, Melissa (1958- ) 23373
Sieńko, Tadeusz 23129
Sikorski, Roch (ca 1775-18..) 23027
Skakuj, Dorota 23421
Skalska, Danuta (1955- ) 23344
Skalska, Maria Tł. 23371
Skibski, Krzysztof Red. 23254
Skierczyński, Marek Red. 23089
Składanek, Bogdan 23388–9
Skłodowski, Henryk (1930- ) Red. 23120
Skoczylas, Wanda Red. 23202
Skrok, Zdzisław (1950- ) 23390
Skudlik, Sabine 22964
Skulska, Agnieszka Il. 23348
Słapińska, Joanna Red. 22961
Słoma, Jarosław 23104
Słomka, Iwona zob.
Roeske-Słomka,
Iwona (1947- )
Słotwiński, Tadeusz 22998
Słowo, tekst, czas IX 23279
Sługocki, Leszek (1924- ) 23000
Smandek, Irmgard-Maria Red. 23056
Smutek i radość w poezji 23345
Smutniak, Zenon 23105
Snamina, Jacek 23180
Sobecka, Małgorzata zob. Wojnowska-Sobecka, Małgorzata
Sobolewski, Zbigniew (1963- ) 22999
Sokołowski, Jerzy (1954- ) Red. 23043,
23052
Sokół, Jarosław (1960- ) Tł. 23361
Somatic development, physical fitness and health status of rural children and adolescents 23165
Some questions of classical philosophy 22951
Souad (1958?- ) 23028
Sowińska, Anna 23280–1
Sójka-Leszczyńska, Anna Tł. 23354, 23357
Społeczne aspekty informatyki 22936
Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju turystyki w regionie 23066
Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej
23422
Stachowicz, Feliks Red. 23179
Stany Zjednoczone 23039
Starosolski, Włodzimierz (1933- ) 23182–3
Stasiak, Maciej 23187
Statystyka społeczna - dokonania, szanse, perspektywy 23004
Stec, Agnieszka Red. 23036
Stecki, Krzysztof 23186
Steinhaus, Markus (1965- ) 22965
Steinmeyer, Martha 23231
Stelmasiak, Jerzy Red. 23088, 23098
Stephenson, Neal 23319
Stępniak, Bożena 22920
Stokłosa, Bożenna Tł. 23006
Stopyra, Janusz 23282
Stosik, Aneta 22941
Stradecka, Alina 23198
Studniarek-Więch, Anna Tł. 23364
Styczyński, Rafał 23053
Sugiera, Małgorzata (1958- ) 23299
Sugiero, Joanna Tł. 22967
Sujak-Lesz, Krystyna Red. 23113
Sulowski, Stanisław Red. 23071
Sułkowska, Mariola Red. 22947
Survey data in economic research 23040
Suska, Katarzyna (1968- ) 23239
Suwaj, Patrycja Joanna 23091
Swianiewicz, Jan 22950
Sygnowski, Paweł 23283
XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji,
Zakopane, 07-11 września 2009 23184
Szafarz, Mariola Red. 23409
Szafrański, Marceli 23284
Szaraniec, Krystyna 23391
Szare Szeregi w Łowiczu i powiecie łowickim
23423
Szatrawski, Krzysztof Dariusz (1961- )
Red. 23238
Szczepaniak, Piotr S. (1953- ) 22931
Szczepański, Marek Stanisław (1956- )
Red. 23007
Szcześniak, Wacław E. (1940- ) Red. 23177
Szewczyk, Grażyna (1945- ) Red. 23277
Szewczyk, Włodzimierz 23185
Szklarczyk, Mirosław 23136
Szkudlarek, Paulina Red. 23010
Szoda, Alicja (1949- ) 23363
Szpringer, Włodzimierz 23092
Sztyk, Witosław J. Red. 22994
Szumilas, Dorota (1967- ) Red. 23345
Szumowski, Grzegorz (1946- ) Il. 23270–1
Szurczak, Anna zob. Chałubińska-Szurczak, Anna
Szutowski, Bogdan Wybór 23351
Szwabe, Joanna 23285
Szymańska, Joanna (1974- ) 23346
Szymańska, Maria 23232–3
Szymański, Adam (1939- ) 23347
Szymański, Kazimierz Red. 23423
Szymaszek, Aldona Tł. 23251
Szyszko, Marek (1951- ) Il. 23270–1
Ślęzak, Józef 23048
Ślęzak-Tazbir, Weronika Red. 23007
Śmietanka-Combik, Elżbieta Il. 23280–1
Śnieżek, Edward 23240
Świat Słowian w języku i kulturze 23286–8,
23300
Świątek, Adela 23137
Świtek, Tomasz 23166
Ta nasza młodość... 23130
Talaga, Zbigniew 22925
Talejko-Kwiatkowska, Lucyna Il. 23356
Tarnas, Barbara Tł. 22964
Tazbir, Weronika zob. Ślęzak-Tazbir, Weronika
Technologia produkcji surowca 23196
Tenderenda-Ożóg, Ewa 23200
Terlikowski, Marcin Red. 22922
Tertelis, Maciej 23093
Theoretical foundations of civil engineering
23177
Thrash, Agatha M. (1931- ) 23167–9
Thrash, Calvin L. (1928- ) 23167–9
Thulander, Lennart Fot. 23340
Tomaszewska, Maria 23348
Tomczak, Łukasz (1969- ) Red. 23032
Tomkowski, Jan (1954- ) 23301
Treger, Anna 23289
Trepte, Hans-Christian (1950- ) Red.
23385
Tritt, Jadwiga zob. Gałęska-Tritt, Jadwiga
(1943- )
Trojnar, Ewa 23382
Trybull, Marzena zob. Piotrowska-Trybull, Marzena
58
Trybulski, Krzysztof 22966
Tucker, Paul 22982
Twardowski, Marek 23192
Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza 23067
¨ berhuber, Edyta 23164
U
Uczeni Gdańska 22921
Uliszewski, Krzysztof Tł. 23320
Ulsamer, Bertold 23170
Umiastowska, Barbara zob. Kopeć-Umiastowska, Barbara
Umiastowski, Roman (1893-1982) 23424
Uruszczak, Wacław (1946- ) Przedm.
23094
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki
23068–9
Vieyra, Simon 23093
Vitale, Joe (1953- ) 22967
Volumina Constitutionum 23094
Von Mises, Ludwig (1881-1973) 23044
W cieniu akcji ”Wisła” 23425
W marszu do niepodległości 23426
Wachowska, Halina 23290
Wacławczyk, Wiesław Red. 23095
Wajs, Hubert Red. 23086
Walczak, Małgorzata 23121–2
Walecki, Marian 23241
Walesiak, Marek (1957- ) Red. 23003
Walkiewicz, Wiesław 23392
Warchala, Jacek Red. 23276
Wardaszko, Marcin Red. 23110
Waszczyk, Paweł 23200
Waszczyk, Paweł Oprac. 23201
Watała, Elwira 23133
Wattles, Wallace Delois (1860-1911) 22942
Wątroba, Wiesław 23029
Werstin, Eugeniusz (1921-2006) 23349
Weryński, Piotr Red. 23012
Widacka, Hanna 23234
Wiedza o społeczeństwie 23001
Wielka księga klasycznych gier i zabaw 23250
Wielki słownik niemiecko-polski 23291
Wielokulturowe Pomorze, wielokulturowy
Słupsk 23404
Wierzbicki, Piotr (1935- ) 22952
Więch, Anna zob. Studniarek-Więch,
Anna
Wilbik, Anna Tł. 22929
Wilk, Maria 22925
Willingham, Bill 23320
Winkler-Drews, Tadeusz 23054
Wiosna w nas 23350
Wipszycka, Ewa (1933- ) 23393
Wisskirchen, Magdalena zob. Podracka-Wisskirchen, Magdalena
Wiśniewski, Czesław Red. 23022–3
Witkowska, Magda Tł. 23059
Witkowski, Rafał (1967- ) Red. 23086
Witmer, Denise D. 22968
Włostowska, Katarzyna zob. Bocheńska-Włostowska, Katarzyna
Wnuk, Jan 23427
Wodyk, Maria (1957- ) 23375
Wojciech-Ratajczak, Krystyna 23351
Wojewódzki konkurs ”Literacki start” 23352
Wojnowska-Sobecka, Małgorzata Il.
23248
Wojtachnio, Sławomir (1957- ) 23353
Wojtkowska, Elżbieta Tł. 23168
Wokół współczesnych problemów ochrony
praw człowieka 23095
Wolak, Jerzy Tł. 22976
Wolański, Tadeusz Tł. 23086
Wolczyńska, Barbara Oprac. 23197
Wolność zrzeszania się w Polsce 23096
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz (1957- )
23302
Wolska, Zofia zob. Piątkowska-Wolska,
Zofia
Wołek, Magdalena Red. 22947
Wołoszyn, Jacek Witold (1972- ) 23428
Woźniak, Jacek 22943
Woźniczka, Jarosław (1964- ) 23063
Wójcicka, Anna Tł. 22955
Wójcik, Bogusław Oprac. 23411
Wright, Alexis (1950- ) 23321
Wrzosek, Anna Tł. 23372
Wrzosińska, Zofia zob. Milska-Wrzosińska, Zofia
Współczesne problemy polityki społecznej i
gospodarczej 23030, 23064
Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka 23097
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego
23065
Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego 23098
Wyzwania współczesnych finansów 23055
Zaborski, Marcin Oprac. 23420
Zachciał, Iwona 23429
Zacker, Christina (1954- ) 23134
Zadrożny, Sławomir 22931
Zagrożenia skojarzone 23188
Zajadacz, Anna Red. 23068–9
Zajadło, Jerzy Red. 23070
Zając, Grzegorz 23104
Zalewski, Maciej Tł. 23317
Zamek w Leśnicy 23224
Zamora, Magdalena Tł. 23308
Zanussi, Krzysztof (1939- ) Przedm. 23307
Zarańska, Joanna 23253
Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej 23099
Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym 23100
Zarządzanie technologiami informatycznymi
22937
Zastosowania metod ilościowych 23045
Zawadzka, Danuta Oprac. 23256, 23266,
23273–4
Zbiciak, Artur Red. 23177
Zdrzałek, Kazimierz Il. 23339
Ze sportem przez życie 23131
Ziemianie polscy XX wieku 23430
Zienkiewicz, Adam 23076
Zierkiewicz, Edyta (1968- ) Red. 23002
Zilbert, Marta (1972- ) Red. 23350
59
Zimek, Roland 22938
Zinserling, Zofia Tł. 23314
Ziółkowska-Kuflińska, Magdalena 23031
Zmorzyński, Kazimierz zob. Wolny-Zmorzyński, Kazimierz (1957- )
Zmyślony, Piotr Red. 23066
Zobaczyć to, czego nie widać, czyli Kultura
matematyczna w praktyce 23143
Zoya (1978- ) 23394
Zubert, Bronisław Wenanty (1935- ) Red.
22994
Zubik, Marek Red. 23081, 23097
Zusak, Markus (1975- ) 23364
Zwolińska, Ewa Il. 23363
Żak, Anna Tł. 22962
Żak, Grzegorz 23365–6
Żołnierek, Jakub Tł. 23160
Żukowski, Przemysław Marcin Oprac.
23424
Żychliński, Arkadiusz (1976- ) Tł. 23296
Żyć godnie... 22969
16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso, 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando 23159
6th annual conference of SEPM-CES SEDIMENT 2009, Kraków, 24-25 June, 2009
23151
The 6th International Workshop for Technical, Economic and Legal Aspects of Business Models for Virtual Goods incorporating the 4th International ODRL Workshop, October 16-18, 2008, Poznań, Poland 23057
UWAGA
Od 2010 r. Przewodnik Bibliograficzny, bieżąca bibliografia narodowa wydawnictw zwartych, nie będzie ogłaszana drukiem. Wersja edycyjna bibliografii będzie ukazywała się wyłącznie w postaci plików .pdf (http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny/numery-do-pobrania). Pliki będą udostępniane bezpłatnie. Baza bibliograficzna (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23) jest uzupełniana o nowe opisy równocześnie z publikacją kolejnego
numeru tygodnika. Wszystkie rekordy ogłaszane w Przewodniku Bibliograficznym są dostępne (na poszczególnych etapach ich
opracowania) w bazie katalogowej BN (http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu pol.html), skąd można je pobierać do baz
lokalnych. Cała baza PB będzie uaktualniana raz w roku, po opracowaniu indeksów rocznych.
ISSN 1689-6521
Wydawca
Biblioteka Narodowa – Instytut Bibliograficzny, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
Redakcja
Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213,
tel. 0-22 608 24 22
Skład komputerowy w systemie TEX: Zakład Technologii Informatycznych BN
61
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement